KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY Tuaàn: 6 Tieát: 6 Baøi: Gaáp maùy bay ñuoâi rôøi – Tieát 2 I/ MUÏC TIEÂU

: - Hoïc sinh bieát caùch gaáp maùy bay ñuoâi rôøi - Gaáp ñöôïc maùy bay ñuoâi rôøi. - Hoïc sinh höùng thuù gaáp hình. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Quy trình gaáp maùy bay ñuoâi rôøi, maãu maùy bay ñuoâi rôøi 2. HS: Giaáy thuû coâng vaø giaáy nhaùp, keùo, buùt maøu, thöôùc keû. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 hs neâu quy trình: Gaáp maùy bay ñuoâi rôøi 2. Baøi môùi: Gaáp maùy bay ñuoâi rôøi TG Noäi dung Hs thöïc haønh gaáp maùy bay ñuoâi rôøi Phöông phaùp Hoaït ñoäng cuûa GV Giaùo vieân goïi 1 hoaëc 2 hs taho taùc gaáp maùy bay ñuoâi rôøi cho caû lôùp quan saùt. Gv heä thoáng laïi caùc böôùc gaáp maùy bay ñuoâi rôøi , goàm 4 böôùc : + Böôùc 1: Caét tôø giaáy hcn thaønh 1 hv vaø 1 hcn. + Böôùc 2: Gaáp ñaàu vaø ñuoâi maùy bay. + Böôùc 3: Laøm thaân vaø ñuoâi maùy bay. + Böôùc 4: laép maùy bay hoaøn chænh vaø söû duïng. daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa HS Hs vöøa thao taùc vöøa neâu caùch gaáp. Hs khaùc nhaän xeùt caùc thao taùc cuûa baïn

. Hs trang trí.Toå chöùc cho hs thöïc haønh theo nhoùm. Trong quaù trình hs thöïc haønh. Gv ñeán töøng nhoùm quan saùt vaø uoán naén cho hs. tröng baøy saûn phaåm. Gv ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hs Gv toå chöùc cho hs phoùng maùy bay môùi gaáp.

giaáy nhaùp cbb cuûa tieát sau. tieán ñoä hoïc taäp vaø saûn phaåm cuûa hs. Daën hs tieát sau mang giaáy thuû coâng. .Cuûng coá daën doø: Gv nhaän xeùt söï chuaån bò tinh thaàn.