§Ò thi häc sinh giái líp 4 – n¨m häc 2007 – 2008

M«n To¸n
Thêi gian 90 phót
§Ò 1
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm

2
4 3 3
;
; ;
5
5 4 2
4
B.
5

C©u 1: Trong c¸c ph©n sè:
A.

2
5

ph©n sè gÇn 1 nhÊt lµ:
C.

3
4

D.

3
2

Khoanh vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng.
C©u 2: Khoanh vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng.
A. 2m 56cm lín h¬n 201m

C. 6m 6cm lín h¬n 660 cm

B. 7km 217m b»ng 7217m

D. 72 m 10 cm b»ng 7310 cm

C©u 3: HiÖn nay tuæi cña hai bµ ch¸u lµ 70 tuæi. Ch¸u kÐm bµ 50 tuæi. Tuæi ch¸u sau 5 n¨m n÷a lµ:
A. 10 tuæi

B. 15 tuæi

C. 20 tuæi
D. 5 tuæi
1
C©u 4: Cã tÊt c¶ 24 qu¶ t¸o, cam vµ ®µo. Sè cam b»ng
sè t¸o. Sè ®µo gÊp 3 lÇn sè cam. TÝnh sè qu¶ t¸o.
2
A. 4 qu¶
B. 8 qu¶
C. 12 qu¶
D. 24 qu¶
A
C©u 5: §óng ghi §, sai ghi S vµo
a.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC
E
b.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC
c.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ACE
B

C

D

PhÇn II: Tù luËn
C©u 1: Khi nh©n mét sè víi 245 b¹n Hoµ ®· ®Æt nhÇm c¸c tÝnh riªng th¼ng cét nh− trong phÐp céng nªn t×m ra
kÕt qu¶ lµ 4257. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.
C©u 2: N¨m nay tuæi mÑ gÊp 6 lÇn tuæi con. Sau 2 n¨m n÷a tæng sè tuæi cña mÑ vµ con lµ 39 tuæi. Hái n¨m nay
mÑ bao nhiªu tuæi, con bao nhiªu tuæi?
1
C©u 3: N¨m nay mÑ h¬n con 24 tuæi. Sau 5 n¨m n÷a tuæi con b»ng tuæi mÑ. Hái n¨m nay mÑ bao nhiªu tuæi,
3
con bao nhiªu tuæi?
C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp 6 lÇn chiÒu réng.ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng 15 cm.
a.TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.
b.Mét h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y b»ng chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt, cã chiÒu cao b»ng
T×m tØ sè diÖn tÝch cña h×nh b×nh hµnh vµ h×nh
ch÷ nhËt.
C©u 5: TÝnh nhanh:

36 x 2 + 36 x 3 + 36 x 5

§Ò 2
PhÇn I: Ghi kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi tËp sau:

1
chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt.
3

Bµi 1: NÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè th× sè ®ã t¨ng thªm 316 ®¬n vÞ. T×m sè tù
nhiªn ®ã.
Bµi 2: TÝch sau tËn cïng bëi mÊy ch÷ sè 0?
40 x 41 x 42 x...x 54 x 55
Bµi 3: Mét cuéc häp cã 25 ng−êi. Ai còng b¾t tay nhau mét lÇn. Hái cã bao nhiªu c¸i b¾t tay?
Bµi 4: ViÕt tiÕp sè h¹ng cña d·y sè sau:
2; 5; 10; 17; 26;.................,.............;........................;
Bµi 5: Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña HiÒn gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ sau ngµy sinh cña
HiÒn ®Õn cuèi th¸ng. Hái HiÒn sinh ngµy th¸ng nµo?
PhÇn II: Tr×nh bµy lêi gi¶i cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1: T×m x:

1
1
1
−( + x− ) = 0
12 4
2
Bµi 2: T×m mét sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng tæng hai ch÷ sè cña nã b»ng 14, khi ®æi chç hai ch÷ sè cña sè ®ã cho
nhau ta ®−îc sè míi nhá h¬n sè ph¶i t×m 36 ®¬n vÞ.
Bµi 3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 24 cm vµ gi¶m chiÒu dµi
®i 24 cm th× h×nh ch÷ nhËt trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.
Bµi 4: T×m a, b ®Ó sè 86ab chia hÕt cho 90.
Bµi 5: Ba líp 4A, 4B vµ 4C ®i trång c©y ®−îc tÊt c¶ 120 c©y. BiÕt
b»ng

1
2
sè c©y cña 4A b»ng
sè c©y cña 4B vµ
2
3

2
sè c©y cña 4C. TÝnh sè c©y cña mçi líp.
5

§Ò 3
PhÇn I :Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶ hoÆc ®óng ( §) sai (S )
Bµi 1: D·y sè 1, 4, 7, 10, 13,… , 94, 97 cã bao nhiªu sè h¹ng?
Bµi 2: Sè 3420 thay ®æi thÕ nµo nÕu
a) xãa ®i ch÷ sè 0
b) xãa ®i ch÷ sè 3
c) xãa hai ch÷ sè cuèi
d) ViÕt thªm ch÷ sè 3 vµo tËn cïng bªn ph¶i sè ®ã.
Bµi 3: T×m trung b×nh céng cña c¸c sè trong d·y sè sau:
a) 2000; 2005; 2010; 2015; 2020
b) 11; 13; 15; …….;1995; 1997
Bµi 4: Cã 9 ch÷ sè viÕt liÒn nhau 120317495. Gi÷ nguyªn thø tù c¸c ch÷ sè em h·y xãa ®i 6 ch÷ sè ®Ó ®−îc sç cã
3 ch÷ sè :
a) lín nhÊt
b) nhá nhÊt
5
6

cã v« sè c¸c ph©n sè. §óng hay sai?
Bµi 5: a) Gi÷a 2 ph©n sè
7
7
5
6
b) Gi÷a 2 ph©n sè

chØ cã 5 ph©n sè. §óng hay sai?
7
7

PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i
Bµi 1: TÝnh nhanh
12 + 35 + 10 + 87 + 64 + 25 + 64 + 27 + 72
Bµi 2: T×m 3 ch÷ sè a, b, c.H·y

172 35 C©u 2: Trong c¸c ph©n sè A. D (Lµ ®¸p sè cña bµi) H·y khoanh vµo ch÷ c¸I ®Æt tr−íc ph−¬ng ¸n ®óng. 714 cm2 B. biÕt a + b + c = 9 Bµi 3: T×m xy ®Ó sè 19 xy chia cho 2 vµ 5 ®Òu d− 1. 1 giê 6 B. B. 3 5 D.TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu? A M B §Ò 4 I/ Tr¾c nghiÖm Mçi bµi tËp d−íi ®©y ®Òu cã kÌm theo ph−¬ng ¸n tr¶ lêi A.a) LËp c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau b) TÝnh tæng c¸c sè võa lËp ®−îc. 456 m2 B. 45 m2 60 dm2 II/ Tù luËn: C©u 1: TÝnh nhanh. 7 3 12 4 10 : + : 2 lµ 5 7 7 B. 162 35 C. B. Chu vi h×nh ch÷ nhËt míiMBCNlµ 70m. 7 3 . 357 cm2 C. a) 2006 3 3 1 x x 2005 4 4 2005 b) 2005 x ( 125 x3 + 5 x 125 ) C©u 2: TÝnh x 5 x ( x : 7) = 30 C©u 3: C¸c ph©n sè sau cã b»ng nhau kh«ng ?V× sao? . sè ®o nµo bÐ nhÊt: A. A. 4 m2 56 dm2 C©u 5: 4560 dm2 b»ng sè ®o nµo d−íi ®©y? A. C¾t däc theo chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt th× ®−îc h×nh vu«ng AMND vµ h×nh ch÷ nhËt MBCN. C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc A. Hái cÇn bao nhiªu xe cì lín chë hÕt kh¸ch cña 8 xe cì võa vµ 13 xe cì nhá ®Çy kh¸ch? Bµi 5: Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ 124m. mét xe buýt cì nhá chë 8 hµnh kh¸ch . 7 phót 50 gi©y C. 375 cm2 D. 4 m2 560 dm2 D. 13 6 D. 9 phót C. 10 3 8 9 10 2 . . ph©n sè nµo gÊp 4 lÇn 3 4 3 3 8 3 C. 480 gi©y D. chia hÕt cho 3. 1428 cm2 C©u 4: Trong c¸c sè ®o thêi gian d−íi ®©y. Bµi 4: Mét xe buýt cì võa chë 30 hµnh kh¸ch. mét xe buýt cì lín chë 52 hµnh kh¸ch. C. 9 4 C©u 3: TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi biÕt ®é dµi hai ®−êng chÐo lµ 42 cm vµ 17 cm.

Bµi 4: ( 2 ®iÓm): 2 Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng 3 chiÒu dµi vµ cã diÖn tÝch b»ng 150m2. Hái tÊm v¶i ®ã dµi bao nhiªu mÐt? PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i Bµi 1: (2 ®iÓm): T×m y. Tuæi anh gÊp 2 lÇn tuæi em vµ em b»ng 1 tuæi mÑ. biÕt r»ng nÕu An cho B×nh 20 viªn bi th× B×nh cã nhiÒu h¬n An 16 viªn bi. b. Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi? C©u 5: MÑ h¬n anh 20 tuæi. Bµi 1: (2 ®iÓm): Cã bao nhiªu sè gåm hai ch÷ sè mµ hai ch÷ sè lµ kh¸c nhau? Bµi 2: (2 ®iÓm): TÝnh tæng cña 10 sè tù nhiªn liªn tiÕp ®Çu tiªn? Bµi 3: (2 ®iÓm): 1 ViÕt 2 ph©n sè sao cho c¸c ph©n sè ®ã lín h¬n ph©n sè 5 nh−ng bÐ h¬n ph©n sè 1 6 Bµi 4: (2 ®iÓm): T×m a. biÕt: 1 2 y+yx 3 : 9 +y: 2 7 = 252 Bµi 2: (2 ®iÓm): So s¸nh c¸c ph©n sè sau (kh«ng quy ®ång mÉu sè vµ tö sè ): 13 a) 15 vµ 23 25 b) 12 25 vµ 25 49 Bµi 3: (2 ®iÓm): HiÖn nay con 8 tuæi. buæi chiÒu b¸n ®−îc 4 sè v¶i.15 1515 151515 . Bµi 5: (2 ®iÓm): TÝnh nhanh 637 x 527 – 189 526 x 637 + 448 5 2 . buæi s¸ng b¸n ®−îc 3 sè v¶i. 23 2323 232323 C©u 4: An vµ B×nh cã tÊt c¶ 120 viªn bi. Vµ cßn l¹i 30m. mÑ 29 tuæi. . Hái tuæi cña mçi ng−êi? 6 §Ò 5 PhÇn I: Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶. TÝnh chu vi m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt ®ã. BiÕt r»ng sè 16ab chia cho 2 d− 1 vµ chia hÕt cho 3. Hái bao nhiªu n¨m n÷a th× tuæi mÑ gÊp tuæi con. Bµi 5: (2 ®iÓm): 1 2 Mét cöa hµng b¸n v¶i.

5 ®iÓm) Mét cöa hµng b¸n dÇu lÎ cã mét can dÇu ®Çy. 4 . H·y t×m mét sè sao cho khi lÊy sè bÞ chia trõ ®i sè ®ã. 1 . 1 3 LÇn thø hai cöa sè dÇu cßn l¹i th× can cßn 3 hµng b¸n 4 l¹i 6 lÝt dÇu. 3 . lÊy sè chia céng víi sè ®ã th× ®−îc hai sè míi mµ th−¬ng cña chóng b»ng 1. chiÒu dµi.§Ò 6 A – PhÇn tr¾c nghiÖm H∙y viÕt ®¸p ¸n d−íi mçi bµi sau: Bµi 1:(2®iÓm) Mçi tÝch sau tËn cïng lµ b»ng bao nhiªu ch÷ sè 0 85 x 86 x 87 x ……x 94 Bµi 2 (2®iÓm)Kh«ng lµm phÐp tÝnh h·t xÐt xem kÕt qu¶ sau ®óng hay sai 16358 – 6 x 16 x 26 x 36 = 120 Bµi 3: (2®iÓm)Cho 5 ch÷ sè: 0 . §Ò 7 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm . Hái can dÇu chøa ®−îc bao nhiªu lÝt ?.5®iÓm) T×m hai sè cã 3 ch÷ sè sao cho tæng cña chóng lµ nhá nhÊt vµ tæng c¸c ch÷ sè cña hai sè ®ã lµ 53. 6 . 4 Cã thÓ viÕt ®−îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 5 ch÷ sè ®· cho? Bµi 4:(2®iÓm)Cho d·y sè ch½n liªn tiÕp 2 . Ng−êi ta l¸t Bµi 10 (3®iÓm) Mét nÒn nhµ h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 28m. 2 . Hái sè 1996 lµ sè h¹ng thø mÊy cña d·y sè nµy ? Bµi 5: (1®iÓm) H·y so s¸nh: 27 2007 vµ 28 2008 b – PhÇn tù luËn: Bµi 6: (2®iÓm) TÝnh nhanh mçi biÓu thøc sau: a) ( 6 x 5 + 7 – 37) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 132 x 145 + 100 b) 145 x 133 . Bµi 8: (1. chiÒu réng b»ng 3 nÒn nhµ b»ng c¸c viªn g¹ch h×nh vu«ng c¹nh 4dm. Hái cÇn mua bao nhiªu viªn g¹ch ®Ó n¸t kÝn 4 nÒn nhµ ®ã ? (phÇn m¹ch v÷a kh«ng ®¸ng kÓ).45 Bµi 7(2®iÓm): Cho phÐp chia 49 : 7. Bµi 9 (2. 8 ….. LÇn thø nhÊt cöa hµng b¸n can.

Em h·y chän kÕt qu¶ ®óng ghi vµo tê giÊy thi: 1. 3. dm. 33 7 C©u 2: Trung b×nh céng cña 4 ph©n sè lµ BiÕt r»ng TBC cña hai ph©n sè ®Çu lµ TBC cña 3 ph©n sè ®Çu 48 12 23 3 lµ TBC cña 3 ph©n sè cuèi lµ . 15.16.20. 201. §Ò 8 PhÇn I:Tr¾c nghiÖm.111. A. 3 D. 2. C. . A .300. . 2 3 4 C©u 2: Mét h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh dµi lÇn l−ît lµ dm. giê thø hai b¸c Hïng ®i ®−îc 1 qu·ng ®−êng cßn l¹i . 12. C . A 45 B 35 C 53 D C©u 4: D·y c¸c ph©n sè ®−îc s¾p xÕp tõ lín ®Õn nhá lµ: 1 1 3 5 5 3 1 1 5 3 1 1 B . B. .Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng C©u 1: Sè ba tØ bèn m−¬i hai triÖu s¸u ngµn vµ b¶y ®¬n vÞ lµ: A 3042006007 B 34267 C 3420006007 D 342060007. .18.DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu lµ: 5 . 1 B. C. 1 5 5 10 10 4. Hái trung b×nh mçi c¹nh dµi bao 3 4 5 nhiªu? 193 193 193 193 A m B m C dm D dm 60m 240 40 240 C©u 3: NÕu viÕt thªm mét ch÷ sè vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn th× sè ®ã t¨ng thªm 319 ®¬n vÞ. A 67 48 D 54 5 1 3 1 . 14. NÕu hå klh«ng cã n−íc më hai vßi ch¶y cïng mét lóc th× sau mÊy giê mÊy phót hå sÏ ®Çy n−íc C©u4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 600m2. vßi hai cã thÓ ch¶y ®Çy hå trong trong 6giê. Mçi bµi tËp d−íi ®©y ®Òu cho s½n mét sè kÕt qu¶. 201. Ba sè liÒn nhau cã trung b×nh céng b»ng 16 lµ: A.17. . .Nh÷ng sè lÎ nµo cã ba ch÷ sè. Hái giê thø 2 hai b¸c Hïng ®i ®−îc bao nhiªu phÇn qu·ng ®−êng tõ nhµ ®Õn thµnh phè ? A.1dm . 3 2 4 2 2 4 6 3 2 4 3 6 C©u 5: TÝnh. . B¸c Hïng ®i tõ nhµ ra thµnh phè.16. 111. 36 4 C©u 3: Cã mét c¸i hå vµ hai vßi n−íc. B. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 18 cm. . Vßi thø nhÊt cã thÓ ch¶y ®Çy hå trong 4 giê.16. dm. 154 + 275 + 297 + 429 + 1045.giê thø nhÊt b¸c Hïng ®i ®−îc 2 qu·ng ®−êng tõ 5 nhµ ®Õn thµnh phè. a/ TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã? b/ Muèn vÏ h×nh ch÷ nhËt ®ã trªn giÊy víi chiÒu dµi 6 cm th× ph¶i vÏ theo tû lÖ lµ bao nhiªu? C©u 5: TÝnh nhanh. T×m 4 ph©n sè ®· cho. 6 C.Sau khi chiÒu réng gi¶m ®i 6 cm vµ gi÷ nguyªn chiÒu dµi th× chiÒu réng míi b»ng 2 chiÒu dµi. 102.biÕt r»ng tæng ba ch÷ sè cña nã b»ng 3. 2 3 4 6 2 4 3 7 + : × =? 3 5 2 8 B 76 48 C 64 84 D 67 84 II/ PhÇn tù lu©n C©u 1: ChuyÓn c¸c sè h¹ng trong tæng sau thµnh tÝch råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc b»ng c¸ch thô©n tiÖn nhÊt. T×m sè tù nhiªn ®ã.

Hái chiÒu dµi vµ diÖn tÝch khu v−ên? §Ò 9 I. Bµi 4: HiÖn nay tuæi «ng gÊp 9 lÇn tuæi ch¸u. a) 200820082008 x 2007 . 14 tuæi.A. D. 5. biÕt r»ng nÕu thªm vµo sè thø nhÊt 3 ®¬n vÞ ®ång thêi bít ®i ë sè thø hai 3 ®¬n vÞ th× th−¬ng cña hai sè b»ng 1. C. c) 15 cm2 d) 12cm2 I :PhÇn tù luËn: C©u 1: ( 3®iÓm) T×m hai sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng lµ 66 vµ gi÷a chóng cã hai sè ch½n.tuæi ch¸u hiÖn nay lµ: A.450cm2.880 cm2. T×m hai sè ®ã. 9 tuæi.Nh−ng nÕu ®æi chiÒu dµi thµnh 32m.HiÖn nay tuæi «ng gÊp 6 lÇn tuæi ch¸u .Tæng sè tuæi cua hai «ng ch¸u lµ 60 tuæi. D. E A B 4cm F 3cm 3cm D 2 a) 24cm C b) 36cm 2 H×nh H. B. 5 d)60 000kg 6 = 7x2+4 7 b) ) 6 x 2 + 4 16 = 7x2+4 8  = 18 9 C©u 5: ( 1 ®iÓm) H×nh H t¹o bëi h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ h×nh BEFC nh− h×nh vÏ. Bµi 3: T×m sè abc biÕt abc x 126 =15abc. . sai ghi S vµo « trèng. PhÇn II : Tù luËn . 10 tuæi.Hái bao nhiªu n¨m n÷a tuæi ch¸u b»ng tuæi «ng Bµi 5: Mét khu v−ên h×nh ch÷ nhËt .20720072007 x 2008. 640 cm2 B. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1:( 1 ®iÓm) Khoanh vµo ch÷ tr−íc ®¸p ¸n ®óng: 5 3 1 11 4 8 3 + × = a) b) c ) d ) 4 2 6 24 6 12 2 C©u 2: ( 1 ®iÓm) Trong c¸c ph©n sè sau ph©n sè nµo b»ng ph©n sè 2 5 12 20 14 12 . 11 tuæi. .Tr−íc ®©y 7 n¨m tæng sè tuæi cña hai «ng ch¸u lµ 63 . gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m 240m2.280 cm2. Bµi 1 : TÝnh nhanh. 30 35 20 21 C©u 3: ( 1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ tr−íc ®¸p ¸n b»ng a) 60 kg b) 600kg c) 6000kg C©u 4: ( 1®iÓm) §óng ghi §. DiÖn tÝch h×nh H lµ. gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m 300 m2.nÕu ®æi chiÒu dµi thµnh 35m. Bµi 2: Trung b×nh céng cña hai sè lµ 150. C. a) 6 x 2 + 4 3 tÊn. . b) 2 x 3 x 4 x 5 x 7 x 8 x 25 x 125.

«ng h¬n ch¸u 59 tuæi. 5 h×nh B. T×m a ®Ó sè 86a cïng chia hÕt cho 2. C©u 7. Em tÝnh tæng chu vi cña c¸c h×nh ch÷ nhËt võa t×m ®−îc. Hái hiÖn nay «ng bao nhiªu tuæi? Ch¸u bao nhiªu tuæi? C©u 8.. cã sè liªn tiÕp theo lµ sè: A: 11 B: 12 C: 13 D : 14 C©u 3. nÕu viÕt c¸c sè cã ba ch÷ sè kh¸c nhau sÏ ®−îc: A: 4 sè B: 5 sè C: 6 sè D: 7 sè C©u 2. 5. B. 7 h×nh D. 6 h×nh C. C©u 3: ( 3 ®iÓm) T×m y: a) 128 : y = 5 d− 3 b) y × 3 + y × 7 = 230 c) 99 × y + y = 1500 C©u 4:( 2 ®iÓm) a) H×nh vÏ sau cã bao nhiªu tam gi¸c. T¨ng lªn 2 lÇn. GÊp lªn 10 lÇn. . Gi¶m ®i 3 lÇn C©u 4. ba n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai «ng ch¸u lµ 81. th× th−¬ng sè sÏ: A. T¨ng thªm 90 ®¬n vÞ. §iÓm M vµ ®iÓm N lµ trung ®iÓm cña AB vµ CD.. A M B C N D b) NÕu cho c¹nh AC dµi 5 cm. GÊp lªn 10 lÇn vµ 3 ®¬n vÞ. H∙y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1: Tõ ba ch÷ sè 1.C©u 2: ( 5 ®iÓm) Tæng sè tuæi cña 3 ng−êi lµ 115 tuæi. Sè 13 nÕu ®−îc viÕt thªm ch÷ sè O vµo gi÷a hai ch÷ sè th× nã sÏ: A. 3. B. Trong mét phÐp chia. Tuæi cña ng−êi thø hai b»ng 3 lÇn tuæi cña ng−êi thø 3 trõ ®i 5. c¹nh AB dµi gÊp 4 lÇn c¹nh AC . bao nhiªu tø gi¸c. 8 h×nh PhÇnII: tù luËn. nÕu t¨ng sè bÞ chia lªn 6 lÇn vµ t¨ng sè chia lªn 3 lÇn.. T×m tÝch ®óng cña phÐp tÝnh. 3. C©u 5: Sè h×nh tam gi¸c trong h×nh bªn lµ: A. Khi nh©n mét sè víi 245. C©u 5: ( 2 ®iÓm) TÝnh nhanh: a) 7 × 8 + 48 × 2 + 24 × 2 b) 43 × 42 + 43 × 57 + 43 §Ò 10 I. h·y tÝnh tuæi mçi ng−êi. 5 vµ 4. 2. Tuæi cña ng−êi thø nhÊt b»ng 2 lÇn tuæi cña ng−êi thø hai céng víi 10. C. D·y sè 1. C©u 6. 2. 8. b¹n Hïng ®· ®Æt tÝch riªng th¼ng cét nh− phÐp tÝnh céng nªn kÕt qu¶ t×m ra lµ 4257. T¨ng lªn 3 lÇn C. Gi¶m ®ia 2 lÇn D. PhÇn tr¾c nghiÖm.

biết rằng số đó cùng chia hết cho 2 và 3.1995 x 427 Bài 2: Tìm x 4 1 > x 3 Bài 3: Trung bình cộng của tuổi bà.5 ®) Cho A = 1 + 2 + 3 + 4 + … + 100 A=? A. Sai C©u 2: (0. Bài 5: Tìm một số tự nhiên. tuổi cháu là 36 tuổi. Bài 2: Chữ số hàng đơn vị của tích sau là 1 đúng hay sai? 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x … x 7 ( 191 thừa số 7 ) Bài 3: Tìm X 49 x ( X – 21 ) = 441 Bài 4: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 4 số chẵn. Bài 1: Tính nhanh 477 x 1995 . Bài 1:Tìm tổng của 12 số lẻ đầu tiên.5 ®) Ph©n sè C. Linh nãi ®óng hay sai? 7 19 11 A. 5000 B. §óng B. 5 ®iÓm) C©u 1: (0. tuổi mẹ. 5050 13 ®−îc viÕt thµnh tæng 3 ph©n sè nµo? 12 D.C©u 9. Líp 4A cã mét sè bµn vµ mét sè häc sinh.5 ®) 3 13 8 Nh×n vµo biÓu thøc + + . Tính diện tích của hình chữ nhật đó? biết chiều dài lớn hơn chiều rộng của nó là 27m. Thương lớn hơn thương bé là 56. Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu? Bài 4: Chu vi một hình chữ nhật gấp 7 lần chiều rộng của nó. Bài 5: Rút gọn phân số sau. NÕu xÕp mçi bµn ngåi 5 em th× võa ®ñ. Linh nãi ngay: Tæng cña nã bÐ h¬n 3. sai ( S ) vào bài thi. 1001 C©u 3: (0. PHẦN 2: Học sinh trình bày bài giải. Bà hơn cháu 54 tuổi. 123123 345345 §Ò 12 i/ Tr¾c nghiÖm: (2. NÕu xÕp mçi bµn ngåi 4 em th× cßn thõa 4 em. 5500 . TÝnh sè bµn. Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi cháu là 23 tuổi. sè häc sinh? C©u 10 a) Trong h×nh bªn cã bao nhiªu h×nh vu«ng? b) TÝnh tæng diÖn tÝch cña c¸c h×nh vu«ng ®ã( BiÕt c¹nh cña mçi « vu«ng lµ 1 cm) §Ò 11 PHẦN I: Học sinh chỉ ghi kết quả hoặc ghi đúng (Đ ) .

Sè häc sinh líp ®ã tham gia thi häc sinh giái? C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 10m.5 ®) Nhãm nµo chØ gåm c¸c ph©n sè b»ng nhau? 1 1 1 6 7 8 9 11 110 1111 . b/ TÝnh tæng c¸c sè h¹ng cña d·y sè võa viÕt ®−îc ë phÇn a. biÕt: 125 1 1 3 51: × +x: = 200 10 4 10 4 C©u 2: Mét sè chia cho 5 d− 2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + B. . 1 1 1 + + 12 3 6 17 117 1717 . b b 5 C©u 2: ( 2 ®iÓm) T×m tØ sè cña diÖn tÝch h×nh thoi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt d−íi ®©y: 4cm 6 cm C©u 3: 2 ®iÓm Cho d·y sè 1. + + 2 3 5 2 3 4 12 3 4 C©u 4: (0. Sè häc sinh cßn l¹i nhiÒu h¬n sè häc sinh c¶ líp lµ 12 em. C©u 4: ( 1 ®iÓm) T×m sè tù nhiªn x biÕt : 4 5 x < < 9 10 9 C©u 5: (1 ®): TÝnh nhanh: I= 1 1 1 1 + + + . a/ T×m sè lín nhÊt cña d·y sè trªn. 4.7. x = 1 B. B. + + C. A. NÕu líp ®−îc tham gia thªm 2 b¹n n÷a th× 1 1 sè häc sinh dù thi sÏ b»ng sè häc sinh cña líp. . + 1x 2 2 x3 3 x 4 2007 x 2008 §Ò 13 C©u 1: T×m x.. 15 150 1515 II/ Tù luËn: (7. . Hái sè ®ã chia cho 15 th× d− mÊy? C©u 3: Mét líp cã sè häc sinh tham gia k× thi häc sinh giái cña huyÖn. . NÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng thªm 1m th× ®−îc h×nh ch÷ nhËt míi cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng. 4 2 TÝnh: a.. 12 3 6 13 15 17 19 15 150 1515 A. x = 2 C. .10. . x = 3 D.5 ®iÓm) C©u 1: ( 1. . A. D.5 ®) T×m x ®Ó 59x5 chia hÕt cho 15. T×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ban ®Çu. ph©n sè rót gän ®−îc ph©n sè . x = 4 C©u 5: (0.…biÕt d·y sè cã 2005 sè h¹ng. Sè häc sinh cña líp ®ã? b. chia cho 3 th× d− 1. . C. 5 ®iÓm) a a 3 T×m ph©n sè biÕt a + b = 40 . D.

35 35 7 20 C©u 4: §óng ghi §. b. 5450 C. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc x + : lµ: 7 5 5 2 38 26 6 7 A. hiÖu cña hai sè ®ã lµ sè bÐ nhÊt cã bèn ch÷. Hái tØ sè diÖn tÝch cña h×nh thoi vµ diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lag bao nhiªu? §Ò 15 PhÇn I. 5495 D. . A. kg = 125g 8 C©u 5 : khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. A.37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) Bµi 2 (2 ®iÓm). . 17 19 5 6 C©u 2 : Rót gän c¸c ph©n sè sau: 6767 456456 a . C. D. Trong sè 1056078 . 9 13 5 18 7 8 6 15 B. Tæng cña hai sè lµ sè ch½n lín nhÊt cã bèn ch÷ sè. h×nh b×nh hµnh MNPQ cã c¹nh ®¸y b»ng 7cm . sai ghi S: a. D.C©u 5: TÝnh nhanh: (137 x 99 + 137) – (17 x 101 – 17) §Ò 14 I. 8484 234234 4 1 7 C©u 3: T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã céng víi råi trõ ®i th× ®−îc kÕt qu¶ lµ 5 4 10 1 1 C©u 4: BiÕt tuæi cña Dòng c¸ch ®©y 3 n¨m b»ng tuæi cña Dòng ba n¨m tíi . ph©n sè lín h¬n lµ . T×m sè lín . sai ghi S.PhÇn tù luËn: C©u 1: Kh«ng quy ®ång mÉu sè hay tö sè h·y so s¸nh c¸c ph©n sè sau: 13 10 6 7 vµ b. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1: §óng ghi §. 5000 B. C.000 C©u 2: Khoanh vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. Hái hiÖn nay Dòng bao nhiªu 2 3 tuæi? C©u 5: Cho h×nh thoi ABCD cã ®é dµi c¸c ®−êng chÐo lµ 4cm vµ 7cm . B. Trong sè 97809 . . 7 8 6 15 Trong c¸c ph©n sè . T×m hai sè biÕt trung b×nh céng cña chóng lµ 875 vµ sè lín h¬n trong hai sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè? Bµi 3 (2 ®iÓm). Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1 (2 ®iÓm). chiÒu cao b»ng 4cm. tÊn = 80kg 5 c. a . 1200g = 12kg 1 d. T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau: (6 x 5 + 7 . 3tÊn 75kg = 3075kg 4 b. . ch÷ sè 7 cã gi¸ trÞ lµ 700 b. vµ a . 9 13 5 18 II. ch÷ sè 5 cã gi¸ trÞ lµ 50. 5499 3 4 1 1 C©u3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng.

. b¹n Hoa ®· ®Æt tÊt c¶ c¸c tÝch riªng th¼ng cét víi nhau nh− trong phÐp céng nªn ®−îc kÕt qu¶ lµ 296280.Tuæi kh«ng ®¹t gi¶i nh×.. Tuæi. Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 6789. Kh«ng tÝnh tÝch. 1 1 1 Bè h¬n con 30 tuæi.. nh× hoÆc gi¶i t−.. . 5 3m2 5 mm2 .. H·y t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã? Bµi 5 (2 ®iÓm) 1 th× trªn b¶n ®å ®ã Hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 3 km. 300 dm2 10 12 A: C: 12 cm2. Hái nÕu vÏ hai ®iÓm A vµ B trªn b¶n ®å tØ lÖ 50000 ®iÓm A c¸ch ®iÓm B bao nhiªu? PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy phÇn gi¶i c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1 (2 ®iÓm). BiÕt r»ng: . ng−êi thø hai ph¶i mÊt 4 giê míi xong. Th¬ dù thi häc sinh giái cña huyÖn vµ bèn b¹n ®· ®¹t 4 gi¶i kh¸c nhau tõ gi¶i nhÊt ®Õn gi¶i t−. Lóc ®Çu b¸c Ba trång rau dù ®Þnh lªn luèng rau h×nh ch÷ nhËt cã tØ sè cña chiÒu réng vµ chiÒu dµi lµ VÒ sau b¸c ®· kÐo dµi luèng rau ®Ó tØ sè cña chiÒu réng vµ chiÒu dµi lµ 1 ...Häc kh«ng ®¹t gi¶i nh× vµ gi¶i t−.... T×m x biÕt 43 173 50 +x): =0 1-( 8 24 3 Bµi 2 (2 ®iÓm).. TÝnh c¸c c¹nh cña luèng rau ban ®Çu? Bµi 5 (2 ®iÓm) Hai ng−êi cïng lµm mét c«ng viÖc. . . To¸n. Hái mçi b¹n ®· ®¹t gi¶i nµo? Bµi 4 (2 ®iÓm). 3 1 . H·y t×m c¸ch so s¸nh 2 tÝch sau? 49 x 57 vµ 51 x 55 Bµi 3 (2 ®iÓm)..Bèn b¹n Häc.. BiÕt tuæi con b»ng tuæi bè vµ b»ng tuæi «ng... = vµo chç chÊm.To¸n kh«ng ®¹t gi¶i nhÊt vµ gi¶i ba. TÝnh tuæi mçi ng−êi? 2 8 14 Bµi 4 (2 ®iÓm). . < ..Th¬ kh«ng ®¹t gi¶i nhÊt. Hái hai ng−êi cïng lµm chung th× sau mÊy giê sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc? §Ò 16 PhÇn A: Tr¾c nghiÖm: 2 C©u 1: cña 14100 lµ: 3 A: 940 3 C©u 2: B: 9400 3 cña 4 C: 21150 lµ: 4 9 B: 1 16 C©u 3: §iÒn dÊu: > . nh− thÕ chu vi cña luèng rau míi h¬n 7 chu vi cña luèng rau cò lµ 8m. NÕu lµm mét m×nh th× ng−êi thø nhÊt ph¶i mÊt 6 giê míi xong..

C©u 1: 27 = Sè ë « trèng lµ: 36 8 A. 2 B. B. . lÇn thø hai b¸n sè trøng cßn l¹i 2 2 1 vµ 1 qu¶. C©u 2: T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè a vµ b sao cho sè 3a57b võa chia hÕt cho 5 võa chia hÕt cho 9. phót 3 A. C©u 5: Cho sè cã 2 ch÷ sè. C©u3 : Khi nh©n 1sè víi 245 mét häc sinh ®· ®Æt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nªn kÕt qu¶ t×m ra lµ 4257. 4 C.C©u4: 28832 : 205 = A: 166 C©u 5: 419 x 205 = A: 85795 PhÇn B: Tù luËn: B: 160 C: 106 B: 85895 C: 75895 12 C©u 1: ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã gi¸ trÞ b»ng ph©n sè sao cho mçi ph©n sè ®ã cã 27 tö sè vµ mÉu sè ®Òu lµ nh÷ng sè cã hai ch÷ sè. 4 D. T×m sè ®ã. C. 1 C. 35 phót x 44 4 X lµ: A. 53 phót B. 6 C©u 2: 5 giê =. Cuèi cïng cßn 12 qu¶. Hái lóc ®Çu b¸c cã bao nhiªu 2 qu¶ trøng?. 2 B. 20 phót C.6 PhÇn 2: Tù luËn. 8 D.. 8 C©u 4: Sè gãc nhän trong h×nh vÏ lµ: 1 2 A. 6 5 10 8 9 C©u 5: Muèn chia ®Òu 6 qu¶ cam ( nh− nhau ) cho 4 b¹n cÇn sè lÇn bæ Ýt nhÊt lµ: A.. 100 phót C©u 3: 3 12 D. D. 1 1 1 C©u 4: Mét b¸c n«ng d©n b¸n trøng lÇn thø nhÊt b¸n sè trøng vµ 1 qu¶. 7 D. §Ò 17 PhÇn I: Tr¾c nghiÖm Khoanh trßn ch÷ c¸i vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. lÇn thø ba b¸n sè trøng cßn l¹i sau vµ 1 qu¶. C. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã. NÕu lÊy sè ®ã chia cho tæng c¸c ch÷ sè cña nã ®−îc th−¬ng lµ 5 d− 12. 9 B.

11m D. Thu ®i d¹o xu©n vµ h¸i ®−îc tÊt c¶ 18 b«ng hoa. Hái mét « t« chë 90 bao xi m¨ng mçi bao nÆng 50 kg vµ 2000 viªn g¹ch mçi viªn nÆng 1 kg.6606 : b Víi a = 289. Chu vi h×nh thoi lµ: A. 5. Tuæi cña thñ m«n lµ: A. y = 22 B. 31 tuæi II/ Tù luËn: ( 15 ®iÓm ) Bµi 1: Cã thÓ lËp ®−îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ ch÷ sè 0. 60m D. 29 tuæi D. 15m C©u 4: Mét h×nh thoi cã ®é dµi 2 ®−êng chÐo lµ 24m vµ 18m chiÒu cao lµ 14. H¹. A N B Hái diÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo ( t« mµu ) lµ bao nhiªu. 120m B. y = 12 D. 3. H×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 28 cm.C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a x 135 . M P D Q C C©u 5: TÝnh nhanh: A = 5 + 10 + 15 +. 30m C©u 5: Tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ lµ 20 tuæi. T×m sè ®· cho. + + C. + + D.4m. 6 ? Bµi 2: Kh«ng lµm tÝnh.. 30 tuæi C. 13m B. Hái xe ®ã cã ®−îc phÐp qua cÇu kh«ng? v× sao? C©u 3: Ba b¹n Xu©n. 6m C. 30 8 16 32 16 8 12 8 32 4 8 16 C©u 2: T×m y biÕt 189 : y = 15 ( d− 9 ) A. 28 tuæi B. NÕu kh«ng kÓ thñ m«n th× tuæi trung b×nh cña 10 cÇu thñ cßn l¹i lµ 19tuæi. y = 15 C. y = 21 C©u 3: Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 86m. §Ò 18 I/ Tr¾c nghiÖm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc ý ®óng 7 C©u 1: ViÕt ph©n sè thµnh tæng cña 3 ph©n sè cã tö sè lµ 1. Trong ®ã sè b«ng hoa cña Thu h¸i b»ng 1 sè 5 hoa cña hai b¹n kia vµ Xu©n h¸i nhiÒu h¬n H¹ 5 b«ng. ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt nµy lµ : A. + + A. mÉu sè kh¸c nhau lµ : 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + B. b = 367 C©u 2: Mét chiÕc cÇu cã biÓn ghi träng t¶i 6 tÊn. biÕt 3 r»ng sè ®ã b»ng sè míi. Hái mçi b¹n h¸i ®−îc bao nhiªu b«ng hoa? C©u 4: Trong h×nh vÏ d−íi ®©y. 19 . h×nh thoi MNPQ cã ®−êng chÐo NQ = 4 cm. 16m C. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 3m th× diÖn tÝch t¨ng thªm 96m2.. h·y so s¸nh: A = 2001 x 2009 vµ B = 2005 x 2005 Bµi 3: Cho 1 sè cã 2 ch÷ sè. NÕu viÕt thªm ch÷ sè 4 vµo bªn tr¸i sè ®· cho th× ®−îc sè míi.90 + 95.

TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu §Ò 19 I/§Ò thi tr¾c nghiÖm: Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng a.9 em cã thÓ viÕt ®−îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè? (C¸c ch÷ sè kh«ng lÆp l¹i trong mçi sè) A 24 sè B.** ****8 ** . chia sè ®ã cho 4 th× d− 3. Tæng chu vi 2 h×nh ch÷ nhËt võa c¾t ra lµ 224 cm . 11 x (x – 6) = (4 x x) + 11 A: x = 101 B: x = 111 C: x = 11 Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng T×m sè nhá nhÊt chia hÕt cho 7. 199980 B. 199098 Bµi 2: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng T×m x: a.8.42 8 . 20 sè b. 199908 C. 15 6 = 8 x A: x = 2 B: x = 20 C: x = 2 3 b. 28 sè C. chia sè ®ã cho 3 th× d− 2. B¹n Minh c¾t miÕng b×a ®ã ra thµnh 2 h×nh ch÷ nhËt. Bµi 2: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo dÊu * a.7.Bµi 4: §Ó ®¸nh sè trang cña mét quyÓn s¸ch dµy 153 trang th× cÇn bao nhiªu l−ît ch÷ sè? Bµi 5: Mét miÕng b×a h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 154 cm. 39 * x 3* b. H·y tÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè ®ã? A. khi chia sè ®ã cho 2 th× d− 1. **** ** ** 213 **** ** ***1 . A: 191 B: 119 C: 199 Bµi 4: Trong H×nh 1 cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng? Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng: A B H×nh 1 A: 10 ®o¹n B: 15 ®o¹n C: 20 ®o¹n Bµi 5: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng DiÖn tÝch h×nh thoi cã ®é dµi c¸c ®−êng chÐo 2dm vµ 8 cm lµ : A : 16 cm 2 B 8 cm 2 C 80 cm 2 D 160 cm 2 II/§Ò thi tù luËn: Bµi 1: T×m sè cã hai ch÷ sè. Víi 4 ch÷ sè 6. chia cho 5 th× d− 4 vµ chia cho 6 th× d− 5. biÕt r»ng khi ®æi chç hai ch÷ sè Êy th× sè ®ã t¨ng lªn 72 ®¬n vÞ.

81 2 m . C©u 1. ViÕt sè gåm cã: ba tØ bèn m−¬i hai triÖu s¸u ngµn vµ b¶y ®¬n vÞ: A: 3042006007 B: 34267 C: 3420006007 D: 342060007 C©u 2. 50 B. Trong c¸c sè ®o khèi l−îng sau: 1 tÊn 4 A. TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi MNPQ cã ®−êng chÐo MP dµi 99 100 D. 98 100 9 m vµ ®−êng chÐo NQ b»ng mét nöa ®−êng chÐo 5 MP. C©u 5. 98 99 C. 81 2 m . Nh−ng nÕu cho mçi em 4 qu¶ th× l¹i thiÕu 3 qu¶. C . NÕu cho mçi em 3 qu¶ th× thõa 2 qu¶. x = 440 D . A. nÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng thªm 1m th× ®−îc h×nh ch÷ nhËt míi cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng. 38 yÕn B. 1 tÊn . TÝnh A. 100 2 m . 275kg . 81 II/ PhÇn tù luËn. x = 439 C . 100 D. 38 yÕn . 3 5 TÝnh tuæi cña mçi ng−êi hiÖn nay. §Ò 20 I/ Tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo kÕt qu¶ ®óng. A . x = 445 C©u 3. Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 297548 : 73 = ? 2038 x 146 = ? Bµi 2: H·y s¾p xÕp tõ lín ®Õn nhá c¸c ph©n sè sau: C. 4 t¹ . Sau 14 n¨m n÷a th× tØ sè gi÷a tuæi em vµ tuæi anh l¹i lµ . 275kg C©u 4. Bµi 4: ChÞ chia xoµi cho c¸c em. 50 2 m 81 . Hái cã bao nhiªu qu¶ xoµi vµ mÊy em ®−îc chia xoµi? Bµi 5: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 10m. 4 t¹ 1 1 1 1 1 + + + ……+ + = ? 1x 2 2 x3 3x 4 98 x99 99 x100 99 98 B. x = 448 B .Bµi 3: HiÖn nay tØ sè gi÷a tuæi em vµ tuæi anh lµ 1 4 . T×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. sè ®o lín nhÊt lµ: 4 D . T×m x biÕt x lµ sè lÎ chia hÕt cho 5 vµ 438 < x < 449.

. Tuæi cña ng−êi thø 2 b»ng 3 lÇn tuæi cña ng−êi thø 3 trõ ®i 5. 72cm. Hái vÏ miÕng ®Êt ®ã trªn b¶n ®å theo tû lÖ 1 th× diÖn tÝch cña nã b»ng bao nhiªu cm2? 200 §Ò 22 I: Tr¾c nghiÖm C©u 1 (1 ®iÓm): HiÖn nay bè h¬n con 28 tuæi. NÕu chuyÓn 4 häc sinh cña líp 4A sang líp 4B th× sè häc sinh líp 4B nhiÒu h¬n líp 4A lµ 3 häc sinh. . 5 5 C©u 3( 1 ®iÓm): Trung b×nh céng cña hai sè lµ: 37. Sè lín h¬n sè bÐ lµ 12. tuæi cña ng−êi thø nhÊt b»ng 2 lÇn tuæi cña ng−êi thø 2 céng víi 10. Hái Lan sinh ngµy nµo? Th¸ng nµo? C©u 10: (3®) Mét miÕng ®Êt h×nh thoi cã diÖn tÝch b»ng 160m2.5 3 1 1 . C©u 5 (1 ®iÓm): T×m x biÕt: C©u 2 (1 ®iÓm): HiÖu cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. H·y tÝnh tuæi cña mçi ng−êi? C©u 8: (3®) Líp 4A vµ líp 4B cã tÊt c¶ 79 häc sinh. C©u 4(1 ®iÓm): TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi. Mét ®−êng chÐo b»ng 8m. Hái mçi líp cã bao nhiªu häc sinh? C©u 9: (3®) Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña Lan gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ ngµy sinh ®Õn cuèi th¸ng. T×m X C©u1:(1®) 24 : 8 = 3 x 3 5 C©u 2: (1®) TÝnh nhanh: 18 x 123 +9 x 4567 x 2 +3 x 5310 x 6 = C©u 3(1®) T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã chia cho 9 ®−îc th−¬ng b»ng sè d− vµ sè d− lµ sè lÎ ®ång thêi lµ sè d− lín nhÊt cã thÓ cã? C©u 4:(1®) T×m 2 sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng lµ 66 vµ gi÷a chóng cã 2 sè ch½n? C©u 5:(1®) T×m Y: 99 x y+ y = 1500 PhÇn 2: Tù luËn C©u 6:(3®) TÝnh nhanh: 37 x 1997 + 1997 x 2 + 1997 + 1997 x 59 + 1997= C©u 7: (3®) Tæng sè tuæi cña 3 ng−êi lµ 115 tuæi. BiÕt r»ng cø 1m2 ruéng ®ã 3 3 kg thãc. Hái 5 hiÖn nay con bao nhiªu tuæi. . 2 4 6 3 x 18 Bµi 3: T×m x: = 10 15 Bµi 4: TÝnh nhanh. 1998 + 1998 x 2 + 1998 x 4 + 1998 x3 = ? Bµi 5: Mét thö ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 72m vµ chiÒu réng b»ng th× thu ho¹ch ®−îc 2 chiÒu dµi. Tû sè cña hai sè ®ã lµ . T×m sè bÐ. BiÕt r»ng c¸ch ®©y 4 n¨m tuæi con b»ng 1 tuæi bè. T×m sè lín. Hái sè thãc thu ho¹ch ®−îc trªn thöa ruéng ®ã? 4 §Ò 21 PhÇn 1: ChØ ghi kÕt qu¶. biÕt ®é dµi hai ®−êng chÐo lµ 8 dm. 2 1 vµ .

. y = 80 000 D. y = 16000 C. 10 h×nh C©u 4: Trong c¸c ph©n sè sau : A. Hái hai vßi cïng ch¶y mÊt bao nhiªu giê th× ®Çy bÓ ? 2 8 3 C©u 5 (1. 75 gi©y C©u 2: T×m y. Tù luËn: C©u 1( 0. y = 8000 C. y x 5 = 1000000 : 125 A. 36 h×nh C©u 3: Cã bao nhiªu h×nh tø gi¸c A. 225 gi©y C. 27 38 100 13 . Hái tim cña em ®Ëp 150 lÇn trong bao nhiªu gi©y? A. Ph©n sè nµo tèi gi¶n? 42 16 75 20 38 16 C. . 5 .5 ®iÓm): Rót gän råi tÝnh. Riªng vßi thø nhÊt ch¶y trong 5 giê th× ®Çy bÓ. 9 h×nh B.5 ®iÓm): Hai vßi n−íc ch¶y vµo mét bÓ. TÝnh chu vi h×nh 5 4 b×nh hµnh.x × 4 3 5 7 = II. 100 75 C.5 ®iÓm): Mét h×nh b×nh hµnh cã c¹nh b»ng m. 27 42 C©u 5: T×m tû sè gi÷a A: 2 3 B. 150 gi©y D. y = 1600 B. vßi thø hai ch¶y trong §Ò 23 I-PhÇn tr¾c nghiÖm C©u 1: Tr¸i tim cña em ®Ëp 75 lÇn trong mét phót. 13 20 3 thÕ kû vµ 12 n¨m lµ: 5 B. c¹nh kia b»ng c¹nh nµy. 1 1 1 = x x − 1 30 C©u 4 (1. 120 gi©y B. 8 12 D. Riªng 2 7 giê th× ®Çy bÓ. 32 h×nh D. 5 5 5 + + 11 × 16 16 × 21 21 × 26 C©u 3 ( 1 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt r»ng. 6 20 42 180 C©u 2 (0. 12 8 D.5 ®iÓm): TÝnh mét c¸ch nhanh nhÊt .

25 B. c¹nh ®¸y AB b»ng c¹nh bªn AD vµ cã chiÒu cao b»ng 9 2 cm. §Ò 24 PhÇn I Tr¾c nhiÖm: Em h·y viÕt kÕt qu¶ hoÆc khoanh vµo ý ®óng cña c¸c bµi sau: Bµi 1 ( 2 ®iÓm): Trung b×nh céng cña hai sè lµ 72.524 Bµi 3 ( 2 ®iÓm): T×m x: x+5 = 3 a) 936 : ( x + 94) = 9 b) 8 54 Bµi 4 ( 2 ®iÓm): Cho A = 81 x 83 B = 80 x 84 Kh«ng lµm phÐp tÝnh h·y so s¸nh A vµ B Bµi 5 (2 ®iÓm): Ph¶i viÕt thªm sè tù nhiªn nhá nhÊt nµo vµo sau sè 1960 ®Ó ®−îc mét sè chia hÕt cho 91. Bµi 2 ( 2 ®iÓm): T×m mét sè cã hai ch÷ sè.PhÇn 2: Tù luËn: C©u 1: ViÕt 5 ph©n sè b»ng ph©n sè 5 4 ……………………………………………………………………………………… C©u 2: TÝnh nhanh: 2 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125 C©u 3: Tuæi trung b×nh cña mét ®éi bãng ®¸ (11 ng−êi) lµ 22 tuæi. 3 §Ò 25 I/PhÇn tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng: . T×m diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ®ã. NÕu kh«ng kÓ ®éi tr−ëng th× tuæi trung b×nh cña 10 c©u thñ cßn l¹i chØ lµ 21 tuæi. Hái tuæi cña ®éi tr−ëng? C©u 4: T×m 2 sè cã trung b×nh céng b»ng 92 vµ th−¬ng cña 2 sè ®ã b»ng 3. biÕt r»ng khi viÕt thªm mét ch÷ sè 4 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× ta ®−îc mét sè lín h¬n sè ph¶i t×m lµ 229 ®¬n vÞ: A. 5 C©u 5: H×nh b×nh hµnh ABCD cã chu vi b»ng 70 cm. T×m sè bÐ. 52 C. T×m hai sè ®ã. biÕt r»ng 1 2 sè thø hai céng thªm 7 ®¬n vÞ th× b»ng 1 sè thø nhÊt. Bµi 8( 2 ®iÓm): Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 5 lÇn chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch lµ 720 m2. Sè lín lµ 80. PhÇn I: Tù luËn Bµi 6(2 ®iÓm): Kh«ng quy ®ång mÉu sè h·y so s¸nh c¸c ph©n sè sau: a) b) vµ 9 8 2006 vµ 2006 2007 2007 18 17 Bµi 7( 2 ®iÓm): ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè mµ tæng cña c¸c ch÷ sè cña mçi sè ®Òu lµ 4. TÝnh chu vi m¶nh v−ên ®ã biÕt r»ng mçi c¹nh cña m¶nh v−ên ®Òu lµ sè tù nhiªn? Bµi 9( 2 ®iÓm): a) TÝch sau cã tËn cïng b»ng ch÷ sè nµo ? 19 x 29 x 39 x 49 x 59 x 69 x 79 x 89 x 99 b) TÝnh nhanh: 54 x 275 + 284 x 54 + 54 Bµi 10 (2 ®iÓm): Tæng cña hai sè tù nhiªn lµ 2001.

) × (1.) 2 3 4 5 C©u 5: Ng−êi ta trång nh·n xung quanh mét c¸i ao h×nh vu«ng. cßn tuæi Nam chØ b»ng 1 tuæi mÑ. Bµi 2: ( 2 ®iÓm ): T×m 9 ph©n sè n»m gi÷a hai ph©n sè 1 1 vµ 2 3 Bµi 3: ( 2 ®iÓm ): TÝch sau cã tËn cïng lµ ch÷ sè nµo? 7 x 17 x 27 x 37 x … x 2007 Bµi 4: ( 2 ®iÓm ): So s¸nh hai ph©n sè sau. §Ò 26 PhÇn I: Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1: ( 2 ®iÓm ): T×m x. sè bi mµu ®á b»ng D)16 3 sè bi trong hép cßn l¹i lµ bi mµu xanh hái 7 trong hép cã bao nhiªu viªn bi mµu xanh? A)36 viªn bi B) 30 viªn bi C) 48 viªn bi D) 58 viªn bi C©u 5: Trung b×nh céng cña 2 sè lµ 56 hiÖu cña 2 sè ®ã lµ 14 t×m sè bÐ.C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 1785 + 5641 × 27 – 128763 lµ: A) 25329 B)25229 C©u 2:Gi¸ trÞ cña biÓu thøc: A) 23 45 B) C)24329 D)71739 4 12 3 − : 3 × lµ: 3 5 4 23 80 C) 31 15 D) 11 2 C©u 3: Sè trung b×nh céng cña 4 sè lµ 17.x x 4 = 1500.x x 2 – x x 3 . sè trung b×nh céng cña 3 sè trong 4 sè ®ã lµ 18 t×m sè cßn l¹i: A)13 B)14 C)15 C©u 4: Trong hép cã 84 viªn bi. Hai c©y nh·n liÒn kÒ nhau c¸ch nhau 6 mÐt vµ 4 gãc ao ®Òu cã c©y. Tæng sè c©y lµ 36 c©y tÝnh diÖn tÝch cña c¸i ao. 2 3 4 3 a) vµ b) vµ 3 4 9 10 Bµi 5: ( 2 ®iÓm ): Cã bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt trong h×nh vÏ sau: . A) 21 B) 35 C) 49 D) 63 II/PhÇn tù luËn C©u 1: TÝnh nhanh a) A= 373737 5757 + 474747 4747 b) 2008 × 1995 + 2008 × 4 + 2008 C©u 2: T×m x: a) 58+(x × 36) = 382 b) 975-(1001:x) = 962 C©u 3: Bè Nam gÊp 6 lÇn tuæi Nam. biÕt: x x 110 – x . TÝnh tuæi cña mâi ng−êi? 1 1 1 1 C©u 4: TÝnh (1.) × (1. Tæng sè tuæi cña ba ng−êi lµ 5 72.) × (1.

PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1: ( 2 ®iÓm ): T×m sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm hai ch÷ sè 5 vµo tËn cïng bªn ph¶i cña sè ®ã ta ®−îc sè míi lín h¬n sè ph¶i t×m lµ 198847. H·y so s¸nh diÖn tÝch cña h×nh b×nh 4 hµnh vµ h×nh thoi. 4 Bµi 5 ( 2 ®iÓm ): Mét h×nh b×nh hµnh cã ®¸y b»ng 20cm vµ chiÒu cao b»ng sè ®o chiÒu dµi ®¸y. . 4B. Mét h×nh thoi 5 5 cã sè ®o mét ®−êng chÐo b»ng 20cm vµ b»ng sè ®o ®−êng chÐo cßn l¹i. Hái mçi líp trång ®−îc bao nhiªu c©y? Bµi 4: ( 2 ®iÓm): Tæng 2 sè ch½n b»ng 4008. 2 Bµi 3: ( 2 ®iÓm ): Líp 4A. 17 Bµi 2: ( 2 ®iÓm ): Cho ph©n sè . Hai líp 4A vµ líp 4B trång ®−îc 33 c©y. Hai líp 4C vµ 4A trång ®−îc 31 c©y. Hai líp 4B vµ 4C trång ®−îc 34 c©y. 4C tham gia trång c©y. H·y t×m mét sè sao cho khi céng thªm sè ®ã vµo c¶ tö sè vµ mÉu sè ta ®−îc 37 1 ph©n sè míi b»ng . T×m 2 sè ®ã biÕt gi÷a 2 sè ph¶i t×m cßn 3 sè ch½n n÷a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful