§Ò thi häc sinh giái líp 4 – n¨m häc 2007 – 2008

M«n To¸n
Thêi gian 90 phót
§Ò 1
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm

2
4 3 3
;
; ;
5
5 4 2
4
B.
5

C©u 1: Trong c¸c ph©n sè:
A.

2
5

ph©n sè gÇn 1 nhÊt lµ:
C.

3
4

D.

3
2

Khoanh vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng.
C©u 2: Khoanh vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng.
A. 2m 56cm lín h¬n 201m

C. 6m 6cm lín h¬n 660 cm

B. 7km 217m b»ng 7217m

D. 72 m 10 cm b»ng 7310 cm

C©u 3: HiÖn nay tuæi cña hai bµ ch¸u lµ 70 tuæi. Ch¸u kÐm bµ 50 tuæi. Tuæi ch¸u sau 5 n¨m n÷a lµ:
A. 10 tuæi

B. 15 tuæi

C. 20 tuæi
D. 5 tuæi
1
C©u 4: Cã tÊt c¶ 24 qu¶ t¸o, cam vµ ®µo. Sè cam b»ng
sè t¸o. Sè ®µo gÊp 3 lÇn sè cam. TÝnh sè qu¶ t¸o.
2
A. 4 qu¶
B. 8 qu¶
C. 12 qu¶
D. 24 qu¶
A
C©u 5: §óng ghi §, sai ghi S vµo
a.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC
E
b.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC
c.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ACE
B

C

D

PhÇn II: Tù luËn
C©u 1: Khi nh©n mét sè víi 245 b¹n Hoµ ®· ®Æt nhÇm c¸c tÝnh riªng th¼ng cét nh− trong phÐp céng nªn t×m ra
kÕt qu¶ lµ 4257. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.
C©u 2: N¨m nay tuæi mÑ gÊp 6 lÇn tuæi con. Sau 2 n¨m n÷a tæng sè tuæi cña mÑ vµ con lµ 39 tuæi. Hái n¨m nay
mÑ bao nhiªu tuæi, con bao nhiªu tuæi?
1
C©u 3: N¨m nay mÑ h¬n con 24 tuæi. Sau 5 n¨m n÷a tuæi con b»ng tuæi mÑ. Hái n¨m nay mÑ bao nhiªu tuæi,
3
con bao nhiªu tuæi?
C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp 6 lÇn chiÒu réng.ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng 15 cm.
a.TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.
b.Mét h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y b»ng chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt, cã chiÒu cao b»ng
T×m tØ sè diÖn tÝch cña h×nh b×nh hµnh vµ h×nh
ch÷ nhËt.
C©u 5: TÝnh nhanh:

36 x 2 + 36 x 3 + 36 x 5

§Ò 2
PhÇn I: Ghi kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi tËp sau:

1
chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt.
3

Bµi 1: NÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè th× sè ®ã t¨ng thªm 316 ®¬n vÞ. T×m sè tù
nhiªn ®ã.
Bµi 2: TÝch sau tËn cïng bëi mÊy ch÷ sè 0?
40 x 41 x 42 x...x 54 x 55
Bµi 3: Mét cuéc häp cã 25 ng−êi. Ai còng b¾t tay nhau mét lÇn. Hái cã bao nhiªu c¸i b¾t tay?
Bµi 4: ViÕt tiÕp sè h¹ng cña d·y sè sau:
2; 5; 10; 17; 26;.................,.............;........................;
Bµi 5: Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña HiÒn gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ sau ngµy sinh cña
HiÒn ®Õn cuèi th¸ng. Hái HiÒn sinh ngµy th¸ng nµo?
PhÇn II: Tr×nh bµy lêi gi¶i cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1: T×m x:

1
1
1
−( + x− ) = 0
12 4
2
Bµi 2: T×m mét sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng tæng hai ch÷ sè cña nã b»ng 14, khi ®æi chç hai ch÷ sè cña sè ®ã cho
nhau ta ®−îc sè míi nhá h¬n sè ph¶i t×m 36 ®¬n vÞ.
Bµi 3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 24 cm vµ gi¶m chiÒu dµi
®i 24 cm th× h×nh ch÷ nhËt trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.
Bµi 4: T×m a, b ®Ó sè 86ab chia hÕt cho 90.
Bµi 5: Ba líp 4A, 4B vµ 4C ®i trång c©y ®−îc tÊt c¶ 120 c©y. BiÕt
b»ng

1
2
sè c©y cña 4A b»ng
sè c©y cña 4B vµ
2
3

2
sè c©y cña 4C. TÝnh sè c©y cña mçi líp.
5

§Ò 3
PhÇn I :Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶ hoÆc ®óng ( §) sai (S )
Bµi 1: D·y sè 1, 4, 7, 10, 13,… , 94, 97 cã bao nhiªu sè h¹ng?
Bµi 2: Sè 3420 thay ®æi thÕ nµo nÕu
a) xãa ®i ch÷ sè 0
b) xãa ®i ch÷ sè 3
c) xãa hai ch÷ sè cuèi
d) ViÕt thªm ch÷ sè 3 vµo tËn cïng bªn ph¶i sè ®ã.
Bµi 3: T×m trung b×nh céng cña c¸c sè trong d·y sè sau:
a) 2000; 2005; 2010; 2015; 2020
b) 11; 13; 15; …….;1995; 1997
Bµi 4: Cã 9 ch÷ sè viÕt liÒn nhau 120317495. Gi÷ nguyªn thø tù c¸c ch÷ sè em h·y xãa ®i 6 ch÷ sè ®Ó ®−îc sç cã
3 ch÷ sè :
a) lín nhÊt
b) nhá nhÊt
5
6

cã v« sè c¸c ph©n sè. §óng hay sai?
Bµi 5: a) Gi÷a 2 ph©n sè
7
7
5
6
b) Gi÷a 2 ph©n sè

chØ cã 5 ph©n sè. §óng hay sai?
7
7

PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i
Bµi 1: TÝnh nhanh
12 + 35 + 10 + 87 + 64 + 25 + 64 + 27 + 72
Bµi 2: T×m 3 ch÷ sè a, b, c.H·y

13 6 D. 357 cm2 C. sè ®o nµo bÐ nhÊt: A. 3 5 D. D (Lµ ®¸p sè cña bµi) H·y khoanh vµo ch÷ c¸I ®Æt tr−íc ph−¬ng ¸n ®óng. C¾t däc theo chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt th× ®−îc h×nh vu«ng AMND vµ h×nh ch÷ nhËt MBCN. 714 cm2 B. 7 3 12 4 10 : + : 2 lµ 5 7 7 B. 4 m2 56 dm2 C©u 5: 4560 dm2 b»ng sè ®o nµo d−íi ®©y? A. 7 phót 50 gi©y C. 9 phót C. 1428 cm2 C©u 4: Trong c¸c sè ®o thêi gian d−íi ®©y. B. A. 456 m2 B. mét xe buýt cì lín chë 52 hµnh kh¸ch. 162 35 C. chia hÕt cho 3. C. 172 35 C©u 2: Trong c¸c ph©n sè A.TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu? A M B §Ò 4 I/ Tr¾c nghiÖm Mçi bµi tËp d−íi ®©y ®Òu cã kÌm theo ph−¬ng ¸n tr¶ lêi A. 1 giê 6 B. 7 3 . 45 m2 60 dm2 II/ Tù luËn: C©u 1: TÝnh nhanh. 375 cm2 D. biÕt a + b + c = 9 Bµi 3: T×m xy ®Ó sè 19 xy chia cho 2 vµ 5 ®Òu d− 1. 10 3 8 9 10 2 . 480 gi©y D. Chu vi h×nh ch÷ nhËt míiMBCNlµ 70m. Hái cÇn bao nhiªu xe cì lín chë hÕt kh¸ch cña 8 xe cì võa vµ 13 xe cì nhá ®Çy kh¸ch? Bµi 5: Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ 124m. B. . Bµi 4: Mét xe buýt cì võa chë 30 hµnh kh¸ch. C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc A.a) LËp c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau b) TÝnh tæng c¸c sè võa lËp ®−îc. 4 m2 560 dm2 D. a) 2006 3 3 1 x x 2005 4 4 2005 b) 2005 x ( 125 x3 + 5 x 125 ) C©u 2: TÝnh x 5 x ( x : 7) = 30 C©u 3: C¸c ph©n sè sau cã b»ng nhau kh«ng ?V× sao? . 9 4 C©u 3: TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi biÕt ®é dµi hai ®−êng chÐo lµ 42 cm vµ 17 cm. ph©n sè nµo gÊp 4 lÇn 3 4 3 3 8 3 C. mét xe buýt cì nhá chë 8 hµnh kh¸ch .

. Hái bao nhiªu n¨m n÷a th× tuæi mÑ gÊp tuæi con. Bµi 4: ( 2 ®iÓm): 2 Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng 3 chiÒu dµi vµ cã diÖn tÝch b»ng 150m2. mÑ 29 tuæi.15 1515 151515 . Bµi 1: (2 ®iÓm): Cã bao nhiªu sè gåm hai ch÷ sè mµ hai ch÷ sè lµ kh¸c nhau? Bµi 2: (2 ®iÓm): TÝnh tæng cña 10 sè tù nhiªn liªn tiÕp ®Çu tiªn? Bµi 3: (2 ®iÓm): 1 ViÕt 2 ph©n sè sao cho c¸c ph©n sè ®ã lín h¬n ph©n sè 5 nh−ng bÐ h¬n ph©n sè 1 6 Bµi 4: (2 ®iÓm): T×m a. Hái tÊm v¶i ®ã dµi bao nhiªu mÐt? PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i Bµi 1: (2 ®iÓm): T×m y. b. buæi s¸ng b¸n ®−îc 3 sè v¶i. buæi chiÒu b¸n ®−îc 4 sè v¶i. biÕt r»ng nÕu An cho B×nh 20 viªn bi th× B×nh cã nhiÒu h¬n An 16 viªn bi. Hái tuæi cña mçi ng−êi? 6 §Ò 5 PhÇn I: Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶. 23 2323 232323 C©u 4: An vµ B×nh cã tÊt c¶ 120 viªn bi. Tuæi anh gÊp 2 lÇn tuæi em vµ em b»ng 1 tuæi mÑ. Bµi 5: (2 ®iÓm): 1 2 Mét cöa hµng b¸n v¶i. Vµ cßn l¹i 30m. biÕt: 1 2 y+yx 3 : 9 +y: 2 7 = 252 Bµi 2: (2 ®iÓm): So s¸nh c¸c ph©n sè sau (kh«ng quy ®ång mÉu sè vµ tö sè ): 13 a) 15 vµ 23 25 b) 12 25 vµ 25 49 Bµi 3: (2 ®iÓm): HiÖn nay con 8 tuæi. Bµi 5: (2 ®iÓm): TÝnh nhanh 637 x 527 – 189 526 x 637 + 448 5 2 . Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi? C©u 5: MÑ h¬n anh 20 tuæi. TÝnh chu vi m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt ®ã. BiÕt r»ng sè 16ab chia cho 2 d− 1 vµ chia hÕt cho 3.

§Ò 6 A – PhÇn tr¾c nghiÖm H∙y viÕt ®¸p ¸n d−íi mçi bµi sau: Bµi 1:(2®iÓm) Mçi tÝch sau tËn cïng lµ b»ng bao nhiªu ch÷ sè 0 85 x 86 x 87 x ……x 94 Bµi 2 (2®iÓm)Kh«ng lµm phÐp tÝnh h·t xÐt xem kÕt qu¶ sau ®óng hay sai 16358 – 6 x 16 x 26 x 36 = 120 Bµi 3: (2®iÓm)Cho 5 ch÷ sè: 0 .5®iÓm) T×m hai sè cã 3 ch÷ sè sao cho tæng cña chóng lµ nhá nhÊt vµ tæng c¸c ch÷ sè cña hai sè ®ã lµ 53. LÇn thø nhÊt cöa hµng b¸n can. lÊy sè chia céng víi sè ®ã th× ®−îc hai sè míi mµ th−¬ng cña chóng b»ng 1. Ng−êi ta l¸t Bµi 10 (3®iÓm) Mét nÒn nhµ h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 28m.. Hái cÇn mua bao nhiªu viªn g¹ch ®Ó n¸t kÝn 4 nÒn nhµ ®ã ? (phÇn m¹ch v÷a kh«ng ®¸ng kÓ). 8 …. 2 . Bµi 8: (1. Bµi 9 (2. 6 .5 ®iÓm) Mét cöa hµng b¸n dÇu lÎ cã mét can dÇu ®Çy. 4 Cã thÓ viÕt ®−îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 5 ch÷ sè ®· cho? Bµi 4:(2®iÓm)Cho d·y sè ch½n liªn tiÕp 2 . 4 . §Ò 7 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm . Hái can dÇu chøa ®−îc bao nhiªu lÝt ?.45 Bµi 7(2®iÓm): Cho phÐp chia 49 : 7. 1 3 LÇn thø hai cöa sè dÇu cßn l¹i th× can cßn 3 hµng b¸n 4 l¹i 6 lÝt dÇu. chiÒu dµi. chiÒu réng b»ng 3 nÒn nhµ b»ng c¸c viªn g¹ch h×nh vu«ng c¹nh 4dm. 3 . 1 . Hái sè 1996 lµ sè h¹ng thø mÊy cña d·y sè nµy ? Bµi 5: (1®iÓm) H·y so s¸nh: 27 2007 vµ 28 2008 b – PhÇn tù luËn: Bµi 6: (2®iÓm) TÝnh nhanh mçi biÓu thøc sau: a) ( 6 x 5 + 7 – 37) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 132 x 145 + 100 b) 145 x 133 . H·y t×m mét sè sao cho khi lÊy sè bÞ chia trõ ®i sè ®ã.

B. . 12.Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng C©u 1: Sè ba tØ bèn m−¬i hai triÖu s¸u ngµn vµ b¶y ®¬n vÞ lµ: A 3042006007 B 34267 C 3420006007 D 342060007. A 67 48 D 54 5 1 3 1 .16. T×m 4 ph©n sè ®· cho. C . T×m sè tù nhiªn ®ã.111.17. dm. A 45 B 35 C 53 D C©u 4: D·y c¸c ph©n sè ®−îc s¾p xÕp tõ lín ®Õn nhá lµ: 1 1 3 5 5 3 1 1 5 3 1 1 B . 3 2 4 2 2 4 6 3 2 4 3 6 C©u 5: TÝnh. B. Vßi thø nhÊt cã thÓ ch¶y ®Çy hå trong 4 giê. 3 D.300. C. . 201.biÕt r»ng tæng ba ch÷ sè cña nã b»ng 3. . Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 18 cm. a/ TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã? b/ Muèn vÏ h×nh ch÷ nhËt ®ã trªn giÊy víi chiÒu dµi 6 cm th× ph¶i vÏ theo tû lÖ lµ bao nhiªu? C©u 5: TÝnh nhanh. C. 1 5 5 10 10 4. vßi hai cã thÓ ch¶y ®Çy hå trong trong 6giê. 201.16. §Ò 8 PhÇn I:Tr¾c nghiÖm. A. 33 7 C©u 2: Trung b×nh céng cña 4 ph©n sè lµ BiÕt r»ng TBC cña hai ph©n sè ®Çu lµ TBC cña 3 ph©n sè ®Çu 48 12 23 3 lµ TBC cña 3 ph©n sè cuèi lµ . 102.Em h·y chän kÕt qu¶ ®óng ghi vµo tê giÊy thi: 1.20. A . . NÕu hå klh«ng cã n−íc më hai vßi ch¶y cïng mét lóc th× sau mÊy giê mÊy phót hå sÏ ®Çy n−íc C©u4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 600m2. B¸c Hïng ®i tõ nhµ ra thµnh phè. 14. Mçi bµi tËp d−íi ®©y ®Òu cho s½n mét sè kÕt qu¶.1dm . 3. 154 + 275 + 297 + 429 + 1045. 2 3 4 C©u 2: Mét h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh dµi lÇn l−ît lµ dm. 6 C. Ba sè liÒn nhau cã trung b×nh céng b»ng 16 lµ: A. dm. . . 1 B. giê thø hai b¸c Hïng ®i ®−îc 1 qu·ng ®−êng cßn l¹i . Hái trung b×nh mçi c¹nh dµi bao 3 4 5 nhiªu? 193 193 193 193 A m B m C dm D dm 60m 240 40 240 C©u 3: NÕu viÕt thªm mét ch÷ sè vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn th× sè ®ã t¨ng thªm 319 ®¬n vÞ. Hái giê thø 2 hai b¸c Hïng ®i ®−îc bao nhiªu phÇn qu·ng ®−êng tõ nhµ ®Õn thµnh phè ? A. .18.16.DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu lµ: 5 . 2 3 4 6 2 4 3 7 + : × =? 3 5 2 8 B 76 48 C 64 84 D 67 84 II/ PhÇn tù lu©n C©u 1: ChuyÓn c¸c sè h¹ng trong tæng sau thµnh tÝch råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc b»ng c¸ch thô©n tiÖn nhÊt. . 15.Sau khi chiÒu réng gi¶m ®i 6 cm vµ gi÷ nguyªn chiÒu dµi th× chiÒu réng míi b»ng 2 chiÒu dµi.giê thø nhÊt b¸c Hïng ®i ®−îc 2 qu·ng ®−êng tõ 5 nhµ ®Õn thµnh phè.Nh÷ng sè lÎ nµo cã ba ch÷ sè. 111. 2. 36 4 C©u 3: Cã mét c¸i hå vµ hai vßi n−íc.

Bµi 2: Trung b×nh céng cña hai sè lµ 150. PhÇn II : Tù luËn . . C.Hái chiÒu dµi vµ diÖn tÝch khu v−ên? §Ò 9 I. 14 tuæi. T×m hai sè ®ã. 11 tuæi. Bµi 3: T×m sè abc biÕt abc x 126 =15abc. 30 35 20 21 C©u 3: ( 1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ tr−íc ®¸p ¸n b»ng a) 60 kg b) 600kg c) 6000kg C©u 4: ( 1®iÓm) §óng ghi §. a) 200820082008 x 2007 . E A B 4cm F 3cm 3cm D 2 a) 24cm C b) 36cm 2 H×nh H. . D.tuæi ch¸u hiÖn nay lµ: A. . b) 2 x 3 x 4 x 5 x 7 x 8 x 25 x 125. gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m 240m2.A. 10 tuæi.nÕu ®æi chiÒu dµi thµnh 35m. 640 cm2 B. 9 tuæi.Nh−ng nÕu ®æi chiÒu dµi thµnh 32m.Tæng sè tuæi cua hai «ng ch¸u lµ 60 tuæi. sai ghi S vµo « trèng. gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m 300 m2.20720072007 x 2008. B. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1:( 1 ®iÓm) Khoanh vµo ch÷ tr−íc ®¸p ¸n ®óng: 5 3 1 11 4 8 3 + × = a) b) c ) d ) 4 2 6 24 6 12 2 C©u 2: ( 1 ®iÓm) Trong c¸c ph©n sè sau ph©n sè nµo b»ng ph©n sè 2 5 12 20 14 12 .450cm2. a) 6 x 2 + 4 3 tÊn. Bµi 1 : TÝnh nhanh. biÕt r»ng nÕu thªm vµo sè thø nhÊt 3 ®¬n vÞ ®ång thêi bít ®i ë sè thø hai 3 ®¬n vÞ th× th−¬ng cña hai sè b»ng 1.HiÖn nay tuæi «ng gÊp 6 lÇn tuæi ch¸u .Hái bao nhiªu n¨m n÷a tuæi ch¸u b»ng tuæi «ng Bµi 5: Mét khu v−ên h×nh ch÷ nhËt .280 cm2. Bµi 4: HiÖn nay tuæi «ng gÊp 9 lÇn tuæi ch¸u. 5 d)60 000kg 6 = 7x2+4 7 b) ) 6 x 2 + 4 16 = 7x2+4 8  = 18 9 C©u 5: ( 1 ®iÓm) H×nh H t¹o bëi h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ h×nh BEFC nh− h×nh vÏ.Tr−íc ®©y 7 n¨m tæng sè tuæi cña hai «ng ch¸u lµ 63 .880 cm2. c) 15 cm2 d) 12cm2 I :PhÇn tù luËn: C©u 1: ( 3®iÓm) T×m hai sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng lµ 66 vµ gi÷a chóng cã hai sè ch½n. D. DiÖn tÝch h×nh H lµ. C. 5.

2. T¨ng lªn 2 lÇn. . h·y tÝnh tuæi mçi ng−êi. B. nÕu t¨ng sè bÞ chia lªn 6 lÇn vµ t¨ng sè chia lªn 3 lÇn. Gi¶m ®i 3 lÇn C©u 4. PhÇn tr¾c nghiÖm. 5. C©u 5: Sè h×nh tam gi¸c trong h×nh bªn lµ: A. B. T¨ng thªm 90 ®¬n vÞ. T×m tÝch ®óng cña phÐp tÝnh. 2. nÕu viÕt c¸c sè cã ba ch÷ sè kh¸c nhau sÏ ®−îc: A: 4 sè B: 5 sè C: 6 sè D: 7 sè C©u 2.C©u 2: ( 5 ®iÓm) Tæng sè tuæi cña 3 ng−êi lµ 115 tuæi. Trong mét phÐp chia. H∙y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1: Tõ ba ch÷ sè 1. 6 h×nh C. c¹nh AB dµi gÊp 4 lÇn c¹nh AC . ba n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai «ng ch¸u lµ 81. C©u 6. cã sè liªn tiÕp theo lµ sè: A: 11 B: 12 C: 13 D : 14 C©u 3.. §iÓm M vµ ®iÓm N lµ trung ®iÓm cña AB vµ CD. Gi¶m ®ia 2 lÇn D. C©u 3: ( 3 ®iÓm) T×m y: a) 128 : y = 5 d− 3 b) y × 3 + y × 7 = 230 c) 99 × y + y = 1500 C©u 4:( 2 ®iÓm) a) H×nh vÏ sau cã bao nhiªu tam gi¸c. b¹n Hïng ®· ®Æt tÝch riªng th¼ng cét nh− phÐp tÝnh céng nªn kÕt qu¶ t×m ra lµ 4257. «ng h¬n ch¸u 59 tuæi. bao nhiªu tø gi¸c. 5 h×nh B. 8 h×nh PhÇnII: tù luËn. C©u 5: ( 2 ®iÓm) TÝnh nhanh: a) 7 × 8 + 48 × 2 + 24 × 2 b) 43 × 42 + 43 × 57 + 43 §Ò 10 I. T¨ng lªn 3 lÇn C. C. T×m a ®Ó sè 86a cïng chia hÕt cho 2. Em tÝnh tæng chu vi cña c¸c h×nh ch÷ nhËt võa t×m ®−îc. 7 h×nh D. GÊp lªn 10 lÇn. GÊp lªn 10 lÇn vµ 3 ®¬n vÞ. 8. Khi nh©n mét sè víi 245.. Hái hiÖn nay «ng bao nhiªu tuæi? Ch¸u bao nhiªu tuæi? C©u 8. 5 vµ 4.. th× th−¬ng sè sÏ: A. Sè 13 nÕu ®−îc viÕt thªm ch÷ sè O vµo gi÷a hai ch÷ sè th× nã sÏ: A. Tuæi cña ng−êi thø hai b»ng 3 lÇn tuæi cña ng−êi thø 3 trõ ®i 5. D·y sè 1. 3. Tuæi cña ng−êi thø nhÊt b»ng 2 lÇn tuæi cña ng−êi thø hai céng víi 10. C©u 7. 3. A M B C N D b) NÕu cho c¹nh AC dµi 5 cm.

TÝnh sè bµn. Tính diện tích của hình chữ nhật đó? biết chiều dài lớn hơn chiều rộng của nó là 27m. Sai C©u 2: (0. 5000 B. §óng B. Bài 5: Tìm một số tự nhiên. 5050 13 ®−îc viÕt thµnh tæng 3 ph©n sè nµo? 12 D. 5500 . Linh nãi ngay: Tæng cña nã bÐ h¬n 3. biết rằng số đó cùng chia hết cho 2 và 3. Líp 4A cã mét sè bµn vµ mét sè häc sinh. NÕu xÕp mçi bµn ngåi 5 em th× võa ®ñ.5 ®) Ph©n sè C.5 ®) Cho A = 1 + 2 + 3 + 4 + … + 100 A=? A. NÕu xÕp mçi bµn ngåi 4 em th× cßn thõa 4 em. Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi cháu là 23 tuổi. Bài 5: Rút gọn phân số sau.C©u 9. Thương lớn hơn thương bé là 56. tuổi cháu là 36 tuổi. 5 ®iÓm) C©u 1: (0. Linh nãi ®óng hay sai? 7 19 11 A.5 ®) 3 13 8 Nh×n vµo biÓu thøc + + . Bài 1: Tính nhanh 477 x 1995 . sai ( S ) vào bài thi. 1001 C©u 3: (0.1995 x 427 Bài 2: Tìm x 4 1 > x 3 Bài 3: Trung bình cộng của tuổi bà. sè häc sinh? C©u 10 a) Trong h×nh bªn cã bao nhiªu h×nh vu«ng? b) TÝnh tæng diÖn tÝch cña c¸c h×nh vu«ng ®ã( BiÕt c¹nh cña mçi « vu«ng lµ 1 cm) §Ò 11 PHẦN I: Học sinh chỉ ghi kết quả hoặc ghi đúng (Đ ) . Bài 1:Tìm tổng của 12 số lẻ đầu tiên. Bài 2: Chữ số hàng đơn vị của tích sau là 1 đúng hay sai? 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x … x 7 ( 191 thừa số 7 ) Bài 3: Tìm X 49 x ( X – 21 ) = 441 Bài 4: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 4 số chẵn. Bà hơn cháu 54 tuổi. Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu? Bài 4: Chu vi một hình chữ nhật gấp 7 lần chiều rộng của nó. PHẦN 2: Học sinh trình bày bài giải. tuổi mẹ. 123123 345345 §Ò 12 i/ Tr¾c nghiÖm: (2.

. Sè häc sinh líp ®ã tham gia thi häc sinh giái? C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 10m.. A.7. + 1x 2 2 x3 3 x 4 2007 x 2008 §Ò 13 C©u 1: T×m x. b b 5 C©u 2: ( 2 ®iÓm) T×m tØ sè cña diÖn tÝch h×nh thoi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt d−íi ®©y: 4cm 6 cm C©u 3: 2 ®iÓm Cho d·y sè 1. D. .5 ®iÓm) C©u 1: ( 1. b/ TÝnh tæng c¸c sè h¹ng cña d·y sè võa viÕt ®−îc ë phÇn a. 5 ®iÓm) a a 3 T×m ph©n sè biÕt a + b = 40 . D. . T×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ban ®Çu. . Sè häc sinh cña líp ®ã? b. B. . NÕu líp ®−îc tham gia thªm 2 b¹n n÷a th× 1 1 sè häc sinh dù thi sÏ b»ng sè häc sinh cña líp.…biÕt d·y sè cã 2005 sè h¹ng. NÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng thªm 1m th× ®−îc h×nh ch÷ nhËt míi cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng. Sè häc sinh cßn l¹i nhiÒu h¬n sè häc sinh c¶ líp lµ 12 em.1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + B. C. A. biÕt: 125 1 1 3 51: × +x: = 200 10 4 10 4 C©u 2: Mét sè chia cho 5 d− 2. . ph©n sè rót gän ®−îc ph©n sè . x = 3 D. . 4 2 TÝnh: a.5 ®) T×m x ®Ó 59x5 chia hÕt cho 15..10. x = 2 C. + + 2 3 5 2 3 4 12 3 4 C©u 4: (0. + + C. a/ T×m sè lín nhÊt cña d·y sè trªn. Hái sè ®ã chia cho 15 th× d− mÊy? C©u 3: Mét líp cã sè häc sinh tham gia k× thi häc sinh giái cña huyÖn. x = 4 C©u 5: (0. x = 1 B. . C©u 4: ( 1 ®iÓm) T×m sè tù nhiªn x biÕt : 4 5 x < < 9 10 9 C©u 5: (1 ®): TÝnh nhanh: I= 1 1 1 1 + + + .5 ®) Nhãm nµo chØ gåm c¸c ph©n sè b»ng nhau? 1 1 1 6 7 8 9 11 110 1111 . 15 150 1515 II/ Tù luËn: (7. 4. chia cho 3 th× d− 1. 1 1 1 + + 12 3 6 17 117 1717 . 12 3 6 13 15 17 19 15 150 1515 A.

vµ a . ch÷ sè 5 cã gi¸ trÞ lµ 50. 5000 B. Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1 (2 ®iÓm). Trong sè 1056078 . T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau: (6 x 5 + 7 . kg = 125g 8 C©u 5 : khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. D. sai ghi S. D. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc x + : lµ: 7 5 5 2 38 26 6 7 A. b. Trong sè 97809 . 5450 C. C. 9 13 5 18 II. a .000 C©u 2: Khoanh vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng.C©u 5: TÝnh nhanh: (137 x 99 + 137) – (17 x 101 – 17) §Ò 14 I. 8484 234234 4 1 7 C©u 3: T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã céng víi råi trõ ®i th× ®−îc kÕt qu¶ lµ 5 4 10 1 1 C©u 4: BiÕt tuæi cña Dòng c¸ch ®©y 3 n¨m b»ng tuæi cña Dòng ba n¨m tíi . .37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) Bµi 2 (2 ®iÓm). 1200g = 12kg 1 d. ch÷ sè 7 cã gi¸ trÞ lµ 700 b. . 5495 D. C. T×m sè lín . 3tÊn 75kg = 3075kg 4 b. T×m hai sè biÕt trung b×nh céng cña chóng lµ 875 vµ sè lín h¬n trong hai sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè? Bµi 3 (2 ®iÓm). sai ghi S: a. h×nh b×nh hµnh MNPQ cã c¹nh ®¸y b»ng 7cm . Tæng cña hai sè lµ sè ch½n lín nhÊt cã bèn ch÷ sè. hiÖu cña hai sè ®ã lµ sè bÐ nhÊt cã bèn ch÷. 35 35 7 20 C©u 4: §óng ghi §. 5499 3 4 1 1 C©u3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng. . . 9 13 5 18 7 8 6 15 B. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1: §óng ghi §. tÊn = 80kg 5 c. ph©n sè lín h¬n lµ . A. 7 8 6 15 Trong c¸c ph©n sè . B.PhÇn tù luËn: C©u 1: Kh«ng quy ®ång mÉu sè hay tö sè h·y so s¸nh c¸c ph©n sè sau: 13 10 6 7 vµ b. chiÒu cao b»ng 4cm. Hái tØ sè diÖn tÝch cña h×nh thoi vµ diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lag bao nhiªu? §Ò 15 PhÇn I. A. 17 19 5 6 C©u 2 : Rót gän c¸c ph©n sè sau: 6767 456456 a . Hái hiÖn nay Dòng bao nhiªu 2 3 tuæi? C©u 5: Cho h×nh thoi ABCD cã ®é dµi c¸c ®−êng chÐo lµ 4cm vµ 7cm .

ng−êi thø hai ph¶i mÊt 4 giê míi xong. 300 dm2 10 12 A: C: 12 cm2. To¸n... 5 3m2 5 mm2 ..Häc kh«ng ®¹t gi¶i nh× vµ gi¶i t−. Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 6789.. 1 1 1 Bè h¬n con 30 tuæi.Bèn b¹n Häc. = vµo chç chÊm.Th¬ kh«ng ®¹t gi¶i nhÊt.To¸n kh«ng ®¹t gi¶i nhÊt vµ gi¶i ba. TÝnh tuæi mçi ng−êi? 2 8 14 Bµi 4 (2 ®iÓm).. nh− thÕ chu vi cña luèng rau míi h¬n 7 chu vi cña luèng rau cò lµ 8m.. . . Th¬ dù thi häc sinh giái cña huyÖn vµ bèn b¹n ®· ®¹t 4 gi¶i kh¸c nhau tõ gi¶i nhÊt ®Õn gi¶i t−. Hái mçi b¹n ®· ®¹t gi¶i nµo? Bµi 4 (2 ®iÓm). < . . T×m x biÕt 43 173 50 +x): =0 1-( 8 24 3 Bµi 2 (2 ®iÓm).. BiÕt tuæi con b»ng tuæi bè vµ b»ng tuæi «ng. TÝnh c¸c c¹nh cña luèng rau ban ®Çu? Bµi 5 (2 ®iÓm) Hai ng−êi cïng lµm mét c«ng viÖc. nh× hoÆc gi¶i t−. .. Hái nÕu vÏ hai ®iÓm A vµ B trªn b¶n ®å tØ lÖ 50000 ®iÓm A c¸ch ®iÓm B bao nhiªu? PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy phÇn gi¶i c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1 (2 ®iÓm). Hái hai ng−êi cïng lµm chung th× sau mÊy giê sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc? §Ò 16 PhÇn A: Tr¾c nghiÖm: 2 C©u 1: cña 14100 lµ: 3 A: 940 3 C©u 2: B: 9400 3 cña 4 C: 21150 lµ: 4 9 B: 1 16 C©u 3: §iÒn dÊu: > .. H·y t×m c¸ch so s¸nh 2 tÝch sau? 49 x 57 vµ 51 x 55 Bµi 3 (2 ®iÓm)... Tuæi.Tuæi kh«ng ®¹t gi¶i nh×. Lóc ®Çu b¸c Ba trång rau dù ®Þnh lªn luèng rau h×nh ch÷ nhËt cã tØ sè cña chiÒu réng vµ chiÒu dµi lµ VÒ sau b¸c ®· kÐo dµi luèng rau ®Ó tØ sè cña chiÒu réng vµ chiÒu dµi lµ 1 . b¹n Hoa ®· ®Æt tÊt c¶ c¸c tÝch riªng th¼ng cét víi nhau nh− trong phÐp céng nªn ®−îc kÕt qu¶ lµ 296280. 3 1 .. H·y t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã? Bµi 5 (2 ®iÓm) 1 th× trªn b¶n ®å ®ã Hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 3 km. Kh«ng tÝnh tÝch. BiÕt r»ng: ... NÕu lµm mét m×nh th× ng−êi thø nhÊt ph¶i mÊt 6 giê míi xong....

. 20 phót C. lÇn thø ba b¸n sè trøng cßn l¹i sau vµ 1 qu¶. C©u 5: Cho sè cã 2 ch÷ sè. 7 D. 8 C©u 4: Sè gãc nhän trong h×nh vÏ lµ: 1 2 A. 1 1 1 C©u 4: Mét b¸c n«ng d©n b¸n trøng lÇn thø nhÊt b¸n sè trøng vµ 1 qu¶. 1 C. 2 B. lÇn thø hai b¸n sè trøng cßn l¹i 2 2 1 vµ 1 qu¶. NÕu lÊy sè ®ã chia cho tæng c¸c ch÷ sè cña nã ®−îc th−¬ng lµ 5 d− 12. C. Hái lóc ®Çu b¸c cã bao nhiªu 2 qu¶ trøng?. T×m sè ®ã. D. C©u 1: 27 = Sè ë « trèng lµ: 36 8 A. 8 D. 6 C©u 2: 5 giê =. C. 9 B.6 PhÇn 2: Tù luËn. C©u3 : Khi nh©n 1sè víi 245 mét häc sinh ®· ®Æt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nªn kÕt qu¶ t×m ra lµ 4257. 4 D.. 35 phót x 44 4 X lµ: A. C©u 2: T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè a vµ b sao cho sè 3a57b võa chia hÕt cho 5 võa chia hÕt cho 9.C©u4: 28832 : 205 = A: 166 C©u 5: 419 x 205 = A: 85795 PhÇn B: Tù luËn: B: 160 C: 106 B: 85895 C: 75895 12 C©u 1: ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã gi¸ trÞ b»ng ph©n sè sao cho mçi ph©n sè ®ã cã 27 tö sè vµ mÉu sè ®Òu lµ nh÷ng sè cã hai ch÷ sè. phót 3 A. B. 2 B. 100 phót C©u 3: 3 12 D. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã. 4 C. 6 5 10 8 9 C©u 5: Muèn chia ®Òu 6 qu¶ cam ( nh− nhau ) cho 4 b¹n cÇn sè lÇn bæ Ýt nhÊt lµ: A. §Ò 17 PhÇn I: Tr¾c nghiÖm Khoanh trßn ch÷ c¸i vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. 53 phót B. Cuèi cïng cßn 12 qu¶. .

§Ò 18 I/ Tr¾c nghiÖm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc ý ®óng 7 C©u 1: ViÕt ph©n sè thµnh tæng cña 3 ph©n sè cã tö sè lµ 1. Hái mçi b¹n h¸i ®−îc bao nhiªu b«ng hoa? C©u 4: Trong h×nh vÏ d−íi ®©y. 31 tuæi II/ Tù luËn: ( 15 ®iÓm ) Bµi 1: Cã thÓ lËp ®−îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ ch÷ sè 0.. T×m sè ®· cho.4m. 6 ? Bµi 2: Kh«ng lµm tÝnh. y = 15 C. 30m C©u 5: Tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ lµ 20 tuæi. 29 tuæi D. + + D. 30 8 16 32 16 8 12 8 32 4 8 16 C©u 2: T×m y biÕt 189 : y = 15 ( d− 9 ) A. A N B Hái diÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo ( t« mµu ) lµ bao nhiªu. 28 tuæi B. ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt nµy lµ : A. 15m C©u 4: Mét h×nh thoi cã ®é dµi 2 ®−êng chÐo lµ 24m vµ 18m chiÒu cao lµ 14. b = 367 C©u 2: Mét chiÕc cÇu cã biÓn ghi träng t¶i 6 tÊn. 16m C. 6m C. y = 12 D. y = 22 B. Hái xe ®ã cã ®−îc phÐp qua cÇu kh«ng? v× sao? C©u 3: Ba b¹n Xu©n. 11m D. 60m D.6606 : b Víi a = 289. Chu vi h×nh thoi lµ: A. 120m B. Hái mét « t« chë 90 bao xi m¨ng mçi bao nÆng 50 kg vµ 2000 viªn g¹ch mçi viªn nÆng 1 kg.90 + 95. Thu ®i d¹o xu©n vµ h¸i ®−îc tÊt c¶ 18 b«ng hoa. 5. 30 tuæi C. Trong ®ã sè b«ng hoa cña Thu h¸i b»ng 1 sè 5 hoa cña hai b¹n kia vµ Xu©n h¸i nhiÒu h¬n H¹ 5 b«ng. NÕu kh«ng kÓ thñ m«n th× tuæi trung b×nh cña 10 cÇu thñ cßn l¹i lµ 19tuæi. 3. M P D Q C C©u 5: TÝnh nhanh: A = 5 + 10 + 15 +.C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a x 135 . H×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 28 cm. + + A. mÉu sè kh¸c nhau lµ : 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + B. 19 . Tuæi cña thñ m«n lµ: A. NÕu viÕt thªm ch÷ sè 4 vµo bªn tr¸i sè ®· cho th× ®−îc sè míi.. 13m B. H¹. + + C. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 3m th× diÖn tÝch t¨ng thªm 96m2. h×nh thoi MNPQ cã ®−êng chÐo NQ = 4 cm. h·y so s¸nh: A = 2001 x 2009 vµ B = 2005 x 2005 Bµi 3: Cho 1 sè cã 2 ch÷ sè. y = 21 C©u 3: Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 86m. biÕt 3 r»ng sè ®ã b»ng sè míi.

15 6 = 8 x A: x = 2 B: x = 20 C: x = 2 3 b. 199908 C. 20 sè b. TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu §Ò 19 I/§Ò thi tr¾c nghiÖm: Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng a. 28 sè C. khi chia sè ®ã cho 2 th× d− 1. 199980 B. Víi 4 ch÷ sè 6. H·y tÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè ®ã? A. 11 x (x – 6) = (4 x x) + 11 A: x = 101 B: x = 111 C: x = 11 Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng T×m sè nhá nhÊt chia hÕt cho 7.8.Bµi 4: §Ó ®¸nh sè trang cña mét quyÓn s¸ch dµy 153 trang th× cÇn bao nhiªu l−ît ch÷ sè? Bµi 5: Mét miÕng b×a h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 154 cm. **** ** ** 213 **** ** ***1 . Tæng chu vi 2 h×nh ch÷ nhËt võa c¾t ra lµ 224 cm .9 em cã thÓ viÕt ®−îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè? (C¸c ch÷ sè kh«ng lÆp l¹i trong mçi sè) A 24 sè B.42 8 . biÕt r»ng khi ®æi chç hai ch÷ sè Êy th× sè ®ã t¨ng lªn 72 ®¬n vÞ. 39 * x 3* b. chia sè ®ã cho 4 th× d− 3.** ****8 ** . B¹n Minh c¾t miÕng b×a ®ã ra thµnh 2 h×nh ch÷ nhËt. Bµi 2: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo dÊu * a. chia sè ®ã cho 3 th× d− 2. 199098 Bµi 2: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng T×m x: a. chia cho 5 th× d− 4 vµ chia cho 6 th× d− 5.7. A: 191 B: 119 C: 199 Bµi 4: Trong H×nh 1 cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng? Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng: A B H×nh 1 A: 10 ®o¹n B: 15 ®o¹n C: 20 ®o¹n Bµi 5: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng DiÖn tÝch h×nh thoi cã ®é dµi c¸c ®−êng chÐo 2dm vµ 8 cm lµ : A : 16 cm 2 B 8 cm 2 C 80 cm 2 D 160 cm 2 II/§Ò thi tù luËn: Bµi 1: T×m sè cã hai ch÷ sè.

38 yÕn . 3 5 TÝnh tuæi cña mçi ng−êi hiÖn nay. 4 t¹ . C©u 1. 98 100 9 m vµ ®−êng chÐo NQ b»ng mét nöa ®−êng chÐo 5 MP. 100 2 m . x = 445 C©u 3. C©u 5. 50 B. 98 99 C.Bµi 3: HiÖn nay tØ sè gi÷a tuæi em vµ tuæi anh lµ 1 4 . T×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. Bµi 4: ChÞ chia xoµi cho c¸c em. 81 II/ PhÇn tù luËn. x = 440 D . x = 448 B . NÕu cho mçi em 3 qu¶ th× thõa 2 qu¶. 81 2 m . Sau 14 n¨m n÷a th× tØ sè gi÷a tuæi em vµ tuæi anh l¹i lµ . Trong c¸c sè ®o khèi l−îng sau: 1 tÊn 4 A. 1 tÊn . TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi MNPQ cã ®−êng chÐo MP dµi 99 100 D. 50 2 m 81 . T×m x biÕt x lµ sè lÎ chia hÕt cho 5 vµ 438 < x < 449. Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 297548 : 73 = ? 2038 x 146 = ? Bµi 2: H·y s¾p xÕp tõ lín ®Õn nhá c¸c ph©n sè sau: C. TÝnh A. 38 yÕn B. sè ®o lín nhÊt lµ: 4 D . 4 t¹ 1 1 1 1 1 + + + ……+ + = ? 1x 2 2 x3 3x 4 98 x99 99 x100 99 98 B. 275kg . A . 100 D. x = 439 C . C . §Ò 20 I/ Tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo kÕt qu¶ ®óng. Hái cã bao nhiªu qu¶ xoµi vµ mÊy em ®−îc chia xoµi? Bµi 5: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 10m. nÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng thªm 1m th× ®−îc h×nh ch÷ nhËt míi cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng. ViÕt sè gåm cã: ba tØ bèn m−¬i hai triÖu s¸u ngµn vµ b¶y ®¬n vÞ: A: 3042006007 B: 34267 C: 3420006007 D: 342060007 C©u 2. Nh−ng nÕu cho mçi em 4 qu¶ th× l¹i thiÕu 3 qu¶. A. 275kg C©u 4. 81 2 m .

. Hái vÏ miÕng ®Êt ®ã trªn b¶n ®å theo tû lÖ 1 th× diÖn tÝch cña nã b»ng bao nhiªu cm2? 200 §Ò 22 I: Tr¾c nghiÖm C©u 1 (1 ®iÓm): HiÖn nay bè h¬n con 28 tuæi. Tuæi cña ng−êi thø 2 b»ng 3 lÇn tuæi cña ng−êi thø 3 trõ ®i 5.5 3 1 1 . H·y tÝnh tuæi cña mçi ng−êi? C©u 8: (3®) Líp 4A vµ líp 4B cã tÊt c¶ 79 häc sinh. C©u 5 (1 ®iÓm): T×m x biÕt: C©u 2 (1 ®iÓm): HiÖu cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. 1998 + 1998 x 2 + 1998 x 4 + 1998 x3 = ? Bµi 5: Mét thö ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 72m vµ chiÒu réng b»ng th× thu ho¹ch ®−îc 2 chiÒu dµi. Mét ®−êng chÐo b»ng 8m. tuæi cña ng−êi thø nhÊt b»ng 2 lÇn tuæi cña ng−êi thø 2 céng víi 10. 5 5 C©u 3( 1 ®iÓm): Trung b×nh céng cña hai sè lµ: 37. BiÕt r»ng cø 1m2 ruéng ®ã 3 3 kg thãc. 72cm. Tû sè cña hai sè ®ã lµ . . . biÕt ®é dµi hai ®−êng chÐo lµ 8 dm. T×m sè bÐ. Hái mçi líp cã bao nhiªu häc sinh? C©u 9: (3®) Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña Lan gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ ngµy sinh ®Õn cuèi th¸ng. Sè lín h¬n sè bÐ lµ 12. BiÕt r»ng c¸ch ®©y 4 n¨m tuæi con b»ng 1 tuæi bè. 2 1 vµ . C©u 4(1 ®iÓm): TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi. T×m X C©u1:(1®) 24 : 8 = 3 x 3 5 C©u 2: (1®) TÝnh nhanh: 18 x 123 +9 x 4567 x 2 +3 x 5310 x 6 = C©u 3(1®) T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã chia cho 9 ®−îc th−¬ng b»ng sè d− vµ sè d− lµ sè lÎ ®ång thêi lµ sè d− lín nhÊt cã thÓ cã? C©u 4:(1®) T×m 2 sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng lµ 66 vµ gi÷a chóng cã 2 sè ch½n? C©u 5:(1®) T×m Y: 99 x y+ y = 1500 PhÇn 2: Tù luËn C©u 6:(3®) TÝnh nhanh: 37 x 1997 + 1997 x 2 + 1997 + 1997 x 59 + 1997= C©u 7: (3®) Tæng sè tuæi cña 3 ng−êi lµ 115 tuæi. 2 4 6 3 x 18 Bµi 3: T×m x: = 10 15 Bµi 4: TÝnh nhanh. Hái 5 hiÖn nay con bao nhiªu tuæi. Hái sè thãc thu ho¹ch ®−îc trªn thöa ruéng ®ã? 4 §Ò 21 PhÇn 1: ChØ ghi kÕt qu¶. Hái Lan sinh ngµy nµo? Th¸ng nµo? C©u 10: (3®) Mét miÕng ®Êt h×nh thoi cã diÖn tÝch b»ng 160m2. NÕu chuyÓn 4 häc sinh cña líp 4A sang líp 4B th× sè häc sinh líp 4B nhiÒu h¬n líp 4A lµ 3 häc sinh. T×m sè lín.

10 h×nh C©u 4: Trong c¸c ph©n sè sau : A. vßi thø hai ch¶y trong §Ò 23 I-PhÇn tr¾c nghiÖm C©u 1: Tr¸i tim cña em ®Ëp 75 lÇn trong mét phót. Tù luËn: C©u 1( 0. 5 5 5 + + 11 × 16 16 × 21 21 × 26 C©u 3 ( 1 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt r»ng.x × 4 3 5 7 = II. 75 gi©y C©u 2: T×m y. y x 5 = 1000000 : 125 A. 9 h×nh B. 225 gi©y C. Ph©n sè nµo tèi gi¶n? 42 16 75 20 38 16 C. Hái tim cña em ®Ëp 150 lÇn trong bao nhiªu gi©y? A. . 6 20 42 180 C©u 2 (0. 8 12 D. TÝnh chu vi h×nh 5 4 b×nh hµnh. y = 80 000 D. Riªng vßi thø nhÊt ch¶y trong 5 giê th× ®Çy bÓ. c¹nh kia b»ng c¹nh nµy. 27 38 100 13 .5 ®iÓm): Mét h×nh b×nh hµnh cã c¹nh b»ng m. 150 gi©y D. 36 h×nh C©u 3: Cã bao nhiªu h×nh tø gi¸c A. 5 . 27 42 C©u 5: T×m tû sè gi÷a A: 2 3 B.5 ®iÓm): Rót gän råi tÝnh. 32 h×nh D. Hái hai vßi cïng ch¶y mÊt bao nhiªu giê th× ®Çy bÓ ? 2 8 3 C©u 5 (1. 13 20 3 thÕ kû vµ 12 n¨m lµ: 5 B. y = 1600 B. . y = 16000 C.5 ®iÓm): Hai vßi n−íc ch¶y vµo mét bÓ. y = 8000 C. 100 75 C. Riªng 2 7 giê th× ®Çy bÓ. 120 gi©y B.5 ®iÓm): TÝnh mét c¸ch nhanh nhÊt . 1 1 1 = x x − 1 30 C©u 4 (1. 12 8 D.

25 B. Sè lín lµ 80.524 Bµi 3 ( 2 ®iÓm): T×m x: x+5 = 3 a) 936 : ( x + 94) = 9 b) 8 54 Bµi 4 ( 2 ®iÓm): Cho A = 81 x 83 B = 80 x 84 Kh«ng lµm phÐp tÝnh h·y so s¸nh A vµ B Bµi 5 (2 ®iÓm): Ph¶i viÕt thªm sè tù nhiªn nhá nhÊt nµo vµo sau sè 1960 ®Ó ®−îc mét sè chia hÕt cho 91. §Ò 24 PhÇn I Tr¾c nhiÖm: Em h·y viÕt kÕt qu¶ hoÆc khoanh vµo ý ®óng cña c¸c bµi sau: Bµi 1 ( 2 ®iÓm): Trung b×nh céng cña hai sè lµ 72. Bµi 8( 2 ®iÓm): Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 5 lÇn chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch lµ 720 m2. biÕt r»ng khi viÕt thªm mét ch÷ sè 4 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× ta ®−îc mét sè lín h¬n sè ph¶i t×m lµ 229 ®¬n vÞ: A. biÕt r»ng 1 2 sè thø hai céng thªm 7 ®¬n vÞ th× b»ng 1 sè thø nhÊt. T×m hai sè ®ã.PhÇn 2: Tù luËn: C©u 1: ViÕt 5 ph©n sè b»ng ph©n sè 5 4 ……………………………………………………………………………………… C©u 2: TÝnh nhanh: 2 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125 C©u 3: Tuæi trung b×nh cña mét ®éi bãng ®¸ (11 ng−êi) lµ 22 tuæi. 52 C. 3 §Ò 25 I/PhÇn tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng: . T×m diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ®ã. T×m sè bÐ. NÕu kh«ng kÓ ®éi tr−ëng th× tuæi trung b×nh cña 10 c©u thñ cßn l¹i chØ lµ 21 tuæi. TÝnh chu vi m¶nh v−ên ®ã biÕt r»ng mçi c¹nh cña m¶nh v−ên ®Òu lµ sè tù nhiªn? Bµi 9( 2 ®iÓm): a) TÝch sau cã tËn cïng b»ng ch÷ sè nµo ? 19 x 29 x 39 x 49 x 59 x 69 x 79 x 89 x 99 b) TÝnh nhanh: 54 x 275 + 284 x 54 + 54 Bµi 10 (2 ®iÓm): Tæng cña hai sè tù nhiªn lµ 2001. PhÇn I: Tù luËn Bµi 6(2 ®iÓm): Kh«ng quy ®ång mÉu sè h·y so s¸nh c¸c ph©n sè sau: a) b) vµ 9 8 2006 vµ 2006 2007 2007 18 17 Bµi 7( 2 ®iÓm): ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè mµ tæng cña c¸c ch÷ sè cña mçi sè ®Òu lµ 4. c¹nh ®¸y AB b»ng c¹nh bªn AD vµ cã chiÒu cao b»ng 9 2 cm. 5 C©u 5: H×nh b×nh hµnh ABCD cã chu vi b»ng 70 cm. Hái tuæi cña ®éi tr−ëng? C©u 4: T×m 2 sè cã trung b×nh céng b»ng 92 vµ th−¬ng cña 2 sè ®ã b»ng 3. Bµi 2 ( 2 ®iÓm): T×m mét sè cã hai ch÷ sè.

Hai c©y nh·n liÒn kÒ nhau c¸ch nhau 6 mÐt vµ 4 gãc ao ®Òu cã c©y. biÕt: x x 110 – x . Bµi 2: ( 2 ®iÓm ): T×m 9 ph©n sè n»m gi÷a hai ph©n sè 1 1 vµ 2 3 Bµi 3: ( 2 ®iÓm ): TÝch sau cã tËn cïng lµ ch÷ sè nµo? 7 x 17 x 27 x 37 x … x 2007 Bµi 4: ( 2 ®iÓm ): So s¸nh hai ph©n sè sau. TÝnh tuæi cña mâi ng−êi? 1 1 1 1 C©u 4: TÝnh (1.) × (1. cßn tuæi Nam chØ b»ng 1 tuæi mÑ. sè bi mµu ®á b»ng D)16 3 sè bi trong hép cßn l¹i lµ bi mµu xanh hái 7 trong hép cã bao nhiªu viªn bi mµu xanh? A)36 viªn bi B) 30 viªn bi C) 48 viªn bi D) 58 viªn bi C©u 5: Trung b×nh céng cña 2 sè lµ 56 hiÖu cña 2 sè ®ã lµ 14 t×m sè bÐ.x x 2 – x x 3 . A) 21 B) 35 C) 49 D) 63 II/PhÇn tù luËn C©u 1: TÝnh nhanh a) A= 373737 5757 + 474747 4747 b) 2008 × 1995 + 2008 × 4 + 2008 C©u 2: T×m x: a) 58+(x × 36) = 382 b) 975-(1001:x) = 962 C©u 3: Bè Nam gÊp 6 lÇn tuæi Nam. sè trung b×nh céng cña 3 sè trong 4 sè ®ã lµ 18 t×m sè cßn l¹i: A)13 B)14 C)15 C©u 4: Trong hép cã 84 viªn bi. 2 3 4 3 a) vµ b) vµ 3 4 9 10 Bµi 5: ( 2 ®iÓm ): Cã bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt trong h×nh vÏ sau: .) × (1. Tæng sè tuæi cña ba ng−êi lµ 5 72. §Ò 26 PhÇn I: Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1: ( 2 ®iÓm ): T×m x.x x 4 = 1500.) × (1.) 2 3 4 5 C©u 5: Ng−êi ta trång nh·n xung quanh mét c¸i ao h×nh vu«ng.C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 1785 + 5641 × 27 – 128763 lµ: A) 25329 B)25229 C©u 2:Gi¸ trÞ cña biÓu thøc: A) 23 45 B) C)24329 D)71739 4 12 3 − : 3 × lµ: 3 5 4 23 80 C) 31 15 D) 11 2 C©u 3: Sè trung b×nh céng cña 4 sè lµ 17. Tæng sè c©y lµ 36 c©y tÝnh diÖn tÝch cña c¸i ao.

Hai líp 4B vµ 4C trång ®−îc 34 c©y. Hai líp 4C vµ 4A trång ®−îc 31 c©y. . 4C tham gia trång c©y. H·y t×m mét sè sao cho khi céng thªm sè ®ã vµo c¶ tö sè vµ mÉu sè ta ®−îc 37 1 ph©n sè míi b»ng . Hai líp 4A vµ líp 4B trång ®−îc 33 c©y. Mét h×nh thoi 5 5 cã sè ®o mét ®−êng chÐo b»ng 20cm vµ b»ng sè ®o ®−êng chÐo cßn l¹i.PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1: ( 2 ®iÓm ): T×m sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm hai ch÷ sè 5 vµo tËn cïng bªn ph¶i cña sè ®ã ta ®−îc sè míi lín h¬n sè ph¶i t×m lµ 198847. 4 Bµi 5 ( 2 ®iÓm ): Mét h×nh b×nh hµnh cã ®¸y b»ng 20cm vµ chiÒu cao b»ng sè ®o chiÒu dµi ®¸y. Hái mçi líp trång ®−îc bao nhiªu c©y? Bµi 4: ( 2 ®iÓm): Tæng 2 sè ch½n b»ng 4008. 17 Bµi 2: ( 2 ®iÓm ): Cho ph©n sè . 4B. 2 Bµi 3: ( 2 ®iÓm ): Líp 4A. T×m 2 sè ®ã biÕt gi÷a 2 sè ph¶i t×m cßn 3 sè ch½n n÷a. H·y so s¸nh diÖn tÝch cña h×nh b×nh 4 hµnh vµ h×nh thoi.