P. 1
De Thi Hoc Sinh Gioi Toan Lop 4 (1)

De Thi Hoc Sinh Gioi Toan Lop 4 (1)

|Views: 50|Likes:
Được xuất bản bởihoanganhtu78_1316231

More info:

Published by: hoanganhtu78_1316231 on Jul 31, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

§Ò thi häc sinh giái líp 4 – n¨m häc 2007 – 2008

M«n To¸n
Thêi gian 90 phót
§Ò 1
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm
C©u 1: Trong c¸c ph©n sè:
5
2
;
5
4
;
4
3
;
2
3
ph©n sè gÇn 1 nhÊt lµ:
A.
5
2
B.
5
4
C.
4
3
D.
2
3

Khoanh vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng.
C©u 2: Khoanh vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng.
A. 2m 56cm lín h¬n 201m C. 6m 6cm lín h¬n 660 cm
B. 7km 217m b»ng 7217m D. 72 m 10 cm b»ng 7310 cm
C©u 3: HiÖn nay tuæi cña hai bµ ch¸u lµ 70 tuæi. Ch¸u kÐm bµ 50 tuæi. Tuæi ch¸u sau 5 n¨m n÷a lµ:
A. 10 tuæi B. 15 tuæi C. 20 tuæi D. 5 tuæi
C©u 4: Cã tÊt c¶ 24 qu¶ t¸o, cam vµ ®µo. Sè cam b»ng
2
1
sè t¸o. Sè ®µo gÊp 3 lÇn sè cam. TÝnh sè qu¶ t¸o.
A. 4 qu¶ B. 8 qu¶ C. 12 qu¶ D. 24 qu¶
A
C©u 5: §óng ghi §, sai ghi S vµo
a.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC E
b.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC
c.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ACE

B C D
PhÇn II: Tù luËn
C©u 1: Khi nh©n mét sè víi 245 b¹n Hoµ ®· ®Æt nhÇm c¸c tÝnh riªng th¼ng cét nh− trong phÐp céng nªn t×m ra
kÕt qu¶ lµ 4257. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.
C©u 2: N¨m nay tuæi mÑ gÊp 6 lÇn tuæi con. Sau 2 n¨m n÷a tæng sè tuæi cña mÑ vµ con lµ 39 tuæi. Hái n¨m nay
mÑ bao nhiªu tuæi, con bao nhiªu tuæi?
C©u 3: N¨m nay mÑ h¬n con 24 tuæi. Sau 5 n¨m n÷a tuæi con b»ng
3
1
tuæi mÑ. Hái n¨m nay mÑ bao nhiªu tuæi,
con bao nhiªu tuæi?
C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp 6 lÇn chiÒu réng.ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng 15 cm.
a.TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.
b.Mét h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y b»ng chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt, cã chiÒu cao b»ng
3
1
chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt.
T×m tØ sè diÖn tÝch cña h×nh b×nh hµnh vµ h×nh
ch÷ nhËt.
C©u 5: TÝnh nhanh: 36 x 2 + 36 x 3 + 36 x 5

§Ò 2
PhÇn I: Ghi kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1: NÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè th× sè ®ã t¨ng thªm 316 ®¬n vÞ. T×m sè tù
nhiªn ®ã.
Bµi 2: TÝch sau tËn cïng bëi mÊy ch÷ sè 0?
40 x 41 x 42 x...x 54 x 55
Bµi 3: Mét cuéc häp cã 25 ng−êi. Ai còng b¾t tay nhau mét lÇn. Hái cã bao nhiªu c¸i b¾t tay?
Bµi 4: ViÕt tiÕp sè h¹ng cña d·y sè sau:
2; 5; 10; 17; 26;.................,.............;........................;
Bµi 5: Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña HiÒn gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ sau ngµy sinh cña
HiÒn ®Õn cuèi th¸ng. Hái HiÒn sinh ngµy th¸ng nµo?
PhÇn II: Tr×nh bµy lêi gi¶i cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1: T×m x:
0 )
2
1
4
1
(
12
1
= − + − x
Bµi 2: T×m mét sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng tæng hai ch÷ sè cña nã b»ng 14, khi ®æi chç hai ch÷ sè cña sè ®ã cho
nhau ta ®−îc sè míi nhá h¬n sè ph¶i t×m 36 ®¬n vÞ.
Bµi 3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 24 cm vµ gi¶m chiÒu dµi
®i 24 cm th× h×nh ch÷ nhËt trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.
Bµi 4: T×m a, b ®Ó sè ab 86 chia hÕt cho 90.
Bµi 5: Ba líp 4A, 4B vµ 4C ®i trång c©y ®−îc tÊt c¶ 120 c©y. BiÕt
2
1
sè c©y cña 4A b»ng
3
2
sè c©y cña 4B vµ
b»ng
5
2
sè c©y cña 4C. TÝnh sè c©y cña mçi líp.
§Ò 3
PhÇn I :Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶ hoÆc ®óng ( §) sai (S )
Bµi 1: D·y sè 1, 4, 7, 10, 13,… , 94, 97 cã bao nhiªu sè h¹ng?
Bµi 2: Sè 3420 thay ®æi thÕ nµo nÕu
a) xãa ®i ch÷ sè 0
b) xãa ®i ch÷ sè 3
c) xãa hai ch÷ sè cuèi
d) ViÕt thªm ch÷ sè 3 vµo tËn cïng bªn ph¶i sè ®ã.
Bµi 3: T×m trung b×nh céng cña c¸c sè trong d·y sè sau:
a) 2000; 2005; 2010; 2015; 2020
b) 11; 13; 15; …….;1995; 1997
Bµi 4: Cã 9 ch÷ sè viÕt liÒn nhau 120317495. Gi÷ nguyªn thø tù c¸c ch÷ sè em h·y xãa ®i 6 ch÷ sè ®Ó ®−îc sç cã
3 ch÷ sè :
a) lín nhÊt
b) nhá nhÊt
Bµi 5: a) Gi÷a 2 ph©n sè
7
5

7
6
cã v« sè c¸c ph©n sè. §óng hay sai?
b) Gi÷a 2 ph©n sè
7
5

7
6
chØ cã 5 ph©n sè. §óng hay sai?
PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i
Bµi 1: TÝnh nhanh
12 + 35 + 10 + 87 + 64 + 25 + 64 + 27 + 72
Bµi 2: T×m 3 ch÷ sè a, b, c.H·y
a) LËp c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau
b) TÝnh tæng c¸c sè võa lËp ®−îc, biÕt a + b + c = 9
Bµi 3: T×m xy ®Ó sè xy 19 chia cho 2 vµ 5 ®Òu d− 1; chia hÕt cho 3.
Bµi 4: Mét xe buýt cì võa chë 30 hµnh kh¸ch, mét xe buýt cì nhá chë 8 hµnh kh¸ch , mét xe buýt cì lín chë 52
hµnh kh¸ch. Hái cÇn bao nhiªu xe cì lín chë hÕt kh¸ch cña 8 xe cì võa vµ 13 xe cì nhá ®Çy kh¸ch?
Bµi 5: Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ 124m. C¾t däc theo chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt th× ®−îc h×nh vu«ng
AMND vµ h×nh ch÷ nhËt MBCN. Chu vi h×nh ch÷ nhËt míiMBCNlµ 70m.TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu?
A M B


§Ò 4
I/ Tr¾c nghiÖm
Mçi bµi tËp d−íi ®©y ®Òu cã kÌm theo ph−¬ng ¸n tr¶ lêi A, B, C, D (Lµ ®¸p sè cña bµi) H·y khoanh vµo
ch÷ c¸I ®Æt tr−íc ph−¬ng ¸n ®óng.
C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc
5
12
:
7
4
+
7
10
: 2 lµ
A.
35
172
B.
35
162
C.
6
13
D.
5
3

C©u 2: Trong c¸c ph©n sè
3
7
;
3
8
;
4
9
;
3
10
ph©n sè nµo gÊp 4 lÇn
3
2

A.
3
7
B.
3
8
C.
4
9
D.
3
10

C©u 3: TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi biÕt ®é dµi hai ®−êng chÐo lµ 42 cm vµ 17 cm.
A. 714 cm
2
B. 357 cm
2
C. 375 cm
2
D. 1428 cm
2

C©u 4: Trong c¸c sè ®o thêi gian d−íi ®©y, sè ®o nµo bÐ nhÊt:
A.
6
1
giê
B. 7 phót 50 gi©y C. 480 gi©y D. 9 phót
C©u 5: 4560 dm
2
b»ng sè ®o nµo d−íi ®©y?
A. 456 m
2
B. 45 m
2
60 dm
2
C. 4 m2 560 dm
2
D. 4 m
2
56 dm
2


II/ Tù luËn:
C©u 1: TÝnh nhanh.
a)
2005
2006
x
4
3
-
4
3
x
2005
1

b) 2005 x ( 125 x3 + 5 x 125 )
C©u 2: TÝnh x
5 x ( x : 7) = 30

C©u 3: C¸c ph©n sè sau cã b»ng nhau kh«ng ?V× sao?
23
15
;
2323
1515
;
232323
151515

C©u 4: An vµ B×nh cã tÊt c¶ 120 viªn bi, biÕt r»ng nÕu An cho B×nh 20 viªn bi th× B×nh cã nhiÒu h¬n An 16 viªn
bi. Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi?
C©u 5: MÑ h¬n anh 20 tuæi. Tuæi anh gÊp 2 lÇn tuæi em vµ em b»ng
6
1
tuæi mÑ. Hái tuæi cña mçi ng−êi?
§Ò 5
PhÇn I: Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶.
Bµi 1: (2 ®iÓm):
Cã bao nhiªu sè gåm hai ch÷ sè mµ hai ch÷ sè lµ kh¸c nhau?
Bµi 2: (2 ®iÓm):
TÝnh tæng cña 10 sè tù nhiªn liªn tiÕp ®Çu tiªn?
Bµi 3: (2 ®iÓm):
ViÕt 2 ph©n sè sao cho c¸c ph©n sè ®ã lín h¬n ph©n sè nh−ng bÐ h¬n ph©n sè

Bµi 4: (2 ®iÓm):
T×m a, b. BiÕt r»ng sè 16ab chia cho 2 d− 1 vµ chia hÕt cho 3.
Bµi 5: (2 ®iÓm):
Mét cöa hµng b¸n v¶i, buæi s¸ng b¸n ®−îc
3
1
sè v¶i, buæi chiÒu b¸n ®−îc
4
2

sè v¶i. Vµ cßn l¹i 30m. Hái tÊm v¶i ®ã dµi bao nhiªu mÐt?
PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i

Bµi 1: (2 ®iÓm): T×m y, biÕt:
y + y x : + y : = 252

Bµi 2: (2 ®iÓm): So s¸nh c¸c ph©n sè sau (kh«ng quy ®ång mÉu sè vµ tö sè ):

a) vµ b) vµ

Bµi 3: (2 ®iÓm):
HiÖn nay con 8 tuæi, mÑ 29 tuæi. Hái bao nhiªu n¨m n÷a th× tuæi mÑ gÊp
tuæi con.
Bµi 4: ( 2 ®iÓm):
Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng chiÒu dµi vµ cã
diÖn tÝch b»ng 150m
2
. TÝnh chu vi m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt ®ã.
Bµi 5: (2 ®iÓm): TÝnh nhanh


1
5
1
6
1
3
2
9
2
7
13
15
23
25
12
25
25
49
5
2
2
3
637 x 527 – 189

526 x 637 + 448
§Ò 6
A – PhÇn tr¾c nghiÖm
H∙y viÕt ®¸p ¸n d−íi mçi bµi sau:
Bµi 1:(2®iÓm) Mçi tÝch sau tËn cïng lµ b»ng bao nhiªu ch÷ sè 0
85 x 86 x 87 x ……x 94
Bµi 2 (2®iÓm)Kh«ng lµm phÐp tÝnh h·t xÐt xem kÕt qu¶ sau ®óng hay sai
16358 – 6 x 16 x 26 x 36 = 120
Bµi 3: (2®iÓm)Cho 5 ch÷ sè: 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4
Cã thÓ viÕt ®−îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 5 ch÷ sè ®· cho?
Bµi 4:(2®iÓm)Cho d·y sè ch½n liªn tiÕp 2 ; 4 ; 6 ; 8 …..
Hái sè 1996 lµ sè h¹ng thø mÊy cña d·y sè nµy ?
Bµi 5: (1®iÓm) H·y so s¸nh:

b – PhÇn tù luËn:
Bµi 6: (2®iÓm) TÝnh nhanh mçi biÓu thøc sau:
a) ( 6 x 5 + 7 – 37) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)
b)
Bµi 7(2®iÓm): Cho phÐp chia 49 : 7. H·y t×m mét sè sao cho khi lÊy sè bÞ chia trõ ®i sè ®ã, lÊy sè chia
céng víi sè ®ã th× ®−îc hai sè míi mµ th−¬ng cña chóng b»ng 1.
Bµi 8: (1,5®iÓm) T×m hai sè cã 3 ch÷ sè sao cho tæng cña chóng lµ nhá nhÊt vµ tæng c¸c ch÷ sè cña
hai sè ®ã lµ 53.
Bµi 9 (2,5 ®iÓm) Mét cöa hµng b¸n dÇu lÎ cã mét can dÇu ®Çy. LÇn thø nhÊt cöa hµng b¸n can.
LÇn thø hai cöa hµng b¸n sè dÇu cßn l¹i th× can cßn l¹i 6 lÝt dÇu. Hái can dÇu chøa ®−îc bao
nhiªu lÝt ?.
Bµi 10 (3®iÓm) Mét nÒn nhµ h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 28m, chiÒu réng b»ng chiÒu dµi. Ng−êi ta l¸t
nÒn nhµ b»ng c¸c viªn g¹ch h×nh vu«ng c¹nh 4dm. Hái cÇn mua bao nhiªu viªn g¹ch ®Ó n¸t kÝn
nÒn nhµ ®ã ? (phÇn m¹ch v÷a kh«ng ®¸ng kÓ).

§Ò 7
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm
132 x 145 + 100
145 x 133 - 45
1
3
3
4
3
4
2007
2008
27
28
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng
C©u 1: Sè ba tØ bèn m−¬i hai triÖu s¸u ngµn vµ b¶y ®¬n vÞ lµ:
A 3042006007 B 34267 C 3420006007 D 342060007.
C©u 2: Mét h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh dµi lÇn l−ît lµ
2 3 4
, , ,1
3 4 5
dm dm dm dm. Hái trung b×nh mçi c¹nh dµi bao
nhiªu?
A
193
60m
m B
193
240
m C
193
40
dm D
193
240
dm
C©u 3: NÕu viÕt thªm mét ch÷ sè vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn th× sè ®ã t¨ng thªm 319 ®¬n vÞ. T×m sè tù nhiªn
®ã.

A 45 B 35 C 53 D 54

C©u 4: D·y c¸c ph©n sè ®−îc s¾p xÕp tõ lín ®Õn nhá lµ:
A
1 1 3 5
, , ,
3 2 4 2
B
5 3 1 1
, , ,
2 4 6 3
C
5 3 1 1
, , ,
2 4 3 6
D
5 1 3 1
, , ,
2 3 4 6


C©u 5: TÝnh.
2 4 3 7
: ?
3 5 2 8
+ × =
A
67
48
B
76
48
C
64
84
D
67
84


II/ PhÇn tù lu©n
C©u 1: ChuyÓn c¸c sè h¹ng trong tæng sau thµnh tÝch råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc b»ng c¸ch thô©n tiÖn nhÊt.
154 + 275 + 297 + 429 + 1045.
C©u 2: Trung b×nh céng cña 4 ph©n sè lµ
33
48
BiÕt r»ng TBC cña hai ph©n sè ®Çu lµ
7
12
TBC cña 3 ph©n sè ®Çu

23
36
TBC cña 3 ph©n sè cuèi lµ
3
4
. T×m 4 ph©n sè ®· cho.
C©u 3: Cã mét c¸i hå vµ hai vßi n−íc. Vßi thø nhÊt cã thÓ ch¶y ®Çy hå trong 4 giê, vßi hai cã thÓ ch¶y ®Çy hå
trong trong 6giê. NÕu hå klh«ng cã n−íc më hai vßi ch¶y cïng mét lóc th× sau mÊy giê mÊy phót hå sÏ ®Çy n−íc
C©u4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 600m2.

a/ TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã?

b/ Muèn vÏ h×nh ch÷ nhËt ®ã trªn giÊy víi chiÒu dµi 6 cm th× ph¶i vÏ theo tû lÖ lµ bao nhiªu?
C©u 5: TÝnh nhanh.

§Ò 8
PhÇn I:Tr¾c nghiÖm.
Mçi bµi tËp d−íi ®©y ®Òu cho s½n mét sè kÕt qu¶.Em h·y chän kÕt qu¶ ®óng ghi vµo tê giÊy thi:
1. Ba sè liÒn nhau cã trung b×nh céng b»ng 16 lµ:
A. 14;16;18. B. 15;16;17. C. 12;16;20.
2.Nh÷ng sè lÎ nµo cã ba ch÷ sè,biÕt r»ng tæng ba ch÷ sè cña nã b»ng 3.
A. 102; 201. B. 111;300. C. 201;111.
3. B¸c Hïng ®i tõ nhµ ra thµnh phè.giê thø nhÊt b¸c Hïng ®i ®−îc 2 qu·ng ®−êng tõ
5
nhµ ®Õn thµnh phè, giê thø hai b¸c Hïng ®i ®−îc 1 qu·ng ®−êng cßn l¹i . Hái giê thø
2
hai b¸c Hïng ®i ®−îc bao nhiªu phÇn qu·ng ®−êng tõ nhµ ®Õn thµnh phè ?
A. 1 B. 6 C. 3 D. 1
5 5 10 10

4. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 18 cm.Sau khi chiÒu réng gi¶m ®i 6 cm vµ gi÷ nguyªn chiÒu
dµi th× chiÒu réng míi b»ng 2 chiÒu dµi.DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu lµ:
5
A. 640 cm
2
B.280 cm
2
. C.880 cm
2
. D.450cm
2
.
5.Tr−íc ®©y 7 n¨m tæng sè tuæi cña hai «ng ch¸u lµ 63 .HiÖn nay tuæi «ng gÊp 6 lÇn tuæi ch¸u .tuæi ch¸u hiÖn
nay lµ:
A. 10 tuæi. B. 11 tuæi. C. 9 tuæi. D. 14 tuæi.
PhÇn II : Tù luËn .
Bµi 1 : TÝnh nhanh.
a) 200820082008 x 2007 - 20720072007 x 2008.
b) 2 x 3 x 4 x 5 x 7 x 8 x 25 x 125.
Bµi 2: Trung b×nh céng cña hai sè lµ 150. T×m hai sè ®ã, biÕt r»ng nÕu thªm vµo sè thø nhÊt 3 ®¬n vÞ ®ång
thêi bít ®i ë sè thø hai 3 ®¬n vÞ th× th−¬ng cña hai sè b»ng 1.
Bµi 3: T×m sè abc biÕt abc x 126 =15abc.
Bµi 4: HiÖn nay tuæi «ng gÊp 9 lÇn tuæi ch¸u.Tæng sè tuæi cua hai «ng ch¸u lµ 60 tuæi.Hái bao nhiªu n¨m
n÷a tuæi ch¸u b»ng tuæi «ng
Bµi 5: Mét khu v−ên h×nh ch÷ nhËt ,nÕu ®æi chiÒu dµi thµnh 35m, gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m
240m
2
.Nh−ng nÕu ®æi chiÒu dµi thµnh 32m, gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m 300
m
2
.Hái chiÒu dµi vµ diÖn tÝch khu v−ên?

§Ò 9
I. PhÇn tr¾c nghiÖm:
C©u 1:( 1 ®iÓm) Khoanh vµo ch÷ tr−íc ®¸p ¸n ®óng:
= × +
6
1
2
3
4
5
a)
2
3
)
12
8
)
6
4
)
24
11
d c b
C©u 2: ( 1 ®iÓm) Trong c¸c ph©n sè sau ph©n sè nµo b»ng ph©n sè
5
2

21
12
;
20
14
;
35
20
;
30
12

C©u 3: ( 1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ tr−íc ®¸p ¸n b»ng
5
3
tÊn.
a) 60 kg b) 600kg c) 6000kg d)60 000kg
C©u 4: ( 1®iÓm) §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng.
a) 6 x 2 + 4 6
=
7 x 2 + 4 7

b) ) 6 x 2 + 4 16 8
= = 
7 x 2 + 4 18 9
C©u 5: ( 1 ®iÓm) H×nh H t¹o bëi h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ h×nh BEFC nh− h×nh vÏ. DiÖn tÝch h×nh H lµ.
E
A B4cm
F
3cm
3cm

D C
H×nh H.
a) 24cm
2
b) 36cm
2
c) 15 cm
2
d) 12cm
2

I :PhÇn tù luËn:
C©u 1: ( 3®iÓm) T×m hai sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng lµ 66 vµ gi÷a chóng cã hai sè ch½n.
C©u 2: ( 5 ®iÓm) Tæng sè tuæi cña 3 ng−êi lµ 115 tuæi. Tuæi cña ng−êi thø nhÊt b»ng 2 lÇn tuæi cña ng−êi thø hai
céng víi 10. Tuæi cña ng−êi thø hai b»ng 3 lÇn tuæi cña ng−êi thø 3 trõ ®i 5. h·y tÝnh tuæi mçi ng−êi.
C©u 3: ( 3 ®iÓm) T×m y:
a) 128 : y = 5 d− 3
b) y × 3 + y × 7 = 230
c) 99 × y + y = 1500

C©u 4:( 2 ®iÓm) a) H×nh vÏ sau cã bao nhiªu tam gi¸c, bao nhiªu tø gi¸c.
A M B


C N D
b) NÕu cho c¹nh AC dµi 5 cm, c¹nh AB dµi gÊp 4 lÇn c¹nh AC . §iÓm M vµ ®iÓm N lµ trung ®iÓm cña AB vµ CD.
Em tÝnh tæng chu vi cña c¸c h×nh ch÷ nhËt võa t×m ®−îc.
C©u 5: ( 2 ®iÓm) TÝnh nhanh:
a) 7 × 8 + 48 × 2 + 24 × 2
b) 43 × 42 + 43 × 57 + 43

§Ò 10
I. PhÇn tr¾c nghiÖm.
H∙y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng:
C©u 1: Tõ ba ch÷ sè 1, 2, 3, nÕu viÕt c¸c sè cã ba ch÷ sè kh¸c nhau sÏ ®−îc:
A: 4 sè B: 5 sè C: 6 sè D: 7 sè
C©u 2. D·y sè 1, 2, 3, 5, 8,... cã sè liªn tiÕp theo lµ sè:
A: 11 B: 12 C: 13 D : 14
C©u 3. Trong mét phÐp chia, nÕu t¨ng sè bÞ chia lªn 6 lÇn vµ t¨ng sè chia lªn 3 lÇn, th× th−¬ng sè sÏ:
A. T¨ng lªn 2 lÇn. B. T¨ng lªn 3 lÇn
C. Gi¶m ®ia 2 lÇn D. Gi¶m ®i 3 lÇn
C©u 4. Sè 13 nÕu ®−îc viÕt thªm ch÷ sè O vµo gi÷a hai ch÷ sè th× nã sÏ:
A. GÊp lªn 10 lÇn vµ 3 ®¬n vÞ.
B. GÊp lªn 10 lÇn.
C. T¨ng thªm 90 ®¬n vÞ.
C©u 5: Sè h×nh tam gi¸c trong h×nh bªn lµ:
A. 5 h×nh
B. 6 h×nh
C. 7 h×nh
D. 8 h×nh

PhÇnII: tù luËn.
C©u 6. T×m a ®Ó sè 86a cïng chia hÕt cho 2, 5 vµ 4.
C©u 7. «ng h¬n ch¸u 59 tuæi, ba n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai «ng ch¸u lµ 81. Hái hiÖn nay «ng bao nhiªu tuæi?
Ch¸u bao nhiªu tuæi?
C©u 8. Khi nh©n mét sè víi 245, b¹n Hïng ®· ®Æt tÝch riªng th¼ng cét nh− phÐp tÝnh céng nªn kÕt qu¶ t×m ra lµ
4257. T×m tÝch ®óng cña phÐp tÝnh.
C©u 9. Líp 4A cã mét sè bµn vµ mét sè häc sinh. NÕu xÕp mçi bµn ngåi 4 em th× cßn thõa 4 em. NÕu xÕp mçi
bµn ngåi 5 em th× võa ®ñ. TÝnh sè bµn, sè häc sinh?
C©u 10
a) Trong h×nh bªn cã bao nhiªu h×nh vu«ng?
b) TÝnh tæng diÖn tÝch cña c¸c h×nh vu«ng ®ã( BiÕt c¹nh cña mçi « vu«ng lµ 1 cm)
§Ò 11
PHẦN I: Học sinh chỉ ghi kết quả hoặc ghi đúng (Đ ) , sai ( S ) vào bài thi.
Bài 1:Tìm tổng của 12 số lẻ đầu tiên.
Bài 2: Chữ số hàng đơn vị của tích sau là 1 đúng hay sai?
7 x 7 x 7 x 7 x 7 x … x 7 ( 191 thừa số 7 )
Bài 3: Tìm X
49 x ( X – 21 ) = 441
Bài 4: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 4 số chẵn.
Bài 5: Tìm một số tự nhiên, biết rằng số đó cùng chia hết cho 2 và 3. Thương lớn hơn thương bé là 56.

PHẦN 2: Học sinh trình bày bài giải.
Bài 1: Tính nhanh
477 x 1995 - 1995 x 427
Bài 2: Tìm x

x
4
>
3
1

Bài 3: Trung bình cộng của tuổi bà, tuổi mẹ, tuổi cháu là 36 tuổi. Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi cháu là 23
tuổi. Bà hơn cháu 54 tuổi. Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu?
Bài 4: Chu vi một hình chữ nhật gấp 7 lần chiều rộng của nó. Tính diện tích của hình chữ nhật đó? biết chiều dài
lớn hơn chiều rộng của nó là 27m.
Bài 5: Rút gọn phân số sau.

345345
123123


§Ò 12
i/ Tr¾c nghiÖm: (2, 5 ®iÓm)
C©u 1: (0,5 ®)
Nh×n vµo biÓu thøc
7
3
+
19
13
+
11
8
, Linh nãi ngay: Tæng cña nã bÐ h¬n 3. Linh nãi ®óng hay sai?
A. §óng B. Sai
C©u 2: (0,5 ®)

Cho A = 1 + 2 + 3 + 4 + … + 100
A = ?
A. 5000 B. 1001 C. 5050 D. 5500
C©u 3: (0,5 ®)

Ph©n sè
12
13
®−îc viÕt thµnh tæng 3 ph©n sè nµo?
A.
2
1
+
3
1
+
5
1
B.
2
1
+
3
1
+
4
1
C.
12
1
+
3
1
+
4
1
D.
12
1
+
3
1
+
6
1

C©u 4: (0,5 ®)
T×m x ®Ó 59x5 chia hÕt cho 15.
A. x = 1 B. x = 2 C. x = 3 D. x = 4
C©u 5: (0,5 ®)
Nhãm nµo chØ gåm c¸c ph©n sè b»ng nhau?
A.
12
1
;
3
1
;
6
1
B.
15
7
,
13
6
;
19
9
,
17
8
C.
15
11
;
150
110
;
1515
1111
D.
15
17
;
150
117
;
1515
1717


II/ Tù luËn: (7,5 ®iÓm)
C©u 1: ( 1, 5 ®iÓm)
T×m ph©n sè
b
a
biÕt a + b = 40 , ph©n sè
b
a
rót gän ®−îc ph©n sè
5
3
.
C©u 2: ( 2 ®iÓm)
T×m tØ sè cña diÖn tÝch h×nh thoi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt d−íi ®©y:


4cm6 cm
C©u 3: 2 ®iÓm
Cho d·y sè 1, 4,7,10,…biÕt d·y sè cã 2005 sè h¹ng.
a/ T×m sè lín nhÊt cña d·y sè trªn.
b/ TÝnh tæng c¸c sè h¹ng cña d·y sè võa viÕt ®−îc ë phÇn a.
C©u 4: ( 1 ®iÓm)
T×m sè tù nhiªn x biÕt :
9
4
<
10
x
<
9
5

C©u 5: (1 ®):
TÝnh nhanh:

I =
2008 2007
1
...
4 3
1
3 2
1
2 1
1
x x x x
+ + + +

§Ò 13
C©u 1: T×m x, biÕt:
51-
10
125
:
4
1
×
10
1
+ x :
4
3
= 200
C©u 2: Mét sè chia cho 5 d− 2, chia cho 3 th× d− 1. Hái sè ®ã chia cho 15 th× d− mÊy?
C©u 3: Mét líp cã sè häc sinh tham gia k× thi häc sinh giái cña huyÖn. NÕu líp ®−îc tham gia thªm 2 b¹n n÷a th×
sè häc sinh dù thi sÏ b»ng
4
1
sè häc sinh cña líp. Sè häc sinh cßn l¹i nhiÒu h¬n
2
1
sè häc sinh c¶ líp lµ 12 em.
TÝnh:
a. Sè häc sinh cña líp ®ã?
b. Sè häc sinh líp ®ã tham gia thi häc sinh giái?
C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 10m. NÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng thªm 1m th× ®−îc
h×nh ch÷ nhËt míi cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng. T×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ban ®Çu.

C©u 5: TÝnh nhanh:
(137 x 99 + 137) – (17 x 101 – 17)

§Ò 14
I. PhÇn tr¾c nghiÖm:
C©u 1: §óng ghi §, sai ghi S.
a , Trong sè 97809 , ch÷ sè 7 cã gi¸ trÞ lµ 700
b, Trong sè 1056078 , ch÷ sè 5 cã gi¸ trÞ lµ 50.000
C©u 2: Khoanh vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng.
Tæng cña hai sè lµ sè ch½n lín nhÊt cã bèn ch÷ sè, hiÖu cña hai sè ®ã lµ sè bÐ nhÊt cã bèn ch÷. T×m sè lín
.
A. 5000 B. 5450 C. 5495 D. 5499
C©u3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc
2
1
:
5
1
5
4
7
3
+ x lµ:
A.
35
38
B.
35
26
C.
7
6
D.
20
7

C©u 4: §óng ghi §, sai ghi S:
a, 3tÊn 75kg = 3075kg
b,
5
4
tÊn = 80kg
c, 1200g = 12kg
d,
8
1
kg = 125g
C©u 5 : khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng.
Trong c¸c ph©n sè
18
15
;
5
6
;
13
8
;
9
7
, ph©n sè lín h¬n lµ .
A.
9
7
B.
13
8
C.
5
6
D.
18
15


II.PhÇn tù luËn:
C©u 1: Kh«ng quy ®ång mÉu sè hay tö sè h·y so s¸nh c¸c ph©n sè sau:
a ,
17
13

19
10
b,
5
6

6
7

C©u 2 : Rót gän c¸c ph©n sè sau:
a ,
8484
6767
b,
234234
456456

C©u 3: T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã céng víi
5
4
råi trõ ®i
4
1
th× ®−îc kÕt qu¶ lµ
10
7

C©u 4: BiÕt
2
1
tuæi cña Dòng c¸ch ®©y 3 n¨m b»ng
3
1
tuæi cña Dòng ba n¨m tíi . Hái hiÖn nay Dòng bao nhiªu
tuæi?
C©u 5: Cho h×nh thoi ABCD cã ®é dµi c¸c ®−êng chÐo lµ 4cm vµ 7cm , h×nh b×nh hµnh MNPQ cã c¹nh ®¸y b»ng
7cm , chiÒu cao b»ng 4cm. Hái tØ sè diÖn tÝch cña h×nh thoi vµ diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lag bao nhiªu?

§Ò 15
PhÇn I. Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1 (2 ®iÓm). T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:
(6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)
Bµi 2 (2 ®iÓm).
T×m hai sè biÕt trung b×nh céng cña chóng lµ 875 vµ sè lín h¬n trong hai sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè?
Bµi 3 (2 ®iÓm).
Bèn b¹n Häc, To¸n, Tuæi, Th¬ dù thi häc sinh giái cña huyÖn vµ bèn b¹n ®· ®¹t 4 gi¶i kh¸c nhau tõ gi¶i
nhÊt ®Õn gi¶i t−. BiÕt r»ng: - Häc kh«ng ®¹t gi¶i nh× vµ gi¶i t−.
- To¸n kh«ng ®¹t gi¶i nhÊt vµ gi¶i ba.
- Tuæi kh«ng ®¹t gi¶i nh×.
- Th¬ kh«ng ®¹t gi¶i nhÊt, nh× hoÆc gi¶i t−.
Hái mçi b¹n ®· ®¹t gi¶i nµo?
Bµi 4 (2 ®iÓm).
Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 6789, b¹n Hoa ®· ®Æt tÊt c¶ c¸c tÝch riªng th¼ng cét víi nhau nh− trong phÐp
céng nªn ®−îc kÕt qu¶ lµ 296280. H·y t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã?
Bµi 5 (2 ®iÓm)
Hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 3 km. Hái nÕu vÏ hai ®iÓm A vµ B trªn b¶n ®å tØ lÖ
50000
1
th× trªn b¶n ®å ®ã
®iÓm A c¸ch ®iÓm B bao nhiªu?

PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy phÇn gi¶i c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1 (2 ®iÓm). T×m x biÕt
1 - (
8
43
+ x -
24
173
) :
3
50
= 0
Bµi 2 (2 ®iÓm).
Kh«ng tÝnh tÝch. H·y t×m c¸ch so s¸nh 2 tÝch sau? 49 x 57 vµ 51 x 55
Bµi 3 (2 ®iÓm).
Bè h¬n con 30 tuæi. BiÕt
2
1
tuæi con b»ng
8
1
tuæi bè vµ b»ng
14
1
tuæi «ng. TÝnh tuæi mçi ng−êi?
Bµi 4 (2 ®iÓm).
Lóc ®Çu b¸c Ba trång rau dù ®Þnh lªn luèng rau h×nh ch÷ nhËt cã tØ sè cña chiÒu réng vµ chiÒu dµi lµ
3
1
.
VÒ sau b¸c ®· kÐo dµi luèng rau ®Ó tØ sè cña chiÒu réng vµ chiÒu dµi lµ
7
1
, nh− thÕ chu vi cña luèng rau míi h¬n
chu vi cña luèng rau cò lµ 8m. TÝnh c¸c c¹nh cña luèng rau ban ®Çu?
Bµi 5 (2 ®iÓm)
Hai ng−êi cïng lµm mét c«ng viÖc. NÕu lµm mét m×nh th× ng−êi thø nhÊt ph¶i mÊt 6 giê míi xong, ng−êi
thø hai ph¶i mÊt 4 giê míi xong. Hái hai ng−êi cïng lµm chung th× sau mÊy giê sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc?

§Ò 16
PhÇn A: Tr¾c nghiÖm:
2
C©u 1: cña 14100 lµ:
3
A: 940 B: 9400 C: 21150

3 3
C©u 2: cña lµ:
4 4
9 12
A: B: 1 C :
16 12
C©u 3: §iÒn dÊu: > , < , = vµo chç chÊm.
5
3m
2
5 mm
2
.................. 300 dm
2
cm
2
.
10
C©u4: 28832 : 205 =
A: 166 B: 160 C: 106
C©u 5: 419 x 205 =
A: 85795 B: 85895 C: 75895
PhÇn B: Tù luËn:
12
C©u 1: ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã gi¸ trÞ b»ng ph©n sè sao cho mçi ph©n sè ®ã cã
27
tö sè vµ mÉu sè ®Òu lµ nh÷ng sè cã hai ch÷ sè.
C©u 2: T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè a vµ b sao cho sè b a57 3 võa chia hÕt cho 5 võa chia hÕt cho 9.
C©u3 : Khi nh©n 1sè víi 245 mét häc sinh ®· ®Æt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nªn kÕt qu¶ t×m ra lµ 4257. T×m tÝch
®óng cña phÐp nh©n ®ã. 1
C©u 4: Mét b¸c n«ng d©n b¸n trøng lÇn thø nhÊt b¸n
2
1
sè trøng vµ 1 qu¶, lÇn thø hai b¸n
2
1
sè trøng cßn l¹i
vµ 1 qu¶, lÇn thø ba b¸n
2
1
sè trøng cßn l¹i sau vµ 1 qu¶. Cuèi cïng cßn 12 qu¶. Hái lóc ®Çu b¸c cã bao nhiªu
qu¶ trøng?.
C©u 5:
Cho sè cã 2 ch÷ sè. NÕu lÊy sè ®ã chia cho tæng c¸c ch÷ sè cña nã ®−îc th−¬ng lµ 5 d− 12. T×m sè ®ã.

§Ò 17
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm
Khoanh trßn ch÷ c¸i vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1:
27
= Sè ë « trèng lµ:
36 8
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
C©u 2:

3
5
giê =... phót
A. 53 phót B. 20 phót C. 100 phót D. 35 phót
C©u 3:


X lµ: A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
C©u 4: Sè gãc nhän trong h×nh vÏ lµ:

A. 5
B. 10
C. 8
D. 9


C©u 5: Muèn chia ®Òu 6 qu¶ cam ( nh− nhau ) cho 4 b¹n cÇn sè lÇn bæ Ýt nhÊt lµ:
A. 2 B. 1 C. 4 D.6
PhÇn 2: Tù luËn.
3
12
x
2
4 1
4
4
C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a x 135 - 6606 : b
Víi a = 289; b = 367
C©u 2: Mét chiÕc cÇu cã biÓn ghi träng t¶i 6 tÊn. Hái mét « t« chë 90 bao xi m¨ng mçi bao nÆng 50 kg vµ 2000
viªn g¹ch mçi viªn nÆng 1 kg. Hái xe ®ã cã ®−îc phÐp qua cÇu kh«ng? v× sao?

C©u 3:
Ba b¹n Xu©n, H¹, Thu ®i d¹o xu©n vµ h¸i ®−îc tÊt c¶ 18 b«ng hoa. Trong ®ã sè b«ng hoa cña Thu h¸i b»ng
5
1

hoa cña hai b¹n kia vµ Xu©n h¸i nhiÒu h¬n H¹ 5 b«ng. Hái mçi b¹n h¸i ®−îc bao nhiªu b«ng hoa?
C©u 4:
Trong h×nh vÏ d−íi ®©y. H×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 28 cm, h×nh thoi MNPQ cã ®−êng chÐo NQ = 4 cm.
A N B
Hái diÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo ( t« mµu ) lµ bao nhiªu.

M P

D Q C
C©u 5: TÝnh nhanh: A = 5 + 10 + 15 +...90 + 95.

§Ò 18
I/ Tr¾c nghiÖm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc ý ®óng
C©u 1: ViÕt ph©n sè
32
7
thµnh tæng cña 3 ph©n sè cã tö sè lµ 1, mÉu sè kh¸c nhau lµ :
A.
30
1
+
8
1
+

16
1
B.
32
1
+
16
1
+
8
1
C.
12
1
+
8
1
+
32
1
D.
4
1
+
8
1
+
16
1


C©u 2: T×m y biÕt 189 : y = 15 ( d− 9 )
A. y = 22 B. y = 15 C. y = 12 D. y = 21
C©u 3: Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 86m. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 3m th× diÖn tÝch t¨ng thªm 96m
2
. ChiÒu réng h×nh
ch÷ nhËt nµy lµ :
A. 13m B. 16m C. 11m D. 15m
C©u 4: Mét h×nh thoi cã ®é dµi 2 ®−êng chÐo lµ 24m vµ 18m chiÒu cao lµ 14,4m. Chu vi h×nh thoi lµ:
A. 120m B. 6m C. 60m D. 30m
C©u 5: Tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ lµ 20 tuæi. NÕu kh«ng kÓ thñ m«n th× tuæi trung b×nh cña 10 cÇu thñ cßn
l¹i lµ 19tuæi. Tuæi cña thñ m«n lµ:
A. 28 tuæi B. 30 tuæi C. 29 tuæi D. 31 tuæi
II/ Tù luËn: ( 15 ®iÓm )
Bµi 1: Cã thÓ lËp ®−îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ ch÷ sè 0, 3, 5, 6 ?
Bµi 2: Kh«ng lµm tÝnh, h·y so s¸nh:
A = 2001 x 2009 vµ B = 2005 x 2005
Bµi 3: Cho 1 sè cã 2 ch÷ sè. NÕu viÕt thªm ch÷ sè 4 vµo bªn tr¸i sè ®· cho th× ®−îc sè míi. T×m sè ®· cho, biÕt
r»ng sè ®ã b»ng
19
3
sè míi.
Bµi 4: §Ó ®¸nh sè trang cña mét quyÓn s¸ch dµy 153 trang th× cÇn bao nhiªu l−ît ch÷ sè?
Bµi 5: Mét miÕng b×a h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 154 cm. B¹n Minh c¾t miÕng b×a ®ã ra thµnh 2 h×nh ch÷ nhËt.
Tæng chu vi 2 h×nh ch÷ nhËt võa c¾t ra lµ 224 cm . TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu

§Ò 19
I/§Ò thi tr¾c nghiÖm:
Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng
a, Víi 4 ch÷ sè 6,7,8,9 em cã thÓ viÕt ®−îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè? (C¸c ch÷ sè kh«ng lÆp l¹i trong mçi sè)
A 24 sè B. 28 sè C. 20 sè
b, H·y tÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè ®ã?
A. 199980 B. 199908 C. 199098
Bµi 2: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng
T×m x:
a,
8
6
=
x
15

A: x = 2 B: x = 20 C: x =
3
2

b, 11 x (x – 6) = (4 x x) + 11
A: x = 101 B: x = 111 C: x = 11
Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng
T×m sè nhá nhÊt chia hÕt cho 7, khi chia sè ®ã cho 2 th× d− 1, chia sè ®ã cho 3 th× d− 2, chia sè ®ã cho 4 th× d− 3,
chia cho 5 th× d− 4 vµ chia cho 6 th× d− 5.
A: 191 B: 119 C: 199
Bµi 4: Trong H×nh 1 cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng? Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng:
A B
H×nh 1
A: 10 ®o¹n B: 15 ®o¹n C: 20 ®o¹n
Bµi 5: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng
DiÖn tÝch h×nh thoi cã ®é dµi c¸c ®−êng chÐo 2dm vµ 8 cm lµ :
A : 16 cm
2
B

8 cm
2
C 80 cm
2
D 160 cm
2

II/§Ò thi tù luËn:
Bµi 1: T×m sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng khi ®æi chç hai ch÷ sè Êy th× sè ®ã t¨ng lªn 72 ®¬n vÞ.
Bµi 2: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo dÊu *
a, 39 * b, * * * * * *
x 3 * * * 213
* * * * * *
* * * 1 - * *
* * * * 8 * *
- 4 2
8
Bµi 3: HiÖn nay tØ sè gi÷a tuæi em vµ tuæi anh lµ
3
1
. Sau 14 n¨m n÷a th× tØ sè gi÷a tuæi em vµ tuæi anh l¹i lµ
5
4
.
TÝnh tuæi cña mçi ng−êi hiÖn nay.
Bµi 4: ChÞ chia xoµi cho c¸c em. NÕu cho mçi em 3 qu¶ th× thõa 2 qu¶. Nh−ng nÕu cho mçi em 4 qu¶ th× l¹i thiÕu
3 qu¶. Hái cã bao nhiªu qu¶ xoµi vµ mÊy em ®−îc chia xoµi?
Bµi 5: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 10m. nÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng thªm 1m th× ®−îc h×nh
ch÷ nhËt míi cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng.
T×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu.

§Ò 20
I/ Tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo kÕt qu¶ ®óng.

C©u 1. ViÕt sè gåm cã: ba tØ bèn m−¬i hai triÖu s¸u ngµn vµ b¶y ®¬n vÞ:

A: 3042006007
B: 34267
C: 3420006007
D: 342060007

C©u 2. T×m x biÕt x lµ sè lÎ chia hÕt cho 5 vµ 438 < x < 449;
A . x = 439 C . x = 448
B . x = 440 D . x = 445

C©u 3. Trong c¸c sè ®o khèi l−îng sau:
4
1
tÊn ; 275kg ; 38 yÕn ; 4 t¹ ; sè ®o lín nhÊt lµ:
A.
4
1
tÊn C . 38 yÕn

B. 275kg D . 4 t¹

C©u 4. TÝnh
2 1
1
x
+
3 2
1
x
+
4 3
1
x
+ ……+
99 98
1
x
+
100 99
1
x
= ?

A.
98
99
B.
99
98
C.
100
99
D.
100
98


C©u 5. TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi MNPQ cã ®−êng chÐo MP dµi
5
9
m vµ ®−êng chÐo NQ b»ng mét nöa ®−êng chÐo
MP.
A.
50
81
m
2
; B.
81
100
m
2
; C.
100
81
m
2
; D.
81
50
m
2

II/ PhÇn tù luËn.

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:

297548 : 73 = ?
2038 x 146 = ?


Bµi 2: H·y s¾p xÕp tõ lín ®Õn nhá c¸c ph©n sè sau:


2
5
;
4
3
;
6
1
;
3
1
.
Bµi 3: T×m x:
10
x
=
15
18Bµi 4: TÝnh nhanh.

1998 + 1998 x 2 + 1998 x 4 + 1998 x3 = ?

Bµi 5: Mét thö ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 72m vµ chiÒu réng b»ng
3
2
chiÒu dµi. BiÕt r»ng cø 1m
2
ruéng ®ã
th× thu ho¹ch ®−îc
4
3
kg thãc. Hái sè thãc thu ho¹ch ®−îc trªn thöa ruéng ®ã?

§Ò 21
PhÇn 1: ChØ ghi kÕt qu¶.
C©u1:(1®) T×m X
24 : 8 = 3
x 3 5
C©u 2: (1®) TÝnh nhanh: 18 x 123 +9 x 4567 x 2 +3 x 5310 x 6 =

C©u 3(1®) T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã chia cho 9 ®−îc th−¬ng b»ng sè d− vµ sè d− lµ sè lÎ ®ång thêi lµ sè d− lín
nhÊt cã thÓ cã?

C©u 4:(1®) T×m 2 sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng lµ 66 vµ gi÷a chóng cã 2 sè ch½n?

C©u 5:(1®) T×m Y: 99 x y+ y = 1500

PhÇn 2: Tù luËn

C©u 6:(3®) TÝnh nhanh: 37 x 1997 + 1997 x 2 + 1997 + 1997 x 59 + 1997=

C©u 7: (3®) Tæng sè tuæi cña 3 ng−êi lµ 115 tuæi, tuæi cña ng−êi thø nhÊt b»ng 2 lÇn tuæi cña ng−êi thø 2 céng
víi 10. Tuæi cña ng−êi thø 2 b»ng 3 lÇn tuæi cña ng−êi thø 3 trõ ®i 5. H·y tÝnh tuæi cña mçi ng−êi?

C©u 8: (3®) Líp 4A vµ líp 4B cã tÊt c¶ 79 häc sinh. NÕu chuyÓn 4 häc sinh cña líp 4A sang líp 4B th× sè häc
sinh líp 4B nhiÒu h¬n líp 4A lµ 3 häc sinh. Hái mçi líp cã bao nhiªu häc sinh?

C©u 9: (3®) Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña Lan gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ ngµy sinh ®Õn
cuèi th¸ng. Hái Lan sinh ngµy nµo? Th¸ng nµo?

C©u 10: (3®) Mét miÕng ®Êt h×nh thoi cã diÖn tÝch b»ng 160m
2
. Mét ®−êng chÐo b»ng 8m. Hái vÏ miÕng ®Êt ®ã
trªn b¶n ®å theo tû lÖ 1 th× diÖn tÝch cña nã b»ng bao nhiªu cm
2
? 200

§Ò 22
I: Tr¾c nghiÖm
C©u 1 (1 ®iÓm): HiÖn nay bè h¬n con 28 tuæi, BiÕt r»ng c¸ch ®©y 4 n¨m tuæi con b»ng
5
1
tuæi bè. Hái
hiÖn nay con bao nhiªu tuæi.
C©u 2 (1 ®iÓm): HiÖu cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. Tû sè cña hai sè ®ã lµ
5
1

5
2
. T×m sè bÐ.
C©u 3( 1 ®iÓm): Trung b×nh céng cña hai sè lµ: 37. Sè lín h¬n sè bÐ lµ 12. T×m sè lín.
C©u 4(1 ®iÓm): TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi, biÕt ®é dµi hai ®−êng chÐo lµ 8 dm, 72cm.
C©u 5 (1 ®iÓm): T×m x biÕt:

3
4 × x
=
7
5

II. Tù luËn:
C©u 1( 0,5 ®iÓm): Rót gän råi tÝnh.

42
6
-
180
20

C©u 2 (0,5 ®iÓm): TÝnh mét c¸ch nhanh nhÊt .

16 11
5
×
+
21 16
5
×
+
26 21
5
×

C©u 3 ( 1 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt r»ng.

x
1
-
1
1
− x
=
30
1

C©u 4 (1,5 ®iÓm): Hai vßi n−íc ch¶y vµo mét bÓ. Riªng vßi thø nhÊt ch¶y trong
2
5
giê th× ®Çy bÓ. Riªng
vßi thø hai ch¶y trong
2
7
giê th× ®Çy bÓ. Hái hai vßi cïng ch¶y mÊt bao nhiªu giê th× ®Çy bÓ ?
C©u 5 (1,5 ®iÓm): Mét h×nh b×nh hµnh cã c¹nh b»ng
5
8
m, c¹nh kia b»ng
4
3
c¹nh nµy. TÝnh chu vi h×nh
b×nh hµnh.

§Ò 23
I-PhÇn tr¾c nghiÖm
C©u 1: Tr¸i tim cña em ®Ëp 75 lÇn trong mét phót. Hái tim cña em ®Ëp 150 lÇn trong bao nhiªu gi©y?
A. 120 gi©y B. 225 gi©y C. 150 gi©y D. 75 gi©y
C©u 2: T×m y.
y x 5 = 1000000 : 125
A. y = 1600 B. y = 8000 C. y = 80 000 D. y = 16000
C©u 3: Cã bao nhiªu h×nh tø gi¸c
A, 9 h×nh B, 10 h×nh C. 32 h×nh D. 36 h×nhC©u 4: Trong c¸c ph©n sè sau :
42
27
;
16
38
;
75
100
;
20
13
Ph©n sè nµo tèi gi¶n?

A;
42
27
B;
16
38
C;
75
100
D;
20
13


C©u 5: T×m tû sè gi÷a
5
3
thÕ kû vµ 12 n¨m lµ:
A:
3
2
B;
8
12
C;
12
8
D; 5

PhÇn 2: Tù luËn:
C©u 1: ViÕt 5 ph©n sè b»ng ph©n sè
4
5

………………………………………………………………………………………
C©u 2: TÝnh nhanh: 2 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125
C©u 3: Tuæi trung b×nh cña mét ®éi bãng ®¸ (11 ng−êi) lµ 22 tuæi. NÕu kh«ng kÓ ®éi tr−ëng th× tuæi trung b×nh
cña 10 c©u thñ cßn l¹i chØ lµ 21 tuæi. Hái tuæi cña ®éi tr−ëng?
C©u 4: T×m 2 sè cã trung b×nh céng b»ng 92 vµ th−¬ng cña 2 sè ®ã b»ng 3.
C©u 5: H×nh b×nh hµnh ABCD cã chu vi b»ng 70 cm, c¹nh ®¸y AB b»ng
2
5
c¹nh bªn AD vµ cã chiÒu cao b»ng 9
cm, T×m diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ®ã.

§Ò 24
PhÇn I Tr¾c nhiÖm: Em h·y viÕt kÕt qu¶ hoÆc khoanh vµo ý ®óng cña c¸c bµi sau:
Bµi 1 ( 2 ®iÓm): Trung b×nh céng cña hai sè lµ 72. Sè lín lµ 80. T×m sè bÐ.
Bµi 2 ( 2 ®iÓm): T×m mét sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm mét ch÷ sè 4 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× ta ®−îc
mét sè lín h¬n sè ph¶i t×m lµ 229 ®¬n vÞ:
A. 25 B. 52 C.524
Bµi 3 ( 2 ®iÓm): T×m x:
a) 936 : ( x + 94) = 9 b)

Bµi 4 ( 2 ®iÓm): Cho A = 81 x 83
B = 80 x 84
Kh«ng lµm phÐp tÝnh h·y so s¸nh A vµ B
Bµi 5 (2 ®iÓm): Ph¶i viÕt thªm sè tù nhiªn nhá nhÊt nµo vµo sau sè 1960 ®Ó ®−îc mét sè chia hÕt cho 91.
PhÇn I: Tù luËn
Bµi 6(2 ®iÓm): Kh«ng quy ®ång mÉu sè h·y so s¸nh c¸c ph©n sè sau:
a) vµ b) vµ

Bµi 7( 2 ®iÓm): ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè mµ tæng cña c¸c ch÷ sè cña mçi sè ®Òu lµ 4.
Bµi 8( 2 ®iÓm): Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 5 lÇn chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch lµ 720 m
2
.
TÝnh chu vi m¶nh v−ên ®ã biÕt r»ng mçi c¹nh cña m¶nh v−ên ®Òu lµ sè tù nhiªn?
Bµi 9( 2 ®iÓm):
a) TÝch sau cã tËn cïng b»ng ch÷ sè nµo ?
19 x 29 x 39 x 49 x 59 x 69 x 79 x 89 x 99
b) TÝnh nhanh:
54 x 275 + 284 x 54 + 54
Bµi 10 (2 ®iÓm): Tæng cña hai sè tù nhiªn lµ 2001. T×m hai sè ®ã, biÕt r»ng
sè thø hai céng thªm 7 ®¬n vÞ th× b»ng sè thø nhÊt.

§Ò 25
I/PhÇn tr¾c nghiÖm:
Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng:
x+5
54
3
8
=
2006
2007
2006
2007
9
18
8
17
1
2
1
3
C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 1785 + 5641 × 27 – 128763 lµ:
A) 25329 B)25229 C)24329 D)71739
C©u 2:Gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
3
4
3 :
4
3
5
12
× −
lµ:
A)
45
23
B)
80
23
C)
15
31
D)
2
11

C©u 3: Sè trung b×nh céng cña 4 sè lµ 17, sè trung b×nh céng cña 3 sè trong 4 sè ®ã lµ 18 t×m sè cßn
l¹i:
A)13 B)14 C)15 D)16
C©u 4: Trong hép cã 84 viªn bi, sè bi mµu ®á b»ng
7
3
sè bi trong hép cßn l¹i lµ bi mµu xanh hái
trong hép cã bao nhiªu viªn bi mµu xanh?
A)36 viªn bi B) 30 viªn bi C) 48 viªn bi
D) 58 viªn bi
C©u 5: Trung b×nh céng cña 2 sè lµ 56 hiÖu cña 2 sè ®ã lµ 14 t×m sè bÐ.
A) 21 B) 35 C) 49 D) 63
II/PhÇn tù luËn
C©u 1: TÝnh nhanh
a) A=
4747
5757
474747
373737
+
b) 2008 2008 4 2008 1995 + × + ×
C©u 2: T×m x:
a) 58+(x × 36) = 382
b) 975-(1001:x) = 962
C©u 3: Bè Nam gÊp 6 lÇn tuæi Nam, cßn tuæi Nam chØ b»ng
5
1
tuæi mÑ. Tæng sè tuæi cña ba ng−êi lµ
72. TÝnh tuæi cña mâi ng−êi?
C©u 4: TÝnh (1-
2
1
) × (1-
3
1
)×(1-
4
1
)×(1-
5
1
)
C©u 5: Ng−êi ta trång nh·n xung quanh mét c¸i ao h×nh vu«ng. Hai c©y nh·n liÒn kÒ nhau c¸ch nhau
6 mÐt vµ 4 gãc ao ®Òu cã c©y. Tæng sè c©y lµ 36 c©y tÝnh diÖn tÝch cña c¸i ao.

§Ò 26
PhÇn I: Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1: ( 2 ®iÓm ): T×m x, biÕt:
x x 110 – x - x x 2 – x x 3 - x x 4 = 1500.
Bµi 2: ( 2 ®iÓm ): T×m 9 ph©n sè n»m gi÷a hai ph©n sè
1
2

1
3

Bµi 3: ( 2 ®iÓm ): TÝch sau cã tËn cïng lµ ch÷ sè nµo?
7 x 17 x 27 x 37 x … x 2007
Bµi 4: ( 2 ®iÓm ): So s¸nh hai ph©n sè sau.
a)
2
3

3
4
b)
4
9

3
10

Bµi 5: ( 2 ®iÓm ): Cã bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt trong h×nh vÏ sau:PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1: ( 2 ®iÓm ): T×m sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm hai ch÷ sè 5 vµo tËn cïng bªn ph¶i cña sè ®ã ta ®−îc sè
míi lín h¬n sè ph¶i t×m lµ 198847.
Bµi 2: ( 2 ®iÓm ): Cho ph©n sè
17
37
. H·y t×m mét sè sao cho khi céng thªm sè ®ã vµo c¶ tö sè vµ mÉu sè ta ®−îc
ph©n sè míi b»ng
1
2
.
Bµi 3: ( 2 ®iÓm ): Líp 4A, 4B, 4C tham gia trång c©y. Hai líp 4A vµ líp 4B trång ®−îc 33 c©y. Hai líp 4B vµ 4C
trång ®−îc 34 c©y. Hai líp 4C vµ 4A trång ®−îc 31 c©y. Hái mçi líp trång ®−îc bao nhiªu c©y?
Bµi 4: ( 2 ®iÓm): Tæng 2 sè ch½n b»ng 4008. T×m 2 sè ®ã biÕt gi÷a 2 sè ph¶i t×m cßn 3 sè ch½n n÷a.
Bµi 5 ( 2 ®iÓm ): Mét h×nh b×nh hµnh cã ®¸y b»ng 20cm vµ chiÒu cao b»ng
4
5
sè ®o chiÒu dµi ®¸y. Mét h×nh thoi
cã sè ®o mét ®−êng chÐo b»ng 20cm vµ b»ng
5
4
sè ®o ®−êng chÐo cßn l¹i. H·y so s¸nh diÖn tÝch cña h×nh b×nh
hµnh vµ h×nh thoi.Bµi 1: NÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè th× sè ®ã t¨ng thªm 316 ®¬n vÞ. T×m sè tù nhiªn ®ã. Bµi 2: TÝch sau tËn cïng bëi mÊy ch÷ sè 0? 40 x 41 x 42 x...x 54 x 55 Bµi 3: Mét cuéc häp cã 25 ng−êi. Ai còng b¾t tay nhau mét lÇn. Hái cã bao nhiªu c¸i b¾t tay? Bµi 4: ViÕt tiÕp sè h¹ng cña d·y sè sau: 2; 5; 10; 17; 26;.................,.............;........................; Bµi 5: Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña HiÒn gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ sau ngµy sinh cña HiÒn ®Õn cuèi th¸ng. Hái HiÒn sinh ngµy th¸ng nµo? PhÇn II: Tr×nh bµy lêi gi¶i cña c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1: T×m x:

1 1 1 −( + x− ) = 0 12 4 2
Bµi 2: T×m mét sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng tæng hai ch÷ sè cña nã b»ng 14, khi ®æi chç hai ch÷ sè cña sè ®ã cho nhau ta ®−îc sè míi nhá h¬n sè ph¶i t×m 36 ®¬n vÞ. Bµi 3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 24 cm vµ gi¶m chiÒu dµi ®i 24 cm th× h×nh ch÷ nhËt trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã. Bµi 4: T×m a, b ®Ó sè 86ab chia hÕt cho 90. Bµi 5: Ba líp 4A, 4B vµ 4C ®i trång c©y ®−îc tÊt c¶ 120 c©y. BiÕt b»ng

1 2 sè c©y cña 4A b»ng sè c©y cña 4B vµ 2 3

2 sè c©y cña 4C. TÝnh sè c©y cña mçi líp. 5

§Ò 3 PhÇn I :Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶ hoÆc ®óng ( §) sai (S ) Bµi 1: D·y sè 1, 4, 7, 10, 13,… , 94, 97 cã bao nhiªu sè h¹ng? Bµi 2: Sè 3420 thay ®æi thÕ nµo nÕu a) xãa ®i ch÷ sè 0 b) xãa ®i ch÷ sè 3 c) xãa hai ch÷ sè cuèi d) ViÕt thªm ch÷ sè 3 vµo tËn cïng bªn ph¶i sè ®ã. Bµi 3: T×m trung b×nh céng cña c¸c sè trong d·y sè sau: a) 2000; 2005; 2010; 2015; 2020 b) 11; 13; 15; …….;1995; 1997 Bµi 4: Cã 9 ch÷ sè viÕt liÒn nhau 120317495. Gi÷ nguyªn thø tù c¸c ch÷ sè em h·y xãa ®i 6 ch÷ sè ®Ó ®−îc sç cã 3 ch÷ sè : a) lín nhÊt b) nhá nhÊt 5 6 vµ cã v« sè c¸c ph©n sè. §óng hay sai? Bµi 5: a) Gi÷a 2 ph©n sè 7 7 5 6 b) Gi÷a 2 ph©n sè vµ chØ cã 5 ph©n sè. §óng hay sai? 7 7

PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i
Bµi 1: TÝnh nhanh 12 + 35 + 10 + 87 + 64 + 25 + 64 + 27 + 72 Bµi 2: T×m 3 ch÷ sè a, b, c.H·y

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->