§Ò thi häc sinh giái líp 4 – n¨m häc 2007 – 2008

M«n To¸n
Thêi gian 90 phót
§Ò 1
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm

2
4 3 3
;
; ;
5
5 4 2
4
B.
5

C©u 1: Trong c¸c ph©n sè:
A.

2
5

ph©n sè gÇn 1 nhÊt lµ:
C.

3
4

D.

3
2

Khoanh vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng.
C©u 2: Khoanh vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng.
A. 2m 56cm lín h¬n 201m

C. 6m 6cm lín h¬n 660 cm

B. 7km 217m b»ng 7217m

D. 72 m 10 cm b»ng 7310 cm

C©u 3: HiÖn nay tuæi cña hai bµ ch¸u lµ 70 tuæi. Ch¸u kÐm bµ 50 tuæi. Tuæi ch¸u sau 5 n¨m n÷a lµ:
A. 10 tuæi

B. 15 tuæi

C. 20 tuæi
D. 5 tuæi
1
C©u 4: Cã tÊt c¶ 24 qu¶ t¸o, cam vµ ®µo. Sè cam b»ng
sè t¸o. Sè ®µo gÊp 3 lÇn sè cam. TÝnh sè qu¶ t¸o.
2
A. 4 qu¶
B. 8 qu¶
C. 12 qu¶
D. 24 qu¶
A
C©u 5: §óng ghi §, sai ghi S vµo
a.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC
E
b.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC
c.AB lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ACE
B

C

D

PhÇn II: Tù luËn
C©u 1: Khi nh©n mét sè víi 245 b¹n Hoµ ®· ®Æt nhÇm c¸c tÝnh riªng th¼ng cét nh− trong phÐp céng nªn t×m ra
kÕt qu¶ lµ 4257. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.
C©u 2: N¨m nay tuæi mÑ gÊp 6 lÇn tuæi con. Sau 2 n¨m n÷a tæng sè tuæi cña mÑ vµ con lµ 39 tuæi. Hái n¨m nay
mÑ bao nhiªu tuæi, con bao nhiªu tuæi?
1
C©u 3: N¨m nay mÑ h¬n con 24 tuæi. Sau 5 n¨m n÷a tuæi con b»ng tuæi mÑ. Hái n¨m nay mÑ bao nhiªu tuæi,
3
con bao nhiªu tuæi?
C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp 6 lÇn chiÒu réng.ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng 15 cm.
a.TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.
b.Mét h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y b»ng chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt, cã chiÒu cao b»ng
T×m tØ sè diÖn tÝch cña h×nh b×nh hµnh vµ h×nh
ch÷ nhËt.
C©u 5: TÝnh nhanh:

36 x 2 + 36 x 3 + 36 x 5

§Ò 2
PhÇn I: Ghi kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi tËp sau:

1
chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt.
3

Bµi 1: NÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè th× sè ®ã t¨ng thªm 316 ®¬n vÞ. T×m sè tù
nhiªn ®ã.
Bµi 2: TÝch sau tËn cïng bëi mÊy ch÷ sè 0?
40 x 41 x 42 x...x 54 x 55
Bµi 3: Mét cuéc häp cã 25 ng−êi. Ai còng b¾t tay nhau mét lÇn. Hái cã bao nhiªu c¸i b¾t tay?
Bµi 4: ViÕt tiÕp sè h¹ng cña d·y sè sau:
2; 5; 10; 17; 26;.................,.............;........................;
Bµi 5: Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña HiÒn gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ sau ngµy sinh cña
HiÒn ®Õn cuèi th¸ng. Hái HiÒn sinh ngµy th¸ng nµo?
PhÇn II: Tr×nh bµy lêi gi¶i cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1: T×m x:

1
1
1
−( + x− ) = 0
12 4
2
Bµi 2: T×m mét sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng tæng hai ch÷ sè cña nã b»ng 14, khi ®æi chç hai ch÷ sè cña sè ®ã cho
nhau ta ®−îc sè míi nhá h¬n sè ph¶i t×m 36 ®¬n vÞ.
Bµi 3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 24 cm vµ gi¶m chiÒu dµi
®i 24 cm th× h×nh ch÷ nhËt trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.
Bµi 4: T×m a, b ®Ó sè 86ab chia hÕt cho 90.
Bµi 5: Ba líp 4A, 4B vµ 4C ®i trång c©y ®−îc tÊt c¶ 120 c©y. BiÕt
b»ng

1
2
sè c©y cña 4A b»ng
sè c©y cña 4B vµ
2
3

2
sè c©y cña 4C. TÝnh sè c©y cña mçi líp.
5

§Ò 3
PhÇn I :Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶ hoÆc ®óng ( §) sai (S )
Bµi 1: D·y sè 1, 4, 7, 10, 13,… , 94, 97 cã bao nhiªu sè h¹ng?
Bµi 2: Sè 3420 thay ®æi thÕ nµo nÕu
a) xãa ®i ch÷ sè 0
b) xãa ®i ch÷ sè 3
c) xãa hai ch÷ sè cuèi
d) ViÕt thªm ch÷ sè 3 vµo tËn cïng bªn ph¶i sè ®ã.
Bµi 3: T×m trung b×nh céng cña c¸c sè trong d·y sè sau:
a) 2000; 2005; 2010; 2015; 2020
b) 11; 13; 15; …….;1995; 1997
Bµi 4: Cã 9 ch÷ sè viÕt liÒn nhau 120317495. Gi÷ nguyªn thø tù c¸c ch÷ sè em h·y xãa ®i 6 ch÷ sè ®Ó ®−îc sç cã
3 ch÷ sè :
a) lín nhÊt
b) nhá nhÊt
5
6

cã v« sè c¸c ph©n sè. §óng hay sai?
Bµi 5: a) Gi÷a 2 ph©n sè
7
7
5
6
b) Gi÷a 2 ph©n sè

chØ cã 5 ph©n sè. §óng hay sai?
7
7

PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i
Bµi 1: TÝnh nhanh
12 + 35 + 10 + 87 + 64 + 25 + 64 + 27 + 72
Bµi 2: T×m 3 ch÷ sè a, b, c.H·y

9 phót C. mét xe buýt cì lín chë 52 hµnh kh¸ch. C¾t däc theo chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt th× ®−îc h×nh vu«ng AMND vµ h×nh ch÷ nhËt MBCN. B. 375 cm2 D. chia hÕt cho 3. mét xe buýt cì nhá chë 8 hµnh kh¸ch . 7 phót 50 gi©y C. 45 m2 60 dm2 II/ Tù luËn: C©u 1: TÝnh nhanh. Hái cÇn bao nhiªu xe cì lín chë hÕt kh¸ch cña 8 xe cì võa vµ 13 xe cì nhá ®Çy kh¸ch? Bµi 5: Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ 124m. C. 3 5 D. 714 cm2 B. 1 giê 6 B. . 10 3 8 9 10 2 . A. ph©n sè nµo gÊp 4 lÇn 3 4 3 3 8 3 C. D (Lµ ®¸p sè cña bµi) H·y khoanh vµo ch÷ c¸I ®Æt tr−íc ph−¬ng ¸n ®óng. Chu vi h×nh ch÷ nhËt míiMBCNlµ 70m. Bµi 4: Mét xe buýt cì võa chë 30 hµnh kh¸ch. 1428 cm2 C©u 4: Trong c¸c sè ®o thêi gian d−íi ®©y. 13 6 D. 4 m2 560 dm2 D. 480 gi©y D. 7 3 . 357 cm2 C. C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc A. 9 4 C©u 3: TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi biÕt ®é dµi hai ®−êng chÐo lµ 42 cm vµ 17 cm. biÕt a + b + c = 9 Bµi 3: T×m xy ®Ó sè 19 xy chia cho 2 vµ 5 ®Òu d− 1. 7 3 12 4 10 : + : 2 lµ 5 7 7 B. B.TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu? A M B §Ò 4 I/ Tr¾c nghiÖm Mçi bµi tËp d−íi ®©y ®Òu cã kÌm theo ph−¬ng ¸n tr¶ lêi A. 456 m2 B.a) LËp c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau b) TÝnh tæng c¸c sè võa lËp ®−îc. 162 35 C. a) 2006 3 3 1 x x 2005 4 4 2005 b) 2005 x ( 125 x3 + 5 x 125 ) C©u 2: TÝnh x 5 x ( x : 7) = 30 C©u 3: C¸c ph©n sè sau cã b»ng nhau kh«ng ?V× sao? . 172 35 C©u 2: Trong c¸c ph©n sè A. 4 m2 56 dm2 C©u 5: 4560 dm2 b»ng sè ®o nµo d−íi ®©y? A. sè ®o nµo bÐ nhÊt: A.

biÕt: 1 2 y+yx 3 : 9 +y: 2 7 = 252 Bµi 2: (2 ®iÓm): So s¸nh c¸c ph©n sè sau (kh«ng quy ®ång mÉu sè vµ tö sè ): 13 a) 15 vµ 23 25 b) 12 25 vµ 25 49 Bµi 3: (2 ®iÓm): HiÖn nay con 8 tuæi. Bµi 1: (2 ®iÓm): Cã bao nhiªu sè gåm hai ch÷ sè mµ hai ch÷ sè lµ kh¸c nhau? Bµi 2: (2 ®iÓm): TÝnh tæng cña 10 sè tù nhiªn liªn tiÕp ®Çu tiªn? Bµi 3: (2 ®iÓm): 1 ViÕt 2 ph©n sè sao cho c¸c ph©n sè ®ã lín h¬n ph©n sè 5 nh−ng bÐ h¬n ph©n sè 1 6 Bµi 4: (2 ®iÓm): T×m a. 23 2323 232323 C©u 4: An vµ B×nh cã tÊt c¶ 120 viªn bi. b. Hái tÊm v¶i ®ã dµi bao nhiªu mÐt? PhÇn II: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i Bµi 1: (2 ®iÓm): T×m y. buæi chiÒu b¸n ®−îc 4 sè v¶i.15 1515 151515 . Vµ cßn l¹i 30m. Bµi 5: (2 ®iÓm): 1 2 Mét cöa hµng b¸n v¶i. buæi s¸ng b¸n ®−îc 3 sè v¶i. Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi? C©u 5: MÑ h¬n anh 20 tuæi. TÝnh chu vi m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt ®ã. Bµi 4: ( 2 ®iÓm): 2 Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng 3 chiÒu dµi vµ cã diÖn tÝch b»ng 150m2. biÕt r»ng nÕu An cho B×nh 20 viªn bi th× B×nh cã nhiÒu h¬n An 16 viªn bi. Hái tuæi cña mçi ng−êi? 6 §Ò 5 PhÇn I: Häc sinh chØ ghi kÕt qu¶. Hái bao nhiªu n¨m n÷a th× tuæi mÑ gÊp tuæi con. Bµi 5: (2 ®iÓm): TÝnh nhanh 637 x 527 – 189 526 x 637 + 448 5 2 . Tuæi anh gÊp 2 lÇn tuæi em vµ em b»ng 1 tuæi mÑ. BiÕt r»ng sè 16ab chia cho 2 d− 1 vµ chia hÕt cho 3. mÑ 29 tuæi. .

Hái cÇn mua bao nhiªu viªn g¹ch ®Ó n¸t kÝn 4 nÒn nhµ ®ã ? (phÇn m¹ch v÷a kh«ng ®¸ng kÓ). 8 …. Bµi 9 (2. 2 . 1 . Bµi 8: (1. Ng−êi ta l¸t Bµi 10 (3®iÓm) Mét nÒn nhµ h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 28m.5 ®iÓm) Mét cöa hµng b¸n dÇu lÎ cã mét can dÇu ®Çy. LÇn thø nhÊt cöa hµng b¸n can. H·y t×m mét sè sao cho khi lÊy sè bÞ chia trõ ®i sè ®ã. 1 3 LÇn thø hai cöa sè dÇu cßn l¹i th× can cßn 3 hµng b¸n 4 l¹i 6 lÝt dÇu. 6 .5®iÓm) T×m hai sè cã 3 ch÷ sè sao cho tæng cña chóng lµ nhá nhÊt vµ tæng c¸c ch÷ sè cña hai sè ®ã lµ 53. Hái sè 1996 lµ sè h¹ng thø mÊy cña d·y sè nµy ? Bµi 5: (1®iÓm) H·y so s¸nh: 27 2007 vµ 28 2008 b – PhÇn tù luËn: Bµi 6: (2®iÓm) TÝnh nhanh mçi biÓu thøc sau: a) ( 6 x 5 + 7 – 37) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 132 x 145 + 100 b) 145 x 133 . §Ò 7 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm . Hái can dÇu chøa ®−îc bao nhiªu lÝt ?. 4 Cã thÓ viÕt ®−îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 5 ch÷ sè ®· cho? Bµi 4:(2®iÓm)Cho d·y sè ch½n liªn tiÕp 2 .45 Bµi 7(2®iÓm): Cho phÐp chia 49 : 7. 4 . lÊy sè chia céng víi sè ®ã th× ®−îc hai sè míi mµ th−¬ng cña chóng b»ng 1. chiÒu réng b»ng 3 nÒn nhµ b»ng c¸c viªn g¹ch h×nh vu«ng c¹nh 4dm.. 3 .§Ò 6 A – PhÇn tr¾c nghiÖm H∙y viÕt ®¸p ¸n d−íi mçi bµi sau: Bµi 1:(2®iÓm) Mçi tÝch sau tËn cïng lµ b»ng bao nhiªu ch÷ sè 0 85 x 86 x 87 x ……x 94 Bµi 2 (2®iÓm)Kh«ng lµm phÐp tÝnh h·t xÐt xem kÕt qu¶ sau ®óng hay sai 16358 – 6 x 16 x 26 x 36 = 120 Bµi 3: (2®iÓm)Cho 5 ch÷ sè: 0 . chiÒu dµi.

A 45 B 35 C 53 D C©u 4: D·y c¸c ph©n sè ®−îc s¾p xÕp tõ lín ®Õn nhá lµ: 1 1 3 5 5 3 1 1 5 3 1 1 B . . Hái giê thø 2 hai b¸c Hïng ®i ®−îc bao nhiªu phÇn qu·ng ®−êng tõ nhµ ®Õn thµnh phè ? A. NÕu hå klh«ng cã n−íc më hai vßi ch¶y cïng mét lóc th× sau mÊy giê mÊy phót hå sÏ ®Çy n−íc C©u4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 600m2. 2 3 4 6 2 4 3 7 + : × =? 3 5 2 8 B 76 48 C 64 84 D 67 84 II/ PhÇn tù lu©n C©u 1: ChuyÓn c¸c sè h¹ng trong tæng sau thµnh tÝch råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc b»ng c¸ch thô©n tiÖn nhÊt. 6 C. vßi hai cã thÓ ch¶y ®Çy hå trong trong 6giê. Vßi thø nhÊt cã thÓ ch¶y ®Çy hå trong 4 giê.17.biÕt r»ng tæng ba ch÷ sè cña nã b»ng 3. a/ TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã? b/ Muèn vÏ h×nh ch÷ nhËt ®ã trªn giÊy víi chiÒu dµi 6 cm th× ph¶i vÏ theo tû lÖ lµ bao nhiªu? C©u 5: TÝnh nhanh. 15. 102. T×m sè tù nhiªn ®ã.DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu lµ: 5 .300. .16.20.18. 12. . 36 4 C©u 3: Cã mét c¸i hå vµ hai vßi n−íc. Ba sè liÒn nhau cã trung b×nh céng b»ng 16 lµ: A. Mçi bµi tËp d−íi ®©y ®Òu cho s½n mét sè kÕt qu¶.Sau khi chiÒu réng gi¶m ®i 6 cm vµ gi÷ nguyªn chiÒu dµi th× chiÒu réng míi b»ng 2 chiÒu dµi. 3 D. B. . 1 5 5 10 10 4. . Hái trung b×nh mçi c¹nh dµi bao 3 4 5 nhiªu? 193 193 193 193 A m B m C dm D dm 60m 240 40 240 C©u 3: NÕu viÕt thªm mét ch÷ sè vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn th× sè ®ã t¨ng thªm 319 ®¬n vÞ.Em h·y chän kÕt qu¶ ®óng ghi vµo tê giÊy thi: 1. §Ò 8 PhÇn I:Tr¾c nghiÖm.Nh÷ng sè lÎ nµo cã ba ch÷ sè. 3.16. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 18 cm.1dm . A. A 67 48 D 54 5 1 3 1 .111. 201.Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc kÕt qu¶ ®óng C©u 1: Sè ba tØ bèn m−¬i hai triÖu s¸u ngµn vµ b¶y ®¬n vÞ lµ: A 3042006007 B 34267 C 3420006007 D 342060007. 201. 154 + 275 + 297 + 429 + 1045. . 2. 2 3 4 C©u 2: Mét h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh dµi lÇn l−ît lµ dm.giê thø nhÊt b¸c Hïng ®i ®−îc 2 qu·ng ®−êng tõ 5 nhµ ®Õn thµnh phè. dm.16. . C. 111. 3 2 4 2 2 4 6 3 2 4 3 6 C©u 5: TÝnh. C . T×m 4 ph©n sè ®· cho. . A . 14. B¸c Hïng ®i tõ nhµ ra thµnh phè. C. 1 B. B. dm. giê thø hai b¸c Hïng ®i ®−îc 1 qu·ng ®−êng cßn l¹i . 33 7 C©u 2: Trung b×nh céng cña 4 ph©n sè lµ BiÕt r»ng TBC cña hai ph©n sè ®Çu lµ TBC cña 3 ph©n sè ®Çu 48 12 23 3 lµ TBC cña 3 ph©n sè cuèi lµ .

T×m hai sè ®ã.20720072007 x 2008.Tæng sè tuæi cua hai «ng ch¸u lµ 60 tuæi.nÕu ®æi chiÒu dµi thµnh 35m. PhÇn II : Tù luËn . biÕt r»ng nÕu thªm vµo sè thø nhÊt 3 ®¬n vÞ ®ång thêi bít ®i ë sè thø hai 3 ®¬n vÞ th× th−¬ng cña hai sè b»ng 1. 10 tuæi. . D. 14 tuæi.280 cm2. 9 tuæi. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1:( 1 ®iÓm) Khoanh vµo ch÷ tr−íc ®¸p ¸n ®óng: 5 3 1 11 4 8 3 + × = a) b) c ) d ) 4 2 6 24 6 12 2 C©u 2: ( 1 ®iÓm) Trong c¸c ph©n sè sau ph©n sè nµo b»ng ph©n sè 2 5 12 20 14 12 . a) 200820082008 x 2007 . gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m 300 m2. b) 2 x 3 x 4 x 5 x 7 x 8 x 25 x 125.Nh−ng nÕu ®æi chiÒu dµi thµnh 32m. . D. DiÖn tÝch h×nh H lµ.450cm2. C. 5. 640 cm2 B. a) 6 x 2 + 4 3 tÊn. gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m 240m2. . Bµi 1 : TÝnh nhanh.880 cm2.A.Hái chiÒu dµi vµ diÖn tÝch khu v−ên? §Ò 9 I. Bµi 4: HiÖn nay tuæi «ng gÊp 9 lÇn tuæi ch¸u.HiÖn nay tuæi «ng gÊp 6 lÇn tuæi ch¸u . 30 35 20 21 C©u 3: ( 1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ tr−íc ®¸p ¸n b»ng a) 60 kg b) 600kg c) 6000kg C©u 4: ( 1®iÓm) §óng ghi §.tuæi ch¸u hiÖn nay lµ: A.Tr−íc ®©y 7 n¨m tæng sè tuæi cña hai «ng ch¸u lµ 63 . C. Bµi 3: T×m sè abc biÕt abc x 126 =15abc. B. 5 d)60 000kg 6 = 7x2+4 7 b) ) 6 x 2 + 4 16 = 7x2+4 8  = 18 9 C©u 5: ( 1 ®iÓm) H×nh H t¹o bëi h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ h×nh BEFC nh− h×nh vÏ. E A B 4cm F 3cm 3cm D 2 a) 24cm C b) 36cm 2 H×nh H.Hái bao nhiªu n¨m n÷a tuæi ch¸u b»ng tuæi «ng Bµi 5: Mét khu v−ên h×nh ch÷ nhËt . 11 tuæi. sai ghi S vµo « trèng. Bµi 2: Trung b×nh céng cña hai sè lµ 150. c) 15 cm2 d) 12cm2 I :PhÇn tù luËn: C©u 1: ( 3®iÓm) T×m hai sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng lµ 66 vµ gi÷a chóng cã hai sè ch½n.

Gi¶m ®i 3 lÇn C©u 4. 2. nÕu viÕt c¸c sè cã ba ch÷ sè kh¸c nhau sÏ ®−îc: A: 4 sè B: 5 sè C: 6 sè D: 7 sè C©u 2. B. A M B C N D b) NÕu cho c¹nh AC dµi 5 cm. «ng h¬n ch¸u 59 tuæi. 2. C©u 5: ( 2 ®iÓm) TÝnh nhanh: a) 7 × 8 + 48 × 2 + 24 × 2 b) 43 × 42 + 43 × 57 + 43 §Ò 10 I. Trong mét phÐp chia. . C©u 3: ( 3 ®iÓm) T×m y: a) 128 : y = 5 d− 3 b) y × 3 + y × 7 = 230 c) 99 × y + y = 1500 C©u 4:( 2 ®iÓm) a) H×nh vÏ sau cã bao nhiªu tam gi¸c. B. GÊp lªn 10 lÇn vµ 3 ®¬n vÞ. 8 h×nh PhÇnII: tù luËn.. C. H∙y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1: Tõ ba ch÷ sè 1. Tuæi cña ng−êi thø nhÊt b»ng 2 lÇn tuæi cña ng−êi thø hai céng víi 10. C©u 7. c¹nh AB dµi gÊp 4 lÇn c¹nh AC . T¨ng thªm 90 ®¬n vÞ. GÊp lªn 10 lÇn. b¹n Hïng ®· ®Æt tÝch riªng th¼ng cét nh− phÐp tÝnh céng nªn kÕt qu¶ t×m ra lµ 4257. Sè 13 nÕu ®−îc viÕt thªm ch÷ sè O vµo gi÷a hai ch÷ sè th× nã sÏ: A. T×m a ®Ó sè 86a cïng chia hÕt cho 2. bao nhiªu tø gi¸c. ba n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai «ng ch¸u lµ 81. PhÇn tr¾c nghiÖm. nÕu t¨ng sè bÞ chia lªn 6 lÇn vµ t¨ng sè chia lªn 3 lÇn. Tuæi cña ng−êi thø hai b»ng 3 lÇn tuæi cña ng−êi thø 3 trõ ®i 5.C©u 2: ( 5 ®iÓm) Tæng sè tuæi cña 3 ng−êi lµ 115 tuæi. 3. 8. T¨ng lªn 2 lÇn. Khi nh©n mét sè víi 245. Hái hiÖn nay «ng bao nhiªu tuæi? Ch¸u bao nhiªu tuæi? C©u 8. C©u 6. 5 h×nh B. T×m tÝch ®óng cña phÐp tÝnh. Gi¶m ®ia 2 lÇn D. 3. Em tÝnh tæng chu vi cña c¸c h×nh ch÷ nhËt võa t×m ®−îc. 7 h×nh D.. T¨ng lªn 3 lÇn C. C©u 5: Sè h×nh tam gi¸c trong h×nh bªn lµ: A. cã sè liªn tiÕp theo lµ sè: A: 11 B: 12 C: 13 D : 14 C©u 3. th× th−¬ng sè sÏ: A. 6 h×nh C. D·y sè 1.. h·y tÝnh tuæi mçi ng−êi. 5 vµ 4. 5. §iÓm M vµ ®iÓm N lµ trung ®iÓm cña AB vµ CD.

1995 x 427 Bài 2: Tìm x 4 1 > x 3 Bài 3: Trung bình cộng của tuổi bà. Tính diện tích của hình chữ nhật đó? biết chiều dài lớn hơn chiều rộng của nó là 27m. Bà hơn cháu 54 tuổi. Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu? Bài 4: Chu vi một hình chữ nhật gấp 7 lần chiều rộng của nó. Thương lớn hơn thương bé là 56. PHẦN 2: Học sinh trình bày bài giải. TÝnh sè bµn. biết rằng số đó cùng chia hết cho 2 và 3.C©u 9. Bài 5: Rút gọn phân số sau. Líp 4A cã mét sè bµn vµ mét sè häc sinh. 5050 13 ®−îc viÕt thµnh tæng 3 ph©n sè nµo? 12 D. sai ( S ) vào bài thi. Bài 1:Tìm tổng của 12 số lẻ đầu tiên. Bài 1: Tính nhanh 477 x 1995 . §óng B. Linh nãi ngay: Tæng cña nã bÐ h¬n 3. Bài 5: Tìm một số tự nhiên. 5000 B. 5 ®iÓm) C©u 1: (0. tuổi mẹ. 5500 .5 ®) Cho A = 1 + 2 + 3 + 4 + … + 100 A=? A. tuổi cháu là 36 tuổi.5 ®) 3 13 8 Nh×n vµo biÓu thøc + + . NÕu xÕp mçi bµn ngåi 4 em th× cßn thõa 4 em. 123123 345345 §Ò 12 i/ Tr¾c nghiÖm: (2. Bài 2: Chữ số hàng đơn vị của tích sau là 1 đúng hay sai? 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x … x 7 ( 191 thừa số 7 ) Bài 3: Tìm X 49 x ( X – 21 ) = 441 Bài 4: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 4 số chẵn. Sai C©u 2: (0.5 ®) Ph©n sè C. Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi cháu là 23 tuổi. 1001 C©u 3: (0. sè häc sinh? C©u 10 a) Trong h×nh bªn cã bao nhiªu h×nh vu«ng? b) TÝnh tæng diÖn tÝch cña c¸c h×nh vu«ng ®ã( BiÕt c¹nh cña mçi « vu«ng lµ 1 cm) §Ò 11 PHẦN I: Học sinh chỉ ghi kết quả hoặc ghi đúng (Đ ) . Linh nãi ®óng hay sai? 7 19 11 A. NÕu xÕp mçi bµn ngåi 5 em th× võa ®ñ.

b/ TÝnh tæng c¸c sè h¹ng cña d·y sè võa viÕt ®−îc ë phÇn a. .5 ®) T×m x ®Ó 59x5 chia hÕt cho 15. + + C. x = 4 C©u 5: (0. 4 2 TÝnh: a. 12 3 6 13 15 17 19 15 150 1515 A. . . 5 ®iÓm) a a 3 T×m ph©n sè biÕt a + b = 40 . NÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng thªm 1m th× ®−îc h×nh ch÷ nhËt míi cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng. A. biÕt: 125 1 1 3 51: × +x: = 200 10 4 10 4 C©u 2: Mét sè chia cho 5 d− 2. A. . x = 1 B. 15 150 1515 II/ Tù luËn: (7. C©u 4: ( 1 ®iÓm) T×m sè tù nhiªn x biÕt : 4 5 x < < 9 10 9 C©u 5: (1 ®): TÝnh nhanh: I= 1 1 1 1 + + + .. x = 2 C. 1 1 1 + + 12 3 6 17 117 1717 . 4. + + 2 3 5 2 3 4 12 3 4 C©u 4: (0. C.. b b 5 C©u 2: ( 2 ®iÓm) T×m tØ sè cña diÖn tÝch h×nh thoi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt d−íi ®©y: 4cm 6 cm C©u 3: 2 ®iÓm Cho d·y sè 1. x = 3 D.5 ®) Nhãm nµo chØ gåm c¸c ph©n sè b»ng nhau? 1 1 1 6 7 8 9 11 110 1111 . ph©n sè rót gän ®−îc ph©n sè . T×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ban ®Çu. + 1x 2 2 x3 3 x 4 2007 x 2008 §Ò 13 C©u 1: T×m x. Hái sè ®ã chia cho 15 th× d− mÊy? C©u 3: Mét líp cã sè häc sinh tham gia k× thi häc sinh giái cña huyÖn.7. Sè häc sinh cña líp ®ã? b. D. a/ T×m sè lín nhÊt cña d·y sè trªn. . chia cho 3 th× d− 1. Sè häc sinh líp ®ã tham gia thi häc sinh giái? C©u 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 10m.10. . .…biÕt d·y sè cã 2005 sè h¹ng. Sè häc sinh cßn l¹i nhiÒu h¬n sè häc sinh c¶ líp lµ 12 em. D. NÕu líp ®−îc tham gia thªm 2 b¹n n÷a th× 1 1 sè häc sinh dù thi sÏ b»ng sè häc sinh cña líp.5 ®iÓm) C©u 1: ( 1. .1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + B. B.

1200g = 12kg 1 d. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1: §óng ghi §. 9 13 5 18 7 8 6 15 B.PhÇn tù luËn: C©u 1: Kh«ng quy ®ång mÉu sè hay tö sè h·y so s¸nh c¸c ph©n sè sau: 13 10 6 7 vµ b. chiÒu cao b»ng 4cm. ph©n sè lín h¬n lµ . 5450 C. 5499 3 4 1 1 C©u3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng. 17 19 5 6 C©u 2 : Rót gän c¸c ph©n sè sau: 6767 456456 a . b. tÊn = 80kg 5 c. 9 13 5 18 II. h×nh b×nh hµnh MNPQ cã c¹nh ®¸y b»ng 7cm . . ch÷ sè 7 cã gi¸ trÞ lµ 700 b. D.37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) Bµi 2 (2 ®iÓm).C©u 5: TÝnh nhanh: (137 x 99 + 137) – (17 x 101 – 17) §Ò 14 I.000 C©u 2: Khoanh vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. A. 3tÊn 75kg = 3075kg 4 b. T×m sè lín . vµ a . T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau: (6 x 5 + 7 . . Trong sè 97809 . Tæng cña hai sè lµ sè ch½n lín nhÊt cã bèn ch÷ sè. A. B. 7 8 6 15 Trong c¸c ph©n sè . C. 35 35 7 20 C©u 4: §óng ghi §. T×m hai sè biÕt trung b×nh céng cña chóng lµ 875 vµ sè lín h¬n trong hai sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè? Bµi 3 (2 ®iÓm). . 5495 D. Hái tØ sè diÖn tÝch cña h×nh thoi vµ diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lag bao nhiªu? §Ò 15 PhÇn I. hiÖu cña hai sè ®ã lµ sè bÐ nhÊt cã bèn ch÷. ch÷ sè 5 cã gi¸ trÞ lµ 50. Hái hiÖn nay Dòng bao nhiªu 2 3 tuæi? C©u 5: Cho h×nh thoi ABCD cã ®é dµi c¸c ®−êng chÐo lµ 4cm vµ 7cm . C. 8484 234234 4 1 7 C©u 3: T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã céng víi råi trõ ®i th× ®−îc kÕt qu¶ lµ 5 4 10 1 1 C©u 4: BiÕt tuæi cña Dòng c¸ch ®©y 3 n¨m b»ng tuæi cña Dòng ba n¨m tíi . D. 5000 B. Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1 (2 ®iÓm). a . sai ghi S: a. kg = 125g 8 C©u 5 : khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. sai ghi S. . Gi¸ trÞ cña biÓu thøc x + : lµ: 7 5 5 2 38 26 6 7 A. Trong sè 1056078 .

1 1 1 Bè h¬n con 30 tuæi.. 300 dm2 10 12 A: C: 12 cm2.. BiÕt r»ng: .To¸n kh«ng ®¹t gi¶i nhÊt vµ gi¶i ba.Häc kh«ng ®¹t gi¶i nh× vµ gi¶i t−. Lóc ®Çu b¸c Ba trång rau dù ®Þnh lªn luèng rau h×nh ch÷ nhËt cã tØ sè cña chiÒu réng vµ chiÒu dµi lµ VÒ sau b¸c ®· kÐo dµi luèng rau ®Ó tØ sè cña chiÒu réng vµ chiÒu dµi lµ 1 .. Th¬ dù thi häc sinh giái cña huyÖn vµ bèn b¹n ®· ®¹t 4 gi¶i kh¸c nhau tõ gi¶i nhÊt ®Õn gi¶i t−. . Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 6789.. H·y t×m c¸ch so s¸nh 2 tÝch sau? 49 x 57 vµ 51 x 55 Bµi 3 (2 ®iÓm).. < .. 3 1 . Hái mçi b¹n ®· ®¹t gi¶i nµo? Bµi 4 (2 ®iÓm). H·y t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã? Bµi 5 (2 ®iÓm) 1 th× trªn b¶n ®å ®ã Hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 3 km. . ng−êi thø hai ph¶i mÊt 4 giê míi xong...Th¬ kh«ng ®¹t gi¶i nhÊt.Tuæi kh«ng ®¹t gi¶i nh×. Hái hai ng−êi cïng lµm chung th× sau mÊy giê sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc? §Ò 16 PhÇn A: Tr¾c nghiÖm: 2 C©u 1: cña 14100 lµ: 3 A: 940 3 C©u 2: B: 9400 3 cña 4 C: 21150 lµ: 4 9 B: 1 16 C©u 3: §iÒn dÊu: > . nh− thÕ chu vi cña luèng rau míi h¬n 7 chu vi cña luèng rau cò lµ 8m. . = vµo chç chÊm.. NÕu lµm mét m×nh th× ng−êi thø nhÊt ph¶i mÊt 6 giê míi xong. TÝnh tuæi mçi ng−êi? 2 8 14 Bµi 4 (2 ®iÓm). Hái nÕu vÏ hai ®iÓm A vµ B trªn b¶n ®å tØ lÖ 50000 ®iÓm A c¸ch ®iÓm B bao nhiªu? PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy phÇn gi¶i c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1 (2 ®iÓm). .. 5 3m2 5 mm2 . Tuæi......Bèn b¹n Häc.. To¸n. b¹n Hoa ®· ®Æt tÊt c¶ c¸c tÝch riªng th¼ng cét víi nhau nh− trong phÐp céng nªn ®−îc kÕt qu¶ lµ 296280.. T×m x biÕt 43 173 50 +x): =0 1-( 8 24 3 Bµi 2 (2 ®iÓm). TÝnh c¸c c¹nh cña luèng rau ban ®Çu? Bµi 5 (2 ®iÓm) Hai ng−êi cïng lµm mét c«ng viÖc. BiÕt tuæi con b»ng tuæi bè vµ b»ng tuæi «ng. Kh«ng tÝnh tÝch. nh× hoÆc gi¶i t−.

C. phót 3 A. C©u 1: 27 = Sè ë « trèng lµ: 36 8 A. Cuèi cïng cßn 12 qu¶. §Ò 17 PhÇn I: Tr¾c nghiÖm Khoanh trßn ch÷ c¸i vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. Hái lóc ®Çu b¸c cã bao nhiªu 2 qu¶ trøng?. lÇn thø ba b¸n sè trøng cßn l¹i sau vµ 1 qu¶. 7 D. C. 1 C. 100 phót C©u 3: 3 12 D. 8 D.C©u4: 28832 : 205 = A: 166 C©u 5: 419 x 205 = A: 85795 PhÇn B: Tù luËn: B: 160 C: 106 B: 85895 C: 75895 12 C©u 1: ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã gi¸ trÞ b»ng ph©n sè sao cho mçi ph©n sè ®ã cã 27 tö sè vµ mÉu sè ®Òu lµ nh÷ng sè cã hai ch÷ sè.. NÕu lÊy sè ®ã chia cho tæng c¸c ch÷ sè cña nã ®−îc th−¬ng lµ 5 d− 12.. T×m sè ®ã. 35 phót x 44 4 X lµ: A. 4 C. C©u3 : Khi nh©n 1sè víi 245 mét häc sinh ®· ®Æt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nªn kÕt qu¶ t×m ra lµ 4257. 9 B. 2 B. . 2 B. 6 C©u 2: 5 giê =. 8 C©u 4: Sè gãc nhän trong h×nh vÏ lµ: 1 2 A. 1 1 1 C©u 4: Mét b¸c n«ng d©n b¸n trøng lÇn thø nhÊt b¸n sè trøng vµ 1 qu¶. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã. 6 5 10 8 9 C©u 5: Muèn chia ®Òu 6 qu¶ cam ( nh− nhau ) cho 4 b¹n cÇn sè lÇn bæ Ýt nhÊt lµ: A.6 PhÇn 2: Tù luËn. 53 phót B. C©u 2: T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè a vµ b sao cho sè 3a57b võa chia hÕt cho 5 võa chia hÕt cho 9. B. 20 phót C. 4 D. D. C©u 5: Cho sè cã 2 ch÷ sè. lÇn thø hai b¸n sè trøng cßn l¹i 2 2 1 vµ 1 qu¶.

30m C©u 5: Tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ lµ 20 tuæi. 11m D. y = 12 D. y = 21 C©u 3: Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 86m. 28 tuæi B. H×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 28 cm..4m. Chu vi h×nh thoi lµ: A. y = 15 C.90 + 95. Hái mét « t« chë 90 bao xi m¨ng mçi bao nÆng 50 kg vµ 2000 viªn g¹ch mçi viªn nÆng 1 kg. 120m B. + + A. h×nh thoi MNPQ cã ®−êng chÐo NQ = 4 cm. 29 tuæi D. Tuæi cña thñ m«n lµ: A. h·y so s¸nh: A = 2001 x 2009 vµ B = 2005 x 2005 Bµi 3: Cho 1 sè cã 2 ch÷ sè. Thu ®i d¹o xu©n vµ h¸i ®−îc tÊt c¶ 18 b«ng hoa. A N B Hái diÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo ( t« mµu ) lµ bao nhiªu. 31 tuæi II/ Tù luËn: ( 15 ®iÓm ) Bµi 1: Cã thÓ lËp ®−îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ ch÷ sè 0. M P D Q C C©u 5: TÝnh nhanh: A = 5 + 10 + 15 +. + + D. 15m C©u 4: Mét h×nh thoi cã ®é dµi 2 ®−êng chÐo lµ 24m vµ 18m chiÒu cao lµ 14. Hái xe ®ã cã ®−îc phÐp qua cÇu kh«ng? v× sao? C©u 3: Ba b¹n Xu©n. §Ò 18 I/ Tr¾c nghiÖm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr−íc ý ®óng 7 C©u 1: ViÕt ph©n sè thµnh tæng cña 3 ph©n sè cã tö sè lµ 1. 16m C. 19 . 60m D..C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a x 135 .6606 : b Víi a = 289. 6 ? Bµi 2: Kh«ng lµm tÝnh. 30 tuæi C. b = 367 C©u 2: Mét chiÕc cÇu cã biÓn ghi träng t¶i 6 tÊn. T×m sè ®· cho. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 3m th× diÖn tÝch t¨ng thªm 96m2. 3. NÕu viÕt thªm ch÷ sè 4 vµo bªn tr¸i sè ®· cho th× ®−îc sè míi. 30 8 16 32 16 8 12 8 32 4 8 16 C©u 2: T×m y biÕt 189 : y = 15 ( d− 9 ) A. mÉu sè kh¸c nhau lµ : 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + B. 5. ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt nµy lµ : A. NÕu kh«ng kÓ thñ m«n th× tuæi trung b×nh cña 10 cÇu thñ cßn l¹i lµ 19tuæi. biÕt 3 r»ng sè ®ã b»ng sè míi. H¹. Hái mçi b¹n h¸i ®−îc bao nhiªu b«ng hoa? C©u 4: Trong h×nh vÏ d−íi ®©y. y = 22 B. 6m C. Trong ®ã sè b«ng hoa cña Thu h¸i b»ng 1 sè 5 hoa cña hai b¹n kia vµ Xu©n h¸i nhiÒu h¬n H¹ 5 b«ng. 13m B. + + C.

42 8 .8. chia sè ®ã cho 3 th× d− 2.** ****8 ** .Bµi 4: §Ó ®¸nh sè trang cña mét quyÓn s¸ch dµy 153 trang th× cÇn bao nhiªu l−ît ch÷ sè? Bµi 5: Mét miÕng b×a h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 154 cm. khi chia sè ®ã cho 2 th× d− 1. Bµi 2: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo dÊu * a.9 em cã thÓ viÕt ®−îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè? (C¸c ch÷ sè kh«ng lÆp l¹i trong mçi sè) A 24 sè B. 199098 Bµi 2: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng T×m x: a. 199980 B. 39 * x 3* b. TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu §Ò 19 I/§Ò thi tr¾c nghiÖm: Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng a. 20 sè b. chia cho 5 th× d− 4 vµ chia cho 6 th× d− 5. biÕt r»ng khi ®æi chç hai ch÷ sè Êy th× sè ®ã t¨ng lªn 72 ®¬n vÞ. 199908 C. chia sè ®ã cho 4 th× d− 3. 28 sè C. Víi 4 ch÷ sè 6. 15 6 = 8 x A: x = 2 B: x = 20 C: x = 2 3 b. **** ** ** 213 **** ** ***1 . 11 x (x – 6) = (4 x x) + 11 A: x = 101 B: x = 111 C: x = 11 Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng T×m sè nhá nhÊt chia hÕt cho 7.7. B¹n Minh c¾t miÕng b×a ®ã ra thµnh 2 h×nh ch÷ nhËt. A: 191 B: 119 C: 199 Bµi 4: Trong H×nh 1 cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng? Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng: A B H×nh 1 A: 10 ®o¹n B: 15 ®o¹n C: 20 ®o¹n Bµi 5: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng DiÖn tÝch h×nh thoi cã ®é dµi c¸c ®−êng chÐo 2dm vµ 8 cm lµ : A : 16 cm 2 B 8 cm 2 C 80 cm 2 D 160 cm 2 II/§Ò thi tù luËn: Bµi 1: T×m sè cã hai ch÷ sè. Tæng chu vi 2 h×nh ch÷ nhËt võa c¾t ra lµ 224 cm . H·y tÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè ®ã? A.

275kg . 81 2 m . 275kg C©u 4. 1 tÊn . A . 38 yÕn B. 81 2 m . Trong c¸c sè ®o khèi l−îng sau: 1 tÊn 4 A. 81 II/ PhÇn tù luËn. x = 448 B . 4 t¹ 1 1 1 1 1 + + + ……+ + = ? 1x 2 2 x3 3x 4 98 x99 99 x100 99 98 B. §Ò 20 I/ Tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo kÕt qu¶ ®óng. Sau 14 n¨m n÷a th× tØ sè gi÷a tuæi em vµ tuæi anh l¹i lµ . T×m chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu.Bµi 3: HiÖn nay tØ sè gi÷a tuæi em vµ tuæi anh lµ 1 4 . C©u 5. Nh−ng nÕu cho mçi em 4 qu¶ th× l¹i thiÕu 3 qu¶. x = 445 C©u 3. 100 2 m . Hái cã bao nhiªu qu¶ xoµi vµ mÊy em ®−îc chia xoµi? Bµi 5: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 10m. 38 yÕn . C . C©u 1. 4 t¹ . TÝnh A. 98 100 9 m vµ ®−êng chÐo NQ b»ng mét nöa ®−êng chÐo 5 MP. Bµi 4: ChÞ chia xoµi cho c¸c em. 50 B. NÕu cho mçi em 3 qu¶ th× thõa 2 qu¶. x = 440 D . 98 99 C. nÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng thªm 1m th× ®−îc h×nh ch÷ nhËt míi cã chiÒu dµi gÊp r−ìi chiÒu réng. 3 5 TÝnh tuæi cña mçi ng−êi hiÖn nay. 100 D. sè ®o lín nhÊt lµ: 4 D . x = 439 C . Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 297548 : 73 = ? 2038 x 146 = ? Bµi 2: H·y s¾p xÕp tõ lín ®Õn nhá c¸c ph©n sè sau: C. TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi MNPQ cã ®−êng chÐo MP dµi 99 100 D. ViÕt sè gåm cã: ba tØ bèn m−¬i hai triÖu s¸u ngµn vµ b¶y ®¬n vÞ: A: 3042006007 B: 34267 C: 3420006007 D: 342060007 C©u 2. A. T×m x biÕt x lµ sè lÎ chia hÕt cho 5 vµ 438 < x < 449. 50 2 m 81 .

2 1 vµ . NÕu chuyÓn 4 häc sinh cña líp 4A sang líp 4B th× sè häc sinh líp 4B nhiÒu h¬n líp 4A lµ 3 häc sinh. 1998 + 1998 x 2 + 1998 x 4 + 1998 x3 = ? Bµi 5: Mét thö ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 72m vµ chiÒu réng b»ng th× thu ho¹ch ®−îc 2 chiÒu dµi. Hái 5 hiÖn nay con bao nhiªu tuæi. .5 3 1 1 . Tû sè cña hai sè ®ã lµ . tuæi cña ng−êi thø nhÊt b»ng 2 lÇn tuæi cña ng−êi thø 2 céng víi 10. T×m X C©u1:(1®) 24 : 8 = 3 x 3 5 C©u 2: (1®) TÝnh nhanh: 18 x 123 +9 x 4567 x 2 +3 x 5310 x 6 = C©u 3(1®) T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã chia cho 9 ®−îc th−¬ng b»ng sè d− vµ sè d− lµ sè lÎ ®ång thêi lµ sè d− lín nhÊt cã thÓ cã? C©u 4:(1®) T×m 2 sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng lµ 66 vµ gi÷a chóng cã 2 sè ch½n? C©u 5:(1®) T×m Y: 99 x y+ y = 1500 PhÇn 2: Tù luËn C©u 6:(3®) TÝnh nhanh: 37 x 1997 + 1997 x 2 + 1997 + 1997 x 59 + 1997= C©u 7: (3®) Tæng sè tuæi cña 3 ng−êi lµ 115 tuæi. Sè lín h¬n sè bÐ lµ 12. . C©u 5 (1 ®iÓm): T×m x biÕt: C©u 2 (1 ®iÓm): HiÖu cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. BiÕt r»ng cø 1m2 ruéng ®ã 3 3 kg thãc. BiÕt r»ng c¸ch ®©y 4 n¨m tuæi con b»ng 1 tuæi bè. Hái vÏ miÕng ®Êt ®ã trªn b¶n ®å theo tû lÖ 1 th× diÖn tÝch cña nã b»ng bao nhiªu cm2? 200 §Ò 22 I: Tr¾c nghiÖm C©u 1 (1 ®iÓm): HiÖn nay bè h¬n con 28 tuæi. Tuæi cña ng−êi thø 2 b»ng 3 lÇn tuæi cña ng−êi thø 3 trõ ®i 5. 2 4 6 3 x 18 Bµi 3: T×m x: = 10 15 Bµi 4: TÝnh nhanh. 72cm. Hái sè thãc thu ho¹ch ®−îc trªn thöa ruéng ®ã? 4 §Ò 21 PhÇn 1: ChØ ghi kÕt qu¶. . Hái Lan sinh ngµy nµo? Th¸ng nµo? C©u 10: (3®) Mét miÕng ®Êt h×nh thoi cã diÖn tÝch b»ng 160m2. T×m sè lín. T×m sè bÐ. 5 5 C©u 3( 1 ®iÓm): Trung b×nh céng cña hai sè lµ: 37. C©u 4(1 ®iÓm): TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi. Hái mçi líp cã bao nhiªu häc sinh? C©u 9: (3®) Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña Lan gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ ngµy sinh ®Õn cuèi th¸ng. Mét ®−êng chÐo b»ng 8m. biÕt ®é dµi hai ®−êng chÐo lµ 8 dm. H·y tÝnh tuæi cña mçi ng−êi? C©u 8: (3®) Líp 4A vµ líp 4B cã tÊt c¶ 79 häc sinh.

5 . y = 16000 C. y = 80 000 D. y = 1600 B. 75 gi©y C©u 2: T×m y. 27 42 C©u 5: T×m tû sè gi÷a A: 2 3 B. Riªng vßi thø nhÊt ch¶y trong 5 giê th× ®Çy bÓ. Tù luËn: C©u 1( 0. 13 20 3 thÕ kû vµ 12 n¨m lµ: 5 B. c¹nh kia b»ng c¹nh nµy.x × 4 3 5 7 = II. 32 h×nh D. 150 gi©y D. 1 1 1 = x x − 1 30 C©u 4 (1. 12 8 D. TÝnh chu vi h×nh 5 4 b×nh hµnh. vßi thø hai ch¶y trong §Ò 23 I-PhÇn tr¾c nghiÖm C©u 1: Tr¸i tim cña em ®Ëp 75 lÇn trong mét phót. y x 5 = 1000000 : 125 A. Hái tim cña em ®Ëp 150 lÇn trong bao nhiªu gi©y? A. 8 12 D. . 225 gi©y C. .5 ®iÓm): Rót gän råi tÝnh.5 ®iÓm): TÝnh mét c¸ch nhanh nhÊt . y = 8000 C. Riªng 2 7 giê th× ®Çy bÓ.5 ®iÓm): Hai vßi n−íc ch¶y vµo mét bÓ. 120 gi©y B. 5 5 5 + + 11 × 16 16 × 21 21 × 26 C©u 3 ( 1 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt r»ng. 9 h×nh B. 100 75 C. Hái hai vßi cïng ch¶y mÊt bao nhiªu giê th× ®Çy bÓ ? 2 8 3 C©u 5 (1. 27 38 100 13 . 6 20 42 180 C©u 2 (0. 10 h×nh C©u 4: Trong c¸c ph©n sè sau : A. Ph©n sè nµo tèi gi¶n? 42 16 75 20 38 16 C.5 ®iÓm): Mét h×nh b×nh hµnh cã c¹nh b»ng m. 36 h×nh C©u 3: Cã bao nhiªu h×nh tø gi¸c A.

Bµi 8( 2 ®iÓm): Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 5 lÇn chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch lµ 720 m2. T×m diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ®ã. Hái tuæi cña ®éi tr−ëng? C©u 4: T×m 2 sè cã trung b×nh céng b»ng 92 vµ th−¬ng cña 2 sè ®ã b»ng 3. 5 C©u 5: H×nh b×nh hµnh ABCD cã chu vi b»ng 70 cm. 52 C. Bµi 2 ( 2 ®iÓm): T×m mét sè cã hai ch÷ sè. biÕt r»ng khi viÕt thªm mét ch÷ sè 4 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× ta ®−îc mét sè lín h¬n sè ph¶i t×m lµ 229 ®¬n vÞ: A. NÕu kh«ng kÓ ®éi tr−ëng th× tuæi trung b×nh cña 10 c©u thñ cßn l¹i chØ lµ 21 tuæi. c¹nh ®¸y AB b»ng c¹nh bªn AD vµ cã chiÒu cao b»ng 9 2 cm.PhÇn 2: Tù luËn: C©u 1: ViÕt 5 ph©n sè b»ng ph©n sè 5 4 ……………………………………………………………………………………… C©u 2: TÝnh nhanh: 2 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125 C©u 3: Tuæi trung b×nh cña mét ®éi bãng ®¸ (11 ng−êi) lµ 22 tuæi. T×m sè bÐ. PhÇn I: Tù luËn Bµi 6(2 ®iÓm): Kh«ng quy ®ång mÉu sè h·y so s¸nh c¸c ph©n sè sau: a) b) vµ 9 8 2006 vµ 2006 2007 2007 18 17 Bµi 7( 2 ®iÓm): ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè mµ tæng cña c¸c ch÷ sè cña mçi sè ®Òu lµ 4. T×m hai sè ®ã. biÕt r»ng 1 2 sè thø hai céng thªm 7 ®¬n vÞ th× b»ng 1 sè thø nhÊt.524 Bµi 3 ( 2 ®iÓm): T×m x: x+5 = 3 a) 936 : ( x + 94) = 9 b) 8 54 Bµi 4 ( 2 ®iÓm): Cho A = 81 x 83 B = 80 x 84 Kh«ng lµm phÐp tÝnh h·y so s¸nh A vµ B Bµi 5 (2 ®iÓm): Ph¶i viÕt thªm sè tù nhiªn nhá nhÊt nµo vµo sau sè 1960 ®Ó ®−îc mét sè chia hÕt cho 91. TÝnh chu vi m¶nh v−ên ®ã biÕt r»ng mçi c¹nh cña m¶nh v−ên ®Òu lµ sè tù nhiªn? Bµi 9( 2 ®iÓm): a) TÝch sau cã tËn cïng b»ng ch÷ sè nµo ? 19 x 29 x 39 x 49 x 59 x 69 x 79 x 89 x 99 b) TÝnh nhanh: 54 x 275 + 284 x 54 + 54 Bµi 10 (2 ®iÓm): Tæng cña hai sè tù nhiªn lµ 2001. 25 B. §Ò 24 PhÇn I Tr¾c nhiÖm: Em h·y viÕt kÕt qu¶ hoÆc khoanh vµo ý ®óng cña c¸c bµi sau: Bµi 1 ( 2 ®iÓm): Trung b×nh céng cña hai sè lµ 72. Sè lín lµ 80. 3 §Ò 25 I/PhÇn tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr−íc kÕt qu¶ ®óng: .

x x 4 = 1500. 2 3 4 3 a) vµ b) vµ 3 4 9 10 Bµi 5: ( 2 ®iÓm ): Cã bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt trong h×nh vÏ sau: . Bµi 2: ( 2 ®iÓm ): T×m 9 ph©n sè n»m gi÷a hai ph©n sè 1 1 vµ 2 3 Bµi 3: ( 2 ®iÓm ): TÝch sau cã tËn cïng lµ ch÷ sè nµo? 7 x 17 x 27 x 37 x … x 2007 Bµi 4: ( 2 ®iÓm ): So s¸nh hai ph©n sè sau.) 2 3 4 5 C©u 5: Ng−êi ta trång nh·n xung quanh mét c¸i ao h×nh vu«ng.) × (1. biÕt: x x 110 – x . sè trung b×nh céng cña 3 sè trong 4 sè ®ã lµ 18 t×m sè cßn l¹i: A)13 B)14 C)15 C©u 4: Trong hép cã 84 viªn bi. A) 21 B) 35 C) 49 D) 63 II/PhÇn tù luËn C©u 1: TÝnh nhanh a) A= 373737 5757 + 474747 4747 b) 2008 × 1995 + 2008 × 4 + 2008 C©u 2: T×m x: a) 58+(x × 36) = 382 b) 975-(1001:x) = 962 C©u 3: Bè Nam gÊp 6 lÇn tuæi Nam. sè bi mµu ®á b»ng D)16 3 sè bi trong hép cßn l¹i lµ bi mµu xanh hái 7 trong hép cã bao nhiªu viªn bi mµu xanh? A)36 viªn bi B) 30 viªn bi C) 48 viªn bi D) 58 viªn bi C©u 5: Trung b×nh céng cña 2 sè lµ 56 hiÖu cña 2 sè ®ã lµ 14 t×m sè bÐ. Hai c©y nh·n liÒn kÒ nhau c¸ch nhau 6 mÐt vµ 4 gãc ao ®Òu cã c©y. Tæng sè tuæi cña ba ng−êi lµ 5 72.x x 2 – x x 3 . Tæng sè c©y lµ 36 c©y tÝnh diÖn tÝch cña c¸i ao. cßn tuæi Nam chØ b»ng 1 tuæi mÑ.) × (1. §Ò 26 PhÇn I: Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1: ( 2 ®iÓm ): T×m x.C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 1785 + 5641 × 27 – 128763 lµ: A) 25329 B)25229 C©u 2:Gi¸ trÞ cña biÓu thøc: A) 23 45 B) C)24329 D)71739 4 12 3 − : 3 × lµ: 3 5 4 23 80 C) 31 15 D) 11 2 C©u 3: Sè trung b×nh céng cña 4 sè lµ 17. TÝnh tuæi cña mâi ng−êi? 1 1 1 1 C©u 4: TÝnh (1.) × (1.

17 Bµi 2: ( 2 ®iÓm ): Cho ph©n sè . . Hai líp 4A vµ líp 4B trång ®−îc 33 c©y. 4C tham gia trång c©y. 2 Bµi 3: ( 2 ®iÓm ): Líp 4A. Hai líp 4B vµ 4C trång ®−îc 34 c©y. Hái mçi líp trång ®−îc bao nhiªu c©y? Bµi 4: ( 2 ®iÓm): Tæng 2 sè ch½n b»ng 4008. 4 Bµi 5 ( 2 ®iÓm ): Mét h×nh b×nh hµnh cã ®¸y b»ng 20cm vµ chiÒu cao b»ng sè ®o chiÒu dµi ®¸y. Mét h×nh thoi 5 5 cã sè ®o mét ®−êng chÐo b»ng 20cm vµ b»ng sè ®o ®−êng chÐo cßn l¹i. Hai líp 4C vµ 4A trång ®−îc 31 c©y. H·y so s¸nh diÖn tÝch cña h×nh b×nh 4 hµnh vµ h×nh thoi. 4B. T×m 2 sè ®ã biÕt gi÷a 2 sè ph¶i t×m cßn 3 sè ch½n n÷a.PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c bµi to¸n sau: Bµi 1: ( 2 ®iÓm ): T×m sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm hai ch÷ sè 5 vµo tËn cïng bªn ph¶i cña sè ®ã ta ®−îc sè míi lín h¬n sè ph¶i t×m lµ 198847. H·y t×m mét sè sao cho khi céng thªm sè ®ã vµo c¶ tö sè vµ mÉu sè ta ®−îc 37 1 ph©n sè míi b»ng .