P. 1
Dcct Ly Thuyet Mach Dien - Dien Tu

Dcct Ly Thuyet Mach Dien - Dien Tu

|Views: 20|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Thanh Nhan
đề cương chi tiết
đề cương chi tiết

More info:

Published by: Nguyen Thanh Nhan on Aug 01, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
2. Số tiết (giờ!"#ht: 75/4(3,1)
$. Thời "i%& th'c hi(n: Học kỳ !" I
). Thời gi*n: #$ %& ('%()/)*+: 5, ,+' -$ 15 )*+
+. ,-c tiê. c/* học phần:
*. 0iến th1c:
. C)+' c/0 c!1 -%+! 2%3+ c4c k!4% +%56, +')73+ 89 c: ;<+ 2= 6>c! ?%5+@
. C)+' c/0 c!1 -%+! 2%3+ k%&+ !"c 2= AB+' ?%5+ 6C c!%=) 2D AB+' ?%5+
E1F7 c!%=)@
. C)+' c/0 c!1 -%+! 2%3+ c4c 0!G:+' 0!40 '%<% Hc! 6>c! ?%5+@
. N')73+ 89 2D c4c! 2I+ !D+! c4c 81>% 647 ?%5+ !J+' AK+'@
2. 03 n4ng:
. CL k!< +M+' '%<% c4c ;D% 14+ 6>c! ?%5+ ;N+' c4c 0!G:+' 0!40 '%<%
6>c!@
. CL k!< +M+' 0!O+ Hc! 6>c! ?%5+ cP+' +!G +')73+ 89 !1> ?C+' c4c 81>%
647 ?%5+ !J+' AK+'@
. CL k!< +M+' H+! 14+ c4c !J+' -$ 6>c! ?Q !%& k& 6>c! ?%5+ !Rc &@
c. Th5i "67
. CL 9 !"c !ọc I0 +'!%36 Sc@
. CL ?"c H+! c*+ cT c!U) k!L R !ọc I0 2F -4+' >1 V1+' !ọc I0, cL 9
!"c kW 8)I 2D 4c 0!1+' cJ+' +'!%50@
. X!4 V%Q+ k!< +M+' G A)7 -4+' >1@
. CL +!I+ !"c -O) -Yc 2D !4% ?C +'!%36 Sc V1+' 2%5c 2I+ AK+' c4c k%&+
!"c 2= ?%5+ Z ?%=) k!%Q+ V1+' cJ+' 2%5c c!)73+ 6J+@
8. 9i:. ;i(n tiên <.=ết7 C4c 6J+ !ọc ?[ ?G\c c!)]+ ;U VG^c ?L 8D: _I 89
c: ;<+, 14+ cF1 c/0, F+ 1D+ ?%5+@
>. ,? t@ học phần7 MJ+ !ọc c)+' c/0 c4c k%&+ !"c c: ;<+ 2= ?%5+ 6C
c!%=) 2D ?%5+ E1F7 c!%=), '%<% Hc! 6>c! )7&+ H+! 2D c4c 0!G:+' 0!40 '%<% 6>c!
!`+! -%+ 6C 0!F 2D ;F 0!F@ C/) >1 caF 647 ?%5+ 2D 647 ;%&+ 40 cP+' +!G c4c
+')73+ 89 c: ;<+ V1+' 2%5c 2I+ !D+! +!b+' 81>% 647 ?%5+ +!G 647 ;%&+ 40,
?C+' c: k!J+' ?c+' ;C 3 0!F 2D 6C 0!F, 647 0!4 2D AC+' c: ?c+' ;J, 647
0!4 2D ?C+' c: 1 c!%=)@
A. PhBn 2C thời gi*n7 (tiết/giờ)
L9 !)7& dD% I0 T!Rc !D+!, !Rc I0 T,+' -$
D. N6i E.ng chi tiết học phần:
ChFGng 17 0HHI NIJ, CHKNG LM ,NCH 9IJN (N1
1@1 C4c 0!*+ Z caF 6>c! ?%5+
1@e C/) VSc caF 6>c! ?%5+
1@3 C4c ?>% 8G\+' c: ;<+ caF 6>c! ?%5+
1@4 C4c ?U+! 8)I caF 6>c! ?%5+
1@5 C4c ;%&+ ?,% G:+' ?G:+'
1
1@f C4c 0!G:+' 0!40 '%<% 6>c! ?%5+ 0!"c >0@
ChFGng 27 OPNG 9IJN QRST CHIMK HÌNH SIN (N1
e@1 g!4% +%56 c!)+' 2= !`+! -%+
e@e TVU !%5) AK+' caF AB+' ?%5+ 2D ?%5+ 40
e@3 d%Q) A%h+ !D6 -%+ ;N+' 2ic:
e@4 CJ+' -)/ V1+' 6>c! ?%5+ !`+! -%+
e@5 H5 -$ cJ+' -)/
e@f Đ1 cJ+' -)/ ;N+' jF k&
e@7 d%Q) A%h+ 6>c! !`+! -%+ ;N+' -$ 0!"c
ChFGng $7 CHC PHƯƠNG PHHP GIUI ,NCH HÌNH SIN QHC VWP
(N1
3@1 g!4% +%56 c!)+'
3@e X!G:+' 0!40 ;%&+ ?,% G:+' ?G:+'
3@3 X!G:+' 0!40 AB+' +!4+!
3@4 X!G:+' 0!40 AB+' 2B+'
3@5 X!G:+' 0!40 ?%5+ 40 !F% +S
3@f X!G:+' 0!40 E&0 c!c+'
3@7 X!G:+' 0!40 k 85
ChFGng )7 ,NCH 9IJN $ PHS (N1
4@1 g!4% +%56 c!)+'
4@e C4c! +$% !`+! U
4@3 C4c! +$% !`+! l
4@4 CJ+' -)/ 6>c! ?%5+ 3 0!F
4@5 C4c! '%<% 6>c! ?%5+ 3 0!F ?$% E"+'
4@f m%<% 6>c! 3 0!F k!J+' ?$% E"+'
4@7 C4c! +$% +')c+ 2D <% V1+' 6>c! ;F 0!F
ChFGng +7 ,HT XIYN HP (N1
5@1 g!4% +%56 c!)+'
5@e C/) >1 647 ;%&+ 40
5@3 N')73+ 89 8D6 2%5c caF 647 ;%&+ 40
5@4 C4c 0!G:+' V`+! caF 647 ;%&+ 40
5@5 M>c! G:+' ?G:+' caF 647 ;%&+ 40
5@f C4c c!& ?C !1> ?C+' caF 647 ;%&+ 40
5@7 M47 ;%&+ 40 ;F 0!F
5@n M47 ;%&+ 40 ?oc ;%5
ChFGng 87 ,HT 9IJN (N1
f@1 g!4% +%56 c!)+'
f@e M47 ?%5+ k!J+' ?c+' ;C
f@3 M47 ?%5+ ?c+' ;C
f@4 M47 ?%5+ 6C c!%=)
1Z. PhFGng ph5p E[= #\ học7
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
11. 95nh gi5 học phần:
e
11.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên và định kỳ
STT N6i E.ng T]ọng ^ố
(_
Ghi ch`
1 g%Q6 VF !G(+' E)73+ 5p
e
T!F6 '%F !ọc I0 V3+ 8^0 (?% !ọc ?*7
?a, c!)]+ ;U ;D% $ 2D Hc! cRc !<1 8)I+,
q)
5p
3 T!Rc !D+!, !H +'!%56 5p
4
X!*+ R !ọc, R +'!%3+ c") (!1D+ !D+!
$ +C% A)+', +!%56 2K ?G\c '%F1 +!G
;D% I0 8^+ !1oc %Q) 8)I+,@@
1rp
5 g%Q6 VF s ?4+! '%4 '%bF k` 15p
f g%Q6 VF s ?4+! '%4 c)$% k` frp
TCng c6ng 1rr p
s g%Q6 VF !G(+' E)73+: 'c6 3 cC ?%Q6, 0!>6 2% +N6 V1+' +C% A)+' 3,
7, t@ Y3) c*) +Y6 2b+' c: c/) c4c 81>% ?c+' !c ?1, 0!G:+' 0!40 ?1 c4c ?>%
8G\+' ?%5+ 2D 0!G:+' 0!40 -Z AK+' c4c 81>% AF1 ?C+' k9@
s g%Q6 VF c!)73+ c*+: 6C cC ?%Q6, ?4+! '%4 u)4 V`+! !F6 '%F !ọc I0,
c!)]+ ;U ;D% $ 2D Hc! cRc !<1 8)I+,@@
s g%Q6 VF !Rc !D+!: 6C cC ?%Q6, !F6 '%F ?*7 ?a c4c ;D% !Rc !D+!,
!1D+ !D+! ;D% k%Q6 VF !Rc !D+! !i1 73) c*) caF '%<+' 2%3+@
s dD% I0 8^+ !1oc %Q) 8)I+: 6C cC ?%Q6, ?$% 2^% !ọc 0!*+ +D7 6v% -%+!
2%3+ 0!<% !Rc !%5+ 6C ;D% I0 8^+ !)Cc +C% A)+' 4, f 2D +C0 c!1 '%<+' 2%3+
VG^c k!% k& !Sc !% !ọc 6C )*+@
s dD% !% '%bF !ọc kỳ: 6C cC ?%Q6, ;D% !% +D7 !Rc !%5+ -F) k!% -%+! 2%3+
?[ !ọc E1+' +C% A)+' 1r@ g%&+ !"c k%Q6 VF +N6 V1+' c4c +C% A)+' e, 3, 4, 5, f@
s T!% k& !Sc !ọc 0!*+: c4c -%+! 2%3+ ?[ !1D+ !D+! ?a c4c cC ?%Q6 !D+!
0!*+ !i1 73) c*) V1+' !ọc 0!*+ -w ?G\c AR !% k%Q6 VF k& !Sc !ọc 0!*+@ g%&+
!"c k%Q6 VF +N6 V1+' c4c +C% A)+' 1, 3, 5@
11.2. Tiêu ch đánh giá các !"#i $ài t%&
1@ dD% I0 2= 89
!)7&:
s TV`+! ;D7 $ ;<+ c!/ 2/+ ?= 73) c*), cL 6x VC+': 1r ?%Q6
s TV`+! ;D7 ?S+' ;<+ c!/ 2/+ ?= 73) c*): ns t ?%Q6
s TV`+! ;D7 ?G\c 2/+ ?= x !%Q) ?&+ 6"c V)+' ;`+!: 5s 7 ?%Q6
s TV`+! ;D7 c!GF ?S+' ;<+ c!/, +C% A)+': 1 s 4 ?%Q6
e@ dD% I0 2= "+' AK+':
s LD6 $ c< A%h+ '%<% 2D ?40 -$ !i1 ?40 4+: 1r ?%Q6
s CL 2%& ?S+' A%h+ '%<%, ?S+' ?40 -$: 7 s t ?%Q6
s C!k 2%& ?G\c A%h+ '%<%: f ?%Q6
3
s C!k ;%& cJ+' !"c, !F7 -$ ?S+': 5 ?%Q6
s LD6 -F%, k!J+' 8D6 ?G\c: 1 s 4 ?%Q6
3@ T!Rc !D+!, !H +'!%56,:
s H1D+ !D+! $: t s 1r ?%Q6
s H1D+ !D+! x 6"c k!4: 7 s n ?%Q6
s H1D+ !D+! x 6"c V)+' ;`+!: 5 s f ?%Q6
s g!J+' !1D+ !D+!: 1 s 4 ?%Q6
12. T]*ng thiết 2a E[= học7
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1$. Tê. cầ. #: gi5b #iên (V`+! ?C, +M+' 8Rc, k%+! +'!%56@@@)
1). T\i ci(. th*& ;h@b7
y1z dD% '%<+' M>c! ?%5+, dC 6J+ Đ%5+ Z, g!1F Đ%5+ – Đ%5+ Z, TVG(+'
CĐ gT s gT {)<+' NF6@
yez m%41 V`+! Lý thuyết mạch điện, Xm#@T# L3 _M+ d<+', N!D E)/ ;<+
m%41 lKc, err4@
y3z L9 !)7& 6>c! – H+ !%5), Xm#@T# Đv H)7 m%4c, N!D E)/ ;<+ k!1F
!ọc 2D kW !)I, err3@
y4z L9 !)7& 6>c!, X!G:+' |)O+ N!D+, N!D E)/ ;<+ k!1F !ọc 2D kW
!)I, errn@
y5zM>c! ?%5+ 1, X!>6 T!U CG, N!D E)/ ;<+ Đ>% !ọc {)$c '%F TX@HCM,
err5@
4

2 Máy điện không đồng bộ 6.2 Cấu tạo máy biến áp 5..5 Hệ số công suất 2..7 Máy biến áp ba pha 5....1 Khái niệm chung 4............7 Phương pháp tỉ lệ Chương 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA (N1) 4..4 Công suất mạch điện 3 pha 4...6 Các chế độ hoạt động của máy biến áp 5....3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 5.....8 Máy biến áp đặc biệt Chương 6: MÁY ĐIỆN (N1) 6..........5 Mạch tương đương của máy biến áp 5....4 Máy điện một chiều 10.1....6 Phương pháp xếp chồng 3.6 Giải mạch 3 pha không đối xứng 4...4 Phương pháp dòng vòng 3.......4 Công suất trong mạch điện hình sin 2.....1 Khái niệm chung 6..2 Cách nối hình U 4.. Chương 2: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN (N1) 2.....4 Các phương trình của máy biến áp 5... 11. Phương pháp dạy và học: .3 Phương pháp dòng nhánh 3.2 Phương pháp biến đổi tương đương 3......1 Khái niệm chung về hình sin 2.......1 Khái niệm chung 3.....3 Cách nối hình D 4..5 Phương pháp điện áp hai nút 3......3 Biểu diễn hàm sin bằng vectơ 2. Đánh giá học phần: 2 ....7 Biểu diễn mạch hình sin bằng số phức Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH HÌNH SIN XÁC LẬP (N1) 3.5 Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng 4.3 Máy điện đồng bộ 6..7 Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha Chương 5: MÁY BIẾN ÁP (N1) 5.2 Trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp 2..6 Đo công suất bằng Watt kế 2..1 Khái niệm chung 5....6 Các phương pháp giải mạch điện phức tạp.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->