P. 1
20 Bai Tap Hinh Hoc Khong Gian Lop 11

20 Bai Tap Hinh Hoc Khong Gian Lop 11

|Views: 1,051|Likes:
Được xuất bản bởiMaithy Ton

More info:

Published by: Maithy Ton on Aug 03, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

1

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN Bài 1: Cho tứ diện ABCD.Hai điểm M ,N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và AC sao cho
AM AN ≠ .Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn luôn đi qua MN,cắt CD và BD lần lượt tại E AB AC

và F a)Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn luôn đi qua một điểm cố định b)Tìm quĩ tích giao điểm I của ME và NF c)Tìm quĩ tích giao điểm J của MF và NE Bài 2 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình bình hành tâm O.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC.Gọi (P) là mặt phẳng qua 3 điểm M,N và B a) Tìm các giao tuyến (P) ∩ (SAB) và (P) ∩ (SBC) b)Tìm giao điểm I của đường thẳng SO với mặt phẳng (P) và giao điểm K của đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định các giao tuyến của mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SDC) d)Xác định các giao điểm E, F của các đường thẳng DA,DC với (P). Chứng minh rằng E ,B ,F thẳng hàng Bài 3: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng .Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm M ,N sao cho: AM = kAC và BN = kBF (0 < k < 1) a)Giả sử k = 1/3 ;chứng minh rằng MN // DE b)Giả sử MN // DE, hãy tính k theo MN và DE ? Bài 4 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) b)Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN) c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN) Bài 5 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi.Gọi M ,N ,E ,F lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA ,SB ,SC ,và SD a)Chứng minh rằng ME//AC , NF//BD b)Chứng minh rằng ba đường thẳng ME ,NF ,và SO(O là giao điểm của AC và BD) đồng qui c)Chứng minh rằng 4 điểm M,N,E,F đồng phẳng Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi I, J là hai điểm cố định trên SA và SC với SI > IA và SJ < JC. Một mặt phẳng (P) quay quanh IJ cắt SB tại M, SD tại N. a) CMR: IJ, MN và SO đồng qui (O =AC∩BD). Suy ra cách dựng điểm N khi biết M. b) AD cắt BC tại E, IN cắt MJ tại F. CMR: S, E, F thẳng hàng. c) IN cắt AD tại P, MJ cắt BC tại Q. CMR PQ luôn đi qua 1 điểm cố định khi (P) di động. Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình bình hành. Gọi C′ là trung điểm của SC, M là 1 điểm di động trên cạnh SA. Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua C′M và song song với BC. a) Chứng minh (P) luôn chứa một đường thẳng cố định. b) Xác định thiết diện mà (P) cắt h́nh chóp SABCD. Xác định vị trí điểm M để thiết diện là hình bình hành. c) Tìm tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cạnh SA.

a) Chứng minh MNPQ là hình thang vuông.2 HD: a) Đường thẳng qua C′ và song song với BC. Khi đó MNPQ là hình gì .ABCD. mặt phẳng α qua M và song song với AB và SC a) Dựng giao tuyến (SAD)  (SBC) b) Dựng thiết diện của hình chóp với α c) Chứng minh rằng đoạn giao tuyến của α với (SAD) thì //SD Bài 13 Cho hình chóp S. có đáy là hình thang với các đáy AD = a.P . Mặt phẳng (Q) qua M và song song với SB và OA. ID J C a) CMR: IJ luôn song song với 1 mặt phẳng cố định.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB. Bài 8: Cho hình chóp S.Cạnh AC cắt DE tại G. SB. SBC. P. Tam giác SAB cân tại S và SI = 2a. Q. B là trung điểm của BC. Trên đoạn AI ta lấy một điểm M. cắt BC. J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD. µ = 600. HD: a) IJ song song với mp qua AB và song song CD. Đặt x = BM (0 < x < a). Gọi β là mặt phẳng cắt α theo giao tuyến BC.Tìm giao điểm I của đường thẳng B’M với mặt phẳng α và chứng minh I là trung điểm của AD c)Chứng minh rằng nếu B’ và C’ theo thứ tự chạy trên Bx và Cy sao cho BB’ = 2CC’ thì mặt phẳng (AB’C’) luôn luôn cắt α theo một giao tuyến cố định d)Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC.Trong mặt phẳng β ta vẽ hai nửa đường thẳng Bx và Cy song song với nhau và nằm cùng một phía với α. Tìm x để diện tích lớn nhất. SC. CD theo tỉ số k. cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là 1 điểm trên cạnh AB. Điểm M thay đổi trên cạnh BC. b) Tìm tập hợp điểm M chia đoạn IJ theo tỉ số k cho trước. Mặt phẳng α qua M song song SI và AB lần lượt cắt BI. đặt AM = x (0< x < 2a ). BC sao cho luôn có: IA J B = .ABCD có ABCD là nửa lục giác đều ABCD đáy lớn AB = 2a. b) Tìm độ dài đoạn giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) giới hạn bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).Tìm x để diện tích ấy lớn nhất. Hãy tính tỉ số và chứng minh rằng AD = 2AF Bài 12 Cho hình chóp S. BC = b. Trên Bx và Cy ta lấy B’ và C’ sao cho BB’ = 2CC’ a)Tìm giao điểm D của đường thẳng BC với mặt phẳng (AB’C’) và tìm giao tuyến của mặt phẳng (AB’C’) với mặt phẳng α b)Trên đoạn AC’ ta lấy điểm M sao cho AM = AC’. H́nh b́nh hành khi M là trung điểm của SA. Bài 9: Cho tứ diện ABCD. b) Tính diện tích hình thang đó. J là hai điểm di động lần lượt trên các cạnh AD. Gọi I. SA lần lượt tại N. a) Tìm đoạn giao tuyến của (ADJ) với mặt (SBC) và đoạn giao tuyến của (BCI) với mặt (SAD). AB = a. c) Hai nửa đường thẳng. Lấy điểm S ở ngoài (P) sao cho SB = a và SB ⊥ OA. Gọi I.Q a)Tính góc giữa SI và AB b) MNPQ là hình gì ? c)Tính diện tích MNPQ theo a và x. Bài 11: Trong mặt phẳng α cho tam giác đều ABC.hai cạnh bên AD và BC cắt nhau tại I. F là các điểm chia AB. b) H́nh thang. SA tại N . Gọi O Bài 10: Trong mặt phẳng (P). b) Tập hợp điểm M là đoạn EF với E.

CD và G là trung điểm của đoạn MN. có đáy là hình bình hành tâm O với AC = a. Bài 17: Cho hình chóp S. Bài 19: ( Đề thi đại học khối A năm 2010 câu IV : 1 điểm) Cho hình chóp S. đáy ABC là tam giác vuông tại B có AB = a. N di động. mặt phẳng qua SM và song song với BC cắt AC tại N. A′ thẳng hàng và BM′ = M′A′ = A′N. N di động. c) Gọi I là trung điểm của MN. By sao cho AM = BN.ABCD. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD. H là giao điểm của CN với DM. N lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB và SC.BCNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SN theo a. b) Chứng minh: (DEF) // (MNN′M′). Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M.CDNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC theo a. b) Tính diện tích thiết diện theo a. Gọi M. Bài 18: Đề thi đại học khối A năm 2011 ( 1 điểm) Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. Tính thể tích khối chóp S. Gọi M. a) Xác định thiết diện của hình chóp với (P). a) C/ minh MP có phương không đổi và MN luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. M′. u u u rBy. Tam giác SBD đều. Bài 20: Cho hình chóp S.. Chứng minh B. Một mặt phẳng (P) di động luôn song song với mp(SBD) và đi qua điểm I trên đoạn AC.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB. b) Qua M kẻ đường thẳng Mx song song với AA′ và Mx cắt (BCD) tại M′. tìm tập hợp điểm I khi M.BCNM. c) Chứng minh GA = 3GA′. Tính thể tích của khối chóp A. Gọi M là trung điểm AB. BD = b. a) Tìm giao điểm A′ của đường thẳng AG với mp(BCD). Gọi M. Tìm quĩ tích điểm K khi M chạy trên đoạn AI Bài14 Cho tứ diện ABCD. BC = a 3 . AB = BC = 2a. b và x = AI. N′. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600. b) Gọi I là trung điểm của MN. Bài16 Cho hai nửa đường thẳng chéo nhau u u u r Ax. Tính thể tích khối chóp S. M và N là hai điểm di động lần lượt trên Ax. Bài15 Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong hai mặt phẳng khác nhau. N lần lượt cắt AD. AF tại M′. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M. SA = 2a. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết SH vuông góc với (ABCD) và SH = a 3 .3 d)Gọi K = MP  NQ. . N sao cho: AM = BN. CMR I nằm trên 1 đường thẳng cố định khi M.ABC. Vẽ NP = BA . a) Chứng minh: (CBE) // (ADF).

Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn luôn đi qua MN.Hai điểm M .4 Bài 1: Cho tứ diện ABCD. (P) ≡ (ABC) thì J ≡ Anên J ∉ [ AD ] Vậy quỹ tích điểm J là đường thẳng AD trừ đi khoảng AD.N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và AC sao cho AM AN ≠ . MF ∩ NE = J a) Vì nên J thuộc đường thẳng AD hay quỹ tích điểm J là đường thẳng AD * Giới hạn quỹ tích : Khi (P) ≡ (MND) thì J ≡ D. b) Khi (P) ≡ (ABC) thì B ≡ F. NF ⊂ (BDN) nên I ∈ DH hay quỹ tích điểm I là đoạn thẳng DH. NE ⊂ (ADC) mà (ABD) ∩ (ADC) = AD. AB AC Gọi K = MN ∩ BC cố định. J D F E I B M H C N K A . Gọi H = BN ∩ CM cố định.cắt CD và BD lần AB AC lượt tại E và F a)Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn luôn đi qua một điểm cố định b)Tìm quĩ tích giao điểm I của ME và NF c)Tìm quĩ tích giao điểm J của MF và NE GIẢI: AM AN ≠ nên MN không song song với BC. c) Tương tự : MF ⊂ (ABD) . Mặt khác : (MNEF) ∩ (BCD) = EF. MN ⊂ (MNEF). BC ⊂ ( BCD) và K = MN ∩ BC nên K ∈ EF hay EF luôn đi qua điểm K cố định. C ≡ E . Khi (P) ≡ (MND) thì E ≡ D ≡ F Mặt khác ( BDN) ∩ (CDM) = DH mà ME ⊂ (CDM) .

d) Vì SD 3 SA 2 Gọi E = AD ∩ MK thì ( P ) ∩ DA = E F hay Vậy (P) cắt SD tại K : SK = SD Tương tự : F = DC ∩ NK thì ( P ) ∩ DC = F nên ( P ) ∩ ( ABCD ) = EF mà B ∈ ( P ) ∩ ( ABCD ) Suy ra : B ∈ EF hay ba điểm B. Suy ra : ( P ) ∩ ( SAD ) = MK .N và B a) Tìm các giao tuyến (P) ∩ (SAB) và (P) ∩ (SBC) b)Tìm giao điểm I của đường thẳng SO với mặt phẳng (P) và giao điểm K của đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định các giao tuyến của mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SDC) d)Xác định các giao điểm E.Gọi (P) là mặt phẳng qua 3 điểm M. vẽ đường thẳng song A song với BI cắt SD tại H. Chứng minh rằng E .DC với (P).F thẳng hàng Giải: S a) Vì B. O  Gọi K BI ∩ SD Vì O là trung điểm của BD B Từ O. F của các đường thẳng DA.B . C Vậy (P) cắt SO tại trung điểm của SO. SC nên MN // AC Gọi I = MN ∩ SO D Suy ra : I là trung điểm của SO.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. E và F thẳng hàng. Áp dụng t/c đường trung bình. = nên AD không song song với MK. Ta có : E SK = KH = HD 1 3 c) Từ kết quả câu b.ABCD có đáy là một hình bình hành tâm O. ( P ) ∩ ( SDC ) = NK SK 1 SM 1 = .5 Bài 2 Cho hình chóp S. M ∈ ( MNB ) ∩ ( SAB ) nên ( MNB ) ∩ ( SAB ) = BM K N  Tương tự : ( MNB ) ∩ ( SAB ) = BN I Vì M. . N lần lượt là trung điểm H M của SA.

J1 ∈ (MNED) nên J ≡ J1 . ∆CMD ( g-g) Ta có : ∆AMJ1 BJ1 J1M 1 = = hay J1 là trung điểm của AB BA MD 2 Vậy J ≡ J1 nên MD ∩ NE = J JM JN 1 = = nên MN // DE ( Định lí Talet) và MD NE 2 A M D b) Nếu MN // DE. Áp dụng định lí Ta let. c) Vậy thiết diện của hình chóp SABCD với ( AMN ) là AMNP. J Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) b)Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN) S c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN) GIẢI: N a) Gọi H = AD ∩ BC . M Ta có : SJ = JH. P J = SH ∩ MN b) Gọi . vì N ∈ BF nên EN ∩ AB = J1. ∆JBN ( g-g) Ta có : ∆EFN BJ BJ BN JN 1 = = = = EF BA NF NE 2 BJ 1 = nên BA 2 ⇒ F N B C hay J là trung điểm của AB.Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm M . Tương tự : Gọi J1 = AB ∩ DM .N sao cho: AM = kAC và BN = kBF (0 < k < 1) a)Giả sử k = 1/3 . Tương tự. Gọi giao điểm là J.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. A B C . Ta có : ( SAD ) ∩ ( SBC ) = SH . Ta có : MN JM JM AM MN = = = k hay k = mà DE JD JD AC DE H Bài 4: Cho hình chóp S.chứng minh rằng MN // DE b)Giả sử MN // DE hãy tính k theo MN và DE GIẢI: E a) Gọi J = AB ∩ EN .6 Bài 3: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng . mà J. Vì M ∈ AC nên DM cắt AB tại 1 điểm. D Gọi P = AJ ∩ SD thì P ∈ ( AMN ) Vậy ( AMN ) ∩ SD = J .

và SD a)Chứng minh rằng ME//AC . NF//BD b) Ta có : ∆SAC ∩ ∆SBD = SO Xét ( SAC): Gọi J = SO ∩ ME thì SJ = JO (Đlí ) Xét ( SBD): Gọi J1 = SO ∩ NF thì SJ1 = J1O (Đlí ) M F nên J ≡ J1 hay ba đường thẳng đồng quy tại trung điểm của SO. Suy ra cách dựng điểm N khi biết M.E . E. Gọi K = IJ ∩ SO (1) nên K ∈ ( P ) và K ∈ SO ⇒ K ∈ ( SBD ) mà ( P ) ∩ ( SBD ) = MNS Suy ra : K ∈ MN (2) N Từ (1) và (2). Gọi I.Gọi M . E D O B C Bài 6: Cho hình chóp S. a)CMR: IJ. CMR: S. ∆SBD S nên ME//AC . Ta có : IJ.E.SB .7 Bài 5 Cho hình chóp S. F thẳng hàng. CMR PQ luôn đi qua 1 điểm cố định khi (P) di động. H I M F A Q E B K J D O C P .F đồng phẳng. SD tại N.F lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA .ABCD. MN và SO đồng qui nên N là giao điểm của MK với SD. NF//BD b)Chứng minh rằng ba đường thẳng ME . c) IN ∩ AD =P.N.SC .F đồng phẳng GIẢI: a) ME.N. NF lần lượt là đường trung bình của ∆SAC . b) AD cắt BC tại E.NF .và SO(O là giao điểm của AC và BD) đồng qui c)Chứng minh rằng 4 điểm M. J là hai điểm cố định trên SA và SC với SI > IA và SJ < JC. Giải: a) Ta có : (SAC) ∩ (SBD) = IJ Trong (SAC). MN và SOđồng qui (O =AC∩BD). IN cắt MJ tại F. c) Vì ME ∩ NF = J J N A nên 4 điểm M. MJ ∩ BC = Q.N .ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Một mặt phẳng (P) quay quanh IJ cắt SB tại M.E.

BC = b. Vì IJ và AC cố định nên H cố định.ABCD. (ABCD) và (ADJ) Lần lượt cắt nhau theo ba giao tuyến AD. E và F cùng thuộc giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC) nên S. có đáy là hình bình hành. a) Chứng minh (P) luôn chứa một đường thẳng cố định. a) Tìm đoạn giao tuyến của (ADJ) với mặt (SBC) và đoạn giao tuyến của (BCI) với mặt (SAD). b) Vì BC // B'C' và BC // AD nên B'C' // AD S Mặt khác : ( AB'C'D) ∩ (SAD) = AD + ( AB'C'D) ∩ (P) = B'C' + (P) ∩ (SAD) = MD' Suy ra : MD' // AD I D' M Vậy D' là giao điểm của đường thẳng qua M và song song với AD B' C' nên thiết diện của (P) với hình chóp SABCD là B'C'D'M A  Để B'C'D'M là hình bình hành thì B'C' = MD' mà B'C' = BC = 1 2 1 AD 2 B C D Vậy M là trung điểm cạnh SA. Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua C ′M và song song với BC. Mà IJ ⊂ (P). GIẢI: a) Từ ( P) // BC. GIẢI: a) Vì các mặt phẳng ( SBC). BC và EF và AD // BC.ABCD. AC ⊂ ( ABCD ) nên H ∈ PQ hay PQ luôn đi qua điểm H cố định. J ∈ EF . MJ cắt BC tại Q nên PQ là giao tuyến của (P) và (ABCD). b) Tìm độ dài đoạn giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) giới hạn bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Gọi B' = ( P ) ∩ SB Ta có : B'C' // BC nên B' là trung điểm cạnh SB Vậy (P) luôn đi qua đường thẳng B'C' cố định. Bài 7: Cho hình chóp S. J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD. c) Từ IN cắt AD tại P. b) Xác định thiết diện mà (P) cắt hình chóp SABCD. F thẳng hàng. Gọi I. có đáy là hình thang với các đáy AD = a. Xác định vị trí điểm M để thiết diện là hình bình hành.8 b) Vì S. SBC. c) Khi M ≡ A thì D ' ≡ D . M là 1 điểm di động trên cạnh SA. E. c) Tìm tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cạnh SA. Mặt khác : Xét (SAC) Gọi H = IJ ∩ AC . Gọi C ′ là trung điểm của SC. Gọi I = AB '∩ DC ' ( = MB '∩ D ' C ' ) Khi M ≡ S ⇒ D ' ≡ S nên S = MB '∩ D ' C ' Vậy tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cạnh SA là đường thẳng SI trừ khoảng giữa SI. E và F cùng nằm trên đường thẳng hay S. Bài 8: Cho hình chóp S.

F là các điểm chia AB. Vì I là trọng tâm của ∆SAD và MN // AD MN SM SI 2 2 2 = = = ⇒ MN = AD = a AD SA SH 3 3 3 SM SE 2 = = nên ME // AB Mặt khác : SA SB 3 9 S nên E J F Tương tự : NF // DC MQ ME 2 ME NF 2 = = = = ⇒ QB AB 3 AB DC 3 Gọi K = MC ∩ PQ nên M Q B K I N P C Suy ra : PQ =QK + KP = 2 1 2 1 2 2 2 BC + MN = b + × a = a + b 3 3 3 3 3 9 3 A H D Bài 9: Cho tứ diện ABCD.nên (ADJ) ∩ (SBC) = EF với EF đi qua J và song song với BC. HD: a) IJ song song với mp qua AB và song song CD. ID J C a) CMR: IJ luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. Mặt khác : HJ // AB. . dựng IH // CD. J ∈ BC A Gọi I I ∈ AD : E I P M K D J F Ta có : IJ là đoạn thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán. Dựng HJ // AB. Gọi . AH IA J B ⇒ = = ( Định lí Ta let) HC ID J C B H N * Dựng mặt phẳng (P) qua CD và song song với AB > Ta có mặt phẳng (P) cố định. J là hai điểm di động lần lượt trên các cạnh AD. AB // (P) Nên (P) // HJ (P) // HI ( vì HI // CD) Nên (P) // (HIJ) Suy ra : IJ // (P) cố định. * Tương tự : (BCI) cắt (SAD) theo giao tuyến MN song song với AD và đi qua I. H ∈ AC . Giải: Qua I. b) Tập hợp điểm M là đoạn EF với E. CD theo tỉ số k. Giải: a) Cách dựng IJ: IA =k AD Dựng IH // CD. BC sao cho luôn có: IA J B = . b) Gọi M ∈ IJ : IM =k MJ C N ∈ HJ Dựng MN // IH ( ) E = CN ∩ AB F = EM ∩ CD . H ∈ AC . Ta có : Tập hợp điểm M thuộc đoạn thẳng EF. b) Tìm tập hợp điểm M chia đoạn IJ theo tỉ số k cho trước. Gọi I.

CE. Tìm x để diện tích lớn nhất. MN cùng song song với CD) MP FB = =k. MQ // SB // NP. a) Chứng minh MNPQ là hình thang vuông. dựng (P)// AB. DB. Q. SC. I và K. MN FC Mặt khác : M 1 = IJ ∩ NP . S SA lần lượt tại N. N. x + AO AB AB A MQ AM AM ×SB ( a − x ) a = ⇒ MQ = = = a−x + SB AB AB a M 2 a − x a a ) = 2a − x NP CN CN ×SB ( = ⇒ NP = = + SB CB CB 2a 2 2a − x   a−x+ 4ax − 3x 2  ÷ MQ + NP Vậy S 2  =  ×MN = ×x 4 MNPQ = 2 2 A 2 2 4 2 4 2  2 2  4  2 * Ta có : 4ax − 3x = −3  x − 2 × ax + a ÷+ a = −3  x − a ÷ + a 2 3 9  3  3  3  4 2 Vậy Max S MNPQ = a 2 khi x = a 3 3 C 3a 2 . CB. Gọi M là 1 điểm trên cạnh AB. AB = a.10 Thật vậy: Xét (IHJ) : MN // IH nên N ∈ JH . cho tam giác ABC vuông tại A. Mặt phẳng (Q) qua M và song song với SB và OA. Qua M. Q b) Từ ∆ ABC là nửa tam giác đều 2a Suy ra : ∆ABO đều ⇒ ∆BMN đều O B N Áp dụng định lí Ta let. B = 60 . B là trung điểm của BC. Lấy điểm S ở ngoài (P) sao cho SB = a và SB ⊥ OA. Đặt x = BM (0 < x < a). Ta có : M ∈ NP ( Vì MP. Ta có : MN BM BM ×AO x ×a = ⇒ MN = = =x. P. AB = a là nửa tam giác đều. a Mặt khác vì (Q) song song với SB và OA nên MN // OA. 0 0 µ µ Giải: a) Ta có: ∆ ABC : A = 90 . Mặt khác : Xét ( CDE): N ∈ CE. Từ SB ⊥ OA ⇒ MN ⊥ MQ nên MNPQ là hình thang vuông. Cắt CA. (P) // CD. M 1 P IP NH EA Ta có : M N = NJ = NJ = EB = k 1 MP M 1 P MP MI = =k Vậy MN = M N = k hay M ≡ M 1 và MN MJ 1 nên µ = 600. NM / / CD ⇒ M ∈ (CDE ) Và F = EM ∩ CD ( cách dựng ) nên M ∈ EF . J. cắt BC. và IK cắt CE tại P. DA lần lượt tại H. P b) Tính diện tích hình thang đó. Chứng minh : M ∈ IJ : IM =k MJ Thậy vậy: Từ M ∈ EF . Phần đảo: Gọi M ∈ EF bất kì. Gọi O Bài 10: Trong mặt phẳng (P).

E c) Từ BB’ = 2CC’ Suy ra : C' là trung điểm của BD mà tia BC cố định.Cạnh AC cắt DE tại G. Vậy ( ( AB ' C ') ∩ α = AD không đổi. Hãy tính tỉ số và chứng minh rằng AD = 2AF Giải: a) Ta có : BC và B'C' không song song x và BC.ABCD ∩ α = MNPQ c) Từ AB // MQ // CD nên AQ BM = AD BC BN BM = Từ MN // SC nên BS BC BN AP = Tương tự : PN // AB nên BS AS D Q C M A B . B'C' cùng thuộc mặt phẳng β B' nên D = BC ∩ B ' C ' y Vậy AD = ( ( AB ' C ') ∩ α b)Áp dụng đ/lí Talet cho ∆BDB ' C' Có : CC' // BB' (gt) DC DC ' CC ' 1 = = = DB DB ' BB ' 2 nên C' là trung điểm của DB' M hay M là trọng tâm của ∆ADB ' G ⇒ I là trung điểm của AD. AC 3 B F C D I Bài 12 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB. ( Vậy P là giao điểm của đường thẳng qua NNvà // với AB) P nên S. Điểm M thay đổi trên cạnh BC. Gọi β là mặt phẳng cắt α theo giao tuyến BC. Trên Bx và Cy ta lấy B’ và C’ sao cho BB’ = 2CC’ a)Tìm giao điểm D của đường thẳng BC với mặt phẳng (AB’C’) và tìm giao tuyến của mặt phẳng (AB’C’) với mặt phẳng α b)Trên đoạn AC’ ta lấy điểm M sao cho AM = AC’.11 Bài 11: Trong mặt phẳng α cho tam giác đều ABC.Trong mặt phẳng β ta vẽ hai nửa đường thẳng Bx và Cy song song với nhau và nằm cùng một phía với α. d) Vì G là trọng tâm của ∆ABD nên AG 2 = . mặt phẳng α qua M và song song với AB và SC a) Dựng giao tuyến (SAD)  (SBC) b) Dựng thiết diện của hình chóp với α S c) Chứng minh rằng đoạn giao tuyến của α với (SAD) thì //SD Giải: a) Vì α qua M và song song với AB K và SC nên MQ // AB. độ dài BC không đổi A nên D không đổi. MN // SC Gọi K = AD ∩ BC thì (SAD)  (SBC) = SK b) Vì α // AB nên NP // AB.Tìm giao điểm I của đường thẳng B’M với mặt phẳng α và chứng minh I là trung điểm của AD c)Chứng minh rằng nếu B’ và C’ theo thứ tự chạy trên Bx và Cy sao cho BB’ = 2CC’ thì mặt phẳng (AB’C’) luôn luôn cắt α theo một giao tuyến cố định d)Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC.

Trên đoạn AI ta lấy một điểm M.12 Suy ra : AQ AP = hay PQ // SD. Tìm quĩ tích điểm K khi M chạy trên đoạn AI Giải: S a) Vì mặt phẳng α qua M song song SI và AB nên MN // AB // PQ. Mặt phẳng α qua M song song SI và AB lần lượt cắt BI. Vì ∆SAB cân nên SH ⊥ AB . Tam giác SAB cân tại S và SI = 2a. MN // CS mà QM ∩ MN = M . SI. Bài 13 Cho hình chóp S. SB. MQ // SI // NP · Vậy góc tạo bởi SI với AB là MQN . a) Tìm giao điểm A′ của đường thẳng AG với mp(BCD). . Khi đó MNPQ là hình gì d)Gọi K = MP  NQ. đặt AM = x (0< x < 2a ). K là trung điểm của AB. Gọi M. N lần lượt là trung điểm của các I cạnh AB. gọi H. SA tại N . ∆IAB đều nên IH ⊥ AB Suy ra : AB ⊥ ( SHI ) ⇒ AB ⊥ SI mà MQ // SI P Q nên AB ⊥ MQ mà PQ // AB · Suy ra : PQ ⊥ MQ hay MQN = 900 K H A B M D C N Bài14 Cho tứ diện ABCD. CD và G là trung điểm của đoạn MN.hai cạnh bên AD và BC cắt nhau tại I. Mặt khác.Q a)Tính góc giữa SI và AB b) MNPQ là hình gì ? c)Tính diện tích MNPQ theo a và x.P . AD AS Cách 2: Từ QM // DC. DC ∩ CS = C nên (MNPQ) // (SDC) Mà (MNPQ) ∩ (SAD) = PQ (SDC) ∩ (SAD) = SD Nên PQ // SD.Tìm x để diện tích ấy lớn nhất.ABCD có ABCD là nửa lục giác đều ABCD đáy lớn AB = 2a.

C/m tồn tại 2 điểm M. N' Nếu M ≡ A ⇒ N ≡ B nên I ≡ P. DF ∩ DC = D nên (DEF) // (MNN′M′). Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M. N1 dựng các đường thẳng song song M' F M E D N1 I P N Q M1 C B M D C . P M Nên MM' là đường trung bình của ∆ABA ' ⇒ M' là trung điểm của A'B. a) Chứng minh: (CBE) // (ADF). Nếu M ≡ C ⇒ N ≡ F nên I ≡ Q. b) Vì MM' // AB nên MM' // DC AM AM ' BN AN ' = = . Qua I. nên B. N : M ∈ AC . c) Gọi I là trung điểm của MN. N sao cho: AM = BN. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M. c) Phần thuận: * Gọi P. A′ thẳng hàng và BM' = M'A' G B Mặt khác: A'G là đường trung bình của ∆MM ' N D nên M′A′ = A′N M' vậy BM′ = M′A′ = A′N. + M ' M ∩ M ' N ' = M '. AF tại M′.13 b) Qua M kẻ đường thẳng Mx song song với AA′ và Mx cắt (BCD) tại M′. MC M ' D NF N ' F AM BN = mà ( vì AC = BF) MC NF AM ' AN ' = ⇒ M ' N '/ / DF nên M 'D N 'F ⇒ N' N E A P I Q B Mặt khác : DC // MM'. Q lần lượt là trung điểm của AB. GIẢI: a) Xét (ABN): A' AG ∩ BN b) Vì MM' // AA' nên đồng phẳng. A Phần đảo: Gọi I ∈ PQ bất kì. Chứng minh B. GIẢI: a) Ta có :+ AD // BC. M′. N1. A' c) Ta có : AA' = 2MM'. PF lần lượt tại M1. AF // BE mà AF ∩ AD = A và BC ∩ BE = B nên (CBE) // (ADF). MM' = 2A'G Q N ⇒ A'A = 4A'G nên GA = 3GA′. F tìm tập hợp điểm I khi M. N lần lượt cắt AD. dựng đường thẳng // FC. C Bài15 Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong hai mặt phẳng khác nhau. Vậy quỹ tích của I là đoạn thẳng PQ. N ∈ BF : AM = BN và MN nhận I làm trung điểm. cắt PC. M' Thật vậy: Xét ( CPF). CF. A c) Chứng minh GA = 3GA′. A′ thẳng hàng và BM′ = M′A′ = A′N. N′. M′. Qua M1. N di động. b) Chứng minh: (DEF) // (MNN′M′).

Qua B. BD = b. Bài 17: Cho hình chóp S. HS tại X. có đáy là hình bình hành tâm O với AC = a. qua X. M và N là hai điểm di động lần lượt trên u u u r u u u r Ax.14 với AB cắt AC. . By và Ay' lần lượt tại M. CMR I nằm trên 1 đường thẳng cố định khi M. a) Chứng minh MP có phương không đổi và MN luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. b) Phần thuận: * Khi M ≡ A thì N ≡ B nên I ≡ H là trung điểm của AB. PN1 PM 1 = N1 F M 1C PM 1 AM PN1 BN = . Chứng minh : tồn tại 2 điểm M ∈ Ax. = + M 1C MC N1 F NF AM BN AM BN = ⇒ = ⇒ AM = BN (1) Suy ra : MC NF AC BF + Suy ra : ∆CMM 1 = ∆FNN1 (c-g-c) ⇒ MM 1 = NN1 . By sao cho AM = BN. Phần đảo: Lấy I ∈ HK bất kì.ABCD. Vẽ NP = BA . Y dựng đường thẳng song song với AB cắt Ax. Giải u u u r u u u r a) Từ NP = BA ⇒ NB = AP mà NB = AM nên AM = AP hay ∆AMP cân Gọi E. Dựng mặt phẳng qua (HTS) với T. BF tại M và N. By. F là 2 điểm bất kì lần lượt thuộc tia Ax và AP : AE = AF Suy ra : MP // EF cố định. ta có : Vậy điểm I thỏa mãn yêu cầu bài toán. Bài16 Cho hai nửa đường thẳng chéo nhau Ax. Bx'. song song với AB và By) nên I ≡ K là trung điểm của ED. * Mặt khác : PN // AB cố định nên MN luôn song song với mặt phẳng qua AB và song song với EF cố định. N và P. Tam giác SBD đều. S là trung điểm của EJ và DF. MQ = NP = AB) ⇒ I là trung điểm của MN. dựng tia Bx' // Ax. Một mặt phẳng (P) di động luôn song song với mp(SBD) và đi qua điểm I trên đoạn AC. Y. IM MM 1 = Định lí Talet. N ∈ By : AM = BN và I là trung điểm của MN. Q ∈ Bx ' : BQ = BN x E F y' M P T K S x' y D X A I Y J Q H N B Gọi J là giao điểm của đường thẳng qua D và // NQ. Vậy I chạy trên đường thẳng HK cố định. Ta có : MQNP là hình bình hành ( MQ // NP // AB. * Khi M ≡ E thì N ≡ D ( D là giao điểm của đường thẳng qua F cố định. N di động. b) Gọi I là trung điểm của MN. Ta có : hay IM = IN (2) IN NN1 Áp dụng đlí Ta let. Qua I. Q. dựng đường thẳng song song với TS cắt HT.

b và x = AI. MN AI AI ×BD x × b 2 xb = ⇒ MN = = = a Áp dụng định lí Talet. M ∈ AB. SN) = d(AB.S 15 a) Xác định thiết diện của hình chóp với (P).Suy ra : d(AB. Ta có : P B C MN AN PN MN AM MP = = . = = BD AD SD BD AB SB M I MN PN MP ⇒ = = BD SD SB A N Mà ∆SBD đều nên ∆MNP đều . Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600. Giải: S Từ (SAB) ⊥ ( ABC) và (SAC) ⊥ (ABC) S nên SA ⊥ ( ABC) mà AB ⊥ BC Suy ra : SB ⊥ BC · hay SBA là góc tạo bởi mặt phẳng (SBC) và (ABC) ⇒ SA = tgSBA ×AB = 3 ×2a = 2 3 ×a H H Mặt khác: MN là dường trung bình của ∆ABC BC =a nên MN = 2 1 1 MN + BC ×MB Vậy VSMNBC = ×SA ×S MNBC = ×SA × A 3 3 2 ( a + 2a ) ×a = 3a 3 1 = ×2 3a × 3 2 A D N C N M 60° C a  Qua N. (SND)) Hạ AD ⊥ a ( D ∈ a ) Vì (SAC) ⊥ ( ABC ) và ( SAB) ⊥ (ABC) nên SA ⊥ ( ABC ) mà AD ⊥ a ⇒ SD ⊥ a hay a ⊥ ( SAD ) * Hạ AH ⊥ SD ⇒ AH ⊥ ( SND) Vậy AH là khoảng cách giữa A và (SND) hay AH là khoảng cách giữa AB và SN. M B 60° B . N ∈ AD + Trong ( SAB). qua M: dưng MP // SB. P ∈ AS . Ta có : BD AO AO a 2 D Vậy SMNP 3 3  2 xb  x 2b 2 3 = ×MN 2 = × =  ÷ 4 4  a  a2 2 Bài 18: Đề thi đai học khối A năm 2011 ( 1 điểm) Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. Tính thể tích khối chóp S. b) Tính diện tích thiết diện theo a. vẽ a // AB. AB = BC = 2a.BCNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SN theo a. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là trung điểm AB.ABCD b) Áp dụng định lí Talet. ta có : MNP là thiết diện của (P) với S. GIẢI: a) Vì (P) // (SBD) nên (P) ∩ ( ABCD ) = MN . mặt phẳng qua SM và song song với BC cắt AC tại N.

AB = tg 600 ×2a = 2 3a AH = SA2 ×AD 2 12a 2 ×a 2 2 39a = = 2 2 2 2 SA + AD 12a + a 13 Bài 19: ( Đề thi đại học khối A năm 2010 câu IV : 1 điểm) Cho hình chóp S.. cos DCN = 1 = 1 + tg 2 DCN 2 5a 5 HK = SH ×HC SH 2 + HC 2 A 1 1 1+  ÷ 2 2 + Mặt khác : S = 2 5 5 N ⇒ HC = cos DCN × CD = 2a M1 Áp dụng hệ thức lượng. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).16 · Xét ∆SAD : SAD = 900 .ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Biết SH vuông góc với (ABCD) và SH = a 3 . SA = tgSBA. Ta có : MD = AD + AM = 2 2 Vậy VS ×CDNM = ×SCDNM  1   1 × = × 3 2    1 3 5a a . AD = MN = a. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD. Gọi M. SA = 2a. H là giao điểm của CN với DM.CDNM và khoảng cách giữa hai đường S thẳng DM và SC theo a. đáy ABC là tam giác vuông tại B có a AB = a. Ta có : = 2 5a a 3× 5 (  2 5a  a 3 M+  ÷  5  ) 2 2 = 2 57 a 19 C Bài 20: Cho hình chóp S. Giải: a) Ta có : ∆AMD = ∆DNC (c − g − c) · · nên · ADM + DNC = 90 hay MD ⊥ NC ⇒· ADM = DCN + Áp dụng định lí Pitago. N lần lượt là a 3 hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB và SC. Ta có : MD ⊥ NC mà SH ⊥ ( ABCD ) ⇒ SH ⊥ MD Vậy MD ⊥ ( SHC ) M A N H D Hạ HK ⊥ SC mà MD ⊥ ( SHC ) nên HK ⊥ MD hay HK là khoảng cách giữa hai đường thẳng MD và SC. Gọi M. a + ÷ = 2 2 1 1  ×SH = × ×MD ×NC ÷×SH 3 2  2 5a   5 3a 3 ÷ ÷ ×a 3 = 2 ÷ 24  ÷  2 2 K B C  Từ chứng minh trên.ABC. Tính thể tích khối chóp S. BC = a 3 . B .

ABC 53 2  5 3 3 a3 3 a3 3 = VSABC = × = 5 5 3 5 Suy ra : VABCNM . = SM = SA − AM = 4 a − = AB 2 +AS2 5 5 5 4a 5 SM 4 + = 5 = SB 5 a 5 nên VSAMN = 1 4 1  1 1 1  ×NM 1 ×  ×AM ×SM ÷ = × BC ×  ×AM × SC ÷ 3 5 2  3 2 2  21 1  2 =  ×BC × AM ×SC ÷÷ = VS .BCNM. Giải:Cách 1: Hạ NM 1 ⊥ SB Vì BC ⊥ ( SAB ) . NM1 // BC nên NM 1 ⊥ ( SAB ) Suy ra : VABCNM = VSABC − VSAMN · Xét ∆SAB : SAB = 900 AM = AB 2 AS2 2a 5 = 2 2 AB +AS 5 4a 2 4 a 5 = 5 5 SM = SA2 − AM 2 = 4a 2 − Mặt khác : AC = AB 2 + BC 2 = 2a nên ∆SAC vuông cân ⇒ N là trung điểm SC nên NM1 là đường trung bình Vậy NM1 = a 3 nên VABCNM = VSABC − VSAMN 2 2a 5 4a 5 3a 3 × 1 a ×a 3 1 a 3 = 5 = ×2a × − × × 5 5 3 2 3 2 2 1 1 − VSAMN = BC ×S SAB − ×NM 1 ×S SAM 3 3 1 AB ×BC 1 AM ×SM = ×SA × − ×NM 1 × 3 2 3 2 Cách 2: Ta có : VABCNM = VSABC 1 BC 2 · Xét ∆SAB : SAB = 900 mà NM1 = AM = AB 2 AS2 2a 5 4a 2 4 a 5 2 2 2 .17 Tính thể tích của khối chóp A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->