P. 1
BAITAPHOA11CB

BAITAPHOA11CB

|Views: 597|Likes:
Được xuất bản bởianhvuonglqd

More info:

Published by: anhvuonglqd on Aug 03, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2015

pdf

text

original

Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.

s LÊ MINH KIỆT

TRANG1

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Sự điện li - Định nghĩa: Sự điện li; chất điện li mạnh, yếu; - Cách biểu diễn phương trình điện li của chất điện li mạnh, yếu. 2. Axit - bazơ - muối. Định nghĩa: axit, bazơ, muối, chất lưỡng tính. Phân biệt axit, bazơ chất lưỡng tính. Phân biệt muối axit muối trung hòa. 3. pH của dung dịch: - [H+] = 10-pH (pH = -lg [H+] ) - pH của các môi trường (axit, bazơ, trung tính) 4. Phản ứng trao đổi ion: - Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. - Cách biểu diễn phương trình ion; ion rút gọn. *Phần nâng cao: - Định nghĩa axit, bazơ, chất lưỡng tính theo Bronsted. - Môi trường của dung dịch muối. II. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1: Xác định chất điện li mạnh, yếu, không điện li; viết phương trình điện li. Bài 1: Cho các chất: KCl, KClO3, BaSO4, Cu(OH)2, H2O, Glixerol, CaCO3, glucozơ. Chất điện li mạnh, chất nào điện li yếu, chất nào không điện li? Viết phương trình điện li. Bài 2: Viết phương trình điện li của những chất diện li mạnh sau: HClO, KClO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, Na3PO4 Bài 3: Viết phương trình điện li của H2CO3, H2S, H2SO3, H3PO4 (Biết các chất này chỉ phân li một phần và theo tứng nấc). Dạng 2: Tính nồng độ của các ion trong dung dịch chất điện li. Bài 1: Tính nồng độ mol/lit của các ion K+, SO42- có trong 2 lit dung dịch chứa 17,4g K2SO4 tan trong nước. Hưóng dẫn: Nồng độ của K2SO4 là CMK2SO4 = 17,4/174.2 = 0,05M Phương trình điện li: K2SO4 ----> 2K+ + SO420,05 2.0,05 0,05 Vậy [K+] = 0,1M; [SO42- ] = 0,05M Bài 2: Tính nồng độ mol/l của các ion có trong dung dịch HNO3 10% (Biết D = 1,054 g/ml). Hướng dẫn: CMHNO3 =
10.D.C % 10.1,054.10 = = 1,763M M 63

Phương trình điện li: HNO3 -----> H+ + NO31,673 1,673 1,673 Vậy [H+] = [NO3-] = 1,673M Bài 3: Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M có chứa số mol H+ bằng số mol H+ có trong 0,3 lít dung dịch HNO3 0,2M. Đáp án VHCl = 0,12 lit Bài 4: Tính nồng độ mol/l của các ion trong các trường hợp sau: a. Dung dịch CH3COOH 0,01M, độ điện li α = 4,25% b. Dung dịch CH3COOH 0,1M, độ điện li α = 1,34% Hướng dẫn: a. PTĐL: CH3COOH CH3COO- + H+ Ban đầu 0,01 0 0 Điện li 0,01.α 0,01.α 0,01.α Cân bằng 0,01 - 0,01.α 0,01.α 0,01.α Vậy [H+] = 0,01.α = 0,01. 4,25/100 = 0,000425 M b. [H+] = 0,00134 M Bài 5: Trộn lẫn 100ml dung dịch AlCl3 1M với 200ml dung dịch BaCl2 2M và 300ml dung dịch KNO3 0,5M.

Trang 1

Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.s LÊ MINH KIỆT

TRANG2

Tính nồng độ mol/l các ion có trong dung dịch thu được sau khi trộn. Hướng dẫn: Số mol chất tan trong từng dung dịch: nAlCl3 = 100.1/1000 = 0,1 mol nBaCl2 = 200.2/1000 = 0,4 mol nKNO3 = 300. 0,5/1000 = 0,15 mol Viết các phương trình điện li, tính số mol các ion tương ứng V = 100 + 200 + 3000 = 600 ml = 0,6 lit [Al3+] = 0,1/0,6 = 0,167 mol/l [Ba2+] = 0,4/0,6 = 0,667 mol/l [K+] = [NO3-] = 0,15/0,6 = 0,25 mol/l [Cl- ] =
0,03 + 0,08 = 1,83 mol/l 0,6

Dạng 3: Tính nồng độ H+, OH-, pH của dung dịch. Bài 1: Tính pH của các dung dịch sau: a. 100ml dung dịch X có hòa tan 2,24 lít khí HCl (ĐKTC) b. Dung dịch HNO3 0,001M c. Dung dịch H2SO4 0,0005M d. Dung dịch CH3COOH 0,01M (độ điện li α = 4,25%) Hướng dẫn: a. nHCl = 2,24/22400 = 10-4 mol CMHCl = 10-4/0,1 = 10-3 M Điện li: HCl -----> H+ + Cl[H+] = 10-3 M ==> pH = 3 b. [H+ ] = 0,001M = 10-3 ==> pH = 3 c. [H+] = 2.0,0005 = 0,001 = 10-3 ; pH = 3 d. [H+] = 0,01. 4,25/100 = 4,25.10-4 pH = -lg 4,25.10-4 Bài 2: Trộn lẫn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M ta được dung dịch D. a. Tính nồng độ mol/l của H2SO4, HCl và ion H+ trong dung dịch D. b. Tính pH của dung dịch D. c. Lấy 150ml dung dịch D trung hòa bởi 50ml dung dịch KOH. Tính nồng độ dung dịch KOH đem dùng. Hướng dẫn: a. nH2SO4= 200.0,05/1000 = 0,01 mol nHCl = 300.0,1/1000 = 0,03 mol V = 200 + 300 = 500ml = 0,5 lit CMH2SO4= 0,01/0,5 = 0,02M CMHCl = 0,03/0,5 = 0,06 M Viết phương trình điện li, tính tổng số mol H+: nH+ = 2.nH2SO4 + nHCl = 2.0,01 + 0,03 = 0,05 mol  0,05/0,5 = 0,1M + -1 b. [H ] = 0,1 = 10 => pH = 1 c. PTĐL: KOH -----> K+ + OHPTPƯ trung hòa: H+ + OH- -----> H2O Ta có: nKOH = nOH- = nH+ = 150.0,1/1000 = 0,015 mol Vậy CMKOH = 0,015.1000/50 = 0,3M Bài 3: Tính nồng độ mol/l của các dung dịch: a. Dung dịch H2SO4 có pH = 4. b. Dung dịch KOH có pH = 11. Bài 4: Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 (dd A); Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B). a. Tính nồng độ mol của dung dịch A và B.

Trang 2

1 gam Bài 3: Cho 300ml dung dịch NaOH 1. Các chất rắn Na2CO3. MgCO3.8 gam Zn(OH)2 thành 2 phần bằng nhau.1 0.25 lit dung dịch B.36 mol Số mol của AlCl3: 1. Na2S. Khối lương kết tủa Al(OH)3 = 0.1 = 0. Phần 1: Cho tác dụng với 150ml dung dịch H2SO4 1M.075 0.1 0. 4.3.06 0.06 0.12 gam Dạng 5: Nhận biết các ion dựa vào phản ứng trao đổi. Phần 2: Cho tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M.1 (mol) => mmuối = 0. Dạng 4: Bài tập về Hiđrôxit lưỡng tính. Bài 1: Chia 19. a. NaOH. K2SO4 và Na3PO4.1.0. CaCl2.06 a. Các dung dịch BaCl2. Bài 4: Không dùng thêm thuốc thử bên ngoài.1 gam. Tính pH của dung dịch. Na2SO4.1 0.075 (mol) => mmuối = 0. BaCl2.15 0.04 0.04. Na2CO3.15 M b.725 gam Bài 2: Chia 15. Na2CO3. Tính nồng độ các chất trong dung dịch thu được. Ca(HCO3)2.025 0 0. c. Na2CO3. Trang 3 .1 0.1 mol Phần 1: nH2SO4 = 150.4 = 0. (thể tích thay đổi không đáng kể).06/0. HCl. b.s LÊ MINH KIỆT TRANG3 b. Bài 2: Chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử hãy phân biệt các lọ mất nhãn chứa các chất sau: H2SO2.78 = 3. Đáp án: 17.143 = 10.15 0 Phản ứng 0.3 (mol) Sau phản ứng 0. Phần 2: Cho tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 1M.15 mol PTPƯ Zn(OH)2 + 2NaOH -----> Na2ZnO 2 + 2H2O Ban đầu 0.6 gam Al(OH)3 làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M.1/1000 = 0. b.06 0.05 0. Tính khối lượng muối tạo thành.1 0.8/99.15 mol PTPƯ: Zn(OH)2 + H2SO4 ----> ZnSO4 + H2O Ban đầu 0. HCl.1 0. Bài 1: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết: a. Trộn 2. Nồng dộ của NaCl = 0. viết phương trình ion rút gọn.75 lit dung dịch A với 2.075 (mol) Sau phản ứng 0.4 = 0.1 0.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Dạng 6: Đánh giá điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch.1. 161 = 16.1 Phản ứng 0.36 0.15 0 Phản ứng 0. NaCl.3 0. NaOH.1 gam Phần 2: Số mol của NaOH = 150. nồng độ của NaAlO2 = 0.1/1000 = 0.075.2 = 0. BaCO3 và CaCl2. MgCl2. hãy phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau: NaHCO3. Các dung dịch Pb(NO3)2. Bài 3: Chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: H2SO4. Al2(SO4)3. Tính khối lượng muối tạo thành. Hướng dẫn: Số mol của NaOH : 0.1 (mol) Sau phản ứng 0.75M.1 mol PTPƯ 3NaOH + AlCl3 ------> Al(OH)3 + 3NaCl Ban đầu 0.1 Phản ứng 0.2 M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng ở mỗi phần.3 PTPƯ: NaOH + Al(OH)3 -----> NaAlO2 + 2H2O Ban đầu 0.2 = 0. d.06 0 0. KCl.06 (mol) Sau phản ứng 0 0. NaCl. BaCl2. Các dung dịch Na2CO3.3/0. Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng. Hướng dẫn: Số mol Zn(OH)2 ở mỗi phần = 19.

khi xét về Zn(OH)2 là: A. f. Cu2+ và 4 anion Cl-. Dung dịch muối có pH < 7. b. Na . c. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH? Trang 4 . C. B. MgCl2 + ? ----> MgCO3 + ? b. a. hiđroxit lưỡng tính. a. III. Ba d. B. tạo thành chất kết tủa. NO3-. C.[OH-] = 10-14 Câu 4. Muối không còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THAM KHẢO Câu 1. Bazơ là chất nhận proton. c. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+ . e. HCO3 . pH = . axit mà phân tử có bao nhiêu nguyên tử H thì phân li ra bấy nhiêu H+. khi nói về muối axit: A. H2O B. OH . b. Chọn câu trả lời đúng về muối trung hoà: A. chất lưỡng tính. B. [H+] = 10a thì pH = a C. HNO3 d. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử. Na+. Sn(OH)2. Cu(OH)2 f. NaCl Câu 8. B. Câu 2. HS-. C. c. Na2SO3 và HCl Bài 2: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng theo sơ đồ dưới đây: a. Môi trường điện li. b. Câu 6. D. pH + pOH = 14 D. B. Ba(OH)2 c. HCl C. a. Câu 5. C. Ag+.s LÊ MINH KIỆT TRANG4 Bài 1: Trộn lẫn cá dung dịch những cặp chất sau. a. B. CaCl2 và AgNO3 b. A và C đúng. SO42-. D. ? + KOH ----> ? + Fe(OH)3 d. B. Chỉ ra câu trả lời sai về pH: A. NH4+. Tạo liên kết hiđro với các chất tan. Chọn câu trả lời đúng nhất. Trong các chất sau chất nào là chất ít điện li? A. B. NO3-. Muối có pH = 7. HCO3-. H+. Chọn câu trả lời đúng. hoặc C. Axit là chất nhường proton. B Câu 3. d. tạo thành chất điện li yếu. C. Theo Ahreniut thì kết luận nào sau đây là đúng? A. Hãy chọn câu trả lời đúng: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau: A. Ca3(PO4)2 + ? ----> ? + CaSO4 c. Câu 11. bazơ lưỡng tính. Ca2+ Ví dụ 4: Có 4 cation K+. a. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh . Câu 12. Hãy chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau: A. Zn(OH)2. axit mà một phân tử phân li nhiều H+ là axit nhiều nấc. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất trong nước? A. d. Dung môi không phân cực. Câu 10. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH. Fe2(SO4)3 và KOH d. H3PO4 là axit ba nấc . hoặc B. Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước. NaCl b. [H+].lg[H+] B. K+. Ba2+. Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau: A. D. hiđroxit trung hòa. Cl-. NaOH D.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. cặp chất nào có xảy ra phản ứng ? Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng ion rút gọn. ? + H2SO4 ----> ? + CO2 + H2O Bài 3: Có thể tồn tại các dung dịch có chưa đồng thời các ion sau được hay không? Giải thích (bỏ qua sự điện li của chất điện li yếu và chất ít tan). Muối có khả năng phản ứng với bazơ. Dung môi phân cực. C. AgCl e. Pb2+ b. D. Câu 9. SO42-. tạo thành chất khí . Có thể hình thành bốn dung dịch nào từ các ion trên? nếu mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion (không trùng lặp).D. Cả A. B. D. e. HCl A. C. Chọn những chất điện li mạnh trong số các chất sau: a. Fe(OH)3. D. D. hoặc A. C. KNO3 và Ba(OH)2 c. Fe3+ + 2+ c. D. f. Câu 7. Muối không còn có hiđro trong phân tử . CO32-. C.

B. Al. C. Fe2O3 B. Ba. 50 D. thì trong dung dịch đó có chứa: A. B. K2CO3. Các chất nào trong dãy sau đây vừa tác dụng với dung dịch kiềm mạnh. Câu 18. Sự điện ly là sự phân ly một chất dưới tác dụng của dòng điện.88g C.5M. vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh? A. Sự điện ly là sự phân ly một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy. 250 g C. Câu 15.2g B. ZnO.1M. 7. 6. Be. B. 0. Be.5 mol/l. D. NaCl và AgNO3. Câu 23.6g Na2CO3 vào 12g dung dịch H2SO4 98%. 1. 20ml. Dung dịch NaOH B. Zn(OH)2. ZnO. Câu 20. 18.5g NaCl và dẫn hết khí sinh ra vào 146g H 2O. AlCl3.→ H2O. Cho H2SO4 đặc tác dụng đủ với 58. C. Khối lượng dung dịch KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47g K2O để thu được dung dịch KOH 21% là: A. D. 0. Al2O3. C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4 D. Zn. CaO. D.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. 1. Be. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3 C. Al2O3. D. Dung dịch AgNO3 Câu 19. 30 B. Câu 22.16g C. 0. 25ml. C. ZnO. 3.6g và 16.075M. 25 Câu 27. AlCl3 và Na2CO3.2g và 14. 22.5M B. 2 C. Al2O3. ZnO. Cho 10 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2SO4 0.1g và 9. 20 C. Trộn 20ml dung dịch HCl 0. Pb(OH)2.2g và 16. C. 354. B. Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M vơi 50 ml dung dịch H 3PO4 1M thì nồng độ mol của muối trong dung dịch thu được là: A. Ba(OH)2. 18. ZnO. Al. NaHCO3. D. Pb(OH)2.8 mol Al2(SO4)3. Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OH. HNO3. Al. NaCl. Câu 26. Phương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng hoá học nào sau đây? A. 3 D.5 mol/l và 3.5 mol/l. Na2CO3 C.33M. sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch? Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. NH4NO3. 1. 0. C.8g kết tủa keo. Nếu sự pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol là: A. KOH. 320g D. 1. Mg(HCO3)2. (NH2)2CO. NaOH. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là: A. Zn. Pb(OH)2. NaNO3. Cho 10. 1.1g 2Câu 16. 24.5 mol/l. 2 mol/l và 3 mol/l.66M. 0. Dung dịch Ba(OH)2 D. Trong các cặp chất sau đây. Cả A và B đều đúng. Cho 200 ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl 3 1M thu được 7.5g B. Lượng SO3 cần thêm vào dung dịch H2SO4 10% để được 100g dung dịch H2SO4 20% là: A. CH3COONH4. 0. 1. B. Dãy chất rắn có thể tan hết trong dung dịch KOH dư là: A. Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0.5g Câu 24. Sự điện ly là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch. Al(OH)3. Có bốn lọ đựng bốn dung dịch mất nhãn là: AlCl3. Câu 17. FeO. D. Dung dịch H2SO4 C. D. 1. Na2O. Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào trong các chất sau? A. cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch? A. C. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện ly? A.s LÊ MINH KIỆT TRANG5 A. Câu 14. A và B đúng. Zn(OH)2 Câu 13.85g B. Al2O3 D. D. HCl + NaOH → H2O + NaCl B. Al2O3. C. 1.2M C. Zn. 400g Câu 25. B. Al(OH)3. K2O. Sụ điện ly thực chất là quá trình oxi hoá khử. 10ml.6 mol SO4 .05M với 20ml dung dịch H 2SO4 0.66g D. Trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M.15M Câu 28.2 mol Al2(SO4)3.4 mol Al3+.5 Trang 5 . ZnO. HNO3 và NaHCO3.16g D.44M. Na2SO4. NaAlO2 và KOH. 8. Cho các chất rắn sau: Al2O3 ZnO. 2. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là: A1 B. B. Nồng độ % của axit thu được là: A. 15ml. NH4Cl. Nồng độ mol của dung dịch KOH là: A. B.6M D. Câu 21.

Cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch axit có pH = 4? A. P2O5 + H2O 4. sản xuất. Phân bón: .PTN: NH4 + Ca(OH)2 + .3M cần để trung hoà 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0.PTN: P + HNO3 đặc . NH4NO2N2NONO2NaNO3NaNO2.Tính chất hóa học: tính oxi hóa – tính khử. c.PTN: NaNO3 + H2SO4đặc . B. Trang 6 . ở nhiệt độ cao hoạt động mạnh (tính oxi hóa – tính khử). 200ml D. d.s LÊ MINH KIỆT TRANG6 Câu 29.CN: H2 + N2 NH3 + axit.1M là: A. nhiệt phân NH4NO2 2 2 3 - Tính chất Tính khử Tính bazơ Tác dụng với dung dịch kiềm. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: 1. Hợp chất: Tên Amoniăc Muối amoni CTHH NH3 NH4+ (NH4)xX Axit nitric Muối nitrat Axit photphoric HNO3 NO3 - Photpho 1s 2s 2p 3s 3p . PPH3P2O5H3PO4Ca3(PO4)3CaSO4.Thành phần nguyên tố .CN: Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc .Định nghĩa . Có 10ml dung dịch axit HCl có pH = 3. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1: Phương trình phản ứng – giải thích Bài 1:Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau:(ghi rõ điều kiện nếu có) a.CN: NH3 ---> NO---> NO2--->HNO3 H3PO4 .Các tính chất biến đổi theo chiều tăng điện tích (N----> Bi) 2. Đơn chất: Nitơ Cấu hình Tính chất hóa học Điều chế 3. oxit axit . 90ml B. apatit 2 2 6 2 3 1s 2s 2p Bền ở nhiệt độ thường. Thể tích dung dịch HCl 0.PHOTPHO I. 100ml. (phốt pho trắng hoạt động hơn phốt pho đỏ). Nhóm VA: . trung bình. bảo quản. II. quặng photphorit. 100ml C. vai trò. 40ml Câu 30. N2NH3(NH4)2SO4NH3NO.Một số loại phân: công thức hóa học.. 10ml D.. 150ml C. dễ tan Nhiệt phân Đa a xit. Phản ứng nhiệt phân Tính axit Tính oxi hóa mạnh Điện li mạnh. Không có tính oxi hóa Điều chế .Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.Cấu tạo nguyên tử . 250ml CHƯƠNG II: NITƠ . N2O5HNO3NONO2HNO3Cu(NO3)2CuO b.1M và Ba(OH) 2 0.

a.s LÊ MINH KIỆT TRANG7 Bài 2: Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau(ghi rõ điều kiện nếu có).Từ không khí . N2 + O2  ? h. N2.NaOH. Hỗn hợp các khí tác dụng với nhau. b. c. Cu(NO3)2.NH4+.nóng)  ? + NO2 + ?. NO2 + NaOH  ? g. Bài 3: Lập phương trình phản ứng oxi hóa –khử theo sơ đồ cho sau: a. c.N2. H3PO4 +KOH ? d. Bài 3. Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các dd: HNO3. Hãy lập sơ đồ sản xuất phân amophat và điamôphôt. Ví dụ: Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 (đktc)để điều chế được 51 gam NH3 . Fe3+ và NO3-. Giải: Trang 7 . AgCl? b. Bài 4. C + HNO3(đ)  ? + NO2 + ? c. AgNO3  ? + NO2 + ? Bài 4.NH3.Biết hiệu suất của phản ứng là 25%. Dạng 3. Bài 2. H2. Cl2 + NH3  ? f. V:thể tích(l). hãy phân biệt các dung dịch : a. Bài 5. c.(NH4)2SO4. Nhận biết các khí chứa trong các lọ mất nhãn sau: a. a. SO2. Na2SO4 và (NH4)2SO4. Hãy giải thích: a. NH4Cl. CO2.than và nước. Hiện tượng khi quẹt đầu que diêm vào lớp thuốc ở hộp diêm .Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. SO2 . nước và photpho. Tại sao dung dịch NH3 có thể hòa tan các kết tủa của Cu(OH)2. HCl.NH4+. Fe + HNO3(đ. d.K2CO3và CaCl2.? Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa-khử? Xác định vai trò các chất trong phản ứng. b. f. Dạng 2: Nhận biết Bài 1. CO2. T(oK) =273 + t(0C). d. hãy chứng tỏ sự có mặt của các ion sau trong dd. HCl.CO. Hiện tượng khi cho NH3 tiếp xúc với oxi và với clo. S + HNO3 ? b. HNO3 và H3PO4. HNO3 và H2SO4. Lưu ý : . Fe(NO3)3 ? + NO2 + ?. PO43-và NO3-.4/273. R=22. a. Cl2. số mol chất khí được áp dụng bởi công thức: PV=nRT Trong đó: P : áp suất(at). . NH4NO3. NH3. b. CuO + NH3 ? e. d. Hãy lập sơ đồ sản xuất phân đạm NH4NO3.Từ không khí. NO.Hiệu suất tính theo chất tham gia: H=Lượng chất tham gia lí thuyết x 100%/lượng chất tham gia thực tế. NH4Cl + NaOH ? c. Tại sao H3PO4 không có tính oxi hóa như HNO3 . H3PO4 + Ca(OH)2 . FeO + HNO3(loãng) ? + NO + ?. Bằng phương pháp hóa học. than. Zn + HNO3(loãng)  ? + NH4NO3 + ?. e.Hiệu suất tính theo sản phẩm: H =Lượng sản phẩm thực tế x 100%/Lượng sản phẩm lí thuyết . Bằng phương pháp hóa học. b. b. Na2SO4 và K2SO4. -Điều kiện khác điêu kiện tiêu chuẩn.

Tính % khối lượng mỗi kim loai trong hỗn hợp.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Đáp số: a.5 l Bài 2. Cho dung dịch KOH đến dư vào 50 ml dung dịch (NH 4)2SO4)2 1M đun nóng nóng nhẹ. a.5 mol/l Bài 3.24 l Dạng 5:. b. SO42. N2 . áp suất của hỗn hợp khí lúc đầu là 372 at và nhiệt độ là 427 0C. Tính nồng độ mol/l của các ion NH4+. c. Tính áp suất của hỗn hợp khí sau phản ứng biết nhiệt độ trong bình đươc giữ không đổi. 0. Tính số mol N2 và H2 có lúc đầu. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. viết phương trình phản ứng.3. a. Hòa tan 4.72 l khí không màu hóa nâu trong không khí bay ra.375 mol n(H2SO4) = 1/2 n(NH3) = 0.5 mol CM (NH4)2SO4)2= 0. a. Hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ số mol là 1:3 được lấy vào bình phản ứng có diện tích 20 l. b. 334. dư thì có 6. Đáp số: 11.1 l Bài 2. 116.1 l Bài 3.25=6(mol).48 l NH3 (đktc) vào lượng nước vùa đủ 100 ml dd. Tính số mol H2SO4 đủ để phản ứng hết với lượng khí này để tạo ra (NH4)2SO4. Khí nào không phản ứng hết còn thừa bao nhiêu lít ?( thể tích các khí đo ở cùng điều kiện ) Đáp số : 0. ĐS b. c. ĐS 1mol/l. có tỉ lệ 1:1 về số mol đi qua ống đựng xúc tác Pt nung nóng. 0. các khí đo ở đktc.100/2. N2O.5 l NH3( đktc) đi qua ống đựng CuO nung nóng thu được một chất rắn X.4 l amoniac (đktc). N2 = 32. Bài 1.2(l).4/22.8 at + Dạng 4: Tính chất hóa học của NH3 và NH4 Ví dụ Có 8.64 mol c.Tính thể tích NO 2 tạo thành và thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng.V(H2)=403. NO. Tính số mol và số lít chất khí bay ra ở đktc ĐS 0.100/2. c. Oxit kim loại + HNO3 loãng. 9 g c.s LÊ MINH KIỆT TRANG8 N2 + H2  NH3 n(NH3)=51:17=3(mol) H=25%. Kim loại nhiều hóa trị  hóa tri cao nhất.25=18(mol). n(NH3) = 8. Cho vào dung dịch này 100 ml H 2SO4 1 M. Tính V HCl 2M đủ để tác dụng với X. Giải: Trang 8 . Tính lượng CuO đã bị khử. Suy ra: n(N2)=3. đặc. Dẫn 1lít hỗn hợp NH3 và O2.1 mol.V(N2 )=134. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. NO2. Ví dụ Cho 11 g hỗn hợp Al va Fe vào dung dịch HNO 3 loãng. Giải 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4. Trộn 3 lit NO với 10 không khí.oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. n(H2)= 3.1875 mol Bài 1.2 mol b.4 mol H2 = 97.và muối amonisunfat thu được. Tính số mol các khí trong hỗn hợp sau phản ứng biết hiệu suất của phản ứng là 20 %. Lưu ý: KL + HNO3 --> muối nitrat + sp khử + nước Sp khử NH4NO3 . Kim loại.4(l). Viết phương trình phản ứng giữa CuO và NH3 biết trong phản ứng số OXH của N tăng lên bàng 0. b. Cho 1. 2.4 = 0.( thể tích khí đo ở đktc).

4g. Tính phần trăm khối lượng của hợp kim.mCu=12. Chia hỗn hợp Cu và Al làm hai phần bằn nhau.8 g hỗn hợp Fe. b.4 g mFe=5.s LÊ MINH KIỆT TRANG9 a.8g.2. Có 26 g hỗn hợp Fe.%Al=30% Bài 3. b.02 mol b. Nếu hòa tan hoan toàn hỗn hợp trên vào dung dịch HCl dư thì có 2.32 g Cu tác dụng vừa đủ với 240 ml dung dịch HNO 3 thì thu được 4.Tính nồng độ mol/l của dung dịch axit ban đầu. %FeO=24.dư thì thu được 560ml khí N2O(đktc).1.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp .6% Dạng 7. b. Cũng lưọng hỗn hợp trên nếu hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HNO 3 loãng. a.6g m(FeO)=6. %Fe=21.96 lit khí màu nâu đỏ bay ra . Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 6. x+y = 0.6g c. Nhiệt phân muối nitrat Lưu ý: Trang 9 . Đáp số: a.24 lít khí H2 (đktc). Fe + 4 HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2 H2O. c.8g mFe=11. Dung dịch HNO3 hỗn hợp Zn và ZnO tạo ra dung dịch có chứa 8 g NH4NO3 và 113. b.9% % Fe3O4= 53.2g Bài 4. FeO.y= 0.Viết phương trình phản ứng xảy ra. Phần 1: cho vào dung dịch HNO3 đặc . Fe3O4.92 b.%Al=87.Tính phần trăm khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp ban đầu. a.2g Bài 5.Tính số mol mỗi khí đã bay ra. Phần 2: cho vào dung dịch HCl thì có 8.9%.%Cu=70%.48 lit môt chất khí đỏ bay ra (đktc). dư thì thu được 3. Đáp sô: a.928 lit khí (đktc) hỗn hợp gồm khí NO và NO2 bay ra.%Al= 49.mAl=5.y lần lượt là số mol của Al. Một phầncho vào dung dịch HNO3 đặc .36 lít môt chất khí không màu hóa nâu trong không khí ( thể tích khí đo ở đktc).Fe.96 lít khí bay ra (đktc). a. Cu và Al chia làm hai phần bằng nhau.86 g hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng .5%. n(NO) = 0. c.9%.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.4 g Zn(NO3)2 Tính thành phần khối lượng của hỗn hợp.1% %Fe= 50. Bài 1. c. Đáp số % Mg=12. b.2 mol n(NO2) = 0.48g m(Fe3O4)=13.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. m(Fe)=5. Đáp sô: mZn =26g mZnO=16. Một lượng 8. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.8g mAl=10.1% Bài 2. mAl= 5. Đáp sô: mCu=12.nguội thì thu được 8.Viết phương trình phản ứng xảy ra.nguội thì thu được 4. CM(HNO3) = 2 M Bài 6. Cho 1. Gọi x. Đáp sô:b.72lít bay ra. Có 34. Al + 4 HNO3  Al(NO3)3 + NO + 2 H2O.3 27x+56y =11 Suy ra x= 0.

Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp đầu. b. b. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước thì còn dư 1. n(NO2) = 0.05 mol Bài 2. n(NO2) = 2n(Cu(NO2)2 = 2x0. Hỏi nhiệt phân muối nitrat của kimloại gì.5 atm nung nóng để nhiệt phân hết muối thu được 4 g chất rắn và nhiệt độ troong bình là 136.6% Bài 3.872 atm Trang 10 . Tính nồng độ % của dung dich axit a.2 mol n(O2) = 0.5 g m(Cu(NO3)2 = 18. m(NaNO3) = 8.008 l Bài 4 . Tính áp suất p biết rằng diện tích của bình không đổi và thể tích của chất rắn không đáng kể.4 g Cu(NO3)2.4 l n(O2) = n(NO2)/2 = 1/4 mol V(O2) = 22. Tính số mol các chất khí thoát ra. a. Xác định công thức của muối nitrat. thu được 55.2 g muối Pb(NO3)2. để nguội và đêm cân thì thấy khối lượng giảm đi 54 g a. Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã tham gia phản ứng. Tính thể tích chất khí thu được ở đktc. Sau khi nung nóng 9. Khi nhiệt phân hoàn toàn 13. b. ĐS a. Nung nóng 27. 2Cu(NO3)2  CuO + 4NO2 + O2 2. ĐS : 10. không bị hấp thụ ( lượng O2 hòa tan không đáng kể) a.5 mol. 50% b. ĐS Pb(NO3)2 Bài 5.4/4 =5.8 g b. Tính số mol các chất khí thoát ra. Sau một thời gian dừng lại.4/188 = 0.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. 188 g 216 g n? 54 g khối lượng Cu(NO3)2 bi phân hủy: m(Cu(NO3)2) = 2x188x54/216 = 94 g n(NO2) = 4n(O2) = 2n(Cu(NO2)2 n(Cu(NO3)2 = m(Cu(NO3)2)/M(Cu(NO3)2) = 9. b. thì thu được 6.243 atm và một oxit.3 g hốn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2.6 l Bài 1.24 g muối nitrat của kim loại thì thu được 2l hỗn hợp khí NO 2 và O2 đo ở 30 0C và 1.50c. Trong một bình kín dung tích 1 lít chứa Nitơ và 9. 12. áp suất p. Hóa trị của kim loại không đổi trong quá trình nhiệt phân.s LÊ MINH KIỆT t0 TRANG10 M(NNO3)n – ---> M(NO2)n + n/2 O2 ( từ Li  Na ) 2M(NNO3)n –t0---> M2On + 2nNO2 + n/2 O2 ( từ Mg  Cu) M(NNO3)n –t0---> M + nNO2 + n/2 O2 ( kim loại sau Cu) Phưong pháp: Viết phương trình nhiệt phân muối nitrat Tính khối lượng muối giảm mgiảm = mkhí = m ban dầu – mchất rắn còn lại lập tỉ lệ => khối lượng muối Ví dụ: Nung nóng một lượng muối Cu(NO 3)2. a.5 =1 mol V(NO2) = 22.12 l khí (đktc).16 g chất rắn.4 g một muối nitrat của kim loại đo ở 273 0 C và 0. ĐS : a. Tính hiệu suất của phản ứng phân hủy. Nung nóng 66. Cu 4.4g chất rắn.

25% NH3. H2 và NH3 trong công nghiệp. NaNO3 tinh thể và dung dịch HCl đặc. lượng kết tủa tăng dần đến không đổi. ns2np4 C. C. Câu 3. bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng cho đất. NO2 và O2. D. NH3 + H2O ‡ ˆ ˆ NH4+ + OH→ N2 + 3Cu + 3H2O Câu 16. B. Ag và NO2. C. NO2 và O2. B. N2 và O2. B. KNO3. D. C. xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. D. KNO3 và S. Câu 11. NH3. NH4Cl. C. KClO3. Cu và NO2. A. các hoá chất cần sử dụng là: A. D. HCl. Câu 7. người ta đã sử dụng phương pháp náo sau đây? A. Trong số các nhận định sau về các nguyên tố nhóm VA. ns2np3 B. nhận định nào sai? Từ nitơ đến bitmut: A. C. xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. Câu 9.s LÊ MINH KIỆT TRANG11 III. B. C đúng. 25% H2 và 50% N2. N2 và CO2. bù đắp các nguyên tố dinh dưỡng và vi lượng đã bị cây trồng lấy đi. lượng kết tủa tăng đến không đổi. chất này có công thức hoá học là: A. Kết quả khác. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA được biểu diễn tổng quát là: A. D. Câu 15. Cho hỗn hợp gồm N2. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho tới dư. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây? A. B. Ag2O. D. Câu 5. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là: A. B. D. C và S. KNO2. D. Nén và làm lạnh hỗn hợp. 25% N2. B. Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2. B. để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành: A. CuO và NO2. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 to ˆ ˆ† C. C. Thuốc nổ đen là hỗn hợp của các chất nào sau đây? A. xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. B. B. màu trắng sữa. màu vàng. NH3 hoá lỏng. độ âm điện giảm dần. Cho hỗn hợp đi qua CuO nung nóng. C. C. C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H 2SO4 đặc. Dung dịch NaNO3 và dung dịch H2SO4 đặc. nhiệt độ sôi của các đơn chất tăng dần. Phản ứng hoá học nào sau đây chứng tỏ amoniac là một chất khử mạnh? A. ns2np5 Câu 2. có tính khử mạnh. amoniac là một bazơ. C. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. giữ độ ẩm cho đất. Câu 14. Dung dịch NaNO3 và dung dịch HCl đặc. màu nâu. Amoniac có khả năng phản ứng với nhiều chất. Câu 4. nguyên tử N trong amoniac ở mức oxi hoá -3. 25% NH3và 50% H2. nguyên tử N trong amoniac có một đôi electron tự do. hoặc đưa muối AgNO3 ra ngoài ánh sáng sẽ tạo thành các hoá chất sau: A. NO2 và O2. không màu. màu đen sẫm. Câu 10. (n -1)d10 ns2np3 D. Khí nitơ (N2) tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do nguyên nhân nào sau đây? Trang 11 . 25% N2. KNO2 và O2. bởi vì: A. B. KNO2 và NO2. Khi nhiệt phân Cu(NO3)2 sẽ thu được các hoá chất sau: A. CuO. C. Ag. C. tính phi kim giảm dần. D. H2 và NH3 có tỷ khối so với hiđro là 8. NaNO3 tinh thể và dung dịch H2SO4 đặc.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch nước vôi trong. Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng“. B. tính axit của các hiđroxit tăng dần. Khi nhiệt phân. NH3 + HCl → NH4Cl B. Câu 13. C. B. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc. Vì sao cần phải sử dụng phân bón trong nông nghiệp? Phân bón dùng để A. D. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THAM KHẢO Câu 1. D. B. KNO2. 2NH3 + 3CuO  D. N2. làm cho đất tơi xốp. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Hiện tượng quan sát được là: A. xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. Cu. Câu 6. Câu 8. C và S. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Dung dịch HNO3 đặc. KClO3 và C. NO2 và O2. Câu 17. Ag2O và NO2. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. D. Khi nhiệt phân muối KNO3 thu được các chất sau: A. Sau đó lượng kết tủa giảm dần cho tới khi tan hết thành dung dịch màu xanh đậm. C. Câu 12. D. lượng kết tủa tăng dần. 25% H2 và 50% NH3. D.

Photpho đỏ không độc hại đối với con người. Sau khi làm thí nghiệm với P trắng. nguyên liệu là hỗn hợp không khí dư trộn amoniac. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 Câu 30. Dung dịch axit sunfuric loãng.Rh). Dung dịch natri hiđroxit. Phân tử N2 có liên kết ba rất bền vững. B. Để tách Al2O3 nhanh ra khỏi hỗn hợp với CuO mà không làm thay đổi khối lượng của nó.32g (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư. cần có chú ý nào sau đây? A. 4. C. một loại phân bón phức hợp là: Trang 12 . Câu 23. B. Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại (Cu)? A.4 và 6. bởi vì: A. D. D. Câu 29. 5. 4AgNO3  D. 0. Ca(H2PO4)2. Trước phản ứng. Câu 26. B. B. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl. C. D. làm sạch bụi và các tạp chất để: A.s LÊ MINH KIỆT TRANG12 A.4 và 5. 2KNO3  B. 4. tăng hiệu suất của phản ứng. C. 4Fe(NO3)3  → 2Ag2O + 4NO2 + O2 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2 Câu 32.4. hỗn hợp cần được làm khô. có thể dùng dung dịch nào sau đây? A. Cho 11. Công thức hoá học của amophot. rồi cân thấy khối lượng giảm 0. Công thức hoá học của supephotphat kép là: A. Dung dịch FeCl3. tránh ngộ độc xúc tác (Pt .54g. B. Câu 24. 4NH3 + 5O2  B. Dung dịch muối Na2CO3. B. C. (NH4)3PO4 D. C đều đúng. C. D.0g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO 3 loãng dư. các dụng cụ đã tiếp xúc với hoá chất này cần được ngâm trong dung dịch nào để khử độc? A.49g. B.thường dùng thuốc thử AgNO3. Câu 18. D. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 Câu 21.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Phản ứng hoá học nào sau đây không đúng? to to A. Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng. Ca3(PO4)2. Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. Photpho đỏ không dễ gây hoả hoạn như photpho trắng. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3.94g Câu 25. Cho 1.6 và 6. D. C. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. Photpho đỏ được lựa chọn để sản xuất diêm an toàn thay cho photpho trắng vì lí do nào sau đây? A. Dùng cặp gắp nhanh mẩu P trắng ra khỏi lọ và ngâm ngay vào chậu đựng đầy nước khi chưa dùng đến. C. 4NH3 + 3O2  → 2N2 + 6H2O → 4NO + 6H2O C. 0. bởi vì: A. Dung dịch kiềm NaOH. Tạo ra dung dịch có màu vàng.6 và 5.6. Trong công nghiệp sản xuất axit nitric. 0. Khối lượng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là: A. Câu 22. B. tăng nồng độ chất phản ứng. Tạo ra kết tủa có màu vàng. Tạo ra dung dịch có màu vàng. Dung dịch amoniac. (NH4)2HPO4 C. B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.4g D. Dung dịch axit HNO3.92g H3PO4. Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại. Muối thu được là: A. C. C. NH4H2PO4.5g. 9. Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là: A. Pt − Rh A. làm nguội. đun nóng thu được một sản phẩm khi. Dung dịch axit clohiđric. B. D. Tạo ra kết tủa có màu vàng. 2Cu(NO3)2  → 2KNO2 + O2 → 2CuO + 4NO2 + O2 o o t t C. B. C. Câu 19. B. Dung dịch muối CuSO4. 5. vì một lí do khác. D. Cầm P trắng bằng tay có đeo găng. Có thể để P trắng ngoài không khí. B. C. D.72lit khí NO (đktc) duy nhất. Photpho trắng là hoá chất độc. thu được 6. Khi làm thí nghiệm với photpho trắng. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. D. Dung dịch HCl. Phân tử N2 có liên kết cộng hoá trị không phân cực. Tránh cho P trắng tiếp xúc với nước. CaHPO4. B. Câu 31. D. Câu 20. Tạo ra khí có màu nâu. hại. Câu 27. Tạo ra khí có màu nâu. Câu 28.6.4. Phân tử N2 có liên kết ion. Dung dịch axit HCl. A. Phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra trong tháp tiếp xúc của nhà máy sản xuất axit nitric? 900o C . C. Để nhận biết ion PO43. 2NO + O2 → 2NO2 D.

D. (NH4)2HPO4 và Ca(H2PO4)2. Axit HNO3 có thể tác dụng với hầu hết kim loại trừ Au và Pt. CHE: ns2np2 . 8. 11.6 gam.s LÊ MINH KIỆT TRANG13 A. 10.12 gam. 5. 1. 0.01mol khí NO.Tính khử . C. Axit HNO3 có thể tác dụng với một số phi kim như C. D. B. B. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. D.Tính oxi hóa Từ các chất có trong tự nhiên Silic (Si) 1s22s22p63s23p2 .2 gam. 1.015mol khí N2O và 0.35 gam. thành phần: C. Trong tất cả các phản ứng axit . Câu 34. Pb . C.448 lit khí NO duy nhất (đktc). S. Câu 35. D. Nhóm Cacbon: .Tính oxi hóa PTN: SiO2 + Mg CN: SiO2 + CaC2 Trang 13 . Cacbon (C) CHE Tính chất Điều chế 1s22s22p2 .10 gam. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. B. Hoà tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0.SILIC I. Giá trị của m là: A. C. CHƯƠNG III: CACBON . Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0. Giá trị của m là: A. Ca(H2PO4)2.Vị trí: nhóm IVA. Sn. Axit HNO3 có thể tác dụng với nhiều hợp chất hữu cơ. Nhận định nào sau đây về axit HNO3 là sai? A.Các tính chất biến đổi có quy luật của đơn chất và hợp chất: C-----> Pb. 13.bazơ. Si.80 gam. Đơn chất.56 gam. HNO3 đều là axit mạnh. Câu 33. 2.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.5 gam.Tính khử . B. C. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2. Ge.

) Cacbon monoxit CO Axit cacbonic H2CO2 Muối cacbonat CO32- Silic đioxit SiO2 Axit Silixic Muối Silicat H2SiO3 Là axit rất yếu (< H2CO3) SiO32Chỉ có muối của kim loại kiềm tan được. CN: C + H2O C+ CO2 CO2 + H2O 3.. CO2 → C → CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2 b. độc Là một oxit không tạo muối. 4. Là một oxit axit Tính oxi hóa yếu Khí. Trình bày hiện tượng xảy ra khi sục khí CO2 qua ndung dịch Ca(OH)2.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Bài 6. thạch anh. Bài 1. nặng hơn KK. Giải thích. Viết các phương trình phản ứng xẩy ra khi cho C tác dụng với: Ca. Khái niệm. Cát thạch anh → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 c. thành phần. Bài 4: Viết các phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho CO2 đi qua dung dịch NaOH. bazơ Nhiệt phân Không tan trong nước Tan chậm trong dung dịch kiềm Tan trong dd HF Có trong tự nhiên ( cát. Al. II. bền.. Tên Cacbon đioxit CTHH CO2 Tính chất Khí. Hợp chất.PTN: CaCO3 + HCl . Công nghiệp silicat. Viết phương trình theo chuyển hóa sau: a. Ba(OH)2 dư.CN: nhiệt phân CaCO3 C + O2 PTN: HCOOH/ H2SO4 đặc. xi măng.giải thích. CaO. Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn của dung dịch NaHCO 3 với từng dung dịch H2SO4 loãng. KOH. CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2 → C → CO → CO2 Bài 2. Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Si Bài 7. đồ gốm. Bài 3. Bài 5. Silic đioxit → natri silicat → axit silisic → silic đioxit → silic b. Là chất khử mạnh Kém bền Phân li 2 nấc Tạo được 2 loại muối (cacbonat và hiđrocacbonat Dễ tan Tác dụng với axit.s LÊ MINH KIỆT TRANG14 Điều chế . Hoàn thành các phản ứng sau: a. phương pháp sản xuất thủy tinh. Từ silic đioxit và các chất cần thiết viết phương trình hoá học để điều chế axit silixic Trang 14 . Al2O3. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1: Phương trình phản ứng .

PTPƯ: CaCO3 ----> CaO + CO2 x x x MgCO3 ----> MgO + CO2 y y y Theo đề bài ta có phương trình: 56x + 40y = (100x + 84y)/2 Hay x/y = 1/3 100% = 28. CO2. . Viết phương trình hóa học cuả phản ứng mô tả thủy tinh bị axit HF ăn mòn. 100 x 100 x Trang 15 . BaCO3.s LÊ MINH KIỆT TRANG15 Bài 8.4 = 26. Phân biệt muối Na2CO3 và Na2SO3? b. Dạng 4: Bài tập về muối cacbonat. Các khí Cl2. Chất rắn NaCl. HCl. a. H2SiO3 và HCl.8g bã rắn.03. Các khí CO. Hướng dẫn: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng. thu được 17. Tính m. NaCl. cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua. Các khí SO2. thu được dung dịch A và 0.2 mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mhh +mBaCl2 = mkết tủa + m  m = 24. Dạng 2: Nhận biết. Na2SO4. Bốn chất lỏng: H2O.92 lít(đktc) khí và 31.672/22.4 = 0. NH3. Hướng dẫn: Gọi x là số mol của CaCO3. Na2SO4.4 gam hỗn hợp Na2CO3. CO2. Có 2 dạng thường gặp: phản ứng nhiệt phân và phản ứng trao đổi (với axit---> khí.59% Bài 4: Đem nhiệt phân hoàn tòan 15 gam muối cacbonat của một kim loại hóa trị II.Na2CO3 (chỉ dùng thêm CO2 và nước) c.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.11 = 14.33 gam Bài 3: Khi nung 30 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. CO. K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2.63%. sắp xếp các axit theo chiều tăng dần tính axit đó. SO2. Tính thành phần % theo khối lượng các chất ban đầu. O2 và H2 c. viết PTPƯ chứng minh. Na2CO3 (Chỉ dùng thêm HCl loãng) b. SO2 và SO3 (khí) d.41% Vậy % CaCO3 = 100 x + 84 y 100% = 100 x + 252 x %Mg = 71. d. Phân biệt SiO2. Lọc tách kết tủa. Sau phản ứng thu được 39. Đáp án: CaCO3 Bài 5. Al2O3 và Fe2O3 Bài 4. Cứ 1 mol CO2 sinh ra thì khối lượng muối clorua tăng lên so với muối cacbonat là 11 gam Theo đề nCO2 = 0. Các khí CO2. Biết rằng thành phần chủ yếu của thủy tinh là Na2SiO3( Na2O. Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. NH3 và N2 b. Khi nung một lượng hiđrocacbonat của kim loại hóa trị 2 và để nguội.4 + 0. Dẫn hết khí sinh ra vào 200 gam dung dịch NaOH 4% (vừa đủ) thì thu được dung dịch mới có nồng độ các chất tan là 6. Bài 1: Bằng phưong pháp hóa học hãy phân biệt: a.2. Na2CO3. CO2 Bài 2: Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các chất sau: a. Có một hỗn hợp khí gồm cacbon monooxit.672 lít khí (đktc).SiO2) và CaSiO3(CaO. với muối ---> kết tủa) Bài 1: Cho 24. NH4Cl. NaCl (không dùng thêm hóa chất nào khác) Bài 3. Bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh sự có mặt của các khí trên trong hỗn hợp.6 gam. Cho các axit sau H2CO3(1). Bài 2: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO3 và N2CO3 bằng dung dịch HCl dư. Xác định tên và khối lượng muối hiđrocacbonat trên.208 -39. hiđro clorua và lưu huỳnh đioxit. N2. Chất rắn BaSO4. Xác định công thức muối đem nhiệt phân.4 gam kết tủa. Các dung dịch NaOH. y là số mol của MgCO3.SiO2) Bài 9. Tính m Hướng dẫn: n BaCl2 = nBaCO3 = 0.03 mol Vậy khối lượng muối clorua: m = mcacbonat + 0. BaCO3. Na2CO3.

Khi cho 22. Trang 16 . Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp muối.02x/y = 0. Có hỗn hợp 3 muối NH4HCO3.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Bài 6. Lưu ý: CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa hcọ. Tính a Đáp án: a = 10 gam Bài 4.015 ==> 0. Vậy VCO = 0. bảo toàn nguyên tố.02 CO2 + Ca(OH)2 ------> CaCO3 + H2O 0.5kg đá vôi chứa 92% CaCO3 thu được bao nhiêu ml khí CO2(đktc). C.015/0. B. Xác định phần trăm về thể tích và khối lượng của hỗn hợp khí trên. Đốt cháy hoàn toàn 68g hỗn hợp khí H 2 và CO cần dùng 89.6 lít (đktc) khí CO 2 đi qua than đốt nóng đỏ rồi cho sản phẩm thu được đi qua ống đốt nóng đựng 72g oxit của một kim loại hóa trị 2. CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Phương pháp: bảo tòan electron.6 lít (đktc). Bài 1. k Kiểu đề bài: .48 lít khí O 2(đktc) sinh ra 1 hỗn hợp gồm hai khí. Cho 3. Xác định thành phần phần trăm về hỗn hợp khí ban đầu. Bài 7.s LÊ MINH KIỆT TRANG16 Đáp Bài 6.Cho lượng bazơ tham gia phản ứng hoặc lượng muối thu được.2 gam hỗn hợp CuO. Xác định công thức phân tử của FexOy.015 mol Phản ứng : FexOy + yCO ----> xFe + yCO2 0. Ca(OH) 2. FeO nung nóng thu được 13. Khi cho hỗn hợp khí sản phẩm này qua dung dịch Ca(OH) 2 thu được 20.3..6 lítkhí O2(đktc).Cho khí CO 2 tác dụng với dung dịch NaOH.8 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với dd HCl sinh ra 896 ml khí.6g C trong bình kín chứa 4.2 bã rắn.22g/ml) để hấp thụ hết lượng khí CO2 đó.1). Hướng dẫn: áp dung ĐLBT khối lượng nCO2 = nCO = x mol moxit + mCO = mchất rắn +mCO2 28x – 44x = 11. Sục hết khí B vào dung dich nước vôi trong dư thu được a gam kết tủa C. Bài 8.24 lít(đktc) khí. nFe = 0.4 = 6. khối lượng chất rắn thu được là 11. Tính lượng khí CO đã khử sắt và lượng muối tạo thành trong dung dịch. Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại : FeO. Fe3O4. Dạng 5: Bài tập về tính khử của CO.13). Bài 8.12 ml dung dịch KOH 15%( d= 1. Chế hóa bã rắn đó với dung dịch axít HCl thu được 2. NaHCO3 và Ca(HCO3)2.72 lit Bài 3.02x/y 0.02 mol.. Hướng dẫn: nCaCO3 = 2/100 = 0.02 0. Cho khí thu được khi khử 16g Fe 2O3 bằng CO đi qua 99. Dạng 3: Bài tập về phản ứng của CO2 với dung dịch kiềm. C.25g Ca(HCO3)2. Sau khi phản ứng kết thúcthu được 0.02 Ta cso nFe = 0. Fe2O3.84 gam sắt và dẫn khí sinh ra vào nước vôi trong dư thì thu được 2 gam kết tủa..2 – 16==> x = 0.84/56 = 0.2 gam. Khi nhiệt phân 0. Dẫn khí CO dư qua ống đựng bột một oxit sắt (FexOy) ở nhiệt độ cao. cần dùng tối thiểu bao nhiêu lm dung dịch NaOH 20%(d=1. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp khí đó. Cho 5. Hỏi muốn hào tan sản phẩm rắn thu được ở trong ống sau khi đã phản ứng cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HNO3 32%( d= 1.02 = ¾ Vậy CTPT của oxit là Fe2O3 Bài 2.3. Khi đốt cháy hêt 3. Hỏi đã dùng bao nhiêu ml dung dịch axit HCl 20%( d=1. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp muối.8 gam hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi thu được 16. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng (đktc). bảo tòan khối lượng để giải nhanh.6 gam chất rắn (A) và hỗn hợp khí(B). Bài 5.. biết rằng oxit của kim loại đó chứa 20% khí oxi? Bài 7. Dẫn khí CO qua ống sứ chứa 15. Khi nung 48.4 lít(đktc) hỗn hợp hai khí CO và CO 2 đi qua than nóng đỏ( không có mặt không khí) thể tích của hỗn hợp khí tăng lên 5.2).22. Xác định A.

5.Viết các phản ứng có thể xảy ra: . Gọi số mol CO2 trong pư 1 là x Gọi số mol CO2 trong pư 2là x Bài 2.1 y= 0. đi qua dung dịch có chứa 60 gam NaOH. Hãy xác định số gam của mỗi muối trong hỗn hợp.1.4 = 0.01 Khối lượng của Na2CO3là 0.106 + 0.5 Khối lượng muối thu được là: m = 0. sản phẩm? 1/2 Muối trung hoà Hỗn hợp 1 nCO2/nNaOH Muối axit 1 2 nCO2/(nCa(OH) ) 2 Muối trung hoà Hỗn hợp Muối axit .11 106x + 84y = 11.5 mol nCO2 /nNaOH = 1/1.nCO2/ nCa(OH)2 xác định khả năng các phản ứng xảy ra.84 = 42 gam.5  y = 0.5 2x + y = 1.5 < 1/2 Vậy sản phẩm chúă 2 muối PTPƯ: CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O CO2 + NaOH = NaHCO3 Gọi số mol CO2 trong pư 1 là x Gọi số mol CO2 trong pư 2là y Ta có HPT : x + y = 1 x= 0. tạo ra được 2. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích khí CO2 trong hỗn hợp.44 Giải HPT ta được x = 0. Cho 2. Hãy cho biết lượng muối natri điều chế được.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.44 gam hỗn hợp 2 muối là Na 2CO3 và NaHCO3 . Bài 1.106 = 10.5.6 gam Khối lượng của NaHCO3 là 0. Cho 6 lít hỗn hợp khí CO2 và N2 (đktc) đi qua dung dịch KOH .Tính nCO2 /nNaOH.s LÊ MINH KIỆT TRANG17 Yêu cầu: Xác định sản phẩm thu được (muối axit hay trung hoà) lượng chất thu được là bao nhiêu? lượng kết tủa thu được hoặc nồng độ của dung dịch sau phản ứng…… Phương pháp chung: .84 gam Bài 3. Hướng dẫn: Tương tự ví dụ 2 Đáp án: %VCO2 = 28% Trang 17 . Hướng dẫn: PTPƯ: CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH  NaHCO3 (2) Gọi số mol CO2 trong pư 1 là x Gọi số mol CO2 trong pư 2là y Ta có hệ phương trình: x + y = 2.01. Dẫn khí CO2 được điều chế bằng cách cho 100gam CaCO 3 tác dụng với dung dịch HCl dư.Liên hệ với đề bài lập các phương trình toán học ---> Tìm các đại lượng theo yêu cầu.84 = 0. Hướng dẫn: PTPƯ: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O nCO2 = nCaCO3= 100/100 = 1mol nNaOH = 60/40 = 1.07 gam K 2CO3 và 6 gam KHCO3.464 lít khí CO2 (đktc) đi qua dung dịch NaOH sinh ra 11.464/22.

Cũng lượng hỗn hợp đó khi tác dụng với dư dung dịch HCl sinh ra 4.s LÊ MINH KIỆT TRANG18 Bài 4.02 = 0. Đáp án: Al2O3. Hãy xác định % theo thể tích CO2 trong hỗn hợp.100 Bài 5.72lít khí(đktc). 11. Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Xác định phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí gồm N 2.4651: 0.4 = 1. Điều giải thích nào sau đây là đúng? Trang 18 . Xác đinh công thức hóa học đúng của loại cao lanh này.3 : : =1:1:6 62 56 60 Vậy công thức của thủy tinh là Na2O. Thành phần chính của một loại cao lanh (đất sét) chứa Al2O3. trong khi than chì mềm đến mức có thể dùng để sản xuất lõi bút chì 6B.CaO.9 gam muối.35g đồng.68 lít khí CO 2(đktc) vào dung dịch A. Dạng 6: Silic và hợp chất của Silic Bài 1.68% 22.01 mol VCO2 = 0.224 lít %VCO2 = 0. Khi cho 14.100 = 15. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THAM KHẢO Câu 1. Hòa tan hết 2.01. Zn và Fe tác dụng với dung dịch NaOH thu được 6. Hỏi có bao nhiêu muối được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu.568.CaO.02M.568 lít %VCO2 = 1.8g CaO vào nước được dung dịch A.100 = 2. Một loại thủy tinh chịu lực có thaànhphần theo khối lượng của các oxit như sau: 13% Na2O. Cho 1. Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm có N 2. Biết Zn tan theo phản ứng: Zn + NaOH → Na2ZnO2 + H2 III. rồi qua đồng (II) oxit đun nóng.3953: 0.7%CaO và 75.22. Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH.2H2O Bài 3. và CO2 đi qua 2 lit dung dịch Ca(OH)2 0. Nếu cũng lấy 10l(đktc) hỗn hợp đó đi qua ống đựng đồng (II) oxit đốt nóng. Bài 4.0.2SiO2.22.9 gam hỗn hợp Si.24% 10.224.zSiO2 Lập tỉ lệ: x:y:z = 13 11.03 mol. Kim cương cứng nhất trong tự nhiên. rồi đi qua một lượng nước vôi trong dư.6SiO2 Bài 2. Xác định thành phần của hỗn hợp trên.3 gam SiO2 Gọi công thức tổng quát của thủy tinh là xNa2O. thì thu được 10g kết tủa và 6.4.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.3% SiO2. 11. Bài 6. Thành phần của loại thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng công thức nào? Hướng dẫn: Xét 100 gam thủy tinh có: 13 gam Na2O. CO và CO2 biết rằng khi cho 10 lít(đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng nước vôi trong.4 = 0. với hiệu suất là 100%.48 lít khí(đktc). thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.7gam CaO và 75. SiO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng 0. Để sản xuất 100 Kg loại thủy tinh có công thức Na2O.01 mol Vậy y = 0. Bài 7.100 Trường hợp 2: Số mol CO2 nhiều hơn số mol Ca(OH)3 PTPƯ: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2 Gọi số mol Ca(OH)2tham gia pư 1 là: x Gọi số mol Ca(OH)2tham gia pư 2 là: y Ta có HPT x + y = 2. thu được 1 gam kết tủa. Hướng dẫn: Trường hợp 1: số mol CO2tham gia phản ứng ít hơn số mol Ca(OH)2: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 =1/100 = 0.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu Kg natri cacbonat. dùng để kẻ mắt.yCaO. Tổng số mol CO2 tham gia cả 2 phản ứng là: x +2y = 0.1395.04 x = 1/100 = 0.07 mol VCO2= 0.48 lít khí CO 2(đktc) vào 500ml dung dịch NaOH thu được 17.07.7 75. Hấp thụ hoàn toàn 4.

B. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ. Để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với HCl và hơi nước. SiO2 H2SO4 (l) B. Fe(NO3)2. Câu 6. 2CO + O2 → 2Al + 3CO2  → 2CO2 Câu 4. Cho hỗn hợp qua Na2CO3 Câu 13. Trong các phản ứng hoá học sau. D. Khí CO không khử được chất nào sau đây: A. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat? A. đá mài. Kim cương có liên kết cộng hoá trị bền. NaOH và H2SO4 đặc B. Không xác định. NaCl Câu 11. đá tổ ong. Trong các phản ứng hoá học sau. C. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy B. CH3COOH D. Để loại khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp CO ta dùng phương pháp nào sau đây: A. Al2O3 D. Dung dịch Ca(OH)2 B. Chất khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính. than chì thì không. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Cả A và B D. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách nào sau đây: A. C + CuO → Cu + CO2 D. Na2SiO3. SiO2 + 2Mg  + Si → Si + 2CO → 2MgO Câu 9. Al. đá đỏ . H2SO4 đặc và KOH D. C. D. CuO B. 3CO + Al2O3  D. C + O2 → CO2 B. Câu 7. ngói. 3CO + Fe2O3  B. trong đó khoảng cách giữa các lớp khá lớn. than chì có cấu trúc lớp. B. Chất khí không độc. Để làm sạch Al2O3 trong công nghiệp có thể sử dụng các hoá chất nào sau đây: A. NaOH và HCl B. HNO3 và KClO3 C. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào? A. NH4Cl. HCl. C.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Cho qua dung dịch HCl B. cả B và C Câu 15.s LÊ MINH KIỆT TRANG19 A. C + H2O →CO + H2 Câu 12. CuO C. Câu 5. đá vôi. Na2CO3 và CaCO3 D. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O B. phản ứng nào sai? to A. Chất khí dùng để chữa cháy. Câu 2. C. C. D. Để loại bỏ khí SO2 có lẫn khí CO2 có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. CaCO3 C. F2. Na3PO4. Đá vôi. Câu 3. D. Ca(HCO3)2 B. Dung dịch NaOH đặc và axit H2SO4 D. Cát. có thể cho hỗn hợp lần lược qua các bình đựng: A. Kim cương có cấu trúc tinh thể dạng tứ diện đều. C. Dung dịch NaOH đặc và khí CO2. Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hoá học chính của loại đá nào sau đây: A. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng C. Khi xét về khí cacbon đioxit. CaO C. Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây: A. không mùi. NaOH C. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl Câu 10. Cho K2SiO3 tác dụng với NaHCO3 D. Boxit nhôm có thành phần chủ yếu là Al2O3 lẫn các tạp chất là SiO2 và Fe2O3. Sản xuất đồ gốm (gạch. Dung dịch NaOH đặc và axit CH3COOH. dd Brom D. Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì muối thu đựơc là: A. phản ứng nào sai? A. Chất khí không màu. SiO2 + 2C  D. Cho qua dung dịch Ca(OH)2 D. Cho qua dung dịch H2O C. nhưng không duy trì sự sống. Đất sét. B. điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Câu 8. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O to to C. B. D. Mg. Đốt cháy kim cương hay than chì ở nhiệt độ cao đều tạo thành khí cacboniC. Sản xuất xi măng. Dung dịch NaOH đặc và axit HCl. KOH và AgNO3 Câu 14. sứ). Một nguyên nhân khác. nhất là các đám cháy kim loại. Cacbon phản ứng với dãy nào sau đây: A. Câu 16. 3C + 4Al → Al4C3 C. Ba(OH)2. sành. Thạch cao. Sản xuất thuỷ tinh. CO + Cl2  → COCl2 → 3CO2 + 2Fe o o t t C. B. nặng hơn không khí. Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất xi măng ? A. CuSO4. Na2CO3 và P2O5 C. Na2O. Dung dịch NaOH Câu 17. B. NaHCO3 và P2O5 Trang 19 .

2M.2 lit D. Cu. SiH4 →Si + 2H2 Câu 27.05lit B. Chỉ có CaCO3. 12. 98. Thành phần chính của quặng đôlômit là: A. Al và Al C. Khối lượng kết tủa thu được là: A. 0. Không thể hiện tính khử và oxi hóa. 10g B.6 lít CO2(đktc) đi qua 164ml dd NaOH 20%(d=1. FeO. 19. SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2 Câu 26.4g C. 0. MgCO3. Al2O3 và MgO. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A.15lit Câu 30. trong phòng thí nghiệm CO2 được điều chế bằng cách: A.7g Câu 32. Trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính gì: A.6g Câu 31. Lọc tách kết tủa. 4g D.26g Câu 29. Fe. Pb.Na2CO3 C. Li và Na B. Rb và Cs 2. Sục 2.s LÊ MINH KIỆT TRANG20 Câu 18. SiCl4 + 2Zn → 2ZnCl2 + Si D.5g B. Cho 115g hỗn hợp ACO3. 0.33% và 66.8g B. Không có cả hai chất CaCO3 và Ca(HCO3)2. Na và K C.C đúng Câu 33. 15. SiO2 C.12 lít khí CO2(đktc) vòa 200ml dung dịch Ba(OH)2 0. 85% C. Cu. Pb. Cho C tác dụng O2 D.6g D. cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua.4g kết tủa.Na2CO3 B. SiO2 + Mg 2MgO + Si B. K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl 2 . Câu 22. Tính khử B. Mg và CuO Câu 19. Có sủi bột khí không màu thoát ra. Có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư C.4g hỗn hợp Na2CO3. Có kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư D. Al. Al và Mg C. CaCO3. Fe3O4.01M thu được kết tủa có khối lượng là: A. 22.24lít CO2(đktc) vào 400ml dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH) 2 0. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp là: A. SiO B.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.24 lit CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. Nung CaCO3 B. A. 33.5g D.5g C. 5. Hấp thụ hoàn toàn 2. 66.5g C. Al2O3 và MgO D. 46. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. MgO và Pb B.67% và 33. MgO. B.44g C. sau phản ứng chất rắn thu được là: A. A. Chất rắn A gồm: A. 110g D. 116. Hai kim loại trên là: A. 26. 0. Al và Cu B. Cho hỗn hợp gồm CuO. Al. K và Rb D. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2? A. 120g B. Câu 28. Cu. MgO và Al2O3 D. 75% Câu 33. 2.66g B.Na2CO3 Câu 21.12lít CO2(đktc) 1. SiH4 D. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO B. Mg2Si Câu 25.6g C.33% Trang 20 . Al và MgO Câu 24. CaCO3. SiO2 + 2C →Si + 2CO C. Số oxi hóa cao nhất của Silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau đây: A. Vừa khử vừa oxi hóa D. 0. Không có hiện tượng gì B.67% B.91g D. Cho 24. 115. SiO2 + 2MaOH Na2SiO3 + CO2 C.96 lít CO(đktc). Cho 455g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với HCl 1M vừa đủ tạo ra 1. Sau phản ứng thu được 39. PbO và Al 2O3 qua than nung nóng thu được hỗn hợp rắn A. 26.896 lít CO 2(đktc). Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol là 1:1 cần 8. Cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam muối: A. Hiệu suất phản ứng là: A. Cho 5. Từ một tấn than chứa 92% cacbon có thể thu được 1460m khí CO(đktc) theo sơ đồ sau: 2C + O2 → 2CO . Cu. 6. Cu.1lit C. Fe. B. SiO2 + HF SiF4 + 2H2O D. FeCO3.22) thu được dd X. 80% B. Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong cồng nghiệp. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây: A. B2CO3 và R2CO3 tác dụng hết HCl dư thì thu được 0. Vậy m có giá trị là: A. Cho CaCO3 tác dụng HCl C. Câu 20. Pb.MgCO3 D. Khi cho khí CO đi qua hỗn hợp CuO. 31g Câu 34. Cu. 78. Cô cạn dd sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là: A.22g 3 Câu 32. Sục 1. Tính oxi hóa C. 70% D.075 mol Ca(OH)2. Thể tích HCl cần dùng là: A.

Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO.48 lít Trang 21 . 1.48 lít khí CO 2(đktc) thoát ra. 2. 59. 4. Thể tích khí CO(đktc) tham gia phản ứng là: A.s LÊ MINH KIỆT TRANG21 C.33% Câu 35. 40.33% và 59.67% D. Fe 2O3. 3.24 lít C.12lít B.67% và 40. Fe3O4 thấy có 4.36 lít D.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->