Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.

s LÊ MINH KIỆT

TRANG1

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Sự điện li - Định nghĩa: Sự điện li; chất điện li mạnh, yếu; - Cách biểu diễn phương trình điện li của chất điện li mạnh, yếu. 2. Axit - bazơ - muối. Định nghĩa: axit, bazơ, muối, chất lưỡng tính. Phân biệt axit, bazơ chất lưỡng tính. Phân biệt muối axit muối trung hòa. 3. pH của dung dịch: - [H+] = 10-pH (pH = -lg [H+] ) - pH của các môi trường (axit, bazơ, trung tính) 4. Phản ứng trao đổi ion: - Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. - Cách biểu diễn phương trình ion; ion rút gọn. *Phần nâng cao: - Định nghĩa axit, bazơ, chất lưỡng tính theo Bronsted. - Môi trường của dung dịch muối. II. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1: Xác định chất điện li mạnh, yếu, không điện li; viết phương trình điện li. Bài 1: Cho các chất: KCl, KClO3, BaSO4, Cu(OH)2, H2O, Glixerol, CaCO3, glucozơ. Chất điện li mạnh, chất nào điện li yếu, chất nào không điện li? Viết phương trình điện li. Bài 2: Viết phương trình điện li của những chất diện li mạnh sau: HClO, KClO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, Na3PO4 Bài 3: Viết phương trình điện li của H2CO3, H2S, H2SO3, H3PO4 (Biết các chất này chỉ phân li một phần và theo tứng nấc). Dạng 2: Tính nồng độ của các ion trong dung dịch chất điện li. Bài 1: Tính nồng độ mol/lit của các ion K+, SO42- có trong 2 lit dung dịch chứa 17,4g K2SO4 tan trong nước. Hưóng dẫn: Nồng độ của K2SO4 là CMK2SO4 = 17,4/174.2 = 0,05M Phương trình điện li: K2SO4 ----> 2K+ + SO420,05 2.0,05 0,05 Vậy [K+] = 0,1M; [SO42- ] = 0,05M Bài 2: Tính nồng độ mol/l của các ion có trong dung dịch HNO3 10% (Biết D = 1,054 g/ml). Hướng dẫn: CMHNO3 =
10.D.C % 10.1,054.10 = = 1,763M M 63

Phương trình điện li: HNO3 -----> H+ + NO31,673 1,673 1,673 Vậy [H+] = [NO3-] = 1,673M Bài 3: Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M có chứa số mol H+ bằng số mol H+ có trong 0,3 lít dung dịch HNO3 0,2M. Đáp án VHCl = 0,12 lit Bài 4: Tính nồng độ mol/l của các ion trong các trường hợp sau: a. Dung dịch CH3COOH 0,01M, độ điện li α = 4,25% b. Dung dịch CH3COOH 0,1M, độ điện li α = 1,34% Hướng dẫn: a. PTĐL: CH3COOH CH3COO- + H+ Ban đầu 0,01 0 0 Điện li 0,01.α 0,01.α 0,01.α Cân bằng 0,01 - 0,01.α 0,01.α 0,01.α Vậy [H+] = 0,01.α = 0,01. 4,25/100 = 0,000425 M b. [H+] = 0,00134 M Bài 5: Trộn lẫn 100ml dung dịch AlCl3 1M với 200ml dung dịch BaCl2 2M và 300ml dung dịch KNO3 0,5M.

Trang 1

Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.s LÊ MINH KIỆT

TRANG2

Tính nồng độ mol/l các ion có trong dung dịch thu được sau khi trộn. Hướng dẫn: Số mol chất tan trong từng dung dịch: nAlCl3 = 100.1/1000 = 0,1 mol nBaCl2 = 200.2/1000 = 0,4 mol nKNO3 = 300. 0,5/1000 = 0,15 mol Viết các phương trình điện li, tính số mol các ion tương ứng V = 100 + 200 + 3000 = 600 ml = 0,6 lit [Al3+] = 0,1/0,6 = 0,167 mol/l [Ba2+] = 0,4/0,6 = 0,667 mol/l [K+] = [NO3-] = 0,15/0,6 = 0,25 mol/l [Cl- ] =
0,03 + 0,08 = 1,83 mol/l 0,6

Dạng 3: Tính nồng độ H+, OH-, pH của dung dịch. Bài 1: Tính pH của các dung dịch sau: a. 100ml dung dịch X có hòa tan 2,24 lít khí HCl (ĐKTC) b. Dung dịch HNO3 0,001M c. Dung dịch H2SO4 0,0005M d. Dung dịch CH3COOH 0,01M (độ điện li α = 4,25%) Hướng dẫn: a. nHCl = 2,24/22400 = 10-4 mol CMHCl = 10-4/0,1 = 10-3 M Điện li: HCl -----> H+ + Cl[H+] = 10-3 M ==> pH = 3 b. [H+ ] = 0,001M = 10-3 ==> pH = 3 c. [H+] = 2.0,0005 = 0,001 = 10-3 ; pH = 3 d. [H+] = 0,01. 4,25/100 = 4,25.10-4 pH = -lg 4,25.10-4 Bài 2: Trộn lẫn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M ta được dung dịch D. a. Tính nồng độ mol/l của H2SO4, HCl và ion H+ trong dung dịch D. b. Tính pH của dung dịch D. c. Lấy 150ml dung dịch D trung hòa bởi 50ml dung dịch KOH. Tính nồng độ dung dịch KOH đem dùng. Hướng dẫn: a. nH2SO4= 200.0,05/1000 = 0,01 mol nHCl = 300.0,1/1000 = 0,03 mol V = 200 + 300 = 500ml = 0,5 lit CMH2SO4= 0,01/0,5 = 0,02M CMHCl = 0,03/0,5 = 0,06 M Viết phương trình điện li, tính tổng số mol H+: nH+ = 2.nH2SO4 + nHCl = 2.0,01 + 0,03 = 0,05 mol  0,05/0,5 = 0,1M + -1 b. [H ] = 0,1 = 10 => pH = 1 c. PTĐL: KOH -----> K+ + OHPTPƯ trung hòa: H+ + OH- -----> H2O Ta có: nKOH = nOH- = nH+ = 150.0,1/1000 = 0,015 mol Vậy CMKOH = 0,015.1000/50 = 0,3M Bài 3: Tính nồng độ mol/l của các dung dịch: a. Dung dịch H2SO4 có pH = 4. b. Dung dịch KOH có pH = 11. Bài 4: Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 (dd A); Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B). a. Tính nồng độ mol của dung dịch A và B.

Trang 2

HCl. Phần 1: Cho tác dụng với 150ml dung dịch H2SO4 1M.0. Dạng 6: Đánh giá điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch.1 0. Bài 2: Chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử hãy phân biệt các lọ mất nhãn chứa các chất sau: H2SO2.15 mol PTPƯ: Zn(OH)2 + H2SO4 ----> ZnSO4 + H2O Ban đầu 0.15 0 Phản ứng 0.05 0. Tính pH của dung dịch.725 gam Bài 2: Chia 15.075 (mol) => mmuối = 0. Bài 1: Chia 19.8/99. a.3 PTPƯ: NaOH + Al(OH)3 -----> NaAlO2 + 2H2O Ban đầu 0.78 = 3.25 lit dung dịch B.75 lit dung dịch A với 2.06 0.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.1 mol Phần 1: nH2SO4 = 150.1 0.1 mol PTPƯ 3NaOH + AlCl3 ------> Al(OH)3 + 3NaCl Ban đầu 0.1 = 0.3 0. Bài 1: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết: a.4 = 0. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng ở mỗi phần.1 0. Dạng 4: Bài tập về Hiđrôxit lưỡng tính.1 0.1/1000 = 0. Các dung dịch Pb(NO3)2.04.1 0. Na2S. Tính nồng độ các chất trong dung dịch thu được.1 Phản ứng 0. KCl.2 = 0.075. d. Bài 4: Không dùng thêm thuốc thử bên ngoài. Nồng dộ của NaCl = 0.06 0 0.3 (mol) Sau phản ứng 0. Các dung dịch Na2CO3. b. Tính khối lượng muối tạo thành.36 mol Số mol của AlCl3: 1.1.1 gam. Na2CO3.025 0 0. Ca(HCO3)2. Các chất rắn Na2CO3.12 gam Dạng 5: Nhận biết các ion dựa vào phản ứng trao đổi. MgCO3.3/0.1 (mol) => mmuối = 0.1. HCl.1 gam Phần 2: Số mol của NaOH = 150. NaCl. (thể tích thay đổi không đáng kể). NaOH. Phần 2: Cho tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 1M. c.1 0. viết phương trình ion rút gọn. Phần 2: Cho tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M.2 = 0.3. NaOH.s LÊ MINH KIỆT TRANG3 b. b. Hướng dẫn: Số mol Zn(OH)2 ở mỗi phần = 19. Khối lương kết tủa Al(OH)3 = 0. NaCl. MgCl2. 4. K2SO4 và Na3PO4.15 mol PTPƯ Zn(OH)2 + 2NaOH -----> Na2ZnO 2 + 2H2O Ban đầu 0. Đáp án: 17. Na2SO4.06 (mol) Sau phản ứng 0 0.4 = 0.15 0. CaCl2. Na2CO3.075 (mol) Sau phản ứng 0.6 gam Al(OH)3 làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M. Các dung dịch BaCl2.06 0. BaCO3 và CaCl2. Na2CO3. nồng độ của NaAlO2 = 0. Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng.36 0. BaCl2.15 M b.075 0. Trang 3 .8 gam Zn(OH)2 thành 2 phần bằng nhau.2 M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M.143 = 10.06/0.1 (mol) Sau phản ứng 0. BaCl2. Hướng dẫn: Số mol của NaOH : 0. Al2(SO4)3.15 0 Phản ứng 0.06 0.1/1000 = 0.06 a.75M. Bài 3: Chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: H2SO4.04 0. Trộn 2.1 0.1 gam Bài 3: Cho 300ml dung dịch NaOH 1. Tính khối lượng muối tạo thành. 161 = 16.1 Phản ứng 0. hãy phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau: NaHCO3.

KNO3 và Ba(OH)2 c. H+. III. tạo thành chất kết tủa. Môi trường điện li. NO3-. AgCl e. Câu 5. Tạo liên kết hiđro với các chất tan. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH? Trang 4 . B. cặp chất nào có xảy ra phản ứng ? Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng ion rút gọn. Câu 12. Muối không còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước. HCO3 .D. e. NaOH D. f. Chọn những chất điện li mạnh trong số các chất sau: a. Zn(OH)2. pH = . Câu 7. hoặc A. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+ . a. Ca2+ Ví dụ 4: Có 4 cation K+. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THAM KHẢO Câu 1. d. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH. B. hoặc B. axit mà một phân tử phân li nhiều H+ là axit nhiều nấc. khi nói về muối axit: A. D. C. C. ? + H2SO4 ----> ? + CO2 + H2O Bài 3: Có thể tồn tại các dung dịch có chưa đồng thời các ion sau được hay không? Giải thích (bỏ qua sự điện li của chất điện li yếu và chất ít tan). chất lưỡng tính. CaCl2 và AgNO3 b. hoặc C. a. e. B. C. D. f. Axit là chất nhường proton. Dung môi không phân cực. Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau: A. Câu 2. Pb2+ b. Cl-. B. NaCl Câu 8. A và C đúng. Fe3+ + 2+ c. a. Cu(OH)2 f. B.s LÊ MINH KIỆT TRANG4 Bài 1: Trộn lẫn cá dung dịch những cặp chất sau. B. D. Ag+. Bazơ là chất nhận proton. HCl C. Na . Dung môi phân cực. Cả A. D. Theo Ahreniut thì kết luận nào sau đây là đúng? A. Ba d. B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử. ? + KOH ----> ? + Fe(OH)3 d. tạo thành chất điện li yếu. HNO3 d. Chọn câu trả lời đúng. Trong các chất sau chất nào là chất ít điện li? A. [H+] = 10a thì pH = a C. D. b. pH + pOH = 14 D. Câu 10. C.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Na2SO3 và HCl Bài 2: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng theo sơ đồ dưới đây: a. HCO3-. Cu2+ và 4 anion Cl-. axit mà phân tử có bao nhiêu nguyên tử H thì phân li ra bấy nhiêu H+. K+. SO42-. Chỉ ra câu trả lời sai về pH: A. Dung dịch muối có pH < 7. Fe(OH)3. bazơ lưỡng tính. D. NO3-. Muối không còn có hiđro trong phân tử . HCl A. C. C. D. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh . Fe2(SO4)3 và KOH d. Muối có khả năng phản ứng với bazơ. Chọn câu trả lời đúng về muối trung hoà: A. Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước. [H+]. Ca3(PO4)2 + ? ----> ? + CaSO4 c. B. b. Na+. a. a. Câu 6. Câu 9. Hãy chọn câu trả lời đúng: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau: A. Sn(OH)2. Hãy chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau: A. d. Muối có pH = 7. Chọn câu trả lời đúng nhất. MgCl2 + ? ----> MgCO3 + ? b. H2O B. B. OH . c. Ba2+. C. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất trong nước? A. b. hiđroxit lưỡng tính. HS-.[OH-] = 10-14 Câu 4. C. Có thể hình thành bốn dung dịch nào từ các ion trên? nếu mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion (không trùng lặp). SO42-. B Câu 3. CO32-. H3PO4 là axit ba nấc . C. D. c. khi xét về Zn(OH)2 là: A. Câu 11. NH4+. tạo thành chất khí . c.lg[H+] B. NaCl b. Ba(OH)2 c. hiđroxit trung hòa.

HCl + NaOH → H2O + NaCl B. 18. Cho các chất rắn sau: Al2O3 ZnO. Trộn 20ml dung dịch HCl 0. 0. Có bốn lọ đựng bốn dung dịch mất nhãn là: AlCl3. CH3COONH4.2g và 14.5 Trang 5 .2M C. sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch? Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. D. Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào trong các chất sau? A. Be.33M. HNO3. 1. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4 D. AlCl3. FeO. Cho 10. C. Sụ điện ly thực chất là quá trình oxi hoá khử. HNO3 và NaHCO3. Cho H2SO4 đặc tác dụng đủ với 58. C. ZnO. Al. 1. C. D.5M B. B. 20 C. Khối lượng dung dịch KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47g K2O để thu được dung dịch KOH 21% là: A. D. B.6g Na2CO3 vào 12g dung dịch H2SO4 98%. K2CO3. D. Cho 10 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2SO4 0.s LÊ MINH KIỆT TRANG5 A. vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh? A. Câu 21. ZnO. 22. ZnO. D. C. A và B đúng. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là: A.5g NaCl và dẫn hết khí sinh ra vào 146g H 2O. 18. 0. Phương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng hoá học nào sau đây? A. D. Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M vơi 50 ml dung dịch H 3PO4 1M thì nồng độ mol của muối trong dung dịch thu được là: A. C.5g Câu 24. 15ml. ZnO. Al. Câu 26. 320g D. Al(OH)3. NH4Cl.5 mol/l và 3. Nồng độ mol của dung dịch KOH là: A. Zn(OH)2. 25ml. Al2O3 D. Câu 22. Fe2O3 B.2 mol Al2(SO4)3. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là: A1 B. Các chất nào trong dãy sau đây vừa tác dụng với dung dịch kiềm mạnh. 25 Câu 27. Mg(HCO3)2.44M.075M. NaCl. ZnO. 1.5 mol/l. 10ml. thì trong dung dịch đó có chứa: A. Cả A và B đều đúng. 2. 354. Lượng SO3 cần thêm vào dung dịch H2SO4 10% để được 100g dung dịch H2SO4 20% là: A. Al.→ H2O. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3 C. 1. 0.05M với 20ml dung dịch H 2SO4 0. 2 mol/l và 3 mol/l.2g và 16. NaCl và AgNO3. Be. Ba.1M.15M Câu 28. 0. Al2O3. Cho 200 ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl 3 1M thu được 7. Dãy chất rắn có thể tan hết trong dung dịch KOH dư là: A.66g D. B. B.88g C. Câu 15. B. 8. Pb(OH)2. 1.2g B. Câu 17. Dung dịch Ba(OH)2 D. Na2O. Sự điện ly là sự phân ly một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy. 0. 6. Na2SO4.4 mol Al3+.8g kết tủa keo. Al2O3. cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch? A. B. C.1g 2Câu 16. Dung dịch NaOH B.5M.8 mol Al2(SO4)3.6M D.16g C. Trong các cặp chất sau đây.1g và 9. NaHCO3.6g và 16. Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0.85g B.5g B. Pb(OH)2. Na2CO3 C. NaNO3. 50 D.5 mol/l. Nếu sự pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol là: A. 3 D. Zn. Be. 1.5 mol/l. C. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện ly? A. Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OH. Câu 20. Al2O3. CaO. Al2O3. 24. Dung dịch AgNO3 Câu 19.6 mol SO4 . Pb(OH)2. (NH2)2CO. Zn(OH)2 Câu 13. KOH. Al(OH)3. 7.66M. Zn. Zn.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. D. Ba(OH)2. Câu 14. 1. NaAlO2 và KOH.16g D. 20ml. D. Sự điện ly là sự phân ly một chất dưới tác dụng của dòng điện. Câu 18. C. B. NaOH. 2 C. 1. Trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch H2SO4 C. 3. Nồng độ % của axit thu được là: A. NH4NO3. 30 B. K2O. AlCl3 và Na2CO3. Câu 23. Sự điện ly là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch. ZnO. B. 400g Câu 25. 0. 250 g C.

CN: NH3 ---> NO---> NO2--->HNO3 H3PO4 .Một số loại phân: công thức hóa học. ở nhiệt độ cao hoạt động mạnh (tính oxi hóa – tính khử). apatit 2 2 6 2 3 1s 2s 2p Bền ở nhiệt độ thường.PTN: NH4 + Ca(OH)2 + . Hợp chất: Tên Amoniăc Muối amoni CTHH NH3 NH4+ (NH4)xX Axit nitric Muối nitrat Axit photphoric HNO3 NO3 - Photpho 1s 2s 2p 3s 3p . dễ tan Nhiệt phân Đa a xit. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1: Phương trình phản ứng – giải thích Bài 1:Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau:(ghi rõ điều kiện nếu có) a.Định nghĩa . N2NH3(NH4)2SO4NH3NO.Tính chất hóa học: tính oxi hóa – tính khử. trung bình. Phản ứng nhiệt phân Tính axit Tính oxi hóa mạnh Điện li mạnh. 10ml D. Không có tính oxi hóa Điều chế . sản xuất. 100ml.Cấu tạo nguyên tử .Các tính chất biến đổi theo chiều tăng điện tích (N----> Bi) 2. B. Có 10ml dung dịch axit HCl có pH = 3. 90ml B.Thành phần nguyên tố . 200ml D.3M cần để trung hoà 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0. 150ml C. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: 1.s LÊ MINH KIỆT TRANG6 Câu 29.1M là: A. 100ml C. bảo quản. Trang 6 .1M và Ba(OH) 2 0. Đơn chất: Nitơ Cấu hình Tính chất hóa học Điều chế 3. 250ml CHƯƠNG II: NITƠ . II.CN: H2 + N2 NH3 + axit. Thể tích dung dịch HCl 0..Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. nhiệt phân NH4NO2 2 2 3 - Tính chất Tính khử Tính bazơ Tác dụng với dung dịch kiềm. (phốt pho trắng hoạt động hơn phốt pho đỏ). 40ml Câu 30. Nhóm VA: . P2O5 + H2O 4. vai trò.PTN: P + HNO3 đặc . PPH3P2O5H3PO4Ca3(PO4)3CaSO4.PTN: NaNO3 + H2SO4đặc . quặng photphorit. NH4NO2N2NONO2NaNO3NaNO2. Cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch axit có pH = 4? A..PHOTPHO I. Phân bón: . N2O5HNO3NONO2HNO3Cu(NO3)2CuO b. c. oxit axit .CN: Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc . d.

CO. NH4NO3. C + HNO3(đ)  ? + NO2 + ? c. CuO + NH3 ? e. Dạng 3. hãy chứng tỏ sự có mặt của các ion sau trong dd. f. CO2. Bài 3: Lập phương trình phản ứng oxi hóa –khử theo sơ đồ cho sau: a. Fe(NO3)3 ? + NO2 + ?. Cl2. -Điều kiện khác điêu kiện tiêu chuẩn. N2 + O2  ? h.4/273. Hãy lập sơ đồ sản xuất phân đạm NH4NO3. CO2. a. HCl. Fe + HNO3(đ. HNO3 và H2SO4. Hỗn hợp các khí tác dụng với nhau. . Bằng phương pháp hóa học. Hãy giải thích: a. c. Nhận biết các khí chứa trong các lọ mất nhãn sau: a.(NH4)2SO4. N2. Bài 4. T(oK) =273 + t(0C). Dạng 2: Nhận biết Bài 1. c. hãy phân biệt các dung dịch : a. Lưu ý : . d. b. V:thể tích(l).NH4+. Bài 5.Từ không khí . HCl. R=22. Na2SO4 và K2SO4. b. NO. NH4Cl. SO2.NH3.N2. Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các dd: HNO3.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Ví dụ: Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 (đktc)để điều chế được 51 gam NH3 . a. FeO + HNO3(loãng) ? + NO + ?.Từ không khí. Giải: Trang 7 . Hiện tượng khi cho NH3 tiếp xúc với oxi và với clo.nóng)  ? + NO2 + ?. H3PO4 +KOH ? d. Tại sao H3PO4 không có tính oxi hóa như HNO3 . b. PO43-và NO3-. NO2 + NaOH  ? g. c. than. d. a. e.NaOH. AgNO3  ? + NO2 + ? Bài 4. Zn + HNO3(loãng)  ? + NH4NO3 + ?. nước và photpho. NH4Cl + NaOH ? c. Bài 3. Hiện tượng khi quẹt đầu que diêm vào lớp thuốc ở hộp diêm . Fe3+ và NO3-. Tại sao dung dịch NH3 có thể hòa tan các kết tủa của Cu(OH)2.? Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa-khử? Xác định vai trò các chất trong phản ứng. Na2SO4 và (NH4)2SO4. SO2 .than và nước. HNO3 và H3PO4.Hiệu suất tính theo chất tham gia: H=Lượng chất tham gia lí thuyết x 100%/lượng chất tham gia thực tế. số mol chất khí được áp dụng bởi công thức: PV=nRT Trong đó: P : áp suất(at). Hãy lập sơ đồ sản xuất phân amophat và điamôphôt. S + HNO3 ? b. Cu(NO3)2. H2. Cl2 + NH3  ? f. H3PO4 + Ca(OH)2 . AgCl? b. b. NH3. d.K2CO3và CaCl2. Bằng phương pháp hóa học.Biết hiệu suất của phản ứng là 25%.s LÊ MINH KIỆT TRANG7 Bài 2: Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau(ghi rõ điều kiện nếu có).NH4+. Bài 2. b.Hiệu suất tính theo sản phẩm: H =Lượng sản phẩm thực tế x 100%/Lượng sản phẩm lí thuyết .

100/2.8 at + Dạng 4: Tính chất hóa học của NH3 và NH4 Ví dụ Có 8. 116. Hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ số mol là 1:3 được lấy vào bình phản ứng có diện tích 20 l. đặc. Ví dụ Cho 11 g hỗn hợp Al va Fe vào dung dịch HNO 3 loãng. Cho vào dung dịch này 100 ml H 2SO4 1 M. Bài 1.48 l NH3 (đktc) vào lượng nước vùa đủ 100 ml dd.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.V(N2 )=134. n(H2)= 3. Tính nồng độ mol/l của các ion NH4+. Kim loại nhiều hóa trị  hóa tri cao nhất. c. Viết phương trình phản ứng giữa CuO và NH3 biết trong phản ứng số OXH của N tăng lên bàng 0. Đáp số: a. Tính V HCl 2M đủ để tác dụng với X. 9 g c.oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. 0. a.5 mol/l Bài 3. áp suất của hỗn hợp khí lúc đầu là 372 at và nhiệt độ là 427 0C.và muối amonisunfat thu được.( thể tích khí đo ở đktc). n(NH3) = 8.1 l Bài 3. Giải: Trang 8 . 2.2(l).4(l). Tính % khối lượng mỗi kim loai trong hỗn hợp. Đáp số: 11. Kim loại. NO2. Trộn 3 lit NO với 10 không khí.24 l Dạng 5:.Tính thể tích NO 2 tạo thành và thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng.1 l Bài 2.5 mol CM (NH4)2SO4)2= 0. Khí nào không phản ứng hết còn thừa bao nhiêu lít ?( thể tích các khí đo ở cùng điều kiện ) Đáp số : 0. Dẫn 1lít hỗn hợp NH3 và O2. c. Tính số mol các khí trong hỗn hợp sau phản ứng biết hiệu suất của phản ứng là 20 %. N2 . Tính số mol N2 và H2 có lúc đầu. 334. Tính áp suất của hỗn hợp khí sau phản ứng biết nhiệt độ trong bình đươc giữ không đổi. viết phương trình phản ứng.64 mol c. Tính số mol và số lít chất khí bay ra ở đktc ĐS 0.5 l Bài 2. a. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.3. N2 = 32.375 mol n(H2SO4) = 1/2 n(NH3) = 0. c. Lưu ý: KL + HNO3 --> muối nitrat + sp khử + nước Sp khử NH4NO3 . SO42. Oxit kim loại + HNO3 loãng. Cho dung dịch KOH đến dư vào 50 ml dung dịch (NH 4)2SO4)2 1M đun nóng nóng nhẹ. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Cho 1.72 l khí không màu hóa nâu trong không khí bay ra.4/22.4 l amoniac (đktc). b. ĐS b. các khí đo ở đktc. b. Tính lượng CuO đã bị khử.5 l NH3( đktc) đi qua ống đựng CuO nung nóng thu được một chất rắn X. Suy ra: n(N2)=3.4 = 0.25=18(mol). NO. có tỉ lệ 1:1 về số mol đi qua ống đựng xúc tác Pt nung nóng.2 mol b.4 mol H2 = 97. N2O. 0. a.100/2. Tính số mol H2SO4 đủ để phản ứng hết với lượng khí này để tạo ra (NH4)2SO4.1 mol. Hòa tan 4.V(H2)=403.s LÊ MINH KIỆT TRANG8 N2 + H2  NH3 n(NH3)=51:17=3(mol) H=25%. ĐS 1mol/l. dư thì có 6. b.1875 mol Bài 1. Giải 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4.25=6(mol).

Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.48 lit môt chất khí đỏ bay ra (đktc).92 b.3 27x+56y =11 Suy ra x= 0.2 mol n(NO2) = 0. Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 6.4 g Zn(NO3)2 Tính thành phần khối lượng của hỗn hợp.2g Bài 4.5%. b. b.6g c.nguội thì thu được 4. Đáp số: a. Một phầncho vào dung dịch HNO3 đặc . Cu và Al chia làm hai phần bằng nhau.1% Bài 2. Dung dịch HNO3 hỗn hợp Zn và ZnO tạo ra dung dịch có chứa 8 g NH4NO3 và 113. Đáp sô: mZn =26g mZnO=16.Viết phương trình phản ứng xảy ra.s LÊ MINH KIỆT TRANG9 a. m(Fe)=5.9%. Cũng lưọng hỗn hợp trên nếu hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HNO 3 loãng.48g m(Fe3O4)=13. n(NO) = 0.96 lit khí màu nâu đỏ bay ra .Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp . Có 34.1% %Fe= 50.%Cu=70%.6% Dạng 7.Tính phần trăm khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp ban đầu.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. c. Bài 1.y= 0. %Fe=21.24 lít khí H2 (đktc).%Al=87. x+y = 0.32 g Cu tác dụng vừa đủ với 240 ml dung dịch HNO 3 thì thu được 4.Tính nồng độ mol/l của dung dịch axit ban đầu. c. b. dư thì thu được 3. mAl= 5.2. Al + 4 HNO3  Al(NO3)3 + NO + 2 H2O. Đáp sô:b.mCu=12. Một lượng 8. Đáp sô: mCu=12.mAl=5. %FeO=24.4 g mFe=5.96 lít khí bay ra (đktc).1. Fe + 4 HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2 H2O. FeO.8g mFe=11.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.dư thì thu được 560ml khí N2O(đktc). Đáp số % Mg=12.9%. a. Nhiệt phân muối nitrat Lưu ý: Trang 9 .72lít bay ra. a.8g mAl=10.9% % Fe3O4= 53.4g.02 mol b. Cho 1.928 lit khí (đktc) hỗn hợp gồm khí NO và NO2 bay ra. Gọi x. a. Phần 2: cho vào dung dịch HCl thì có 8. Nếu hòa tan hoan toàn hỗn hợp trên vào dung dịch HCl dư thì có 2.%Al=30% Bài 3.36 lít môt chất khí không màu hóa nâu trong không khí ( thể tích khí đo ở đktc). CM(HNO3) = 2 M Bài 6.y lần lượt là số mol của Al. Phần 1: cho vào dung dịch HNO3 đặc . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Fe3O4.nguội thì thu được 8.Viết phương trình phản ứng xảy ra. c. Chia hỗn hợp Cu và Al làm hai phần bằn nhau.2g Bài 5. Tính phần trăm khối lượng của hợp kim.86 g hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng .Fe.Tính số mol mỗi khí đã bay ra.8g. b. Có 26 g hỗn hợp Fe. b.%Al= 49. Đáp sô: a.8 g hỗn hợp Fe.6g m(FeO)=6.

6% Bài 3.5 g m(Cu(NO3)2 = 18.872 atm Trang 10 .Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Nung nóng 66.8 g b. Hỏi nhiệt phân muối nitrat của kimloại gì.4 l n(O2) = n(NO2)/2 = 1/4 mol V(O2) = 22. 50% b.6 l Bài 1. Xác định công thức của muối nitrat. áp suất p. Tính số mol các chất khí thoát ra. b. ĐS : a.4g chất rắn.05 mol Bài 2. Nung nóng 27.24 g muối nitrat của kim loại thì thu được 2l hỗn hợp khí NO 2 và O2 đo ở 30 0C và 1.4 g một muối nitrat của kim loại đo ở 273 0 C và 0.50c. b. thì thu được 6.5 =1 mol V(NO2) = 22.4 g Cu(NO3)2. n(NO2) = 0. thu được 55. Khi nhiệt phân hoàn toàn 13. Sau một thời gian dừng lại. Tính hiệu suất của phản ứng phân hủy.s LÊ MINH KIỆT t0 TRANG10 M(NNO3)n – ---> M(NO2)n + n/2 O2 ( từ Li  Na ) 2M(NNO3)n –t0---> M2On + 2nNO2 + n/2 O2 ( từ Mg  Cu) M(NNO3)n –t0---> M + nNO2 + n/2 O2 ( kim loại sau Cu) Phưong pháp: Viết phương trình nhiệt phân muối nitrat Tính khối lượng muối giảm mgiảm = mkhí = m ban dầu – mchất rắn còn lại lập tỉ lệ => khối lượng muối Ví dụ: Nung nóng một lượng muối Cu(NO 3)2.4/188 = 0. Trong một bình kín dung tích 1 lít chứa Nitơ và 9. Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã tham gia phản ứng.243 atm và một oxit. 2Cu(NO3)2  CuO + 4NO2 + O2 2. m(NaNO3) = 8.5 mol. b. 12. không bị hấp thụ ( lượng O2 hòa tan không đáng kể) a. Tính số mol các chất khí thoát ra.4/4 =5. 188 g 216 g n? 54 g khối lượng Cu(NO3)2 bi phân hủy: m(Cu(NO3)2) = 2x188x54/216 = 94 g n(NO2) = 4n(O2) = 2n(Cu(NO2)2 n(Cu(NO3)2 = m(Cu(NO3)2)/M(Cu(NO3)2) = 9.2 mol n(O2) = 0. n(NO2) = 2n(Cu(NO2)2 = 2x0. ĐS : 10.3 g hốn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2.12 l khí (đktc). a. Tính thể tích chất khí thu được ở đktc. Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp đầu. a.5 atm nung nóng để nhiệt phân hết muối thu được 4 g chất rắn và nhiệt độ troong bình là 136.008 l Bài 4 . Tính áp suất p biết rằng diện tích của bình không đổi và thể tích của chất rắn không đáng kể.16 g chất rắn. Sau khi nung nóng 9. Tính nồng độ % của dung dich axit a. để nguội và đêm cân thì thấy khối lượng giảm đi 54 g a. Hóa trị của kim loại không đổi trong quá trình nhiệt phân. b. ĐS a. Cu 4. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước thì còn dư 1.2 g muối Pb(NO3)2. ĐS Pb(NO3)2 Bài 5.

Câu 11. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng cho đất. lượng kết tủa tăng dần đến không đổi. Cho hỗn hợp đi qua CuO nung nóng. KNO2 và O2. D. B. D. C. Sau đó lượng kết tủa giảm dần cho tới khi tan hết thành dung dịch màu xanh đậm. B. Cho hỗn hợp gồm N2. C. D. chất này có công thức hoá học là: A. 25% H2 và 50% NH3. Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng“. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch nước vôi trong. 25% N2. Câu 13. N2. nguyên tử N trong amoniac có một đôi electron tự do. tính axit của các hiđroxit tăng dần. 25% NH3. NH3. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. C. D. Câu 14. màu vàng. xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. Khi nhiệt phân muối KNO3 thu được các chất sau: A. NH3 + H2O ‡ ˆ ˆ NH4+ + OH→ N2 + 3Cu + 3H2O Câu 16. Nén và làm lạnh hỗn hợp. làm cho đất tơi xốp. NH4Cl. C và S. Câu 12. B. D. D. C. D. Câu 10. C. giữ độ ẩm cho đất. B. màu nâu. amoniac là một bazơ. lượng kết tủa tăng dần. người ta đã sử dụng phương pháp náo sau đây? A. C. Ag2O và NO2. có tính khử mạnh. Vì sao cần phải sử dụng phân bón trong nông nghiệp? Phân bón dùng để A. Cu và NO2. Câu 17. C. NH3 hoá lỏng. C đúng. Thuốc nổ đen là hỗn hợp của các chất nào sau đây? A. C. Khí nitơ (N2) tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do nguyên nhân nào sau đây? Trang 11 . Dung dịch NaNO3 và dung dịch HCl đặc. KNO3. NH3 + HCl → NH4Cl B. độ âm điện giảm dần. ns2np4 C. CuO và NO2. C. B. Phản ứng hoá học nào sau đây chứng tỏ amoniac là một chất khử mạnh? A. D. D. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là: A. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. KClO3 và C. 2NH3 + 3CuO  D. A. (n -1)d10 ns2np3 D. lượng kết tủa tăng đến không đổi. Dung dịch HNO3 đặc. B. Ag. D. B. xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây? A. Hiện tượng quan sát được là: A. Khi nhiệt phân Cu(NO3)2 sẽ thu được các hoá chất sau: A. B. các hoá chất cần sử dụng là: A. nguyên tử N trong amoniac ở mức oxi hoá -3. NO2 và O2. NaNO3 tinh thể và dung dịch HCl đặc. B. Ag và NO2. xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho tới dư. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 to ˆ ˆ† C. ns2np5 Câu 2. ns2np3 B. Trong số các nhận định sau về các nguyên tố nhóm VA. NO2 và O2. D. Câu 15. H2 và NH3 trong công nghiệp. D. B. NO2 và O2. C. bởi vì: A. C. C và S. Câu 7. KNO2. NO2 và O2. C. Câu 5. N2 và O2. D. 25% NH3và 50% H2. Kết quả khác. NaNO3 tinh thể và dung dịch H2SO4 đặc. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H 2SO4 đặc. B. HCl. hoặc đưa muối AgNO3 ra ngoài ánh sáng sẽ tạo thành các hoá chất sau: A. Câu 6. CuO. Amoniac có khả năng phản ứng với nhiều chất. B. Ag2O. Câu 3. Câu 4. màu trắng sữa. KNO2 và NO2. màu đen sẫm. D. Cu. 25% N2. B. N2 và CO2. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm. Dung dịch NaNO3 và dung dịch H2SO4 đặc. C. để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành: A. nhiệt độ sôi của các đơn chất tăng dần. nhận định nào sai? Từ nitơ đến bitmut: A. không màu. bù đắp các nguyên tố dinh dưỡng và vi lượng đã bị cây trồng lấy đi. 25% H2 và 50% N2. B. Khi nhiệt phân. Câu 9. KNO3 và S. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THAM KHẢO Câu 1. B. Câu 8. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc. H2 và NH3 có tỷ khối so với hiđro là 8. KClO3. KNO2. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. tính phi kim giảm dần. xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA được biểu diễn tổng quát là: A. C.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2.s LÊ MINH KIỆT TRANG11 III.

(NH4)2HPO4 C. tăng nồng độ chất phản ứng. Công thức hoá học của amophot. Trong công nghiệp sản xuất axit nitric. Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại. một loại phân bón phức hợp là: Trang 12 . Câu 23. Tạo ra kết tủa có màu vàng. Để nhận biết ion PO43. vì một lí do khác. D. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3. Photpho đỏ không dễ gây hoả hoạn như photpho trắng. Câu 24. 0. B. Câu 26. Ca(H2PO4)2. Dung dịch HCl.6. nguyên liệu là hỗn hợp không khí dư trộn amoniac. C. 2NO + O2 → 2NO2 D. Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. B. B. Dung dịch amoniac. C. C. B. 2Cu(NO3)2  → 2KNO2 + O2 → 2CuO + 4NO2 + O2 o o t t C. Tạo ra dung dịch có màu vàng. Ca(H2PO4)2 và CaSO4. Dung dịch FeCl3. làm nguội.4. C. CaHPO4.Rh). Phân tử N2 có liên kết cộng hoá trị không phân cực. bởi vì: A. 4. B. Câu 28. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. có thể dùng dung dịch nào sau đây? A. đun nóng thu được một sản phẩm khi. B.5g. D. Dung dịch axit clohiđric. 9. 4Fe(NO3)3  → 2Ag2O + 4NO2 + O2 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2 Câu 32. rồi cân thấy khối lượng giảm 0. Trước phản ứng.s LÊ MINH KIỆT TRANG12 A. D. C. Pt − Rh A. D. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 Câu 30. B. Khi làm thí nghiệm với photpho trắng. tránh ngộ độc xúc tác (Pt . Photpho đỏ không độc hại đối với con người. 0. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. C. Dung dịch axit HCl. cần có chú ý nào sau đây? A. C. D. (NH4)3PO4 D.54g. Phân tử N2 có liên kết ba rất bền vững. Dung dịch axit HNO3. 4NH3 + 3O2  → 2N2 + 6H2O → 4NO + 6H2O C.72lit khí NO (đktc) duy nhất. Photpho đỏ được lựa chọn để sản xuất diêm an toàn thay cho photpho trắng vì lí do nào sau đây? A. 5.4. Ca3(PO4)2. Sau khi làm thí nghiệm với P trắng.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. D. Photpho trắng là hoá chất độc. Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng. Phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra trong tháp tiếp xúc của nhà máy sản xuất axit nitric? 900o C . Có thể để P trắng ngoài không khí. Phân tử N2 có liên kết ion. tăng hiệu suất của phản ứng. 2KNO3  B. A. Tạo ra kết tủa có màu vàng. Dung dịch kiềm NaOH.4 và 6. C.4 và 5. Câu 22. Để tách Al2O3 nhanh ra khỏi hỗn hợp với CuO mà không làm thay đổi khối lượng của nó. Tránh cho P trắng tiếp xúc với nước.6 và 5. Cho 1. B.94g Câu 25. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 Câu 21. C. 4NH3 + 5O2  B. Câu 27.49g. Dung dịch axit sunfuric loãng. các dụng cụ đã tiếp xúc với hoá chất này cần được ngâm trong dung dịch nào để khử độc? A. Câu 18. 5. Cho 11. Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại (Cu)? A. Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là: A. Cầm P trắng bằng tay có đeo găng. D.0g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO 3 loãng dư. Công thức hoá học của supephotphat kép là: A. B. Dung dịch muối CuSO4. hỗn hợp cần được làm khô.32g (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư. Tạo ra khí có màu nâu. hại. Muối thu được là: A. làm sạch bụi và các tạp chất để: A. C đều đúng. Tạo ra dung dịch có màu vàng. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl. Câu 31. Phản ứng hoá học nào sau đây không đúng? to to A. D. Dung dịch natri hiđroxit. D.92g H3PO4. Dung dịch muối Na2CO3. C. Câu 19. C. C. B. 4. NH4H2PO4.thường dùng thuốc thử AgNO3. bởi vì: A. Câu 20. Câu 29. Khối lượng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là: A. D.6 và 6. Dùng cặp gắp nhanh mẩu P trắng ra khỏi lọ và ngâm ngay vào chậu đựng đầy nước khi chưa dùng đến. thu được 6.4g D. B. 0. B.6. B. D. B. Tạo ra khí có màu nâu. 4AgNO3  D.

C. Cacbon (C) CHE Tính chất Điều chế 1s22s22p2 .2 gam. C.6 gam.Vị trí: nhóm IVA. Trong tất cả các phản ứng axit . 10.015mol khí N2O và 0. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0.448 lit khí NO duy nhất (đktc).80 gam. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. CHE: ns2np2 . Ge. Nhận định nào sau đây về axit HNO3 là sai? A. D.s LÊ MINH KIỆT TRANG13 A. Axit HNO3 có thể tác dụng với một số phi kim như C. Axit HNO3 có thể tác dụng với hầu hết kim loại trừ Au và Pt.01mol khí NO. Câu 34.Các tính chất biến đổi có quy luật của đơn chất và hợp chất: C-----> Pb. C. 8.10 gam.SILIC I. Giá trị của m là: A. Nhóm Cacbon: . 5.Tính khử . HNO3 đều là axit mạnh. CHƯƠNG III: CACBON . B. 2. Ca(H2PO4)2. B. Axit HNO3 có thể tác dụng với nhiều hợp chất hữu cơ. Hoà tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0. Đơn chất. 1. Câu 35.Tính oxi hóa Từ các chất có trong tự nhiên Silic (Si) 1s22s22p63s23p2 .35 gam. 11. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2. Sn. 1. Pb .Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.5 gam. Si. S. Giá trị của m là: A.Tính oxi hóa PTN: SiO2 + Mg CN: SiO2 + CaC2 Trang 13 . 13. Câu 33. B. D.56 gam. C. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1.12 gam. D. D. 0. (NH4)2HPO4 và Ca(H2PO4)2.Tính khử . thành phần: C. B.bazơ.

CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2 → C → CO → CO2 Bài 2. CN: C + H2O C+ CO2 CO2 + H2O 3. Ba(OH)2 dư. xi măng. Tên Cacbon đioxit CTHH CO2 Tính chất Khí. Từ silic đioxit và các chất cần thiết viết phương trình hoá học để điều chế axit silixic Trang 14 .) Cacbon monoxit CO Axit cacbonic H2CO2 Muối cacbonat CO32- Silic đioxit SiO2 Axit Silixic Muối Silicat H2SiO3 Là axit rất yếu (< H2CO3) SiO32Chỉ có muối của kim loại kiềm tan được. phương pháp sản xuất thủy tinh. bazơ Nhiệt phân Không tan trong nước Tan chậm trong dung dịch kiềm Tan trong dd HF Có trong tự nhiên ( cát.PTN: CaCO3 + HCl . Bài 5. Bài 3. Khái niệm. Al. Bài 1. CaO. thạch anh. Cát thạch anh → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 c.giải thích. đồ gốm. Công nghiệp silicat. KOH. thành phần. Là chất khử mạnh Kém bền Phân li 2 nấc Tạo được 2 loại muối (cacbonat và hiđrocacbonat Dễ tan Tác dụng với axit. Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Si Bài 7. 4.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn của dung dịch NaHCO 3 với từng dung dịch H2SO4 loãng. bền.CN: nhiệt phân CaCO3 C + O2 PTN: HCOOH/ H2SO4 đặc. Al2O3. Giải thích. Viết phương trình theo chuyển hóa sau: a. Hợp chất. độc Là một oxit không tạo muối. Hoàn thành các phản ứng sau: a. Trình bày hiện tượng xảy ra khi sục khí CO2 qua ndung dịch Ca(OH)2. II. Bài 4: Viết các phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho CO2 đi qua dung dịch NaOH. CO2 → C → CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2 b. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1: Phương trình phản ứng .. Viết các phương trình phản ứng xẩy ra khi cho C tác dụng với: Ca. Silic đioxit → natri silicat → axit silisic → silic đioxit → silic b. Bài 6. Là một oxit axit Tính oxi hóa yếu Khí. nặng hơn KK..s LÊ MINH KIỆT TRANG14 Điều chế .

4 gam hỗn hợp Na2CO3. y là số mol của MgCO3. N2. Phân biệt muối Na2CO3 và Na2SO3? b. Hướng dẫn: Gọi x là số mol của CaCO3. Tính m. BaCO3.4 gam kết tủa.208 -39. . sắp xếp các axit theo chiều tăng dần tính axit đó. H2SiO3 và HCl.Na2CO3 (chỉ dùng thêm CO2 và nước) c. CO.11 = 14. CO2 Bài 2: Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các chất sau: a. Viết phương trình hóa học cuả phản ứng mô tả thủy tinh bị axit HF ăn mòn. Các khí SO2. Chất rắn BaSO4. Phân biệt SiO2. Bài 2: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO3 và N2CO3 bằng dung dịch HCl dư. Al2O3 và Fe2O3 Bài 4. Đáp án: CaCO3 Bài 5. NH3.2 mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mhh +mBaCl2 = mkết tủa + m  m = 24. K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2.59% Bài 4: Đem nhiệt phân hoàn tòan 15 gam muối cacbonat của một kim loại hóa trị II. Có 2 dạng thường gặp: phản ứng nhiệt phân và phản ứng trao đổi (với axit---> khí. Có một hỗn hợp khí gồm cacbon monooxit. HCl. NaCl (không dùng thêm hóa chất nào khác) Bài 3. Lọc tách kết tủa. Dạng 2: Nhận biết. 100 x 100 x Trang 15 . Khi nung một lượng hiđrocacbonat của kim loại hóa trị 2 và để nguội. CO2. Tính m Hướng dẫn: n BaCl2 = nBaCO3 = 0. Na2SO4. Cứ 1 mol CO2 sinh ra thì khối lượng muối clorua tăng lên so với muối cacbonat là 11 gam Theo đề nCO2 = 0.6 gam.s LÊ MINH KIỆT TRANG15 Bài 8. Dẫn hết khí sinh ra vào 200 gam dung dịch NaOH 4% (vừa đủ) thì thu được dung dịch mới có nồng độ các chất tan là 6.4 = 26. Cho các axit sau H2CO3(1).8g bã rắn. Các dung dịch NaOH. Na2CO3.672/22. hiđro clorua và lưu huỳnh đioxit. Các khí CO. a.33 gam Bài 3: Khi nung 30 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. d. Sau phản ứng thu được 39.SiO2) và CaSiO3(CaO. Xác định tên và khối lượng muối hiđrocacbonat trên. PTPƯ: CaCO3 ----> CaO + CO2 x x x MgCO3 ----> MgO + CO2 y y y Theo đề bài ta có phương trình: 56x + 40y = (100x + 84y)/2 Hay x/y = 1/3 100% = 28.41% Vậy % CaCO3 = 100 x + 84 y 100% = 100 x + 252 x %Mg = 71. cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua.92 lít(đktc) khí và 31.2. CO2. BaCO3. thu được 17. Na2SO4.SiO2) Bài 9. Na2CO3. Chất rắn NaCl.4 = 0. NaCl.4 + 0. SO2. Bốn chất lỏng: H2O. NH3 và N2 b. viết PTPƯ chứng minh. thu được dung dịch A và 0. Các khí Cl2. Tính thành phần % theo khối lượng các chất ban đầu.03. Dạng 4: Bài tập về muối cacbonat. với muối ---> kết tủa) Bài 1: Cho 24. Hướng dẫn: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng. NH4Cl. Xác định công thức muối đem nhiệt phân.63%. Na2CO3 (Chỉ dùng thêm HCl loãng) b.03 mol Vậy khối lượng muối clorua: m = mcacbonat + 0. Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. Biết rằng thành phần chủ yếu của thủy tinh là Na2SiO3( Na2O. Các khí CO2. Bài 1: Bằng phưong pháp hóa học hãy phân biệt: a.672 lít khí (đktc). O2 và H2 c. Bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh sự có mặt của các khí trên trong hỗn hợp. SO2 và SO3 (khí) d.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.

22g/ml) để hấp thụ hết lượng khí CO2 đó. Cho khí thu được khi khử 16g Fe 2O3 bằng CO đi qua 99.02 mol. FeO nung nóng thu được 13.02 0.48 lít khí O 2(đktc) sinh ra 1 hỗn hợp gồm hai khí. Hỏi đã dùng bao nhiêu ml dung dịch axit HCl 20%( d=1.13). Dẫn khí CO qua ống sứ chứa 15. Xác định thành phần phần trăm về hỗn hợp khí ban đầu.6 lítkhí O2(đktc).2 bã rắn.2 – 16==> x = 0. Lưu ý: CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa hcọ.2 gam hỗn hợp CuO..4 = 6. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp khí đó. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp muối.02x/y 0. Cho 5. Đốt cháy hoàn toàn 68g hỗn hợp khí H 2 và CO cần dùng 89.4 lít(đktc) hỗn hợp hai khí CO và CO 2 đi qua than nóng đỏ( không có mặt không khí) thể tích của hỗn hợp khí tăng lên 5. nFe = 0.3.1). khối lượng chất rắn thu được là 11. CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. bảo tòan khối lượng để giải nhanh. Chế hóa bã rắn đó với dung dịch axít HCl thu được 2. Khi nung 48. Tính a Đáp án: a = 10 gam Bài 4.84/56 = 0.6g C trong bình kín chứa 4. Fe3O4. B.84 gam sắt và dẫn khí sinh ra vào nước vôi trong dư thì thu được 2 gam kết tủa. Có hỗn hợp 3 muối NH4HCO3.22.24 lít(đktc) khí.2). k Kiểu đề bài: . Dạng 5: Bài tập về tính khử của CO. Bài 7. Fe2O3.Cho lượng bazơ tham gia phản ứng hoặc lượng muối thu được. C. Hướng dẫn: nCaCO3 = 2/100 = 0. Bài 8.25g Ca(HCO3)2. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp muối.2 gam. Vậy VCO = 0. Hỏi muốn hào tan sản phẩm rắn thu được ở trong ống sau khi đã phản ứng cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HNO3 32%( d= 1.. Dẫn khí CO dư qua ống đựng bột một oxit sắt (FexOy) ở nhiệt độ cao. Xác định phần trăm về thể tích và khối lượng của hỗn hợp khí trên. Cho 3. Hướng dẫn: áp dung ĐLBT khối lượng nCO2 = nCO = x mol moxit + mCO = mchất rắn +mCO2 28x – 44x = 11.02x/y = 0. NaHCO3 và Ca(HCO3)2. Bài 1..015/0. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng (đktc).015 ==> 0. Ca(OH) 2.3.02 = ¾ Vậy CTPT của oxit là Fe2O3 Bài 2.6 lít (đktc) khí CO 2 đi qua than đốt nóng đỏ rồi cho sản phẩm thu được đi qua ống đốt nóng đựng 72g oxit của một kim loại hóa trị 2.s LÊ MINH KIỆT TRANG16 Đáp Bài 6. Phương pháp: bảo tòan electron.12 ml dung dịch KOH 15%( d= 1.02 CO2 + Ca(OH)2 ------> CaCO3 + H2O 0. Xác định A.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th..6 gam chất rắn (A) và hỗn hợp khí(B).Cho khí CO 2 tác dụng với dung dịch NaOH.02 Ta cso nFe = 0. C. Bài 6. Bài 8. Sục hết khí B vào dung dich nước vôi trong dư thu được a gam kết tủa C.5kg đá vôi chứa 92% CaCO3 thu được bao nhiêu ml khí CO2(đktc). Khi nhiệt phân 0. cần dùng tối thiểu bao nhiêu lm dung dịch NaOH 20%(d=1. Xác định công thức phân tử của FexOy. Bài 5. Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại : FeO. Khi cho 22. Tính lượng khí CO đã khử sắt và lượng muối tạo thành trong dung dịch.8 gam hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi thu được 16.72 lit Bài 3. Khi đốt cháy hêt 3. Dạng 3: Bài tập về phản ứng của CO2 với dung dịch kiềm. Khi cho hỗn hợp khí sản phẩm này qua dung dịch Ca(OH) 2 thu được 20. Trang 16 . biết rằng oxit của kim loại đó chứa 20% khí oxi? Bài 7.8 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với dd HCl sinh ra 896 ml khí.015 mol Phản ứng : FexOy + yCO ----> xFe + yCO2 0. bảo toàn nguyên tố. Sau khi phản ứng kết thúcthu được 0.6 lít (đktc).

84 = 42 gam. Dẫn khí CO2 được điều chế bằng cách cho 100gam CaCO 3 tác dụng với dung dịch HCl dư.6 gam Khối lượng của NaHCO3 là 0.5.s LÊ MINH KIỆT TRANG17 Yêu cầu: Xác định sản phẩm thu được (muối axit hay trung hoà) lượng chất thu được là bao nhiêu? lượng kết tủa thu được hoặc nồng độ của dung dịch sau phản ứng…… Phương pháp chung: . Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích khí CO2 trong hỗn hợp.106 + 0.44 gam hỗn hợp 2 muối là Na 2CO3 và NaHCO3 . Hướng dẫn: Tương tự ví dụ 2 Đáp án: %VCO2 = 28% Trang 17 .07 gam K 2CO3 và 6 gam KHCO3.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.Tính nCO2 /nNaOH.464/22. Cho 2.nCO2/ nCa(OH)2 xác định khả năng các phản ứng xảy ra.84 = 0.464 lít khí CO2 (đktc) đi qua dung dịch NaOH sinh ra 11. Hãy xác định số gam của mỗi muối trong hỗn hợp.11 106x + 84y = 11.44 Giải HPT ta được x = 0. Hướng dẫn: PTPƯ: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O nCO2 = nCaCO3= 100/100 = 1mol nNaOH = 60/40 = 1. Bài 1.5.1 y= 0. Cho 6 lít hỗn hợp khí CO2 và N2 (đktc) đi qua dung dịch KOH .Liên hệ với đề bài lập các phương trình toán học ---> Tìm các đại lượng theo yêu cầu.1.5 2x + y = 1.Viết các phản ứng có thể xảy ra: .01. tạo ra được 2.106 = 10.5 < 1/2 Vậy sản phẩm chúă 2 muối PTPƯ: CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O CO2 + NaOH = NaHCO3 Gọi số mol CO2 trong pư 1 là x Gọi số mol CO2 trong pư 2là y Ta có HPT : x + y = 1 x= 0. Gọi số mol CO2 trong pư 1 là x Gọi số mol CO2 trong pư 2là x Bài 2. sản phẩm? 1/2 Muối trung hoà Hỗn hợp 1 nCO2/nNaOH Muối axit 1 2 nCO2/(nCa(OH) ) 2 Muối trung hoà Hỗn hợp Muối axit . Hãy cho biết lượng muối natri điều chế được.84 gam Bài 3.01 Khối lượng của Na2CO3là 0. đi qua dung dịch có chứa 60 gam NaOH.5  y = 0.5 mol nCO2 /nNaOH = 1/1. Hướng dẫn: PTPƯ: CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH  NaHCO3 (2) Gọi số mol CO2 trong pư 1 là x Gọi số mol CO2 trong pư 2là y Ta có hệ phương trình: x + y = 2.5 Khối lượng muối thu được là: m = 0.4 = 0.

Nếu cũng lấy 10l(đktc) hỗn hợp đó đi qua ống đựng đồng (II) oxit đốt nóng. Dạng 6: Silic và hợp chất của Silic Bài 1.224 lít %VCO2 = 0.8g CaO vào nước được dung dịch A. Điều giải thích nào sau đây là đúng? Trang 18 .7gam CaO và 75. Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm có N 2.568.100 Trường hợp 2: Số mol CO2 nhiều hơn số mol Ca(OH)3 PTPƯ: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2 Gọi số mol Ca(OH)2tham gia pư 1 là: x Gọi số mol Ca(OH)2tham gia pư 2 là: y Ta có HPT x + y = 2. Một loại thủy tinh chịu lực có thaànhphần theo khối lượng của các oxit như sau: 13% Na2O.72lít khí(đktc).4 = 1.zSiO2 Lập tỉ lệ: x:y:z = 13 11. Bài 4. Xác định phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí gồm N 2. rồi qua đồng (II) oxit đun nóng. Xác đinh công thức hóa học đúng của loại cao lanh này.9 gam muối.01 mol Vậy y = 0. Hỏi có bao nhiêu muối được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu.3 gam SiO2 Gọi công thức tổng quát của thủy tinh là xNa2O.100 = 15.CaO.02 = 0. với hiệu suất là 100%. Hãy xác định % theo thể tích CO2 trong hỗn hợp. trong khi than chì mềm đến mức có thể dùng để sản xuất lõi bút chì 6B.1395.6SiO2 Bài 2.48 lít khí(đktc). SiO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng 0. Hòa tan hết 2.7%CaO và 75.07.68 lít khí CO 2(đktc) vào dung dịch A.7 75. rồi đi qua một lượng nước vôi trong dư.48 lít khí CO 2(đktc) vào 500ml dung dịch NaOH thu được 17.01.s LÊ MINH KIỆT TRANG18 Bài 4.2SiO2.02M.0. Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon. và CO2 đi qua 2 lit dung dịch Ca(OH)2 0.4651: 0. Đáp án: Al2O3. Để sản xuất 100 Kg loại thủy tinh có công thức Na2O. Biết Zn tan theo phản ứng: Zn + NaOH → Na2ZnO2 + H2 III. thì thu được 10g kết tủa và 6.568 lít %VCO2 = 1. Thành phần chính của một loại cao lanh (đất sét) chứa Al2O3.100 = 2.2H2O Bài 3.100 Bài 5. Cũng lượng hỗn hợp đó khi tác dụng với dư dung dịch HCl sinh ra 4.22. Kim cương cứng nhất trong tự nhiên. 11.3953: 0. thu được 1 gam kết tủa. Zn và Fe tác dụng với dung dịch NaOH thu được 6.3% SiO2. Bài 6.3 : : =1:1:6 62 56 60 Vậy công thức của thủy tinh là Na2O.07 mol VCO2= 0. Khi cho 14.24% 10. dùng để kẻ mắt. Hấp thụ hoàn toàn 4.68% 22.224.4. Tổng số mol CO2 tham gia cả 2 phản ứng là: x +2y = 0.03 mol. Cho 1.CaO. 11.9 gam hỗn hợp Si.4 = 0.35g đồng. Bài 7. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THAM KHẢO Câu 1. Xác định thành phần của hỗn hợp trên.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu Kg natri cacbonat. Thành phần của loại thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng công thức nào? Hướng dẫn: Xét 100 gam thủy tinh có: 13 gam Na2O.yCaO.22.01 mol VCO2 = 0. CO và CO2 biết rằng khi cho 10 lít(đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng nước vôi trong.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.04 x = 1/100 = 0. Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH. Hướng dẫn: Trường hợp 1: số mol CO2tham gia phản ứng ít hơn số mol Ca(OH)2: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 =1/100 = 0.

Na2O. C + O2 → CO2 B. Câu 16. Đất sét. Chất khí không độc. Dung dịch NaOH đặc và khí CO2. Cho qua dung dịch Ca(OH)2 D. CaO C. B. sứ). Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất xi măng ? A. D. Chất khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính. Chất khí dùng để chữa cháy. C. Để loại khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp CO ta dùng phương pháp nào sau đây: A. Cả A và B D. Sản xuất đồ gốm (gạch. Để làm sạch Al2O3 trong công nghiệp có thể sử dụng các hoá chất nào sau đây: A. Ca(HCO3)2 B. NaHCO3 và P2O5 Trang 19 . Na2SiO3. Dung dịch NaOH đặc và axit HCl. Cacbon phản ứng với dãy nào sau đây: A. Na2CO3 và P2O5 C. 2CO + O2 → 2Al + 3CO2  → 2CO2 Câu 4. Câu 2. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl Câu 10. B. đá tổ ong. Trong các phản ứng hoá học sau. Dung dịch NaOH đặc và axit CH3COOH. C. Một nguyên nhân khác. có thể cho hỗn hợp lần lược qua các bình đựng: A. KOH và AgNO3 Câu 14. B. NaOH C. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách nào sau đây: A. than chì có cấu trúc lớp. phản ứng nào sai? to A. Na3PO4. Trong các phản ứng hoá học sau. nhưng không duy trì sự sống. Al. B. điều khẳng định nào sau đây là sai? A.s LÊ MINH KIỆT TRANG19 A. ngói. Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây: A. không mùi. phản ứng nào sai? A. HCl. sành. Cho K2SiO3 tác dụng với NaHCO3 D. Câu 6. B. trong đó khoảng cách giữa các lớp khá lớn. Mg. HNO3 và KClO3 C. Cho hỗn hợp qua Na2CO3 Câu 13. Không xác định. Cát. Đá vôi. Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hoá học chính của loại đá nào sau đây: A. Cho qua dung dịch H2O C. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy B. D. dd Brom D. C. đá vôi. đá mài. Câu 3. C. Câu 8. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat? A. D. CuO C. F2. Na2CO3 và CaCO3 D. Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì muối thu đựơc là: A. Chất khí không màu. NaCl Câu 11. Thạch cao. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O B. SiO2 H2SO4 (l) B. Dung dịch NaOH đặc và axit H2SO4 D. CaCO3 C. Đốt cháy kim cương hay than chì ở nhiệt độ cao đều tạo thành khí cacboniC. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng C. Kim cương có liên kết cộng hoá trị bền. CuO B. Khí CO không khử được chất nào sau đây: A. C. Dung dịch Ca(OH)2 B. đá đỏ . C. Câu 5. CH3COOH D. H2SO4 đặc và KOH D. Câu 7. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào? A. Để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với HCl và hơi nước. SiO2 + 2Mg  + Si → Si + 2CO → 2MgO Câu 9. Boxit nhôm có thành phần chủ yếu là Al2O3 lẫn các tạp chất là SiO2 và Fe2O3. cả B và C Câu 15. Fe(NO3)2. Sản xuất thuỷ tinh. C + H2O →CO + H2 Câu 12. Ba(OH)2. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ. Cho qua dung dịch HCl B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O to to C. D. Sản xuất xi măng. 3CO + Fe2O3  B. D. B. SiO2 + 2C  D. 3C + 4Al → Al4C3 C.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. Al2O3 D. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. 3CO + Al2O3  D. nhất là các đám cháy kim loại. C + CuO → Cu + CO2 D. nặng hơn không khí. Để loại bỏ khí SO2 có lẫn khí CO2 có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. CO + Cl2  → COCl2 → 3CO2 + 2Fe o o t t C. NaOH và H2SO4 đặc B. CuSO4. than chì thì không. Khi xét về khí cacbon đioxit. NH4Cl. NaOH và HCl B. Kim cương có cấu trúc tinh thể dạng tứ diện đều. Dung dịch NaOH Câu 17.

78. 0.6g C. Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2? A. 120g B. B2CO3 và R2CO3 tác dụng hết HCl dư thì thu được 0. 4g D. SiO2 C. 33. Cho 455g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với HCl 1M vừa đủ tạo ra 1.4g hỗn hợp Na2CO3. 12. SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2 Câu 26. Mg2Si Câu 25.15lit Câu 30. Cho 5. Al và MgO Câu 24. Sục 1.5g C.12 lít khí CO2(đktc) vòa 200ml dung dịch Ba(OH)2 0. Trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính gì: A. Vậy m có giá trị là: A. 15. Al và Mg C. Pb. Câu 22. FeO. Câu 20. 2. 26. Cu. Cho 24.4g kết tủa.1lit C. SiH4 →Si + 2H2 Câu 27. B. FeCO3. Tính khử B. 80% B.24 lit CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl 2 .6 lít CO2(đktc) đi qua 164ml dd NaOH 20%(d=1. 0. B.s LÊ MINH KIỆT TRANG20 Câu 18.Na2CO3 C. Cho CaCO3 tác dụng HCl C. PbO và Al 2O3 qua than nung nóng thu được hỗn hợp rắn A. MgO và Al2O3 D. Fe3O4. MgO và Pb B. Rb và Cs 2. Sục 2. K và Rb D. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây: A. MgCO3. Thành phần chính của quặng đôlômit là: A.6g Câu 31. 6.67% B. Chất rắn A gồm: A. Câu 28.7g Câu 32. MgO. Lọc tách kết tủa. Cu. Vừa khử vừa oxi hóa D.33% Trang 20 . 110g D. Li và Na B. SiO B.24lít CO2(đktc) vào 400ml dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH) 2 0. Mg và CuO Câu 19. Cu. 75% Câu 33. SiO2 + 2C →Si + 2CO C. 22. Na và K C. Sau phản ứng thu được 39.22g 3 Câu 32. Cho 115g hỗn hợp ACO3. Hai kim loại trên là: A. Al. 10g B.5g D. A.26g Câu 29. Không thể hiện tính khử và oxi hóa. Thể tích HCl cần dùng là: A. Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol là 1:1 cần 8.4g C. 26. trong phòng thí nghiệm CO2 được điều chế bằng cách: A. 66. Nung CaCO3 B. Al và Cu B. SiH4 D.075 mol Ca(OH)2. 85% C. Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong cồng nghiệp.01M thu được kết tủa có khối lượng là: A. 70% D. Al. 115. Pb.91g D. Cho hỗn hợp gồm CuO. 116. Số oxi hóa cao nhất của Silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau đây: A. SiO2 + HF SiF4 + 2H2O D. 5.96 lít CO(đktc). Cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam muối: A. 0. 0. Khi cho khí CO đi qua hỗn hợp CuO. Al và Al C. Cu. Có sủi bột khí không màu thoát ra. Cô cạn dd sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là: A.896 lít CO 2(đktc). sau phản ứng chất rắn thu được là: A. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. A.33% và 66.Na2CO3 Câu 21. Chỉ có CaCO3. Có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư C. Fe.5g C. Không có hiện tượng gì B. Khối lượng kết tủa thu được là: A.C đúng Câu 33. SiO2 + Mg 2MgO + Si B. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 D.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th. 0.44g C. Al2O3 và MgO. Cu.12lít CO2(đktc) 1. Pb. Cu.2M. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO B.6g D. Tính oxi hóa C.5g B. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp là: A. Cho C tác dụng O2 D. CaCO3.Na2CO3 B.67% và 33. Al2O3 và MgO D.MgCO3 D. Hấp thụ hoàn toàn 2.2 lit D. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A. Không có cả hai chất CaCO3 và Ca(HCO3)2. 46.05lit B. CaCO3.8g B. SiO2 + 2MaOH Na2SiO3 + CO2 C. Hiệu suất phản ứng là: A. 98. SiCl4 + 2Zn → 2ZnCl2 + Si D. 31g Câu 34. cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua. 19.22) thu được dd X.66g B. Từ một tấn than chứa 92% cacbon có thể thu được 1460m khí CO(đktc) theo sơ đồ sau: 2C + O2 → 2CO . Có kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư D. Fe.

36 lít D. 4. 59. Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO.33% Câu 35. 3. Thể tích khí CO(đktc) tham gia phản ứng là: A. 2. 1. Fe 2O3.Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI---GV-Th.67% và 40.33% và 59. Fe3O4 thấy có 4. 40.s LÊ MINH KIỆT TRANG21 C.67% D.24 lít C.48 lít Trang 21 .12lít B.48 lít khí CO 2(đktc) thoát ra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful