P. 1
Giai Chi Tiet de Ly 958ka2012bgd

Giai Chi Tiet de Ly 958ka2012bgd

|Views: 2|Likes:
Được xuất bản bởiTung Le Vu

More info:

Published by: Tung Le Vu on Aug 03, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

DỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012
Môn thi : VAT LÝ - Mã dê : 958 (Thòi gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10
-34
J.s; đ l!n đi"n t#$h ng%&'n tố ( = 1,6.10
-1)
C;
tố$ đ *nh s*ng t+ong $h,n -h.ng $ = 3.10
/
01s; số 23.g45+. 6
2
= 6,02.10
23
0ol
-1
.
I. PHAN CHUNG CHO TÁT CẢ THI SINH (40 câu, tù câu 1 dên câu 40)
Câu 1: 7t $on l8$ l9 :o g;0 l9 :o nh< $= đ $>ng 100 610 3? 3@t nhA -hối lBCng
0. Con l8$ 54o đng điD% h94 th(o EhBFng ng4ng 3!i $h% -G H. Iiết J thKi điL0 t
3@t $= li đ 5$0, J thKi điL0 tM
4
T
3@t $= tố$ đ 50$01s. Ni* t+O $P4 0 bằng
2. 0,5 -g I. 1,2 -g C.0,/ -g Q.1,0 -g
Huóng dân: HRi thKi điL0 t: :
1
= 2
( ) ϕ ω + t $os
=0,050
HRi thKi điL0 tM H14: :
2
=2


+ +
2
$os
π
ϕ ωt
, 3
2
= -


+ +
2
sin
π
ϕ ω ω t A
= -
( ) ϕ ω ω + t A$os
=
±0,501s
S%& +4:
ω
=10 +451s

0 = 1 -g
Câu 2: 7t $hTt điL0 54o đng điD% h94 3!i $h% -G H. NUi 3
HI
l? tố$ đ t+%ng bGnh
$P4 $hTt điL0 t+ong 0t $h% -G, 3 l? tố$ đ t>$ thKi $P4 $hTt điL0. H+ong 0t $h% -G,
-hoVng thKi gi4n 0?
4
TB
v v
π

l?
2.
6
T
I.
2
3
T
C.
3
T
Q.
2
T
Huóng dân:
4
TB
v v
π

2 2
04:
A v ω
= =
tBFng >ng 3!i li đ:
2 2
A
x
A
≤ ≤ −
WhoVng thKi gi4n đBC$ biL% 5iXn bJi
hGnh 3Y Z0?% t#0[:
3 6 6
T T T
t = + =
Câu 3: \4]( 2 Eh*t +4 $h^0 b>$ :R $= bB!$ s=ng 0,45
m µ
3!i $.ng s%Tt 0,/_. \4](
I Eh*t +4 $h^0 b>$ :R $= bB!$ s=ng 0,60
m µ
3!i $.ng s%Tt 0,6 _. H` số gia4 số
Eh.t.n $P4 l4]( I 3? số Eh.t.n $P4 l4]( 2 Eh*t +4 t+ong 0bi gi,& l?
2.1 I.
20
)
C.2 Q.
3
4
Huóng dân:
hc
P
n
A A
A
λ
=
,
hc
P
n
B B
B
λ
=
Hh(o đD:
B B A A
P P λ λ =

1 = ⇒
B
A
n
n
Câu 4: H+ong th# nghi"0 c-,ng 3D gi4o tho4 *nh s*ng, ng%;n s*ng Eh*t +4 *nh s*ng
đFn s8$ $= bB!$ s=ng
1
λ
. H+'n 0?n d%4n s*t, t+'n đoRn theng 76 5?i 20 00 Z76
3%.ng g=$ 3!i h" 3,n gi4o tho4[ $= 10 3,n tối, 7 3? 6 l? 3O t+# $P4 h4i 3,n s*ng.
Hh4& *nh s*ng t+'n bằng *nh s*ng đFn s8$ $= bB!$ s=ng
1
2
5
3
λ
λ =
thG tRi 7 l? 3O t+#
$P4 0t 3,n gi4o tho4, số 3,n s*ng t+'n đoRn 76 lf$ n?& l?
2.g I. 5 C. /. Q. 6
-Aω -Aω/2 Aω/2
+Aω +Aω
30
0
7
6
α = 60
0
3
Huóng dân: Whi th4&
2
λ
số 3,n tối t+'n đoRn 76 l?: 10
3
5
1
2 1
λ
λ λ k k = = 6 = ⇒ k
. h@&
$= g 3,n s*ng.
Câu 5: Ph=ng :R 3? Eh,n hR$h hRt nh,n
2. đD% l? EhVn >ng hRt nh,n tA4 năng lBCng I. đD% l? EhVn >ng
hRt nh,n th% năng lBCng
C. đD% l? EhVn >ng ting hCE hRt nh,n Q. đD% -h.ng EhVi l? EhVn >ng hRt nh,n
Câu 6: HRi nFi $= gi4 tố$ t+Ung t+BKng l? g, 0t $on l8$ l9 :o t+(o theng đ>ng đ4ng
54o đng đD% h94. Iiết tRi 3O t+# $,n bằng $P4 3@t đ 5jn $P4 l9 :o l?
l ∆
. Ch% -G 54o
đng $P4 $on l8$ n?& l?
2. 2
g
l
π

I.
1
2
l
g π

C.
1
2
g
l π ∆
Q.
2
l
g
π

Huóng dân: Whi $,n bằng: 0g = -
l ∆

l
g
m
k

= = ⇒ω
h@& H=
2
l
g
π

Câu 7: klt đi"n *E % = m
0
$os100πt Zh[ 3?o h4i đn% đoRn 0R$h 2I g;0 h4i đoRn
0R$h 27 3? 7I 08$ nối tiếE. koRn 0R$h 27 g;0 đi"n t+J th%nn 100 3Ω 08$ nối
tiếE 3!i $%n $V0 th%nn $= đ to $V0 \. koRn 0R$h 7I $h` $= tp đi"n $= đi"n 5%ng
4
10
2
F
π

. Iiết đi"n *E gia4 h4i đn% đoRn 0R$h 27 l"$h Eh4
3
π
so 3!i đi"n *E gia4 h4i
đn% đoRn 0R$h 2I. Ni* t+O $P4 \ bằng
2.
3
H
π
I.
2
H
π
C.
1
H
π
Q.
2
H
π
Huóng dân: H4 $=:
Ω =200
C
Z
; Whi \=
3
H
π
,
Ω =300
L
Z
; \=
2
H
π
,
Ω = 200
L
Z
; \=
1
H
π
,
Ω =100
L
Z
;
\=
2
H
π
,
Ω = 2 100
L
Z
. Q^ng EhBFng *n loRi t+q $hUn \=
1
H
π
,
Ω =100
L
Z
;
Câu 8: Hh(o th%&ết lBCng tr *nh s*ng, Eh*t biL% n?o s4% đ,& l? sai?
2. H+ong $h,n -h.ng, Eh.t.n b4& 3!i tố$ đ $ = 3.10
/
01s 5U$ th(o $*$ ti4 s*ng.
I. Ph.t.n $P4 $*$ *nh s*ng đFn s8$ -h*$ nh4% thG 04ng năng lBCng -h*$ nh4%.
C. 6ăng lBCng $P4 0t Eh.t.n -h.ng đii -hi t+%&Dn t+ong $h,n -h.ng.
Q. Ph.t.n t;n tRi t+ong $V t+Rng th*i đ>ng &'n 3? t+Rng th*i $h%&Ln đng.
Câu 9: 7t 0R$h 54o đng đi"n tq l# tBJng đ4ng $= 54o đng đi"n tq to 5o. Iiết
đi"n t#$h $o$ đRi t+'n 0t bVn tp đi"n l? 4 2 µC 3? $BKng đ 59ng đi"n $o$ đRi
t+ong 0R$h l? 0,5 2 π 2. HhKi gi4n ng8n nhTt đL đi"n t#$h t+'n 0t bVn tp giV0 tq gi*
t+O $o$ đRi đến nr4 gi* t+O $o$ đRi l?
2.
4
.
3
s µ
I.
16
.
3
s µ
C.
2
.
3
s µ
Q.
/
.
3
s µ
Huóng dân: H4 $=:
6
0
0
10 .
/
π
ω = =
q
I
+451s. HhKi gi4n ng8n nhTt đL đi"n t#$h t+'n 0t
bVn tp giV0 tq gi* t+O $o$ đRi đến nr4 gi* t+O $o$ đRi l?:
6
10 .
6
16
6

= =
T
t
Zs[=
/
.
3
s µ
Câu 10: H+ong hi"n tBCng gi4o tho4 s=ng nB!$, h4i ng%;n 54o đng th(o EhBFng
3%.ng g=$ 3!i 0lt nB!$, $^ng bi'n đ, $^ng Eh4, $^ng tnn số 50 s] đBC$ đlt tRi h4i
điL0 S
1
3? S
2
$*$h nh4% 10$0. Hố$ đ t+%&Dn s=ng t+'n 0lt nB!$ l? g5 $01s. tut $*$
điL0 t+'n 0lt nB!$ th%$ đBKng t+9n t,0 S
1
, b*n -#nh S
1
S
2
, điL0 0? Ehnn tr tRi đ=
54o đng 3!i bi'n đ $o$ đRi $*$h điL0 S
2
0t đoRn ng8n nhTt bằng
2. /5 00. I. 15 00. C. 10 00. Q. /) 00.
Huóng dân: H4 $=: λ = 31v = g5150 = 1,5 $0
H+'n S
1
S
2
$= 13 điL0 54o đng 3!i bi'n đ $o$ đRi
-6 w - w 6 . Co$ đRi gnn S
2
nhTt >ng 3!i - = 6
tut điL0 7 t+'n đBKng t+9n S
1
7 = 5
1
= 10$0
;
S
2
7
= 5
2
5
1
x 5
2
= 6λ = )$0-----y 5
20in
= 10 x ) = 1 $0 =
10 00
Câu 11: s4i 54o đng $^ng EhBFng lnn lBCt $= EhBFng t+Gnh :
1
=
1
$osZ [
6
A t
π
π +
Z$0[
3? :
2
=
6$osZ [
2
t
π
π −
Z$0[. Q4o đng ting hCE $P4 h4i 54o đng n?& $= EhBFng t+Gnh
$osZ [ x A t π ϕ = +
Z$0[. Hh4& đii 2
1
$ho đến -hi bi'n đ 2 đRt gi* t+O $o$ tiL% thG
2.
.
6
rad
π
ϕ = −
I.
. rad ϕ π =
C.
.
3
rad
π
ϕ = −
Q.
0 . rad ϕ =
Huóng dân:
36 6
3
2
$os 2
1
2
1 1
2
2
2
1
2
+ − = + + = A A A A A A A
π

2 nhA nhTt -hi 2
1
=3$0 Z-hVo
s*t h?0 b@$ 2[.
3 3 = A
$0
2
1
6
$os
$os = = ⇒
A
A
π
ϕ
3
π
ϕ ± = ⇒
ChUn
.
3
rad
π
ϕ = −
Câu 12: 7t $on l8$ l9 :o 54o đng điD% h94 th(o EhBFng ng4ng 3!i $F năng 54o
đng l? 1 J 3? lo$ đ?n h;i $o$ đRi l? 10 6. 7ố$ thế năng tRi 3O t+# $,n bằng. NUi z l?
đn% $ố đOnh $P4 l9 :o, -hoVng thKi gi4n ng8n nhTt gia4 2 lnn li'n tiếE z $hO% t*$
5png lo$ -uo $P4 l9 :o $= đ l!n 5 3 6 l? 0,1 s. z%jng đBKng l!n nhTt 0? 3@t nhA
$P4 $on l8$ đi đBC$ t+ong 0,4 s l?
2. 40 $0. I. 60 $0. C. /0 $0. Q. 115 $0.
Huóng dân: _=
2
2
1
kA
1J 3? {=-2=106

2=20$0
WhoVng thKi gi4n ng8n nhTt gia4 2 lnn li'n tiếE z $hO% t*$ 5png lo$ -uo $P4 l9 :o $=
đ l!n 5 3 6 l? 0,1s=
6
T


H=0,6s. Sr 5png 0ối d%4n h" $P4 $h%&Ln đng t+9n đD%
3? 54o đng điD% h94 ZđBKng t+9n lBCng gi*$[. Chi4 +4 $*$ t+BKng hCE đl$ bi"t :*$
đOnh d%jng đBKng đi đBC$ l=n nhTt: t
1
=0,3sZ
2
T
[, s
1
=22=40$0; t
2
=01sZ
6
T
[, s
2
=20$0
Ztq -212 đến 212 hol$ ngBC$ lRi[ h@& s=60$0
Câu 13: Hh(o 0|% ng%&'n tr Io, t+ong ng%&'n tr hiđ+., $h%&Ln đng $P4 'l($t+on
d%4nh hRt nh,n l? $h%&Ln đng t+9n đD%. H` số gia4 tố$ đ $P4 'l($t+on t+'n d%} đRo
W 3? tố$ đ $P4 'l($t+on t+'n d%} đRo 7 bằng
2. ). I. 2. C. 3. Q. 4.
Huóng dân: ~E 5png $.ng th>$:
2 2
1 2 1 2 2 0
2 2
0
)
)
K M
n n n M K
k q q k q q
r v r mv
mv
r r r v r r
= ⇒ = ⇒ = = =
3 = = ⇒ n
v
v
M
K
Câu 14: Whi n=i 3D t#nh $hTt $P4 ti4 tr ngoRi, Eh*t biL% n?o s4% đ,& l? sai?
2. Hi4 tr ngoRi l?0 i.n h=4 -h.ng -h#.
7
5
1
5
2
S
2
S
1
I. Hi4 tr ngoRi -#$h th#$h so Eh*t d%4ng $P4 nhiD% $hTt.
C. Hi4 tr ngoRi t*$ 5png l'n Ehi0 Vnh.
Q. Hi4 tr ngoRi -h.ng bO nB!$ hTE thp.
Câu 15: H+ong 0t EhVn >ng hRt nh,n, $= so bVo to?n
2. số E+.t.n. I. số n%$l.n. C. số nFt+on. Q. -hối lBCng.
Câu 16: HRi điL0 • t+ong 0.i t+BKng đeng hB!ng, -h.ng hTE thp ,0, $= 2 ng%;n
,0 điL0, giống nh4% 3!i $.ng s%Tt Eh*t ,0 -h.ng đii. HRi điL0 2 $= 0>$ $BKng đ
,0 20 5I. kL tRi t+%ng điL0 7 $P4 đoRn •2 $= 0>$ $BKng đ ,0 l? 30 5I thG số
ng%;n ,0 giống $*$ ng%;n ,0 t+'n $nn đlt th'0 tRi • bằng
2. 4. I. 3. C. 5. Q. g.
Huóng dân:
dB L
OM
OA
I
I
L L
M
A
M
A M
26 lg 10 lg 10
2
= ⇒ 

= = −
NUi $.ng s%Tt $P4 0bi ng%;n l? P:
2
4 R
P
I
π
=
; \=10
€ 10
10

0
10
10
2
lg

M
M
L
L
M
M
P
nP
I
I
I
I
= = ⇒
5 5 , 2
10
10
2
6 , 2
3
= ⇒ = = ⇒ n
n
h@& $nn đlt th'0 3 ng%;n.
Câu 17: sRt nh,n %+4ni
23/
)2
U
s4% 0t $h%bi Eh,n +j, biến đii th?nh hRt nh,n $hG
206
/2
Pb
. H+ong d%* t+Gnh đ=, $h% -G b*n +j $P4
23/
)2
U
biến đii th?nh hRt nh,n $hG l? 4,4g.10
)
nă0. 7t -hối đ* đBC$ Eh*t hi"n $= $h>4 1,1//.10
20
hRt nh,n
23/
)2
U
3? 6,23).10
1/
hRt
nh,n
206
/2
Pb
. NiV sr -hối đ* lf$ 0!i hGnh th?nh -h.ng $h>4 $hG 3? tTt $V lBCng $hG $=
0lt t+ong đ= đD% l? sVn Eh•0 Eh,n +j $P4
23/
)2
U
. H%ii $P4 -hối đ* -hi đBC$ Eh*t hi"n
l?
2. 3,3.10
/
nă0. I. 6,3.10
)
nă0. C. 3,5.10
g
nă0. Q. 2,5.10
6
nă0.
Huóng dân: 6=1,1//.10
20
hRt nh,n, 6
0
=1,1//.10
20
M6,23).10
1/
=1,2503).10
20
hRt
nh,n
/ ) )
0
10 . 3 , 3 10 . 33 , 0
06)3
0512 , 0
. 10 . 4g , 4
2 ln
ln
= = =

T t
nă0.
Câu 18: H+ong th# nghi"0 c-,ng 3D gi4o tho4 *nh s*ng, ng%;n s*ng Eh*t đ;ng thKi
h4i *nh s*ng đFn s8$ λ
1
, λ
2
$= bB!$ s=ng lnn lBCt l? 0,4/ µ0 3? 0,60 µ0. H+'n 0?n
d%4n s*t, t+ong -hoVng gia4 h4i 3,n s*ng gnn nh4% nhTt 3? $^ng 0?% 3!i 3,n s*ng
t+%ng t,0 $=
2. 4 3,n s*ng λ
1
3? 3 3,n s*ng λ
2
. I. 5 3,n s*ng λ
1
3? 43,n s*ng λ
2
.
C. 4 3,n s*ng λ
1
3? 53,n s*ng λ
2
. Q. 3 3,n s*ng λ
1
3? 43,n s*ng λ
2
.
Huóng dân:
1 2
1 2 1 1 2 2 1 1 2 2
2 1
5
4
λ
λ λ
λ
= ⇒ = ⇔ = ⇒ = = . . . .
k
x x k i k i k k
k
.
h@& $= 4 3,n s*ng λ
1
3? 3 3,n s*ng λ
2
.
Câu 19: Hing hCE hRt nh,n h(li
4
2
H!
tq EhVn >ng hRt nh,n
1 g 4
1 3 2
H L" H! # + → +
. 7bi
EhVn >ng t+'n tA4 năng lBCng 1g,3 7(h. 6ăng lBCng tA4 +4 -hi ting hCE đBC$ 0,5
0ol h(li l?
2. 1,3.10
24
7(h. I. 2,6.10
24
7(h. C. 5,2.10
24
7(h. Q. 2,4.10
24
7(h.
Huóng dân: sRt nh,n t $‚ng l? hRt s( n'n số EhVn >ng bằng 0t nr4 số hRt.
24
10 . 6 , 2
2
. 3 , 1g = =
A
n
$
7(h
Câu 20: 7t s=ng ,0 3? 0t s=ng *nh s*ng t+%&Dn tq -h.ng -h# 3?o nB!$ thG bB!$
s=ng
2. $P4 s=ng ,0 tăng $9n bB!$ s=ng $P4 s=ng *nh s*ng giV0.
I. $P4 s=ng ,0 giV0 $9n bB!$ s=ng $P4 s=ng *nh s*ng tăng.
C. $P4 s=ng ,0 3? s=ng *nh s*ng đD% giV0.
Q. $P4 s=ng ,0 3? s=ng *nh s*ng đD% tăng.
Huóng dân:
h@n tố$ t+%&Dn ,0 t+ong nB!$ tăng, 3,n tố$ t+%&Dn s=ng *nh s*ng t+ong nB!$ giV0
0? tnn số -h.ng đii.
Câu 21: H+ong giK tho$ h?nh, 0t hU$ sinh 08$ đoRn 0R$h 2I g;0 đi"n t+J th%nn
40 Ω, tp đi"n $= đi"n 5%ng C th4& đii đBC$ 3? $%n 5,& $= đ to $V0 \ nối tiếE nh4%
th(o đfng th> to t+'n. NUi 7 l? điL0 nối gia4 đi"n t+J th%nn 3? tp đi"n. klt 3?o h4i
đn% đoRn 0R$h 2I 0t đi"n *E :o4& $hiD% $= gi* t+O hi"% 5png 200h 3? tnn số 50
s]. Whi điD% $h`nh đi"n 5%ng $P4 tp đi"n đến gi* t+O C
0
thG đi"n *E hi"% 5png gia4
h4i đn% đoRn 0R$h 7I đRt gi* t+O $o$ tiL% bằng g5 h. ki"n t+J th%nn $P4 $%n 5,& l?
2. 24 Ω. I. 16 Ω. C. 30 Ω. Q. 40 Ω.
Huóng dân: kiD% $h`nh C đL m
\C04:
ƒ$ng hBJng
m
7I
=m
+
=g5hƒm

=125h, „=40Ωƒ+=24Ω
Câu 22: Whi n=i 3D s=ng đi"n tq, Eh*t biL% n?o s4% đ,& l? sai?
2. S=ng đi"n tq 04ng năng lBCng.
I. S=ng đi"n tq t%,n th(o $*$ d%& l%@t gi4o tho4, nhiX% :R.
C. S=ng đi"n tq l? s=ng ng4ng.
Q. S=ng đi"n tq -h.ng t+%&Dn đBC$ t+ong $h,n -h.ng.
Câu 23: Whi n=i 3D so t+%&Dn s=ng $F t+ong 0t 0.i t+BKng, Eh*t biL% n?o s4% đ,&
đfng…
2. 6hang Ehnn tr $P4 0.i t+BKng $*$h nh4% 0t số ng%&'n lnn bB!$ s=ng thG 54o
đng $^ng Eh4.
I. s4i Ehnn tr $P4 0.i t+BKng $*$h nh4% 0t Ehnn tB bB!$ s=ng thG 54o đng l"$h
Eh4 nh4% )0
0
.
C. 6hang Ehnn tr $P4 0.i t+BKng t+'n $^ng 0t hB!ng t+%&Dn s=ng 3? $*$h nh4%
0t số ng%&'n lnn bB!$ s=ng thG 54o đng $^ng Eh4.
Q. s4i Ehnn tr $P4 0.i t+BKng $*$h nh4% 0t nr4 bB!$ s=ng thG 54o đng ngBC$
Eh4.
Câu 24: ki"n năng tq 0t t+R0 Eh*t đi"n đBC$ đB4 đến 0t -h% t*i đOnh $B bằng
đBKng 5,& t+%&Dn tVi 0t Eh4. Cho biết, nế% đi"n *E tRi đn% t+%&Dn đi tăng tq m l'n
2m thG số h 5,n đBC$ t+R0 $%ng $TE đP đi"n năng tăng tq 120 l'n 144. Cho +ằng $hi
t#nh đến h4o Eh# t+'n đBKng 5,&, $.ng s%Tt ti'% thp đi"n $P4 $*$ h 5,n đD% nhB
nh4%, $.ng s%Tt $P4 t+R0 Eh*t -h.ng đii 3? h" số $.ng s%Tt t+ong $*$ t+BKng hCE đD%
bằng nh4%. 6ế% đi"n *E t+%&Dn đi l? 4m thG t+R0 Eh*t h%& n?& $%ng $TE đP đi"n năng
$ho
2. 16/ h 5,n. I. 150 h 5,n. C. 504 h 5,n. Q. 1)2 h 5,n.
Huóng dân: I4n đn%: P
6
= 120P
0
M P
hE
Whi m tăng 2 lnn ƒ P
hE
giV0 4 lnn: P
6
= 144P
0
M
4
1
P
hE
0
32P P
h%
= ⇒
Whi m tăng 4 lnn ƒ P
hE
giV0 16 lnn: 0
2P P
h%
=
32P
0
- 2P
0
= 30P
0
Z$%ng $TE th'0 đBC$ 30 h[
Câu 25: H+'n 0t sCi 5,& $ăng ng4ng 3!i h4i đn% $ố đOnh đ4ng $= s=ng 5qng. Wh.ng
:ut $*$ điL0 bpng hol$ nft, d%4n s*t thT& nhang điL0 $= $^ng bi'n đ 3? J gnn nh4%
nhTt thG đD% $*$h đD% nh4% 15$0. IB!$ s=ng t+'n 5,& $= gi* t+O bằng
2. 30 $0. I. 60 $0. C. )0 $0. Q. 45 $0.
Huóng dân: C*$ điL0 $= $^ng bi'n đ đD% $*$h đD% nh4% thG $*$h nh4% 0t -hoVng
†14 =15$0.h@&
60 = λ
$0.
Câu 26: Hq 0t t+R0 Eh*t đi"n :o4& $hiD% 0t Eh4 đlt tRi 3O t+# 7, đi"n năng đBC$
t+%&Dn tVi đến nFi ti'% thp 6, $*$h 7 1/0 -0. Iiết đBKng 5,& $= đi"n t+J ting $ng
/0 Ω Z$oi 5,& tVi đi"n l? đ;ng $hTt, $= đi"n t+J t` l" th%@n 3!i $hiD% 5?i $P4 5,&[. Qo
so $ố, đBKng 5,& bO +9 đi"n tRi điL0 z Zh4i 5,& tVi đi"n bO nối t8t bJi 0t 3@t $= đi"n
t+J $= gi* t+O :*$ đOnh „[. kL :*$ đOnh 3O t+# z, t+B!$ ti'n ngBKi t4 ng8t đBKng 5,&
-hAi 0*& Eh*t 3? tVi ti'% thp, s4% đ= 5^ng ng%;n đi"n -h.ng đii 12h, đi"n t+J t+ong
-h.ng đ*ng -L, nối 3?o h4i đn% $P4 h4i 5,& tVi đi"n tRi 7. Whi h4i đn% 5,& tRi 6 đL
hJ thG $BKng đ 59ng đi"n d%4 ng%;n l? 0,40 2, $9n -hi h4i đn% 5,& tRi 6 đBC$ nối
t8t bJi 0t đoRn 5,& $= đi"n t+J -h.ng đ*ng -L thG $BKng đ 59ng đi"n d%4 ng%;n l?
0,42 2. WhoVng $*$h 7z l?
2. 135 -0. I. 16g -0. C. 45 -0. Q. )0 -0.
Huóng dân: \f$ đn%: Z„
5
nt „[ ƒ „
5
M „ =
4 , 0
12
Z1[
\f$ s4%: ‡„
5
nt Z„11/0-„
5
[ˆ:
( )
42 , 0
12
/0
/0
=
− +

+
d
d
d
R R
R R
R
Z2[
NiVi Z1[ 3? Z2[: „
5
= 20; „= 10
⇒ km x
x R
d
45
1/0 /0
= => =
Câu 27: klt đi"n *E % = m
0
$osωt Zh[ Zm
0
-h.ng đii, ω th4& đii đBC$[ 3?o h4i đn%
đoRn 0R$h g;0 đi"n t+J th%nn „, $%n $V0 th%nn $= đ to $V0
4

s 3? tp đi"n 08$
nối tiếE. Whi ω=ω
0
thG $BKng đ 59ng đi"n hi"% 5png d%4 đoRn 0R$h đRt gi* t+O $o$
đRi ‰
0
. Whi ω = ω
1
hol$ ω = ω
2
thG $BKng đ 59ng đi"n $o$ đRi d%4 đoRn 0R$h bằng
nh4% 3? bằng ‰
0
. Iiết ω
1
x ω
2
= 200π +451s. Ni* t+O $P4 „ bằng
2. 150 Ω. I. 200 Ω. C. 160 Ω. Q. 50 Ω.
Huóng dân:
⇒ =
2
0 2 1
. ω ω ω
\C =
2 1
1
ω ω


Š
C1
= Š
\2

0
=
R
U
; ‰
01
=
Z
U
0
=
2
1 1
2
[ Z
2
C L
Z Z R
U
− +
= ‰
0
=
R
U


2„
2
= „
2
M ZŠ
\1
x Š
C1
[
2


2
= ZŠ
\1
x Š
\2
[
2
= \
2

1
- ω
2
[
2


„ = \ Zω
1
- ω
2
[ =
π
π
200
5
4
= 160ZΩ[.
Câu 28: klt đi"n *E % = m
0
$osωt 3?o h4i đn% đoRn 0R$h g;0 đi"n t+J th%nn „, $%n
$V0 th%nn $= đ to $V0 \ 3? tp đi"n $= đi"n 5%ng C 08$ nối tiếE. NUi i l? $BKng đ
59ng đi"n t>$ thKi t+ong đoRn 0R$h; %
1
, %
2
3? %
3
lnn lBCt l? đi"n *E t>$ thKi gia4 h4i
đn% đi"n t+J, gia4 h4i đn% $%n $V0 3? gia4 h4i đn% tp đi"n; Š l? ting t+J $P4 đoRn
0R$h. s" th>$ đfng l?
2. i = %
3
ωC. I. i =
1
'
R
. C. i =
2
'
L ω
. Q. i =
'
Z
.
Huóng dân: hG Eh4 $P4 %

$h#nh l? Eh4 $P4 i n'n $hi4 nh4% đBC$.
Câu 29: klt đi"n *E % = 400$os100πt Z% t#nh bằng h, t t#nh bằng s[ 3?o h4i đn% đoRn
0R$h 2I g;0 đi"n t+J th%nn 50 Ω 08$ nối tiếE 3!i đoRn 0R$h t. CBKng đ 59ng
đi"n hi"% 5png d%4 đoRn 0R$h l? 2 2. Iiết J thKi điL0 t, đi"n *E t>$ thKi gia4 h4i
đn% 2I $= gi* t+O 400 h; J thKi điL0
1
400
t +
Zs[, $BKng đ 59ng đi"n t>$ thKi d%4
đoRn 0R$h bằng -h.ng 3? đ4ng giV0. C.ng s%Tt ti'% thp đi"n $P4 đoRn 0R$h t l?
2. 400 _. I. 200 _. C. 160 _. Q. 100 _.
Huóng dân: m = 200 2 h; ‰ = 22
M J thKi điL0 t, % = 400h


%
= 2-Œ
M J thKi điL0
1
400
t +
, i = 0, đ4ng giV0

‹•
i
=
2
π
M 2-Œ

tRi thKi điL0 t: ‹
i
=
2
π
-
4
π
M 2-Œ
M g=$ l"$h Eh4 gia4 % 3? i: ∆‹ = ‹
%
- ‹
i
= -
4
π
M C.ng s%Tt: P = m.‰.$os∆‹ = 400_
Câu 30: 7t $hTt điL0 54o đng điD% h94 t+'n t+p$ •:. h($tF gi4 tố$ $P4 $hTt điL0
$=
2. đ l!n $o$ đRi J 3O t+# bi'n, $hiD% l%.n hB!ng +4 bi'n.
I. đ l!n $o$ tiL% -hi d%4 3O t+# $,n bằng l%.n $^ng $hiD% 3!i 3($tF 3@n tố$.
C. đ l!n -h.ng đii, $hiD% l%.n hB!ng 3D 3O t+# $,n bằng.
Q. đ l!n t` l" 3!i đ l!n $P4 li đ, $hiD% l%.n hB!ng 3D 3O t+# $,n bằng.
Câu 31: s4i $hTt điL0 7 3? 6 $= $^ng -hối lBCng, 54o đng điD% h94 $^ng tnn số
5U$ th(o h4i đBKng theng song song -D nh4% 3? song song 3!i t+p$ tU4 đ •:. hO t+#
$,n bằng $P4 7 3? $P4 6 đD% J t+'n 0t đBKng theng d%4 g=$ tU4 đ 3? 3%.ng g=$
3!i •:. Ii'n đ $P4 7 l? 6 $0, $P4 6 l? / $0. H+ong d%* t+Gnh 54o đng, -hoVng
$*$h l!n nhTt gia4 7 3? 6 th(o EhBFng •: l? 10 $0. 7ố$ thế năng tRi 3O t+# $,n
bằng. Ž thKi điL0 0? 7 $= đng năng bằng thế năng, t` số đng năng $P4 7 3? đng
năng $P4 6 l?
2.
4
3
. I.
3
4
. C.
)
16
. Q.
16
)
.
Huóng dân: 76
04:
= cm 10 2 4 2 3 ≈ + $hTt điL0 7 $= đng năng bằng thế năng thG
$hTt điL0 6 $‚ng $= đng năng bằng thế năng:
( )
( ) 16
)
64
36
2
1
.
2
1
2
1
.
2
1
2
2
= = =

M
(
(
kA
kA
)
M )
Câu 32: HRi s? 6i, 0t 0*& đ4ng Eh*t s=ng đi"n tq. tut 0t EhBFng t+%&Dn $=
EhBFng theng đ>ng hB!ng l'n. h?o thKi điL0 t, tRi điL0 7 t+'n EhBFng t+%&Dn,
3($tF $V0 >ng tq đ4ng $= đ l!n $o$ đRi 3? hB!ng 3D Eh#4 640. Whi đ= 3($tF $BKng
đ đi"n t+BKng $=
2. đ l!n $o$ đRi 3? hB!ng 3D Eh#4 H,&.
I. đ l!n $o$ đRi 3? hB!ng 3D Eh#4 k.ng.
C. đ l!n bằng -h.ng.
Q. đ l!n $o$ đRi 3? hB!ng 3D Eh#4 I8$.
Huóng dân:
v
r
B
ur
I8$
640
H,&
$
ur
k.ng
Câu 33: Chiế% :i'n tq -h.ng -h# 3?o nB!$ 0t $h^0 s*ng song song +Tt h<E Z$oi
nhB 0t ti4 s*ng[ g;0 b4 th?nh Ehnn đFn s8$: đA, l40 3? t#0. NUi +
đ
,
r
l
,

+
t
lnn lBCt l?
g=$ -hf$ :R >ng 3!i ti4 0?% đA, ti4 0?% l40 3? ti4 0?% t#0. s" th>$ đfng l?
2.
r
l
= +
t
= +
đ
. I. +
t

r
l
• +
đ
. C. +
đ

r
l
• +
t
. Q. +
t
• +
đ

r
l
.
Huóng dân: Chiết s%Tt bu thG g=$ -hf$ :R l!n: sini=n.sin+ ; $^ng g=$ t!i i, 0? n
đ

n
l
• n
t


+
t

r
l
• +
đ

Câu 34: C*$ hRt nh,n đFt(+i
2
1
H
; t+iti
3
1
H
, h(li
4
2
H!
$= năng lBCng li'n -ết lnn lBCt l?
2,22 7(h; /,4) 7(h 3? 2/,16 7(h. C*$ hRt nh,n t+'n đBC$ s8E :ếE th(o th> to
giV0 5nn 3D đ bDn 3ang $P4 hRt nh,n l?
2.
2
1
H
;
4
2
H!
;
3
1
H
. I.
2
1
H
;
3
1
H
;
4
2
H!
. C.
4
2
H!
;
3
1
H
;
2
1
H
. Q.
3
1
H
;
4
2
H!
;
2
1
H
.
Huóng dân: 6ăng lBCng li'n -ết +i'ng $P4 $*$ hRt nh,n đFt(+i
2
1
H
; t+iti
3
1
H
, h(li
4
2
H!

lnn lBCt l? 1,11 7(h; 2,/3 7(h; g,04 7(h.
6ăng lBCng li'n -ết +i'ng $?ng l!n thG hRt $?ng bDn 3ang
Câu 35: s4i điL0 7, 6 $^ng nằ0 t+'n 0t hB!ng t+%&Dn s=ng 3? $*$h nh4% 0t
Ehnn b4 bB!$ s=ng. Ii'n đ s=ng -h.ng đii t+ong d%* t+Gnh t+%&Dn. HRi 0t thKi
điL0, -hi li đ 54o đng $P4 Ehnn tr tRi 7 l? 3 $0 thG li đ 54o đng $P4 Ehnn tr tRi
6 l? -3 $0. Ii'n đ s=ng bằng
2. 6 $0. I. 3 $0. C. 2 3 $0. Q. 3 2 $0.
Huóng dân: NiV sr :
7
= 4$osωt = 3 $0.

sinωt = •
a
a )
2

Whi đ= :
6
= 4$osZωt -
λ
λ
π
3
2
[ = 4$osZωt -
3

[
= 4$osωt $os
3

M4sinωt.sin
3

= -0,54$osωt M
2
3
4sinωt = -3 $0

- 1,5 •
2
3
)
2
− a = -3

• )
2
− a = -
3 ⇒
4
2
= 12

4 = 2
3
$0 .
Câu 36: 7t $on l8$ đFn g;0 5,& t+(o $= $hiD% 5?i 1 0 3? 3@t nhA $= -hối lBCng
100 g 04ng đi"n t#$h 2.10
-5
C. H+(o $on l8$ đFn n?& t+ong đi"n t+BKng đD% 3!i 3($tF
$BKng đ đi"n t+BKng hB!ng th(o EhBFng ng4ng 3? $= đ l!n 5.10
4
h10. H+ong 0lt
Eheng theng đ>ng đi d%4 điL0 t+(o 3? song song 3!i 3($tF $BKng đ đi"n t+BKng,
-uo 3@t nhA th(o $hiD% $P4 3($tF $BKng đ đi"n t+BKng s4o $ho 5,& t+(o hCE 3!i
3($tF gi4 tố$ t+ong t+BKng g
ur
0t g=$ 54
o
+;i b%.ng nh< $ho $on l8$ 54o đng điD%
h94. \T& g = 10 01s
2
. H+ong d%* t+Gnh 54o đng, tố$ đ $o$ đRi $P4 3@t nhA l?
2. 0,5) 01s. I. 3,41 01s. C. 2,/g 01s. Q. 0,50 01s.
Huóng dân: P = 0g = 16, {
đ
= d‘ = 16.
a g g F P P
(
  
  
+ = ⇒ + =
€ €
2
2 2 €
g a g g = + = ⇒
( ) 5) , 0 ) $os 1 2 ) 45
0 € 0
0
0
= − = ⇒ = ⇒ = ⇒ l g v α β 01s
Câu 37. klt đi"n *E % = m
0
$os2
π
vt 3?o h4i đn% đoRn 0R$h g;0 đi"n t+J th%nn „,
$%n $V0 th%nn $= đ to $V0 \ 3? tp đi"n $= đi"n 5%ng C 08$ nối tiếE. NUi m

, m
\
,
m
C
lnn lBCt l? đi"n *E hi"% 5png gia4 h4i đn% đi"n t+J, gia4 h4i đn% $%n $V0 3? gia4
h4i đn% tp đi"n. H+BKng hCE n?o s4% đ,&, đi"n *E t>$ thKi gia4 h4i đn% đoRn 0R$h
$^ng Eh4 3!i đi"n *E t>$ thKi gia4 h4i đn% đi"n t+J…
2. Hh4& đii C đL m
„04:
I. Hh4& đii „ đL m
C04:
C. Hh4& đii \ đL m
\04:
Q. Hh4& đii v đL m
C04:
Huóng dân: m
„04:
-hi Š
\
= Š
C
; lf$ đ= i $^ng Eh4 3!i % thG đi"n *E t>$ thKi gia4 h4i
đn% đoRn 0R$h $^ng Eh4 3!i đi"n *E t>$ thKi gia4 h4i đn% đi"n t+J.
Câu 38: Iiết $.ng tho*t 'l($t+on $P4 $*$ -i0 loRi: $4n:i, -4li, bR$ 3? đ;ng lnn lBCt
l?: 2,/) (h; 2,26(h; 4,g/ (h 3? 4,14 (h. Chiế% *nh s*ng $= bB!$ s=ng 0,33
m µ
3?o
bD 0lt $*$ -i0 loRi t+'n. si"n tBCng d%4ng đi"n không :V& +4 3!i $*$ -i0 loRi n?o
s4% đ,&…
2. W4li 3? đ;ng I. C4n:i 3? bR$ C. IR$ 3? đ;ng Q. W4li 3? $4n:i
Huóng dân: 6ăng lBCng Ehoton $hiế% t!i EhVi l!n hFn hol$ bằng $.ng tho*t -hi đ=
0!i :V& +4 hi"n tBCng d%4ng đi"n. ’ =
=
λ
hc
3,g6 (h

si"n tBCng d%4ng đi"n
-h.ng :V& +4 3!i IR$ 3? đ;ng.
Câu 39: klt đi"n *E % = m
0
$os
ω
t Zm
0
3?
ω
-h.ng đii[ 3?o h4i đn% đoRn 0R$h 2I
th(o th> to g;0 0t tp đi"n, 0t $%n $V0 th%nn 3? 0t đi"n t+J th%nn 08$ nối tiếE.
NUi 7 l? điL0 nối gia4 tp đi"n 3? $%n $V0. Iiết đi"n *E hi"% 5png gia4 h4i đn%
27 bằng đi"n *E hi"% 5png gia4 h4i đn% 7I 3? $BKng đ 59ng đi"n t+ong đoRn
0R$h l"$h Eh4
12
π
so 3!i đi"n *E gia4 h4i đn% đoRn 0R$h. s" số $.ng s%Tt $P4 đoRn
0R$h 7I l?
2.
3
2
I. 0,26 C. 0,50 Q.
2
2
Huóng dân: hY giVn đ;:
ϕ
7I
= Œ13 ⇒ $os ϕ
7I
= $os Œ13 = 0,5
Câu 40: klt đi"n *E %= 150 2 $os100 t π Zh[ 3?o h4i đn% đoRn 0R$h 08$ nối tiếE g;0
đi"n t+J th%nn 60 Ω, $%n 5,& Z$= đi"n t+J th%nn[ 3? tp đi"n. C.ng s%Tt ti'% thp đi"n
$P4 đoRn 0R$h bằng 250 _. 6ối h4i bVn tp đi"n bằng 0t 5,& 5|n $= đi"n t+J -h.ng
đ*ng -L. Whi đ=, đi"n *E hi"% 5png gia4 h4i đn% đi"n t+J bằng đi"n *E hi"% 5png gia4
h4i đn% $%n 5,& 3? bằng 50 3 h. Q%ng -h*ng $P4 tp đi"n $= gi* t+O bằng
2. 60 3Ω I. 30 3Ω C. 15 3Ω Q. 45 3Ω
Huóng dân: m = 150h;
Hh(o giVn đ;: $os‹
1
=
6 2
3
2
1
π
ϕ = ⇒ =
R
U
U
M ‹
2
= 2 ‹
1
=

3
π
;
Š
\,+
= „ = 60“

+ = 30“, Š
\
= 30
3

M P =
( ) ( )
)
Z Z r R
r R U
C L
250
[ Z
2 2
2
=
− + +
+

)0
2
= )0
2
MZŠ
\

C
[
2

Š
\
= Š
C
= 30
3

II. PHAN RIÊNG (10 câu)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chuong trình Chuân (! c"#$ t% c"# & đ'n c"# (!)

m
7I
m
2I
m
\
m
27
m

12
π
φ
7I
*
+
,
+-. Z
L
-.√/
-.√/
R01.
Z
C
r
Z
Lr
01.
Câu 41: 7t 3@t nhA $= -hối lBCng 500 g 54o đng điD% h94 5B!i t*$ 5png $P4 0t
lo$ -uo 3D $= biL% th>$ { = - 0,/$os 4t Z6[. Q4o đng $P4 3@t $= bi'n đ l?
2. 6 $0 I. 12 $0 C. / $0 Q. 10 $0
Câu 42: Hh(o 0|% ng%&'n tr Io, t+ong ng%&'n tr hi5+., -hi 'l($t+on $h%&Ln tq d%}
đRo P 3D d%} đRo W thG ng%&'n tr Eh*t +4 Eh.ton >ng 3!i b>$ :R $= tnn số v
1
. Whi
'l($t+on $h%&Ln tq d%} đRo P 3D d%} đRo \ thG ng%&'n tr Eh*t +4 Eh.t.n >ng 3!i b>$
:R $= tnn số v
2
. 6ế% 'l($t+on $h%&Ln tq d%} đRo \ 3D d%} đRo W thG ng%&'n tr Eh*t +4
Eh.t.n >ng 3!i b>$ :R $= tnn số
2. v
3
= v
1
x v
2
I. v
3
= v
1
M v
2
C.
2 2
3 1 2
v v M v = Q.
1 2
3
1 2
2 2
2
2 2
=
+
Huóng dân: H4 $=: ’ = hv =y ’
\W
= ‘
\
x‘
W
=y hv
\W
= ‘
\
x ‘
P
M ‘
P
- ‘
W
= hv
1
x hv
2
=y
v
3
= v
1
x v
2
Câu 43: 7t *nh s*ng đFn s8$ 0?% $40 $= tnn số v đBC$ t+%&Dn tq $h,n -h.ng 3?o
0t $hTt lAng $= $hiết s%Tt l? 1,5 đối 3!i *nh s*ng n?&. H+ong $hTt lAng t+'n, *nh
s*ng n?& $=
2. 0?% t#0 3? tnn số v. I. 0?% $40 3? tnn số 1,5v.
C. 0?% $40 3? tnn số v. Q. 0?% t#0 3? tnn số 1,5v.
Câu 44: 7t hRt nh,n t, b4n đn% đ>ng &'n, Eh=ng :R
α
3? biến th?nh hRt nh,n c.
Iiết hRt nh,n t $= số -hối l? 2, hRt
α
Eh*t +4 tố$ đ 3. \T& -hối lBCng $P4 hRt nh,n
bằng số -hối $P4 n= t#nh th(o đFn 3O %. Hố$ đ $P4 hRt nh,n c bằng
2.
4
4
v
A+
I.
2
4
v
A−
C.
4
4
v
A−
Q.
2
4
v
A+
Huóng dân: ~E 5png đOnh l%@t bVo to?n đng lBCng Z2 - 4[ 3

M 4
v

= 0


4
4

=
A
v
3
k l!n h =
4
4
v
A−
Câu 45: 7t 0R$h 54o đng g;0 0t $%n $V0 th%nn $= đ to $V0 :*$ đOnh 3? 0t
tp đi"n l? tp :o4&, $= đi"n 5%ng th4& đii đBC$ th(o d%& l%@t h?0 số b@$ nhTt $P4 g=$
:o4&
α
$P4 bVn linh đng. Whi
α
= 0
0
, tnn số 54o đng +i'ng $P4 0R$h l? 3 7s].
Whi
α
=120
0
, tnn số 54o đng +i'ng $P4 0R$h l? 17s]. kL 0R$h n?& $= tnn số 54o
đng +i'ng bằng 1,5 7s] thG
α
bằng
2. 30
0
I. 45
0
C. 60
0
Q.)0
0
Huóng dân: C
"

"
4K 5 C
.
6 C 0
[
4
1
Z
4
1
2 2 2 2
π π
= = A v7"
2
A
2
C
.
0 2
0
2
A
; C
1
= 120.W MC
0
=y 120W = C
1
x C
0
= 2
− = =>

2
0
2
1
2
0
2
1
1 1
120
1 1 1
2 2 A
K
2 2
= y
14
10 . 35 , 1 =
k
A
; C
2
x C
0
= α.W = 2

2
0
2
2
1 1
2 2
=y α =
K
A

2
0
2
2
1 1
2 2
= 45
0
Câu 46: 7t 3@t 54o đng t8t 5nn $= $*$ đRi lBCng n?o s4% đ,& giV0 li'n tp$ th(o
thKi gi4n…
2. Ii'n đ 3? tố$ đ I. \i đ 3? tố$ đ C. Ii'n đ 3? gi4
tố$ Q. Ii'n đ 3? $F năng
Câu 47. 7t đng $F đi"n :o4& $hiD% hoRt đng bGnh thBKng 3!i đi"n *E hi"% 5png
220h, $BKng đ 59ng đi"n hi"% 5png 0,5 2 3? h" số $.ng s%Tt $P4 đng $F l? 0,/ .
Iiết +ằng $.ng s%Tt h4o Eh# $P4 đng $F l? 11 _. si"% s%Tt $P4 đng $F Zt` số gia4
$.ng s%Tt ha% #$h 3? $.ng s%Tt ti'% thp to?n Ehnn[ l?
2. /0” I. )0” C. )2,5” Q. /g,5 ”
Huóng dân: C.ng s%Tt ti'% thp to?n Ehnn P=m.‰.$os‹=//_ ⇒C.ng s%Tt ha% #$h P
hi
= P x P
hE
= //x11 = gg_
si"% s%Tt $P4 đng $F: s =
” 5 , /g
//
gg
= =
h%
h"
P
P
Câu 48: H+ong th# nghi"0 c-,ng 3D gi4o tho4 3!i *nh s*ng đFn s8$ $= bB!$ s=ng
λ
,
-hoVng $*$h gia4 h4i -h( h<E l? 4, -hoVng $*$h tq 0lt Eheng $h>4 h4i -h( h<E đến
0?n d%4n s*t l? 20. H+'n 0?n d%4n s*t, tRi điL0 7 $*$h 3,n s*ng t+%ng t,0 6 00,
$= 3,n s*ng b@$ 5. Whi th4& đii -hoVng $*$h gia4 h4i -h( h<E 0t đoRn bằng 0,2
00 s4o $ho 3O t+# 3,n s*ng t+%ng t,0 -h.ng th4& đii thG tRi 7 $= 3,n s*ng b@$ 6. Ni*
t+O $P4
λ
bằng
2. 0,60
m µ
I. 0,50
m µ
C. 0,45
m µ
Q. 0,55
m µ
Huóng dân: H4 $=: "
+
0 -81 0 +9, mm6 "
,
0 181 0 + mm6
mm a
a
a
"
"
1
2 , 0
1
1
1
2
1
= ⇒
+
=
6
m
:
"a
µ λ 6 , 0 = =

Câu 49: klt đi"n *E :o4& $hiD% % = m
0
$os
ω
t Zm
0
-h.ng đii,
ω
th4& đii đBC$[ 3?o
h4i đn% đoRn 0R$h $= „, \, C 08$ nối tiếE. Whi
ω
=
ω
1
thG $V0 -h*ng 3? 5%ng
-h*ng $P4 đoRn 0R$h lnn lBCt l? Š
1\
3? Š
1C
. Whi
ω
=
ω
2
thG t+ong đoRn 0R$h :V& +4
hi"n tBCng $ng hBJng. s" th>$ đfng l?
2.
1
1 2
1
L
C
Z
Z
ω ω =
I.
1
1 2
1
L
C
Z
Z
ω ω =
C.
1
1 2
1
C
L
Z
Z
ω ω =
Q.
1
1 2
1
C
L
Z
Z
ω ω =
Huóng dân: Z
1L
÷ ω
1
L; Z
1C
÷
C
1
1
ωC
L
Z
Z
1
1
÷
LC
2
1
ω
,
2
2
ω
÷
LC
1


1
1 2
1
L
C
Z
Z
ω ω =

Câu 50: H+'n 0t sC 5,& đ?n h;i 5?i 100 $0 3!i h4i đn% 2 3? I $ố đOnh đ4ng $=
s=ng 5qng, tnn số s=ng l? 50 s]. Wh.ng -L h4i đn% 2 3? I, t+'n 5,& $= 3 nft s=ng .
Hố$ đ t+%&Dn s=ng t+'n 5,& l?
2. 15 01s I. 30 01s C. 20 01s Q. 25 01s
Huóng dân: l = -
2
λ
= 4
2
λ


λ = 50 $0

3 = λv =2501s.
B. Theo chuong trình Nâng cao (! c"#$ t% c"# ( đ'n c"# )!)
Câu 51. tut $*$ h?nh tinh s4% đ,& $P4 s" 7lt H+Ki: HhP& Hinh, H+*i kTt, Hhi Hinh,
7$ Hinh. s?nh tinh :4 7lt t+Ki nhTt l?
2. 7$ Hinh I. H+*i kTt C. HhP& Hinh Q. Hhi Hinh
Câu 52. 7t đ•4 b8t đn% :o4& d%4& d%4nh t+p$ $ố đOnh $P4 n= 3!i gi4 tố$ g=$ -h.ng
đii, s4% 10s d%4& đBC$ g=$ 50 +45. S4% 20s -L tq lf$ b8t đn% d%4&, g=$ 0? đ•4 d%4&
đBC$ l?
2. 400 +45 I. 100 +45 C. 300 +45 Q. 200 +45
Câu 53. HRi thKi điL0 t = 0, 0t 3@t +8n b8t đn% d%4& nh4nh 5nn đD% tq t+Rng th*i
ngh` d%4nh 0t t+p$ $ố đOnh ∆. Ž $*$ thKi điL0 t
1
3? t
2
= 4t
1
, 0o0(n đng lBCng $P4
3@t đối 3!i t+p$ ∆ lnn lBCt l? \
1
3? \
2
. s" th>$ li'n h" gia4 \
1
3? \
2
l?
2. \
2
= 4\
1
I. \
2
= 2\
1
C. \
1
= 2\
2
Q. \
1
= 4\
2
Câu 54. Whi đlt 3?o h4i đn% 0t $%n 5,& $= đ to $V0
0, 4
π
s 0t hi"% đi"n thế
0t $hiD% 12 h thG $BKng đ 59ng đi"n d%4 $%n 5,& l? 0,4 2. S4% đ=, th4& hi"% đi"n
thế n?& bằng 0t đi"n *E :o4& $hiD% $= tnn số 50 s] 3? gi* t+O hi"% 5png 12 h thG
$BKng đ 59ng đi"n hi"% 5png d%4 $%n 5,& bằng
2. 0,30 2 I. 0,40 2 C. 0,24 2 Q. 0,1g 2
Câu 55. 7t th4nh $= $hiD% 5?i +i'ng l? l . Cho th4nh $h%&Ln đng 5U$ th(o EhBFng
$hiD% 5?i $P4 n= t+ong h" d%& $hiế% d%*n t#nh $= tố$ đ bằng 0,/ $ Z$ l? tố$ đ *nh
s*ng t+ong $h,n -h.ng[. H+ong h" d%& $hiế% đ=, $hiD% 5?i $P4 th4nh bO $o b!t 0,4 0.
Ni* t+O $P4 l l?
2. 2 0 I. 1 0 C. 4 0 Q. 3 0
Câu 56. Chiế% đ;ng thKi h4i b>$ :R $= bB!$ s=ng 0,542
m µ
3? 0,243
m µ
3?o $4t.t
$P4 0t tế b?o d%4ng đi"n. Wi0 loRi l?0 $4t.t $= gi!i hRn d%4ng đi"n l? 0,500
m µ
.
Iiết -hối lBCng $P4 'l($t+on l? 0
(
= ),1.10
-31
-g. h@n tố$ b4n đn% $o$ đRi $P4 $*$
'l($t+on d%4ng đi"n bằng
2. ),61.10
5
01s I. ),24.10
5
01s C. 2,2).10
6
01s Q. 1,34.10
6
01s
Câu 57. HRi nFi $= gi4 tố$ t+Ung t+BKng g = 10 01s
2
, 0t $on l8$ đFn $= $hiD% 5?i 1
0, 54o đng 3!i bi'n đ g=$ 60
0
. H+ong d%* t+Gnh 54o đng, $F năng $P4 $on l8$
đBC$ bVo to?n. HRi 3O t+# 5,& t+(o hCE 3!i EhBFng theng đ>ng g=$ 30
0
, gi4 tố$ $P4 3@t
nlng $P4 $on l8$ $= đ l!n l?
2. 1232 $01s
2
I. 500 $01s
2
C. g32 $01s
2
Q. //g $01s
2
Câu 58. H+ong 0t 0R$h 54o đng l# tBJng đ4ng $= 54o đng đi"n tq to 5o. NUi \ l?
đ to $V0 3? C l? đi"n 5%ng $P4 0R$h. HRi thKi điL0 t, hi"% đi"n thế gia4 h4i bVn tp
đi"n l? % 3? $BKng đ 59ng đi"n t+ong 0R$h l? i. NUi m
0
l? hi"% đi"n thế $o$ đRi gia4
h4i bVn tp đi"n 3? ‰
0
l? $BKng đ 59ng đi"n $o$ đRi t+ong 0R$h. s" th>$ li'n h" gia4
% 3? i l?
2.
2 2 2
0
Z [
C
" U '
L
= −
I.
2 2 2
0
Z [
L
" U '
C
= −
C.
2 2 2
0
Z [ " LC U ' = −
Q.
2 2 2
0
Z [ " LC U ' = −
Câu 59. 7t b*nh :( đ4ng d%4& d%4nh 0t t+p$ $ố đOnh Z ∆[ 3!i đng năng 1000 J.
Iiết 0o0(n d%*n t#nh $P4 b*nh :( đối 3!i t+p$ ∆ l? 0,2 -g.0
2
. Hố$ đ g=$ $P4 b*nh
:( l?
2. 50 +451s I. 10 +451s C. 200 +451s Q. 100 +451s
Câu 60. 7t đ•4 t+9n b8t đn% d%4& nh4nh 5nn đD% tq t+Rng th*i ngh` d%4nh t+p$ d%4
t,0 3? 3%.ng g=$ 3!i 0lt đ•4, 3!i gi4 tố$ 0,25 +451s
2
. S4% b4o l,%, -L tq lf$ b8t đn%
d%4&, g=$ gia4 3($tF gi4 tố$ tiếE t%&ến 3? 3($tF gi4 tố$ $P4 0t điL0 nằ0 t+'n 0uE
đ•4 bằng 45
0

2. 4 s I. 2 s C. 1 s Q. 3 s

Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Chu kì dao động của con lắc này là A.10 rad/s. Z L = 100Ω . đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân D. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau. L= H . đều không phải là phản ứng hạt nhân Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g. một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động. 4 µ s. π π A. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là ∆l . Trong chân không. 3 B. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng C. 3 H π π 10−4 F .108 m/s dọc theo các tia sáng. L= Z C = 200Ω . Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha so với điện áp giữa hai 3 2π B. Z L = 100 2Ω . 2π Vậy T= 2π ∆l g ∆l g l Hướng dẫn: Khi cân bằng: mg = k ∆ Câu 7: Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. cùng pha. Khi L= H . B. phôtôn bay với tốc độ c = 3. 3 3 3 I0 π 6 Hướng dẫn: Ta có: ω = q = 8 . phát biểu nào sau đây là sai? A. hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước. 1 2π ∆l g C. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 16 2 8 µ s. Xét các . Z L = 300Ω . 1 H π 2 π D. 3 Vậy có 7 vân sáng. ⇒ω = 1 2π k = m g ∆l g ∆l D. µ s. D. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4 2 µC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0. L= H 1 π Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung đầu đoạn mạch AB. 2 H π 3 π C. Dùng phương án loại trừ chọn L= H . µ s. D.Hướng dẫn: Khi thay λ2 số vân tối trên đoạn MN là: 10 λ1 = kλ2 = k 5λ1 ⇒ k = 6. C. cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10cm. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100 3Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Z L = 100Ω . Năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không. cùng biên độ. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một 0 8 T 16 bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là: t = 6 = 6 . 2π g ∆l B. Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. C. Z L 2 H π = 200Ω . Giá trị của L bằng A. Câu 10: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước. Câu 5: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân A.5 π 2 A. 3 1 2 H .10 −6 (s)= µ s. Hướng dẫn: Ta có: .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->