GV: Bùi Lê Phú Quốc - ĐT: 0908.

84 45 84

THPT Ninh Hải

Diễn đàn: http://vatlyninhhai.forumvi.com/

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Bài tập tự luận
Bài 1: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(100πt + π/3) A.
a) Tính cường độ dòng điện trong mạch khi t = 0,5 (s); t = 0,125 (s).
b) Tìm những thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 1 A.
c) Tại thời điểm t cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 1 A và đang giảm. Hỏi sau đó 1/200 (s) thì cường
độ dòng điện có giá trị là bao nhiêu?
Bài 2: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos(100πt + π/6) A.
a) Tính cường độ dòng điện trong mạch khi t = 0,5 (s); t = 0,125 (s).
b) Tìm những thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2 3 A.
c) Tại thời điểm t cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2 2 A và đang tăng. Tìm cường độ dòng điện
sau đó
1
1
1
1
a) t 
s b) t 
s c) t 
s d) t 
s
200
120
600
300
Bài 3: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút
trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc trục quay của khung và có độ lớn B = 0,002 T. Tính
a) từ thông cực đại gửi qua khung.
b) suất điện động cực đại.
Bài 4: Một khung dây hình chữ nhật, kích thước (40 cm x 60 cm), gồm 200 vòng dây, được đặt trong một từ
trường đều có cảm ứng từ 0,2 (T). Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Khung dây quay
quanh trục đối xứng đó với vận tốc 120 vòng/phút.
a) Tính tần số của suất điện động.
b) Chọn thời điểm t = 0 là lúc mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện
động cảm ứng trong khung dây.
c) Suất điện động tại t = 5 (s) kể từ thời điểm ban đầu có giá trị nào ?
Bài 5:Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 50 cm2, có N = 100 vòng dây, quay đều với tốc độ 50
vòng/giây quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 (T).
Chọn t = 0 là lúc vectơ pháp tuyến n của khung dây cùng chiều với vectơ cảm ứng từ B và chiều dương là
chiều quay của khung dây.
a) Viết biểu thức xác định từ thông Φ qua khung dây.
b) Viết biểu thức xác định suất điện động e xuất hiện trong khung dây.
Bài 6:Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 200cos(100πt) A, điện áp giữa hai đầu đoạn
mạch có giá trịhiệu dụng là 12 V, và sớm pha π/3 so với dòng điện.
a) Tính chu kỳ, tần sốcủa dòng điện.
b) Tính giá trịhiệu dụng của dòng điện trong mạch.
c) Tính giá trịtức thời của dòng điện ởthời điểm t = 0,5 (s).
d) Trong một giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần.
e) Viết biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Bài 7:Một mạch điện xoay chiều chỉcó điện trởR = 50 Ω, dòng điện qua mạch có biểu thức
i = 2cos(100πt + π/3) A.
a) Viết biểu thức điện áp hai đầu mạch điện biết rằng điện áp hiệu dụng là 50 2 V và điện áp nhanh pha hơn
dòng điện góc π/6.
b) Tính nhiệt lượng tỏa trên điện trởR trong 15 phút.
Bài 8:Một mạch điện xoay chiều có độlệch pha giữa điện áp và cường độdòng điện chạy trong mạch là π/2.
Tại một thời điểm t, cường độdòng điện trong mạch có giá trị 2 3 A thì điện áp giữa hai đầu mạch là
50 2 V. Biết điện áp hiệu dụng của mạch là 100 V. Tính giá trịhiệu dụng cường độdòng điện trong mạch.
Bài 9:Một mạch điện xoay chiều có độlệch pha giữa điện áp và cường độdòng điện chạy trong mạch là π/2.
Tại một thời điểm t, cường độdòng điện trong mạch có giá trị2 A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 100 6 V.
Biết cường độdòng điện cực đại là 4 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện có giá trị là ?
Bài 10:dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2 2 cos(100πt + π/6) A.Vào thời điểm t=1/600s thì dòng điện
trong mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu đang tăng hay đang giảm?
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

GV: Bùi Lê Phú Quốc - ĐT: 0908.84 45 84

THPT Ninh Hải

Diễn đàn: http://vatlyninhhai.forumvi.com/

Bài 11: Điện áp có biểu thức u = 200cos(100πt + 5π/6) . trong khoảng thời gian 0 đến 0,01s điện áp thức thời
có giá trị bằng 100V vào những thời điểm nào?
Bài 12:Điện áp có biểu thức u = 200cos(100πt + 5π/6) . Tính từ thời điểm t=0, thì thời điểm lần 2014 mà
u=0,5U0 và đang tăng là bao nhiêu?
Bài 13:Điện áp có biểu thức u = 200cos(100πt + 5π/6) . Tính từ thời điểm t=0, thì thời điểm lần 2010 mà
u=0,5U0 và đang giảm là bao nhiêu?
Bài 14:dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2 2 cos(100πt - π/6) . thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện
tức thời i=2 là bao nhiêu?
Bài 15:dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2 2 cos(100πt - π/6) A. thời điểm thứ 2014 giá trị tuyệt đối của
dòng điện tức thời bằng dòng điện hiệu dụng là bao nhiêu?
Bài 16:Điện áp có biểu thức u = 200 2 cos(100πt - π/2). tại thời điểm t điện áp u=100 2 V đang giảm. sau
thời điểm đó điện áp này có giá trị?
Bài 17:dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2 2 cos(100πt - π/3) A. vào một thời điểm nào đó i= 2 A và
đang giảm thì sao đó ít nhất bao lâu thì i= 6 A?
Bài 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số 60Hz vào hai đầu của một bóng đèn huỳnh
quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 60 2 V. tính thời gian đèn sáng trong
mỗi giây?
Bài 19: Một đèn ống sử dụng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. biết đèn sáng khi điện áp đặt vào
đèn không nhỏ hơn 115V. Tỷ số giữa khoảng thời gian đèn sáng và khoảng thời gian đèn tắt trong một chu kì
là bao nhiều?
Câu 20:Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V tần số 50Hz vào hai đầu của một bóng đèn huỳnh
quang.Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 110 2 V. thời gia đèn sáng và tắt trong
3s?

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful