P. 1
Phuong Phap Day Hoc Tich Cuc Mon Hoa

Phuong Phap Day Hoc Tich Cuc Mon Hoa

|Views: 7|Likes:
Được xuất bản bởiNgân Trần

More info:

Published by: Ngân Trần on Aug 08, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

líp båi dìng thêng xuyªn cho gi¸o viªn thcs

chu k× iii (2004 - 2007)

m«n ho¸ häc

bµi 4 – ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc ë trêng thcs i/ môc tiªu: (Tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) iii/ Néi III/ néi dung: dung 1. ThÕ nµo lµ d¹y häc tÝch cùc trong bé m«n ho¸ häc häc? ? a/ C¬ së cña viÖc d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc : 2. Sö dông thÝ nghiÖm ®Ó d¹y häc tÝch cùc nh thÕ nµo? - Quan ®iÓm lÊy HS lµ trung t©m 3. Sö dông mét sè ph¬ng tiÖn ®Ó d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc? - §æi míi môc tiªu d¹y häc trong tõng bµi 4. Sö dông bµi tËp ho¸ häc ®Ó d¹y häc tÝch cùc. b/ Chó ý khi ®æi míi d¹y häc bé m«n ho¸ häc: 5. Ph¬ng ph¸p d¹y häc theo nhãm nhá. - ThiÕt kÕ H§ cña HS theo môc tiªu cô thÓ tõng bµi 6. d¹y häc b»ng c¸ch nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - Tæ chøc ho¹t ®éng cña HS theo nhiÒu h×nh thøc

- §Þnh híng ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña HS(Chinh x¸c ho¸ c¸c th«ng tin HS tù thu nhËn ®îc)
- ThiÕt kÕ viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan, thùc tÕ, thÝ nghiÖm ...

a/ C¬ së cña viÖc d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc : b/ Chó ý khi ®æi míi d¹y häc bé m«n ho¸ häc: + §æi míi ho¹t ®éng d¹y cña GV .. .§Þnh híng ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña HS (ChÝnh x¸c ho¸ c¸c th«ng tin HS tù thu nhËn ®îc) . thùc tÕ.ThiÕt kÕ viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan.. .Ho¹t ®éng ®Ó t×m tßi c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra.T¹o ®iÒu kiÖn cho HS vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ ®êi sèng. s¶n xuÊt + §æi míi ho¹t ®éng häc cña HS -Tù ph¸t hiÖn n¾m b¾t kiÕn thøc .Tæ chøc ho¹t ®éng cña HS theo nhiÒu h×nh thøc .ThiÕt kÕ H§ cña HS theo môc tiªu cô thÓ tõng bµi . thÝ nghiÖm .

b.ThÝ nghiÖm CM mét vÊn ®Ò ®· ®îc kh¼ng ®Þnh .M1: (RÊt tÝch cùc) HS thùc nghiÖm rót ra kiÕn thøc .M2:( TÝch cùc) HS quan s¸t TN biÓu diÔn rót ra kiÕn thøc .M4:(Ýt tÝch cùc) HS lµm TN chøng minh kiÕn thøc .ThÝ nghiÖm trong bµi tËp thùc nghiÖm. Sö dông thÝ nghiÖm ho¸ häc dÓ d¹y häc tÝch cùc nh thÕ nµo? a.C¸c møc sö dông thÝ nghiÖm ®Ó d¹y häc tÝch cùc .bµi 4 – ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc ë trêng thcs 2.M3: (T¬ng ®èi tÝch cùc)nhãm HS lµm TN chøng minh kiÕn thøc .ThÝ nghiÖm thùc hµnh: cñng cè lÝ thuyÕt vµ rÌn kÜ n¨ng thùc hµnh . ë THCS cã mét sè c¸ch sau: . §©y lµ ph¬ng ph¸p ®Æc thï cña m«n Ho¸.ThÝ nghÖm ®Ó nªu vÊn ®Ò .ThÝ nghiÖm ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò .

3. Vai trß cña bµi tËp Ho¸ häc trong d¹y häc tµi tÝch cùc . Sö dông bµi tËp Ho¸ häc ®Ó d¹y häc tÝch cùc (Tham kh¶o VD trong liÖu) a.Ph©n lo¹i: BT tù luËn(BT lÝ thuyÕt. ®óng sai. Ph¬ng tiÖn d¹y häc gåm: Tranh. s¬ ®å.. c©u nhiÒu lùa chän. kÜ n¨ng + VËn dông kiÕn thøc .. m¸y chiÕu .. Sö dông m« h×nh.BT tr¾c nghiÖm(C©u khuyÕt. + H×nh thµnh kiÕn thøc. Sö dông mét sè ph¬ng tiÖn ®Ó d¹y häc tÝch cùc m«n Ho¸ THCS a. b.) + BT Ho¸ häc nh nguån kiÕn thøc + BT m« pháng mét sè t×nh huèng thùc tÕ + BT ®îc nªu nh t×nh huèng cã vÊn ®Ò + BT lµ nhiÖm vô cÇn gi¶i quyÕt BT Ho¸ häc lµ ph¬ng tiÖn tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña HS. m« h×nh.. ®å thÞ nh lµ nguån KT ®Ó HS khai th¸c 4.. m¸y vi tÝnh. ¶nh. h×nh vÏ.BT thùc nghiÖm).

Sö dông bµi tËp ho¸ häc ®Ó d¹y häc tÝch cùc.bµi 4 – ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc ë trêng thcs i/ môc tiªu: (Tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) iii/ néi dung: 1. 5. t×m lêi gi¶i hä¨c nhËn xÐt hay kÕt luËn. ThÕ nµo lµ d¹y häc tÝch cùc trong bé m«n ho¸ häc? 2. Sö dông thÝ nghiÖm ®Ó d¹y häc tÝch cùc nh thÕ nµo? 3. ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm trong nhãm mét c¸ch cô thÓ. giao nhiÖm vô cho tõng nhãm b/ VËn dông cô thÓ: Ph©n c«ng nhãm nghiªn cøu thÝ nghiÖm axÝt sunfuric t¸c dông víi ®ång II hi®r«xit . Ph¬ng ph¸p d¹y häc theo nhãm nhá a/ Thùc hiÖn khi: Nghiªn cøu thÝ nghiÖm rót ra kiÕn thøc. Sö dông mét sè ph¬ng tiÖn ®Ó d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc? 4. cïng thùc hiÖn mét nhiÖm vô Yªu cÇu: Ph©n c«ng nhãm thêng xuyªn vµ nhãm c¬ ®éng.

5. Sö dông thÝ nghiÖm ®Ó d¹y häc tÝch cùc nh thÕ nµo? 3.bµi 4 – ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc ë trêng thcs i/ môc tiªu: (Tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) iii/ néi dung: 1. Sö dông bµi tËp ho¸ häc ®Ó d¹y häc tÝch cùc. Sö dông mét sè ph¬ng tiÖn ®Ó d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc? 4. D¹y häc b»ng c¸ch nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò (Tham kh¶o tµi liÖu ) . ThÕ nµo lµ d¹y häc tÝch cùc trong bé m«n ho¸ häc? 2. Ph¬ng ph¸p d¹y häc theo nhãm nhá 6.

NhiÒu HS quen c¸ch häc cò vµ nhiÒu GV còng quen c¸ch d¹y cò . vËn dông . VD cã c©u hái ®¬n gi¶n nhng v× ph¬ng ph¸p míi cã sinh ho¹t nhãm còng cho HS sinh ho¹t nhãm Bµi tËp ¸p dông VËn dông ph¬ng ph¸p trªn so¹n bµi tÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi .C¸ch nªu vÊn ®Ò thÕ nµo cho cuèn hót häc sinh .Kh¶ n¨ng t duy vµ vËn dông thÝ nghiÖm cña nhiÒu häc sinh cha tèt do ®ã khi lµm thØ nghiÖm cÇn ®Þnh híng vµ chØ râ c¸ch quan s¸t vµ c¸ch vËn dông kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mét c¸ch râ rµng vµ dÔ hiÓua .§a c©u hái sinh ho¹t nhãm vµ thÝ nghiÖm thÕ nµo cho ®óng lóc vµ phï hîp nhiÒu ®èi tîng häc sinh .ChØ cã sè Ýt HS tham gia thÝ nghiÖm.Häc sinh dÔ sa ®µ qu¸ m¶i ch¬i trong qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm . ho¹t ®éng nhãm .tÝnh chÊt t¸c dông víi axit ? .bµi 4 – ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc m«n ho¸ häc ë trêng thcs v/ mét sè vÊn ®Ò cÇn lu ý trong qu¸ tr×nh häc tËp.L¹m dông ph¬ng ph¸p míi bá qua nh÷ng u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p cò dÉn ®Õn qu¸ c©u nÖ.

C¸ch x©y dùng c¸c lo¹i c©u hái 3 – Sö dông SGK. SGV Ho¸ häc ®Ó x©y dùng c¸c lo¹i c©u hái vÊn ®¸p t×m tßi – Tæ chøc vÊn ®¸p t×m tßi Iv/ 4 kÕt luËn: (tµi liÖu) .Bµi 6 : d¹y häc theo ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p t×m tßi I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung 1 – ThiÕt lËp hÖ thèng c©u hái trong vÊn ®¸p t×m tßi 2.

vËn dông .Bµi 6 : d¹y häc theo ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p t×m tßi v/ mét sè vÊn ®Ò cÇn lu ý trong qu¸ tr×nh häc tËp.§©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông tõ l©u nhng nÕu biÕt kÕt hîp víi ph¬ng ph¸p míi l¹i cã hiÖu qu¶ cao .Tuy nhiªn khi sö dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn lu ý mét sè vÊn ®Ò + DÔ bÞ sa vµo ®èi tho¹i 1 thÇy vµ 1 trß + Häc sinh hay mÊt trËt tù + Thêi gian suy nghÜ c¸c c©u hái sau ng¾n nªn thêng chØ hái ®îc c©u hái dÔ Bµi tËp ¸p dông Theo §/C trong ch¬ng tr×nh Ho¸ häc líp 8 bµi nµo phï hîp nhÊt víi ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p t×m tßi nhÊt ? V× sao ? .

Bµi 7 : d¹y häc ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong d¹y ho¸ häc ë THCS I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung 1/ §Æc ®iÓm cña d¹y häc ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 2/ VËn dông d¹y häc nªu vÊn ®Ò ë Ho¸ häc 8. 9 3/ ¸p dông d¹y häc ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ë líp 8. 9 trêng THCS .

chøa ®ùng híng gi¶i quyÕt vµ g©y c¶m xóc cho HS . cã khã kh¨n ®ßi hái t duy vµ huy ®éng kiÕn thøc.Bµi 7 : d¹y häc ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong d¹y ho¸ häc ë THCS Iii/ néi dung 1/ §Æc ®iÓm cña d¹y häc ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò a/ §Æt vÊn ®Ò: .Ph¸t biÓu vµ nhËn d¹ng n¶y sinh vÊn ®Ò .Ph¸t biÓu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt .Mét sè ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o t×nh huèng cã vÊn ®Ò: + V¹ch ra ®iÒu cha biÕt.T¹o t×nh huèng cã vÊn ®Ò . c¸i míi trong quan hÖ víi vÊn ®Ò ®· biÕt trong ®ã trung t©m lµ c¸i míi. c¸i cha biÕt + T×nh huèng ®Æt ra ph¶i g©y høng thó ®Ó t¹o tÝnh tÝch cùc cho HS + T×nh huèng ph¶i phï hîp víi HS .C©u hái ph¶i chøa ®ùng m©u thuÉn.

§Ò xuÊt vÊn ®Ò míi víi nhiÒu møc ®é (Tµi liÖu) .Thùc hiÖn kÕ ho¹ch.LËp kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò .Ph¸t biÓu kÕt luËn .Bµi 7 : d¹y häc ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong d¹y ho¸ häc ë THCS Iii/ néi dung 1/ §Æc ®iÓm cña d¹y häc ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b/ Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò gåm c¸c bíc: . kiÓm tra GT b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p c/ KÕt luËn: .Th¶o luËn kÕt qu¶ .Kh¶ng ®Þnh hay b¸c bá GT .X©y dùng gi¶ thiÕt .

9 Tham kh¶o c¸c VD trong tµi liÖu Iv/ kÕt luËn: (tµi liÖu) Bµi tËp ¸p dông H·y thiÕt kÕ ho¹t ®éng cña GV vµ HS theo ph¬ng ph¸p trªn ë néi dung sau + S¾t t¸c dông víi phi kim + ViÕt CTCT cña C2H4 .Bµi 7 : d¹y häc ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong d¹y ho¸ häc ë THCS 2/ ¸p dông cho d¹y ho¸ häc 8.

Bµi 8 : lËp kÕ ho¹ch bµi häc vµ sö dông s¸ch gi¸o viªn ho¸ häc I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung 1/ Môc ®Ých chÝnh cña kÕ ho¹ch bµi häc: (Tµi liÖu) 2/ CÊu tróc chÝnh cña kÕ ho¹ch bµi häc: (Tµi liÖu) 3/ Quy tr×nh thiÕt kÕ bµi häc 4/ Sö dông SGK. SGV ho¸ häc ®Ó thiÕt kÕ kÕ ho¹chbµi häc VD: Bµi §iÒu chÕ Oxi – Ph¶n øng ph©n huû Gîi ý th¶o luËn : + ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®· ®îc lîng ho¸ ë 3 møc BiÕt – HiÓu – VËn dông cha + ThÝ nghiÖm trong SGV tr×nh bµy ®· ®ñ cha + B¹n cã ®Ò xuÊt nµo kh¸c kh«ng + Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p phï hîp víi thiÕt bÞ ë trêng b¹n .

Bµi 8 : lËp kÕ ho¹ch bµi häc vµ sö dông s¸ch gi¸o viªn ho¸ häc I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung Iv/ kÕt luËn: (tµi liÖu) Bµi tËp ¸p dông Dùa vµo SGK – SGV lËp kÕ ho¹ch d¹y mét bµi Ho¸ häc h÷u c¬ trong ch¬ng tr×nh líp 9 THCS .

s¬ ®å. vËt. th¶o luËn. ghi nhí vµ n¾m v÷ng th«ng tin) . ®äc s¸ch ghi chÐp..Bµi 11 : truyÒn ®¹t th«ng tin trong d¹y ho¸ häc I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung 1/ Môc ®Ých vµ ph¬ng ph¸p truyÒn ®¹t th«ng tin trong d¹y Ho¸ häc 2/ . cßn GV th× híng dÉn HS vµ gióp HS chän läc. tù hái ®Ó thu nhËn th«ng tin.Ph©n lo¹i:®¹t th«ng tin trong d¹y Ho¸ häc 4/ D¹y + C¸ch thö vµ truyÒn tù ®¸nh ®¹tgi¸ th«ng kÕt tin qu¶ theo kªnh h×nh (TruyÒn ®¹t th«ng tin b»ng trùc quan nh quan s¸t m« h×nh.C¸ch Môc tiªu truyÒn cña ®¹t truyÒn th«ng ®¹t tin th«ng cã hiÖu tin trong qu¶ trong d¹y ho¸ d¹yhäc Ho¸lµ häc gióp HS tiÕp thu ®îc c¸c th«ng tin vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng ho¸ häc cô thÓ 3/ LËp kÕ ho¹ch bµi häc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó rÌn luyÖn c¸c c¸ch truyÒn ..) + C¸ch truyÒn ®¹t th«ng tin qua thùc hµnh thÝ nghiÖm (HS tù tiÕp thu kiÕn thøc qua TN nghiªn cøu) + C¸ch truyÒn ®¹t th«ng tin qua ng«n ng÷ nãi vµ viÕt (HS nghe gi¶ng. h×nh vÏ.

5. ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng t duy ®Ó chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi .GV lµ ngêi tæ chøc.¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc (Bµi 4.¸p dông linh ho¹t c¸c nhãm ph¬ng ph¸p .Bµi 11 : truyÒn ®¹t th«ng tin trong d¹y ho¸ häc I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung 2/ C¸ch truyÒn ®¹t th«ng tin cã hiÖu qu¶ trong d¹y Ho¸ häc . theo tr×nh ®é vµ kü n¨ng cña HS . 6) .HS ph¶i ®îc chñ ®éng ho¹t ®éng. ®iÒu khiÓn cho HS ho¹t ®éng cho HS chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi tuú theo tµi liÖu.

øng dông cña Oxi) 4/ D¹y thö vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ C¸c côm tù tæ chøc tiÕn hµnh chuyªn ®Ò theo kÕ ho¹ch cña côm.Bµi 11 : truyÒn ®¹t th«ng tin trong d¹y ho¸ häc I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung 3/ LËp kÕ ho¹ch bµi häc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó rÌn luyÖn c¸c c¸ch truyÒn ®¹t th«ng tin trong d¹y Ho¸ häc XÐt VD trong tµi liÖu vÒ lËp kÕ ho¹ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc Bµi 25 (Sù Oxiho¸. Tæ chøc d¹y thùc nghiÖm. ®ãng gãp ý kiÕn vµ göi kÕt qu¶ cho §C Träng Iv/ kÕt luËn: (tµi liÖu) Bµi tËp ¸p dông C¸ch truyÒn ®¹t th«ng tin cã hiÖu qu¶ trong d¹y ho¸ häc ? GV vµ HS cÇn ho¹t ®éng nh thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña viÖc truyÒn ®¹t th«ng tin? . ph¶n øng ho¸ hîp.

S¬ lîc b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc. Ph¶n øng ph©n huû. Mol. Ho¸ trÞ. . Ph¶n 3/ LËp kÕ ho¹h bµi häc vµ d¹y thö øng ho¸ häc. Sù Oxiho¸ . Ho¸ trÞ Ph¶n øng ho¸ häc. Nguyªn ph¬ng tè ho¸ ph¸p häc. §Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng.Ph¶n øng ho¸ hîp. Ph¶n øng Oxiho¸ -khö Ph¶n øng thÕ. + Ho¸ 9: D·y ho¹t ®éng ho¸ häc kim lo¹i. dung. d¹y §¬n bµi lý chÊt thuyÕt vµ hîp Ho¸ chÊt häc– Ph©n tö. CÊu t¹o ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬. néi tö.Bµi 17 : d¹ybµi lý thuyÕt ho¸ häc theo ph¬ng ph¸p tÝch cùc I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung 1/ Nh÷ng bµi lý thuyÕt Ho¸ ho¸ häc häc trong trong SGK SGK míi míi m«n m«n ho¸ ho¸ häc häc THCS THCS +2/ Ho¸ Môc 8: Nguyªn tiªu.

d¹y häc bµi d¹y lÝ thuyÕt ho¸ häc xÐt mét sè VD trong tµi liÖu 3/ LËp kÕ ho¹ch d¹y thö TriÓn khai theo giê thùc nghiÖm t¹i côm IV/ kÕt luËn .Bµi 17 : d¹ybµi lý thuyÕt ho¸ häc theo ph¬ng ph¸p tÝch cùc I/ môc tiªu: (tµi liÖu) ii/ tµi liÖu vµ ®iÒu kiÖn hç trî häc tËp (Tµi liÖu) Iii/ néi dung 2/ Môc tiªu. Néi dung ph¬ng ph¸p.

vµ bµi tËp ho¸ häc ®Ó d¹y häc tÝch cùc nh thÕ nµo cho tèt ? DÉn ra mét vÝ dô vÒ bµi tËp thùc nghiÖm trong giê thùc hµnh cña ch¬ng tr×nh Ho¸ häc líp 9 ? biÓu ®iÓm C©u 1 : + Tr×nh bµy ®îc . 6) .¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc (Bµi 4.HS ph¶i ®îc chñ ®éng ho¹t ®éng. 5. ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng t duy ®Ó chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi . theo tr×nh ®é vµ kü n¨ng cña HS .¸p dông linh ho¹t c¸c nhãm ph¬ng ph¸p + VÝ dô chØ sö dông 1 ph¬ng ph¸p + KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p nhng cha nhuÇn nhuyÔn + KÕt hîp tèt c¸c ph¬ng ph¸p C©u 2: + Tr×nh bµy ®Çy ®ñ lÝ thuyÕt nh ®· häc + LÊy vÝ dô hîp lÝ (2 ®iÓm) (1 ®iÓm) (2 ®iÓm) (3 ®iÓm) (3 ®iÓm) (2 ®iÓm) .®Ò kiÓm tra C©u 1(5 ®iÓm): §ång chÝ h·y cho biÕt c¸ch truyÒn ®¹t th«ng tin cã hiÖu qu¶ trong d¹y Ho¸ häc ? LÊy vÝ dô ? C©u 2 (5 ®iÓm): Theo ®ång chÝ sö dông thÝ nghiÖm.GV lµ ngêi tæ chøc. ®iÒu khiÓn cho HS ho¹t ®éng cho HS chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi tuú theo tµi liÖu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->