Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

®¬n ®Ò nghÞ cÊp tiÒn hç trî miÔn, gi¶m häc phÝ
KÝnh göi: Phßng Lao ®éng – Th¬ng binh x· héi.
HuyÖn…………………….TØnh…………………………
Hä vµ tªn: ……………………………………………………………………..
Ngµy,

th¸ng,

n¨m

sinh:

……………………D©n

téc:...

……………………….
N¬i sinh: ………………………………………………………………………

tªn

cha/

häc

sinh,

sinh

viªn:

…………………………………………...
Hé khÈu thêng tró (ghi ®Çy ®ñ):
X· (Phêng): ………………………….HuyÖn (QuËn): …………….
………..
TØnh

(Thµnh

phè):

…………………………………………………………….
Ngµnh

häc:

…………………………………M·

sinh

viªn:

………………………
Thuéc

®èi

tîng:

…………………………………………………………………….
C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 49/2010/N§-CP ngµy 14 th¸ng 5
n¨m 2010 cña ChÝnh phñ t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ ®îc xem xÐt,
gi¶i quyÕt ®Ó ®îc cÊp tiÒn hç trî miÔn, gi¶m häc phÝ theo quy
®Þnh vµ chÕ ®é hiÖn hµnh.
H¶i D¬ng,
ngµy….th¸ng….n¨m 2011
Ngêi lµm ®¬n