P. 1
Don Xin Mien Giam Hoc Phi

Don Xin Mien Giam Hoc Phi

|Views: 39|Likes:
Được xuất bản bởiLong Tôm

More info:

Published by: Long Tôm on Aug 15, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
®¬n ®Ò nghÞ cÊp tiÒn hç trî miÔn, gim h!c ph"
KÝnh göi: #h$ng %&o ®éng – Th¬ng 'inh () héi*
H+,-n........*T/nh..........
Hä vµ tªn: ……………………………………………………………………..
Ngµy, thng, n!m "inh: ……………………#$n téc:...
……………………….
N%i "inh: ………………………………………………………………………
Hä tªn cha& m' häc "inh, "inh viªn:
…………………………………………...
Hé (h)* th+ng t,- .ghi /0y /ñ1:
2· .3h+ng1: ………………………….H*yÖn .4*5n1: …………….
………..
67nh .6hµnh 8h91:
…………………………………………………………….
Ngµnh häc: …………………………………:· "9 "inh viªn:
………………………
6h*éc /9i t;ng:
…………………………………………………………………….
C!n c< vµo Ngh= /=nh "9 >?&@ABA&NCDC3 ngµy B> thng E
n!m @ABA cña ChÝnh 8hñ tFi Gµm /%n nµy /H ngh= /;c xIm xJt,
giKi L*yMt /N /;c cO8 tiHn hP t,; miQn, giKm häc 8hÝ thIo L*y
/=nh vµ chM /é hiÖn hµnh.
H¶i D¬ng,
ngµy….th¸ng….n¨m 2011
0g1i l2m ®¬n

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->