P. 1
GIAO AN LICH SU 9

GIAO AN LICH SU 9

|Views: 282|Likes:
Được xuất bản bởiBích Huệ

More info:

Published by: Bích Huệ on Aug 15, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2015

pdf

text

original

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013 Ngày soạn: Ngày giảng:

HỌC KỲ I
Tiết 1

PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƢỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I.MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : + Biết đƣợc tính hính Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh. + Trính bày đƣợc những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX. 2. Tƣ tƣởng : HS cần hiểu đƣợc những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ năm 1945 đến đầu những năm 70 đã tạo cho LXô một thực lực để chống lại âm mƣu phá hoại và bao vây của CNĐQ 3. Kĩ năng :Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tìch, nhận định và đánh giá các sự kiện lịch sử trong những hoàn cảnh cụ thể . II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG: *GV: -Bản đồ Liên Xô *HS: đọc và chuẩn bị bài, sƣu tầm tranh ảnh III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp.Sĩ số 17 Vắng 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Dạy và học bài mới: Đây là bài mở đầu của chƣơng trính lịch sử lớp 9,các em sẽ học phần lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến hết thế kỉ XX.Nhƣ các em đã biết,sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, LXô bị thiệt hại nặng nề, để khắc phục hậu quả, LXô tiến hành khôi phục ktế, hàn gắn vết thƣơng chiến tranh, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.Vậy Liên Xô đã làm gí để thực hiện những nhiệm vụ đó,chúng ta tím hiểu bài 1 Tiết 1. PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG HS xác định vị trì của Liên Xô trên bản đồ I. Liên Xô ? Ví sao sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Liên 1.Công cuộc khôi phục ktế sau chiến Xô phải khôi phục và phát triển kinh tế ? tranh ( 1945 - 1950 ) TL: Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Liên Xô là nƣớc chiến thắng, nhƣng chịu những tổn thất nặng nề ? Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Liên Xô bị thiệt hại nhƣ thế nào ? - Sau CTTG2, Liên Xô gánh chịu TL : Liên Xô bị thiệt hại nặng nề về ngƣời và của những tổn thất nặng nề GV đƣa ra 1 bảng so sánh với Mĩ để thấy rõ sự
1

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

thiệt hại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ 2 ? Nhiệm vụ to lớn của nhân dân Liên Xô là gí? ? Em cho biết những thành tựu về kinh tế và khoa học kĩ thuật của Liên Xô ( 1945 - 1950 )? - Thành tựu: + Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1945 TL: + Liên Xô đã hoàn thành vƣợt mức kế hoạch 1950 ) trƣớc thời hạn 9 tháng 5 năm lần thứ tƣ ( 1946 - 1950 ) 9 tháng + Năm 1950, công nghiệp tăng 73 % + Năm 1950, sản lƣợng công nghiệp tăng 73 % + Nông nghiệp vƣợt trƣớc chiến tranh + Hơn 6000 nhà máy đƣợc khôi phục và xây dựng (1939 ) mới +Khoa học kĩ thuật: Năm 1949, LXô + Sản xuất nông nghiệp vƣợt mức trƣớc chiến chế tạo thành công bom nguyên tử tranh ( 1939 ) + Đời sống nhân dân đƣợc cải thiện + Khoa học kĩ thuật : Năm 1949, Liên Xô chế tạo đƣợc bom nguyên tử, phá vở thế độc quyền hạt nhân của Mĩ ? Ví sao nhân dân Liên Xô đã đạt đƣợc những kết quả trên? (thành tựu) - Nhấn mạnh đó là sự thống nhất về tƣ tƣởng, chình trị của xã hội Liên Xô và tinh thần tự lập tự cƣờng, chịu đựng gian khổ, lao động cần cù, quên mính của nhân dân Liên Xô. ? Thành công trên đem lại ý nghĩa nhƣ thế nào? - Phá vỡ thế độc quyền về bom nguyên tử của Mĩ. - Chứng tỏ sự phát triển vƣợt bậc về KHKT của Liên Xô. GV: Với những thành tựu đã đạt đƣợc từ năm 1946 – 1950 (trong kế hoạch 5 năm lần thứ tƣ) từ 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở năm 1950 liên Xô tiếp tục xây dựng CNXH nhƣ vật chất kỉ thuật của chủ nghĩa xã hội thế nào chúng ta chuyển sang mục 2. ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX ) GV giải thìch khái niệm” thế nào là xây dựng cơ sở vật chất kỉ thuật của CNXH”: đó là nền sản xuất đại cơ khì với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, KHKT tiên tiến. Đây là những cơ * Phƣơng hƣớng chính của các sở vật chất – kỹ thuật mà Liên Xô đã thực hiện kế hoạch là : qua các kế hoạch 5 năm từ 1929 đến nay ? Phƣơng hƣớng,nội dung của kế hoạch 5 năm là + Ƣu tiên phát triển công nghiệp nặng + Thâm canh trong nông nghiệp gì? ? Em hãy cho biết những thành tựu về kinh tế và + Đẩy mạnh tiến bộ khoa học- kĩ thuật khoa học kĩ thuật của LXô ( Từ 1950 đến đầu + Tăng cƣờng sức mạnh quốc những năm 70 của thế kỉ XX ) phòng HS thảo luận trính bày ý kiến của mính GV đánh giá ,nhận xét: *Về kinh tế:
2

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

Sau khi hoàn thành khôi phục ktế, Liên Xô tiếp tục cho xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH + LXô hoàn thành các kế hoạch 5 năm : + 1951 -1955 + 1956 - 1960 * Thành tựu : + Kế hoạch 7 năm 1959 - 1965 + Trong những năm 50 và 60, LXô * Trong những năm 50 và 60 của tế kỉ XX kinh tế là cƣờng quốc công nghiệp thứ LXô tăng trƣởng nhanh: hai trên thế giới, chiếm 20% sản + Công nghiệp tăng 9,6% lƣợng công nghiệp thế giới + Liên Xô là cƣờng quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ Gv dựa vào SGK minh hoạ thêm + Về khoa học kĩ thuật : Năm 1957, LXô đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo - Khoa học kĩ thuật : + Năm 1961, Liên Xô đã phóng thành công con tàu “ Phƣơng Đông “ đƣa nhà du hành vũ trụ đầu + Năm 1957, phóng vệ tinh nhân tạo tiên Gagarin bay vòng quanh trái đất vào vũ trụ GV giới thiệu H1 SGK cho HS quan sát: vệ tinh + Năm 1961, đƣa con ngƣời bay vào vũ nhân tạo đầu tiên nặng 83,6 kg,bay cao 160 km trụ ? Chính sách đối ngoại của LXô trong thời kí này là gì ? TL : + Liên Xô duy trí chình sách đối ngoại hoà bính, quan hệ hữu nghị với tất cả các nƣớc + Tìch cực ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng * Chình sách đối ngoại : dân tộc trên toàn thế giới + Hoà bính, quan hệ hữu nghị với tất cả + Trở thành chổ dựa tinh thần vững chắc của ptrào các nƣớc cách mạng thế giới + Ủng hộ phong trào đấu tranh giải GV minh họa thêm :Năm 1960, theo sáng kiến của phóng dân tộc trên toàn thế giới Liên Xô, Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn về + Chổ dựa vững chắc của hoà bính và việc thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân và trao cách mạng thế giới trả độc lập cho các thuộc địa + Năm 1961, Liên Xô đề nghị Liên hợp Quốc thông qua Tuyên ngôn về việc cấm sử dụng vũ khì hạt nhân + Năm 1963, theo đề nghị của LXô, Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các hính thức của chế độ phân biệt chủng tộc ? Theo em những thành tựu của Liên Xô đạt đƣợc có ý nghĩa gí (uy tình chình trị, địa vị quốc tế của Liên Xô đƣợc đề cao,là nƣớc XHCN lớn nhất,hùng mạnh nhất,là 1 trong 2 cực của thé giới sau CTTG2) 4. Sơ kết bài học: Học sinh làm bài tập trong SGK
Tuần 2 – Tiết 2 3

kĩ thuật đối ngoại 2. Tiệp khắc.Bản đồ Đông Âu. tham khảo tài liệu về Đông Âu .Thực hiện các nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân : . hầu hết các nƣớc Đông Âu đều bị lệ thuộc vào các nƣớc tƣ bản Tây Âu + Trong chiến tranh. họ bị bọn phát xìt chiếm đóng và nô dịch tàn bạo + Khi Hồng quân LXô truy đuổi bọn phát xìt Đức về tới sào huyệt của nó là Béc.2013 Ngày soạn: /8/2012 Ngày giảng: /8/2012 BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƢỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX (tiếp theo) I. các nƣớc này đã có sự biến đổi sâu sắc + Liên Xô và các nƣớc Đông Âu đã hính thành một hệ thống thế giới mới 3. nhận định và so sánh các sự kiện II. Kiến thức : + Biết đƣợc tính hính các nƣớc dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hoàn cảnh + Hồng quân LXô đã phối hợp với nhân dân Đông Âu. chúng ta sẽ nghiên cứu sự ra đời của các nƣớc dân chủ nhân dân Đông Âu và thành tựu xây dựng CNXH của các nƣớc này ( từ năm 1945 đến đầu những năm 79 của thế kỉ XX ) 3.… b.Dạy và học bài mới: PHƢƠNG PHÁP GV chỉ cho HS các nƣớc Đông Âu bằng bản đồ các nƣớc Đông Âu Hỏi:Các nƣớc dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời nhƣ thế nào ? TL: + Trƣớc Chiến tranh thế giới thứ hai. + Trính bày đƣợc những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu. Kĩ năng : Rèn luyện kỉ năng phân tìch. sƣu tầm tƣ liệu về các nƣớc Đông Âu III. Sự ra đời của các nƣớc dân chủ nhân dân Đông Âu a.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Đông Âu 1. Giới thiệu bài mới : Tiết trƣớc chúng ta đã học những thành tựu to lớn của LXô xây dựng CNXH. Kiểm tra bài cũ : Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu của LXô trong công cuộc xây dựng CNXH ( từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX kinhtế. Tƣ tƣởng : + Những thành tựu to lớn của nhân dân Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. nhân dân Đông Âu đã nổi dậy phối hợp với Hồng quân Liên Xô khởi nghĩa vũ trang dành chình quyền 4 NỘI DUNG II. tranh ảnh tiêu biểu Đông Âu. bản đồ thế giới *HS : Đọc và tím hiểu bài ở nhà theo hệ thống câu hỏi sgk. Hôm nay. Hunggari. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG: *GV : .Soạn giáo án.lin. 2. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. giúp họ khởi nghĩa dành chình quyền + Một loạt các nƣớc dân chủ nhân dân ra đời : Balan. khoa học.

cô lập về chình trị. ? Các nƣớc Đông Âu xây dựng CNXH trong hoàn cảnh nào? . . Ru- . Tiến hành xây dựng CNXH ( từ 1950 đến 1970 ) a. + CHDC Đức. 2.2013 + Tiến hành cải cách ruộng đất + Dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản các nƣớc + Quốc hữu hoá các nhà máy. .Tuy là các nƣớc tƣ bản nhƣng phần lớn là chậm phát triển. + Bun-ga-ri: Năm 1975: Công nghiệp tăng 55 lần so với năm 1939.Các thế lực chống CNXH cấu kết với CN đế quốc bên ngoài chống phá cách mạng. Thành tựu . trong thời gian này. nhiệm vụ chình của các nƣớc đó là gí ? TL: + Xoá bỏ bóc lột của giai cấp Tƣ sản + Đƣa nông dân vào con đƣờng hợp tác xã + Tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá + Xoá bỏ nghèo nàn lạt hậu + Xây dựng cơ sở vật chất cho XHCN Hỏi : Cho biết những thành tựu xây dựng CNXH của các nƣớc Đông Âu TL: + Các nƣớc Đông Âu đã đạt những thành tựu to lớn 5  Đánh dấu sự lớn mạnh của CNXH và CNXH đã trở thành hệ thống ở châu Âu.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Tiệp có phát triển hơn). + Ba Lan: Công nghiệp tăng 20 lần so với năm 1938. Tiệp: Đầu những năm 70 đƣợc xếp vào hàng các nƣớc Cn trên thế giới.Bị các nƣớc đế quốc bao vây về kinh tế.Đầu những năm 70 trở thành các nƣớc công . CSVC – KT lạc hậu (Đức§. Nhiệm vụ : + Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tƣ sản + Tiến hành xây dựng công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa b.ngày tháng thành lập. + Các nƣớc Hung -ga-ri.tên nƣớc. . xì dân chủ nhân dân Đông Âu đƣợc thành lập nghiệp của tƣ bản + Thực hiện các quyền tự do dân chủ GV yêu cầu HS xác định vị trì 8 nƣớc Đông Âu cho nhân dân trên bản đồ. . GV phân tìch hoàn cảnh ra đời của nƣớc CHDC Đức Hỏi : Để hoàn thành thắng lợi cách mạng dân chủ nhân dân ( từ 1946 đến 1949) các nƣớc Đông Âu đã làm gí ? TL: + Các nƣớc Đông Âu xây dựng chình quyền dân chủ nhân dân + Tiến hành cải cách ruộng đất + Quốc hữu hoá các xì nghiệp tƣ bản + Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân ? Sự ra đời của các nƣớc dân chủ nhân dân có ý nghĩa gí? * Ý nghĩa: Đánh dấu sự lớn mạnh của CNXH và CNXH đã trở thành hệ thống ở châu Âu. Nam Tƣ.hoặc cho HS lên bảng điền vào bảng thống kê theo yêu cầu sau: số thứ tự. điện khì hoá nông thôn. nông nghiệp tăng gấp đôi.1950 – 1955: Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần 1 -> sản lƣợng ông nghiệp vƣợt mức trƣớc chiến tranh.nông nghiệp phát triển dặc biệt là An -ba-ni đã xây dựng đƣợc nền kinh té nhiều ngành.Đƣợc sự giúp đỡ của Liên Xô. Hỏi : Sau khi các nƣớc Đông Âu bƣớc vào giai đoạn xây dựng CNXH.

cùng chung hệ tƣ tƣởng Mác Lênin và đều do Đảng Cộng Sản lãnh đạo ma-ni cũng đạt đƣợc nhiều thành tựu.  Đầu những năm 70 các nƣớc Đông Âu đã trở thành những nƣớc công nông nghiệp III. bộ mặt kinh tế xã hội của các nƣớc này đã thay đổi cơ bản Hỏi : Hệ thống các nƣớc XHCN ra đời trong hoàn cảnh nào ? .7 lần + Tổ chức hiêp ƣớc Vác-sa.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Có sự phân công và chuyên môn hoá trong sản xuất công nông nghiệp Hỏi: Hệ thống các nƣớc XHCN đƣợc hính thành trên cơ sở nào TL: Liên Xô và Đông Âu cùng một mục tiêu là xây dựng CNXH. khối SEV đã thu đƣợc nhiều thành tựu to lớn + Tốc độ tăng trƣởng công nghiệp bính quân 10% năm +Từ năm 1950 đến 1973 thu nhập quốc dân tăng 5. Hoàn cảnh và những cơ sở hình thành hệ thống các nƣớc xã hội chủ nghĩa a.va Tác dụng : Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH. Sự hình thành hệ thống XHCN Âu đƣợc thể hiện nhƣ thế nào ? + Tổ chức tƣơng trợ ktế SEV TL: Sự hợp tác này đã đƣợc thể hiện trong hai tổ chức : Hội đồng tƣơng trợ kinh tế giữa Liên Xô và các nƣớc Đông Âu và Tổ chức hiệp ƣớc Vac-sa-va Hỏi:Những thành tựu kinh tế tiêu biểu của khối SEV đã đạt đƣợc ? TL: Từ năm 1951đến 1973. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa 1. 1970 : công nghiệp đƣợc xây dựng.7 lần Liên Xô cho các thành viên vay tiền với lãi suất nhẹ Hỏi : Tổ chức hiệp ƣớc Vac-sa-va ra đời với mục đìch gí ? TL: + Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO + Để bảo vệ an ninh châu Âu và thế giới + Đây là liên minh phòng thủ quân sự và chình trị 6 *Thành tựu của SEV : + Tốc độ tăng trƣởng công nghiệp 10% năm + Thu nhập quốc dân ( 1950-1973) tăng 5. GV kết luận :+ Sau 20 năm xây dựng CNXH ( 1950. cả nƣớc đã điện khì hoá.Các nƣớc Đông Âu bắt đầu xây dựng CNXH đòi hỏi phải có sự hợp tác cao hơn. hoà bình anninh Châu Âu và thế giới .2013 + Đầu những năm 10 Đông Âu trở thành các nƣớc công . giữa các nƣớc b. Hoàn cảnh : + Có sự phân công sản xuất theo chuyên ngành.nông nghiệp + Bộ mặt ktế XH đã thay đổi căn bản và sâu sắc GV lấy vì dụ: An-Ba-ni là nƣớc nghèo nhất Châu âu.. toàn diện hơn với Liên Xô . Cơ sở hính thành : + Cùng chung mục tiêu là xây dựng CNXH + Nền tảng tƣ tƣởng là chủ nghĩa Mác Lênin Hỏi : Sự hợp tác tƣơng trợ giữa Liên Xô và Đông 2.1970 )các nƣớc Đông Âu đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn. Bun -ga-ri : năm 1975 công nghiệp tăng 55 lần….

Thời gian 5. hoà bính.1949 1950 10.1955 8. Sơ kết bài học: -Củng cố : +Những nhiệm vụ chình của các nƣớc Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH + Trính bày về mục đìch ra đời và những thành tựu khối SEV đã đạt đƣợc ( 1951 1973 )? *Bài tập: Hãy điền thời gian cho đúng với sự kiện lịch sử? STT 1 2 3 4 Sự kiện Thành lập liên minh phòng thủ Vác -sa-va Thành lập Hội đồng tƣơng trợ kinh tế (SEV) Các nƣớc đông Âu bƣớc vào giai đoạn xây dựng CNXH Nhà nƣớc cộng hoà dân chủ Đức ra đời .1.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . an ninh Châu Âu và thế giới 4.2013 của các nƣớc XHCN Châu Âu TDụng : Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH.Dặn dò: -Học bài theo nội dung đã ghi -Trả lời các câu hỏi cuối bài -Vẽ và điền lƣợc đồ Châu âu (trang 6 sgk) tên các nƣớc XHCN -Đọc trƣớc bài 2.1949 7 .

sƣu tầm tài liệu III.Biết đƣợc nguyên nhân.Biết đƣợc sự khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nƣớc Đông âu. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG : *GV: . quá trính khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết. PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm Hỏi : Thập kỷ từ những năm 70 -> 80 của thế kỷ XX.Bản đồ Liên Xô và Đông Âu . tính hính Liên Xô càng khó khăn hơn về sản xuất và đời sống + Đất nƣớc khủng hoảng toàn diện . 2. sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nƣớc Đông Âu 3. nhận định và so sánh những vấn đề lịch sử II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC : 1. Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết 1.MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. chình trị. Kiến thức : Giúp HS . Tƣ tƣởng : giúp HS thấy rõ tình chất khó khăn phức tạp thậm chì cả những thiếu sót. trong đó có Liên Xô ? Cuộc khủng hoảng trên thế giới ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến kinh tế. Giới thiệu bài mới : Từ giữa những năm 70 và thập kỉ 80 của thế kỉ XX. Nguyên nhân : +Năm 1973. . tính hính trên thế giới có những biến động gí? TL: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ tác động đến cuộc khủng hoảng trên thế giới về nhiều mặt: kinh tế.những tƣ liệu co liên quan *HS: đọc SGK. xã hội. Liên Xô và các nƣớc Đông Âu lâm vào tính trạng khủng hoảng kinh tế dẫn tới sự khủng hoảng chình trị trầm trọng và CNXH đã từng tồn tại và phát triển hơn 70 năm đã sụp đổ . Ổn định lớp : Sĩ số 17 vắng 2. xã hội Liên Xô? -Kinh tế: lâm vào khủng hoảng. chình trị. nông nghiệp sa sút -Chình trị – xã hội: dần mất ổn định 8 I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƢỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX I.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .2013 Ngày soạn: / /2012 Ngày dạy: / /2012 Tiết 3 BÀI 2. khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu từ khủng hoảng dầu mỏ + Đầu những năm 80.Tranh ảnh. đánh giá.Để tím hiểu nguyên nhân của sự tan rã đó nhƣ thế nào? Quá trính khủng hoảng ra sao chúng ta cùng nhau tím hiểu bài học hôm nay. Kiểm tra bài củ : Câu hỏi: Nêu những thành tựu các nƣớc Đông Âu đã đạt đƣợc tro ng quá trình xây dựng CNXH ? 3. Kỉ năng : Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tìch. công nghiệp trí trệ.

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

? Nguyên nhân nào dẫn đến tính trạng này? - Ban lãnh đạo Liên Xô không tiến hành cải cách, không khắc phục khuyết điểm GV: Theo tƣ liệu sgk cho hs rõ thêm từ những năm 80 về kinh tế - đời sống nhân dân, tệ quan liêu >khủng hoảng trầm trọng GV: Trƣớc cuộc khủng hoảng nhƣ vậy, đòi hỏi các nƣớc phải có những cải cách về kinh tế và chình trị – xã hội, nhƣng ban lãnh đạo Liên Xô lại không tiến hành cải cách. ? Để khắc phục tính trạng đó thí Liên Xô đã tiến hành làm gỡ - TL: Tháng 3/ 1985 Gooc-ba-chôp lãnh đạo Đảng và nhà nƣớc đã đề ra đƣờng lối cải tổ để đƣa LXô thoát khỏi khủng hoảng. Hỏi : Nội dung cải tổ ở Liên Xô là gí ? TL: Họ đƣa ra nhiều phƣơng án cải cách kinh tế nhƣng không thực hiện đƣợc, kinh tế vẫn rơi vào khủng hoảng + Thực hiện cải tổ về chình trị xã hội + Tập trung mọi quyền lực vào Tổng thống + Thực hiện đa nguyên về chình trị + Xoá bỏ sự độc quyền của Đảng Cộng Sản + Tuyên bố dân chủ, công khai về mọi mặt Hỏi: Hậu quả của công cuộc cải tổ ở Liên Xô nhƣ thế nào ? TL : + Đất nƣớc ngày càng khủng hoảng rối loạn. Nhiều cuộc bãi công nổ ra. Mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ. Nhiều nƣớc cộng hoà đòi li khai. Tệ nạn xã hội ngày càng tăng thêm + Ngày 19/8/1991 cuộc đảo chình Gooc-ba-chốp nổ ra nhƣng không thành ? Cuộc đảo chình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhƣ thế nào + Đảng Cộng Sản Liên Xô bị đính chỉ hoạt động + Ngày 21/12/1991, 11 nƣớc cộng hoà họp và kì kết hiệp định giải tán LXô, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) + Ngày 25/12/1991 . Gooc-ba-chốp xin từ chức GV giới thiệu chân dung tổng thống M.Goóc-bachốp Hỏi:Em hãy trính bày quá trính khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các nƣớc Đông Âu HS nghiên cứu trả lời câu hỏi Giảng : Đa nguyên về chình trị đó là nhiều Đảng
9

2. Diễn biến : + Tháng 3/1985 Gooc-ba -chôp đã đề ra đƣờng lối cải tổ + Chình trị : tập trung mọi quyền lự vào tổng thống + Thực hiện đa nguyên về chình trị + Xoá bỏ sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản

3. Hậu quả : + Đất nƣớc ngày càng khủng hoảng và rối loạn + Mâu thuẩn sắc tộc bùng nổ + 19/8/1991, cuộc đảo chình GoocBa-chôp không thành, gây hậu quả nghiêm trọng + Đảng Cộng sản Liên Xô bị đính chỉ hoạt động + 21/12/1991, 11 nƣớc đòi li khaii, hính thành cộng đồng các quốc gia độc lập ( SNG ) + 25/12/1991 Liên Xô bị sụp đổ sau 74 năm tồn tại

II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nƣớc Đông Âu 1. Quá trình +Từ cuối những năm70 và đầu những

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

phái chình trị cùng tồn tại, cùng hoạt động làm mất quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Hỏi : Hậu quả cuộc khủng hoảng của các nƣớc Đông ÂU nhƣ thế nào? HSTL: Lợi dụng khủng hoảng, CNĐQ và các thế lực chống CNXH kìch động nhân dân, đẩy mạnh chống phá + Đảng Cộng Sản mất quyền lãnh đạo + Thực hiện đa nguyên chình trị *Năm 1989, chế độ XHCN ở hầu hết các nƣớc Đông Âu sụp đổ Hỏi : Sự sụp đổ của các nƣớc Đông Âu đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nào ?

năm 80 của thế kỉ XX, các nƣớc Đông Âu lâm vào tính trạng khủng hoảng về ktế và chình trị gay gắt . - Biểu hiện : SGK + Cuối 1988, cuộc khủng hoảng lên tới đỉnh cao + Bắt đầu lan từ Balan sau đó lan nhanh khắp Đông Âu + Mũi nhọn đấu tranh nhằm vào Đảng Cộng Sản 2. Hậu quả + Đảng Cộng Sản các nƣớc Đông Âu mất quyền lãnh đạo + Thực hiện đa nguyên chình trị *Chình quyền mới ở các nƣớc Đông Âu tuyên bố + Các thế lực chống CNXH thắng thế, từ bỏ CNXH và chủ nghĩa Mac- Lênin nắm chình quyền + Thực hiện đa nguyên chình trị + 1989 chế độ XHCN sụp đổ ở hầu + Chuyển sang ktế thị trƣờng hết các nƣớc Đông Âu + Đổi tên nƣớc và ngày quốc khánh, chỉ gọi chung + Năm 1991, hệ thống các nƣớc là cộng hoà XHCN bị tan rã và sụp đổ + Hệ thống các nƣớc XHCN không còn tồn tại. 28/6/1991 khối SEV chấm dứt hoạt động. 1/7/1991 Tổ chức Hiệp ƣớc Vac-sa-va tuyên bố giải thể -Đây là tổn thất hết sức nặng nề với phong trào cách mạng thế giới và các lực lƣợng tiến bộ ? Nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu : +Nguyên nhân sâu xa là mô hính CNXH có nhiều khuyết tật và thiếu sót, bị sự chống phá của CNĐQ + Những khuyết tật duy trí quá lâu, làm cho CNXH xa rời những tiến bộ văn minh của thế giới 4. Sơ kết bài học: - Củng cố : + Em hãy trính bày quá trính khủng hoảng và tan rã của các nƣớc XHCN Đông Âu + Theo em, những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự tan rã, sụp đổ của Liên Xô và các nƣớc Đông Âu *Bài tập : Nối các sự kiện với thời gian cho đúng TT Sự kiện lịch sử Thời gian 1 Đảo chình lật đổ Goóc -ba-chốp 22.12.1991 2 Cộng đồng các quốc gia thành lập (SNG) 25.12.1991 3 T.T Goóc -ba-chốp từ chức CNXH Liên Xô sụp đổ 19.8.1991 - Dặn dò : Học thuộc bài cũ,trả lời câu hỏi sgk và chuẩn bị bài mới cẩn thận Ngày soạn :
10

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

Tiết 4

Ngày giảng :

Chƣơng II CÁC NƢỚC Á, PHI, M LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Bài 3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
I/. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Quá trình P. triển của P. trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở Châu Á, Phi, Mĩ La tinh Thấy rõ cuộc Đ. tranh anh dũng và gian khổ của ND các nƣớc Á, Phi, Mĩ La tinh vì sự nghiệp giải phóng và độc lập dân tộc Tăng cƣờng tình đoàn kết hữu ngị với các nƣớc Châu Á, Phi, Mĩ la tinh Nâng cao lòng tự hào dân tộc vì nhân dân đã giàng đƣợc những thắng lợi to lớn trong Đ. tranh giải phóng dân tộc… Rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy, khái quát, tổng hợp, kĩ năng sử dụng bản đồ …
II/. CHUẨN BỊ

Tranh ảnh về các nƣớc Á, Phi, Mĩ La tinh Bản đồ Thế giới và các nƣớc Á, Phi, Mĩ La tinh. - Xem trƣớc bài ở nhà.
III/.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức : Sĩ số 17 vắng 2 . Kiểm tra bài cũ : ? Nội dung cải cách ở Liên Xô? Nhận xét? ? Quá trình khủng hoảng, sụp đổ ở các nƣớc Đông Âu? 3. Dạy bài mới PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG I. GIAI ÑOÏAN TÖØ NHÖÕNG Hoạt động 1 Gv: Sau CTTG II các nƣớc Á- Phi _ Mỹ la tinh nhƣ thế nào ? - Caùc nöôùc ÑNAÙ laàn löôïc tuyeân boá ñoäc laäp: + Inñoâneâxia 17.8.1945 Gv: Phong trào tiêu biểu là những nƣớc nào ? + vieät Nam 2.9.1945 Gv: Sử dụng bản đồ TG xác định vị trí các nƣớc + Laøo 12.10.1945 -Nam AÙ coù Aán Ñoä 1946 Gv: Phong trào đấu tranh các nƣớc Nam Á và Bắc - Baéc Phi coù Ai Caäp 1952 Phi nhƣ thế nào ? - Naêm 1960 coù 17 quoác gia Gv: Năm châu Phi là năm nào ? Tại sao gọi là năm tuyeân boá giaønh ñoäc laäp Châu Phi ? - Mó la tinh Caùch maïng Cuba Hs: Lên bảng xác định vị trí các quốc tuyên bố giành giaønh thaéng lôïi 1.1.1959 độc lập trên TG. => cuoái nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX heä thoáng thuoäc Gv: cho đến giai đọan này CNĐQ chỉ tồn tại dƣới hai ñòa CNÑQ veà cô baûn suïp hình thức ñoå. + Các nƣớc thuộc địa Bồ Đào Nha + Chế độ phân biệt chủng tộ Apacthai phần lớn ở
11 NAÊM 1945 ÑEÁN GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 60 THEÁ KÆ XX

Họ cöû vaø thaønh laäp chính tƣớc đọat mọi quyền lợi ngƣời da đen và ngƣời quyeàn nhö : Châu Á đến định cƣ đặt biệt là ngƣời Ấn.boû cheá ñoä phaân bieät chuûng toäc ôû Nam phi.1991 Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống .  là chính sách phân biệt cực đoan tàn bạo của Đảng quốc dân chính Đảng do ngƣời da trắng . 4. Nammibia.1993 sự nhất trí 23 chính đảng bản hiến + Nam –mi-bi-a:1990 pháp CHNPhi đƣợc thông qua chấm dứt 341 năm tồn tại chế độ Apacthai.Dặn dò: Học bài cũ.Thaéng lôïi naøy coù yù đầu tiên Cộng Hòa Nam Phi. Dimbabuê trên bản đồ Châu Phi. Hoạt động 2 Gv: Sử dụng lƣợc đồ các quốc gia châi Phi để hƣớng dẫn. + Ăng-goâ-la : 11.Ngöôøi da ñen giaønh ñöôïc thaéng lôïi thoâng qua baàu cầm quyền ở Nam Phi thực hiện 1948.Ñaàu nhöõng naêm 60 moät soá nöôùc Chaâu Phi giaønh ñoäc laäp thoùat khoûi aùch thoáng trò cuûa Boà Ñaøo Nha nhö : Gv: Sự tan rã hệ thống thuộc địa Bồ Đào Nha là một + Ghi-neâ-Bit-xao : 9. Gv: Cuộc đấu tranh ngƣời dân Châu Phi chống chế + Dim-ba-bu-eâ : 1980 độ Apacthai diễn ra ntn ?  11. GIAI ÑOÏAN TÖØ GIÖÕA Ngày soạn : 12 . Cuûng coá: -Phong traøo giaûi phoùng daân toäc ôû ÑNA? Keå teân? -Phong traøo giaûi phoùng daân toäc ôû Chaâu Phi dieãn ra nhƣ thế nào? 5. Phi-Mỹ-latinh laø gì ? => Cuûng coá ñoäc laäp.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .2013 II.1975 Gv: Thế nào là chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai NHÖÕNG NAÊM 70 ÑEÁN ? GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 90 CUÛA THEÁ KÆ XX. soạn bài mới III. Môdămbích. Hs: dựa vào lƣợc đồ xác định vị trí 3 nƣớc : Ăngôla. Gv: Trình bày phong trào giải phóng dân tộc các nƣớc trên ? . nghóa lòch söû to lôùn : xoùa Gv: Em biết tiểu sử về vị tổng thống này ? Gv : Sau khi CNĐQ sụp đổ nhiệm vụ các nƣớc Á. GIAI ÑOÏAN TÖØ GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 60 ÑEÁN GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 70 CUÛA THEÁ KÆ XX. Hs: Xác định 3 nƣớc : Nam Phi. GhinêBitxao.  4. Họ ban bố trên 70 đạo luật và ghi vào Hiến Pháp.1975 phóng dân tộc. miền nam Châu Phi. xaây döïng phaùt trieån ñaát nöôùc. khaéc phuïc ngheøo naøn laïc haäu….1974 thắng lợi quan trọng trong phong trào đấu tranh giải + Moâ-daêm-bích : 6.

Gv :Tranh ảnh về các nƣớc Châu Á Bản đồ Thế giới và các nƣớc Châu Á . Giảng bài mới: PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1 HS tóm tắt nội dung bài học theo sự gợi ý sau: 1-Nêu khái quát diện tích.TRUNG QUOÁC 1. trieån K.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Sự ra đời của nƣớc CHND Trung Hoa . cùng xây dựng xã hội công bằng văn minh . Kiểm tra bài cũ: ? Phong trào giải phóng dân tộc ở ĐNA? Kể tên? ? Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi diễn ra ntn? 3. phân tích.Rèn luyện kĩ năng tổng hợp. dân số Châu Á? .Các giai đoạn Phát triển của nƣớc CHND Trung Hoa từ 1949 – nay . NỘI DUNG I.Sau C.Giáo dục tinh thần quốc tế.Tröôùc C. tranh chaáp bieân giôùi. Trung Quoác II. CHUẨN BỊ . tranh haàu heát caùc nöôùc ñaõ giaønh ñoäc laäp . P.teá vôùi neàn K. trieån: nhö Thaùi Lan. III. teá P.Nửa sau theá kæ XX tình hình Chaâu AÙ laïi khoâng oån ñònh (ÑNA. töøng böôùc XD. P. đoàn kết với các nƣớc trong khu vực & trên thế giới.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Nắm khái quát tình hình các nƣớc Châu á sau C. tranh theá giôùi thöù II laø thuoäc ñòa cuûa Tƣ Bản phƣơng Tây . biết sử dụng bản đồ thế giới & bản đồ Châu Á II/.MỤC TIÊU BÀI HỌC: . traøo li khai … -Trong thaäp nieângaàn ñaây caùc nöôùc Chaâu AÙ giaønh ñoäc laäp.2013 Tiết 5 Ngày giảng: Bài 4: CÁC NƢỚC CHÂU Á I. Trung Ñoâng): Bò xaâm löôïc. Haøn Quoác. Nhaät Baûn. tranh thế giới thứ II . Ổn định lớp: Sĩ số 17 Vắng 2.TÌNH HÌNH CHUNG Hoạt động 2 -HS đọc mục 2 ? Có thể chia mục 2 ra mấy giai đoạn? ? Nội dung các giai đoạn đó? .Hs : Xem trƣớc bài ở nhà.Nêu đƣợc những ý chính về các nƣớc Châu Á từ 1945 đến nay -Nét nổi bật nhất ở Châu Á hiện nay. Söï ra ñôøi cuûa nöôùc CHND Trung Hoa -1949 cuoäc noäi chieán Trung Quoác keát thuùc -1/10/1949 nöôùc CHND Trung Hoa tuyeân boá ra ñôøi taïi 13 .

Năm 1953 Trung Quoác thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm (19531957) . thuùc đẩy Phong traøo CM theá giôùi … 3. ñòa vò treân tröôøng quoác teá ñöôïc cuûng coá 4. “Đại cách mạng Văn hóa Vô sản”? ? Vò trí cuûa Trung Quoác treân tröôøng quoác teá hieän nay? ? Vì sao Trung Quoác coù ñöôïc keát quaû ñoù? Quaûng tröôøng Thieân An Moân -Keát thuùc 1000 naêm ñoâ hoä cuûa Đeá quoác.nội dung của Trung Quốc từ 1945 đến nay? 5. Kinh teá qua 2 ñöôøng loài “Ba ngoïn côø hoàng”.Ñối ngoaïi: mang laïi keát quaû toát.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Phát trieån VH-GD … . caûi taïo coâng-thöông nghieäp. sử của sự ra đời của nƣớc CHND Trung Hoa? ? Trình bày thành tựu của KH 5 năm L1 (19531957) của ND Trung Quốc? ? Nêu hậu quả của đƣờng lối “Ba ngọn cờ hồng”. hiện đại hóa đất nƣớc… . “Ñaïi CM văn hóa voâ saûn” -Ñôøi soáng nhân dân cöïc khoå 4. chuẩn bị bài mới Tiết 6 I.Laø thôøi kì caûi caùch veà Kinh teá: laáy Phát trieån Kinh teá laøm trung taâm.Ñoái ngoaïi: Thi haønh Chính saùch tích cöïc vì hoaø bình.Ñaát nöôùc trong thôøi kì bieán ñoäng (1959-1978) -Laø thôøi kì khuûng hoaûng veà Chính trò. Dặn dò: Học bài cũ.Möôøi naêm XD cheá ñoä môùi -Töø 1950 Trung quoác tieán haønh tieán haønh khoâi phuïc Kinh teá. haøng nghìn naêm cheá ñoä Phong kieán … 2.Công cuoäc caûi caùch môû cöûa (1978. caûi taïo ruoäng ñaát. viên nhậ xét. Củng cố: -Tóm tắt những nét nổi bật của châu Âu từ năm 1945 đến nay? -Nêu các giai đoạn. rút ra kết luận -Mở rộng kiến thức ? Ý nghĩa L.2013 Nhận xét: -Lớp nhận xét nội dung bạn trình bày -G. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Ngày soạn : Ngày giảng : Bài 5 : CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á 14 .nay) . môû cöûa. thöïc hiện caûi caùch.

thế giới II. * Muïc tieâu: Phaùt trieån veà ? Nguyên tắc hoạt động cơ bản trong ASEAN là kinh teá vaø vaên hoaù thoâng 15 . Laøo… Gv: trong những năm 50 tình hình chung các . bản đồ thế giới .Gv : bản đồ châu Á. Thaùi Lan.8.Sau chieán tranh ña soá ñeàu ĐNA nhƣ thế nào ? giaønh ñöôïc ñoäc laäp : Inñoânexia.Văn hoá… Gv: Trƣớc CTTG II các nƣớc ĐNÁ nhƣ thế nào .1967 ASEAN ra ñôøi goàm coù 5 nöôùc thaønh vieân : Inñoâneâxia. Châu Á. Philipin.2013 Tình hình ĐNA sau Chiến tranh Sự ra đời của tồ chứa ASEAN. SÖÏ RA ÑÔØI TOÅ CHÖÙC ASEAN. TÌNH HÌNH CAÙC NÖÔÙC ÑNAÙ TRÖÔÙC VAØ SAU NAÊM 1945. khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng. III. nội dung của Trung Quốc từ 1945 đến nay? 3.Vùng lãnh thổ… . ĐNA.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Anh vaøo khu vöïc naøy. Dạy bài mới PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1 Gv: dùng lƣợc đồ Châu Á giới thiệu chung về các nƣớc ĐNÁ.Hs : Xem trƣớc bài ở nhà. caêng thaúng. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Gv: Nói thêm về sự ảnh hƣởng của chiến tranh ñaët bieät laø söï can thieäp lạnh và sự ra đời của khối quân sự SEATO thuộc cuûa Myõ. vai trò của nó đối với khu vực Tự hào về thành tựu của ND ta & ND các nƣớc ĐNA hiện nay. củng cố tình đoàn kết. . . NỘI DUNG I.Dân số .Tröôùc chieán tranh laø ? thuoäc ñòa caùc nöôùc phöông Gv: Sau năm 1945 tình hình chung các nƣớc taây.Tình traïng caùc nöôùc trong nhöõng naêm 50 rôi vaøo tình nƣớc ĐNÁ có những diễn biến gì xảy ra ? traïng baát oån. CHUẨN BỊ . Ổn định lớp: Sĩ số 17 vắng 2. hợp tác giữa các nƣớc trong khu vực Biết sử dụng bản đồ ĐNA. Hoạt động 2 : Gv: Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào ? có bao nhiêu thành viên ? Trụ sở chính đặt tại đâu ? ? Mục tiêu của ASEAN là gì? II. Kiểm tra bài cũ: ? Tóm tắt nét nổi bật của Châu Á từ 1945 đến nay? ? Nêu các giai đoạn.Ngaøy 8. vieät Nam. xingapo. . Malaixia.Diện tích .

Tr 25.1999 Campuchia 10 => Hiện nay Đông Timo là thành viên thứ 11. Hôïp taùc cuøng phaùt trieån. soạn bài mới ` Tiết 7 Ngày soạn : Ngày giảng : 16 .Biến khu vực ĐNÁ thành khu vực mậu dịch tự do kinh tế chung gọi tắt là APTA 1992 . Gv: Hoạt động chủ yếu của tổ chức này là gì ? qua nhöõng noå löïc vaø hôïp taùc chung giöõa caùc nöôùc thaønh vieân. 4. bình thƣờng => 1979 căng thẳng nhất là về vấn đề Campuchia có lúc dẫn đến đối đầu. Myanma 8. * Nguyeân taéc : Toân troïng chuû quyeàn. toaøn veïn laõnh thoå khoâng can thieäp coâng vieäc noäi boä nhau. Vieät Nam.Tiến hành họp hoäi nghò thöôøng nieân Hs: Xem hình 11 SGK .9 . . => Cuối 1980 chuyển từ đối đầu sang đối thoại.Töø nhöõng naêm 90 laàn löôïc caùc nöôùc trong khu vöïc tham gia toå chöùc naøy : Brunaây. Hoạt động 3 : Gv: Tổ chức ASEAN phát triển nhƣ thế nào ? => Có sự gia nhập nhiều thành thành viên mới trong khu vực vào tổ chức này nhƣ: . III.4. Gv: Cuối những năm 70 thế kỉ XX nền kinh tế các nƣớc ASEAN nhƣ thế nào? Hs: Dựa vào phần tƣ liệu SGk trình bày . TÖØ ASEAN 6 PHAÙT TRIEÅN THAØNH ASEAN 10.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Hoaït ñoäng chuû yeáu laø Gv: Theo em xu thế phát triển của tổ chức kinh teá. Töø 5 nöôùc thaønh vieân ban ñaàu nay trôû thaønh 10 nöôùc thaønh vieân.1984 Brunây là thành viên thứ 6 .9. ASEAN trong thế kỉ XX-XXI là gì ? . .1997 Việt nam 7 . Campuchia.Dặn dò: Học bài cũ.1994 thành lập diễn đàn khu vực ARF với sự tham gia 23 quốc gia trong và ngoài khu vực . Cuûng coá: -Veõ löôïc ñoà ÑNA & ñieàn teân thuû ñoâ caùc nöôùc? -Taïi sao noùi: “Moät chöông môùi ñaõ môû ra trong Lịch sử các nƣớc ĐNA”? 5. Myanma.1997 Lào.2013 gì ? Hs: Quan sát hình 10 SGK trả lời câu hỏi Gv: Theo em quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN nhƣ thế nào ? => 1975 -1978 thân thiện. Giaûi quyeát tranh chaáp caùc vaán ñeà baèng phöông phaùp hoaø bình. hoaø bình oån ñònh cuøng nhau phaøt trieån.1.7.

TÌNH HÌNH CHUNG . ủng hộ ND Châu Phi trong cuộc Đấu tranh giải phóng dân tộc.Dân số -Khí hậu .Töø cuoái nhöõng naêm 80 tình hình caùc nöôùc Chaâu Phi dieãn ra raát khoù khaên. Ñaëc bieät naêm 1960 goïi laø naêm Chaâu Phi vì coù tôùi 17 quoác gia tuyeân boá giaønh ñöôïc ñoäc laäp. Kiểm tra bài cũ: -Vẽ lƣợc đồ ĐNA & điền tên thủ đô các nƣớc? -Tại sao nói: “Một chƣơng mới đã mở ra trong Lịch sử các nƣớc ĐNA”? 2-Giảng bài mới: PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1 : Gv: Em biết gì về lục địa Châu Phi ? Gv: dùng lƣợc đồ châu Phi giới thiệu sơ lƣợc về châu lục này . -Biết sử dụng bản đồ Châu Phi. biết khai thác tƣ liệu tranh ảnh II. SGK. tƣơng trợ. .2013 Bài 6: CÁC NƢỚC CHÂU PHI I. khoâng oån ñònh chính trò. thế giới.Sau CTTG II phong traøo ñoøi ñoäc laäp ôû Chaâu Phi dieãn ra soâi noåi. giúp đỡ.1962 Gv: Năm 1960 Châu Phi có sự kiện gì nổi bật ? => có 17 quốc gia giành độc lập cùng thời gian Gv: đây cũng là nguyên nhân làm cho hệ thống thuộc địa ở châu Phi của bọn thực dân xâm lƣợc bị tan rã.6.1953 nƣớc CH Ai Cập ra đời => Angiêri 1954. ñoùi ngheøo dieãn ra lieân tuïc keùo daøi … .Diện tích . xung ñoät . Hs : Xem trƣớc bài ở nhà III.1953. Angieâri 1962. Gv: Em hãy nêu những nét nổi bậc của các nƣớc Châu Phi sau khi giành đƣợc độc lập  Tập trung phát triển kinh tế và thu đƣợc 17 NỘI DUNG I. CHUẨN BỊ : Gv : Giáo án.1952 – 18.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: Sĩ số 17 Vắng 2.MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Tình hình chung của các nƣớc Châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ II -Cuộc Đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở CH Nam Phi -Giáo dục HS tinh thần đoàn kết. tranh ảnh có liên quan.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . => Binh biến Ai Câp 7. nhieàu nöôùc giaønh ñöôïc ñoäc laäp nhö : Ai Caäp 6.Phong trào đấu tranh các nƣớc Châu Phi… Gv: sau CTTG II tình hình các nƣớc Châu Phi nhƣ thế nào ? => Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi… Gv: Nêu những nét chính về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Châu Phi ? => Phong trào diễn ra sớm nhất là Bắc Phi vì ở đây trình độ nhận thức của ngƣời dân cao hơn những nơi khác. noäi chieán . bản đồ Châu Phi.

Gv: Nêu đặc điểm chung về tình hình chính trị. xung đột. Gv: Em biết gì về vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam phi ? Hs: dựa vào phần chữ in nhỏ SGK trả lời. Nhờ sự giúp đỡ cộng đồng thế giới châu Phi đang khắc phục những tình trạng trên và tiến tới thành lập một khu vực II. . Đƣợc sự ủng hộ cộng đồng quốc tế đã lên án chống lại chế độ chủ nghĩa Apacthai gay gắt.Phong trào đấu tranh các nƣớc Nam Phi… Gv: Nƣớc cộng hoà Nam Phi ra đời trong hoàn cảnh nào ? Hs : Trả lời => Gv: cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc diễn ra nhƣ thế nào ? => Đây là cuộc đấu tranh giữa ngƣời da đen và ngƣời da trắng do ngƣời da trắng cai trị đã thông qua khỏang trên 70 đạo luật cơ bản trong đó ngƣời da đen không có quyền tự do dân chủ. 1944 gia nhập Đại hội Châu Phi và giữ chức tổng thƣ ký và bị nhà cầm quyền Châu 18 .Diện tích . sống trong khu biệt lập với ngƣời da trắng đặt dƣới sự lãnh đạo tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” ANC .Xoaù boû ñöôïc chính quyeàn thöïc daân da traéng vôùi chính saùch phaân bieät chuûng toä ( Apacthai ) cöïc kì taøn baïo 1993 . kinh tế.1961 Coäng hoaø Nam Phi tuyeân boá ñoäc laäp. đói nghèo  Xung đột sắc tộc. xã hội của các nƣớc Châu Phi trong giai đoạn này là gì ?  Chính trị: Bất ổn. Gv: 1918 ông tham gia hoạt động chính trị ở Nam Phi.Dân số -Khí hậu. COÄNG HOAØ NAM PHI tƣơng trợ chung hay còn gọi là liên minh Châu phi gọi tắt là AU. Hoạt động 2 : Gv: Em biết gì về đất nƣớc Nam Phi ? Gv: Dùng lƣợc đồ Châu Phi xác định đất nƣớc Nam Phi .… Gv: Hiện nay châu phi đƣợc xem là lục địa nghèo nhất thế giới.2013 nhiều kết quả khả quan nhƣng chƣa đƣa đất nƣớc thoát khỏi tình trạng khó khăn.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . nội chiến diễn ra  Kinh tế : Nợ nần chồng chất. điều kiện tự nhiên .

tranh thế giới thứ II (CuBa) 19 . Gv: Nenxơnmanđêla trở thành tổng thống sự kiện này có ý nghĩa gì ? => Chế độ phân biệt chủng tộc đƣợc xoá bả sau hơn ba thế kỉ tồn tại 341 năm.1990 chính quyền buộc phải trả tự do cho ông.7.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Daën doø: Hoïc baøi cuõ.2013 Phi bắt giam và kết án tù chung thân. Gv: Hiện nay đất nƣớc Nam Phi phát triển nhƣ thế nào? Gv: Nam Phi ñöôïc xem laø quoác gia giaøu taøi nguyeân nhaát ôû Chaâu Phi.Hieän nay chính quyeàn Coäng hoaø Nam Phi ñang ñeà ra chieán löôïc phaùt trieån neàn kinh teá teá ñaát nöôùc theo höôùng vó moâ nhaèm giaûi quyeát vieäc laøm vaø phaân phoái laïi saûn phaåm.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Ngày soạn : Ngày giảng : -Biết khái quát Châu Mĩ La tinh sau C. ông đƣợc tặng giải Nôben vì hoà bình 1993 . soaïn baøi môùi Tiết 8 § 7 :CÁC NƢỚC M LA TINH I.1991 hội nghị toàn quốc ANC bầu ông làm tổng thống nƣớc CHNP và ông rời khỏi chức vụ này 1999 . ông đƣợc nhân dân ngƣỡng mộ nhƣ ngƣời anh hùng chống chề độ phân biệt chủng tộc Apac thai. 4.2. Sau khi ra tù đƣợc bầu làm phó chủ tịch ANC 5. Tháng 5-1994 Nenxơnmanđela trở thành tổng thống ngƣời da đen đầu tiên trong lịch sử nƣớc này. Sau 27 năm giam cầm trƣớc áp lực đấu tranh nhân dân tiến bộ trong và ngoài nƣớc 11.Cuûng coá: -Toùm taét tình hình chung cuûa Chaâu Phi? -Dieãn bieán cuoäc Ñ. tranh cuûa CH Nam Phi? 5. .

. là bàn đạp. ñoä ñoäc taøi Batixta.Töø 1980 cho ñeán nay caùc nöôùc Châu Mỹ latinh ra söùc phaùt trieån kinh teá vaên hoaù.Tröôùc chieán tranh laø thuoäc ñòa vaø laø saân sau caùc nöôùc TBCN kieåu môùi. NỘI DUNG I. SGK. bản đồ Châu Mỹ-latinh. . biết yêu & kính trọng nhân dân Cu Ba -Thắt chặt tình hữu nghị.2013 -Thấy đƣợc cuộc Đấu tranh kiên cƣờng của ND Cu Ba.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. .1959 – 1980 dieãn ra cao traøo khôûi nghóa vuõ trang vaø trôû thaønh Ñaïi luïc nuùi löûa.Töø 1945-1959 phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc noå ra nhieàu nôi. tranh ảnh có liên quan. tƣơng trợ. điều kiện tự nhiên thuận lợi có vị trí chiến lƣợc vô cùng quan trọng và là miếng mồi ngon cho Chủ nghĩa thực dân săn lùng. thành tựu đạt đƣợc của Cu Ba. là chỗ dựa của . Gv: Sau CTTG II tình hình các nƣớc Châu Mỹ latinh . Ổn định lớp: Sĩ số 17 Vắng 2.CUBA-HÒN HUØNG ÑAÛO ANH Gv: Em hiểu nhƣ thế nào là sân sau ? => Là chiêu bài cây gậy lớn và củ cà rốt của Mỹ là nơi để bành trƣớng thế lực. II.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . CHUẨN BỊ : Gv : Giáo án. đoàn kết . . Hs : Xem trƣớc bài ở nhà III. Gv: em hãy nêu vị trí địa lý các nƣớc Châu Mỹ La tinh ? => Khu vực đƣợc bao bọc bởi hai đại dƣơng lớn là Đại Tây Dƣơng và Thái Bình Dƣơng và kênh đaò Panama xuyên qua. Kiểm tra bài cũ: -Tóm tắt tình hình chung của Châu Phi? -Diễn biến cuộc Đấu tranh của Cộng hòa Nam Phi? 3.Ngày 26-7-1953 cuoäc tieán coâng vaøo phaùo ñaøi nhƣ thế nào ? 20 . giúp đỡ giữa hai nƣớc Việt – CuBa -Biết sử dụng bản đồ II.Myõ La tinh coù vò trí chieán löôïc quan troïng. => Giàu tài nguyên khoáng sản.Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1: Gv: Dùng lƣợc đồ châu Mỹ giới thiệu Gv: Em biết gì về châu lục Nam Mỹ này ? => 23 nƣớc trải dài từ Mêhicô => Diện tích khoảng trên 20 triệu Km2 với số dân 509 triệu ngƣời bao gồm trung Nam Châu Mỹ => Ngôn ngữ chính là tiếng La tinh chịu ảnh hƣởng văn hoá Tây Ban Nha-Pháp-Hàlan-Bồ Đào Nha và là thuộc địa những quốc gia này.Tröôùc chieán tranh CuBa ñaït döôùi söï thoáng trò cheá Mỹ để bành trƣớng thế lực xâm lƣợc thế giới. NHÖÕNG NEÙT CHUNG . Gv: Trƣớc CTTG II đặc điểm chính trị các nƣớc này nhƣ thế nào ? => Phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra sôi nổi nhằm thoát khỏi sự thống trị của TBN nhƣng lại rơi vào sự lệ thuộc của Mỹ và trở thành sân sau của Mỹ.

cắm moác ñaàu tieân thành một làn sóng rộng khắp.Chilê : do tổng thống Agienđê lãnh đạo và cải cách nay CuBa thöïc hieän nhieàu đất nƣớc caûi caùch phaùt trieån ñaát . Côlômbia. Mỹ Latinh với Á. độ độc tài thân Mỹ. Gv: Từ cuối 1980 cho đến nay Các nƣớc Châu Mỹ latinh đạt đƣợc những kết quả và thành tựu gì ? => Khôi phục đƣợc chủ quyền và thống nhất lãnh thổ => bƣớc lên vũ đài chính trị thế giới => Một số nƣớc trở thành những nƣớc có nền công nghiệp mới phát triển cao nhƣ : Braxin. Pêru bò laät ñoå.2013 Môncada ñaõ môû ñaàu ñaáu Gv: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh Châu tranh vuõ trang. Phi đấu tranh thoát khỏi sự Töø 1956-1958 xaây döïng thống trị CNTB phƣơng Tây. YÙ nghóa: Môû ra kæ => Đấu tranh nghị viện thông qua tổng tuyển cử nguyeân môùi ñoäc laäp daân Achentina. => Khởi nghĩa vũ trang Panama *.1. sôi nổi mạnh mẽ trở toäc. Hoạt động 2: 21 . .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . giác ngộ CMDT làm cho cách mạng phát triển làm cho nhân dân tỉnh ngộ ý thức tinh thần dân tộc làm cho phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ lan rộng ra nhiều nƣớc và nó trở thành một làn sóng nhấn chìm mọi âm mƣu đen tối của Mỹ. chính trị bất ổn định thậm chí có lúc căng thẳng.Maëc daàu bò Myõ bao vaây Enxanvađo trong đó tiêu biểu là Chilê và Nicaragoa. Goatêmala toäc gaén lieàn CNXH vaø laø => Cách mạng Cuba laù côø ñaàu trong phong traøo Gv: Em có nhận xét gì về những cuộc đấu tranh này ? ñaáu tranh giaûi phoùng daân => Diễn ra dƣới nhiều hình thức. Nicaragoa. caám vaän töø 1959 cho ñeán .Nicaragoa do mặt trận Xanđinô lãnh đạo lật đổ chế nöôùc theo höôùng môùi. Pêru. Vênuêxuêla. Gv: Tại sao nói phong trào đấu tranh Châu Mỹ latinh lại trở thành Đại lục núi lửa ? => Phong trào đấu tranh làm thành cơn bão táp làm thay đổi cục diện chính trị nhiều nƣớc. với nhiều nƣớc => Lục CNXH ôû Taây baùn caàu. Phi có điểm gì giống và khác nhau ? => Giống : Đấu tranh giành độc lập thoát khỏi sự thống trị CNTD => Khác : Châu Mỹ Latinh thì đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc của Mỹ còn Á. caên cöù phaùt trieån löïc Gv: Hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu ? löôïng caùch maïng => Bãi công ở Chilê -1. Aùchentina… ( trở thành con rồng kinh tế ) Gv: Nhƣng đến những năm 90 lại rơi vào tình trạng không ổn định nhƣ : kinh tế suy giảm. địa núi lửa + Bôlivia.1959 chính quyeàn Batixta => Cuộc nổi dậy nhân dân Mêhicô.

chủ tịch hội đồng nhà nƣớc chủ tịch hội đồng bộ trƣởng Cuba Gv: Bổ sung cuộc đổ bộ của Phiđen cùng 81 chiến sĩ và ngƣời bạn Chie trên cánh đồng lúa mì… Gv: em có nhận xét gì về ông và những ngƣời bạn của ông qua cuộc chiến đầu này ?  Đó là một cuộc chiến không cân sức Gv: giai đoạn 1956-1959 là giai đạon ntn ? Gv: Em hãy nêu những nét tiêu biểu ngày 1.7. dân số khoảng 11. Ngày 26.1959 ? Gv: Cách mạng CuBa thành công có ý nghĩa lịch sử nhƣ thế nào đối với CuBa và các nƣớc Châu Mỹ latinh ? Gv: sau khi giành độc lập CuBa phát triển đất nƣớc 22 .1955 sau đó đƣợc trả tự do lại sang Mehicô tập hợp những ngƣời yêu nƣớc luyện tập quân sự mua vũ khí chuẩn bị về nƣớc chống lại chế độ Batixta 12.5.1953 là sự kiện gì ? Gv: Giới thiệu chân dung ngƣời anh hùng Phiđen… Gv: Em biết gì về vị lãnh tụ này ?  Ông sinh năm 1927 tại Maiari bắc tỉnh Ôrientê.1. là ngƣời bạn lớn nhân dân Việt Nam. 1945 học đại học luật Lahabana.2013 Hs: quan sát lƣợc đồ đất nƣớc CuBa Gv: em biết gì về đấy nƣớc CuBa ? => Là hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Caribê.1959 Chế độ độc tài Batixta bị lật đổ ông trở thành ngƣời lãnh đạo chính phủ CM Cuba. tổng bí thƣ Đảng cộng Cuba.000 Km2. có một vị lãnh tự tài ba Phiđen. 1. xuất thân trong gia đính điền chủ..Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .1. cách mạng Cuba có nét tƣơng đồng với cách mạng Việt Nam => Diện tích khoảng 111.7.1956 ông cùng 81 chiến sĩ đóng tàu Granma đổ bộ vào tỉnh Ôrientê sau đó lên vùng núi xieramaextơra xây dựng căn cứ và phát động chiến tranh du kích. tham gia phong trào chống Mỹ ở Côlômbia1948-1950 về nƣớc đỗ tiến sĩ luật học.3 triệu ngƣời Gv: Hãy nêu phong trào CM CuBa từ 1945 cho đến nay nhƣ thế nào ? Gv: sự kiện ngày 26 .1953 đứng đầu nhóm chiến sĩ tấn công trại lính Môncada nhƣng thất bại bị chính quyền Batixta bắt giam 15.. có hình dáng là một con Cá sấu vƣơn dài trên vùng biển.

Gv: CuBa gaëp nhöõng khoù khaên gì sau khi ñaát nöôùc thoáng nhaát ?  Myõ bao vaây caám vaän veà moïi maët 4.Dặn dò: Học bài cũ.Cuûng coá: -Tình hình chung Mó Latinh? .Dieãn bieán cuoäc Ñấu tranh giải phóng dân tộc ở CuBa? 5.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . phaùt trieån ñaát nöôùc theo höôùng XHCN.2013 nhƣ thế nào ?  Tieâu dieät nhöõng taøn dö coøn trong nöôùc. soạn bài mới Tiết 9 Ngày soạn : Ngày giảng : KIỂM TRA 1 TIẾT I.Mục đích yêu cầu 23 .

C¸c n-íc MÜ La Tinh Tæng ®iÓm III. Tiến trình lên lớp. 2. các nhân vật lịch sử. Liên xô và các nƣớc Đông Âu từ năm 4(1) 1945 đến giữa những năm70 củathế kỉ xx Bài 4.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . soạn bài . Chuẩn bị: . Các nƣớc Châu 2(0.HS : Ôn tập.Rèn luyện kỹ năng tƣ duy độc lập. .GV: nghiên cứu.5 ĐỀ KỂM TRA A.Giáo dục cho HS ý thức tự giác làm bài. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ).Sơ đồ ma trận đề kiểm tra Các chủ đề chính Nhận biết TN Bài1.5 1 0. 1. . Các nƣớc Châu Phi Bài 7. đánh giá các sự kiện.qua bài kiểm tra giúp giáo viên đánh giá đƣợc khả năng tiếp thu kiến thức lịch sử những bài đã học. (1đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng.2013 .5 3 4 10 1(1) 2. chuẩn bị đồ dùng học tập . Ổn định lớp. I. Các nƣớc Đông Nam Á Bài 6.5) 4 0. đồng thời giúp học sinh biết phân tích. II.5 1(4) 1(0. 24 . kỹ năng trình bày cho học sinh. Tiến hành kiểm tra TL Các mức độ cần đánh giá Thông hiểu TN TL 1(3) Vận dụng TN TL 4 Tổng điểm 0.5) Á Bài 5.

Thứ 3 C.2013 Câu1: Nƣớc thứ 2 thế giới chế tạo thành công bom Nguyên tử là nƣớc nào? A. 1950 C.5đ) Hãy điền chữ Đ vào ô trống trả lời đúng. Thời gian Sự kiện 3.11. Trung Quốc đề ra đƣờng lối “Ba ngọn cờ hồng”. (1đ) Hãy nối các mốc thời gian sau vớicác sự kiện trong phong trào cách mạng ở Cu ba sao cho đúng. chữ S vào ô trống trả lời sai Câu1: Trong những năm1949-1959. mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN ( Các giai đoạn)? ĐÁP ÁN A/ Phần trắc nghiệm:(3đ): I. mở cửa III. 6/1/1949 B. Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách. Câu2: Tháng 12 năm 1978. (0.đen-ca-xtơ-rô và các đồng chí của ông về nƣớc 2 b Tấn công pháo đài Môn-ca-đa 25. Liên xô D.1952 1 a Phi.1959 d Cách mạng Cu Ba thành công B/ PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Câu 1 : (3đ) Công cuộc khôi phục kinh tế hàn gắn vết thƣơng chiến tranh của Liên xô (19451950) diễn ra nhƣ thế nào? Câu 2 : (4đ) Trình bày hoàn cảnh ra đời. Ấn Độ B. 4/1/1949 D.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .1953 c Mĩ thiết lập chính quyền độc tài Ba-ti-xta 4 1.5đ) Tại sao gọi năm 1960 là “Năm Châu Phi” ? IV. (0. 1961 Câu 3: Hội đồng tƣơng trợ kinh tế(SEV) đƣợc thành lập vào thời gian nào? A.1. 8/1/1969 C. Anh Câu 2: Liên xô là nƣớc đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ vào thời gian nào? A. Thứ 2 B. mục tiêu hoạt động của ASEAN.1955 3 26.7.25đ Câu1: C Câu2: C 25 Câu3: D Câu4: A .(1đ) làm đúng mỗi câu cho 0. 1957 D. Thứ 5 D. Thứ 6 II. Trung Quốc C. 1949 B. 8/1/1949 Câu 4 : Những năm 50 và 60 của thế kỉ XX sản xuất công nghiệp của Liên Xô đứng hàng thứ mấy thế giới? A.

2013 II.5đ): Làm đúng mỗi câu cho 0. hơn 6000 nhà máy đƣợc khôi phục và xây dựng mới.5đ 1 c 2 a 3 b 4 d B/ Phần tự luận:(7đ) GV dựa vào nội dung ghi bài của học sinh mà cho điểm : Câu 1 : Đề ra kế hoạch khôi phục kinh tế 5 năm. Thống nhất tƣ tƣởng về CT. Từ năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73%.(0.8. Quan hệ giữa ASEAN với Việt Nam : => 1975 -1978 thân thiện.. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 26 .1967 ASEAN ra đời gồm có 5 nƣớc thành viên : Inđônêxia. Hoàn thành kế hoạch 5 năm 1945-1950 trƣớc thời hạn. XH. Philipin. Câu 2 : Hoàn cảnh ra đời của ASEAN : Ngày 8. cần cù lao động quên mình. Mục tiêu: Phát triển về kinh tế và văn hoá thông qua những nổ lực và hợp tác chung giữa các nƣớc thành viên. Đời sống nhân dân dƣợc cải thiện rõ rệt. Thái Lan. Malaixia. phá vỡ thế độc quyền của Mĩ. bình thƣờng => 1979 căng thẳng nhất là về vấn đề Campuchia có lúc dẫn đến đối đầu. KT. => Cuối 1980 chuyển từ đối đầu sang đối thoại Tiết 10 CHƢƠNG III: Ngày soạn : Ngày giảng : M ..Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949.5đ): Vì trong năm1960 đã có 17 nƣớc Châu phi giành đƣợc độc lập IV. Một số ngành nông nghiệp vƣơt mức trƣớc chiến tranh.25đ Câu1: S Câu2: Đ III.(1đ): Nối một cột đúng cho 0.(0. NHẬT BẢN. xingapo. Tốc độ phát triển nhanh chóng . tinh thần tự lập tự cƣờng chịu đựng gian khổ.

Kinh teá trong nöôùc khoâng oån ñònh . phân tích II. CHUẨN BỊ : Gv : Giáo án. bản đồ thế giới. hiện đại hóa -Rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy. Hs : Xem trƣớc bài ở nhà III.Myõ laø nöôùc khôûi ñaàu cuoäc caùch maïng KHKT laàn II .Töø sau 1973 trôû laïi ñaây neàn kinh teá Myõ suy giaûm * Nguyeân nhaân: söï phaùt trieån maïnh cuûa Nhaät vaø EU.Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy Giới thiệu sơ lƣợc về nƣớc Mĩ. TÌNH HÌNH NÖÔÙC MYÕ SAU CTTG II Gv: Dùng lƣợc đồ châu Mỹ giới thiệu nƣớc Mỹ Gv: Em biết gì về nƣớc Mỹ ? diện tích. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KHKT CUÛA MYÕ SAU CHIEÁN TRANH . SGK. . chi phí quân sự quá lớn. 3.Ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu trong kinh teá : Coâng nghieäp vaø quaân söï… .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG I. đồng tiền trong nƣớc mất giá. Cheânh leäch lôùn giöõa giaøu vaø ngheøo trong xaõ hoäi Myõ. tranh ảnh có liên quan. sự phân biệt chủng tộc giữa ngƣời da đen và ngƣời da trắng… Gv: Theo công bố bộ quốc phòng Mỹ công bố vào năm 1973 tổng chi phí quân sự Mỹ hàng năm là 352 tỉ USD Hoạt động 2: HS thảo luận 1.MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Sau Chiến tranh Mỹ vƣơn lên đứng thứ I thế giới -Thấy đƣợc chính sách đối nội. Chi phí quaân söï lôùn. dân số ? => diện tích khoảng 159450 Km2 => Dân dố 280562489 triệu ngƣời tính đến năm 2002 Gv: Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng ? => Nhờ buôn bán vũ khí => Đất nƣớc xa chiến trƣờng Gv: Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mỹ giảm sút ? => Sự vƣơn lên mạnh mẽ của Nhật và Eu => Kinh tế trong nƣớc không ổn định. sự chênh lệch giàu và nghèo quá lớn trong lòng xã hội Mỹ.Ổn định lớp: Sĩ số 17 Vắng 2.2013 BÀI 8 :NƢỚC M I. II.Sau CTTG II neàn kinh teá phaùt trieån nhanh choùng. đối ngoại phản động của Mĩ -Nhận thức rõ mối quan hệ Việt Mỹ nhằm thúc đẩy công cuộc Công nghiệp hóa.Myõ ñaït nhieàu thaønh töïu treân taát caû caùc lónh vöïc : .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Tại sao nói nƣớc Mỹ là nơi khởi đầu của cuộc cách mạng KHKT lần II => có nền kinh tế phát triển do đó có điều kiện đầu tƣ vào phát triển KHKT 27 .

đời sống nhân dân có nhiều thay đổi nhanh chóng.1946 sáng chế ra máy tính điện tử. Cuba 1959-1960. Gv: Chính sách đối ngoại của Mỹ nhƣ thế nào ? => Môû roäng vaø baønh tröôùng xaâm löôïc treân theá giôùi. III. Thaønh laäp caùc khoái quaân söï ( NATO ) vaø thieát laäp theá giôùi ñôn cöïc. phong trào chống đối mạnh mẽ từ năm 1963-1969-1975 đặt biệt là phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Gv: Nhieàu naêm trôû laïi ñaây Myõ tieán haønh nhieàu chính saùch nhaèm xaùc laäp traät töï theá giôùi môùi do Myõ daãn ñaàu nhöng giöõa tham voïng vaø thöïc teá vaãn coøn moät khoaûng caùch khaù xa. Nhân dân phản đối gay gắt.Hãy nêu những thành tựu đạt đƣợc của Mỹ trong lĩnh vực KHKT ? => 2. Ñoái ngoaïi : Đeà ra chieán löôïc toaøn caàu nhaèm thoáng trò theá giôùi.1969 đƣa con ngƣời lên mặt trăng Hs : quan sát hình 16 SGK => sản xuất hàng loạt những loại vũ khí hiện đại : Boom nguyên tử. Ñoái noäi : Hai Ñaûng Daân chuû vaø Coäng hoaø thay nhau caàm quyeàn nöôùc Myõ. trieàu tieân 1950-1953. cách mạng xanh trong nông nghiệp => Chinh phục vũ trụ 7. Gv: Theo em töø sau CTTG II Myõ ñaõ gaây chieán vôùi nhöõng quoác gia naøo ? => Nhaät 1945. tên lửa.2013 => Có chính chính sách thu hút các nhà khoa học trên thế thế giới chạy sang nghiên cứu => đất nƣớc không bị chiến tranh tàn phá… 2. máy tự động. 2. thực hiện phân biệt chủng tộc… Gv: Thái độ nhân dân Mỹ đối với chính sách của Mỹ nhƣ thế nào ? => Phản ứng gay gắt. máy bay và các loại vũ khí khác … Hoạt động 3 Gv: Nêu những nét cơ bản trong chính sách đối nội của Mỹ ? => Đạo luật Táp-hác-lây ( chống phong trào công đoàn và đính công ) Mác-ca-ren ( chống cộng sản ) => Đàn áp phong trào công nhân. CHÍNH SAÙCH ÑOÁI NOÄI VAØ ÑOÁI NGOAÏI CUÛA MYÕ 1. . tìm ra nhiều nguồn năng lƣợng mới ( nguyên tử. Trung Quoác 1945-1960. Vieät Nam 28 + Công cụ sản xuất mới + Nguồn năng lƣợng mới + Vật liệu mới + Cách mạng giao thông vận tải + Sản xuất vũ khì hiện đại => Mỹ không ngừng tăng trƣởng. choáng phaù caùc nöôùc XHCN vieän trôï loâi keùo khoáng cheá caùc nöôùc phuï thuoäc.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Ban haønh moät loaït ñaïo luaät phaûn ñoäng. mặt trời …) => Chế tạo ra nhiều vật liệu tổng hợp.

Namtö 1999-2000.2013 1961-1975. soạn bài mới Tuần 11 Tiết 11 I. Củng cố: -Vì sao Mĩ là nƣớc giàu mạnh nhất? -Nêu những thành tựu Phát triển KH-KT? 5. 29 .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .MỤC TIÊU BÀI HỌC: Ngày soạn : Ngày giảng : § 9 :NHẬT BẢN Giúp HS nắm đƣợc : -Từ nƣớc bại trận. Apgaxixtan 2001 cho ñeán nay. Nhật Bản vƣơn lên trở thành siêu cƣờng về Kinh tế . đứng thứ II thế giới -Những nguyên nhân làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển.Dặn dò: Học bài cũ. Iraéc 2003 ñeán nay … 4.

thaát nghieäp thieáu löông thöïc …. *.. Giaûi theå caùc coâng ty ñoäc quyeàn. Quân sự : xoaù boû chuû nghóa quaân phieät.Quân sự ? NỘI DUNG I. Kinh tế : 1946-1949 caûi caùch ruoäng ñaát. ( Gồm 6800 hòn đảo cấu tạo nên) Gv: Em hãy cho biết tình hình nƣớc Nhật sau CTTG II ? => 13 triệu ngƣời thất nghiệp => Sản lƣợng lúa đạt 2/3 trung bình của các năm => Sản xuất công nghiệp 10% năm chỉ còn ¼ => Lạm phát tăng => chủ quyền đất nƣớc chỉ còn trên 4 hòn đảo: Hôccaiđô. SGK.ñaát nöôùc bò quaân ñoäi nöôùc ngoaøi chieám ñoùng. CHUẨN BỊ : Gv : Giáo án. Hs : Xem trƣớc bài ở nhà III. Hônxin Gv: Mỹ chiếm đóng Nhật Bản nhƣng vẫn duy trì chế độ thiên hoàng.Laø nöôùc baïi traän. . tranh ảnh có liên quan. kiuxiu. tröøng trò toäi phaïm chieán tranh.Nhật từ những năm 90 đến nay -Rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy. TÌNH HÌNH NHAÄT BAÛN SAU CHIEÁN TRANH .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Kinh tế ? ..Diện tích 377 906 km2 .Sau chieán tranh Nhaät tieán haønh haøng loaït caûi caùch daân chuû: Chính trị : 1946 ban haønh Hieán Phaùp môùi. ban haønh caùc quyeàn töï do daân chuû. chính quyền tiến hành cải cách dân chủ dẫn đến sự chuyển biến sâu sắc : Chuyển từ chế độ chuyên chế sang dân chủ là nguyên nhân tạo nên nhân tố thần kì trong sự khôi phục và phát triển kinh tế Gv: Hãy nêu những cải cách Nhật sau chiến tranh ? . Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1: Gv: dùng lƣợc đồ châu Á giới thiệu nƣớc Nhật Bản Gv: Em biết gì về đất nƣớc này ? .2013 -Mối quan hệ Việt . Kiểm tra bài cũ: -Vì sao Mĩ là nƣớc ghiàu mạnh nhất? -Nêu những mặt trái của sự Phát triển KH-KT? 3. giaûi giaùp löïc löôïng vuõ trang. thanh lọc chính phuû. ñaát nöôùc bò chieán tranh taøn phaù naëng neà. bản đồ thế giới.Điều kiện tự nhiên . so sánh. . liên tƣởng II. xicôcƣ. phân tích.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . YÙ nghóa caûi caùch : 30 .Dân số 127 460 000 ngƣời ( 2006) . maát heát thuoäc ñòa.Ổn địnhlớp: Sĩ số 17 vắng 2.Chính trị ? .

1. Thuaän lôïi : Kinh teá taêng tröôûng nhanh choùng nhôø nhöõng ñôn ñaëc haøng cuûa Myõ trong 2 cuoäc chieán tranh Trieàu Tieân vaø Vieät Nam. II. III. Caùc Ñaûng hoaït ñoäng coâng khai. Heä thoáng quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc coù hieäu quaû. hàng hoá Nhật có mặt khắp các nƣớc trên TG… Gv: Nguyên nhân ào dẫn đến sự phát triển thần kì nền kinh tế Nhật ? Hs: xem hình 18-19 SGK trả lời Gv: Tuy nhiên trong sự phát triển đó cũng gặp một số khó khăn nhất định. Ñoái ngoaïi : . Gv: Chính sách đối nội của Nhật nhƣ thế nào ? 31 2. Nhaø nöôùc ñeà ra chieán löôïc phaùt trieån naêng ñoäng coù hieäu quaû.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Dự trữ vàng và ngoại tệ vƣợt Mỹ. thâm hụt 1. thép. NHAÄT BAÛN KHOÂI PHUÏC VAØ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ SAU CHIEÁN TRANH Hoạt động 2: Gv: Từ năm 50-70 thế kỉ XX kinh tế Nhật phát triển nhƣ thế nào ? => Tổng sản phẩm quốc dân từ 1950-1968-19731989 đạt từ 20 tỉ USD lên 183 tỉ và 402 tỉ rồi 2828 tỉ USD vƣơn lên đứng thứ II TG sau Mỹ => 1990 thu nhập bình quân trên đầu ngƣời đạt 23796 USD năm vƣợt hơn mỹ đứng thứ II Tg sau Thuỵ Sĩ => Hiện nay Nhật có tiềm lực kinh tế đứng thứ II TG sau Mỹ. Ñeán nhöõng naêm Nhật 70 trôû thaønh moät trong ba trung taâm kinh teá taøi chính cuõa Theá giôùi. Gv: Theo em những khó khăn đó là gì ? HS : Trả lời => * Nguyeân nhaân : Nhôø truyeàn thoáng vaên hoaù giaùo duïc laâu ñôøi . nhiều công ti lớn phá sản.2013 Gv: Ý nghĩa những cải cách đó ? Chuyeån ñaát nöôùc töø cheá ñoä chuyeân cheá sang cheá ñoä daân chuû taïo neân söï phaùt trieån thaàn kì veà kinh teá. hàng điện tử và trở thành 3 trung tâm kinh tế lớn TG. đƣờng sắt. thieáu löông thöïc. Khoù khaên : Đaát nöôùc ngheøo taøi nguyeân. Ñoái noäi : ngân sách … Chuyeån töø cheá ñoä chuyeân cheá sang cheá ñoä töï do daân Hoạt động 3 : chuû. CHÍNH SAÙCH ÑOÁI NOÄI Gv: Đến những năm 90 Nhật lại rơi vào trào lƣu VAØ ÑOÁI NGOAÏI NHAÄT BAÛN suy thoái kinh tế nhƣ : tốc độ tăng trƣởng KT SAU CHIEÁN TRANH chậm lại. bò Myõ vaø phöông Taây caïnh tranh gaây gaét. tieát kieäm … 2. đứng đầu thế giới về tàu biển. xe máy. Ñaàu nhöõng naêm 90 suy thoaùi keùo daøi. ôtô. Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo chu ñaùo caàn cuø.

9.1951 kí hieäp öôùc an ninh Myõ + Nhaät. taäp trung phaùt trieån => Kí hiệp ƣớc an ninh Mỹ + Nhật : cho phép kinh teá.2013 Hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo Myõ. Thi haønh Gv:Chính sách đối ngoại của Nhật là nhƣ thế nào chính saùch ñoái ngoaïi meàm ? moûng. soạn bài mới Tiết 12 Ngày soạn : Ngày giảng : § 10 : CÁC NƢỚC TÂY ÂU I. 8.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm đƣợc-Tình hình chung với những nét nổi bật nhất của các nƣớc Tây Âu sau chiến tranh 32 .Dặn dò: Học bài cũ. trao đổi. buôn bán viện trợ kinh tế cho các nƣớc đang phaùt trieån nhö Vieät Nam qua nguoàn quyõ ODA 4. Củng cố: -Ý nghĩa của cải cách dân chủ ở Nhật Bản? -Những nguyên nhân làm cho nền kinh tế Nhật Phát triển? 5. quân đội Mỹ đóng quân trên đất Nhật => Thi hành chính sách mềm mỏng.

Ổn định lớp: Sĩ số 17 Vắng 2. CHUẨN BỊ : Gv : Giáo án.Sau CTTG II bò chieán tranh taøn phaù naëng neà . bản đồ các nƣớc Tây Âu. những nguyên nhân đƣa đến sự liên kết khu vực của Tây Âu và quan hệ của các nƣớc Tây Âu và Mĩ từ sau C.2013 -Xu thế liên kết khu vực ngày càng phổ biến của thế giới và các nƣớc Tây Âu đã đi đầu -Nhận thức đƣợc mối quan hệ. Kiểm tra bài cũ: -Nêu ý nghĩa của những cải cách của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ II? -Nguyên nhân nào dẫn đến sự Phát triển thần kì của Nhật Bản? 3. Gv: Kế hoạch Macsan đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? Hs => tiến hành từ 1948-1951 tổng số tiền là 17 tỉ USD. tranh ảnh có liên quan. Hs: dựa vào SGk trả lời Gv: Để khôi phục kinh tế các nƣớc Tây Âu đã làm gì ? Hs=> nhận viện trợ kinh tế của Mỹ theo “kế hoạch phục Hƣng Châu Âu”.tranh thế giới thứ II -Quan hệ Việt Nam với Tây Âu đƣợc thiết lập và ngày càng Phát triển từ năm 1990 -Biết sử dụng bản đồ.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. gạt những ngƣời cộng sản ra khỏi chình phủ. Qua đó các nƣớc Tây Âu tuân theo 1 số điều kiện do Mỹ đặt ra : không đƣợc tiến hành quốc hữu hóa xì nghiệp. Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1: Gv: Dùng bản đồ TG giới thiệu các nƣớc Tây Aâu Gv: Tình hình các nƣớc Tây Aâu sau CTTG II nhƣ thế nào ? Gv: Nêu những số liệu chứng minh ? .Italia : SX công nghiệp giảm 30% SX nông ngiệp chỉ dáp ứng 1/3 nhu cầu lƣơng thực trong nƣớc. . hạ thuế quan đói với hàng hóa do Mỹ nhập vào.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Hs : Xem trƣớc bài ở nhà III. SGK.Pháp : SX công nghiệp giảm 38% SX nông nghiệp giảm 60% so với trƣớc chiến tranh . TÌNH HÌNH CHUNG .Ñeå khoâi phuïc kinh teá hoï phaûi chaáp nhaän keá hoaïch Macsan do Myõ ñeà ra daãn ñeán Taây Âu leä thuoäc vaøo Myõ. phân tích và tổng hợp II. quan sát và xác định phạm vi lãnh thổ của liên minh Châu Âu -Rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy. 33 NỘI DUNG I.

-Ngaøy 3.1949) .1949.2013 Đó là kế hoạch do Mỹ đƣa ra.1949) .10. Thành viên) Gv: Sự liên kết diễn ra nhƣ thế nào? . tiến hành chạy đua vũ trang chống lại Liên Xô và các nƣớc XHCN Đông Âu => Hà Lan : Inđônêxia 11.1949.4. ngăn cản các phong trào của công nhân và dân chủ. Âu là gì ? Hs : Xu hƣớng mới ở Tây Aâu trong thời kì này là .1990 nöôùc Ñöùc taùi thieát thoáng nhaát goïi taéc laø CHLB Ñöùc.Kinh tế Tây Đức phát triển nhanh chóng. tieán haønh chaïy ñua vuõ trang… .1945 => Nhƣng tất cả đều thất bại Gv: Tình hình nƣớc Đức sau chiến tranh nhƣ thế nào? Hs : Sau chiến tranh nƣớc Đức chia làm hai miền : CHLB Đức ( Tây Đức 9. SÖÏ LIEÂN KEÁT KHU phát triển của CHLB Đức luôn trội hơn CHDC VÖÏC Đức.1945 => Pháp : Đông Dƣơng 9. tham gia khoái quaân söï chung goïi taéc laø NATO 4. Gv: Sau khi nhận viện trợ quan hệ giữa Tây Aâu và Mỹ nhƣ thế nào ? Gv: Macsan là ngƣời nhƣ thế nào? => Viên tƣớng năm sao nƣớc Mỹ (1880-1959) lúc đó đang giữ chứng ngoại trƣởng Mỹ tại Tây Âu Gv: Chính sách đối ngoại Tây Âu sau CTTG nhƣ thế nào ? Hs : Tiến hành xâm lƣợc lại và thống trị các nƣớc thuộc địa.Kinh teá Taây Ñöùc phaùt trieån nhanh choùng.1945 => Anh : Mã Lai 9.1949 ) và CHDC Đức ( Đông Đức 10. xóa bỏ cải cách tiến bộ đã thực hiện trƣớc đây.25. về phìa Chình quyền các nƣớc Tây Âu đã làm gí? Hs : Giai cấp tƣ sản thu hẹp các quền tự do dân chủ.3. .1951 coäng ñoàng than theùp Chaâu Aâu ra ñôøi ( 6 liên kết kinh tế các nƣớc trong khu vực. tham gia khối quân sự chung gọi tắc là NATO 4.3.Sau chieán tranh nöôùc Ñöùc chia laøm hai mieàn : CHLB Ñöùc ( Taây Ñöùc 9. Gv: Nguyên nhân nào đƣa đến nƣớc Đức thống nhất ? Hs : Liên Xô lâm vào khủng hoảng cộng với sự II.1949 ) vaø CHDC Ñöùc ( Ñoâng Ñöùc 10.1957 coäng ñoàng kinh teá Chaâu Aâu ra ñôøi 34 .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . * Ñoái ngoaïi: Tieán haønh xaâm löôïc laïi vaø thoáng trò caùc nöôùc thuoäc ñòa.1957 coäng ñoàng naêng Hs : Thành lập các tổ chức cộng đồng löôïng nguyeân töû thaønh laäp ( 6 Thành viên) Gv: Cung cấp thêm phần tƣ liệu quá trình thành lập .Xu höôùng môùi ôû Taây Aâu trong thôøi kì naøy laø Hoạt động 2: Gv: Từ những năm 50 thế kỉ XX xu hƣớng mới Tây lieân keát kinh teá caùc nöôùc trong khu vöïc.

tình trạng “Chiến tranh lạnh”đối đầu giữa hai phe -Tình hình thế sau Chiến tranh lạnh: những hiện tƣợng mới và xu thế Phát triển của thế giới hiện nay -Hs biết khái quát toàn cảnh thế giới nửa sau thế kỉ XX với những diễn biến phức tạp và cuộc Đ. xoaù boû haøng raøo thueá quan.1991 ñoåi teân thaønh lieân minh Chaâu Aâu . độc lập dân tộc và hợp tác Phát triển 35 .Dặn dò: Học bài cũ.1957 coäng ñoàng Chaâu Aâu EEC ra ñôøi ñeán thaùng 12.tranh gay gắt vì những mục tiêu: Hoà bình thế giới.1999 ñoàng EURO ñöôïc phaùt haønh.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 1. Củng cố: -Cho biết mốc thời gian thành lập tổ chức liên kết kinh tế Châu Âu? -Vì sao các nƣớc Tây Âu có xu hƣớng liên kết với nhau? 5.7.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Hs nắm đƣợc: -Sự hình thành trật tự thế giới hai cực sau chiến tranh thế giới thứ 2 và hệ quả của nó nhƣ sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.2013 liên minh Châu Aâu và những mốc chính hình thành đồng tiền chung EURO. Gv: Kết hợp lƣợc đồ hình 21 SGK minh hoạ Gv: Mục tiêu của cộng đồng kinh tế Châu Âu laø gì ? => Thoaùt khoûi söï aûnh höôûng cuûa Myõ. ( goïi taét laø EEC ) .1. soạn bài mới Tiết 13 Chƣơng IV Ngày soạn : Ngày giảng: QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ 1945 ĐẾN NAY Bài 11 :TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI I. töï do löu thoâng buoân baùn. 4. * Muïc tieâu : Hình thaønh thò tröôøng chung.

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 1. Nội dung : Gv: Trính bày nội dung hội nghị ? Phân chia lại khu vực ảnh hƣởng Hs: Dựa vào phần chữ in nhỏ SGK trả lời Gv: => Thực dân Pháp trở lại xâm lƣợc Việt Nam của 2 cƣờng quốc lớn Mỹ và Liên Xô đối với nƣớc Đức.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. SỰ THÀNH LẬP LHQ Hoạt động 2: Gv: LHQ ra đời trong hoàn cảnh nào. Châu Âu.11/12. rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy.Hội nghị I-an-ta diễn ra Hs: quan sát hính 22 từ trái sang phải từ4. bản đồ các nƣớ Tây Âu. với mục đìch là gí ? . Hoàn cảnh: Gv: Hội nghị diễn ra vào thời gian nào.Ra đời trong lòng hội nghị I-anta gì ? 1. . Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1: Gv: Hoàn cảnh nào dẫn đến hội nghị I-an-ta ? NỘI DUNG I. CHUẨN BỊ : Gv : Giáo án. tại đâu CTTG II sắp bƣớc vào giai đoạn kết thúc. Đấu tranh chống chủ nghĩa 36 . Anh.4-26. Kiểm tra bài cũ: -Hãy cho biết mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết Tây Âu? -Nguyên nhân hình thành các khối liên kết? 3.Ru-du-ven : Tổng thống Mỹ . SGK.1946 Châu Á.Sớcsơn : Thủ tƣớng Anh quốc gia : Mỹ. Hs : Xem trƣớc bài ở nhà III. 2. khái quát L.1945 hội nghị đại biểu 50 Giữ gín hoà bính và an ninh thế quốc gia họp tại Sanphranxico ( Mỹ ) thông qua giới.Ổn định lớp: Sĩ số 17 vắng 2. nhiệm vụ là . thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nƣớc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng chủ quyền bính đẳng giữa các quốc gia và nguyên tắc dân tộc tự Gv: Em hãy nêu vai trò của LHQ đối với cộng quyết của các nƣớc trên thế giới. Vai trò : đồng thế giới ? Gv: => Từ 25. 9.2013 -Có thói quen quan sát và sử dụng bản đố thế giới. Nhiệm vụ : Duy trí hoà bính và an ninh thế giới.Xta.4.1945 tại Liên Xô gồm 3 .Những quyết định trên hính Gv: Thế nào là trật ựt thế giới 2 cực ? => do hai cƣờng quốc đứng đầu mỗi cực đó là thành trật tự thế giới mới : Trật tự 2 cực I-an-ta LXô và Mỹ II.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .lin : Chủ tịch hội đồng bộ trƣởng Liên Xô => I-an-ta là địa danh nơi thành lập hội nghị 2. Liên Xô .sử II. tranh ảnh có liên quan.

cô lập chình trị. Giúp các nƣớc phát triển về kinh tế trong đó có Việt Nam III.Thế giới chuyển từ đối đầu sang và các nƣớc XHCN sụp đổ. Mỹlatinh… Hoạt động 4: IV. tănng cƣờng hoạt động đại tây dƣơng ) SEATO (Đông Nam Á ) CENTO phá hoại ( nhất là Liên Xô và các nƣớc XHCN ) ( Trung Cận Đông ). hiện nay LHQ có khoảng 191 nƣớc thành viên Hs: Quan sát hính 23 : một cuộc họp đại hội đồng liên họp quốc. VH. đã kìch. lôi kéo. bệnh tật gây ra nhất là ở các khu vực Châu Á.1989 tổng thống Mỹ Busơ và tổng bì thự đảng cộng sản LXô gioóc-ba-chóp tuyên bố chấm dứt Gv: sau chiến tranh lạnh thế giới thay đổi ntn ? => Sự sụ đổ và tan rã hội nghị I-an-ta : 1991 LXô chiến tranh lạnh. bao => Chạy đau vũ trang. tăng cƣờng hoạt động phá hoại (đảo chình ) gây chiến tranh tâm lì chống các nƣớc CNXH và Liên Xô ( nói xấu. CHIẾN TRANH LẠNH . mua chuộc. cô lập về sự. UNESCO… ) => Việt Nam gia nhập LHQ 9.12. THẾ GIỚI SAU Gv: Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào CHIẾN TRANH LẠNH với sự kiện là gí ? .hính thành trật tự thế giới đa cực. tăng cƣờng ngân sách quân vây cấm vận kinh tế. bảo vệ môi trƣờng.Sau chiến tranh Mỹ và Liên Xô từ đồng minh chuyển sang đối đầu Biểu hiện : chạy đua vũ trang. => Bao vây cấm vận kinh tế. thành lập các liên minh quân sự. 37 .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Gv: Mỹ thực hiện chiến tranh lạnh nhƣ thế nào ? tiến hành chiến tranh khu vực. hăm dọa … ) => đối đầu hai khối quân sự NATO >< VASAVA Hậu quả : Thế giới luôn trong tính trạng Gv: Hậu quả chiến tranh lạnh là gí ? căng thẳng. Các cƣờng quốc chạy đua vũ trang trong khi đó hàng tỉ ngƣời trên thế giới vẫn còn trong tình trạng đói nghèo. Phi. XH ( bệnh SARS.1977 Hoạt động 3: Gv: Hàn cảnh nào dẫn đến chiến tranh lạnh ? => Sự mâu thuẫn giữa CNTB và XHCN ngày càng sâu sắc Gv: Em hiểu nhƣ thế nào về chiến tranh lạnh ? => Là chình sách thù địch về mọi mặt các nƣớc có quan hệ với Liên Xô và XHCN Gv: Hãy cho biết những biểu của chiến tranh lạnh ? thực dân và chủ nghĩa Apacthai. . thiên tai . cúm gia cầm. HIV/AIDS. dụ dỗ. thành lập các khối quân sự nhƣ NATO ( Bắc chình trị. Gv: => LHQ đã hỗ trợ VN hàng triệu đôla phát triển trên các lĩnh vực nhƣ: KT. đối thoại. => Thế giới chuyển từ 2 cực sang đa cực .2013 hiến chƣơng và thành lập LHQ . quỹ nhi đồng UNICEP.

Cuûng coá: -Neâu caùc xu theá trong vieäc P. Hs : Xem trƣớc bài ở nhà 38 . tài liệu về thành tựu Cuộc CMKHKT lần thứ hai. tôn giáo .MỤC TIÊU BÀI HỌC : -Nguồn gốc những thành tựu chủ yếu . tranh ảnh có liên quan.kĩ thuật lần thứ hai của loài ngƣời -Rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy . Tây Á. Gv: Tai sao nhân loại nói nhƣ vậy ? => Thời cơ : là điều kiện hội nhập KTTG.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . CHUẨN BỊ : Gv : Giáo án. 4.ý nghĩa lịch sử và tác động của cƣôc cách mạng khoa học.phấn đấu không mệt mỏi để tiếp thu những thành tựu khoa học II.2013 => Các nƣớc lấy phát triển kinh tế làm chiến lƣợc => thế giới lại rơi vào tính trạn bất ổn định giữa các khu vực các quốc gia.trieån cuûa theá giôùi hieän nay? -Nhieäm vuï to lôùn cuûa ND Vieät Nam hieän nay laø gì? 5.Xuất hiện chiến tranh khu vực. soaïn baøi môùi CHƢƠNG V. Đông Nam Á … ) Gv:Mặc dầu thế giới có nhiều bất ổn nhƣng sự phát triển chung về kinh tế nó là thời cơ và thách thức đối với các dân tộc.Các nƣớc lấy phát triển kinh tế làm chiến lƣợc trong tâm. Mỹlatinh. rút ngắn khoảng cách các nƣớc giàu và nghèo. lãnh thổ .Công cụ sản xuất mới.phân tích tổng hợp sự kiện lịch sử -Xác định ý luôn vƣơn lên không ngừng . ( Nam Phi.. . biên giới. SGK. tôn giáo.Daën doø: Hoïc baøi cuõ. sắc tộc giữa các phe phái hoặc nội chiến. khu vực. áp dụng những thành tựu KHKT vào sản xuất… => Thách thức : Nếu không nắm bắt thời cơ thì trở thành lẻ đi sau và lạc hậu … Gv: Chẳng hạn nhƣ Việt Nam … . Tiết 14 CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Ngày soạn : Ngày giảng : BÀI 12 :NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC –KĨ THUẬT SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI I. Châu Phi.

maùy töï ñoäng vaø -Naêng löôïng môùi ñöôïc phaùt minh ? heä maùy töï ñoäng nghieân cöùu sinh hoïc -Nhöõng vaät lieäu môùi ñöôïc phaùt 3.chinh phuïc vuõ 5.YÙ nghóa : -Ñaùnh daáu moác lòch söû tieán hoaù cuûa vaên minh nhaân loaïi -Thay ñoåi to lôùn trong cuoäc soáng con ngöôøi -Möùc soáng con ngöôøi naâng cao 39 NỘI DUNG I.Coâng cuï saûn xuaát : -Maùy tính ñieän töû . -Taïo sinh saûn baèng phöông phaùp sinh saûn voâ tính (1997) -Nhöõng coâng cuï môùi cuûa moät -Baûn ñoà veà gen ngöôøi ñöôïc coâng boá(2000) cuoäc caùch maïng laø gì? 2.chaát titan naêng suaát laø gì? -Giao thoâng lieân laïc. -Nhöõõng phaùt minh ngaønh khoa hoïc -Nhöõng phaùt minh to lôùn ñaùnh daáu böôùc nhaûy voït trong Toaùn .Sinh.gioù.phaùt soùng truyeàn hình 7.Chinh phuïc vuõ truï : -Veä tinh nhaân taïo (1957) -Con ngöôøi ñaët chaân leân maët Hoaït ñoäng 2: -Neâu yù nghóa cuûa cuoäc caùch maïng traêng(1969) II.Hoaù cô baûn laø gì? .NHÖÕNG THAØNH TÖÏU CHUÛ YEÁU CUÛA CUOÄC CAÙCH MAÏNG KHOA HOÏC –KÓ THUAÄT : . Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP Hoaït ñoäng 1: -Em neâu nhöõng thaønh töïu khoa hoïc cô baûn cuûa caùch maïng khoa hoïc kó 1.taøu hoaû toác ñoä .Lí .Vaät lieäu môùi : Chaát deûo polime.Khoa hoïc cô baûn : thuaät laàn II.naêng xuaát cao 6.Ổn định lớp : sĩ số 17 vắng 2.naêng löôïng minh ? maët trôøi.2013 1.Bài soạn Lịch Sử 9 III.Chiến tranh lạnh là gì?Tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh ? 3. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Năm học 2012 .thuyû trieàu … -Trong noâng nghieäp ñöôïc naâêng cao 4. Kiểm tra bài cũ: .Naêng löôïng môùi : -Naêng löôïng nguyeân töû . -Nhöõng kó thuaät ñöôïc öùng duïng vaøo thöïc tieãn vaø aûn xuaát phuïc vuï cuoäc soáng .Caùch maïng xanh: truï laø nhöõng thaønh töïu nhö theá naøo Taïo gioáng môùi .YÙ nghóa vaø taùc ñoäng: khoa hoïc –kó thuaät ? 1.Thoâng tin lieân laïc: ? Maùy bay sieâu aâm.

MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Giúp HS củng cố kiến thức đã học về L. Cuûng coá : -Nhöõng thaønh töïu khoa hoïc –kó thuaät laàn 2 -Nhöõng taùc ñoäng vaø yù nghóa leân cuoäc soáng 5. diễn biến. phân tích và tổng hợp giữa các chƣơngbài mà HS đã học. sử: Bối cảnh xuất hiện. tranh ảnh có liên quan. Tranh gay gắt với những diễn biến phức tạp giữa các lực lƣợng XHCN.sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay (2000) -Nắm đƣợc những nét nổi bật nhất và cũng là nội dung chủ yếu chi phối tình hình thế giới từ 1945 đến nay -Thấy đƣợc xu thế P.Haäu quaû : -Cheá taïo vuõ khí coù söùc taøn phaù vaø huyû dieät cuoäc soáng -OÂ nhieãm moâi tröôøng naëng neà .hoïc baøi -Chuaån bò baøi môùi Hoïc baøi cuõ. Tập dƣợt phạn tích các sự kiện theo quá trình L. tài liệu về Lịch sử thế giới từ 1945 đến nay.2013 -Lao ñoäng noâng-coâng nghieäp -Haäu quaû cuoäc caùch maïng ñeán con giaûm.dòch vuï taêng ngöôøi? 2. Hs : Xem trƣớc bài ở nhà 40 . Daën doø: -Laøm baøi taäp . CHUẨN BỊ : Gv : Giáo án. SGK.xuaát hieän nhöõng beänh hieåm ngheøo 4. kết quả và nguyên nhân của chúng II.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . soaïn baøi môùi Tiết 15 Ngày soạn : Ngày giảng : BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU 1945 ĐẾN NAY I. triển của thế giới hiện nay -Nhận thức đƣợc cuộc Đ. dân chủ tiến bộ và CN ĐQ cùng các thế lực phản động -Sự quan hệ của Việt Nam trong trƣờng quốc tế -Biết rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy. độc lập dân tộc.

Phát trieån.2013 1. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Năm học 2012 . xây dựng trieån ñaát nöôùc cuûa AÙ. sâu sắc đến tình hình đời sống Kinh tế. thaûo hieäp giöõa caùc nöôùc lôùn -Caùc nöôùc ñeàu laáy vieäc P. sử từ 1945-1991. Mó La tinh -Söû phát trieån kinh teá cuûa Mó-caùc nöôùc Taây Aâu vaø söï hình thaønh caùc Trung tâm kinh tế chình trị theá giôùi cuûa Nhận xét: TBCN -Lớp nhận xét nội dung bạn trình bày -Söï hình thaønh-tan raõ cuûa -G. Hãy tóm tắt ngắn gọn các mục trong bài 13 -Mục 1: phải nêu đƣợc 5 ý cơ bản -Mục 2: phải nêu đƣợc 4 ý cơ bản NỘI DUNG I. Ổn định lớp: Sĩ số 17 vắng 2. soạn bài mới 41 .Dặn dò: Học bài cũ. ñe doaï nghieâm troïng hoaø bình ôû nhieàu khu vöïc 4. nội dung bài học (bài 13).CAÙC XU THEÁ PHÁT Hoạt động 2: TRIEÅN CUÛA THEÁ GIÔÙI -Sự hình thành trật töï theá giôùi môùi chæ ñang NGAØY NAY trong quaù trình hình thaønh -Söï ñang hình thaønh Traät töï -HS phaûi laáy ñöôïc VD minh hoaï qua caùc theá giôùi ña cöïc baøi ñaõ hoïc -Xu theá hoaø hoaõn. Củng cố Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay? 5. noäi chieán. Kiểm tra bài cũ: ? Thành tựu của CM KHKT? ? Nêu những mặt phải.Bài soạn Lịch Sử 9 III. trài của CM KHKT 3. Chính trị thế giới và quan hệ quốc tế II. suïp ñoå cuûa CNXH -Qúa trình đấu tranh giaûi phoùng daân toäc.Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1: HS tóm tắt nội dung bài học theo sự gợi ý sau: ? Dựa vào kiến thức đã học. rút ra kết luận traät töï theá giôùi hai cöïc -Mở rộng kiến thức (nếu có) -Việc thế giới chia thành hai phe là đặc trƣng bao -Thaønh töïu cuûa cuoäc trùm giai đoạn L.NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ TỪ 1945 ĐẾN NAY -Söï hình thaønh. trieån K. viên nhận xét. nó chi phối và CMKHKT TK XX tác động mạnh mẽ. teá laøm troïng ñieåm -Nguy cô bieán thaønh xung ñoät. Phi.

CHUẨN BỊ: . II. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . .Những thủ đoạn của Pháp về chính trị.Sự phân hóa giai cấp và thái độ của các giai cấp. MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh nắm đƣợc: .Giáo viên: 42 Ngày soạn : Ngày giảng : . giáo dục phục vụ cho chƣơng trình khai thác.2013 $$$ Tiết 16 Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY Chƣơng I : Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay BÀI 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I. văn hóa.Nguyên nhân. đặc điểm của chƣơng trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Thực dân Pháp ở Việt Nam. . nội dung.Giáo dục cho học sinh lòng căm thù đối với Thực dân Pháp đồng cảm với những cực nhọc của ngƣời lao động dƣới chế độ Thực dân phong kiến.

+ Chủ yếu khai thác mỏ.Học sinh: Học và Đọc theo SGK. Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG Hoạt động 1: ? Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất tình hình I. + Lƣợc đồ về nguồn lợi của Thực dân Pháp trong cuộc khai thác lần 2. ? Pháp còn tập trung trồng các loại cây nào ? + Xây dựng các cơ sở công nghiệp ? Trong công nghiệp Pháp chú trọng phát triển nhẹ.2013 + Nghiên cứu soạn bài. hại đó ? ? Pháp khai thác lần 2 ở Đông Dƣơng và ở Việt Nam nhằm mục đìch gì ? ? Để tiến hành khai thác ở Việt Nam Pháp đã đầu tƣ vào ngành kinh tế nào ? ? Tại sao Pháp lại đầu tƣ nhiều vào nông nghiệp ? ? Pháp tập trung trồng các loại cây nào ? (Giáo viên: Giới thiệu trên bản đồ).CHƢƠNG TRÌNH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI CỦA THỰC nƣớc Pháp nhƣ thế nào ? DÂN PHÁP: GV: Khái quát ? Tƣ bản Pháp đã làm gì để bù vào những thiệt . Ổn định lớp: Sĩ số 17 vắng 2. III.Nông nghiệp: Chủ yếu trồng cao su. ? Tại sao Pháp lại chủ yếu trồng cao su ? (Chứng .Thƣơng nghiệp: Đánh thuế nặng các hàng hóa nhập vào nƣớc ta. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy cho biết những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại (1945 đến nay) ? Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì ? 3. ? Thƣơng nghiệp Pháp đã làm gì ? ? Tại sao Pháp lại đánh thuế nặng nhƣ vậy ? 43 . ngành nào ? ? Tại sao Pháp lại tập trung khai thác than ? ? Ngoài than Pháp còn khai thác những kim loại nào ? ? Pháp còn mở thêm một số cơ sở công nghiệp ? Tại sao Pháp lại mở rộng các cơ sở sản xuất này ? . .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Công nghiệp: minh).

? Các ngành kinh tế phát triển cho ra đời thêm 3.Cấu kết chặt với Pháp. ? Xã hội Việt Nam phân hóa thành mấy giai cấp. ? Thái độ chính trị của họ nhƣ thế nào ? .hính sách thuế: Đánh nặng. ? Mục đìch của những việc làm này ? ? Tại sao Pháp lợi dụng triệt để bộ máy thống trị . giáo dục ở Việt Nam trong thời gian này ? (Thâm độc).2013 ? Giao thông vận tải. . tôn giáo. ? Giai cấp này có thái độ chính trị ra sao ? ? Em có nhận xét gì về giai cấp này ? ? Giai cấp này có đặc điểm gì ? ? Đƣợc phân hóa ra sao ? 2. Pháp có chính sách gì ? .Văn hóa. thông vận tải ? ? Pháp đã can thiệp vào các ngân hàng ra sao ? . Tiểu tƣ sản: giai cấp nào ? . Dân tộc. ? Trong thời gian này giai cấp nào là đông hơn ? ? Cuộc sống của họ ra sao ? 44 4. Giai cấp địa chủ phong kiến: là những giai cấp nào ? . . XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA . bóc lột  cơ cực. Giai cấp tƣ sản: III. xí nghiệp lớn. (Góp vốn.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . giáo dục .Giao thông vận tải: Đầu tƣ và phát ? Tại sao Pháp lại đầu tƣ và phát triển vào giao triển. gì ? Mục đìch ? + Hạn chế mở trƣờng. phong kiến áp bức.Pháp đã thi hành chính sách gì ? tộc.Dễ bị phá sản. ? Em có nhận xét gì về những chính sách này ? . ? Pháp còn bóc lột ta ở mặt nào ? ? Em có nhận xét gì về kinh tế Việt Nam trong II.CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ.Chính trị: Chia để trị. vốn lớn  quyền lợi lớn).Lợi dụng triệt để bộ máy thống trị ở ở nông thôn ? nông thôn.Bóc lột kinh tế. Giai cấp nông dân: (90%) bị thực dân. giáo dục: (Thâm độc). 1.Pháp đã làm + Thi hành chính sách nô dịch. đàn áp về chính trị.? Về văn hóa. ? Tại sao chúng lại hạn chế mở trƣờng học ? ? Em có nhận xét gì về các chính sách văn hóa. chia rẽ dân ? Về chính trị . thời gian này ? Mục đìch của Pháp ? Đời sống VĂN HÓA GIÁO DỤC của nhân dân ta ra sao ? . + Tuyên truyền chính sách “Khai hóa”.Tăng nhanh về số lƣợng.Ngày càng đông: Mại bản. thất nghiệp. ? Tại sao họ lại dễ bị phá sản ? (Tại sao Pháp chèn ép ?). ? Việc làm đó nhằm mục đìch gì ? (Chỉ huy các ngành kinh tế).Ngân hàng: Có khẩu phần trong hầu hết các công ty.

phong trào cách mạng thế giới đã ảnh hƣởng thuận lợi đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam.Cách mạng tháng Mƣời Nga 1917 thành công và sự tồn tại vững chắc của Nhà nƣớc Xô Viết đầu tiên. 4. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 45 . .Bị 3 tầng áp bức bóc lột. + Chân dung: Phan Bội Châu. II. Giai cấp công nhân: . ? Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa nhƣ thế nào ? Thái độ chính trị * Luyện tập: của mỗi giai cấp ra sao ? (Học sinh thảo luận).Thừa kế truyền thống yêu nƣớc. Dặn dò: Học – Soạn bài mới Tiết 17 Ngày soạn : Ngày giảng : BÀI 15 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) I. 5. . này ? .Tăng cả số lƣợng. MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh nắm đƣợc: . tiểu tƣ sản và phong trào công nhân Việt Nam từ 1919 đến 1925.Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài. chất lƣợng.2013 ? Giai cấp công nhân trong thời gian này ra sao ? ? Tại sao họ lại tăng .Học sinh: Học + Đọc theo SGK. Phan Chu Trinh. ? Em có nhận xét gì về cuộc sống của giai cấp . . CHUẨN BỊ : .. Củng cố: GV khái quát nội dung chình của bài.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Rèn luyện kỹ năng trình bày các sự kiện lịch sử tiêu biểu. III. họ làm việc nhƣ thế nào ? 5.Nét chính trong phong trào đấu tranh của tƣ sản dân tộc.

s¶n d©n téc ®· ph¸t ®éng c¸c phong trµo ®Êu * Giai cÊp t. Ổn định lớp: Sí số 17 vắng 2. Hoạt động 2: CHỦ CÔNG KHAI (1919-1925) ? Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø . Dạy bài mới : PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG I. phong trµo c¸ch lan réng kh¾p thÕ giíi: m¹ng thÕ giíi ®· cã nh÷ng biÕn ®æi g× ? ? Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø + Th¸ng 3/1919 Quèc tÕ nhÊt.s¶n nh»m môc ®Ých g× ? ? Giai cÊp t. phong chñ ë n-íc ta ph¸t triÓn nh. néi hãa. nh÷ng sù kiÖn nµo ? + 12/1920 §¶ng céng s¶n Ph¸p ra ®êi . .Phong trµo gi¶i phãng ? Nh÷ng sù kiÖn ®ã ®· cã ¶nh d©n téc ë ph-¬ng §«ng h-ëng nh.Sau chiÕn tranh thÕ nhÊt phong trµo d©n téc. d©n giíi thø nhÊt. trªn thÕ giíi ®· diÔn ra céng s¶n ra ®êi.N¨m 1921: ChÊn h-ng c¶ng lóa g¹o cña Ph¸p). t. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN . bµi trõ ngo¹i 46 II.T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c .s¶n d©n tranh g× ? téc: (N¨m 1923 chèng ®éc quyÒn xuÊt .trµo ®Êu tranh d©n chñ thÕ nµo ? ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Kiểm tra bài cũ: ? Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa nhƣ thế nào ? Thái độ chính trị của các giai cấp ? 3.thÕ nµo ®èi víi c¸ch vµ phong trµo c«ng nh©n ph-¬ng T©y g¾n bã mËt m¹ng ViÖt Nam ? thiÕt víi nhau. thu ? Cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp hót nhiÒu tÇng líp nh©n d©n tham gia. + Th¸ng 7/1921 §¶ng céng s¶n Trung Quèc ra ®êi.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . ẢNH HƢỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI Hoạt động 1: ? D-íi ¶nh h-ëng cña c¸ch m¹ng -Phong trµo c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga.Lª Nin vµo ViÖt Nam.2013 1.

DiÔn biÕn: N¨m 1924: NhiÒu cuéc b·i c«ng næ ra ë Hµ Nam §Þnh. 2. tranh ®iÓn h×nh cña c«ng nh©n D-¬ng ViÖt Nam (1919-1925) ? .Trong n-íc: + Phong ? Trong ®Êu tranh c¸c tæ chøc trµo ®Êu tranh cßn lÎ chÝnh trÞ nµo cña hä ®-îc xuÊt tÎ tù ph¸t nh-ng ý thøc hiÖn ? Hä ho¹t ®éng d-íi nh÷ng giai cÊp cao h¬n.ThÕ giíi: ¶nh h-ëng ? cña phong trµo thuû thñ (Hä ®· cã nh÷ng häat ®éng d-íi Ph¸p vµ Trung Quèc. ®Ých g× ? ? §Ó giµnh quyÒn lîi cho m×nh .s¶n gåm 1. t.Th¸ng 8/1925 cuéc b·i ? Cuéc b·i c«ng Ba Son cã ®iÓm c«ng cña c«ng nh©n Ba g× míi trong phong trµo ®Êu Son.N¨m 1922: C«ng nh©n B¾c kú ®Êu tranh ®ßi nghØ ngµy chñ nhËt.2013 ? C¸c cuéc ®Êu tranh nh»m môc hãa. ? Phong trµo d©n téc d©n chñ (1919-1925) cã nh÷ng mÆt tÝch cùc g× ? ? H¹n chÕ ? ? Phong trµo c«ng nh©n n-íc ta trong mÊy n¨m ®Çu sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt ®· ph¸t triÓn trong bèi c¶nh nh.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Êu trÜ). tiÕn bé nµo ? (Môc ®Ých: Kªu gäi quÇn chóng ®Êu tranh). ? Trong c¸c ho¹t ®éng nµy tiªu biÓu lµ ho¹t ®éng nµo?(Nªu nh÷ng ho¹t ®éng tiªu biÓu ?) ? Mang tÝnh chÊt g× ? (Xèc næi. H¶i ? Em h·y tr×nh bµy c¸c cuéc ®Êu Néi.Bèi c¶nh: nh÷ng tÇng líp nµo trong x· héi . h×nh thøc nµo ?) .thÕ nµo ? . h×nh thøc nµo ? + N¨m 1920 ? Hä ®· xuÊt b¶n nh÷ng tê b¸o C«ng héi bÝ mËt ra ®êi.s¶n mang tÝnh chÊt g× ? ? Giai cÊp tiÓu t.Môc ®Ých: Bªnh vùc hä cßn cã nh÷ng viÖc lµm ? quyÒn lîi cho giai cÊp ? Cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp m×nh. tranh cña c«ng nh©n n-íc ta sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt ? (Phong trµo ®· kÕt hîp ®Êu 47 .

 Chøng tá b-íc ph¸t triÓn cao h¬n cña phong trµo c«ng nh©n sau chiÕn tranh. Tiết 18 48 Ngày soạn : Ngày giảng : .§Êu tranh cã tæ chøc h¬n “C«ng héi” bÝ mËt (Sµi Gßn). gi¶m giê lµm) víi chÝnh trÞ (ñng hé c¸ch m¹ng Trung Quèc). Củng cố: GV khái quát những nét chình của bài. . 4. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH quyÒn lîi cña m×nh mµ cßn thÓ CÔNG NHÂN hiÖn t×nh ®oµn kÕt víi c«ng (1919-1925) nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng Trung * LuyÖn tËp: Quèc  Mèc ®¸nh dÊu phong trµo . C«ng nh©n ®Êu tranh kh«ng chØ vÒ III.ChuyÓn tõ ®Êu tranh kinh tÕ sang kÕt hîp gi÷a ®Êu tranh kinh tÕ vµ ®Êu tranh chÝnh trÞ. 5.2013 tranh kinh tÕ (T¨ng l-¬ng.Phong trµo ph¸t triÓn sau chiÕn tranh thÕ giíi thø sæi næi h¬n: C¸c cuéc nhÊt ? ®Êu tranh cô thÓ næ ra tõ B¾c ®Õn Nam. . chÝnh trÞ ngµy cµng ph¸t triÓn thÓ ? C¨n cø vµo ®©u ®Ó kh¼ng ®Þnh hiÖn qua cuéc b·i c«ng phong trµo c«ng nh©n n-íc ta cña c«ng nh©n Ba Son.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Môc ®Ých ®Êu tranh  ý thøc giai cÊp cña phong trµo c«ng nh©n ph¸t triÓn nhanh chãng. Dặn dò: Học bài – soạn bài mới.Phong trµo ®Êu tranh ®Êu tranh tõ tự phát sang tự giác cña c«ng nh©n (1919Hoạt động 3: 1925) tuy ®Êu tranh cßn ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ phong lÎ tÎ mang tÝnh chÊt tù ph¸t nh-ng ý thøc giai trµo c«ng nh©n (1919-1925) ? cÊp. ph¸t triÓn lªn mét b-íc cao h¬n .

III. GV chốt kiến thức chuyển sang chƣơng II. XX HS : Trính bày các bạn khác nhận xét. giáo án. II. CHUẨN BỊ : Gv : Sách giáo viên. HS : Phát biểu ý kiến. Có thói quen tự tổng hợp kiến thức sau khi đã học. Hính thành khả năng phân tìch khái quát. Hs : chuẩn bị bài trƣớc ở nhà.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Các bạn khác nhận xét. sau đó giáo viên chốt lại kiến thức. tổng hợp sự kiện lịch sử . 3.2013 ÔN TẬP HỌC KỲ I I. Chƣơng II : Các nƣớc Á-Phi-Mỹ GV: Yêu cầu HS trính bày Phong trào giải La-Tinh từ 1945 đến nay. Ổn định lớp: Sĩ số 17 vắng 2. các tài liệu tham khảo có liên quan đến kiến thức trong HKI. GV : cho HS làm việc theo nhóm : Nhóm 1 : Các nƣớc Đông Nam Á 49 . GV? : Em hay cho biết tính hính Liên Xô và các nƣớc Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Kiểm tra bài cũ : GV : em hãy cho biết sự ảnh của Cách mạng Tháng Mƣời Nga và phong trào cách mạng thế giới đối với cách mạng Việt Nam nhƣ thế nào? GV: Em hãy trính bày phong trào đấu tranh của công nhân giai đoạn (1919 1925). Dạy bài mới: PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG Gv: Yêu cầu HS trính bày khái quát tính Chƣơng I : Liên Xô và các nƣớc hình Liên Xô và các nƣớc Đông Âu từ sau Đông Âu sau chiến tranh thế giới 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ thứ II. HS: Trả lời tƣơng tƣ nhƣ cau hỏi trƣớc. MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học trong HKI. Giúp GV kiểm tra đƣợc kiến thức của học sinh thông qua quá trính giảng dạy để có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dƣỡng học sinh khá giỏi phù hợp.

Nhật.Dặn dò : Các em về nhà học bài. BT1 trang 20/SGK.. GV Phân nhóm tƣơng tự nhƣ câu hỏi trƣớc. Bản Nhóm 5&6 chịu trách nhiệm về các nƣớc Tây Âu Chƣơng V : cuộc cách mạng Đối với chƣơng này Gv càn cho HS lƣu ý KHKT từ 1945 đến nay. làm bài chuẩn bị cho thi HKI. $$$ Tiết 18 50 Ngày soạn : Ngày giảng : .. 2.2013 Nhóm 2 : Các nƣớc Châu Á Nhóm 3 : Các nƣớc Châu Phi Nhóm 4 Các nƣớc Châu Mỹ La-tinh. Tây Âu từ nhóm khác sau đó có sự tổng hợp của thầy! 1945 đến nay. Lớp chia thành 6 nhóm Nhóm 1&2 : chịu trách nhiệm về nƣớc Mỹ Chƣơng IV : Quan hệ Quốc Tế từ Nhóm 3&4 chịu trách nhiệm về nƣớc Nhật 1945 đến nay. GV : yêu cầu hoọc sinh nắm vững nhƣng phát minh vĩ đại trong cuộc cách mạng này cũng nhƣ nguyên nhân và ý nghĩa của nó. trọng tâm là hai khối liên minh NATO và khối liên minh VACSAVA chay đua vũ trang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 ..Củng cố : GV : Lƣợc một số bài trong các bài đã học từ đầu năm đến giờ cho một vài học sinh lên bảng làm các bạn khác ở dƣới nhận xét sau đó giáo viên chốt lại. về vấn đề phân cực của thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Các nhóm trính bày có sự bổ sung của Chƣơng III : Mỹ. BT trang 35/SGKBT2 trang40?SGK. Các bài tập : BT2 trang 8/SGK. 1.

70 năm a.1959 a.1959 c. d.1. 10.Học sinh: Ôn tập + Bút. Thứ tƣ . Rạng Đông.1. a. c. b. 74 b. . MỤC TIÊU BÀI HỌC . Môncađa. 10. phân tích các sự kiện lịch sử. Ổn định lớp: Sĩ số 17 vắng 2. Câu 6: Kinh tế Nhật trong những năm 70 của thế kỷ XX đứng thứ mấy trên thế giới? a. d.Giáo viên: Nghiên cứu ra đề + Biểu chẩm.10. .Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3.1949 b.Trƣớc khi Liên Xô tan rã c. Phát đề thi : I.Tất cả các ý trên đều sai c. c. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. III. d. Phƣơng Đông.Xu Các Nô. 1. II. vận dụng kiến thức vào bài học.2013 KIỂM TRA HỌC KỲ I I.Giáo dục học sinh tự giác khi làm bài. d. Nenxơnmanđêla.Sau khi Liên Xô tan rã. 1. Nát Xe. 68 năm b.Cùng lúc Liên Xô tan rã.Qua giờ kiểm tra giúp học sinh đánh giá kiến thức lịch sử ở học kỳ I. 72 năm d. so sánh.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . b. Thứ ba d. Yát Xe ARaPhát. Thứ hai 51 c.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Liên bang Xô Viết tồn tại trong vòng bao lâu ? a.1949. . năm Câu 2: Khối SEV và Liên minh Vácsava giải thế vào thời điểm: Câu 3: Nhà nƣớc Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vào thời gian nào? Câu 4: Lãnh tụ của cuộc đấu tranh chống chế độ Apácthai ở Nam Phi là: Câu 5: Cuộc tấn công Ngày 26/7/1953 của Phiđen Caxtôrô cùng 135 thanh niên yêu nƣớc vào pháo đài nào? a. CHUẨN BỊ: . Granma.Giúp học sinh đánh giá. Thứ nhất b.10.

6 giai cấp d. b. 7 giai cấp Câu 9: Em hãy ghi thời gian gia nhập Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á (ASEAN) của các nƣớc trong cột A tƣơng xứng với cột B CỘT A 1.2013 Câu 7: Khu vực chịu ảnh hƣởng của Mĩ: a. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm).Việt Nam 3.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .5đ) * LƢU Ý : Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra Học sinh không đƣợc sử dụng tài liệu dƣới bất cứ hính thức nào ĐÁP ÁN: I. d.4/1999 c. c.Campuchia II. Khu vực Đông Âu. Tại sao Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dƣơng ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?Pháp đã tiến hành khai thác ở Việt Nam những nguồn lợi nào ? Tại sao Pháp lại tập trung khai thác những nguồn lợi đó.1984 1 2 X 3 4 X 5 6 7 8 9 1-a X X X 2-c 3-d 4-b II. 4 giai cấp b. Khu vực Đông Nam Á.(1. Câu Đáp án A B C D X X X CỘT B a. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Em hãy trính bày tính hính chung của các nƣớc Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ II (2đ) Câu 2: Em hãy cho biết nguyên nhân tan rã của Liên Bang Xô Viết .5đ) Câu 3. Câu 8: Xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1919 – 1930 tồn tại bao nhiêu giai cấp? a.Mianma 2.Brunây 4.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).(3. Khu vực Bắc Mĩ. Câu 1: (2đ): Yêu cầu học sinh nêu đƣợc các ý sau: 52 .7/1997 b. 5 giai cấp c. Khu vực Tây Âu.7/1995 d.

+ Giao thông vận tải: Đƣợc đầu tƣ và phát triển. .5đ): Yêu cầu học sinh nêu đƣợc các ý chính sau: . phục vụ nhu cầu tại chỗ. rƣợu.Để khôi phục kinh tế phải chấp nhận kế hoạch Mác san do Mỹ đề ra dẫn đến lệ thuộc vào Mỹ.2013 .Sau CTTGII các nƣớc Tây Âu đều bị chiến tranh tàn phá nặng nề . . . Câu 3: (3.Tham gia vào khối quân sự Bắc Đại Tây Dƣơng NATO tiến hành chạy đua vũ trang đói đầu lại Liên Xô và các nƣớc xã hội chủ nghĩa. .Sự can thiệp của Mỹ vào chình quyền.( Nêu nội dung của kế hoạch Mác san) .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . tiến mạnh lên Chủ nghĩa xã hội. trữ lƣợng. . + Mở rộng thêm một số cơ sở công nghiệp: Nhà máy sợi. + Ngân hàng: Có khẩu phần trong hầu hết các Công ty. Củng cố: Giáo viên khái quát nội kiểm tra 5. . + Thuế khoá: Đánh thuế nặng. chuyển chở. khí hậu. đƣờng. .Chủ quan. + Dùng để xuất khẩu. . Dặn dò: Đọc và tổng kết.Đảng công sản chƣa giải quyết dứt điểm các thế lực phản động trong nƣớc tạo điều kiện cho chúng chống phá cách mạng khi có thời cơ.5đ) Yêu cầu học sinh nêu đƣợc các ý sau : . duy ý chì không chú trọng đến nguyên tắc tự nguyện trong các chình sách xã hội. thiếc. chì. xay xát gạo. 53 . chủ yếu là than. cà phê.Quá nóng vội muốn tiến nhanh.Pháp tiến hành khai thác ở các nguồn lợi: + Nông nghiệp: Trồng cây cao su.Đất nƣớc lâm vào tính trạng khủng hoảng nặng nề ngay đầu những năm 70 của thế kỷ XX. Câu 2 : (1. kẽm. lúa  Xuất khẩu.Về đối ngoại : tiến hành xâm lƣợc thuộc địa nhằm khôi phục lại địa vị thống trị trƣớc kia. + Công nghiệp: Khai mỏ.Pháp tiến hành khai thác ở Việt Nam và Đông Dƣơng ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất để bù vào nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề.Pháp tập trung khai thác các nguồn lợi đó bởi vì: + Việt Nam có điều kiện: đất đai. chè. + Thƣơng nghiệp: Đánh thuế nặng hàng hoá nhập ngoại. xí nghiệp lớn. 4. diêm.

lƣợc đồ.. so sánh.. Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 19 § 16 HỌAT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƢỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1925 I.......................................... Qua những hoạt động đó........... Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động nhƣ thế nào để chuẩn bị về tƣ tƣơng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam? 54 ........... Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động nào? Dựa vào các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc chúng ta cùng so sánh để thấy đƣợc con đƣờng cứu nƣớc của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với con đƣờng truyền thống của lớp ngƣời đi trƣớc? Từ năm 1921 – 1925............ tƣ liệu.2013 IV. Liên Xô và Trung Quốc......................... 2.. Kiến thức: ........RÖT KINH NGHIỆM :......... đánh giá sự kiện lịch sử........ Nguyễn Ái Quốc đã tìm đƣợc con đƣờng cứu nƣớc đúng đắn cho dân tộc và tích cực chuẩn bị về tƣ tƣởng..........Nắm đƣợc chủ trƣơng và hoạt động của Hội VN Cách mạng Thanh niên............................... 3..............................Tập cho HS biết phân tích............................ ......... MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh ảnh... kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng ........... ............ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.............. Lƣợc đồ về hành trình cứu nƣớc của Nguyễn Ái Quốc..Giúp HS nắm đƣợc những hoạt động cụ thể của Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp................................. ..... Kiểm tra bài cũ: GV? : Em hỹ nêu tính hính khái quát của các nƣớc Tây Âu sau chiến tranh thế giới thƣ II..... Tƣ tƣởng: Giáo dục cho HS lòng khâm phục.... Ổn định lớp: 2............ Hs : xem trƣớc bài ở nhà..... CHUẨN BỊ: Gv :Tranh ảnh..................... 3 Giới thiệu bài mới: GV cho HS nhắc lại từ năm 1911 – 1918...........Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 ....... tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam....................... HS : Trả lời giáo viên nhân xét và cho điểm.................... III.... .............. ............. Kỹ năêng: .. II................. ..............

gia nhập Quốc tế thứ ba và nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp.  GV cho HS thảo luận:  Sự kiện nào chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc quyết định đi theo con đƣờng của CN Mac – Lênin đi theo con đƣờng CM vô sản? HS: . từ chủ nghĩa yêu nƣớc đến CN Mác. viết báo “Ngƣời cùng khổ”.Năm 1921.12/1920.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . tham gia sáng lập Đảng . nhân dân VN.Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc. thâm nhập vào ptrào quần chúng sách của nhân dân An kiếm sống và hoạt động CM. từ 1 ngƣời yêu nƣớc trở thành ngƣời Cộng sản.Mĩ . Ngƣời đọc “Sơ thảo lần thứ nhất thuộc địa” của Lênin. gia xã hội Pháp họp ở Tua. để phân lớn lúc bấy giờ. sáng lập Hội liên hiệp  Mục đích và tác dụng của các họat động đó thuộc địa. . Ngƣời đọc Vec-xai. 55 PHƢƠNG PHÁP . tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc Cộng sản Pháp.Tham gia sáng lập Đảng CS Pháp  đánh dấu bƣớc ngoặc trong họat động của NAQ.Tháng 7/1920. Nguyễn Ái Quốc. viết sách “Bản án chế độ thực dân Pháp”.1919. gia Đại hội của Đảng xã . vấn đề dân tộc và vấn đề .2013 NỘI DUNG Hoạt động 1: I NGUYỄN ÁI QUỐC GV yêu cầu HS QS lƣợc đồ hành trình cứu nƣớc của Ở PHÁP (1917 – 1923).Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba. viết nhƣ thế nào? HS: Những họat động ban đầu nhƣ yêu sách không bài cho báo Nhân đạo. Ngƣời tham gia Đại hội của Đảng hội Pháp họp ở Tua. Qua đó Ngƣời rút ra kết Nam” đòi quyền lợi cho lụân quan trọng đầu tiên về bạn và thù. Ngƣời đi khắp nghị Vec-xai “Bản yêu châu Á .7/1920. những luận cƣơng về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc . Yêu sách  Họat động của Nguyễn Ái Quốc ở nƣớc ngòai kg đƣợc chấp nhận nhƣng đã gây tiếng vang trong những năm 1919 -1920? HS: . Từ 1911  1918.Tháng 7/1920. Năm 1911 xuất phát từ lòng yêu nƣớc thƣơng dân. viết báo “Ngƣời cùng khổ”. GV gợi mở cho HS nhớ lại những nét chính về hành trình cứu nƣớc của Nguyễn Ái Quốc. NAQ gửi tới hội đƣờng cứu nƣớc. đƣợc chấp nhận nhƣng đã gây tiếng vang lớn đội với viết sách “Bản án chế độ nhân dân VN.Lênin và đi theo con đƣờng CM vô sản.Âu . thực dân Pháp”. Ngƣời tham địa” của Lênin. . 1919 NAQ gửi tới hội nghị Vec-xai “Bản yêu “Sơ thảo lần thứ nhất sách của nhân dân An Nam” đòi quyền lợi cho nhân những luận cƣơng về dân VN. nhân dân Pháp và thuộc địa Pháp. Ngƣời đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cƣơng về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin Tin vào Lênin và đứng về Quốc tế thứ ba. Ngƣời ra đi tìm . địa. viết bài cho báo Nhân .Năm 1921.Tháng 12/1920. chia quyền lợi các đế quốc thắng trận đã họp hội nghị ở . tham gia đạo.

. xin họ giúp VN đánh Pháp và dùng chọn đấu tranh bạo động. Ngƣời tham gia Đảng xã hội Pháp. . III.. đƣợc bầu vào ban chấp hành. TQ) gặp gỡ các chính khách của nƣớc đó. Luận cƣơng đã chỉ ra cho Ngƣời con đƣờng giành độc lập cho dân tộc. Ngƣời dự đại hội lần V Quốc tế CS và phát biểu tham luận. Ngƣời đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cƣơng về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Ngƣời dự đại hội lần V Quốc tế cộng sản và phát biểu tham luận. bình đẳng. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân. Ngƣời tham gia dự đại hội Quốc tế thanh niên CS.Tháng 6/1923.. . Ngƣời bắt gặp chân lí cứu nƣớc của CN Mac Lênin và xác định con đƣờng cứu nƣớc theo CM tháng 10 Nga  con đƣờng duy nhất đúng đắn  phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.” . Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân.Tháng 7/1920. Trong quá trình đó. Ngƣời viết bài cho báo sự thật của Đảng CS Liên Xô.Năm 1924. Đại hội Quốc tế công đoàn. Đại hội Quốc tế phụ nữ CS.2013 GV giảng thêm: . Hoạt động 3  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào? HS: Cuối năm 1924. nơi có tƣ tƣởng tự do.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Nguyễn Ái Quốc chủ trƣơng sang phƣơng Tây. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ ( 1923 – 1924).. GVbổ sung: Sau khi tham gia Quốc tế cộng sản. đƣợc bầu vào ban chấp hành.Các nhà yêu nƣớc nhƣ: Phan Bội Châu tìm sang các nƣớc Phƣơng Đông (Nhật. Ngƣời đã viết:”Luận cƣơng của Lênin làm cho tôi rất cảm động. Phan Chu Trinh chủ trƣơng ôn hòa. GV mở rộng : 56 II . .. . Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (TQ) và thành lập Hội VN Cách mạng Thanh niên (6/1925). cho tạp chí “Thƣ tín quốc tế” của Quốc tế cộng sản. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC (1924 – 1925). . Hoạt động 2:  Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên xô từ cuối năm 1923  cuối 1924? HS: . Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) tiếp xúc với những nhà CM VN tại đây cùng một số thanh niên mới từ trong nƣớc sang để thành lập Hội VN Cách mạng Thanh niên. HS QS H.Tháng 12/1920.28 SGK.Ngƣời trực tiếp mở . bác ái.6/1923. . có khoa học kĩ thuật phát triển.1924.  Con đƣờng cứu nƣớc của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp ngƣời đi trƣớc? HS: . GV mô tả lại sự kiện này (tại Đại hội Tua).Cuối năm 1924. Sau Đại hội lần thứ V của Quốc tế CS.

nghiên cứu. sau khi tìm đƣợc con đƣờng con đƣờng cứu nƣớc đúng đắn theo CN Mac. tham gia ở một số đoàn thể quần chúng .  GV cho HS thảo luận:  Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tƣ tƣởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở VN nhƣ thế nào? HS đại diện nhóm nêu trả lời. thúc đẩy phong trào yêu nƣớc phát triển và chuyển biến theo xu hƣớng CMVS. CN Mac Lênin truyền bá vào trong nƣớc. 4.Về mặt tƣ tƣởng. Thời Họat động của Nguyễn Ái Quốc gian 57 . chuẩn bị điều kiện thành lập chính Đảng vô sản. bổ sung.Về mặt tồ chức.Lênin. đem nƣớc. đƣa họ ra đấu . Sách lƣợc vắn tắt.. hầm mỏ. Đây là cơ sở cho đƣờng lối CMVN đƣợc Ngƣời trình bày trong cuốn Đƣờng Cách mệnh. Những quan điểm tƣ tƣởng đó đƣợc giơiù thiệu qua các tác phẩm. viết sách Đảng kiểu mới. để hoàn chỉnh lí luận CM của mình. tìm hiểu tình hình thực tế. để thực hiện dự định về nƣớc đi vào quần chúng..truyền bá CN Mac Lênin vào trong nhằm mục đích gì? HS: Nhằm đào tạo những cán bộ cách mạng. GV nhấn mạnh thêm về vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội VN CM thanh niên. Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội VN CM Thanh niên đào tạo những ngƣời CM trẻ tuồi.Lênin. đoàn kết họ. Hội tranh. Nguyễn Ái Quốc ra sức học tập. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (TQ) “Đƣờng cách mệnh”. truyền bá CM Mác.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Chính cƣơng. trƣơng “vô sản hóa”. lựa chọn thanh niên. . .. chính trị. đƣa để thành lập Hội VN Cách mạng Thanh niên. hội viên vào các nhà  Chủ trƣơng thành lập Hội VNCM thanh niên máy..Phong trào yêu nƣớc và phong trào công nhân nƣớc nhiều lớp huấn luyện ta đến năm 1925  mạnh mẽ. các bài báo của Ngƣời đƣợc bí mật chuyển về nƣớc .. đến với quần chúng nhân dân. họat động tích cực trong ptrào yêu nƣớc và ptrào công nhân.2013 . nhận xét..Sau khi học tập nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Thanh Niên.Năm 1928. huấn luyện họ. Liên lạc với các nhà yêu nƣớc VN tại Quảng VNCM Thanh Niên chủ Châu. Củng cố: a/ Hoàn thành bảng niên biểu về họat động của Nguyễn Ái Quốc t ừ 1911 – 1925. xuất bản báo ..  Trình bày những họat động của Hội VN CM Thanh niên? HS: Tổ chức hầu hết khắp cả nƣớc. thức tỉnh họ. có những bƣớc tiến mới.

.. ..... 12/1920.... hồi tƣởng lại sự kiện lịch sử và biết so sánh chủ trƣơng hoạt động của các tổ chức cách mạng....... ...... sự khác nhau của tổ chức này với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ở nƣớc ngoài.. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1..... .... ...... viết bài cho báo Nhân đạo...............2013 1911 1219 1920 1921 1923 1924 1925 .. Ngƣời sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân.......... Tƣ tƣởng: GD cho HS lòng kính yêu khâm phục các bậc tiền bối.....Giúp HS nắm đƣợc bƣớc phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam.............. Kiến thức: ..Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . viết sách “Bản án chế độ thực dân Pháp”........ Chủ trƣơng và hoạt động của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng........ I..... ....Ngƣời tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.... II......................... 2.............7/1920..... Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (TQ) .............RÖT KINH NGHIỆM :.. viết báo “Ngƣời cùng khổ”........ Ngƣời tham gia Đại hội của Đảng xã hội Pháp họp ở Tua.... đƣợc bầu vào ban chấp hành........................................ ............. .............. HS học nghề trong những năm 1926 – 1927 đã có những điểm mới nào?  Tân Việt CM Đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào? IV........ Tiết 20 Ngày soạn : Ngày giảng: § 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƢỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI.................................. 5..... Kỹ năêng: Biết hình dung..........6/1923.....Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của Tân Việt Cách mạng đảng................. Ngƣời đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cƣơng về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin..... CHUẨN BỊ: 58 ..... Cuối năm 1924.....Nguyễn Tất Thành đi tìm đƣờng cứu nƣớc................  Phong trào đấu tranh của CN.............................. gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng CS Pháp.... viên chức.........NAQ gửi đến hội nghị Véc xai bản yêu sách của nhân dân An ANam.........Thành lập Hội VN Cách mạng Thanh niên (6/1925)....................Ngƣời dự đại hội lần V Quốc tế cộng sản và phát biểu tham luận................ Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 17 tìm hiểu CM VN trƣớc khi Đảng CS VN ra đời....... ... . ........ 3................................

học sinh: lễ truy điệu Phan Châu Trinh.. học sinh học nghề 59 ... BƢỚC PHÁT  Từ năm 1926-1927 nổ ra những cuộc đấu tranh TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO tiêu biểu nào? HS: + Trong 2 năm (1926 – 1927) nổ ra nhiều cuộc bãi CÁCH MẠNG VIỆT công: công nhân nhà máy sợi Nam Định. công nhân đồn điền cao su Phú Riềng .. Nội. PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG Hoạt động 1: I. Kiểm tra bài cũ: a/ Hoàn thành bảng niên biểu về họat động của Nguyễn Ái Quốc t ừ 1911 – 1925. Pen-lơ-ranh. III.. GV giới thiệu thêm các phong trào đấu tranh của viên chức. máy cƣa Bến Thủy. Thời Họat động của Nguyễn Ái Quốc gian . nhà máy sợi Nam Định... Nam Định. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. nhân nhà máy sợi Hải GV kết hợp xác định các nơi diễn ra các cuộc bãi công Phòng.. Những tài liệu về tiểu sử.. . HS : Học bài và xem trƣớc bài ở nhà. nhà máy sợi Hải Phòng. Ổn định lớp: 2.. Dạy bài mới * Giới thiệu bài mới: GV cho HS nhắc lại chủ trƣơng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (chủ trƣơng vô sản hóa). viên chức. b/ Ngƣời đã trực tiếp chuẩn bị về tƣ tƣởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở VN nhƣ thế nào? 3.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . nhà máy từ Bắc chí Nam: công xay gạo Chợ Lớn. công nhân đồn NAM (1926 – 1927) ...Năm 1926 – 1927: + Phong trào nổ ra từ Bắc chí Nam: nổ ra nhiều cuộc bãi Miền Bắc: cuộc bãi công của công nhân lò bánh mì Hà công của công nhân. điền cao su Cam Tiêm.2013 GV: Bản đồ Việt Nam. nhà trên lƣợc đồ. đã đấu tranh để giết tên Mông-tây. ga-ra bắc TrungKì.. . Đồng Khánh bãi khóa . GV nhấn mạnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời và hoạt động đã có tác dụng to lớn đối với phong trào Cách mạng VN. GVgiảng thêm: Cuộc bãi công của công nhân đồn điền nhà máy Ba Son. Phú Riềng (Bình Phƣớc) và công nhân đồn điền cà phê Ray-na (Thái Nguyên). HS trƣờng quốc học. đặc biệt là phong trào công nhân và phong trào yêu nƣớc có những bƣớc phát tirển mới.  GV cho HS thảo luận:  Phong trào công nhân viên chức.Phong trào nổ ra Miền Nam: công nhân hãng nƣớc đá Sài Gòn. thợ máy và tài xế nghề. HS học Miền Trung: nhà máy cƣa Bến Thủy.. đồn cao su Phú Riềng (Bình Phƣớc) do sự đàn áp bóc lột của điền cao su Phú Riềng bọn tƣ bản Pháp.. Nó làm phong trào cách mạng nƣớc ta phát triển. họat động của các nhân vật lịch sử và các tài liệu đề cập đến Tân Việt Cách mạng Đảng.

vƣợt nhật có trả lƣơng. nhiều địa phƣơng. xƣởng Bason bãi công trình độ giác ngộ của công  mang tính chất chính nhân nâng lên rõ rệt. trong đó giai cấp công nhân đã trở thành một lực lƣợng chính trị độc lập. Sau nhiều lần đổi tên. Tân Việt CM Đảng là tổ chức yêu nƣớc trải qua nhiều thay đổi và cải tổ.Các cuộc đấu tranh đều mang tính chính trị. trị rõ rệt. yêu cầu cuộc sống... II. tự .2013 trong những năm 1926-1927 có những bƣớc phát tirển mới nào? GV cho HS so sánh với phong trào đấu tranh năm 19191925 để rút ra điểm mới..Phong trào nông dân. tiểu tƣ sản. . .Phong trào công nhân mang phát. nhƣng địa bàn hoạt động chính là các tỉnh miền 60 . chƣa có lập  Thành phần của Tân Việt CM Đảng gồm những ai? HS: Gồm những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tƣ sản yêu nƣớc. mà tiền thân là Hội Phục Việt (14/7/1925) ra đời tại Vinh. tháng 7/ 1928 lấy tên là Tân Việt CM Đảng. chỉ nổ ra ở P Bắc tính chất thống nhất tòan và P Nam  chƣa quốc (từ Bắc đến Nam) phát thống nhất. .Mục đìch đấu tranh lâu dài đòi nghĩ việc ngày chủ mang tính chất chính trị..Hoạt động : + Khi mới thành lập là một tổ chức yêu nƣớc. nông dân và tiểu tƣ sản phát triển đã kết thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nƣớc. bƣớc đầu liên kết đƣợc nhiều công nhân nhà máy ngành. tháng 7/ 1928 lấy tên là Tân Việt CM Đảng. GV chuyển ý : Trong bối cảnh đó.Hòan cảnh: Ra đời ở trong nƣớc do 1 số sinh viên trƣờng CĐSP Đông Dƣơng và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì thành lập (Tiền thân là Hội Phục Việt). triển hơn và có tổ chức hơn. các tổ chức cách mạng nối tiếp nhau ra đời.TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7/ 1928). bƣớc đầu liên kết đƣợc nhiều ngành.  Nhận xét gì về địa bàn hoạt động ? GV: Trên tất cả các khu vực TVCM Đảng đều có cơ sở của mình. Vậy đó là tổ chức nào? Hoạt động 2:  Tân Việt CM Đảng ra đời trong hòan cảnh nào? HS: Do 1 nhóm SV trƣờng CĐSP Đông Dƣơng và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì lập Hội Phục Việt. . GV giảng thêm : Khác với Hội VN CM Thanh niên. cũng phát triển mạnh mẽ. Sau nhiều lần đổi tên. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . Phong trào đấu tranh Phong trào đấu tranh 19261919-1925 1927 . nhiều địa phƣơng. GV: Cùng với phong trào công nhân.Thành phần : Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tƣ sản yêu nƣớc.Đấu tranh lẻ tẻ.Mục đìch đấu tranh: . vì ra ngoài phạm vi 1 xƣởng.

4. bổ sung. b/.. chƣa có lập trƣờng giai cấp rõ rệt  nên nó có sự phân hóa .Lênin  ảnh hƣởng lớn tới Tân Việt Cách mạng Đảng. (mà các em đƣợc học phần sau)  Em có nhận xét gì về tổ chức CM này ? HS so sánh. nhiều địa phƣơng. phổ biến sách báo mác xít. tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lênin  đó là Đông Dƣơng Cộng sản liên đòan. GV: So với hội VN CM thanh niên. □ Các cuộc đấu tranh đó vƣợt ra ngoài phạm vi 1 xƣởng.  Tiền thân của Tân Việt cách mạng Đảng là: 61 .. TV còn tiến hành các họat động khác nhƣ lớp học ban dêm.Đánh dấu X vào  mà em cho là đúng:  Phong trào đấu tranh của công nhân viên chức. Một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.. phân hóa thành 2 bổ sung. nội bộ Tân Việt  Vì sao Tân Việt CM Đảng lại bị phân hóa? HS đại diện nhóm nêu kết quả. tiên tiến đi theo. Tân Việt góp phần cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng sau này.. trƣờng giai cấp rõ rệt + Do ảnh hƣởng  GV cho HS thảo luận : của Hội VNCM Thanh niên. HS lên xác định nơi nổ phong trào đấu tranh. □ Cả 2 ý trên đều đúng. đƣa hội viên vào họat động thực tế. bƣớc đầu liên kết đƣợc nhiều ngành. HS học nghề trong những năm 1926 – 1927 đã có những những điểm mới nào? □ Các cuộc đấu tranh đó đều mang tính chất chính trị.  Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời có ý nghĩa gì? HS: Chứng tỏ tinh thần yêu nƣớc và nguyện vọng cứu nƣớc của thanh niên trí thức tiểu tƣ sản Việt Nam.. + Trong quá trình họat động. Xu hƣớng CM theo quan điểm vô sản chiếm ƣu thế.2013 Trung thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. + Hoạt động của Hội VN CM Thanh niên do NAQ sáng lập với lí luận và tƣ tƣởng của CN Mac . lôi kéo nhiều Đảng viên trẻ. khuynh hƣớng : Tƣ sản GV phân tích: và vô sản . nội bộ TV phân hóa sâu sắc thành 2 khuynh hƣớng rõ rệt: tƣ sản và vô sản. + Ngòai công tác GD. các nhóm khác nhận xét. hàng ngũ Tân Việt ngày càng bị thu hẹp . + Khi mới thành lập là 1 tổ chức yêu nƣớc.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . nhận xét. huấn luyện Đảng viên. Củng cố: a/. Tân Việt còn nhiều hạn chế .

.......... 5..... ... 62 ................................................... ............................................................................................... □ Hoạt động của Hội VNCM Thanh niên tác động đến Tân Việt Cách mạng Đảng.....  Hội Phục Việt.................................. □ Nội bộ Tân Việt Cách mạng Đảng xuất hiện khuynh hƣớng tƣ sản.  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên..................  Nguyên nhân dẫn dến sự phân hóa của Tân Việt Cách mạng Đảng...................................................Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 ................... ......................................  Nhóm 1 và 2: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì nguyên nhân nào?  Nhóm 2 và 3: Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội VN CM thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở VN? IV..............................RÖT KINH NGHIỆM :....................................2013  Hội Việt Nam nghĩa đoàn.......... □ Phong trào yêu nƣớc dân chủ phát triển mạnh..............................Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 17 (tiếp theo) tìm hiểu CM VN trƣớc khi Đảng CS VN ra đời................ Tiết 21 Ngày soạn : Ngày giảng : § 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƢỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI (tiếp theo)................... .

. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . trong những năm 20 của thế kỷ XX cùng với các trào lƣu tƣ tƣởng mới từ bên ngoài  Sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng (25/12/1927). dân quyền tự do. Kiến thức: . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. viên chức. Kỹ năêng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến 1 cuộc khởi nghĩa.. là Nam Đồng thƣ xã. II . Việt Nam Quốc dân Đảng (1927) và cuộc khởi nào? HS: . CHUẨN BỊ . khâm phục các bậc tiền bối. nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. học sinh học nghề. Tƣ tƣởng: GD cho HS lòng kính yêu.2013 I. sử dụng tranh ảnh lịch sử. Đảng là Nam Đồng thƣ xã . MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: a. Tân Việt Cách mạng Đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào? 3 Dạy bài mới Giới thiệu bài mới: Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh của công nhân. do sự đặc biệt là ảnh hƣởng của tƣ tƣởng CN Tam Dân của phát triển của phong trào Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc. Diễn biến. Sự ra đời của VN Quốc dân GV giải thích thêm: “CN Tam Dân” của Tôn Trung Đảng (25/12/1927). học sinh học nghề trong những năm 1926 – 1927 đã có những điểm mới nào? b.  Sự ra đời của VN dân tộc dân chủ + ảnh Quốc dân Đảng (25/12/1927). Chân dung 1 số nhân vật lịch sử.Đây là 1 Đảng theo xu hƣớng cách mạng dân dân” của Tôn Trung Sơn  chủ tƣ sản.Điều kiện thành lập: Cơ ./ Việt Nam Quốc dân hợp 1 nhóm thanh niên yêu nƣớc chƣa có đƣờng lối Đảng: chính trị rõ rệt. hƣởng tƣ tƣởng “CN Tam . -Tƣ liệu và tranh ảnh. đặc biệt là phong trào công nông đã dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. III . Ổn định lớp: 2. Phong trào đấu tranh của công nhân.Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân nghĩa Yên Bái (1930). nhƣng do sự phát triển của phong trào dân tộc Việt Nam Quốc dân đảng dân chủ + ảnh hƣởng của tƣ tƣởng bên ngòai dội vào. 2. 3. Sơn là “Dân tộc độc lập. dân sinh .Tổ chức và họat động: 63 .1 nhà xuất bản tiến bộ.Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở nƣớc ta.Sự thành lập 3 tổ chức cộng sản thể hiện sự phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam. tập a. . .Lúc đầu nhóm này chƣa có đƣờng lối chính trị sở hạt nhân đầu tiên của rõ rệt.Lƣợc đồ cuộc khởi nghĩa Yên Bái. PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG Hoạt động 1:  Việt Nam Quốc dân đảng ra đời trong hoàn cảnh 3. viên chức.Giúp HS nắm đƣợc sự ra đời của Việt Nam quốc dân đảng.

.. Nguyễn Khắc Nhu sáng lập. Hải Phòng.K/n Yên Bái bùng nổ đêm 9/2/1930 tại Yên Bái.  Hãy so sánh Việt Nam Quốc dân Đảng với Hội VNCM Thanh niên về các mặt? HS: Đây là 1 Đảng theo xu hƣớng cách mạng dân chủ tƣ sản.. công chức. Nguyễn Khắc Tài. quân k/n chiếm đƣợc trại lính. Phạm  Ai sáng lập Việt Nam Quốc dân đảng? HS: Do Nguyễn Thái Học. Thái Bình. thiết lập dân quyền. sau đó là Phú sau đó là Phú Thọ. Yên Bái. Sở Cảnh không làm chủ đƣợc tỉnh lị. Phó Đức Chính. hạ sĩ HS. + Thực dân Pháp đang + Nguyên nhân chủ quan: VN QD Đảng non yếu còn mạnh. Thực dân Pháp phản công. không vững chắc về tổ chức.Nguyên nhân : Ngày  Nguyên nhân khởi nghĩa Yên Bái ? 9/2/1929. GV chỉ trên lƣợc đồ thể hiện địa bàn diễn ra cuộc k/n Thực dân Pháp phản công. quyền.  Thành phần tham gia Việt Nam Quốc dân đảng? HS: Sinh viên. Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của Tại Yên Bái nghĩa quân ông bị lên máy chém. Phú Thọ. Phạm vi và diễn biến cuộc k/n chủ yếu diễn ra Cuộc k/n thất bại. + Địa bàn : Bắc Kinh. Sở Cảnh sát để phối hợp. nơi có các cơ sở VN QD Đảng nhƣ Hà Nội. Hà Nội có ném bom . công chức. Bình. b.  Nguyên nhân thất baiï của cuộc KN? HS: + Nguyên nhân khách quan: lúc đầu thực dân Pháp . + VN QD Đảng non yếu không vững chắc về tổ 64 . địa quan ngƣời Việt trong quân đội Pháp. binh lính . không làm chủ đƣợc tỉnh lị. Thực dân Pháp truy bắt các ĐV của VN QD Đảng. thiết lập dân  Mục tiêu của đảng là gì? HS: Đuổi giặc Pháp. binh lính.Nguyên nhân thất bại : đang còn mạnh. Cuộc k/n thất bại./ Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930). trình bày diễn biến cuộc k/n Yên . Nhu sáng lập. địa bàn hoạt động là Bắc Kì... Phạm Tuấn Tuấn Tài. Hải Dƣơng. lãnh đạo.trùm mộâ phu Badanh bị giết ở Hà nội.Tại Yên Bái. + Thành phần : Sinh viên. HS. chủ. Phó Đức Chính. + Mục tiêu: Đánh đuổi giặc Pháp.Diễn biến : Cuộc khởi nghĩa nổ ra đêm 9/2/1930 ở bái (1930) và kết quả? HS: .. sát. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 ... ở các tỉnh thuộc vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ. + Do Nguyễn Thái Học. Yên Bái. Trƣớc khi chết ông đã hô to chiếm đƣợc trại lính nhƣng “Việt Nam vạn tuế”. Hải Dƣơng. Hải Dƣơng.2013 hạnh phúc”. đủ sức đàn áp cuộc đấu tranh vũ trang.. địa chủ. tƣ sản. nhƣng vào Sở Mật thám.. GV nhấn mạnh: Đây là 1 Đảng chính trị theo xu hƣớng CMDC tƣ sản.  Dựa vào lƣợc đồ. Hà Nội có Thọ. Thái ném bom vào Sở Mật thám. Sơn Tây.

phong trào dân tộc dân chủ ở nƣớc ta phát triển mạnh mẽ. đoàn đại biểu Bắc Kì bỏ hội nghị về nƣớc và ngày 17/6/1929 tuyên bố thành lập Đông Dƣơng CS Đảng.  Năm 1929. . Tại đây vào cuối tháng 3/1929. nhƣng KN Yên bái đã góp phần cổ vũ lòng yêu nƣớc.Cuối 1928 đầu 1929. nằm trên phố Hàm Long.Khi kiến nghị về việc thành lập Đảng CS không đƣợc chấp nhận. . . .  Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ đặt ra yêu cầu gì? HS: Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ đặc biệt là phong trào công . Tháng 3/1929 chi bộ CS đầu tiên ra đời ở Bắc Kì thay thế cho Hội VN CM TN. Điều lệ và báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận. GV cho HS mô tả: Đây là 1 ngôi nhà nhỏ của 1 gia đính quần chúng của Đảng. bộ phận còn lại của Hội VNCMTN ở Trung Quốc 65 chức.  Trình bày sự ra đời của 3 tổ chức đảng ở VN năm 1929? HS: .nông phát triển mạnh mẽ theo con đƣờng CMVS đòi hỏi  cần phải thành lập 1 Đảng CS để tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh chống ĐQ và PK tay sai.Trƣớc ảnh hƣởng ngày càng lan rộng của ĐD CS đảng.một phố nhỏ. lãnh đạo. giành độc lập dân tộc. vì vậy dễ tránh đƣợc sự theo dõi của thực dân Pháp. 4 . Ba tổ chức Cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929. ý chí căm thù giặc của nhân dân ta đối với thực dân Pháp. phố Hàm Long – Hà Nội. không sầm uất.Do kiến nghị thành lập Đảng Cộng sản không . Đông Dƣơng CS Đảng  thúc đẩy sự ra đời của các tổ chức cộng sản tiếp theo.Tháng 3/1929 chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc Kì thay thế cho Hội VN CM TN. đòi hỏi phải thành lập 1 Đảng Cộng sản để tổ chức và lãnh đạo phong trào. ý chí căm thù giặc của nhân dân ta và đánh dấu sự tan rã của phong trào dân tộc dân chủ theo k/h tƣ sản dƣới ngọn cờ của Việt Nam Quốc dân Đảng. Ngô Gia Tự và H.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . số nhà 5 Đ.  Tại sao 1 số hội viên tiên tiến của hội VNCMTN ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ CS đầu tiên ở VN? HS: Chủ động thành lập chi bộ CS đầu tiên để chuẩn bị tiến tới thành lập 1 đảng CS thay thế cho Hội VN CM TN. có 3 tổ chức đảng lần lƣợt ra đời ở nƣớc ta. GV cho HS quan sát chân dung Nguyễn Đức Cảnh . có 3 tổ chức đảng lần lƣợt ra đời ở nƣớc ta.2013 GV: Mặc dù thất bại.Ý nghĩa lịch sử : cổ vũ lòng yêu nƣớc. Hoạt động 2: GV cho HS nhắc lại vì sao năm 1929. chi bộ Đảng CSVN đƣợc thành lập. tấp nập nhƣ các phố buôn bán hoặc phố Tây. thông qua Tuyên ngôn.30 SGK: Trụ sở chi bộ CS đầu tiên. .

..........................................................  Vì sao phải tiến hành hợp nhất ba Tổ chức Cộng sản thành Đảng cộng sản thống nhất?  Hoàn cảnh và nội dung của hội nghị thành lập Đảng?  Vai trò của Nguyễn Aùi Quốc trong việc thành lập Đảng? IV...................... chứng tỏ những điều kiện thành lập ĐCSVN đã chín muồi................. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 18 tìm hiểu Đảng CS VN ra đời.......... đƣợc chấp thuận. giai cấp công nhân đã nhận thức đƣợc sứ mệnh LS của giai cấp mình là giai cấp lãnh đạo CM VN............................................. Củng cố: a........................................................................ Các sự kiện này chứng tỏ những điều kiện thành lập ĐCSVN đã chín muồi....RÖT KINH NGHIỆM :......Tháng 9/1929..... (9/1929)........................ 4........................... đại biểu các tổ chức cơ sở CS miền Bắc quyết định thành lâïp ĐDCS Đảng.........Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt tách ra thành lập ĐD CS liên đoàn.........2013 và Nam Kì quyết định thành lập ANCS đảng (8/1929) .. ..... Hoàn thành bảng sau: So sánh Thời gian thành lập Khuynh hướng tư tưởng Hướng phát triển 5. ngày 17/6/1929.................. GV: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản thể hiện bƣớc phát triển nhảy vọt của phong trào CM Việt Nam.......... chứng tỏ chủ nghĩa Mác Lênin đã thu hút nhiều tầng lớp XH tham gia. .............. .........Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .........Tháng 6/1929 ANCS Đảng đƣợc thành lập ở Nam Kì.... * Ý nghĩa lịch sử : Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản chứng tỏ tƣ tƣởng CS giành ƣu thế trong PTDT................................... ....... Đông Dƣơng CS liên đoàn đƣợc thành lập ở Trung Kì................ .......... Tại sao năm 192 ba tổ chức cộng sản lại nồi tiếp ra đời? b......... Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội VN CM thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở VN? c......... 66 Hội VN CM Thanh niên Tân Việt CM Việt Nam Quốc dân Đảng Đảng ................

. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. CHUẨN BỊ GV : Tranh ảnh lịch sử : Nhà số 5 Đ Hàm Long. II.Qua vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với Hội nghị thành lập Đảng.Giúp HS nắm đƣợc quá trình thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh lịch sử. thời điểm và không gian nào? . Tại sao chỉ trong 4 tháng ở Việt Nam đã có 3 tổ chức Cộng sản ra đời? 3 Day bài mới: Giới thiệu bài : 67 . giáo dục cho Học sinh lòng biết ơn và kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chì Minh. HS : học bài và xem trƣớc bài ở nhà III. .2013 .Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng tranh ảnh lịch sử. Ổn định lớp: 2. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hà Nội. chân dung Nguyễn Ái Quốc 1930 và chân dung các đại biểu dự Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930.Lập niên biểu những sự kiện chính trong hoạt động của lãnh tụ Nguyến Ái Quốc từ năm 1920  1930. Kiểm tra bài cũ: a. . Em hãy nêu sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1926 – 1927? b. Kỹ năêng: . Tuần 21 Tiết 22 Ngày soạn : 10/01/2010 Ngày dạy : 15/01/2010 CHƢƠNG II VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1939 § 18 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I. 3. củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng. 2. Kiến thức: .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Ý nghĩa việc thành Đảng. Tƣ tƣởng: . Chân dung Trần Phú và các tài liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.Những nội dung chính của Luận cƣơng chính trị năm 1930.Nội dung chủ yếu của Hội nghị thành lập Đảng.Biết phân tích và đánh giá ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

có những lúc tranh giành. . * Hoàn cảnh : . Nhƣng giữa 3 tổ chức có sự chia rẽ đố kị nhau. ảnh hƣởng với nhau. tranh giành cả Đảng viên và quần chúng của nhau. . nếu không thì lực lƣợng cộng sản sẽ bị chia rẽ. họ xích lại gần nhau che chở cho nhau.Nội dung của hội nghị: + Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi các tổ chức cộng sản xóa bỏ mọi hiềm khích. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). . Hƣơng Cảng. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu bƣớc ngoặc vĩ đại trong phong trào cách mạng Việt Nam. Hồ Tùng Mậu). ? Hội nghị thống nhất 3 tổ chức Cộng sản ở đâu? Vào thời gian nào? Ai làm chủ trì? Thành phần tham dự? Nội dung là gì? HS: Hội nghị thành lập Đảng đƣợc tiến hành từ 3 7/2/1930 tại Cửu Long.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Cuối 1929. 3 tổ chức Cộng sản đồng loạt xuất hiện lãnh đạo phong trào Cách Mạng. Nhƣng trƣớc sự khủng bố của kẻ thù. . Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện. Phong trào bãi khóa.Hội nghị đã nhất trí tán thành ý kiến trên. tạo làn sóng đấu tranh Cách mạng dân tộc. một yêu cầu cấp bách đặt ra là gì? HS : Đó là sự chia rẽ giữa ba tổ chức cộng sản => không có lợi cho phong trào chung => phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo cách mạng.Tình trạng đó cần phải giải quyết gấp. .Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là phải thống nhất các lực lƣợng cộng sản ở Việt Nam thành 1 Đảng duy nhất. ? Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản đã có những biểu hiện tiêu cực nào? Trƣớc tình hình đó. . Và đầu năm 1930. Trung Quốc. họ nghi kị. Nhƣng trong lãnh đạo đấu tranh.Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam. . PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1: GV yêu cầu HS đọc mục 1 và hỏi: ? Phong trào công nhân đã kết hợp chặt chẽ với nông dân với các hoạt động phong phú nào? Tác dụng của các phong trào đó? HS : Chống sƣu cao. hay đố kị nhau. chống cƣớp ruộng đất.Nội dung của hội nghị : + Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi các tổ chức cộng . khích bác nhau. Trung Quốc. thống nhất với nhau thành tổ chức cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.Nhƣng 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ. 68 NỘI DUNG I. . 2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng.Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là phải thống nhất các lực lƣợng cộng sản ở Việt Nam. dân chủ khắp cả nƣớc. Ngƣời đã thống nhất các lực lƣợng cộng sản ở Việt Nam (3/2/1930). 2 đại biểu của nƣớc ngoài (Lê Hồng Sơn. họ cùng chung 1 mục đìch là phấn đấu cho chủ nghĩa Cộng sản. thuế nặng. Hƣơng Cảng.2013 Nửa cuối năm 1929 ở Việt Nam đã có 3 tổ chức Cộng sản ra đời. .Hội nghị tiến hành từ 3  7/2/1930 tại Cửu Long. * Nội dung hội nghị thành lập Đảng . .Tham gia Hội nghị còn có 2 đại biểu của Đông Dƣơng cộng sản Đảng. bãi thị của học sinh và tiểu thƣơng nổ ra liên tiếp.

do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. . sách lƣợc vắn tắt. sách lƣợc vắn tắt. . sách lƣợc vắn tắt. Hƣơng Cảng. . Hồ Tùng Mậu. . . ? Em hãy nêu nội dung chủ yếu của Chính cƣơng vắn tắt.. ? Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa quan trọng nhƣ thế nào? HS: Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 có ý nghĩa nhƣ 1 đại hội thành lập Đảng. Quốc Tế Cộng sản gửi những ngƣời cộng sản ở Đông Dƣơng 1 bức thƣ yêu cầu các tổ chức Cộng Sản phải chấm dứt chia rẽ và công kích nhau. .Ngày 24/2/1930.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . .Mang tính chất dân tộc và giai cấp sâu sắc.Đó là cƣơng lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc.An Nam Cộng sản Đảng 2 đại biểu: Châu Văn Liêm.2 đại biểu của nƣớc ngoài : Lê Hồng Sơn.Ngày 27/10/1929... * Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng . sách lƣợc vắn tắt.Chính cƣơng vắn tắt.là cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.2013 ? Hội nghị thành lập Đảng thông qua các văn bản quan trọng nào? HS : Hội nghị thông qua chính cƣơng vắn tắt.3 tổ chức cộng sản ra đời năm 1929 luôn công kích lẫn nhau. . Sách lƣợc vắn tắt nêu rõ: 69 sản xóa bỏ mọi hiềm khích. Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu gọi..Hội nghị thông qua chính cƣơng vắn tắt.Chính cƣơng vắn tắt.Mang tính chất dân tộc và giai cấp sâu sắc. Nguyễn Ái Quốc đã từ Thái Lan về Cửu Long.Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. thống nhất với nhau thành tổ chức cộng sản duy nhất. Đông Dƣơng Cộng Sản Liên Đoàn xin gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam.Chính cƣơng vắn tắt. lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.Đông Dƣơng Cộng Sản Đảng 2 đại biểu: Trịnh Đính Cửu và Nguyễn Đức Cảnh. Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. . . . không thành. * Nội dung của chính cƣơng vắn tắt.Nguyến Ái Quốc đại biểu của Quốc tế cộng sản.Nó có ý nghĩa nhƣ 1 đại hội..Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. sách lƣợc vắn tắt. .. .Đầu tháng1/1930. đƣợc sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản. trƣớc nhu cầu cấp bách của phong trào Cộng sản trong nƣớc. sách lƣợc vắn tắt ( 3/2/1930) do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.Nhân dịp thành lập Đảng. GV giảng thêm: . . Thực hiện chỉ thị này Đông Dƣơng cộng sản Đảng cử ngƣời sang Hƣơng Cảng bàn với An Nam cộng sản Đảng. Nguyễn Thiện.là cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. HS: . . Đang lúc khó khăn nhất thì Nguyễn Ái Quốc xuất hiện để thống nhất 3 Đảng cộng sản... tham dự hội nghị có 7 đại biểu. . GV giảng thêm: . nhƣng họ đều thấy rằng cần phải thống nhất. GV minh họa thêm: . đó cũng là cƣơng lĩnh chình trị đầu tiên của Đảng. Trung Quốc triệu tập hội nghị thành lập Đảng.

.31: Đ/c Trần Phú . + Nhiệm vụ chiến lƣợc : Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và chế độ phong kiến. + Phƣơng pháp cách mạng : Khi tình thế cách mạng xuất hiện.Luận cƣơng chính trị tháng 10/1930 đã đề cập đến những vấn đề cơ bản của cách mạng nhƣng còn hạn chế nhất định: + Chƣa nêu cao vấn đề dân tộc. GV kết luận: .Cách Mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Liên lạc cách mạng vô sản thuộc địa.Quân đội: công nông. Để thực hiện nhiệm vụ của cách mạng tƣ sản dân quyền. Luận cƣơng chính trị 10/1930) .Tổng bí thƣ đầu tiên của Đảng. Đảng phải làm gì? HS : . tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . ? Cƣơng lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cƣơng lĩnh chính trị thế nào? HS : Đây là cƣơng lĩnh chình trị giải phóng dân tộc.Luận cƣơng khẳng định tính chất của Cách mạng Đông Dƣơng là cách Mạng tƣ sản dân quyền. . 70 II . Quyết định đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Cộng Sản Đông Dƣơng. GV giới thiệu H. đúng đắn và sáng tạo. ? Để thực hiện Tƣ sản dân quyền.Nhiệm vụ chiến lƣợc: + Đánh đổ đế quốc phong kiến và tƣ sản phản cách mạng. .Lực lƣợng cách mạng: công.2013 + Đƣờng lối chiến lƣợc của Cách mạng Việt Nam là phải tiến hành Cách mạng tƣ sản dân quyền và Cách mạng Xã hội chủ nghĩa. bỏ qua Tƣ Bản Chủ nghĩa. . tiểu tƣ sản. Hoạt động 2: GV yêu cầu HS đọc mục 2 và hỏi: ? Ban Chấp Hành TW Đảng họp lần I tại đâu? Thời gian nào? Có quyết định quan trọng nào? Thông qua một văn bản lịch sử nào? HS : Họp lần I tại Hƣơng Cảng ( Trung Quốc) vào tháng 10 năm 1930.Tập hợp lực lƣợng quần chúng. . lãnh đạo quân chúng vũ trang bạo động. giành chình quyền công – nông. . . + Cách mạng Việt Nam gắn liền khắng khít với cách mạng thế . sau đó tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội. 2 giai đoạn đó kế tiếp nhau. + Xây dựng chính quyền công nông. Lãnh đạo cách mạng đấu tranh vũ trang . + Lực lƣợng cách mạng là công nông. sau đó bỏ qua tƣ bản chủ nghĩa.Xây dựng chính quyền công nông binh. làm cho nƣớc Việt Nam độc lập. nông. lật đổ chình quyền thống trị.Nội dung luận cƣơng : + Tiến hành cách mạng tƣ sản dân quyền.Thông qua Luận cƣơng chình trị 1930 ? Em hãy nêu nội dung chủ yếu của Luận cƣơng chính trị tháng 10/1930 của Đảng ta? HS: Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ƣơng Đảng tháng 10/1930 họp tại Hƣơng Cảng – Trung Quốc quyết định đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Cộng Sản Đông Dƣơng và thông qua Luận cƣơng chính trị Cách mạng tƣ sản dân quyền do đ/c Trần Phú khởi thảo.Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản .

Tháng 3-1930. D. . phong trào công nhân và phong trào yêu nƣớc trong những năm đầu thế kỉ XX. .Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 yếu tố: chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nớc. Dặn dò: 71 .Đánh dấu bƣớc nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam . 4.Từ đây giai cấp công nhân Việt Nam nắm quyền lãnh đạo cách mạng .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Đông Dƣơng cộng sản đảng .Chấm dứt thời kì khủng hoảng lãnh đạo trong phong trào cách mạng . còn “tả khuynh”. . Chủ nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân. .Khẳng định vai trị của giai cấp công nhân Việt Nam. khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trƣởng thành. III .1930.Chấm dứt khủng hoảng trong sự lãnh đạo. . Củng cố: GV cho học sinh làm bài tập đã chuẩn bị trong bảng phụ. An Nam cộng sản đảng b . Đông Dƣơng cộng sản liên đoàn d. An Nam cộng sản đảng .Caùch maïng Vieät Nam gaén lieàn vôùi caùch maïng theá giôùi. . Đông Dƣơng cộng sản liên đoàn BT2 : Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dơng vào thời gian nào? A. . B.sau đó nhận xét và đánh giá. An Nam cộng sản đảng . Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào TS yêu nước.Đó là tất yếu lịch sử. -Đánh dấu bƣớc tiến của cách mạng Việt Nam . BT3 : Đảng Cộng sản Việt Nam đƣợc thành lập là sự kết hợp giữa: A. 5. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân. D. . Đông Dƣơng cộng sản đảng .Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời kì mới. BT1 :Tại Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 có sự tham gia của các tổ chức Cộng sản nào ? a. Hoạt động 3: GV yêu cầu HS đọc mục 3 và hỏi: ? Em hãy nêu ý nghĩa việc thành lập Đảng đới với cách mạng việt Nam? Ý nghĩa đối với cách mạng thế giới! HS: . “giáo điều” qua 1 quá trình đấu tranh những nhƣợc điểm đó mới đƣợc xóa bỏ.Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới giới. .2013 + Nặng đấu tranh giai cấp. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. B. đủ sức lãnh đạo cách mạng . C. Tháng 2 . Tháng 12-1930. Đông Dƣơng cộng sản đảng .Đó là bƣớc ngoặt lịch sử vĩ đại của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam .Là bƣớc ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam . . phong trào nông dân. + Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tƣ sản. C. Đông Dƣơng cộng sản liên đoàn c.1930. Tháng 10 .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 23 Ngày soạn : Ngày giảng : § 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1935 I. diễn biến và ý nghĩa của phong trào CM 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. . 2. Tƣ tƣởng: 72 .2013 HS về nhà chuẩn bị bài 19 tìm hiểu : Phong trào cách mạng trong những năm 1930 1935. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Kiến thức: . RÖT KINH NGHIỆM. Quá trình phục hồi lực lƣợng.Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh .Các khái niệm: “Khủng hoảng kinh tế”. CM (1931 – 1935).Giúp HS nắm đƣợc nguyên nhân.Tìm hiểu tình hình Việt Nam trong những năm 1929 – 1930 có những điểm nào đáng chú ý về kinh tế vàxã hội ? .Lực lƣợng cách mạng đƣợc phục hồi nhƣ thế nào ? IV. “Xô viết Nghệ Tĩnh”. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.

2013 . + Xuất nhập khẩu đính đốn.Sử dụng “Lƣợc đồ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931” để trình bày lại diễn biến của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Kiểm tra bài cũ: a. giá cả đắt đỏ. xã hội VN nhƣ thế .Xã hội : + Nhân dân ta rất khốn khổ. mâu thuẫn giữa tiòan thể dân tộc ta và thực dân Pháp. Ổn định lớp: 2. Em hãy trình bày về hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) ? b. phong kiến phản động ngày càng sâu sắc. nông nghiệp bị suy sụp. Ý nghĩa lịch sử thành lập Đảng ? 3 Dạy bài mới : Giới thiệu bài mới: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã ảnh hƣởng trực tiếp tới CMVN. sụp. bần cùng hóa không lối thoát. các nghề thủ công sa sút nặng đứng lên giành quyền sống. lúc này khủng hoảng đã ảnh hƣớng trực tiếp đến + Công. của ptrào 1930 -1931: 73 PHƢƠNG PHÁP . II. thực dân Pháp thẳng tay bóc lột thuộc địa. tác động đến tình hình kinh tế. . + Nông dân mất đất. thơ ca viết về phong trào đấu tranh.Lƣợc đồ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931). NỘI DUNG Hoạt động 1: I. Tranh ảnh về ptrào Xô viết Nghệ Tĩnh . + Hàng hóa khan hiếm đắt + Hàng hóa khan hiếm.Kinh tế : quốc. + Công.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ảnh nào? HS: . làm thì tiến lƣơng giảm.Xã hội: . nông nghiệp suy VN. . Nội dung chủ yếu của Luận cƣơng chính trị Đảng CSĐD tháng 10/1930 ? c. III.Nguyên nhân chủ yếu nhất + Nhà buôn nhỏ đóng cửa.Kinh tế nƣớc ta đã phụ thuộc hoàn toàn vào chính . ngƣời có việc điêu đứng. khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công nông và chiến sĩ cộng sản. Kỹ năêng: . + Tất cả mọi giai cấp đều + Công nhân thất nghiệp ngày càng đông. HS : học bài và xem trƣớc bài ở nhà. + Xuất nhập khẩu đính đốn. . đỏ. Đặc biệt là khi Đảng CSVN ra đời đã trực tiếp lãnh đạo một phong trào cách mạng rộng lớn 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh . 3.  Nhân dân ta đã quyết tâm + Tiểu tƣ sản điêu đứng. đặc biệt ở Nghệ Tĩnh . Những tài liệu.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . CHUẨN BỊ : GV : . n ề. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 hƣởng trực tiếp đến VN. Việt Nam trong thời kì GV yêu cầu HS đọc mục 1 và hỏi: khủng hoảng kinh tế thế  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã giới (1929 -1933). ảnh hƣởng trực tiếp đến VN. + Mâu thuẫn xã hội sâu sắc.Giáo dục HS lòng kính yêu.

cƣa Bến Thủy.Phong trào với quy mô toàn quốc . + Tiếp đó là công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. b. nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của ptrào CMVN 1930 -1931? HS: . . 1.Đặc biệt là phong trào kỉ niệm 1/5/1930 rất sôi nổi. . chống đánh đập cúp phạt. thực dân Pháp tăng cƣờng bóc lột thuộc địa. + Trong hoàn cảnh đó. a.Phong trào CM 1930 -1931 phát triển mạnh mẽ khắp toàn quốc. . quần chúng tham gia rất đông đảo. giảm giờ làm. Phong trào kỉ niệm 1/5/1930. . mâu thuẫn trong lòng xã hội rất gay gắt.Họ đòi tăng lƣơng. c. thiên tai. Phong trào công nhân: . hơn 400 công nhân nhà máy Diêm.Nhân dân đã vùng lên đấu tranh dƣới sự lãnh đạo của Đảng. .Nông dân Thái Bình.. + Đa phần tƣ sản dân tộc gieo neo.000 công nhân dệt Nam Định bãi công.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công.2/1930 : 3. Hà Nam.bãi công. + Giai đoạn 2: Ptrào ở Nghệ Tĩnh. . Hoạt động 2: GV yêu cầu HS đọc mục 2 và hỏi:  Em hãy trình bày ptrào CM 1930 -1931 phát triển với quy mô toàn quốc(từ tháng 2/1930 – 1/5/1930)? HS: . ptrào phát triển theo 2 giai đoạn: + Giai đoạn 1: với quy mô toàn quốc. . thuế nặng. .. giành quyền sống.. cƣa Bến Thủy. cao su Dầu Tiếng đấu tranh..Kinh tế suy sụp.  Nhân dân đã vùng lên đấu tranh .Tiếp đó là công nhân nhà máy Diêm.  Theo em. hãng dầu Nhà Bè.000 công nhân dệt Nam Định.Trong các phong trào đã xuất hiện truyền đơn và cờ đỏ búa liềm.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . + Đồng thời sƣu cao. + HS ra trừơng không có việc làm. . hãng dầu nhà bè.Phong trào công nhân: + 2/1930 : 3.Phong trào nông dân Thái Bình. mọi ngƣời dân đều khốn khổ.Đƣợc Đảng CS trực tiếp lãnh đạo.4/1930 : 4.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công. hạn han liên tiếp xảy ra.2013 + Viên chức bị sa thải. Nghệ Tĩnh đấu tranh. sập tiệm. + 4/1930 : 4. lần đầu tiên Đảng ta kỉ niệm ngày Quốc tế lao động. + Từ thành thị đến nông thôn khắp cả nƣớc đã xuất hiện 74 + Do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. II . đỉnh cao nhất là sự ra đời của Xô viết Nghệ Tĩnh.Phong trào với quy mô toàn quốc (2/1930 – 1/5/1930). thực dân Pháp tăng cƣờng bóc lột thuộc địa.. ..Do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. khủng bố CM.đấu tranh. hãng dầu Nhà Bè.Mâu thuẫn xã hội sâu sắc. phải đóng cửa hiệu. . Hà Nam. chia lại ruộc công. Phong trào nông dân: . . Nghệ Tĩnh đấu tranh đòi giảm sƣu thuế. . Phong trào CM 1930 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh. + Thực dân Pháp tăng cƣờng đàn áp. nhân dân ta quyết tâm đứng lên đánh đế quốc phong kiến phản động.

Chính trị: Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng . . 2.Kinh tế: +Xóa bỏ các loại thuế.Ptrào lan rộng khắp toàn quốc. mít tinh.Văn hóa – xã hội: + Khuyến khích học chữ quốc ngữ.Hình thức: mít tinh. công hội.Tháng 9/1930. . giảm tô. + Các BCH nông hội xã ra đời quản lí mọi mặt đời sống chính trị xã hội và làm nhiệm vụ chính quyền Xô viết . chứng tỏ rằng: XVNT nhân dân.Quân sự: ra đời. Hải Phòng. .Chính trị: Kiên quyết trấn áp bọn phản CM.Chính quyền Xô viết ra đời ở 1 số huyện. + Các tổ chức quần chúng đƣợc thành lập: Hội tƣơng tế. + Trƣớc khí thế đấu tranh của quần chúng chính quyền địch nhiều huyện. thực hiện các quyền tự do dân chủ.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . Vinh.2013 truyền đơn. + Tháng 9/1930. ptrào đấu tranh diễn ra quyết liệt. Phong trào ở Nghệ Tĩnh . cờ Đảng. Sài Gòn. cờ Đảng.Văn hóa – xã hội : + Khuyến khích học chữ quốc ngữ. xã bị tê liệt. + Mỗi làng có 1 đội tự vệ vũ trang để chống bọn trộm + Sách báo tiến bộ đƣợc cƣớp. 75 . xóa n ợ. xã bị tê liệt. giữ trật tự an ninh xóm làng. + Lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở 1 số huyện ở Nghệ Tĩnh.Chính quyền địch nhiều huyện. Sài Gòn.Đó thực sự là chính quyền kiểu mới. . + Giảm tô. biểu tình có vũ trang tự vệ tấn công chính quyền địch ở các địa phƣơng. a.Ptrào đã xuất hiện truyền đơn. tan rã. . . nông hội. * Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới: . Diễn biến : . chia lại ruộng đất công cho nông dân.Hình thức: tuần hành thị uy.Kinh tế: Xóa bỏ các loại thuế. + Các sách báo tiến bộ đƣợc truyền bá sâu rộng để tuyên truyền giáo dục và thúc đầy quần chúng đấu tranh. đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế đã kết hợp với đấu tranh chính trị + Ptrào đấu tranh diễn ra quyết liệt với hình thức tuần hành thị uy. Bến Thủy. kết hợp giữa mục đìch kinh tế và chính trị. truyền bá sâu rộng trong  Tất cả những chính sách trên. Nam Định. biểu tình tuần hành ở các thành phố lớn: Hà Nội. xóa nợ..  Tại sao nói Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới? HS: . thực hiện các quyền tự do dân chủ.Nghệ Tĩnh là nơi ptrào phát triển mạnh mẽ nhất cả nƣớc. Nam Định. Hải Phòng. Hòn Gai. Chợ Lớn  Em hãy trình bày ptrào đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh trong ptrào CM 1930 -1931? HS: . biểu tình có vũ trang tự vệ tấn công chính quyền địch ở các địa phƣơng. . + Các tổ chức quần chúng . + Bài trừ các thủ tục phong kiến. Cẩm Phả. . ptrào công nông đã phát triển đến đỉnh cao. + Chia lại ruộng đất công cho nông dân.. tan rã. + Bài trừ các thủ tục phong kiến. biểu tình tuần hành ở các thành phố lớn: Hà Nội. . .

bất khuất của ngƣời CS để bảo vệ quan điểm của Đảng biến 76 . hàng vạn chiến sĩ bị bắt.Ptrào CM 1930 -1931 là cuộc tổng diễn tập làn thứ nhất của Đảng và quần chúng CM chuẩn bị cho CM tháng 8 1945. Lực lƣợng CM đƣợc phục hồi. . + Chúng dùng máy bay ném bom tàn sát đẫm máu hoặc biểu tình của hơn 2 vạn nông dân huyện Hƣng Nguyên (12/9/1930) + Điều động lính khố xanh đóng chốt tại Vinh. + Dùng thủ đoạn mua chuộc.Nhận định về XVNT. Triệt phá xóm làng. oanh liệt và khả năng cách mạng to lớn của quần chúng . . giữ trật tự an ninh xóm làng. Hoạt động 3: GV yêu cầu HS đọc mục 3 và hỏi:  CMVN đƣợc phục hồi nhƣ thế nào? ( cuối 1931 – đầu 1935) HS: . tù đày.Trong tù: + Các ĐV nêu cao khí phách của ngƣời CS đấu tranh với kẻ thù.Đảng viên và các chiến sĩ CM tìm mọi cách hồi phục phong trào. thực dân Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay khủng bố CM.Hoảng sợ trƣớc phong trào đấu tranh của quần chúng. .Hoảng sợ trƣớc phong trào đấu tranh của quần chúng. CMVN bƣớc vào thời kì vô cùng khó khăn. Ý nghĩa lịch sƣ û: . + Hàng vạn chiến sĩ bị giết. oanh liệt và khả năng CM to lớn của quần chúng. + Triệt phá xóm làng. các cơ sở Đảng ở nhiều nơi bị tàn phá.Mặc dù bị kẻ thù dập tắt trong máu lửa. bắt bớ. Nhƣng với sự nỗ lực vuợt bậc của những ngƣời CS và quần chúng CMVN đƣợc phục hồi nhanh chóng. ptrào CM bị khủng bố khốc liệt. thực dân Pháp đã tiến hành khủng bố cực kì tàn bạo.Ở trong tù: + Các đảng viên CS nêu cao khí phách kiên cƣờng.2013 là chính quyền kiểu mới. . Hàng vạn chiến sĩ bị giết.Quân sƣ ï: Mỗi làng có 1 đội tự vệ vũ trang để chống bọn trộm cƣớp. HCM đã viết: “ Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt ptrào trong 1 biển máu. + Dùng máy bay ném bom tàn sát đẫm máu hoặc biểu tình của hơn 2 vạn nông dân huyện Hƣng Nguyên.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . + Biến nhà tù thành trƣờng học. .Từ cuối 1931.  Ptrào Xô viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa lịch sử nhƣ thế nào? HS:. . GV giảng thêm: . .  Trƣớc sự lớn mạnh của Xô viết Nghệ Tĩnh thực dân Pháp đã làm gì? HS: . nhƣng ptrào XVNT đã chứng tỏ tinh thần đấu tranh kiên cƣờng.Từ cuối 1931. nhƣng XVNT đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động VN. .Phong trào chứng tỏ tinh thần đấu tranh kiên cƣờng . + Nhiều cơ quan Đảng bị phá vỡ. Ptrào tuy thất bại nhƣng nó rèn luyện lực lƣợng cho cách mạng tháng 8 thắng lợi sau này”. . GV dùng lƣợc đồ ptrào XVNT để tóm tắt diễn biến ptrào. thực dân Pháp đã tiến hành khủng bố cực kì tàn bạo. . chia rẽ. Bến Thủy. Nhiều cơ quan Đảng bị phá vỡ. bắt bớ. b. III. tù đày.

Trình bày sự phục hồi lực lƣợng của CM nƣớc ta? ( từ cuối 1931 đến đầu 1935). Nam Kì và các tổ chức công hội quần chúng đƣợc lập lại.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 1 số ĐV đã ra tranh cử vào Hội đồng thành phố. 5. Củng cố: a.Tháng 3/1935.2013 nhà tù thành trƣờng học CM. Hãy trình bày nguyên nhân chủ yếu dẫn tới ptrào CM 1930 – 1931. hệ thống tổ chức Đảng trong nƣớc đã đƣợc khôi phục. Sài Gòn. . Trung Kì . + Các xứ ủyBắc Kì. + Lợi dung các tổ chức công khai. + Tìm cách móc nối với cơ sở CM bên ngoài.Cuối năm 1934  đầu 1935. . Căn cứ vào đâu nói rằng: XVNT là chính quyền kiểu mới? d. Đại hội lần I của Đảng họp tại Ma Cao – TQ đánh đấu sự phục hồi ptrào CM. hợp pháp của kẻ thù để đẩy mạnh đấu tranh. 4. . Hãy trình bày tóm lƣợc diễn biến của ptrào XVNT bằng lƣợc đồ.Cuối năm 1934  đầu 1935. Đại hội lần I của Đảng họp tại Ma Cao – TQ đánh đấu sự phục hồi ptrào cách mạng . + Các xứ ủy và hội quần chúng đƣợc lập lại. lợi dụng diễn đàn công khai để tuyên truyền cổ động quân chúng theo các khẩu hiệu của Đảng. + Tranh thủ những khả năng công khai để đấu tranh hợp pháp. + Tại Hà Nội.Tháng 3/1935. Sài Gòn 1 số đảng viên CS đã đấu tranh cử vào Hội đồng thành phố. RÖT KINH NGHIỆM. hệ thống tổ chức Đảng trong nƣớc đã đƣợc khôi phục. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 20 tìm hiểu “Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 ” » Tìm hiểu cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 đã tác động nhƣ thế nào đối với thế giới và trong nƣớc » Tìm hiểu chủ trƣơng của Đảng trong thời kì vận động dân chủ và phong trào đấu tranh trong thời kì vận động dân chủ ? » Ý nghĩa của phong trào vận động dân chủ 1936 – 1939 ? IV. . + Tìm cách móc nối với bên ngoài gây dựng cơ sở. b. c. . + Tại Hà Nội.Bên ngoài : + Các chiến sĩ Cộng sản tìm mọi cách gây dựng lại cơ s ở. .Ở bên ngoài: + Các chiến sĩ CS tìm mọi cách gây dựng lại cơ sở Đảng và quần chúng. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 .

Những tài liệu về p trào đấu tranh đòi tự do. Kiến thức: . MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kỹ năêng: .Tập dƣợt cho HS so sánh các hình thức tổ chức đấu tranh trong những năm 1930 – 1931 và 1936 – 1939 để thấy đƣợc sự chuyển hƣớng của p trào đấu tranh. .Giúp HS hiểu đƣợc những nét chính của tình hình thế giới và trong nƣớc có ảnh hƣởng đến CMVN trong những năm 1936 – 1939.Giáo dục HS lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. HS : Học bài và xem trƣớc bài ở nhà III. . 3. Em hãy trình bày tình hình nƣớc ta trong thời kì tổng khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. Kiểm tra bài cũ: a. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. . ý nghĩa của phong trào. II.2013 Tiết 24 Ngày soạn : Ngày giảng : § 20 CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 -1939 I. b. dân chủ trong những năm 1936 – 1939.Bản đồ VN và những địa danh có liên quan tới phong trào đấu tranh. . Tƣ tƣởng: . CHUẨN BỊ : GV : Ảnh” Cuộc mít tinh ở Khu Đấu xảo (Hà Nội)”. Tại sao nói Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới? c.Chủ trƣơng của Đảng và p trào đấu tranh trong những năm 1936 – 1939. Ổn định lớp: 2.Biết sử dụng tranh ảnh lịch sử.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 2. Các ĐVCS trong nhà tù của thực dân Pháp đã có thái độ nhƣ thế nào trƣớc chính sách tàn bạo của kẻ thù? 78 .

2.Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 mâu thuẫn trong lòng các nƣớc tƣ bản gay gắt. đe dọa an ninh loài ngƣời. Trong nƣớc : .Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 tác động sâu sắc đến mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội. trƣớc mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít . Để ổn định tình hình trong nƣớc.1936. điển hình nhất là chủ nghĩa phát xít Đức. thiết lập 1 chế độ độc tài .Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 làm cho mâu thuẫn trong lòng các nƣớc tƣ bản gay gắt. đe dọa an ninh loài ngƣời.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Trong nƣớc nhân dân ta khốn khổ dƣới áp bức của thực dân phong kiến.Thả một số tù chính trị ở VN. + Đại hội đã xác định kẻ thù nguy hiểm. Trƣớc tình hình đó Quốc tế CS họp Đại hội lần thứ VII quyết định các nƣớc thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất chống CN phát xít. . . giai cấp tƣ sản các nƣớc này đã phát xít hóa bộ máy chính quyền. + Chủ nghĩa phát xít ra đời trên thế giới. thực hiện 1 số cải cách dân chủ ở thuộc địa. chủ nghĩa phát xít ra đời trên thế giới. Ý. Đại hội chủ trƣơng thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất ở các nƣớc để chống phát xít. hy vọng đẩy lùi ptrào CM vô sản thế giới.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 tác động sâu sắc đến mọi giai .Đứng trƣớc nguy cơ chủ nghĩa phát xít . thả 1 số tù chính trị VN.Để ổn định tình hình các nƣớc này đã phát xít hóa bộ máy chính quyền. + Mƣu đồ tấn công Liên Xô.2013 3 Dạy bài mới Giới thiệu bài mới: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 tình hình thế giới và trong nƣớc có nhiều thay đổi. thực hiện một số cải cách dân chủ ở thuộc địa. Tình hình nƣớc Pháp có nhiều thay đổi. 1. tàn bạo nhất của tƣ bản tài chính. Trên thế giới CN phát xít xuất hiện. + Chúng xóa bỏ mọi quyền tự do. Thế giới : .Bọn cầm quyền phản động thuộc địa và tay sai tiếp tục 79 NỘI DUNG I. dân chủ trong nƣớc. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƢỚC. PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1: GV yêu cầu HS đọc mục 1 và hỏi:  Em cho biết tình hình thế giới sau cuộc tổng khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đã ảnh hƣởng trực tiếp đến CMVN nhƣ thế nào? HS: .1936. Nhật dẫn đến nguy cơ Chiến tranh thế giới mới. .  Em cho biết tình hình VN sau cuộc tổng khủng hoảng kinh tế 1929 -1933? HS: . chống chiến tranh. đe dọa an ninh loài ngƣời. + Ráo riết chuẩn bị cuộc chiến tranh mới để chia lại thị trƣờng và thuộc địa trên thế giới. . . .Đại hội lần VII của Quốc tế CS họp 7/1935 tại Matxcơva.Trong hoàn cảnh đó Đảng ta chủ trƣơng thực hiện cuộc vận động dân chủ trong những năm1936 – 1939. + Đại hội chủ trƣơng thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất nhằm tập hợp lực lƣợng dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.Đại hội lần VII của Quốc tế CS họp 7/1935 tại Matxcơva. chống chiến tranh. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng CS Pháp làm nòng cốt đã thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền. . Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp cầm quyền.

thu nhập “dân nguyện” để trình quần chúng. “ Chia ruộng đất cho đó đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dƣơng(1938). chống đổi: Tạm gác khẩu hiệu: “ chiến tranh”. + Đẩy mạnh tuyên truyền. nhiều” Ủy ban hành a.Mít tinh.Khẩu hiệu chiến tranh thay + Thay vào đó là khẩu hiệu:” Chống phát xít. diễn thuyết để thu thập dân nguyện . đòi . khẩu hiệu chiến tranh thay đổi: thi hành chính sách của + Tạm gác khẩu hiệu: “ Đánh đổ đế quốc Pháp. . để đẩy quần chúng. trận Dân chủ Đông Dƣơng. Đảng chủ trƣơng thành Đông Dƣơng hoàn toàn độc lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dƣơng (1936) sau lập”. cơm áo hòa bình”. . đòi “ Tự do + Chuyển từ đấu tranh công khai kết hợp với bí mật. kì vận động dân chủ 1936 -1939? HS: . dân cày” . MẶT TRẬN DÂN Hoạt động 2: CHỦ ĐÔNG DƢƠNG VÀ GV yêu cầu HS đọc mục 2 và hỏi: PHONG TRÀO ĐẤU  Em hãy cho biết chủ trƣơng của Đảng ta trong thời TRANH ĐÕI TỰ DO DÂN CHỦ. “ Chia ruộng đất cho dân Pháp ở Đông Dƣơng.Để thực hiện các nhiệm vụ đó. dân chủ. Đảng chủ + Đấu tranh công khai kết trƣơng thực hiện ptrào dân chủ công khai rộng lớn trong hợp với bí mật. sẽ cử một phái đoàn sang . không chịu . tổ chức. . lên phái đoàn này. đòi “ Tự do dân chủ.Đảng nhận định: Cộng sản . bóc lột khủng bố cách mạng .Thành lập Mặt trận Nhân ptrào đấu tranh của quần chúng. Dƣơng Đại hội.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Thực dân phản động thuộc địa và tay sai tiếp tục chính sách vơ vét. đòi Chính phủ Mặt trận Nhân Đông Dƣơng hoàn toàn độc lập”. dân cày” thay vào đó là nhằm tập hợp mọi lực lƣợng yêu nƣớc. Mở đầu là cuộc vận động lập ủy ban trù bị mạnh tuyên truyền giáo dục Đông Dƣơng Đại hội.Cho nên. cơm áo hòa bình”.Họ đƣa ra yêu sách đòiChính phủ Mặt trận Nhân dân điều tra tình hình Đông 80 . giáo dục và mở rộng .Căn cứ vào tình hình cụ CM thế giới. dân phản đế Đông Dƣơng (1936) sau đó đổi thành Mặt  Em hãy trình bày ptrào dân chủ 1936 -1939? HS: * Phong trào Đông Dƣơng Đại hội. hội họp. bảo vệ hòa bình. CM. chống . chống chiến tranh. động thuộc địa.Căn cứ vào tình hình thế giới và trong nƣớc đã 1. . dân chủ chống khẩu hiệu: phát xít.Từ giữa 1936.Phƣơng pháp đấu tranh: đoàn sang điều tra tình hình Đông Dƣơng. ” Chống phát xít. Đánh đổ đế quốc Pháp. đƣợc tin Chính phủ Pháp sẽ cử 1 phái . II . Phong trào đấu tranh: .Hƣởng ứng chủ trƣơng trên. thể và chỉ thị của Quốc tế . Đảng nhận định : + Kẻ thù của nhân dân Đông Dƣơng là bọn phản động .2013 chính sách vơ vét.Kẻ thù của cách mạng Việt Pháp và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Nam lúc đó là bọn phản Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp ở Đông Dƣơng.Chủ trƣơng của Đảng: có nhiều thay đổi và đƣờng lối của Quốc tế CS chỉ đạo .Hình thức và phƣơng pháp đấu tranh: chiến tranh”. bóc lột khủng bố và đàn áp ptrào cấp và tầng lớp trong xã hội. Phong trào Đông động” đƣợc thành lập ở nhiều địa phƣơng trong cả nƣớc. 2.Nghe tin Chính phủ Pháp đƣợc tổ chức.

các tổ chức quần chúng đƣợc lƣu hành. lực lƣợng chủ yếu là công nông.Đảng chủ trƣơng thực hiện ptrào Đông Dƣơng Đại hội. . cải thiện đời sống.Lễ kỉ niệm 1/5/1938 với tổ chức. đồn điền cao su. quần chúng đòi lập hội. Phong trào báo chí công khai .. + Cuộc mít tinh khổng lồ của 2. chống phát xít. đội ngũ chỉnh tề. dân chủ. ngày làm 8 giờ. .Ngoài yêu sách chung. mỗi giai cấp tầng lớp còn đƣa ra những yêu sách riêng của họ. .5 vạn nhân dân tại quảng trƣờng nhà Đấu Xảo Hà Nội. Đặc biệt là cuộc mít tinh khổng lồ của 2.Tổng bãi công của công ty Than Hòn Gai 11/1936.Phong trào diễn ra sôi nổi mạnh mẽ ở các thành phố lớn. . đồn điền. 81 Dƣơng. thi hành luật lao động. Tờ: “ Tiền phong”. nhân dịp đón phái đoàn Chính phủ Pháp và toàn quyền Đông Dƣơng. . nhiều cuộc mít tinh. tiểu thƣơng đòi đảm bảo quyền lợi lao động.Sách báo tuyên truyền về chủ nghĩa Mac Lênin và chính sách của Đảng đƣợc lƣu hành rộng rãi trong quần chúng. trong đó có cuốc “ Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đính ( Trƣờng Chinh và Võ Nguyên Giáp).Trong thời kì này nhiều tờ báo công khai của Đảng. + Cong chức. thu nhập “dân nguyện” để trình lên phái đoàn này. chống chiến tranh. triệt để thi hành luật lao động. .Đầu 1937. b.. + Nông dân đòi chia lại ruộng công. có cờ hoa. + 3/1937 công nhân nhà máy xe lửa Trƣờng Thi bãi công. .Bãi công của công nhân nhà máy xe lửa Trƣờng Thi (Vinh) 3/1937 đƣợc công nhân xe lửa Nam Đông Dƣơng phối hợp. Tờ: “ Tiền phong”. . giảm các loại thuế.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . khu công nghiệp.Nhiều tờ báo của Đảng. “Bạn dân”. biểu tình đƣa “dân nguyện” đã diễn ra.  Em hãy trình bày ptrào dân chủ công khai của quần chúng 1936 -1939? HS: . ban bố các quyền tự do dân chủ.Lực lƣợng CM chủ yếu là công nông và tiểu tƣ sản. giảm tô thuế. khu công nghiệp.Nhiều ủy ban “hành động” ra đời lãnh đạo đấu tranh. chống đánh đập áp phạt.  Em hãy trình bày ptrào đấu tranh báo chí công khai 1936 -1939? HS: . quần chúng đòi tự do lập hội Ái Hữu. tăng lƣơng. HS. các giới.Từ cuối 1938 trở đi Chính .33: Cuộc mít tinh tại khu Đấu Xảo Hà Nội (quảng trƣờng Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô ngày nay) . “Bạn dân”. giảm giờ làm. của mặt trận dân chủ Đông Dƣơng và các tổ chức quần chúng đƣợc lƣu hành. bảo vệ hòa bình. . mặt trận. „Dân chúng”. .5 vạn nhân dân tại quảng trƣờng nhà Đấu Xảo Hà Nội. ngày làm 8 giờ. cơm áo. GV giới thiệu H. + Công nhân đòi tự do lập nghiệp đoàn. đảm bảo số ngày nghỉ có lƣơng trong năm cho công nhân. giảm thuế. . lập nghiệp đoàn. hòa bình”. gồm 25 đoàn đại biểu của các ngành.. chống sinh hoạt đắt đỏ. thi hành luật lao động..Sách báo về chủ nghĩa Mac Lênin và chính sách của Đảng đƣợc lƣu hành rộng rãi trong quần chúng. họ đòi”tự do. lập nghiệp đoàn. Phong trào đấu tranh dân chủ công khai của quần chúng. „Dân chúng”.Phong trào đấu tranh dân chủ công khai của quần chúng diễn ra sôi nổi mạnh mẽ ở các thành phố lớn.2013 Pháp trả tù chính trị. . 3. Điển hình là các ptrào: + Tổng bãi công của công ty Than Hòn Gai 11/1936.

giáo . Chiến tranh thế giới lần II bùng nổ.Thế giới: + Chủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa an ninh loài ngƣời. ptrào bị thu hẹp dần đến 1/9/1939 . kẻ thù.Trong lãnh đạo ptrào. . đƣờng lối chính sách của . hòa bình”.2013 phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thiên hữu. + Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp cầm quyền. Đảng đƣợc truyền bá sâu rộng trong quần chúng. đòi III.Uy tín của Đảng ngày  Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đã có ý nghĩa càng cao trong quần chúng.Đó là một cao trào dân tộc dân chủ rộng lớn.Chủ nghĩa Mac Lênin và lịch sử nhƣ thế nào đối với CMVN? HS: . thuế nặng.Trong nƣớc: + Mọi giai cấp đều khốn khổ bởi nạn sƣu cao.Chủ nghĩa Mac Lênin và đƣờng lối chính sách của chúng đấu tranh. xuyên tạc của tháng 8 1945. + Đảng chủ trƣơng đấu tranh dân chủ công khai. phong phát triển nhƣ thế nào? HS: -Từ cuối 1938 trở đi Chính phủ Mặt trận Nhân dân trào bị thu hẹp dần. rộng trong quần chúng. đến Pháp thiên hữu. dục. thực hiện 1 số cải cách dân chủ ở thuộc địa. 82 . cơm áo.  Cho nên tình hình này rất có lợi cho CM. dân chủ. chúng  Phong trào dân chủ công khai từ cuối 1938 trở đi thẳng tay khủng bố cách mạng Đông Dƣơng. ptrào chấm dứt hẳn. Hãy nêu hoàn cảnh thế giới và trong nƣớc của ptrào dân chủ 1936 – 1939. trình độ chính trị và năng lực Đảng đƣợc truyền bá sâu của cán bộ đảng viên đƣợc nâng cao. Đảng ta lại chủ trƣơng đấu tranh dân chủ công khai? HS thảo luận theo nhóm . Ý nghĩa của phong quyền lợi dân chủ hàng ngày:”Tự do. khủng bố CM Đông Dƣơng. Các .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 4. + Đại hội VII của Quốc tế CS (7/1935) yêu cầu các nƣớc thành lập Mặt trận chống phát xít.Uy tín của Đảng ngày càng cao trong quần chúng. Hoạt động 3: GV yêu cầu HS đọc mục 3 và hỏi: . .Đảng đã đào luyện đƣợc sách báo của Đảng và Mặt trận đã có tác dụng tuyên đội quân chính trị đông truyền. tổ chức quần . . Củng cố: a.Đảng đã đào luyện đƣợc đội quân chính trị đông hàng triệu ngƣời chuẩn bị cho CM tháng 8 1945. vận động. . vận động. giáo dục. bọn phản động Pháp ở thuộc địa ngóc 1/9/1939 thì chấm dứt. đập tan những luận điệu phá hoại.  Tại sao thời kì 1936 -1939.Đó là 1 cao trào dân tộc dân chủ rộng lớn. trào. GV tổng kết: . tổ chức quần chúng đấu hàng triệu ngƣời cho CM tranh. bọn thực dân Pháp ở Đông Dƣơng thẳng tay khủng bố CM. đầu dậy phản công lại Mặt trận Dân chủ Đông Dƣơng.

RÖT KINH NGHIỆM. IV. khởi nghĩa Nam Kì và cuộc Binh biến Đô Lƣơng . Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 21 tìm hiểu: Việt Nam trong những năm 1939 -1945. Ptrào dân chủ 1936 – 1939 diễn ra nhƣ thế nào? d. 5. 83 . Chủ trƣơng của Đảng ta trong ptrào dân chủ 1936 – 1939 là gì? c.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . » Tìm hiểu tình hình thế giới và Đông dƣơng » Những cuộc nổi dậy đầu tiên : khởi nghĩa Bắc Sơn .2013 b. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 23 Tiết 25 Ngày soạn : Ngày giảng : CHƢƠNG III CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945. § 21 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 -1945. Ý nghĩa lịch sử ptrào dân chủ 1936 – 1939.

2.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . biết đánh giá ý nghĩa của 3 cuộc nổi dậy đầu tiên và biết sử dụng bản đồ. phát xít Nhật nhảy vào Đông Dƣơng.Giáo dục HS lòng căm thù đế quốc phát xít Pháp – Nhật và lòng kính yêu. NỘI DUNG I.6/1940. Phan Đăng Lƣu. b. Hà Huy Tập. Nhân dân Đông Dƣơng phải sống trong tình trạng “1 cổ 2 tròng”. thực dân Pháp đã thỏa hiệp với Nhật.  Tình hình Đông Dƣơng sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ nhƣ thế nào? 84 . Chủ trƣơng của Đảng ta trong thời kì đấu tranh dân chủ công khai1936 -1939. Ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ công khai 1936 -1939.Ở Viễn Đông: Nhật đẩy mạnh xâm lƣợc TQ.1/9/1939. . Pháp nhanh chóng đầu hàng Đức. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. khởi nghĩa Nam Kì. . Dƣới sự lãnh đạo của Đảng. Kiến thức: . các giai cấp vô cùng cực khổ. Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ. thời kì khởi nghĩa vũ trang mà điển hình là 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.Các tài liệu về ách áp bức của Pháp . . Pháp. Nam Kì và binh biến Đô Lƣơng.1/9/1939. Lƣợc đồ 3 cuộc nổi dậy. 3. Võ Văn Tần. Thế giới: . Em cho biết hoàn cảnh thế giới ảnh hƣởng trực tiếp đến CMVN thời kì 1936 -1939. . Đức kéo vào đất Pháp.Sƣu tầm chân dung1 số nhân vật lịch sử: Nguyễn Văn Cừ. nhân dân ta đã vùng lên đấu tranh. làm cho đời sống của các tầng lớp.CHUẨN BỊ: GV: . PHƢƠNG PHÁP Hoạt động 1: GV yêu cầu HS đọc mục 1 và hỏi:  Em hãy nêu những nét chính của tình hình thế giới sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ? HS: . cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp để thống trị và bóc lột nhân dân ta. Đức kéo vào đất Pháp. a.2013 I.Giúp HS nắm đƣợc khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƢƠNG. Kỹ năêng: . rồi đầu hàng và cấu kết với Nhật áp bức bóc lột nhân dân ta. Pháp nhanh chóng đầu hàng Đức. HS : học bài và xem trƣớc bài ở nhà III.Ở Viễn Đông: Nhật đẩy mạnh xâm lƣợc TQ và cho quân tiến sát biên giới Việt – Trung. mở đầu 1 thời kì mới. II. c. .6/1940. Nguyễn Thị Minh Khai. Tƣ tƣởng: . Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ. Ổn định lớp: 2. khâm phục tinh thần dũng cảm của nhân dân ta. binh biến Đô Lƣơng và ý nghĩa của 3 cuộc nổi dậy này. 3 Dạy bài mới Giới thiệu bài mới: Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ.Những nét chính về diễn biến của 3 cuộc nổi dậy: Khởi nghĩa Bắc Sơn. Kiểm tra bài cũ: a.Nhật đối với nhân dân ta và 3 cuộc nổi dậy. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Tập dƣợt cho HS biết phân tích các thủ đoạn thâm độc của Nhật.

tạo mọi sự dễ dàng cho Nhật hành binh. + Nhật thu mua lúa gạo của dân với giá rẻ và cƣỡng bức.Vì thực dân pháp lúc này không đủ sức chống lại Nhật. làm cho hơn 2 triệu ngƣời chết đói.  Nhƣ vậy. Nhật ép Pháp kí hiệp ƣớc “Phòng thủ chung Đông Dƣơng”. muối. giữ gìn trật tự xã hội Đ. b. + Nhật hất cẳng Pháp. cung cấp lƣơng thực. + 23/7/1941. + Thực dân Pháp thực hiện thủ đoạn gian xảo để thu lợi nhuận cao nhất. Nhật vào Đông Dƣơng tìm mọi cách lấn áp Pháp. + Nhật đƣợc phép sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dƣơng vào mục đìch quân sự.  Thực dân Pháp bắt tay với Nhật cùng thống trị Đông Dƣơng. + Nhật tìm mọi cách lấn áp Pháp. Đông Dƣơng: . + 7/12/1941. + Thủ đoạn tàn ác của Nhật đã dẫn đến nạn đói nghiêm trọng 1945 ở nƣớc ta. . + Hai là Nhật hất cẳng Pháp. mặt khác chúng muốn dựa vào Nhật để chống CM Đông Dƣơng. 1 phần tích trữ cho chiến tranh. buộc phải chấp nhận những yêu sách của Nhật. Dƣơng để đảm bảo hậu phƣơng an toàn cho Nhật.  Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dƣơng? HS: . thuốc phiện từ 1939  1945 tăng 3 lần. Pháp – Nhật đã cấu kết chặt chẽ với nhau để thống trị nhân dân Đông Dƣơng .Nhân dân ta “một cổ hai tròng” áp bức Pháp - . biến Đông Dƣơng thành thuộc địa và căn cứ quân sự của chúng. + 9/1940.Nhật và Pháp đều chống lại CM Đông Dƣơng.Thực dân Pháp ở Đông Dƣơng đứng giữa 2 nguy cơ : + Một là phong trào CM Đông Dƣơng. + Chúng thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” thực chất là lợi dụng thời chiến để nắm độc quyền kinh tế Đông Dƣơng để bóc lột nhiều hơn.Thực dân Pháp thực hiện thủ đoạn gian xảo để thu lợi nhuận cao nhất. 85 Quân Nhật đã tiến sát biên giới Việt – Trung. nhân dân rất điêu đứng. Nhật buộc Pháp kí hiệp ƣớc hợp tác mọi mặt với Nhật. khốn cùng. . .2013 HS: . riêng thuế rƣợu. + Tăng các loại thuế. Nhật buộc Pháp kí hiệp ƣớc hợp tác toàn diện.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . làm cho hơn 2 triệu ngƣời chết đói. + Thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” để bóc lột nhiều hơn. .Thực dân Pháp đứng giữa 2 nguy cơ: + Cách mạng Đông Dƣơng .  Hậu quả của chính sách này đã dẫn đến nạn đói nghiêm trọng 1945 ở nƣớc ta. + 7/12/1941. vơ vét sức ngƣời. + Tăng các loại thuế.Thủ đoạn của Nhật: + Thu mua lƣơng thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cƣỡng bức với giá rẻ để 1 phần cung cấp cho quân nhật. + Nhật đƣợc phép sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dƣơng vào mục đìch quân sự. bố trí doanh trại.  Theo em tình hình VN trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 có điều gì đáng lƣu ý? HS: Nhân dân ta chịu 2 tầng áp bức Pháp – Nhật. . . sức của vào chiến tranh.Sau khi Nhật vào Đông Dƣơng (9/1940). Nhật ép Pháp kí hiệp ƣớc “Phòng thủ chung Đông Dƣơng”.Nhật muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và chống phá CM Đông Dƣơng. + 23/7/1941.

Pháp thua chạy rút qua châu Bắc Sơn. .Lợi dụng bối cảnh thực dân Pháp thua trận ở châu Âu.2013 Cho nên chúng không ƣa gì nhau. đây là lực lƣợng vũ trang đầu tiên của CMVN. Sau đó thực dân Pháp đàn áp khốc liệt phong trào. GV yêu cầu HS đọc mục 2 và hỏi:  Em hãy trình bày những nét chính về cuộc k/n Nam Kì ? HS: . tự trang bị cho mình giải tán chính quyền địch.Dƣới sự lãnh đạo của Đảng bộ. quân k/n lập đƣợc căn cứ quân sự. Khởi nghĩa Nam Kì (23/11/1940) * Hoàn cảnh : .Pháp cấu kết với nhau đàn áp khốc liệt phong trào: chúng dồn dân. nhân dân và đặc biệt là binh lính rất bất 86 Nhật.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . nhƣng đội du kích Bắc Sơn đƣợc duy trì. hoạt động ở vùng Bắc Sơn (Lạng Sơn) và Võ Nhai ( Thái Nguyên).Tổ chức các toán vũ trang để lùng bắt bọn tay sai cho nên cơ sở k/n vẫn đƣợc duy trì..Nhật đánh vào Lạng Sơn.Đội du kích Bắc Sơn đƣợc thành lập. thực dân Pháp thua trên đƣờng rút chạy về phía Nam đã qua châu Bắc Sơn. .Giải tán chính quyền địch. . + Quần chúng gia nhập quân CM rất đông. .Nhân dân Bắc Sơn đứng dậy tƣớc khí giới giặc Pháp.Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa. NHỮNG CUỘC NỔI DẬY ĐẦU TIÊN. sau đó phát triển thành Cứu quốc quân (1941)..Nhƣng sau đó Nhật . tự trang bị cho mình.Ủy ban chỉ huy đã đƣợc thành lập để lãnh đạo CM. nhân dân kiên quyết chống lại. . .Pháp thua trận ở châu Âu. thành lập chính quyền CM (27/9/1940). . đến năm 1941 phát triển thành Cứu quốc quân . . GV giới thiệu lƣợc đồ k/n Bắc Sơn và trình bày diễn biến cuộc k/n. -Đội du kích Bắc Sơn đƣợc thành lập. đột phá nhà cửa. chính quyền CM đƣợc thành lập. .27/9/1940.Nhật xúi giục bọn quân phiệt Thái Lan gây . + Tịch thu tài sản của đế quốc và tay sai chia cho dân nghèo. . hoạt động tại Bắc Sơn – Võ Nhai.Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn. nhân dân kiên quyết chống lại. II. .Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) * Hoàn cảnh : . .Nhân dân Bắc Sơn đứng dậy tƣớc khí giới giặc Pháp. yếu thế ở Đông Dƣơng. Hoạt động 2: GV yêu cầu HS đọc mục 1 và hỏi:  Em hãy trình bày những nét chính về cuộc k/n Bắc Sơn? HS: . + Thực dân Pháp bắt binh lính Nam Kì đi làm bia đỡ đạn cho chúng.Dƣới sự lãnh đạo của Đảng bộ. GV kết luận: Tuy k/n Bắc Sơn thất bại. nhƣng vẫn cấu kết với nhau để chống phá CM. b. a. bắt bớ. chém giết cán bộ. yếu thế ở Đông Dƣơng: + Nhật xúi giục bọn quân phiệt Thái Lan gây chiến tranh ở biên giới Lào – Campuchia. * Diễn biến : .

Trƣớc tình hình đó.Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc k/n này. (TW quyết định hoãn là bởi vì trƣớc ngày k/n. tìm mọi cách săn lùng các chiến sĩ CM). . . họ định kéo lên thành Vinh. Gia Định. . họ căm phẫn vùng dậy đấu tranh . . . nghĩa quân triệt hạ 1 số đồn bốt. binh lính đồn chợ Rạng đã nổi dậy chiếm đồn Đô Lƣơng. GV dùng lƣợc đồ và trình bày diễn biến cuộc k/n Nam Kì . nhiều ngƣời khác bị kết án khổ sai và đƣa đi đày.13/1/1941. * Diễn biến : . dƣới sự lãnh đạo của đội Cung ( Nguyễn Văn Cung). dƣới sự lãnh đạo của đội Cung... cuộc k/n đã bùng nổ.Đêm 22.. rạng sáng 23/11/1940. kế hoạch bị bại lộ. . GV dùng lƣợc đồ và trình bày diễn biến cuộc binh biến Đô Lƣơng. tƣớc khí giới của binh lính. chiến tranh ở biên giới Lào – Campuchia.Đội Cung và 10 đồng chí của ông bị xử tử. . Đội Cung và 10 đồng chí của ông bị xử tử.Thực dân Pháp bắt binh lính Nam Kì đi làm bia đỡ đạn cho chúng. * Diễn biến : .Chính quyền nhân dân và tòa án CM đƣợc thành lập ở nhiều vùng thuộc Mĩ Tho. nhiều ngƣời khác bị kết 87 . TW Đảng quyết định hoãn cuộc khởi nghĩa. xứ ủy Nam Kì quyết định khởi nghĩa. chờ thời cơ sẽ hoạt động lại. thành lập chính quyền CM ở nhiều vùng thuộc Mĩ Tho. bọn thực dân pháp tiến hành thiết quân luật.Sau đó thực dân Pháp đàn áp khốc liệt. cuộc k/n bùng nổ đêm 22.. phá nhiều đƣờng giao thông.Ngày 13/1/1941.Binh lính Nghệ An bị đƣa đi làm bia đỡ đạn ở Lào. GV yêu cầu HS đọc mục 3 và hỏi:  Em hãy trình bày những nét chính về cuộc binh biến Đô Lƣơng? HS: .Tại Nghệ An binh lính ngƣời Việt bị đƣa đi làm bia đỡ đạn ở Lào. binh lính đồn chợ Rạng đã nổi dậy chiếm đồn Đô Lƣơng. lệnh hoãn chƣa đến nơi.Thực dân Pháp đàn áp khởi nghĩa .Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc k/n này. cơ sở Đảng bị tổn thất nặng nề. rạng sáng 23/11/1940. họ định kéo lên thành Vinh. Gia Định. nhƣng kế hoạch bị bại lộ. * Binh biến Đô Lƣơng ( 13/1/1941) * Hoàn cảnh : . .Sau đó thực dân Pháp đàn áp khốc liệt phong trào.Khởi nghĩa nổ ra ở hầu khắp các tỉnh Nam Kì.2013 bình với chúng. đóng cửa trại lính. họ căm phẫn vùng dậy đấu tranh. . nghĩa quân rút lui vào họat động bí mật.Theo kế hoạch đã định.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . nhƣng kế hoạch bị bại lộ. . .Trƣớc tình hình đó. khởi nghĩa bùng nổ. binh lính rất căm phẫn. .Phong trào CM trong nƣớc lên cao đã ảnh hƣởng đến tinh thần giác ngộ của binh lính ngƣời Việt trong quân đội Pháp. cuộc k/n bùng nổ ở hầu khắp các tỉnh Nam Kì. . .

Các cuộc khởi nghĩa và binh biến chƣa thành công nhƣng để lại những bài học kinh nghiệm quý báu: + Về khởi nghĩa vũ trang.Các cuộc khởi nghĩavà binh biến nói trên. b. d. Trình bày cuộc k/n Nam Kì bằng lƣợc đồ. + Xây dựng lực lƣợng vũ trang. 88 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ký Duyệt án tù chung thân. Củng cố: a. 4. . Tìm hiểu mặt trận Việt Minh ra đời trong trong hoàn cảnh nào ? Chủ trƣơng ? IV. Nam Kì và binh biến Đô Lƣơng 5. Em hãy trình bày cuộc k/n Bắc Sơn (27/9/1940) bằng lƣợc đồ. đặc biệt là cuộc k/n Bắc Sơn đã để lại cho CMVN những bài học kinh nghiệm quý báu: + Về khởi nghĩa vũ trang. + Chiến tranh du kích. c. + Xây dựng lực lƣợng vũ trang . d. Trình bày cuộc binh biến Đô Lƣơng bằng lƣợc đồ. + Chiến tranh du kích.Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 22 tìm hiểu : Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945. Nam Kì và binh biến Đô Lƣơng đã để lại cho cách mạng những bài học kinh nghiệm gì? HS: .2013  Hai cuộc k/n Bắc Sơn. RÖT KINH NGHIỆM. Bài học kinh nghiệm . Những bài học kinh nghiệm của 2 cuộc k/n: Bắc Sơn. trực tiếp chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .

III. Lƣợc đồ “Khu giải phóng Việt Bắc”. VN tuyên truyền giải phóng quân. Tƣ tƣởng: . lòng tin tƣởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.Các tài liệu về hoạt động của Chủ tịch HCM ở Pác Bó (Cao Bằng). cao trào kháng Nhật. Hoạt động dạy và học: 1.2013 Tuần 23 Tiết 26 Ngày soạn : 24/01/2010 Ngày dạy : 29/01/2010 § 22 CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945. I. Ổn định lớp: 2. . Tình hình VN trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai .. b.Giúp HS nắm đƣợc hoàn cảnh dẫn tới Đảng ta chủ trƣơng thành lập Mặt trận Việt Minh và sự phát triển của lực lƣợng CM sau khi Việt Minh thành lập. lƣợc đồ lịch sử.. 2. . . 89 . 3. Tân Trào (Tuyên Quang) và các tài liệu về hoạt động của Cứu quốc quân. . II. Kiểm tra bài cũ: a..Tập dƣợt phân tích đánh giá sự kiện lịch sử. đứng đầu là lãnh tụ HCM.Rèn luyện cho HS khả năng: sử dụng tranh ảnh. Kiến thức: . CHUẨN BỊ: GV : Bức ảnh “Đội VN tuyên truyền giải phóng quân”. Trình bày cuộc k/n Bắc Sơn bằng lƣợc đồ. Kỹ năêng: .Giáo dục HS kính yêu Chủ tịch HCM. tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945.HS : học bài và xem trƣớc bài ở nhà.Những chủ trƣơng của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. cứu nƣớc.

MẶT TRẬN VIỆT GV yêu cầu HS đọc mục 1 và hỏi: MINH RA ĐỜI  Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của Mặt ( 19/5/1941) 1. + Một bên là lực lƣợng dân * Trong nƣớc: chủ. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GHI BẢNG Hoạt động 1: I. + Một bên là lực lƣợng dân chủ do Liên Xô đứng . HCM về nƣớc trực tiếp Đức. . Trong nƣớc : lần thứ VIII tại Pác Bó Cao Bằng. xu hƣớng chính trị Minh (19/5/1941).6/1941. HCM đã gửi thƣ kêu gọi toàn dân đứng lên chống Pháp. (19/5/1941). HCM về nƣớc (28/1/1941). Đức tấn công Liên Xô. Đức tấn công . Hoàn cảnh ra đời của trận Việt Minh. . các tổ chức cứu quốc nhằm”Liên hiệp hết thảy các .Thế giới hình thành 2 đầu. Thế giới : năm thứ ba. đồng bào yêu nƣớc. 3 Dạy baig mới Giới thiệu bài mới: Trƣớc tình hình thế giới và trong nƣớc ngày càng khẩn trƣơng. chia lại ruộng vấn đề giải phóng dân tộc công. xong châu Âu. tiến tới :” Người cày có ruộng”.Hội nghị chủ trƣơng đƣa dân cày nghèo. HS:* Thế giới: Mặt trận Việt Minh . MTVM trực tiếp chuẩn bị lực lƣợng cho CM tháng Tám 1945 và tiến tới cao trào kháng Nhật cứu nƣớc làm tiền đề cho cuộc Tổng k/n tháng Tám 1945. ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia cho . đã thu hút đƣợc đông đảo . trận tuyến: + Một bên là phe phát xít Đức. Những bài học quý báu của 2 cuộc k/n: Bắc Sơn. bao gồm giải quyết.2013 c. Nhật.gì trẻ.Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập quần chúng tham gia. HCM + Hội nghị chủ trƣơng đƣa vấn đề giải phóng dân về nƣớc trực tiếp lãnh đạo tộc lên hàng đầu.Đức đã chiếm xong châu Âu. .Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã bƣớc sang a. chủ trì hội nghị BCH TW Đảng lần VIII (5/1941).Sau khi thành lập mặt trận. gái trai. lãnh đạo CM và chủ trì hội nghị BCH TW Đảng b. CM và chủ trì hội nghị + Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ.Trên thế giới hình thành 2 trận tuyến: Liên Xô. Ngƣời trực tiếp lãnh đạo CM. . giảm tô. . Ngƣời sáng lập ra Mặt trận Việt Minh. lên hàng đầu.Đầu 1941 Đức chiếm . mọi nhiệm + Hội nghị chủ trƣơng thành lập mặt trận Việt Nam vụ khác nhằm vào đó mà độc lạp đồng minh ( gọi tắt là Việt Minh). Nhật. Ý. giảm thuế. 90 . Ý. chia ruộng BCH TW Đảng lần thứ đất cho dân cày” thay bằng khẩu hiệu “Tịch thu VIII tại Pác Bó Cao Bằng. mặt trận cùng đứng lên giải phóng dân tộc”.6/1941. không phân biệt giàu thành lập Mặt trận Việt nghèo. Nam Kì và binh biến Đô Lƣơng đối với CMVN. Nhật. .Trƣớc tình hình thế giới chuyển biến nhanh + Một bên là phe phát xít chóng. chỉ trong 1 thời gian ngắn đã có ảnh hƣởng sâu rộng trong nông dân. tôn giáo.Ngày 28/1/1941. ngày 28/1/1941.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Hội nghị quyết định giới.

Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh: “Giải 91 2. khắp 9 châu của Cao Bằng đều có hội cứu quốc.Ngày 22/12/1944. GV giới thiệu H. . không khí CM sôi sục khắp căn cứ. UBVM Cao. . đuổi thù chung”.Lực lƣợng vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nams là đội du kích Bắc Sơn. đội VN tuyên truyền giải phóng quân ra đời đã đánh thắng 2 trận liên tiếp là Phay Khắt và Nà Ngần. một bộ phận của lực lƣợng vũ trang đƣợc tổ chức lại thành các đội du kích. Bắc. sau đó phân tán thành các bộ phận nhỏ để chấn chỉnh lực lƣợng và tiến hành công tác vũ trang tuyên truyền. khi thời cơ đến sẽ tiến tới k/n vũ trang. Xây dựng lực lƣợng chính trị : . đuổi thù chung”.Đảng rất chú ý xây dựng lực lƣợng chính trị trong công nông và các tầng lớp nhân dân khác: HS. . Lạng đƣợc thành lập. không khí CM sôi sục khắp căn cứ.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . chuyển thành Cứu quốc quân hoạt động tại căn cứ địa Bắc Sơn. .1942. SV. đầu tháng 5/1944. thực hiện chiến tranh du kích.2013  Hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh là gì? ( Trƣớc tiên trình bày về xây dựng lực lƣợng vũ trang). UB Việt Minh Cao. HS: Hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh là xây dựng lực lƣợng cách mạng. trong đó có 3 “ Châu hoàn toàn”. .Đảng rất chú ý xây dựng .Võ Nhai. xã nào cũng có UB VMinh và UBVMinh liên tỉnh Cao.HCM về nƣớc đã xây dựng căn cứ địa Cao Bằng là nơi thí điểm xây dựng các hội cứu quốc Mặt trận Việt Minh. . . Hoạt động của Mặt trận Việt Minh : a.Sau đó UBVMinh liên tỉnh Cao.Chuẩn bị lực lƣợng vũ trang: + Cuối 1940. Bắc.37: Đội VN tuyên truyền giải phóng quân thành lập tại khu rừng Trần Hƣng Đạo (Cao Bằng) gồm 34 chiến sĩ do đồng chí Võ Nguyên Giáp là đội trƣởng. Võ Nhai. Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sắm sửa vũ khí. Xây dựng lực lƣợng vũ trang : .1943. . Bắc.Năm 1941. b. + Năm 1941. Lạng thành lập 19 ban xung phong “Nam tiến” để liên lạc với căn cứ Bắc Sơn .  Mặt trận Việt Minh xây dựng lực lƣợng chính trị nhƣ thế nào? HS: . chiến tranh thế giới sắp kết thúc. trí thức. trong đó có 3 “ Châu hoàn toàn” – ( mọi ngƣời đều gia nhập Mặt trận Việt Minh). . Bắc. đội VN tuyên truyền giải phóng quân ra đời đã đánh thắng 2 trận liên tiếp là Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng). Cứu quốc quân thực hiện chiến tranh du kích.Võ Nhai và phát triển lực lƣợng CM ở miền xuôi. . Võ Nhai. lực lƣợng này chuyển thành Cứu quốc quân hoạt động tại căn cứ địa Bắc Sơn.Ngày 22/12/1944. . khắp 9 châu của Cao Bằng đều có hội cứu quốc.1942. tƣ sản dân tộc vào tổ chức cứu quốc. Lạng đƣợc thành lập. Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sắm sửa vũ khí.Đầu năm 1944. Lạng thành lập 19 ban xung phong “Nam tiến” để liên lạc với căn cứ Bắc Sơn . .Tháng 5/1944.1943.Cao Bằng là nơi thí điểm xây dựng các hội cứu quốc (cơ sở của Mặt trận Việt Minh). khi cuộc k/n Bắc Sơn thất bại. .

“Cờ giải phóng”. lấy lại vị trí thống trị cũ. GV yêu cầu HS đọc mục 2 và hỏi:  Sau khi Nhật đảo chính Pháp. nhƣng sau đó. 1. . Thƣờng vụ BCH TW Đảng đã họp hội nghị mở rộng (12/3/1945). .Pháp chống cự yếu ớt. Đảng ta đã có chủ trƣơng gì? HS: .Nhân cơ hội đó. + Mặt trận Thái Bình Dƣơng.CMVN tiến lên 1 cao trào mới. .Đêm 9/3/1945. thực dân Pháp ráo riết hoạt động chờ quân đồng minh vào sẽ đánh Nhật. Nhật õ đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dƣơng. Hoàn cảnh: . Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) : a. 92 lực lƣợng chính trị trong công nông và các tầng lớp nhân dân khác: trí thức. . tƣ sản dân tộc. hội nghị cho ra đời bản chỉ thị lịch sử “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.Nhân dân ta ngày càng căm thù bịn phát xít Nhật và tay sai. 2 . “Chặt xiềng”.  Nhật đảo chính Pháp nhƣ thế nào? HS: . . CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƢỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945. . sau vài giờ đã đầu hàng Nhật. Nhật hoàng tuyên bố sẽ giúp đỡ nên độc lập của các dân tộc Đông Dƣơng.Báo chí của Đảng đƣợc lƣu hành rộng rãi để tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh. Pháp chần chừ. Nhật đã đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dƣơng. Hoạt động 2: GV yêu cầu HS đọc mục 2 và hỏi:  Tại sao Nhật đảo chính Pháp? HS: . . Đảng ta đã xây dựng đƣợc lực lƣợng chính trị và lực lƣợng vũ trang khá chu đáo (thông qua hoạt động của MTVM). + Nƣớc Pháp đƣợc giải phóng. văn hóa của địch.2013 phóng”. sau vài giờ đã đầu hàng Nhật.Hội nghị cho ra đời bản chỉ hị lịch sử “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.Sau khi Nhật đảo chính Pháp. Nhật rất khốn đốn trƣớc những đòn tấn công của Anh – Mĩ trên bộ cũng nhƣ trên biển.Đầu năm 1945 Chiến tranh thế giới lần thứ 2 sắp kết thúc. thực dân Pháp ở Đông Dƣơng ngóc đầu dậy chờ quân đồng minh vào sẽ đánh Nhật.Nhật rất khốn đốn ở Thái Bình Dƣơng. GV kết luận: Nhƣ vậy cho đến cuối năm 1944. . II . thu hút đông đảo lực lƣợng quần chúng CM.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Chiến tranh thế giới lần thứ 2 sắp kết thúc. “Việt Nam độc lập” đƣợc lƣu hành rộng rãi để tuyên truyền đƣờng lối chính sách của Đảng và đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị. đầu năm 1945.Nƣớc Pháp đƣợc giải phóng. .Trƣớc tình hình đó. Tiến tới Tổng k/n tháng Tám năm 1945: * Hội nghị Thƣờng vụ BCH TW Đảng ( 12/3/1945): .Trƣớc tình hình đó Nhật đã đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dƣơng. Nhậtõ đảo chính Pháp . chính phủ Đờ Gôn về Paris.Đêm 9/3/1945.Pháp chống cự yếu ớt. Cứu quốc”.Sau khi hất cẳng Pháp.Đông Dƣơng :Nhân cơ hội đó. bộ mặt thật của phát xít Nhật và bọn Việt gian đã bị bóc trần. b. . Nhật độc chiếm Đông Dƣơng. Diễn biến : . .

+ Mở trƣờng đào tạo cán bộ Chính trị.Nhiều thị xã. kích thích tinh thần CM của quần chúng.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . .Khu giải phóng Việt Bắc .Nội dung của chỉ thị nêu rõ: + Kẻ thù chính.Giữa lúc cao trào kháng Nhật cứu nƣớc đang cuồn cuộn dâng cao thì Hội nghị quân sự CM Bắc Kì đã họp ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) quyết định thống nhất các lực lƣợng vũ trang VN thành VN GPQ phát triển lực lƣợng vũ trang và nửa vũ trang. xã. + Đề ra nhiệm vụ cần kíp là phát triển chiến tranh du kích. xây dựng căn cứ địa. CMVN đã chuyển sang cao trào. + Phát triển lực lƣợng vũ trang và nửa vũ trang.Ptrào k/n từng phần và đấu tranh vũ trang xuất hiện ở nhiều địa phƣơng. 3.Nội dung chỉ thị nêu rõ: + Kẻ thù chính. Việt Minh đã trừ khử bọn tay sai đắc lực của Nhật. Bắc. + Phát triển chiến tranh du kích. xây dựng căn cứ địa. + Mở trƣờng đào tạo cán bộ Chính trị.Diễn biến cao trào“Kháng Nhật cứu nƣớc” . . Hà Giang. ngay cả Hà Nội. Yên bái. trừng trị bọn Việt gian. tổng lí. ngay cả Hà Nội.2013 . cụ thể trƣớc mắt của nhân dân Đông Dƣơng lúc này và phát xít Nhật. Bắc. tiến tới Tổng k/n. + Hội nghị quyết định phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nƣớc” làm tiền đề cho cuộc Tổng k/n tháng Tám năm 1945. HS: . bao gồm các tỉnh: Cao Bằng. Lạng Sơn. Lạng đội VN tuyên truyền GPQ và Cứu quốc quân phối hợp với lực lƣợng chính trị của quần chúng giải phóng hàng loạt các châu. thành phố. + Ở nhiều thị xã. . + Ở Cao.UB quân sự CM Bắc Kì thành lập có nhiệm vụ chỉ huy và giúp đỡ quân sự các chiến khu miền Bắc. + Khu giải phóng trở thành căn cứ địa của cả nƣớc 93 . .Giữa lúc cao trào kháng Nhật dâng cao: + 15/4/1945. Tuyên Quang và một số vùng lân cận khác: Bắc Giang.Từ giữa tháng 3/1945 trở đi. quân sự. thành phố. . xã.Tại Cao.  Hãy trình bày diễn biến của cao trào “Kháng Nhật cứu nƣớc”. cụ thể trƣớc mắt của nhân dân Đông Dƣơng lúc này và phát xít Nhật. . quân sự.Giữa tháng 3/1945 ptrào k/n từng phần xuất hiện ở nhiều địa phƣơng.Khu giải phóng Việt Bắc thành lậ(4/6/1945).UB lâm thời khu giải phóng thành lập đã thi hành 10 chính sách lớn của VMinh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân. Bắc Cạn. Việt Minh đã trừ khử bọn tay sai đắc lực của địch. Hội nghị quân sự CM Bắc Kì họp quyết định thống nhất các lực lƣợng vũ trang VN thành VN GPQ. . Phú thọ. + Ở nhiều địa phƣơng quần chúng CM đã cảnh cáo bọn quan lại. . . Lạng đội VN tuyên truyền GPQ và Cứu quốc quân phối hợp với lực lƣợng chính trị của quần chúng giải phóng hàng loạt các châu.UB quân sự CM Bắc Kì thành lập có nhiệm vụ chỉ huy và giúp đỡ quân sự các chiến khu miền Bắc và giúp đỡ chiến khu về mặt quân sự. + Hội nghị quyết định phát động 1 cao trào “Kháng Nhật cứu nƣớc” làm tiền đề cho cuộc Tổng k/n tháng Tám năm 1945. tiến tới Tổng k/n. Vĩnh Yên. cƣờng hào cố ý chống lại CM. Thái Nguyên. .

Bắc. Đảng ta đã kịp thời đƣa ra khẩu hiệu: “Phá kho thóc. nạn đói khủng khiếp xảy ra ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì . giải quyết nạn đói”. .Phong trào cách mạng trong cả nƣớc đang cuồn cuộn dâng cao. Củng cố: Em hãy trình bày về hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh. quần chúng tham gia rất đông đảo với khí thế tiền khởi nghĩa. đó là hình ảnh thu nhỏ của nƣớc VN mới.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . trƣớc ngày Tổng khởi nghĩa. Lạng. 5.Uỷ ban lâm thời khu giải phóng thành lập đã thi hành 10 chính sách lớn của Việt Minh . GV kết luận : Nhƣ vậy. RÖT KINH NGHIỆM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ký Duyệt Tuần 24 Tiết 27 Ngày soạn : 31/01/2010 Ngày dạy : 03/02/2010 § 23 TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 94 .Dặn dò: : HS về nhà chuẩn bị bài 23 tìm hiểu: “ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nƣớc VNDCCH”  Lệnh tổng khởi nghĩa đƣợc ban bố trong tình hình thế giới và trong nƣớc nhƣ thế nào ?  Giành chính quyền ở Hà Nội ra sao ?Giành chính quyền trong cả nƣớc diễn ra nhƣ thế nào ?  Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng thánh Tám ? VI. 4. Thái. Hà. quyết liệt trong toàn quốc với khí thế đoạt chính quyền . Tuyên).38: Khu giải phóng Việt Bắc (Cao.Ptrào CM trong cả nƣớc đang cuồn cuộn dâng cao. diễn biến). giải quyết nạn đói”. .2013 và đó là hình ảnh thu nhỏ của nƣớc VN mới. nạn đói khủng khiếp xảy ra ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì. GV giới thiệu H. . thành lập. Hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh. cao trào kháng Nhật cứu nƣớc đã diễn ra rất sôi nổi. Bầu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nƣớc báo trƣớc giờ hành động quyết định sắp đến. quần chúng tham gia ptrào đánh chiếm kho thóc của giặc Nhật chia cho dân nghèo. Cao trào kháng Nhật cứu nƣớc ( Hoàn cảnh. Đảng ta đã kịp thời đƣa ra khẩu hiệu: “Phá kho thóc.

3. + Phát xít Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện (9/5/1945). TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƢỢC BAN BỐ. nƣớc VN Dân chủ Cộng hòa ra đời.Chiến tranh thế giới lần thứ 2 sắp kết thúc.Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng tám năm 1945. Tƣờng thuật lại diễn biến của CM tháng tám. + Châu Âu: Phát xít Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện (9/5/1945). Hoàn cảnh : . Ổn định lớp: 2.Giúp HS nắm đƣợc khi tình hình thế giới diễn ra vô cùng thuận lợi cho CM nƣớc ta. quyết định tổng 95 GHI BẢNG I . Kỹ năêng: . HS: Học bài và xem trƣớc bài ở nhà.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . II.CHUẨN BỊ: GV : . Kiểm tra bài cũ: Em hãy trình bày cao trào kháng Nhật cứu nƣớc ( Hoàn cảnh.Rèn luyện cho HS khả năng: sử dụng tranh ảnh lịch sử. hội nghị toàn quốc của Đảng đã họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ 14 15/8/1945.Lƣợc đồ Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945. + Châu Á: Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện (14/8/1945). Cuộc khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi ở thủ đô Hà Nội cũng nhƣ khắp các địa phƣơng trong cả nƣớc. Kiến thức: .2013 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƢỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I. Tƣ tƣởng: . + Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện (14/8/1945).Nghe tin phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Dạy bài mới: Giới thiệu bài : Tại sao đến năm 1941. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch HCM đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.Chiến tranh thế giới lần thứ đang tới những ngày cuối cùng. * Trong nƣớc: . . Tài liệu đề cập tới sự lãnh đạo của Đảng. niềm tin vào sự thắng lợi của CM và niềm tự hào dân tộc. Đảng ta lại chủ trƣơng thành lập MTVM? Sự phát triển lực lƣợng CM sau khi mặt trận ra đời? Đảng ta đã làm gì để thúc đẩy cao trào CM phát triển? HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1: GV yêu cầu HS đọc mục 1 và hỏi:  Em cho biết: Lệnh tổng khởi nghĩa đƣợc ban bố trong hoàn cảnh nào? HS: . III. . lãnh tụ HCM. diễn biến) 3.Giáo dục HS kính yêu Đảng . . 1.Đảng ta nhận định thời cơ tổng khởi nghĩa đã .Ảnh: Cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945).Tập dƣợt phân tích đánh giá sự kiện lịch sử. Ảnh: Chủ tịch HCM đọc TNĐLập ((2/9/1945) . 2.

. 2.Sau đó Hồ Chí Minh gửi thƣ kêu gọi đồng bào cả nƣớc đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền . cao trào kháng Nhật cứu nƣớc đang nổ ra rất quyết liệt. .Ngày 14 15/8/1945.Quốc dân đại hội tán thành lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng. tôn giáo.Sau khi Nhật đảo Hoạt động 2: GV yêu cầu HS đọc mục 2 và hỏi: chính Pháp (9/3/1945).Chiều 16/8/1948. .Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào (16/8/1945). tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân.Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.Chiều 16/8/1948.. . 3/9/1945 quân đồng minh sẽ vào ĐD tƣớc khí giới quân Nhật.UB khởi nghĩa đƣợc thành lập và ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Ở trong nứơc.Sở dĩ Đảng ta ban bố lệnh tổng k/n 14/8/1945 là vì lúc đó phát xít Nhật đã bị tiêu diệt. Nội diễn ra nhƣ thế nào? HS : Ở Hà Nội.Lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng (Chính phủ Lâm thời sau này). Quốc dân đại hội: . theo tinh thần công pháp quốc tế.. đồng chí Võ Nguyên Giáp dẫn đầu 1 đoàn quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên.Nhƣ vậy. đoàn thể.Sau đó HCM gửi thƣ kêu gọi đồng bào cả nƣớc đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. . thuộc đủ các dân tộc. . vì sao Đảng ta ban bố lệnh Tổng k/n 14/8/1945. kẻ thù cũ đã gục.gồm đầy đủ đại biểu của 3 xứ. . . Đảng ta đã làm gì để tiến tới Tổng k/n giành chính quyền? HS: .Lần đầu tiên HCM ra mắt các đại biểu toàn dân. .Đại hội nhất trí tán thành lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng. . chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ lực lƣợng. II. . Bọn giặc Nhật ở Đông Dƣơng hoang mang dao động đến cực điểm (nhƣ rắn mất đầu). sau khi Nhật đảo chính Pháp . GV hƣớng dẫn HS thảo luận theo nhóm và sau đó tổng kết: . . .Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào (16/8/1945).Lập UB Dân tộc giải phóng (Chính phủ Lâm thời sau này) do HCM làm Chủ tịch. Nhƣ vậy thời cơ tổng k/n đã chín muồi.Quần chúng hăng hái (9/3/1945). . đồng chí Võ Nguyên Giáp dẫn đầu một đoàn quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên . không khí CM ở Hà Nội rất sôi động .Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.Uûy ban khởi nghĩa đƣợc thành lập và ra quân lệnh số 1 . . .2013 khởi nghĩa trong cả nƣớc giành chính quyền trƣớc khi quân đồng minh vào. Hội nghị toàn quốc của Đảng : . 3 . kẻ thù mới là quân đồng minh chƣa vào. GIÀNH CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI . đến.  Theo em. gia nhập các tổ chức cứu 96 . hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nƣớc .  Sau khi lệnh tổng k/n ban bố. .  Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại thủ đô Hà không khí CM ở Hà Nội rất sôi sục . tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

25/8/1945. -Tối 15/8/1945.Việt Minh thẳng tay trừ khử bọn Việt gian thân Nhật. HS: . . quân Nhật không dám chống lại. + Bài hát “Tiến quân ca” lần đầu tiên đƣợc hát vang. . + Các đội tuyên truyền xung phong hoạt động khắp thành phố. không khí gấp rút k/n lan rộng khắp cả nƣớc. .Hà Nội k/n thắng lợi: 19/8/1945 sau đó k/n cả nƣớc lan nhanh nhƣ một dây thuốc nổ. . nhiều xã.Hà Nội k/n thắng lợi: 19/8/1945. đội tuyên truyền giải phóng quân của Việt Minh đã diễn thuyết công khai.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . huyện thuộc một số tỉnh đã nối tiếp nhau chớp thời cơ giành chính quyền. . các tỉnh còn lại ở Nam bộ giành chính quyền. Hà Nội tràn ngập khí thế CM.Từ 25  28/8/1945. -Tối 15/8/1945.2013 + Các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên hăng hái gia nhập các tổ chức cứu quốc và tự vệ chiến đấu. Hà tĩnh.Từ đầu tháng 8/1945.Trƣớc khí thế mạnh mẽ.Từ đầu tháng 8/1945.Từ 14 18/8/1945. Bảo Đại thoái vị 30/8/1945. . quyết liệt của quần chúng. .K/n ở Hà Nội hoàn toàn thắng lợi (chiều 19/8/1945). chính quyền bù nhìn thân Nhật bị lung lay tận gốc rễ.Sau đó. không khí gấp rút k/n lan rộng khắp cả nƣớc. . đội tuyên truyền giải phóng quân của Việt Minh đã diễn thuyết công khai. . hàng chục vạn quần chúng kéo về quảng trƣờng nhà hát lớn thành phố dự mít tinh do Việt Minh tổ chức. . nhiều nơi đã khởi nghĩa giành chính quyền .39 SGK về cuộc mít tinh ở nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945). kêu gọi khởi nghĩa ở 3 rạp hát lớn trong thành phố. truyền đơn . . . . . GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƢỚC . . cuộc mít tinh nhanh chóng biến thành biểu tình. quần chúng chia nhau đi các ngả chiếm cơ quan của chính quyền bù nhìn. .Sau đó. hàng chục vạn quần chúng kéo về quảng trƣờng nhà hát lớn thành phố dự mít tinh do Việt Minh tổ chức. Hải Dƣơng.K/n thắng lợi ở Hà Nội (chiều 19/8/1945). 97 quốc và tự vệ chiến đấu. Hoạt động 3: GV yêu cầu HS đọc mục 3 và hỏi:  Em hãy trình bày cuộc Tổng k/n giành chính quyền trong cả nƣớc.Việt Minh thẳng tay trừ khử bọn Việt gian thân Nhật. cuộc mít tinh nhanh chóng biến thành biểu tình.Từ 14 18/8/1945.23/8/1945. biểu ngữ kêu gọi k/n xuất hiện khắp nơi. + Đại biểu VMinh đọc tuyên ngôn và kêu gọi nhân dân đứng lên k/n giành chính quyền. . tuần hành. . Quảng Nam (18/8/1945).16/8/1945. quần chúng chia nhau đi các ngả chiếm cơ quan của chính quyền bù nhìn. kêu gọi khởi nghĩa. tuần hành.23/8/1945. Quảng Nam (18/8/1945). GV giới thiệu H. thị uy. .4 tỉnh giành đƣợc chính quyền sớm nhất cả nƣớc: Bắc Giang. Hà tĩnh. III. .4 tỉnh giành đƣợc chính quyền sớm nhất cả nƣớc: Bắc Giang. Sài Gòn k/n thắng lợi. . truyền đơn kêu gọi k/n xuất hiện khắp nơi. thị uy. -19/8/1945. Huế k/n thắng lợi.16/8/1945. Huế k/n thắng lợi. Hải Dƣơng. -Sáng 19/8/1945.

khai sinh ra nƣớc VNDCCH IV. . . kết hợp 98 . tài tình của Đảng và Chủ tịch HCM.Có sự lãnh đạo sáng suốt.Dân tộc ta có truyền thống đấu tranh kiên cƣờng bất khuất chống giặc ngoại xâm.Đƣa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành ngƣời làm chủ nƣớc nhà. * Quốc tế: .Thắng lợi cổ vũ mạnh mẽ đối với ptrào giải phóng dân tộc trên thế giới. với đƣờng lối cách mạng đúng đắn.  Nguyên nhân nào dẫn tới sự thắng lợi của CM tháng Tám 1945.Đây là thắng lợi đầu tiên của thời đại mới.Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với ptrào giải phóng dân tộc trên thế giới. khai sinh ra nƣớc VNDCCH. Sài Gòn k/n thắng lợi. chỉ trong vòng 15 ngày ( từ 14 28/8/1945).2013  Nhƣ vậy. Nguyên nhân thắng lợi: .Nó đập tan 2 xiềng xích nô lệ là thực dân Pháp và Phát xít Nhật hơn 80 năm qua và lật đổ chế độ phong kiến tồn tại dai dẳng hàng ngàn năm trên đất nƣớc ta. . * Trong nƣớc: . chúng ta đã tổng k/n thắng lợi trong toàn quốc. GV giới thiệu H.CM tháng 8 thành công là do dân tộc ta có truyền thống yêu nƣớc sâu sắc. tại quảng trƣờng Ba Đính lịch sử Chủ tịch HCM thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập.Khối đoàn kết dân tộc .Chiều 2/9/1945. Cho nên.Mở ra 1 kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập tự do.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Hoạt động 4: GV yêu cầu HS đọc SGK và hỏi:  Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc CM tháng Tám 1945. nửa phong kiến trở thành 1 nƣớc độc lập. Ý nghĩa lịch sử: a. 1. 2 . . phƣơng pháp CM bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang. -2/9/1945. . HS: . HS: . đã đấu tranh kiên cƣờng bất khuất từ ngàn xƣa vì độc lập tự do . khi đƣợc Đảng và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nƣớc thì nhân dân rất hăng hái hƣởng ứng. . Chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn độc lập. Quốc tế: .Từ 25  28/8/1945. . Trong nƣớc: .Nó mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập tự do.40: Chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trƣờng Ba Đính lịch sử ngày 2/9/1945. . các tỉnh còn lại ở Nam bộ giành chính quyền. b. Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CM THÁNG TÁM. 1 dân tộc nhƣợc tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.Đây là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhƣợc tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.Đƣa nƣớc ta từ 1 nƣớc thuộc địa. .Cách mạng tháng Tám thành công đã đập tan ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp và Phát xít Nhật -Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại dai dẳng hàng ngàn năm trên đất nƣớc ta.CM tháng 8 là sự kiện lịch sử trọng đại của CMVN. .25/8/1945.

phƣơng pháp cách mạng bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang.Diệt giặc đói . RÖT KINH NGHIỆM. từ k/n từng phần tiến tới tổng k/n trong cả nƣớc. tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. 4. K/n diễn ra ở Hà Nội nhƣ thế nào? d. .Tìm hiểu tình hình nƣớc ta sau Cách mạng tháng Tám nhƣ thế nào ? . giặc dốt và những khó khăn về tài chính nhƣ thế nào ? IV. từ k/n từng phần tiến tới tổng k/n giành chính quyền trong cả nƣớc. sau khi sau khi Liên Xô đã đánh gục đội quân Quan Đông của Nhật ở vùng Mãn Châu – Trung Quốc (hơn 1triệu quân tinh nhuệ . từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa trong cả nƣớc. . thông qua MTVM. . . ít đổ máu là nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi ( chúng ta đánh Nhật. ít đổ máu là nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. kết hợp với lực lƣợng chính trị và lực lƣợng vũ trang. Củng cố: a. đƣợc tạo dựng đến mức cao nhất. với đƣờng lối cách mạng đúng đắn. Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi CM tháng 8. kết hơp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.Đảng ta đã xác định phƣơng pháp cách mạng bạo lực.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .CM tháng 8 thành công diễn ra mau lẹ. 5. Lệnh tổng k/n đƣợc ban bố trong hoàn cảnh nào? b.Bƣớc đầu xây dựng chế độ mới ra sau ? . Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 24 tìm hiểu: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ký Duyệt 99 .xƣơng sống của quân Nhật).2013 giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. c. Em hãy nêu nội dung chính Hội nghị toàn quốc của Đảng (14/8/1945) và Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945).Có sự lãnh đạo sáng suốt.Cách mạng tháng Tám thành công nhanh chóng.

khắc phục khó khăn. thực hiện chủ trƣơng và biện pháp xây dựng chính quyền. chống nội phản. niềm tự hào dân tộc.Sử dụng tranh ảnh SGK.2013 Tuần 24 Tiết 28 Ngày soạn : 31/01/2010 Ngày dạy : 05/02/2010 CHƢƠNG IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN §24 CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946) I. . đã phát huy thuận lợi.CHUẨN BỊ GV : . đứng đầu là Chủ tịch HCM. Kiến thức: .Rèn luyện cho HS khả năng phân tích. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. 2.Sự lãnh đạo của Đảng.Cung cấp cho HS những hiểu biết về thuận lợi cơ bản cũng nhƣ khó khăn to lớn của CM nƣớc ta trong năm đầu của nƣớc VNDCCH. đánh giá tình hình đất nƣớc sau CM tháng tám và nhiệm vụ cấp bách trƣớc mắt trong năm đầu của nƣớc VNDCCH. II.Sách lƣợc đấu tranh chống ngoại xâm.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. bảo vệ chính quyền CM.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . tinh thần CM. Kỹ năêng: . 3. nhận định. Tƣ tƣởng: . HS : học bài và xem trƣớc bài ở nhà 100 . .

Kiểm tra bài cũ: a. HS: . Ổn định lớp: 2. trƣớc tiên nói đến những khó khăn về quân sự) HS: .Kinh tế: Kinh tế .Hậu quả của chính sách áp bức bóc lột Pháp. lạc hậu.Trên đất nƣớc ta lúc phá CM. Tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng phạm vị chiếm đóng.Từ vĩ tuyến 16 (Đà Nẵng) trở ra:20 vạn quân Tƣởng quân Tƣởng vào giải Giới Thạch vào miền Bắc tƣớc khí giới quân Nhật. lập bị đe dọa. + Miền Bắc: 20 vạn . ra sức chống . bị chiến tranh tàn phá nặng nề. TÌNH HÌNH  Em hãy trình bày tình hình nƣớc ta sau CM tháng 8 ( NƢỚC TA SAU CM THÁNG 8. nghèo nàn. theo sau giáp quân Nhật và bọn bọn Tƣởng là lực lƣợng các tổ chức phản động.2013 III. trên đất nƣớc ta lúc đó có 6 vạn quân Nhật chờ . + Miền Nam: một vạn .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . “ Việt dân Đảng và VN CM đồng minh hội. nhƣng 1 bộ phận của chúng đã theo lệnh đế quốc Anh. .Lợi dụng tình hình trên. Nhà  Những khó khăn về kinh tế của nƣớc ta thời kì này là nƣớc CM chƣa đƣợc củng cố. giải giáp quân đội Nhật. Tờ-rốt-kít bọn phản động trong các giáo phái ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp. đó có 6 vạn quân Nhật . lạc hậu. đánh lực lƣợng vũ trang của ta. bị .Nền độc lập bị đe dọa nghiêm trọng. 3 Dạy bài mới Giới thiệu bài mới: Thành quả mà cách mạng tháng Tám đạt đƣợc là những gì? Nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ nền độc lập chính quyền vừa giành đƣợc? Sau cách mạng tháng Tám nƣớc ta có khó khăn và thuận lợi gì? GHI BẢNG Hoạt động 1: I . VN Quốc “Việt Quốc”. “ Việt Cách” âm mƣu lật đổ chính quyền CM. .Nhà nƣớc CM chƣa đƣợc củng cố. còn gọi làø bọn Cách” âm mƣu lật đổ chính quyền cách mạng “Việt Quốc”. miền Nam: Đại Việt. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Pháp trở lại xâm lƣợc .Nền kinh tế nƣớc ta chủ yếu là nông nghiệp.Quân sự : quân đồng minh đã kéo vào nƣớc ta.Nhật đã làm hơn 2 triệu dân bị chết đói cuối 1944. thành lập chính quyền tay sai. Giành chính quyền trong toàn quốc diễn ra nhƣ thế nào? c. nghèo nàn. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của CM tháng 8 1945.Chỉ 10 ngày sau khi tổng k/n tháng 8 thành công. Em hãy trình bày lệnh Tổng k/n của Đảng đƣợc ban bố trong hoàn cảnh nào? b. .Chính trị : Nền độc . gì? HS: . .Lúc đó.  Em hãy trình bày những khó khăn về chính trị của nƣớc ta thời kì 1945 – 1946. giải giáp. đầu chiến tranh tàn phá 101 HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC . các lực lƣợng phản động CM ở nƣớc ta .Từ vĩ tuyến 16 trở vào: gần 1 vạn quân Anh mở đƣờng quân Anh mở đƣờng cho cho Pháp trở lại xâm lƣợc nƣớc ta.

.Văn hóa xã hội: Hơn 90% dân ta mù chữ. Hơn 2 triệu dân bị chết đói chƣa khắc phục đƣợc.2013 1945 chƣa khắc phục đƣợc. đồng bào . 102 . đê vỡ 9 tỉnh Bắc bộ. Chƣa bao giờ trên đất nƣớc ta lại có nhiều giặc ngoại xâm nhƣ thế này. biểu vào Quốc hội.Chúng ta tiến hành Tổng tuyển cử tự do trong nƣớc . + Nhà nƣớc chƣa kiểm soát đƣợc Ngân hàng Đông Dƣơng.. . . chúng ta chỉ chiếm đƣợc kho bạc với 1. . nƣớc ( 6/1/1946)..Công nghiệp đính đốn.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . Cho nên nƣớc ta trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. BƢỚC ĐẦU XÂY  Đảng và Chính phủ ta đã tiến hành những biện pháp gì DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI. GV tổng kết thảo luận: . tệ nạn xã hội tràn lan.Tài chính kiệt quệ: + Ngân sách nhà nƣớc hầu nhƣ trống rỗng. + Hơn 90% cử tri nƣớc đã đi bầu cử quốc hội.Hàng hóa khan hiếm giá cả tăng vọt. đã đi bầu cử. . Hoạt động 2: II. cờ bạc. trong đó gần 1 nửa số tiền là rách nát không thể lƣu hành đƣợc.230.Bầu đƣợc 333 đại Nam Bộ đã phải đổ máu trong cuộc Tổng tuyển cử này. Nạn đói khủng khiếp hoành hành. í GV cho HS thao luan nhom:  Tại sao nói: nƣớc VNDCCH ngay sau khi thành lập đã ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc? HS thảo luận nhóm.  Những khó khăn về văn hóa xã hội nhƣ thế nào? HS: . . rƣợu chè. nhà nƣớc non trẻ chƣa đƣợc củng cố.Ngày 8/9/1945.Các tệ nạn xã hội tràn lan: Mê tín dị đoan. + Bọn Tƣởng tung vào thị trƣờng các loại tiền mất giá trị vào nƣớc ta làm rối loạn tài chính.Hơn 90% dân ta mù chữ. chính trị. Hạn hán kéo dài làm cho 50% ruộng bỏ hoang. công nghiệp đính đốn. . .. để củng cố chính quyền CM? HS: . xã hội. Ngân sách trống rỗng. lần đầu tiên Tổng tuyển cử tự do trong cả .Nạn đói đe dọa đời sống nhân dân..Tiến hành Tổng .Ngày 6/1/1946.000 đ. tài chính kiệt quệ.Tháng 8/1945. nghiện hút.Sau CM tháng 8.Hơn 90% cử tri nƣớc nƣớc đƣợc tiến hành. cờ rƣợu chè. nghiện hút. Các tệ nạn xã hội tràn lan: Mê tín dị đoan.Chế độ thực dân phong kiến để lạihậu quả nặng nề.Ta không kiểm soát đƣợc Ngân hàng Đông Dƣơng (có độc hành phát hành giấy bạc). Chính phủ Lâm thời công bố lệnh Tổng tuyển cử tự do trong tuyển cử trong cả nƣớc. . bạc. nặng nề. í GVgiảng thêm: . .Nƣớc ta lúc đó gặp khó khăn về kinh tế. Hơn nữa. hàng hóa khan hiếm giá cả tăng vọt . đặc biệt là khó khăn về quân sự.

. . 10 ngày nhịn ăn 1 bữa. . + Phong trào thi đua sản xuất dấy lên ở các địa phƣơng. .Lập ban dự thảo hiến pháp và thông qua Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch HCM đứng đầu .Để giải quyết giặc đói.tổ chức thành từng đoàn giúp nông dân chống lụt. “ Ngày đồng tâm” để ngƣời có giúp ngƣời không. .“ Ngày đồng tâm” là các gia đính còn gạo ăn. Trung.41 về cử tri Sài Gòn đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa I rất hăng hái phấn khởi. Trung Bộ tiến hành bầu cử từ tỉnh đến xã để bầu ra Ủy ban hành chính các cấp.Ngày 2/3/1946. đăng kí với cán bộ VM. + Ra thông tƣ giảm tô. Mặt trận Liên Việt ra đời để mở rộng khối đoàn kết dân tộc. trật tự.Sáng 3/9/1945 Hồ Chủ tịch triệu tập Chính phủ lâm thời bàn cách giải quyết ba thứ giặc: giặc đói. cho vào hũ. + Chia lại ruộng công.Tăng gia sản xuất đƣợc đẩy mạnh.. DIỆT GIẶC ĐÓI.Bộ máy chính quyền mới đƣợc xác lập từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Trung Bộ tiến hành bầu cử từ tỉnh đến xã để bầu ra Ủy ban hành chính các cấp.Hƣởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch HCM nhân dân lập “Hũ gạo tiết kiệm”. đồng bào cả nƣớc hƣởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch HCM và noi gƣơng ngƣời. GIẶC DỐT VÀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH.“Hũ gạo tiết kiệm”. để tăng cƣờng khối đoàn kết dân tộc. . í GV minh họa thêm: .Lập “Hũ gạo tiết kiệm”. 103 . Việt gian chia cho nông dân nghèo.Không dùng gạo nấu rƣợu. Hoạt động 3:  Em hãy cho biết Đảng ta giải quyết giặc đói sau CM tháng 8 nhƣ thế nào? HS: . Quốc hội đã họp phiên đầu tiên ở Hà Nội. mỗi gia đính còn có gạo ăn. phục hóa. . Nam vào Quốc hội. . . . + Công nhân viên chức. đứng đầu là Chủ tịch HCM. cán bộ VM đi thu gom số gạo đó để giúp những ngƣời đang bị đói. . giảm tô và ra sắc lệnh giảm các loại thuế. Giải quyết giặc đói: . vui vẻ. mỗi bữa bớt 1 nắm gạo. . Chính phủ mới ra mắt quốc dân đồng bào. .Sau đó khắp Bắc.Hội liên hiệp Quốc dân VN đƣợc thành lập (gọi tắt là Hội Liên Việt). trí thức. .. .Tổ chức “ Ngày đồng tâm”. + Xác nhận thành tích của Chính phủ Lâm thời trong những ngày đầu xây dựng nƣớc VNDCCH.29/5/1946.Tăng gia sản xuất đƣợc đẩy mạnh.Sau đó khắp Bắc. giặc đốt và giặc ngoại xâm. .29/5/1946.Bộ máy chính quyền mới đƣợc xác lập từ trung ƣơng đến địa phƣơng.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . bộ đội. III.Ngày 2/3/1946. khai hoang. GV giới thiệu H. + Diện tích ruộng đất hoang hóa nhanh chóng đƣợc gieo trồng các loại cây lƣơng thực và hoa màu.Lập ban dự thảo hiến pháp. + Ra sắc lệnh bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý. khoảng 5  10 ngày.Chính quyền CM tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc. 1 . lấy số gạo đó ủng hộ những ngƣời đang bị đói. .2013 + Kết quả: Chúng ta đã bầu đƣợc 333 đại biểu đại diện cho khối đoàn kết Bắc. .

đến ngày 23/11/1946. Xây dựng “ Quỹ độc lập”.Ngày 23/11/1946. GV giải thích thêm: . 3. Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền VN. khó khăn về tài chính. .Các cấp đều phát triển mạnh.Vì vậy. sau 1 năm thực hiện.Ngày 8/9/1945. đứng đầu là Hồ Chủ tịch. . giải quyết đƣợc giặc đói. Ngƣời đề ra chủ trƣơng mở 1 chiến dịch xóa nạn mù chữ. . 20 triệu đồng vào quỹ độc lập và 40 triệu đồng vào quỹ đảm phụ quốc phòng.  Đảng và Chính phủ ta có những biện pháp gì để giải quyết khó khăn về tài chính? HS: . hơn 2.Ngày 8/9/1945. có những lúc tƣởng chừng không vƣợt qua đƣợc. chuẩn bị thực lực chống giặc ngoại xâm. Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền VN.Ngày 31/1/1946. . 2. Quốc hội quyết định cho lƣu hành tiền VN trong cả nƣớc. giặc dốt.Nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân. . 4. Nhƣng với nổ lực cao của Đảng. 97. Tại sao nói: Tình hình nƣớc ta sau cách mạng tháng Tám là “ Ngàn cân treo sợi tóc”? 104 . biết viết. . a. Quốc hội quyết định cho lƣu hành tiền VN trong cả nƣớc.Đổi mới cả nội dung và phƣơng pháp giáo dục bƣớc đầu đổi mới theo dân tộc dân chủ. Phát động “ Tuần lễ vàng”.Hƣởng ứng xây dựng “ Quỹ độc lập” và phong trào“ Tuần lễ vàng” do Chính phủ phát động đồng bào cả nƣớc hăng hái tham gia đóng góp tiền của. Giải quyết khó khăn về tài chính: .Để xóa nạn mù chữ. í GV kết luận : Nhƣ vậy.Hồ Chủ tịch đã nói: “Một dân tộc dốt là 1 dân tộc yếu”.5 triệu ngƣời biết đọc.805 lớp học. . vàng bạc.43: lớp học bình dân học vụ. nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân. Hồ Chủ tịch kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi nhân dân xóa nạn mù chữ.Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân. GV giới thiệu H.666 ngƣời tham gia dạy học. Hồ Chủ tịch kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi nhân dân xóa nạn mù chữ.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . sau CM tháng 8. . tình hình nƣớc ta rất khó khăn.2013  Đảng và Chính phủ ta có những biện pháp gì để giải quyết giặc dốt? HS: . chúng ta đã mở đƣợc 75. chúng ta đã giữ vững và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.Kêu gọi tinh thần đóng góp của dân .Sau “ Tuần lễ vàng”. Củng cố: BT1: Đánh dấu x vao ô mà em cho là đúng . .Ngày 31/1/1946. chúng ta đã thu đƣợc 70 kg vàng. Giải quyết giặc dốt: . í GV minh họa thêm : .

Đảng và Chính phủ ta đã có những biện pháp gì để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân và giải quyết những khó khăn về kinh tế. □ Vì thực dân Pháp để lại hậu quả nặng nề về văn hóa xã hội.2013 □ Sự xuất hiện của quân Tƣởng vào giải giáp quân Nhật và bọn “Việt Quốc”. □ Vì nền kinh tế nghèo nàn. Tài chính kiệt quệ. b. lạc hậu. □ Nhà nƣớc cách mạng chƣa đƣợc củng cố. bị chiến tranh tàn phá nặng nề. “ Việt Cách” âm mƣu lật đổ chính quyền cách mạng . □ Trên đất nƣớc ta lúc đó có 6 vạn quân Nhật. văn hóa ? 5. RÖT KINH NGHIỆM. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 24 (tiếp theo) tìm hiểu: “ Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ”(1945 – 1946)  Nhân dân Nam Bộ đã kháng chiến chống thực dân Pháp nhƣ thế nào sau khi chúng trở lại xâm lƣợc nƣớc ta?  Chúng ta có những biện pháp gì để chống thù trong giặc ngoài?  Trình bày nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946? IV.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ký Duyệt Tuần 25 Tiết 29 Ngày soạn : /2010 Ngày dạy : 2/2010 CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 105 . tài chính.

+ Triệt nguồn tiếp tế lƣơng thực của địch trong thành phố. tài chính. . rạng sáng ngày 23/9/1945.Quân dân SG sẵn sàng đứng lên đánh địch với nhiều hình thức phong phú. khắc phục khó khăn. Đảng và Chính phủ ta đã có những biện pháp gì để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân và giải quyết những khó khăn về kinh tế. Tại sao nói: Tình hình nƣớc ta sau CM tháng 8 là “ Ngàn cân treo sợi tóc”. thực dân Pháp chính thức trở lại xâm lƣợc nƣớc ta. Mở đầu cho chiến tranh xâm lƣợc nƣớc ta lần hai .Chúng đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn. I.Sử dụng tranh ảnh SGK. niềm tự hào dân tộc. . Ổn định lớp: 2. Hoạt động dạy và học: 1. . + Dựng chƣớng ngại vật và chiến lũy trên đƣờng phố. NHÂN DÂN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TRỞ LẠI XÂM LƢỢC. bãi thị.Sách lƣợc đấu tranh chống ngoại xâm. bãi khóa. Chúng đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn. đã phát huy thuận lợi. III.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Tƣ tƣởng: . .Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc. 3. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. b. + Tổng bãi công. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. đứng đầu là Chủ tịch HCM.Quân dân SG sẵn sàng đứng lên đánh địch bằng mọi vũ khí sẵn có trong tay với nhiều hình thức phong phú.2013 DÂN CHỦ NHÂN DÂN 1945 – 1946 (tiếp theo). 2. chống nội phản. Chính phủ và nhân dân ta có thái độ nhƣ thế nào trƣớc hành động xâm lƣợc của thực dân Pháp? HS: . II. thực hiện chủ trƣơng và biện pháp xây dựng chính quyền. 3 Giới thiệu bài mới:  23/9/1945. bảo vệ chính quyền CM. . tinh thần CM. nhận định. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1:  Đảng.Đầu tháng 10/1945.Đêm ngày 22.Chúng đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn. Kỹ năêng: .23/9/1945. . + Một loạt các nhà máy kho tàng của địch ở SG bị 106 GHI BẢNG IV.Sự lãnh đạo của Đảng. đánh giá tình hình đất nƣớc sau CM tháng tám và nhiệm vụ cấp bách trƣớc mắt trong năm đầu của nƣớc VNDCCH. thực dân Pháp chính thức trở lại xâm lƣợc nƣớc ta. Kiểm tra bài cũ: a. thực dân Pháp đƣợc thực dân Anh giúp đỡ đã quay trở lại xâm lƣợc nƣớc ta. văn hóa. .Rèn luyện cho HS khả năng phân tích. Kiến thức: . Đồ dùng dạy học: . Mục tiêu bài học: 1. .

đốt cháy tàu địch trên sông SG. + Lực lƣợng vũ trang của ta đột nhập sân bay Tân Sơn Nhất. . ... .. Trung ƣơng Đảng. đánh rộng ra các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. .Nhân nhƣợng cho . “ Việt Cách” chống phá ta ở miền Bắc. Hồ Chủ tịch đã phát động ptrào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến.2013 đánh phá. nhận tiêu tiền “quan kim”. + Gạt những Đảng viên CS ra khỏi chính phủ Lâm thời..Tích cực đối phó với âm mƣu mở rộng chiến tranh ra cả nƣớc. + Gạt những Đảng viên cộng sản ra khỏi chính phủ Lâm thời. Bộ Kinh tế. thuốc men. í GV giải thích thêm: 107 chúng đã phá đƣợc vòng vây xung quanh Sài Gòn .Trƣớc tình hình đó. tƣớng Lơ-cléc đến SG cùng lực lƣợng từ Pháp viện trợ mới sang đƣợc Anh.Đầu tháng 10/1945..Trong lúc chúng ta kháng chiến ác liệt ở miền Nam. . ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN TƢỞNG VÀ BỌN PHẢN CÁCH MẠNG .Lập tòa án quân sự để trừng trị bọn phản CM.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . . + Chúng đòi ta phải mở rộng Chính phủ. hơn 20 vạn quân Tƣởng và bọn “ Việt Quốc”. V.Chúng mở rộng đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. thực phẩm. . “ Việt Cách” chống phá chúng ta. Đảng đã phát động ptrào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. Chính phủ.Nhân dân Bắc Bộ và Trung Bộ thƣờng xuyên góp tiền bạc. GV giới thiệu H.Hàng vạn thanh niên nô nức lên đƣờng nhập ngũ. quần áo. .Trƣớc tình hình đó. thẳng tay trừng trị bọn ngoan cố.. Hoạt động 2:  Em hãy nêu những biện pháp đối phó của ta đối với quân Tƣởng và bọn tay sai? HS: .ủng hộ đồng bào Nam Bộ. + Chúng đòi ta phải mở rộng Chính phủ. .Để hạn chế sự phá hoại của bọn “ Việt Quốc”. thì ở miền Bắc hơn 20 vạn quân Tƣởng và bọn “ Việt Quốc”. “ Việt Cách” tay sai của Tƣởng tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội ta đồng ý nhƣợng cho chúng 70 ghế trong Quốc hội và 1 số ghế bộ trƣởng: Bộ Ngoại giao. . “quốc tệ”.Trong lúc chúng ta tiến hành kháng chiến ác liệt ở miền Nam. . phá khám lớn.Đồng thời nhân nhƣợng cho Tƣởng một số quyền lợi kinh tế cung cấp 1 phần lƣơng thực.. . . Nhật giúp đỡ. + Điện nƣớc bị cắt.Ta đã mở rộng Chính phủ nhƣợng cho chúng 70 ghế trong Quốc hội và một số ghế bộ trƣởng. Bộ Xã hội.Giam giữ những phần tử chống đối Chính phủ.Chính phủ ban hành một số sắc lệnh trấn áp bọn phản CM.44 “ Đoàn quân Nam tiến”‟ vào Nam chiến đấu rất hăng hái và nhiệt tình. . chúng đã pha 1đƣợc vòng vây xung quanh SG – Chợ Lớn..

Trƣớc tình thế đó.Sau khi thực dân Pháp chiếm đóng các đô thị ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ chúng chuẩn bị tấn công ra Bắc để thôn tính cả nƣớc ta. VI.Ngƣợc lại về phía Pháp.000 quân Pháp ra Bắc thay thế quân Tƣởng trong vòng 5 năm.Chính phủ ban hành một số sắc lệnh trấn áp bọn phản cách mạng . Tƣởng để cho Pháp thay thế ở miền Bắc Việt Nam để giải giáp quân Nhật. Cho nên ta phải nhƣợng bộ 1 số yêu sách của Tƣởng và bọn“ Việt Quốc”. HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ (6/3/1946) VÀ TẠM ƢỚC VIỆT – PHÁP (14/9/1946) . thái độ của Pháp ra sao? 108 Tƣởng một số quyền lợi kinh tế. . . chúng ta không muốn cùng 1 lúc đánh 2 kẻ thù là Pháp và Tƣởng.Chính phủ VNDCCH thỏa thuận cho 15. Pháp – Tƣởng đã thỏa thuận với nhau trong hiệp ƣớc Hoa Pháp (28/2/1946). tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lƣợng kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.Để tránh đụng độ với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. .Với Hiệp ƣớc này.2013 Trong lúc này.Chính phủ Pháp công nhận nƣớc VNDCCH là 1 nƣớc tự do.Pháp – Tƣởng đã thỏa thuận với nhau trong hiệp ƣớc Hoa .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . .  Sau Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.Sau Hiệp định Sơ bộ . quân đội. với Hiệp ƣớc này: Pháp trả cho Tƣởng một số tô giới của Pháp ở Trung Quốc và một số quyền lợi kinh tế khác. Cho nên với sách lƣợc khôn khéo. .  Nội dung Hiệp định sơ bộ 6/3/1946.Hai bên thực hiện ngƣng bắn ở Nam Bộ. . có Chính phủ. tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.Pháp (28/2/1946). lực lƣợng ta còn non yếu.  Em hãy trình bày nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946? HS: . tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán chính thức ở Paris. tránh đụng độ. . mỗi năm rút 1/5 số quân ấy về nƣớc.Ta chủ trƣơng hòa hoãn với Pháp để đuổi 20 vạn quân Tƣởng khỏi miền Bắc để chúng ta chỉ tập trung lực lƣợng đánh Pháp để có thời gian chuẩn bị lực lƣợng kháng chiến lâu dài.Chính phủ Pháp công nhận nƣớc VNDCCH là một nƣớc tự do. giao thiệp thân thiện với chúng để tập trung lực lƣợng chống Pháp ở miền Nam.VNDCCH thỏa thuận cho Pháp ra Bắc thay thế quân Tƣởng trong vòng 5 năm. Hoạt động 3:  Em hãy trình bày hoàn cảnh của chúng ta kí Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946? HS: .Tƣởng đƣợc Pháp trả lại 1 số tô giới của Pháp ở TQ và đƣờng xe lửa Vân Nam. . đƣợc Tƣởng cho phép quân Pháp ra miền Bắc giải giáp quân Nhật thay Tƣởng. . ta chủ trƣơng chủ động đàm phán với Pháp để nhanh chóng đuổi 20 vạn quân Tƣởng về nƣớc. . Đảng ta đã chủ trƣơng “Hòa hoãn với Tƣởng”. .Đính chỉ ngay chiến sự để đàm phán chính thức ở Paris. thẳng tay trừng trị bọn ngoan cố. . “ Việt Cách”. . nghị viện.Đƣợc vận tải hàng hóa qua cảng Hải Phòng vào Hoa Nam.

thực dân Pháp liên tiếp bội ƣớc. Lập Chính phủ Nam kì tự trị. IV. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109 . củng cố và xây dựng lực lƣợng. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 25 tìm hiểu : Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống td pháp (1946 – 1950). nhƣợng thêm cho Pháp 1 số quyền lợi về kinh tế để kéo dài thời gian hòa hoãn.  Em hãy trình bày về cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Củng cố: a.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Nhân dân Nam Bộ đã kháng chiến chống thực dân Pháp nhƣ thế nào sau khi chúng trở lại xâm lƣợc nƣớc ta? b. chuẩn bị kháng chiến lâu dài. ta có chủ trƣơng gì? . RÖT KINH NGHIỆM.Sau Hiệp định Sơ bộ /3/1946. Trình bày nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946? 5. 4. Chúng ta có những biện pháp gì để chống thù trong giặc ngoài? c. gây xung đột vũ trang ở Nam Bộ. chiến lâu dài.2013 . âm mƣu tách Nam Bộ ra khỏi VN.Ta kí với Pháp tạm ƣớc 14/9/1946. thực dân Pháp liên tiếp bội ƣớc.  Trình bày cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố Hà Nội (19/12/1946 17/12/1947). 6/3/1946.Ta kí tạm ƣớc 14/9/1946 để tranh thủ thời gian hòa hoãn kháng  Trƣớc tình hình thực dân Pháp liên tiếp bội ƣớc.  Nêu nội dung chính Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch. .

Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Đƣờng lối kháng chiến sáng tạo của Đảng và Chủ tịch HCM là đƣờng lối chiến tranh nhân dân. đánh giá những hoạt động của địch và của ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.Cung cấp cho hs những hiểu biết về nguyên nhân dẫn tới bùng nổ dân số chiến tranh ở VN (lúc đầu ở nửa nƣớc. . tự lực cánh sinh.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc.2013 Tuần 25 Tiết 29 Ngày soạn : /2010 Ngày dạy : 2/2010 CHƢƠNG V: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) I. Kỹ năêng: . trƣờng kì. vừa kiến quốc. kháng chiến toàn dân. nhận định. quyết định kịp thời phát động kháng chiến toàn quốc. tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. lòng tự hào dân tộc.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. Kiến thức: . 3. Tƣ tƣởng: . 110 . 2. sau đó trên phạm vi cả nƣớc). vừa kháng chiến. toàn diện. tinh thần CM. Mục tiêu bài học: 1.

liên tiếp gây xung đột vũ trang ở phố Tràng 6/3/1946 và Tạm ƣớc Tiền. củng cố xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân? c. bản đồ treo tƣờng” Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947”. thực dân Pháp gửi cho ta 2 tối hậu thƣ. chúng tập trung tiến công các cơ sở CM. Lạng Sơn. liên tiếp 19/12/1946 tại thôn Vạn Phúc (Hà Đông) quyết định phát gây xung đột vũ trang Hà động toàn quốc kháng chiến. liên tiếp tấn công các cơ .Giao quyền kiểm soát Hà Nội và Bộ Tài chính cho chúng. gây xung đột đổ máu ở cầu 14/9/1946. ngoài Bắc hết sức chống thực dân Pháp căng thẳng. thực dân Pháp Long Biên. Kiểm tra bài cũ: a. Chúng ta không còn con đƣờng nào khác là phải đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ độc lập. Em hãy trình bày tình hình nƣớc ta sau CM tháng 8. . liên tục bội ƣớc. b. Hải Phòng. .Chúng tuyên bố: Nếu không thì ngày 20/12/1946 chúng sẽ sở CM.Sau hiệp định Sơ bộ . nhƣng càng nhân nhƣợng thực dân Pháp càng lấn tới. gây ra sự thảm sát ở phố Hàng Bún Hà Nội. + Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. Đồ dùng dạy học: . tình hình trong Nam . Chúng ta đã đạt đƣợc những thành tích to lớn nào trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp? GHI BẢNG Hoạt động 1: I . Khiêu khích ta ở hành động. PHÁP XÂM LƢỢC thực dân Pháp liên tục bội ƣớc. CUỘC KHÁNG  Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ trong hoàn cảnh CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN nào? HS: . . Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. chúng . tiến hành xâm lƣợc nƣớc ta 1 lần nữa.18/12/1946. Thƣờng vụ BCH TW Đảng đã họp từ 18 Đầu 12/1946. * Kháng chiến toàn quốc . Hoạt động dạy và học: 1.Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng tranh ảnh. Lạng Sơn.Sử dụng tranh ảnh.Cuối 11/1946.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . chúng ta đã nhân nhƣợng. đánh chiếm Bộ tài chính. Chúng ta đã làm gì để giữ vững.Sau hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ƣớc 14/9/1946. tự do.18/12/1946. lƣợc đồ các chiến dịch và các trận đánh.Từ cuối 11/1946. Nội. nhằm BÙNG NỔ (19/12/1946). Hoàn cảnh: + Bắc Bộ: Chúng khiêu khích ta ở Hải Phòng. ý nghĩa).Đầu 12/1946. 111 HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC . . nội dung. căn cứ và vùng tự do của ta. lƣợc đồ trong SGK. 3 Giới thiệu bài mới: Chúng ta muốn hòa bình. Em hãy nêu nội dung lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến . *. bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám . buộc chúng ta giải tán lực lƣợng tự vệ chiến đấu. phá hoại Hiệp định. III. Trình bày Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 (Hoàn cảnh. xâm lược bùng nổ. II. thực dân Pháp gửi cho ta 2 tối hậu của Chủ tịch HCM (19/12/1946). Ổn định lớp: 2.Trƣớc tình thế đó. .2013 .

. + Từ 19/12/1946 17/12/1947.Dù phải gian lao kháng chiến.Cuộc chiến đấu giam chân địch trong các thành phố rất gay go. 1. Tại Nam Định. nếu nhân nhƣợng chỉ có thể là đầu hàng. giam chân chúng trong các thành phố. Cho nên dứng lên chống Pháp lúc đó là con đƣờng duy nhất của dân tộc VN lựa chọn. 2.Tối19/12/1946 Hồ Chủ tịch thay mặt TW Đảng và Chính phủ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. người trẻ.Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc là ta chủ động tiến công. bất kì đàn ông. TW và chủ lực ta rút lui lên chiến khu Việt Bắc an toàn.Trƣớc tình thế đó. phá cơ sở hạ tầng của chúng. nhƣng cũng rất kiên quyết đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc.Thực hiện nhiệm vụ giam chân địch trong thành phố để hậu phƣơng kịp thời huy động lực lƣợng kháng chiến.. . chúng ta không thể nhân nhƣợng hơn. Ai có súng. Huế.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .” GV cho HS đọc toàn văn Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch và phân tích thêm: Cho tới thời điểm đó. di chuyển kho tàng. điều đó trái với truyền thống dân tộcVN. giam chân chúng trong các thành phố từ 2 3 tháng để chủ lực ta rút lui lên chiến khu. í GV giảng thêm: 112 thƣ. Hoạt động 2:  Em hãy trình bày cuộc chiến đấu giam chân địch trong các thành phố (19/12/1946  3/1947) và ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu đó. dân tộc ta rất yêu hòa bình. Đà Nẵng. bao vây quân Pháp.Nội dung chủ yếu:“ Chúng ta muốn hòa bình. II. giao quyền kiểm soát Hà Nội và Bộ Tài chính cho chúng. chặn địch trên các tuyến giao thông.Ta chủ động tiến công địch.2013 . quyết liệt (từ 19/12/1946 17/12/1947). Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp xâm lược. quân dân Hà Nội đã diệt hàng ngàn tên địch. phá hủy nhiều phƣơng tiện chiến tranh.. Chính phủ trởlại căn cứ kháng chiến lâu dài. bất kì người già. HS: .. giam chân chúng tại Hà Nội và các thành phố. bảo vệ an toàn cho TW Đảng. đàn bà. công xƣởng về chiến khu. Đà Nẵng :Ta chủ động tiến công địch. dân tộc. đảng phái . . buộc chúng ta giải tán lực lƣợng tự vệ chiến đấu. dùng súng. nhƣng càng nhân nhƣợng thực dân Pháp càng lấn tới. Tại Hà Nội: . Không có gươm thì dùng cuốc xẻng.Tại Vinh: Ta buộc địch đầu hàng ngay từ những ngày đầu. gậy gộc. ta đẩy mạnh chiến tranh du kích. . Thƣờng vụ BCH TW Đảng đã họp từ 18 19/12/1946 tại thôn Vạn Phúc (Hà Đông) quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Ai có gươm dùng gươm .. thị xã để các cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực của ta rút lui lên chiến khu Việt Bắc an toàn. Hễ là người VN thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. . không chia tôn giáo. . Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. . . nhưng với 1 lòng kiến quyết hy sinh thì thắng lợi nhất định về dân tộc ta. chúng ta muốn nhân nhƣợng.Ở miền Nam.. CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ PHÍA BẮC VĨ TUYẾN 16.. Huế. + Tại Nam Định.

truyền lại cho các em. chuẩn bị lực lƣợng kháng chiến lâu dài.khi Hồ Chủ tịch đi thăm nƣớc Pháp về. bộ đội chủ lực. III. quândân Hà Nội nêu cao tinh thần quyết tâm chiến đấu với khẩu hiệu “Sống chết với thủ đô”. ta tích cực chuẩn bị cuộc kháng chiến. Trần Hƣng Đạo. TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO CUỘC KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI. đặc biệt là sau vụ xung đột ở Hải Phòng và Lạng Sơn (21/11/1946) công việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến ở Hà Nội đƣợc đẩy mạnh.Biểu dƣơng tinh thần chiến đấu của quân dân Hà Nội.Quân sự : mọi ngƣời dân từ 18 45 tuổi đều . bộ đội chủ lực.Quân sự: mọi ngƣời dân từ 18 45 tuổi đều tham gia dân phƣơng. mỗi căn nhà trở thành 1 pháo đài. . Hồ Chủ yịch đã gửi thƣ cho Trung đoàn thủ đô trong dịp tết Đinh Hợi (1947): “Các em là đội cảm tử. vải để đảm bảo nhu cầu ăn.Về chính trị: chia đất nƣớc thành 12 khu hành chính quân tham gia dân quân. . gạo.Từ cuối tháng11/1946. tinh tần quật cƣờng đó thông qua Hai Bà Trƣng.. Chính phủ và chủ lực của ta rút lui lên chiến khu an toàn. “Ăn no đánh thắng”. . chuẩn bị lực lƣợng kháng chiến lâu dài. Hoạt động 3:  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của ta đƣợc chuẩn bị nhƣ thế nào? HS: .Kinh tế: Chính phủ ban hành chính sách duy trì và phát triển sản xuất lƣơng thực với khẩu hiệu “Thực túc binh cƣờng”.Ta giữ Huế đƣợc 50 ngày. . Lý Thƣờng Kiệt. Chính phủ và chủ lực của ta rút lui lên chiến khu an toàn. máy móc. du kích hay bộ đội địa phƣơng. . “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”.Sau khi di chuyển hoàn thành. mỗi góc phố. chúng ta chuyển sang thời kì xây dựng lực lƣợng kháng chiến về mọi mặt. Nay các em gan góc tiếp tục tinh thần bất diệt đó. . phối thóc. .Tạo điều kiện thuận lợi để TW Đảng. . .Ở Liên khu I(nội thành Hà Nội). du sự. dự trữ phân phát triển sản xuất.  Theo em cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố có ý nghĩa gì? HS: Cuộc chiến đấu giam chân địch trong các thành phố để tạo điều kiện thuận lợi để TW Đảng. hàng hóa.2013 . thực phẩm lên chiến khu. . tự lập của dân tộc ta từ mấy nghìn năm để lại.Tở chức tản cƣ. . . Ý nghĩa: ..Cuối tháng10/1946. địch. lƣơng thực. thiết bị. vật liệu. để truyền lại cho nòi giống VNmuôn đời về sau”.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . vũ khí vũ khí tự tạo và lấy của tự tạo và lấy của địch.Nam Định ta vây hãm địch gần 3 tháng.Về chính trị : chia đất nƣớc thành 12 khu hành chính quân sự. mặc cho + Nha tiếp tế thành lập để 113 . kích hay bộ đội địa .Tổng di chuyển các kho tàng.Thực hiện “Tiêu thổ kháng chiến”. Các em là đại biểu tinh thần tự tôn. Các em cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. muối. quân.Kinh tế : Duy trì và + Nha tiếp tế thành lập làm nhiệm vụ thu mua.

đảm bảo nhu cầu ăn. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . Củng cố: a. Trình bày cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố Hà Nội (19/12/1946 17/12/1947). Nêu nội dung chính Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch. 5. toàn diện như thế nào? IV. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ký Duyệt 114 . RÖT KINH NGHIỆM. c. Em hãy trình bày về cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. b. 4. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 25 (tiếp theo) tìm hiểu :Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946 – 1950).Giáo dục: Bình dân học vụ tiếp tục phát triển.  Em hãy trình bày về chiến dịch Việt bắc thu – đông 1947 bằng lược đồ. mặc cho quân dân địa phƣơng.2013 quân dân địa phƣơng.Giáo dục : Bình dân học vụ tiếp tục phát triển .  Chúng ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân.

kháng chiến toàn dân. .2013 Tuần : 25 Tiết : 32 Ngày soạn : Ngày dạy : NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1946 – 1950 (tiếp theo) I. ngoại giao. Kỹ năêng: .Những thắng lợi mở đầu có ý nghĩa chiến lƣợc của quân dân ta trên các mặt chính trị. âm mƣu và thủ đoạn của thực dân Pháp trong những năm đầu của cuộc kháng chiến (1946 – 1950). văn hóa. Mục tiêu bài học: 1. III. Ổn định lớp: 2. Hoạt động dạy và học: 1. . tinh thần CM. Tƣ tƣởng: . Kiến thức: . kinh tế. tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. b. 115 .Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. lòng tự hào dân tộc. Đồ dùng dạy học: . bàn đồ các chiến dịch và các trận đánh. Kiểm tra bài cũ: a. vừa kháng chiến. quân sự. 2. 3. bản đồ treo tƣờng” Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947”. đánh giá những hoạt động của địch và của ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến. vừa kiến quốc. Nêu nội dung chính Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc. tự lực cánh sinh.Đƣờng lối kháng chiến sáng tạo của Đảng và Chủ tịch HCM là đƣờng lối chiến tranh nhân dân. toàn diện. giáo dục. II. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. lƣợc đồ trong SGK. trƣờng kì. Em hãy trình bày về cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. nhận định.Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng tranh ảnh.Sử dụng tranh ảnh.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .

2013 c. ngoại giao. 1 binh đoàn lính bộ từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Cạn.Đông1947. một binh đoàn hỗn hợp từ sông Hồng lên sông Lô  sông Gâm  thị xã Tuyên Quang hình thành gọng kìm phía Tây căn cứ Việt Bắcôt5 2. Quân dân ta chiến . Tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta. phân tích cho HS rõ chiến lƣợc “2 gọng kìm” đƣờng thủy và đƣờng bộ của địch kết hợp với lực lƣợng địch chốt giữ ở Bắc Cạn. Ngày 9/10/1947.000 vạn quân tinh nhuệ. chợ Đồn. . 116 GHI BẢNG IV .Cũng ngày 7/10/1947. .Ngày 9/10/1947. chúng ta đã tập hợp những phần tử Việt gian phản động. 1.  Em hãy trình bày diễn biến của chiến dịch Việt Bắc bằng lƣợc đồ. văn hóa. chợ Mới để nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt chủ lực của ta. kinh tế. chia thành 3 cánh quân mở cuộc tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc nhằm: + Phá tan cơ quan đầu não kháng chiến. hầu hết máy bay ở Đông Dƣơng. Khóa chặt biên giới Việt .Ngày 7/10/1947. HS: -Thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc với âm mƣu chiến lƣợc “Đánh nhanh. chợ Đồn. chúng cử Bô-la-éc sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dƣơng thay cho Đác-giăng-li-ơ. chợ Đồn. + Tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta.Cũng sáng 7/10/1947.Ngày 7/10/1947. 1 binh đoàn dù nhảy xuống Bắc Cạn.Thực hiện âm mƣu đó. . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1:  Em hãy trình bày âm mƣu và hành động của thực dân Pháp trong cuộc tiến công căn cứ địa Việt Bắc của ta.Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc . thắng nhanh” . chợ Mới.Trung để cô lập Việt Bắc.Thực hiện : .Bô-la-éc đã lập ra mặt trận quốc gia thống nhất. a.Để thực hiện âm mƣu chiến lƣợc “Đánh nhanh. GV dùng lƣợc đồ trình bày chiến dịch. Chiến dịch Việt Bắc Thu . ngăn chặn sự liên lạc giữa ta và quốc tế. . 3 Giới thiệu bài mới: Với đƣờng lối kháng chiến sáng tạo của Đảng và Chủ tịch HCM đã đạt đƣợc những thắng lợi mở đầu có ý nghĩa chiến lƣợc của quân dân ta trên các mặt chính trị. thắng nhanh” để phá tan đầu não kháng chiến của ta. 1 binh đoàn hỗn hợp đã ngƣợc sông Hồng lên sông Lô và sông Gâm lên thị xã Tuyên Quang  Chiêm Hóa Đài Thị hình thành gọng kìm phía Tây căn cứ Việt Bắc. + Khó chặt biên giới Việt Trung. Trình bày cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố Hà Nội (19/12/1946 17/12/1947).Chúng đã dùng 12. quân sự. tiến tới thành lập Chính phủ bù nhìn TW. chợ Mới.Tháng 3/1947. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . b. . 1 binh đoàn lính bộ từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Cạn . . . giáo dục thực dân Pháp lai âm mƣu tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. thắng nhanh” .“Đánh nhanh. 1 binh đoàn dù nhảy xuống Bắc Cạn . . Âm mƣu địch : . thực dân Pháp tiến hành tấn công lên Việt Bắc.

toàn diện.2013 HS: .  Sau chiến tranh Việt Bắc. quân dân ta hoạt động mạnh trên khắp chiến trƣờng toàn quốc. trên các hƣớng. đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.Đầu tháng 11/1947. ta phục kích chặn đánh địch ở đƣờng số 4. chia cắt phục kích trên con đƣờng Bắc Cạn  chợ Đồn.  Em hãy trình bày kết quả chiến dịch Việt Bắc. chia cắt. thực dân Pháp tăng cƣờng chính sách”Dùng ngƣời Việt trị ngƣời Việt. HS: -Sau thất bại Việt Bắc. nhƣ vậy 2 gọng kìm đƣờng bộ và đƣờng thủy của địch đã bị bẻ gãy. . . trƣờng kì. bẻ gãy từng gọng kìm của địch. . khắp các mặt trận. lấy chiến tranh nuôi chiến tranh nhằnm chống lại cuộc kháng chiến toàn dân.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .TW Đảng đầu não kháng chiến an toàn.Căn cứ địa Việt Bắc đƣợc giữ vững. Âm mƣu của địch: . Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện. bẻ gãy từng gọng kìm của địch. .Thực hiện chỉ thị của TW Đảng. V. công xƣởng. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân. Diễn biến: . Khe Lau. . .Sau 75 ngày đêm chiến đấu. thắng lớn ở đèo Bông Lau (30/10/1947). . 5 tàu chiến địch đã lọt vào trận địa phục kích của ta tại Đoan Hùng. a.Ở hƣớng Tây (gọng kìm đƣờng bộ). 2 tàu chiến và 1 ca nô của địch từ Chiêm Hóa về thị xã Tuyên Quang đã lọt vào trận địa phục kích của ta tại Khe Lau. cuộc kháng chiến của ta đƣợc đẩy mạnh nhƣ thế nào? 117 b. ta chặn đánh địch ở sông Lô . kho tàng đến nơi an toàn.Bộ đội chủ lực trƣởng thành nhanh chóng.Chúng thực hiện âm mƣu “ Dùng ngƣời Việt trị ngƣời Việt. Hoạt động 2:  Em hãy cho biết âm mƣu của thực dân Pháp ở Đông Dƣơng sau thất bại trong cuộc tấn công lên Việt Bắc thu – đông 1947. tự lực cánh sinh của ta. chúng ta đánh địch nhiều hƣớng. ta chủ động bao vây. ta thắng lớn. lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” 2.Tại Bắc Cạn. Đoan Hùng. .Căn cứ địa Việt Bắc thành “mồ chôn giặc Pháp “. chiến dịch Việt Bắc thắng lợi. .Thực hiện chỉ thị của TW Đảng.TW Đảng đầu não kháng chiến an toàn. ta vừa bí mật khẩn trƣơng di chuyển cơ quan TW Đảng và Chính phủ. thắng lớn ở đèo Bông Lau (30/10/1947). HS: .Cuối tháng 10/1947. . Kết quả: . toàn diện. + Vừa chặn đánh địch. . . chợ Mới. GV kết luận.Hƣớng Đông (gọng kìm đƣờng thủy). cô lập và đánh phục kích trên con đƣờng Bắc Cạn chợ Đồnchợ Mới.Tại Bắc Cạn: + Ta chủ động tiến hành bao vây. .Phối hợp với Việt Bắc.Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trƣởng thành. 1.chúng ta đánh địch nhiều hƣớng.Sau 75 ngày đêm chiến đấu.

. b. thay hệ thống giáo dục 12 năm bằng hệ thống giáo dục 9 năm. 1 loạt các nƣớc XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta.Tăng cƣờng lực lƣợng vũ tranh nhân dân. . . . VH . toàn diện nhƣ thế nào? 4. tại Nam Bộ lần đầu tiên Hội đồng nhân dân đƣợc hình thành từ tỉnh tới xã. tại Nam Bộ lần đầu tiên Hội đồng nhân dân đƣợc hình thành từ tỉnh tới xã và UB hành chính kháng chiến đƣợc củng cố và kiện toàn. kiên quốc đặt nền móng cho giáo dục dân chủ nhân dân. . . toàn diện. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 26 tìm hiểu : Bƣớc phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953). Chúng ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân. . Em hãy trình bày về chiến dịch Việt bắc thu – đông 1947 bằng lƣợc đồ. + Chủ trƣơng: Tăng cƣờng sức mạnh và hiệu lực của chính quyền dân chủ nhân dân. Chính phủ đề ra chủ trƣơng cải cách giáo dục phổ thông. + Tháng 6/1949. Kinh tế: + Ta chủ trƣơng phá hoại kinh tế địch vừa xây dựng và củng cố kinh tế kháng chiến.Ta thực hiện phƣơng châm” Đánh lâu dài” phá âm mƣu của địch. 118 . KT. .Kinh tế: phá hoại kinh tế địch. . ta chủ trƣơng cải cách giáo dục phổ thông. + Ngày 14/1/ 1950.Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân.Chính trị: Năm 1948.Tăng cƣờng sức mạnh và hiệu lực của chính quyền dân chủ nhân dân từ TW đến cơ sở.  Em hãy nêu những thắng lợi lớn về CT. Việt Minh và Liên Việt quyết định thống nhất 2 mặt trận từ cơ sở đến TW.Quân sự : vận động nhân dân vũ tr toàn dân và đẩy mạnh chiến tranh du kích. HCM thay mặt Chính phủ VNDCCH tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nƣớc nào tôn trọng độc lập. Tháng 6/1949.Chính trị. ngoại giao: + Năm 1948. Sau đó nhiều nƣớc đã đặt quan hệ ngoại giao với nƣớc ta. + Hƣớng giáo dục thực hiện: kháng chiến.Quân sự: ta chủ trƣơng động viên nhân dân vũ trang toàn dân và đẩy mạnh chiến tranh du kích. Củng cố: a.Giáo dục: + 7/1950. 3.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Giáo dục: 7/1950. chu quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của VN. Tăng cƣờng lực lƣợng vũ trang nhân dân.2013 HS: . GD 1951 1953.Ngoại giao: Năm 1950. quyết định thống nhất 2 mặt trận: Việt Minh và Liên Việt. . xây dựng và củng cố kinh tế kháng chiến.  Hãy nêu những thắng lợi quân sự liên tiếp của ta từ cuối 1950  đầu 1953.

Kiểm tra bài cũ: 3 Giới thiệu bài mới: 119 .Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . kinh tế – tài chính. giành thắng lợi toàn diện về chính trị . Sau chiến dịch Biên giới. III. bƣớc phát triển và thắng lợitoàn diện của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.2013 Tuần : 26 Tiết : 33 Ngày soạn : Ngày dạy : BƢỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 – 1953) I. đoàn kết Đông Dƣơng. trung du và rừng núi (sau chiến dịch Biên giới đến trƣớc Đông – Xuân 1953 -1954. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. .Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. Kỹ năêng: . tinh thần đoàn kết dân tộc. đánh giá những âm mƣu thủ đoạn của Pháp – Mĩ .Đế quốc Miõ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dƣơng. văn hóa – giáo dục.Cung cấp cho HS những hiểu biết về giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950. bản đồ treo tƣờng “ Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950”. II. các chiến dịch mở ra ở đồng bằng. nhận định. 2. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh . Hoạt động dạy và học: 1. Đồ dùng dạy học: . 3. niềm tự hào dân tộc. Tƣ tƣởng: . Pháp – Mĩ âm mƣu giành lại quyền chủ động chiến lƣợc đã mất. Ổn định lớp: 2. cuộc kháng chiến của ta đƣợc đẩy mạnh ở cả tiền tuyến và hậu phƣơng. đoàn kết quốc tế.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc. lƣợc đồ trong SGK.Sử dụng tranh ảnh.ngoại giao. tinh thần CM.

2013 Tuần : 26 Tiết : 34 Ngày soạn : Ngày dạy : BƢỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 120 .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .

III. Pháp – Mĩ âm mƣu giành lại quyền chủ động chiến lƣợc đã mất.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Cung cấp cho HS những hiểu biết về giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950. 2. . c. tinh thần CM. cuộc kháng chiến của ta đƣợc đẩy mạnh ở cả tiền tuyến và hậu phƣơng. 3.ngoại giao. KT. Hoạt động dạy và học: 1.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. Kỹ năêng: .Sử dụng tranh ảnh. VH ./ Đánh dấu x vào ô mà em cho là đúng. 4. Hãy cho biết trong những nhiệm vụ dƣới dây nhiệm vụ nào đƣợc Đại hội lần thứ II xác định là chủ yếu?  Nhiệm vụ chống phong kiến phái đƣợc thực hiện đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc. nhƣng làm từng bƣớc. niềm tự hào dân tộc. đoàn kết quốc tế. tinh thần đoàn kết dân tộc. có kế hoạch để vừa bồi dƣỡng lực lƣợng kháng chiến. nhận định. Cũng cố: a. bảo vệ hòa bình thế giới. Đồ dùng dạy học: .  Cả 3 ý trên đều đúng. đoàn kết Đông Dƣơng. 5. Mục tiêu bài học: 1. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 27 tìm hiểu : 121 ./. vừa giữ vững khối đại đòan kết dân tộc. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. đánh giá những âm mƣu thủ đoạn của Pháp – Mĩ . . các chiến dịch mở ra ở đồng bằng. Kiến thức: . kinh tế – tài chính. bản đồ treo tƣờng” Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950”. Em hãy nêu những thắng lợi lớn về CT.Đế quốc Miõ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dƣơng. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. GD 1951 1953. giành thống nhất . văn hóa – giáo dục.Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. trung du và rừng núi (sau chiến dịch Biên giới đến trƣớc Đông – Xuân 1953 -1954. Sau chiến dịch Biên giới.  Tiêu diệt thực dân pháp. KT. bƣớc phát triển và thắng lợitoàn diện của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tƣ tƣởng: . GD 1951 1953. đánh bại bọn can thiệp Mĩ . lƣợc đồ trong SGK. Ổn định lớp: 2. II. giành thắng lợi toàn diện về chính trị . Kiểm tra bài cũ: 3 Giới thiệu bài mới: a. b. Hãy nêu những thắng lợi quân sự liên tiếp của ta từ cuối 1950  đầu 1953. hòan tòan độc lập.  Xây dựng ở Lào và Cam-pu-chia mỗi nƣớc 1 Đảnh riêng phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nƣớc để lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi./ Em hãy nêu những thắng lợi lớn về CT.2013 CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1950 – 1953 (tiếp theo) I. VH .

Tuần : 27 Tiết : 35 Ngày soạn : Ngày dạy : CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kỹ năêng: 122 . “ kết thúc chiến tranh trong danh dự”. đoàn kết quốc tế.Cung cấp cho HS những hiểu biết về âm mƣu mới của Pháp – Mĩ ở ĐD trong kế hoạch Na-va (5/1953) nhằm giành thắng lợi quân sự quyết định. kế hoạch tác chiến Đông -Xuân 1953 – 1954 của nhằm phá kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ bằng cuộc tiến công chiến lƣợc Đông -Xuân 1953 – 1954 và bằng chiến dịch ĐBP (1954) giành thắng lợi quân sự quyết định. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và niềm tự hào dân tộc. Kiến thức: . 2.2013 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lƣợc kết thúc (1953 – 1954).Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc. Tƣ tƣởng: .  Nhóm 2: Trình bày những thắng lợi của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 bằng lược đồ. tinh thần CM. . đoàn kết với nhân dân ĐD.  Nhóm 3 : Nêu trình bày diễn biến và kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Chủ trƣơng. 3. Mục tiêu bài học: 1. tinh thần đoàn kết dân tộc.  Nhóm 1 : Em hãy cho biết âm mưu của Pháp trong việc thực hiện kế hoạch Na-va?.

xuân 1954: giữ thế phòng ngự chiến lƣợc ở miền Bắc. tiến công chiến lƣợc ở miền Nam. kinh tế 1951 1953 b. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp. Ổn định lớp: 2. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1: GV dẫn dắt: Sau 8 năm tiến hành chiến tranh xâm lƣợc Đông Dƣơng.Thức dân Pháp – Mĩ định xoay chuyển cục diện trên chiến trƣờng. hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ chuyển bại thành thắng.Kế hoạch thực hiện theo 2 bƣớc: + Bƣớc 1: Thu – đông 1953. Hãy nêu những thắng lợi quân sự liên tiếp của ta từ cuối 1950  đầu1953 3 Giới thiệu bài mới: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ cuộc tiến công chiến lƣợc Đông . III.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . II. văn hoá . Trên chiến trƣờng Pháp ngày càng rơi vào tình thế bị động phòng ngự.Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. Đƣợc sự thỏa thuận của Mĩ . * Âm mƣu : nhằm xoay chuyển cục diện trên chiến trƣờng.2013 .  Em hãy cho biết mục đích của kế hoạch Na-va? . chủ trƣơng kế hoạch chiến đấu của ta. lƣợc đồ SGK. Em hãy nêu những thắng lợi lớn về chính trị . Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ. chuyển lực lƣợng ra Bắc. Hoạt động dạy và học: 1. . chuyển bại thành thắng trong vòng 18 tháng . xuân 1954: giữ thế phòng . Đồ dùng dạy học: . Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống thức dân Pháp của nhân dân ta.Xuân 1953. Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5/1954) đã quyết định việc kết thúc chiến tranh. Kiểm tra bài cũ: a. GHI BẢNG I . + Bƣớc 2: Thu – đông 1954. .1954 đã chuyển sang giai đoạn kết thúc .Kế hoạch thực hiện theo 2 bƣớc: + Bƣớc 1: Thu – đông 1953. kết thúc chiến tranh trong danh dự. bản đồ treo tƣờng” Chiến dịch ĐBP 1954”.Sử dụng tranh ảnh.  Để cứu vãn tình thế Pháp đã làm gì? HS: Dựa vào sự viện trợ của Mĩ để kết thức chiến tranh trong danh dự. . Tinh thần chiến đấu của thực dân Pháp ngày càng suy sụp. Thực dân Pháp chuốc lấy tổn thất nặng nề về lực lƣợng quân sự và tiêu hao lớn về tài chính. thực hiện tiến công chiến lƣợc ở 123 . thiếu hẳn một lực lƣợng cơ động mạnh để đối phó với ta. giáo dục. nhận định. Pháp cử tƣớng Na-va sang làm Tồng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dƣơng.KN sử dụng bản đồ cuộc tấn công chiến lƣợc Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch ĐBP 1954.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. đánh giá những âm mƣu thủ đoạn chiến tranh của Pháp – Mĩ .

Đầu12/1953.2013 miền Bắc. buộc địch phải cho quân nhảy dù chốt giữ ĐBP.. Hoạt động 2:  Em hãy trình bày chủ trƣơng chiến lƣợc của ta trong chiến cuộc Đông – Xuân 1953 -1954. chuyển lực lƣợng ra Bắc . buộc chúng phải bị đọng phân tán đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ. + Ra sức tăng cƣờng lực lƣợng ngụy quân. giành thắng lợi quyết định.  Kế hoạch Na – va bƣớc đầu bị phá sản nhƣ thế nào? HS: .Phƣơng hƣớng chiến lƣợc: Tập trung lực lƣợng. tính chủ quan của Pháp khi thực hiện kế hoạch này. mở những cuộc tiến công lớn vào những hƣớng quan trọng về chiến lƣợc mà địch tƣơng đối yếu.  GV cho HS thảo luận nhóm rút ra nhận xét để thấy đƣợc tính chất ngoan cố. kết thúc chiến tranh . giành thắng lợi quyết định . tinh nhuệ ở đồng bằng Bắc Bộ. tiến công chiến lƣợc ở miền Nam. . giải phóng đất đai. Hành động: Tập trung 44 tiểu đoàn cơ động.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Để thực hiện âm mƣu trên Pháp có hành động gì? HS: + Tập trung 44 tiểu đoàn cơ động. 2. ta chiến thắng lớn ở Thƣợng 124 ngự chiến lƣợc ở miền Bắc. ta chiến thắng lớn ở Trung Lào. tiến công chiến lƣợc ở miền Bắc . “đánh ăn chắc. tinh nhuệ ở đồng bằng Bắc Bộ.Ta tiến hành một loạt các chiến dịch trên khắp các địa bàn chiến lƣợc quan trọng. GV: Đây là kế hoạch có quy mô lớn thể hiện sự cố gắng cuối cùng của thực dân Pháp có sự ủng hộ và giúp đỡ của Mĩ. chủ động. 1.. * Chủ trƣơng của ta : . . cơ động. kết thúc chiến tranh. trong chiến tranh xâm lƣợc Đông Dƣơng. giải phóng đất đai.52: Bộ Chính trị họp quyết định chủ trƣơng tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954. . khối quân cơ động tinh nhuệ ở đồng bằng Bắc Bộ bị ta căng ra mà đánh trên khắp các chiến trƣờng. nhằm tiêu diệt 1 bộ phận sinh lực địch. đánh chắc thắng”.Cuối 1/1954. . nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. linh hoạt”. GV giới thiệu H. tính nguy hiểm. Cuộc tiến công chiến lƣợc Đông – Xuân 1953 – 1954 .Phƣơng châm tác chiến ”tích cực. buộc chúng phải bị động phân tán đối phó với ta. .Phƣơng hƣớng chiến lƣợc : Tập trung lực lƣợng .Đầu 12/1953. II. tăng cƣờng lực lƣợng ngụy quân. mở những cuộc tiến công lớn vào những hƣớng quan trọng về chiến lƣợc mà địch tƣơng đối yếu. Cuộc tiến công chiến lƣợc Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử ĐBP 1954.ta đánh mạnh ở Lai Châu. + Bƣớc 2: Thu – đông 1954. HS: .Cuộc tiến công chiến lƣợc ĐôngXuân 1953 – 1954 của ta – bƣớc đầu .

Cuối1/1954.ta đánh mạnh ở Lai Châu. khối quân cơ động tinh nhuệ của địch ở đồng bằng Bắc Bộ đã buộc phải phân tán đối phó với ta trên khắp các chiến trƣờng. . Nam và phân khu trung tâm Mƣờng Thanh. Na-va quyết định xây dựng ĐBP là điểm quyết chiến chiến lƣợc. . ta chiến thắng lớn ở Trung Lào.ta thắng địch ở Bắc Tây Nguyên 3.53: hình thái chiến trƣờng trên các mặt trận Đông – Xuân 1953 – 1954. . Kế hoạch Na-va bƣớc đầu bị phá sản. ta chiến thắng lớn ở Thƣợng Lào. Oâi1 Hoạt động 3: . Tại sao ĐBP đƣợc xem là “ pháo đài bất khả xâm phạm”? HS: Pháp – Mĩ xây dựng cứ điểm này mạnh nhất ĐD. buộc chúng phải kéo quân từ đồng bằng Bắc Bộ lên chốt giữ Tây Nguyên.3/12/1953. làm phá sản kế hoạch Na-va.Ta kết hợp đánh địch ở mặt trận chính diện và sau lƣng địch ở khắp các chiến trƣờng.Mục tiêu: + Tiêu diệt lực lƣợng địch. b.12/1953. .2013 Lào.Đầu 12/1953. . Chiến dịch lịch sử ĐBP (1954): .ta thắng địch ở Bắc Tây Nguyên. + Giải phóng Tây Bắc.  Chủ trƣơng của ta trong chiến dịch ĐBP là gì? HS: .Pháp – Mĩ xây dựng cứ điểm này mạnh nhất ĐD. GV minh họa các chiến thắng của ta Đông – Xuân 1953 – 1954 trên bản đồ H.Cuối tháng 1 đầu 2/1954. í GV kết luận: Nhƣ vậy. Nam và phân khu trung tâm Mƣờng Thanh. Em có nhận xét gì về cuộc tiến công chiến lƣợc Đông – Xuân 1953 -1954 của ta. Vì sao thực dân Pháp chọn ĐBP để xây dựng thành một tập đòan cứ điểm mạnh nhất ĐD? .  GV cho HS thảo luận theo nhóm. chia thành 3 phân khu: Bắc. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . chúng bị giam chân ở rừng núi. .Cuối 1  đầu 2/1954.12/1953. Chủ trƣơng của ta: . gồm 49 cứ điểm. .Ta tiến hành 1 loạt các chiến dịch trên khắp các địa bàn chiến lƣợc quan trọng. buộc địch phải cho quân nhảy dù chốt giữ ĐBP. . gồm. 49 cứ điểm. ta quyết định mở chiến dịch ĐBP. ta quyết định mở chiến dịch ĐBP. . chia thành 3 phân khu: Bắc. Mục tiêu: Tiêu diệt lực 125 .ĐBP có vị trí chiến lƣợc quan trọng.Đầu 12/1953.

Chiến dịch bắt đầu từ 13/3  7/5/1954. binh lính địch ló đầu ra là bị ta bắn tỉa. chúng coi đây là “ Pháo đài không thể công phá”. hàng chục km đƣờng hầm đìch liền hàng chục chiếc hầm. lá cờ đỏ sao vàng bay trên nóc hầm của tƣớng Đờca-xtơ-ri. Kết quả: . là quyết chiến chiến lƣợc. nhƣng ta vẫn thắt chặt vòng vây. 17h30p 7/5/1954 tƣớng Đờ-ca-xtơ-ri cùng hàng vạn binh sĩ kéo cờ trắng ra hàng. + Đợt 3 (1/5  7/5/1954) ta đánh các căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam. GV giới thiệu H. GV kết luận: Nhƣ vậy.55: Bộ đội ta kéo pháo lên ĐBP rất gian khổ và H. Đặc biệt tối 6-5 ta đào dƣờng hầm tới tận đỉnh đồi A1 126 lƣợng địch. mỗi bên chiếm 1 nửa cao điểm. chia thành 3 đợt: + Đợt 1 (13/3  17/3/1954) ta tấn công địch ở phân khu Bắc. hai bên giành giật nhau từng tất đất. d. + Đợt 2 (30/3  26/4/1954) ta đồng lọat nổ súng vào các cứ điểm các phân hku trung tâm. Cuối cùng. và Độc Lập. Cuối tháng 4 ta bao vây ép chặt trận địa của địch. thiếu ăn và cả thuốc men. ta tiêu diệt gọn 2 cứ điểm Him Lam. Cuộc đánh chiếm đồi A1 và C1 diễn ra suốt 4 ngày đêm.3/12/1953. chia thành 3 đợt: + Đợt1 : (13/317/3/1954) ta đánh chiếm quân khu Bắc. c. HS trình bày trên lƣợc đồ. 56 chúng ta chiến thắng ở ĐBP. chúng phải chui rút trong công sự chật hẹp. Gv trì nh bày chiến dịch Điện Biên Phủ bằng lƣợc đồ . bẩn thủi. giải phóng Tây Bắc. Thực dân Pháp tặng thêm viện trợ và cho máy bay diên cuồng mén bom bắn phá liên tiếp vào chiến hào của ta. Diễn biến : Chiến dịch bắt đầu từ 13/3  7/5/1954. ta liên tiếp mở 1 loạt các chiến dịch. Na-va quyết định xây dựng ĐBP thành tập đoàn cứ điểm mạnh. sau chiến dịch Biên giới.2013  Em hãy trình bày chiến dịch ĐBP bằng lƣợc đồ. + Đợt 2 (30/3  26/4/1954) ta đánh chiếm cụm cứ điểm phía Đông Mƣờng Thanh. địch ở Bản Kéo ra hàng. sẵn sàng “nghiền nát “ chủ lực ta. GV giảng thêm: . Chúng ta đã giành đƣợc và giữ vững quyền chủ động trên chiến trƣờng chính Bắc Bộ. Ngày 17-3. trên khắp các địa bàn chiến lƣợc quan trọng. Trong 2 ngày.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Ta chủ trƣơng xây dựng một hệ thống hầm hào. + Đợt 3 (1/5  7/5/1954) ta đánh các căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam.

hàng vạn tên địch ra hàng. ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm. Chính phủ Pháp tiêu tốn vào cuộc chiến tranh này 3 ngàn tỉ Phơrăng.200 tên địch. Củng cố: a. .  Em hãy trình bày kết quả của chiến dịch ĐBP . tạo điều kiện thuận lợi cơ bả cho cuộc đấu tranh ngoại giao.pháo các loại.17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954 ta tiến công vào sở chỉ huy địch. Nhƣng cuối cùng chúng vẫn thất bại. í GV tổng kết: Cuộc tiến công chiến lƣợc Đông Xuân (1953-1954) với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh bại kế họach Nava của Pháp.6 tỉ đô la viện trợ Mĩ. 8 tổng chỉ huy quân đội Pháp ở ĐD thua trận. Tại sao trƣớc khi đánh địch ở ĐBP ta lại mở 1 loạt các chiến dịch trƣớc đó? 4.bắt sống tƣớng Đờ-ca-xtơ-ri.Trong gần 2 tháng chiến đấu. góp phần làm cho 20 lần nội các Pháp dựng lên đổ xuống. hy sinh ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn nửa triệu quân xâm lƣợc Pháp. theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất? 127 .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .  Nhóm 1 và 2: Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của Hiệp định Giơ-ne-vơ về việc kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở ĐD. □ Cả 3 ý trên đúng. hàng ngàn xe quân sự. GV giảng thêm: Trải qua 9 năm chiến đấu gian khổ. hàng trăm máy bay. tàu chiến. . Loại khỏi vòng chiến đấu 16. □ Thay dần pháp bằng quân Mĩ. 3. b. phá hủy 62 máy bay và toàn bộ phƣơng tiện chiến tranh. c. 2. bắt sống tƣớng Đờ-ca-xtơ-ri và bộ tham mƣu của chúng. Em hãy cho biết âm mưu của Pháp trong việc thực hiện kế hoạch Na-va?. □ Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dƣơng trong vòng 18 tháng. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 27 ttìm hiểu : Cuộc k/chiến toàn quốc chống td Pháp xâm lƣợc kết thúc (1953 – 1954).2013 dừng 1 tấn thuốc nổ phá tan cao điểm nguy hiểm cuối cùng của thức dân Pháp. Trình bày những thắng lợi của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 bằng lƣợc đồ. Mĩ xoay chuyển cục diện chiến tranh.  Nhóm 3 và 4: Nêu ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống thực dân Pháp. □ Pháp Mĩ tăng cƣờng cộn g tác để kết thúc chiến tranh.

.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích.Ý nghĩa lịch sử. III. Ổn định lớp: 2.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc.2013 Tuần : 27 Tiết : 36 Ngày soạn : Ngày dạy: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC KẾT THÚC 1953 – 1954 ( tiếp theo) I. Kỹ năêng: . Hoạt động dạy và học: 1. II. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và niềm tự hào dân tộc. chủ trƣơng kế hoạch chiến đấu của ta. Kiểm tra bài cũ: 128 . đoàn kết quốc tế. tinh thần CM. đánh giá những âm mƣu thủ đoạn chiến tranh của Pháp – Mĩ . đoàn kết với nhân dân ĐD. nhận định. tinh thần đoàn kết dân tộc. KN sử dụng bản đồ cuộc tấn công chiến lƣợc Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch ĐBP 1954.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 2. Đồ dùng dạy học: Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. 3. nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống Pháp của nhân dân ta. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: .Giải pháp kết thúc chiến tranh ở ĐD bằng Hiệp định Giơ-neo-vơ (7/1954). Tƣ tƣởng: .

c. 129 . b. □ Thay dần pháp bằng quân Mĩ. □ Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dƣơng trong vòng 18 tháng. tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao. Trình bày những thắng lợi của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 bằng lƣợc đồ. □ Cả 3 ý trên đúng.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Mĩ xoay chuyển cục diện chiến tranh. Tại sao trƣớc khi đánh địch ở ĐBP ta lại mở 1 loạt các chiến dịch trƣớc đó? 3 Giới thiệu bài mới: Cuộc tiến công chiến lƣợc Đông Xuân (1953-1954) với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh bại kế họach Nava của Pháp. Em hãy cho biết âm mƣu của Pháp trong việc thực hiện kế hoạch Na-va?. □ Pháp Mĩ tăng cƣờng cộn g tác để kết thúc chiến tranh.2013 a.

.Pháp).Hiệp định đã chấm dứt chiến tranh.Bƣớc vào Đông Xuân 1953 – 1954 đồng thời với cụôc tiến công địch trên mặt trận quân sự. .  Hội nghị Giơ-neo-vơ diễn ra nhƣ thế nào? HS: . thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.Hai bên cùng ngừng bắn 1 lúc.2013 HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1:  Hội nghị Giơ-neo-vơ đƣợc triệu tập trong hoàn cảnh nào? Quan điểm của chúng ta ra sao? HS: .Lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.VN sẽ thống nhất nƣớc nhà thông qua cuộc tuyển cử tự do trong cả nƣớc 21/7/1956. .Các nƣớc tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nƣớc Đông Dƣơng là độc lập.21/7/1954. 2 bên thực hiện tập kết. Nội dung hiệp định: . .Anh . nếu thực dân Pháp thiện chí”.Cuộc đấu tranh rất gay gắt quyết liệt vì quan điểm của ta và Pháp không thống nhất. Ý nghĩa lịch sử: .  Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-neo-vơ là gì? HS: .  Hiệp định Giơ-neo-vơ có ý nghĩa lịch sử nhƣ thế nào? HS: . lập lại hòa bình ở ĐD.Cuối 1953.VN thống nhất nƣớc nhà thông qua cuộc tuyển cử 21/7/1956. lập lại hòa bình ở ĐD.Hiệp định Giơnevơ cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt chiến tranh xâm lƣợc của thực dân Pháp có sự can thiệp của Mĩ ở Việt 130 GHI BẢNG III . Hoàn cảnh: . Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng đƣợc kí kết. phái đòan Việt Nam do Phó thủ tƣớng kiêm Bộ trƣởng Bộ ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn dầu.Buộc thực dân Pháp rút . Khi k/hoạch Nava sắp tan vỡ Mĩ buộc hận lời đề nghị của Liên Xô triệu tập cuộc hội nghị ở Giơnevơ (Thụy Sĩ ) vào ngày 26-4 1954 bàn về việc lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng. . chủ quyền.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . chuyển quân.Hội nghị khai mạc 8/5/1954.Cuộc đấu tranh rất gay gắt quyết liệt vì quan điểm của ta và Pháp không thống nhất. ta mở thƣơng lƣợng đính chiến nhƣng bọn địch chƣa chấp nhận. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở ĐD. . 2. 2 bên thực hiện tập kết.Hai bên cùng ngừng bắn 1 lúc. Mĩ . . .Bƣớc vào Đông Xuân 1953 – 1954 ta vừa đấu tranh quân sự. ta mở cuộc tấn công trên mặt trận ngoại giao. dƣới sự kiểm soát của Ủy ban quốc tế. . .Tháng 1-1954 hội nghị ngoại trƣởng 4 nƣớc (Liên Xô. . thảo luận về vấn đề lập laị hòa bình ở Đông Dƣơng.21/7/1954. lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng. chuyển quân. chuyển giao khu vực. . 3. chuyển giao khu vực.Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố:”sẵn sàng thƣơng lƣợng. Hiệp định Giơne-vơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở ĐD đƣợc kí kết. vừa đấu tranh ngoại giao.Lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. . . dƣới sự kiểm soát của Ủy ban quốc tế.Các nƣớc tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nƣớc ĐD. và các nƣớc Đông Dƣơng. 1.

a. vững chắc. lực lƣợng dân chủ. nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống Pháp (1945 -1954). .Sự giúp đỡ của Trung Quốc. âm mƣu kéo dài mở rộng chiến tranh của Pháp – Mĩ bị thất bại. . mở rộng. Nguyên nhân thắng lợi: . Mĩ La Tinh  Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống thực dân Pháp? HS: Chủ quan: . quân sự đúng đắn. vững chắc.Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên XHCN. Có lực lƣợng vũ trang không ngừng lớn mạnh. . có hậu phƣơng rộng lớn.Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dƣơng . cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.Hiệp định này buộc thực dân Pháp rút quân về nƣớc.Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với đƣờng lối chính tri. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên XHCN.Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nƣớc. Đó là công pháp quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cớ bản của nhân dân Đông Dƣơng. lực lƣợng dân chủ. Có hậu phƣơng rộng lớn. quân sự đúng đắn.Thắng lợi này đã kết thúc ách thống trị gần 1 thế kỉ của thực dân Pháp trên đất nƣớc ta. . Hoạt động 2:  Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc k/c chống thực dân Pháp? HS: 1. Những nội dung chủ yếu của Hiệp định Giơ-ne-vơ về việc kết thúc chiến 131 .Kết thúc ách thống trị gần 1 thế kỉ của thực dân Pháp trên đất nƣớc ta. mở rộng. trƣớc hết là ở các nƣớc Á Phi. Khách quan: . . .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Cuộc k/c chống Pháp thắng lợi đã giáng đòn mạnh vào tham vọng xâm lƣợc và âm mƣu nô dịch của CN đế quốc.Giáng đòn mạnh vào tham vọng. Liên Xô.2013 Nam và ở Đông Dƣơng. góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa trên thế giới.Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 nƣớc Đông Dƣơng. . IV. b. . . sáng tạo.Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân. có mặt trận dân tộc thống nhất củng cố. Củng cố: Đánh dấu x vào ô mà em cho là đúng . 2. quân về nƣớc. Ý nghĩa lịch sử. 3. âm mƣu nô dịch của CN đế quốc. mặt trận dân tộc thống nhất củng cố. tiến bộ trên thế giới.Trong nước: . có lực lƣợng vũ trang không ngừng lớn mạnh. Quốc tế: .Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ CT với đƣờng lối chính tri. sáng tạo. âm mƣu kéo dài mở rộng chiến tranh của Pháp – Mĩ bị thất bại. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên CNXH làm cơ sở thống nhất nƣớc nhà. . Liên Xô.Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên CNXH làm cơ sở thống nhất nƣớc nhà.Sự giúp đỡ của Trung Quốc . tiến bộ trên thế giới. góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa trên thế giới.

/ Cơ hội “ngàn năm có một” để nhân dân ta nội dậy là trong khỏang thời gian nào? 2. □ Các nƣớc tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nƣớc ĐD là độc lập. □ Hai bên cùng ngừng bắn 1 lúc.2013 tranh và lập lại hòa bình ở ĐD. Nắm chắc các nội dung chính sau: 1. theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất? 4. 2 bên thực hiện tập kết. 4. nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp nhằm tìm lối thóat trong danh dự. lập lại hòa bình ở ĐD. □ Lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. □ Cả 3 ý trên đúng.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . □ Vì Mĩ quyết định loại Pháp và can thiện vào Đông Dƣơng. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài tiết sau làm bài kiểm tra 1 tiết. dƣới sự kiểm soát của Ủy ban quốc tế./ Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám. chủ quyền./ Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? 132 ./ Trình bày diễn biến và kết quả của chiến cuộc chiến lược Đông Xuân và chiến dịch Điện Biên Phủ? 6. sáng tạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện trong cách nạng tháng Tám như thế nào? 3. b. Nêu ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống thực dân Pháp./ Sự lãnh đạo kịp thời. Mĩ ngừng viện trợ cho Pháp. □ Vì sao chiến dịch Điện Biên Phủ. chuyển giao khu vực. b. □ VN sẽ thống nhất nƣớc nhà thông qua cuộc tuyển cử tự do 21/7/1956. chuyển quân./ Vì sao nói rằng chính quyền cách mạng sau ngày 2-9-1945 vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ? 5. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ./ Tại sao khẳng định chiến thắng Điện Biên phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến trnh xâm lƣợc D9ông Dƣơng? □ Vì chiến dịch Điện Biên Phủ làm phá sản tòan bộ kế hoạch Nava.

 Nêu những thành tựu cải tạo quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN ở miền Bắc.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Rút kinh nghiệm tiết kiểm tra.GV theo dõi HS khi kiểm tra. Đồ dùng dạy học: Đề kiểm tra photo. GV phát đề cho HS ghi tên vào đề. Hoạt động dạy và học: 1. Kỹ năêng: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận và làm bài chính xác II. . bù những kiến thức còn hỏng của HS. (Phần I)  Tình hình nước ta sau CM tháng 8 1945?  Nêu những thành tựu của ta trong cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế (1954 -1957).Thu bài kiểm tra.Giúp học sinh kiểm tra lại đƣợc sự nắm bắt nhận thức bài học. hệ thống kiến thức sau khi đã học tập. 4.Gíao viên kiểm tra đƣợc sự nhận thức của HS điều chỉnh nội dung và phƣơng pháp giảng dạy. . Mục tiêu bài học: 1. biết xử lí đề. . Kiến thức: . Kiểm tra số HS dự kiểm tra và nhắc nhở HS về quy chế kiểm tra. III. Ổn định lớp: 2. . đánh giá tiết kiểm tra. 3. nêu một số cần lƣu ý HS khi làm bài. xác định đề và vận dụng đƣợc kiến thức đã học.2013 Tuần : 28 Tiết :37 Ngày soạn : Ngày dạy : KIỂM TRA 1 TIẾT I.GV nhận xét. 3 . Tƣ tƣởng: Giáo dục tính trung thực khi kiểm tra. 2. đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965). Dặn dò: Học sinh về sọan bài 28 tìm hiểu : Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 133 .

Ngày 28-8-1945 cả nƣớc giành đƣợc chính quyền. b. 2) …………………………… Hiệp định Giơ-ne-vơ đƣợc kí kết. Câu 1: Cơ hội “ngàn năm có một” để nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền là khoảng thời gian: a. Ngày 19-8-1945 Hà Nội giành đƣợc chính quyền.) dƣới dây: a. c. Thúc đẩy thành lập chính quyền bù nhìn toàn quốc và nhanh chống kết thúc chiến tranh. b. 06-03-1946 c. Ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nƣớc Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Tiêu diệt bộ đội chủ lực và phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta. c. Câu 2 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chính thức bắt đầu từ ngày nào? a. 08 -09-1945 b. c. Sau khi Nhật đảo chính Pháp đến trƣớc khi Đồng minh vào nƣớc ta. Cả 3 ý trên đều đúng.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 134 . 18-12-1946 c. TRẮC NGHIỆM : (3 ĐIỂM) í Khoanh tròn vào chữ cái trƣớc câu trả lờiø đúng nhất. 17-12-1946 b. 22-12-1946 Câu 3 : Thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc nhằm những mưu đồ gì? a.2013 Trƣờng PTDT Tiểu Cần Họ và tên: Lớp: KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC MÔN : LỊCH SỬ 9 ĐIỂM Nhận xét của giáo viên I/. 21-07-1954 d. 07-05-1954 1) …………………………… Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc. đúng hay sai? Câu 5 : Thành công của Cách mạng tháng Tám thành công được đánh dấu bằng sự kiện: a. b. Khoá chặt biên giới Việt – Trung d. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến ngày 19-8-1945. Câu 6 : Điền mốc thời gian thích hợp đã cho vào chỗ khuyết (……. 19-12-1946 d.. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trƣớc khi Đồng minh vào nƣớc ta. Câu 4 : Chúng ta chủ động mở chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

Hiệp định Sơ bộ đƣợc kí kết.2013 3) …………………………. c 6 1d. Tuyên bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nƣớc. kinh tế. chính trị./ Nêu đầy đủ cụ thể diển biến và kết quả cũa chiến cuộc chiến lƣợc Đông Xuân và chiến dịch Đện Biên Phủ ./ TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Câu 1: Tại sao nói Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? Đảng và nhân dân ta đã đối phó với những khó khăn đó nhƣ thế nào? Câu 2: Trình bày diễn biến và kết quả chiến dịch Đông xuân và chiến dịch Điện Biên Phủ? ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 9 A. 4b B. 2 . 2 c. 4 đ 5. 3 d. Tuần : 28 Tiết : 38 Ngày soạn : Ngày dạy : CHƢƠNG VI: 135 ./ TỰ LUẬN : (7 điểm) 1/. 2c.. 3a..Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Nêu đƣợc tình hình nƣớc ta sau ngày 2-9 1945 để thấy đƣợc những khó khăn thử thách về quân sự. văn hóa-giáo dục. 4) …………………………. Nêu đƣợc những biện pháp khắc phục những khó khăn thử thách trên./ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 1 a. II.

I . I. miền Nam phải sống dƣới ách thống trị của bọn Mĩ – Diệm tiếp tục hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân. 3. nhận định. HS: Theo những điều khỏan trong Hiệp định.2013 VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. âm mƣu thủ đoạn của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn miền Nam .Về phía ta thực hiện nghiêm chỉnh HĐ. Đồ dùng dạy học: . miền Bắc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của CM dân tộc dân chủ nhân dân. CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT (1954 -1960) .Đất nƣớc tạm thời chia cắt thành hai miền. . tiến hành đấu tranhchống đế quốc Mĩ xâm lƣợc và chính quyền Sài Gòn. chuyển quân và giao chuyển khu vực. nguyên nhân của việc đất nƣớc bị chia cắt làm 2 miền với 2 chế độ chính trị. trong thời gian 300 ngày 2 bên phải ngừng bắn. .xã hội khác nhau. III. tập kết. . Mục tiêu bài học: 1. miền Nam thực hiện những nhiệm vụ của CM dân tộc dân chủ nhân dân.Sử dụng tranh ảnh trong sgk phóng to.Cung cấp cho HS những hiểu biết về tình hình nƣớc ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dƣơng. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM. Kiến thức: . miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên CNXH.Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. 136 GHI BẢNG I .Nhiệm vụ của CM miền Bắc và miền Nam trong giai đoạn từ 1954  1965. Kỹ năêng: . Kiểm tra bài cũ: Thông qua 3 Giới thiệu bài mới: Sau chiến thắng ĐBP. . 2. tình cảm ruột thịt Bắc Nam. TÌNH HÌNH NƢỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ ĐD VÀ MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT. khôi phục kinh tế và cải XHCN. đánh giá tình hình đất nƣớc.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Hiệp định Giơ-ne-vơ đƣợc kí kết.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. Nhiệm vụ chủ yếu của miền Bắc thời kì đầu xây dựng CNXH (1954 -1960) là hoàn thành cải cách ruộng đất. vừa bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ của cuộc CMXHCN. Hoạt động dạy và học: 1. kỉ năng sử dụng bản đồ chiến sự. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965).Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc gắn với CNXH . Ổn định lớp: 2. Tình hình đất nƣớc ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dƣơng . KHÔI PHỤC KINH TE Á. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1:  Em hãy trình bày tình hình nƣớc ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954. . II. Tƣ tƣởng: . nhiệm vụ CM 2 miền.

 Nhiệm vụ chung: ra sức ra sức xây dựng miền Bắc vững mạnh. 1. Chính phủ và Hồ CT về lại Thủ đô.2013 . .Thủ đô Hà Nội giải phóng 10/10/1954. . tạo điều kiện đƣa MB bƣớc sang giai đọan mới . Tuy vậy. 20 vạn nhân dân Thủ đô đã tiến hành cuộc mít tinh tại quảng trƣờng Ba Đính để chào đón Chủ tịch HCM. Hoạt động 2: GV giảng thêm thực trạng kinh tế của Miền Bắc sau năm 1954. . tháng 51954 Pháp rút khỏi Miền Bắc. đƣa Ngô Đính Diệm lên nắm chính quyền. một nửa đất nƣớc đƣợc giải phóng.Nhiệm vụ của cách mạng nƣớc ta trong thời kỳ mới là gì? HS: . Khẩu hiệu “Ngƣời cày có ruộng” đƣợc .Hoàn thành cải cách ruộng đất: Qua 5 đợt cải cách ruộng đất (cuối 1953 – 1956). chuyển sang nhiệm vụ CM XHCN. Đảng và chính phủ ta có những chu trƣơng gì để đƣa kinh tế đất nƣớc thóat khỏi tình trạng khó khăn? HS: đẩy mạnh cuộc vận động cải cách ruộng đất.Miền nam: có nhiệm vụ đấu tranh đờ thi hành đầy đủ Hiệp định Giơnevơ.Miền Nam: Mĩ vào thay chân Pháp. Kết quả: Ta đã thu đƣợc 81 ha ruộng đất. 1.5/1955 Pháp rút khỏi miền Bắc . chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân. . hòng chia cắt lâu dài nƣớc ta.8 triệu nông cụ. chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân. khôi phục kinh tế. cải thiện đời sống chống khủng bố đàn áp của địch. “Ngƣời cày có ruộng” đƣợc thực hiện. trong cải cách ruộng đất chúng ta còn mắc 1 số sai lầm đã kịp thời sửa sai. biến nƣớc ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dƣơng và Đông Nam Á. đòi tự do dân chủ. chuyển quân. GV cho HS xem ảnh: Nhân dân Hà Nội chào mừng TW Đảng. biến nƣớc ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ. 10 vạn trâu bò. ngày 10-10-1954 Pháp rút khỏi Hà Nội. đƣa Ngô Đính Diệm lên nắm chính quyền. Kết quả: thu đƣợc 81 ha ruộng đất. . Giai cấp địa chủ bị đánh đổ. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất.8 triệu nông cụ. cải tạo quan hệ sản xuất (1954 -1960).Miền Bắc: sau khi hòan thành nhiệm vụ chống đế quốc. .  Đất nƣớc ta bị tạm thời chia cắt thành 2 miền. chuyển giao khu vực. phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống phong kiến.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 1. đấu tranh đòi hòa bình độc lập và dân chủ trong cả nƣớc.Về phía Pháp: tuy vẫn cố trì hõan việc ngừng bắn. khôi phục kinh tế.Miền Nam : Mĩ vào thay chân Pháp. tiến tới Tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nƣớc. nhƣng trƣớc thái độ kiến quyết của chính phủ và nhân dân ta.Công cuộc cải cách ruộng đất mang lại kết quả nhƣ thế nào? HS: Miền Bắc đã tiến hành 5 đợt cải cách ruộng đất (cuối 1953 – 1956). GV giảng thêm: Ngày 1/1/1955. trên bản đồ VN: (Qủang Trị)Đây là ranh giới quân sự tạm thời 2 miền Nam Bắc. II . GV giới thiệu vĩ tuyến 17. hòng chia cắt lâu dài nƣớc ta. 10 vạn trâu bò. 137 hai bên tập kết.

nông cụ.Cuối 1957. .. 2.Khai phá ruộng hoang. số thợ thủ công gấp 2 lần trƣớc chiến tranh (1939). Xây dựng thêm: nhà máy cơ khí Hà Nội. tảho luận trong 2 phút. Giai cấp địa chủ bị đánh đổ. xí nghiệp do nhà nƣớc quản lí. hàn gắn vế thƣơng chiến tranh. + Thủ công nghiệp: .518 gia đính với10.Thƣơng nghiệp: Hệ thống mậu dịch và hợp tác xã mở 138 thực hiện. GV giảng thêm: Chúng ta đã tiến hành cải cách ruộng đất 3. í GV cho HS làm việc theo nhóm. Gồm 2. Thắng lợi này đã góp phần tích cực cho chúng ta khôi phục kinh tế. Tổng sản lƣợng lƣơng thực vƣợt 1939..Nhiều mặt hàng tiêu dùng đƣợc sản xuất. . miền Bắc có 97 nhà máy.động đến 1.Cuối 1957. . miền Bắc có 97 nhà máy. Hệ thống đê điều đƣợc hồi phục.  Em hãy trình bày những thành tựu khôi phục kinh tế. sắm thêm trâu bò. . Ý nghĩa: Bộ mặt nông thôn miền Bắc đổi mới. nạn đói kinh niên bị đẩy lùi. xí nghiệp mới. .. Giai cấp nông dân đƣợc gỉai phóng. .Cuối 1957 sản lƣợng lƣơng thực vƣợt 1939.Thủ công nghiệp: Nhiều mặt hàng tiêu dùng đƣợc sản xuất. Thắng lợi của cải cách ruộng đất tạo những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế.000 nhân khẩu. xí nghiệp do nhà nƣớc quản lí. sắm thêm trâu bò. Khối công nông liên minh đƣợc củng cố. mỗi nhóm trình bày thành tựu của từng nhành kinh tế. nạn đói kinh niên bị đẩy lùi. Hệ thống nông giang. Cuối 1957.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . hàn gắn vết thƣơng chiến tranh: + Nông nghiệp: . hàn gắn vết thƣơng chiến tranh ở miền Bắc (1954 1957)? HS đại diện mỗi nhóm bình bày cáy ý chính sau: .Khôi phục và xây dựng thêm các nhà máy.2013  Bộ mặt nông thôn miền Bắc đổi mới.Nông nghiệp : Nông dân hăng hái khai hoang. + Công nghiệp: . + Thƣơng nghiệp : .Công nghiệp: Khôi phục và mở rộng hầu hết các cơ sở công nghiệp lớn: mỏ than Hòn Gai.Khôi phục kinh tế. nông cụ.Hệ thống mậu dịch và hợp tác xã mở rộng để phục vụ nhân .700. bảo đảm nhu cầu tối thiểu cho ngƣời lao động. hàn gắn vết thƣơng chiến tranh. gỗ Cầu Đuống. số thợ thủ công gấp 2 lần trƣớc chiến tranh (1939). xi măng Hải Phòng.653 xã thuộc 22 tỉnh (trung du và đồng bằng).5 triệu ha r đất..Cuối 1957. đê đập đƣợc hồi phục.453.

năng suất thấp. .Giao thông vận tải: Khôi phục gần 700km đƣờng 700km đƣờng sắt. Bắc đã ra sức khắc phục khó khăn. chúng ta cải tạo . bước đầu phát triển văn hóa. Đƣờng hàng hàng ngàn km đƣờng không quốc tế đƣợc khai thông.Khôi phục gần . công thƣơng nghiệp tƣ bản tƣ doanh với nông nghiệp. Sự chiếm hữu tƣ nhân về lịêu sản xuất vẫn còn phổ bíên kinh tế cá thế chiếm tỉ lệ lớn.Cuối 1957. chữa và làm mới Xdựng lại và mở rộng nhiều bến cảng. nền kinh tế MB tuy có nhiều thay đổi nhƣng nền kinh tế cơ bản vẩn là nền kinh tế nông nghiệp phân tán.. An ninh trật tự được giữ vững. dân.An ninh quốc phòng đƣợc giữ vững và củng cố. . thủ 139 . lạc hậu lao động thủ công.Từ 1958  1960. Ý nghĩa:  Em hãy nêu rõ ý nghĩa lịch sử của những thành tựu . quốc phòng được củng cố”.1960? HS : Sau 3 năm (1954-1957) hòan thành cải cách ruộng đất. + Giao thông vận tải: . khôi phục kinh tế. chủ trƣơng cải tạo XHCN đối với các thành phần kinh tế cá th. miền Bắc tiến hành cải tạo 1960) XHCN. nhân dân.Cải tạo XHCN đối thủ công nghiệp. Trao đổi hàng hóa giữa các địa phƣơng phát triển.Cuối 1957.An ninh quốc phòng . miền Bắc có quan hệ ngoại giao với 27 nƣớc.. Ngoại thƣơng dần dần tập trung vào nhà nƣớc..Tạo tiền đề để chúng ta cải tạo XHCN.Đánh giá về thời kì này. miền Bắc có quan hệ ngoại giao với 27 nƣớc. theo định hƣớng XHCN đối với nông nghiệp.Giảm bớt khó khăn và cải thiện đời sống của của nhân dân. hàn gắn vết thương chiến tranh. lao động sản xuất thu được những thành tích to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế. Trao đổi hàng hóa giữa các địa phƣơng phát triển. Cải tạo quan hệ lực lƣợng lãnh đạo tòan bộ nề kinh tế quốc dân sản xuất bƣớc đầu  Em hãy nêu những thành tựu của miền Bắc đã đạt phát triển kinh tế – đƣợc trong thời kì cải tạo XHCN (1958 – 1960)? văn hóa (1958 – HS: . phát triển thành nền kinh tế quốc doanh làm 3. .2013 rộng để phục vụ nhân dân. nhân dân ta ở miền củng cố.Giảm bớt khó khăn và cải thiện đời sống khôi phục kinh tế? HS: . GV giảng thêm : . . giảm bớt khó khăn và dần dần cải thiện đời sống cho nhân dân ở cả miền đồng bằng và miền núi.Tạo tiền đề để . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đƣợc giữ vững và nói:” Trải qua thời gian sau 3 năm. sửa chữa và làm mới hàng ngàn km đƣờng ô tô.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . XHCN.Vì sao Đảng và Nhà nƣớc ta chủ trƣơng cải tạo quan hệ sản xuất trong những năm 1958. * . ô. sửa sắt.

GV giảng thêm: . + Vi phạm nguyên tắc “Tự nguyện. xây dựng bộ máy sản xuất mới. đời sống nhân dân đƣợc đảm bảo. cứ 100 ngƣời dân có 18 ngƣời đi học. sản xuất phát triển . đốt cháy giai đoạn. + Nguyên nhân sai lầm: chủ quan. .Sau 3 năm cải tạo chế độ ngƣời bóc lột ngƣời xóa bỏ. đời sống nhân dân đƣợc đảm bảo. cá thể. Mục đính của cải tạo quan hệ sản xuất theo định hƣớng XHCN ở miền Bắc là:  Tăng năng suất lao động làm ra nhiều của cải vật chất cho XH. từ 1958  1960 chúng ta đã căn bản hoàn thành cải tạo XHCN. 86% số hộ nông dân miền Bắc và trên 76 diện tích đã vào Hợp tác xã. sinh viên đại hạo tăng 4 lần. c. trong đó có 12% Hợp tác xã bậc cao. thủ công nghiệp nhỏ. đốt cháy giai đoạn. + Vi phạm nguyên tắc “Tự nguyện. HS chuyên nghiệp tăng 4 lần.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .  Phá bỏ bộ máy sản xuất cũ. 3.Nhƣ vậy. * Sai lầm: + Đồng nhất giữa cải tạo và xóa bỏ các thành phần kinh tế tƣ nhân. duy ý chí. Tình hình nƣớc ta sau CM tháng 8 1945? b. công thƣơng nghiệp tƣ bản tƣ doanh vận động những nông dân cá thể. thƣơng nhân  tham gia lao động tập thể trong các hợp tác xã. í GV kết luận: . GV hƣớng dẫn cho HS rút ra đƣợc sai lầm. dân chủ cùng có lợi” của hợp tác xã. duy ý chí. những thợ thủ công. + Không phát huy đƣợc tính chủ động. + Không phát huy đƣợc tính chủ động.Đến 11/1960. Củng cố: a. quốc doanh hoậc công tƣ hợp doanh.Sau 3 năm cải tạo chế độ ngƣời bóc lột ngƣời xóa bỏ. + Nguyên nhân sai lầm: chủ quan. . sáng tạo của ngƣời lao động. quốc doanh hoậc công tƣ hợp doanh. nóng vội.  khâu chính là hợp tác hóa nông nghiệp . những hộ thủ công. công bằng. 140 .2013 vận động những nông dân cá thể. sản xuất phát triển .Giáo dục: + Năm 1960. nóng vội. + 1960 so với 1957 HS phổ thông tăng 2 lần. tạo điều kiện bƣớc sang thời kì đầu xây dựng cơ sở vâït chất cho CNXH (1961 -1965). Nêu những thành tựu của ta trong cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế (1954 1957). cá thể. + Không nắm đƣợc quy luật kinh tế thời kỳ quá độ đã đồng nhất giữa cải tạo và xóa bỏ các thành phần kinh tế tƣ nhân. dân chủ cùng có lợi” của hợp tác xã. thƣơng nhân tham gia lao động tập thể trong các hợp tác xã. sáng tạo của ngƣời lao động. công bằng. hạn chế trong qaú trình cải tạo sản xuất .

 Trình bày về ptrào Đồng Khởi của nhân dân miền Nam (1959-1960). thƣơng nhân tham gia lao động tập thể trong các hợp tác xã. GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƢỢNG CÁCH MẠNG.Miền Nam thực hiện những nhiệm vụ của CM dân tộc dân chủ nhân dân. quốc doanh hoậc công tƣ hợp doanh 4.Trong việc thực hiện những nhiệm vụ đó. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965). Tƣ tƣởng: . 3.Hoàn cảnh. những hộ thủ công. (Phần II)  Em hãy trình bày về ptrào đấu tranh chính trị đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà của nhân dân miền Nam (1954 -1959). khuyết điểm. cả sai lầm. ý nghĩa lịch sử. Kỹ năêng: 141 . Kiến thức: .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 28 (tiếp theo)tìm hiểu : Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Tuần : 29 Tiết : 39 Ngày soạn : Ngày dạy : XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. nhân dân ở 2 miền đạt đƣợc những thành tựu to lớn. có nhiều ƣu điểm. nhất là trong lĩnh vực quản lí kinh tế – xã hội ở miền Bắc. 2. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM. diễn biến. kết quả. . TIẾN TỚI” ĐỒNG KHỞI” (1954 -1960) I. đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc gắn với CNXH .2013  Vận động những nông dân cá thể. (tt) III . tiến hành đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lƣợc và chính quyền Sài Gòn. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM. Mục tiêu bài học: 1. nhƣng cũng gặp không ít khó khăn. tình cảm ruột thịt Bắc Nam. yếu kém.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. GHI BẢNG III . Kiểm tra bài cũ: a. HS: . âm mƣu thủ đoạn của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn miền Nam .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . II. Tình hình nƣớc ta sau CM tháng 8 1945? b. Hoạt động dạy và học: 1. miền Nam vẫn phải sống ách thống trị của bọn Mĩ –Diệm. Ổn định lớp: 2. + Ta muốn tỏ rõ thiện chí hòa bình và thực hiện nghiêm chỉnh công pháp quốc tế. giữ gìn và phát triển lực lượng CM (1954 -1960).Mở đầu là “phong trào hòa bình” của trí thức và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn. Mĩ trở thành kẻ thù chính. kỉ năng sử dụng bản đồ chiến sự.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. nhóm khác nhận xét bổ sung.Đảng chủ trƣơng chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị. Mĩ nhảy vào miền Nam thay chân Pháp.  Em hãy trình bày diễn biến của ptrào đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam chống Mĩ –Diệm (1954 -1959).Sử dụng tranh ảnh. b. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ –Diệm giữ gìn và phát triển lực lƣợng CM. + Lực lƣợng so sánh giữa ta và địch chênh lệch. đánh giá tình hình đất nƣớc. III. bản đồ treo tƣờng” Phong trào Đồng Khởi” (1959 1960). nhận định. hòa bình trở lại ĐD. trực tiếp của nhân dân ta. Nhân dân miền Nam tiếp tục đấu tranh để hoàn thành CM dân tộc DC nhân dân. nhƣng 142 . Nêu những thành tựu cải tạo quan hệ sản xuất theo định hƣớng XHCN ở miền Bắc. Nêu những thành tựu của ta trong cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế (1954 1957). . nhƣng đất nƣớc ta vẫn bị chia cắt thành 2 miền: miền Bắc đi lên XHCN. lƣợc đồ SGK. tiến tới “Đồng Khởi ”(1954 -1960) 1. chuyển quân ra Bắc.Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. đòi hiệp thƣơng tổng tuyển cử thống nhất nƣớc nhà. ta chủ trƣơng đấu tranh chính trị ở miền Nam bởi vì: Theo tinh thần của Hiệp định: + Hầu hết các lực lƣợng của ta tập kết. . Đồ dùng dạy học: . . Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. Mĩ –Diệm tiến .2013 . nhiệm vụ CM 2 miền. 3 Giới thiệu bài mới: Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ đƣợc kí kết.11/1954. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1: í GV cho HS thảo luận nhóm: Trong hoàn cảnh nào Đảng ta chủ trƣơng chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị ở miền Nam? HS đại diện nhóm trả lời. Mĩ –Diệm tiến hành khủng bố.8-1954: “phong trào hòa bình” của trí thức và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn. c. GV giảng thêm: . Đấu tranh chống chế độ Mĩ –Diệm. Diễn biến: . đấu tranh đòi hiệp thƣơng tổng tuyển cử thống nhất nƣớc nhà.11/1954.

Trà Bồng (Quảng Ngãi ) . . 60% huyện ủy viên.  Em hãy trình bày diễn biến của phong trào “Đồng Khởi” ở miền Nam ? HS: . Đại Lộc (Quảng Nam). . chính thức đặt Cộng sản ngoài vòng pháp luật  cách mạng bị tổn thất. .Từ 1957 1959 Mĩ Diệm mở rộng chính sách “tố cộng” . . .. chúng chôn sống 21 ngƣời tại chợ Đƣợc.Đặc biệt là 5/1959. . Bắc Ái (Ninh Thuận).. 2. nhƣng phong trào vẫn tiếp tục dâng cao.17/1/1960.Chúng đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu ở chợ Đƣợc.2/1959. dân tộc.Ptrào đấu tranh của quần chúng lúc đầu lẻ tẻ: Vĩnh Thạnh (Bình Định). lan rộng các thành phố Huế.“diệt cộng” đòi các quyền lợi dân sinh dân chủ ptriển.. và các vùng nông thôn.400 Đảng viên . chúng cho ra đời bộ luật “phát xít 10 -59”. 70% chi ủy viên bị địch giết hại.8/1959. Hoạt động 2:  Phong trào “Đồng Khởi” của nhân dân miền Nam bùng nổ trong hoàn cảnh nào? HS: . chỉ rõ con đƣờng của CMMN: con đƣờng cách mạng bạo lực.Từ 1958 1959 Mĩ Diệm thẳng tay khủng bố CM cho nên mục tiêu và hình thức đấu tranh thay đổi.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . Vĩnh Trinh. .Dƣới ánh sáng Nghị quyết 15. ngày càng quyết liệt hơn... tàn bạo để buộc ta phải khuất phục. dƣời sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre.Phong trào chống “tố cộng” .“diệt cộng” đàn áp CM miền Nam. . .Từ 1957 1959 Mĩ Diệm mở rộng chính sách “tố cộng” .Nhƣ vậy. ptrào đấu tranh của quần chúng lúc đầu lẻ tẻ: Bác Ái (2/1959).Từ 1955 1958. kết hợp giữa bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang giành chính quyền . 9/10 cán bộ miền Nam bị tổn thất.Với “luật 10 -59” Mĩ Diệm đƣa ra khẩu hiệu “tiêu diệt tận gốc CNCS”. GV xác định trên bản đồ những đô thị có ptrào đấu tranh chính trị sôi nổi của quần chúng. đảng phái. Đà Nẵng.Đầu 1959 Nghị quyết 15 của TW Đảng. Diễn biến : . thu hút hàng triệu ngƣời tham gia gồm tất cả các giai cấp. hành khủng bố. Trà Bồng 8/1959.Quảng Trị chỉ còn 176/8. b. Nhƣng nhân dân miền Nam không còn con đƣờng nào khác hơn là đứng lên giành chính quyền. bọn Mĩ Diệm định dùng thủ đoạn dã man.Mâu thuẫn trong lòng XH miền Nam rất gay gắt.000 trên tổng số 6 vạn đảng viên. . dìm chết 42 ngƣời ở đập Vĩnh Trinh.Nam Bộ chỉ còn 5. .Liên khu V. GV phân tích thêm: . . Hoàn cảnh : .Tháng 7/1955 chúng bắn chết 92 dân thƣờng 1 lúc ở Hƣớng Điền.. “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. 143 . .Phtrào bắt đầu chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. chính thức đặt CS ngoài vòng pháp luật. . 40% tỉnh ủy viên.Từ 1958 1959 Mĩ Diệm thẳng tay khủng bố CM cho nên mục tiêu và hình thức đấu tranh thay đổi.“diệt cộng” đàn áp CM miền Nam. Phong trào “Đồng Khởi” (1959 -1960) a. 12 huyện không còn cơ sở Đảng.2013 phong trào vẫn tiếp tục dâng cao.Đạo luật 10 -59.

nhân dân nổi dậy Trà Bồng (Quảng Ngãi) giành chính quyền (1959) . GV cho HS xem H. Em trình bày về ptrào Đồng Khởi của nhân dân miền Nam (1959-1960). Bình Khánh. . Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 28 (tiếp theo)tìm hiểu : Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Đánh dấu bƣớc nhảy vọt của CM miền Nam.Tây Nguyên: 3. giữ gìn lực lƣợng chuyển sang thế tiến công liên tục.  Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của phong trào “Đồng Khởi” (1959 -1960). . dƣời sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre. thuộc huyện Mỏ Cày đã nổi dậy phá tề (chính quyền tay sai).Đánh dấu bƣớc nhảy vọt của . 144 . HS: -Ptrào “Đồng Khởi” giáng 1 đòn nặng nề vào chính d. MTDTGP miền Nam VN ra . Bình Khánh. . đều khắp vào kẻ thù. chính quyền nhân dân tự quản thành lập nhiều nơi. của Mĩ. chính sách thực dân kiểu mới .Ptrào lan nhanh khắp huyện Mỏ Cày.17/1/1960. trong đó có 116 xã c.61. b. đều khắp vào kẻ thù. Kết quả: 20/12/1960 hoàn toàn giải phóng. giành quyền làm chủ.Hoàn cảnh.200/5. liên tục.. khắp tỉnh Bến Tre và lan nhanh nhƣ nƣớc vỡ bờ khắp miền Nam. đƣợc chính quyền nhân dân tự quản. diệt ác ôn.Từ thế giữ gìn lực lƣợng chuyển sang thế tiến công chính quyền Ngô Đính Diệm. Em hãy trình bày về ptrào đấu tranh chính trị đòi hiệp thƣơng tổng tuyển cử thống nhất nƣớc nhà của nhân dân miền Nam (1954 -1959). giành quyền làm chủ. (A ) Thời gian ( B ) Địa điểm nổ ra 2/1959 Bác Ái 8/1959 Bến Tre 17/1/1960 Trà Bồng 4.Tác động mạnh làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô giáng một đòn nặng nề vào Đính Diệm.Phong trào “Đồng Khởi” . ý nghĩa lịch sử. Phƣớc Hiệp. đời.Chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Củng cố: a. làm lung lay tận gốc . Nam Bộ: 600/1298 xã thành lập Bộ.Phong trào lan nhanh khắp GV giảng thêm : tỉnh BếnTre và lan khắp Nam . diễn biến. (Mỏ Cày) đã nổi dậy diệt ác ôn.Chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp giữa đấu cách mạng miền Nam. kết quả. Nối cột A và B sau cho đúng các mốc thời gian và sự kiện. Phƣớc Hiệp. . 3.Các tỉnh ven biển Trung Bộ 904/3829 thôn giải phóng. chính quyền nhân dân tự quản thành lập nhiều nơi. nhân dân 3 xã Định Thủy. .721 thôn không còn chính quyền ngụy. TN.2013 nhân dân 3 xã Định Thủy. Từ thế tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.Tính đến cuối 1960. Nam Trung Bộ. c. Ý nghĩa: sách thực dân kiểu mới của Mĩ ở miền Nam.

chống chiến lƣợc “ Chiến tranh đặc biệt” (1961 -1965).Sử dụng tranh ảnh. Kiểm tra bài cũ: a.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Em hãy trình bày về ptrào đấu tranh của nhân dân miền Nam (1954 -1959). Tác dụng của kế hoạch này đối với 2 miềnang5 Tuần : 29 Tiết : 40 Ngày soạn : Ngày dạy : XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Mục tiêu bài học: 1. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM. tình cảm ruột thịt Bắc Nam. 2. Đồ dùng dạy học: . Kỹ năêng: .Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc gắn với CNXH . ý nghĩa). ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965). miền Bắc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của CM dân tộc dân chủ nhân dân. nhiệm vụ CM 2 miền. kỉ năng sử dụng bản đồ chiến sự.Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. Hoạt động dạy và học: 1.nội dung.2013 đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965). (Phần III)  Nhóm 1 và 2: Em hãy trình bày về Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (Hoàn cảnh. âm mƣu thủ đoạn của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn miền Nam . 3. II. (tt) III . Kiến thức: HS nắm đƣợc nhiệm vụ của CM miền Bắc trong giai đoạn từ 1954  1965. MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƢỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 -1965) I. đánh giá tình hình đất nƣớc. nhận định. . Tƣ tƣởng: . vừa bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ của cuộc CMXHCN. III. lƣợc đồ SGK.  Nhóm 3 và 4: Trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ I (1961 – 1965). Ổn định lớp: 2. 145 .

Hoàn cảnh : . Em trình bày về ptrào Đồng Khởi ở miền Nam (1959-1960). . . nội dung. a.Đại hội phân tích nƣớc ta bị chia làm 2 miền.Đề ra đƣờng lối chung của CMXHCN ở miền Bắc.ách mạng dân chủ ở miềm Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai.MN tiến hành “Đồng Khởi” thắng lợi. nhóm khác nhận xéet bổ xung. . diễn biến.Đề ra nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) nhằnm thực hiện từng bƣớc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. ý nghĩa lịch sử. kết quả. HS trình bày về hoàn cảnh lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (9/1960).Miền Bắc đang tiến hành cải tạo XHCN thắng lợi. Đảng ta đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (9/1960) tại Hà Nội để đề ra đƣờng lối chiến lƣợc của thời kì quá độ tiến lên CNXH ở nƣớc ta. + Miền Bắc tiến hành CMXHCN. mối quan hệ giữa CM 2 miền Bắc. . xây đựng bƣớc đầu cơ sở vật chất . . Miền Bắc xây dựng bƣớc đầu cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH (1961 -1965) 1. CM 2 miền có mối quan hệ khăng khít với nhau. Hoàn cảnh.Bầu ra BCH TW mới . 146 GHI BẢNG IV. CMXHCN miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp CM cả nƣớc.  Trong bối cảnh đó Đại hội toàn quốc lần III của Đảng đƣợc triệu tập tại Hà Nội (từ ngày 5 – 19/ 9/ 1960) HS trình bày nội dung của ĐH đại biểu toàn quốc lần III của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (9/1960) . mỗi miền có nhiệm vụ chính trị khác nhau.2013 b.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . đồng thời hòan thành cải tạo xã hội chủ nghĩa. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1: í GV cho HS thảo luận nhóm: Em hãy trình bày về Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (Hoàn cảnh.  CM 2 miền có mối quan hệ khăng khít với nhau. .Đề ra đƣờng lối chung của CMXHCN ở miền Bắc và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965). 3 Giới thiệu bài mới: Sau khi miền Bắc hoàn thành kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế. Đại hội toàn quốc lần III của Đảng đƣợc triệu tập tại Hà Nội. ý nghĩa). do Lê Duẩn trình bày. Sau Lời khai mạc của chủ tịch Hồ Chí Minh.Đại hội phân tích nƣớc ta bị chia làm 2 miền.Miền Nam tiến hành “Đồng Khởi” thắng lợi. . mỗi miền có nhiệm vụ chính trị khác nhau. . Nội dung : .MB tiến hành cải tạo XHCN thắng lợi. Nam và thông qua nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965). + Miền Nam tiến hành CMDTDCND. b. .. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ươngĐảng. hàn gắn vết thƣơng chiến tranh (1954 – 1957) và kế hoạch 3 năm cải tạo XHCN.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. + Miền Bắc tiến hành CMXHCN. HS đại diện nhóm trả lời. + Miền Nam tiến hành CMDTDCND.CMXHCN miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp CM cả nƣớc.

Nông dân chú trọng áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản vào sản xuất.2013 . tiến hành cơ giới hóa. Do đó. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Đẩy mạnh CM . . Hoạt động 2: 2. HS trt1 ra đƣợc ý nghĩa của Đại hội tòan quốc lần III. Thƣợng Đính (Hà Nội). nói về công nghiệp) HS: * Công nghiệp: Thƣợng Đính (Hà Nội). nhà nƣớc 5 năm lần thứ nhất 1961 -1965( Trƣớc tiên .62: ĐH đại biểu toàn quốc lần III tranh đặc biệt ” của đế của Đảng tại Hà Nội. đầu 1965 nhân dân miền Bắc đạt đựơc những Mục tiêu: Xây dựng bƣớc đầu cơ sở vật chất thành tựu rất lớn. ns xuất.Bầu ra BCH TW mới do HCM là CT Đảng.Công nghiệp nhẹ: khu CN Việt Trì. Miền Bắc thực hiện GV: Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nƣớc 5 năm kế hoạch nhà nƣớc 5 (1961 -1965) do Đại hội Đảng tòn quốc lần thứ III đề năm (1961 -1965) ra. Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ĐH đại biểu toàn .1% tổng giá trị CN.Nhiều hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha.. dệt kim Đông gang thép Thái Nguyên. .Công nghiệp nhẹ: khu CN Việt Trì. Lê Duẩn do HCM là CT Đảng. áp dụng KHKT . Thành tựu: (1961 -1965) là gì? HS: Xây dựng bƣớc đầu CSVC cho CNXH.Nhà nƣớc ƣu tiến vốn để ptriển công nghiệp nặng: khu dệt 8/3.NN đƣợc coi là cơ sở công nghiệp.Nhà nƣớc ƣu tiến vốn để ptriển công nghiệp nhƣ thế nào? HS: Nhà nƣớc tăng cƣờng đầu tƣ vốn gấp 3 lần khôi nặng: khu gang thép phục kinh tế.Nhà nƣớc ƣu tiên ptriển các nông.Đánh dấu một bƣớc phát triển mới của quốc lần III của Đảng . 147 .. Ý nghĩa: . Thái Nguyên. dệt kim Đông Xuân. thủy lợi hóa. CMVN. nhiệt  Em hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch điện Uông Bí. pin Van Điển. Trên tất cả các lĩnh vực. là Bí thƣ thứ I . .Đại hội đánh dấu 1 bƣớc phát triển mới của 2 miền đi lên. dệt 8/3. lâm trƣờng quốc lâm trƣờng quốc doanh. Bắc bƣớc đầu xây dựng . quốc Mĩ..  Mục tiêu của kế hoạch nhà nƣớc 5 năm lần thứ I cho CNXH. doanh. Lê Duẩn là Bí thƣ thứ I c. nông nghiệp cao .. ngay từ cuối 1960trên khắp miềm Bắc dấy lên phong trào thi đua sôi nổi. miền Nam đánh thắng “Chiến tranh đặc biệt “ của đế quốc Mĩ. pin Văn Điển. đánh thắng “ Chiến GV cho HS xem H. Xuân.. thực chất là sự tấn công vào sự nghèo nàn lạc hậu. Nhờ vậy cuối 1964. * Nông nghiệp: và hàng trăm xí nghiệp CN địa phƣơng. phát triển các nông.Công nghiệp quốc doanh chiếm 93. ƣu tiên . miền CMVN.NN đƣợc coi là cơ sở * Nông nghiệp: công nghiệp. . miền Nam CNXH. nhiệt điện Uông Bí.Đẩy mạnh CM 2 miền đi lên.. * Công nghiệp:  Kế hoạch nhà nƣớc 5 năm lần thứ Iđƣợc thực hiện . miền Bắc bƣớc cơ sở vật chất cho đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

d. bộ.Trong hội nghị chính trị đặc biệt (3/1965) CT HCM đã nói:”Trong 10 năm qua.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .VH. đáp ứng nhu cầu xây dựng CNXH miền Bắc và chi viện cho miền Nam. y tế phát triển. y tế phát triển. Hoạt động 3: GV: Sau khi thất bại trong trong chiến lƣợc chiến tranh 1 phía. * Giao thông vận tải: Mạng lƣới GT đƣờng thủy. Miền Nam chiến đấu chống chiến lƣợc” Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 -1965). do cố vấn quân sự Mĩ chỉ huy.GD. GV cho HS giải thích khái niệm: “Chiến tranh đặc biệt”: là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ. Đây là 1 trong 3 loại chiến tranh của “Chiến lược phản ứng linh hoạt 1961 – 1969” nằm trong chiến lƣợc toàn cầu phản CM của đế quốc Mĩ. .  Những thành tựu to lớn của kế hoạch 5 năm lần thứ I có tác dụng nhƣ thế nào đối với sự nghiệp CM cả nƣớc. Mĩ chính thức gây ra chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân.1961  1965 miền Bắc chi viện nhiều ngƣời và của cho chiến trƣờng miền Nam. GV giảng thêm: . miền Bắc nƣớc ta đã tiến những bƣớc dài chƣa từng thấy trong lịch sử dân tộc. đáp ứng nhu cầu xây dựng CNXH miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Tác dụng của kế hoạch 5 năm lần thứ I (1961 -1965) : . í GV cho HS hảo luận theo nhóm: Nhóm 1: Âm mƣu cơ bản và thủ đọan của Mĩ chiến 148 * Thƣơng nghiệp: Thƣơng nghiệp quốc doanh đã chiếm lĩnh trên thị trƣờng.2013 .biển đƣợc xây dựng. . 1. miền Bắc phải chuyển hƣớng xây dựng KT thời bình sang KT thời chiến.1961  1965 miền Bắc chi viện nhiều ngƣời và của cho chiến trƣờng miền Nam. sông.Văn hoá .  Giáo dục và y tế tăng nhanh.Trên 90% số hộ nông dân vào hợp tác xã(trên 50% HTX bậc cao). HS trình bày .Thƣơng nghiệp quốc doanh đã chiếm lĩnh trên thị trƣờng.Miền bắc có những thay đổi lớn về XH và con ngƣời.Đời sống nhân dân ổn định. .Miền bắc có những thay đổi lớn về xã hội và con ngƣời. nêu đƣợc tác dụng của kế hoạch 5 năm lần thứ I (1961 -1965): . XH và con ngƣời đều đổi mới. . * Giao thông vận tải: . được tiến hành bằng quân đội tay sai.GD và y tế tăng nhanh. phương tiện chiến tranh của Mĩ. củng cố và hoàn thiện.VH: chú trọng xdựng con ngƣời mới.Mạng lƣới GT đƣờng thủy. Đất nƣớc. Chiến lƣợc” Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam: . V. sông. từ 1961 đế quốc Mĩ đẩy cuộc chiến tranh miền Nam lên mức cao hơn là “Chiến tranh đặc biệt”. .biển đƣợc xây dựng. dựa vào vũ khí trang bị kĩ thuật. * Văn hóa GD : . củng cố và hoàn thiện. giáo dục . đánh dấu bằng ptrào “Đồng Khởi”. . *Văn hóa GD: .Kế hoạch 5 năm đang thực hiện có kết quả thì ngày 7/2/1965. VH: chú trọng xây dựng con ngƣời mới. * Thƣơng nghiệp: . bộ.

trị ngƣời Việt” . GV giảng thêm: . + Sử dụng chiến thuật “Trực thăng vâïn” và “Thiết xa vận” do cố vấn Mĩ chỉ huy. bình định có trọng điểm miền Nam trong vòng 2 năm bằng kế hoạch Giônxơn – Mácnamara.000 ngƣời . Chiến đấu chống chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ .Phƣơng thức tiến hành: quân đội tay sai + cố vấn quân sự Mĩ + trang bị kĩ thuật. thành lập 8/2/1962 thay cho đoàn cố vấn MAAG thành lập 1950. + Lập “ấp chiến lƣợc”. 1961: 170.000 ngƣời.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . + Thực hiện những cuộc càn quét để tiêu diệt CM miền Nam. đế quốc Mĩ thực hiện ” Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam.Sau thất bại của ptrào “Đồng Khởi” . phƣơng tiện chiến tranh của Mĩ.  Chủ trƣơng của ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ nhƣ 149 . + Lập “ấp chiến lƣợc”. . . bắt đầu từ giữa 1961.Để thực hiện âm mƣu đó Mĩ có hành động ở miền Nam: + Tăng cƣờng lực lƣợng quân đội Sài Gòn: . . Năm 1960: 1. . 2. + Sử dụng chiến thuật “Trực thăng vâïn” và “Thiết xa vận” do cố vấn Mĩ chỉ huy. nhóm khác nhận xét bổ sung. .000 ngƣời.Mĩ dự định sẽ “bình định” miền Nam trong vòng 18 tháng. + Thực hiện những cuộc càn quét để tiêu diệt CM miền Nam.Ââm mƣu “Dùng ngƣời Việt.2013 lƣợc ” Chiến tranh đặc biệt” là gì? Nhóm 2: Chủ trƣơng của ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” Em hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta trong“ Chiến tranh đặc biệt” 1961 -1965. “Thiết xa vận” ở bảng tra cứu thụât ngữ. phong tỏa biên giới và cùng biển để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với miền Nam. để tách quân ra khỏi dân. HS đại diện nhóm 1 trả lời. GV cho HS giải thích KN “Trực thăng vâïn”. kế hoạch này bị phá sản. GV cho HS xem H. 1964: 560. Mĩ đã đặt yêu cầu khiêm tốn hơn. * Chủ trƣơng của ta: kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh .Số lƣợng cố vấn Mĩ ở miền Nam tăng nhanh: . . . nhƣng đến đầu 1964. Cuối 1962: 11. Cuối 1964: 26. bằng kế hoạch Stalây – Taylo.Bộ chỉ huy quân sự Mĩ MACV tại Sài Gòn.63: đế quốc Mĩ dùng chiến thuật “Trực thăng vâïn” ở miền Nam. + Tăng cƣờng bắn phá miền Bắc. . phong tỏa biên giới và cùng biển để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với miền Nam. trị ngƣời Việt” .HS nêu đƣợc âm mƣu “Dùng ngƣời Việt.Hành động: + Tăng cƣờng lực lƣợng quân ngụy.000 ngƣời.100 ngƣời. + Tăng cƣờng bắn phá miền Bắc. Dồn 10 triệu dân vào 16000 ấp chiến lƣợc(trong tổng số 17000 ấp toàn MN) để tách quân ra khỏi dân.

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

thế nào? HS đại diện nhóm 2 trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung. HS trình bày đƣợc chủ trƣơng của ta: đẩy mạnh dấu tranh chống Mĩ và tay sai, kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, kết hợp giữa tiến công và nổi dậy trên 3 vùng chiến lƣợc (rừng núi, nông thôn, đồng bằng và đô thị), bằng ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận) HS nêu những thắng lợi về quân sự của ta trong“Chiến tranh đặc biệt” 1961 -1965: - 1962, quân giải phóng đánh bại nhiều cuộc càn quét của quân đội Sài Gòn vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh... - 2/1/1963, thắng lợi vang dội ở Ấp Bắc. Chiến thắng này chứng tỏ rằng: chúng ta hoàn toàn có khả năng đánh thắng Mĩ về mặt quân sự trong “ Chiến tranh đặc biệt”. - Sau Ấp Bắc, khắp miền Nam dấy lên ptrào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” rất sôi nổi, chúng ta liên tiếp lập nên những chiến thắng lớn. * Thắng lợi chính trị: - 8/5/1963, 2 vạn tăng ni phật tử Huế biểu tình. - 11/6/1963, hòa thƣợng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chế độ. - 16/6/1963, 70 vạn quần chúng SG biểu tình làm rung chuyển chính quyền SG. - 1/11/1963, đảo chính anh em Diệm, Nhu. - Cuối 1965, ptrào phá “ấp chiến lƣợc” phát triển mạnh, 2/3 số ấp bị phá. Cuối 1964 - đầu 1965 tình hình chiến trƣờng miền Nam: phối hợp với ptrào đấu tranh chính trị của quần chúng, quân ta liên tiếp mở 1 loạt các chiến dịch. Điển hình là chiến dịch Đông –Xuân 1964 -1965. - Giữa 1965, “ Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ bị thất bại. GV giảng thêm: - Ấp Bắc là 1 ấp nhỏ, thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Mĩ Tho. - Lực lƣợng địch tấn công vào Ấp Bắc là 2.000 tên; 13 tàu chiến; 36 máy bay; 12 khẩu pháo do cố vấn Mĩ chỉ huy. GV cho HS xem H.64: Ptrào phá ấp chiến lƣợc của nhân dân miền Nam. í GV kết luận : - Đến giữa 1965, 3 chỗ dựa chủ yếu của“ Chiến tranh
150

vũ trang, kết hợp giữa tiến công và nổi dậy trên 3 vùng chiến lƣợc (rừng núi, đồng bằng, đô thị) với 3 mũi giáp công (chính trị, quân sự,binh vận). * Thắng lợi của ta: Quân sự: - 1962, quân giải phóng đánh bại nhiều cuộc càn quét của địch vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh... - 2/1/1963, thắng lợi vang dội ở Ấp Bắc. dấy lên ptrào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” liên tiếp lập nên những chiến thắng lớn. Chính trị: - Từ 8/5/1963, phong trào ở các đô thị lớn phát triển. - 1/11/1963, đảo chính lật đổ chính quyền Diệm - Nhu. - 1964 - 1965 tiến công chiến lƣợc trên các chiến trƣờng MN. Quân ta làm phá sản chiến lƣợc “ Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam đã bị lung lay tận gốc rễ, ngụy quân, ngụy quyền, ấp chiến lƣợc, đô thị miền Nam không còn là nơi an toàn của Mĩ ngụy. “ Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản hoàn toàn. 3. Củng cố: a. Em hãy trình bày về Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (Hoàn cảnh,nội dung, ý nghĩa). b. Trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ I (1961 – 1965). Tác dụng của kế hoạch này đối với 2 miền c.Đánh dấu x vào ô mà em cho là đúng: - “ Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam được đề ra trong hoàn cảnh :  Đế quốc Mĩ thất bại trong chiến tranh 1 phía .  Để cứu vãn tình thế chiến tranh.  Thực hiện chiến lƣợc toàn cầu phản CM của đế quốc Mĩ.  Cả 3 ý trên đúng. - Âm mưu cơ bản của đế quốc Mĩ trong “Chiến tranh đặc biệt” là: ------------------------------------------- Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân MN đấu trnh chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1962-12965).

Thời gian 2-1-1963 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 29 tìm hiểu : Cả nƣớc trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nƣớc (1965 – 1973). (Phần I)

151

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

 Nhóm 1: Đế quốc Mĩ đề ra chiến lược“ Chiến tranh cục bộ” trong hoàn cảnh nào? Những âm mưu và thủ đoạn mới của đế quốc Mĩ trong chiến tranh này là gì?  Nhóm 2: Em trình bày những thắng lợi tiêu biểu của ta trong“Chiến tranh cục bộ”.  Nhóm 3: . So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa “Chiến tranh đặc biệt” và “ Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Tuần : 30 Tiết : 41 Ngày soạn : Ngày dạy : CẢ NƢỚC TRỰC TIẾP CHỐNG MĨ CỨU NƢỚC (1965 – 1973) I. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MĨ (1965 -1968) I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Cung cấp cho HS những hiểu biết về cuộc chiến đấu của quân dân ta ở miền Nam, đánh bại liên tiếp 2 chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ”. - Sự phối hợp giữa CM 2 miền Nam – Bắc, giữa tuyền tuyến và hậu phƣơng trong cuộc k/c chống Mĩ, cứu nƣớc - Sự phối hợp chiến đấu giữa 3 dân tộc ở ĐD chống kẻ thù chung. 2. Tƣ tƣởng: - Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc gắn với CNXH , tình cảm ruột thịt Bắc Nam, tinh thần đoàn kết giữa nhân dân 3 nƣớc ĐD, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM. 3. Kỹ năêng: - Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá âm mƣu, thủ đoạn của địch trong 2 chiến lƣợc chiến tranh xâm lƣợc miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc, kỉ năng sử dụng bản đồ chiến sự, tranh ảnh trong SGK. II. Đồ dùng dạy học: - Sử dụng tranh ảnh, lƣợc đồ SGK, bản đồ treo tƣờng” Chiến dịch Vạn Tƣờng” (81965); - Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Cuộc tiến công chiến lƣợc 1972; - Tuyến đƣờng chiến lƣợc Bắc – Nam mang tên HCM”; - Cuộc tập kích chiến lƣợc đƣờng không bằng máy bay B.52 của Mĩ 12/1972” - Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. III. Hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp:
152

Tiến hành chiến tranh này là lính viễn chinh Mĩ.  Chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau? HS thảo luận theo nhóm.5 triệu) hỏa lực mạnh. GV giảng thêm: “ Chiến tranh cục bộ” là 1 trong 3 loại chiến tranh nằm trong “Chiến lƣợc phản ứng linh hoạt ” của đế quốc Mĩ (1961 – 1965) nhằm làm bá chủ thế giới.  Vì sao đế quốc Mĩ chuyển sang chiến lƣợc ”Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam? HS: Sau thất bại của chiến lƣợc” Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam. GV cho HS giải thích khái niệm “ Chiến tranh cục bộ”. Đế quốc Mĩ đề ra chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt”trong hoàn cảnh nào? b. loại khỏi vòng chiến dấu. “ Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh tổng lực”. 3 Bài mới : Giới thiệu bài mới: Sau thất bại của chiến lƣợc” Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam. để gỡ thế bí về chiến lƣợc. trên 1700 địch (có 60 cố vấn Mĩ). GHI BẢNG I. để gỡ thế bí về chiến lƣợc. và mở rộng “chiến tranh phá hoại” ở miền Bắc. Chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam : Âm mƣu: Mở hàng lọat cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” miền Nam. quân đông (1. Kiểm tra bài cũ: a. Tiến hành 2 cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô: 1965 -1966 và 1966 – 1967. c. phƣơng tiện chiến tranh.. chƣ hầu và ngụy SG. nhiều vũ khí .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .2013 2. chúng đã “tìm diệt” quân giải phóng và “bình định” miền Nam. Hành động: + Mở cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn cứ Vạn Tƣờng (Quảng Ngãi). 1. Tại sao nói: “ Chiến tranh Ấp Bắc” chứng tỏ rằng: Quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đánh thắng đế quốc Mĩ về mặt quân sự trong“ Chiến tranh đặc biệt”. Những thắng lợi lớn của ta trong “Chiến tranh đặc biệt”.. Thủ đoạn: Chúng đánh vào căn cứ Vạn Tƣờng (Quảng Ngãi).  Âm mƣu mới và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong “Chiến tranh cục bộ” là gì? HS: Dựa vào ƣu thế quân sự. quân dân miền Nam mở cuộc tiến công vào ấp Bình Gĩa (Bà Rịa) Sau gần 3 tháng chiến đấu. GV hƣớng dẫn HS thảo luận và tổng kết: 153 . Nhƣng lính Mĩ giữ vai trò quan trọng. + Tiến hành 2 cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô: 1965 -1966 và 1966 – 1967.địch bị phá hủy. Mĩ đã đẩy cuộc chiến tranh ở miền Nam lên mức cao hơn là “Chiến tranh cục bộ”. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1: GV: Đông xuân 1964 – 1965 . đó là : “Chiến tranh đặc biệt”. Mĩ đã chuyển sang chiến tranh “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. Chiến đấu chống chiến lƣợc“ Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 -1968) .

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

- Giống nhau: Đều là chiến tranh thực dân kiểu mới. - Khác nhau: Lực lƣợng chủ yếu tham chiến trong“Chiến tranh đặc biệt” là ngụy quân và cố vấn Mĩ. Trong“Chiến tranh cục bộ” lực lƣợng chủ yếu là lính viễn chinh Mĩ, chƣ hầu cùng lính ngụy. Hoạt động 3:  Em hãy trình bày về chiến thắng Vạn Tƣờng (Quảng Ngãi) bằng lƣợc đồ?. HS trình bày trên lƣợc đồ. GV trình bày lại chiến thắng Vạn Tƣờng trên lƣợc đồ. Sáng 18/8/1965, địch huy động lực lƣợng lớn: 9.000 quân; 105 xe tăng và xe bọc thép; 170 máy bay; 6 tàu chiến đánh vào thôn Vạn Tƣờng. (xã Bình Hải, huện Bình Sơn, Quang Ngãi) nhằm thí ngiệm một cuộc hành quân “tìm diệt” Về phía ta, sau 1 ngày chiến đấu, 1 trung đòan giải phóng phối hợp với lƣc lƣợng du kích đã đẩy lùi đƣợc cuộc càn quét của địch.  Sau chiến thắng Vạn Tƣờng quân và dân ta còn lập nên những chiến công nào? HS: Đánh tan 2 cuộc phản công mùa khô 1965 -1966 và 1966 – 1967. GV giảng thêm: - Trong cuộc hành quân Gian –xơn- xi-ti, Mĩ đã tập trung 4,5 vạn quân, 1.000 xe tăng, xe bọc thép cơ giới vào 1 khu dài 35 km, rộng 25 km để tiêu diệt cơ quan đầu não k/c, chủ lực quân giải phóng, các kho tàng và phong tỏa biên giới. - Chúng tiêu tốn 25 triệu đô la vào cuộc hành quân này, nhƣng chúng vẫn bị thất bại thảm hại. - Trong cuộc hành quân này, ta tiêu diệt 8.300 tên địch, hầu hết là lính Mĩ, bắn cháy và phá hủy 692 xe quân sự các loại và bắn rơi 119 máy bay.  Em hãy trình bày những thắng lợi về đấu tranh chính trị của nhân dân ta trong những năm đầu của“Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1967). HS: Thắng lợi đấu tranh chính trị: - Hầu hết các vùng nông thôn, nhân dân đã dứng lên phá tung từng mảng lớn ấp chiến lƣợc. - Thành thị: hầu hết các đô thị quần chúng đứng lên đấu tranh đòi Mĩ cút về nƣớc, đòi tự do dân chủ. - Vùng giải phóng mở rộng. - Uy tín của MTDTGP miền Nam đƣợc nâng cao trên trƣờng quốc tế. GV giới thiệu H.66: Nhân dân Mĩ biểu tình phản đối chiến tranh ở VN đòi quân Mĩ rút về nƣớc (10/1967) và
154

2/ Chiến đấu chống chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ. * Chiến thắng Vạn Tƣờng (8/1965) : - Sáng 18/8/1965, địch huy động lực lƣợng lớn chiến đánh vào thôn Vạn Tƣờng. Sau 1 ngày chiến đấu, ta đã đẩy lùi đƣợc cuộc càn quét của địch.  Mở đầu cho cao trào diệt Mĩ ở miền Nam. * Đánh tan 2 cuộc phản công mùa khô 1965 -1966 và 1966 – 1967.

* Thắng lợi đấu tranh chính trị : - Ở nông thôn, đấu tranh phá từng mảng lớn ấp chiến lƣợc, thành thị nổi lên cuộc đấu tranh đòi Mĩ cút về nƣớc, đòi tự do dân chủ. - Vùng giải phóng mở rộng .Uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đƣợc nâng cao trên trƣờng quốc tế.

3. Cuộc Tổng tiến công và

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

phụ nữ miền Nam đấu tranh đòi đế quốc Mĩ rút khỏi miền Nam VN. Hoạt động 3:  Chúng ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) trong hoàn cảnh nào? HS: - Bƣớc vào xuân 1968, ta nhận định : so sánh lực lƣợng trên chiến trƣờng đã thay đổi có lợi cho ta. Lợi dụng mâu thuẫn của nƣớc Mĩ trong năm bầu cử tổng thống. Ta chủ trƣơng tiến hành tổng tiến công và nổi dậy trên tòan chiến trƣờng giành thắng lợi quyết định buộc Mĩ phải đàm phán và rút quân về nƣớc.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) diễn ra nhƣ thế nào? HS: - Đêm 30 rạng sáng 31/1/1968, ta đồng loạt tấn công 37/44 tỉnh; 4/5 đô thịlớn; 64/242 quận lị; ở hầu khắp các ấp chiến lƣợc và vùng nông thôn. - Ta tấn công vào các cơ qua đầu não của địch. + Tòa đại sứ Mĩ. + Dinh “Độc lập”. + Bộ Tổng tham mƣu ngụy. + Đài phát thanh. + Sân bay Tân Sơn Nhất.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) có ý nghĩa lịch sử nhƣ thế nào? HS: - Làm lung lay ý chí xâm lƣợc của Mĩ. - Buộc chúng phải tuyên bố “ Phi Mĩ hóa chiến tranh”. - Tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền bắc và chấp nhận đàm phán ở Paris.  GV kết luận : Chiến lƣợc “chiến tranh cục bộ” với đỉnh cao là cụôc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) đã làm lung lay ý chí xâm lƣợc của Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố “ Phi Mĩ hóa chiến tranh” và tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền bắc và chấp nhận đàm phán ở Paris.

nổi dậy Tết Mậu Thân (1968): a. Hoàn cảnh : - Bƣớc vào xuân 1968, so sánh lực lƣợng trên chiến trƣờng đã thay đổi có lợi cho ta. Ta chủ trƣơng tiến công và nổi dậy trên tòan chiến trƣờng giành thắng lợi quyết định buộc Mĩ phải đàm phán và rút quân về nƣớc. b. Diễn biến : - Đêm 30 rạng sáng 31/1/1968, ta đồng loạt tấn công ở hầu khắp các ấp chiến lƣợc và vùng nông thôn và các cơ quan đầu não của địch (Tòa đại sứ Mĩ, Dinh “Độc lập”, Bộ Tổng tham mƣu ngụy....)

c. Ý nghĩa : - Làm lung lay ý chí xâm lƣợc của Mĩ . - Buộc chúng phải tuyên bố “ Phi Mĩ hóa chiến tranh”. - Tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền bắc và chấp nhận đàm phán ở Pari.

4 . Củng cố: a./ Đánh dấu x vào ô mà em cho là đúng. Chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” là hình thức chiến tranh xâm lƣợc của Mĩ ở miền Nam đƣợc tiến hành:  Lực lƣợng quân đội Mĩ, quân đồng minh, qƣân đội Sài Gòn, trong đó quân Mĩ giữ vai trò quan trọng.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy, dựa vào trang bị kỹ thuật và phƣơng tiện chiến tranh của Mĩ.  Lực lƣợng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, trong đó quân Mĩ giữ và quân đồng minh..
155

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

 Lực lƣợng quân đội Mĩ, quân đội Sài Gòn.... b./ Điền vào chỗ trống để nêu lên được sự khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ”: - Lực lƣợng tiến hành:----------------------------------------------------------------------------------- Quy mô chiến tranh: ---------------------------------------------------------------------------------c./ Thắng lợi mở đầu cho cuộc chiến đấu chống chiến lƣợc “chiến trnh cục bộ” của quân dân miền Nam là: a) Chiến thắng Ấp Bắc. b) Chiến thắng Bình Gĩa. c) Chiến thắng Vạn Tƣờng. d) Chiến thắng Đồng Xòai. 5 . Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 29(tiếp theo) tìm hiểu : Cả nƣớc trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nƣớc (1965 – 1973). (Phần II) - Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc lần thứ I nhƣ thế nào? - Nêu thành tích chiến đấu và sản xuất của miền Bắc thời kì 1965 – 1968, miền Bắc đã chi viện cho miền Nam nhƣ thế nào? - Chiến lƣợc “VN hóa chiến tranh” ra đời trong hoàn cảnh nào? Âm mƣu và thủ đoạn của chiến lƣợc này ra sao? - Những thắng lợi về chính trị và quân sự của ta trong chiến lƣợc“VN hóa chiến tranh” (1969 – 1973)

Tuần : 30 Tiết : 42 Ngày soạn : Ngày dạy : CẢ NƢỚC TRỰC TIẾP CHỐNG MĨ CỨU NƢỚC (1965 – 1973). II. MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNGCHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ, VỪA SẢN XUẤT (1965 -1968) VÀ CHIẾN TRANH (1965 -1968) I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức:

156

3 Giới thiệu bài mới: Để gỡ thế thất bại của“Chiến tranh cục bộ”. bay Mĩ ngày 8/5/1964. giữa tuyền tuyến và hậu phƣơng trong cuộc k/c chống Mĩ. Đồ dùng dạy học: . kỉ năng sử dụng bản đồ chiến sự. Nêu những thắng lợi lớn của ta trong“Chiến tranh cục bộ” (Chính trị.5/8/1964. Miền Bắc vừa chiến  Đế quốc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền đấu chống chiến tranh phá hoại lần Bắc nƣớc ta lần thứ I nhƣ thế nào? thứ I của Mĩ vừa sản GV giới thiệu H. tình cảm ruột thịt Bắc Nam. III.Hoạt động lao động sản xuất. “Cuộc tiến công chiến lƣợc 1972”. tinh thần đoàn kết giữa nhân dân 3 nƣớc ĐD. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM.Cung cấp cho HS những hiểu biết về cuộc chiến đấu của quân dân ta ở miền Nam. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. xây dựng miền Bắc trong điều kiện chống chiến tranh phá hoại. . QS. Gianh. Đế quốc Mĩ đề ra chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ”trong hoàn cảnh nào? b. Hoạt động dạy và học: 1.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Kỹ năêng: .Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc gắn với CNXH .Sử dụng tranh ảnh. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GHI BẢNG Hoạt động 1: I. Vinh.4/1965. . sản xuất. đánh bại liên tiếp 2 chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” và “VN hóa chiến tranh” của quân dân ta ở miền Bắc. tranh ảnh trong SGK.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. ngoại giao). lƣợc đồ SGK. nhận định. thủ đoạn của địch trong 2 chiến lƣợc chiến tinh thần chiến đấu. So sánh điểm giống và khác nhau giữa“Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.3/1964. 3. lao động xây dựng miền Bắc và ý nghĩa thắng lợi của quân dân ta ở 2 miền đất nƣớc. cứu nƣớc . Bắc Bộ”.2013 . đế quốc Mĩ .32/7 và 1/8/1964 tàu khu trục Ma Đốc của Mĩ tiến vào quân đánh phá 1 số nơi Nam đảo Cồn Cỏ để uy hiếp ta và máy bay Mĩ từ Lào ở miền Bắc: cửa sông sang đánh phá đồn biên phòng Năm Cắn. 1. Ổn định lớp: 2. bản Nọong đê. 2. II.Sự phối hợp chiến đấu giữa 3 dân tộc ở ĐD chống kẻ thù chung. “Tuyến đƣờng chiến lƣợc Bắc – Nam mang tên HCM”. Mĩ tiến hành chiến GV giảng thêm về “sự kiện Vịnh Bắc Bộ “: tranh không quân và . Giôn xôn phê chuẩn dùng tàu khu trục tuần hải quân phá hoại tiễu ở vịnh Bắc Bộ để ngăn chặn sự tiếp tế của miền Bắc miền Bắc: vào miền Nam bằng đƣờng biển.Sự phối hợp giữa CM 2 miền Nam – Bắc. đánh giá âm mƣu. . Hội đồng tham mƣu trƣởng liên quân Mĩ vạch dựng lên “sự kiện Vịnh ra kế hoạch đánh phá miền Bắc gồm 94 mục tiêu. Tƣ tƣởng: . đế quốc Mĩ đã đề ra 1 chiến lƣợc chiến tranh mới là “ VN hóa chiến tranh” và “ ĐD hóa chiến tranh”. c. Kiểm tra bài cũ: a.68: đơn vị Hải quân chiến đấu bắn máy xuất (1965 -1968). . Bến 157 . chúng cho .

7/2/1965. Chủ trƣơng: .1/11/1968. Hòn Gai. các công trình thủy lợi..Diện tích canh tác mở 158 . 2.2/8/1964. . xí nghiệp.Chuyển kinh tế từ thời bình sang thời chiến . hầm hào. bắn cháy 143 tàu chiến. . b.243 máy bay các loại. năng suất lao động ngày càng cao. c. . triệt để sơ tán. nên chúng cho quân bắn phá miền Bắc để “trả đũa”. bắn chìm.. chúng bắn phá Đồng Hới.Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ I.Diện tích canh tác mở rộng. bắn cháy 143 tàu chiến. Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc  Thành tích sản xuất của miền Bắc thời kì này ra sao? HS: * Nông nghiệp: .miền Bắc bắn rơi 3.chuyển mọi hoạt động từ thời bình sang thời chiến. Đảo Cồn Cỏ. 3 tàu phóng lôi của ta đuổi Ma Đốc của Mĩ tiến vào hải phận nƣớc ta.Chuyển kinh tế từ thời bình sang thời chiến  Em hãy nêu những thành tích của miền Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu? HS: .2013 thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh. . . Thành tích chiến đấu : .243 máy bay các loại. Miền Bắc vừa chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất: a.Mục tiêu bắn phá: các đầu mối giao thông. miền Bắc bắn rơi 3. nằm sâu trong biên giới Lào – Việt từ 7  20 km. Thủy.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .  Miền Bắc có những chủ trƣơng gì trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu? HS: . triệt để sơ tán . . đào đắp công sự.Thực hiện vũ trang toàn dân. miền Bắc có 7 huyện.loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn giặc lái.1967 tăng lên 30 huyện và 2465 hợp tác xã. 640 hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha.1/11/1968. Thành tích sản xuất: * Nông nghiệp: .. . khu đông dân. chúng chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ I. nhà máy. Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc.Thực hiện vũ trang toàn dân.1965. . ta chuyển mọi hoạt động từ thời bình sang thời chiến.Khi Mĩ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc. . loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn giặc lái. bắn chìm. hầm hào. .. đào đắp công sự. Chính quyền Giôn xôn dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ “ và đêm 4/8/1964 hải quân VN lại tấn công tàu Mĩ tại hải phận quốc tế.

đáp ứng nhu cầu sản xuất và chiến đấu. Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phƣơng l ớn . Hoạt động 2:  Đế quốc Mĩ thực hiện âm mƣu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lƣợc“ VN hóa chiến tranh” (1969 – 1973)? HS: -* Hoàn cảnh : . bộ đội.Công nghiệp địa phƣơng và quốc phòng phát triển. đạn dƣợc. kịp thời nhất cho cách mạng miền Nam .1967 tăng lên 30 huyện và 2465 hợp tác xã. đạn dƣợc. . .. năng suất lao động ngày càng cao. * Công nghiệp: . Kim Sơn.Những cơ sở công nghiệp lớn sơ tán. miền Bắc có 7 huyện. quân dụng. lƣơng thực. + Quân đội SG đƣợc Mĩ sử dụng để mở rộng xâm lƣợc 159 rộng. . . quân trang.1965. .Những cơ sở công nghiệp lớn sơ tán. xăng dầu.. . lƣơng thực. . miền Bắc đƣa vào miền Nam 30 vạn cán bộ.Âm mƣu : “Dùng ngƣời Việt trị ngƣời Việt. xăng dầu.  Hậu phƣơng miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho miền Nam đánh Mĩ ? HS: .1 số ngành giữ vững.Thực hiện : + Chủ lực ngụy cùng với cố vấn.70: những thửa ruộng vì miền nam của nông dân xã Hòa Lạc. đáp ứng nhu cầu sản xuất và chiến đấu. hỏa lực tối đa của Mĩ. * Giao thông vận tải: .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Bảo đảm thông suốt.2013 * Công nghiệp: . Ninh Bình . . nhƣng không bỏ chiến trƣờng này. quân dụng..Đƣờng HCM trên bộ và trên biển đã nối liền 2 miền Nam – Bắc. hàng chục vạn tấn vũ khí. GV cho HS xem H.Mỗi tỉnh là 1 đơn vị kinh tế. * Giao thông vận tải: . miền Bắc đƣa vào miền Nam 30 vạn cán bộ. kịp thời nhất cho cách mạng miền Nam .Miền Bắc chi viện đầy đủ. .Từ 1965 1968. II .Công nghiệp địa phƣơng và quốc phòng phát triển.Đƣờng Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển đã nối liền 2 miền Nam – Bắc. để gỡ thế bí đế quốc Mĩ đã đề ra 1 chiến lƣợc chiến tranh mới là “ VN hóa chiến tranh” và “ ĐD hóa chiến tranh”.Mỗi tỉnh là 1 đơn vị kinh tế. Chiến đấu chống chiến lƣợc “ VN hóa chiến tranh” và Đông Dƣơng hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 – . phân tán đã đi vào sản xuất .Miền Bắc chi viện đầy đủ. . . 640 hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha.Sau thất bại cuộc của“Chiến tranh cục bộ”.Bảo đảm thông suốt.Từ 1965 1968. 3. bộ đội. dùng ngƣời ĐD đánh ngƣời ĐD. quân trang. . .. phân tán đã đi vào sản xuất. hàng chục vạn tấn vũ khí. .Một số ngành giữ vững. .

thể hiện quyết tâm đoàn kết chống Mĩ. Đà Nẵng . . Chính phủ CM lâm thời Cộng hòa miền Nam ra đời. . + Quân đội SG đƣợc Mĩ sử dụng để mở rộng xâm lƣợc CPC (1970).Nông thôn : ptrào “phá ấp chiến lƣợc” lên mạnh khắp các vùng nông thôn . để gỡ thế bí đế quốc Mĩ đã đề ra 1 chiến lƣợc chiến tranh mới là “ VN hóa chiến tranh” và “ ĐD hóa chiến tranh”. quân đội ta đã kết hợp với nhân dân Cam Pu Chia lập nên chiến thắng lớn ở .  Em hãy trình bày những thắng lợi về quân sự của ta trong thời kì “VN hóa chiến tranh” (1969 – 1973) ? . .6/6/1969.Sau thất bại cuộc của“Chiến tranh cục bộ”.2013 CPC (1970). dùng ngƣời ĐD đánh ngƣời ĐD. Đà Nẵng. 1973) 1. Lào (1971) . hỏa lực tối đa của Mĩ. . Lào (1971) 2. .6/6/1969. nhƣng không bỏ chiến trƣờng này. thể hiện quyết tâm đoàn kết chống Mĩ.Thực hiện : + Chủ lực ngụy cùng với cố vấn.30 /4 30/6/1970. . Chiến lƣợc “ VN hóa chiến tranh” và “Đông Dƣơng hóa chiến tranh” của Mĩ : * Hoàn cảnh : . hội nghị cấp cao của 3 nƣớc ĐD họp.Ptrào đấu tranh chính trị sôi nổi diễn ra ở các đô thị lớn: SG. . Huế.Ptrào đấu tranh chính trị sôi nổi diễn ra ở các đô thị lớn: SG. hội nghị cấp cao của 3 nƣớc ĐD họp.4/1970.  Em hãy nêu những thắng lợi chính trị của ta trong thời kì“ VN hóa chiến tranh” (1969 – 1973)? HS:  Thắng lợi chính trị : .4/1970.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Chiến lƣợc “ VN hóa chiến tranh” và “ĐD hóa chiến tranh” của Mĩ : a. Thắng lợi chính trị : .Nông thôn : ptrào 160 .Âm mƣu : “Dùng ngƣời Việt trị ngƣời Việt. Chính phủ CM lâm thời Cộng hòa miền Nam ra đời. Huế.

. . . .2013  Cuộc tiến công chiến lƣợc 1972 đã diễn ra nhƣ thế nào? ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó? HS: . . .12 /2 23/3/1971.Diệt hơn 20 vạn địch giải phóng 1 vùng đất đai rộng lớn.Diệt hơn 20 vạn địch giải phóng 1 vùng đất đai rộng lớn.Ta chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch: Quảng Trị.Buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố “ Mĩ hóa” trở lại cuộc chiến tranh VN. b. ác liệt nhất là ở Quảng Trị và đƣờng mòn Hồ Chí Minh . Đông Nam Bộ. .30 /3 cuối tháng 6/1972. Củng cố: 161 .30 /4 30/6/1970. ác liệt nhất là ở Quảng Trị và đƣờng mòn HCM. cƣờng độ mạnh hầu khắp địa bàn chiến lƣợc. Tây Nguyên.30 /3 cuối tháng 6/1972. .Ta chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch: Quảng Trị. Tây Nguyên. “phá ấp chiến lƣợc” lên mạnh khắp các vùng nông thôn .Cuộc tiến công chiến lƣợc 1972 : .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . chiến thắng này chứng tỏ rằng quân và dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh thắng Mĩ trong “VN hóa chiến tranh” về mặt quân sự. quân đội ta đã kết hợp với nhân dân Cam Pu Chia lập nên chiến thắng lớn ở Đông Bắc CPC. chúng ta lập nên chiến thắng đƣờng 9 – Nam Lào. cƣờng độ mạnh hầu khắp địa bàn chiến lƣợc. Đông Nam Bộ. Thắng lợi quân sự : . ta mở cuộc tiến công chiến lƣợc 1972. 4 . 3 .Buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố “ Mĩ hóa” trở lại cuộc chiến tranh VN.Cuộc tiến công với quy mô lớn. ta mở cuộc tiến công chiến lƣợc 1972.Cuộc tiến công với quy mô lớn. .

Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc lần thứ I nhƣ thế nào? b. Chiến lƣợc “VN hóa chiến tranh” ra đời trong hoàn cảnh nào? Âm mƣu và thủ đoạn của chiến lƣợc này ra sao? d. vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương ? -Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt nam được kí kết trong hoàn cảnh nào ?Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định ? 162 .2013 a. Những thắng lợi về chính trị và quân sự của ta trong chiến lƣợc“VN hóa chiến tranh” (1969 – 1973) 5 . miền Bắc đã chi viện cho miền Nam nhƣ thế nào? c. Nêu thành tích chiến đấu và sản xuất của miền Bắc thời kì 1965 – 1968.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại .Đọc và tìm hiểu tình hình miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – văn hoá ? . V ) . Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 29 (tiếp theo) tìm hiểu : “ Cả nƣớc trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nƣớc (1965 – 1973) ”( Phần IV .

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

Tuần : 31 Tiết : 43 Ngày soạn : Ngày dạy : CẢ NƢỚC TRỰC TIẾP CHỐNG MĨ CỨU NƢỚC (1965 – 1973) IV. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – VĂN HÓA, CHIẾN ĐẤU CHỐNGCHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA MĨ (1969 -1973) VÀ HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 VỀCHẤM DỨTCHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƢƠNG. I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Cung cấp cho HS những hiểu biết về cuộc chiến đấu của quân dân ta ở miền Nam, đánh bại liên tiếp 2 chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” và “VN hóa chiến tranh” của quân dân ta ở miền Bắc, 2 lần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ. - Sự phối hợp giữa CM 2 miền Nam – Bắc, giữa tuyền tuyến và hậu phƣơng trong cuộc k/c chống Mĩ, cứu nƣớc của dân tộc. - Sự phối hợp chiến đấu giữa 3 dân tộc ở ĐD chống kẻ thù chung. - Hoạt động lao động sản xuất, xây dựng miền Bắc trong điều kiện chống chiến tranh phá hoại. - Thắng lợi quân sự quyết định của cuộc tiến công chiến lƣợc 1972 ở miền Nam và của trận “ĐBP trên không” 12/1972 ở miền Bắc đã buộc Mĩ kí hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh ở VN và rút hết quân về nƣớc. 2. Tƣ tƣởng: - Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc gắn với CNXH , tình cảm ruột thịt Bắc Nam, tinh thần đoàn kết giữa nhân dân 3 nƣớc ĐD, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM. 3. Kỹ năêng: - Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá âm mƣu, thủ đoạn của địch trong 2 chiến lƣợc chiến tranh xâm lƣợc miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc, tinh thần chiến đấu, sản xuất, lao động xây dựng miền Bắc và ý nghĩa thắng lợi của quân dân ta ở 2 miền đất nƣớc; kỉ năng sử dụng bản đồ chiến sự, tranh ảnh trong SGK. II. Đồ dùng dạy học: - Sử dụng tranh ảnh, lƣợc đồ SGK, bản đồ treo tƣờng” Chiến dịch Vạn Tƣờng” (81965); “Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968”; “Cuộc tiến công chiến lƣợc 1972”; “Tuyến đƣờng chiến lƣợc Bắc – Nam mang tên HCM”; “Cuộc tập kích chiến lƣợc đƣờng không bằng máy bay B.52 của Mĩ 12/1972”. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh.
163

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

III. Hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: a. Em hãy nêu những thành tích chiến đấu và sản xuất của miền Bắc thời kì (1965 -1968). b. Âm mƣu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ và những thắng lợi quân và dân ta đã đạt đƣợc trong “VN hóa chiến tranh”. 3 Giới thiệu bài mới: 1/1/1968, đế quốc Mĩ tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc lại bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thƣơng chiến tranh nhƣng thời gian không đƣợc bao lâu, đế quốc Mĩ lại gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2, từ 6/4/1972, quân và dân ta đã giáng những đòn đìch đáng, chúng ta đã đập tan cuộc tập kích chiến lƣợc bằng không quân, chấn động địa cầu, buộc đế quốc Mĩ phải kí kết Hiệp định Paris 27/1/1973. GHI BẢNG IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại Hoạt động 1: lần thứ 2 của Mĩ  Miền Bắc đã đạt đƣợc nhữngthành tựu gì trong việc (1969 -1973). thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế – 1. Miền Bắc khôi văn hóa? phục và phát triển HS: kinh tế – văn hóa : a. Thành tựu về khôi phục và phát * Nông nghiệp: triển kinh tế: - Khuyến khích sản xuất. * Nông nghiệp: - Tích cực áp dụng khoa học – kĩ thuật, nhiều hợp tác xã - Khuyến khích sản đạt 5 tấn thóc /ha. xuất. - Tích cực áp dụng khoa học – kĩ thuật, nhiều hợp tác xã đạt 5 tấn thóc /ha. * Công nghiệp: * Công nghiệp: - Nhiều cơ sở đƣợc khôi phục. - Nhiều cơ sở đƣợc - Thủy điện Thác Bà bắt đầu hoạt hoạt động (10/1971). khôi phục. - Một số ngành quan trọng đều phát triển : - Thủy điện Thác Bà điện, than, cơ khí. bắt đầu hoạt động - Sản lƣợng công nghiệp 1970 so với 1968 tăng 142%. (10/1971). - Giao thông vận tải đƣợc hồi phục nhanh chóng. - Một số ngành quan trọng đều phát triển: điện, than, cơ khí. - Sản lƣợng công nghiệp 1970 so với 1968 tăng 142%. - Giao thông vận tải
164

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Bài soạn Lịch Sử 9

Năm học 2012 - 2013

b. Văn hóa GD y tế : nhanh chóng phục hồi. - Đời sống nhân ổn định. - 1 số sai lầm khuyết điểm dần đƣợc hồi phục.

 Em hãy trình bày cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ
2 của đế quốc Mĩ đối với miền Bắc? HS: - 6/4/1972, chúng bắt đầu ném bom từ Thanh Hóa tới Quảng Bình. - 16/4/1972, Ních xơn tuyên bố chính thức cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 đối với miền Bắc. - 9/5/1972, chúng tuyên bố phong tỏa cảng Hải Phòng và các cửa sông.

 Những thành tích chiến đấu và sản xuất của quân và
dân ta trong thời kì này nhƣ thế nào? HS: - Chuẩn bị chu đáo, chủ động đánh địch ngay từ trận đầu. - Sản xuất miền Bắc vẫn giữ vững. - Ta lập nên “ĐBP trên không” ( 18  29/12/1972). - Buộc đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Paris (27/1/1973) chấm dứt mọi dính líu của Mĩ (về pháp lý) ở VN.

Hoạt động 2:  Em hãy trình bày tiến trình của Hội nghị Paris? HS: - 13/5/1968, hội nghị Paris bắt đầu họp (2 bên) gồm có Mĩ và VNDCCH. - 25/1/1969, hội nghị 4 bên: Mĩ, VN, VNDCCH và MTDTGP miền Nam VN.
165

đƣợc hồi phục nhanh chóng. b. Văn hóa , giáo dục , y tế nhanh chóng phục hồi. - Đời sống nhân ổn định. - Một số sai lầm khuyết điểm dần đƣợc khôi phục. 2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phƣơng: a. Mĩ : - 6/4/1972, chúng bắt đầu ném bom từ Thanh Hóa tới Quảng Bình. - 16/4/1972, Ních xơn tuyên bố chính thức cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 đối với miền Bắc. - 9/5/1972, chúng tuyên bố phong tỏa cảng Hải Phòng và các cửa sông. b. Ta: - Chuẩn bị chu đáo, chủ động đánh địch ngay từ trận đầu. - Sản xuất miền Bắc vẫn giữ vững. - Ta lập nên “ĐBP trên không” ( 18  29/12/1972). - Buộc đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Paris (27/1/1973) chấm dứt mọi dính líu của Mĩ (về pháp lý) ở VN. V. Hiệp định Paris

quyết liệt. VNDCCH và MTDTGP miền Nam VN. Tiến trình của hội nghị Paris : . trao trả tù binh và dân thƣờng bị bắt. 2 quân đội. hội nghị 4 bên: Mĩ.Các bên thừa nhận ở miền Nam VN có 2 chính quyền.Các bên ngừng bắn tại chỗ. đế quốc Mĩ phải kí kết Hiệp định Paris. 2. hội nghị Paris bắt đầu họp (2 bên) gồm có Mĩ và VNDCCH. quyết liệt. . GV cho HS xem : . 2 vùng kiểm soát và 3 lực lƣợng chính trị. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của VN.27/1/1973. chủ quyền.Hoa Kì rút hết quân đội và hủy bỏ các căn cứ quân sự. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của VN.  Em hãy trình bày nội dung của Hiệp định Paris? HS: -. .Hoa Kì rút hết quân đội và hủy bỏ các căn cứ quân sự. .Tranh về quang cảnh phòng họp trung tâm các hội nghị 166 (27/1/1973) về chấm dứt chiến tranh ở VN.Hoa Kì cam kết tôn trọng độc lập.Sau thất bại ở “ĐBP trên không”. . .Hoa Kì cam kết tôn trọng đóng góp vào công cuộc hàn gắn vết thƣơng chiến tranh ở VN. .Nhân dân miền Nam tự quyết định tƣơng lai chính trị của mình thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do. . Nội dung Hiệp định Paris: . VN.Các bên thừa nhận ở .Lập trƣờng của 2 bên rất xa nhau. Cho nên cuộc đấu tranh trên bàn hội nghị rất gay go. . Cho nên cuộc đấu tranh trên bàn hội nghị rất gay go. không có sự can thiệp của nƣớc ngoài. không tiếp tục dình líu quân sự hoặc can thiệp vào nội bộ của miền Nam VN.27/1/1973.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . đế quốc Mĩ phải kí kết Hiệp định Paris. không tiếp tục dình líu quân sự hoặc can thiệp vào nội bộ của miền Nam VN.13/5/1968. không có sự can thiệp của nƣớc ngoài.Nhân dân miền Nam tự quyết định tƣơng lai chính trị của mình thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do. chủ quyền. .Lập trƣờng của 2 bên rất xa nhau.2013 .Hoa Kì cam kết tôn trọng độc lập.Sau thất bại ở “ĐBP trên không”.25/1/1969. 1. . . . .

2 quân đội. Em hãy nêu những thành tựu khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa ở miền Bắc (1969 – 1973) b. 4.Mĩ phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta. . . 3 .2013 quốc tế ở Paris trong lễ kí kết Hiệp định Paris 27/1/1973. Củng cố: a. trao trả tù binh và dân thƣờng bị bắt. . đó là công pháp quốc tế buộc Mĩ phải rút quân về nƣớc.Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris : . Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 30 tìm hiểu : Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc (1973 – 1975). . GV kết luận: Hiệp định Paris đƣợc kí kết. rút hết quân Mĩ về nƣớc. . Em hãy trình bày nội dung của Hiệp định Paris và ý nghĩa lịch sử của nó đối với CM VN. ra sức chi viện cho miền Nam như thế nào ? 167 . .Đó là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cƣờng. bất khuất của dân tộc ta.Thắng lợi này tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam. bất khuất của dân tộc ta. 3. khôi phục và phát triển kinh tế – văn hoá .  Hiệp định Pari có ý nghĩa lịch sử nhƣ thế nào? HS: .Đọc và tìm hiểu miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Trình bày về chiến thắng “ĐBP trên không” (18  29/12/1972). chấm dứt mọi dính líu ở VN về mặt pháp lí. Tiến trình của Hội nghị Paris nhƣ thế nào? đ. .Hoa Kì cam kết tôn trọng đóng góp vào công cuộc hàn gắn vết thƣơng chiến tranh ở VN. Em hãy trình bày âm mƣu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của đế quốc Mĩ đối với miền Bắc.Đó là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cƣờng. c. 2 vùng kiểm soát và 3 lực lƣợng chính trị.Mĩ phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta. rút hết quân Mĩ về nƣớc. miền Nam VN có 2 chính quyền.Tranh Bộ trƣởng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Bộ trƣởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình kí Hiệp định Paris. . d.Các bên ngừng bắn tại chỗ.Thắng lợi này tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Đấu tranh chống địch bình định và lấn chiếm tạo thế và lực .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .2013 . tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam như thế nào ? Tuần : 31 Tiết : 44 Ngày soạn : Ngày dạy: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC (1973 – 1975) 168 .

. thống nhất Tổ quốc và ý nghĩa của sự thắng lợi trên. Trình bày âm mƣu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của đế quốc Mĩ đối với miền Bắc. kịp thời nhất cho miền Nam đánh Mĩ. Miền Bắc khắc phục hậu quả  Tình hình nƣớc ta sau Hiệp đinh Paris nhƣ thchi ế ến tranh khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa. . hàn gắn vết thƣơng chiến tranh.Miền Bắc trở lại hòa bình. Kiểm tra bài cũ: a. “Chiến dịch Huế – Đà Nẵng”. b. Mục tiêu bài học: 1.Quân Mĩ buộc phải rút khỏi nƣớc ta. c.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. 2. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. III. Tình hình nƣớc ta sau Hiệp định . cho CM miền Nam. “Chiến dịch HCM”. văn hóa và chi viện Quân Mĩ buộc phải rút khỏi nƣớc ta. cho miền Nam. đánh giá tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta ở 2 miền Nam – Bắc nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.Cung cấp cho HS những hiểu biết về nhiệm vụ của CM miền Bắc và CM miền Nam trong thời kì mới sau Hiệp định Pari nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Tƣ tƣởng: . Trình bày về chiến thắng “ĐBP trên không” và ý nghĩa lịch sử của nó.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc. Đảng ta quyết định Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. ra sức chi viện nào? HS: . Nội dung của Hiệp định Paris . Đồ dùng dạy học: . kĩ năng sử dụng bản đồ. lƣợc đồ SGK. chi viện đầy đủ nhất. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM. .Miền Bắc trở lại hòa bình. phát triển kinh tế. miền Bắc tiếp tục khôi phục kinh tế.So sánh lực lƣợng ở miền Nam có lợi cho CM. “Chiến dịch Tây Nguyên”.2013 I. thống nhất đất nƣớc. Hoạt động dạy và học: 1. 1. 3. nhận định. Kỹ năêng: . tranh ảnh trong SGK. tinh thần đoàn kết dân tộc.Sử dụng tranh ảnh.Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống Mĩ cứu nƣớc. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GHI BẢNG Hoạt động 1: I. bản đồ treo tƣờng “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975”. 3 Giới thiệu bài mới: Sau Hiệp định Paris. Kiến thức: . khắc phục hậu quParis ả . II. khắc 169 . Ổn định lớp: 2. chiến tranh.So sánh lực lƣợng ở miền Nam có lợi cho CM.

. phát triển kinh tế. văn hóa và chi viện cho CM  Những thành tựu của CM XHCN miền Bắc đạ t miền Nam. Tình hình Mĩ – ngụy: * Ngụy: * Mĩ : . tiếp tục viện trợ cho ngụy quyền SG. cờ về nƣớc. cán bộ . Mĩ đã phải làm lễ cuốc chiếm” và “ tràn ngập lãnh thổ” của ta. hàng vạn thanh niên xung phong và . so sánh lực .Sau Hiệp định Paris. cácác công trình văn . Mĩ đã phải làm lễ cuốc cờ vNam. mìn.Cuộc đấu tranh chống địch “lấn 1 số nơi không đánh giá đúng âm mƣu địch. địch ở miền Nam sau Hiệp định II.Từ 1973 – 1974 miền Bắc căn bản khôi phụg cỡ xong bom. “ tràn ngập lãnh thổ” đạt kết 170 . 5. tiếp tục viện trợ cho ngụsau y Hiệp định Paris: quyền SG.Đƣợc Mĩ viện trợ ra sức phá hoại Hiệp định “lấn chiếm” và “ tràn ngập  Sau Hiệp định Paris lực lƣợng của ta ở miền lãnh thổ” của ta. miền Bắc căn bản tháo gỡ xong (1973 – đầu 1975) : bom. thủy lôi. . a. ôi phục xong các cơ sở kinh tế. đƣờng giao thông. quân dụng. đƣờng . vạn bộ đội.Từ 1973 – 1974. Đấu tranh chống địch “Bình Paris nhƣ thế nào? ( trƣớc tiên nói về tình hình định – lấn chiếm” tạo thế lực và Mĩ ngụy). thuốc men. 2. Thành quả của CM miền Bắc HS: .Cuối 1973. “ tràn ngập lãnh thổ” đạt kết quả nhất định nhƣng . chi viện cho miền Nam gần 20 vạn bộ đội. Về phía ta: chiến trƣờng có lợi cho ta. kinh tế có bƣớc phát triển. mìn.Cuộc đấu tranh chống địch “lấn chiếm lƣợng trên chiến trƣờng có lợi cho ta. đƣa vào miền Nam.Từ 1973 – 1974 miền Bắc căn bản công trình văn hóa. xăng dầu. Nam nhƣ thế nào? HS: -. quân trang. so sánh lực lƣợng trên b. . * Ngụy: .Đƣợc Mĩ viện trợ ra sức phá hoại Hiệp định “lấn 29/3/1973.  Tình hình ta.Đời sống nhân dân đƣợc cải thiện.Ý nghĩa: những chi viện của miền Bắc đã chuẩn bị cho Tổng tiến công Xuân 1975 và tiếp quản vùng giải Hoạt động 2: phóng .Sau Hiệp định Paris. chi viện cho miền Nam gần 20 hóa. 26 vạn tấn vũ khí.Đời sống nhân dân đƣợc cải thiện. . đƣợc (1973  đầu 1975) và ý nghĩa của những thành tựu đó. miền Bắc căn bản tháo .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . xong các cơ sở kinh tế.Cuối 1973. đã b chi ị ếm”.Từ 1973 – 1974. hàng vạn thanh niên xung phong và cán bộ kĩ thuật.29/3/1973. nhƣng chúng vẫn để lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự đội lốt dân sự. giaoao thông. các . lƣơng thực. đạn dƣợc.2013 phục hậu quả chiến tranh. nhƣng chúng vẫn để lại hơn 2 vạn cố vấ1. địch ở miền Nam quân sự đội lốt dân sự.7 vạn bộ đội. tiến tới giải phóng hoàn toàn miền HS: . kinh tế có bƣớc phát triển. thủy lôi.2 tháng đầu 1975. ề nƣớc. n Tình hình ta.

Tại khu giải phóng. giải phóng miền Nam. .Em hãy trình bày: Tình hình nƣớc ta sau Hiệp đinh Paris.  Cuộc đấu tranh chống lại địch “lấn chiếm”. “ tràn ngập lãnh thổ” của ta từ 1973 đầu 1975. Củng cố: a. Cuộc đấu tranh chống địch “lấn HS: chiếm”: . quả nhất định nhƣng 1 số nơi không đánh giá đúng âm mƣu địch.2013 chúng“lấn chiếm” trở lại.Cuối 1974 –đầu 1975. Tình hình ta.1975) ? Tuần : 32 Tiết : 45 Ngày soạn : Ngày dạy : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC 171 . b. thống nhất đất nƣớc. tràn ngập lãnh thổ” của ta từ cuối 1973 đầu 1975 diễn ra nhƣ thế nào? 2. quân sự. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 30 (tiếp theo) tìm hiểu : Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc (1973 – 1975). . trực tiếp phục vụ GV kết luận: cho CM miền Nam trong thời kì này. địch không có khả năng lấy lại.Trƣớc tình hình đó: + 7/1973. tiếp chi viện cho CM miền Nam nhƣ thế nào? . Tất cả những thành tựu trên là nguồn cung cấp. . ta đã giành thắng lợi lớn giải phóng tỉnh Phƣớc Long. chúng ta có  Thành tích sản xuất của khu giải phóng trựth c ể giải phóng hoàn toàn miền Nam.Cuộc Tỏng tiến côngvà nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn nào ? Trình bày ngắn gọn diễn biến ? . 4. ngoại giao. đã bị chúng“lấn chiếm” trở lại. 3. đá “ nh địch trên 3 mặt trận: chính trị.Thời cơ mới. địch ở miền Nam sau Hiệp đinh Paris và cuộc đấu tranh chống “lấn chiếm”. ta kiến quyết đánh trả sự “lấn chiếm” của địch. CM miền Nam đƣợc tăng cƣờng lực lƣợng nhanh chóng thiết thực chuẩn bị cho đại thắng mùa Xuân 1975. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954.Từ cuối 1973.Tìm hiểu sự đúng đắn và linh hoạt trong cách đánh giặc của Đảng . bổ sung tại chỗ rất quan trọng cùng với sự chi viện to lớn của miền Bắc. ta đẩy mạnh sản HS: xuất về mọi mặt. khả năng mới đã xuất hiện trên chiến trƣờng. ta chủ trƣơng kiên quyết đánh trả sự “lấn chiếm” của địch.

Em hãy trình bày: Tình hình nƣớc ta sau Hiệp đinh Paris. . III. đánh giá tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta ở 2 miền Nam – Bắc nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. Cho HS sƣu tầm tranh ảnh. Kiến thức: . 172 PHƢƠNG PHÁP . địch ở miền Nam sau Hiệp đinh Paris và cuộc đấu tranh chống “lấn chiếm”. “ tràn ngập lãnh thổ” của ta từ 1973 đầu 1975. tinh thần đoàn kết dân tộc. Giải phóng hoàn toàn miền Nam. 3. Hoạt động dạy và học: 1. bản đồ treo tƣờng “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975”. b. kĩ năng sử dụng bản đồ.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Mục tiêu bài học: 1. 2. .Cuối 1974  đầu 1975 tình hình CM miền Nam chuyển biến nhanh chóng. nhận định.Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 sẽ lập tức giải phóng miền Nam  Trong chủ trƣơng kế hoạch giải phóng hoàn ngay 1975 để đỡ thiệt hại về ngƣời và toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định của. . 1. “Chiến dịch Tây Nguyên”. sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của đảng ta? HS: GV giảng thêm: . Chủ trƣơng kế hoạch giải phóng HS: hoàn toàn miền Nam . “Chiến dịch Huế – Đà Nẵng”.Sau Hiệp định Paris. II.Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống Mĩ cứu nƣớc. chỗ dựa của chính quyền SG đã rút về nƣớc viện trợ quân sự của Mĩ cho Thiệu giảm dần. Đồ dùng dạy học: .Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích.Cung cấp cho HS những hiểu biết về nhiệm vụ của CM miền Bắc và CM miền Nam trong thời kì mới sau Hiệp định Pari nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. quân đội Mĩ . Tình hình ta.Sử dụng tranh ảnh. “Chiến dịch HCM”. phóng hoàn toàn miền Nam. thống nhất Tổ quốc và ý nghĩa của sự thắng lợi trên. Tƣ tƣởng: . Ổn định lớp: 2. niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM.2013 (1973 – 1975) I. 3 Giới thiệu bài mới: NỘI DUNG Hoạt động 1: III. lƣợc đồ SGK.  Em hãy trình bày chủ trƣơng kế hoạch giải giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. tranh ảnh trong SGK. Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm: 1975 -1976. Kỹ năêng: . Kiểm tra bài cũ: a.

Thiệu vẫn không mạnh.10 giờ 30 ngày 25/3/1975. ta phát hiện địch chuẩn bị rút khỏi phòng . . CuộcTổng tiến công và nổi dậy Xuân đặc biệt là sau chiến thắng Phƣớc Long của ta. . HS: . . cuộc “ rút lui chiến lƣợc” thành cuộc .14/3/1975. vì phán Xuân 1975 ta lại mở chiến dịch Tây Nguyên đầu đoán sai lầm hƣớng tiến công của ta. .Đoán đúng ý đồ của địch. 173 .15 giờ ngày 29/3/1975. địch vội vàng kéo quân từ Buôn Mê trƣởng chiến dịch Tây Nguyên rút khỏi Thuột lên ứng cứu cho Bắc Tây Nguyên. . địch bố trí lực lƣợng sơ hở. trận then chốt này nhanh chóng  Em hãy trình bày về chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi. .Từ 1  9/3/1975. Tây Nguyên về giữ các tỉnh ven biển .24/3/1975. thế trận Huế. hoàn toàn miền Nam đã đến. Cho HS xem H. Quân ủy TW chỉ thị cho quân dân Trị 3/4/1975): Thiên và quân đoàn 2 giải phóng Huế nhanh hơn .Bất ngờ 2 giờ sang 10/3/1975 ta dội bão lửa vào miền Trung.2013 . của Mĩ ngụy ở miền Nam hết sức tồi tệ.Đà Nẵng.1972 -1973: 1. nhanh chóng. BCT quyết định tiến hành chiến dịch Huế – Đà Nẵng. ta đánh nghi binh ở Plâycu và . phải keu gọi binh lính “chiến đấu theo kiểu con nhà nghèo”. ta giải phóng Huế. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/3 – Đà Nẵng. dự kiến. 2. Với tinh thần “kịp thời.12/3/1975.Chiến dịch Tây Nguyên gần kết thúc. ta chặn đánh GV gợi mở vấn đề vì sao ta mở chiến dịch Huế – Đà kịch liệt con đƣờng rút lui của địch.  Em hãy trình bày về chiến dịch Huế – Đà . Cho nên a.10/3/1975.26/3/1975. táo bạo” 28/3/1975 ta bắt đầu đánh Đà Nẵng. có khả năng bỏ cả Huế. Thiệu thiếu đạn nghiêm trọng. ta dội bão lửa vào Buôn Mê tiên? HS: Thuột. .1974 -1975: 701 triệu đô la.614 triệu đô la. Nẵng(bằng lƣợc đồ). . HS: chiếm lại Buôn Mê Thuột nhƣng không GV giảng thêm: thành.Vào những ngày cuối cùng của chiến dịch Tây “tháo chạy hoảng loạn”.026 triệu đô la.Sau chiến dịch Huế . Thiệu ra lệnh cho Tƣ lệnh KonTum. . Nẵng.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . co về giữ b. Trong khi đó .Tây Nguyên là địa bàn chiến lƣợc quan  Tại sao trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trọng. tuyến Quảng Trị. ta tiến công vào cố đô Huế.1973 -1974: 1. chiến dịch kết thúc. địch phản công quyết liệt (bằng lƣợc đồ). . biến Nẵng. Nguyên.21/3/1975. lực lƣợng của ta không ngừng lớn mạnh. .73: quân ta giải phóng cố đô . 1975: địch không có khả năng lấy lại 1 tỉnh.ta đánh Huế và chặn đƣờng rút chạy của địch. Buôn Mê Thuột. Đà Nẵng giải phóng. Chiến dịch Tây Nguyên (10/3 – thời cơ Tổng tiến công và nổi dậy để giải phóng 24/3/1975) .Từ 29/3 – 3/4/1975 ta lấy nốt các tỉnh ven GVsử dụng lƣợc đồ trình bày lại chiến dịch Huế – Đà biển miền Trung.Vì vậy có hơn quân.

nhanh chóng. cuộc chiến tranh này 676 tỉ USD. . Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng kích vào SG đã chín muồi. gián tiếp là 920 tỉ USD. . địch bị chọc thủng. việc quyết chiến chiến lựơc cuối cùng: chiến dịch . Thiệu chủ 21/4/1975. tiếp tục tiến công.Cuộc tấn công Đà Nẵng đƣợc Quân ủy TW quyết định ngay sau khi giải phóng Huế (26/3/1975) với tinh thần “kịp thời.Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc GVsử dụng lƣợc đồ trình bày cuộc Tổng tiến công – kỉ nguyên độc lập thống nhất . táo lợi của cuộc k/c chống Mĩ cứu nƣớc bạo.18/4/1975. 15 giờ ngày 29/3/1975. chiến dịch HCM năng bảo vệ quân khu III và IV.77) CNXH.11 giờ 30 ngày 30/4/1975. 5 cánh tuyến phòng thủ từ xa: Từ Phan Rang trở vào để che quân của ta tiến vào giải phóng SG. chúng lập 1 phòng bắt đầu. đi lên và nổi dậy Xuân 1975 (H. đẩ(cánh y cửa thép bảo vệ SG).Mĩ lập cầu hàng không khẩn cấp chuyên chở vũ khí .16/4/1975. chúng huy động lúc cao nhấ là t 1 trong những chiến công vĩ đại của TK là 55 vạn quân Mĩ với 5 nƣớc chƣ hầu tham gia (7 XX. các tỉnh còn lại của trang bị cho ngụy quân SG. thế giới. phòng tuyến Phan Rang của HCM lịch sử. thống nhất đất nƣớc. ta bắt đầu đánh Xuân Lộc. trên cơ sở đó hoàn thành CM dân H.71: Bộ chỉ huy chiến dịch HCM .Cuộc k/c này đã tác động mạnh đến nội hơn 2 thập kỉ. . SG giải phóng. chúng có thời gian. chấm Cho HS xem H.Sáng 28/3/1975 chúng ta bắt đầu đánh Đà Nẵng.Sau chiến dịch này. táo bạo” với lực lƣợng có thể chuyển tới sớm nhất. 5 đời tổng thống Mĩ điều hành 4 chiến lƣợc Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong chiến tranh ở miền Nam. . Thiệu quan cho rằng: Phải 2 tháng nửa quân ta mới có thtuyên ể bố đầu hàng chuồn ra nƣớc ngoài. GV cho HS xem H. Cho nên.Chiến thắng này có tính thời đại sâu sắc.Cuộc kc chống Mĩ cứu nƣớc của dân tộc ta kéo dài . với tinh thần “thần tốc.Khi chiến dịch Huế . thành phố Đà Nẵng đƣợc giải phóng.ta chiến thắng Xuân Lộc. nƣớc ta. c Trong nƣớc: . chống lại đế quốc Mĩ lớn mạnh nhấ tình t nƣớc Mĩ và thế giới. dịch HCM lịch sử giải phóng SG. 174 . chúng đã chi trực tiếp cho trào giải phóng DTtrên thế giới.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Quốc tế: . khả 17 giờ ngày 26/4/1975. ở miền Trung bị sụp đổ hoàn toàn. tạo điều kiện thuận lợi cho 3/4/1975. bất ngờ. c.76: xe tăng của ta tiến vào dinh “Độd cứt ách thống trị của CN đế quốc trên đất lập” và H.2013 GV giảng thêm: .78: nhân dân SG mít tinh mừng miền Nam giả ti ộc dân chủ nhân dân.Trên cơ sở đánh giá thời cơ chiến lƣợc tổng công IV. GV chuyển ý: b. 1.28: chính quyền TW ngụy bị bắt. Chiến dịch HCM: . chở cho SG.tổng thống Mĩ ra lệnh di tản Xuân 1975 và giảng thêm: ngƣời Mĩ khỏi SG. HS: đã kết thúc 21 năm k/c chống Mĩ và 30 GVsử dụng lƣợc đồ trình bày lại chiến dịch HCM.Cuộc k/c chống Mĩ cứu nƣớc thắng lợi đồ). . Nam Bộ giải phóng. không để cho ngụy rút về tăng cƣờng cho SG. năm chiến tranh giải phóng dân tộc.Đà Nẵng kết thúc.Từ 30/4  2/5/1975. . quân khu I bị xóa cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng quyết liệt sổ. chúng vào thế tuyệt vọng. nếu tính cả chi phí . theo 5 hƣớng đã định sẵn. Ý nghĩa lịch sử:  Em hãy trình bày về chiến dịch HCM (bằng lƣợa. phóng. hệ thống phòng ngự của Thiệu Từ 9/4/1975. chắc thắng” chúng ta đã tiến hành chiế(1954 n -1975).

dân chủ nhân dân ở miền Nam.Cuộc k/c này đã tác động mạnh đến nội tình nƣớc Mĩ và thế giới. kịp thời nhất cho CM miền Nam đánh Mĩ.8 triệu tấn bom. . . đi lên CNXH. với đƣờng lối chính trị. Hoạt động 2: . .Chúng ta đã tạo dụng đƣợc khối đoàn kết dân tộc đến mức cao nhất.  Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kc chống Mĩ cứu nƣớc.Quốc tế: . trên cơ sở đó hoàn thành quả của các nƣớc XHCN và lực lƣợng hòa CM dân tộc dân chủ nhân dân.Chủ quan: . bình trên thế giới. Chủ quan: vẫn thất bại thảm hại. dội xuống 2.Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng DTtrên thế giới. có hiệu CN đế quốc trên đất nƣớc ta. . quân sự đúng đắn. với đƣờng lối chính trị. chấm dứt ách thống trị củvà a sự ủng hộ chí nghĩa.Chúng ta đã tạo dụng đƣợc khối đoàn kết dân tộc đến mức cao nhất. kịp thời nhất cho CM miền Nam đánh Mĩ. .Dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.Dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. . 175 . HS: .Có hậu phƣơng miền Bắc chi viện đầy đủ  Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kc chống nhất. Khách quan: đã kết thúc 21 năm k/c chống Mĩ và 30 năm chiến Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 nƣớc ĐD tranh giải phóng dân tộc. chí tình . HS: . dân chủ nhân dân ở miền Nam. 2 Nguyên nhân thắng lợi: miền Nam – Bắc hơn 7.2013 vạn). cùng 1 lúc tiến hành CM XHCN ở miền Bắc và CM dân tộc. . .Có hậu phƣơng miền Bắc chi viện đầy đủ nhất.Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập thống nhất . cộng với hơn 1 triệu quân ngụy. cùng 1 lúc tiến hành CM XHCN ở miền Bắc và CM dân tộc. Nhƣng chúng a. quân sự đúng đắn. .Chiến thắng này có tính thời đại sâu sắc. là 1 trong những chiến công vĩ đại của TK XX.Trong nƣớc: Mĩ.Cuộc k/c chống Mĩ cứu nƣớc thắng lợi b. thống nhất đất nƣớc.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .

I. thống nhất đất nƣớc về mặt Nhà nƣớc. có hiệu quả của các nƣớc XHCN và lực lƣợng hòa bình trên thế giới. niềm tin vào tiền đồ của CM. Mục tiêu bài học: 1.Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 nƣớc ĐD và sự ủng hộ chí nghĩa. .Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 4. tình cảm ruột thịt Bắc – Nam. nhận định.2013 Khách quan: . . thống nhất . 2. chí tình .Khắc phục hậu quả chiến tranh và khôi phục kinh tế – văn hoá ở hai miền đất nước như thế nào ? . đánh giá tình hình đất nƣớc.Những biện pháp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh. cứu nƣớc. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 31 tìm hiểu : Chƣơng VII:VN từ năm 1975 đến năm 2000. 3. VN trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975.Tìm hiểu tình hình của hai miền Bắc – Nam sau đại thắng mùa xuân 1975 . Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kc chống Mĩ cứu nƣớc ( 1954 – 1975).Hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước như thế nào ? Tuần : 32 Tiết : 42 Ngày soạn : Ngày dạy : CHƢƠNG VII VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975. về nhiệm vụ CM nƣớc ta năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975. Tƣ tƣởng: . Trình bày cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 bằng lƣợc đồ. Kỹ năêng: . Kiến thức: .Em hãy trình bày về kế hoạch chiến lƣợc giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm ( 1975 – 1976) b.Cung cấp cho HS những hiểu biết về tình hình 2 miền đất nƣớc sau thắng lợi của cuộc kc chống Mĩ.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. tinh thần độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc. nhiệm vụ của CM năm đầu đất nƣớc giành độc lập. II.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc. 3. Củng cố: a. Đồ dùng dạy học: 176 . khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa. c.

– Khắc phục hậu quả chiến tranh. toàn diện. Khó khăn: b. . Trình bày đại thắng mùa xuân 1975 (bằng lƣợc đồ).Hậu quả chiến tranh nặng nề. 2. Nêu ý nghĩa lịch sử.Nhiều làng mạc. miền Nam – Bắc có những khó khăn và thuận 1. mất cân đối.Bƣớc đầu xây dựng cơ sở vật chất cho . Khó khăn: . + Miền Nam hoàn toàn giải phóng. sản xuất nhỏ. phục và phát triển kinh tế – văn hóa ở 2 khôi phục và phát triển kinh tế để đi lên CNXH. 2 miền Nam II. Hoạt động 2: 1. CNXH. nhƣng hậu quả 21 năm chiến tranh để lại nặng nề. Kiểm tra bài cũ: a. TBCN. c. Khó khăn: + Chế độ thực dân mới và ngụy quyền SG hoàn + Kinh tế miền Nam phát triển theo hƣớng toàn sụp đỗ.2013 . . lệ thuộc bên ngoài. Tình hình miền Bắc: a.Hậu quả chiến tranh nặng nề. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GHI BẢNG Hoạt động 1: I. b. nguyên nhân thắng lợi của cuộc kc chống Mĩ cứu nƣớc. + Hàng triệu ngƣời thất nghiệp + Hàng triệu ngƣời thất nghiệp. toàn diện. . cả nƣớc đi lên CNXH. Tình hình 2 miền Bắc – Nam sau đại  Sau đại thắng mùa xuân 1975. nhân dân 2 miền Nam – Bắc ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh. + 1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn. Thuận lợi: lợi gì? HS: . đƣợc những thành tựu to lớn. hoàn thành thống nhất đất nƣớc về mặt Nhà nƣớc. + Xã hội: Nhiều tệ nạn còn tồn tại.Thuận lợi: . hậu. Ổn định lớp: 2. sản xuất nhỏ. lệ b. phân tán. + 50 vạn ha đất bị bỏ hoang.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Thuận lợi: + Miền Nam hoàn toàn giải phóng. + 1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn. III. văn hóa. b. Hoạt động dạy và học: 1. miền đất nƣớc.CM XHCN miền Bắc đã .Bƣớc đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.CM XHCN miền Bắc đã đạ đạ t t đƣợc những thành tựu to lớn. TBCN.Từ 1954  1975 .Nhiều làng mạc. nhƣng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu. tình CM th 2 ắng mùa xuân 1975.  Tình hình miền Nam sau đại thắng mùa + Chế độ thực dân mới và ngụy quyền SG xuân nhƣ thế nào? HS: .Thuận lợi: hoàn toàn sụp đỗ. GV kết luận: . Em hãy trình bày tình hình nƣớc ta sau Hiệp đinh Paris. ruộng đồng bị tàn phá. Khó khăn: + Kinh tế miền Nam phát triển theo hƣớng thuộc bên ngoài. + 50 vạn ha đất bị bỏ hoang. nhƣng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạ+ c Xã hội: Nhiều tệ nạn còn tồn tại.Sử dụng kênh hình kênh chữ trong SGK và 1 số tài liệu tranh ảnh lịch sử thời kì này.Từ 1954  1975 . 3 Giới thiệu bài mới: Sau đại thắng mùa xuân 1975. . khôi phục và phát triển kinh tế . ruộng đồng bị tàn phá.Tình hình đất nƣớc nhƣ vậy. khôi Bắc đều phải khắc phục hậu quả chiến tranh. Miền Bắc: 177 . phân tán. Tình hình miền Nam: a. mất cân đối.

công nghiệp.Trong 2 lần chiến tranh phá hoại miền Bắc.Khẩn trƣơng tiếp quản những vùng mớ -i Tuyên bố xóa bỏ bóc lột phong kiến. Quá trình: . .Hàng triệu đồng bào đƣợc hồi hƣơng.Giữa 1976 căn bản hoàn thành và khắ1975 c và 6 tháng đầu 1976 có nhiều tiến bộ. khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa để đi lên nhƣ thế Thành tựu: + Thực hiện kế hoạch nhà nƣớc 6 tháng cuối nào? HS: -. c Nội dung: tiến hành. nhanh chóng đƣợc thiết lập.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . kì họp thứ nhất có quyền + Thủ đô: Hà Nội.  Quốc hội khóa VI. hoàn toàn. giải phóng. đƣờng sông.Quốc hữu hóa ngân hàng. . ộ Miền Nam: hệ thống bén cảng. 80: Quốc huy + Bầu ra các cơ quan lãnh đạo và chức vụ 178 . độ hủy diệt.Hàng triệu đồng bào đƣợc hồi hƣơng. . đƣờng biển.Chính quyền CM tịch thu ruộng đất và tài  Miền Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. trong đó có 10 bệnh viện bị san bằng. . phục kinh tế.Phát hành tiền mới.Phát hành tiền mới. sản của bọn phong kiến và phản động trốn ra khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa nhƣ nƣớc ngoài chia cho nông dân. thế nào? HS: -. .Tất cả các tuyến đƣờng sắt.Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả công nghiệp.2013  Sau đại thắng mùa xuân 1975.79: Đoàn tàu thống nhất BắHCM. . mở rộng. . xã hội đƣợ2.Chính quyền chú ý khôi phục nông nghiệp. quyết định gì? HS: + Thành phố SG Gia Định đổi là thành phố GV cho HS xem H.Chính quyền CM và các đoàn thể quần chúng .Khẩn trƣơng tiếp quản những vùng mới giải kho tàng bị bắn phá. trong đó có 12 thị xã.Kì họp lần 1 của Quốc hội khóa VI đã quyết định. 100% cầu. toàn b2.Quốc hữu hóa ngân hàng. Hoạt động 3: + Chính sách đối nội và đối ngoại của nƣớc  Em hãy trình bày việc hoàn thành thống VN thống nhất. . c Nam sau 30 năm gián đoạn và H. Hoàn thành thống nhất đất nƣớc (1975 .000 trƣờng học.Tất cả các khu công nghiệp bị đánh phá ở mứn cƣớc và ĐD trong tình hình mới. . Quốc kì. thị xã đều b + ị Các sản phẩm quan trọng đều đạt và vƣợt đánh.Các hoạt động giáo dục văn hóa.1. GV giảng thêm: + Nhiều công trình.Tuyên bố xóa bỏ bóc lột phong kiến. hầu hết nông trƣờng . phóng. khắc phục hậu quả chiến tranh. . Quốc ca. ngoài chia cho nông dân. xã hội của bọn phong kiến và phản động trốn ra nƣớđƣợ c c tiến hành. . + Làm trọn nghĩa vụ hậu phƣơng đối với cả . – 1976). + Diện tích lúa và hoa màu tăng. chúng nhanh chóng đƣợc thiết lập.600 công trình thủy lợi. III. .Chính quyền CM tịch thu ruộng đất và tài sản Các hoạt động giáo dục văn hóa. 3.Chính quyền chú ý khôi phục nông nghiệp. 350 bệnh viện. nhà máy đƣợc xây dựng . . 1. + Quyết định : Quốc huy. miền Bắc Giữa 1976 căn bản hoàn thành và khắc phục kinh tế. . nƣớc. về mặt nhà nƣớc nhƣ thế nào? HS: + Đổi tên nƣớc là : CHXHCNVN. nhất nhà nƣớc. 51 trấn bị phá hủtr y ƣớc chiến tranh.Chính quyền CM và các đoàn thể quần bị đánh phá. gần nhƣ toàn bộ các thành phố. .

GV kết luận: . 4.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . kinh tế. đƣơng. cao nhất của nhà nƣớc.Em hãy trình bày về kế hoạch chiến lƣợc giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm ( 1975 – 1976) b. Củng cố: a. Tổ chức thành 3 cấp: Cấp tỉnh và thành tƣ tƣởng.Đấu tranh bảo vệ tổ quốc như thế nào ? 179 . 3.Ở địa phƣơng: thành thống nhất nhà nƣớc. Nhƣ vậy kì họp của Quốc hội khóa VI đã hoàn . Cấp xã và tƣơng đƣơng. c. Cấp huyện và tƣơng với việc xây dựng CNXH trong cả nƣớc. Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kc chống Mĩ cứu nƣớc ( 1954 – 1975). văn hóa – xã hội sẽ gắn liềph n ố trực thuộc TW.2013 của nƣớc CHXHCNVN. Trình bày cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 bằng lƣợc đồ. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 32 tìm hiểu : Xây dựng đất nƣớc. đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985) .Tìm hiểu Việt Nam trong 10 năm đi lên CNXH ( 1976-1985 ) . các mặt về chính trị + .Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.

Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Thực hiện kế hoạch Nhà chủ yếu của đại hội là gì? nƣớc 5 năm (1976 -1985) HS: -. NXBGD Hà Nội (1998). sách Đại cƣơng Lịch sử VN tập III. yêu CNXH. Kỹ năêng: . trong 10 năm đầu nhân ta phải thực hiện 2 kế hoạch Nhà nƣớc 5 năm (1976 -1980 và 1981 . VH nhƣ thế nào? c. Hoạt động dạy và học: 1. 2.Sử dụng tranh ảnh trong SGK . II. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GHI BẢNG Hoạt động 1: I. nhận định. đánh giá tình hình đất nƣớc. Tƣ tƣởng: .1985). b. Tình hình 2 miền Nam – Bắc sau đại thắng mùa xuân 1975. Chúng ta thống nhất đất nƣớc về mặt Nhà nƣớc nhƣ thế nào? 3 Giới thiệu bài mới: Sau đại thắng mùa xuân 1975. đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.Đại hội đề ra đƣờng lối xây dựng CNXH trong toàn quốc lần thứ IV của Đảng 180 . nhằm xây dựng đất nƣớc theo con đƣờng XHCN và tiến hành cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc . Đại hội đại biểu toàn . Việt nam trong 10 năm đi lên CNXH (1976 – 1985)  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) diễn ra trong hoàn cảnh nào?Nội dung 1.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích. Ổn định lớp: 2. a. Mục tiêu bài học: 1. ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1985) I.Đại hội tiến hành khi đất nƣớc đã thống nhất .Cung cấp cho HS những hiểu biết về con đƣờng tất yếu của CM nƣớc ta đi lên CNXH và tình hình đất nƣớc 10 năm đầu. 2 miền Nam – Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh.Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12/1986). . Đồ dùng dạy học: . cả nƣớc đi lên CNXH.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc. Kiểm tra bài cũ: a. so sánh. Kiến thức: . niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào con đƣờng đi lên CNXH. 3.2013 Tuần : 33 Tiết : 47 Ngày soạn : Ngày dạy : XÂY DỰNG ĐẤT NƢỚC. thấy đƣợc những thành tích và những hạn chế trong quá trình cả nƣớc đi lên CNXH. tình thần lao động xây dựng đất nƣớc. III. khôi phục và phát triển KT.

.Hạn chế: + Nền kinh tế còn mất căn đối lớn.Thành tựu: + Nông công nghiệp và giao thông vận tải căn bản đƣợc khôi phục.700 km đƣờng sắt. + Nhiều nhà máy đƣợc xây dựng. GV cho HS xem H.2013 quốc và thông qua phƣơng hƣớng nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976 -1985). . 3. + Đƣờng sắt Bắc Nam đƣợc khôi phục. . HS: . + Đƣờng sắt Bắc Nam đƣợc khôi phục. 3. sản xuất phát triển chậm.Hạn chế: + Nền kinh tế còn mất căn đối lớn.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . xóa bỏ văn hóa đồi trụy. + Nhiều nhà máy đƣợc xây dựng.Thành tựu: + Nông công nghiệp và giao thông vận tải căn bản đƣợc khôi phục. + Văn hóa GD có bƣớc phát triển mới. + Thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.Miền Nam: + Cải tạo XHCN đƣợc đẩy mạnh. + Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. thƣơng nghiệp đƣợc sắp xếp lại.Đại hội đề ra đƣờng lối xây dựng CNXH trong toàn quốc và thông qua phƣơng hƣớng nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976 -1985). + Diện tích gieo trồng tăng 2 triệu ha. .700 km đƣờng sắt. GD tăng nhanh. + Phần lớn nông dân đi sâu vào con đƣờng làm ăn tập thể.Nội dung: 181 (12/1976) . .  Em trình bày về việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 -1980). b. thƣơng nghiệp đƣợc sắp xếp lại.81: Tàu nƣớc ngoài nhận than tại bến cảng Cửa Ông (Quảng Ninh)  Em hãy trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.800km đƣờng bộ. . xây dựng mới 1. GD tăng nhanh. xây dựng mới 1. xóa bỏ văn hóa đồi trụy. + Thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 -1980). + Diện tích gieo trồng tăng 2 triệu ha. + Xóa bỏ tƣ sản mại bản. . . + Phần lớn nông dân đi sâu vào con đƣờng làm ăn tập thể. + Văn hóa GD có bƣớc phát triển mới.800km đƣờng bộ.Mục tiêu: xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và cải thiện 1 bƣớc đời sống nhân dân. .Miền Nam: + Cải tạo XHCN đƣợc đẩy mạnh. sản xuất phát triển chậm.Đại hội tiến hành khi đất nƣớc đã thống nhất . + Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. + Xóa bỏ tƣ sản mại bản. HS: -. + Thủ công nghiệp. + Thủ công nghiệp.Mục tiêu: xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và cải thiện 1 bƣớc đời sống nhân dân.

+ Xác định quá độ tiến lên CNXH ở nƣớc ta trải qua nhiều chặng đƣờng.Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã chặn đƣợc đà giảm sút. .9%.Hoàn thành hàng trăm công trình lớn và hàng ngàn công trình nhỏ. + Đáp ứng nhu cầu cấp thiết đời sống nhân dân.  Em hãy trình bày những thành tựu chúng ta đã đạt đƣợc trong kế hoạch Nhà nƣớc 5 năm (1981 -1985). + Mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế – xã hội chƣa đƣợc thực hiện. nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế – Xã hội.Dầu mỏ bắt đầu đƣợc khai 182 .2013 + Khẳng định tiếp tục xây dựng CNXH theo đƣờng lối của đại hội IV. + Công nghiệp tăng 6. + Xác định quá độ tiến lên CNXH ở nƣớc ta trải qua nhiều chặng đƣờng. . cải tạo XHCN.4%/năm. 2. .Hạn chế: + Khó khăn yếu kém của thời kì trƣớc chƣa khắc phục đƣợc. b. cải tạo XHCN. cụ thể hóa cho từng chặng đƣờng.Hoàn thành hàng trăm công trình lớn và hàng ngàn công trình nhỏ.Nội dung: + Khẳng định tiếp tục xây dựng CNXH theo đƣờng lối của đại hội IV. . + Nông nghiệp tăng 4. HS: -. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982). Trị An chuẩn bị dƣa vào hoạt động. + Nông nghiệp tăng 4. + Phát triển thêm và sắp xếp lại cơ cấu kinh tế. bổ sung.Công trình thủy điện Hòa Bình.Hoạt động khoa học kĩ thuật đƣợc triển khai góp phần thúc đẩy sản xuất. + Quyết định phƣơng hƣớng.4%/năm. cụ thể hóa cho từng chặng đƣờng. . nhƣng bắt đầu có điều chỉnh. bổ sung. + Quyết định phƣơng hƣớng. . Thực hiện kế hoạch Nhà nƣớc 5 năm (1981 -1985) a. + Lƣơng thực đạt 17 triệu tấn. . . + Lƣơng thực đạt 17 triệu tấn. nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế – Xã hội. Thành tựu của kế hoạch Nhà nƣớc 5 năm (1981 1985).Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã chặn đƣợc đà giảm sút. . + Phát triển thêm và sắp xếp lại cơ cấu kinh tế. nhiệm vụ. thậm chí 1 số mặt trầm trọng hơn. đẩy mạnh. + Công nghiệp tăng 6. đẩy mạnh.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . + Giảm nhẹ sự mất cân đối nghiêm trọng nhất trong kinh tế.Đất nƣớc có những biến chuuyển đáng kể. . + Giảm nhẹ sự mất cân đối nghiêm trọng nhất trong kinh t ế.Đất nƣớc có những biến chuuyển đáng kể.Dầu mỏ bắt đầu đƣợc khai thác. + Đáp ứng nhu cầu cấp thiết đời sống nhân dân. nhiệm vụ. . mục tiêu của kế hoạch Nhà nƣớc 5 năm (1981 -1985). mục tiêu của kế hoạch Nhà nƣớc 5 năm (1981 -1985). nhƣng bắt đầu có điều chỉnh.9%.

HS: . . . .Hạn chế: + Khó khăn yếu kém của thời kì trƣớc chƣa khắc phục đƣợc. . . mở đầu chiến tranh xâm lƣợc biên giới Tây Nam.Thực hiện quyền tự vệ 183 .Chúng liến tiếp xâm lấn biên giới Tây Nam. xe tăng đánh chiếm Tây Ninh. . thậm chí một số mặt trầm trọng hơn. gây ra cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam. HS: . TQ dùng 32 sƣ đoàn tấn công ta dọc biên giới từ Móng Cái đến Phong Thổ ( Lai Châu).2013 Hoạt động 2:  Em hãy trình bày cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc (1975 – 1979). TQ dùng 32 sƣ đoàn tấn công ta dọc biên giới từ Móng Cái đến Phong Thổ ( Lai Châu).Nhƣng từ 1978. . .Hoạt động khoa học kĩ thuật đƣợc triển khai góp phần thúc đẩy sản xuất. chúng dùng 19 sƣ đoàn bộ binh.Thực hiện quyền tự vệ chính đáng. + Mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế – xã hội chƣa đƣợc thực hiện . . Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. . nhƣng sau khi thắng Mĩ (17/4/1975).TQ là nƣớc láng giềng thân thiện với ta. II.22/12/1978. . Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc: . TQ liên tiếp khiêu khích ta ở biên giới phía Bắc. thác. bọn Pônpốt quay súng bắn lại nhân dân ta. mở đầu chiến tranh xâm lƣợc biên giới Tây Nam.Thực hiện quyền tự vệ chính đáng.Công trình thủy điện Hòa Bình.Chúng liến tiếp xâm lấn biên giới Tây Nam. bọn Pônpốt quay súng bắn lại nhân dân ta. chúng ta đã phản công đánh đuổi bọn Pônpốt khỏi lãnh thổ nƣớc ta. chúng dùng 19 sƣ đoàn bộ binh. buộc TQ phải rút hết quân khỏi nƣớc ta 18/3/1979.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . nhân dân ta đã kiên quyết đánh trả. .22/12/1978. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975 – 1979) 1. .Sau khi k/c chống Mĩ cứu nƣớc thắng lợi.TQ là nƣớc láng giềng thân thiện với ta.17/2/1979. chúng ta đã phản công đánh đuổi bọn Pônpốt khỏi lãnh thổ nƣớc ta.Thực hiện quyền tự vệ chính đáng.Bọn Pônpốt quay đại diện cho phái “Khơ me đỏ” đã từng phải dựa vào sự giúp đỡ của VN để đánh Mĩ. TQ liên tiếp khiêu khích ta ở biên giới phía Bắc. chúng lên nắm chính quyền ở CPC đã quay súng vào ta. GV giảng thêm: .17/2/1979.  Em hãy trình bày cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc nƣớc ta (1978 – 1979). 2.Nhƣng từ 1978. Trị An chuẩn bị dƣa vào hoạt động. .Sau khi k/c chống Mĩ cứu nƣớc thắng lợi. . xe tăng đánh chiếm Tây Ninh. .

Em hãy trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng và những thành tựu. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của nhân dân ta ( 1975 – 1979) đã diễn ra nhƣ thế nào? 4. 3. b.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . Trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và những thành tựu. Kiến thức: 184 . c. Mục tiêu bài học: 1. Củng cố: a. nhân dân ta đã kiên quyết đánh trả. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 33 tìm hiểu : VN trên dƣờng đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( từ 1986 đến 2000) . hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 1976 – 1980. hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 1981 – 1985.Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới đã đạt những thành tựu nào và hạn chế nào? Tuần : 33 Tiết : 48 Ngày soạn : Ngày dạy : VIỆT NAM TRÊN DƢỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( TỪ 1986 ĐẾN 2000) I.2013 chính đáng.Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảngđược thực hiện trong hoàn cảnh nào ?Đổi mới đất nước đi lên CNXH là như thế nào ? . buộc TQ phải rút hết quân khỏi nƣớc ta 18/3/1979.

. Hoạt động dạy và học: 1.Sự khủng hoảng của Liên Xô và Đông Âu. kể.Bồi dƣỡng cho HS lòng yêu nƣớc gắn với CNXH. Trong nƣớc: hoạch Nhà nƣớc 5 năm. tình thần đổi mới trong lao động . Thế giới: . Kỹ năêng: .Quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi. Đƣờng lối đổi mới: 185 . lần VII(6/1991). Hoàn cảnh đổi mới: .Sự khủng hoảng của Liên Xô và Đông Âu.Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích.đạt đƣợc những thắng lợi đáng . 1991 1995 . nhằm xây dựng đất nƣớc theo con đƣờng đổi mới đi lên CNXH . b. Đồ dùng dạy học: . hoạch Nhà nƣớc 5 năm. hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 1981 – 1985. NXBGD Hà Nội (2003). . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GHI BẢNG Hoạt động 1: I.2013 .Sử dụng tranh ảnh trong SGK. 3 Giới thiệu bài mới: Trong 15 năm.Do tác động của cuộc CM  Đảng chủ trƣơng đổi mới.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . . Kiểm tra bài cũ: a. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12/1986). lần VIII (6/1996). III.Quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi.Sau khi đất nƣớc thống nhất .2000).Đất nƣớc trong tình trạng Thế giới: khủng hoảng về kinh tế xã . yếu kém ngày càng nhất .  Em hiểu thế nào về quan điểm đổi mới của Đảng. . Ổn định lớp: 2. 2. Quá trình 15 năm đất nƣớc thực hiện đƣờng lối đổi mới. nhận định đánh giá con đƣờng tất yếu phải đổi mới đất nƣớc đi lên CNXH và quá trình 15 năm đất nƣớc thực hiện đƣờng lối đổi mới. 1996 . II.  Đảng chủ trƣơng đổi mới. nhân ta thực hiện 3 kế hoạch Nhà nƣớc 5 năm (1986 -1990 . nhƣng gặp không ít khó khăn. Trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội Đảng lần thứ V và những thành tựu. lần IX (4/2000).Em hãy trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội lần thứ IV của Đảng và những thành tựu. chúng ta thực hiện 2 kế a.  Đảng ta chủ trƣơng đổi mới trong hoàn cảnh nào? HS: Trong nƣớc: 1. khoa học kĩ thuật. hội. b.đạt . niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào đƣờng lối đổi mới đất nƣớc.Đất nƣớc trong tình trạng khủng hoảng về kinh tế xã đƣợc những thắng lợi đáng hội. nhƣng gặp không ít khó khăn. yếu kém ngày càng trầm trọng. sách Đại cƣơng Lịch sử VN tập III. chúng ta thực hiện 2 kế trầm trọng. . Tƣ tƣởng: .Do tác động của cuộc CM khoa học kĩ thuật. 3. Đƣờng lối đổi mới của Đảng. học tập . công tác.từ Đại hội lần thứ VI của Đảng(12/1986) bắt đầu công cuộc đối mới đất nƣớc ta. hạn chế của ta trong kế hoạch 5 năm 1976 – 1980.Cung cấp cho HS những hiểu biết về sự tất yếu đổi mới đất nƣớc đi lên CNXH.Sau khi đất nƣớc thống kể. HS: 2.

+ Hàng tiêu dùng dồi dào hơn. Kế hoạch 5 năm (1991 – 1995): . đứng thứ 3 thế giới.84: ta bắt đầu khai thác dầu mỏ Bạch Hổ. + Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh. + Hàng tiêu dùng dồi dào hơn. hàng tiêu dùng và xuất khẩu.5 triệu tấn gạo. bắt đầu xuất hàng có giá trị là gạo và dầu thô. + 1990: Bảo đảm lƣơng thực có xuất khẩu. H. tăng cƣờng ổn 186 . Thành tựu: .  Em hãy trình bày kế hoạch 5 năm (1991 – 1995).Lƣơng thực : từ chỗ thiếu ăn thƣờng xuyên.Cả nƣớc tập trung lực lƣợng giải quyết 3 chƣơng trình kinh tế: lƣơng thực. HS: . + 1989: ta xuất 1. thử thách.85: ta xuất khẩu gạo tại cảng Hải Phòng.Đƣờng lối đổi mới đƣợc đề ra từ Đại hội VI (12/1986) đƣợc bổ sung và điều chỉnh ở Đại hội VII. bắt đầu xuất hàng có giá trị là gạo và dầu thô. đứng thứ 3 thế giới. VIII. văn hóa đổi mới kinh tế luôn gắn liền với chính rị. Hoạt động 2:  Em hãy trình bày những thành tựu chúng ta đã đạt đƣợc trong kế hoạch 5 năm (1986 – 1990). + 1989: ta xuất 1. Mục tiêu: . . đồng bộ từ kinh tế chính trị đến tổ chức. 2.Lƣơng thực : từ chỗ thiếu ăn thƣờng xuyên. + Từ 1989.Cả nƣớc phấn đấu vƣợt qua mọi khó khăn.  Đời sống nhân dân ổn định hơn. b.83: Đó là hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. II.  Đời sống nhân dân ổn định hơn. hàng hóa trong nƣớc sản xuất tăng. với những bƣớc đi thích hợp.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .5 triệu tấn gạo. HS: Mục tiêu: . + Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh. nhƣng trọng tâm là đổi mới kinh tế. GV cho HS xem H. ổn định và phát triển kinh tế – xã hội. 1. hàng hóa trong nƣớc sản xuất tăng. + 1990: Bảo đảm lƣơng thực có xuất khẩu.Nội dung : + Đổi mới không có nghĩa là thay đổi mục tiêu CNXH mà cho mục tiêu ấy thực hiện có hiệu quả. + Từ 1989. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đƣờng lối đổi mới (1986 – 2000). mở rộng cả về quy mô lẫn hình thức. thực phẩm. a. Đại hội bắt đầu đề ra đƣờng lối đổi mới. mở rộng cả về quy mô lẫn hình thức. + Đổi mới phải toàn diện. tƣ tƣởng.2013 GV cho HS xem H. Kế hoạch 5 năm 1986 – 1990. IX.

. xã hội cơ bản ổn định.Kinh tế tăng trƣởng khá.Vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tăng nhanh. .Tăng trƣởng kinh tế nhanh. về cơ bản đƣa nƣớc ta thoát khỏi khủng hoảng.86: Công trình thủy điện Yaly ở Tây Nguyên. b. . .6 tỉ USD. + Nhập khẩu 61 tỉ USD. ổn định và phát triển kinh tế – xã hội. xã hội. Thành tựu: .87:Lễ kết nạp VN là thành viên chính thức thứ 7 của ASEAN.Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. trong 5 năm xuất khẩu đạt 51.Nông nghiệp phát triển liên tục.Vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tăng nhanh. b. bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội. b. Mục tiêu: . GDP 8.Khoa học – Công nghệ 187 .Khoa học – Công nghệ chuyển biến tích cực.An ninh quốc phòng tăng cƣờng. . GV cho HS xem H.Tăng trƣởng kinh tế nhanh. . bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội.2013 định chính trị. GDP 7% năm. . + Nhập khẩu 61 tỉ USD.Cả nƣớc phấn đấu vƣợt qua mọi khó khăn. .Tình trạng đính đốn sản xuất và rối ren trong lƣu thông đƣợc khắc phục. Em hãy trình bày kế hoạch 5 năm (1996 – 2000). về cơ bản đƣa nƣớc ta thoát khỏi khủng hoảng.Hoạt động khoa học gắn liền với kinh tế. 3. hiệu quả cao. . . Mục tiêu: . Thành tựu: .Bảo đảm an ninh.Cải thiện đời sống nhân dân. giữ vững quốc phòng.Tình trạng đính đốn sản xuất và rối ren trong lƣu thông đƣợc khắc phục. .2%.6 tỉ USD.Kinh tế tăng trƣởng nhanh. GV cho HS xem H.Kinh tế tăng trƣởng khá.Kinh tế đối ngoại phát triển. + Vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣa vào thực hiện đƣợc 10 tỉ USD. .2%. a.Nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. xã hội.Nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Chính trị. . .Quan hệ đối ngoại mở rộng. Kế hoạch 5 năm (1996 – 2000) : a.Hoạt động khoa học gắn liền với kinh tế. trong 5 năm xuất khẩu đạt 51. GDP 8. nạn lạm phát bị đẩy lùi. .GD đào tạo phát triển nhanh.Kinh tế đối ngoại phát triển.Nông nghiệp phát triển liên tục. . Thành tựu: .Cải thiện đời sống nhân dân. Thành tựu: . thử thách. . + Vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣa vào thực hiện đƣợc 10 tỉ USD. . . nạn lạm phát bị đẩy lùi. . .Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. b. GDP 7% năm. hiệu quả cao. . . . giữ vững quốc phòng.Kinh tế tăng trƣởng nhanh. .Bảo đảm an ninh. HS: Mục tiêu: . tăng cƣờng ổn định chính trị.

chậm giải quyết. 4. Quan điểm chủ yếu trong đƣờng lối đổi mới của Đảng ta là gì? c. Ý nghĩa lịch sử của đổi mới: . đạo đức lối sống ở 1 số cán bộ Đảng viên còn nghiêm trọng. . .GD đào tạo phát triển nhanh. . yếu kém để đi lên.88.Quan hệ đối ngoại mở rộng. những thành tựu chúng ta đạt đƣợc trong 15 năm đổi mới có ý nghĩa lịch sử nhƣ thế nào? HS: . Hạn chế và yếu kém trong quá trình đổi mới (1986 2000). Hạn chế yếu kém: .Nâng cao vị thế nƣớc ta trên thị trƣờng quốc tế. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. d. .Kinh tế phát triển chƣa vững chắc.2013 . Theo em . dân chủ. thực hiện dân giàu nƣớc mạnh.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .An ninh quốc phòng tăng cƣờng.Tình trạng tham nhũng suy thoái về chính trị.Một số vấn đề văn hóa xã hội còn bức xúc gay gắt. Củng cố: a.Nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm . 89. xã hội công bằng. Dặn dò: HS về nhà chuẩn bị bài 34 tìm hiểu : Tổng kết lịch sử VN từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000. 5. chuyển biến tích cực. . .Vì sao chúng ta phải tiến hành đổi mới? b. GV kết luận: Tuy chúng ta đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn trong quá trình đổi mới. 4.Điểm lại các giai đoạn lịch sử qua các giai đoạn từ 1919 1975 và từ 1975 đến nay ? . 90: giới thiệu sự thay đổi của nƣớc ta sau 15 năm đổi mới.Chính trị. phương hướng đi lên ? 188 . xã hội cơ bản ổn định. thoát khỏi đói nghèo. 3. văn minh.Những thành tựu của 15 năm đổi mới đã làm tăng sức mạnh tổng hợp thay đổi bộ mặt đất nƣớc và đời sống nhân dân.Củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN.Nhƣng chúng ta còn không ít khó khăn. Thành tựu và ý nghĩa của quá trình đổi mới (1986 2000). . . . Trong đổi mới chúng ta còn có những hạn chế và yếu kém gì? HS: GV cho HS xem H.

Đồ dùng dạy học: . Hoạt động dạy và học: 1. Kiến thức: * Giúp HS nắm chắc một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: . niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của CM và tiền đồ của Tổ quốc. củng cố niềm tự hào dân tộc. Mục tiêu bài học: 1. Tƣ tƣởng: .Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . bài học kinh nghiệm lớn đƣợc rút ra từ đó. . lựa chọn sự kiện lịch sử điển hình. 2.2013 Tuần : 35 Tiết : 49 Ngày soạn : Ngày dạy : TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 I. chủ yếu là các thành tựu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nƣớc. Kiểm tra bài cũ: a. Ổn định lớp: 2. Kỹ năêng: .Vì sao chúng ta phải tiến hành đổi mới? 189 . hệ thống sự kiện.Nguyên nhân cơ bản đã quyết định quá trình phát triển của lịch sử. 3. II. III. đặc điểm lớn của từng giai đoạn.Cho HS sƣu tầm các tranh ảnh.Quá trình phát triển lịch sử của dân tộc từ năm 1919 đến nay ( năm 2000) qua các giai đoạn chính với những đặc điểm lớn của từng giai đoạn. tài liệu liên quan đến giai đoạn lịch sử từ 1919 đến nay.Trên cơ sở thấy rõ quá trình đi lên không ngừng của lịch sử dân tộc.

Quan điểm chủ yếu trong đƣờng lối đổi mới của Đảng ta là gì? c. Đảng CSVN ra đời.9/3/1945. sau đó bị địch dìm trong máu lửa. xã hội nƣớc ta từ phong kiến lạc hậu chuyển thành xã hội thuộc địa. . bài học kinh nghiệm rút ra đƣợc trong thời kì lịch sử này.Cao trào này Đảng đã tôi luyện đƣợc đội quân chính trị hàng triệu ngƣời.Thực dân Pháp tiến hành chƣơng trình khai thác lần thứ 2.Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động 1:  Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và đặc điểm của lịch sử VN giai đoạn 1919 – 1930. HS: GHI BẢNG I. cơm áo. hòa bình”. . Đó thực sự là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 của CM tháng 8 1945.Ngay từ khi mới ra đời. CM đƣợc khôi phục bùng lên lên với khí thế mới. 3 Giới thiệu bài mới: Chúng ta đã học lịch sử VN từ 1919  đến nay. . phát xít Nhật vào ĐD. 1. Đảng đã lãnh đạo cao trào CM 1930 -1931.Sau phong trào tạm lắng 1932 -1935. Thành tựu và ý nghĩa của quá trình đổi mới (1986 2000). HS: - 190 . . từ đó CMVN chấm dứt sự khủng hoảng về đƣờng hƣớng và lãnh đạo CM. Các giai đoạn lịch sử chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử. 2.3/2/1930.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . để giúp các em hệ thống hóa những kiến thức đã học các giai đoạn lịch sử đã qua và những nguyên nhân thắng lợi. Giai đoạn 1919 – 1930: . Nhƣng đó là cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất của CM tháng 8 1945. chống bọn phản động thuộc địa đòi “tự do. Nhật đảo chính  Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và đặc điểm của CM VN giai đoạn 1930– 1945. .2013 b. Hôm nay chúng sẽ tổng kết lịch sử VN từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến năm 2000. dân chủ.Cao trào dân chủ 1936 – 1939. Giai đoạn 1930 – 1945: . .

19/12/1946. phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. .Hiệp định Giơ-ne-vơ đƣợc kí kết. toàn diện. đất nƣớc tạm thời chia làm 2 miền. tự lực cánh sinh với nỗ lực cao nhất. dân tộc ta đã lập nên đại thắng mùa xuân 1975. dân chủ nhân dân. Giai đoạn 1945 – 1954: . trƣờng kì. 3. Giai đoạn 1954 – 1975: . bất khuất. Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nƣớc. Đảng phát động toàn dân đứng lên k/c với đƣờng lối: toàn dân.Sau khi k/c chống Pháp thắng lợi. nhân cơ hội đó. HS: -  Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và đặc điểm CM VN giai đoạn 1975 đến nay.14/8/1945. cả 191 . hòa bình trở lại miền Bắc. . HS: - Pháp. Đảng phát động quần chúng đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nƣớc. HS: -  Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và đặc điểm CM VN giai đoạn 1954 – 1975. . + Miền Nam tiếp tục hoàn thành CM dân tộc.Sau hơn 20 năm đấu tranh kiên cƣờng.Đảng lãnh đạo nhân dân 2 miền Nam Bắc cùng 1 lúc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lƣợc khác nhau: + Miền Bắc xây dựng CNXH.2013  Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và đặc điểm của phong trào CM VN giai đoạn 1945– 1954.CM tháng 8 thành công. mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập tự do. dân tộc ta đã lập nên chiến thắngĐBP (7/5/1954) chấn động địa cầu. . . chính quyền non trẻ phải đƣơng đầu với muôn vàn khó khăn thử thách. kết thuc 1thắng lợi cuộc k/c chống Mĩ.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . 4.

91: Mô hình kinh tế trang trại (nông nghiệp).12/1976. đại hội Đảng lần thứ IV đã tổng kết 21 năm xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nƣớc nhà ở miền Nam. Nguyên nhân thắng lợi. 1. . Nguyên nhân thắng lợi: . những bài học kinh nghiệm. cả nƣớc đi lên CNXH.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 . phƣơng hƣớng đi lên. . . đây là 2 biểu tƣợng của quá trình đổi mới. H. đất nƣớc thống nhất. . Đảng ta đã rút ra đƣợc những bài học kinh nghiệm gì? HS: nƣớc đi lên CNXH. nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nƣớc. .Chúng ta đạt đƣợc thành tựu to lớn về nhiều mặt. II. kiên kì với con đƣờng XHCN đã chọn. chúng ta đạt nhiều thành tựu và gặp không ít khó khăn thiếu sót. H. 12/1986.Dƣới sự lãnh đạo của Đảng.Đổi tên Đảng Lao động VN thành Đảng CSVN.  Trải qua quá trình hơn 70 năm lãnh đạo CM.Sau đại thắng mùa xuân 1975. . Thành tựu: đã đề xƣớng đổi mới. sai lầm.84: ta bắt đầu khai thác dầu mỏ Bạch Hổ. đáp ứng đƣợc nhu 192 . . Đại hội Đảng lần VI đề ra đƣờng lối đổi mới. nêu rõ con đƣờng chủ yếu cả nƣớc đi lên CNXH. chúng ta đã đánh thắng kẻ thù hùng mạnh.12/1986.85: ta xuất khẩu gạo tại cảng Hải Phòng.Tuy vậy. chủ yếu là về kinh tế. Đại hội lần VI của Đảng b.Trong quá trình xây dựng CNXH. 5 Giai đoạn 1975  nay: .92: Cầu Mĩ Thuận bắc qua sông Tiền.Trong quá trình xây dựng XHCN. chúng ta đạt nhiều thành tựu to lớn. khó khăn thách thức còn nhiều nhƣng chúng ta nhất định thành công. nhƣng còn tồn tại không ít thiếu sót.2013 GV cho HS xem H. Hoạt động 2:  Em hãy những nguyên nhân thắng lợi chủ yếu của CMVN (1919  nay) HS: GV cho HS xem H.

đƣợc toàn dân ủng hộ. 2. tăng cƣờng khối đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định mọi thành công của CM.2013 cầu cấp bách của dân tộc.Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .Dƣới sự lảnh đạo của Đảng.Em hãy nêu nội dung và đặc điểm của các giai đoạn lịch sử (1919  nay). 193 . đặc biệt là quan hệ giữa Đảng với nhà nƣớc và các cơ quan dân cử. b. 3.Tăng cƣờng khối đoàn kết khắng khít giữa Đảng và quần chúng. với đƣờng lối giƣơng cao 2 ngọn cờ: độc lập dân tộc và CNXH. . Nêu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công của CMVN (1919  nay). 4. đó là cội nguồn của mọi thắng lợi. c. Củng cố: a.Củng cố. . Dặn dò: HS về nhà học bài để chuẩn bị cho kiểm tra hiọc kì II Học từ tuần 19 đến hết . Bài học kinh nghiệm: . Nêu những bài học kinh nghiệm lảnh đạo của Đảng ta từ 1919  nay.

Bài soạn Lịch Sử 9 Năm học 2012 .2013 Tuần : 34 Tiết :50 Ngày soạn : Ngày dạy : THI HỌC KÌ II 194 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->