CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

Các khoản thu đầu năm: BHYT. . hàng quí. quy chế làm việc …. Ông Huỳnh Chí Nhâ . Nghị quyết HN.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. sai cho Ban chấp hành công đoàn. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. kinh phí công đoàn. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013.Xây dựng quy chế dân chủ.Phân công chuyên môn. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. .Thực hiện nội quy. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. + Chế độ bảo hiểm. học phí ….Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. V/. khiếu nại. quy chế. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. CBCC của trường. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. . tự kiểm tra tài chính. 8+9 /2012 .Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung.Xây dựng. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. BHTN. kiến nghị với cá nhân. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. IV/. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. kiểm tra có phát hiện vi phạm. tố cáo. tổng hợp tình hình. Các biên bản. TBDH. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. .vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. thời khóa biểu. tổ chức của mình. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. .TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. tài sản. qui chế của CBCC trong đơn vị. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. . Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. kiến nghị. phụ cấp. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.ủy viên. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. .

Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Thực hiện chế độ chính sách. … .Thực hiện quy chế chuyên môn : .Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .Tổ chức cắm trại xuân.Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. . . . Giám sát việc: . 10/2012 11/2012 .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. . . .Hoàn thành dự toán.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 . nghỉ khi bị bệnh.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. mừng xuân” .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. năm. . … .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Chủ điểm : “Mừng Đảng. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. . qui chế của nhà trường. .Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Đề nghị điều chỉnh lương. . Giám sát việc: . đánh giá cán bộ. . GV: .Thực hiện nội quy.Thực hiện chương trình.Họp Ban thanh tra cuối năm. .Thực hiện chương trình. qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. đánh giá cuối kì I ).Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . quyết toán quý. nâng lương đợt 1 năm 2013 .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Thực hiện nội qui. . . .Chi trả tiền lương cho CB-CC. quy chế dân chủ.Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. quy chế phối hợp. .Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) . đau ốm.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. . phụ cấp.Thời hạn nâng lương. quy chế làm việc trong trường học.Rèn luyện KNS . . giáo viên Giám sát việc: .Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. . .Kế hoạch. .Chi trả tiền lương cho CB-CC.Thực hiện qui chế chuyên môn.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. thực hiện họp CM. . . pháp luật.Chi trả tiền lương.Họp Ban thanh tra nhân dân. .Tổ chức họp HPHHS.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. sơ kết học kì I.

thực hiện họp CM.Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . hồ sơ GV. 8/ 2013 .Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.THPT .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Kiểm tra đánh giá.Tuyển sinh vào lớp 10.Kiểm kê tài sản trong nhà trường.kiểm tra HĐSP.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . . . xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. xếp loại chuẩn giáo viên .Chi trả lương.Kế hoạch. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Đánh giá.kiểm tra HĐSP. GV: . sách GK. . thực hiện họp CM. 11 . .7.Kế hoạch.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. . 7. 8 / 2013 . phụ cấp. nghỉ khi bị bệnh.05/2013 6. chi khác tháng 6. xếp loại. . vào sổ điểm.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: . năm học 2013 – 2014 . TT. TT. sách tham khảo … . GV: .Chấm trả bài kiểm tra.Họp Ban thanh tra. .Thực hiện chương trình.Dự giờ.Chi trả tiền lương.Dự giờ. . . BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN . hồ sơ GV. … .Chấm trả bài kiểm tra.Thời hạn nâng lương. con đau. vào sổ điểm. .Kiểm kê tài sản.Giám sát việc : .

+ Bảng phân công c/môn. Pháp luật của NN.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . phụ cấp. 7/2012 .Kế hoạch.kiểm tra HĐSP. . + BB xét nâng lương. nghỉ khi bị bệnh. .Xây dựng quy chế dân chủ. BB tự kiểm tra. + Sổ đầu bài. hồ sơ GV. + Dự toán. đồng phục.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Quan hệ đồng nghiệp. + Nhận xét.Dự giờ.học. GV-HS. . chính sách của Đảng.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + Chế độ bảo hiểm. + Báo cáo t/hiện.Tinh thần phê-tự phê. thực hiện chuyên đề. thư khiếu nại tố cáo. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. BB kiểm tra hồ sơ GV. . chi khác tháng 6. phụ cấp. .Xây dựng. Giám sát việc: . xếp thời khóa biểu. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. lịch báo giảng. 7/ 2012 . nhiệm vụ quy định.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. + Các cuộc họp HĐSP. niêm yết tại bảng Quy chế. túi bài KT/HS.Phân công chuyên môn.Các khoản thu đầu năm: BHYT.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. con đau. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. Đơn. kinh phí công đoàn.Chấm trả bài kiểm tra.Thực hiện chương trình. vào sổ điểm.Thực hiện chế độ: BHYT. quy chế làm việc …. .Chi trả lương. tài sản. GV: . + Bảng phân công giảng dạy. . . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. BHTD cho hs trong tháng 6. TBDH. . phụ cấp. . BHTN. quy chế làm việc: . … .Tự do . .Hạnh phúc Tân Hiệp A.Nền nếp dạy . xếp loại theo từng đợt thi đua. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. + Sổ điểm CN. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . Thực hiện quy chế dân chủ. TT.Thời hạn nâng lương.Công tác tự kiểm tra tài chính.Chi trả tiền lương. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . b/cáo hao mòn tài sản. họp HĐSP.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. học phí …. + Bảng chấm công. . thực hiện họp CM. ứng xử. Thực hiện quy chế chuyên môn: . … Tiếp dân và xử lý đơn. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.

+ KH. nhiệm vụ quy định. GV theo đúng TT35/2006. + Nhận xét. + Bảng chấm công.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. .Thực hiện chế độ: BHYT. . . + Sổ điểm CN. Giám sát việc: . hồ sơ GV.Chi trả lương. . vào sổ điểm. … . thi đua khen thưởng.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. Ban hoạt động … .Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. + BB xét nâng lương. … Tiếp dân và xử lý đơn. họp HĐSP. . lịch báo giảng.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. + Báo cáo t/hiện.Nền nếp dạy . nghỉ khi bị bệnh. . BB tự kiểm tra.Chấm trả bài kiểm tra.Kế hoạch. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Tự do . thực hiện chuyên đề. phụ cấp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. TBDH.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. xếp loại theo từng đợt thi đua. . + Chế độ bảo hiểm. quy chế làm việc. quy chế làm việc: . kinh phí công đoàn. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. con đau. . túi bài KT/HS. + Bảng phân công giảng dạy. Đơn.Hạnh phúc Tân Hiệp A. phụ cấp.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. sửa cửa sổ. GV-HS. phụ cấp. . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . BB kiểm tra hồ sơ GV.Chi trả tiền lương. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. ứng xử. b/cáo hao mòn tài sản. chương trình … + Sổ đầu bài.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. .Dự giờ.Tinh thần phê-tự phê. . .Phân công chuyên môn.Công tác tự kiểm tra tài chính.Quan hệ đồng nghiệp. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Thực hiện quy chế dân chủ. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. GV: . . CN … + Các cuộc họp HĐSP. quạt. đồng phục. . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. thực hiện họp CM.kiểm tra HĐSP. thư khiếu nại tố cáo. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012.học. chi khác tháng 8/2012. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. tài sản. công việc cho từng cán bộ. Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thời hạn nâng lương. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. .Thực hiện chương trình. TT. . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .

Chi trả tiền lương. thực hiện họp CM. b/cáo GV + Sổ đầu bài. quy chế làm việc: . thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện quy chế dân chủ. + Chế độ bảo hiểm. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. con đau. BB kiểm tra hồ sơ GV. + Biên bản.Nền nếp dạy .Dự giờ. họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. … . GV-HS. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Chấm trả bài kiểm tra.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . họp HĐSP. kinh phí công đoàn. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . phụ cấp.học. … Tiếp dân và xử lý đơn.Thời hạn nâng lương. + Bảng chấm công. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012.Chi trả lương.kiểm tra HĐSP. . . hồ sơ GV. túi bài KT/HS. tài sản. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . vào sổ điểm. GV: .Hạnh phúc Tân Hiệp A. . + BB xét nâng lương. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. b/cáo hao mòn tài sản.Thực hiện chương trình. + Báo cáo t/hiện. ứng xử. Giám sát việc: . + Sổ điểm CN. phụ cấp. . + Nhận xét.Tinh thần phê-tự phê. TT. chi khác tháng 9/2012. + Bảng phân công giảng dạy.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Tự do . Ban hoạt động … . + Báo cáo của Ban LĐ-VT. đồng phục.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . xếp loại theo từng đợt thi đua. lịch báo giảng.Kế hoạch. nghỉ khi bị bệnh.Quan hệ đồng nghiệp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . quy chế làm việc.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. .Thực hiện chế độ: BHYT. . TBDH. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Công tác tự kiểm tra tài chính. .Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. thực hiện chuyên đề. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. thi đua khen thưởng. nhiệm vụ quy định. phụ cấp. Thực hiện quy chế chuyên môn : . . . Đơn. BB tự kiểm tra. .

. .Dự giờ.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. lịch dạy … + Dự toán.Tinh thần phê-tự phê.Hội thi GVDG – thao giảng. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + Sổ đầu bài. phụ cấp. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Nền nếp dạy .Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Kế hoạch.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . xếp loại theo từng đợt thi đua. . ứng xử.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. hồ sơ GV. + Bảng phân công giảng dạy. . tài sản. . mái trường. BB tự kiểm tra. + Nhận xét. báo tường ma túy. + Báo cáo t/hiện. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Chi trả tiền lương.Chi trả lương.Công tác tự kiểm tra tài chính. túi bài KT/HS. phụ cấp. lịch báo giảng. . GV-HS.Tự do . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. CN … + Các cuộc họp HĐSP. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . + KH. .Hoàn thành báo tường. chương trình thực hiện của TV. + KH. . nhiệm vụ quy định. kinh phí công đoàn.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Thực hiện chế độ: BHYT.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. GV: . Thực hiện quy chế dân chủ.Quan hệ đồng nghiệp. b/cáo hao mòn tài sản. thực hiện chuyên đề.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thực hiện chương trình. + Chế độ bảo hiểm. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. phụ cấp.Hoàn thành sản phẩm tranh. đồng phục. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.học. . . .Thời hạn nâng lương. … Tiếp dân và xử lý đơn.Lập thư mục. TT. . vào sổ điểm. . cô. + BB xét nâng lương. thư khiếu nại tố cáo. quy chế làm việc: . BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. . nghỉ khi bị bệnh. + Bảng chấm công. Giám sát việc: . … . .kiểm tra HĐSP.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. + Sổ điểm CN. . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. .Hạnh phúc Tân Hiệp A. chi khác tháng 10/2012. thực hiện họp CM. . BB kiểm tra hồ sơ GV. . con đau. TBDH. Đơn. họp HĐSP. .Chấm trả bài kiểm tra. chủ đề: thầy. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.

+ Báo cáo t/hiện. . … . lịch kiểm tra. Hoàn thành hồ sơ GV. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. Thực hiện quy chế dân chủ.Lập thư mục. + BB xét nâng lương.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. HS. Thực hiện quy chế chuyên môn: . ứng xử. thực hiện họp CM. . .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. phụ cấp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. b/cáo hao mòn tài sản. nghỉ khi bị bệnh.Tự do .Phân công GV ra đề. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH.Thời hạn nâng lương. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Chấm trả bài kiểm tra kì I. coi.Hoàn thành sản phẩm tranh. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. biên bản kiểm tra … + Dự toán. . . + KH. . họp HĐSP. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN.Hoàn thành dự toán.Tổ chức nhận xét. . đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. GV: . đồng phục.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. + Sổ đầu bài. . . chủ đề: thầy. lịch kiểm tra kỳ I. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 . cô.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. BB tự kiểm tra. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. túi bài KT/HS. .học. chương trình thực hiện của TV. . sơ kết học kì I. đánh giá cán bộ. + KH.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. nhiệm vụ quy định. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. quy chế phối hợp.Công tác tự kiểm tra tài chính. chấm bài. quy chế làm việc: . TBDH. GV-HS. lịch họp. .Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . + Nhận xét. phụ cấp. + Bảng phân công giảng dạy. … .Quan hệ đồng nghiệp. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. kinh phí công đoàn. Giám sát việc: . + Chế độ bảo hiểm.Lập thư mục. thực hiện chuyên đề.Chi trả tiền lương. báo tường ma túy.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Thực hiện chương trình. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. tài sản. + KH. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP.Nền nếp dạy . thư khiếu nại tố cáo. . quyết toán quý. . con đau. … Tiếp dân và xử lý đơn. .Kế hoạch. xếp loại theo từng đợt thi đua.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. BB + Các cuộc họp HĐSP.Tổ chức họp HPHHS. . mái trường. lịch báo giảng. Đơn. vào sổ điểm.Tinh thần phê-tự phê. + Bảng chấm công.Hoàn thành báo tường. . . năm.Phân công GV dạy kỳ II .

Đơn. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. + Báo cáo t/hiện.Thực hiện chương trình. . giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. + Bảng phân công giảng dạy.Thời hạn nâng lương. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .Tự do .Rèn luyện KNS. thực hiện chuyên đề. GV-HS. đồng phục. BB tự kiểm tra. Thực hiện quy chế dân chủ. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Lập thư mục.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Lập thư mục.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. + Chế độ bảo hiểm. b/cáo hao mòn tài sản. TT. tài sản. . . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. nâng lương đợt 1 năm 2013 . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . phụ cấp. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . + Nhận xét. quy chế làm việc: . chương trình thực hiện của TV. nhiệm vụ quy định. TBDH. … . năm. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Kế hoạch. Phân công chuyên môn kỳ II. . . . quy chế phối hợp. chương trình thực hiện … + KH.kiểm tra HĐSP. + Sổ đầu bài. họp HĐSP.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Chủ điểm : “Mừng Đảng.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . BB … + Các cuộc họp HĐSP. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. đánh giá cán bộ.Công tác tự kiểm tra tài chính.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Dự giờ.Hoàn thành dự toán.Hạnh phúc Tân Hiệp A. Tổ chức họp HPHHS. .Nền nếp dạy . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . . quyết toán quý. xếp loại theo từng đợt thi đua. sơ kết học kì I. con đau.Tinh thần phê-tự phê. + KH. … . + Các cuộc họp HĐSP.Tổ chức cắm trại xuân. túi bài KT/HS. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. lịch báo giảng. phụ cấp.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. ứng xử. + BB xét nâng lương.Đề nghị điều chỉnh lương. Giám sát việc: . thực hiện họp CM. . . kinh phí công đoàn. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Quan hệ đồng nghiệp. GV: .Chấm trả bài kiểm tra. + KH. nghỉ khi bị bệnh. hồ sơ GV.Chi trả tiền lương. + Bảng chấm công. thư khiếu nại tố cáo. mừng xuân” . vào sổ điểm. … Tiếp dân và xử lý đơn.học. . .

học sinh tích cực” . góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. B. Nâng cao chất lượng. Thanh tra chuyên môn: 1. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.Töï do . Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. 2/.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. II/.1/. với chức năng giám sát là chính. nghiệp vụ. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. 3/. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng.Haïnh phuùc Tân hiệp A. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. bồi dưỡng chuyên môn. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra.

2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. thi học sinh giỏi. công khai về đội ngũ. phòng làm việc. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. tuyển sinh. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. thi học kì. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. phòng thiết bị dạy học. công khai về tài chính. cảnh quan. lối sống. cắt xén chương trình.Giám sát về số lượng. hiệu quả sử dụng. kiểm tra. cơ cấu giáo viên theo môn học. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. phương tiện làm việc. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. kế hoạch dạy học. các tổ chức đoàn thể. nội quy của cơ quan.. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. người học. trật tự. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. lao động hướng nghiệp. chấm thi. tinh thần đoàn kết. tham nhũng.. Giám sát khâu coi thi. Công tác kiểm tra. phòng chức năng. thể chất. kế hoạch triển khai. chấp hành quy chế của ngành. nghiệp vụ của từng giáo viên. Xây dựng kế hoạch giáo dục. nhà giáo. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. đánh giá xếp loại. kĩ năng sống. trang thiết bị phục vụ dạy và học. nhà giáo chưa đạt chuẩn. quan hệ đồng nghiệp. quy chế chuyên môn. kinh phí đầu tư. bố trí. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. vệ sinh. nhân viên trong nhà trường. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. an toàn. chấp hành pháp luật. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). tuyển dụng. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. sân chơi. quy trình mua sắm. thực hiện quy chế dân chủ. thiết bị dạy học. đánh giá. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. kế hoạch kiểm tra. kĩ thuật. học sinh và nhân dân. quy chế thi cử.. chọn đề. chất lượng phòng học. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. số lượng cán bộ. Giám sát việc đánh giá. thẩm mĩ. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức.… . sử dụng đội ngũ. số lượng. trung thực trong công tác. tệ nạn xã hội khác. đạo đức. kết quả giáo dục. môi trường sư phạm. thư viện. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. chất lượng cán bộ quản lí. kiểm tra. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. công tác tự học tự bồi dưỡng. năng lực chuyên môn. quản lí chuyên môn. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. phòng học bộ môn. 1.. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình.. phòng chống tai nạn.3. tư tưởng. chất lượng thiết bị. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. cơ sở vật chất. 1. công tác tuyển sinh đầu cấp. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. giải quyết KNTC. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. trang thiết bị.

cô giáo là một tấm gương đạo đức. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. đủ. tố cáo trong đơn vị. 4. tiêu chuẩn. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. tố cáo.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . nhân viên và người học. tự học và sáng tạo” . tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. Luật thực hành tiết kiệm.… công tác tự kiểm tra tài chính. Nơi nhận: . sử dụng. mua sắm trang thiết bị dạy học. sử dụng kinh phí.2/ Cơ sở vật chất. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. tố cáo trái quy định. chế độ.1. chống lãng phí và các văn bản liên quan. trang thiết bị. Công tác giải quyết khiếu nại. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. thừa. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. phổ biến Luật phòng. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. 2. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. nguồn huy động từ nhân dân. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. khối về mức độ thiếu. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. Luật thực hành tiết kiệm. . học sinh tích cực”. 3/. kế toán tại các cơ quan. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. chống tham nhũng. 2. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. giáo viên. hợp lí về cơ cấu. kinh phí chương trình mục tiêu. “Mỗi thầy giáo. 2. Giám sát việc tuyển dụng.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. việc xây dựng và thực hiện các định mức. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. 2. việc sử dụng học phí. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. văn phòng phẩm. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. thực hiện công khai. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. tài sản: Giám sát việc quản lí. .3/. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. vượt cấp.4/. chống tham nhũng. tài chính. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” .1. phương tiện. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. mua sắm thiết bị. các khoản chi khác). chuẩn trình độ đào tạo.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). đầu tư xây dựng. lợi dụng dân chủ để khiếu nại.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful