CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

Xây dựng quy chế dân chủ. . quy chế. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. tổ chức của mình. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. . phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. kinh phí công đoàn. hàng quí. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. thời khóa biểu. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. . tố cáo.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. khiếu nại. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. CBCC của trường. kiến nghị với cá nhân.Thực hiện nội quy. qui chế của CBCC trong đơn vị. + Chế độ bảo hiểm.Phân công chuyên môn. tài sản. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. học phí …. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. kiểm tra có phát hiện vi phạm. BHTN. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. . V/. 8+9 /2012 .vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. tự kiểm tra tài chính. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.Xây dựng. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. IV/. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. Nghị quyết HN. sai cho Ban chấp hành công đoàn. . quy chế làm việc …. .ủy viên. phụ cấp.Các khoản thu đầu năm: BHYT. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. TBDH. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. kiến nghị.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. Ông Huỳnh Chí Nhâ . Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. tổng hợp tình hình. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. Các biên bản. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn.

… . .Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Thời hạn nâng lương. . đau ốm.Thực hiện qui chế chuyên môn.Thực hiện chế độ chính sách. năm.Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. phụ cấp. nghỉ khi bị bệnh.Tổ chức cắm trại xuân.Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ. Giám sát việc: . . thực hiện họp CM. . . . 10/2012 11/2012 .Hoàn thành dự toán. .Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. . giáo viên Giám sát việc: . . … . .Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ.Rèn luyện KNS . đánh giá cuối kì I ). .Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 . pháp luật.Chi trả tiền lương cho CB-CC. qui chế của nhà trường. quy chế làm việc trong trường học. . . Giám sát việc: .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Tổ chức họp HPHHS. .Chủ điểm : “Mừng Đảng. . qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. . nâng lương đợt 1 năm 2013 .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Chi trả tiền lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Họp Ban thanh tra nhân dân.Thực hiện nội qui. . GV: . .Thực hiện quy chế chuyên môn : . quy chế phối hợp. quyết toán quý.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS.Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) . .Kế hoạch.Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 . . .Thực hiện nội quy.Thực hiện chương trình. .Thực hiện quy chế chuyên môn: . quy chế dân chủ.Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. . . . mừng xuân” . sơ kết học kì I.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.Họp Ban thanh tra cuối năm.Thực hiện chương trình. . đánh giá cán bộ.Đề nghị điều chỉnh lương.Chi trả tiền lương cho CB-CC.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.

.Kế hoạch.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: . TT. năm học 2013 – 2014 .05/2013 6.Giám sát việc : . . . … . . hồ sơ GV. thực hiện họp CM.Kiểm tra đánh giá.Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt .Đánh giá. .Họp Ban thanh tra.Chấm trả bài kiểm tra. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN.kiểm tra HĐSP.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. phụ cấp. 11 .Tuyển sinh vào lớp 10. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM.Dự giờ.kiểm tra HĐSP. sách GK. . nghỉ khi bị bệnh. .Chi trả lương. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. 8 / 2013 . con đau. GV: . chi khác tháng 6. TT. hồ sơ GV. vào sổ điểm.Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.Thực hiện chương trình. .Chi trả tiền lương. 7. GV: . xếp loại.Thời hạn nâng lương. .Kế hoạch. .Dự giờ. . BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN .Thực hiện quy chế chuyên môn: .7.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. vào sổ điểm. thực hiện họp CM.THPT .Chấm trả bài kiểm tra.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. 8/ 2013 . . xếp loại chuẩn giáo viên .Kiểm kê tài sản trong nhà trường.Kiểm kê tài sản.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . sách tham khảo … .

nghỉ khi bị bệnh. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Xây dựng.Dự giờ.Hạnh phúc Tân Hiệp A. .Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. .Các khoản thu đầu năm: BHYT. thực hiện chuyên đề.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. GV: . Pháp luật của NN. Đơn.Thời hạn nâng lương. chính sách của Đảng. . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . + Các cuộc họp HĐSP. họp HĐSP. túi bài KT/HS. TBDH. + Báo cáo t/hiện. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Chế độ bảo hiểm. kinh phí công đoàn.Phân công chuyên môn.Thực hiện chương trình.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. TT.Chấm trả bài kiểm tra.Xây dựng quy chế dân chủ. . quy chế làm việc: . . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. . lịch báo giảng.Chi trả tiền lương. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Thực hiện quy chế dân chủ.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. chi khác tháng 6. . phụ cấp. thư khiếu nại tố cáo. … . ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. … Tiếp dân và xử lý đơn. .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . 7/ 2012 . thực hiện họp CM. xếp loại theo từng đợt thi đua. phụ cấp. hồ sơ GV.kiểm tra HĐSP.học. . + Bảng phân công c/môn.Kế hoạch. .Quan hệ đồng nghiệp. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. .Công tác tự kiểm tra tài chính. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . niêm yết tại bảng Quy chế. . BB tự kiểm tra. tài sản. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học.Nền nếp dạy . Thực hiện quy chế chuyên môn: .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Thực hiện chế độ: BHYT. học phí …. + Dự toán. 7/2012 . nhiệm vụ quy định. + Bảng chấm công. BHTD cho hs trong tháng 6. BHTN.Tự do . BB kiểm tra hồ sơ GV. quy chế làm việc …. Giám sát việc: . đồng phục. con đau.Chi trả lương. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . GV-HS. b/cáo hao mòn tài sản. + Nhận xét. xếp thời khóa biểu. + Sổ điểm CN. + Sổ đầu bài. + Bảng phân công giảng dạy. . ứng xử. phụ cấp.Tinh thần phê-tự phê. + BB xét nâng lương. vào sổ điểm.

Thực hiện chế độ: BHYT. . BB kiểm tra hồ sơ GV. túi bài KT/HS. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. lịch báo giảng.Nền nếp dạy . + Nhận xét.Chi trả lương. hồ sơ GV.Tinh thần phê-tự phê. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . GV theo đúng TT35/2006. b/cáo hao mòn tài sản. thư khiếu nại tố cáo. . . quy chế làm việc: .Tự do .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh.Dự giờ. + Bảng phân công giảng dạy. . công việc cho từng cán bộ. phụ cấp. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. sửa cửa sổ.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs.kiểm tra HĐSP. Thực hiện quy chế chuyên môn: .Chi trả tiền lương. quy chế làm việc. .Phân công chuyên môn. … . TT. . Ban hoạt động … . . . thực hiện họp CM. .Thời hạn nâng lương. BB tự kiểm tra. . tài sản. + BB xét nâng lương. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. phụ cấp. Thực hiện quy chế dân chủ. nhiệm vụ quy định.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. vào sổ điểm.Công tác tự kiểm tra tài chính. chương trình … + Sổ đầu bài. . + Sổ điểm CN. … Tiếp dân và xử lý đơn. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. + Bảng chấm công.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . phụ cấp.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Kế hoạch.học. quạt. Đơn. Giám sát việc: . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Thực hiện chương trình. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. xếp loại theo từng đợt thi đua.Chấm trả bài kiểm tra. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. GV-HS. ứng xử. . TBDH. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . thi đua khen thưởng. + Chế độ bảo hiểm. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. thực hiện chuyên đề.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. CN … + Các cuộc họp HĐSP. .Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. .Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ.Quan hệ đồng nghiệp. đồng phục. họp HĐSP. . + Báo cáo t/hiện. + KH. nghỉ khi bị bệnh. chi khác tháng 8/2012.Hạnh phúc Tân Hiệp A. kinh phí công đoàn. . . GV: . con đau.

Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG .Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.Tự do . + Bảng phân công giảng dạy.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. ứng xử. GV: . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . . nghỉ khi bị bệnh.Dự giờ.Kế hoạch. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . kinh phí công đoàn. TBDH.Tinh thần phê-tự phê. + Nhận xét. Thực hiện quy chế dân chủ. . hồ sơ GV. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán. Ban hoạt động … .Chi trả lương. phụ cấp.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. Thực hiện quy chế chuyên môn : .kiểm tra HĐSP.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. .Nền nếp dạy .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. vào sổ điểm.Công tác tự kiểm tra tài chính. thư khiếu nại tố cáo. .Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. . quy chế làm việc.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Hạnh phúc Tân Hiệp A. .Thực hiện chế độ: BHYT. TT. thi đua khen thưởng.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. thực hiện chuyên đề. + Chế độ bảo hiểm.Chi trả tiền lương. phụ cấp.Thực hiện chương trình. con đau.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . nhiệm vụ quy định. lịch báo giảng. + Báo cáo của Ban LĐ-VT. + BB xét nâng lương.Chấm trả bài kiểm tra.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. b/cáo hao mòn tài sản. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . thực hiện họp CM. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Quan hệ đồng nghiệp. + Sổ điểm CN. chi khác tháng 9/2012. + Báo cáo t/hiện. .Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . xếp loại theo từng đợt thi đua. + Biên bản. … Tiếp dân và xử lý đơn. BB kiểm tra hồ sơ GV. Giám sát việc: . họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. . + Bảng chấm công. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. . tài sản.Thời hạn nâng lương. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. GV-HS. BB tự kiểm tra. túi bài KT/HS. Đơn. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012.học. quy chế làm việc: .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. . ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP. . đồng phục. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . … . b/cáo GV + Sổ đầu bài. . ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. họp HĐSP. . phụ cấp. .

Thực hiện chương trình. mái trường. + KH.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. .Chi trả lương.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. TT. quy chế làm việc: . BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012.Hoàn thành báo tường. + Chế độ bảo hiểm. thực hiện chuyên đề. .Nền nếp dạy . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . + Sổ điểm CN. phụ cấp. . BB tự kiểm tra.Quan hệ đồng nghiệp. Giám sát việc: .Chi trả tiền lương. nghỉ khi bị bệnh. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. đồng phục. . phụ cấp. . chi khác tháng 10/2012. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . vào sổ điểm.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Hạnh phúc Tân Hiệp A. ứng xử. .học. thư khiếu nại tố cáo. .Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + BB xét nâng lương. GV-HS. TBDH. nhiệm vụ quy định. . CN … + Các cuộc họp HĐSP. … Tiếp dân và xử lý đơn. . . + Báo cáo t/hiện. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . + Bảng chấm công. + KH. kinh phí công đoàn. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. . .Kế hoạch. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Thực hiện chế độ: BHYT. chủ đề: thầy. lịch dạy … + Dự toán.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Hội thi GVDG – thao giảng. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. chương trình thực hiện của TV. hồ sơ GV. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Hoàn thành sản phẩm tranh. … . thực hiện họp CM.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . .Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Tự do . phụ cấp. túi bài KT/HS. họp HĐSP. + Sổ đầu bài.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. Thực hiện quy chế dân chủ.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đơn. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. GV: . b/cáo hao mòn tài sản. .Dự giờ. + Bảng phân công giảng dạy. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. . lịch báo giảng. BB kiểm tra hồ sơ GV.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . . cô. + Nhận xét. . con đau.Lập thư mục. tài sản.Tinh thần phê-tự phê. xếp loại theo từng đợt thi đua.Công tác tự kiểm tra tài chính. báo tường ma túy.kiểm tra HĐSP. .Thời hạn nâng lương.Chấm trả bài kiểm tra.

Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. Giám sát việc: . .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . lịch kiểm tra.Công tác tự kiểm tra tài chính. . Thực hiện quy chế chuyên môn: . lịch kiểm tra kỳ I.Lập thư mục. b/cáo hao mòn tài sản. TBDH.Nền nếp dạy . + Sổ đầu bài. xếp loại theo từng đợt thi đua. thực hiện chuyên đề.Chấm trả bài kiểm tra kì I. … . Thực hiện quy chế dân chủ.học. … Tiếp dân và xử lý đơn. HS. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP. vào sổ điểm. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. túi bài KT/HS. + Nhận xét. tài sản.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . coi.Tổ chức nhận xét.Tổ chức họp HPHHS. . . GV: . giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. ứng xử.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Chi trả tiền lương. + KH. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Phân công GV ra đề. sơ kết học kì I. thực hiện họp CM. báo tường ma túy. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . Hoàn thành hồ sơ GV. nghỉ khi bị bệnh.Thời hạn nâng lương. Đơn. … . . mái trường. chủ đề: thầy. quy chế làm việc: .Tinh thần phê-tự phê. GV-HS. BB tự kiểm tra.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. BB + Các cuộc họp HĐSP. chấm bài.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . . lịch báo giảng. đánh giá cán bộ. chương trình thực hiện của TV. cô. + KH. phụ cấp.Quan hệ đồng nghiệp. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Chế độ bảo hiểm. . phụ cấp. nhiệm vụ quy định. + Bảng phân công giảng dạy. quyết toán quý. con đau.Lập thư mục. + Báo cáo t/hiện. thư khiếu nại tố cáo.Thực hiện chương trình.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . . . đồng phục. . + Bảng chấm công. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. .Kế hoạch.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Hoàn thành dự toán. họp HĐSP. lịch họp.Hoàn thành báo tường. + BB xét nâng lương. kinh phí công đoàn. . + KH. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 .Phân công GV dạy kỳ II . + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. quy chế phối hợp.Tự do . năm.Hoàn thành sản phẩm tranh. . .

ứng xử. . Đơn. túi bài KT/HS. . .Đề nghị điều chỉnh lương.Thời hạn nâng lương.Chủ điểm : “Mừng Đảng. + Các cuộc họp HĐSP.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. Phân công chuyên môn kỳ II. hồ sơ GV.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Lập thư mục. . + KH. đồng phục. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. … . . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . quyết toán quý. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. … .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Nền nếp dạy . mừng xuân” . lịch báo giảng.Thực hiện chương trình. b/cáo hao mòn tài sản. phụ cấp. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. + KH. . đánh giá cán bộ. sơ kết học kì I. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. + Bảng phân công giảng dạy. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. . TBDH. biên bản kiểm tra … + Dự toán. quy chế phối hợp. .Hạnh phúc Tân Hiệp A.Dự giờ.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. Tổ chức họp HPHHS. … Tiếp dân và xử lý đơn.Tinh thần phê-tự phê. quy chế làm việc: .Tổ chức cắm trại xuân. kinh phí công đoàn. + Chế độ bảo hiểm. . . họp HĐSP. tài sản. thư khiếu nại tố cáo. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. phụ cấp.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. con đau. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . Giám sát việc: .Quan hệ đồng nghiệp. TT. chương trình thực hiện … + KH. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . .Lập thư mục. . nghỉ khi bị bệnh. nâng lương đợt 1 năm 2013 . thực hiện họp CM. xếp loại theo từng đợt thi đua. + BB xét nâng lương.Rèn luyện KNS.Hoàn thành dự toán. thực hiện chuyên đề. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. + Nhận xét. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .học. Thực hiện quy chế dân chủ. năm. BB … + Các cuộc họp HĐSP. GV-HS.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. nhiệm vụ quy định. chương trình thực hiện của TV. vào sổ điểm.Kế hoạch. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. GV: . + Bảng chấm công. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.kiểm tra HĐSP. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Tự do .Công tác tự kiểm tra tài chính. BB tự kiểm tra. + Sổ đầu bài.Chi trả tiền lương.Chấm trả bài kiểm tra. + Báo cáo t/hiện.

Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. học sinh tích cực” . hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. bồi dưỡng chuyên môn. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. 2/. 3/. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. B. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. nghiệp vụ. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên.Haïnh phuùc Tân hiệp A.Töï do . thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . với chức năng giám sát là chính. Nâng cao chất lượng. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. II/. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường.1/. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Thanh tra chuyên môn: 1. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra.

chấp hành pháp luật. thư viện. lao động hướng nghiệp. chấm thi. Giám sát việc đánh giá. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. công khai về đội ngũ. thi học sinh giỏi. cơ cấu giáo viên theo môn học. thẩm mĩ. tham nhũng. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. nghiệp vụ của từng giáo viên. môi trường sư phạm. chấp hành quy chế của ngành. cảnh quan. các tổ chức đoàn thể. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. quan hệ đồng nghiệp. Giám sát khâu coi thi. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. phương tiện làm việc. thi học kì. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. quy trình mua sắm.. quy chế chuyên môn. phòng làm việc. thực hiện quy chế dân chủ. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. đạo đức. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. kế hoạch kiểm tra.. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. kĩ thuật. 1. kết quả giáo dục. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. người học. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. chất lượng phòng học. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. quy chế thi cử.Giám sát về số lượng. kiểm tra. chọn đề. trung thực trong công tác. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. công tác tự học tự bồi dưỡng.. chất lượng thiết bị. Xây dựng kế hoạch giáo dục.3. phòng học bộ môn. quản lí chuyên môn. số lượng cán bộ. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. sân chơi.… . 1. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. tinh thần đoàn kết.. kiểm tra. kinh phí đầu tư. nội quy của cơ quan. đánh giá. công khai về tài chính. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). kế hoạch triển khai. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. an toàn. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. nhà giáo chưa đạt chuẩn. năng lực chuyên môn. phòng thiết bị dạy học. trang thiết bị. cắt xén chương trình. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. chất lượng cán bộ quản lí. tư tưởng. trật tự. tuyển dụng. giải quyết KNTC. cơ sở vật chất. phòng chức năng. vệ sinh. trang thiết bị phục vụ dạy và học. phòng chống tai nạn. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. thiết bị dạy học. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất.. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. nhân viên trong nhà trường. sử dụng đội ngũ.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. lối sống. nhà giáo. thể chất. Công tác kiểm tra. kế hoạch dạy học. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. hiệu quả sử dụng. đánh giá xếp loại. bố trí. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. học sinh và nhân dân. công tác tuyển sinh đầu cấp. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. kĩ năng sống. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. tuyển sinh. số lượng. tệ nạn xã hội khác.

Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. tố cáo trái quy định. sử dụng kinh phí. kế toán tại các cơ quan. . Công tác giải quyết khiếu nại. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. hợp lí về cơ cấu. học sinh tích cực”. chế độ.4/. giáo viên. thực hiện công khai. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. chống tham nhũng. Nơi nhận: . vượt cấp. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. kinh phí chương trình mục tiêu. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. sử dụng. 4. chuẩn trình độ đào tạo. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . mua sắm trang thiết bị dạy học. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. 2. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. “Mỗi thầy giáo. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ.2/ Cơ sở vật chất. cô giáo là một tấm gương đạo đức. 3/. Giám sát việc tuyển dụng. phương tiện. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. nhân viên và người học. 2. thừa. chống tham nhũng. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan.3/. phổ biến Luật phòng. tố cáo trong đơn vị. tài chính. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. Giám sát việc thực hiện Luật phòng.1. việc xây dựng và thực hiện các định mức. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. .… công tác tự kiểm tra tài chính. việc sử dụng học phí. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. khối về mức độ thiếu. Luật thực hành tiết kiệm.1. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. mua sắm thiết bị. nguồn huy động từ nhân dân.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). tiêu chuẩn. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. 2. chống lãng phí và các văn bản liên quan.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). Luật thực hành tiết kiệm. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. 2. văn phòng phẩm. tố cáo. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. đủ. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. tự học và sáng tạo” . chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. đầu tư xây dựng. tài sản: Giám sát việc quản lí.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. trang thiết bị.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. các khoản chi khác).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful