CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . Các biên bản. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học.Thực hiện nội quy. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. Ông Huỳnh Chí Nhâ . Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. tổ chức của mình. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. .vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. tài sản. . tố cáo. hàng quí.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. học phí …. . phụ cấp.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . khiếu nại. kiến nghị với cá nhân. . Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. kiến nghị. qui chế của CBCC trong đơn vị. kiểm tra có phát hiện vi phạm. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. sai cho Ban chấp hành công đoàn. Nghị quyết HN. kinh phí công đoàn. tự kiểm tra tài chính. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC.Phân công chuyên môn. . Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. quy chế.ủy viên.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. CBCC của trường. IV/.Các khoản thu đầu năm: BHYT. thời khóa biểu. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. TBDH. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. quy chế làm việc …. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. 8+9 /2012 .Xây dựng quy chế dân chủ. V/. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. BHTN. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. . kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.Xây dựng. + Chế độ bảo hiểm. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. tổng hợp tình hình. .

. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 . . GV: . quy chế phối hợp.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 . mừng xuân” . . Giám sát việc: . .Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. quy chế làm việc trong trường học. phụ cấp. .Chi trả tiền lương cho CB-CC.Tổ chức cắm trại xuân. .Tổ chức họp HPHHS. qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm.Thực hiện nội qui.Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) .Thực hiện chương trình.Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .Họp Ban thanh tra nhân dân.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. đánh giá cuối kì I ).Thực hiện quy chế chuyên môn: . đánh giá cán bộ.Họp Ban thanh tra cuối năm. . .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . năm.Rèn luyện KNS .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. . … . thực hiện họp CM. . . . giáo viên Giám sát việc: . . . qui chế của nhà trường. quyết toán quý.Thực hiện qui chế chuyên môn.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện chế độ chính sách.Thực hiện nội quy.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước.Chi trả tiền lương cho CB-CC. .Thực hiện quy chế chuyên môn : .Hoàn thành dự toán. .Thực hiện chương trình.Kế hoạch.Thời hạn nâng lương.Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. . Giám sát việc: . … . . .Chi trả tiền lương. sơ kết học kì I. pháp luật.Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. nâng lương đợt 1 năm 2013 .Chủ điểm : “Mừng Đảng. .Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.Đề nghị điều chỉnh lương. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. quy chế dân chủ. 10/2012 11/2012 . .Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . đau ốm.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.

Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . .Kế hoạch. vào sổ điểm.Tuyển sinh vào lớp 10. con đau. hồ sơ GV.Dự giờ.Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.Thời hạn nâng lương. . hồ sơ GV.Kiểm kê tài sản. chi khác tháng 6. . .05/2013 6. TT.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 .Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.Kế hoạch.Kiểm tra đánh giá. .Chấm trả bài kiểm tra.THPT .Chấm trả bài kiểm tra.7. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM.Thực hiện chương trình.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . .kiểm tra HĐSP.Kiểm kê tài sản trong nhà trường.kiểm tra HĐSP.Thực hiện quy chế chuyên môn: .Chi trả lương.Họp Ban thanh tra. năm học 2013 – 2014 . xếp loại chuẩn giáo viên .Dự giờ. GV: . . GV: . cơ cấu nhân sự đầu năm … TM. TT. phụ cấp. … .Giám sát việc : . sách GK. 7. 11 . 8 / 2013 .Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. thực hiện họp CM. . sách tham khảo … . . thực hiện họp CM.Chi trả tiền lương. vào sổ điểm.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: .Đánh giá. xếp loại. nghỉ khi bị bệnh. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. . 8/ 2013 . BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN .

Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. . .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. Thực hiện quy chế chuyên môn: . . 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. .Chấm trả bài kiểm tra. + Bảng phân công giảng dạy. 7/2012 . vào sổ điểm. phụ cấp. b/cáo hao mòn tài sản. … . + Chế độ bảo hiểm.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. BB kiểm tra hồ sơ GV.Công tác tự kiểm tra tài chính. + Sổ đầu bài. quy chế làm việc: . xếp loại theo từng đợt thi đua. . . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . nghỉ khi bị bệnh. + Bảng chấm công. . thực hiện họp CM. Đơn. TBDH. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. tài sản.Xây dựng quy chế dân chủ. 7/ 2012 . BHTN. . + Báo cáo t/hiện. + Bảng phân công c/môn.Chi trả lương. ứng xử. hồ sơ GV. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. thực hiện chuyên đề. túi bài KT/HS. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Tự do . Thực hiện quy chế dân chủ.Hạnh phúc Tân Hiệp A. Giám sát việc: . thư khiếu nại tố cáo. BHTD cho hs trong tháng 6. . + Nhận xét.Kế hoạch.Thực hiện chương trình.Xây dựng. lịch báo giảng. . . chính sách của Đảng.Tinh thần phê-tự phê. … Tiếp dân và xử lý đơn. . + BB xét nâng lương. họp HĐSP.Quan hệ đồng nghiệp. quy chế làm việc …. học phí ….CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Thực hiện chế độ: BHYT. con đau. đồng phục. nhiệm vụ quy định. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. + Sổ điểm CN. TT. phụ cấp.Chi trả tiền lương. xếp thời khóa biểu.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. .kiểm tra HĐSP. GV: . GV-HS.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. chi khác tháng 6. niêm yết tại bảng Quy chế.Các khoản thu đầu năm: BHYT. BB tự kiểm tra.Thời hạn nâng lương.học. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. + Các cuộc họp HĐSP. kinh phí công đoàn. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. phụ cấp. + Dự toán. Pháp luật của NN. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP.Phân công chuyên môn.Dự giờ.Nền nếp dạy .

+ Bảng chấm công. GV: . họp HĐSP.kiểm tra HĐSP. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. công việc cho từng cán bộ. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . TT. nghỉ khi bị bệnh. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. ứng xử. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. Đơn. Ban hoạt động … . chương trình … + Sổ đầu bài. lịch báo giảng.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. . ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs.Chi trả lương. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Tự do .học. thi đua khen thưởng. + Chế độ bảo hiểm. xếp loại theo từng đợt thi đua. + KH.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. .Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. phụ cấp. .Thực hiện chương trình. phụ cấp. TBDH.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . Giám sát việc: . thực hiện chuyên đề. . kinh phí công đoàn.Kế hoạch. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Bảng phân công giảng dạy. Thực hiện quy chế dân chủ. … . … Tiếp dân và xử lý đơn. . quy chế làm việc.Chi trả tiền lương. + Sổ điểm CN. phụ cấp.Quan hệ đồng nghiệp. . .Thực hiện chế độ: BHYT. chi khác tháng 8/2012. nhiệm vụ quy định.Dự giờ. sửa cửa sổ. BB tự kiểm tra. .Tinh thần phê-tự phê. . . + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán.Nền nếp dạy . CN … + Các cuộc họp HĐSP. GV theo đúng TT35/2006.Chấm trả bài kiểm tra. Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thời hạn nâng lương.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. .Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. túi bài KT/HS. vào sổ điểm. + Báo cáo t/hiện. . . thư khiếu nại tố cáo. b/cáo hao mòn tài sản. BB kiểm tra hồ sơ GV. + Nhận xét. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. thực hiện họp CM. + BB xét nâng lương. hồ sơ GV. quy chế làm việc: . tài sản. . .Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. đồng phục.Phân công chuyên môn.Công tác tự kiểm tra tài chính. GV-HS. con đau. quạt.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.

Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. . phụ cấp.học. lịch báo giảng.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Chi trả lương. thư khiếu nại tố cáo. . .Chấm trả bài kiểm tra.Tự do . BB kiểm tra hồ sơ GV. kinh phí công đoàn. … .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Kế hoạch.Dự giờ.Tinh thần phê-tự phê. nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. hồ sơ GV. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . thực hiện họp CM. + Sổ điểm CN. b/cáo GV + Sổ đầu bài. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Thực hiện chế độ: BHYT.Công tác tự kiểm tra tài chính. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. nhiệm vụ quy định. túi bài KT/HS. + Báo cáo của Ban LĐ-VT. Đơn.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . … Tiếp dân và xử lý đơn. phụ cấp.Thực hiện chương trình. + Bảng phân công giảng dạy. Thực hiện quy chế chuyên môn : . BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. . . ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP. .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. họp HĐSP. GV: . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. . b/cáo hao mòn tài sản.kiểm tra HĐSP. + Nhận xét. + Biên bản.Chi trả tiền lương. Giám sát việc: . Ban hoạt động … .Nền nếp dạy . . vào sổ điểm.Quan hệ đồng nghiệp.Thời hạn nâng lương. + Bảng chấm công. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán. . xếp loại theo từng đợt thi đua. + BB xét nâng lương. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . tài sản. chi khác tháng 9/2012.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. thực hiện chuyên đề. TBDH. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . con đau.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . ứng xử. . . . thi đua khen thưởng. . ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. GV-HS. phụ cấp. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. + Báo cáo t/hiện. . TT.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . quy chế làm việc: .Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. + Chế độ bảo hiểm. BB tự kiểm tra. đồng phục. quy chế làm việc. . Thực hiện quy chế dân chủ.

Tinh thần phê-tự phê. . xếp loại theo từng đợt thi đua.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. phụ cấp.kiểm tra HĐSP. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Lập thư mục. quy chế làm việc: . Giám sát việc: . b/cáo hao mòn tài sản. cô. . + KH.Thực hiện chế độ: BHYT. lịch báo giảng.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . GV: . .Chấm trả bài kiểm tra. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. hồ sơ GV. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . . thực hiện chuyên đề. túi bài KT/HS. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. vào sổ điểm. phụ cấp. Đơn. kinh phí công đoàn. Thực hiện quy chế dân chủ. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . lịch dạy … + Dự toán. thư khiếu nại tố cáo.Hoàn thành sản phẩm tranh. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Dự giờ. chủ đề: thầy. … . + Bảng phân công giảng dạy.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . . + Báo cáo t/hiện. . . + Sổ đầu bài. tài sản. BB kiểm tra hồ sơ GV. nhiệm vụ quy định. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. chi khác tháng 10/2012.Nền nếp dạy . báo tường ma túy. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. nghỉ khi bị bệnh.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.học.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + KH.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Hoàn thành báo tường. .Chi trả lương. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. . . BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012.Quan hệ đồng nghiệp. TT. BB tự kiểm tra.Thời hạn nâng lương. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Công tác tự kiểm tra tài chính. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Tự do . . CN … + Các cuộc họp HĐSP. họp HĐSP. + Chế độ bảo hiểm. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . đồng phục. con đau. phụ cấp. .Thực hiện chương trình. mái trường. . + Bảng chấm công.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Kế hoạch. + Sổ điểm CN. GV-HS.Hội thi GVDG – thao giảng. TBDH. + Nhận xét. thực hiện họp CM. . + BB xét nâng lương. … Tiếp dân và xử lý đơn.Chi trả tiền lương. . chương trình thực hiện của TV. ứng xử.Hạnh phúc Tân Hiệp A.

.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Thực hiện quy chế dân chủ. sơ kết học kì I. tài sản. . .Lập thư mục. vào sổ điểm. đánh giá cán bộ. + Bảng chấm công. biên bản kiểm tra … + Dự toán. + KH. thư khiếu nại tố cáo. túi bài KT/HS. chương trình thực hiện của TV. quy chế làm việc: . BB tự kiểm tra. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Tự do .Thời hạn nâng lương. . HS. xếp loại theo từng đợt thi đua. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . . con đau.Tổ chức nhận xét. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. … .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. TBDH. . . chủ đề: thầy. BB + Các cuộc họp HĐSP. quy chế phối hợp. ứng xử. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Nền nếp dạy . mái trường. . báo tường ma túy.Tinh thần phê-tự phê. phụ cấp. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. … .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. chấm bài.Hoàn thành sản phẩm tranh. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . + Nhận xét. thực hiện chuyên đề. Hoàn thành hồ sơ GV. . + Bảng phân công giảng dạy. GV-HS. . Giám sát việc: .Phân công GV ra đề. năm. .Chi trả tiền lương. kinh phí công đoàn. . . + KH. coi.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Kế hoạch. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. GV: .Tổ chức họp HPHHS. . phụ cấp. lịch kiểm tra kỳ I.Quan hệ đồng nghiệp. . nhiệm vụ quy định.học.Hoàn thành dự toán. Thực hiện quy chế chuyên môn: . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Chấm trả bài kiểm tra kì I.Công tác tự kiểm tra tài chính.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. họp HĐSP. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Lập thư mục.Thực hiện chương trình.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. … Tiếp dân và xử lý đơn. Đơn. lịch họp. + Chế độ bảo hiểm. + Báo cáo t/hiện. . nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . + KH. quyết toán quý.Hoàn thành báo tường. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 .Hạnh phúc Tân Hiệp A. lịch báo giảng. cô. đồng phục. b/cáo hao mòn tài sản.Phân công GV dạy kỳ II .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + BB xét nâng lương. . + Sổ đầu bài. thực hiện họp CM. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. lịch kiểm tra.

+ KH. GV: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . đồng phục. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . họp HĐSP. + KH. TBDH.Thời hạn nâng lương. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . năm. BB tự kiểm tra. . .Hạnh phúc Tân Hiệp A. Giám sát việc: . chương trình thực hiện của TV. + Bảng chấm công.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . + Sổ đầu bài.Nền nếp dạy .kiểm tra HĐSP. ứng xử. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. + Nhận xét. + Bảng phân công giảng dạy. + Các cuộc họp HĐSP.Quan hệ đồng nghiệp. . Thực hiện quy chế dân chủ. phụ cấp. chương trình thực hiện … + KH.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. … . TT. lịch báo giảng. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. + BB xét nâng lương. . thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.Chi trả tiền lương. .Hoàn thành dự toán. xếp loại theo từng đợt thi đua. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Chấm trả bài kiểm tra.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Chủ điểm : “Mừng Đảng. tài sản.Tự do . GV-HS. .Lập thư mục. .Dự giờ. + Chế độ bảo hiểm. thực hiện họp CM. quyết toán quý. sơ kết học kì I. nhiệm vụ quy định.Tổ chức cắm trại xuân. đánh giá cán bộ. . … . nâng lương đợt 1 năm 2013 . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. kinh phí công đoàn. Đơn.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Kế hoạch. BB … + Các cuộc họp HĐSP. . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . mừng xuân” .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. Phân công chuyên môn kỳ II.Tinh thần phê-tự phê. biên bản kiểm tra … + Dự toán. . hồ sơ GV. phụ cấp. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . túi bài KT/HS. vào sổ điểm. b/cáo hao mòn tài sản.Lập thư mục. con đau. quy chế làm việc: . quy chế phối hợp. thư khiếu nại tố cáo. thực hiện chuyên đề.Công tác tự kiểm tra tài chính. + Báo cáo t/hiện. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN.Thực hiện chương trình.Đề nghị điều chỉnh lương. . Tổ chức họp HPHHS.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. … Tiếp dân và xử lý đơn. nghỉ khi bị bệnh.học.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Rèn luyện KNS.

II/. 2/. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. Nâng cao chất lượng. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. học sinh tích cực” .1/. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . với chức năng giám sát là chính. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. nghiệp vụ.Töï do . bồi dưỡng chuyên môn. Thanh tra chuyên môn: 1. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên.Haïnh phuùc Tân hiệp A. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. B. 3/. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. kinh phí đầu tư. chất lượng phòng học. công tác tuyển sinh đầu cấp. hiệu quả sử dụng. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). phương tiện làm việc. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. thi học kì. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. sử dụng đội ngũ.. phòng chống tai nạn. công khai về đội ngũ. Giám sát việc đánh giá.. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. quy trình mua sắm. chấm thi. sân chơi. năng lực chuyên môn. đạo đức. trung thực trong công tác. thiết bị dạy học. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Công tác kiểm tra.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục.… . đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. kĩ thuật. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. người học. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. trật tự. quản lí chuyên môn. chấp hành pháp luật. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. đánh giá. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. trang thiết bị... Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. kế hoạch triển khai. nhân viên trong nhà trường. nội quy của cơ quan. tuyển dụng.Giám sát về số lượng. nghiệp vụ của từng giáo viên. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. lối sống.. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. trang thiết bị phục vụ dạy và học. bố trí. kĩ năng sống. phòng học bộ môn. vệ sinh. chọn đề. tư tưởng. kế hoạch kiểm tra. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. tệ nạn xã hội khác. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. cắt xén chương trình. chấp hành quy chế của ngành. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. lao động hướng nghiệp. phòng làm việc. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. cơ sở vật chất. thực hiện quy chế dân chủ. môi trường sư phạm. tuyển sinh. đánh giá xếp loại. phòng thiết bị dạy học. 1. cơ cấu giáo viên theo môn học. phòng chức năng. nhà giáo chưa đạt chuẩn. số lượng. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. kết quả giáo dục. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. nhà giáo. công khai về tài chính. tham nhũng. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. 1. cảnh quan. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. chất lượng thiết bị. Xây dựng kế hoạch giáo dục. thể chất.3. quy chế thi cử. công tác tự học tự bồi dưỡng. thi học sinh giỏi. thẩm mĩ. giải quyết KNTC. quan hệ đồng nghiệp. chất lượng cán bộ quản lí. quy chế chuyên môn. an toàn. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. số lượng cán bộ. kiểm tra. kiểm tra. thư viện. học sinh và nhân dân. các tổ chức đoàn thể. Giám sát khâu coi thi. kế hoạch dạy học. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. tinh thần đoàn kết. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình.

hợp lí về cơ cấu. nhân viên và người học. học sinh tích cực”. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại.2/ Cơ sở vật chất. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). tố cáo trong đơn vị.4/. phương tiện. mua sắm thiết bị. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. cô giáo là một tấm gương đạo đức. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. nguồn huy động từ nhân dân. trang thiết bị. 2. khối về mức độ thiếu. 2. Nơi nhận: . chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. giáo viên. tài chính. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. đủ. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. đầu tư xây dựng. chuẩn trình độ đào tạo. 4.3/. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. chống tham nhũng. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . Luật thực hành tiết kiệm. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. kế toán tại các cơ quan.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). tố cáo trái quy định. tài sản: Giám sát việc quản lí.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. thực hiện công khai.1. sử dụng kinh phí. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. 3/. 2. Giám sát việc tuyển dụng. sử dụng. tự học và sáng tạo” .1. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. . tiêu chuẩn. “Mỗi thầy giáo. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. phổ biến Luật phòng. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. kinh phí chương trình mục tiêu. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. . Luật thực hành tiết kiệm. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. Công tác giải quyết khiếu nại. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. việc xây dựng và thực hiện các định mức. thừa. 2. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. mua sắm trang thiết bị dạy học.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . tố cáo. văn phòng phẩm. các khoản chi khác). chế độ. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.… công tác tự kiểm tra tài chính. chống lãng phí và các văn bản liên quan. chống tham nhũng. việc sử dụng học phí. vượt cấp. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful