P. 1
Ke Hoach Hoat Dong Cua Ban Thanh Tra Nhan Dan TruongTHCS

Ke Hoach Hoat Dong Cua Ban Thanh Tra Nhan Dan TruongTHCS

|Views: 165|Likes:
Được xuất bản bởivanhieu013

More info:

Published by: vanhieu013 on Aug 21, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn.Phân công chuyên môn. kiến nghị.ủy viên. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. qui chế của CBCC trong đơn vị. học phí …. 8+9 /2012 . Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. tự kiểm tra tài chính. kiểm tra có phát hiện vi phạm. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. phụ cấp. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. TBDH. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. kiến nghị với cá nhân.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. sai cho Ban chấp hành công đoàn. tổng hợp tình hình. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. . Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thời khóa biểu. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. . báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. tổ chức của mình. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. . quy chế. . hàng quí. Nghị quyết HN. khiếu nại. Ông Huỳnh Chí Nhâ .vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. CBCC của trường. . thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. quy chế làm việc ….Xây dựng quy chế dân chủ. . . + Chế độ bảo hiểm.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu.Các khoản thu đầu năm: BHYT. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. tài sản. IV/.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. kinh phí công đoàn. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. V/.Thực hiện nội quy. tố cáo. BHTN.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013.Xây dựng.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. Các biên bản.

. .Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .Thực hiện quy chế chuyên môn : .Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III.Hoàn thành dự toán.Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. quy chế làm việc trong trường học.Thời hạn nâng lương. mừng xuân” . . phụ cấp.Thực hiện chế độ chính sách. đau ốm. . .Thực hiện chương trình.Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) .Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. … . Giám sát việc: .Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. . qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Chi trả tiền lương. Giám sát việc: . pháp luật.Thực hiện nội qui. … . quy chế dân chủ.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. .Rèn luyện KNS . đánh giá cuối kì I ). . quyết toán quý. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Thực hiện nội quy.Kế hoạch.Chủ điểm : “Mừng Đảng. . . .Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. .Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. quy chế phối hợp. . . . nghỉ khi bị bệnh.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. đánh giá cán bộ. . .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Họp Ban thanh tra nhân dân.Chi trả tiền lương cho CB-CC.Họp Ban thanh tra cuối năm. sơ kết học kì I.Thực hiện qui chế chuyên môn.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 10/2012 11/2012 . qui chế của nhà trường. năm. .Tổ chức họp HPHHS. . giáo viên Giám sát việc: .Tổ chức cắm trại xuân.Chi trả tiền lương cho CB-CC.Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. .Thực hiện chương trình. . thực hiện họp CM. GV: . .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Đề nghị điều chỉnh lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. .Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 . nâng lương đợt 1 năm 2013 . . .

8 / 2013 . GV: .Đánh giá. .Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: .Dự giờ. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10.Dự giờ. TT.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . . hồ sơ GV. phụ cấp. thực hiện họp CM. sách GK.Kiểm kê tài sản trong nhà trường. … .Chấm trả bài kiểm tra.Chi trả tiền lương. GV: .7. . năm học 2013 – 2014 .Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.05/2013 6. xếp loại. nghỉ khi bị bệnh. . xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN .Chấm trả bài kiểm tra.Giám sát việc : . 7. 11 . . hồ sơ GV. TT.Thực hiện chương trình. vào sổ điểm. .Kiểm kê tài sản. 8/ 2013 . .Thực hiện quy chế chuyên môn: .kiểm tra HĐSP. .Tuyển sinh vào lớp 10.THPT .Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . .Kế hoạch.Kế hoạch. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. chi khác tháng 6. thực hiện họp CM. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. con đau.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Chi trả lương. sách tham khảo … .Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.kiểm tra HĐSP.Kiểm tra đánh giá.Họp Ban thanh tra.Thời hạn nâng lương. xếp loại chuẩn giáo viên . vào sổ điểm. . .

phụ cấp. chính sách của Đảng.học. + Chế độ bảo hiểm. TT. + Nhận xét.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. TBDH. quy chế làm việc ….kiểm tra HĐSP. b/cáo hao mòn tài sản.Dự giờ. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. đồng phục. quy chế làm việc: . + Sổ điểm CN.Xây dựng.Hạnh phúc Tân Hiệp A. túi bài KT/HS.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. nhiệm vụ quy định.Phân công chuyên môn. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. .Công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện quy chế dân chủ. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . + Bảng phân công giảng dạy. họp HĐSP. vào sổ điểm. niêm yết tại bảng Quy chế. BB tự kiểm tra. + Bảng phân công c/môn.Chi trả lương.Thực hiện chế độ: BHYT. . phụ cấp. GV: . kinh phí công đoàn.Tinh thần phê-tự phê. Giám sát việc: . + Sổ đầu bài. . hồ sơ GV.Nền nếp dạy .Xây dựng quy chế dân chủ. Thực hiện quy chế chuyên môn: . . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. 7/ 2012 . . GV-HS.Các khoản thu đầu năm: BHYT.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. lịch báo giảng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. học phí ….CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Đơn.Quan hệ đồng nghiệp. thực hiện họp CM. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Chấm trả bài kiểm tra. + Dự toán. thư khiếu nại tố cáo. con đau. … . chi khác tháng 6. BB kiểm tra hồ sơ GV. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. .Thực hiện chương trình.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. 7/2012 . … Tiếp dân và xử lý đơn. BHTD cho hs trong tháng 6. . nghỉ khi bị bệnh. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. ứng xử. thực hiện chuyên đề. + Các cuộc họp HĐSP. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . phụ cấp. . Pháp luật của NN. + BB xét nâng lương.Kế hoạch.Tự do . . xếp loại theo từng đợt thi đua. + Báo cáo t/hiện.Thời hạn nâng lương. .Chi trả tiền lương. . . BHTN. + Bảng chấm công. tài sản. xếp thời khóa biểu. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. .

quy chế làm việc. thực hiện họp CM. thực hiện chuyên đề.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. GV-HS.Chi trả tiền lương. phụ cấp. . ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. … Tiếp dân và xử lý đơn. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Tinh thần phê-tự phê. . TBDH. + Báo cáo t/hiện. Ban hoạt động … . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Hạnh phúc Tân Hiệp A. phụ cấp. hồ sơ GV. … . . đồng phục. BB tự kiểm tra. thi đua khen thưởng.Thực hiện chương trình. chi khác tháng 8/2012. tài sản. . .Quan hệ đồng nghiệp.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. . + KH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. Thực hiện quy chế dân chủ. b/cáo hao mòn tài sản. con đau. TT. + BB xét nâng lương. phụ cấp. . . xếp loại theo từng đợt thi đua.kiểm tra HĐSP. Đơn. chương trình … + Sổ đầu bài. Giám sát việc: . CN … + Các cuộc họp HĐSP.học. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. quạt.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. + Bảng chấm công.Thực hiện chế độ: BHYT.Nền nếp dạy . + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. túi bài KT/HS. + Nhận xét. công việc cho từng cán bộ. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Chấm trả bài kiểm tra.Phân công chuyên môn. + Chế độ bảo hiểm. GV: . GV theo đúng TT35/2006. . quy chế làm việc: . . lịch báo giảng. + Sổ điểm CN. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Chi trả lương. Thực hiện quy chế chuyên môn: . + Bảng phân công giảng dạy. nhiệm vụ quy định. nghỉ khi bị bệnh. .Tự do .Kế hoạch. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012.Thời hạn nâng lương.Dự giờ. .Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. .Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. BB kiểm tra hồ sơ GV. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Công tác tự kiểm tra tài chính. sửa cửa sổ. ứng xử.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . thư khiếu nại tố cáo. họp HĐSP.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. kinh phí công đoàn. . .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. vào sổ điểm.

thư khiếu nại tố cáo. . + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán.Chi trả lương.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ.Dự giờ. . + Báo cáo của Ban LĐ-VT. + Nhận xét.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. tài sản. lịch báo giảng. phụ cấp.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. .kiểm tra HĐSP. phụ cấp. ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP.Tinh thần phê-tự phê. + Báo cáo t/hiện. thực hiện họp CM. xếp loại theo từng đợt thi đua. b/cáo hao mòn tài sản. nghỉ khi bị bệnh. đồng phục. . + Bảng phân công giảng dạy. quy chế làm việc. Giám sát việc: . con đau.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. kinh phí công đoàn. GV: . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Thực hiện chế độ: BHYT. Đơn.Công tác tự kiểm tra tài chính. BB kiểm tra hồ sơ GV. TBDH. GV-HS. vào sổ điểm. + Sổ điểm CN. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. BB tự kiểm tra. .Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. quy chế làm việc: .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Kế hoạch.học. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . ứng xử. họp HĐSP.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. túi bài KT/HS. + Biên bản. . + Chế độ bảo hiểm. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . … . .Thực hiện chương trình. b/cáo GV + Sổ đầu bài.Tự do .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. thi đua khen thưởng.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. + Bảng chấm công.Chi trả tiền lương. . . nhiệm vụ quy định.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . TT.Chấm trả bài kiểm tra. . .Quan hệ đồng nghiệp.Thời hạn nâng lương. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . hồ sơ GV. + BB xét nâng lương. … Tiếp dân và xử lý đơn. . ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. chi khác tháng 9/2012.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. Thực hiện quy chế dân chủ. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. . phụ cấp.Nền nếp dạy . thực hiện chuyên đề. Thực hiện quy chế chuyên môn : . .Hạnh phúc Tân Hiệp A. Ban hoạt động … .

kinh phí công đoàn. Thực hiện quy chế dân chủ. TT. BB kiểm tra hồ sơ GV. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. CN … + Các cuộc họp HĐSP. + Sổ đầu bài.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. báo tường ma túy.Kế hoạch. . vào sổ điểm. phụ cấp. . nghỉ khi bị bệnh.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. .Chi trả lương. túi bài KT/HS. thực hiện chuyên đề.Thực hiện chương trình. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . . lịch dạy … + Dự toán. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012.Hạnh phúc Tân Hiệp A. + Sổ điểm CN. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. + Bảng chấm công. + KH. nhiệm vụ quy định.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. cô. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .kiểm tra HĐSP. đồng phục.Chấm trả bài kiểm tra. hồ sơ GV.Nền nếp dạy . .Công tác tự kiểm tra tài chính.Dự giờ. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. . + Nhận xét.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. . chi khác tháng 10/2012. chủ đề: thầy. + BB xét nâng lương. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Hoàn thành sản phẩm tranh. .Quan hệ đồng nghiệp.Thời hạn nâng lương. + Chế độ bảo hiểm.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. thư khiếu nại tố cáo.Lập thư mục. + Bảng phân công giảng dạy. ứng xử.Tự do . tài sản. mái trường. lịch báo giảng. … . thực hiện họp CM. .Thực hiện chế độ: BHYT. + KH. phụ cấp.Chi trả tiền lương. Đơn. xếp loại theo từng đợt thi đua. . . .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. + Báo cáo t/hiện. . phụ cấp. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . . GV-HS.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. BB tự kiểm tra.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. Giám sát việc: . … Tiếp dân và xử lý đơn. b/cáo hao mòn tài sản. chương trình thực hiện của TV. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Hội thi GVDG – thao giảng. . . .Tinh thần phê-tự phê. .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . GV: . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. quy chế làm việc: . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .học. . TBDH. họp HĐSP.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. con đau. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: .Hoàn thành báo tường.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.

sơ kết học kì I. Hoàn thành hồ sơ GV. quyết toán quý.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Hoàn thành sản phẩm tranh. lịch kiểm tra kỳ I.Kế hoạch. vào sổ điểm.Tự do . . GV: . nhiệm vụ quy định.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. TBDH. . . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. túi bài KT/HS. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Nền nếp dạy . lịch họp. phụ cấp. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP. lịch báo giảng. + BB xét nâng lương. . ứng xử.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. + Chế độ bảo hiểm. . + Bảng chấm công. tài sản. thực hiện chuyên đề.Tổ chức nhận xét. Thực hiện quy chế chuyên môn: . . .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. .Tổ chức họp HPHHS.Hoàn thành báo tường. . thư khiếu nại tố cáo. . + KH. coi.Thời hạn nâng lương.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. xếp loại theo từng đợt thi đua. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. quy chế phối hợp. năm. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Thực hiện chương trình.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Lập thư mục.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 .Quan hệ đồng nghiệp. + Bảng phân công giảng dạy. . + Sổ đầu bài.Phân công GV dạy kỳ II . + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. … . HS. cô. … . GV-HS. BB + Các cuộc họp HĐSP. mái trường.Chi trả tiền lương. chủ đề: thầy. Đơn. phụ cấp. . . . kinh phí công đoàn. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. họp HĐSP. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . BB tự kiểm tra. con đau. + KH. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. đánh giá cán bộ.Tinh thần phê-tự phê.Chấm trả bài kiểm tra kì I. . + KH. … Tiếp dân và xử lý đơn. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. . đồng phục. thực hiện họp CM.Hoàn thành dự toán.Hạnh phúc Tân Hiệp A. chương trình thực hiện của TV.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. quy chế làm việc: . Thực hiện quy chế dân chủ. lịch kiểm tra. báo tường ma túy. Giám sát việc: .Công tác tự kiểm tra tài chính.Phân công GV ra đề. chấm bài.Lập thư mục. b/cáo hao mòn tài sản. nghỉ khi bị bệnh. + Báo cáo t/hiện. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + Nhận xét. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. .học. biên bản kiểm tra … + Dự toán.

xếp loại theo từng đợt thi đua.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. quy chế làm việc: . giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. Phân công chuyên môn kỳ II. nhiệm vụ quy định. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. + Nhận xét. lịch báo giảng.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Chủ điểm : “Mừng Đảng. BB tự kiểm tra. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + Bảng chấm công. . thư khiếu nại tố cáo.Lập thư mục.Hoàn thành dự toán. . .Dự giờ.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. + Sổ đầu bài. đồng phục. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . ứng xử. Tổ chức họp HPHHS.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. + Báo cáo t/hiện. con đau. . . thực hiện chuyên đề. túi bài KT/HS.Tự do . . . giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN.Công tác tự kiểm tra tài chính. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. năm. phụ cấp. hồ sơ GV.Kế hoạch. + Chế độ bảo hiểm. Giám sát việc: . b/cáo hao mòn tài sản. + Các cuộc họp HĐSP.Chấm trả bài kiểm tra. + KH.Quan hệ đồng nghiệp.Rèn luyện KNS. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. phụ cấp. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. .Nền nếp dạy . … Tiếp dân và xử lý đơn. đánh giá cán bộ.Tinh thần phê-tự phê.kiểm tra HĐSP.học. thực hiện họp CM. . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. chương trình thực hiện … + KH.Tổ chức cắm trại xuân.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. GV-HS. BB … + Các cuộc họp HĐSP.Thời hạn nâng lương. mừng xuân” . . quy chế phối hợp. … .Thực hiện chương trình. TT. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. nghỉ khi bị bệnh. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . quyết toán quý.Đề nghị điều chỉnh lương. nâng lương đợt 1 năm 2013 . + BB xét nâng lương. . GV: . + Bảng phân công giảng dạy. . vào sổ điểm. biên bản kiểm tra … + Dự toán. kinh phí công đoàn.Chi trả tiền lương.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Lập thư mục. sơ kết học kì I. tài sản. + KH.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. TBDH. chương trình thực hiện của TV. Thực hiện quy chế dân chủ. … . họp HĐSP. Đơn. . .

II/. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. 3/. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”.Haïnh phuùc Tân hiệp A. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Nâng cao chất lượng. 2/.Töï do . thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. với chức năng giám sát là chính. Thanh tra chuyên môn: 1. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. bồi dưỡng chuyên môn. B. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . học sinh tích cực” . góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra.1/. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. nghiệp vụ.

. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. chất lượng phòng học. kết quả giáo dục. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. tư tưởng. môi trường sư phạm. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. kế hoạch triển khai. đánh giá xếp loại. các tổ chức đoàn thể. bố trí. kiểm tra. công tác tự học tự bồi dưỡng. sử dụng đội ngũ. thực hiện quy chế dân chủ.Giám sát về số lượng. nội quy của cơ quan. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. vệ sinh. học sinh và nhân dân.3. quản lí chuyên môn. quan hệ đồng nghiệp. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. phòng làm việc. kĩ năng sống. lối sống. 1. cắt xén chương trình. chọn đề. cơ cấu giáo viên theo môn học. sân chơi. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. thẩm mĩ. kinh phí đầu tư. an toàn. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. giải quyết KNTC. quy chế chuyên môn. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. nhà giáo. kĩ thuật. số lượng. kiểm tra. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. thi học kì. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. tham nhũng. số lượng cán bộ. công khai về đội ngũ. cảnh quan.. thiết bị dạy học. thể chất.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. đánh giá. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). năng lực chuyên môn. đạo đức. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. nghiệp vụ của từng giáo viên. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. phòng chức năng. hiệu quả sử dụng. chấm thi. chất lượng cán bộ quản lí. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. chất lượng thiết bị. tuyển dụng. trang thiết bị. chấp hành quy chế của ngành. Xây dựng kế hoạch giáo dục. nhân viên trong nhà trường.… . quy chế thi cử. thư viện. công khai về tài chính. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. cơ sở vật chất.. lao động hướng nghiệp.. tinh thần đoàn kết. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. công tác tuyển sinh đầu cấp. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. nhà giáo chưa đạt chuẩn. phòng chống tai nạn. thi học sinh giỏi. chấp hành pháp luật. phòng thiết bị dạy học.. quy trình mua sắm. 1. trang thiết bị phục vụ dạy và học. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. tệ nạn xã hội khác. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. người học. tuyển sinh. Công tác kiểm tra. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. trung thực trong công tác. Giám sát khâu coi thi. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. Giám sát việc đánh giá. kế hoạch kiểm tra. phòng học bộ môn. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. kế hoạch dạy học. trật tự. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. phương tiện làm việc.

2/ Cơ sở vật chất. 3/. tố cáo. hợp lí về cơ cấu. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . giáo viên. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. thực hiện công khai. Luật thực hành tiết kiệm. đầu tư xây dựng. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. mua sắm thiết bị. tố cáo trong đơn vị.4/. tự học và sáng tạo” . . thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng.1. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. phương tiện. khối về mức độ thiếu. cô giáo là một tấm gương đạo đức. kinh phí chương trình mục tiêu.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . mua sắm trang thiết bị dạy học.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. 4. học sinh tích cực”. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. các khoản chi khác). việc sử dụng học phí. sử dụng kinh phí. sử dụng. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. “Mỗi thầy giáo.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. kế toán tại các cơ quan. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. văn phòng phẩm. chế độ. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. chuẩn trình độ đào tạo. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. việc xây dựng và thực hiện các định mức. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. phổ biến Luật phòng. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. chống tham nhũng. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. Công tác giải quyết khiếu nại. tài sản: Giám sát việc quản lí. tiêu chuẩn. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. vượt cấp. tài chính. đủ. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. thừa. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. chống lãng phí và các văn bản liên quan. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương.3/.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. Luật thực hành tiết kiệm. nguồn huy động từ nhân dân.1. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. tố cáo trái quy định.… công tác tự kiểm tra tài chính. 2. chống tham nhũng. nhân viên và người học. 2. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Nơi nhận: . 2. Giám sát việc tuyển dụng. 2. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. . Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. trang thiết bị.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->