CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể.Các khoản thu đầu năm: BHYT. . thời khóa biểu. kinh phí công đoàn. tài sản. tố cáo. phụ cấp. khiếu nại. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. IV/. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. hàng quí. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. CBCC của trường. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. quy chế làm việc …. Các biên bản.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . tự kiểm tra tài chính. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận.ủy viên. . trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. .Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. 8+9 /2012 .Phân công chuyên môn.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. tổ chức của mình. kiến nghị với cá nhân. qui chế của CBCC trong đơn vị. học phí …. TBDH.Xây dựng. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học.Xây dựng quy chế dân chủ. BHTN. Nghị quyết HN. . . tổng hợp tình hình. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. kiến nghị. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. Ông Huỳnh Chí Nhâ . sai cho Ban chấp hành công đoàn.Thực hiện nội quy. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. + Chế độ bảo hiểm. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. . kiểm tra có phát hiện vi phạm. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. . V/. quy chế. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC.

Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Thời hạn nâng lương.Hoàn thành dự toán. quyết toán quý.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. . quy chế phối hợp.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 . phụ cấp.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Họp Ban thanh tra nhân dân.Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. .Thực hiện chương trình. năm.Họp Ban thanh tra cuối năm. sơ kết học kì I. . .Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) . Giám sát việc: . … .Thực hiện nội qui.Kế hoạch.Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. quy chế dân chủ. .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . . đánh giá cán bộ. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 . .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện nội quy. 10/2012 11/2012 . qui chế của nhà trường.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. . GV: .Chi trả tiền lương. .Thực hiện quy chế chuyên môn : . . pháp luật. .Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. giáo viên Giám sát việc: . .Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. . Giám sát việc: . .Chi trả tiền lương cho CB-CC. … . . nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . mừng xuân” . . . .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Đề nghị điều chỉnh lương. quy chế làm việc trong trường học.Chủ điểm : “Mừng Đảng. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . thực hiện họp CM.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. . .Tổ chức họp HPHHS. đánh giá cuối kì I ).Thực hiện chương trình.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. đau ốm.Thực hiện qui chế chuyên môn.Rèn luyện KNS . qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. . nâng lương đợt 1 năm 2013 .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước.Tổ chức cắm trại xuân.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: . .Chi trả tiền lương cho CB-CC.Thực hiện chế độ chính sách.Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .

.Họp Ban thanh tra. xếp loại. .Đánh giá.05/2013 6.Kiểm tra đánh giá.Kế hoạch.Kiểm kê tài sản.kiểm tra HĐSP. xếp loại chuẩn giáo viên .Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. chi khác tháng 6. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. hồ sơ GV. GV: . . cơ cấu nhân sự đầu năm … TM.kiểm tra HĐSP.Chấm trả bài kiểm tra. TT.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: .Chi trả tiền lương.Tuyển sinh vào lớp 10.Dự giờ.Chi trả lương. 7. 8 / 2013 . . . TT. năm học 2013 – 2014 .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. 11 . xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN . GV: .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. … .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Giám sát việc : .Thời hạn nâng lương. nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 .Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học. sách GK. thực hiện họp CM. con đau. vào sổ điểm. .Kiểm kê tài sản trong nhà trường. .Chấm trả bài kiểm tra.Dự giờ. .Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt .Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học. .Kế hoạch. phụ cấp. 8/ 2013 . . hồ sơ GV.7. thực hiện họp CM. .THPT . . sách tham khảo … .Thực hiện chương trình. vào sổ điểm.

DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. . 7/2012 .Dự giờ. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + Sổ đầu bài. .Tinh thần phê-tự phê. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. chính sách của Đảng. . chi khác tháng 6.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. tài sản.Nền nếp dạy . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + Báo cáo t/hiện. xếp loại theo từng đợt thi đua. họp HĐSP. TT. nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện chương trình. . đồng phục.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Kế hoạch. + Bảng phân công c/môn. . … Tiếp dân và xử lý đơn.Chi trả tiền lương. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. quy chế làm việc ….Xây dựng quy chế dân chủ. BHTN.Thời hạn nâng lương. GV: . .Chi trả lương.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . … . học phí ….Các khoản thu đầu năm: BHYT. thư khiếu nại tố cáo.Chấm trả bài kiểm tra. + Các cuộc họp HĐSP.Quan hệ đồng nghiệp. + Sổ điểm CN.kiểm tra HĐSP.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. nhiệm vụ quy định. + BB xét nâng lương. Thực hiện quy chế chuyên môn: . kinh phí công đoàn. xếp thời khóa biểu. TBDH. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học.Công tác tự kiểm tra tài chính.Xây dựng.Tự do . b/cáo hao mòn tài sản. . Giám sát việc: . lịch báo giảng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Hạnh phúc Tân Hiệp A. túi bài KT/HS. vào sổ điểm. + Dự toán. thực hiện chuyên đề. con đau.Thực hiện chế độ: BHYT. phụ cấp. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . Thực hiện quy chế dân chủ.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. phụ cấp.Phân công chuyên môn. BB tự kiểm tra. . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . hồ sơ GV. GV-HS. . . . Pháp luật của NN. niêm yết tại bảng Quy chế. + Bảng chấm công. Đơn. + Chế độ bảo hiểm. quy chế làm việc: . BHTD cho hs trong tháng 6. thực hiện họp CM. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . ứng xử. . + Nhận xét. + Bảng phân công giảng dạy. 7/ 2012 . phụ cấp.học. BB kiểm tra hồ sơ GV.

2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . phụ cấp. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Dự giờ. . quy chế làm việc. + Chế độ bảo hiểm. thi đua khen thưởng. . quy chế làm việc: . + Báo cáo t/hiện. . nghỉ khi bị bệnh.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. . con đau. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. … . túi bài KT/HS. kinh phí công đoàn. hồ sơ GV.Tự do . . + KH. . thư khiếu nại tố cáo. chương trình … + Sổ đầu bài. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . TT. Giám sát việc: .Quan hệ đồng nghiệp. lịch báo giảng. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . . quạt.Chấm trả bài kiểm tra. phụ cấp. Thực hiện quy chế chuyên môn: . .Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Kế hoạch. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. + Nhận xét. họp HĐSP. đồng phục.Chi trả tiền lương.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Chi trả lương. CN … + Các cuộc họp HĐSP.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. GV-HS.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . sửa cửa sổ. thực hiện họp CM. Đơn. Thực hiện quy chế dân chủ. xếp loại theo từng đợt thi đua.Nền nếp dạy .Thực hiện chương trình. + Bảng chấm công. ứng xử. GV: .Công tác tự kiểm tra tài chính.Thời hạn nâng lương.kiểm tra HĐSP. tài sản.Thực hiện chế độ: BHYT. chi khác tháng 8/2012. .học. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. b/cáo hao mòn tài sản.Tinh thần phê-tự phê.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. GV theo đúng TT35/2006. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. + Bảng phân công giảng dạy. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. thực hiện chuyên đề.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. phụ cấp. TBDH. . vào sổ điểm. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . + BB xét nâng lương. … Tiếp dân và xử lý đơn.Phân công chuyên môn. . .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. + Sổ điểm CN. BB tự kiểm tra.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. BB kiểm tra hồ sơ GV. nhiệm vụ quy định. công việc cho từng cán bộ. .Hạnh phúc Tân Hiệp A. Ban hoạt động … . .

ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . họp HĐSP. ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP.Chấm trả bài kiểm tra. đồng phục. Đơn. .Tinh thần phê-tự phê. hồ sơ GV. chi khác tháng 9/2012.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thực hiện chương trình. .Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. Thực hiện quy chế dân chủ. TBDH. quy chế làm việc. . . con đau. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . BB kiểm tra hồ sơ GV.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . . .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. quy chế làm việc: . . Thực hiện quy chế chuyên môn : . BB tự kiểm tra. tài sản. . xếp loại theo từng đợt thi đua.Công tác tự kiểm tra tài chính.Kế hoạch. thực hiện họp CM. nhiệm vụ quy định. + Báo cáo của Ban LĐ-VT. + BB xét nâng lương. . . túi bài KT/HS. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Chi trả tiền lương. kinh phí công đoàn. thư khiếu nại tố cáo. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Biên bản. Giám sát việc: .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. . phụ cấp. Ban hoạt động … .Nền nếp dạy . b/cáo GV + Sổ đầu bài. lịch báo giảng.học.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. thi đua khen thưởng. họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. . + Sổ điểm CN. vào sổ điểm. + Chế độ bảo hiểm.Quan hệ đồng nghiệp. + Báo cáo t/hiện.kiểm tra HĐSP. . b/cáo hao mòn tài sản. + Nhận xét.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. … .Chi trả lương.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. … Tiếp dân và xử lý đơn. .Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Tự do . GV: .Thực hiện chế độ: BHYT. + Bảng phân công giảng dạy. GV-HS.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. ứng xử. TT. thực hiện chuyên đề. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. phụ cấp. .Dự giờ. + Bảng chấm công. phụ cấp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. nghỉ khi bị bệnh. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Thời hạn nâng lương.

vào sổ điểm. . TBDH. chương trình thực hiện của TV. thư khiếu nại tố cáo. . thực hiện họp CM. TT. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . . … . . .Thời hạn nâng lương. GV-HS.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. báo tường ma túy.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. chủ đề: thầy.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. kinh phí công đoàn. lịch báo giảng. CN … + Các cuộc họp HĐSP. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . . BB tự kiểm tra.kiểm tra HĐSP. . . Đơn. b/cáo hao mòn tài sản. + Nhận xét. GV: . đồng phục. BB kiểm tra hồ sơ GV. nghỉ khi bị bệnh.Chi trả tiền lương. túi bài KT/HS. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. + Bảng chấm công. phụ cấp. + Báo cáo t/hiện. con đau.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Chi trả lương.Kế hoạch. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. .Dự giờ.Hoàn thành báo tường.học.Tinh thần phê-tự phê. hồ sơ GV. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. xếp loại theo từng đợt thi đua.Hạnh phúc Tân Hiệp A. + Bảng phân công giảng dạy. thực hiện chuyên đề. tài sản. . nhiệm vụ quy định. . + Sổ điểm CN. . + Sổ đầu bài.Hội thi GVDG – thao giảng.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. chi khác tháng 10/2012. .Nền nếp dạy . lịch dạy … + Dự toán.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thực hiện chương trình. cô. + KH. Giám sát việc: . . . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . mái trường.Lập thư mục. họp HĐSP.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. + KH. … Tiếp dân và xử lý đơn. . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . phụ cấp. quy chế làm việc: .Hoàn thành sản phẩm tranh.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. .Tự do . . + Chế độ bảo hiểm.Chấm trả bài kiểm tra.Quan hệ đồng nghiệp.Thực hiện chế độ: BHYT.Công tác tự kiểm tra tài chính. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. ứng xử.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + BB xét nâng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. phụ cấp. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. Thực hiện quy chế dân chủ. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. .

đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. . BB + Các cuộc họp HĐSP. nhiệm vụ quy định.Hạnh phúc Tân Hiệp A. quyết toán quý.Tự do . năm.Phân công GV dạy kỳ II . quy chế làm việc: . . Thực hiện quy chế chuyên môn: .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. coi. biên bản kiểm tra … + Dự toán. nghỉ khi bị bệnh. lịch kiểm tra. .Hoàn thành dự toán. . GV: . chủ đề: thầy.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. … . đánh giá cán bộ.Công tác tự kiểm tra tài chính. … Tiếp dân và xử lý đơn. .học.Nền nếp dạy . kinh phí công đoàn. b/cáo hao mòn tài sản. . sơ kết học kì I. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Tổ chức họp HPHHS. Giám sát việc: . + Bảng phân công giảng dạy.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . . + Báo cáo t/hiện. + Nhận xét. tài sản. chấm bài.Lập thư mục. + BB xét nâng lương. phụ cấp. thực hiện họp CM. . . + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. phụ cấp. . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. .Phân công GV ra đề. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 . . . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . GV-HS. con đau.Hoàn thành sản phẩm tranh. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP. . + Sổ đầu bài. thư khiếu nại tố cáo.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Hoàn thành hồ sơ GV. đồng phục.Chi trả tiền lương. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. TBDH.Tinh thần phê-tự phê. + KH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Lập thư mục. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN.Thời hạn nâng lương. quy chế phối hợp.Chấm trả bài kiểm tra kì I. + KH. Thực hiện quy chế dân chủ. . chương trình thực hiện của TV. + Bảng chấm công. ứng xử. .Quan hệ đồng nghiệp. túi bài KT/HS.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. HS.Thực hiện chương trình. BB tự kiểm tra. lịch báo giảng. … .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. mái trường.Kế hoạch. thực hiện chuyên đề. + Chế độ bảo hiểm. xếp loại theo từng đợt thi đua. Đơn. lịch họp. .Hoàn thành báo tường. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Tổ chức nhận xét. báo tường ma túy. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. + KH. vào sổ điểm. cô. họp HĐSP.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. lịch kiểm tra kỳ I.

. . GV-HS. . vào sổ điểm. túi bài KT/HS. … Tiếp dân và xử lý đơn.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . TT. . + Báo cáo t/hiện. . Phân công chuyên môn kỳ II. Thực hiện quy chế dân chủ.Đề nghị điều chỉnh lương. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .học.Tự do .Tổ chức cắm trại xuân. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. phụ cấp. + Bảng phân công giảng dạy. con đau. Giám sát việc: . .Nền nếp dạy .Công tác tự kiểm tra tài chính. … . kinh phí công đoàn.Chủ điểm : “Mừng Đảng. … . tài sản. xếp loại theo từng đợt thi đua. GV: . ứng xử. + Nhận xét.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Kế hoạch.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Thực hiện chương trình. BB … + Các cuộc họp HĐSP. + KH.Rèn luyện KNS. . quy chế làm việc: . lịch báo giảng. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: .Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. + Bảng chấm công. . + Các cuộc họp HĐSP. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. nhiệm vụ quy định.Hoàn thành dự toán.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. năm.Chấm trả bài kiểm tra. chương trình thực hiện … + KH. + Sổ đầu bài. họp HĐSP. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . Đơn. phụ cấp. . thực hiện họp CM. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. mừng xuân” . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. + KH.Dự giờ.Lập thư mục.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Thời hạn nâng lương. + Chế độ bảo hiểm. . đánh giá cán bộ.Lập thư mục. hồ sơ GV.Quan hệ đồng nghiệp. sơ kết học kì I. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Tinh thần phê-tự phê. BB tự kiểm tra. nâng lương đợt 1 năm 2013 . . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. đồng phục. nghỉ khi bị bệnh. .CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . chương trình thực hiện của TV. thư khiếu nại tố cáo. TBDH. thực hiện chuyên đề. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . b/cáo hao mòn tài sản. + BB xét nâng lương. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. .kiểm tra HĐSP.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. .Chi trả tiền lương. quy chế phối hợp. Tổ chức họp HPHHS. quyết toán quý.

cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Thanh tra chuyên môn: 1. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn.Haïnh phuùc Tân hiệp A. 3/. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. 2/. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. B. II/. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Nâng cao chất lượng. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. bồi dưỡng chuyên môn. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường.Töï do . Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. nghiệp vụ.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . với chức năng giám sát là chính. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường.1/. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. học sinh tích cực” .

đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. công khai về tài chính. kinh phí đầu tư. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. giải quyết KNTC. thể chất. thi học kì. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. thực hiện quy chế dân chủ. sử dụng đội ngũ. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. kiểm tra. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. thi học sinh giỏi. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo..Giám sát về số lượng. Giám sát việc đánh giá. người học. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. cắt xén chương trình. bố trí. số lượng. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. phòng làm việc. chấm thi. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. chấp hành quy chế của ngành. môi trường sư phạm. cơ cấu giáo viên theo môn học. nhân viên trong nhà trường. kiểm tra.. phương tiện làm việc. phòng thiết bị dạy học. chọn đề. kế hoạch dạy học. hiệu quả sử dụng. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo.. đánh giá xếp loại.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. năng lực chuyên môn.… . ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. quy chế chuyên môn. Giám sát khâu coi thi. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. chất lượng cán bộ quản lí. Công tác kiểm tra. kế hoạch triển khai. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.. quy trình mua sắm. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. thư viện. đánh giá. kĩ năng sống. cơ sở vật chất. nội quy của cơ quan. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. tuyển dụng. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. học sinh và nhân dân. quy chế thi cử. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). sự tín nhiệm của đồng nghiệp.3. kết quả giáo dục. sân chơi. thẩm mĩ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. quản lí chuyên môn. phòng học bộ môn. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. Xây dựng kế hoạch giáo dục.. công khai về đội ngũ. 1. chất lượng phòng học. phòng chống tai nạn. số lượng cán bộ. lao động hướng nghiệp. công tác tự học tự bồi dưỡng. các tổ chức đoàn thể. tuyển sinh. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. nghiệp vụ của từng giáo viên. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. tệ nạn xã hội khác. tư tưởng. tham nhũng. 1. đạo đức. công tác tuyển sinh đầu cấp. trật tự. nhà giáo. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. cảnh quan. chấp hành pháp luật. trang thiết bị phục vụ dạy và học. quan hệ đồng nghiệp. nhà giáo chưa đạt chuẩn. tinh thần đoàn kết. trang thiết bị. kĩ thuật. kế hoạch kiểm tra. thiết bị dạy học. an toàn. chất lượng thiết bị. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. lối sống. vệ sinh. phòng chức năng. trung thực trong công tác.

… công tác tự kiểm tra tài chính. sử dụng kinh phí. hợp lí về cơ cấu. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. 4. chống tham nhũng. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. chống lãng phí và các văn bản liên quan. thừa. kinh phí chương trình mục tiêu. việc xây dựng và thực hiện các định mức. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. phổ biến Luật phòng.3/. tiêu chuẩn. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.1. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . 2. khối về mức độ thiếu. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. sử dụng. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. mua sắm trang thiết bị dạy học. đủ. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. Nơi nhận: . Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. việc sử dụng học phí.2/ Cơ sở vật chất. . chuẩn trình độ đào tạo. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. tố cáo trái quy định. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. “Mỗi thầy giáo. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012.4/. nhân viên và người học. . giáo viên. kế toán tại các cơ quan. Công tác giải quyết khiếu nại. tài chính. Luật thực hành tiết kiệm. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. 2. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . cô giáo là một tấm gương đạo đức. học sinh tích cực”. các khoản chi khác). tố cáo. mua sắm thiết bị. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. 2. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. 2. phương tiện. 3/. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. tố cáo trong đơn vị.1.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). trang thiết bị. thực hiện công khai. chế độ. chống tham nhũng. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. Giám sát việc tuyển dụng. nguồn huy động từ nhân dân. tự học và sáng tạo” . văn phòng phẩm. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. Luật thực hành tiết kiệm. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. đầu tư xây dựng. vượt cấp. tài sản: Giám sát việc quản lí. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful