CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

kiến nghị. BHTN.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. kiến nghị với cá nhân. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. kinh phí công đoàn. tổng hợp tình hình. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. TBDH. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau.Thực hiện nội quy. IV/. kiểm tra có phát hiện vi phạm. CBCC của trường. hàng quí. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . tài sản. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. phụ cấp. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. tổ chức của mình. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. tố cáo.Phân công chuyên môn. Ông Huỳnh Chí Nhâ . Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. quy chế.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . học phí …. sai cho Ban chấp hành công đoàn. .ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. Các biên bản. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được.Xây dựng. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. qui chế của CBCC trong đơn vị. . cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. Nghị quyết HN. V/. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. 8+9 /2012 . .Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung. thời khóa biểu.Các khoản thu đầu năm: BHYT. . Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. tự kiểm tra tài chính. quy chế làm việc ….Xây dựng quy chế dân chủ. + Chế độ bảo hiểm. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. . thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. khiếu nại.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. . giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường.

12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 . . pháp luật. nâng lương đợt 1 năm 2013 . .Thực hiện chế độ chính sách. quy chế dân chủ. qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. … . … .Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) . thực hiện họp CM.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . Giám sát việc: . .Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . . .Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Thực hiện nội qui. năm. . . sơ kết học kì I. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ.Chi trả tiền lương.Thời hạn nâng lương.Thực hiện quy chế chuyên môn : . . đánh giá cuối kì I ). đau ốm.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thực hiện qui chế chuyên môn.Thực hiện chương trình.Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV . .Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . . phụ cấp. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Chi trả tiền lương cho CB-CC.Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.Chi trả tiền lương cho CB-CC. quy chế phối hợp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước. quyết toán quý.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. . . mừng xuân” .Thực hiện chương trình. quy chế làm việc trong trường học. Giám sát việc: .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 .Thực hiện nội quy. .Tổ chức họp HPHHS. qui chế của nhà trường. . . . .Tổ chức cắm trại xuân. nghỉ khi bị bệnh. .Chủ điểm : “Mừng Đảng. 10/2012 11/2012 . .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. . GV: . đánh giá cán bộ.Rèn luyện KNS .Họp Ban thanh tra cuối năm. giáo viên Giám sát việc: . .Hoàn thành dự toán.Kế hoạch. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Họp Ban thanh tra nhân dân.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III.Đề nghị điều chỉnh lương.

kiểm tra HĐSP. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. sách GK. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN .05/2013 6.7. . 7.kiểm tra HĐSP.Chi trả lương.Họp Ban thanh tra.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM.Chi trả tiền lương. chi khác tháng 6.Kế hoạch. 8 / 2013 . .Thời hạn nâng lương.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . TT. vào sổ điểm. sách tham khảo … . . 11 .Tuyển sinh vào lớp 10. năm học 2013 – 2014 .Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.Giám sát việc : .Chấm trả bài kiểm tra. . … .Kế hoạch. . vào sổ điểm. GV: .Kiểm kê tài sản.Thực hiện chương trình.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: . .Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM.Chấm trả bài kiểm tra.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . . 8/ 2013 . .Kiểm tra đánh giá. con đau. TT.THPT . hồ sơ GV. .Dự giờ. GV: . hồ sơ GV.Kiểm kê tài sản trong nhà trường. phụ cấp. xếp loại chuẩn giáo viên .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Dự giờ. . thực hiện họp CM. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN.Thực hiện quy chế chuyên môn: . xếp loại. thực hiện họp CM. .Đánh giá. nghỉ khi bị bệnh.

(công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + BB xét nâng lương. phụ cấp.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. con đau. . … Tiếp dân và xử lý đơn. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. xếp loại theo từng đợt thi đua. + Sổ điểm CN. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. Pháp luật của NN. nghỉ khi bị bệnh.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. … . BHTD cho hs trong tháng 6.Thực hiện chương trình. chi khác tháng 6. quy chế làm việc: . TBDH.Chi trả lương.Quan hệ đồng nghiệp. . . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . + Bảng chấm công.Nền nếp dạy . Đơn. + Bảng phân công c/môn. Giám sát việc: . TT. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. chính sách của Đảng. phụ cấp. .Dự giờ. . niêm yết tại bảng Quy chế.Các khoản thu đầu năm: BHYT. + Dự toán.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Công tác tự kiểm tra tài chính. b/cáo hao mòn tài sản. hồ sơ GV. .Tinh thần phê-tự phê. . vào sổ điểm.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường.Chấm trả bài kiểm tra. họp HĐSP. . thực hiện chuyên đề.Kế hoạch.học.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. ứng xử. BB kiểm tra hồ sơ GV. 7/ 2012 . phụ cấp. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. đồng phục. lịch báo giảng. Thực hiện quy chế chuyên môn: . + Sổ đầu bài. + Báo cáo t/hiện. nhiệm vụ quy định. + Các cuộc họp HĐSP.Thực hiện chế độ: BHYT. túi bài KT/HS. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . 7/2012 .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Xây dựng quy chế dân chủ.Thời hạn nâng lương. + Nhận xét. quy chế làm việc …. xếp thời khóa biểu. kinh phí công đoàn. . + Bảng phân công giảng dạy. thư khiếu nại tố cáo. . GV-HS. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học.Phân công chuyên môn.Xây dựng. + Chế độ bảo hiểm. BHTN. . BB tự kiểm tra.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. học phí ….kiểm tra HĐSP. thực hiện họp CM. Thực hiện quy chế dân chủ. GV: . tài sản.Tự do . nhiệm vụ năm học của nhà trường: .Chi trả tiền lương. .

+ BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. + BB xét nâng lương. GV-HS. thực hiện chuyên đề.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. .Chi trả lương.Thực hiện chương trình. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. . GV: . BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012.Công tác tự kiểm tra tài chính. .Tinh thần phê-tự phê. + KH. + Bảng chấm công.Dự giờ. chương trình … + Sổ đầu bài. BB kiểm tra hồ sơ GV. phụ cấp. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. họp HĐSP.Thời hạn nâng lương. + Nhận xét. . thực hiện họp CM. + Báo cáo t/hiện. CN … + Các cuộc họp HĐSP. + Chế độ bảo hiểm. … . lịch báo giảng.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . kinh phí công đoàn. . thư khiếu nại tố cáo.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. phụ cấp. .Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. … Tiếp dân và xử lý đơn. .Kế hoạch. . GV theo đúng TT35/2006. TBDH.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn.Nền nếp dạy .Hạnh phúc Tân Hiệp A.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. . . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . Giám sát việc: . nghỉ khi bị bệnh. hồ sơ GV. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ.Phân công chuyên môn. + Sổ điểm CN. thi đua khen thưởng. phụ cấp. . Thực hiện quy chế dân chủ. . . Ban hoạt động … .Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. túi bài KT/HS. BB tự kiểm tra. tài sản. ứng xử. quy chế làm việc: . TT.Quan hệ đồng nghiệp. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. quy chế làm việc. .Chấm trả bài kiểm tra. b/cáo hao mòn tài sản.Chi trả tiền lương. công việc cho từng cán bộ.học. sửa cửa sổ. con đau. . + Bảng phân công giảng dạy. Thực hiện quy chế chuyên môn: . ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. . vào sổ điểm. quạt.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. Đơn. nhiệm vụ quy định. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . xếp loại theo từng đợt thi đua. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.kiểm tra HĐSP. chi khác tháng 8/2012.Tự do . đồng phục.Thực hiện chế độ: BHYT. .

ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. tài sản. + Bảng phân công giảng dạy. . đồng phục. quy chế làm việc.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. phụ cấp. Ban hoạt động … .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. . . xếp loại theo từng đợt thi đua.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. chi khác tháng 9/2012.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG .Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . kinh phí công đoàn.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. thư khiếu nại tố cáo. GV-HS.Thực hiện chương trình. . b/cáo GV + Sổ đầu bài. + Chế độ bảo hiểm. túi bài KT/HS. … Tiếp dân và xử lý đơn. . + Báo cáo của Ban LĐ-VT.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Quan hệ đồng nghiệp. TT. quy chế làm việc: .Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. thực hiện chuyên đề.Tinh thần phê-tự phê. . phụ cấp.Thời hạn nâng lương. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán. BB tự kiểm tra. TBDH. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Thực hiện chế độ: BHYT. + Biên bản. . thi đua khen thưởng. … . . họp HĐSP.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. GV: . vào sổ điểm.Hạnh phúc Tân Hiệp A. Thực hiện quy chế chuyên môn : .học.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. .Chi trả tiền lương.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. thực hiện họp CM.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. . ứng xử.Dự giờ. . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. Giám sát việc: . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. BB kiểm tra hồ sơ GV. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . + Báo cáo t/hiện. . lịch báo giảng.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Kế hoạch. nghỉ khi bị bệnh. + Sổ điểm CN. + Nhận xét.Tự do . Đơn. Thực hiện quy chế dân chủ. phụ cấp.Công tác tự kiểm tra tài chính.Nền nếp dạy . b/cáo hao mòn tài sản. hồ sơ GV. . ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Chấm trả bài kiểm tra. . + BB xét nâng lương. . nhiệm vụ quy định.Chi trả lương. + Bảng chấm công. .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS.kiểm tra HĐSP. con đau.

thực hiện họp CM. chương trình thực hiện của TV. . CN … + Các cuộc họp HĐSP. + Nhận xét. . hồ sơ GV. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. báo tường ma túy.học. + Bảng chấm công.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Dự giờ. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . vào sổ điểm.Hội thi GVDG – thao giảng. lịch dạy … + Dự toán. xếp loại theo từng đợt thi đua. quy chế làm việc: . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP.Công tác tự kiểm tra tài chính.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. .Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS.Chấm trả bài kiểm tra. Đơn.Thực hiện chương trình.Hoàn thành sản phẩm tranh.Lập thư mục.Chi trả lương. GV-HS. . TBDH.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. phụ cấp. tài sản.Thời hạn nâng lương.Quan hệ đồng nghiệp. mái trường.Tinh thần phê-tự phê.Chi trả tiền lương. . + KH.Tự do . giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. cô. + Bảng phân công giảng dạy.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. lịch báo giảng.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . . + Sổ đầu bài.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . . chủ đề: thầy. thư khiếu nại tố cáo. BB kiểm tra hồ sơ GV. . họp HĐSP. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. đồng phục. . nghỉ khi bị bệnh. + Sổ điểm CN. thực hiện chuyên đề. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Thực hiện chế độ: BHYT. . con đau. GV: . Thực hiện quy chế dân chủ. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. … . + BB xét nâng lương. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . kinh phí công đoàn. + KH. . . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . b/cáo hao mòn tài sản. BB tự kiểm tra.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. . . Giám sát việc: . chi khác tháng 10/2012. .kiểm tra HĐSP.Kế hoạch.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. + Báo cáo t/hiện.Hoàn thành báo tường. phụ cấp. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. + Chế độ bảo hiểm. . túi bài KT/HS.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. ứng xử. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Nền nếp dạy . … Tiếp dân và xử lý đơn. phụ cấp. nhiệm vụ quy định. TT.

.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thư khiếu nại tố cáo. … .Thực hiện chương trình. . chủ đề: thầy. chấm bài. phụ cấp. quy chế làm việc: .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.học. + BB xét nâng lương. Giám sát việc: . Thực hiện quy chế dân chủ. . phụ cấp. đánh giá cán bộ.Hoàn thành sản phẩm tranh.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. HS. thực hiện họp CM.Tự do . năm. cô. Đơn.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . + Sổ đầu bài. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. … . + KH.Công tác tự kiểm tra tài chính.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. kinh phí công đoàn. . + KH. lịch họp. TBDH. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. + Bảng phân công giảng dạy. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Phân công GV ra đề. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . chương trình thực hiện của TV. ứng xử. . sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP. . . nhiệm vụ quy định. con đau. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Chi trả tiền lương. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. BB tự kiểm tra.Kế hoạch. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 . nghỉ khi bị bệnh. quyết toán quý. túi bài KT/HS.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. GV-HS. lịch kiểm tra. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Lập thư mục. . Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. coi.Tinh thần phê-tự phê. quy chế phối hợp. + KH. xếp loại theo từng đợt thi đua.Tổ chức nhận xét.Tổ chức họp HPHHS. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Hoàn thành dự toán. đồng phục. Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thời hạn nâng lương. b/cáo hao mòn tài sản. + Chế độ bảo hiểm. lịch báo giảng.Hạnh phúc Tân Hiệp A. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. báo tường ma túy. + Báo cáo t/hiện. vào sổ điểm.Phân công GV dạy kỳ II . sơ kết học kì I.Lập thư mục. . . tài sản. lịch kiểm tra kỳ I. BB + Các cuộc họp HĐSP. họp HĐSP.Hoàn thành báo tường. Hoàn thành hồ sơ GV. GV: .Nền nếp dạy . + Bảng chấm công.Chấm trả bài kiểm tra kì I. + Nhận xét.Quan hệ đồng nghiệp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . thực hiện chuyên đề. mái trường. . … Tiếp dân và xử lý đơn. . . . . .

góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. BB tự kiểm tra.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. GV-HS. + KH. TT. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. … . Tổ chức họp HPHHS. Phân công chuyên môn kỳ II. . quyết toán quý. quy chế làm việc: . phụ cấp. + KH. thực hiện chuyên đề. kinh phí công đoàn.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . . đồng phục. . hồ sơ GV.Chấm trả bài kiểm tra.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. sơ kết học kì I.Lập thư mục. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Lập thư mục. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Chi trả tiền lương. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. Thực hiện quy chế dân chủ. tài sản.học. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. Giám sát việc: .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. .Đề nghị điều chỉnh lương. … Tiếp dân và xử lý đơn. con đau. họp HĐSP.Rèn luyện KNS. mừng xuân” . .Kế hoạch. .kiểm tra HĐSP. .Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Nền nếp dạy .Tổ chức cắm trại xuân. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. thực hiện họp CM.Thực hiện chương trình.Tự do . biên bản kiểm tra … + Dự toán. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. GV: .Công tác tự kiểm tra tài chính. + BB xét nâng lương. vào sổ điểm. nâng lương đợt 1 năm 2013 . nghỉ khi bị bệnh.Hoàn thành dự toán.Tinh thần phê-tự phê. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . ứng xử. + Bảng chấm công. .Dự giờ. thư khiếu nại tố cáo. chương trình thực hiện của TV.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + Sổ đầu bài. + Các cuộc họp HĐSP. Đơn. lịch báo giảng.Chủ điểm : “Mừng Đảng. . quy chế phối hợp. + Nhận xét. TBDH. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. năm. + Chế độ bảo hiểm. . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . . . xếp loại theo từng đợt thi đua. đánh giá cán bộ. phụ cấp. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. nhiệm vụ quy định.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Quan hệ đồng nghiệp.Thời hạn nâng lương. + Bảng phân công giảng dạy. b/cáo hao mòn tài sản. túi bài KT/HS. BB … + Các cuộc họp HĐSP. chương trình thực hiện … + KH. … . + Báo cáo t/hiện. .

2/.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. B. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . Thanh tra chuyên môn: 1. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. bồi dưỡng chuyên môn. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. II/. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. nghiệp vụ. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP.Haïnh phuùc Tân hiệp A. học sinh tích cực” . Nâng cao chất lượng. 3/. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường.Töï do . không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. với chức năng giám sát là chính. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.1/. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên.

giải quyết KNTC. trung thực trong công tác. quan hệ đồng nghiệp. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. môi trường sư phạm. cơ cấu giáo viên theo môn học. công tác tuyển sinh đầu cấp. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. năng lực chuyên môn. bố trí. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. quản lí chuyên môn. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. đạo đức. thi học kì. thiết bị dạy học. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. cảnh quan. Xây dựng kế hoạch giáo dục.. kế hoạch kiểm tra. Giám sát khâu coi thi. công tác tự học tự bồi dưỡng. phòng chức năng. vệ sinh. công khai về tài chính. công khai về đội ngũ. chấm thi.… . nhà giáo chưa đạt chuẩn.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị.Giám sát về số lượng. 1. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. tệ nạn xã hội khác. kế hoạch dạy học. lối sống. thẩm mĩ. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. kĩ thuật. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. an toàn. Công tác kiểm tra. phòng học bộ môn. học sinh và nhân dân. kết quả giáo dục. số lượng. cắt xén chương trình. trang thiết bị. chất lượng cán bộ quản lí. số lượng cán bộ. tuyển dụng. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. chất lượng thiết bị.. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. Giám sát việc đánh giá. nhà giáo. đánh giá xếp loại. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. đánh giá. nội quy của cơ quan.3. quy chế chuyên môn. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. phòng thiết bị dạy học. trật tự. nhân viên trong nhà trường. tuyển sinh. sân chơi. kiểm tra. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. phương tiện làm việc. quy trình mua sắm. chất lượng phòng học. thể chất. phòng chống tai nạn.. hiệu quả sử dụng. tư tưởng. kiểm tra. thư viện. kinh phí đầu tư. chọn đề. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. thi học sinh giỏi. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. quy chế thi cử. trang thiết bị phục vụ dạy và học. kĩ năng sống. tham nhũng. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. người học. tinh thần đoàn kết. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. thực hiện quy chế dân chủ. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). chấp hành quy chế của ngành. phòng làm việc. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. sử dụng đội ngũ. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. chấp hành pháp luật. cơ sở vật chất.. 1.. nghiệp vụ của từng giáo viên. kế hoạch triển khai. lao động hướng nghiệp. các tổ chức đoàn thể. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp.

Giám sát việc tuyển dụng. cô giáo là một tấm gương đạo đức. chống tham nhũng. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. 2. “Mỗi thầy giáo. Luật thực hành tiết kiệm.… công tác tự kiểm tra tài chính. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. tiêu chuẩn.3/. chế độ. Luật thực hành tiết kiệm. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. Công tác giải quyết khiếu nại.4/. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. việc xây dựng và thực hiện các định mức.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo).1.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. học sinh tích cực”. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. mua sắm thiết bị. tài chính. tự học và sáng tạo” . khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. nguồn huy động từ nhân dân.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). kế toán tại các cơ quan. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. giáo viên. tố cáo trong đơn vị. sử dụng kinh phí. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. phổ biến Luật phòng. chống tham nhũng. thực hiện công khai. chuẩn trình độ đào tạo. phương tiện. tố cáo. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. kinh phí chương trình mục tiêu. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. sử dụng. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. văn phòng phẩm. tài sản: Giám sát việc quản lí. khối về mức độ thiếu. Nơi nhận: . 4. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . các khoản chi khác). vượt cấp. . tố cáo trái quy định. hợp lí về cơ cấu. chống lãng phí và các văn bản liên quan. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội.2/ Cơ sở vật chất. đủ. thừa.1. lợi dụng dân chủ để khiếu nại.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. việc sử dụng học phí. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. . học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. 3/. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. 2. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. 2. nhân viên và người học. mua sắm trang thiết bị dạy học. đầu tư xây dựng. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. 2. trang thiết bị.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful