CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

Các biên bản. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. thời khóa biểu. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.ủy viên.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. học phí …. khiếu nại. Ông Huỳnh Chí Nhâ . những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. Nghị quyết HN. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. kiến nghị.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. sai cho Ban chấp hành công đoàn. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . kiểm tra có phát hiện vi phạm. quy chế. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng.Thực hiện nội quy. IV/. BHTN. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ.Xây dựng quy chế dân chủ. kinh phí công đoàn. 8+9 /2012 . Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. + Chế độ bảo hiểm. kiến nghị với cá nhân.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. TBDH. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. qui chế của CBCC trong đơn vị. tổng hợp tình hình.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. V/. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. phụ cấp. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. tài sản. . tố cáo. . Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. tổ chức của mình. tự kiểm tra tài chính.Xây dựng. . CBCC của trường. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. quy chế làm việc …. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng.Phân công chuyên môn. . Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. . Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.Các khoản thu đầu năm: BHYT. . . hàng quí.

Thực hiện chương trình. . Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Thực hiện nội quy.Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Hoàn thành dự toán.Tổ chức họp HPHHS. .Đề nghị điều chỉnh lương.Kế hoạch. . đau ốm. … . .Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. .Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) . nghỉ khi bị bệnh. .Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. mừng xuân” .Thực hiện nội qui. . .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 . . .Thực hiện chương trình. . .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. quy chế làm việc trong trường học. . 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 . .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Họp Ban thanh tra nhân dân. . GV: . .Thời hạn nâng lương. Giám sát việc: .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 .Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. quy chế dân chủ. sơ kết học kì I. đánh giá cán bộ. phụ cấp.Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước. . nâng lương đợt 1 năm 2013 . giáo viên Giám sát việc: . . 10/2012 11/2012 .Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . .Rèn luyện KNS . Giám sát việc: . qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. quyết toán quý.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra.Chi trả tiền lương cho CB-CC. năm.Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV . … . .Thực hiện chế độ chính sách.Chủ điểm : “Mừng Đảng.Chi trả tiền lương cho CB-CC.Tổ chức cắm trại xuân.Chi trả tiền lương. thực hiện họp CM.Họp Ban thanh tra cuối năm.Thực hiện quy chế chuyên môn: . . .Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. qui chế của nhà trường. .Thực hiện qui chế chuyên môn. pháp luật. quy chế phối hợp.Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. đánh giá cuối kì I ).Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thực hiện quy chế chuyên môn : . .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.

Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học. hồ sơ GV. TT. .Thực hiện chương trình.05/2013 6.Chi trả tiền lương.Chi trả lương.Dự giờ.Kiểm kê tài sản. nghỉ khi bị bệnh. xếp loại chuẩn giáo viên . . . vào sổ điểm.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: . .Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.Chấm trả bài kiểm tra.kiểm tra HĐSP. thực hiện họp CM.Kế hoạch. phụ cấp.Kiểm kê tài sản trong nhà trường.Tuyển sinh vào lớp 10. năm học 2013 – 2014 . 8/ 2013 . .Giám sát việc : .Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. 8 / 2013 . . TT.Kiểm tra đánh giá. thực hiện họp CM.kiểm tra HĐSP.Đánh giá. . xếp loại. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. chi khác tháng 6. hồ sơ GV. GV: .THPT .Chấm trả bài kiểm tra.Kế hoạch. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM. GV: .7.Họp Ban thanh tra.Thời hạn nâng lương. sách GK. . 7. .Dự giờ. vào sổ điểm. 11 .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. con đau. … . . sách tham khảo … . BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN .Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . . .

hồ sơ GV.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Thực hiện quy chế chuyên môn: . BHTN.Chi trả lương.Tinh thần phê-tự phê. . BB tự kiểm tra. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Xây dựng. GV: . … Tiếp dân và xử lý đơn. . họp HĐSP. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học.Hạnh phúc Tân Hiệp A.kiểm tra HĐSP. phụ cấp. thực hiện họp CM. . tài sản.Dự giờ. . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . lịch báo giảng. kinh phí công đoàn. .Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. túi bài KT/HS. . Thực hiện quy chế dân chủ. niêm yết tại bảng Quy chế. + Sổ điểm CN. . con đau. xếp thời khóa biểu.Tự do . + Chế độ bảo hiểm. . 7/ 2012 . 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. + Dự toán.Công tác tự kiểm tra tài chính. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. .Thực hiện chế độ: BHYT. nghỉ khi bị bệnh. . xếp loại theo từng đợt thi đua. BHTD cho hs trong tháng 6. vào sổ điểm. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. thư khiếu nại tố cáo. . phụ cấp.Quan hệ đồng nghiệp.Thời hạn nâng lương. + Bảng phân công giảng dạy. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. quy chế làm việc …. + Nhận xét. đồng phục. nhiệm vụ quy định.Chấm trả bài kiểm tra. phụ cấp. + Sổ đầu bài. Pháp luật của NN. + Bảng chấm công. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . BB kiểm tra hồ sơ GV. TBDH.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . học phí …. + Báo cáo t/hiện.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.học.Nền nếp dạy . GV-HS. quy chế làm việc: .Kế hoạch. . chi khác tháng 6. + Bảng phân công c/môn. chính sách của Đảng.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. .Các khoản thu đầu năm: BHYT. 7/2012 . Giám sát việc: .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Xây dựng quy chế dân chủ. + BB xét nâng lương. TT. thực hiện chuyên đề. ứng xử. Đơn. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Phân công chuyên môn.Chi trả tiền lương. + Các cuộc họp HĐSP.Thực hiện chương trình. … .Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. b/cáo hao mòn tài sản.

ứng xử.Hạnh phúc Tân Hiệp A. Thực hiện quy chế chuyên môn: . phụ cấp.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Nền nếp dạy .Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. chi khác tháng 8/2012.Thời hạn nâng lương.Quan hệ đồng nghiệp.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. . ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp.Tự do . lịch báo giảng. vào sổ điểm.kiểm tra HĐSP. + Báo cáo t/hiện. . kinh phí công đoàn. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. + Sổ điểm CN. . quy chế làm việc. sửa cửa sổ. . CN … + Các cuộc họp HĐSP.học. xếp loại theo từng đợt thi đua. Đơn. . phụ cấp. hồ sơ GV. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Phân công chuyên môn. . + KH. . . b/cáo hao mòn tài sản. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . + Chế độ bảo hiểm. GV-HS. thư khiếu nại tố cáo.Thực hiện chế độ: BHYT. tài sản. . thực hiện họp CM.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . GV theo đúng TT35/2006. công việc cho từng cán bộ.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.Dự giờ. chương trình … + Sổ đầu bài.Kế hoạch. + Nhận xét.Chấm trả bài kiểm tra. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. Thực hiện quy chế dân chủ. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. TBDH. BB tự kiểm tra. . … . + Bảng chấm công. GV: .Tinh thần phê-tự phê. nhiệm vụ quy định. + BB xét nâng lương. Giám sát việc: . nghỉ khi bị bệnh.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . họp HĐSP. thi đua khen thưởng.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. quạt.Thực hiện chương trình. túi bài KT/HS. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. . con đau.Chi trả tiền lương. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Chi trả lương. + Bảng phân công giảng dạy.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. quy chế làm việc: . . đồng phục. phụ cấp. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. thực hiện chuyên đề. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Công tác tự kiểm tra tài chính. Ban hoạt động … . TT. . . BB kiểm tra hồ sơ GV.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. … Tiếp dân và xử lý đơn.

+ Biên bản. . Thực hiện quy chế chuyên môn : . . xếp loại theo từng đợt thi đua. thi đua khen thưởng. túi bài KT/HS. Ban hoạt động … .Thời hạn nâng lương.Tự do . quy chế làm việc: . tài sản.Chi trả lương.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Kế hoạch. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. đồng phục. b/cáo hao mòn tài sản. vào sổ điểm.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. phụ cấp. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .kiểm tra HĐSP. . ứng xử.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. … Tiếp dân và xử lý đơn.Thực hiện chế độ: BHYT. + Sổ điểm CN.Hạnh phúc Tân Hiệp A. ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Đơn. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . họp HĐSP.Quan hệ đồng nghiệp.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . Giám sát việc: .Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. + Báo cáo t/hiện. . kinh phí công đoàn. GV-HS. thư khiếu nại tố cáo. TT. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. + Chế độ bảo hiểm. TBDH. … . lịch báo giảng.Công tác tự kiểm tra tài chính. + Bảng phân công giảng dạy.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Chấm trả bài kiểm tra. con đau.Nền nếp dạy .học. thực hiện chuyên đề. thực hiện họp CM. Thực hiện quy chế dân chủ. BB kiểm tra hồ sơ GV. . hồ sơ GV. BB tự kiểm tra. . . . họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. nhiệm vụ quy định. chi khác tháng 9/2012.Tinh thần phê-tự phê. phụ cấp. . nghỉ khi bị bệnh. . + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán.Thực hiện chương trình. ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. .Dự giờ. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + Nhận xét. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. b/cáo GV + Sổ đầu bài.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. . phụ cấp. GV: .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . + Bảng chấm công.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . + BB xét nâng lương. quy chế làm việc. .Chi trả tiền lương. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . . + Báo cáo của Ban LĐ-VT.

. cô. phụ cấp. tài sản.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. thực hiện chuyên đề. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. hồ sơ GV. phụ cấp.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. chương trình thực hiện của TV. + Sổ điểm CN.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. . nhiệm vụ quy định. + Chế độ bảo hiểm. túi bài KT/HS. + Nhận xét.Hoàn thành báo tường.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . quy chế làm việc: .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Công tác tự kiểm tra tài chính. .Lập thư mục. đồng phục.Chi trả tiền lương. chủ đề: thầy. … Tiếp dân và xử lý đơn.Hạnh phúc Tân Hiệp A. chi khác tháng 10/2012.Thời hạn nâng lương.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . + BB xét nâng lương. + Báo cáo t/hiện. .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Dự giờ. + Sổ đầu bài. . … . . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. lịch báo giảng. mái trường.Thực hiện chương trình.Hoàn thành sản phẩm tranh.Hội thi GVDG – thao giảng.Chấm trả bài kiểm tra. . ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. .Tự do .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.học. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. . . .Kế hoạch. . con đau. lịch dạy … + Dự toán. .Quan hệ đồng nghiệp. nghỉ khi bị bệnh. TT. họp HĐSP. BB kiểm tra hồ sơ GV. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. b/cáo hao mòn tài sản.kiểm tra HĐSP. . phụ cấp. CN … + Các cuộc họp HĐSP. BB tự kiểm tra. xếp loại theo từng đợt thi đua. + KH. báo tường ma túy. kinh phí công đoàn. . Giám sát việc: .Thực hiện chế độ: BHYT. thực hiện họp CM. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Chi trả lương. vào sổ điểm. ứng xử. Đơn.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. . . thư khiếu nại tố cáo. GV: . . . TBDH. GV-HS. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Tinh thần phê-tự phê. + Bảng phân công giảng dạy. + KH. Thực hiện quy chế dân chủ. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. + Bảng chấm công.Nền nếp dạy .

Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. cô. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH.Tổ chức họp HPHHS. kinh phí công đoàn. .Tự do .Hoàn thành báo tường.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. thực hiện chuyên đề.Công tác tự kiểm tra tài chính. b/cáo hao mòn tài sản. + KH. túi bài KT/HS.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Tổ chức nhận xét. chủ đề: thầy. chấm bài. + Chế độ bảo hiểm. … Tiếp dân và xử lý đơn. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. phụ cấp.Thực hiện chương trình. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP. nghỉ khi bị bệnh. phụ cấp.Kế hoạch.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thực hiện quy chế dân chủ.Phân công GV ra đề.Chấm trả bài kiểm tra kì I. + KH. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. Thực hiện quy chế chuyên môn: . vào sổ điểm. . + Báo cáo t/hiện. + BB xét nâng lương.Hoàn thành sản phẩm tranh. . + Sổ đầu bài.Chi trả tiền lương. + Bảng chấm công. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. mái trường. … . + KH.học. . ứng xử. … . đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Thời hạn nâng lương. lịch kiểm tra. . họp HĐSP. biên bản kiểm tra … + Dự toán. HS. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . nhiệm vụ quy định. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. xếp loại theo từng đợt thi đua. lịch họp. chương trình thực hiện của TV. . BB + Các cuộc họp HĐSP. sơ kết học kì I.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Hạnh phúc Tân Hiệp A. quyết toán quý. lịch kiểm tra kỳ I. coi. BB tự kiểm tra. đánh giá cán bộ.Nền nếp dạy . thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 . Hoàn thành hồ sơ GV.Tinh thần phê-tự phê.Quan hệ đồng nghiệp. Đơn. năm. . .Hoàn thành dự toán. + Bảng phân công giảng dạy. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . GV-HS. quy chế phối hợp. .Phân công GV dạy kỳ II . lịch báo giảng. đồng phục. .Lập thư mục. Giám sát việc: . quy chế làm việc: . giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . tài sản. báo tường ma túy. GV: . TBDH. thực hiện họp CM.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. + Nhận xét. .Lập thư mục.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. con đau. thư khiếu nại tố cáo. . .

Phân công chuyên môn kỳ II. chương trình thực hiện … + KH. con đau.Nền nếp dạy .Đề nghị điều chỉnh lương. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. phụ cấp. TBDH.Quan hệ đồng nghiệp.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. Giám sát việc: . kinh phí công đoàn.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . . nghỉ khi bị bệnh. biên bản kiểm tra … + Dự toán.kiểm tra HĐSP. quyết toán quý.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. BB … + Các cuộc họp HĐSP. nhiệm vụ quy định.Lập thư mục. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. quy chế làm việc: . lịch báo giảng. .học. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + Nhận xét. TT. chương trình thực hiện của TV. Tổ chức họp HPHHS. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. … Tiếp dân và xử lý đơn. GV: . b/cáo hao mòn tài sản.Chủ điểm : “Mừng Đảng. túi bài KT/HS.Kế hoạch. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. .Công tác tự kiểm tra tài chính. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. nâng lương đợt 1 năm 2013 . + BB xét nâng lương. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. quy chế phối hợp. xếp loại theo từng đợt thi đua. vào sổ điểm. . thư khiếu nại tố cáo. + Sổ đầu bài. + Báo cáo t/hiện. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN.Dự giờ. … . Thực hiện quy chế dân chủ.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. Đơn. + Bảng chấm công. . . thực hiện họp CM.Lập thư mục. phụ cấp.Rèn luyện KNS. thực hiện chuyên đề. + KH.Thời hạn nâng lương. tài sản. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ.Hạnh phúc Tân Hiệp A. hồ sơ GV. .Thực hiện chương trình.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. GV-HS. . giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. .Tự do . BB tự kiểm tra. năm. mừng xuân” .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. + Các cuộc họp HĐSP. đánh giá cán bộ. ứng xử. .Tinh thần phê-tự phê.Hoàn thành dự toán. + KH. + Bảng phân công giảng dạy.Chấm trả bài kiểm tra. . … . . đồng phục. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . + Chế độ bảo hiểm. . họp HĐSP. sơ kết học kì I.Tổ chức cắm trại xuân.Chi trả tiền lương.

Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. Thanh tra chuyên môn: 1. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/.Haïnh phuùc Tân hiệp A. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP.1/. học sinh tích cực” . tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. II/. 2/. bồi dưỡng chuyên môn. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Nâng cao chất lượng. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013.Töï do . Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. nghiệp vụ. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. 3/. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. với chức năng giám sát là chính. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . B. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A.

trang thiết bị phục vụ dạy và học. cắt xén chương trình. Giám sát việc đánh giá. phương tiện làm việc. phòng học bộ môn..2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. công khai về đội ngũ. Công tác kiểm tra. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. quản lí chuyên môn. quy chế thi cử. nghiệp vụ của từng giáo viên.… . chấm thi.. chất lượng phòng học. công khai về tài chính. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. đánh giá xếp loại. vệ sinh. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. cảnh quan. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. phòng làm việc. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. tư tưởng. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. lối sống. chấp hành quy chế của ngành. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. kết quả giáo dục. phòng chống tai nạn. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. trang thiết bị. năng lực chuyên môn. trật tự. công tác tự học tự bồi dưỡng. thẩm mĩ. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. kinh phí đầu tư. chấp hành pháp luật.. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. kĩ thuật. nhà giáo chưa đạt chuẩn. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. thi học kì. trung thực trong công tác. tham nhũng. công tác tuyển sinh đầu cấp. quy chế chuyên môn. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. thiết bị dạy học. cơ sở vật chất. kế hoạch triển khai. thi học sinh giỏi. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai.3. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. chọn đề. các tổ chức đoàn thể. quan hệ đồng nghiệp. thể chất. 1. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. kĩ năng sống. kế hoạch kiểm tra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. bố trí. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. chất lượng thiết bị. 1. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. kiểm tra. học sinh và nhân dân. tuyển sinh. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. người học. phòng chức năng. nhân viên trong nhà trường. tinh thần đoàn kết. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. lao động hướng nghiệp. đánh giá. số lượng. nhà giáo. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. tuyển dụng. sử dụng đội ngũ.Giám sát về số lượng. đạo đức. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. tệ nạn xã hội khác. chất lượng cán bộ quản lí. kế hoạch dạy học. Xây dựng kế hoạch giáo dục. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. thực hiện quy chế dân chủ. phòng thiết bị dạy học. Giám sát khâu coi thi. nội quy của cơ quan. quy trình mua sắm. cơ cấu giáo viên theo môn học. an toàn. số lượng cán bộ. thư viện. sân chơi.. kiểm tra. giải quyết KNTC.. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). hiệu quả sử dụng. môi trường sư phạm. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục.

Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. các khoản chi khác). .Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. thừa. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. mua sắm thiết bị. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. phổ biến Luật phòng.2/ Cơ sở vật chất. chống lãng phí và các văn bản liên quan. tố cáo trong đơn vị. 2.3/. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. việc sử dụng học phí. tài chính. tài sản: Giám sát việc quản lí. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. thực hiện công khai. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. 4. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. cô giáo là một tấm gương đạo đức. tố cáo trái quy định. 3/. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. việc xây dựng và thực hiện các định mức. giáo viên. chống tham nhũng. Luật thực hành tiết kiệm. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. vượt cấp. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. nguồn huy động từ nhân dân.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. đủ. Nơi nhận: . lợi dụng dân chủ để khiếu nại. Luật thực hành tiết kiệm. mua sắm trang thiết bị dạy học. 2. 2. học sinh tích cực”. tố cáo. khối về mức độ thiếu. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. chống tham nhũng. nhân viên và người học. Công tác giải quyết khiếu nại. chuẩn trình độ đào tạo. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. tự học và sáng tạo” . sử dụng kinh phí. Giám sát việc tuyển dụng. chế độ.1. hợp lí về cơ cấu. “Mỗi thầy giáo. phương tiện. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. trang thiết bị. sử dụng. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). 2.1. đầu tư xây dựng. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ.4/. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách.… công tác tự kiểm tra tài chính. kế toán tại các cơ quan. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. tiêu chuẩn. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. văn phòng phẩm. . thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. kinh phí chương trình mục tiêu. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ.