Tài liu hng dn thc hành: in công nghip

10
BÀI 4
DOI CHIEU QUAY VÀ HÃM DÇNG CO
4.1. Tóm tàt lý thuyêt
4.1.1. Nguyên lý làm viçc cua mçch dôi chiêu quay dçng co (hình 4.1 và 4.2)
Muôn dôi chiêu quay dông co không dông bô 3 pha chi cân dôi thu tu 2 trong
3 pha nguôn cung câp vào dông co.
Bâm nút ON1 thì dông co chay xuôi và bâm nút ON2 thì dông co chay nguoc.
Khóa chéo vê co dê bao dam khi bâm nút ON1 thì mach o nút ON2 duoc ngát
dù nút ON2 có duoc bâm hay không. Khóa chéo vê tu dê bao dam khi cuôn dây công
tác to K1 có diên thì cuôn dây cua công tác to K2 mât diên.
4.1.2. Nguyên lý làm viçc cua mçch hãm dçng co (hình 4.3 và 4.4)
Muôn ham quán tính dông co khi ngung cung câp diên chi cân dua nguôn diên
môt chiêu vào 2 trong 3 pha dây quân dông co.
Bâm nút OFF ngung dông co và dông thoi dua diên 1 chiêu vào 2 pha dông
co. Sau môt thoi gian dinh truoc thì ro le thoi gian tác dông ngát mach diên môt chiêu
cung câp vào dông co.
4.2. Mô ta thiêt b|
Các thiêt bi duoc gán dây du trên bang diên thí nghiêm.
4.3. Nôi mçch dôi chiêu quay
Hình 4.1: Mach dông luc dao chiêu quay dông co
M
L1
L2
N
L3
S
K1
OLR
F
K2
Tài liu hng dn thc hành: in công nghip
11
4.4. Nôi mçch hãm dçng co
380/220 V
M
L1
L2
N
L3
S
MC1
OLR
F
MC2
24 VDC
Hình 4.3: Mach diên dông luc hãm dông co
OFF
ON2
K1
OLR
220 VAC
K2
ON1
K1 K2
K2
K1
Hình 4.2: So dô mach diêu khiên dôi chiêu dông co báng nút ân
Tài liu hng dn thc hành: in công nghip
12
Thµc hành
1. Dâu mach dông luc và diêu khiên dao chiêu quay (hình 4.1 và 4.2) dông co không
dông bô 3 pha.
2. Dâu mach dông luc và diêu khiên tháng dông co, (hình 4.1 và 4.3) dông co không
dông bô 3 pha.
* Phân dành cho sinh viên chuyên ngành diçn
3. Sinh viên hãy thiêt kê mach dao chiêu quay dông co theo nguyên lý làm viêc sau:
Khi ân nút ON thì dông co M1 chay thuân, dông co M1 chay thuân sau môt thoi
duoc chinh dinh trên ro le thoi gian 1 thì dông co M1 së tu dông dao chiêu quay và
chay theo chiêu nguoc.
4. Sinh viên hãy thiêt kê mach diên (dông luc và diêu khiên) dua trên nhung thiêt bi
hiên có trên bang thí nghiêm bài 4:
Ø 1 bô nguôn 3 pha
Ø 1 bô nguôn 1 pha
Ø 1 bô nút ân
Ø 1 dông co
Ø 2 ro le thoi gian
Ø 2 khoi dông tu
Ø 1 CB 3 pha
Ø 1 CB 1 pha
Ø 1 ro le trung gian
Ø 1 bô nguôn 24VDC
OFF
K1
OLR
220 VAC
K2
ON
K2
K2
K1
Hình 4.4: Mach diên diêu khiên hãm dông co
K1
TR
TR
Tài liu hng dn thc hành: in công nghip
13
Câu hoi
1. Trong mach dao chiêu quay nguoi ta có thê bo K1, K2 o chuc náng khoá chéo vê tu
duoc không ? Tai sao ?.
2. Trong mach dao chiêu quay nguoi ta có thê bo chuc náng khoá chéo vê co o ON1,
ON2 duoc không ? Tai sao ?.
3. Trong mach dông luc hãm dông co (hình 4.3) nguoi ta có thê mác nguôn DC vào
truoc K2 duoc không ? Tai sao ?.
4. Trong mach diêu khiên hãm dông co (hình 4.4) nguoi ta có thê bo tiêp diêm K2
duoc không ? Tai sao ?.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.