P. 1
200 Bai Va Cong Thuc Giai Nhanh

200 Bai Va Cong Thuc Giai Nhanh

|Views: 989|Likes:
Được xuất bản bởilebanhan9687

More info:

Published by: lebanhan9687 on Aug 26, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

text

original

Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Các Dạng Thường Gặp Dạng 1 : Kim Lọai + axit loại 1 ( H2SO4

loãng hoặc HCl) → muối (sunfat hoặc clorua) +

H2 ↑

mmuối sunfat = mkim loại + 96 n H 2 hay mmuối clorua = mkim loại + 71 n H 2 Bảo toàn e : ncho = nnhận với ncho= mol kim loại . hóa trị kim loại đó

nnhận= 2. n

H

2

Câu 1: Cho 5,2 g hỗn hợp Al, Fe và Mg vào dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A. 10,8 B. 11,5 C. 12,3 D,14,6

Câu 2: Cho 10,8 g hỗn hợp Zn, Cd và Al vào dd H2SO4loãng, dư thu được 0,5 g khí H2. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị m là : A. 40,4 B. 37,2 C. 36,4 D. 34,8

Câu 3 (ĐH khối B – 2010): Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Mg và Sr D. Be và Ca

Câu 4 (ĐH khối A – 2010): Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là A. natri và magie. B. liti và beri. C. kali và canxi. D. kali và bari.

Câu 5: Hòa tan 9,144g hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lit khí X (đktc), 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là A. 33,99g. B. 19,025g. C. 31,45g. D. 56,3g.

Câu 6: Cho 1,53 gam hh Mg, Fe, Zn vào dd HCl dư thấy thoát ra 448ml khí (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng thì thu được m gam chất rắn có khối lượng A. 2,95 gam B.2,24 gam C. 3,9 gam D. 1,85 gam

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 14 gam một kim loại vào H2SO4 loãng dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại đó là : A. Al B. Fe C. Zn D. Mg

1

Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 8 (CĐ – 2007): Hòa tan hòan toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bầng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,344 lít hidro(đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Gía trị của m là? A. 10,27 B. 8,98 C. 7,25 D. 9,52

Câu 9 (CĐ – 2007): Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là A. Na. B. Ca. C. Ba. D. K.

Dạng 2 :

Muối cacbonat + axit loại 1 ( H2SO4 loãng hoặc HCl) → muối (sunfat hoặc clorua) CO2 ↑ mmuối sunfat = mmuối cacbonat + 36 n mmuối clorua = mmuối cacbonat + 11 n
CO CO
2

22do CO3 +H 2SO4 → SO4 +CO2 ↑ +H 2 O

2

do CO3 +2HCl → 2Cl +CO 2 ↑ +H 2 O
22

và nmuối cacbonat = n muối hidrô cacbonat = n CO2
Câu 10: Cho 12 g hỗn hợp muối cacbonat của kim lọai kiềm và kiềm thổ vào dung dịch chứa HCl dư thu được 2,24 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là : A. 13,1 B. 12,1 C. 9,1 D. 11,1

Câu 11: Cho m g hỗn hợp 3 muối cacbonat của kim nhóm IA, IIA và IIIA vào dung dịch H2SO4loãng, dư thu được 2,8 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 22,65 gam muối khan. Giá trị m là : A. 19,25 B. 20,05 C. 18,15 D. 17,86

Câu 12: Hòa tan 3,06g hỗn hợp 2 muối Cacbonat kim loại hóa trị I và II bằng dd HCl dư thu được 672 ml CO2 (đkc) . Nếu cô cạn dd thì thu được bao nhiêu gam muối khan ? A. 3,39g B. 6,78g C. 9,33g D. Không xác định được

Câu 13: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở hai chu kì liên tiếp. Cho 7,65 gam X vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 8,75 gam muối khan. Hai kim loại đó là: A. Mg và Ca B. Ca và Sr C. Be và Mg D. Sr và Ba

Câu 14: Cho 3,6 gam hỗn hợp A. gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II.Cho A. tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng thu được khí B.. Cho B. sục vào dung dịch dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo thành 5 gam kết tủa. Hai kim loại đó là gì? A. Ca và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Be D.Không xác định được

2

Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ

Câu 15: Hoà tan hết 2,25 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B ( kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II) bằng dung dịch HCl thu được 0,56 lít khí CO2 (đktc). Hai kim loại A, B là: A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Sr và Ba D. Mg và Ca

Câu 16: 18,4 gam hh 2 muối cacbonat của 2 kim lọai nhóm IIA ở hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng HTTH, khi tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,2 mol CO2 . Hai kim loại đó là A. Ca và Sr B. Sr và Ba C. Mg và Ca D. Be và Mg

Câu 17: Cho 115g hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dd HCl thấy thốt ra 0,448l CO2 (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là: A. 115,22g B.151,22g C. 116,22g D. 161,22g

Câu 18: Hoà tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B kế tiếp trong nhóm IIA vào dd HCl thu được 1,12 lit CO2 ở đktc. Xác định kim loại A và B là: (Mg = 24 ; Ca = 40 ; Sr = 88 ; Ba = 137) A. Be và Mg B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba.

Dạng 3 :

Bảo Toàn ĐIỆN TÍCH
Cho : dung dịch
m+ ⎧ ⎪M :a (mol) X ⎨ n+ và ⎪ ⎩ N :b (mol)
x⎧ ⎪X :c (mol) ⎨ z⎪ ⎩ Z :d (mol)

Bảo toàn điện tích : m.a + n.b = x.c + z.d mmuối= khối lượng tất cả ion = M.a + N.b + X.c + Z.d Câu 19: Một dung dịch chứa 0,2 mol Ca 2+ ; 0,1 mol Mg 2+ ;0,1 mol HCO3− và x mol Cl − . Tìm x ? A. 0,5 B. 0,6 C. 0,7 D. 0,8
Câu 20: Một dung dịch chứa 0,1 mol M 2+ ; 0,05 mol Al3+ ; 0,1 mol Cl − và x mol SO 4 2− . Cô cạn dung dịch thu được 19,3 muối khan. Tìm kim lọai M. A. Mg B. Ca C. Fe D. Cu

Câu 21 (ĐH Khối A – 2010): Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 − − và 0,001 mol NO3 . Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 HCO3

3

Gía trị của a là A. 0,222

B. 0,120

Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ C. 0,444 D. 0,180

Câu 22 (ĐH Khối A – 2010): Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H+; tổng số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là A. 1 B. 2 C. 12 D. 13

Câu 23 (CĐ – 2007): Dung dịch A chứa các ion Al3+=0,6 mol, Fe2+=0,3mol, Cl- = a mol, SO42- = b mol. Cô cạn dung dịch A thu được 140,7gam. Giá trị của a và b lần lượt là? A. 0,6 và 0,3 B. 0,9 và 0,6 C. 0,3 và 0,5 D. 0,2 và 0,3

Câu 24 (ĐH Khối A – 2010): Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là A. 13,70 gam. B. 18,46 gam. C. 12,78 gam. D. 14,62 gam

Câu 25 (ĐH Khối A – 2007) : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và mol Cu2S bằng dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là :

A. 1,8 mol

B. 1,08 mol

C. 0,18 mol

D. 0,06

Câu 26: Dung dịch Y chứa 0,1 mol Ca2+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol Cl- và x mol HCO3-. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan ? A. 27,9 gam B. 59,7 gam C.30,4 gam D. 22,0 gam

Dạng 4: Ôxit kim loại + Axit → muối + H2O

M 2 O n + HCl ( hay H 2SO 4 ) → muối + nước

→ O ( trong oxit )+ 2H + = H 2 O
4

2-

1 B.81g Câu 29: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư). 500 D.9 gam Câu 31: Để tác dụng vừa đủ với 7.n O =n H 2O + Đối với H2SO4 (loãng) : m muối sunfat = m ôxit + 80. 4. MgO.80 lít B. MgO.2 (g) muối khan. Tìm m A. 3.2 g B. 40.68 gam hỗn hợp FeO.8g hỗn hợp FeO. Giá trị m là : A. 6. 7 gam C. FeO.4 gam C. 600 5 . Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với m gam hỗn hợp X là: A. Dung dịch thu được cho tác dụng với NaOH dư. 6 gam B. Sau phản ứng cô cạn dung dịch muối thu được bao nhiêu gam muối khan? A. Sau khi phản ứng hoàn toàn. 1.92 lít Câu 30: Cho 50 gam hỗn hợp gồm ZnO. 3.8 Câu 28 (ĐH Khối A – 2007): Hòa tan hoàn toàn 2. 72. 4. MgO tác dụng hết với 200 ml dung dịch HCl 4M (vừa đủ ) thu được dung dịch X. n H 2SO4 + Đối với HCl : m muối clorua = m ôxit + 27. 78. cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan. 13. 400 C.1M (vừa đủ).48 lít D. thu được 5. 41. cô cạn dung dịch thu được m = 28.81g C. Fe2O3. n HCl Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 19. Al2O3 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3.: Hòa tan hoàn toàn 15 g hỗn hợp CuO.6 lít khí H2 (ở đktc). kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.81g B. Fe2O3.6M. 9 gam Câu 32. 72 gam D. 8 gam D. MgO.5. Fe3O4 cần dùng 260 ml dung dịch HCl 1M. 300 B. Tìm V A.4 D. ZnO trong 500ml dung dịch acid H2SO4 0.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ mmuối = mkim loại + mgốc axit với mkim loại = m ôxit − mO Hoặc có thể dùng công thứ tính nhanh cho trắc nghiệm : và n H + =2.2 C. 39.68 lít C. 2. Al2O3 cần vừa đủ 500ml dung dịch HCl 1.81g D. Lượng muối có trong dung dịch X là : A.6M. Sau khi phản ứng hoàn toàn. 5. 79.

400 56 2. 0.80. Tìm m A.3 = oxit . Al2O3 cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1. 400 C.56 mhh = mFe + mO = 56 x + 16 y (1) Cách khác : Quy đổi hỗn hợp gồm Fe : x mol và O : y mol O + 2e → O Quá trình cho nhận e : Fe − 3e → Fe và y → 2y x → 3x Suy ra phương trình sau : o +3 o −2 3x = 2y + n NO2 + 3n NO + 8n N 2O + 10n N 2 + 2n SO2 (2) → x. số mol sp khử .23. Fe3O4 ) ⎯⎯⎯⎯⎯ → muối + sản phẩm khử + hay H SO dac. 0. 40 C.75.2 + n NO2 + 3n NO + 8n N 2O + 10n N 2 + 2n SO2 56 16 m m m Fe(NO3 )3 = Fe . cô cạn Y thu được 7. MgO.6M. Giá trị của V là A.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Dạng 5: HNO3 + O2 Fe ⎯⎯⎯ →( Fedu . 23 D. Giá trị của m là A. cô cạn dung dịch thu được 40.32 gam hỗn hợp gồm FeO. ZnO trong V ml dung dịch acid H2SO4 3 M (vừa đủ). y Nếu đề có cho Cu thì ta có phương trình tổng quát : 3n Fe + 2n Cu = 2n O + n NO2 + 3n NO + 8n N2O + 10n N2 + 2n SO2 (2 ') → x.12 gam hỗn hợp gồm FeO. m (hh ôxit sắt) + 5.t 0 2 4 H2O Bảo toàn e : m Fe m − m Fe . 6.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 33: Hòa tan hoàn toàn m g hỗn hợp CuO. 500 D. Câu 36 (ĐH Khối B – 2008): Cho 9. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M.50. Fe2O3 .6 (g) muối khan.18.7. Sau khi phản ứng hoàn toàn. C. 300 B.6 .hóa trị = độ giảm số ôxi hóa . FeO. Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư).16.08. 32 Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 281 gam hỗn hợp gồm Fe2O3.75. 0. Fe2O3.242 và m Fe2 (SO4 )3 = Fe . n cho/ nhận 6 n cho/ nhận = mol kim loại . được dung dịch Y. D. 9. Tìm V A. 600 Câu 35 (ĐH Khối A – 2008): Để hoà tan hoàn toàn 2. Sau phản ứng cô cạn dung dịch muối thu được 401 gam muối sunfat khan. 0. 7. D. 8. y Vẫn còn một cách khác : mFe = 0. B. Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3). C. MgO. 30 B. B.

Xác định công thức oxit kim loại và V A. 1.344 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch X. Fe2O3. FeO. Tính m? A. 49. A. 38.12 D.34 D. FeO .Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 37: Để m gam bột sắt ngoài không khí. Gía trị của m là? A.32 7 .24 l khí NO duy nhất ở đktc.34. 35. 32. 30.72 B. 38.62 D.10. 2.56 lít (đktc) NO (là ssản phẩm khử duy nhất). 49. Fe3O4. Fe3O4.20 Câu 41 (ĐH Khối B – 2007): Nung m gam bột Fe trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X.08 Câu 38 (ĐH Khối B – 2008): Cho 11. 2. sau một thời gian biến thành hỗn hợp (A) có khối lượng 12 g gồm Fe . Cho (A) td hoàn toàn với dd HNO3 thấy sinh ra 2. Giá trị m là : A.72 lít NO (đktc). Fe3O4 .72 B. 35. 43. Hòa tan A bằng HNO3 dư thu được 6. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3(dư) thoát ra 0. 2. 2.09 D.1.40 C.24 C.24 Câu 40: Cho m gam Fe cháy trong oxi một thời gian thu được 36 gam chất rắn A gồm 4 chất. 2.36 gam hỗn hợp gồm Fe2O3.22 C. Fe phản ứng hết với dd HNO3 loãng dư thu được 1. 2.4 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (vừa đủ) thu đựợc V lít khí SO2 (đktc) và 120 gam muối.09 D. FeO.12 B.5 C. Fe3O4.36 Câu 39: Hòa tan hòan toàn 46.24 B. 24.5 C.52 B. Fe2O3 . Tính m .

Hòa tan hết X trong dung dịch H2SO4 đ. 58. Gía trị của m là? A.52 B. 9. Giá trị m là : A. 9. 24g B. 20g D.6 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu. 9. 48. Fe3O4.2 gam D. 25. 19. nóng được 2. sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm oxit sắt và sắt dư.6 lít SO2 (đktc). nóng (dư) thấy thoát ra 3. Giá trị của m là: A. Fe2O3. 32 gam C. N2O C. 52.4 Câu 45 (ĐHQGHN – 2000): Để m (g) phoi bào Fe ngoài không khí. NO B.42 D.0 C.8 gam bột sắt ngoài không khí.8 g hh rắn 8 . 22g Câu 43: Hòa tan 13. N2O5 Câu 44 (ĐH Khối A – 2009): Hòa tan hoàn toàn 20. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc. sau một thời gian được 12 g chất rắn X gồm Fe.6 gam B.62 C. FeO.NO2 D. CuO và Cu2O.36 lít khí (ở đktc).0 D.92 g Fe3O4 bằng dd HNO3 thu được 448 ml khí NxOy (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối sunfat khan.72 Câu 46: Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 37. 9. 54.88 gam một ôxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch X và 3.4 gam Câu 47 (ĐH Khối A – 2007):Nung m g sắt trong không khí. sau một thời gian người ta thu được 104.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). 26g C.Xác định NxOy? A.24 lít SO2 (đktc). 22. Giá trị của m là: A.2 B.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 42: Nung nóng 16. Hòa tan hết hỗn hợp X bằng H2SO4 đặc nóng thu được 5.

72 B. N 2 O. 5.Fe2O3 và Fe3O4. H 2 S.72 gam hỗn hợp gồm Fe. 4. 0.08 g và 34.096 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với He là 10. Giá trị m là: A.09 mol NO2 và 0. N H 4 NO 3 đối với HNO3 +4 +4 o +2 +1 -3 S O 2 .48. 0. B.4 C. 10.28 D.167. Cô cạn dung dịch X thu được 77.24 C. N2 B. Giá trị của V là A.02 g C.36 Câu 51: Cho 22. N2O D.32 g D. 10.6. NO2 Câu 49: Để m gam bột sắt ngoài không khí.05 mol NO . HNO3) → muối + sản phẩm khử + H2O Sản phẩm khử N O 2 .8 g và 34.12 B. 10. C.24 lít NO (đktc). Công thức của chất khí đó là: A.S đối với H2SO4đặc 9 -2 o . sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp B gồm 4 chất rắn có khối lượng 12 gam. Cho hỗn hợp B phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 2. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO duy nhất ở (đktc) và dung dịch X. 0.32 g Câu 50: Cho hỗn hợp gồm FeO. 2. Tính m và khối lượng HNO3 đã phản ứng ? A.FeO.08 g và 40.688. Số mol của mỗi chất là: A. CuO.44 gam muối khan. 10.24. N 2 . Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dung dịch B và 12.64 gam FeO bằng dung dịch HNO3 thì thu được 336 ml khí duy nhất (đktc).21 D. NH3 C.78.8 g và 40. Dạng 6: Kim loại + Axit (H2SO4đặc. đáp số khác Câu 48: Hòa tan hoàn toàn 8. 2.91. FeO. Fe3O4 có số mol 3 chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm 0. 0.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ A gồm Fe. N O.02 g A. D.

48 lít.Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3. C.36 lít. . Pb.Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Muối (kim lọai phải ở hóa trị cao nhất) và Al. C.2 = 10 o NO 5–2=3 +2 N2 O (5 – 1). Câu 54 : Cho 1. D. Cr B. Al.nNO − = mkimloai + 62.nsan pham khu H2 S 6 – (-2) = 8 -2 + Đối với H2SO4 đặc : +4 S O2 S 6–0=6 o 6–4=2 nH 2 SO4 = nS = nSO 2− + nS (trong sp khu ) = 4 n( cho / nhan ) 2 4 + nS (trong sp khu ) mmuoi = mkimloai + mSO 2− = mkimloai + 96.2 = 8 +1 nHNO3 = nN = nNO − + nN (trong sp khu ) = n( cho / nhan ) + nS (trong sp khu ) 3 mmuoi = mkimloai + mNO − = mkimloai + 62.08 gam. hoa tri Sp khử Độ giảm số ôxi hóa và nnhan = ∑ do giam so OXH . ncho = ∑ mol kim loai . Al D. Cu. 4. 10 . A. Mg. 10. Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml (ở đktc) hỗn hợp gồm NO và NO2 có M = 42 . 3 3 n( cho / nhan ) 1 Chú ý : Nếu sp khử có NH4NO3 thì khối lượng muối sau phản ứng phải cộng thêm khối lượng của NH4NO3 Câu 52 (CĐ – 2011): Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc . Giá trị của V là A.41 gam. Al C. 8. 3. Cr không tác dụng với H2SO4 và HNO3 đặc nguội. 2. B. Fe. nguội là: A.6 lít.nSO 2− = mkimloai + 96.36 lít H2. Ag Câu 53 : Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau: . B.35 gam hỗn hợp Cu . Cu. 9. D.07 gam. hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Fe. Fe. 4 n( cho / nhan ) 2 N H 4 NO 3 (muối) 5 – (-3) = 8 -3 + Đối với HNO3 : Sp khử Độ giảm số ôxi hóa N O2 5–4=1 +4 N2 (5-0). Fe. 5.15 gam. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc). 5.24 lít. Mg .

42 B. Kim loại A là: A. 1.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 55 : Hoà tan hoàn toàn 1. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (g) muối khan.6 gam hỗn hợp Al. Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 3. Mn.064 lít khí H2 .06 mol N2O và 0. 11. Vậy nồng độ mol của dung dịch HNO3 là A. 10. Các khí đo ở cùng điều kiện . x = 4y D. Tính m. x = 2y 11 . A.01 mol N2.42 C.7 gam một kim loại chưa rõ hóa trị vào dd HNO3 dư thấy thoát ra 0.1.3M D. Cr C.896 lít khí NO duy nhất(đktc) . 0. Mg bằng dd HNO3 thu được 0. Tìm kim loại đó A. Mg vào 800ml dung dịch HNO3(vừa đủ) thu được 0. Fe. 12. y = 2x B. 9. Al B.805 gam hỗn hợp trên bằng dd HNO3 loãng dư thu được 0. 2M B.805 g hỗn hợp gồm kim loại A có hoá trị không đổi duy nhất và Fe bằng dung dịch HCl thu được 1. Fe C.01 mol N2O và không có sp khử nào khác. Zn D. Al D.672 lít khí (đktc) không màu không mùi không cháy ( sp khử duy nhất ). 0.01 mol NO. Cu B. Fe.1. Khi hoà tan 1.08 mol NO. x = y C. Quan hệ giữ x và y là : A.04 Câu 57: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al.8M Câu 58: Hòa tan hoàn toàn 2.5M C.84 D. Mg Câu 59: Chia m gam Al thành 2 phần bằng nhau : Phần một tác dụng với lượng dư dd NaOH sinh ra x mol khí H2 Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 loãng sinh ra y mol khí N2O (sp khử duy nhất).

Tính khối lượng muối tạo thành và số mol HNO3 đã phản ứng. Al (27) D. N2O C.7gam và 0. A. 8. 140.72 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X.7 Câu 62: Khi cho 1. NO2 D. Cu (64) C.2 gam Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6.74 gam và 0. A. A.48 lít hỗn hợp khí gồm (NO. D. NO B.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 60: Cho 3. N2O C. N2 theo tỉ lệ mol 1 : 2 : 2. N2O.5 gam hỗn hợp gồm Al và Ag tan trong HNO3 dư thu được dung dịch A và 4.24 lít khí X (sp khử duy nhất ở đktc).8 lít (đktc) hỗn hợp khí NO.6 gam. 20 và 80 D.NO2) có khối lượng 7.8 C.018mol B. Tính % khối lượng mỗi kim loại.94 gam hỗn hợp 2 12 . thu được 44. NO2 D.96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. 30 và 70 B. Khí X là : A. với tỉ lệ thể tích là 1:1. NO B.1 B. 8.4 D. 60 và 40 Câu 66: Cho 3 gam hỗn hợp gồm Cu . Xác định khí X? A. 16.6 gam Mg tác dụng với dd HNO3 dư sinh ra 2.074gam và 0. Ag tan hết trong dung dịch gồm HNO3 và H2SO4 thu 2. N2 Câu 64: Hòa tan hoàn toàn 19. Zn (65) Câu 65: Cho 13. N2 Câu 61: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3.92 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol 1:3 tác dụng hoàn toàn với HNO3 tạo ra hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có thể tích 1. 8.8mol C.1875mol Câu 63: Hòa tan hoàn toàn 11. Giá trị m là A. Xác định kim loại M.2.736 lít (đktc). 35. 44 và 56 C. Fe (56) B.1mol D.4gam và 0. 8.2g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8.

6 B.08 lít NO2 và 2. 5.78 gam C. 20 và 80 D. Câu 67: Trộn 60g bột Fe với 30g lưu huỳnh rồi đun nóng (không có kkhí ) thu được chất rắn A. Sau phản ứng thu được 10.65 gam D.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ khí NO2 và SO2 có thể tích 1. Tính V.1M ở môi trường axit là : A.8g hh (Fe.2 13 . 35 lít Câu 68: Thể tích dd FeSO4 0.896 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro bằng 16.24(l) SO2 (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại? A. 14. 320 ml C.0 D.2M và K2Cr2O7 0. 10. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là : A. 18. Hoà tan A bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C. 64 và 36 .75. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 30 và 70 B. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc).4 C.928 lít B. 34 lít D. A.344 lít (đktc). 18. Cu) vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc. 44 và 56 C. 33 lít C. nóng.07 gam B. 80 ml D. 12. 8. 160 ml B. 32. 640 ml Câu 69: Hòa tan m gam Al trong dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được 0. Khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là: A.91 gam. 12.5M cần thiết để phản ứng vừa đủ với 100ml dd chứa KMnO4 0. Câu 70: Hòa tan hoàn toàn 14.

6.Na Câu 75: Hoà tan 8.2g một kim loại hóa trị III bằng dung dịch HNO3. 13. M là kim loại nào dưới đây? A.Cu D. Kim loại M đã dùng là : A.88 gam. Mg C. 80ml Câu 72: Hoà tan hoàn toàn 1. 40ml C. 20ml B.72 lít khí NO duy nhất ( đktc)thoát ra. Cu C. Giá trị của m là 14 . Al B.344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2.thu được 5. Cô cạn dung dịch X. Câu 77 (ĐH Khối A – 2009): Hoà tan hoàn toàn 12.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0.6g Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được dd X . thu được dung dịch X và 1. Ca D. Ag. D.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. thu được m gam chất rắn khan. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A.6 lít (đkc) hỗn hợp X gồm NO và N2. Mg Câu 73: Cho 9. Fe D. C. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Fe D. Giá trị của V là : A. Câu 74: Hòa tan hoàn toàn 16.92 gam.224 lít khí N2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Cu B.32 gam.1 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thấy có 6. Al C. 8.9. Al B.52 gam.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư).5M . Mg Dạng : Tạo muối NH4NO3 (dấu hiệu nhận biết : tao bảo toàn electron 2 vế không bằng nhau nên phải có thêm muối NH4NO3 và giải lại bài toán với x là số mol NH4NO3 ) (câu 76 và câu 77 ) Câu 76 (ĐH Khối B – 2008) : Cho 2.672 lít khí NO (đktc). Xác định tên kim loại đem dùng? A. Zn B.72 gam kim loại M phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 0. 13.2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 0. Dung dịch X phản ứng vừa đủ v ới Vml dd KMnO4 0. B. M là kim loại: A. 60ml D.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 71: Hòa tan 5. Fe C. Biết tỉ khối hơi của X so với khí oxi bằng 0.

69g D. 111.01 mol NO vào 0.98.35 g hỗn hợp gồm Cu . Giá trị của m và a là: A.A. 38.04 mol NO2. 97.08. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là : A.84g và 157.44g Dạng 7: Phản ứng Nhiệt Luyện ⎧Al ⎪CO ⎪ t cao Ôxit kim loại + ⎨ ⎯⎯⎯ → kim loại + C ⎪ ⎪ ⎩H 2 o ⎧ Al 2 O 3 ⎪ CO ⎪ 2 .84g và 167.44g C. 112. Câu 78: Cho 1. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.34.45g B.09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2.59g Câu 79 : Cho hỗn hợp gồm 0. Mặt khác. 3. C.15 mol CuFeS2 và 0.35g C.44g D. 111. 106. Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ D.44g B.38. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X. Mg . 4. B. 34. 6.84g và 157. 112. 5.84g và 167. điều kiện : kim loại ⎨ CO hay CO 2 ⎪ ⎪ H O ⎩ 2 > Al 15 .

CaO. CuO. MgO B.3 gam.Fe2O3 D. 0.56 gam Fe và 8.4 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 1.9 gam D. 4. 2.448 B.8 gam H2O. 8. MgO. 3.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Quy đổi Ôxit = kim loại + O ⇒ Công thức n O (trong Oxit) = n CO = n CO2 = n H2O = n H2 = n (H2 . Fe2O3. Na2O. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được sau phản ứng là : A. Câu 81 : Dãy các ô xit bị CO khử ở nhiệt độ cao là : A. 0.64 gam hỗn hợp gồm Fe.5 gam B.736 lít CO2 (đktc). PbO.2. Fe2O3 hoặc Fe3O4 Câu 86 (ĐH Khối A – 2010) : Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn. CuO. Tính V. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. D. 2. 0.04 gam C. Fe3O4. nóng thu được dung dịch Y và khí H2.3 gam chất rắn.24 lít CO (đktc). sau phản 16 . 0. 4. FeO. D. 1. Cô cạn dung dịch Y thu được 8. 4. Cr. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0.672 lít. ZnO.4 gam B.560 Câu 85 : Khử hoàn toàn a gam một ôxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao người ta thu được 14. 0.224 D. B. 0. 1. Fe3O4 cần dùng vừa đủ 2. C.CO) Câu 80 (ĐH Khối A – 2009): Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9.112 C. Al2O3 D. 5.98 gam muối khan.32 gam.016 lít. 5. FeO B. 5. FeO.84 gam Câu 83 : Khử hoàn toàn 6. Fe2O3 Câu 82 : Khử hoàn toàn 6. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) phản ứng là A. Vậy công thức ôxit sắt là : A. Fe2O3.2 gam Câu 84 : Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. C. B. CuO. Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng.0 gam. Khối lượng Fe thu được là bao nhiêu ? A.8 gam. A.344 lít.8 gam C.008 lít.24 gam D. Câu 87 (CĐ – 2009) : Khử hoàn toàn một ôxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít CO (ở đktc). 4. Al2O3 C. ZnO.0 gam. Fe3O4 C.1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn. thu được 8.

K C.2 gam hỗn hợp oxit. Công thức X và giá trị V lần lượt là : A. Thể tích dung dịch H2SO4 1M cần dùng để hòa tan vừa đủ hỗn hợp oxit trên là A. 26 gam C. 57 ml. 30 gam Câu 94 : Cho 34.92 lít B.8 g hỗn hợp 3 kim loại Fe.72 lít C. Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3. 11. Tên kim loại R là : A. 3. 3.84 gam Fe và 0.6 mol HCl. 5. Cs 17 .96 lít Câu 89 : Thổi lưồng khí CO dư đi qua ống đựng hỗn hợp hai ôxit Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ ứng thu được 0. 0. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là: A. 11.9 gam hỗn hợp Al2O3. D.48 lít D. Câu 91 (sử dụng quy đổi ôxit = kim loại + O): Đốt cháy hoàn toàn 26. Fe3O4 và 0.8 gam hỗn hợp gồm ôxit và muối cacbonat của kim loại kìềm R. 8. B. Fe3O4 và 0. 28 gam D.2 gam Câu 90 (sử dụng quy đổi ôxit = kim loại + O): Cho 2. C.8250 lít.02 mol khí CO2. 4 gam D. Fe2O3 và 0.13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg.21 gam C. Thể tích H2 là: A .6500 lít. Al. 75 ml. CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28. 24 gam B. 4. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là A. Khối lượng hỗn hợp hai ôxit kim loại ban đầu là : A. Khí thoát ra được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa trắng. Cu thu được 41. Li D. 50 ml.6 lít B.7375 lít Câu 92 : Cho 31.224 Câu 88 (CĐ – 2011): Đốt cháy hoàn toàn 17. 17. 4.448 D.4 g hỗn hợp 3 oxit.33 gam. D. FeO và 0. ZnO.7 gam hỗn hợp Y.48 lít C.2 lít Câu 93 : Cho V lít (đktc) khí H2 đi qua bột CuO đun nóng được 32 gam Cu.12 gam B. 3.448 C.20 lít D. 6. 2. Hòa tan hết hổn hợp trên bằng một lượng vừa đủ dung dịch chứa 0. 4.4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30. 1. B. FeO. C. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2(đktc). Nếu cho V lít H2 đi qua bột FeO đun nóng thì lượng Fe thu được là : A. Na B.224 B.9125 lít. 90 ml.32 gam hỗn hợp kim loại.

1M và H2SO4 0. 3 lít D.1M cần dung để trung hòa dd X là A. 150ml Câu 96 : Cho a (g) hh Na.30C. Ca tác dụng với nước (dư) thu được dung dịch X và 0.7 18 . Ca vào nước thu được dung dịch A và V (lít) khí H2 ở đktc. 13. Tìm V.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Dạng 8: Hòa tan hoàn toàn (K.224 lít H2 ở đktc. A.224 lít H2 ở đktc.nH 2 H 2O ⎯⎯ → OH + H 2 ↑ ⇒ ⎨ 2 ⎪ ⎩ mran = mkimloai + mOH − +e − Dung dịch sau phản ứng trung hòa bởi axit thì n H+ =n OH- Câu 95 (ĐH khối B – 2007): Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư) thu được dung dịch X và 3.12 lít H2 (đktc). 0. Na. 0. Tính pH của dung dịch A. 7.2 C.1 D. Để trung hòa hoàn toàn 1/10 dung dịch X ở trên cần bao nhiêu lít dd HCl pH = 2 ? A. Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dung để trung hòa dd X là A. 0. Thể tích dung dịch H2SO4 0. 2.15 lít B.2 M cần dùng để trung hòa hết dung dịch X là : A. 1 atm). 60ml B.36 lít H2 ở đktc.28 Câu 99 : Hòa tan một mẫu hợp kim Ba – Na vào nước để được dung dịch X và 7.12 lít D. 7.27 D. 12 B. Trung hòa 1/3 dung dịch A cần 200ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0. 13.392 C. 7. 0.19 C.20 lít Câu 97 : Hòa tan hết mẫu hợp kim K-Ba vào nước thu được dung dịch X và 0. K. Thể tích dung dịch HCl 0.392 lít khí (27.25 B. 0. 0. 1. 30ml C. 75ml D.1 lít C. Ba) + H2O → dd kiềm ( chứa ion OH ) + - H2 ↑ Ta có pt ion sau : ⎧ 1 ⎪ nOH − = 2. 2 lít B.5 lít C. Ca. 0. 11. K.2 B. 0.5M.18 D. 7. A.16 Câu 98 : Cho hh Na.5 lít Câu 100 : Hòa tan hoàn toàn một lượng gồm 2 kim loại kiềm vào nước thu được 200ml dung dịch A và 1.

0.15 lít B. Chất oxi hóa C. Thể tích dung dịch axit HNO3 2M cần dùng để trung hòa ½ lượng dung dịch Y là A. Chất xúc tác B. 0. 18 B. V2 = 2.3 lít C. 0. V1 = V2 B.2 gam bột đồng tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0. là: A.075 lít D.5V1 D. NO3 ) → NO ↑ hoặc ví dụ như phản ứng của Cu kim loại với hỗn hợp dung dịch NaNO3 và dung dịch H2SO4 là 3Cu + 8H+ + 2NO3− ⎯→ 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O Dung dịch Cu phản ứng có thể chứa nhiều axit nhưng nếu có ion Fe3+ thì cần chú ý tới phản ứng giữa Cu và ⎧n Cu ⎪ ⎪ nCu nH + nNO3− n 3+ + . Mối quan hệ giữa V1 và V2 là : A.5V1 19 . V2 = 2V1 C. Vai trò của NaNO3 trong phản ứng là? A. Môi trường D.792 C.5M thấy thoát ra V2 lít khí NO duy nhất (đktc). . Giá trị V là A. kim loại Cu Câu 103 (ĐH Khối B – 2007): Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3. nhỏ nhất.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 101 : Cho m gam hỗn hợp X gồm Na – Ba tác dụng với nước thu được dung dịch Y và 3. 0. 24 Câu 105 (ĐH Khối A – 2008): Cho 3. V2 = 1. để phản ứng trên cân bằng. 0. kim loại Cu và dung dịch Na2SO4 C.84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0.trong dung dịch Ba(NO3)2.746 Câu 106 (ĐH Khối B – 2007): Thực hiện hai thí nghiệm : Thí nghiệm 1 : Cho 3. Chất khử Câu 104 : Xem phản ứng: a Cu + b NO3.2 M. dung dịch H2SO4 loãng B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít NO duy nhất (đktc). Fe Cần tính ⎨ H sau đó lập tỉ số và sau đó ta để số mol của chất hay ion có tỉ số nhỏ 3 8 2 ⎪ n ⎪ ⎩ NO3− nhất vào và tính V(NO) Câu 102(CĐ – 2011): Để nhận ra ion NO3. 20 C. kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng D.36 lít H2 (đktc).84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO duy nhất Thí nghiệm 2 : Cho 3. 0. 22 D. 1. 0.1 lít + − Dạng 9: Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp chứa các ion ( H .448ml B.672 D. người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với: A.+ c H+ ⎯ ⎯→ d Cu2+ + e NO↑ + f H2O Tổng số các hệ số (a + b + c + d + e + f) nguyên.8M và H2SO4 0.

11.0 B.6 20 . Sau khi phản ứng xong được khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 và 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.96 C. Giá trị a là : A. 16 gam và 4.48 D. Giá trị m và V lần lượt là : A.4 D. vừa đủ. Giá trị của V là A. 4. 8.6 gam và 3.36 lít C. 6.36 lít B.08 Câu 108 : Hòa tan hết 3.72 B. thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. 8. 11. Thêm H2SO4 loãng dư vào dung dịch sau phản ứng thu được một dụng dịch có thể hòa tan tối đa m gam bột Cu và tạo ra V lít NO (đktc). 1. 14.6 gam FeO bằng HNO3 loãng.9 mol H2SO4 (loãng). 5. ở đktc). 10.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 107 (ĐH Khối B – 2010): Cho 0.4 gam và 3.8M và Cu(NO3)2 1M. 16 gam và 3.36 lít D.6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0.2 C.92a gam hỗn hợp kim loại.48 lít Câu 109 (CĐ – 2010): Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0.3 mol bột Cu và 0.

99 lít C.16M và H2SO4 0.48 lít D. 0. 0. 0. 0.12 gam Cu vào 50 ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0.025 D.3M và H2SO4 0. Đến khi phản ứng kết thúc.4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối hơi so với H2 là 15.1M thấy có khí 21 .12 lít Câu 112 : Hòa tan 12.032 Câu 111 : Cho 0.0.0133 C.3584 lít D.344 lít D. thể tích khí NO duy nhất thoát ra (đktc) là A.16M và H2SO4 0.24 lít B.896 lít C. 2.446 lít C.1M. 0. Tính a ? A. 1.1M và NaNO3 0. 4. Thể tích khí ở đktc là : A. 1.92 gam Cu vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0. 0.5M thu được a mol khí NO dung nhất.09 mol Cu vào 400ml dung dịch chứa HNO3 0.672 lít B. 1.28 gam Cu vào 50ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0.4568 lít Câu 114 : Cho 1. 0.GV : Nguyễn Vũ Minh Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 110 : Hòa tan 1. 2.672 lít B.8 gam Cu vào 200ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 1M và KNO3 0.0025 B. 0.2 lít Câu 113 : Cho 1.5M. Thể tích khí NO duy nhất ở đktc là : A.11.

2 (a – b) C.015 lít C. 3. CO32− .064 lít D.2(a + b) D. thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Để kết tủa toàn bộ Cu2+ trong dung dịch sau phản ứng cần tối thiểu bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0. 0. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X. 2. C. HCO3− ( nếu có thêm HCO3.từ giả thuyết ) + 2+ Đầu tiên sẽ có phản ứng H + CO3 → HCO3 + + Sau đó nếu H+ còn dư mới xảy ra tiếp phản ứng sau : H + HCO3 → CO 2 ↑ + H 2 O - 2Vậy : nếu có khí thoát ra thì CO3 hết và nếu không có khí thoát ra thì H + hết - 2Nếu bài toán hỏi ngược lại : cho CO3 vào dung dịch chứa H + thì chỉ có 1 phản ứng duy nhất 22H + + CO3 → CO 2 ↑ + H 2 O Câu 115 (ĐH Khối A – 2009):Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1. 0. Biểu thức liên hệ giữa V. HCO3 Yêu cầu : tính số mol của các ion sau H + .36. Giá trị của V là A. V = 11. V = 22.48. V = 22.5M và KHCO3 1M.5M.4(a + b) B. A. B. V = 11. 1. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa.24.GV : Nguyễn Vũ Minh Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ +5 NO ( sản phẩm khử duy nhất của sự khử N ) bay ra. sinh ra V lít khí (ở đktc).4(a – b) 22 . D. Câu 116 (ĐH Khối A – 2007):Cho từ từ dung dịch chức a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều. 0.12. 0. a và b là : A. 4.048 lít 2− − Dạng 10: Cho dd chức ion H+ vào dung dịch chứa CO3 .07 lít B.

0. Không hiện tượng. 2.288 Dạng 11 : PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TRONG HÓA HỌC Phạm vi áp dụng : những bài toán hỗn hợp cho qua Axit có tính ôxi hóa mạnh ra sản phẩm khử rồi đem dung dịch cho vào kiềm thu kết tủa.2M.015 C.48 lít C. Có kết tủa màu trắng.020 D. D. 0. 0.688 B. B. C.752 D. 0. S ⎢ MgS . 2. 13.2M vào 480ml dung dịch Na2CO3 1M đang được khuấy nhẹ. Có sủi bọt khí ngay lập tức. S ⎢ ⎢ ⎣ MgS . một thời gian sau sủi bọt. 6.36 lít Câu 120 : Nhỏ rất từ từ đến hết 500ml dung dịch HCl nồng độ 1. Sau phản ứng thu được một dung dịch và V lít khí (đktc).Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 117 (ĐH Khối A – 2010) : Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0. Mg 23 . 10. đều.44 C.01 B. 0. sau đó nung kết tủa… Hỗn hợp thường gặp : ⎧ Mg ⎪ 1/ ⎨ MgS ⎪S ⎩ quy đổi về ⎡ Mg . 3. Câu 119 : Cho từ từ 100ml dung dịch HCl 2M vào 200ml dung dịch Y chứa KHCO3 1M và K2CO3 1M.030 Câu 118 : Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 đến dư thì A. Ban đầu không có sủi bọt. Thể tích khí CO2 thoát ra ở đktc là : A. 4.0 lít B.24 lít D. Sau phản ứng thu được số mol CO2 là : A. Tính V ? A.2 M và NaHCO3 0.

S ⎢ FeS . quy đổi về Chú ý : chỉ đưa đưa về 2 chất trong nhiều chất sau đó ta thường dùng bảo tòan e.95 D.4g rắn X gồm Cu.. Tìm giá trị m. thoát ra 20... A..8 gam hỗn hợp gồm Fe. FeS2 ⎢ ⎣.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ ⎧Cu ⎪CuS ⎪ 2/ ⎨ S ⎪ ⎪ ⎩Cu2 S ⎧ Fe ⎪ FeS ⎪ 3/ ⎨ S ⎪ ⎪ ⎩ FeS 2 để giải quy đổi về ⎡Cu . nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m (g) chất rắn.85 24 .. S ⎢ ⎢CuS . FeS2 và S bằng HNO3 dư.. S ⎢ ⎢ FeS 2 .. Cu2 S ⎢ ⎣..... 18 gam D.55 B.. 81.. Fe ⎢ ⎢ FeS ... S ⎢CuS . Cu2S và S bằng HNO3 dư. A. khối lượng rắn thu được.. 110.... Cu ⎢ ⎢CuS . Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa.16 lít khí NO (sp khử duy nhất ở đktc) và dung dịch Y. 16 gam B... 104.. 17 gam C.76 lít khí NO2 (đktc) và dung dịch A... CuS. Tính giá trị m.và pt hỗn hợp Tính : V khí sinh ra. 115. ⎡ Fe.. khối lượng hỗn hợp đầu… Câu 121 : Hòa tan hòan toàn 20. 19 gam Câu 122 : Hòa tan hoàn toàn 30.20 C. thoát ra sàn phẩm khử duy nhất là 53.. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa.

A. 17.d chỉ chứa muối sunfat duy nhất ) Câu 126 ( ĐH Khối A – 2007) : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. Tìm m. lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là: A. FeS2 .92 B.. FeS2 trong HNO3 đặc dư được 10. Tìm V. 2.1 atm) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch X. thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO.912 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được 126.55 g kết tủa.8 B.545 gam B. FeS2 và S vào dung dịch HNO dư thu được V lít khí NO duy nhất ở đktc và dung dịch Y. MgS và S.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ 2 Câu 123 : Hỗn hợp X gồm Mg.752 lít NO2 (ở 27. 15. Giá trị của a là ? 25 .2 C.6 D.04 C.Fe 3+ . 27.Cu 2+ + NO ↑ ( d.6 g hỗn hợp X gồm Fe.25 g kết tủa. 24.0 Câu 124 : Hòa tan hoàn toàn 25. 17. Hòa tan hòan toàn m gam X trong HNO3 dư thu được 2. 19.30C và 1. CuS.145 gam D. Cu 2S ⎯⎯⎯ → SO 4 2.12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào acid HNO3 (vừa đủ).64 D. FeS. 12. 4.4 gam Dạng 12 : HNO 3 FeS.58 Câu 125 : Hòa tan hoàn toàn 3. FeS. A. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được 46. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X.355 gam C.76 gam hỗn hợp: S. 18. 7.9.

H+ . Cu .0.0.2 C. Tỉ lệ x/y có giá trị là : A. Fe .A.5a mol FeS và 0. Cu2+.075 C. 12 B.12 Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ D. dư đun nóng chỉ thu được muối sunfat duy nhất của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. NO . 1..06 mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunfat và khí NO duy nhất .. SO4 . 16 C. Fe2+ .5 B.0. SO42. 25 26 .0.2 C. 0. 0.5 D.. 0.92 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. 1 C. Giá trị của x là ? A. H+ . Fe3+ .06 Câu 128: Khi cho hỗn hợp FeS và Cu2S phản ứng với dung dịch HNO3 dư sẽ thu được dung dịch chứa các ion A. 2 Câu 131 : Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X ( FeS2 và Cu2S ) vào dung dịch HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 muối sunfat duy nhất và 17.0. Cu2+ . B. 0. Cu2+ . D. H . Tìm a : A. NO3.0.1 D.15 B. Giá trị của a là : A.24 B. Fe2+ . thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO.05 Câu 130 : Cho hỗn hợp A gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng với HNO3 loãng.04 B.06 Câu 127 : Hòa tan hoàn toàn hh gồm a mol FeS2 . NO3 -. 0. Câu 129 : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol FeS2 và 0. 0. S2-. NO3. 0.12 D. 22+ 3+ + 3C. H+.05 mol Cu2S vào acid HNO3 (vừa đủ). 24 D. 0.

NaHCO3 C. KHCO3 và K2CO3 Câu 134 : 0. KHCO3 C. Ca(H2PO4)2 và CaHPO4 B. Ca(H2PO4)2 27 . Tìm các sản phẩm A.2 mol NaOH. Tìm các sản phẩm ? A. ta cần lập số mol của 2 nguyên tử quan trọng sẽ thấy sản phẩm và sữ dụng bảo toàn nguyên tố sẽ tìm ra số mol sản phẩm dễ dàng mà không cần phải viết phương trình phản ứng Câu 132 : 0.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ 3 2+ 4 2- Dạng 13 : TOÁN MUỐI ( TOÁN THUẬN) Cho CO2 hoặcSO2 hoặc H2S hoặc P2O5 hoặc H3PO4 vào dung dịch chứa một trong các dung dịch NaOH. Ba(OH)2 Cho NH3 vào dung dich chứa H3PO4 Và nhiều dạng tương tự . K2CO3 B. K2CO3 và KOH dư D. Ca(H2PO4)2 và Ca3(PO4)2 D. Na2CO3 B.5 mol P2O5 cho vào dd chứa 0. Ca(OH)2 . NaHCO3 và Na2CO3 Câu 133 : 0. Tìm các chất tan có trong dung dịch. KOH . Ca3(PO4)2 B.18 mol KOH. Na2CO3 và NaOH dư D.1 mol CO2 hấp thụ vào dung dịch chứa 0.8 mol Ca(OH)2. A.1 mol CO2 hấp thụ vào dd chứa 0.

Dung dịch thu được sau phản ứng chứa những muối nào ? A. 1 < f < 2 B.9 gam C.1 mol P2O5 vào 0. K2HPO4. 18.0 gam D.5 < f < 1 D.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 135 : Trộn 450 ml dung dịch NaOH 1 với 150 ml dung dịch H3PO4 2M.92 B. 6. K3PO4 và KOH D. Chọn tỉ lệ f = a/b như thế nào để sau phản ứng thu được 2 muối gồm Ca(H2PO4)2 và CaHPO4.6M thu được dung dịch X. 23.5 < f < 1.5 C. 25. Na3PO4 và Na2HPO4 C.24 lít H2S vào 100ml dung dịch NaOH 1.6 Câu 138 (ĐH Khối B – 2008) Cho 0. K2HPO4 B. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là : A.35 mol KOH. 9.96 C.5 Câu 137 : Cho 2. 2.48 lít SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. NaH2PO4 và NaOH dư D. Dung dịch thu được gồm những chất : A. A. 0.8 gam B.26 D. 92. Na2HPO4 Câu 136 : Trộn dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 với dung dịch chứa b mol H3PO4. 20.2 gam 28 . KH2PO4 C. tính số gam muối thu được khi cô cạn dung dịch X ? A. 0. H3PO4 và KH2PO4 Câu 139 (TN THPT – 2007) Hấp thụ hoàn toàn 4. K3PO4. 1 < f < 1. NaH2PO4 và Na2HPO4 B.

H3PO4 và KH2PO4 Câu 142 (CĐ – 2010): Hấp thụ hoàn toàn 3.1M Câu 143 (CĐ – 2008): Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) đi qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO. K2HPO4 B. thu được khí X. Fe2O3 (ở nhiệt độ cao).36 lít CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch X.896 C. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư Ca(OH)2 thì tạo 4 gam kết tủa.120 B.4 D. 0. 0. KH2PO4 C.5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0.224 29 . 0. thu được hỗn hợp gồm các chất sau là : A.448 D.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ 0. Coi thể tích dung dịch không thay đổi.2M C. thu được dung dịch X. 0. Giá trị của a nằm trong khoảng nào sau đây ? A. Giá trị V là : A. 0. 0.25a mol P2O5 vào 125 gam dung dịch NaOH 16% thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 muối 17 NaH2PO4 và Na2HPO4.5 < a < 17 B.4M B. 10. Cô cạn dung dịch X.6M D. 8. 0. 1. 1207 < a < 2414 Câu 140 : Cho Câu 141 (ĐH Khối B – 2009): Cho 100 ml dung dịch KOH 1.5M.2 < a < 20. K3PO4 và KOH D. 17 < a < 34 C. K3PO4. nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là : A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. K2HPO4.

96 lít khí CO2(đktc). C. sau phản ứng thu được 21. < 7 C.4 gam.4 B.4 D. Giá trị m là : A. 4. 25. Al2O3 có khối lượng là 42. > 7 B. 39. cho B đi qua dung dịch Ba(OH)2 thu được 19.7 gam kết tủa và dung dịch C.6 gam hỗn hợp rắn A và hỗn hợp khí B. 92%.7 gam kết tủa nữa. Không đủ dữ kiện xác định.4 Câu 149 (ĐH Khối B – 2008) : Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8. Na2CO3 và NaHCO3 C. 50%. 40%. Câu 148 : Khử m gam hỗn hợp MgO. Lọc bỏ kết tủa. Khi cho hỗn hợp khí này qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. NaHCO3 .Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 144 : Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng có giá trị pH: A. Giá trị m là : A. 9. 28. Không xác định. FeO. Ca(HCO3)2 B.925 gam Câu 146 : Quá trình thổi CO2 vào dung dịch NaOH muối tạo thành theo thứ tự là A. = 7 Câu 145 : Hỗn hợp X gồm Fe2O3. : Câu 147 : Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 muối thu được là A. FeO. 9. đun nóng dung dịch C lại xuất hiện thêm 19.6 gam chất rắn Y và hỗn hợp gồm CO.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là A. 26. D.85 gam C. CuO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Na2CO3 B. 32.4 gam B. đun nóng thu được 41. Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3. Na2CO3 D.5 C. B. 30 . Cả A và B D. D. CaCO3 C. 84%. CO2. Không xác định được.7 gam D. Khi cho X tác dụng với CO dư.

12 gam D.35 mol CO2 vào duung dịch chứa 0.2 gam.04 mol Câu 153 : Dẫn V lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0. 6.225 mol Ca(OH)2. 0.03 mol và 0. 11 gam C. C.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 150 (ĐH Khối B – 2007) : Nung 13. tìm n CO2 TH1 : chỉ có kết tủa n CO2 = n ↓ n CO2 = 2. n CO2 n CO2 thì n Ca(OH)2 n CO2 + n CaCO3 2 Nếu n CaCO3 ≠ n Ca(OH)2 = Câu 152 : Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M.48 lít D. Tính lượng kết tủa thu được A. khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là A.8 gam chất rắn và khí X.3 gam. 4. Câu 151 : Hấp thụ hết 0.5 gam.02 mol và 0.36 lít C.24 lít B. 4.02 mol và 0.8 gam.5M. 0. thu được 6. Cả A và C 31 .04 mol B. D. Tìm x ? A. 5. 6. 0.03 mol Ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa. 0. Giá trị V bằng ? A.4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2. Sau phản ứng thu được 10 gam kết tủa.03 mol D.05 mol C. 3. 2. B. n CaCO3 . 10 gam B. 13 gam Dạng 14 : TOÁN MUỐI (TOÁN NGƯỢC) Cho CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được kết tủa là CaCO3 hoặc BaCO3 Vấn đề 1 : Biết n Ca(OH)2 .n Ca(OH)2 − n ↓ . tìm TH2 : có kết tủa.01 mol và 0. sau đó kết tủa tan 1 phần : Vấn đề 2 : Biết n CaCO3 .

2.048 C.05.688 lít CO2 (đktc) vào 2. 1. 0.1 và 0.04 Câu 159 : Cho 2. 1.2 B.1 Câu 157 : Cho V lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0.68 lít B.2 B.15 và 0.1 và 0.8 lít D. 0. 0. ta thu được 6 gam kết tủa. Giá trị a là : A.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 154 : Khi cho 0. 0.05M.06 D.25 D. Số mol Ca(OH)2 trong dung dịch là A.7 gam kết tủa trắng tạo thành.032 B. B. C. thu được 15.35 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 đều thu được 0.1 Câu 156 : Hấp thụ hết a mol SO2 bằng 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thấy có 21.2.3. 0.24 lít khí CO2(đktc) vào 20 lít dung dịch Ca(OH)2. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2là: 32 . 0. 0. 0. V có giá trị là : A. 0.24 lít và 2. Tính k ? A.88 lít C.8 lít Câu 158 (ĐH Khối A – 2007): Hấp thụ hoàn toàn 2.15 và 02 C. Câu 155 : Hấp thụ hết k mol SO2 bằng 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy có 12 gam kết tủa trắng tạo thành . 0.15. 0. Tính giá trị a ? A. 0.05 mol kết tủa. 0.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/lít.15 và 02 C. 0.68 lít và 2. 0.76 gam kết tủa. 0.5 gam kết tủa.25 D. 2. thu được 7. D.15 và 0.

0. 0.2 D. B.56 hoặc 11.2 mol Ca(OH)2 thu được 2.224 hoặc 0. 6.68 hoặc 8.896 hoặc 11. 15. Giá trị V là : A. 0. 0. 0.48 lít CO2 vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 thu được 2.008M.68 Câu 163 : Cho 4. 0. 0.72 C.1M thu được 1 gam kết tủa.224 hoặc 0.05375M B.004M.2 B.07354M C. 0.56 hoặc 8.2 B.006M.366 hoặc 0.5 gam kết tủa.A.96 D.002M.896 hoặc 6.2 hoặc 15. n Ca 2+ 33 − CO 2 + OH − → HCO3 .68 C.896 B. 0.72 hoặc 15. thu được 59. D.672 C. Hãy tính nồng độ mol/lít của dung dịch Ba(OH)2 : A.0875M D. 0.896 Câu 161 : Cho V lít CO2 (đktc) vào dung dịch A chứa 0. 0. 0.40 Câu 162 : Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 500 lít dung dịch Ba(OH)2 1M.672 D. 0. 0. Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ C. Câu 160 : Dẫn V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0. 6. 0.1 gam kết tủa. n OH− . 11.72 hoặc 11.00023M Dạng 15 : HẤP THỤ CO2. SO2 VÀO DD HỖN HỢP NaOH và Ca(OH)2 Cần tính : n CO 2 . Giá trị của V là : A.955 gam kết tủa. Vậy V có giá trị là : A. 0.

D.82.1M và Ba(OH)2 0.5 gam C.48 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.970. 12. l ập t ỉ số f = 2− Ca 2+ + CO3 → CaCO3 ↓ n OH− n CO2 2− hay Ba 2+ + CO3 → BaCO3 ↓ Câu 164 (ĐH Khối A – 2008): Hấp thụ hoàn toàn 4. 12. sinh ra m gam kết tủa.6 gam D.12M.06M và Ba(OH)2 0. 2.182. Tính khối lượng kết tủa thu được ? A. 12. 2 2 Câu 165 (ĐH Khối A – 2009): Cho 0. C.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ 2− CO 2 + 2OH − → CO3 + H 2 O . 1. B.35 mol CO2 vào dung dịch chứa đồng thời 0. 9. 3. 19.70.448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0.85. thu được m gam kết tủa. 17. 15.7 gam 2 34 .4 gam B.125 mol Ca(OH)2. C. 2 2+ 2 Câu 166 : Hấp thụ hết 0. Giá trị của m là A.364. D.73. 11.940. B. 1.3 mol NaOH và 0.2M. Giá trị của m là A.

54. Câu 168 : Sục 9. D. C. D.025M và Ca(OH)2 0. 2.975 gam Câu 169 : Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0.5 g. B.275 gam B. 15 g.25. 10 g.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 167 (ĐH Khối A – 2011): Hấp thụ hoàn toàn 0. Giá trị của x là A. 16. B. 2. 35 . 0.5M. 5 g.52 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp: NaOH 1M – Ba(OH)2 0. 37. Trị số của m là: A.7 gam C.75. Sục 2. Kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa.0125M. 1.5M – KOH 0.25 gam D.00.00.24 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch A ta thu được một kết tủa có khối lượng : A.25M. 1. C. thu được x gam kết tủa.672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0. 21.

2.4 mol AlCl3 để thu được 0. 1. 0. 1.2 gam kết tủa là bao nhiêu ? A.4 mol hoặc 1. sau đó kết tủa sẽ tan nếu bazơ còn dư. 1.6 mol D.9 mol B.8 lít D.7 mol hoặc 1.6 lít B.8 lít D.7 mol Câu 171 : Thể tích dung dịch NaOH 1M cực đại cần cho vào dung dịch chứa 0. 2.1 lít 36 .Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ 2+ 2 3 3 Dạng 16 : CHO BAZƠ TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI NHÔM (Al3+) Phương trình ion : Al3+ Al(OH) 3 ↓ + 3OH − + OH − → Al(OH) 3 ↓ − → Al(OH) − ( AlO 2 + 2H 2 O) 4 Khi cho dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối nhôm ( chứa ion Al3+ ) thì ban đầu có kết tủa keo trắng.4 lít Câu 172 : Cần cho một thể tích dung dịch NaOH 1M lớn nhất là bao nhiêu vào dung dịch chứa đồng thời 0. Công thức giải nhanh : TH1 : chỉ có kết tủa n OH − min = 3n Al(OH)3 max TH2 : có kết tủa sau đó kết tủa tan một phần : n OH − 2+ 2− Chú ý đến trường hợp Ba + SO 4 → BaSO 4 ↓ = 4n Al3+ − n Al(OH)3 Nếu có axit thì ưu tiên phản ứng H + + OH − → H 2 O có nghĩa là n OH − = n H + Câu 170 : Cần dùng bao nhiêu mol NaOH vào dung dịch chứa 0.2 mol hoặc 0.1 mol kết tủa ? A.3 mol Al2(SO4)3 và 0.2 lít C. 1. 2. 0.5 mol AlCl3 để đuợc 31.2 lít C.3 mol hoặc 1. 0. 1.6 lít B.2 mol HCl để xuất hiện 39 gam kết tủa ? A. 0.5 mol C.

0.375 D. 0.4M hoặc 1. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. Nồng độ mol của NaOH đã dùng : A.6M hoặc 2. 1.4 và 0.8M B. D.6 Câu 174 : Cho 3. 0.6 và 0. 0. có kết tủa keo trắng.4 gam kết tủa Giá trị a và b lần lượt là : A. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A.8M D. 1. 0.35.6 C. 0. 0.45.25. thu được 7.6M C.4 B.2M hoặc 2. có khí bay lên. 0.05. 0.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 173 : Có 2 thí nghiệm : + Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa b mol AlCl3 thu được 15. 37 .5 và 0.6 và 0. sau đó kết tủa tan.78 gam kết tủa. không có kết tủa. C. C.8 gam kết tủa. Hiện tượng xảy ra là A.6 gam kết tủa + Cho dung dịch chứa 2a mol NaOH vào dung dịch chứa b mol AlCl3 thu được 23. 0. Câu 176 (ĐH Khối A – 2007) : Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.4M hoặc 1.1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn.1 mol Al2(SO4)3 và 0. B. chỉ có kết tủa keo trắng. B. D.42 gam Al2(SO4)3 tác dụng với 25 ml dung dịch NaOH tạo ra 0.2M 3 3 3 Câu 175 (ĐH Khối A – 2008) : Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0.

6M hoặc 1. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH A.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 177 (ĐH Khối B – 2007) : Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1. a : b = 1 : 4.1M thu được kết tủa Y.71 D.2 lít B.2 lít hoặc 1. A. 2.95M B. 1.1M tác dụng với 20 ml dung dịch NaOH thì thu được 0.4. Câu 178 (ĐH Khối A – 2007) : Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH.95M hoặc 1.8M C. C. 1.2M thu được kết tủa keo trắng. D.3M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0. 1.2 lít C. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ. Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị m là : A.59 B.1M thu được dung dịch X. 1. a : b > 1 : 4. 2. 1.8. Giá trị lớn nhất của V là A.2. A. 0. B.8M D.4 lít hoặc 1. 1.02 gam rắn. 1. a : b < 1 : 4. C. 0.6 gam. 0. 4 Câu 179 (CĐ – 2007) : Thêm m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0. a : b = 1 : 5. Tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng.6M hoặc 1. 0. 0. D.2 lít hoặc 1 lít D.1M và NaOH 0. lượng kết tủa thu được là 15.4 lít hoặc 1 lít 3 38 .5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0. B.17 C.5M.936 gam kết tủa.95 Câu 180 : Khi cho 130 ml dung dịch AlCl3 0. 0. 1. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 1.8M hoặc 2M Câu 181 : Cho V lít dung dịch NaOH 0.

0.22 D. Giá trị x là : A.22 C. 0. Tính giá trị V A.2 mol và 0. 0.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 182 : Cho V lít dung dịch Ba(OH)2 0.06 mol kết tủa. Kết thúc phản ứng thấy có 0. Công thức giải nhanh : TH1 : chỉ có kết tủa n H + = n Al(OH)3 TH2 : có kết tủa sau đó kết tủa tan một phần : n H + = 4n AlO − − 3n Al(OH)3 2 Chú ý đến trường hợp Ba 2+ + SO 2− 4 → BaSO 4 ↓ Nếu có bazơ thì ưu tiên phản ứng H + + OH − → H 2 O có nghĩa là n OH − = n H + Câu 184 : Cần cho bao nhiêu mol HCl vào dung dịch chứa 0. 0.06 và 0.8 gam kết tủa.2 và 1.18 B.1 mol kết tủa ? A. Kết thúc phản ứng thấy có 7.87 D.2 và 1.06 và 0. 0.4 mol C. 0.035 mol Al2(SO4)3.3 mol AlCl3.1 mol và 1.18 và 0.2 Câu 183 : Trộn lẫn dung dịch chứa x mol KOH với dung dịch chứa 0. Kết quả khác Dạng 17 : CHO AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CHỨA MUỐI ALUMINAT (AlO2 ) Phương trình ion khi cho từ từ dung dịch axit vào dung dịch chứa gốc aluminat :: - AlO − 2 Al(OH) 3 ↓ + H+ + + 3H + H 2 O → Al(OH) 3 ↓ → Al3+ + 3H 2 O Khi cho dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối nhôm ( Na[Al(OH)4] hay NaAlO2 ) thì ban đầu có kết tủa keo trắng. 0.1 mol và 0. 0.4 mol NaAlO2 để thu được 0.5 và 1.375 và 1.6 mol D.4 mol 39 .375 B. 0.87 và 1. sau đó kết tủa sẽ tan nếu axit còn dư. 0.5 C. 0.3 mol B.4M vào dung dịch chứa 0.

0. 0. 0.3 mol K[Al(OH)4]. Cho 1 mol HCl vào dung dịch A thu được 15. 1.8 hoặc 1.1 lít Câu 186 : Dung dịch A chứa KOH và 0. Giá trị a là : A.com 40 Đt : 0914449230 . 0.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Câu 185 : Cần cho nhiều nhất bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa 0.015 Dạng 18 : MUỐI Zn2+ TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CHỨA ION OHKhi cho từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch chứa ion Zn2+ thì có pt ion sau : Zn 2+ + 2OH − → Zn(OH)2↓ − Zn(OH) 2↓ + 2OH − → ZnO2 2 + 2H 2 O Công thức giải nhanh : Email : minhnguyen249@yahoo.6 hoặc 0 D.8 hoặc 0. 0. Số mol KOH trong dung dịch là : A. 1.2 B.025 B.8 hoặc 0.05 mol kết tủa.3 lít B. thu được 0.08 D. 0. 0. 0.17 mol HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO2)2.04 C. 2.8 lít D.4 C.2 lít C.6 gam kết tủa.9 Câu 187 : Trộn lẫn dung dịch chứa 0. 2.7 mol Na[Al(OH)4] để thu được 39 gam kết tủa ? A. Kết thúc phản ứng.

1 lít Câu 190 : Cho V lít dung dịch KOH 2M tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch ZnCl2 1M ta thu được một kết tủa. 0.7 lít C. 140 ml hoặc 200 ml Dạng 19 : MUỐI − ZnO 2 2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CHỨA ION H+ Khi cho từ từ dung dịch axit vào dung dịch muối kẽm zincat : − ZnO 2 + 2H + → Zn(OH) 2 ↓ 2 Zn(OH) 2 + 2H + → Zn 2+ + 2H 2O 41 .2 và 0.15 gam chất rắn trắng. 0. 100 ml hoặc 200 ml D. 2. 150 ml hoặc 200 ml B. 0. 150 ml hoặc 250 ml C.6 B.7 gam kết tủa.1 mol kết tủa A. 1.4 Câu 189 : Thể tích dung dịch NaOH 1M lớn nhất là bao nhiêu cần cho vào 200 ml dung dịch ZnCl2 2M để được 29.2 và 0.4 C. Hãy tính V ? A. 1 lít B.4 mol ZnCl2 được 0.8 lít D.2 và 1.2 và 1 D. A. 0. 0.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ TH1 : chỉ có kết tủa n OH − min = 2n Zn(OH) 2 max TH2 : có kết tủa sau đó kết tủa tan một phần : n OH − Chú ý đến trường hợp Ba 2+ + SO 2− → BaSO 4 4↓ = 4n Zn 2+ − 2n Zn(OH) 2 Nếu có bazơ thì ưu tiên phản ứng H + + OH − → H O có nghĩa là n = n H+ 2 OH − Câu 188 : Cần bao nhiêu mol NaOH vào dung dịch chứa 0. đem nung đến khối lượng không đổi thu được 12.

0. 220 ml C. Fe(NO3)2 : 0.6 C.5M và NaOH 0.4 và 0. Fe(NO3)2 : 0. Rót V ml dung dịch HCl 0. 0.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ Công thức giải nhanh : ⎢ ⎡ n H+ = 2.n ZnO2− − 2.6 và 0.1M. 110 ml B.2 gam bột Fe vào 360 ml dung dịch AgNO3 0. 330 ml D.065 mol và Fe(NO3)3 : 0. Fe(NO3)2 : 0. 0.4 mol Na2ZnO2 để thu được 0.8 D. 440 ml 2 Dạng 20 : TOÁN THỦY LUYỆN KIM LOẠI Fe Fe + dung dịch Ag(NO3)3 → Fe(NO3)2 + Ag Fe 2+ 2H + Cu 2+ Fe3+ Ag + .04 mol và Fe(NO3)3 : 0. 0.055 mol và Fe(NO3)3 : 0. .3 và 0. Fe(NO3)2 : 0.1 mol kết tủa A.085 mol 42 . Qui tắc anpha : Fe H2 Cu Fe 2 + Ag n Ag Ta có tỉ lệ : k = n Fe + k ≤ 2 → tạo muối Fe2+ và Fe dư 2 < k < 3 → tạo muối Fe2+ và Fe3+ k ≥ 3 → tạo muối Fe3+ và Ag + dư Ta có hệ : ⎨ Fe + 2Ag + → Fe 2+ + 2Ag Fe + 3Ag + → Fe3+ + 3Ag ⎧ ⎪ nFe = x + y n = 2x + 3 y ⎪ ⎩ Ag + Câu 193 : Cho 4. .n Zn(OH)2 ⎢ ⎣ H+ 2 Câu 191 : Cần bao nhiêu mol HCl cho vào dung dịch chứa 0.045 mol và Fe(NO3)3 : 0. .03 mol B.4 Câu 192 : Cho 200 ml dung dịch A chứa NaZnO2 0. Tính V để thu được lượng kết tủa lớn nhất ? A. Tính số mol mỗi chất tan thu được sau phản ứng A.5M lắc đều cho phản ứng hoàn toàn.7 B.035 mol C.037 mol D.5M vào dung dịch A.n Zn(OH)2 n = 4.2 và 1.

sau phản ứng thu được dung dịch X và kết tủa Y. 24.2 gam. Trong dung dịch X có chứa : A. 2. Fe(NO3)2 .8 gam + Câu 198 : Hòa tan hết 5. Fe(NO3)3 C. sau phản ứng thu được dung dịch X và kết tủa Y. 51. Cu tủa Y chính là : A. 22. lắc đều đến khi phản ứng kết thúc thu được m gam muối sắt khan có khối lượng là : A. 48. 24. 64.2 gam hoặc 18 gam D. Ag . Vậy m có giá trị : A. 12 gam hoặc 15 gam C.24 gam C.4 gam Câu 197 : Cho 11. Fe Câu 196 : Cho m gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư. 18. Fe(NO3)3 và AgNO3 Câu 195 : Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. sau phản ứng thu được dung dịch X và kết tủa Y có khối lượng 16.6 gam B. 43. 8.Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ 2 3 Câu 194 : Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Fe D.42 gam D.6 gam D. Fe(NO3)2 và AgNO3 B.4 gam C. Fe(NO3)3 và AgNO3 D.4 gam hoặc 16 gam Câu 199 : Hòa tan hết 5.2 gam bột Fe vào 450 ml dung dịch AgNO3 1M. 4.14 gam 43 .56 gam B.6 gam bột Fe vào 220 ml dung dịch AgNO3 1M.8 gam B.18 gam hoặc 15.6 gam Fe trong dung dịch AgNO3 thu được một loại muối sắt.2 gam B.6 gam D. 18. Ag C. 19.2 gam C. lắc đều đến khi phản ứng kết thúc thu được kim loại có khối lượng là : A. Kết B. Khối lượng muối sẽ bằng ? A. 5.

Công thức giải nhanh Hóa Vô Cơ + 3 44 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->