Truong THPT chuyen

Luong Vun Chunh
------------
OK TH¡ TH¡ OA¡ HOC NAM 2009
Mon Toun
|Ðanh cho cac khoI A. Ð va V)
ThoI gIan Iam baI: 180 phuf
HHÖII

PHAN CH¡NG CHO TAT CA CAC THÍ S¡NH (? d¡em)
Cuu 1. |2 dIom) Cho ham so
1
1
x
y
x

=
+
.
1) Khao sa f su bIon fhIon va vo do fhI |C) cua ham so.
2) Tìm a va b do duong fhang |d): y ax b = + caf |C) faI haI dIom phan
bIof doI xu ng nhau qua duong fhang | Δ ): 2 3 0 x y − + = .
Cuu 2. |2 dIom)
1) CIaI ho phuong frình
2
6 3
4
x y y
x y x y

+ = +


+ + − = ⎪

.
2) CIaI phuong frình
sin cos( )
sin
3 4 3
6
0
3 1
x x
x
π
− − −
=

.
Cuu 3. |1 dIom) Tính fích phan
ln 3 2 2
0
1 3 1
x
x
e dx
I
e
=
+ +

.
Cuu 4. |1 dIom) Cho hình hop dung AÐCÐA'Ð'C'Ð' co day Ia hình fhoI canh
a. goc AÐC bang . goc gIua ma f phang |A'ÐÐ) va maf phang day
bang .
60
o
60
o
1) Tính fhoo a fho fích hình hop.
2) Tính fhoo a khoang cach gIua duong fhang CÐ' va maf phang
|A'ÐÐ).
Cuu 5. |1 dIom) Tìm gIa frI Ion nhaf va gIa frI nho nhaf cua ha m so

sin( )
sin cos
2
4
1 2
x
y
x x
π

=
+ +
. ;
2
x
π ⎡ ⎤
∈ π
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
PHAN R¡KNG (3 d¡em)
Thí sInh chI duoc Iam mof frong haI phan |phan 1 hoac phan 2).
1. Theo chuong trInh chuun
Cuu 6u. |2 dIom)
1) Trong maf phang Oxy. cho fam gIac AÐC bIof ( ; ) 1 4 A . phuong frình
duong cao ÐH Ia 2 9 0 x y − + = . phuong frình duong phan gIac frong CÐ
Ia 3 0 x y + − = . Tìm haI dInh Ð va C.
2) Trong khong gIan Oxyz. cho duong fhẳng |a):
1 1
1 2
2
2
x y z − − +
= =

va
maf cau |S): ( ) . ( ) ( )
2 2 2
1 1 3 x y z − + + + + = 9
a) Chung mInh |a) va |S) co haI dIom chung A. Ð phan bIof.
b) VIof phuong frình maf phang ( ) α bIof ( ) α qua A. Ð va caf |S)
fhoo mof gIao fuyon Ia mof duong fron Ion cua |S).
Trang 1/2
Cuu ?u. |1 dIom) Tu cac chu so 1. 2. 3. 4. 5 co fho Iap duoc bao nhIou so fu
nhIon co nam chu so. frong do chu so 3 co maf dung ba Ian. cac chu so
con IaI co maf khong qua mof Ian. Trong cac so fu nhIon noI fron. chon
ngau nhIon mof so. fìm xac suaf do so duoc chon chIa hof cho 3.
2. Theo chuong trInh nung cuo
Cuu 6b. |2 dIom)
1) Trong maf phang Oxy. cho duong fron |C): ( ) ( )
2 2
1 1 x y 4 − + + = . Mof
duong fron |C') fIop xuc voI Oy va fIop xuc ngoaI voI |C). Tìm fam cua
|C') bIof fa m fhuoc duong fhang |d): 2 0 x y − = .
2) Trong khong gIan Oxyz. cho haI duong fhẳng |a) va |b) co phuong
frình Ian Iuof Ia
2 1
4 1 1
x y z + +
= =
x

.
2 1 2
4 1 1
y z − − +
= = .

a) Chung mInh |a) song song voI |b). fính khoang cach gIua
chung.
b) VIof phuong frình maf phang ( ) α qua |a) va vuong goc voI
mp|a. b).
Cuu ?b. |1 dIom) Tìm n nguyon duong bIof
... ( )
1 2 3
1
2 3
2 3 1
1
2 3 2 2 2
n
n n n n n
n
C C C nC

− + − + − =
2
.

HKTTrang 2/2

OAP AN VA B¡K¡ O¡KM OK TH¡ TH¡ OA¡ HOC NAM 2009
Mon Toun - Kho¡ A, B & V
Chuù yù: Döôùi ñaây chæ laø baøi giaûi gôïi yù, hoï c sinh coù theå laøm nhieàu caùch khaùc nhau
mieãn laø suy luaän hôïp lyù vaø keát quaû ñuùng thì vaã n ñöôïc ñieåm toái ña cuûa caâu ñoù.
Caâu Ñaùp aùn
Ñieåm
chi
tieát
Ñieåm
• TXÐ:
{ }
` 1 D R = −

1
1
IIm
1 x
x
x
+
→−

= −∞
+
.
1
1
IIm
1 x
x
x

→−

= +∞
+
: duong fhang 1 x = − Ia TCÐ
1
IIm 1
1 x
x
x →±∞

=
+
: duong fhang 1 y = Ia TCN
0.25

2
2
' 0
1.1 1
0.25
| 1)
y
x
= >
+
. x D ∀ ∈ suy ra ham so fang frong fung khoang xa c
dInh.
• Ðang bIon fhIonx −∞ 1 − +∞
y' + +
y +∞

1
1

−∞
• Ðo fhI caf Ox faI . caf Oy faI |1; 0) |0; 1) − va nhan gIao dIom haI fIom
can Iam fa m doI xung.
0.25
• Ðo fhI vo dung 0.25
1 3
2 2
y x = + Phuong frình cua | duoc vIof IaI: ) Δ .
Ðo fhoa do baI. fruoc hof |d) vuong goc voI | ) Δ hay 2 a = −
0.25 1.2 1
0.25 KhI do phuong frình hoanh do gIao dIom gIua |d) va |C):
1
2
1
x
x b
x

= − +
+
2
2 | 3) | 1) x b x b 0 − − − + = . |1) ⇔
Ðo |d) caf |C) faI haI dIom phan bIof A. Ð ⇔ |1) co haI nghIom phan bIof
⇔ 0 Δ >
2
2 17 0 b b + + > b fuy y. ⇔ ⇔
0.25 CoI I Ia frung dIom cua AÐ. fa co
3
2
3
2
2
A B
I
I I
x x
b
x
b
y x b
⎧ +
4

= =+

= − + =


.
0.25 fon faI .
| )
| )
à ï A B
AB
I


⊥ Δ


∈ Δ

Vay do fhoa you cau baI foan ⇔ 2
2 3
I I
b
a
x y
⎧∀

= −


− + =


0
Trang 3/2
2
3
| 3) 3
4
a
b
b
⎧ = −

⎨ −

0 − + + =


⇔ .
2
1
a
b
⎧ = −

= −

2 a = − . fhì fhoa man you cau baI foan. 1 b = − Vay khI
Ho da cho fuong duong voI
2 2
3
6 | 3)
4
y
x y y
x y x y
⎧ ≥ −

+ = +


+ + − =


3
| )| ) 9
4
y
x y x y
x y x y

≥ −

+ − =


+ + − =

.
0.25 2.1 1
0.5
2 2
9
4
u v
u v

= ⎪

+ =


Ðaf u x y = + . v x y = − 0 | ) fa duoc
3
4
uv
u v
⎧ =

+ =

. u v ≥ ⇔
3
1
1
3
x y
x y
x y
x y
⎡⎧
+ =
− = ⎪


⎧ ⎢
+ =⎢ − = ⎪
⎩ ⎣
3
1
1
3
u
v
u
v
⎡⎧ =
⎢⎨
=
⎩ ⎢

⎧ =


⎢ =
⎩ ⎣
9
1
1
9
x y
x y
x y
x y
⎡⎧ + =
⎢⎨
− =
⎩ ⎢

⎧ + =


⎢ − =
⎩ ⎣
5
4
5
4
x
y
x
y
⎡⎧ =
⎢⎨
=
⎩ ⎢

⎧ =


⎢ = −
⎩ ⎣
⇔ ⇔ ⇔ ⇔
0.25
Kof hop voI dIou kIon . ho da cho co nghIom duy nhaf .
5
4
x
y
⎧ =

=

3 y ≥ −
2
6 3
x k
π π
≠ + ÐIou kIon: sIn3 1 x ≠ ⇔ . |1)
0.25 2.2 1
0.5 VoI dIou kIon fron phuong frình da cho fuong duong voI
sIn3 4cos| ) 3 0
6
x x
π
− − − =
cos|3 ) 4cos| ) 3 0
2 6
x x
π π
− − − − = ⇔
6
u x
π
= − |voI cos3 4cos 3 0 u u − − ) = ⇔
3
4cos 7cos 3 0 u u − − = ⇔

cos 1
1
cos
2
3
cos | )
2
u
u
u VN
2
6
2
2
6 3
3
cos | )
2
x k
x k
u VN
⎡ π
− = π + π


π π

− = ± + π=


7
2
6
5
2
6
2
2
x k
x k
x k
⎡ π
= + π


π

= + π


π

= − + π⎢ = −


= −


⎢ =

⇔ . ⇔
0.25 Kof hop dIou kIon |1). fa co nghIom cua phuong frình da cho Ia
7
2
6
x k
π
= + π.
Ðaf 3 1 +
x
u e =
x
u e = + ⇒ ⇒
2
3 1
2
1
3
x
u
e

= ⇒
2
3
x
e dx udu = .
KhI 0 x = ⇒ 2 u = ; 3In2 x = ⇒ 5 u = .
0.25 3 1
0.25
2
5 5
2
2 2
1 2
.
2
3 3
| )
1 9
u u
du
I u u d
u

= =
+
∫ ∫
KhI do u −
Trang 4/2
0.25
5
3 2
2
2
9 3 2
u u
⎡ ⎤
⎢ ⎥
= −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

0.25
2 125 25 8 4 19
9 3 2 3 2 3
⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎟ ⎟ ⎜ ⎜
⎢ ⎥
⎟ ⎟ = − − − =
⎜ ⎜
⎟ ⎟
⎢ ⎥ ⎜ ⎜
⎟ ⎟ ⎜ ⎜
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎣ ⎦

AO BD ⊥ CoI O Ia fam hình fhoI. Ðo AÐCÐ Ia hình fhoI non . kof hop
voI ⇒ ' | ) AA ABCD ⊥ ' A O BD ⊥ ⇒ ' A OA ∠ Ia goc gIua mp|A'ÐÐ) ⇒
. ' 6
o
A OA ∠ = 0
0.25 4 1
2
a
AO =
0.25
Ðo non fam gIac AÐC dou 60
o
ABC ∠ = . ⇒
3
' . fan60
2
o
AA AO a = = Trong fam gIac vuong A'AO. fa co .
2 3
3 3 3
. ' .
2 2 4
ABCD
a a a
V S AA = = = Ðo do fho fích cua hình hop: .
| ' ) BD A AO ⊥ Thoo chung mInh fron fa co ⇒ . | ' ) | ' ) A BD A AO ⊥ 0.5
' A AO Trong fam gIac vuong . dung duong cao AH, fa co
hay .
| ' ) AH A BD ⊥
| . | ' )) AH d A A BD =
Ðo non suy ra '/ / ' CD BA '/ /| ' ) CD A BD
| '. | ' )) | . | ' )) d CD A BD d C A BD =
AO CO = |vì | . | ' )) d A A BD = )
AH =
.sIn60
o
AO =
3
4
a
= .

B'
C'
A' D'
B
A
C
D

5 1 0.25
2 2
2 sIn cos
.
2
sIn sIn 3cos
x x
y
x x x

=
+ +
Ta co .
2
4
y =
2
x
π
= : fa co . Truong hop
Trang 5/2
0.25
| ; l
2
x
π
π ∈ Truong hop :
2
2 fan 1
.
2
fan fan 3
x
y
x x

=
− +
cos 0 x < |vì ). Ta co
Ðaf . khI fan t x = | ; l
2
x
π
π ∈ fhì . | ; 0l t ∈ −∞
2
2 1
| ) .
2
3
t
f t
t t

=
− +
. . | ; 0 t ∈ −∞ l Ðaf
2
2
2
2
3 1 | 1
2 3
'| ) .
2
3
t
t t t
t
f t
t t
⎛ ⎞
⎟ ⎛ ⎞ ⎜

⎜ ⎟ ⎜ − + − − − ⎟
⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎟
⎝ ⎠ ⎜

⎟ ⎜
⎝ ⎠ +
=
⎛ ⎞
⎟ ⎜ − +

⎜ ⎟
⎝ ⎠
0.25
)
Ta co
2
2 2
2 3
.
2
3. 3
t t
t t t
+ + −1
⎛ ⎞
⎟ ⎜ + − +

⎜ ⎟
⎝ ⎠
= .
2
3 1 t t + ≤ −
2
3 0 t t − + < Ta co |vì ) '| ) 0 f t ≥ ⇔
.
2 2
3 |1 ) t t + ≤ − 1 t ≤ − ⇔ ⇔
Ðang bIon fhIon
Kof hop haI fruong hop cua x. fa co
2
max
3
y = .
2
mIn
4
y = .
0.25
Canh AC Ia duong fhang qua A va vuong goc voI ÐH non co phuong frình
2| 1) | 4) 0 x y − + − = ⇔ 2 6 0 x y + − = .
ÐInh C Ia gIao dIom cua AC va CÐ non foa do cua C Ia ho nghIom cua ho
phuong frình. suy ra C .
2 6
3 0
x y
x y

0 + − =

+ − =
⎪⎩
|3; 0)
0.5 6u.1
CoI |d) Ia duong fhang qua A va vuong go c CÐ. phuong frình cua |d):
| 1) | 4) 0 x y − − − = ⇔ 3 0 x y − + = .
Toa do gIao dIom I cua |d) va CÐ Ia nghIom cua ho. suy ra
3 0
3 0
x y
x y

− + =

+ − =
⎪⎩
|0; 3) I .
CoI A' Ia dIom doI xu ng cua A qua CÐ. suy ra I Ia frung dIom cua AA' non
. '| 1; 2) A −
Ðo CÐ Ia duong phan gIac frong goc C non duong fhang CÐ doI xung voI
duong fhang CA qua CÐ. suy ra CÐ Ia duong fhang qua C. A' hay nhan
0.5
1
f −∞ 1 − 0
f'|f) + 0 −
f|f)
2 2
.
2 3


2 1
.
2
3

2 1
.
2 2

Trang 6/2
' | 4; 2) CA = −
JJJJG
Iam vocfo chI phuong non co phuong frình
| 3) 2| 0) 0 x y − + − = ⇔ 0 2 3 x y + − = .
ÐInh Ð Ia Ia gIao dIom cua ÐC va ÐH non foa do cua Ð Ia nghIom cua ho
phuong frình . suy ra
2 3
2 9
x y
x y

⎪ + − =− + =
⎪⎩
0
0
| 3; 3) B − .
Ðuong fhang |a) dI qua va co mof VTCP Ia . |1; 2; 2) a = −
JG
|1;1; 2) A −
Maf cau |S) co fam |1; 1; 3) I − − va co ban kính 3 R = .
0.25 6u.2 1
Ta co . Ðaf |0; 2;1) IA =
JJG
. n a IA
⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
JG JG JJG
. fa co suy ra |6. 1. 2) n = −
JG
1 1 41 n =
JG
0.25
.
1 1 41
| . | ))
3
1 1
n
d I a R
a
= = <
JG
JG Ta co non duong fhang |a) caf |S) faI haI dIom
A. Ð phan bIof.
Ðo qua A. Ð va caf |S) fhoo mof gIao fuyon Ia mof duong fron Ion non
chính Ia maf phang qua |a) va fam I cua |S).
| ) α 0.25
| ) α
IA
JJG
Va do do | ) α Ia maf phang qua I. nhan va a
JG
0.25
Ian cap VTCP non nhan
Iam mof VTPT non co phuong frình Ia: . n a IA

=

⎣ ⎦
JG JG JJG


6| 1) | 1) 2| 3) 0 x y z − − + + + = hay 6 2 1 0 x y z − + − = .
So can fìm co dang abcde. Ðo fhanh Iap mof so fhoo you cau. fa fhuc
hIon:
• Chon ba frong nam vI frí cua a. b. c. d. o do xop vao ba chu so 3. co
cach chon.
3
5
C
• Chon haI chu so frong bon chu so con Ia I va xop vao haI vI frí con
IaI. co
2
4
A cach fhuc hIon.
Vay co faf ca so fhoa do baI.
3 2
5 4
. 12 C A = 0
0.5 ?u 1
Trong cac so noI fron. so chIa hof cho 3 Ia so co fong cac chu so chIa hof
cho 3. ma co ba chu so 3. non haI chu so con IaI co fo ng chIa hof cho 3. co
bon fruong hop fhoa man. do Ia: 1 voI 2. 1 voI 5. 2 voI 4. va 4 voI 5.
VoI cac fruong hop do. do fhanh Iap so chIa hof cho 3. fa fhuc hIon:
• Chon ba frong nam vI frí do xop vao ba chu so 3. co cach chon.
3
5
C
• Chon haI chu so co fong chIa hof cho 3 frong bon chu so con IaI. co
4 cach chon.
• Xop haI chu so vua chon vao haI vI frí con IaI. co haI cach xop.
Suy ra co so chIa hof cho 3.
3
5
2.4. 80 C =
80 2
120 3
= . Vay xac suaf can fìm Ia
2 R = |1; 1) I − 6b.1 1 Ta co |C) co fam va ban kính . 0.5
| ) K d ∈ | . 2 ) K x x CIa su |C') co fam K va ban kính R'. Ðo non . Ðo |C')
fIop xuc voI Oy non . ' 1 1 R x =
' IK R R = + hay Ðo |C') fIo p xuc ngoa I voI |C) no n
2 2
| 1) |2 1) 1 1 2 x x x − + + = +
2
5 2 2 1 1 x x x + + = + ⇔ 2 . |1)
Trang 7/2
0 x > 0.5 Truong hop :
2
5 2 2 |1) ⇔ 2 x x x + + = + ⇔ x x x + + = + ⇔
x x − − = ⇔


2 2
5 2 2 | 2)
( )
1
1
IoaI .
2
x
x ï

== −


2
4 2 2 0 ⇔
0 x ≤ Truong hop :
2
5 2 2 |1) ⇔ 2 x x x + + = − + ⇔ x x x + + = −
x x + − =


2 2
5 2 2 | 2)

2
4 6 2 0
( )
3 17
4
3 17
IoaI .
4
x
x ï

− −

=− +

=3 17 3 17
;
4 2
K
⎛ ⎞
− − − − ⎟ ⎜


⎟ ⎜
⎝ ⎠
|1; 2) K hoac . Vay fam cua |C') Ia
Ta co |a) dI qua va co mof VTCP Ia . |4; 1;1) a = −
JG
| 2; 1; 0) A − −
Ta co |b) dI qua |2;1; 2) B − va cung nhan Iam mof VTCP. |4; 1;1) a = −
JG
Ta co khac phuong voI . Vay |a) va |b) song song nhau. |4; 2; 2) AB = −
JJJG
a
JG
0.25 6b.2
.
| . ) | . )
1 1
a AB
d a b d A b
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
= =
JG JJJG
JG
0.25
KhI do ; ma . |0;12;1 n a AB 2)
⎡ ⎤
= =
⎢ ⎥
⎣ ⎦
JG JG JJJG
suy ra
12 2
| . ) 4
3 2
d a b = = .
AB
JJJG
Ta co co cap VTCP Ia va a
JG
0.5
non nhan
Iam PVT.
| . ) mp a b
. |0;12; n a AB
⎡ ⎤
= =
⎢ ⎥
⎣ ⎦
JG JG JJJG
12)
Mp qua |a) non nhan Iam mof VTCP. vuong goc voI
non nhan Iam mof VTCP suy ra
|4; 1;1) a = −
JG
| ) α | ) α
n
JG
| ) α nhan | . ) mp a b
1
| . l |1; 2; 2)
24
p a n = − = −
JG JGJG
Iam mof PVT. Maf khac | ) α qua
non | co phuong frình Ia
| 2; 1; 0) A − −
) α | 2) 2| 1) 2| 0) 0 x y z + + + − − = hay
2 2 4 0 x y z + − + = .
?b 1 0.5
Ðaf |1) | ) | 1)
n
P x x = +
0 1 2 2
| ) ...
n n
n n n n
P x C C x C x C x = + + + + Ta co |2)
Tu |2). fa co .
1 2 3 2
'| ) 2 3 ...
n n
n n n n
P x C C x C x nC x

= + + + +
1
2 3
1 1
2 1
2 3
1
'| ) ... | 1)
2 2
2 2
n
n n n
n
n
C C C
P C


− = − + − + −
n
Suy ra
1 2 3
1
2 3
2 3
1
... | 1) '| )
2 2
2 2 2
n
n n n n n
n
C C C C
P

− + − + − = −
1
2
Ðo do |3)
1
1 1
'| )
2 2
n
P n

⎛ ⎞
⎟ ⎜
⎟ − =⎟ ⎜
⎝ ⎠
Maf khac. fu |1): suy ra
1
'| ) | 1)
n
P x n x

= + hay
Trang 8/2
1 1
'| )
2 2
2
n
n
P − = . |4)
1 2 3
1
2 3
2 3
... | 1)
2
2 2 2 2
n
n n n n n
n n
C C C C
n

− + − + − = Tu |3) va |4). fa duoc .
1
32
2
n
n
=
0.25
Phuong frình da cho fuong duong voI .
Ta fhay Ia mof nghIom cua phuong frình. 8 n =
Ta fhay khong fhoa phuong frình. 1 n = 0.25
| )
2
x
x
f x = Xof ham so | |2; ) x ∈ +∞ )
2
2 2 In2 1 In2
'| ) 0
2 2
x x
x x
x x
f x
− −
= = Ta co < . x 2 ∀ ≥ .
Suy ra gIa m fron | . 2; ) +∞ | ) f x
Vay Ia nghIom duy nhaf cua baI foan. 8 n =

HKT
Trang 9/2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful