Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh I.

LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI 1. Cô sôû lyù luaän: Muïc tieâu cuûa ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø nhaèm goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu ñoåi môùi neàn giaùo duïc nöôùc nhaø. Theo Luaät Giaùo duïc Vieät Nam, taïi Ñieàu 4 coù chæ roõ: “Phöông phaùp giaùo duïc phoå thoâng phaûi phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, tö duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc, loøng say meâ hoïc taäp vaø yù chí vöôn leân”; Ñieàu 12 Luaät Giaùo duïc xaùc ñònh: “Ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö cho phaùt trieån” Muoán ñoåi môùi giaùo duïc thì phaûi ñoåi môùi caùch daïy vaø caùch hoïc, ngöôøi giaùo vieân caàn coi troïng vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån tieàm löïc trí tueä cho hoïc sinh, ñaëc bieät laø naêng löïc tö duy, naêng löïc haønh ñoäng. Caàn taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh coù yù thöùc vaø bieát vaän duïng toång hôïp kieán thöùc vaøo cuoäc soáng thöïc tieãn, ñoàng thôøi chuù yù reøn luyeän cho hoïc sinh naêng löïc tö duy saùng taïo; chuù yù caùc thao taùc tö duy cô baûn nhö phaân tích, toång hôïp, so saùnh, khaùi quaùt hoaù…. Nhö vaäy, muoán ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc phaûi choáng thoùi quen aùp ñaët, truyeàn thuï kieán thöùc theo moät chieàu maø phaûi taïo cô hoäi cho hoïc sinh phaùt hieän kieán thöùc vaø tieáp caän kieán thöùc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch linh hoaït vaø saùng taïo. 2. Cô sôû thöïc tieãn: Tröôùc ñaây, ñieàu kieän hoaù chaát, duïng cuï coøn thieáu thoán. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi giaûng daïy moân Hoaù hoïc chöa phaùt huy ñöôïc heát vai troø cuûa daïng baøi taäp ñònh tính “ Nhaän bieát caùc chaát” trong moân Hoaù hoïc cuûa tröôøng THCS vaøo vieäc oân taäp, heä thoáng hoaù nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa noäi dung chöông trình, ñoàng thôøi chöa phaùt huy tính saùng taïo boài döôõng naêng löïc tö duy cuûa HS. Ngaøy nay, vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy ñaõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch roäng raõi vaø coù hieäu quaû, ñaëc bieät laø trong caùc baøi giaûng lyù thuyeát. Tuy nhieân, ñoåi môùi trong phöông phaùp boài döôõng kyõ naêng giaûi baøi taäp cho hoïc sinh vaãn coøn nhieàu haïn cheá, chöa phaùt huy heát tieàm löïc tö duy, saùng taïo vaø trí thoâng minh cuûa hoïc sinh. Qua quan saùt döï giôø ôû moät soá lôùp trong caùc giôø thao giaûng caáp tröôøng, ñaëc bieät trong boán naêm coâng taùc giaûng daïy vaø ba naêm boài döôõng hoïc sinh gioûi ôû tröôøng THCS Phoå Cöôøng, toâi nhaän thaáy hoïc sinh vaãn coøn nhieàu luùng tuùng trong vieäc giaûi caùc daïng baøi taäp ñònh tính. Söï luùng tuùng caøng theå hieän roõ khi caùc em giaûi caùc daïng baøi taäp nhaän bieát chaát. Trong khi loaïi baøi taäp naøy khoâng theå thieáu trong caùc kì thi hoïc sinh gioûi caáp huyeän vaø caáp tænh. Trang 1

A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

I. Giuùp HS naém vöõng kieán thöùc veà tính chaát. 9A2 (20 hoïc sinh gioûi) nhö sau: Chæ ñöôïc duøng quì tím. Ñeà taøi chæ nghieân cöùu ñeán daïng baøi taäp nhaän bieát döôùi hình thöùc töï luaän. Nghieân cöùu SGK töø lôùp 9 → lôùp 12 vaø caùc saùch tham khaûo naâng cao coù lieân quan ñeán vaán ñeà nhaän bieát chaát. ñaëc bieät tính chaát hoaù hoïc cuûa caùc chaát vaøo vieäc nhaän bieát chaát. Ñeà taøi ñöôïc aùp duïng cho haàu heát caùc ñoái töôïng hoïc sinh hoïc treân lôùp. THÖÏC TRAÏNG CUÛA VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU. ñöôïc thöû nghieäm trong hoïc kì I naêm hoïc 2010 – 2011. Keá hoaïch thöïc hieän ñeà taøi baét ñaàu töø naêm hoïc 2010 -2011. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI . giuùp hoïc sinh khoûi luùng tuùng tröôùc nhöõng vaán ñeà trong thöïc tieãn cuoäc soáng coù lieân quan ñeán vieäc nhaän bieát caùc chaát. II. toâi maïnh daïn ñöa ra ñeà taøi “Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát caùc hôïp chaát voâ cô baèng phöông phaùp hoaù hoïc” ñeå cuøng trao ñoåi. . IV. Aùp duïng ñeà taøi vaøo vieäc giaûng daïy treân lôùp vaø boài döôõng hoïc sinh gioûi taïi tröôøng. haõy nhaän bieát 4 dung dòch rieâng bieät bò maát nhaõn sau: AgNO 3. hình thöùc vaø caùc daïng baøi taäp veà nhaän bieát caùc chaát nhaèm goùp moät phaàn nhoû vaøo vieäc giaûng daïy toát hôn. baøn baïc cuøng caùc ñoàng nghieäp veà vai troø. toâi coù ñöa ra moät baøi taäp veà nhaø cho 2 lôùp 9A1. PHAÏM VI VAØ KEÁ HOAÏCH NGHIEÂN CÖÙU. theo doõi keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh treân lôùp vaø ñuùc keát kinh nghieäm cuûa baûn thaân trong quaù trình giaûng daïy. Ñaây cuõng laø taøi lieäu caàn thieát cho giaùo vieân duøng ñeå boài döôõng HS gioûi moân Hoaù hoïc. Keát quaû chæ coù 5% laøm ñuùng baøi toaùn. cho ñoäi tuyeån hoïc sinh gioûi caáp tröôøng. khoâng nghieân cöùu baøi taäp nhaän bieát döôùi daïng traéc nghieäm. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Quan saùt.Naêm hoïc 2008 – 2009 trong tieát daïy baøi tính chaát hoaù hoïc cuûa muoái. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU: Goùp phaàn naâng cao hieäu quaû daïy – hoïc cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy. khoaûng 80 % cho raèng neáu duøng quì tím nhaän ra HCl roài laáy HCl vöøa nhaän bieát ñöôïc ñem thöû vôùi caùc maãu coøn laïi thì nhaän ra ñöôïc Trang 2 B. chuû ñoäng cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp. HCl. Gaén keát giöõa lí thuyeát vaø thöïc haønh. Phaùt huy tính tích cöïc.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Xuaát phaùt töø nhöõng lí do treân. Ñoàng thôøi giuùp HS coù theå giaûi thích ñöôïc caùc hieän töôïng xaûy ra coù lieân quan ñeán hoaù hoïc trong thöïc teá cuoäc soáng. Na2CO3. yeâu caàu. III. CaCl2.

CaCl 2 khoâng phaûn . taïo ñieàu kieän cho HS naém baét moät caùch nhanh choùng nhaèm giuùp cho HS hieåu roõ vaø nhôù saâu hôn kieán thöùc ñaõ hoïc. Taát caû caùc chaát ñöôïc löïa choïn duøng ñeå nhaän bieát caùc hoaù chaát theo yeâu caàu cuûa ñeàø baøi. Caùc phaûn öùng hoaù hoïc ñöôïc choïn ñeå nhaän bieát laø phaûn öùng ñaëc tröng ñôn giaûn vaø coù daáu hieäu roõ raøng. Daïng baøi taäp naøy vaãn ñöôïc aùp duïng trong naêm hoïc 2009 -2010 khi toâi tieáp tuïc ñöôïc phaân coâng ñaûm nhaän moân hoaù 9 cuûa 2 lôùp 9A5. Baùm saùt vôùi noäi dung chöông trình ñeå coù nhöõng baøi taäp phuø hôïp vôùi trình ñoä nhaän thöùc cuûa HS. Keát quaû caùc em vaãn luùng tuùng vôùi caùc daïng baøi taäp nhö theá naøy. 9A6 vaø boài döôõng ñoäi tuyeån hoïc sinh gioûi cuûa tröôøng.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh AgNO3 vì coù keát tuûa traéng. ñeàu ñöôïc coi laø thuoác thöû. 9A2. toâi nghó caàn phaûi nghieân cöùu. Caùc em ñeàu laø hoïc sinh vuøng noâng thoân coøn nhieàu khoù khaên. Keát quaû caû 6 em ñeàu coù keát quaû gioáng nhö 80% HS cuûa 2 lôùp 9A1. II. khoâng gaây laõng phí. tieáp caän vôùi kieán thöùc hieän ñaïi ñeå laøm cô sôû cho HS hoïc leân caùc caáp tieáp theo. chöa coù ñuû ñieàu kieän hoïc taäp. Tröôùc nhöõng thöïc traïng treân. Baøi taäp caàn coù nhieàu daïng ñeå kích thích söï tìm toøi. Khi trình baøy baøi taäp nhaän bieát chaát baèng phöông phaùp thực haønh caàn giaùo duïc HS yù thöùc tieát kieäm. thoâng thöôøng khi tieán haønh nhaän bieát n chaát thì caàn phaûi tieán haønh (n-1) thí nghieäm. soá coøn laïi ñeàu cho raèng baøi taäp quaù khoù. Trang 3 . nghieân cöùu nhaèm phaùt trieån naêng löïc tö duy cuûa HS. Na 2CO3 vì coù khí thoaùt ra. YEÂU CAÀU CUÛA DAÏNG BAØI TAÄP ÑÒNH TÍNH “NHAÄN BIEÁT”: Ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi trong phöông phaùp daïy hoïc Hoaù hoïc ôû tröôøng THCS laø trang bò cho HS nhöõng kieán thöùc cô baûn phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi. toång hôïp caùc phöông phaùp ñeå höôùng daãn HS nhaän bieát caùc hôïp chaát voâ cô baèng phöông phaùp hoaù hoïc ñeå caùc em coù nguoàn kieán thöùc cô baûn vöõng böôùc vaøo caáp hoïc tieáp theo. khoâng laøm hoûng hoaù chaát cuõng nhö phaûi baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng. trong moät buoåi boài döôõng hoïc sinh gioûi cho tröôøng toâi cuõng ñöa ra baøi taäp naøy cho 6 hoïc sinh. Cuõng trong naêm hoïc naøy.

Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh III. Böôùc 3: Cho thuoác thöû vaøo maãu. IV. Böôùc 4: Vieát phöông trình phaûn öùng minh hoaï. PHÖÔNG PHAÙP LAØM BAØI Böôùc 1: Trích maãu thöû (coù theå ñaùnh soá caùc oáng nghieäm ñeå tieän theo doõi) Böôùc 2: Choïn thuoác thöû ñeå nhaän bieát (tuyø theo yeâu caàu cuûa ñeà baøi: thuoác thöû tuyø choïn. ruùt ra keát luaän ñaõ nhaän ra hoaù chaát naøo.+ (n-2)H2O → Zn n dd kiềm Tan → H2 Al MO2n-4 + H2 KIM LOẠI 2 Trang 4 . Chất cần NB Thuốc thử Dấu hiệu Phương trình phản ứng Li cho ngọn lửa đỏ tía K cho ngọn lửa tím Li Na cho ngọn lửa Đốt cháy K vàng Na Ca cho ngọn lửa Ca đỏ da cam Ba Ba cho ngọn lửa vàng lục n H2O →Dung dịch + H2 M + nH2O → M(OH)n + H2 2 (Với Ca→ dd đục) Be M +(4-n)OH. trình baøy hieän töông quan saùt. PHUÏ LUÏC MOÄT SOÁ THUOÁC THÖÛ DUØNG ÑEÅ NHAÄN BIEÁT CAÙC HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔ THOÂNG DUÏNG. haïn cheá hay khoâng duøng thuoác thöû naøo khaùc).

5H2O t CuO + CO  → Cu + CO2 CO + PdCl2 + H2O → Pd↓ +2HCl + CO2 0 0 0 0 CO CO2 SO2 Đốt trong O2 rồi dẫn sản Dung dịch nước phẩm cháy vôi trong vẩn đục qua dd nước vôi trong Dung dịch nước dd vôi trong vôi trong vẩn đục nước Br2 Nhạt màu Trang 5 t 2CO + O2  → 2CO2 CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O 0 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr . t0 đen Đốt.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Chất cần NB Thuốc thử Kloại từ Mg → Pb dd axit (HCl) KIM LOẠI Dấu hiệu Phương trình phản ứng Tan → H2 n (Pb có ↓ PbCl2 M + nHCl → MCln + H2 2 màu trắng) dịch 2Cu + O2 + 4HCl → 2CuCl2 + 2H2O màu t 2Cu + O2  → 2CuO 0 0 Cu Ag I2 S PHI KIM HCl/H2SO4 Tan → dung loãng có sục màu xanh O2 Màu đỏ → Đốt trong O2 đen Tan → NO2 HNO3đ/t0 nâu đỏ Hồ tinh bột Màu xanh → khí SO2 Đốt trong O2 hắc t màu Ag + 2HNO3đ  → AgNO3 + NO2 + H2O mùi t S + O2  → SO2 t 4P + O2  → 2P2O5 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (Dung dịch H3PO4 làm đỏ quì tím) t C + O2  → CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 5Cl2 + Br2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3 Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 I Hồ tinh bột  → màu xanh 0 2 0 0 P Đốt trong O2 Dung dịch tạo và hòa tan sản thành làm đỏ quì phẩm vào H2O tím Đốt trong O2 Nước Br2 → CO2 làm đục nước vôi trong Nhạt màu C KHÍ VÀ HƠI Cl2 O2 H2 H2O (hơi) dd KI + hồ Không màu → tinh bột màu xanh Tàn đóm bùng Tàn đóm cháy Cu màu đỏ → màu Cu.làm lạnh Hơi nước ngưng tụ 0 CuO. t Hóa đỏ CuSO4 khan Trắng → xanh CuO Đen → đỏ dd PdCl2 → ↓ Pd vàng t 2Cu + O2  → 2CuO t 2H2 + O2  → 2H2O t CuO + H2  → Cu + H2O CuSO4 + 5H2O → CuSO4.

Hầu hết các H2SO4 đặc kim loại (trừ nóng Au.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Chất cần NB Thuốc thử dd thuốc tím SO3 KHÍ VÀ HƠI H2 S HCl NH3 NO NO2 N2 DUNG DỊCH Dd BaCl2 mùi Dd Pb(NO3)2 Quì tím ẩm NH3 Quì tím ẩm HCl Không khí Quì tim ẩm Làm lạnh Que đóm cháy Quì tím Dấu hiệu Nhạt màu → BaSO4 ↓ trắng Trứng thối →PbS↓ đen Hóa đỏ Khói trắng Hóa xanh Khói trắng Hóa nâu Hóa đỏ Màu nâu màu Tắt Hóa đỏ Phương trình phản ứng 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 BaCl2 + H2O + SO3 → BaSO↓+ 2HCl Pb(NO3)2 +H2S → PbS↓ + 2HNO3 NH3 + HCl → NH4Cl NH3 + HCl → NH4Cl 2NO + O2 →2 NO2 →k0 −11 C 2NO2  → N2 O4 0 Axit: HCl Muối cacbonat. nóng) → CuSO4 + 2SO2↑ + 2H2O Hóa xanh 0 Muối sunfat Dung dịch Hóa hồng phenolphtalein Dd muối Ba ↓trắng BaSO4 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓+ 2NaCl Trang 6 . H2 CaCl2 + SO2↑+ H2O 2HCl + FeS → FeCl2 + H2S↑ 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2↑ t Khí Cl2 màu vàng 4HCl + MnO2  → lục bay lên MnCl2 +Cl2↑ +2H2O Hoá đỏ H2SO4 + Na2CO3 → 2Na2SO4 + CO2↑ + H2O Có khí CO2. SO2. H2SO4 + CaSO3 → H2S. 2HCl + CaSO3 → H2S. CaSO4 + SO2↑ + H2O Tạo kết tủa trắng. Pt) Dung Bazơ dịch Quì tím 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 ↑+ H2O Có khí CO2. H2SO4 + FeS → FeSO4 + H2S↑ H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2↑ 4HNO3(đ) + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 2H2O Có khí thoát ra Cu +2H2SO4(đ. sunfit. kim loại đứng trước H Dung dịch muối của Ba. H2. kim loại đứng trước H MnO2 Quì tím Muối cacbonat. SO2. sunfit. Axit HCl đặc Axit H2SO4 loãng Axit HNO3. sunfua. sunfua.

SO2 Muối Dd axit hiđrocacbonat Muối Dd axit hiđrosunfit DUNG DỊCH CO2 SO2 Phương trình phản ứng AgNO3 + NaCl→ AgCl↓+ NaNO3 3AgNO3 + Na3PO4 → Ag3PO4↓+ 3NaNO3 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑+ H2O CaSO3 + 2HCl → CaCl2 + SO2↑ + H2O NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑+ H2O NaHSO3 + HCl → NaCl + SO2↑ + H2O MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2↓ + 2KCl CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2↓ + 2KCl FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3↓+ 3KCl AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Kết tủa trắng Muối Magie Mg(OH)2 không tan trong kiềm dư Muối đồng Kết tủa xanh lam : Cu(OH)2 Muối Sắt (II) Dung dịch Kết tủa trắng xanh kiềm NaOH. ZnO CuO MnO2 Ag2O H2O Dd HF kiềm Axit HCl đun nóng HCl đun nóng Ngọn lửa màu vàng Ngọn lửa màu tím → dd làm xanh quì tím (CaO tạo Na2O + H2O → 2NaOH ra dung dịch đục) →dd làm đỏ quì P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 tím → tan tạo SiF4↑ SiO2 + 4HF → SiF4↑ +2H2O Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O → dd không màu ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O → dd màu xanh CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O t 4HCl + MnO2  → → Cl2 màu vàng MnCl2 +Cl2 +2H2O → AgCl ↓ trắng Ag2O + 2HCl →2AgCl↓ + H2O 0 OXIT Ở THỂ RẮN Trang 7 . H2O BaO. K2O.sunfit → CO2. : Fe(OH)2 Muối Sắt (III) KOH Kết tủa nâu đỏ : Fe(OH)3 Muối Nhôm Kết tủa keo trắng Al(OH)3 tan trong kiềm dư Muối Natri Muối Kaki Lửa đèn khí Na2O. CaO P2O5 SiO2 Al2O3.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Chất cần NB Muối clorua Muối photphat Dd AgNO3 Thuốc thử Dấu hiệu ↓trắng AgCl ↓vàng Ag3PO4 Muối Dd axit cacbonat.

MgO. V. CaO. axetat của kim loại kiềm làm quì tím → xanh . NaCl. muối hiđrosunfat của kim loại kiềm làm quì tím hóa đỏ. Al. haõy thöû nhaän bieát theo thöù töï: Böôùc 1: Thöû tính tan trong nöôùc. BaSO4 Höôùng daãn: . MgO vaø P2O5 d) Na2O. b) CuO. CaCO3. Ag2O. c) CaO.Dung dịch muối cacbonat. Na2CO3. CuO.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Chất cần NB FeO. a) .Coù theå duøng theâm löûa hoaëc nhieät ñoä. Fe3O4 Thuốc thử HNO3 đặc Dấu hiệu → NO2 màu nâu Phương trình phản ứng FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2↑+ 5H2O → tạo dd màu nâu Fe2O3 + 6HNO3 → Fe2O3 HNO3 đặc đỏ. a) Nhaän bieát chaát raén: Khi nhaän bieát caùc chaát raén caàn löu yù moät soá vaán ñeà sau: . AgNO3.Neáu ñeà yeâu caàu nhaän bieát caùc chaát ôû theå raén. neáu caàn. CuO.Hoaø tan 3 oâxit kim loaïi baèng nöôùc → nhaän bieát ñöôïc BaO tan taïo ra dung dòch trong suoát : BaO + H 2O → Ba(OH)2 Trang 8 . NH4Cl. H2SO4. MgCO3 f) NaOH. MgO. P2O5. Ag. Daïng baøi taäp nhận biết bằng thuốc thử tự chọn. Fe2O3. Ví duï minh hoaï: Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy nhaän bieát caùc chaát raén rieâng bieät sau: a) BaO.Trích caùc maãu thöû cho vaøo caùc oáng nghieäm rieâng bieät ñeå nhaän bieát. . không có khí 2Fe(NO3)3 + 3H2O thoát ra Lưu ý: Một số dung dịch muối làm chuyển màu quì tím: . sunfua. AlCl3. KNO3. CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP MINH HOAÏ: 1. photphat.Dung dịch muối (NH4)2SO4. Böôùc 2: Thöû baèng dung dòch axit (HCl. Al2O3. Al(NO3)3. MnO2. HNO3…) Böôùc 3: Thöû baèng dung dòch kieàm. NH4NO3. MgO. e) P2O5. Na2O.

hai maãu thöû coøn laïi tan taïo dung dòch trong suoát. BaSO4 Trang 9 . ta chia thaønh hai nhoùm: + Nhoùm 1 tan: NaOH. MgO. P2O5 + Nhoùm 2 khoâng tan: CaCO3.Hai oxit coøn laïi cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl. . f) . Na2O + H2O → 2NaOH. dung dòch laøm quì tím hoaù ñoû laø H 3PO4→ chaát ban ñaàu laø P2O5. PT: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O b) . CaO + H2O → Ca(OH)2 .Duøng dung dòch NaOH → nhaän bieát Al vì coù khí bay ra: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (Khoâng yeâu caàu HS ghi) . KNO3. CaO tan taïo dung dòch ñuïc.Hoaø tan 4 maãu thöû vaøo nöôùc → nhaän bieát ñöôïc MgO khoâng tan.Duøng dung dòch HCl → nhaän bieát: + MgO tan taïo dung dòch khoâng maøu: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O + CuO tan taïo dung dòch maøu xanh:CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O Coøn laïi Ag khoâng phaûn öùng c) . PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH CaO + H2O → Ca(OH)2 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 d) . -Duøng giaáy quì tím thöû caùc dung dòch vöøa taïo thaønh → nhaän bieát ñöôïc dung dòch Na 2CO3 laøm quì tím hoaù xanh. neáu quì tím chuyeån sang xanh laø bazô → chaát ban ñaàu laø Na2O.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh .Hoaø tan caùc maãu thöû vaøo nöôùc. nhaän ra MgO taïo ra dung dòch khoâng maøu. neáu giaáy quì tím chuyeån sang ñoû laø dung dòch axit → chaát ban ñaàu laø P2O5. dung dòch khoâng ñoåi maøu quì tím laø NaCl. CaO tan taïo dung dòch ñuïc.Hoaø tan caùc maãu thöû vaøo nöôùc → nhaän bieát Na2O tan taïo dung dòch trong suoát.Thöû giaáy quì tím vôùi hai dung dòch vöøa taïo thaønh.Duøng dung dòch HCl ñaëc ñeå nhaän bieát caùc maãu thöû coøn laïi Ag2O + 2HCl → 2AgCl↓ traéng + H2O Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O (dung dòch khoâng maøu) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + H2O(dd maøu vaøng nhaït) CuO + 2HCl → CuCl2 + 2H2O (dung dòch maøu xanh) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ vaøng nhaït + 2H2O e) -Hoaø tan caùc maãu thöû vaøo nöôùc → nhaän bieát ñöôïc MgCO3 vì khoâng tan. 3 maãu thöû coøn laïi tan taïo dung dòch trong suoát. CuO tan taïo dung dòch maøu xanh.

Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh . NaCl.Duøng quì tím → nhaän bieát ñöôïc Na 2CO3 laøm quì tím hoaù xanh. . NaCl khoâng ñoåi maøu quì tím. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ traéng + 2NaCl b) .Duøng dung dòch BaCl2 ñeå nhaän bieát 2 dung dòch laøm quì tím hoaù ñoû: H2SO4 phaûn öùng taïo keát tuûa traéng. Ba(OH)2. K2CO3. maãu thöû tan taïo dung dòch trong suoát laø MgO. Na2CO3 c) NaOH. neáu khoâng ñöôïc thì môùi nhaän bieát cation (kim loaïi hoặc amoni) sau. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ traéng + 2HCl c) – Duøng quì tím chia thaønh hai nhoùm. AgNO3 e) KNO3.Neáu phaûi nhaän bieát caùc dung dich maø trong ñoù coù axit hoaëc bazô vaø muoái thì neân duøng quì tím (hoaëc dung dòch phenolphtalein) ñeå nhaän bieát axit hoaëc bazô tröôùc roài môùi nhaän bieát ñeán muoái sau. H2SO4 NaCl. thöôøng neân nhaän bieát anion (goác axit) tröôùc. NaCl khoâng ñoåi maøu quì tím Trang10 . BaCl2. NaOH. AgNO3.Duøng quì tím → nhaän bieát HCl vì laøm quì tím hoaù ñoû. -Duøng dung dòch BaCl2 ñeå nhaän bieát 2 dung dòch khoâng laøm ñoåi maøu quì tím → Na2SO4 phaûn öùng taïo keát tuûa traéng. Na2SO4. Cu(NO3)2. P2O5 + 3H2O →2H3PO4 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O b) Nhaän bieát dung dòch: Moät soá löu yù khí: . NaCl khoâng phaûn öùng. maãu thöû coù suûi boït khí laø CaCO 3. b) HCl. HCl vaø H 2SO4 laøm quì tím hoaù ñoû. maãu thöû khoâng phaûn öùng laø BaSO 4. Fe(NO3)3 Höôùng daãn:Trích caùc maãu thöû ñeåû nhaän bieát a) . Ba(OH)2 laøm quì tím hoaù xanh + Nhoùm 2: BaCl2. + Nhoùm 1: NaOH. NaOH laøm quì tím hoaù xanh.Neáu phaûi nhaän bieát caùc muoái tan. dung dòch laøm quì tím hoaù ñoû laø H3PO4 → chaát ban ñaàu laø P2O5. . NaCl d) Na2SO4.Duøng quì tím thöû caùc dung dòch ôû nhoùm 1: dung dòch laøm quì tím hoaù xanh laø NaOH. Ví duï minh hoaï: Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: a) HCl. Na 2SO4 vaø NaCl khoâng laøm ñoåi maøu quì tím. BaCl2. .Cho caùc maãu thöû ôû nhoùm 2 taùc duïng vôùi dung dòch HCl. HCl khoâng phaûn öùng. dung dòch khoâng laøm ñoåi maøu quì tím laø KNO3.

Caùc khí coøn laïi daãn qua dung dòch nöôùc voâi trong → nhaän bieát CO2 laøm ñuïc nöôùc voâi trong. Hai khí coøn laïi daãn qua dung dòch nöôùc voâi trong → nhaän bieát CO2 laøm ñuïc nöôùc voâi trong. PTHH: Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ xanh + 2NaNO3 AgNO3 + NaOH → AgOH ↓ traéng + NaNO3 2AgOH → Ag2O↓ ñen + H2O Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ ñoû naâu + 3NaNO3 c) Nhaän bieát chaát khí. hoaëc daãn khí ñoù qua chaát raén roài nung… Khoâng laøm ngöôïc laïi. SO2 b) CO. SO2. CO2. BaCl2 khoâng phaûn öùng. . Ôû nhoùm 1: maãu taïo keát tuûa traéng laø Ba(OH)2. ta daãn khí ñoù loäi qua dung dòch.Duøng dung dòch NaOH ñeå nhaän bieát: Cu(NO 3)2 → keát tuûa xanh.Hai khí coøn laïi ñoát trong oxi roài daãn saûn phaåm qua dung dòch nöôùc voâi trong. Löu yù: Khi nhaän bieát moät chaát khí baát kì. PTHH: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑ + H2O AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl e). NaCl khoâng phaûn öùng. KNO3 khoâng phaûn öùng. . haõy nhaän bieát caùc khí ñöïng trong caùc bình rieâng bieät sau: a) CO. -Duøng dung dòch BaCl2 → nhaän bieát Na2SO4 vì coù keát tuûa traéng taïo thaønh. NaOH khoâng phaûn öùng.Cho dung dòch Na2SO4 vaøo töøng maãu thöû ôû hai nhoùm. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O b) Daãn töøng khí loäi qua dung dòch BaCl 2 → nhaän bieát SO3 taïo keát tuûa traéng. H2 Höôùng daãn: a) Daãn töøng khí qua dung dòch nöôùc broâm → nhaän bieát SO2 laøm maát maøu nöôùc broâm.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh . PTHH: Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ traéng + 2NaOH BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ traéng + 2NaCl d) – Duøng dung dòch HCl → nhaän bieát ñöôïc K2CO3 vì coù khí thoaùt ra. hoaëc suïc khí ñoù vaøo dung dòch. Neáu khí laøm ñuïc nöôùc voâi trong laø CO 2 → Trang11 . . Ví duï minh hoaï: Ví duï 1:Baèng phöông phaùp hoaù hoïc. Nhoùm 2: maãu taïo keát tuûa traéng laø BaCl 2. AgNO3 → keát tuûa traéng sau ñoù hoaù ñen. Fe(NO 3)3 → keát tuûa ñoûnaâu. AgNO3 coù keát tuûa traéng taïo thaønh. CO2. SO3.Daãn caùc khí coøn laïi qua dung dòch nöôùc broâm → nhaän bieát SO2 laøm maát maøu nöôùc broâm. CO khoâng phaûn öùng.

khí khoâng phaûn öùng laø H 2O → chaát ban ñaàu laø H2. Khí coøn laïi cho qua nöôùc voâi trong thaáy vaån ñuïc. haõy nhaän bieát caùc chaát raén sau: NaOH. CO2 cho qua dung dòch nöôùc voâi trong: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O → nhaän ra khí CO2 trong hoãn hôïp. CuCl2. . SO3 + BaCl2 + H2O→ BaSO4↓ + 2HCl SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O t 2CO + O2  → 2CO2 Ví duï 2: Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy nhaän bieát töøng khí coù trong hoãn hôïp sau: CO. nhaän ra CO2 → khí ban ñaàu laø CO. . Neáu khoâng ñöôïc haõy duøng thuoác thöû khaùc.Neáu ñeà yeâu caàu chæ duøng moät thuoác thöû: Ban ñaàu neân duøng dung dòch kieàm hoaëc duøng axit. Löu yù: . FeCl3. Coøn Al2O3 vaø BaCO3 khoâng tan. H2 Höôùng daãn: Cho hoãn hôïp khí loäi töø töø qua dung dòch Pb(NO3)2 dö: H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ ñen +2HNO3 → nhaän ra khí H2S trong hoãn hôïp. CO 2.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh chaát ban ñaàu laø CO.Laáy dung dòch NaOH vöøa nhaän ra ôû treân cho vaøo 2 maãu thöû khoâng bò hoaø tan trong nöôùc →Al2O3 tan.Neáu ñeà yeâu caàu chæ duøng quì tím thì löu yù nhöõng dung dòch muoái laøm ñoåi maøu quì tím (Phaàn löu yù cuûa phuï luïc treân). Khí coøn laïi goàm H2. t 2CO + O2  → 2CO2 t 2H2 + O2  → 2H2O 2. Al2O3. Höôùng daãn: Duøng dung dòch Ba(OH)2 ñeå nhaän bieát: → Coù khí muøi khai bay ra laø NH4Cl 0 0 0 Trang12 . BaCO3 khoâng tan. CO. (NH4)2SO4. NaOH tan taïo dung dòch trong suoát. Daïng baøi taäp nhaän bieát vôùi thuoác thöû haïn cheá. Höôùng daãn: Hoaø tan caùc maãu thöû vaøo nöôùc → nhaän bieát CaO tan taïo dung dòch ñuïc. laøm laïnh ñeå hôi nöôùc ngöng tuï. nhaän ra H2. H2S. NaCl. haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: NH4Cl. Ñoát chaùy hoãn hôïp khí coøn laïi. BaCO3. CaO + H2O → Ca(OH)2 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O (Khoâng yeâu caàu HS vieát) Ví duï 2: Chæ ñöôïc duøng moät hoaù chaát. Ví duï minh hoaï: Ví duï 1: Chæ ñöôïc duøng nöôùc. CaO.

Duøng dung dòch CaCl2 vöøa nhaän bieát ôû treân cho vaøo 2 maãu thöû laøm quì tím hoaù ñoû. . H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl 3. Ví duï:Giaû söû phaûi nhaän bieát n dung dòch hoaù chaát ñöïng trong n loï rieâng bieät. → HCl vaø AgNO3 laøm quì tím hoaù ñoû. Cho dung dòch KOH coù maøu hoàng ôû treân vaøo 3 maãu thöû coøn laïi → nhaän ra H2SO4 laøm maát maøu hoàng.Nhoû 1 dung dòch vaøo maãu thöû cuûa (n – 1) dung dòch coøn laïi. . Höôùng daãn: Thöû caùc dung dòch treân baèng phenolphtalein → nhaän ra dung dòch KOH laøm hoàng phenolphtalein.Ghi soá thöù töï 1. 2. …. maãu thöû naøo taïo keát tuûa traéng laø CaCl2. CaCl2. Laáy dung dòch H2SO4 vöøa nhaän ra ôû treân cho vaøo 2 maãu thöû coøn laïi → nhaän ra BaCl2 coù keát tuûa. Löu yù:Neáâu ñeà yeâu caàu khoâng ñöôïc duøng thuoác thöû beân ngoaøi. Tieán haønh thí nghieäm theo trình töï: . AgNO3 (Trích ñeà thi HS gioûi huyeän Ñöùc Phoå naêm 2008 – 2009) Höôùng daãn: Thöû caùc dung dòch treân baèng giaáy quì tím. CaCl 2 khoâng laøm ñoåi maøu quì tím. Böôùc 2: Sau n thí nghieäm ñeán khi hoaøn taát phaûi laäp baûng toång keát hieän töôïng. Neân laøm theo thöù töï caùc böôùc sau: Böôùc 1: Cho töøng chaát taùc duïng vôùi nhau. PTHH: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + Ca(NO3)2 Ví duï 4: Chæ ñöôïc duøng phenolphtalein haõy nhaän bieát 4 dung dòch bò maát nhaõn: KOH. KCl khoâng phaûn öùng. haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: HCl. BaCl2.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh → Coù khí muøi khai vaø coù keát tuûa traéng laø (NH4)2SO4 → Coù keát tuûa ñoû naâu laø FeCl3 → Coù keát tuûa maøu xanh laø CuCl2 Khoâng coù phaûn öùng laø NaCl Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaCl2 Ba(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + BaCl2 Ví duï 3: Chæ ñöôïc duøng quì tím. Trang13 . n leân n loï ñöïng n dung dòch hoaù chaát caàn nhaän bieát. . Na2CO3. → Nhaän bieát ñöôïc Na2CO3 vì laøm quì tím hoaù xanh. khoâng phaûn öùng laø HCl. Daïng baøi taäp khoâng ñöôïc duøng thuoác thöû beân ngoaøi. H2SO4.Roùt dung dòch moãi loï laàn löôït vaøo caùc oáng nghieäm ñaõ ñöôïc ñaùnh cuøng soá. KCl.

ta coù baûng nhö sau: HCl HCl H2SO4 Na2CO3 BaCl2 H2SO4 Na2CO3 ↑ ↑ ↓ traéng BaCl2 ↓ traéng ↓ traéng ↑ ↑ ↓ traéng Döïa vaøo baûng treân. maãu thöû taïo ↓ traéng laø BaCl2. Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl d) Laøm töông töï nhö treân. BaCl2. NaOH. haõy nhaän bieát caùc dung dòch baèng phöông phaùp hoaù hoïc. laàn löôït cho moät maãu thöû taùc duïng vôùi 3 maãu coøn laïi. ta coù keát quaû nhö baûng sau: Na2CO3 Na2CO3 HCl BaCl2 ↑ ↓ traéng Ko phaûn öùng HCl ↑ BaCl2 ↓ traéng Ko phaûn öùng Döïa vaøo baûng treân. coù keát tuûa traéng vaø khoâng phaûn öùng thì chaát nhoû vaøo laø H2SO4. Ví duï minh hoaï: Khoâng ñöôïc duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc. H2SO4 Höôùng daãn: a) -Trích ra caùc maãu thöû cho vaøo caùc oáng nghieäm vaø ñaùnh soá thöù töï töông öùng. -Laàn löôït cho moät maãu thöû taùc duïng vôùi hai maãu thöû coøn laïi. maãu thöû khoâng phaûn öùng laø HCl. ta thaáy ôû löôït thí nghieäm naøo coù khí thoaùt ra. BaCl2 (Trích ñeà thi HSG huyeän Ñöùc Phoå naêm 2009 – 2010) b) HCl. BaCl2 c) MgCl2.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Böôùc 3: Döïa vaøo baûng toång keát hieän töôïng ñeå ruùt ra nhaän xeùt. Sau 12 löôït thí nghieäm. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑ BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl b) Töông töï. NH4Cl. maãu thöû taïo ↑ laø HCl. maãu thöû taïo keát tuûa traéng laø BaCl2. ta thaáy ôû löôït thí nghieäm naøo taïo ↑ vaø coù ↓ traéng thì chaát nhoû vaøo laø Na 2CO3. ta coù baûng toång keát sau: Trang14 . HCl. keát luaän ñaõ nhaän ñöôïc hoaù chaát naøo (coù keøm theo caùc phöông trình phaûn öùng minh hoaï). maãu thöû taïo khí laø Na2CO3. a) Na2CO3. Sau 6 löôït thí nghieäm . H2SO4. Na2CO3.

Töø choã luùng tuùng khi gaëp caùc baøi taäp nhaän bieát chaát. ta thaáy ôû löôït thí nghieäm naøo coù keát tuûa traéng vaø coù khí muøi khai bay ra thì chaát nhoû vaøo laø NaOH. keát quaû hoïc taäp ñöôïc naâng cao. kieán thöùc. maãu thöû taïo khí muøi khai laø NH4Cl. maãu naøo laøm tan keát tuûa laø H 2SO4.4% Keát quaû baøi kieåm tra soá 2: (tieát 20) Trang15 .3% 79. Ñeà taøi ñaõ giuùp caùc em tích cöïc vaø töï tin hôn trong vieäc tìm kieám höôùng giaûi cho caùc baøi taäp nhaän bieát. MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3↑ + H2O H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O VI. Qua ñeà taøi naøy. Keát quaû ñaït ñöôïc: Ñeà taøi ñaõ goùp phaàn naâng cao raát ñaùng keå chaát löôïng ñaïi traø moân Hoaù hoïc 9 taïi tröôøng THCS Phoå Cöôøng. Keát quaû ñaït ñöôïc trong quaù trình vaän duïng ñeà taøi trong naêm hoïc 2010 – 2011: Keát quaû giaûi ñöôïc baøi taäp nhaän bieát trong baøi kieåm tra soá 1: (tieát 10) Lôùp 9A1 9A2 9A3 Sæ soá 37 36 32 Tæ leä 84. 1. -Laáy keát tuûa traéng Mg(OH)2 vöøa nhaän bieát ñöôïc cho vaøo 2 maãu thöû coøn laïi. vöõng chaéc hôn.2% 73. maãu thöû taïo keát tuûa traéng laø MgCl 2. nay caùc em ñaõ bieát vaän duïng kó naêng ñöôïc boài döôõng ñeå giaûi thaønh thaïo nhieàu baøi taäp nhaän bieát phöùc taïp. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC VAØ BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh MgCl2 MgCl2 NaOH NH4Cl ↓ traéng ↑ muøi khai NaOH ↓ traéng NH4Cl ↑ muøi khai BaCl2 H2SO4 BaCl2 ↓ traéng H2SO4 ↓ traéng -Döïa vaøo baûng treân. kó naêng cuûa HS ñöôïc cuûng coá saâu saéc. maãu coøn laïi khoâng phaûn öùng laø BaCl2.

.Vieäc aùp duïng ñeà taøi naøy tuyø vaøo töøng ñoái töôïng hoïc sinh maø ngöôøi giaùo vieân coù theå aùp duïng nhieàu daïng baøi taäp khaùc nhau. Phaân loaïi baøi taäp hoaù hoïc vaø xaây döïng höôùng giaûi hôïp lyù laø moät trong caùc yeâu caàu quan troïng cuûa giaùo vieân ñeå kích thích hoïc sinh hoïc taäp moät caùch say meâ vaø höùng thuù. Baøi hoïc kinh nghieäm.9% 94.6% 82.Sau moãi daïng baøi taäp phaûi chuù troïng ñeán vieäc kieåm tra.9% 90. Trang16 . Ñoái vôùi hoïc sinh ñaïi traø neân chuù yù nhieàu hôn ôû daïng baøi taäp nhaän bieát vôùi thuoác thöû töï choïn. ñoàng thôøi vaän duïng nhöõng hieåu bieát cuûa mình vaøo cuoäc soáng.1% 2. xaây döïng ñöôïc caùc phöông phaùp giaûi baøi taäp ñoù.Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Lôùp 9A1 9A2 9A3 Sæ soá 37 36 32 Tæ leä 91.1% Keát quaû baøi kieåm tra HKI: (tieát 37) Lôùp 9A1 9A2 9A3 Sæ soá 37 36 32 Tæ leä 97. Trong quaù trình vaän duïng duïng ñeà taøi. toâi ruùt ra moät soá kinh nghieäm nhö sau: -Giaùo vieân phaûi chuaån bò kó noäi dung cho töøng daïng baøi taäp.Vieäc hình thaønh caùc kó naêng giaûi caùc daïng baøi taäp ñònh tính neâu trong ñeà taøi phaûi ñöôïc thöïc hieän theo höôùng ñaûm baûo tính keá thöøa vaø phaùt trieån. KEÁT LUAÄN. C. söûa chöõa ruùt kinh nghieäm vaø nhaán maïnh nhöõng sai soùt maø hoïc sinh thöôøng maéc phaûi. Phaûi baét ñaàu töø baøi taäp maãu. Ñaëc bieät chuù yù daïng baøi taäp nhaän bieát vôùi thuoác thöû haïn cheá hoaëc khoâng duøng thuoác thöû naøo khaùc. höôùng daãn phaân tích ñeà baøi ñeå hoïc sinh xaùc ñònh höôùng giaûi vaø töï giaûi. .6% 88. ñaùnh giaù keát quaû. . coøn ñoái vôùi lôùp choïn hoaëc boài döôõng hoïc sinh gioûi coù theå aùp duïng taát caû caùc daïng baøi taäp nhö trong ñeà taøi ñaõ neâu.

Toâi xin chaân thaønh caûm ôn. D.Naêm Hoaù ñaïi cöông vaø voâ Quan Haùn Thaønh 2001 cô Boài döôõng hoaù hoïc NXB Giaùo duïc -Naêm Vuõ Anh Tuaán THCS 2010 Hoaù hoïc cô baûn vaø NXB Giaùo duïc -Naêm Ngoâ Ngoïc An naâng cao 9 2005 Trong ñeà taøi coù söû duïng moät soá tö lieäu cuûa thaày Nguyeãn Ñình Haønh. coù söï hieåu bieát saâu saéc. Ngöôøi vieát ñeà taøi Nguyeãn Ñöùc Hoanh Trang17 .Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Muoán laøm ñöôïc ñieàu naøy. nhöng toâi hi voïng ñoù laø moät noäi dung höõu ích cho hoïc sinh cuõng nhö giaùo vieân khi daïy ñeán phaàn kieán thöùc naøy. ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi coù trình ñoä chuyeân moân vöõng vaøng. vôùi phaàn hieåu bieát coù haïn neân trong khi vieát ñeà taøi naøy. chaéc chaén toâi chöa thaáy heát ñöôïc öu ñieåm vaø toàn taïi trong tieán trình aùp duïng. Tuy nhieân. Ñaëc bieät taøi lieäu naøy raát höõu ích cho hoïc sinh oân luyeän ñeå thi hoïc sinh gioûi caùc caáp. Trong phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi chæ laø moät maûng kieán thöùc nhoû trong toaøn boä noäi dung kieán thöùc cuûa chöông trình hoaù hoïc THCS. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Teân saùch Taùc giaû Nhaø XB .Naêm XB Saùch giaùo khoa Hoaù NXB Giaùo duïc Leâ Xuaân Troïng hoïc 9 Naêm 2005 Baøi taäp lí thuyeát vaø thöïc nghieäm Hoaù hoïc NXB Giaùo duïc Cao Cöï Giaùc (Taäp 1. raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp chaân thaønh cuûa ñoàng nghieäp ñeå ñeà taøi hoaøn thieän hôn.Hoaù hoïc voâ Naêm 2006 cô) Caâu hoûi giaùo khoa NXB treû .