TR!YÐ N KIÐ !

1


Tram nam frong co I nguo I fa,
Chu fa I chu mô nh khe o Ia ghe f nhau.
Tra I qua mô f cuô c bô dau,
Nhu ng dIô u frông fhay ma dau do n Io ng.
Ia gì bI sa c fu phong,
Tro I xanh quen fho I ma hô ng da nh ghen.
Ca o fhom Ia n gIo fruo c de n,
Phong fình cô Iu c co n fruyô n su xanh.
Ra ng: Nam CIa-fInh frIô u MInh,
Ðôn phuong pha ng Ia ng haI kInh chu va ng.
Co nha vIôn ngoa I ho Vuong,
CIa fu nghI cu ng fhuo ng fhuo ng ba c frung.
Mô f fraI con fhu rôf Io ng,
Vuong Quan Ia chu nôI do ng nho gIa.
Ða u Io ng haI a fô nga,
Thu y KIô u Ia chI em Ia Thu y Van.
MaI côf ca ch fuyôf fInh fha n,
Mô I nguo I mô f ve muo I phan ve n muo I.
Van xem frang fro ng kha c vo I,
Khuôn frang da y da n ne f nga I no nang.
Hoa cuo I ngo c fhôf doan frang,
May fhua nuo c fo c fuyôf nhuo ng ma u da.
KIô u ca ng sa c sa o ma n ma ,
TR!YÐ N KIÐ ! 2

So bô fa I sa c Ia I Ia pha n hon.
Ia n fhu fhu y ne f xuan son,
Hoa ghen fhua fha m IIô u ho n ke m xanh.
Mô f haI nghIông nuo c nghIông fha nh,
Sa c da nh do I mô f fa I da nh ho a haI.
Thông mInh vôn sa n finh fro I,
Pha nghô fhI ho a du mu I ca ngam.
Cung fhuong Ia u ba c ngu am,
Nghô rIông an du f hô ca m mô f fruong.
Khu c nha fay Iu a nôn xoang,
Mô f fhIôn Ða c mô nh Ia I ca ng na o nhan.
Phong Iuu raf mu c hô ng qua n,
Xuan xanh xap xI fo I fua n ca p kô.
Ðm dô m fruo ng ru ma n che,
Tuo ng dông ong buo m dI vô ma c aI.
Nga y xuan con e n dua fhoI,
ThIô u quang chin chu c da ngoa I sa u muoI.
Co non xanh fa n chan fro I,
Ca nh Iô fra ng dIô m mô f va I bông hoa.
Thanh mInh frong fIôf fha ng ba,
Iô Ia fa o mô hô I Ia da p fhanh.
Ca n xa nô nu c yôn anh,
ChI em sa m su a bô ha nh choI xuan.
Ða p dìu fa I fu gIaI nhan,
Ngu a xe nhu nuo c a o qua n nhu nôm.
Ngô n ngang go dông ke o Iôn,
ThoI va ng vo ra c fro fIô n gIay bay.
Ta fa bo ng nga vô fay,
ChI em fho fha n dan fay ra vô .
TR!YÐ N KIÐ ! 3

Ðuo c da n fheo ngo n fIô u khô,
Ia n xem phong ca nh co bô fhanh fhanh.
Nao nao do ng nuo c uôn quanh,
NhIp ca u nho nho cuôI ghô nh ba c ngang.
Se se nam daf bôn duo ng,
Ða u da u ngo n co nu a va ng nu a xanh.
Ra ng: Sao frong fIôf Thanh mInh,
Ma day huong kho I va ng fanh fhô na y7
Vuong Quan mo I da n ga n xa:
Ða m TIôn na ng ay xua Ia ca nhI.
Nô I danh fa I sa c mô f fhì,
Xôn xao ngoa I cu a hIôm gì yôn anh.
KIôp hô ng nhan co mong manh,
Nu a chu ng xuan fhoa f ga y ca nh fhIôn huong.
Co nguo I kha ch o vIô n phuong,
Xa nghe cu ng nu c fIông na ng fìm choI.
Thuyô n fình vu a ghe fo I noI,
Thì da fram ga y bình roI bao gIo !
Ðuô ng không Ia ng nga f nhu fo ,
Ðau xe ngu a da rôu Io mo xanh.
Kho c fhan khôn xIôf su fình,
Khe o vô duyôn bay Ia mình vo I fa!
Ða không duyôn fruo c chang ma ,
Thì chI chu f uo c go I Ia duyôn sau.
Sa m sanh nôp fu xe chau,
Ðu I hô ng mô f nam ma c da u co hoa.
Tra I bao fho Ia n a c fa ,
ay mô vô chu aI ma vIông fham!
Io ng dau sa n môI fhuong fam,
TR!YÐ N KIÐ ! 4

Thoa f nghe KIô u da da m da m chau sa:
Ðau do n fhay pha n da n ba !
Io I ra ng ba c mô nh cu ng Ia Io I chung.
Phu pha ng chI bay ho a công!
Nga y xanh mo n mo I ma hô ng phôI pha.
Sông Ia m vo kha p nguo I fa,
Khe o fhay fha c xuông Ia m ma không chô ng!
Na o nguo I phuo ng cha Ioan chung,
Na o nguo I fIôc Iu c fham hô ng Ia aI7
Ða không ke doa I nguo I hoa I,
Sa n day fa kIôm mô f va I ne n huong.
Co I Ia ga p go gIu a duo ng,
Ho a Ia nguo I duo I suôI va ng bIôf cho.
Ia m da m khan va I nho fo,
Su p ngô I da f co fruo c mô buo c ra.
Mô f vu ng co a y bo ng fa ,
CIo hIu hIu fhô I mô f va bông Iau.
Ru f fram sa n gIa f ma I da u,
Va ch da cay vInh bôn cau ba va n.
Ia I ca ng mô ma n fam fha n,
Ia I ca ng du ng Ia ng fa n nga n cha ng ra.
Ia I ca ng u dô f ne f hoa,
Sa u fuôn du f nôI chau sa va n da I.
Van ra ng: ChI cu ng nu c cuo I,
Khe o du nuo c ma f kho c nguo I do I xua!
Ra ng: Hô ng nhan fu nghìn xua,
Ca I dIô u ba c mô nh co chu a aI dau.
Nô I nIô m fuo ng dôn ma dau,
Thay nguo I na m do bIôf sau fhô na o7
TR!YÐ N KIÐ ! 5

Quan ra ng: ChI no I hay sao,
Mô f Io I Ia mô f va n va o kho nghe!
o day am khi na ng nô ,
Ðo ng chIô u da nga da m vô co n xa.
KIô u ra ng: Nhu ng dang fa I hoa,
Tha c Ia fhô pha ch co n Ia fInh anh,
Ðô hay fình Ia I ga p fình,
Cho xem a f fhay hIô n IInh bay gIo !
Mô f Io I no I chu a kIp fhua,
Phu f dau fra n gIo cuôn co dôn ngay.
Aa o a o dô Iô c rung cay,
Oo frong duo ng co huong bay if nhIô u.
Ðe chu ng ngo n gIo Ia n fheo,
Ðau gIa y fu ng buo c In rôu ra nh ra nh.
Ma f nhìn aI nay dô u kInh,
Na ng ra ng: Na y fhu c fInh fha nh cha ng xa.
Hu u fình fa Ia I ga p fa,
Cho nô u hIô n mo I Ia chI em.
Ða Io ng hIô n hIô n cho xem,
Ta Io ng na ng Ia I nôI fhôm va I Io I.
Io ng fho IaI Ia ng bô I hô I,
Côc cay Ia I va ch mô f ba I cô fhI.
Ðu ng da ng nu a o nu a vô ,
Nha c va ng dau da fIông nghe ga n ga n.
Trông chu ng fhay mô f van nhan
Io ng buông fay khau buo c Ia n da m bang.
Ðô huô Iung fu I gIo frang,
Sau chan fheo mô f va I fha ng con con.
Tuyôf In sa c ngu a cau gIo n,
TR!YÐ N KIÐ ! 6

Co pha ma u a o nhuô m non da fro I,
Ne o xa mo I fo ma f nguo I,
Kha ch da xuông ngu a fo I noI fu fình.
Ha I van Ia n buo c da m xanh,
Mô f vu ng nhu fhô cay quy nh ca nh dao.
Cha ng Vuong quen ma f ra cha o,
HaI kIô u e Iô ne p va o duo I hoa.
Nguyôn nguo I quanh quaf dau xa,
Ho KIm fôn Tro ng vôn nha fram anh.
Nô n phu ha u ba c fa I danh,
Van chuong nôf daf fhông mInh finh fro I.
Phong fu fa I ma o fo f vo I,
Va o frong phong nha ra ngoa I ha o hoa.
Chung quanh va n daf nuo c nha ,
Vo I Vuong Quan fruo c vôn Ia dô ng fhan.
Trô m nghe fhom nu c huong Ian,
Mô f nô n Ðô ng-fuo c kho a xuan haI KIô u.
Nuo c non ca ch may buô ng fhôu,
Nhu ng Ia frô m dau fha m yôu chôc mo ng.
May fhay gIa I cau fuong phu ng,
Ca p fua n dô Ia fho a Io ng fìm hoa.
Ðo ng hô ng nha c fhay ne o xa,
Xuan Ian fhu cu c ma n ma ca haI.
Nguo I quôc sa c ke fhIôn fa I,
Tình frong nhu da ma f ngoa I co n e.
Cha p cho n con fInh con mô.
Rôn ngô I cha ng fIô n du f vô chIn khôn.
Ðo ng fa nhu gIu c con buô n,
Kha ch da Iôn ngu a nguo I co n nghe fheo.
TR!YÐ N KIÐ ! 7

Ðuo I ca u nuo c cha y frong veo,
Ðôn ca u fo IIô u bo ng chIô u fhuo f fha.
KIô u fu fro go f fruo ng hoa,
Ma f fro I ga c nu I chIông da fhu không.
Cuong nga chônh chôch do m song,
Va ng gIeo ngan nuo c cay Iô ng bo ng san.
Ha I duo ng Ia ngo n dông Ian,
CIo f suong gIeo na ng ca nh xuan Ia da .
Mô f mình Ia ng nga m bo ng nga,
Rô n duo ng ga n vo I nô I xa bo I bo I:
Nguo I ma dôn fhô fhì fhôI,
Ðo I phô n hoa cu ng Ia do I bo dI!
Nguo I dau ga p go Ia m chI,
Tram nam bIôf co duyôn gì hay không7
Ngô n ngang fram môI bôn Io ng,
Nôn cau fuyô f dIô u ngu frong finh fình.
Chônh chônh bo ng nguyô f xô ma nh,
Tu a ngô I bôn frIô n mô f mình fhIu fhIu.
Thoa f dau fhay mô f fIô u kIô u,
Co chIô u phong va n co chIô u fhanh fan,
Suong In ma f fuyôf pha fhan,
Sen va ng Ia ng da ng nhu ga n nhu xa.
Ruo c mu ng do n ho I do Ia:
Ða o nguyôn Ia c IôI dau ma dôn day7
Thua ra ng: Thanh khi xua nay,
Mo I cu ng nhau Iu c ban nga y da quôn7
Ha n gIa o me fay fhIôn,
Ðuo I do ng nuo c cha y bôn frôn co ca u.
May Io ng ha cô dôn nhau,
TR!YÐ N KIÐ ! 8

May Io I ha fu ne m chau gIeo va ng.
Vang frình hô I chu xem fuo ng,
Ma sao frong sô doa n fruo ng co fôn.
Âu da nh qua kIôp nhan duyôn,
Cu ng nguo I mô f hô I mô f fhuyô n dau xa!
Na y muo I ba I mo I mo I ra,
Cau fha n Ia I muo n bu f hoa ve vo I.
KIô u vang IInh y dô ba I,
Tay fIôn mô f va y du muo I khu c ngam.
Xem fho nac no khen fha m:
CIa da nh fu kha u ca m fam kha c fhuo ng!
Vi dem va o fa p doa n fruo ng,
Thì freo gIa I nhaf chI nhuo ng cho aI!
Thô m hoa kha ch da fro ha I,
Na ng co n ca m Ia I mô f haI fu fình.
CIo dau sIch bu c ma nh ma nh,
TInh ra mo I bIôf ra ng mình chIôm bao.
Trông fheo na o fhay dau na o,
Huong fhu a duo ng ha y ra va o dau day.
Mô f mình Iuo ng Iu canh cha y,
Ðuo ng xa nghI nô I sau na y ma kInh!
Hoa frôI be o gIa f da da nh,
ÐIôf duyôn mình bIôf pha n mình fhô fhôI!
Nô I rIông Io p Io p so ng dô I,
NghI do I con Ia I su f su I do I con.
CIo ng KIô u rô n rI fruo ng Ioan,
Nha huyôn cho f fInh ho I con co gì:
Co sao fra n fro c canh khuya,
Ma u hoa Iô ha y da m dô gIo f mua7
TR!YÐ N KIÐ ! 9

Thua ra ng: Chu f pha n ngay fho,
Ðuo ng sInh dôI no fo c fo chua dô n.
Ðuô I nga y choI ma Ða m TIôn,
Nha p dI fhoa f fhay u ng IIô n chIôm bao.
Ðoa n fruo ng Ia sô fhô na o,
Ða I ra fhô ay vInh va o fhô kIa.
Cu frong mô ng frIô u ma suy,
Than con fhôI co ra gì maI sau!
Ða y ra ng: Mô ng huyô n cha c dau,
Ðô ng không mua na o chuôc sa u nghI nao!
Vang Io I khuyôn gIa I fhap cao,
Chua xong dIô u nghI da da o ma ch Tuong,
Ngoa I song fho fhe oanh va ng,
Na ch fuo ng bông IIô u bay ngang fruo c ma nh.
HIôn fa ga c bo ng chônh chônh,
Nô I rIông, rIông cha nh fac rIông mô f mình.
Cho hay Ia gIông hu u fình,
Ðô aI go môI fo ma nh cho xong!
Cha ng KIm fu Ia I fhu song,
Nô I na ng canh ca nh bôn Io ng bIông khuay.
Sa u dong ca ng Ia c ca ng da y,
Ða fhu dô n Ia I mô f nga y da I ghô!
May Ta n kho a kin song fhe,
Ðu I hô ng IIô u ne o dI vô chIôm bao.
Tua n frang khuyôf dIa da u hao,
Ma f mo fuo ng ma f Io ng ngao nga n Io ng.
Ðuô ng van hoI gIa nhu dô ng,
Tru c se ngo n fho fo chu ng phim Ioan.
Ma nh Tuong phaf phaf gIo da n,
TR!YÐ N KIÐ ! 10

Huong gay mu I nho fra khan gIo ng fình.
Vi chang duyôn no ba sInh,
Ia m chI dem fho I khuynh fha nh frôu nguoI.
Ðang khuang nho ca nh nho nguo I,
Nho noI ky ngô vô I do I chan dI.
Mô f vu ng co mo c xanh rì,
Nuo c ngam frong va f fhay gì nu a dau!
CIo chIô u nhu gIu c con sa u,
VI Iô hIu ha f nhu ma u khoI frôu.
Nghô rIông nho if fuo ng nhIô u,
Xam xam de ne o Iam-kIô u Ia n sang.
Tham nghIôm kin cô ng cao fuo ng,
Ca n do ng Ia fha m du f duo ng chIm xanh.
Io fho fo IIô u buông ma nh,
Con oanh ho c no I frôn ca nh mIa maI.
May Ia n cu a do ng fhen ca I,
Ða y fhô m hoa ru ng bIôf nguo I o dau7
Ta n nga n du ng suôI gIo Iau,
Ða o quanh cho f fhay ma I sau co nha .
Ia nha Ngô VIô f fhuong gIa,
Ðuô ng không dô do nguo I xa chua vô .
Iay dIô u du ho c ho I fhuô,
Tu I da n ca p sa ch dô huô do n sang.
Co cay co da sa n sa ng,
Co hIôn Ia m-fhu y ne f va ng chua phaI.
Mu ng fha m chôn ay chu ba I,
Ða sInh au ha n duyôn fro I chI day!
Song hô nu a khe p ca nh may,
Tuo ng dông ghe ma f nga y nga y ha ng frông.
TR!YÐ N KIÐ ! 11

Tac gang dô ng kho a nguô n phong,
Tuyô f mu na o fhay bo ng hô ng va o ra.
Nha n fu qua n kha ch Ian Ia,
Tua n frang fham fhoa f nay da fhe m haI.
Ca ch fuo ng pha I buô I ôm fro I,
Ðuo I da o duo ng co bo ng nguo I fhuo f fha.
Ðuông ca m xo c a o vô I ra,
Huong co n fhom nu c nguo I da va ng fanh.
Ia n fheo fuo ng gam da o quanh,
Trôn da o nha c fhay mô f ca nh kIm fhoa.
CIo fay vo I Iay vô nha :
Na y frong khuô ca c dau ma dôn day7
Ca m au nguo I ay ba u na y,
Cha ng duyôn chua dô va o fay aI ca m!
IIô n fay nga m nghia bIông na m,
Ha y co n fhoang fhoa ng huong fra m chua phaI.
Tan suong da fhay bo ng nguo I,
Quanh fuo ng ra y fìm fo I nga n ngo.
SInh da co y do I cho ,
Ca ch fuo ng Iôn fIông xa dua uo m Io ng:
Thoa na y ba f duo c hu không,
ÐIôf dau Ho p-phô ma mong chau vô 7
TIông KIô u nghe Io f bôn kIa:
On Io ng quan fu sa gì cu a roI.
ChIôc fhoa na o cu a may muoI,
Ma Io ng fro ng nghIa khInh fa I xIôf bao!
SInh ra ng: Ian Iy ra va o,
Ca n day na o pha I nguo I na o xa xôI.
Ðuo c ra y nho chu f fhom roI,
TR!YÐ N KIÐ ! 12

Kô da fhIô u na o Io ng nguo I bay nay!
Ðay Iau mo I duo c mô f nga y,
Ðu ng chan ga n chu f nIô m fay go I Ia .
Vô I vô fhôm Iay cu a nha ,
Xuyôn va ng dôI chIôc khan Ia mô f vuông.
Ða c may ro n buo c ngo n fuo ng,
Pha I nguo I hôm no ro ra ng cha ng nhe7
Suo ng su ng gIu y ru f re ,
Ke nhìn ro ma f nguo I e cu I da u.
Ra ng: Tu nga u nhI ga p nhau.
Tha m frông frô m nho bay Iau da chô n.
Xuong maI finh da ru mo n,
Ia n Iu a aI bIôf ha y co n hôm nay!
Tha ng fro n nhu go I cung may,
Tra n fra n mô f pha n ap cay da IIô u!
TIô n day xIn mô f haI dIô u,
Ða I guong soI dôn dau be o cho chang7
Nga n ngu na ng mo I fhua ra ng:
Tho I nha bang fuyôf chaf ha ng phI phong,
Ðu khI Ia fha m chI hô ng,
Nôn chang fhì cu ng fa I Io ng me cha.
Na ng Io xo f IIô u vì hoa,
Tre fho da bIôf dau ma da m fhua!
SInh ra ng: Ra y gIo maI mua,
Nga y xuan da dô fình co may khI!
Ðu chang xe f fam fình sI,
ThIô f day ma co ich gì dôn aI7
Chu f chI ga n bo mô f haI,
Cho da nh rô I se IIô u ba I môI manh.
TR!YÐ N KIÐ ! 13

Khuôn fhIông du phu fac fha nh,
Cu ng IIô u bo qua xuan xanh mô f do I.
Iuo ng xuan du quyôf he p ho I,
Công deo duô I cha ng fhIô f fho I Ia m ru!
Ia ng nghe Io I no I nhu ru,
ChIô u xuan dô khIôn ne f fhu nga I ngu ng.
Ra ng: Trong buô I mo I Ia Iu ng,
Nô Io ng co Ie ca m Io ng cho dang!
Ða Io ng quan fu da mang,
Mô f Io I va ng fa c da va ng fhu y chung.
Ðuo c Io I nhu co I fam Io ng,
CIo kIm hoa n vo I khan hô ng frao fay.
Ra ng: Tram nam cu ng fu day,
Cu a fIn go I mô f chu f na y Ia m ghI.
Sa n fay khan gam qua f quy ,
Vo I ca nh fhoa ay fu c fhì dô I frao.
Mô f Io I vu a ga n faf gIao,
Ma I sau duo ng co xôn xao fIông nguo I.
Vô I va ng Ia ru ng hoa roI,
Cha ng vô vIô n sa ch na ng do I Ia u frang.
Tu phen da bIôf fuô I va ng,
Tình ca ng fham fhia da ca ng nga n ngo.
Sông Tuong mô f da I nông so ,
Ðôn frông da u no bôn cho suôI kIa.
Mô f fuo ng fuyôf fro suong che.
TIn xuan dau dô dI vô cho nang.
Ia n Ia n nga y gIo dôm frang,
Thua hô ng ra m Iu c da chu ng xuan qua.
Nga y vu a sInh nha f ngoa I gIa,
TR!YÐ N KIÐ ! 14

Trôn haI duo ng duo I nu a Ia haI em.
Tung bu ng sa m su a a o xIôm,
ÐIô n dang mô f Iô xa dem fac fha nh.
Nha Ian fhanh va ng mô f mình,
Nga m co hô I ngô da da nh hôm nay.
Tho I fran fhu c fhu c sa n ba y,
Co f sen fhoan fhoa f da o ngay ma I fuo ng.
Ca ch hoa se da ng fIông va ng,
Ðuo I hoa da fhay co cha ng du ng frông:
Tra ch Io ng ho hu ng vo I Io ng,
Iu a huong chôc dô Ia nh Iu ng bay Iau.
Nhu ng Ia da p nho dô I sa u,
Tuyôf suong nhuôm nu a ma I da u hoa ram.
Na ng ra ng: CIo ba f mua ca m,
Ða cam fô vo I frI am bay cha y.
Va ng nha duo c buô I hôm nay,
Iay Io ng go I chu f ra day fa Io ng!
Ia n fheo nu I gIa dI vo ng,
CuôI fuo ng duo ng co ne o fhông mo I ra o.
Xa n fay mo kho a dô ng da o,
Re may frông fo IôI va o ThIôn-fhaI.
Ma f nhìn ma f ca ng fhôm fuoI,
Ðôn Io I va n phu c bôn Io I ha n huyôn.
Sa nh vaI vô chôn fhu hIôn,
Co p Io I phong nguyô f na ng nguyô n non sông.
Trôn yôn bu f gIa fhI dô ng,
Ða m fhanh mô f bu c franh fu ng freo frôn.
Phong suong duo c ve fhIôn nhIôn,
Ma f khen ne f bu f ca ng nhìn ca ng fuoI.
TR!YÐ N KIÐ ! 15

SInh ra ng: Pha c ho a vu a rô I,
Pha m dô xIn mô f va I Io I fhôm hoa.
Tay fIôn gIo fa p mua sa,
Khoa ng frôn du ng bu f fha o va bôn cau.
Khen: Ta I nha ngo c phun chau,
Na ng Ðan a Ta cu ng dau fhô na y!
KIôp fu xua vi chua da y,
Phu c na o nha c duo c gIa na y cho ngang!
Na ng ra ng: Trô m IIôc dung quang,
Cha ng san ngo c bô I cu ng phuo ng kIm môn.
NghI mình pha n mo ng ca nh chuô n,
Khuôn xanh bIôf co vuông fro n ma hay7
Nho fu nam ha y fho ngay,
Co nguo I fuo ng sI doa n ngay mô f Io I:
Anh hoa pha f fIôf ra ngoa I,
Nghìn fhu ba c mô nh mô f do I fa I hoa.
Trông nguo I Ia I nga m dôn fa,
Mô f da y mô f mo ng bIôf Ia co nôn7
SInh ra ng: CIa I cau Ia duyôn,
Xua nay nhan dInh fha ng fhIôn cu ng nhIô u.
Vi du gIa I kôf dôn dIô u,
Thì dem va ng da ma IIô u vo I fhan!
Ðu dIô u frung khu c an ca n,
Io ng xuan phoI pho I che n xuan fa ng fa ng.
Nga y vuI nga n cha ng da y gang,
Trông ra a c da nha m guong non doa I.
Va ng nha cha ng fIô n ngô I daI,
CIa cha ng na ng mo I kip do I song sa.
Ðôn nha vu a fhay fIn nha ,
TR!YÐ N KIÐ ! 16

HaI fhan co n do fIô c hoa chua vô .
Cu a ngoa I vô I ru re m fhe,
Xam xam bang IôI vuo n khuya mô f mình.
Nha f fhua guong gIo I da u ca nh,
Ngo n de n frông Io f fruo ng huy nh ha f hIu.
SInh vu a fu a a n fhIu fhIu,
Ðo chIô u nhu fInh do chIô u nhu mô.
TIông sen se dô ng gIac ho e,
Ðo ng frang da xô hoa Iô Ia I ga n.
Ðang khuang dInh CIa p non Tha n,
Co n ngo gIac mô ng dôm xuan mo ma ng.
Na ng ra ng: Khoa ng va ng dôm fruo ng,
Vì hoa nôn pha I da nh duo ng fìm hoa.
Ðay gIo ro ma f dôI fa,
ÐIôf dau rô I nu a cha ng Ia chIôm bao7
Vô I mu ng Ia m Iô ruo c va o,
Ða I sen nôI sa p song da o fhôm huong.
TIôn fhô cu ng fha o mô f chuong,
To c may mô f mo n dao va ng chIa dôI.
Va ng frang va ng va c gIu a fro I,
ÐInh nInh haI ma f mô f Io I song song.
To c fo can va n fac Io ng,
Tram nam fa c mô f chu dô ng dôn xuong.
Che n ha sa nh gIo ng quy nh fuong,
Ða I Ia huong Iô n bình guong bo ng Iô ng.
SInh ra ng: CIo ma f frang frong,
Ðay Iau nay mô f chu f Io ng chua cam.
Cha y suong chua nô n ca u Iam,
So Ia n khan qua ra sa m so chang7
TR!YÐ N KIÐ ! 17

Na ng ra ng: Hô ng dIô p xich fha ng,
Mô f Io I cu ng da fIông ra ng fuong frI.
Ðu ng dIô u nguyô f no hoa kIa.
Ngoa I ra aI Ia I fIôc gì vo I aI.
Ra ng: Nghe nô I fIông ca m da I,
Nuo c non Iuông nhu ng Ia ng faI Chung Ky .
Thua ra ng: TIô n ky sa chI,
Ða Io ng da y dôn da y fhì pha I vang.
HIôn sau freo sa n ca m frang,
Vô I va ng sInh da fay nang ngang ma y.
Na ng ra ng: Nghô mo n rIông fay,
Ia m chI cho ba n Io ng na y Ia m fhan!
So da n day vu day van,
Ðôn day fo nho fheo va n cung fhuong.
Khu c dau Ha n So chIôn fruo ng,
Nghe ra fIông sa f fIông va ng chen nhau.
Khu c dau Tu ma -Phuo ng ca u,
Nghe ra nhu oa n nhu sa u pha I chang!
Kô Khang na y khu c Qua ng Iang,
Mô f ra ng Iuu fhu y haI ra ng ha nh van.
Qua quan na y khu c ChIôu Quan,
Nu a pha n Iuyôn chu a nu a pha n fu gIa.
Trong nhu fIông ha c bay qua,
Ðu c nhu fIông suôI mo I sa nu a vo I.
TIông khoan nhu gIo fhoa ng ngoa I,
TIông mau sa m sa p nhu fro I dô mua.
Ngo n de n khI fo khI mo ,
KhIôn nguo I ngô I do cu ng ngo nga n sa u.
KhI fu a gôI khI cu I da u,
TR!YÐ N KIÐ ! 18

KhI vo chin khu c khI chau dôI ma y.
Ra ng: Hay fhì fha f Ia hay,
Nghe ra nga m da ng nuôf cay fhô na o!
Iu a chI nhu ng ba c fIôu fao,
Ðô f Io ng mình cu ng nao nao Io ng nguo I7
Ra ng: Quen maf nôf dI rô I,
Te vuI fhôI cu ng finh fro I bIôf sao!
Io I va ng vang IInh y cao,
Ho a da n da n bo f chu f na o duo c không.
Hoa huong ca ng fo fhu c hô ng,
Ða u ma y cuôI ma f ca ng nô ng fam yôu.
So ng fình duo ng da xIôu xIôu,
Xem frong au yôm co chIô u Ia IoI.
Thua ra ng: Ðu ng Iay Ia m choI,
Ðe cho fhua hôf mô f Io I da nao!
Ve chI mô f do a yôu da o,
Vuo n hô ng chI da m ngan ra o chIm xanh.
Ða cho va o ba c bô kInh,
Ða o fo ng phu Iay chu frInh Ia m da u.
Ra fuô ng frôn Ðô c frong dau,
Thì con nguo I ay aI ca u Ia m chI!
Pha I dIô u an xô I o fhì,
TIôf fram nam no bo dI mô f nga y!
Nga m duyôn ky ngô xua nay,
Iu a dôI aI Ia I de p fa y ThôI Truong.
May mua da nh dô da va ng,
Qua chIô u nôn da cha n chuo ng yôn anh.
Trong khI cha p ca nh IIô n ca nh,
Ma Io ng re ru ng da da nh mô f bôn.
TR!YÐ N KIÐ ! 19

Ma I fay dô Ia nh huong nguyô n,
Cho duyôn da m fha m ra duyôn be ba ng.
CIeo fhoI fruo c cha ng gIu gIa ng,
Ðô sau nôn fhe n cu ng cha ng bo I aI7
Vô I chI IIô u e p hoa na I,
Co n fhan a f Ia I dô n bô I co khI!
Thay Io I doan chinh dô nghe,
Cha ng ca ng fhôm nô fhôm vì muo I phan.
Ðo ng fa u vu a Ia f ve ngan,
TIn dau da fhay cu a ngan go I va o.
Na ng fhì vô I fro buô ng fhôu,
SInh fhì da o go f san da o buo c ra.
Cu a sa I vu a ngo fhen hoa,
CIa dô ng va o go I fhu nha mo I sang.
Ðem fIn fhu c phu fu duo ng,
Ðo vo Iu fhan fha huong dô huô .
IIôu-duong ca ch fro son khô,
Xuan duo ng kip go I sInh vô hô fang.
Ma ng fIn xIôf nô I kInh hoa ng,
Ðang mình Ie n fruo c da I frang fu fình.
Co f da u mo I nô I dInh nInh,
Nô I nha fang fo c nô I mình xa xôI:
Su dau chua kIp dôI hô I,
Ðuyôn dau chua kIp mô f Io I frao fo,
Trang fhô co n do fro fro,
Ða m xa xôI ma f ma fhua fho f Io ng
Ngoa I nghìn da m chôc ba dông,
MôI sa u khI go cho xong co n cha y!
Cìn va ng gIu ngo c cho hay,
TR!YÐ N KIÐ ! 20

Cho da nh Io ng ke chan may cuôI fro I.
TaI nghe ruô f rôI bo I bo I,
Nga p ngu ng na ng mo I gIa I Io I fruo c sau:
Ong fo ghe f bo chI nhau,
Chua vuI sum ho p da sa u chIa phôI!
Cu ng nhau fro f da na ng Io I,
Ða u fhay ma I fo c da m do I Io ng fo!
Qua n bao fha ng do I nam cho ,
NghI nguo I an gIo na m mua xo f fha m.
Ða nguyô n haI chu dô ng fam,
Tram nam fhô cha ng ôm ca m fhuyô n aI.
Co n non co n nuo c co n da I,
Co n vô co n nho dôn nguo I hôm nay!
Ðu ng da ng chua no ro I fay,
Va ng dông frông da du ng ngay no c nha .
Nga I ngu ng mô f buo c mô f xa,
Mô f Io I fran fro ng chau sa may ha ng.
Ðuô c yôn qua y ga nh vô I va ng,
Mo I sa u se nu a buo c duo ng chIa haI.
Ðuô n frông phong ca nh quô nguo I,
Ða u ca nh quyôn nha f cuôI fro I nha n fhua.
Na o nguo I cu gIo fua n mua,
Mô f nga y na ng ga nh fuong fu mô f nga y.
Na ng co n du ng fu a hIôn fay,
Chin hô I van vif nhu va y môI fo.
Trông chu ng kho I ngaf song fhua,
Hoa frôI gIa f fha m IIô u xo xa c va ng.
Ta n nga n da o go f Ia u frang,
Mô f doa n mu ng fho ngoa I huong mo I vô .
TR!YÐ N KIÐ ! 21

Ha n huyôn chua kIp gIa gIô ,
SaI nha bô ng fhay bôn bô xôn xao:
Nguo I na ch fhuo c ke fay dao,
Ða u frau ma f ngu a a o a o nhu sôI.
CIa gIang mô f Ia o mô f fraI,
Mô f day vô Ioa I buô c haI fham fình.
Ða y nha vang fIông ruô I xanh,
Ru ng ro I khung dô f fan fa nh go I may.
Ðô fô nhuyô n cu a rIông fay
Sa ch sa nh sanh ve f cho da y fu I fham.
ÐIô u day bay buô c aI Ia m,
Na y aI dan gIa m gIô f gIa m bô ng dung7
Ho I ra sau mo I bIôf ra ng:
Pha I fôn xung xuaf Ia fha ng ba n fo.
Mô f nha hoa ng hôf nga n ngo,
TIông oan da y daf a n ngo Io a may.
Ha fu van Ia y suôf nga y,
ÐIôc faI Ian fuaf phu fay fô I fa n.
Ruo ng cao ru f nguo c day oan,
Ða u Ia da cu ng na f gan Io nguo I!
Ma f frông dau do n ru ng ro I,
Oan na y co n mô f kôu fro I nhung xa!
Mô f nga y Ia fho I saI nha,
Ia m cho khôc ha I cha ng qua vì fIô n.
Sao cho côf nhu c ve n fuyô n,
Trong khI ngô bIôn fo ng quyô n bIôf sao7
Ðuyôn hô I ngô du c cu Iao,
Ðôn fình bôn hIôu bôn na o na ng hon7
Ðô Io I fhô ha I mInh son,
TR!YÐ N KIÐ ! 22

Ia m con fruo c pha I dô n on sInh fha nh.
Quyôf fình na ng mo I ha fình:
Ðe cho dô fhIôp ba n mình chuô c cha!
Ho Chung co ke Ia I gIa ,
Cu ng frong nha dIch Ia I Ia fu fam.
Thay na ng hIôu fro ng fình fham,
Vì na ng nghI cu ng fhuong fha m xo f vay.
Tinh ba I Io f do Iuô n day,
Co ba fram Ia ng vIô c na y mo I xuôI.
Ha y vô fa m pho gIam ngoa I,
Ða n na ng quy IIô u frong dôI ba nga y.
Thuong fình con fre fho ngay,
Ca p con va gIo faI bay baf ky !
Ðau Io ng fu bIô f sInh Iy,
Than co n cha ng fIôc fIôc gì dôn duyôn7
Ha f mua sa nghI pha n he n,
IIô u dem fac co quyôf dô n ba xuan.
Su Io ng ngo vo I bang nhan,
TIn suong dô n da I xa ga n xôn xao.
Ca n mIô n co mô f mu na o,
Ðua nguo I vIô n kha ch fìm va o van danh.
Ho I fôn, ra ng: Ma CIa m sInh.
Ho I quô, ra ng: Huyô n Iam Thanh cu ng ga n.
Qua nIôn fra c ngoa I fu fua n,
Ma y rau nha n nhu I a o qua n ba nh bao.
Truo c fha y sau fo Iao xao,
Nha bang dua môI ruo c va o Ia u frang.
Chô frôn ngô I fo f sô sa ng,
Ðuô ng frong môI da gIu c na ng kip ra.
TR!YÐ N KIÐ ! 23

Nô I mình fhôm fu c nô I nha ,
Thô m hoa mô f buo c Iô hoa may ha ng!
Nga I ngu ng gIo n gIo e suong,
Nhìn hoa bo ng fhe n frông guong ma f da y.
MôI ca ng ve n fo c ba f fay,
Ne f buô n nhu cu c dIô u ga y nhu maI.
Ða n do can nha c can fa I,
Ðe p cung ca m nguyô f fhu ba I qua f fho.
Ma n nô ng mô f ve mô f ua,
Ða ng Io ng kha ch mo I fu y co da f dìu.
Ra ng: Mua ngo c dôn Iam-kIô u,
Sinh nghI xIn da y bao nhIôu cho fuo ng7
MôI ra ng: CIa da ng nghìn va ng,
Ðo p nha nho Iuo ng nguo I fhuong da m na I!
Co ke bo f mô f fhôm haI,
CIo Iau nga gIa va ng ngoa I bôn fram.
Mô f Io I fhuyô n da ôm gIa m,
Ha y dua canh fhIôp fruo c ca m Ia m ghI.
ÐInh nga y na p fha I vu quy,
TIô n Iung da sa n vIô c gì cha ng xong!
Mô f Io I ca y vo I Chung công,
Khaf fu fa m IInh Vuong ông vô nha .
Thuong fình con fre cha gIa ,
Nhìn na ng ông nhu ng ma u sa ruô f da u:
NuôI con nhu ng uo c vô sau,
Trao fo pha I Iu a gIeo ca u da ng noI.
Tro I Ia m chI cu c bay fro I!
Na y aI vu fha c cho nguo I ho p fan.
Ðu a rìu bao qua n fhan fa n,
TR!YÐ N KIÐ ! 24

No da y do a fre ca ng oan khôc gIa !
Mô f Ia n sau fruo c cu ng Ia ,
ThôI fhì ma f khuaf cha ng fha Io ng dau!
Theo Io I ca ng cha y do ng chau,
IIô u mình ông ra p gIeo da u fuo ng vôI.
Vô I va ng ke gIu nguo I coI,
Nho fo na ng Ia I fìm Io I khuyôn can:
Ve chI mô f ma nh hô ng nhan,
To c fo chua chu f dô n on sInh fha nh.
Ðang fhu da fhe n na ng Oanh,
Ia I fhua a Iy ba n mình hay sao7
Cô I xuan fuô I ha c ca ng cao,
Mô f cay ga nh va c bIôf bao nhIôu ca nh.
Iuo ng frôn du cha ng du f fình,
CIo mua au ha n fan fa nh nuo c non.
Tha ra ng IIô u mô f fhan con,
Hoa du ra ca nh Ia co n xanh cay.
Pha n sao da nh va y cu ng va y,
Ca m nhu cha ng dô nhu ng nga y co n xanh.
Cu ng du ng finh qua n Io quanh,
Tan nha Ia mô f fhIô f mình Ia haI.
Pha I Io I ông cu ng ôm faI,
Nhìn nhau gIo f nga n gIo f da I ngô n ngang.
Ma I ngoa I ho Ma vu a sang,
To hoa da ky can va ng mo I frao.
Trang gIa dô c dIa Ia m sao7
Ca m day cha ng Iu a buô c va o fu nhIôn!
Trong fay da sa n dô ng fIô n,
Ða u Io ng dô I fra ng fhay den kho gì!
TR!YÐ N KIÐ ! 25

Ho Chung ra su c gIu p vì,
Iô fam da da f fu ng ky cu ng xong.
VIô c nha da fa m fhong dong,
TInh ky gIu c gIa da mong dô vô .
Mô f mình na ng ngo n de n khuya,
Aa o da m gIo f Iô fo c se ma I sa u:
Pha n da u da u va y cu ng da u,
Xo f Io ng deo da ng bay Iau mô f Io I!
Công frình kô bIôf may muoI,
Vì fa khang khif cho nguo I do dang.
Thô hoa chua ra o che n va ng,
Iô I fhô fhôI da phu pha ng vo I hoa!
Tro I IIôu non nuo c bao xa,
NghI dau re cu a chIa nha fu fôI!
ÐIôf bao duyôn no fhô bô I,
KIôp na y fhôI fhô fhì fhôI co n gì7
Ta I sInh chua du f huong fhô ,
Ia m fhan frau ngu a dô n nghì fru c maI
No fình chua fra cho aI,
KhôI fình mang xuông fuyô n da I chua fan!
Nô I rIông rIông nhu ng ba n hoa n,
Ða u chong fra ng dIa Iô fra n fham khan.
Thu y Van cho f fInh gIac xuan,
Ðuo I de n ghe dôn an ca n ho I han:
Co fro I dau bô da doan,
Mô f nha dô chI rIông oan mô f mình.
Co chI ngô I nha n fa n canh,
Nô I rIông co n ma c môI fình chI day7
Ra ng: Io ng duong fhô n fhu c da y,
TR!YÐ N KIÐ ! 26

To duyôn co n vuo ng môI na y chua xong.
Ho môI ra cu ng fhe n fhu ng,
Ðô Io ng fhì phu fam Io ng vo I aI!
Ca y em em co chIu Io I,
Ngô I Iôn cho chI Ia y rô I se fhua
CIu a duo ng du f ga nh fuong fu,
Keo Ioan cha p môI fo fhu a ma c em.
Kô fu khI ga p cha ng KIm,
KhI nga y qua f uo c khI dôm che n fhô .
Su dau so ng gIo baf ky ,
HIôu fình khôn Ie haI bô ve n haI.
Nga y xuan em ha y co n da I,
Xo f fình ma u mu fhay Io I nuo c non.
ChI du fhIf na f xuong mo n,
Nga m cuo I chin suôI ha y co n fhom Iay.
ChIôc fhoa vo I bu c fo may,
Ðuyôn na y fhì gIu va f na y cu a chung.
Ðu em nôn vo nôn chô ng,
Xo f nguo I mô nh ba c a f Io ng cha ng quôn.
Maf nguo I co n chu f cu a fIn,
Phim da n vo I ma nh huong nguyô n nga y xua.
MaI sau du co bao gIo ,
Ðôf Io huong ay so fo phim na y.
Trông ra ngo n co Ia cay,
Thay hIu hIu gIo fhì hay chI vô .
Hô n co n mang na ng Io I fhô ,
Na f fhan bô IIô u dô n nghì fru c maI
Ða da I ca ch ma f khuaf Io I,
Ra y xIn che n nuo c cho nguo I fha c oan.
TR!YÐ N KIÐ ! 27

Ðay gIo fram ga y guong fan,
Kô Ia m sao xIôf muôn va n a I an!
Tram nghìn go I Ia y fình quan,
To duyôn nga n ngu I co nga n ay fhôI.
Pha n sao pha n ba c nhu vôI,
Ða da nh nuo c cha y hoa frôI Io Ia ng.
OI KIm Iang! Ho I KIm Iang!
ThôI fhôI fhIôp da phu cha ng fu day.
Ca n Io I hô n ngaf ma u say,
Mô f hoI Ia ng nga f dôI fay Ia nh dô ng.
Xuan huyôn cho f fInh gIac nô ng,
Mô f nha fap na p ke frong nguo I ngoa I.
Ke fhang nguo I fhuôc bo I bo I,
Mo I da u con vu ng chua phaI gIo f hô ng.
Ho I: Sao ra su Ia Iu ng7
KIô u ca ng nu c no no I không ra Io I.
Nô I na ng Van mo I rI faI:
ChIôc fhoa na y vo I fo bô I o day!
Na y cha Ia m Iô I duyôn ma y,
ThôI fhì nô I ay sau na y da em!
Vì aI ru ng ca I roI kIm,
Ðô con be o nô I may chìm vì aI7
Io I con da n Ia I mô f haI,
Ða u mo n bIa da da m saI fac va ng!
Ia y fhôI na ng mo I re n chIô ng:
Nho cha fra duo c nghIa cha ng cho xuôI.
Sa chI fhan pha n fôI do I,
Ða u ra ng xuong fra ng quô nguo I qua n dau!
XIôf bao kô nô I fha m sa u!
TR!YÐ N KIÐ ! 28

Kha c canh da gIu c nam Iau may hô I.
KIô u hoa dau da dôn ngoa I,
Qua n huyô n dau da gIu c nguo I sInh Iy.
Ðau Io ng ke o nguo I dI,
Iô roI fham da fo chIa ru fa m.
Tro I hôm may ke o fôI ra m,
Ða u da u ngo n co da m da m ca nh suong.
Ruo c na ng vô dôn fru phuo ng,
Ðôn bô xuan kho a mô f na ng o frong.
Nga p ngu ng fhe n Iu c e hô ng,
NghI Io ng Ia I xo f xa Io ng do I phen:
Pha m fIôn roI dôn fay he n,
Hoa I công na ng gIu mua gìn vo I aI!
ÐIôf fhan dôn buo c Ia c Ioa I,
NhI da o fha be cho nguo I fình chung.
Vì aI ngan do n gIo dông,
ThIô f Io ng khI o dau Io ng khI dI.
Tru ng phu ng du ho a co khI,
Than na y fhôI co ra gì ma mong.
Ða sInh ra sô Iong dong,
Co n mang Iay kIôp ma hô ng duo c sao7
Trôn yôn sa n co con dao,
CIau ca m na ng da go I va o che o khan.
Pho ng khI nuo c da dôn chan,
Ðao na y fhì IIô u vo I fhan sau na y.
Ðôm fhu mô f kha c mô f cha y,
Ðang khuang nhu fInh nhu say mô f mình.
Cha ng ngo ga Ma CIa m sInh,
Va n Ia mô f du a phong fình da quen.
TR!YÐ N KIÐ ! 29

Qua choI Ia I ga p hô I den,
Quen mô I Ia I kIôm an mIô n nguyô f hoa.
Ia u xanh co mu Tu ba ,
Ia ng choI da fro vô gIa hôf duyôn.
Tình co cha ng he n ma nôn,
Ma f cua muo p da ng dôI bôn mô f phuo ng.
Chung Iung mo mô f ngôI ha ng,
Quanh nam buôn phan ba n huong da Iô .
Ða o fìm kha p cho fhì quô,
CIa danh ha u ha da y nghô an choI.
Ru I may au cu ng su fro I,
Ðoa n fruo ng Ia I cho n ma f nguo I vô duyôn!
Xo f na ng chu f pha n fhuyô n quyôn,
Ca nh hoa dem ba n va o fhuyô n Ia I buôn.
Me o Iu a da ma c va o khuôn,
Sinh nghI re gIa nghInh hôn sa n nga y.
Mu ng fha m: Co da dôn fay,
Ca ng nhìn ve ngo c ca ng say khu c va ng.
Ða nôn quôc sa c fhIôn huong,
Mô f cuo I na y ha n nghìn va ng cha ng ngoa!
Vô day nuo c fruo c be hoa,
Vuong fôn quy kha ch a f Ia dua nhau.
Ha n ba fram Ia ng ke m dau,
Cu ng da vu a vôn co n sau fhì Io I.
MIông ngon kô dôn fa n noI,
Vôn nha cu ng fIôc cu a fro I cu ng fham.
Ða o fIôn da be n fay pha m,
Thì vIn ca nh quif cho cam su do I!
Ðuo I fra n may ma f Ia ng choI,
TR!YÐ N KIÐ ! 30

ChoI hoa da dô may nguo I bIôf hoa.
Nuo c vo Iu u ma u ma o ga ,
Muo n ma u chIôu fa p Ia I Ia co n nguyôn.
Ma p mo da nh Ia n con den,
Ðao nhIôu cu ng bay nhIô u fIô n maf chI7
Mu gIa hoa c co dIô u gì,
IIô u công maf mô f buô I quy ma fhôI.
Va day duo ng sa xa xôI,
Ma fa baf dô ng nu a nguo I sInh nghI.
TIôc fhay mô f do a fra mI,
Con ong da fo duo ng dI IôI vô !
Mô f con mua gIo na ng nô ,
Thuong gì dôn ngo c fIôc gì dôn huong.
Ðôm xuan mô f gIac mo ma ng,
Ðuôc hoa dô do ma c na ng na m fro!
CIo f rIông fa m fa fuôn mua,
Pha n cam nô I kha ch pha n do nô I mình:
Tuô ng chI Ia gIông hôI fanh,
Than nghìn va ng dô ô danh ma hô ng!
ThôI co n chI nu a ma mong,
Ðo I nguo I fhôI fhô Ia xong mô f do I!
CIa n duyôn fu I pha n bo I bo I,
Ca m dao na ng da foan ba I quyôn sInh.
NghI dI nghI Ia I mô f mình:
Mô f mình fhì cho haI fình fhì sao7
Sau da u sInh su fhô na o,
Truy nguyôn cha ng ke o Iu y va o song fhan.
Nô I mình au cu ng gIa n da n,
Kip cha y fhôI cu ng mô f Ia n ma fhôI!
TR!YÐ N KIÐ ! 31

Nhu ng Ia do da n nguo c xuôI,
TIông ga nghe da ga y sôI ma I fruo ng.
Ia u maI vu a ru c co I suong,
Ma sInh gIu c gIa vô I va ng ra dI.
Ðoa n fruo ng fhay Iu c phan ky !
Vo cau khap khô nh ba nh xe ga p ghô nh.
Ðô ngoa I muo I da m fruo ng dình,
Vuong ông mo fIô c fIô n ha nh dua fheo.
Ngoa I fhì chu kha ch da p dìu,
Mô f nha huyôn vo I mô f KIô u o frong.
Nhìn ca ng Ia cha gIo f hô ng,
RI faI na ng mo I gIa I Io ng fhap cao:
Hô sInh ra pha n fho da o,
Công cha nghIa me kIôp na o fra xong!
Io Ia ng nuo c du c bu I frong,
Tram nam dô mô f fam Io ng fu day.
Xem guong frong bay nhIôu nga y,
Than con cha ng ke o ma c fay bo m gIa .
KhI vô bo va ng frong nha ,
KhI va o du ng da ng khI ra vô I va ng.
KhI an khI no I Io Ia ng,
KhI fha y khI fo xem fhuo ng xem khInh.
Kha c ma u ke quy nguo I fhanh,
Nga m ra cho ky nhu hình con buôn.
ThôI con co n no I chI con,
Sông nho daf kha ch fha c chôn quô nguo I!
Vuong ba nghe bay nhIôu Io I,
TIông oan da muôn va ch fro I kôu Iôn.
Va I fua n chua ca n che n khuyôn,
TR!YÐ N KIÐ ! 32

Ma I ngoa I nghI da gIu c IIô n ruô I xe.
Xo f con Io ng na ng chô chô ,
Truo c yôn ông da na n nì fhap cao:
Chu f fhan yôu IIô u fho da o,
Ðo p nha dôn nô I dan va o fôI nguoI.
Tu day go c bô bôn fro I,
Na ng mua fhuI fhu I quô nguo I mô f fhan,
Nghìn fa m nho bo ng fu ng quan,
Tuyôf suong che cho cho fhan ca f da ng.
Ca n Io I kha ch mo I fhua ra ng:
Ðuô c chan fhôI cu ng xich fha ng nhIô m frao.
MaI sau da u dôn fhô na o,
Kìa guong nha f nguyô f no dao quy fha n!
Ðu ng du ng gIo gIu c may va n,
Mô f xe frong co I hô ng fra n nhu bay.
Trông vo I ga f Iô chIa fay,
Co c fro I fham fha m nga y nga y dam dam.
Na ng fhì da m kha ch xa xam,
Ða c phau ca u gIa den ra m nga n may.
VI Iô san sa f hoI may,
Mô f fro I fhu dô rIông aI mô f nguo I.
Ða m khuya ngaf fa nh mu khoI,
Thay frang ma fhe n nhu ng Io I non sông!
Ru ng fhu fu ng bIôc xen hô ng,
Nghe chIm nhu nha c fam Io ng fha n hôn!
Nhu ng Ia Ia nuo c Ia non,
Iam-fruy vu a mô f fha ng fro n fo I noI.
Xe chau du ng ba nh cu a ngoa I,
Re m frong da fhay mô f nguo I buo c ra.
TR!YÐ N KIÐ ! 33

Thoa f frông nho n nho f ma u da,
An gì cao Io n da y da Ia m sao7
Truo c xe IoI Ia han cha o,
Vang Io I na ng mo I buo c va o fa n noI.
Ðôn fhì may a ma y nga I,
Ðôn fhì ngô I bôn nam nguo I Ia ng choI.
CIu a fhì mô f fuo ng fra ng dôI Iông ma y.
Ia u xanh quen IôI xua nay,
Nghô na y fhì Iay ông na y fIôn su.
Huong hoa hôm so m phu ng fho ,
Cô na o xau via co fhua môI ha ng.
Co I xIôm fru f a o sô sa ng,
Truo c fha n se nguyô n ma nh huong Ia m da m.
Ðô I hoa Io f xuông chIôu na m,
Ðuo m ong bay Ia I a m a m fu vI!
KIô u co n ngo nga n bIôf gì,
Cu Io I Ia y xuông mu fhì khan ngay.
Cu a ha ng buôn ba n cho may,
Ðôm dôm ha n fhu c nga y nga y nguyôn fIôu.
Muôn nghìn nguo I fhay cu ng yôu,
Xôn xao anh yôn da p dìu fru c maI!
TIn nha n va n Ia fhu ba I,
Ðua nguo I cu a fruo c ruo c nguo I cu a sau!
Ia faI nghe chu a bIôf dau,
Xem fình ra cu ng nhu ng ma u do dang.
Iô xong huong ho a gIa duo ng,
Tu ba va f no c Iôn gIuo ng ngô I ngay.
Ða y ra ng: Con Ia y me day,
Ia y rô I sang Ia y ca u ma y bôn kIa.
TR!YÐ N KIÐ ! 34

Na ng ra ng: Pha I buo c Iuu Iy,
Pha n he n vang da cam bô fIô u fInh.
ÐIô u dau Iay yôn Ia m anh,
Ngay fho cha ng bIôf Ia danh pha n gì7
Ðu dIô u na p fha I vu quy,
Ða khI chung cha Ia I khI du ng ngô I.
CIo ra fhay ba c dô I ngôI,
Ða m xIn go I Ia I mô f Io I cho mInh.
Mu nghe na ng no I hay fình,
Ðay gIo mo I nô I fam ba nh mu Iôn:
Na y na y su da qua nhIôn,
ThôI da cuo p sông cu a mIn dI rô I!
Ða o ra ng dI da o Iay nguo I,
Ðem vô ruo c kha ch kIôm Io I ma an.
Tuô ng vô nghIa o baf nhan,
Ðuô n mình fruo c da fa n ma n fhu choI.
Ma u hô da maf dI rô I,
ThôI fhôI vôn IIông dI do I nha ma.
Con kIa da ba n cho fa,
Nha p gIa pha I cu phe p nha fao day!
Ia o kIa co gIo ba I bay,
Cha ng vang va o ma f ma ma y Ia I nghe!
Co sao chIu fro f mô f bô ,
Ca I fo ma da ngu a nghô so m sao!
Pha I Ia m cho bIôf phe p fao!
CIa f bì fIôn ra p san va o ra fay.
Na ng ra ng: Tro I fha m daf da y,
Than na y da bo nhu ng nga y ra dI!
ThôI fhì fhôI co fIôc gì!
TR!YÐ N KIÐ ! 35

Sa n dao fay a o fu c fhì gIo ra.
So gan na f ngo c IIô u hoa,
Mu co n frông ma f na ng da qua fay.
Thuong ôI, fa I sa c ba c na y,
Mô f dao oan nghIô p du f day phong fra n!
Nô I oan vo Io xa ga n,
Trong nha nguo I cha f mô f Ia n nhu nôm.
Na ng fhì ba n ba f gIac fIôn,
Mu fhì ca m ca p ma f nhìn hô n bay.
Vu c na ng va o chôn hIôn fay,
Ca f nguo I coI so c ruo c fha y fhuôc men.
Na o hay chua hôf fra n duyôn,
Trong mô duo ng da du ng bôn mô f na ng.
RI ra ng: Nhan qua do dang,
Ða foan frôn no doa n fruo ng duo c sao7
Sô co n na ng nghIô p ma da o,
Nguo I du muôn quyôf fro I na o da cho!
Ha y xIn hôf kIôp IIô u bô ,
Sông TIô n-duo ng se he n ho vô sau.
Thuôc fhang suôf mô f nga y fhau,
CIac mô nghe da da u da u vu a fan.
Tu ba chu c sa n bôn ma n,
Iu a Io I khuyôn gIa I mon man go da n:
Mô f nguo I dô co may fhan,
Hoa xuan duong nhu y nga y xuan co n da I.
Cu ng Ia Io mô f Ia m haI,
Ða va ng sao no e p na I mua may.
Io chan fro f da va o day,
Kho a buô ng xuan dô do I nga y da o non.
TR!YÐ N KIÐ ! 36

Nguo I co n fhì cu a ha y co n,
Tìm noI xu ng da ng Ia con ca I nha .
Ia m chI fô I ba o oan gIa,
ThIô f mình ma ha I dôn fa hay gì7
Kô faI may nô I na n nì,
Na ng nghe duo ng cu ng fhI phI ra ch ro I.
Va frong fha n mô ng may Io I,
Tu c nhan au cu ng co fro I o frong.
KIôp na y no fra chua xong,
Ia m chI fhôm mô f no chô ng kIôp sau!
Ia ng nghe nga m nghI go f da u,
Thua ra ng: AI co muôn dau fhô na y,
Ðuo c nhu Io I fhô Ia may,
Ha n ra ng maI co nhu ra y cho chang!
So khI ong buo m da I da ng,
Ðôn dIô u sông du c sao ba ng fha c frong!
Mu ra ng: Con ha y fhong dong,
Pha I dIô u Io ng Ia I dôI Io ng ma choI!
MaI sau o cha ng nhu Io I,
Trôn da u co bo ng ma f fro I ra ng soI.
Thay Io I quyôf doa n ha n hoI,
Ða nh Io ng na ng cu ng se nguôI nguôI da n.
Truo c Ia u Ngung-bich kho a xuan,
Ve non xa fam frang ga n o chung.
Ðôn bô ba f nga f xa frông,
Ca f va ng cô n no bu I hô ng da m kIa.
Ðe ba ng may so m de n khuya,
Nu a fình nu a ca nh nhu chIa fam Io ng.
Tuo ng nguo I duo I nguyô f che n dô ng,
TR!YÐ N KIÐ ! 37

TIn suong Iuông nhu ng ra y frông maI cho .
Ðôn fro I go c bô bo vo,
Tam son gô f ru a bao gIo cho phaI.
Xo f nguo I fu a cu a hôm maI,
Qua f nô ng ap Ia nh nhu ng do gIo 7
San IaI ca ch may na ng mua,
Co khI gôc fu da vu a nguo I ôm.
Ðuô n frông cu a bô chIô u hôm,
Thuyô n aI fhap fhoa ng ca nh buô m xa xa.
Ðuô n frong ngo n nuo c mo I sa,
Hoa frôI man ma c bIôf Ia vô dau7
Ðuô n frông nô I co da u da u,
Chan may ma f daf mô f ma u xanh xanh.
Ðuô n frông gIo cuôn ma f duô nh,
Âa m a m fIông so ng kôu quanh ghô ngô I.
Chung quanh nhu ng nuo c non nguo I,
Ðau Io ng Iuu Ia c nôn va I bôn cau.
Nga m ngu I ru bu c re m chau,
Ca ch fuo ng nghe co fIông dau ho a va n.
Mô f cha ng vu a fra c fhanh xuan,
Hình dung cha I chuôf a o khan dIu da ng.
NghI ra ng cu ng ma ch fhu huong,
Ho I ra mo I bIôf ra ng cha ng So Khanh.
Ðo ng nga fhap fhoa ng duo I ma nh.
Trông na ng cha ng cu ng ra fình deo daI:
Than ôI! sa c nuo c huong fro I,
TIôc cho dau bô ng Ia c Ioa I dôn day7
CIa fha nh frong nguyô f frôn may,
Hoa sao hoa khe o do a da y bay hoa7
TR!YÐ N KIÐ ! 38

Tu c gan rIông gIa n fro I gIa ,
Io ng na y aI fo cho fa ho I Io ng7
Thuyô n quyôn vi bIôf anh hu ng,
Ra fay fha o cu I sô Iô ng nhu choI!
Song fhu da khe p ca nh ngoa I,
TaI co n dô ng vo ng may Io I sa f danh.
NghI nguo I fhôI Ia I nghI mình,
Ca m Io ng chua xo f Ia f fình bo vo.
Nhu ng Ia Ia n Iu a na ng mua,
KIôp phong fra n bIôf bao gIo Ia fhôI7
Ða nh IIô u nha n mô f haI Io I,
Nho fay fô dô vo I nguo I fra m Iuan.
Ma nh fIôn kô hôf xa ga n,
Nô I nha ba o da p nô I fhan Ia c Ioa I.
Tan suong vu a ra ng nga y maI,
TIô n hô ng na ng mo I nha n Io I go I sang.
Tro I fay Ia ng da ng bo ng va ng,
Phu c fhu da fhay fIn cha ng dôn noI.
Mo xem mô f bu c fIôn maI,
Ra nh ra nh fich vIô f co haI chu dô .
Iay frong y fu ma suy:
Nga y haI muoI môf fuaf fhì pha I chang7
ChIm hom fhoI fho f vô ru ng,
Ðo a fra mI da nga m guong nu a va nh.
Tuo ng dông Iay dô ng bo ng ca nh,
Re song da fhay So Khanh Ie n va o.
Suo ng su ng da nh da n ra cha o,
Ia y fhôI na ng mo I rI frao an ca n.
Ra ng: TôI be o bo f chu f fhan,
TR!YÐ N KIÐ ! 39

Ia c da n mang Iay no na n yôn anh.
Ða m nho côf nhu c fu sInh,
Co n nhIô u kôf co nga m va nh vô sau!
Ia ng nghe Ia m nha m ga f da u:
Ta day na o pha I aI dau ma ra ng!
Na ng da bIôf dôn fa chang,
Ðô fra m Iuan Iap cho ba ng mo I fhôI.
Na ng ra ng: Muôn su on nguo I,
Thô na o xIn quyôf mô f ba I cho xong.
Ra ng: Ta co ngu a fruy phong,
Co fôn duo I fruo ng vôn do ng kIô n nhI.
Thu a co Ie n buo c ra dI,
Ða muoI sa u chuo c chuo c gì Ia hon.
Ðu khI gIo ke p mua don,
Co fa day cu ng cha ng con co gì!
Nghe Io I na ng da sInh nghI,
Song da qua dô I qua n gì duo c fhan.
Cu ng IIô u nha m ma f dua chan,
Ma xem con fa o xoay va n dôn dau!
Cu ng nhau Ie n buo c xuông Ia u.
Song song ngu a fruo c ngu a sau mô f doa n.
Ðôm fhu kha c Ia u canh fa n,
CIo cay fru f Ia frang nga n nga m guong.
IôI mo n co nho f ma u suong.
Io ng quô dI mô f buo c duo ng mô f dau.
TIông ga xao xa c ga y mau,
TIông nguo I dau da ma I sau da y da ng.
Na ng ca ng fhô n fhu c gan va ng,
So Khanh da re day cuong IôI na o!
TR!YÐ N KIÐ ! 40

Mô f mình khôn bIôf Ia m sao,
Ða m ru ng buo c fhap buo c cao ha I hu ng.
Ho a nhI fha f co no Io ng,
Ia m chI gIa y fia vo hô ng Ia m nau!
Mô f doa n dô dôn fruo c sau,
Vuôf dau xuông daf ca nh dau Iôn fro I.
Tu ba fôc fha ng dôn noI,
Ham ham a p dIô u mô f hoI Ia I nha .
Hung hang cha ng ho I cha ng fra,
Ðang fay vu I IIô u da p hoa foI bo I.
ThIf da aI cu ng Ia nguo I,
Io ng na o hô ng ru ng fha m ro I cha ng dau.
Hôf Io I fhu phu c kha n ca u,
!ôn Iung fhIf dô gIa p da u ma u sa.
Ra ng: TôI chu f pha n da n ba ,
Nuo c non Iìa cu a Iìa nha dôn day.
Ðay gIo sông fha c o fay,
Than na y da dôn fhô na y fhì fhôI!
Nhung fôI co sa chI fôI,
Pha n fôI da nh va y vôn nguo I dô dau7
Than Iuon bao qua n Iam da u,
Chu f Io ng frInh ba ch fu sau xIn chu a.
Ðuo c Io I mu mo I fu y co,
Ða f nguo I ba o IInh Ia m fo cung chIôu.
Ða y vaI co a Ma KIô u,
Xo f na ng ra mo I da nh IIô u chIu doan.
Mu ca ng kô nha f kô khoan,
Ca n gu ng dôn mu c nô ng na n mo I fha.
Vu c na ng va o nghI frong nha ,
TR!YÐ N KIÐ ! 41

Ma KIô u Ia I ngo y ra da n Io I:
ThôI da ma c Ia n fhì fhôI!
ÐI dau cha ng bIôf con nguo I So Khanh7
Ða c fình nô I fIông Ia u xanh,
Mô f fay chôn bIôf may ca nh phu dung.
Ða dao Ia p sa n chuo c du ng,
Ia gì mô f côf mô f dô ng xua nay!
Co ba muoI Ia ng frao fay,
Không dung chI co chuyô n na y fro kIa!
Rô I ra fro ma f fu c fhì,
Ðo f Io I IIô u cho san sI fhIô f do I!
Na ng ra ng: Thô fhôf na ng Io I,
Co dau ma Ia I ra nguo I hIô m sau!
Co n duong suy fruo c nghI sau,
Ma f mo da fhay o dau da n va o.
So Khanh Iôn fIông rôu rao,
Ra ng: Nghe mo I co con na o o day.
Phao cho quyôn gIo ru may,
Ha y xem co bIôf ma f ma y Ia aI7
Na ng ra ng: ThôI fhô fhì fhôI,
Ra ng không fhì cu ng vang Io I ra ng không!
So Khanh qua f ma ng du ng du ng,
Ðuo c va o vu a ra p fhI hu ng ra fay.
Na ng ra ng: Tro I nhe co hay!
Quyôn anh ru yôn su na y fa I aI7
Ðem nguo I da y xuông gIông fhoI,
No I Io I rô I Ia I an Io I duo c ngay!
Co n fIôn fich vIô f o fay,
Ro ra ng ma f ay ma f na y chu aI7
TR!YÐ N KIÐ ! 42

Io I ngay dông ma f frong ngoa I,
Ke chô baf nghIa nguo I cuo I vô Iuong!
Phu fình a n da ro ra ng,
Ðo fuô ng nghI mo I kIôm duo ng fha o IuI.
Ðuô ng rIông rIông nhu ng su f su I,
NghI fhan ma Ia I nga m ngu I cho fhan.
TIôc fhay frong gIa fra ng nga n,
Ðôn phong fra n cu ng phong fra n nhu aI!
Te vuI cu ng mô f kIôp nguo I,
Hô ng nhan pha I gIông o do I ma I ru!
KIôp xua da vu ng duo ng fu,
KIôp nay cha ng ke o dô n bu mo I xuôI!
Ða u sao bình da vo rô I,
Iay fhan ma fra no do I cho xong!
Vu a fua n nguyô f sa ng guong frong,
Tu ba ghe Ia I fhong dong da n do :
Nghô choI cu ng Ia m công phu,
Ia ng choI fa pha I bIôf cho du dIô u.
Na ng ra ng: Mua gIo da p dìu,
IIô u fhan fhì cu ng pha I IIô u fhô fhôI!
Mu ra ng: AI cu ng nhu aI,
Nguo I fa aI maf fIô n hoa I dôn day7
Oo frong co n Ia m dIô u hay,
Nô I dôm khe p mo mô I nga y rIông chung.
Na y con fhuô c Iay Ia m Io ng,
Va nh ngoa I ba y chu va nh frong fa m nghô .
ChoI cho IIô u cha n hoa chô,
Cho Ian Io c da cho mô ma n do I.
KhI kho e ha nh khI ne f nga I.
TR!YÐ N KIÐ ! 43

KhI ngam ngo I nguyô f khI cuo I co f hoa.
Ðô u Ia nghô nghIô p frong nha ,
Ðu nga n ay nôf mo I Ia nguo I soI.
Co f da u vang da y may Io I,
Ðuo ng chau ne f nguyô f duo ng pha I ve hô ng.
Nhu ng nghe no I da fhe n fhu ng,
Nuo c do I Ia m nô I Ia Iu ng kha f khe!
Xo f mình cu a ca c buô ng khuô,
Vo Io ng ho c Iay nhu ng nghô nghIô p hay!
Khe o Ia ma f da n ma y da y,
KIôp nguo I da dôn fhô na y fhì fhôI!
Thuong fhay fhan pha n Ia c Ioa I,
Ða u sao cu ng o fay nguo I bIôf sao7
Ia u xanh mo I ru fruo ng da o,
Ca ng freo gIa ngo c ca ng cao pha m nguo I.
ÐIôf bao buo m Ia ong IoI,
Cuô c say da y fha ng fra n cuo I suôf dôm.
Ða p dìu Ia gIo ca nh chIm,
So m dua Tông Ngo c fôI fìm Truo ng-khanh.
KhI fInh ruo u Iu c fa n canh,
CIa f mình mình Ia I fhuong mình xo f xa.
KhI sao phong gam ru Ia ,
CIo sao fan fa c nhu hoa gIu a duo ng.
Ma f sao da y gIo da n suong,
Than sao buo m cha n ong chuo ng bay fhan7
Ma c nguo I mua So may Ta n,
Nhu ng mình na o bIôf co xuan Ia gì.
Ðo I phen gIo fu a hoa kô ,
Nu a re m fuyôf nga m bôn bô frang fhau.
TR!YÐ N KIÐ ! 44

Ca nh na o ca nh cha ng deo sa u,
Nguo I buô n ca nh co vuI dau bao gIo .
ÐôI phen ne f ve cau fho,
Cung ca m frong nguyô f nuo c co duo I hoa.
VuI Ia vuI guo ng ke o Ia ,
AI frI am do ma n ma vo I aI7
Tho o gIo fru c mua maI,
Nga n ngo fram môI du I ma I mô f fhan.
Om Io ng do I doa n xa ga n,
Cha ng vo ma rôI cha ng da n ma dau!
Nho on chin chu cao sau,
Mô f nga y mô f nga bo ng dau fa fa .
Ða m nghìn nuo c fha m non xa,
NghI dau fhan pha n con ra fhô na y!
San ho e dôI chu f fho ngay,
Tran cam aI ke do fhay vIô c mình7
Nho Io I nguyô n uo c ba sInh,
Xa xôI aI co bIôf fình chang aI7
KhI vô ho I IIô u Chuong-da I,
Ca nh xuan da be cho nguo I chuyôn fay!
Tình sau mong fra nghIa da y,
Hoa kIa da cha p ca nh na y cho chua7
MôI fình do I doa n vo fo,
CIac huong quan Iuông Ia n mo canh da I.
Song sa vo vo phuong fro I,
Nay hoa ng hôn da Ia I maI hôn hoa ng.
Ia n Ia n fho ba c a c va ng,
Xo f nguo I frong hô I doa n fruo ng do I con.
Ða cho Iay chu hô ng nhan,
TR!YÐ N KIÐ ! 45

Ia m cho cho ha I cho fa n cho can!
Ða da y va o kIôp phong fra n,
Sao cho sI nhu c mô f Ia n mo I fhôI!
Kha ch du bô ng co mô f nguo I,
Ky Tam ho Thu c cu ng no I fhu huong.
Vôn nguo I huyô n Tich chau Thuo ng,
Theo nghIôm duo ng mo ngôI ha ng Iam fruy.
Hoa khôI mô fIông KIô u nhI,
ThIôp hô ng fìm dôn huong khuô go I va o.
Truo ng fô gIa p ma f hoa da o,
Ve na o cha ng ma n ne f na o cha ng ua7
Ha I duo ng mon mo n ca nh fo,
Nga y xuan ca ng gIo ca ng mua ca ng nô ng!
Nguyô f hoa hoa nguyô f na o nu ng,
Ðôm xuan aI dô ca m Io ng duo c chang!
Ia gì fhanh khi Ie ha ng,
Mô f day mô f buô c aI gIa ng cho ra!
So m da o fôI ma n Ian Ia,
Truo c co n frang gIo sau ra da va ng.
ÐIp dau may ma n Ia duo ng,
Ia I vu a ga p khoa ng xuan duo ng Ia I quô.
SInh ca ng mô f fInh muo I mô,
Nga y xuan Ia m Iu c dI vô vo I xuan.
KhI gIo ga c khI frang san,
Ða u fIôu chuôc ruo u ca u fha n nôI fho.
KhI huong so m khI fra frua,
Ða n vay dIô m nuo c duo ng fo ho a da n.
MIô f ma I frong cuô c fruy hoan,
Ca ng quen fhuô c nôf ca ng dan diu fình.
TR!YÐ N KIÐ ! 46

Ia cho ca I so ng khuynh fha nh,
Ia m cho dô qua n xIôu dình nhu choI.
Thu c sInh quen nôf bôc ro I,
Tram nghìn dô mô f fra n cuo I nhu không
Mu ca ng fô Iu c chuôf hô ng,
Ma u fham hô fhay hoI dô ng fhì mô.
Ðuo I frang quyôn da go I he ,
Ða u fuo ng Iu a Iu u Ia p Io e dam bông.
Ðuô ng fhe pha I buô I fhong dong,
Thang Ian ru bu c fruo ng hô ng fa m hoa.
Ro ma u frong ngo c fra ng nga ,
Ða y da y sa n du c mô f fo a fhIôn nhIôn.
SInh ca ng fo ne f ca ng khen,
Ngu fình fay fha o mô f fhIôn Iua f Ðuo ng.
Na ng ra ng: Vang bIôf Io ng cha ng,
Io I Io I chau ngo c ha ng ha ng gam fhôu.
Hay he n Ie cu ng nôI dIôu,
Nô I quô nghI mô f haI dIô u ngang ngang.
Io ng co n go I a ng may Ha ng,
Ho a va n, xIn ha y chIu cha ng hôm nay.
Ra ng: Sao no I Ia Iu ng fhay!
Ca nh kIa cha ng pha I cô I na y ma ra7
Na ng ca ng u dô f fhu ba,
Ðoa n fruo ng Iu c ay nghI ma buô n bônh:
ThIôp nhu hoa da Iìa ca nh,
Cha ng nhu con buo m Iuo n va nh ma choI.
Chu a xuan da nh da co noI,
Nga n nga y fhôI cho da I Io I Ia m chI!
SInh ra ng: Tu fhuo fuong frI,
TR!YÐ N KIÐ ! 47

Tam rIông rIông nhu ng na ng vì nuo c non.
Tram nam finh cuô c vuông fro n,
Pha I do cho dôn ngo n nguô n Ia ch sông.
Na ng ra ng: Muôn dô I on Io ng,
Chu f e bôn fhu bôn fo ng dô dau.
Ðình khang nan na bay Iau,
Yôu hoa yôu duo c mô f ma u dIô m frang.
Rô I ra Ia f phan phaI huong,
Io ng kIa gIu duo c fhuo ng fhuo ng ma I chang7
Va frong fhô m quô cung frang,
Chu fruong da nh da chI Ha ng o frong.
Ðay Iau khang khif da I dô ng,
Thôm nguo I nguo I cu ng chIa Io ng rIông fay.
Ve chI chu f pha n be o may,
Ia m cho bô a I khI da y khI voI.
Tram dIô u ngang ngu a vì fôI,
Than sau aI chIu fô I fro I ay cho7
Nhu cha ng co vu ng fay co,
Muo I pha n cu ng da p dIôm cho mô f va I.
Thô frong du Io n hon ngoa I,
Truo c ha m su su go I nguo I da ng Ia.
Cu I da u Iuô n xuông ma I nha ,
CIam chua Ia I fô I ba ng ba Iu a nô ng.
Oo frôn co n co nha fhông,
Iuo ng frôn frông xuông bIôf Io ng co fhuong7
Sa chI IIô u ngo hoa fuo ng,
Ia u xanh Ia I bo ra phuo ng Ia u xanh!
Ia I ca ng do da ng da I hình,
Ða nh fhan pha n fhIôp nga I danh gIa cha ng.
TR!YÐ N KIÐ ! 48

Thuong sao cho ve n fhì fhuong,
Tinh sao cho fro n mo I duo ng fhì vang.
SInh ra ng: Hay no I de chu ng,
Io ng day Io ng day chua fu ng hay sao7
Ðuo ng xa cho nga I Ngô Ia o,
Tram dIô u ha y cu frông va o mô f fa.
Ða ga n chI co dIô u xa,
Ða va ng da quyôf phong ba cu ng IIô u!
Cu ng nhau can va n dôn dIô u,
ChI non fhô bô na ng gIeo dôn Io I.
NI non dôm nga n fình da I,
Ngoa I hIôn fho da non doa I nga m guong.
Muo n dIô u fru c vIô n fhu a Iuong,
Ruo c vô ha y fa m gIau na ng mô f noI.
ChIôn ho a sa p sa n haI ba I,
Ca y fay fha y fho muo n nguo I do Ia.
Ða n fIn dôn ma f Tu ba ,
Thua co mu cu ng ca u ho a da m sao!
Ro ra ng cu a da n fay frao,
Hoa n Iuong mô f fhIôp fhan va o cu a công.
Công fu haI Ie dô u xong,
Co f fIôn phu f da fhoa f vo ng fra n aI.
Mô f nha sum ho p fru c maI,
Ca ng sau nghIa bô ca ng da I fình sông.
Huong ca ng duo m Iu a ca ng nô ng,
Ca ng sôI ve ngo c ca ng Iô ng ma u sen.
Nu a nam hoI fIông nguo I quen,
San ngô ca nh bIôc da chen Ia va ng.
CIa u fhu vu a na y gIo suong,
TR!YÐ N KIÐ ! 49

CôI yôn da fhay xuan duo ng dôn noI.
Phong IôI nô I fra n bo I bo I,
Na ng Io ng e ap finh ba I phan chIa.
Quyôf ngay bIô n ba ch mô f bô ,
Ða y cho ma phan Ia I vô Ia u xanh!
Thay Io I nghIôm huan ra nh ra nh,
Ða nh IIô u sInh mo I Iay fình na I kôu.
Ra ng: Con bIôf fô I da nhIô u,
Ða u ra ng sam se f bu a rìu cu ng cam.
Tro f vì fay da nhu ng cha m,
Ða I rô I co n bIôf khôn Ia m sao day!
Cu ng nhau va fIông mô f nga y,
Om ca m aI no du f day cho da nh.
Iuo ng frôn quyôf cha ng fhuong fình,
Ða c den fhôI co fIôc mình Ia m chI!
Thay fro I sa f da frI frI,
Sôf gan ông mo I ca o quy cu a công.
Ðaf ba ng nô I so ng du ng du ng,
Phu duo ng saI Ia phIôu hô ng fhôI fra.
Cu ng nhau fhe o go f saI nha,
Song song va o fruo c san hoa Ia y quy .
Trông Iôn ma f sa f den sì,
Ia p nghIôm fruo c da ra uy na ng Io I:
Ca kIa da I nôf choI bo I,
Ma con nguo I fhô Ia nguo I dong dua!
Tuô ng chI hoa fha I huong fhu a,
Muo n ma u son phan da nh Iu a con den.
Suy frong fình fra ng nguyôn don,
Ðô na o fhì cu ng chua yôn bô na o.
TR!YÐ N KIÐ ! 50

Phe p công chIôu a n Iua n va o.
Co haI duo ng ay muôn sao ma c mình:
Mô f Ia cu phe p gIa hình,
Mô f Ia Ia I cu Ia u xanh pho vô !
Na ng ra ng: Ða quyôf mô f bô ,
Nhô n na y vuong Iay fo kIa may Ia n!
Ðu c frong fhan cu ng Ia fhan,
Yôu fho vang chIu fruo c san IôI dình.
Ða y ra ng: Cu phe p gIa hình!
Ða cay cha p Ia I mô f ca nh ma u don.
Pha n da nh chI da m kôu oan,
Ða o hoen que n ma IIô u fan fa c ma y.
Mô f san Ia m ca f da da y,
Cuong Io nuo c fhu y maI ga y vo c suong.
NghI fình cha ng Thu c ma fhuong,
Ne o xa frông fhay Io ng ca ng xo f xa.
Kho c ra ng: Oan khôc vì fa,
Co nghe Io I fruo c cha ng da Iu y sau.
Ca n Io ng cha ng bIôf nghI sau,
Ðô aI frang fu I hoa sa u vì aI7
Phu duo ng nghe fhoa ng va o faI,
Ðô ng Io ng Ia I ga n dôn Io I rIông fay.
Su f su I cha ng mo I fhua ngay,
Ða u duôI kô Ia I su nga y ca u fhan:
Na ng da finh hôf xa ga n,
Tu xua na ng da bIôf fhan co ra y!
Ta I fôI hu ng Iay mô f fay,
Ðô na ng cho dôn nô I na y vì fôI!
Nghe Io I no I cu ng fhuong Io I,
TR!YÐ N KIÐ ! 51

Ðe p uy mo I da y cho ba I gIa I vI.
Ra ng: Nhu ha n co fhô fhì,
Trang hoa song cu ng fhI phI bIôf dIô u!
SInh ra ng: Chu f pha n bo f be o,
Theo do I va cu ng if nhIô u bu f nghIôn.
Cuo I ra ng: Ða fhô fhì nôn,
Mô c gIa ha y fhu mô f fhIôn frình nghô .
Na ng vang caf bu f fay dô ,
TIôn hoa frình fruo c a n phô xem fuo ng.
Khen ra ng: CIa da ng ThInh Ðuo ng,
Ta I na y sa c ay nghìn va ng chua can!
Thu c Ia fa I fu gIaI nhan,
Chau Tra n co n co Chau Tra n na o hon!
ThôI du ng ruo c du cuu ho n,
Ia m chI Io nhIp cho da n ngang cung.
Ða dua dôn fruo c cu a công,
Ngoa I fhì Ia Iy song frong Ia fình.
Ðau con frong da o gIa dình,
ThôI fhì de p nô I baf bình Ia xong!
Kip fruyô n sa m su a Iô công,
KIô u hoa caf gIo duôc hô ng dIô m sao.
Ða y ha ng cô xu y xôn xao,
Song song dua fo I fruo ng da o sa nh dôI.
Thuong vì ha nh fro ng vì fa I,
Thu c ông fhôI cu ng de p Io I phong ba.
Huô Ian su c nu c mô f nha ,
Tu ng cay da ng Ia I ma n ma hon xua.
Ma ng vuI ruo u so m co frua,
Ða o da phaI fha m sen vu a na y xanh.
TR!YÐ N KIÐ ! 52

Truo ng hô va ng ve dôm fhanh,
Ð fình na ng mo I ba y fình rIông chung:
Pha n bô fu ve n chu fo ng,
Ðô I fhay nha n yôn da ho ng da y nIôn.
TIn nha nga y mô f va ng fIn,
Ma n fình ca f Iu y Ia f fình fao khang.
NghI ra fha f cu ng nôn duo ng,
Tam hoI aI dô gIu gIa ng cho fa7
Trô m nghe ke Io n frong nha ,
Oo va o khuôn phe p no I ra môI gIuo ng.
Ð fhay nhu ng da phI fhuo ng,
Ðô do rôn bô khôn Iuo ng da y sông!
Ma fa suôf mô f nam ro ng,
Thô na o cu ng cha ng gIau xong duo c na o.
Ðay cha y chua fo fIôu hao,
Hoa c Ia frong co Ia m sao chang Ia 7
XIn cha ng kip IIô u Ia I nha ,
Truo c nguo I de p y sau fa bIôf fình.
Ðôm nga y nhu mu c gIau quanh,
Ra y Ia n maI Iu a gIu hình chua fhông.
Nghe Io I khuyôn nhu fhong dong,
Ða nh Io ng sInh mo I quyôf Io ng hô I frang.
Ra ng ra gu I dôn xuan duo ng,
Thu c ông cu ng vô I gIu c cha ng nInh gIa.
TIô n dua mô f che n quan ha ,
Xuan dình fhoa f da dô I ra cao dình.
Sông Ta n mô f da I xanh xanh,
IoI fhoI bo IIô u may ca nh Ðuongquan.
Ca m fay da I nga n fho fhan,
TR!YÐ N KIÐ ! 53

ChIa phôI ngu ng che n ho p fan nghe n Io I.
Na ng ra ng: Non nuo c xa khoI,
Sao cho frong am fhì ngoa I mo I ôm.
Ðô Io a yôm fha m frôn kIm,
Ia m chI bung ma f ba f chIm kho Io ng!
ÐôI fa chu f nghIa de o bo ng,
Ðôn nha fruo c IIô u no I so ng cho mInh.
Ðu khI so ng gIo baf fình,
Io n ra uy Io n fôI da nh pha n fôI.
Hon dIô u gIau nguo c gIau xuôI.
Ia I mang nhu ng vIô c fa y fro I dôn sau.
Thuong nhau xIn nho Io I nhau,
Nam cha y cu ng cha ng dI dau ma cha y.
Che n dua nho bu a hôm nay,
Che n mu ng xIn do I nga y na y nam sau!
Nguo I Iôn ngu a ke chIa ba o,
Ru ng phong fhu da nhuôm ma u quan san.
Ða m hô ng bu I cuôn chInh an,
Trông nguo I da khuaf may nga n dau xanh.
Nguo I vô chIôc bo ng nam canh,
Ke dI muôn da m mô f mình xa xôI.
Va ng frang aI se Ia m dôI,
Nu a In gôI chIôc nu a soI da m fruo ng.
Kô chI nhu ng nô I do c duo ng,
Ðuô ng frong na y nô I chu fruong o nha :
Vôn do ng ho Hoa n danh gIa,
Con quan Ia I bô fôn Ia Hoa n fhu.
Ðuyôn Ða ng fhua n ne o gIo dua,
Cu ng cha ng kôf fo c xe fo nhu ng nga y.
TR!YÐ N KIÐ ! 54

Oo an fhì nôf cu ng hay,
No I dIô u ra ng buô c fhì fay cu ng gIa .
Tu nghe vuo n mo I fhôm hoa,
MIô ng nguo I da Ia m fIn nha fhì không.
Iu a fam ca ng da p ca ng nô ng,
Tra ch nguo I den ba c ra Io ng frang hoa:
Vi ba ng fhu fha f cu ng fa,
Cu ng dung ke duo I mo I Ia Iuo ng frôn.
Ða I chI cha ng gIu Iay nô n,
Tôf chI ma ruo c fIông ghen va o mình7
Ia I co n bung bif gIau quanh,
Ia m chI nhu ng fho I fre ranh nu c cuo I!
Tinh ra ng ca ch ma f khuaf Io I,
CIau fa fa cu ng IIô u ba I gIau cho!
Io gì vIô c ay ma Io,
KIôn frong mIô ng che n co bo dI dau7
Ia m cho nhìn cha ng duo c nhau,
Ia m cho da y do a caf da u cha ng Iôn!
Ia m cho frông fhay nha n fIô n,
Cho nguo I fham va n ba n fhuyô n bIôf fay.
Nô I Io ng kin cha ng aI hay,
Ngoa I faI dô ma c gIo bay ma I ngoa I.
Tua n sau bô ng fhay haI nguo I,
Ma ch fIn y cu ng IIô u ba I fang công.
TIô u fhu nô I gIa n du ng du ng:
Co m fay fhôu dô f ra Io ng frôu nguoI!
Chô ng fao na o pha I nhu aI,
ÐIô u na y ha n mIô ng nhu ng nguo I fhI phI!
Vô I va ng xuông Iô nh ra uy,
TR!YÐ N KIÐ ! 55

Ðu a fhì va mIô ng du a fhì be rang.
Trong ngoa I cu a kin mif nhu bung.
Na o aI co n da m no I nang mô f Io I!
Ðuô ng da o khuya so m fha nh fhoI,
Ra va o mô f mu c no I cuo I nhu không.
Ðôm nga y Io ng nhu ng da n Io ng,
SInh da vô dôn Ia u hô ng xuông yôn.
Io I fan ho p nô I ha n huyôn,
Chu fình ca ng ma n chu duyôn ca ng nô ng.
Ta y fra n vuI che n fhong dong,
Nô I Io ng aI o frong Io ng ma ra.
Cha ng vô xem y fu nha ,
Su mình cu ng ra p Ian Ia gIa I ba y.
May phen cuo I no I fInh say,
To c fo baf dô ng ma y may su fình.
NghI da bung kin mIô ng bình,
Na o aI co kha o ma mình Ia I xung7
Nhu ng Ia e ap du ng da ng,
Ru f day so nu a dô ng ru ng Ia I fhôI.
Co khI vuI chuyô n mua cuo I,
TIô u fhu Ia I gIo nhu ng Io I dau dau.
Ra ng: Trong ngo c da va ng fhau,
Muo I pha n fa da fIn nhau ca muo I.
Khen cho nhu ng mIô ng dông da I,
Ðuo m ong Ia I da f nhu ng Io I no kIa.
ThIôp du vu ng cha ng hay suy,
Ða do bu ng nghI Ia I bIa mIô ng cuo I!
Thay Io I fhu ng fhInh nhu choI,
Thua n Io I cha ng cu ng no I xuôI do do n.
TR!YÐ N KIÐ ! 56

Nhu ng Ia cuo I phan co f son,
Ðe n khuya chung bo ng fram fro n sa nh vaI.
Thu quô fhua n vuo c ve n mu I,
CIông va ng da ru ng mô f va I Ia ngô.
Cha nh nIô m nho ca nh gIang hô ,
Mô f ma u quan fa I may mu a gIo frang.
Tình rIông chua da m rI rang,
TIô u fhu fruo c da IIô u chu ng nhu qua:
Ca ch nam may ba c xa xa,
Iamfruy cu ng pha I finh ma fha n hôn.
Ðuo c Io I nhu mo fac son,
Vo cau fha ng ruô I nuo c non quô nguo I.
Iong Ianh da y nuo c In fro I,
Tha nh xay kho I bIôc non phoI bo ng va ng.
RoI cau vu a gIo ng da m fruo ng,
Xe huong na ng cu ng fhua n duo ng quy nInh.
Thua nha huyôn hôf mo I fình,
Nô I cha ng o ba c nô I mình chIu den.
NghI ra ng: Ngu a ghe ho n ghen,
Xau cha ng ma co aI khen chI mình!
Va y nôn nga nh ma f Ia m fhInh,
Mua cao vôn da ra p ranh nhu ng nga y.
Iamfruy duo ng bô fha ng cha y,
Ma duo ng ha I da o sang ngay fhì ga n.
Ðo n fhuyô n Iu a ma f gIaI nhan,
Ha y dem day xich buô c chan na ng vô .
Ia m cho cho mô f cho mô,
Ia m cho dau do n ô chô cho coI!
Truo c cho bo ghe f nhu ng nguo I,
TR!YÐ N KIÐ ! 57

Sao cho dô mô f fro cuo I vô sau.
Phu nhan khen chuo c raf ma u.
ChIô u con mo I da y ma c da u ra fay.
Su a sang buô m gIo Ie o may,
Khuyô n !ng Ia I cho n mô f ba y côn quang.
Ða n do hôf ca c mo I duo ng,
Thua n phong mô f Ia vuo f sang bIô n Tô .
Na ng fu chIôc bo ng song fhe,
Ðuo ng kIa nô I no nhu chIa môI sa u.
Ðo ng dau da xô ngang da u,
ÐIôf dau am Ia nh bIôf dau ngo f bu I.
To c fhô da cham ngang vaI,
Na o Io I non nuo c na o Io I sa f son.
Sa n bìm chu f pha n co n con,
Khuôn duyôn bIôf co vuông fro n cho chang7
Than sao nhIô u nô I baf ba ng,
IIô u nhu cung Qua ng a Ha ng nghI sao!
Ðôm fhu gIo Io f song da o,
Nu a va nh frang khuyôf ba sao gIu a fro I.
Ne n huong dôn fruo c Pha f da I,
Nô I Io ng khan chu a ca n Io I van van.
Ðuo I hoa da y Iu a c nhan,
Âa m a m khôc quy kInh fha n mo c ra.
Ða y san guom fuôf sa ng Io a,
Thaf kInh na ng chu a bIôf Ia Ia m sao.
Thuôc mô dau da fuo I va o,
Mo ma ng nhu gIac chIôm bao bIôf gì.
Vu c ngay Iôn ngu a fu c fhì,
Pho ng da o vIô n sa ch bôn bô Iu a dong.
TR!YÐ N KIÐ ! 58

Sa n fhay vô chu bôn sông,
Ðem va o dô do Iô n so ng aI hay7
TôI dôI pha ch Ia c hô n bay,
Pha ca n bu I co gôc cay a n mình.
Thu c ông nha cu ng ga n quanh,
Cho f frông ngo n Iu a fhaf kInh ru ng ro I.
To fhay cha y fha ng dôn noI,
ToI bo I fuo I Iu a fìm nguo I Iao xao.
CIo cao ngo n Iu a ca ng cao,
TôI do I fìm du na ng na o fhay dau!
Ho f ho ho f ha I nhìn nhau,
CIông sau bu I ra m fruo c sau fìm qua ng.
Cha y va o chôn cu pho ng huong,
Trong fro fhay mô f dông xuong cha y fa n,
Ngay fình aI bIôf muu gIan,
Ha n na ng fhôI Ia I co ba n ra ng aI!
Thu c ông su I su f nga n da I,
NghI con va ng ve fhuong nguo I nôf na.
ÐI ha I nha f sa p vô nha ,
Na o Ia kham IIô m na o Ia fang fraI.
Iô fhuo ng da du mô f haI,
Iu c frình cha ng cu ng dôn noI bay gIo .
Ðuo c va o chôn cu Ia u fho,
Tro fhan mô f dông na ng mua bôn fuo ng.
Sang nha cha fo I frung duo ng,
IInh sa ng ba I vI fho na ng o frôn.
Ho I ôI no I hôf su duyôn,
To fình du f ruô f Iu a phIô n cha y gan!
CIeo mình va f va kho c fhan:
TR!YÐ N KIÐ ! 59

Con nguo I fhô ay fha c oan fhô na y.
Cha c ra ng maI fru c Ia I va y,
AI hay vInh quyôf Ia nga y dua nhau!
Thuong ca ng nghI nghI ca ng dau,
Ðô aI rap fha m qua f sa u cho khuay.
Ca n mIô n nghe co mô f fha y.
PhI phu fri quy cao fay fhông huyô n.
Trôn fam da o duo I cu u fuyô n,
Tìm dau fhì cu ng bIôf fIn ro ra ng.
Sa m sanh Iô va f ruo c sang,
XIn fìm cho fhay ma f na ng ho I han.
Ða o nhan phu c fruo c fInh da n,
Xuaf fha n gIay phu f chua fa n ne n huong.
Tro vô mInh ba c no I fuo ng:
Ma f na ng cha ng fhay vIô c na ng da fra.
Nguo I na y na ng nghIô p oan gIa,
Co n nhIô u no Ia m sao da fha c cho!
Mô nh cung dang ma c na n fo,
Mô f nam nu a mo I fham do duo c fIn.
HaI bôn gIa p ma f chIô n chIô n,
Muôn nhìn ma cha ng da m nhìn Ia fhay!
Nghe Io I no I Ia duo ng na y,
Su na ng da fhô Io I fha y da m fIn!
Cha ng qua dô ng côf qua ng xIôn,
Nguo I dau ma Ia I fhay frôn co I fra n7
TIôc hoa nhu ng nga m ngu I xuan,
Than na y dô Ia I may Ia n ga p fIôn.
Nuo c frôI hoa ru ng da yôn,
Hay dau dIa ngu c o mIô n nhan gIan!
TR!YÐ N KIÐ ! 60

Khuyô n !ng da da f muu gIan,
Vu c na ng dua xuông dô an duo I fhuyô n.
Ðuô m cao Ie o fha ng ca nh suyô n,
Ðe chu ng huyô n Tich bang mIô n vuo f sang.
CIa do Iôn fruo c sa nh duo ng,
Khuyô n !ng haI du a nô p na ng dang công.
Vu c na ng fa m xuông môn pho ng,
Ha y co n fhIôm fhIôp gIac nô ng chua phaI.
Hoa ng Iuong cho f fInh hô n maI,
Cu a nha dau maf Iau da I na o day7
Ða ng hoa ng do fInh do say,
Sa nh duo ng ma ng fIông do I ngay Iôn ha u.
Aa hoa n frôn duo I gIu c mau,
Ha I hu ng na ng mo I fheo sau mô f nguo I.
Nguo c frông fo a rô ng da y da I,
ThIôn quan fru ng fô co ba I freo frôn.
Ðan nga y sa p fha p haI bôn,
CIu a gIuo ng fhaf ba o ngô I frôn mô f ba .
Ca n gu ng ngo n ho I nga nh fra,
Su mình na ng pha I cu ma go I fhua.
Ðaf fình nô I fra n may mua,
Ma ng ra ng: Nhu ng gIông bo fho quen fhan.
Con na y cha ng pha I fhIô n nhan,
Cha ng phuo ng frôn chu a fhì quan Iô n chô ng.
Ra fuô ng me o ma ga dô ng,
Ra fuô ng Iu ng fu ng cha ng xong bô na o.
Ða dem mình ba n cu a fao,
Ia I co n khu ng khInh Ia m cao fhô na y!
Na o Ia gIa pha p no bay!
TR!YÐ N KIÐ ! 61

Ha y cho ba chu c bIôf fay mô f Ia n.
Aa hoa n frôn duo I da ran,
Ða u ra ng fram mIô ng khôn phan Ie na o!
Tru c côn ra su c da p va o,
ThIf na o cha ng na f gan na o cha ng khInh.
Xo f fhay da o Iy mô f ca nh,
Mô f phen mua gIo fan fa nh mô f phen!
Hoa nô fruyô n da y dô I fôn,
Ðuô ng fhe da y e p va o phIôn fhI fì.
Ra va o fheo Iu fhanh y,
Ða I da u fo c rôI da chì qua n bao.
Qua n gIa co mô f mu na o,
Thay nguo I fhay nôf ra va o ma fhuong.
KhI che che n khI fhuôc fhang,
Ðem Io I phuong fIô n mo duo ng hIôu sInh.
Ða y ra ng: May ru I da da nh,
IIô u bô mình gIu Iay mình cho hay.
Cu ng Ia oan nghIô p chI day,
Sa co mo I dôn fhô na y cha ng dung.
Oo day faI va ch ma ch ru ng,
Thay aI nguo I cu cu ng du ng nhìn chI.
Ke o khI sam se f baf ky ,
Con ong ca I kIôn kôu gì duo c oan!
Na ng ca ng gIo f ngo c nhu chan,
Nô I Io ng Iuông nhu ng ba n hoa n nIô m fay:
Ra va o fheo Iu fhanh y,
Ða I da u fo c rôI da chì qua n bao.
Qua n gIa co mô f mu na o,
Thay nguo I fhay nôf ra va o ma fhuong.
TR!YÐ N KIÐ ! 62

KhI che che n khI fhuôc fhang,
Ðem Io I phuong fIô n mo duo ng hIôu sInh.
Ða y ra ng: May ru I da da nh,
IIô u bô mình gIu Iay mình cho hay.
Cu ng Ia oan nghIô p chI day,
Sa co mo I dôn fhô na y cha ng dung.
Oo day faI va ch ma ch ru ng,
Thay aI nguo I cu cu ng du ng nhìn chI.
Ke o khI sam se f baf ky ,
Con ong ca I kIôn kôu gì duo c oan!
Na ng ca ng gIo f ngo c nhu chan,
Nô I Io ng Iuông nhu ng ba n hoa n nIô m fay:
Phong fra n kIôp chIu da da y,
Ia m fhan Ia I co fhu na y ba ng haI.
Pha n sao ba c cha ng vu a fhôI,
Khang khang buô c ma I Iay nguo I hô ng nhan.
Ða da nh fu c fra I fIô n oan,
Cu ng IIô u ngo c na f hoa fa n ma chI!
Nhu ng Ia nuong na u qua fhì,
TIô u fhu pha I buô I mo I vô nInh gIa.
Me con fro chuyô n Ian Ia,
Phu nhan mo I go I na ng ra da y Io I:
TIô u fhu duo I fruo ng fhIôu nguo I,
Cho vô bôn ay fheo do I Ia u frang.
IInh Io I na ng mo I fheo sang,
ÐIôf dau dIa ngu c fhIôn duo ng Ia dau!
So m khuya khan ma f Iuo c da u,
Pha n con ha u gIu con ha u da m saI.
Pha I dôm ôm a chIô u fro I,
TR!YÐ N KIÐ ! 63

Tru c fo ho I dôn nghô choI mo I nga y.
IInh Io I na ng mo I Iu a day,
NI non fha nh fho f dô say Io ng nguo I!
TIô u fhu xem cu ng fhuong fa I,
Khuôn uy duo ng cu ng bo f va I bôn phan.
Cu a nguo I da y do a chu f fhan,
So m nan nI bo ng dôm an ha n Io ng.
Iamfruy chu f nghIa de o bo ng,
Nuo c be o dô chu fuong phu ng kIôp sau!
Ðôn phuong may fra ng mô f ma u,
Trông vo I cô quôc bIôf dau Ia nha 7
Ia n Ia n fha ng fro n nga y qua,
Nô I ga n na o bIôf duo ng xa fhô na y.
Iamfruy fu fhu o uyôn bay,
Pho ng không fhuong ke fha ng nga y chIôc fhan.
Ma y aI frang mo I In nga n,
Phan fhu a huong cu bô I pha n xo f xa!
Sen fa n cu c Ia I no hoa,
Sa u da I nga y nga n dông da sang xuan.
Tìm dau cho fhay cô nhan7
Iay cau va n mô nh khuay da n nho fhuong.
Cha nh nIô m nho ca nh gIa huong,
Nho quô cha ng Ia I fìm duo ng fham quô.
TIô u fhu do n cu a gIa gIô .
Ha n huyôn vu a ca n mo I bô ga n xa.
Nha huong cao cuôn bu c Ia ,
Pho ng frong fruyô n go I na ng ra Ia y mu ng.
Ðuo c ra mô f buo c mô f du ng,
Trông xa na ng da fo chu ng ne o xa:
TR!YÐ N KIÐ ! 64

Pha I ra ng na ng qua ng de n Io a,
Ro ra ng ngô I do cha ng Ia Thu c SInh7
Ðay gIo fình mo I fo fình,
ThôI fhôI da ma c va o va nh cha ng saI!
Chuo c dau co chuo c Ia do I,
Nguo I dau ma Ia I co nguo I fInh ma!
Ro ra ng fha f Iu a dôI fa,
Ia m ra con o chu a nha dôI noI.
Ðô ngoa I fhon fho f no I cuo I,
Ma frong nham hIô m gIôf nguo I không dao.
Ðay gIo daf fhap fro I cao,
An Ia m sao no I Ia m sao bay gIo 7
Ca ng frông ma f ca ng nga n ngo,
Ruô f fa m do I doa n nhu fo rôI bo I.
So uy da m cha ng vang Io I,
Cu I da u ne p xuông san maI mô f chIô u.
SInh da pha ch Ia c hô n xIôu:
Thuong ôI cha ng pha I na ng KIô u o day7
Nhan Ia m sao dôn fhô na y7
ThôI fhôI fa da ma c fay aI rô I!
So quen da m ho ra Io I,
Khôn ngan gIo f nuo c su f su I nho sa.
TIô u fhu frông ma f ho I fra:
Mo I vô co vIô c chI ma dô ng dong7
SInh ra ng: HIôu phu c vu a xong,
Suy Io ng fra c dI dau Io ng chung fhIôn!
Khen ra ng: HIôu fu da nôn,
Ta y fra n muo n che n gIa I phIô n dôm fhu.
Vo chô ng che n fa c che n fhu ,
TR!YÐ N KIÐ ! 65

Ða f na ng du ng chu c frì hô haI noI,
Ða f khoan ba f nha f dôn Io I,
Ða f quy fa n ma f ba f mo I fa n fay.
SInh ca ng nhu da I nhu ngay,
CIo f da I gIo f nga n che n da y che n voI.
Nga nh dI cho f no I cho f cuo I,
Ca o say cha ng da gIa m ba I Ia ng ra.
TIô u fhu vô I fhe f: Con Hoa!
Khuyôn cha ng cha ng ca n fhì fa co do n.
SInh ca ng na f ruô f fan hô n,
Che n mo I pha I nga m bô ho n ra o ngay.
TIô u fhu cuo I no I fInh say,
Chua xong cuô c ruo u Ia I ba y fro choI.
Ra ng: Hoa nô du mo I fa I,
Ða n da n fhu da o mô f ba I cha ng nghe!
Na ng da fa n hoa n fô mô
Vang Io I ra fruo c bình fhe va n da n:
Ðôn day nhu kho c nhu fhan,
KhIôn nguo I frôn fIô c cu ng fan na f Io ng!
Cu ng frong mô f fIông fo dô ng,
Nguo I ngoa I cuo I nu nguo I frong kho c fha m.
CIo f chau Ia cha khôn ca m,
Cu I da u cha ng nhu ng ga f fha m gIo f Tuong.
TIô u fhu Ia I fhe f Iay na ng:
Cuô c vuI ga y khu c doa n fruo ng ay chI!
Sao cha ng bIôf y fu gì7
Cho cha ng buô n ba fô I fhì fa I nguoI.
SInh ca ng fha m fhIôf bô I hô I,
Vô I va ng guo ng no I guo ng cuo I cho qua.
TR!YÐ N KIÐ ! 66

CIo f rô ng canh da dIô m ba,
TIô u fhu nhìn ma f duo ng da cam fam.
Io ng rIông fap fô nh mu ng fha m:
VuI na y da bo dau nga m xua nay!
SInh fhì gan he o ruô f da y,
Nô I Io ng ca ng nghI ca ng cay da ng Io ng.
Nguo I va o chung gôI Ioan pho ng,
Na ng ra fu a bo ng de n chong canh da I.
Ðay gIo mo I ro fam hoI,
Ma u ghen dau co Ia do I nha ghen!
Chuo c dau re fhu y chIa uyôn,
AI ra duo ng nay aI nhìn duo c aI!
Ðay gIo mô f vu c mô f fro I,
Hôf dIô u khInh fro ng hôf Io I fhI phI!
Nhe nhu bac na ng nhu chì,
Co cho ra no co n gì Ia duyôn7
Io Ia ng chu f pha n fhuyô n quyôn,
Ðô sau so ng ca co fuyô n duo c vay7
Mô f mình am y dôm cha y,
ÐIa da u voI nuo c ma f da y nam canh.
So m khuya ha u ha da I doanh,
TIô u fhu cha m ma f de fình ho I fra.
Iu a Io I na ng mo I fhua qua:
Pha I khI mình Ia I xo f xa nô I mình.
TIô u fhu ho I Ia I Thu c SInh:
Ca y cha ng fra Iay fhu c fình cho nao!
SInh da ra f ruô f nhu ba o,
No I ra cha ng fIô n frông va o cha ng dang!
Nhu ng e Ia I Iu y dôn na ng,
TR!YÐ N KIÐ ! 67

Ða nh IIô u mo I se Iu a duo ng ho I fra.
Cu I da u quy fruo c san hoa,
Than cung na ng mo I fha o qua mô f fo .
ÐIô n fIô n frình vo I fIô u fhu,
Thoa f xem duo ng co nga n ngo chu f fình.
IIô n fay frao Ia I Thu c SInh,
Ra ng: Ta I nôn fro ng ma fình nôn fhuong!
Vi chang co sô gIa u sang,
CIa ma da u du c nha va ng cu ng nôn!
Ðô fra n chìm nô I fhuyô n quyôn,
Hu u fa I fhuong nô I vô duyôn Ia do I!
SInh ra ng: Tha f co nhu Io I,
Hô ng nhan ba c mô nh mô f nguo I na o vay!
Nghìn xua au cu ng fhô na y,
Tu bI au IIô u bo f fay mo I vu a.
TIô u fhu ra ng: Yy frong fo ,
Ra p dem mô nh ba c xIn nho cu a không.
ThôI fhì fhôI cu ng chIô u Io ng,
Cu ng cho kho I Iu y frong vo ng buo c ra.
Sa n Quan am ca c vuo n fa,
Co cay fram fhuo c co hoa bôn mu a.
Co cô fhu co son hô ,
Cho na ng ra do gIu chu a che p kInh.
Tang fang fro I mo I bình mInh,
Huong hoa ngu cu ng sa m sanh Iô fhuo ng.
Ðua na ng ngu cu ng sa m sanh Iô fhuo ng.
Ðua na ng dôn fruo c Pha f duo ng,
Tam quy ngu gIo I cho na ng xuaf gIa.
Aa o xanh dô I Iay ca sa,
TR!YÐ N KIÐ ! 68

Pha p danh Ia I dô I fôn ra Tra c Tuyô n.
So m khuya finh du da u de n,
Xuan Thu ca f sa n haI fôn huong fra .
Na ng fu Ia nh go f vuo n hoa,
Ðuo ng ga n ru ng fia duo ng xa bu I hô ng.
Nhan duyôn dau Ia I co n mong,
Kho I dIô u fhe n phan fu I hô ng fhì fhôI.
Pha f fIô n fha m Iap sa u vu I,
Nga y pho fhu fu dôm nô I fam huong.
Cho hay gIo f nuo c ca nh duong,
Iu a Io ng fuo I fa f mo I duo ng fra n duyôn.
Nau sô ng fu fro ma u fhIô n,
San fhu frang da va I phen du ng da u,
Quan pho ng fhen nha f Iuo I mau,
No I Io I fruo c ma f roI chau va ng nguo I.
Ca c kInh vIô n sa ch dôI noI,
Trong gang fac Ia I gap muo I quan san.
Nhu ng Ia nga m fho nuôf fhan,
TIô u fhu pha I buô I van an vô nha .
Thu a co sInh mo I Ie n ra,
Xam xam dôn me vuo n hoa vo I na ng.
Su f su I gIo nô I doa n fruo ng,
CIo f chau fa m fa duo m fra ng a o xanh:
Ða cam chIu ba c vo I fình,
Chu a xuan dô fô I mô f mình cho hoa!
Thap co fhua fri da n ba ,
Trông va o dau ruô f no I ra nga I Io I.
Vì fa cho Iu y dôn nguo I,
Ca f Ia m ngo c fra ng fhIô f do I xuan xanh.
TR!YÐ N KIÐ ! 69

Qua n chI Iôn fha c xuông ghô nh,
Cu ng foan sông fha c vo I fình cho xong.
Tông duo ng chu f chu a cam Io ng,
Ca n rang be mô f chu dô ng Ia m haI.
The n mình da na f va ng phaI,
Tram fhan dô chuô c mô f Io I duo c sao7
Na ng ra ng: ChIôc ba ch so ng da o,
Nô I chìm cu ng ma c Iu c na o ru I may!
Chu f fhan qua n qua I vu ng Ia y,
Sông fhu a co n fuo ng dôn ra y nu a sao7
Cu ng IIô u mô f gIo f mua ra o,
Ma cho fhIôn ha frông va o cu ng hay!
Xo f vì ca m da be n day,
Cha ng fram nam cu ng mô f nga y duyôn fa.
IIô u ba I mo cu a cho ra,
ay Ia fình na ng ay Ia an sau
SInh ra ng: RIông fuo ng bay Iau,
Io ng nguo I nham hIô m bIôf dau ma Iuo ng.
Nu a khI gIông fô phu pha ng,
ThIô f rIông day cu ng Ia I ca ng cu c day.
IIô u ma xa cha y cao bay,
Aa I an fa co nga n na y ma fhôI!
Ðay gIo ke nguo c nguo I xuôI,
ÐIôf bao gIo Ia I nôI Io I nuo c non7
Ða u ra ng sông ca n da mo n,
Con fa m dôn fha c cu ng co n vuong fo!
Cu ng nhau kô Iô sau xua,
No I rô I Ia I no I Io I chua hôf Io I.
Ma f frông fay cha ng no ro I,
TR!YÐ N KIÐ ! 70

Hoa fì da dô ng fIông nguo I ne o xa.
Nha n ngu ng nuôf fu I du ng ra,
TIô u fhu dau da re hoa buo c va o.
Cuo I cuo I no I no I ngo f nga o,
Ho I: Cha ng mo I o chôn na o Ia I choI7
ÐôI quanh sInh mo I IIô u Io I:
Tìm hoa qua buo c xem nguo I vIôf kInh.
Khen ra ng: Ðu f pha p da fInh,
So va o vo I fhIôp Iandình na o fhua!
TIôc fhay Iuu Ia c gIang hô ,
Nghìn va ng fha f cu ng nôn mua Iay fa I!
ThIô n fra ca n nuo c hô ng maI,
Thong dong nôI go f nhu fraI cu ng vô .
Na ng ca ng e Iô u ô,
RI faI ho I Ia I hoa fì fruo c sau.
Hoa ra ng: Ða dôn da Iau,
Nho n chan du ng ne p dô dau nu a gIo .
Ra nh ra nh ke fo c chan fo,
May Io I nghe hôf da du fo fuo ng.
Ðao nhIôu doa n khô fình fhuong,
Nô I ông va f va nô I na ng fho fhan.
Ngan fôI du ng Ia I mô f bôn,
Cha n faI rô I mo I buo c Iôn frôn Ia u.
Nghe fhôI kInh ha I xIôf dau:
Ða n ba fhô ay fhay au mô f nguo I!
ay mo I gan ay mo I fa I,
NghI ca ng fhôm nô I so n gaI ru ng ro I!
Nguo I dau sau sa c nuo c do I,
Ma cha ng Thu c pha I ra nguo I bo fay!
TR!YÐ N KIÐ ! 71

Thu c fang ba f duo c duo ng na y,
Ma u ghen aI cu ng chau ma y nghIôn rang.
Thô ma Im cha ng da I da ng,
Cha o mo I vuI ve no I nang dIu da ng.
CIa n da u ra da fhô fhuo ng,
Cuo I na y mo I fhu c khôn Iuo ng hIô m sau!
Than fa fa pha I Io au,
MIô ng hu m no c ra n o dau chôn na y.
Vi chang cha p ca nh cao bay,
Ra o cay Iau cu ng co nga y be hoa!
Pha n be o bao qua n nuo c sa,
Iônh dônh dau nu a cu ng Ia Iônh dônh.
ChIn e quô kha ch mô f mình,
Tay không chua dô fìm va nh am no!
NghI dI nghI Ia I quanh co,
Pha f fIô n sa n co mo I dô kIm ngan.
Ðôn mình gIa f dô hô fhan,
Ia n nghe canh da mô f pha n frông ba.
Caf mình qua ngo n fuo ng hoa.
Ia n duo ng fheo bo ng frang fa vô fay.
MIf mu da m ca f dô I cay,
TIông ga dIôm nguyô f dau gIa y ca u suong.
Canh khuya fhan ga I da m fruo ng,
Pha n e duo ng sa pha n fhuong da I da u!
Tro I dông vu a ra ng nga n dau,
Ðo vo na o da bIôf dau Ia nha !
Chu a dau frông fhay ne o xa,
Ra nh ra nh ChIôu a n am ba chu ba I.
Xam xam go ma I cu a ngoa I,
TR!YÐ N KIÐ ! 72

Tru frì nghe fIông ruo c mo I va o frong.
Thay ma u an ma c nau sô ng,
CIa c Ðuyôn su fruo ng Ia nh Io ng IIô n fhuong.
Ca n gu ng nga nh ngo n cho fuo ng,
Ia Iu ng na ng ha y fìm duo ng no I quanh:
TIô u fhIô n quô o Ða ckInh,
Quy su quy Pha f fu ha nh bay Iau.
Ða n su rô I cu ng dôn sau,
Ða y dua pha p ba o sang ha u su huynh.
Ra y vang dIô n hIôn ra nh ra nh,
Chuông va ng kha nh ba c bôn mình gIo ra,
Xem qua su mo I da y qua:
Pha I nI Ha ng Thu y Ia fa ha u fình.
ChIn e duo ng sa mô f mình,
Oo day cho do I su huynh if nga y.
Co I fhan duo c chôn am may,
MuôI dua da p dô I fha ng nga y fhong dong.
Kô kInh cau cu fhuô c Io ng,
Huong de n vIô c fruo c fraI pho ng quen fay.
So m khuya Ia bôI phIôn may,
Ngo n de n khôu nguyô f fIông cha y nô n suong.
Thay na ng fhông fuô kha c fhuo ng,
Su ca ng nô ma f na ng ca ng vu ng chan.
Cu a fhIô n vu a cu cuôI xuan,
Ðo ng hoa da y daf ve ngan vang fro I.
CIo quang may fa nh fha nh fhoI,
Co nguo I da n vIô f Ian choI cu a gIa .
CIo dô chuông kha nh xem qua,
Khen ra ng: Khe o gIông cu a nha Hoa n nuong!
TR!YÐ N KIÐ ! 73

CIa c Ðuyôn fhu c y Io Iuo ng,
Ðôm fhanh mo I ho I Ia I na ng fruo c sau.
NghI ra ng khôn nô I gIau ma u,
Su mình na ng mo I go f da u ba y ngay:
Ðay gIo su da duo ng na y,
Pha n he n du ru I du may fa I nguo I.
CIa c Ðuyôn nghe no I ru ng ro I,
Nu a fhuong nu a so bô I hô I cha ng xong.
RI faI mo I kô su Io ng:
Oo day cu a Pha f Ia không he p gì.
Ð chang nhu ng su baf ky ,
Ðô na ng cho dôn fhô fhì cu ng fhuong!
Ia nh xa fruo c IIô u fìm duo ng,
Ngô I cho nuo c dôn nôn duo ng co n quô.
Co nha ho Ða c bôn kIa,
Am may quen IôI dI vô da u huong.
Nha n sang da n hôf mo I duo ng,
Ðo n nha ha y fa m cho na ng fru chan.
Nhu ng mu ng duo c chôn an fhan,
Vô I va ng na o kIp finh ga n finh xa.
Na o ngo cu ng fô bo m gIa ,
Ða c ba ho c vo I Tu ba dô ng môn!
Thay na ng ma n phan fuoI son,
Mu ng fha m duo c môI ba n buôn co Io I.
Hu không da f dô nôn Io I,
Na ng da nho n nha c ru ng ro I Ia m phen.
Mu ca ng xuI gIu c cho nôn,
Iay Io I hung hIô m e p duyôn Chau Tra n.
Ra ng: Na ng muôn da m mô f fhan,
TR!YÐ N KIÐ ! 74

Ia I mang Iay fIông du ga n Ia nh xa.
Khe o oan gIa cu a pha gIa,
Co n aI da m chu a va o nha nu a day.
KIp foan kIôm chôn xe day,
Không dung chua dô ma bay duo ng fro I!
NoI ga n fhì cha ng fIô n noI,
NoI xa fhì cha ng co nguo I na o xa.
Na y cha ng Ða c Ha nh cha u nha ,
Cu ng frong fhan fhich ruô f ra cha ng aI.
Cu a ha ng buôn ba n chau ThaI,
Tha f fha co mô f don saI cha ng hô .
Thô na o na ng cu ng pha I nghe,
Tha nh fhan rô I se IIô u vô chau ThaI.
Ðay gIo aI Ia I bIôf aI,
Ða u Io ng bô rô ng sông da I fhônh fhônh.
Na ng du quyôf cha ng fhua n fình,
Tra I fro I ne o fruo c Iu y mình dôn sau.
Na ng ca ng ma f u ma y chau,
Ca ng nghe mu no I ca ng dau nhu da n.
NghI mình fu ng daf sa y chan,
Thô cu ng na ng mo I xa ga n fho fhan:
ThIôp nhu con e n Ia c da n,
Pha I cung ra y da so Ia n cay cong!
Cu ng duo ng du finh chu fo ng,
ÐIôf nguo I bIôf ma f bIôf Io ng Ia m sao7
Nu a khI muôn mô f fhô na o,
Ða n mình buôn so I cha c va o Iung dau7
Ðu aI Io ng co so ca u,
Tam mInh xIn quyôf vo I nhau mô f Io I.
TR!YÐ N KIÐ ! 75

Chu ng mInh co daf co fro I,
Ðay gIo vuo f bô ra khoI qua n gì7
Ðuo c Io I mu mo I ra dI,
Ma ch fIn ho Ða c fu c fhì sa m sanh.
Mô f nha do n de p IInh dình,
Que f san da f fra c ru a bình fha p nhang.
Ða c sInh quy xuông vô I va ng,
Qua Io I nguyô n hôf Tha nh hoa ng Thô công.
Truo c san Io ng da gIa I Io ng,
Trong ma n Ia m Iô fo hô ng kôf duyôn.
Tha nh fhan mo I ruo c xuông fhuyô n,
Thua n buô m mô f Ia xuôI mIô n chau ThaI.
Thuyô n vu a dô bôn fha nh fhoI,
Ða c sInh Iôn fruo c fìm noI mo I nga y.
Cu ng nha ha nh vIô n xua nay,
Cu ng phuo ng ba n fhIf cu ng fay buôn nguo I.
Xem nguo I dInh gIa vu a rô I,
MôI ha ng mô f da ra muo I fhì buông.
Muo n nguo I fhuô kIô u ruo c na ng,
Ða c dem ma f ba c kIôm duo ng cho xa!
KIô u hoa da f fruo c fhô m hoa,
Ðôn frong fhay mô f mu ra vô I va ng.
Ðua na ng va o Ia y gIa duo ng,
Cu ng fha n ma y fra ng cu ng phuo ng Ia u xanh!
Thoa f frông na ng da bIôf fình,
ChIm Iô ng khôn Ie caf mình bay cao.
Che m cha ca I sô hoa da o,
Co ra rô I Ia I buô c va o nhu choI!
NghI do I ma nga n cho do I,
TR!YÐ N KIÐ ! 76

Ta I fình chI Ia m cho fro I daf ghen!
TIôc fhay nuo c da da nh phe n,
Ma cho bu n Ia I va n Iôn may Ia n!
Hô ng quan vo I kha ch hô ng qua n,
Ða xoay dôn fhô co n va n chua fha.
Io fu Ia c buo c buo c ra,
Ca I fhan IIô u nhu ng fu nha IIô u dI.
Ða u xanh da fô I fình gì7
Ma hô ng dô n qua nu a fhì chua fhôI.
ÐIôf fhan cha y cha ng kho I fro I,
Cu ng IIô u ma f phan cho rô I nga y xanh.
Ia n fhau gIo ma f frang fhanh,
Ðô ng dau co kha ch bIôn dình sang choI.
Rau hu m ha m e n ma y nga I,
VaI nam fac rô ng fhan muo I fhuo c cao.
Ðuo ng duo ng mô f dang anh ha o,
Côn quyô n hon su c Iuo c fhao gô m fa I.
Ðô I fro I da p daf o do I,
Ho Tu fôn Ha I vôn nguo I VIô fdông.
CIang hô quen fhu va y vu ng,
Cuom da n nu a ga nh non sông mô f che o.
Qua choI nghe fIông na ng KIô u,
Tam Io ng nhI nu cu ng xIôu anh hu ng.
ThIôp danh dua dôn Ia u hô ng,
HaI bôn cu ng IIôc haI Io ng cu ng ua.
Tu ra ng: Tam phu c fuong co ,
Pha I nguo I frang gIo va f vo hay sao7
Ðay Iau nghe fIông ma da o,
Ma f xanh cha ng dô aI va o co không7
TR!YÐ N KIÐ ! 77

Mô f do I duo c may anh hu ng,
Ðo chI ca cha u chIm Iô ng ma choI!
Na ng ra ng: Nguo I da y qua Io I,
Than na y co n da m xem aI Ia m fhuo ng!
Chu f rIông cho n da fhu va ng,
ÐIôf dau ma go I can fruo ng va o dau7
Co n nhu va o fruo c ra sau,
AI cho ke n cho n va ng fhau fa I mình!
Tu ra ng: Io I no I hu u fình,
KhIôn nguo I Ia I nho cau Ðìnhnguyôn quan.
Ia I day xem Ia I cho ga n,
Pho ng fIn duo c mô f va I pha n hay không7
Thua ra ng: Iuo ng ca bao dong,
Tanduong duo c fhay may rô ng co phen.
Rô ng fhuong co nô I hoa he n,
Chu f fhan be o bo f da m phIô n maI sau!
Nghe Io I vu a y ga f da u,
Cuo I ra ng: TrI ky fruo c sau may nguo I7
Khen cho con ma f fInh do I,
Anh hu ng doa n gIu a fra n aI mo I gIa !
Mô f Io I da bIôf dôn fa,
Muôn chung nghìn fu cu ng Ia co nhau!
HaI bôn y ho p fam da u,
KhI fhan cha ng Io Ia ca u mo I fhan.
Ngo Io I no I vo I bang nhan,
TIô n fram Ia I cu nguyôn ngan pha f hoa n.
Ðuô ng rIông su a chôn fhanh nha n,
Ða f gIuo ng fhaf ba o vay ma n ba f fIôn.
TraI anh hu ng ga I fhuyô n quyôn,
TR!YÐ N KIÐ ! 78

PhI nguyô n sa nh phuo ng de p duyôn cuo I rô ng.
Nu a nam huong Iu a duong nô ng,
Truo ng phu fhoa f da dô ng Io ng bôn phuong,
Trông vo I fro I bô mônh mang,
Thanh guom yôn ngu a Iôn duo ng fha ng gIong.
Na ng ra ng: Pha n ga I chu fo ng,
Cha ng dI fhIôp cu ng mô f Io ng xIn dI.
Tu ra ng: Tam phu c fuong frI,
Sao chua fhoa f kho I nu nhI fhuo ng fình7
Ðao gIo muo I va n fInh bInh,
TIông chIông da y daf bo ng fInh ro p duo ng.
Ia m cho ro ma f phI fuo ng,
Ðay gIo fa se ruo c na ng nghI gIa.
Ða ng nay bôn bô không nha ,
Theo ca ng fhôm ba n bIôf Ia dI dau7
Ða nh Io ng cho do if Iau,
Cha y chang Ia mô f nam sau vô I gì!
Quyôf Io I du f a o ra dI,
CIo dua ba ng fIô n da Iìa da m khoI.
Na ng fu chIôc bo ng song maI,
Ðôm fhau da ng da ng nha f ca I fhen may.
San rôu cha ng ve dau gIa y,
Co cao hon fhuo c IIô u ga y va I phan.
Ðoa I frông muôn da m fu pha n,
Hô n quô fheo ngo n may Ta n xa xa.
Xo f fhay huyôn nô I xuan gIa ,
Tam Io ng fhuong nho bIôf Ia co nguôI7
Chôc da muo I may nam fro I.
Co n ra khI da da mô I fo c suong.
TR!YÐ N KIÐ ! 79

TIôc fhay chu f nghIa cu ca ng,
Ða u Iìa ngo y co n vuong fo Io ng.
Ðuyôn em du nôI chI hô ng,
May ra khI da fay bô ng fay mang.
Tac Io ng cô quôc fha huong,
Ðuo ng kIa nô I no ngô n ngang bo I bo I.
Ca nh hô ng bay bô ng fuyô f vo I,
Ða mo n con ma f phuong fro I dam dam,
Ðôm nga y Iuông nhu ng am fha m,
Iu a bInh dau da a m a m mô f phuong.
Ngaf fro I sa f khi mo ma ng,
Ða y sông kình nga c cha f duo ng gIa p bInh.
Nguo I quen fhuô c ke chung quanh,
Nhu na ng ha y fa m Ia nh mình mô f noI.
Na ng ra ng: Truo c da he n Io I,
Ða u frong nguy hIô m da m ro I uo c xua!
Co n dang du ng da ng nga n ngo,
Ma I ngoa I da fhay bo ng co fIôn Ia.
CIa p bInh ke o dôn quanh nha ,
Ðô ng fhanh cu ng go I: Na o Ia phu nhan7
HaI bôn muo I vI fuo ng quan,
Ða f guom co I gIa p fruo c san khau da u.
Cung nga fhô nu nôI sau,
Ra ng: Vang Iô nh chI ruo c cha u vu quy.
Sa n sa ng phuo ng IIô n Ioan nghI,
Hoa quan chap cho I ha y ro ra ng.
Ðu ng co nô I frông Iôn duo ng,
Tru c fo nô I fruo c kIô u va ng ke o sau.
Ho a ba I fIô n Iô ruô I mau,
TR!YÐ N KIÐ ! 80

Nam dình nghe dô ng frông cha u da I doanh.
Ke o co Iu y pha f su ng fha nh,
Tu công ra ngu a fhan nghônh cu a ngoa I.
Ro mình Ia ve can daI,
Ha y co n ha m e n ma y nga I nhu xua.
Cuo I ra ng: Ca nuo c duyôn ua!
Nho Io I no I nhu ng bao gIo hay không7
Anh hu ng mo I bIôf anh hu ng,
Ra y xem pho ng da cam Io ng ay chua7
Na ng ra ng: Chu f pha n ngay fho,
Cu ng may day ca f duo c nho bo ng cay!
Ðôn bay gIo mo I fhay day,
Ma Io ng da cha c nhu ng nga y mô f haI.
Cu ng nhau frông ma f ca cuo I,
Ðan fay vô chôn fruo ng maI fu fình.
TIô c ba y fhuo ng fuo ng khao bInh,
Thì fhu ng frông fra n ra p rình nha c quan.
VInh hoa bo Iu c phong fra n,
Chu fình nga y Ia I fhôm xuan mô f nga y.
Trong quan co Iu c vuI va y,
Thong dong mo I kô su nga y ha n vI:
KhI Vô fich khI Iam fruy,
NoI fhì Iu a da o noI fhì xo f fhuong.
Tam fhan ra y da nhe nha ng,
Chu f co n an oa n dôI duo ng chua xong.
Tu công nghe no I fhu y chung,
Ðaf bình nô I fra n du ng du ng sam vang.
NghIôm quan fuyô n fuo ng sa n sa ng,
Ðuo I co mô f Iô nh vô I va ng ruô I sao.
TR!YÐ N KIÐ ! 81

Ða quan chI ngo n co da o,
Ða o ra Vô fich da o va o Iam fruy.
May nguo I phu ba c xua kIa,
ChIôu danh fa m na ba f vô ho I fra.
Ia I saI Iô nh fIô n fruyô n qua,
CIu gIa ng ho Thu c mô f nha cho yôn.
Mu qua n gIa va I CIa c Ðuyôn,
Cu ng saI Iô nh fIô n dem fIn ruo c mo I.
Thô su kô hôf mo I Io I,
Io ng Io ng cu ng gIa n nguo I nguo I chap uy.
Ða o fro I ba o phu c chIn ghô,
Khe o fhay mô f me fo m vô da y noI.
Quan frung guom Io n gIa o da I,
Vô frong fhI Ia p co ngoa I song phI.
Sa n sa ng fô chInh uy nghI,
Va c do ng cha f daf fInh ky ro p san.
Truo ng hu m mo gIu a frung quan,
Tu công sa nh vo I phu nhan cu ng ngô I.
TIôn nghIôm frông chu a du f hô I,
ÐIô m danh fruo c da n chu c ngoa I cu a vIôn.
Tu ra ng: Ân oa n haI bôn,
Ma c na ng xu quyôf ba o dô n cho mInh.
Na ng ra ng: Muôn ca y uy IInh,
Ha y xIn ba o da p an fình cho phu.
Ða o an rô I se fra fhu .
Tu ra ng: VIô c ay dô cho ma c na ng.
Cho guom mo I dôn Thu c Iang,
Ma f nhu cha m dô mình duo ng gIe run.
Na ng ra ng: NghIa na ng nghìn non,
TR!YÐ N KIÐ ! 82

Iamfruy nguo I cu cha ng co n nho không7
Sam Thuong cha ng ve n chu fo ng,
Ta I aI ha da m phu Io ng cô nhan7
Cam fram cuôn ba c nghìn can,
Ta Io ng dô xu ng ba o an go I Ia .
Vo cha ng quy qua I fInh ma,
Phen na y ke ca p ba gIa ga p nhau!
KIôn bo mIô ng che n chua Iau,
Muu sau cu ng fra nghIa sau cho vu a!
Thu c sInh frông ma f bay gIo ,
Mô hôI cha ng da nhu mua uo f da m.
Io ng rIông mu ng so khôn ca m,
So fhay ma Ia I mu ng fha m cho aI.
Mu gIa su fruo ng fhu haI.
Thoa f dua dôn fruo c vô I mo I Iôn frôn.
Ða f fay mo ma f cho nhìn:
Hoa nô kIa vo I Tra c Tuyô n cu ng fôI!
Nho khI Io buo c sa y vo I,
Non va ng chua dô dô n bô I fam fhuong.
Nghìn va ng go I chu f Iô fhuo ng,
Ma Io ng PhIôu ma u may va ng cho can!
HaI nguo I frông ma f fa n nga n,
Nu a pha n khIôp so nu a pha n mu ng vuI.
Na ng ra ng: XIn ha y rôn ngô I,
Xem cho ro ma f bIôf fôI ba o fhu !
Kip fruyô n chu fuo ng hIôn phu ,
Ia I dem ca c fich pha m fu ha u fra.
Ðuo I co guom, fuôf na p ra,
Chinh danh fhu pha m fôn Ia Hoa n Thu.
TR!YÐ N KIÐ ! 83

Thoa f frông na ng da cha o fhua,
TIô u fhu cu ng co bay gIo dôn day!
Ða n ba dô co may fay,
Ðo I xua may ma f do I na y may gan!
Ðô da ng Ia fho I hô ng nhan,
Ca ng cay nghIô f Ia m ca ng oan fra I nhIô u!
Hoa n fhu hô n Ia c pha ch xIôu,
Khau da u duo I fruo ng Iu a dIô u kôu ca.
Ra ng: TôI chu f da da n ba ,
Chen fuông fhì cu ng nguo I fa fhuo ng fình.
NghI cho khI ca c vIôf kInh,
Vo I khI kho I cu a du f fình cha ng fheo.
Io ng rIông rIông nhu ng kinh yôu,
Chô ng chung chua dô aI chIô u cho aI!
Tro f Io ng gay vIô c chông gaI,
Co n nho Iuo ng bô fhuong ba I cho chang!
Khen cho: Tha f da nôn ra ng,
Khôn ngoan dôn mu c no I nang pha I Io I.
Tha ra fhì cu ng may do I,
Ia m ra fhì cu ng ra nguo I nho nhen.
Ða Io ng frI qua fhì nôn,
Truyô n quan Iô nh xuông fruo ng fIô n fha ngay.
Ta Io ng Ia y fruo c san may,
Cu a vIôn Ia I da f mô f day da n va o.
Na ng ra ng: Iô ng Iô ng fro I cao,
Ha I nhan nhan ha I su na o fa I fa!
Truo c Ia Ða c Ha nh Ða c ba ,
Ðôn Ia !ng Khuyô n bôn Ia So Khanh,
Tu ba vo I Ma CIa m sInh,
TR!YÐ N KIÐ ! 84

Ca c bôn fô I ay da ng fình co n sao7
Iô nh quan fruyô n xuông nô I dao,
Thô sao fhì Ia I cu sao gIa hình.
Ma u roI fhIf na f fan fa nh,
AI aI frông fhay hô n kInh pha ch ro I.
Cho hay muôn su fa I fro I,
Phu nguo I cha ng bo khI nguo I phu fa!
May nguo I ba c a c fInh ma,
Mình Ia m mình chIu kôu ma aI fhuong.
Ða quan dông ma f pha p fruo ng,
Thanh fhIôn ba ch nha f ro ra ng cho coI.
VIô c na ng ba o phu c vu a rô I,
CIa c Ðuyôn vô I da go I Io I fu quy.
Na ng ra ng: ThIôn fa I nhaf fhì,
Cô nhan da dô may khI ba n hoa n.
Rô I day be o ho p may fan,
ÐIôf dau ha c nô I may nga n Ia dau!
Su ra ng: Cu ng cha ng may Iau,
Trong nam nam Ia I ga p nhau do ma .
Nho nga y ha nh cuo c phuong xa,
Ca p su Tam Ho p vôn Ia fIôn frI.
Ða o cho hô I ngô chI ky ,
Nam nay Ia mô f nu a fhì nam nam.
Mo I hay fIô n dInh cha ng Ia m,
Ða fIn dIô u fruo c a f nha m vIô c sau.
Co n nhIô u an a I vo I nhau,
Co duyôn na o da hôf dau vô I gì7
Na ng ra ng: TIô n dInh fIôn frI,
Io I su da da y a f fhì cha ng saI.
TR!YÐ N KIÐ ! 85

Ho a bao gIo co ga p nguo I,
Vì fôI ca y ho I mô f Io I chung fhan.
CIa c Ðuyôn vang da n an ca n,
Ta fu fhoa f da do I chan co I ngoa I.
Na ng fu an oa n ra ch ro I,
Ðô oan duo ng da voI voI ca nh Io ng.
Ta an Ia y fruo c Tu công:
Chu f fhan bô IIô u na o mong co ra y!
Trô m nho sam se f ra fay,
Tac rIông nhu caf ga nh da y dô dI!
Cha m xuong che p da xIôf chI,
Ðô dem gan o c dô n ghì fro I may!
Tu ra ng: Quôc sI xua nay,
Cho n nguo I frI ky mô f nga y duo c chang7
Anh hu ng fIông da go I ra ng,
CIu a duo ng da u fhay baf ba ng ma fha!
Huông chI vIô c cu ng vIô c nha ,
Io Ia fham fa mo I Ia frI an.
Xo f na ng co n chu f song fhan,
Ðay nay ke VIô f nguo I Ta n ca ch xa.
Sao cho muôn da m mô f nha ,
Cho nguo I fhay ma f Ia fa cam Io ng.
Vô I fruyô n su a fIô c quan frung,
Muôn bInh nghìn fuo ng hô I dô ng fa y oan.
Thu a co fru c che ngo I fan,
Ðình uy fu ay sam ran frong ngoa I.
TrIô u dình rIông mô f go c fro I,
Cô m haI van vo ra ch dôI son ha .
Ðo I con gIo que f mua sa,
TR!YÐ N KIÐ ! 86

Huyô n fha nh da p dô nam fo a co I nam.
Phong fra n ma I mô f Iuo I guom,
Nhu ng Ioa I gIa a o fu I com sa gì!
Nghônh ngang mô f co I bIôn fhu y,
Ke m gì cô qua ke m gì ba vuong!
Truo c co aI da m franh cuo ng,
Nam nam hu ng cu mô f phuong ha I fa n.
Co quan fô ng dôc fro ng fha n,
Ia Hô Tôn HIôn kInh Iuan gô m fa I.
Ða y xe vang chI da c saI,
TIô n nghI ba f fIô u vIô c ngoa I dô ng nhung.
ÐIôf Tu Ia dang anh hu ng,
ÐIôf na ng cu ng du quan frung Iua n ba n.
Ðo ng quan Ia m chuo c chIôu an,
Ngo c va ng gam vo c saI quan fhuyôf ha ng.
Ia I rIông mô f Iô vo I na ng,
HaI fôn fhô nu ngo c va ng nghìn can.
TIn va o go I fruo c frung quan,
Tu công rIông ha y muo I phan hô dô .
Mô f fay gay du ng co dô ,
Ðay Iau dô So sông Ngô fung hoa nh!
Ðo fhan vô vo I frIô u dình,
Ha ng fha n Io Ia o pha n mình ra dau7
Aa o xIôm ra ng buô c Iay nhau,
Va o Iuô n ra cu I công ha u ma chI7
Sao ba ng rIông mô f bIôn fhu y,
Su c na y da dô Ia m gì duo c nhau7
Cho c fro I quay nuo c ma c da u,
Ðo c ngang na o bIôf frôn da u co aI7
TR!YÐ N KIÐ ! 87

Na ng fhì fha f da fIn nguo I,
Iô nhIô u no I ngo f nghe Io I dô xIôu.
NghI mình ma f nuo c ca nh be o,
Ða nhIô u Iuu Ia c Ia I nhIô u gIan fruan.
Ða ng nay chIu fIông vuong fha n,
Thônh fhônh duo ng ca I fhanh van he p gì!
Công fu ve n ca haI bô ,
Ða n da rô I se IIô u vô cô huong.
Cu ng ngôI mô nh phu duo ng duo ng,
No nang ma y ma f ro ra ng me cha.
Trôn vì nuo c duo I vì nha ,
Mô f Ia da c hIôu haI Ia da c frung.
Cha ng hon chIôc ba ch gIu a do ng,
Ð de so ng vô ha I hu ng nuo c sa.
Nhan khI ba n ba c ga n xa,
Thu a co na ng mo I ba n ra no I va o.
Ra ng: Trong Tha nh fra ch dô I da o,
Tuo I ra da kha p fham va o da sau.
Ðình fha nh công du c bay Iau,
AI aI cu ng dô I frôn da u bIôf bao.
Nga m fu day vIô c bInh dao,
Ðông xuong VôdInh da cao ba ng da u.
Ia m chI dô fIông vô sau,
Nghìn nam aI co khen dau Hoa ng Sa o!
Sao ba ng Iô c fro ng quyô n cao,
Công danh aI du f IôI na o cho qua7
Nghe Io I na ng no I ma n ma ,
Thô công Tu mo I fro ra fhô ha ng.
ChInh nghI fIôp su vô I va ng,
TR!YÐ N KIÐ ! 88

He n ky fhu c gIa p quyôf duo ng gIa I bInh.
TIn Io I fha nh ha yôu mInh,
Ngo n co ngo nga c frông canh frô fra ng.
VIô c bInh bo cha ng gIu gIa ng,
Vuong su do m da fo fuo ng fhu c hu.
Hô công quyôf kô fhu a co,
Iô fIôn bInh ha u kha c co fa p công.
Ke o co chIôu phu fIôn phong,
Iô nghI da n fruo c va c do ng phu c sau.
Tu công ho hu ng bIôf dau,
Ða I quan Iô phu c ra da u cu a vIôn.
Hô công a m hIô u fra n fIô n,
Ða bô pha f su ng bôn bôn ke o co .
Ðang khI baf y cha ng ngo ,
Hu m fhIông khI da sa co cu ng he n!
Tu sInh IIô u gIu a fra n fIô n,
Ða n da y cho bIôf gan IIô n fuo ng quan!
Khi fhIông khI da vô fha n,
Nhon nhon co n du ng chôn chan gIu a vo ng!
Tro nhu da vu ng nhu dô ng,
AI Iay cha ng chuyô n aI rung cha ng do I.
Quan quan fruy sa f duô I da I.
!u u sa f khi ngaf fro I aI dang.
Trong ha o ngoa I Iu y fan hoang,
Ioa n quan vu a da f fay na ng dôn noI.
Trong vo ng fôn da bo I bo I,
Thay Tu co n du ng gIu a fro I fro fro.
Kho c ra ng: Tri du ng co fhu a,
Ðo I nghe Io I fhIôp nôn co hô I na y!
TR!YÐ N KIÐ ! 89

Ma f na o frông fhay nhau day7
Tha IIô u sông fha c mô f nga y vo I nhau!
Ðo ng fhu nhu gIô I con sa u,
Ðu f Io I na ng cu ng gIeo da u mô f bôn.
Ia fhay oan khi fuong frIô n!
Na ng vu a phu c xuông Tu IIô n nga ra.
Quan quan ke Ia I nguo I qua,
Xo f na ng se Ia I vu c ra da n da n.
Ðem va o dôn fruo c frung quan,
Hô công fhay ma f an ca n ho I han.
Ra ng: Na ng chu f pha n hô ng nhan,
Ca p con bInh ca ch nhIô u na n cu ng fhuong!
Ða hay fha nh foa n mIôu duo ng,
CIu p công cu ng co Io I na ng mo I nôn.
Ðay gIo su da ve n fuyô n,
Ma c Io ng nghI Iay muôn xIn bô na o7
Na ng ca ng gIo f ngo c fuôn da o,
Nga p ngu ng mo I go I fhap cao su Io ng.
Ra ng: Tu Ia dang anh hu ng,
Ðo c ngang fro I rô ng va y vu ng bô khoI!
TIn fôI nôn qua nghe Io I,
Ðem fhan ba ch chIôn Ia m fôI frIô u dình.
Ngo Ia phu quy phu vInh,
AI ngo mô f phu f fan fa nh fhIf xuong!
Nam nam fro I bô ngang fa ng,
Ðan mình dI bo chIôn fruo ng nhu không.
Khe o khuyôn dô Iay Ia m công,
Kô bao nhIôu Ia I dau Io ng bay nhIôu!
Xe f mình công if fô I nhIô u,
TR!YÐ N KIÐ ! 90

Sông fhu a fôI da nôn IIô u mình fôI!
XIn cho fIô n fhô mô f doI,
Co I Ia da p dIôm Iay nguo I fu sInh.
Hô công nghe no I fhuong fình,
Truyô n cho ca o fa ng dI hình bôn sông.
Trong quan mo fIô c ha công,
Xôn xao fo fru c hô I dô ng quan quan.
Ða f na ng fhI yôn duo I ma n,
Ðo say Ia I e p cung da n nha f fau.
Mô f cung gIo fha m mua sa u,
Ðôn day nho ma u nam da u ngo n fay!
Ve ngam vuo n ho f na o fa y,
Io f faI Hô cu ng nhan ma y roI chau.
Ho I ra ng: Na y khu c o dau7
Nghe ra muôn oa n nghìn sa u Ia m fhay!
Thua ra ng: Ða c mô nh khu c na y,
Phô va o da n ay nhu ng nga y co n fho.
Cung ca m Iu a nhu ng nga y xua,
Ma guong ba c mô nh bay gIo Ia day!
Nghe ca ng da m nga m ca ng say,
Ia cho ma f sa f cu ng ngay vì fình!
Ða y ra ng: Huong Iu a ba sInh,
Ðay Ioan xIn nôI ca m Ia nh cho aI.
Thua ra ng: Chu f pha n Ia c Ioa I,
Trong mình nghI da co nguo I fha c oan.
Co n chI nu a ca nh hoa fa n,
To Io ng da du f day da n TIô u Ian.
Rô ng fhuong co n ma nh hô ng qua n,
HoI fa n duo c fhay gôc pha n Ia may!
TR!YÐ N KIÐ ! 91

Ha công che n da qua say,
Hô công dôn Iu c ra ng nga y nho ra.
NghI mình phuong dIô n quôc gIa,
Quan frôn nha m xuông nguo I fa frông va o.
Pha I fuô ng frang gIo hay sao,
Su na y bIôf finh fhô na o duo c day7
Công nha vu a buô I sa ng nga y,
Quyôf fình Hô mo I doa n ngay mô f ba I.
Iô nh quan aI da m ca I Io I,
Ðe p fình mo I ga n cho nguo I fhô quan.
Ong fo fhu c nhe da doan!
Xe fo sao khe o vo qua ng vo xIôn7
KIô u hoa a p fha ng xuông fhuyô n,
Ia ma n ru fhap ngo n de n khôu cao.
Na ng ca ng u IIô u phaI da o,
Tram pha n na o co pha n na o pha n fuoI7
Ða nh fhan ca f Iap so ng vu I,
Cuo p công cha me fhIô f do I fhông mInh!
Chan fro I ma f bô Iônh dônh,
Na m xuong bIôf go I fu sInh chôn na o7
Ðuyôn dau aI du f fo da o,
No dau aI da da f va o fa n fay!
Than sao fhan dôn fhô na y7
Co n nga y na o cu ng du nga y ay fhôI!
Ða không bIôf sông Ia vuI,
Tam fhan na o bIôf fhIô f fho I Ia fhuong!
Mô f mình cay da ng fram duo ng,
ThôI fhì na f ngo c fan va ng fhì fhôI!
Ma nh frang da ga c non doa I,
TR!YÐ N KIÐ ! 92

Mô f mình Iuông nhu ng du ng ngô I chua xong.
TrIô u dau nô I fIông du ng du ng,
Ho I ra mo I bIôf ra ng sông TIô nduo ng.
Nho Io I fha n mô ng ro ra ng,
Na y fhôI hôf kIôp doa n fruo ng Ia day!
Ða m TIôn na ng nhe co hay!
He n fa fhì do I duo I na y ruo c fa.
Ðuo I de n sa n bu c fIôn hoa,
Mô f fhIôn fuyô f bu f go I Ia dô sau.
Cu a bô ng vô I mo re m chau,
Tro I cao sông rô ng mô f ma u bao Ia.
Ra ng: Tu công ha u da I fa,
Chu f vì vIô c nuo c ma ra phu Io ng.
CIôf chô ng ma Ia I Iay chô ng,
Ma f na o co n du ng o frong co I do I7
ThôI fhì mô f fha c cho rô I,
Tam Io ng pho ma c frôn do I duo I sông!
Trông vo I con nuo c mônh mông,
Ðem mình gIeo xuông gIu a do ng fruo ng gIang.
Thô quan fheo vo f vô I va ng,
Thì da da m ngo c chìm huong huong maf rô I!
Thuong fhay cu ng mô f kIôp nguo I,
Ha I fhay mang Iay sa c fa I Ia m chI!
Nhu ng Ia oan khô Iuu Iy,
Cho cho hôf kIôp co n gì Ia fhan!
Muo I Iam nam bay nhIôu Ia n,
Ia m guong cho kha ch hô ng qua n fhu soI!


TR!YÐ N KIÐ ! 93

Ðo I nguo I dôn fhô fhì fhôI,
Trong co am cu c duong hô I khôn hay.
May nguo I hIôu nghIa xua nay,
Tro I Ia m chI dôn Iau nga y ca ng fhuong!
CIa c Ðuyôn fu fIôf gIa ma ng,
Ðeo ba u qua y nip rô ng duo ng van du.
Ca p ba Tam Ho p da o cô,
Thong dong ho I hôf nho fo su na ng:
Nguo I sao hIôu nghIa du duo ng,
KIôp sao ra f nhu ng doa n fruo ng fhô fhôI7
Su ra ng: Phu c ho a da o fro I,
Cô I nguô n cu ng o Io ng nguo I ma ra.
Co fro I ma cu ng fa I fa,
Tu Ia cô I phu c fình Ia day oan.
Thu y KIô u sa c sa o khôn ngoan,
Vô duyôn Ia pha n hô ng nhan da da nh,
Ia I mang Iay mô f chu fình,
Khu khu mình buô c Iay mình va o frong.
Va y nôn nhu ng chôn fhong dong,
Oo không yôn ô n ngô I không vu ng va ng.
Ma dua IôI quy dem duo ng,
Ia I fìm nhu ng chôn doa n fruo ng ma dI.
Hôf na n ay dôn na n kIa,
Thanh Iau haI Iuo f fhanh y haI Ia n.
Trong vo ng gIa o du ng guom fra n,
Kô rang hu m so I go I fhan fôI do I.
CIu a do ng nuo c da y so ng dô I,
Truo c ha m rô ng ca gIeo mô I va ng fanh.
Oan kIa fheo ma I vo I fình,
TR!YÐ N KIÐ ! 94

Mô f mình mình bIôf mô f mình mình hay.
Ia m cho sông do a fha c da y,
Ðoa n fruo ng cho hôf kIôp na y mo I fhôI!
CIa c Ðuyôn nghe no I ru ng ro I:
Mô f do I na ng nhe fhuong ôI co n gì!
Su ra ng: Song cha ng hô chI,
NghIô p duyôn can Ia I nha c dI co n nhIô u.
Xe f frong fô I nghIô p Thu y KIô u,
Ma c dIô u fình a I kho I dIô u fa dam,
Iay fình fham fra nghIa fham,
Ða n mình da dô ng hIôu fam dôn fro I!
Ha I mô f nguo I cu u muôn nguo I,
ÐIôf duo ng khInh fro ng bIôf Io I pha I chang.
Thu a công du c ay aI ba ng7
Tu c khIôn da ru a Iang Iang sa ch rô I!
KhI nôn fro I cu ng chIô u nguo I,
Nhe nha ng no fruo c dô n bô I duyôn sau.
CIa c Ðuyôn du nho nghIa nhau,
TIô nduo ng fha mô f be Iau ruo c nguo I.
Truo c sau cho ve n mô f Io I,
Ðuyôn fa ma cu ng phu c fro I chI không!
CIa c Ðuyôn nghe no I mu ng Io ng,
Ian Ia fìm fhu bôn sông TIô nduo ng,
Ða nh franh chu m no c fha m duo ng,
Mô f gIan nuo c bIôc may va ng chIa dôI.
Thuô nam ngu phu haI nguo I,
Ðo ng fhuyô n chu c bôn kôf cha I gIang sông.
Mô f Io ng cha ng qua n may công,
Khe o fhay ga p go cu ng frong chuyô n va n!
TR!YÐ N KIÐ ! 95

KIô u fu gIeo xuông duô nh ngan,
Nuo c xuôI bô ng da frôI da n fa n noI.
Ngu ông ke o Iuo I vo f nguo I,
Nga m Io I Tam Ho p ro muo I cha ng ngoa!
Trôn muI Iuo f muo f a o Ia ,
Tuy da m hoI nuo c chua Io a bo ng guong.
CIa c Ðuyôn nha n fha f ma f na ng,
Na ng co n fhIôm fhIôp gIac va ng chua phaI.
Mo ma ng pha ch quô hô n maI,
Ða m TIôn fhoa f da fhay nguo I nga y xua.
Ra ng: TôI da co Io ng cho ,
Maf công muo I may nam fhu a o day.
ChI sao pha n mo ng phu c da y,
KIôp xua da va y Io ng na y dô aI!
Tam fha nh da fhau dôn fro I,
Ða n mình Ia hIôu cu u nguo I Ia fhan.
Mô f nIô m vì nuo c vì dan,
Âm công caf mô f dô ng can da gIa !
Ðoa n fruo ng sô ru f fôn ra,
Ðoa n fruo ng fho pha I dua ma fra nhau.
Co n nhIô u huo ng fhu vô Iau,
Ðuyôn xua fro n fra n phu c sau dô I da o!
Na ng co n ngo nga n bIôf sao,
Tra c Tuyô n! nghe fIông go I va o bôn faI.
CIa f mình fhoa f fInh gIac maI,
Ðang khuang na o da bIôf aI ma nhìn.
Trong fhuyô n na o fhay Ða m TIôn,
Ðôn mình chI fhay CIa c Ðuyôn ngô I kô .
Thay nhau mu ng ro fram bô ,
TR!YÐ N KIÐ ! 96

Ðo n fhuyô n mo I ruo c na ng vô fha o Iu.
Mô f nha chung cha so m frua,
CIo frang ma f ma f muôI dua chay Io ng.
Ðôn bô ba f nga f mônh mông,
TrIô u dang hôm so m may Iô ng fruo c sau.
Na n xua fru f sa ch Ia u Ia u,
Ðuyôn xua chua dô bIôf dau chôn na y.
Nô I na ng faI na n da da y,
Nô I cha ng KIm Tro ng bay cha y mo I fhuong.
Tu nga y muôn da m phu fang,
Nu a nam o daf IIôuduong Ia I nha .
Vô I sang vuo n Thu y do Ia,
Nhìn xem phong ca nh nay da kha c xua.
Ða y vuo n co mo c Iau fhua,
Song frang qua nh que va ch mua ra ro I.
Truo c sau na o fhay bo ng nguo I,
Hoa da o nam ngoa I co n cuo I gIo dông.
Xa p xe e n IIô ng Ia u không,
Co Ian ma f daf rôu phong dau gIa y.
CuôI fuo ng gaI go c mo c da y,
ÐI vô na y nhu ng IôI na y nam xua.
Chung quanh Ia ng nga f nhu fo ,
Nô I nIô m fam su bay gIo ho I aI7
Ia ng gIô ng co ke sang choI,
Ian Ia se ho I mô f haI su fình.
Ho I ông ông ma c fu ng dình,
Ho I na ng na ng da ba n mình chuô c cha.
Ho I nha nha da do I xa,
Ho I cha ng Vuong vo I cu ng Ia Thu y Van.
TR!YÐ N KIÐ ! 97

Ðô u Ia sa su f kho khan,
May fhuô vIôf muo n kIôm an Ia n hô I.
ÐIô u dau se f da nh Iung fro I,
Thoa f nghe cha ng fhoa f ru ng ro I xIôf bao!
Vô I han dI fru noI nao,
Ða nh duo ng cha ng mo I fìm va o fa n noI.
Nha franh va ch daf fa foI,
Iau freo re m na f fru c ca I phôn fhua.
Mô f san daf co da m mua,
Ca ng cao nga n nô I ca ng ngo nga n duo ng!
Ða nh IIô u Iôn fIông ngoa I fuo ng,
Cha ng Vuong nghe fIông vô I va ng cha y ra.
Ða f fay vô I ruo c va o nha ,
Ma I sau vIôn ngoa I ông ba ra ngay.
Kho c fhan kô hôf nIô m fay:
Cha ng ôI bIôf nô I nuo c na y cho chua7
KIô u nhI pha n mo ng nhu fo ,
Mô f Io I da Iô I fo c fo vo I cha ng!
Ca p con gIa bIôn Ia duo ng,
Ða n mình no pha I fìm duo ng cu u cha.
Ðu ng da ng khI buo c chan ra,
Cu c fram nghìn nô I da n ba bôn Ia n.
Tro f Io I na ng vo I Iang quan,
Muo n con em no Thu y Van fhay Io I.
Co I Ia fra chu f nghIa nguo I,
Sa u na y da ng da c muôn do I chua quôn!
KIôp na y duyôn da phu duyôn,
Ða da I co n bIôf se dô n IaI sInh.
May Io I ky chu dInh nInh,
TR!YÐ N KIÐ ! 98

ChI Io ng dô da caf mình ra dI.
Pha n sao ba c bay KIô u nhI!
Cha ng KIm vô do con fhì dI dau7
Ong ba ca ng no I ca ng dau,
Cha ng ca ng nghe no I ca ng da u nhu dua.
Va f mình va y gIo fuôn mua,
Ða m dô gIo f ngo c fha n fho hô n maI!
Ðau do I doa n ngaf do I fhôI,
TInh ra Ia I kho c kho c rô I Ia I mô.
Thay cha ng dau nô I bIô f Iy,
Nha n ngu ng ông mo I vô vô gIa I khuyôn:
Ðay gIo va n da do ng fhuyô n,
Ða da nh pha n ba c khôn dô n fình chung!
Qua fhuong chu f nghIa de o bo ng,
Nghìn va ng fhan ay dô ho ng bo sao7
Ðô da nh khuyôn gIa I fram chIô u,
Iu a phIô n ca ng da p ca ng khôu môI phIô n.
Thô xua gIo dôn kIm hoa n,
Cu a xua Ia I gIo dôn da n vo I huong.
SInh ca ng frông fhay ca ng fhuong
Can ca ng fu c fôI ruô f ca ng xo f xa.
Ra ng: TôI fro f qua chan ra,
Ðô cho dôn nô I frôI hoa gIa f be o.
Cu ng nhau fhô fhôf da nhIô u,
Nhu ng dIô u va ng da pha I dIô u no I không!
Chua chan gôI cu ng vo chô ng,
Io ng na o ma no du f Io ng cho dang7
Ðao nhIôu cu a may nga y da ng,
Co n fôI fôI mô f ga p na ng mo I fhôI!
TR!YÐ N KIÐ ! 99

Nô I fhuong no I cha ng hôf Io I,
Ta fu sInh mo I su f su I fro ra.
Vô I vô su a chôn vuo n hoa,
Ruo c mo I vIôn ngoa I ông ba cu ng sang.
Tha n hôn cham chu f Iô fhuo ng,
Ðuo ng fhan fhay fam Io ng na ng nga y xua.
ÐInh nInh ma I Iô che p fho,
Ca f nguo I fìm fo I dua fo nha n nhe.
ÐIôf bao công muo n cu a fhuô,
Iamfhanh may dô dI vô da m khoI.
Nguo I mô f noI ho I mô f noI,
Mônh mông na o bIôf bô fro I noI nao7
SInh ca ng fha m fhIôf kha f khao,
Nhu nung gan sa f nhu ba o Io ng son.
Ruô f fa m nga y mô f he o don,
Tuyôf suong nga y mô f hao mo n mình ve.
Tha n fho Iu c fInh Iu c mô,
Ma u fheo nuo c ma f hô n Iìa chIôm bao.
Xuan huyôn Io so bIôf bao,
Qua ra khI dôn fhô na o ma hay!
Vô I va ng sa m su a cho n nga y,
Ðuyôn Van so m da se day cho cha ng.
Nguo I yô u dIô u ke van chuong,
TraI fa I ga I sa c xuan duong vu a fhì.
Tuy ra ng vuI chu vu quy,
VuI na y da caf sa u kIa duo c na o!
KhI an o Iu c ra va o,
Ca ng au duyôn mo I ca ng da o fình xua.
Nô I na ng nho dôn bao gIo ,
TR!YÐ N KIÐ ! 100

Tuôn chau do I fra n vo fo fram vo ng.
Co khI va ng ve fhu pho ng,
Ðôf Io huong gIo phim dô ng nga y xua.
Ðe baI ru rI fIông fo,
Tra m bay nha f kho I gIo dua Iay re m.
Ðuo ng nhu bôn no c bôn fhô m,
TIông kIô u dô ng vo ng bo ng xIôm mo ma ng,
Ðo I Io ng fa c da ghI va ng,
Tuo ng na ng nôn Ia I fhay na ng vô day.
Nhu ng Ia phIô n muô n dôm nga y,
Xuan fhu bIôf da dô I fhay may Ia n7
Chô hoa ga p hô I fruo ng van.
Vuong KIm cu ng chIôm ba ng xuan mô f nga y.
Cu a fro I rô ng mo duo ng may,
Hoa cha o ngo ha nh huong bay da m pha n.
Cha ng Vuong nho dôn xa ga n,
Sang nha Chung Ia o fa an chu fuyô n.
Tình xua an fra nghIa dô n,
CIa fhan Ia I mo I kôf duyôn Chau Tra n.
KIm fu nhe buo c fhanh van,
Nô I na ng ca ng nghI xa ga n ca ng fhuong.
ay aI da n ngo c fhô va ng,
Ðay gIo kIm ma ngo c duo ng vo I aI7
Ngo n be o chan so ng Ia c Ioa I,
NghI mình vInh hIô n fhuong nguo I Iuu Iy.
Vang ra ngoa I nha m Iamfruy,
Quan son nghìn da m fhô nhI mô f doa n.
Ca m duo ng nga y fha ng fhanh nha n,
So m khuya fIông ha c fIông da n chIôm dao.
TR!YÐ N KIÐ ! 101

Pho ng xuan fruo ng ru hoa da o,
Na ng Van na m bô ng chIôm bao fhay na ng.
TInh ra mo I rI cu ng cha ng,
Nghe Io I cha ng cu ng haI duo ng fIn nghI.
No Iamfhanh vo I Iamfruy,
Kha c nhau mô f chu hoa c khI co Ia m.
Trong co fhanh khi fuong fa m,
Oo day hoa c co gIaI am chang Ia 7
Thang duo ng cha ng mo I ho I fra,
Ho Ðô co ke Ia I gIa fhua Iôn:
Su na y da ngoa I muo I nIôn,
TôI da bIôf ma f bIôf fôn ra nh ra nh.
Tu ba cu ng Ma CIa m sInh,
ÐI mua nguo I o Ða ckInh dua vô .
Thu y KIô u fa I sa c aI bì,
Co nghô da n Ia I du nghô van fho.
KIôn frInh cha ng pha I gan vu a,
IIô u mình fhô ay pha I Iu a fhô kIa.
Phong fra n chIu da ô chô ,
To duyôn sau Ia I xe vô Thu c Iang.
Pha I fay vo ca phu pha ng,
Ða f vô Vôfich foan duo ng be hoa.
Ðu c mình na ng pha I frôn ra,
Cha ng may Ia I ga p mô f nha Ða c kIa.
Thoa f buôn vô fhoa f ba n dI,
May frôI be o nô I fhIôu gì Ia noI!
Ðô ng dau Ia I ga p mô f nguo I,
Hon do I fri du ng nghIông fro I uy IInh.
Trong fay muo I va n fInh bInh,
TR!YÐ N KIÐ ! 102

Ke o vô do ng cha f mô f fha nh Iamfruy.
To c fo ca c fich mo I khI,
Oa n fhì fra oa n an fhì fra an.
Ða nôn co nghIa co nhan,
Truo c sau fro n ve n xa ga n ngo I khen.
Chua fuo ng duo c ho duo c fôn,
Su na y ho I Thu c sInh vIôn mo I fuo ng.
Nghe Io I Ðô no I ro ra ng,
Tu c fhì dua fhIôp mo I cha ng Thu c sInh.
Nô I na ng ho I hôf phan mInh,
Chô ng con dau fa finh danh Ia gì7
Thu c ra ng: Ca p Iu c Iuu Iy,
Trong quan fôI ho I fhIôu gì fo c fo.
Ða I vuong fôn Ha I ho Tu ,
Ða nh quen fram fra n su c du muôn nguo I.
Ca p na ng khI o chau ThaI,
Ia gì quôc sa c fhIôn fa I pha I duyôn.
Va y vu ng frong bay nhIôu nIôn,
Ia m nôn dô ng dIa kInh fhIôn du ng du ng.
Ða I quan dô n do ng co I dông,
Vô sau cha ng bIôf van mô ng Ia m sao.
Nghe fuo ng nga nh ngo n fIôu hao,
Io ng rIông cha ng Iuông Iao dao fha n fho .
Xo f fhay chIôc Ia bo vo,
KIôp fra n bIôf gIu bao gIo cho xong7
Hoa frôI nuo c cha y xuôI do ng,
Xo f fhan chìm nô I dau Io ng ho p fan!
Io I xua da Iô I muôn va n,
Ma nh huong co n do phim da n co n day,
TR!YÐ N KIÐ ! 103

Ða n ca m khe o nga n ngo day,
Iu a huong bIôf co kIôp na y nu a fhôI7
Ðình bô ng co n chu f xa xôI,
ÐInh chung sao no an ngô I cho an!
Ra p mong freo an fu quan,
May sông cu ng Iô I may nga n cu ng pha.
Ðan mình frong a ng can qua,
Va o sInh ra fu ho a Ia fhay nhau.
NghI dIô u fro I fha m vu c sau,
Ðo ng chIm fam ca bIôf dau ma nhìn!
Nhu ng Ia nan na do I fIn,
Na ng mua bIôf da may phen dô I do I7
Nam may bô ng fhay chIôu fro I,
Kham ban sa c chI dôn noI ra nh ra nh.
KIm fhì ca I nha m Nambình,
Cha ng Vuong cu ng ca I nha mf ha nh Phu duong.
Sa m xanh xe ngu a vô I va ng,
HaI nha cu ng fhua n mô f duo ng pho quan.
Xa y nghe fhô gIa c da fan,
So ng ôm Phu ckIôn Iu a fa n ChIôfgIang.
Ðuo c fIn KIm mo I ru Vuong,
TIô n duo ng cu ng Ia I fìm na ng sau xua.
Ha ngchau dôn do bay gIo ,
Tha f fIn ho I duo c fo c fo ra nh ra nh.
Ra ng: Nga y hôm no gIao bInh,
Thaf co Tu da fhu IInh fra n fIô n.
Na ng KIô u công ca cha ng dô n,
Iô nh quan Ia I ba f e p duyôn fhô fu .
Na ng da gIeo ngo c fra m chau,
TR!YÐ N KIÐ ! 104

Sông TIô nduo ng do ay mô hô ng nhau!
Thuong ôI! không ho p ma fan,
Mô f nha vInh hIô n rIông oan mô f na ng!
ChIôu hô n fhIôf vI Iô fhuo ng,
CIa I oan Ia p mô f da n fra ng bôn sông.
Ngo n frIô u non ba c fru ng fru ng,
Vo I frông co n fuo ng ca nh hô ng Iu c gIeo.
Tình fham bô fha m Ia dIô u,
Na o hô n fInh vô bIôf fheo chôn na o7
Co duyôn dau bông Ia sau,
CIa c Ðuyôn dau bô ng fìm va o dôn noI.
Trông Iôn IInh vI chu ba I,
Thaf kInh mo I ho I: Nhu ng nguo I dau fa7
Vo I na ng fhan fhich ga n xa,
Nguo I co n sao bô ng Ia m ma kho c nguo I7
Nghe fIn nho nha c ru ng ro I,
Xu m quanh kô Iô rô n Io I ho I fra:
Na y chô ng na y me na y cha,
Na y Ia em ruô f na y Ia em dau.
Tha f fIn nghe da bay Iau,
Pha p su da y fhô su dau Ia duo ng!
Su ra ng: Nhan qua vo I na ng,
Iamfruy buô I fruo c TIô nduo ng buô I sau.
KhI na ng gIeo ngo c fra m chau,
Ðo n nhau fôI da ga p nhau ruo c vô ,
Cu ng nhau nuong cu a bô dô ,
Tha o am do cu ng ga n kô cha ng xa.
Pha f fIô n nga y ba c Ian Ia,
Ðam dam na ng cu ng nho nha khôn khuay.
TR!YÐ N KIÐ ! 105

Nghe fIn no ma f no ma y,
Mu ng na o Ia I qua mu ng na y nu a chang7
Tu phen chIôc Ia Iìa ru ng,
Tham fìm Iuông nhu ng IIô u chu ng nuo c may.
Ro ra ng hoa ru ng huong bay,
KIôp sau ho a fhay kIôp na y ha n fhôI.
MInh duong dôI nga cha c rô I,
Co I fra n ma Ia I fhay nguo I cu u nguyôn!
Cu ng nhau Ia y fa CIa c Ðuyôn,
Ðô ha nh mô f Iu fheo IIô n mô f khI.
Ðe Iau va ch co fìm dI,
Tình fham Iuông ha y hô nghI nu a pha n.
Quanh co fheo da I gIang fan,
Kho I ru ng Iau da fo I san Pha f duo ng.
CIa c Ðuyôn Iôn fIông go I na ng,
Pho ng frong vô I da o sen va ng buo c ra.
Trông xem du ma f mô f nha :
Xuan gIa co n kho e huyôn gIa co n fuoI.
HaI em phuong fruo ng ho a haI,
No cha ng KIm do Ia nguo I nga y xua!
Tuo ng bay gIo Ia bao gIo ,
Ro ra ng mo ma f co n ngo chIôm bao!
CIo f chau fha nh fho f que n ba o,
Mu ng mu ng fu I fu I xIôf bao Ia fình!
Huyôn gIa duo I gôI gIeo mình,
Kho c fhan mình kô su mình da u duôI:
Tu con Iuu Ia c quô nguo I,
Ðe o frôI so ng vô chôc muo I Iam nam!
Tinh ra ng sông nuo c ca f Ia m,
TR!YÐ N KIÐ ! 106

KIôp na y aI Ia I co n ca m ga p day!
Ong ba frông ma f ca m fay,
Ðung quang cha ng kha c chI nga y buo c ra.
Ðay cha y da I nguyô f da u hoa,
Muo I pha n xuan co ga y ba bôn pha n.
Nô I mu ng bIôf Iay chI can7
Io I fan ho p chuyô n xa ga n fhIôu dau!
HaI em ho I fruo c han sau,
Ðu ng frông cha ng cu ng fro sa u Ia m fuoI.
Quay nhau Ia y fruo c Pha f da I,
Ta I sInh fra n fa Io ng nguo I fu bI.
KIô u hoa gIu c gIa fu c fhì,
Vuong ông da y ruo c cu ng vô mô f noI.
Na ng ra ng: Chu f pha n hoa roI,
Nu a do I nôm fra I mo I mu I da ng cay.
Tinh ra ng ma f nuo c chan may,
Io ng na o co n fuo ng co ra y nu a không7
Ðuo c ra y fa I fhô fuong phu ng.
Kha f khao da fho a fam Io ng Iau nay!
Ða dem mình bo am may,
Tuô I na y go I vo I co cay cu ng vu a.
Mu I fhIô n da be n muôI dua,
Ma u fhIô n an ma c da ua nau sô ng.
Su do I da fa f Iu a Io ng,
Co n chen va o chôn bu I hô ng Ia m chI!
Ðo dang na o co hay gì,
Ða fu fu fro f qua fhì fhì fhôI!
Tru ng sInh an na ng bô fro I,
Io ng na o no du f nghIa nguo I ra dI7
TR!YÐ N KIÐ ! 107

Ong ra ng: ÐI fhu nhaf fhì,
Tu ha nh fhì cu ng pha I khI fo ng quyô n.
Pha I dIô u ca u Pha f ca u TIôn,
Tình kIa hIôu no aI dô n cho day7
Ðô sInh nho du c cao da y,
Ia p am rô I se ruo c fha y o chung.
Nghe Io I na ng pha I chIô u Io ng,
CIa su gIa ca nh dô u cu ng buo c ra.
Mô f nha vô dôn quan nha,
Ðoa n vIôn vô I mo fIô c hoa vuI va y.
Ta ng fa ng che n cu c do say,
Ðu ng Iôn Van mo I gIa I ba y mô f haI.
Ra ng: Trong fa c ho p co fro I.
HaI bôn ga p go mô f Io I kôf gIao.
Ca p con bình dIa ba da o,
Va y dem duyôn chI buô c va o cho em.
Cu ng Ia pha n ca I duyôn kIm,
Cu ng Ia ma u cha y ruô f mô m cho sao7
Nhu ng Ia ra y uo c maI ao,
Muo I Iam nam ay bIôf bao nhIôu fình!
Ðay gIo guong vo Ia I Ia nh,
Khuôn fhIông Iu a Io c da da nh co noI.
Co n duyôn may Ia I co n nguo I,
Co n va ng frang ba c co n Io I nguyô n xua.
Qua maI ba ba y duong vu a,
Ða o non so m IIô u xe fo kIp fhì.
Ðu f Io I na ng vô I ga f dI:
Su muôn nam cu kô chI bay gIo 7
Mô f Io I fuy co uo c xua,
TR!YÐ N KIÐ ! 108

Xe f mình da I gIo da u mua da nhIô u.
No I ca ng hô fhe n fram chIô u,
Tha cho ngo n nuo c fhu y frIô u cha y xuôI!
Cha ng ra ng: No I cu ng Ia do I,
Ða u Io ng kIa va y co n Io I ay sao7
Mô f Io I da fro f fham gIao,
Ðuo I da y co daf frôn cao co fro I!
Ða u ra ng va f dô I sao do I,
Tu sInh cu ng gIu Iay Io I fu sInh!
Ðuyôn kIa co phu chI fình,
Ma foan se ga nh chung fình Ia m haI7
Na ng ra ng: CIa fhaf duyôn ha I,
Chu f Io ng an a I aI aI cu ng Io ng.
NghI ra ng frong da o vo chô ng,
Hoa fhom phong nhI frang vo ng fro n guong.
Chu frInh da ng gIa nghìn va ng,
Ðuôc hoa cha ng fhe n vo I cha ng maI xua.
ThIôp fu ngô bIôn dôn gIo ,
Ong qua buo m Ia I da fhu a xau xa.
Ðay cha y gIo fa p mua sa.
May frang cu ng khuyôf may hoa cu ng fa n.
Co n chI Ia ca I hô ng nhan,
Ða xong fhan fhô co n foan nô I na o7
NghI mình cha ng hô mình sao,
Ða m dem fra n cau du va o bô kInh!
Ða hay cha ng na ng vì fình,
Trông hoa de n cha ng fhe n mình Ia m ru!
Tu ra y khe p cu a pho ng fhu
Cha ng fu fhì cu ng nhu fu mo I Ia !
TR!YÐ N KIÐ ! 109

Cha ng du nghI dôn fình xa,
Ðem fình ca m sa f dô I ra ca m co .
No I chI kôf fo c xe fo,
Ða buô n ca ruô f ma do ca do I!
Cha ng ra ng: Khe o no I nôn Io I,
Ma frong Ie pha I co nguo I co fa!
Xua nay frong da o da n ba ,
Chu frInh kIa cu ng co ba ba y duo ng,
Co khI bIôn co khI fhuo ng,
Co quyô n na o pha I mô f duo ng chap kInh.
Nhu na ng Iay hIôu Ia m frInh,
Ðu I na o cho du c duo c mình ay vay7
Tro I co n dô co hôm nay,
Tan suong da u ngo ve n may gIu a fro I.
Hoa fa n ma Ia I fhôm fuoI,
Trang fa n ma Ia I hon muo I ra m xua.
Co dIô u chI nu a ma ngo ,
Kha ch qua duo ng dô hu ng ho cha ng TIôu!
Nghe cha ng no I da hôf dIô u,
HaI fhan fhì cu ng quyôf fheo mô f ba I.
Hôf Io I khôn Ie chôI Io I,
Cu I da u na ng nhu ng nga n da I fho fhan.
Nha vu a mo fIô c doa n vIôn,
Hoa soI ngo n duôc hô ng chen bu c Ia .
Cu ng nhau gIao ba I mô f nha ,
Iô da du Iô dôI da xu ng dôI.
Ðô ng pho ng dìu da f che n mô I,
Ðang khuang duyôn mo I nga m ngu I fình xua.
Nhu ng fu sen ngo da o fo,
TR!YÐ N KIÐ ! 110

Muo I Iam nam mo I bay gIo Ia day!
Tình duyôn ay ho p fan na y,
ÐI hoan may nô I dôm cha y frang cao.
Canh khuya bu c gam ru fhao,
Ðuo I de n fo da ng ma da o fhôm xuan.
Tình nhan Ia I ga p fình nhan,
Hoa xua ong cu may phan chung fình.
Na ng ra ng: Pha n fhIôp da da nh,
Co Ia m chI nu a ca I mình bo dI!
NghI cha ng nghIa cu fình ghI,
ChIô u Io ng go I co xuo ng fu y ma y may.
RIông Io ng da fhe n Ia m fhay,
Cu ng da ma f da n ma y da y kho coI!
Nhu ng nhu au yôm va nh ngoa I,
Co n foan mo ma f vo I nguo I choqua.
Ia I nhu nhu ng fho I nguo I fa,
Vo f huong duo I daf be hoa cuôI mu a.
Khe o Ia gIo nhuôc ba y fro ,
Co n fình dau nu a Ia fhu day fhôI!
Nguo I yôu fa xau vo I nguo I,
Yôu nhau fhì Ia I ba ng muo I phu nhau!
Cu a nha du finh vô sau,
Thì co n em do Io ca u chI day.
Chu frInh co n mô f chu f na y,
Cha ng ca m cho vu ng Ia I gIa y cho fan!
Co n nhIô u an a I chan chan,
Hay gì va y ca nh hoa fa n ma choI7
Cha ng ra ng: Ca n bo mô f Io I,
Ðô ng không ca nuo c chIm fro I Io nhau.
TR!YÐ N KIÐ ! 111

Xo f nguo I Iuu Ia c bay Iau,
Tuo ng fhô fhôf na ng cu ng dau do n nhIô u!
Thuong nhau sInh fu da IIô u,
Ca p nhau co n chu f bay nhIôu Ia fình.
Chu ng xuan fo IIô u co n xanh,
NghI ra ng chua fhoa f kho I va nh a I an.
Cuong frong cha ng chu f bu I fra n,
Mô f Io I quyôf ha n muôn pha n kinh fhôm!
Ðay Iau da y bô mo kIm,
Ia nhIô u va ng da pha I fìm frang hoa7
AI ngo Ia I ho p mô f nha ,
Io Ia chan gôI mo I ra sa f ca m!
Nghe Io I su a a o ca I fram,
Khau da u Ia y fa cao fham nghìn fru ng:
Than fa n ga n du c khoI frong,
Ia nho quan fu kha c Io ng nguo I fa.
May Io I fam phu c ruô f ra ,
Tuong frI duo ng ay mo I Ia fuong frI!
Cho che du m bo c fhIôu gì,
Tram nam danh fIôf cu ng vì dôm nay!
Thoa f fhôI fay Ia I ca m fay,
Ca ng yôu vì nôf ca ng say vì fình.
Thôm nôn gIa nôI huong bình,
Cu ng nhau Ia I chuôc che n quy nh gIao hoan.
Tình xua IaI Ia ng khôn ha n,
Thong dong Ia I ho I ngo n da n nga y xua.
Na ng ra ng: Vì may duo ng fo,
Ia m nguo I cho dôn bay gIo mo I fhôI!
An nan fhì su da rô I!
TR!YÐ N KIÐ ! 112

Nô Io ng nguo I cu vang Io I mô f phen.
PhIm da n dìu da f fay fIôn,
Kho I fra m cao fhap fIông huyô n ga n xa.
Khu c dau da m am duong ho a,
ay Ia hô dIô p hay Ia Trang sInh.
Khu c dau ôm a I xuan fình,
ay hô n Thu c dô hay mình dô quyôn,
am sao ha f ngo c IamdIô u mo I dông!
Io f faI nghe suôf nam cung,
TIông na o Ia cha ng na o nu ng xôn xao.
Cha ng ra ng: Phô ay fay na o,
Xua sao sa u fha m nay sao vuI va y7
Te vuI bo I fa I Io ng na y,
Hay Ia khô fa n dôn nga y cam IaI7
Na ng ra ng: Vì chu f nghô choI,
Ðoa n fruo ng fIông ay ha I nguo I bay Iau!
Mô f phen frI ky cu ng nhau,
Cuôn day fu day vô sau cu ng chu a.
Chuyô n fro chua ca n fo c fo,
Ca da ga y sa ng fro I vu a ra ng dông.
Tình rIông cha ng Ia I no I so ng,
Mô f nha aI cu ng Ia Iu ng khen Iao.
Cho hay fhu c nu chi cao,
Pha I nguo I so m ma n fôI da o nhu aI7
HaI fình ve n ve ho a haI,
Cha ng frong chan gôI cu ng ngoa I ca m fho.
KhI che n ruo u khI cuô c co ,
KhI xem hoa no khI cho frang Iôn.
Ða sInh da phI muo I nguyô n,
TR!YÐ N KIÐ ! 113

Ðuyôn dôI Iu a cu ng Ia duyôn ba n ba y.
Nho Io I, Ia p mô f am may,
KhIôn nguo I fhan fin ruo c fha y CIa c Ðuyôn.
Ðôn noI do ng cu a ca I fhen,
Rôu fru m ke nga ch co Iôn ma I nha ,
Su da ha I fhuôc phuong xa,
May bay ha c Ia nh bIôf Ia fìm dau7
Na ng vì chu f nghIa bay Iau,
Trôn am cu gIu huong da u hôm maI.
Mô f nha phu c Iô c gô m haI,
Nghìn nam da ng da c quan gIaI Ia n Ia n.
Thu a gIa cha ng hôf na ng Van,
Mô f cay cu mô c mô f san quô ho e.
Phong Iuu phu quy aI bì,
Vuo n xuan mô f cu a dô bIa muôn do I.
Nga m hay muôn su fa I fro I,
Tro I kIa da ba f Ia m nguo I co fhan.
Ða f phong fra n pha I phong fra n,
Cho fhanh cao mo I duo c pha n fhanh cao.
Co dau fhIôn vI nguo I na o,
Chu fa I chu mô nh dô I da o ca haI,
Co fa I ma ca y chI fa I,
Chu fa I IIô n vo I chu faI mô f va n.
Ða mang Iay nghIô p va o fhan,
Cu ng du ng fra ch Ia n fro I ga n fro I xa.
ThIô n can o fa I Io ng fa,
Chu fam kIa mo I ba ng ba chu fa I.
Io I quô cha p nha f dông da I,
Mua vuI cu ng duo c mô f va I frông canh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful