Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

38
Chuong 4 : THIET LAP HJ THÓNG GIÁM SÁT
VÀ DIEU KHIEN


Mµc dích
-Gioi thiêu vê SCSDA , Intouch và giao thuc truyên thông PC Access.
-Thiêt kê và xây dung giao diên HMI
-Liên kêt diêu khiên hê thông qua mang LAN.
4.1Giói thiçu vê SCADA, InTouch và giao thúc truyên thông PC Access
4.1.1Giói thiçu vê SCADA
4.1.1.1 SCADA
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) là môt hê thông diêu khiên
giám sát và thu thâp du liêu thoi gian thuc.Hê thông hô tro con nguoi trong viêc giám
sát và diêu khiên tu xa, o câp cao hon hê thông tu dông thông thuòng.

Hình 4.1 Hê thông SCADA
Các hê thông SCADA hiên dai là môt giai doan phát triên hê thông tu dông hoá
truoc dây, chính là hê thông truyên tin và báo hiêu (Telemetry and Signalling)
Dê có thê diêu khiên và giám sát dôi tuong tu xa thì hê thông SCADA phai có
nhung thành phân sau
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

39
-Co so du liêu.
- Co so ha tâng truyên thông công nghiêp.
- Phân mêm hô tro cho các thiêt bi PLC.
- Các chuc náng trao dôi tin tuc.
- Giao diên HMI ( Human Machine Interface) : giao diên nguoi – máy gôm
màn hình hiên thi , so dô công nghiêp, các nút nhân diêu khiên ,…
Trong SCADA thì HMI là môt thành phân quan trong không chi o câp diêu
khiên giám sát mà o các câp thâp hon nguoi ta cung cân su dung giao diên HMI dê
phuc vu cho viêc quan sát và thao tác vân hành thiêt bi.Vì lý do giá thành, dác diêm ki
thuât nên các màn hình vân hành (OP-Operation Panel), màn hình so (TP-Touch
Panel), … chuyên dung duoc su dung nhiêu và chiêm vai trò ngày càng quan trong
hon.
Su tiên bô trong công nghê thông tin dã thúc dây các phân mêm SCADA phát
triên.Su dung PC voi môi truong WINDOWN làm nên cài dát và phát triên. Ban dâu
chi là hê thông truyên tin và báo hiêu (Telemetry and Signalling). Dên nay SCADA
dã phát triên thành diêu khiên cao câp, diêu khiên phôi hop.Ngoài ra, hê thông diêu
khiên giám sát còn có thê tích hop voi các ung dung khác trong môt hê thông thông
tin.Viêc su dung các phân mêm quan lý và tôi uu hoá hê thông cung don gian hon.Do
dó, trong tâm cua công viêc thiêt kê xây dung hê thông SCADA là lua chon công cu
phân mêm, thiêt kê giao diên HMI và các giai pháp tích hop cho hê thông.
4.1.1.2 Nguyên tàc hoçt dçng cua hç thông SCADA
Hê thông SCADA làm viêc dua trên nguyên tác lây tín hiêu tu cam biên trên dây
chuyên san xuât gui vê cho máy tính (Data Acquisition).Máy tính tiên hành kiêm tra,
xu lý du liêu gui vê, dông thoih hiên thi thông tin lên màn hình HMI. Máy tính thuc
hiên công viêc tu dông giám sát và phát tín hiêu diêu khiên dên các thiêt bi châp hành
(Supervisory Control) tao nên vòng giám sát và diêu khiên kín.

Hình 4.2 So dô hoat dông hê thông SCADA
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

40
Nhu vây, viêc giám sát và diêu khiên bao gôm hai phân:
-Máy tính giám sát và diêu khiên.
-Con nguoi theo dõi và diêu khiên.
Dôi voi các hê thông san xuât tu dông truoc dây, viêc kiêm tra giám sát hoàn
toàn do con nguoi phu trách. So voi máy tính, tôc dô tính toán cua con nguoi châm
hon rât nhiêu và dê nhâm lân.Máy tính có thê khác phuc các nhuoc diêm trên.Do
dó,các vân dê nho, don gian và thuong xuyên gáp phai së duoc máy tính giám sát và
diêu khiên theo chuong trình duoc cài dát sán. Dôi voi các su cô lon, máy tính së báo
dông cho nguoi theo dõi biêt và xu lý.
Nhu vây, ngoài kha náng giám sát diêu khiên toàn bô hoat dông cua hê thông
theo môt chuong trình dinh truoc, hê thông SCADA còn cho phép nguoi vân hành
quan sát duoc trang thái làm viêc cua tung thiêt bi tai các tram co so, dua ra các canh
báo, báo dông khi có su cô và cho phép su can thiêp cua con nguoi vào hê thông khi
có tình huông bât thuong xay ra.
4.1.1.3 Phân loçi hç thông SCADA
Cac hê thông hê thông SCADA duoc phân thanh bôn nhom chinh voi cac chuc
náng:
+SCADA dôc lâp, SCADA nôi mang.
+SCADA không co kha náng dô hoa, SCADA co kha náng xu ly dô hoa thông
tin thoi gian thuc.
Bôn nhom chinh cua hê thông SCADA:
+Hê thông SCADA mo: dây la hê thông SCADA không co bô phân giam sat.
Nhiêm vu chu yêu cua hê thông nay la thu thâp va xu ly du liêu báng dô thi. Do tinh
don gian nên gia thanh thâp.
+Hê thông SCADA xu ly dô hoa thông tin thoi gian thuc: dây la hê thông
SCADA co kha náng giam sat va thu thâp du liêu. Nho tâp tin câu hinh cua may khai
bao truoc dây ma hê co kha náng mô phong tiên trinh hoat dông cua qua trinh san
xuât. Tâp tin câu hinh ghi lai trang thai hoat dông cua hê thông. Khi xay ra su cô thi
hê thông co thê bao cho nguoi vân hanh dê xu ly kip thoi. Cung co thê hê thông tu
xuât tin hiêu diêu khiên dê dung hê thông khi co su cô xay ra.
+Hê thông SCADA dôc lâp: dây la hê SCADA co kha náng diêu khiên giam sat
va thu thâp du liêu voi môt bô vi xu ly. Hê nay chi co thê diêu khiên duoc it dôi
tuong. Do do hê nay phu hop voi san xuât nho, chi tiêt.
+Hê thông SCADA mang: dây la hê thông co kha náng diêu khiên giam sat va
thu thâp du liêu voi nhiêu bô vi xu ly. Cac may tinh giam sat duoc nôi mang voi nhau.
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

41
Hê nay co kha náng diêu khiên nhiêu nhom may moc tao nên dây chuyên san xuât.
Qua mang truyên thông, hê thông duoc nôi voi phong quan ly, phong diêu khiên. Hê
thông co thê nhân lênh truc tiêp tu phong quan ly hoác tu phong thiêt kê. Tu phong
diêu khiên co thê diêu khiên hê thông tu xa.
4.1.1.4 Các thành phân chính cua hç thông SCADAHình 4.3 Các thành phân hê thông SCADA
Trong hê thông diêu khiên giám sát, các cam biên và co câu châp hành dóng vai
trò là giao diên giua thiêt bi diêu khiên và dôi tuong . Còn hê thông diêu khiên giám
sát dóng vai trò là giao diên giua nguoi và máy. Các thiêt bi và các bô phân cua hê
thông duoc ghép nôi voi nhau theo kiêu diêm - diêm (point to point) hoác qua mang
truyên thông.
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

42
Các thành phân chính cua hê thông SCADA bao gôm:
+Hê thông diêu khiên giam sat va qua trinh: gôm cac phân mêm va giao diên
nguoi may (HMI ) ,cac tram kÿ thuât, tram vân hanh, cac tram giam sat va diêu khiên
câp cao.
+Thiêt bi diêu khiên tu dông: gôm cac bô diêu khiên chuyên dung (PID), bô diêu
khiên kha lâp trinh (PLC), cac thiêt bi diêu khiên sô don le (CDC), may tinh (PC) va
cac phân mêm tuong ung.
+Cac thiêt bi do luong va cac phân tu châp hanh tham gia vao hê thông nhu cam
biên, thiêt bi do, thiêt bi chuyên dôi, cac co câu châp hanh nhu dông co, van diêu
khiên khi nen,…
+Hê thông truyên thông : bao gôm ghep nôi tiêp diêm-diêm, bus cam biên/châp
hanh, bus hê thông.
4.1.1.5 Mô hình phân câp chúc nàng
Môt hê thông san xuât công nghiêp thuong duoc tô chuc phân nhiêm thành
nhiêu câp quan lý. Môi câp có nhiêm vu do luong , thu thâp du liêu và diêu khiên
riêng lên nhung dôi tuong trong hê thông. Các dôi tuong máy móc thuong láp dát
trong dia phuong cua câp quan lý phân xuong xí nghiêp. Câp duoi là môt dôi tuong
diêu khiên cua câp trên, dông thoi cung là câp quan lý dôi voi câp thâp hon. Môi câp
có nhiêm vu hoàn thành công viêc cua mình và báo cáo tình hình cho câp cao hon.
Dây là co so cho viêc tô chuc các câp SCADA quan lý hê thông san xuât hiên nay.
Toàn bô hê thông diêu khiên giám sát duoc phân chia thành các câp chuc náng
nhu hình duoi dây:
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

43

Hình 4.4 So dô phân câp chuc náng cua hê thông SCADA
Dê sáp xêp, phân loai các chuc náng tu dông hoá cua môt hê thông SCADA,
nguoi ta thuong su dung mô hình trên. Voi loai mô hình này,các chuc náng duoc
phân thành nhiêu câp khác nhau,theo thu tu tu duoi lên trên. Càng o nhung câp duoi
thì các chuc náng càng mang tính chât co ban, dòi hoi yêu câu cao hon vê dô nhay
cung nhu thoi gian dáp ung. Môt chuc náng o câp trên duoc thuc hiên dua trên các
chuc náng o câp duoi. Nhung nguoc lai,câp trên phai xu lý và trao dôi luong thông tin
nhiêu hon câp duoi.
Viêc phân câp chuc náng nhám tao su thuân loi cho viêc thiêt kê hê thông và lua
chon thiêt bi. Tuy muc dô tu dông hoá và câu trúc hê thông cu thê mà ta có mô hình
phân câp chuc náng.
-Câp châp hành ( Actuator) :Các chuc náng chính cua câp châp hành là do
luong,chuyên dôi và truyên du liêu trong truong hop cân thiêt. Thuc tê, da sô các thiêt
bi cam biên hay châp hành cung có phân diêu khiên riêng cho viêc thuc hiên do
luong-truyên thông hoat dông chính xác. Các thiêt bi thông minh (có bô vi xu lý
riêng) cung có thê dam nhân viêc xu lý du liêu truoc khi dua lên câp trên diêu khiên.
-Câp diêu khiên (Automatic Control ) : Nhiêm vu chính cua câp diêu khiên là
nhân thông tin tu các bô cam biên, xu lý cácthông tin dó theo môt thuât toán nhât dinh
dã duoc lâp trình truoc và truyên dat lai kêt qua cho câp châp hành. Máy tính dam
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

44
nhân viêc theo dõi các công cu do luong, tu thuc hiên các thao tác nhu ân nút dóng
mo van, diêu khiên cân gat,công tác hành trình,… Dác tính nôi bât cua câp diêu khiên
là xu lý thông tin.Câp diêu khiên và câp châp hành duoc goi chung là câp truong
(Field Level) vì các bô diêu khiên ,cam biên và các phân tu châp hành duoc dát tai noi
gân kê voi hê thông kÿ thuât.
-Câp diêu khiên giám sát( Supervision ): Có chuc náng giám sát và vân hành môt
quá trình kÿ thuât, có nhiêm vu hô tro nguoi su dung trong viêc cài dát ung dung ,
thao tác theo dõi, giám sát vân hành và xu lý nhung tình huông bât thuong. Viêc thuc
hiên các chuc náng o câp diêu khiên và giám sát thuong không dòi hoi phuong
tiên,thiêt bi phân cung dác biêt nào khác ngoài máy tính thông thuong.
Môi câp së thuc hiên môt bài toán phân tích , tính toán duoc giao và dua ra các
lênh tác dông lên dôi tuong diêu khiên cua mình.Các lênh duoc truyên qua hê truyên
tin dên câp SCADA có liên quan dê thuc hiên. Dê làm duoc diêu này, môi câp
SCADA duoc trang bi thêm nhung phân cung máy tính và nhung phân mêm phân tích
chuyên dung. Nhung thiêt bi này lây sô liêu tu SCADA cung câp dê giai quyêt bài
toán dó và xuât ra kêt qua cho hê thông và nguoi vân hành.
Môi chuc náng dó dêu yêu câu dác biêt dôi voi các bô phân phân cung, phân
mêm, phân chuyên trách SCADA. Cu thê là phân do,giám sát tu xa cân dam bao thu
thâp du liêu hiên thi du cho câp quan lý. Phân diêu khiên thao tác xa phai dam bao dô
chính xác và dáp ung kip thoi.Phân truyên tin xa cân quy dinh rõ các nhiêm vu truyên
sô liêu hiên truong, dác biêt là thu tuc truyên voi các SCADA câp trên.
Nhung tiêu chuân dánh giá môt hê thông SCADA:
Dê dánh giá chât luong môt hê thông SCADA,ta cân phân tích các dác diêm cua
hê thông theo môt sô các tiêu chuân sau:
-Kha náng hô tro cua công cu phân mêm dôi voi viêc thuc hiên xây dung các
màn hình giao diên.
-Sô luong và chât luong cua các thành phân dô hoa có sán ,kha náng truy câp và
cách kêt nôi du liêu tu các quá trình kÿ thuât nhu các co câu châp hành, cam biên,
module vào-ra qua PLC hay qua bus.
-Tính náng mo cua hê thông,chuân hoá các giao diên quá trình, kha náng hô tro
xây dung các chuc náng trao dôi tin tuc (Messaging), xu lý su kiên và báo dông khi
có su cô (Event and Alarm), luu tru thông tin (Archive and History) và lâp báo cáo
(Reporting).
-Tính náng thoi gian thuc và hiêu suât trao dôi thông tin, kha náng hô tro su
dung phân mêm ActiveX-Control v à OPC trên nên Windown.
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

45
-Giá thành tông thê cua hê thông.
4.1.1.6 Tço mçt úng dµng SCADA
Viêc tao môt ung dung SCADA tôi thiêu dòi hoi hai phân viêc chính:
-Xây dung màn hình hiên thi .
-Thiêt lâp môi quan hê giua các hình anh trên màn hình voi các biên dôi cua quá
trình thuc.
Nhu vây, công viêc tao dung môt ung dung SCADAtr6n nguyên tác së phuc tap
hon nhiêu so voi viêc lâp trình giao diên dô hoa trong các ung dung thông thuong.
Có hai cách tao dung môt ung dung cua SCADA:
+Phuong pháp thu nhât là su dung công cu lâp trình phô thông nhu Visual
C++,Visual Basic, Jbuilder, Delphi ,… Dôi voi cách này,nguoi lâp trình phai tu làm
tu dâu,giông nhu viêc phát triên các phân mêm thông thuong. Không kê dên viêc phai
lâp trình dê kêt nôi du liêu qua các công truyên thông, thì viêc lâp trình. dô hoa mác
dù có các công cu hô tro rât manh cung gáp nhiêu khó khán. Thu nhât là phuong pháp
này dòi hoi kha náng lâp trình khá cao o nguoi lâp trình. Thu hai, viêc lâp trình các
biêu tuong, kí hiêu dô hoa thuong dùng trong ki thuât nhu van, duong ông, dông hô,
bình nuoc,… dòi hoi nhiêu công suc. Dê giai quyêt vân dê này, ta có thê su dung các
thu viên phân mêm duoi dang thu viên lop (Class Library) hay thu viên thành phân (
Component Library) có sán. Dác biêt, viêc su dung các thu viên thành phân nhu
ActiveX-Controls hay Java Beans nâng cao hiêu suât lâp trình môt cách dáng kê. Tuy
nhiên trong bât cu truong hop nào,viêc biên dich lai toàn bô chuong trình là diêu
không thê tránh khoi. Do nhung han chê trên dây, phuong pháp lâp trình này chi nên
su dung trong các ung dung quy mô nho và ít có nhu câu thay dôi.
+Phuong pháp thu hai là su dung công cu phân mêm chuyên dung nhu FIX,
Intouch,WinCC,Lookout,…goi chung là phân mêm SCADA. Các công cu này có
chua các thu viên thành phân cho viêc xây dung diao diên HMI cung nhu phân mêm
kêt nôi voi các thiêt bi cung câp du liêu thông dung. Nhiêu công cu dinh nghia môt
ngôn ngu riêng (thuong goi là scipt) phuc vu cho các muc dích này. Tuy nhiên muc
dô phuc tap cung rât khác nhau. Xu huong hiên nay là don gian hoá viêc tao dung
môt ung dung SCADA ,scipt duoc viêt báng nhung ngôn ngu thông dung nhu VB.
Viêt script cung nhu viêt ván ban. môt sô công cu còn di xa hon nua, cho phép ta su
dung các biêu tuong, kí hiêu, dô hoa vua dê xây dung giao diên HMI vua dê biêu diên
môi quan hê logic giua các thành phân cua môt chuong trình duoi dang biêu dô khôi
chuc náng ,khi dó không cân viêt script. Nguoi ta goi dó là câu hình (configuring)
thay cho khái niêm cu lâp trình (programming).
Nhìn chung SCADA là môt hê thông kêt hop giua phân cung và phân mêm dê tu
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

46
dông hoá viêc quan lý giám sát diêu khiên cho môt dôi tuong san xuât công nghiêp.
Tuy theo yêu câu cu thê mà cua bài toán tu dông hoá mà mà ta có thê xây dung hê
thông SCADA thuc hiên nhung nhiêm vu nhu :thu thâp giám sát tu xa vê dôi tuong,
diêu khiên dóng cát tu xa lên dôi tuong, diêu chinh tu dông dôi tuong tu xa voi các
dôi tuong và các câp quan lý.
Ngày nay, hâu hêt các hê SCADA còn có kha náng liên kêt voi các hê thông
thuong mai có câp dô cao hon,cho phép doc viêt theo co so du liêu chuân nhu Orale,
Access, Microsoft SOL,…


Hình 4.5Hê thông diêu khiên hiên dai
4.1.2. Giói thiçu vê Intouch
4.1.2.1Giói thiçu Wonderware Factory Suite
Duoc thành lâp nám 1989, ngày nay dã phát triên thành Factory Suite 2000. Dây
là hê thông tích hop các thành phân co so MMI (Managing Manufacturing
Information ) dâu tiên trên thê gioi. Voi Factory Suite 2000, chúng ta có thê truy câp
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

47
toi tât ca các thông tin cân thiêt dê vân hành nhà máy. Facrory Suite cho phép thu
thâp, quan sát, luu tru, diêu khiên, phân tích và quan lý thông tin tu sàn nhà máy.
Factory Suite có nhung thành phân chính nhu sau:
-InTouch :dân dâu thê gioi vê MMI truc quan hoá.
-InControl :cho phép diêu khiên nhà máy v2 quá trình trên nên Windows NT.
-IndustrialSQL Server: co so du liêu có quan hê thoi gian thuc dâu tiên cho sàn
nhà máy.
-Scout: môt công cu Internet manh cho su quan sát du liêu tu xa.
Ngoài ra,Factory Suite cung có nhung thành phân ung dung co ban:
-Intrack cho quan lý tài nguyên.
-InBatch cho quan lý lô linh hoat.
4.1.2.2 .InTouch
InTouch là môt phân mêm trong bô san phâm Factory Suite cua hãng
Wonderware. Dây là công cu manh và nhah, dê dàng tao nhung ung dung giao diên
HMI trên nên cua hê diêu hành Windows 95 tro lên và Windows NT cua Microsoft.
InTouch có 3 chuong trình chính. Bao gôm InTouch Application Manager,
Windows Maker và Windows Viewer.InTouch duoc su dung nhiêu trong ngành san
xuât công nghiêp nhu : công nghiêp thuc phâm, dâu khí ,san xuât ôtô, công nghiêp
hoá hoc, duoc phâm, san xuât giây,…
InTouch Application Manager duoc su dung dê dinh dang câu hình cua mang, su
phát triên cua mang, dinh câu hình dô dông và phân bô báo dông.
Windows Maker dùng dê tao các hình anh dông hiên thi trong Windows. Nhung
cua sô màn hình này có thê nôi toi hê thông I/O công nghiêp và nhung ung dung cua
Microsoft Windows khác.
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

48

Hình 4.6 So dô giao diên WindowMaker

Windows Viewer dùng dê hiên thi các dô hoa dã duoc tao ra trong Windows
Maker. Windows Viewer thi hành các lênh cua InTouch Quick Scripts, thuc hiên ghi
các du liêu truoc dó và các du liêu báo dông.
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

49

Hình 4.7So dô giao diên WindowViewer
Wonderware InTouch dân dâu thê gioi vê MMI. InTouch cho phép nhung ki su,
giám sát, quan lý và nguoi diêu khiên quan sát và tuong tác voi toàn bô hoat dông cua
quá trình thông qua giao diên dô hoa cua quá trình san xuât. Voi phiên ban 9.0 cho
Windows XP, các dác tính câp nhât bao gôm tham khao tag tu xa, hô tro ActiveX,
diêu khiên báo dông phân tán, du liêu lich su phân tánvoi IndustrialSQL Server ,câp
nhât giao diên nguoi dùng, Quick Funtion và Supper Tags.
Dông thoi, môi truong phát triên ung dung mang cho phép phát triên hê thông dê
su dung trong nhung mang lon . InTouch giam dáng kê chi phí và thoi gian liên quan
dên triên khai và bao trì giao diên diêu khiên nhung hê thông MMI.
4.1.2.3 Nhüng d}c tính chung cua InTouch
+Dô th| huóng dôi tuçng: dê dinh hình ung dung. Do dó thoi gian phát tri6n3
ung dung nhanh hon. Nhung dôi tuong và nhóm dôi tuong có thê duoc di chuyên, do
cõ và làm hình anh dông dê dàng và nhanh chóng. Nhung công cu thiêt kê huong dôi
tuong manh làm cho InTouch dê xu lý, tác dông lên các dôi tuong. InTouch hô tro
công nghê ActiveX chuân cua Microsoft, cho phép nhung dôi tuong chuân ActiveX
su dung duoc voi InTouch.
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

50
+Liên kêt dçng: duoc kêt hop dê thay dôi kích thuoc, hình dang, màu sác su
chuyên dông và vi trí cua các dôi tuong. Nhung liên kêt dông bao gôm viêc nhâp giá
tri roi rac, tuong tu và chuôi,thanh truot ngang và doc, ân hiên các nút, liên kêt màu
sác, kích thuoc, vi trí dôi tuong cho nhung giá tri roi rac, tuong tu và các báo dông tu
nhà máy.
+Báo dçng phân tán: kha náng này hô tro nhiêu server báo dông dômg thoi,
giúp cho nhân viên diêu khiên có kha náng quan sát thông tin báo dông tu nhiêu vi trí
xa cùng lúc. Hàm báo dông phân tán cho nguoi dùng công cu “point and click” dê xác
nhân báo dông.
+Biêu dô l|ch su phân tán: InTouch cho phép chi rõ nhung file nguôn du liêu
lich su dông khác nhau cho môi buoc trên biêu dô. Nhung file nguôn du liêu lich su
này có thê là co so du liêu InTouch hoác bât kì co so du liêu IndustrialSQL Server
nào. InTouch cho phép su dung lên toi 16 bút trên môt biêu dô, cho phép nguoi su
dung quan sát tât ca du liêu lich su o tai bât kì thoi diêm nào cua quá trình.
+Ung dµng Explorer: trình bày nhung dôi tuong thành phân tao ra ung dung
InTouch theo dang cây. Cho phép truy câp nhanh toi tât ca tham sô ung dung bao gôm
Windows, Quick Scipt, Configuration, Tagname Dictionary, SQLaccess, SPC hoác
SPC Pro . Ung dung Explorer cho phép khoi chay bât kì ung dung Windows tu bên
trong Windows Maker cua InTouch. Cung tuong tu cho các thành phân Factory Suite
khác, Microsoft Word hoác Excel hoác gói chuong trình PLC thu ba. Diêu này cho
phép Windows Maker tro thành công cu phát triên trung tâm cho toàn bô ung dung tu
dông hoá.
+Tham khao Tag tù xa: diêu này làm cho InTouch có kha náng liên kêt truc
tiêp và trình bày thông tin thoi gian thuc trong bât kì nguôn du lêu tu xa nào mà
không yêu câu xây dung Tag dia phuong. Nhung nguôn này bao gôm nhung nút
InTouch, nút InControl, nút InBatch, và bât kì nguôn du liêu DDE hoác NetDDE.
Tham khao Ta tu xa cho phép phát triên nhung ung dung Client/Master phân tán, rút
ngán thoi gian cho viêc dinh câu hình và bao trì ung dung.
+QuickScript : là ngôn ngu Scripting cua InTouch. QuickScript manh, linh hoat
và dê ung dung. Chúng ta có thê tao ra nhung script báng cách “point and click” mà
không cân su dung bàn phím . QuickScript cung cho phép tao ra nhung custom
funtions là QuickFuntions, QuickFuntions có thê su dung nhu nhung built-in funtion,
cho phép phát triên nhung mo rông custom QuickScript.
+Hô trç OPC : cho phép bât ky ung dung FactorySuite truy câp toi co so du
liêu cung câp boi bât kì OPC Server. OPC Client hô tro nhung kêt nôi chuân và
truyên thông toi nhung thiêt bi công nghiêp sán có.
+SuiteLink : tât ca các thành phân cua FactorySuite hô tro thu tuc truyên tin
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

51
moi cua Wonderware là SuiteLink. SuiteLink cung câp duliêu có kèm theo thoi gian
và chât luong, dam bao tính toàn ven tuyêt dôi cua tât ca du liêu cho SuiteLink hoác
nhung nguôn OPC. Dông thoi , SuiteLink cung duoc tôi uu hóa cho truyên thông
tôcdô cao, phát triên cua nhung ung dung phân tán trên nhung mang lon.
+SPC Pro : mo rông chuc náng hoat dông và dê su dung cua SPC truyên thông
cua FactorySuite boi viêc cung câp nhung công cu phân tích thông kê truc tuyên moi
và manh giúp nguoi su dung dat duoc chât luong san phâm và quá trình tôt hon, giam
bot chi phí và táng náng suât. Nhung dác tính SPC Pro báo dông riêng le dê giúp
nguoi dùng có thê theo dõi hành dông dê diêu chinh, xóa và sua dôi, xác lâp gioi han.
4.1.3. Giao thúc truyên thông
4.1.3.1 Giói thiçu vê OPC

Hình 4.8 Câu trúc hê thông diêu khiên truyên thông
Dua vào hình trên, khi muôn giao tiêp và diêu khiên môt thi6t1 bi châp hành nào
dó thì bô diêu khiên phai có driver cua thiêt bi dó.Do dó, dê môt bô diêu khiên có thê
diêu khiên nhiêu thiêt bi châp hành, ta cân cài dát tât ca các Driver cua tât ca các thiêt
bi lên bô diêu khiên. Diêu này gây khó khán cho viêc láp dát và bao trì hê thông vì
nhung lý do sau:
+Môi nhà san xuât thiêt bi dêu có chuân giao tiêp riêng voi thiêt bi cua mình.
+Nêu có nhiêu ung dung trên bô diêu khiên thì các ung dung này không thê truy
câp dông thoi dên Driver cua môt thiêt bi.
+Viêc truy câp thiêt bi tu xa không thê thuc thi.
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

52
+Viêc dùng lai môt ung dung dê diêu khiên thiêt bi khác không thuc hiên duoc.
Dê giai quyêt vân dê trên, chuân giao tiêp OPC duoc xây dung và phát triên.
OPC là tu viêt tát cua OLE for Process Control hoác COM for Procsee Control.
Dây là chuân giao tiêp COM cua Microsoft dê truyên du liêu tu các thiêt bi châp hành
qua mang OPC Server dên mang OPC Client. Các Client có thê truy câp dông thoi toi
các OPC Server khác nhau. OPC Server nhu là môt phân tu cua hê thông thu dông
nên có tên và vùng du liêu riêng. OPC cung câp phuong thuc giao tiêp và trao dôi du
liêu giua Server và Client. Trong dó Client là ung dung diêu khiên còn Server là tram
dùng Driver cua thiêt bi dê trao dôi du liêu voi thiêt bi.
Giao thuc OPC dem lai nhung loi ích sau:
+ Dây là chuân giao tiêp chung trong công nghiêp cua các nhà san xuât nên
không còn phu thôc vào Driver cua tung thiêt bi.
+Dáp ung duoc nhu câu tích hop trong công nghiêp, nâng cao kha náng bao trì
hê thông.
+Là mang truy6n2 thông chính xác và ôn dinh, làm táng chât luong cua hê thông
san xuât .
+Chuong trình diêu khiên ung dung không cân thiêt phuong thuc giao tiêp voi
thiêt bi châp hành.
+Viêc su dung lai chuong trình diêu khiên và truy câp tu xa tro nên kha thi.
Khái niêm vê OPC Server và Client có thê hình dung nhu là môt siêu thi. OPC
Server nhu môt siêu thi có nhiêu mát hàng. Còn Client nhu chiêc xe dây cho san
phâm chon nhung san phâm mà mình yêu câu.

Hình 3.9 Mô hình OPC Server và Client
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

53
4.1.3.2 OPC Link Server
Giói thiçu vê OPC Link Server
OPC Link Server kêt nôi tât ca các san phâm cua Wonderware toi OPC. Nó nôi
bât kì OPC Server dia phuong hoác tu xa và truyên du liêu qua DDE, FastDDE, và
SuiteLink toi bât kì Client dia phuong nào. Server OPC Link miêu ta sáp xêp tât ca
các yêu câu cua Client toi OPC dê có duoc du liêu. OPC Link cung cho phép chúng ta
duyêt qua nhung dia chi OPC Server có công cu giao diên trình duyêt.
OPC Link Server chua môt Topic Editer cho su dung voi nhung thành phân
Factory Suite khác Intouch.
So dô kêt nôi:

Hình 4.10 Truyên thông giua OPC Client và OPC Server
Theo so dô trên , Client dóng vai trò là khách hàng truy câp dên nhà cung câp
dich vu là OPC Server. OPC Link dóng vai trò là câu nôi (gate way) dê Client và OPC
Server giao tiêp voi nhau.
Câu hình cho OPCLink Server
Dê tao môt ung dung moi cua OPC Link ,ta thuc hiên các buoc sau:
-Sau khi vào chuong trình OPV Link, ta vào File, chon New
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

54

Hình 4.11 Cua sô OPC Link

-Sau dó vào Configure, chon Topic Definition.


Hình 4.12 Dinh nghia môt OPC Link moi
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

55

-Chuong trình së mo cua sô tiêp theo, ta chon New:

Hình 4.13 Chon Topic moi
-Chuong trình së mo cho ta cua sô sau:

Hình 4.14 Câu hình cho OPC Link
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

56
+Topic name: là tên mà InTouch truy xuât toi dôi tuong.
+Node name : là tên cua máy tính chay OPC Server.
+OPC Server name : là OPC ta chon dê giao tiêp voi thiêt bi. ta chon
S7200.OPCServer.
+OPC Path: duong dân toi thiêt bi OLC mà ta dã câu hình o PC Access. Dê chon
duong dân, ta vào Browse:

Hình 4.15 Chon duong dân toi OPC Server
Trong cua sô moi mo ra, ta vào MicroWin, chon tên PLC mà ta dã dát o bên PC
Access. Ta së thây o bên phai cua cua sô có nhung Item mà ta dã tao. Sau dó nhâp
OK.
+Update Interval: là chu kì truy xuât cùa Client toi OPC Srver. Thoi gian này
theo lý thuyêt thì càng nho càng tôt. Tuy nhiên thoi gian này không duoc quá nho do
gioi han cua thiêt bi và chuong trình nên ta chi chon tôi thiêu là 200ms.
Sau khi cài dát xong ta nhâp OK.
Nhu vây là ta dã xong phân câu hình OPC Link.
4.1.3.3 PC Access
Giói thiçu PC Access
PCAcess là môt OPC Server cua PLC S7 200 . Client lây du liêu cua thiêt bi tu
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

57
OPC Server thông qua câu nôi OPC Link.
S7-200 PC Access chua dôi tuong co ban là PLC,Folder và Item. Khi tao môt
ung dung moi, ta tao môt PLC moi,trong PLC dó,ta tao ra các Folder, trong Folder ta
tao ra các Item. Có thê không cân tao ra các Folder. Sau khi tao ra PLC, ta tao truc
tiêp Item trong PLC. Khi Client truy câp toi PLC , Client së lây du liêu cua các Item
dó.

Hình 4.16 Cách truy câp và quan lí du liêu trong PC Access
O dây, Client la phân mêm Intouch. Ta muôn dùng InTouch dê truy câp toi PLC.
PC Access là OPC Server chua các OPC Item. Trong InTouch, ta tao ra các Tag, các
Tag này thông qua OPC Link truy câp toi các Item cua PC Access. Các Item cua PC
Access tro dên các du liêu trong PLC. Dó là cách trao dôi du liêu giua InTouch và
PLC.
Tço úng dµng PC Access

Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

58

Hình 4.17 Giao diên chung cua PC Access
Dê tao môt ung dung moi cua PC Access, ta làm nhu sau:
Truoc tiên, ta vào chuong trình PC Access.Trong cua sô cua chuong trình ,ta
nhâp chuôt phai vào MicoWin, chon New PLC.

Hình 4.18 Tao môt PLC moi trong PC Access
O cua sô moi mo cua chuong trình,ta dát tên cho PLC. Dây là tên dùng
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

59
cho Client truy xuât PLC. Ta dát t6n cho PLC là PLC216. O ô Network Address,
ta chon dia chi cho PLC theo kêt qua kêt nôi o công COM.Tôi da ta có thê mo
rông toi 126 PLC.

Hình 4.19 Dát tên cho PLC
Dê tao ra các Item, ta nhâp chuôt phai vào PLC moi tao, chon New, sau dó chon
Item.

Hình 4.20 Tao các Item trong PLC
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

60
Chuong trình mo cho ta cua sô sau:

Hình 4.21 Câu hình cho Item
+Name : tên cua Item, VD: dongco
+Address: dia chi thuc cua Item trên PLC . Dây là dia chi các ngõ I/O cua PLC.
VD :Q0.0 Bên canh ô Address ta chon thuôc tính Read/Write.
+Data Type:kiêu du liêu cua Item. VD kiêu du liêu cua các ngõ I/O trong PLC là
BOOL. Du liêu cua Counter là INT.
Các ô còn lai ta dê mác dinh. Sau dó nhâp OK.
Dó là cách câu hình cho các Item trong PC Access.
Sau khi tao xong các Item, ta có giao diên nhu sau:

Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

61

Hình 4.22 Cua sô PC Access sau khi câu hình xong
Nhu vây là ta dã hoàn tât quá trình câu hình cho PC Access.
Danh Sách Các Item Trong OPC Server
Tên Iterm Mô Ta Dia chi Iterm Kiêu du liêu
dongco Dông co Q0.0 BOOL
start Khoi dông V100.0 BOOL
stop Dung V100.1 BOOL
reset Reset bô dêm V100.2 BOOL
cbien1 cam biên 1 I0.1 BOOL
cbien2 cam biên 2 I0.2 BOOL
cbien3 cam biên 3 I0.3 BOOL
bdai Dèn báo vât dài Q0.7 BOOL
btbinh Dèn báo vât trung bình Q0.6 BOOL
bngan Dèn báo vât ngán Q0.5 BOOL
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

62
covat Báo có vât M0.6 BOOL
vatngan sô luong vât ngán C49 INT
vatdai sô luong vât dài C50 INT
vattbinh sô luong vât trung bình C51 INT

4.2 Thiêt kê giao diçn HMI
Dê giám sát dièu khiên môt hê thông tu dông thì viêc tao môt giao diên HMI là
vô cùng quan trong. HMI mô ta hoat dông cua hê thông, nguoi diêu khiên có thê quan
sát quá trình thuc thi môt cách truc quan sinh dông. Dông thoi cung có thê truyên tín
hiêu diêu khiên xu6ông hê thông khi cân thiêt. Wonderware cung câp môt công cu rât
manh dê xây dung giao diên HMI , dó là phân mêm InTouch.
O phân trên, ta dã nói khá nhiêu vê phân mêm InTouch. Phân này ta chi tâp
trung mô ta viêc tao môt giao diên HMI cho hê thông phân loai san phâm.
Viêc xây dung màn hình HMI gôm có hai phân.
-Xây dung màn hình hiên thi .
-Thiêt lâp môi quan hê giua các hình anh trên màn hình voi các biên dôi cua quá
trình thuc.
4.2.1 Tço giao diçn HMI
4.2.1.1 Tço màn hình HMI
Dê tao môt màn hình HMI, ta khoi dông chuong trình InTouch. Sau khi mo
chuong trình, ta vào Windows, chon New.

Hình 4.23 Tao Windows moi
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

63
Trong ô Name, ta diên tên cua ung dung.
Windows Width : chiêu rông cua màn hình HMI.
Windows Height: chiêu cao cua HMI.
Windows Type cho phép ta chon thôc tính cua cua sô. Ta chon Replace, tuc là
khi mo form này thì các form khác së biên mât.
Sau khi nhân OK, chuong trình së mo ra cho ta môt cua sô dê ta thiêt kê các
phân tu cho HMI.
Dê lây các biêu tuong thiêt lâp cho màn hình , ta nhâp vào biêu tuong Winzard.
Trong dó có nhung biêu tuong cân thiêt. Ví du nhu ta lây môt bóng dèn hiên thi cho
trang thái cua ngõ Q0.0, ta vào Winzard, chon Light. Trong dó có nhiêu kiêu dèn cho
ta chon lua.

Hình 4.23 Cua sô Winzard
Sau khi chon duoc dôi tuong, ta dát o vi trí cân thiêt trên màn hình. Ta có thê su
dung công cu Text dê viêt chú thích cho biêu tuong.Ta có cua sô nhu sau:

Hình 4.23 Dát vât trong Winzard lên Windows
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

64
Lân luot làm nhu trên, ta së thiêt lâp các biêu tuong mô ta cho hê thông tu dông.
Dôi voi nhung hình anh trong công nghiêp, ta có thê tìm trong Winzard/Symbol
Factory. Còn dôi voi nhung hình anh không có sán trong thu viên Winzard nhu hính
anh báng tai, hình anh vât,xi-lanh,…ta së su dung các thanh công cu bên phai nhu
duong tháng(line) , hình chu nhât(Rectangle), hình elip(Ellipse) hoác hình da giác bât
kì (polygon) dê vë.
Dê tao dông hô hiên thi thoi gian, ta vào Winzard/Clock chon Digital TmeDate
wih frame.
Dôi voi Windows du liêu san xuât,dê tao màn hình Historical Trend, ta vào
Winrard/Trend chon Historical Trend with Scooters and Scale. Dê ghi du liêu dang
file Excel, ta vào Winrard/Trend chon Historical Histdata Winzard.
Sau khi vë xong, ta có màn hình HMI nhu sau:Hình 4.24 Màn hình HMI khi hê thông dang hoat dông
Windows màn hình san xuât
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

65Hình 4.25 Windows dü liçu san xuât
Ý nghia các hiên th| trên HMI
Windows màn hình san xuât
Windows màn hình san xuât mô ta hoat dông cua hê thông.
» Dèn trang thái hê thông: sáng khi hê thông dang hoat dông. Duoc lây tu trang
thái cua dông co báng chuyên.
» Các nút diêu khiên :
+Start : khoi dông dông co.
+Stop : dung dông co.
+Reset: khoi dông lai giá tri các bô dêm sô luong vât.
» Vât dài: ghi sô luong vât dài và dèn hiên thi sáng khi hê thông phát hiên có vât
dài.
» Vât ngán : ghi sô luong vât ngán và dèn hiên thi sáng khi hê thông phát hiên
có vât ngán.
» Vât tbình : ghi sô luong vât trung bình và dèn hiên thi sáng khi hê thông nhân
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

66
biêt vât trung bình .
» Dông hô : hiên thi gio và ngày theo gio cua hê thông máy tính.
» Button màn hình san xuât : dùng dê chon Windows màn hình san xuât.
» Button du liêu san xuât : dùng dê chon Windows ghi du liêu san xuât.
» Cb1, Cb2, Cb3 : hiên thi trang thái cua các cam biên .
» Xilanh1 : mô ta hoat dông cua xilanh1, gat vât ngán ra khoi báng tai.
» Xilanh2 : mô ta hoat dông cua xilanh2 , gat vât dài ra khoi báng tai.
Windows dü liçu san xuât
» Dông hô, button màn hình san xuât và button du liêu san xuât có công dung
nhu bên Windows màn hình san xuât.
» Màn hình Historical Trend biêu diên ngày, gio, khoang thoi gian khao sát sô
liêu và sô luong vât trong khoang thoi gian ta khao sát. .
+ Màu xanh lá : vât dài.
+ Màu do : vât ngán.
+ Màu vàng : vât trung bình.
» Button “ save to file “ dùng dê luu file sô liêu các vât o Historical Trend vào
file qui dinh duoi dang file Excel.
» File name : duong dân dên noi luu file. Mác dinh là luu vào folder luu chuong
trình InTouch.
4.2.1.2 Thiêt lçp môi quan hç giüa các hình anh trên màn hình vói các biên dôi
cua quá trình thµc
Câu hình cho hình cho các biêu tuçng
Dê câu hình cho biêu tuong, ta click dúp vào biêu tuong. Cua sô sau hiên ra:
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

67

Hình 4.26 Dát tên cho hình anh trên HMI
Trong ô Expression, ta viêt tên cho biêu tuong. Dây là tên dê cho InTouch truy
xuât trong Script. Sau khi nhâp OK, ta có cua sô nho hiên ra. tiêp tuc nhâp OK dê câu
hình cho dôi tuong.

Hình 4.27 Câu hình cho Tag
+Tangname là tên cua dôi tuong mà InTouch truy xuât trong Script.
+Type là kiêu cua dôi tuong. Ví du nhu biêu tuong mô ta các ngõ I/O cua PLC
thì có kiêu là I/O Discrete.
+Access Name ta chon tro dên PLC dã tao o PC Access.
+Item : chon Item ma biêu tuong mô ta . Item này dã duoc dinh nghia trong PC
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

68
Access. Chú ý ráng phai có tiêp dâu ngu cho Item tuy thuôc vào kiêu dôi tuong. Ví du
nhu kiêu I/O Discrete thì thêm chu “d”, kiêu Memory Interger thì thêm “i”, …
+Dôi voi các Tag mà ta së ghi du liêu nhu sô luong các vât thì ta chon thêm
thuôc tính Log Data .
Tço các hình anh chuyên dçng nhu hç thông trên HMI
Các hình anh trên HMI mô ta hoat dông cua hê thông thuc. Do dó, ta cân câu
hình cho các hình anh có nhung thuôc tính dông khi runtime.
»Muôn có hình anh di chuyên theo chiêu ngang, ta làm nhu sau.
Sau khi vë xong hình,ta click dúp vào hình,ta có cua sô sau.

Hình 4.28 Cua sô chon thuôc tính cho hình anh
Chon thuôc tính Horizontal rôi nhâp vào Next Link,ta có cua sô tiêp theo
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

69

Hình 4.29 Cua sô dát tên và thông sô cho vât
Trong ô Expression, ta viêt tên cua vât. Dây là tên dùng trong Script.
Ta dê mác dinh At Left End và To Left là 0. To Right là quãng duong vât di
chuyên. còn At Right End là sô buoc di chuyên trong khoang di chuyên cua vât.
Sau dó nhâp OK, chuong trình së hoi ta có muôn dinh nghia môt Tag môi không

Hình 4.30 Dinh nghia cho Tag
Nhâp chuôt vào OK, chuong trình mo ra cua sô Tagname Dictionary
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

70

Hình 4.31 Câu hình cho Tag trong Tagname Dictionary
Ta vào Type, chon Memory Interger. Nhâp Save.
»Muôn tao vât có kha náng ân hiên, ta chon thuôc tính Visibility. Trong phân
Tagneme Dictionary , ta chon Type Memory Discrete.
»Dôi voi Button “màn hình san xuât” và “dü liçu san xuât” ta chon thuôc tính
Show Window. Nhâp Next Link , ta có cua sô hiên thi tât cac các Window ta dã tao
trong Application.

Hình 4.32 Cua sô chon Windows khi nhâp vào button
Nhâp chon vào nhung Window mà ta muôn hiên thi khi nhâp vào Button. Rôi
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

71
nhâp OK.
Dôi voi Windows dü liçu san xuât, dê ghi du liêu ra file, ta câu hình nhu sau :
»Nhâp chuôt phai vào Historycal Trend , chon Property. Ta có cua sô sau:

Hình 4.33 Dát tên cho Tag Hist Trend
Ô Hist Trend dùng dê dát tên cho cua sô History. Ta dát tên là HistTrend. Ô Pen
Scale chon HistTrendPenScale.
Ta nhâp vào button và câu hình nhu sau

Hình 4.34 Cài dát cho Value trong Hist Trend
Tiêp tuc nhâp vào button Times
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

72

Hình 4.35 Cài dát cho Time trong Hist Trend
Intial Time Span : tông thoi gian khao sát khi chay Runtimes. Có thê chon
giây ,phút , gio hoác ngày.
Tiêp tuc voi Pens

Hình 4.36 Cài dát cho Pen trong Hist Trend
Tôi da có 8 Tag có thê duoc vë. Ta viêt tên các Tag mà ta muôn Historical Trend
lây sô liêu. Các Tag này khi cài dát trong Tagname Dictionary phai chon thêm thuôc
tính DataLog.
» Nhâp chuôt phai vào Hist Data , chon Property:
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

73

Hình 4.37 Câu hình cho Hist Data
Trong ô Hist Tren va viêt tên giông nhu trong Historical Trend .
Ô number of Record to Write per CSV File : sô lân lây du liêu khi runtime trong
khoang thoi gian khao sát (Intial Time Span ).
Khi Runtime, ta nhâp Save, du liêu së duoc luu trong file Hisdata, trong folder
luu Application.

4.2.2.3 Danh sách các Tag su dµng trong chuong trình InTouch
Tag Name Tag Type Access Name Iterm
bdai I/O Descrete plc11 bdai
bngan I/O Descrete plc11 bngan
btbinh I/O Descrete plc11 btbinh
dongco I/O Descrete plc11 dongco
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

74
start I/O Descrete plc11 start
stop I/O Descrete plc11 stop
reset I/O Descrete plc11 reset
sovatdai I/O Interger plc11 vatdai
sovatngan I/O Interger plc11 vatngan
sovattbinh I/O Interger plc11 vattbinh
cbien1 I/O Descrete plc11 cbien1
cbien2 I/O Descrete plc11 cbien2
cbien3 I/O Descrete plc11 cbien3
covat I/O Descrete plc11 covat
vatchay Memory Interger
vatao Memory Interger
vatngan Memory Interger
vatdai Memory Interger
vattbinh Memory Interger
bvat Memory Descrete
bvatdai Memory Descrete
bvatngan Memory Descrete
bvattbinh Memory Descrete
bdaydai Memory Descrete
bdayngan Memory Descrete
truc1 Memory Descrete
truc2 Memory Descrete
HistTrend HistTrend
HistTrendPenScale Memory Interger
HDWWriterFile I/O Interger HistDataWiewstr WriteFile


Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

75
4.2.2 Viêt chuong trình Script cho HMI
Script là chuong trình duoc nguoi dùng lâp trình dê tao nhung hình anh dông
cho các hình anh trên HMI thay dôi giông nhu nhung hoat dông cua hê thông thuc.
Muôn viêt Script, ta vào Script,chon Application,ta có cua sô nhu sau.

Hình 4.38 Windows viêt Script cho HMI
Trong cua sô này , ta có thê viêt chuong trình dê mô ta hoat dông cua dôi tuong
diêu khiên. Các thay dôi cua dôi tuong dêu duoc câp nhât và mô ta báng nhung thay
dôi cua hình anh dông trên HMI.
Trong quá trình viêt Script,ta su dung nhung lênh co ban nhu IF THEN, ELSE ,
AND, OR, NOT. Các lênh so sánh nhu <, <=, >=, …Ngoài cách viêt thông thuong, ta
có thê su dung cách “point and click”. Muôn viêt tên môt Tag,ta vào Insert, chon Tag
Name hoác bâm phím tát Alt + N.
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

76

Hình 4.39 Chon Insert Tag
Chuong trình së mo ra cho ta Windows Select Tag.Ta chon Tag muôn
viêt rôi nhâp OK.

Hình 4.40 Danh sách Tag cho ta chon dê Insert
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

77
Dôi voi nhung lênh co ban nhu if , then, else, and, or, not … Ta có thê click truc
tiêp mà không cân viêt. Nhu vây, ta hoàn toàn có thê lâp trình Script cho HMI báng
cách su dung chuôt mà không cân bàn phím.
Chuong trình Script cho HMI
IF dongco THEN {các vât hiên thi trên HMI chuyên dông khi}
( Báng tai hoat dông}
vatchay = vatchay + 2; {hiên thi truc quay cua báng tai}
bvatquay = 0;
IF vatchay = = 10 THEN
vatchay = 0;
ENDIF;
IF vatchay <= 5 THEN
truc1 = 1;
truc2 = 0;
ELSE
truc1 = 0;
truc2 = 1;
ENDIF;

IF covat = = 1 THEN {khi hê thông báo có vât, cho môt vât chay }
{ vào noi dát các cam biên }
vatao = vatao + 1;
bvat = 1;
ENDIF;
IF covat = = 0 THEN {sau khi xác dinh duoc thuôc tính cua vât,ta }
vatao = 0; {cho vât ban dâu biên mât và reset vê vi trí }
bvat = 0; { ban dâu và không hiên thi}
ENDIF;

Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

78
IF bdai = = 1 THEN {khi hê thông báo có vât dài, ta cho vât dài}
bvatdai = 1; {xuât hiên và chay trên báng tai}
vatdai = vatdai + 1;
ENDIF;
IF vatdai >= 48 THEN {gat vât dài vào noi dê vât dài}
bvatdai = 0;
ENDIF;
IF vatdai >= 48 AND daydai <= 49 THEN
daydai = 1;
ELSE
daydai = 0;

ENDIF;
IF bdai = = 0 THEN {cho vât dài vê vi trí ban dâu sau khi gat}
vatdai = 0;
ENDIF;

IF btbinh == 1 THEN {khi hê thông báo có vât trung bình, ta
bvattbinh = 1; cho vât trung bình xuât hiên và chay
vattbinh = vattbinh + 1; trên báng tai}
ELSE
bvattbinh = 0; {reset vê vi trí ban dâu khi vât
vattbinh = 0; trung bình di hêt báng taivà
ENDIF; cho không hiên thi}

IF bngan THEN {khi hê thông báo có vât ngán}
bvatngan = 1; {xuât hiên vât ngán}
vatngan = vatngan + 1; {cho vât ngán chay trên báng tai}
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

79
ENDIF;
IF vatngan >= 21 THEN {gat vât ngán vào noi qui dinh}
bvatngan = 0;
ENDIF;
IF vatngan >= 21 AND vatngan <= 22 THEN
dayngan = 1;
ELSE
dayngan = 0;
ENDIF;

IF bngan == 0 THEN
vatngan = 0;

ENDIF;

ELSE {khi tát dông co}
truc1 = 1; {cho ngung truc quay}
truc2 = 0;

ENDIF;

Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

80
4.3 Diêu Khiên Hç Thông Qua Mçng LAN
Truyên du liêu trong san xuât công nghiêp dóng vai trò quan trong. Khi hê thông
hoat dông, chi có môt máy tính lien kêt truc tiêp voi hê thông thiêt bi. Và nguoi vân
hành hê thông có thê diêu khiên hê tnông qua màn hình HMI. Tuy nhiên, nêu nguoi
quan lý câp cao hon cung muôn diêu khiên giám sát hê thông tu máy tính cua anh ta
thì sao. Diêu này có thê duoc giai quyêt báng cách thiêt lâp hê thông diêu khiên giám
sát qua mang LAN ( Local Area Network
4.3.1.Giao thúc truyên thông Suite Link
Wonderware Suite Link su dung giao thuc co so cua TCP/IP. Suite Link duoc
thiêt kê riêng cho nhu câu công nghiêp nhu bao toàn du liêu, luu luong truyên cao, dê
chân doán. Tiêu chuân giao thuc này chi duoc hô tro trên Microsoft Windows NT4.0
hoác cao hon.
Suite Link không thay thê cho DDE, FastDDE hoác NetDDE. Môi kêt nôi giua
môt Client và Server phu thuôc vào tình trang mang. Suite Link duoc thiêt kê cho nhu
câu công nghiêp tôc dô cao và cung câp nhung dác diêm sau :
» Value Time Quatity : bao dam chât luong thoi gian trên tât ca du liêu duoc
truyên toi Client.
» Chân doán mo rông cua luu luong du liêu, tai server, tiêu thu tài nguyên máy
tính, và mang truyên tai duoc tao ra su dung duoc trên hê diêu hành Micosoft
Windows thuc hiên giám sát. Dác tính này quyêt dinh cho phôi hop bao trì mang công
nghiêp phân tán.
» Du liêu có tính dông nhât cao, có thê duoc duy trì giua nhung ung dung bât
châp nhung ung dung trên môt nút don hoác phân tán qua nhiêu nút.
» Giao thuc truyên tai mang TCP/IP su dung giao diên WinSock chuân cua
Micosoft.
4.3.2Các buóc thiêt lçp hç thông diêu khiên qua mçng LAN.
Truoc tiên, ta câu hình dia chi IP mang LAN cho các máy. Máy liên kêt truc tiêp
voi thiêt bi ta goi là Server. Máy còn lai goi là Client..
Máy Client dã duoc cài dát phân mêm InTouch .
Coppy toàn bô Application bao gôm các Windows, Script, các Tag cua máy
Server qua máy Client.
Khoi dông chuong trình InTouch. Ta vào Tool/Find Application. Sau dó chon
duong dân toi Folder chua Application mà ta dã coppy tu máy Server. Nhâp OK.

Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

81


Hình 4.41 Load chuong trình InTouch tu Folder
Ta mo ra duoc Windows tuong tu nhu máy Sever. Bao gôm Windows màn hình
san xuât và Windows du liêu san xuât, Script và các Tag dã duoc dinh nghia.
Ta tiên hành câu hình cho máy Client nhu sau:
Vào Configure , chon Access Name, ta có Windows:

Hình 4.42 Chon Access Names cho máy Client
Chuong 4 : Thiêt Lâp Hê Thông Giám Sát Và Diêu Khiên .

82
Chon Access Name nhu bên máy Server, vào Modify, ta có Windows sau


Hình 4.43 Câu hình Access Names cho máy Client
Các câu hình nhu bên máy Server, chú o ô Node Name, ta viêt tên cua máy
Server. Giao thuc truyên thông chon SuiteLink.
Sau dó nhâp OK.
Nhu vây là ta dã câu hình xong cho máy Client truy câp toi hê thông. Khoi dông
Runtime chuong trình InTouch cua máy Client, ta có thê quan sát và diêu khiên hê
thông nhu o máy Server.
Tuy nhiên, trong quá trình chay Runtime cua máy Client, bên máy Server nhât
dinh phai mo chuong trình PC Access và OPC Link.