Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h¶i phßng Trêng THPT Hång Bµng

§Ò thi kh¶o s¸t n¨m häc 2011 – 2012 M«n : ho¸ 11 (Thêi gian: 45’ kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

Mã đề: 601 1. Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối axit A. Muối vẫn còn H có khả năng phân li ra cation H+ trong nước. B. Dung dịch muối có pH<7 C. Muối vẫn còn H trong phân tử D. Muối có khả năng tác dụng với bazơ 2. Kết tủa hết ion SO42-trong 200ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,2M cần 1800 ml dung dịch Ba(OH)2. pH của dung dịch sau phản ứng bằng A. 1 B. 2 C. 1,5 D. 12 3. Phản ứng tạo thành PbSO4 nào dưới đây không phải là phản ứng trao đổi ion? A. Pb(OH)2 + H2SO4 ---> PbSO4 + 2H2O B. (CH3COO)2Pb + H2SO4 ---> PbSO4 + 2CH3COOH C. PbS + 4H2O2 ---> PbSO4 + 4H2O D. Pb(NO3)2 + Na2SO4 ---> PbSO4 + 2NaNO3 4. Phương trình ion rút gọn H+ + OH- --- > H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây? A. HCl + NaOH-- > NaCl + H2O B. Cu(OH)2 + H2SO4 ---> CuSO4 + 2H2O C. Na2CO3 + 2 HCl ---- > 2NaCl + CO2 + H2O D. NaHCO3+NaOH-- > H2O + Na2CO3 5. Trộn 200 ml dd AlCl3 1M với 600ml dd NaOH 1M. Số gam kết tủa thu được là A. 15,6 g. B. 3,9 g. C. 7,8 g. D. 0,0 g. 6. Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ 0,1M và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nào dưới đây là đúng? A. pH(HNO3) = pH(HNO2) B. pH(HNO3) < pH(HNO2) C. pH(HNO3) > pH(HNO2) D. [NO3- ] < [NO2- ] 2+ 3+ 7. Một dd chứa 2 loại cation Fe (0,1mol) và Al (0,2 mol) cùng 2 loại anion là Cl (x mol) và SO42-(y mol). Tính x, y biết rằng khi cô cạn thu được 46,9 gam chất rắn khan A. x= 0,5 , y= 0,3 B. x= 0,2 , y= 0,5 C. x= 0,2 , y= 0,3 D. x= 0,1 , y= 0,35 8. Thêm 25 ml dung dịch NaOH 2M vào 100ml dung dịch H2SO4. dung dịch thu được tác dụng với Na2CO3 dư cho ra 2,8 lít CO2(đktc). Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 ban đầu? A. 1,5M B. 1,75M C. 3M D. 1,25M 9. Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng các cặp chất nào dưới đây? A. CdCl2 + Na2SO4 B. CdCl2 + NaOH C. Cd(NO3)2 + H2S D. Cd(NO3)2 + HCl 10. Có dung dịch HNO2 0,1M là chất điện li yếu. Nhận định nào sau đây là đúng? A. pH >1 B. [H+]>[NO2-] C. pH<1 D. pH = 1 11. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li của các chất trong nước? A. tạo liên kết hiđro với các chất tan B. Dung môi không phân cực C. Dung môi ph ân cực D. môi trường điện li 12. Cho các chất điện li sau: dd HCl, H2SO3, H2S, HClO. Chất nào nào là chất điện li mạnh? A. Dung dịch H2S. B. Dung dịch HClO. C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch H2SO3. 13. Có 10 ml dung dịch HCl có pH=2. Cần thêm bao nhiêu ml nước vào dung dịch HCl trên để thu được dung dịch có pH=3? A. 120 B. 100 C. 10 D. 90 14. Dãy chất nào sau đây không là chất điện li? A. Saccarozơ; glucozơ; etanol. B. Dung dịch K2SO4; dd HCl. C. KOH nóng chảy; dd HClO. D. Dung dịch NaCl, dd H2SO4. 15. Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3? A. xuất hiện kết tủa keo trắng , sau đó kết tủa tan trong NaOH dư B. xuất hiện kết tủa keo trắng không tan C. có kết tủa màu vàng không tan D. không có hiện tượng gì 16. Trộn 40ml dung dịch HCl 0,5M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch X. Vậy pH của dung dịch X là? A. 12. B. 13. C. 11. D. 10. 17. Cho dung dịch CH3COOH 0,1M. Hỏi giá trị pH của dung dịch là? A. pH>7. B. pH<1. C. 1<pH<7. D. pH=1. 18. Có V lit dung dịch NaOH 0,6M. Những trường hợp nào dưới đây làm pH của dung dịch NaOH đó tăng lên? A. Thêm V lit dung dịch HCl 0,3M B. Thêm V lit dung dịch KOH 0,67M C. Thêm V lit dung dịch NaNO3 0,4M D. Thêm V lit nước cất

Hoa 601 9/26/2011

1

2: 3 C. Nếu khôn đưa ion lạ vào dung dịch .2 gam 33. d mol NO3-. Mg(OH)2. 2a + 2b = c + d. [H+ ] < 1. CH3COOH 0. B. Dung dịch K2CO3 vừa đủ C.0. Ba . Fe B. Dung dịch NaCl. C2H5OH 1M C. 2 gam D. Zn + 2Fe(NO3)3 ---> Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 24. Sự điện li và là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện. B. HCl và KHCO3 21. Trộn 2 dung dịch sau đây với nhau. 4 gam B. Trung tính. NH3 .01M 29. Ba(OH)2. C. Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất? A. Ba(OH)2. Sự điện li và là sự phân li một chất thành ion khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy. B. Dung dịch HCl. Axit. khan. a + b = 2c + 2d. C. Nếu chỉ được dùng một chất làm thuốc thử thì có thể dùng chất nào trong các chất sau để nhận biết 4 chất trên? A. D. K2CO3. Ca(OH)2. X là dung dịch H2SO4 0. Trong một dung dịch chứa a mol Ca2+. C. B. HCl 0. 2Fe(NO3)3 + 2KI ---> 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D. Fe(NO3)3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3 + 3NaNO3 B. D. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha được 500ml dung dịch có pH=12? A. Môi trường của dung dịch là? A. H2CO3. NaOH. Biểu thức liên hệ giữa a. Y là dung dịch NaOH 0. H . BaCl2 và KNO3 C. Với cả 4 chất 22. Hoà tan hoàn toàn 1.The end ------------------------------------------------- [ ] Hoa 601 9/26/2011 2 . Cr(OH)3. Cho dung dịch chứa các ion sau Na . [H+ ] = 1. Một dung dịch có OH − = 2.82. Dung dịch NaOH vừa đủ B. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ D. Mg C.0. [H+ ] > 1. Al(OH)3 . Ba -----------------------------------------. 1: 2 D. Zn(OH)2. Ca D.0. Sự điện li và là sự hòa tan một chất vào nước tạo dung dịch. Kim loại M là A. Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2 C.035M. 31.5. Để trung hoà lượng HCl dư cần 70 ml dung dịch NaOH 0. D. 1: 1 B. NaOH nóng chảy. 28. Mg . dd AgNO3 B. Cl .4 gam C. 32. B. Không xác định. c mol Cl-. H2CO3 A.10-5 M D. b mol Mg2+. Trộn lẫn dung dịch X với dung dịchY thu được dung dịch Z có pH=2. 3: 2 23. Tỉ l ệ về thể tích giữa dung dịch X và dung dịch Y là A. Chỉ có H2SO4 B. d là? A. Ca . 0. Cr(OH)3. Zn(OH)2. a+ b = c + 2d. Pb(OH)2. Chất nào sau đây không dẫn điện ? A.25M. H2SO4.5M. Coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc. Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li? A.19.10-5 M C. FeCl3 và KOH B. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch? A. 20. Bazơ. (NH4)2SO4. NaCl rắn.02M. Trong một mâũ nước mưa có pH= 4. C.01M B. 2a + b = c+ d C. Vậy nồng độ H+ trong đó l à A. NaCl và AgNO3 D.khử. 0. [H+ ] = 1. NaNO3.01M D. D.10-4 M 25. dùng chất nào sau đây để tách được nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch ? A. 30. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa . KOH. dd Ba(OH)2 D. D. 10 −10 M. H2SO4 0. H2SO4 D. Al(OH)3 . Ba(OH)2 C. b. Có 4 dung dịch riêng biệt đựng trong 4 lọ mất nhãn khác nahu: AlCl 3. c. H2SO4. dd NaOH + 2+ + 2+ 2+ 26.10-5 M B.68 gam một muối kim loại hoá trị hai MCO3 trong 300ml dung dịch HCl 0. Dãy chất nào sau đây gồm các chất là hiddroxit lưỡng tính? A. trường hợp không có phản ứng là A.0. dd H2SO4 C. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ 27. Al(OH)3 lưỡng tính có thể tác dụng với các axit và bazơ nào trong 4 chất sau: Ba(OH)2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.