THÂN THOAI HY IAP 1

hffp://ebooks.vdcmedIa.com
M!C I!C
NC!ON COC C!A THÐ CIAN VA C!A CAC VI THÂN.......................................................2
THÐ CIOI ÂM PH! C! A HAÐÐX ...................................................................................... 51
HO I OIANHPICH.............................................................................................................. 58
N! THÂN HÐRA................................................................................................................ 67
HÐRA VA IO....................................................................................................................... 71
APONIONC TRA TH! CHO AXCIÐPIOX......................................................................... 92
THÂN CHIÐN TRANH ARÐX........................................................................................... 124
MOI TINH C!A APHROÐITO VOI AÐONIX |AÐONNIX) ................................................ 137

Nguyïî n Vùn Khoã a 2
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
NC!ON COC C!A THÐ CIAN VA C!A CAC VI THÂN
Thuo xua, fruo c buô I khaI fhIôn Ia p dIa, fruo c khI co fhô gIan
va ca c vI fha n, Iu c do chI co Khaôx. Ðo Ia mô f vu c fha m den ngo m,
vô cu ng vô fa n, frô ng rô ng, mo hô , va f vo , phIôu ba f frong khoa ng
không gIan bao Ia. Thoa f da u Ia Khaôx mô f vu c fha m vô cu ng.
Hung du nhu bIô n khoI, fô I den, Iang fhang, hoang da . Nha fho
MInfon, nguo I Anh, fhô ky XVII da dIô n da f Ia I quan nIô m cu a
nguo I Hy Ia p cô vô kho I nguyôn cu a fhô gIan va ca c vI fha n ba ng
haI cau fho nhu fhô . Nhung rô I fu Khaôx da na y sInh ra fhô gIan
vo I bao dIô u ky Ia cu ng vo I ca c vI fha n co mô f cuô c sô ng phong phu
kha c fhuo ng. Tu Khaôx da ra doI CaIa, Ðaf Me cua muôn IoaI, co
bô ngu c mônh mông. Chinh Ða f Me CaIa Ia noI sInh co Ia p nghIô p
bô n vu ng do I do I cu a muôn va n sInh IInh, va n va f. Khaôx Ia I sInh
ra Rep - Chô n fô I fam vInh cu u |e re be) va NIx-Ðôm fô I mIf mu
|NIx, NuIf). Nhung chua hô f, fu Khaôx Ia I ra do I ÐIa ngu c - Tarfar
|Tarfare) va Tình yôu -rôx Ia du a con cuô I cu ng cu a Khaôx. Nhung
day Ia I Ia du a con xInh de p nha f. rôx ra do I Ia nh xu ma ng Ia m cho
fha n fha n, nguo I nguo I, co cay hoa Ia , va n va f muôn Ioa I gIao ho a
ga n bo vo I nhau dô fa o nôn fhô gIan va cuô c sô ng vInh ha ng ba f
dIô f. Nhu va y Ia Khaôx sInh ra nam "nguo I con". Vo I "nam nguo I"
na y, |nga y nay chu ng fa go I Ia nguyôn Iy ) se sInh sôI na y no ra con
da n cha u dô ng nô I do I do I do I. Chaos, fIô ng Hy Ia p: Khaos: vu c
fha m, sau na y mang nghIa hô n dô n, rô I ra m. CaIa, CIan, Caea,
Cô, fIô ng Hy Ia p: Ða f.
Rep-Chô n fô I fam vInh cu u Ia y NIx-Ðôm fô I mIf mu Ia m vo .
Ho sInh duo c haI nguo I con: anh Ia khi fer |e fher, AIr) ba f dIô f, em
Ia a nh sa ng frong fre o -Hômer |He me re IumIe re). Nga y |Jour) ra
do I fu a nh sa ng na y. Kô fu do fhô gIan fra n nga p a nh sa ng. Nga y
va dôm fhay nhau ngu frI. Nu fha n Ða f Me CaIa co bô ngu c no
nang fra n da y su c sô ng. Ðu a con da u Io ng cu a na ng Ia !ranôx-
Ða u Tro I sao nha p nha nh |Ou-ranos, CIeI). Nha fho Hy Ia p
HôdIôd sô ng va o qua ng fhô ky VIII hoa c VII fruo c Công nguyôn,
kô Ia I frong fa p Tha n hô |The o gonIe): Nu fha n Ða f co bô ngu c no
nang Ðô I vo I mo I va f na ng Ia mo ng nô n vu ng cha c. Na ng Ða f fo c
THÂN THOAI HY IAP 3
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va ng sInh cho fhô gIan fruo c hô f. Ða u Tro I sao nha p nha nh, ba n
fhan fhIô f cu a na ng. Ðô Ða u Tro I che phu kha p fhô gIan. Ðô Ia m
noI cu ngu cho ca c vI fha n Cu c Ia c. Na ng Ia I co n de ra Nu I
|Monfaqne) cao vu f, su ng su ng, nghônh ngang. ÐIô n-Pôngfôx
|Ponfos) mônh mông, khI hung du ga m fhe f, Iu c hIô n dIu rì ra o.
Tro I, Nu I, ÐIô n nhu va y dô u do nu fha n Ða f Me CaIa sInh ra.
Chu ng Ia nhu ng du a con không cha, bo I vì khI a y me chu ng chua
cu ng aI kô f ba n. Ðô I vo I fha n fhì dIô u a y cha ng co gì da ng Ia . TIô p
do nu fha n Ða f CaIa kô f hôn vo I fha n Ða u Tro I-!ranôx. HaI nguo I
sInh ra duo c ra f nhIô u con. Chu ng foa n Ia nhu ng nguo I khô ng Iô
co su c ma nh va fa I nang ma fhuo a y chua co vI fha n na o ra do I dô
co fhô sa nh ba ng. Ta f nhIôn, sau na y chu ng pha I qua phu c fruo c
ca c vI fha n mo I. Nguo I fa chIa nhu ng du a con khô ng Iô cu a !ranôx
va CaIa ra Ia m ba Ioa I:
1-Nhu ng fha n khô ng Iô TIfang |TIfan) va TIfanId |TIfanIde).
Co sa u nam fha n khô ng Iô fôn go I Ia TIfang va sa u nu fha n
khô ng Iô fôn go I Ia TIfanId. Sa u TIfang Ia : skôanôx |Oke anos,
Oce an) fu c Tha n Ða I Ðuong. CôIôx |CoIos, Coeos), CrIôx |CrIos),
HIpôrIông |Hype rIon), Ðapô |Japef) va Crônôx. Sa u TIfanId Ia :
TôfIx |Te fha s), TôIa |The Ia), ThômIx |The mIs), MnômôdIn
|Mne moa a ne, Me moIre), Phôbô |Phoe be , PhoIbô) va Rôa |Rhe a).
2-Ða fha n khô ng Iô XIcIôp
- Ðay Ia nhu ng vI fha n chI co mô f con ma f o gIu a fra n, hung
ba o kho e ma nh cha ng ke m mô f aI, hon nu a Ia I ra f khe o chan khe o
fay. Ho Ia nhu ng nguo I fho re n fhIô n nghô da Ia m ra không fhIô u
mô f fhu gì. Tôn ba anh em Ia : Arghe r |Arghe a , Arge s), Xfôrôpex
|Sfe rope s) va Ðrông fex |Ðronfe s).
3-Ða quy fha n khô ng Iô HôcafôngkhIa
- Nhu ng XIcIôp da fha f Ia qua I da n nhung nhu ng
HôcafôngkhIa Ia I co n qua I da n hon nhIô u. Mô I HôcafôngkhIa co
mô f fram ca I fay va nam chu c ca I da u. Nguo I fa fhuo ng go I chu ng
Ia fha n Tram Tay. Su c ma nh cu a chu ng fha f kInh fhIôn dô ng dIa,
if aI da m nghI dô n, chI nghI dô n fhôI, vIô c do su c vo I chu ng. Tôn
chu ng Ia Côffôx |Coffos), ÐrIarô |ÐrIare c) va ChIex |Cy es, Ca ge s).
'
' '
Nguyïî n Vùn Khoã a 4
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Nhu frôn da kô , !ranôx Ia y CaIa Ia m vo sInh duo c sa u fraI
go I chung Ia TIfang, sa u ga I fôn go I chu ng Ia TIfanId. Ca c TIfang
kô f hôn vo I ca c TIfanId sInh con de caI dô cho chung caI quan fhô
gIan. TIfang da u fIôn, con ca , Ia fha n skôanôx. Tha n caI qua n mo I
bIô n khoI, suô I nguô n, sông nuo c. Tha n da dIô u ho a, sa p xô p bIô n,
sông Ia m fha nh mô f con sông khô ng Iô bao quanh Ia y da f, che cho
cho da f. skôanôx Ia y TôfIx de ra ba nghìn fraI, ba nghìn ga I. Ca I co
fôn chung Ia Cronos, fha n fhoa I Ia Ma : Xafuyô cno |Safurne).
PhIôn am Ia XIcIôp |Ca cIope, KIcIope). TIô ng Hy Ia p KIcIope nghIa
Ia : Vo ng fro n. He cafonchIres, fIô ng Hy Ia p: fram fay. skôanId
|Oke anIde, Oce anIde). Ðo Ia nhu ng fIôn nu fhuo ng fru ngu o duo I
bIô n nhung cu ng o ca sông, suô I. Co n fraI Ia ca c fha n Sông caI
qua n mo I sông ca I, sông con frôn ma f da f. skôanôx sô ng ca ch bIô f
vo I ca c anh em TIfang cu a mình o fa n cung dIô n duo I da y bIô n
sau. Cha ng bao gIo vI fha n na y fham du ca c cuô c ho p cu a fha n
fha nh va Ioa I nguo I. Ma f Tro I, Ma f Trang va ca c NgôI Sao dô u do
skôanôx dIô u khIô n. Chu ng pha I xua f hIô n vo I fhô gIan rô I fro vô
vo I skôanôx. Ðuy chI co cho m sao Ða I Hu ng TInh Candura ôe Ia
không bao gIo chIu qua phu c duo I quyô n dIô u khIô n cu a skôanôx.
TIfang CôIôx Ia y Phôbô sInh duo c haI con ga I Ia Iôfô va AxfôrIa.
Sa c de p cu a haI chI em nha na y da gay ra cho ho bIô f bao dau khô ,
gIan fruan, mô f chuyô n nô u kô ra a f pha I du ng dô n fha n Ðo f.
TIfang HIpôrIông Ia y nu fha n TôIa. ÐôI vo chô ng na y sInh duo c
mô f fraI, haI ga I. TraI Ia Hô IIôx -Tha n Ma f Tro I do ru c |He IIos,
SoIeII), ga I Ia XôIônô |Se Ie ne , Iune), nu fha n Ma f Trang hIô n dIu
va ôx |e os, I'auro e) nu fha n Ra ng Ðông hoa c Ðình MInh co nhu ng
ngo n fay hô ng. TIfang Crônôx ma fha n fhoa I Ia Ma go I Ia
Xafuyô no Ia y Rôa sInh duo c ba fraI, ba ga I. TraI Ia Hadex,
PôdôIdông, Ðo f. Ca I Ia HexchIa, Ðômôfer, Hôra. RIông haI
TIfanId ThômIx va MnômôdIn Iu c na y chua chIu kô f ba n vo I aI.
Ðuyôn co vì sao, nguo I xua không kô Ia I nôn chu ng fa không ro . Vì
fhô haI TIfang CôIôx va Ðapô pha I Ia y haI vI nu fha n kha c không
cu ng huyô f fhô ng TIfang. CrIôx Ia y rIbIô sInh duo c ba fraI Ia ca c vI
fha n: AxforaIôx |Osfrae Ios, Asfros), PanIax |PaIIas), Perxex
|Perse s), nô I danh Iu ng Ia y vì su hIô u bIô f uyôn fham. Nhan day fa
ca n pha I kô qua cuô c fình duyôn cu a nguo I con ca cu a TIfang
CôIôx, fha n AxforaIôx. Tha n Ia y fIôn nu -Ra ng Ðông co nhu ng
ngo n fay hô ng, sInh ra cho fhô gIan ca c fha n CIo hung du . Tuy va y
fha n CIo ÐôphIa finh khi Ia I ra f dIu da ng. Tha n dô n vo I fhô gIan
ba ng nhu ng cu chI vuô f ve, au yô m, dem dô n cho Ioa I nguo I nhu ng
THÂN THOAI HY IAP 5
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
da m may den ba o fruo c nhu ng con mua ma f da ma f Io ng. Chu ng
fa fhuo ng go I ÐephIa Ia fha n CIo Tay. Co n fha n CIo Ða c Ðôrô co
buo c dI nhanh, if fha n CIo na o sa nh kIp, vì fhô fha n dem dô n cho
Ioa I nguo I không if Io au. Tha n CIo Nam Nôfôx a m a p. Tha n CIo
Tay Nam rôx ma f me , dIu da ng. Ca dô n nhu ng ngôI sao ha ng ha
sa sô fhao fhu c va ng va c suô f dôm frôn ba u fro I bao Ia cu ng Ia con
cu a AxforaIôx va ôx. Cu ng ca n pha I kô fhôm mô f chu f nu a Ia , ôx
co n co nhIô u cuô c fình duyôn vo I ca c vI fha n kha c va ca vo I nguo I
fra n dô sInh con de cha u cho fhô gIan dông du c vuI fuoI. TIfang
Ðapô Ia y mô f fIôn nu skôaId fôn Ia CIImônô. Ho sInh duo c bô n con
fraI Ia : AfIax, Prômôfô, pImôfô, va MônôdIôx. Thô co n haI TIfanId
ThômIx va MnômôdIn không "Ia y chô ng" fhì Ia m gì7
- XIn fhua fhô gIo I fha n fha nh xua kIa không dô cho aI an
không ngô I rô I ca . AI aI cu ng co nhu ng công vIô c pha I Ia m fro n.
ThômIx Ia vI nu fha n Pha p Iua f, Công Iy , su Can ba ng, ô n dInh fô I
cao do Qua Iua f va Tra f fu fa o nôn. Nho co ThômIx fhô gIan mo I
ô n dInh va pha f frIô n ha I ho a. Na ng Ia nguo I co fa I nhìn xa frông
rô ng, hIô u bIô f, khôn ngoan. Co n MnômôdIn Ia nu fha n cu a Tri
Nho , Ky u c. Nho co MnômôdIn ma con nguo I Iuu gIu duo c kInh
nghIô m va su hIô u bIô f dô nga y ca ng khôn Io n, gIo I gIang. Ðo Ia
Ze pha re, fha n fhoa I Ia Ma : IavonIus. Ðore e, fha n fhoa I Ia Ma :
Sep fenfrIo. Nofos, fha n fhoa I Ia Ma : Aua fer. Ðuroa , fha n fhoa I
Ia Ma : VoIfurnus, co Iu c go I Ia gIo Ðông Nam. chuyô n vô Io p con
da u cu a !ranôx va CaIa. Nhu ng TIfang va TIfanId cu ng dôI chu f
vô con cha u ho . Ta f nhIôn nô u Ia n fheo fô c pha fu ng chI fu ng
nga nh fhì co n bIô f bao nhIôu chuyô n.
'
' '
Vô nguô n gô c cu a fhô gIan co n co mô f ca ch kô hoI kha c mô f
chu f. Nha vIô f ha I kIch cô de I Hy Ia p, ArIxfôphan fhô ky V fruo c
Công nguyôn vIô f: Ðôm fô I co dôI ca nh den Ðem mô f qua fru ng
sInh ra fu gIo Ða f va o Io ng rep fô I den, sau fha m, mIf mu . Va
frong khI bô n mu a fhay nhau qua Ia I Thì ca không gIan ha ng ha ng
mong do I Tha n Tình Yôu dô n vo I dôI ca nh va ng ngo I ngo I cho I Io a.
Ca ch gIa I fhich na y ro ra ng không gIô ng vo I cau chuyô n vu a kô
frôn. Ðo Ia ca ch gIa I fhich fheo quan nIô m cu a ho c fhuyô f fha n
fhoa I fôn gIa o OrphIxmo, mô f ho c fhuyô f ra do I muô n hon, va o
qua ng fhô ky VIII fruo c Công nguyôn. ... Thuo xua, fruo c buô I
Nguyïî n Vùn Khoã a 6
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
khaI fhIôn Ia p dIa chI co Khaôx. Khaôx Ia mô f vu c fha m frô ng
rô ng, fô I fam na y sInh fu Tho I CIan VInh VIô n - Khrônôx. Iu a,
Nuo c, Không Khi cu ng fu Khrônôx ma ra. Va nho co chu ng ca c vI
fha n mo I co fhô kô fIô p nhau ra do I hô f fhô hô na y dô n fhô hô
kha c. Ðôm fô I NIx va Suong Mu dô u cu ngu frong Io ng Khaôx.
Suong Mu kô f do ng Ia I fha nh mô f qua fru ng khô ng Iô . Va da co
fru ng fhô fa f co nga y fru ng pha I no . Qua fru ng da no ra mô f vI
fhIôn fha n fuoI fre , xInh de p co dôI ca nh va ng. Vu a ra kho I vo
fru ng vI fha n na y IIô n Ia y haI fay dang mô f nu a vo fru ng Iôn cao
va da p nu a vo sau xuô ng duo I chan mình. Thô Ia Chronos, fIô ng
Hy Ia p: Khronos: fho I gIan. Tro I -!ranôx va Ða f -CaIa hình
fha nh. Co n vI fhIôn fha n fuoI fre xInh de p Ia fha n Tình yôu rôx -
rôx Ia mô f vI fha n co quyô n Iu c da c bIô f. Tha n co fa I Ia m cho va n
va f muôn Ioa I, fu ca c vI fha n cho dô n con nguo I, su c va f, co cay hoa
Ia , fha m chi ca nu I non sông bIô n gIao ho a ga n bo vo I nhau. Tha n
da gom go p, kô f ho p mo I va f o fhô gIan na y dô fa o ra cuô c sô ng.
Ma qua fhaf nhu vay, nôu nhu Tro I va Ða f không "au yô m" nhau
fhì fa I sao Tro I không xa nô I Ða f.
Ta I sao Tro I không bo Ða f ma dI dô ma c Ða f sô ng cô don, fro
fro I mô f mình, không aI che cho frong co I hu không fô I fam Ia nh
Ie o7 Chinh vì Tro I da "au yô m" Ða f nôn da chIô u ro I xuô ng Ða f
a nh sa ng va khi no ng, da fuo I fa m cho Ða f nhu ng con mua a m
ma f dô cho mu a ma ng fuoI fô f, hoa fha m co xanh. Co n Ða f, dô dô n
da p Ia I fình yôu cu a Tro I, fình yôu cu a rôx ban cho, Ða f da fhaI
nghe n a p u frong Io ng nhu ng ha f gIô ng va Ia m cho chu ng na y
ma m dam nha nh. Ða f da fruyô n dI nhu a sô ng cu a mình nuôI co
hoa cay cô I. Va co pha I dô "Ia m da ng" vo I Tro I ma Ða f Iuôn Iuôn
fhay dô I y phu c va dô frang su c, khI fhì xanh xanh ba f nga f, khI
fhì va ng ruo I o ng chuô f mô f ma u7 Ia I co Iu c Tro I ba n vIô c dI xa dô
Ða f nho , nho dô n he o hon, u ru , au sa u7 Crônôx Ia f dô !ranôx !
ranôx va CaIa nhu frôn da kô sInh ra ba Ioa I con khô ng Iô . Ðô I vo I
nhu ng du a con XIcIôp va HôcafôngkhIa, !ranôx ra f ghe f. Hình
nhu !ranôx fha y su co ma f cu a chu ng Ia mô f dIô u ô nhu c dô I vo I
mình. Tha n nghI ra mô f ca ch dô fô ng chu ng dI cho khua f ma f: da y
chu ng xuô ng dIa ngu c Trafar, noI sau fha m kIô f cu ng duo I Io ng
da f. Nu fha n CaIa hoa n foa n không ba ng Io ng vo I chô ng vô ca ch
dô I xu vo I Iu con XIcIôp va HôcafôngkhIa cu a ba nhu va y. Ða fìm
dô n da m con TIfang, xuI gIu c ca c TIfang chô ng Ia I bô . Nhung
cha ng mô f TIfang na o da m nghe fheo Io I me . Ðuy chI co TIfang
Crônôx Ia da m da m nha n công vIô c fa y dình a y. Theo muu kô cu a
THÂN THOAI HY IAP 7
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
me , duo c me gIao cho mô f Iuo I ha I, Crônôx rình na p cho Iu c
!ranôx va o gIuo ng ngu , che m chô f !ranôx. Ma u cu a !ranôx -Tro I
cha y xuô ng Ða f -CaIa sInh ra mô f fhô hô khô ng Iô fhu fu ma so vo I
ca c XIcIôp va HôcafôngkhIa, fhô hô na y nô u không hon fhì cu ng
cha ng hô ma y may fhua ke m. Ðay Ia nhu ng khô ng Iô ChIgangfôx
co fhô goI Ia ÐaI không Iô, fhan hình cao Io n, khIôn gIa p sa ng ngo I,
frong fay Iu c na o cu ng Iam Iam ngo n Iao da I nho n hoa f, ma f ma y
du fo n go m ghIô c. Ma u cu a !ranôx co n sInh ra nhu ng nu fha n rInI
fay ca m roI, fay ca m duô c, ma I fo c Ia mô f bu I ra n dô c ngoa n ngoe o
vuon da u ra fua fu a, aI frông fha y cu ng pha I cao cha y xa bay.
Nhu ng nu fha n na y Ia nh su ma ng fru ng pha f ba o fhu ke pha m fô I
ba ng ca ch gIa y vo fra I fIm ke do suô f dôm nga y khIô n cho y an
CIganfôs fIô ng Hy Ia p: khô ng Iô , Crand Ce anf. ÐrIna es gô m ba
chI em: AIecfo, TIsIphone va Me ge e Tha n fhoa I Ia Ma IurIes. Co
nguô n gô c chuyô n kô ÐrInI Ia con NIx Ðôm fô I va rep-Chô n fô I fam
vInh cu u. Page 9 Nexf không ngon, ngu không yôn, Iu c na o cu ng
bô n chô n, day du f. Nguo I fa co n kô , nhu ng gIo f ma u cu a !ranôx
nho xuô ng bIô n da sInh ra nu fha n Tình yôu va Sa c de p AphrôdIfo.
'
' '
Con ca I cu a !ranôx ra f nhIô u. Nguo I fa finh ra !ranôx co
khoa ng fu 12 dô n 45 du a con. Va o fhô ky I fruo c Công nguyôn nha
ho c gIa ÐIôdor da o XIxIn: frong fa c pha m Tu sa ch IIch su da suu
fa m va kô Ia I ca c huyô n fhoa I. Huyô n fhoa I vô !ranôx duo I ngo I
bu f cu a ông, Iu c na y da if nhIô u mang a nh huo ng cu a Iy fhuyô f vô
huyô n fhoa I cu a vohômer mô f Iy fhuyô f gIa I fhich fha n fhoa I co
finh cha f duy va f va duy Iy co n so Iuo c va ngay fho. ÐIôdor cho
ra ng !ranôx Ia vI vua da u fIôn cu a nhu ng nguo I AfIangfo sô ng
frôn bo skôanôx, !ranôx da fruyô n da y cho dan mình khoa ho c, ky
fhua f, ba n fhan nha vua Ia nguo I ra f am hIô u khoa ho c, ky fhua f
va fhuo ng say mô fheo do I fhIôn van. Vì fhô sau khI !ranôx chô f,
nhan dan da fha n fha nh ho a ông va da n da n nguo I fa dô ng nha f
ông vo I ba u fro I. Cu ng fheo nha ho c gIa na y, !ranôx co 45 con, 18
du a frong sô do Ia con cu a !ranôx vo I TIfa. Vì fhô mo I co ca I fôn
TIfang. Sau na y TIfa dô I fôn Ia CaIa. Ca ch gIa I fhich cu a ÐIôdor
cha c cha n Ia không du su c fhuyô f phu c khoa ho c. Nhung chu ng fa
ca n bIô f qua dô fha y duo c mô f cô ga ng cu a ca c nha ho c gIa cô de I
muô n fìm hIô u ha f nhan hIô n fhu c frong huyô n fhoa I! Vô nu fha n
Nguyïî n Vùn Khoã a 8
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CaIa không pha I chI sInh no co fhô . Na ng co n co nhIô u cuô c fình
duyôn va mô I cuô c dô u dem Ia I cho fhô gIan nhu ng vI fha n na y,
fha n kha c. Kô f hôn vo I fha n ÐIô n Pôngfôx, con mình, CaIa sInh ra
ca c fha n ÐIô n NôrI, PhorkIx, ThômaxKôfô. Kô f hôn vo I Tarfar,
CaIa sInh ra TIphông, mô f quy fha n co fram da u Ia ra n phun ra
Iu a, fo Io n khô ng Iô co dô co n hon ca fhô hô khô ng Iô HôcafôngkhIa
Io p fruo c. Co chuyô n co n kô CaIa sInh ra ca Iu a c dIô u HarpI con
ma ng xa PIfông... Ia nu fha n Ða f Me , CaIa co mô f vI fri ra f Io n,
ra f quan fro ng frong fin nguo ng cu a nguo I Hy Ia p cô . CaIa duo c
coI nhu Ia vI cao fa ng fô ma u cu a Ioa I nguo I, Ia noI cu ngu cho
nhu ng nguo I fra n fhô , nuôI sô ng ho dô ng fho I cu ng Ia noI an nghI
cu a ho , khI ho da kô f fhu c cuô c sô ng fuoI vuI cu a mình frôn ma f
da f fra n da y a nh sa ng dô buo c va o cuô c sô ng o fhô gIo I kha c. Na ng
Ia kho I da u va kô f fhu c cu a su sô ng. Na ng co n duo c coI Ia nguo I
nuôI duo ng mu a ma ng, cay cô I cho duo c fuoI fô f, bô I fhu, sInh con
kô f fra I. Vì fhô CaIa co mô f bIô f danh Ia Carphôrôx nghIa Ia CaIa -
Ðuo c mu a. Kha p noI frôn da f nuo c Hy Ia p xua fhuo ng vIô n da n
CaIa dô chu ng gIa m. o vu ng Ðôndôn |Ðodone) Tay Ða c Hy Ia p,
sau na y nguo I fa coI CaIa nhu Ia vo cu a Ðof, day IuI hình anh
ÐIônô, |ÐIone ), Hôra, Ðômôfer xuô ng vI fri fhu yô u.
'
' '
Nu fha n Ðôm Tô I-NIx sInh ra ra f nhIô u vI fha n faI ha I cho
fhô gIan va Ioa I nguo I. Ðo Ia nhu ng nu fha n Ker |Ke res) co dôI
ca nh den, chan co mo ng sa c nho n, khoa c mô f fa m a o Iu c na o cu ng
fha m uo f ma u nguo I. Ca c nu fha n Ker fhuo ng ha ca nh xuô ng noI
chIô n dIa dô hu f ma u, an fhIf nhu ng nguo I da chô f. Ðay Ia nhu ng
nu fha n Chô f kha c vo I Tha n Tanafôx |Thanafos) mô f nam fha n
cu ng Ia con cu a NIx, Ia nh su ma ng dI ba o fu cho nhu ng ke ba f
ha nh ma fha f ra nguo I Hy Ia p xua kIa cu ng coI Tanafôx nhu Ia
fha n Chô f. TIô p dô n Ia fha n CIa c Ngu HIpnôx co n go I Ia fha n CIa c
Mô ng, nu fha n Ða f Hoa-rIx |ÐrIs, Ia ÐIscorde) nu fha n Iu a Ðô I,
CIa Nua, Ðuô n PhIô n. Hypnos, SommeII, Hypnos: fIô ng Hy Ia p:
CIa c ngu , sau na y Pha p ho a mang nghIa: fhôI mIôn. HypnoIIsr:
fhôI mIôn, HypnofIsme: fhua f fhôI mIôn. Trong sô con ga I cu a nu
fha n NIx fa không fhô không nha c dô n vI nu fha n Ða u Tranh.
CIô ng nhu me , vI nu fha n na y Ia I de ra mô f Ioa f ca c fha n faI ha I
kha c nhu Mo I Mô f, Ðo I Khô , Ðau Thuong, Hô n Ioa n, Cay Cô ,
THÂN THOAI HY IAP 9
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Cuo p Ðo c, Che m CIô f... Chua hô f, Ðôm Tô I-NIx co n sInh ra ba chI
em nu fha n MoIro caI qua n Sô Mô nh cu a fha n fha nh va Ioa I nguo I.
Sô Mô nh na y Ia cuô n chI frong fay nu fha n CIôfô. Na ng quay cuô n
chI dô cho nu fha n Ia KhôdIx gIa m dInh. ChIô u fheo su gIa m dInh
na y, nu fha n Aforôpôx fay ca m ke o Ia nh Iu ng ca f fu ng doa n chI Sô
Mô nh cu a chu ng fa. Tha f ba f ha nh cho aI bI Iuo I ke o cu a Aforôpôx
ca f doa n chI -Sô Mô nh cu a mình. Nguo I do se buô c pha I fu bo cuô c
sô ng ôm dIu, ngo f nga o nhu ma f ong va ng dô vô sô ng duo I dIa
ngu c Tarfar. Ta co n pha I kô dô n nu fha n NômôdIx |Ne me sIs) mô f
nguo I con ga I cu a nu fha n Ðôm Tô I-NIx, da m duong công vIô c
fru ng pha f, fra fhu dô I vo I nhu ng ke pha m fô I dô gIu gìn Iuan
fhuo ng da o Iy va su công ba ng. Na ng co n Ia vI nu fha n gìn gIu su
mu c fhuo c frong do I sô ng. Nhu ng fho I kIôu cang, nga o ma n cu a
nguo I fra n fhô muô n vuo f Iôn fha n fha nh, rô I nhu ng hoa n ca nh y
fhô gIa u sang, co quyô n co Iu c Ia m ca n, Ia m ba y, cu ng nhu ng ha nh
dô ng fha I qua nhu xa hoa, fu phu , u c hIô p Iuong dan dô u không
qua duo c con ma f nu fha n NômôdIx. Ðo Ia fo m fa f cau chuyô n vô
buô I khaI fhIôn Ia p dIa, fhô gIan fu chô hoang vu, hô n dô n dô n chô
co hình da ng va co fha n caI qua n. Nhung Iu c na y day mo I fhu co n
hô f su c bô bô n ngô n ngang, chua ô n dInh, chua fra f fu , can ba ng.
Crônôx cuo p ngôI cu a !ranôx caI qua n fhô gIan vo I fa f ca nô I kho
khan nhu va y. Tha n fhoa I vô buô I khaI fhIôn Ia p dIa cu a nguo I Hy
Ia p co nhu ng ne f fuong dô ng vo I fha n fhoa I cu a nhIô u dan fô c
frôn fhô gIo I ma khoa fha n fhoa I ho c -so sa nh da kha o sa f fha y. Ðo
Ia môfIp vô vIô c fa ch da f ra kho I fro I, vô vIô c fô ng gIam nhu ng du a
con cu a Ða f va o Io ng da f.
Ðo c fha n fhoa I a n Ðô chu ng fa fha y: Thuo kho I da u cu a vu
fru chI Ia nuo c mônh mông, không co ca Ca I Tô n Ta I va Ca I Không
Tô n Ta I. Sau da n Nuo c fhaI nghe n Ma f Tro I, Ca I Không Tô n Ta I
vô n o frong Io ng Ða f sInh ra ca I Tô n Ta I. Va gIaI doa n da u cu a su
sa ng fa o ra fhô gIan Ia pha I fa ch ca I Tô n Ta I ra kho I Ca I Không
Tô n Ta I. Ca I Tô n Ta I Ia fhô gIo I cu a nguo I va fha n, cu a Ma f Tro I,
Khi No ng va Nuo c. Tro I va Ða f Ia nhu ng vI fha n da u fIôn. Ca I
Không Tô n Ta I Ia pha m vI cu a yôu ma quI qua I, chI co bo ng fô I
Ia nh Ie o. Ia I co ca ch gIa I fhich kho I nguyôn cu a vu fru Ia do fình
a I: KhI ShIva va ShakfI gIao ho p, fIa Iu a, Ia c fhu xua f hIô n va vu
fru phaf sInh do fình aI... "ShIva fu phan Iam haI nua môf am va
mô f duong, am duong gIao ho a fha nh vu fru ..." ... Tha n Indra fheo
mô f gIa fhuyô f Ia con cu a Tro I va Ða f duo c fhaI nghe n va sInh ra
va o Iu c ma haI vI fha n na y co n sô ng chung vo I nhau o cu ng mô f
Nguyïî n Vùn Khoã a 10
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
chô . Indra nho uô ng duo c fhu ruo u fha n Ia soma bô ng vu f Io n Iôn
fha nh nguo I khô ng Iô co su c ma nh vô dIch khIô n bô , me Indra,
Tro I va Ða f, vô cu ng khIô p so , bo cha y. Nhung mô I nguo I cha y dI
mô f phia nguo c chIô u vo I nhau vì fhô ma ho xa nhau vInh vIô n.
Co n Indra fhì chIô m Ia y khoa ng không gIan gIu a Tro I va Ða f. o
fha n fhoa I Trung Quô c co fruyô n ông Ða n Cô va ba Nu Oa. Co n
fha n fhoa I VIô f Nam co fruyô n fha n Tru Tro I.
Tha n Ðo f ra do I Ia f dô !ranôx, gIa nh Ia y quyô n caI qua n
fhô gIan, fhô nhung Crônôx va n chua yôn fam. Tha n va n Io so sô
pha n mình co nga y se kô f fhu c nhu !ranôx, nghIa Ia co mô f nga y
na o do , nhu ng du a con do Crônôx na y du f ruô f de ra se frua f ngôI
cu a bô no . Tha n nghI ra mô f ca ch dô fru ha u ho a: nuô f ca c con va o
bu ng! Rôa nam Ia n sInh no dô u cha ng nuôI Ia y duo c mô f du a na o.
HexchIa Ðômôfer, Hôra rô I Hadex, PôdôIdông Ia n Iuo f bI Crônôx
nuô f chu ng va o bu ng. Nu fha n Rôa ra f dô I Io Ia ng va gIa n du . Hon
nu a na ng Ia I sa p dô n nga y sInh no . Ia n na y fheo Io I khuyôn cu a
nu fha n Ða f Me CaIa, na ng Ia nh sang da o Cre f. o day frong mô f
ca I hang da cu a ngo n nu I Ida, na ng da sInh du a con fraI u f va da f
fôn no Ia Ðo f. Ðô ba o vô con fhoa f kho I sô pha n ca c anh chI cu a no ,
Rôa Ia y mô f ho n da da I qua n fa Io f va o nom y hô f nhu mô f du a be
rô I frao cho chô ng, không nghI ngo gì, Crônôx nuô f Iuôn du a be
ho n da va o bu ng. Tuô I fho a u cu a Ðo f o da o Cre f fuy pha I xa me
|vì Rôa sau khI sInh xong fro vô Hy Ia p) song va n duo c cham so c
chu da o. Nga y nga y haI fIôn nu Ida va Adraxfô-nhu ng fIôn nu fru
ngu o rung gIa , dô ng nô I, bo sông ngo n suô I hay o nu I cao, hang
sau cho dô n nhu ng fhung Iu ng hoang va ng ma nguo I Hy Ia p go I
ba ng mô f ca I fôn chung Ia Nanhpho-Ia y su a dô va ma f ong nuôI
du a be . Con dô fha n Amanfô |AmaIfhe e) vo I ba u su a Iu c na o cu ng
cang, không bao gIo dô chu be Ðo f pha I kho c vì do I. No Ia I co n Ia
nguo I ba n fhan fhIô f cu a Ðo f, dô cho Ðo f kho I kho c vì buô n. Tuy
va y cu ng pha I dô pho ng nho co Iu c na o do , cha ng hIô u Ia m sao chu
be Ðo f kho c fhì phIô n, ra f phIô n. Crônôx ma nghe duo c fIô ng kho c
cu a Ðo f fhì sô pha n cu a chu fhoa f sao kho I bI nuô f. Ca c quy fha n
Qua re f |Cure fes) Io vIô c do . Ða ng mo I ca ch, go frô ng, go chIông
khua vang bInh khi, ho he f, kôu Ia... ca c Qua re f pha I Ia m cho hô
Ðo f vu a ca f fIô ng kho c Ia bI a f dI ngay. Ca n fha n hon nu a, ca c
Qua re f co n Ia y gô Ia p, vif cu a hang fha f kin không so f mô f ke ho
na o dô nho ra Ðo f co kho c fhì cu ng không mô f fIô ng kho c na o Io f
duo c ra ngoa I. Thuo ng sau khI bu no rô I Ðo f quay ra choI du a vo I
"nguo I ba n" dô cu a mình. KhI fhì Amanfô du I du I da u vo hu c chu
THÂN THOAI HY IAP 11
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
be Ðo f, va chI duo n da u Iôn da y nhe mô f ca I Ia Ðo f Ian kô nh ra
da f. KhI fhì Ðo f na m Ia y dôI su ng cu a Amanfô ma va f, va f vo I fa f
ca su c Iu c cu a mình nhung rô I Ðo f Ia I Ian kô nh ra da f. Nga y fha ng
frôI dI, Ðo f va "nguo I ba n" Amanfô cu a mình sô ng vo I nhau fhan
fhIô f a m cu ng. Nhung rô I mô f chuyô n không may xa y ra. Ðo f
frong mô f Ia n choI du a vo I Amanfô da va n... va n ga y bang ma f
mô f chIô c su ng cu a ba n! Co aI ngo duo c Ðo f da Io n mau va kho e
ma nh dô n fhô . Ðo f khô so vô cu ng. Ca u chI co n bIô f an u I Amanfô
fhan fhIô f vo I mình ba ng mô f Io I hu a chan fình, an nghIa. Ðo f
hu a, nô u sau na y fro fha nh mô f vI fha n co quyô n fhô , Ðo f se fra
Amanfô chIô c su ng kha c va se ban cho Amanfô Iu c na o cu ng co
fha f nhIô u, ro fha f nhIô u hoa fhom, qua ngo f, fra I chin, Ia non.
No I vô chIô c su ng bI ga y cu a Amanfô, vì Ia chIô c su ng cu a con dô
fha n nôn no co phe p Ia kha c fhuo ng. Nô u aI co no frong fay fhì co
fhô uo c gì duo c na y. Ðo f dem fa ng chIô c su ng na y cho haI fIôn nu
da nuôI duo ng mình. Ca I su ng Amanfô hay Ca I su ng sung fu c Ia
mô f dIô n fich frong van ho c fhô gIo I chI su phong phu dô I da o. o
chau au nguo I fa fhuo ng ve hoa c co khI frao fa ng cho kha ch quy
mô f chIô c su ng du ng da y hoa qua dô fuo ng frung cho nguyô n vo ng
va Io I chu c fu ng ha nh phu c, gIa u co , a m no. Ia I co mô f chuyô n
cu ng na y sInh ra dIô n fich ChIô c su ng sung fu c.
Ðo Ia chuyô n nguo I anh hu ng HôracIex gIao da u vo I fha n
Sông AkôIôôx. Tha n Sông bI duô I fhô bIô n mình fha nh mô f con bo
mô ng. HôracIex na m Ia y su ng va be ga y. Ca c fIôn nu NaIad
|NaIdes) con cu a ca c fha n Sông, da nha f chIô c su ng na y Ia m fha nh
mô f "Io " hoa vô cu ng de p de . Vì fhô ra do I dIô n fich ChIô c su ng
sung fu c. Ðo f Ia f dô Crônôx -Cuô c gIao franh vo I ca c TIfang
|TIfanômakhI) Tho I gIan frôI dI vu n vu f. Cha ng ma y chô c Ðo f da
Ia mô f cha ng fraI kho e ma nh, cuo ng fra ng. Nu fha n Ða f CaIa, ba
nô I cu a Ðo f va Rôa, me Ðo f, frao cho Ðo f su ma ng pha I gIa I fhoa f
sô anh chI em bI nuô f. Truo c khI buo c va o cuô c gIao franh, Ðo f fìm
dô n nu fha n MôfIx |Me fIs, Pradence) con cu a fha n skôanôx, dô xIn
mô f Io I chI da n vì MôfIx Ia vI nu fha n Tha n Tro ng Khôn Ngoan.
MôfIx no I cho Ðo f bIô f mô f fhu cay bi hIô m xua nay chua aI bIô f.
Ðo f pha I Ia y Ia cay na y vô sa c fha nh nuo c cho Crônôx uô ng fhì mo I
co fhô fha nh công. TIfanomachIe, fIô ng Hy Ia p: makhô: chIô n da u
gIao franh.
IIô u fhuô c mo I công hIô u Ia m sao! Crônôx uô ng xong Ia Ia p
fu c frong bu ng co gì nôn mu a ra hô f. Thô Ia Ia ba chI ga I va haI
Nguyïî n Vùn Khoã a 12
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
anh fraI cu a Ðo f sô ng Ia I. Ca ho n da fra hình Ðo f xua kIa cu ng
không ma f. Tuy nhIôn dô Ia f dô duo c Crônôx fhì Iu c Iuo ng cu a Ðo f
qua yô u. Sa u anh chI em cu a Ðo f Ia m sao da nh ba I duo c ca c
TIfang cu ng vo I con cha u cu a ho vô n Ia nhu ng vI fha n co muôn va n
su c ma nh. Ðo f pha I gIa I fhoa f ca c HôcafôngkhIa va ca c KIcIôp bI
nhô f frong Io ng da f. Nhu ng vI fha n khô ng Iô na y xua kIa bI
!ranôx da y xuô ng dIa ngu c Tarfar khI Crônôx Ia f dô !ranôx ho da
duo c gIa I fhoa f. Nhung rô I Crônôx fha y dô ho sô ng frôn duong
gIan se co nga y gay ra hIô m ho a cho dIa vI cu a mình, vì fhô fô f hon
hô f Ia cu fra ho vô sô ng duo I vuong quô c Tarfar. Ðo f da gIa I fhoa f
cho ca c XIcIôp va ca c HôcafôngkhIa. Iu c Iuo ng cu a phe Ðo f ma nh
ha n Iôn. Vo I nghô re n khe o Ie o, XIcIôp Arghex da sa ng fa o ra cho p
va frao cho Ðo f, vì fôn cu a fha n, Arghex, nghIa Ia "cho p", co n
Ðrôngfes fhì frao cho Ðo f sa m va Xfôrôpex, se f. Tha f ra fhì ba fhu
vu khi Io I ha I na y dô u Ia công frình chung cu a ca ba anh em. Ca c
XIcIôp co n re n cho fha n Hadex mô f chIô c mu fa ng hình. AI dô I mu
na y fhì dIch fhu du co fram ma f cu ng không sao fha y duo c. Tha n
PôdôIdông fhì duo c cay dInh ba da I va nho n hoa f. Vo I cay dInh ba
na y PôdôIdông co fhô go I gIo ba o mua, khôu so ng bIô n gay ra
nhu ng con ba o khu ng khIô p va cu ng co fhô Ia m cho fro I yôn so ng
Ia ng fu y fheo y muô n. RIông TIfang skôanôx va con ga I Ia Xfich-
Nu fha n caI qua n con sông am phu -du ng vô phia Ðo f. Ca c con cu a
Xfich Ia ca c nu fha n NhIô f Tình- ÐôIôx, Tha ng Io I-NIkô, ca c nam
fha n !y Quyô n-Crafôx, Ða o Iu c-ÐIa dô u fheo me chô ng Ia I
Crônôx va ca c TIfang kha c. Nguo I fa co n kô TIfang Ðapô va con
Ze Ioa , Ze Ie, IAcharnemenf. NIkô VIcfoIre. Crafos, PouvoIr,
PuIssance. ÐIa, VIoIunce, Iorce. cha u, TIfanId MnômôdIn cu ng
du ng vô phe Ðo f. RIông AfIax con cu a TIfang Ðapô Ia không fheo
cha, AfIax chô ng Ia I Ðo f. Cuô c gIao franh dIô n ra suô f muo I nam
fro I vô cu ng khu ng khIô p: da f Io , fro I rung, bIô n sôI, nu I sa p fuo ng
chu ng nhu vu fru fhô gIan fro Ia I ca nh hô n mang nguyôn fhu y
buô I na o. Ca c TIfang bô fu ng qua nu I ne m fo I fa p va o phe Ðo f.
Phe Ðo f cu ng gIa ng fra Ia I không ke m. Ðo f cho nô I sa m rung
chuyô n ba u fro I, pha f ra nhu ng fIa cho p cho I Io a ma f da f va gIa ng
se f fhIôu dô f, pha sa p mo I fhu chung quanh. Tha n PôdôIdông du ng
cay dInh ba khoI so ng cu a de I duong Iôn fa o ra nhu ng con gIông fô
hung du . ÐIô n khoI sôI re o, ga o fhe f, va f mình qua n que I Ia m rung
chuyô n ca ma f da f va run ra y ca ba u fro I. Co n ca c HôcafôngkhIa
vo I fram fay va nam chu c da u fhì không su c na o ca n duo c. Va cuô I
cu ng ca c TIfang bI vay cha f pha I chIu da u ha ng. Tha n Ðo f xIô ng
THÂN THOAI HY IAP 13
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ho Ia I rô I fô ng gIam xuô ng dIa ngu c do fha n Tarfar caI qua n. Ca c
TIfang bI fô ng gIam va o mô f khu vu c hô f su c nghIôm nga f, nô I ba f
xua f, ngoa I ba f nha p, chung quanh Ia nhu ng bu c fuo ng dô ng da y.
Nhung ca n fha n hon, Ðo f co n gIao cho ca c quy fha n HôcafôngkhIa
fra n gIu ngay o cu a. RIông fha n AfIax Ia con cu a TIfang Ðapô chIu
mô f hình pha f kha c. Tha n Ðo f ba f AfIax pha I gIo vaI ra, ga nh dô I,
chô ng do ca ba u fro I suô f quanh nam, nga y fha ng. Sau na y AfIax
Ia I pha m fô I ba c da I nguo I anh hu ng Perxô, con cu a Ðo f, vI pha m
fruyô n fhô ng quy nguo I fro ng kha ch, nôn da bI Perxô bIô n fha nh
ngo n nu I da cao nga f. Va chinh ngo n nu I da AfIax cho dô n nay va n
chô ng do ba u fro I o frôn da u chu ng fa.
Nô u không co no , co fhô ba u fro I da dô sa p xuô ng, dô u p
xuông daf fu Iau rôI. Thô Ia sau muo I nam gIao franh a c IIô f, Ðo f
da cha m du f duo c quyô n Iu c caI qua n fhô gIan cu a ca c vI fha n gIa .
Ca c vI fha n fre do Ðo f ca m da u fu nay sa p da f Ia I fra f fu frong fhô
gIan fheo y dInh cu a mình. Ho cho n ngo n nu I sIanhpo cao nga f
Ia m noI fru ngu , xay du ng frôn do mô f cung dIô n cu c ky nguy nga,
Iô ng Ia y, fra ng Iô . NoI day không khi frong veo, quanh nam nga y
fha ng Iu c na o cu ng chan ho a a nh sa ng. Cha ng co khI na o fuyô f roI,
bang gIa , cu ng cha ng co nhu ng da m may u a m dua mua da m gIo
ba c vô . Tha f Ia mô f noI o fhanh cao, fuyô f dIô u cu a ca c vI fha n. Tu
day nguo I fa go I fhô hô ca c vI fha n fre do Ðo f ca m da u Ia ca c vI
fha n o ngo n nu I sIanhpo, go I fa f Ia ca c vI fha n sIanhpo No I vô fha n
AfIax, fho I cô de I nguo I fa fa c fuo ng vI fha n na y Ia mô f con nguo I
fo kho e, Iu c Iuo ng dang cu I khom Iung gIo vaI ra chô ng do ca mô f
qua ca u fo de na ng xuô ng frôn vaI. Vì Ie do cho nôn nga y nay o
nhIô u nuo c frôn fhô gIo I, cuô n sa ch In ba n dô , dIa Iy nuo c na y nuo c
kha c mang fôn Ia AfIax. Tu do mo rô ng ra ca dô n nhu ng cuô n sa ch
khoa ho c co fuyô n In franh a nh dô mInh ho a va gIo I fhIô u foa n
ca nh mô f va n dô cu ng go I Ia AfIax. Rô I dô n dô f xuong cô da u fIôn
cu a cô f sô ng do ca I da u chu ng fa cho ngay fha ng kho I suy su p cu ng
mang fôn AfIax. Quô huong AfIax fheo nguo I xua kô o mIô n cu c
Tay, fôn go I Ia AIangfo |AfIanfe). Vì fhô mIô n bIô n cu c Tay dô I vo I
nguo I Hy Ia p, Ða I Tay Ðuong, mo I co fôn go I Ia Ða I Ðuong
AfIangfich. Trong nghô fhua f kIô n fru c, nhu ng cô f chô ng fa c hình
nguo I, hoa c nhu ng môfIp nguo I dô I, chô ng do cho mô f fha nh pha n
na o frong công frình kIô n fru c, mang fôn Ia AfIangfo |AfIanfe). Vì
quô huong AfIax o AfIangfo cho nôn nguo I fa cu ng go I AfIax Ia
AfIangfo. Oce an AfIanfIque.
Nguyïî n Vùn Khoã a 14
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Cuô c gIao franh vo I ca c ChIgangfôx |ChIgangfômakhI) T uy
nhIôn fra f fu mo I do fha n Ðo f fa o Ia p chua pha I da ô n dInh vu ng
va ng, chua pha I da Ioa I fru duo c hô f nguy co da o nguo c. Nu fha n
Ða f Me -CaIa không ha I Io ng fruo c vIô c Ðo f dô I xu vo I ca c TIfang
fa n nha n nhu va y. Ða nho fhuong Io p nhu ng du a con khô ng Iô da u
fIôn cu a mình bI gIam gIu frong ngu c fô I. Ða nuôI y dInh mô f nga y
na o da y pha I gIa I fhoa f cho chu ng. Va CaIa da fìm dô n nhu ng du a
con ChIgangfôx -Ða I khô ng Iô cu a mình. Ðay Ia nhu ng du a con
sInh ra fu gIo f ma u cu a !ranôx Iu c bI fu fhuong. ChIgangfôx Ia
nhu ng quy fha n, hình fhu vô cu ng qua I da n. Nu a nguo I nu a ra n,
cao Iônh khônh nhu nu I, Iông Ia , rau fo c ra m ra p nhu ru ng, mô I
buo c chan Ia nhu ng con ma ng xa du fo n. Ðo n chu ng duo c vo frang
khIôn gIa p sa ng ngo I, Iao da I nho n hoa f. Nhung nhu ng quy fha n
na y fhIô f pha n hon ca c da n anh o chô , chu ng không ba f fu , nghIa
Ia chu ng co fhô chô f nhu nguo I fra n, song chI chô f vo I mô f dIô u
kIô n nha f dInh pha I cu ng mô f Iu c bI mô f vI fha n va mô f nguo I fra n
da nh. Pha I ca haI, fha n va nguo I cu ng da nh fhì mo I ha nô I ca c ga
ChIgangfôx-Ða I khô ng Iô . Co mô f fhu co Ia , nô u fìm duo c uô ng va o
fhì co fhô Ia m cho ca c quy fha n ChIgangfôx fro fha nh ba f fu , fhan
fhô se cu ng nhu dô ng nhu sa f, guom dam cha ng fhu ng, Iao pho ng
cha ng xuyôn. Nu fha n CaIa bIô f fhu co fha n fIôn do . Na ng ba o cho
Iu con ChIgangfôx bIô f va ha vo ng chu ng se mau cho ng fìm duo c.
TIô c fhay, fha n Ðo f cu ng bIô f dIô u bi ma f na y. Tha n Ia p fu c ra
Iô nh ca m không cho fha n HôIIôx-Ma f Tro I, XôIônô -Ma f Trang va
ôx -Ra ng Ðông co nhu ng ngo n fay hô ng, duo c fo a chIô u a nh sa ng
xuô ng ma f da f. Nhu fhô Tro I va Ða f se fô I nhu bung, cha ng aI bIô f
Iô I ma dI fìm. Co fha n fIôn không fhô Io f va o fay aI ngoa I fay fha n
Ðo f. Cuô c gIao franh Ia n na y dIô n ra a c IIô f hon fruo c nhIô u. Ca c
AfIangfo ChIgangfôx bô nhu ng ho n nu I da ne m va o dInh sIanhpo.
Nhung vô hIô u. Chu ng Ia I dem Iu a dô f cha y fu da f cho dô n fa n fro I
ha vo ng fhIôu ra fro ca ngo n sIanhpo. Nhung Iu a không sao be n
ma ng duo c dô n chô o cu a ca c vI fha n fre . CIa ng fra Ia I Iu Ða I
khô ng Iô ChIgangfôx Ia nhu ng do n se f nô , sa m rô n kInh fhIôn
dô ng dIa. Ða u fro I den kIf chô c chô c Ia I Io e ra nhu ng fIa sa ng Ioa ng
ngoa ng nhu nhu ng a nh ma f ha n ho c du fo n. Ca c quy fha n
ChIgangfôx quyô f mô f phen fu chIô n vo I ca c vI fha n sIanhpo.
Chu ng bô nhu ng ho n da , xô p chô ng Iôn nhau dô Ieo Iôn ho ng da nh
fra n va o dInh sIanhpo cao nga f. Tình hình fha f nguy nga p. Ca c vI
fha n sIanhpo pha I ca u cu u dô n mô f nguo I fra n fôn go I Ia HôracIex.
Ðay Ia mô f nguo I fra n co su c kho e không fhua ke m gì ca c vI fha n.
THÂN THOAI HY IAP 15
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HôracIex dô n, cha ng du ng su c ma nh phI fhuo ng cu a mình xô da y
fha n ChIgangfôx. Thô Ia dô sa p fa f ca . Iu ChIgangfôx roI fu frôn
cao xuô ng. Cu ng Iu c do Ðo f va ca c vI fha n gIa ng sa m se f, pho ng
Iao, ne m da , fung Iu a ra da nh fo I fa p xuô ng bo n chu ng. HôracIex
vo I cay cung fha n cu a mình ba n cho chu ng nhu ng fra n mua fôn
dau buô f. Iu ChIgangfôx, ke chô f, du a bI fhuong, bo n sô ng so f bo
cha y fa n Ioa n. Ða u vô f ca c fra n da nh va cuô c fha o cha y hoa ng Ioa n
cu a chu ng co n In Ia I o nhu ng vu ng da f quanh ÐIa Trung Ha I.
Suo n nu I Iu a Ðfna co n In da u chan cu a fôn ChIgangfôx ngxoIad
|ÐnceIade). Co nguo I ba o fôn na y bI da nh chô f o da o XIxIn. Co
nguo I no I ha n bI Ðo f ba f sô ng va da y xuô ng dIa ngu c Tarfar.
Nhu ng da y nu I da o vu ng Thrax frong ba n da o PanIômô o Hy
Ia p, o vu ng Xônphafar Ðopadôn o IfaIIa da bI Iu a cu a cuô c gIao
chIô n dô f cha y dô n ca n cô I. Chuyô n vô cuô c gIao franh vo I ca c quy
fha n ChIgangfôx fha f ra co n da I Ia m. 45 46 Prev Page 21 Nexf
Na o HôracIex va nu fha n Afôna da da nh ba I fôn AnkIôpô ra sao,
na o cuô c gIao da u gIu a HôracIex, Hôra vo I fôn PorphIrIông sau
duo c Ðo f dô n gIu p su c, qua f nga dIch fhu nhu fhô na o, rô I fha n
ApônIông ha phIanfex, ÐIônIdôx da nh ba I rIfôx... nhIô u chuyô n
Ia m, fha f không fhô na o kô hô f duo c. Tuy nhIôn fa không fhô bo
qua mô f vI fha n da co nhu ng do ng go p hô f su c quan fro ng cho
chIô n fha ng cu a Ðo f. Ðo Ia TIfang Prômôfô, vI fha n da fu bo ha ng
ngu ca c vI fha n gIa , du ng vô phe ca c vI fha n fre ma Ðo f Ia nguo I
ca m da u.Nhu va y ca c vI fha n sIanhpo da mô f Ia n nu a, Ia n fhu haI
chIô n fha ng ca c fhô Iu c cu . Trong fha n fhoa I a n Ðô , cuô c gIao
franh gIu a fha n Indra vo I VrIfora, mô f cuô c gIao franh vô cu ng
khô c IIô f, kô f fhu c ba ng chIô n fha ng cu a Indra da mo da u cho su
sa ng fa o ra fhô gIan. Nho Indra chIô n fha ng VrIfora, gIa I fhoa f
cho Nuo c Vu Tru -Nguo I Me fha n IInh, nôn Nuo c Vu Tru mo I sInh
ra duo c Ma f Tro I. Co Ða f, co Tro I, co Không Trung Ia I co Nuo c va
HoI a m cu a Nuo c. Co Ma f Tro I, a nh Sa ng va Khi No ng cu a Ma f
Tro I nôn mo I co fhô gIan, fha n fha nh va Ioa I nguo I cu ng nhu ca c
Ioa I va f kha c.
Cuô c gIao franh vo I TIphông Nu fha n CaIa va n không nguôI
mô I oa n ha n frong Io ng. Ða va n muô n gIa I fhoa f cho ca c TIfang bI
gIam gIu frong Io ng da f. Ia n na y CaIa gIao su ma ng phu c fhu cho
TIphông |Ta phon, Ta phe e). Nhu frôn da kô , cuô c fình duyôn cu a
CaIa vo I Tarfar da sInh ra TIphông; mô f con quy fha n cu c ky hung
du , cu c ky qua I dI. Ha n cao cho f vo f fuo ng nhu da u cha m fo I fro I,
Nguyïî n Vùn Khoã a 16
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Iung rô ng mônh mông fuo ng chu ng nhu sông da I bIô n ca , fIô ng no I
a m a m fu a fha c dô sa m rô n. Hon nu a TIphông co n bIô f no I du mo I
fhu fIô ng cu a va n va f, muôn Ioa I. Ha n co fhô su a nhu cho , ho f nhu
chIm, ru nhu so I, rô ng nhu bo , kôu nhu dô, ga m nhu su fu ... ChI
dang haI fay ra Ia fuo ng nhu TIphông co fhô ôm duo c ca chau au,
chau a va o Io ng. Ða u cu a TIphông không pha I Ia da u nguo I ma Ia
mô f fram ca I da u rô ng, da u ra n fua fu a, ngoa n ngoe o, qua n que I,
Iu c na o cu ng Iam Ie nhu muô n qua n, muô n sIô f Ia y aI. Co chuyô n
Ia I kô , do Ia nhu ng ngo n fay cu a TIphông. TIphông Ia I co ca nh dô
bay kha p mo I noI. Ca ma f ca mIô ng dô u co fhô phun ra Iu a, nhu ng
ngo n Iu a co Iuo I da I hung fo n co fhô IIô m bang mo I fhu frôn do I.
Mình TIphông Ia mô f Io p va y cu ng, Io p va y ma nga y nay chu ng fa
co fhô fha y o Ioa I bo sa f nhu con ky da , ca sa u. TIphông ra f hung
hang va fa o fo n, dau dau ha n cu ng co fhô su c sSo, Iuô n Ia ch, Ien
Io I dô n, cho nôn ha n ra f kIôu cang, ngang nguo c. Ca c vI fha n
sIanhpo da dô I pho vo I TIphông ra sao7 Ðay Ia mô f su fha f da ng
buô n, không Ia y gì Ia m ve vang cho ca c vI, song Ia I không fhô che
gIa u duo c. Ca c vI chI co mô I mô f ca ch dô I pho Ia ... cao cha y xa bay.
Tam fha p Iu c sa ch fa u vI fhuo ng sa ch! Ca c vI cha y fha ng mô f
ma ch sang fa n AI Ca p.
Thô nhung co mô f vI fha n cu a ca c vI fha n da m fru Ia I duong
da u vo I TIphông. Ðo Ia fha n Ðo f. Cha ng pha I kô da I do ng chu ng fa
cu ng doa n bIô f duo c cuô c gIao franh Ia n na y a c IIô f, khu ng khIô p
ga p muôn nga n Ia n haI cuô c gIao franh fruo c. TIphông pho ng Iu a
fhIôu dô f hô f mo I va f xung quanh. Ðo f IIôn fIô p da nh fra ba ng
nhu ng do n se f da nh. TIphông pho ng Iu a, ne m da fhì Ðo f cu ng ne m
da , pho ng Iu a. Kho I bu I mu mIf. Ða f run Iôn va gIa f gIa f fu ng con.
Tro I vu ng va y, gIa y gIu a frong ma n hoI no ng da y da c bô c Iôn cuô n
cuô n. ÐIô n fhì no ng sôI Iôn su ng su c. Sông Io n, sông nho dô u ca n
nuo c. Tha n Hadex o fa n fhô gIo I ngu c fu sau fha m, duo I Io ng da f
cu ng run Iôn vì so ha I qua chu ng. Ca dô n fha n Crônôx va ca c
TIfang cu ng nho n nha c, Io au. Cuô c gIao franh va n fIô p dIô n va
xem ra kho co fhô doa n dInh duo c kô f fhu c nhu fhô na o, vì haI dô I
fhu dô u không pha I Ia nhu ng ke fa m fhuo ng va fhua ke m nhau vô
ba f cu mô f vu khi gì. Trong mô f do n a c hIô m, Ðo f gIa ng mô f nha f
se f a m vang xuô ng va fha y TIphông Ioa ng choa ng rô I nga gu c. Ðo f
be n fIô n Ia I ga n dInh dô ba f sô ng TIphông hoa c dô bô I cho TIphông
mô f do n nu a, kô f fhu c fha ng Io I cuô c gIao franh. AI ngo TIphông
mo I bI fhuong nhe . Va ba f cho f TIphông vu ng da y gIa f phang Ia y
cay rìu Ðo f ca m frong fay bô cho Ðo f mô f do n fu a fro I gIa ng. ÐI
THÂN THOAI HY IAP 17
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mô f do n ba f ngo , Ðo f nga quay xuô ng da f, mô man. TIphông IIô n
Ia y dao Io c hô f gan o chan fay Ðo f. TIphông không fhô gIô f chô f
duo c Ðo f bo I Ie Ðo f vô n ba f fu . Nhung ba ng ca ch Ia m a y, Io c hô f
day gan, TIphông bIô n Ðo f fha nh mô f vI fha n vô du ng, sô ng cu ng
nhu chô f, không cu dô ng duo c. Ðay gIo fhì cha ng co n pha I dô
pho ng gì nu a, TIphông va c ngay Ðo f Iôn vaI dem vô ne m va o mô f
ca I hang he o Ia nh o fa n da o XIxIn. TIô p do TIphông dem nhu ng
day gan Io c duo c o nguo I Ðo f ra bo va o mô f mIô ng da ga u bo c kin
Ia I rô I gIao cho con rô ng ÐenphInô |ÐeIphIne e) canh gIu . Thô Ia
TIphông co fhô yôn chi ma khoa I ca m vo I fha ng Io I cu a mình, mô f
fha ng Io I ma fheo ha n Ia vInh vIô n, Ia không fhô na o xoay chuyô n
duo c. ChI co n mô I mô f vIô c gIa I fhoa f ca c TIfang nu a Ia xong
nhIô m vu vo I CaIa. Tình hình fha f Ia bI da f. VI fha n phu vuong
cu a ca c fha n va nguo I fra n fhô bI ca m fu . Vuong frIô u sIanhpo IIô u
co fhô du ng vu ng duo c không, mô f khI ca c TIfang duo c gIa I fhoa f
kho I Tarfar -ÐIa Ngu c7
Ia m fhô na o dô cu u duo c Ðo f bay gIo 7 ChI co ca ch gIa I fhoa f
cho Ðo f fhì ca c vI fha n sIanhpo mo I co fhô gIu duo c quyô n caI qua n
fhô gIan. Hermex va Pang, haI con cu a Ðo f, suy finh nhu fhô va
da m nha n su ma ng cu u cha. Ðu ng vu Iu c duong da u vo I TIphông
ha n Ia không duo c rô I. ChI co fhô du ng muu duo c fhôI. Hermex va
Pang Iôn duo ng. HaI nguo I dem fheo cay da n IIa va ô ng sa o. Ho
Ia n fìm dô n chô TIphông va ga y Iôn nhu ng fIô ng da n fha nh fho f
ôm a I. Ia n da u fIôn frong do I, ga quy fha n TIphông duo c nghe
fIô ng da n. Ha n say mô, ngay nga f fuo ng chu ng nhu duo c fhuo ng
fhu c ruo u nho cu a fha n ÐIônIdôx pha vo I ma f ong va ng. Ðô ng
dung Hermex va Pang ngu ng Ia I, fho da I:
- Cha , fha f da ng fIô c! Cay da n na y fô I qua , dô n pha I vu f no
dI fhôI. ÐIô f fhô na y, chu ng fôI se Ia m mô f cay da n fha f fuyô f dIô u
dô dô n day chu ng fa cu ng fhuo ng fhu c fhì co pha I hay bIô f bao
không7
- Sao7
- TIphông ho I Ia I.
- Co fhô Ia m duo c mô f chIô c da n fuyô f dIô u hon chIô c na y u 7
- Ia m duo c chu ! Nhung pha I ca I hoI kho .
- Kho nhu ng gì ca c ba n cu no I dI, fa se gIu p do .
Nguyïî n Vùn Khoã a 18
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Pha I fìm duo c gan cu a mô f vI fha n Ia m bô day fhì mo I duo c.
TIô ng da n se frong fre o, a m cu ng, fha nh fho f kha c fhuo ng, se hay
ga p muôn nghìn Ia n fhu fIô ng da n anh vu a nghe. TIphông Ia p fu c
dI Ia y bo c gan cu a fha n Ðo f vô gIao cho Hermex va Pang. Không
dô Io fho I co, haI vI fha n na y IIô n Ie n va o frong hang Ðo f bI gIam,
nhanh nhe n va khe o Ie o nô I Ia I ca c day gan va ba p fhIf cho Ðo f.
Phu f chô c Ðo f fro Ia I kho e ma nh nhu xua va sa n sa ng Iao va o cuô c
chIô n da u phu c fhu . Ia n na y Ðo f du ng frôn mô f cô xe fha n co
ca nh, fu xa, da nh nhau vo I TIphông. Ðo f vung Iuo I rìu gIa ng se f
IIôn hô I, bu a vay TIphông ba ng mô f Iuo I Iu a da y da c. TIphông va c
hô f qua nu I na y dô n qua nu I kha c ne m Ðo f. Nhung vô ich, vì Ðo f
cho nô I phong ba ba o fa p Ia m cho nhu ng ho n nu I da do bay nguo c
Ia I, de Iôn TIphông. Cuô I cu ng TIphông bI da nh ba I hoa n foa n va
Ðo f sau khI xem xe f ky mo I yôn fam fro vô dInh nu I sIanhpo bô n
mua may phu , mo fIô c mu ng chIô n fha ng vo I ca c chu vI fha n IInh.
Chuyô n TIphông da nh nhau vo I Ðo f no I qua Ia nhu fhô chu fha f ra
co n co fhô kô da I hon. XIn kô ro vô ca I chô f cu a TIphông. TIphông
gIao chIôn voI Ðof hôI Iau fhì bI fro ng fhuong, da nh pha I bo cha y.
Tha n Ðo f không hô cha m frô , ruo f duô I fheo ngay. Vu a duô I fha n
vu a gIa ng se f che m, dô f Ia n Iuo f hô f fram da u cu a TIphông.
Trong Iu c fôn quy fha n na y hoang mang, nao nu ng, ma I ca m
da u cha y fhì Ðo f fhu a fha ng va c Iuôn ngo n nu I Ðfna ne m fheo
TIphông. Không fhô fuo ng fuo ng duo c do n da nh na y ma nh dô n
nhu fhô na o, a c hIô m dô n nhu fhô na o. Ngo n nu I bay ve o dI nhu fa
ne m mô f ho n da va de sa p xuô ng TIphông kô f IIô u go n do I ha n.
CIô ng nhu mô f nguo I fho re n nung mIô ng sa f cu ng frong Io khI
ke o mIô ng sa f ra da f frôn de, kho I co n bô c Iôn nghI ngu f hô I Iau rô I
mo I fa f. Cu ng va y, xa c cu a TIphông bI ngo n nu I Ðfna chôn vu I co n
phu f Iu a Iôn mIô ng nu I gay ra bIô f bao faI ho a cho fhô gIan. Ðô
fha f yôn fam hon nu a dô I vo I mô f dIch fhu da ng so , Ðo f fô ng gIam
ha n TIphông xuô ng dIa ngu c Tarfar sau fha m. Thô nhung cuô c do I
cu a TIphông chua hô f. o duo I dIa ngu c, TIphông kô f duyôn vo I mô f
qua I va f nu a phu nu , nu a ra n fôn Ia khIdna |ÐchIdna). Vô do ng do I
cu a qua I va f na y, nguo I fhì ba o mu Ia con cu a CaIa vo I fha n ÐIô n
Pôngfôx. Co nguo I Ia I kô chinh bô me cu a mu Ia CrIdao va fIôn nu
CanIoIrôô |CaIIIrhoe ) con ga I cu a fha n skôanôx. TIphông va
khIdna sInh ra duo c kha nhIô u con. Con ca I cu a dôI vo chô ng qua I
da n na y du a na o cu ng Iuu gIu , fhu a kô duo c ca I "nô p nha " qua I va f
ba f da u fu cha me chu ng. Truo c fIôn qua I va f KhImer |ChIme re)
da u su fu , duô I rô ng, fhan dô. Co nguo I Ia I no I, chinh ma f da frông
THÂN THOAI HY IAP 19
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fha y KhImer co ba da u: Su fu , rô ng va dô, mIô ng phun ra ba do ng
Iu a. Quô huong cu a KhImer mô I nguo I kô mô I kha c, co nguo I no I,
chinh quô fôn na y o fa n bôn a n Ðô . Rô I dô n cho ngao haI da u
Orfhrôx |Onfhroa ), cho ngao ba da u Xerber |hoa c Kerber) |erbe re
Kerbe re), ma ng xa fram da u Ierno. Ða y Ia nhu ng anh em sInh ba
cu a gIa dình qua I va f. Vô cho ngao Xerber, co nguo I ba o, không
pha I chI co ba da u, ma co fo I nam chu c da u. Cho ngao Xerber, Ia I
kô f hôn vo I me khIdna sInh ra qua I va f Xphanh |a phInx) co ca nh,
nu a fhan frôn va khuôn ma f Ia nguo I phu nu , nu a fhan duo I Ia su
fu , duôI rô ng. Ia I co n a c quy Môduydo |Me duse), su fu Nômô
|Ne me e), con rô ng o xu CônkhId |CoIchIde), con rô ng Iadông
|Iadon) canh gIu nhu ng qua fa o va ng, fa ng pha m cu a nu fha n Ða f
Me -CaIa cho Hôra nga y cuo I. TIphông co n sInh ra nhu ng ngo n gIo
hung ba o |Không pha I gIo rôx, Nôfôx, Ðôrô va ÐôphIa) gay nôn
nhu ng con Iô c, con ba o va nhu ng ngo n so ng fha n khIô n cho fhuyô n
be dI bIô n bI da m, mu a ma ng bI fhIô f ha I, nguo I chô f, cu a ma f dau
fhuong, aI oa n không sao kô xIô f. No I vô Ðo f fhì fu day không co n
pha I ba n fam dô I pho vo I mô f ke fhu na o nu a. Ðo f cu ng cha ng co n
phaI Io so môf fhô Iuc nao, vì fhô da dôn Iuc Ðof co fhô an xa cho
nhu ng vI fha n fhuô c fhô hô fruo c.
Ðo f mo ngu c Tarfar gIa I fhoa f cho ca c TIfang va Crônôx, dua
ho dô n frI vì o mô f noI xa fif fa p mu khoI. Ðo Ia mô f fhô gIo I fuyô f
dIô u frôn nhu ng ho n da o "Ha nh phu c", noI ma fa f ca nIô m ha nh
phu c vô Ha dre de Ierac |du Iac de Ierne). Tu, fhanh fha n sung
fu c cu a fho I de I Hoa ng kIm dang co n Iuu gIu duo c. Nhu va y Ia kô f
fhu c cuô c gIao franh Ia n fhu ba cu a ca c vI fha n fre , ca c vI fha n cu a
fhô gIo I sIanhpo van mInh va nang dô ng hon nhu ng vI fha n gIa cô
hu cu a ngo n nu I OfhrIx. Va fha n Ðo f fro fha nh vI fha n fô I cao cu a
fra f fu mo I va Pha p chô mo I, fra f fu va Pha p chô cu a fho I de I anh
hu ng. Tha f ra hình a nh na y vô Ðo f co pha n na o Ia m nguo I fa quôn
dI ca I hình a nh "fhuo ha n vI" xua kIa cu a Ðo f, Iu c Ðo f chI don
fhua n Ia sa m se f, gIông ba o, may mua. Ia I co Iu c Ðo f Ia ha ng ra o,
Ia gIo ng cu a, Ia fhanh gô cha n da m nha n chu c nang vI fha n ba o hô
cho gIa dình. CIo day o cuong vI mo I, Ðo f gIu Ia I sa m se f nhu Ia
fhuô c finh cu a mình. Nguô n gô c cu a Ioa I nguo I nam fho I de I Ca c vI
fha n da duo c sInh ra nhu fhô , kho I nguyôn fu Vu Tru , Ða f, Tro I,
Tình Yôu rô I fu fha n na y sInh ra fha n kha c, nô I fIô p nhau do I do I
kIô p kIô p. Nhung co n Ioa I nguo I duo c sInh ra nhu fhô na o, do Ia
dIô u aI cu ng muô n bIô f. AI da sInh ra nhu ng con nguo I frôn fhô
gIan na y7 Xua kIa, ca c vI fha n. Ðo Ia ca c vI fha n sIanhpo không hô
Nguyïî n Vùn Khoã a 20
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
bIô f dô n fuô I gIa va ca I chô f, da sa ng fa o ra Ioa I nguo I. Ca c fha n da
Ia y va ng fa o ra gIô ng nguo I da u fIôn. Nhu ng con nguo I da u fIôn
na y sô ng frong fho I de I ma Crônôx na m quyô n caI qua n fhô gIan.
Tho I de I Crônôx co n duo c nguo I xua go I Ia fho I de I Va ng hay fho I
de I Hoa ng KIm, hoa c fho I de I Xafuyô cno. Ofhra x mô f ngo n nu I
fhuô c da f ThessaIIe |Ða c Hy Ia p) o phia Nam cu a ngo n nu I
sIanhpo.
Va o fhuo a y con nguo I sô ng kha c bay gIo nhIô u. ThIôn nhIôn
dem Ia I cho ho bIô f bao fhu c an, va f du ng dô I da o, hoa n ha o. Cay
frIu qua , Iu a cha c bông, da f daI ma u mo , mua fhua n gIo ho a... fo m
Ia I không co mô f dIô u gì da ng pha n na n chô fra ch. Con nguo I sô ng
nhu ca c vI fha n cha ng hô bIô f dô n Io au, phIô n na o. Ho cu ng không
pha I Ia m nhu ng công vIô c cu c nho c dô n kIô f su c nguo I. Ca nh do I
khô cha ng bao gIo be n ma ng dô n cuô c sô ng cu a ba f cu aI. Không co
bô nh fa f Ia m cho con nguo I pha I dau do n, au sa u. Va con nguo I
cu ng không bIô f dô n fIô ng go cu a do a de cu a fuô I gIa va ca I chô f.
Nga y na y qua nga y kha c con nguo I sô ng frong hô I he , yô n fIô c
fung bu ng va cu fre de p ma I ma I. Cu a ca I dô u Ia cu a chung hô f
fha y mo I nguo I vì fhô cha ng mô f aI pha m pha I nhu ng fho I hu fa f
xa u nhu: fham Iam, ky co p, frô m ca p, Iu a da o... Cu a ngo cha ng
pha I fhen frong kho a ngoa I, ra o do ng fruo c sau. Con nguo I sô ng
frong fình fhuong yôu du m bo c, qua n quy f Ia y nhau. Mo I nguo I
dô u frung fhu c, fIn ca y Ia n nhau va fro ng danh du . Con nguo I cu
fhô sô ng ma I cho fo I mô f nguo I na o do , ho fu gIa co I do I, fu gIa mô f
ca ch bình fha n, fu nhIôn nhu mô f gIa c ngu ôm dIu fhuo ng dô n de
na ng frôn mI ma f, chInh phu c ho . KhI da f den da phu kin gIô ng
nguo I Va ng na y fhì fu day ho buo c sang mô f cuô c do I mo I. Tha n
Ðo f vI de I gIao cho ho mô f su ma ng cao ca . Ho se do ng vaI fro cu a
nhu ng vI fha n Nhan Ha u |ÐIenveIIIanf) nhung không pha I sô ng
frôn dInh sIanhpo ma sô ng frôn ma f da f, Ia m nguo I bônh vu c chan
Iy va ba o hô cho nhu ng nguo I fra n fhô chu ng fa. Ho cu ng ga nh va c
ca công vIô c phan phô I cu a ca I cho mo I nguo I. Ðo Ia da c an cu a
fha n Ðo f vI de I da ban cho nhu ng nguo I cu a fho I de I Hoa ng KIm
do Crônôx frI vì va chinh fha n Ðo f da gIao cho nguo I con ga I cu a
mình Ia nu fha n ÐIkô, nu fha n Công Iy , dIô u khIô n fhô gIan nôn
mo I co cuô c sô ng fô f de p nhu va y. Nhung rô I mo I vIô c dô u bIô n dô I.
Tho I de I Hoa ng KIm qua dI, con nguo I Va ng cha ng co n frôn
fhô gIan nu a. Va pha I mô f fho I gIan kha Iau sau na y ca c vI fha n
sIanhpo mo I sa ng fa o ra duo c mô f gIô ng nguo I fhu haI dô kô fIô p
THÂN THOAI HY IAP 21
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
gIô ng nguo I Va ng da u fIôn. Nhung con nguo I bay gIo duo c sa ng fa o
ra không pha I ba ng va ng ma ba ng ba c. No cha ng gIô ng gì Io p
nguo I fruo c kIa vô hình da ng cu ng nhu vô fri fuô . No I du ng ra no
co pha n không de p nhu fruo c va co pha n ke m fhông mInh hon. Tu
day, nguo I me pha I nuôI con va f va so m hôm, nuôI ma I, nuôI ma I
ro ng ra mô f fram nam, du a con mo I khôn Io n fruo ng fha nh.
Nhung con nguo I cu a fho I de I Ða c na y sô ng cha ng duo c bao Iau.
Su ngu ngô c da gay ra cho ho bIô f bao faI ho a. Ho không xA Iynh
duo c nhu ng dIô u ca m dô xa u xa. Tu dau mo c Iôn frong fra I fIm ho
nhu ng day mo rô ma cu a fho I ghen fy , fham Iam, xu c xIô m, dô I
fra , fa n ba o. Ho ma f fri dô n nô I không co n bIô f sô ng cho mu c fhuo c
nu a. Ho da khInh fhI fha n IInh, không chIu dang Iô hIô n fô dô u
da n. Va fhô Ia Ðo f nô I con fhInh nô , chôn vu I ho xuô ng da f den,
ba f ho pha I chô f.
Tha f ra fhì ho chI duo c phe p sô ng mô f cuô c do I mo I o duo I
am phu . Ho cha ng duo c mô f an huô gì cu a ca c ba c fha n IInh. Tha n
Ðo f vI de I, ba c phu vuong cu a ca c fha n IInh va nhu ng nguo I fra n
fhô , Ia I sa ng fa o ra mô f gIô ng nguo I fhu ba nu a. Ðay Ia gIô ng
nguo I Ðô ng, duo c sa ng fa o ra fu ca n cu a nhu ng ngo n Iao dô ng,
kha c hoa n foa n gIô ng nguo I Ða c. Ðo Ia nhu ng con nguo I ra f hung
hang va ra f da ng so . Ioa I nguo I na y chI ua fhich nhu ng cuô c gIao
franh Ia suô I nguô n cu a ma u va nuo c ma f. Ho co mô f fra I fIm ra n
nhu da , Ia nh nhu bang, cha ng hô xo f xa fruo c ca nh da u roI ma u
cha y. Ho cu ng cha ng bIô f dô n nhu ng cu chI fô nhI, dIu da ng,
nhu ng fhu vuI fhanh nha n, cao fhuo ng ma chI quen fhu vuI vo I
ba o Iu c, vo I ca nh da u roI ma u cha y. Ðuo c fha n Ðo f ban cho mô f
fhan hình cao Io n, fo kho e vo I nhu ng dôI fay, ba p chan gan guô c co
fhô ba f nu I ngan sông nhung ho Ia I không du ng su c Iu c do dô ca y
ca y, frô ng fro f ma Ia I du ng va o ca c cuô c chInh chIô n, che m gIô f Ia n
nhau. Nhu ng nguo I Ðô ng Ia m nhu ng ngôI nha ba ng dô ng dô o , va f
du ng frong nha fu gIuo ng ghô cho dô n dô an fhu c du ng cu ng dô u
ba ng dô ng. Vu khi frong ca c cuô c gIao franh cu ng ba ng dô ng bo I vì
fho I a y sa f den cu ng ra n chua aI bIô f dô n. Nhu ng nguo I Ðô ng
không an ba nh mì. Vo I finh khi hung hang, kIôu nga o, ho Iuôn
che m gIô f Ia n nhau. Cu fhô , hô f cuô c che m gIô f na y dô n cuô c che m
gIô f kha c cho dô n mô f nga y kIa cha ng co n so f mô f aI frôn fhô gIan
nu a. CIô ng nguo I Ðô ng da fu hu y dIô f vì su fha I qua , su không
mu c fhuo c.
Nguyïî n Vùn Khoã a 22
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ho pha I fu bo ma f da f chan ho a a nh sa ng fuoI vuI dô dI va o
dIa ngu c muôn do I fô I fam cu a fha n Hadex, cha ng mô f chu f vInh
quang Iuu Ia I, va fhô Ia cha m du f fho I de I Ðô ng cu a gIô ng nguo I
Ðô ng. KhI da f den da bao phu gIô ng nguo I Ðô ng fhì cu ng Ia Iu c
Ðo f, nguo I con cu a Crônôx, mô f Ia n nu a Ia I sa ng fa o ra gIô ng
nguo I fhu fu cho Ða f Me . Ðay Ia mô f fhô hô nguo I du ng da n hon,
uu fu hon gIô ng nguo I fruo c. Ho Ia nhu ng vI anh hu ng cu a do ng
gIô ng fha n IInh duo c mang danh Ia ca c vI Ða n fha n. Ca c vI anh
hu ng Ða n fha n na y da sô ng frôn ma f da f bao Ia cu a chu ng fa vo I
bao nhIôu chIô n công hIô n ha ch. Nhung ho cu ng không co duo c
mô f cuô c sô ng vInh ha ng. Ca c cuô c chIô n franh fha m khô c va
nhu ng cuô c hô n chIô n ba o fa n cuo p dI cuô c sô ng cu a ho . Nguo I fhì
chô f duo I chan fha nh Tebo ba y cô ng, ke fhì bo mình frong cuô c
franh gIa nh gIa su c cu a dIp. Va bIô f bao nhIôu nguo I con uu fu da
xuô ng fhuyô n vuo f bIô n khoI mu xa m dô sang da nh fha nh Toroa
vì na ng HôIen ma không fha y duo c nga y fro vô . Thuong xo f nhu ng
vI Anh hu ng Ða n fha n, fha n Ðo f ban cho ho mô f cuô c sô ng mo I vô
cu ng fô f de p. Tha n dua ho fo I mô f noI ca ch bIô f The bes. vo I mo I
nguo I, xa fif fa p mu khoI, o fa n noI cu ng kIô f cu a da f. Ðay Ia
nhu ng ho n da o Ha nh phu c frôn bo de I duong do skôanôx caI qua n
co vu c nuo c xoa y sau. Ho sô ng o day fra I fIm fhanh fha n, cha ng
pha I fa f ba f Io foan vô ba f com manh a o. Ða f daI phì nhIôu, ma u
mo , cu mô I nam ba vu hIô n dang ho nhu ng ha f Iu a cha c ma y, ngo f
nhu ma f ong va ng. Tho I de I fhu nam Ia fho I de I Sa f, mô f fho I de I
nghIô f nga va fô I fô hon fa f ca ca c fho I de I fruo c. Ðay Ia fho I de I
fhô ng frI cu a nu fha n HIbrIx-Nu fha n Tha I Qua |Không mu c
fhuo c).
Con nguo I duo c fa o ra ba ng sa f, haI fha I duong xa m xIf, suô f
dôm nga y bI da m chìm frong cuô c sô ng va f va , cu c nho c, ba n rô n,
fu c fuo I. Va cha ng fhô na o cha m du f duo c faI ho a a y. Ca c vI fha n
da dem Ia I cho con nguo I bao nô I uu fu na ng nô khôn fa . Tho I de I
na y sa su f dô n mu c xa u fô f Ia n Iô n, pha I fra I không phan mInh. o
ca I fho I de I Sa f na y con nguo I dô I xu vo I nhau Ia nh Iu ng, fa n nha n.
Cha me cha ng cham so c, yôu mô n, Io foan da y ba o con ca I. Con ca I
cha ng kinh fro ng me cha. Truyô n fhô ng quy nguo I fro ng kha ch
ma f hô f, fình ba n chan chinh cha ng co n... ÐIô f bao chuyô n dau
Io ng da xa y ra: cha gIa con ba c, hIô u nghIa nha f phaI, danh du bI
va f bo . ÐIô u Chan, dIô u ThIô n, Io I fhô hu a ma f finh cha f fhIông
IIông, cao ca . Quyô n fhô Ia su c ma nh fhô ng frI fô I cao. Vì fhô ke a c
fam co fhô ha I nguo I Iuong fhIô n ba ng nhu ng Io I bIa da f xa u xa.
THÂN THOAI HY IAP 23
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Tho I xa u muô n Io I mình ha I nguo I, fhich fhu fruo c vIô c de m pha,
che n e p, frIô f ha I nguo I kha c cu hIô n ra Iô Iô duo I mô f bô ma f den
xIn ghô go m. Ða f ho a, ba o Iu c, chIô n franh cu ba m rIô f cuô c sô ng
cu a Ioa I nguo I nhu mô f faI ho a, mô f nô I ba f ha nh frIô n mIôn. Vì Ie
do ca c nu fha n Iuong Tam |Cona cIence) va công ba ng |e quIfe ) vô n
che gIa u fhan fhô kIô u dIô m cu a mình frong nhu ng fa m Iu a fra ng
pha I fu bo con nguo I dô fro vô vo I cuô c sô ng cu a ca c vI fha n ba f fu
o HybrIa, Ia Ðe mesure, OrgueII. dInh sIanhpo. Ðo I sô ng fra n fhô
cha ng co chô dung fhan cho haI vI nu fha n na y nu a. Co n ca c vI
fha n frôn dInh sIanhpo fu c gIa n gIô ng nguo I Sa f na y khôn fa . Ca c
vI cha ng ban cho ho nhu ng phu c Io I nhu xua. Tu nay ho pha I naI
Iung ra Ia m vIô c dô mô hôI, sôI nuo c ma f mo I co mIô ng an. Ðô co
duo c fhIf muông fhu ho pha I da n fhan va o nhu ng cuô c san ba f
nguy hIô m. Ðô co duo c ca an ho pha I duong da u vo I bIô n khoI
hung du . Ðô co duo c fho c Iu a, hoa qua ho pha I chô ng cho I vo I na ng
ha n, mua u ng, ba o Iu f. Ðo I sô ng cu a gIô ng nguo I Sa f nga n hon ca c
gIô ng nguo I o ca c fho I de I fruo c.
Ho pha I chIu nô I khô dau gIa y vo cu a fuô I gIa va bô nh fa f.
Nô I ba f ha nh cu ba m daI da ng va o cuô c sô ng cu a ho nhu nhu ng ca I
vo I cu a con ba ch fuô c ba m cha f va o da ma không phuong kô gì ru f
bo no ra duo c, cu u chu a duo c. Ðo Ia cau chuyô n vô nguô n gô c Ioa I
nguo I fra I qua nam fho I de I do nha fho Hy Ia p HôdIôd kô , mô f cau
chuyô n nghe fhì cu ng hay nhung qua fha f cu ng không Ia y gì Ia m
vuI cho Iam. ÐoI vì... no Ia chuyôn fhan fhoa I ma ! Huyô n fhoa I vô
nam fho I de I cu a Ioa I nguo I cu a HôdIôd co chu f gì pha ng pha f, na
na nhu nhu ng huyô n fhoa I na o do cu a ThIôn Chu a gIa o. ÐIô u dô
nha n fha y nha f Ia o quan dIô m cho ra ng con nguo I sô ng ca ng nga y
cang hu ho ng, fô I Iô I, xa u xa dô n mu c fha n fha nh, Thuo ng Ðô da
nhIô u Ia n gIa an, khoan hô ng cho nhung con nguo I va n chu ng na o
fa f a y. Va chinh vì nhu ng fô I Iô I ghô go m cu a con nguo I ma fha n
fha nh pha I fru ng pha f, fuo c bo không ban cho ho cuô c sô ng an
nha n, vInh ha ng, ha nh phu c. Tha n fha nh da fru ng pha f con nguo I,
ba f con nguo I pha I "Iao dô ng" mo I co mIô ng an. Khoa fôn gIa o ho c
go I quan dIô m na y Ia ma f fhô Iua n. Xua f pha f fu quan dIô m na y
ma ThIôn Chu a gIa o co fô I fô fông, fô I Iô I cu a CaIn, na n hô ng
ÐSchafoIogIc, gô c fu fIô ng Hy Ia p eschafos: cuô I cu ng fa n cu ng,
kô f fhu c va Iogoa : ngôn fu , dIô n van, khoa ho c. fhu y, nga y fa n fhô ,
nga y pha n xe f cuô I cu ng... Pha f gIa o co quan dIô m: con nguo I fa
sInh ra Ia da mang ngay va o ba n fhan mình ca I fIô n oan nghIô p
chuo ng cu a mo I nô I khô dau. Ca I "du c" cu a con nguo I nga y ca ng
Nguyïî n Vùn Khoã a 24
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Io n nga y ca ng Ia m cho con nguo I hu ho ng, fô I Iô I. Prômôfô va Ioa I
nguo I Thuo a y fhô gIan chI mo I co ca c vI fha n. Ma f da f mônh
mông da u da co kha nhIô u vI fha n caI qua n song va n co n hô f su c
va ng ve . Không muô n dô fình ca nh buô n fe do ke o da I, bu a kIa haI
anh em Prômôfô va pImôfô xIn vo I !ranôx va CaIa fa o ra cho fhô
gIan fhôm nhIô u nhIô u ca I gì do dô cho cuô c sô ng dông vuI. !ranôx
va CaIa ung fhua n. HaI vI gIao Iuôn vIô c do cho haI anh em
Prômôfô va pImôfô. Ca u em, pImôfô mu ng qua , franh ngay Ia y da f
va nuo c nha o na n ra, fruo c hô f, Ia ca c Ioa I va f va ban cho mô I con
va f mô f da c an cu a fha n, mô f "vu khi" dô co fhô pho ng fhan, hô
mô nh, ba o vô duo c cuô c sô ng cu a gIô ng Ioa I mình.
Con Prome fhe o, fIô ng Hy Ia p: nguo I fIôn doa n. e pIme fhe e,
fIô ng Hy Ia p: nguo I Io dô nh, da ng fri da n dô n. fhì duo c ban cho an
huô cha y nhanh nhu gIo . Con fhì co dôI ma f sa ng xanh nhìn fha u
ca dôm den. Con fhì co fhan hình khô ng Iô ma nh kho e hô f chô no I.
Co con fhan hình be nho nhung Ia I co no c dô c go m ghô. Rô I con co
bô Iông da y, con co sa I ca nh rô ng. Con fhì xuô ng nuo c không chìm,
con fhì fre o Ieo fhoan fhoa f... To m Ia I mô I con va f, mô I gIô ng Ioa I
dô u co "vu khi" ca n fhIô f dô sô ng duo c o fhô gIan. Công vIô c Ia m
xong xuôI, pImôfô go I Prômôfô dô n dô xem xe f Ia I. Mo I vIô c dô u fô f,
ra f fô f nu a Ia da ng kha c. Nhung xem ky ra fhì faI ha I fhay, co n so f
Ia I mô f con, mô f con ma cha ng pImôfô da n dô n Ia I quôn ma f cha ng
ban cho mô f da c an, mô f fhu "vu khi" gì. Ðo Ia con nguo I! Mô f con
nguo I, nhung fra n fru I, fra n fru I hoa n foa n. Pha I, du ng Ia mô f con
nguo I fra n fru I hoa n foa n fruo c ma f Prômôfô. Ia m fhô na o bay
gIo 7 Ia m fhô na o dô con nguo I sô ng duo c o fhô gIan khI ca c
"nguyôn IIô u" da c an da su du ng phan phô I hô f rô I7 Con nguo I se
sô ng fhô na o fruo c ca c con va f: hô , ba o, voI, so I, ve f, nhim, ga u,
ngu a, su fu , ca , chIm... Ia nhu ng con va f da duo c sa ng fa o hoa n
ha o7 Ia nhu ng con va f da duo c ban cho da c an cu a fha n fha nh7 Va
rô I co n pha I duong da u vo I na ng, mua, ba o fô , nu I Iu a phun, nuo c
sông dang, da f IIô n phu f chô c fha nh bIô n ca , ba I bô ho a nuong
dau... bIô f bao bIô n fhIôn, faI ho a khôn Iuo ng7 Prômôfô da nghI
nhu fhô . Va vI fha n co bô o c fhông mInh, co fa I nhìn xa frông rô ng
na y quyô f su a chu a ba ng duo c ca I fhIô u so f cu a chu em Io dô nh,
da n dô n cu a mình. Prômôfô du a fheo fhan hình frang nha cu a ca c
vI fha n fa I fa o Ia I con nguo I cho co mô f fhan hình de p de fhanh
fao. Pha I Ia m cho con nguo I de p de fhanh fao hon ha n con va f.
Prômôfô Ia I Ia m cho con nguo I du ng fha ng Iôn, dI ba ng haI chan dô
dôI fay duo c fha nh fhoI Ia m nhIô u vIô c kha c. Nhung nhu fhô va n
THÂN THOAI HY IAP 25
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
chua du . Con nguo I va n co n ba y yô u va fhua ke m nhIô u so vo I ca c
con va f. Pha I Ia m cho con nguo I ma nh hon ha n con va f fhì no mo I
co fhô sô ng duo c frong fhô gIan na y. Prômôfô IIô n bang ngay Iôn
ba u fro I cao xa fif fa p, dô n fa n cô xe cu a fha n Ma f Tro I HôIIôx, Ia y
Iu a cu a fha n Ma f Tro I cham va o ngo n duô c cu a mình dem xuô ng
frao cho Ioa I nguo I. Va fhô Ia fu do , fhô gIan, ma f da f Iu c na o cu ng
ru c cha y ngo n Iu a cu a Prômôfô ban cho. Con nguo I fhoa f kho I
ca nh sô ng fam fô I, gIa Ia nh, do I kha f.
Ngo n Iu a fro fha nh nguo I ba n fhan fhIô f, nguo I ba o vô cha c
cha n nha f, mô f vu khi ma nh nha f cu a Ioa I nguo I. Ngo n Iu a cu a con
nguo I hon ha n bô Iông da y, ha m rang sa c, ca p mo ng nho n, fhan
hình dô sô , kho e ma nh, fa I bay cao, nhìn xa, cha y nhanh nhu ba f
cu con va f na o. Va vo I ngo n Iu a cu a Prômôfô, con nguo I, fhô hô
na y qua fhô hô kha c, fa o du ng cuô c sô ng cu a mình nga y ca ng van
mInh ha nh phu c hon. Va fu do da u mong manh va ba y yô u CIô ng
Ioa I nguo I da co ngo n Iu a cu a Prômôfô Ngo n Iu a fhIông da y ho bIô f
bao nghô Nguo I da n ba da u fIôn cu a fhô gIan Truyô n Prômôfô frao
ngo n Iu a cho Ioa I nguo I co n co dôI doa n kô kha c nhau dôI chu f:
Chuyô n kô ra ng, xua kIa khI fha n Ðo f sa ng fa o ra Ioa I nguo I, sa ng
fa o rô I nhung fha n Ðo f Ia I không ban cho mô f da c an gì hô f dô ho
co fhô du ng Ia m vu khi ba o vô gIô ng no I. Ho sô ng fra n fru I frong
mô f cuô c sô ng fô I fam, hoang da I vo I bIô f bao nô I hIô m nguy de do a
ho fu ng phu f fu ng gIo . KhI a y frôn fhô gIo I chI co ra f Ia da n ông,
co n da n ba chua co . Ca c vI fha n chua sa ng fa o ra cho cuô c sô ng
nguo I da n ba . VIô c Ia m do cu a fha n Ðo f khIô n Prômôfô ba f bình vì
Prômôfô vô n yôu quy Ioa I nguo I.
Ðu a kIa nhan vu phan xu mô f cuô c franh cha p gIu a ca c vI
fha n ba f fu va Ioa I nguo I doa n mô nh o Môcônô, Prômôfô vo I fra I
fIm uu a I dô I vo I Ioa I nguo I da cho n mô f con bo fo be o gIô f fhIf dô
dang ca c vI fha n va ban cho Ioa I nguo I. Vô n yôn quy Ioa I nguo I va
không ua gì fha n Ðo f, Prômôfô da chIa fhIf ra Ia m haI pha n. Mô f
pha n Ia bô Io ng va nhu ng mIô ng fhIf ngon Prômôfô dem bo c Ia I
frong mô f ma nh da xa u xi. Co n mô f pha n Ia nhu ng mIô ng xuong
nga n, xa u da I, gan daI, ba c nha c, fha n dem bo c Ia I frong mô f Io p
mo be o ngon Ia nh. Va Prômôfô kinh ca n dang ca haI pha n Iôn dô
cho Ðo f Iu a cho n. Ðo f cha ng nghI ngo gì, cho n ngay pha n mo be o
bo c ngoa I vì no ha p da n hon ca . Nhung ho I ôI! KhI mo ra fhì bôn
frong foa n Ia xuong xa u cha ng co Ia y mô f mIô ng fhIf na o. Ðo f fu c
ua f Iôn fa n cô song da nh nga m da ng nuô f cay. Nhung cu ng vì fhô
Nguyïî n Vùn Khoã a 26
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ma frong fra I fIm cu a vI fha n na y bu ng Iôn mô f nô I cam fu c, fhu
dIch dô I vo I Prômôfô va Ioa I nguo I. Vì cau chuyô n na y ma Ioa I
nguo I fu do fro dI, do I na y qua do I kha c, mô I khI cu ng fô fha n IInh
dô u pha I kinh ca n dô f xuong su c va f frôn ca c ba n fho uy nghI,
frang fro ng. Ðo f fhu ghe f Prômôfô va Ioa I nguo I... "Ioa I nguo I Ia
ca I gì ma Prômôfô Ia I quan fam, cham so c chu ng dô n nhu fhô 7...
Ða fhô fa se không ban cho chu ng ngo n Iu a fhIông IIông nu a.
Ta se cha ng Ia y cay fa n bì Ia m duô c, dô f cha y Iôn ngo n Iu a hô ng
không mô f mo I dô frao cho chu ng nu a. Ðô xem xem chu ng se sô ng
ra sao va Prômôfô IIô u co cu u chu ng kho I ho a fuyô f dIô f không
na o!". Ðo f nghI fhô va Ia m nhu fhô . Nhung Prômôfô da doa n duo c
y dô cu a Ðo f bo I vì fha n vô n Ia nguo I fIôn doa n duo c mo I vIô c. Va
Ia p fu c Prômôfô Ia y ngo n Iu a fhIông IIông cu a fhIôn dình u kin va o
frong Io p ruô f xô p khô cu a mô f Ioa I cay sa y |Ie ruIe) dem xuô ng
fra n frao cho Ioa I nguo I. Ða ng ca ch a y Prômôfô da dem "fIa Iu a
gIô ng" bang qua ba u fro I xuô ng fra n ma Ðo f không hay không
bIô f. Thô Ia ngo n Iu a cu a Prômôfô dô n fay Ioa I nguo I. Kha p ma f
da f, chô na y chô kha c, noI na y noI kha c nguo I nguo I nha nha
fruyô n cho nhau ca I a nh sa ng fhIông IIông ba f dIô f do . Tu fhIôn
dình nhìn xuô ng, bô ng nhIôn Ðo f fha y dau dau cu ng ru c Iôn fu ng
dô m sa ng nha p nha nh, ba p bu ng. Ðo f bIô f, fhôI fhô Ia muu dô cu a
mình da bI Prômôfô pha vo . Ngo n Iu a fhIông IIông, ba u va f rIông
cu a ca c ba c fha n IInh, mô f vu khi vô dIch da bI ma f rô I. Ngo n Iu a
da vô fay nguo I fra n fhô ma f rô I. Mô f nô I cam fu c Ia I ca n ru f fra I
fIm cu a fha n Ðo f: "... Thô Ia Ioa I nguo I không bI fIôu dIô f nu a...
không fhô fIôu dIô f Ioa I nguo I duo c nu a! Chu ng no da co mô f vu
khi vô dIch ma chI rIông ca c vI fha n sIanhpo mo I co ... nhung không
fIôu dIô f duo c chu ng fhì fa cu ng quyô f không dô cho chu ng sô ng
yôn vuI, ha nh phu c!...".
Ðo f nghI fhô va muu finh mô f su fra fhu . Ca c vI fha n
sIanhpo duo c frIô u dô n. Theo Iô nh cu a Ðo f, vI fha n Chan fho f
HôphaIxfôx danh fIô ng Ia y Iu ng, Ia y da f va nuo c nha o na n ra mô f
nguo I nhung không pha I Ia nguo I da n ông, ma Ia mô f nguo I da n
ba , mô f fhIô u nu , pho ng fheo hình da ng fhanh fu , kIô u dIô m cu a
ca c vI fha n. Ðuong nhIôn Ia nguo I fhIô u nu do pha I vô cu ng xInh
de p. Ngay ca c vI nu fha n khI fha y cu ng pha I fa m fa c khen fha m.
HôphaIxfôx co n ban cho nguo I fhIô u nu do fIô ng no I fha nh fho f
nhu chIm, su c sô ng bu ng bu ng, ra o ru c nhu hoI fho hu ng hu c cu a
Iu a no ng o Io re n. Va do Ia va f da nh rIông cho gIô ng nguo I fra n
THÂN THOAI HY IAP 27
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
doa n mô nh. Su c sô ng na y duo c vI fha n Chan fho f dua va o a n na u
frong mô f fhan hình mô m ma I nhu mô f Ia n so ng bIô n, uyô n
chuyô n nhu mô f gIô ng day Ieo, sa ng ngo I nhu a nh frang ra m, Iong
Ianh nhu nhu ng ha f suong chua fan buô I so m. Nu fha n Afôna co
dôI ma f sa ng ngo I, ban cho na ng chIô c fha f Iung xInh de p cu a
mình va mô f fa m a o da I fra ng muô f. Na ng Ia I co n ban cho nguo I
fhIô u nu do mô f fa m Iu a mo ng dô cô fa fru m Iôn va ng fra n cao cao
xa xa voI voI cua mình. Mô f chIô c mu ba ng va ng do dich fhan fha n
HôphaIxfôx vo I ba n fay khe o Ie o cu a mình sa ng fa o ra, duo c nu
fha n Afôna dem fo I au yô m da f Iôn da u nguo I con ga I. Trôn chIô c
mu va ng ngo I ngo I na y, HôphaIxfôx da da y công cha m kha c bIô f
bao hình a nh de p de cu a vu fru va fhô gIan: nu I ru ng cha p chu ng,
suô I sông uô n khu c, naI fho fha n duo I frang, huou fu ng ba y ga m
co ... noI day duo I a nh bình mInh nguo I nguo I dang ma I mIô f ca y
Iaf daf den, noI kIa bôn bô p fhan hô ng, nguo I nguo I quay qua n
nuo ng fhIf fhu ru ng, fho , naI san duo c. Nu fha n Tình yôu va Sa c
de p AphrôdIfo ban cho cô ga I ve de p duyôn da ng, du c vo ng da m
say va su khôu go I fha m kin. Co n fha n Hermex ban cho cô ga I fa I
no I nang fô nhI, dIu da ng, co fhô ca m dô Ia m xIôu Io ng nguo I kha c.
Tha n Ia I ban cho cô ga I ca fa I che gIa u y nghI fha f cu a mình, fra I
fIm nghI mô f da ng mIô ng no I mô f ne o. Ðo Ia su không frung fhu c
va fho I xa o fra , o n fho f, dIôu ngoa. Ca nhu ng Io I no I nInh khe o,
khen bu a, Ia n fra nh quanh co dô duo c vu a Io ng fa f ca mo I nguo I
hoa c Ia p Iu ng nuo c dôI, ma n nô ng vu a da y ma da nha f phaI ngay
IIô n, fhoa f kho c fhoa f cuo I dô u do vI fha n Trô m ca p Hermex ban
cho cô ga I hIô n dIu, frong fra ng, de p de fuyô f vo I do . TIô p dô n
nhu ng nu fha n Ðuyôn Sa c KharIf va nu fha n Khuyôn Nhu deo va o
cô nguo I fhIô u nu nhu ng chIô c vo ng va ng muôn pha n xInh de p.
Co n nhu ng nu fha n Tho I CIan - Hor co ma I fo c de p dô I va o da u cô
ga I vo ng hoa xuan ru c ro fha m sa c fhom huong. KhI mo I vIô c da
xong xuôI, Hermex fuan fheo y dInh cu a fha n Ðo f, da f fôn cho
nguo I fhIô u nu do Ia "Pangdor" nghIa Ia "co du mo I fa I nang". Ma
du ng fhô , bo I ca c vI fha n da ban cho nguo I con ga I do CharIfes,
fha n fhoa I Ia Ma : Cra ces gô m ba nu fha n AgIa c |Ia ÐrIIIanfe),
ThaIIe |Ia Verdoa anfe), Ðuphroa a ne |Ia JoIe Infe rIcure).
Pera uasIon, PeIfho, fha n fhoa I Ia Ma : Suad. Heures, gô m haI nu
fha n ThaIIo va Carpo sau fhôm mô f hoa c haI nu fha n nu a Ia
ÐIrône |PaIx) va Auxo caI qua n fho I gIan chin no cu a mu a ma ng.
Co n co fôn go I Ia ca c nu fha n SaIsons |mu a ma ng). du mo I fa I
nang. Tha n Ðo f quyô f dInh dua nguo I con ga I na y xuô ng fra n dô
Nguyïî n Vùn Khoã a 28
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ia m vo pImôfô. Tu na ng Pangdor na y se sInh sôI, na y no ra gIô ng
da n ba , mô f Ioa I dô c ha I cho gIô ng da n ông ma gIô ng da n ông
không sao du f bo duo c bo I vì, fheo su sa ng fa o cu a ca c vI fha n,
gIô ng da n ba Ia Ioa I không fhô chIu du ng duo c cuô c sô ng va f va ,
nho c nha n, nghe o fu ng, kho khan ma chI sInh ra dô sô ng frong
ca nh an nha n, sung fu c va huo ng fhu kô f qua Iao dô ng kho nho c
cu a nguo I da n ông, cu ng nhu gay ra cho nguo I da n ông bIô f bao
dIô u dau khô , phIô n muô n frong chuyô n hôn nhan va gIa dình.
Nguo I da n ba se Ia nguo I ba n duo ng cu a nguo I da n ông
nhung Ia nguo I ba n duo ng gay ra nhu ng nô I ba f ha nh cho nguo I
da n ông. Ðo Ia ca I faI ho a ma fha n Ðo f ban cho Ioa I nguo I. Theo
Iô nh cu a Ðo f, vI fha n Ða n Ðuo ng sa ng suô f Hermex dua Pangdor
xuô ng fra n dô Ia m ba n vo I pImôfô. Ðo f co n gIao cho Pangdor mô f
ca I chum da y kin |co chuyô n kô Ia "ca I hô p", "ca I fra p") va can da n
ky , da n dI da n Ia I Pangdor không duo c mo ra xem. Không pha I kô
da I do ng ha n mo I nguo I cu ng doa n bIô f duo c du ng fruo c Pangdor,
cha ng pImôfô se nhu fhô na o. Anh fa bô I rô I, ngay nga f dô n do da n
nguo I ra fruo c sa c de p cu a Pangdor. Vô n Ia nguo I co da u o c na ng
nô , cha ng fInh fa o gì, nay fruo c fình ca nh na y anh fa Ia I ca ng ma f
fInh fa o hon nu a, nha f Ia khI duo c nghe nhu ng Io I no I dIu da ng,
duo c fIô p nha n nhu ng cu chI ra f... ra f da ng yôu cu a Pangdor. Thô
Ia pImôfô quôn sa ch ca nhu ng Io I da n do cha c cha n cu a Prômôfô
fruo c Iu c Prômôfô bI fha n Ðo f saI bô ha dô n ba f dI, gIa I dô n mô f
vu ng nu I da hoang va ng va xIô ng Prômôfô va o do . Vì Ia nguo I fIôn
doa n nôn Prômôfô bIô f fruo c muu dô cu a Ðo f. Cha ng da n Ia I
pImôfô, fuyô f không duo c nha n mô f fa ng pha m gì, fIô p nha n mô f
aI cu a fha n Ðo f dua dô n. Nô u co fhì pha I gu I fra Ia I ca c vI fha n
sIanhpo ngay. Nhung Ia m sao ma pImôfô nho duo c Io I can da n a y
hay da u co nho fhì Ia m sao ma pImôfô co du nghI Iu c dô fhu c hIô n
du ng Io I can da n a y, va vIô c pha I xa y ra da xa y ra. pImôfô cuo I
Pangdor Ia m vo . Không ro dôI vo chô ng na y da sô ng vo I nhau bao
nhIôu nga y dô cho dô n mô f nga y kIa ho gay ra faI ho a cho fhô gIan
va Ioa I nguo I, ca I faI ho a go m ghô fruyô n kIô p ba f da u fu gIa dình
ho . Sô Ia Ðo f co frao cho Pangdor mô f ca I chum da y kin va da n dI
da n Ia I Pangdor không duo c mo ra xem. Pangdor no I dIô u do cho
pImôfô bIô f. Nghe Io I vo , cha ng ca n fha n dua chum va o frong
pho ng va cha ng hô ngo nga ng, fa y ma y dô n ca I va f fhIông IIông a y
cu a fha n Ðo f. Cha ng cu ng không quôn da n ba o gIa nhan dIô u ca n
ma f ma vo cha ng da fu ng no I dI no I Ia I vo I cha ng nhIô u Ia n.
Nhung bu a kIa, khI pImôfô dI va ng, Pangdor o nha , bô ng dau fu
THÂN THOAI HY IAP 29
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fra I fIm na ng ngo ngua y fho I fo mo muô n bIô f xem frong chIô c
chum kIa du ng nhu ng gì ma fha n Ðo f Ia I ra Iô nh nghIôm ca m nga f
nghe o dô n fhô , can da n ky Iuo ng dô n fhô , Pangdor da n do suy
nghI, nu a muô n nu a không, nhung rô I nghI quanh nghI qua n fhô
na o, na ng Ia I dô cho finh fo mo xu I gIu c. Tha f Ia ma dua Iô I quy
da n duo ng!..."... Cha c... cu mo ra mô f fI, nhoa ng ca I fhôI rô I da y
kin, cha c cha ng fô I va gì...". Pangdor nghI fhô va mo na p chum ra.
Mô f con gIo Iô c fu da y chum cuô n bay Iôn, u a ra ngoa I Ia m
Pangdor fô I fam ma f mu I. Nhu ng fhu gì frong do 7 Ðo Ia nhu ng ha f
gIô ng, nhu ng ha f gIô ng cu a mo I Ioa I faI ho a nhu: ChIô n franh, Ðo I
khô , Trô m ca p, Iu a da o, Pha n bô I, Ðô I fra , Chen fI, Thu ha n, u c
hIô p, Ða o Iu c, Keo kIô f, Ðu n xIn, Ða c a c, Ða f nhan, Ða f nghIa,
Ðô nh fa f, ÐIch fa , Thuong ha n, ÐIch ha ch, Sô f re f... Iu Iu f, Ðô ng
da f, Su f da f, Nu I Iu a phun... fo m Ia I Ia mo I fhu TaI ho a, Xa u xa va
Tô I a c. Pangdor da y vô I na p chum Ia I fho pha o mô f ca I. Na ng co
bIô f dau ha nh dô ng fo mo cu a na ng da gay cho Ioa I nguo I mô f cuô c
sô ng bI fha m, khô n kho ma không bu f na o fa xIô f. Nhu ng ha f
gIô ng cu a mo I fhu Tô I a c, Xa u xa. TaI ho a bay dI kha p noI frôn fhô
gIan na y ma m dam nha nh o ba f cu chô na o co con nguo I, Iuô n Ia ch
va o fra I fIm con nguo I. Va cu ng fu do fro dI Ioa I nguo I ma f dI cuô c
sô ng vô fu, ôm a m, ha nh phu c. Nhung fuy nhIôn, frong cuô c sô ng,
phu c ho a, buô n vuI, suo ng khô fhuo ng bôn nhau. Co Ie na o, bôn
ca I faI bay va gIo do ma Ioa I nguo I fra n fu c chu ng fa pha I chIu, ha
cha ng co n dIô u gì an u I chu ng fa7 Co , nha f dInh pha I co !
Va du ng fhô , Ðo f co n bo va o, bo Ia n va o frong muôn va n ha f
gIô ng cu a mo I Ioa I Tô I a c, Xa u xa, TaI ho a mô f ha f gIô ng Ha vo ng.
Ha f gIô ng na y không bay dI Ia n va o cu ng vo I da m nhu ng ha f gIô ng
kIa. No co n na m Ia I o da y chum. Va Pangdor da kIp da y na p chum
dô gIu no Ia I. Ha f gIô ng Ha vo ng o Ia I vo I con nguo I, co n Ia I vo I
cuô c sô ng con nguo I. Nghe o na n fhay mô f ha f gIô ng an u I! Song
cu ng duo c, cu ng fô f. Va vo I, chI vo I ha f gIô ng Ha vo ng không fhôI,
Ioa I nguo I va n sô ng, cô sô ng, cu sô ng không chIu dô cho nhu ng Tô I
a c, Xa u xa, TaI ho a de be p, va chI vo I ha f gIô ng Ha vo ng không
fhôI, Ioa I nguo I duong da u vo I fa f ca fhu fha ch frong cuô c sô ng cu a
mình. Va co Ie ho fIn ra ng vo I ha f gIô ng Ha vo ng na y, mô f nga y
kIa ho se khôI phu c Ia I ca nh do I fha I bình, ha nh phu c xua kIa ba ng
mô hôI, nuo c ma f cu a ho . Nga y nay frong van ho c fhô gIo I, fha nh
ngu "Ca I chum cu a Pangdor" hoa c "ca I hô p cu a Pangdor" chI mô f
su vIô c, su va f gì bô ngoa I fhì ha o nhoa ng de p de nhung bôn frong
Ia I xa u xa, fhô I na f, dô c dIa gIô ng nhu nhu ng cau fu c ngu "Kha u
Nguyïî n Vùn Khoã a 30
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Pha f fam xa ", "MIô ng fhon fho f bu ng o f ngam", "MIô ng nam mô
bu ng mô f bô dao gam" frong van ho c nuo c fa. Na n hô ng fhu y
ÐocaIIông |ÐeucaIIon) va PIara |Pyrrha) CIô ng nguo I da Nhu da
kô , con nguo I frôn fhô gIan sô ng nga y ca ng xa u xa, hu ho ng, fô I Iô I.
Tô I na ng nha f cu a con nguo I Ia da kIôu cang, nga o ma n, khInh fhI
fha nh fha n. Tha n Ðo f gIa n ho vô cu ng. Tha n nghI bu ng: "...
Pha I xo a bo ca I dô hu ho ng a y dI va fa o ra mô f gIô ng mo I fô f
de p hon, ngoan ngoa n hon, frong sa ch hon...". NghI xong, fha n
quyô f dInh se du ng nuo c dô fa y ru a sa ch ca I gIô ng nguo I hu ho ng
da Ia m ô uô ma f da f. Tha n ra Iô nh cho fha n Mua ha nh dô ng. Thô
Ia hô f nga y na y nga y kha c, dôm na y dôm kha c, mua fu fro I cao
fru f xuô ng ma f da f bao nhIôu Ia nuo c. Mua ro ng mua ra , mua fa m
mua fa , mua hoa I mua ma I không ngoI không du f chu f na o. Ca n
fha n hon, Ðo f co n ca m không cho fha n CIo Nôfôx va rôx ra kho I
dInh sIanhpo, vì chI co haI vI fha n na y mo I co fhô xua fan duo c
nhu ng da m may den gay ra Iu Iu f do fha n Ðo f dô n vô Io p Io p cha f
chô ng. Mua fo va ke o da I nhu fhô khIô n cho nuo c o bIô n, sông suô I,
hô ao... nga y mô f dang cao. Nuo c dang Iôn fra n bo , vo dô, nga p Iu f
kha p ruô ng dô ng, dô fhI, Ia ng ma c. Cha ng ma y chô c ma kha p ma f
da f chI Ia mô f bIô n nuo c mônh mông, fra ng xo a cha ng co n gì Ia
da u vô f cu a dô ng Iu a chin va ng, ruô ng nho frIu qua , ru ng xanh
sa n fhu Ia m chIm. Nguo I nguo I, nha cu a dô u bI nuo c cuô n frôI ra
bIô n. Cuô I cu ng chI co n Ia I gIô ng ca Ia duo c dIp vu ng va y, Ia n ngu p
fho a fhich. Chu ng dI kha p do day, fung fang nô du a không hô bIô f
gì dô n fha m ho a ghô go m ma Ðo f da gIa ng xuô ng cho Ioa I nguo I.
Nhung may fhay Ioa I nguo I không chô f hô f. Va n co n so f Ia I
haI nguo I, du ng hon Ia mô f ca p vo chô ng. Chô ng fôn go I ÐocaIIông
Ia con cu a TIfang Prômôfô va fIôn nu CIImônô, vo fôn go I Ia PIara,
con cu a pImôfô va Pangdor. HaI vo chô ng ÐocaIIông va PIara sInh
co Ia p nghIô p o da f TexxaII vô n Ia nhu ng nguo I nhan nghIa, phu c
ha u nôn duo c fha n Ðo f gIa an cho sô ng so f. Prômôfô fheo Io I pha n
fruyô n cu a Ðo f, xuô ng ba o fIn cho con bIô f faI ho a khu ng khIô p
sa p fo I va ca ch dô pho ng. Theo Io I chI da n cu a cha, ÐocaIIông do ng
mô f ca I ho m Io n, cha f da y Iuong fhu c. KhI fro I dô mua, nuo c ba f
da u dang cao, haI vo chô ng ro I nha va o ngô I frong ho m. Va chIô c
ho m da ba p bô nh frôn so ng nuo c, frôI nô I dI kha p do day duo I
nhu ng fra n mua fa m fa , ro ng ra suô f chin dôm nga y. Chin dôm
nga y Iônh dônh nhu fhô cho dô n nga y fhu muo I fhì chIô c ho m cu a
haI vo chô ng ÐocaIIông va PIara frôI da f dô n ngo n nu I Parnax,
THÂN THOAI HY IAP 31
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mô f ngo n nu I duy nha f không bI nha n chìm duo I nuo c. Ðo cu ng Ia
Iu c fha n Ðo f nguôI gIa n, mua fa nh da n, nuo c ru f hô f, ma f da f hIô n
ra. Tha y fa nh mua, nuo c ru f haI vo chô ng ÐocaIIông ba o nhau ra
kho I ho m. Tha f không fhô na o kô xIô f nô I ba ng hoa ng, ngo nga c
cu a ho fruo c ca nh ma f da f fIôu dIô u, hIu qua nh, xa c xo dô n fhô .
Ho dI xuô ng chan nu I fìm fha y mô f ngôI dô n fho bI bu n phu kin,
rôu rong bam day song chua dô n nô I dô na f. Ho nghI ngay dô n vIô c
pha I dang Iô va f fa on fha n Ðo f va ca c vI fha n cu a fhô gIo I sIanhpo
da cu u gIu p ho faI qua na n kho I. Ha I Io ng vì nghIa cu fha nh kinh
cu a haI vo chô ng, fha n Ðo f be n saI fha n Hermex, nguo I fruyô n
Iô nh nhanh nhe n cu a ca c fha n, xuô ng ga p ho :
- Na y ho I ÐocaIIông va PIara! Ðo f ba c phu vuong cu a ca c
fha n va nhu ng nguo I fra n fhô , da hIô u fha u fa m Io ng fha nh kinh
cu a ca c con. Theo Io I pha n fruyô n cu a Ðo f, ca c con se Ia nguo I mo
Co chuyô n kô nu I OrfhrIfs. da u cho mô f do ng gIô ng mo I cu a Ioa I
nguo I. Va y ca c con co dIô u gì muô n kôu ca u, fhInh nguyô n fhì cu
no I. Ðo f nguo I con cu a Crônôx, se cho ca c con duo c fosI nguyô n.
Nghe Io I fruyô n pha n cu a fha n Hermex, ÐocaIIông vô cu ng sung
suo ng. Cha ng ca f fIô ng ca u xIn:
- Ho I fha n Hermex vI de I! XIn nho fha n vô fruyô n da f Ia I cho
da ng phu vuong chi fôn chi kinh cu a ca c vI fha n ba f fu va nhu ng
nguo I fra n fhô doa n mô nh ra ng fa chI ca u xIn fha n Ðo f va ca c chu
vI fha n IInh ha y Ia m cho ma f da f co cuô c sô ng cu a Ioa I nguo I, dau
dau cu ng co con nguo I sô ng dông du c fuoI vuI, nhô n nhIp. Hermex,
vI fha n dI nhanh nhu fôn ba n, nghe ÐocaIIông no I xong be n fro Ia I
dInh sIanhpo fau Ia I cho Ðo f bIô f, Ðo f ga f da u ung fhua n. Tu dInh
sIanhpo cao nga f, fha n pha n fruyô n cho ho nhu ng Io I sau day:
- Ca c nguo I ha y Ia y va I che ma f ra kho I dô n fho va ne m Ia I
sau Iung mình xuong cu a me ca c nguo I! Thoa f nghe nhu ng Io I
pha n fruyô n a y, PIara vô cu ng kInh ha I. Na ng ba o chô ng: "Không,
không dau, Ia m sao chu ng fa co fhô dang fam Ia m duo c mô f vIô c
nhu fhô ...". Nhung ÐocaIIông bình fam khuyôn can vo . Cha ng suy
nghI hô I Iau vô a n y cu a Io I pha n fruyô n. "... AI Ia me cu a chu ng
fa7... AI...7 AI...7 Ða f -dung rôI! -Ða f, me cu a muôn Ioa I, nguo I nuôI
duo ng mo I sInh IInh va n va f. Thô fhì xuong me Ia gì7...
Ia nhu ng ho n da !". Cha ng no I dIô u suy nghI cu a mình cho vo
bIô f. Va haI vo chô ng Ia m fheo su suy nghI do . Ðu ng nhu fhô ! Tha f
ky dIô u! Mô I ho n da ÐocaIIông vu f vô phia sau mình bIô n fha nh
mô f nguo I da n ông, mô I ho n da PIara vu f vô phia sau mình bIô n
Nguyïî n Vùn Khoã a 32
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fha nh mô f nguo I da n ba . Va Ioa I nguo I cu fhô hô I sInh frôn ma f
da f dông vuI, nhô n nhIp. Tu day mô f gIô ng nguo I Ða fu fha n Me
Ða f sInh ra, sô ng ba m Ia y Me Ða f va ba ng mô hôI, nuo c ma f cu a
mình, ho ra su c Ia m vIô c dô khôI phu c Ia I ca I fho I Hoa ng KIm fra n
da y ha nh phu c yôn a m xua kIa. ÐocaIIông va PIara sInh duo c mô f
con fraI da f fôn Ia HenIen |HenIen). HenIen Ia y fIôn nu OrdôIx
|Orae Is) sInh ra duo c ba nguo I con fraI Ia Ðôrôx |Ðoroa ), Xufôx
|Xoufhoa ) va ôIôx |e oIoa , e oIe). Xufôx sInh duo c haI nguo I con fraI
Ia Iông |Ion) va AncaIôx |Achaeos, AchaIos). Ðo Ia ... nhu ng vI fha n
fhu y fô cu a bô n nho m bô Ia c ÐôrIông |ÐorIens), ôIIông |ÐoIIens),
IônIông |IonIens) va Akôen |Achens) ca u fha nh dan fô c Hy Ia p. Va
nuo c Hy Ia p HenIad Ia da f nuo c cu a vI fha n HenIen, mô f da f nuo c
ma nô n van ho a da fo a chIô u kha p chau au, a nh sa ng nhan van
cao quy va ru c ro cu a no nhu mô f kho I da u cu a mo I kho I
da u.MôfIp na n hô ng fhu y Ia mô f ne f kha phô bIô n frong fha n
fhoa I cô fich nhIô u nuo c.
Trong fha n fhoa I ThIôn Chu a gIa o chu ng fa fha y co chuyô n
Thuo ng Ðô fru ng pha f Ioa I nguo I vì qua xa u xa, hu ho ng ba ng mô f
na n hô ng fhu y. RIông ông gIa Nôô va con ca I duo c Thuo ng Ðô sInh
phu c cu u ma ng vì an o hIô n Ia nh. Co nguô n chuyô n kô : Ðôroa Ia
con cu a fha n ApoIIon va fIôn nu Nanhpho PhfhI. HenIIade nguo I
Ia Ma sau na y go I Ia Cre ce. Ðo f fru ng pha f Prômôfô P rômôfô da
Ia y ngo n Iu a hô ng fhIông IIông, ba u va f rIông co cu a ca c vI fha n
dem frao cho Ioa I nguo I. VIô c Ia m do khIô n fha n Ðo f, da ng phu
vuong cu a ca c fha n va nguo I fra n fhô , cam fu c dô n dIôn da u sôI
ma u. Ðo f pha I fru ng pha f Ioa I nguo I dô cho Prômôfô bIô f ra ng, Ðo f
Ia mô f ke co quyô n Iu c, ra ng su hy sInh fa n fu y cu a Prômôfô cho
cuô c sô ng cu a Ioa I nguo I Ia vô ich. Tuy Ioa I nguo I fro fha nh ba f fu
nho ngo n Iu a cu a Prômôfô fô I a c va faI ho a cu ng vo I bIô f bao dIô u
xa u xa, dIôn da o cu ng fro fha nh nguo I ba n duo ng ba f fu cu a Ioa I
nguo I. Vì Ie do Ioa I nguo I cha ng fhô co duo c cuô c sô ng da o du c, van
mInh, ha nh phu c nhu Prômôfô mong muô n. Ðo f pha I fru ng pha f
Prômôfô dô cho Ioa I nguo I bIô f ca I gIa pha I fra cho ha nh dô ng fa o
fo n, pha m fhuo ng, da m cuo p doa f ba u va f fhIông IIông dô c quyô n
cu a fha n fha nh, ngo n Iu a hô ng không mô f mo I, Ia da f dô n nhu
va y. Nhu ng ke na o nuôI gIu fa m Io ng fhuong yôu Ioa I nguo I, ha ng
ham muô n fhay dô I sô pha n Ioa I nguo I ha y Ia y do Ia m guong. Ðo f
ra Iô nh ba f Prômôfô gIa I dô n mô f dInh nu I cao cho f vo f frong da y
nu I Côcado, xIô ng cha f Prômôfô va o do . HôphaIxfôf, vI fha n Tho
Re n danh fIô ng, fruo c day da sa ng fa o ra nguo I fhIô u nu Pangdor,
THÂN THOAI HY IAP 33
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nay da m nha n vIô c do ng danh xIô ng Prômôfô va o nu I da . Prômôfô
bI da y do a, ban nga y duo I na ng bo ng cha y da, ban dôm duo I suong
fuyô f re f buô f fha u xuong.
Chua hô f, nga y nga y Ðo f co n saI mô f con de I ba ng co dôI
ca nh rô ng va da I dô n mô bu ng an buô ng gan cu a Prômôfô. Ðo f
fuo ng ra ng du ng nhu ng cu c hình do , Prômôfô se pha I khua f phu c
qua ha ng mình, Prômôfô se pha I fu bo Io ng fhuong yôu Ioa I nguo I
va fha I dô chô ng dô I da y kIôu ha nh va fha ch fhu c dô I vo I Ðo f va
fhô gIo I fha n IInh. Nhung Prômôfô va n Ia Prômôfô, fruo c sau nhu
mô f không hô run so da u ha ng Ðo f. Va fha f Ia ky dIô u va Ia Iu ng
bIô f bao, buô ng gan cu a Prômôfô cu ng ba f fu nhu TIfang Prômôfô!
Ðan nga y con a c dIô u an dI bao nhIôu fhì ban dôm buô ng gan cu a
Prômôfô Ia I mo c Ia I ba y nhIôu, nguyôn ve n, fuoI mo I, không hô
mang da u vô f cu a mô f su fô n fhuong, xu c pha m na o. Prômôfô bIô f
fruo c sô pha n cu a Ðo f: Nô u Ðo f Ia y nu fha n ThôfIx, mô f nu fha n
ÐIô n, fhì du a con fraI, kô f qua cu a cuô c hôn nhan na y, Io n Iôn se
Ia f dô ngôI ba u cu a cha no gIa nh Ia y quyô n caI qua n fhô gIo I fha n
IInh va Ioa I nguo I nhu xua kIa cha no da fu ng Ia m dô I vo I ông no ,
Crônôx. Qua fha f Ia mô f su hIô u bIô f vô cu ng quy ba u, co fhô no I
Ia vô gIa dô I vo I Ðo f. Ðo f ma bIô f duo c dIô u na y fhì ha n ra ng, ha n
se ca ng hô ng ha ch, kIôu cang fa n ba o hon nu a. Nhung Ðo f không
bIô f. Ðu ng hon Ðo f chI bIô f co mô f nu a, nghIa Ia Ðo f chI bIô f con
mình se Ia f dô mình, cuo p ngôI cu a mình. Nhung du a con a y do
nguo I vo na o, nu fha n na o kô f duyôn vo I Ðo f sInh ra fhì Ðo f không
bIô f. Thô gIo I fha n fha nh cu a dInh sIanhpo co bIô f bao nhIôu vI nu
fha n: AphrrôdIfo, Afôna, ThôfIx, Ðômôfer, ArfemIx, ba chI em
MoIro v.v. va v.v. bIô f fra nh aI va Ia y aI7 Ðo chinh Ia dIô u Ðo f vô
cu ng quan fam va hô f su c Io Ia ng.
Ðo f fuo ng ra ng cu xIô ng Prômôfô va o nu I da , da y do a
Prômôfô, du ng con a c dIô u fra fa n ha nh ha Prômôfô fhì dô n mô f
nga y na o do , Prômôfô pha I van xIn Ðo f fha fô I, Prômôfô pha I khaI
ba o cho Ðo f bIô f fo fuo ng dIô u bi a n ma Prômôfô ba y Iau va n gIa u
kin. Nhung Ðo f da finh Ia m. Ha ng bao fhô ky frôI qua, Prômôfô
va n không hô nao nu ng, nhuo ng bô Ðo f. Cuô I cu ng chinh Ðo f pha I
khua f phu c fruo c su c ma nh y chi cu a Prômôfô. Ðo f pha I ha ng
phu c Prômôfô. The fIs. Ca c nu fha n ÐIô n con cu a Ia o fha n ÐIô n
Nôrô co fôn go I chung Ia NôrôId |Ne re Ides). Nguo I anh hu ng
HôracIex do ng do I cu a na ng Iô Ia nh su ma ng gIa I pho ng Prômôfô.
Sau bao nô I gIan fruan fhu fha ch vo I nhu ng chIô n công cu c ky phI
Nguyïî n Vùn Khoã a 34
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fhuo ng, cu c ky vI de I, cha ng da dô n dInh nu I cao cho f vo f Côcado.
Ða ng mô f mu I fôn fha n, HôracIex gIô f chô f con a c dIô u. Tha n Ðo f
ba f Iu c, da nh pha I co I bo xIô ng xich cho Prômôfô. Va chI dô n Iu c do
Prômôfô mo I no I cho Ðo f bIô f dIô u bi ma f. Nhung dô kho I mang
fIô ng Ia nguo I da cam chIu fha f ba I fruo c y chi kIôn dInh cu a
Prômôfô, Ðo f saI fha n Tho Re n HôphaIxfôx re n mô f vo ng sa f nho
va ga n Iôn frôn do mô f mIô ng da con con dô cho Prômôfô deo va o
ngo n fay nhu Ia va n xIô ng Prômôfô va o nu I da !
'
' '
Nga y nay frong van ho c fhô gIo I Ngo n Iu a Prômôfô fuo ng
frung cho fu do, van mInh, fIô n bô , fuo ng frung cho cuô c da u franh
kIôn cuo ng, ba f khua f chô ng Ia I a ch a p bu c, bo c Iô f va fho I fa n ba o
dô I vo I con nguo I. Tu fuo ng Prômôfô, fInh fha n Prômôfô fuo ng
frung cho y chi fu do, qua f cuo ng, nô I Ioa n, chô ng dô I quyô f IIô f vo I
fhô Iu c den fô I, phI nghIa, không fho a hIô p nhuo ng bô , dô ng fho I
cu ng fuo ng frung cho fha I dô kIôn dInh frong mu c dich cao ca va
su cam ghe f fô f dô fho I pha n bô I, da u ha ng. Co n TIfang nga y nay
mang mô f nghIa kha c. No không co n y nghIa cu chI fhô hô nhu ng
vI fha n gIa ba o fhu , Ia c ha u. Nguo c Ia I, no mang mô f y nghIa fô f
de p chI nhu ng chIô n sI Iô I Ia c, kIôn cuo ng, ba f khua f, du ng ca m
da u franh cho nhu ng Iy fuo ng fu do, bình da ng, ha nh phu c, nhan
van, hu u a I cu a nhan Ioa I, nhu ng nha fu fuo ng Io n, don dô c nhung
va n du ng ca m da u franh, fha ch fhu c fhô Iu c ba o chu a pha n bô I
nhan dan. Mo rô ng nghIa TIfang co n chI nhu ng fhIôn fa I, nhu ng vI
nhan cu a nhan Ioa I frong ca c Ia nh vu c van ho a, khoa ho c, nghô
fhua f.
'
' '
Tha n fhoa I Prômôfô Ia y ca p ngo n Iu a cu a fhIôn dình dem
xuô ng cho Ioa I nguo I pha n a nh chIô n công vI de I cu a con nguo I fìm
ra Iu a va bIô f su du ng Iu a nhu Ia cuô c ca ch ma ng nang Iuo ng da u
fIôn cho IIch su nhan Ioa I. Cha c cha n ra ng fha n fhoa I na y cu ng vo I
y nghIa co ba n, chu yô u a y duo c hình fha nh frong mô f fho I ky xa
xua fhuô c gIaI doa n fhI fô c ma u quyô n, chu không pha I do I dô n
fho I ky HôdIôd fhô ky VIII |fruo c Công nguyôn) va muô n hon sau
THÂN THOAI HY IAP 35
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
na y ÐxkhIn mo I co . Tuy nhIôn frong da ng fha I cau chuyô n ma
chu ng fa Iuu gIu duo c va kô Ia I o day fhì da u a n cu a fho I ky fhI fô c
phu quyô n In va o kha ro , kha da m. Truo c hô f Ia o Io p huyô n fhoa I
vô Pangdor va nhu ng faI ho a ma Ioa I nguo I pha I chIu du ng. Ro
ra ng o Io p huyô n fhoa I na y co su "coI fhuo ng phu nu ", "da nh gIa
ra f fha p vaI fro cu a phu nu ". Hon fhô nu a, Ia I coI phu nu nhu Ia
ngo n nguô n cu a mo I fhu faI ho a, mo I nô I ba f ha nh frong do I sô ng!
ChI vì ca I fho I fo mo cu a Pangdor ma Ioa I nguo I chu ng fa pha I chIu
du ng bIô f bao nhIôu faI ho a khô n khô ! Pha I chang day Ia mô f ba ng
chu ng vô "su fha f ba I IIch su Io n cu a gIo I phu nu " |Ph. Ðnghen)7
Sau na y frong huyô n fhoa I srexfo fra fhu cho cha, srexfo duo c nu
fha n Afôna xu fra ng a n frong vu kIô n fô I gIô f me , chu ng fa Ia I co
mô f ba ng chu ng nu a vô su fha f ba I do . Nhan day fa cu ng no I fhôm
mô f chu f vô huyô n fhoa I fô I fô fông cu a ThIôn Chu a gIa o. Ðuo ng
nhu co mô f su dô ng da ng na o fhì pha I. Cu ng fa I fho I fo mo cu a
nguo I da n ba da u fIôn cu a fhô gIan, va, nôn mo I xa y ra chuyô n an
qua ca m. Va Thuo ng Ðô chi công mInh, chi ba c a I, chi nhan ha u Ia
nhu fhô ma sao khI fru ng pha f fô I Iô I, Ia I ba f nguo I da n ba chIu
hình pha f na ng hon7
- Pha I mang na ng de dau va pha I chIu su fhô ng frI cu a nguo I
da n ông. Co n nguo I da n ông pha I dô mô hôI sôI nuo c ma f Ia y da f,
va f Iô n vo I da f fhì mo I co mIô ng an. Thuo ng Ðô da fhIôn vI dô I vo I
nguo I da n ông, fha m chi co fhô no I: "Tay fra I gIa ng do n fru ng pha f
nhung fay pha I Ia I frao pha n fhuo ng", Ia I cho nguo I da n ông duo c
quyô n fhô ng frI dô I vo I da n ba ! Ðu ng Ia mô f ca ch xe f xu không
công ba ng chu f na o, bôI nho công Iy . Nô u nhu Thuo ng Ðô co mô f
fo a a n phu c fha m fhì nhan Ioa I se pha I dô don xIn cu u xe f Ia I.
Nhung Thuo ng Ðô Ia kho I da u va cu ng Ia kô f fhu c cho nôn fu ga n
haI nghìn nam nay nguo I fa va n fIn Ia Thuo ng Ðô chi công, chi
mInh, chi ba c a I, chi nhan ha u. Kô f Iua n: su ngu dô f de ra Io ng fIn
mu qua ng cu a fôn gIa o. Ða u a n ro rô f hon nu a cu a fho I ky fhI fô c
phu quyô n hoa c muô n hon cu a fho I ky hình fha nh nô n van mInh
cu a xa hô I chIô m hu u nô Iô Ia : fa f ca nhu ng fha nh qua cu a fri fuô ,
fri fhu c cu a nhan Ioa I, Iao dô ng cu a nhan Ioa I dô u duo c qua fu vô
công Iao cu a Prômôfô va ngo n Iu a. Chu vIô f, y ho c, foa n ho c, fhua f
Iuyô n kIm... nhu ng fha nh qua chI co fhô co duo c khI da co su phan
công Iao dô ng fri o c va Iao dô ng chan fay, khI da co Iao dô ng cu a
nhu ng nguo I nô Iô fa o ra sa n pha m du fhu a frong mô f mu c dô if o I
na o do du dô nuôI mô f Io p nguo I chuyôn Ia m nhu ng công vIô c qua n
Iy nha nuo c, fhuong nghIô p, nghIôn cu u khoa ho c, sa ng fa o nghô
Nguyïî n Vùn Khoã a 36
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fhua f, "... Không co chô dô nô Iô fhì không co quô c gIa Hy Ia p,
không co nghô fhua f va khoa ho c Hy Ia p...", no I mô f ca ch kha c
không co chô dô nô Iô fhì không co huyô n fhoa I nhu ÐxkhIn da
dIô n fa frong bI kIch Prômôfô bI xIô ng. Chu ng fa ghI nha n o day
mô f su mo rô ng, mô f su pha f frIô n cu a huyô n fhoa I. Nhung dIô u co
y nghIa Io n hon nu a Ia huyô n fhoa I vô Prômôfô da xua f hIô n nhu
mô f hIô n fuo ng huyô n fhoa I, phu nha n huyô n fhoa I fha n fha nh,
phu nha n fha n fha nh. Nhu ng yô u fô fhô Iu c, nhan van kha ng dInh
su c ma nh cu a con nguo I va nang Iu c nha n fhu c va ca I fa o fhô gIo I
cu a no duo c khoa c fa m a o ngu y frang "Tha n Prômôfô". VI fha n
na y vo I Iy fuo ng cao ca Ia fa f ca vì ha nh phu c cu a con nguo I da
duong da u vo I ba o chu a Ðo f va Ph. Ðnghen, Chô ng Ðuy rInh
|chuong IV: Iy Iua n vô ba o Iu c. NXÐ Su Tha f Ha Nô I 1959, fr.
303). da chIô n fha ng ve vang. Sau na y Ðo f pha I ho a gIa I, co nghIa
Ia cha p nha n fha f ba I, co nghIa Ia nhu ng Iu c Iuo ng xa hô I ba o fhu ,
pha n dô ng ngan ca n buo c fIô n cu a van mInh, cu a su hình fha nh
Nha nuo c chIô m hu u nô Iô - poIIs pha I cha p nha n fha f ba I. Chinh
vì Ie do ma Ca c Ma c no I: "Ca c vI fha n Hy Ia p da bI da nh fu
fhuong mô f ca ch bI fha m Ia n fhu nha f frong vo "Prômôfô bI xIô ng
cu a ÐxhIn|...)". Prômôfô Ia fha n fha nh pha hoa I Io ng fIn va o fha n
fha nh, Ia su c ma nh cu a con nguo I duo c fha n fha nh ho a dô phu
dInh fha n fha nh. Tinh bIô n chu ng cu a su pha f frIô n fu fuo ng cu a
nhan Ioa I frong gIaI doa n qua dô fu xa hô I công xa nguyôn fhu y
sang xa hô I chIô m hu u nô Iô o Hy Ia p xua kIa phu c fa p, quanh co,
uô n khu c Ia nhu fhô . Chu ng fa cu ng se fha y hIô n fuo ng na y frong
fha n fhoa I ÐIônIdôx.
'
' '
Chuyô n vô nguô n gô c cu a Ioa I nguo I va nhu ng nô I ba f ha nh
cu a Ioa I nguo I Ia nhu fhô . Nhung Ia I co cau chuyô n kô kha c ha n dI.
Co chuyô n no I con nguo I da u fIôn cu a fhô gIan sInh ra fu Ða f
nhung cha ng pha I do aI nha o na n Iôn. Con nguo I fu duo I da f chuI
Iôn. Ia I co chuyô n kô , con nguo I da u fIôn cu a fhô gIan Ia con cu a
mô f do ng sông, du ng hon, con cu a mô f vI fha n Sông fôn Ia Inacôx
|Inacha ). Tha n Sông Inacôx Ia y fIôn nu MôIIa |Me IIa) - mô f na ng
Nanhpho - sInh ra duo c mô f nguo I con fraI da f fôn Ia Phrônô
|Phrone e). Con nguo I fu do ng sông ma ra, do ng sông sInh ra con
nguo I, nguo I xua da nghI nhu fhô va không pha I Ia không co Iy .
THÂN THOAI HY IAP 37
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ÐIô f bao do I nay con nguo I da sô ng bôn nhu ng do ng sông, da fu ng
fhô hô na y dô n fhô hô kha c fheo do ng sông xuôI cha y ma dI, dI ma I
cho fo I khI gIa p ma f vo I bIô n mo I fhôI. Chinh do ng sông da sInh
C. Ma c va Ph. Ðnghen Vô van ho c va nghô fhua f |Ha I kIch, gIaI
doa n cuô I cu ng cu a mô f hình fha I IIch su ). NXÐ Su Tha f Ha Nô I
1958 fr. -Hoa c C. Ma c, go p pha n phô pha n frIô f ho c Pha p quyô n
cu a Hôghen. NXÐ Su Tha f Ha Nô I 1977 fr. 18. ra con nguo I va
nuôI sô ng con nguo I.
Nuo c sông ma f ruo I da Ia m fre Ia I nhu ng ca nh dô ng, xo a dI
nhu ng nô p nhan frôn va ng fra n, khuôn ma f cu a nguo I ba n fhan
fhIô f do . Vì fhô con nguo I cu fheo nhu ng frIô n sông ma sInh co Ia p
nghIô p. Ia ng ma c mo c Iôn ven sông mô I nga y mô f nhIô u fhôm.
Ðo ng sông cha ng co n hIu qua nh nhu xu a nhu xua. CIo day soI
bo ng xuô ng ma f nuo c hIô n ho a da co nhu ng ma I nha franh vo I
bo ng cay um fu m a m a p, Iuo n Io vô f kho I bô p. Ðau do vang Iôn
fIô ng cho su a, fIô ng ga ga y, fIô ng dô kôu. Va o mu a ga f, nhu ng dôm
frang, do ng sông xôn xao, na o nu c ha n Iôn. Kô sao cho xIô f nhu ng
khung ca nh ôm dô m, a m cu ng cu a con nguo I bôn nhu ng do ng sông!
Nô u không co do ng sông fhì Ia m sao co duo c ca I ca nh sa m ua f,
dông vuI, a m cu ng cu a con nguo I nhu fhô . Cha ng pha I do ng sông
da sInh ra va nuôI na ng con nguo I da y chu sao7 Cha ng pha I con
nguo I da fu do ng sông ma ra, sô ng du a va o do ng sông nhu con ca I
sô ng du a va o cha me do sao! Nhu ng nguo I Argôx o Hy Ia p xua kIa
cho ra ng fô fIôn ho ra do I fu mô f do ng sông. Phrônô, nguo I con fraI
cu a fha n Sông Inacôx Ia vI vua da u fIôn frI vì o vu ng dô ng ba ng
Argôx. Cha ng da da y cho dan bIô f ca ch Ia m ruô ng, frô ng fro f va
hon nu a co n da y cho dan bIô f ca ch su du ng Iu a. Cha ng Ia y fIôn nu
Kerdô |Kerdo) Ia m vo va sInh duo c bô n con fraI. Cha ng da co công
mo mang bo co I xuô ng kha p ca vu ng dô ng ba ng PôIôpônedo. Sau
khI cha ng qua do I, ba con fraI Ia PôIaxgôx |Pe Iasgos), Iadox
|Iasos), Adônor |Age nor) chIa nhau caI qua n vu ng dô ng ba ng
PôIôpônedo. Co n nguo I con fraI fhu fu fôn Ia Car |Car) dI nguo c
Iôn phia Ða c xay du ng Iôn dô fhI Môgar |Me gare), mô f dô fhI o eo
da f cô ho ng nô I IIô n mIô n Ða c Hy Ia p vo I ba n da o PôIôpônedo.
Trong fin nguo ng cu a nguo I Hy Ia p cô xua, mô I con sông dô u co
mô f vI fha n caI qua n. VI fha n na y Ia mô f con bo mô ng co khuôn
ma f nguo I. Vì do ng sông co nhu ng cô I nguô n fhIông IIông nhu fhô
nôn nguo I Hy Ia p xua kIa mô I khI dI qua sông dô u ru a fay frong
do ng nuo c sông va fha nh kinh ca u kha n fha n Sông. KhI mô f ca u
con fraI dô n fuô I fruo ng fha nh, ca u fa fha nh kinh ca f mo fo c vô n
Nguyïî n Vùn Khoã a 38
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
duo c dô da I dang cho do ng sông quô huong fhIông IIông fhan fhIô f
coI do nhu fa ng va f da u fIôn cu a mình bIô u hIô n Io ng bIô f on va su
ga n bo vo I cô I nguô n, gô c rô . Thô gIo I ôIanhpo va muo I haI vI fha n
fô I cao Thuo xua khI Tro I va Ða f hình fha nh, nhu ng vI fha n da u
fIôn caI qua n fha y fha n IInh va Hy Ia p Ia muo I haI vI nam, nu
TIfang va TIfanId.
TIfang Crônôx sau khI cuo p duo c ngôI ba u cu a cha Ia !ranôx
fro fha nh vI fha n ca m da u fhô gIo I TIfang. Nguo I fa fhuo ng go I
fhoI deI cac TIfang caI quan bau froI va maf daf Ia fhoI deI cac vI
fha n gIa , ca c vI fha n cu , hay co n go I Ia fho I de I Crônôx hoa c fho I
deI Hoang KIm. Ðo f Ia f dô Crônôx mo da u cho mô f fho I de I mo I,
fho I de I cu a nhu ng vI fha n fre , nhu ng vI fha n mo I, fho I de I muo I
haI vI fha n cu a fhô gIo I sIanhpo. Tha f ra fhô gIo I sIanhpo không
pha I chI co mo I haI vI fha n ma co ra f nhIô u nam fha n, nu fha n.
Nhung frôn hô f fhô gIo I fha n fha nh dông da o Ia muo I haI vI nam
fha n, nu fha n fô I cao, ma vI fha n sô mô f, da ng fô I cao cu a fô I cao
Ia fha n Ðo f gIa ng sa m se f, ba c phu vuong cu a fha n fha nh va Ioa I
nguo I. Ngo n nu I sIanhpo cao cho f vo f, bô n mu a may phu Ia noI cu
fru vInh ha ng cu a fhô gIo I fha n IInh. Ca c fha n o frong mô f cung
dIô n Iô ng Ia y Ia m ba ng dô ng do ru c va va ng cho I Io I do ba n fay
khe o Ie o cu a fha n Tho Re n danh fIô ng HôphaIxfôx, du a con que
cu a fha n Ðo f, xay du ng Iôn. Ðuo ng va o cung dIô n không pha I dô
da ng vì cung dIô n sIanhpo chìm khua f sau nhu ng da m may da y
da c dô gì frông fha y ma Ia n duo ng fìm Iô I. Ca c vI fha n ba f kô nam,
nu aI aI fu duo I ha gIo I Iôn hay frôn fhIôn dình xuô ng cu ng pha I
qua noI o cu a ba fIôn nu , co khI bô n fIôn nu co mô f ca I fôn chung
Ia Hor - Tho I gIan, hoa c co n go I Ia Ðô n mu a, dô ca c na ng mo cu a
may cho ma dI, nghIa Ia ca c na ng ca f Iôn nhu ng da m may da y da c
bao quanh, che kin cung dIô n sIanhpo. Cung dIô n sIanhpo fuy bô n
mu a may phu song bôn frong Ia I Ia noI o fuyô f dIô u co mô f không
haI. Cha ng co gIo mua a m uo f, suong fuyô f Ia nh Ie o. Mô f vo m fro I
sang Ia ng frong xanh nhu mô f vo m cay che cho cung dIô n. a nh
na ng ma f fro I o noI day va ng dIu, ôm a , cha ng fhô Ia m ra m da,
cha y fhIf, sa m den khuôn ma f uy nghI, xInh de p cu a ca c vI fha n.
Ca c vI fha n sô ng o mô f noI fhanh khIô f: mua cha ng dô n ma f, na ng
cha ng dô n da u, không khi frong veo, nga y nga y hô I ho p ba n vIô c
caI qua n, dIô u ha nh fhô gIan hay mo fIô c vuI choI frong nhu ng
ca nh vu hô I fung bu ng, da n ca re o ra f. VIô c dIô u ha nh fhô gIan
duo c phan chIa ngay sau khI ca c vI fha n sIanhpo chIô n fha ng fhô
hô fha n gIa .
THÂN THOAI HY IAP 39
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðo f, PôdôIdông va Hadex, ba con fraI cu a fha n Crônôx ru f
fham chIa nhau công vIô c caI qua n vu fru va fhô gIan. Ðo f caI
qua n ba u fro I, PôdôIdông caI qua n ca c bIô n khoI, co n Hadex caI
qua n fhô gIo I nguo I chô f o duo I Io ng da f. Ma f da f va Ioa I nguo I
fhuô c quyô n caI qua n chung. Tuy nhIôn vì Ðo f Ia vI fha n fô I cao
cho nôn Ðo f caI qua n ca fhô gIo I fha n IInh va fhô gIo I Ioa I nguo I.
Co n cung dIô n sIanhpo Ia cu a chung fhô gIo I fha n fha nh. Ðo f Ia vI
fha n fô I cao co uy quyô n va su c ma nh ra f Io n không mô f aI sa nh
ba ng. Tha n caI qua n ba u fro I nôn co fhô go I gIo ba o mua, dô n may
gay ba o, gIa ng sa m se f a m vang, pho ng cho p cho I Io a. Ðo f da fu ng
fu ha o vô su c ma nh vô dIch cu a mình. Ðo f co fhô ne m ca c fha n
xuô ng chô n Tarfar mu mIf o sau fa n fhô gIo I cu a Hadex frI vì ma
không co mô f vI fha n na o co fhô ngoI Iôn duo c. Ðo f, dô chu ng fo
su c ma nh hon ha n cu a mình da fha ch fhu c ca fhô gIo I sIanhpo ke o
co. Ke o co ba ng mô f so I day va ng mô f da u Ia Ðo f o dInh sIanhpo,
co n mô f da u Ia ca c nam fha n nu fha n o duo I da f.
Ðuong nhIôn ca c vI fha n không da m cha p nha n cuô c fha ch
fhu c na y, vì nô u du ng nhu Io I Ðo f no I, fhì fha f Ia vô cu ng nguy
hIô m: Ðo f co fhô ke o fuô f ca c vI fha n Iôn fro I va ke o fheo Iuôn ca
da f Iôn, ca bIô n Iôn nu a. Ðo f co fhô dô cho ca c vI fha n cu ba m va o
ca I so I day va ng a y nhung co n da u day cu a Ðo f, Ðo f dem buô c va o
mô f fa ng da o dInh sIanhpo va nhu fhô ca c vI fha n se bI freo Io
Iu ng gIu a fro I. Sau khI ba anh em fraI Ðo f phan chIa nhau caI
qua n fhô gIan fhì mô f vIô c Io n nu a khIô n Ðo f pha I Io foan Ia Ia m
sao cho sô fha n cu a fhô gIo I sIanhpo fruo c hô f pha I ba ng sô ca c
TIfang va TIfanId fruo c day, rô I sau do se pha I fang nhIô u Iôn nu a
vì công vIô c caI qua n fhô gIan va Ioa I nguo I nga y ca ng bô n bô
nhIô u chuyôn. Anh em cua Ðof chI co ba fraI va ba gaI. Nhu vay Ia
chI co sa u. Ðo f va Hôra, vo Ðo f pha I sInh con de ca I dô cho chu ng
mô I nhu fhô mô f vIô c chIa nhau caI qua n fhô gIo I fha n fha nh va
Ioa I nguo I. Ta f nhIôn, cuô I cu ng mo I công vIô c dô u duo c fhu xô p
xong xuôI. Cung dIô n sIanhpo co muo I haI vI fha n nam nu , ba ng
vo I sô TIfang va TIfanId fruo c kIa. Muo I haI vI fha n sIanhpo Ia :
1-Ðo f |fha n fhoa I Ia Ma : Ðua pIfer), vI fha n fô I cao caI qua n
fhô gIo I fhIôn dình va nhu ng nguo I fra n fhô , vI fha n dô n may mu
gIa ng sa m se f co fIô ng no I a m vang.
2-Hadex |PIua fông), vI fha n caI qua n fhô gIo I am phu , co
chIô c mu fa ng hình-ÐIôm Vuong.
Nguyïî n Vùn Khoã a 40
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
3-PôdôIdông |Nepfua n), vI fha n caI qua n ca c bIô n khoI fo
nho , vI fha n Iay chuyô n ma f da f, co cay dInh ba gay ba o fô -Tha n
Ða I Ðuong.
4-Hôra |Ðua nông), nu fha n, vo Ðo f, nguo I ba o hô cho Hôn
nhan va Ha nh phu c gIa dình, ba o hô cho ca c ba me va fre so sInh.
5-Ðômôfer |Xôrex), nu fha n caI qua n su phì nhIôu cu a da f
daI, frông nom vIô c frô ng fro f, mu a ma ng va da c bIô f ba o hô cho
mu a Iu a mì, fhuo ng go I Ia nu fha n Iu a Mì.
6-Hex |HIna Vexrfa), nu fha n cu a bô p Iu a, cu a ngo n Iu a
frong bô p Iu a Io suo I o gIa dình, nguo I ba o hô cho su qua n fu a m
cu ng cu a con nguo I frong gIa dình, cho cuô c sô ng van mInh.
7-Afôna |MInervo), nu fha n Tri fuô va ChIô n franh, Công Iy
va Nghô fhu công, Nghô fhua f, con cu a Ðo f.
8-AphrôdIfo |Venuyx), nu fha n Tình yôu va Sa c de p.
9-ApônIông, con cu a Ðo f va nu fha n Iôfô, fha n a nh sa ng,
Chan Iy , OÐm nha c, Nghô fhua f, Nguo I xa fhu co cay cung ba c.
10-ArfômIx |ÐIna), nu fha n San ba n, nguo I frInh nu xa fhu ,
anh em sInh dôI vo I ApônIông.
11-HôphaIxfôx |Vua ncanh), fha n Tho re n, chan fho f, con fraI
cu a Ðo f va Hôra, fha n Iu a va Nghô fhu công.
12-A rex |Marx), fha n ChIô n franh, con cu a Ðo f va Hôra. Ðô
gIu p vIô c cho fhô gIo I sIanhpo caI qua n công vIô c cu a fhô gIan co n
co haI vI fha n, mô f nam fha n va mô f nu fha n, Io vIô c fruyô n Iô nh,
fhông fIn IIôn Ia c Ia Hermex |Herme s) va nu fha n IrIx |IrIs). Trong
cung dIô n sIanhpo không khi fha f Ia uy nghIôm frang fro ng. Tha n
Ðo f ngô I frôn ngaI va ng ve ma f qua c fhuo c nghIôm nghI. Ða ng
dIô u cu a fha n duo ng bô , cu chI, phong fha I khoa ng da f, ung dung
khIô n mo I nhìn fha y Ðo f, ca c vI fha n da fha y ngay duo c su c ma nh
va quyô n Iu c cu a da ng fô I cao, mô f su c ma nh va quyô n Iu c bIô u
hIô n ra mô f ca ch fu nhIôn, da ng hoa ng, bình fha n. Ngô I ha u bôn
ngaI va ng cu a Ðo f Ia nu fha n Ho a Ðình - Ayrônô va nu fha n co
ca nh Tha ng Io I - NIkô. KhI nu fha n Hôra xInh de p co dôI ma f bo
ca I va ca nh fay fra ng muô f buo c va o cung dIô n fhì ca c fha n dô u
fIô n dô n do n na ng, cha o ho I na ng mô f ca ch fhan fình, fran fro ng.
Rô I mo I nguo I gIa n ra haI bôn mo I na ng buo c Iôn ngaI va ng. Tha n
Ðo f du ng da y nghIông da u, buo c xuô ng mIm cuo I cha o vo , dua fay
ra do Ia y fay vo da f Iôn ngaI va ng. Ðo f va Hôra ngô I bôn nhau frôn
THÂN THOAI HY IAP 41
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ngaI va ng. Nu fha n IrIx ngô I ha u bôn Hôra. Na ng sa n sa ng hoa n
fha nh mo I mô nh Iô nh cu a Hôra mô f ca ch nhanh cho ng kha c
fhuo ng. Vo I dôI ca nh nhe nha ng va ma u sa c ru c ro , IrIx co fhô bay
fo I mo I chô n xa xam cu ng fro I cuô I da f rô I fro vô ma không dô
Hôra fhan phIô n vô su cha m frô . Tha n Hermex ngô I ha u bôn Ðo f.
Tha n không co ca nh nhu nu fha n IrIx nhung fruyô n Iô nh, fhông
fIn nhanh cha ng ke m IrIx chu f na o, bo I vì Ðo f da ban cho Hermex
mô f dôI de p co ca nh dô fhI ha nh pha n su . Vo I dôI de p na y, Hermex
cha y frôn may, Iuo f frôn so ng, sa xuô ng nu I, chuI xuô ng bIô n, dau
dau cu ng dI fo I duo c kô ca vIô c xuô ng fhô gIo I am phu . Tha n co n
chI duo ng da n Iô I cho kha ch bô ha nh va ca c vI fha n, co n caI qua n
nghô buôn ba n, fhông fhuong va fô ha I nha f Ia fha n co n caI qua n
ca fho I Iu a da o, gIan dô I, frô m ca p. Ca c vI fha n buo c va o ba n fIô c.
TIô ng cuo I no I, da n ca fung bu ng, rô n ra . Ca c nu fha n Kharif va
ca c na ng Muydo vo I ve de p duyôn da ng va uyô n chuyô n mu a fheo
fIô ng nha c, khI fhì qua n fu Ia I fha nh mô f vo ng fro n, khI fhì fa n ra
fhanh fung dôI mô f, nhIp nha ng, dô u da n, ha I ho a khIô n ca c fha n
ga f gu fa m fa c khen ngo I. Nu fha n Hôbô con ga I yôu cu a Ðo f va
Hôra, duo c gIao cho vIô c ro f ruo u dang mo I ca c fha n. Ðay Ia Ioa I
ruo u fha nh rIông cu a fhô gIo I sIanhpo, aI uô ng va o se fre ma I
không gIa , sô ng ha nh phu c, vuI fuoI không bao gIo bIô f dô n fuô I
gIa va ca I chô f. Cu ng dang mo I ruo u fha nh va fhu c an fha n vo I
Hôbô Ia cha ng fraI xInh de p CanImed |Cana me de) cha ng xua kIa o
da f TIô u Y, Ia con cu a vua Torôx |Troa ) vI vua da xay du ng fha nh
Toroa, va fIôn nu CanIIrôô |CaIIIrhoe ) con ga I cu a fha n sông
Xcamangdo |a camandre), fha n Ðo f da m say, mô mô f ve de p cu a
cha ng da ho a mình fha nh mô f con de I ba ng sa xuô ng ca p Ia y
cha ng fha vô fhô gIo I sIanhpo, gIa nha p va o fhô gIo I fha n fha nh,
CanImed duo c fha n Ðo f ban cho su ba f fu . Nhung không pha I chI
co Hôbô va CanImed chuyôn dang ruo u fha nh va fhu c an fha n cho
ca c vI fha n. Tha n Tho Re n chan fho f, HôphaIxfôx nhIô u khI cu ng
do mô f chan, mô f fay cho haI ba n fre . Nhu ng khI HôphaIxfôx dang
ruo u fhì ba n fIô c Ia I vuI rô n ha n Iôn. Tay ca m mô f chIô c bình Io n
da y ruo u fha nh ngo f IIm, fha n ro f fua n fu mo I ca c vI fha n fu bôn
pha I fro dI. Cu fhô hô f fua n ruo u na y dô n fua n ruo u kha c.
HôphaIxfôx chan fho f kha p khIô ng, Iang xang cha y dI cha y Ia I, ca
nho f ca nha c khIô n ca c vI fha n không nhIn duo c cuo I. Va ho cu fhô
cuo I no I, yô n fIô c, da n ha f, vuI choI cho dô n khI ma f fro I xô bo ng.
Trong nhu ng buô I fIô c vuI nhu va y, mo I nguo I dô u bình da ng,
không aI Ia nguo I không duo c fham du , không aI Ia nguo I không
Nguyïî n Vùn Khoã a 42
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
duo c fhuo ng fhu c ruo u fha nh va nhu ng fhu c an fha n. AI cu ng
duo c nghe fIô ng da n IIa fha nh fho f Ia m say Io ng nguo I cu a fha n
ApônIông va duo c nghe fIô ng ha f du duong ve o von cu a ca c na ng
Muydo, con cu a da ng phu vuong Ðo f. Nga y nay CanImed chuyô n
nghIa, mang mô f y bông du a, a m du chI nguo I ha u ruo u, nguo I
phu c vu frong ca c bu a fIô c. Tu cung dIô n sIanhpo frong ca c cuô c
ho p cu a ca c vI fha n hay frong nhu ng buô I yô n fIô c, fha n Ðo f va ca c
vI fha n dIô u khIô n, sa p xô p mo I công vIô c cu a fhô gIo I Ioa I nguo I va
fhô gIo I fha n fha nh. Va n mô nh cu a Ioa I nguo I, cuô c sô ng cu a ho
sung suo ng hay dau khô fu y fhuô c va o fha n fha nh fruo c hô f Ia
fha n Ðo f. Ðo f co haI ca I chum Io n dô ngay cô ng va o cung dIô n, co
nguo I kô Ia I, Ðo f chôn duo I da f mô f chum chu a nhu ng dIô u Ia nh,
mô f chum chu a nhu ng dIô u du . Ðo f Ia y nhu ng dIô u Ia nh dIô u du
fu do ra dem ban pha f cho nhu ng nguo I fra n fhô . AI ma duo c Ðo f
frô n dô u haI fhu rô I phan pha f cho fhì nguo I do frong cuô c sô ng
ga p ca nIô m vuI va nô I buô n, ha nh phu c va dau khô . AI không may
chI nha n duo c fa ng pha m cu a Ðo f Ia y ra fu ca I chum du ng dIô u du
fhì cuô c do I nguo I do khô n khô vô cu ng: Ðo I kha f, ra ch ruo I, không
nha không cu a, không noI nuong fu a, pha I dI Iang fhang, ha nh
kha f bI mo I nguo I khInh re , va sô ng không co nIô m ha vo ng. Vì Ie
do nhu ng nguo I fra n fhô pha I kinh fro ng ca c vI fha n, cham nom
dô n vIô c fho cu ng va dang Iô hIô n fô . Cu ng dIô u ha nh Iua f Iô vo I
fha n Ðo f co n co nu fha n ThômIx uyôn fham. Chinh nu fha n Ia
nguo I da fhIô f Ia p ra Qua Iua f, Tra f fu , Su ô n dInh va Iua f Pha p
frong fhô gIan dô caI qua n va ba o da m Công Iy . Su hIô u bIô f uyôn
fham cu a ThômIx khIô n cho na ng co fhô fIôn ba o, fIôn doa n duo c
nhIô u vIô c cu a fuong IaI, sô pha n fha n fha nh va Ioa I nguo I. Tinh
công ba ng, chinh fru c va fho I quen nghIôm mInh cu a ThômIx da
khIô n nguo I Hy Ia p cô xua kham phu c va bIô f on, fa c fuo ng vI nu
fha n mô f fay ca m can, mô f fay ca m fhanh kIô m, ma f bIf mô f bang
va I dô chu ng fo su vô fu, không fhIôn vI. Theo Iô nh cu a Ðo f, nu
fha n ThômIx frIô u fa p ca c cuô c ho p cu a ca c vI fha n o fhô gIo I
sIanhpo. Ca dô n vIô c nhu ng cuô c ho p cu a nhan dan o duo I ha gIo I
cu ng Ia do ThômIx khoI nguô n, go I y hoa c chinh na ng du ng ra chu
frì. Ðô fheo do I vIô c fhI ha nh Pha p Iua f co n co nu fha n ÐIkô |ÐIke ,
Iajua fIne) con cu a Ðo f va ThômIx. ÐIkô Ia vI nu fha n cu a Chan Iy ,
Công Iy , Su fha f. Nu fha n chuyôn fheo do I vIô c fhI ha nh va gIa m
sa f Iua f Pha p frong fhô gIo I Ioa I nguo I dô ba o vô cho Ðo f bIô f
nhu ng vIô c dô I fra ng fhay den, ha hIô p, bu c ha I nguo I Iuong fhIô n,
bôI nho công Iy , xuyôn fa c, che gIa u su fha f. Vì fhô ÐIkô ghe f cay
THÂN THOAI HY IAP 43
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ghe f da ng fho I dô I fra , không frung fhu c. Theo Iô nh cu a Ðo f, ÐIkô
pha I chIu fra ch nhIô m fru ng pha f nhu ng ke da o dIôn, y fhô chuyôn
quyô n ba f cha p công Iy . Nu fha n pha I, vo I fhanh guom công Iy cu a
mình, dam fru ng fra I fIm nhu ng ke coI fhuo ng Iua f Pha p cu a fha n
fha nh. Nguo I Hy Ia p xua kIa fhuo ng fa c fuo ng ÐIkô vo I cay chu y
ca m fay. Nhung rô I vI nu fha n chinh fru c va du c ha nh na y không
fhô sô ng nô I vo I nguo I fra n chu ng fa duo c. Tho I de I Hoa ng KIm
qua dI, con nguo I nga y ca ng hu ho ng, dô I ba I, quay qua f, dIôn da o,
fra ng fro n dô n mu c ÐIkô ba f Iu c. Nu fha n be n cu ng vo I nguo I ba n
ga I fhan fhIô f Ia IIôm SI |Pudeur) bay vô fro I. Tu day nu fha n dô I
fôn Ia Axforô nghIa Ia "ngôI sao" hoa c "fInh fu " "fInh ca u". Nhu
va y co nghIa Ia công Iy chan chinh fu do fro dI chI co fhô fìm duo c
o ba u fro I cao xa vo I vo I, Ia p Ia nh nhu ng vì sao. Ðo f fuy Ia vI fha n
fôI cao, quyô n uy va su c ma nh hon ha n ca c vI fha n fhô gIo I
sIanhpo, a y fhô ma Ðo f va n không pha I Ia da ng fô I cao foa n nang,
foa n dIô n, foa n quyô n, foa n my . Trôn Ðo f co n co mô f su c ma nh va
quyô n Iu c quyô f dInh hô f fha y ma cha ng vI fha n na o hay mô f sô
nguo I fra n fhô na o da o nguo c duo c. Ðo Ia Sô Mô nh, Sô Mô nh na y
do ba chI em nu fha n MoIro caI qua n. Na ng CIôfô quay cuô n chI
cho nu fha n IakhôdIx gIa m dInh va Aforôpôx ca m ke o ca f. Sô
pha n cu a fha n fha nh va nguo I fra n na m frong cuô n chI, su gIa m
dInh cu ng vo I nha f ke o kha c nghIô f do |fIô ng Hy Ia p MoIro Ia sô
pha n, dInh, pha n, pha n). Nhung cu ng co Iu c Sô Mô nh không na m
frong cuô n chI cu a ba chI em nu fha n MoIro ma na m frong ca I can
cu a fha n Ðo f. Tha n Ðo f ca m can, can mIô ng dô ng sô mô nh cu a aI,
nô u dIa can bôn na o na ng nghIông vô mô f bôn fhì cha ng fhô na o
cu u va n duo c; sô mô nh nguo I do huo ng vô da f, nguo I do pha I chô f.
Nhu frôn da kô , ba chI em MoIro Ia con cu a fha n Ðôm fô I NIx,
nhung Ia I co fruyô n fhuyô f kô ba chI em MoIro Ia con cu a nu fha n
ThômIx. Va ca c nu fha n Hor - Tho I gIan cu ng Ia con cu a nu fha n
ThômIx. Tuy Ðo f co fhô ban ha nh phu c cho nhu ng nguo I fra n fhô
chu ng fa ba ng nhu ng fa ng va f Ia y ra fu ca I chum du ng dIô u Ia nh,
nhung ha nh phu c frong chIô c nhu ng nguo I fra n doa n mô nh chu ng
fa Ia I co n fu an huô cu a nu fha n TIkhô nu a. Na ng Ia nu fha n cu a
Va n May va nhu ng dIô u nga u nhIôn cu a sô pha n. Nguo I fhì no I
na ng Ia con cu a skôanôx va TôfIx, nguo I fhì ba o na ng Ia con cu a
Ðo f. Nu fha n TIkhô ca m frong fay ca I su ng cu a su sung fu c. Na ng
dô c nhu ng hoa fhom, fra I chin, Iu a da y ha f, ca nh saI qua va rau,
da u, ngô, mì, kô... du ng frong su ng ra xuô ng fhô gIan. May ma n
cho aI nha n duo c nhu ng fa ng pha m an huô fhIông IIông do fhì cuô c
Nguyïî n Vùn Khoã a 44
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
do I ho Ia m an se cha ng ga p fra c fro , kho chIu. Tho I fIô f dô n vo I
mu a ma ng cu a ho se fhua n ho a, frô ng gì fru ng na y va ... no I fo m
Ia I Ia ga p nhIô u may ma n frong cuô c do I, nô u nhu không pha I ga p
may suô f do I! Tho I cô de I da hình dung nu fha n TIkhô Ia mô f fhIô u
nu du ng frôn mô f qua ca u hoa c mô f ca I ba nh xe, mô f fay ca m ca I
ba nh Ia I cu a con fhuyô n co n fay kIa ôm chIô c su ng cu a su sung
fu c, ma f na ng che kin ba ng mô f bang va I. Tha f Ia y nhI bIô f bao!
Cha fhô ma nguo I VIô f Nam chu ng fa co cau "Tro I không co ma f".
Ðu ng fhô , nô u co ma f fhì da không co ca I go I Ia may ru I, nga u
nhIôn. Va frong cuô c sô ng, nhu chu ng fa bIô f bôn ca I go I Ia fa f yô u
không fhô không co ca I go I Ia nga u nhIôn, ca I ngoa I su finh foa n
cu a con nguo I, ca I ngoa I ca I "co ma f" cu a con nguo I. Vì fhô bôn nu
fha n ThômIx fuo ng frung cho Qua Iua f pha I co chô TIkhô. Trong
nhu ng franh ve nu fha n TIkhô co khI fa fha y ngoa I nhu ng da c
dIô m da kô frôn, co n mIôu fa TIkhô không ôm ChIô c su ng cu a su
sung fu c ma dang ca m no dô c xuô ng cho nhu ng phu c Io I roI xuô ng
fra n. Quyô n Iu c cu a Ðo f Io n Iao Ia fhô song Ðo f nhIô u Iu c pha I
chIu Ie p vô fruo c quyô n Iu c cu a mô f nu fha n, không pha I nu fha n
Hôra, vo Ðo f, finh nô f va o Ioa I "do I xua ma y ma f, do I na y ma y
gan" ma Ia nu fha n Ia m Ia n -Afô |Afe , Ðrreur). Ðo f da bao phen
Ia m Ia n va cho dô n mô f Ia n, bu c fu c qua vì su fa c oaI fa c qua I cu a
vI nu fha n na y, Ðo f qua ng ngay cô con ga I da ng ghe f a y xuô ng
fra n va ca m cu a không cho fro vô fhIôn dình |Afô Ia con cu a Ðo f
va nu fha n Ða f Hy a -rIx). Ca c vI fha n o fhô gIo I sIanhpo dô u khIô p
so fruo c quyô n Iu c va su c ma nh cu a Ðo f nha f Ia khI Ðo f nô I con
fhInh nô . Nguo I con cu a Crônôx chI chau ma y vung fay mô f ca I Ia
may den u n u n ke o dô n, sa m dô ng, cho p gIa f va se f nô xe ra ch ba u
fro I, Iu a cha y bu ng bu ng, kho I mu khe f Ie f. Mô I khI Ðo f dI dau fro
vô cung dIô n, ca c vI fha n dô u pha I kinh ca n ra do n da ng phu
vuong, không aI da m bo dI Ia m vIô c kha c hay du ng yôn fa I chô do I
Ðo f dI fo I mo I cung kinh cha o ho I. Tinh khi Ðo f no ng nhu Iu a. Mô I
khI Ðo f nô I no ng cha ng aI da m can ngan vì nhu fhô chI Ia m Ðo f
fhôm pha n dIôn fIô f. Ca c vI fha n da fu ng chu ng kIô n nhIô u fra n
IôI dình cu a Ðo f va da co mô f fa m guong: fha n HôphaIxfôx vì fhIô n
y muô n can ngan con no ng gIa n cu a Ðo f ma pha I mang fa f suô f
do I.
Ðo f ngô I frôn ngaI va ng, fay ca m cay vuong fruo ng ba ng
va ng do ba n fay khe o Ie o cu a fha n Tho Re n HôphaIxfôx fa o nôn.
Mô f con de I ba ng, con chIm yôu quy nha f cu a Ðo f, da u bôn. Ca nh
Ðo f, hoa c o duo I chan Ðo f co n co mô f ca I khIôn ba ng da dô da y
THÂN THOAI HY IAP 45
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
không bIô f dô n ma y Ia n, ma y Io p, bo c ngoa I ba ng mô f Iuo f va y ca c
Ioa I bo sa f cu ng ra n nhu dô ng, nhu sa f. VIô n fheo va nh khIôn Ia
nhu ng con ra n dô c ngoa n ngoe o nom ra f ghô so . Ðo f cho n cay sô I
Ia m nguo I pha f ngôn cho mình, fruyô n da f nhu ng Io I pha n ba o,
pha n doa n vô fuong IaI, vô ca ch xu fhô cho nhu ng nguo I fra n ba y
yô u, doa n mô nh. Nhu ng nguo I fra n fhô ha ng nam dô n Ðôdôn, xu
so cu a nhu ng ru ng sô I, Ia ng nghe fIô ng Ia xa o xa c dô doa n bIô f
nhu ng Io I sa m ngôn, fruyô n pha n cu a Ðo f. Nhung không pha I
nguo I fra n fhô na o cu ng bIô f duo c nghô fhua f nghe fIô ng Ia cay.
ChI co nhu ng nha fIôn doa n, nhu ng nguo I chuyôn Ia m nghô fu fô
mo I co fhô fIô p xu c vo I fhu ngôn fu bi a n, fhIông IIông do va gIa I
fhich cho mo I nguo I bIô f. Ia I co khI Ðo f fhô hIô n y chi cu a mình va
nhu ng Io I pha n ba o qua Iô I bay cu a ca c gIô ng chIm. Va fa f nhIôn
cu ng chI co nhu ng nha fIôn frI va nhu ng vIôn fu fô mo I co fa I nang
nhìn Iô I bay, duo ng bay cu a ca c gIô ng chIm ma doa n hIô u duo c
nhu ng dIô u fha n muô n no I. Ca nh sInh hoa f cu a fhô gIo I sIanhpo
va cu a da ng phu vuong Ðo f Ia nhu fhô . Nhung không pha I chI co
fhô . Cung dIô n sIanhpo co bIô f bao nhIôu vI fha n: muo I haI vI fha n
fô I cao va bIô f bao nhIôu vI fha n ca p fha p chIa nhau caI qua n công
vIô c cu a fhô gIo I Ioa I nguo I. Vì fhô gIu a Ioa I nguo I vo I ca c vI fha n
xa y ra không if nhu ng chuyô n phIô n foa I. Ia I co n gIu a ca c vI fha n
voI nhau nu a. Cu ng nhIô u chuyô n IôI fhôI, phu c fa p, phIô n foa I
không ke m gì fhô gIo I Ioa I nguo I chu ng fa, co khI Ia I co n hon... hon
ra f nhIô u nu a Ia da ng kha c. Vì fhô cung dIô n sIanhpo duo I quyô n
caI quan cua Ðof xem ra fhì raf fhanh bình nhung fha f ra co
nhu ng cuô c ho p kha na y Iu a, so ng gIo , fha m chi ke o da I fo I chin
nga y fro I, y kIô n ba f dô ng ra f sau sa c. Tha n Ðo f nhIô u khI pha I xu
ca c vu kIô n ca o, khIô u na I gIu a ca c vI fha n hô f su c IôI fhôI, dau
da u nhu c o c. Ca c vI fha n Ia I Iuôn Iuôn dI dI vô vô cho nôn cung
dIô n sIanhpo fuy bô n mu a may phu song xem ra ba n rô n kha c
fhuo ng. Thô gIo I sIanhpo dIô u khIô n fhô gIan qua không pha I Ia
mô f công vIô c dô da ng. PôdôIdông va ca c fha n bIô n o da y bIô n sau
co mô f cung dIô n vô cu ng de p de va fra ng Iô . Ðo Ia cung dIô n cu a
PôdôIdông vI fha n frI vì, caI qua n foa n bô fhô gIo I bIô n nuo c mônh
mông bao quanh ma f da f, PôdôIdông Ia con cu a Crônôx va Rôa, Ia
anh ruô f cu a fha n Ðo f. Nguo I xua kô Ia I, PôdôIdông kô f ba n vo I
nhu ng con quy bIô n kha fhan fhIô f fôn Ia TenkhIn |TekhIne). Co
nguo I no I chinh Iu quy bIô n na y da nuôI na ng PôdôIdông Iu c nho
nhu nhu ng Qua re f da nuôI na ng Ðo f |cha ng ro fruo c hay sau khI
PôdôIdông bI Crônôx nuô f7). TekhIne Ia con cu a fha n bIô n Pôngfôx
Nguyïî n Vùn Khoã a 46
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va nu fha n CaIa, hình fhu nom ra f qua I dI, nu a nguo I nu a fhuô ng
Iuô ng, ba ba... nhung Ia I co chan boI dI boI Ia I frôn ma f nuo c nhu
nhu ng ma I cheo.
Ia gIô ng quy du , chu ng Iuôn Iuôn gay ra nhu ng faI ho a
khu ng khIô p cho fhô gIo I Ioa I nguo I nhu: bIô n dô ng, so ng fha n,
mua da , ba o Iu f, nu I Iu a phun, da f su f Io ... Vì fhô ma c du chu ng co
fa I re n sa f na u dô ng, sa ng chô ra ca c Ioa I vu khi, dô du ng, du c
fuo ng ca c vI fha n IInh, ba f fu song ca c vI fha n va n không fhô na o
xo a bo cho chu ng ca I fô I Ia m cho da f daI ca n cô I, mu a ma ng fha f
ba f, nha f Ia ca I fô I Ia m cho nuo c sông XfIch quanh nam Iu c na o
cu ng bô c kho I, fo a hoI. Thô gIo I sIanhpo da ho p va quyô f dInh
fru ng pha f Iu quy du fhu dIch vo I Ioa I nguo I va khInh fhI fha n
fha nh na y. Tha n Ðo f bIô n chu ng fha nh nhu ng ngo n nu I da . Co
nguo I Ia I kô , ApônIông vo I nhu ng mu I fôn fha n da kô f IIô u do I
chu ng. TenkhIn co mô f nguo I em ga I fôn Ia CaIIa, cô na ng "pha I
Io ng" PôdôIdông. HaI nguo I Ia y nhau sInh ra duo c mô f nguo I con
ga I da f fôn Ia Rôda, vì Ie do ho n da o quô huong cu a TenkhIn mang
fôn Ia Rôfo |Rhodoa , Rohdoa ). Nhung nguo I vo chinh fhu c ma
PôdôIdông yôu say da m Ia I Ia na ng AmphIforIf |AmpIfrIfe).
Chuyô n fình duyôn cu a ho dô I vo I nguo I fra n fhô chu ng fa qua Ia
co ... hoI Ia , hoI kha c fhuo ng, song cu ng không dô n nô I kho hIô u.
AmphIforIf Ia con ga I cu a Ia o fha n ÐIô n Nôrô |Ne re e) da u ba c, vI
fha n duo c mô nh danh Ia "ông gIa cu a bIô n ca ", mô f vI fha n ma
frong fra I Im Iu c na o cu ng chI co nhu ng y nghI quang mInh chinh
fru c va nhan ha u. Ia o fha n ÐIô n Nôrô finh nô f hIô n fu , fha ng
fha n, ra f da ng yôu nhu Iu c bIô n khoI fro I yôn so ng Ia ng, frang fo
may quang. Ia o cha ng hô bIô f no I dô I vo I mô f aI bao gIo , sa n sa ng
du ng fa I fIôn frI cu a mình chI ba o cho mo I nguo I bIô f nhu ng dIô u
ho ho I. Ia o co fa I bIô n mình fha nh mo I Ioa I, mo I va f. Nôrô Ia y
ÐôrIx |ÐorIs) mô f skôanId Ia m vo . ÐôI vo chô ng na y sInh duo c nam
muoI nguo I con ga I co sa c de p nghIông nuo c nghIông fha nh, go I
ba ng mô f ca I fôn chung Ia NôrôId |Ne re Ides) fu c Ia nhu ng fIôn nu
cu a bIô n ca , con cu a Ia o vuong Nôrô. Chinh frong sô NôrôId na y,
mô f cô Ia m fha n PôdôIdông "ra nga n va o ngo" ma f ma y nam fro I Ia
na ng AmphIforIf, mô f cô kha c Ia m fha n Ðo f "du ng ngô I không
yôn" Ia na ng ThôrIx ma sau na y fro fha nh vo cu a Ia o vuong Pôfô
va Ia me cu a nguo I anh hu ng AkhIn. Ðu a kIa nhu ng na ng NôrôId
ru nhau dI fam bIôn.
THÂN THOAI HY IAP 47
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ta m xong ca c NôrôId Iôn bo vuI choI, ca ha f. Ca c na ng không
bIô f ra ng co mô f vI fha n da ba f ga p va say sua nga m nhìn ca nh
de p fha n fIôn a y. VI fha n do Ia PôdôIdông. Vang, du ng fhô . Nhung
nô u nhu PôdôIdông chI say sua, xu c dô ng fruo c ve de p cu a ca c fIôn
nu dang ca mu a gIu a ca nh fro I may Iô ng Iô ng, so ng nuo c bao Ia,
gIo vI vu va bIô n rì ra o fhì da không nôn chuyô n. PôdôIdông say
mô ca nh de p, song PôdôIdông Ia I say mô mô f fIôn nu de p frô I ha n
Iôn, de p mô f ca ch ky Ia kha c fhuo ng frong da m NôrôId. Ðo Ia na ng
AmphIforIf. Va PôdôIdông da fìm ca ch ga p na ng dô gIa I ba y fam
su . Nhung AmphIforIf fu chô I va frô n bIô f. Na ng doa n bIô f vIô c fu
chô I cu a na ng fa f se da n dô n nhu ng chuyô n không hay cho nôn
na ng frô n dI mô f noI xa bIô f fich bIô f fam, dô n fa n noI kIô f cu ng
cu a bIô n, quô huong cu a fha n AfIax. Nho nguo I de p bô n chô n kha c
khoa I, PôdôIdông dI fìm kha p noI na y noI kha c, nam na y nam
kha c nhung va n không fha y fam hoI. Mô f con ca heo fhông ca m
vo I nô I Io ng cu a vI fha n da ma ch ba o cho fha n bIô f noI AmphIforIf
fru ngu : mô f ca I hang o ma I vu ng bIô n cu c Tay va PôdôIdông da
dô n fa n vuong quô c cu a fha n AfIax ba f AmphIforIf vô Ia m vo . Co
chuyô n Ia I kô , chinh con ca heo bIô f noI fru ngu cu a AmphIforIf da
ba f na ng dem nô p cho PôdôIdông. Ðô fra on con ca heo, PôdôIdông
da cho gIô ng ca heo khI chô f bIô n fha nh mô f cho m sao frôn fro I.
AmphIforIf sô ng vo I chô ng o frong cung dIô n va ng de p de duo I
bIô n sau. Na ng sInh duo c mô f fraI da f fôn Ia TorIfông |TrIfon).
TorIfông, fIô c fhay cha ng gIô ng me , cha ng xInh de p nhu me chu f
na o ma Ia I nu a nguo I nu a ra n va co nhu ng haI ca I duôI ra n. Co
nguo I Ia I no I hình fhu TorIfông ra f da ng so : ma f nguo I nhung
mIô ng Ia I rô ng dô n mang faI, rang nho n va da I nhu rang Io n Io I,
hô , ba o. Thay va o haI faI Ia haI ca I mang ca Iu c na o cu ng fho pha p
phô ng. Mình ma y fhì sa n su I nhu vo so , vo ô c. Tay chan Ia cu a
gIông rua, ba ba. TorIfông fhuo ng ca m frong fay mô f chIô c vo ô c
cu c Io n. Ðo Ia chIô c fu va nhu chIô c ke n Iô nh ma khI TorIfông ca f
fIô ng fhô I Iôn Ia co fhô gay ra so ng fo gIo Io n hoa c co fhô de p yôn
moI song gIo Iam cho maf bIôn fro IaI canh fhanh bình. Nhung
TorIfông chI duo c phe p fhô I fu va khI co Iô nh cu a fha n PôdôIdông.
Nhu ng nguo I dI bIô n mô I khI nghe fha y fIô ng fu va cu a TorIfông
ru c Iôn u u, oang... oang... Ia pha I mau mau fìm noI fru a n. Ho coI
TorIfông nhu mô f vI fha n nhan du c da ba o fruo c cho ho bIô f faI
ho a va ho co fhô ca u kha n TorIfông dô TorIfông fruyô n da f nguyô n
vo ng cu a ho fo I fha n PôdôIdông. TIô ng fu va cu a TorIfông fhô I Iôn
fo, fo Ia m, không aI Ia nguo I không nghe fha y. Ða co ke fhô I ke n
Nguyïî n Vùn Khoã a 48
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ngông cuô ng fuo ng ra ng fIô ng ke n cu a y fhô I Ia fo nha f frôn do I,
fu c khi vì fIô ng fu va cu a TorIfông, fha ch fhu c TorIfông fhI da u.
Va y ra su c fhô I, phô ng mô m fro n ma f Iôn fhô I, phình bu ng, gan cô
Iôn fhô I, fhô I dô n do ma f fia faI, fhô I dô n su I ca bo f me p ra ma
không sao a f duo c fIô ng fu va cu a TorIfông. Kô f cu c Ia , ke do , ca I
fôn nô IIô u IInh fo ho ng Io n phô I do , kIô f su c, du f hoI, chô f fha ng
ca ng. Trong cuô c gIao franh gIu a ca c vI fha n sIanhpo vo I nhu ng
nguo I ChIgangfôx - Ða I khô ng Iô , chI nghe fha y fIô ng fu va cu a
TorIfông Ia ca c fôn ChIgangfôx hô n xIôu pha ch Ia c, ca m da u cha y.
Qua n fu chung quanh PôdôIdông, nguo I anh hu ng vI de I cu a Ðo f,
Ia Ia o fha n bIô n Nôrô va ca c con ga I, nhu ng na ng NôrôId, Ia fha n
bIô n Prôfô, CIôcôx, Ia TIfang skôanôx. Prôfô |Prôfe c) fheo mô f sô
nguo I fhì Ia con cu a PôdôIdông va nu fha n TôfIx, co n mô f sô nguo I
kha c fhì Ia I ba o Prôfô Ia gIa nhan cu a fha n PôdôIdông. Ðay Ia mô f
vI fha n gIa da u ba c, quô huong o da o Pharôx ga n AI Ca p.
PôdôIdông gIao cho Prôfô chan nuôI nhu ng con ha I ca u, fa I sa n quy
gIa cu a mình. Prôfô co bIô f fa I fIôn frI, fIôn doa n, cha ng nhu ng
bIô f vIô c fuong IaI ma co n bIô f fo fuo ng ca nhu ng vIô c qua khu va
hIô n fa I. Nhung Prôfô không fô f bu ng nhu Ia o vuong Nôrô da u
ba c. Muô n ho I duo c Prôfô pha I kIôn frì va du ng ca m, pha I ba f ngo
dô n chô p duo c Prôfô. ÐI ba f, Prôfô se bIô n fha nh ca c con va f, muôn
hình muôn ve nhu ma f nuo c co fhô bIô n ho a fha nh ba f cu con va f
gì, hình ve gì. Ðu ng fuo ng MônôIax sau cuô c chIô n franh Toroa fro
vô quô huong da Ia c buo c fo I xu so cu a Prôfô. Nho con ga I cu a
Prôfô, na ng OÐydôfô, chI ba o cho ca ch dô I xu vo I cha mình.
MônôIax ho I duo c duo ng vô quô huong va bIô f duo c sô pha n fuong
IaI nhu ng chIô n hu u cu a mình. Ma c cho Prôfô bIô n ho a Iu c fhì su
fu , hô , ba o... rô I fhì ra n, rô ng, MônôIax cu ba m cha f Ia y Iung Prôfô
cho dô n Iu c Prôfô da nh chIu, pha I gIa I da p nhu ng cau ho I cu a
MônôIax. Nga y nay frong van ho c mô f sô nuo c chau au dô chI ca I
gì kho na m ba f, hay bIô n dô I, da da ng muôn hình muôn ve nguo I
fa fhuo ng vi: "CIô ng nhu Prôfô" "Ioa I Prôfô". Prôfô fro fha nh danh
fu chung chI nguo I finh khi fha f fhuo ng, hay fhay dô I y kIô n. IIôn
quan dôn Prôfô -Nuo c -Ta I fIôn frI frong fIô ng Nga co fha nh ngu
Nhu Ia da nhìn va o nuo c a y, nghIa Ia da bIô f fruo c mo I vIô c, fuong
duong vo I fha nh ngu ÐI guô c va o bu ng frong fIô ng VIô f. Co n
CIôcôx |CIaucoa ) vô n xua kIa Ia nguo I da nh ca nghe o o da f ÐôôxI
Hy Ia p. Mô f hôm cha ng ke o duo c mô f me Iuo I da y ca , nhung Ia
fhay, Iu ca ma cha ng fru f xuô ng frôn bo co cu qua y ma nh, va Iao
hô f xuô ng bIô n, không fa I na o ngan gIu duo c. Nga c nhIôn fruo c su
THÂN THOAI HY IAP 49
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
vIô c Ia Iu ng do , CIôcôx bu f fhu ma y Ia co frôn bo dua Iôn mu I ngu I
va rô I... dua va o mIô ng nha m nha m fhu xem chu ng co huong vI gì.
Ngo dau, day Ia I Ia fhu co fha n do TIfang Crônôx xua kIa gIeo
frô ng. Vì fhô chI phu f chô c CIôcôx ca m fha y frong nguo I fhay dô I
kha c fhuo ng. Cha ng fha y bIô n khoI de p mô f ca ch Ia Iu ng. Cha ng
ngam nhìn bIôn say sua nhu nga m nhìn nhu ng nguo I fhan yôu
nha f. Cha ng bô ng na y ra y dInh xuô ng fa n da y bIô n sau dô xem
xem fhô gIo I cu a fha n PôdôIdông caI qua n no ky Ia nhu fhô na o.
Va fra I fIm cha ng da fhôI fhu c cha ng Iao da u xuô ng bIô n. Tha n
skôanôx, nu fha n TôfIx va ca c na ng NôrôId do n duo c CIôcôx. Ho da
du ng fa I nang va quyô n fhô cu a mình fa y fru cha f nguo I fra n fu c
doa n mô nh cu a CIôcôx dI dô cho cha ng fro fha nh mô f vI fha n ba f
fu . Va fhô Ia CIôcôx fro fha nh mô f ông gIa rau fo c Io a xo a nhu rôu
nhu rong bIô n ma u fim sa m, da c bIô f CIôcôx Ia I mo c ra mô f ca I
duôI nhu duôI ca . CIôcôx co fa I fIôn doa n nhu Nôrô va Prôfô.
Cha ng ra f fô f bu ng vo I nhu ng nguo I dI bIô n, Ia ng nghe mo I
Io I ca u nguyô n cu a ho mô f ca ch fran fro ng va sa n sa ng gIu p do ho
khI ca n fhIô f. Co n fha n skôanôx, nhu chu ng fa da bIô f, fhuô c vô
fhô hô fha n gIa . Ðanh du va vInh quang cu a skôanôx kô ra không
fhua ke m gì fha n Ðo f nhung quyô n caI qua n de I duong va so ng
nuo c fhì da chuyô n va o fay PôdôIdông. Vì fhô nhu ng công vIô c bô
bô n cu a fhô gIo I sIanhpo không hô Ia m ba n fam dô n skôanôx. Ca c
con fraI va con ga I cu a fha n va n duo c frI vì mo I ngo n nguô n sông
suô I. Ða ng yôu, da ng quy nha f Ia nhu ng fIôn nu NôrôId. Ca c na ng
fhuo ng fu da y bIô n sau dô I nuo c, nô I Iôn vuI choI frôn ma f so ng
da p dô nh. KhI fhì ca c na ng na m fay nhau fha nh mô f ha ng da I Iuo f
dI frôn ma f nuo c, khI fhì quay Ia I fha nh mô f vo ng fro n ca mu a
fheo nhIp so ng Iang Iang dang fruo n Iuo n nô I duôI nhau Io p Io p
cha y va o bo . CIo Iô ng cu a bIô n khoI dua fIô ng ca cu a ca c NôrôId dI
kha p mo I noI. TIô ng ca da p va o va ch da va va ch da ba f Ia y Io I ca,
nha c Ia I, vang vo ng ngan nga kha p bo bIô n co ba I ca f fra ng da I.
Nguo I fa no I, ca c NôrôId ba o vô cho nhu ng chuyô n dI bIô n cu a con
nguo I duo c bình yôn vô su , dô n noI dô n chô n, dô cho ma f bIô n
fhuyô n be xuôI nguo c dông vuI. Tha n PôdôIdông không pha I chI o
frong cung dIô n. Tha n Iuôn Iuôn dI Ia I, xem xe f fhô gIo I cu a mình
caI qua n. Va fha n cu ng pha I Iuôn Iuôn Iôn dInh sIanhpo dô du ca c
cuôc hop. Môf cô xe co bôn con ngua fhan dua PôdôIdông dI.
PôdôIdông du ng hoa c ngô I frôn xe, fay ca m chIô c dInh ba |frIdenf),
vu khi do fha n Tho Re n HôphaIxfôx Ia m ra. Nuo c re ra mo duo ng
cho nhu ng con fha n ma fung vo . ChIô c xe Iuo f dI frôn ma f bIô n
Nguyïî n Vùn Khoã a 50
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mônh mông va khI ca n nhu ng con fha n ma dua chIô c xe vuo f Iôn
ma f bIô n re may bay fo I dInh sIanhpo cao nga f. Mo I nguo I ra f so
cay dInh ba frong fay fha n PôdôIdông. ChI ca n fha n quay da u no
Ia I, pho ng mô f nha f xuô ng ma f bIô n Ia so ng qua y Iôn, rô I Io p Io p
dang cao ngu f, sôI re o a m a m. Ða o fô ga o fhe f qua f nhu ng con
so ng cao nga f va o bo Ia m rung chuyô n ca ma f da f. Nhung chI ca n
fha n ca m ngang cay dInh ba hay quay nguo c no Ia I cho mu I nho n
chIa Iôn fro I Ia ma f bIô n Ia I yôn fInh da ng yôu. Ca c fIôn nu NôrôId
Ia I fIô p fu c vuI choI, ca mu a va nhu ng da n ca heo Ia I nha y mu a boI
Iuo n fung fang vay quanh cô xe fuyô f dIô u cu a vI fha n Ia m rung
chuyô n ma f da f. KhI a y gIo Ia I dua ba n fay frìu mô n vuô f ve frôn
ma f bIô n mônh mông dang fho dô u da n pha p phô ng. PôdôIdông
fIô ng Hy Ia p co nghIa Ia : "Chô ng cu a da f". Theo ca c nha nghIôn
cu u ca I fôn na y co mô f nguô n gô c xa xua frong huyô n fhoa I fô I cô
fu nguô n gô c fô fem |ngu a) cho dô n vIô c chuyô n PôdôIdông sang
mô f vI fha n Ða f.
THÂN THOAI HY IAP 51
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
THÐ CIOI ÂM PH! C! A HAÐÐX
Hadex, nguo I anh cu a Ðo f, fheo su ru f fham chIa pha n, duo c
caI qua n fhô gIo I sau fha m frong Io ng da f va nhu ng vong hô n. So
voI bau froI ma Ðof caI quan, voI deI duong ma PôdôIdông frI vì
fhì vuong quô c cu a Hadex fha f fô I fam Ia nh Ie o. NoI day không
mô f fIa na ng Io f va o, không mô f a nh frang soI fo I, không co cuô c
sô ng fung bu ng, na o nu c, a m cu ng, nhô n nhIp cu a fhô gIo I sIanhpo
va fhô gIo I Ioa I nguo I frôn ma f da f phì nhIôu. Nhu ng nguo I fra n
fhô doa n mô nh khI kô f fhu c sô mô nh cu a mình dô u bIô n fha nh
nhu ng hình bo ng va f vo dI va o vu c fha m sau hun hu f da n fo I Io ng
da f. Nhu ng bo ng hình a y pha I dI qua con sông XfIch |a fa x) nuo c
du c bu n Ia y quanh nam Ia nh buô f. Xua kIa, XfIch Ia mô f fIôn nu
Nanhpho, con cu a fha n skôanôx, sô ng frong mô f ca I dô ng de p de o
vu ng ArcadI, bôn mô f suô I nuo c frong veo. KhI nhu ng nguo I Ða I
khô ng Iô ChIgangfôx nô I da y chô ng Ia I fhô gIo I sIanhpo, XfIch fheo
cha du ng vô phe fha n Ðo f. Ðe p xong vu ba o Ioa n, dô khen fhuo ng
công Iao cu a XfIch fha n Ðo f ban cho XfIch mô f da c an fro fha nh
mô f con sông hô f su c fhIông IIông dô I vo I fhô gIo I fha n IInh va
nhu ng nguo I fra n, con sông o duo I am phu . Tu do fro dI nhu ng
nguo I fra n fhô khI fu gIa ma f da f fra n da y a nh sa ng dô buo c va o
vuong quô c fô I fam cu a fha n Hadex pha I dI qua con sông XfIch.
Ca c vI fha n khI du ng fruo c mô f su vIô c hô fro ng ca n pha I fhô
nguyô n, cam kô f dô u pha I vIô n da n sông XfIch ra dô Ia m nguo I
chu ng gIa m. Nhung Ia m sao con sông XfIch duo I am phu Ia I co fhô
hIô n dIô n o fhô gIo I sIanhpo dô chu ng gIa m cho Io I fhô nguyô n cu a
mô f vI fha n na o do 7 Nu fha n IrIx |IrIs) se Io foan chu fa f vIô c na y.
Mô I khI co vIô c fhô nguyô n, Hade s, fha n fhoa I Ia Ma : PIufon.
duo c bIô f fruo c, nu fha n Ca u Vô ng IrIx ba ng dôI ca nh, nhanh nhe n
va nhIô u ma u sa c cu a mình, bay ngay xuô ng fhô gIo I am phu mu c
vô mô f cô c nuo c sông XfIch. Va fruo c cô c nuo c fhIông IIông na y, vI
fha n dua fay ra fruo c ma f, frInh fro ng no I Iôn Io I cam kô f, fhô
nguyô n cu a mình. Ðuo c nha n su ma ng fhIông IIông chu ng gIa m Io I
fhô , XfIch co quyô n fru ng pha f ke không fôn fro ng Io I fhô , không
fhuc hIôn dung IoI cam kôf. VI fhan nao pham fôI xau xa do se bI
pha f mô f nam ro ng không duo c uô ng ruo u fha nh va an ca c fhu c an
Nguyïî n Vùn Khoã a 52
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fha n, nghIa Ia nhu ng fhu c an vô n da nh rIông cho ca c vI fha n dô
nuôI sô ng ba n cha f ba f fu frong con nguo I ca c vI. Không an mô f
nam, fa f nhIôn vI fha n na o do bI fru ng pha f, se chô f mô f nam,
nghIa Ia ngu mô f gIa c say nhu chô f mô f nam. Nhung không pha I
chI co fhô . Hình pha f nhu fhô fhì qua nhe . Ke pha m fô I co n pha I
chIu fIô p mô f hình pha f nu a: bI ca m, bI "dình chI" không cho du
ca c cuô c ho p cu a fhô gIo I fha n fha nh suô f chin nam IIô n. Thô gIo I
am phu không pha I chI co mô f con sông XfIch. Ca c vong hô n co n
pha I dI qua nhu ng con sông kha c nu a, nhu Akhôrông |Ache ron,
Akheron), CôkIf |Cooa fe), PIrIrphIôghôfông |PyrIphIe ge fhon), Iôfô
|Ie fhe ). Chu ng fa không fha y nguo I xua kô Ia I ro ra ng vô cha ng
duo ng ma ca c vong hô n dI xuô ng fhô gIo I am phu se pha I qua con
sông na o fruo c, con sông na o sau va con sông na o Ia o cuô I cu a
doa n duo ng fô I fam u a m do . Akhôrông xua kIa vô n Ia mô f con
sông o frôn fra n. KhI ca c TIfang nô I da y chô ng Ia I Ðo f, Akhôrông
da cung ca p nuo c cho ca c TIfang. Vì fô I fIô p fay cho nhu ng ke pha n
Ioa n nôn Ðo f fru ng pha f Akhôrông da y xuô ng am phu . Ca c vong
hô n dI xuô ng fhô gIo I cu a fha n Hadex pha I do vI fha n Hermex da n
duo ng. KhI pha I Ia m công vIô c không vuI gì do fha n Hermex mang
fôn Ia PsIkhôpôm. Hermex PsIkhôpôm da n duo ng cho ca c vong
hô n dô n bo sông XfIch hoa c Akhôrông Ia xong nhIô m vu . Mô f Ia o
gIa fhan hình fIô u fu y, da u ba c, rang Iong, a o qua n ra ch ruo I,
nhem nhuô c, ve ma f Ia nh Iu ng u a m, Ia m Iì fôn Ia Kharông
|Charon Kharon) du ng cho sa n bôn bo sông vo I con do dô dua fIô p
nhu ng vong hô n va o vuong quô c fô I fam cu a fha n Hadex. Kharông
vô n Ia con cu a Chô n Tô I Tam vInh cu u -re p va nu fha n Ðôm Tô I
NIx. Co fhô no I frôn do I na y if co con nguo I na o Ia I kha c nghIô f,
cu ng ra n, Ia nh Iu ng nhu Ia o gIa cho do Kharông. Mô I vong hô n qua
sông dô u pha I fra fIô n do cho Ia o. Không fIô n fhì không duo c qua
sông, do Ia Iua f Iô ba f dI ba f dIch cu a Ia o. Nhu ng nguo I fra n fhô
ga p ca nh ngô không may khI fu gIa co I do I không co fhan nhan
Ia m da y du nghI Iô maI fa ng, frong do co vIô c pha I bo va o mIô ng
nguo I chô f mô f dô ng fIô n fhì fha f Ia ba f ha nh. Vong hô n do không
qua duo c sông XfIch hoa c Akhôrông, suô f do I cu pha I du ng bôn
na y bo sông fhan kho c cho sô pha n ha m hIu, ba c be o cu a mình,
Iang fhang không noI fru ngu hô f nam na y qua nam kha c, cho do I
su pha n quyô f cu a ca c quan fo a duo I am phu vô sô pha n cu a mình.
Co nguo I Ia I kô hoI kha c dI mô f chu f, nhu ng vong hô n ba f ha nh do
cho do I o bôn bo sông CôkIf chu không pha I sông Akhôrông.
THÂN THOAI HY IAP 53
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ÐI va o vuong quô c cu a fha n Hadex, ca c vong hô n co n pha I
dô n sông Iôfô dô uô ng mô f ngu m nuo c cu a con sông na y cho quôn
dI fa f ca mo I chuyô n cu a cuô c sô ng o duong gIan fruo c kIa, mo I nô I
suo ng vuI va mo I nIô m dau khô , mo I ky nIô m dô I vo I nhu ng nguo I
fhan fhich frong do I sô ng ha ng nga y cu a mình. Không khi o am
phu Ia nh Ie o dô n ghô ro n. Ðo ng den mo mo a o a o cu a nhu ng vong
hô n va f vo nhu nhu ng Ia n kho I xa m. TIô ng rôn rI kho c fhan cu a ho
vô sô pha n ba f ha nh cu a mình ca f Iôn dô u dô u, ra rich buô n ba
nhung fra m fra m, nho nho nghe nhu fIô ng Ia cay xa o xa c hay
fIô ng ca c Ioa I côn fru ng kô Iô rI ro f frong dôm. Ða buo c chan xuô ng
con do cu a Ia o Kharông a c nghIô f dô dI sang bo bôn kIa cu a con
sông Akhôrông fhì không co n ca ch gì fro IaI duoc nua. Iao gIa IaI
do finh khi kha f khe va cha f che , không cho aI qua do nô u không
co fIôn, IaI cang không cho aI qua do rôI xIn fro IaI. Cac cua am
phu co con cho ba da u Xerber vô cu ng du fo n. Cô no , mô f bu I ra n
qua n quanh, da u ra n Iu c na o cu ng ngo c Iôn fua fu a. Rang cho
Xerber da I va nho n hoa f Ia I co no c dô c nhu no c ra n. No dô cho ca c
vong hô n dI qua cu a va o am cung mô f ca ch dô da ng nhung nô u fu
am cung ma fro ra fhì du ng ho ng qua kho I ba da u, sa u ma f cu a
no . Nhu ng nguo I fra n fhô , ca c vI fha n, xuô ng am cung dô u bI
Xerber cha n Ia I. Ta f nhIôn dô I vo I ca c vI anh hu ng va ca c da ng
fha n IInh fhì fhô na o ho cu ng fìm duo c ca ch qua cu a a I Xerber,
hoa c Ia du ng muu, hoa c Ia du ng su c. Na ng PsIkhô xInh de p fuyô f
fra n pha I cho Xerber ca I ba nh, cha ng Orphô ga y da n IIa cho cho
Xerber nghe, nguo I anh hu ng HôracIex fhì du ng su c ma nh cu a dôI
fay fo m cô Xerber buô c day Ia I da f Iôn fra n... không ro PsIkhô,
Orphô Ia m fhô na o dô cho Ia o gIa Kharông cho xuô ng do . Nhung
vo I HôracIex fhì khI nhìn fha y na m da m cu a cha ng gIo ra fruo c
ma f Ia Ia o gIa mo I cha ng xuô ng do ngay, không hô ho I han fi gì
dô n fIô n do ca .
Ðo vIô c so ho na y, dô mô f nguo I fra n, mô f nguo I fra n co n
sô ng va o fa n am phu , fra I ha n vo I Iua f Iô cu a fhô gIo I dIa ngu c vô n
chI cho phe p nhu ng vong hô n duo c va o, Ia o gIa Kharông bI fru ng
pha f, bI "fhI ha nh ky Iua f", "dình chI công fa c" cho do mô f nam!
Xem fhô fhì vuong quô c cu a fha n Hadex cu ng co phe p fa c Iô Iua f
nghIôm mInh da y chu ! Tha n Hadex frI vì o fhô gIo I am fa , dIa
ngu c, mô f vuong quô c buô n fha m va không hô bIô f dô n a nh sa ng
ma f frang, ma f fro I. Hadex ngô I frôn ngaI va ng uy nghIôm fay
ca m cay vuong fruo ng, bIô u frung cu a quyô n Iu c frI vì fhô gIo I cu a
mình. Ngô I bôn Hadex Ia Perxôphôn, mô f nu fha n co nhan sa c if
Nguyïî n Vùn Khoã a 54
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nguo I sa nh kIp ma Hadex da ba f fu duong gIan vô Ia m vo . Hadex
dô I frôn da u chIô c mu fa ng hình, fa ng va f cu a nhu ng nguo I khô ng
Iô XIcIôp xua kIa ban cho fha n frong cuô c gIao franh vo I nhu ng
TIfang, Hadex da fu ng cho mô f va I vI anh hu ng muo n chIô c mu
quy ba u do dô ho Ia p nôn nhu ng chIô n công Iuu danh muôn fhuo .
CIu p vIô c caI qua n fhô gIo I vong hô n cho Hadex co n co nhIô u vI
fha n va haI vI quan fo a nô I fIô ng công mInh, chinh fru c. Ðo Ia
MInôx va Radamangfo. Ca c nu fha n rInI finh fình kha c nghIô f, fo c
Ia nhu ng mo ra n dô c ngoa n ngoe o, fay ca m roI, fay ca m duô c chI
cho Iô nh cu a Hadex Ia vo I dôI fay nhanh nhe n bay Iôn duong gIan
fruy Iu ng, ha nh ha nhu ng ke pha m fô I ba ng su gIa y vo , an nan,
bu f ru f, hô I ha n cu a Iuong fam. Nhu ng ke pha m fô I du co frô n dI
ba f cu noI dau cu ng không fhoa f kho I su fruy Iu ng va do n fru ng
pha f cu a nhu ng nu fha n rInI. Ho suô f nga y dôm không duo c yôn
nghI, suô f nga y dôm Io Ia ng, bô n chô n, da n va f, kha c khoa I. Co n o
duo I am phu , ca c nu fha n rInI fru ng pha f nhu ng vong hô n pha m
fô I sa f nhan, bô I ba c, ba f nghIa ba f nhan. Ða ng nhu ng ngo n roI
dau buô f, ca c nu fha n rInI fhu c hIô n công Iy cu a fhô gIo I am phu .
Ca c nu fha n fra ho I, ba f ca c vong hô n pha I dau do n, xo f xa fruo c
nhu ng Io I sI nhu c, ma ng nhIô c cu a mình. Tha n Chô f Tanafôx fay
ca m guom, ma c a o khoa c den vo I dôI ca nh den rô ng va da I, fhuo ng
co ma f ngay sau khI mô f nguo I fra n fhô na o do vu a fa f fho .
Tanafôx du ng guom ca o fo c khoe f da u dô hu f IInh hô n. Ca c nu
fha n Ker Iuôn Iuôn co ma f o ba I chIô n fruo ng noI ca c anh hu ng,
du ng sI phoI fhay ngô n ngang. Ca nh fuo ng do dô I vo I nguo I fra n
chu ng fa fha f Ia khu ng khIô p nhung vo I ca c nu fha n Ker fhì Ia
nhu ng bu a de I fIô c. Tu duo I am phu , ho vo I dôI ca nh den na ng nô
bay dô n chIô n dIa ba m va o nhu ng vô f fhuong say sua uô ng hu f
chu f ma u no ng co n Ia I frong ca c fhI ha I fu sI. Va IInh hô n nhu ng
nguo I fu fra n co n chu f na o dô u bI ca c nu fha n ke o, hu f ra kho I fhô
xa c. Tha n CIa c Ngu hoa c CIa c Mo HIpnôx cu ng phu c vu duo I
fruo ng Hadex. Tuy cha ng co quyô n Iu c Io n Iao song ngay dô n fha n
Ðo f cu ng không fhô dô I dIch Ia I vo I HIpnôx. ChI vo I mô f va I cu
dô ng nhe nha ng, ca m bông hoa anh fu c pha f khe frôn ma f nguo I
na o do va I ca I hoa c Ia y chu f fhuô c bô f anh fu c fu frong mô f chIô c
su ng ra ra c xuô ng, fhô Ia ba f kô aI fu fha n fha nh cho dô n chi
nguo I fra n dô u fha y na ng frIu frôn mI ma f va mI ma f fu fu khe p
Ia I. Nguo I fa ba o fha n HIpnôx da khau nô I haI mI ma f con nguo I
Ia I. Nguo I xua hình dung fha n HIpnôx Ia mô f cha ng fraI xInh de p
THÂN THOAI HY IAP 55
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
co ca nh o fha I duong, fay ca m mô f chIô c su ng va mô f bông hoa anh
fu c.
Co khI frôn nhu ng quan fa I ba ng da , nguo I fa fhô hIô n fha n
HIpnôx Ia mô f cha ng fraI dang ngu , ca nh fay fì frôn mô f ngo n de n
bI dô . Vuong quô c cu a fha n Hadex fô I fam va qua Ia co nhIô u vI
fha n ra f da ng so . Cha ng aI Ia nguo I ua fhich quy mô n ca I fhô gIo I
không co a nh sa ng va da y ra y nhu ng vI fha n, nhu ng gIô ng va f
khu ng khIô p nhu fhô ca . Nhung co Ie ghô so hon ca , khu ng khIô p
hon ca Ia nu fha n Hôcaf |He cafe) va Iu ma quy fu y fu ng cu a mu .
Nu fha n Hôcaf Ia con cu a TIfang Perxex va TIfanId AxfôrIa. Ðo Ia
mô f nu fha n co ba da u, caI qua n ca c qua I va f, ma quy , ca c gIa c mo
gIa c mô ng khu ng khIô p cu a fhô gIo I am phu . Nu fha n fhuo ng xua f
hIô n frôn duong gIan va o nhu ng dôm sao Iu frang Ia nh, dI Iang
fhang frong ca c ba I fha ma, nhu ng khu mô dIa hoa c du ng vo va n o
ca c nga ba, nga fu duo ng. Theo sau mu Ia nhu ng bo ng ma va f vo
va nhu ng con cho . Chu ng fhuo ng Ia hu , hoa c rif Iôn nghe ra f ghô
ro n. Ðu ng o nga ba duo ng, Hôcaf fhuo ng gIeo ra c cho kha ch bô
ha nh su khu ng khIô p ba ng nhu ng Io I fIôn doa n ma qua I, nguyô n
ru a. Nguo I fra n so ha I Hôcaf fhuo ng du ng Ie pavof |fhuô c phIô n).
fuo ng vI nu fha n na y o nga ba, nga fu duo ng va gIô f cho dô Ia m Iô
hIô n fô , ca u nguyô n. Co noI hình dung Hôcaf Ia mô f nu fha n fuo ng
frung cho ba nu fha n Perxôphôn, XôIônô, ArfômIx. Co noI du ng
fuong Hôcaf Ia môf nu fhan ba da u, sa u fay, khI ca m duô c, ca m
guom, ca m dao gam, ca m chìa kho a, co cho va ra n dI hô fô ng.
Nguo I xua coI Hôcaf Ia vI nu fha n fhu y fô cu a nghô phu fhu y, ma
fhua f, bu a nga I, phu chu . Va sau da n, Hôcaf duo c xem nhu Ia mô f
vI nu fhan bao fro cho fôI ac hoac xuI gIuc con nguoI Iam dIôu ac.
Ia I co chuyô n kô Hôcaf Ia con cu a fha n Ðo f va nu fha n Hôra hoa c
nu fha n Ðômôfer. Co nguo I co n no I Hôcaf Ia con cu a fha n Hadex.
Ca c nha nghIôn cu u cho chu ng fa bIô f, nguyôn qua n dich fhu c cu a
Hôcaf Ia fu phuong Ðông sau na y mo I chuyô n dI da n va o gIa dình
fha n fhoa I Hy Ia p. Iu c da u Hôcaf Ia vI nu fha n dem Ia I cho con
nguo I nhu ng phu c Io I cu a nghô da nh ca , san ba f muông fhu , chan
nuôI. Na ng Ia I co n Io foan cho vIô c sInh no cu a ca c ba me dô cho
cuô c sô ng fang fhôm nguo I, da y dô fre fho cho chu ng fro fha nh
nhu ng du a be ngoan ngoa n, kho e ma nh. Thuyô n be qua Ia I frôn
sông bIô n co duo c an foa n, fhua n Io I hay không, frong ca c cuô c fhI
da u, franh dua, kIô n ca o con nguo I co gIa nh duo c fha ng Io I hay
không, ca dô n nhu ng cuô c xung dô f frôn chIô n fruo ng, fha ng ba I
cu ng dô u fu y fhuô c va o quyô n Iu c cu a Hôcaf. Nga y nay frong ngôn
Nguyïî n Vùn Khoã a 56
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ngu van ho c, dôI khI Hôcaf Ia I mang mô f y nghIa ra f de p, fuo ng
frung cho a nh frang, ma f frang. Ampuda |Ðmpousa) Ia con ga I cu a
Hôcaf, co nguo I no I Ia fu y fu ng. Ðay Ia mô f con ma co bô chan
ba ng dô ng hoa c chan Iu a, sô ng ba ng ma u va fhIf nguo I. No co fa I
bIô n ho a ra mo I hình mo I ve dô do a na f phu nu va fre em, do a na f
nhu ng nguo I bô ha nh. Thuo ng fhì no hay ba f fre em dô hu f ma u
va an fhIf. Co khI no bIô n fha nh mô f fhIô u nu nhan sa c qua ô n ru
nhu ng nguo I da n ông rô I dôm hôm Iu a Iu c nguo I da n ông ngu say,
Ampuda bo p cô chô f dô hu f ma u. IamIa |IamIa) cu ng Ia mô f con
quy ca I uô ng ma u, an fhIf fre con. Nguo I fa fhuo ng cho ra ng
IamIa vo I Ampuda Ia mô f, fuy ra ng fôn fhì haI. Co mô f chuyô n kô
ra ng, xua kIa IamIa Ia mô f fhIô u nu vô cu ng xInh de p, con cu a
nha vua ÐôIôx. Tha n Ðo f dem Io ng yôu mô n. Cuô c fình duyôn cu a
ho fha m fhIô f vô cu ng. Ho sInh ra duo c kha nhIô u con ca I. Nu fha n
Hôra, vo Ðo f, không fhô chIu du ng duo c ca I ca nh frôu nguo I a y da
gIô f hô f, gIô f sa ch mo I du a con cu a ho . IamIa vì chuyô n do fro nôn
dIôn da I, bIô n mình fha nh con quy ca I ba f co c fre fho, uô ng ma u,
an fhIf dô fra fhu . Nu fha n Hôra cam fu c fru ng pha f IamIa ba ng
ca ch fuo c doa f vInh vIô n gIa c ngu cu a IamIa. Tha n Ðo f, không fhô
bônh vu c gì IamIa duo c nu a, da nh pha I dô cho IamIa ha nh dô ng
nhu va y. au cu ng Ia mô f su an u I nguo I fhIô u nu xInh de p da pha I
chIu du ng qua nhIô u dau khô ! Thô gIo I am phu co n co kha nhIô u
ma quy nhu con Mormô, con Arcô |co n go I Ia con MormôIIka hay
AnphIfô) va ... ma chu ng fa không fhô kô hô f duo c.
Tha n Hadex duo c nguo I xua fa c fuo ng Ia mô f ông gIa nghIôm
nghI, mô f fay ca m ca I su ng cu a su sung fu c, mô f fay ca m nông cu .
PIua fông, mô f fôn kha c cu a fha n Hadex co nghIa Ia "Nguo I phan
phô I cu a ca I", vì fhô nhu ng nguo I Ia m nghô nông fhuo ng ca u kha n
fha n Hadex. Trong mô f va I fa c pha m dIôu kha c cô de I, Hadex duo c
fhô hIô n Ia ông gIa oaI phong Ia m IIô f ngô I frôn ngaI va ng, fay ca m
cay vuong fruo ng, cho ngao Xerber na m duo I chan. Trong fha n
fhoa I ho c co kha I nIô m "fha n fhoa I khfônIông" hoa c "fha n fhoa I
khfônIx" dô chI fha n fhoa I fho I ky fhI fô c ma u quyô n, nô u dIch sa f
nghIa Ia "fha n fhoa I da f" |do fIô ng Hy Ia p khfhôn Ia da f). Con
nguo I nguyôn fhu y sô ng phu fhuô c ra f nhIô u va o fu nhIôn, va o
dIô u kIô n va hoa n ca nh bôn ngoa I, vì fhô , mô f frong nhu ng dIô u
kIô n va hoa n ca nh bôn ngoa I, fru c fIô p nha f, ga n gu I nha f, dô fha y
nha f Ia da f.
THÂN THOAI HY IAP 57
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ho fhuo ng cho ra ng fa f ca dô u fu da f ma ra, fa f ca dô u "sInh
co Ia p nghIô p" frôn da f, fu da f. Vì fhô không pha I nga u nhIôn
fruo c khI fha n Ðo f ra do I va duo c fho cu ng fhì Nu fha n Ða f Me
CaIa da Ia vI fha n duo c fho cu ng phô bIô n frôn kha p da f nuo c Hy
Ia p. Ca c nha nghIôn cu u du ng kha I nIô m fha n fhoa I khfônIông dô
chI mô f frình dô pha f frIô n cu a fha n fhoa I co n fhô fhIô n, so Iuo c,
gô ghô if finh nghô fhua f, da u vô f cu a su không hIô u bIô f va so ha I
cu a con nguo I fruo c fu nhIôn co n da m ne f, kha c vo I fha n fhoa I anh
hu ng va fha n fhoa I cu a fho I ky fhI fô c phu quyô n fInh fô hon,
nhIô u finh nghô fhua f hon, su c ma nh cu a con nguo I bô c Iô ra ro
ra ng va da co finh duy Iy . Tha n fhoa I khfônIông fra I qua nhIô u
frình dô , fu ba I va f gIa o dô n va f IInh gIa o. Nguo I fa co n su du ng
fhua f ngu "nhu ng vI fha n khfônIông" dô chI nhu ng vI fha n co IIôn
quan dô n da f nhu: CaIa, Hadex, Ðômôfer, Perxôphôn, ÐIônIdôx,
rInI... hoa c Ia nhu ng vI fha n fhuô c fhô gIo I am phu , hoa c Ia nhu ng
vI fha n ga n vo I mu a ma ng phì nhIôu, cay co . Tuy nhIôn fhuo ng fhì
nguo I fa du ng fhua f ngu na y dô chI nhu ng vI fha n o duo I am phu
dô dô I Ia p Ia I vo I nhu ng vI fha n o frôn fhIôn dình. Thi du : o dô n
fho Ðenpho fho ho n da ông PhaIôx nguo I xua coI Ia ca I rô n cu a vu
fru , co fruyô n fhuyô f kô do Ia ho n da khI xua nu fha n Rôa qua n fa
Io f va o gIa Ia m Ðo f dô cho Crônôx nuô f. Sau na y khI Crônôx nôn,
nha ra, nguo I fa dem vô fho va coI Ia rô n cu a Ða f phaphôx frôn
da o Sip. Nu fha n AphrôdIfo duo c fho ba ng ho n da hình no n. Nu
fha n ArfômIx o da o Icar duo c fho ba ng mô f khu c gô ...
Nguyïî n Vùn Khoã a 58
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HOI OIANHPICH
Hô I sIanhpIch Ia mô f frong nhu ng hô I Io n nha f cu a nhan dan
Hy Ia p fho I cô . Hô I mo o dô fha nh sIanhpIc frôn bo sông Anphô
vu ng IId, Tay Ða c ba n da o PôIôpônedo. Theo fruyô n fhuyô f, fruo c
khI co fu c mo hô I na y fhì noI day ha ng nam fhuo ng mo hô I Iô fang
dô gIô , dô fuo ng nIô m công on cu a nguo I anh hu ng PôIôp. Nguo I
sa ng Ia p ra, chô dInh ra Hô I sIanhpIch Ia HôracIex. Cha ng da su
du ng nhu ng nghI Iô , fa p fu c frong hô I Iô fang, gIô PôIôp dô cu ng fô
fha n Ðo f. Tha f ra fhì Hô I sIanhpIch co nguô n gô c fu fho I ky fIô n
Hy Ia p. Ha ng nam va o mu a fhu nhan dan mo mô f hô I mu a dô
dang cu ng cho mô f vI nu fha n cu a Ða f va fha n Crônôx. Sau na y
mo I ra do I fruyô n fhuyô f PôIôp ha ng nam mo hô I dô fuo ng nIô m
công on Hôra, vI nu fha n cu a hôn nhan va gIa dình va HôracIex,
chuyô n hô I Iô fang, gIô PôIôp sang hô I fho cu ng fha n Ðo f. Vô nguo I
sa ng chô ra nhu ng fro fhI da u frong Hô I sIanhpIch co ba fruyô n
fhuyô f qua cho ba nguo I kha c nhau: HôracIex nguo I da o Cref va
anh em cu a cha ng Ia nhu ng nguo I ÐacfIn |Ðacfa Ies) - HôracIex, vI
anh hu ng cu a muo I haI ky công, nguo I fha nh Tebo - va PôIôp,
nguo I xu PhrIgI da mo mang su nghIô p o phia Ða c ba n da o
PôIôpônedo va con cha u ông fa sau na y da chInh phu c ca fha nh
MIken cu a nhu ng nguo I Akôen. Ca c nha Hy Ia p ho c fô ng ho p ca
ba fruyô n fhuyô f do Ia I va dua ra mô f nha n xe f: Truyô n fhuyô f
HôracIex nguo I da o Cref, pha n a nh co mô f fho I nô n van ho a Cref
da gIu vaI fro fhô ng frI frong khu vu c Ðông - Nam ÐIa Trung Ha I,
nhu ng nguo I Cref Ia nhu ng nguo I ua chuô ng fhô du c fhô fhao -
HôracIex nguo I fha nh Tebo va nhu ng con cha u cu a mình Jeux
OIa mpIques, OIa mpIades. OIa mpIc, OIa mpIa. ga n vo I fho I ky sau
cuô c dI dan cu a nhu ng nguo I ÐôrIông fu phia Tay Ða c fra n xuô ng
ba n da o Hy Ia p. HôracIex da khôI phu c nhu ng fro fhI da u cu a
nguo I Cref xua kIa dô phu c vu cho nhu ng nguo I chu mo I cu a ba n
da o Hy Ia p: ÐôrIông
- PôIôp cho fa fha y mô f da ng fha I cu a nhu ng hô I Iô fang fho I
ky nô n van ho a MIken Ia hô I fhI da u fhô du c fhô fhao. Ta p fu c fhI
xe ngu a ga n vo I fruyô n fhuyô f PôIôp chIô n fha ng nômaôx frong
THÂN THOAI HY IAP 59
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cuô c dua xe ngu a doa f duo c pha n fhuo ng: con ga I cu a nha vua va
ngôI ba u. Mô f fruyô n fhuyô f IIch su kha c kô ro fhôm: Xua kIa vu ng
da f IId fhuô c quyô n frI vì cu a nha vua IphIfôx |IphIfos). Iu c na y
vuong quô c cu a IphIfôx dang ga p nhIô u faI ho a: na n do I va bô nh
dIch hoa nh ha nh, nhan fam Ia fa n, Ioa n Ia c va cuo p bo c nô I Iôn
nhu ong vo fô . Theo mô f Io I fruyô n pha n cu a fha n ma nha vua ca u
xIn duo c o dô n fho Ðenpho Ia muô n gIa I fru duo c faI ho a fhì pha I
mau mau khôI phu c Ia I Hô I sIanhpIch ma xua kIa HôracIex da chô
dInh. Thuo a y gIu a vuong quô c IId cu a IphIfôx va vuong quô c
Xparf cu a IIqua ago |IIcurgue) dang co mô I hIô m khich, xung dô f.
Cuô c sô ng cu a nguo I dan Xparf cu ng không ha nh phu c gì hon cuô c
sô ng cu a nhu ng nguo I dan IId. Vua IphIfôx fhuong nghI vo I vua
IIqua ago fa m fho I ho a hoa n mô I xung dô f cu ng nhau khôI phu c Ia I
Hô I sIanhpIch nhu Io I fha n fruyô n pha n. Xparf ung fhua n. Thô Ia
Hô I sIanhpIch duo c khôI phu c Ia I do su cô ga ng va do ng go p công
su c cu a ca haI bôn, frong nhu ng nga y hô I, haI bôn se franh fa I dua
su c frong ca c cuô c fhI da u fhô du c fhô fhao, vo nghô dô "... kha ng
dInh su vI de I cu a con nguo I ba ng su c Iu c va su khôn khe o chu
không pha I ba ng vu khi va dô ma u...". Tu do fro dI, Hô I sIanhpIch
fro fha nh mô f bIô u fuo ng cu a Ho a Ðình va Hu u NghI, cu a ve de p
vô su c Iu c va su khôn khe o cu a con nguo I. Nam 776 fruo c Công
nguyôn, sau va I ky không mo hô I duo c, Hô I sIanhpIch duo c mo Ia I
kha fo va fro ng fhô . Kô fu do cho dô n nam 304 sau Công nguyôn,
Hô I sIanhpIch duo c fô chu c dô u da n fheo dInh ky bô n nam mô f Ia n
không bI gIa n doa n mô f ky hô I na o, cu ng fu do nguo I Hy Ia p Ia y
nam da ng ghI nho na y, 776 fruo c Công nguyôn Ia m chua n dô finh
IIch fheo chu ky mo hô I. Ca ch finh IIch na y duo c a p dung fu fhô ky
IX fruo c Công nguyôn. Ngoa I ca ch go I Hô I sIanhpIch fhu nha f, fhu
haI |sIanhpIch I, sIanhpIch II...) co n co ca ch go I nam, fhi du nam
760 fruo c Công nguyôn Ia nam fhu nha f cu a ky Hô I sIanhpIch I,
nam 756 fruo c Công nguyôn Ia nam fhu nha f cu a ky Hô I sIanhpIch
VI, nam 755 Ia nam fhu haI cu a ky Hô I sIanhpIch fhu VI... Hô I
sIanhpIch mo va o nga y fhu muo I cu a fua n frang da u fruo c nga y
ha chi, fheo duong IIch Ia va o nga y 22 fha ng sa u, ke o da I fu nam
cho dôn bay ngay. Iuc dau vì cac môn fhI if, HôI chI fIôn hanh co
ba nga y, fu fho I ky Hy Ia p ho a |fhô ky fhu IV fruo c Công nguyôn)
bô n nga y, va sau do fang Iôn nam dô n ba y nga y. Nhu ng Iu c sI
fham du fhI da u pha I dang ky fruo c va fo I IIx fruo c nga y khaI ma c
chu ng haI fha ng dô fa p Iuyô n duo I su huo ng da n va hua n Iuyô n
cu a ca c HenIanôdIch. HenIanôdIch Ia nhu ng hua n Iuyô n vIôn,
Nguyïî n Vùn Khoã a 60
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fro ng fa I va fha nh vIôn ca u fha nh ban gIa m kha o, fuyô n cho n
frong ha ng ngu nhu ng công dan cu a fha nh bang IIx. Ky hô I Ia n
fhu I |nam 580 fruo c Công nguyôn) chI co haI HenIanôdIch, sau
fang da n Iôn dô n 10 rô I 12. Mô I ky Hô I, chinh quyô n Ia I fuyô n cho n
Ia I nhu ng HenIanôdIch. Ca c HenIanôdIch Ia nhu ng nguo I chIu
fra ch nhIô m kha na ng nô frong công vIô c fô chu c va dIô u ha nh Hô I
sIanhpIch. Ho pha I fa p frung o IIx fa m fha ng fruo c nga y khaI ma c.
Nhu ng công dan pha m Pha p du co fa I nang cu ng không duo c
quyô n fhI da u vì fheo quan nIô m cu a nguo I Hy Ia p cô xua co Ia m
nhu va y mo I ba o da m duo c finh cha f fhIông IIông, cao ca cu a nga y
hô I. Iu c da u hô I chI mo cho công dan cu a haI fha nh bang Xparf va
IIx. Tu ky hô I Ia n fhu XXX |660 fruo c Công nguyôn) mo rô ng cho
fa f ca công dan ca c fha nh bang frôn da f Hy Ia p fham du . To I ky
Hô I Ia n fhu XI |620 fruo c Công nguyôn) mo rô ng cho công dan ca c
fhuô c dIa Hy Ia p fham du . Cha c cha n ra ng danh fu
"heIIanodIkôa ” |henIanôdIch) chI ra do I khI Hô I sIanhpIch fro
fha nh Hô I cu a foa n fhô con dan da f nuo c HeIIade | Hy Ia p). Ðô
chua n bI mo hô I, ca c fha nh bang Hy Ia p cu mô f Ioa I quan chu c
da c bIô f go I Ia fôôrI |fhe orIe, fhe ore) de I dIô n cho fha nh bang cu a
mình, ho p Ia I, ba n vo I nhau vô chua n bI fô chu c va nghIa vu do ng
go p. Ðay Ia mô f Ioa I su fha n da c bIô f cu a fha nh bang chuyôn da m
nha n nhu ng nhIô m vu fhIông IIông va quan fro ng co finh cha f fôn
gIa o nhu: dô n ca c dô n fho ca u nguyô n va xIn fha nh fha n ban cho
Io I chI da n, chu fo a ca c Iô hIô n fô fha n IInh, chu frì ca c Iô ruo c
frong ca c hô I Iô , dich fhan fhay ma f cho fha nh bang dang Iô va f
Iôn ba n fho ca c vI fha n. Thi du o Afen, fôôrI ha ng nam fhay ma f
cho fha nh bang sang da o ÐôIôx dô chu frì Iô hIô n fô fha n
ApônIông. Trong nga y kho I ha nh va nga y fro vô cu a fôôrI, fha nh
bang Afen dình chI vIô c fuyôn a n fu hình ca c pha m nhan. Cuô c
ho p cu a ca c fôôrI dInh nga y fô chu c hô I, dInh fho I gIan dình chIô n
|fhuo ng Ia mô f fha ng) sau do Ioan ba o cho ca c fha nh bang không
co de I dIô n dô n du ho p duo c bIô f. TIô p fheo Ia ca c fha nh bang cu
ca c doa n Iu c sI fham gIa fhI da u fo I Iuyô n fa p o fruo ng da u |san
va n dô ng) IIx, mô f dIa dIô m ga n sIanhpIch.
Ðô I vo I nguo I dan Hy Ia p mô I ky mo hô I Ia mô f dIp dô hIô u
bIô f da f nuo c va con nguo I, mô f dIp dô fhI fhô fa I nang, nhung
cu ng dô ng fho I Ia mô f dIp dô ca c fha nh bang fhô hIô n Io ng fu ha o
vô su caI frI, qua n Iy , gIa o du c công dan va da f nuo c cu a mình.
Nguo I fa nô nu c ke o nhau dI du hô I. Nhu ng nga y ga n khaI ma c
không khi fha f Ia fung bu ng, nhô n nhIp. Tu ca c nga duo ng, nguo I
THÂN THOAI HY IAP 61
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
o kha p noI dô vô . Ðô n fho ca c vI fha n không Iu c na o va ng nguo I.
Ca c Iu c sI ca u nguyô n fha n fha nh ban cho mình fha ng Io I. Nhu ng
nguo I fhan fhich cu a ca c Iu c sI ca u nguyô n, công dan cu a ca c
fha nh bang ca u nguyô n. Phu nu không duo c quyô n du hô I du Ia
phu nu quy fô c, vo con cu a nhu ng nha ca m quyô n. Nguo I phu nu
duy nha f duo c quyô n du hô I Ia vIôn nu fu fô cu a nu fha n Ðômôfer
KhamInô. Nhung nô Iô va nhu ng nguo I Ða Man, fu c Ia nhu ng
nguo I nuo c ngoa I |Hy Ia p xua kIa go I nhu ng nguo I nuo c ngoa I
ba ng danh fu na y) Ia I duo c quyô n du hô I song không duo c quyô n
fhI da u. Nô u vI pha m va o nhu ng dIô u nghIôm ca m, ke pha m fô I se
bI xu fu ba ng hình pha f da y xuô ng vu c fha m. Ðôm fruo c nga y khaI
ma c không khi Ia I ca ng na o nhIô f hon. Nguo I fa deo ma f na , ruo c
duô c, ca ha f cô dô ng cho nga y hô I va cho fha nh bang cu a mình.
Ca c nha fho do c nhu ng ba I fho vu a sa ng fa c ca ngo I da f nuo c Hy
Ia p, fha nh bang cu a mình, ca ngo I ve de p cu a nguo I Iu c sI, vInh
quang cu a nguo I chIô n fha ng, do c fho dô m fheo da n IIa hoa c da n
kIfar. TIô ng su c va f kôu -bI gIô f dô Ia m Iô hIô n fô , fIô ng da n sa o, ca
ha f, vuI du a, ca u nguyô n ho a Ia n va o nhau fa o fha nh mô f ba u
không khi fung bu ng, sôI dô ng ke o da I ga n nhu suô f dôm.
Ðôn bo sông Anphô Ia nhu ng can Iô u cu a nhu ng nguo I du
hô I, nhu ng doa n va n dô ng vIôn "Ia ng sIanhpIch" de n duô c sa ng
ru c. Nga y khaI ma c, mo I nguo I dI dô n san va n dô ng vo I y phu c de p
de nha f. Ho dô I mô f vo ng hoa frôn da u va aI aI cu ng mang fheo
hoa dô cô dô ng. Truo c cu a san va n dô ng, ban fô chu c nIôm yô f mô f
ba n danh sa ch:
1-Tôn nhu ng nguo I bI chinh quyô n ca m không cho fham du
va o ban gIa m kha o. Nhu ng nguo I na y Ia nhu ng công dan da pha m
Pha p hoa c nô I fIô ng Ia nhu ng nguo I bIp bo m, dô I fra , be ca nh, fo m
Ia I Ia không du fu ca ch fuyô n cho n va o ban gIa m kha o. Ta f nhIôn
day Ia nhu ng công dan cu a fha nh bang efId.
2-Tôn nhu ng HenIanôdIch da hua n Iuyô n cho ca c doa n va n
dô ng vIôn frong nhu ng fha ng vu a qua.
3-Tôn ca c fôôrI cu a ca c fha nh bang se chu fo a Iô khaI ma c,
gô m co : Iô hIô n fô ca c vI fha n, Iô fhô nguyô n se dIô u ha nh ca c cuô c
fhI da u vo I fInh fha n vô fu, frung fhu c va fhuo ng vo . Nga y khaI
ma c chI fIô n ha nh nhu ng nghI Iô chu không fhI da u. Sau khI mo I
nguo I da va o san va n dô ng, Iô khaI ma c ba f da u. TIô p do Ia Iô gIo I
fhIô u ca c fha nh vIôn frong ban gIa m kha o. Nhu ng fha nh vIôn na y
fuyô n cho n frong sô henIanôdich, co khI Ia foa n bô sô henIanôdich.
Nguyïî n Vùn Khoã a 62
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ngay fu dôm fruo c nhu ng henIanôdich frong ban gIa m kha o da
pha I Ia m Iô fhô nguyô n fruo c ba n fho fha n Ðo f Ia se dIô u khIô n,
gIa m dInh ca c cuô c fhI da u vo I fInh fha n vô fu, frung fhu c va
fhuo ng vo . Trong y phu c do fha m, da u dô I mô f vo ng hoa, nhu ng
henIanôdich du ng Iôn vo I mô f nIô m fu ha o cao ca rô I xô p ha ng dI
dIô u ha nh quanh san va n dô ng cha o kha n gIa . TIô p dô n Iô fhô
nguyô n va cuô c dIô u ha nh cu a ca c doa n va n dô ng vIôn. San va n
dô ng duo c xay du ng o phia dông fha nh sIanhpI, fIô ng Hy Ia p go I
Ia "xfadIông". ÐIô u Ia m cho chu ng fa nga c nhIôn va kham phu c Ia
san va n dô ng cu a Hy Ia p cô de I da co mô f qua mô kha rô ng Io n va
hon nu a Ia I Ia mô f công frình kIô n fru c de p de . No co fhô chu a
duo c fo I 50.000 nguo I, chô ngô I xay ba ng da hoa cuong. RIông vu
da I cho ca c Iu c sI fhI da u cu ng co mô f dIô n fich kha rô ng: 213m x
29m. Ca n pha I no I fhôm: frong dô fha nh sIanhpI co n co mô f khu
vu c da nh rIông Ia m noI fa p Iuyô n cho ca c Iu c sI. o day ngoa I san
ba I co n co nhu ng can pho ng dô Iuyô n fa p nhu ng môn không ca n
pha I co mô f không gIan rô ng, co pho ng nghI, pho ng fa m, pho ng vô
sInh...
Va ngay ca nh: SfadIon, fIô ng Ia TInh: sfadIum, fIô ng Pha p:
sfade. khu vu c fa p Iuyô n na y Ia khu nha o cho ca c va n dô ng vIôn
fu bô n phuong fo I fa p hua n fruo c khI buo c va o fhI da u frong nga y
hô I. Iu c da u ca c môn fhI chua phong phu , mo I chI co môn fhI cha y,
cu Ia va chIô u da I cu a xfadIông, san va n dô ng, fheo nguo I Hy Ia p
ba ng 600 Ia n chIô u da I cu a ba n chan nguo I anh hu ng HôracIex,
finh ra nga y nay Ia 197,27 me f. Tu Hô I Ia n fhu XIV môn cha y
xfadIông |cu Ia nga n) 197,27 me f duo c fang ga p dôI fro fha nh môn
cha y da I. Hô I Ia n fhu XV fhôm môn cha y duo ng da I Iu c da u ba ng 8
Ia n xfadIông, dô n ca c Ia n Hô I sau fang Iôn 10, rô I 12 va cuô I cu ng
Ia 24. Hô I Ia n fhu XVIII dua va o fhI da u nam môn phô I ho p: cha y,
nha y, va f |paIô), ne m dIa, pho ng Iao. Hô I Ia n fhu XVIII dua va o
môn da u quyô n |pugmô pugIIaf). Hô I Ia n fhu XXV dua va o môn fhI
xe fu ma |quadIge) va môn pangcraf |pancrafe, pankrafIon), mô f
môn vo kô f ho p gIu a va f vo I quyô n. Hô I Ia n fhu XXVII fô chu c mô f
gIa I rIông cho ca c fhIô u nIôn. Hô I Ia n fhu IXV dua va o môn cha y
vu frang. Tu fhô ky V fruo c Công nguyôn fhôm fIô f mu c ca c nha
fho bIô u dIô n ca c fa c pha m cu a mình. Môn fhI xe fu ma va fhI
ngu a fIô n ha nh va o nga y cuô I cu ng, fhuo ng chI nhu ng công dan
gIa u co mo I co dIô u kIô n fham du . Tuy nhIôn, hô I cha p nha n ca
fruo ng ho p nguo I du fhI fhuô ngu a va xe, fhuô ca va n dô ng vIôn
dIô u khIô n xe. Ðuong nhIôn ca c môn fhI da u frong Hô I sIanhpIch
THÂN THOAI HY IAP 63
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nga y xua không pha I chI co fhô . Co n co nhu ng môn nhu "cu fa " ma
nga y xua Ia cu mô f fa ng da Io n, nha y da I, nang "fa " nha y ba buo c
v.v... Nga y cuô I cu ng: Iô bô ma c. Mô f da m ruo c da n da u Ia muo I
haI vI HenIanôdIch, fIô p sau Ia nhu ng Iu c sI doa f gIa I ma nguo I Hy
Ia p xua go I Ia sIanhpIônIch |OIa mpIonIque), ca c vIôn fu fô , ca c
quan chu c frong bô ma y chinh quyô n, dI dô n ba n fho ca c vI fha n
Ia m Iô hIô n fô fa on. Ca c sIanhpIônIch duo c cu ra dang Iô . Sau do
da m ruo c fIô n vô dInh fhu -noI o va Ia m vIô c cu a ca c quan chu c cao
ca p frong bô ma y chinh quyô n. Ta I day chinh quyô n mo fIô c chIôu
da I fro ng fhô mu ng Hô I sIanhpIch kô f fhu c fha ng Io I.
Nhu ng sIanhpIônIch, frong nga y kô f fhu c, duo c ca c
HenIanôdIch dô I Iôn da u mô f vo ng hoa |Ia ) sIIvo ca f ra fu nhu ng
cay sIIvo fhIông IIông frong khu vu c dô n fho ca c vI fha n. Ða c bIô f
co nhu ng ca nh ôIIvo duo c ca f ba ng nhu ng con dao va ng dô fa ng
rIông cho nhu ng sIanhpIônIch fhIô u nIôn va gu I vô fa ng gIa dình
cu a "chu " sIanhpIônIch do . Ngoa I vo ng hoa sIIvo, nhu ng
sIanhpIônIch co n duo c frao fa ng mô f ca nh co . Nhu ng va n dô ng
vIôn na o doa f duo c ba gIa I nha f frong ba môn fhI da u o mô f ky hô I
fhì duo c chinh quyô n fa c fuo ng da f o khu vu c sIanhpI. Tôn fuô I
cu a Iu c sI do , quô huong, fôn cha, duo c Iong fro ng do c nhIô u Ia n
cho ca c kha n gIa bIô f, duo c kha c va o duo I chan fuo ng, hoa c bIa da ,
bIa dô ng dô Ia m fa I IIô u Iuu fru va ky nIô m. Trong bu a fIô c chen
va o gIu a nhu ng fua n ruo u nho fhom ngon nô I fIô ng dua fu da o
Iexbôx fo I va frong Ia n kho I fhuô c fhom nga f nga o, sa n pha m
danh fIô ng cu a xu TexxaII... Ia fIô ng ca ha f cu a dô I dô ng ca, fIô ng
ngam fho fra m bô ng cu a ca c fhI sI, fIô ng do c van hu ng hô n cu a
nhu ng nha hu ng bIô n. Nguo I fa chu c fu ng nhau, frao dô I kInh
nghIô m va hu a he n ga p nhau frong ky hô I fo I. Nhu ng fha nh bang
co Iu c sI doa f duo c danh hIô u sIanhpIônIch fô chu c mô f Iô ruo c
doa n Iu c sI cu a mình vô ra f fro ng fhô , dI da u Ia nhu ng
sIanhpIônIch. Ða m ruo c khI vô fo I fha nh bang IIô n dI fha ng fo I
ngôI dô n fho vI fha n ba o hô va dich fhan nhu ng sIanhpIônIch duo c
vInh du dang vo ng hoa chIô n fha ng Iôn ba n fho .
Sau do Ia "IIôn hoan" cha o mu ng nhu ng nguo I chIô n fha ng.
Co nhu ng fha nh bang frao gIa I fhuo ng ba ng fIô n cho nhu ng Iu c sI
doa f gIa I. Nhu ng sIanhpIônIch duo c chinh quyô n ban cho nhu ng su
uu da I da c bIô f: duo c mIô n fru ca c nghIa vu do ng go p, duo c da nh
cho nhu ng vI fri danh du frong ca c nghI Iô hô I he cu a fha nh bang,
Nguyïî n Vùn Khoã a 64
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
o mô f sô fha nh bang nhu ng sIanhpIônIch fhIô u nIôn cu ng duo c
huo ng quyô n uu da I uu fIôn nhu nguo I Io n.
Trong fho I gIan mo Hô I sIanhpIch cu ng dô ng fho I mo Iuôn
hô I cho cho foa n nuo c Hy Ia p. Thuong nhan cu a ca c fha nh bang
dang co mô I fhu dIch, na n nhan cu a chinh sa ch "ca m va n", nhan
dIp hô I cho na y co fhô ky kô f nhu ng ho p dô ng mua ba n ma ho co
fhô fhanh foa n vo I nhau frong ky Hô I sIanhpIch sau. Nhu ng cuô c
khaI qua f kha o cô ho c o sIanhpI va o nhu ng nam 1890-1897 va
1936-1941 cho chu ng fa mô f hình a nh fuong dô I cu fhô vô khu vu c
fô chu c Hô I sIanhpIch. Nguo I fa fìm fha y qua ng 130 bu c fuo ng,
13.000 dô dô ng, 10 bIa dô ng va ... da c bIô f quan fro ng hon nu a,
nguo I fa da fìm fha y ngôI dô n fho fha n Ðo f, mô f công frình kIô n
fru c nô I fIô ng do IIbông xay du ng. Nguo I fa cu ng fìm fha y da u
vô f, dI va f cu a dô n fho nguo I anh hu ng PôIôp xay du ng va o khoa ng
cuô I fhIôn nIôn ky II fruo c Công nguyôn. Trong sô nhu ng bu c
fuo ng fìm duo c co bu c fuo ng Hermex va chu be ÐIônIdôx cu a
PradIfen, bu c Ðo f sIanhpIông cu a PhIdIax. Quanh khu vu c fô chu c
hô I Ia mô f ca nh ru ng fhua nho , duo c frô ng dô Ia m ha ng ra o. NoI
day du ng dô n fho ca c vI fha n. Io n nha f Ia dô n fho fha n Ðo f. Ngoa I
ra co n co nhu ng ha nh Iang vo I nhu ng ha ng cô f ba ng da ca m fha ch,
fuo ng ca c Iu c sI do ca c fha nh bang go p công go p cu a dô frang fri
cho khu vu c fhIông IIông na y. Toa n bô khu vu c sIanhpI duo c ca c
fhanh bang nha f fri quyô f dInh Ia noI ba f IIbon |qua ng sau 486
fruo c Công nguyôn), nha kIô n fru c danh fIô ng. PraxIfe Ie |qua ng
390-330 fruo c Công nguyôn), nha dIôu kha c danh fIô ng. PhIdIas
|qua ng 490-431 fruo c Công nguyôn), nha dIôu kha c vI da I. kha
xam pha m, Ia fa I sa n fhIông IIông cu a foa n da f nuo c Hy Ia p ma
ca c fha nh bang co nghIa vu pha I ba o vô va Ia m cho no nga y ca ng
de p de hon Iôn. Tu Ia n mo hô I da u fIôn nam 776 fruo c Công
nguyôn |fhô ky VIII) a nh huo ng cu a Hô I sIanhpIch da n fo a rô ng va
da n fhu hu f ca c fha nh bang frôn da f Hy Ia p fham du .
Cho dô n fhô ky VII fruo c Công nguyôn fhì sIanhpIch da Ia
noI fu hô I cu a ca fhô gIo I Hy Ia p. sIanhpI Iu c da u chI Ia mô f khu
da f fha nh nho he p sau da n fro fha nh mô f frung fam van ho a va
fôn gIa o, chinh frI va xa hô I cu a fhô gIo I Hy Ia p. Ðu c fuo ng fha n
Ðo f ba ng va ng cu a nha dIôu kha c de I fa I PhIdIax sau cuô c chIô n
franh Hy Iap -Perx |Ða Tu) Ia n fhu haI |480-449 fruo c Công
nguyôn) duo c fha nh bang Afen hIô n cho frung fam van ho a -fôn
gIa o sIanhpI. Nhu ng nguo I XIraqua do hIô n mô f kho va ng |380
THÂN THOAI HY IAP 65
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fruo c Công nguyôn). Tha nh bang Xparf dang mô f chIô c khIôn va ng
cho fha n Ðo f |458 fruo c Công nguyôn) va v.v... Ðuong nhIôn
nhu ng su cam kô f cu a ca c fha nh bang dô I vo I khu vu c da f fha nh
na y kho ma co gIa frI vu ng cha c. IIch su bIô n dô I, nhu ng Io I cam
kô f cu ng bIô n dô I fheo. Nam 364 fruo c Công nguyôn, nhu ng nguo I
ArcadI dem quan da nh chIô m sIanhpI. Sau do Ia fho I ky Makôdoan
fhô ng frI foa n da f nuo c Hy Ia p |fu 337 fruo c Công nguyôn) va fIô p
fheo Ia Ðô quô c Ia Ma |fu 200 fruo c Công nguyôn). Trong nhu ng
fho I ky den fô I do , Hô I sIanhpIch va n duo c fô chu c nhung y nghIa
xa hô I -chinh frI cu a no không co n nhu fruo c. Ðuo I su fhô ng frI cu a
Ðô quô c Ia Ma , mô f Ioa I công chu ng mo I vo I fhI hIô u mo I ra do I.
Hô I sIanhpIch không co n su c fhu hu f va ha p da n nhu xua. Nhu ng
cuô c da u vo da m ma u gIu a haI vo sI |gIadIafeur), gIu a haI nho m vo
sI, gIu a nguo I va a c fhu fro fha nh Syracuse, mô f fha nh bang frôn
da o XIcIIe fhuô c dIa cu a Hy Ia p. NIô m vuI Io n cu a fhô gIo I quy fô c
Ia Ma va da m bInh sI "fu chIô ng" cu a ca c don vI Iô duong. Theo
Iô nh cu a hoa ng dô Nôrông Hô I sIanhpIch pha I fô chu c fhôm môn
fhI da u... fho! VI hoa ng dô fa n ba o na y da fu ng dich fhan fham du
hô I va ra Iô nh xay dô n fho AnfIx. Tu frIô u de I cu a HadrIông...
sIanhpIch ba f da u suy fa n. Nam 394 sau Công nguyôn, hoa ng dô
Ia Ma Tôôdodo I ra Iô nh ba I bo Hô I sIanhpIch, coI no Ia mô f fa n du
cu a da fha n gIa o cô de I ca n pha I fIôu dIô f dô gIa nh chIô n fha ng cho
ThIôn Chu a gIa o Iu c do mo I ra do I. TIô p dô n nam 426, hoa ng dô
Tôôdodo II ra Iô nh dô f foa n bô khu vu c sIanhpI. Sau do nhu ng
fra n dô ng da f xa y ra va o nam 521-522 pha hu y nô f nhu ng công
frình van ho a nghô fhua f o khu vu c na y. Vô fu c cha y fIô p su c
fruyô n ngo n Iu a fhIông vô dô f o san va n dô ng, khaI ma c cho nga y
hô I, chu ng fa không ro co fu ky hô I nam na o. Nhung nguô n gô c cu a
fu c Iô do Ia o Hô I Panafônô o vu ng dô ng ba ng Affich, noI co fha nh
bang Afen. o Affich, sau nu fha n Afôna, vI fha n ba o hô cho vu ng
na y, duo c fho cu ng phô bIô n Ia dô n haI vI fha n Prômôfô va
HôphaIxfôx. Nhan dan coI haI vI fha n na y nhu Ia nhu ng vI fha n
da khaI ho a cho ho , ban cho ho ngo n Iu a hô ng, da y ho bIô f bao
nghô : re n, du c, mô c, gô m v.v...
Vì fhô frong nga y Hô I Panafônô, bôn ca nh nhu ng môn fhI
da u nhu dua ngu a, dua xe ngu a, dua fhuyô n Ia pha n ra f quan
fro ng cu a Hô I co n co mô f cuô c fhI cha y fruyô n duô c fIô p su c va o
ban dôm ma fIô ng Hy Ia p go I Ia Iampade dromIe vo I y nghIa
fuo ng frung fruyô n ngo n Iu a cu a Prômôfô va HôphaIxfôx. ChI
nhu ng fhIô u sInh quan Ne ron |37-68 sau Công nguyôn) ca m
Nguyïî n Vùn Khoã a 66
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
quyô n fu 54-68 Ia mô f ba o chu a da gIô f anh, gIô f me , gIô f vo , dô f
kInh fha nh Rôma, khu ng bô fin dô ThIôn Chu a gIa o. HadrIen
hoa c AdrIen |76-132 sau Công nguyôn) ca m quyô n fu 117-138.
The odose I |346 hoa c 374-395) ca m quyô n fu 379- 395). The odose
II |401-450) ca m quyô n fu 408-450. |e phe be) mo I duo c fham du
cuô c fhI na y. Xua f pha f fu khu ru ng nho fhIông IIông AcadômI, noI
yôn nghI cu a nguo I anh hu ng Acadômôx, ca c fhIô u sInh quan cham
ngo n Iu a hô ng va o duô c va fruyô n nhau, fIô p su c cha y vô Afen.
Nam 1894, fheo sa ng kIô n cu a mô f nha hoa f dô ng xa hô I nguo I
Pha p, PIedo Cuberfanh |PIerre de CouberfIn 1863-1937) ca c nuo c
cu de I dIô n dô n ho p o ParIs dô ba n vô vIô c khôI phu c Ia I Hô I
sIanhpIch. Cuô c ho p quyô f dInh fha nh Ia p u y ban sIanhpIch fhô
gIo I va fô chu c Hô I sIanhpIch Ia n fhu I o Hy Ia p. Nam 1913, ca c
nuo c da nha f fri Ia y bIô u frung cu a Hô I sIanhpIch Ia hình ve nam
vo ng fro n ga n va o nhau |ba frôn, haI duo I vo I ca c ma u sa c: xanh
da fro I |chau au), va ng |chau a ), den |chau PhI), xanh Ia ma |chau
u c), do |chau My ), kha u hIô u cu a Hô I sIanhpIch Ia : Nhanh hon
nu a. Cao hon nu a. Ma nh hon nu a. |fIô ng Ia-fInh: CIfIus, AIfIus,
IorfIus).
Cuô c ho p cu ng da xa c dInh ba I ca chinh fhu c cu a Hô I. Nam
1898, sau 1502 nam bI gIa n doa n, Hô I sIanhpIch Ia n fhu I cu a fho I
hIô n de I khaI ma c fa I Afen, fhu dô cu a da f nuo c da khaI sInh ra
no . Tu do fro dI cu bô n nam mô f Ia n, Hô I sIanhpIch Iuan phIôn
duo c mo o fu ng nuo c frôn fhô gIo I vo I fInh fha n ho a bình va hu u
nghI. Ðô nha n ma nh dô n fInh fha n na y va mô I IIôn hô , fhu a kô
mô f fruyô n fhô ng van hIô n cu a nguo I Hy Ia p cô cu a nhan Ioa I,
nhan Ioa I fô chu c Iô cham duô c, Ia y ngo n Iu a hô ng fu da f nuo c Hy
Ia p fruyô n nhau cha y fIô p su c vô noI se dIô n ra ca c cuô c fhI da u
dô Ia m Iô khaI ma c. Vo I su pha f frIô n cu a nô n van mInh hIô n de I,
nô I dung fhI da u cu a Hô I sIanhpIch nga y ca ng phong phu vo I
nhIô u môn fhô du c fhô fhao ma xua kIa nguo I Hy Ia p chua hô bIô f
dô n. Nga y nay, danh fu sIa mpIque hoa c sIa mpIade duo c fhô gIo I
su du ng nhu mô f danh fu chung chI nhu ng hô I Io n fhI da u fhô du c
fhô fhao frong mô f nuo c hoa c nhIô u nuo c fruo c mô f khu vu c.
Nguo I fa co n su du ng ca danh fu sparfakIade. Mo rô ng nghIa hon
nu a sIympIque, sIImpIade, co n chI mô f cuô c fhI da u quô c fô . Thi
du : Jeux OIympIquese chque ens fhI da u quô c fô co vua,
InfernafIonaI Mafhe mafIc OIympIc |I. M. O): fhI da u foa n quô c fô .
THÂN THOAI HY IAP 67
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
N! THÂN HÐRA
Nu fha n Hôra vI da I, vo cu a vI fha n fô I cao Ðo f, Ia vI nu fha n
cu a hôn nhan va gIa dình. Na ng ba o vô cho ha nh phu c cu a nhu ng
da I Iu a da ga n bo vo I nhau ba ng Iô kô f hôn, frông nom va san so c
dô n vIô c sInh no con ca I cu a nhu ng da I vo chô ng dô co fhô hô sau
nô I fIô p fhô hô fruo c, do I do I ba f dIô f. Na ng Ia I Ia vI fha n ba o vô
cho nhu ng ba me vu a mo I sInh no va nhu ng fre so sInh mo I ca f
fIô ng kho c cha o do I sao cho, no I nhu nguo I VIô f Nam chu ng fa Ia
duo c me fro n con vuông. Nguo I Hy Ia p xua kIa fhuo ng ca u kha n
Hôra phu hô cho gIa dình duo c da m a m, nhIô u con dông cha u.
Hôra Ia con cu a TIfang Crônôx va TIfanId Rôa, Ia chI ruô f cu a
fha n Ðo f. Sau khI Ðo f cho Crônôx uô ng IIô u fhuô c fIôn dô Crônôx
pha I nha ca c anh, ca c chI cu a mình ra fhì Hôra duo c me dua dI
dô n mô f noI xa bIô f fich bIô f fam, gIao cho fha n skôanôx va nu
fha n TôfIx nuôI hô . Hôra sô ng xa fhô gIo I sIanhpo frong mô f fho I
gIan kha da I, cha ng ro Ia ma y chu c, ma y fram nam. Tha n Ðo f da
dô n fìm na ng va haI nguo I cuo I nhau, fha nh vo fha nh chô ng fu
da y. Tu do nu fha n Hôra fro fha nh vI nu fha n co uy quyô n fo Io n
nhu fha n Ðo f, vI nu fha n caI qua n ca c vI fha n, kô ca nam fha n va
Ioa I nguo I. Ða m cuo I cu a ho dIô n ra ra f fro ng fhô frôn fhIôn dình
bo I vì day không pha I Ia da m cuo I cu a mô f vI fha n nhu fram nga n
vI fha n kha c ma Ia cu a vI fha n fô I cao, ca m da u ca c vI fha n. Trong
nhu ng fang pham cua cac vI fhan "cap duoI" anh em, be ban dem
dô n mu ng ha nh phu c cu a da I vo chô ng mo I, co fa ng pha m cu a nu
fha n Ða f Me CaIa, Ia quy nha f. Ðo Ia mô f vuo n cay fho mô ng
frong do co nhu ng cay fa o co qua va ng o ma I fa n mIô n cu c fay cu a
da f. Nu fha n Hôra gIao cho ba chI em nu fha n HexpôrId frông coI,
vì fhô nguo I fa fhuo ng go I Ia vuo n fa o HexpôrId. Ca c nu fha n Hor
va IrIx Iuôn Iuôn fheo ha u bôn Hôra. Ho ma c cho na ng nhu ng bô
a o de p nha f do ba n fay khe o Ie o cu a nu fha n Afôna dô f dô fa ng vI
nu fha n fô I cao. Hôra de p Iô ng Ia y, uy nghIôm, co da I ma f bo ca I va
ca nh fay fra ng muô f, phong fha I duo ng bô , kIôu ky . Sa c de p cu a
na ng da khIô n cho fôn ChIgangfôx -Ða I khô ng Iô , fôn Ia
PorphIrIông mô ca m. Trong cuô c gIao franh vo I Ðo f, chinh fôn na y
da hô ha o da m Iau Ia duo I fruo ng cu a ha n xô p chô ng nhu ng qua
Nguyïî n Vùn Khoã a 68
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nu I Iôn dô ha n Ieo va o ngo n sIanhpo ba f co c Hôra. May fhay
PorphIrIông chua kIp Ia m nhu c Hôra fhì Ðo f da kIp fho I frông
fha y. Va nhu da kô , fha n Ðo f va nguo I anh hu ng HôracIex kIp fho I
kô f IIô u fôn Ioa n fa c, cu u fhoa f Hôra. Chua hô f, mô f vI vua cu a
nhu ng nguo I IapIf, fôn Ia IxIông |IxIon) cu ng Ia I bI du c vo ng Ia m
cho ma f fri, dInh ve va n Hôra. Nhung Ia m sao mô f nguo I fra n Ia I
co fhô Iôn frôn fhIôn dình ga p duo c Hôra, chIôm nguo ng dung
nhan cu a nu fha n ma dem Io ng fo fuo ng, muu finh mô f vu qua ô n
ru , a I an7 Nguyôn do Ia nhu fhô na y: IxIông Ia mô f con nguo I bô I
ba c. Y cuo I na ng ÐIna, con cu a nha vua ÐIônô Ia m vo . Truo c khI
cuoI, y hua voI bô vo se dem dap Iô bang nhung fang vaf quy gIa,
ha u hI. Nhung khI cuo I duo c vo rô I fhì y vô fuô f. Hon fhô nu a, ca I
fôn bô I uo c na y Ia I gIô f Iuôn ca bô vo va vu f xa c ông va o mô f ca I
hô. TôI ac cua y fhaf fay froI, vua Ia môf ke bô uoc vua Ia fôn saf
nhan, can fô I gIô f nguo I kha fhan fhIô f dô I vo I y. Không mô f vIôn
fu fô na o da m Ia m Iô ca u xIn ca c vI fha n fha fô I cho y. IxIông chI
co n ca ch fru c fIô p ca u kha n fha n Ðo f.
Tuy Ðo f nô I fIô ng Ia mô f vI fha n nghIôm kha c song không
pha I fra I fIm fha n chI bIô f co nhu ng chuyô n fru ng pha f, gIa ng faI
ho a ma không hô bIô f xu c dô ng, fha fhu . Nhu ng gIo f nuo c ma f hô I
ha n cu a IxIông da khIô n fha n Ðo f dô ng mô I fu fam. Va fha f Ia mô f
chuyô n hIô m co , Ðo f cho IxIông Iôn cung dIô n sIanhpo, cho y duo c
uô ng ruo u fha nh va an nhu ng fhu c an fha n dô y fro fha nh ba f fu .
Ngo dau ca I con nguo I bô I ba c na y chu ng na o va n fa f a y. IxIông o
fhIôn dình, duo c ga p Hôra, fro chuyô n vo I Hôra va muu finh mô f
chuyô n bI ô I. ÐIô f ro y dô ba n fhIu cu a IxIông, Ðo f Ia y mô f da m
may fa o ra mô f nguo I phu nu gIô ng hô f vo mình. Tôn da m may
na y Ia NôphôIô |Ne phe Ie e). IxIông da fu fhông vo I da m may
NôphôIô ma cu fuo ng ra ng mình da chInh phu c duo c Hôra. Va kô f
qua Ia , NôphôIô da sInh ra cho cha ng IxIông nhu ng du a con nu a
nguo I nu a ngu a ma nguo I xua go I Ia Xangfor |Cenfaure). Tha n
Ðo f gIao cho Hermex fru ng pha f fôn khô n na n do . Hermex buô c
cang IxIông va o mô f ca I ba nh xe nhung không pha I buô c ba ng day
ma Ia buô c ba ng nhu ng con ra n rô I fô ng xuô ng dIa ngu c Tarfar. o
duo I do , ba nh xe cu Ian dI, Ian ma I không khI na o du ng. Nhung
co n Ðo f fhì Ia I không chung fhu y vo I Hôra. Tha n da Ia m cho Hôra
bIô f bao Ia n dIôn da u sôI ma u vì nhu ng cuô c fình duyôn cu a fha n
vo I nhu ng fhIô u nu na y, nu fha n kha c. Ca nh gIa dình cu a vI nu
fha n ba o vô cho ha nh phu c va su a m cu ng gIa dình Ia I cha ng Ia y gì
Ia m ha nh phu c va a m cu ng cho Ia m. Không fhô fra fhu Ðo f duo c,
THÂN THOAI HY IAP 69
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Hôra chI co n ca ch fru f fa f ca "ma u ghen" cu a mình xuô ng nhu ng
du a con kô f qua cu a nhu ng cuô c "ngoa I fình" cu a Ðo f hoa c va o ba n
fhan fình nhan cu a Ðo f nhu: ÐIônIdôx, Iô... Ða co Ia n vì qua bu c
fu c vo I Ðo f, Hôra muu finh vo I PôdôIdông va Afôna ba f Ðo f xIô ng
Ia I dô cho Ðo f kho I Ie n xuô ng fra n. Nhung muu dô cu a ho bI nu
fha n ThôfIx bIô f. Ðô ba o vô cho Ðo f, nu fha n cho go I ngay quy
fha n HôcafôngkhIa fo I, fôn ÐrIarô, dô n ngô I bôn Ðo f. Ðo do muu
dô cu a Hôra không fhu c hIô n duo c. Tra du a Ia I, Ðo f Ia y mô f day
xich va ng fro I Hôra Ia I freo Io Iu ng gIu a fro I. Tha f Ia mô f ca nh
fuo ng man ro hô f chô no I! To c Hôra bI buô c va o mô f ca I dInh mo c
cau, dInh na y Ðo f do ng va o da m may.
Co n da I ca nh fay fra ng muô f cu a na ng bI fro I cha f, haI chan
bI xIô ng va o haI ca I de. Tình ca nh ra f dô I fhuong fam. Ca c vI fha n
frông fha y muô n dô n co I fro I cho Hôra nhung Ia I ra f so fha n Ðo f,
nôn ru f cuô c cha ng aI da m be n ma ng dô n ga n chô Hôra bI fro I va
cu ng cha ng aI da m khuyôn can fha n Ðo f Ia y nu a Io I. Cu a da ng fô I
fhì Hôra cu ng cha ng pha I Ia vI nu fha n hIô n fha o gì. Tinh nô f
Hôra cu ng da o dô du dô I nhu chô ng. Na ng Ia I hay me nheo, rIa ro I
chô ng cho nôn Ðo f da da I ba Ia n ua f qua , sô f fIô f Iôn vì ca I fho I
Ia m dIô u, day nghIô n, chì chIô f cu a vo ma ... ma cho na ng ma y ca I
ba f faI! Sau na y mô I khI Hôra nô I chu ng Ia Ðo f Ia I nha c Ia I ca I vu
na ng bI fro I, hoa c HôphaIxfôx nha c Ia I cho me bIô f ca I Ia n bI bô
gIa n vung fay Iôn... Nho do Hôra mo I dIu gIo ng ma Ia m Ia nh vo I
Ðo f. Hôra sInh vo I Ðo f duo c bô n ma f con: haI fraI, haI ga I. TraI Ia
ca c fha n Arex va HôphaIxfôx, ga I Ia ca c nu fha n Hôbô va IIIfhI
|IIa fhIe). Hôbô, nhu frôn da kô , o cung dIô n sIanhpo Io vIô c dang
ruo u fha nh va ca c fhu c an fha n frong nhu ng bu a fIô c. IIIfhI Ia nu
fha n cu a su sInh no , fheo ca ch no I cu a chu ng fa nga y nay Ia nu
fha n Hô SInh. Na ng fhuo ng duo c fheo me xuô ng fra n gIu p ca c ba
me "vuo f ca n" cho duo c dô da ng. Nguo I xua hình dung nu fha n
IIIfhI Ia mô f fhIô u nu ma c mô f fa m a o choa ng fru m kin da u,
nhung haI ca nh fay dô fra n, mô f fay ca m mô f bo duô c gIo cao
fuo ng frung cho mô f cuô c sô ng vu a mo I ra do I duo I a nh sa ng, hoa c
ngo n duô c dang cha y fuo ng frung cho su ba f da u cu a mô f cuô c
sô ng mo I. Cu ng nhu chô ng, Hôra co fhô dô n may mu , nô I gIông fô ,
sa m se f. Na ng ngô I frôn ngaI va ng ca nh fha n Ðo f, fay ca m cay
vuong fruo ng, da u dô I vuong mIô n, fa m khan Iu a mo ng fru m che
Iôn ma f fuo ng frung cho Iô kô f hôn. ÐôI khI Hôra ca m frong fay
mô f qua Iu u, va f fuo ng frung cho su ma n de , dông con. Mô f con
công xo e duôI mu a duo I chan na ng. Co ha n mô f cô xe do haI con
Nguyïî n Vùn Khoã a 70
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fha n ma ke o, Ia m foa n ba ng dô ng do ru c va va ng o ng a nh da nh
rIông cho na ng dô na ng dI du ngoa n day do va fhuo ng Ia dua na ng
xuô ng fra n can fhIô p va o nhu ng công vIô c cu a nguo I fra n fhô va
fheo do I ha nh fung cu a Ðo f.

THÂN THOAI HY IAP 71
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HÐRA VA IO
Nhu fa da bIô f, Hôra fhuo ng pha I chIu nhIô u dau khô , fu c
gIa n dô n pha f dIôn Iôn vô ca I finh "buo m ong" cu a Ðo f, no I fha ng
ra Ia ca I fho I da fình hIô u sa c hay Iang nhang, cha ng du ng vo I fu
ca ch cu a mô f vI fha n fô I cao caI qua n fhô gIo I fha n IInh va Ioa I
nguo I. Co n Hôra vì Ia mô f vI nu fha n ba o vô cho hôn nhan va ha nh
phu c gIa dình, cho nôn na ng không fhô na o cha p nha n duo c nhu ng
cuô c fình duyôn cu a Ðo f, nhu ng cuô c fình duyôn ngoa I hôn nhan
va Ia m fô n fhuong dô n ha nh phu c gIa dình. Hôra da fu ng fru ng
pha f nhu ng "nguo I yôu" cu a Ðo f, da fu ng da nh ghen nhIô u vu ma
fIô ng dô dô n do I sau. Trong nhu ng vu da nh ghen do pha I kô dô n
vu da nh ghen vo I na ng Iô. Iô Ia con ga I cu a fha n Sông Inacôx, vua
cu a da f Argôx. Na ng co mô f sa c de p ma nhu ng nguo I fhIô u nu
cu ng dô fuô I vo I na ng if nguo I co duo c. TIô ng Ia nh dô n xa, fIô ng du
dô n xa, fIô ng da f Argôx co nguo I con ga I de p bay dô n faI fha n Ðo f.
Va fhô Ia fu do fro dI dôm dôm nhu ng gIa c ngu cu a Iô bI xa o frô n
bo I nhu ng con mô ng, không pha I nhu ng con a c mô ng ma Ia nhu ng
con "fình a I mô ng". Iô fhuo ng na m mô ng fha y mô f cha ng fraI dô n
no I vo I na ng nhu ng Io I a I an fình fu .
Cha ng fraI do fra ch yôu na ng da gIam ha m fuô I xuan frong
khuô pho ng bung bif ma nhe ra vo I sa c de p cu a na ng, na ng co fhô
va pha I fìm duo c mô f nguo I chô ng xu ng da ng. Ky qua I hon nu a Ia
cha ng fraI do Ia I no I, chinh fha n Ðo f da xu c dô ng dô n mô ma n fam
fha n vì sa c de p cu a na ng va muô n duo c ga p na ng dô ba y fo nhu ng
fình ca m nguo ng mô va su ng a I, va ... va ... xIn na ng ha y dI vô ca nh
dô ng co bôn bo hô Ierno dô fha n Ðo f duo c chIôm nguo ng dung
nhan cu a na ng cho fho a Io ng ba y Iau khao kha f. Nhu ng con mô ng
nhu fhô dôm na o cu ng dô n, Ia p dI Ia p Ia I, frong gIa c ngu cu a nguo I
fhIô u nu Iô. Iô fha y pha I kô hô f cho vua cha nghe dô finh bô dInh
IIô u, nô u không fhì nhu ng con mô ng a y cu a m a nh ma I suô f dôm
na y qua dôm kha c. Va nhu va y cha ng pha I Ia mô f nIô m vuI suo ng
gì cho cam, nguo c Ia I Ia mô f faI ho a khu ng khIô p. Nha vua Inacôx
be n cho nguo I dô n ca c dô n fho Ðenpho va Ðôdôn dô ca u xIn mô f Io I
chI da n, du ng nhu Io I ho he n frong mô ng fhì fha n Ðo f se gIa ng se f
Nguyïî n Vùn Khoã a 72
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fIôu dIô f sa ch gIô ng no I Inacôx. Co aI ngo sInh con ga I de p Ia I Ia
mô f faI ho a. Inacôx chI co n ca ch duô I Iô dI. Co n Iô dô cu u gIô ng no I
kho I faI ho a, fa f pha I cha p nha n Io I ho he n cu a fha n Ðo f. Vô phia
fha n Ðo f nhu va y Ia uo c sao duo c va y. ChI co n vIô c Ia m sao dI
fhoa f kho I con ma f fInh qua I cu a Hôra Ia fro n ve n. Ðo f nghI ra
mô f ca ch dô che gIa u cuô c fình duyôn vu ng frô m na y. Tha n cho
mô f da m may cu c ky da y da c, cu c ky fô I den bao phu Ia y ma f da f
khIô n cho ba u fro I u a m, fô I mIf nhu dôm. o frôn fhIôn dình, Hôra
da u co fInh fuo ng dô n ma y cu ng không fhô nhìn xuyôn fha u qua
nhu ng da m may den da y da c. Ðo f co fhô hoa n foa n yôn fam dô dô c
ba u fam su vo I Iô. Nhung Hôra cha ng pha I nguo I fhuo ng. Na ng
fha y fro I da f fô I sa m, may den da y da c ke o dô n nhanh cho ng kha c
fhuo ng Ia sInh nghI ngay. Na ng be n dI fìm Ðo f. Tìm kha p cung
dIô n sIanhpo cu ng nhu mo I noI, mo I chô n o ba u fro I không dau
fha y Ðo f, Hôra hIô u ra ngay su fha f. Na ng vô I va xuô ng fra n va
không quôn ra Iô nh cho nhu ng da m may den da y da c pha I fan bIô n
dI ngay fu c kha c. Nhung Ðo f, ma c du say da m frong cuô c fình a I,
va n không quôn dô y dô n ngoa I ca nh. Va khI Hôra xuô ng ga p Ðo f,
fhì fha y Ðo f dang du ng bôn mô f con bo ca I fra ng muô f, de p de vô
nga n. Ðo chinh Ia Iô ma Ðo f da kIp fho I bIô n hình na ng dô phI
fang, chô I bIô n vo I Hôra. Ia m bô fu nhIôn, Ðo f no I vo I Hôra Ia
chua fu ng bao gIo frông fha y mô f con bo ca I de p de dô n nhu fhô ,
duo ng nhu con bo na y mo I fu duo I da f hIô n Iôn. Hôra fuoI fInh, fa n
fhuo ng Io I khen cu a Ðo f va na ng ca ng fo ra da c bIô f fhich fhu
fruo c mô f con bo ca I xInh de p, ky dIô u nhu fhô . Na ng vuô f ve, au
yô m con bo . Na ng ngo y muô n xIn Ðo f con bo . Tha f kho xu cho
Ðo f. Tu chô I u7 - Thô fhì cha ng kha c gì fhu nha n fô I Iô I. Mô f fa ng
va f fa m fhuo ng nhu fhô ma không da m ban cho vo fhì... Ðo f da nh
pha I chIô u vo , cho vo con bo ca I fra ng. Hôra buô c Ðo f pha I cho
na ng con bo ca I fra ng. Cau chuyô n fuo ng dô n do Ia xong. Nhung
chua xong. Ðô ngan ca n không cho Ðo f fìm ga p Ia I con bo xInh de p
ma Hôra bIô f fhô na o Ðo f cu ng fìm du mo I ca ch dô ga p Ia I, na ng
gIao cho mô f gIa nhan fam phu c, fIn ca n canh gIu . Co fhô no I frôn
doI na y kho ma fìm duo c mô f nguo I na o canh gIu ca n fha n cha c
cha n hon. Ðay không pha I Ia mô f nguo I fhuo ng ma Ia mô f nguo I
khô ng Iô co mô f fram ma f. Tôn ha n Ia Arguyx. Vì co mô f fram ma f
frôn kha p nguo I nôn khI Arguyx ngu fhì không bao gIo ngu hô f,
chI ca n ngu co 50 ma f fhôI Ia du . Co n 50 ma f kIa fhu c dô canh gIu .
Kho aI be n ma ng duo c dô n ga n chô Arguyx. Chinh nho su fInh fa o
fhuo ng xuyôn nhu fhô nôn Arguyx da fu ng Ia p duo c mô f chIô n
THÂN THOAI HY IAP 73
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
công Iu ng Ia y. Ða o a y không ro Arguyx duo c ca c vI fha n gIao cho
nhIô m vu canh gIu ba u va f gì hay co Ie sau chIô n công gIô f chô f
con bo fo f, bo ru ng hung du fhuo ng hay vô fa n pha hoa ma u o
vu ng dô ng ba ng ArgôIId ma qua I va f khIdna nu a da n ba , nu a ra n
muô n fhu su c vo I Arguyx, khIdna Io I du ng Iu c Arguyx ngu , mo dô n
ga n dInh gIa ng cho mô f do n phu da u, nô u không kô f IIô u cuô c do I
ga khô ng Iô fhì cu ng cho ha n không guo ng duo c ma da nh fra . Va
do n fhu haI Ia xong, cu ng Ia m chI dô n do n fhu ba. Nhung khIdna
co bIô f dau Arguyx chI ngu co mô f nu a sô ma f. Vu a mon men dô n
ga n Arguyx, khIdna chua kIp ha nh dô ng fhì da bI Arguyx cho mô f
nha f kIô m du f da I nguo I. CIao cho Arguyx canh gIu con bo ca I
fra ng muô f Iô, nu fha n Hôra fIn cha c ra ng Ðo f không co ca ch gì
ma dô n ga n Iô duo c, Ðo f Ia I ca ng không fhô du ng ba f cu mô f vI
fha n na o dô da nh fha o cho Iô. Ðo I vì hô co mô f da u hIô u gì kha
nghI Ia Arguyx co fhô ba o ngay cho Hôra bIô f. Ðo f gIao cho fha n
Hermex nhIô m vu gIa I fhoa f con bo ca I fra ng xInh de p. Vo I da I de p
fha n co ca nh Hermex nhanh cho ng bay xuô ng ngo n nu I ma
Arguyx dang canh gIu con bo . Tha n ca I frang fha n mô f cha ng fraI
nông dan vu a dI vu a fhô I sa o, nhu ng fIô ng sa o du duong, ve o von,
re o ra f bay dô n nhu ro f va o faI ga khô ng Iô . Tha y Arguyx co ve say
mô, Ia ng nghe fIô ng sa o, Arguya , Argoa . Co n co fôn Ia "Panopfe a ”
nghIa Ia "nguo I nhìn fha y hô f" |ceIuI quI voIf fouf).
Hermex mo I fIô n Ia I ga n. "... Mô f anh cha ng fhô I sa o, fha f
cha ng co gì da ng nga I..."
Arguyx nghI fhô va ca f fIô ng go I:
- Na y anh ba n! Ia m sao ma anh Ia I cu pha I vu a dI vu a fhô I
fhô kIa7 Ia I day, ngô I xuô ng fa ng da na y duo I bo ng ram ma fhô I
Ia I không hon a 7 Hermex dô n ngô I bôn Arguyx. Cha ng nghIông
da u say sua fhô I va o ô ng sa o nhu ng am fhanh fra m bô ng man ma c
Io ng nguo I. Nhu ng ngo n fay cu a cha ng nha y mu a frôn chIô c ô ng
sa o nhu nhu ng nguo I fra n fhô say sua nha y mu a frong nhu ng
nga y hô I fô Iô fha n IInh. Ca khô ng Iô Arguyx nghe nhu uô ng Ia y
fu ng am fhanh, ma f IIm dIm fha hô n phIôu dIôu fheo fIô ng sa o bay
dI frong gIo ru ng hIu hIu, xa o xa c. Va rô I Arguyx ngu Iu c na o
không bIô f, ngu ca mô f fram con ma f. Hermex kô f IIô u cuô c do I ga
khô ng Iô mô f ca ch dô da ng va gIa I fhoa f cho Iô, con bo ca I fra ng
xInh de p, nguo I ba n fình cu a Ðo f. Co chuyô n Ia I kô . Hermex co
chIô c du a fha n, nho no khI ngô I bôn Arguyx fhô I sa o, cha ng da Ia m
cho Arguyx ngu say nhu chô f chI ba ng mô f dô ng fa c Iuo f nhe du a
Nguyïî n Vùn Khoã a 74
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
frôn nguo I. Ca m fhuong nguo I da y fo frung fha nh fam phu c, nu
fha n Hôra Ia y nhu ng con ma f cu a Arguyx dinh va o duôI con công
va cho con vaf nay fheo hau bôn nang dô Iuu gIu IaI ky nIôm vô
mô f nguo I da y fo hIô m co frôn fhô gIan na y.
Nga y nay frong van ho c fhô gIo I, Arguyx fro fha nh mô f danh
fu chung chI nguo I sa ng suô f, nhìn xa frông rô ng, co fInh fha n
ca nh gIa c cao hoa c mô f nguo I ba o vô , canh ga c ra f nghIôm nga f,
cha f che . Mo rô ng nghIa Arguyx co n chI nguo I soI mo I, ke Ia m
nghô chI dIô m, gIa n dIô p hoa c mô f nguo I qua u ca n fha n, qua ca nh
gIa c nghIôm nga f. "Ma f Arguyx" |hoa c Argôx) Ia mô f fha nh ngu
frong van ho c Pha p chI mô f ca ch nhìn fha u da o bao qua f duo c foa n
bô su kIô n. Mô f chuyô n kha c kô , fha f ra fhì fha n Ðo f không bIô f
dô n Iô. Nho co na ng Inhxo |Inx) con cu a fha n Pang va nu fha n
khô, môI gIo I nôn mo I sInh chuyô n. Na ng Inhxo ma ch cho Ðo f bIô f
o da f Argôx co nguo I fhIô u nu xInh de p kha c fhuo ng. Inhxo ma ch
cho fha n Ðo f uô ng mô f fhu nuo c bu a mô khIô n sau khI uô ng xong
Ðo f fhuong nho Iô dô n bô n chô n, kha c khoa I. Sau na y Hôra bIô f
chuyô n, fru ng pha f Inhxo bIô n na ng fha nh mô f con chIm, co nguo I
no I bIô n na ng fha nh mô f bu c fuo ng da . Iô duo c gIa I fhoa f kho I su
canh gIu cu a Arguyx. Nhung sô pha n na ng chua hô f gIan fruan.
Nu fha n Hôra saI mô f con ruô I frau ba m rIô f frôn fhan fhô na ng
Iuôn Iuôn du ng vo I sa c nho n cham dô f khIô n cho Iô dau do n khôn
xIô f, Iô ng Iô n dIôn cuô ng cha y hô f noI na y dô n noI kha c. Na ng da
fu da f Argôx dI nguo c Iôn phia Ða c fo I cao nguyôn Ðôdôn, rô I Ia I
cha y fheo ven bIô n phia fay Hy Ia p fhuô c vu ng bIô n Rôa dI nguo c
ma I Iôn fo I vu ng hoang da I fhuô c xu XkIf va ga p Prômôfô frong
canh bI xIông xich, bI dong danh vao nuI da raf dôI fhuong fam.
Prômôfô da fIôn doa n cho sô pha n fuong IaI cu a Iô, chI duo ng cho
na ng dI vô da f AI Ca p, noI na ng se ga p Ia I fha n Ðo f va fhoa f kho I
Iô I sô ng cu a kIô p bo . Cuô c fình duyôn cu a na ng vo I Ðo f se sInh ra
nguo I anh hu ng paphôx |e paphos), vI vua da u fIôn cu a xu AI Ca p.
Con do ng cha u gIô ng cu a nguo I anh hu ng na y fhay nhau frI vì
frôn ma nh da f cu a fha n sông NIn vI da I, Ia p nôn bIô f bao chIô n
công. Trong sô nhu ng nguo I anh hu ng do , nguo I anh hu ng vI da I
nha f Ia p nôn nhu ng chIô n công cho I Io I, ru c ro nha f Ia du ng sI
HôracIex, nguo I se Ia nh su ma ng gIa I pho ng cho Prômôfô. Ha nh
frình gIan fruan cu a Iô fu chau au sang chau a rô I xuô ng AI Ca p
duo c nguo I xua ghI da u Ia I ba ng nhu ng dIa danh: vu ng bIô n o phia
Tay ba n da o Hy Ia p, duo I phia Nam, bIô n AdrIafIch mang fôn Ia
bIô n IônIông, ghI Ia I noI Iô da Iuu Ia c fo I. Tuy nhIôn cu ng co nhu ng
THÂN THOAI HY IAP 75
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nha nghIôn cu u cho ra ng ca I fôn "ÐIô n IônIông" không pha I ghI Ia I
qua ng bIô n ma Iô da dI qua ma ghI Ia I vu ng bIô n nhu ng bô Ia c
nguo I IônIông da chInh phu c. Nhu ng bô Ia c na y da cu fru o vu ng
bIô n na y fu so m. Ðo bIô n Ðôxphor ÐIô n AdrIafIch nga y nay. cu a
ngo cu a ÐIô n Ðen Ia noI Iô da boI qua fu chau a sang chau au.
TIô ng Hy Ia p "Ðôxphor" co nghIa Ia "Chô bo dI qua" mô f dIa danh
ga n IIô n vo I cuô c ha nh frình ba chìm ba y nô I cu a nguo I fhIô u nu
nhan sa c Iô. Tha n ApônIông Trong sô nhu ng nguo I con cu a fha n
Ðo f duo c vInh du du ng va o ha ng ngu muo I haI vI fha n fô I cao, fa
pha I kô fruo c hô f: ApônIông |ApoIIon), ApônIông Ia con cu a fha n
Ðo f va nu fha n Iôfô. Cuô c do I vI fha n na y bao phu ba ng nhu ng
chIô n công cho I Io I ma chu ng fa không sao kô xIô f duo c. Ha u nhu
kha p noI o fhô gIo I Hy Ia p chô na o cu ng co dô n fho fha n
ApônIông. Thô nhung vI fha n danh fIô ng a y Ia I ca f fIô ng kho c cha o
do I frong mô f fình ca nh ma kô Ia I không aI Ia nguo I không xo f xa,
fhuong ca m. Iôfô Ia con ga I cu a TIfang CôIôx va TIfanId Phôbô.
Tha n Ðo f cha ng ro ga p Iôfô fu bao gIo nhung da dem Io ng fha m
yôu frô m nho . Va vo I Ðo f fhì, nhu mo I nguo I da bIô f, fha n cha ng
chIu ke o da I ca I ca nh fha m nho frô m yôu. Tha n da fìm dô n vo I
Iôfô. Ie fo, fha n fhoa I Ia Ma : Iafone. Cuô c fình duyôn cu a ho kha
fha m fhIô f, fha m fhIô f cho dô n nga y Iôfô co mang fhì Ðo f, vì so
Hôra, nôn da nh pha I "cao cha y xa bay". Ðo f fhôI nhung Hôra
không fhôI. ÐIô f chuyô n, Hôra vô cu ng fu c gIa n va na ng nhu su
"fhuo ng fình nhI nu " va nhu nhu ng Ia n fruo c, Ia I fru f fa f ca su
cam ua f cu a mình va o nguo I fhIô u nu bI Ðo f, sau khI fho a ma n
du c vo ng, bo roI, Hôra, vI nu fha n ba o hô cho su sInh no , ba o hô
cho ca c ba me va fre so sInh duo c vuông fro n, Ia n na y fra fhu Iôfô
ba ng mô f ha nh dô ng vô cu ng ba f nhan, dô c a c.
Na ng ra Iô nh cho kha p noI frôn ma f da f fu da o hoang cho
dô n ru ng gIa , fu Ia ng quô cho dô n xo m cho ... không dau duo c chu a
cha p Iôfô, không dau duo c gIu p do Iôfô. Na ng Iôfô ba f ha nh dI
Iang fhang hô f noI na y dô n noI kha c ca u xIn mô f noI fru ngu
nhung da p Ia I chI Ia mô f a nh ma f a I nga I hoa c fhuong ca m chu
không pha I Ia ha nh dô ng san so c chan fình dô I vo I mô f ba me sa p
dô n nga y sInh no . Iôfô dI hô f nga y na y qua nga y kha c, fha ng na y
qua fha ng kha c ma va n không sao ca u xIn duo c mô f fa m Io ng hIô u
kha ch vô n Ia fruyô n fhô ng fhIông IIông cu a da f nuo c Hy Ia p. Cuô I
cu ng co mô f ho n da o nho , du ng hon Ia mô f ma u da f, sô pha n cu ng
Iang fhang ba f ha nh nhu Iôfô, do n fIô p Iôfô vo I nhu ng fình ca m
chan fha nh nhan ha u. Ðo Ia ho n da o OrfIgI da f daI ca n cô I cha ng
Nguyïî n Vùn Khoã a 76
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
sInh sôI duo c hoa fhom qua ngo f do do cu ng cha ng co mô f bo ng
nguo I. OrfIgI xua kIa vô n Ia fIôn nu AxfôrIa, con cu a TIfang CôIôx
va TIfanId Phôbô, nghIa Ia em ruô f cu a na ng Iôfô dang dI fìm noI
nuong fu a. Chô ng AxfôrIa Ia Perxex va con ga I na ng Ia Hôcaf, mô f
vI nu fha n ra f khu ng khIô p ma chu ng fa da nghe kô frong doa n
no I vô vuong quô c cu a fha n Hadex. Sa c de p cu a AxfôrIa da không
fhoa f kho I con ma f hIô u sa c da fình cu a Ðo f. Ðô frô n fra nh fha n
Ðo f, AxfôrIa pha I bIô n mình fha nh con chIm cun cu f. Nhung xem
ra nhu fhô cu ng chua yôn. AxfôrIa Ia I pha I Iao mình xuô ng bIô n
bIô n fha nh mô f ho n da o, mô f ma nh da f be be , xInh xInh fhì mo I
fha f hoa n foa n faI qua na n kho I. Vì Ie do ho n da o OrfIgI co sô pha n
fha f Ia ha m hIu. Trong khI ca c ho n da o kha c dô u co noI Orfa gIe,
fIô ng Hy Ia p: Orfux: chIm cun cu f |caIIIe). cu fru ô n dInh, an cu
Ia c nghIô p fhì OrfIgI va n cu frôI nô I nay day maI do frôn ma f bIô n
bao Ia. OrfIgI da don fIôp Iôfô ba f cha p Iô nh ngan ca m cu a Hôra.
Va may fhay, ngay sau do fhì Iôfô chuyô n da , dau do n, Iôfô
chuyô n da ma không mô f vI nu fha n na o dô n vo I na ng ca . Hôra
không dô n. Ca dô n IIIfhI, vI nu fha n Hô SInh cu ng không dô n. Iôfô
dau hôf con na y dô n con kha c ma không mô f Io I fham ho I, mô f ba n
fay gIu p do . Na ng dau do n qua n que I, va f va , ga o fhe f, rôn Ia suô f
chin nga y dôm. Ðô n nga y fhu muo I, nu fha n IIfhI không fhô ca m
Io ng duo c da nh chIu fô I vo I Hôra, bay xuô ng fra n do cho Iôfô, Iôfô
sInh da I, mô f fraI mô f ga I. TraI Ia ApônIông, ga I Ia ArfômIx. Tha n
Ðo f hô f su c ca m kich fruo c nghIa cu cu a ho n da o OrfIgI. Ðô dô n
da p Ia I fa m Io ng nhan ha u cu a ho n da o nghe o na n, ngay fu Iu c
Iôfô da f chan xuô ng da o, fha n Ðo f da cho bô n cay co c khô ng Iô fu
duo I da y bIô n dô I nuo c Iôn do ng gIu cha f ho n da o OrfIgI Ia I, cha m
du f cuô c do I ba chìm ba y nô I cu a no . Ðo f co n Ia m cho da f daI frôn
da o fro fha nh phì nhIôu dô cho quanh nam bô n mu a dô u co hoa
fhom qua ngo f, cay cô I xanh fuoI. Tu do fro dI mô f cuô c do I mo I
dô n vo I OrfIgI. Tha n Ðo f da f cho no mô f ca I fôn mo I: "ÐôIôx" fIô ng
Hy Ia p co nghIa Ia "Ngo I sa ng" hoa c "Ru c ro " hoa c "Huy hoa ng".
Qua va y, frong nhu ng fhô ky sau na y fuy Ia mô f ho n da o nho be
frôn bIô n gIô nhung ÐôIôx da gIu mô f vI fri fha f ru c ro , fha f huy
hoa ng frong qua n da o KIcIad |Ca cIade) o phia Nam vu ng bIô n na y.
Nguo I xua kô Ia I, khI ApônIông ra do I, frôn ho n da o ca n cô I, fro
fru I vô n chI Ia noI nuong fhan cho Ioa I ha I au ca nh da I vo I nhu ng
fIô ng kôu chif chif buô n ba , bô ng nhIôn fro I sa ng bu ng ha n Iôn.
Nhu ng Iuô ng a nh sa ng cho I Io I, ru c ro fu ba u fro I cao xa fif fa p
xuyôn qua nhu ng da m may chIô u ro I xuô ng ho n da o, Ia m cho ca nh
THÂN THOAI HY IAP 77
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va f nhu dô I sa c fhay da. Vì Ie do nôn ApônIông Ia vI fha n a nh sa ng
va co fôn go I Ia Phôbuyx. a nh sa ng cu a ApônIông chIô u ro I kha p
fhô gIan. No không hô Ia n fra nh hoa c khIô p so fruo c bo ng fô I, vì
fhô ApônIông fro fha nh vI fha n Chan Iy . Va da Ia chan Iy fhì pha I
frung fhu c, không dung fhu mô f su dô I fra Ðe Ioa "Ia ÐrIIIanfe".
Phebus hoa c phoIboa : TIô ng Hy Ia p: ru c sa ng, cho I Io I.
Ca c nha fho xua kIa da ca ngo I fha n Phôbuyx ba ng nhu ng
va n fho hô f su c fha nh kinh: Ho I fha n Phôbuyx fu ngaI va ng Chan
Iy Tu cung dIô n cu a nguo I o fra I fIm duong fhô . Nguo I no I vo I
muôn dan Nhu fha n Ðo f da fu ng fruyô n Iô nh Io I Nguo I no I cha ng
hô don saI fhIôn Iô ch Cha ng hô mô f bo ng fô I na o che phu duo c co I
Chan Iy do cu a Nguo I. Tha n Ðo f vì danh fIô ng cao ca cu a Nguo I
Ða ban cho Nguo I mô f danh hIô u vInh ha ng: Phôbuyx Ðô muôn
dan vo I mô f nIô m fIn vu ng cha c TIn fuo ng va o Io I no I cu a Nguo I.
ApônIông ra do I. Tha n Ðo f saI ca c fha n dem xuô ng cho du a con
fraI cu a mình mô f chIô c mu va ng, mô f cay da n IIa |Ia re) va mô f cô
xe do nhu ng con fhIôn nga ke o. Nu fha n ThômIx dem nhu ng ruo u
fha nh va fhu c an xuô ng nuôI chu be . Va chI ma y nga y sau chu be
vu f Io n Iôn fha nh mô f cha ng fraI cuo ng fra ng de p de . Cha ng fraI
do Ia y ngay ô ng fôn deo va o nguo I, ô ng fôn va cay cung do fha n
Ðo f gu I xuô ng frong cô xe fhIôn nga, rô I mô f fay ca m cung mô f fay
ca m cuong, cha ng da nh xe bay fo I xu so dIô m phu c cu a nhu ng
nguo I HIpebôrôen, mô f xu so o fa n bôn kIa nhu ng xu so cu a gIo
Ðôrô, Ia nhu ng con gIo ba c dua mua fuyô f, va bang gIa fo I. Vì o
va o mô f noI xa fif fa p mu khoI nhu fhô nôn nhu ng nguo I
HIpebôrôen cha ng hô bIô f dô n dôm fô I Ia gì. Nga y cu a ho da I vInh
vIô n, ho sô ng cha ng hô bIô f dô n bô nh fa f va fuô I gIa , cha ng hô bIô f
dô n fu ng fhIô u, do I khô va cuo p doa f, Iu a da o. Quanh nam bô n
mu a khi fro I a m a p. Nhu ng nguo I HIpebôrôen Ia I quy nguo I fro ng
kha ch, yôu chuô ng da n ca, cho nôn khI ApônIông fo I Ia ho mo I
ngay va o du fIô c va vu hô I. ApônIông da sô ng vo I nhu ng nguo I
HIpebôrôen mô f nam ro ng. Sau do cha ng fro vô quô huong Hy Ia p
dô ba f da u su nghIô p cu a mình: su nghIô p ba o vô chan Iy , fruyô n
ba am nha c, fho ca. Hyperbore ena : TIô ng Hy Ia p sô ng o phuong
Ðac, bôn ngoaI gIo Ðôrô. ApônIông dIô f fru con ma ng xa PIfông va
Ia p dô n fho Ðenpho a au mô f nam fro I o fham xu so cu a nhu ng
nguo I HIpebôrôen, fha n ApônIông fro vô Hy Ia p dô ba f da u su
nghIô p vInh quang cu a mình. ChIô n công da u fIôn cu a cha ng Ia
dIô f fru con ma ng xa PIfông |Pa fhon) dô fra fhu cho nguo I me kinh
yôu cu a mình. Xua kIa, khI nu fha n Hôra bIô f chuyô n fình duyôn
Nguyïî n Vùn Khoã a 78
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cu a Ðo f vo I Iôfô fhì mô f ma f na ng ra Iô nh cho kha p noI frôn ma f
da f không duo c fIô p da I, chu a cha p Iôfô, mô f ma f na ng xIn vo I nu
fha n Ða f Me CaIa sInh ra mô f con qua I va f fha f khu ng khIô p dô
no fruy duô I Iôfô. CaIa da sInh ra con ma ng xa PIfông, mô f con
fran cu c ky fo Io n, du ng hon pha I no I do Ia mô f con nu a ra n, nu a
rô ng, cu c ky hung du . PIfông da duô I ba m fheo da u chan Iôfô
khIô n cho Iôfô Iu c na o cu ng nom no p Io au. Nhung rô I nho fha n
PôdôIdông gIu p do , Iôfô mo I da f chan Iôn duo c ho n da o OrfIgI.
Nguo I xua kô Ia I, chinh nho fha n PôdôIdông nôn mo I ra do I ho n
da o OrfIgI. Ca m fhuong sô pha n ba c be o cu a na ng Iôfô, fha n da
gIa ng cay dInh ba xuô ng bIô n. Va fhô Ia fu da y bIô n nô I dô nh Iôn
mô f ho n da o nho Iônh dônh, frôI nô I. ApônIông cuo I frôn cô xe do
da n fhIôn nga fra ng muô f ke o, bay fu xu so cu a nhu ng nguo I
Hybebôrôen vô Ðenpho. NoI day duo I chan nu I Parnax, frong mô f
chIô c hang sau fô I den không mô f fIa na ng na o Io f fo I, a m uo f,
nho p nHyp, con ma ng xa PIfông sô ng va nga y nga y ra pha hoa I
hoa ma u, san ba f su c va f cu a nhu ng nguo I dan Ia nh. Co nguo I no I,
no duo c nu fha n ThômIx gIao cho canh gIu mô f Io I sa m ngôn
fhIông IIông hoa c Ia mô f ma nh da f fhIông IIông frôn do co ngôI dô n
fho nu fha n Ða f Me CaIa vI da I. Tu ngôI dô n na y nu fha n CaIa
fruyô n pha n nhu ng Io I sa m ngôn cho nhu ng nguo I fra n doa n mô nh
dô ho co fhô doa n dInh duo c fuong IaI, bIô f ca ch ha nh dô ng va cu
xu cho du ng vo I y muô n cu a ca c vI fha n. ApônIông bay fo I Ðenpho.
Tu frôn cô xe cha ng du ng, a nh sa ng fo a ra ngo I ngo I, a nh sa ng fu
chIô c mu va ng cu a cha ng, a nh sa ng fu cay cung ba c va nhu ng mu I
fôn va ng. Cô xe cu a cha ng Iuo n mô f vo ng frôn ba u fro I rô I ha ca nh
xuô ng mô f ngo n nu I, fruo c hang ô cu a PIfông. Vu a buo c fo I cu a
hang ApônIông da ca m fha y kho chIu vì khi Ia nh fu Io ng hang bô c
ra. Cha ng Ia n buo c dI va o Io ng hang sau hun hu f, fô I den mIf
mu ng. ÐI chua duo c bao xa, cha ng bô ng nghe fha y fIô ng chuyô n
dô ng a m a m va fu da y hang sau fha m bô c Iôn mô f mu I fanh kInh
fo m hô f chô no I, fuo ng co fhô Ia m da o Iô n ca ruô f gan. ApônIông
bIô f ngay Ia PIfông dang bo ra kho I hang dô fìm kIô m fhu c an.
Cha ng Ia p fu c fhoa f ra kho I hang, fìm mô f chô fhua n Io I dô na p
mình, do n qua I va f dI fo I. PIfông ra kho I hang va fruo n fo I fhung
Iu ng phia fruo c.
Than hình khô ng Iô cu a no vo I nhu ng va y cu ng, bang qua
nhung fang da Iom chom Iam da vo ra hoac bI xô day Ian dI a m
a m. Mô f Ia n gIo cuô n fheo ca f bu I mu mIf, fhô I a o a f va o cay cô I
nhu fro I dang nô I con gIông. PIfông quang mình va o chô na o Ia chô
THÂN THOAI HY IAP 79
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
do cay cô I ga y rang ra c, nha cu a dô , da f ba ng Iu n xuô ng fha nh hô
ao. ChIm cho c, fhu va f so ha I nha o nha c go I nhau cha y frô n. Ngay
dô n ca c fIôn nu Nanhpho, nhu ng fIôn nu cu a ru ng xanh, dô ng nô I,
nu I non sông suô I, con cu a fha n Ðo f, cu ng pha I bo cha y. Nhung co
mô f nguo I con cu a Ðo f không bo cha y ma Ia I fIô n dô n duong da u
vo I PIfông. Ðo Ia vI fha n ApônIông vI da I, uy nghIôm. Nhìn fha y
ApônIông, PIfông vuon chIô c cô da I ngoa ng ra, ma f qua c Iôn xanh
Ie , mô m ha hô c vo I nhu ng ha m rang sa c nho n dô pho ng ra chIô c
Iuo I da I do nhu Iu a, ho ng vo IIô m ngay duo c dô I fhu va o frong
mô m. Nhung không may cho con ma ng xa kInh fo m na y, ApônIông
du ng ngoa I fa m pho ng cu a chIô c Iuo I Iu a cu a no . Va khI no vu a fhu
Iuo I vô chua kIp Ia y da pho ng fIô p mô f do n nu a fhì day cung ba c
da ba f Iôn mô f fIô ng khô go n, mô f mu I fôn va ng rif Iôn frong gIo
ca m pha p va o da u PIfông. Rô I fIô p nhu ng mu I fôn fhu haI, fhu
ba... IIôn fIô p ca m va o fhan hình da y va y cu ng cu a con qua I va f.
PIfông dau do n fruo n mình, quay da u bo cha y.
ApônIông duô I fheo cho dô n fa n ngôI dô n fho nu fha n Ða f Me
CaIa dô kô f IIô u duo c con qua I va f, fru khu duo c mô f faI ho a cho
dan Ia nh, fra fhu cho nguo I me kinh yôu Ia nu fha n Iôfô. Sau khI
gIô f duo c PIfông, ApônIông chôn xa c qua I va f xuô ng da f den sau
fha m va cho du ng Iôn mô f ngôI dô n fho Ia y fôn Ia dô n fho Ðenpho.
NoI day, nhu ng na ng frInh nu de p nha f duo c fuyô n cho n Ia cô
dô ng PIfI |Pa fhIe) dô Ia nh su ma ng gIao fIô p vo I fha n ApônIông,
pha n fruyô n nhu ng Io I sa m ngôn fha n fha nh. Co n fha n a nh sa ng
ApônIông vì chIô n công do duo c mang danh hIô u ApônIông PIfIông
|Pa fhIen). ApônIông co n da f Iô cu bô n nam mô f Ia n fô chu c Hô I
PIfIch |Jeux PhIfhIques) dô ky nIô m chIô n công dIô f fru con ma ng
xa PIfông. VI fha n ApônIông Ia nguo I ba o fro cho nghô fhua f va
am nha c cho nôn frong nhu ng nga y mo hô I chI co nhu ng ca sI, nha
fho, nha c sI dua fa I. Tu nam 586 fruo c Công nguyôn dua va o fhI
dau ca c môn fhô du c fhô fhao. Khoa ng nam 390 sau Công nguyôn
hoa ng dô Ia Ma TôôdodoI ra Iô nh do ng cu a dô n fho Ðenpho. Hô I
PIfIch mo Ia n cuô I cu ng va o nam 391 sau Công nguyôn. Cu ng nam
na y vI hoa ng dô no I frôn ra Iô nh ba I bo Hô I sIanhpIch. Ðenpho Ia
mô f frung fam fôn gIa o cu a fhô gIo I Hy Ia p. Ðenpho o vu ng
PhôkId |PhocIde, phokIde) fhuô c mIô n frung Hy Ia p, phia Nam Ia
vInh Côranhfo... Ðô n fho o chan nu I Parnax |Paraesse), nga y nay
go I Ia nu I IIagura |IIagoara). Trong fho I cô da I Ðenpho da fu ng Ia
mô f frung fam kInh fô , van ho a, fôn gIa o kha Io n. Ðô n Ðenpho
duo c xay du ng va o fhô ky IX fruo c Công nguyôn. Tu c fruyô n ra ng
Nguyïî n Vùn Khoã a 80
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
sau khI fha n ApônIông gIô f chô f duo c con ma ng xa PIfông da cho n
Ðenpho Ia m noI Nga y nay Pa fhon fro fha nh mô f danh fu chung
chI mô f gIô ng fran fo o chau a . xay dô n.
Tha n gIao cho TorôphônIôx |TrophonIus) va Agamed
|Agame de), haI nha kIô n fru c da I fa I, xay du ng noI fhIông IIông
na y. A nh huo ng cu a frung fam fôn gIa o Ðenpho fo a rô ng kha p fhô
gIo I Hy Ia p. Nguo I fa fhuo ng ke o vô day dô ca u xIn nhu ng Io I sa m
ngôn cu a fha n fha nh fIôn ba o cho fuong IaI hoa c chI da n cho ha nh
dô ng, su nghIô p. Va o fhô ky VI fruo c Công nguyôn dô n Ðenpho bI
cha y, sau do duo c xay du ng Ia I ra f nguy nga, fra ng Iô . Cuô I fhô ky
XIX da u fhô ky XX, kha o cô ho c fìm duo c frôn dIa dIô m na y nhIô u
dI fich quy ba u, cho phe p du ng Ia I duo c ga n nhu foa n ca nh khu
vu c. Ngoa I nhu ng dô n, dIô n, fuo ng, nhu ng bu c phu dIôu Io n, kho
fa ng, nguo I fa co n fìm fha y mô f san dua ngu a, mô f nha ha f va mô f
pho ng ho p Io n. Ðuo I chan va ch nu I da Io m cho m o phia Ðông va
con suô I fhIông IIông CaxfaII |CaofaIIe) ma nguo I xua fIn ra ng
nuo c suô I na y co fhô ru a sa ch mo I fô I Iô I, fa y fru duo c nhu ng vô f
nho frong ha nh vI, fu ca ch cu a con nguo I. Truyô n fhuyô f xua kô
Ia I, ApônIông bu a kIa fheo duô I mô f nguo I fhIô u nu vô cu ng xInh
de p ma fha n da dem Io ng yôu mô n fu Iau, fheo duô I fo I noI day,
ga n ngay khu fha nh duo ng na y. ÐI duô I cu ng duo ng, nguo I fhIô u
nu nha y ngay xuô ng con suô I o chan nu I Parnax. Tu do con suô I
mang fôn cu a nguo I fhIô u nu : CaxfaII. CIu a khu fha nh duo ng co
da f mô f ho n da hình ba n nguyô f |fhuo ng Ia mô f fhIôn fha ch) fôn
go I Ia ôngphaIôx |OmphaIoa ), fIô ng Hy Ia p nghIa Ia "ca I rô n".
Chuyô n xua kô ra ng, mô f hôm fha n Ðo f muô n xa c dInh noI dau Ia
frung fam cu a da f be n pha I haI con da I ba ng, mô f con bay vô
phuong Ðông, mô f con bay vô phuong Tay, dô xem chu ng ga p
nhau o dau. HaI con chIm fha n do ga p nhau fa I Ðenpho, noI da f
ho n da ôngphaIôx. Sau na y nguo I fa du ng fuo ng haI con da I ba ng
ba ng va ng da f cha u va o ho n da . Theo HedIôd |Tha n hô ) fhì ho n da
ôngphaIôx Ia ho n da ma xua kIa nu fha n Rôa da da nh fra o, fhay
cho du a con mo I sInh Ia fha n Ðo f, dem dang cho fha n Crônôx.
Crônôx nuô f "du a con" do dô fra nh ha u ho a bI Ia f dô . Sau na y Ðo f
cho Crônôx uô ng mô f fhu Ia cay fha n dIô u, Crônôx pha I nôn, nha
hô f fa f ca ca c anh chI em cu a Ðo f ra, va nha ca ho n da ra. Ho n da
fro fha nh mô f va f hô f su c fhIông IIông, duo c fho cu ng vo I nhu ng
nghI Iô hô f su c fro ng fhô . Huyô n fhoa I na y va fa p fu c fho cu ng cu a
no cho fa mô f ba ng chu ng vô mô f kIô u huyô n fhoa I phu c ho p. Nô u
xe f vô fa p fu c fho cu ng ho n da fhì chu ng fa fha y hIô n nhIôn day Ia
THÂN THOAI HY IAP 81
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mô f hIô n fuo ng ba I va f gIa o kha fhô fhIô n. Nhung ho n da do Ia I Ia
Ðo f hoa c fuo ng fha n Ðo f |mô f ca ch fuo ng frung) fhì no Ia I Ia mô f
hIô n fuo ng va f IInh gIa o, dô ng fho I pha n a nh cuô c da u franh gIu a
fhô hô vo I ca c vI fha n fre do Ðo f ca m da u vo I fhô hô ca c vI fha n gIa
TIfang, do Crônôx ca m da u. Va cuô c da u franh na y da kô f fhu c
ba ng fha ng Io I cu a ca c vI fha n fre , ca c vI fha n sIanhpo, pha n a nh
su chuyô n bIô n fu fha n fhoa I khfônIông |hoa c khfônIx) sang fha n
fhoa I cu a chu nghIa anh hu ng, su chuyô n bIô n fu chô dô ma u
quyô n sang chô dô phu quyô n. Ia I nu a, ho n da ôngphaIôx duo c da f
va o khu vu c fha nh duo ng Ðenpho, noI fho cu ng vI fha n ApônIông
nhu va y co nghIa Ia no da fhu hu f va o quanh no nhu ng bIô u fuo ng
fôn gIa o -fha n fhoa I ApônIông cu a fho I ky cô dIô n cu c fhInh cu a
chô dô chIô m hu u nô Iô . Ro ra ng chI frong mô f bIô u fuo ng cu a mô f
huyô n fhoa I co nhIô u Io p cu a nhIô u fho I da I phu c ho p Ia I vo I nhau.
Vì fhô va n dô nghIôn cu u fha n fhoa I dô fìm ra y nghIa xa hô I -IIch
su cu a no qua không pha I Ia mô f công vIô c dô da ng.
Trong khu vu c dô n fho ApônIông co mô f noI hô f su c fham
nghIôm, ca m nga f không cho aI IaI va ng fo I ngoa I ca c cô dô ng PIfI.
Ðay Ia noI fruyô n pha n nhu ng Io I sa m ngôn. Cô dô ng PIfI fhuo ng
fa m o suô I CaxfaII dô fhau nha n nhu ng pha m cha f fha n fha nh,
nhu ng pha m cha f na y bô I duo ng cho nang Iu c fIôn doa n, fruyô n
pha n cu a cô, Ia m cho su fIô p xu c cu a cô vo I fha n ApônIông duo c
gIao ho a, fhông ca m va Ia m cho nhu ng Io I fruyô n pha n cu a cô nga y
ca ng fhIông, ca ng u ng nghIô m. Truo c fhô ky VI fruo c Công nguyôn
o Ðenpho chI co mô f cô dô ng PIfI, fu fhô ky VI fro dI fang Iôn ba
cô. Ðô sIôu fhoa f kho I hình ha I fra n fu c, gIao fIô p duo c vo I fha n
ApônIông, cô dô ng PIfI pha I uô ng mô f ngu m nuo c suô I CaxfaII, ha I
mô f chIô c Ia nguyô f quô fhIông IIông rô I ngô I Iôn mô f chIô c ghô ba
chan ba ng va ng. Chô na y da f frôn mô f khe nu f frôn ma f da f ma fu
duo I do hoI khi bô c Iôn mu mu . Nguo I xua cho ra ng, chI khI cô
dô ng ngô I va o chIô c ghô do , hif fho va o frong nguo I hoI khi "dô c" do
fhì cô dô ng mo I nha p dô ng, co nghIa Ia nhu ng Io I fruyô n pha n cu a
cô mo I dich fhu c fhô hIô n y chi cu a fha n fha nh. Thuo ng fhì nhu ng
Io I fruyô n pha n cu a fha n fha nh không ro ra ng, cu fhô , fhuo ng mo
hô chu a du ng haI, ba nghIa, muô n hIô u fhô na o cu ng duo c hoa c ra f
kho hIô u.
Chuyô n xua kô Ia I, co mô f Ia n va o nam 546 fruo c Công
nguyôn, vI vua xu IIdI fôn Ia Crôduyx fo I Ðenpho dô xIn fha n ban
cho mô f Io I chI da n: "Co nôn da nh Perx |Ða Tu) hay không7". Tha n
Nguyïî n Vùn Khoã a 82
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
gIa I da p: "... Ho I Crôduyx! Ðo ng sông CaIIx va n frôI, mô f vuong
frIô u vI da I se su p dô !...". Crôduyx dem quan da nh Perx bI da I ba I,
nha vua bI ba f sô ng, Iu c do cô dô ng PIfI va nhu ng vIôn fu fô Ia I gIa I
fhich: "... Tha f du ng nhu Io I fha n fruyô n pha n!". Trong fho I ky
nhu ng fha nh bang Hy Ia p pha f frIô n, frung fam Ðenpho chIu a nh
huo ng va su chI phô I cu a gIo I quy fô c Xparf. Hô I PIfich va n mo bô n
nam mô f Ia n o Ðenpho fhu hu f dông da o kha ch fha p phuong fo I
du . Nguo I fa fhuo ng fIn ra ng, xa c con ma ng xa PIfông chôn duo I
ho n da ôngphaIôx va n co n bô c khi dô c Iôn qua ke nu f cu a phIô n da
ma frôn do da f chIô c ghô ba chan ba ng va ng cho cô dô ng PIfI ngô I.
Con suô I CaxfaII va ca nh de p quanh do ng suô I, xua kIa, không chI
Ia noI cho kha ch hanh huong dôn fam hay uông nuoc suôI dô gIaI
oan, ru a fô I, ca u phu c ma co n Ia noI du ngoa n cu a ca c van nhan,
fhI sI. Ca c ba c fri fhu c na y cu ng fa m nuo c suô I, uô ng nuo c suô I
nhung không pha I dô gIa I oan, ru a fô I, ca u phu c ma Ia dô Ia y
nguô n ca m hu ng nghô fhua f fhIông IIông. Ðo I vì fha n ApônIông, vI
fha n ba o fro cho nghô fhua f va am nha c fhuo ng cu ng ca c na ng
Muydo fo I du ngoa n va ca ha f bôn do ng suô I CaxfaII, do do ca c
na ng Muydo co n co fôn go I Ia CaxfaII |CasfaIIdes) va con suô I
CaxfaIId Ia I mang fhôm mô f y nghIa: ngo n nguô n cu a ca m hu ng
nghô fhua f |SourcecasfaIIenne). Mô I fình cu a ApônIông vo I fIôn nu
Ðaphnô Tha n ApônIông sau khI du ng nhu ng mu I fôn va ng gIô f
chô f con ma ng xa PIfông, da ga p pha I mô f chuyô n ba f ha nh, fuy Ia
mô f chuyô n nho song cu ng dem Ia I cho fha n nhIô u phu f gIay dau
khô , Iuyô n fIô c, nho nhung. Chuyô n xa y ra ba f da u fu Iu c
ApônIông ba n mu I fôn cuô I cu ng, kô f IIô u do I con qua I va f. KhI do
vo I nIô m kIôu ha nh fra n nga p cu a nguo I chIô n fha ng, ApônIông
cha y bang fo I fre o Iôn Iung PIfông, du ng hIôn ngang frôn fhan
hình da y va y cu ng cu a no , gIo cao cay cung ba c, he f Iôn nhu ng
fIô ng sung suo ng: "ChIô n fha ng rô I!", "PIfông chô f rô I!"... "ChIô n
fha ng rô I!", "PIfông chô f rô I!". Ðô ng ApônIông nhìn fha y mô f chu
be , mô f cha ng fhIô u nIôn Iung deo mô f ô ng fôn va ng, fay ca m
cung, dang fu phia fruo c dI fo I. Chu be , fhan hình fhon fha , de p
de , Ia I co da I ca nh va ng o sau Iung, nguo c nhìn ApônIông vo I ve
ma f dIô m fInh duo ng nhu không fha n phu c khIô n cho ApônIông
ca m fha y bI xu c pha m. ApônIông mIm cuo I, ho I chu be vo I mô f
gIo ng coI fhuo ng:
- Na y chu be kIa! MI ma bIô f ba n cung co a 7 Thô ma pha I do I
dô n nga y hôm nay con ma ng xa PIfông mo I chô f fhì fa cha ng hIô u
mI ca m cung va deo ô ng fôn dô Ia m gì7... ThôI fô f hon hô f Ia dua
THÂN THOAI HY IAP 83
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cho fa ô ng fôn va ng a y dô fa Ia p nhu ng chIô n công vInh quang hon
nua. O ng fôn frong fay mI fha f vô du ng. Chu be vô cu ng fu c gIa n,
da p Ia I Io I ApônIông:
- Ho I fha n ApônIông vI da I! XIn cho coI fhuo ng nhu ng mu I
fôn cu a fa. Ta se ba n fru ng nha nguoI cho ma xem! Ðu nha nguoI
co faI gIo I dô n dau chang nu a cu ng không sao fra nh kho I mu I fôn
va ng cu a fa. No I xong, chu be vô ca nh bay vu f dI dô ma c ApônIông
du ng Ia I vo I nIô m kIôu ha nh cu a ke chIô n fha ng. Chu be do Ia aI
ma Ia I coI fhuo ng ApônIông nhu fhô 7 Ðo Ia fhan Tình yôu - rôx ma
ApônIông không bIô f. rôx bay Iôn dInh nu I Parnax cao, cho n mô f
noI du ng dô co fhô bao qua f duo c bô n phuong. Cha ng Ia y fu sau
Iung ra mô f mu I fôn "mu I fôn khoI da y fình yôu" Ia p va o cay cung
va ba n dI. Cha ng fruyô n cho mu I fôn cu a mình, mu I fôn vô hình
dô I vo I nhu ng nguo I bI ba n, bay dô n xuyôn fha u va o fra I fIm
ApônIông. Va ApônIông da bI fru ng fôn ma va n không hay, không
bIô f. Chua hô f, rôx Ia I Ia y fu sau Iung ra mô f mu I fôn kha c, "mu I
fôn gIô f chô f fình yôu" ba n dI. Ia n na y ba n vô mô f huo ng kha c.
Cha ng fruyô n cho mu I fôn cu a mình bay dô n xuyôn fha u va o fra I
fIm fIôn nu Ðaphnô, con ga I cu a vI fha n Sông Pônô |Pe ne e). Va nô I
ba f ha nh ba f nguô n fu haI mu I fôn vô hình do cu a rôx. Chuyô n xa y
ra sau khI ApônIông gIô f duo c con ma ng xa PIfông sau fho I gIan
không ro bao Iau. ChI bIô f mô f buô I so m kIa nhu fhuo ng Iô ,
ApônIông vo I cay cung ba c va o ru ng san ba n. Ðay Ia khu ru ng
fhuô c da f TexxaII |ThessaIIe) duo I quyô n caI qua n cu a vI fha n
Sông Pônô. Ca c fIôn nu Nanhpho con cu a Pônô, fhuo ng va o ru ng
vuI choI, san ba f fhu va f. ApônIông frông fha y Ðaphnô khI na ng
dang ha I hoa. Qua Ia mô f fIôn nu xInh de p, mô f ve de p fu nhIôn,
hIô n ho a nhu nhu ng bông hoa ru ng na ng dang ha I. Tu fra I fIm cu a
vI fha n a nh sa ng co bô fo c va ng dang Iôn mô f nIô m xu c dô ng va
kha f khao duo c ba y fo fình ca m vo I fIôn nu Nanhpho Ðaphnô.
ApônIông fIô n dô n ga n na ng.
Mô f fIô ng dô ng nhe do buo c chan cu a ApônIông gIa m frôn
fha m Ia ru ng khIô n Ðaphnô gIa f mình, quay Ia I. Vu a frông fha y
ApônIông Ia na ng vu f vô I bo hoa xuô ng da f, ca m da u cha y, cha y
mIô f nhu bI aI dang duô I. Mu I fôn vô hình cu a chu be rôx da gIô f
chô f nhu ng xu c dô ng va fhe m kha f a I an frong fra I fIm Ðaphnô.
ApônIông cha y fheo na ng. Vu a cha y cha ng vu a go I:
- Ho I fIôn nu xInh de p! Ha y du ng Ia I, du ng Ia I! Ðu ng so ! Ta
không pha I Ia mô f fôn chan chIôn fhô ba o hay Ia ke fhu cu a na ng
Nguyïî n Vùn Khoã a 84
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
dau! Ca ng go I Ðaphnô ca ng cha y. ApônIông ca ng ra su c duô I fheo
va ra su c kôu go I:
- Ðu ng cha y! Ðu ng cha y nu a! Ta Ia ApônIông, nguo I con fraI
vInh quang cu a fha n Ðo f day! Ta yôu na ng! Ta yôu na ng! Ðu ng
Ia I! Ðu ng cha y nu a!
Nhung Ðaphnô va n cu cha y. Va ApônIông Ia I ra su c duô I
fheo. ApônIông duô I vo I su c ma nh cu a fra I fIm nô ng nhIô f. Co n
Ðaphnô cha y vo I nô I so ha I cu a mô f fra I fIm da fa f nga m ma f ngo n
Iu a kha f khao no ng bo ng cu a ha nh phu c Iu a da I. ApônIông duô I
nga y ca ng ga n Ðaphnô. Na ng co ca m gIa c nhu nghe fha y fIô ng fho
hô n hô n cu a ApônIông o sau Iung mình va hoI fho a y hình nhu da
pha va o ga y na ng va Iuo f qua ma na ng. Nhung day rô I fruo c ma f
na ng Ia con sông cu a vua cha. Na ng vô I kôu Iôn:
- Cha oI! Cha oI! Cu u con vo I, cu u con vo I! Mau Iôn, mau Iôn!
Không co con bI ba f bay gIo !
Na ng vu a no I du f Io I bô ng nhIôn ru ng mình mô f ca I, da I chan
mô m ma I bô ng cu ng do ra, ca da I fay vu a gIo ra cho I vo I ca u xIn
cha cu ng cu ng nga c. Toa n fhan na ng bIô n fha nh mô f fhan cay,
chan nhu ca m sau xuô ng da f va ca c ngo n chan vuon da I ra fha nh
nhung rô Ion rô nho. MaI foc dep de cua nang bIô n fha nh nhu ng Ia
cay. ApônIông cha y dô n noI fhì na ng frInh nu xInh de p Ðaphnô da
bIô n fha nh mô f cay nguyô f quô xanh fuoI, fu nhIôn nhu da mo c Iôn
fu nga n xua va fu nga n xua vô n fu nhIôn va xanh fuoI nhu va y.
ApônIông du ng su ng so ngo nga c fruo c su bIô n ho a qua nhanh.
Cha ng du ng hô I Iau rô I dua fay vuô f ve frôn ca nh Ia cu a no , buô n
ra u no I vo I no nhu ng Io I fu bIô f chan fha nh:
- Ho I nguo I fhIô u nu xInh de p nha f frong da m fIôn nu
Nanhpho. Ta co ngo dau fình yôu chan fha nh va nô ng fha m cu a fa
Ia I gay ra nông nô I oan fra I na y. Vì fa ma na ng da ma f dI cuô c
sô ng cu a mô f fIôn nu vô va n ha nh phu c. ThôI duo c, fu nay fro dI
na ng se Ia nguo I ba n duo ng fhan fhIô f cu a fha n ApônIông na y. Tu
nay fro dI chI nhu ng aI chIô n fha ng frong ca c cuô c franh fa I dua
su c o ca c nga y hô I fhì mo I duo c dô I vo ng Ia nguyô f quô Iôn da u.
ApônIông va cay nguyô f quô Ia vInh quang cu a chIô n fha ng, chI
gIa nh cho chIô n fha ng. Ta chu c em ma I ma I xanh fuoI.
Cay nguyô f quô run Iôn xa o xa c. ChI co fha n ApônIông mo I
hIô u duo c fIô ng no I cu a no . Nhung mô f nguô n kha c kô , sau khI
ApônIông gIô f chô f con ma ng xa PIfông, fha n da fu mình fa y ru a
THÂN THOAI HY IAP 85
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
su ô uô vo I su gIu p do cu a cay nguyô f quô . Vì Ie do fha n da Ia y Ia
nguyô f quô Ia m va f frang dIô m cho mình. Ia I co chuyô n kô hoI
kha c dI mô f chu f va hoI... ky khôI. Không pha I ApônIông bI fru ng
muI fôn cua rôx va Ðaphnô cung không bI rôx ba n mô f mu I fôn.
Ca c fIôn nu Nanhpho vô n sô ng Ia nh xa cuô c do I cu a nhu ng nguo I
fra n fu c va ca c na ng nhu ba m sInh vô n Ia nhu ng frInh nu khuo c
fu ha nh phu c cu a fình yôu va hôn nhan, Ðaphnô Ia mô f frInh nu
de p hon ca . Sa c de p cu a na ng da Ia m cho mô f nguo I fra n fhô fôn Ia
IokIppôx |IeuIeIphoa ) mô ca m. Tha n ApônIông, ra c rô I fhay Ia I
cu ng mô ca m Ðaphnô. Nhung ca haI không fhô na o be n ma ng fo I
ga n ca c na ng Nanhpho duo c. Vì chI fhoa ng fha y bo ng mô f nguo I
da n ông Ia ca c na ng da ba o nhau cha y frô n. IokIppôx nghI ra mô f
kô . Cha ng ca I frang fha nh mô f fIôn nu , fra frô n va o ba y fIôn nu
Nanhpho. Nho khuôn ma f xInh de p va fhan hình duyôn da ng nôn
IokIppôx Io f duo c va o vuI choI vo I ba y fIôn nu ma không bI nghI
ngo gì ca . Cha ng fìm ca ch ba f chuyô n vo I Ðaphnô. Tha n ApônIông
fha y va y Io ng sôI nhu Iu a dô f. Tha n nghI ra mô f ca ch dô pha ca I
fro gIan Ia n he n nha f do . Tha n be n go I Iôn frong ca c na ng
Nanhpho y muô n dI fa m, xuô ng suô I fa m. Va nhu va y Ia IokIppôx
chI co ... chô f. Qua va y, khI ca c na ng Nanhpho co I a o Iô I xuô ng suô I
fhì anh cha ng IokIppôx cu du ng Iu ng fu ng ma I frôn bo . Ca c fIôn
nu sInh nghI. Va fa f nhIôn vIô c pha I xa y ra da xa y ra. IokIppôx bI
da nh chô f. Chô na y co chuyô n kô hoI kha c ca c vI fha n da fung ra
mô f da m may mu cuo p IokIppôx dI, cu u anh cha ng ôI fình fhoa f
chô f. Ðay gIo Ia Iu c fha n ApônIông xua f hIô n. Tha n da Io I du ng
duo c fình fhô rô I ren no I frôn fìm dô n ngay fruo c ma f na ng
Ðaphnô. Trong phu f bô I rô I, Ðaphnô không bIô f fìm ca ch gì dô
fhoa f kho I faI ho a ngoa I ca ch bIô n mình fha nh cay nguyô f quô . Tu
do fro dI cay nguyô f quô Ia va f fhan fhIô f, yôu da u cu a fha n
ApônIông. Tha n Ia y mô f vo ng Ia nguyô f quô dô I Iôn da u dô Iuu gIu
Iuôn bôn mình ky nIô m vô mô f mô I fình không fosI nguyô n. Nguo I
Hy Ia p xua kIa coI cay nguyô f quô Ia fuo ng frung cho a nh sa ng,
su fa y ru a, su chu a Ia nh bô nh fa f. Cay nguyô f quô duo c da nh
rIông cho vIô c fho cu ng ApônIông, duo c frô ng o khu vu c dô n fho
ApônIông o Ðenpho. Nga y nay cay nguyô f quô , vo ng Ia , vo ng hoa
nguyô f quô fro fha nh mô f bIô u fuo ng cho fha ng Io I, chIô n fha ng. o
ca c nuo c phuong Tay fa fhuo ng fha y bIô u fuo ng ca nh nguyô f quô o
fuo ng da I ca c anh hu ng dan fô c, ca c danh nhan van ho a, fuo ng da I
ca c chIô n sI vô danh...
Nguyïî n Vùn Khoã a 86
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Trong ca c cuô c fhI da u fhô du c fhô fhao o nhIô u nuo c frôn
fhô gIo I hIô n nay va n co n gIu fu c Iô dô I Iôn da u hoa c khoa c va o cô
nguo I chIô n fha ng mô f vo ng Ia , vo ng hoa nguyô f quô . ApônIông
fru ng frI haI fôn khô ng Iô con fraI cu a AIôex ChIô n công fru ng frI
con ma ng xa PIfông cu a ApônIông fha f Ia vI da I song cu ng chua
fhô vI da I ba ng chIô n công fru ng frI haI fôn khô ng Iô phIanfeax
|e phIeefe s) va a fôx |Ofos) con fraI cu a AIôex. Nguo I fa fhuo ng go I
haI anh em khô ng Iô na y ba ng mô f ca I fôn chung: AIôad |AIoades)
nghIa Ia nhu ng con cu a AIôex. Ngay fu Iu c co n nho , mo I chin fuô I,
haI anh em khô ng Iô nha na y da co mô f su c ma nh phI fhuo ng. Io n
Iôn y va o fhan hình cao Io n, fo kho e, phIanfeax va a fôx da muu
finh môf chuyôn cuc ky IIôu ma ng va ngang nguo c. Chu ng bô ngo n
nu I sxa |Oa sa) chô ng Iôn ngo n nu I sIanhpo rô I bô ngo n PôIIông
|Pe IIon) chô ng Iôn ngo n sxa dô Ieo Iôn fhIôn dình muu ba f AIoe s:
con cu a fha n PodôIdông va nu fha n ÐphImôdI. Co dI ba n kô
PôdôIdông sInh ra phIanfex va sfôx. haI nu fha n ArfômIx va Hôra
dô Ia m vo . Chu ng da va o duo c fhô gIo I ca c vI fha n.
Tha n ChIô n franh Arex xông ra ca n IIô n bI chu ng ba f xIô ng
Ia I va fô ng gIam va o frong mô f ca I ve I ba ng dô ng. Arex bI gIam
frong ve I muo I ba fha ng fro I. Sau do fha n Hermex da frô hô f fa I
nang gIao franh vo I haI fôn khô ng Iô mo I da nh IuI duo c chu ng va
gIa I fhoa f cho Arex. Thô gIo I sIanhpo cu a Ðo f Iam va o mô f fình fhô
ra f nguy. Nô u không fru khu duo c haI fôn khô ng Iô ngang nguo c
na y fhì cha c cha n nu fha n Hôra, vo Ðo f, va nu fha n ArfômIx, em
cu a ApônIông roI va o fay chu ng. Va rô I sau do nhu ng gì se xa y ra
nu a fhì dô n Ðo f cu ng không fIôn doa n nô I. ApônIông du ng ra da m
nha n vIô c fru ng frI haI fôn AIôad. Tha n gIuong cay cung ba c cu a
mình Iôn. Ðay cung ba f Iôn nhu ng fIô ng gIa n du . Nhu ng mu I fôn
va ng rif Iôn frong gIo . HaI fôn khô ng Iô fa o fo n, nga o ma n pha I
dôn fôI. Co nguoI kô chIôn công nay không pha I cu a ApônIông ma
Ia cu a ArfômIx. ArfômIx da ho a fhan Ia m mô f con huou ca I nhu
haI fôn khô ng Iô . Va vu f mô f ca I, na ng cha y va o khoa ng ca ch gIu a
chu ng. Tha y mô I ngon haI fôn dô u pho ng Iao. Nhung ca haI ngo n
Iao dôu không fru ng con huou be nho ma fru ng va o bu ng va ngu c
phIanfeax va a fôx. Xuô ng fhô gIo I cu a fha n Hadex, mô I fôn khô ng
Iô bI fro I va o mô f ca I cô f, fro I ba ng nhu ng day... ra n, ca c Ioa I ra n,
du ng dô I dIô n vo I nhau, mô f con cu vo fhu c suô f dôm, gIuong da I
ma f fro n xoe xanh Ie nhìn chu ng va kôu Iôn nhu ng fIô ng ghô ro n
suô f dôm fhau.
THÂN THOAI HY IAP 87
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ApônIông va ca c na ng Muydo A pônIông co n Ia vI fha n cu a
nghô fhua f va am nha c, nguo I khoI nguô n ca m hu ng cho ca c nha
fho. Ngay fu khI ApônIông mo I ra do I, fha n Ðo f da frao cho du a
con cu a mình mô f cay da n IIa vo I y muô n sau na y no se Ia mô f ca
sI danh fIô ng, Ia m vuI cho fhô gIo I ca c vI fha n sIanhpo. Nhung co
nguo I Ia I kô , chinh cay da n IIa Ia do fha n Hermex sa ng fa o ra va
dô I cho ApônIông. Ðu sao fhì ApônIông va n Ia mô f vI fha n duyôn
da ng nha f, fa I hoa nha f frong sô nhu ng nguo I con cu a Ðo f duo c
sô ng o fhô gIo I sIanhpo. ApônIông fhuo ng da n ca vo I nhu ng fIôn
nu Muydo, nhu ng nguo I con ga I vô cu ng de p de , duyôn da ng vo I fa I
hoa cu a Ðo f, khI fhì o dInh nu I Parnax xanh ro n, khI fhì bôn do ng
suô I HIpôcren fhIông IIông vo I fIô ng nuo c cha y ro c ra ch va fIô ng
chIm ca ho f ve o von nhu muô n ho a cu ng vo I fIô ng da n IIa du
duong, ôm a I cu a ApônIông. Nhu ng na ng Muydo Ia con ga I cu a
fha n Ðo f va nu fha n MnômôdIn fu c nu fha n Tri nho hoa c Ky u c.
Chuyô n xua kô Ia I fha n Ðo f da da m say an a I vo I nu fha n
MnômôdIn suô f chin dôm IIô n. Sau do nu fha n sInh ra chin qua
fru ng rô I mo I no ra fha nh chin nguo I con ga I ma fha n Ðo f go I ba ng
mô f fôn chung Ia Muydo, nga y nay chu ng fa fhuo ng go I Ia ThI
Tha n hoa c nu fha n Tho ca. Nhu ng na ng Muydo duo c Ðo f frao cho
nhIô m vu cu ng vo I ApônIông cham Io do I sô ng fInh fha n cu a fhô
gIo I sIanhpo va fhô gIo I Ioa I nguo I. Vì fhô , duo I su chI huy va dIô u
khIô n cu a ApônIông, ca c na ng Muydo fhuo ng ca mu a frong nhu ng
bu a fIô c cu a ca c vI fha n. KhI a y ApônIông vo I khuôn ma f xInh de p,
fuoI nhu hoa no fay ca m da n IIa hoa c da n KIfar |ca fhare) da n da u
dô I dô ng ca buo c ra. Ca c na ng Muydo fheo sau frong y phu c Iô ng
Ia y da u dô I vo ng hoa nguyô f quô , vu a dI vu a mu a fheo dIô u nha c.
Sau do ca c na ng quay Ia I fha nh vo ng fro n va ca mu a hô f dIô u na y
sang dIô u kha c, khI fhì uyô n chuyô n nhe nha ng, khI fhì rô n ra ,
dô n da p. Tha f Ia muôn hình muôn ve . Nhu ng Iu c a y không khi cu a
cung dIô n sIanhpo fra m Ia ng, ôm a ha n dI. Tha n Ðo f duo ng nhu
fre fho Ia I, ma f IIm dIm, nom hIô n fu va da ng yôu chu không co ve
gì Ia mô f da ng phu vuong oaI nghIôm va ha ch dIch, Iuôn dô n may
mu , gIa ng sa m se f. Co n fha n ChIô n franh Arex, du a con hung
hang ngô nguo c nha f cu a Ðo f, fhì quôn ba ng dI fIô ng bInh khi
Ioa ng xoa ng, ba o fa n, nhu ng cuô c gIao franh da m ma u. TIô ng da n
ca duo ng nhu Ia m mô m fra I fIm dô ng cu ng ra n cu a vI fha n ChIô n
franh. Co n ca c vI fha n kha c cu ng dô u bI ApônIông va ca c na ng
Muydo chInh phu c. Ho quôn dI nhu ng cuô c franh ca I ô n a o, gay
ga f vu a mo I day vô bIô f bao công vIô c phIô n foa I cu a fhô gIo I fha n
Nguyïî n Vùn Khoã a 88
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
IInh va fhô gIo I Ioa I nguo I. Ca dô n con da I ba ng mo qua m hung du
cu a Ðo f, da fu ng mô bu ng, an gan Prômôfô, Iu c na y cu ng ha da I
ca nh rô ng va da I xuô ng, ru f cô va o nha m nghIô n ma f Ia I nhu muô n
fhuo ng fhu c nhu ng am fhanh huyô n dIô u. Co n con công cu a nu
fha n Hôra fhì xo e duôI mu a, nhu ng con ma f den cu a nguo I khô ng
Iô Arguyx do nu fha n dinh va o, Iu c na y Iong Ianh, ho n ho nhu
muô n ba y fo nIô m vuI vo I nu fha n. Cha ng pha I chI co con va f do
mo I bI fIô ng nha c IôI cuô n va o dIô u mu a. KhI fha n ApônIông fa I
hoa chuyô n sang mô f dIô u nha c fung bu ng, rô n ra hon fhì ca c vI
fha n dô u Ia n Iuo f bI IôI cuô n va o vu khu c. Nu fha n ArfômIx, em
ga I cu a ApônIông, vuI ve da n da u, dua fay ra mo I ca c chu vI fha n
IInh. Nu fha n AphrôdIfo buo c va o cuô c vuI vo I sa c de p ru c ro , cho I
Io I IôI cuô n mo I nguo I. Tha n Hermex, Hadex, fha n PôdôIdông...
Ða ng phu vuong Ðo f frôn ngaI va ng cuo I hô ha fruo c ca nh
fuo ng vuI fuoI da m a m cu a fhô gIo I fhIôn dình. Tha n ApônIông
ga n bo vo I ca c na ng Muydo nhu fhô frong nghô fhuaf ca mua cho
nôn nguo I fa co n go I fha n ba ng mô f fôn kha c: ApônIông Muydadef
|ApoIIon Musagôfe) nghIa Ia ApônIông nguo I chI huy ca c na ng
Muydo. Ca c na ng Muydo Iu c da u duo c Ðo f gIao nhIô m vu nhu fhô ,
nghIa Ia chI co mô I công vIô c ca mu a. Nhung sau da n công vIô c
frôn fhIôn dình va duo I fra n fhô nga y ca ng nhIô u hon va phu c fa p
hon, cho nôn fha n Ðo f pha I phan công cho mô I na ng Muydo caI
qua n mô f IInh vu c khoa ho c va nghô fhua f cu a Ioa I nguo I. Na ng
CanIIôp |CaIIope): su fhI. Na ng ferpo |Ðuferpe): fho fru fình. Na ng
rafô |Ðrafo): fho fình du c. Na ng TerpxIkhor |TerpsIchore): nghô
fhua f ca mu a. Na ng PônhImnI |PoIha mnIe) Iu c da u caI qua n fho
fa n my |ha mne) sau caI qua n kIch cam |panfomIme). Na ng
Menpômen |MeIpomene); bI kIch. Na ng TaII |ThaIIe): ha I kIch.
Na ng CIIô |CIIo): su ho c. Na ng !ranI |!ranIe): fhIôn van ho c. Vì Ie
do cho nôn nhu ng nha fho cô da I coI nghô fhua f cu a mình Ia do ca c
na ng Muydo ban cho va fruo c khI bIô u dIô n fruo c công chu ng
fhuo ng co Io I ca u kha n nu fha n Muydo hoa c ca m fa nu fha n
Muydo. Cu ng vì Ie da ng phu vuong Ðo f chi sa ng suô f, chi hIô n
mInh fuy da "phan công, phan nhIô m" ra nh ro cho chin nguo I con
ga I cu a mình nhung cu ng không ngo dau duo c ra ng Ioa I nguo I
chu ng fa Ia I "de " ra ca I nghô fhua f dIô n a nh, cho nôn dô fo Io ng
"fôn kinh" dô I vo I fha n Ðo f, chu ng fa go I nghô fhua f na y Ia nghô
fhua f cu a na ng Muydo fhu muo I, do na ng Muydo fhu muo I caI
qua n, ma c da u fha n Ðo f da fhôI de fu Iau rô I. Trong van ho c ca c
nuo c chau au, Muydo fro fha nh danh fu chung chI "fhI hu ng" "ca m
THÂN THOAI HY IAP 89
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
hu ng nghô fhua f" "fa I nang fho ca, nghô fhua f". Nhu ng nguo I Ia
Ma du nha p ca c Muydo va o hô fhô ng fha n fhoa I cu a mình va dô I
fôn Ia Camen |Camena). Cu ng co fruo ng ho p nguo I fa go I ca c
Muydo Ia nhu ng fIôn nu HôIIcông, nhu ng nu hoa ng cu a ngo n nu I
HôIIcông, mô f ngo n nu I o mIô n Trung Hy Ia p noI ca c Muydo
fhuo ng fru ngu . Vô ca c na ng Muydo, chu ng fa co fhô phan dInh ra
co haI Io p huyô n fhoa I phu c ho p vo I nhau. VIô c Ðo f de mô f Iu c fo I
chin nguo I con ga I ha n ra ng fhuô c vô Io p huyô n fhoa I ky fhI fô c
ma u quyô n. Nhung vIô c nhu ng na ng Muydo duo c Ðo f phan công
cho caI qua n ca c IInh vu c van ho a -nghô fhua f nhu anh hu ng ca, bI
kIch, su Co khI nguo I fa go I nghô fhua f dIô n a nh Ia nghô fhua f
cu a na ng Muydo fhu ba y fheo su sa p xô p: fho, ca, vu , nha c, bI
kIch, ha I kIch, dIô n a nh. !n nourrIsson des Muses: nguo I con cu a
nhu ng na ng Muydo: nha fho. Ia muse de VIcfor Hugo: fhIôn fa I
fho ca cu a Hugô. ho c, van hu ng bIô n... cha c cha n không fhô na o
fhuô c vô fho I ky fhI fô c ma u quyô n. Ro ra ng nhu ng fha nh fu u van
ho a, khoa ho c, nghô fhua f chI co fhô Ia sa n pha m cu a chô dô chIô m
hu u nô Iô cô da I va Io p huyô n fhoa I na y fhuô c vô fho I ky chô dô
chIô m hu u nô Iô duo c Ia p ghe p va o sau na y, nô u du ng fhua f ngu
nhu nha ba c ho c Xô vIô f AI. Iosev da chI ra, fhì day Ia mô f hình
fhu c phu c ho p fhôm fha f |compIexed'InferpoIafIon). ApônIông Iô f
da fôn MarxIax Trong nhu ng ha nh dô ng fru ng pha f ke ba o nguo c
kIôu cang fhì co Ie ha nh dô ng ApônIông fru ng pha f fôn XIIen
MarxIax |SIIe ne Mara vas) Ia khu ng khIô p nha f, fa n ba o nha f.
MarxIax Ia mô f XIIen, nghIa Ia co haI su ng dô va Ia hon nu a, Ia I co
duôI nhu duôI dô hoa c duôI ngu a. Chan cu a XIIen cu ng Ia chan dô.
Nhu ng XIIen Ia nhu ng vI fha n fu y fu ng cu a fha n Ruo u Nho
ÐIônIdôx, co khI duo c go I ba ng mô f fôn kha c Ia XafIa. MarxIax Ia
mô f frong nhu ng XIIen cu a ÐIônIdôx. Chuyô n xa y ra pha I kô
nguô n gô c fu nu fha n Afôna. Na ng Ia nu fha n Tri fuô va Nghô
fhua f, nghIa Ia cu a su sa ng fa o. Chinh na ng Ia nguo I sa ng fa o ra
cay sa o co fIô ng re o ra f, ve o von nghe nhu fIô ng chIm son ca, ba ch
yô n, hoa ng yô n. Nhung sau khI sa ng fa o xong cay sa o va fhô I fhu
if ba I na ng IIô n vu f ngay no dI va nguyô n ru a:
"... Ke na o nha f chIô c sa o na y se bI fru ng pha f fa n nha n...".
Ta I sao ma Afôna Ia I co ha nh dô ng kho hIô u dô n nhu fhô 7 Nguyôn
do Ia nu fha n nha n fha y khI mình fhô I sa o fhì khuôn ma f ma f fu
nhIôn dI. Ðô co duo c nhu ng am fhanh ky dIô u, nu fha n pha I chu m
môI, phô ng ma ... nghIa Ia nu fha n ma f ha n dI ve de p fuyô f dIô u
cu a nu fha n. Va nhu fhô fhì fha f Ia faI ho a. Nu fha n Afôna vu f cay
Nguyïî n Vùn Khoã a 90
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
sa o dI nguyôn do Ia nhu fhô . Nhung MarxIax Ia I nha f duo c cay
sa o. Ia o gIa na y cha ng bIô f dô n Io I nguyô n cu a Afôna. Ia o dua sa o
Iôn mIô ng va ma y mo fa p fhô I. Ia o cha ng quan fam dô n vIô c
khuôn ma f mình ma f fu nhIôn dI, xa u dI khI fhô I sa o vì Ia o vô n
cha ng de p de gì. Cuô I cu ng MarxIax fhô I duo c sa o va fhô I sa o ra f
hay, nga y ca ng hay, hay dô n nô I khI fIô ng sa o MarxIax ca f Iôn Ia
chIm cho c dang kIô m an du ng Ia I Ia ng nghe, huou naI dang ga m co
frong ru ng ngu ng an, nghônh nghônh chIô c cô cao Iôn, do ng faI
fìm nghe fIô ng nha c. Co con suô I nghe fIô ng sa o MarxIax Ia I ngo
fIô ng no I fhu fhI cu a ba n mình. Co n ru ng cay nghe fIô ng sa o cu a
MarxIax nhu uô ng Ia y mo I am fhanh. Nguo I fa ba o chu ng muô n
ho c fhuô c nhu ng Ia n dIô u MarxIax dô khI gIo nô I Iôn Ia cu ng ho a
fa u. MarxIax dua cay sa o vô da f PhrIgI, quô mình, dô fruyô n da y
Ia I cho mo I nguo I bIô f su du ng mô f nha c cu don gIa n ma Ia I kha
hay dô n nhu fhô . Ðanh fIô ng cu a MarxIax Iu ng Ia y dô n nô I Ia o
sInh ra kIôu cang. Ia o fu ha o vô fa I nang cu a Ia o song Ia I ma f fInh
fa o dô n nô I cho ra ng, không mô f fhu da n na o co fhô hay ba ng cay
sa o, không mô f aI co fhô bIô u dIô n mô f nha c cu na o hay ba ng Ia o
fhô I cay sa o. Ia o na y ra y dInh ngông cuô ng fha ch fhu c vI fha n
ba o fro cho Nghô fhua f va OÐm nha c Ia ApônIông fhI fa I. VI fha n
na y cha p nha n ngay cuô c fhI da u. Ca c na ng Muydo va nha vua
MIdax frI vì frôn da f PhrIgI, duo c mo I Ia m ban gIa m kha o. Ke fha f
ba I, fhua cuô c frong cuô c fhI na y pha I nô p mình cho nguo I chIô n
fha ng foa n quyô n su du ng. Cuô c do fa I dIô n ra. Tha n ApônIông vo I
cay da n kIfar bIô u dIô n fruo c. Kho ma co fhô dIô n fa duo c hô f
phong fha I bIô u dIô n fa I hoa chInh phu c Io ng nguo I cu a ApônIông.
Khoa c mô f fa m a o choa ng may cu c ky de p de , ApônIông ca m
cay da n buo c ra dInh da c ma va n không ma f dI ve duyôn da ng,
fuoI fa n. Nhu ng fIô ng da n cu a fha n ba f Iôn fha nh fho f nhu ro f va o
Io ng mo I nguo I. Ngo n fay cu a fha n mô m ma I, uyô n chuyô n Iuo f dI
frôn nhu ng day da n fuo ng chu ng nhu nhu ng buo c chan cu a ca c
na ng Muydo dang xoay, dang Iuo f dI frôn fhô m va ng, fhô m ba c
cu a cung dIô n sIanhpo. Co n Ia o MarxIax, con nguo I fhô fhIô n cu a
ru ng ru , quô mu a vo I cay sa o, du co frô hô f fa I nang cu ng không
fhô na o dIôu Iuyô n ba ng mô f vI fha n da fu ng chI huy, da y ba o cho
ca c na ng Muydo xInh de p, da y fa I nang, con cu a da ng phu vuong
Ðo f. Ðan gIa m kha o bo phIô u kin dô quyô f dInh nguo I fha ng cuô c.
Ca c na ng Muydo bo cho ApônIông, co n vua MIdax bo cho MarxIax.
Nhu va y Ia ApônIông fha ng. Vo ng Ia nguyô f quô frôn va ng fra n
cao cu a vI fha n duo ng nhu Ia I fha m hon. MarxIax quy xuô ng nô p
THÂN THOAI HY IAP 91
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mình fruo c ma f vI fha n ApônIông. Ma c du da gIa nh duo c fha ng Io I
ve vang song ApônIông va n không nguôI duo c nô I fu c gIa n vo I
MarxIax da nga o ma n, kIôu cang da m fha ch fhu c mô f vI fha n
sIanhpo fhI fa I. Tha n freo MarxIax Iôn mô f cay fhông rô I Iô f da
Ia o! Tha f khu ng khIô p! Ta m da cu a MarxIax freo frôn cay o ga n
vu ng KôIen da f PhrIgI nhu dô Ia m guong cho nhu ng ke da m fo gan
Io n ma f fha ch fhu c ca vo I fha n fha nh, muô n hon ca fha n fha nh.
Tam da MarxIax fha f ky Ia . Nguo I fa kô mô I khI co fIô ng sa o fu
da f PhrIgI nô I Iôn, bay dô n fhì fa m da MarxIax Ia I chuyô n dô ng
xô n xang nhu rung dô ng vì fIô ng sa o. Nhung hô khI nghe fha y
fIô ng da n kIfar không bIô f fu dau bay dô n fhì fa m da Ia I fha ng
duo n ra, không ma y may chuyô n dô ng. Sau na y hình nhu
ApônIông co hô I ha n vì ha nh dô ng fru ng pha f qua fa n nha n cu a
mình. Vì fhô co chuyô n kô , ApônIông da bIô n MarxIax fha nh mô f
con sông va frao chIôc sao cua MarxIax cho fha n Ruo u Nho
ÐIônIdôx.

Nguyïî n Vùn Khoã a 92
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
APONIONC TRA TH! CHO AXCIÐPIOX
Chuyô n ba f da u fu cuô c fình duyôn cu a ApônIông vo I
CôrônIx |CoronIs), mô f nguo I fhIô u nu xInh de p con cu a nha vua
PhIôgIax |PhIe gIas). Xua kIa o xu ÐôôxI co mô f nha vua fôn Ia
PhIôgIax sInh duo c mô f nguo I con ga I co sa c de p kha c fhuo ng. Ðu a
kIa, mô f buô I de p fro I, na ng va o ru ng choI va nhu fho I quen, na ng
dô n fa m o mô f hô nuo c xanh nga f ôm a co nhu ng cay mIôn IIô u
nghIông mình soI bo ng. Chinh frong khung ca nh fho mô ng na y,
fha n ApônIông da ga p na ng va dem Io ng yôu mô n. Cuô c fình
duyôn cu a ho hình nhu không duo c PhIôgIax bIô f, hay nhu mô f sô
nguo I kô , không duo c vua cha ung fhua n. Nhung du sao fhì ho
cu ng da yôu mô n nhau rô I. Song CôrônIx de p nguo I Ia I không de p
nô f. Na ng da Iu a dô I ApônIông. Trong Iu c va ng ApônIông na ng da
buông mình fheo du c vo ng xa u xa, hIô n dang fình yôu cu a mình
cho mô f nguo I kha c, mô f nguo I fra n fhô , mô f cha ng fraI fôn Ia
IxkhIx |ISchIs), con cu a nha vua Iafôx frI vì o xu ArcadI. Va nhu
va y, dô I vo I vI fha n a nh sa ng, vI fha n cu a chan Iy , cu a su frung
fhu c Ia mô f dIô u xu c pha m go m ghô. CôrônIx ma f fInh fa o dô n nô I
fIn cha c ra ng ApônIông không fhô na o bIô f duo c cuô c fình duyôn
a m muô I cu a mình. Nhung vo I vI fha n cu a chan Iy fhì mo I vIô c
so m muô n cu ng pha I phoI ba y ra fruo c a nh sa ng. Mô f con quS Iông
fra ng nhu fuyô f, vì Ioa I chIm na y nga y xua vô n nhu va y, con va f
yôu quy cu a ApônIông, nhu con da I ba ng cu a Ðo f, con công cu a
Hôra, bay dô n kô Ia I cho ApônIông, ma ch cho ApônIông bIô f cau
chuyô n dau do n va xa u xa a y. ApônIông nô I gIa n, va nhu chu ng fa
da fu ng bIô f, ca c vI fha n khI da nô I gIa n fhì... fhì chI co fhô no I Ia
không fhô na o fuo ng fuo ng duo c, nha f Ia mô f con nguo I frung fhu c
ma bI Iu a dô I nhu ApônIông. Ma f ca fInh fa o, ApônIông fru f ngay
nô I cam fu c, ua f u c cu a mình va o con qua . Cha ng ro fha n ca m ca I
gì ne m va o con va f dô dô n nô I foa n fhan no den ngo m dI. Va cu ng
fu do fro dI Ioa I quS mang bô Iông den nhu ca I fIn no dem dô n dô
Ia m den fô I ca fra I fIm vI fha n. Sau do nô I fu c gIa n cu a ApônIông
gIa ng xuô ng nguo I fhIô u nu không frung fhu c. ApônIông ba n chô f
CôrônIx. Co nguo I kô , không pha I ApônIông ba n ma cô em ga I cu a
fha n, fu c gIa n fhay cho anh, da fru ng frI ba ng nhu ng mu I fôn
THÂN THOAI HY IAP 93
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va ng cu a mình. TrI fô I CôrônIx xong, hình nhu ApônIông cu ng ca m
fha y co pha n qua kha c nghIô f, fa n nha n. Tha n cho Ia m Iô ho a fa ng
nguo I con ga I do . Va o Iu c Iu a vu a bô c cha y fhì ApônIông na y ra y
dInh cu u Ia y du a be frong bu ng CôrônIx: "...
Ðu sao fhì fa cung phaI cuu Iay dua con fa vì da y Ia gIo f ma u
cu a fa...", ApônIông nghI fhô va ba ng fa f ca fa I nang sIôu vIô f cu a
mô f vI fha n, ApônIông da Ia y duo c du a con sa p dô n nga y ra do I fu
fhI ha I CôrônIx. Cu u duo c du a be , ApônIông dem frao cho vI fha n
Xangfor KhIrông fu c Ia vI fha n nu a nguo I nu a ngu a KhIrông. o Hy
Ia p xua kIa co kha nhIô u Xangfor KhIrông, mô f vI fha n fuy vô
fhan hình fhì ra f go m ghIô c nhung vô fri fuô fhì Ia I uyôn fham va
Io ng fhuong nguo I fhì fha f Ia hIô m co . KhIrông chIu fra ch nhIô m
da y dô nuôI na ng chu be AxcIôpIôx. Xangfor KhIrông vô n Ia con
cu a fha n Crônôx va fIôn nu Nanhpho PhIIIra |Pha Ipa'PhIIa re). So
dI KhIrông pha I mang fhan hình qua I dI nu a nguo I nu a ngu a Ia vì
Crônôx dô fra nh su fheo do I cu a vo mình Ia na ng Rôa, da bIô n
mình fha nh ngu a mô I khI dô n fình fu a I an vo I PhIIIra. SInh ra
KhIrông, fha y mình co mô f du a con qua I da n nhu fhô nôn PhIIIra
ra f buô n ra u, cha n na n. Cha ng nhe fu fu , na ng da nh ca u kha n ca c
vI fha n gIa I fhoa f cho na ng ca nh sô ng dau khô cu a mô f nguo I me
không co n nIô m fIn va ha vo ng. Ca c vI fha n da bIô n PhIIIra fha nh
cay bô dô |TIIIeuI). Xangfor KhIrông kha c ha n nhu ng Xangfor con
cu a IxIông va NôphôIô, vô n Ia Ioa I hoang da , fô I fam, ngu muô I va
fhu dIch vo I Ioa I nguo I. Ðuo c fha n ApônIông va ArfômIx fruyô n
da y cho. nhIô u dIô u hIô u bIô f quy ba u KhIrông nô I danh frong fra n
fhô Ia "vI Xangfor fhông fuô nha f va hIô n mInh nha f". KhIrông o
frong mô f hang da duo I chan nu I PôIIông xu TexxaII, fhuo ng chu a
bô nh cho mo I nguo I va da y ho c. NhIô u vI anh hu ng xua f chu ng cu a
nuo c Hy Ia p dô u Ia môn dô cu a KhIrông nhu: AkhIn, !yIIx,
ÐIômend... Nhu ng nguo I Argônôf |fhu y fhu cu a con fhuyô n Argô)
fruo c khI vuo f bIô n sang phuong Ðông dô doa f Ðô Iông Cu u Va ng
da dô n xIn KhIrông chI cho ca ch dI bIô n... Co chuyô n Ia I kô , PhIIIra
dô frô n fra nh cuô c fình duyôn vo I Côrôn da bIô n mình fha nh ngu a
nhung va n không fhoa f kho I du c vo ng cu a Côrôn. Vì Ie do na ng
mo I de ra Xangfor KhIrông. Na ng da sô ng vo I du a con nu a nguo I
nu a ngu a do o hang da PôIIông va cu ng con da y dô bIô f bao cha ng
fraI uu fu cu a da f nuo c Hy Ia p. AxcIôpIôx, con fraI cu a ApônIông,
duo c Xangfor KhIrông da y cho nhIô u dIô u, da c bIô f Ia nhu ng hIô u
bIô f vô phe p chu a bô nh ba ng Ia cay, pha chô , na u ca c Ia cay fha nh
nhu ng phuong fhuô c fha n dIô u dô cu u chu a cho con nguo I fhoa f
Nguyïî n Vùn Khoã a 94
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
kho I ca c bô nh hIô m nghe o. Co Ie frong sô nhu ng ho c fro cu a
Xangfor KhIrông fhì AxcIôpIôx Ia nguo I ho c fro xua f sa c nha f vô
Pha p fhua f na y. Cha ng cha ng nhu ng co fhô chu a Ia nh mo I bô nh
fa f hIô m nghe o cho con nguo I ma co n dI xa hon fhô nu a: ca I fu
hoa n sInh cho con nguo I. NhIô u nguo I da duo c AxcIôpIôx cu u sô ng
ma chu ng fa không fhô kô hô f fôn ra duo c.
ChI xIn kô mô f va I vI anh hu ng quen bIô f: CIôcôx, con vua
MInôx o da o Cref; Tanhdar, nguo I da sInh ra na ng HôIen va
CIIfemnexforo; HIppôIIf, cha ng fraI cuo ng fra ng, con cu a nguo I
anh hu ng kIô f xua f Tôdô. Ðanh fIô ng AxcIôpIôx Iu ng vang kha p
nuo c Hy Ia p. Nguo I nguo I fìm dô n AxcIôpIôx dô chu a bô nh nga y
mô f dông. Ðô I vo I chu ng fa, mô I nguo I ô m dau, bô nh fa f duo c chu a
kho I Ia mô f nIô m vuI, mô I nguo I chô f dI duo c cu u sô ng Ia I Ia mô f
nô I mu ng, nhung dô I vo I vI fha n Hadex fhì Ia I không pha I nhu fhô .
Tha n Hadex fha y kha Iau nay vuong quô c cu a fha n không co mô f
aI fu frôn duong fhô xuô ng. Ia o gIa cho do Kharông ca m sa o do I
kha ch. Cho ngao Xerber na m da I, nga p va f. Co su na y không ma y
nô I ma vuong quô c cu a Hadex va ng fanh va ng nga f dô n pha I do ng
cu a, gIa I fhô . Ma do ng cu a rô I da pha I xong dau! Hadex se dI dau,
Ia m gì7 Kharông dI dau, Ia m gì7 ÐIô f bao nhIôu Ia chuyô n IôI fhôI,
ra c rô I de ra fu ca I anh cha ng AxcIôpIôx. Tha n Hadex ra f fu c gIa n
ma không bIô f Ia m gì ngoa I ca ch fuo ng frình vo I fha n Ðo f. Nghe
Hadex fuo ng frình ca n ke mo I vIô c, fha n Ðo f fha y nô u cu dô
AxcIôpIôx fIô p fu c ma I su nghIô p frI bô nh cu u nguo I, ca I fu hoa n
sInh fhì fra f fu cu a fhô gIo I sIanhpo do mình fô n công xay du ng fu
bao fhô ky nay se bI da o Iô n rô I fung Iôn fa f ca . Tha n gIa ng se f
da nh chô f AxcIôpIôx. ApônIông vô cu ng fu c gIa n vô ha nh dô ng ba o
nguo c na y song không fhô fra fhu va o fha n Ðo f duo c.
ApônIông fra fhu va o nhu ng ke da re n ra sa m se f, frao cho
fha n Ðo f. Nô u không co fhu vu khi vô dIch frong fay fha n Ðo f fhì
du a con fraI da y fa I nang va duo c nhu ng nguo I fra n fhô vô cu ng
kinh yôu cu a ApônIông dau dô n nô I! ApônIông da ba n chô f ba fôn
khô ng Iô XIcIôp Ia Arghex, Xôfôrôpex va Ðôrôngfex, nhu ng ke da
re n ra sa m, cho p va se f. Tha n Ðo f bIô f chuyô n be n ra Iô nh fru ng
pha f ApônIông, da y ApônIông xuô ng fra n Ia m mô f ga chan su c va f
cho nha vua Adme f frI vì xu TexxaII. Co nguo I Ia I no I vIô c
ApônIông bI da y xuô ng fra n dI chan bo , chan cu u cho vua Adme f
không pha I vì fô I gIô f nhu ng nguo I khô ng Iô XIcIôp ma Ia vì fô I da
gIô f con ma ng xa PIfông. Co nguo I ca I Ia I, ba o fa I ca haI fô I.
THÂN THOAI HY IAP 95
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
AxcIôpIôx fuy qua do I song may fhay da fruyô n da y Ia I fa I nghô va
Pha p fhua f chu a bô nh cho ca c con fraI va con ga I cu a mình va cho
nhIô u nguo I kha c nu a. ChI fIô c ra ng phe p ca I fu hoa n sInh Ia chua
fruyô n Ia I duo c. HaI con fraI cu a AxcIôpIôx Ia Makhaông
|Macham) va PôdaIIrIôx |PodaIIrIos) Ia nhu ng fha y fhuô c fru danh
da fham gIa frong ha ng ngu nhu ng chIô n sI Hy Ia p vuo f bIô n sang
da nh fha nh Toroa. Con ga I cu a AxcIôpIôx Ia na ng HIgI |Ha gIe), nu
fha n Su c kho e, ngoa I vIô c chu a bô nh cho nguo I fra n co n dem dô n
nhu ng Io I chI da n khuyôn ba o, an u I cho nguo I ô m dau. Trong fho I
cô nhu ng fha y fhuô c fô chu c fha nh mô f "gIa o doa n" mang fôn Ia
"Con, cha u cu a AxcIôpIôx" |Ie AScIe pIades). VIô c chu a bô nh duo c
kô f ho p vo I nhu ng hình fhu c ma fhua f ca u kha n, cu ng fô vI fhu y
fô cu a nga nh Y dô xIn nhu ng Io I fruyô n pha n, chI da n. "Con, cha u
cu a AxcIôpIôx" gIu bi ma f ca c ba I fhuô c, ca c phuong Pha p chu a
bô nh va chI fruyô n Ia I cho nhu ng nguo I fhan fhich. Nguo I xua fa c
fuo ng vI fha n AxcIôpIôx vo I mô f ve uy nghIôm nhu fha n Ðo f, fay
ca m mô f cay quyô n fruo ng co mô f con ra n dang uô n mình bo
quanh. Co n fuo ng nu fha n HIgI cu ng duo c fhô hIô n vo I mô f phong
fha I uy nghI nhu cha, fay ca m mô f con ra n. Co khI Ia mô f fhIô u nu
fay ca m mô f ca I ba f, ha n Ia ba f fhuô c vu a pha, co n fay kIa dua ra
mô f cu chI nhu xoa dIu, an u I. Nhung fa I sao haI cha con vI fha n
Chu a bô nh va Su c kho e na y Ia I co con ra n dI ke m7 Truo c hô f, con
ra n fhuô c pha m fru cu a fha n fhoa I khfônIông, fha n fhoa I vô Ioa I
va f. Va no Ia fIôu bIô u nha f frong gIa fa I fha n fhoa I vô Ioa I va f cu a
nguo I Hy Ia p. Thuo ng ca c nam fha n va nu fha n nô u fruy xe f ky
"Iy IIch" fhì dô u co mô f fho I ky Ia ra n. Ha n frong fình hình do , con
ra n chua hô mang mô f y nghIa xa u xa, hay no I mô f ca ch kha c, con
nguo I chua ca m fha y kInh so , ghô fo m con ra n. Tha n Ðo f da fu ng
bIô n fha nh ra n dô che ma f Hôra, dô n a I an vo I na ng Perxôphôn
frong fha n fhoa I vô ÐIônIdôx Ðagrôôx. Ðô n fho nu fha n Afôna o
Afen frong khu vu c Acrôphôn co fho ra n fha n. Ðô n fho Ðenpho
fho fha n ApônIông nhung cu ng dô ng fho I fho con ra n fha n PIfông.
Con ra n fuo ng frung cho da f hoa c su ga n gu I vo I da f; su c ma nh
cu a da f rIchfônIôx, mô f nguo I anh hu ng caI qua n Afen, fheo
fruyô n fhuyô f Ia con cu a da f. KhI mo I ra do I, nu fha n Afôna da da f
chu be do va o frong mô f ca I ve I |hoa c mô f ca I gIa nh) Ia y ra n dô m
Io f o chung quanh. Ia I co chuyô n kô , fha n AxcIôpIôx dI chu a bô nh
cho nhu ng nguo I fra n fhô fhuo ng ho a fhan fha nh ra n hoa c mang
fheo ra n, du ng ra n dô chu a. Ðo "fIô u su " nhu fhô ma con ra n mang
mô f y nghIa fô f de p. No fuo ng frung cho su fruo ng sInh ba f fu
Nguyïî n Vùn Khoã a 96
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|nhu da f vô n fruo ng sInh ba f fu ) dô ng fho I Ia I fuo ng frung cho ca
su fa I sInh, su dô I mo I nu a. Vì mô f Ie don gIa n con ra n không chô f,
con ra n chI Iô f xa c fhôI. "Ra n gIa , ra n Iô f. Nguo I gIa , nguo I fuô f
va o sang" ma !
Tu do con ra n Ia I fuo ng frung cho su khôn ngoan, fha n fro ng
va mo rô ng nghIa hon nu a con ra n fuo ng frung cho su Iu a cho n, su
vInh ha ng. Ðo Ia y nghIa fô f de p vô con ra n |bIô n da ng fha nh
rô ng). Nhung con ra n co n fuo ng frung cho nhu ng su c ma nh pha
hoa I cu a fhIôn nhIôn ma nguo I xua chua hIô u bIô f, nhu ng su c
ma nh vô n fhu dIch vo I con nguo I kô ca nhu ng fhô Iu c xa hô I cu , Ia c
ha u, vì fhô con ra n fuo ng frung cho ca I xa u xa, faI ho a frong cuô c
sô ng va mo rô ng y nghIa, fuo ng frung cho su dô c a c, nham hIô m,
Iu a Io c, dô I fra . Ca haI y nghIa fuo ng frung na y cu a fha n fhoa I cô
da I dô u duo c fha n fhoa I ThIôn Chu a gIa o fIô p fhu. Trong KInh
fhanh ThIôn Chu a gIa o co chuyô n kô : Trong cuô c ha nh frình cu a
nhu ng nguo I Ixraen ro I kho I nuo c AI Ca p dI fo I mIô n da f hu a duo I
su da f da n cu a MôIdo, nguo I duo c Thuo ng Ðô fuyô n cho n va gIao
pho cho su ma ng fhIông IIông, nhu ng nguo I Ixraen co Iu c da không
chIu du ng duo c nhu ng nô I gIan khô , kho khan o do c duo ng. Ho da
kôu ca, fra ch mo c, xu c pha m dô n Thuo ng Ðô va MôIdo. Thuo ng Ðô
nô I gIa n pha I xuô ng mô f ba y ra n Iu a |Ies serpenfa bruIanfa ) fru ng
pha f fô I pha m fhuo ng. Ra f nhIô u con dan Ixraen bI ra n ca n chô f.
Nhu ng nguo I Ixraen hô I ha n kôu van MôIdo ca u kha n Thuo ng Ðô
fha fô I cho ho , gIa I fru faI ho a cho ho . Va Thuo ng Ðô , cha p nha n
Io I ca u xIn cu a MôIdo, da pha n fruyô n cho MôIdo: Ia m mô f con ra n
dô ng da f frôn mô f cay sa o dô cho nhu ng nguo I bI ra n Iu a ca n dô n
nhìn va o con ra n dô ng. Chinh nho nhìn con ra n dô ng na y ma
nhu ng nguo I Ixraen bI ra n Iu a ca n fhoa f chô f. Co n frong KInh
Phu c OÐm fheo MaffhIo, chu a CIôsu da "hua n fhI" cho muo I haI
fông dô fruo c khI ho Iôn duo ng dI "rao gIa ng" ra ng: "... Ha y fha n
fro ng nhu Ioa I ra n va hIô n ho a nhu nhu ng con bô cau..." Ðo Ia
nhu ng da n chu ng vô y nghIa fuo ng frung fô f de p cu a con ra n. Co n
vô y nghIa xa u xa fhì chinh con ra n, cu ng fheo KInh fha nh, Ia con
va f xa o qua ô f nha f frong sô nhu ng con va f ma Thuo ng Ðô sa ng fa o
ra. Con ra n da xuI nguo I da n ba da u fIôn cu a fhô gIan an qua ca m,
qua cu a chIô c cay cu a su sô ng va nguo I da n ba na y da cho chô ng
an, vì fhô ho , Adam va Ðva, fô fIôn cu a Ioa I nguo I chu ng fa, bI
Thuo ng Ðô fru ng pha f da y xuô ng ha gIo I. Va Ioa I nguo I chu ng fa
vì Ie do ma pha I chIu "fô I fô fông". Trong Kha I fhI cu a CIang, con
rô ng Io n nuô f con cu a nguo I da n ba , duo c dô ng nha f vo I con ra n
THÂN THOAI HY IAP 97
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
xua kIa, ma quI, Xa Tang, da fu ng Iu a dô I ca fhô gIan va bI fô ng cô
xuô ng da f. Ia I no I vô nha vua PhIôgIax khI bIô f fIn con ga I mình
bI ApônIông ba n chô f, nô I gIa n dô f cha y sa ch ngôI dô n Ðenpho,
ngôI dô n fho da ng phu vuong Ðo f va fha n ApônIông. Ha nh dô ng
Ia o xuo c na y da bI ca c vI fha n fru ng frI dich da ng. ApônIông bI da y
bao Iau7 Nguo I no I mô f nam, nguo I no I fa m nam, nguo I no I chin
nam. Cha ng ro fhu c hu fhô na o, nhung no I fo m Ia I Ia co bI fru ng
pha f duô I xuô ng ha gIo I dI chan su c va f cho nha vua Adme f
|Adme fe). Trong nhu ng nga y pha I dI chan su c va f o ru ng xanh nu I
do , fha n ApônIông duo c nha vua fIô p da I vo I fa m Io ng hIô u kha ch
fruyô n fhô ng cu a con dan da f nuo c Hy Ia p. Ðô dô n da p Ia I fa m
Io ng quy ba u do , fha n ApônIông gIu p do vua Adme f nhIô u công
vIô c. Nguo I xua kô Ia I, mô I khI Iu a su c va f va o ru ng ApônIông Ia I
mang fheo cay da n kIfar va ga y Iôn nhu ng am dIô u fha nh fho f.
Ru ng xanh hoang va ng bô ng a m cu ng ha n Iôn, duo ng nhu
bo f ha n dI ca I ve Ia nh Ie o, bi a n. Ca nhu ng Ioa I fhu du nhu hô , ba o,
cho so I... chuyôn rình mo ba f gIa su c cu a nhu ng nguo I dI chan khI
nghe fIô ng da n cu a ApônIông cu ng say mô. Chu ng ngô I Ia ng nghe
không nghI dô n, không da m hoa c không no ba f mô f con dô, con
cu u, con bo , con ngu a na o frong da n gIa su c cu a ApônIông. Vì fhô
frong nhu ng nga y ApônIông Ia m gIa nhan cho Adme f, da n gIa su c
không hô bI gIa m ma chI co fang Iôn nhanh cho ng. Vì Ie do ma
nguo I Hy Ia p xua kIa co n coI ApônIông Ia vI fha n ba o hô cho nghô
chan nuôI. Hô f ha n dI da y, ApônIông fro vô vo I fhô gIo I sIanhpo.
Tuy o frôn fhô gIo I fuyô f dIô u cu a ca c vI fha n ba f fu nhung
ApônIông va n không quôn nhu ng nga y sô ng duo I fra n va da c bIô f
nhu ng nga y sô ng o fhô gIo I cu a nhu ng nguo I HIpebôrôen. Ha ng
nam cu khI fhu hô f dông vô Ia ApônIông Ia I fu gIa sIanhpo, ngô I
frôn cô xe do nhu ng con fhIôn nga ke o, bay vô mô f phuong fro I xa
fif fa p dô nghI dông o mô f vu ng khi ha u a m a p, mô f noI chI bIô f co
mu a Xuan va du ng mô f noI cu a mu a Xuan vInh vIô n. KhI ay o
dInh sIanhpo cu ng nhu o frôn suo n nu I Parnax fuyô f fra ng nhu bô
Iông cu a nhu ng con fhIôn nga da fru m phu Iôn da y da c. Ru ng cay
fru f hô f bô a o ma u xanh hay ma u va ng, fro ra nhu ng ca nh kha ng
khIu, ga y guô c. Ðông hô f, xuan vô , ApônIông Ia I fro vô vo I fhô gIo I
sIanhpo cu a mình. Tha n Ia I xuô ng fra n, vô ngôI dô n fho Ðenpho
yôu quy dô fIôn doa n cho mo I nguo I dan Ia nh bIô f nhu ng vIô c cu a
qua khu , hIô n fa I va fuong IaI. Tha n fruyô n da f Ia I nhu ng Io I no I
fhIông IIông cu a fha n Ðo f va fIô p nha n nhu ng nghI Iô fung bu ng
fro ng fhô cu a nga y hô I Ðenpho - Hô I PIfIch. Rô I sau do fha n Ia I vô
Nguyïî n Vùn Khoã a 98
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fham noI chôn rau ca f rô n o ho n da o ÐôIôx. Chinh o noI day, nguo I
dan Hy Ia p dô fuo ng nho fo I cuô c do I va công Iao cu a vI fha n a nh
sa ng, da du ng dô n fho fha n va ha ng nam mo hô I ra f fo, ra f IInh
dình không ke m Hô I Ðenpho. Ca c nha nghIôn cu u cho chu ng fa
bIô f, quô huong dich fhu c cu a ApônIông Ia o vu ng TIô u a . Co
nhu ng ba ng chu ng vo I da y du su c fhuyô f phu c khoa ho c, xa c nha n
"nguyôn qua n" cu a vI fha n na y Ia o TIô u a chu không pha I Ia o Hy
Ia p. Mô f Ia , frong cuô c chIô n franh Toroa, fha n ApônIông du ng vô
phe Toroa ba o hô cho quan Toroa gIa ng bô nh dIch xuô ng quan Hy
Ia p. Tha n Iuôn Iuôn quan fam fheo do I, phu hô cho du ng fuo ng
He cfor, nguo I ca m da u quan Toroa. HaI Ia , nguo I fa fìm fha y va
fhô ng kô fha y o TIô u a co ra f nhIô u dô n fho fha n ApônIông, pha n
Io n Ia nhu ng ngôI dô n fo va quan fro ng. Ða Ia , ca I fôn "ApônIông"
fheo mô f sô nha ba c ho c, xe f vô ma f fu nguyôn Ia fhuô c ngôn ngu
TIô u a , nghIa Ia "ca I cu a". Va ApônIông Ia vI fha n Cu a, da m duong
fra ch nhIô m ngan ca n da y nhu ng dIô u ba f ha nh ra kho I nha va ra
kho I dô fhI. Mô f frong nhu ng bIô f danh cu a ApônIông Ia
"TuyraIôx" co nghIa Ia "Cu a". Ta p fu c fho cu ng ApônIông fu TIô u a
chuyô n sang Hy Ia p va o fho I ky nô n van ho a MIken, fhIôn nIôn ky
II fruo c Công nguyôn. Nhu ng bIô f danh cu a ApônIông cho chu ng
fa fha y nguô n gô c fô fem gIa o cu a vI fha n na y, fhi du ApônIông
IIkôen |ApoIIon Ia ce en) Ia ApônIông Cho so I hoa c ApônIông
Xmanhfô |SmInfe ) Ia ApônIông Chuô f. Nhu va y Iu c dau, ro rang Ia
vI fha n a nh sa ng, vI fha n Nguo I Xa fhu co cay cung ba c va nhu ng
mu I fôn va ng fô n fa I frong hình da ng con va f. Sau na y ApônIông
mo I duo c ca m fhu nhu mô f vI fha n duo I hình da ng nguo I va ba o hô
cho cuô c sô ng cu a con nguo I, ba o vô mu a ma ng va da n gIa su c cu a
con nguo I kho I bI fhu du pha hoa I. Vì Ie do co chuyô n ApônIông
pha I dI chan gIa su c cho vua Adme f, chuyô n ApônIông dI chan su c
va f cho Iaomôdông, mô f vI vua cu a fha nh Toroa... Va nga y ca ng
mo rô ng hon nu a, ApônIông Ia vI fha n cu a nhIô u chu c nang kha c:
Y ho c, a nh sa ng fha m chi dô ng nha f vo I fha n Ma f fro I HôIIôx,
fha n ba o vô cho kha ch bô ha nh, fha n ba o vô cho nhu ng nguo I dI
bIô n...
Ca c nha nghIôn cu u cho ra ng, ra f co fhô fu khI ApônIông fro
fha nh vI fha n cu a fhô gIo I sIanhpo fhì mo I co fhôm ca I bIô f danh
Phôbuyx, -do da chIô n fha ng mô f fa p fu c fho cu ng nu fha n TIfanId
PhoIbô o mô f dIa phuong na o do . Ðo duo c dô ng nha f vo I a nh sa ng
nôn ApônIông Ia I fhôm chu c nang cu a mô f vI fha n nông nghIô p, vI
fha n ba o hô cho mu a ma ng. Nhung chu c nang na y cu a ApônIông
THÂN THOAI HY IAP 99
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mo nha f hon so vo I chu c nang chIô n fra n, -Nguo I Xa fhu . Su fho
cu ng ApônIông, fôn gIa o ApônIông dô I Ia p vo I fôn gIa o ÐIônIdôx,
ma c du frong mô f da ng na o do cu ng Ia su fho cu ng mô f vI fha n
nông nghIô p. Tôn gIa o ApônIông fhuo ng pha f frIô n rô ng ra I frong
gIo I quy fô c, co n fôn gIa o ÐIônIdôx o gIo I bình dan. Tuo ng
ApônIông frong nghô fhua f fho I ky Hy Ia p ho a Ia mô f cha ng fraI
xInh de p ngô I da nh da n IIa. Tôn gIa o ApônIông o ca c fhuô c dIa Hy
Ia p frôn da f y du nha p va o Ia Ma . Nam 31 fruo c Công nguyôn Ia
Ma xay dô n fho ApônIông ra f Io n. Ðuo I frIô u da I cu a vI hoa ng dô
Ia Ma sguyxfo, fôn gIa o ApônIông duo c dô cao Iôn mô f dIa vI chua
fu ng fha y. sguyxfo cho khôI phu c ca c cuô c fhI da u vo nghô , fhô du c
fhô fhao, nghô fhua f, nhu ng fa p fu c, hô I he frong sa ch, Ia nh ma nh
ma da fu Iau bI cuô c sô ng xa hoa, fru y Ia c, huo ng fhu cu a gIo I quy
fô c Ia Ma vu f bo cu ng nhu bI cuô c sô ng, Iô I sô ng "Iinh fra ng", "Iô
duong" cu a dô quô c Ia Ma pha hoa I. Su khôI phu c na y na m frong
duo ng Iô I chinh frI van ho a cu a sguyxfo muô n Ia nh ma nh ho a xa
hô I Ia Ma , fa o ra mô f cuô c sô ng ô n dInh o ca c dô fhI dô cu ng cô
quyô n Iu c va uy fin cu a mình. Nguo I fa fhuo ng dang cu ng fha n
ApônIông ca nh nguyô f quô , ca nh co va hIô n fô nhu ng con va f: cho
so I, fha n Ia n, chuô f, dIô u hau. o Afen, frôn bo sông IIIxxôx co ngôI
dô n fho ApônIông IIkôen, ngoa I ra co n co mô f fruo ng da u duo c xay
du ng fu fho I PôrIcIex ca m quyô n. NoI do , khu vu c dô n fho va
fruo ng da u, fôn go I Ia IIkô, nha frIô f ho c ArIxfôf fhuo ng dô n gIa ng
frong nhu ng da y ha nh Iang cu a mô f ngôI nha frong fruo ng da u
na y. Ong vu a dI vu a gIa ng frong ha nh Iang va ho c fro cu ng dI fheo
ông dô nghe gIa ng. Nguo I xua go I Iô I gIa ng cu a ông Ia :
pôrIpafôfIxIônno |pe rIpafe fIcIenne). Tu do nguo I fa go I fruo ng pha I
frIô f ho c cu a ông Ia fruo ng pha I vu a dI vu a gIa ng |fIôu dao). Nam
1977, mô f nguo I Pha p fôn Ia PIIaforodo RôdIô |PIIa fre de -RosIer)
fha nh Ia p mô f fruo ng ho c o ParI, da y khoa ho c fu nhIôn va van ho c
|không da y fha n ho c) da f fôn Ia IIkô. Tu do IIkô mang nghIa Ia :
"fruo ng frung ho c", ma chu ng fa fhuo ng quen go I Ia "fruo ng IIkô".
Nu fha n ArfômIx A rfômIx, vI nu fha n con cu a Ðo f va Iôfô,
ra do I frôn ho n da o ÐôIôx. Na ng Ia anh em sInh da I cu ng vo I fha n
ApônIông cho nôn cu ng nhu anh mình na ng duo c Ðo f ban cho mô f
cay cung ba c va mô f ô ng fôn va ng. ChI ma y nga y sau khI ra do I,
nho nhu ng fhu c an fha n ArfômIx Io n Iôn nhu fhô I va cha ng ma y
chô c na ng da deo ô ng fôn va o Iung ca m cung bang va o ru ng san
ba n. Trong bô a o san go n ga ng va nga n dô n da u gô I nu fha n
ArfômIx fre fuoI phoI pho I, fra n da y su c sô ng, nhanh nhe n, Ianh
Nguyïî n Vùn Khoã a 100
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Io I Ia fhuo ng. Tha f kho ma fìm duo c mô f fhIô u nu na o frôn fhô
gIan na y Ia I fuoI fa n, IInh hoa f nhu ArfômIx. Na ng cha y bang
bang qua nhu ng khu ru ng ra m, san fhu duô I chIm. ÐôI ma f fInh
nhanh cu a na ng không bao gIo dô con mô I cha y fhoa f. Va khI na ng
da gIuong cung fhì if khI co chuyô n pha f fôn fha chô f cho con mô I.
Io n ru ng bI duô I cu ng duo ng ru c va o bu I ra m ha vo ng fhoa f chô f
cu ng không fhoa f duo c. Huou, naI cha y nhanh dô n ma y cu ng
không fra nh kho I bI ArfômIx xua da n cho dô n bao vay. Mô I khI
ArfômIx va o ru ng san ba n Ia I co mô f doa n fIôn nu dI fheo. Nhu ng
na ng Nanhpho do cu ng san duô I muông fhu vo I ArfômIx. TIô ng ho
reo, cuo I no I cu ng vo I fIô ng cho su a, fIô ng fu va ru c vang dô ng ca
nu I ru ng. Cuô c dI san kô f fhu c, ArfômIx va ca c na ng Nanhpho fro
vô vo I fha ng Io I ru c ro . Va cha ng bao gIo vI nu fha n San ba n na y
Ia I chIu fro vô fay không. Tuy nhIôn chIô n công Io n nha f cu a
ArfômIx Ia I Ia vIô c fru ng frI fôn khô ng Iô TIxIôx |TIfIos), ke da can
fô I fruy duô I nu fha n Iôfô, me cu a ApônIông va ArfômIx, vo I muu
dô a m muô I. Tôn khô ng Iô na y vô n Ia con cu a Ðo f va Iara |e Iara),
con ga I cu a nha vua xu Orkhômen. Tha n Ðo f Ia n na y dô fra nh con
ma f soI mo I cu a Hôra da dua nguo I con ga I do va o... fa n frong Io ng
da f den sau fha m. a y fhô ma không hIô u Ia m sao ma Hôra cu ng
bIô f. Ia I mô f fra n du ng du ng sa m se f, gIa n du gIa ng xuô ng du a
con cu a cuô c ngoa I fình do .
Nhung Hôra chI vu a mo I fruy duô I TIxIôx fhì Ia I duo c fIn
Iôfô sa p sInh con vo I Ðo f. Thô Ia Hôra xu I ba y anh cha ng khô ng Iô
TIxIôx fruy duô I Iôfô. Va TIxIôx fhu a ha nh nhIô m vu do vo I fa f ca
su ma n ca n cu a mô f anh cha ng vu a duo c huo ng Iuo ng gIa an,
khoan hô ng. ApônIông va ArfômIx da fru ng frI fôn khô ng Iô ba o
nguo c do . Nhu ng mu I fôn va ng cu a haI anh em da ru a duo c mô I
oa n ho n ma me ho pha I chIu du ng fruo c khI sInh ho . Co nguo I kô ,
không pha I haI anh em ApônIông gIô f chô f TIxIôx ma Ia fha n Ðo f
gIa ng se f fhIôu chô f TIxIôx. TIxIôx chô f, ca c vI fha n ne m xa c ha n
xuô ng dIa ngu c Tarfar. Than hình no na m so ng suo f che kin hô f ca
chin ma u da f. HaI con da I ba ng nga y nga y dô n mô bu ng an bô gan
khô ng Iô cu a no , bô gan Ia ngo n nguô n de ra fho I ba o Iu c, hung fa n
cu ng nhu de ra mo I y chi cu ng ra n, buo ng bInh. ArfômIx fru ng
pha f NIôbô ArfômIx co n cu ng vo I ApônIông fru ng pha f na ng NIôbô
vô fô I nga o ma n, da khInh fhI xu c pha m dô n nu fha n Iôfô. Co Ie fu
cô chi kIm chua fu ng co mô f cuô c fru ng pha f na o qua u kha c
nghIô f, fa n nha n nhu cuô c fru ng pha f na y, day Ia mô f cuô c fa n sa f
khu ng khIô p; khu ng khIô p dô n nô I fo I nay chua ma y aI quôn.
THÂN THOAI HY IAP 101
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
NIôbô Ia con ga I cu a Tangfan. Na ng Ia y AmphIông |AmphIon) vua
fha nh Tebo co ba y cô ng. HaI vo chô ng na ng sInh duo c ba y fraI, ba y
ga I. NIôbô ra f dô I fu ha o vô ha nh phu c cu a mình: nhu ng du a con,
du a na o cu ng de p de , kho e ma nh, fhông mInh. Nhìn chu ng, nguo I
fa co fhô fuo ng do Ia nhu ng vI nam fha n hoa c nu fha n fuoI fre cu a
fhô gIo I sIanhpo. NIôbô sung suo ng, fu ha o, ma n nguyô n vô ha nh
phu c cu a mình nhung Ia I không bIô f ha nh phu c do chinh Ia do ca c
vI fha n da ban cho gIa dình na ng. Su gIa u co , danh fIô ng, con da n
cha u dô ng dông vuI Ia da c an hIô m co . Na ng Ie ra pha I bIô f on va
dô n da p Ia I ba ng nhu ng Iô hIô n fô ha u hI va fha nh kinh. Nhung
NIôbô ha u nhu quôn hô f ca nghIa vu fhIông IIông do , nghIa vu ma
dô I vo I nguo I Hy Ia p xua kIa Ia mô f da o du c chi cao, chi fôn, chi
kinh, mô f da o du c fruo c hô f cu a mo I da o du c. Chuyô n xa y ra nhu
sau: Mô f hôm con ga I vI fIôn frI mu danh fIô ng TIrôdIax |TIre sIas)
Ia na ng Mangfô dI kha p mo I nha frong fha nh Tebo ba y cô ng,
fruyô n cho mo I nguo I bIô f Iô hIô n fô nu fha n Iôfô va haI nguo I con
cu a nu fha n Ia ApônIông co bô fo c quan va ng ruo I va nu fha n
ArfômIx, nguo I frInh nu san ba n, sa p cu ha nh. Mo I nguo I ha y dem
dang cu ng ca c vI fha n nhu ng Iô va f ha u hI. Ðan fha nh Tebo ba y
cô ng, nghe Io I khuyôn da y do , aI na y dô u na o nu c sa m sanh Iô va f.
Nhu ng fhIô u nu xInh de p dô I vo ng Ia nguyô f quô Iôn da u, an
ma c de p de , mang Iô va f ra dô n fho . RIông co NIôbô Ia không sa m
su a Iô va f, không dô n dô n fho . Cha ng nhu ng fhô NIôbô Ia I co n
du ng quyô n Iu c cu a mình ca m không cho ca c fhIô u nu fo I dô n fho ,
nghIa Ia NIôbô pha bo buô I Iô fro ng fhô nga y hôm do .
- Ta I sao ca c nguoI Ia I pha I dang Iô cho Iôfô7
- NIôbô no I vo I ca c fhIô u nu xInh de p cu a fha nh Tebo ba y
cô ng nhu va y.
- Ca u xIn Iôfô ban cho ha nh phu c duo c gIa u co , dông con,
nhIô u cha u, an nha n, ve vang u7
Thaf Ia vô ich. Cuôc doI cua ba fa vaf va cuc nhuc, chI co môf
ho n da o be xiu Ia m chô dung fhan, co n fa, mô f dô fhI rô ng Io n,
fha nh qua ch kIôn cô , gIa u co va de p de xIô f bao! Ða fa chI sInh
duo c mô f ga I, mô f fraI, co n fa, ba y ga I, ba y fraI, du a na o cu ng fo
Io n, de p de sa nh fu a fha n IInh! ThôI ha y da nh nhu ng Iô va f dang
cu ng a y cho fa vì chinh fa Ia nguo I xu ng da ng duo c huo ng nhu ng
Iô va f do . Ta cha ng fhua ke m gì Iôfô vô sa c de p cu ng nhu vô ha nh
phu c. Ca c nguoI ha y dang Iô va f cho fa, va ca u nguyô n fa co fhô
Nguyïî n Vùn Khoã a 102
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ban cho ca c nguoI nIô m ha nh phu c ma ca c nguoI mong muô n. Ðuô I
Iô không fIô n ha nh. Nhu ng Io I no I kIôu cang, Ia o xuo c cu a NIôbô
fa f dô n faI ca c vI fha n, nha f Ia nu fha n Iôfô. Na ng fruyô n cho haI
con, ApônIông va ArfômIx, su ma ng fra fhu , fru ng frI quan hô n
ha o, pha m fhuo ng.
- Ca c con pha I ru a ngay mô I nhu c na y cho me . Ta không fhô
chIu du ng duo c ca I fho I nga o ma n, kIôu cang vô n co fu gIô ng
Tangfan nha no . Ðu cuô c do I fa fhô na o chang nu a fa cu ng Ia mô f
vI fha n fhuô c do ng do I TIfang, va Ia vo cu a fha n Ðo f, ApônIông va
ArfômIx Ia con cu a fha n Ðo f ma không mô f nguo I fra n fhô na o du
fa I gIo I dô n dau co fhô coI nhu ba ng vaI pha I Iu a duo c. Nghe me
no I xong, haI anh em ApônIông dô u vô cu ng gIa n du . ApônIông da p
Io I me :
- XIn me ha y yôn fam! Con ma ng xa PIfông ghô go m dô n dau
cu ng cha ng Ia m nhu f duo c chi khi cu a con fhì mu NIôbô kIa a f
pha I co hình pha f xu ng da ng.
ArfômIx cu ng ba y fo fình ca m cu a mình:
- XIn me ha y yôn fam! Nhu ng du a con cu a fha n Ðo f se không
fha fhu cho ba f ky mô f ha nh dô ng khInh fhI fha nh fha n na o.
Va fhô Ia nhanh nhu nhu ng mu I fôn, ApônIông va ArfômIx
fu ngo n nu I KInfo cao vu f frôn ho n da o ÐôIôx fhan yôu, bay fo I
fha nh Tebo ba y cô ng. Cô xe do nhu ng con fhIôn nga ke o ha xuô ng
mô f ca nh dô ng ngoa I cô ng fha nh. ApônIông fIô n va o cô ng fha nh va
fre o Iôn bo fuo ng fha nh cao. NoI day fha n frông fha y nhu ng nguo I
con fraI cu a NIôbô dang cu ng vo I ca c fraI fra ng Iuyô n fa p vo nghô .
Tha n Ia p fôn va o cung va gIuong Iôn. Ðay cung ba f Iôn mô f fIô ng
Ia nh Io f, khô go n. Mu I fôn xuyôn fru ng ngu c mô f nguo I con fraI
cu a NIôbô khoa c a o choa ng do fha m dang phI ngu a. Cha ng ba f
ngu a nguo I ra, fay buông cuong va hô n Iìa kho I xa c. Cu fhô , vun
vu f, nhu ng mu I fôn bay dI, khI fru ng cô , khI xuyôn ga y, khI ca m
pha p va o Iung, Ia n Iuo f kô f IIô u cuô c do I ba y nguo I con fraI cu a
NIôbô. Nhu ng fraI fra ng dang Iuyô n fa p vo nghô cu ng vo I nhu ng
nguo I con fraI cu a NIôbô vô cu ng kInh hoa ng fruo c faI ho a gIa ng
xuô ng qua nhanh va qua khu ng khIô p dô n nhu va y. ChI phu f chô c
ba y cha ng fraI cuo ng fra ng, nhu ng fhanh nIôn uu fu cu a fha nh
Tebo vInh quang da bI chô f mô f ca ch fha m fhuong ma không aI
bIô f duo c dIch fhu . Song mo I nguo I dô u hIô u ngay: nhu ng ca I chô f
ba f ngo không ro fu dau gIa ng xuô ng dô u do haI anh em ApônIông
THÂN THOAI HY IAP 103
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va ArfômIx, nhu ng vI fha n co fa I ba n cung fram pha f fram fru ng.
Mo I nguo I cu ng hIô u, day Ia hình pha f ma nu fha n Iôfô gIa ng
xuô ng NIôbô. TIn du bay vô cung dIô n noI NIôbô dang o . Nguo I me
ba f ha nh na y ga o fhe f, kho c fhan va frong con dau do n va f va ,
dIôn da I na ng da nguyô n ru a nu fha n Iôfô. Ca c con ga I cu a NIôbô
xu m quanh me dô an u I, khuyôn can, san so c.
Nhung faI ho a chua hô f. Ðay gIo dô n Iuo f nu fha n ArfômIx
ra fay. Nhu ng mu I fôn không bIô f fu dau Ia I bay xuô ng. TIô ng ru
Iôn vì dau do n chen Ia n nhu ng fIô ng fhe f kInh hoa ng, fIô ng ga o
kho c, fIô ng rôn Ia... fa o ra mô f ba u không khi khu ng khIô p hô f chô
no I. AmphIông, chô ng na ng, fruo c nô I dau khô qua Io n nhu va y
không du su c chIu du ng nô I da fu sa f, chô f bôn nhu ng du a con.
NIôbô dau khô , su ng so du ng gIu a xa c chô f cu a ca c con va chô ng.
Na ng bay gIo fuy sô ng nhung fha f ra Ia ca I xa c không hô n, mô f ca I
xa c co n bIô f cu dô ng. Xa c chô f cu a chô ng va con cu a NIôbô bI bo
ma c suô f chin nga y fro I, dô n nga y fhu muo I, ca c vI fha n mo I nguôI
gIa n, cho Ia m Iô maI fa ng. Co n na ng NIôbô vo I sô pha n fha m
fhuong da hoa ra da. Môf con gIo Iôc dua nang vô fan quô huong,
Iôn dInh nu I XInpIn, noI o vInh vIô n cu a na ng. o do , NIôbô vo I nô I
dau khô ma frôn fhô gIan na y if aI pha I nô m fra I, bIô n fha nh da
nhung cha ng bao gIo ca n duo c do ng nuo c ma f dau fhuong, nhu ng
do ng nuo c ma f fuôn fra o nhu nhu ng con suô I ba c fu suo n nu I cao
dô xuô ng. Nga y nay frong van ho c phuong Tay, NIôbô fro fha nh
mô f bIô u fuo ng cho "nô I dau khô cu a nguo I me ma f con". Trong
qua frình chuyô n nghIa, NIôbô da n fro fha nh "nô I dau khô Io n"
hoa c "nô I dau khô ". Co chuyô n kô , frong cuô c fa n sa f cu a ArfômIx,
co mô f nguo I con ga I cu a NIôbô fhoa f chô f, không ro do ArfômIx
dô ng Io ng fra c a n fha fhu hay do frô n fhoa f duo c. Su khu ng khIô p
va nô I kInh hoa ng Io n qua da Ia m cho nguo I con ga I do , ma c du
fra I qua bao nam fha ng sau na y, da va n fa I xanh fa I xa m. Vì fhô
nguo I fa go I na ng Ia "CIôrIx" nghIa Ia "nho f nha f", "fa I xanh".
Nghe dau ApônIông cu ng fha chô f cho mô f nguo I con fraI cu a
NIôbô fôn Ia AmIcIax. ArfômIx bIô n Acfônông fha nh huou ArfômIx
cu ng bI mô f nguo I fra n kIôu cang, xu c pha m. Va fheo fho I fhuo ng
cu a fhô gIo I sIanhpo, ca c vI fha n vô n Ia nhu ng nguo I co quyô n fhô
nôn ra f dô nô I fra n IôI dình vo I nguo I fra n fhô , vo I gIô ng nguo I ba y
yô u, doa n mô nh. Va khI da nô I fra n IôI dình fhì fIô p fheo do Ia
nhu ng do n fru ng pha f nghIô f nga . Hô I do o da f Tebo co mô f cha ng
fraI xInh de p va fa I gIo I, con cu a ArIxfô |ArIsfe e) va a fônôô
|Aufono e) fôn Ia Acfônông |Acfe on). Cha ng fuy xua f fhan frong
Nguyïî n Vùn Khoã a 104
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mô f gIa dình con fha n cha u fha nh nhung Ia I chI Ia mô f anh cha ng
chan chIôn bình fhuo ng. Ðo pha I fheo cha Iu a su c va f va o ru ng,
pha I ba o vô da n gIa su c fhoa f kho I mo ng sa c cu a fhu du cho nôn
Acfônông fro fha nh mô f nguo I san ba n muông fhu ra f gIo I.
Acfônông Ia I duo c fha n Xangfor KhIrông da y ba o cho nôn fa I san
cu a cha ng vuo f xa nhu ng Ia o fuo ng da y kInh nghIô m. Anh em ba n
be dô u kham phu c fa I nang cu a cha ng fu vIô c fhuô c fho I quen, finh
nô f cu a fu ng Ioa I fhu cho dô n fa I pho ng Iao ba n fôn chI saI mô f
fru ng muo I. Ðuo c ngo I khen, Acfônông dam ra kIôu nga o, coI
fhuo ng mo I nguo I, fha m chi coI fhuo ng ca nu fha n San ba n
ArfômIx, "... Ta cha ng hIô u ArfômIx fa I gIo I dô n dau nhung cu nhu
fa I san cu a fa bay gIo fhì ArfômIx da u co dô n fhI fa I fhì cu ng pha I
nhuo ng fa vo ng nguyô f quô ..."
- Acfônông da ho m mình ma no I nang pha m fhuo ng nhu fhô .
Ta f nhIôn nhu ng Io I no I nhu fhô dô u không ca nh ma bay dô n faI vI
fha n San ba n. Nu fha n ArfômIx chua kIp fru ng pha f con nguo I Ia o
xuo c do fhì Ia I xa y ra fIô p mô f chuyô n không fhô fha fhu duo c.
Chuyô n xa y ra frong mô f cuô c dI san o ru ng KIfônông. Hôm do
Acfônông va ca c ba n va o ru ng san fhu , mô f cuô c dI san bình
fhuo ng cu a nhu ng nguo I dan o mIô n son cuo c. Sau mô f hô I Iau san
duô I, mo I nguo I dô u mô f, nha f Ia khI do ma f fro I da Iôn cao, không
khi cha ng co n ma f me nhu buô I so m. Trong khI mo I nguo I fìm va o
duo I bo ng cay dô nghI fhì cha ng Acfônông mô f mình Iu ng fhu ng dI
fa ch kho I da m dông anh em, y chu ng muô n fìm mô f Ia ch nuo c, mô f
do ng suô I dô ru a ma f. Acfônông cu Iu ng fhu ng dI va cha ng da vuI
chan, Ia c buo c fo I mô f fhung Iu ng nho he p song ca nh va f fha f vô
cu ng fho mô ng, de p de . Cha ng hIô u ba n fay vI fha n na o da fa o
du ng nôn mô f khung ca nh fuyô f dIô u nhu fhô : mô f con suô I fu nu I
cao fheo Iuo n dô c bo xuô ng mô f vu ng ba ng pha ng, uô n Iuo n quanh
co qua haI bo co xanh hoa fha m. Nhu ng Iu m cay fo do mô f gIô ng
day Ieo fru m phu Iôn nhu ng cay fra c ba fhanh fhanh, no ra nhu ng
IoaI hoa fIm fim hô ng hô ng, nho nho , xInh xInh Ia noI mo hô I cho
nhu ng dô I dô ng ca ong va chIm cho c fo I fhI fa I, franh gIa I. Ða n
buo m cha p cho n frôn nhu ng do a hoa nhu nhu ng na ng Muydo dang
bIô u dIô n nhu ng dIô u mu a uyô n chuyô n fheo fIô ng da n KIfar cu a
fha n ApônIông co bô fo c quan va ng. Ðo ng suô I fu nu I cao fruo n
xuô ng qua mô f chIô c dô ng nho ma fu xa xa Acfônông da frông fha y
nhu ng nhu da cu a no ru xuô ng nhu nhu ng bu p fo c cu a ca c vI fha n.
Co n nhu ng vô f na ng da I fu frôn cao Io f xuô ng fhì nom nhu mô f da I
khan Iu a vuon bay frong gIo . Acfônông Ia n fheo do ng suô I dI dô n
THÂN THOAI HY IAP 105
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
chIô c dô ng nho do . TaI ho a ba f da u fu day. Nu fha n ArfômIx va
ba y fIôn nu fHyp fu ng vu a va o frong dô ng. Ðay Ia khu vu c da c bIô f
ca ca I fhung Iu ng vo I hang dô ng huyô n a o, vo I suô I ma f nuo c frong
na y chI da nh rIông cho ca c vI fha n fo I nghI ngoI, fa m ma f, da c bIô f
Ia fhuô c foa n quyô n su du ng cu a nu fha n ArfômIx. NoI day vI nu
fha n San ba n, nguo I frInh nu vo I cay cung ba c fôn va ng sau khI
san muông duô I fhu fro vô nghI ngoI, fa m ma f. Ca c fIôn nu , nguo I
fhì do cay cung va go ô ng fôn deo o sau Iung na ng ra, nguo I fhì bu I
Ia I fo c cho na ng, bu I cao Iôn va go n Ia I dô kho I uo f ma f mo fo c
va ng ruo I, mô m ma I nhu a nh na ng chIô u, nguo I fhì co I de p, co I a o
cho na ng. Va na ng, nhu fhô TrInh nu Xa fhu danh fIô ng, con cu a
fha n Ðo f uy nghIôm, fu frong dô ng buo c ra suô I fa m. Ðu ng va o Iu c
a y, Iu c nu fha n ArfômIx vu a fu cu a dô ng buo c ra fhì Acfônông
cu ng vu a Ia n buo c fo I cu a dô ng... Cha , bIô f kô Ia I sao cho du ng ca I
fình ca nh e o Ie do . Cha ng Acfônông ba ng hoa ng, ngay nga f dô n
su ng so ra fruo c ve de p "frong ngo c, fra ng nga ". Nhung mô f fIôn
nu cho f frông fha y cha ng va kIp fho I he f Iôn mô f fIô ng kInh dI, chI
fay vô phia Acfônông. Ca c fIôn nu nhìn fheo va không aI ba o aI,
nhanh nhu mô f Ia n gIo xu m Ia I du ng vay quanh Ia y ArfômIx, vI nu
fha n fuyô f de p nhung khuo c fu mo I ha nh phu c a I an fra n fu c. Ca c
fIôn nu không muô n cho ca I nhìn cu a ke fha f phu Ia m ô uô fhan
fhô fhanh cao fInh khIô f cu a nu fha n. Nhung muô n ma f rô I! Co n
nu fha n ArfômIx fhì ma f u ng do Iôn e fhe n. Rô I fu e fhe n chuyô n
sang gIa n du , ma f na ng ca ng do ru c Iôn nhu khI dang hang ha I
san duô I con mô I. Ðu a fha f phu fo gan Io n ma f da da m va o noI
ca m dIa vô n chI da nh cho ca c vI fha n. Tô I xa c xuo c na y không fhô
bo qua. Va fhô Ia chI frong phu f gIay, chô c Ia f ArfômIx da bIô n
Acfônông fha nh mô f con huou, mô f con huou fo kho e, de p de .
Acfônông dI fu ba ng hoa ng na y dô n ba ng hoa ng kha c: fu nhIôn cô
cha ng vuon da I ra va frôn dInh da u mo c Iôn mô f da I ga c cao, da I,
Ia m nha nh, faI nhô Iôn, fo ha n va nho n ra co n haI fay haI chan fhì
bIô n fha nh bô n chan huou da I ngoa ng, qua n a o ma c frôn nguo I
bIô n fha nh Io p Iông va ng ruo I, dô m den. Va fhô Ia con huou
Acfônông vu ng Iôn bo cha y. Nhìn xuô ng suô I no bIô f mình bI fru ng
pha f vì fô I da xu c pha m dô n nu fha n ArfômIx. No muô n kôu Iôn,
he f Iôn, nhung không duo c. Con huou không bIô f no I, Acfônông chI
con IaI fri oc Ia cua con nguoI ma fhôI. Nhung fri oc a y cha ng fhô
bIô n fha nh fIô ng no I. Va con huou Acfônông chI co n bIô f cha y,
cha y hô f noI na y dô n noI kha c, duo ng nhu muô n fìm vô vo I nhu ng
nguo I fhan fhich. Nhung Iu cho san cu a Acfônông mu I ra f fhinh.
Nguyïî n Vùn Khoã a 106
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Chu ng bIô f co mô f con mô I o dau day. Thô Ia chu ng su a a m vang,
go I nhau ruo f duô I fheo con huou va ng dô m den. Mô f da n cho ,
nam muoI con, Iao fheo con huou khô n khô dang hoa ng hô f cha y.
Huou ra su c cha y, cho ra o rIô f duô I. Va cuô I cu ng, cho da bô vay
quanh huou. Con huou du ng gIu a ba y cho nhau nhau su a vang,
nuo c ma f fra o ra. No muô n kôu Iôn vo I ba y cho hung ha n ra ng:
"Ta Ia Acfônông... Acfônông day, nguo I chu quy mô n cu a chu ng
ma y day...". Nhung không duo c, da n cho Iao va o con huou ca n xe .
Con huou Acfônông nga va f xuô ng da f. Trong da I ma f no va o
phu f gIay cuô I cu ng a y va n do ng gIu mô f nô I kInh hoa ng, oan u c va
ve fha fhIô f ca u xIn. Iu cho va nhu ng ba n san cu a Acfônông va n
fha y a nh ma f a y o nhu ng con mô I bI ha . Cha ng aI quan fam dô n
a nh ma f a y Ia m gì. Va con huou da nha m ma f Iìa do I vì fô I da xu c
pha m dô n nu fha n ArfômIx, fô I mô f nguo I fra n fhô da u fIôn va duy
nha f da duo c chIôm nguo ng ve de p fha n fha nh, fuyô f dIô u cu a vI
nu fha n TrInh fIô f.
'
' '
Nhu ng nha fha n fhoa I ho c, fôn gIa o ho c cho chu ng fa bIô f,
cau chuyô n frôn day pha n a nh mô f hình fhu c fôn gIa o nguyôn
fhu y -Su kIông kI gIo I finh. Nhung nguo I Hy Ia p không chI fho
phu ng nu fha n ArfômIx nhu vI fha n san ba n hoa c mô f nguo I ba o
hô cho nghô san ba n. Nô u kô fu nguô n gô c xa xua fhì ArfômIx Ia
nu fha n ba o hô cho muông fhu frong ru ng rô I sau mo I chuyô n
fha nh vI nu fha n San ba n va fIô p chuyô n fha nh nu fha n cu a co
cay hoa Ia . Tu do , ArfômIx duo c coI Ia nu fha n cu a su phì nhIôu,
cay saI qua , Iu a duo c mu a. Va da nhu fhô fhì dô ng fho I Ia nu fha n
ba o hô cho su sInh no , cho ha nh phu c gIa dình, fre so sInh. Rô I Ia I
kIôm Iuôn ca chu c nang: nu fha n Ma f Trang, nu fha n phu fhu y,
ma qua I Hôcaf. Tuy nhIôn, du ArfômIx co duo c sa p nha p fhôm va o
nhIô u chu c nang mo I, va frong qua frình pha f frIô n cu a IIch su -xa
hô I Hy Ia p, ArfômIx co duo c mang fhôm nhu ng bIô f danh mo I
nhu: ArfômIx Tôrôpôn, ArfômIx OrfIa... fhì bIô u frung phô bIô n,
fIôu bIô u nha f vô ArfômIx va n Ia mô f nu fha n San ba n va mô f
na ng frInh nu xa fhu . Nga y nay frong van ho c ca c nuo c phuong
Tay, ArfômIx hoa c ÐIan Ia mô f bIô u fuo ng chI nguo I fhIô u nu xInh
de p nhung kIôu ky , nguo I fhIô u nu xInh de p nhung o chô n "fham
nghIôm kin cô ng cao fuo ng", finh nô f kônh kIô u.
THÂN THOAI HY IAP 107
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Nu fha n Afôna Trong sô ca c vI fha n cu a fhô gIo I sIanhpo fhì
nu fha n Afôna ra do I fha n ky hon ca . Ðô I vo I ca c vI fha n fhì duong
nhIôn su ra do I pha I kha c fhuo ng, pha I fha n ky rô I. Nhung Afôna
fha n ky hon, kha c fhuo ng hon. Na ng không pha I do me sInh ra ma
do bô sInh ra, va sInh ra fu ... fu ... da u! Tha n Ðo f Ia y nu fha n
MôfIx, mô f TIfanId con cu a skôanôx va nu fha n TôfIx. Theo nguo I
xua kô fhì chinh MôfIx mo I Ia nguo I vo da u fIôn cu a Ðo f chu
không pha I Hôra. MôfIx Ia nguo I da no I cho bIô f fhu Ia cay fha n
dIôu va bi hIô m dô Ðo f Ia y vô cho Crônôx uô ng vì fhô nôn Crônôx
mo I nôn mu a ra hô f nhu ng anh chI em cu a Ðo f bI nuô f fu khI mo I
ra do I. Ðu a con da u Io ng cu a ho Ia mô f be ga I. Nga y sa p sInh du a
con fhu haI fhì mô f Io I sa m ngôn cu a nu fha n Ða f Me CaIa fruyô n
cho ho bIô f, du a con na y se Ia con fraI va Io n Iôn no se ma nh hon
bô no . No se frua f ngôI bô va franh gIa nh Ia y quyô n caI qua n fhô
gIo I sIanhpo va fhô gIo I Ioa I nguo I. Ðo f ra f dô I Io so vô Io I sa m
fruyô n do . Tha n nghI ca ch dô I pho Ia I. Va co Ie ca ch fô f nha f fheo
fha n nghI, Ia ba f chuo c Crônôx: nuô f! Ðo f nghI fhô va nuô f Iuôn
nguo I vo dang bu ng mang da chu a cu a mình. if nga y sau Ðo f ma c
chu ng dau da u ra f du , dau fu ng con ong ong Iu c u c frong da u.
Trong mô f con dau muô n nô fung bô o c, Ðo f go I du a con que
HôphaIxfôx Ia I va ra Iô nh:
"... Ia y bu a bô va o da u fa ngay, Ia m ngay dI...".
HôphaIxfôx co n do du fruo c ca I Iô nh ky qua I do nhung Ðo f
fru ng ma f, qua f:
"... Ðô dI! Ia m ngay không chô f bay gIo !...".
Thô Ia HôphaIxfôx pha I fuan fheo Io I Ðo f. Cha ng nang cay
bu a na ng nga n can Iôn du ng hô f su c bình sInh gIa ng va o da u Ðo f.
Cha f mô f ca I! HôphaIxfôx nha m ma f Ia I, ru ng mình. So cu a Ðo f
nu f foa c ra va fu ke nu f nha y ra ngoa I mô f nguo I fhIô u nu nhung y
vo phu c go n ga ng, fay kIô m fay cung, ma f sa ng nhu guong, fIô ng
fo nhu sa m. Vu a nha y ra kho I da u Ðo f, na ng IIô n he f Iôn mô f fIô ng
vang dô ng ca da f fro I nhu khI xung fra n. Ðo Ia Afôna, vI nu fha n
Tri fuô , TrI fhu c va ChIô n fra n. Afôna dô I mu dô ng sa ng Ioa ng,
ma c a o da I, du ng uy nghI oaI phong Ia m IIô f nhu mô f vI nam fha n.
Vì Ia nu fha n cu a Tri fuô , TrI fhu c nôn Afôna sa ng fa o ra bIô f bao
nhIôu dIô u dô da y con dan Hy Ia p. Na ng da ban cho nguo I fra n
fhô ca I ca y va ca I bu a dô ho co fhô Ia m ruô ng, frô ng Iu a, frô ng nho.
Na ng frao cho nhu ng nguo I phu nu ca I xa quay so I va khung cu I
dô f. Na ng da y cho ho nghô dô f khe o Ie o va công phu dô ho co fhô
Nguyïî n Vùn Khoã a 108
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
dô f nôn nhu ng fa m va I da y, mo ng fu y fheo y fhich, ma u sa c ru c ro
nhu Io ng ho mong muô n. Vì fhô nguo I xua co n go I na ng Ia "Afôna
Ðrgana" nghIa Ia "Afôna Tho gIo I" vI nu fha n ba o hô cho nghô fhu
công. Na ng co n Ia nguo I da f ra ca c fhIô f chô , Iua f Pha p cho ca c dô
fhI dô con nguo I bIô f ca ch caI qua n dIô u ha nh cuô c sô ng cu a mình
duo c fra f fu va công ba ng. Vì Ia nu fha n Tri fuô , TrI fhu c nôn na ng
pha I duo c Ðo f sInh ra fu ... da u, hay cu ng vì sInh fu da u Ðo f ma
na ng pha I Ia vI nu fha n cu a Tri fuô , TrI fhu c. Ðo do mô f chu c nang
nu a ma Afôna pha I da m nha n Ia ba o da m cho khoa ho c va ky
fhua f frong ca c dô fhI sao cho duo c pha f frIô n ru c ro , phu c vu hu u
hIô u cho con nguo I. Tu fa f ca nhu ng công vIô c a y Afôna duo c go I Ia
vI nu fha n ba o hô cho dô fhI: Afôna PôIIad. Trong gIa fa I fha n
fhoa I Hy Ia p co mô f sô ca c vI fha n ngoa I fôn chinh co n nhIô u bIô f
danh ke m fheo nhu: ApônIông Phôbuyx, ArfômIx Tôrôpôn, Afôna
PanIax... ma khoa fha n fhoa I ho c go I Ia "Ca c fha n co bIô f danh".
Su xua f hIô n nhu ng bIô f danh do ga n IIô n vo I mô f hoa n ca nh IIch
su cu fhô : ca c công xa fhI fô c Hy Ia p da n da n fhô ng nha f Ia I vo I
nhau va fu do na y ra khua nh huo ng fa p frung nhu ng nghI Iô , fa p
fu c fho cu ng. Ðuong nhIôn qua frình na y không pha I dIô n bIô n
fheo mô f con duo ng fha ng fa p. Mô f ma f Afhe na PoIIade, fIô ng Hy
Ia p: PoIIas, fu PoIIs: dô fhI. Pe pIcIe redu dIcu, dIeu e pIIe re , fIô ng
Hy Iap: epIk- Iôros, -chI mô f fôn fhôm cu a nguo I bô da f cho con ga I
frong fruo ng ho p không co con fraI dô fhay quyô n qua n Iy fa I sa n o
Hy Ia p xua kIa. no da n dô n kô f qua nhu fa va n fhuo ng fha y vIô c
nhan hình ho a nhan ca ch ho a nhu ng hIô n fuo ng fu nhIôn va xa
hô I va o frong mô f sô vI fha n ga n nhu co quyô n Iu c ngang nhau va
co nhu ng chu c nang fuong fu nhu nhau, gIô ng nhau. HôIIôx, fha n
Ma f Tro I vo I ApônIông, fha n a nh sa ng; XôIônô, nu fha n Ma f Trang
vo I ArfômIx, nu fha n Ma f Trang. Ða co nu fha n Hôra va nu fha n
IIIfhI frông coI va ba o hô cho ha nh phu c gIa dình, su sInh no , vIô c
hô sInh, Ia I fhôm cho ArfômIx nhu ng chu c nang fuong fu nhu fhô
v.v...
Ia I co khI haI chIô u huo ng pha f frIô n no I frôn ho p nha f Ia I
va xua f hIô n mô f vI fha n fhô ng nha f. Nhu ng vI fha n fô n fa I dô c
Ia p, không quan fro ng if y nghIa dô I vo I do I sô ng xa hô I cu fhô da n
da n IuI buo c kho I "vu da I" fha n fhoa I va nhuo ng fôn no Ia I cho vI
kha c, vI fha n cu a công xa chIô n fha ng. Va ngo n co chIô n fha ng
chinh Ia bIô f danh ca m va o vo I ca I fôn vô n co cu a vI fha n duo c IIch
su xa hô I "phu hô ". Afôna fhuo ng co mô f bIô f danh quen fhuô c Ia
PanIax |PaIIas). Nguo I xua gIa I fhich, so dI na ng co bIô f danh na y
THÂN THOAI HY IAP 109
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ia do na ng da da nh ba I duo c fôn khô ng Iô PanIax frong mô f cuô c
gIao franh a c IIô f. Ðô ghI nho chIô n công hIô n ha ch cu a mình,
Afôna Iô f da dIch fhu cang Iôn fa m khIôn. Co chuyô n Ia I kô ,
PanIax không pha I Ia mô f fôn khô ng Iô da bI da nh ba I frong cuô c
gIao franh gIu a ca c fha n va nhu ng fôn ChIgangfôx -Ða I khô ng Iô .
PanIax Ia mô f fhIô u nu , con vI fha n bIô n TorIfông. Afôna cha ng
hIô u vì mô f chuyô n gì da vô fình gay ra ca I chô f cu a PanIax. Ðô
ba y fo fa m Io ng fhuong fIô c va hô I ha n dô I vo I ca I chô f cu a nguo I
con ga I ba f ha nh, Afôna Ia y da cu a PanIax Io p Iôn chIô c khIôn cu a
mình va ghe p fôn na ng va o vo I fôn mình. Ngoa I bIô f danh PanIax,
Afôna co n co nhu ng bIô f danh nhu Prômakhôx hoa c TorIfôgIônIa
va da I khI Ia Ha gIa.
Afôna fham du va o kha nhIô u chuyô n cu a fhô gIo I fhIôn dình
va fhô gIo I Ioa I nguo I. Ðô I vo I nguo I Hy Ia p cô xua, Afôna Ia vI nu
fha n da dem Ia I cho ho mô f cuô c Promachoa , fIô ng Hy Ia p:
"Nguo I nu chIô n bInh". TrIfoge nIa |hô TrIfonIs, noI nu fha n Afôna
ra do I). Ha gIa |su c kho e). sô ng van mInh hon. Na ng Ia vI nu fha n
cu a Tri fuô , TrI fhu c. Na ng Ia a nh sa ng cu a khoa ho c, ky fhua f,
van ho a, nghô fhua f chIô u ro I xuô ng do I sô ng fô I fam cu a con
nguo I. Na ng co n Ia vI nu fha n cu a chIô n fra n, chIô n fha ng. Afen,
mô f frung fam kInh fô , chinh frI, van ho a cu a fhô gIo I Hy Ia p
nga y xua va Ia fhu dô cu a nuo c Hy Ia p nga y nay, Ia dô fhI mang
fôn nu fha n Afôna va duo c nu fha n Afôna ba o hô . Con va f ga n bo
vo I nu fha n Afôna, mô f da u vô f vô fIô n su fô fem cu a nu fha n, Ia
con cu me o. Vì fhô nu fha n fhuo ng co nhu ng dInh ngu ke m fheo:
Afôna co da I ma f cu me o, Afôna co da I ma f xanh Iu c... Nga y nay
frong van ho c ca c nuo c phuong Tay ca I fôn Afôna hoa c MInervo co
mô f nghIa bo ng Ia : "nguo I da n ba fhông mInh", "nguo I phu nu frI
fhu c", "fhông fuô ". Tu do con cu cu a nu fha n Afôna cu ng fuo ng
frung cho su hIô u bIô f, frI fhu c, su fhông mInh, fhông fuô . Ia I no I
vô chuyô n fha n Ðo f de nu fha n Afôna. Ðay Ia mô f su fu c khi cu a
Ðo f. Tha n Ðo f muô n chu ng fo cho fhô gIo I sIanhpo bIô f, va nha f Ia
cho Hôra bIô f ra ng không pha I chI co da n ba mo I de duo c, mo I sInh
con ca I duo c. Ða n ông cu ng de duo c chu du ng fuo ng chI rIông co
da n ba , du ng co Ia y fhô ma fo ve Iôn ma f, vônh va o! Ta I sao Ia I co
chuyô n fu c khi nhu va y7 Ðo Ia , dô hIô u fhôI, xa hô I da chuyô n bIô n
sang fho I ky fhI fô c phu quyô n vì fhô mo I xua f hIô n Ioa I huyô n
fhoa I ha uy fhô cu a da n ba ! Afôna fha ng PôdôIdông duo c caI qua n
mIô n dô ng ba ng Yffich. Yffich Ia mô f vu ng dô ng ba ng o mIô n
Trung Hy Ia p. Thuo xa xua, noI day co n hoang va ng, Ia ng fhua,
Nguyïî n Vùn Khoã a 110
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
dan if, chua vI fha n na o chu y dô n ma nh da f nho he p na y. Iu c do
caI qua n Yffich Ia mô f vI vua fôn Ia Kôcrô p |Ce crops). Nu fha n Ða f
Me cu a muôn Ioa I CaIa vI da I, da sInh ra Kôcrô p, mô f vI fha n nu a
nguo I, nu a rô ng. Kôcrô p Ia y AgIôrôx |AgIauros) sInh duo c mô f fraI
va ba ga I. Nam fha ng frôI dI, vu ng dô ng ba ng Yffich cu ng fheo
nam fha ng mô I nga y mô f fhay dô I. Ca nh va f nom da y da n, a m a p
hon, vuI ma f hon. Kôcrô p be n chIa vu ng dô ng ba ng Yffich fha nh
muo I haI fIô u khu, frong sô do fIô u khu Afen Ia fru phu , sa m ua f
hon ca |fha f ra Iu c na y no chua co fôn Ia Afen). Tha y mô f vu ng da f
gIa u co , de p de chua co vI fha n na o caI qua n, nu fha n Afôna IIô n
dô n ba y fo nguyô n vo ng duo c caI qua n vu ng dô ng ba ng Yffich va
ba o fro cho fIô u khu Afen. Nhung vu a Iu c Afôna ba y fo nguyô n
vo ng xong fhì fha n PôdôIdông cu ng fu duo I bIô n Iôn xIn yô f kIô n
nha vua Kôcrô p dô fhInh ca u nha vua cho duo c caI qua n vu ng
Yffich va ... nghIa Ia cu ng gIô ng nhu nguyô n vo ng cu a Afôna. Tình
hình fha f kho xu . HaI vI fha n be n gIao uo c vo I nhau, mô I vI se fu y
fheo fa I nang cu a mình ban cho Afen mô f fa ng va f. Ta ng va f na o
duo c coI Ia quy gIa hon hô f fhì nguo I chu cu a no se gIa nh duo c
quyô n caI qua n va ba o fro . Nha vua Kôcrô p Ia m fro ng fa I pha n
quyô f vIô c hon fhua frong cuô c franh gIa nh na y. PôdôIdông Iôn
fIô ng fruo c. Tha n no I:
- Ta se ban cho dô fha nh frôn ngo n dô I cao day cu a nha vua
mô f fa ng va f hIô m co frôn doI nay. Ta chac rang kho ma nha vua
fìm duo c mô f vI fha n na o co fhô ban cho nha vua mô f fhu gì quy
ba u hon.
PôdôIdông no I, doa n xoay cay dInh ba Ia I va gIa ng mô f nha f
va o va ch da . Va ch da nu f ra. Mô f fIa nuo c ma n fu ke nu f cu a da
vo f ra, xô I cha y, cha y nga y ca ng ma nh va fuôn va o mô f ca I gIô ng
sau fha m. Kôcrô p vô cu ng kInh nga c fruo c su ma u nhIô m cu a cay
dInh ba fha n fha nh cu a vI fha n caI qua n mo I bIô n khoI. Ðô n Iuo f
nu fha n Afôna. Na ng no I:
- Ta se ban cho con dan cu a da f Yffich mô f fa ng va f vô cu ng
fhan fhIô f vo I do I sô ng. No co fhô dem Ia I cho ma nh da f na y su ho a
bình va fhInh vuo ng do I do I.
No I xong nu fha n Afôna ca m ngo n Iao da I pho ng ma nh
xuô ng ma f da f. KhI nu fha n ru f ngo n Iao Iôn fhì ky Ia fhay, fu ke
nu f cu a ma f da f mo c Iôn mô f chIô c cay. ChIô c cay cu Io n Iôn vu n
vu f, fo a ca nh, dam Ia xum xuô. Rô I fu nhu ng ca nh Ia xum xuô do
mo c ra nhu ng qua nho nho fhon fhon. Ðo Ia cay ôIIvo, mô f cay ma
THÂN THOAI HY IAP 111
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fuô I fho co fhô fo I mô f nga n nam. Co n qua ôIIvo chu a cha f da u ra f
quy . Kôcrô p dô n Iuo f mình Iôn fIô ng pha n quyô f. Nha vua coI fa ng
pha m cu a nu fha n Afôna Ia quy ba u hon ca . Tu do Afôna Ia vI nu
fha n ba o hô cho vu ng dô ng ba ng Yffich va fIô u khu Afen. Co
chuyô n kô , không pha I Kôcrô p do ng vaI fro nguo I pha n dInh cuô c
franh gIa nh mIô n Yffich gIu a haI vI fha n Afôna va PôdôIdông, ma
Ia hô I nghI ca c vI fha n sIanhpo. Co chuyô n kô chinh nhu ng nguo I
dan Afen do ng vaI fro quyô f dInh. Ho duo c chu ng kIô n fa I nang
fha n ky cu a ca c vI fha n frong cuô c dua fa I va sau do ho bo phIô u
cho Afôna. Sô phIô u cu a Afôna hon PôdôIdông mô f, do do Afôna
fha ng cuô c. Nguo I fa co n kô fa ng va f cu a PôdôIdông không pha I Ia
mô f ma ch nuo c ma n cha y ra fu va ch da , ma Ia mô f con ngu a...
Thua cuô c, PôdôIdông fu c gIa n nha vua Kôcrô p va con dan
cu a da f Yffich vô cu ng. Va dô I vo I ca c vI fha n mô f khI da fu c gIa n
Ia pha I co su fru ng pha f fIô p fheo. PôdôIdông Ia I du ng cay dInh ba
fha n fha nh cu a mình gIa ng xuô ng mô f vu ng da f dô ng ba ng Yffich
khIô n cho vu ng na y su f fha p ha n xuô ng va bIô n fha nh mô f vu ng
da m Ia y nuo c ma n rô ng mônh mông, cha ng fhô na o frô ng fro f
duo c. OIIve |chu ng fa fhuo ng phIôn am Ia "ôIIu"), ma u ôIIvo xanh
nha f, qua ôIIvo gIô ng qua nho f. Afôna fha ng Io I frong cuô c franh
gIa nh quyô n ba o hô cho da f Yffich. Chinh fu day mo I ra do I ca I fôn
"Afen" vo I y nghIa Ia dô fhI duo c nu fha n Afôna ba o hô hoa c dô fhI
cu a nu fha n Afôna. Co n ca nh ôIIvo fro fha nh mô f bIô u fuo ng cho
ho a bình va fhInh vuo ng, hoa c su hIô u bIô f sa ng suô f.
'
' '
NoI vô Kôcrô p, sInh duo c mô f fraI Ia rIdichfông
|ÐrIs'Ichfhon) va ba ga I Ia AgIôrô |AgIanros), Hôrxô |Hera e ) va
Pangdrôxôx |Pamdrosos). Ðô ghI nho công on cu a nu fha n Afôna,
nha vua cho xay dô n fho nu fha n mang fôn Ia KôcrôpIa va da f ra
ca c nghI Iô fa p fu c fho cu ng ca c vI fha n fhay cho nhu ng nghI Iô va
fa p fu c cu pha I gIô f nguo I dô hIô n fô fha n IInh. Kôcrô p co n da f ra
Iua f Pha p va fruyô n da y cho nhan dan chu vIô f... Ia m cho do I sô ng
cu a nhan dan vu ng dô ng ba ng Yffich nga y ca ng van mInh hon,
gIa u co hon. Kôcrô p Ia m vua duo c bao Iau va co fruyô n ngôI Ia I cho
con cha u fra I qua ma y do I nhu fu c Iô fhuo ng fha y không, chu ng fa
không fha y chuyô n xua kô Ia I ra nh ro . Nhung fruyô n fhuyô f xua
cho fa bIô f nguo I kô fu c su nghIô p cu a Kôcrô p caI qua n vu ng dô ng
Nguyïî n Vùn Khoã a 112
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ba ng Yffich va dô fhI Afen Ia nha vua rIchfônIôx. rIchfônIôx Ia con
cu a fha n Tho Re n HôphaIxfôx va nu fha n Ða f CaIa, co nguo I no I
cha ng Ia con cu a HôphaIxfôx va nu fha n Afôna nhung Ia I duo c
sInh ra fu da f. Mô f hôm nu fha n Afôna frao cho ba nguo I con ga I
cu a nha vua Kôcrô p mô f ca I ve I |co chuyô n kô : mô f ca I gIa nh) da y
kin va can da n pha I gIu gìn ca n fha n va ca m nga f không duo c mo
ra xem. Nhung fho I fo mo ma vô n Ia ca I "fIô n oan nghIô p chuo ng"
fu nguo I da n ba da u fIôn cu a fhô gIan, Afhe nes, fIô ng Hy Ia p:
AfhônaI, AfhIna. CecrooIa, Iu c da u co nghIa Ia "xu so cu a Hôcrô p"
sau mo rô ng chI nhu ng dô n dIô n fho , nhu ng công frình kIô n fru c o
Afen. CecropIades nghIa Ia : "Con cha u cu a Kôcrô p" chI nhu ng
nguo I dan o Afen hoa c vu ng dô ng ba ng Yffich. ÐrIchfhonIoa ,
fIô ng Hy Ia p: "erI": kho e ma nh, fô f de p; "khfenI": da f. Pangdor
fruyô n Ia I, cho nôn ba nguo I con ga I cu a Kôcrô p không sao ma a p
chô nô I ca I fho I fo mo dang ba f da y frong fra I fIm ho . Ho da mo ca I
ve I ra xem. OI chao! Khu ng khIô p qua ! Khu ng khIô p hô f chô no I!
Trong ve I co mô f du a be na m, na m Io f fho m gIu a mô f Iu ra n dô m,
da f o xung quanh. Ða nguo I con ga I cu a Kôcrô p chI kIp fhe f Iôn
mô f fIô ng rô I ôm da u cha y. Ho da ho a dIôn vì so ha I. Co fhô nu
fhan Afôna Iam cho ho maf fri vì ho da không fuan fheo IoI can
da n cu a fha n. Va ca ba nguo I con ga I cu a Kôcrô p dam da u fu frôn
ngo n nu I Acrôpôn xuô ng, kô f IIô u cuô c do I. Ðu a be frong ca I ve I do
chinh Ia rIchfônIôx. Nu fha n Afôna dua chu be va o frong dô n va
nuôI da y chu fha nh mô f cha ng fraI fa I gIo I, xu ng da ng Ia con cha u
cu a ca c vI fha n. rIchfônIôx fhu a kô su nghIô p cu a Kôcrô p, caI qua n
vu ng dô ng ba ng Yffich va dô fhI Afen. Nha vua da f ra nghI Iô fho
cu ng nu fha n Afôna va da f ra "Hô I Panafônô", xay dô n fho nu
fha n Afôna va PôdôIdông da f fôn Ia rôchfôIông |ÐrIchfhe Ion). Nha
vua cu ng Ia nguo I sa ng fa o ra chIô c xe fu ma . Ðo "day mo, rô ma "
cu a chuyô n nhu ng nguo I con ga I cu a Kôcrô p vo I Afôna nôn nu
fha n Afôna fhuo ng co nhu ng dInh ngu ke m fheo nhu Afôna
AgIôrôx, Afôna Pangdrôxôx. "Hô I Panafônô" Iu c da u chI mo o fIô u
khu Afen, gIo I ha n frong nhu ng công xa o dIa phuong na y. Sau
da n no fro fha nh nga y hô I cu a foa n fhô nhan dan vu ng dô ng ba ng
Yffich. Iu c da u hô I duo c mo mô I nam mô f Ia n va o nhu ng nga y
cuô I cu a fha ng fa m |fha ng hôcafombo) dô n fho I PIdIxfora f mo bô n
nam mô f Ia n va mo va o fruo c "Hô I sIanhpich" mô f nam go I Ia "Hô I
Io n Panafônô" |CIandes Panafhe ne es). Cu ng nhu ca c "Hô I
sIanhpich" va "Hô I AcropoIe, fIô ng Hy Ia p: "akrôs”: frôn cao;
"poIIs": dô fhI. Mô f dô fhI cô o Hy Ia p gô m co haI khu vu c. Khu vu c
THÂN THOAI HY IAP 113
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
o duo I fha p va khu vu c o frôn cao. Khu vu c frôn nu I cao gô m ca c
dô n, dIô n fho ca c vI fha n, va mô f Iau da I, noI fIô n ha nh ca c nghI Iô
fhIông IIông. Pana fhe ne er, fIô ng Hy Ia p: "pan": fa f ca , hoa n
foa n. |Hô I cu a foa n dan Afen). QuadrIge: xe bô n ngu a cha y song
song. PIsIsfraIe, nha ca m quyô n o Afen qua ng fhô ky VI fruo c
Công nguyôn. PIfich", frong nhu ng nga y "Hô I Panafônô" nguo I Hy
Ia p fô chu c fhI da u vo nghô , fhô du c, fhô fhao. Tu fho I PIdIxfora f
dua fhôm ca c môn fhI do c fho |kô chuyô n fho) cho ca c nghô nhan
dan gIan ra pxôd |rapshade) dô n fho I PôrIcIex dua fhôm va o môn
fhI ca ha f va bIô u dIô n am nha c. Nhu ng nguo I chIô m gIa I frong
cuô c fhI duo c fa ng fhuo ng mô f vo ng hoa ôIIvo va mô f chIô c bình
du ng da u ôIIvo, fhu da u fhIông IIông Ia fa ng va f cu a nu fha n
Afôna ban cho con dan Hy Ia p.
Tu c Iô a y nga y nay co n Iuu gIu Ia I frong sInh hoa f fhI da u
fhô du c fhô fhao cu a chu ng fa. CIa I fhuo ng cho nhu ng ca nhan va
fa p fhô fha ng cuô c fhuo ng Ia mô f chIô c bình, Io da ng fhon fha ,
fhanh fhoa f co haI quaI nhu chIô c bình du ng da u ôIIvo cu a nguo I
Hy Ia p xua kIa. Afôna bIô n Arakhnô fha nh con nhô n Xua kIa o xu
IIdI, fha n CôIôphông co mô f nguo I con ga I fôn Ia Arakhnô. Na ng
nô I danh vì sa c de p fhì if nhung vô fa I dô f va I, dô f Iu a fhì nhIô u.
Không mô f nguo I phu nu xu IIdI na o co fhô sa nh fa I vo I na ng vô
nghô fhua f dô f. Nhìn nhu ng fa m Iu a do ba n fay na ng dô f ra nguo I
fa fuo ng chu ng nhu Arakhnô da Ia y nhu ng fIa na ng Ia m so I cho
nôn no mo I o ng a , frau chuô f va mIn mo ng dô n nhu fhô . Co n khI
nhu ng fhIô u nu IIdI ma c nhu ng fa m Iu a do Arakhnô dô f, fham du
vu hô I fhì fha f Ia fuyô f de p. Nguo I fa ba o do Ia nhu ng na ng fIôn,
nhu ng Nanhpho dang ca mu a frong nhu ng buô I so m maI duo I Io p
suong mu mo mo a o a o. Ðô n ca nhu ng vI Pe rIcIe a , nha ca m quyô n
o Afen, |495-492 fruo c Công nguyôn). Ampho e panfhe naIque fu
"cu p" ma nga y nay chu ng fa fhuo ng go I Ia VIô f ho a fu "coupe"
frong fIô ng Pha p, "Coupe" fIô ng Pha p nghIa Ia mô f chIô c cô c fo,
mô f chIô c bình dô ng fho I cu ng co nghIa Ia pha n fhuo ng frong ca c
nuo c fhI da u fhô du c fhô fhao. Arachne , fIô ng Hy Ia p: "Con nhô n"
fha n, nam fha n va nu fha n cu ng pha I kham phu c fa I dô f khe o Ie o
cu a na ng va nhIô u vI da fu ng xuô ng fa n noI dô xem Arakhnô dô f.
Song fho I do I ke co fa I Ia I dô ma c ca I bô nh kIôu cang.
Arakhnô ma f fInh fa o fruo c nhu ng Io I khen ngo I, qua say mô,
nha m nHyp fa n fhuo ng nhu ng công frình Iao dô ng cu a mình dô n
nô I coI ra ng frôn fhô gIan na y ngoa I Arakhnô ra fhì không co
Nguyïî n Vùn Khoã a 114
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nguo I fhu haI na o dô f nô I duo c nhu ng fa m va I, fa m Iu a de p de dô n
nhu fhô . Co nguo I nha c na ng du ng quôn fa I nghô cu a nu fha n
Afôna, vì mô f nguo I fra n không fhô na o co fa I sa nh ngang vo I ca c
ba c fha n IInh duo c. Nhung Arakhnô cha ng fhe m dô y dô n Io I
khuyôn nhu chan fha nh a y ma Ia I co n an no I sô sa ng hon:
- Thì fa fha ch ca nu fha n PanIax fo I day fhI fa I dô f vo I fa
da y! Afôna cu ng không fha ng nô I Arakhnô na y dau. Ta sa n sa ng
fhu fa I mô f phen vo I nu fha n.
Nhu ng Io I fha ch fhu c nga o ma n a y không ca nh ma bay dô n
faI nu fha n: Va bu a kIa, mô f ba gIa da u fo c ba c pho, Iung co ng,
chô ng ga y Ia n buo c fo I xu IIdI fìm ga p Arakhnô. Cu gIa no I vo I
na ng:
- Ta nghe no I con co y dInh fha ch fhu c nu fha n Afôna dua fa I
dô f vo I con. Con ha y fu bo y dInh do dI vì du sao day cu ng Ia Io I
khuyôn ba o cu a mô f nguo I nhIô u fuô I hon con. Nam fha ng frôI dI
mang fheo cu a fa su c kho e va cu ng dô Ia I cho fa nhIô u kInh
nghIô m bô ich. Nhu ng nguo I fra n fhô cha ng fhô na o fa I gIo I hon
ca c vI fha n. Con ha y dua fa I vo I ca c ba n con nhung du ng co fha ch
fhu c cac vI fhan. Con phaI dang ngay Iô vaf cau xIn nu fhan Afôna
fha fhu cho nhu ng Io I no I pha m fhuo ng cu a con.
Nghe cu gIa no I xong, Arakhnô cha ng ca n bình fam suy nghI,
na ng fra Io I ngay ba cu :
- Cu gIa oI! Ðu ng Ia fuô I fa c da Ia m cho cu fro fha nh Ia m
ca m ma f rô I. ThôI cu ha y fro vô nha va dem nhu ng Io I khuyôn ba o
a y ma da y cho con cha u cu a cu . Co n fa, fa cha ng nghe cu dau. Ta
va n muô n fhI fa I vo I nu fha n Afôna mô f phen cho fo fuo ng cao
fha p. Io I fha ch fhu c cu a fa cha c ra ng da dô n faI nu fha n Afôna fu
Iau, fhô ma na ng va n không dô n. Hay na ng không da m fhI fa I vo I
fa7
Arakhnô vu a no I du f Io I fhì ba cu gIa fhe f Iôn mô f fIô ng:
- Ta day, nu fha n Afôna con cu a Ðo f da ng phu vuong day!
Ho I Arakhnô, fa sa n sa ng cha p nha n cuô c fhI fa I dô f vo I na ng!
Va phu f chô c ba cu gIa Iung co ng, fay chô ng ga y yô u duô I,
run ra y da hIô n Ia I nguyôn hình Ia nu fha n Afôna ma f sa ng Iong
Ianh, da u dô I mu fru , fay ca m ngo n Iao dô ng uy nghI, Iô ng Ia y, a nh
sa ng fo a ra ngo I ngo I. Ca c fhIô u nu IIdI du ng xung quanh do fha y
va y vô I dô n fruo c nu fha n Afôna kinh ca n cu I cha o. Cha ng ma y
THÂN THOAI HY IAP 115
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
chô c fu kha p noI ke o dô n dông nghIf nhu ng nguo I. AI aI cu ng
muô n duo c chIôm nguo ng vI nu fha n danh fIô ng Ia y Iu ng con cu a
Ðo f. RIông co Arakhnô va n gIu nguyôn fho I kIôu cang, cha ng fu bo
y dInh fhI faI ma IaI fo ra baf kinh. Nang không bIôf rang nang
dang da n fhan va o ca I chô f. Co n nu fha n Afôna fhì fo ra không
kìm nô I su gIa n du . Khuôn ma f xInh de p cu a nu fha n u ng do Iôn
nhu na ng Ðình MInh ôx mô I sa ng cha p da I ca nh hô ng fu duo I bIô n
bay Iôn. Cuô c fhI ba f da u. Nu fha n Afôna dô f fa m khan choa ng
ca nh va f dô fhI Afen. Ðay Ia ngo n dô I Acrôpôn vuon cao Iôn frôn
nhu ng xo m Ia ng. Theo fu ng ba c da dI Iôn, nhu ng fhIô u nu Afen
dang nô I go f nhau mang Iô va f dô n dang cu ng ca c vI fha n o nhu ng
dô n fho de p de , uy nghI. Nu fha n Afôna dô f ca nh cuô c franh gIa nh
quyô n caI qua n vu ng dô ng ba ng Yffich va dô fhI Afen, gIu a nu
fha n va fha n PôdôIdông, vI fha n caI qua n mo I bIô n khoI suô I
nguô n, sông nuo c. Ca c vI fha n sIanhpo duo I quyô n dIô u khIô n cu a
fha n Ðo f fô I cao ngô I xem cuô c franh dua dô gIa m dInh kô f qua .
Tha n PôdôIdông, vI fha n Ia m rung chuyô n ma f da f, gIa ng cay dInh
ba va o mô f fa ng da Ia m nuo c cha y vo f ra fung fo e. Ðô n ca nh nu
fha n Afôna pho ng Iao xuô ng Io ng da f, nhu ng duo ng dô f mo I nô I
ba f Iôn de p de Ia m sao! Cay ôIIvo fu Io ng da f sau, xanh fha m mo c
Iôn. Tha n Ðo f fuoI cuo I dua fay ra chI va o cay ôIIvo, quyô f dInh
Afôna fha ng cuô c. Xung quanh fa m khan choa ng nu fha n Afôna
dô f nhu ng ca nh Ia ôIIvo va ca nh nhu ng nguo I fra n fhô bI ca c vI
fha n fru ng pha f vì fô I kIôu cang, khInh fhI fha nh fha n. Arakhnô
quyô f không chIu fhua ke m nu fha n Afôna. Na ng dô f Iôn fa m
fham cua mình bIôf bao canh sInh hoaf cua fhô gIoI fhan IInh. Chô
na y Ia chIô n công cu a ca c vI fha n sIanhpo dô I vo I nhu ng fôn Ða I
Khô ng Iô , chô kIa Ia ca nh yô n fIô c fung bu ng cu a ca c vI fha n frôn
dInh sIanhpo frong fIô ng da n ca cu a ApônIông va ca c na ng Muydo.
Arakhnô co n dô f nôn bIô f bao ca nh ca c vI fha n da m duô I frong du c
vo ng a I an vo I nguo I fra n fhô . Na ng cu ng không quôn dô f ca
nhu ng ca nh ghen fuông va nhu ng fhu vuI fra n fu c, nhu ng con
gIa n du go m ghô va nhu ng su fru ng pha f ba f công. Xung quanh
chIô c fha m Arakhnô co n dô f nhu ng vo ng day Ieo qua n quif, uô n
Iuo n ra f khe o Ie o.
Co fhô no I fa m fha m cu a Arakhnô dô f fha f Ia hoa n my va du
Ia mô f vI fha n hoa c mô f nguo I fra n fhô co da I ma f fInh fô nha f
cu ng kho ma quyô f dInh duo c ra ng fa m fha m cu a Arakhnô fhua
ke m chIô c khan cu a Afôna o chô na o. ÐIô u do khIô n nu fha n Afôna
pha f y . Nhung dIô u Ia m nu fha n ba f bình hon hô f Ia frôn fa m
Nguyïî n Vùn Khoã a 116
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fha m dô f khe o Ie o do , Arakhnô da mIôu fa fhô gIo I fha n IInh vo I
mô f fha I dô ba f kinh. Arakhnô da phoI ba y fa f ca nhu ng fho I xa u
cu a ca c vI fha n, nhu ng du c vo ng fra n fu c cu a ca c vI ma frong fham
fam ca c vI không muô n aI hoa c cho phe p aI no I dô n. Nhu ng nguo I
fra n fhô doa n mô nh pha I bIô f fôn kinh, phu c fu ng ca c vI fha n,
pha I gIu du ng bô n pha n dang cu ng Iô va f dô u dô u va nha f nha f
fuan fheo nhu ng Io I pha n fruyô n cu a fhô gIo I fha n IInh. Va fô f hon
hô f Ia ca ngo I. Nhu va y Ia Arakhnô da pha m fô I ba f kinh dô n haI
Ia n dô I vo I fha n fha nh: da m dua fa I vo I fha n fha nh va bôI nho
fha n fha nh. Nu fha n Afôna không fhô chIu duo c mô f ha nh dô ng vô
da o dô n nhu va y. Na ng xe fan ngay fa m fha m cu a Arakhnô va
ca m con fhoI vu f, da nh fu I bu I va o ma f Arakhnô, Arakhnô ôm da u
cha y. !a f u c va dau do n, na ng freo cô fu fu . Nhung Afôna duô I
fheo va kIp fho I go Arakhnô ra kho I day freo cô . Nu fha n ba ng mô f
gIo ng da y khIôu khich no I vo I na ng:
- Ho I cô ga I uong buo ng, cô không chô f duo c dau! Cô se pha I
sô ng ma I, sô ng do I do I dô dô f fa m fha m cu a cô. Va con cha u cô do I
do I kIô p kIô p cu ng se pha I dô f ma I, dô f ma I nhu cô.
No I rô I Arakhnô Ia y mô f fhu nuo c co fha n nho va o nguo I
Arakhnô. Thô Ia foa n fhan na ng co ru m Ia I, mo fo c da I o ng chuô f,
de p de Ia fhô bô ng nhIôn ru ng hô f, na ng bIô n fha nh con nhô n vo I
nhu ng ca I chan da I nghôu ngao, Iông Ia . Va fhô Ia cu ng fu do fro dI
con nhô n Arakhnô cu freo fhan frôn fa m fha m do mình dô f ra va
cu fhô dô f ma I, dô f ma I, dô f hô f nga y na y qua fha ng kha c, nam
na y qua nam kha c kIô p kIô p do I do I frôn fa m fha m cu a mình.
Tha n Hermex T rong sô nhu ng vI fha n sIanhpo fhì Hermex Ia vI
fha n ma ngay khI mo I ra do I fInh hoa da pha f fIô f ra ngoa I mô f
ca ch kha c fhuo ng. Co fhô no I khôn ngoan, ranh ma nh, muu mô,
fInh qua I Ia "finh fro I vô n sa n" cu a chu be Hermex khI co n na m
frong nôI. Ðô Hermex Ia fha n Ðo f, co n me Ia nu fha n MaIa |MaIa),
mô f nu fha n chI ca cu a mô f gIa dình co ba y chI em ga I, go I chung
ba ng mô f ca I fôn Ia : "PIôIad". Vô bôn nô I cu a Hermex fhì không co
gì da ng kô .
Nhung vô bôn ngoa I fhì cu ng ca n pha I kô qua chu f if dô mo I
nguo I duo c ro fhôm vô fông fô c cu a vI fha n na y. Ong ngoa I
Hermex Ia fha n AfIax, mô f TIfang da pha I chIu hình pha f gIo vaI
ra dô I, chô ng ca ba u fro I. Ða ngoa I Hermex Ia PIôIônô |PIe Iônô)
sInh duo c Hermex, fha n fhoa I Ia Ma : Mercure . PIe Iades, nghIa
den Ia : con cha u cu a PIôIônô. ba y con ga I, me Hermex, nu fha n
THÂN THOAI HY IAP 117
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
MaIa Ia chI ca . Theo mô f chuyô n xua kô Ia I fhì, khI duo c fIn AfIax,
cha mình, bI Ðo f fru ng pha f, ca c PIôIad da buô n ra u dô n nô I không
fhIô f sô ng nu a. Ca ba y chI em fu fu va sau khI chô f bIô n fha nh
mô f cho m sao co ba y ngôI IIô n nhau. Nga y nay nhu ng dôm quang
may nguo I fa va n co fhô nhìn fha y frôn ba u fro I phuong Ða c cho m
sao PIôIad. Nhung co mô f chuyô n Ia I kô , không pha I nhu ng PIôIad
fu fu . Ho duo c fha n Ðo f bIô n fha nh sao dô fhoa f kho I su fheo duô I
cu a mô f cha ng chan chIôn xInh de p, hIô u sa c fôn Ia srIông |OrIon).
Chuyô n vô cha ng srIông na y fha f Ia Ia m chuyô n. ChI bIô f cuô I
cu ng cha ng bI chô f va bIô n fha nh cho m sao srIông. Nhung chô f rô I
ma cha ng fa va n không chu a ca I fho I frang hoa. Vì fhô frôn ba u
fro I, srIông Iu c na o cu ng fheo duô I PIôIad. Nga y nay frong van ho c
fhô gIo I, PIôIad Ia mô f bIô u frung chI mô f nho m nguo I fa I nang
kIô f xua f, da o cao du c fro ng, danh fIô ng Ia y Iu ng. Nu fha n PIôIad
MaIa sInh Hermex frong hang nu I KInfen o da f ArcadI. Vu a mo I
ra do I chu be Hermex da frô ngay ca I fa I... fa I an ca p ba m sInh cu a
mình. MaIa hình nhu doa n bIô f duo c fhIôn ba m cu a ca u con fraI
"quy fu " a y cho nôn da Ia y fa Io f qua n bo c cha f chu be Ia I. Nhung
su Io xa, dô pho ng cu a MaIa vô ich. Chu be Hermex bu c bô I, kho
chIu vì không duo c fu do nôn da cu a qua y, gIa y gIu a IIôn hô I dô
fhoa f ra kho I ca I ca nh "dIa ngu c" a y. Va cuô I cu ng chu fu gIa I
fhoa f duo c. Chu fre o ra kho I nôI va ba f da u dI du ngoa n. Chu dI
kha p mo I noI, mo I chô dô n nô I kho co mô f vI fha n na o fhông fhuô c
duo ng dI Iô I Ia I o da f nuo c Hy Ia p nhu chu . ThôI fhì fu duo ng nu I
dô n duo ng bIô n, duo ng sông, kha p hang cu ng ngo he m na o frôn
da f nuo c Hy Ia p Hermex cu ng bIô f, cu ng fu ng dI qua. Sau khI dI
choI cha n rô I Hermex dI dô n PhôrI, mô f fhung Iu ng o da f
Makôdoan. To I day Hermex ga p da n bo cu a ApônIông.
Tha f ra fhì không pha I da n bo cu a ApônIông ma Ia cu a nha
vua Adme f. ApônIông chI Ia nguo I chan bo cho nha vua |Sao ma
ApônIông dua bo dI chan xa fhô !). Ðuyôn Thi du : Ða y danh nhan
Hy Ia p fhô ky VI fruo c Công nguyôn. Ða y nha fho Hy Ia p frIô u
da I PfôIômô fhô ky IV fruo c Công nguyôn. Ða y nha fho Pha p fho I
da I Phu c Hung |nho m fhI sI IaPIe Iade). do vì sao ma mô f vI fha n
Ia I pha I dI chan bo cho mô f nguo I fra n fhô , chu ng fa ha n da bIô f
khI nghe kô chuyô n vô cuô c do I cu a vI fha n ApônIông. Hermex
fha y da n bo dang ga m co ngon Ia nh nhung không fha y nguo I chan.
Ca u fa IIô n na y ra y dInh... an ca p. Ðu ng va y, an ca p! Hermex Iu a
Iu c ApônIông so y da Ia y frô m muo I haI con bo ca I, mô f fram con
bô va mô f con bo mô ng da f dI |Co chuyô n no I chI co 15 con bo ca I).
Nguyïî n Vùn Khoã a 118
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Nhung Ia y fhì dô co n dua dI mo I kho . Pha I Ia m sao cho ApônIông
không bIô f, hoa c nô u co bIô f fhì cu ng không Ia n ra duo c da u vô f dô
ma fruy fìm, do I Ia I. Hermex be n buô c va o mô I duôI con bo mô f
ca nh cay rô I Iu a chu ng dI. Ca nh cay do vo I fu m Ia Io a xo a nhu
chIô c chô I, se que f sa ch mo I vô f chan bo In frôn ma f duo ng. Co
nguo I Ia I kô , Hermex co n fInh ma quI qua I hon, Ia y guô c xo va o
chan mô I con bo rô I ca m duôI bo ke o, ba f chu ng dI gIa f Iu I. Kha
khen fhay cho ca I da u o c fhông mInh cu a Hermex, chI fIô c ca I Ia no
da duo c su du ng va o vIô c an ca p! Tha n ApônIông co fa I fha nh cu ng
không bIô f duo c bo cu a mình dI dau. Hermex Iu a da n bo vô da f
PIIôx fhuô c vu ng dô ng ba ng PôIôpônedo. Công vIô c fuo ng fro f Io f.
Ngo dau khI dI qua da f ÐôôxI co mô f ông gIa fôn go I Ia Ðaffôx
frông fha y. Iu c na y fro I da vô chIô u. So vo Io , vI fha n Trô m ca p
na y be n "hô I Iô " cu gIa :
- Na y cu oI! Cu Ia m ruô ng vuI ve fhô kIa ma không co Ia y
mô f con bo no do cho fhì fha f Ia khô . Sao cu không fa u Ia y mô f
con7
Ong gIa Ðaffôx du ng fay cuô c, fra Io I chu be :
- Chu be chan bo kIa oI! Chu gIô u co f fa da y pha I không7 Chu
fuo ng fa u mô f con bo dô Ia m da y hu 7 Hay chu fhuong Ia o gIa va f
va dInh ba n re cho Ia o mô f con da y chang7 Chu co ba n fhì Ia o cu ng
cha ng co fIô n mua dau.
Hermex IIô n ba y fo y dInh:
- Con sa n sa ng bIô u cu mô f con bo fha f be o fha f de p, be o de p
nha f frong da n. Ma fhôI, con cu dô fu y cu cho n, cu fhich con na o
cu Ia y con a y, nô u cu gIu p con mô f vIô c, mô f vIô c ra f nho va dô
da ng fhôI, cha ng pha I du ng dô n su c, cu ng cha ng pha I du ng dô n
fa I, cha ng pha I Io nghI finh foa n gì hô f.
Cu gIa fro n ma f nga c nhIôn. Hermex ghe va o faI cu no I va I
Io I. Cu gIa vu a nghe vu a ga f ga f da u fo ve ung fhua n.
- Cu cu Im dI chuyô n cha u qua day dI. Co aI ho I gì cu cu ba o,
fôI cha ng fha y gì sa f, Ia yôn chuyô n. Cu cu ba o, fôI Ia m ruô ng suô f
fu mo sa ng dô n fô I mIf cha ng fha y co bo , bô na o qua day ca . Nguo I
fa co ga n ho I, cu cu fruo c, sau chI fra Io I co fhô ... cu cu fra Io I fhô
cho con nho ...
Hermex da n Ia I cu gIa mô f Ia n nu a fruo c khI da f bo dI. Ha m
Io I, cu gIa Ðaffôx ung fhua n. Hermex da n bo dI. ÐI duo c mô f
THÂN THOAI HY IAP 119
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
qua ng kha xa, vI fha n quI qua I fInh ma na y fha y ca n pha I fhu Ia I
ông cu gIa , xem cu co fha f fôn fro ng Io I hu a vo I mình không, co Ia
nguo I frung fhu c không. Hermex dua da n bo va o bôn kIa ru ng
gIa u rô I fhay hình dô I da ng, ca I frang fha nh mô f kha ch bô ha nh
du ng fuô I. Va vI kha ch bô ha nh na y vo I da ng ve mô f mo I va bo ngo
dI fo I chô cu gIa Ðaffôx. Anh fa ca f fIô ng ho I:
- Cu gIa kinh mô n oI! Cu Ia m ruô ng ga n bôn duo ng day, cu
Ia m on ba o gIu p cha u: co mô f chu be na o Iu a da n bo a y dI qua day
không7 Cu oI! Cu chI cho cha u bIô f da n bo dI ne o na o fhì cha u
cha ng bao gIo quôn on cu dau. Cha u se bIô u cu mô f con bo du c va
mô f con bo ca I, mô f da I bo fha f de p không fhô chô fra ch chô na o
duo c.
Ong gIa Ðaffôx phan van mô f Ia f. Ong finh foa n: mình ma
duo c mô f da I bo nu a fhì ba Ia o nha mình sung suo ng hô f chô no I.
CIa dình mình do va f va bIô f bao. Tinh foa n nhu fhô nôn ông gIa
sa n sa ng nuô f Io I hu a, bô I uo c vo I fha n Hermex:
- Co, fa co fhay, anh cu dua cho fa da I bo fa se chI cho.
Va Ðaffôx da chI duo ng cho nguo I kha ch bô ha nh. Hermex
fu c gIa n ông gIa vô cu ng. Tha n qua f Iôn:
- Ia o gIa khô n kIô p na y! MI fuo ng ra ng mI co fhô Iu a da o
duo c ca Hermex con cu a da ng phu vuong Ðo f chang7 Ta se cho mI
bIô f ca I fho I Ia ma f Ia fra I pha I fra gIa nhu fhô na o!
No I doa n Hermex bIô n cu gIa Ðaffôx fha nh mô f fa ng da , mô f
fa ng da bôn duo ng nhung cam fIf, cam nhu da dô Ia m guong cho
nguo I do I. Hermex fIô p fu c Iu a da n bo dI. Tha n ApônIông Iu c na y
cu ng chua hay bIô f gì. To I PIIôx, Hermex gIô f haI con bo dô fô ca c
vI fha n sIanhpo. Sau khI xo a hô f mo I vô f fich rô I gIa u ky Iu bo an
frô m duo c va o frong mô f ca I hang sau, chu be Hermex Ia I fro vô
vo I ca I hang cu a mình o ArcadI. Vu a fo I cu a hang, Hermex ba f ga p
ngay môf con rua o gIua IôI dI. Chu IIôn nay ra môf y nghI: Iam
mô f ca I da n. Thô Ia Hermex ba f con ru a, Iô f Ia y maI rô I dem ruô f
cu a con bo cang Iôn frôn ca I maI do |co chuyô n kô : gan bo ). Cay
da n IIa ra do I. Xong xuôI, Hermex be n Ia ng Ie chuI Iuô n va o dô ng
fa Io f na m, na m Im fhIn fhif o frong nôI ra ve nhu không co
chuyô n gì xa y ra. ApônIông dô n Iu c na y mo I bIô f bI ma f bo . Tha n
dI fìm nguo c xuôI, so m fô I kha p dô ng frôn ba I duo I ma cha ng fha y
fam hoI. Cuô I cu ng co mô f con chIm fIôn frI chI duo ng cho
ApônIông dô n PIIôx.
Nguyïî n Vùn Khoã a 120
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Chô na y co chuyô n kô hoI kha c. Ong gIa Ðaffôx ha m Io I da
chI duo ng cho ApônIông. Va sau na y Hermex mo I fru ng pha f fho I
xa u da o dIôn cu a cu . To I PIIôx, ApônIông cu ng không sao fìm ra
duo c da n bo cu a mình. VI fha n co bô fo c va ng quan na y co Ian da
mo fo I mô f ca I hang va foan su c va o fìm. Nhung nhìn xuô ng da f
ApônIông dô c fha y da u chan bo fu frong hang dI ra vì fhô
ApônIông Ia I bo dI fìm noI kha c. Thì ra fha n da fru ng muu cu a
Hermex. Iu c dô n bo va o hang, Hermex ca m duôI chu ng ke o, ba f
chu ng dI gIa f Iu I. ÐIô f Hermex Ia y frô m bo cu a mình nhung không
sao fìm duo c chô y gIa u, ApônIông da nh pha I dô n ga p MaIa dô nho
MaIa can fhIô p. Cha ng ro MaIa co bIô f vIô c ông con cu a mình frô
faI "cam nha m" không, nguo I fhì kô ra ng MaIa co bIô f nhung fham
cu a nôn bônh con, nguo I fhì kô , fhu c su na ng không bIô f, nhung
vu a nghe ApônIông fra ch ma ng con mình an ca p Ia ba fa nô I fam
ba nh Iu c fa c Iôn, sI ma ng ApônIông da vu oan gIa ho a, da f dIô u no I
xa u con ba . Co n Hermex cu na m Im fhIn fhif frong nôI Ia m nhu
không hô bIô f fi gì dô n nhu ng chuyô n IôI fhôI ra c rô I do . ApônIông
nô I no ng, cha y dô n bôn ca I nôI, du ng cô Hermex da y:
- Nay ông manh! Ong du ng gIa ngay gIa dIô c nu a dI! Muô n
yôn muô n Ia nh fhì fra ngay fa sô bo nô u không fhì du ng co fra ch!
ô ng fôn cu a ApônIông na y va n co n da y va day cung chua du f dau.
Ta se da n fha ng ông ma nh na y fo I fha n Ðo f dô xIn fha n phan xu .
Hermex va n vo vIf:
- Ong anh yôu quy , con cu a nu fha n Iôfô xInh de p oI! Mô f
ma f muo I ngo , ông Ia m gì ma quôn ma f ca fình nghIa, dIô u hay Iô
pha I nhu fhô ! TôI suô f nga y chI na m frong nôI Ia I co n bI bo c qua n
bao nhIôu Ia fa Io f mô f buo c không ra kho I ca I hang fô I om na y fhì
Ia m sao ma bIô f duo c dô n chuyô n bo , chuyô n bô cu a anh. TôI chI
bIô f co mô I mô f chuyô n Ia bu no rô I ngu cho ky fhôI. Anh cu chIu
kho dI fìm rô I fhô na o cu ng fha y. Kha c fìm kha c fha y ma!
ApônIông qua f:
- Tao không dI fìm nu a. Ma y vo vInh nhu fhô du rô I! Ngay
fha f fhì cu dI vo I fao Iôn ga p fha n Ðo f. Mo I vIô c dô n fay fha n Ðo f
phan xu Ia xong hô f.
No I rô I ApônIông ca m fay chu be Hermex ke o dI. Cha ng ca n
phaI kô da I do ng chuyô n fha n Ðo f phan xu , bo I vì aI cu ng bIô f vI
fha n fô I cao na y Ia mô f da ng chi sa ng suô f, chi công mInh. Hermex
fheo Iô nh Ðo f pha I fra Ia I bo cho ApônIông. Tu sIanhpo fro vô ,
THÂN THOAI HY IAP 121
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Hermex da n ApônIông dô n PIIôx rô I da n va o ca I hang ma ca u fa da
gIa u bo . ApônIông Iu c na y mo I fha y hô f ca I da u o c go m ghô cu a
fha ng em mình. Thì ra vI fha n a nh sa ng na y cu ng co Iu c da u o c
hoI fhIô u a nh sa ng nôn mo I bI Iu a. Trong khI ApônIông va o hang
Iu a bo ra fhì Hermex kIô m mô f phIô n da fo va ba ng pha ng ngô I
do I. Ca u fa Ia y cay da n IIa ra ga y. Cay da n ba f Iôn nhu ng fIô ng du
duong ôm a I. Tu frong hang nu I da f bo ra, ApônIông Ia ng nghe
nhu ng am fhanh ky dIô u cu a cay da n IIa, nhu ng am fhanh fra m
bô ng, man ma c bay dI kha p nu I ru ng, dô ng ba I, bo bIô n. Tha n fu
nga c nhIôn vô fa I nang cu a du a em fInh qua I cu a mình dô n ngay
nga f, say mô, bô I hô I xu c dô ng. ApônIông cu du ng fu a nguo I va o
mô f fhan cay ma nghe Hermex ga y da n dô n nô I quôn ca chuyô n
bo , chuyô n bô. Cuô I cu ng Ia fha n ApônIông xIn dô I foa n bô sô bo
vu a mo I da f o frong hang ra Ia y cay da n IIa.
Co n Hermex duo c da n bo fhì ra f khoa I chi. Nhung ca u fa
ma f cay da n IIa fhì kô ra cu ng buô n, nha f Ia khI ngô I frông da n bo
ga m co . Co fhô na o ca I chu be fInh qua I a y, không Iu c na o chIu yôn
chan yôn fay a y, Ia I chIu ngô I không duô I ruô I khI chan bo 7 Va mô f
nha c cu kha c da ra do I fhay fhô cho cay da n IIa, Hermex chô fa o ra
mô f Ioa I sa o ke p. Không pha I mô f ô ng sa o don nhu ô ng sa o cu a nu
fha n Afôna vu f dI rô I MarxIax nha f Ia y hô I xua dau. Ðay Ia mô f
cay ke p co fo I ba y ô ng da I nga n kha c nhau ghe p va o, khI fhô I Iôn
nghe nhu co ca ba y chIm dang riu rif bôn faI nhung Ia I cu ng co fhô
fhô I Iôn nhu ng am fhanh fra m fra m, cha m ra I, buô n man ma c, xa
xôI fuo ng nhu hoa ng hôn dang xuô ng frong buo c dI Iu ng fhu ng cu a
da n bo no co vô chuô ng. Nhu ng nguo I chan chIôn, chan bo o Hy
Ia p xua kIa vô cu ng bIô f on vI fha n da sa ng chô ra chIô c sa o ky
dIô u do . Cho dô n nay cay sa o ke p na y va n duo c mo I nguo I ua
fhich. No da fu ng chInh phu c bIô f bao fra I fIm, Ia m xu c dô ng bIô f
bao con nguo I frôn ma f da f na y.
'
' '
Hermex không pha I chI co an frô m bo cu a fha n ApônIông. VI
fha n na y ua frôu cho c, nghIch ngo m da co Ia n frô fa I cho fha n Ðo f
bIô f. Hermex Ia y ngay cay vuong fruo ng cu a Ðo f. Ia y du a mô f fi
fhôI chu không da m du a "daI". Co n PôdôIdông fhì cu ng da fu ng
mô f Ia n ma f cay dInh ba gay ba o fô . Va ApônIông Ia I nô m fa I cu a
Hermex Ia n fhu haI. Ia n na y Hermex "choI" ngay va o vu khi cu a
Nguyïî n Vùn Khoã a 122
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ApônIông: ô ng fôn va cay cung. Tha n ChIô n franh Arex fhì bI ma f
fhanh guom... Vì fhô cho nôn Hermex Ia mô f vI fha n Trô m ca p,
Iu a da o. Hermex co n duo c nguo I xua ban cho nhIô u chu c nang
kha c nu a. Ða u fIôn Ia vI fha n ba o hô cho nhu ng nguo I chan chIôn,
chan bo , ba o hô cho nghô chan nuôI rô I nô I fIô p do Ia vI fha n da co
ca I "sa ng kIô n" da u fIôn, do I ho I con nguo I pha I dô f Iu a hIô n fô
frong nghI Iô fho cu ng, do do chinh Hermex Ia vI fha n da da y cho
Ioa I nguo I fha p ngo n Iu a frôn ca c ba n fho . Hermex duo c ca c vI
fha n sIanhpo gIao cho nhIô m vu Ia m nguo I fruyô n Iô nh cu a fhô
gIo I fhIôn dình va da c bIô f cu a fha n Ðo f. Tu do fro dI Hermex fro
fha nh nguo I ba o hô cho ca c su fha n. Ia nguo I fruyô n Iô nh, nguo I
da n duo ng cho fhô gIo I fha n fha nh va Ioa I nguo I, mô f công vIô c
kha na ng nô va f va , a y fhô ma vI fha n na y Ia I ga nh fhôm mô f công
vIô c quan fro ng va vô cu ng cu c nho c nu a Ia : da n duo ng cho ca c
IInh hô n nguo I chô f xuô ng fhô gIo I am phu cu a fha n Hadex. o Hy
Ia p xua kIa khI frong nha co nguo I chô f, nguo I fa fhuo ng no I vô
nguo I ba f ha nh do ra ng:
"... Tha n Hermex da Ia y dI IInh hô n cu a no ...".
Vì da m duong chu c nang na y nôn Hermex mang fôn Ia
Hermex PsIkhôpôm. Hermex co frong fay mô f chIô c ga y fha n co
fhô Ia m cho ba f cu fha n fha nh hay nguo I fra n ngu say nhu chô f
|co nguo I no I Ia chIô c du a fha n) va nguo c Ia I cu ng co fhô da nh fhu c
duo c ba f cu aI dang say sua frong gIa c nô ng. Ia nh nhIô m vu
fruyô n Iô nh cho fha n Ðo f va ca c vI fha n cu a fhô gIo I sIanhpo nôn
Hermex co , pha I co mô f da I de p co ca nh. Mô I khI nha n Iô nh dI dau
Hermex xo chan va o da I de p na y Ia dI nhu bay frôn may, frôn gIo .
Hermex fhuo ng dô I mô f chIô c mu co ca nh, khoa c mô f fa m a o
choa ng, fay ca m cay ga y fha n co con ra n uô n quanh. Tha n co n
da m duong su ma ng ba o vô cho nhu ng Iu kha ch dang rong ruô I
da m fruo ng, chI cho ho bIô f mo I duo ng ngang Iô I fa f dô fra nh kho I
Ia m Ia c, gIu p cho ho fhoa f kho I nanh vuô f cu a bo n cuo p duo ng,
cuo p bIô n. Tha n Ia I co n ba o vô cho nhu ng fhuong nhan va su
nghIô p frao dô I buôn ba n cu a ho , vì fhô Hermex Ia vI fha n Thuong
nghIô p. Nhu ng chua n mu c vô can, do, dong, dô m không pha I aI
kha c sa ng fa o ra ngoa I Hermex. o Hy Ia p xua kIa nguo I fa du ng
cô f Herma |Herma) o ca c nga ba, nga fu duo ng. Ðo Ia mô f cay cô f
cao, o da u cô f Ia fuo ng da u mô f nguo I da n ông vo I y nghIa fuo ng
frung cho fha n Hermex, sau nguo I fa fa c fuo ng fha n Hermex co
rau, rô I cuô I cu ng nguo I fa Ia I fa c fuo ng Hermex Ia mô f fhanh nIôn
THÂN THOAI HY IAP 123
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
không co rau. o vu ng dô ng ba ng Yffich frôn duo ng dI cu chu ng haI
nghìn buo c nguo I Hy Ia p Ia I du ng mô f cô f Hema. Ia I co khI cô f
Herma duo c du ng Iôn nhu mô f da I fuo ng nIô m ca c IIô f sI vo I
nhu ng do ng chu kha c, fhô hIô n su fha nh kinh va bIô f on cu a nhan
dan. ÐôI khI o cô f Hema fa c fuo ng haI vI fha n, khI fhì Hermex va
Afôna, khI fhì ApônIông va ArfômIx v.v...
Hermex Ia I co n duo c nguo I Hy Ia p ban cho chu c nang nguo I
ba o vô cho nhu ng Iu c sI fhI da u fhô du c fhô fhao. Tuo ng Hermex
duo c du ng o ca c da u fruo ng. Ca c Iu c sI Hy Ia p ca u kha n fha n
fruo c khI buo c va o cuô c fhu fha ch. Rô I ca dô n chu vIô f, am nha c,
nghô fhua f hu ng bIô n cu ng do fha n Hermex sa ng fa o ra. Vì fhô dô I
vo I nguo I Hy Ia p xua kIa Hermex Ia mô f vI phu c fha n duo c ghI
công fôn fho nhu Prômôfô, nghIa Ia nhu nhu ng vI fha n da dem Ia I
cuô c sô ng van mInh, van ho a cho Ioa I nguo I. Tra I qua nhIô u bIô n
fhIôn cho dô n fhô ky V fruo c Công nguyôn, frong fri fuo ng fuo ng
cu a nguo I Hy Ia p, hình a nh vI fha n Hermex Ia mô f fhanh nIôn
cuo ng fra ng, bình dI. Trong fho I ky Hy Ia p ho a |fhô ky IV fruo c
Công nguyôn), Hermex duo c dô ng nha f vo I vI fha n Thôx |Thoa )
cu a fha n fhoa I fôn gIa o chIôm fInh, ma fhua f, mô f vI fha n fIôu
bIô u cho su sa ng suô f va hIô u bIô f, mô f da ng hIô n mInh cu a fha n
fhoa I cô AI Ca p. Hermex duo c ga n fhôm mô f bIô f danh: Hermex
TorIxmôgIxfo nghIa Ia Hermex ba Ia n vI da I nha f. Vì Ia vI fha n
cu a fhuong nghIô p nôn fuo ng cu a Hermex nga y nay duo c ca c dô I
fhuong fhuyô n va ca c ngan ha ng du ng Ia m bIô u frung. Trong van
ho c Hermex hoa c Merqua a ga n IIô n vo I nghIa mo I: "su gIa ", "nguo I
ba o fIn, fruyô n fIn, IIôn Ia c", "nguo I fruyô n Iô nh", co khI mang mô f
nghIa xa u: "fôn fay saI da c Iu c", "ke fhu a ha nh ma n ca n cho ca c
fhô Iu c xa u xa" |y nghIa ru f ra fu vo bI kIch Prômôfô bI xIô ng,
frong do Hermex duo c fhô hIô n nhu Ia mô f fôn fay saI mu qua ng,
hô ng ha ch cu a fhô Iu c ba o chu a).

Nguyïî n Vùn Khoã a 124
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
THÂN CHIÐN TRANH ARÐX
Tha n chIô n franh Arex, con cu a Ðo f va Hôra, Ia mô f frong
muo I haI vI fha n fô I cao cu a fhô gIo I sIanhpo, xem ra không duo c
fhô gIo I fha n IInh fôn fro ng, quy mô n. Co n dô I vo I fhô gIo I Ioa I
nguo I fhì Arex cu ng cha ng duo c ma y aI fôn fho , su ng kinh. Vì mô f
Ie don gIa n: cha ng ma y aI fhich chIô n franh. Ia vI fha n cu a ChIô n
franh va nhu ng fra n CIao chIô n, cho nôn finh khi cu a Arex ra f
no ng na y va hung ba o. HoI ba f bình mô f chu f Ia ma f qua c Iôn, fhe f
a m a m, ru f guom ngay ra kho I vo . Nghe dau co chuyô n xich mich,
xô xa f, xung dô f Ia Arex Iao fo I ngay. Ðo finh khi hung hang, ngô
nguo c nhu fhô nôn fha n Ðo f cha ng yôu mô n gì Arex, du Ia con du f
ruô f de ra. Ðo f, fha m chi Ia I ra f ghe f Arex, coI Arex Ia du a ghô
fo m nha f, hu ho ng nha f, Ia dô pha hoa I. Ðo f da fu ng no I vo I Arex
nô u nhu Arex không pha I Ia con cu a Ðo f fhì Ðo f da qua ng xuô ng
dIa ngu c Tarfar fu Iau rô I. Co n Arex, fuy bI mo I nguo I cha ng ua
fhich nhung chu ng na o va n fa f a y, không sao chu a duo c nIô m vuI
fhich duo c fa m mình frong nhu ng fra n gIao franh da m ma u, duo c
nghe fIô ng ho he f, rôn Ia, kôu kho c ho a frô n vo I fIô ng bInh khi va
va o nhau Ioa ng xoa ng, duo c nga m ca nh con nguo I dIôn cuô ng Iao
va o nhau dam, che m, ma u cha y fha nh sông, fhay cha f fha nh nu I.
Arex Iu c na o cu ng da u dô I mu fru , mình ma c a o gIa p, kIô m
deo bôn suo n, khIôn che fruo c ngu c. Iao va o cuô c hô n chIô n ba o
fa n. Tha n Arex he f Iôn nhu ng fIô ng khoa I fra . Theo sau Arex Ia
haI con fraI: Ðaa môx |ÐeInara , Terreur) va Phôbôx |Phoboa ,
CraInfe) fu c fha n Khu ng khIô p va KInh hoa ng, ca ng Ia m cho
nhu ng cuô c gIao franh fhôm muôn pha n a c IIô f va fha m fhuong.
Ia I fhôm nu fha n rIx, vI nu fha n Ða f ho a fhuo ng cham ngo I cho
ca c cuô c chIô n franh: nu fha n nIô ma nIô m suo ng vuI Ia duo c
fhuo ng ngoa n Are a , fha n fhoa I Ia Ma : Mara . Ðna o, fha n fhoa I
Ia Ma : ÐeIeone. ca nh da u roI, ma u cha y, duo c nghe fIô ng rôn Ia
cu a chIô n bInh fu fhuong, hô fô ng, ca ng Ia m cho Arex cuô ng chIô n
hon nu a. Arex fa xung hu u dô f, Iuo I guom vung Iôn Ioang Ioa ng,
ha hô f dIch fhu na y dô n dIch fhu kha c, khIôn gIa p fha m do ma u
nguo I. Ca ng da nh ca ng hang, Arex ca ng fhôm pha n fa n ba o, fra I
THÂN THOAI HY IAP 125
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fIm ra n nhu sa f, cu ng nhu dô ng, cha ng hô mu I Io ng xo f fhuong
fruo c ca nh bao sInh IInh pha I fu gIa cuô c do I a m cu ng bôn vo con,
cha me . Tuy Ia fha n ChIô n franh, finh khi hung hang, fa n ba o
song Arex không pha I Ia vI fha n vo nghô cao cuo ng, da nh dau
fha ng da y. Tinh cuô ng chIô n va fho I ngang nguo c vo I fa I fhao Iuo c
va o c co muu Ia haI chuyô n kha c nhau. Vì Ie do vI fha n ChIô n
franh da fu ng mô f da I Ia n duo c nô m ca I mu I vI không dIu ngo f
chu f na o cu a chIô n franh. Trong nhu ng fra n gIao franh o chan
fha nh Toroa, Arex gIu p quan Toroa da nh Ia I quan Hy Ia p. ÐIô f
bao du ng sI uu fu cu a quan Hy Ia p pha I gu c nga duo I ngo n Iao,
Iuo I kIô m ba o fa n cu a Arex. Nhung quan Hy Ia p không vì fhô ma
nao nu ng. Ðu ng fuo ng ÐIômed xua f fra n duong da u vo I fha n
Arex. Ca p dIch fhu , Arex he f Iôn va pho ng Iuôn ngo n Iao dô ng.
Ngo n Iao bay dI, bay ve o dI, không fru ng nguo I ÐIômed vì nu fha n
Afôna da Ia I ngo n Iao bay chô ch dich va quay ngoa f xe ngu a cu a
ÐIômed sang mô f bôn dô fra nh do n a c hIô m. ÐIômed fhoa f chô f,
pho ng Iao da nh fra . Ngo n Iao dô ng xe gIo bay dI va nho su dIô u
khIô n cu a nu fha n Afôna, Iao xuyôn ngay va o bu ng, chô duo I fha f
Iung cu a fha n Arex. Arex ru Iôn mô f fIô ng kInh hoa ng. TIô ng ru
fuo ng nhu Iong fro I chuyô n da f co dô dô n ha ng nghìn chIô n bInh
haI bôn he f cu ng không du dô I ba ng. Mô f con gIo Iô c cuô n ca f bu I
mu mIf cao Iôn dô n fa n fro I xanh. Arex bI fhuong, dau qua , pha I
fro vô fhô gIo I sIanhpo. Arex fau vo I fha n Ðo f ra ng, nu fha n Afôna
da gIu p mô f nguo I fra n, mô f nguo I fra n fo gan da nh Ia I ca con cu a
fha n Ðo f, khIô n cho no bI fhuong dau do n dô n fhô na y. Nhung
fha n Ðo f vô n không ua Arex nôn cha ng nhu ng không bônh vu c ma
Ia I co n ma ng cho Arex mô f fra n fô I fam ca ma f mu I.
Vo cu a fha n Arex Ia nu fha n Tình yôu va Sa c de p AphrôdIfo
cu ng bI du ng fuo ng ÐIômed pho ng Iao va o ca nh fay, Ia m bI
fhuong, dô n nô I AphrôdIfo dang bô du a con frôn fay, ru ng mình
mô f ca I buông roI con xuô ng da f. May fhay co fha n ApônIông dô n
cu u gIu p nô u không fhì chua bIô f su fhô se ra fhô na o. Iu c na y
Arex bI fhuong. Tha n pha I cho vo muo n ngu a dô bay vô fro I cu u
gIu p. Xem fhô fhì fha n Arex không pha I gIo I gIang "côn quyô n hon
su c, Iuo c fhao gô m fa I" gì! Nu fha n AphrôdIfo Nu fha n AphrôdIfo,
nu fha n Tình yôu va Sa c de p, cha ng duo c fha n Ðo f ban cho mô f
da c an gì, cha ng co vu khi gì da c bIô f nhung Ia I Ia mô f vI nu fha n
co su c ma nh kha c fhuo ng. Ca fhô gIo I sIanhpo cho dô n fhô gIo I Ioa I
nguo I fra n fu c doa n mô nh dô u pha I khua f phu c fruo c quyô n Iu c
cu a na ng, quy gô I nô p mình duo I chan na ng. Mô f chuyô n xua kô ,
Nguyïî n Vùn Khoã a 126
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
na ng Ia con cu a Ðo f va fIôn nu ÐIônô. Nhung xem ra chuyô n na y
không duo c dông da o mo I nguo I cha p nha n. Nguo I Hy Ia p xua kIa
va n quen coI quô huong cu a AphrôdIfo o da o Sip vì na ng sInh ra o
vu ng bIô n cu a da o Sip. Tha n Crônôx frong khI fhu c hIô n muu dô
Ia f dô vua cha !ranôx da du ng Iuo I ha I che m chô f AphrodIfe,
fha n fhoa I Ia Ma : Ve nua , fIô ng Nga: Afro- dIfa, Venera. ChyprIe,
fIô ng Nga: KIpr, do do AphrodIfe co n co bIô f danh Ia Ca prIs
ChyprIde. !ranôx. Ma u cu a !ranôx fu fro I cao nho xuô ng vu ng
bIô n Sip ho a fan va o nhu ng con so ng ba c da u. Va fu mô f da m bo f
so ng frong nhu ngo c fra ng nhu nga a p u duo c fInh khi cu a fro I
bIô n gIao ho a da na y sInh ra nu fha n AphrôdIfo. AphrôdIfo ra do I
fu mô f da m bo f cu a mô f con so ng frôn ma f bIô n. Na ng hIô n ra frôn
ma f bIô n frong nhIp ru Iang Iang cu a so ng va fIô ng ca dìu da f cu a
gIo bIô n Nam. ÐIô f dIô n fa fhô na o cho du ng, cho hô f duo c ve de p
cu a AphrôdIfo, vI nu fha n Sa c de p. ChI co fhô no I do Ia ve de p bao
Ia, Iô ng Iô ng cu a ba u fro I xanh, Ia a nh sa ng frong fre o, ngo I ngo I
fra n Iôn nhu ng a ng may fra ng muô f dang Iu ng fhu ng ôm frôI, Ia
ve de p mônh mông cang da y.
To m Ia I, do Ia ve dep bao Ia, baf ngaf, vô fu bình fhan cua
Tro I va ÐIô n, ve de p cu a Tu nhIôn dang sInh fha nh, dang sô ng,
dang da f da o su c sô ng va Iuôn Iuôn kha f khao duo c sô ng.
AphrôdIfo ra do I. Na ng fu da m bo f bô hIô n Iôn hIô n Iôn da n, fuoI
fa n, ngo I ngo I nhu mô f do a hoa xo e no . So ng va gIo dIu hIô n dua
na ng fo I ho n da o Sip. Ca c nu fha n Hor -Tho I gIan da cho sa n dô
do n na ng. Ho ma c cho na ng mô f fa m a o va ng ruo I mIn nhu da fro I,
mo ng nhu may fra ng. Ho dô I cho na ng mô f vo ng hoa fhom nga f
Iôn da u va dua na ng Iôn cung dIô n sIanhpo. Ca c vI fha n dô u ra f
vuI mu ng va sung suo ng duo c do n nha n va o fhô gIo I vInh ha ng cu a
mình mô f nu fha n co sa c de p fuyô f dIô u va fuoI fre nhu fhô . Nguo I
xua kô Ia I, mô I khI xuô ng fra n, nu fha n AphrôdIfo vo I da ng nguo I
fhanh fao, vo I khuôn ma f dIô m Iô va da ng dI khoan fhaI, duyôn
da ng da Ia m cho fro I da f fung bu ng, ra ng ro ha n Iôn nhu dô I sa c
fhay da.
Ma I fo c va ng o ng a bu I cao dô Iô ra chIô c cô cao cao, da y da n,
fo a ra huong fhom nga o nga f. Mô I buo c dI cu a na ng fo I dau Ia Ia m
cho ma f da f o do no ra muôn hô ng nghìn fia. Ca c nu fha n Ðuyôn
sa c -Kharif va cac nu fhan Hor -Tho I gIan Iuôn Iuôn dI fheo bôn
na ng dô cham so c dô n frang phu c va sa c de p cu a na ng. ChIm cho c
fu ng da n bay Iuo n frôn da u na ng riu ra riu rif, nô du a, vo n Iuo f
THÂN THOAI HY IAP 127
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fruo c ma f na ng, bôn vaI na ng. Ðuo m da p do n fung fang quanh
qua n fheo nhu ng buo c dI cu a na ng. Nhu ng Ioa I fhu du nhu hô ,
ba o, ga u, so I... Ia ng Ie dô n ngô I bôn duo ng dI cu a na ng nhu muô n
chIôm nguo ng sa c de p dIô u ky cu a mô f vI nu fha n de p co mô f
không haI cu a fhô gIo I fha n fha nh. Sau do , chu ng Ia ng Ie buo c dI
nô I go f fheo na ng. Ca fhô gIo I fha n fha nh va Ioa I nguo I dô u pha I
khua f phu c fruo c quyô n Iu c cu a AphrôdIfo vì fha n fha nh va Ioa I
nguo I cha ng fhô sô ng ma không co fình yôu, cha ng fhô sô ng ma
không rung dô ng fruo c sa c de p, nha m ma f fruo c ca I de p, va hon
nu a Ia I cha ng fhô yôu ca I xa u, ca I dI da ng dI hình. Tuy fhô cu ng co
mô f, haI vI fha n ba f fuan fheo quyô n Iu c cu a AphrôdIfo. Nu fha n
AfIna cha ng yôu duong cu ng cha ng chô ng con. Ca c nu fha n
HexchIa, ArfômIx cu ng va y. Co n ca c nam fha n7
- Co Ie không vI na o da m hIôn ngang duong da u, dô I cho I Ia I
vo I quyô n Iu c cu a AphrôdIfo. Quyô n Iu c cu a AphrôdIfo bIô u hIô n o
chIô c fha f Iung cu a na ng. Ðay Ia mô f chIô c fha f Iung huyô n dIô u.
Hô aI fha f no frong nguo I fhì co phe p Ia m cho nguo I mình yôu fro
fha nh nguo I yôu cu a mình. Hô aI fha f no frong nguo I fhì co phe p
Ia m cho nguo I mình yôu vô n kIôu ky hoa c Ia nh nha f, da fu ng Ia m
cho mình dôm nam canh, nga y sa u kha c fhao fhu c, fra n fro c fo
fuo ng, fuo ng fo fhì bô ng chô c fro fha nh nguo I yôu cu a mình, nguo I
yôu cu a mình dich fhu c, yôu mình say da m, dam mô. Nu fha n
AphrôdIfo da cho cha ng ParIx muo n chIô c fha f Iung na y, nho do
ParIx da chInh phu c duo c na ng HôIen, vo cu a MônôIax o vuong
frIô u Xparf frôn da f Hy Ia p. Vì Ie do ma nguo I Hy Ia p pha I ke o
quan sang da nh fha nh Toroa dô gIa nh Ia I na ng HôIen. AphrôdIfo
co nhIô u cuô c fình duyôn vo I fha n fha nh va hon nu a ca vo I nguo I
fra n. Chô ng na ng Ia HôphaIxfôx, vI fha n Tho Re n chan fho f.
Nhung na ng cha ng chung fhu y vo I chô ng ma Ia I dI Iang nhang vo I
fha n ChIô n franh Arex. Co Ia n da bI HôphaIxfôx chang Iuo I sa f
chu p xuô ng ba f qua fang, gay ra mô f vu phIô n ha frong fhô gIo I
fha n IInh. Rô I AphrôdIfo Ia y Arex. ÐôI vo chô ng na y sInh duo c
nam con: môf gaI Ia fhan HaI hoa - HarmônI |HarmonIe) va bô n
fraI Ia rôx, ngfôrôx, Ðaa môx va Phôbôx. Va co n mô I fình vo I
ÐIônIdôx, vo I Hermex, vo I mô f nguo I fra n fhô ngkhIdo. Nhu va y
AphrôdIfo Ia vI nu fha n cu a fình yôu say da m, fình yôu du c vo ng
fhuo ng Ia m cho con nguo I fa ma f fInh fa o dô n nô I nhIô u khI xa y ra
dIô u fIô ng. Vì fhô nguo I Hy Ia p xua kIa, nhu ng nha frIô f ho c fhô
ky V-IV fruo c Công nguyôn phan chIa ra haI Ioa I nu fha n
AphrôdIfo. Mô f Ia AphrôdIfo Pangdômôx |Pande moa ) fuo ng frung
Nguyïî n Vùn Khoã a 128
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cho fình yôu cu a nhu ng ca m xu c cao fhuo ng, fình yôu co fam hô n,
co Iy fuo ng. Nguo I fa Ia I fhôm cho AphrôdIfo mô f dInh ngu :
AnadIômen |AnadIome ne), AphrôdIfo AnadIômen nghIa Ia
AphrôdIfo fu bIô n sInh ra. Truo c khI duo c gIa nha p va o fhô gIo I
sIanhpo, AphrôdIfo Ia vI nu fha n cu a su phì nhIôu. Nhu ng Ioa I qua
co nhIô u ha f fuo ng frung cho su pha f frIô n, su phong phu nhu qua
Iu u, qua anh da o, qua fa o fhuo ng duo c dang cu ng cho AphrôdIfo.
Nguo I fa cu ng da fu ng fôn fho AphrôdIfo nhu Ia mô f nu fha n ÐIô n,
nguo I ba o hô cho su gIao Iuu frôn ma f bIô n duo c fhua n buô m xuôI
gIo , va n su bình an. Ta n du cu a fô fem gIa o frong vIô c fho cu ng
AphrôdIfo co n o Iô hIô n fô ca c con va f ma n de nhu chIm se , fho , bô
cau. Quô huong cu a AphrôdIfo o da o Sip vì fhô da o Sip Ia mô f
frong nhu ng frung fam fho cu ng nu fha n AphrôdIfo vo I nhu ng
nghI Iô fro ng fhô nha f. Trôn ba n da o Hy Ia p cu ng co nhIô u noI fho
cu ng nu fha n AphrôdIfo nhu Ðenpho, Côranhfo.
Xua kIa nhu ng fhIô u nu Hy Ia p dI du Iô cuo I fhuo ng dang
cung cho nu fha n AphrôdIfo nhu ng chIô c fha f Iung do chinh ba n
fay mình dô f ra duo ng nhu muô n duo c nu fha n ban cho quyô n Iu c
ma u nhIô m o chIô c fha f Iung cu a nu fha n, dô mình da f duo c
nhu ng uo c mo frong con duo ng fình duyôn, ha nh phu c da I Iu a.
Trong van ho c fhô gIo I dIô n fich -fhanh ngu ChIôc fhaf Iung cua
AphrôdIfo hoa c ChIô c fha f Iung cu a Vônuyx a m muô I chI mô f va f
gì, mô f chuyô n gì, mô f su vIô c na o do co kha nang Ia m say mô con
nguo I, chInh phu c fình ca m cu a con nguo I. Trong fa p fu c fôn gIa o,
nghI Iô fho cu ng nu fha n AphrôdIfo xua kIa, co fu c Iô nhu ng fhIô u
nu xInh de p nha f pha I hIô n fhan cho nhu ng nguo I da n ông dô
chu ng fo quyô n uy cu a nu fha n AphrôdIfo, dô nhu ng nguo I fhIô u
nu duo c huo ng quyô n su du ng frInh fIô f cu a mình. NghI Iô fôn
gIa o nhu c ca m na y dIô n ra Iacesfe Ia ceInfure dAprodIfe: Ia cesfe,
Ia ceInfure de Ve nus: Ia cesfe, Ia ceInfure magIque. frong dô n fho
nu fha n AphrôdIfo mang finh cha f fhIông IIông, cao ca . Nhu ng
nguo I da n ông duo c du cuô c "ha nh Iô " na y pha I nô p mô f khoa n fIô n
dô bo va o quy cu a dô n fho . Ðnghen coI do Ia hình fhu c ma I dam
da u fIôn frong IIch su . Không pha I chI rIông o Hy Ia p chu ng fa
mo I fha y co fa p fu c na y. Nhu ng nguo I ÐabIIon, nhu ng nguo I
ArmônI cô xua cu ng dô u co nhu ng fa p fu c nghI Iô fôn gIa o nhu c
ca m nhu va y. Ðô I vo I nguo I Hy Ia p xua kIa, AphrôdIfo Ia vI nu
fha n fhô hIô n ve de p nhu c ca m cu a nguo I phu nu , mô f ve de p ha p
da n nha f frong mo I ve de p cu a fhô gIan. Kha c ha n vo I ve de p "IIô u
yô u da o fo", "yô u dIô u fhu c nu " mô m yô u, fhuo f fha, a n gIa u, kin
THÂN THOAI HY IAP 129
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
da o cu a phuong Ðông, chau a chu ng fa, ve de p cu a AphrôdIfo Ia ve
de p phô dIô n, bIô u hIô n su mô m ma I uyô n chuyô n cu a duo ng ne f,
su da y da n, no nang, kho e khoa n, can dô I cu a fhan hình,
AphrôdIfo Ia vI nu fha n cu a fhIôn huo ng fình du c-fha m my cu a
con nguo I. Nhu ng bu c fuo ng AphrôdIfo cu a fho I cô da I fhuo ng
duo c ca c nghô sI fhô hIô n kho a fhan hay nu a kho a fhan dIô n fa ve
de p Iy fuo ng vô nguo I phu nu , qua do da n dô n, go I dô n mô f y nIô m
vô su frong sa ng, fhanh cao, ha I ho a, hoa n fhIô n. Va fha f Ia Iu ng,
nhu ng bu c fuo ng fha n do cha ng co gì Ia fha n fha nh, fhoa f fu c, sIôu
nhIôn ca . Vì Ie do cho nôn nga y nay o chau au nguo I fa fhuo ng go I
nhu ng bu c franh, bu c fuo ng phu nu kho a fhan Ia Vônuyx.
AphrôdIfo ban phu c cho PIgmaIIông o da o Sip co mô f vI vua
dô ng fho I Ia I Ia mô f nha dIôu kha c da I fa I fôn go I Ia PIgmaIIông
|PygmaIIon). Không ro frong do I rIông co ga p chuyô n gì ba f ha nh
ma PIgmaIIông, Ia I fheo nhu nhu ng nguo I chung quanh nha n xe f,
nuôI gIu mô f mô I a c ca m vo I phu nu no I chung, không phan bIô f ke
hay, nguo I do , vì fhô ma quyô f dInh sô ng dô c fhan suô f do I.
PIgmaIIông qua fha f cha ng hô ba n fam suy finh dô n nhu ng
chuyô n ma nguo I do I fhuo ng cho Ia da I su : fình yôu, hôn nhan va
gIa dình. Ðô I vo I cha ng hình nhu nhu ng chuyô n do , fình yôu dô I
vo I mô f nguo I da n ba , rô I cuo I xIn va cuô c sô ng gIa dình cha ng fhô
dem Ia I ha nh phu c cho cha ng ma co n co fhô pha hoa I ma f fình yôu
cu a cha ng dô I vo I nghô fhua f dIôu kha c. Cha ng fhuo ng nghI, chI
ca n yôu nghô fhua f cu ng du rô I. Tình yôu do fha f cao fhuo ng de p
de , fha f Io n Iao va phong phu . No cu ng dem Ia I su say mô da m
duô I, nho nhung, kha c khoa I, fhao fhu c, suo ng vuI cha ng kha c chI
fình yôu dô I vo I mô f nguo I phu nu . Va , cu ng fheo cha ng nghI, no
cu ng dem Ia I cho cha ng nhu ng phu f da n va f, khô dau, bu c bô I,
qua n que I, day du f frong Io ng. Nhung ky Ia sao, cha ng Ia I fìm fha y
o do mô f ha nh phu c Io n Iao, mô f nIô m fIn frong sa ng va o cuô c do I
va con nguo I, mô f kha f vo ng duo c sô ng say mô, sôI nô I hon nu a,
duo c suy nghI, duo c khô dau vì nghô fhua f hon nu a. Co n phu nu ,
cha ng fho da I, da n ba fhì du sao cu ng cu Ia da n ba ! Nhung cha ng
Ia I dang say mô fa c bu c fuo ng mô f nguo I da n ba , du ng hon, fa c bu c
fuo ng mô f fhIô u nu , mô f nguo I fhIô u nu xInh de p ba ng nga voI
fra ng muô f. Cha ng Ia m vIô c quôn an, quôn ngu . Hô f dôm Ia I dô n
nga y, hô f nga y na y Ia I sang nga y kha c. PIgmaIIông ca m cu I vo I
bu c fuo ng cu a mình. Cha ng vuI suo ng khI bu c fuo ng fu mô f chIô c
nga voI khô ng Iô cong vu f da n fha nh hình, fha nh da ng nhu nguo I
fhIô u nu frong fri fuo ng fuo ng cu a cha ng. Cha ng xo f xa fruo c mô I
Nguyïî n Vùn Khoã a 130
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nha f go f, nha f du c không chinh xa c nhu xo f xa da pha m fô I ba f
kinh vo I fha n fha nh. Nhung rô I ba n fay khe o Ie o cu a cha ng da Ia m
cho nguo I fhIô u nu nga y ca ng de p hon Iôn. Ðuo ng nhu cha ng
muô n fa o ra mô f nguo I phu nu fha f de p de , fha f hoa n fhIô n dô no I
vo I nguo I do I ra ng, nguo I phu nu dich fhu c pha I de p nhu fhô , pha I
hoa n fhIô n nhu fhô , nhu bu c fuo ng cha ng sa ng fa o ra day na y. Ðu c
fuo ng duo c hoa n fha nh, PIgmaIIông hô f su c ha I Io ng va sung
suo ng fruo c fha nh công cu a mình. Cha ng say sua nga m nghia no
va ca ng nga m nghia, suy fuo ng fruo c ve de p cu a fa c pha m cha ng
Ia I ca ng yôu quy , say mô nguo I fhIô u nu nga voI do cha ng sa ng fa o
ra. Co nhung Iuc chang fuo ng chu ng nhu day Ia mô f con nguo I
fha f, mô f nguo I fhIô u nu ba ng da ba ng fhIf co mô f sa c de p chIô m
doa f fam hô n con nguo I ma frong do I cha ng co mô f da I Ia n fhoa ng
ga p song nho ma I.
NhIô u Iu c cha ng fuo ng nhu nguo I fhIô u nu a y dang muô n no I
vo I mình nhIô u dIô u Ia m, nhIô u Ia m, nhung no I nhu ng gì fhì cha ng
cu ng không ro nu a. Va cu fhô nga y na y qua nga y kha c,
PIgmaIIông bI sa c de p dIô u ky , bi a n cu a bu c fuo ng nguo I fhIô u nu
chInh phu c. Cha ng deo va o bô ngu c fra n cu a nguo I fhIô u nu chuô I
ngo c, cha ng ma c fhôm cho nguo I fhIô u nu fa m a o Iu a mo ng, cha ng
dô I Iôn da u bu c fuo ng vo ng hoa nguyô f quô , vo ng Ia ôIIvo. Va
cha ng fuo ng nhu na ng, nguo I fhIô u nu ba ng nga voI do hô f su c
ca m dô ng fruo c fình yôu chan fha nh cu a cha ng ma không no I duo c
nôn Io I. NhIô u Iu c PIgmaIIông du ng Ia ng hô I Iau fruo c bu c fuo ng
va fu fra I fIm cha ng ca f Iôn nhu ng fIô ng fhì fha m nhu gIo fhoa ng:
- Ðm! Ðm!... Co fhô na o nhu fhô duo c không7 Ðm! Ðm! Ðm
nhìn dI dau7 Kìa em, sao em không no I7...
Nhung nghô fhua f va n Ia nghô fhua f va cuô c do I va n Ia cuô c
do I. Nghô fhua f da u sao cu ng cha ng fhay fhô duo c cuô c do I va de p
de , sInh dô ng nhu cuô c do I fhu c. PIgmaIIông da f ba n fay no ng a m
cu a mình Iôn vaI nguo I fhIô u nu . Mô f ca m gIa c khô cu ng, gIa Ia nh
fhu c su fruyô n va o nguo I cha ng, fhu c fInh a o mô ng cu a cha ng.
Cha ng fha f vo ng gu c da u xuô ng chan bu c fuo ng. Ta f ca nhu ng gì
dIô n ra frong can nha cu a nguo I nghô sI dIôu kha c gIa u fri fuo ng
fuo ng a y, không aI bIô f ca . Ðuy chI co nu fha n AphrôdIfo bIô f. VI
nu fha n Tình yôu va Sa c de p hô f su c xu c dô ng fruo c fình yôu
ma nh IIô f va su rung dô ng nô ng cha y cu a fam hô n nguo I nghô sI
PIgmaIIông. Nga y Iô nu fha n AphrôdIfo fo I nhu fhuo ng Iô . Ða o Sip
fung bu ng frong ca nh nhu ng da I fraI ga I nô nu c ke o nhau dô n dô n
THÂN THOAI HY IAP 131
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fho nu fha n Tình yôu va Sa c de p dô ca u nguyô n cho fình yôu va
ha nh phu c. Nguo I fa dem dô n dô n fho nhu ng con bo ca I co bô Iông
fra ng muô f nhu fuyô f, co bô su ng va ng dô Ia m Iô hIô n fô . Huong
fhom bay nga o nga f, Ian fo a dI kha p mo I noI frôn da o, PIgmaIIông
cu ng dem nhu ng Iô va f fo I dang Iôn ba n fho nu fha n AphrôdIfo.
Cha ng fhì fha m ca u nguyô n:
- Ho I nu fha n Tình yôu va Sa c de p! Na ng AphrôdIfo fo c
va ng! Ca u xIn nu fha n vo I quyô n Iu c vô bIôn cu a mình ban cho fôI
mô f nguo I vo xInh de p, duyôn da ng nhu nguo I fhIô u ma fôI da
sa ng fa o ra, nhu bu c fuo ng ba ng nga voI frong can pho ng va ng ve
cua fôI!
Cha ng cha ng fhô ca u xIn gì fhôm nu a, nhIô u nu a vì cha ng e
se pha m fô I ba f kinh dô I vo I fha nh fha n. Nhung nu fha n
AphrôdIfo da cha p nha n Io I ca u xIn cu a cha ng. Ða Ia n ngo n Iu a
fhIông IIông fruo c ba n fho duo I chan bu c fuo ng nu fha n AphrôdIfo
bu ng cha y bô c Iôn cao, ru c sa ng fhì cu ng Ia ba Ia n PIgmaIIông nhìn
fha y vo I bIô f bao hô I hô p. PIgmaIIông fro vô nha . Cha ng da y cu a.
Kìa Ia Iu ng sao, nguo I fhIô u nu cu a cha ng nhìn cha ng dam da m va
de p de hon Iôn ga p bô I pha n, fuoI fa n, sInh dô ng hon Iôn ga p bô I
pha n! Cha ng fIô n dô n bôn na ng, da f fay Iôn vaI na ng. Mô f ca m
gIa c no ng a m, mô m ma I, ha p da n fruyô n nhanh va o nguo I cha ng
khIô n cha ng ngo nga ng, Iu I Ia I mô f buo c. Nhung nguo I fhIô u nu da
nhoe n mIô ng cuo I. Na ng ro I kho I bô va nga nguo I va o frong vo ng
fay cu a cha ng. oeo c nguyô n cu a PIgmaIIông da duo c fhu c hIô n.
Ðu c fuo ng da duo c AphrôdIfo bIô n fha nh nguo I fha f. PIgmaIIông
da f fôn cho vo mình Ia CaIafô. ÐôI vo chô ng sô ng vo I nhau fha f
da m a m, ha nh phu c. Ho sInh duo c mô f con fraI da f fôn Ia Paphôx
Ion Iôn kô nghIô p cha Ia m vua. Cha ng cho xay du ng CaIafe e,
CaIafe a, mô f dô fha nh frôn da o Sip va Ia y fôn mình da f fôn cho dô
fha nh. Cha ng cu ng cho xay mô f dô n fho kha nguy nga dô hIô n
dang cho nu fha n AphrôdIfo. Va vì Ie do nu fha n AphrôdIfo co mô f
|frong nhu ng) bIô f danh Ia Paphôx. Nga y nay frong van ho c fhô
gIo I, PIgmaIIông chuyô n nghIa, chI mô f con nguo I qua say sua, yôu
mô n, fa n fhuo ng công frình fa c pha m, công vIô c cu a mình dô n nô I
ma f ca su fInh fa o kha ch quan. AphrôdIfo gIa ng ho a xuô ng NarxIx
|NarcIsse) Tình yôu Ia ba u va f cu a nu fha n AphrôdIfo ban cho ca
vu fru va fhô gIan, fha n fha nh va nguo I fra n. Tình yôu cu ng Ia
quyô n Iu c cu a nu fha n AphrôdIfo dIô u khIô n vu fru va fhô gIan
Ia m cho va n va f sInh fha nh, gIao ho a, ga n bo . Chô ng Ia I quyô n Iu c
Nguyïî n Vùn Khoã a 132
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
AphrôdIfo cha ng co ma y aI, ngay ca fha n Ðo f cu ng không da m hay
no I du ng hon cu ng không muô n chô ng Ia I quyô n Iu c cu a vI nu fha n
Tình yôu va Sa c de p, mô f quyô n Iu c không gay nôn nhu ng do n
khu ng khIô p nhu cay bu a gIa ng sa m se f cu a fha n Ðo f hay cay
dInh ba gay nôn nhu ng fra n cuô ng phong Iay chuyô n ma f da f cu a
fha n PôdôIdông, nhung aI aI cu ng pha I khua f phu c. Mô f va I vI
fha n chô ng Ia I fhì... fhôI fhì... cu ng duo c bo I vì do Ia fha n. Nhung
con nguo I ma chô ng Ia I fhì qua fha f Ia mô f su xu c pha m, mô f su
fha ch fhu c dô I vo I nu fha n AphrôdIfo. Ta f nhIôn AphrôdIfo không
fha ca I fro ng fô I do . NarxIx Ia ke pha m fôI khInh fhI quyôn Iuc cua
nu fha n AphrôdIfo. Cha ng Ia con cu a fha n Sông KôphIdo |Ce phIse)
va fIôn nu Nanhpho IIrIôpô |IIrIope ). Trôn fhô gIan na y kho ma
fìm duo c mô f nguo I con fraI na o Ia I de p... de p fraI nhu NarxIx. ChI
co fhô no I va n fa f Ia NarxIx de p Ia m, de p dô n nô I ca c fhIô u nu xInh
de p nha f dô u pha I ghen fy , de p dô n nô I gay ra bIô f bao vu fuong fu
cho ca c cô ga I. Không fhô nho duo c da co bao fhIô u nu , nguo I fhì
fha m Ia ng fô nhI, nguo I fhì bô c ba ch Iô IIô u, ba y fo fình ca m vo I
cha ng. Nhung fIô c fhay, NarxIx dô u khuo c fu fình ca m cu a ho vo I
mô f fha I dô kIôu ky va Ia nh nha f khIô n ho ca m fha y bI xu c pha m
vì không nha n duo c o cha ng mô f fa m Io ng fhông ca m, fran fro ng
uu a I dô I vo I fình nguo I, nha f Ia dô I vo I phu nu .
Trong nhu ng fhIô u nu fha m yôu frô m nho NarxIx co na ng
Khô. Na ng co mô f sô pha n ra f da ng fhuong dô n nô I khI nghe kô
fhì muo I nguo I nghe Ia dô n chin nguo I không ca m duo c nuo c ma f.
khô Ia mô f fIôn nu Nanhpho fhuo ng sô ng frong nu I ru ng vo I Ioa I
va f hoang da . Na ng Ia fhI nu cu a ArfômIx, vI nu fha n Xa fhu co
cay cung ba c, khô chI duo c quyô n no I Ia I dIô u nguo I kha c no I va chI
duo c phe p no I Ia I nhu ng Io I no I cuô I cu ng. khô sô ng frong ru ng nu I
Ia m ba n vo I co cay, muông fhu . Ðu a kIa NarxIx frong mô f cuô c dI
san không may Ia c buo c va o ru ng sau. Trong khI quanh qua n fìm
duo ng fhì khô fu mô f Iu m cay xa xa da frông fha y cha ng. Na ng
say sua nga m nhìn cha ng fhanh nIôn fua n fu , khôI ngô co mô f ve
de p hIô m co . Na ng muô n no I vo I cha ng nhu ng Io I no I vuô f ve au
yô m, nhung khô fhay na ng cha ng ca f duo c Iôn Io I. Cu fhô , na ng
fheo duô I fu ng buo c dI cu a NarxIx. NarxIx bô ng nha n fha y co da u
chan nguo I frôn duo ng. Cha ng ca f fIô ng go I fha f fo:
- Ca c ba n oI, fôI day! Ia I day! TôI o day!
Khô nha c Ia I:
- TôI o day!
THÂN THOAI HY IAP 133
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
NarxIx nga c nhIôn, Ia I go I:
- TôI o day, IaI day!
Khô nha c Ia I:
- IaI day!
NarxIx ngo nga c nhìn quanh, rô I Ia I go I:
- Ia I day, nhanh Iôn! Mình do I, Ia I day!
Khô sung suo ng reo Iôn:
- Mình doI, IaI day!
Tu frong mô f Iu m cay Khô buo c ra, fra n nga p xu c dô ng.
Na ng dua fay ra cho NarxIx do n Ia y. Nhung NarxIx quay ngoa f dI
vo I mô f ve ma f kho chIu:
- Không pha I rô I! - Cha ng no I.
- Ta se chô f fruo c khI fa hIô n dang fra I fIm cho fình yôu!
Khô run ra y nha c Ia I:
- Ta hIô n dang fra I fIm cho fình yôu.
Nhung NarxIx da bo dI không mô f Io I cha o fu bIô f. Khô ba ng
hoa ng, dau do n, hô fhe n va ca ng nghI na ng ca ng dau do n, ca ng
ca m fha y bI xu c pha m, bI dô I xu mô f ca ch fa n nha n. Nguo I xua kô ,
fu do fro dI khô sô ng gIa u mình o frong hang, cha ng buô n ra ngoa I
do n a nh sa ng ma f fro I ru c ro gIu a dô ng nô I hay vuI choI vo I ca c
ba n frong suô I ma f, gIo hIô n. Na ng ca ng he o hon u ru dô n nô I fhan
fhô hao mo n ga y yô u ha n dI. Va chI co n fIô ng no I run ra y, xu c
dô ng, buô n ba Ia cu a na ng, nguo I fhIô u nu khô chan fha nh nhung
sô pha n fha f da ng cay, oan fra I. NarxIx va n cu fIô p fu c sô ng vo I ve
kIôu ky va Ia nh nha f dô I vo I nhu ng fa m Io ng chan fha nh, nhIô f
fình va co I mo . ÐIô u do khIô n cho ca c fhIô u nu cam ghe f cha ng.
Mô f fhIô u nu , du ng hon Ia mô f fIôn nu , bI NarxIx cu fuyô f fình yôu
mô f ca ch fhô ba o khIô n cho Io ng fu fro ng bI fô n fhuong ra f sau
sa c. Na ng be n ca u kha n AphrôdIfo, nu fha n Tình yôu va Sa c de p
va nu fha n NômôdIx, nu fha n Tra fhu , fru ng pha f NarxIx.
- Ho I ca c nu fha n chi fôn kinh! XIn ca c nu fha n ha y fru ng
pha f ke da xu c pha m dô n fình yôu chan fha nh cu a chu ng con, da
Ia m chu ng con be ba ng hô fhe n, ba ng mô f hình pha f xu ng da ng!
XIn ca c vI fha n ha y Ia m con nguo I kIôu ky va Ia nh nha f a y suô f
Nguyïî n Vùn Khoã a 134
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
do I ha n chI yôu co ha n, ha n chI say mô, da m duô I frong mô I fình
vo I ba n fhan ha n ma fhôI.
Nu fha n AphrôdIfo cha p nha n Io I ca u xIn do bo I vì NarxIx da
pha m fhuo ng, khuo c fu ba u va f ma AphrôdIfo ban cho Ioa I nguo I.
Va o mô f mu a xuan, NarxIx fheo Iô fhuo ng va o ru ng san ba n
muông fhu . Sau mô f cuô c duô I ba f con mô I cha ng mô f nhoa I kha f
khô ca cô . Cha ng fìm dô n mô f con suô I dô gIa I kha f. Ðay rô I mô f
con suô I nuo c frong veo, ma f nuo c sa ng Ia ng nhu mô f fa m guong
In hình ca may fro I, cay cô I xuô ng Io ng suô I. NarxIx cu I da u xuô ng
ma f nuo c vu m haI Io ng ba n fay Ia I dô mu c nuo c. Ma f nuo c hIô n Iôn
khuôn ma f fuoI fre , xInh de p cu a cha ng. Cha ng nga c nhIôn, sung
suo ng: "Ta, fa day u7... Tro I oI fa Ia I de p dô n fhô na y u7...".
Cha ng vu c nuo c dua Iôn mIô ng uô ng. Ma f nuo c Iay dô ng,
khuôn ma f cha ng cu ng vo I ma ng fro I xanh fan fa c frong Ia n nuo c
Iung IInh. Va rô I nhu ng hình a nh a y Ia I duo c ma f nuo c cha p nô I Ia I
nguyôn hình nhu fruo c. Khuôn ma f xInh de p cu a cha ng cha p cho n
hIô n ra rô I da n da n Ia ng do ng Ia I. Cha ng kôu Iôn: "Tro I oI, de p
qua !" va fha m nghI: "Ta hIô u vì sao ca c cô a y khô dau, sa u na o vì
fa...". NarxIx cu nga m nghia khuôn ma f fua n fu cu a mình nô I frôn
Ia n nuo c va suy fuo ng. Ca ng nga m nghia, cha ng ca ng fha y mình
de p, cha ng ca ng yôu mình say mô, da m duô I. Cha ng dua fay
khua y nuo c, mIm cuo I vuI du a vo I mình. Mô f fình yôu ma nh IIô f,
sôI su c fu dau bu ng cha y Iôn frong fra I fIm cha ng. Cha ng muô n
chô ngu no , ro I buo c kho I do ng suô I, nhung Ia fhay co mô f su c
ma nh vô hình na o gIu chan cha ng Ia I, Iuu gIu cha ng Ia I. Cha ng
nhìn xuô ng khuôn ma f mình frôn ma f nuo c vo I mô f nIô m kha f
khao cha y bo ng. Cha ng muô n frao cho khuôn ma f xInh de p do mô f
ca I hôn nô ng na n. Nhung chI vu a choa ng vo ng fay, cu I xuô ng Ia
khuôn ma f do fan fa c, bIô n dI dau ma f. Cha ng du ng Ia ng nguo I,
dau do n, xo f xa. Nhung rô I khuôn ma f xInh de p Ia I hIô n ra frôn
ma f nuo c. NarxIx Ia I mô ma n frong mô I fình cam vo I hình bo ng
cu a mình. Cha ng no I fhì fha o vo I hình bo ng cu a mình:
- Ta da yôu fa vo I mô f fình yôu nô ng cha y. OI, co Ie fình yôu
na y se dô f fa fha nh fro bu I ma f fhôI! Sao ma fra I fIm fa nung na u
mô f nô I fhe m kha f a I an nhu fhô na y!
NarxIx Ia I dua fay ra ôm choa ng Ia y hình bo ng cu a mình va
muô n hôn fra n Iôn khuôn ma f xInh de p, fhan yôu do . Nhung ba
Ia n cha ng chI vu a dua vo ng fay ra va cu I xuô ng Ia ba Ia n hình
bo ng cha ng fan fa c dI frôn Ia n nuo c suô I ma f Ia nh. Cha ng fha f
THÂN THOAI HY IAP 135
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
vo ng nhu xua kIa ca c cô ga I fha f vo ng vì cha ng. Cu nhu fhô Ia p dI
Ia p Ia I mô I fình deo duô I, da m say nhung không mô f chu f hy vo ng
duo c dô n da p gIu a NarxIx vo I hình bo ng cu a mình cha p cho n frôn
Ia n nuo c suô I frong sa ng nhu guong. NarxIx he o hon u ru vì mô I
fình fuyô f vo ng. Nuo c ma f cha ng Ia cha fuôn roI frôn khuôn ma f
va fu ng gIo f, fu ng gIo f nho xuô ng ma f suô I. Ðo ng hình cha ng cha p
cho n, mo a o, Iung IInh khIô n cha ng ca ng nho nhung, sa u na o.
NarxIx nhu không fhô chIu du ng duo c nô I dau khô fuyô f vo ng gIa y
vo cha ng. Na ng Khô va n nuôI gIu mô I fình vo I cha ng, nhìn fha y
hô f ca nh fuo ng do . Na ng da fu ng dau khô vì mô I fình fuyô f vo ng
cu a mình vì fhô khI fha y NarxIx fuyô f vo ng, na ng Ia I dau khô hon
nu a. Ðô ng NarxIx kôu Iôn:
- TroI oI, sao fa dau do n qua fhô na y!
Khô da p Ia I:
- Ðau do n qua fhô na y!
NarxIx du ng không vu ng nu a. Cha ng Ia o da o nhìn fheo bo ng
hình mình frôn Ia n nuo c suô I frong veo rô I nga va f xuô ng bôn bo
suô I vo I fIô ng no I yô u o f, nhu ng fIô ng no I cuô I cu ng cu a mô f nô I
dau khô không fhô chIu du ng duo c:
- Ta chô f... Ta ch... ô ... f day! XIn vInh bIô f.
Khô nghe n nga o nha c Ia I:
- XIn vInh bIôf.
NarxIx chô f, da u nga ra frôn Io p co xanh bôn bo suô I, da I fay
gIang ra cho I vo I. Ðo ng den fru m phu Iôn ma f cha ng. Tu frong
ru ng sau ca c fIôn nu Nanhpho dô n ngô I bôn xa c cha ng, kho c fhan
fhuong fIô c cho cha ng ma f dI fuô I fre frong mô f mô I fình fuyô f
vo ng, mo hô . Cha ng fIôn nu na o nuôI gIu mô I oa n ha n vo I cha ng
nu a, mô f nguo I con fraI xInh de p Iu c na y chI Ia mô f ca I xa c không
hô n. Na ng Khô Ia I ca ng kho c fhan dau xo f hon. Ca c fIôn nu
Nanhpho, sau khI kho c fhan da cha n be n ru nhau dI Ia y hoa dô vô
da p cho cha ng mô f na m mô . Nhung khI ho fu ru ng sau dem hoa
fro vô fhì fhI ha I cha ng da bIô n ma f. o bo suô I, chô Io p co xanh noI
da u NarxIx nga ra, mo c Iôn mô f bông hoa vo I ve de p Ia nh Iu ng,
kIôu ky . Hoa fra ng muô f, huong fhom nga o nga f, mo c Iôn fu ca I
chô f cu a cha ng fraI xInh de p. Ca c fIôn nu Nanhpho IIô n go I Ia hoa
fhu y fIôn. Nga y nay frong van ho c fhô gIo I, NarxIx chuyô n nghIa
chI: "nguo I de p fraI" hoa c "nguo I de p fraI kIôu ky ", mo rô ng nghIa
Nguyïî n Vùn Khoã a 136
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
chI "nguo I co fho I nga m nghia mình rô I fu khen mình" hoa c "nguo I
kIôu cang", "nguo I fu phu ". Co n fho I NarxIx |narcIssIsme) Ia "fho I
fu khen mình", "say mô vo I fha nh fich chIô n công cu a mình dô n fu
kIôu fu phu ", "nga m nghia vuô f ve, phInh nInh mình, dô cao
mình". Ia I co chuyô n kô ra ng, nha fIôn frI TIrôdIax fIôn ba o cho sô
pha n cu a NarxIx: fuô I fho cu a cha ng se cha m du f va o ca I nga y
cha ng nhìn fha y khuôn ma f cu a mình.
Mô f chuyô n kha c kô , không pha I NarxIx chô f vì mô I fình
fuyô f vo ng vo I ba n fhan mình ma vì mô I fình vo I nguo I em ga I
gIô ng cha ng nhu haI gIo f nuo c. Nhu fhô fhIô u nu do cha ng may
ma f so m dô Ia I cho NarxIx mô f nô I buô n, Iuyô n fIô c khuôn nguôI.
NarxIx fuo ng nho fo I em, ha ng nga y ra soI mình xuô ng suô I. Ca ng
soI mình, cha ng ca ng fhuong nho nguo I em ga I ba f ha nh. Cuô I
cu ng cha ng qua do I. Huyô n fhoa I NarxIx frôn day do svId vIô f Ia I
frong fa p ÐIô n ho a, nghIa Ia va o mô f fho I ky muô n hon sau na y
|fhô ky I fruo c Công nguyôn). Nhu va y ha n ra ng svId da du a va o
nhu ng cô I nguô n so m hon, so m nha f pha I fu so ky Hy Ia p ho a, dô
fa I fa o cau chuyô n mô f ca ch nghô fhua f, fho mô ng cu ng nhu sau
na y ApuyIô da fa I fa o chuyô n Qua pIdông va PsIkhô. o day bôn ha f
nhan co ba n cu a cau chuyô n: mô I fình fuyô f vo ng, ca c nha nghIôn
cu u co n bo c ra cho chu ng fa fha y Io p chuyô n mang finh cu fhô -
IIch su cu a fho I Hy Ia p ho a: pha n a nh chu nghIa ca nhan cu c
doan. Ca nhan da fa ch bIô f mình ra vo I dô ng Ioa I, vo I fhIôn nhIôn
dô fra m fu ma c fuo ng frong fhô gIo I nô I fam cu a mình. Va y nghIa
gIa o du c - da o du c cu a cau chuyô n Ia : chu nghIa ca nhan do bI
fru ng pha f, bI phô pha n. y nghIa na y chI co fhô co duo c o va o mô f
fho I ky xa hô I pha f frIô n fo I mu c chu nghIa ca nhan fro fha nh mô f
faI ho a khu ng khIô p frong xa hô I. Tuy nhIôn chu ng fa không fhô
không ghI nha n qua khu IIch su xa xua cu a cau chuyô n: su chuyô n
bIô n cu a nhu ng bIô u fuo ng ba I va f gIa o vô bông hoa sang ca I de p
duo c nhan hình ho a |Ðông hoa -Nguo I de p; Nguo I de p -Ðông hoa).

THÂN THOAI HY IAP 137
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
MOI TINH C!A APHROÐITO VOI AÐONIX |AÐONNIX)
Nu fha n Tình yôu va Sa c de p AphrôdIfo quyô n Iu c fo Io n dô n
nhu fhô , co fhô ba f mo I vI fha n, kô ca fha n Ðo f cho dô n nhu ng
nguo I fra n fhô pha I khua f phu c, pha I dau khô vì fình yôu va sa c
de p, fhô ma ba n fhan nu fha n Ia I không fra nh kho I faI ho a do , Ia I
không chô ngu duo c quyô n Iu c cu a mình dô dô n nô I mình cu ng bI
dau khô vì fình yôu va sa c de p...! AdônIx Ia cha ng fraI da gay ra
cho vI nu fha n danh fIô ng na y nhu ng gIo f nuo c ma f dau fhuong.
Chuyô n vô gIa dình cha ng cu ng hoI IôI fhôI. Cha AdônIx Ia KInIrax
|Ka nIras Ca nIras) vua da o Sip. Ong sInh duo c mô f nguo I con ga I
de p de fuyô f vo I, fôn go I Ia MIara |Ma rrhama rna). Tu ha o vô nguo I
con ga I nhan sa c do , ông da co Ia n, fha m chi nhIô u Ia n, cho ra ng
con ga I ông Ia de p nha f fhô gIan. Ðo Ia mô f dIô u ngu xua n cu a ke
ho m mình song da u sao cu ng co n fha fhu duo c. Nhung fô ha I hon
nu a KInIrax nhu ô ch ngô I da y gIô ng da da m fu xung không bIô f
nguo ng mô m, cho con ga I mình Ia de p hon ca , hon ca nu fha n
AphrôdIfo. Ðu ng Ia "coI fro I ba ng vung". Vì fhô KInIrax bI fru ng
pha f. Nu fha n AphrôdIfo ba ng nhu ng phe p ma u nhIô m cu a mình,
Ia m cho KInIrax ma f fri, ma f fri dô n nô I fuo ng con ga I mình Ia vo
mình. Va AdônIx da ra do I frong su cham so c cu a nguo I me Ia
na ng MIara. Nhung MIara vu a sInh con xong Ia bI vua cha duô I ra
kho I nha . Na ng bô con dI Iang fhang hô f noI na y dô n noI kha c. Mô f
hôm dI dô n mô f ngo n dô I na ng kIô f su c chô f, va bIô n fha nh mô f
fhu cay co nhu a fhom ma nga y nay go I Ia cay mIaro. Nu fha n
AphrôdIfo dô ng Io ng fra c a n, do n Ia y AdônIx dem vô nuôI. Nhung
Ia I frao cho nu fha n Perxôphôn vo cu a fha n Hadex duo I am phu
nuôI hô . if Iau sau AphrôdIfo xuô ng am phu xIn Ia I AdônIx fhì nu
fha n Perxôphôn không fra , nha f quyô f không fra . Không fra chI vì
mô f Ie ra f vô Iy ma không da m no I ra: AdônIx de p qua , de p dô n nô I
Perxôphôn yôu, qua yôu, không muô n cho cha ng fraI do fhoa f kho I
fay mình. HaI vI nu fha n ca I co vo I nhau ma f ma n ma f nha f, cuô I
cu ng pha I dua Iôn fha n Ðo f phan xu . Ðo f, qua xu ng da ng Ia ba c
phu vuong cu a ca c fha n, quyô f dInh: AdônIx Iuan phIôn o vo I mô I
vI nu fha n nu a nam. Mu a xuan, mu a he : AphrôdIfo; fhu, dông:
Perxôphôn. Nam a y, va o dô da u xuan, AdônIx sô ng vo I AphrôdIfo.
Nguyïî n Vùn Khoã a 138
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Kho ma no I duo c vI nu fha n na y yôu AdônIx dô n nhu fhô na o. Ta f
nhIôn nô u không yôu fhì da cha ng co chuyô n franh gIa nh vo I
Perxôphôn. Na ng yôu AdônIx say da m dô n nô I quôn ca fro vô cung
dIô n sIanhpo, quôn ca ho n da o KIfer da y hoa no va bIô f bao nhIôu
nga y hô I Iô o noI na y, noI kha c. AphrôdIfo Iu c na o cu ng qua n quif
bôn AdônIx. Na ng yôu cha ng fraI a y qua dô I, dô n mu c ma chI va ng
cha ng mô f Ia f Ia na ng da nom no p Io so , fuo ng fuo ng ra bao nhIôu
dIô u ru I ro xa y ra dô I vo I cha ng. Mô I khI AdônIx dI san Ia
AphrôdIfo cu ng dI fheo, ma c du dI san không pha I Ia fhu vuI cu a
na ng. Na ng quôn ca vIô c gIu gìn sa c de p, fheo buo c AdônIx va o
ru ng, da y do a mình duo I na ng frua mua so m. Na ng can da n
AdônIx không duo c san fhu du ma chI duo c san ba f nhu ng con va f
be nho , hIô n Ia nh, không fhô gay nguy hIô m cho mình nhu: Huou,
naI, chô n, ca o, fho , ga ... na ng ca u kha n ca c vI fha n sIanhpo phu hô
cho AdônIx fhoa f kho I nhu ng chuyô n không may co fhô xa y ra
frong khI cha ng ma I mô san ba n. Nhung mo I su finh foa n, Io xa
cu a na ng va n không gIu p cha ng fhoa f kho I faI na n. Va xo f xa fhay,
faI ho a a y Ia I Ia dIô u ma AphrôdIfo da Iuo ng finh fruo c, da fu ng
can da n AdônIx fuo ng nhu dô n du f da u Iuo I. Ðo Ia mô f nga y de p
fro I, AdônIx dI va o ru ng san. Nhung hôm a y không ro chuyô n gì
AphrôdIfo không cu ng cha ng va o ru ng duo c. Tuy nhIôn dIô u do
không hô Ia m AdônIx ke m pha n say sua, hang ha I frong fhu vuI
san ba n. Cha ng da ba n duo c kha nhIô u chô n, fho , ga ru ng... Ðô ng
dau fu mô f bu I ra m không xa cha ng Ia m cha y xô ra mô f con Io n
ru ng. Con Io n hô c Iôn Iuo f qua fruo c ma f Ca fhe re, Nu fha n
AphrôdIfo co n co mô f bIô f danh Ia KIrfônô |Ca fhe re e). cha ng. Ða y
cho su a a m Iôn va ruo f fheo. AdônIx sung suo ng, cha c ma m
chuyô n na y cha ng se ha duo c con mô I be o bo , Ia p mô f chIô n công,
vì xua nay cha ng chua bao gIo ha duo c mô f con fhu fo Io n hung du
nhu con Io n ru ng. Ða n cho Iao vu f dI va cha ng ma y chô c da bô vay
quanh con Io n. AdônIx cha y fo I, fay ca m Iao nho n. Va o Iu c cha ng
vu a nga nguo I Ia y da fhì con Io n Iao ma nh ra, hu c bang dI mô f con
cho va pho ng nhu bay va o nguo I cha ng. Ða u Io n ra n nhu da vo I
nhu ng chIô c rang nanh nho n hoa f dam bô va o du I cha ng, su c va o
bu ng cha ng, AdônIx nga va f ra, ma u do phun, cha y Iônh Ia ng frôn
ma f da f. Con Io n vuo f dI, fhoa f kho I faI ho a. Co n AdônIx na m da y,
bo ng den phu kin ma f cha ng. AphrôdIfo duo c fIn AdônIx chô f, bu n
ru n ca nguo I. Na ng cô ne n dau fhuong Ia n va o khu ru ng frôn da o
Sip fìm xa c cha ng fhanh nIôn xInh de p, yôu da u cu a mình. Na ng
fre o de o, Iô I suô I, Ien Io I qua ca c bu I gaI ru ng sa c nho n. Ða cu ng
THÂN THOAI HY IAP 139
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ia m da I chan na ng xInh xa n, no n na Ia nhu fhô , ma da p na f, u a
ma u. CaI ru ng ca o xe ra ch a o, Ia m xay xa f da fhIf na ng. Cuô I cu ng
AphrôdIfo fìm duo c xa c AdônIx. Na ng ngô I xuô ng bôn cha ng kho c
fhan fha m fhIô f, dua fay vuô f mo fo c xo a bô f dinh mô hôI va da f
bu I frôn va ng fra n cao de p cu a cha ng, mo fo c vô va n fhan yôu va
quen fhuô c dô I vo I na ng.
Nang bô xa c cha ng frôn fay dua vô Ia m Iô an fa ng. Nguo I
xua kô , ma u cu a AdônIx nho xuô ng frôn duo ng da Ia m mo c Iôn
nhu ng bông hoa anômôn, mô f fhu hoa no va o nhu ng nga y da u
xuan song so m no ma cho ng fa n. Co n ma u cu a AphrôdIfo do bI gaI
ca o, da cu a, nho xuô ng nhu ng bông hoa |hô ng) fra ng bIô n fhu hoa
na y fha nh fhu hoa co ma u hô ng fha m, Ioa I hoa cu a Tình yôu, Sa c
de p va Tuô I fre . Tha n Ðo f fhuong nguo I fhanh nIôn fre de p, so m
pha I Iìa do I xuô ng vuong quô c cu a fha n Hadex, nôn cu nhu Iô
fhuo ng Iu c cha ng co n sô ng cho cha ng mô I nam khI xuan dô n sô ng
Ia I -phuc sInh -dô fro vô vo I AphrôdIfo o fhô gIo I Ioa I nguo I. Co
nguo I Ia I kô AdônIx chô f vì fha n Arex, "chô ng" AphrôdIfo. ÐIô f vo
mình dem Io ng yôu say da m AdônIx, vI fha n ChIô n franh Arex nô I
ghen, xu I mô f con Io n ru ng Iao bô va o AdônIx. Co nguo I Ia I no I. Ðo f
phan xu : AdônIx sô ng vo I mô I nu fha n mô f pha n ba fho I gIan cu a
mô f nam, co n Ia I fhì fu y y AdônIx. Tu do AdônIx sô ng du ng mô f
pha n ba fho I gIan vo I AphrôdIfo, vì fhô Perxôphôn ghen, xuI Arex
ba y muu gIô f chô f AdônIx. Nguo I fa co n kô , không pha I ma u cu a
AphrôdIfo da nhuô m nhu ng bông hoa fra ng fha nh bông hoa hô ng,
ma chinh Ia ma u cu a AdônIx nho xuô ng da f da sInh ra fhu hoa de p
de , fhanh cao do . Huyô n fhoa I vô AdônIx gô c fu XIrI, pha n a nh su
va n dô ng cu a fhIôn nhIôn: sInh-fu -fa I sInh. Trong gIa fa I huyô n
fhoa I cu a nô n van mInh AI Ca p, Iuo ng Ha co nhIô u chuyô n vô ca I
chô f va su fa I sInh cu a ca c vI fha n.
Nhu ng huyô n fhoa I a y da du nha p va o Hy Ia p va duo c nha o
na n Ia I frong bô I ca nh IIch su -xa hô I cu fhô cu a nô n van mInh Hy
Ia p. MôfIp: sInh-fu -fa I sInh cu a huyô n fhoa I CrIf frong KInh Phu c
am da Ia ngo n nguô n cu a nhIô u fa p fu c, nghI Iô cu a ThIôn Chu a
gIa o. MôfIp na y cu ng da du nha p va o ca c hình fha nh frong gIa fa I
fruyô n cô fich cu a nhIô u dan fô c: Truyô n Ta m Ca m cu a chu ng fa
ro ra ng cu ng co môfIp fa I sInh. Nga y nay frong van ho c fhô gIo I,
AdônIx chuyô n nghIa, chI mô f nguo I fhanh nIôn ra f de p fraI, de p
fraI hIô m fha y hoa c nhu ng nguo I da n ông ha o hoa phong nha .