P. 1
CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ

CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ

|Views: 101|Likes:
Được xuất bản bởiBui Hang

More info:

Published by: Bui Hang on Sep 05, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ Câu 1.

Cho các ankan sau: Metan, propan, isobutan, 2,2- đimetyl propan, 2- metylbutan, 2,3- đimetyl pentan. Có bao nhiêu annkan khi tham gia phản ứng monoclo hóa chỉ thu được một sản phẩm thế? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 2. Chất nào sau đây không thể điều chế được metan bằng một phương trình hóa học trực tiếp? A. A4C3 B. CaC2 C. CH3COONa D. C4H10 Câu 3. Anđêhit axetic không điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây bằng 1 phản ứng: A. C2H2 B. C2H4 C. C2H5OH D. C2H5Br Câu 4. Khi monoclo hóa một ankan X thì thu được hai dẫn xuất mono halogenua có %Cl bằng 38,378%. Tên gọi của X là: A. 2-metylpropan B. Propan C. 2,3-đimetylbutan D. pentan Câu 5. Cho các anken sau: etilen (1), propen (2), but-2-en (3), 2-metylpropen (4), 2,3-đimetylbut-2-en (5). Các anken khi cộng nước( H+, to) cho 1 sản phẩm duy nhất là: A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (5). C. (1), (3), (4). D. (1), (4), (5). Câu 6. Chất nào sau đây không thể điều chế được etilen bằng một phương trình hóa học A. C2H5OH. B. C2H2 C. C2H5Br D. CH3CHO Câu 7. Dãy các chất tác dụng được với etilen là: A. dd brom, khí hiđro, khí oxi, dd axit clohiđric,nước (H+),dd kalipemanganat B. dd natri hiđroxit, khí hiđro, dd natriclorua, dd kalipemanganat, nước vôi trong C. dd brom, khí hiđro, nước vôi trong, dd axit bromhiđric, khí oxi D. khí oxi, dd axit clohiđric,nước (H+), dd natrihiđroxit, dd brom Câu 8. Cần dùng các chất nào sau đây để phân biệt các khí sau CO2, CH4, C2H4, C2H2 A. dd Ca(OH)2, dd Br2, dd HCl B. dd Ca(OH)2, dd AgNO3/NH3, dd Br2 C. dd AgNO3/NH3, dd NaOH, dd Br2 D. dd Br2, dd Ca(OH)2, Cu(OH)2/OHCâu 9. Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch Br2 là A. Axetilen, etan, butilen, xiclobutan B. Axetilen, xiclopropan, stiren, propen C. But-2-en, xiclobutan, propan, benzen D. Etilen, xiclohexan, stiren, butan Câu 11. Khí axetilen có thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng từ chất nào sau đây: A. CH4. B. CaC2 C. CHBr2-CHBr2 D. Cả A,B,C Câu 12. Cho sơ đồ phản ứng sau: CaC2 → X→ Y→ CH3CHO X, Y có thể là các chất nào sau đây: A. CH4, C2H2 B. C2H4, C2H5OH C. C2H2, C2H4 D.C2H2, C2H6 Câu 13. Benzen không tác dụng với chất nào sau đây; A. Br2 lỏng B.Khí Cl2 C. HNO3 đặc D. dd Br2 Câu 14. Có thể phân biệt 3 chất lỏng: benzene, stiren, toluen bằng một thuốc thử là: A. giấy quỳ tím. B. dd Br2 C. dd KMnO4 D.dd HCl Câu 15. Phát biểu nào sau đây không chính xác: A. Tất cả các anken đều làm mất màu dung dịch Br2 B. Khi cộng phân tử bất đối xứng như HBr, HCl, H2O… vào anken đều thu được 2 sản phẩm cộng C. Chỉ có các ank-1-in mới tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 D. Khi cho các chất Al4C3 và CaC2 vào nước thì đều thu được một sản phẩm khí giống nhau Câu 16. Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với HBr ( tỉ lệ mol 1:1) thì có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm A. 2 B. 3 C. 4 D.5 Câu 17. Nguyên liệu để sản xuất cao su Buna-S gồm: A. Stiren và buta-1,3-đien B. Buta-1,3-đien C. isopren D. buta-1,3-đien và vinylclorua Câu 19. Có bao nhiêu ancol có công thức phân tử là C4H10O khi bị oxi hóa tạo thành anđêhit: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 20. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là A.eten và but-2-en B. 2-metylpropen và but-1-en C. propen và but-2-en D. eten và but-1-en Câu 21. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là. A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 22. Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là. A. 3,3-đimetylhecxan. B. isopentan. C. 2,2-đimetylpropan. D. 2,2,3-trimetylpentan.

1

Cho các chất sau: axit fomic. ancol etylic. Y. amoni fomat. anilin. Tơ nilon-6. CH3COOCH=CH2 C. Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hóa: Cu(OH) 2/ OH Z   kết tủa đỏ gạch. polietilen. stiren B. phenylamoni clorua. C. B. C. C. C2H5Cl số chất phù hợp với X là: A. A. poli prpilen. glucozo.6. CH3CH2CHO. Anilin. tơ nilon-6. Câu 40. Cho sơ đồ phản ứng sau: Toluen + Br2( 1:1) X + NaOH. cao su thiên nhiên + HCl  B. hexan D. benzylclorua. nilon-6. MZ = 2 MX. CH3CHO. B. nhựa novolac B. anilin. anken. poli etilen. Ba hiđrocacbon X. Saccarozơ Câu 41. poli ( metyl metacrylat). to Y + CuO. A. Câu 26. to Z Công thức cấu tạo của Z là: A. Câu 39. CH2=CHOCH3. Axit acrylic. axit acrylic. HCOOCH=CH2 D. Dãy các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. D. C6H14. etyl axetat. dung dịch AgNO3/ NH3. poli etilen C. tơ axetat. Tơ axetat C.t t   C. C4H6O4. 8. dung dịch NaOH. Tơ visco B. C4H10. Mantozơ B. Câu 24. axit axetic. cả A. Cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 2 axit stearic. B. polistiren. C. alanin. poli vinyl axetat. C3H4. 6 D. C2H5COOCH3.6 D. B và C Câu 37. D. C6H5OH B. Glucozơ D. : Phản ứng nào dưới đây là phản ứng làm giảm mạch polime? t OH . 4 D. tơ visco Câu 29. poli( vnyl clorua). Z thuộc dãy đồng đẳng. amilozơ + H2O  D. Y. C4H8. ankan. phenol. D. B. HCOOCH2-CH=CH2 B. 7 D. tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Câu 36. to A. tơ nào là tơ tổng hợp: A. D. Poli ( vinyl clorua) B. C6H5CHO Câu 35. B. 9 Câu 27. CTPT của X là A. C. D.Câu 23. Hãy cho biết công thức cấu tạo của X? A. HCOOC(CH3)=CH2 Câu 34. Một hiđrocacbon X cộng axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng c lo là 45. CTPT của X là A. B. D. axit oxalic. Trong các tơ sau. C. dung dịch Na2CO3. glucozo Câu 33. axeton. tơ olon. etyl fomat. C3H4O3. Z là đồng đẳng kế tiếp. Xelulozo Câu 30. anđêhit oxalic. C Câu 32. axit fomic. Có bao hhieeu chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. CH3COOH. ankađien. C3H6. 7. axetilen.223%. toluen. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng nóng:A. natri fomat. Các chất X. 7 C. 5 B. dung dịch brom. Axit axetic. Dung dịch NaOH có thể tác dụng với các loại polime nào sau đây. 6 C. tơ visco. axit acrylic. axit fomic. Cao su buna. 6. Cao su buna. C.Trong các chất C2H2. ocrezol. Axit no X mạch hở có công thức đơn giản nhất C3H4O3. Este nào sau đây khi thủy phân cho hai sản phẩm có phản ứng tráng gương: A. C2H4. A.6. vinyclorua. 4. ankin. 5 B. axit acrylic. C3H8. C6H5COOH C. metylacrylat. B.brombenzen. C6H5CH2OH D. poli (vinyl clorua ) + Cl2  Câu 42. C3H4O4. fructozo C. D. C2H5ONa. C6H8O6. 6  2 . benzen. Poli ( metyl metacrylat) D. 3 Câu 28. 4 B. axit axetic có thể dùng A. Fructozơ C. Dãy các chất tác dụng với dung dịch Br2 là: A. CH2=CHCH2OH. axit axetic. Cho các chất sau: etylbromua. nilon-6. Để phân biệt ba mẫu hóa chất: phenol. Poli (vinyl axetat) C. B. A. CTPT của X là.t   A. poli (vinyl axetat) + H2O    t H . C5H12. 3 C. benzen. Chất X bằng một phản ứng tạo ra C2H5OH và từ C2H5OH bằng một phản ứng tạo ra chất X . Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể khí đo ở cùng đk nhiệt độ và áp suất). Câu 25. Phenol. X có CTPT C3H6O và có khả năng làm mất màu dung dịch brom. panmitic thì tạo ra tối đa bao nhiêu trieste? A. tơ axetat D.  dung dịch xanh lam  Cacbohiđrat Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây? A. CH3COOC2H5. C2H4. alanin.

CH3COOH. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. fructozơ. CH3-COO-CH3. stiren. CH3CH(NH2)COOH. Hệ số polime hóa của PVC là A. B. rượu (ancol) etylic. D. benzen. HCOOC6H5 C. (CH3)2CH-OH. C. 12. B. B. Câu 53. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. mantozơ đều bị oxi hoá bởi Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch Câu 63. có một liên kết đôi C=C. CH2=CHCOONH4. etyl axetat . fructozơ. D. Glucozơ. Ở nhiệt độ thường glucozơ. Naptalen Câu 52. saccarozơ đều tham gia phản ứng tráng gương D. CnH2n-2O2. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.Câu 43. Câu 47. CH3COOC2H5. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch Câu 55. Để nhận biết các chất etanol. 15. axit axetic. H2NCH2CH2COOH. 25. H-COO-CH3. C. dung dịch AgNO3/NH3. C. C. 8. D. chất có nhiệt độ sôi cao nhất là : A. Cumen B. rượu metylic . t) cho poliancol C. B. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. fructozơ.000. D. 5. Na kim loại.ClH3N-CH2COONa C. etilenglicol. Câu 62. C. Biết rằng các đồng phân này đều tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được với NaOH? A. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam B. Câu 46. H2NCH2COOH B.000.000. Cu(OH)2. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. NaOH và Cu(OH)2 Câu 45. C đều đúng. phenol. D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. Phân tử khối trung bình của PVC là 750. Trong các chất : benzen. phenol có thể dùng các cặp chất: B. B. NaOH. Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi rượu no đơn chức và axit cacboxylic không no. Câu 59. Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt các chất dạng lỏng : phenol. D. CH3-COOH. Cho sơ đồ sau:  H2O/ Hg 1500 C  NaOH CH4   X  Y Z   T  M   CH4 0 2 Công thức cấu tạo của Z là A. CnH2nO2. H-COO-CH3. axit axetic. C. rượu etylic Câu 54. Câu 49. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. C2H5OH. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. đơn chức là: A. ancol benzylic. Glucozơ. B Câu 50. Vậy chất X là A. CnH2n+1O2. Nước Br2 và NaOH C. C6H5NH2 Câu 51. Mệnh đề không đúng là: A. CH2=CH-COOCH3 D. Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 ? 3 . CH3COOCH=CH2 B. Stiren D. Cả A. CH3-COOH. B. thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. D. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit). C. KMnO4 và Cu(OH)2 D. B. Câu 61. D. X2 lần lượt là: A. Công thức cấu tạo của X1. B. phenol. D. CTCT của hợp chất trên là A. Câu 57. Na2CO3. C. 4. B. 24. Chất nào sau đây dùng để điều chế phenol và axeton trong công nghiệp: A.000. Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra ancol: A. Glucozơ. propenol. Phát biểu đúng là: A. Nước Br2 và Cu(OH)2 A. dung dịch Br2. thì thuốc thử nên dùng là : A. A hoặc B. B. fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni. B. Toluen C. X1 có khả năng phản ứng với: Na. Cả A. CH3-COOH. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. D. H-COO-CH3.000. Chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính: A. D. CnH2n+2O2. C. C. C8H10O có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen. 3 Câu 48. B. rượu (ancol) etylic. C. axit fomic. CH3COONH4 D. Một hợp chất có công thức phân tử C3H7O2N là chất lưỡng tính và làm mất màu dung dịch brom.

HCl. B. C. CH3-CH2-CH2-OH D. X có phản ứng trùng hợp. Stiren Câu 70.A. CHCl2-COOH. Câu 74. Anđehit là hợp chất trung gian giữa ancol (ancol) bậc 1 và axit cacboxylic tương ứng. CHCl2-COOH. Dãy các chất được xếp theo chiều tăng dần tính axit là: A. Phân tử C3H9N có số đồng phân amin là A. B. X. Anđehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -CHO liên kết với gốc hiđrocacbon. X. CH3CHO. 2. trong khi nhóm -C2H5 là nhóm đẩy e vào nhóm -OH. 6. CH3COOH. CH2Cl. anilin không làm đổi màu giấy quì ẩm. anđehit axetic C. Stiren D. tác dụng được với dung dịch kiềm.Chất nào sau đây có các tính chất sau: tác dụng với H 2 và Br2 theo tỉ lệ mol 1:2. nhờ có tính bazơ mà anilin tác dụng được với dung dịch Br2. CCl3-COOH. Y. 4. C6H5OH. C6H5OH. vinylaxetilen. Z là các hợp chất hữu cơ đơn chức. C2H5COOH. phenol Câu 69. Phát biểu nào sau đây không đúng A. 5. 2. Y. phenol có tính axit mạnh hơn C2H5OH và được minh hoạ bằng phản ứng của phenol tác dụng với dung dịch NaOH còn C2H5OH thì không phản ứng. 4. glucozơ. CH3COOH.COOH. CHO-CHO B. CCl3-COOH. CH2=CH-CHO. Na và dung dịch Br2. Vinyl axetat C. Y đều có phản ứng tráng gương. 2. CH3COOH. C. metyl fomiat. Etyl benzen D. Y tác dụng với H2 dư đều tạo ra Z. Câu 73. phenol có tính axit mạnh hơn C2H5OH vì nhân benzen hút e của nhóm -OH. toluen B. 3. CH2Cl. 4. HCOOH. C. AgNO3/NH3 và Cu(OH)2. D. A. C6H5O. glucozơ. Câu 77. CH2=CH-CHO. HCl. Dãy các chất được xếp theo chiều tăng dần tính axit là: A. đimetylaxetilen Câu 64. HCOOH Câu 66. CH2=CH2. CCl3-COOH. Axit acrylic B.trong phân tử phenol làm cho phenol A. CH3CH2CHO B. Z lần lượt là: A. metyl fomiat. D. glucozơ. có tính độc. CH3COOH. làm quì tím hoá đỏ. CH2=CH-CHO Câu 71. D. Trong các mệnh đề sau đây. 3. Tên gọi của X là:A. A. Dùng những hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 4 chất lỏng không mầu là glixerol. D. phenol trong nước cho môi trường axit. C2H5OH. Z tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH. CH2Cl-COOH. CH3-CH2CHO C. CH2=CH-CHO. Phát biểu nào sau đây đúng 1. Na và AgNO3/NH3. HCOOH. 3. B. C6H5OH. HCl C. CH3COOH. Cumen Câu 67. CHCl2-COOH. C2H5OH. D. CH3COOH. vinylaxetilen. Chất nào sau đây không có phản ứng trùng hợp: A. B. Stiren B. 1. B. HCHO D. mệnh đề nào sai? A. X. Benzen C. HCl D. CH3COOH. Benzyl clorua C. HCOOH. Chất nào sau đây không tác dụng với dd NaOH loãng nóng: A. Etyl axetat D. tham gia phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1:1. CH2Cl-COOH. ancol etylic. anilin là bazơ yếu hơn NH3. 4 . axeton Câu 68. metyl fomiat. 3. dung dịch Br2 và Cu(OH)2. 1. axit propionic D. CH3-CH2-CHO. anilin tác dụng được HBr vì trên N còn đôi e tự do. HCOOH B. Anđêhit benzoic C. HCOOH. tính axit của phenol yếu hơn H2CO3. HCOOH Câu 65. dễ tham gia phản ứng thế trong nhân thơm. B. B. CH3COOH. vinylaxetilen. vinyl clorua B. CHO-CHO Câu 72. vì khi sục khí CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ thu được C6H5OH kết tủa. đimetylaxetilen. CHCl2-COOH. có phản ứng tráng gương và phản ứng trùng hợp. anilin? A. Ảnh hưởng của nhóm -OH đến nhân thơm C6H5. HCOOH B. CCl3-COOH D.COOH C. Fructozo D. glucozơ. CH2=CH-COOH C. Câu 75. 3. CH3CH2OH. Câu 76. vì ảnh hưởng hút e của nhân lên nhóm chức -NH2. metyl fomiat. khó tan trong nước. C2H5OH. C2H5OH. 2. Hiđrocacbon X tác dụng với H2 ( Ni. X. anđehit axetic B. to) theo tỉ lệ mol 1: 4. C. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch Br2: A. glucozơ.

mantozơ. Trong các chất sau. Qùi tím. este no. Na. CH3COONH4. Công thức cấu tạo của G là A. Hợp chất không làm đổi màu giấy quì ẩm là. mạch hở. C2H5OH. D. (1). Tơ axetat (6). (4) CH3CH2OCH2CH3. C2H5OH. Cu. axit axetic. dung dịch NaOH. CH3COOH. C3H7OH. X là este. 3. đa chức. 2. X là A. B. B. NaOH. Chọn phương án tốt nhất để phân biệt dung dịch các chất mất nhãn riêng biệt sau: CH3NH2. CH3COOH. mạch hở. C. (5) CH3CHOHCH2OH. A. Câu 91. C. D. C. Ag2O (AgNO3)/dd NH3. đa chức. B. CH3COOH. Câu 87. Ôxi hoá ancol (ancol) đơn chức sản phẩm thu được là anđehit đơn chức. HOOC-CH2-CH2CH(NH2)COOH B. (3). Trong các polime sau đây: Bông (1). Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. Đun nóng hai chất hữu cơ X là C2H4O2 và Y là C3H6O2 trong dung dịch NaOH. Câu 86. HCOO-CH2-CH2-CH3. đơn chức. CH3COOH. X và Y thuộc loại chức hoá học nào sau đây? A. X là axit cacboxylic. Cu(OH)2. C6H5ONa. C2H5OH. glixerin. Tơ tằm (2). 1. mantozơ. Axit acrylic (CH2=CH-COOH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. (2). X và Y đều là axit cacboxylic. Tơ enan (5). 3. B.C. glucozơ. CH3CHO. C là những chất nào. Br2. 1. C12H22O11 (saccarozơ). anđehit không no. Cho các hợp chất sau (1) HOCH2CH2OH. Na. saccarozơ D. D. CH3CHO. đều thu được muối CH3COONa. C3H5(OH)3. D. ancol (ancol) etylic. Dung dịch AgNO3/NH3. glucozơ. CH3COOH. C2H5OH. anđehit no. (5). A. anbumin. C6H12O6(glucozơ). B. D. B. anđehit fomic. D. H2NCH2CH(NH2)COOH. CH3-CHOH-COOH Câu 92. anđehit axetic. mantozơ. Glucozơ. (2) HOCH2CH2CH2OH. dd NaOH. Các hợp chất vừa tác dụng được với Na. Xenlulozơ Câu 89. Câu 88. H2NCH2COOH. natri axetat. NaHCO3.C2H5OH. Cho biến hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna. 2. H2N-CH2CH2CH2CH2-CH(NH2)-COOH D. HCOOH D. B. Câu 83. B. C6H5OH. Na kim loại. Tơ visco (4). đơn chức. anđehit không no. Br2. X và Y đều là este. H2. (3). Khi thuỷ phân este G có công thức phân tử C4H8O2 sinh ra hai sản phẩm X và Y. Câu 78. (1). C3H5(OH)3. CH3COOH. Tinh bột. đơn chức. glixerin. cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. đơn chức. (3) HOCH2CHOHCH2OH. dung dịch chất nào không làm chuyển màu quỳ tím? A. (6). Đốt cháy m gam X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. H2N-CH2-COOH C. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm -OH của các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. 5 . C. dung dịch HNO3 đặc. D. CH3NH2. Chất X thuộc loại A. natri axetat. CH3-CH2-COO-CH3. H2NCH2COOH. B. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng được với Cu(OH)2 là A. đơn chức. anđehit no. B. B. ancol (ancol) etylic và glixerin người ta dùng A. CH2=CH− CH=CH2 C. 4. Tinh bột. (4). Tinh bột.B là: A. 1. C. glixerin. NaCl. (7). vừa tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A. C2H5OH. D. glixerin. Tơ nilon (7). đa chức mạch hở. D. ancol no. B. Y là este. Câu 85. Để nhận biết hỗn hợp gồm axit axetic. 5. (8). C. CH3CHO. D. A. (4). C2H4(OH)2. B. 3. D. Câu 80. C. mạch hở. Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ? A. C2H3COOH. NaOH. dung dịch Br2. C6H5OH. X tác dụng được với Ag2O/dd NH3. CH3COOH. còn Y tác dụng với CuO nung nóng thu được một anđehit. D. C. 4. Xenlulozơ C. C. Câu 79. C6H5OH. B. C. HCOO-CH(CH3)2. đơn chức.C6H12O6(glucozơ).X là một anđehit. C2H5OH. mạch hở (trừ HCHO) khi tráng bạc thì tỉ lệ nanđehit:nAg = 1:2. glucozơ. 3. glucozơ. glucozơ B. B. Câu 81. dung dịch HNO3 đặc. Len (3). D. CH3COOCH2-CH3. axit no. Anđehit no. C6H5OH. (7). Y là axit cacboxylic. C. A. Na2SO4. C. CH3COOH. axit không no. Câu 82. Chất X có công thức phân tử C2H4O2. Câu 90. Câu 84. Câu 93. Cho chuyển hóa sau : CO2 → A→ B→ C2H5OH Các chất A. H2.

(2) 3-monoclopropan-1. 6 B. Axit fomic D. Số phản ứng xảy ra làA. Câu 104. C đều đúng. Câu 94. C. axit stearic. dung dịch I2. anilin. 4 B. Chất nào sau đây không tác dụng với dd Br2: A. amoni fomat C. Cho các chất lỏng: axit axetic. Anilin C. 4 C. C. (3) etilenglycol . alylfomiat đựng trong các lọ khác nhau. tách halogen thu được anilin. 4 C.C. B. axit linoleic. . Phenol B. Dùng các hóa chất nào sau đây để nhận biết được tất cả các chất trên? A. t  HCl   X  Triolein  X2. B. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O2. D. 2 Câu 109 : Cặp chất nào sau đây không thể phân biệt được bằng dung dịch brom A. Hòa tan trong dung dịch HCl dư. X là chất nào trong các chất sau đây? A. Hòa tan trong dung dịch brom dư. metylfomiat. NaOH. 2. 4. metanal. axit oleic. Các aminoaxit là những chất rắn. Cho sơ đồ biến hoá (giả sử các phản ứng đều hoàn toàn): Tên của X2 là A. axit axetic. qùy tím. Số dung dich có thể hòa tan Cu(OH)2 là A.Trong các dung dịch sau: (1) saccarozơ. (C2H5)2NH. Axit axetic  NaOH ®. Câu 99. axit acrylic. Dùng dung dịch NaOH để tách phenol. Câu 97. cách thực hiện nào dưới đây là hợp lý? A.3-điol. B. Tính bazơ của chúng biến đổi theo quy luật nào sau đây? A. t  H 2 . quỳ tím. etylaxetat. (5) axit fomic. C. C6H5NH2. dd AgNO3/NH3. B. D. axit acrylic và phenol Câu 110. Để tinh chế anilin từ hỗn hợp phenol. Thổi CO2 đến dư vào phần tan thu được ở trên sẽ thu được anilin tinh khiết. dung dịch HNO3 đặc.t o A. lọc kết tủa. B.t o xt. metanal. amoni axetat B. Biết từ X có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ:  H2  H 2O Trï ng hî p X   Cao su buna. 3 C. B. A. 5 Dãy các chất lưỡng tính là: Câu 112. có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. NaHCO3. . D. Cu(OH)2. B. HCHO. axit panmitic. phenol. glixin. axetilen. etanal. Câu 106. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. sau đó dùng brom để tách anilin ra khỏi benzen. 5 D. Câu 105. Nhận định nào sau đây không đúng? A. 4 > 2 > 5 > 1 > 3. to. C. Cu(OH)2. Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH. 3. axit foocmic. D. Thêm NaOH dư vào phần tan thu được ở trên và chiết lấy anilin tinh khiết.\ Câu 95. D. Câu 107.2-điol (3-MCPD). quỳ tím. Br2. Câu 103. Số công thức cấu tạo có thể có của A là?  Y   C  Ni. amoni axetat D. metylfomiat. anilin. 3 D. C. Stiren và toluen B. D. Dãy các chất nào sau đây đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương (tạo kết tủa Ag)? A. 6 B. chiết lấy phần tan. chiết lấy phần tan. D. dd AgNO3/NH3.  X1  o o 6 . Aminoaxit là hợp chất tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino. D. Phenol và anilin D. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực H3N+RCOO-. dd Br2. vinylpropionat. 1 D. amoni axetat. dd Br2. C. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng hoặc dung dịch NaOH đều thu được khí vô cơ. (C6H5)2NH. H2 / Ni. Dung dịch AgNO3 trong NH3. NH3. quỳ tím. axit axetic. anilin. benzen. Dung dịch Br2. dd AgNO3/NH3. Hòa tan trong dung dịch NaOH dư. amoni fomat Câu 113. 3 Câu 108. C2H5OH. Dung dịch Br2. HCl. axit foocmic. D. (7) propan-1. etanal. B. anđehit axetic. C. Cho các hợp chất: 1. (4) đipeptit. HCOOH. alanin. C. 5 > 2 > 4 > 1 > 3. 1 > 3 > 5 > 4 > 2. Glucozơ và Fructozơ C. HCOONH4. C2H5NH2. Hợp chất hữu cơ X tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thu được sản phẩm Y. (6) tetrapeptit. glucozo. B. axetilen. 5. axit glutamic. HNO3. Ni. đung dịch Br2. 2 > 1 > 5 > 3 > 4. A. Cho phenol phản ứng lần lượt với các chất: Na. metyl amin. Nhiệt độ nóng chảy của H2NCH2COOH > CH3(CH2)3NH2 > CH3CH2COOH. Cu(OH)2.

C. dd Br2. B. Nếu chỉ dùng các hóa chất sau đây: quỳ tím. D. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H11N? A. D. Etylamin có tính bazơ do nguyên tử nitơ còn cặp electron chứa liên kết có khả năng nhận proton. alylfomiat đựng trong các lọ khác nhau. dd AgNO3/NH3. Cu(OH)2 ở điều kiện thường thì có thể nhận biết được những chất nào? A. 3. 4. nước brom. glixerin. Có 5 chất lỏng đựng trong 5 lọ mất nhãn: 1. C. axit acrylic. 4. Chọn câu sai trong số các câu sau đây? A. quỳ tím. Cu(OH)2. quỳ tím. dd AgNO3/NH3. 2. axit axetic. Câu 117. B. 7 .Câu 114. Tính chất hóa học của etylamin là phản ứng tạo muối với bazơ mạnh. 2. 5. 3 5. 8. B. benzen. 5. Tất cả. Câu 116. Cho các chất lỏng: axit axetic. C. 1. Etylamin tan trong nước tạo dung dịch có khả năng sinh ra kết tủa với dung dịch FeCl 3. Dùng các hóa chất nào sau đây để nhận biết được tất cả các chất trên? A. C. rượu etylic. axit acrylic. vinylpropionat. etylaxetat. dd AgNO3/NH3. dd Br2. 3. B. Câu 115. D. D. 6. 7. Etylamin dễ tan trong nước do có liên kết hiđro. quỳ tím. Cu(OH)2. 3. 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->