P. 1
Đơn xác nhận

Đơn xác nhận

|Views: 3,949|Likes:
Được xuất bản bởihau8234

More info:

Published by: hau8234 on Jun 19, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
ĐN XIN X!C NH"N
Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CN TH!
T"i #$n : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%M&&'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&inh ng() : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Hi*n +,ng h-. /01 2ng(nh3 :%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Kh4, : %%%%%%%%%%%%%%%
T5i #678ng Đ5i h-. Y D79. C:n Th; %
N,) #"i /(< +;n n() =hính gửi +>n B,n Gi?< Hi*@ T678ng Đ5i h-. Y D79. C:n Th;
Ain +79. A?. nhBn #"i /( Cinh Di$n .E, T678ng Đ5i h-. Y D79. C:n Th;F nG< h-. : %%%%%%%%%%%%%%%%%%
HI JK : %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
RL# <Kng nhBn +79. CM giN1 +O .E, B,n Gi?< Hi*@ T678ng Đ5i h-. Y D79. C:n Th;%
T"i .hPn #h(nh .Q< ;n%
Cần Thơ, ngày.........tháng........năm .........
Ng78i /(< +;n
2=I #$nF ghi 6R h- #$n3
##########################################
SÁC NHTN CUA TRƯỜNG
Cần Thơ, ngày.........tháng........năm .........
TH% HIỆU TRƯVNG
TRƯVNG WHXNG CT&'

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->