MỤCLỤC

Trang
MỞĐẦU CHƯƠNG I: CơsỞLÝLUẬNCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH 2 3

I. Cải cách hành chính Nhà nước n. Mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước 1. Mục tiêu chung 2. Những mục tiêu cụ thể ni. Quan điểm của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước 5 6

3 4 4

CHƯƠNG n: ĐÁNHGIÁTHựCTRẠNGCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH NHÀNƯỚC 12

1. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam 2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém
CHƯƠNG m. GIẢIPHÁPCẢICÁCHHÀNHCHÍNHỞ VIỆT NAM KẾTLUẬN

12 16
18 21

MỞĐẦU Ngày nay, trước xu thế toàn càu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu càu tự thân, nỗ lực của hàu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đói tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành chính. Ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là tâm điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh” và là điều kiện căn bản để góp phàn đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Đảng ta, tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc làn IX đã khẳng định tiếp tục “ Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững manh, từng bước hiện đại hoá” không chỉ là mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính mà còn là chủ trương góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến 2010 ở Việt Nam. Chính vì vậy, Tôi đã chọn vấn đề “Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu làm đề tài cho tiểu luận môn học Luật hành chính. Kết cấu của tiểu luận gồm: Mục lục Chương I: Cơ sở lý luận và cải cách hành chính Chương II: Đánh giá thực trạng cải cách hành chính Nhà nước Chương III: Giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam Kết luận CHƯƠNGI CƠSỞLÝLUẬNCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH

2

tính chất của cải cách hành chính ở các nước có chếđộ xã hội. chức năng rõ ràng. cải cách hành chính là một sự biến đổi hay cách mạng trong lĩnh vực thượng tầng kiến trúc và quan hệ sản xuất. đồng thời liên quan chặt chẽ với tính chất của cải cách hành chính. Tuy nhiên.I. CẢICÁCHHÀNHCHÍNHNHÀNƯỚC Hiện nay trên thế giới. mục tiêu cải cách hành chính cũng khác nhau. nên nó có tính cộng đồng xã hội nhất định. từ góc độ hành chính thì cải cách hành chính phải phục tùng nhu càu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội và thúc đẩy khoa học hoá sự quản lý công việc của toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước.Cải cách làđể kích thích nhiệt tình công tác và tính tích cực của cán bộ. Có quan niệm cho rằng cải cách hành chính là sự cải tổ vàđiều chỉnh cơ cấu tổ chức do đó dẫn đến sự thay đổi về chức năng. do quan điểm vềý thức hệ và tình hình thực tế của các nước khác nhau nên nội dung. có nhiều quan niệm khác nhau về cải cách hành chính. công năng đày đủ. . Song. tính cộng đồng biểu hiện ở các khía cạnh sau đây: .cải cách để thúc đẩy việc khoa học hoá. Tuy nhiên. có pháp chê hoàn bị và cơ chế tự kiểm soát để thích ứng với sự thay đổi phát triển của tình hình kinh tế xã hội và 3 . phương thức quản lý và cơ cấu nhân viên.Cải cách làđể xây dựng hệ thống quản lý Nhà nước có cơ cấu hợp lý. điều chỉnh của cơ cấu hành chính. công chức.xã hội. phát huy đày đủ năng lực sáng tạo của họ. . Đây là quan nhiệm có tính phổ biến và chủđạo nhất. Những yêu cầu của cải cách hành chính liên quan mật thiết với nội dung cải cách hành chính. vẫn có sự khác biệt về bản chất. cải cách hành chính đều xuất phát từ thực tiễn và phát sinh chủ yếu do nguyên nhân sau: yêu càu tất yếu của phát triển kinh tế . Tuy vậy. có tính chất chính trị và giai cấp rõ rệt. yêu càu tất yếu của việc cải tạo. Về tính chất. hiệu suất hoá công việc quản lý hành chính. Tính chất khác biệt chủ yếu về mặt chính trị. về mặt lý thuyết. kinh tế khác nhau. tinh giản mà hiệu quả cao. kết quả tất yếu của sự tác động của tiến bộ khoa học vào quản lý hành chính.

chếđộ công tảc. cải cách hành chính có thểđược hiểu một cách khái quát. mở cửa. vững mạnh. Do vậy. chủ trương. phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. trong sạch. 4 . diễn ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính Nhà nước trong thời kỳđổi mới. thống nhất trong tiến trình đổi mới. phương hướng. 1. khoa học hoả. phát triển đất nước. đó là: Cải cách hành chỉnh ỉà hoạt động của Chỉnh phủ căn cứ vào yêu cầu phát triển kỉnh tế. hiện đại hóa. hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. là một quá trình nhận thức liên tục. công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng.Xây dựng một nền hành chính dân chủ. vừa tìm tòi. n. Đến năm 2010. MỤc TIÊUCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH Cải cách hành chính ở Việt Nam là công việc hết sức mới mẻ. phương thức quản ỉỷđể nâng cao năng suất và hiệu lực hành chỉnh của toàn bộ nền hành chỉnh nhà nước. chỉnh trị của xã hội mà hiện đại hoả. nên có nhiều vấn đề phải vừa làm. Mục tiêu chung của cải cách hành chính ở Việt Nam thực hiện đến năm 2010 là: . hiệu suất hoả thể chế hành chỉnh. hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu càu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. hoạt động có hiệu lực. vừa có tính chiến thuật giai đoạn. cơ cấu tổ chức. . Cho nên. giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình tìm tòi sáng tạo không ngừng. chuyên nghiệp.Từ những phân tích trên đây. chung nhất. việc hình thành quan niệm và những nguyên tắc cơ bản chỉđạo công cuộc cải cách hành chính cũng như việc đề ra những nội dung. được xác định trong khuôn khổ những mục tiêu chung và những mục tiêu cụ thể càn đạt được trong từng giai đoạn nhất định. cải cách hành chính ở Việt Nam vừa có tính chiến lược. Mục tiêu chung.Xây dựng đội ngũ cán bộ. tổng kết đúc rút kinh nghiệm.

tổ chức xã hội. Mục tiêu thứ nhẩt. hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. 2. Mục tiêu thứ hai. 2. Xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu. trước hết là các thể chế về kinh tế. hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu thứ ba. huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng vãn bản quy phạm pháp luật.4. rườm rà. cung cấp dịch vụ công. gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân. về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính.2.3. chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa. nhiệm vụ. Bộ máy của các Bộđược điều chỉnh về cơ cấu trên cơ sở phân biệt rõ chức năng. Các cơ quan trong hệ thống hành chính được xác định chức năng. cơ chế. tổ chức phi chính phủđảm nhận. khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị. đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế. phương thức hoạt động của các bộ phận tham mưu. phát huy dân chủ. đa lĩnh vực.Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính. chính sách. soạn thảo các văn bản. Mục tiêu thứ tư.Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. .2. hợp lý theo nguyên tắc Bộ quản lýđa ngành. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ. Mục tiêu thứ năm.5. thực hiện chức năng chủ yếu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp luật. 5 . thực thi chính sách. Đến năm 2005. chuyển được một số công việc và dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp. 2. 2. thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng. đơn giản và thuận tiện cho dân. hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai. . về cơ bản xác định xong và thực hiện được các quy định mới về phân cấp quản lý hành chính nhà nước giữa trung ương vàđịa phương.1. Những mục tiêu cụ thể. 2.

thẩm quyền và tổ chức bộ máy chính quyền ởđô thị và nông thôn.7. 2. Xác định rõ tính chất. đội ngũ cán bộ. bảo đảm cuộc sống của cán bộ.8. cơ chế tài chính được đổi mới thích hợp với tính chất của cơ quan hành chính và tổ chức sự nghiệp. công chức có số lượng. Các cơ quan hành chính có trang thiết bị tương đói hiện đại phục vụ yêu càu quản lý nhà nước kịp thời và thông suốt. Mục tiêu thứ sáu. 2. Đến năm 2005. đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và nền hành chính nói riêng. cơ cấu hợp lý. Mục tiêu thứ bảy. cấp huyện được tổ chức lại gọn nhẹ. III. trở thành động lực của nền công vụ. công chức được cải cách cơ bản. định rõ chức năng. 2. Nen hành chính nhà nước được hiện đại hóa một bước rõ rệt. Mục tiêu thứ tám. nhiệm vụ.9. Mục tiêu thứ chín. công chức có phẩm chất tốt vàđủ năng lực thi hành công vụ. chếđộ làm việc của chính quyền cấp xã. công chức và gia đình. chỉnh đốn Đảng. hiện đại. Cải cách và hoàn thiện nền hành chính nhà nước gắn liền với xây dựng. 2.giữa các cấp chính quyền địa phương. cơ cấu tổ chức. chuyên nghiệp. tiền lương của cán bộ. nhằm giữ vững và phát 6 . Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủđược đưa vào hoạt động. Đến năm 2010. thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ và thẩm quyền được xác định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàủy ban nhân dân (sửa đổi). Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đến năm 2005.6. Tuyệt đại bộ phận cán bộ. QUANĐIÊMCỦAĐẢNGVÈCẢICÁCHHÀNHCHÍNH Cuộc cải cách hành chính đặt trong khuôn khổ các quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam vềđổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà nước. dịch vụ công. tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.

mở rộng hợp tác quốc tế. biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những hành vi mất dân chủ. lựa chọn khâu đột phá trong từng giai đoạn cụ thể.huy bản chất của giai cấp công nhân. nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần VI đã chỉ rõ nguyên nhân của mọi nguyên nhân là công tác tổ chức và đề ra chủ trương thực hiện một cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước. áp dụng các cơ chế. công chức nhà nước chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. với yêu càu phát triển đất nước trong quá trình công nghiệp hóa. đòi hỏi tiếp tục được cải cách. sửa đổi cơ cấu tổ 7 . trên cơ sở phân công. giữ vững trật tự. xác định đúng những nguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế. do dân. tổ chức bộ máy nhà nước đã được sắp xếp lại một bước theo hướng gọn nhẹ. Tuy nhiên. kỷ cương trong các hoạt động kinh tế. cải cách tư pháp. đã thông qua nghị quyết chỉ rõ việc tiếp tục phải cải cách bộ máy nhà nước và đề ra những nhiệm vụ cho Nhà nước về sửa đổi Hiến pháp. đổi mới. hoạt động thông suốt. đổi mới. phân cấp và chếđộ trách nhiệm rành mạch. Trên cơ sởđánh giá. nặng nề. bớt đầu mối. tự do. cải tiến tổ chức và hoạt động của Quốc hội. dưới sự lãnh đạo của Đảng. quan liêu. tùy tiện. Các chủ trương. phức tạp đòi hỏi có tầm nhìn bao quát với những giải pháp đồng bộ. mở cửa. Nen hành chính phải được tổ chức thành một hệ thống thống nhất ổn định. cơ quan hành chính và cán bộ. Tại Đại hội toàn quốc làn VII. hình thành và hoàn thiện các yếu tố của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. vì dân. xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân. sách nhiễu. nâng cao đời sống của nhân dân. trọng điểm. Cải cách hành chính là nhiệm vụ rộng lớn. Đại hội làn thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong xây dựng. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngghĩa. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI. có trọng tâm. nhìn chung tổ chức và biên chế của bộ máy nhà nước vẫn còn quá cồng kềnh. có kỷ cương nghiêm ngặt. hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Cải cách hành chính phải được tiến hành từng bước vững chắc. tham nhũng. gây phiền hà cho dân. giải pháp cải cách hành chính phải gắn liền chặt chẽ với bước đi của đổi mới kinh tế. kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với đổi mới hoạt động lập pháp. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.xã hội trầm trọng.

chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000. xã hội công bằng. năng lực. Sửa đổi hệ thống tổ chức nhà nước. hiệu quả Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII. Cải cách một bước nền hành chính nhà nước được xác định là trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước. văn minh. Trong đó. Nhà nước. phối hợp giữa 3 quyền lập pháp. Sau Đại hội vn. Hiến pháp 1992 ghi nhận đày đủ. nhận thức xây dựng và phát triển nền hành chính nhà nước. Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp 1980 đãđược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. hành pháp và tư pháp trong tổng thể quyền lực thống nhất của Nhà nước. đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ tư duy. quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật. thúc đẩy tiến trình đổi mới. cần tập trung thực hiện tốt 3 việc: 8 . nhận thức của Đảng về nền hành chính nhà nước và về cải cách hành chính. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước ữong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị Trung ương 8 khoá vn (1/1995) đã đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm. Chiến lược cũng đặt nhiệm vụ trọng tâm cải cách “nhằm vào hệ thống hành chính với nội dung chính là xây dựng một hệ thống hành chính và quản lý hành chính nhà nước thông suốt. trong nhiệm kỳ này đã tiến hành đợt sắp xếp lần thứ hai kể từ Đại hội VI hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm Đảng. kiện toàn các cơ quan lập pháp để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý của Nhà nước”. có đủ năng lực. với mục tiêu nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch. dân chủ. từ 1992 đến 1995. quan niệm. Trên cơ sở những nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra. Cương lĩnh nêu rõ.chức và phương thức hoạt động của Chính phủ. sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hoá nhằm phục vụđắc lực đời sống nhân dân. nhận thức về nền hành chính nhà nước. thực hiện dân giàu. cải cách bộ máy hành chính. tháng 4/1992. về Nhà nước “phải có đủ quyền lực và có đủ khả năng định ra luật pháp về tổ chức. rõ hơn về sự phân công. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. khẳng định bước tiến về lý luận. có đủ quyền lực. nước mạnh. của chính quyền địa phương.

cóđủ trình độ. coi đó là một giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ.Xây dựng đội ngũ cán bộ. hoàn thiện Nhà nước trong những năm trước mắt. giai đoạn chuyển biến thật sự trong cải cách hành chính ở nước ta. mở rộng hoạt động đối ngoại. công chức. Với tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 8 (khoá VII). công chức càn được tuyển chọn và sử dụng theo hướng chuyên nghiệp hoá. mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 1996-2000.Chấn chỉnh tổ chức. . đồng thời tiếp 9 . ổn định. Có thể nói Nghị quyết Trung ương 8 (khoá vn) cóý nghĩa quan trọng thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính của 20 năm đổi mới vừa qua. năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch cho từng chức danh. dựa trên cơ sở pháp luật.Cải cách thể chế của nền hành chính nhằm đáp ứng từng bước yêu càu tăng cường quan hệ gắn bó giữa nhân dân với chính quyền và bảo đảm sự quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. lực lượng đông đảo làđội ngũ cán bộ. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ vm (năm 1996) nhấn mạnh yêu cầu tiến hành cải cách hành chính đồng bộ. Trong đội ngũ cán bộ. bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hành chính theo phương hướng và nguyên tắc: Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp cần được sắp xếp tinh gọn. phát triển kinh tế. Tiếp tục khẳng định cải cách hành chính là trọng tâm của việc xây dựng. giữ gìn an ninh và củng cố quốc phòng. tăng cường công tác thanh tra. kiểm tra để mọi thành phần kinh tế kinh doanh đúng pháp luật. công chức hành chính. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá VII đã mở ra một giai đoạn mới. . Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ VIII nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với cơ chế mới. làm việc tận tuỵ và công tâm. cải tiến quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật của Chính phủ. bảo vệ môi trường. tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước. ngoài sốđược dân cử theo nhiệm kỳ.xã hội.. chăm lo giải quyết các vấn đề văn hoá.

Một trong những chủ trương và giải pháp lớn về cải cách hành chính được nhấn mạnh trong Nghị quyết quan trọng này là bảo đảm thực hiện dân chủ hoá đời sống chính trị của xã hội. Trong đó. Cán bộ 10 . lãng phí. .tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. hiện đại hoá đất nước đến năm 2020. kiên quyết xử lý và sa thải những người thoái hoá. ngành. bao gồm: sửa đổi quy chế thi tuyển.Đổi mới chế độ công chức và công vụ. tăng cường biện pháp và phối hợp lực lượng đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ nhà nước. .Thành lập Toà án hành chính và thực hiện xã hội hoá đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ công. tiếp tục xây dựng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. bồi dưỡng. . công chức. thành phố trực thuộc Trung ương.Tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hoá sự phân cấp quản lý nhà nước giữa các cơ quan của Chính phủ với chính quyền tỉnh. Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) họp tháng 6/1997 đã ra Nghị quyết về phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 4 điểm mới quan trọng được bổ sung trong định hướng cải cách được Nghị quyết đề ra là: . coi đó là yếu tó quyết định đến chất lượng bộ máy nhà nước. công chức. đào tạo mới và trẻ hoá đội ngũ cán bộ. Trong việc xây dựng chiến lược về cán bộ cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá.Phân định rõ thẩm quyền và ữách nhiệm của từng cấp hành chính. Đây là cơ sởđể Chính phủ ban hành các quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. hợp nhất một số cơ quan quản lý chuyờn ngành về kinh tế trên cơ sở xác định rõ và thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước của các bộ. và sắp xếp lại bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương. công chức có phẩm chất và năng lực. cửa quyền trong bộ máy quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế nhà nước. giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước. Nghị quyết Trung ương 3 đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ. biến chất. trong giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của cán bộ.

hiệu quả. vững mạnh. trong sạch. tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. tách rõ chức năng quản lý nhà nước với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. hoạt động có hiệu lực. xây dựng đội 11 . cơ quan tư pháp. đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân. với việc kiên quyết sắp xếp một bước bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị. tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp. Cũng không thể cải cách hành chính một cách biệt lập mà không đồng thời đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan lập pháp. thực hiện tinh giảm biên chế. Từ việc kiểm điểm tình hình và rút kinh nghiệm thực tiễn. Không thể tiến hành cải cách riêng nền hành chính tách rời sự đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng. điều động theo nhu càu và lợi ích của đất nước. đa lĩnh vực. tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước. dịch vụ công. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Từ nhận thức đó. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá vin) đề ra chủ trương tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn. việc đổi mới chưa đồng bộ. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII). Đảng đã đi đến khẳng định. Đồng thời. nguyên tắc bộ quản lý đa ngành. giải pháp cóý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính thời gian tới như điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001). phân cấp. phân công. đặt cải cách hành chính trong tổng thể của đổi mới hệ thống chính trị. bồi dưỡng kiến thức toàn diện. bên cạnh việc tiếp tục khẳng định nhất quán mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ.lãnh đạo phải được đào tạo. đã biểu thị một quyết tâm chính trị rất lớn về việc tiếp tục tiến hành cải cách hành chính. toàn diện các tổ chức trong hệ thống chính trị là trở ngại lớn của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta trong thời gian qua. cải cách chính sách tiền lương. từng bước hiện đại hoáđã đưa ra một loạt chủ trương. trong điều kiện một đảng cầm quyền. được bố trí.

chống quan liêu.ngũ cán bộ... công chức trong sạch. tham nhũng. 12 . có năng lực. thiết lập trật tự kỷ cương.

Nhà nước ta đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống các văn bản chính sách. Các quan hệ kinh tế. Nghị quyết Đại hội làn thứ IX. làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào chếđộ xã hội. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. chặt chẽ đối với cán bộ. nâng cao đời sống của đại bộ pbận tàng lớp nhân dân. Nghị quyết Đại hội vin. cởi bỏ thói quen hành động cảm tính. Hiện nay. dân và chính quyền gắn bó. chứng tỏ sự thay đổi về tư duy đó và đang diễn ra rất tích cực. 1. trước hết làđã hình thành thể chế kinh tế tương đối phù hợp với yêu càu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. cá nhân chịu sự điều chỉnh. Thói quen nhờ đỡ các mối quan hệ quen biết để giải quyết công việc cho nhanh gọn của người dân và doanh nghiệp cũng dần hạn chế bởi các chế 13 . bình đẳng giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức. * về thể chế hành chính. dân sự. thân thiết hơn. hành chính được luật ho á. Các thể chế hành chính Nhà nước. pháp luật điều chỉnh các quan hệ hành chính. Hệ thống luật pháp ngày càng chú trọng nguyên tắc công bằng. Trung ương 6 (làn 2) và Trung ương 7 (khóa VIII).1. bao hàm việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật và cơ cấu bộ máy tổ chức đã và đang được cải tiến theo hướng đơn giản. rõ ràng. Hệ thống thể chế hành chính trên các lĩnh vực từng bước được đổi mới. đảm bảo cho bộ máy hành chính hoạt động thông suốt. mở cửa. Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII). các Nghị quyết Trung ương 3. công cuộc cải cách hành chính trong gàn 20 năm qua đã góp phàn quan trọng vào sự nghiệp đổi mới. Những ưu điểm. ngày càng rộng mở đối với doanh nghiệp và nhân dân. công chức khi xử lý công việc. công chức. suy luận chủ quan của cán bộ. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam Thực hiện chủ trương. tinh gọn. chính sách tại các Nghị quyết Đại hội VII.CHƯƠNG II ĐÁNHGIÁTHựCTRẠNGCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNHNHÀNƯỚC 1.

đội ngũ cán bộ công chức bộ máy hành chính nhà nước đã được nâng lên về mọi mặt. tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước. Bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở vận hành phát huy tác dụng. kiến nghị 14 . bồi dưỡng. cả về trinh độ chính trị lẫn chuyên môn. Việc tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại của dân được coi trọng hơn. Các cuộc gặp gỡ và giải đáp vướng mắc. chính là cơ sở vật chất quan trọng để thực hiện cải cách hành chính. cùng với chủ trương hạn chế biên chế từ mấy năm nay. điều chỉnh.Chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Chính phủ. công chức. * về bộ máy. tạo động lực đáng kể trong cải tiến hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. thi nâng ngạch. sử dụng cán bộ. ngành từ Trung ương đến cơ sở và trong từng cơ quan. Sự tiến bộ trong nhận thức đó trực tiếp tác động đến lề lối. vấn đề tiền lương cũng được nhìn nhận một cách công bằng hơn. công chức Nhà nước đã có sự thay đổi cơ bản.định đã quy định chặt chẽ thời hạn giải quyết công việc và có xu hướng rút dàn thời gian xuống mức thấp nhất. khen thưởng. tổ chức.Một số cơ quan Nhà nước đó đi tiên phong trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. đơn vị. đánh giá. kỷ luật đến đào tạo. chế độ tiền lương được cải thiện từng bước trong khả năng của ngân sách. Chếđộ. hiệu quả tót hơn. . * vềđội ngũ cán bộ. chính sách tiền lương bước đàu được cải cách theo hướng tiền tệ hóa. Nhận thức của phần lớn cán bộ. . .Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp được sắp xếp. thay đổi theo hướng tinh gọn hơn. công chức: từ khâu tuyển chọn. ngành trung ương đến ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều thay đổi tiến bộ. giảm số lượng đầu mối (nơi phát sinh các thủ tục hành chính) cấp bộ. Hiện nay. Việc quản lý. tác phong làm việc của cán bộ. công chức từ cấp lãnh đạo đến nhân viên khi thi hành công vụ. từ cách tư duy hành chính theo kiểu "hành dân" đó chuyển sang tư duy "phục vụ". công chức được đổi mới một bước theo các quy định của Pháp lệnh Cán bộ. các Bộ.

kỷ cương chưa nghiêm. đồng thời thiếu thống nhất. Mặc dù hệ thống thể chế hành chính đãđược các cấp. nhiều tàng nấc trung gian. yếu kém. thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà. gây ra tệ cửa quyền. vẫn còn mang nặng dấu ấn. ý thức chấp hành pháp luật hành chính của một bộ phận cán bộ. quen giải quyết công việc theo "lệ" chứ chưa theo luật. nhất là những người ít hiểu biết về thủ tục hành chính. trật tự. Tuy nhiên. được cấp lãnh đạo cao nhất tham dự. tệ giấy tờ trong guồng máy hành chính và là "miếng đất" thuận lợi cho nạn tham nhũng. còn chồng chéo và thiếu thống nhất. nhiều dấu. công chức còn yếu. gây phiền hà cho nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. chưa đáp ứng được những yêu càu. phức tạp. hệ thống thể chế hành chính vẫn còn nhiều điểm chưa đồng bộ. phải qua nhiều cửa. công cuộc đổi mới toàn diện. đòi hỏi phải có cơ chế quản lý thích hợp thực tiễn. dân chủ hoá các mặt của đời sống xã hội. bổ sung. Nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà. “tàn dư” của cơ chế quản lý tập trung. phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiệm hội nhập sâu. rộng kinh té nước ta với nền kinh tế toàn càu. yêu càu phát triển một nền hành chính lấy mục đích phục vụ nhân dân. 15 . gây trở ngại cho việc giao lưu và họp tác quốc tế. nhiêu khê. đã giải quyết trực tiếp các kiến nghị trong khuôn khổ pháp luật quy định. vì dân. đòi hỏi quá nhiều giấy tờ. lãng phí. pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa được đảm bảo. thay thế nhằm đáp ứng yêu càu thực tiễn quản lý hành chính và yêu càu hội nhập quốc tế. quan liêu bao cấp. Những hạn chế. các ngành tích cực ban hành.2. tuy nhiên. sửa đổi. * về thể chế hành chính. Hệ thống các thủ tục hành chính đã cản trở. Cải cách nền hành chính nhà nước đã tiến hành được nhiều năm. cũng như hiệu lực. làm giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền. hiệu quả quản lý hành chính chưa cao. tuỳ tiện thay đổi và thiếu công khai đã gây phiền hà cho nhân dân.của doanh nghiệp đã được tổ chức thường xuyên ở nhiều cơ quan. 1.

Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thực sự gắn bó với dân. công chức. nhiều dấu. nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ. công chức. cụ thể và phù hợp. làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân. . triệt để. Có lĩnh vực thìôm đồm. sự phân công.Bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh. tham nhũng. nhiều khi cản trở lẫn nhau. đặt mình ở vị thế ban phát quyền lợi cho dân. dẫn đến hiệu lực. dẫn đến một số cá nhân lợi dụng để trục lợi. công nghiệp hoá. bao biện. sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn ra nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ. năng lực chuyên môn. hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ công chức bị suy thoái. chưa rõ ràng. thái độ phục vụ nhân dân còn thấp. Nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới. tổ chức làm dịch vụ công. không nắm chắc được những vấn đề nổi cộm trên địa bàn. hiệu quả quản lý thấp. chính sách tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính. chức năng của một số cơ quan còn chồng chéo. . phong cách làm việc chậm đổi mới. "lãnh cảm" với dân. Những vấn đề 16 . chưa có những cơ chế. nhiều tàng nấc. cấp trên và cấp dưới còn chồng chéo. Tình trạng chức năng. nhiệm vụ của một số cơ quan cùng cấp. bộ máy hành chỉnh.Phương thức quản lý hành chính vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán. một bộ phận cán bộ công chức tồn tại thái độ thờ ơ. tinh thần trách nhiệm. nhiều khi hạn chế lẫn nhau. Đội ngũ cán bộ. bịđộng khi xử lý các tình huống phức tạp. tệ quan liêu. Chức năng. lúng túng. * về dội ngũ cán bộ. hạn chế hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính. phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch. có lĩnh vực và có nơi thì buông lỏng quản lý. đơn vị sự nghiệp. . chưa thông suốt. kỹ năng hành chính. tôn trọng kỷ luật lao động còn yếu. nhiều cửa.*về tổ chức. ý thức nghề nghiệp chưa cao. công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất.

. 2. thiếu đội ngũ cỏn bộ công chức có chất lượng cao. nhận thức của cán bộ.. Nguyên nhân hạn chế.. những thiếu sót trong công tác chỉđạo của Chính phủ. về số lượng thì có nơi. vừa hồng vừa chuyên. về tiền lương còn nhiều điều chưa phù hợp. còn nhiều chủ trương. giảm lòng tin của dân đối với chính quyền. còn nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa được làm sáng tỏ. điều kiện mới chưa thật rõ ràng và chưa thống nhất.Bổn ỉà. chính sách về tổ chức và cán bộ. chính sách. ngành trung ương vàủy ban nhân dân các địa phương trong việc tiến hành cải 17 . . .v.Hai ỉà. công chức trong bộ máy nhà nước ở trung ương vàđịa phương. cải cách hành chính chưa gắn bó chặt chẽ với đổi mới hoạt động lập pháp và cải cách tư pháp. các chếđộ. có nơi.. cải cách hành chính gặp trở ngại lớn do đụng chạm đến lợi ích cục bộ của nhiều cơ quan hành chính. có lĩnh vực thì thiếu. yếu kém cải cách hành chính ở nước ta trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra.Một ỉà.Ba ỉà. bố trí chưa đúng người đúng việc. . . công chức. có lĩnh vực thừa và ngược lại.tình trạng cán bộ nhiều nhưng chất lượng hoạt động chẳng bao nhiêu. chưa tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc cải cách. cách làm của không ít cán bộ. . bao cấp còn đè nặng lên nếp nghĩ. quy định của pháp luật ra đời trong cơ chế tập trung. yếu kém. ảnh hưởng của cơ chế tập trung quan liêu. chưa có trinh độ ngang tầm nhiệm vụ. công chức về vai trò và chức năng quản lý của Nhà nước.đó đó làm chính quyền ngày càng xa dân. quan liêu bao cấp chưa được kịp thời sửa đổi. thay thế. tận tụy với nghề. nhiều cán bộ. các Bộ. việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính chưa được tiến hành đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Thực trạng hạn chế. bằng cấp và năng lực chưa tương ứng với chức danh v.Năm ỉà. cuộc cải cách chưa được chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng. về xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nhà nước trong tình hình mới.

đánh giá sát sao. ngay từ chính những cán bộ chủ chốt cảở hệ thống bộ máy Đảng và chính quyền có nơi. nhiều hiện tượng tiêu cực phát sinh từđội ngũ cán bộ.cách hành chính. thiếu sự kiểm tra. . cóđịa phương xả ra tràm trọng. 18 . kịp thời. công chức từ cấp cao đến cấp cơ sở chậm được phát hiện xử lý nghiêm minh. Hiện tượng phát sinh tiêu cực cả một tập thể.Sáu ỉà. gây bất bình trong dư luận. cải cách hành chính diễn ra chậm. sự chỉđạo thực hiện các chủ trương đãđề ra thiếu kiên quyết và chưa thống nhất. giảm lòng tin của nhân dân vào chếđộ.

tạo môi trường pháp lý đồng bộ. Trong dịch vụ hành chính. . công chứng phù hợp chuẩn mực quốc tế. xoá bỏ những quy định phân biệt đối xử giữa các thành phàn kinh tế và không phù họrp kinh tế thị trường. . Đó là tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật. trước hết là các luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền. . tiếp tục rà soát các giấy phép kinh doanh hiện hành và điều kiện kinh doanh đối với những ngành có điều kiện. phù hợp thông lệ quốc tế để tạo động lực lớn cho cơ sở.Bổn ỉà. Tiếp tục cải cách. 19 . quy chế trả lời ý kiến công dân và doanh nghiệp. thúc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. luật chống phá giá. Đơn giản hoá các thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu. sớm phát hành công báo của địa phương. luật về các ngành độc quyền tự nhiên. nghĩa vụ của công dân. Xây dựng quy chế công bố thông tin của các cơ quan nhà nước về quy hoạch.Một ỉà. xây dựng. tình hình và chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách. đoi mới hệ thống thể chế hành chính ở các lĩnh vực.Năm là. Xây dựng khung khổ pháp luật cạnh tranh. thể chế hoá việc tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và chính quyền điạ phương.Ba ỉà. . Quy trình quản lý theo ISO 9000 được coi như là một quy trình công nghệ quản lý mới với nhiều lĩnh vực. tiêu chuẩn ISO 9000 cho phép loại bỏ thủ tục rườm rà. công bố đày đủ. đưa vào áp dụng quy trình quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9000 (bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành). hộ khẩu.Hai là.CHƯƠNG III GIẢIPHÁPCẢICÁCHHÀNHCHÍNHỞ VIỆT NAM 1. nâng hiệu quả và chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. kịp thời các vãn bản pháp luật và thủ tục hành chính trong công báo. . các lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết và thời hạn giải quyết. tập trung hoàn thiện thể chế và phương thức điều hành ở tầm vĩ mô. tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi.

năng động. kiện toàn. . . Thường xuyên có kế hoạch đào tạo. địa phương. cải cách. đào tạo và đào tạo lại để thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ. Đe xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức có lập trường chính tộ vững vàng. bảo đảm sự điều hành thống nhất. tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ công. trình độ chuyên môn. tin học. công chức.Một ỉà. ý thức và đạo đức nghề nghiệp cao. tận íuỵphục vụ nhăn dân.Một là. bố trí và bố trí lại để bộ máy quản lý được gọn nhẹ. tập trung và thông suốt từ Trung ương đến chính quyền cấp cơ sở. quy chế hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp cải tiến. các ngành từ Trung ương đến cơ sở phù hợp với yêu cầu quản lý hành chính hiện đại. tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức. giảm đầu mối trung gian. Xây dựng đội ngũ cán bộ. từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. ngoại ngữ. dân bàn. giản biên chế những cán bộ công chức không đáp ứng yêu càu. thu hút nhân tài.Hai ỉà. văn hoá hành chính phục vụ nhân dân. ngành. tiến hành ngay công tác tuyển chọn. phục vụ cho hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. dân quyết định. thực hiện triệt để phương châm "Dân biết. phù hợp với nền hành chính hiện đại cần phải tiến hành tích cực các biện pháp sau: .2. Tuỳ theo tình hình. tận tâm. dân đề xuất. thiết lập các cơ quan.Hai là. bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. sắp xếp. đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. sáng tạo phù họp yêu cầu quản lý hành chính thực tế. chức theo quy định của pháp luật. 3. nâng cao ý thức và thái độ. biên chế. đặc điểm của mỗi cấp. công chức ở các cấp. bố trí lại công việc phù hợp với năng lực và sở trường của từng người. nâng cao vai trí giám sát nhân dân 20 . làm chuyển biến. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách. dân làm và dân kiểm tra". . của từng giai đoạn để thành lập các cơ quan chuyên môn một cách linh động. đơn Víễ hành chính mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chính.

có hệ thống. Bộ tiêu chuẩn này đòi hỏi mỗi cán bộ. Một trong những “phương thuốc” được xem là khá hữu hiệu hiện nay là áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 (bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành). dân chủ hoá hoạt động hành chính.Bốn ỉà... tạo lòng tin nhân dân đối với Nhà nước và hệ thống hành chính nhà nước. đủ trình độ kỹ năng thích hợp để giải quyết nhanh nhạy. kiểm tra “nóng” đối với hoạt động công vụ của cán bộ. xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực. “hành dân”. đáp ứng yêu càu công việc và dịch vụ đảm nhiệm.của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đối với đội ngũ cán bộ. công chức đang sinh hoạt tại các địa bàn dân cư.. 21 . công chức trong một số lĩnh vực “nhạy cảm” nhằm phát hiện. . làm cho Nhà nước và nhân dân ngày càng gần nhau. tăng cường công tác thanh tra. công chức nhằm thúc đẩy tiến trinh cải cách hành chính. . công chức phải được đào tạo căn bản.Ba ỉà. phải chuẩn hoá lại đội ngũ cán bộ. khoa học vấn đề.

Cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ cảở các mặt: cải cách thể chế hành chính. liên quan đến nhiều mặt phải giải quyết đồng bộ. cán bộ cụng chức ữong việc chấp hành thủ tục hành chính và quy chế công vụ đã ban hành. cải cách hành chính không chỉ đơn giản nhằm giảm phiền hà. các ngành từ Trung ương đến cơ sở. những người trực tiếp đúng vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính. Ở Việt Nam. Công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam vừa mang tính chất khoa học. các hoạt động kinh tế. bổ sung. công chức hành chính. ngành. đụng chạm tới lợi ích cục bộ. hiện đại trong nước và nước ngoài. công nghệ tiên tiến. hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. sự tham gia đông đảo của các tàng lớp nhân dân. trong đó thể hiện ở việc góp phần không nhỏ vào phát triển mạnh mẽ nền kinh tế. văn hoá toàn cầu.KẾTLUẬN Cải các hành chính vừa là mục tiêu. Cho nên. không chỉ là cải tạo cơ sở vật chất. cải cách hành chính còn là việc nâng cao khả 22 . Người dân sẽ cảm nhận hiệu quả của việc cải cách hành chính từ chính khả năng. tạo đà cho sự phát triển nhiều mặt.. công chức hành chính ở các cấp. thu hút vốn đầu tư. cục bộđịa phương và lợi ích cá nhân. Đây không chỉ là công việc của hệ thống hành chính nhà nước mà phải có sự lãnh đạo thường xuyên và trực tiếp của Đảng. nhiều lĩnh vực khác nhau của đất nước.. cũng như giám sát các cơ quan. cải cách bộ máy hành chính và chấn chỉnh đội ngũ cán bộ. bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. thái độ làm việc của cán bộ. đồng thời là động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế-xã hội của riêng đất nước ta mà còn tạo môi trường liên kết với các quốc gia trên thế giới. lâu dài. phải có vai trò tích cực gương mẫu của các tổ chức nhằm sửa đổi. Mục tiêu cải cách hành chính không nằm ngoài mục tiêu xây dựng. làm trong sạch bộ máy hành chính. lấy nhân dân làm đối tượng phục vụ. tinh giản thủ tục hành chính mà còn tạo môi trường thông thoáng.. vừa là cuộc đấu tranh khó khăn phức tạp. loại bỏ thủ tục rườm rà không cần thiết. Cải cách hành chính không tách rời sự lãnh đạo của Đảng.

2. TÀILIỆUTHAMKHẢO 1. 6. Quốc hội Quốc hội khóa XI. Mấy vấn đề lớn về phát triển kinh tế . Đảng Cộng sản Việt Nam. 7. Bài phát biểu tại Kỳ họp thứ 6. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị quyết Hội nghị làn thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX). Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh công các cải cách hành chính. 4. Nghị quyết số 38/CP về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức ngày 4/5/1994. Chính phủ. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 ngày 17/9/2001. Thủ tướng Chính phủ. Đảng Cộng sản Việt Nam. ngày 05/4/2004. ngày 18/3/2002. Nghị quyết Hội nghị làn thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) ngày 18/6/1997.năng chuyên môn. Nghị quyết Hội nghị làn thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) ngày 16/8/1999. Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phan Văn Khải. nghiệp vụ và tư tưởng cho bộ máy nhân sự trong các cơ quan hành chính. 5. 23 .xã hội năm 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful