P. 1
Thuc Trang Cai Cach Hanh Chinh Va Cac Giai Phap Phuong Huong Cua Cai Cach Hanh Chinh Trong Giai Doan Hien Nay

Thuc Trang Cai Cach Hanh Chinh Va Cac Giai Phap Phuong Huong Cua Cai Cach Hanh Chinh Trong Giai Doan Hien Nay

|Views: 17|Likes:
Được xuất bản bởiTuấn Anh Phạm

More info:

Published by: Tuấn Anh Phạm on Sep 06, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

MỤCLỤC

Trang
MỞĐẦU CHƯƠNG I: CơsỞLÝLUẬNCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH 2 3

I. Cải cách hành chính Nhà nước n. Mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước 1. Mục tiêu chung 2. Những mục tiêu cụ thể ni. Quan điểm của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước 5 6

3 4 4

CHƯƠNG n: ĐÁNHGIÁTHựCTRẠNGCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH NHÀNƯỚC 12

1. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam 2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém
CHƯƠNG m. GIẢIPHÁPCẢICÁCHHÀNHCHÍNHỞ VIỆT NAM KẾTLUẬN

12 16
18 21

MỞĐẦU Ngày nay, trước xu thế toàn càu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu càu tự thân, nỗ lực của hàu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đói tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành chính. Ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là tâm điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh” và là điều kiện căn bản để góp phàn đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Đảng ta, tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc làn IX đã khẳng định tiếp tục “ Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững manh, từng bước hiện đại hoá” không chỉ là mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính mà còn là chủ trương góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến 2010 ở Việt Nam. Chính vì vậy, Tôi đã chọn vấn đề “Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu làm đề tài cho tiểu luận môn học Luật hành chính. Kết cấu của tiểu luận gồm: Mục lục Chương I: Cơ sở lý luận và cải cách hành chính Chương II: Đánh giá thực trạng cải cách hành chính Nhà nước Chương III: Giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam Kết luận CHƯƠNGI CƠSỞLÝLUẬNCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH

2

do quan điểm vềý thức hệ và tình hình thực tế của các nước khác nhau nên nội dung. Song. nên nó có tính cộng đồng xã hội nhất định. Tuy nhiên. có nhiều quan niệm khác nhau về cải cách hành chính. cải cách hành chính đều xuất phát từ thực tiễn và phát sinh chủ yếu do nguyên nhân sau: yêu càu tất yếu của phát triển kinh tế . tinh giản mà hiệu quả cao. . hiệu suất hoá công việc quản lý hành chính. công năng đày đủ. đồng thời liên quan chặt chẽ với tính chất của cải cách hành chính. . Tuy vậy. Đây là quan nhiệm có tính phổ biến và chủđạo nhất. vẫn có sự khác biệt về bản chất.cải cách để thúc đẩy việc khoa học hoá. từ góc độ hành chính thì cải cách hành chính phải phục tùng nhu càu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội và thúc đẩy khoa học hoá sự quản lý công việc của toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước. kinh tế khác nhau. Tuy nhiên. về mặt lý thuyết. chức năng rõ ràng. có pháp chê hoàn bị và cơ chế tự kiểm soát để thích ứng với sự thay đổi phát triển của tình hình kinh tế xã hội và 3 . cải cách hành chính là một sự biến đổi hay cách mạng trong lĩnh vực thượng tầng kiến trúc và quan hệ sản xuất. Có quan niệm cho rằng cải cách hành chính là sự cải tổ vàđiều chỉnh cơ cấu tổ chức do đó dẫn đến sự thay đổi về chức năng. phát huy đày đủ năng lực sáng tạo của họ. Về tính chất. CẢICÁCHHÀNHCHÍNHNHÀNƯỚC Hiện nay trên thế giới. Những yêu cầu của cải cách hành chính liên quan mật thiết với nội dung cải cách hành chính.Cải cách làđể xây dựng hệ thống quản lý Nhà nước có cơ cấu hợp lý.I. điều chỉnh của cơ cấu hành chính.xã hội. có tính chất chính trị và giai cấp rõ rệt. tính chất của cải cách hành chính ở các nước có chếđộ xã hội. mục tiêu cải cách hành chính cũng khác nhau. tính cộng đồng biểu hiện ở các khía cạnh sau đây: . kết quả tất yếu của sự tác động của tiến bộ khoa học vào quản lý hành chính. Tính chất khác biệt chủ yếu về mặt chính trị. công chức. yêu càu tất yếu của việc cải tạo.Cải cách làđể kích thích nhiệt tình công tác và tính tích cực của cán bộ. phương thức quản lý và cơ cấu nhân viên.

hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu càu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. cải cách hành chính có thểđược hiểu một cách khái quát. hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. hiện đại hóa. 1. trong sạch. cải cách hành chính ở Việt Nam vừa có tính chiến lược. vừa có tính chiến thuật giai đoạn. diễn ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính Nhà nước trong thời kỳđổi mới.Từ những phân tích trên đây. phương thức quản ỉỷđể nâng cao năng suất và hiệu lực hành chỉnh của toàn bộ nền hành chỉnh nhà nước. công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng. tổng kết đúc rút kinh nghiệm. giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình tìm tòi sáng tạo không ngừng. thống nhất trong tiến trình đổi mới. việc hình thành quan niệm và những nguyên tắc cơ bản chỉđạo công cuộc cải cách hành chính cũng như việc đề ra những nội dung. Đến năm 2010. được xác định trong khuôn khổ những mục tiêu chung và những mục tiêu cụ thể càn đạt được trong từng giai đoạn nhất định. vững mạnh. Cho nên. vừa tìm tòi. đó là: Cải cách hành chỉnh ỉà hoạt động của Chỉnh phủ căn cứ vào yêu cầu phát triển kỉnh tế. 4 . chỉnh trị của xã hội mà hiện đại hoả. mở cửa. khoa học hoả. n. nên có nhiều vấn đề phải vừa làm. Mục tiêu chung của cải cách hành chính ở Việt Nam thực hiện đến năm 2010 là: . chếđộ công tảc. là một quá trình nhận thức liên tục. phương hướng.Xây dựng một nền hành chính dân chủ. . phát triển đất nước. phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy. hiệu suất hoả thể chế hành chỉnh. cơ cấu tổ chức. hoạt động có hiệu lực. chủ trương. chung nhất. chuyên nghiệp. MỤc TIÊUCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH Cải cách hành chính ở Việt Nam là công việc hết sức mới mẻ.Xây dựng đội ngũ cán bộ. Mục tiêu chung.

Các cơ quan trong hệ thống hành chính được xác định chức năng. Đến năm 2005. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ. 2. về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính. 2. gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân. cung cấp dịch vụ công. 2. Xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu. 2. hiện đại hóa đất nước. rườm rà. Mục tiêu thứ hai. . phát huy dân chủ. huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng vãn bản quy phạm pháp luật. tổ chức xã hội. cơ chế. tổ chức phi chính phủđảm nhận. chuyển được một số công việc và dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp.2.1. phương thức hoạt động của các bộ phận tham mưu. đa lĩnh vực. Mục tiêu thứ nhẩt.3. thực thi chính sách. chính sách. thực hiện chức năng chủ yếu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp luật.Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. hợp lý theo nguyên tắc Bộ quản lýđa ngành. soạn thảo các văn bản. nhiệm vụ. Những mục tiêu cụ thể. Mục tiêu thứ ba. 2.4. Mục tiêu thứ năm. Mục tiêu thứ tư.5. 5 . hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng. chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa. trước hết là các thể chế về kinh tế.Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính. hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai. Bộ máy của các Bộđược điều chỉnh về cơ cấu trên cơ sở phân biệt rõ chức năng. về cơ bản xác định xong và thực hiện được các quy định mới về phân cấp quản lý hành chính nhà nước giữa trung ương vàđịa phương. đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế. khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị.2. đơn giản và thuận tiện cho dân. .

cơ chế tài chính được đổi mới thích hợp với tính chất của cơ quan hành chính và tổ chức sự nghiệp. 2. Đến năm 2010. cơ cấu tổ chức. Xác định rõ tính chất. Mục tiêu thứ sáu. dịch vụ công.7. trở thành động lực của nền công vụ. công chức được cải cách cơ bản. bảo đảm cuộc sống của cán bộ. Mục tiêu thứ tám. nhiệm vụ. 2. chuyên nghiệp. QUANĐIÊMCỦAĐẢNGVÈCẢICÁCHHÀNHCHÍNH Cuộc cải cách hành chính đặt trong khuôn khổ các quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam vềđổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà nước. nhằm giữ vững và phát 6 . thẩm quyền và tổ chức bộ máy chính quyền ởđô thị và nông thôn. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. III. công chức và gia đình. Mục tiêu thứ bảy. 2. Các cơ quan hành chính có trang thiết bị tương đói hiện đại phục vụ yêu càu quản lý nhà nước kịp thời và thông suốt. định rõ chức năng. Mục tiêu thứ chín.8. Cải cách và hoàn thiện nền hành chính nhà nước gắn liền với xây dựng.9. tiền lương của cán bộ.giữa các cấp chính quyền địa phương. cấp huyện được tổ chức lại gọn nhẹ. công chức có số lượng. tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Nen hành chính nhà nước được hiện đại hóa một bước rõ rệt. hiện đại. cơ cấu hợp lý. đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và nền hành chính nói riêng. đội ngũ cán bộ. Đến năm 2005. chếđộ làm việc của chính quyền cấp xã.6. công chức có phẩm chất tốt vàđủ năng lực thi hành công vụ. chỉnh đốn Đảng. 2. thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ và thẩm quyền được xác định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàủy ban nhân dân (sửa đổi). Tuyệt đại bộ phận cán bộ. Đến năm 2005. Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủđược đưa vào hoạt động.

xã hội trầm trọng. tổ chức bộ máy nhà nước đã được sắp xếp lại một bước theo hướng gọn nhẹ. xác định đúng những nguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế. mở cửa. Cải cách hành chính là nhiệm vụ rộng lớn. giải pháp cải cách hành chính phải gắn liền chặt chẽ với bước đi của đổi mới kinh tế. hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. đòi hỏi tiếp tục được cải cách. Trên cơ sởđánh giá. công chức nhà nước chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. sửa đổi cơ cấu tổ 7 . Các chủ trương. trọng điểm. vì dân. cải tiến tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Nen hành chính phải được tổ chức thành một hệ thống thống nhất ổn định. đã thông qua nghị quyết chỉ rõ việc tiếp tục phải cải cách bộ máy nhà nước và đề ra những nhiệm vụ cho Nhà nước về sửa đổi Hiến pháp. với yêu càu phát triển đất nước trong quá trình công nghiệp hóa.huy bản chất của giai cấp công nhân. tùy tiện. nhìn chung tổ chức và biên chế của bộ máy nhà nước vẫn còn quá cồng kềnh. kỷ cương trong các hoạt động kinh tế. phân cấp và chếđộ trách nhiệm rành mạch. Đại hội làn thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong xây dựng. nặng nề. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngghĩa. dưới sự lãnh đạo của Đảng. đổi mới. do dân. nâng cao đời sống của nhân dân. Tại Đại hội toàn quốc làn VII. biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những hành vi mất dân chủ. cơ quan hành chính và cán bộ. lựa chọn khâu đột phá trong từng giai đoạn cụ thể. giữ vững trật tự. có trọng tâm. Cải cách hành chính phải được tiến hành từng bước vững chắc. kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với đổi mới hoạt động lập pháp. sách nhiễu. mở rộng hợp tác quốc tế. trên cơ sở phân công. đổi mới. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. áp dụng các cơ chế. gây phiền hà cho dân. có kỷ cương nghiêm ngặt. Tuy nhiên. xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân. phức tạp đòi hỏi có tầm nhìn bao quát với những giải pháp đồng bộ. tự do. hình thành và hoàn thiện các yếu tố của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. quan liêu. nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần VI đã chỉ rõ nguyên nhân của mọi nguyên nhân là công tác tổ chức và đề ra chủ trương thực hiện một cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước. hoạt động thông suốt. cải cách tư pháp. tham nhũng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI. bớt đầu mối.

Cương lĩnh nêu rõ. sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hoá nhằm phục vụđắc lực đời sống nhân dân. năng lực. Trên cơ sở những nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra. Sau Đại hội vn. quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật. Sửa đổi hệ thống tổ chức nhà nước. hành pháp và tư pháp trong tổng thể quyền lực thống nhất của Nhà nước. với mục tiêu nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch. có đủ năng lực. cải cách bộ máy hành chính. rõ hơn về sự phân công. Trong đó. trong nhiệm kỳ này đã tiến hành đợt sắp xếp lần thứ hai kể từ Đại hội VI hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm Đảng. hiệu quả Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII. xã hội công bằng. cần tập trung thực hiện tốt 3 việc: 8 . của chính quyền địa phương. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước ữong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000. thực hiện dân giàu. Chiến lược cũng đặt nhiệm vụ trọng tâm cải cách “nhằm vào hệ thống hành chính với nội dung chính là xây dựng một hệ thống hành chính và quản lý hành chính nhà nước thông suốt. dân chủ. khẳng định bước tiến về lý luận. nhận thức xây dựng và phát triển nền hành chính nhà nước. Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp 1980 đãđược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. văn minh. nhận thức về nền hành chính nhà nước. Nhà nước. có đủ quyền lực. tháng 4/1992.chức và phương thức hoạt động của Chính phủ. Cải cách một bước nền hành chính nhà nước được xác định là trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. quan niệm. từ 1992 đến 1995. phối hợp giữa 3 quyền lập pháp. nhận thức của Đảng về nền hành chính nhà nước và về cải cách hành chính. Hội nghị Trung ương 8 khoá vn (1/1995) đã đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm. thúc đẩy tiến trình đổi mới. về Nhà nước “phải có đủ quyền lực và có đủ khả năng định ra luật pháp về tổ chức. đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ tư duy. nước mạnh. kiện toàn các cơ quan lập pháp để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý của Nhà nước”. Hiến pháp 1992 ghi nhận đày đủ.

cóđủ trình độ. bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hành chính theo phương hướng và nguyên tắc: Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp cần được sắp xếp tinh gọn. ngoài sốđược dân cử theo nhiệm kỳ. hoàn thiện Nhà nước trong những năm trước mắt. Có thể nói Nghị quyết Trung ương 8 (khoá vn) cóý nghĩa quan trọng thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính của 20 năm đổi mới vừa qua. công chức. phát triển kinh tế. . cải tiến quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật của Chính phủ. chăm lo giải quyết các vấn đề văn hoá. mở rộng hoạt động đối ngoại.Cải cách thể chế của nền hành chính nhằm đáp ứng từng bước yêu càu tăng cường quan hệ gắn bó giữa nhân dân với chính quyền và bảo đảm sự quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. làm việc tận tuỵ và công tâm. mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 1996-2000. công chức càn được tuyển chọn và sử dụng theo hướng chuyên nghiệp hoá. giữ gìn an ninh và củng cố quốc phòng. đồng thời tiếp 9 . ổn định. bảo vệ môi trường.Chấn chỉnh tổ chức. coi đó là một giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ. tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước. tăng cường công tác thanh tra. Với tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 8 (khoá VII). công chức hành chính. kiểm tra để mọi thành phần kinh tế kinh doanh đúng pháp luật. năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch cho từng chức danh.xã hội. dựa trên cơ sở pháp luật.. . lực lượng đông đảo làđội ngũ cán bộ. Trong đội ngũ cán bộ. giai đoạn chuyển biến thật sự trong cải cách hành chính ở nước ta. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ vm (năm 1996) nhấn mạnh yêu cầu tiến hành cải cách hành chính đồng bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá VII đã mở ra một giai đoạn mới. Tiếp tục khẳng định cải cách hành chính là trọng tâm của việc xây dựng. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ VIII nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với cơ chế mới.Xây dựng đội ngũ cán bộ.

kiên quyết xử lý và sa thải những người thoái hoá. công chức. thành phố trực thuộc Trung ương. 4 điểm mới quan trọng được bổ sung trong định hướng cải cách được Nghị quyết đề ra là: . Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) họp tháng 6/1997 đã ra Nghị quyết về phát huy quyền làm chủ của nhân dân. . Nghị quyết Trung ương 3 đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ. hiện đại hoá đất nước đến năm 2020.Tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hoá sự phân cấp quản lý nhà nước giữa các cơ quan của Chính phủ với chính quyền tỉnh.Phân định rõ thẩm quyền và ữách nhiệm của từng cấp hành chính.Đổi mới chế độ công chức và công vụ.tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. cửa quyền trong bộ máy quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế nhà nước. . bồi dưỡng. bao gồm: sửa đổi quy chế thi tuyển. hợp nhất một số cơ quan quản lý chuyờn ngành về kinh tế trên cơ sở xác định rõ và thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước của các bộ. lãng phí. tăng cường biện pháp và phối hợp lực lượng đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng. tiếp tục xây dựng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Thành lập Toà án hành chính và thực hiện xã hội hoá đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ công. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ nhà nước. trong giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của cán bộ. và sắp xếp lại bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương. Trong việc xây dựng chiến lược về cán bộ cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá. công chức có phẩm chất và năng lực. Đây là cơ sởđể Chính phủ ban hành các quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. biến chất. Trong đó. Một trong những chủ trương và giải pháp lớn về cải cách hành chính được nhấn mạnh trong Nghị quyết quan trọng này là bảo đảm thực hiện dân chủ hoá đời sống chính trị của xã hội. giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước. Cán bộ 10 . công chức. ngành. đào tạo mới và trẻ hoá đội ngũ cán bộ. . coi đó là yếu tó quyết định đến chất lượng bộ máy nhà nước.

bên cạnh việc tiếp tục khẳng định nhất quán mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ. hoạt động có hiệu lực. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001). Đồng thời. phân công. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá vin) đề ra chủ trương tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn. phân cấp. tách rõ chức năng quản lý nhà nước với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. được bố trí. đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân. dịch vụ công.lãnh đạo phải được đào tạo. từng bước hiện đại hoáđã đưa ra một loạt chủ trương. với việc kiên quyết sắp xếp một bước bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị. Không thể tiến hành cải cách riêng nền hành chính tách rời sự đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng. trong điều kiện một đảng cầm quyền. hiệu quả. bồi dưỡng kiến thức toàn diện. tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp. trong sạch. đã biểu thị một quyết tâm chính trị rất lớn về việc tiếp tục tiến hành cải cách hành chính. Cũng không thể cải cách hành chính một cách biệt lập mà không đồng thời đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan lập pháp. đa lĩnh vực. điều động theo nhu càu và lợi ích của đất nước. giải pháp cóý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính thời gian tới như điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ. thực hiện tinh giảm biên chế. Đảng đã đi đến khẳng định. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). nguyên tắc bộ quản lý đa ngành. tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. cải cách chính sách tiền lương. toàn diện các tổ chức trong hệ thống chính trị là trở ngại lớn của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta trong thời gian qua. xây dựng đội 11 . đặt cải cách hành chính trong tổng thể của đổi mới hệ thống chính trị. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII). vững mạnh. Từ nhận thức đó. Từ việc kiểm điểm tình hình và rút kinh nghiệm thực tiễn. việc đổi mới chưa đồng bộ. cơ quan tư pháp. tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước.

công chức trong sạch. có năng lực.. 12 . tham nhũng. chống quan liêu. thiết lập trật tự kỷ cương.ngũ cán bộ..

công cuộc cải cách hành chính trong gàn 20 năm qua đã góp phàn quan trọng vào sự nghiệp đổi mới. công chức. Nghị quyết Đại hội làn thứ IX. chính sách tại các Nghị quyết Đại hội VII. suy luận chủ quan của cán bộ. * về thể chế hành chính. chứng tỏ sự thay đổi về tư duy đó và đang diễn ra rất tích cực. Nhà nước ta đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống các văn bản chính sách. dân sự. Các quan hệ kinh tế. rõ ràng. Trung ương 6 (làn 2) và Trung ương 7 (khóa VIII). Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam Thực hiện chủ trương. cởi bỏ thói quen hành động cảm tính. tinh gọn. pháp luật điều chỉnh các quan hệ hành chính. Những ưu điểm. công chức khi xử lý công việc. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay. hành chính được luật ho á.CHƯƠNG II ĐÁNHGIÁTHựCTRẠNGCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNHNHÀNƯỚC 1. Các thể chế hành chính Nhà nước. bình đẳng giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức. Hệ thống thể chế hành chính trên các lĩnh vực từng bước được đổi mới. các Nghị quyết Trung ương 3. đảm bảo cho bộ máy hành chính hoạt động thông suốt. mở cửa. bao hàm việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật và cơ cấu bộ máy tổ chức đã và đang được cải tiến theo hướng đơn giản. Nghị quyết Đại hội vin. Thói quen nhờ đỡ các mối quan hệ quen biết để giải quyết công việc cho nhanh gọn của người dân và doanh nghiệp cũng dần hạn chế bởi các chế 13 . ngày càng rộng mở đối với doanh nghiệp và nhân dân. Hệ thống luật pháp ngày càng chú trọng nguyên tắc công bằng. Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII). thân thiết hơn. chặt chẽ đối với cán bộ. nâng cao đời sống của đại bộ pbận tàng lớp nhân dân. 1. làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào chếđộ xã hội. trước hết làđã hình thành thể chế kinh tế tương đối phù hợp với yêu càu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. dân và chính quyền gắn bó. cá nhân chịu sự điều chỉnh.1.

công chức từ cấp lãnh đạo đến nhân viên khi thi hành công vụ. cùng với chủ trương hạn chế biên chế từ mấy năm nay. Bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở vận hành phát huy tác dụng. Hiện nay. Việc tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại của dân được coi trọng hơn. từ cách tư duy hành chính theo kiểu "hành dân" đó chuyển sang tư duy "phục vụ". kỷ luật đến đào tạo. công chức Nhà nước đã có sự thay đổi cơ bản.định đã quy định chặt chẽ thời hạn giải quyết công việc và có xu hướng rút dàn thời gian xuống mức thấp nhất. công chức: từ khâu tuyển chọn. điều chỉnh. chế độ tiền lương được cải thiện từng bước trong khả năng của ngân sách. * về bộ máy. tạo động lực đáng kể trong cải tiến hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. bồi dưỡng. tác phong làm việc của cán bộ. các Bộ. ngành trung ương đến ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều thay đổi tiến bộ. hiệu quả tót hơn. Chếđộ. Nhận thức của phần lớn cán bộ.Chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Chính phủ. . đơn vị. công chức. thay đổi theo hướng tinh gọn hơn. . giảm số lượng đầu mối (nơi phát sinh các thủ tục hành chính) cấp bộ.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp được sắp xếp. Sự tiến bộ trong nhận thức đó trực tiếp tác động đến lề lối. tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước. kiến nghị 14 . đội ngũ cán bộ công chức bộ máy hành chính nhà nước đã được nâng lên về mọi mặt.Một số cơ quan Nhà nước đó đi tiên phong trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. sử dụng cán bộ. cả về trinh độ chính trị lẫn chuyên môn. công chức được đổi mới một bước theo các quy định của Pháp lệnh Cán bộ. thi nâng ngạch. . đánh giá. Việc quản lý. chính là cơ sở vật chất quan trọng để thực hiện cải cách hành chính. ngành từ Trung ương đến cơ sở và trong từng cơ quan. * vềđội ngũ cán bộ. vấn đề tiền lương cũng được nhìn nhận một cách công bằng hơn. Các cuộc gặp gỡ và giải đáp vướng mắc. tổ chức. chính sách tiền lương bước đàu được cải cách theo hướng tiền tệ hóa. khen thưởng.

lãng phí. thay thế nhằm đáp ứng yêu càu thực tiễn quản lý hành chính và yêu càu hội nhập quốc tế. đã giải quyết trực tiếp các kiến nghị trong khuôn khổ pháp luật quy định. dân chủ hoá các mặt của đời sống xã hội. 15 . gây ra tệ cửa quyền. 1. nhiêu khê. hệ thống thể chế hành chính vẫn còn nhiều điểm chưa đồng bộ. vì dân. Hệ thống các thủ tục hành chính đã cản trở. tệ giấy tờ trong guồng máy hành chính và là "miếng đất" thuận lợi cho nạn tham nhũng. được cấp lãnh đạo cao nhất tham dự. đòi hỏi phải có cơ chế quản lý thích hợp thực tiễn. Cải cách nền hành chính nhà nước đã tiến hành được nhiều năm. gây trở ngại cho việc giao lưu và họp tác quốc tế. kỷ cương chưa nghiêm. yếu kém. * về thể chế hành chính. công cuộc đổi mới toàn diện. bổ sung. làm giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền. nhất là những người ít hiểu biết về thủ tục hành chính. sửa đổi. gây phiền hà cho nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.của doanh nghiệp đã được tổ chức thường xuyên ở nhiều cơ quan. trật tự. đồng thời thiếu thống nhất. nhiều tàng nấc trung gian. Tuy nhiên. yêu càu phát triển một nền hành chính lấy mục đích phục vụ nhân dân. tuy nhiên. quen giải quyết công việc theo "lệ" chứ chưa theo luật. tuỳ tiện thay đổi và thiếu công khai đã gây phiền hà cho nhân dân. còn chồng chéo và thiếu thống nhất. ý thức chấp hành pháp luật hành chính của một bộ phận cán bộ. hiệu quả quản lý hành chính chưa cao. rộng kinh té nước ta với nền kinh tế toàn càu. các ngành tích cực ban hành. đòi hỏi quá nhiều giấy tờ.2. “tàn dư” của cơ chế quản lý tập trung. Mặc dù hệ thống thể chế hành chính đãđược các cấp. phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiệm hội nhập sâu. pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa được đảm bảo. nhiều dấu. phức tạp. Những hạn chế. công chức còn yếu. phải qua nhiều cửa. thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà. Nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà. chưa đáp ứng được những yêu càu. cũng như hiệu lực. quan liêu bao cấp. vẫn còn mang nặng dấu ấn.

tham nhũng. hiệu quả quản lý thấp. dẫn đến hiệu lực. bịđộng khi xử lý các tình huống phức tạp. chức năng của một số cơ quan còn chồng chéo. Có lĩnh vực thìôm đồm. Những vấn đề 16 . chính sách tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính. không nắm chắc được những vấn đề nổi cộm trên địa bàn. đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ công chức bị suy thoái. nhiều cửa. Nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới. một bộ phận cán bộ công chức tồn tại thái độ thờ ơ. chưa rõ ràng. bao biện. "lãnh cảm" với dân. tinh thần trách nhiệm. tôn trọng kỷ luật lao động còn yếu. . . cụ thể và phù hợp. . Chức năng. năng lực chuyên môn. thái độ phục vụ nhân dân còn thấp. Tình trạng chức năng. lúng túng. nhiều khi hạn chế lẫn nhau. phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch. hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. bộ máy hành chỉnh. nhiều dấu. phong cách làm việc chậm đổi mới. tổ chức làm dịch vụ công. sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn ra nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ. nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ. đơn vị sự nghiệp.Bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh. nhiều khi cản trở lẫn nhau. ý thức nghề nghiệp chưa cao. hạn chế hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính. cấp trên và cấp dưới còn chồng chéo. công chức. đặt mình ở vị thế ban phát quyền lợi cho dân. tệ quan liêu. có lĩnh vực và có nơi thì buông lỏng quản lý. chưa thông suốt. chưa có những cơ chế. kỹ năng hành chính. công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất. công chức. nhiều tàng nấc. triệt để.Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thực sự gắn bó với dân. dẫn đến một số cá nhân lợi dụng để trục lợi. Đội ngũ cán bộ. nhiệm vụ của một số cơ quan cùng cấp.*về tổ chức. công nghiệp hoá.Phương thức quản lý hành chính vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán. * về dội ngũ cán bộ. sự phân công. làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

tình trạng cán bộ nhiều nhưng chất lượng hoạt động chẳng bao nhiêu. thay thế. quan liêu bao cấp chưa được kịp thời sửa đổi.Ba ỉà.Một ỉà. cuộc cải cách chưa được chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng. chính sách về tổ chức và cán bộ. thiếu đội ngũ cỏn bộ công chức có chất lượng cao. những thiếu sót trong công tác chỉđạo của Chính phủ. giảm lòng tin của dân đối với chính quyền.. bố trí chưa đúng người đúng việc. . cách làm của không ít cán bộ. Nguyên nhân hạn chế. công chức về vai trò và chức năng quản lý của Nhà nước.. chưa tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc cải cách. công chức. bao cấp còn đè nặng lên nếp nghĩ. còn nhiều chủ trương. về xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nhà nước trong tình hình mới.. về tiền lương còn nhiều điều chưa phù hợp. yếu kém.đó đó làm chính quyền ngày càng xa dân. ngành trung ương vàủy ban nhân dân các địa phương trong việc tiến hành cải 17 .. 2. bằng cấp và năng lực chưa tương ứng với chức danh v.v. điều kiện mới chưa thật rõ ràng và chưa thống nhất. có lĩnh vực thì thiếu. về số lượng thì có nơi. nhận thức của cán bộ. việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính chưa được tiến hành đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. . vừa hồng vừa chuyên. cải cách hành chính chưa gắn bó chặt chẽ với đổi mới hoạt động lập pháp và cải cách tư pháp. còn nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa được làm sáng tỏ. chính sách. tận tụy với nghề.Bổn ỉà. công chức trong bộ máy nhà nước ở trung ương vàđịa phương. nhiều cán bộ. có nơi. có lĩnh vực thừa và ngược lại. . . cải cách hành chính gặp trở ngại lớn do đụng chạm đến lợi ích cục bộ của nhiều cơ quan hành chính. Thực trạng hạn chế. . chưa có trinh độ ngang tầm nhiệm vụ. quy định của pháp luật ra đời trong cơ chế tập trung.Hai ỉà. ảnh hưởng của cơ chế tập trung quan liêu. yếu kém cải cách hành chính ở nước ta trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra. các chếđộ. các Bộ.Năm ỉà.

ngay từ chính những cán bộ chủ chốt cảở hệ thống bộ máy Đảng và chính quyền có nơi.cách hành chính. . Hiện tượng phát sinh tiêu cực cả một tập thể. nhiều hiện tượng tiêu cực phát sinh từđội ngũ cán bộ.Sáu ỉà. kịp thời. cải cách hành chính diễn ra chậm. 18 . đánh giá sát sao. công chức từ cấp cao đến cấp cơ sở chậm được phát hiện xử lý nghiêm minh. cóđịa phương xả ra tràm trọng. giảm lòng tin của nhân dân vào chếđộ. gây bất bình trong dư luận. thiếu sự kiểm tra. sự chỉđạo thực hiện các chủ trương đãđề ra thiếu kiên quyết và chưa thống nhất.

luật về các ngành độc quyền tự nhiên. kịp thời các vãn bản pháp luật và thủ tục hành chính trong công báo. . đoi mới hệ thống thể chế hành chính ở các lĩnh vực.CHƯƠNG III GIẢIPHÁPCẢICÁCHHÀNHCHÍNHỞ VIỆT NAM 1. . tập trung hoàn thiện thể chế và phương thức điều hành ở tầm vĩ mô. tạo môi trường pháp lý đồng bộ.Năm là. tiếp tục rà soát các giấy phép kinh doanh hiện hành và điều kiện kinh doanh đối với những ngành có điều kiện.Ba ỉà. Đó là tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật. xoá bỏ những quy định phân biệt đối xử giữa các thành phàn kinh tế và không phù họrp kinh tế thị trường. công bố đày đủ. . tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi. quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết và thời hạn giải quyết. Quy trình quản lý theo ISO 9000 được coi như là một quy trình công nghệ quản lý mới với nhiều lĩnh vực. Đơn giản hoá các thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu. thể chế hoá việc tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và chính quyền điạ phương. 19 . sớm phát hành công báo của địa phương. nghĩa vụ của công dân. hộ khẩu. . Xây dựng khung khổ pháp luật cạnh tranh. Tiếp tục cải cách. tiêu chuẩn ISO 9000 cho phép loại bỏ thủ tục rườm rà. . quy chế trả lời ý kiến công dân và doanh nghiệp. luật chống phá giá. thúc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. các lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. tình hình và chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách. công chứng phù hợp chuẩn mực quốc tế.Hai là. Xây dựng quy chế công bố thông tin của các cơ quan nhà nước về quy hoạch. xây dựng. đưa vào áp dụng quy trình quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9000 (bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành). Trong dịch vụ hành chính.Bổn ỉà. phù hợp thông lệ quốc tế để tạo động lực lớn cho cơ sở.Một ỉà. nâng hiệu quả và chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. trước hết là các luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền.

đơn Víễ hành chính mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. các ngành từ Trung ương đến cơ sở phù hợp với yêu cầu quản lý hành chính hiện đại. ngành. dân đề xuất. kiện toàn. thiết lập các cơ quan.2. chức theo quy định của pháp luật. Thường xuyên có kế hoạch đào tạo. sáng tạo phù họp yêu cầu quản lý hành chính thực tế. đào tạo và đào tạo lại để thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ. quy chế hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp cải tiến. Xây dựng đội ngũ cán bộ. . tin học. hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. đặc điểm của mỗi cấp. tiến hành ngay công tác tuyển chọn. bố trí và bố trí lại để bộ máy quản lý được gọn nhẹ. nâng cao vai trí giám sát nhân dân 20 . biên chế. 3. giản biên chế những cán bộ công chức không đáp ứng yêu càu. của từng giai đoạn để thành lập các cơ quan chuyên môn một cách linh động. bảo đảm sự điều hành thống nhất. thu hút nhân tài. năng động. văn hoá hành chính phục vụ nhân dân. sắp xếp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách. trình độ chuyên môn.Hai ỉà. tận íuỵphục vụ nhăn dân. dân quyết định. bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. . Đe xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức có lập trường chính tộ vững vàng. đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. ý thức và đạo đức nghề nghiệp cao. . ngoại ngữ. làm chuyển biến. dân làm và dân kiểm tra".Một là. phù hợp với nền hành chính hiện đại cần phải tiến hành tích cực các biện pháp sau: . địa phương. công chức. nâng cao ý thức và thái độ. dân bàn. thực hiện triệt để phương châm "Dân biết. giảm đầu mối trung gian. hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chính. Tuỳ theo tình hình. bố trí lại công việc phù hợp với năng lực và sở trường của từng người. công chức ở các cấp. từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. cải cách. phục vụ cho hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. tập trung và thông suốt từ Trung ương đến chính quyền cấp cơ sở. tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ công.Hai là. tận tâm.Một ỉà. tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức.

làm cho Nhà nước và nhân dân ngày càng gần nhau. công chức phải được đào tạo căn bản. kiểm tra “nóng” đối với hoạt động công vụ của cán bộ. công chức đang sinh hoạt tại các địa bàn dân cư. có hệ thống.của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đối với đội ngũ cán bộ. tăng cường công tác thanh tra. đáp ứng yêu càu công việc và dịch vụ đảm nhiệm. dân chủ hoá hoạt động hành chính. công chức nhằm thúc đẩy tiến trinh cải cách hành chính. . tạo lòng tin nhân dân đối với Nhà nước và hệ thống hành chính nhà nước. đủ trình độ kỹ năng thích hợp để giải quyết nhanh nhạy. 21 . xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực. công chức trong một số lĩnh vực “nhạy cảm” nhằm phát hiện. khoa học vấn đề..Ba ỉà. Một trong những “phương thuốc” được xem là khá hữu hiệu hiện nay là áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 (bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành).. “hành dân”..Bốn ỉà. phải chuẩn hoá lại đội ngũ cán bộ. Bộ tiêu chuẩn này đòi hỏi mỗi cán bộ. .

hiện đại trong nước và nước ngoài. thái độ làm việc của cán bộ. hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. lấy nhân dân làm đối tượng phục vụ. đồng thời là động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế-xã hội của riêng đất nước ta mà còn tạo môi trường liên kết với các quốc gia trên thế giới.. những người trực tiếp đúng vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính. Ở Việt Nam. Người dân sẽ cảm nhận hiệu quả của việc cải cách hành chính từ chính khả năng. cải cách hành chính không chỉ đơn giản nhằm giảm phiền hà. phải có vai trò tích cực gương mẫu của các tổ chức nhằm sửa đổi. loại bỏ thủ tục rườm rà không cần thiết. bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ cảở các mặt: cải cách thể chế hành chính. thu hút vốn đầu tư. cục bộđịa phương và lợi ích cá nhân. công nghệ tiên tiến. Cải cách hành chính không tách rời sự lãnh đạo của Đảng. cũng như giám sát các cơ quan. Cho nên. văn hoá toàn cầu. ngành. Mục tiêu cải cách hành chính không nằm ngoài mục tiêu xây dựng. công chức hành chính ở các cấp. vừa là cuộc đấu tranh khó khăn phức tạp. trong đó thể hiện ở việc góp phần không nhỏ vào phát triển mạnh mẽ nền kinh tế. lâu dài. công chức hành chính. các ngành từ Trung ương đến cơ sở.. cán bộ cụng chức ữong việc chấp hành thủ tục hành chính và quy chế công vụ đã ban hành. Công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam vừa mang tính chất khoa học. liên quan đến nhiều mặt phải giải quyết đồng bộ. không chỉ là cải tạo cơ sở vật chất.KẾTLUẬN Cải các hành chính vừa là mục tiêu. các hoạt động kinh tế. Đây không chỉ là công việc của hệ thống hành chính nhà nước mà phải có sự lãnh đạo thường xuyên và trực tiếp của Đảng. tinh giản thủ tục hành chính mà còn tạo môi trường thông thoáng. tạo đà cho sự phát triển nhiều mặt.. bổ sung. đụng chạm tới lợi ích cục bộ. nhiều lĩnh vực khác nhau của đất nước. cải cách bộ máy hành chính và chấn chỉnh đội ngũ cán bộ. sự tham gia đông đảo của các tàng lớp nhân dân. làm trong sạch bộ máy hành chính. cải cách hành chính còn là việc nâng cao khả 22 .

Chính phủ. Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị quyết Hội nghị làn thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX). 2. Nghị quyết Hội nghị làn thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) ngày 18/6/1997. 6. 7. Nghị quyết Hội nghị làn thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) ngày 16/8/1999. Mấy vấn đề lớn về phát triển kinh tế . 23 . 3. Thủ tướng Chính phủ. 4. Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội Quốc hội khóa XI. ngày 05/4/2004. TÀILIỆUTHAMKHẢO 1. ngày 18/3/2002.xã hội năm 2005. Nghị quyết số 38/CP về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức ngày 4/5/1994. 5. Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh công các cải cách hành chính. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 ngày 17/9/2001. Bài phát biểu tại Kỳ họp thứ 6.năng chuyên môn. Thủ tướng Phan Văn Khải. nghiệp vụ và tư tưởng cho bộ máy nhân sự trong các cơ quan hành chính. Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->