P. 1
[Www.pne.Edu.vn]-Cac Dang Bai Tap Nang Cao Toan Lop 7

[Www.pne.Edu.vn]-Cac Dang Bai Tap Nang Cao Toan Lop 7

|Views: 27|Likes:
Được xuất bản bởiNam Hoa

More info:

Published by: Nam Hoa on Sep 08, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

www.PNE.edu.

vn
D¹ng 1: D·y sè mµ c¸c sè h¹ng c¸ch ®Òu.
Bµi 1: TÝnh B = 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99
NhËn xÐt: NÕu häc sinh nµo cã sù s¸ng t¹o sÏ thÊ ng!
t"ng# 2 + 3 + $ + ... + 98 + 99 cã th% tÝnh hoµn toµn t&ng tù nh
'µi 1( c)* s+ , gi-! ./n 0µ 11 .µ 12( 3.4 t"ng t56n ch7 thiÕu s+
1228 .9 t! .iÕt t"ng B nh s!u#
B = 1 + 32 + 3 + $ + ... + 98 + 998. T! thÊ t"ng t5ong
ngo)c g:; 98 s+ h¹ng( nÕu chi! thµnh c¸c c)* t! cã $9 c)* n6n
t"ng <ã 0µ# 32 + 998 + 33 + 988 + ... + 311 + 128 = $9.121 = $9$9(
=hi <ã B = 1 + $9$9 = $912
Lêi b×nh: T"ng B g:; 99 s+ h¹ng( nÕu t! chi! c¸c s+ h¹ng
<ã thµnh c)* 3;>i c)* cã 2 s+ h¹ng th4 <?c $9 c)* .µ @ 1 s+
h¹ng( c)* thA $9 th4 g:; 2 s+ h¹ng nµoB C+ h¹ng @ 0µ '!o nhi6uB8(
<Õn <D häc sinh sÏ 'E .Fng ;Gc.
T! cã th% tÝnh t"ng B thHo c¸ch =h¸c nh s!u#
C¸ch 2:
B = 1 + 2 + 3 + ... + 9I +
98 + 99
+
B = 99 + 98 + ... + 3 + 2 +
1
2B = 122 + 122 + ... + 122 +
122 + 122
2B = 122.99

B = 12.99 = $912
Bµi 2: TÝnh J = 1 + 3 + 1 + ... + 99I + 999
Lêi gi¶i:
C¸ch 1: TK 1 <Õn 1222 cã 122 s+ chLn .µ 122 s+ 0M n6n t"ng
t56n cã 122 s+ 0M. ¸* @Nng c¸c 'µi t56n t! cã J = 31 + 9998 + 33 +
99I8 + ... + 3$99 + 1218 = 1222.212 = 212.222 3T"ng t56n cã 212
c)* s+8
C¸ch 2: T! thÊ#
1 = 2.1 O 1
- 1 -
www.PNE.edu.vn
3 = 2.2 O 1
1 = 2.3 O 1
...
99
9
=2.12
2
O 1
Pu!n s¸t .Õ *hQi( thK! s+ thA 2 thHo thA tù tK t56n Ru+ng @Fi t! cã
th% R¸c <Enh <?c s+ c¸c s+ h¹ng cS! @T s+ J 0µ 122 s+ h¹ng.
¸* @Nng c¸ch 2 cS! 'µi t56n t! cã#
J = 1 + 3 + ... + 99I + 999
+
J = 999 + 99I + ... + 3 + 1
2J = 1222 + 1222 + ... + 1222
+ 1222
2J = 1222.122

J = 1222.212 = 212.222
Bµi 3. TÝnh U = 12 + 12 + 1$ + ... + 99$ + 99V + 998
NhËn xÐt: J¸c s+ h¹ng cS! t"ng U <Wu 0µ c¸c s+ chLn( ¸*
@Nng c¸ch 0µ; cS! 'µi t9* 3 <% t4; s+ c¸c s+ h¹ng cS! t"ng U nh
s!u#
T! thÊ#
12 =2.$ +2
12 =2.1 +2
1$ =2.V +2
...
99
8
=2.$9
8
+
2
T&ng tù 'µi t56n# tK $ <Õn $98 cã $91 s+ n6n t! cã s+ c¸c s+
h¹ng cS! U 0µ $91( ;)t =h¸c t! 0¹i thÊ#
998 10
495 1
2

· +
h!
sè c¸c sè h¹ng = (sè h¹ng ®Çu - sè h¹ng cuèi) : kho¶ng c¸ch
råi céng thªm 1
Xhi <ã t! cã#
U = 12 + 12 + ... + 99V + 998
+
U = 998 + 99V + ... + 12 + 12
2U = 1228 + 1228 + ... + 1228
+ 1228
2U = 1228.$91

U = 12$.$91 = 2$9$82
- 2 -
www.PNE.edu.vn
Thùc chÊt
(998 10)495
2
D
+
·
Pu! c¸c .Ý @N t56n ( t! 5Yt 5! ;Zt c¸ch t"ng [u¸t nh s!u# Jho @T
s+ c¸ch <Wu u
1
( u
2
( u
3
( ... u
n
3\8( =hoQng c¸ch gi-! h!i s+
h¹ng 0i6n tiÕ* cS! @T 0µ @(
Xhi <ã s+ c¸c s+ h¹ng cS! @T 3\8 0µ#
1
1
n
u u
n
d

· +
318
T"ng c¸c s+ h¹ng cS! @T 3\8 0µ
1
( )
2
n
n
n u u
S
+
·
328
])c 'i^t tK c_ng thAc 318 t! cã th% tÝnh <?c s+ h¹ng thA n cS!
@T 3\8 0µ# u
n
= u
1
+ 3n O 18@
`o)c =hi u
1
= @ = 1 th4 C
1
= 1 + 2 + 3 + ... + n
( 1)
2
n n +
·
Bµi 4. TÝnh a = 12(11 + 11(12 + 12(13 + ...+ 98(99 + 99(12
Lêi gi¶i
T! cã th% <! c¸c s+ h¹ng cS! t"ng t56n .W @¹ng s+ tù nhi6n 'bng
c¸ch nhDn cQ h!i .Õ .Fi 122( =hi <ã t! cã#
122a = 1211 + 1112 + 1213 + ... + 9899 + 9912 = 31211 +
1112 + 1213 + ... + 98998 + 9912
(1011 9899).98
9910
2
+
· +
= $81$91 +
9912 = $91$21

a = $91$(21
3chi chY# d4 s+ c¸c s+ h¹ng cS! @T 0µ
(9899 1011)
1 98
101

+ ·
8
Bµi 5. ehDn tÝch s+ 8232228 thµnh t"ng cS! 222$ s+ tù nhi6n
chLn 0i6n tiÕ*.
Lêi gi¶i
cäi ! 0µ s+ tù nhi6n chLn( t! cã t"ng cS! 222$ s+ tù nhi6n chLn
0i6n tiÕ* 0µ#
C = ! + 3! + 28 + ... + 3! + $22V8 =
( 4006)
.2004 ( 2003).2004
2
a a
a
+ +
1
· +
1
¸ ]
. Xhi <ã t! cã# 3! + 22238.222$ =
8232228

! = 222$.
- 3 -
www.PNE.edu.vn
d9 t! cã# 8232228 = 222$ + 222V + 2228 + ... + V212
NhËn xÐt:
C!u =hi giQi [uÕt c¸c 'µi to¸n , @¹ng t56n t! =h_ng thÊ cã .Fng
;Gc g4 0Fn( ',i .4 <ã 0µ toµn 'Z nh-ng 'µi to¸n c& 'Qn ;µ <+i
.Fi häc sinh =h¸ cfng =h_ng g)* ;Ê =hã =hgn =hi tiÕ* thu. Tu
nhi6n <ã 0µ c¸c c& s, <hu ti6n <% tK <ã chYng t! tiÕ* tNc nghi6n
cAu c¸c @¹ng to¸n , ;Ac <Z c!o h&n( *hAc t¹* h&n ;Zt chYt.
- 4 -
www.PNE.edu.vn
D¹ng 2: D·y sè mµ c¸c sè h¹ng kh«ng c¸ch ®Òu.
Bµi 1. TÝnh i = 1.2 + 2.3 + 3.$ + j + n.3n + 18
Lêi gi¶i
T! thÊ ;>i s+ h¹ng cS! t"ng t56n 0µ tÝch cS! h!i s+ tù nh6n 0i6n
tiÕ*( =hi <ã#
cäi !
1
= 1.2

3!
1
= 1.2.3

3!
1
= 1.2.3 O 2.1.2
!
2
= 2.3

3!
2
= 2.3.3

3!
2
= 2.3.$ O 1.2.3
!
3
= 3.$

3!
3
= 3.3.$

3!
3
= 3.$.1 O 2.3.$
jjjjjjj..
!
nO1
= 3n O 18n

3!
nO1
=33n O 18n

3!
nO1
= 3n O 18n3n + 18 O 3n
O 283n O 18n
!
n
= n3n + 18

3!
n
= 3n3n + 18

3!
n
= n3n + 183n + 28 O 3n
O 18n3n + 18
JZng tKng .Õ cS! c¸c <kng thAc t56n t! cã#
33!
1
+ !
2
+ j + !
n
8 = n3n + 183n + 28
3[ ]
1.2 2.3 ... ( 1) n n + + + +
= n3n + 183n + 28

i =
( 1)( 2)
3
n n n + +
C¸ch 2# T! cã
3i = 1.2.3 + 2.3.3 + j + n3n + 18.3 = 1.2.33 O 28 + 2.3.33
O 18 + j + n3n + 18l3n O 28 O 3n O 18m = 1.2.3 O 1.2.2 + 2.3.3 O 1.2.3
+ j + n3n + 183n + 28 O
O 3n O 18n3n + 18 = n3n + 183n + 28

i =
( 1)( 2)
3
n n n + +
\ T"ng [u¸t ho¸ t! cã#
=3= + 183= + 28 O 3= O 18=3= + 18 = 3=3= + 18. T5ong <ã = = 1n 2n 3n
j
T! @o @µng chAng ;inh c_ng thAc t56n nh s!u#
=3= + 183= + 28 O 3= O 18=3= + 18 = =3= + 18l3= + 28 O 3= O 18m = 3=3=
+ 18
Bµi 2. TÝnh B = 1.2.3 + 2.3.$ + j + 3n O 18n3n + 18
Lêi gi¶i
¸* @Nng tÝnh =Õ thK! cS! 'µi 1 t! cã#
- 5 -
www.PNE.edu.vn
$B = 1.2.3.$ + 2.3.$.$ + j + 3n O 18n3n + 18.$
= 1.2.3.$ O 2.1.2.3 + 2.3.$.1 O 1.2.3.$ + j + 3n O 18n3n + 183n
+ 28 O
l3n O 283n O 18n3n + 18m = 3n O 18n3n + 183n + 28 O 2.1.2.3 = 3n O 18n3n
+ 183n + 28

B =
( 1) ( 1)( 2)
4
n n n n − + +

Bµi 3. TÝnh J = 1.$ + 2.1 + 3.V + $.I + j + n3n + 38
Lêi gi¶i
T! thÊ# 1.$ = 1.31 + 38
2.1 = 2.32 + 38
3.V = 3.33 + 38
$.I = $.3$ + 38
jj.
n3n + 38 = n3n + 18 + 2n
d9 J = 1.2 + 2.1 + 2.3 + 2.2 + 3.$ + 2.3 + j + n3n + 18 +2n
= 1.2 + 2 +2.3 + $ + 3.$ + V + j + n3n + 18 + 2n
= l1.2 +2.3 +3.$ + j + n3n + 18m + 32 + $ + V + j +
2n8
3J = 3.l1.2 +2.3 +3.$ + j + n3n + 18m + 3.32 + $ + V + j +
2n8 =
= 1.2.3 + 2.3.3 + 3.$.3 + j + n3n + 18.3 + 3.32 + $ + V +
j + 2n8 =
= n3n + 183n + 28 +
3(2 2)
2
n n +

J=
( 1)( 2) 3(2 2)
3 2
n n n n n + + +
+
=
( 1)( 5)
3
n n n + +
Bµi 4. TÝnh U = 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ j + n
2
NhËn xÐt: J¸c s+ h¹ng cS! 'µi 1 0µ tÝch cS! h!i s+ tù nhi6n
0i6n tiÕ*( cpn , 'µi nµ 0µ tÝch cS! h!i s+ tù nhi6n gi+ng nh!u. Uo
<ã t! chu%n .W @¹ng 'µi t9* 1#
- 6 -
www.PNE.edu.vn
T! cã# i = 1.2 + 2.3 + 3.$ + j + n.3n + 18 = 1.31 + 18 + 2.31 +
28 + j +
+ n.31 + n8 = 1
2
+ 1.1 + 2
2
+ 2.1 + 3
2
+ 3.1 + j + n
2
+ n.1 = 31
2
+ 2
2
+ 3
2
+ j + n
2
8 + 31 + 2 + 3 + j + n8. q)t =h¸c thHo 'µi t9*
1 t! cã#
i =
( 1)( 2)
3
n n n + +
.µ 1 + 2 + 3 + j + n =
( 1)
2
n n +


1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ j
+ n
2
= =
( 1)( 2)
3
n n n + +
O
( 1)
2
n n +
=
( 1)(2 1)
6
n n n + +
Bµi 5. TÝnh a = 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + n
3
Lêi gi¶i
T&ng tù 'µi to¸n t56n( RuÊt *h¸t tK 'µi to¸n 2( t! <! t"ng B .W
t"ng a# T! cã#
B = 1.2.3 + 2.3.$ + j + 3n O 18n3n + 18 = 32 O 18.2.32 + 18 + 33 O
18.3.33 + 18
+ j + 3n O 18n3n + 18 = 32
3
O 28 + 33
3
O 38 + j + 3n
3
O n8 =
= 32
3
+ 3
3
+ j + n
3
8 O 32 + 3 + j + n8 = 31
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j +
n
3
8 O
O 31 + 2 + 3 + j + n8 = 31
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + n
3
8 O
( 1)
2
n n +

31
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + n
3
8 = B +
( 1)
2
n n +
qµ t! <T 'iÕt B =
( 1) ( 1)( 2)
4
n n n n − + +


a = 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + n
3
=
=
( 1) ( 1)( 2)
4
n n n n − + +
+
( 1)
2
n n +
=
2
( 1)
2
n n +
1
1
¸ ]
C¸ch 2: T! cã#
i
1
= 1
3
= 1
2
i
2
= 1
3
+ 2
3
= 9 = 31 + 28
2
i
3
= 1
3
+ 2
3
+ 3
3
= 3V = 31 + 2 + 38
2
ciQ sr cã# i
=
= 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + =
3
= 31 + 2 + 3 + j + =8
2
318 T!
chAng ;inh#
- 7 -
www.PNE.edu.vn
i
=+1
= 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + 3= + 18
3
= l1 + 2 + 3 + j + 3=
+ 18m
2
328
Th9t .9( t! <T 'iÕt# 1 + 2 + 3 + j + = =
( 1)
2
k k +i
=
= l
( 1)
2
k k +
m
2
31s8 JZng .µo h!i .Õ cS! 31s8 .Fi 3= + 18
3
t! cã#
i
=
+ 3= + 18
3
= l
( 1)
2
k k +
m
2
+ 3= + 18
3


i
=+1
= l
( 1)
2
k k +
m
2
+ 3= + 18
3
=
2
( 1)( 2)
2
k k + +
1
1
¸ ]
d9 t"ng t56n <Yng .Fi i
=+1
( tAc 0µ t! 0u_n cã#
i
=+1
= 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + 3= + 18
3
= l1 + 2 + 3 + j + 3= +
18m
2
=
=
2
( 1)( 2)
2
k k + +
1
1
¸ ]
. d9 =hi <ã t! cã#
a = 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + n
3
= 31 + 2 + 3 + j + n8
2
=
2
( 1)
2
n n +
1
1
¸ ]

Lêi b×nh: O dFi 'µi t9* t56n t! ¸* @Nng =iÕn thAc .W [u n¹*
To¸n häc.
O Bµi t9* t56n chÝnh 0µ @¹ng 'µi t9* .W t"ng c¸c s+
h¹ng cS! ;Zt cÊ* s+ nhDn 30F* 118 nhng chYng t! cã th% giQi [uÕt
<?c t5ong *h¹; .i , cÊ* T`JC.
Bµi 6. 3T5!ng 23 CcX To¸n I t9* 18
BiÕt 5bng 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+j+ 12
2
= 381( <+ H; tÝnh nh!nh <?c
t"ng
C = 2
2
+ $
2
+ V
2
+ j + 22
2
Lêi gi¶i
T! cã# C = 2
2
+ $
2
+ V
2
+ j + 22
2
= 32.18
2
+ 32.28
2
+ j + 32.128
2
=
= 1
2
.2
2
+ 2
2
.2
2
+ 2
2
.3
2
+ j+ 2
2
.12
2
= 2
2
.31
2
+ 2
2
+ 3
2
+ j +
12
2
8 = $. 31
2
+ 2
2
+ 3
2
+ j + 12
2
8 = $.381 = 11$2.
NhËn xÐt: NÕu <)t e = 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ j + 12
2
th4 t! cã# C =
$.e. Uo <ã( nÕu cho C th4 t! sÏ tÝnh <?c e .µ ng?c 0¹i. T"ng [u¸t
hã! t! cã#
- 8 -
www.PNE.edu.vn
e = 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+j+ n
2
=
( 1)(2 1)
6
n n n + +
3thHo =Õt [uQ , t56n8
Xhi <ã C = 2
2
+ $
2
+ V
2
+ j + 32n8
2
<?c tÝnh t&ng tù nh 'µi
t56n( t! cã#
C = 32.18
2
+ 32.28
2
+ j + 32.n8
2
= $.3 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ j + n
2
8 =
=
4 ( 1)(2 1)
6
n n n + +
=
2 ( 1)(2 1)
3
n n n + +
Jpn# e = 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + n
3
=
2
( 1)
2
n n +
1
1
¸ ]
. T! tÝnh C = 2
3
+ $
3
+
V
3
+j+ 32n8
3
nh s!u# C = 32.18
3
+ 32.28
3
+ 32.38
3
+ j + 32.n8
3
= 8.
31
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + n
3
8 0Yc nµ C = 8e( d9 t! cã# C = 2
3
+ $
3
+ V
3
+
j+ 32n8
3
=
2
2 2
2 2
( 1) 8. ( 1)
8 2 ( 1)
2 4
n n n n
n n
+ +
1
× · · +
1
¸ ]
¸* @Nng c¸c =Õt [uQ t56n( t! cã 'µi t9* s!u#
Bµi 7. !8 TÝnh i = 1
2
+ 3
2
+ 1
2
+ ...+ 32n O18
2
'8 TÝnh B = 1
3
+ 3
3
+ 1
3
+ j + 32nO18
3
Lêi gi¶i
!8ThHo =Õt [uQ 'µi t56n( t! cã# 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+j+ 32n8
2
=
=
2 (2 1)(4 1) (2 1)(4 1)
6 3
n n n n n n + + + +
·
qµ t! thÊ#
1
2
+ 3
2
+ 1
2
+ ...+ 32n O18
2
= 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+j+ 32n8
2
O [2
3
+ $
3
+
V
3
+j+ 32n8
2
] =
=
(2 1)(4 1)
3
n n n + +
O
2 ( 1)(2 1)
3
n n n + +
=
2
2 (2 1)
3
n n +
'8 T! cã# 1
3
+ 3
3
+ 1
3
+ j + 32nO18
3
= 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + 32n8
3
O
O [2
3
+ $
3
+ V
3
+j+ 32n8
3
] . ¸* @Nng =Õt [uQ 'µi t9* t56n t!
cã#
1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ j + 32n8
3
= n
2
32n + 18
2
.
d9# B = 1
3
+ 3
3
+ 1
3
+ j + 32nO18
3

= n
2
32n + 18
2
O 2n
2
3n + 18
2
=
= 2n
$
O n
2

Ngµ @¹# 22t9t2229
- 9 -
www.PNE.edu.vn

- 10 -
www.PNE.edu.vn
M! sè "µi !#$ %¹ng kh¸c
Bµi 1. TÝnh C
1
= 1 + 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
V3
Lêi gi¶i
C¸ch 1:
T! thÊ# C
1
= 1 + 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
V3
318


2C
1
= 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
V3
+ 2
V$
328
T5K tKng .Õ cS! 328 cho 318 t! cã#
2C
1
O C
1
= 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
V3
+ 2
V$
O 31 + 2 + 2
2
+ 2
3
+ j +
2
V3
8
= 2
V$
O 1. `! C
1
= 2
V$
O 1
C¸ch 2:
T! cã# C
1
= 1 + 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
V3
= 1 + 231 + 2 + 2
2
+ 2
3
+
j + 2
V2
8 318
= 1 + 23C
1
O 2
V3
8 = 1 + 2C
1
O 2
V$


C
1
= 2
V$
O 1
Bµi 2. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc C = 1 +3 + 3
2
+ 3
3
+ j + 3
2222
318
Lêi gi¶i:
C¸ch 1: ¸* @Nng c¸ch 0µ; cS! 'µi 1#
T! cã# 3C = 3 + 3
2
+ 3
3
+ j + 3
2221
328 T5K tKng .Õ cS! 328
cho 318 t! <?c#
3C O 2C = 33 + 3
2
+ 3
3
+ j + 3
2221
8 O 31 +3 + 3
2
+ 3
3
+ j
+ 3
2222
8
`!# 2C = 3
2221
O 1

C =
2001
3 1
2

C¸ch 2# T&ng tù nh c¸ch 2 cS! 'µi t56n#
T! cã# C = 1 + 331 +3 + 3
2
+ 3
3
+ j + 3
1999
8 = 1 + 33C O 3
2222
8 =
1 + 3C O 3
2221


2C = 3
2221
O 1

C =
2001
3 1
2

\8 T"ng [u¸t ho¸ t! cã#
C
n
= 1 + [ + [
2
+ [
3
+ j + [
n
318
Xhi <ã t! cã#
- 11 -
www.PNE.edu.vn
C¸ch 1: [C
n
= [ + [
2
+ [
3
+ j + [
n+1
328
T5K tKng .Õ cS! 328 cho 318 t! cã# 3[ O 18C = [
n+1
O 1

C =
1
1
1
n
q
q
+


C¸ch 2: C
n
= 1 + [31 + [ + [
2
+ [
3
+ j + [
nO1
8 = 1 + [3C
n
O
[
n
8
= 1 + [C
n
O [
n+1

[C
n
O C
n
= [
n+1
O 1 h!# C
n
3[ O 18
= [
n+1
O 1

C =
1
1
1
n
q
q
+


Bµi 3. Jho i = 1 + 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
9
n B = 1.2
8
. `T so s¸nh i .µ
B
C¸ch 1# T! thÊ# B = 1.2
8
= 32
3
+ 2
2
+ 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
+ 18.2
V

= 2
9
+ 2
8
+ 2
I
+ 2
V
+ 2
V
+

2
V
+

2
V
+

2
V
+
2
V
+ 2
V
= 2
9
+ 2
8
+ 2
I
+ 2
V
+ 2
V
+

2
V
+

2
V
+

2
V
+

2
V
+ 2
1
+ 2
1
3d4 2
V
= 2.2
1
8. d9 5u 5µng t! thÊ B v i
C¸ch 2: ¸* @Nng c¸ch 0µ; cS! c¸c 'µi t9* t56n t! thÊ <&n
giQn h&n(
th9t .9#
i = 1 + 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
9
318
2i = 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
9
+ 2
12
328
T5K tKng .Õ cS! 328 cho 318 t! cã#
2i O i = 32 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
9
+ 2
12
8 O 31 + 2 + 2
2
+ 2
3
+ j + 2
9
8
= 2
12
O 1 h! i = 2
12
O 1
Jpn# B = 1.2
8
= 32
2
+ 18.2
8
= 2
12
+ 2
8
d9 B v i
- 12 -
www.PNE.edu.vn
\ T! cã th% t4; <?c gi¸ t5E cS! 'i%u thAc i( tK <ã häc sinh cã
th% so s¸nh <?c i .Fi B ;µ =h_ng g)* ;Ê =hã =hgn.
Bµi 4. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc C = 1 + 2.V + 3.V
2
+ $.V
3
+ j +
122.V
99
318
T! cã# VC = V + 2.V
2
+ 3.V
3
+ j + 99.V
99
+
122.V
122
328
T5K tKng .Õ cS! 328 cho 318 t! <?c#
1C = V O 2.V + 32.V
2
O 3.V
2
8 + 33.V
3
O $.V
3
8 + j + 399.V
99
O
122.V
99
8 +
+ 122.V
122
O 1 = 122.V
122
O 1 O 3V + V
2
+ V
3
+ j + V
99
8
3\8
])t Cs = V + V
2
+ V
3
+ j + V
99


VCs = V
2
+ V
3
+ j + V
99
+ V
122Cs =
100
6 6
5

th! .µo 3\8 t! cã# 1C = 122.V
122
O 1 O
100
6 6
5

=
100
499.6 1
5
+


C =
100
499.6 1
25
+
Bµi 5. Ngwi t! .iÕt @T s+# 1n 2n 3n ... `xi ch- s+ thA VI3 0µ ch- s+
nµoB
Lêi gi¶i
T! thÊ# TK 1 <Õn 99 cã# 9 + 2.92 = 189 ch- s+( thHo <hu 'µi
t! cpn thiÕu s+ c¸c ch- s+ cS! @T 0µ# VI3 O 189 = $8$ ch- s+( nh
.9 ch- s+ thA VI3 *hQi nb; t5ong @T c¸c s+ cã 3 ch- s+. d9 t!
Ryt tiÕ*#
TK 122 <Õn 2V2 cã# 3.1V1 = $83 ch- s+
Nh .9 tK 1 <Õn 2V2 <T cã# 189 + $83 = VI2 ch- s+( thHo <hu
'µi th4 ch- s+ thA VI3 sÏ 0µ ch- s+ 2 cS! s+ 2V1.
Mét sè bµi tËp tù gi¶i:
1. TÝnh# i = 1.2.3.$ + 2.3.$.1 + j + 3n O 28 j 3n + 18
2. TÝnh# B = 1.2.$ + 2.3.1 + j + n3n + 183n + 38
- 13 -
www.PNE.edu.vn
3. TÝnh# J = 2
2
+ 1
2
+ 8
2
+ ...+ 33n O 18
2

$. TÝnh# U = 1
$
+ 2
$
+ 3
$
+ ... + n
$
1. TÝnh# a = I + I
$
+ I
I
+ I
12
+ j + I
3221
V. TÝnh# z = 8 + 8
3
+ 8
1
+ j + 8
821

I. TÝnh# c = 9 + 99 + 999 + j + 99 j 9 3ch- s+ cu+i g:; 192
ch- s+ 98
8. TÝnh# ` = 1.1{ + 2.2{ + j + n.n{
9. Jho @T s+# 1n 2n 3n j . `xi ch- s+ thA 222I 0µ ch- s+ nµoB
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- 14 -
www.PNE.edu.vn
!h& '(¹i !(¸n )Ò $h*n sè:
Bµi 1. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc i =
1 1 1 1
...
1.2 2.3 3.4 ( 1). n n
+ + + +


Lêi gi¶i
T! cã# i =
1 1 1 1 1 1
...
1 2 2 3 1 n n
¸ _ ¸ _ ¸ _
− + − + + −
÷ ÷ ÷

¸ , ¸ , ¸ ,
s!u =hi 'x @Êu ngo)c t! cã#
i =
1 1
1
n
n n

− ·

NhËn xÐt: T! thÊ c¸c gi¸ t5E , tr =h_ng th! <"i .µ chYng
.µ <Yng 'bng hi^u h!i thK! s+ , ;/u. q>i s+ h¹ng <Wu cã @¹ng#
1 1
( )
m
b b m b b m
· −
+ +
3`i^u h!i thK! s+ , ;/u 0u_n 'bng gi¸ t5E , tr th4
*hDn s+ <ã 0u_n .iÕt <?c @Fi @¹ng hi^u cS! h!i *hDn s+ =h¸c .Fi
c¸c ;/u t&ng Ang8. N6n t! cã ;Zt t"ng .Fi c¸c <)c <i%;# c¸c s+
h¹ng 0i6n tiÕ* 0u_n <+i nh!u 3s+ t5K cS! nhã; t5Fc 'bng s+ 'E t5K
cS! nhã; s!u 0i6n tiÕ*8( cA nh .9 c¸c s+ h¹ng t5ong t"ng <Wu <?c
=hr 0i6n tiÕ*( <Õn =hi t5ong t"ng ch7 cpn s+ h¹ng <hu .µ s+ h¹ng
cu+i( 0Yc <ã t! thùc hi^n *hy* tÝnh sÏ <&n giQn h&n.
Bµi 2. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc B =
4 4 4 4
...
3.7 7.11 11.15 95.99
+ + + +

B =
4 4 4 4
...
3.7 7.11 11.15 95.99
¸ _
+ + + +
÷
¸ ,
.9n @Nng c¸ch 0µ; cS! *hhn
nh9n Ryt( t! cã# I O 3 = $ 3<Yng 'bng tr8 n6n t! cã#
B =
1 1 1 1 1 1 1 1
...
3 7 7 11 11 15 95 99
¸ _
− + − + − + + −
÷
¸ ,
=
1 1 32
3 99 99
− ·

Bµi 3. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc J =
2 2 2 2
7 7 7 7
...
2.9 9.16 16.23 65.72
+ + + +
NhËn xÐt: T! thÊ# 9 O 2 = I ≠ I
2
, tr n6n t! =h_ng th% ¸*
@Nng c¸ch 0µ; cS! c¸c 'µi t56n 3, tr <Wu chA! I
2
8( nÕu gi- ngu6n
c¸c *hDn s+ <ã th4 t! =h_ng th% t¸ch <?c thµnh hi^u c¸c *hDn s+
- 15 -
www.PNE.edu.vn
=h¸c <% 5Yt gän t"ng t56n <?c. q)t =h¸c t! thÊ#
7 1 1
2.9 2 9
· −
( .4 .9
<% giQi [uÕt <?c .Ên <W t! *hQi <)t I 0µ; thK! s+ chung 5!
ngoµi @Êu ngo)c( =hi <ã thùc hi^n '6n t5ong ngo)c sÏ <&n giQn.
d9 t! cã th% 'iÕn <"i#
J =
7 7 7 7
7. ...
2.9 9.16 16.23 65.72
¸ _
+ + + +
÷
¸ ,
=
1 1 1 1 1 1 1 1
7. ...
2 9 9 16 16 23 65 72
¸ _
− + − + − + + −
÷
¸ ,
=
=
1 1 35 29
7. 7. 3
2 72 72 72
¸ _
− · ·
÷
¸ ,

Bµi 4. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc U =
3 3 3 3
...
1.3 3.5 5.7 49.51
+ + + +
Lêi gi¶i
T! 0¹i thÊ# 3 O 1 = 2 ≠ 3 , tr cS! ;>i *hDn s+ t5ong t"ng n6n
'bng c¸ch nµo <ã t! <! 3 5! ngoµi .µ <! 2 .µo t5ong th! thÕ.
T! cã# U =
2 3 3 3 3
...
2 1.3 3.5 5.7 49.51
¸ _
+ + + +
÷
¸ ,
=
3 2 2 2 2
...
2 1.3 3.5 5.7 49.51
¸ _
+ + + +
÷
¸ ,

=
3 1 1 1 1 1 1 1 1
...
2 1 3 3 5 5 7 49 51
¸ _
− + − + − + + −
÷
¸ ,
=
3 1 1 3 50 25
2 1 51 2 51 17
¸ _
− · ·
÷
¸ ,
g

Bµi 5. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc a =
1 1 1 1 1 1
7 91 247 475 775 1147
+ + + + +
Lêi gi¶i
T! thÊ# I = 1.I n 91 = 13.I n 2$I = 13.19 n
$I1 = 19.21
II1 = 21.31 n 11$I = 31.3I
T&ng tù 'µi t9* t56n t! cã#
a =
1 6 6 6 6 6 6
6 1.7 7.13 13.19 19.25 25.31 31.37
¸ _
+ + + + +
÷
¸ ,
=
=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 7 7 13 13 19 19 25 25 31 31 37
¸ _
− + − + − + − + − + −
÷
¸ ,
=
1 1 1 36 6
1
6 37 6 37 37
¸ _
× − · × ·
÷
¸ ,
Bµi 6. (§Ò thi chän !" #o¸n $ - #% & §'ng - & #() - *+m häc
,--, - ,--.)
Co s¸nh# i =
2 2 2 2
...
60.63 63.66 117.120 2003
+ + + +

- 16 -
www.PNE.edu.vn
B =
5 5 5 5
...
40.44 44.48 76.80 2003
+ + + +
Lêi gi¶i
|¹i ¸* @Nng c¸ch 0µ; , 'µi t56n t! cã# i=
2 3 3 3 2
...
3 60.63 63.66 117.120 2003
¸ _
+ + + +
÷
¸ ,
=
=
2 1 1 1 1 1 1 2
...
3 60 63 63 66 117 200 2003
¸ _
− + − + + − +
÷
¸ ,
=
2 1 1 2 2 1 2
3 60 120 2003 3 120 2003
¸ _
− + · × +
÷
¸ ,
=
=
1 2
180 2003
+

T&ng tù c¸ch 0µ; t56n t! cã#
B =
5 1 1 5 5 1 5 1 5
4 40 80 2003 4 80 2003 64 2003
¸ _
− + · × + · +
÷
¸ ,
T! 0¹i cã# 2i =
1 2 2 4 1 4
2
180 2003 180 2003 90 2003
¸ _
+ · + · +
÷
¸ ,
TK <D t! thÊ ng!
B v 2i th4 hi%n nhi6n B v i
Bµi 7. (§Ò thi chän !" #o¸n n+m häc 1/01 - 1/0$)
Co s¸nh h!i 'i%u thAc i .µ B#
i =
1 1 1 1
124 ...
1.1985 2.1986 3.1987 16.2000
¸ _
+ + + +
÷
¸ ,

B =
1 1 1 1
...
1.17 2.18 3.19 1984.2000
+ + + +

Lêi gi¶i
T! cã# i =
124 1 1 1 1 1 1 1
. 1 ...
1984 1985 2 1986 3 1987 16 2000
¸ _
− + − + − + + −
÷
¸ ,
=
=
1 1 1 1 1 1
. 1 ... ...
16 2 16 1985 1986 2000
1
¸ _ ¸ _
+ + + − + + +
÷ ÷ 1
¸ , ¸ , ¸ ]

Jpn B =
1 1 1 1 1 1
. 1 ...
16 17 2 18 1984 2000
1
¸ _
− + − + + −
÷ 1
¸ , ¸ ]
=
1 1 1 1 1 1
. 1 ... ...
16 2 1984 17 18 2000
1
¸ _ ¸ _
+ + + − + + +
÷ ÷ 1
¸ , ¸ , ¸ ]
=
=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. 1 ... ... ... ...
16 2 16 17 18 1984 17 18 1984 1985 2000
1
¸ _ ¸ _ ¸ _
+ + + + + + + − − − − − + +
÷ ÷ ÷ 1
¸ , ¸ , ¸ , ¸ ]
- 17 -
www.PNE.edu.vn
=
1 1 1 1 1 1
1 ... ...
16 2 16 1985 1986 2000
1
¸ _ ¸ _
+ + + − + + +
÷ ÷ 1
¸ , ¸ , ¸ ]

d9 i = B
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- 18 -
www.PNE.edu.vn
!h& '(¹i !(¸n )Ò $h*n sè +!i,$-
Bµi .. JhAng tx 5bng#
( )
2
2
1 1 1 1 1
...
5 13 25 2
1 n n
+ + + + <
+ +
.Fi ;äi n

N
Lêi gi¶i
T! =h_ng th% ¸* @Nng ng! c¸ch 0µ; cS! c¸c 'µi t9* t56n( ;µ t!
thÊ#
1 2 1 2 1 2
; ; ...
5 2.4 13 4.6 25 6.8
< < <
t! *hQi so s¸nh#
2 2
1
( 1) n n + +
.Fi#
2
2 (2 1) n n +
Th9t .9#
2 2
1
( 1) n n + +
=
2 2 2
1 1
( 1) 2 2 1 n n n n
·
+ + + +
cpn
2
2 1 1
2 (2 2) (2 2) 2 2 n n n n n n
· ·
+ + +
n6n hi%n nhi6n
2 2
1
( 1) n n + +
}
2
2 (2 1) n n +
n N ∀ ∈ .
d9 t! cã#
( )
2
2
1 1 1 1 2 2 2 2
... ...
5 13 25 2.4 4.6 6.8 2 (2 2)
1
n n
n n
+ + + + < + + + +
+
+ +
qµ#
2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
; ; ...
2.4 2 4 4.6 4 6 6.8 6 8 2 (2 2) 2 2 2 n n n n
· − · − · − · −
+ +
n6n#

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
... ...
2.4 4.6 6.8 2 (2 2) 2 4 4 6 6 8 2 2 2 n n n n
+ + + + · − + − + − + −
+ +
=
1 1 1
2 2 2 2 n
− <
+
0µ hi%n nhi6n .Fi ;äi s+ tù nhi6n n
d9#
2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
... ...
5 13 25 ( 1) 2 4 4 6 6 8 2 2 2 n n n n
+ + + + < − + − + − + −
+ + +
h!

2 2
1 1 1 1 1
...
5 13 25 ( 1) 2 n n
+ + + + <
+ +
Bµi /. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc q =
[ ]
2 2 2
3 5 2 1
...
(1.2) (2.3)
( 1)
n
n n
+
+ + +
+
Lêi gi¶i
T! cã ng!# q =
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
...
1 2 2 3 ( 1) ( 1) n n n n
− + − + + − + −
− +
=
2
2 2
1 ( 1) 1
1
( 1) ( 1)
n
n n
+ −
− ·
+ +
=
2 2
2 2 2 2
( 1)( 1) 1 2 1 1 2 ( 2)
( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
n n n n n n n n
n n n n
+ + − + + − + +
· · ·
+ + + +
Bµi 10. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc N =
1 1 1 1
...
1.2.3 2.3.4 3.4.5 ( 1)( 2) n n n
+ + + +
+ +

Lêi gi¶i
T! cã# N =
1 2 2 2 2
...
2 1.2.3 2.3.4 3.4.5 .( 1)( 2) n n n
¸ _
+ + + +
÷
+ +
¸ ,
=
1 1 1 1 1 1 1 1 1
...
2 1.2 2.3 2.3 3.4 3.4 4.5 .( 1) ( 1)( 2) n n n n
¸ _
− + − + − + + −
÷
+ + +
¸ ,
- 19 -
www.PNE.edu.vn
=
1 1 1
2 2 ( 1)( 2) n n
¸ _

÷
+ +
¸ ,

Bµi 11. TÝnh gi¸ t5E cS! 'i%u thAc# ` =
1 1 1
...
1.2.3.4 2.3.4.5 ( 1). ( 1)( 2) n n n n
+ + +
− + +

Lêi gi¶i
T! cã# ` =
1 3 3 3
...
3 1.2.3.4 2.3.4.5 ( 1). .( 1).( 2) n n n n
¸ _
× + + +
÷
− + +
¸ ,

=
1 1 1 1 1 1 1
...
3 1.2.3 2.3.4 2.3.4 3.4.5 ( 1). .( 1) .( 1).( 2) n n n n n n
¸ _
− + − + + −
÷
− + + +
¸ ,

=
1 1 1
3 6 ( 1)( 2) n n n
¸ _

÷
+ +
¸ ,
Bµi 12. JhAng ;inh 5bng e =
12 12 12 12 1
...
1.4.7 4.7.10 7.10.12 54.57.60 2
+ + + + <

Lêi gi¶i
T! cã# e =
6 6 6 6
2. ...
1.4.7 4.7.10 7.10.13 54.57.60
¸ _
+ + + +
÷
¸ ,

=
1 1 1 1 1 1 1 1
2. ...
1.4 4.7 4.7 7.10 7.10 10.13 54.57 57.60
¸ _
− + − + − + + −
÷
¸ ,
=
=
1 1 854 427 427 1
2 2
4 57.60 3420 855 854 2
¸ _
− · × · < ·
÷
¸ ,
. d9 e }
1
2

Bµi 13. JhAng ;inh 5bng C =
2 2 2 2
1 1 1 1
1 ... 2
2 3 4 100
+ + + + + <

Lêi gi¶i
T! thÊ#
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
; ; ...
2 1.2 3 2.3 4 3.4 100 99.100
< < < <
¸* @Nng c¸ch 0µ; 'µi
t9* t56n t! cã#
C }
1 1 1 1 1
1 ... 1 1 2
1.2 2.3 3.4 99.100 100
+ + + + + < + − <
h! C } 2
Bµi 14. ])t
1 1 1
...
1.2 3.4 2005.2006
+ + + i =
1 1 1
...
1004.2006 1005.2006 2006.1004
+ + + B =
. JhAng ;inh 5bng
2
3
∈4
Lêi gi¶i
¸* @Nng c¸c 'µi t56n( t! cã#
1 1 1
...
1.2 3.4 2005.2006
+ + + i =
=
1 1 1 1 1
1 ...
2 3 4 2005 2006
− + − + + −
=
=
1 1 1 1 1 1 1
1 ... ...
3 5 2005 2 4 6 2006
¸ _ ¸ _
+ + + + − + + + +
÷ ÷
¸ , ¸ ,
=
=
1 1 1 1
1 ...
2 3 4 2006
¸ _
+ + + + +
÷
¸ ,
O
1 1 1
2 ...
2 4 2006
¸ _
× + + +
÷
¸ ,
=
- 20 -
www.PNE.edu.vn
=
1 1 1 1
1 ...
2 3 4 2006
¸ _
+ + + + +
÷
¸ ,
O
1 1 1 1
1 ...
2 3 4 1003
¸ _
+ + + + +
÷
¸ ,
=
1 1 1
...
1004 1005 2006
+ + +
Jpn B=
2 1 1 1
...
3010 1004 1005 2006
¸ _
+ + +
÷
¸ ,
3010
1505
2
A
Z
B
⇒ · · ∈
Nh .9( , *hhn nµ t! <T giQi [uÕt <?c ;Zt 0?ng 0Fn c¸c 'µi t9*
.W @T s+ , @¹ng *hDn s+. Tu nhi6n <ã 0µ c¸c 'µi t9* nh4n chung
=h_ng hW <&n giQn. d4 .9 <% ¸* @Nng cã hi^u [uQ th4 chYng t!
chn 0inh ho¹t t5ong .i^c 'iÕn <"i thHo c¸c hFng s!u#
1 O NÕu ;/u 0µ ;Zt tÝch th4 'bng ;äi c¸ch 'iÕn <"i thµnh hi^u
c¸c *hDn s+( tK <ã t! 5Yt gän <?c 'i%u thAc 5:i tÝnh <?c gi¸ t5E.
2 O ]+i .Fi c¸c 'µi t9* chAng ;inh t! cfng cã th% ¸* @Nng c¸ch 0µ;
.W tÝnh gi¸ t5E cS! @T s+( tK <ã t! cã th% 'iÕn <"i 'i%u thAc chn
chAng ;inh .W @¹ng [uHn thuZc
- 21 -
www.PNE.edu.vn
M! sè "µi !(¸n kh¸c
Bµi 1. dFi n * N ∈ ( =Ý hi^u
2
1
( 1)
!
n
n
n n
a
n
+ +
· − × .
`T tÝnh t"ng !
1
+ !
2
+ !
3
+ j + !
222I
Lêi gi¶i
T! thÊ# * n N ∀ ∈ th4#
2
1
( 1)
!
n
n
n n
a
n
+ +
· − × =
2
1 1
( 1) ( 1)
! ! ( 1) !
n n
n n n n
n n n n
¸ _ ¸ _ + +
− × + · − × +
÷ ÷

¸ , ¸ ,
Uo <ã# !
1
+ !
2
+ !
3
+ j + !
222I
= !
1
+
2 3 3 4 2006 2007
...
1! 2! 2! 3! 2005! 2006!
¸ _ ¸ _ ¸ _
+ − + + + +
÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ ,
O
O
2006 2007 2 2007 2007
3 1
2005! 2006! 1! 2006! 2006!
¸ _
+ · − + − · − −
÷
¸ ,
Bµi 2. ~yt 'i%u thAc# C =
0 1 2 1991
1 2 3 1992
...
2 2 2 2
+ + + +
JhAng ;inh 5bng C } $
Lêi gi¶i
T! cã# 2C =
0 1 1 2 1990 2 2 990 1990
2 4 3 4 1992 2 1 3 1 1991 1
... 4 ...
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
¸ _ ¸ _ ¸ _
+ + + + · + + + + + + +
÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ ,
=
=
0 1 2 1990 1991 1991 2 3 1990
1 1 2 3 1991 1992 1992 1 1 1
3 ... ...
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
¸ _
+ + + + + + − + + + +
÷
¸ ,
=
=
1989
1990
1991 2 1991
1
1
1 1992 1 1 1992 1 1 2
3 3
1
2 2 2 2 2 2 2
1
2
S S
¸ _

÷
¸ _
¸ ,
+ − + × · + − + −
÷
¸ ,C = $ O
1990
1991
1992 1
4
2 2
¸ _
− <
÷
¸ ,
h! C } $
Bµi 3. T! .iÕt 0hn 0?t c¸c *hDn s+ s!u#
1 2 1 3 2 1 4 3 2 1
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;...
1 1 2 1 2 3 1 2 3 4
C+
1990
1930
<Ang , .E t5Ý nµo t5ong c¸c *hDn
s+ t56nB
Lêi gi¶i
C+ thA nhÊt cS! @T s+ cã t"ng cS! tr s+ .µ ;/u s+ 'bng 2( h!i
s+ tiÕ* thHo cã t"ng cS! tr s+ .µ ;/u s+ 'bng 3( '! s+ tiÕ* thHo
cã t"ng cS! tr .µ ;/u s+ 'bng $j
- 22 -
www.PNE.edu.vn
|¹i [u!n s¸t tiÕ* t! thÊ# X% tK *hDn s+ <hu( c¸ch 1 *hDn s+
<Õn ;/u s+ 0µ 2( c¸ch 2 *hDn s+ <Õn ;/u s+ 3( j .9 *hDn s+
1990
1930
<Ang , .E t5Ý thA 1932 .µ cS! nhã; c¸c s+ cã t"ng cS! tr .µ
;/u s+ 'bng 1992 + 1932 = 3922. C+ c¸c s+ <Ang t5Fc cS! nhã;
nµ 'bng 1 + 2 + 3 + j + 3918 = 1919.3919. d4 nhã; cã t"ng
cS! tr .µ ;/u s+ 'bng 3922 th4 g:; 3919 s+ n6n nhã; <Ang t5Fc
nhã; nµ g:; 3918 s+.
d9 s+
1990
1930
<Ang , .E t5Ý n = 1919.3919 + 1932 = IVI9211
Bµi tËp tù gi¶i
1. TÝnh# i =
1 1 1 1
...
5.6 6.7 7.8 24.25
+ + + +
2. TÝnh# B =
2 2 2 2
5 5 5 5
...
1.6 6.11 11.16 26.31
+ + + +
3. JhAng ;inh 5bng#
1 1 1 1 1
1 ... ...
2 3 1990 996 1990
− + − − · + +
$. TÝnh# J =
1 2 3 1
...
2! 3! 4! !
n
n

+ + + +
1 JhAng tx 5bng# U =
2! 2! 2! 2!
...
3! 4! 5! ! n
+ + + +
} 1
V. Jho 'i%u thAc e =
1 1 1 1 1
1 ...
2 3 4 199 200
− + − + + −
!8 JhAng ;inh 5bng# e =
1 1 1
...
101 102 200
+

'8 cQi 'µi to¸n t56n t5ong t5wng h?* t"ng [u¸t.
I. JhAng ;inh 5bng#
( 0, 1) n Z n n ∀ ∈ ≠ ≠ −
th4 P =
1 1 1 1
...
1.2 2.3 3.4 ( 1) n n
+ + + +
+

=h_ng *hQi 0µ s+ ngu6n.
8. JhAng ;inh 5bng# C =
2 2 2 2
1 1 1 1 1
...
2 4 6 200 2
+ + + + <


- 23 -

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->