P. 1
Hien Trang Dan So Viet Nam

Hien Trang Dan So Viet Nam

|Views: 18,698|Likes:
Được xuất bản bởitruoclasauquen3153

More info:

Published by: truoclasauquen3153 on Jun 22, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

Hiện trạng dân số Việt Nam

Giảng viên hướng dẫn: Th.s Phạm Thu Hà
inh viên th!" hiện: Nh#m $ %ớ& '() 'H*T
Ng+ Th, Hà
-ại Th, Hải
Ngu./n Th, *inh Hải
H0àng Th, H0ài
). ! gia t1ng dân số Viêt Nam
).) T2 %ệ sinh th+: 345 "6a m7t 8uố" gia 9, ảnh
hư:ng mạnh 9:i ";u tr<" tu=i và giới "6a dân
"ư> 9:i &h0ng t?" và @A"h thướ" "6a gia BCnh
và 9:i "hAnh sD"h dân số.
354 E $F
F
G
FF

: "a0>
HF
F
G
FF
I 345 I $F
F
G
FF
: trung 9Cnh
345 I HF
F
G
FF
: th;&
).) T2 %ệ sinh
Tỉ lệ sinh thô ở Việt Nam qua các
thời kì:
Các thời kì này thì tỉ lệ sinh của
Việt Nam cao, trun !ình "ì
#$n s% n&'c ta th&ờn là
nôn #$n s%n ở nôn thôn,
nh(o, tỉ lệ n) tron *+ tu,i
sinh *- l'n.
Nu/n: 0123 "à 45567, 899:.
ThJi @C T2 %ệ sinh th+ K
F
G
FF
L
)M((N)M(M OO>F
F
G
FF
)MP(N)MPM O$>H
F
G
FF
)MQFN)MQO $(>(
F
G
FF
)MQ(N)MQM $$>H
F
G
FF
)MRFN)MRM $)>F
F
G
FF
)MMO H(>$
F
G
FF
HFFF H$>M
F
G
FF
).) T2 %ệ sinh
Nhưng "D" thJi @C sau thC 354 %ại "# Su hướng
giảm Suống:
1i;u */ 8: Tỉ su<t sinh thô th=o *i>u tra n?m 8999 @ ABBC
Nguồn: UNFPA, Thực trạng dân số Việt Nam 2007
).H T2 %ệ "hTt
-à t2 %ệ "hTt th+ K3rudU dUath ratUV3W4L: tAnh
thU0
F
G
FF
> %à số ngưJi "hTt hàng n1m trên )FFF
dân.
3W4 I )F
F
G
FF
BưX" gYi t2 %ệ th;&.
3W4 : Việt Nam n1m )MMO %à Q>FP
F
G
FF
và 9iZu B[
dưới Bâ. "h0 th;. %à t2 %ệ "hTt th+ : nướ" ta %à
th;&.
).H T2 %ệ "hTt
1i;u */ A: Tỉ lệ chDt thô th=o *i>u tra 8999 @ ABBC
Nguồn: UNFPA, Thực trạng dân số Việt Nam 2007
).$ \7 m]n t=ng số T^4
KT=ng t2 su;t sinhL
Giai B0ạn T^4
)MPF N )MPO P>O
)MQF N )MQO (>M
)MQ( N )MQM (>$
)MRF N )MRO O>Q
)MR( N )MRM $>MR
)MMH $>$
)MM$ $>)
)MMP H>PM
Ngu!n "#nh $%&, 'ân số, ()nh c*, m+i tr*,ng, N-. "$/0$N,
2001
T^4 E O>H: "a0_
T^4` $>H a O>): trung 9Cnh "a0_
T^4` H>H a $>): trung 9Cnh th;&_
T^4 b H>): th;&
\7 m]n t=ng số T^4
Nguồn: UNFPA, Thực trạng dân số Việt Nam 2007
.i2u (ồ 3: T4ng t5 su6t sinh th&7 c8c cu9c (i:u tra 1;;; < 2007
Nguồn: UNFPA, Thực trạng dân số Việt Nam 2007
).O T1ng dân số t! nhiên

Tố" B7 gia t1ng dân số t! nhiên KcL ` 354 a
3W4

N#i t1ng t! nhiên %à @h+ng tAnh BTn "D"
trưJng hX& di "ư và nhd& "ư. TCnh hCnh t1ng dân
số Việt Nam như sau:
N1m
T=ng số dân KnghCn ngưJiL T2 %ệ t1ng KcL
)MH) )(>(RO
)MHP )Q>)FF )>RP
)M$) )Q>QFH F>PM
)M$P )R>MQH )>$M
)MO$ HH>)(F $>FP
)M() H$>PF) F>(F
)M(O H$>R$( )>)F
)MPF $F>)QH $>M$
)MP( $O>MHM H>M$
)MQF O)>FP$ $>HO
)MQP O)>)PF $>FF
)MQM (H>QOH H>)P
)MRM PO>O)H H>)F
)MM$ QF>(OH H>$F
)MMP QP>FFF )>RR
)MMM QP>$H( )>$Q
HFF( R$>)HF )>(
HFFQ R(>)(( )>PP
Ngu!n "#nh $%&, 'ân số, ()nh c*, m+i tr*,ng, N-. "$/0$N,
2001
Biểu đồ tỉ lệ tăng trưởng dân
số Việt Nam
Nguồn: UNFPA, Thực trạng dân số Việt Nam 2007
T1ng trư:ng dân số Việt Nam

Hiện na. dân số Việt Nam Bang Beng the )$ trên thT
giới.

5Cnh 8uân mfi n1m nướ" ta t1ng thêm )>)$ triệu
ngưJi> tưgng Bưgng với số dân "6a m7t t2nh. \# %à
me" t1ng dân số h@i %?"j BưX" 9D0 "D0 tại H7i ngh,
3+ng tD" dân số N 'T h0ạ"h h0D gia BCnh t0àn 8uố"
)RGQGHFFQ.

TAnh tới n1m HFFP> "h2 "# $ tr0ng t=ng số R vkng Bạt
me" sinh dưới H>) "0n g[m \[ng 9lng +ng H[ng>
\+ng Nam 57 và \[ng 9lng s+ng 3mu -0ng. \n" 9iệt>
vkng Tâ. Ngu.ên vẫn trên $ "0nGgia BCnh.
Mật độ dân số cao

*dt B7 dân số nướ" ta %u+n : me" "a0> %iên t?"
gia t1ng. N1m HFFQ mdt B7 @h0ảng H(O
ngưJiG@m
H
> g;& )>RP %on mdt B7 Trung puố" K)$P
ngưJiG@m
H
L> g;& )F %on "D" nướ" &hDt triZn> g;&
PNQ %on mdt B7 dân số trung 9Cnh "6a thT giới K$FN
OF ngưJiG@m
H
L. ThU0 d! 9D0 "6a T=ng "?" Thống
@ê> BTn n1m HFHO> nướ" ta sq vưXt )FF triệu dân>
%<" B#> mdt B7 dân số sq %ên tới $$( ngưJiG@m
H
.
T1ng trư:ng dân số Việt Nam

Wân số Việt Nam "# Su hướng gia t1ng nhanh "h#ng>
tCnh hCnh m;t "ân 9lng giới tAnh Su;t hiện thC "h;t %ưXng
dân số nướ" ta vẫn "rn tr0ng tCnh trạng r;t th;&.
3D"h Bâ. )F n1m t2 %ệ giới tAnh : Việt Nam ngang 9lng
với me" B7 trung 9Cnh "6a thT giới %à "e )FF 9s gDi thC "#
)F(N)FQ 9s trai> nhưng tr0ng vài n1m tr: %ại Bâ.> số
%ưXng 9s trai nhitu hgn 9s gDi> với ti %ệ "hênh %ệ"h %à
))HG)FF. \n" 9iệt> ti %ệ nà. : )P t2nh> thành &hố %à r;t
"a0> tu ))( BTn ))R KHFFQL.
Già h#a dân số

Nh,& B7 già h0D : nướ" ta nhanh hgn nh,&
t1ng dân số và "àng ngà. "àng t1ng nhanh hgn:

tu )MQM BTn )MRM> dân số t1ng thêm HFc thC
ngưJi "a0 tu=i t1ng thêm H(c_

tu )MRMN)MMM> "D" ti %ệ tưgng eng %à )Rc và
$$c.

NhCn t0àn 97 thJi @v )MQM BTn HFFQ> dân số
t1ng %ên )>P) %on "rn ngưJi "a0 tu=i t1ng H>)Q %on
TiTn BTn "g ";u dân số hvàngj

hai ngưJi tr0ng B7 tu=i %a0 B7ng mới &hải hgDnh m7t
ngưJi 1n thU0j> ngưJi ta n#i rlng> Bâ. %à h"g ";u dân
số vàngj> ha. hWư %Xi dân sốw.

Tr0ng giai B0ạn K)MQMNHFFQL> hTi số &h? thu7"j @h+ng
ngung giảm Suống:

n1m )MQM> "e )FF ngưJi tr0ng B7 tu=i %a0 B7ng &hải
nu+i MR ngưJi ng0ài B7 tu=i %a0 B7ng K9Cnh 8uân mfi
ngưJi &hải nu+i F>MR ngưJi &h? thu7"L

n1m HFFQ "h2 "rn ($>Q giảm tới hgn O(c.

W! 9D0 > nướ" ta sq 9ướ" và0 thJi @v hdân số vàngj
mu7n nh;t %à n1m HF)F.
xx. 3;u tr<" dân số Việt Nam
).ThU0 tu=i
H. ThU0 giới tAnh
N1m
T=ng số dân KnghCn
ngưJiL
Giới tAnh
Nam KcL Ny KcL
)MPF $F)QH OM ()
)MP( $OMHM OR>P ()>O
)MQF O)FP$ OR>Q ()>$
)MQP OM)PF OR>F (H>F
)MQM (HOPH OR>( ()>(
)MR( (MRQH OR>M ()>)
)MRP P))FM OM>F ()>F
)MRQ PHO(H OM>F ()>F
)MRR P$QHQ OM>O (F>P
)MRM POQQO OR>R ()>H
)MMF PPH$$ OR>R ()>H
)MM) PQQQO OR>Q ()>$
)MMH PMO(F>H OR>Q ()>$
)MM$ Q)FH(>P OR>R ()>H
)MMO QH(FM>( OR>R ()>H
)MM( Q$M(M OR>R ()>H
=7urc&: 0&n&ra> '&?artm&nt 7@ =tatistics AVi&tnam ?7?u>ati7n, ?7?u>ati7n and >aB7ur issu&sC
3;u tr<" thU0 nh#m tu=i> giới
tAnh
Wân số Việt Nam thU0 nh#m tu=i
Nu/n: Eorl# r=sourc=s institut=, FoGulation, 5=alth an# 5uman E=ll@
!=in CH0NTIJ FIHKLMN @ Vi=t Nam

Nu/n: Eorl# r=sourc=s institut=, FoGulation, 5=alth an# 5uman E=ll@
!=in CH0NTIJ FIHKLMN @ Vi=t Nam

Nh#m tu=i )MQM )MRM )MMM HFFQ
FNO )O>PH )O>F M>(H Q>OM
(NM )O>(R )$>$ )H>FF Q>RO
)F N )O )$>$( ))>Q ))>MP )F>)R
)( N )M ))>OF )F>( )F>QQ )F>Q)
HF N HO M>HP M>( R>RP R>PM
H( N HM Q>F( R>R R>OR Q>PP
$F N $O O>QH Q>$ Q>RP Q>Q)
$( N $M O>FO (>) Q>HQ Q>PP
OF N OO $>RF $>O (>M) Q>()
O( N OM O>FF $>) O>FQ P>OO
(F N (O $>HQ H>M H>RF (>H$
(( N (M H>M( $>F H>$P $>O$
PF N PO H>HR H>O H>$) H>HQ
P( N PM )>MF )>M H>HF Q>)R
QF N QO )>$O )>H )>(R
Q( N QM F>MF F>R )>FM
RF N RO F>$R F>O F>((
R(z F>)P F>$ F>$R
T,n c+n 8BB,B 8BB,B 8BB,B 8BB,B
Tỉ lệ n&ời #$n trOn 8P tu,i
Nu/n: Eorl# r=sourc=s institut=, FoGulation, 5=alth an# 5uman E=ll@
!=in CH0NTIJ FIHKLMN @ Vi=t Nam

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->