Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1
Bµi 1 : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¼ lêi ®óng nhÊt : 1. Hai ®êng th¼ng xy vµ x’y’ c¾t nhau t¹i A, ta cã: a) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2, ¢2®èi ®Ønh víi ¢3 b) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢4 c ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢3 ®èi ®Ønh víi ¢4 d) ¢4 ®èi ®Ønh víi ¢1 , ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2
1 A 4 2 3

2. Câu nào sau đây đúng ? A. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau B. Hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh th× không b»ng nhau C. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh D.Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh 3. NÕu cã hai ®êng th¼ng: A. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau B. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau C. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b»ng nhau D. C¾t nhau th× t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh 4. §êng th¼ng xy lµ trung trùc cña AB nÕu: A. xy ⊥ AB B. xy ⊥ AB t¹i A hoÆc t¹i B C. xy ®i qua trung ®iÓm cña AB D. xy ⊥ AB t¹i trung ®iÓm cña AB 5. NÕu cã 2 ®êng th¼ng: a. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau b. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau c. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b¨ng nhau d. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc ®èi ®Ønh Bµi 2: Hai ®êng th¼ng MN vµ PQ c¾t nhau t¹i A t¹o thµnh gãc MAP cã sè ®o b»ng 330 · a) TÝnh sè ®o NAQ
· b) TÝnh sè ®o MAQ c) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh d) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc bï nhau

-1-

Các chủ đề Hình học lớp 7
M A 33 N P Q

www.PNE.edu.vn

Bµi 3: Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 24 mm. H·y vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy? Nªu c¸ch vÏ? Bµi 4: µ =Q µ = 300 Cho biÕt a//b vµ P 1 1
a 1 P 60°

b

1 Q

60°

a) ViÕt tªn mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c vµ nãi râ sè ®o c¸c gãc b) ViÕt tªn mét cÆp gãc so le trong vµ nãi râ sè ®o mçi gãc c) ViÕt tªn mét cÆp gãc trong cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc d) ViÕt tªn mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc Bµi 5: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: §êng th¼ng a//b nÕu: a) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau b) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa bï nhau c) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau d) NÕu a ⊥ b, b ⊥ c th× a ⊥ c e) NÕu a c¾t b, b l¹i c¾t c th× a c¾t c f) NÕu a//b , b//c th× a//c

-2-

Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

Bài 2
Bµi 1: Cho h×nh vẽ (hình a) Hình a
B 117 A 63 A l 2

Hình b
m

C 85

D

B 3 85

a) §êng th¼ng a cã song song víi ®êng th¼ng b kh«ng? V× sao/ b) TÝnh sè ®o gãc x? gi¶i thÝch v× sao tÝnh ®îc Bµi 2: TÝnh c¸c gãc ¶ A2 và ¶ B3 trong h×nh vÏ (hình b) ? Gi¶i thÝch? Nªu c¸ch tÝnh ? Bµi 3: §iÒn vµo chç (…) 1. NÕu ®êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng c th× …. 2. NÕu a//b mµ c ⊥ b th× … 3. NÕu a// b vµ b // c th× … 4. NÕu ®t a c¾t 2 ®êng th¼ng m vµ n t¹o thµnh mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× … 5. §êng th¼ng a lµ trung trùc cña MN khi … GV gäi mét HS lªn b¶ng ®iÒn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 4: §óng hay sai Hai ®êng th¼ng song song th×:

-3-

Beân ngoaøi goùc tOy. b) Hai ñöôøng thaúng a vaø b khoâng coù ñieåm chung neân a song song vôùi b. Ph©n biÖt A. Ñaùp soá: b) Bài 3 Baøi 1: Cho hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. Veõ tia Om laø phaân giaùc cuûa goùc xOy. Haõy chæ ra caâu sai trong caùc caâu sau: a) aa’ ⊥ bb’ · b) aOb = 900 c) aa’ vaø bb’ khoâng theå caét nhau. Ñaùp aùn: Caùc caâu sai laø: c). Veõ tia Oz n aèm beân trong goùc tOy (töùc Oz laø tia naèm giöõa hai tia Ot vaø Oy). Veõ tia · · Om laø phaân giaùc cuûa xOy . d) Hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau vaø khoâng truøng nhau thì chuùng song song vôùi nhau. Tính soá ño goùc mOn. c ñeàu sai. c) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Baøi 4: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: a) Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b neân a vaø b khoâng coù ñieåm chung. Kh«ng c¾t nhau C. -4- . veõ tia On laø phaân giaùc cuûa goùc yOt. vaø tia On laø phaân giaùc cuûa yOx' . Tính soá ño cuûa goùc xOz. Ñaùp soá: soá ño goùc mOn baèng 900. c) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì truøng nhau. d) aa’ laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc beït bOb’. Baøi 2: Cho goùc tOy = 900. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. d) Ba caâu a. Baøi 3: Cho xOy vaø yOt laø hai goùc keà buø. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì a // b. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. b. Tính soá ño cuûa goùc mOn.vn B. veõ tia Ox sao cho goùc xOt baèng goùc zOy. b) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau. Kh«ng cã ®iÓm chung kh«ng c¾t nhau Baøi 5: Cho bieát hai ñöôøng thaúng aa’ vaø bb’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. e) Baøi 5:Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: a) Neáu a ≠ b. · e) b'Oa' = 890 Ñaùp soá: c) Baøi 6: Haõy choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc. e) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät.edu.

3 B 37° H4. h4.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.1 3 3 135° t a 1 M 3 135° x y b 1 N 3 46° H4.3: n // p. c) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng phaân bieät khoâng caét nhau. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a // b.2. e) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng naèm treân hai ñöôøng thaúng song song. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng nhaát laø caâu f): Baøi 6: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung laø hai ñoaïn thaúng song song. H4.1.4: a//b -5- .1: a //b. c A 1 B 45° 1 H4.3 vaø traû lôøi caùc ñöôøng thaúng naøo song song vôùi nhau. b) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung. H4. f) Caùc caâu treân ñeàu sai.2 m 46° M c n p 37° A N 46° H4. e) Neáu a ≠ b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le ngoaøi baèng nhau thì a // b.4 a b Ñaùp aùn: H4. c) Neáu a ≠ b.vn b) Neáu a ≠ b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ñoàng vò baèng nhau thì a // b.2: x // y. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ngoaøi cuøng phía buø nhau thì a // b. d) Neáu a ≠ b. H4.PNE. f) Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng. d) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng truøng nhau vaø khoâng caét nhau. h4. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng laø caâu e): Bài 4 Baøi 1: Quan saùt caùc hình veõ h4.

Höôùng daãn: (theo ñeà baøi. · · · a) xOy = 350 ⇒ xAz = 350 ⇒ OAx = 1450 · · b) xOu = xAv = 17. Treân tia Ox laáy ñieåm A. hình veõ coù daïng: H4.6 z v x A Bµi 4: Cho gãc AOB kh¸c gãc bÑt. y u O H4.PNE.50 ⇒ Ou // Av. KÎ c¸c tia OC. Ot laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB. OÂ2 + B Baøi 3: Cho goùc xOy coù soá ño baèng 35 0. OD lÇn lît lµ tia ®èi cña tia OA.6). Goïi Ou. Gäi OM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOB. Av theo thöù töï laø caùc tia phaân giaùc cuûa caùc goùc xOy vaø xAz. trong ñoù AOB = 700 . OM · · Chøng minh: COD = MOB Bµi 5: Gäi DI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc MDN .edu. keû tia Az naèm trong goùc xOy vaø Az // Oy. b) Chöùng toû Ou // Av.vn · Baøi 2: Cho hình veõ. Gäi gãc EDK lµ gãc ®èi · · ®Ønh cña IDM. a) Tính soá ño goùc OAz.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Hoûi caùc tia Ax. Chøng minh r»ng: EDK = IDN E K D M I N -6- . Ot vaø By coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao? x 35° 1 2 A O t 145° B y µ =1800 ⇒ Ot //By Ñaùp aùn: OÂ1 =OÂ2 = 350 ⇒ Ax // Ot.

PNE.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn Bài 5 Bµi 1: Chøng minh ®Þnh lý: Hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau t¹o thµnh mét gãc vu«ng t' y t x' G x Bµi 2 : Chøng minh: NÕu hai gãc nhän xOy vµ x’O’y cã Ox //Ox’. Oy //Oy’ · · 'O ' y ' th× xOy =x -7- .

b vaø coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau hoaëc… thì… c) Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì… d) Neáu a ⊥ b vaø b ⊥ c thì… e) Neâuù a// c vaø b// c thì … -8- . Höôùng daãn: (Theo ñeà baøi hình veõ coù daïng H4. B. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau.7 · · BAa + ABb = 1800 ⇒ Aa // Bb. vẽ hình minh họa . Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy khoâng · chöùa tia Aa ta döïng tia Cc sao cho yCc = 1600 . Bài 4: Ñieàn vaøo choã troáng để được một định lý.Các chủ đề Hình học lớp 7 y www. ghi GT . C khoâng truøng nhau. KL bằng kí hiệu a) Hai goùc ñoái ñænh laø hai goùc coù… b) Neâuù ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a.7) b C 160° a 160° 20° y x B c A Hình 4. Bb sao · · cho yAa = 200 vaø xBb = 1600 . · · xBb = yCc = 1600 (vò trí so le ngoaøi) ⇒ Bb // Cc ⇒ Aa // Cc. Vaäy ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. Bb.vn O y' O' x x' Baøi 3: Treân ñöôøng thaúng xy theo thöù töï laáy ba ñieåm A.edu. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy döïng caùc tia Aa.PNE. Chöùng toû raèng ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. Bb. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau.

vn Bài 6 Bài 1: Cho hình vẽ sau a// b -9- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE.edu.

Tính góc B1 ? HD: Vì a ⊥ c vaø b ⊥ c neân a// b 1 1 µ = 1800 (góc trong cuøng phía taïo bôûi a//b) Ta coù : µ A1 + B 1 µ Neân B =1800. D ¶ = 1100 .Các chủ đề Hình học lớp 7 GT KL µ µ = 1320 A1 = 380 . b⊥ c .PNE.1150 = 650 B 1 Vaäy x = 650 ¶ = 600 .edu.G ¶ .vn HD: Qua O veõ c // a Ta coù : c // a (caùch döïng) Vaø a// b (GT) ⇒ c // b µ =µ Maø O A1 = 380 (1) 1 (Hai goùc sole trong taïo bôûi c // a ) ¶ +B µ = 1800 Vaø O 2 1 (Hai goùc trong cuøng phía taïo bôûi c // b) ¶ = 1800 − B µ = 1800 − 1320 = 480 (2) ⇒O 2 1 Töø (1) vaø (2) suy ra µ +O ¶ =380 + 480= 860 · AOB = O 1 2 Hay x = 860 Bài 2:Cho hình vẽ sau . biết a ⊥ c .A ¶ .µ A µ = 1800 . B 1 · AOB =? (x = ?) www.G ¶ . Â1 = 1150 .D ¶ . Tính E ¶ . C 7 8 1 2 3 4 5 6 -10- .B µ Bài 3:Cho hình vẽ d // d’// d’’.

Tính · A = 400 .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.PNE.vn HD: ¶ =D ¶ = 1100 (ñoàng vò taïo bôûi d’// d’’) G 2 8 ¶ ¶ = 1800 − 1100 = 700 (keà buø) G = 1800 − G 3 2 Bài 4: : Cho hình veõ sau : Treân hình treân cho bieát a// b µ µ = 600 . B AOB ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1: Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp CAÂU a)Ñöôøng thaúng xy laø ñuôøng trung tröïc cuûa ñoaïn ÑUÙNG SAI -11- .

d) có hai đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó.... c) ......... 6/ Theo tiên đề Ơ-clit thì: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng a) chỉ có một đường đường thẳng song song với đường thẳng đó.....PNE..........................edu........vn thaúng AB neáu xy vuoâng goùc vôùi AB vaø ñi qua trung ñieåm cuûa AB b)Hai goùc chung ñænh vaø baèng nhau thì ñoái ñænh c) Qua ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d coù voâ soá ñöôøng thaúng song song vôùi d d) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc e)Neáu hai ñöôøng thaúng a.................... b. d) Cả a và b đều sai... Biết a // b // c.. c) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB. c) có ba đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó................. Bài 3 : Cho AB = 4(cm) . d) Cả a.... Neâu caùch veõ Bài 4: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu a.. 7/ Nếu a//c và b//c thì: a) a ⊥ b b) a// b c) Cả a và b đều đúng... c.................. d µ đối đỉnh với O ¶ và O µ = 400 thì: 1/ Nếu O 1 3 1 0 ¶ ¶ = 350 ¶ = 400 ¶ = 450 a) O = 30 b) O c) O d) O 3 3 3 3 2/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a... c) Hai góc trong cùng phía bù nhau d) Cả a... c đều sai........... b) có nhiều đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó.... c đều đúng.................... b............ 4/ Số đường thẳng phân biệt đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 5/ Nếu a ⊥ c và a// b thì: a) b//c b) b ⊥ c c) Cả a và b đều đúng..................................... b. b caét ñuôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a song song vôùi b Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì : a) .............. Veõ ñöôøng trung tröïc d cuûa ñoaïn thaúng AB ....... b) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB......... d) Cả a và b đều sai..Các chủ đề Hình học lớp 7 www........... b và a // b thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau....................................... a b c C 1 B 1 A 1 75o D 2 1 E 60o F -12- ............. b) . b) Hai góc đồng vị bằng nhau. 3/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: a) Đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB........................... Bài 5: cho hình vẽ sau ..............

A a A 40o x? O b B 50o µ = 350 . B µ = 500 ( nói rõ cách tính ) Bài 7: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b.vn c) 1150 c) 1050 c) 750 c) 1150 c) 1200 d) 750 d) 1200 d) 1050 d) 600 d) 600 µ = 400 . Bài 8: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b. Biết A a A 35o 95o O b 120o B CHƯƠNG II: TAM GIÁC TÓM TẮT LÝ THUYẾT µ +B µ +C µ = 1800 1.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 µ 1/ Số đo của B 1 a) 1050 ¶ 2/ Số đo của D 2 0 a) 60 µ 3/ Số đo của C 1 a) 600 ¶ 4/ Số đo của A 1 a) 750 ¶ 5/ Số đo của D 1 0 a) 105 là: b) 600 là: b) 750 là: b) 1150 là: b) 1050 là: b) 750 www. Định lý tổng ba góc trong tam giác : ∆ABC CÓ A 2. O µ = 950 . B µ = 1200 .edu. Định nghĩa hai tam giác bằng nhau : -13- .

A A A' B C B' C' 3.vn µ =A µ '. BC = B’C’.các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: a)Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. A M A M B C N P B C N P µ =N µ thì ∆ABC =∆MNP (g-c-g).PNE. B c) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : A Bài 1 Bµi 1 : §iÒn ®óng. sai -14- . BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-cc). BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-gb) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. AB = MN . B µ = B'.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu. A M B C N P µ =N µ . AC = MP. µ =M µ . µ C µ = C' µ ∆ABC =∆A’B’C’ ⇔AB = A’B’. B c). AC = A’C’.

AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB) a) Veõ ∆ABC .3 4 M X K Bài 4: Cho D DKE Coù DK=KE=DE=5cm vaø D DKE = D BCO .2 E 3. · TÝnh: · AMC . ∆ABD AB = AC = BC = GT 3 cm AD = BD = 2 cm a) Veõ hình KL ˆ D =CB ˆD b) CA b) Noái DC ta ñöôïc ∆ADC vaø ∆BDC coù : AD = BD (gt) . Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 3 gãc nhän 2.c) ⇒ CA -15- .PNE. CA = CB (gt) . BMC Baøi 3 :cho D EFX = D MNK nhö hình veõ.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn 1. Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc N F 55° 2.c. B = 70. tia ph©n gi¸c gãc C c¾t AB t¹i M. A = 500. TÊt c¶ c¸c gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng nhau Bµi 2 : Cho ∆ABC. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 2 gãc vu«ng 4. ∆ABD ˆ D =CB ˆD b) Chöùng minh : CA HD: A D B C ∆ABC . Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau 3.edu. C µ = 140 kh«ng? V× sao? Bµi 5: Cã ∆ABC mµ µ A = 2B Baøi 6 : Cho ∆ABC vaø ∆ABC bieát :AB = BC = AC = 3 cm . Tính toång chu vi hai tam giaùc ñoù? µ. B µ = 2C µ . DC caïnh chung ˆ D =CB ˆ D (hai goùc töông öùng ⇒ ∆ADC = ∆BDC (c.

PNE.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. a/ Veõ D ABC .vn Bài 2 Baøi 1: Cho D ABC vaø D ABD bieát: AB=BC=CA=3cm. AD=BD=2cm (Cvaø D naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AB). D ABD · · b/ chöùng minh raèng CAD = CBD -16- .

HD: A B C GT : D ABC AB=AC M laø trung ñieåm BC KL: AM ^BC Chöùng minh : Xeùt D ABM vaø D ACM coù AB = AC (gt) . Caïnh AM chung Þ D ABM vaø D ACM (c.c).vn B C a/ GT D ABC .c. Xét D ADC và D BDC coù : AD = BD(gt) . BM = MC(gt) . CA = CB(gt) . -17- .c) (hai goùc töông öùng · · Þ CAD = CBD Bài 2: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. DC caïnh chung Þ D ADC = D BDC(c.Các chủ đề Hình học lớp 7 A D www.edu. D ABD AB=BC=CA=3cm AD=BD=2cm KL a/Veõ Hình · · b/ CAD = CBD b/ Noái DC . · · Suy ra · (hai goùc töông öùng ) maø · = 1800 (tính chaát AMB = AMC AMB = AMC hai goùc keà buø) 0 · Þ AMB = 180 = 90 hay 2 0 AM ^BC.c.PNE. Chöùng minh raèng AM vuoâng goùc Vôùi BC . Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC.

µ = 500 . KL: AD//BC CM: Xeùt D ADC vaø D CBA coù AD = CB(gt) . Chöùng minh raèng AD// BC A D B C GT: D ABC Cung troøn (A. Tính caùc goùc coøn laïi Bài 4: :Cho D ABC= D DEF.vn Baøi 3 : Cho tam giaùc ABC. Bài 3 · · Bài 1: Cho hình veõ. BC = 3cm. AC caïnh chung Þ D ADC vaø D CBA(c. Veõ cung troøn taâm A baùn kính BC.PNE. DC = AB(gt) .edu. Bài 5: .c) (hai goùc töông öùng ) · · Þ CAD = ACB Þ AD//BC vì coù hai goùc so le trong baèng nhau . -Veõ tia phaân giaùc goùc A baèng thöôùc vaø compa.Veõ tam giaùc ABC bieát AB= 4cm. chöùng minh ADC = BCD -18- .AB) taïi D (D vaø B khacù phiaù vôùi AC). chuùng caét nhau ôû D (D vaø B naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AC ). E µ = 750 . Bieát A cuûa tam giaùc .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.BC) caét cung troøn(C.AC = 5cm.c. veõ cung troøn taâm B baùn kính BA.

AB = AK · = 1V) . A Þ D ABC = D ADE (c. Giaûi : AD = AB(gt) AD = AB(gt) Þ AC = AE DC = BE(gt) Xeùt D ABC Vaø D ADE coù: µ chung .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 A B www. AC = AE AB= AD(gt) . AD = AC D ADC ( DAC -19- .g.c) Baøi 3: Cho D ABC:AB=AC.vn D C Bài 2: Cho hình vẽ E B A D C x · GT: xAy B Î Ax.AC=AD.PNE.D Î Ay AB = AD E Î Bx. veõ veà phiaù ngoaøi cuaû D ABC caùc tam giaùc vuoâng ABK vaø tam giaùc vuoâng ACD coù AB=AK. K A D B C GT : D ABC:AB= AC · D ABK ( KBA =1 V ) .C Î Dy BE = DC KL: D ABC = D ADE. Chöùng minh: D ABK = D ACD.

c) Þ EB = EC D BKE = D CKE(c.PNE.c. KB. Chöùng minh :a/ DA = DB b/ OD ^AB -20- .c) Þ KB = KC D BEM= D CEM(c.c) b/ Tröôøng hôïp M naèm giöõa Kvaø E K B M E C d D BKM = D CKM(c. KAB = DAC Þ D AKB = D ADC(c-g-c) Baøi 4: Cho ñoaïn thaúng BC vaø ñöôøng trung tröïc d cuûa noù.g.c) µ caét AB Baøi4: Cho tam giaùc AOB coù OA = OB .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.BK = CK.KC. Tia phaân giaùc cuûa O ôû D.BM=CM(gt) D BEM= D CEM (vì M 1= M 2 = 1 D BKM = D CKM chöùng minh töông töï (cgc) D BKE = D CKE(vì BE = EC.edu. d giao vôùi BC taïi M.c.vn KL: D AKB = D ADC.EC . Noái EB. Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau tre ân hình ? a)Trường hợp E nằm giữa K và M K E d 1 B M 2 C · · V ) caïnh EM chung . AK = AD (cmt) D AKB vaø D ADC coù: AB = AC(gt). Treân d laáy hai ñieåm K vaø E khaùc M.g. CM: Ta có : AK = AB(gt) và AD = AC(gt) maø AB= AC(gt) suy ra : AK = AD (t/c baéc caàu) · · =900(gt). caïnh KE chung) (tröôøng hôïp c.

Các chủ đề Hình học lớp 7 O www.edu.vn 1 2 1 2 A B Bài 4 Bài 1: (Bµi 25.PNE. SGK/118) GT ∆ GHK Vµ ∆KIG GH = KI. HGK =IKG HK = IG KL HK // IG -21- .

I = BE I AC Ta coù: ∆ ADC= ∆ ABC (cm treân) => ¼ ACD = ¼ AEB (2 goùc töông öùng) ¼ + ICH ¼ ¼ = HIC maø: DHI (2 goùc baèng toång 2 goùc beân trong khoâng keà) -22- . DAC = » AE (cm treân) (g) => ∆ DAC= ∆ BAE (c-g-c) => DC = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DC⊥BE Goïi H = DC I BE. CMR: a) DC = BE b) DC ⊥ BE HD: a) CM: DC=BE ¼ ¼ ¼ ¼ + BAC ta coù DAC = DAB = 900 + BAC ¼ + CAE ¼ ¼ ¼ = BAC = BAC + 900 BAE ¼ ¼ => DAC = BAE Xeùt ∆ DAC vaø ∆ BAE coù: ¼ AD = BA (gt) (c) . veõ AE⊥AC: AD = AC vaø E khaùc phía ñoái vôùi AC.c) (1) ⇒ HK = IG (cÆp c¹nh t¬ng øng) *Tõ (1) suy ra GHK = KIG (cÆp gãc t¬ng øng) Mµ hai gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong ⇒ HK // IG (dÊu hiÖu nhËn biÕt ) (®pcm) Baøi 2 : Cho ∆ ABC coù 3 goùc nhoïn.Các chủ đề Hình học lớp 7 G H www.vn I K *XÐt ∆ GHK Vµ ∆KIG cã : GH = KI (GT) HGK = IKG (GT) GK c¹nh chung ∆ GHK = ∆KIG (c.PNE. AC = AB vaø D khaùc phía C ñoái vôùi AB. AC = AE (gt) (c) .g. Veõ AD⊥vuoâng goùc.edu.

Caùc tia phaân giaùc caùc goùc B.AD = BC.Tia phaân giaùc goùc B caét AC ôû D.PNE.AÂ1 = 850 a/ Chöùng minh V ABC = V CDA ¶ b/ Tính soá ño goùc C 1 c/ Chöùng minh AB// CD A 2 1 B D C Bài 5 Baøi 1: Cho V ABC coù goùc A = 600. E .So saùnh ñoä daøi BD vaø CE.edu. chöùng minh raèng ID=IE -23- . Bài 4 : Cho hình veõ beân coù :AB=CD. C caét nhau ôû I vaø AC. tia phaân giaùc goùc C caét AB ôû E.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn ¼ vaø ¼ ¼ =¼ => DHI AIE + ¼ AEI ( HIC AIE ññ) Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù B = C. AB theo thöù töï ôû D.

Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB. c) Bieát AB = 7cm. A ∉ BC). AB = AC .F $ = 750 . Tính caùc goùc Giaû söû A coøn laïi vaø chu vi cuûa hai tam giaùc. Treân tia CI laáy ñieåm D sao cho D naèm khaùc phía vôùi C so bôø laø ñöôøng thaúng AB. · · · · Chöùng toû raèng ABM = ACM. Baøi 4: Cho bieát AM laø ñöôøng trung tröïc cuûa BC (M ∈ BC. Tính caùc goùc coøn laïi cuûa ba tam b) Cho bieát theâm A giaùc. AB = 4cm.S $ = 600 . I 1 2 3 µ =I µ =I µ =I µ Þ I 3 1 2 4 0 µ = 600 I 4 khi ñoù ta coù V BEI = V BKI (g-c-g) Þ IE = IK (caïnh töông öùng ) Chöùng minh töông töï V IDC= V IKC Þ IK = ID Þ IE = ID = IK Baøi 2: Cho ∆ABC = ∆EFG. RT = 6cm. MAB = MAC.vn µ =I µ . theo ñaàu baøi V ABC: Keû phaân giaùc IK cuûa goùc BIC ta ñöôïc I 1 2 0 Þ µ + µ =1200 µ A = 60 C B µ =B ¶ ¶ =C ¶ Coù B (gt).PNE. Baøi 3: Cho bieát ∆ ABC = ∆MNP = ∆RST. a) Neáu ∆ ABC vuoâng taïi A thì caùc tam giaùc coøn laïi coù vuoâng khoâng? Vì sao? µ = 900. Haõy vieát ñaúng thöùc döôùi moät vaøi daïng khaùc. Bài 6 Baøi 1: Cho ∆ABC coù AC = BC.edu. µ = 550.Các chủ đề Hình học lớp 7 A 60° D E 1 3 2 B 1 1 K 2 2 1 C 4 www. BC = 5cm. EG = 7cm. Vieát caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau. C (gt) 1 2 1 2 µ =C ¶ = 120 = 600 Þ B 1 1 2 · = 1200 Þ BIC µ =I µ = 600 vaø I µ = 600 . NP = 5cm. Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa ba tam giaùc vaø tính toång chu vi cuûa ba tam giaùc. -24- .

Chöùng minh raèng E laø trung ñieåm cuûa MN. b) Suy ra CD laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. Baøi 5: Cho hình veõ (hình 4). a) Chöùng minh raèng ∆ OIA = ∆OIB.vn a) Chöùng minh raèng ∆ADC = ∆BDC. Veõ ñöôøng troøn taâm A baùn kính AB vaø ñöôøng troøn taâm B baùn kính BA. Baøi 3: Cho hình veõ. a) Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆ANB.PNE.edu. P A C E F N M B H G Q Hình 1 Hình 2 Hình 3 M Baøi 4: Cho goùc xOy. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm I (I ≠ O). B laàn löôït laø caùc ñieåm treân tia Ox vaø Oy sao cho OA = OB (O ≠ A. Baøi 2: Cho ñoaïn thaúng AB.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Haõy chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau ôû moãi hình. Hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi hai ñieåm M vaø N. O ≠ B). Goïi A. b) Chöùng minh raèng tia Ot laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. N E B A M Bài 7 -25- . b) Chöùng minh raèng MN laø trung tröïc cuûa AB vaø töø ñoù suy ra caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc.

OA. OB = OD) ¼ ¼ (cmt) ADB = DCB ¼ = ODA ¼ ( ∆ AOD= ∆ COB) OBC => ∆ CED= ∆ AEB (g-c-g) ¼ c) CM: DE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Xeùt ∆ OCE vaø ∆ OAE coù: OE: caïnh chung . OD = OB.PNE.edu. Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC. OD = OB E = AD I BC KL a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD c) OE laø tia phaân ¼ giaùc xOy a) CM: AD = BC Xeùt ∆ AOD vaø ∆ COB coù: Ô: goùc chung (gt).vn ¼ khaùc goùc beït. D ∈ Oy sao cho OC = OA. Laáy A. OA = OC (gt) . OC = OA (gt) .OC maø OA = OC. B ∈ Ox sao cho OA< OB. Cmr: a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD ¼ . c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy HD: G T ¼ <1800 xOy AB∈Ox. CD∈Oy OA<OB. OC =OA. OD = OB (gt) => ∆ AOD= ∆ COB (c-g-c) => AD = CB (2 caïnh töông öùng) b) CM: ∆ EAB= ∆ ECD ¼ + DAB ¼ =1800 (2 goùc keà buø) Ta coù: OAD ¼ + BCD ¼ =1800 (2 goùc keà buø) OCB ¼ = OCB ¼ ¼ ¼ = BCD Maø: OAD ( ∆ AOD= ∆ COB) => DAB *Xeùt ∆ EAB vaø ∆ ECD coù: AB = CD (AB = OB. EC = EA ( Do ∆ CED = ∆ AEB) => ∆ CED = ∆ AEB (c-c-c) -26- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Laáy Baøi 1: Cho xOy C. CD =OD .

Oy ⇒Tia OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 2: Baïn Mai veõ tia phaân giaùc cuûa goùc xOy nhö sau: Ñaùnh daáu treân hai caïnh cuûa goùc boán ñoaïn thaúng baèng nhau: OA = AB = OC = CD (A.vn ¼ =¼ => COE AOE (2 goùc töông öùng) ¼ Maø tia OE naèm giöõa 2 tia Ox. CM: OK laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 3: GT KL ¼ xOy Xeùt ∆ OAD vaø ∆ OCB: OA = AB = OC = CD CB I OD = K OK:phaân giaùc OA = OC .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. C.PNE. ¼ .D∈Oy).B∈Ox. Ô goùc chung ¼ =¼ => ∆ OAD = ∆ OCB (c-g-c) => ODK ABK ¼ ¼ = BAK ¼ maø CKD = goùc AKB (ññ) => DCK => ∆ CDK = ∆ ABK (g-c-g) => CK =AK ¼ =¼ => ∆ OCK = ∆ OAK(c-c-c) => COK AOK ¼ => OK: tia phaân giaùc cuûa xOy -27- . AD I BD = K.edu. OD = OB .

70 = 20 (trong tam giaùc vuoâng hai goùc nhoïn phuï nhau) 800 ¶ · = . · a/ Tính BAC · b/ Tính HDA c/ Tính · ADH A 1 3 2 70 ° B H D 30 ° C µ = 700 . Chöùng minh AH//BI. DC laàn löôït ôû E vaø I. µ = 700 . a/ Chöùng minh D BED= D BEC vaø IC = ID.(700+ 300) · =1800-1000=800 BAC b/ Xeùt V ABH coù µ = 900 (gt) µ = 1v hay H H 0 0 0 Þ ¶ A1 = 90 .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. A c/ V ADH coù H 2 0 0 Þ · ADH = 90 -20 = 700 -28- . C µ = 300 GT: V ABC: B Phaân giaùc AD (D Î BC ) AH ^ BC (H Î BC) · KL: a/ BAC =? · b/ HDA =? c/ · ADH =? Cm: µ = 700 . Phaân giaùc cuûa goùc B caét caïnh AC.200 = 200 BAC A2 ¶ ¶ · ⇒ hay HDA = 200 = 2 A2 A1 2 ¶ = 200 µ = 900.PNE.edu.vn Bài 8 Baøi 1 : Cho tam giaùc ABC bieát AB<BC. b/ Töø A veõ ñöôøng vuoâng goùc AH vôùi DC (H thuoäc DC). Treân tia BA laáy ñieåm D sao cho BC=BD. C µ = 300 (gt) a/ V ABC: B · Þ BAC =1800. Noái C vôùi D. Tia phaân giaùc cuûa Baøi 2: Cho tam giaùc ABC coù B goùc A Caét BC taïi D. Heû AH vnuoâng goùc vôùi BC (H Î BC). C µ = 300 .

PNE. Caïnh AM chung.edu. M laø trung ñieåm cuûa BC.vn µ (t/c goùc ngoaøi cuûa tam · hoaëc HDA =¶ A3 + C Baøi 3: Cho V ABC coù : AB=AC. c/ Ta coù: V ABM = V ACM (c-c-c) Vì AB = AC (gt ) . BM = MC(gt) · · · Þ ABM (hai goùc töông öùng ) maø · AMB + AMC = 1800 (do hai goùc keà = AMC buø) 1800 Þ · AMB = = 900 Þ AM ^ BC 2 · · · · d/ ADC =300 khi DAB =300 (Vì ADC = DAB theo keát quaû treân ) -29- . BM = CM (gt) AM = DM (gt) . M 1 2 Þ V ABM =V DCM (c-g-c) b/ Ta coù: V BAM=V DCM (chöùng minh treân) · · Þ BAM (hai goùc töông öùng ) = MDC · · maø BAM vaø MDC laø hai goùc so le trong Þ AB//DC (theo daáu hieäu nhaän bieát ).Các chủ đề Hình học lớp 7 www. treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho AM=MD a/ Chöùng minh V ABM =V DCM b/ chöùng minh AC // DC c/ Chöùng minh AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 A B 1 M 2 C D GT: V ABC : AB=AC M Î BC :BM=CM D Î tia ñoái cuûa tia MA AM = MD KL: a/ V ABM =V DCM b AC // DC c/ AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 CM: a/Xeùt V ABM vaø V DCM coù: ¶ =M ¶ (hai goùc ñoái ñænh ) .

edu. DAB do BAM = MAC ) 0 0 · · Vaäy ADC = 30 khi V ABC coù AB = AC vaø BAC = 60 ÔN TẬP CHƯƠNG II Baøi 1: a/ Veõ hình theo trình töï sau: -Veõ V ABC -30- .vn · · · · · · maø DAB =300 khi BAC = 600 (vì BAC = 2.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Chöùng minh m // EK m A E 1 2 1 K 3 1 B H 1 1 C GT: V ABC AH ^ BC (H Î BC) HK ^ AC (K Î AC) KE // BC (E Î AB) Am ^ AH KL: a/ vẽ hình b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau c/AH ^ KE d/ Am // EK CM: ¶ =B µ (hai goùc ñoàng vò cuûa EK//BC) b/ E 1 1 ¶ =C ¶ (nhö treân ) K 2 1 ¶ ¶ K 1 = H 1 (Hai goùc so le trong cuûa EK//BC) ¶ =K ¶ ( ñoái ñænh ) K 2 3 · · = 900 AHC = HKC c) d) AH BC (gt)ü ï ï ý AH ^ EK (Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø song song ) EK//BC (gt) ï ï þ ü m ^ AH (gt) ï ï ým// EK (Hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi moät EK ^ AH (c/m treâ n) ï ï þ ñöôøng thaúng thöù 3 ) Baøi 2: a/ Tìm giaù trò x. d/ Qua A veõ ñöôøng thaúng m vuoâng goùc vôùi AH .PNE. giaûi thích. c/ Chöùng minh AH ^ EK. b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau treân hình.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. trong hình veõ beân: b/ AE coù song song vôùi BC khoâng ? Taïi sao? -31- .vn -Qua A veõ AH ^ BC (H Î BC) -Töø H veõ HK ^ AC (K Î AC) -Qua K veõ ñöôøng thaúng // vôùi BC caét AB taïi E.y .

PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 A E www.edu. 1/ Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆AMC 2/ Chöùng minh raèng AM laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC ? 3/ Ñöôøng thaúng ñi qua B vuoâng goùc vôùi BA caét ñöôøng thaúng AM taïi I. Treân caïnh AC laáy ñieåm E sao cho AD = AE. a) Cm: BA = BE b) K = BA I DE. Bieát IB = IC. phaân giaùc B caét AC taïi D. HD: -32- . Keû DE ⊥BD (E∈BC). Goïi I laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE.vn y x B C Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Cm: DC = DK. Chöùng minh raèng : a/ BD = CE b/ ∆IBE = ∆ICD c/ AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc A Bài 4: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Treân caïnh AC laáy ñieåm D . Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. Chöùng minh raèng CI ⊥ CA HƯỚNG DẪN ) Baøi 2: cho ∆ ABC vuoâng taïi A.

PNE.edu.vn Website giáo dục cung cấp tài liệu học tập môn Toán miễn phí ! -33- .vn G T taïi A BD: phaân giaùc ¼ ABC ∆ ABC vuoâng DE⊥BC DE I BA = K KL a)BA = BE b)DC = DK a) CM: BA = BE Xeùt ∆ ABD vuoâng taïi A vaø ∆ BED vuoâng taïi E: BD: caïnh chung ) ¼ ¼ (BD: phaân giaùc B ) => ∆ ABD = ∆ EBD (ch-gn) ABD = EBD => BA = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DK = DC Xeùt ∆ EDC vaø ∆ ADK: DE = DA ( ∆ ABD= ∆ EBD) ¼ =¼ EDC ADK (ññ) => ∆ EDC= ∆ ADK (cgv-gn) => DC = DK (2 caïnh töông öùng) PNE.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful