Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1
Bµi 1 : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¼ lêi ®óng nhÊt : 1. Hai ®êng th¼ng xy vµ x’y’ c¾t nhau t¹i A, ta cã: a) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2, ¢2®èi ®Ønh víi ¢3 b) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢4 c ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢3 ®èi ®Ønh víi ¢4 d) ¢4 ®èi ®Ønh víi ¢1 , ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2
1 A 4 2 3

2. Câu nào sau đây đúng ? A. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau B. Hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh th× không b»ng nhau C. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh D.Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh 3. NÕu cã hai ®êng th¼ng: A. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau B. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau C. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b»ng nhau D. C¾t nhau th× t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh 4. §êng th¼ng xy lµ trung trùc cña AB nÕu: A. xy ⊥ AB B. xy ⊥ AB t¹i A hoÆc t¹i B C. xy ®i qua trung ®iÓm cña AB D. xy ⊥ AB t¹i trung ®iÓm cña AB 5. NÕu cã 2 ®êng th¼ng: a. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau b. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau c. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b¨ng nhau d. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc ®èi ®Ønh Bµi 2: Hai ®êng th¼ng MN vµ PQ c¾t nhau t¹i A t¹o thµnh gãc MAP cã sè ®o b»ng 330 · a) TÝnh sè ®o NAQ
· b) TÝnh sè ®o MAQ c) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh d) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc bï nhau

-1-

Các chủ đề Hình học lớp 7
M A 33 N P Q

www.PNE.edu.vn

Bµi 3: Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 24 mm. H·y vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy? Nªu c¸ch vÏ? Bµi 4: µ =Q µ = 300 Cho biÕt a//b vµ P 1 1
a 1 P 60°

b

1 Q

60°

a) ViÕt tªn mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c vµ nãi râ sè ®o c¸c gãc b) ViÕt tªn mét cÆp gãc so le trong vµ nãi râ sè ®o mçi gãc c) ViÕt tªn mét cÆp gãc trong cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc d) ViÕt tªn mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc Bµi 5: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: §êng th¼ng a//b nÕu: a) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau b) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa bï nhau c) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau d) NÕu a ⊥ b, b ⊥ c th× a ⊥ c e) NÕu a c¾t b, b l¹i c¾t c th× a c¾t c f) NÕu a//b , b//c th× a//c

-2-

Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

Bài 2
Bµi 1: Cho h×nh vẽ (hình a) Hình a
B 117 A 63 A l 2

Hình b
m

C 85

D

B 3 85

a) §êng th¼ng a cã song song víi ®êng th¼ng b kh«ng? V× sao/ b) TÝnh sè ®o gãc x? gi¶i thÝch v× sao tÝnh ®îc Bµi 2: TÝnh c¸c gãc ¶ A2 và ¶ B3 trong h×nh vÏ (hình b) ? Gi¶i thÝch? Nªu c¸ch tÝnh ? Bµi 3: §iÒn vµo chç (…) 1. NÕu ®êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng c th× …. 2. NÕu a//b mµ c ⊥ b th× … 3. NÕu a// b vµ b // c th× … 4. NÕu ®t a c¾t 2 ®êng th¼ng m vµ n t¹o thµnh mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× … 5. §êng th¼ng a lµ trung trùc cña MN khi … GV gäi mét HS lªn b¶ng ®iÒn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 4: §óng hay sai Hai ®êng th¼ng song song th×:

-3-

Beân ngoaøi goùc tOy. Ñaùp aùn: Caùc caâu sai laø: c). Tính soá ño cuûa goùc mOn. Kh«ng cã ®iÓm chung kh«ng c¾t nhau Baøi 5: Cho bieát hai ñöôøng thaúng aa’ vaø bb’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. e) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät. c) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì truøng nhau. Veõ tia Oz n aèm beân trong goùc tOy (töùc Oz laø tia naèm giöõa hai tia Ot vaø Oy). Ph©n biÖt A. b. c ñeàu sai. c) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau. Veõ tia Om laø phaân giaùc cuûa goùc xOy. Baøi 4: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: a) Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b neân a vaø b khoâng coù ñieåm chung. d) Ba caâu a. Veõ tia · · Om laø phaân giaùc cuûa xOy . -4- . b) Hai ñöôøng thaúng a vaø b khoâng coù ñieåm chung neân a song song vôùi b. veõ tia On laø phaân giaùc cuûa goùc yOt. Ñaùp soá: soá ño goùc mOn baèng 900.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì a // b. Ñaùp soá: b) Bài 3 Baøi 1: Cho hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. d) aa’ laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc beït bOb’.PNE. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. Tính soá ño goùc mOn. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. Tính soá ño cuûa goùc xOz. e) Baøi 5:Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: a) Neáu a ≠ b. Haõy chæ ra caâu sai trong caùc caâu sau: a) aa’ ⊥ bb’ · b) aOb = 900 c) aa’ vaø bb’ khoâng theå caét nhau. Kh«ng c¾t nhau C. Baøi 3: Cho xOy vaø yOt laø hai goùc keà buø. Baøi 2: Cho goùc tOy = 900. veõ tia Ox sao cho goùc xOt baèng goùc zOy.vn B. b) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau.edu. vaø tia On laø phaân giaùc cuûa yOx' . · e) b'Oa' = 890 Ñaùp soá: c) Baøi 6: Haõy choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc. d) Hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau vaø khoâng truøng nhau thì chuùng song song vôùi nhau.

2: x // y. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ñoàng vò baèng nhau thì a // b. c) Neáu a ≠ b. c) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng phaân bieät khoâng caét nhau. h4. e) Neáu a ≠ b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a // b.1.1: a //b.3 vaø traû lôøi caùc ñöôøng thaúng naøo song song vôùi nhau.4: a//b -5- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng laø caâu e): Bài 4 Baøi 1: Quan saùt caùc hình veõ h4. H4. f) Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng.3: n // p.vn b) Neáu a ≠ b. h4. f) Caùc caâu treân ñeàu sai. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ngoaøi cuøng phía buø nhau thì a // b.2. H4.2 m 46° M c n p 37° A N 46° H4. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le ngoaøi baèng nhau thì a // b.4 a b Ñaùp aùn: H4. d) Neáu a ≠ b. e) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng naèm treân hai ñöôøng thaúng song song.3 B 37° H4.edu.1 3 3 135° t a 1 M 3 135° x y b 1 N 3 46° H4. b) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung. d) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng truøng nhau vaø khoâng caét nhau. H4. c A 1 B 45° 1 H4. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng nhaát laø caâu f): Baøi 6: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung laø hai ñoaïn thaúng song song.PNE.

Chøng minh r»ng: EDK = IDN E K D M I N -6- . OM · · Chøng minh: COD = MOB Bµi 5: Gäi DI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc MDN . keû tia Az naèm trong goùc xOy vaø Az // Oy.vn · Baøi 2: Cho hình veõ. Ot laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB.edu. a) Tính soá ño goùc OAz. Höôùng daãn: (theo ñeà baøi. Goïi Ou. Av theo thöù töï laø caùc tia phaân giaùc cuûa caùc goùc xOy vaø xAz. Gäi OM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOB.PNE.6 z v x A Bµi 4: Cho gãc AOB kh¸c gãc bÑt. OÂ2 + B Baøi 3: Cho goùc xOy coù soá ño baèng 35 0. · · · a) xOy = 350 ⇒ xAz = 350 ⇒ OAx = 1450 · · b) xOu = xAv = 17.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Ot vaø By coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao? x 35° 1 2 A O t 145° B y µ =1800 ⇒ Ot //By Ñaùp aùn: OÂ1 =OÂ2 = 350 ⇒ Ax // Ot.6). Hoûi caùc tia Ax. Gäi gãc EDK lµ gãc ®èi · · ®Ønh cña IDM. KÎ c¸c tia OC. trong ñoù AOB = 700 . Treân tia Ox laáy ñieåm A. OD lÇn lît lµ tia ®èi cña tia OA. hình veõ coù daïng: H4. b) Chöùng toû Ou // Av. y u O H4.50 ⇒ Ou // Av.

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn Bài 5 Bµi 1: Chøng minh ®Þnh lý: Hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau t¹o thµnh mét gãc vu«ng t' y t x' G x Bµi 2 : Chøng minh: NÕu hai gãc nhän xOy vµ x’O’y cã Ox //Ox’.PNE. Oy //Oy’ · · 'O ' y ' th× xOy =x -7- .edu.

Höôùng daãn: (Theo ñeà baøi hình veõ coù daïng H4.7) b C 160° a 160° 20° y x B c A Hình 4. Bb.Các chủ đề Hình học lớp 7 y www. Chöùng toû raèng ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. C khoâng truøng nhau. KL bằng kí hiệu a) Hai goùc ñoái ñænh laø hai goùc coù… b) Neâuù ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a. vẽ hình minh họa .PNE. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy khoâng · chöùa tia Aa ta döïng tia Cc sao cho yCc = 1600 .7 · · BAa + ABb = 1800 ⇒ Aa // Bb.b vaø coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau hoaëc… thì… c) Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì… d) Neáu a ⊥ b vaø b ⊥ c thì… e) Neâuù a// c vaø b// c thì … -8- . Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. Bài 4: Ñieàn vaøo choã troáng để được một định lý.edu. Bb. Vaäy ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. · · xBb = yCc = 1600 (vò trí so le ngoaøi) ⇒ Bb // Cc ⇒ Aa // Cc. B. ghi GT . Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy döïng caùc tia Aa. Bb sao · · cho yAa = 200 vaø xBb = 1600 .vn O y' O' x x' Baøi 3: Treân ñöôøng thaúng xy theo thöù töï laáy ba ñieåm A.

PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.vn Bài 6 Bài 1: Cho hình vẽ sau a// b -9- .

µ A µ = 1800 .PNE. D ¶ = 1100 . Tính góc B1 ? HD: Vì a ⊥ c vaø b ⊥ c neân a// b 1 1 µ = 1800 (góc trong cuøng phía taïo bôûi a//b) Ta coù : µ A1 + B 1 µ Neân B =1800.G ¶ .1150 = 650 B 1 Vaäy x = 650 ¶ = 600 .edu. Tính E ¶ . Â1 = 1150 .D ¶ . b⊥ c .vn HD: Qua O veõ c // a Ta coù : c // a (caùch döïng) Vaø a// b (GT) ⇒ c // b µ =µ Maø O A1 = 380 (1) 1 (Hai goùc sole trong taïo bôûi c // a ) ¶ +B µ = 1800 Vaø O 2 1 (Hai goùc trong cuøng phía taïo bôûi c // b) ¶ = 1800 − B µ = 1800 − 1320 = 480 (2) ⇒O 2 1 Töø (1) vaø (2) suy ra µ +O ¶ =380 + 480= 860 · AOB = O 1 2 Hay x = 860 Bài 2:Cho hình vẽ sau . C 7 8 1 2 3 4 5 6 -10- . B 1 · AOB =? (x = ?) www.A ¶ .Các chủ đề Hình học lớp 7 GT KL µ µ = 1320 A1 = 380 .G ¶ . biết a ⊥ c .B µ Bài 3:Cho hình vẽ d // d’// d’’.

edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Tính · A = 400 . B AOB ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1: Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp CAÂU a)Ñöôøng thaúng xy laø ñuôøng trung tröïc cuûa ñoaïn ÑUÙNG SAI -11- .vn HD: ¶ =D ¶ = 1100 (ñoàng vò taïo bôûi d’// d’’) G 2 8 ¶ ¶ = 1800 − 1100 = 700 (keà buø) G = 1800 − G 3 2 Bài 4: : Cho hình veõ sau : Treân hình treân cho bieát a// b µ µ = 600 .PNE.

. Biết a // b // c....... c đều sai.......... b) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB.. 6/ Theo tiên đề Ơ-clit thì: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng a) chỉ có một đường đường thẳng song song với đường thẳng đó............PNE............. 3/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: a) Đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB.. b............ b và a // b thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau.......... c) có ba đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó.......... c) Hai góc trong cùng phía bù nhau d) Cả a........... Bài 3 : Cho AB = 4(cm) .... c................ c) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB........edu........................ 7/ Nếu a//c và b//c thì: a) a ⊥ b b) a// b c) Cả a và b đều đúng.... d µ đối đỉnh với O ¶ và O µ = 400 thì: 1/ Nếu O 1 3 1 0 ¶ ¶ = 350 ¶ = 400 ¶ = 450 a) O = 30 b) O c) O d) O 3 3 3 3 2/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a. c đều đúng...... d) có hai đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó...................................... d) Cả a và b đều sai..........Các chủ đề Hình học lớp 7 www......... a b c C 1 B 1 A 1 75o D 2 1 E 60o F -12- ... b. d) Cả a..... Bài 5: cho hình vẽ sau ...... 4/ Số đường thẳng phân biệt đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 5/ Nếu a ⊥ c và a// b thì: a) b//c b) b ⊥ c c) Cả a và b đều đúng............................................ b) ...vn thaúng AB neáu xy vuoâng goùc vôùi AB vaø ñi qua trung ñieåm cuûa AB b)Hai goùc chung ñænh vaø baèng nhau thì ñoái ñænh c) Qua ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d coù voâ soá ñöôøng thaúng song song vôùi d d) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc e)Neáu hai ñöôøng thaúng a.. b) Hai góc đồng vị bằng nhau... b) có nhiều đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó.. b caét ñuôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a song song vôùi b Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì : a) .. Veõ ñöôøng trung tröïc d cuûa ñoaïn thaúng AB ....... Neâu caùch veõ Bài 4: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu a......... c) ......... b........................................... d) Cả a và b đều sai....

B µ = 1200 . A a A 40o x? O b B 50o µ = 350 .Các chủ đề Hình học lớp 7 µ 1/ Số đo của B 1 a) 1050 ¶ 2/ Số đo của D 2 0 a) 60 µ 3/ Số đo của C 1 a) 600 ¶ 4/ Số đo của A 1 a) 750 ¶ 5/ Số đo của D 1 0 a) 105 là: b) 600 là: b) 750 là: b) 1150 là: b) 1050 là: b) 750 www.PNE. Bài 8: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b.edu. Định lý tổng ba góc trong tam giác : ∆ABC CÓ A 2.vn c) 1150 c) 1050 c) 750 c) 1150 c) 1200 d) 750 d) 1200 d) 1050 d) 600 d) 600 µ = 400 . B µ = 500 ( nói rõ cách tính ) Bài 7: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b. O µ = 950 . Định nghĩa hai tam giác bằng nhau : -13- . Biết A a A 35o 95o O b 120o B CHƯƠNG II: TAM GIÁC TÓM TẮT LÝ THUYẾT µ +B µ +C µ = 1800 1.

edu. A M B C N P µ =N µ . B c). µ C µ = C' µ ∆ABC =∆A’B’C’ ⇔AB = A’B’. AC = A’C’.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. B µ = B'.PNE. BC = B’C’. A A A' B C B' C' 3. A M A M B C N P B C N P µ =N µ thì ∆ABC =∆MNP (g-c-g).các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: a)Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. µ =M µ .vn µ =A µ '. BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-gb) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. AC = MP. BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-cc). B c) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : A Bài 1 Bµi 1 : §iÒn ®óng. AB = MN . sai -14- .

tia ph©n gi¸c gãc C c¾t AB t¹i M. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 2 gãc vu«ng 4. BMC Baøi 3 :cho D EFX = D MNK nhö hình veõ. ∆ABD ˆ D =CB ˆD b) Chöùng minh : CA HD: A D B C ∆ABC .2 E 3. DC caïnh chung ˆ D =CB ˆ D (hai goùc töông öùng ⇒ ∆ADC = ∆BDC (c. CA = CB (gt) . C µ = 140 kh«ng? V× sao? Bµi 5: Cã ∆ABC mµ µ A = 2B Baøi 6 : Cho ∆ABC vaø ∆ABC bieát :AB = BC = AC = 3 cm . Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 3 gãc nhän 2.3 4 M X K Bài 4: Cho D DKE Coù DK=KE=DE=5cm vaø D DKE = D BCO . B = 70.c. B µ = 2C µ .PNE. · TÝnh: · AMC . A = 500. AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB) a) Veõ ∆ABC .edu. ∆ABD AB = AC = BC = GT 3 cm AD = BD = 2 cm a) Veõ hình KL ˆ D =CB ˆD b) CA b) Noái DC ta ñöôïc ∆ADC vaø ∆BDC coù : AD = BD (gt) .vn 1. Tính toång chu vi hai tam giaùc ñoù? µ. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau 3.c) ⇒ CA -15- . Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc N F 55° 2. TÊt c¶ c¸c gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng nhau Bµi 2 : Cho ∆ABC.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

vn Bài 2 Baøi 1: Cho D ABC vaø D ABD bieát: AB=BC=CA=3cm.PNE. D ABD · · b/ chöùng minh raèng CAD = CBD -16- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. a/ Veõ D ABC .edu. AD=BD=2cm (Cvaø D naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AB).

HD: A B C GT : D ABC AB=AC M laø trung ñieåm BC KL: AM ^BC Chöùng minh : Xeùt D ABM vaø D ACM coù AB = AC (gt) . Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC.c. · · Suy ra · (hai goùc töông öùng ) maø · = 1800 (tính chaát AMB = AMC AMB = AMC hai goùc keà buø) 0 · Þ AMB = 180 = 90 hay 2 0 AM ^BC. Caïnh AM chung Þ D ABM vaø D ACM (c.vn B C a/ GT D ABC . Xét D ADC và D BDC coù : AD = BD(gt) . BM = MC(gt) .PNE.c) (hai goùc töông öùng · · Þ CAD = CBD Bài 2: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC.c. CA = CB(gt) .Các chủ đề Hình học lớp 7 A D www.c).edu. DC caïnh chung Þ D ADC = D BDC(c. D ABD AB=BC=CA=3cm AD=BD=2cm KL a/Veõ Hình · · b/ CAD = CBD b/ Noái DC . -17- . Chöùng minh raèng AM vuoâng goùc Vôùi BC .

c.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. BC = 3cm. AC caïnh chung Þ D ADC vaø D CBA(c. KL: AD//BC CM: Xeùt D ADC vaø D CBA coù AD = CB(gt) . Bài 5: .PNE. Bài 3 · · Bài 1: Cho hình veõ.AB) taïi D (D vaø B khacù phiaù vôùi AC).BC) caét cung troøn(C. Chöùng minh raèng AD// BC A D B C GT: D ABC Cung troøn (A.AC = 5cm. µ = 500 .c) (hai goùc töông öùng ) · · Þ CAD = ACB Þ AD//BC vì coù hai goùc so le trong baèng nhau . veõ cung troøn taâm B baùn kính BA.edu. chöùng minh ADC = BCD -18- . DC = AB(gt) . -Veõ tia phaân giaùc goùc A baèng thöôùc vaø compa. Veõ cung troøn taâm A baùn kính BC. Bieát A cuûa tam giaùc .vn Baøi 3 : Cho tam giaùc ABC. chuùng caét nhau ôû D (D vaø B naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AC ).Veõ tam giaùc ABC bieát AB= 4cm. Tính caùc goùc coøn laïi Bài 4: :Cho D ABC= D DEF. E µ = 750 .

veõ veà phiaù ngoaøi cuaû D ABC caùc tam giaùc vuoâng ABK vaø tam giaùc vuoâng ACD coù AB=AK.g. AB = AK · = 1V) .PNE.vn D C Bài 2: Cho hình vẽ E B A D C x · GT: xAy B Î Ax.c) Baøi 3: Cho D ABC:AB=AC. AD = AC D ADC ( DAC -19- . K A D B C GT : D ABC:AB= AC · D ABK ( KBA =1 V ) .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 A B www. Chöùng minh: D ABK = D ACD.D Î Ay AB = AD E Î Bx. AC = AE AB= AD(gt) .AC=AD. Giaûi : AD = AB(gt) AD = AB(gt) Þ AC = AE DC = BE(gt) Xeùt D ABC Vaø D ADE coù: µ chung . A Þ D ABC = D ADE (c.C Î Dy BE = DC KL: D ABC = D ADE.

g. KB. Noái EB. Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau tre ân hình ? a)Trường hợp E nằm giữa K và M K E d 1 B M 2 C · · V ) caïnh EM chung .c) Þ KB = KC D BEM= D CEM(c. caïnh KE chung) (tröôøng hôïp c. Chöùng minh :a/ DA = DB b/ OD ^AB -20- .c. KAB = DAC Þ D AKB = D ADC(c-g-c) Baøi 4: Cho ñoaïn thaúng BC vaø ñöôøng trung tröïc d cuûa noù.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.EC .BK = CK.BM=CM(gt) D BEM= D CEM (vì M 1= M 2 = 1 D BKM = D CKM chöùng minh töông töï (cgc) D BKE = D CKE(vì BE = EC. CM: Ta có : AK = AB(gt) và AD = AC(gt) maø AB= AC(gt) suy ra : AK = AD (t/c baéc caàu) · · =900(gt).vn KL: D AKB = D ADC.c) µ caét AB Baøi4: Cho tam giaùc AOB coù OA = OB .c) Þ EB = EC D BKE = D CKE(c.c) b/ Tröôøng hôïp M naèm giöõa Kvaø E K B M E C d D BKM = D CKM(c. Tia phaân giaùc cuûa O ôû D. Treân d laáy hai ñieåm K vaø E khaùc M. AK = AD (cmt) D AKB vaø D ADC coù: AB = AC(gt).edu. d giao vôùi BC taïi M.c.KC.g.

edu. HGK =IKG HK = IG KL HK // IG -21- . SGK/118) GT ∆ GHK Vµ ∆KIG GH = KI.vn 1 2 1 2 A B Bài 4 Bài 1: (Bµi 25.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 O www.

veõ AE⊥AC: AD = AC vaø E khaùc phía ñoái vôùi AC. CMR: a) DC = BE b) DC ⊥ BE HD: a) CM: DC=BE ¼ ¼ ¼ ¼ + BAC ta coù DAC = DAB = 900 + BAC ¼ + CAE ¼ ¼ ¼ = BAC = BAC + 900 BAE ¼ ¼ => DAC = BAE Xeùt ∆ DAC vaø ∆ BAE coù: ¼ AD = BA (gt) (c) .PNE. Veõ AD⊥vuoâng goùc. AC = AE (gt) (c) .edu.c) (1) ⇒ HK = IG (cÆp c¹nh t¬ng øng) *Tõ (1) suy ra GHK = KIG (cÆp gãc t¬ng øng) Mµ hai gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong ⇒ HK // IG (dÊu hiÖu nhËn biÕt ) (®pcm) Baøi 2 : Cho ∆ ABC coù 3 goùc nhoïn.vn I K *XÐt ∆ GHK Vµ ∆KIG cã : GH = KI (GT) HGK = IKG (GT) GK c¹nh chung ∆ GHK = ∆KIG (c.g.Các chủ đề Hình học lớp 7 G H www. I = BE I AC Ta coù: ∆ ADC= ∆ ABC (cm treân) => ¼ ACD = ¼ AEB (2 goùc töông öùng) ¼ + ICH ¼ ¼ = HIC maø: DHI (2 goùc baèng toång 2 goùc beân trong khoâng keà) -22- . AC = AB vaø D khaùc phía C ñoái vôùi AB. DAC = » AE (cm treân) (g) => ∆ DAC= ∆ BAE (c-g-c) => DC = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DC⊥BE Goïi H = DC I BE.

Tia phaân giaùc goùc B caét AC ôû D. Caùc tia phaân giaùc caùc goùc B. tia phaân giaùc goùc C caét AB ôû E.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.AD = BC. chöùng minh raèng ID=IE -23- .edu. C caét nhau ôû I vaø AC.So saùnh ñoä daøi BD vaø CE. Bài 4 : Cho hình veõ beân coù :AB=CD.vn ¼ vaø ¼ ¼ =¼ => DHI AIE + ¼ AEI ( HIC AIE ññ) Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù B = C.AÂ1 = 850 a/ Chöùng minh V ABC = V CDA ¶ b/ Tính soá ño goùc C 1 c/ Chöùng minh AB// CD A 2 1 B D C Bài 5 Baøi 1: Cho V ABC coù goùc A = 600.PNE. AB theo thöù töï ôû D. E .

edu. theo ñaàu baøi V ABC: Keû phaân giaùc IK cuûa goùc BIC ta ñöôïc I 1 2 0 Þ µ + µ =1200 µ A = 60 C B µ =B ¶ ¶ =C ¶ Coù B (gt). RT = 6cm.vn µ =I µ . Baøi 4: Cho bieát AM laø ñöôøng trung tröïc cuûa BC (M ∈ BC. µ = 550. Treân tia CI laáy ñieåm D sao cho D naèm khaùc phía vôùi C so bôø laø ñöôøng thaúng AB. Haõy vieát ñaúng thöùc döôùi moät vaøi daïng khaùc.F $ = 750 . AB = AC . MAB = MAC. Vieát caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau. · · · · Chöùng toû raèng ABM = ACM. A ∉ BC). c) Bieát AB = 7cm. C (gt) 1 2 1 2 µ =C ¶ = 120 = 600 Þ B 1 1 2 · = 1200 Þ BIC µ =I µ = 600 vaø I µ = 600 . -24- .PNE. BC = 5cm. Bài 6 Baøi 1: Cho ∆ABC coù AC = BC. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB.Các chủ đề Hình học lớp 7 A 60° D E 1 3 2 B 1 1 K 2 2 1 C 4 www. Tính caùc goùc coøn laïi cuûa ba tam b) Cho bieát theâm A giaùc. a) Neáu ∆ ABC vuoâng taïi A thì caùc tam giaùc coøn laïi coù vuoâng khoâng? Vì sao? µ = 900. NP = 5cm. Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa ba tam giaùc vaø tính toång chu vi cuûa ba tam giaùc.S $ = 600 . Baøi 3: Cho bieát ∆ ABC = ∆MNP = ∆RST. EG = 7cm. I 1 2 3 µ =I µ =I µ =I µ Þ I 3 1 2 4 0 µ = 600 I 4 khi ñoù ta coù V BEI = V BKI (g-c-g) Þ IE = IK (caïnh töông öùng ) Chöùng minh töông töï V IDC= V IKC Þ IK = ID Þ IE = ID = IK Baøi 2: Cho ∆ABC = ∆EFG. AB = 4cm. Tính caùc goùc Giaû söû A coøn laïi vaø chu vi cuûa hai tam giaùc.

Baøi 5: Cho hình veõ (hình 4). Haõy chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau ôû moãi hình. b) Chöùng minh raèng MN laø trung tröïc cuûa AB vaø töø ñoù suy ra caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc. Goïi A. a) Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆ANB.edu. a) Chöùng minh raèng ∆ OIA = ∆OIB. Baøi 2: Cho ñoaïn thaúng AB. P A C E F N M B H G Q Hình 1 Hình 2 Hình 3 M Baøi 4: Cho goùc xOy. Baøi 3: Cho hình veõ. Veõ ñöôøng troøn taâm A baùn kính AB vaø ñöôøng troøn taâm B baùn kính BA. Chöùng minh raèng E laø trung ñieåm cuûa MN.vn a) Chöùng minh raèng ∆ADC = ∆BDC. O ≠ B). B laàn löôït laø caùc ñieåm treân tia Ox vaø Oy sao cho OA = OB (O ≠ A.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. b) Suy ra CD laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. N E B A M Bài 7 -25- . Hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi hai ñieåm M vaø N. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm I (I ≠ O). b) Chöùng minh raèng tia Ot laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB.

CD =OD . Laáy Baøi 1: Cho xOy C. D ∈ Oy sao cho OC = OA.vn ¼ khaùc goùc beït.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. EC = EA ( Do ∆ CED = ∆ AEB) => ∆ CED = ∆ AEB (c-c-c) -26- . c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy HD: G T ¼ <1800 xOy AB∈Ox. OC = OA (gt) . OC =OA. OB = OD) ¼ ¼ (cmt) ADB = DCB ¼ = ODA ¼ ( ∆ AOD= ∆ COB) OBC => ∆ CED= ∆ AEB (g-c-g) ¼ c) CM: DE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Xeùt ∆ OCE vaø ∆ OAE coù: OE: caïnh chung .edu. CD∈Oy OA<OB. OD = OB.OA. B ∈ Ox sao cho OA< OB. Laáy A.PNE. Cmr: a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD ¼ . OD = OB E = AD I BC KL a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD c) OE laø tia phaân ¼ giaùc xOy a) CM: AD = BC Xeùt ∆ AOD vaø ∆ COB coù: Ô: goùc chung (gt). Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC. OA = OC (gt) . OD = OB (gt) => ∆ AOD= ∆ COB (c-g-c) => AD = CB (2 caïnh töông öùng) b) CM: ∆ EAB= ∆ ECD ¼ + DAB ¼ =1800 (2 goùc keà buø) Ta coù: OAD ¼ + BCD ¼ =1800 (2 goùc keà buø) OCB ¼ = OCB ¼ ¼ ¼ = BCD Maø: OAD ( ∆ AOD= ∆ COB) => DAB *Xeùt ∆ EAB vaø ∆ ECD coù: AB = CD (AB = OB.OC maø OA = OC.

edu. ¼ .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.B∈Ox. Oy ⇒Tia OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 2: Baïn Mai veõ tia phaân giaùc cuûa goùc xOy nhö sau: Ñaùnh daáu treân hai caïnh cuûa goùc boán ñoaïn thaúng baèng nhau: OA = AB = OC = CD (A. AD I BD = K. Ô goùc chung ¼ =¼ => ∆ OAD = ∆ OCB (c-g-c) => ODK ABK ¼ ¼ = BAK ¼ maø CKD = goùc AKB (ññ) => DCK => ∆ CDK = ∆ ABK (g-c-g) => CK =AK ¼ =¼ => ∆ OCK = ∆ OAK(c-c-c) => COK AOK ¼ => OK: tia phaân giaùc cuûa xOy -27- . OD = OB .PNE. CM: OK laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 3: GT KL ¼ xOy Xeùt ∆ OAD vaø ∆ OCB: OA = AB = OC = CD CB I OD = K OK:phaân giaùc OA = OC . C.vn ¼ =¼ => COE AOE (2 goùc töông öùng) ¼ Maø tia OE naèm giöõa 2 tia Ox.D∈Oy).

A c/ V ADH coù H 2 0 0 Þ · ADH = 90 -20 = 700 -28- . C µ = 300 .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. C µ = 300 GT: V ABC: B Phaân giaùc AD (D Î BC ) AH ^ BC (H Î BC) · KL: a/ BAC =? · b/ HDA =? c/ · ADH =? Cm: µ = 700 . µ = 700 . · a/ Tính BAC · b/ Tính HDA c/ Tính · ADH A 1 3 2 70 ° B H D 30 ° C µ = 700 .vn Bài 8 Baøi 1 : Cho tam giaùc ABC bieát AB<BC. Tia phaân giaùc cuûa Baøi 2: Cho tam giaùc ABC coù B goùc A Caét BC taïi D. Noái C vôùi D. b/ Töø A veõ ñöôøng vuoâng goùc AH vôùi DC (H thuoäc DC). C µ = 300 (gt) a/ V ABC: B · Þ BAC =1800.(700+ 300) · =1800-1000=800 BAC b/ Xeùt V ABH coù µ = 900 (gt) µ = 1v hay H H 0 0 0 Þ ¶ A1 = 90 . Heû AH vnuoâng goùc vôùi BC (H Î BC).200 = 200 BAC A2 ¶ ¶ · ⇒ hay HDA = 200 = 2 A2 A1 2 ¶ = 200 µ = 900.70 = 20 (trong tam giaùc vuoâng hai goùc nhoïn phuï nhau) 800 ¶ · = . a/ Chöùng minh D BED= D BEC vaø IC = ID. Chöùng minh AH//BI.PNE. Phaân giaùc cuûa goùc B caét caïnh AC. Treân tia BA laáy ñieåm D sao cho BC=BD. DC laàn löôït ôû E vaø I.edu.

vn µ (t/c goùc ngoaøi cuûa tam · hoaëc HDA =¶ A3 + C Baøi 3: Cho V ABC coù : AB=AC. Caïnh AM chung.PNE. treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho AM=MD a/ Chöùng minh V ABM =V DCM b/ chöùng minh AC // DC c/ Chöùng minh AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 A B 1 M 2 C D GT: V ABC : AB=AC M Î BC :BM=CM D Î tia ñoái cuûa tia MA AM = MD KL: a/ V ABM =V DCM b AC // DC c/ AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 CM: a/Xeùt V ABM vaø V DCM coù: ¶ =M ¶ (hai goùc ñoái ñænh ) . M 1 2 Þ V ABM =V DCM (c-g-c) b/ Ta coù: V BAM=V DCM (chöùng minh treân) · · Þ BAM (hai goùc töông öùng ) = MDC · · maø BAM vaø MDC laø hai goùc so le trong Þ AB//DC (theo daáu hieäu nhaän bieát ). BM = MC(gt) · · · Þ ABM (hai goùc töông öùng ) maø · AMB + AMC = 1800 (do hai goùc keà = AMC buø) 1800 Þ · AMB = = 900 Þ AM ^ BC 2 · · · · d/ ADC =300 khi DAB =300 (Vì ADC = DAB theo keát quaû treân ) -29- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. BM = CM (gt) AM = DM (gt) .edu. c/ Ta coù: V ABM = V ACM (c-c-c) Vì AB = AC (gt ) . M laø trung ñieåm cuûa BC.

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn · · · · · · maø DAB =300 khi BAC = 600 (vì BAC = 2.edu.PNE. DAB do BAM = MAC ) 0 0 · · Vaäy ADC = 30 khi V ABC coù AB = AC vaø BAC = 60 ÔN TẬP CHƯƠNG II Baøi 1: a/ Veõ hình theo trình töï sau: -Veõ V ABC -30- .

vn -Qua A veõ AH ^ BC (H Î BC) -Töø H veõ HK ^ AC (K Î AC) -Qua K veõ ñöôøng thaúng // vôùi BC caét AB taïi E. giaûi thích. trong hình veõ beân: b/ AE coù song song vôùi BC khoâng ? Taïi sao? -31- .PNE. d/ Qua A veõ ñöôøng thaúng m vuoâng goùc vôùi AH .Chöùng minh m // EK m A E 1 2 1 K 3 1 B H 1 1 C GT: V ABC AH ^ BC (H Î BC) HK ^ AC (K Î AC) KE // BC (E Î AB) Am ^ AH KL: a/ vẽ hình b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau c/AH ^ KE d/ Am // EK CM: ¶ =B µ (hai goùc ñoàng vò cuûa EK//BC) b/ E 1 1 ¶ =C ¶ (nhö treân ) K 2 1 ¶ ¶ K 1 = H 1 (Hai goùc so le trong cuûa EK//BC) ¶ =K ¶ ( ñoái ñænh ) K 2 3 · · = 900 AHC = HKC c) d) AH BC (gt)ü ï ï ý AH ^ EK (Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø song song ) EK//BC (gt) ï ï þ ü m ^ AH (gt) ï ï ým// EK (Hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi moät EK ^ AH (c/m treâ n) ï ï þ ñöôøng thaúng thöù 3 ) Baøi 2: a/ Tìm giaù trò x.edu.y . b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau treân hình. c/ Chöùng minh AH ^ EK.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Chöùng minh raèng CI ⊥ CA HƯỚNG DẪN ) Baøi 2: cho ∆ ABC vuoâng taïi A. Treân caïnh AC laáy ñieåm E sao cho AD = AE. Chöùng minh raèng : a/ BD = CE b/ ∆IBE = ∆ICD c/ AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc A Bài 4: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. a) Cm: BA = BE b) K = BA I DE. Keû DE ⊥BD (E∈BC).PNE. phaân giaùc B caét AC taïi D.Các chủ đề Hình học lớp 7 A E www.vn y x B C Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. 1/ Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆AMC 2/ Chöùng minh raèng AM laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC ? 3/ Ñöôøng thaúng ñi qua B vuoâng goùc vôùi BA caét ñöôøng thaúng AM taïi I. HD: -32- . Goïi I laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC.edu. Cm: DC = DK. Bieát IB = IC. Treân caïnh AC laáy ñieåm D .

vn Website giáo dục cung cấp tài liệu học tập môn Toán miễn phí ! -33- .PNE.edu.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn G T taïi A BD: phaân giaùc ¼ ABC ∆ ABC vuoâng DE⊥BC DE I BA = K KL a)BA = BE b)DC = DK a) CM: BA = BE Xeùt ∆ ABD vuoâng taïi A vaø ∆ BED vuoâng taïi E: BD: caïnh chung ) ¼ ¼ (BD: phaân giaùc B ) => ∆ ABD = ∆ EBD (ch-gn) ABD = EBD => BA = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DK = DC Xeùt ∆ EDC vaø ∆ ADK: DE = DA ( ∆ ABD= ∆ EBD) ¼ =¼ EDC ADK (ññ) => ∆ EDC= ∆ ADK (cgv-gn) => DC = DK (2 caïnh töông öùng) PNE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful