Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1
Bµi 1 : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¼ lêi ®óng nhÊt : 1. Hai ®êng th¼ng xy vµ x’y’ c¾t nhau t¹i A, ta cã: a) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2, ¢2®èi ®Ønh víi ¢3 b) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢4 c ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢3 ®èi ®Ønh víi ¢4 d) ¢4 ®èi ®Ønh víi ¢1 , ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2
1 A 4 2 3

2. Câu nào sau đây đúng ? A. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau B. Hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh th× không b»ng nhau C. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh D.Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh 3. NÕu cã hai ®êng th¼ng: A. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau B. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau C. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b»ng nhau D. C¾t nhau th× t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh 4. §êng th¼ng xy lµ trung trùc cña AB nÕu: A. xy ⊥ AB B. xy ⊥ AB t¹i A hoÆc t¹i B C. xy ®i qua trung ®iÓm cña AB D. xy ⊥ AB t¹i trung ®iÓm cña AB 5. NÕu cã 2 ®êng th¼ng: a. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau b. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau c. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b¨ng nhau d. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc ®èi ®Ønh Bµi 2: Hai ®êng th¼ng MN vµ PQ c¾t nhau t¹i A t¹o thµnh gãc MAP cã sè ®o b»ng 330 · a) TÝnh sè ®o NAQ
· b) TÝnh sè ®o MAQ c) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh d) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc bï nhau

-1-

Các chủ đề Hình học lớp 7
M A 33 N P Q

www.PNE.edu.vn

Bµi 3: Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 24 mm. H·y vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy? Nªu c¸ch vÏ? Bµi 4: µ =Q µ = 300 Cho biÕt a//b vµ P 1 1
a 1 P 60°

b

1 Q

60°

a) ViÕt tªn mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c vµ nãi râ sè ®o c¸c gãc b) ViÕt tªn mét cÆp gãc so le trong vµ nãi râ sè ®o mçi gãc c) ViÕt tªn mét cÆp gãc trong cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc d) ViÕt tªn mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc Bµi 5: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: §êng th¼ng a//b nÕu: a) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau b) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa bï nhau c) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau d) NÕu a ⊥ b, b ⊥ c th× a ⊥ c e) NÕu a c¾t b, b l¹i c¾t c th× a c¾t c f) NÕu a//b , b//c th× a//c

-2-

Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

Bài 2
Bµi 1: Cho h×nh vẽ (hình a) Hình a
B 117 A 63 A l 2

Hình b
m

C 85

D

B 3 85

a) §êng th¼ng a cã song song víi ®êng th¼ng b kh«ng? V× sao/ b) TÝnh sè ®o gãc x? gi¶i thÝch v× sao tÝnh ®îc Bµi 2: TÝnh c¸c gãc ¶ A2 và ¶ B3 trong h×nh vÏ (hình b) ? Gi¶i thÝch? Nªu c¸ch tÝnh ? Bµi 3: §iÒn vµo chç (…) 1. NÕu ®êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng c th× …. 2. NÕu a//b mµ c ⊥ b th× … 3. NÕu a// b vµ b // c th× … 4. NÕu ®t a c¾t 2 ®êng th¼ng m vµ n t¹o thµnh mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× … 5. §êng th¼ng a lµ trung trùc cña MN khi … GV gäi mét HS lªn b¶ng ®iÒn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 4: §óng hay sai Hai ®êng th¼ng song song th×:

-3-

Ph©n biÖt A. vaø tia On laø phaân giaùc cuûa yOx' . Haõy chæ ra caâu sai trong caùc caâu sau: a) aa’ ⊥ bb’ · b) aOb = 900 c) aa’ vaø bb’ khoâng theå caét nhau. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì a // b. Veõ tia Om laø phaân giaùc cuûa goùc xOy. Baøi 4: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: a) Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b neân a vaø b khoâng coù ñieåm chung. Veõ tia Oz n aèm beân trong goùc tOy (töùc Oz laø tia naèm giöõa hai tia Ot vaø Oy). Ñaùp aùn: Caùc caâu sai laø: c). Baøi 3: Cho xOy vaø yOt laø hai goùc keà buø. -4- . b) Hai ñöôøng thaúng a vaø b khoâng coù ñieåm chung neân a song song vôùi b. e) Baøi 5:Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: a) Neáu a ≠ b.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. d) aa’ laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc beït bOb’. Beân ngoaøi goùc tOy. b) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau. Ñaùp soá: b) Bài 3 Baøi 1: Cho hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. Ñaùp soá: soá ño goùc mOn baèng 900. b. Kh«ng cã ®iÓm chung kh«ng c¾t nhau Baøi 5: Cho bieát hai ñöôøng thaúng aa’ vaø bb’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O.edu. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. c ñeàu sai. veõ tia On laø phaân giaùc cuûa goùc yOt. Tính soá ño goùc mOn. · e) b'Oa' = 890 Ñaùp soá: c) Baøi 6: Haõy choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc. veõ tia Ox sao cho goùc xOt baèng goùc zOy. c) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau. c) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì truøng nhau. Veõ tia · · Om laø phaân giaùc cuûa xOy . d) Ba caâu a. Kh«ng c¾t nhau C.PNE. d) Hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau vaø khoâng truøng nhau thì chuùng song song vôùi nhau. Tính soá ño cuûa goùc mOn.vn B. e) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät. Baøi 2: Cho goùc tOy = 900. Tính soá ño cuûa goùc xOz. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900.

H4.2 m 46° M c n p 37° A N 46° H4.1 3 3 135° t a 1 M 3 135° x y b 1 N 3 46° H4. b) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng nhaát laø caâu f): Baøi 6: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung laø hai ñoaïn thaúng song song.3 vaø traû lôøi caùc ñöôøng thaúng naøo song song vôùi nhau. c A 1 B 45° 1 H4. h4.4: a//b -5- . c) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng phaân bieät khoâng caét nhau.3 B 37° H4.2: x // y. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng laø caâu e): Bài 4 Baøi 1: Quan saùt caùc hình veõ h4.3: n // p. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a // b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ñoàng vò baèng nhau thì a // b.4 a b Ñaùp aùn: H4. H4. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le ngoaøi baèng nhau thì a // b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ngoaøi cuøng phía buø nhau thì a // b.2.vn b) Neáu a ≠ b.PNE. f) Caùc caâu treân ñeàu sai.1: a //b. e) Neáu a ≠ b. f) Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng. e) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng naèm treân hai ñöôøng thaúng song song. d) Neáu a ≠ b.edu. H4. c) Neáu a ≠ b. h4. d) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng truøng nhau vaø khoâng caét nhau.1.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Hoûi caùc tia Ax. a) Tính soá ño goùc OAz. · · · a) xOy = 350 ⇒ xAz = 350 ⇒ OAx = 1450 · · b) xOu = xAv = 17. Höôùng daãn: (theo ñeà baøi. OÂ2 + B Baøi 3: Cho goùc xOy coù soá ño baèng 35 0.vn · Baøi 2: Cho hình veõ. Gäi gãc EDK lµ gãc ®èi · · ®Ønh cña IDM. OM · · Chøng minh: COD = MOB Bµi 5: Gäi DI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc MDN . Gäi OM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOB. OD lÇn lît lµ tia ®èi cña tia OA.6 z v x A Bµi 4: Cho gãc AOB kh¸c gãc bÑt.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Ot laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB.50 ⇒ Ou // Av.6). Ot vaø By coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao? x 35° 1 2 A O t 145° B y µ =1800 ⇒ Ot //By Ñaùp aùn: OÂ1 =OÂ2 = 350 ⇒ Ax // Ot.edu.PNE. hình veõ coù daïng: H4. KÎ c¸c tia OC. Chøng minh r»ng: EDK = IDN E K D M I N -6- . y u O H4. trong ñoù AOB = 700 . Av theo thöù töï laø caùc tia phaân giaùc cuûa caùc goùc xOy vaø xAz. b) Chöùng toû Ou // Av. keû tia Az naèm trong goùc xOy vaø Az // Oy. Goïi Ou. Treân tia Ox laáy ñieåm A.

edu.PNE. Oy //Oy’ · · 'O ' y ' th× xOy =x -7- .vn Bài 5 Bµi 1: Chøng minh ®Þnh lý: Hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau t¹o thµnh mét gãc vu«ng t' y t x' G x Bµi 2 : Chøng minh: NÕu hai gãc nhän xOy vµ x’O’y cã Ox //Ox’.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Vaäy ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy khoâng · chöùa tia Aa ta döïng tia Cc sao cho yCc = 1600 .7 · · BAa + ABb = 1800 ⇒ Aa // Bb. Chöùng toû raèng ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. Bb.7) b C 160° a 160° 20° y x B c A Hình 4. KL bằng kí hiệu a) Hai goùc ñoái ñænh laø hai goùc coù… b) Neâuù ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a. B. ghi GT . Cc ñoâi moät song song vôùi nhau.vn O y' O' x x' Baøi 3: Treân ñöôøng thaúng xy theo thöù töï laáy ba ñieåm A. Höôùng daãn: (Theo ñeà baøi hình veõ coù daïng H4. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy döïng caùc tia Aa.edu.PNE. Bb sao · · cho yAa = 200 vaø xBb = 1600 .b vaø coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau hoaëc… thì… c) Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì… d) Neáu a ⊥ b vaø b ⊥ c thì… e) Neâuù a// c vaø b// c thì … -8- . · · xBb = yCc = 1600 (vò trí so le ngoaøi) ⇒ Bb // Cc ⇒ Aa // Cc. Bài 4: Ñieàn vaøo choã troáng để được một định lý.Các chủ đề Hình học lớp 7 y www. Bb. vẽ hình minh họa . C khoâng truøng nhau.

vn Bài 6 Bài 1: Cho hình vẽ sau a// b -9- .PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.

Tính góc B1 ? HD: Vì a ⊥ c vaø b ⊥ c neân a// b 1 1 µ = 1800 (góc trong cuøng phía taïo bôûi a//b) Ta coù : µ A1 + B 1 µ Neân B =1800.PNE. C 7 8 1 2 3 4 5 6 -10- . Â1 = 1150 . biết a ⊥ c .B µ Bài 3:Cho hình vẽ d // d’// d’’.Các chủ đề Hình học lớp 7 GT KL µ µ = 1320 A1 = 380 .µ A µ = 1800 .D ¶ . B 1 · AOB =? (x = ?) www.A ¶ . b⊥ c .1150 = 650 B 1 Vaäy x = 650 ¶ = 600 .G ¶ . D ¶ = 1100 .G ¶ .vn HD: Qua O veõ c // a Ta coù : c // a (caùch döïng) Vaø a// b (GT) ⇒ c // b µ =µ Maø O A1 = 380 (1) 1 (Hai goùc sole trong taïo bôûi c // a ) ¶ +B µ = 1800 Vaø O 2 1 (Hai goùc trong cuøng phía taïo bôûi c // b) ¶ = 1800 − B µ = 1800 − 1320 = 480 (2) ⇒O 2 1 Töø (1) vaø (2) suy ra µ +O ¶ =380 + 480= 860 · AOB = O 1 2 Hay x = 860 Bài 2:Cho hình vẽ sau .edu. Tính E ¶ .

PNE.edu. Tính · A = 400 .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn HD: ¶ =D ¶ = 1100 (ñoàng vò taïo bôûi d’// d’’) G 2 8 ¶ ¶ = 1800 − 1100 = 700 (keà buø) G = 1800 − G 3 2 Bài 4: : Cho hình veõ sau : Treân hình treân cho bieát a// b µ µ = 600 . B AOB ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1: Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp CAÂU a)Ñöôøng thaúng xy laø ñuôøng trung tröïc cuûa ñoaïn ÑUÙNG SAI -11- .

.. b.. Bài 5: cho hình vẽ sau .....edu.......... b.............................................. c) . c đều đúng............. b) ....................... d) có hai đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó....................................... Veõ ñöôøng trung tröïc d cuûa ñoaïn thaúng AB ...... b) có nhiều đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó.. 4/ Số đường thẳng phân biệt đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 5/ Nếu a ⊥ c và a// b thì: a) b//c b) b ⊥ c c) Cả a và b đều đúng...................... b và a // b thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau.............. 7/ Nếu a//c và b//c thì: a) a ⊥ b b) a// b c) Cả a và b đều đúng.. b) Hai góc đồng vị bằng nhau.. Bài 3 : Cho AB = 4(cm) .......... b) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB. a b c C 1 B 1 A 1 75o D 2 1 E 60o F -12- ............................ d) Cả a.... b............ c........ b caét ñuôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a song song vôùi b Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì : a) ............. c) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB........ c đều sai......PNE.. c) có ba đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó. Biết a // b // c.Các chủ đề Hình học lớp 7 www..... d) Cả a và b đều sai.................... d) Cả a và b đều sai........... d µ đối đỉnh với O ¶ và O µ = 400 thì: 1/ Nếu O 1 3 1 0 ¶ ¶ = 350 ¶ = 400 ¶ = 450 a) O = 30 b) O c) O d) O 3 3 3 3 2/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a...................vn thaúng AB neáu xy vuoâng goùc vôùi AB vaø ñi qua trung ñieåm cuûa AB b)Hai goùc chung ñænh vaø baèng nhau thì ñoái ñænh c) Qua ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d coù voâ soá ñöôøng thaúng song song vôùi d d) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc e)Neáu hai ñöôøng thaúng a.. 3/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: a) Đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB... Neâu caùch veõ Bài 4: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu a....... 6/ Theo tiên đề Ơ-clit thì: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng a) chỉ có một đường đường thẳng song song với đường thẳng đó.. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau d) Cả a.

edu. A a A 40o x? O b B 50o µ = 350 . B µ = 1200 . Định lý tổng ba góc trong tam giác : ∆ABC CÓ A 2. Bài 8: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b.PNE. B µ = 500 ( nói rõ cách tính ) Bài 7: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b. O µ = 950 . Biết A a A 35o 95o O b 120o B CHƯƠNG II: TAM GIÁC TÓM TẮT LÝ THUYẾT µ +B µ +C µ = 1800 1.Các chủ đề Hình học lớp 7 µ 1/ Số đo của B 1 a) 1050 ¶ 2/ Số đo của D 2 0 a) 60 µ 3/ Số đo của C 1 a) 600 ¶ 4/ Số đo của A 1 a) 750 ¶ 5/ Số đo của D 1 0 a) 105 là: b) 600 là: b) 750 là: b) 1150 là: b) 1050 là: b) 750 www. Định nghĩa hai tam giác bằng nhau : -13- .vn c) 1150 c) 1050 c) 750 c) 1150 c) 1200 d) 750 d) 1200 d) 1050 d) 600 d) 600 µ = 400 .

BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-cc). B µ = B'. A M B C N P µ =N µ . µ C µ = C' µ ∆ABC =∆A’B’C’ ⇔AB = A’B’. A M A M B C N P B C N P µ =N µ thì ∆ABC =∆MNP (g-c-g). AC = A’C’. BC = B’C’.edu. µ =M µ . B c) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : A Bài 1 Bµi 1 : §iÒn ®óng.vn µ =A µ '. AB = MN . B c).các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: a)Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN.PNE. AC = MP. A A A' B C B' C' 3. BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-gb) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. sai -14- .

c) ⇒ CA -15- . Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc N F 55° 2. ∆ABD AB = AC = BC = GT 3 cm AD = BD = 2 cm a) Veõ hình KL ˆ D =CB ˆD b) CA b) Noái DC ta ñöôïc ∆ADC vaø ∆BDC coù : AD = BD (gt) . Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau 3.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 2 gãc vu«ng 4.2 E 3.vn 1. ∆ABD ˆ D =CB ˆD b) Chöùng minh : CA HD: A D B C ∆ABC . B = 70. C µ = 140 kh«ng? V× sao? Bµi 5: Cã ∆ABC mµ µ A = 2B Baøi 6 : Cho ∆ABC vaø ∆ABC bieát :AB = BC = AC = 3 cm . B µ = 2C µ . TÊt c¶ c¸c gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng nhau Bµi 2 : Cho ∆ABC. Tính toång chu vi hai tam giaùc ñoù? µ.c. BMC Baøi 3 :cho D EFX = D MNK nhö hình veõ. CA = CB (gt) .edu. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 3 gãc nhän 2. A = 500.PNE. tia ph©n gi¸c gãc C c¾t AB t¹i M. · TÝnh: · AMC . DC caïnh chung ˆ D =CB ˆ D (hai goùc töông öùng ⇒ ∆ADC = ∆BDC (c. AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB) a) Veõ ∆ABC .3 4 M X K Bài 4: Cho D DKE Coù DK=KE=DE=5cm vaø D DKE = D BCO .

vn Bài 2 Baøi 1: Cho D ABC vaø D ABD bieát: AB=BC=CA=3cm. a/ Veõ D ABC . AD=BD=2cm (Cvaø D naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AB).edu. D ABD · · b/ chöùng minh raèng CAD = CBD -16- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE.

c. CA = CB(gt) .edu.PNE. · · Suy ra · (hai goùc töông öùng ) maø · = 1800 (tính chaát AMB = AMC AMB = AMC hai goùc keà buø) 0 · Þ AMB = 180 = 90 hay 2 0 AM ^BC.Các chủ đề Hình học lớp 7 A D www. Caïnh AM chung Þ D ABM vaø D ACM (c. HD: A B C GT : D ABC AB=AC M laø trung ñieåm BC KL: AM ^BC Chöùng minh : Xeùt D ABM vaø D ACM coù AB = AC (gt) . Xét D ADC và D BDC coù : AD = BD(gt) . DC caïnh chung Þ D ADC = D BDC(c.vn B C a/ GT D ABC . Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. -17- .c). BM = MC(gt) .c. Chöùng minh raèng AM vuoâng goùc Vôùi BC .c) (hai goùc töông öùng · · Þ CAD = CBD Bài 2: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. D ABD AB=BC=CA=3cm AD=BD=2cm KL a/Veõ Hình · · b/ CAD = CBD b/ Noái DC .

E µ = 750 . DC = AB(gt) . chöùng minh ADC = BCD -18- . Tính caùc goùc coøn laïi Bài 4: :Cho D ABC= D DEF. veõ cung troøn taâm B baùn kính BA.c) (hai goùc töông öùng ) · · Þ CAD = ACB Þ AD//BC vì coù hai goùc so le trong baèng nhau .BC) caét cung troøn(C. AC caïnh chung Þ D ADC vaø D CBA(c.c.PNE.AC = 5cm. KL: AD//BC CM: Xeùt D ADC vaø D CBA coù AD = CB(gt) .Veõ tam giaùc ABC bieát AB= 4cm. µ = 500 . -Veõ tia phaân giaùc goùc A baèng thöôùc vaø compa.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Veõ cung troøn taâm A baùn kính BC. BC = 3cm.vn Baøi 3 : Cho tam giaùc ABC. chuùng caét nhau ôû D (D vaø B naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AC ). Bài 5: . Bài 3 · · Bài 1: Cho hình veõ.edu. Chöùng minh raèng AD// BC A D B C GT: D ABC Cung troøn (A.AB) taïi D (D vaø B khacù phiaù vôùi AC). Bieát A cuûa tam giaùc .

vn D C Bài 2: Cho hình vẽ E B A D C x · GT: xAy B Î Ax.C Î Dy BE = DC KL: D ABC = D ADE. Chöùng minh: D ABK = D ACD. veõ veà phiaù ngoaøi cuaû D ABC caùc tam giaùc vuoâng ABK vaø tam giaùc vuoâng ACD coù AB=AK. A Þ D ABC = D ADE (c. Giaûi : AD = AB(gt) AD = AB(gt) Þ AC = AE DC = BE(gt) Xeùt D ABC Vaø D ADE coù: µ chung .edu. AD = AC D ADC ( DAC -19- . AC = AE AB= AD(gt) . AB = AK · = 1V) .AC=AD.c) Baøi 3: Cho D ABC:AB=AC.g.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 A B www. K A D B C GT : D ABC:AB= AC · D ABK ( KBA =1 V ) .D Î Ay AB = AD E Î Bx.

KAB = DAC Þ D AKB = D ADC(c-g-c) Baøi 4: Cho ñoaïn thaúng BC vaø ñöôøng trung tröïc d cuûa noù.edu. d giao vôùi BC taïi M.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.EC . KB. Chöùng minh :a/ DA = DB b/ OD ^AB -20- . AK = AD (cmt) D AKB vaø D ADC coù: AB = AC(gt).c) Þ KB = KC D BEM= D CEM(c.c) Þ EB = EC D BKE = D CKE(c.BM=CM(gt) D BEM= D CEM (vì M 1= M 2 = 1 D BKM = D CKM chöùng minh töông töï (cgc) D BKE = D CKE(vì BE = EC. caïnh KE chung) (tröôøng hôïp c. Tia phaân giaùc cuûa O ôû D. Treân d laáy hai ñieåm K vaø E khaùc M.c) µ caét AB Baøi4: Cho tam giaùc AOB coù OA = OB .c. CM: Ta có : AK = AB(gt) và AD = AC(gt) maø AB= AC(gt) suy ra : AK = AD (t/c baéc caàu) · · =900(gt). Noái EB.BK = CK.g.vn KL: D AKB = D ADC. Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau tre ân hình ? a)Trường hợp E nằm giữa K và M K E d 1 B M 2 C · · V ) caïnh EM chung .c.PNE.g.c) b/ Tröôøng hôïp M naèm giöõa Kvaø E K B M E C d D BKM = D CKM(c.KC.

Các chủ đề Hình học lớp 7 O www. HGK =IKG HK = IG KL HK // IG -21- .vn 1 2 1 2 A B Bài 4 Bài 1: (Bµi 25.edu. SGK/118) GT ∆ GHK Vµ ∆KIG GH = KI.PNE.

AC = AB vaø D khaùc phía C ñoái vôùi AB. I = BE I AC Ta coù: ∆ ADC= ∆ ABC (cm treân) => ¼ ACD = ¼ AEB (2 goùc töông öùng) ¼ + ICH ¼ ¼ = HIC maø: DHI (2 goùc baèng toång 2 goùc beân trong khoâng keà) -22- .g.edu. DAC = » AE (cm treân) (g) => ∆ DAC= ∆ BAE (c-g-c) => DC = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DC⊥BE Goïi H = DC I BE. Veõ AD⊥vuoâng goùc. CMR: a) DC = BE b) DC ⊥ BE HD: a) CM: DC=BE ¼ ¼ ¼ ¼ + BAC ta coù DAC = DAB = 900 + BAC ¼ + CAE ¼ ¼ ¼ = BAC = BAC + 900 BAE ¼ ¼ => DAC = BAE Xeùt ∆ DAC vaø ∆ BAE coù: ¼ AD = BA (gt) (c) .PNE. veõ AE⊥AC: AD = AC vaø E khaùc phía ñoái vôùi AC.vn I K *XÐt ∆ GHK Vµ ∆KIG cã : GH = KI (GT) HGK = IKG (GT) GK c¹nh chung ∆ GHK = ∆KIG (c.Các chủ đề Hình học lớp 7 G H www.c) (1) ⇒ HK = IG (cÆp c¹nh t¬ng øng) *Tõ (1) suy ra GHK = KIG (cÆp gãc t¬ng øng) Mµ hai gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong ⇒ HK // IG (dÊu hiÖu nhËn biÕt ) (®pcm) Baøi 2 : Cho ∆ ABC coù 3 goùc nhoïn. AC = AE (gt) (c) .

AÂ1 = 850 a/ Chöùng minh V ABC = V CDA ¶ b/ Tính soá ño goùc C 1 c/ Chöùng minh AB// CD A 2 1 B D C Bài 5 Baøi 1: Cho V ABC coù goùc A = 600. C caét nhau ôû I vaø AC. AB theo thöù töï ôû D. chöùng minh raèng ID=IE -23- .So saùnh ñoä daøi BD vaø CE. tia phaân giaùc goùc C caét AB ôû E.Tia phaân giaùc goùc B caét AC ôû D. E .vn ¼ vaø ¼ ¼ =¼ => DHI AIE + ¼ AEI ( HIC AIE ññ) Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù B = C.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE.edu. Bài 4 : Cho hình veõ beân coù :AB=CD. Caùc tia phaân giaùc caùc goùc B.AD = BC.

EG = 7cm. MAB = MAC. c) Bieát AB = 7cm. theo ñaàu baøi V ABC: Keû phaân giaùc IK cuûa goùc BIC ta ñöôïc I 1 2 0 Þ µ + µ =1200 µ A = 60 C B µ =B ¶ ¶ =C ¶ Coù B (gt). a) Neáu ∆ ABC vuoâng taïi A thì caùc tam giaùc coøn laïi coù vuoâng khoâng? Vì sao? µ = 900.F $ = 750 . Haõy vieát ñaúng thöùc döôùi moät vaøi daïng khaùc. A ∉ BC).PNE. µ = 550. AB = AC . Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB.S $ = 600 . RT = 6cm. Treân tia CI laáy ñieåm D sao cho D naèm khaùc phía vôùi C so bôø laø ñöôøng thaúng AB. I 1 2 3 µ =I µ =I µ =I µ Þ I 3 1 2 4 0 µ = 600 I 4 khi ñoù ta coù V BEI = V BKI (g-c-g) Þ IE = IK (caïnh töông öùng ) Chöùng minh töông töï V IDC= V IKC Þ IK = ID Þ IE = ID = IK Baøi 2: Cho ∆ABC = ∆EFG. BC = 5cm. -24- . Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa ba tam giaùc vaø tính toång chu vi cuûa ba tam giaùc. Tính caùc goùc Giaû söû A coøn laïi vaø chu vi cuûa hai tam giaùc. C (gt) 1 2 1 2 µ =C ¶ = 120 = 600 Þ B 1 1 2 · = 1200 Þ BIC µ =I µ = 600 vaø I µ = 600 . Bài 6 Baøi 1: Cho ∆ABC coù AC = BC. · · · · Chöùng toû raèng ABM = ACM.vn µ =I µ . NP = 5cm. AB = 4cm. Baøi 3: Cho bieát ∆ ABC = ∆MNP = ∆RST.edu. Tính caùc goùc coøn laïi cuûa ba tam b) Cho bieát theâm A giaùc.Các chủ đề Hình học lớp 7 A 60° D E 1 3 2 B 1 1 K 2 2 1 C 4 www. Baøi 4: Cho bieát AM laø ñöôøng trung tröïc cuûa BC (M ∈ BC. Vieát caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau.

PNE. N E B A M Bài 7 -25- . Baøi 3: Cho hình veõ. Haõy chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau ôû moãi hình. Goïi A. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm I (I ≠ O). a) Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆ANB. Chöùng minh raèng E laø trung ñieåm cuûa MN. Veõ ñöôøng troøn taâm A baùn kính AB vaø ñöôøng troøn taâm B baùn kính BA. b) Chöùng minh raèng MN laø trung tröïc cuûa AB vaø töø ñoù suy ra caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc. Hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi hai ñieåm M vaø N. B laàn löôït laø caùc ñieåm treân tia Ox vaø Oy sao cho OA = OB (O ≠ A.edu. a) Chöùng minh raèng ∆ OIA = ∆OIB. b) Chöùng minh raèng tia Ot laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. b) Suy ra CD laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. P A C E F N M B H G Q Hình 1 Hình 2 Hình 3 M Baøi 4: Cho goùc xOy.vn a) Chöùng minh raèng ∆ADC = ∆BDC.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Baøi 5: Cho hình veõ (hình 4). O ≠ B). Baøi 2: Cho ñoaïn thaúng AB.

vn ¼ khaùc goùc beït. OC = OA (gt) . OA = OC (gt) . B ∈ Ox sao cho OA< OB. EC = EA ( Do ∆ CED = ∆ AEB) => ∆ CED = ∆ AEB (c-c-c) -26- .edu. Laáy A. Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC. OC =OA. c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy HD: G T ¼ <1800 xOy AB∈Ox. Laáy Baøi 1: Cho xOy C.PNE. OD = OB E = AD I BC KL a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD c) OE laø tia phaân ¼ giaùc xOy a) CM: AD = BC Xeùt ∆ AOD vaø ∆ COB coù: Ô: goùc chung (gt). OB = OD) ¼ ¼ (cmt) ADB = DCB ¼ = ODA ¼ ( ∆ AOD= ∆ COB) OBC => ∆ CED= ∆ AEB (g-c-g) ¼ c) CM: DE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Xeùt ∆ OCE vaø ∆ OAE coù: OE: caïnh chung . D ∈ Oy sao cho OC = OA.OA. OD = OB. CD =OD . CD∈Oy OA<OB. OD = OB (gt) => ∆ AOD= ∆ COB (c-g-c) => AD = CB (2 caïnh töông öùng) b) CM: ∆ EAB= ∆ ECD ¼ + DAB ¼ =1800 (2 goùc keà buø) Ta coù: OAD ¼ + BCD ¼ =1800 (2 goùc keà buø) OCB ¼ = OCB ¼ ¼ ¼ = BCD Maø: OAD ( ∆ AOD= ∆ COB) => DAB *Xeùt ∆ EAB vaø ∆ ECD coù: AB = CD (AB = OB.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Cmr: a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD ¼ .OC maø OA = OC.

B∈Ox. Oy ⇒Tia OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 2: Baïn Mai veõ tia phaân giaùc cuûa goùc xOy nhö sau: Ñaùnh daáu treân hai caïnh cuûa goùc boán ñoaïn thaúng baèng nhau: OA = AB = OC = CD (A. AD I BD = K.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE.vn ¼ =¼ => COE AOE (2 goùc töông öùng) ¼ Maø tia OE naèm giöõa 2 tia Ox.D∈Oy). CM: OK laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 3: GT KL ¼ xOy Xeùt ∆ OAD vaø ∆ OCB: OA = AB = OC = CD CB I OD = K OK:phaân giaùc OA = OC . OD = OB . C. ¼ . Ô goùc chung ¼ =¼ => ∆ OAD = ∆ OCB (c-g-c) => ODK ABK ¼ ¼ = BAK ¼ maø CKD = goùc AKB (ññ) => DCK => ∆ CDK = ∆ ABK (g-c-g) => CK =AK ¼ =¼ => ∆ OCK = ∆ OAK(c-c-c) => COK AOK ¼ => OK: tia phaân giaùc cuûa xOy -27- .edu.

C µ = 300 .PNE.edu.70 = 20 (trong tam giaùc vuoâng hai goùc nhoïn phuï nhau) 800 ¶ · = . C µ = 300 (gt) a/ V ABC: B · Þ BAC =1800. µ = 700 . Phaân giaùc cuûa goùc B caét caïnh AC.(700+ 300) · =1800-1000=800 BAC b/ Xeùt V ABH coù µ = 900 (gt) µ = 1v hay H H 0 0 0 Þ ¶ A1 = 90 .vn Bài 8 Baøi 1 : Cho tam giaùc ABC bieát AB<BC. a/ Chöùng minh D BED= D BEC vaø IC = ID.200 = 200 BAC A2 ¶ ¶ · ⇒ hay HDA = 200 = 2 A2 A1 2 ¶ = 200 µ = 900. · a/ Tính BAC · b/ Tính HDA c/ Tính · ADH A 1 3 2 70 ° B H D 30 ° C µ = 700 . Noái C vôùi D. DC laàn löôït ôû E vaø I. Tia phaân giaùc cuûa Baøi 2: Cho tam giaùc ABC coù B goùc A Caét BC taïi D. b/ Töø A veõ ñöôøng vuoâng goùc AH vôùi DC (H thuoäc DC). Chöùng minh AH//BI.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Heû AH vnuoâng goùc vôùi BC (H Î BC). Treân tia BA laáy ñieåm D sao cho BC=BD. C µ = 300 GT: V ABC: B Phaân giaùc AD (D Î BC ) AH ^ BC (H Î BC) · KL: a/ BAC =? · b/ HDA =? c/ · ADH =? Cm: µ = 700 . A c/ V ADH coù H 2 0 0 Þ · ADH = 90 -20 = 700 -28- .

PNE.vn µ (t/c goùc ngoaøi cuûa tam · hoaëc HDA =¶ A3 + C Baøi 3: Cho V ABC coù : AB=AC. treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho AM=MD a/ Chöùng minh V ABM =V DCM b/ chöùng minh AC // DC c/ Chöùng minh AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 A B 1 M 2 C D GT: V ABC : AB=AC M Î BC :BM=CM D Î tia ñoái cuûa tia MA AM = MD KL: a/ V ABM =V DCM b AC // DC c/ AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 CM: a/Xeùt V ABM vaø V DCM coù: ¶ =M ¶ (hai goùc ñoái ñænh ) . Caïnh AM chung. c/ Ta coù: V ABM = V ACM (c-c-c) Vì AB = AC (gt ) . M 1 2 Þ V ABM =V DCM (c-g-c) b/ Ta coù: V BAM=V DCM (chöùng minh treân) · · Þ BAM (hai goùc töông öùng ) = MDC · · maø BAM vaø MDC laø hai goùc so le trong Þ AB//DC (theo daáu hieäu nhaän bieát ). BM = MC(gt) · · · Þ ABM (hai goùc töông öùng ) maø · AMB + AMC = 1800 (do hai goùc keà = AMC buø) 1800 Þ · AMB = = 900 Þ AM ^ BC 2 · · · · d/ ADC =300 khi DAB =300 (Vì ADC = DAB theo keát quaû treân ) -29- .edu. BM = CM (gt) AM = DM (gt) .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. M laø trung ñieåm cuûa BC.

edu.vn · · · · · · maø DAB =300 khi BAC = 600 (vì BAC = 2.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. DAB do BAM = MAC ) 0 0 · · Vaäy ADC = 30 khi V ABC coù AB = AC vaø BAC = 60 ÔN TẬP CHƯƠNG II Baøi 1: a/ Veõ hình theo trình töï sau: -Veõ V ABC -30- .

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE.y . trong hình veõ beân: b/ AE coù song song vôùi BC khoâng ? Taïi sao? -31- . giaûi thích.Chöùng minh m // EK m A E 1 2 1 K 3 1 B H 1 1 C GT: V ABC AH ^ BC (H Î BC) HK ^ AC (K Î AC) KE // BC (E Î AB) Am ^ AH KL: a/ vẽ hình b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau c/AH ^ KE d/ Am // EK CM: ¶ =B µ (hai goùc ñoàng vò cuûa EK//BC) b/ E 1 1 ¶ =C ¶ (nhö treân ) K 2 1 ¶ ¶ K 1 = H 1 (Hai goùc so le trong cuûa EK//BC) ¶ =K ¶ ( ñoái ñænh ) K 2 3 · · = 900 AHC = HKC c) d) AH BC (gt)ü ï ï ý AH ^ EK (Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø song song ) EK//BC (gt) ï ï þ ü m ^ AH (gt) ï ï ým// EK (Hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi moät EK ^ AH (c/m treâ n) ï ï þ ñöôøng thaúng thöù 3 ) Baøi 2: a/ Tìm giaù trò x. b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau treân hình. d/ Qua A veõ ñöôøng thaúng m vuoâng goùc vôùi AH . c/ Chöùng minh AH ^ EK.edu.vn -Qua A veõ AH ^ BC (H Î BC) -Töø H veõ HK ^ AC (K Î AC) -Qua K veõ ñöôøng thaúng // vôùi BC caét AB taïi E.

Treân caïnh AC laáy ñieåm E sao cho AD = AE.PNE. Goïi I laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE. a) Cm: BA = BE b) K = BA I DE. Treân caïnh AC laáy ñieåm D . Keû DE ⊥BD (E∈BC). phaân giaùc B caét AC taïi D.vn y x B C Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. 1/ Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆AMC 2/ Chöùng minh raèng AM laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC ? 3/ Ñöôøng thaúng ñi qua B vuoâng goùc vôùi BA caét ñöôøng thaúng AM taïi I. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. HD: -32- . Bieát IB = IC. Cm: DC = DK.Các chủ đề Hình học lớp 7 A E www. Chöùng minh raèng : a/ BD = CE b/ ∆IBE = ∆ICD c/ AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc A Bài 4: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC.edu. Chöùng minh raèng CI ⊥ CA HƯỚNG DẪN ) Baøi 2: cho ∆ ABC vuoâng taïi A.

edu.vn Website giáo dục cung cấp tài liệu học tập môn Toán miễn phí ! -33- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.PNE.vn G T taïi A BD: phaân giaùc ¼ ABC ∆ ABC vuoâng DE⊥BC DE I BA = K KL a)BA = BE b)DC = DK a) CM: BA = BE Xeùt ∆ ABD vuoâng taïi A vaø ∆ BED vuoâng taïi E: BD: caïnh chung ) ¼ ¼ (BD: phaân giaùc B ) => ∆ ABD = ∆ EBD (ch-gn) ABD = EBD => BA = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DK = DC Xeùt ∆ EDC vaø ∆ ADK: DE = DA ( ∆ ABD= ∆ EBD) ¼ =¼ EDC ADK (ññ) => ∆ EDC= ∆ ADK (cgv-gn) => DC = DK (2 caïnh töông öùng) PNE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful