Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1
Bµi 1 : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¼ lêi ®óng nhÊt : 1. Hai ®êng th¼ng xy vµ x’y’ c¾t nhau t¹i A, ta cã: a) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2, ¢2®èi ®Ønh víi ¢3 b) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢4 c ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢3 ®èi ®Ønh víi ¢4 d) ¢4 ®èi ®Ønh víi ¢1 , ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2
1 A 4 2 3

2. Câu nào sau đây đúng ? A. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau B. Hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh th× không b»ng nhau C. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh D.Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh 3. NÕu cã hai ®êng th¼ng: A. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau B. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau C. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b»ng nhau D. C¾t nhau th× t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh 4. §êng th¼ng xy lµ trung trùc cña AB nÕu: A. xy ⊥ AB B. xy ⊥ AB t¹i A hoÆc t¹i B C. xy ®i qua trung ®iÓm cña AB D. xy ⊥ AB t¹i trung ®iÓm cña AB 5. NÕu cã 2 ®êng th¼ng: a. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau b. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau c. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b¨ng nhau d. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc ®èi ®Ønh Bµi 2: Hai ®êng th¼ng MN vµ PQ c¾t nhau t¹i A t¹o thµnh gãc MAP cã sè ®o b»ng 330 · a) TÝnh sè ®o NAQ
· b) TÝnh sè ®o MAQ c) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh d) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc bï nhau

-1-

Các chủ đề Hình học lớp 7
M A 33 N P Q

www.PNE.edu.vn

Bµi 3: Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 24 mm. H·y vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy? Nªu c¸ch vÏ? Bµi 4: µ =Q µ = 300 Cho biÕt a//b vµ P 1 1
a 1 P 60°

b

1 Q

60°

a) ViÕt tªn mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c vµ nãi râ sè ®o c¸c gãc b) ViÕt tªn mét cÆp gãc so le trong vµ nãi râ sè ®o mçi gãc c) ViÕt tªn mét cÆp gãc trong cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc d) ViÕt tªn mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc Bµi 5: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: §êng th¼ng a//b nÕu: a) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau b) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa bï nhau c) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau d) NÕu a ⊥ b, b ⊥ c th× a ⊥ c e) NÕu a c¾t b, b l¹i c¾t c th× a c¾t c f) NÕu a//b , b//c th× a//c

-2-

Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

Bài 2
Bµi 1: Cho h×nh vẽ (hình a) Hình a
B 117 A 63 A l 2

Hình b
m

C 85

D

B 3 85

a) §êng th¼ng a cã song song víi ®êng th¼ng b kh«ng? V× sao/ b) TÝnh sè ®o gãc x? gi¶i thÝch v× sao tÝnh ®îc Bµi 2: TÝnh c¸c gãc ¶ A2 và ¶ B3 trong h×nh vÏ (hình b) ? Gi¶i thÝch? Nªu c¸ch tÝnh ? Bµi 3: §iÒn vµo chç (…) 1. NÕu ®êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng c th× …. 2. NÕu a//b mµ c ⊥ b th× … 3. NÕu a// b vµ b // c th× … 4. NÕu ®t a c¾t 2 ®êng th¼ng m vµ n t¹o thµnh mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× … 5. §êng th¼ng a lµ trung trùc cña MN khi … GV gäi mét HS lªn b¶ng ®iÒn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 4: §óng hay sai Hai ®êng th¼ng song song th×:

-3-

Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. Veõ tia Om laø phaân giaùc cuûa goùc xOy. veõ tia On laø phaân giaùc cuûa goùc yOt. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì a // b. Veõ tia Oz n aèm beân trong goùc tOy (töùc Oz laø tia naèm giöõa hai tia Ot vaø Oy). Kh«ng c¾t nhau C. d) Hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau vaø khoâng truøng nhau thì chuùng song song vôùi nhau.edu. Ñaùp aùn: Caùc caâu sai laø: c). Ñaùp soá: soá ño goùc mOn baèng 900. c ñeàu sai.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. vaø tia On laø phaân giaùc cuûa yOx' . d) Ba caâu a. Haõy chæ ra caâu sai trong caùc caâu sau: a) aa’ ⊥ bb’ · b) aOb = 900 c) aa’ vaø bb’ khoâng theå caét nhau. Tính soá ño cuûa goùc mOn. · e) b'Oa' = 890 Ñaùp soá: c) Baøi 6: Haõy choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc.PNE. Baøi 2: Cho goùc tOy = 900. b) Hai ñöôøng thaúng a vaø b khoâng coù ñieåm chung neân a song song vôùi b. veõ tia Ox sao cho goùc xOt baèng goùc zOy.vn B. c) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau. Ph©n biÖt A. Veõ tia · · Om laø phaân giaùc cuûa xOy . Beân ngoaøi goùc tOy. Tính soá ño cuûa goùc xOz. d) aa’ laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc beït bOb’. b. Baøi 3: Cho xOy vaø yOt laø hai goùc keà buø. c) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì truøng nhau. e) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät. Baøi 4: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: a) Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b neân a vaø b khoâng coù ñieåm chung. Tính soá ño goùc mOn. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. b) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau. -4- . Ñaùp soá: b) Bài 3 Baøi 1: Cho hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. e) Baøi 5:Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: a) Neáu a ≠ b. Kh«ng cã ®iÓm chung kh«ng c¾t nhau Baøi 5: Cho bieát hai ñöôøng thaúng aa’ vaø bb’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O.

1.3: n // p. d) Neáu a ≠ b. c A 1 B 45° 1 H4. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le ngoaøi baèng nhau thì a // b. h4.2: x // y.PNE. b) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ñoàng vò baèng nhau thì a // b. h4. e) Neáu a ≠ b.4 a b Ñaùp aùn: H4. f) Caùc caâu treân ñeàu sai. f) Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng.1: a //b. H4.3 vaø traû lôøi caùc ñöôøng thaúng naøo song song vôùi nhau. H4.2 m 46° M c n p 37° A N 46° H4. c) Neáu a ≠ b. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng laø caâu e): Bài 4 Baøi 1: Quan saùt caùc hình veõ h4. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng nhaát laø caâu f): Baøi 6: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung laø hai ñoaïn thaúng song song.3 B 37° H4. c) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng phaân bieät khoâng caét nhau.2.edu. e) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng naèm treân hai ñöôøng thaúng song song. H4.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a // b.1 3 3 135° t a 1 M 3 135° x y b 1 N 3 46° H4. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ngoaøi cuøng phía buø nhau thì a // b.vn b) Neáu a ≠ b. d) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng truøng nhau vaø khoâng caét nhau.4: a//b -5- .

Các chủ đề Hình học lớp 7 www. a) Tính soá ño goùc OAz. KÎ c¸c tia OC. Höôùng daãn: (theo ñeà baøi. OM · · Chøng minh: COD = MOB Bµi 5: Gäi DI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc MDN . b) Chöùng toû Ou // Av.50 ⇒ Ou // Av.6).vn · Baøi 2: Cho hình veõ. trong ñoù AOB = 700 .edu. OD lÇn lît lµ tia ®èi cña tia OA. Goïi Ou. Hoûi caùc tia Ax.PNE. keû tia Az naèm trong goùc xOy vaø Az // Oy. Gäi OM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOB. hình veõ coù daïng: H4. Ot vaø By coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao? x 35° 1 2 A O t 145° B y µ =1800 ⇒ Ot //By Ñaùp aùn: OÂ1 =OÂ2 = 350 ⇒ Ax // Ot. · · · a) xOy = 350 ⇒ xAz = 350 ⇒ OAx = 1450 · · b) xOu = xAv = 17. Chøng minh r»ng: EDK = IDN E K D M I N -6- . Gäi gãc EDK lµ gãc ®èi · · ®Ønh cña IDM. Ot laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB.6 z v x A Bµi 4: Cho gãc AOB kh¸c gãc bÑt. Treân tia Ox laáy ñieåm A. y u O H4. Av theo thöù töï laø caùc tia phaân giaùc cuûa caùc goùc xOy vaø xAz. OÂ2 + B Baøi 3: Cho goùc xOy coù soá ño baèng 35 0.

Oy //Oy’ · · 'O ' y ' th× xOy =x -7- .PNE.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn Bài 5 Bµi 1: Chøng minh ®Þnh lý: Hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau t¹o thµnh mét gãc vu«ng t' y t x' G x Bµi 2 : Chøng minh: NÕu hai gãc nhän xOy vµ x’O’y cã Ox //Ox’.

Vaäy ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa.7) b C 160° a 160° 20° y x B c A Hình 4. KL bằng kí hiệu a) Hai goùc ñoái ñænh laø hai goùc coù… b) Neâuù ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a.7 · · BAa + ABb = 1800 ⇒ Aa // Bb. C khoâng truøng nhau. ghi GT .edu.b vaø coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau hoaëc… thì… c) Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì… d) Neáu a ⊥ b vaø b ⊥ c thì… e) Neâuù a// c vaø b// c thì … -8- .Các chủ đề Hình học lớp 7 y www. Höôùng daãn: (Theo ñeà baøi hình veõ coù daïng H4. Bài 4: Ñieàn vaøo choã troáng để được một định lý. Bb sao · · cho yAa = 200 vaø xBb = 1600 . Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy khoâng · chöùa tia Aa ta döïng tia Cc sao cho yCc = 1600 . vẽ hình minh họa . B.PNE. Bb. Bb. Chöùng toû raèng ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy döïng caùc tia Aa. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. · · xBb = yCc = 1600 (vò trí so le ngoaøi) ⇒ Bb // Cc ⇒ Aa // Cc.vn O y' O' x x' Baøi 3: Treân ñöôøng thaúng xy theo thöù töï laáy ba ñieåm A.

PNE.vn Bài 6 Bài 1: Cho hình vẽ sau a// b -9- .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

B 1 · AOB =? (x = ?) www. Â1 = 1150 . Tính góc B1 ? HD: Vì a ⊥ c vaø b ⊥ c neân a// b 1 1 µ = 1800 (góc trong cuøng phía taïo bôûi a//b) Ta coù : µ A1 + B 1 µ Neân B =1800.PNE.edu.A ¶ . C 7 8 1 2 3 4 5 6 -10- .vn HD: Qua O veõ c // a Ta coù : c // a (caùch döïng) Vaø a// b (GT) ⇒ c // b µ =µ Maø O A1 = 380 (1) 1 (Hai goùc sole trong taïo bôûi c // a ) ¶ +B µ = 1800 Vaø O 2 1 (Hai goùc trong cuøng phía taïo bôûi c // b) ¶ = 1800 − B µ = 1800 − 1320 = 480 (2) ⇒O 2 1 Töø (1) vaø (2) suy ra µ +O ¶ =380 + 480= 860 · AOB = O 1 2 Hay x = 860 Bài 2:Cho hình vẽ sau .Các chủ đề Hình học lớp 7 GT KL µ µ = 1320 A1 = 380 .1150 = 650 B 1 Vaäy x = 650 ¶ = 600 .G ¶ .µ A µ = 1800 .G ¶ . D ¶ = 1100 . b⊥ c .B µ Bài 3:Cho hình vẽ d // d’// d’’.D ¶ . biết a ⊥ c . Tính E ¶ .

vn HD: ¶ =D ¶ = 1100 (ñoàng vò taïo bôûi d’// d’’) G 2 8 ¶ ¶ = 1800 − 1100 = 700 (keà buø) G = 1800 − G 3 2 Bài 4: : Cho hình veõ sau : Treân hình treân cho bieát a// b µ µ = 600 . B AOB ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1: Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp CAÂU a)Ñöôøng thaúng xy laø ñuôøng trung tröïc cuûa ñoaïn ÑUÙNG SAI -11- .PNE. Tính · A = 400 .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

................................... d) có hai đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó............ d µ đối đỉnh với O ¶ và O µ = 400 thì: 1/ Nếu O 1 3 1 0 ¶ ¶ = 350 ¶ = 400 ¶ = 450 a) O = 30 b) O c) O d) O 3 3 3 3 2/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a.......... a b c C 1 B 1 A 1 75o D 2 1 E 60o F -12- .............. c) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB.................................. d) Cả a và b đều sai......... c) ..................PNE............... 3/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: a) Đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB....... b caét ñuôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a song song vôùi b Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì : a) ... Veõ ñöôøng trung tröïc d cuûa ñoaïn thaúng AB ... Neâu caùch veõ Bài 4: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu a. c) có ba đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó. b) .............. b) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB................................ c đều đúng... 7/ Nếu a//c và b//c thì: a) a ⊥ b b) a// b c) Cả a và b đều đúng....... Bài 3 : Cho AB = 4(cm) .................................. b và a // b thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau.............. b) Hai góc đồng vị bằng nhau.. d) Cả a và b đều sai............... b....... c đều sai... b..... 4/ Số đường thẳng phân biệt đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 5/ Nếu a ⊥ c và a// b thì: a) b//c b) b ⊥ c c) Cả a và b đều đúng....... Bài 5: cho hình vẽ sau ....edu. c......... Biết a // b // c.. b) có nhiều đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó.. b.. 6/ Theo tiên đề Ơ-clit thì: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng a) chỉ có một đường đường thẳng song song với đường thẳng đó............ c) Hai góc trong cùng phía bù nhau d) Cả a.... d) Cả a.......Các chủ đề Hình học lớp 7 www....vn thaúng AB neáu xy vuoâng goùc vôùi AB vaø ñi qua trung ñieåm cuûa AB b)Hai goùc chung ñænh vaø baèng nhau thì ñoái ñænh c) Qua ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d coù voâ soá ñöôøng thaúng song song vôùi d d) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc e)Neáu hai ñöôøng thaúng a.

Biết A a A 35o 95o O b 120o B CHƯƠNG II: TAM GIÁC TÓM TẮT LÝ THUYẾT µ +B µ +C µ = 1800 1. B µ = 500 ( nói rõ cách tính ) Bài 7: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b.Các chủ đề Hình học lớp 7 µ 1/ Số đo của B 1 a) 1050 ¶ 2/ Số đo của D 2 0 a) 60 µ 3/ Số đo của C 1 a) 600 ¶ 4/ Số đo của A 1 a) 750 ¶ 5/ Số đo của D 1 0 a) 105 là: b) 600 là: b) 750 là: b) 1150 là: b) 1050 là: b) 750 www. Bài 8: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b. Định nghĩa hai tam giác bằng nhau : -13- . B µ = 1200 . A a A 40o x? O b B 50o µ = 350 .edu.vn c) 1150 c) 1050 c) 750 c) 1150 c) 1200 d) 750 d) 1200 d) 1050 d) 600 d) 600 µ = 400 . O µ = 950 . Định lý tổng ba góc trong tam giác : ∆ABC CÓ A 2.PNE.

vn µ =A µ '. AC = A’C’. A A A' B C B' C' 3. BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-gb) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. B c) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : A Bài 1 Bµi 1 : §iÒn ®óng. AC = MP. A M B C N P µ =N µ .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. B c). BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-cc). BC = B’C’. µ C µ = C' µ ∆ABC =∆A’B’C’ ⇔AB = A’B’.edu.PNE. sai -14- . A M A M B C N P B C N P µ =N µ thì ∆ABC =∆MNP (g-c-g). µ =M µ .các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: a)Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. B µ = B'. AB = MN .

BMC Baøi 3 :cho D EFX = D MNK nhö hình veõ. ∆ABD AB = AC = BC = GT 3 cm AD = BD = 2 cm a) Veõ hình KL ˆ D =CB ˆD b) CA b) Noái DC ta ñöôïc ∆ADC vaø ∆BDC coù : AD = BD (gt) . DC caïnh chung ˆ D =CB ˆ D (hai goùc töông öùng ⇒ ∆ADC = ∆BDC (c.PNE.c.edu.vn 1. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 2 gãc vu«ng 4. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau 3. CA = CB (gt) . tia ph©n gi¸c gãc C c¾t AB t¹i M. B = 70. TÊt c¶ c¸c gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng nhau Bµi 2 : Cho ∆ABC. B µ = 2C µ . ∆ABD ˆ D =CB ˆD b) Chöùng minh : CA HD: A D B C ∆ABC .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Tính toång chu vi hai tam giaùc ñoù? µ.2 E 3. · TÝnh: · AMC . AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB) a) Veõ ∆ABC .c) ⇒ CA -15- .3 4 M X K Bài 4: Cho D DKE Coù DK=KE=DE=5cm vaø D DKE = D BCO . A = 500. Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc N F 55° 2. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 3 gãc nhän 2. C µ = 140 kh«ng? V× sao? Bµi 5: Cã ∆ABC mµ µ A = 2B Baøi 6 : Cho ∆ABC vaø ∆ABC bieát :AB = BC = AC = 3 cm .

vn Bài 2 Baøi 1: Cho D ABC vaø D ABD bieát: AB=BC=CA=3cm.PNE. AD=BD=2cm (Cvaø D naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AB). a/ Veõ D ABC .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. D ABD · · b/ chöùng minh raèng CAD = CBD -16- .edu.

CA = CB(gt) .c. Caïnh AM chung Þ D ABM vaø D ACM (c.c).c) (hai goùc töông öùng · · Þ CAD = CBD Bài 2: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC.c. D ABD AB=BC=CA=3cm AD=BD=2cm KL a/Veõ Hình · · b/ CAD = CBD b/ Noái DC . Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. · · Suy ra · (hai goùc töông öùng ) maø · = 1800 (tính chaát AMB = AMC AMB = AMC hai goùc keà buø) 0 · Þ AMB = 180 = 90 hay 2 0 AM ^BC. BM = MC(gt) .vn B C a/ GT D ABC .Các chủ đề Hình học lớp 7 A D www.PNE.edu. -17- . DC caïnh chung Þ D ADC = D BDC(c. Xét D ADC và D BDC coù : AD = BD(gt) . Chöùng minh raèng AM vuoâng goùc Vôùi BC . HD: A B C GT : D ABC AB=AC M laø trung ñieåm BC KL: AM ^BC Chöùng minh : Xeùt D ABM vaø D ACM coù AB = AC (gt) .

BC) caét cung troøn(C.AC = 5cm. veõ cung troøn taâm B baùn kính BA. chuùng caét nhau ôû D (D vaø B naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AC ). DC = AB(gt) . Chöùng minh raèng AD// BC A D B C GT: D ABC Cung troøn (A. Tính caùc goùc coøn laïi Bài 4: :Cho D ABC= D DEF. Veõ cung troøn taâm A baùn kính BC.PNE. KL: AD//BC CM: Xeùt D ADC vaø D CBA coù AD = CB(gt) . µ = 500 .Veõ tam giaùc ABC bieát AB= 4cm.c) (hai goùc töông öùng ) · · Þ CAD = ACB Þ AD//BC vì coù hai goùc so le trong baèng nhau . BC = 3cm. Bài 5: . Bieát A cuûa tam giaùc . -Veõ tia phaân giaùc goùc A baèng thöôùc vaø compa.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu. chöùng minh ADC = BCD -18- .AB) taïi D (D vaø B khacù phiaù vôùi AC). Bài 3 · · Bài 1: Cho hình veõ. AC caïnh chung Þ D ADC vaø D CBA(c.c. E µ = 750 .vn Baøi 3 : Cho tam giaùc ABC.

Giaûi : AD = AB(gt) AD = AB(gt) Þ AC = AE DC = BE(gt) Xeùt D ABC Vaø D ADE coù: µ chung . Chöùng minh: D ABK = D ACD.g. K A D B C GT : D ABC:AB= AC · D ABK ( KBA =1 V ) .C Î Dy BE = DC KL: D ABC = D ADE.edu.PNE. A Þ D ABC = D ADE (c.D Î Ay AB = AD E Î Bx. AC = AE AB= AD(gt) . veõ veà phiaù ngoaøi cuaû D ABC caùc tam giaùc vuoâng ABK vaø tam giaùc vuoâng ACD coù AB=AK. AB = AK · = 1V) .AC=AD.c) Baøi 3: Cho D ABC:AB=AC.vn D C Bài 2: Cho hình vẽ E B A D C x · GT: xAy B Î Ax. AD = AC D ADC ( DAC -19- .Các chủ đề Hình học lớp 7 A B www.

c) Þ EB = EC D BKE = D CKE(c. CM: Ta có : AK = AB(gt) và AD = AC(gt) maø AB= AC(gt) suy ra : AK = AD (t/c baéc caàu) · · =900(gt).c) b/ Tröôøng hôïp M naèm giöõa Kvaø E K B M E C d D BKM = D CKM(c. KAB = DAC Þ D AKB = D ADC(c-g-c) Baøi 4: Cho ñoaïn thaúng BC vaø ñöôøng trung tröïc d cuûa noù.BM=CM(gt) D BEM= D CEM (vì M 1= M 2 = 1 D BKM = D CKM chöùng minh töông töï (cgc) D BKE = D CKE(vì BE = EC.c.c) Þ KB = KC D BEM= D CEM(c.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.c.PNE.BK = CK. d giao vôùi BC taïi M.g.EC . KB.c) µ caét AB Baøi4: Cho tam giaùc AOB coù OA = OB .g. Noái EB. Chöùng minh :a/ DA = DB b/ OD ^AB -20- . Tia phaân giaùc cuûa O ôû D. Treân d laáy hai ñieåm K vaø E khaùc M. caïnh KE chung) (tröôøng hôïp c.vn KL: D AKB = D ADC. AK = AD (cmt) D AKB vaø D ADC coù: AB = AC(gt). Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau tre ân hình ? a)Trường hợp E nằm giữa K và M K E d 1 B M 2 C · · V ) caïnh EM chung .KC.

Các chủ đề Hình học lớp 7 O www. SGK/118) GT ∆ GHK Vµ ∆KIG GH = KI.PNE. HGK =IKG HK = IG KL HK // IG -21- .edu.vn 1 2 1 2 A B Bài 4 Bài 1: (Bµi 25.

AC = AE (gt) (c) . AC = AB vaø D khaùc phía C ñoái vôùi AB. veõ AE⊥AC: AD = AC vaø E khaùc phía ñoái vôùi AC.c) (1) ⇒ HK = IG (cÆp c¹nh t¬ng øng) *Tõ (1) suy ra GHK = KIG (cÆp gãc t¬ng øng) Mµ hai gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong ⇒ HK // IG (dÊu hiÖu nhËn biÕt ) (®pcm) Baøi 2 : Cho ∆ ABC coù 3 goùc nhoïn.vn I K *XÐt ∆ GHK Vµ ∆KIG cã : GH = KI (GT) HGK = IKG (GT) GK c¹nh chung ∆ GHK = ∆KIG (c. DAC = » AE (cm treân) (g) => ∆ DAC= ∆ BAE (c-g-c) => DC = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DC⊥BE Goïi H = DC I BE.g.PNE.edu. CMR: a) DC = BE b) DC ⊥ BE HD: a) CM: DC=BE ¼ ¼ ¼ ¼ + BAC ta coù DAC = DAB = 900 + BAC ¼ + CAE ¼ ¼ ¼ = BAC = BAC + 900 BAE ¼ ¼ => DAC = BAE Xeùt ∆ DAC vaø ∆ BAE coù: ¼ AD = BA (gt) (c) . Veõ AD⊥vuoâng goùc. I = BE I AC Ta coù: ∆ ADC= ∆ ABC (cm treân) => ¼ ACD = ¼ AEB (2 goùc töông öùng) ¼ + ICH ¼ ¼ = HIC maø: DHI (2 goùc baèng toång 2 goùc beân trong khoâng keà) -22- .Các chủ đề Hình học lớp 7 G H www.

E . chöùng minh raèng ID=IE -23- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. tia phaân giaùc goùc C caét AB ôû E. C caét nhau ôû I vaø AC.AÂ1 = 850 a/ Chöùng minh V ABC = V CDA ¶ b/ Tính soá ño goùc C 1 c/ Chöùng minh AB// CD A 2 1 B D C Bài 5 Baøi 1: Cho V ABC coù goùc A = 600. AB theo thöù töï ôû D.So saùnh ñoä daøi BD vaø CE.vn ¼ vaø ¼ ¼ =¼ => DHI AIE + ¼ AEI ( HIC AIE ññ) Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù B = C.AD = BC.Tia phaân giaùc goùc B caét AC ôû D.edu. Caùc tia phaân giaùc caùc goùc B. Bài 4 : Cho hình veõ beân coù :AB=CD.PNE.

I 1 2 3 µ =I µ =I µ =I µ Þ I 3 1 2 4 0 µ = 600 I 4 khi ñoù ta coù V BEI = V BKI (g-c-g) Þ IE = IK (caïnh töông öùng ) Chöùng minh töông töï V IDC= V IKC Þ IK = ID Þ IE = ID = IK Baøi 2: Cho ∆ABC = ∆EFG. C (gt) 1 2 1 2 µ =C ¶ = 120 = 600 Þ B 1 1 2 · = 1200 Þ BIC µ =I µ = 600 vaø I µ = 600 . c) Bieát AB = 7cm. theo ñaàu baøi V ABC: Keû phaân giaùc IK cuûa goùc BIC ta ñöôïc I 1 2 0 Þ µ + µ =1200 µ A = 60 C B µ =B ¶ ¶ =C ¶ Coù B (gt). Tính caùc goùc coøn laïi cuûa ba tam b) Cho bieát theâm A giaùc. Tính caùc goùc Giaû söû A coøn laïi vaø chu vi cuûa hai tam giaùc.S $ = 600 . · · · · Chöùng toû raèng ABM = ACM. Baøi 4: Cho bieát AM laø ñöôøng trung tröïc cuûa BC (M ∈ BC. AB = 4cm.edu. Vieát caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau. Bài 6 Baøi 1: Cho ∆ABC coù AC = BC. AB = AC . RT = 6cm. µ = 550.vn µ =I µ . a) Neáu ∆ ABC vuoâng taïi A thì caùc tam giaùc coøn laïi coù vuoâng khoâng? Vì sao? µ = 900. EG = 7cm. Haõy vieát ñaúng thöùc döôùi moät vaøi daïng khaùc.F $ = 750 . Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa ba tam giaùc vaø tính toång chu vi cuûa ba tam giaùc.PNE. BC = 5cm. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB. MAB = MAC. NP = 5cm. A ∉ BC). Treân tia CI laáy ñieåm D sao cho D naèm khaùc phía vôùi C so bôø laø ñöôøng thaúng AB. -24- .Các chủ đề Hình học lớp 7 A 60° D E 1 3 2 B 1 1 K 2 2 1 C 4 www. Baøi 3: Cho bieát ∆ ABC = ∆MNP = ∆RST.

Baøi 2: Cho ñoaïn thaúng AB.vn a) Chöùng minh raèng ∆ADC = ∆BDC. O ≠ B). Baøi 3: Cho hình veõ.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Veõ ñöôøng troøn taâm A baùn kính AB vaø ñöôøng troøn taâm B baùn kính BA. P A C E F N M B H G Q Hình 1 Hình 2 Hình 3 M Baøi 4: Cho goùc xOy. a) Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆ANB. Haõy chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau ôû moãi hình. b) Suy ra CD laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB.PNE. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm I (I ≠ O). b) Chöùng minh raèng tia Ot laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB.edu. Hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi hai ñieåm M vaø N. Goïi A. N E B A M Bài 7 -25- . Chöùng minh raèng E laø trung ñieåm cuûa MN. B laàn löôït laø caùc ñieåm treân tia Ox vaø Oy sao cho OA = OB (O ≠ A. b) Chöùng minh raèng MN laø trung tröïc cuûa AB vaø töø ñoù suy ra caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc. a) Chöùng minh raèng ∆ OIA = ∆OIB. Baøi 5: Cho hình veõ (hình 4).

CD∈Oy OA<OB. OA = OC (gt) . B ∈ Ox sao cho OA< OB. OC = OA (gt) .OC maø OA = OC. OC =OA. Cmr: a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD ¼ . D ∈ Oy sao cho OC = OA. OD = OB. CD =OD .vn ¼ khaùc goùc beït. OD = OB (gt) => ∆ AOD= ∆ COB (c-g-c) => AD = CB (2 caïnh töông öùng) b) CM: ∆ EAB= ∆ ECD ¼ + DAB ¼ =1800 (2 goùc keà buø) Ta coù: OAD ¼ + BCD ¼ =1800 (2 goùc keà buø) OCB ¼ = OCB ¼ ¼ ¼ = BCD Maø: OAD ( ∆ AOD= ∆ COB) => DAB *Xeùt ∆ EAB vaø ∆ ECD coù: AB = CD (AB = OB. Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC.PNE.OA.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu. c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy HD: G T ¼ <1800 xOy AB∈Ox. Laáy Baøi 1: Cho xOy C. OD = OB E = AD I BC KL a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD c) OE laø tia phaân ¼ giaùc xOy a) CM: AD = BC Xeùt ∆ AOD vaø ∆ COB coù: Ô: goùc chung (gt). Laáy A. OB = OD) ¼ ¼ (cmt) ADB = DCB ¼ = ODA ¼ ( ∆ AOD= ∆ COB) OBC => ∆ CED= ∆ AEB (g-c-g) ¼ c) CM: DE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Xeùt ∆ OCE vaø ∆ OAE coù: OE: caïnh chung . EC = EA ( Do ∆ CED = ∆ AEB) => ∆ CED = ∆ AEB (c-c-c) -26- .

¼ . CM: OK laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 3: GT KL ¼ xOy Xeùt ∆ OAD vaø ∆ OCB: OA = AB = OC = CD CB I OD = K OK:phaân giaùc OA = OC . Ô goùc chung ¼ =¼ => ∆ OAD = ∆ OCB (c-g-c) => ODK ABK ¼ ¼ = BAK ¼ maø CKD = goùc AKB (ññ) => DCK => ∆ CDK = ∆ ABK (g-c-g) => CK =AK ¼ =¼ => ∆ OCK = ∆ OAK(c-c-c) => COK AOK ¼ => OK: tia phaân giaùc cuûa xOy -27- .B∈Ox. AD I BD = K. OD = OB .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. C.vn ¼ =¼ => COE AOE (2 goùc töông öùng) ¼ Maø tia OE naèm giöõa 2 tia Ox.PNE. Oy ⇒Tia OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 2: Baïn Mai veõ tia phaân giaùc cuûa goùc xOy nhö sau: Ñaùnh daáu treân hai caïnh cuûa goùc boán ñoaïn thaúng baèng nhau: OA = AB = OC = CD (A.D∈Oy).edu.

C µ = 300 GT: V ABC: B Phaân giaùc AD (D Î BC ) AH ^ BC (H Î BC) · KL: a/ BAC =? · b/ HDA =? c/ · ADH =? Cm: µ = 700 . b/ Töø A veõ ñöôøng vuoâng goùc AH vôùi DC (H thuoäc DC).vn Bài 8 Baøi 1 : Cho tam giaùc ABC bieát AB<BC. Phaân giaùc cuûa goùc B caét caïnh AC.edu. DC laàn löôït ôû E vaø I.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Treân tia BA laáy ñieåm D sao cho BC=BD. Heû AH vnuoâng goùc vôùi BC (H Î BC). a/ Chöùng minh D BED= D BEC vaø IC = ID.70 = 20 (trong tam giaùc vuoâng hai goùc nhoïn phuï nhau) 800 ¶ · = .PNE. · a/ Tính BAC · b/ Tính HDA c/ Tính · ADH A 1 3 2 70 ° B H D 30 ° C µ = 700 . Tia phaân giaùc cuûa Baøi 2: Cho tam giaùc ABC coù B goùc A Caét BC taïi D. C µ = 300 (gt) a/ V ABC: B · Þ BAC =1800. Noái C vôùi D. A c/ V ADH coù H 2 0 0 Þ · ADH = 90 -20 = 700 -28- .(700+ 300) · =1800-1000=800 BAC b/ Xeùt V ABH coù µ = 900 (gt) µ = 1v hay H H 0 0 0 Þ ¶ A1 = 90 . Chöùng minh AH//BI. µ = 700 .200 = 200 BAC A2 ¶ ¶ · ⇒ hay HDA = 200 = 2 A2 A1 2 ¶ = 200 µ = 900. C µ = 300 .

BM = CM (gt) AM = DM (gt) .PNE. c/ Ta coù: V ABM = V ACM (c-c-c) Vì AB = AC (gt ) . M laø trung ñieåm cuûa BC. Caïnh AM chung.vn µ (t/c goùc ngoaøi cuûa tam · hoaëc HDA =¶ A3 + C Baøi 3: Cho V ABC coù : AB=AC. BM = MC(gt) · · · Þ ABM (hai goùc töông öùng ) maø · AMB + AMC = 1800 (do hai goùc keà = AMC buø) 1800 Þ · AMB = = 900 Þ AM ^ BC 2 · · · · d/ ADC =300 khi DAB =300 (Vì ADC = DAB theo keát quaû treân ) -29- . treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho AM=MD a/ Chöùng minh V ABM =V DCM b/ chöùng minh AC // DC c/ Chöùng minh AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 A B 1 M 2 C D GT: V ABC : AB=AC M Î BC :BM=CM D Î tia ñoái cuûa tia MA AM = MD KL: a/ V ABM =V DCM b AC // DC c/ AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 CM: a/Xeùt V ABM vaø V DCM coù: ¶ =M ¶ (hai goùc ñoái ñænh ) .edu. M 1 2 Þ V ABM =V DCM (c-g-c) b/ Ta coù: V BAM=V DCM (chöùng minh treân) · · Þ BAM (hai goùc töông öùng ) = MDC · · maø BAM vaø MDC laø hai goùc so le trong Þ AB//DC (theo daáu hieäu nhaän bieát ).Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

vn · · · · · · maø DAB =300 khi BAC = 600 (vì BAC = 2. DAB do BAM = MAC ) 0 0 · · Vaäy ADC = 30 khi V ABC coù AB = AC vaø BAC = 60 ÔN TẬP CHƯƠNG II Baøi 1: a/ Veõ hình theo trình töï sau: -Veõ V ABC -30- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.PNE.

edu.Chöùng minh m // EK m A E 1 2 1 K 3 1 B H 1 1 C GT: V ABC AH ^ BC (H Î BC) HK ^ AC (K Î AC) KE // BC (E Î AB) Am ^ AH KL: a/ vẽ hình b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau c/AH ^ KE d/ Am // EK CM: ¶ =B µ (hai goùc ñoàng vò cuûa EK//BC) b/ E 1 1 ¶ =C ¶ (nhö treân ) K 2 1 ¶ ¶ K 1 = H 1 (Hai goùc so le trong cuûa EK//BC) ¶ =K ¶ ( ñoái ñænh ) K 2 3 · · = 900 AHC = HKC c) d) AH BC (gt)ü ï ï ý AH ^ EK (Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø song song ) EK//BC (gt) ï ï þ ü m ^ AH (gt) ï ï ým// EK (Hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi moät EK ^ AH (c/m treâ n) ï ï þ ñöôøng thaúng thöù 3 ) Baøi 2: a/ Tìm giaù trò x.y .PNE. d/ Qua A veõ ñöôøng thaúng m vuoâng goùc vôùi AH . c/ Chöùng minh AH ^ EK.vn -Qua A veõ AH ^ BC (H Î BC) -Töø H veõ HK ^ AC (K Î AC) -Qua K veõ ñöôøng thaúng // vôùi BC caét AB taïi E. giaûi thích. b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau treân hình. trong hình veõ beân: b/ AE coù song song vôùi BC khoâng ? Taïi sao? -31- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Chöùng minh raèng : a/ BD = CE b/ ∆IBE = ∆ICD c/ AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc A Bài 4: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Chöùng minh raèng CI ⊥ CA HƯỚNG DẪN ) Baøi 2: cho ∆ ABC vuoâng taïi A. phaân giaùc B caét AC taïi D. Treân caïnh AC laáy ñieåm D . Bieát IB = IC.edu. 1/ Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆AMC 2/ Chöùng minh raèng AM laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC ? 3/ Ñöôøng thaúng ñi qua B vuoâng goùc vôùi BA caét ñöôøng thaúng AM taïi I.Các chủ đề Hình học lớp 7 A E www. Cm: DC = DK. Treân caïnh AC laáy ñieåm E sao cho AD = AE. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. a) Cm: BA = BE b) K = BA I DE.vn y x B C Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC.PNE. Keû DE ⊥BD (E∈BC). HD: -32- . Goïi I laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE.

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn Website giáo dục cung cấp tài liệu học tập môn Toán miễn phí ! -33- .PNE.edu.edu.vn G T taïi A BD: phaân giaùc ¼ ABC ∆ ABC vuoâng DE⊥BC DE I BA = K KL a)BA = BE b)DC = DK a) CM: BA = BE Xeùt ∆ ABD vuoâng taïi A vaø ∆ BED vuoâng taïi E: BD: caïnh chung ) ¼ ¼ (BD: phaân giaùc B ) => ∆ ABD = ∆ EBD (ch-gn) ABD = EBD => BA = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DK = DC Xeùt ∆ EDC vaø ∆ ADK: DE = DA ( ∆ ABD= ∆ EBD) ¼ =¼ EDC ADK (ññ) => ∆ EDC= ∆ ADK (cgv-gn) => DC = DK (2 caïnh töông öùng) PNE.