Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1
Bµi 1 : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¼ lêi ®óng nhÊt : 1. Hai ®êng th¼ng xy vµ x’y’ c¾t nhau t¹i A, ta cã: a) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2, ¢2®èi ®Ønh víi ¢3 b) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢4 c ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢3 ®èi ®Ønh víi ¢4 d) ¢4 ®èi ®Ønh víi ¢1 , ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2
1 A 4 2 3

2. Câu nào sau đây đúng ? A. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau B. Hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh th× không b»ng nhau C. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh D.Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh 3. NÕu cã hai ®êng th¼ng: A. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau B. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau C. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b»ng nhau D. C¾t nhau th× t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh 4. §êng th¼ng xy lµ trung trùc cña AB nÕu: A. xy ⊥ AB B. xy ⊥ AB t¹i A hoÆc t¹i B C. xy ®i qua trung ®iÓm cña AB D. xy ⊥ AB t¹i trung ®iÓm cña AB 5. NÕu cã 2 ®êng th¼ng: a. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau b. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau c. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b¨ng nhau d. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc ®èi ®Ønh Bµi 2: Hai ®êng th¼ng MN vµ PQ c¾t nhau t¹i A t¹o thµnh gãc MAP cã sè ®o b»ng 330 · a) TÝnh sè ®o NAQ
· b) TÝnh sè ®o MAQ c) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh d) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc bï nhau

-1-

Các chủ đề Hình học lớp 7
M A 33 N P Q

www.PNE.edu.vn

Bµi 3: Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 24 mm. H·y vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy? Nªu c¸ch vÏ? Bµi 4: µ =Q µ = 300 Cho biÕt a//b vµ P 1 1
a 1 P 60°

b

1 Q

60°

a) ViÕt tªn mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c vµ nãi râ sè ®o c¸c gãc b) ViÕt tªn mét cÆp gãc so le trong vµ nãi râ sè ®o mçi gãc c) ViÕt tªn mét cÆp gãc trong cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc d) ViÕt tªn mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc Bµi 5: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: §êng th¼ng a//b nÕu: a) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau b) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa bï nhau c) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau d) NÕu a ⊥ b, b ⊥ c th× a ⊥ c e) NÕu a c¾t b, b l¹i c¾t c th× a c¾t c f) NÕu a//b , b//c th× a//c

-2-

Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

Bài 2
Bµi 1: Cho h×nh vẽ (hình a) Hình a
B 117 A 63 A l 2

Hình b
m

C 85

D

B 3 85

a) §êng th¼ng a cã song song víi ®êng th¼ng b kh«ng? V× sao/ b) TÝnh sè ®o gãc x? gi¶i thÝch v× sao tÝnh ®îc Bµi 2: TÝnh c¸c gãc ¶ A2 và ¶ B3 trong h×nh vÏ (hình b) ? Gi¶i thÝch? Nªu c¸ch tÝnh ? Bµi 3: §iÒn vµo chç (…) 1. NÕu ®êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng c th× …. 2. NÕu a//b mµ c ⊥ b th× … 3. NÕu a// b vµ b // c th× … 4. NÕu ®t a c¾t 2 ®êng th¼ng m vµ n t¹o thµnh mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× … 5. §êng th¼ng a lµ trung trùc cña MN khi … GV gäi mét HS lªn b¶ng ®iÒn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 4: §óng hay sai Hai ®êng th¼ng song song th×:

-3-

vn B. b. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. veõ tia Ox sao cho goùc xOt baèng goùc zOy. d) Ba caâu a. Tính soá ño goùc mOn. Tính soá ño cuûa goùc xOz. Ñaùp soá: soá ño goùc mOn baèng 900. d) aa’ laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc beït bOb’. Ñaùp aùn: Caùc caâu sai laø: c).PNE. Baøi 3: Cho xOy vaø yOt laø hai goùc keà buø. d) Hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau vaø khoâng truøng nhau thì chuùng song song vôùi nhau. Kh«ng c¾t nhau C. Baøi 2: Cho goùc tOy = 900. Haõy chæ ra caâu sai trong caùc caâu sau: a) aa’ ⊥ bb’ · b) aOb = 900 c) aa’ vaø bb’ khoâng theå caét nhau. b) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau. b) Hai ñöôøng thaúng a vaø b khoâng coù ñieåm chung neân a song song vôùi b. -4- . e) Baøi 5:Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: a) Neáu a ≠ b. e) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät. Veõ tia Oz n aèm beân trong goùc tOy (töùc Oz laø tia naèm giöõa hai tia Ot vaø Oy). Kh«ng cã ®iÓm chung kh«ng c¾t nhau Baøi 5: Cho bieát hai ñöôøng thaúng aa’ vaø bb’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì a // b. veõ tia On laø phaân giaùc cuûa goùc yOt. Ph©n biÖt A.edu. · e) b'Oa' = 890 Ñaùp soá: c) Baøi 6: Haõy choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc. Veõ tia · · Om laø phaân giaùc cuûa xOy . c) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì truøng nhau. c) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau. vaø tia On laø phaân giaùc cuûa yOx' . Tính soá ño cuûa goùc mOn. Veõ tia Om laø phaân giaùc cuûa goùc xOy. Ñaùp soá: b) Bài 3 Baøi 1: Cho hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. Beân ngoaøi goùc tOy. c ñeàu sai.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. Baøi 4: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: a) Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b neân a vaø b khoâng coù ñieåm chung.

c) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng phaân bieät khoâng caét nhau. f) Caùc caâu treân ñeàu sai. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng nhaát laø caâu f): Baøi 6: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung laø hai ñoaïn thaúng song song.1 3 3 135° t a 1 M 3 135° x y b 1 N 3 46° H4. d) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng truøng nhau vaø khoâng caét nhau.4: a//b -5- . e) Neáu a ≠ b. c) Neáu a ≠ b.vn b) Neáu a ≠ b.4 a b Ñaùp aùn: H4. e) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng naèm treân hai ñöôøng thaúng song song.2: x // y. h4. H4. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng laø caâu e): Bài 4 Baøi 1: Quan saùt caùc hình veõ h4.1. b) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ñoàng vò baèng nhau thì a // b. f) Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng.1: a //b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le ngoaøi baèng nhau thì a // b. H4. c A 1 B 45° 1 H4.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ngoaøi cuøng phía buø nhau thì a // b.2 m 46° M c n p 37° A N 46° H4.2.PNE. h4.edu. H4. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a // b.3 vaø traû lôøi caùc ñöôøng thaúng naøo song song vôùi nhau.3 B 37° H4. d) Neáu a ≠ b.3: n // p.

OD lÇn lît lµ tia ®èi cña tia OA. OÂ2 + B Baøi 3: Cho goùc xOy coù soá ño baèng 35 0. Chøng minh r»ng: EDK = IDN E K D M I N -6- .edu. Höôùng daãn: (theo ñeà baøi.PNE. Ot vaø By coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao? x 35° 1 2 A O t 145° B y µ =1800 ⇒ Ot //By Ñaùp aùn: OÂ1 =OÂ2 = 350 ⇒ Ax // Ot.50 ⇒ Ou // Av. trong ñoù AOB = 700 . Goïi Ou. KÎ c¸c tia OC. b) Chöùng toû Ou // Av. Av theo thöù töï laø caùc tia phaân giaùc cuûa caùc goùc xOy vaø xAz.6 z v x A Bµi 4: Cho gãc AOB kh¸c gãc bÑt. · · · a) xOy = 350 ⇒ xAz = 350 ⇒ OAx = 1450 · · b) xOu = xAv = 17.vn · Baøi 2: Cho hình veõ.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. keû tia Az naèm trong goùc xOy vaø Az // Oy. Gäi gãc EDK lµ gãc ®èi · · ®Ønh cña IDM. Ot laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB. hình veõ coù daïng: H4. Treân tia Ox laáy ñieåm A. Gäi OM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOB.6). y u O H4. Hoûi caùc tia Ax. OM · · Chøng minh: COD = MOB Bµi 5: Gäi DI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc MDN . a) Tính soá ño goùc OAz.

Oy //Oy’ · · 'O ' y ' th× xOy =x -7- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn Bài 5 Bµi 1: Chøng minh ®Þnh lý: Hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau t¹o thµnh mét gãc vu«ng t' y t x' G x Bµi 2 : Chøng minh: NÕu hai gãc nhän xOy vµ x’O’y cã Ox //Ox’.edu.PNE.

Bài 4: Ñieàn vaøo choã troáng để được một định lý. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. · · xBb = yCc = 1600 (vò trí so le ngoaøi) ⇒ Bb // Cc ⇒ Aa // Cc.Các chủ đề Hình học lớp 7 y www. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy döïng caùc tia Aa. Höôùng daãn: (Theo ñeà baøi hình veõ coù daïng H4. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. Bb. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy khoâng · chöùa tia Aa ta döïng tia Cc sao cho yCc = 1600 . C khoâng truøng nhau. ghi GT . B. KL bằng kí hiệu a) Hai goùc ñoái ñænh laø hai goùc coù… b) Neâuù ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a.7) b C 160° a 160° 20° y x B c A Hình 4.edu.vn O y' O' x x' Baøi 3: Treân ñöôøng thaúng xy theo thöù töï laáy ba ñieåm A. Bb sao · · cho yAa = 200 vaø xBb = 1600 .7 · · BAa + ABb = 1800 ⇒ Aa // Bb.PNE. Bb. Chöùng toû raèng ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa.b vaø coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau hoaëc… thì… c) Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì… d) Neáu a ⊥ b vaø b ⊥ c thì… e) Neâuù a// c vaø b// c thì … -8- . Vaäy ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. vẽ hình minh họa .

PNE.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn Bài 6 Bài 1: Cho hình vẽ sau a// b -9- .

B 1 · AOB =? (x = ?) www.µ A µ = 1800 . Tính góc B1 ? HD: Vì a ⊥ c vaø b ⊥ c neân a// b 1 1 µ = 1800 (góc trong cuøng phía taïo bôûi a//b) Ta coù : µ A1 + B 1 µ Neân B =1800.G ¶ .vn HD: Qua O veõ c // a Ta coù : c // a (caùch döïng) Vaø a// b (GT) ⇒ c // b µ =µ Maø O A1 = 380 (1) 1 (Hai goùc sole trong taïo bôûi c // a ) ¶ +B µ = 1800 Vaø O 2 1 (Hai goùc trong cuøng phía taïo bôûi c // b) ¶ = 1800 − B µ = 1800 − 1320 = 480 (2) ⇒O 2 1 Töø (1) vaø (2) suy ra µ +O ¶ =380 + 480= 860 · AOB = O 1 2 Hay x = 860 Bài 2:Cho hình vẽ sau . C 7 8 1 2 3 4 5 6 -10- .1150 = 650 B 1 Vaäy x = 650 ¶ = 600 .A ¶ . Tính E ¶ .PNE. biết a ⊥ c . Â1 = 1150 .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 GT KL µ µ = 1320 A1 = 380 . b⊥ c .G ¶ .D ¶ .B µ Bài 3:Cho hình vẽ d // d’// d’’. D ¶ = 1100 .

Tính · A = 400 .vn HD: ¶ =D ¶ = 1100 (ñoàng vò taïo bôûi d’// d’’) G 2 8 ¶ ¶ = 1800 − 1100 = 700 (keà buø) G = 1800 − G 3 2 Bài 4: : Cho hình veõ sau : Treân hình treân cho bieát a// b µ µ = 600 .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.PNE. B AOB ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1: Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp CAÂU a)Ñöôøng thaúng xy laø ñuôøng trung tröïc cuûa ñoaïn ÑUÙNG SAI -11- .

.... b) có nhiều đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó................... d) có hai đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó...................... c đều đúng..........Các chủ đề Hình học lớp 7 www.......... Bài 5: cho hình vẽ sau ..... b... c) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. Biết a // b // c...... d) Cả a..................................vn thaúng AB neáu xy vuoâng goùc vôùi AB vaø ñi qua trung ñieåm cuûa AB b)Hai goùc chung ñænh vaø baèng nhau thì ñoái ñænh c) Qua ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d coù voâ soá ñöôøng thaúng song song vôùi d d) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc e)Neáu hai ñöôøng thaúng a...... b............................................ 7/ Nếu a//c và b//c thì: a) a ⊥ b b) a// b c) Cả a và b đều đúng..... a b c C 1 B 1 A 1 75o D 2 1 E 60o F -12- ....... b............... c) có ba đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó...edu................. c) .........PNE................... c.......... Veõ ñöôøng trung tröïc d cuûa ñoaïn thaúng AB .. 6/ Theo tiên đề Ơ-clit thì: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng a) chỉ có một đường đường thẳng song song với đường thẳng đó......... 3/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: a) Đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB. c đều sai....... b) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB............. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau d) Cả a... Neâu caùch veõ Bài 4: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu a................... b caét ñuôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a song song vôùi b Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì : a) . b và a // b thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau.......... b) ............ Bài 3 : Cho AB = 4(cm) ..... d µ đối đỉnh với O ¶ và O µ = 400 thì: 1/ Nếu O 1 3 1 0 ¶ ¶ = 350 ¶ = 400 ¶ = 450 a) O = 30 b) O c) O d) O 3 3 3 3 2/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a......... d) Cả a và b đều sai......... 4/ Số đường thẳng phân biệt đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 5/ Nếu a ⊥ c và a// b thì: a) b//c b) b ⊥ c c) Cả a và b đều đúng. d) Cả a và b đều sai..

B µ = 1200 . Bài 8: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b. Định nghĩa hai tam giác bằng nhau : -13- .Các chủ đề Hình học lớp 7 µ 1/ Số đo của B 1 a) 1050 ¶ 2/ Số đo của D 2 0 a) 60 µ 3/ Số đo của C 1 a) 600 ¶ 4/ Số đo của A 1 a) 750 ¶ 5/ Số đo của D 1 0 a) 105 là: b) 600 là: b) 750 là: b) 1150 là: b) 1050 là: b) 750 www. B µ = 500 ( nói rõ cách tính ) Bài 7: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b.vn c) 1150 c) 1050 c) 750 c) 1150 c) 1200 d) 750 d) 1200 d) 1050 d) 600 d) 600 µ = 400 .edu. Biết A a A 35o 95o O b 120o B CHƯƠNG II: TAM GIÁC TÓM TẮT LÝ THUYẾT µ +B µ +C µ = 1800 1. A a A 40o x? O b B 50o µ = 350 .PNE. Định lý tổng ba góc trong tam giác : ∆ABC CÓ A 2. O µ = 950 .

AC = A’C’. AB = MN . A M A M B C N P B C N P µ =N µ thì ∆ABC =∆MNP (g-c-g).các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: a)Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. A A A' B C B' C' 3.vn µ =A µ '.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. A M B C N P µ =N µ . µ =M µ . BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-gb) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN.PNE. B c) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : A Bài 1 Bµi 1 : §iÒn ®óng. AC = MP. B c). BC = B’C’.edu. µ C µ = C' µ ∆ABC =∆A’B’C’ ⇔AB = A’B’. B µ = B'. sai -14- . BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-cc).

DC caïnh chung ˆ D =CB ˆ D (hai goùc töông öùng ⇒ ∆ADC = ∆BDC (c. · TÝnh: · AMC . Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 3 gãc nhän 2.3 4 M X K Bài 4: Cho D DKE Coù DK=KE=DE=5cm vaø D DKE = D BCO . Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau 3. Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc N F 55° 2.c. TÊt c¶ c¸c gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng nhau Bµi 2 : Cho ∆ABC. ∆ABD AB = AC = BC = GT 3 cm AD = BD = 2 cm a) Veõ hình KL ˆ D =CB ˆD b) CA b) Noái DC ta ñöôïc ∆ADC vaø ∆BDC coù : AD = BD (gt) .vn 1. C µ = 140 kh«ng? V× sao? Bµi 5: Cã ∆ABC mµ µ A = 2B Baøi 6 : Cho ∆ABC vaø ∆ABC bieát :AB = BC = AC = 3 cm . B µ = 2C µ . Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 2 gãc vu«ng 4. B = 70. ∆ABD ˆ D =CB ˆD b) Chöùng minh : CA HD: A D B C ∆ABC .c) ⇒ CA -15- .edu. AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB) a) Veõ ∆ABC . Tính toång chu vi hai tam giaùc ñoù? µ.PNE. A = 500. BMC Baøi 3 :cho D EFX = D MNK nhö hình veõ.2 E 3. tia ph©n gi¸c gãc C c¾t AB t¹i M. CA = CB (gt) .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE. AD=BD=2cm (Cvaø D naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AB). a/ Veõ D ABC .vn Bài 2 Baøi 1: Cho D ABC vaø D ABD bieát: AB=BC=CA=3cm. D ABD · · b/ chöùng minh raèng CAD = CBD -16- .edu.

D ABD AB=BC=CA=3cm AD=BD=2cm KL a/Veõ Hình · · b/ CAD = CBD b/ Noái DC .c. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC.edu.c. Xét D ADC và D BDC coù : AD = BD(gt) . Chöùng minh raèng AM vuoâng goùc Vôùi BC .PNE. HD: A B C GT : D ABC AB=AC M laø trung ñieåm BC KL: AM ^BC Chöùng minh : Xeùt D ABM vaø D ACM coù AB = AC (gt) .c). Caïnh AM chung Þ D ABM vaø D ACM (c.vn B C a/ GT D ABC .c) (hai goùc töông öùng · · Þ CAD = CBD Bài 2: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. CA = CB(gt) . · · Suy ra · (hai goùc töông öùng ) maø · = 1800 (tính chaát AMB = AMC AMB = AMC hai goùc keà buø) 0 · Þ AMB = 180 = 90 hay 2 0 AM ^BC. BM = MC(gt) .Các chủ đề Hình học lớp 7 A D www. DC caïnh chung Þ D ADC = D BDC(c. -17- .

vn Baøi 3 : Cho tam giaùc ABC.c. Chöùng minh raèng AD// BC A D B C GT: D ABC Cung troøn (A.AB) taïi D (D vaø B khacù phiaù vôùi AC).Veõ tam giaùc ABC bieát AB= 4cm. Bài 3 · · Bài 1: Cho hình veõ. veõ cung troøn taâm B baùn kính BA. KL: AD//BC CM: Xeùt D ADC vaø D CBA coù AD = CB(gt) .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE. Bài 5: . Tính caùc goùc coøn laïi Bài 4: :Cho D ABC= D DEF. -Veõ tia phaân giaùc goùc A baèng thöôùc vaø compa. chöùng minh ADC = BCD -18- . µ = 500 .edu. Bieát A cuûa tam giaùc . BC = 3cm. chuùng caét nhau ôû D (D vaø B naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AC ). Veõ cung troøn taâm A baùn kính BC. E µ = 750 . AC caïnh chung Þ D ADC vaø D CBA(c. DC = AB(gt) .c) (hai goùc töông öùng ) · · Þ CAD = ACB Þ AD//BC vì coù hai goùc so le trong baèng nhau .AC = 5cm.BC) caét cung troøn(C.

D Î Ay AB = AD E Î Bx. AD = AC D ADC ( DAC -19- .C Î Dy BE = DC KL: D ABC = D ADE.edu.c) Baøi 3: Cho D ABC:AB=AC. veõ veà phiaù ngoaøi cuaû D ABC caùc tam giaùc vuoâng ABK vaø tam giaùc vuoâng ACD coù AB=AK.AC=AD. K A D B C GT : D ABC:AB= AC · D ABK ( KBA =1 V ) . AB = AK · = 1V) .PNE.vn D C Bài 2: Cho hình vẽ E B A D C x · GT: xAy B Î Ax. AC = AE AB= AD(gt) . A Þ D ABC = D ADE (c. Chöùng minh: D ABK = D ACD.g. Giaûi : AD = AB(gt) AD = AB(gt) Þ AC = AE DC = BE(gt) Xeùt D ABC Vaø D ADE coù: µ chung .Các chủ đề Hình học lớp 7 A B www.

BK = CK. d giao vôùi BC taïi M.EC . AK = AD (cmt) D AKB vaø D ADC coù: AB = AC(gt).c) b/ Tröôøng hôïp M naèm giöõa Kvaø E K B M E C d D BKM = D CKM(c.PNE.g.BM=CM(gt) D BEM= D CEM (vì M 1= M 2 = 1 D BKM = D CKM chöùng minh töông töï (cgc) D BKE = D CKE(vì BE = EC. KB. Noái EB.c. KAB = DAC Þ D AKB = D ADC(c-g-c) Baøi 4: Cho ñoaïn thaúng BC vaø ñöôøng trung tröïc d cuûa noù.g.c) Þ KB = KC D BEM= D CEM(c.c) Þ EB = EC D BKE = D CKE(c.c. Tia phaân giaùc cuûa O ôû D.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.KC. caïnh KE chung) (tröôøng hôïp c. Chöùng minh :a/ DA = DB b/ OD ^AB -20- . Treân d laáy hai ñieåm K vaø E khaùc M. CM: Ta có : AK = AB(gt) và AD = AC(gt) maø AB= AC(gt) suy ra : AK = AD (t/c baéc caàu) · · =900(gt).vn KL: D AKB = D ADC. Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau tre ân hình ? a)Trường hợp E nằm giữa K và M K E d 1 B M 2 C · · V ) caïnh EM chung .c) µ caét AB Baøi4: Cho tam giaùc AOB coù OA = OB .

HGK =IKG HK = IG KL HK // IG -21- .vn 1 2 1 2 A B Bài 4 Bài 1: (Bµi 25.Các chủ đề Hình học lớp 7 O www.edu.PNE. SGK/118) GT ∆ GHK Vµ ∆KIG GH = KI.

PNE. veõ AE⊥AC: AD = AC vaø E khaùc phía ñoái vôùi AC. AC = AE (gt) (c) .edu.c) (1) ⇒ HK = IG (cÆp c¹nh t¬ng øng) *Tõ (1) suy ra GHK = KIG (cÆp gãc t¬ng øng) Mµ hai gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong ⇒ HK // IG (dÊu hiÖu nhËn biÕt ) (®pcm) Baøi 2 : Cho ∆ ABC coù 3 goùc nhoïn.vn I K *XÐt ∆ GHK Vµ ∆KIG cã : GH = KI (GT) HGK = IKG (GT) GK c¹nh chung ∆ GHK = ∆KIG (c. DAC = » AE (cm treân) (g) => ∆ DAC= ∆ BAE (c-g-c) => DC = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DC⊥BE Goïi H = DC I BE. CMR: a) DC = BE b) DC ⊥ BE HD: a) CM: DC=BE ¼ ¼ ¼ ¼ + BAC ta coù DAC = DAB = 900 + BAC ¼ + CAE ¼ ¼ ¼ = BAC = BAC + 900 BAE ¼ ¼ => DAC = BAE Xeùt ∆ DAC vaø ∆ BAE coù: ¼ AD = BA (gt) (c) .g. I = BE I AC Ta coù: ∆ ADC= ∆ ABC (cm treân) => ¼ ACD = ¼ AEB (2 goùc töông öùng) ¼ + ICH ¼ ¼ = HIC maø: DHI (2 goùc baèng toång 2 goùc beân trong khoâng keà) -22- . AC = AB vaø D khaùc phía C ñoái vôùi AB.Các chủ đề Hình học lớp 7 G H www. Veõ AD⊥vuoâng goùc.

Tia phaân giaùc goùc B caét AC ôû D. E .vn ¼ vaø ¼ ¼ =¼ => DHI AIE + ¼ AEI ( HIC AIE ññ) Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù B = C. Bài 4 : Cho hình veõ beân coù :AB=CD. Caùc tia phaân giaùc caùc goùc B.AÂ1 = 850 a/ Chöùng minh V ABC = V CDA ¶ b/ Tính soá ño goùc C 1 c/ Chöùng minh AB// CD A 2 1 B D C Bài 5 Baøi 1: Cho V ABC coù goùc A = 600.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. C caét nhau ôû I vaø AC. chöùng minh raèng ID=IE -23- . AB theo thöù töï ôû D.AD = BC.edu.PNE. tia phaân giaùc goùc C caét AB ôû E.So saùnh ñoä daøi BD vaø CE.

· · · · Chöùng toû raèng ABM = ACM. Haõy vieát ñaúng thöùc döôùi moät vaøi daïng khaùc. A ∉ BC). Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB. Baøi 3: Cho bieát ∆ ABC = ∆MNP = ∆RST. NP = 5cm. I 1 2 3 µ =I µ =I µ =I µ Þ I 3 1 2 4 0 µ = 600 I 4 khi ñoù ta coù V BEI = V BKI (g-c-g) Þ IE = IK (caïnh töông öùng ) Chöùng minh töông töï V IDC= V IKC Þ IK = ID Þ IE = ID = IK Baøi 2: Cho ∆ABC = ∆EFG. C (gt) 1 2 1 2 µ =C ¶ = 120 = 600 Þ B 1 1 2 · = 1200 Þ BIC µ =I µ = 600 vaø I µ = 600 . µ = 550. RT = 6cm. AB = 4cm. BC = 5cm. Baøi 4: Cho bieát AM laø ñöôøng trung tröïc cuûa BC (M ∈ BC.S $ = 600 . Vieát caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau.edu. a) Neáu ∆ ABC vuoâng taïi A thì caùc tam giaùc coøn laïi coù vuoâng khoâng? Vì sao? µ = 900. Treân tia CI laáy ñieåm D sao cho D naèm khaùc phía vôùi C so bôø laø ñöôøng thaúng AB.vn µ =I µ .PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 A 60° D E 1 3 2 B 1 1 K 2 2 1 C 4 www.F $ = 750 . -24- . MAB = MAC. AB = AC . Tính caùc goùc coøn laïi cuûa ba tam b) Cho bieát theâm A giaùc. Bài 6 Baøi 1: Cho ∆ABC coù AC = BC. Tính caùc goùc Giaû söû A coøn laïi vaø chu vi cuûa hai tam giaùc. EG = 7cm. theo ñaàu baøi V ABC: Keû phaân giaùc IK cuûa goùc BIC ta ñöôïc I 1 2 0 Þ µ + µ =1200 µ A = 60 C B µ =B ¶ ¶ =C ¶ Coù B (gt). Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa ba tam giaùc vaø tính toång chu vi cuûa ba tam giaùc. c) Bieát AB = 7cm.

Chöùng minh raèng E laø trung ñieåm cuûa MN.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm I (I ≠ O). b) Suy ra CD laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB.PNE. Goïi A. b) Chöùng minh raèng tia Ot laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. a) Chöùng minh raèng ∆ OIA = ∆OIB.vn a) Chöùng minh raèng ∆ADC = ∆BDC. Baøi 3: Cho hình veõ. P A C E F N M B H G Q Hình 1 Hình 2 Hình 3 M Baøi 4: Cho goùc xOy. Haõy chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau ôû moãi hình.edu. Baøi 5: Cho hình veõ (hình 4). Veõ ñöôøng troøn taâm A baùn kính AB vaø ñöôøng troøn taâm B baùn kính BA. N E B A M Bài 7 -25- . Baøi 2: Cho ñoaïn thaúng AB. Hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi hai ñieåm M vaø N. B laàn löôït laø caùc ñieåm treân tia Ox vaø Oy sao cho OA = OB (O ≠ A. a) Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆ANB. O ≠ B). b) Chöùng minh raèng MN laø trung tröïc cuûa AB vaø töø ñoù suy ra caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc.

OD = OB (gt) => ∆ AOD= ∆ COB (c-g-c) => AD = CB (2 caïnh töông öùng) b) CM: ∆ EAB= ∆ ECD ¼ + DAB ¼ =1800 (2 goùc keà buø) Ta coù: OAD ¼ + BCD ¼ =1800 (2 goùc keà buø) OCB ¼ = OCB ¼ ¼ ¼ = BCD Maø: OAD ( ∆ AOD= ∆ COB) => DAB *Xeùt ∆ EAB vaø ∆ ECD coù: AB = CD (AB = OB. OC = OA (gt) .PNE.vn ¼ khaùc goùc beït. OD = OB.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Laáy A. B ∈ Ox sao cho OA< OB. CD∈Oy OA<OB. Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC. OB = OD) ¼ ¼ (cmt) ADB = DCB ¼ = ODA ¼ ( ∆ AOD= ∆ COB) OBC => ∆ CED= ∆ AEB (g-c-g) ¼ c) CM: DE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Xeùt ∆ OCE vaø ∆ OAE coù: OE: caïnh chung . CD =OD .OA. OD = OB E = AD I BC KL a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD c) OE laø tia phaân ¼ giaùc xOy a) CM: AD = BC Xeùt ∆ AOD vaø ∆ COB coù: Ô: goùc chung (gt). OC =OA. OA = OC (gt) . Laáy Baøi 1: Cho xOy C. Cmr: a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD ¼ .OC maø OA = OC. EC = EA ( Do ∆ CED = ∆ AEB) => ∆ CED = ∆ AEB (c-c-c) -26- . c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy HD: G T ¼ <1800 xOy AB∈Ox. D ∈ Oy sao cho OC = OA.edu.

¼ .B∈Ox.PNE. OD = OB . AD I BD = K.D∈Oy).Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Oy ⇒Tia OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 2: Baïn Mai veõ tia phaân giaùc cuûa goùc xOy nhö sau: Ñaùnh daáu treân hai caïnh cuûa goùc boán ñoaïn thaúng baèng nhau: OA = AB = OC = CD (A. CM: OK laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 3: GT KL ¼ xOy Xeùt ∆ OAD vaø ∆ OCB: OA = AB = OC = CD CB I OD = K OK:phaân giaùc OA = OC .edu.vn ¼ =¼ => COE AOE (2 goùc töông öùng) ¼ Maø tia OE naèm giöõa 2 tia Ox. Ô goùc chung ¼ =¼ => ∆ OAD = ∆ OCB (c-g-c) => ODK ABK ¼ ¼ = BAK ¼ maø CKD = goùc AKB (ññ) => DCK => ∆ CDK = ∆ ABK (g-c-g) => CK =AK ¼ =¼ => ∆ OCK = ∆ OAK(c-c-c) => COK AOK ¼ => OK: tia phaân giaùc cuûa xOy -27- . C.

Noái C vôùi D. C µ = 300 . b/ Töø A veõ ñöôøng vuoâng goùc AH vôùi DC (H thuoäc DC). C µ = 300 GT: V ABC: B Phaân giaùc AD (D Î BC ) AH ^ BC (H Î BC) · KL: a/ BAC =? · b/ HDA =? c/ · ADH =? Cm: µ = 700 . Tia phaân giaùc cuûa Baøi 2: Cho tam giaùc ABC coù B goùc A Caét BC taïi D.70 = 20 (trong tam giaùc vuoâng hai goùc nhoïn phuï nhau) 800 ¶ · = . Phaân giaùc cuûa goùc B caét caïnh AC. Treân tia BA laáy ñieåm D sao cho BC=BD. A c/ V ADH coù H 2 0 0 Þ · ADH = 90 -20 = 700 -28- .(700+ 300) · =1800-1000=800 BAC b/ Xeùt V ABH coù µ = 900 (gt) µ = 1v hay H H 0 0 0 Þ ¶ A1 = 90 .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. C µ = 300 (gt) a/ V ABC: B · Þ BAC =1800. Heû AH vnuoâng goùc vôùi BC (H Î BC). µ = 700 .PNE. DC laàn löôït ôû E vaø I.vn Bài 8 Baøi 1 : Cho tam giaùc ABC bieát AB<BC. · a/ Tính BAC · b/ Tính HDA c/ Tính · ADH A 1 3 2 70 ° B H D 30 ° C µ = 700 .200 = 200 BAC A2 ¶ ¶ · ⇒ hay HDA = 200 = 2 A2 A1 2 ¶ = 200 µ = 900. Chöùng minh AH//BI. a/ Chöùng minh D BED= D BEC vaø IC = ID.

M 1 2 Þ V ABM =V DCM (c-g-c) b/ Ta coù: V BAM=V DCM (chöùng minh treân) · · Þ BAM (hai goùc töông öùng ) = MDC · · maø BAM vaø MDC laø hai goùc so le trong Þ AB//DC (theo daáu hieäu nhaän bieát ). BM = CM (gt) AM = DM (gt) . BM = MC(gt) · · · Þ ABM (hai goùc töông öùng ) maø · AMB + AMC = 1800 (do hai goùc keà = AMC buø) 1800 Þ · AMB = = 900 Þ AM ^ BC 2 · · · · d/ ADC =300 khi DAB =300 (Vì ADC = DAB theo keát quaû treân ) -29- .edu. c/ Ta coù: V ABM = V ACM (c-c-c) Vì AB = AC (gt ) .vn µ (t/c goùc ngoaøi cuûa tam · hoaëc HDA =¶ A3 + C Baøi 3: Cho V ABC coù : AB=AC. Caïnh AM chung. M laø trung ñieåm cuûa BC.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho AM=MD a/ Chöùng minh V ABM =V DCM b/ chöùng minh AC // DC c/ Chöùng minh AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 A B 1 M 2 C D GT: V ABC : AB=AC M Î BC :BM=CM D Î tia ñoái cuûa tia MA AM = MD KL: a/ V ABM =V DCM b AC // DC c/ AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 CM: a/Xeùt V ABM vaø V DCM coù: ¶ =M ¶ (hai goùc ñoái ñænh ) .

edu.vn · · · · · · maø DAB =300 khi BAC = 600 (vì BAC = 2.PNE. DAB do BAM = MAC ) 0 0 · · Vaäy ADC = 30 khi V ABC coù AB = AC vaø BAC = 60 ÔN TẬP CHƯƠNG II Baøi 1: a/ Veõ hình theo trình töï sau: -Veõ V ABC -30- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

edu. b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau treân hình.Chöùng minh m // EK m A E 1 2 1 K 3 1 B H 1 1 C GT: V ABC AH ^ BC (H Î BC) HK ^ AC (K Î AC) KE // BC (E Î AB) Am ^ AH KL: a/ vẽ hình b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau c/AH ^ KE d/ Am // EK CM: ¶ =B µ (hai goùc ñoàng vò cuûa EK//BC) b/ E 1 1 ¶ =C ¶ (nhö treân ) K 2 1 ¶ ¶ K 1 = H 1 (Hai goùc so le trong cuûa EK//BC) ¶ =K ¶ ( ñoái ñænh ) K 2 3 · · = 900 AHC = HKC c) d) AH BC (gt)ü ï ï ý AH ^ EK (Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø song song ) EK//BC (gt) ï ï þ ü m ^ AH (gt) ï ï ým// EK (Hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi moät EK ^ AH (c/m treâ n) ï ï þ ñöôøng thaúng thöù 3 ) Baøi 2: a/ Tìm giaù trò x. giaûi thích. d/ Qua A veõ ñöôøng thaúng m vuoâng goùc vôùi AH .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. c/ Chöùng minh AH ^ EK.y . trong hình veõ beân: b/ AE coù song song vôùi BC khoâng ? Taïi sao? -31- .vn -Qua A veõ AH ^ BC (H Î BC) -Töø H veõ HK ^ AC (K Î AC) -Qua K veõ ñöôøng thaúng // vôùi BC caét AB taïi E.PNE.

1/ Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆AMC 2/ Chöùng minh raèng AM laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC ? 3/ Ñöôøng thaúng ñi qua B vuoâng goùc vôùi BA caét ñöôøng thaúng AM taïi I.Các chủ đề Hình học lớp 7 A E www. Keû DE ⊥BD (E∈BC). Chöùng minh raèng CI ⊥ CA HƯỚNG DẪN ) Baøi 2: cho ∆ ABC vuoâng taïi A. Chöùng minh raèng : a/ BD = CE b/ ∆IBE = ∆ICD c/ AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc A Bài 4: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Treân caïnh AC laáy ñieåm D .vn y x B C Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC.edu. Treân caïnh AC laáy ñieåm E sao cho AD = AE. a) Cm: BA = BE b) K = BA I DE. Bieát IB = IC. Goïi I laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE. Cm: DC = DK.PNE. HD: -32- . phaân giaùc B caét AC taïi D.

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE.vn Website giáo dục cung cấp tài liệu học tập môn Toán miễn phí ! -33- .edu.edu.vn G T taïi A BD: phaân giaùc ¼ ABC ∆ ABC vuoâng DE⊥BC DE I BA = K KL a)BA = BE b)DC = DK a) CM: BA = BE Xeùt ∆ ABD vuoâng taïi A vaø ∆ BED vuoâng taïi E: BD: caïnh chung ) ¼ ¼ (BD: phaân giaùc B ) => ∆ ABD = ∆ EBD (ch-gn) ABD = EBD => BA = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DK = DC Xeùt ∆ EDC vaø ∆ ADK: DE = DA ( ∆ ABD= ∆ EBD) ¼ =¼ EDC ADK (ññ) => ∆ EDC= ∆ ADK (cgv-gn) => DC = DK (2 caïnh töông öùng) PNE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful