P. 1
[www.PNE.edu.vn]-Các chuyên đề HINH HOC 7

[www.PNE.edu.vn]-Các chuyên đề HINH HOC 7

|Views: 95|Likes:
Được xuất bản bởiNam Hoa

More info:

Published by: Nam Hoa on Sep 08, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1
Bµi 1 : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¼ lêi ®óng nhÊt : 1. Hai ®êng th¼ng xy vµ x’y’ c¾t nhau t¹i A, ta cã: a) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2, ¢2®èi ®Ønh víi ¢3 b) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢4 c ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢3 ®èi ®Ønh víi ¢4 d) ¢4 ®èi ®Ønh víi ¢1 , ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2
1 A 4 2 3

2. Câu nào sau đây đúng ? A. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau B. Hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh th× không b»ng nhau C. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh D.Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh 3. NÕu cã hai ®êng th¼ng: A. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau B. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau C. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b»ng nhau D. C¾t nhau th× t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh 4. §êng th¼ng xy lµ trung trùc cña AB nÕu: A. xy ⊥ AB B. xy ⊥ AB t¹i A hoÆc t¹i B C. xy ®i qua trung ®iÓm cña AB D. xy ⊥ AB t¹i trung ®iÓm cña AB 5. NÕu cã 2 ®êng th¼ng: a. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau b. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau c. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b¨ng nhau d. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc ®èi ®Ønh Bµi 2: Hai ®êng th¼ng MN vµ PQ c¾t nhau t¹i A t¹o thµnh gãc MAP cã sè ®o b»ng 330 · a) TÝnh sè ®o NAQ
· b) TÝnh sè ®o MAQ c) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh d) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc bï nhau

-1-

Các chủ đề Hình học lớp 7
M A 33 N P Q

www.PNE.edu.vn

Bµi 3: Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 24 mm. H·y vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy? Nªu c¸ch vÏ? Bµi 4: µ =Q µ = 300 Cho biÕt a//b vµ P 1 1
a 1 P 60°

b

1 Q

60°

a) ViÕt tªn mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c vµ nãi râ sè ®o c¸c gãc b) ViÕt tªn mét cÆp gãc so le trong vµ nãi râ sè ®o mçi gãc c) ViÕt tªn mét cÆp gãc trong cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc d) ViÕt tªn mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc Bµi 5: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: §êng th¼ng a//b nÕu: a) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau b) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa bï nhau c) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau d) NÕu a ⊥ b, b ⊥ c th× a ⊥ c e) NÕu a c¾t b, b l¹i c¾t c th× a c¾t c f) NÕu a//b , b//c th× a//c

-2-

Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

Bài 2
Bµi 1: Cho h×nh vẽ (hình a) Hình a
B 117 A 63 A l 2

Hình b
m

C 85

D

B 3 85

a) §êng th¼ng a cã song song víi ®êng th¼ng b kh«ng? V× sao/ b) TÝnh sè ®o gãc x? gi¶i thÝch v× sao tÝnh ®îc Bµi 2: TÝnh c¸c gãc ¶ A2 và ¶ B3 trong h×nh vÏ (hình b) ? Gi¶i thÝch? Nªu c¸ch tÝnh ? Bµi 3: §iÒn vµo chç (…) 1. NÕu ®êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng c th× …. 2. NÕu a//b mµ c ⊥ b th× … 3. NÕu a// b vµ b // c th× … 4. NÕu ®t a c¾t 2 ®êng th¼ng m vµ n t¹o thµnh mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× … 5. §êng th¼ng a lµ trung trùc cña MN khi … GV gäi mét HS lªn b¶ng ®iÒn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 4: §óng hay sai Hai ®êng th¼ng song song th×:

-3-

e) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät. Tính soá ño cuûa goùc xOz. d) aa’ laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc beït bOb’. · e) b'Oa' = 890 Ñaùp soá: c) Baøi 6: Haõy choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc. Ñaùp aùn: Caùc caâu sai laø: c). Baøi 4: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: a) Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b neân a vaø b khoâng coù ñieåm chung. Kh«ng c¾t nhau C. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì a // b. Baøi 3: Cho xOy vaø yOt laø hai goùc keà buø.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. c) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì truøng nhau. -4- . b. Beân ngoaøi goùc tOy. c ñeàu sai. vaø tia On laø phaân giaùc cuûa yOx' .edu. d) Hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau vaø khoâng truøng nhau thì chuùng song song vôùi nhau. b) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau. Ñaùp soá: b) Bài 3 Baøi 1: Cho hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. Veõ tia · · Om laø phaân giaùc cuûa xOy . Tính soá ño goùc mOn. Ph©n biÖt A. Tính soá ño cuûa goùc mOn. veõ tia On laø phaân giaùc cuûa goùc yOt.PNE. Veõ tia Om laø phaân giaùc cuûa goùc xOy.vn B. Baøi 2: Cho goùc tOy = 900. b) Hai ñöôøng thaúng a vaø b khoâng coù ñieåm chung neân a song song vôùi b. Kh«ng cã ®iÓm chung kh«ng c¾t nhau Baøi 5: Cho bieát hai ñöôøng thaúng aa’ vaø bb’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. c) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau. d) Ba caâu a. Veõ tia Oz n aèm beân trong goùc tOy (töùc Oz laø tia naèm giöõa hai tia Ot vaø Oy). Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. Ñaùp soá: soá ño goùc mOn baèng 900. veõ tia Ox sao cho goùc xOt baèng goùc zOy. Haõy chæ ra caâu sai trong caùc caâu sau: a) aa’ ⊥ bb’ · b) aOb = 900 c) aa’ vaø bb’ khoâng theå caét nhau. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. e) Baøi 5:Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: a) Neáu a ≠ b.

H4.2: x // y. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng laø caâu e): Bài 4 Baøi 1: Quan saùt caùc hình veõ h4. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ñoàng vò baèng nhau thì a // b. H4.1 3 3 135° t a 1 M 3 135° x y b 1 N 3 46° H4. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng nhaát laø caâu f): Baøi 6: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung laø hai ñoaïn thaúng song song. c A 1 B 45° 1 H4.edu.vn b) Neáu a ≠ b.3 B 37° H4. h4.1. h4. c) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng phaân bieät khoâng caét nhau. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le ngoaøi baèng nhau thì a // b. d) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng truøng nhau vaø khoâng caét nhau.PNE. c) Neáu a ≠ b. e) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng naèm treân hai ñöôøng thaúng song song. f) Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng.4: a//b -5- .4 a b Ñaùp aùn: H4. d) Neáu a ≠ b. H4. f) Caùc caâu treân ñeàu sai.3: n // p.3 vaø traû lôøi caùc ñöôøng thaúng naøo song song vôùi nhau. b) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung.2. e) Neáu a ≠ b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ngoaøi cuøng phía buø nhau thì a // b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a // b.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.1: a //b.2 m 46° M c n p 37° A N 46° H4.

keû tia Az naèm trong goùc xOy vaø Az // Oy. · · · a) xOy = 350 ⇒ xAz = 350 ⇒ OAx = 1450 · · b) xOu = xAv = 17. OÂ2 + B Baøi 3: Cho goùc xOy coù soá ño baèng 35 0. trong ñoù AOB = 700 . Ot vaø By coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao? x 35° 1 2 A O t 145° B y µ =1800 ⇒ Ot //By Ñaùp aùn: OÂ1 =OÂ2 = 350 ⇒ Ax // Ot. Hoûi caùc tia Ax. b) Chöùng toû Ou // Av.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.6 z v x A Bµi 4: Cho gãc AOB kh¸c gãc bÑt. y u O H4. Gäi OM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOB.PNE. hình veõ coù daïng: H4. a) Tính soá ño goùc OAz.50 ⇒ Ou // Av. Chøng minh r»ng: EDK = IDN E K D M I N -6- . Gäi gãc EDK lµ gãc ®èi · · ®Ønh cña IDM. OD lÇn lît lµ tia ®èi cña tia OA. OM · · Chøng minh: COD = MOB Bµi 5: Gäi DI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc MDN . Goïi Ou. Ot laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB. KÎ c¸c tia OC.6).vn · Baøi 2: Cho hình veõ. Treân tia Ox laáy ñieåm A.edu. Höôùng daãn: (theo ñeà baøi. Av theo thöù töï laø caùc tia phaân giaùc cuûa caùc goùc xOy vaø xAz.

Oy //Oy’ · · 'O ' y ' th× xOy =x -7- .vn Bài 5 Bµi 1: Chøng minh ®Þnh lý: Hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau t¹o thµnh mét gãc vu«ng t' y t x' G x Bµi 2 : Chøng minh: NÕu hai gãc nhän xOy vµ x’O’y cã Ox //Ox’.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.

vẽ hình minh họa .7) b C 160° a 160° 20° y x B c A Hình 4. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. Bb sao · · cho yAa = 200 vaø xBb = 1600 .b vaø coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau hoaëc… thì… c) Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì… d) Neáu a ⊥ b vaø b ⊥ c thì… e) Neâuù a// c vaø b// c thì … -8- . Chöùng toû raèng ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. Bb.edu.vn O y' O' x x' Baøi 3: Treân ñöôøng thaúng xy theo thöù töï laáy ba ñieåm A. C khoâng truøng nhau. KL bằng kí hiệu a) Hai goùc ñoái ñænh laø hai goùc coù… b) Neâuù ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a.Các chủ đề Hình học lớp 7 y www. Bb. ghi GT .7 · · BAa + ABb = 1800 ⇒ Aa // Bb.PNE. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy döïng caùc tia Aa. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy khoâng · chöùa tia Aa ta döïng tia Cc sao cho yCc = 1600 . B. · · xBb = yCc = 1600 (vò trí so le ngoaøi) ⇒ Bb // Cc ⇒ Aa // Cc. Vaäy ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa. Höôùng daãn: (Theo ñeà baøi hình veõ coù daïng H4. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. Bài 4: Ñieàn vaøo choã troáng để được một định lý.

vn Bài 6 Bài 1: Cho hình vẽ sau a// b -9- .PNE.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

G ¶ .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 GT KL µ µ = 1320 A1 = 380 . biết a ⊥ c . D ¶ = 1100 . C 7 8 1 2 3 4 5 6 -10- .B µ Bài 3:Cho hình vẽ d // d’// d’’.A ¶ .PNE. B 1 · AOB =? (x = ?) www.G ¶ .D ¶ .1150 = 650 B 1 Vaäy x = 650 ¶ = 600 . Tính E ¶ . Â1 = 1150 . Tính góc B1 ? HD: Vì a ⊥ c vaø b ⊥ c neân a// b 1 1 µ = 1800 (góc trong cuøng phía taïo bôûi a//b) Ta coù : µ A1 + B 1 µ Neân B =1800.µ A µ = 1800 .vn HD: Qua O veõ c // a Ta coù : c // a (caùch döïng) Vaø a// b (GT) ⇒ c // b µ =µ Maø O A1 = 380 (1) 1 (Hai goùc sole trong taïo bôûi c // a ) ¶ +B µ = 1800 Vaø O 2 1 (Hai goùc trong cuøng phía taïo bôûi c // b) ¶ = 1800 − B µ = 1800 − 1320 = 480 (2) ⇒O 2 1 Töø (1) vaø (2) suy ra µ +O ¶ =380 + 480= 860 · AOB = O 1 2 Hay x = 860 Bài 2:Cho hình vẽ sau . b⊥ c .

PNE. Tính · A = 400 .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn HD: ¶ =D ¶ = 1100 (ñoàng vò taïo bôûi d’// d’’) G 2 8 ¶ ¶ = 1800 − 1100 = 700 (keà buø) G = 1800 − G 3 2 Bài 4: : Cho hình veõ sau : Treân hình treân cho bieát a// b µ µ = 600 . B AOB ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1: Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp CAÂU a)Ñöôøng thaúng xy laø ñuôøng trung tröïc cuûa ñoaïn ÑUÙNG SAI -11- .

d) Cả a và b đều sai......... Neâu caùch veõ Bài 4: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu a...... Bài 3 : Cho AB = 4(cm) ........ b) ............ c) ... c) có ba đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó...... a b c C 1 B 1 A 1 75o D 2 1 E 60o F -12- ....... Veõ ñöôøng trung tröïc d cuûa ñoaïn thaúng AB ... c) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB..................................... b) có nhiều đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó........... d) Cả a.......... c.... d µ đối đỉnh với O ¶ và O µ = 400 thì: 1/ Nếu O 1 3 1 0 ¶ ¶ = 350 ¶ = 400 ¶ = 450 a) O = 30 b) O c) O d) O 3 3 3 3 2/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a.....vn thaúng AB neáu xy vuoâng goùc vôùi AB vaø ñi qua trung ñieåm cuûa AB b)Hai goùc chung ñænh vaø baèng nhau thì ñoái ñænh c) Qua ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d coù voâ soá ñöôøng thaúng song song vôùi d d) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc e)Neáu hai ñöôøng thaúng a. b và a // b thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau....... 7/ Nếu a//c và b//c thì: a) a ⊥ b b) a// b c) Cả a và b đều đúng. b caét ñuôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a song song vôùi b Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì : a) ....... 6/ Theo tiên đề Ơ-clit thì: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng a) chỉ có một đường đường thẳng song song với đường thẳng đó.... c đều đúng.......... c) Hai góc trong cùng phía bù nhau d) Cả a.............................................................. 4/ Số đường thẳng phân biệt đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 5/ Nếu a ⊥ c và a// b thì: a) b//c b) b ⊥ c c) Cả a và b đều đúng............ 3/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: a) Đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB......PNE.................................... b) Hai góc đồng vị bằng nhau... d) có hai đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó.. Biết a // b // c........... d) Cả a và b đều sai.. b... Bài 5: cho hình vẽ sau ..............Các chủ đề Hình học lớp 7 www.... b...........edu.......... b) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB............ c đều sai..... b.........

Định lý tổng ba góc trong tam giác : ∆ABC CÓ A 2.PNE. B µ = 1200 . Bài 8: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b. Biết A a A 35o 95o O b 120o B CHƯƠNG II: TAM GIÁC TÓM TẮT LÝ THUYẾT µ +B µ +C µ = 1800 1. A a A 40o x? O b B 50o µ = 350 . Định nghĩa hai tam giác bằng nhau : -13- .vn c) 1150 c) 1050 c) 750 c) 1150 c) 1200 d) 750 d) 1200 d) 1050 d) 600 d) 600 µ = 400 .Các chủ đề Hình học lớp 7 µ 1/ Số đo của B 1 a) 1050 ¶ 2/ Số đo của D 2 0 a) 60 µ 3/ Số đo của C 1 a) 600 ¶ 4/ Số đo của A 1 a) 750 ¶ 5/ Số đo của D 1 0 a) 105 là: b) 600 là: b) 750 là: b) 1150 là: b) 1050 là: b) 750 www. B µ = 500 ( nói rõ cách tính ) Bài 7: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b.edu. O µ = 950 .

B µ = B'. BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-cc). A M A M B C N P B C N P µ =N µ thì ∆ABC =∆MNP (g-c-g). B c). sai -14- . A M B C N P µ =N µ . AC = MP.vn µ =A µ '.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. AB = MN . BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-gb) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN.các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: a)Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. B c) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : A Bài 1 Bµi 1 : §iÒn ®óng. AC = A’C’.edu. A A A' B C B' C' 3. BC = B’C’. µ =M µ . µ C µ = C' µ ∆ABC =∆A’B’C’ ⇔AB = A’B’.

edu. Tính toång chu vi hai tam giaùc ñoù? µ. Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc N F 55° 2.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.c. ∆ABD AB = AC = BC = GT 3 cm AD = BD = 2 cm a) Veõ hình KL ˆ D =CB ˆD b) CA b) Noái DC ta ñöôïc ∆ADC vaø ∆BDC coù : AD = BD (gt) . B µ = 2C µ .PNE.vn 1. DC caïnh chung ˆ D =CB ˆ D (hai goùc töông öùng ⇒ ∆ADC = ∆BDC (c. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 2 gãc vu«ng 4. BMC Baøi 3 :cho D EFX = D MNK nhö hình veõ. ∆ABD ˆ D =CB ˆD b) Chöùng minh : CA HD: A D B C ∆ABC . · TÝnh: · AMC .c) ⇒ CA -15- .2 E 3. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 3 gãc nhän 2. A = 500. CA = CB (gt) . AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB) a) Veõ ∆ABC . TÊt c¶ c¸c gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng nhau Bµi 2 : Cho ∆ABC. B = 70. tia ph©n gi¸c gãc C c¾t AB t¹i M. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau 3.3 4 M X K Bài 4: Cho D DKE Coù DK=KE=DE=5cm vaø D DKE = D BCO . C µ = 140 kh«ng? V× sao? Bµi 5: Cã ∆ABC mµ µ A = 2B Baøi 6 : Cho ∆ABC vaø ∆ABC bieát :AB = BC = AC = 3 cm .

a/ Veõ D ABC .PNE.vn Bài 2 Baøi 1: Cho D ABC vaø D ABD bieát: AB=BC=CA=3cm. D ABD · · b/ chöùng minh raèng CAD = CBD -16- .edu. AD=BD=2cm (Cvaø D naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AB).Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

c) (hai goùc töông öùng · · Þ CAD = CBD Bài 2: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. · · Suy ra · (hai goùc töông öùng ) maø · = 1800 (tính chaát AMB = AMC AMB = AMC hai goùc keà buø) 0 · Þ AMB = 180 = 90 hay 2 0 AM ^BC. D ABD AB=BC=CA=3cm AD=BD=2cm KL a/Veõ Hình · · b/ CAD = CBD b/ Noái DC .edu. Xét D ADC và D BDC coù : AD = BD(gt) . -17- . Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. BM = MC(gt) .vn B C a/ GT D ABC . HD: A B C GT : D ABC AB=AC M laø trung ñieåm BC KL: AM ^BC Chöùng minh : Xeùt D ABM vaø D ACM coù AB = AC (gt) . Chöùng minh raèng AM vuoâng goùc Vôùi BC . DC caïnh chung Þ D ADC = D BDC(c. Caïnh AM chung Þ D ABM vaø D ACM (c.c.PNE. CA = CB(gt) .c).Các chủ đề Hình học lớp 7 A D www.c.

µ = 500 .edu.c. KL: AD//BC CM: Xeùt D ADC vaø D CBA coù AD = CB(gt) .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Chöùng minh raèng AD// BC A D B C GT: D ABC Cung troøn (A. chöùng minh ADC = BCD -18- .vn Baøi 3 : Cho tam giaùc ABC. Bài 5: .BC) caét cung troøn(C. BC = 3cm. chuùng caét nhau ôû D (D vaø B naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AC ). DC = AB(gt) . veõ cung troøn taâm B baùn kính BA. Bài 3 · · Bài 1: Cho hình veõ. Bieát A cuûa tam giaùc .AB) taïi D (D vaø B khacù phiaù vôùi AC). E µ = 750 . Tính caùc goùc coøn laïi Bài 4: :Cho D ABC= D DEF.AC = 5cm.PNE.Veõ tam giaùc ABC bieát AB= 4cm. -Veõ tia phaân giaùc goùc A baèng thöôùc vaø compa. AC caïnh chung Þ D ADC vaø D CBA(c. Veõ cung troøn taâm A baùn kính BC.c) (hai goùc töông öùng ) · · Þ CAD = ACB Þ AD//BC vì coù hai goùc so le trong baèng nhau .

Các chủ đề Hình học lớp 7 A B www. A Þ D ABC = D ADE (c.vn D C Bài 2: Cho hình vẽ E B A D C x · GT: xAy B Î Ax. Giaûi : AD = AB(gt) AD = AB(gt) Þ AC = AE DC = BE(gt) Xeùt D ABC Vaø D ADE coù: µ chung . AD = AC D ADC ( DAC -19- . Chöùng minh: D ABK = D ACD.AC=AD.D Î Ay AB = AD E Î Bx.c) Baøi 3: Cho D ABC:AB=AC. K A D B C GT : D ABC:AB= AC · D ABK ( KBA =1 V ) .edu.C Î Dy BE = DC KL: D ABC = D ADE.g. veõ veà phiaù ngoaøi cuaû D ABC caùc tam giaùc vuoâng ABK vaø tam giaùc vuoâng ACD coù AB=AK. AC = AE AB= AD(gt) . AB = AK · = 1V) .PNE.

Noái EB.g.c. CM: Ta có : AK = AB(gt) và AD = AC(gt) maø AB= AC(gt) suy ra : AK = AD (t/c baéc caàu) · · =900(gt). Treân d laáy hai ñieåm K vaø E khaùc M.vn KL: D AKB = D ADC.g.c) Þ KB = KC D BEM= D CEM(c. caïnh KE chung) (tröôøng hôïp c. Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau tre ân hình ? a)Trường hợp E nằm giữa K và M K E d 1 B M 2 C · · V ) caïnh EM chung .BK = CK.BM=CM(gt) D BEM= D CEM (vì M 1= M 2 = 1 D BKM = D CKM chöùng minh töông töï (cgc) D BKE = D CKE(vì BE = EC. AK = AD (cmt) D AKB vaø D ADC coù: AB = AC(gt). KAB = DAC Þ D AKB = D ADC(c-g-c) Baøi 4: Cho ñoaïn thaúng BC vaø ñöôøng trung tröïc d cuûa noù.c) Þ EB = EC D BKE = D CKE(c.edu. Chöùng minh :a/ DA = DB b/ OD ^AB -20- .c. KB.KC. Tia phaân giaùc cuûa O ôû D.EC .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.c) µ caét AB Baøi4: Cho tam giaùc AOB coù OA = OB . d giao vôùi BC taïi M.PNE.c) b/ Tröôøng hôïp M naèm giöõa Kvaø E K B M E C d D BKM = D CKM(c.

HGK =IKG HK = IG KL HK // IG -21- .edu.vn 1 2 1 2 A B Bài 4 Bài 1: (Bµi 25.Các chủ đề Hình học lớp 7 O www.PNE. SGK/118) GT ∆ GHK Vµ ∆KIG GH = KI.

c) (1) ⇒ HK = IG (cÆp c¹nh t¬ng øng) *Tõ (1) suy ra GHK = KIG (cÆp gãc t¬ng øng) Mµ hai gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong ⇒ HK // IG (dÊu hiÖu nhËn biÕt ) (®pcm) Baøi 2 : Cho ∆ ABC coù 3 goùc nhoïn.edu.PNE. DAC = » AE (cm treân) (g) => ∆ DAC= ∆ BAE (c-g-c) => DC = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DC⊥BE Goïi H = DC I BE. veõ AE⊥AC: AD = AC vaø E khaùc phía ñoái vôùi AC. I = BE I AC Ta coù: ∆ ADC= ∆ ABC (cm treân) => ¼ ACD = ¼ AEB (2 goùc töông öùng) ¼ + ICH ¼ ¼ = HIC maø: DHI (2 goùc baèng toång 2 goùc beân trong khoâng keà) -22- .vn I K *XÐt ∆ GHK Vµ ∆KIG cã : GH = KI (GT) HGK = IKG (GT) GK c¹nh chung ∆ GHK = ∆KIG (c. Veõ AD⊥vuoâng goùc. AC = AB vaø D khaùc phía C ñoái vôùi AB. AC = AE (gt) (c) . CMR: a) DC = BE b) DC ⊥ BE HD: a) CM: DC=BE ¼ ¼ ¼ ¼ + BAC ta coù DAC = DAB = 900 + BAC ¼ + CAE ¼ ¼ ¼ = BAC = BAC + 900 BAE ¼ ¼ => DAC = BAE Xeùt ∆ DAC vaø ∆ BAE coù: ¼ AD = BA (gt) (c) .Các chủ đề Hình học lớp 7 G H www.g.

Bài 4 : Cho hình veõ beân coù :AB=CD.So saùnh ñoä daøi BD vaø CE.AÂ1 = 850 a/ Chöùng minh V ABC = V CDA ¶ b/ Tính soá ño goùc C 1 c/ Chöùng minh AB// CD A 2 1 B D C Bài 5 Baøi 1: Cho V ABC coù goùc A = 600. tia phaân giaùc goùc C caét AB ôû E. Caùc tia phaân giaùc caùc goùc B.PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. chöùng minh raèng ID=IE -23- .vn ¼ vaø ¼ ¼ =¼ => DHI AIE + ¼ AEI ( HIC AIE ññ) Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù B = C. E . C caét nhau ôû I vaø AC.edu. AB theo thöù töï ôû D.Tia phaân giaùc goùc B caét AC ôû D.AD = BC.

Vieát caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau.Các chủ đề Hình học lớp 7 A 60° D E 1 3 2 B 1 1 K 2 2 1 C 4 www. Haõy vieát ñaúng thöùc döôùi moät vaøi daïng khaùc.F $ = 750 . a) Neáu ∆ ABC vuoâng taïi A thì caùc tam giaùc coøn laïi coù vuoâng khoâng? Vì sao? µ = 900. Tính caùc goùc Giaû söû A coøn laïi vaø chu vi cuûa hai tam giaùc.edu. c) Bieát AB = 7cm.PNE. C (gt) 1 2 1 2 µ =C ¶ = 120 = 600 Þ B 1 1 2 · = 1200 Þ BIC µ =I µ = 600 vaø I µ = 600 . · · · · Chöùng toû raèng ABM = ACM. A ∉ BC). EG = 7cm. Baøi 3: Cho bieát ∆ ABC = ∆MNP = ∆RST. NP = 5cm. MAB = MAC. AB = AC . RT = 6cm.vn µ =I µ . Bài 6 Baøi 1: Cho ∆ABC coù AC = BC. Treân tia CI laáy ñieåm D sao cho D naèm khaùc phía vôùi C so bôø laø ñöôøng thaúng AB. AB = 4cm. -24- .S $ = 600 . Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB. Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa ba tam giaùc vaø tính toång chu vi cuûa ba tam giaùc. Baøi 4: Cho bieát AM laø ñöôøng trung tröïc cuûa BC (M ∈ BC. BC = 5cm. I 1 2 3 µ =I µ =I µ =I µ Þ I 3 1 2 4 0 µ = 600 I 4 khi ñoù ta coù V BEI = V BKI (g-c-g) Þ IE = IK (caïnh töông öùng ) Chöùng minh töông töï V IDC= V IKC Þ IK = ID Þ IE = ID = IK Baøi 2: Cho ∆ABC = ∆EFG. µ = 550. Tính caùc goùc coøn laïi cuûa ba tam b) Cho bieát theâm A giaùc. theo ñaàu baøi V ABC: Keû phaân giaùc IK cuûa goùc BIC ta ñöôïc I 1 2 0 Þ µ + µ =1200 µ A = 60 C B µ =B ¶ ¶ =C ¶ Coù B (gt).

vn a) Chöùng minh raèng ∆ADC = ∆BDC. Veõ ñöôøng troøn taâm A baùn kính AB vaø ñöôøng troøn taâm B baùn kính BA.PNE. N E B A M Bài 7 -25- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu. a) Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆ANB. Chöùng minh raèng E laø trung ñieåm cuûa MN. b) Suy ra CD laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. Baøi 2: Cho ñoaïn thaúng AB. Baøi 5: Cho hình veõ (hình 4). Goïi A. P A C E F N M B H G Q Hình 1 Hình 2 Hình 3 M Baøi 4: Cho goùc xOy. Baøi 3: Cho hình veõ. a) Chöùng minh raèng ∆ OIA = ∆OIB. B laàn löôït laø caùc ñieåm treân tia Ox vaø Oy sao cho OA = OB (O ≠ A. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm I (I ≠ O). Hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi hai ñieåm M vaø N. b) Chöùng minh raèng MN laø trung tröïc cuûa AB vaø töø ñoù suy ra caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc. Haõy chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau ôû moãi hình. b) Chöùng minh raèng tia Ot laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. O ≠ B).

OA. OB = OD) ¼ ¼ (cmt) ADB = DCB ¼ = ODA ¼ ( ∆ AOD= ∆ COB) OBC => ∆ CED= ∆ AEB (g-c-g) ¼ c) CM: DE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Xeùt ∆ OCE vaø ∆ OAE coù: OE: caïnh chung . c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy HD: G T ¼ <1800 xOy AB∈Ox. CD =OD . OC = OA (gt) . OA = OC (gt) . D ∈ Oy sao cho OC = OA. OC =OA. Laáy Baøi 1: Cho xOy C.OC maø OA = OC. EC = EA ( Do ∆ CED = ∆ AEB) => ∆ CED = ∆ AEB (c-c-c) -26- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. OD = OB E = AD I BC KL a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD c) OE laø tia phaân ¼ giaùc xOy a) CM: AD = BC Xeùt ∆ AOD vaø ∆ COB coù: Ô: goùc chung (gt). Cmr: a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD ¼ . Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC. OD = OB.edu. B ∈ Ox sao cho OA< OB. CD∈Oy OA<OB. OD = OB (gt) => ∆ AOD= ∆ COB (c-g-c) => AD = CB (2 caïnh töông öùng) b) CM: ∆ EAB= ∆ ECD ¼ + DAB ¼ =1800 (2 goùc keà buø) Ta coù: OAD ¼ + BCD ¼ =1800 (2 goùc keà buø) OCB ¼ = OCB ¼ ¼ ¼ = BCD Maø: OAD ( ∆ AOD= ∆ COB) => DAB *Xeùt ∆ EAB vaø ∆ ECD coù: AB = CD (AB = OB.PNE.vn ¼ khaùc goùc beït. Laáy A.

D∈Oy).edu.B∈Ox. C.vn ¼ =¼ => COE AOE (2 goùc töông öùng) ¼ Maø tia OE naèm giöõa 2 tia Ox. AD I BD = K. Ô goùc chung ¼ =¼ => ∆ OAD = ∆ OCB (c-g-c) => ODK ABK ¼ ¼ = BAK ¼ maø CKD = goùc AKB (ññ) => DCK => ∆ CDK = ∆ ABK (g-c-g) => CK =AK ¼ =¼ => ∆ OCK = ∆ OAK(c-c-c) => COK AOK ¼ => OK: tia phaân giaùc cuûa xOy -27- . ¼ . CM: OK laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 3: GT KL ¼ xOy Xeùt ∆ OAD vaø ∆ OCB: OA = AB = OC = CD CB I OD = K OK:phaân giaùc OA = OC .PNE. Oy ⇒Tia OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 2: Baïn Mai veõ tia phaân giaùc cuûa goùc xOy nhö sau: Ñaùnh daáu treân hai caïnh cuûa goùc boán ñoaïn thaúng baèng nhau: OA = AB = OC = CD (A.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. OD = OB .

Phaân giaùc cuûa goùc B caét caïnh AC. µ = 700 .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. b/ Töø A veõ ñöôøng vuoâng goùc AH vôùi DC (H thuoäc DC).PNE. DC laàn löôït ôû E vaø I. A c/ V ADH coù H 2 0 0 Þ · ADH = 90 -20 = 700 -28- .edu. a/ Chöùng minh D BED= D BEC vaø IC = ID. Chöùng minh AH//BI.70 = 20 (trong tam giaùc vuoâng hai goùc nhoïn phuï nhau) 800 ¶ · = .200 = 200 BAC A2 ¶ ¶ · ⇒ hay HDA = 200 = 2 A2 A1 2 ¶ = 200 µ = 900.(700+ 300) · =1800-1000=800 BAC b/ Xeùt V ABH coù µ = 900 (gt) µ = 1v hay H H 0 0 0 Þ ¶ A1 = 90 .vn Bài 8 Baøi 1 : Cho tam giaùc ABC bieát AB<BC. Heû AH vnuoâng goùc vôùi BC (H Î BC). · a/ Tính BAC · b/ Tính HDA c/ Tính · ADH A 1 3 2 70 ° B H D 30 ° C µ = 700 . C µ = 300 . Noái C vôùi D. C µ = 300 GT: V ABC: B Phaân giaùc AD (D Î BC ) AH ^ BC (H Î BC) · KL: a/ BAC =? · b/ HDA =? c/ · ADH =? Cm: µ = 700 . Tia phaân giaùc cuûa Baøi 2: Cho tam giaùc ABC coù B goùc A Caét BC taïi D. Treân tia BA laáy ñieåm D sao cho BC=BD. C µ = 300 (gt) a/ V ABC: B · Þ BAC =1800.

M laø trung ñieåm cuûa BC.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho AM=MD a/ Chöùng minh V ABM =V DCM b/ chöùng minh AC // DC c/ Chöùng minh AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 A B 1 M 2 C D GT: V ABC : AB=AC M Î BC :BM=CM D Î tia ñoái cuûa tia MA AM = MD KL: a/ V ABM =V DCM b AC // DC c/ AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 CM: a/Xeùt V ABM vaø V DCM coù: ¶ =M ¶ (hai goùc ñoái ñænh ) .PNE.vn µ (t/c goùc ngoaøi cuûa tam · hoaëc HDA =¶ A3 + C Baøi 3: Cho V ABC coù : AB=AC. BM = MC(gt) · · · Þ ABM (hai goùc töông öùng ) maø · AMB + AMC = 1800 (do hai goùc keà = AMC buø) 1800 Þ · AMB = = 900 Þ AM ^ BC 2 · · · · d/ ADC =300 khi DAB =300 (Vì ADC = DAB theo keát quaû treân ) -29- .edu. c/ Ta coù: V ABM = V ACM (c-c-c) Vì AB = AC (gt ) . M 1 2 Þ V ABM =V DCM (c-g-c) b/ Ta coù: V BAM=V DCM (chöùng minh treân) · · Þ BAM (hai goùc töông öùng ) = MDC · · maø BAM vaø MDC laø hai goùc so le trong Þ AB//DC (theo daáu hieäu nhaän bieát ). Caïnh AM chung. BM = CM (gt) AM = DM (gt) .

PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.vn · · · · · · maø DAB =300 khi BAC = 600 (vì BAC = 2. DAB do BAM = MAC ) 0 0 · · Vaäy ADC = 30 khi V ABC coù AB = AC vaø BAC = 60 ÔN TẬP CHƯƠNG II Baøi 1: a/ Veõ hình theo trình töï sau: -Veõ V ABC -30- .

Chöùng minh m // EK m A E 1 2 1 K 3 1 B H 1 1 C GT: V ABC AH ^ BC (H Î BC) HK ^ AC (K Î AC) KE // BC (E Î AB) Am ^ AH KL: a/ vẽ hình b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau c/AH ^ KE d/ Am // EK CM: ¶ =B µ (hai goùc ñoàng vò cuûa EK//BC) b/ E 1 1 ¶ =C ¶ (nhö treân ) K 2 1 ¶ ¶ K 1 = H 1 (Hai goùc so le trong cuûa EK//BC) ¶ =K ¶ ( ñoái ñænh ) K 2 3 · · = 900 AHC = HKC c) d) AH BC (gt)ü ï ï ý AH ^ EK (Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø song song ) EK//BC (gt) ï ï þ ü m ^ AH (gt) ï ï ým// EK (Hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi moät EK ^ AH (c/m treâ n) ï ï þ ñöôøng thaúng thöù 3 ) Baøi 2: a/ Tìm giaù trò x.edu. b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau treân hình.y .PNE. giaûi thích. trong hình veõ beân: b/ AE coù song song vôùi BC khoâng ? Taïi sao? -31- . d/ Qua A veõ ñöôøng thaúng m vuoâng goùc vôùi AH .vn -Qua A veõ AH ^ BC (H Î BC) -Töø H veõ HK ^ AC (K Î AC) -Qua K veõ ñöôøng thaúng // vôùi BC caét AB taïi E. c/ Chöùng minh AH ^ EK.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Chöùng minh raèng : a/ BD = CE b/ ∆IBE = ∆ICD c/ AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc A Bài 4: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Bieát IB = IC. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. a) Cm: BA = BE b) K = BA I DE. phaân giaùc B caét AC taïi D. Treân caïnh AC laáy ñieåm E sao cho AD = AE. Chöùng minh raèng CI ⊥ CA HƯỚNG DẪN ) Baøi 2: cho ∆ ABC vuoâng taïi A. Treân caïnh AC laáy ñieåm D .Các chủ đề Hình học lớp 7 A E www.vn y x B C Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Keû DE ⊥BD (E∈BC). Goïi I laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE. 1/ Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆AMC 2/ Chöùng minh raèng AM laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC ? 3/ Ñöôøng thaúng ñi qua B vuoâng goùc vôùi BA caét ñöôøng thaúng AM taïi I.edu. HD: -32- .PNE. Cm: DC = DK.

edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.vn Website giáo dục cung cấp tài liệu học tập môn Toán miễn phí ! -33- .PNE.vn G T taïi A BD: phaân giaùc ¼ ABC ∆ ABC vuoâng DE⊥BC DE I BA = K KL a)BA = BE b)DC = DK a) CM: BA = BE Xeùt ∆ ABD vuoâng taïi A vaø ∆ BED vuoâng taïi E: BD: caïnh chung ) ¼ ¼ (BD: phaân giaùc B ) => ∆ ABD = ∆ EBD (ch-gn) ABD = EBD => BA = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DK = DC Xeùt ∆ EDC vaø ∆ ADK: DE = DA ( ∆ ABD= ∆ EBD) ¼ =¼ EDC ADK (ññ) => ∆ EDC= ∆ ADK (cgv-gn) => DC = DK (2 caïnh töông öùng) PNE.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->