Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1
Bµi 1 : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¼ lêi ®óng nhÊt : 1. Hai ®êng th¼ng xy vµ x’y’ c¾t nhau t¹i A, ta cã: a) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2, ¢2®èi ®Ønh víi ¢3 b) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢4 c ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢3 ®èi ®Ønh víi ¢4 d) ¢4 ®èi ®Ønh víi ¢1 , ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2
1 A 4 2 3

2. Câu nào sau đây đúng ? A. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau B. Hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh th× không b»ng nhau C. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh D.Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh 3. NÕu cã hai ®êng th¼ng: A. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau B. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau C. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b»ng nhau D. C¾t nhau th× t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh 4. §êng th¼ng xy lµ trung trùc cña AB nÕu: A. xy ⊥ AB B. xy ⊥ AB t¹i A hoÆc t¹i B C. xy ®i qua trung ®iÓm cña AB D. xy ⊥ AB t¹i trung ®iÓm cña AB 5. NÕu cã 2 ®êng th¼ng: a. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau b. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau c. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc b¨ng nhau d. C¾t nhau th× t¹o thµnh 4 cÆp gãc ®èi ®Ønh Bµi 2: Hai ®êng th¼ng MN vµ PQ c¾t nhau t¹i A t¹o thµnh gãc MAP cã sè ®o b»ng 330 · a) TÝnh sè ®o NAQ
· b) TÝnh sè ®o MAQ c) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh d) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc bï nhau

-1-

Các chủ đề Hình học lớp 7
M A 33 N P Q

www.PNE.edu.vn

Bµi 3: Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 24 mm. H·y vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy? Nªu c¸ch vÏ? Bµi 4: µ =Q µ = 300 Cho biÕt a//b vµ P 1 1
a 1 P 60°

b

1 Q

60°

a) ViÕt tªn mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c vµ nãi râ sè ®o c¸c gãc b) ViÕt tªn mét cÆp gãc so le trong vµ nãi râ sè ®o mçi gãc c) ViÕt tªn mét cÆp gãc trong cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc d) ViÕt tªn mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa vµ nãi râ sè ®o mçi gãc Bµi 5: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: §êng th¼ng a//b nÕu: a) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau b) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa bï nhau c) a, b c¾t ®êng th¼ng d mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau d) NÕu a ⊥ b, b ⊥ c th× a ⊥ c e) NÕu a c¾t b, b l¹i c¾t c th× a c¾t c f) NÕu a//b , b//c th× a//c

-2-

Các chủ đề Hình học lớp 7

www.PNE.edu.vn

Bài 2
Bµi 1: Cho h×nh vẽ (hình a) Hình a
B 117 A 63 A l 2

Hình b
m

C 85

D

B 3 85

a) §êng th¼ng a cã song song víi ®êng th¼ng b kh«ng? V× sao/ b) TÝnh sè ®o gãc x? gi¶i thÝch v× sao tÝnh ®îc Bµi 2: TÝnh c¸c gãc ¶ A2 và ¶ B3 trong h×nh vÏ (hình b) ? Gi¶i thÝch? Nªu c¸ch tÝnh ? Bµi 3: §iÒn vµo chç (…) 1. NÕu ®êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng c th× …. 2. NÕu a//b mµ c ⊥ b th× … 3. NÕu a// b vµ b // c th× … 4. NÕu ®t a c¾t 2 ®êng th¼ng m vµ n t¹o thµnh mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× … 5. §êng th¼ng a lµ trung trùc cña MN khi … GV gäi mét HS lªn b¶ng ®iÒn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 4: §óng hay sai Hai ®êng th¼ng song song th×:

-3-

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE. Baøi 4: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: a) Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b neân a vaø b khoâng coù ñieåm chung. b) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. d) aa’ laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc beït bOb’. -4- . Tính soá ño goùc mOn. Beân ngoaøi goùc tOy. · e) b'Oa' = 890 Ñaùp soá: c) Baøi 6: Haõy choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc.vn B. b.edu. Baøi 2: Cho goùc tOy = 900. e) Baøi 5:Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: a) Neáu a ≠ b. b) Hai ñöôøng thaúng a vaø b khoâng coù ñieåm chung neân a song song vôùi b. Veõ tia · · Om laø phaân giaùc cuûa xOy . Ñaùp aùn: Caùc caâu sai laø: c). e) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät. veõ tia On laø phaân giaùc cuûa goùc yOt. c ñeàu sai. Tính soá ño cuûa goùc xOz. d) Hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau vaø khoâng truøng nhau thì chuùng song song vôùi nhau. c) Hai ñöôøng thaúng song song laø hai ñöôøng thaúng khoâng caét nhau. Kh«ng c¾t nhau C. Ph©n biÖt A. Veõ tia Oz n aèm beân trong goùc tOy (töùc Oz laø tia naèm giöõa hai tia Ot vaø Oy). Ñaùp soá: b) Bài 3 Baøi 1: Cho hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. Baøi 3: Cho xOy vaø yOt laø hai goùc keà buø. Ñaùp soá: soá ño goùc xOz baèng 900. vaø tia On laø phaân giaùc cuûa yOx' . veõ tia Ox sao cho goùc xOt baèng goùc zOy. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì a // b. c) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì truøng nhau. Haõy chæ ra caâu sai trong caùc caâu sau: a) aa’ ⊥ bb’ · b) aOb = 900 c) aa’ vaø bb’ khoâng theå caét nhau. d) Ba caâu a. Veõ tia Om laø phaân giaùc cuûa goùc xOy. Tính soá ño cuûa goùc mOn. Kh«ng cã ®iÓm chung kh«ng c¾t nhau Baøi 5: Cho bieát hai ñöôøng thaúng aa’ vaø bb’ vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. Ñaùp soá: soá ño goùc mOn baèng 900.

1: a //b.1 3 3 135° t a 1 M 3 135° x y b 1 N 3 46° H4. d) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng truøng nhau vaø khoâng caét nhau.4: a//b -5- . H4.3 B 37° H4.4 a b Ñaùp aùn: H4. e) Neáu a ≠ b. H4. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a // b. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ngoaøi cuøng phía buø nhau thì a // b. e) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng naèm treân hai ñöôøng thaúng song song. c A 1 B 45° 1 H4. d) Neáu a ≠ b. H4. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc ñoàng vò baèng nhau thì a // b. f) Caùc caâu treân ñeàu sai.2: x // y. a vaø b cuøng caét c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le ngoaøi baèng nhau thì a // b.vn b) Neáu a ≠ b. c) Neáu a ≠ b. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng laø caâu e): Bài 4 Baøi 1: Quan saùt caùc hình veõ h4.edu.PNE.2 m 46° M c n p 37° A N 46° H4. b) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung.3: n // p.2.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. c) Hai ñoaïn thaúng song song laø hai ñoaïn thaúng phaân bieät khoâng caét nhau. h4.3 vaø traû lôøi caùc ñöôøng thaúng naøo song song vôùi nhau. h4. f) Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng. Ñaùp aùn: Caâu ñuùng nhaát laø caâu f): Baøi 6: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: a) Hai ñoaïn thaúng khoâng coù ñieåm chung laø hai ñoaïn thaúng song song.1.

PNE. keû tia Az naèm trong goùc xOy vaø Az // Oy. b) Chöùng toû Ou // Av. · · · a) xOy = 350 ⇒ xAz = 350 ⇒ OAx = 1450 · · b) xOu = xAv = 17. Gäi gãc EDK lµ gãc ®èi · · ®Ønh cña IDM.6 z v x A Bµi 4: Cho gãc AOB kh¸c gãc bÑt. Ot laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB. OM · · Chøng minh: COD = MOB Bµi 5: Gäi DI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc MDN . OD lÇn lît lµ tia ®èi cña tia OA.vn · Baøi 2: Cho hình veõ. Hoûi caùc tia Ax.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. a) Tính soá ño goùc OAz. OÂ2 + B Baøi 3: Cho goùc xOy coù soá ño baèng 35 0. Av theo thöù töï laø caùc tia phaân giaùc cuûa caùc goùc xOy vaø xAz. Goïi Ou. Ot vaø By coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao? x 35° 1 2 A O t 145° B y µ =1800 ⇒ Ot //By Ñaùp aùn: OÂ1 =OÂ2 = 350 ⇒ Ax // Ot. trong ñoù AOB = 700 . hình veõ coù daïng: H4.50 ⇒ Ou // Av.6).edu. y u O H4. KÎ c¸c tia OC. Gäi OM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOB. Treân tia Ox laáy ñieåm A. Höôùng daãn: (theo ñeà baøi. Chøng minh r»ng: EDK = IDN E K D M I N -6- .

vn Bài 5 Bµi 1: Chøng minh ®Þnh lý: Hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau t¹o thµnh mét gãc vu«ng t' y t x' G x Bµi 2 : Chøng minh: NÕu hai gãc nhän xOy vµ x’O’y cã Ox //Ox’. Oy //Oy’ · · 'O ' y ' th× xOy =x -7- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE.edu.

vn O y' O' x x' Baøi 3: Treân ñöôøng thaúng xy theo thöù töï laáy ba ñieåm A. B. C khoâng truøng nhau. Bài 4: Ñieàn vaøo choã troáng để được một định lý.Các chủ đề Hình học lớp 7 y www.edu. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. · · xBb = yCc = 1600 (vò trí so le ngoaøi) ⇒ Bb // Cc ⇒ Aa // Cc. Bb.7) b C 160° a 160° 20° y x B c A Hình 4. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy döïng caùc tia Aa. Bb. Chöùng toû raèng ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa.7 · · BAa + ABb = 1800 ⇒ Aa // Bb. Vaäy ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa.PNE. Bb sao · · cho yAa = 200 vaø xBb = 1600 . Höôùng daãn: (Theo ñeà baøi hình veõ coù daïng H4. Cc ñoâi moät song song vôùi nhau. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy khoâng · chöùa tia Aa ta döïng tia Cc sao cho yCc = 1600 . vẽ hình minh họa . ghi GT .b vaø coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau hoaëc… thì… c) Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì… d) Neáu a ⊥ b vaø b ⊥ c thì… e) Neâuù a// c vaø b// c thì … -8- . KL bằng kí hiệu a) Hai goùc ñoái ñænh laø hai goùc coù… b) Neâuù ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a.

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.PNE.edu.vn Bài 6 Bài 1: Cho hình vẽ sau a// b -9- .

D ¶ = 1100 . B 1 · AOB =? (x = ?) www. Tính góc B1 ? HD: Vì a ⊥ c vaø b ⊥ c neân a// b 1 1 µ = 1800 (góc trong cuøng phía taïo bôûi a//b) Ta coù : µ A1 + B 1 µ Neân B =1800.G ¶ .PNE. C 7 8 1 2 3 4 5 6 -10- .D ¶ .vn HD: Qua O veõ c // a Ta coù : c // a (caùch döïng) Vaø a// b (GT) ⇒ c // b µ =µ Maø O A1 = 380 (1) 1 (Hai goùc sole trong taïo bôûi c // a ) ¶ +B µ = 1800 Vaø O 2 1 (Hai goùc trong cuøng phía taïo bôûi c // b) ¶ = 1800 − B µ = 1800 − 1320 = 480 (2) ⇒O 2 1 Töø (1) vaø (2) suy ra µ +O ¶ =380 + 480= 860 · AOB = O 1 2 Hay x = 860 Bài 2:Cho hình vẽ sau .G ¶ .µ A µ = 1800 . b⊥ c . Â1 = 1150 .Các chủ đề Hình học lớp 7 GT KL µ µ = 1320 A1 = 380 .edu. Tính E ¶ . biết a ⊥ c .B µ Bài 3:Cho hình vẽ d // d’// d’’.1150 = 650 B 1 Vaäy x = 650 ¶ = 600 .A ¶ .

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.edu.vn HD: ¶ =D ¶ = 1100 (ñoàng vò taïo bôûi d’// d’’) G 2 8 ¶ ¶ = 1800 − 1100 = 700 (keà buø) G = 1800 − G 3 2 Bài 4: : Cho hình veõ sau : Treân hình treân cho bieát a// b µ µ = 600 . B AOB ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1: Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp CAÂU a)Ñöôøng thaúng xy laø ñuôøng trung tröïc cuûa ñoaïn ÑUÙNG SAI -11- . Tính · A = 400 .PNE.

a b c C 1 B 1 A 1 75o D 2 1 E 60o F -12- ..................... 4/ Số đường thẳng phân biệt đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 5/ Nếu a ⊥ c và a// b thì: a) b//c b) b ⊥ c c) Cả a và b đều đúng. Biết a // b // c................................................. b và a // b thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau............... c) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB... b...vn thaúng AB neáu xy vuoâng goùc vôùi AB vaø ñi qua trung ñieåm cuûa AB b)Hai goùc chung ñænh vaø baèng nhau thì ñoái ñænh c) Qua ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d coù voâ soá ñöôøng thaúng song song vôùi d d) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc e)Neáu hai ñöôøng thaúng a....... c đều sai........ 3/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: a) Đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB.............. d) Cả a và b đều sai... Bài 5: cho hình vẽ sau ......... Veõ ñöôøng trung tröïc d cuûa ñoaïn thaúng AB ................... c) Hai góc trong cùng phía bù nhau d) Cả a. c. b) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB....... Bài 3 : Cho AB = 4(cm) . d µ đối đỉnh với O ¶ và O µ = 400 thì: 1/ Nếu O 1 3 1 0 ¶ ¶ = 350 ¶ = 400 ¶ = 450 a) O = 30 b) O c) O d) O 3 3 3 3 2/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a.... Neâu caùch veõ Bài 4: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu a.......PNE....edu.........Các chủ đề Hình học lớp 7 www... c đều đúng......... d) có hai đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó........ b) Hai góc đồng vị bằng nhau. d) Cả a và b đều sai.................... c) có ba đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó.................. d) Cả a.. b....... b) có nhiều đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó....................... b caét ñuôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a song song vôùi b Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì : a) . 7/ Nếu a//c và b//c thì: a) a ⊥ b b) a// b c) Cả a và b đều đúng. b) ..... 6/ Theo tiên đề Ơ-clit thì: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng a) chỉ có một đường đường thẳng song song với đường thẳng đó......... c) .......................... b..................................

Định lý tổng ba góc trong tam giác : ∆ABC CÓ A 2. B µ = 500 ( nói rõ cách tính ) Bài 7: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b.Các chủ đề Hình học lớp 7 µ 1/ Số đo của B 1 a) 1050 ¶ 2/ Số đo của D 2 0 a) 60 µ 3/ Số đo của C 1 a) 600 ¶ 4/ Số đo của A 1 a) 750 ¶ 5/ Số đo của D 1 0 a) 105 là: b) 600 là: b) 750 là: b) 1150 là: b) 1050 là: b) 750 www.edu. A a A 40o x? O b B 50o µ = 350 . Định nghĩa hai tam giác bằng nhau : -13- .vn c) 1150 c) 1050 c) 750 c) 1150 c) 1200 d) 750 d) 1200 d) 1050 d) 600 d) 600 µ = 400 .PNE. Biết A a A 35o 95o O b 120o B CHƯƠNG II: TAM GIÁC TÓM TẮT LÝ THUYẾT µ +B µ +C µ = 1800 1. O µ = 950 . Bài 8: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b. B µ = 1200 .

A A A' B C B' C' 3. BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-cc). AC = A’C’. A M A M B C N P B C N P µ =N µ thì ∆ABC =∆MNP (g-c-g).Các chủ đề Hình học lớp 7 www. µ =M µ . B µ = B'. BC = B’C’. AB = MN .PNE. µ C µ = C' µ ∆ABC =∆A’B’C’ ⇔AB = A’B’.edu. B c) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : A Bài 1 Bµi 1 : §iÒn ®óng. BC = NP thì ∆ABC =∆MNP (c-gb) Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN. B c). AC = MP. A M B C N P µ =N µ . sai -14- .các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: a)Neáu ∆ABC vaø ∆MNP coù : AB = MN.vn µ =A µ '.

c. AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB) a) Veõ ∆ABC . Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc N F 55° 2.3 4 M X K Bài 4: Cho D DKE Coù DK=KE=DE=5cm vaø D DKE = D BCO .vn 1. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau 3.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. ∆ABD AB = AC = BC = GT 3 cm AD = BD = 2 cm a) Veõ hình KL ˆ D =CB ˆD b) CA b) Noái DC ta ñöôïc ∆ADC vaø ∆BDC coù : AD = BD (gt) .2 E 3. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 2 gãc vu«ng 4. · TÝnh: · AMC .edu.c) ⇒ CA -15- . DC caïnh chung ˆ D =CB ˆ D (hai goùc töông öùng ⇒ ∆ADC = ∆BDC (c. Tính toång chu vi hai tam giaùc ñoù? µ. TÊt c¶ c¸c gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng nhau Bµi 2 : Cho ∆ABC. CA = CB (gt) . A = 500. ∆ABD ˆ D =CB ˆD b) Chöùng minh : CA HD: A D B C ∆ABC .PNE. BMC Baøi 3 :cho D EFX = D MNK nhö hình veõ. B µ = 2C µ . C µ = 140 kh«ng? V× sao? Bµi 5: Cã ∆ABC mµ µ A = 2B Baøi 6 : Cho ∆ABC vaø ∆ABC bieát :AB = BC = AC = 3 cm . tia ph©n gi¸c gãc C c¾t AB t¹i M. Cã thÓ vÏ ®îc mét tam gi¸c víi 3 gãc nhän 2. B = 70.

vn Bài 2 Baøi 1: Cho D ABC vaø D ABD bieát: AB=BC=CA=3cm.PNE. AD=BD=2cm (Cvaø D naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AB).edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. a/ Veõ D ABC . D ABD · · b/ chöùng minh raèng CAD = CBD -16- .

PNE. Chöùng minh raèng AM vuoâng goùc Vôùi BC . Xét D ADC và D BDC coù : AD = BD(gt) .c. D ABD AB=BC=CA=3cm AD=BD=2cm KL a/Veõ Hình · · b/ CAD = CBD b/ Noái DC . DC caïnh chung Þ D ADC = D BDC(c. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. CA = CB(gt) . HD: A B C GT : D ABC AB=AC M laø trung ñieåm BC KL: AM ^BC Chöùng minh : Xeùt D ABM vaø D ACM coù AB = AC (gt) .Các chủ đề Hình học lớp 7 A D www. -17- .edu. BM = MC(gt) . · · Suy ra · (hai goùc töông öùng ) maø · = 1800 (tính chaát AMB = AMC AMB = AMC hai goùc keà buø) 0 · Þ AMB = 180 = 90 hay 2 0 AM ^BC.c.c). Caïnh AM chung Þ D ABM vaø D ACM (c.vn B C a/ GT D ABC .c) (hai goùc töông öùng · · Þ CAD = CBD Bài 2: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC.

Veõ tam giaùc ABC bieát AB= 4cm. Veõ cung troøn taâm A baùn kính BC. Chöùng minh raèng AD// BC A D B C GT: D ABC Cung troøn (A.vn Baøi 3 : Cho tam giaùc ABC. AC caïnh chung Þ D ADC vaø D CBA(c. Bài 3 · · Bài 1: Cho hình veõ. E µ = 750 .edu. veõ cung troøn taâm B baùn kính BA.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. chöùng minh ADC = BCD -18- .PNE.AB) taïi D (D vaø B khacù phiaù vôùi AC). chuùng caét nhau ôû D (D vaø B naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AC ).BC) caét cung troøn(C. BC = 3cm. Bài 5: .AC = 5cm. Tính caùc goùc coøn laïi Bài 4: :Cho D ABC= D DEF. µ = 500 .c. -Veõ tia phaân giaùc goùc A baèng thöôùc vaø compa. KL: AD//BC CM: Xeùt D ADC vaø D CBA coù AD = CB(gt) .c) (hai goùc töông öùng ) · · Þ CAD = ACB Þ AD//BC vì coù hai goùc so le trong baèng nhau . DC = AB(gt) . Bieát A cuûa tam giaùc .

g.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 A B www. AB = AK · = 1V) . AD = AC D ADC ( DAC -19- . K A D B C GT : D ABC:AB= AC · D ABK ( KBA =1 V ) . Chöùng minh: D ABK = D ACD. A Þ D ABC = D ADE (c.vn D C Bài 2: Cho hình vẽ E B A D C x · GT: xAy B Î Ax. veõ veà phiaù ngoaøi cuaû D ABC caùc tam giaùc vuoâng ABK vaø tam giaùc vuoâng ACD coù AB=AK.D Î Ay AB = AD E Î Bx.AC=AD. AC = AE AB= AD(gt) . Giaûi : AD = AB(gt) AD = AB(gt) Þ AC = AE DC = BE(gt) Xeùt D ABC Vaø D ADE coù: µ chung .C Î Dy BE = DC KL: D ABC = D ADE.c) Baøi 3: Cho D ABC:AB=AC.PNE.

g.c) Þ KB = KC D BEM= D CEM(c.PNE. Tia phaân giaùc cuûa O ôû D.c) Þ EB = EC D BKE = D CKE(c.edu.c) b/ Tröôøng hôïp M naèm giöõa Kvaø E K B M E C d D BKM = D CKM(c.EC .c. KB. CM: Ta có : AK = AB(gt) và AD = AC(gt) maø AB= AC(gt) suy ra : AK = AD (t/c baéc caàu) · · =900(gt).KC. Chöùng minh :a/ DA = DB b/ OD ^AB -20- . caïnh KE chung) (tröôøng hôïp c.vn KL: D AKB = D ADC. Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau tre ân hình ? a)Trường hợp E nằm giữa K và M K E d 1 B M 2 C · · V ) caïnh EM chung .c) µ caét AB Baøi4: Cho tam giaùc AOB coù OA = OB . KAB = DAC Þ D AKB = D ADC(c-g-c) Baøi 4: Cho ñoaïn thaúng BC vaø ñöôøng trung tröïc d cuûa noù. Treân d laáy hai ñieåm K vaø E khaùc M. AK = AD (cmt) D AKB vaø D ADC coù: AB = AC(gt). Noái EB.BM=CM(gt) D BEM= D CEM (vì M 1= M 2 = 1 D BKM = D CKM chöùng minh töông töï (cgc) D BKE = D CKE(vì BE = EC.g.BK = CK.c. d giao vôùi BC taïi M.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

HGK =IKG HK = IG KL HK // IG -21- .edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 O www.PNE. SGK/118) GT ∆ GHK Vµ ∆KIG GH = KI.vn 1 2 1 2 A B Bài 4 Bài 1: (Bµi 25.

Các chủ đề Hình học lớp 7 G H www. DAC = » AE (cm treân) (g) => ∆ DAC= ∆ BAE (c-g-c) => DC = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DC⊥BE Goïi H = DC I BE.g. AC = AB vaø D khaùc phía C ñoái vôùi AB.edu. Veõ AD⊥vuoâng goùc. AC = AE (gt) (c) . I = BE I AC Ta coù: ∆ ADC= ∆ ABC (cm treân) => ¼ ACD = ¼ AEB (2 goùc töông öùng) ¼ + ICH ¼ ¼ = HIC maø: DHI (2 goùc baèng toång 2 goùc beân trong khoâng keà) -22- .c) (1) ⇒ HK = IG (cÆp c¹nh t¬ng øng) *Tõ (1) suy ra GHK = KIG (cÆp gãc t¬ng øng) Mµ hai gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong ⇒ HK // IG (dÊu hiÖu nhËn biÕt ) (®pcm) Baøi 2 : Cho ∆ ABC coù 3 goùc nhoïn. CMR: a) DC = BE b) DC ⊥ BE HD: a) CM: DC=BE ¼ ¼ ¼ ¼ + BAC ta coù DAC = DAB = 900 + BAC ¼ + CAE ¼ ¼ ¼ = BAC = BAC + 900 BAE ¼ ¼ => DAC = BAE Xeùt ∆ DAC vaø ∆ BAE coù: ¼ AD = BA (gt) (c) .PNE.vn I K *XÐt ∆ GHK Vµ ∆KIG cã : GH = KI (GT) HGK = IKG (GT) GK c¹nh chung ∆ GHK = ∆KIG (c. veõ AE⊥AC: AD = AC vaø E khaùc phía ñoái vôùi AC.

PNE.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.AD = BC. chöùng minh raèng ID=IE -23- . AB theo thöù töï ôû D.vn ¼ vaø ¼ ¼ =¼ => DHI AIE + ¼ AEI ( HIC AIE ññ) Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù B = C. tia phaân giaùc goùc C caét AB ôû E. Bài 4 : Cho hình veõ beân coù :AB=CD. E .Tia phaân giaùc goùc B caét AC ôû D.So saùnh ñoä daøi BD vaø CE. Caùc tia phaân giaùc caùc goùc B. C caét nhau ôû I vaø AC.AÂ1 = 850 a/ Chöùng minh V ABC = V CDA ¶ b/ Tính soá ño goùc C 1 c/ Chöùng minh AB// CD A 2 1 B D C Bài 5 Baøi 1: Cho V ABC coù goùc A = 600.edu.

AB = 4cm. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB. Treân tia CI laáy ñieåm D sao cho D naèm khaùc phía vôùi C so bôø laø ñöôøng thaúng AB.S $ = 600 .PNE. Tính caùc goùc Giaû söû A coøn laïi vaø chu vi cuûa hai tam giaùc. MAB = MAC.edu. NP = 5cm. -24- . BC = 5cm. Bài 6 Baøi 1: Cho ∆ABC coù AC = BC. C (gt) 1 2 1 2 µ =C ¶ = 120 = 600 Þ B 1 1 2 · = 1200 Þ BIC µ =I µ = 600 vaø I µ = 600 . c) Bieát AB = 7cm. EG = 7cm. Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa ba tam giaùc vaø tính toång chu vi cuûa ba tam giaùc. a) Neáu ∆ ABC vuoâng taïi A thì caùc tam giaùc coøn laïi coù vuoâng khoâng? Vì sao? µ = 900. µ = 550.vn µ =I µ . · · · · Chöùng toû raèng ABM = ACM. I 1 2 3 µ =I µ =I µ =I µ Þ I 3 1 2 4 0 µ = 600 I 4 khi ñoù ta coù V BEI = V BKI (g-c-g) Þ IE = IK (caïnh töông öùng ) Chöùng minh töông töï V IDC= V IKC Þ IK = ID Þ IE = ID = IK Baøi 2: Cho ∆ABC = ∆EFG. Baøi 3: Cho bieát ∆ ABC = ∆MNP = ∆RST.Các chủ đề Hình học lớp 7 A 60° D E 1 3 2 B 1 1 K 2 2 1 C 4 www.F $ = 750 . Baøi 4: Cho bieát AM laø ñöôøng trung tröïc cuûa BC (M ∈ BC. Vieát caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau. Haõy vieát ñaúng thöùc döôùi moät vaøi daïng khaùc. AB = AC . theo ñaàu baøi V ABC: Keû phaân giaùc IK cuûa goùc BIC ta ñöôïc I 1 2 0 Þ µ + µ =1200 µ A = 60 C B µ =B ¶ ¶ =C ¶ Coù B (gt). RT = 6cm. A ∉ BC). Tính caùc goùc coøn laïi cuûa ba tam b) Cho bieát theâm A giaùc.

Veõ ñöôøng troøn taâm A baùn kính AB vaø ñöôøng troøn taâm B baùn kính BA. Baøi 5: Cho hình veõ (hình 4).vn a) Chöùng minh raèng ∆ADC = ∆BDC. a) Chöùng minh raèng ∆ OIA = ∆OIB. Baøi 2: Cho ñoaïn thaúng AB. b) Suy ra CD laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. Chöùng minh raèng E laø trung ñieåm cuûa MN.PNE. B laàn löôït laø caùc ñieåm treân tia Ox vaø Oy sao cho OA = OB (O ≠ A. Baøi 3: Cho hình veõ. Hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi hai ñieåm M vaø N. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm I (I ≠ O). b) Chöùng minh raèng MN laø trung tröïc cuûa AB vaø töø ñoù suy ra caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc.edu. Haõy chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau ôû moãi hình.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. P A C E F N M B H G Q Hình 1 Hình 2 Hình 3 M Baøi 4: Cho goùc xOy. N E B A M Bài 7 -25- . b) Chöùng minh raèng tia Ot laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. a) Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆ANB. Goïi A. O ≠ B).

OD = OB (gt) => ∆ AOD= ∆ COB (c-g-c) => AD = CB (2 caïnh töông öùng) b) CM: ∆ EAB= ∆ ECD ¼ + DAB ¼ =1800 (2 goùc keà buø) Ta coù: OAD ¼ + BCD ¼ =1800 (2 goùc keà buø) OCB ¼ = OCB ¼ ¼ ¼ = BCD Maø: OAD ( ∆ AOD= ∆ COB) => DAB *Xeùt ∆ EAB vaø ∆ ECD coù: AB = CD (AB = OB. Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC.edu. D ∈ Oy sao cho OC = OA. OC =OA. OA = OC (gt) . OD = OB. OC = OA (gt) .OA.vn ¼ khaùc goùc beït. Laáy A.PNE. OB = OD) ¼ ¼ (cmt) ADB = DCB ¼ = ODA ¼ ( ∆ AOD= ∆ COB) OBC => ∆ CED= ∆ AEB (g-c-g) ¼ c) CM: DE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Xeùt ∆ OCE vaø ∆ OAE coù: OE: caïnh chung . OD = OB E = AD I BC KL a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD c) OE laø tia phaân ¼ giaùc xOy a) CM: AD = BC Xeùt ∆ AOD vaø ∆ COB coù: Ô: goùc chung (gt).OC maø OA = OC. Cmr: a) AD = BC b) ∆ EAB= ∆ ECD ¼ . c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy HD: G T ¼ <1800 xOy AB∈Ox. EC = EA ( Do ∆ CED = ∆ AEB) => ∆ CED = ∆ AEB (c-c-c) -26- .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Laáy Baøi 1: Cho xOy C. CD =OD . CD∈Oy OA<OB. B ∈ Ox sao cho OA< OB.

B∈Ox.edu.D∈Oy). ¼ .vn ¼ =¼ => COE AOE (2 goùc töông öùng) ¼ Maø tia OE naèm giöõa 2 tia Ox. AD I BD = K.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. Oy ⇒Tia OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 2: Baïn Mai veõ tia phaân giaùc cuûa goùc xOy nhö sau: Ñaùnh daáu treân hai caïnh cuûa goùc boán ñoaïn thaúng baèng nhau: OA = AB = OC = CD (A. OD = OB . Ô goùc chung ¼ =¼ => ∆ OAD = ∆ OCB (c-g-c) => ODK ABK ¼ ¼ = BAK ¼ maø CKD = goùc AKB (ññ) => DCK => ∆ CDK = ∆ ABK (g-c-g) => CK =AK ¼ =¼ => ∆ OCK = ∆ OAK(c-c-c) => COK AOK ¼ => OK: tia phaân giaùc cuûa xOy -27- . C.PNE. CM: OK laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 3: GT KL ¼ xOy Xeùt ∆ OAD vaø ∆ OCB: OA = AB = OC = CD CB I OD = K OK:phaân giaùc OA = OC .

Phaân giaùc cuûa goùc B caét caïnh AC.(700+ 300) · =1800-1000=800 BAC b/ Xeùt V ABH coù µ = 900 (gt) µ = 1v hay H H 0 0 0 Þ ¶ A1 = 90 .PNE. A c/ V ADH coù H 2 0 0 Þ · ADH = 90 -20 = 700 -28- . b/ Töø A veõ ñöôøng vuoâng goùc AH vôùi DC (H thuoäc DC). a/ Chöùng minh D BED= D BEC vaø IC = ID. DC laàn löôït ôû E vaø I. · a/ Tính BAC · b/ Tính HDA c/ Tính · ADH A 1 3 2 70 ° B H D 30 ° C µ = 700 . C µ = 300 (gt) a/ V ABC: B · Þ BAC =1800.Các chủ đề Hình học lớp 7 www. C µ = 300 GT: V ABC: B Phaân giaùc AD (D Î BC ) AH ^ BC (H Î BC) · KL: a/ BAC =? · b/ HDA =? c/ · ADH =? Cm: µ = 700 . C µ = 300 . Tia phaân giaùc cuûa Baøi 2: Cho tam giaùc ABC coù B goùc A Caét BC taïi D.200 = 200 BAC A2 ¶ ¶ · ⇒ hay HDA = 200 = 2 A2 A1 2 ¶ = 200 µ = 900. Heû AH vnuoâng goùc vôùi BC (H Î BC).70 = 20 (trong tam giaùc vuoâng hai goùc nhoïn phuï nhau) 800 ¶ · = . Treân tia BA laáy ñieåm D sao cho BC=BD. Chöùng minh AH//BI.edu.vn Bài 8 Baøi 1 : Cho tam giaùc ABC bieát AB<BC. µ = 700 . Noái C vôùi D.

Caïnh AM chung.edu. c/ Ta coù: V ABM = V ACM (c-c-c) Vì AB = AC (gt ) . M 1 2 Þ V ABM =V DCM (c-g-c) b/ Ta coù: V BAM=V DCM (chöùng minh treân) · · Þ BAM (hai goùc töông öùng ) = MDC · · maø BAM vaø MDC laø hai goùc so le trong Þ AB//DC (theo daáu hieäu nhaän bieát ). treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho AM=MD a/ Chöùng minh V ABM =V DCM b/ chöùng minh AC // DC c/ Chöùng minh AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 A B 1 M 2 C D GT: V ABC : AB=AC M Î BC :BM=CM D Î tia ñoái cuûa tia MA AM = MD KL: a/ V ABM =V DCM b AC // DC c/ AC ^ BC · d/ Tìm ñieàu kieän cuûa V ABC ñeå ADC =300 CM: a/Xeùt V ABM vaø V DCM coù: ¶ =M ¶ (hai goùc ñoái ñænh ) .PNE. M laø trung ñieåm cuûa BC. BM = CM (gt) AM = DM (gt) .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. BM = MC(gt) · · · Þ ABM (hai goùc töông öùng ) maø · AMB + AMC = 1800 (do hai goùc keà = AMC buø) 1800 Þ · AMB = = 900 Þ AM ^ BC 2 · · · · d/ ADC =300 khi DAB =300 (Vì ADC = DAB theo keát quaû treân ) -29- .vn µ (t/c goùc ngoaøi cuûa tam · hoaëc HDA =¶ A3 + C Baøi 3: Cho V ABC coù : AB=AC.

Các chủ đề Hình học lớp 7 www.vn · · · · · · maø DAB =300 khi BAC = 600 (vì BAC = 2.PNE.edu. DAB do BAM = MAC ) 0 0 · · Vaäy ADC = 30 khi V ABC coù AB = AC vaø BAC = 60 ÔN TẬP CHƯƠNG II Baøi 1: a/ Veõ hình theo trình töï sau: -Veõ V ABC -30- .

b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau treân hình.Chöùng minh m // EK m A E 1 2 1 K 3 1 B H 1 1 C GT: V ABC AH ^ BC (H Î BC) HK ^ AC (K Î AC) KE // BC (E Î AB) Am ^ AH KL: a/ vẽ hình b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau c/AH ^ KE d/ Am // EK CM: ¶ =B µ (hai goùc ñoàng vò cuûa EK//BC) b/ E 1 1 ¶ =C ¶ (nhö treân ) K 2 1 ¶ ¶ K 1 = H 1 (Hai goùc so le trong cuûa EK//BC) ¶ =K ¶ ( ñoái ñænh ) K 2 3 · · = 900 AHC = HKC c) d) AH BC (gt)ü ï ï ý AH ^ EK (Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø song song ) EK//BC (gt) ï ï þ ü m ^ AH (gt) ï ï ým// EK (Hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi moät EK ^ AH (c/m treâ n) ï ï þ ñöôøng thaúng thöù 3 ) Baøi 2: a/ Tìm giaù trò x.edu.PNE. trong hình veõ beân: b/ AE coù song song vôùi BC khoâng ? Taïi sao? -31- . d/ Qua A veõ ñöôøng thaúng m vuoâng goùc vôùi AH . giaûi thích.vn -Qua A veõ AH ^ BC (H Î BC) -Töø H veõ HK ^ AC (K Î AC) -Qua K veõ ñöôøng thaúng // vôùi BC caét AB taïi E.y .Các chủ đề Hình học lớp 7 www. c/ Chöùng minh AH ^ EK.

Chöùng minh raèng CI ⊥ CA HƯỚNG DẪN ) Baøi 2: cho ∆ ABC vuoâng taïi A. HD: -32- .vn y x B C Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. Treân caïnh AC laáy ñieåm D . Bieát IB = IC. phaân giaùc B caét AC taïi D. Cm: DC = DK. Keû DE ⊥BD (E∈BC).Các chủ đề Hình học lớp 7 A E www. Treân caïnh AC laáy ñieåm E sao cho AD = AE. Chöùng minh raèng : a/ BD = CE b/ ∆IBE = ∆ICD c/ AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc A Bài 4: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Goïi I laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE.edu.PNE. 1/ Chöùng minh raèng ∆AMB = ∆AMC 2/ Chöùng minh raèng AM laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC ? 3/ Ñöôøng thaúng ñi qua B vuoâng goùc vôùi BA caét ñöôøng thaúng AM taïi I. a) Cm: BA = BE b) K = BA I DE.

vn Website giáo dục cung cấp tài liệu học tập môn Toán miễn phí ! -33- .edu.vn G T taïi A BD: phaân giaùc ¼ ABC ∆ ABC vuoâng DE⊥BC DE I BA = K KL a)BA = BE b)DC = DK a) CM: BA = BE Xeùt ∆ ABD vuoâng taïi A vaø ∆ BED vuoâng taïi E: BD: caïnh chung ) ¼ ¼ (BD: phaân giaùc B ) => ∆ ABD = ∆ EBD (ch-gn) ABD = EBD => BA = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DK = DC Xeùt ∆ EDC vaø ∆ ADK: DE = DA ( ∆ ABD= ∆ EBD) ¼ =¼ EDC ADK (ññ) => ∆ EDC= ∆ ADK (cgv-gn) => DC = DK (2 caïnh töông öùng) PNE.PNE.edu.Các chủ đề Hình học lớp 7 www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful