P. 1
oxi hóa - khử 2

oxi hóa - khử 2

|Views: 5|Likes:
Được xuất bản bởivuchicong1

More info:

Published by: vuchicong1 on Sep 09, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Mã đề: 591
Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng thu
"%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. 12$8 gam B. 1!$2 gam C. '$( gam D. 14$4 gam
Câu 2. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$(2 gam B. 2$42 gam C. 2$22 gam D. 2$!2 gam
Câu 3. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. 4$( l)t và !$!( l)t B. !$!( l)t và 4$( l)t C. 4$4& l)t và 4$4& l)t D. 2$24 l)t và ($P2 l)t
Câu 4. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. 11$2 l)t B. &$'( l)t C. &$4 l)t D. 4$( l)t
Câu 5. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc L
l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp ,h)
* gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W 8$P4L
1
B. L W !L
1
C. L W L
1
D. L W 2L
1

Câu 6. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 4$( gam B. 1$4 gam C. 11$2 gam D. 2$& gam
Câu 7. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. 18$8& l)t B. &$'( l)t C. P$&4 l)t D. ($P2 l)t
Câu 8. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 18$8& l)t B. ($P2 l)t C. 1!$44 l)t D. 11$2 l)t
Câu 9. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. ($P2 l)t C. &$'( l)t D. P$&4 l)t
Câu 10. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 24$( gam B. 2($4 gam C. 2P$2 gam D. 2&$& gam
Câu 11. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$224 mol B. 8$24 mol C. 8$2 mol D. 8$2P4 mol
Câu 12. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 4$4& l)t B. 1$12 l)t C. &$'( l)t D. 2$24 l)t
Câu 13. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 1!$44 l)t B. 11$2 l)t C. 18$8& l)t D. &$'( l)t
Câu 14. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Rg B. Il C. Ca D. \e
Câu 15. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. 8$& mol B. !$2 mol C. 1$& mol D. !$( mol
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 582
Câu 1. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 11$2 l)t B. 1!$44 l)t C. 18$8& l)t D. ($P2 l)t
Câu 2. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. P$&4 l)t B. 18$8& l)t C. &$'( l)t D. ($P2 l)t
Câu 3. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 2&$& gam B. 2($4 gam C. 24$( gam D. 2P$2 gam
Câu 4. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 11$2 gam B. 1$4 gam C. 4$( gam D. 2$& gam
Câu 5. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. ($P2 l)t C. &$'( l)t D. P$&4 l)t
Câu 6. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$42 gam B. 2$22 gam C. 2$!2 gam D. 2$(2 gam
Câu 7. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 2$24 l)t B. 4$4& l)t C. 1$12 l)t D. &$'( l)t
Câu 8. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Ca B. \e C. Il D. Rg
Câu 9. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. !$( mol B. 1$& mol C. 8$& mol D. !$2 mol
Câu 10. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
L l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp
,h) * gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W L
1
B. L W !L
1
C. L W 8$P4L
1
D. L W 2L
1

Câu 11. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng
thu "%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. 14$4 gam B. 12$8 gam C. '$( gam D. 1!$2 gam
Câu 12. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. 11$2 l)t C. 4$( l)t D. &$'( l)t
Câu 13. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$2 mol B. 8$2P4 mol C. 8$24 mol D. 8$224 mol
Câu 14. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 18$8& l)t B. &$'( l)t C. 1!$44 l)t D. 11$2 l)t
Câu 15. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. !$!( l)t và 4$( l)t B. 4$4& l)t và 4$4& l)t C. 2$24 l)t và ($P2 l)t D. 4$( l)t và !$!( l)t
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 573
Câu 1. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 2&$& gam B. 24$( gam C. 2($4 gam D. 2P$2 gam
Câu 2. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$(2 gam B. 2$!2 gam C. 2$22 gam D. 2$42 gam
Câu 3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$2P4 mol B. 8$2 mol C. 8$24 mol D. 8$224 mol
Câu 4. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$'( l)t B. P$&4 l)t C. ($P2 l)t D. &$4 l)t
Câu 5. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. 4$( l)t C. 11$2 l)t D. &$'( l)t
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng thu
"%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. 1!$2 gam B. 12$8 gam C. '$( gam D. 14$4 gam
Câu 7. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. 4$4& l)t và 4$4& l)t B. !$!( l)t và 4$( l)t C. 2$24 l)t và ($P2 l)t D. 4$( l)t và !$!( l)t
Câu 8. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 2$24 l)t B. 1$12 l)t C. 4$4& l)t D. &$'( l)t
Câu 9. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 2$& gam B. 4$( gam C. 1$4 gam D. 11$2 gam
Câu 10. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 1!$44 l)t B. 11$2 l)t C. ($P2 l)t D. 18$8& l)t
Câu 11. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. ($P2 l)t B. &$'( l)t C. 18$8& l)t D. P$&4 l)t
Câu 12. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 1!$44 l)t B. &$'( l)t C. 11$2 l)t D. 18$8& l)t
Câu 13. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
L l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp
,h) * gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W 8$P4L
1
B. L W 2L
1
C. L W !L
1
D. L W L
1

Câu 14. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Ca B. Rg C. \e D. Il
Câu 15. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. !$2 mol B. 1$& mol C. !$( mol D. 8$& mol
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 564
Câu 1. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. 4$( l)t và !$!( l)t B. !$!( l)t và 4$( l)t C. 4$4& l)t và 4$4& l)t D. 2$24 l)t và ($P2 l)t
Câu 2. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng thu
"%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. '$( gam B. 1!$2 gam C. 12$8 gam D. 14$4 gam
Câu 3. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. ($P2 l)t C. &$'( l)t D. P$&4 l)t
Câu 4. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. 4$( l)t B. 11$2 l)t C. &$'( l)t D. &$4 l)t
Câu 5. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 2$24 l)t B. 4$4& l)t C. &$'( l)t D. 1$12 l)t
Câu 6. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Rg B. Il C. Ca D. \e
Câu 7. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$224 mol B. 8$2P4 mol C. 8$2 mol D. 8$24 mol
Câu 8. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$!2 gam B. 2$42 gam C. 2$22 gam D. 2$(2 gam
Câu 9. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. 8$& mol B. !$2 mol C. 1$& mol D. !$( mol
Câu 10. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
L l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp
,h) * gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W L
1
B. L W !L
1
C. L W 2L
1
D. L W 8$P4L
1

Câu 11. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 1!$44 l)t B. &$'( l)t C. 11$2 l)t D. 18$8& l)t
Câu 12. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. P$&4 l)t B. ($P2 l)t C. 18$8& l)t D. &$'( l)t
Câu 13. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 2$& gam B. 11$2 gam C. 1$4 gam D. 4$( gam
Câu 14. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 11$2 l)t B. 18$8& l)t C. 1!$44 l)t D. ($P2 l)t
Câu 15. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 2P$2 gam B. 24$( gam C. 2($4 gam D. 2&$& gam
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 555
Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$2 mol B. 8$24 mol C. 8$2P4 mol D. 8$224 mol
Câu 2. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. !$2 mol B. !$( mol C. 1$& mol D. 8$& mol
Câu 3. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$22 gam B. 2$!2 gam C. 2$(2 gam D. 2$42 gam
Câu 4. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 2($4 gam B. 24$( gam C. 2&$& gam D. 2P$2 gam
Câu 5. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 18$8& l)t B. 1!$44 l)t C. 11$2 l)t D. &$'( l)t
Câu 6. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. &$'( l)t C. P$&4 l)t D. ($P2 l)t
Câu 7. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc L
l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp ,h)
* gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W L
1
B. L W !L
1
C. L W 2L
1
D. L W 8$P4L
1

Câu 8. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 2$24 l)t B. 1$12 l)t C. &$'( l)t D. 4$4& l)t
Câu 9. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng thu
"%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. '$( gam B. 12$8 gam C. 1!$2 gam D. 14$4 gam
Câu 10. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Ca B. \e C. Il D. Rg
Câu 11. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. ($P2 l)t B. 18$8& l)t C. P$&4 l)t D. &$'( l)t
Câu 12. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 11$2 l)t B. ($P2 l)t C. 1!$44 l)t D. 18$8& l)t
Câu 13. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 1$4 gam B. 4$( gam C. 2$& gam D. 11$2 gam
Câu 14. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. &$'( l)t C. 11$2 l)t D. 4$( l)t
Câu 15. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. 4$4& l)t và 4$4& l)t B. 4$( l)t và !$!( l)t C. 2$24 l)t và ($P2 l)t D. !$!( l)t và 4$( l)t
PHIEÁU TRAÛ LÔØI TRAÉC NGHIEÄM
Hoïc sinh chuù yù : - Giöõ cho phieáu phaúng, khoâng boâi baån, laøm raùch.
- Phaûi ghi ña! ñuû caùc mu"c #heo hö$ùng %a&n
- 'uøng buù# ch( ñen #oâ k)n caùc oâ #roøn #rong mu"c Soá baùo danh,
Maõ ñ #rö$ùc khi laøm baøi.
Phaàn traû lôøi : *oá #höù #ö" caâu #raû l$øi %ö$ùi ñaâ! öùng +$ùi ,oá #höù #ö" caâu #ra-c
nghie.m #rong ñe. /oái +$ùi mo&i caâu
#ra-c nghie.m, ho"c ,inh cho"n +aø #oâ k)n mo.# oâ #roøn #ö$ng öùng +$ùi
phö$ng aùn #raû l$øi ñuùng.
01. 2 3 4 5 06. 2 3 4 5 07. 2 3 4 5 18. 2 3 4 5
09. 2 3 4 5 0:. 2 3 4 5 10. 2 3 4 5 1;. 2 3 4 5
08. 2 3 4 5 0<. 2 3 4 5 11. 2 3 4 5 16. 2 3 4 5
0;. 2 3 4 5 0=. 2 3 4 5 19. 2 3 4 5
Đ! " #ã đề: 591
01. 2 - - - 06. - - 4 - 07. - - - 5 18. - 3 - -
09. - 3 - - 0:. 2 - - - 10. - - 4 - 1;. - 3 - -
08. - - 4 - 0<. - - - 5 11. - 3 - - 16. - - - 5
0;. - - - 5 0=. - - 4 - 19. 2 - - -
Đ! " #ã đề: 582
01. - 3 - - 06. - - - 5 07. 2 - - - 18. - - 4 -
09. - - - 5 0:. 2 - - - 10. 2 - - - 1;. - - - 5
08. - - - 5 0<. - 3 - - 11. - 3 - - 16. - 3 - -
0;. - - 4 - 0=. - - 4 - 19. - - 4 -
Đ! " #ã đề: 573
01. - - - 5 06. - 3 - - 07. - 3 - - 18. - - - 5
09. - - - 5 0:. - 3 - - 10. 2 - - - 1;. - - - 5
08. - - 4 - 0<. 2 - - - 11. 2 - - - 16. - - 4 -
0;. - 3 - - 0=. - - 4 - 19. - - 4 -
Đ! " #ã đề: 564
01. - - 4 - 06. - 3 - - 07. - - - 5 18. - - - 5
09. - - 4 - 0:. - 3 - - 10. 2 - - - 1;. - - 4 -
08. - - - 5 0<. - - - 5 11. - - 4 - 16. 2 - - -
0;. 2 - - - 0=. - 3 - - 19. - 3 - -
Đ! " #ã đề: 555
01. - 3 - - 06. - - 4 - 07. - 3 - - 18. - 3 - -
09. - 3 - - 0:. - - 4 - 10. - - 4 - 1;. - - - 5
08. - - - 5 0<. 2 - - - 11. 2 - - - 16. 2 - - -
0;. - - - 5 0=. - - - 5 19. - - 4 -

6 mol . 10. 3. 0. Zn trong dung dịch HNO3 loãng.04 mol N2 và 0.8 mol B.08 lít D. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. 8. Ca D. Al. Be Câu 15.A. 1.96 lít Câu 14. nóng dư thu được 0. 3.8 mol D. Mg B.2 mol N2O. (Biết rằng N+5 trong HNO3 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá). 11.44 lít B. 13.4 mol NO và 0.2 lít C. Al C. Đem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Mg. Hoà tan 6.12g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M loãng (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được 0.035 mol N2O.2 mol C. Xác định kim loại M A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->