ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Mã đề: 591
Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H2SO4 và HNO3 đặc, nóng thu

được 8,96 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO2 và SO2. Tỷ khối của Y đối với H2 là 25,25. Xác định m?
A. 12,0 gam
B. 13,2 gam
C. 9,6 gam
D. 14,4 gam
Câu 2. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong
dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:
A. 2,62 gam
B. 2,52 gam
C. 2,22 gam
D. 2,32 gam
Câu 3. Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al, Pb tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được dung
dịch chứa 64,6 gam muối và 8,96 lít hỗn hợp khí NO2 và NO (đktc). Vậy thể tích khí NO2 và NO lần lượt
là:
A. 5,6 lít và 3,36 lít
B. 3,36 lít và 5,6 lít
C. 4,48 lít và 4,48 lít
D. 2,24 lít và 6,72 lít
Câu 4. Đốt 20,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al và Zn trong khí clo dư thu được 37,75 gam hỗn hợp Y
gồm 4 muối. Hãy cho biết nếu cho 20 gam hỗn hợp trên tan hoàn toàn trong dd H2SO4 đặc, nóng thu được
bao nhiêu lít SO2 (đktc)?
A. 11,2 lít
B. 8,96 lít
C. 8,4 lít
D. 5,6 lít
Câu 5. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu, Zn, Mg tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được V
lít khí SO2 (đktc). Mặt khác, khi cho a gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 thì thu được V1 lít hỗn hợp khí
Y gồm NO2 và NO (đktc). Tỷ khối của Y đối với H2 là 19. So sánh V với V1?
A. V = 0,75V1
B. V = 3V1
C. V = V1
D. V = 2V1
Câu 6. Hỗn hợp X gồm Al, Zn, Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư
thu được 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc,
nóng thu được 7,84 lít SO2 (đktc). Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X?
A. 5,6 gam
B. 1,4 gam
C. 11,2 gam
D. 2,8 gam
Câu 7. Hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn. Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được
10,08 lít H2 (đktc). Mặt khác, nếu hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu
được bao nhiêu lít NO (đktc).
A. 10,08 lít
B. 8,96 lít
C. 7,84 lít
D. 6,72 lít
Câu 8. Cho 5,4 gam Al vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được kết tủa X gồm 3 kim loại. Hòa
tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư. Tính thể tích khí NO2 (đktc)?
A. 10,08 lít
B. 6,72 lít
C. 13,44 lít
D. 11,2 lít
Câu 9. Cho khí CO đi qua 23,2 gam Fe3O4 thu được hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe3O4. Hấp thụ hoàn toàn
khí CO2 tạo thành bằng dung dịch chứa Ba(OH)2 dư thu được 59,1 gam kết tủa. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp
X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)?
A. 8,4 lít
B. 6,72 lít
C. 8,96 lít
D. 7,84 lít
Câu 10. Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm
Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lít SO2 (đktc) và dung
dịch có chứa 72 gam muối sunfat. Xác định m?
A. 25,6 gam
B. 26,4 gam
C. 27,2 gam
D. 28,8 gam
Câu 11. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Zn, Mg vào dung dịch HCl dư thu được 0,2 mol khí H2 và còn lại
3,2 gam chất rắn không tan. Hãy cho biết nếu cho toàn bộ m gam hỗn hợp trên vào dd H2SO4 đặc, nóng thu
được bao nhiêu mol khí SO2 ?
A. 0,225 mol
B. 0,25 mol
C. 0,2 mol
D. 0,275 mol
Câu 12. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X trong dung dịch
HNO3 thu được V lít (đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỷ lệ mol 1: 3. Xác định V?
A. 4,48 lít
B. 1,12 lít
C. 8,96 lít
D. 2,24 lít
Câu 13. Cho khí CO đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 và Al2O3 thu được hỗn hợp Y và khí CO2.
Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong
dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Tính thể tích khí SO2 bay ra (đktc)?

2 lít C.035 mol N2O. Mg B. Al C.A. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. 10. 3. 0.2 mol C.6 mol .08 lít D. 11. Zn trong dung dịch HNO3 loãng. 3. 8. Be Câu 15. (Biết rằng N+5 trong HNO3 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá).2 mol N2O.8 mol D. 13.12g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M loãng (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được 0.04 mol N2 và 0.96 lít Câu 14.4 mol NO và 0. Al. Ca D. nóng dư thu được 0. Đem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Mg. 1. Hoà tan 6. Xác định kim loại M A.44 lít B.8 mol B.

8 gam B.32 gam D. 8. nóng thu được 7. 0. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. 14. (Biết rằng N+5 trong HNO3 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá).275 mol C. 9. Al. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. 12. 0. V = 3V1 C.6 gam D. 8.44 lít C.1 gam kết tủa.48 lít C. 13. 11. Hỗn hợp X gồm Mg.8 gam Câu 5. nóng thu được 8. 13. thoát ra 0. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu.2 mol B.2 gam Câu 4. Ca B. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 tạo thành bằng dung dịch chứa Ba(OH)2 dư thu được 59. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 0. Mặt khác.84 lít SO2 (đktc).84 lít B.08 lít D. 28. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc.6 lít D. A. FeO và Fe3O4. Zn. 5.2 gam Fe3O4 thu được hỗn hợp X gồm Fe. Giá trị của m là: A. 7. 0.25. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc.72 lít C. CuO. nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)? A. Nung m gam bột sắt trong oxi. 6.75V1 D.2 mol N2O.96 lít D. Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 10.84 lít Câu 6. 10. nếu hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được bao nhiêu lít NO (đktc). Al và Zn trong khí clo dư thu được 37.0 gam C.6 gam D. Cho 5. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 thu được V lít (đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỷ lệ mol 1: 3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H2SO4 và HNO3 đặc. 1. hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc. Zn.4 gam B. 3. Hãy cho biết nếu cho 20 gam hỗn hợp trên tan hoàn toàn trong dd H2SO4 đặc.6 mol B. 26.96 lít Câu 13. Cu.96 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO2 và SO2.2 lít C.4 gam Al vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được kết tủa X gồm 3 kim loại. Cu. 6. 11.2 lít B. Xác định V? A.12 lít D. V = 0.12g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M loãng (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được 0.04 mol N2 và 0. V = 2V1 Câu 11.225 mol . 27.4 lít B. 4. 8. 8. V = V1 B. Zn. 8.72 lít Câu 3. 2. Xác định m? A. Xác định m? A.96 lít D.72 lít SO2 (đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối sunfat. Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X? A.2 gam B. 2.4 lít B. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc.6 gam D. 3.8 mol C. Tính thể tích khí NO2 (đktc)? A. Fe. 1. 2. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6.4 mol NO và 0. 8.4 gam C.08 lít H2 (đktc). 7.0 gam hỗn hợp X gồm Mg. 6.8 mol D. Đốt 20. nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)? A. 2. 0. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu. Al D. Đem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Mg. Mg tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc. nóng thu được bao nhiêu mol khí SO2 ? A. Hoà tan 6. 5.52 gam B. Mặt khác. Be C. Hãy cho biết nếu cho toàn bộ m gam hỗn hợp trên vào dd H2SO4 đặc.62 gam Câu 7. Mặt khác. nóng dư thu được 0.72 lít H2 (đktc).2 mol khí H2 và còn lại 3. 11. Fe3O4.24 lít B.08 lít C. Al và Zn. Hỗn hợp X gồm Al.75 gam hỗn hợp Y gồm 4 muối.2 gam chất rắn không tan. khi cho a gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 thì thu được V1 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO (đktc).72 lít Câu 2. 2. Xác định kim loại M A.4 gam C. Cho khí CO đi qua 23. 10. nóng dư. Mg Câu 9. 25. nóng thu được 6.2 mol Câu 10.035 mol N2O.25 mol D. Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe. nóng thu được V lít khí SO2 (đktc).ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Mã đề: 582 Câu 1. 1. Zn trong dung dịch HNO3 loãng. Tỷ khối của Y đối với H2 là 25.96 lít Câu 8. 2.2 gam Câu 12.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tỷ khối của Y đối với H2 là 19. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). So sánh V với V1? A. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. 0.22 gam C.

36 lít .48 lít và 4. 8.6 gam muối và 8. Vậy thể tích khí NO2 và NO lần lượt là: A. 10.44 lít D. Pb tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch chứa 64.96 lít hỗn hợp khí NO2 và NO (đktc). Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Cu.08 lít B. 2.36 lít và 5. 11. nóng. Tính thể tích khí SO2 bay ra (đktc)? A.48 lít C.96 lít C. Fe. 5. 4.24 lít và 6. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc.2 lít Câu 15.6 lít và 3. Cho khí CO đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO.72 lít D. Al.Câu 14. Fe2O3 và Al2O3 thu được hỗn hợp Y và khí CO2. 3.6 lít B. 13.

4 gam Câu 7. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc. 8.4 gam D. 0. A. 4. nóng thu được V lít khí SO2 (đktc).96 lít C. Tính thể tích khí SO2 bay ra (đktc)? A.1 gam kết tủa.08 lít D. Zn. Pb tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch chứa 64. Nung m gam bột sắt trong oxi. 4. 10. Cho 5. 25. Tỷ khối của Y đối với H2 là 19.0 gam hỗn hợp X gồm Mg. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1.84 lít Câu 12. 5.96 lít Câu 9.6 gam D. 27. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H2SO4 và HNO3 đặc.2 lít D. 0. Mg tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 thu được V lít (đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỷ lệ mol 1: 3.72 lít D. Đốt 20.75 gam hỗn hợp Y gồm 4 muối. Mặt khác.72 lít B.2 lít D.72 lít H2 (đktc). 2. 13. 5.36 lít và 5. Giá trị của m là: A. 0. 2.48 lít D.2 gam chất rắn không tan. 8. Fe. 10. Fe. Fe2O3 và Al2O3 thu được hỗn hợp Y và khí CO2. Hỗn hợp X gồm Mg. nóng thu được bao nhiêu mol khí SO2 ? A. hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc. Mặt khác.25 mol D. Al và Zn trong khí clo dư thu được 37.2 gam Câu 2. 8. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc.6 lít C.36 lít Câu 8.2 mol C. 2.275 mol B. Hỗn hợp X gồm Al. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. nóng thu được 6. 2. 6. Zn.72 lít D.4 lít B.ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Mã đề: 573 Câu 1. 7. 5. 12. Cho khí CO đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO.24 lít B. Zn.08 lít Câu 11. Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc. 8.48 lít B. Cho khí CO đi qua 23. 1.2 mol khí H2 và còn lại 3. nóng dư. 13. nếu hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được bao nhiêu lít NO (đktc).4 gam D. Cu.24 lít và 6.25.225 mol Câu 4. nóng thu được 7. thoát ra 0. nóng thu được 8.6 gam muối và 8. 6. Vậy thể tích khí NO2 và NO lần lượt là: A.4 gam Al vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được kết tủa X gồm 3 kim loại. 10. 2. Tính thể tích khí NO2 (đktc)? A. Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X? A. Xác định m? A. 14.44 lít B.96 lít B. 2.2 gam Câu 10. 28. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu. Al.6 lít C.08 lít Câu 13. 11.2 gam Fe3O4 thu được hỗn hợp X gồm Fe. 9.52 gam Câu 3. Tỷ khối của Y đối với H2 là 25. Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 10.84 lít SO2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 tạo thành bằng dung dịch chứa Ba(OH)2 dư thu được 59. khi cho a gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 thì thu được V1 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO (đktc). Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. 0. Al và Zn. nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)? A. Xác định V? A.96 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO2 và SO2.84 lít C.6 gam C. Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe. 26. 3.62 gam B. 8.4 lít Câu 5. Hãy cho biết nếu cho 20 gam hỗn hợp trên tan hoàn toàn trong dd H2SO4 đặc.6 gam C. So sánh V với V1? . Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). nóng.44 lít B. Mặt khác. 11. nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)? A.2 gam B.22 gam D. CuO.72 lít D. 11. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 0.8 gam B.2 lít C. Xác định m? A. 2.32 gam C. 8. Hãy cho biết nếu cho toàn bộ m gam hỗn hợp trên vào dd H2SO4 đặc. FeO và Fe3O4. 13. 6. 11. 7.08 lít H2 (đktc).96 lít Câu 6.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Cu.48 lít và 4. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6.96 lít C. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc.72 lít SO2 (đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối sunfat. Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Cu. 1. 8.8 gam B.96 lít hỗn hợp khí NO2 và NO (đktc).6 lít và 3.12 lít C.0 gam C.

Al. 0.2 mol N2O.8 mol .2 mol B. Đem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Mg.A.75V1 B. 3. Be D.035 mol N2O. nóng dư thu được 0. 1. V = V1 Câu 14.4 mol NO và 0. 3. V = 3V1 D.12g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M loãng (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được 0.6 mol D. Hoà tan 6. Ca B. Al Câu 15. Zn trong dung dịch HNO3 loãng. V = 0. V = 2V1 C. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. (Biết rằng N+5 trong HNO3 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá). Mg C.04 mol N2 và 0. Xác định kim loại M A.8 mol C.

Hãy cho biết nếu cho 20 gam hỗn hợp trên tan hoàn toàn trong dd H2SO4 đặc.2 mol D. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc. 6.96 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO2 và SO2. Xác định kim loại M A. V = 2V1 D. Vậy thể tích khí NO2 và NO lần lượt là: A. Ca D.62 gam Câu 9. 8. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu. 13. Cu. Xác định V? A. 4. nóng thu được bao nhiêu mol khí SO2 ? A. 8.08 lít Câu 12.84 lít Câu 4. Tỷ khối của Y đối với H2 là 19. Pb tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch chứa 64.22 gam D. Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Cu. nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)? A.25 mol Câu 8. 1. 8. nếu hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được bao nhiêu lít NO (đktc).12 lít Câu 6. 8. 14. nóng. 8. Cho khí CO đi qua 23. 7. Al C.72 lít C. 2. 0.6 lít B. 1. Zn trong dung dịch HNO3 loãng. Mặt khác.4 lít B. Tỷ khối của Y đối với H2 là 25.96 lít D. So sánh V với V1? A. 2.6 lít và 3. 0.6 mol Câu 10. Hỗn hợp X gồm Al.84 lít SO2 (đktc). 11. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. nóng thu được 7.2 lít C.96 lít hỗn hợp khí NO2 và NO (đktc).4 lít Câu 5.0 gam D. Fe.2 gam chất rắn không tan.84 lít B.6 gam muối và 8. 5.08 lít D. 3.24 lít B.72 lít H2 (đktc).75 gam hỗn hợp Y gồm 4 muối. Giá trị của m là: A. 0.36 lít B. Đem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Mg. Zn.96 lít D. Mặt khác.48 lít C.4 mol NO và 0. V = 0. (Biết rằng N+5 trong HNO3 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá). FeO và Fe3O4. hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc.035 mol N2O.36 lít và 5. V = 3V1 C. 5. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H2SO4 và HNO3 đặc. khi cho a gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 thì thu được V1 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO (đktc). 8.96 lít C. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 0. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. 0. Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 10. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6. 3. Xác định m? A. Đốt 20. Mg B.8 mol D.2 gam Fe3O4 thu được hỗn hợp X gồm Fe. Al. Al và Zn.24 lít và 6. nóng thu được V lít khí SO2 (đktc).2 lít D.2 mol N2O. Zn. Tính thể tích khí SO2 bay ra (đktc)? A. nóng thu được 8. 6. Be Câu 7.2 mol khí H2 và còn lại 3. nóng dư thu được 0. A. 13. V = V1 B.96 lít D. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 thu được V lít (đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỷ lệ mol 1: 3. 2. thoát ra 0. Fe2O3 và Al2O3 thu được hỗn hợp Y và khí CO2. Mặt khác. Hỗn hợp X gồm Mg. 2. Zn.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). 2.1 gam kết tủa. Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X? . 0.8 mol B.44 lít B. 3. Mg tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc.0 gam hỗn hợp X gồm Mg. Hãy cho biết nếu cho toàn bộ m gam hỗn hợp trên vào dd H2SO4 đặc. 10.75V1 Câu 11. 8. 12. 10.6 lít C. 2. nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)? A. 11.2 gam C.72 lít C.32 gam B.ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Mã đề: 564 Câu 1. Cho khí CO đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO. Fe. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư).48 lít và 4. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X.25.04 mol N2 và 0.4 gam Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 tạo thành bằng dung dịch chứa Ba(OH)2 dư thu được 59.275 mol C. Nung m gam bột sắt trong oxi.2 mol C. 7.08 lít H2 (đktc).96 lít Câu 13. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu.48 lít D. Hoà tan 6.225 mol B. 9.6 gam B. Al và Zn trong khí clo dư thu được 37. 4. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc.52 gam C.12g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M loãng (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được 0. Al.72 lít Câu 2.

8 gam . 6. Cu.2 gam C. Xác định m? A. 13.2 gam B. Tính thể tích khí NO2 (đktc)? A. 11. 26.72 lít Câu 15.4 gam Al vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được kết tủa X gồm 3 kim loại. Cho 5. 27. 28.A.2 lít B.44 lít D. CuO. Fe3O4. Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe. 5.6 gam C.4 gam D.08 lít C.8 gam B. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc. 1.6 gam Câu 14. nóng dư.72 lít SO2 (đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối sunfat. 11. nóng thu được 6. 2.4 gam D. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc. 10. 25.

4 mol NO và 0. 2.6 gam B. 2.44 lít C. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H2SO4 và HNO3 đặc. Tính thể tích khí NO2 (đktc)? A. khi cho a gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 thì thu được V1 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO (đktc). 1. Zn. 10. Zn trong dung dịch HNO3 loãng.8 mol D. Hỗn hợp X gồm Mg.24 lít B. 2. 3.4 lít B. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc. nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)? A. Fe2O3 và Al2O3 thu được hỗn hợp Y và khí CO2. Hoà tan 6. Zn. Al. thoát ra 0. 13. Xác định m? A.2 lít B.4 gam B. Fe. nếu hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được bao nhiêu lít NO (đktc).2 gam D. Fe3O4.48 lít Câu 9. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. 7. Mặt khác.96 lít Câu 12.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất).2 lít D. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 0.62 gam D. 0. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc.72 lít C. nóng thu được bao nhiêu mol khí SO2 ? A.2 gam chất rắn không tan. 4. 2.4 gam Al vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được kết tủa X gồm 3 kim loại. nóng thu được 7. 8. 27. Nung m gam bột sắt trong oxi. Cho 5. 8. Mg Câu 11.72 lít B.96 lít Câu 6. V = 3V1 C.25 mol C. 9. Giá trị của m là: A. Tỷ khối của Y đối với H2 là 19.44 lít D. 11.6 gam C.84 lít D. Cu. Mặt khác. Tính thể tích khí SO2 bay ra (đktc)? A. nóng thu được 8. 8.ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Mã đề: 555 Câu 1.4 gam B. Hỗn hợp X gồm Al. 6. Xác định m? A.22 gam B.2 mol B. nóng thu được 6.8 mol Câu 3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu. 14. 11. Xác định V? A. (Biết rằng N+5 trong HNO3 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá). So sánh V với V1? A.2 gam Fe3O4 thu được hỗn hợp X gồm Fe. 1. Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Xác định kim loại M A. Đem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Mg. 1.035 mol N2O. Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe. Mặt khác. Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X? A.96 lít C. CuO.12 lít C.225 mol Câu 2. 10. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 thu được V lít (đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỷ lệ mol 1: 3. 10. 11.08 lít C. 3. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 tạo thành bằng dung dịch chứa Ba(OH)2 dư thu được 59.6 mol C. Ca B. 13. 8. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc.96 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO2 và SO2. 0. Hãy cho biết nếu cho toàn bộ m gam hỗn hợp trên vào dd H2SO4 đặc.0 gam C. nóng thu được V lít khí SO2 (đktc).08 lít Câu 13.8 gam D.2 mol N2O. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc.6 gam C.84 lít SO2 (đktc).1 gam kết tủa.84 lít D. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6. Mg tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X.2 mol khí H2 và còn lại 3. nóng dư thu được 0. 12. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu. 0. 5. 2. Zn.32 gam C. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). Tỷ khối của Y đối với H2 là 25.12g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M loãng (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được 0.04 mol N2 và 0.2 gam . Cho khí CO đi qua 23.25. V = V1 B.96 lít D. V = 2V1 D. 0. FeO và Fe3O4.275 mol D. Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 10.72 lít H2 (đktc). 0. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A.4 gam Câu 10.75V1 Câu 8. 28. Cho khí CO đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO.08 lít B.72 lít SO2 (đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối sunfat. 6.8 gam D.72 lít Câu 7. 8. Al D. 25.08 lít H2 (đktc). Be C. 6. nóng dư. hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc.2 gam Câu 5. nóng. A. 7. 26.2 mol B.52 gam Câu 4. 13. Al và Zn. 2. V = 0.

Đốt 20. Cu.2 lít D.75 gam hỗn hợp Y gồm 4 muối. Fe. 11. 3.Câu 14. Pb tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch chứa 64.48 lít và 4. 8.72 lít D. Al. 5. nóng thu được bao nhiêu lít SO2 (đktc)? A. 5. 8.96 lít C.4 lít B.96 lít hỗn hợp khí NO2 và NO (đktc). Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Cu.6 lít . Al và Zn trong khí clo dư thu được 37. 4.48 lít B.36 lít C.6 lít và 3.6 gam muối và 8.36 lít và 5. Vậy thể tích khí NO2 và NO lần lượt là: A.6 lít Câu 15.0 gam hỗn hợp X gồm Mg.24 lít và 6. Hãy cho biết nếu cho 20 gam hỗn hợp trên tan hoàn toàn trong dd H2SO4 đặc. 2.

/ = ~ 14. Ñoái vôùi moãi caâu traéc nghieäm.PHIEÁU TRAÛ LÔØI TRAÉC NGHIEÄM Hoïc sinh chuù yù : . / = ~ 08. Maõ ñeà tröôùc khi laøm baøi. .Giöõ cho phieáu phaúng. / = ~ 06. 01. khoâng boâi baån. . / = ~ 10. hoïc sinh choïn vaø toâ kín moät oâ troøn töông öùng vôùi phöông aùn traû lôøi ñuùng. . . / = ~ 09. Phaàn traû lôøi : Soá thöù töï caâu traû lôøi döôùi ñaây öùng vôùi soá thöù töï caâu traéc nghieäm trong ñeà. / = ~ . . laøm raùch. / = ~ 05. . / = ~ 11. .Phaûi ghi ñaày ñuû caùc muïc theo höôùng daãn . . / = ~ 07. . . . / = ~ 03. / = ~ 12. . / = ~ 13. / = ~ 02. . / = ~ 15. / = ~ 04. . . .Duøng buùt chì ñen toâ kín caùc oâ troøn trong muïc Soá baùo danh.

/ .= - 14. .. .. ../ ...- 04... ..= - 07..= - 08.. .= - 04. .- 02.- 15.. .= - 12./ .= - 12. .. .- 04. . ..= - 01. .. .= - 06. . .~ 07.~ 05./ .- 13.- 10.. .= - 03.. .. . . ./ . . . .- 06.~ 13. . . ..~ 13...- 14./ .- 12.= - 05. . .. .~ 11..~ 06. ...- 13..~ 09.. .- 14./ ..- 03. .= - 01./ . . .Đáp án mã đề: 591 01.~ 07.- 08.- 10. .. . .= - 15. . . .~ 06. . .~ 04. . ..../ .~ 02.- 15.~ 08.. .- 10...= - 07... .. .- 14. .- 11.. ..- 08..- Đáp án mã đề: 582 Đáp án mã đề: 573 Đáp án mã đề: 564 . ....- 15..= - 09. .~ 03..= - 12. .- 11. . . .. .- 05.. . . . .= - 02... . ./ .- 05. . ./ .. .. ./ ......./ .- 01.- 10. . ./ . . .~ 11./ . .- 09.~ 02.. ./ .~ 03..- 09..

- 06..~ 08. . .- 02. . .= - 09. . .~ 03. .- 04..= - 14. . ...Đáp án mã đề: 555 01./ ..~ 12. ./ .- 15. . .../ .- 05.- 11...~ 07. . ..- 13. .= - . . . ....= - 10.../ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful