P. 1
oxi hóa - khử 2

oxi hóa - khử 2

|Views: 5|Likes:
Được xuất bản bởivuchicong1

More info:

Published by: vuchicong1 on Sep 09, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Mã đề: 591
Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng thu
"%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. 12$8 gam B. 1!$2 gam C. '$( gam D. 14$4 gam
Câu 2. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$(2 gam B. 2$42 gam C. 2$22 gam D. 2$!2 gam
Câu 3. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. 4$( l)t và !$!( l)t B. !$!( l)t và 4$( l)t C. 4$4& l)t và 4$4& l)t D. 2$24 l)t và ($P2 l)t
Câu 4. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. 11$2 l)t B. &$'( l)t C. &$4 l)t D. 4$( l)t
Câu 5. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc L
l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp ,h)
* gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W 8$P4L
1
B. L W !L
1
C. L W L
1
D. L W 2L
1

Câu 6. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 4$( gam B. 1$4 gam C. 11$2 gam D. 2$& gam
Câu 7. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. 18$8& l)t B. &$'( l)t C. P$&4 l)t D. ($P2 l)t
Câu 8. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 18$8& l)t B. ($P2 l)t C. 1!$44 l)t D. 11$2 l)t
Câu 9. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. ($P2 l)t C. &$'( l)t D. P$&4 l)t
Câu 10. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 24$( gam B. 2($4 gam C. 2P$2 gam D. 2&$& gam
Câu 11. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$224 mol B. 8$24 mol C. 8$2 mol D. 8$2P4 mol
Câu 12. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 4$4& l)t B. 1$12 l)t C. &$'( l)t D. 2$24 l)t
Câu 13. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 1!$44 l)t B. 11$2 l)t C. 18$8& l)t D. &$'( l)t
Câu 14. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Rg B. Il C. Ca D. \e
Câu 15. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. 8$& mol B. !$2 mol C. 1$& mol D. !$( mol
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 582
Câu 1. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 11$2 l)t B. 1!$44 l)t C. 18$8& l)t D. ($P2 l)t
Câu 2. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. P$&4 l)t B. 18$8& l)t C. &$'( l)t D. ($P2 l)t
Câu 3. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 2&$& gam B. 2($4 gam C. 24$( gam D. 2P$2 gam
Câu 4. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 11$2 gam B. 1$4 gam C. 4$( gam D. 2$& gam
Câu 5. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. ($P2 l)t C. &$'( l)t D. P$&4 l)t
Câu 6. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$42 gam B. 2$22 gam C. 2$!2 gam D. 2$(2 gam
Câu 7. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 2$24 l)t B. 4$4& l)t C. 1$12 l)t D. &$'( l)t
Câu 8. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Ca B. \e C. Il D. Rg
Câu 9. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. !$( mol B. 1$& mol C. 8$& mol D. !$2 mol
Câu 10. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
L l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp
,h) * gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W L
1
B. L W !L
1
C. L W 8$P4L
1
D. L W 2L
1

Câu 11. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng
thu "%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. 14$4 gam B. 12$8 gam C. '$( gam D. 1!$2 gam
Câu 12. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. 11$2 l)t C. 4$( l)t D. &$'( l)t
Câu 13. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$2 mol B. 8$2P4 mol C. 8$24 mol D. 8$224 mol
Câu 14. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 18$8& l)t B. &$'( l)t C. 1!$44 l)t D. 11$2 l)t
Câu 15. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. !$!( l)t và 4$( l)t B. 4$4& l)t và 4$4& l)t C. 2$24 l)t và ($P2 l)t D. 4$( l)t và !$!( l)t
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 573
Câu 1. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 2&$& gam B. 24$( gam C. 2($4 gam D. 2P$2 gam
Câu 2. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$(2 gam B. 2$!2 gam C. 2$22 gam D. 2$42 gam
Câu 3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$2P4 mol B. 8$2 mol C. 8$24 mol D. 8$224 mol
Câu 4. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$'( l)t B. P$&4 l)t C. ($P2 l)t D. &$4 l)t
Câu 5. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. 4$( l)t C. 11$2 l)t D. &$'( l)t
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng thu
"%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. 1!$2 gam B. 12$8 gam C. '$( gam D. 14$4 gam
Câu 7. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. 4$4& l)t và 4$4& l)t B. !$!( l)t và 4$( l)t C. 2$24 l)t và ($P2 l)t D. 4$( l)t và !$!( l)t
Câu 8. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 2$24 l)t B. 1$12 l)t C. 4$4& l)t D. &$'( l)t
Câu 9. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 2$& gam B. 4$( gam C. 1$4 gam D. 11$2 gam
Câu 10. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 1!$44 l)t B. 11$2 l)t C. ($P2 l)t D. 18$8& l)t
Câu 11. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. ($P2 l)t B. &$'( l)t C. 18$8& l)t D. P$&4 l)t
Câu 12. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 1!$44 l)t B. &$'( l)t C. 11$2 l)t D. 18$8& l)t
Câu 13. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
L l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp
,h) * gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W 8$P4L
1
B. L W 2L
1
C. L W !L
1
D. L W L
1

Câu 14. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Ca B. Rg C. \e D. Il
Câu 15. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. !$2 mol B. 1$& mol C. !$( mol D. 8$& mol
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 564
Câu 1. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. 4$( l)t và !$!( l)t B. !$!( l)t và 4$( l)t C. 4$4& l)t và 4$4& l)t D. 2$24 l)t và ($P2 l)t
Câu 2. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng thu
"%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. '$( gam B. 1!$2 gam C. 12$8 gam D. 14$4 gam
Câu 3. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. ($P2 l)t C. &$'( l)t D. P$&4 l)t
Câu 4. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. 4$( l)t B. 11$2 l)t C. &$'( l)t D. &$4 l)t
Câu 5. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 2$24 l)t B. 4$4& l)t C. &$'( l)t D. 1$12 l)t
Câu 6. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Rg B. Il C. Ca D. \e
Câu 7. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$224 mol B. 8$2P4 mol C. 8$2 mol D. 8$24 mol
Câu 8. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$!2 gam B. 2$42 gam C. 2$22 gam D. 2$(2 gam
Câu 9. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. 8$& mol B. !$2 mol C. 1$& mol D. !$( mol
Câu 10. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
L l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp
,h) * gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W L
1
B. L W !L
1
C. L W 2L
1
D. L W 8$P4L
1

Câu 11. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 1!$44 l)t B. &$'( l)t C. 11$2 l)t D. 18$8& l)t
Câu 12. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. P$&4 l)t B. ($P2 l)t C. 18$8& l)t D. &$'( l)t
Câu 13. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 2$& gam B. 11$2 gam C. 1$4 gam D. 4$( gam
Câu 14. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 11$2 l)t B. 18$8& l)t C. 1!$44 l)t D. ($P2 l)t
Câu 15. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 2P$2 gam B. 24$( gam C. 2($4 gam D. 2&$& gam
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 555
Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg vào Bung B6ch HCl B% thu "%ợc 8$2 mol ,h) H
2
và c@n lX1
!$2 gam ch?t =<n ,h]ng tan. HTG cho 91At nAu cho toàn 9: m gam hỗn hợp t=Un vào BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu
"%ợc 9ao nh1Uu mol ,h) SO
2
7
A. 8$2 mol B. 8$24 mol C. 8$2P4 mol D. 8$224 mol
Câu 2. Qem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Rg$ Il$ Sn t=ong Bung B6ch HO
!
loTng$ nóng B%
thu "%ợc 8$4 mol O và 8$2 mol
2
O. +\1At =[ng
`4
t=ong HO
!
cha có 2 ;b thaG "c1 ;0 o>1 ho5-. X5c "6nh
;0 mol HO
!
"T tham g1a phDn Kng7
A. !$2 mol B. !$( mol C. 1$& mol D. 8$& mol
Câu 3. ung m gam 9:t ;<t t=ong o>1$ thu "%ợc ! gam hỗn hợp ch?t =<n X. H@a tan hAt hỗn hợp X t=ong
Bung B6ch HO
!
+B%-$ tho5t =a 8$4( l)t +C ",tc- O +là ;Dn phEm ,hF BuG nh?t-. H15 t=6 c2a m là:
A. 2$22 gam B. 2$!2 gam C. 2$(2 gam D. 2$42 gam
Câu 4. Q0t 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t=ong ,h]ng ,h) thu "%ợc m gam hỗn hợp ch?t =<n * gồm
Fe$ Cu$ CuO$ Fe
!
O
4
. Cho hỗn hợp * vào Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc ($P2 l)t SO
2
+",tc- và Bung
B6ch có chKa P2 gam mu01 ;un^at. X5c "6nh m7
A. 2($4 gam B. 24$( gam C. 2&$& gam D. 2P$2 gam
Câu 5. Cho ,h) CO "1 Yua m gam hỗn hợp X gồm CuO$ Fe
2
O
!
và Il
2
O
!
thu "%ợc hỗn hợp * và ,h) CO
2
.
H?p thZ hAt ,h) CO
2
9[ng n%3c v]1 t=ong B% thu "%ợc 48 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp * t=ong
Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng. /)nh thN t)ch ,h) SO
2
9aG =a +",tc-7
A. 18$8& l)t B. 1!$44 l)t C. 11$2 l)t D. &$'( l)t
Câu 6. Cho ,h) CO "1 Yua 2!$2 gam Fe
!
O
4
thu "%ợc hỗn hợp X gồm Fe$ FeO và Fe
!
O
4
. H?p thZ hoàn toàn
,h) CO
2
tXo thành 9[ng Bung B6ch chKa \a+OH-
2
B% thu "%ợc 4'$1 gam ,At t2a. H@a tan hoàn toàn hỗn hợp
X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc 9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. &$'( l)t C. P$&4 l)t D. ($P2 l)t
Câu 7. Cho a gam hỗn hợp X gồm Cu$ Sn$ Rg tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc L
l)t ,h) SO
2
+",tc-. R#t ,h5c$ ,h1 cho a gam hỗn hợp X vào Bung B6ch HO
!
thV thu "%ợc L
1
l)t hỗn hợp ,h)
* gồm O
2
và O +",tc-. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 1'. So ;5nh L v31 L
1
7
A. L W L
1
B. L W !L
1
C. L W 2L
1
D. L W 8$P4L
1

Câu 8. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1. H@a tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch
HO
!
thu "%ợc L l)t +",tc- hỗn hợp gồm O
2
và O có tỷ lệ mol 1: !. X5c "6nh L7
A. 2$24 l)t B. 1$12 l)t C. &$'( l)t D. 4$4& l)t
Câu 9. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ mol 1: 1 vào hỗn hợp H
2
SO
4
và HO
!
"#c$ nóng thu
"%ợc &$'( l)t hỗn hợp * +",tc- gồm O
2
và SO
2
. /ỷ ,h01 c2a * "01 v31 H
2
là 24$24. X5c "6nh m7
A. '$( gam B. 12$8 gam C. 1!$2 gam D. 14$4 gam
Câu 10. Hoà tan ($12g ,1m loX1 R t=ong Bung B6ch HO
!
2R loTng +l?G B% 28_ ;o v31 l%ợng phDn Kng-
thu "%ợc 8$84 mol
2
và 8$8!4 mol
2
O. X5c "6nh ,1m loX1 R
A. Ca B. \e C. Il D. Rg
Câu 11. Hỗn hợp X gồm Rg$ Il và Sn. Cho m gam hỗn hợp X vào Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B% thu "%ợc
18$8& l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ nAu h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch HO
!
loTng B% thu
"%ợc 9ao nh1Uu l)t O +",tc-.
A. ($P2 l)t B. 18$8& l)t C. P$&4 l)t D. &$'( l)t
Câu 12. Cho 4$4 gam Il vào Bung B6ch chKa IgO
!
và Cu+O
!
-
2
thu "%ợc ,At t2a X gồm ! ,1m loX1. H@a
tan hoàn toàn X t=ong Bung B6ch HO
!
"#c$ nóng B%. /)nh thN t)ch ,h) O
2
+",tc-7
A. 11$2 l)t B. ($P2 l)t C. 1!$44 l)t D. 18$8& l)t
Câu 13. Hỗn hợp X gồm Il$ Sn$ Fe. Cho m gam hỗn hợp X tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
loTng B%
thu "%ợc ($P2 l)t H
2
+",tc-. R#t ,h5c$ h@a tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X t=ong Bung B6ch H
2
SO
4
"#c$
nóng thu "%ợc P$&4 l)t SO
2
+",tc-. /)nh ,h01 l%ợng Fe có t=ong m gam hỗn hợp X7
A. 1$4 gam B. 4$( gam C. 2$& gam D. 11$2 gam
Câu 14. Q0t 28$8 gam hỗn hợp X gồm Rg$ Cu$ Il và Sn t=ong ,h) clo B% thu "%ợc !P$P4 gam hỗn hợp *
gồm 4 mu01. HTG cho 91At nAu cho 28 gam hỗn hợp t=Un tan hoàn toàn t=ong BB H
2
SO
4
"#c$ nóng thu "%ợc
9ao nh1Uu l)t SO
2
+",tc-7
A. &$4 l)t B. &$'( l)t C. 11$2 l)t D. 4$( l)t
Câu 15. Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu$ Fe$ Il$ J9 tan hoàn toàn t=ong Bung B6ch HO
!
thu "%ợc Bung
B6ch chKa (4$( gam mu01 và &$'( l)t hỗn hợp ,h) O
2
và O +",tc-. LMG thN t)ch ,h) O
2
và O lOn l%ợt
là:
A. 4$4& l)t và 4$4& l)t B. 4$( l)t và !$!( l)t C. 2$24 l)t và ($P2 l)t D. !$!( l)t và 4$( l)t
PHIEÁU TRAÛ LÔØI TRAÉC NGHIEÄM
Hoïc sinh chuù yù : - Giöõ cho phieáu phaúng, khoâng boâi baån, laøm raùch.
- Phaûi ghi ña! ñuû caùc mu"c #heo hö$ùng %a&n
- 'uøng buù# ch( ñen #oâ k)n caùc oâ #roøn #rong mu"c Soá baùo danh,
Maõ ñ #rö$ùc khi laøm baøi.
Phaàn traû lôøi : *oá #höù #ö" caâu #raû l$øi %ö$ùi ñaâ! öùng +$ùi ,oá #höù #ö" caâu #ra-c
nghie.m #rong ñe. /oái +$ùi mo&i caâu
#ra-c nghie.m, ho"c ,inh cho"n +aø #oâ k)n mo.# oâ #roøn #ö$ng öùng +$ùi
phö$ng aùn #raû l$øi ñuùng.
01. 2 3 4 5 06. 2 3 4 5 07. 2 3 4 5 18. 2 3 4 5
09. 2 3 4 5 0:. 2 3 4 5 10. 2 3 4 5 1;. 2 3 4 5
08. 2 3 4 5 0<. 2 3 4 5 11. 2 3 4 5 16. 2 3 4 5
0;. 2 3 4 5 0=. 2 3 4 5 19. 2 3 4 5
Đ! " #ã đề: 591
01. 2 - - - 06. - - 4 - 07. - - - 5 18. - 3 - -
09. - 3 - - 0:. 2 - - - 10. - - 4 - 1;. - 3 - -
08. - - 4 - 0<. - - - 5 11. - 3 - - 16. - - - 5
0;. - - - 5 0=. - - 4 - 19. 2 - - -
Đ! " #ã đề: 582
01. - 3 - - 06. - - - 5 07. 2 - - - 18. - - 4 -
09. - - - 5 0:. 2 - - - 10. 2 - - - 1;. - - - 5
08. - - - 5 0<. - 3 - - 11. - 3 - - 16. - 3 - -
0;. - - 4 - 0=. - - 4 - 19. - - 4 -
Đ! " #ã đề: 573
01. - - - 5 06. - 3 - - 07. - 3 - - 18. - - - 5
09. - - - 5 0:. - 3 - - 10. 2 - - - 1;. - - - 5
08. - - 4 - 0<. 2 - - - 11. 2 - - - 16. - - 4 -
0;. - 3 - - 0=. - - 4 - 19. - - 4 -
Đ! " #ã đề: 564
01. - - 4 - 06. - 3 - - 07. - - - 5 18. - - - 5
09. - - 4 - 0:. - 3 - - 10. 2 - - - 1;. - - 4 -
08. - - - 5 0<. - - - 5 11. - - 4 - 16. 2 - - -
0;. 2 - - - 0=. - 3 - - 19. - 3 - -
Đ! " #ã đề: 555
01. - 3 - - 06. - - 4 - 07. - 3 - - 18. - 3 - -
09. - 3 - - 0:. - - 4 - 10. - - 4 - 1;. - - - 5
08. - - - 5 0<. 2 - - - 11. 2 - - - 16. 2 - - -
0;. - - - 5 0=. - - - 5 19. - - 4 -

11.12g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M loãng (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được 0.8 mol D. Zn trong dung dịch HNO3 loãng.08 lít D.04 mol N2 và 0. Mg B.96 lít Câu 14. Al. (Biết rằng N+5 trong HNO3 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá).44 lít B.2 mol N2O.035 mol N2O. 8.A. 3. Đem hoà tan hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Mg. 1. Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng? A. 3.2 lít C. 13.4 mol NO và 0.6 mol . Xác định kim loại M A. Al C. Be Câu 15.8 mol B. Hoà tan 6. 10. 0.2 mol C. Ca D. nóng dư thu được 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->