P. 1
Bai Taph Huu Co Tong Hop

Bai Taph Huu Co Tong Hop

|Views: 8|Likes:
Được xuất bản bởiDal Lee

More info:

Published by: Dal Lee on Sep 15, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2015

pdf

text

original

Bài tổng hợp hữu cơ số 1

Câu 1 : Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là A. 25% B. 20% C. 50% D. 40% Câu 2 : Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là A. 34,29 lít B. 42,86 lít C. 53,57 lít D. 42,34 lít Câu 3 : Chất X có công thức phân tử C4H9O2N . Biết : X + NaOH  Y + CH4O Y + HCl (dư)  Z + NaCl Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH Câu 4 : Phát biểu nào sau đây sai ? A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol Câu 5 : Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 O,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là A. 1,344 B. 4,480 C. 2,240 D. 2,688 Câu 6 : Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 7 : Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C 4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Câu 8 : Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOCH=CHCH3 B. CH2=CHCH2COOCH3 C. CH2=CHCOOC2H5 D. C2H5COOCH=CH2 Câu 9 : Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là A. axit -aminopropionic B. mety aminoaxetat C. axit - aminopropionic D. amoni acrylat Câu 10 : Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là : A. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO B. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3 . C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO D. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH Câu 11 : Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH(phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là : A. (X), (Z), (T), (Y) B. (Y), (T), (Z), (X) C. (Y), (T), (X), (Z) D. (T), (Y), (X), (Z) Câu 12 : Cho các chất : xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là : A. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en C. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en D. xiclobutan , 2-metylbut-2-en và but-1-en Câu 13 : Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là A. 32,0 B. 8,0 C. 3,2 D. 16,0 Câu 14 : Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO3 (dư) thu được 0,56 lít khí CO2 (ở đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là A. 4,60 gam B. 1,15 gam C. 5,75 gam D. 2,30 gam  Page 1

5 C. D. CH3CH2COONH4. 6 D. axit metacrylic Câu 16 : Cho 0. Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. glucozơ và khí cacbon oxit D. CH3CHO và C2H5CHO B. C2H3CHO và C3H5CHO Câu 17 : Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. HCOONH3CH2CH3. C6H5OH (phenol).36 lít khí H2 (ở đktc). đun nóng thu được 32. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 3. C. Nếu phân tử khối của X bằng 100. một este và một ancol C. 48 B. thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. axit propanoic C. D. CH3COONH3CH3. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quátrình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. 58 Câu 21: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic? A. 3 B. mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. 382 C. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. Câu 24: Cho 1. axit etanoic D. Hai anđehit trong X là A. C. HCOONH2(CH3)2. Tên gọi của X là A. một este và một axit B.  Page 2 . hai este Câu 19 : Cho các chuyển hoá sau xúc tác.64 gam muối khan. 4 Câu 23: Hai hợp chất hữu cơ X. axit acrylic B.82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức. glucozơ và ancol etylic B. (CH3CO)2O. CH3  COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (t0). hai axit D. NaOH.2 gam KOH. B. t Y  H2  Sobitol t Y  2AgNO3  3NH3  H2O   Amoni gluconat  2Ag  2NH4 NO3 xúc tác Y  E  Z o o o aù nhsaù ng Z  H2O  X  G chaá t dieä p luï c X. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. frutozơ và khí cacbonic Câu 20 : Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. HCHO và CH3CHO C. đơn chức. Cả X và Y đều tác dụng với Na.2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1. CH3COOH (xúc tác). C. mạch hở. Hai chất hữu cơ đó là A. B. xúc tác HgSO4) B. K.4 gam Ag.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là A. CuO (to). X tác dụng được với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C2H5COOH và HCOOC2H5.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 Câu 15 : Trung hoà 8. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO. HOCH2CH2OH.5M. HCHO và C2H5CHO D. 479 Câu 18 : Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức. B. xenlulozơ. HCOOH (xúc tác). Câu 25: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là: A. 328 D. 30 D. CH2=CH2 + O2 (to. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là A. tinh bột. HCOOC2H5và HOCH2CH2CHO.1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no. xenlulozơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Ca. mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11. t X  H2O  Y Ni. Nếu cho 8.6 gam Ag. 60 C. glucozơ và khí cacbonic C. CH3-COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to) Câu 22 : Cho từng chất H 2 N  CH 2  COOH. CH3  COOH. Cô cạn Z thu được 1. Y và Z lần lượt là : A. CH2=CH2 + H2O (to. Na2CO3. MgO. 453 B. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là A.2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thì thu được 21. CuO (to). Số phản ứng xảy ra là A. xúc tác) C. tinh bột. CH3-CH2OH + CuO (to) D.

axit fomic và anđehit axetic. tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xenton là: A. CH2=CH-CH2-CH3 Câu 34: Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). o-bromtoluen và p-bromtoluen B. 3 Câu 38: Công thức của triolein là: A. B.1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 D. CH3COOH (xúc tác). 3. Cho 0. (2) poli (metyl metacrylat). Số chất có đồng phân hình học là A. etyl format . các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: A.90 gam H2O. 4 B. 7. thu được 2. HCHO và 32. Trong các chất trên.4 gam H2O. Na.0 Câu 30: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. CuO (to). số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là A.0 C. 5 D. CH3-CH=CH-CH=CH2 C. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính. 4. Giá trị của m là: A. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C. 60% B. 10. (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6. (2). alanin C. Mặt khác. CH2=CHCOOCH3 D. phenylalanin B. (2).  Page 3 .(2). thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam.8 gam CO2. để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M.6. CH3CHO và 67.44%. 2 C. D. HBr (to).16% D.0 B.40 gam D. C. CH3COOC2H5 B.(5) Câu 32: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (M x< MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M.48 lít CO2 (đktc) và 5. 2. C2H5COOC2H5 Câu 33: Chất nào sau đây có đồng phân hình học? A.glyxin Câu 35: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là A. CH3–CH2–CH=C(CH3)2. mạch hở.56% C. (1). 5 Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư).6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol.24 lít khí H2 (đktc). kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX< MY). Câu 28: Cho các chất : saccarozơ. (CH3[CH2]14COO)3C3H5 Câu 39: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là: A. glucozơ . 3 B. 7.(5). o-bromtoluen và m-bromtoluen Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6. (1). CH3-CH=C(CH3)2 D.72 lít khí CO2 (đktc) và 9.44% B.(6) B. valin D. CH3 – CH =CH2. Công thức của Y là : A. 4 D.15 gam muối. đơn chức. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là A. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30.21. 6. 14. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 D. (3) polibutađien. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là: A. Trong các polime trên. frutozơ.(6) C.20 gam Câu 37: Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tủ C5H12O. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4. Câu 27: Cho các chất: CH2=CH–CH=CH2.(3). p-bromtoluen và m-bromtoluen D. 80% D. 5. CH3COOCH3 C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24. 40% C. (CH3[CH2]16COO)3C3H5 B. 2 C. 1.45 gam B. CH3CHO và 49. HCHO và 50.46 gam C. CH3–CH=CH–CH=CH2. 4. (4) polistiren.(4). Câu 26: Hiđro hóa hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no.(5) D.5 D. 54% Câu 31: Cho các polime : (1) polietilen . Tên gọi của X là: A. CH3–CH=CH–COOH. benzyl bromua C. CH2=CH-CH=CH2 B.

Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2. không tác dụng được với NaOH là A. propen. C2H5OH và H2NCH2COOH. CH3NH3Cl và CH3NH2. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau.22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. D.10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. X có khả năng tham gia phản ứng với Na.t )  M(xt. 6. 7. 36. kali hiđroxit và etanol thu được sản phẩm hữu cơ là A. B. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7 B. D. 3 B. CH3CH(OH)CH(OH)CHO B. CH3COOCH2CH2OH. 6. C.6 Mx. số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là A. 5 Câu 47: Cho các chất: axetilen. trong đó Mx< My< 1. Câu 51: Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O. C. mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng). xiclopropan và xiclopentan. propin. M là các chất vô cơ.21% D. Y có thành phần phân tử gồm C.24% B. đơn chức. vinylaxetilen. 4. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7 D. Đốt cháy 0. 43. 53. C. Trong môi trường kiềm. không có phản ứng tráng bạc.57 D. propan. Cho 0. Chất T trong sơ đồ trên là: A. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là A. HCOOCH2CH2CH2OH Câu 45: Este X no. C. Sản phẩm thuỷ phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. CH3NH2. H. C2H5OH B. 37. 1. cumen. Công thức của hai este là A.36% Câu 46: Cho các dung dịch : C6H5NH2 (amilin). Câu 50: Đun sôi hỗn hợp propyl bromua.t )  Z(xt. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit Câu 40: Hai chất hữu cơ X. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3 C. C. CH3CHO D. 2 C. NaOH. C. 5. trong phân tử có vòng benzen.2 gam một ancol.25 mol Ag. 1. Trong các dung dịch trên. mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa.33% C.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 B. CH3COOC2H5 B. CH3OH Câu 43: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52. 9. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là: A. CH2=CHCOOCH3 D. D. D. 4 D. Công thức của X là: A. CH3COOCH=CH2 Câu 42: Cho sơ đồ phản ứng:  X(xt. O (MX<MY <82). đơn chức . D. 3. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là: A.1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. Trong các chất trên.6 gam muối của một axit hữu cơ và 3. tác dụng được với Na. Z. Câu 49: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y. 1. CH3COONa C. B. HCOOCH2CH(OH)CH3 C. số chất phản ứng đuợc với dung dịch brom là: A. C2H5COOCH3 C. xiclohecxan. 7. với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. B.47 B. đipetit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím. và H2NCH2COOC2H5.61 C. 10 B. 6. 1. 5. sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9. Công thức cấu tạo của X có thể là: A. CH3NH2 và H2NCH2COOH. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 Câu 44: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3.t ) CH4   Y   T   CH3COOH (X. mạch hở. 4. B. propan-2-ol. Câu 48: Hai chất nào sau đây đều tác dụng đuợc với dung dịch NaOH lõang? A. D.8 gam hỗn hợp hai este no.91 Câu 41: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%. o o o  Page 4 . D. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit. ClH3NCH2COOC2H5. stiren.

CH3CH2CN và CH3CH2COOH D. Chất X là A. phenol (C6H5OH). CH3CH2OH D. Câu 58 : Cho m gam hỗn hợp hoi X gồm hai ancol (đơn chức. D. Giá trị của m là A. CH2ClCOOH. 2 B.0. 14. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14. C2H4. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Trong phân tử X có một liên kết  . 4 D. X và Y lần lượt là A. tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp C. Câu 54: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CH2Cl X Y Trong sơ đồ trên. HCOOH. số nhận xét đúng là A. A. Tên thay thế của Y là propan-2-ol.6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic Câu 61: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. glyxin. D. C.9. tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. fructozơ. Phát biểu nào sau đây đúng? A. phenylamoni clorua. CH3COOH. D. CH3COOH. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3.2 gam Ag. C. Câu 53: Chất X tác dụng với benzen (xt. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. CH3CH2NH2 và CH3CH2COOH C. Tách nước Y chỉ thu được một anken duy nhất. CH3COOH. 18. C. D.1. Trong phân tử X nitơ chiếm 19. t0 . thu được 97. CH3CH2CN và CH3CH2COOH Câu 55: Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là: A. HCOOCH2CH2CH3. D. (CH3)2CHCOOH C. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc (3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau (4) Phân tử xenlulozơ được ccấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ (5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ Trong các nhận xét trên. 3. B. Tơ visco. CH3COOCH2CH3. metylamin. D. Câu 60: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. C2H2. Polietilen và poli (vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng hợp B.5. Tên gọi của X là  Page 5 KCN KCN H3O +. Câu 59: Cho sơ đồ phản ứng:  AgNO3 / NH3  NaOH  NaOH     t0 t0 t0 Este X (C4HnO2) Y Z C2H3O2Na. 4. là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư. 3 Câu 57 : Cho dãy các dung dịch: axit axetic. 10. CH3CH2COOH B. B. C. C2H6. tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân (2) Glucozơ. 5 C. 14.18% về khối lượng. natri axetat. CH2=CHCOOCH3. B.7. 5. C6H5OH. CH3COOCH=CH2.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 Câu 52: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là A. 6. CH3COOH. bậc I. Sợi bông. Phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh. t0) tạo thành etylbenzen. C. CH4. Tơ nilon-6. B. CHCl2COOH Câu 56: Có một số nhận xét về cacbonhiđrat như sau: (1) Saccarozơ. Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là B. B. CH3CH2CN và CH3CH2OH B. HCOOH.

4 gam một este X mạch hở. C.00% Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức. etanol. (3). D. HCOOC3H7. Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH B. C. thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư.9 B. đơn chức. (1). Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol. CH2=CHCOOH.00% C. (1) và (2). Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α -amino axit. Công thức của X là A. D. CH3COOC2H5. B.8 g/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. (5). CH3CH2COOH.5 Câu 69: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Mặt khác. thu được a gam este. triolein (3). metyl acrylat (4). Câu 70: Cho dãy các chất: etan. axetilen.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 A. mạch hở D. thu được 15. Câu 66: Phát biểu nào sau đây là sai? A. D. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. axit etanoic.75. 5 C. thu được 10. Câu 74: Hóa hơi hoàn toàn 4. B.4 gam muối khan.36 D.48. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là A. C. C.33% B. C. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là A. 23. B. 1. 50.80. 57. thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15. (1) và (3). B. D. (3) và (4). (4). 24. 2 D. axit fomic. vừa tác dụng được với nước Br2? A. phenyl axetat (5). etanal B. Câu 63: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. 1. C2H5COOC2H5. D.67% D. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.22 B. axit etanoic. Este isoamyl axetat có mùi chuối chín. Mặt khác. (3). etan C. 1. Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên. Lực bazơ của aniline yếu hơn lực bazơ của metylamin. 3  Page 6 .64 Câu 72: Công thức chung của amin no. C. CH3COOCH3 C. 4 B.1 gam nước. 1. 66. etanal.68 lít khí CO2 (đktc) và 17.6 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Axit béo là những axit cacboxylic đa chức. (2) và (4). đơn chức. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21. 15. Câu 67: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. CnH2n+1N (n  2) D. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit. Giá trị của V là A. D. CH3CH2CH2OH B. axit malonic Câu 62: Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (3).0 C. axit oxalic.46 C. mạch hở là A. CnH2n+3N (n  1) Câu 73: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH. (2).25 gam muối. Câu 71: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ. Etylen glicol là ancol no. C2H5COOCH3. D. etanol. Giá trị của a là A. CnH2n-1N (n  2) B. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ. B. glucozơ. 14.88. 25. (4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit Phát biểu đúng là A. 71. axit axetic. D. thu được dung dịch X. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60%. cùng dãy đồng đẳng.6 gam axit axetic. Câu 68: Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0. metyl axetat. Câu 65: Cho các este : etyl fomat (1). Phần trăm thể tích của butan trong X là A. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2.79. 25. Giá trị của m là A. 33. axit axetic. CnH2n-5N (n  6) C. Câu 75 : Cho dãy các chất : anđehit axetic. C. (2). B. thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1. (1). (4). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là A. B. vinyl axetat (2).0 D. C. (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác (3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. D. (5). (3). 46.

67 gam muối khan. CH4 và C2H6 D. CH3COOH.351 gam H2O và 0. CH3COCH3. Trùng hợp stiren thu được poli (phenol-fomanđehit). HOOC-COOH và 60.73 gam B.3-đien. 25. vinylaxetilen. B. thu được bao nhiêu gam muối khan? A. HCOOH. Công thức của X là  Page 7 . V1 = V2 +22. thu được dung dịch X. etilen. thu được 2. buta-1. V1 = V2 . C2H5OH.87%. mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2. propilen. (3) và (4) C. Câu 87: Cho 0.2-tetrafloeten. C2H6 và C3H8 Câu 82 Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. thu được V2 lít khí CO2 và a mol H2O.88%. propan-1-amin và axit aminoetanoic.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no. D. Z có cùng số nguyên tử cacbon). toluen. D. Câu 83 : Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X. propan-2-amin và axit aminoetanoic B.4a D. Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. (2) và (4) B. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β -amino axit C.50 gam C. C. các amino axit đều là những chất lỏng B. Câu 85: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y. D. Mặt khác 0. C2H5OH.11. stiren. C. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. B. Câu 86: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là A.4a C. 16. (1) và (2) Câu 80: Cho 14. HOOC-COOH và 42. C. B. Ở nhiệt độ thường.4 gam CO2. HOOC-CH2-COOH và 54. vinylbenzen. C2H4 và C3H6. 20. trans-but-2-en. a là A. Tơ visco là tơ tổng hợp. Chất X là A.00%.24 gam H2O. propan-2-amin và axit 2-aminopropanoic C. Tên thay thế của X và Y lần lượt là A.1M thu được 3. CH3COOH. D.03 gam Câu 81: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.2a B.3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. C2H2 và C3H4. C. Câu 84: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. 55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư.22. (1) và (3) D.02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0. Trùng ngưng buta-1. V2. HCOOH. 1. sinh ra 26. Hai hiđrocacbon trong X là A. vinyl clorua. sinh ra 4. isopren. CH3CHO. propan-1-amin và axit 2-aminopropanoic D. CH3CHO.48 lít khí H 2 (ở đktc). B. CH2=CH-CH2-OH. cumen.2-điclopropan. HCOOH. stiren. 8. B. CH3COOH.4368 lít khí CO2 (ở đktc).86%. C. clobenzen. D. Cho phần một tác dụng hết với Na. V1 = 2V2 . B. HOOC-CH2-COOH và 70. Câu 78: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. CH3CHO. HCOOH.24 lít khí CO2 (đktc) và 3. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1. C2H5OH. C2H5CHO. C2H5OH. Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.78 gam D. (4) Tất cả các ancol no. Cô cạn toàn bộ dung dịch X.1. hai chức. CH3CHO D. C. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt Câu 79: Cho các phát biểu: (1) Tất cả các anđehit đều có cả tính oxi hóa và tính khử. (2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc (3) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. but-1-en.2. O=CH-CH=O. CH3COOH. Chia X thành hai phần bằng nhau.2a Câu 77: Cho các chất hữu cơ : CH3CH(CH3)NH2 (X) và CH3CH(NH2)COOH (Y). 1. V1 = 2V2 + 11. thu được 0. Đốt cháy hoàn toàn phần hai. đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2 Phát biểu đúng là A.

thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Mặt khác. thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom. HCOOH và HCOOC2H5 B.38 gam CO2. (5) và (6) B. (d) D. (3) và (4). C2H4 và C2H2. tham gia phản ứng tráng bạc (5). mạch hở.1. Khi phản ứng với dung dịch NaOH. CH3OH và CH3NH2 B. (4). (c). phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4). mạch hở (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C). C. (1. (3). (H2N)2C3H5COOH.44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 . nếu cho 13. 2 B. (3). đơn chức. (4). Công thức phân tử của hai este trong X là  Page 8 . (8). mạch hở. Câu 91: Cho các hợp chất sau : (a) HOCH2-CH2OH (b) HOCH2-CH2-CH2OH (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH (d) CH3-CH(OH)-CH2OH (e) CH3-CH2OH (f) CH3-O-CH2CH3 Các chất đều tác dụng được với Na. CH2=CH-CH2-CH3. (6). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3. Các tính chất của xenlulozơ là: A.6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22. (6). (4) ete no. a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. H2NC2C2H3(COOH)2. (d). 50% Câu 95: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no. (1). C. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là A. C2H5COOH và C2H5COOCH3 D. H2NC3H6COOH. (6). thu được 6. CH3NH2 và NH3 Câu 94: Cho hỗn hợp X gồm CH4. CH3COOH và CH3COOC2H5 C. (c) C.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 A. (10) C. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Câu 88: Cho X là hợp chất thơm. 1 Câu 93: Cho hai hợp chất hữu cơ X. (a). C2H5OH và N2 C. 3 C. (e) Câu 92: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là A. (2) ancol no. tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Lấy 8. (5). 25% D. (9) axit no. HO-C6H4-COOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên. (9) D. (4) và (6) C. (2). (9) B. HO-CH2-C6H4-OH. Công thức cấu tạo của anken là A. H2NC3H5(COOH)2. sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6. mạch hở (7) ankin. (3). mạch hở. CH3-CH=CH-CH3. (1). (2). (7). đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0.4a lít khí H 2 (ở đktc). C. đơn chức. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9. (c). đơn chức. 40% B. (3). mạch hở. X tác dụng với dung dịch NaOH. (8) Câu 97: Hỗn hợp X gồm hai este no. (3) xicloankan.82 gam. thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Mặt khác. (2). D. (d). bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). tan trong nước Svayde (3). Đun nóng X có xúc tác Ni. HO-C6H4-COOCH3. tan trong nước (2). Cu(OH)2 là A. (3).4M. Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2 . (3). sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là: A. CH3-C6H3(OH)2. CH3OH và NH3 D. đơn chức Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là : A. (5). (a).). Câu 90: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1). B. (3). (7).976 lít khí O2 (ở đktc). thu được 36 gam kết tủa. còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. (8) anđehit no. B. D. Câu 89: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. (5) anken. đơn chức. 20% C. (b). B. (4) và (5) D. D. HCOOH và HCOOC3H7 Câu 96: Cho các hợp chất hữu cơ : (1) ankan. (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C). X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z . 4 D. đơn chức. Các chất Z và T lần lượt là A. (f) B. (5). CH2=C(CH3)2. CH2=CH2. (c).

7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1. C3H6O2 và C4H8O2 D. O=CH-CH2-CH2OH C. (CH3)3C-MgBr C.8 Câu 103: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1.t o  Page 9 . CH3COOCH3 B. etylen glicol B. Cho 25.25 D. Chất X tác dụng được với Na. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0. O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. 10. Glucozơ tác dụng được với nước brom C. Ở dạng mạch hở. HO-CH2-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CH2-CHO B. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng B. đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Thể tích của 3.5 B. CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr D.24%. 8. axit 3-hiđroxipropanoic D. đơn chức.75 B.08% Br về khối lượng). C2H4O2 và C3H6O2 B. Saccarozơ làm mất màu nước brom. ancol o-hiđroxibenzylic Câu 101: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO C. propilen D. (CH3)2CH-CH2-MgBr Câu 107 :Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Câu 102: Hiđrô hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no. Z là sản phẩm chính. Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Xiclopropan Câu 104: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit.8 C. 17. Công thức cấu tạo của X là A. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol.6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). C2H4O2 và C5H10O2 Câu 98: Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp. Y lần lượt là 53.25 Câu 105: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X. HO-CH2-CH=CH-CHO Câu 106: Cho sơ đồ chuyển hoá:  HBr  Mg. but-2-en C. 27.33% và 43.etekhan 2 4 Butan 2  ol   X(anken)   Y  Z Trong đó X. thu được 4 mol CO2. Công thức của Z là A. H SO ñaë c. khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh C. H. HO-CH2-CH2-CH2-CHO D. Giá trị m là: A. HCOOCH3 và HCOOCH2-CH3 Câu 99: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Y.8 D. Mặt khác. HOOC-CH=CH-COOH B. 24. glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 B. Giá trị của m là A. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X. HOOC-CHO D. mạch hở. thu được dung dịch Y.75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M. 24. HCOOC2H5 Câu 100: Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C.7 lít (ở đktc). Chất X là A.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 A. C3H4O2 và C4H6O2 C. 26. HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO D.75 C.92 lít khí O2 (ở đktc). Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. HO-CH(CH3)-CHO và HOOC-CH2-CHO C. thu được chất hữu cơ Y (chứa 74. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH D. Công thức cấu tạo của X là A. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 B. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D. tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Tên gọi của X là A. but-1-en B. axit ađipic C. 29.

75 M .3 B.5 C.44 gam B.88 gam C. mạch hở. 13. CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.72 gam D.5  Page 10 . để trung hoà 0.1 D. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Mặt khác. 8. 0. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là A. 8.Bài tổng hợp hữu cơ số 1 Câu 108: Cho 0.4 gam brom. thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Giá trị của m là A. 2. đơn chức.04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH.2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp. 1. 15. thu được 54 gam Ag. Oxi hoá hoàn toàn 0.04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0. 0.56 gam Câu 109: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau Fe HCl 3 Benzen   Nitrobenzen  Anilin 0 H SO ñaë c 2 4 t  HNO ñaë c Câu 110: Hỗn hợp X gồm hai ancol no.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->