HD DÙNG MÁY TÍNH CASIO FX 570 ES giải BT Lý thuyết thống kê

Mình chỉ dùng máy này và chỉ biết một số tính năng dưới đây thôi.
Cụ thể : tính tổng lượng biến(n), số trung bình, phương sai(δ) , phương sai mẫu hiệu
chỉnh(δn-1 ). Tính tống SSG, SSW trong các bài phân tích ANOVA. Tính hệ số của hàm xu
hướng …)
Nếu các bạn linh động thì sử dụng máy tính sẽ nhanh hơn nhiều và dùng được cho nhiều
bài toán. Chúc các bạn học tốt !!
Các bài toán thống kê chúng ta sử dụng MODE 3(START)

TÍNH n, xtb, δ, δn-1
1)Trước hết phải khai báo biến

MODE > 3 (START)> 1(1- VAR)
Các bạn sẽ thấy xuất hiện 3 cột
X
FREQ
1
2
3

Cột thứ nhất là số tt biến.(không quan tâm cột này!^-^)
Cột thứ 2 là giá trị biến
Cột thứ 3 là tần số (nếu không có cột 3. Bấm SHIFT MODE ▼ 4(TART) 1 (ON)) (chế độ
OFF chỉ dùng khi các lượng biến không có tần số. Nhưng chúng ta cứ nên để chế độ ON.
Nếu không có tần số thì khỏi cần nhập cột FREQ, vì ở cột này tần số đã được mặc định
là 1 )
_Tiếp theo là nhập các số liệu của bài toán (nhớ nhập chính xác nghen!)
2) Nhập số liệu xong bấm AC.
Bấm SHIFT 1 sẽ xuất hiện menu với các tính năng khác nhau, bạn có thể tự tìm hiểu ^_^)
Chẳng hạn
1: Type Khi bạn muốn kiểm tra số liệu nhập đúng chưa. Chọn Type > 1(1-var)
5:Var
Cái này là cái chính dùng để tính n, xtb, δ, δn-1
Ví dụ minh họa:
Người ta chọn ngẫu nhiên từ một dây chuyền đóng gói tự động ra 50SP.Trọng lượng
được ghi nhận như sau:
Trọng lượng
<690
690-700
700-710
710-720
>= 720
(gram)
Số sản phẩm
3
7
26
9
5
Giả sử trọng lượng của sản phẩm có phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95%, trọng lượng
trung bình sản phẩm nằm trong khoảng (gram) (lấy 2 số thập phân)
Giải: Ta dùng trị số giữa của các lượng biến để tính toán.
Trọng lượng
685
695
705
715
725
(gram)
Số sản phẩm
3
7
26
9
5
MODE 3 1 685 = 695 = … 725 = ► ▼ 3 = 7 = … 5 = AC
SHIFT 1 5 2(xtb) = (706,2)
SHIFT 1 5 4 (δn-1 ) = (9,82)
α = 0,05 => Zα/2 = 1,96

Sau đó thế vào công thức tính là uki!!
Kết quả :703,48 – 708,92

Tính tống SSG, SSW trong các bài phân tích ANOVA
Thực ra cũng tương tự như trên. Quan trọng là thấy được mối liên hệ giữa công
thức tính δ và c.thức tính SSG, SSW. Việc còn lại là bấm máy. ^-^ (Các bạn thử làm
nhé !!)
Ví dụ minh họa:
Để đánh giá sự khác biệt về chất lượng sản phẩm giữa 3 ca sản xuất ở một nhà máy sản
xuất vỏ xe hơi, người ta sử dụng pp phân tích phương sai.Chọn ngẫu nhiên một số sản
phẩm để kiểm tra, kết quả cho trong bảng sau:
Ca s.xuất Số sản phẩm
Độ bền trung bình(km) Tổng các độ lệch bình phương
(cái)(ni)
(xtb)
SSi
Sáng
8
15,9
7,5
Chiều
10
15,5
7,6
Tối
12
13,75
8,5
Tính tổng độ lệch bình phương giữa các nhóm (SSG)
Giải:
MODE 3 1
Nhập số liệu:
X
FREQ
1
15,9
8
2
15,5
10
3
13,75
12
Nhập xog bấm SHIFT 1 3 X2 × 30 ( ∑ni)
( Nghĩa là bình phương phương sai sau đó nhân với tổng ni )
Kết quả:27,47

Tính hệ số của hàm xu hướng : (Hàm tuyến tính)
1)MODE> 3(START)> 2(A+BX)
(A: a0 ; B:a1, X: t)
Sau đó nhập số liệu (Bỏ qua cột FREQ)
Biến X ở đây là thứ tự thời gian t, chú ý xem đề ra có yêu cầu như thế nào (t = 1, 2, 3,
4… hoặc t = …-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3… hoặc t = …-5, -3, -1, 1, 3, 5…)
_nhập số liệu xong nhấn AC
2) SHIFT> 1 > 7 (REG)
Xuất hiện menu và bạn chỉ việc bấm các biến cần tìm. (A: a0 ; B:a1)
Ví dụ minh họa :
Có số liệu về doanh thu của một công ty qua các năm như sau:
Năm
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2003
994 995 996 997 998 999 000 001 002
Doanh thu(tỷ đ)
6,20 6,42 6,62 7,03 7,25 7,44 7,68 7,94 8,62 8,80
Dự đoán doanh thu của công ty năm 2004 bằng cách s.dụng phương trình đường thẳng
(các hệ số của pt đường thẳng lấy 4 số thập phân)

Giải: Bài toán này yêu cầu dự đoán doanh thu nên ta có thể chọn t theo cách nào cũng
được.( ở đây dùng cách 1, 2,3 ,4…)
MODE 3 2
Sau đó nhập số liệu:
X (t)
Y (doanh thu) FREQ
1
6,20
2
6,42
3
6,62
4
7,03
5
7,25
6
7,44
7
7,68
8
7,94
9
8,62
10
8,80
Sau đó bấm:
SHIFT 1 7
1: A = (5,8153)
SHIFT 1 7
2: B =(0,2881)
Pt đt : Y = 5,8153 + 0, 2881 × t
Vậy doanh thu của công ty năm 2004 được dự đoán là:
Y = 5,8153 + 0, 2881 × 11 = 8,8944
Hết roài !! Bít có nhiu đây à!! If useful ….nhấn nút thaks…khè khè ^_^

☻☺☻

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful