P. 1
hướng dẫn dùng máy tính casio fx 570 es giải bài tập ltt1

hướng dẫn dùng máy tính casio fx 570 es giải bài tập ltt1

5.0

|Views: 12,339|Likes:
Được xuất bản bởihoaingoc

More info:

Published by: hoaingoc on Jun 28, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

HD DÙNG MÁY TÍNH CASIO FX 570 ES giải BT Lý thu!

t th"#g $%
Mình chỉ dùng máy này và chỉ biết một số tính năng dưới đây thôi.
C th! " tính t#ng $ư%ng biến&n'( số t)*ng bình( +hư,ng s-i&.' ( +hư,ng s-i m/* hi0*
chỉnh&.
n12
'. 3ính tống 445( 446 t)7ng các bài +hân tích 89:;8. 3ính h0 số c<- hàm =*
hướng >'
9ế* các b?n $inh động thì s@ dng máy tính sA nh-nh h,n nhiB* và dùng đư%c ch7 nhiB*
bài t7án. ChCc các b?n hDc tốt EE
Các bài toán thống kê chúng ta sử dụng MODE 3(START
TÍNH #& '
t(&
)& )
#*+
+,3)ước hết +hFi Gh-i bá7 biến
MODE - . /STA0T,- +/+* 1A0,
Các b?n sA thHy =*Ht hi0n I cột
2
J
I
>
K LMNO
Cột thP nhHt $à số tt biến.&Ghông Q*-n tâm cột nàyER1R'
Cột thP J $à giá t)S biến
Cột thP I $à tTn số &nế* Ghông cU cột I. VHm 4WXL3 M:YN Z [&38M3' 2 &:9'' &chế độ
:LL chỉ dùng Ghi các $ư%ng biến Ghông cU tTn số. 9hưng chCng t- cP n\n đ! chế độ :9.
9ế* Ghông cU tTn số thì Gh]i cTn nh^+ cột LMNO( vì _ cột này tTn số đ` đư%c mac đSnh
$à 2 '
b3iế+ thc7 $à nh^+ các số $i0* c<- bài t7án &nhớ nh^+ chính =ác nghcnE'
2, 9h^+ số $i0* =7ng bHm 8C.
VHm 4WXL3 2 sA =*Ht hi0n mcn* với các tính năng Ghác nh-*( b?n cU th! td tìm hi!* RbR'
Cheng h?n
2" 3y+c fhi b?n m*ốn Gi!m t)- số $i0* nh^+ đCng chư-. ChDn 3y+c g 2&21v-)'
h";-)
Cái này $à cái chính dùng đ! tính n( =
tb(
.( .
n12

;í d minh hD-"
9gưii t- chDn ng/* nhi\n tj một dây ch*yBn đUng gUi td động )- hk4l.3)Dng $ư%ng
đư%c ghi nh^n như s-*"
3)Dng $ư%ng
&g)-m'
mnok nok1pkk pkk1p2k p2k1pJk gq pJk
4ố sFn +hrm I p Jn o h
5iF s@ t)Dng $ư%ng c<- sFn +hrm cU +hân +hối ch*rn( với độ tin c^y ohs( t)Dng $ư%ng
t)*ng bình sFn +hrm ntm t)7ng Gh7Fng &g)-m' &$Hy J số th^+ +hân'
5iFi" 3- dùng t)S số giu- c<- các $ư%ng biến đ! tính t7án.
3)Dng $ư%ng
&g)-m'
nvh noh pkh p2h pJh
4ố sFn +hrm I p Jn o h
MODE . + 345 5 365 5 7 725 5 8 9 . 5 7 5 7 5 5 AC
SHIFT + 5 2/=
tb
' q &pkn(J'
4WXL3 2 h [ &.
n12
' q &o(vJ'
w q k(kh qg x
wyJ
q 2(on
4-* đU thế và7 công thPc tính $à *GiEE
fết Q*F "pkI([v z pkv(oJ
T:#h t"#g SSG& SS; t<=#g >?> (@i AhB# t:>h ANO1A
ThC> <D >E#g tFG#g tC #hF t<%#H IuD# t<J#g K@ thL MFN> O"i Ki%# hP giQD >R#g
thS> t:#h

. và c.thPc tính 445( 446. ;i0c c{n $?i $à bHm máy. R1R &Các b?n th@ $àm
nh| EE'
;í d minh hD-"
}! đánh giá sd Ghác bi0t vB chHt $ư%ng sFn +hrm giu- I c- sFn =*Ht _ một nhà máy sFn
=*Ht v] =c h,i( ngưii t- s@ dng ++ +hân tích +hư,ng s-i.ChDn ng/* nhi\n một số sFn
+hrm đ! Gi!m t)-( Gết Q*F ch7 t)7ng bFng s-*"
C- s.=*Ht 4ố sFn +hrm
&cái'&n
i
'
}ộ bBn t)*ng bình&Gm'
&=
tb'
3#ng các độ $0ch bình +hư,ng
44
i
4áng v 2h(o p(h
ChiB* 2k 2h(h p(n
3ối 2J 2I(ph v(h
3ính t#ng độ $0ch bình +hư,ng giu- các nhUm &445'
5iFi"
M:YN I 2
9h^+ số $i0*"
2
J
I
K
2h(o
2h(h
2I(ph
LMNO
v
2k
2J
9h^+ =7g bHm 4WXL3 2 I K
J
~ Ik & •n
i
'
& 9gh€- $à bình +hư,ng +hư,ng s-i s-* đU nhân với t#ng n
i
'
fết Q*F"Jp([p
T:#h hP T" >UD h@O 'u hFV#g W /H@O tu!# t:#h,
+,MODE- ./STA0T,- 2/AXBX,
&8" -
k
• V"-
2
( K" t'
4-* đU nh^+ số $i0* &V] Q*- cột LMNO'
Viến K _ đây $à thP td thii gi-n t( chC ‚ =cm đB )- cU y\* cT* như thế nà7 &t q 2( J( I(
[> h7ac t q >1I( 1J( 12( k( 2( J( I> h7ac t q >1h( 1I( 12( 2( I( h>'
bnh^+ số $i0* =7ng nhHn 8C
2, 4WXL3g 2 g p &MN5'
K*Ht hi0n mcn* và b?n chỉ vi0c bHm các biến cTn tìm. /AW D
0
• V"-
2
'
;í d minh hD- "
CU số $i0* vB d7-nh th* c<- một công ty Q*- các năm như s-*"
9ăm 2
oo[
2
ooh
2
oon
2
oop
2
oov
2
ooo
J
kkk
J
kk2
J
kkJ
JkkI
Y7-nh th*&tƒ đ' n(Jk n([J n(nJ p(kI p(Jh p([[ p(nv p(o[ v(nJ v(vk
Yd đ7án d7-nh th* c<- công ty năm Jkk[ btng cách s.dng +hư,ng t)ình đưing theng
&các h0 số c<- +t đưing theng $Hy [ số th^+ +hân'
5iFi" Vài t7án này y\* cT* dd đ7án d7-nh th* n\n t- cU th! chDn t thc7 cách nà7 c„ng
đư%c.& _ đây dùng cách 2( J(I ([>'
M:YN I J
4-* đU nh^+ số $i0*"
K &t' … &d7-nh th*' LMNO
2
J
I
[
h
n
p
v
o
2k
n(Jk
n([J
n(nJ
p(kI
p(Jh
p([[
p(nv
p(o[
v(nJ
v(vk
4-* đU bHm"
4WXL3 2 p
2" 8 q &h(v2hI'
4WXL3 2 p
J" V q&k(Jvv2'
lt đt " … q h(v2hI † k( Jvv2 ~ t
;^y d7-nh th* c<- công ty năm Jkk[ đư%c dd đ7án $à"
… q h(v2hI † k( Jvv2 ~ 22 q v(vo[[
Wết )7ài EE Vít cU nhi* đây àEE X‡ *sc‡*$ >.nhHn nCt th-Gs>Ghˆ Ghˆ RbR
‰Š‰

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->