P. 1
De Cuong on Tap Hoa Hoc 9 Ki 1

De Cuong on Tap Hoa Hoc 9 Ki 1

|Views: 32|Likes:
Được xuất bản bởidohuucau

More info:

Published by: dohuucau on Sep 17, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

§Ò c¬ng «n tËp häc k× I Hãa 9 PhÇn I: C¸c kiÕn thøc cÇn «n tËp 1.

TÝnh chÊt hãa häc chung cña c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬. 2. TÝnh chÊt hãa häc cña c¸c hîp ch¸t quan träng: CaO, SO 2, HCl, H2SO4, NaOH. 3. §iÒu chÕ c¸c hîp chÊt quan träng: CaO, SO2, HCl, H2SO4, NaOH. 4. TÝnh chÊt hãa häc chung cña kim lo¹i. 5. TÝnh chÊt hãa häc cña Al, Fe. 6. TÝnh chÊt hãa häc chung cña phi kim. 7. TÝnh chÊt hãa häc cña c¸c phi kim: Cl2, C, Si, S. 8. §iÒu chÕ Clo. S¶n xuÊt nh«m, s¶n xuÊt gang, thÐp. PhÇn 2: Mét sè bµi tËp: I. Mét sè bµi tËp tr¸ch nghiÖm kh¸ch quan. C©u 1:. Nhá dung dÞch NaOH vµo dung dÞch MgCl2 th×: A. Kh«ng cã hiÖn tîng g× B. Cã kÕt tña tr¾ng C. Cã kÕt tña n©u ®á D. Cã chÊt khÝ kh«ng mµu tho¸t ra. C©u 2: Thæi h¬i thë vµo níc v«i trong. HiÖn tîng x¶y ra lµ: A. XuÊt hiÖn kÕt tña xanh B. XuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng C. Kh«ng cã hiÖn tîng g× D. XuÊt hiÖn kÕt tña n©u ®á C©u 3: Nhá dung dÞch HCl vµo dung dÞch K2CO3 th× cã hiÖn tîng: A. Cã kÕt tña tr¾ng B. Cã kªt tña n©u ®á C. Cã chÊt khÝ kh«ng mµu tho¸t ra D. Kh«ng cã hiÖn tîng g×. C©u 4: Cho 400g dung dÞch H2SO4 4,9% t¸c dông víi 16g Oxit cña mét kim lo¹i hãa trÞ 2 th× võa ®ñ. Oxit ®ã lµ: A. FeO B. CuO C. ZnO D. Oxit kh¸c. C©u 5: Cho 5,6 g CaO t¸c dông víi mét lîng võa ®ñ dung dÞch HCl 18,25%. Khèi lîng dung dÞch HCl ®ã lµ: A. 10g B. 20g C. 30g D. 40g E. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 6: §Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch: NaCl, HCl, NaNO 3. Cã thÓ dïng c¸c thuèc thö lÇn lît lµ: A. Dung dÞch NaOH, dung dÞch AgNO3 B. Quú tÝm, dung dÞch AgNO3 C. Phenolphtalein, dung dÞch H2SO4 D. Dung dÞch H2SO4, dung dÞch BaCl2 C©u 7: §Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch NaCl, NaNO 3, Na2SO4 cã thÓ dïng c¸c thuèc thö lÇn lît lµ: A. Dung dÞch BaCl2, dung dÞch AgNO3 B. Quú tÝm, dung dÞch BaCl2 C. Quú tÝm, dung dÞch AgNO3 D. Quú tÝm, phenolphtalein. C©u 8: Dung dÞch HCl cã ph¶n øng víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y nµo sau ®©y: A. KOH, BaCl2, CaCO3, H2SO4 B. CaCO3, Mg(OH)2, SiO2, MgO C. Fe, NaOH, MgO, CaCO3 D. BaCl2, CaCO3, SO2, H2SO4

C©u 9: §Ó t¸ch lÊy Fe tõ hçn hîp cña Fe víi Al ta cho hçn hîp t¸c dông víi dung dÞch d cña chÊt nµo sau: A.6 g kim lo¹i M t¸c dông víi níc d. Dung dÞch HCl.48 l Hi®ro ë ®ktc. dung dÞch HCl B. dung dÞch HCl D. Mg B. M lµ: A.84 lÝt H2 ë ®ktc. M lµ: A. Quú tÝm. Fe B.6g kim lo¹i M hãa trÞ 2 t¸c dông víi 8. Mg B. CuSO4 D. Mg  2→ MgSO4  3→ MgCl2  5→ Mg(OH)2  6→ MgO  7→ Mg(NO3)2 1 4 MgCl2 Mg(NO3)2 c.48 lÝt H2 (®ktc). dung dÞch AgNO3 C©u 15: Cho 13. Dung dÞch NaOH. Kim lo¹i M lµ: A. Zn C. KÕt qu¶ kh¸c.2g C. H2SO4 ®Æc nãng C. KÕt qu¶ kh¸c C©u 13: Cho 4.96 lÝt Cl 2 (®ktc) th× võa ®ñ. Cu lÇn lît dïng c¸c thuèc thö lµ: A. S  2→ SO2  4→ SO3  6→ H2SO4  7→ CuSO4 2 3 5 FeS K2SO3 K2SO4 b. K C©u 14: §Ó ph©n biÖt c¸c kim lo¹i Al. 11. M lµ: A. Fe C. thu ®îc 7. H2SO4 ®Æc nguéi B. 16.8g D. Mg D. Cu D.72 lÝt khÝ H2 (®ktc). 5.9g hçn hîp Al. Fe. Al  3→ Al2O3  4→ Al2(SO4)3  5→ Al(OH)3  6→ Al2O3  7→ Al 1 2 NaAlO2 AlCl3 d.6g B. Fe B. phenolphtalein C. Al C©u 12: Cho 25. Khèi lîng Fe trong hçn hîp lµ: A. Al C©u 11: Cho 16.8 g kim lo¹i M t¸c dông víi dung dÞch HCl d thu ®îc 6. Dung dÞch BaCl2. Fe  1→ FeSO4  2→ FeCl2  3→ Fe(OH)2  4→ Fe(NO3)2  5→ Fe(OH)2  6→ FeO  7→ Fe 8 FeCl3  9→ Fe(NO3)3 10→ Fe(OH)3 11→ Fe2(SO4)3 12→ FeCl3 . Fe C. Na D. Zn C.8 gam kim lo¹i M t¸c dông víi dung dÞch HCl d thu ®îc 4. Tù luËn: C©u 1: ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh hãa häc thùc hiÖn c¸c biÕn hãa sau: (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã) a. NaOH C©u 10: Cho 4. Mg D. II. thu ®îc 4. Fe t¸c dông víi dung dÞch HCl d.

. Thu lÊy kÕt tña ..AlCl3 19..... TÝnh khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu. ®îc dd A.. 15.KHCO3 3..+.. thu ®îc14... NÕu cho: 41. Cl2 + . Na2O +.....5 gam hçn hîp X gåm cã Al vµ K t¸c dông víi níc d. 2.. HCl + .. Ca(HCO3 )2+ .44 l Hi®ro ë ®ktc. TÝnh tØ lÖ % khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu...CaCO3 + . Na2CO3 + .NaCl +. Al + .... 14.3 gam hçn hîp Al. Fe t¸c dông víi dung dÞch HCl d thu ®îc 11. NaOH + . Ba(HCO3)2 5... X¸c ®Þnh M? C©u 4: Cho 31..NaOH + ..NaOH + . C©u 5: Cho 16.Na2CO3 7. P2O5 + . Cho dd thu ®îc t¸c dông víi dd NaOH d. 20. CO2 + .+H2O ? 17.Fe(OH)3+. C©u 3: Cho 13g kim lo¹i M t¸c dông víi Clo d thu ®îc 27. FeCl2 + .. TÝnh khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp nãi trªn? C©u 7: Cho 19. 10.. Na2CO3 + .. NaOH + . KNO3+. HCl + ..... 18.. CaCl 2+ . 2...C©u 2: Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: 1. NaCl +.. 12. 16..56 l H2 ë ®ktc.. CO2 + . thu ®îc 11.TÝnh khèi l¬ng mçi kim lo¹i trong X? C©u 10: TÊt c¶ c¸c bµi tËp trong bµi «n tËp häc k× I .....Cu(OH)2 + .. khi thªm ®îc 100 ml th× b¾t ®Çu cã kÕt tña. NaOH + ... thu ®îc 13... 11.5g hçn hîp 2 kim lo¹i nãi trªn t¸c dông víi dung dÞch NaOH d th× thu ®îc bao nhiªu lÝt H2 (ë ®ktc)....6 gam kÕt tña..2 lÝt H2 (®ktc).5g hçn hîp 2 kim lo¹i nãi trªn t¸c dông víi H 2SO4 ®Æc nãng d th× thu ®îc bao nhiªu lÝt SO2 (®ktc)...... Fe + . CO2 +.. thu ®îc14. C©u 6: Cho m gam hçn hîp Al vµ Mg t¸c dông víi dd HCl d.CaCO3 + ... nung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi. thu ®îc 1.456 l H2 ë ®ktc.. CO2 + .008 l H2 ë ®ktc. Thªm tõ tõ dd HCl 1M vµo dd A. Còng cho m gam hçn hîp nãi trªn t¸c dông víi dd NaOH d th× thu ®îc 1. ... 13.2g hçn hîp Al vµ Al 2O3 t¸c dông víi dung dÞch NaOH d. 4. Na2SO4 + .. 1. 9.NaCl + .. NÕu cho 41. Läc lÊy níc läc cho t¸c dông víi dd NaOH d.. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp trªn? C©u 9: Cho 10. SGK líp 9 trang 71 vµ 72. Mg t¸c dông víi dd HCl d.6g hçn hîp Al..HClO +. Lóc ®Çu kh«ng cã kÕt tña..Na3PO4 + ..+. 8. c©n ®îc 8 gam. KCl + . TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu? Cau 8: Cho m gam hçn hîp Al vµ Mg t¸c dông víi dd HCl d.2g muèi clorua.56 l H2 ë ®ktc.. Cu.... 3.. Na2SO4 + .  → NaOH + . 6. NaCl + ....

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->