P. 1
Các Dạng Bài Tập Xác Định pH Của Các Dung Dịch Axit, Bazơ, Muối Và Dung Dịch Đệm(Tiểu Luận)

Các Dạng Bài Tập Xác Định pH Của Các Dung Dịch Axit, Bazơ, Muối Và Dung Dịch Đệm(Tiểu Luận)

|Views: 2,451|Likes:
Được xuất bản bởiNhat Dang

More info:

Published by: Nhat Dang on Sep 22, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

Đề tài : Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit

,
bazơ, muối và dung dịch đệm.
A. ! d" ch#n đ$ tài%
Nếu như nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình tồn tại à
!hát triển c"a loài ngư#i thì t$ch lu% kinh nghi&m' tìm t(i' )áng tạo là hoạt động r*t quan
trọng đ+i ,i nh-ng ngư#i làm ngh. giáo /0c1 2iáo /0c n3i chung à giáo /0c trong nhà
trư#ng n3i riêng là một hoạt động c3 t$nh ch*t l4u /ài' 5.n -ng tiế! n+i t6 thế h& nà7 )ang
thế h& khác 1 8ì 97' trong quá trình /ạ7 học' giáo /0c à t: r;n lu7&n giáo iên c<n !h=i t$ch
lu% cho mình nh-ng kiến thức' kinh nghi&m qu> 5áu để gi?! cho hoạt động /ạ7 học à giáo
/0c học )inh ngà7 càng đạt kết qu= cao h@n1
Aà một giáo iên tr:c tiế! đứng trên 50c gi=ng làm nhi&m 0 /ạ7 học à giáo /0c học )inh
tôi cBng r*t t$ch c:c trong i&c t$ch lu% à học hCi kiến thức à kinh nghi&m c"a 5ạn 5;'
đồng nghi&! 1 DEc 5i&t t$ch lu% kiến thức chu7ên môn . Foá Fọc cho 5=n th4n 1 Grong quá
trình /ạ7 học môn Foá Fọc c3 r*t nhi.u *n đ. đEt ra cho giáo iên c= . mEt l$ thu7ết lHn
th:c nghi&m 1Grong chư@ng trình Foá Fọc l,! II tôi quan t4m nhi.u đến *n đ. Jác đKnh
!F c"a các /ung /Kch 1 Lách giáo khoa iết r*t ngMn gọn *n đ. nà7' tu7 nhiên :
ND+i ,i nhi.u học )inh' 5ài t9! !F c@ 5=n tư@ng đ+i kh3 hiểu nên 5ài t9! n4ng cao . !F )O
r*t kh3 à !hức tạ!
NNgoài ra trong h<u hết các đ. thi học )inh giCi tPnh l,! II'IQ đ.u c3 c4u hCi liên quan đến
*n đ. nà7 1
8ì 97 tôi chọn đ. tài : ''Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit,
bazơ, muối và dung dịch đệm''
8,i mong mu+n n4ng cao hi&u qu= /ạ7 học' gi?! học )inh:
F& th+ng lại các /ạng 5ài t9! . !F để /R /àng h@n trong i&c gi=i loại 5ài t9! nà71 Dồng
th#i' ,i nh-ng 5ài t9! n4ng cao . !F thì đ. tài nà7 chP cho các Sm th*7 c3 thể đ@n gi=n
hoá các !hT! t$nh !hức tạ! đ3 trong gi,i hạn cho !hT! để các Sm gi=i nhanh h@n1
1
&. '(i dung đ$ tài %
). *+t v,n đ$ %
U Grư,c hết học )inh c<n !h=i hiểu:
N Nư,c đi&n li như thế nào V
N !F là gì V W+i liên h& gi-a !F à nồng độ ion F
X

N Grong /ung /Kch J=7 ra nh-ng quá trình gì V
N Yách Jác đKnh !F c"a các /ung /Kch aJit' 5aZ@' mu+i à /ung /Kch đ&m
G6 đ3 ' chọn 5ài t9! 9n /0ng ứng ,i các /ạng trên để học )inh c"ng c+ khMc )4u kiến thức 1
)). -i.i /u01t v,n đ$ %
23 45 điện 6i của H
7
8 %
H
2
O H
+
+ OH
-

K =
[\ ] ^F
X
_1^ `F
N
_ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ghi chú : Các ion trong nước đều bị sonvat hoá, tuy nhiên tác giả in vi!t " #$ng đ%n giản :
v&#' : (
)
thay cho (
*
+
)

* , ngh-a t&ch s. ion c/a nước :
Wôi trư#ng trung t$nh : ^F
X
_ ] ^ `F
N
_ ] I'a1 Ia
Ne
W
Wôi trư#ng aJit : ^F
X
_ f ^ `F
N
_ ha7 ^F
X
_ f I'a1 Ia
Ne
W
Wôi trư#ng 5aZ@ : ^F
X
_ g ^ `F
N
_ ha7 ^F
X
_ g I'a1 Ia
Ne
W
73 9hái niệm v$ pH %
Y3 thể coi !F là đại lưhng 5iểu thK nồng độ F
X
:H
;
< = 2,>. 2>
3 pH
?. '1u :H
;
< = 2,>. 2>
3 a
? th@ pH = a
!F không c3 thứ ngu7ên ikhông c3 đ@n Kj
8. mEt toán học: pH = 3 6g :H
;
<
0 , ngh-a c/a giá trị 1( :
Wôi trư#ng trung t$nh : ^F
X
_ ] ^ `F
N
_ ] I'a1 Ia
Ne
W ha7 !F] e'aa
Wôi trư#ng aJit : ^F
X
_ f ^ `F
N
_ ha7 ^F
X
_ f I'a1 Ia
Ne
W ha7 !F g e'aa
Wôi trư#ng 5aZ@ : ^F
X
_ g ^ `F
N
_ ha7 ^F
X
_ g I'a1 Ia
Ne
W ha7 !F f e'aa
Ngoài ra' ngư#i ta c(n )k /0ng giá trK !`F: !`F ] N lg ^`F
N
_
pH ; p8H = 2A

B. C!nh pH của dung dịch đơn axit mạnh HA C
a
D?E !ạng "#
Fl F
X
X l
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
m! /0ng đKnh lu9t 5=o toàn đi&n t$ch :
^F
X
_ ] ^ `F
N
_ X ^l
N
_
8,i : ^l
N
_ ] Y
a
à ^ `F
N
_ ]
 ^F
X
_ ] Y
a
X  ^F
X
_
Q
N ^F
X
_1Y
a
N [\ ] a iIj
niểu thức iIj là 5iểu thức tong quát t$nh ^F
X
_ !F c"a một /ung /Kch đ@n aJit mạnh 5*t kì1
0 C2 th3 đ%n giản hoá 1h41 t&nh 56t cách g7n đúng như sau:
2
N Nếu nồng độ aJit Y
a
p Ia
Nq
W thì 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
`
]f^F
X
_ ] Y
a
ha7 !F ] N lg ^F
X
_ ] N lgY
a
N Nếu nồng độ aJit Ia
Nr
gY
a
g Ia
Nq
W thì gi=i !hư@ng trình 59c Q
N Nếu nồng độ aJit Y
a
sIa
Nr
W thì 5C qua ^F
X
_ /o aJit !h4n li ra
]f Yoi ^F
X
_ ] ^ `F
N
_ ha7 !F ] e
A. C!nh pH của dung dịch đơn bazơ mạnh &8H C
b
D?E !ạng $#
n`F n
X
X `F
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
m! /0ng đKnh lu9t 5=o toàn đi&n t$ch :
^ `F
N
_ ] ^W
X
_ X ^F
X
_
8,i : ^W
X
_ ] Y
a
à ^ `F
N
_ ]
 ^F
X
_
Q
X ^F
X
_1Y
5
N [\ ] a iQj
niểu thức iQj là 5iểu thức tong quát t$nh ^F
X
_ !F c"a một /ung /Kch đ@n 5aZ@ mạnh 5*t
kì1
0 C2 th3 đ%n giản hoá 1h41 t&nh 56t cách g7n đúng như sau:
N Nếu nồng độ aJit Y
5
p Ia
Nq
W thì 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
`
]f^`F
N
_ ] Y
5
ha7 !`F ] N lg ^ `F
N
_ ] N lgY
5
 !F ] IbN !`F
N Nếu nồng độ aJit Ia
Nr
gY
5
g Ia
Nq
W thì gi=i !hư@ng trình 59c Q
N Nếu nồng độ aJit Y
5
sIa
Nr
W thì 5C qua ^`F
N
_ /o aJit !h4n li ra
]f Yoi ^F
X
_ ] ^ `F
N
_ ha7 !F ] e
F. C!nh pH của dung dịch đơn axit 01u HA C
a
D?E HGng Hố 9
a
!ạng %#
Fl F
X
X l
N
[
a
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
m! /0ng đKnh lu9t 5=o toàn đi&n t$ch :
^F
X
_ ] ^ `F
N
_ X ^l
N
_  ^l
N
_ ] ^F
X
_ N ^ `F
N
_
GhSo 5=o toàn nồng độ : Y
a
] ^l
N
_ X ^Fl _
]f ^Fl _ ] Y
a
- ^F
X
_ N ^ `F
N
_
Fl F
X
X l
N
[
a
niểu thức [
a :
[
a
]  ^F
X
_ ] [
a

Ga c3 : ^F
X
_ ] [
a
itj
niểu thức itj là 5iểu thức tong quát t$nh ^F
X
_ !F c"a một /ung /Kch đ@n aJit 7ếu 5*t kì1
0 C2 th3 đ%n giản hoá 1h41 t&nh 56t cách g7n đúng như sau:
Nếu [
a
1Y
a
f Ia
NIQ
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể
Nếu

f baa ha7 u g a'ad c3 thể coi Fl !h4n li không đáng kể
^F
X
_
Q
] [
a
1Y
a
 ^F
X
_ ]
pH = Dp9
a
36gC
a
E
3
I. C!nh pH của dung dịch đơn bazơ 01u &8H C
b
D?E HGng Hố 9
b
=
!ạng &#
n`F n
X
X `F
N
9
b
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
A$ lu9n tư@ng t:' ta c3 :
Nếu [
5
1Y
5
f Ia
NIQ
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể
Nếu

f baa ha7 u g a'ad c3 thể coi W`F !h4n li không đáng kể
^`F
N
_
Q
] [
5
1Y
5
 ^`F
N
_ ]
p8H = Dp9
b
36gC
b
E
Ha0 % pH = 2A3 p8H = 2A 3 Dp9
b
36gC
b
E
J. C!nh pH của dung dịch đa axit 01u H
n
A C
a
D?E HGng Hố 9
a2
,9
a7
,9
aBK..
,9
an
!ạng '#
L! dM % H
B
A F
X
X H
7
l
N
[
aI
H
7
A
3
F
X
X Hl
QN
[
aQ
HA
73
F
X
X l
tN
[
at
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ghông thư#ng ' đ+i ,i các đa aJit thì : [
aI
ff[
aQ
ff[
at
ff11111ff[
an
à Y
a
1[
aI
ff[\ ] Ia
NIb

Nên c3 thể coi ^F
X
_ trong /ung /Kch ch" 7ếu /o ): !h4n li c n*c thứ I qu7ết đKnh 1
G$nh !F c"a /ung /Kch đa aJit nà7 tư@ng t: đ@n aJit 7ếu 1
pH = Dp9
a2
36gC
a
E
N. C!nh pH của dung dịch đa bazơ 01u % !ạng (#
A$ lu9n tư@ng t:' ta c3 :
Ghông thư#ng ' đ+i ,i các đa 5aZ@ thì : [
5I
ff[
5Q
ff[
5t
ff11111ff[
5n
à Y
5
1[
5I
ff[\ ] Ia
N
Ib

Nên c3 thể coi ^`F
N
_ trong /ung /Kch ch" 7ếu /o ): !h4n li c n*c thứ I qu7ết đKnh 1
G$nh !F c"a /ung /Kch đa 5aZ@ nà7 tư@ng t: đ@n 5aZ@ 7ếu 1
p8H = Dp9
b2
36gC
b
E
Ha0 % pH = 2A3 p8H = 2A 3 Dp9
b2
36gC
b
E
O. C!nh pH của dung dịch muối !ạng )#
O.2. C!nh pH của dung dịch muối tPung h"à %
O.2.a. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit mạnh và bazơ mạnh
Yác ion trong /ung /Kch không 5K thuv !h4n  Wôi trư#ng trung t$nh !F ] e
O.2.b. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit mạnh và bazơ 01u
8$ /0 : NF
b
Yl NF
b
X
X Yl
N
X 8. mEt đKnh t$nh :
won Yl
N
không 5K th"7 !h4n
won NF
b
X
là một aJit 7ếu  Wôi trư#ng aJit !F g e
X 8. mEt đKnh lưhng :
Gư@ng t: như t$nh !F c"a /ung /Kch đ@n hoEc đa aJit 7ếu 1
4
O.2.c. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit 01u và bazơ mạnh
8$ /0 : YF
t
Y``Na YF
t
Y``
NN
X Na
X
X 8. mEt đKnh t$nh :
won Na
X
không 5K th"7 !h4n
won YF
t
Y``
NN
là một 5aZ@ 7ếu  Wôi trư#ng 5aZ@ !F f e
X 8. mEt đKnh lưhng :
Gư@ng t: như t$nh !F c"a /ung /Kch đ@n hoEc đa 5aZ@ 7ếu 1
O.2.d. C!nh pH của dd muối tPung h"à A& nRng đ( C
?
tạ" bQi axit 01u HA [
aI

bazơ 01u &8H [
5Q
X 8. mEt đKnh t$nh :
Wôi trư#ng !h0 thuộc ào hxng )+ [
aI y
[
5Q
Nếu [
a I
z [
5Q
 Wôi trư#ng g<n như trung t$nh
Nếu [
a I
f [
5Q
 Wôi trư#ng aJit
Nếu [
aI
g [
5Q
 Wôi trư#ng 5aZ@
8. mEt đKnh lưhng :
ln l
N
X n
X
l
N
X F
Q
`

Fl X `F
N
n
X
X F
Q
`

n`F X F
X
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb

[
aI
] y [
5Q
] y [\ ] ^F
X
_1^ `F
N
_ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
n=o toàn nồng độ :
^l
N
_ X ^Fl_ ] Y y ^n
X
_ X ^n`F_ ] Y
n=o toàn đi&n t$ch :
^n
X
_ X ^F
X
_ ] ^l
N
_ X ^`F
N
_
Lu7 ra :
^l
N
_ ] ^n
X
_ X ^F
X
_ N ^`F
N
_
^Fl_ ] YN ^l
N
_ ] YN ^n
X
_ N ^F
X
_ X ^`F
N
_
^n`F_ ] Y N ^n
X
_
 [
aI
]
WEt khác' trong /ung /Kch mu+i tạo 5ci aJit 7ếu à 5aZ@ 7ếu c3 thể coi:
^F
X
_ N ^`F
N
_ z a
 [
aI
] ]
Fa7 [
aI
] [
5Q
] [
5Q


897 :
:H
;
< = ha0 pH = Dp9
a2
;p9
a7
E
Fa7 :
pH = J ; p9
a2
3 p9
b7
8$ /0 :
Wu+i YF
t
Y``NF
b
đưhc tạo thành t6 aJit 7ếu YF
t
Y``F ![
a
] b'ed à 5aZ@ 7ếu NF
t
![
5

] b'r
5
DKnh t$nh : [
a
z [
5
 Wôi trư#ng g<n như trung t$nh
DKnh lưhng : !F ] e X ![
a
N ![
5
] e X 1b'ed N 1b'r ] q'{r
YF
t
Y``NF
b
YF
t
Y``
N
X NF
b
X
O.7. C!nh pH của dd muối axit %
O.7.a. C!nh pH của dd muối axit tạ" bQi axit mạnh và bazơ mạnh
8$ /0 : NaFL`
b
Na
X
X FL`
b

N
X 8. mEt đKnh t$nh :
won Na
X
không 5K th"7 !h4n
won FL`
b
N
là một aJit khá mạnh !h4n li g<n như hoàn toàn  Wôi trư#ng aJit !F g e
X 8. mEt đKnh lưhng :
Gư@ng t: như t$nh !F c"a /ung /Kch đ@n hoEc đa aJit 7ếu 1
NaFL`
b
Na
X
X FL`
b

N
Y
W
] a'aIW
FL`
b

N


F
X
X L`
b
QN
[
a
] Ia
NQ
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb

Ga c3 : [
a
Y ff [\

]f5C qua c4n 5xng c"a F
Q
`
FL`
b

N


F
X
X L`
b
QN
[
a
] Ia
NQ
a'aI a a
J J J
a'aINJ J J
[
a
]

] Ia
NQ

8ì [
a
l,n ha7

g baa nên không thể coi a'aINJ z a'aI
]f 2i=i !hư@ng trình 59c hai' ta c3 :
J ] q'Ir1Ia
Nt
]f !F ] Nlg^F
X
_ ] Q'QI
O.7.b. C!nh pH của dd muối axit tạ" bQi axit 01u H
7
A và bazơ mạnh ?8H
1Y4n 5xng trong /ung /Kch mu+i :
Fl
N
F
X
X l
QN
[
aQ
Fl
N
X F
X
F
Q
l [
aI
NI
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb

Yoi trong /ung /Kch c3 Q quá trình !h4n li cho ion l
QN
:
Fl
N
F
X
X l
QN
[
aQ
QFl
N
F
Q
l X l
QN
[
aQ
1[
aI
NI
iQj
Nếu [
aQ
1Y gg [
aQ
1[
aI
NI
1Y
Q

ha7 [
aI
gg Y ]f Y4n 5xng Q là ch" 7ếu
QFl
N
F
Q
l X l
QN
[
aQ
1[
aI
NI
Y
QJ J J
YN QJ J J
[
aQ
1[
aI
NI

]

 ]
WEt khác : [
aQ
]  ^F
X
_ ] [
aQ

 ^F
X
_ ] [
aQ
]

]
897 : pH = Dp9
a2
; p9
a7
E
6
|hạm i á! /0ng : [\ ff [
aQ
Y à [
aI
gg Y
2>. C!nh pH của dung dịch đệm% !ạng *#
U DKnh ngh}a : ~ung /Kch đ&m là /ung /Kch c3 !F hoàn toàn Jác đKnh đưhc tạo nên khi trộn
/ung /Kch c"a aJit 7ếu à 5aZ@ 7ếu ,i mu+i c"a ch?ng ,i 5aZ@ mạnh ha7 aJit mạnh1
8$ /0 : YF
t
Y``F à YF
t
Y``Na đưhc gọi là đ&m aJStat
NF
b
Yl à NF
t
đưhc gọi là đ&m amoni
U DEc điểm :
~ung /Kch đ&m c3 !F $t tha7 đoi khi ta thêm ào /ung /Kch một lưhng nhC aJit mạnh hoEc
5aZ@ mạnh hoEc !ha lo•ng /ung /Kch1ikhông quá lo•ngj
U Ghành !h<n h& đ&m : Fl

Y
a
iWjà

Nal Y
5
iWj
Y4n 5xng :
Nal Na
X
X l
N
^Na
X
_ ] Y
5
Fl F
X
X l
N
[
a
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 các !hư@ng trình :
[
a
]  ^F
X
_ ] [
a


y
^F
X
_^`F
N
_ ] [\ ] I'a1 Ia
NIb

n=o toàn nồng độ : ^Fl_ X ^l
N
_ ] Y
a
X Y
5
n=o toàn đi&n t$ch : ^Na
X
_ X ^F
X
_ ] ^`F
N
_ X ^l
N
_
G6 các 5iểu thức trên' )u7 ra : :H
;
< = 9
a

Lo )ánh ^F
X
_ z [
a


,i ^F
X
_ c"a nư,c ngu7ên ch*t ] I'a1Ia
Ne
W
XGrư#ng hh! I:
Nếu ^F
X
_ z [
a


f I'a1Ia
Ne
 Wôi trư#ng aJit
Y3 thể 5C qua nồng độ ^`F
N
_ trong 5iểu thức trên
897 : :H
;
< = 9
a

XGrư#ng hh! Q:
Nếu ^F
X
_ z [
a


g I'a1Ia
Ne
 Wôi trư#ng 5aZ@
Y3 thể 5C qua nồng độ ^F
X
_ trong 5iểu thức trên
897 : :H
;
< = 9
a

Grư#ng hh! t: Y
a
' Y
5
ff ^F
X
_' ^`F
N
_ iha7 gE! trong th:c tếj
Y3 thể 5C qua c= nồng ^F
X
_' ^`F
N
_ trong 5iểu thức trên
897 : :H
;
< = 9
a


 pH = p9
a
3 6g

897 !hạm i á! /0ng c"a công thức t$nh !F trên là:
[
a
Y
a
' [
5
Y
5
ff [\

à ^F
X
_' ^`F
N
_ gg Y
a
' Y
5
7
+ài tập vận d,ng -
Sạng 2. C!nh pH của dung dịch đơn axit mạnh HA C
a
D?E
&ài 2E C8u 99:;< Đề thi (=G t>nh ?ớ1 @; <(à A-nh nB5 ;CCC<;CC@
|h4n t$ch nh-ng m&nh đ. /ư,i đ47 iđ?ng ha7 )aij:
aN ~ung /Kch c3 môi trư#ng trung t$nh luôn c3 !F]e
5N ~ung /Kch YF
t
Y``F Ia
NQ
W c3 !F]Q
cN ~ung /Kch FYl Ia
Nt
W c3 !F]t
/N ~ung /Kch FYl Ia
Nr
W c3 !F]r
./0 12i -
aN W&nh đ. không ch$nh Jác ì hxng )+ [\ !h0 thuộc ào nhi&t độ
c Qd
a
Y [\

] Ia
NIb
' môi trư#ng trung t$nh : ^F
X
_]^`F
N
_] Ia
Ne
W]f !F]e
c t
a
€ Qd
a
Y [\

€ Ia
NIb
' môi trư#ng trung t$nh : ^F
X
_]^`F
N
_€ Ia
Ne
W]f !F€e
5N W&nh đ. nà7 )ai ì YF
t
Y``F là aJit 7ếu chP !h4n li một !h<n
^F
X
_g^YF
t
Y``F_] Ia
NQ
W ]f !F f Q
cN W&nh đ. nà7 đ?ng' ì FYl là aJit mạnh !h4n li hoàn toàn' c3 nồng độ đ" l,n
^F
X
_]^FYl_ ] Ia
Nt
W ff ^F
X
_] Ia
Ne
Wi/o nư,c đi&n lij
Y3 thể 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
` ]f !F ] t
/N W&nh đ. nà7 )ai ì FYl là aJit mạnh đi&n li hoàn toàn nhưng nồng độ quá nhC nên ^F
X
_
/o F
Q
` đi&n li là r*t đáng kể
Nếu l*7 !F] r là đ• 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
` ')ai )+ quá mức cho !hT! /Hn t,i ô l$ /ung
/Kch aJit mà c3 môi trư#ng 5aZ@ 1
DKnh lưhng c4u / j
FYl F
X
X Yl
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
2i=i !hư@ng trình 59c hai :
^F
X
_
Q
N Ia
Nr
1 ^F
X
_ N Ia
NIb
] a
]f ^F
X
_ ] I'ad1Ia
Ne
]f !F ] q'{r
Sạng 7. C!nh pH của dung dịch đơn bazơ mạnh &8H C
b
D?E
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch [`F a'aadW V
nài gi=i :
[`F [
X
X `F
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Y
[`F
] ^`F
N
_ ] d1Ia
Nt
ff Ia
Ne
]f nC qua nồng độ ^`F
N
_ /o F
Q
` đi&n li ra
]f ^`F
N
_ ] d1Ia
Nt
W ]f ^F
X
_ ] Q1Ia
NIQ
]f !F ] II'e
8
nài Qj
G$nh !F c"a /ung /Kch Na`F nồng độ I'Q1Ia
Ne
W V
nài gi=i :
Na`F Na
X
X `F
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Y
[`F
] ^`F
N
_ ] I'Q1Ia
Ne
z Ia
Ne
]f [hông thể 5C qua nồng độ ^`F
N
_ /o F
Q
` đi&n li ra
2i=i !hư@ng trình 59c hai :
^F
X
_
Q
X ^F
X
_1Y
5
N [\ ] a ha7 ^F
X
_
Q
X I'Q1Ia
Ne
1 ^F
X
_ N Ia
NIb
] a
]f ^F
X
_ ] d'qr1Ia
Nr
]f !F ] e'Qd
Sạng B. C!nh pH của dung dịch đơn axit 01u HA C
a
D?E HGng Hố 9
a

nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch YF
t
Y``F a'IW V
nài gi=i :
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 :
[
a
1Y
a
p a'I1 I'r1Ia
Nd
] I'r1Ia
Nq
ff[\ ] Ia
NIb

 c3 thể 5C qua F
X
/o nư,c đi&n li

] z dddd'q f baa
 Y3 thể coi ^Fl_ z Y
a
] a'IW
897 ^F
X
_
Q
] [
a
1Y
a
 ^F
X
_ ] ] ] Ia
NQ're
W
]f !F ] Q're
nài Qj
Ch" hxng )+ [a

các aJit FY``F' YF
t
Y``F' FYN' F`YN' F• l<n lưht là : I'er1Ia
Nb
y
I'r1Ia
Nd
yIa
N{'QI
y t't1Ia
Nb
y q'q1Ia
Nb

F•7 cho 5iết /ung /Kch a'IW c"a aJit nào c3 !F ] Q're 1
nài gi=i: 2ọi aJit c<n Jác đKnh là Fl Y
a
] a'IW1
Fl F
X
X l
N
[
a
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
[
a
1Y
a
] a'I1 Ia
N{'QI
] Ia
NIa'QI
ff[\ ] Ia
NIb

 c3 thể 5C qua F
X
/o nư,c đi&n li

] z I'dId1Ia
t
f baa
 Y3 thể coi ^Fl_ z Y
a
] a'IW
897 ^F
X
_
Q
] [
a
1Y
a
 [
a
]


8ì !F ] Q're ]f ^F
X
_ ] Ia
NQ're

 [
a
]

] Ia
Nb'eb
zI'r1Ia
Nd
897 aJit đ3 là YF
t
Y``F
nài tj
G$nh nồng độ các ion F
X
' FL`
b
N
' L`
b
QN
trong /ung /Kch F
Q
L`
b
a'IW 1 Yho [
Q
] I'Q1Ia
NQ
nài gi=i :
9
Grong /ung /Kch F
Q
L`
b
:
F
Q
L`
b
 F
X
X FL`
b
N
a'IW a'IW a'IW
FL`
b
N
F
X
X L`
b
QN

nan đ<u a'IW a'IW a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'IN J a'IXJ J
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
[
Q
1Y
a
] a'I1 I'Q1Ia
NQ
] I'Q1 Ia
Nt
ff[\ ] Ia
NIb

 c3 thể 5C qua F
X
/o nư,c đi&n li

] ] r'tttt g baa ]f [hông thể coi Jgg a'I
2i=i !hư@ng trình 59c hai )au:
[
Q
] ] I'Q1Ia
NQ

J ] {'r1Ia
Nt
^F
X
_ ] a'I X J ] Ia{'r1Ia
Nt
W ]f !F ] a'{q
^FL`
b
N
_ ] {1Ia
NQ
W
^L`
b
QN
_ ] {'r1Ia
Nt
W
nài bj
G$nh !F c"a /ung /Kch FN`
Q
Ia
NI'e
W 5iết [
a
] Ia
Nt'Q{
Sạng A. C!nh pH của dung dịch đơn bazơ 01u &8H C
b
D?E HGng Hố 9
b
=
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch NF
t
Ia
NQ
W 5iết [
5
] I'r1Ia
Nd
V
nài gi=i :
NF
t
X F
Q
` NF
b
X
X `F
N
[
5
] I'r1Ia
Nd

F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 [
5
1Y
5
]Ia
NQ
1I'r1 Ia
Nd
]I'r1Ia
Ne
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể


] Ia
NQ
I'r1Ia
Nd
z baa
NF
t
X F
Q
` NF
b
X
X `F
N
[
5
] I'r1Ia
Nd

nan đ<u : a'aIW a a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'aIN J J J
[
5
]

] I'r1Ia
Nd


] Ia
NQ
I'r1Ia
Nd
z baa ]f [hông nên JSm J gg a'aI
]f 2i=i !hư@ng trình 59c hai' ta c3 :
J ] b'Id1Ia
Nb
]f !`F ] t'tr ]f !F ] Ia'qQ
nài Qj
G$nh !F trong /ung /Kch !7riđin a'aIdW 5iết [
5
] Ia
Nr'r
V
nài gi=i :
Y
d
F
d
N X F
Q
` Y
d
F
d
NF
X
X `F
N
[
5
] Ia
Nr'r

F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 [
5
1Y
5
]Ia
NQ
1I'r1 Ia
Nd
]I'r1Ia
Ne
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể


]

z baa
10
Y
d
F
d
N X F
Q
` Y
d
F
d
NF
X
X `F
N
[
5
] Ia
Nr'r

nan đ<u : a'aIdW a a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'aIdN J J J
[
5
]

] Ia
Nr'r


] f baa ]f Y3 thể JSm J gg a'aId
]f J ] ^`F
N
_ ] b'rr1Ia
Nq
]f ^F
X
_ ] Q'ad1Ia
N{
]f !F ] r'q{
Fa7 : ^`F
N
_
Q
] [
5
1Y
5
 ^`F
N
_ ] ] b'rr1Ia
Nq

]f !F ] r'q{
!ạng ' . C!nh pH của dung dịch đa axit 01u H
n
A C
a
D?E HGng Hố 9
a2
,9
a7
,9
aBK..
,9
an
nài Ij
G$nh nồng độ ion F
X
' FY`
t
N
'Y`
t
QN
à !F trong /ung /Kch F
Q
Y`
t
a'aQdW 1 niết F
Q
Y`
t
c3
[
aI
] b'Q1Ia
Ne
' [
aQ
] b'r1Ia
NII
F
Q
Y`
t
F
X
X FY`
t
N
[
aI
] b'Q1Ia
Ne

FY`
t
N
F
X
X Y`
t
QN
[
aQ
] b'r1Ia
NII
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Nh9n JTt :
[
aI
] b'Q1Ia
Ne
ff [
aQ
] b'r1Ia
NII

à Y
a
1[
aI
ff[\ nên c3 thể 5C qua ^F
X
_ /o n*c thứ Q c"a
aJit à F
Q
` !h4n li
YhP t$nh ^F
X
_ /:a ào c4n 5xng n*c I
Ga c3 : ^F
X
_ ] ^FY`
t
N
_ ] ] z I1Ia
Nb
W
 !F ] b

FY`
t
N
F
X
X Y`
t
QN
[
aQ
] b'r1Ia
NII
nan đ<u : I1Ia
Nb
W I1Ia
Nb
W a
|h=n ứng : J J J
Y4n 5xng : I1Ia
Nb
N J I1Ia
Nb
X J J
[
aQ
] ] b'r1Ia
NII

]

] Q'I1Ia
Nq
ff baa 1 Y3 thể coi J gg I1Ia
Nb

Lu7 ra : J z b'r1Ia
NII
897 : ^F
X
_ ] ^FY`
t
N
_ ] I1Ia
Nb
W à ^Y`
t
QN
_ ] b'r1Ia
NII

W
]f !F ] b
nài Qj
G$nh !F c"a /ung /Kch F
t
|`
b
a'aIW 5iết :
[
aI
] Ia
NQ'Qt
y [
aQ
] Ia
Ne'QI
y [
at
] Ia
NIQ'tQ
nài gi=i:
F
t
|`
b
F
X
X F
Q
|`
b
N
[
aI
] Ia
NQ'Qt

F
Q
|`
b
N
F
X
X F|`
b
QN
[
aQ
] Ia
Ne'QI

F|`
b
QN
F
X
X |`
b
tN
[
at
] Ia
NIQ'tQ
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 : [
aI
] Ia
NQ'Qt
ff[
aQ
] Ia
Ne'QI
ff[
at
] Ia
NIQ'tQ

à Y
a
1 [
aI
] a'aI1Ia
NQ'Qt
] Ia
Nb'Qt
ff [\
11
nên c3 thể 5C qua ^F
X
_ /o n*c thứ Q c"a aJit à F
Q
` !h4n li
YhP t$nh ^F
X
_ /:a ào c4n 5xng n*c I
F
t
|`
b
F
X
X F
Q
|`
b
N
[
aI
] Ia
NQ'Qt

nan đ<u : a'aI W a a
|h=n ứng : J J J
Y4n 5xng : a'aINJ J J
[
aI
]

] Ia
NQ'Qt] ] Ia
Na'Qt
g baa ]f [hông thể coi Jgg a'aI
2i=i !hư@ng trình 59c hai' ta c3 :
J ] Q'Id1Ia
NQ
]f !F ] I'qe
Sạng I. C!nh pH của dung dịch đa bazơ 01u %
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch Na
Q
Y`
t
a'IW niết F
Q
Y`
t
c3 [
aI
] b'Q1Ia
Ne
' [
aQ
] b'r1Ia
NII
nài gi=i :
Na
Q
Y`
t
Na
X
X Y`
t
QN
D47 là mu+i trung hoà c"a aJit 7ếu đa chức à 5aZ@ mạnh đ@n chức 1 Gu7 nhiên ion Na
X

không 5K thuv !h4n nên !F c"a /ung /Kch đưhc qu7ết đKnh 5ci một đa 5aZ@ 7ếu Y`
t
QN
a'IW
[
5I
] Ia
Nt'qr
y [
5Q
] Ia
Ne'qQ
Y`
t
QN
X
F
Q
` FY`
t
N
X `F
N
[
5I
] Ia
Nt'qr
FY`
t
N
X
F
Q
` F
Q
Y`
t

X `F
N
[
5Q
] Ia
Ne'qQ
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 :
[
5I
ff [
5Q
à Y
5
1 [
5I
] a'I1Ia
Nt'qr
] Ia
Nb'qr
ff [
\
Nên c3 thể coi ^`F
N
_ đưhc qu7ết đKnh 5ci
n*c thứ nh*t i5C qua n*c thứ Q à 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
`j
Y`
t
QN
X
F
Q
` FY`
t
N
X `F
N
[
5I
] Ia
Nt'qr
nan đ<u : a'IW a a
|h=n ứng : J J J
Y4n 5xng : a'IN J J J
[
5I
]

] Ia
Nt'qr


] a'I Ia
Nt'qr
z baa 1 Nên không thể coi J gg a'I
]f 2P=i !hư@ng trình 59c hai ta c3 :
J ] ^`F
N
_ ] b'be1Ia
Nt

]f !`F ] Q'td ]f !F ] II'qd
Sạng J. C!nh pH của dung dịch muối %
J.2. C!nh pH của dung dịch muối tPung h"à %
J.2.a. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit mạnh và bazơ mạnh
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i NaYl a'aIW ' NaN`
t
a'adW
nài gi=i :
NaYl Na
X
X Yl
N

12
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Yác ion Na
X
' Yl
N
đ.u là ion trung t$nh không 5K thuv !h4n nên môi trư#ng trung t$nh
!F ] e
NaN`
t
Na
X
X N`
t
N

F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Yác ion Na
X
' N`
t
N
đ.u là ion trung t$nh không 5K thuv !h4n nên môi trư#ng trung t$nh
!F ] e
J.2.b. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit mạnh và bazơ 01u
nài Ij C8u D:@< Đề thi (=G t>nh ?ớ1 @;< (à A-nh nB5 hEc ;CCF<;CCG
Wu+i •S
tX
5K thuv !h4n thSo !hư@ng trình !h=n ứng )au:
•S
tX
X F
Q
` •Si`Fj
QX
X F
X
[ ] b'a1Ia
Nt
aN G$nh !F c"a /ung /Kch •SYl
t

a'adW
5N G$nh !F mà /ung /Kch !h=i c3 để {d‚ mu+i •S
tX
không 5K thuv !h4n
nài gi=i :
•S
tX
X F
Q
` •Si`Fj
QX
X F
X
[ ] b'a1Ia
Nt
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 : [1Y ] a'ad1b1Ia
Nt
] Q1Ia
Nb
ff [\ ]f nC qua nồng độ F
X
/o F
Q
` đi&n li
aN •S
tX
X F
Q
` •Si`Fj
QX
X F
X
[ ] b'a1Ia
Nt
nan đ<u : a'ad W a a
|h=n ứng : J J J
Y4n 5xng : a'adNJ J J
[ ] ]

] b'a1Ia
Nt

8ì ] ] IQ'd g baa ]f [hông thể coi J gg a'ad
2i=i !hư@ng trình 59c hai' ta c3 :
J ] ^F
X
_ ] a'aIQt ]f !F ] I'I{
5N [hi {d‚ mu+i •S
tX
không 5K thuv !h4n' ta c3 tP l& :
]
WEt khác : [ ] ]f [ ] ^F
X
_ ] b'a1Ia
Nt
]f ^F
X
_ ] e'q1 Ia
NQ
]f !F ] I'IQ
J.2.c. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit 01u và bazơ mạnh
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch Na
Q
L`
t
a'aIW 5iết [
aI
] Ia
NI'{Q
y [
aQ
] Ia
Ne'Ir
nài gi=i :
Na
Q
L`
t
Na
X
X L`
t
QN

a'aI a'aI a'aI
L`
t
QN
X F
Q
` FL`
t
N
X `F
N
[
5I
] ] Ia
Nq'rQ

FL`
t
N
X F
Q
` F
Q
L`
t
X `F
N
[
5Q
] ] Ia
NIQ'ar
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 :
[
5I
ff [
5Q
]f nC qua `F
N
/o n*c thứ Q !h4n li
[
5I
1Y
5
]Ia
NQ
1 Ia
Nq'rQ
]Ia
Nr'rQ
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể
13


] ff baa ]f

z baa
L`
t
QN
X F
Q
` FL`
t
N
X `F
N
[
5I
] ] Ia
Nq'rQ

nan đ<u : a'aIW a a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'aIN J J J
[
5
]

] Ia
Nq'rQ


] ff baa ]f Y3 thể JSm J gg a'aI
]f J ] Ia
Nb'bI
]f !`F ] b'bI ]f !F ] {'d{
J.2.d. C!nh pH của dd muối tPung h"à A& nRng đ( C
?
tạ" bQi axit 01u HA [
a'

bazơ 01u &8H [
5
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch YF
t
Y``NF
b
a'bW
niết [
a
YF
t
Y``F ] I'r1Ia
Nd
y [
5
NF
t
] I'q1Ia
Nd

nài gi=i :
YF
t
Y``NF
b
YF
t
Y``
N
X NF
b
X
a'b W a'bW a'bW


YF
t
Y``
N
X F
Q
`

YF
t
Y``F X `F
N


[
5
]

] Ia
N{'Qd
NF
b
X
X F
Q
`

NF
t
X F
X
[
a
]

] Ia
N{'Q
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 các cE! aJit 5aZ@ liên hh! )au :
NF
b
X
ƒ

NF
t
iIj à YF
t
Y``F ƒ YF
t
Y``
N
iQj
8,i Y
aI
] Y
5I
] a'bW
Giến hành các !hT! thk :
[
aiIj
1 Y
aiIj
] Ia
N{'Q
1 a'b ] Q'd1Ia
NIa
fIa
NIQ
ff [\
[
5iQj
1 Y
5iQj
] Ia
N{'Qd
1 a'b ] Q'QQb1Ia
NIa
fIa
NIQ
ff [\


] ] a'qb1Ia
{
ff baa


] ] e'Q1Ia
r
ff baa
Lu7 ra : ^F
X
_ ] ] ] I'aq1Ia
Ne

]f !F ] q'{e
nài Qj
G$nh !F c"a /ung /Kch YF
t
Y``NF
Q
iYF
t
j
Q
a'bW à /ung /Kch NF
b
N`
Q
a'aIW
niết [
5
NF
t
] I'q1Ia
Nd


y [
5
N`
Q
N

] Q1Ia
NII
y [
a
YF
t
Y``F ] I'r1Ia
Nd


y [
5
iYF
t
j
Q
NF]
d'{1Ia
Nb
nài gi=i :
A9! lu9n như trên ' t$nh g<n đ?ng :
N~ung /Kch YF
t
Y``NF
Q
iYF
t
j
Q
a'bW
^F
X
_ ] ] I'ed1Ia
Nr
]f !F ] e'eq
N~ung /Kch NF
b
N`
Q
a'aIW
^F
X
_ ] ] d'd{1Ia
Ne
14
]f !F z q'Qd
J.7. C!nh pH của dd muối axit %
J.7.a. C!nh pH của dd muối axit tạ" bQi axit mạnh và bazơ mạnh
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i NaFL`
b
a'aIW niết [ FL`b
N
]I'Q NIa
NQ
nài gi=i:
NaFL`
b
Na
X
X FL`
b
N
a'aIW a'aIW a'aIW
FL`
b
N
F
X
X L`
b
QN

F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
[
Q
1Y
a
] a'aI1 I'Q1Ia
NQ
] I'Q1 Ia
Nb
ff[\ ] Ia
NIb

 c3 thể 5C qua F
X
/o nư,c đi&n li
FL`
b
N
F
X
X L`
b
QN

nan đ<u a'aIW a a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'aIN J J J

] ] a'rtttt g baa ]f [hông thể coi Jgg a'aI
2i=i !hư@ng trình 59c hai )au:
[
Q
]

] I'Q1Ia
NQ

J ] q'b{1Ia
Nt
^F
X
_ ] q'b{1Ia
Nt
W ]f !F ] Q'I{
J.7.b. C!nh pH của dd muối axit tạ" bQi axit 01u H
7
A và bazơ mạnh ?8H
nài Ij C8u *b< Đề thi (=G t>nh ?ớ1 @@ (à A-nh nB5 ;CCH<;CCF
„ Qd
a
Y Yác aJit : F
Q
Y`
t
' F
Q
L`
t
' F
Q
L c3 hxng )+ !h4n li aJit như )au :
F
Q
Y`
t
[
I
] Ia
Ne
[
Q
] Ia
NII
y F
Q
L`
t
[
I
] Ia
NQ
[
Q
] Ia
Nq
y F
Q
L [
I
] Ia
Ne
[
Q
] Ia
NIt
NF•7 )o )ánh !F c"a các /ung /Kch NaFY`
t
'NaFL`
t
'

NaFL khi ch?ng đ.u c3 c…ng nồng
độ a'IW
N nxng các !hT! t$nh' h•7 kiểm tra lại tr9t t: )M! Jế! trên1
nài gi=i :
Yác aJit F
Q
Y`
t
' F
Q
L`
t
' F
Q
L đ.u là các đi aJit nên các mu+i NaFY`
t
'NaFL`
t
'

NaFL đ.u
là mu+i aJit c3 g+c aJit lư†ng t$nh
[$ hi&u chung : WFl
WFl W
X
X Fl
N
Fl
N
F
X
X l
N
[
aQ
Fl
N
X F
X
F
Q
l [
I
NI
Nếu [
Q
càng l,n à [
I
càng l,n i[
I
NI
càng 5T j thì nồng độ F
X
càng l,n ]f !F càng nhC 1
Như 97 ta c3 !F c"a các /ung /Kch t‡ng thSo thứ t: :
!F : NaFL`
t
g NaFY`
t
g NaFL
15
DKnh lưhng kiểm tra lại tr9t t: trên :
Wột cách g<n đ?ng ta c3 :
!F ] IƒQ ![
I
X ![
Q

897 các giá trK !F l<n lưht là :
NaFL`
t
] b g NaFY`
t
] { g NaFL ] Ia
nài Qj
Lo )ánh !F c"a các /ung /Kch a'IW c"a các ch*t )au :
NaFL`
t
niết F
Q
L`
t
[
I
] Ia
NQ
[
Q
] Ia
Nq
NaFY
Q
`
b
niết F
Q
Y
Q
`
b
[
I
] Ia
NI'Qd
[
Q
] Ia
Nb'Qe

Na
Q
F|`
b
niết F
t
|`
b
[
aI
] Ia
NQ'Qt
y [
aQ
] Ia
Ne'QI
y [
at
] Ia
NIQ'tQ
nài gi=i :
~:a ào công thức t$nh g<n đ?ng như :
pH = Dp9
a2
; p9
a7
E
Ga c3 :
NaFL`
t
!F ] iQXqj ] b
NaFY
Q
`
b
!F ] iI'QdX b'Qej ] Q'eq
Na
Q
F|`
b
!F ] ie'QIX IQ'tQj ] {'ee
897 !F : NaFY
Q
`
b
g NaFL`
t
g Na
Q
F|`
b
Sạng N. C!nh pH của dung dịch đệm%
nài Ij
~ung /Kch l gồm YF
t
Y``F a'IW à YF
t
Y``Na a'IW
aNG$nh !F c"a /ung /Kch l V niết [a ] I'r1Ia
Nd
5N Ghêm a'aaImol FYl ào Il$t /ung /Kch l ' thì !F c"a /ung /Kch )O 5xng 5ao nhiêu V
cN Ghêm a'aaImol Na`F ào Il$t /ung /Kch l ' thì !F c"a /ung /Kch )O 5xng 5ao nhiêu V
ˆ?t ra nh9n JTt 1
nài gi=i :
NaYF
t
Y`` Na
X
X YF
t
Y``
N
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 : [
a
Y
a
ff [\

]f nC qua đi&n li F
Q
`
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
nan đ<u a'IW a a'IW
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'IN J J a'IX J
[
a
] ] I'r1Ia
Nd


] ff baa ]f Y3 thể coi J gg a'I
]f J ] ^F
X
_ ] Ia
Nb'eq
]f !F ] b'eq
5N |h=n ứng J‰7 ra :
NaYF
t
Y`` X FYl NaYl X YF
t
Y``F
a'I a'aaI a'aaI
~ư a'INa'aaI
16
Ghành !h<n gi,i hạn :
YF
t
Y``F a'I X a'aaI ] a'IaIW
NaYF
t
Y`` a'INa'aaI ] a'a{{W
Y4n 5xng :
NaYF
t
Y`` Na
X
X YF
t
Y``
N
a'a{{ a'a{{
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
nan đ<u a'IaIW a a'a{{W
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'IaIN J J a'a{{X J
[
a
] ] I'r1Ia
Nd
2i= )k : Jgg a'a{{ ta c3 :
J ] ^F
X
_ ] I'aQ 1 Ia
Nb'eq
gg a'a{{ ]f !F ] b'ed
cN |h=n ứng J‰7 ra :
Na`F X YF
t
Y``F NaYF
t
Y`` X F
Q
`
a'aaI a'I a'aaI
~ư a'INa'aaI
Ghành !h<n gi,i hạn :
YF
t
Y``F a'INa'aaI ] a'a{{W
NaYF
t
Y`` a'I X a'aaI ] a'IaIW
Y4n 5xng :
NaYF
t
Y`` Na
X
X YF
t
Y``
N
a'IaI a'IaI
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
nan đ<u a'a{{W a a'IaIW
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'a{{N J J a'IaIX J
[
a
] ] I'r1Ia
Nd
2i= )k : Jgg a'a{{ ta c3 :
J ] ^F
X
_ ] a'{r 1 Ia
Nb'eq
gg a' a{{ ]f !F ] b'ee
Nh9n JTt :
FŠn hh! /ung /Kch l gồm YF
t
Y``F a'IW à YF
t
Y``Na a'IW là một /ung /Kch đ&m ì
!F h<u như không tha7 đoi khi thêm FYl à Na`F ào1
&ài tập t5 gi.i%
Ij G$nh !F c"a các /ung /Kch : FN`
t
Ia
NQ
W y FN`
t
I'Q1Ia
Ne
W y FN`
t
Ia
N{
W
17
Qj G$nh !F c"a các /ung /Kch : nai`Fj
Q
Ia
NQ
W ' [`F Ia
Ne
W y Na`F Ia
N{
W
tj G$nh !F c"a các /ung /Kch : FY``F Ia
NQ
W [
a

] Ia
Nt'ed
y FYN Ia
NQ
W [
a

] Ia
N{'td
Fnr`
Ia
NQ
W [
a

] Ia
Nr'q
bj G$nh !F c"a các /ung /Kch : WSt7lamin Ia
NI
W [
a

] Ia
NIa'q
y /imSt7lamin I'd1Ia
NQ
W
[
a

] Ia
NIa're
dj G$nh !F c"a các /ung /Kch : F
Q
Y
Q
`
b
Ia
NQ
W [
I
] Ia
NI'Qd
[
Q
] Ia
Nb'Qe
y F
Q
L Ia
NQ
W [
aI

] Ia
Ne
[
aQ

] Ia
NIQ'{Q

qj G$nh !F c"a các /ung /Kch mu+i : [N`
t
a'dW y Na
Q
L`
b
a'IW

ej G$nh !F c"a các /ung /Kch mu+i : Y
q
F
d
Y``Na Ia
NQ
W [
a

] Ia
Nb'Q
y NaYl` Ia
NQ
W [
a

]
Ia
Ne'dt
rj G$nh !F c"a các /ung /Kch mu+i : YF
t
NF
t
Yl a'IW [
5
] Ia
Nt'b
lliN`
t
j
t
a'aIW [
aI
] Ia
Nd

icoi trong /ung /Kch chP tồn tại !hức hiđroJo lli`Fj
QX
j
{j Grộn Qd'aaml /ung /Kch NF
t
r'a1Ia
Nt
W ,i Id'aaml /ung /Kch FYl I'abq'Ia
Nt
W 1 G$nh
!F c"a /ung /Kch thu đưhc 1 niết [
a
NF
b
X

] Ia
N{'Qb
Iaj G$nh !F c"a /ung /Kch l gồm F• a'IW à Na• a'IW
G$nh !F c"a Il$t /ung /Kch l trên trong Q trư#ng hh! :
aj Ghêm a'aImol FYl ào
5j Ghêm a'aI mol Na`F ào niết [a ] q'r1Ia
Nb
C3 91t 6uận %
18
D. tài : 3Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch
đệm 3 gi?! học )inh :
NF& th+ng các /ạng 5ài t9! . !F để khi làm 5ài các Sm đKnh hư,ng đưhc /ạng 5ài t6 đ3 tìm
ra cách gi=i 1
N 8,i nh-ng 5ài t9! . !F !hức tạ! thì đ. tài nà7 chP cho các Sm th*7 c3 thể đ@n gi=n hoá
các !hT! t$nh !hức tạ! đ3 trong gi,i hạn cho !hT! để các Sm gi=i nhanh h@n1
Gu7 nhiên trong khuôn kho đ. tài nà7' tôi chP đưa ra đưhc một *n đ. r*t nhC . !F à cBng
chưa c3 nh-ng 5ài t9! /ạng kh3 h@n' !hức tạ! h@n y $ /u1 : G$nh !F c"a hŠn hh! các aJit
7ếu' hŠn hh! các 5aZ@ 7ếu' mu+i NF
b
FY`
t
‹1
[$nh mong qu> th<7 cô /ành th#i gian đọc à g3! > cho đ. tài c"a tôi để tôi c3 thể hoàn
thi&n /<n trong quá trình học t9! à gi=ng /ạ7 1
AIi in ch8n thành cả5 %n :
T Cài 6iệu tham Uh." %
IjGu7ển t9! đ. thi `lim!ic Foá Fọc II l<n thứ Œ n‡m Qaab NNhà Ju*t 5=n 2iáo ~0c
19
QjGu7ển t9! đ. thi `lim!ic Foá Fọc l<n thứ Œww n‡m Qaaq N Nhà Ju*t 5=n 2iáo ~0c
tjGu7ển t9! đ. thi `lim!ic Foá Fọc l<n thứ Œwww n‡m Qaae NNhà Ju*t 5=n DF Lư |hạm
bjGu7ển t9! đ. thi `lim!ic Foá Fọc l<n thứ Œw8 n‡m Qaar NNhà Ju*t 5=n DF Lư |hạm
dj Wột )+ *n đ. chọn lọc c"a Foá học Gác gi= : Ngu7Rn ~u7 mi' Ngu7Rn Ginh ~ung'
Gr<n Ghành Fuế' Gr<n •u+c L@n' Ngu7Rn 8‡n G(ng N Nhà Ju*t 5=n 2iáo ~0c
qjGu7ển t9! 5ài gi=ng Foá Fọc 8ô Y@ Gác gi= : Yao Y: 2iác NNhà Ju*t 5=n DF•2 Fà
Nội
ej Foá !h4n t$ch Gác gi= : Ngu7Rn Ginh ~ung N Nhà Ju*t 5=n 2iáo /0c
rj Yác 5ài t9! chọn lọc Foá học )@ c*! N Gác gi= : |2LNGL Dào F-u 8inh NNhà Ju*t 5=n Fà
Nội
?Mc 6Mc
Grang
lN A$ /o chọn đ. tài I
20
nN Nội /ung đ. tài : Q
wN DEt *n đ. : Q
wwN 2i=i qu7ết *n đ. Q
IN L: đi&n li c"a F
Q
` Q
QN [hái ni&m . !F Q
t1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ@n aJit mạnh Fl Y
a
iWj JK$ng @L Q
b1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ@n 5aZ@ mạnh n`F Y
5
iWj JK$ng ;L t
d1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ@n aJit 7ếu Fl Y
a
iWj Fxng )+ [
a
JK$ng *L t
q1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ@n 5aZ@ 7ếu n`F Y
5
iWj
Fxng )+ [
5
] JK$ng ML b
e1 G$nh !F c"a /ung /Kch đa aJit 7ếu F
n
l Y
a
iWj
Fxng )+ [
aI
'[
aQ
'[
at‹11
'[
an
JK$ng NL b
r1 G$nh !F c"a /ung /Kch đa 5aZ@ 7ếu : JK$ng DL b
{1 G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i JK$ng HL d
{1I G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i trung hoà d
{1 G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i aJit q
Ia1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ&m: i~ạng rj e
nài t9! 9n /0ng : {
nài t9! t: gi=i: Qa
YN [ết lu9n QI
Gài li&u tham kh=o QQ
W0c l0c Qt
21

B. Nội dung đề tài :
I. Đặt vấn đề :
* Trước hết học sinh cần phải hiểu: - Nước điện li như thế nào ? - pH là gì ? Mối liên hệ giữa pH và nồng độ ion H+ - Trong dung dịch xảy ra những quá trình gì ? - Cách xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch đệm Từ đó , chọn bài tập vận dụng ứng với các dạng trên để học sinh củng cố khắc sâu kiến thức .

H2O H+ + OH- K = Kw = [H+ ].[ OH- ] = 1,0. 10-14 ở 250C Ghi chú : Các ion trong nước đều bị sonvat hoá, tuy nhiên tác giả xin viết ở dạng đơn giản : vídụ : H+ thay cho H3O+ * Ý nghĩa tích số ion của nước : Môi trường trung tính : [H+ ] = [ OH- ] = 1,0. 10-7 M Môi trường axit : [H+ ] > [ OH- ] hay [H+ ] > 1,0. 10-7 M Môi trường bazơ : [H+ ] < [ OH- ] hay [H+ ] < 1,0. 10-7 M

II. Giải quyết vấn đề : 1- Sự điện li của H2O :

2- Khái niệm về pH :
Có thể coi pH là đại lượng biểu thị nồng độ H+ [H+ ] = 1,0. 10- pH M. Nếu [H+ ] = 1,0. 10- a M thì pH = a pH không có thứ nguyên (không có đơn vị) Về mặt toán học: pH = - lg [H+ ] * Ý nghĩa của giá trị pH : Môi trường trung tính : [H+ ] = [ OH- ] = 1,0. 10-7 M hay pH= 7,00 Môi trường axit : [H+ ] > [ OH- ] hay [H+ ] > 1,0. 10-7 M hay pH < 7,00 Môi trường bazơ : [H+ ] < [ OH- ] hay [H+ ] < 1,0. 10-7 M hay pH > 7,00 Ngoài ra, người ta còn sử dụng giá trị pOH: pOH = - lg [OH- ] pH + pOH = 14

3. Tính pH của dung dịch đơn axit mạnh HA Ca (M) (Dạng 1)
HA H+ + AH2O H+ + OH- Kw = 1,0. 10-14 ở 250C Áp dụng định luật bảo toàn điện tích : [H+ ] = [ OH- ] + [A- ] Với : [A- ] = Ca và [ OH- ] =  [H+ ] = Ca +  [H+ ]2 - [H+ ].Ca - Kw = 0 (1) + Biểu thức (1) là biểu thức tổng quát tính [H ] pH của một dung dịch đơn axit mạnh bất kì. * Có thể đơn giản hoá phép tính một cách gần đúng như sau: 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->