ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc ë trêng tiÓu häc

http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=6086282 1

2
6

3
5 4

Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PPDH
- Ph¬ng ph¸p dạy học lµ c¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng nµy - Ph¬ng ph¸p dạy học lµ nh÷ng thñ thuËt logic ®îc sö dông ®Ó gióp häc sinh n¾m kiÕn thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o mét c¸ch tù gi¸c - Ph¬ng ph¸p dạy học lµ sù vËn ®éng cña néi dung d¹y häc Ph¬ng ph¸p dạy học lµ cách thức, con đường tổ hợp hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh nhằm thực hiên mục tiêu dạy học đề ra.

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PPDH
- PPDH đề cập đến cả hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh - PP dạy chi phối PP học. PP học phụ thuộc vào PP dạy. - PPDH phản ánh sự vận động của quá trình nhận thức của học sinh nhằm đạt đƣợc mục đích dạy học đề ra. - Phản ánh cách thức trao đổi thông tin giữa thầy và trò, trong đó thầy là ngƣời chủ đạo, trò là ngƣời chủ động.

Đặc điểm của phƣơng pháp dạy học tiểu học
- Phụ thuộc vào nội dung dạy học tiểu học. Nội dung dạy học thay đổi kéo theo sự thay đổi của PPDH. Do đó phải sử dụng kết hợp các PPDH truyền thống và hiện đại. - Phụ thuộc vào đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học. - Phụ thuộc vào các yếu tố khác nhƣ: phƣơng tiện trực quan, hình thức tổ chức dạy học. - Phụ thuộc vào năng lực của giáo viên

VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Nhãm d¹y häc dïng lêi vµ ch÷

Nhãm d¹y häc trùc quan

Nhãm d¹y häc thùc hµnh

ThuyÕt tr×nh

VÊn ®¸p

Nghiªn cøu tµi liÖu

2. Ph©n lo¹i theo c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n
cña lÝ luËn d¹y häc (M.A.Danilop; B.P.Exipov)
Ph¬ng ph¸p h×nh thµnh kÜ n¨ng, kÜ x¶o
Ph¬ng ph¸p truyÒn thô th«ng tin

Ph©n lo¹i theo c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n cña lÝ luËn d¹y häc
Ph¬ng ph¸p h×nh thµnh ho¹t ®éng s¸ng t¹o

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra

Gi¶i thÝch – minh häa Ph©n lo¹i theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng nhËn thøc cña ngêi häc
T×m kiÕm tõng phÇn

T¸i hiÖn

Nghiªn cøu tµi liÖu

Tr×nh bµy nªu vÊn ®Ò

Ph©n lo¹i theo ho¹t ®éng d¹y häc

Th«ng b¸o – thu nhËn

Gi¶i thÝch- T¸i hiÖn

ThiÕt kÕ – Thùc hµnh

KÝch thÝch – t×m kiÕm

T¨ng cêng kh¶ n¨ng

®éc lËp lËp nhËn thøc cña ngêi häc

ThuyÕt tr×nh

VÊn ®¸p

C«ng t¸c ®éc lËp cña ngêi häc

HỆ THỐNG CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC HIỆN NAY
Các phƣơng pháp dạy học này hiện đang đƣợc áp dụng trong các nhà trƣờng. Tuy nhiên căn cứ vào thực tiễn dạy học ở nƣớc ta có thể đƣa ra hệ thống phƣơng pháp dạy học tiểu học sau đây:
- Nhóm phương pháp dạy học dùng lời và chữ: thuyết trình, vấn đáp, làm việc với SGK và các tài liệu học tập - Nhóm phương pháp dạy học thực hành như thí nghiệm, luyện tập, trò chơi sắm vai… - Nhóm các phương pháp dạy học tích cực như: động não, dạy học nêu vấn đề… - Kiểm tra – đánh giá với tư cách là phương pháp dạy học.

(Active teaching and learning methods)

Ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc

1.Kh¸I niÖm vÒ PPDH tÝch cùc
Ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc lµ tæ hîp c¸c c¸ch thøc ho¹t ®éng t¬ng hç cña ngêi d¹y vµ ngêi häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ngêi häc nh»m thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô d¹y häc.
- Ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc lµ mét thuËt ng÷ dïng ®Ó chØ nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ngêi häc. - PPDHTC híng tíi viÖc ho¹t ®éng ho¸, tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng nhËn thøc cña ngêi häc, tËp trung vµo ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ngêi häc

Câu hỏi
Theo anh chị, phƣơng pháp dạy học tích cực có những dấu hiệu đặc trƣng nào?

2. §Æc trng, b¶n chÊt cña ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc

§Æc trng cña d¹y vµ häc tÝch cùc
1. D¹y vµ häc th«ng qua tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña ngêi häc 2. D¹y vµ häc chó träng rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p tù häc . 3. T¨ng cêng häc tËp c¸ thÓ phèi hîp víi häc tËp hîp t¸c 4. KÕt hîp ®¸nh gi¸ cña ngêi d¹y víi tù ®¸nh gi¸ cña ngêi häc.

§Æc trng chung nhÊt cña d¹y vµ häc tÝch cùc
- TÝnh ho¹t ®éng cao cña chñ thÓ gi¸o dôc - TÝnh nh©n v¨n cao cña chñ thÓ gi¸o dôc

B¶n chÊt
- Khai th¸c ®éng lùc häc tËp trong b¶n th©n ngêi häc ®Ó ph¸t triÓn chÝnh hä - Coi träng lîi Ých nhu cÇu cña c¸ nh©n ngêi häc, ®¶m b¶o cho hä thÝch øng víi ®êi sèng x· héi

So s¸nh ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng vµ

ph¬ng ph¸p tÝch cùc
C¸c vÊn ®Ò so s¸nh PPDH truyÒn thèng (Traditional methods) Môc ®Ých giê häc Néi dung bµi häc Mèi quan hÖ cña GV vµ HS Môc ®Ých cña PTDH
Th«ng b¸o – thu nh©n Minh ho¹ TT, KN,KX do GV cung cÊp GV Cung cÊp TT, KN,KX, h×nh thµnh CMHV SGK, GV

PPDH tÝch cùc (Active teaching and learning methods Cung cÊp TT, KN,KX, H§ST, h×nh thµnh CMHV SGK, GV, vèn sèng, liªn hÖ thùc tiÔn
Chñ ®¹o – chñ ®éng Kh¸m ph¸ ND bµi häc TT, KN, KX, H§ST vµ con ®êng chiÕm lÜnh GV, HS

TT

)

1 2 3 4

5
6

KÕt qña cña giê häc
Ngêi tham gia ®¸nh gi¸

mét sè PPDH tÝch cùc trong gi¶ng d¹y

1. D¹y häc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
C¸ch thøc tiÕn hµnh • §Æt vÊn ®Ò vµ x©y dùng bµi to¸n nhËn thøc
- T¹o t×nh huèng cã vÊn ®Ò - Ph¸t hiÖn vµ nhËn d¹ng vÊn ®Ò n¶y sinh - Ph¸t biÓu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt

• Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Æt ra

- §Ò xuÊt c¸c gi¶ thuyÕt
- LËp kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

- Thùc hiÖn kÕ ho¹ch GQV§

• KÕt luËn
- Th¶o luËn kÕt qu¶ vµ ®¸nh gi¸ - Kh¼ng ®Þnh hay b¸c bá gi¶ thuyÕt ®· nªu - Ph¸t biÓu kÕt luËn

- §Ò xuÊt vÊn ®Ò míi

C¸c møc ®é cña t×nh huèng cã vÊn ®Ò trong d¹y häc
C¸c møc ®é
1

§Æt vÊn ®Ò
GV GV GV& HS HS

Nªu gi¶ thuyÕt
GV GV GV& HS HS

LËp kÕ ho¹ch
GV

GQV§

KÕt luËn
GV

GV

2

GV&HS GV&HS GV&HS HS HS HS HS GV& HS
GV& HS

3

4

2. Th¶o luËn nhãm
C¸ch tiÕn hµnh
• Lµm viÖc chung c¶ líp a. Nªu vÊn ®Ò, x¸c ®Þnh nhiÖm vô nhËn thøc b. Tæ chøc c¸c nhãm, giao nhiÖm vô

c. Híng dÉn c¸ch lµm viÖc cña c¸c nhãm

• Lµm viÖc theo nhãm
a. Trao ®æi, th¶o luËn trong nhãm

b. Ph©n c«ng trong nhãm, c¸ nh©n lµm viÖc ®éc lËp r trao ®æ

c. Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhã

• Th¶o luËn tæng kÕt tríc líp
3a. C¸c nhãm lÇn lît b¸o c¸o kÕt qu¶
b. Th¶o luËn chung

c. Gi¸o viªn tæng kÕt, ®Æt vÊn ®Ò cho bµi häc hoÆc vÊn ®Ò tiÕp theo

3.Trß ch¬i häc tËp
C¸ch tiÕn hµnh
- Giíi thiÖu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸ch ch¬i, thêi gian ch¬i vµ phæ biÕn luËt ch¬i.

- Cho ngêi häc ch¬i thö.
- Tæ chøc ch¬i.

- NhËn xÐt kÕt qu¶ cña trß ch¬i
- KÕt luËn: Bµi häc thu ®îc qua trß ch¬i.

4. §éng n·o
C¸ch tiÕn hµnh
- Bíc 1: Gi¸o viªn nªu c©u hái ®a ra vÊn ®Ò (cã nhiÒu c¸ch tr¶ lêi) cÇn ®îc t×m hiÓu tríc c¶ líp hoÆc tríc nhãm. §¶m b¶o tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ®Òu hiÓu râ vÊn ®Ò ®îc kh¸m ph¸. - Bíc 2: TÊt c¶ häc sinh suy nghÜ vÒ t×nh huèng cã vÊn ®Ò. Cè g¾ng t×m tßi trong trÝ ãc vµ trong kinh nghiÖm c¸c ý tëng, c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. ViÕt c¸c ý tëng, c¸c gi¶i ph¸p ra giÊy hoÆc b¶ng kh«ng lo¹i trõ mét ý kiÕn nµo trõ ý kiÕn trïng lÆp.

4. §éng n·o
- Bíc

3: Chän c¸c ý tëng theo tiªu chÝ ®Ó xÐt tiÕp, bao gåm: + T×m xem cã c¸c c©u tr¶ lêi bÞ trïng lÆp hoÆc t¬ng tù kh«ng. + Xo¸ nh÷ng c©u tr¶ lêi kh«ng phï hîp, nhãm cÇn ®a ra lÝ - Bíc 4: Tæng hîp c¸c ý kiÕn, lêi nhËn xÐt cña häc sinh. do ®Ò nghÞ bá ý kiÕn ®ã. + Nhãm c¸c kh¸i niÖm t¬ng ®ång víi nhau. + §Ò nghÞ c¸c thµnh viªn trong nhãm ®Æt tªn cho mçi nhãm ý tëng ®ã.

- Bíc 5: §¸nh gi¸ c¸c ý tëng, ý kiÕn. * Tù ®¸nh gi¸ cña häc sinh * §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

Lµm viÖc theo nhãm
Nhãm tr×nh bµy 1. DH ph¸t hiÖn vµ NhiÖm vô:
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - Kh¸i niªm PP - B¶n chÊt PP 2. Th¶o luËn - Mèi quan hÖ nhãm gi÷a ngêi d¹y vµ ngêi häc 3. PP §éng n·o - C¸ch tiÕn hµnh - VD minh ho¹

Tªn PP

Nhãm ph¶n håi NhiÖm vô:
- NhËn xÐt chung - Nªu c©u hái th¾c m¾c - Tranh luËn

Lùa chän vµ sö dông hiÖu qu¶ PPDHTC
• C¬ së lùa chän
-Néi dung kiÕn thøc - Môc tiªu cña bµi häc - §Æc ®iÓm cña häc sinh - N¨ng lùc cña gi¸o viªn

• Sö dông hiÖu qu¶
- X¸c ®Þnh ®óng ph¬ng ph¸p d¹y häc - X¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p d¹y häc chÝnh - phô - Sö dông phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc - Sö dông ®óng kÜ thuËt

- C¬ së vËt chÊt

KÕt luËn
- Ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc lµ tæ hîp c¸c c¸ch thøc ho¹t ®éng t¬ng hç cña ngêi d¹y vµ ngêi häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ngêi häc nh»m thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô d¹y häc. - §Æc trng chung nhÊt cña PPDHTC + TÝnh ho¹t ®éng cao cña chñ thÓ gi¸o dôc +TÝnh nh©n v¨n cao cña chñ thÓ gi¸o dôc - B¶n chÊt cña PPDHTC + Khai th¸c ®éng lùc häc tËp trong b¶n th©n ngêi häc ®Ó ph¸t triÓn chÝnh hä +Coi träng lîi Ých nhu cÇu cña c¸ nh©n ngêi häc, ®¶m b¶o cho hä thÝch øng víi ®êi sèng x· héi