BUỔI 6.

RƯỢU – PHENOL - ETE
Câu 1. Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối

lượng cacbon bằng 68,18%? A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 2. Chất X có công thức phân tử là C3H8O. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 3. Hãy cho biết trong các rượu sau: etylic (etanol); iso-butylic (2-metylpropanol-1); n-butylic (butanol-1); iso-propylic (propanol2); sec-butylic (butanol-2) ; tert-butylic (2-metylpropanol-2). Hãy cho biết có bao nhiêu rượu là rượu bậc I ? A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 4. Rượu sau có tên gọi là gì? CH3 -CH(OH)-CH2-CH(CH3)-CH3 A. 4,4-Đimetyl butanol-2 B. 4-metylpentanol-2 C. 1,3-Đimetylbutanol-1 D. 2- metylpentanol- 4 Câu 5. Rượu no đơn chức bậc I, có mạch cacbon phân nhánh ứng công thức chung nào sau đây: A. CnH2n+1CH2OH (n ≥ 3) B. R-CH2OH C. CnH2n+1OH (n ≥ 4) D. CnH2n+1OH (n≥ 1) Câu 6. Trong dãy đồng đẳng của rượu no đơn chức, khi mạch cacbon tăng, nói chung: A. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm B. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm C. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng. D. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm Câu 7. Hãy cho biết trong cồn etylic 460 loại liên kết hiđro nào là chủ yếu? (Cho biết khối lượng riêng của rượu là 0,8 gam/ml; của nước = 1,0 g/ml A. rượu - nước B. rượu-rượu C. nước - rượu D. nước - nước Câu 8. Sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm -O-H của các chất sau: . A. rượu etylic < rượu metylic < nước < phenol B. rượu metylic < nước < rượu etylic < phenol C. nước < phenol < rượu metylic < rượu etylic D. rượu metylic < rượu etylic < nước < phenol Câu 9. Cho Na dư vào 100 ml cồn etylic 460 (d của rượu = 0,8 g/ml; nước = 1,0 g/ml) thu được bao nhiêu lít H2 (đktc). A. 42,56 lít B. 51,52 lít C. 8,96 lít D. 33,6 lít Câu 10. Hỗn hợp X gồm một rượu no đơn chức và một rượu no đa chức. Cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 1,792 lít (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X thu được 0,2 mol CO2. Vậy 2 rượu trong hỗn hợp X là: A. CH3OH và C2H4(OH)2 B. CH3CH2OH và C2H4(OH)2 C. C3H7OH và C3H6(OH)2 D. CH3CH2OH và C3H6(OH)2 Câu 11. Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít H 2 (đktc). Vậy công thức của 2 rượu là: A. C2H5OH và C3H7OH B. C4H9OH và C5H11OH C. C3H7OH và C4H9OH D. CH3OH và C2H5OH Câu 12. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no đơn chức X 1 và X2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 1: 4. Cho 9,4 gam hỗn hợp X vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng thêm 9,15 gam. A. C2H5OH và C3H7OH B. CH3OH và C2H5OH C. CH3OH và C3H7OH D. CH3OH và C2H5OH Câu 13. Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là: A. C3H7OH và C4H9OH B. CH3OH và C2H5OH C. C3H5OH và C4H7OH D. C2H5OH và C3H7OH Câu 14. Cho rượu đơn chức X tác dụng với HNO3 đặc (xt) thu được este Y trong đó oxi chiếm 40,34% về khối lượng. Vậy X là: A. C3H7OH B. C2H5OH C. C3H5OH D. C4H9OH Câu 15. Đun nóng một hỗn hợp gồm CH3CH2OH, CH3COOH và H2SO4 đặc. Hãy cho biết số lượng este thu được? A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 16. Trong các loại rượu (ancol) no đơn chức sau đây, rượu (ancol) nào khi tách nước luôn thu được 1 anken? A. rượu (ancol) bậc I B. rượu (ancol) bậc III C. rượu (ancol) bậc II D. rượu (ancol) bậc I và bậc III Câu 17. Hỗn hợp X gồm 2 rượu đồng phân của nhau có công thức phân tử là C4H10O. Đun hỗn hợp X với H2SO4 ở 1700C thu được cùng một anken. Vậy X gồm : A. iso-butylic và tert-butylic B. isobutylic và n-butylic C. iso-butylic và sec-butylic D. n-butylic và sec-butylic Câu 18. Đề hiđrat hóa hỗn hợp 2 rượu thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp 2 anken cần 8,25 lít O2 ( đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Vậy 2 rượu ban đầu là: A. C2H5OH và C4H9OH B. C3H7OH và C4H9OH C. C2H5OH và C3H7OH D. CH3OH và C2H5OH Câu 19. Khi tách nước từ một chất X có CTPT là C 4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Vậy tên gọi của X là: A. sec-butylic B. iso-butylic C. tert-butylic D. n-butylic Câu 20. Đun nóng hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức mạch hở với H 2SO4 đặc tại 1400C thu được hỗn hợp các ete. Lấy X là một trong số các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn ta có tỷ lệ nX : nH2O = 0,25 : 1. Vậy công thức của 2 rượu là : A. etylic và propylic B. metylic và etylic C. metylic và propylic D. metylic và isobutylic Câu 21. Thực hiện phản ứng chuyển hóa 68 gam hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức thu được 57,2 gam hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Hãy cho biết số mol mỗi rượu ban đầu? A. 0.1 mol B. 0,4 mol C. 0,2 mol D. 0,3 mol Câu 22. Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propanol-2 với xúc tác H 2SO4 đậm đặc, có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ mà khi đốt cháy các sản phẩm đó chỉ thu được CO2 và H2O ? A. 4 sản phẩm B. 2 sản phẩm C. 3 sản phẩm D. 5 sản phẩm Câu 23. Thực hiện phản ứng tách nước rượu đơn chức X ở điều kiện thích hợp thu được chất hữu cơ Y ( chứa C, H, O). Tỷ khối của Y so với của X là 1,7. Vậy công thức của rượu X là : A. C3H5OH B. CH3OH C. C3H7OH D. C2H5OH Câu 24. Đun nóng rượu no, đơn chức X với H 2SO4 đặc (xt) ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ Y. Tỷ khối của Y so với X là 0,7. Vậy công thức của rượu X là :

axit và nước.7 gam C.0 gam hh gồm rượu X. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5. Vậy % khối lượng rượu bậc II trong hỗn hợp là : A. Cho Na dư vào hỗn hợp Y thu được 3. 4 B. eten và buten-1 C. Hãy cho biết X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo ? A. 4 C. C2H5OH C. glucozơ. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm 2 chất.92 Câu 28. C3H8O2 C. đa chức. (2) (3) (5) B. Khi cho X tác dụng với Na thu được số mol khí H2 đúng bằng số mol X. Đốt cháy hoàn toàn rượu (ancol) X thu được CO 2 và H2O. Oxi hóa 9. C3H7OH B. A. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu).4. cần cho phenol tác dụng với: A. anđehit và H2O.7 gam B. benzyl clorua.4. 10. CH3-CH2-O-CH3(4) và CH3-CHOH-CH2OH (5).5% D.2 gam C.92 lít H2 (đktc). Na và dd Br2 C. 1012. etilen và axetilen C. eten và buten-2 D. propen và buten-2 Câu 35. 3 C.73% C. Cho các dẫn xuất clo có CTPT là C3H5Cl thủy phân hoàn toàn trong NaOH thì có bao nhiêu chất thu được sản phẩm là rượu? A. 183. phenyl clorua. C3H4O B. Cho các chất sau: phenol.8 gam D. Cho các chất sau: phenol. Cho hơi của rượu đơn chức X qua CuO dư. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X. 11. X tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH. 650 D. 4 C. đơn chức D. Hãy cho biết dãy chất nào sau đây có thể sử dụng để điều chế trực tiếp rượu etylic ? A. đơn chức C. (3) (5) (4) D. (6) phản ứng ete hóa.4.38 C. 2 C. 50% C. (2) (4) (5) Câu 31. Chất hữu cơ X có chứa vòng benzen và có CTPT là C8H10O. Có bao nhiêu chất có khả năng phản ứng với NaOH đun nóng. Vậy X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? A. C3H5OH Câu 27. A. Hợp chất X có chứa vòng benzen và có CTPT là C7H8O2. etyl clorua và etan B. 6 B. HOCH2-CH2-CH2OH(2). Thể tích khí oxi cần dùng đểđốt cháy X bằng 1. 2-metylpropen và buten-1 B.4.4. 70% Câu 30. etyl clorua và etilen D.6 lít CO2 (ở đktc) và 5.6-trinitrophenol C. 4 D. phenol < p-metyl phenol < 2. Vậy giá trị của a tương ứng là: A. Mặt khác. rượu không no. 37. (1) (2) (4) (7) Câu 37. 128. 750 C. 1.46 D. Sự sắp xếp theo trình tự tăng dần tính axit là: A. Đốt hoàn toàn 6 lít X cần 22. axetilen Câu 33. (1) (2) (7) D. trong đó số mol O2 cần dùng gấp 1.5% D. Biết hiệu suất chung của quá trình phản ứng đạt 80%. Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Tỷ khối của Y so với H2 là 19. Biết khối lượng riêng của rượu là 0. 1. 3 D. 2 C. Cho các chất sau: HOCH2-CH2OH (1). Cho hơi của m gam rượu X đơn chức qua CuO dư. A.6-trinitrophenol. chỉ thu được một anken duy nhất. (1) (3) (5) C. 5 Câu 47. 4 B. 2025 gam C. dd NaOH và dd HNO3 Câu 40.3 gam Câu 39. 9. 2 Câu 42. p-metylphenol < phenol < 2. 62. Để CM ảnh hưởng qua lại của của nhóm -OH và vòng benzen trong phenol. 1 Câu 44. (4) tác dụng với dung dịch Br2. 29.3 gam B.85% D. Cho 8 gam rượu X đơn chức qua CuO nung nóng thu được 11. dd NaOH và dd Br2 B. 2-nitrophenol. Vậy giá trị của m là: A. Vậy hiệu suất phản ứng lên men là: A. X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1 : 1.18% B. Na và dd HNO3 D.8 gam/ml.6-trinitrophenol B. glucozơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? A. phenol < 2.4 gam H2O. Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 là : A.(3) tác dụng với NaHCO3.6-trinitrophenol < p-metylphenol < phenol D. 75% B. Hiệu suất PƯ oxi hóa là: A. Công thức phân tửcủa X là: A.5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện).A. CH3OH D. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Hỗn hợp X gồm CH2=CH-CH2OH và CH3CH2OH. Câu 46. 3 C. Hãy cho biết X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo ? A. 1620 gam Câu 34. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo ? A. đa chức B. rượu no. 62. a gam hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 100 gam dung dịch Br2 20%. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa.6-trinitrophenol < p-metylphenol Câu 38. 75% B.15 B. (2) tác dụng với NaOH. 5 B. glucozơ. C3H8O D. etyl clorua. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2. Tính khối lượng axit picric được tạo ra khi ban đầu người ta cho 94 gam phenol vào hỗn hợp gồm 350 gam dung dịch HNO 3 63% và 200 gam dung dịch H2SO4 đặc (xt). Giá trị của m là A.7 gam D. 4 D. Vậy công thức của X là: A. Hai anken đó là A. C4H9OH Câu 25. 550 Câu 36. 810 gam D. (1) (2) (4) B. CH3OH D. Cho các tính chất sau: (1) tác dụng với Na. C3H7OH B. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. 2. 0. 2 B.5 lít O 2 (cùng điều kiện). (5) tách nước tạo liên kết kép.5 lần số mol CO2 tạo thành. 3 B. C2H5OH C.5. etyl clorua. 3 D. 0. 850 B.2 gam rượu etylic bằng oxi (xt men giấm) thu được hỗn hợp chất lỏng Y gồm rượu. 70% Câu 29. 32.7 gam Câu 32. rượu benzylic. nung nóng. C3H8O3 Câu 43. nung nóng. 3 Câu 26. 123. 50% C. rượu no. p-crezol. Hỗn hợp khí X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp.24 lít H 2 (đktc). 6 Câu 41.5 gam B. thu được 650 gam kết tủa và dung dịch X. (1) (2) (6) C. 1 D. X tác dụng với NaOH. 36. X tác dụng với dung dịch Br2 thu được kết tủa Y có công thức phân tử là C8H7OBr3. 5 D. 182. X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C8H10O. HOCH2-CHOH-CH2OH(3). Hiđrat hóa hoàn toàn một thể thích X ở điều kiện thích hợp cho hỗn hợp Y chứa 3 rượu trong đó số mol của rượu bậc I gấp đôi số mol rượu bậc II.68% Câu 45.32 gam và hỗn hợp sau phản ứng có tỷ khối so với H2 là 15. Hãy cho biết những tính chất nào đặc trưng cho phenol ? A. p-metylphenol và 2. (7) phản ứng este hóa. 12. 1 . Xác định khối lượng tinh bột cần để có thể điều chế được 1 lít cồn etylic 92 0. Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với Na thu được 2. rượu không no. sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful