P. 1
10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

|Views: 13|Likes:
Được xuất bản bởiLương Ánh Hồng

More info:

Published by: Lương Ánh Hồng on Oct 15, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

Sections

- 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 1: KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề 01

KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (tháng 2-1951) đến nay, Đảng ta luôn luôn khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác dụng của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách... Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 - 1991), Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trân trọng ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ của mình: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4 – 2001) một lần nữa khẳng định lại điều này. Đây là một sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và là một quyết định quan trọng có ý nghĩa lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp cách mạng nước ta, tình cảm nguyện vọng của toàn Đảng toàn quân, toàn dân ta. I. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh” là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ

bản của Cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. ...Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta” (1). Định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh như trên thể hiện bốn nội dung chủ yếu sau: - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. - Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. - Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. - Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua và tiếp tục soi sáng con đường chúng ta tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. II. Nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh: 1. Điều kiện lịch sử- xã hội, gia đình, thời đại: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam, ra đời do yêu cầu khách quan, đáp ứng những nhu cầu bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra từ đầu thế kỷ XX đến nay. a. Điều kiện lịch sử. - Từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIX, nước ta bị đế quốc Pháp xâm lược. Các phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp liên tục nổi lên, dâng cao và lan rộng trong cả nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực,... ở Nam bộ; Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đình Phùng... ở miền Trung đến Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang Bích... ở miền Bắc. Tuy nhiên, do chưa có một đường lối kháng chiến rõ ràng, dựa trên ý thức hệ phong kiến, nên đều thất bại. - Bước sang đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam bắt đầu có sự biến chuyển và phân hóa, tầng lớp tiểu tư sản và mầm mống của giai cấp tư bản bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng của cuộc vận động cải cách của của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu ở Trung Quốc tác động vào Việt Nam. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với sự xuất hiện của các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân, Việt Nam Quang phục hội... do các sĩ phu phong kiến có tư tưởng duy tân truyền bá và dẫn dắt, nhưng do bất cập trước lịch sử, nên không tránh khỏi thật bại. - Những năm đầu thế kỷ XX thực dân Pháp thẳng tay đàn áp các phong trào

yêu nước của nhân dân ta. Trường Đông Kinh Nghĩa thục bị đóng cửa (tháng 12 1907; cuộc biểu tình chống sưu thuế ở Huế và các tỉnh miền Trung bị đàn áp (tháng 4 – 1908); vụ Hà Thành đầu độc bị thất bại và bị tàn sát (tháng 6 -1908); căn cứ nghĩa quân Yên Thế bị bao vây và đánh phá (tháng 01 – 1909); phong trào Đông Du bị tan rã, Phan bội Châu và các đồng chí của ông bị trục xuất khỏi nước Nhật (tháng 02-1909); các lãnh tụ của phong trào Duy Tân trung kỳ, người bị lên máy chém (Trần Quý Cáp, Nguyễn Hằng Chi..), người bị đày ra Côn Đảo (Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn...). Tình hình đó cho thấy, phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi phải đi theo một con đường cách mạng mới. b. Quê hương, gia đình. - Quê hương. Nghệ Tĩnh, quê hương của Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Nơi đây đã nuôi dưỡng nhiều anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như Mai thúc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, các lãnh tụ yêu nước cận đại như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu... Từ nhỏ, Hồ Chí Minh đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị đàn áp, bị bóc lột cùng cực của đồng bào mình ngay trên mảnh đất quê hương. Những tội ác của bọn thực dân và thái độ ươn hèn, bạc nhược của bọn quan lại Nam triều đã thôi thúc Người ra đi tìm một con đường cách mạng mới để cứu dân, cứu nước. - Gia đình. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi với nhân dân. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Người là một nhà nho giàu lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, lao động cần cù, có ý chí kiên cường vượt qua gian khổ, khó khăn để đạt được mục tiêu, chí hướng. Chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách chính trị - xã hội của cụ Phó bảng Sắc đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự hình thành tư tưởng chính trị và nhân cách của Hồ Chí Minh. c. Thời đại. - Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc và đã trở thành một hệ thống thế giới. Các nước đế quốc vừa tranh giành, xâu xé thuộc địa, vừa vào hùa với nhau để nô dịch các dân tộc nhỏ yếu trong vòng kìm kẹp thuộc địa của chúng. - Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang thế kỷ XX đã không còn là hà nh động riêng rẽ của mỗi nước chống lại sự xâm lược và thống trị của chủ nghĩa đế quốc, mà trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa gắn với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế chống giai cấp tư sản ở chính quốc. - Khi còn ở trong nước, Hồ Chí Minh tuy chưa nhận thức được đặc điểm của thời đại, nhưng từ thực tế lịch sử của đất nước mình Người đã thấy rõ con đường của các bậc cha anh không đem lại kết quả, phải đi tìm một con đường mới. Trong khoảng 10 năm, Hồ Chí Minh đã vượt ba đại dương, bốn châu lục, đặt chân lên

là tinh thần nhân nghĩa. a. cái đẹp của người thành những giá trị riêng của mình.khoảng gần 30 nước. Mọi học thuyết đạo đức. theo đuôi các chính quyền tư sản của các đảng xã hội. có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên tế giới.Lênin và các văn kiện Đại hội II Quốc tế Cộng sản đánh dấu sự khẳng định về mặt lý luận việc thực hiện mối quan hệ hữu cơ giữa cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. nhân dân ta đã biết chọn lọc. Truyền thống này cũng hình thành cùng với sự hình thành dân tộc. đoàn kết. Một số đảng bị phân hóa. là chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị văn hóa – tinh thần việt Nam. nhưng truyền thống này vẫn bền vững. Dân tộc Việt Nam trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo lập cho mình một nền văn hóa riêng. thành lập các Đảng cộng sản. phong phú và bền vững với những truyền thống tốt đẹp và cao quý. Trên cơ sở giữ vững bản sắc của dân tộc. Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam. tương thân tương ái thể hiện tập trung trong bốn chữ “đồng” (đồng tình.Quốc tế cộng sản. đồng lòng.I. Tác phẩm Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. mặc dù xã hội Việt Nam đã có sự biến đổi sâu sắc về cơ cấu giai cấp – xã hội.Thứ tư. phát huy sức mạnh của truyền thống nhân nghĩa. cái tốt. . đồng minh).Trước hết. . Hồ Chí Minh là hình ảnh sinh động và trọn vẹn của truyền thống đó. đồng sức. dân tộc Việt Nam là dân tộc cần cù. Người việt Nam từ xưa đã rất xa lạ với đầu óc hẹp hòi. cải biến những cái hay. từ hoàn cảnh và nhu cầu đấu tranh quyết liệt với thiên nhiên và với giặc ngoại xâm. Chủ nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam. yêu đời. tương thân. cuộc khủng hoảng trong phong trào công nhân châu Âu diễn ra ngày càng thêm sâu sắc.Thứ ba. Lênin thành lập Quốc tế III. thông minh. Người đã hiểu được bản chất chung của chủ nghĩa đế quốc và hoàn cảnh chung của các nước thuộc địa trên thế giới. tiếp thu. đó là chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. . Phái tả trong các đảng tách ra. Nhờ đó. tôn giáo từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam đều được tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính của tư tưởng yêu nước đó. đưa phong trào cộng sản thoát khỏi chủ nghĩa cải lương.Cuối những năm 20 của thế kỷ XX. tương ái. .Thứ hai. Hồ Chí Minh đã kế thừa. Tinh thầ lạc quan đó có cơ sở từ niềm tin vào sức mạnh của bản thân mình. tin vào sự tất thắng của chân lý. Hồ Chí Minh là hiện thân của truyền thống lạc quan đó. dẫn đến sự phân liệt trong nội bộ các đảng xã hội Dân chủ thuộc Quốc tế II. 2. Tháng 3 – 1919. thói bài ngoại cực đoan. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. sáng tạo. thủ cựu. ham học hỏi và mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa của nhân loại. chính nghĩa. . dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lạc quan. dũng cảm. . Bước sang thế kỷ XX. truyền thống đoàn kết.

nhưng khi có nhu cầu “tự bạch” thì Người làm thơ bằng chữ Hán. bác ái. và say sưa tìm hiểu cuộc Đại cách mạng Pháp 1789. Đặc biệt. + Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu và thấu hiểu tư tưởng của các nhà tư tưởng phương Đôngnhư Lão tử. Hồ Chí Minh đã biết khai thác những yếu tố tích cực của tư tưởng và văn hóa phương Đông để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Người. Phật giáo là một trong những tôn giáo du nhập vào Việt Nam khá sớm. Người dẫn lời của Lênin: “Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại” (2). cứu khổ. tinh thần dân chủ chất phác chống lại mọi phân biệt đẳng cấp. tự chủ đã hình thành nênThiền phái trúc lâm Việt Nam . Khi ra nước ngoài. tham gia vào cộng đồng. lạc hậu. đề cao tinh thần hiếu học. Hồ Chí Minh đã làm quen với văn hóa Pháp. với đất nước. văn Pháp sắc sảo như một nhà báo phương Tây thực thụ. Hồ Chí Minh vẫn tìm hiểu thêm về chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. triết lý nhân sinh: tu thân dưỡng tính góp phần đề cao văn hóa. từ bi.. đề cao tinh thần bình đẳng. . Hồ Chí Minh xuất thân trong gia đình khoa bảng.Tư tưởng và văn hóa phương Tây. Người rất ham mê môn lịch sử. Phật giáo có tư tưởng vị tha. từ nhỏ Người đã được hấp thụ môt nền Quốc học và Hán học khá vững vàng. Đó là triết lý hành động. Phật giáo Việt Nam đã đi vào đời sống tinh thần dân tộc và nhân dân lao động. Quản tử. + Phật giáo. chống lười biếng. để lại dấu ấn sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. thương người như thể thương thân. giản dị. . Phật giáo Thiền tông coi trọng lao động. gặp chủ nghĩa yêu nước. Hồ Chí Minh đã khai thác nho giáo. lựa chọn những yếu tố tích cực. Người có thể viết văn Anh. hành đạo. xây dựng nếp sống có đạo đức. lễ giáo. tư tưởng nhập thế. chăm lo làm điều thiện. nhưng nho giáo cũng có nhiều yếu tố tích cực. cứu nạn.Tư tưởng văn hóa phương Đông. Những mặt tích cực của Phật giáo đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong tư duy.b. . giúp đời. chủ trương không xa đời mà sống gắn bó với nhân dân. ph ù hợp để phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng. cách ứng xử của con người Việt Nam. nên có ảnh hưởng khá lâu dài trong lịch sử.. Tinh hoa văn hóa nhân loại. một con người biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa văn hóa Đông – Tây. Mặc tử. + Nho giáo. Nho giáo có những yếu tố duy tâm. Chính điều đó tạo điều kiện cho Người tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại và làm nên nét đặc sắc ở Hồ Chí Minh. trong sạch. lý tưởng về một xã hội bình trị. ý chí độc lập. Phật giáo vào Việt Nam. Khi đã trở thành người mácxít. + Ngay từ khi còn học ở Trường tiểu học Đông Ba rồi vào Trường Quốc học Huế. hành động. vào cuộc đấu tranh của nhân dân chống kẻ thù dân tộc.

tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác – Lênin. Tây. phân tích. ở tuổi 20. tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin một cách sáng tạo. từ tầm cao củ tri thức nhân loại mà suy nghĩ và lựa chọn.. phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Hồ Chí Minh đã có một vốn học vấn chắc chắn. Người đã từng sang Mỹ. người đã tìm thấy “Con đường giải phóng chúng ta” và từ Lênin. tức là từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. giải phóng dân tộc. + Hồ Chí Minh hình thành phong cách dân chủ của mình từ trong cuộc sống thực tiễn.Sở dĩ Hồ Chí Minh đã lựa chọn các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. đến sống ở New York. Vì vậy.. độc lập. quyền sống của con người. c. vận dụng và phát triển. Hồ Chí Minh được tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm của các nhà tư tưởng khai sáng như tinh thần pháp luật của Môngtétxkiơ. Nhờ Lênin. khế ước xã hội của Rútxô. của văn hóa Đông. từ người yêu tước trở thành người cộng sản. . một năng lực trí tuệ sắc sảo.tin theo Quốc tế III”(3). óc quan sát. chính là chủ nghĩa yêu nước. không rơi vào sao chép.. Nhờ có thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin Hồ Chí Minh đã hấp thụ và chuyển hóa được những nhân tố tích cực và tiến bộ của truyền thống dân tộc cũng như của tư tưởng – văn hóa nhân loại để tạo nên hệ thống tư tưởng của mình. trên hành trình cứu nước Hồ Chí Minh đã biết làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại. + Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin là để tìm đường cứu nước. được ghi trong Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. + Đến Pháp. nhờ sự thông minh. .+ Khi xuất dương. Tóm lại. Nhờ vậy Người quan sát. Chủ nghĩa Mác – Lênin. . cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh.Chính Người đã viết: “Lúc đầu. giáo điều.Tác động của mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân với dân tộc và thời đại đã đưa Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin. chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin . Người đã trở lại nghiên cứu Mác sâu sắc hơn. trong sinh hoạt chính trị của Đảng xã hội Pháp. làm thuê ở Bruclin và thường đến thăm khu Haclem của người da đen. tổng kết một cách độc lập tự chủ và sáng tạo. Người học được cách làm việc dân chủ trong cách sinh hoạt khoa học ở Câu lạc bộ Phôbua (Faubourg). rập khuôn.. Tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng đã có ảnh hưởng lớn tới tư tưởng của Người. Người thường suy nghĩ về tự do. ham học hỏi và được rèn luyện trong phong trào công nhân Pháp. vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trên một loạt luận điểm cơ bản hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh có nguyên nhân sâu xa là: + Khi đi tìm đường cứu nước. những phạm trù cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong những phạm trù cơ bản của lý luận mác – Lênin. kế thừa và đổi mới.

Trong thời trẻ. Sự kiện đó đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. . d.Trước hết. Giai đạon hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (từ 1890-1911). . gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng phong phú của người. b. hạnh phúc của đồng bào. xác lập.+ Hồ Chí Minh đã tiếp thu lý luận Mác – Lênin theo phương pháp nhận thức mácxít. cộng với đầu óc phê phán tinh tường. .Truyền thống yêu nước và nhân nghĩa của dân tộc. quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để tự tìm ra những chủ trương. .Tiếp xúc với Luận cương của V.Đó là ý chí của một nhà yêu nước. Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước. đối sách phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Hồ Chí Minh đã: . tìm hiểu. chuyển hóa phát triển những tinh hoa của dân tộc và thời đại thành tư tưởng đặc sắc của mình. 3. . chọn lọc. Chính những phẩm chất cá nhân cao đẹp đó đã quyết định việc Hồ Chí Minh tiếp nhận.Vốn văn hóa dân tộc và bước đầu tiếp xúc với văn hóa phương Tây. giải phóng dân tộc. cốt nắm lấy cái tinh thần. đó là tư duy độc lập. khảo nghiệm (1911-1920). a. Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. sáng suốt trong nghiên cứu. một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng.Đứng hẳn về Quốc tế III. . Hồ Chí Minh đã tích lũy được những hiểu biết và phẩm chất tiêu biểu sau: . cứu nước khi chứng kiến cuộc sống khổ cực.Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. từng thời kỳ cụ thể của cách mạng Việt Nam chứ không đi tìm những kết luận có sẵn trong sách vở kinh điển. vì tự do.Đó là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. phong trào công nhân quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh không hình thành ngay một lúc mà đã trải qua một quá trình tìm tòi. sáng tạo. phát triển và hoàn thiện. . gia đình và môi trường sống. Người vận dụng lập trường. tự chủ.Tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới và khảo sát cuộc sống của nhân dân các dân tộc bị áp bức. Giai đoạn tìm tòi. Đây là giai đoạn bôn ba tìm đường cứu nước. thương yêu những người cùng khổ sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của tổ quốc. một trái tim yêu nước. điêu đứng của nhân dân và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha anh. thương dân.I. .Hình thành hoài bão cứu dân. cái bản chất chứ không tự trói buộc trong cái vỏ ngôn từ. giải pháp. với những đặc điểm quê hương. vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc. tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp.

Đại hội có sự chuyển hướng về sách lược.từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin. lại bị chi phối bởi quan điểm “tả” khuynh. Tháng 02. Hội nghị Trung ương tháng 10 – 1930 của Đảng ta. từ đây đảng đã trở lại với Chánh cương vắn tắt.Hồ Chí Minh về Quảng Châu (Trung Quốc) tổ chức hội Việt Nam cách mạng thanh niên.Đại hội VII Quốc tế cộng sản (năm 1935) đã có sự tự phê bình về khuynh hướng “tả”. đưa họ về nước hoạt động cuối năm 1924. cũng ra “Án nghị quyết” thu hồi chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt. bỏ rơi mất ngọn cờ dân tộc và dân chủ trong phong trào cộng sản. sách lược vắn tắtcủa Hồ Chí Minh. Để cho các đảng tư sản. chủ trương thành lập Mặt trận dân chủ chống phát xít.. . kiên định quan điểm của mình.Hồ Chí Minh sang Mátxcơva dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Đoàn chủ tịch của Hội giữa năm 1923. tại Đại hội VI (năm 1928). đào tạo cán bộ. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam (1921 – 1930). đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó. Quốc tế công hội đỏ.1930. chương trình và Điều lệ vắn tắt của Đảng. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp thảo ra các văn kiện: Chánh cương vắn tắt. tiểu tư sản và phát xít nắm lấy mà chống phá cách mạng. mở các lớp huấn luyện chính trị. nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và chỉ đạo cách mạng Việt Nam.. Trong thời gian đó Hồ Chí Minh tiếp tục tham gia các hoạt động trong Quốc tế Cộng sản. từ người yêu nước thành người cộng sản. Người tiếp tục tham dự đại hội V Quốc tế Cộng sản và Đại hội các đoàn thể quần chúng khác: Quốc tế thanh niên. biệt phái trước đây. Quốc tế Cứu tế đỏ. cô độc. . Trên thực tế. . . Quốc tế Cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối của Hồ Chí Minh vạch ra trong Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng. Người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước. đã đánh dấu sự hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng của Việt Nam. từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp. cô độc. . .Hồ Chí Minh hoạt động tích cực trong Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp. Đảng ta đề ra “chiến sách” mới. phê phán những biểu hiện “tả” khuynh.Do không nắm được tình hình thực tế các thuộc địa ở phương Đông và Việt Nam. d. c. xuất bản báo Le Paria nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào các nước thuộc địa. cùng với hai tác phẩm Người hoàn thành và xuất bản trước đó là Bản án chế độc thực dân Pháp (1925) và Đường Kách mệnh (1927) . sách lược vắn tắt. Giai đoạn vượt qua thử thách. kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930-1941). theo chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản. tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. Các văn kiện này. biệt phái.Năm 1936. raBáo thanh niên. .

sau bốn năm.. trực tiếp chỉ đạo Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5 – 1941). vừa đấu tranh giải phóng miền Nam. giá trị và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh.Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939 khẳng định rõ: “đứng trên lập trường giải phóng dân tộc. đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội không trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa.Đầu năm 1941. trong điều kiện đất nước bị chia cắt và có chiến tranh. trường kỳ. thực hiện đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở công nông liên minh. lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao. phát triển và hoàn thiện trên một loạt vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam: về đường lối chiến tranh nhân dân “toàn dân.. vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. nguồn động lực soi sáng và thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển. Đây là thời kỳ tư tưởng Hồ chí Minh được bổ sung. . vừa khẳng định tính khoa học. tạm thời gác khẩu hiệu cách mạng điền địa. tất cả mọi vấn đề của cuộc cách mệnh. Những biến động chính trị to lớn trên thế giới diễn ra trong hơn mười năm qua vừa kiểm chứng.. Đảng lãnh đạo cách mạng tháng Tám thắng lợi. cả vấn đề điền địa cũng phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải quyết”(4).Đảng ta và nhân dân ta ngày càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn di sản tinh thần vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh. đ. đồng thời cũng vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước và dân tộc ta sau khi kháng chiến thắng lợi. . . Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thực sự là nguồn trí tuệ. về xây dựng Nhà nước kiểu mới . đạo đức. . Nhờ đường lối đúng đắn đó. giá trị dân tộc và ý nghĩa quốc tế của tư tưởng Hồ Chí Minh. về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước vốn là thuộc địa nửa phong kiến. Giai đoạn phát triển và hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh (1941 – 1969). đúng đắn. lập ra mặt trận Việt Minh. xóa bỏ vấn đề Liên bang Đông Dương. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đảng ta và nhân dân ta phải tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những diễn biến của quá trình này đã phản ánh quy luật của cách mạng Việt Nam.Sau khi giành được chính quyền. do dân. sáng tạo.của dân. tính cách mạng. về củng cố và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hồ Chí Minh về nước. dựa vào sức mình là chính”. Di chúc đã tổng kết sâu sắc những bài học đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. vì dân. toàn diện.Trước khi qua đời (ngày 02-9-1969). . đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc cao hơn hết. Hồ Chí Minh để lại Di chúc thiêng liêng gửi gắm trong đó những tinh hoa của tư tưởng. về xây dựng Đảng với tư cách là Đảng cầm quyền. tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có.

Sự thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc. Từ những hình thức cộng đồng thị tộc. tự do là quyền thiêng liêng. nô dịch các dân tộc nhược tiểu. giải phóng con người. Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. giữ nước là một trong những đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam. vấn đề dân tộc trở nên gay gắt. tự do của nhân dân. Ra đi tìm đường cứu nước. Tuyên ngôn nhân quyền và dân .Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc là độc lập. I. GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI Chuyên đề 02 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. Thấm đượm tinh thần yêu nước truyền thống Việt Nam. .. Hồ Chí Minh mang theo hành trang truyền thống. các nước đế quốc thi hành chính sách vũ trang xâm lược. nâng lên tầm cao mới của thời đại. giải phóng giai cấp. từ đó xuất hiện vấn đề dân tộc thuộc địa. GIẢI PHÓNG GIAI CẤP. đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. tự do. bộ tộc. bộ lạc đầu tiên đã hình thành nên các cộng đồng dân tộc. bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc . tự do của các dân tộc trở thành vấn đề thời đại.Chuyên đề 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc. . giải phóng con người. tìm hiểu thêm tư tưởng của một số nhà yêu nước lỗi lạc trên thế giới. GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước. gắn quyện thành tư tưởng giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh nói: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi được tự do. ông cha ta đã nhiều lần phải đương đầu với kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình gấp bội và từ thực tiễn đấu tranh chống ngoại xâm.. Hồ Chí Minh đã tìm hiểu Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. GIẢI PHÓNG GIAI CẤP. giải phóng giai cấp. các quốc gia dân tộc.Dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài lịch sử. Trí tuệ đánh giặc. 1. trong tư tưởng Hồ Chí Minh cái quý nhất trên đời là độc lập của Tổ quốc. Trên đường tiếp cận chân lý cứu nước. Tổ quốc tôi được độc lập. Không có gì quý hơn độc lập. sẵn sàng xả thân vì độc lập. tự do của Tổ quốc. độc lập. cướp bóc.”(1). Trong lịch sử hànng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Người rút ra bài học: “Muốn được giải phóng. . Hồ Chí Minh về nước. mở rộng chiến tranh miền Bắc. . Người không chỉ được tôn vinh là “anh hùng giải phóng dân tộc” của Việt Nam mà còn được thừa nhận là “Người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX”. Hồ Chí Minh đã xác định mục tiêu chính trị của Đảng là: “a. dân chủ cho nhân dân Việt Nam.Khi đế quốc Mỹ điên cuồng tiến hành chiến tranh cục bộ ở miền Nam. Người hiểu rõ chân lý bất di bất dịch về quyền cơ bản của các dân tộc: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. vận dụng nguyên tắc dân tộc tự quyết thiêng liêng đã được các đồng minh thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất thừa nhận. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng.Đầu năm 1941. Người ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “. . . độc lập ấy”(4). viết thư Kính cáo đồng bào. 2. thay mặt cho những người Việt Nam yêu nước. Vì thế. chủ trì Hội nghị Trung ương 8 của Đảng. . giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. thà hy sinh tất cả. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. có ý .. tự do” không chỉ là tư tưởng mà còn là lẽ sống.. chỉ rõ: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy”(4). tự do”. . Bản yêu sách đã không được dư luận chú ý đến.Trong Chánh cương vắn tắt cũng như trong Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng. “Không có gì quý hơn độc lập.Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã đúc kết ý chí đấu tranh cho độc lập. Người gửi đến Hội nghị hòa bình Vécxây một bản yêu sách 8 điểm đòi các quyền tự do. và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình.. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến b.quyền 1791 của cách mạng Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý bất hủ. người thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập. nhất định không chịu làm nô lệ”(2). trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”(2).Năm 1919. chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. có giá trị cho mọi thời đại:“Không có gì quý hơn độc lập. là học thuyết cách mạng của Hồ Chí Minh. Làm cho nước Nam được hoàn thành độc lập”(3) .Kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Kết hợp nhuần nhuyển dân tộc với giai cấp. chứ nhất định không chịu mất nước. dân tộc nào cũng có quyền sống quyền sung sướng và quyền tự do.Cách mạng Tháng Tám thành công. tự do của nhân dân ta trong một câu nói bất hủ: “Dù có phải đối cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập!”.. Đây là một vấn đề lý luận quan trọng. vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc cần được tiến hành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do. thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc. long trọng khẳng định trước quốc dân đồng bào và thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập..

đến với chủ nghĩa Mác – Lênin.. chỉ đứng trên lập trường của giai cấp vô sản và cách mạng vô sản mới giải quyết được đúng đắn vấn đề dân tộc. Đến năm 1960.Ra đi tìm đường cứu nước.. ... dân tộc và quốc tế. . Hồ Chí Minh khẳng định: Đối với các dân tộc thuộc địa ở phương Đông: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”(6). thì đó càng là thắng lợi cả cho người An Nam”(5). nói về giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.. từ sự phân tích đặc điểm giai cấp. .. Hồ Chí Minh xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng (tức cách mạng dân tộc – dân chủ) để đi tới xã hội cộng sản (tức cách mạng xã hội chủ nghĩa). đồng thời biết tranh thủ sự đoàn kết.. Hồ Chí Minh tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc mình theo con đường của cách mạng vô sản. mỗi khi chủ nghĩa cộng sản giành được chút ít thắng lợi trong một nước nào đó. dân tộc ở các nước phương Đông. Năm 1930. phê phán quan điểm sai trái của một số đảng cộng sản châu Âu trong cách nhìn nhận.. và duy nhất của đời sống xã hội của họ”(7). Trong bài Cuộc kháng chiến viết đầu những năm 20 của thế kỷ XX. rồi từ thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới. Ngay từ khi gặp được Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa.. ở Hồ Chí Minh đã có sự gắn bó thống nhất giữa dân tộc và giai cấp. “Người ta sẽ không thể làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại. Năm 1924. + Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.. trong Chánh cương vắn tắt. ủng hộ của giai cấp vô sản và nhân dân lao động thế giới để trước hết phải đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc. Người khẳng định lại rõ hơn: “.Mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở những luận điểm sau đây: + Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc là một động lực lớn của đất nước. Sách lược vắn tắt. đánh giá về vai trò. Người đưa ra dư luận điểm: các dân tộc thuộc địa phải dựa vào sức của chính mình. Theo Người. vị trí cũng như tương lai của cách mạng thuộc địa. chỉ có chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Ái Quốc kiến nghị về Cương lĩnhhành động của Quốc tế Cộng sản: “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản. Người viết rằng: “Sự nghiệp của người bản xứ gắn mật thiết với sự nghiệp của vô sản toàn thế giới.nghĩa thực tiễn to lớn trong thời đại cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác – Lênin. . Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Hồ Chí Minh đã đấu tranh. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới”(4). nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế”(8).

. “làm cho mọi người được ăn no. Ở Hồ Chí Minh. Khi chưa giành được độc lập. độc lập là quyền bất khả xâm phạm của các dân tộc.. đề ra khẩu hiệu “Giúp bạn là tự giúp mình”. Do đó theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đã nhiệt liệt ủng hộ cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia.. Người thể hiện ý chí độc lập bằng câu nói “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. độc lập của các dân tộc khác như là tranh đấu cho dân tộc ta vậy” . Người nói: “Chúng ta phải tranh đấu cho tự do. Người nói: giành độc lập rồi phải xây dựng chủ nghĩa xã hội vì chủ nghĩa xã hội “làm cho dân giàu. thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”(9). Là một chiến sĩ quốc tế chân chính.. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó thống nhất giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản. “dân tộc nào cũng có quyền sống. + Độc lập cho dân tộc mình đồg thời độc lập cho tất cả các dân tộc. trở thành tâm điểm của hoạt động cách mạng của Người. bóc lột giai cấp. thương nòi. giải phóng giai cấp. Quan điểm giải phóng con người của Hồ Chí Minh được nâng lên. áo mặc. Người lựa chọn con đường giải phóng dân tộc trên lập trường vô sản chính vì cách mạng vô sản không chỉ giải phóng giai cấp công nhân mà còn giải phóng mọi giai cấp và tầng lớp khác thoát khỏi sự áp bức. và chủ trương phải bằng thắng lợi của cách mạng mỗi nước mà đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới. đồng bào ai cũng có cơm ăn. mặc ấm. vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp. quyền sung sướng và quyền tự do”. chủ nghĩa yêu nước chân chính luôn luôn thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.. Như vậy.chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ”(5). từ thương nước.. ham muốn tột bậc. ai cũng được học hành”(2). Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho độc lập của dân tộc mình mà còn đấu tranh cho độc lập của tất cả các dân tộc bị áp bức. Hồ Chí Minh luôn luôn gắn liền mục tiêu giải phóng dân tộc với việc mang lại hạnh phúc cho nhân dân. tự do”. Nhưng sau đó Người nói: “Nếu nước độc lập mà dân khôn được hưởng hạnh phúc. xây dựng chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của con người. trên đất Anh. Ngay từ năm 1941. nước mạnh”. Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền tự do. độc lập”. giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp. Xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước. tự do. giải phóng con người. sung sướng. tư tưởng giải phóng dân tộc. + Giành độc lập dân tộc. Hồ Chí minh viết: “Tôi chỉ có một sự ham muốn. giải phóng con .

3. Hồ Chí Minh chủ trương cần vận động. chính sách tranh thủ vận động các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu chung. đấu tranh giành độc lập. Hồ Chí Minh viết: cách mạng “là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc việc của một hai người”. Người viết: “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản. trung nông. . Đảng có vững cách mệnh mới thành công”(10) . “công nông là người chủ cách mệnh. một vòi bám vào thuộc địa. tự do. vì vậy phải đoàn kết toàn dân. đang bị làm nô lệ trong một Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tộc. công. 2.. “sĩ. II. trên cơ sở liên minh công – nông. .. phải xem cách mạng ở thuộc địa như là “một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”. hòa quyện với nhau trong ttư tưởng Hồ Chí minh.Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin.. một vòi bám vào chính quốc.người luôn luôn gắn chặt. Tân Việt. vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễnViệt Nam qua các chặng đường gian nan thử thách. tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam đang mất nước. phát triển nhịp nhàng với cách mạng vô sản. công nông là gốc cách mệnh”(11).Từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX.. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc phải đồng thời cắt cả hai cái vòi của nó đi. cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(2). để kéo họ . Người khẳng định cái cốt của nó là công – nông. tức là phải kết hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa.. chủ nghĩa nhiều. nông..Hồ Chí Minh đã khẳng định nguyên tắc xây dựng Đảng: Đảng của giai cấp công nhân phải được xây dựng theo các nguyên tắc Đảng kiểu mới của Lênin. . Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể tóm tắt thành một hệ thống các luận điểm như sau: 1. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân.Trong cách mạng giải phóng dân tộc. . Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi. Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định một chân lý là: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là cách mạng vô sản. . Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phả đi theo con đường của cách mạng vô sản. Bây giờ học thuyết nhiều.. thương đều nhất trí chống lại cường quyền”.Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định: muốn sự nghiệp giải phóng dân tộc thành công “Trước hết phải có đảng cách mệnh. nhưng chủ nghĩa chân chính nhất.. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Thanh niên.Đảng cần có các chủ trương.“Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. trí thức. Trong sách lược vắn tắt. Trong sự tập hợp rộng rãi đó. chắc chắn nhất. .

3 hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi”(13). trung. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động. . song không cực khổ bằng công nông. Nó có giá trị lý luận và thực tiễn rất to lớn và đã được thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam cũng như trên thế giới chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Hồ Chí Minh cho rằng: “trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc.. nhà buôn nhỏ. phải rất cẩn thận. sáng tạo của các phong trào cách mạng ở thuộc địa. họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”(17). . trong phong trào Cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan điểm xem thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. còn học trò.Do nhận thức được thuộc địa là một khâu yếu trong hệ thống của chủ nghĩa đế quốc và do đánh giá đúng đắn sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc.đi vào phe vô sản giai cấp.Đầu thế kỷ XX. Còn đối với phú nông. Phát biểu tại Đại hội V Quốc tế cộng sản (tháng 6-1924).Trong khi chủ trương đoàn kết. tập hợp rộng rãi các lực lượng dân tộc chống đế quốc. Hồ Chí Minh cho rằng: Cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước. ít lâu mới làm cho họ đứng tập trung. Hồ Chí Minh vẫn nhắc nhở phải quán triệt quan điểm giai cấp: “công nông là gốc cách mệnh.Vận dụng công thức của Mác: “Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân”. Quan điểm này vô hình trung đã làm giảm tính chủ động. Và trong khi liên lạc với các giai cấp. điền chủ nhỏ cũng bị tư bản áp bức. “nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa”(16). tiểuđịa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng.. nếu khinh thường cách mạng ở thuộc địa tức là “muốn đánh chết rắn đằn đuôi”(6). . Hồ Chí Minh đã phân tích: “Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa”(15).(12) . . .Khẳng định vị trí và vai trò của cách mạng giải phóng thuộc địa trong mối quan hệ với cách mạng chính quốc. sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp”(14). năm 1924. Những luận điểm trên đây là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại đế quốc chủ nghĩa của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã đi tới luận điểm: “Công cuộc giải phóng anh em (tức nhân dân thuộc địa) chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”(6). 4.

chớp thời cơ. tr.267-268.Để chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang. tr. (1) (2) T. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. (12) Sđd. kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ tra ng trong nhân dân. Hà Nội.1.416. mở đầu có thể là bằng một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương. Sđd. Sđd. Trung kỳ. Ngay từ đầu năm 1924. Nam kỳ.128. Tóm lại. (9) (2) . Nxb. t. Luận điểm trên đây của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự phân tích vai trò của quần chúng nhân dân. Sđd. chủ động đón thời cơ. giải phóng giai cấp. Hội nghị Trung ương 8 do Người chủ trì đã đưa ra nhận định: Cuộc cách mạng Đông Dương kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang. (5) Sđd. (8) .1. Sđd. t. t. tr. huấn luyện cán bộ. t. từ sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX. . . Sự thật. Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. những thành tựu to lớn và rất quan trọng của sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã chứng minh tính khoa học đúng đắn.1986. xây dựng các tổ chức chính trị của quần chúng. tr. phát động Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và chỉ trong vòng 10 ngày đã giành được chính quyền trong cả nước.5. (4) (2) Sđd.2. mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. Hồ Chí Minh đã đề cập khả năng một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương..4. tr.266. sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa. ság tạo.4.3. Nà Nội.10. (11) . Nxb Sự thật. tr. Nxb. 2000. t. 198. đào tạo. tr. bao gồm cả đường lối chiến lược. tr. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực. tr.Lan: vừa đi đường vừa kể chuyện. t. tr.. t. .469. (3) (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập. giải phóng con người.31. Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của Lênin về cách mạng thuộc địa thành một hệ thống luận điểm mới mẻ. 480. cuộc khởi nghĩa vũ trang đó: phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng chứ không phải một cuộc nổi loạn. tr. trong Báo cáo về Bắc kỳ. .3. 1976.466. t. (7) . .Chính trị quốc gia..Tháng 5 – 1941.56. Sđd. . bản chất phản động của chính quyền thực dân Pháp và bài học kinh nghiệm của dân tộc Việt Nam. (6) (2) (3) . của cách mạng Nga. tính cách mạng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng giải phóng dân tộc.1. 161.15. (10) (2) . lập ra các đội du kích vũ trang.467.4. Sđd. Hà Nội.3. Theo Người. tr. Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng chỉ đạo xây dựng căn cứ địa.

Đầu thế kỷ XX. . dân quyền tự do. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh. Nhưng qua việc quyết định ra đi tìm đường cứu nước bằng cách đến nước Pháp.I. t. tr.2. tập trung ở chủ nghĩa Tam dân (dân tộc độc lập. để đi đến quan niệm mới: dân là dân nước. độc lập dân tộc theo lập trường phong kiến. t.(13) (14) Sđd. tr. tr. Sđd. 1. chống Pháp giúp vua (cần vương). sau này người đã chắt lọc những nhân tố hợp lý. Bước ngoặt lớn khi Hồ Chí Minh đọc sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. tư sản. Hồ Chí Minh đã tiếp cận với tư tưởng dân chủ tư sản của Trung Quốc trong Cách mạng Tân Hợi (năm 1911).273. (17) Sđd. . tr. Người đã rất kính trọng Tôn Dật Tiên.Ra đi tìm đường cứu nước. Chuyên đề 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ề ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.1. t. t. 274.3. Sđd. Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự bất cập của tư tưởng yêu nước trong khuôn khổ ý thức hệ phong kiến: “trung quân. những quan điểm tiến bộ của Tôn Trung Sơn. cái nôi của chủ nghĩa tư bản. KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI Chuyên đề 03 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ề ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.128.2. Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước. ái quốc”.Lê. dân sinh hạnh phúc) của Tôn Trung Sơn. đến phương Tây. tr. Vượt qua tư tưởng yêu nước.1. (16) Sđd. do Phan bội Châu và các chí sĩ yêu nước trong “Phong trào Đông Du” tiến hành.36. 2. . t. chứng tỏ Người chưa tin vào tư tưởng yêu nước và con đường cứu nước đó. .Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được nguyên nhân hất bại của chủ trương cứu nước dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc. . những nước “cùng máu đỏ da vàng”. KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI I.266.3 (15) (5) (6) . nước là nước dân. Nhật Bản.

Từ “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” đến độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. nô dịch của dân tộc này với dân tộc khác về kinh tế.I. ấm no.Từ đây Người nhận thức được sâu sắc vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới được mở ra sau thắng lợi Cách mạng Tháng Mười: thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. không có sự hoành hành cái ác. . tự do. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. hạnh phúc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn nhất là dựa trên lập trường cách mạng vô sản. . bình đẳng và cùng có lợi. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩ xã hội.Nghiên cứu Cương lĩnh dân tộc của V. vì một thế giới không có chiến tranh.Độc lập dân tộc đói hỏi phải xóa bỏ tình trạng áp bức. bóc lột. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. a. Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường duy nhất đúng đắn để cứu nước. chính trị và tinh thần. đó là quy luật của thời đại. 3. II. để đảm bảo độc lập dân tộc thực sự phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. hạnh phúc.. bảo đảm cho con người sống trong an ninh và hạnh phúc. con người được phát triển toàn diện. cứu dân.Sự trao đổi. nhân dân có cuộc sống ấm no. Như vậy. tự do. Đó là con đường cách mạng vô sản. theo Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước.Lênin: bình đẳng. Sau khi cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi. Cơ sở hình thành tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh. . phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. văn hóa. văn hóa giữa các nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của nhau. hợp tác kinh tế. quyền lựa chọn chế độ chính trị. đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc.Độc lập dân tộc phải thực sự bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.. đáp ứng khát vọng gàn đời của nhân dân ta là độc lập. . . truyền thống nhân ái và tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam. Do đó. cách mạng giải phóng dân tộc phải đặt trong quỹ đạo của cách mạng vô sản.Độc lập dân tộc đòi hỏi trước hết phải bảo đảm cho dân tộc đó quyền tự quyết dân tộc. . Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. có năng lực làm chủ. Người đã chỉ ra: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải tiến hành cách mạng vô sản. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. của những sự tàn bạo và bất công. tự quyết. gắn cách mạng dân tộc từng bước với phong trào cách mạng vô sản thế giới. kinh tế. . 1.. lựa chọn con đường và mô hình phát triển độc lập cả về chính trị.

Chủ nghĩa xã hội là một chế độ do nhân dân làm chủ. Nhà nước phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động được tính tích cực và sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. có truyền thống trọng dân. Người đã tìm thấy trong học thuyết khoa học và cách mạng của Mác con đường chân chính để giải phóng dân tộc. đạo đức. Hồ Chí Minh đã tìm thấy trong chủ nghĩa Mác – Lênin lý tưởng về một xã hội nhân đạo trong đó “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện tự do cho tất cả mọi người”. . . Người tin tưởng cổ vũ “Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người”(3). văn hóa và con người Việt Nam. .Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế phát triển cao. hiến tài. con người được giải phóng .. chủ nghĩa xã hội là giai đoạn phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản về mặt văn hóa và giải phóng con người.Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ truyền thống lịch sử.Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ lập trường yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc. là anh em. khoan dung.. b. Từ đó. Văn hóa Việt Nam là văn hóa trọng trí thức. chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa”(2). Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội.. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. . nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế gíơi”(1). Theo Hồ Chí Minh “Không có chế độ nào tôn trọng con người. Đối với Hồ Chí Minh. giải phóng xã hội và giải phóng loài người. là đồng chí.. trước hết là nhân dân lao động.Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức. . Khi đến nước Nga. Văn hóa Việt Nam lấy nhân nghĩa làm gốc. Sau khi ra nước ngoài khảo sát các cuộc cách mạng thế giới. Đó là những cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội Việt Nam. chủ nghĩa xã hội mang trong bản thân nó bản chất nhân văn và văn hóa.Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn hóa.Hồ Chí Minh đã từng biết đến tư tưởng xã hội chủ nghĩa sơ khai ở phương đông qua “thuyết đại đồng” của Nho giáo. . Người đã viết: “. trong đó người với người là bạn bè. hòa mục để hòa đồng. Người đã thấy “Chính sách kinh tế mới” của Lênin và những thành tựu bước đầu của nhân dân Xô Viết trên con đường xây dựng một chế độ xã hội mới.

Hệ thống động lực của chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất phong phú. Để phát huy sức mạnh này phải tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người. do nhân dân tự xây dựng lấy dưới sự lãnh đạo của Đảng. + Phải đấu tranh chống tham ô. có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới. tinh thần. bóc lột. lạc hậu. Hồ Chí Minh đã chỉ ra hai phương thức quá độ chủ yếu: phương thức quá độ trực tiếp (từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên chủ nghĩa xã hội) và phương thức quá độ gián tiếp (từ nghèo nàn. liêm.. “bạn đồng minh của thực dân phong kiến”.. lãng phí.Chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của nhân dân. . trong đó bao trùm lên tất cả là độg lực con người. Người nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội.. mà các dân tộc phát triển theo con đường khác nhau. thực hiện công bằng xã hội. có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú. nhưng bao trùm.Khắc phục các trở lực kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. c.động lực chủ yếu để phát triển đất nước. Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Trước hết. . Có nước thì đi thẳng lên con đường chủ nghĩa xã hội. làm ít hưởng ít.. . . không làm thì không được hưởng. + Phải chống chủ quan. .. quan liêu... phát huy động lực chính trị. miền núi được giúp đỡ để tiến kịp miền xuôi. truyền thống.. bảo thủ. Về động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. “to nhất” là đặc điểm “từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua .khỏi áp bức. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. đạo đức. kiệm. + Phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. qua dân chủ nhân dân đi lên chủ nghĩa xã hội). lười biếng không chịu học tập cái mới. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần.Phát huy sức mạnh của con người được giải phóng. . được làm chủ. được tạo điều kiện để phát triển hết mọi khả năng sẵn có của mình. căn bệnh đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm. vì “Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội” (4). Đó là những trở lực đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội..Phát huy sức mạnh đoàn kêt của cộng đồng dân tộc . Người cách mạng phải tiêu diệt nó”.Hồ Chí Minh đã chỉ ra những đặc điểm và mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. các dân tộc đều bình đẳng. chính”(3). tiền tư bản chủ nghĩa. trên cả hai bình diện: cộng đồng và cá nhân. giáo điều. ..Chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng và hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều. Hồ Chí Minh đã lưu ý chúng ta cần nhận thức rõ tính quy luật chung và đặc điểm lịch sử cụ thể của mỗi nước khi bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội: “Tùy hoàn cảnh.. quyền làm chủ của người lao động.

Bối cảnh thời đại và sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.Sự phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc.Về độ dài và thời kỳ quá độ. sáng tạo.Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới tạo ra mâi thuẫn cơ bản mới của thời đại: giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội và mở đầu cho thời đại mới. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. “ai nói dễ là chủ quan và sẽ thất bại”. cứ tiến dần dần”. . + Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.Chủ nghĩa tư bản tăng cường bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân chính . “không thể một sớm.phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. chống giáo điều. Người đã chỉ rõ: “Ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay trắng đi lên thì khó khăn còn nhiều và lâu dài”(8). gian khổ và lâu dài”(6). chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới. . có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại. Tư tưởng chủ đạo của Hồ Chí Minh về bước đi của thời kỳ quá độ ở Việt Nam là phải qua nhiều bước. a. 1.Về phương pháp. + Phát huy tính tích cực.giai đạon phát triển tư bản chủ nghĩa”(5). . mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài”(7).. Người nói “Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp. cách thức tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. biện pháp. đi bước vững chắc bước ấy. . “phải làm dần dần”. phải suy nghĩ tìm tòi. Bối cảnh thời đại. có văn hóa và khoa học tiên tiến. tùy theo hoàn cảnh”. .. “bước ngắn.. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. sáng tạo ra cách làm phù hợp với thực tiễn Việt Nam. II.. một chiều”. Người chỉ rõ: “. bùng nổ các cuộc chiến tranh đế quốc.. + Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước. .Đầu thế kỷ XX.Về những nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. bước dài. ham rầm rộ.. tự chủ.Về bước đi của thời kỳ quá độ. nhưng “chớ ham làm mau. . thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hồ Chí Minh chỉ rõ phải: + Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.Về nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ.xã hội. làm nảy sinh một trong những mâu thuẫn cơ bản của thời đại: mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc với các dân tộc thuộc địa. .. chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh đã chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Người luôn luôn nhắc nhở phải nêu cao tinh thần độc lập. rập khuôn kinh nghiệm nước ngoài. . chủ động của các tổ chức chính trị .

Cũng chủ nghĩa dân tộc đã luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quốc. họ đều là anh em cùng một giai cấp và khi tới lúc phải chiến đấu. vì tự do và ấm no. trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột”(11)..quốc.”(3) + Sau khi tiếp cận với Luận cương của V. Đó là bước chuyển lịch sử. tư cường. từ năm 1951 Hồ Chí Minh đã nói “Năm mươi năm vừa qua có những biến đổi mau chóng hơn và quan trọng hợn nhiều thế kỷ trước cộng lại về khoa học kỹ thuật”(9). Chính nó đã gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908. tự do cho dân tộc. Vì vậy từ rất sớm. bất khuất cho độc lập. Hồ Chí Minh tìm thấy ở đó “một ánh sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà Người hằng nung nấu”..Điểm xuất phát để ra đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh là nhận thức rõ và có niềm tin mạnh liệt vào sức mạnh của dân tộc. đồng thời cũng là của nhân dân các nước thuộc địa đấu tranh với chủ nghĩa thực dân giảnh độc lập. Hồ Chí Minh đã phát hiện và chỉ ra rằng: “cả công nhân ở chính quốc lẫn binh lính ở thuộc địa. tự lực. nó đã thúc giục thanh niên bãi khóa làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhật bản và làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1971”(10). + Ra đi tìm đường cứu nước với thân phận người lao động. nâng cao nhận thức của Người về sức mạnh của thời đại: đó là sức mạnh của giai cấp vô sản. b. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sứ c mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh của thời đại được hình thành từng bước. đặt ra nhiều vấn đề mới trong quan hệ quốc tế. Hồ Chí Minh đã phát hiện ra mối tương đồng giữa các dân tộc bị áp bức: “Dù màu da có khác nhau. + Chủ nghĩa dân tộc của Hồ Chí Minh là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính của nhân dân ta. Đó là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước. . sức mạnh kết hợp giữa .. cách mạng vô sản. . Nói về khoa học kỹ thuật. chính trị. Người viết “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. truyền thống đấu tranh anh dũng. .. + Kảo sát chủ nghĩa đế quốc ngay tại sào huyệt của nó. thì cả hai bên đều phải cùng đánh bọn chủ chung của mình. nó dạy cho những người culi biết phản đối. những người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và chống bọn áp bức”(2). ý chí độc lập.. người đã kêu gọi: “Vì nền hòa bình thế giới. tự do.. làm cho mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng tăng lên trên thế giới. + Hồ Chí Minh là người đã nói công khai về chủ nghĩa dân tộc.Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đã tạo ra những bước phát triển mới trong sự nghiệp phát triển của kinh tế.. xã hội. Lênin.I. từ người yêu nước thành người cộng sản. tinh thần đoàn kết. thông qua hoạt động thực tiễn và được tổng kết thành lý luận.

Hồ Ch í Minh viết: “Công cuộc giải phóng các nước và của các dân tộc bị áp bức là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản.Hồ Chí Minh nói: “Đảng lấy toàn bộ thực tiễn của mình để chứng minh rằng chủ nghĩa yêu nước triệt để không thể nào tách rời với chủ nghĩa quốc tế vô sản”. .Về cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam. sức mạnh đoàn kết quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn giáo dục nhân dân ta phân biệt rõ sự khác nhau giữa bọn thực dân. theo Quốc tế II (Quốc tế cộng sản).Gặp Luận cương của Lênin. Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. yêu công lý và hòa bình ở các nước đế quốc. từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau.. Do đó mà trước hết nảy ra khả năng và sự cần thiết phải có liên minh chiến đấu chặt chẽ giữa các dân tộc thuộc địa với giai cấp vô sản của các nước đế quốc để thắng kẻ thù chung”(12). coi “giúp bạn là tự giúp mình”. b. . đế quốc với nhân dân lao động. Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó cách mạng vô sản trên thế giới. .Sau khi giành được độc lập. + Cùng với sự phát triển của lịch sử và thời đại. hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương Đông tương lai. + Người đã kiến nghị với ban phương Đông quuốc tế Cộng sản: “Làm cho các dân tộc thuộc địa. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”(13). .Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. theo Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. ca ngợi truyền thống đấu tranh cho độc lập tự do của nhân dân Mỹ. a. đó là: sự hình thành và phát triển và sức mạnh đoàn kết trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Người vẫn yêu mến và đề cao văn hóa Pháp. .chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người nhắc nhở: “Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản động. 2. Hồ Chí Minh đi vào tổ chức và hoạt động. . sát cách chiến đấu cùng những người cộng sản và nhân dân Trung Quốc. + Từ nhận thức trên. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế (14). khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”(3). tiến lên chủ nghĩa xã hội. . Hồ Chí Minh bổ sung thêm sức mạnh của thời đại những nhân tố mới.Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Người thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pháp. là cuộc cách mạng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ. tích cực tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức.. trở thành một nhân tố mới trong sức mạnh của thời đại. viết báo Le Paria..

Hồ Chí Minh coi nguồn lực bên trong giữ vai trò quyết định. nó chỉ phát huy sức mạnh thông qua nguồn lực bên trong. đối với ngũ cường là một thái độ bạn bè”(3). “Phải coi cuộc đấu tranh của bạn cũng như cuộc đấu tranh của ta. “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”(15). giúp bạn là tự giúp mình” . “Thái độ nước Việt Nam đối với những nước Á châu là một thái độ anh em.Trong mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa. thống nhất của dân tộc mình với mục tiêu của thời đại: hòa bình độc lập dân tộc. Giữ vững độc lập tự chủ. hợp tác. Những người Pháp tư bản hay công nhân.nội dung mới của kết hợp lòng yêu nước với tinh thần quốc tế là phải phát triển chủ nghĩa yêu nước truyền thống thành chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa. thương . Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và cách mạng Việt Nam với nhân dân và cách mạng thế giới. . .. .Muốn tranh thủ sức mạnh của thời đại phải có đường lối đúng đắn. nguồn lực bên ngoài là quan trọng. . dân chủ và chủ nghĩa xã hội. dựa vào sức mạnh là chính”.Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò đoàn kết quốc tế.Đối với nước Pháp. Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị. .. đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Người nêu cao khẩu hiệu “tự lực cánh sinh. đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh đã hoạt động không mệt mỏi để khôi phục sự đoàn kết quốc tế trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. vì vậy mà đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cả Liên Xô và Trung Quốc. góp phần vào sự hàn gắn sự rạn nứt trong phong trào cộng sản quố c tế. . kết hợp lòng yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội. d.Sau khi giành được độc lập. Người đã nhiều lần tuyên bố: “Chính sách ngoại giao của Chính phủ thì chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hòa bình”(16). “muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình”. Người chăm lo bảo vệ sự đoàn kết thống nhất giữa các nước xã hội chủ nghĩa. . Khi trong phong trào có sự chia rẽ. giữa các đảng cộng sản anh em. kết hợp chặt chẽ mục tiêu đấu tranh cho độc lập.Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh còn là tích cực thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. . dựa vào sức mình là chính. c. Hồ Chí Minh tuyên bố: “Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp.Trên con đường đi tìm đường cứu nước. sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ.Hồ Chí Minh đã thực hiện nhất quán đường lối độc lập tự chủ. khi hai nước có bất đồng sâu sắc. phát huy độc lập tự chủ. sẵn sàg làm bạn với tất cả các nước dân chủ..

Inđônêxia. còn nếu mong đưa tư bản đến để ràng buộc. của khối đại đoàn kết dân tộc. Mianma.Nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. không mệt mỏi để xây đắp mối quan hệ “vừa là đồng chí. Cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân.Đối với Trung Quốc. vừa là anh em”. lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.gia hay trí thức. . từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa quốc tế. với mục đích làm lợi cho cả hai bên thì Việt Nam sẽ rất hoan nghênh.Hồ Chí Minh đã dành ưu tiên cho mối quan hệ với các nước láng giềng gần gũi trong khu vực. . . Hồ Chí Minh đã bằng những hoạt động liên tục. từ niềm tin vào sức mạnh của dân tộc đi đến nhận thức đầy đủ về sức mạnh của thời đại. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC I. nhất là các nước Lào. Người nói: Bất kỳ nước nào (gồm cả nước Pháp) thật thà muốn đưa tư bản đến kinh doanh ở Việt Nam. nâng cao uy tín. 1. . Người đã đi thăm Ấn Độ. . áp chế Việt Nam thì Việt Nam cương quyết cự tuyệt.Với các nhà tư bản.Hồ Chí Minh coi trọng thiết lập mối quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực và trên thế giới có chế độ chính trị khác nhau. Chuyên đề 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỨC MẠNH CỦA NHÂN DÂN. . nhiều nước khác nhau. Như vậy. vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Quan niệm của Hồ Chí minh về sức mạnh của nhân dân. nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân việt Nam hoan nghênh họ như anh em bầu bạn”(17). CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Chuyên đề 04 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỨC MẠNH CỦA NHÂN DÂN. góp phần xây dựng và phát triển sự đoàn kết các nước thuộc thế giới thứ ba. Campuchia cùng nhau đoàn kết chống kẻ thù chung. của khối đại đoàn kết dân tộc. Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản quốc tế.

+ Hồ Chí Minh khẳng định: “...Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” (1). + Đầu thế kỷ XX, nước ta đang dưới chế độ tàn bạo của thực dân Pháp, “hơn hai mươi triệu đồng bào hấp hối trong vòng tử địa” (2), Hồ Chí Minh chỉ ra: cách mệnh thì sống, không cách mệnh thì chết...; “cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”(2). - Tập hợp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguyên nhân chính của mọi thắng lợi của cách mạng. + Khi nói về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh nói: “Nhất là vì lực lượng của cuộc toàn dân đoàn kết. Tất cả các dân tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy theo lá cờ Việt Minh để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc. Lực lượng toàn dâ là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”(3). + Khi nói về công việc “Kháng chiến kiến quốc”, Người hỏi: Ai thực hiện “Kháng chiến kiến quốc”? Và trả lời: “Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân”(4). - Sức mạnh của dâ tộc được tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất. + Về nguyên nhân thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh viết: “Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc”(5). + Năm 1955, Người viết: “.... với sự đoàn kết nhất trí của tất cả những người xứng đáng là con Lạc cháu Hồng - Mặt trận nhất định sẽ thành công trong việc đánh tan âm mưu của Mỹ và bè lũ tay sai của chúng và thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước Việt Nam yêu quý của chúng ta”(6). - Trong thời đại mới, Hồ Chí Minh đặt sự đoàn kết toàn dân tộc trong mối quan hệ với đoàn kết quốc tế. Người đã đưa ra câu nói nổi tiếng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công” (7) Ba từ “đoàn kết” đó là sự thể hiện: đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết quốc tế. 2. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân , của khối đại đoàn kết dân tộc. - Truyền thống dân tộc. + Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc của dân tộc Việt Nam đã được hình thành và củng cố qua hàng ngàn năm lịch sử..., tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi con người Việt Nam.

+ Truyền thống đó đã trở thành tình cảm tự nhiên, là triết lý nhân sinh, phép ứng xử và tư duy chính trị, cấu trúc xã hội: nhà – làng - nước, thành phép đánh giặc giữ nước: “trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức”, “tướng sĩ một lòng phụ tử”, “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”, “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. + Hấp thụ truyền thống của dân tộc Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Từ xưa đế nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi sự nguy hiểu, khó khăn, nó nhất chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”(8). - Từ tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh nhận thấy các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đều thất bại do chưa có đường lối đúng, chưa tập hợp được quần chúng. Bởi vậy, Hồ Chí Minh xác dịnh: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”(9). - Nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm của cách mạng thế giới. + Hồ Chí Minh nghiên cứu cách mạng tư sản, đặc biệt cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp; do tính chất không triệt để của nó mà gười cho rằng đó là các cuộc cách mạng “không đến nơi”. + Nghiên cứu thực tiễn đấu tranh của các dân tộc thuộc địa cho tới lúc đó, Người thấy rõ sức mạnh tiềm ẩn to lớn ở họ, và cả những hạn chế ở họ: chưa có sự lãnh đạo đúng đắn, chưa biết đoàn kết, chưa có tổ chức và chưa biết tổ chức. + Nghiên cứu Cách mạng Tháng Mười Nga, Hồ Chí Minh rút ra nhiều bài học, đặc biệt là bài học về huy động, tập hợp lực lượng công nông giành và giữ chính quyền cách mạng..., xây dựng chủ nghĩa xã hội. + Hồ Chí Minh cũng chú ý nghiên cứu cách mạng Trung Quốc, Ấn Độ, tìm hiểu con đường giải phóng dân tộc của Tôn Dật Tiên, Găngđi... - Chủ nghĩa Mác - Lênin. + Hồ Chí Minh tiếp thu những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin về vai trò của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử; giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng thắng lợi trước hết phải trở thành dân tộc; liên minh công nông là cơ sở to lớn để xây dựng lực lượng cách mạng; đoàn kết dân tộc phải gắn với đoàn kết quốc tế.... + Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin từ yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, chủ yếu qua hoạt động cách mạng thực tiễn. Nhờ vậy, Người đã nắm được linh hồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam và trong thời đại mới để hình thành và hoàn chỉnh tư tưởng của Người về sức mạnh của quần chúng nhân dân và đại đoàn kết dân tộc. II. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.

1. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công. Trong tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh có tới trên 405 bài nói và viết về đoàn kết, nổi bật là: - Đoàn kết làm ra sức mạnh, “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”(10). - “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”(11). - “Đoàn kết” là điểm mẹ. “Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều (3) tốt” . - “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, - Thành công, thành công, đại thành công”. Đặt trong một nước thuộc địa, nghèo nàn, lạc hậu, tư tưởng đoàn kết làm nên sức mạnh của Người có ý nghĩa chiến lược, không chỉ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc mà cả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 2. Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. - Đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngày 3-3-1951, trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh thay mặt Đảng tuyên bố trước toàn thể dân tộc: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: (12) “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. - Đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn cách mạng. Ngày 31-8-1963, nói chuyện với cán bộ tuyên huấn miền núi về cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trước cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến, thì nhiệm vụ tuyên huấn là làm sao cho đồng bào các dân tộc hiểu được mấy việc. Một là đoàn kết. Hai là làm cách mạng hay kháng chiến để đòi độc lập. Chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ mục đích tuyên truyền huấn luyện là: “Một là đoàn kết.Hai là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ba là đấu tranh thống nhất nước nhà”(13). - Đại đoàn kết dân tộc còn là mục tiêu, mục đích nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Như vậy đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, là sự nghiệp của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, chuyển những đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành đòi hỏi tự g iác, thành hiện thực có tổ chức, thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. 3. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân. - Khái niệm dân, nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh có nội hàm rất rộng, vừa là một tập hợp đông đảo quần chúng, vừa là mỗi con người Việt Nam cụ thể, cả hai đều là chủ thể của đại đoàn kết dân tộc. Đó là “Mọi con dân nước Việt”,

giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân. thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Phương châm đoàn kết các giai cấp. giúp đỡ lẫn nhau. có đức. không phân biệt tầng lớp nào. Người sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Đông Dương. Phải đoàn kết tốt các đảng phái. quy tụ người Việt Nam yêu nước cả trong và ngoài nước. . các nhân sĩ trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ai có tài. Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi tất cả những người thật thà yêu nước. . nền tảng đại đoàn kết dân tộc là liên minh công . tín ngưỡng. thực hiện hợp tác lâu dài.Đại đoàn kết dân tộc dựa trên nền tảng của khối liên minh công nông. lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc với lợi ích của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố và không ngừng mở rộng. tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác Mặt trận. trẻ gái trai. Đại đoàn kết dân tộc trong Mặt trận dân tộc thống nhất. Phải đoàn kết các dân tộc anh em. quý tiện”. Người nói: “Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân.Ngay từ đầu Hồ Chí Minh tập hợp mọi người vào các hội. . cùng nhau xây dựng Tổ quốc. + Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ. . có sức. chúng ta hãy thật thà cộng tác vì dân vì nước. “già. có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ” (14). cho nên liên minh công nông là nền tảng của mặt trận dân tộc thống nhất”(15). .. cùng nhau tiến bộ. xây dựng Tổ quốc”(16). các đoàn thể. chân thành.. + Đoàn kết lâu dài. Hồ Chí Minh nhiều lần nêu rõ: “Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào lương và đồng bào các tôn giáo. đoàn kết thật sự.Đại đoàn kết dân tộc là tập hợp được mọi người dân vào cuộc đấu tranh chung. . cần phải thật thà đoàn kết với nhau.Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng theo những nguyên tắc: + Trên nền tảng liên minh công nông (sau thêm lao động trí óc) dưới sự lãnh đạo của Đảng... 4. giàu nghèo. tầng lớp khác nhau của Hồ Chí Minh là “cầu đồng tồn dị”.“Mỗi một con Rồng cháu Tiên”. Sau này Hồ Chí Minh nêu rõ.nông – lao động trí óc. đại độ với con người. .Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh là đoàn kết phải bao gồm đấu tranh. Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông. tín ngưỡng nào.Muốn đại đoàn kết toàn dân thì phải kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc. chặt chẽ. . Năm 1962. nghiệp đoàn. không phân biệt dân tộc. cùng nhau xây dựng đời sống hòa thuận ấm no. phải có tấm lòng khoan dung. ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Người căn dặn: Cần xóa bỏ hết thành kiến.

mà phải tỏ ra là một bộ phận tập trung thành nhất. vừa là của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng ta luôn luôn đấu tranh trên hai mặt trận chống khuynh hướng cô độc. vừa đấu tranh. Cán bộ và đảng viên không được tự cao tự đại. điều tốt của mọi người. . đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một chiều đoàn kết mà không có đấu tranh đúng mức trong nội bộ Mặt trận. cho mình là tài giỏi hơn mọi người.Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là của giai cấp công nhân. Người viết: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình. thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”(18).. . trái lại phải học hỏi điều hay. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. vì nước. . tự nguyện.. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày. phải dùng phương pháp vận động. Trong quá trình xây dựng. Người viết: “Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng.. hoạt động nhất và chân thành nhất.Muốn quy tụ được cả dân tộc.Cán bộ và đảng viên có quyết tâm làm như thế thì công tác Mặt trận nhất định sẽ tiến bộ nhiều”(3). giáo dục. “Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ. 6. vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận. Đảng cộng sản vừa là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất. . “được nhân dân thừa nhận”. hẹp hòi.Đảng lãnh đạo Mặt trận.đấu tranh để đoàn kết tốt hơn. Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết. củng cố và phát triển Mặt trận dân tộc thống nhất. xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.Đảng lãnh đạo Mặt trận . . thuyết phục. lương tâm của dân tộc và thời đại”. Vì vậy. vừa là văn minh”. Đảng Cộng Sản Việt Nam phải: “Vừa là đạo đức.. danh dự. “đại đoàn kết dân tộc. thời kỳ cách mạng. “Đảng phải thực sự đoàn kết nhất trí”..thực hiện theo nguyên tắc Mặt trận: hiệp thương dân chủ. vì dân”(17). phù hợp với từng giai đoạn. Người viết: “Đoàn kết thật sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng. . 5. lấy lòng chân thành để đối xử. trước hết bằng việc xác định chính sách mặt trận đúng đắn. học những cái tốt của nhau. khơi gợi tinh thần tự giác.. coi nhẹ việc tranh thủ tất cả những lực lượng có thể tranh thủ được. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”(19). cảm hóa.Hồ Chí Minh khẳng định: yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái. Đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế... thành vấ đề máu thịt của Đảng”. nêu gương.

chống lại nhân dân. để hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân phải tìm hiểu tư tưởng về nhà nước của Người . XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THẬT SỰ CỦA DÂN. Hồ Chí Minh tiếp thu kinh nghiệm xây . XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THẬT SỰ CỦA DÂN.thực thể chính trị đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. 1. Chuyên đề 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN. Nhà nước là của dân. Nêu cao tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. để trong thì vận động và tổ chức dân chúng. I. DO DÂN. ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”(20). vì dân. Theo Hồ Chí Minh.VÌ DÂN Chuyên đề 05 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN. do dân. “Cách mạng Việt Nam chỉ giành được thắng lợi khi đoàn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới”. do Đảng Cộng sản lãnh đạo thực hiện dân chủ với đa số nhân dân và chuyên chính với thiểu số phản động..Chuẩn bị thành lập Đảng. vì dân có liên quan đến phạm trù dân chủ. Hồ Chí Minh không những được cả nước tôn vinh là lãnh tụ vĩ đại. nhưng nội dung cơ bản là quyền lực thuộc về nhân dân.VÌ DÂN Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân. Người là hình mẫu của những hoạt động không mệt mỏi vì sự đoàn kết giai cấp công nhân. do dân.xã hội rộng lớn. Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ nghĩa là chủ và dân làm chủ. Nghiên cứu lịch sử dân tộc. DO DÂN. Cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước. Hồ Chí Minh xác định: “phải có đảng cách mệnh. xây dựng Nhà nước của dân. Bởi vậy. Đảng cộng sản và các dân tộc trên thế giới. Dân chủ là một phạm trù chính trị . dân chủ trong lĩnh vực chính trị là dân làm chủ nhà nước. anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn được thừa nhận là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới. danh nhân văn hóa nhân loại.Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định “Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới”. .

đế quốc thi hành ở các xứ “bảo hộ”. . nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước của dân.. . Lịch triều hiến chương loại chí. bản chất của nhà nước chuyên chính vô sản.Hồ Chí Minh nghiên cứu vấn đề Nhà nước trong chủ nghĩa Mác – Lênin. đã “phát đất ruộng cho dân cày. 2.Nhà nước Xô viết.dựng Nhà nước trong lịch sử Việt Nam. chỉ rõ bản chất cái gọi là “công lý” mà thực dân. Nói tóm lại.. Người coi Nhà nước tư sản Mỹ. 1. Người gọi Nhà nước Xôviết là kết quả của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 .một xã hội bất bình đẳng.Nhà nước của dân. do dân..cuộc cách mạng “đến nơi”.. . Hồ Chí Minh đã nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề nhà nước. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước.. + Năm 1919.Tư tưởng xây dựng Nhà nước Việt Nam được phản ánh trong các bộ sử lớn của dân tộc: Đại Việt sử ký toàn thư.. . . Nhà nước cách mạng ra đời. + Hồ Chí Minh vạch trần bản chất vô nhân đạo. giao công xưởng cho thợ thuyền. Người viết Việt Nam quốc sử diễn ca để giáo dục và vận động nhân dân. ra sức tổ chức kinh tế mới.Nhà nước thực dân phong kiến.. + Hồ Chí Minh khẳng định rõ ràng và ngay từ đầu là: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. tron g những bộ luật nổi tiến như Bộ luật Hồng Đức (đời Lê).. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. II. để thực hành chủ nghĩa thế giới đại đồng”(1)..Các bộ luật sách nói trên phản ánh những tư tưởng pháp quyền.Nhà nước dân chủ tư sản. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra.. Đây là văn kiện pháp lý đầu tiên đặt vấn đề kết hợp khăng khít quyền tự quyết của dân tộc với quyền tư do. . .. dân chủ của nhân dân. Đó là điểm khác nhau về bản chất giữa nhà nước dân chủ nhân dân với các nhà nước của giai cấp bóc lột đã từng tồi tại trong lịch sử.. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Sau cách mạng Tháng Tám thành công. Pháp là sản phẩm của “những cuộc cách mạng không đến nơi”. trong đó có nói đến các triểu đại Việt Nam trong lịch sử.. Hồ Chí Minh nghiên cứu các kiểu Nhà nước trong lịch sử. vì dân. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân . vì ở đó chính quyền vẫn trong tay một số ít người . Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Hồ Chí Minh gửi đến Hội nghị Vécxây bản Yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do tối thiểu cho dân tộc mình.Hồ Chí Minh nghiên cứu sâu sắc lịch sử Việt Nam. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” (2).

Hồ Chí Minh yêu cầu: Tất cả các cơ quan nhà nước là phải dựa vào nhân dân. Hiến pháp năm 1946). cần kiệm liêm chính. tận tụy. do dân tổ chức. không nghĩ đến dân.. ta phải hết sức tránh. “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết” (Điều thứ 32 . gái trai.Hiến pháp năm 1946). Việc gì hại cho dân. rồi ngang tàng. + Người dân được hưởng mọi quyền dân chủ. lo trước thiên hạ. do dân cử ra. muốn sao được vậy. + Nhà nước vì dân là nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Người lãnh đạo phải trí tuệ hơn người. thật sự trong sạch. chỉ là thừa ủy quyền của dân. giai cấp. phóng túng. Quên rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân. chí công vô tư. + Nhà nước của dân phải bằng mọi nỗ lực hình thành các thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ của người dân. một hình thức dân chủ trực tiếp được đề ra khá sớm ở nước ta. hoạt động. gần gũi nhân dân. xây dựng. Hồ Chí Minh phê hán những “vị đại diện” lầm lẫn sự uy quyền đó với quyền lực cá nhân. bầu ra những đại biểu của mình. “Người thay mặt dân phải đủ cả đức và tài. .. + Hồ Chí Minh khẳng định: chỉ có Nhà nước thực sự của dân. liên hệ chặt chẽ với nhân dân. ta phải hết sức làm. trông rộng. sáng suốt.”(5). + Cán bộ Nhà nước phải là đầy tớ của dân. nhìn xa. + Các vị đại diện của dân. và có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. chứ không phải để cậy thế với dân”(4). minh mẫn. + Nhà nước do dân lựa chọn. cửa quyền: “Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ. xây dựng và kiểm soát mới có thể là nhà nước vì dân. tôn giáo” (Điều thứ 1. không có đặc quyền lợi. giúp đỡ.Nhà nước vì dân. cần kiệm liêm chính. coi khinh dư luận. + “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân(3). Như vậy. vui sau thiên hạ. + Quyền quyết định của nhân dân về các vấ đề liên quan đến vận mệnh quốc gia. đóng thuế để Nhà nước chi tiêu. giàu nghèo. Hồ Chí Minh yêu cầu: “Việc gì lợi cho dân.dân Việt Nam. có quyền làm bất cứ việc gì pháp luật không cấm. . trọng dụng hiền tài. + Nhà nước đó do dân ủng hộ.Nhà nước do dân. vừa hiền lại . giúp đỡ. Thực chất đó là chế độ trưng cầu dân ý. sinh lộng quyền. chỉ là “công bộc của dân”. không phân biệt nòi giống. Đầy tớ thì phải trung thành. lắng nghe ý kiến và sự kiểm soát của nhân dân. + Nhà nước do dân phê bình. đồng thời là người lãnh đạo hướng dẫn nhân dân.

Đồng thời phải tập trung đến cao độ để thống nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội”(7). .. do dân. trên chiến trường. Đó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ quyền lợi của ai? Điều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp. biến nền kinh tế lạc hậu thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại. là quả của bao nhêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những con người con anh dũng của Việt Nam trong nhà tù. luôn mang bản chất giai cấp. + Hồ Chí Minh khẳng định: giai cấp công nhân không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc và chỉ có giải phóng dân tộc mới giải phóng được giai cấp công nhân một cách triệt để. vì dân có phải nhà nước siêu giai cấp không?.. * Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân. + Sự thống nhất này được thể hiện: * Nhà nước dân chủ mới của ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài. + Trả lời câu hỏi: Nhà nước của dân. * Định hướng đưa đất nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội “bằng cách phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội. Có p hát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên. * Nhà nước ta vừa ra đời đã phải đảm nhiệm nhiệm vụ lịch sử là tổ chức . trong trại tập trung.Sự thống nhất hài hòa giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân.vừa minh”. do giai cấp công nhân lãnh đạo”(6). gian khổ với sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cách mạng: là hoa.Nhà nước là thành tố cơ bản nhất của hệ thống chính trị. Chính phủ do Hồ Chí Minh đứng đầu luôn luôn là Chính phủ đại đoàn kết dân tộc. 2. lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh. trên máy chém. . tính dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước. trong những hải đảo xa xôi. * Nguyên tắc tổ chức cơ bản của Nhà nước là nguyên tắc tập trung dân chủ.. Hồ Chí Minh viết: “Nhà nước ta phát huy dân chủ đến cao độ. Hồ Chí Minh trả lời: “Tính chất nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Nhà nước của ta là Nhà nước của nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông.. + Bản chật giai cấp của Nhàa nước ta là bản chất giai cấp công nhân và được biểu hiện ở những nội dung: * Do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. khoa học và kỹ thuật tiên tiến”(2).

đồng thời nhắc nhở cán bộ các cấp. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra với Chính phủ một trong sáu nhiệm vụ cấp bách là “Cúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ. + Nhà nước dân chủ.Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực mạnh là nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật và phải làm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tế. có đầy đủ tư cách và hiệu lực trong việc giải quyết mọi vấn đề nội trị và ngoại giao của Nhà nước Việt Nam mới. . Hồ Chí Minh viết: “Trăm đều phải có thần linh pháp quyền”(9). khuyến khích nhân dân tham gia vào các công việc của Nhà nước. phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới thực hiện được tốt. cơ chế kiểm tra. các ngành phải gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật. 3. tức là đã đến mức dân chủ hóa khá cao”. trước hết phải là một nhà nước hợp hiến. toàn diện của dân tộc để bảo vệ thành quả của cách mạng. biết dùng quyền dân chủ của mình. tạo ra cơ chế bảo đảm cho pháp luật được thi hành. đồng thời đảm bảo địa vị hợp pháp của Chính phủ lâm thời. bồi dưỡng ý thức làm chủ.cuộc kháng chiến toàn dân. giám sát việc thi hành đó trong các cơ quan nhà nước và trong nhân dân. khắc phục mọi thứ dân chủ hình thức. trước hết là các cán bộ .Một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân. + Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải lo “Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ. Đây là Chính phủ hợp hiến đầu tiên do đại biểu của nhân dân bầu ra. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộcTổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu”(8) để sớm có m65t nhà nước hợp hiến do nhân dân bầu ra. lúc đó dân đã biết nắm quyền của dân. + Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nâng cao dân trí. + Hồ Chí Minh hết sức chăm lo đưa pháp luật vào đời sống. nương tựa vào nhau mới bảo đảm cho chính quyền trở nên mạnh mẽ. thì dân chủ và pháp luật phải luôn luôn đi đôi với nhau. + Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh viết và tuyên đọc trong cuộc mít tinh lớn tại thủ đô Hà Nội ngày 2-9-1945 đã khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. + Ngày 3-9-1945. dám làm” (10). “Lúc dân biết và dám phê bình người lãnh đạo. . Theo Người. + Ngày 2-3-1946. Quốc hội họp phiên đầu tiên và bầu Hồ Chí Minh là Chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến. giám sát công việc của Chính phủ. công bố luật chưa phải là mọi việc đã xong. Hồ Chí Minh luôn luôn nêu gương trong việc khuyến khích nhân dân phê bình. Pháp luật là bà đỡ của dân chủ. dám nói.

Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải “thân dân. bồi dưỡng nhằm hình thành một đội ngũ cán bộ..thuộc ngành hành pháp và tư pháp. + Hồ Chí Minh mạnh dạn sử dụng những viên chức. rất cần nhân tài. kiến thiết kinh tế. hiện đại. phải nhanh chóng đào tạo. khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển thêm nhiều(12). Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch. Hồ Chí Minh nói: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh. quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. chí công vô tư. am hiểu pháp luật. của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền Việt Nam. công chức nhà nước có trình độ văn hóa. trọng dân. Người ký Sắc lệnh số 197 thành lập Khoa pháp lý học tại Trường đại học Việt Nam. quan lại đã được đào tạo nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính. “Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn. thành thạo nghiệp vụ hành chính và nhất là phải có đạo đức cần. ban hành Quy chế công chức – chú trọng chế độ thi tuyển để bổ nhiệm vào các ngạch. + Trong việc dùng cán bộ. + Hồ Chí Minh khẳng định: cán bộ Nhà nước phải biết quản lý nhà nước. + Xuất phát từ nhận thức chỉ có trí tuệ và lòng dân mới có thể làm cho chính quyền trở nên mạnh mẽ và sáng suốt. liêm.thể hiện tầm nhìn xa. là phấn đấu. khéo phân phối. tinh thần công bằng. thủ pháp chí công. . bởi thiếu điều này thì dù giỏi mấy cũng không dùng được. đặc biệt là với cán bộ quản lý nhà nước. bậc hành chính . điều quan tâm thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là phẩm chất đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân.Để tiến tới một Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ có hiệu lực.. + Trong vấn đề cán bộ. Với việc giữ vững nền độc lập. chính. Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 76. chúng tôi đi trước. vững .. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu” (13). dân chủ.. tính chính quy. Lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao cái gương “Phụng công.. Hồ Chí Minh quan tâm tới công bằng và dân chủ trong tuyển dụng cán bộ. Hồ Chí Minh nhắc nhở phải tẩy sạch óc bè phái. Sau khi trúng cử Quốc hội. vô tư”. kiệm. gần dân.. 4. chúng tôi xin đi trước. kiến thiết giáo dục. kiến thiết quân sự. phục vụ Tổ quốc. + Hồ Chí Minh đăng báo “Tìm người tài đức”. lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của dân”. Người viết: “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. không được lên mặt “quan cách mạng” với dân.. Người viết: công việc kiến thiết ngoại giao. Hồ Chí Minh hứa với đồng bào: Trước sự nguy hiểm khó khăn của nước nhà.. cho nhân dân noi theo”(11). Phát biểu trước cử tri Hà Nội (ngày 5-01-1946).

dù cố ý hay không. trong sạch về đạo đức của người cầm quyền.. trậm cắp của công vào tội tử hình. đồng thời phải đặc biệt coi trọng vấn đề giáo dục đạo đức.. lãng phí và bệnh quan liêu. sức mạnh của pháp luật và thi hành pháp luật nghiêm minh. kiệm. mưu vinh thân. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta.. để làm kiểu mẫu cho dân”(16). Người nói: “Tham ô. và đạo đức cao nhất. * Chính trị Hồ Chí Minh là một nền chính trị đạo đức. Hai hình thái ý thức xã hội này có thể kết hợp. cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. lãng phí. Không bao giờ được tuyệt đối hóa địa vị độc tôn của một yếu tố riêng lẻ nào. + Hồ Chí Minh là một mẫu mực của sự kết hợp đạo đức và pháp luật. Có người làm quan cách mạng. + Theo Hồ Chí Minh.mạnh.Kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô. trước hết phải nhấn mạnh vai trò của pháp luật. quan liêu. quan liêu cũng cần kíp như . + Theo Hồ Chí Minh.. theo Hồ Chí Minh là “Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Xin đồng bào hãy phê bình.Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức. giáo dục pháp luật trong nhân dân. vì dân mà đấu tranh quên mình. Người đòi hỏi “cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước.. chợ đen. khẩn trương xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật. Người đòi hỏi pháp luật của ta “phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm. hiệu quả. + Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra ba thứ “giặc nội xâm”. lãng phí. “giặc trong lòng”. Ngày 26-01-1946. bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào. Người ký “Quốc lệnh” khép tội tham ô. phì gia. bổ sung cho nhau trong thực tế trị nước. Ngày 27-11-1945.. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ sẽ bị phạt từ 5 đến 20 năm khổ sai và phải nộp phạt gấp đôi số tiền nhận hối lộ. luô luôn chú trọng giáo dục đạo đức nhưng cũng không ngừng nâng cao vai trò. Hồ Chí Minh nhấn mạnh kịp thời ban hành pháp luật. chống tham ô.. sức mạnh. gương mẫu trong mọi việc”(14). chợ đỏ. hiệu quả của Nhà nước là dựa vào tính nghiêm minh của việc thi hành pháp luật và sự gương mẫu. . liêm. + Theo Hồ Chí Minh. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần. từ kinh tế tiểu nông đi tới xây dựng nhà nước pháp quyền. Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân hãy tham gia giám sát công việc của Chính phủ. Hồ Chí Minh viết: Từ ngày thành lập Chính phủ trong nhân viên còn có nhiều khuyết điểm. giám sát công việc của Chính phủ. . chính. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Vệt gian. mật thám”(17). làm nghề nghiệp gì”(15). Vì Đảng... + Để đưa luật vào cuộc sống. đẩy mạnh việc tuyên truyền. * Đi đôi với giáo dục đạo đức..

có chế độ mà không giữ đúng.. đế quốc đang phát triển mạnh mẽ. không theo dõi và giáo dục cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra nguyên nhân quan trọng là bệnh quan liêu. tìm kiếm không mệt mỏi để chuẩn bị về lý luận và tổ chức cho khởi nghia vũ trang và chiến tranh cách mạng. + Tham ô. bồi dưỡng kiến thức quân sự cho cán bộ. tâm lực nghiên cứu về quân sự.việc đánh giặc trên trên mặt trận. Chỉ biết khai hội. đảng viên và nhân dân ta ngay trong buổi đầu cách mạng. lãng phí có nhiều nguyên nhân. đến chốn. Người đã làm việc. Trong khởi nghĩa và chiến tranh. không gần gũi quần chúng.. Vì vậy. Chính bối cảnh lịch sử đó khiến Hồ Chí Minh dành nhiều thời gian. lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ.. sáng lập lực lượng vũ trang cách mạng. lãng phí. xem báo cáo trên giấy.. kết hợp tài tình các phương pháp và hình thức đấu tranh. rộng khắp. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN Chuyên đề 06 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUỐC PHÕNG TOÀN DÂN. Người đã trực tiếp biên soạn nhiều tác phẩm quân sự có giá trị lý luận và thực tiễn. Sự nghiệp quân sự của Hồ Chí Minh là cống hiến . có tai mà không nghe thấu. “Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm. như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình”(4). bồi dưỡng các nhân tố cơ bản đảm bảo giành thắng lợi. viết chỉ thị. thành thử có mắt mà không thấy suốt. dung túng. suy nghĩ. Người vạch chiến lược quân sự xây dựng lực lượng chính trị quần chúng. Đối với công việc thì thật trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt. Người viết: “Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế. không vào sâu vấn đề. thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu”(5). XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN Sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong một thời kỳ lịch sử mà cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân. che chở cho nạn tham ô. Chuyên đề 6: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUỐC PHÕNG TOÀN DÂN. chứ không kiểm tra đến nơi. muốn trừ sạch nạn tham ô. có kỷ luật mà không nắm vững.

. về xây dựng lực lượng vũ trang. đế quốc. Tư tưởng dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng.Nội dung cơ bản của tư tưởng Quân sự Hồ Chí Minh là tư tưởng quốc phòng toàn dân. Tây của loài người. Ngay cả khi đang tiến hành kháng chiến. “muốn được giải phóng. toàn quân nhất tề đứng dậy chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. không thể cầu xin mà có được. nó cũng hoàn toàn xa lạ với các xu hướng phiêu lưu. đã là “một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi”(1). là sự kết hợp hài hòa và khoa học truyền thống quân sự của dân tộc ta với tinh hoa quân sự cổ. tìm mọi cách đẩy lùi chiến tranh. về chỉ đạo chiến tranh và nghệ thuật quân sự ở một nước thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân. kim.. Dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng và tư tưởng về bạo lực cách mạng thống nhất biện chứng với tư tưởng nhân văn và hòa bình. độc lập. quý trọng sinh mệnh con người. Tư tưởng cách mạng bạo lực của Hồ Chí Minh hoàn toà xa lạ. cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng. manh động và khủng bố cá nhân. Tư tưởng quân sự ấy phản ánh quy luật phát triển của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong điều kiện Việt Nam. Chủ nghĩa thực dân. tự do thật sự của các dân tộc thuộc địa chỉ có thế giành lại bằng cuộc đấu tranh của cả dân tộc. Tôi biết là nhân dân Pháp không muốn chiến tranh. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh bao gồm những quan điểm của Người về bạo lực. Người cũng không bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm hòa bình. Người kiên quyết kêu gọi toàn dân tộc. cách mạng bạo lực bao giờ cũng phả i dựa vào hai lực lượng: chính trị của toàn dân và vũ trang nhân dân. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng đủ mọi cách. Nước Việt Nam . bởi vì Người yêu nước.. về khởi nghĩa vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân.. tự bản thân nó. trong đó lực lượng chính trị là cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang. kẻ thù độc ác và ngoan cố gây chiến tranh xâm lược. 1. có khi phải chấp nhận những nhân nhượng cần thiết.to lớn đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Tư tưởng bạo lực cách mạng theo quan điểm Mác – Lênin là một nội dung cơ bản của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình” và “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc. thương dân. Người tìm mọi cách ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang. xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và chiến tranh nhân dân Việt Nnam trong thời đại mới. có nguyên tắc. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh. Đông. từ đó Người khẳng định. Nhưng khi không có cách nào khác để tránh khỏi chiến tranh. “Đồngbào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. sớm kết thúc chiến tranh. đối lập với tư tưởng hiếu chiến của những kẻ xâm lược. xây dựng hậu phương và nền quốc phòng toàn dân. giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”(2).

dựa vào sức mình là chính. nâng cao trạng thái chính trị . nếu người ta buộc chúng tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm”(3). vào khởi nghĩa vũ trang để giành cho được độc lập. . xây dựng và sử dụng lực lượng. phát động và tập hợp quần chúng tham gia kháng chiến.Khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa và khi giành được chính quyền.Khởi nghĩa vũ trang là phải dùng vũ khí.Khởi nghĩa vũ trang ở Việt Nam là khởi nghĩa vũ trang toàn dân do toàn thể dân tộc tiến hành. Tư tưởng khởi nghĩa vũ trang toàn dân. bất cứ ai là người Vịêt Nam có lòng yêu nước phải tham gia vào việc cứu nước. . Người luôn luôn kêu gọi cả dân tộc. toàn diện. cuộc chiến tranh ấy được thể hiện bằng cuộc kháng chiến toàn dân. đồng thời vận dụng triệt để và sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.Vận dụng tư tưởng Lênin về tình thế cách mạng. đó là điều kiện đảm bảo cho thắng lợi của khởi nghĩa giành chính quyền. Do chúng ta phải phát động và tiến hành một cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược và bạo tàn nên Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh vai trò quyết định của chính trị trong việc vạch ra đường lối chiến lược. “làm đúng thì thành công. nước Việt Nam không muốn là nơi chôn vùi hàng bao nhiêu sinh mạng. vừa là chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống lại chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân và đế quốc. phải khẩn trương xây dựng chính quyền cách mạng. trong đó có những nội dung chủ yếu sau: . chỉ đạo tìm kiếm mọi cách tạo thời cơ và nắm vững thời cơ để phát động khởi nghĩa toàn dân. vì dân. Nhưng cuộc chiến tranh ấy. Từ bản chất chính nghĩa sâu sắc ấy và từ lý tưởng cao quý của cuộc chiến đấu nên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. song đó lại là “cuộc chiến tranh to tát về chính trị và quân sự”.Kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc của dân tộc trong lịch sử giữ nước lâu dài của chúng ta. do dân. Hồ Chí Minh chỉ ra các điều kiện của thời cơ khởi nghĩa. đồng thời là một đặc trưng nổi bật trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự. . và đó phải là chính quyền của dân. . kết hợp hài hòa hai lực lượng đó.cần kiến thiết. toàn diện. trường kỳ và dựa vào sức mình là chính. 2. phải chiến thắng bằng lực lượng vũ trang.tinh thần của nhân dân và lực lượng vũ trang. Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang toàn dân là một đóng góp to lớn và mang tính sáng tạo sâu sắc của Hồ Chí Minh. Cuộc chiến tranh mà dân tộc chúng ta phải tiến hành vừa là chiến tranh giải phóng. trường kỳ. nhận thức sâu . Tư tưởng kháng chiến toàn dân. Đó là tư tưởng có tính nguyên tắc. Với tư tưởng đó. 3. củng cố hậu phương. làm sai thì thất bại”.

tự do. nghị lực và tinh thần sáng tạo của nhân dân khi đi vào kháng chiến. Hồ Chí Minh đã khẳng định một luận điểm cơ bản: kháng chiến là sự nghiệp của dân. tăng cừơng sức mạnh vật chất và tinh thần cho cuộc kháng chiến là yêu cầu cao của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quố phòng toàn dân.. vì đất ta hẹp. kinh tế. chính trị. là nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện. . ngoại giao. Hồ Chí Minh khẳng định: Kháng chiến phải trường kỳ. dựa vào sức mình là chính” là một nội dung rất quan trọng trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Chính đường lối. tư tưởng chính trị . “Lấy sức ta mà giải phóng cho ta. dân ta ít. Theo người. văn hóa. về kháng chiến toàn diện. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự thể hiện hàm súc và đầy sức thuyết phục tư tưởng lớn của Người về quân sự. không chia tôn giáo đảng phái.. đán bà. một chế độ.Chiến tranh là một thách thức toàn diện đối với một đất nước. Phối hợp chặt chẽ và linh hoạt với hai phương thức trên là đấu tranh ngoại giao nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của thời đại. không biết dựa vào chính sức mình để giải phóng cho mình thì không xứng đáng được độc lập. một dân tộc mà không biết tự lực cánh sinh. .quân sự đúng đắn đó đã tạo khả năng động viên to lớn toàn bộ sức mạnh. ta phải chuẩn bị lâu dài và phải có sự chuẩn bị về toàn diện của toàn dân”(5). Ngay cả khi chúng ta đã tranh thủ được sự đoàn kết quốc tế với sự giúp đỡ và ủng hộ về vật chất và tinh thần. một dân tộc. Để tạo sức mạnh nội sinh của cuộc kháng chiến . càng đánh ta càng mạnh để đánh bại từng âm mưu chiến lược của địch. vừa bồi dưỡng.sắc tình yêu Tổ quốc và khát vọng độc lập tự do của nhân dân ta. không dùng toàn lực của dân về đủ mọi mặt để ứng phó. Đấu tranh chính trị là một nội dung rất cơ bản trong chiến tranh nhân dân. có dân là có tất cả. phát triển lực lượng của ta. Để chống lại âm mưu đó. nô lệ. Kháng chiến trường kỳ để vừa tiêu diệt sinh lực địch. nước ta nghèo. tốc thắng để đánh đổ chính quyền cách mạng và chế độ mới của chúng ta. tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân đánh giặc trên tất cả các mặt trận quân sự. nhiệm vụ đấu tranh kinh tế. người trẻ. không thể nào thắng lợi được. thì tư tưởng trên của Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa . Đối với một cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của một dân tộc bị áp bức. dân tộc. xây dựng hậu phương vững mạnh và đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa nhằm đồng thời nâng cao. Đấu tranh quân sự là phương thức chủ yếu nhất của chiến tranh. khởi nghĩa toàn dân để giành độc lập cho dân tộc và chỉ có tiến hành kháng chiến toàn dân mới giữ vững được nền độc lập ấy. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”(4). theo tư tưởng Hồ Chí Minh.Kẻ thù bao giờ cũng có âm mưu tốc chiến. tư tưởng. về kháng chiến toàn dân: “Bất kỳ đàn ông. bất kỳ người già.

trang bị. “Sự đồng tâm của đồng bào đúc nên bức tường đồng xung quanh Tổ quốc”. Biết đánh bằng nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân. lấy chất lượng cao thắng số lượng đông. Trong lĩnh vực này. địch vận. luôn giành thế chủ động. không phiêu lưu. mà phải có đường lối chiến lược đúng đắn. song trong nghệ thuật quân sự cụ thể lại phải luôn chủ động giành thế tiến công. 4. biết tập trung ưu thế vào thời cơ quyết định để luôn luôn đánh địch trên thế mạnh. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh.. . biết tạo ra sức mạnh.cực ký quan trọng của nó. vận dụng và phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự của cha ông ta “lấy yếu đánh mạnh”. 5. tranh thời. Nghệ thuật quân sự theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng trường kỳ kháng chiến của Hồ Chí Minh không đối lập với tư tưởng chiến lược tiến công. không chỉ đánh vào quân đội có vũ khí. Người đã viết hàng chục tác phẩm có giá trị về nghệ thuật quân sự. mọi thứ vũ khí. mà đánh thẳng vào lòng người kết hợp tác chiến với binh vận. mọi quy mô. Hồ Chí Minh đã học tập. quyết đánh đồng thời phải biết đánh. càng đánh phải càng mạnh. lập thế. Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. sáng tạo. “lấy nhỏ đánh lớn””. dám đánh. Nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh còn là biết đánh địch bằng mọi lực lượng. Tư tưởng về xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân. Nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh còn là nghệ thuật tạo lực. biết đánh địch bằng mưu. đồng thời tiến công phải chắc thắng. đế quốc lúc đầu bao giờ cũng là cuộc chiến đấu của người yếu chống kẻ mạnh. mạo hiểm. vấn đề nghệ thuật quân sự chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Và đó cò là nghệ thuật biết khởi đầu chiến tranh và biết biết kết thúc chiến tranh vào thời điểm có lợi nhất và thích hợp nhất. lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân là hai lực lượng chủ yếu tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng. Muốn giành thắng lợi không thể chỉ dựa vào ý chí. Sự phối hợp chặt chẽ và bổ sung cho nhau của hai lực lượng đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của cuộc kháng chiến. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo ba thứ quân: bộ đội chủ lực. linh hoạt. mà thống nhất biện chứng với nhau. Lực lượng chính trị quần chúng là cơ sở cho đấu tranh quân sự. Chiến tranh giải phóng của dân tộc thuộc địa chống thực dân. Toàn dân trường kỳ kháng chiến. đồng thời đó còn là lực lượng tiến công trực tiếp đánh địch theo các phương thức và nội dung rất phong phú. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng lực lượng chính trị quần chúng.. lấy ít thắng nhiều. lên một tầm cao mới đáp ứng được những yêu cầu và thách thức mới trong một cuộc chiến tranh thời kỳ hiện đại (thế kỷ XX). thắng địch bằng thế. “lấy ít đánh nhiều”.

Người nêu ra sáu yêu cầu cơ bản đối với người chỉ huy quân sự là “Trí . đó là “người trước. hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. khoa học kỹ thuật và hậu cần. dũng. thực hiện một cách triệt để. 6. có phẩm chất. đạo đức. khái quát bản chất chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân ta làtrung với nước.Dũng . trong đó người cầm vũ khí đóng vai trò quyết định. Trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. có tri thức và kỹ năng quân sự. Tướng giỏi (đủ cả: trí. Hồ Chí Minh đã nêu lên một lụân điểm hết sức quan trọng và được diễn đạt vô cùng giản dị. phần thưởng cao quý nhất. có trình độ văn hóa. hiếu với dân. vô dụng lại có hại”(6). “Tướng là kẻ giúp nước. xây dựng hậu phương. và xác định quân đội ta có ba nhiệm vụ: đội quân chiến đấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự. ý thức và trình độ chính trị cho lực lượng vũ trang được đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ. Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. vì chủ nghĩa xã hội . “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc. trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân (ba thứ quân) và lực lượng công an nhân dân. Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển không ngừng. động viên sức mạnh toàn dân vào công cuộc kháng chiến cứu nước và bảo vệ Tổ quốc. lực lượng vũ trang nhân dân. Có lẽ.bộ đội địa phương và dân quân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa.Tín – Liêm – Trung”.Nhân . Hậu phương vững chắc là một trong những nhân tố thường . việc xây dựng bản chất cách mạng. Chính vì thế. đội quân công tác và đội quân sản xuất. cả chính trị. nhân. quân sự. cô đúc. trung thành và sáng tạo tư tưởng ấy với một niềm tin yêu vô hạn dành cho người Tổng tư lệnh tối cao của mình. xây dựng nền quốc phòng toàn dân. hệ thống. Tường xoàng thì nước hèn”(7). có sức khỏe để đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ của một đội quân chiến đấu. nghiêm) thì nước mạnh. độc đáo nhất dành cho lực lượng vũ trang nhân dân chính là danh hiệu “Bộ đội cụ Hồ” mà nhân dân ta đã gọi. chiến sĩ có bản lĩnh. du kích là một nội dung lớn và sáng tạo trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. tự do của Tổ quốc. sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập. nghĩa là sự thống nhất giữa người cầm vũ khúi. 60 năm qua. tín. trình độ chính trị. súng sau”. đã trao tặng cho những người con thân yêu của mình. Hồ Chí Minh đã đúc kết một truyền thống quý báu. trung với Đảng. Để kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. từ đó Người khẳng định một nguyên tắc bất dịch là sự lãnh đạo tuyệt đối. tập hợp mọi tầng lớp nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất. sản xuất và công tác. Dưới ánh sáng của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đặc biệt chăm lo bồi dưỡng cán bộ.

Người nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hậu phương để tạo tiềm lực cho cuộc kháng chiến. Nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc gắn bó sâu sắc với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc. tất nhiên. Trong những năm vận động cách mạng. xây dựng nên. TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN . KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT. trong một điều kiện mới và với một trình độ phát triển mới mẻ để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ những năm chuẩn bị khởi nghĩa và ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đối với Hồ Chí Minh. củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. vừa kháng chiến vừa kiến quốc. sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những cơ hội lớn và những thách thức gay gắt. Những tư tưởng và kinh nghiệm quý báu đó đã được Hồ Chí Minh nâng cao và hoàn chỉnh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc. dân chủ. trong đó lòng dân lại là sức mạnh đặc biệt to lớn. súng ống nào cũng không chống nổi. từ chống Pháp.xuyên quyết định thắng lợi trong chiến tranh. Chuyên đề 7: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA. Trong kháng chiến chống Pháp. xây dựng hậu phương. luôn luôn góp phần quyết định trong các cuộc kháng chiến của chúng ta.. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu. bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân ta dày công đấu tranh. Một nền quốc phòng toàn dân hùng mạnh với sự tham gia của tất cả các ngành. nước mạnh. Hồ Chí Minh đã đề ra nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa cách mạng. hậu phương không chỉ là sức mạnh vật chất. trực tiếp tạo nên sức mạnh vô địch vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. dân khí mạnh thì quân lính nào. văn minh. xã hội công bằng. nguồn nhân lực mà còn là sức mạnh tinh thần. Đất nước chúng ta. các giới. sáng tạo tuyệt vời là một thành tựu to lớn của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. vì dân giàu. đuổi Nhật đến chống Mỹ xâm lược.. Nền quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với an ninh nhân dân mà chúng ta đang xây dựng hiện nay là kết quả của sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa. vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang nhân dân giành chính quyền. Nghệ thuật phát huy cao độ sức mạnh toàn dân đánh giặc với lòng dũng cảm phi thường và trí thông minh.

. Hồ Chí Minh đã nghĩ đến một xã hội mới. sức sản xuất chưa phát triển. phân hóa học. Muốn có cuộc sống mới đó. thì độc lập cũng chẵng có nghĩa lý gì! Trong Di chúc. cung cấp máy bơm nước. Kinh tế rất lạc hậu và gồm nhiều thành phần phức tạp.. đay. 2. I. Đó là: 1. hạnh phúc cho nhân dân. đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân thấp kém. một cuộc sống mới ấm no.) để xuất khẩu đổi lấy máy mới. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người giải thích rất rõ: Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có hai chân là công nghiệp và nông nghiệp. mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài”(2). tư tưởng chỉ đạo sáng suốt. Người chỉ rõ: Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có hai chân là công nghiệp và nông nghiệp. KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT.. . Phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. hai chân không đều nhau. chè.. tự do. nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”(1). trước tiên phải giành lại độc lập cho dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn lại: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa. .. Nước ta là một nước thuộc địa nữa phong kiến.Phát triển mạnh cả công công nghiệp và nông nghiệp. không thể lớn mạnh được. Người giải thích rất rõ: Nông nghiệp phải phát triển mạnh để cung cấp đủ lương thực cho nhân dân . Người chỉ rõ: Nước độc lập mà dân không được hạnh phúc. xã hội và văn hóa. không thể lớn mạnh được.. có tính nguyên tắc. Người đã chỉ rõ: “. kinh tế. cung cấp đủ nguyên liệu (như bông. chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới. hai chân không đều nhau. có công nghiệp và nông nghệp hiện đại. nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Về cơ cấu kinh tế. Phát triển kinh tế không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân: Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta... cung cấp đủ nông sản (như lạc.) cho nhà máy. đỗ. mía.. tự do. Do vậy. TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN Từ lúc ra đi tìm đường cứu nước để giải phóng đồng bào. có văn hóa và khoa học tiên tiến.Chuyên đề 07 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA. trước hết là cho nông dân. Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều luận điểm. Công nghiệp phải phát triển mạnh để cung cấp đủ hàng tiêu dùng cần thiết cho nhân dân. kế đó phải xây dựng đất nước vững mạnh cả về chính trị.

. + Sở hữu của người lao động riêng lẽ. là con đường no ấm thực sự của nhân dân ta. và sẽ tiến đến chủ nghĩa xã . Thực hiện liên minh công nông để xây dựng chủ nghĩa xã hội. nghìn lần và giúp người làm những việc phi thường. còn nông nghiệp và thủ công nghiệp chiếm đến tám phần. là con đường no ấm thật sự của nhân dân ta”(1). than.Về thành phần kinh tế: trong thời kỳ quá độ còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế. có năm loại kinh tề khác nhau: A. chúng ta lấy sản xuất nông nghiệp làm chính. vì nó là của chung của nhân dân).. Vì muốn mở mang công nghiệp thì phải có đủ lương thực. thì phải mở mang các ngành công nghiệp làm ra máy . xây dựng đời sống ấm no sung sướng cho nhân dân. làm cho nền kinh tế gồm nhiều thành phần phức tạp trở thành một nền kinh tế thuần nhất. Đó là con đường phải đi của chúng ta. và cung cấp dần máy cày. B. sở hữ tập thể. nền kinh tế đó còn tồn tại bốn hình thức sở hữu chính: “+Sở hữu nhà nước tức là của toàn dân. Hồ Chí Minh xác định: “2) Trong chế độ dân chủ mới. dựa trên chế độ sở hữu toàn dân. Năm 1959.. Máy sẽ chắp thêm tay cho người. Hiện nay. Trong bài viết Con đường phía trước (ngày 20-01-1960). Nhưng công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa vẫn là mục tiêu phấn đấu chung..Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là mục tiêu phấn đấu chung. công nghiệp chỉ mới chiếm không đầy hai phần. Tuy nhiên. con đường công nghiệp hóa nước nhà. Người đặt câu hỏi: Như vậy thì làm sao cho đời sống nhân dân thật dồi dào được? Và Người đã trả lời: “Đời sống nhân dân chỉ có thể thật dồi dào.Các hợp tác xã (nó là nửa chủ nghĩa xã hội. . để đẩy mạnh nông nghiệp.Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải tạo lập trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Về hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. + Một ít tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của nhà tư bản”(2). Người chỉ rõ nước ta vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Cho nên công nghiệp và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển. trong sản xuất của miền Bắc.. + Sở hữu hợp tác xã tức là sở hữ tập thể của nhân dân lao động. thép..Kinh tế quốc doanh (thuộc chủ nghĩa xã hội. ở thời kỳ quá độ. máy bừa cho các hợp tác xã nông nghiệp. ra gang. 3. Muốn có nhiều máy. nguyên liệu. khi chúng ta dùng máy móc để sản xuất một cách hật rộng rãi: dùng máy móc trong công nghiệp và trong nông nghiệp. làm cho sức người tăng lên gấp trăm.thuốc trừ sâu. như hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước sẽ nhanh và nhanh chóng đi đến mục đích. Công nghiệp phát triển thì nông nghiệp mới phát triển. . Người chỉ rõ mục đích của chế độ ta là xóa bỏ các hình thức sở hữu không xã hội chủ nghĩa. dầu.

Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” (1). D. tiết kiệm vật tư. nông dân và thủ công nghệ (có thể tiến dần vào hợp tác xã. văn học. Tăng gia sản xuất phải đi đôi với thực hành tiết kiệm trong sản xuất. nhấn mạnh các nguyên tắc tự nguyện. lãng phí. ở và các phương thức sử dụng. tôn giáo. cùng có lợi và quản lý dân chủ. Cùng với việc chỉ rõ nội hàm của văn hóa. văn hóa mới đủ điều kiện phát triển được” . Cho nên kinh tế ta sẽ phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội chứ không theo hướng chủ nghĩa tư bản”(1). những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi. ăn.hội).Kinh tế của cá nhân. đạo đức. E. II. 4. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất cho họ. Hồ Chí Minh đã nêu ra định nghĩa về văn hóa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống. 1. phải chống tham ô. chính trị. chữ viết. những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc.Tư bản của tư nhân. Phải phát triển các thành phần kinh tế. Mặt khác. Người chỉ rõ: “Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là con đường đi đến xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội. Người phân tích và luôn nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và cơ sở hạ tầng. trong tiêu dùng. Tăn g gia là tay phải của hạnh phúc. tiết kiệm là tay trái của hạnh phúc”(2). thời gian. sức lao động. pháp luật. phát triển kinh tế quốc doanh để tạo nền tảng cho kinh tế xã hội chủ nghĩa. đồng minh với giặc ngoại xâm. không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và của cải khác của họ. hướng dẫn họ phục vụ cho quốc kế dân sinh phù hợp với kế hoạch Nhà nước. tinh hoa văn hóa thế giới và các giá trị văn hóa dân tộc. loại A là kinh tế lãnh đạo và phát triển mau hơn cả. Từ năm 1943. hướng họ hợp doanh với Nhà nước để góp phần xây dựng đất nước. nghệ thuật. Thấu hiểu sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin. . C. quang liêu là những “giặc nội xâm”. Đối với các nhà công thương. tức là nửa chủ nghĩa xã hội). xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong năm loại ấy. xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. hướng dẫn và giúp đỡ họ cải tiến cách làm ăn. họ đã tham gia ủng hộ cách mạng dân tộc dân chủ thì sẵn sàng cải tạo. khuyến khích kinh tế hợp tác xã với các hình thức đa dạng. Đồng thời. loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ. Hồ Chí Minh đã nhận rõ vị trí đặc biệt quan trọng và ý nghĩa lớn lao của văn hóa. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa.Tư bản của Nhà nước (như Nhà nước hùn vốn với tư bản tư nhân để kinh doanh). xã hội: “Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng. khoa học. văn hóa với kinh tế.

từ trong bản chất và tuân thủ quy luật chung. phục vụ sự nghiệp cách mạng của nhân dân. vai trò của văn hóa là động lực của sự phát triển kinh tế. phát triển xã hội. Phát triển kinh tế và văn hóa để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ta”(2). Tính chất. Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò quyết định của chính trị và kinh tế đối với sự phát triển của văn hóa. vì thế. giải phóng xã hội. vì vậy phải xây dựng kinh tế làm cơ sở hạ tầng cho sự phát triển văn hóa “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. trở thành một động lực to lớn. vì vậy. ngay trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. vì thế kinh tế phải đi trước. đặc trưng. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng. mà phải ở trong kinh tế và chính trị”(3). từ đó. Tham gia cách mạng không chỉ để đóng góp tích cực vào tiến trình và thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng. nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác. Văn nghệ muốn được tự do thì phải tham gia cách mạng. văn nghệ nước ta gần 60 năm qua. chức năng của nền văn hóa mới. “Văn hóa. “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa thuộc kiến trúc thượng tầng. trong quan hệ của bốn thành tố trên. Hồ Chí Minh chỉ rõ kinh tế là nền tảng của việc xây dựng văn hóa. cùng phải coi trọng ngang nhau là chính trị. Rõ ràng là dân tộc bị áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do. Từ cách nhìn nhận rất biện chứng rên. giản dị đó của Hồ Chí Minh thực sự có ý nghĩa lớn lao đối với văn hóa. Đồng thời. bước vào thời kỳ xây dựng. có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến. văn hóa và xã hội. . kinh tế. 2. theo Hồ Chí Minh. văn hóa ở trong kinh tế và chính trị. “Xưa kia chính trị bị áp bức. văn hóa không thể đứng ngoài. mà chính là bản chất xã hội của văn hóa. không thể đứng ngoài. sáng tạo trên lĩnh vực này. giải phóng văn hóa. phải tiến hành cách mạng chính tị trước để giải phóng chính trị. chủ động tác động tích cực trở lại đối với kinh tế và chính trị. Từ luận điểm cơ bản trên. nguyên lý này hoàn toàn khôg phải là sự áp đặt đối với văn hóa – văn nghệ. Hồ Chí Minh đã rút ra một kết luận có ý nghĩa cực kỳ quan trọng nhằm định hướng cho toàn bộ sự phát triển của văn hóa nước ta: Tham gia cách mạng là con đường duy nhất. nền văn hóa của ta vì thế không nảy sinh được”. Khi dân tộc và đất nước còn bị nô lệ thì văn hóa cùng chung số phận nô lệ đó.Người lại khẳng định nhiều lần ý nghĩa. trong công cuộc kiến thiết nước nhà. gắn bó hữu cơ với cơ sở hạ tầng. mà có nhiệm vụ góp phần thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. là một quy luật khách quan của mối quan hệ biện chứng trên. Khi đất nước đã được giải phóng. bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Kết luận hiển nhiên. mở đường cho văn hóa phát triển. mà còn vì nhu cầu tồn tại và phát triển của bản thân văn nghệ. là nhu cầu tất yếu của văn hóa – văn nghệ và những người hoạt động. Vì sao không nói phát triển văn hóa và kinh tế? Tục ngữ ta có câu: Có thực mới vực được đạo. vì sự tự do chân chính của văn nghệ.

Có nghĩa là. trọng nghĩa tình. Về phẩm chất dân tộc. đạo lý. Kế tục phẩm chất bền vững đó của văn hóa dân tộc trong quá khứ. nền văn hóa mới phải tiếp tục phát triển với những đặc trưng mới. sáng tạo trong lao động. lòng nhân ái. bạn bè. trở thành nội dung cốt lõi của nó trong thời kỳ mới. Theo Hồ Chí Minh. bổ sung. tính giản dị trong lối sống. bài viết của mình. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh. tình nghĩa thủy chung với người thân. đặc trưng của nền văn hóa đó. ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân.. đậm đà bản sắc dân tộc của nền văn hóa mới. theo tư tưởng Hồ Chí Minh. là những giá trị bền vững. hoàn chỉnh các quan điểm cơ bản của mình. đó chính là sự gắn bó mật thiết và trở thành một bộ phận của sự nghiệp cách mạng. đó là nền văn hóa bao hàm các tính chất dân tộc. đặc tính và cốt cách dân tộc. đậm đà bản sắc dân tộc là nhân tố và phẩm chất hòa quyện hữu cơ trong nền văn hóa. tựu trung. Trong rất nhiều bài nói. Hồ Chí Minh và Đảng ta nhấn mạnh các tính chất. trước hết là nền văn hóa đó gốc rễ từ dân tộc. gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thành lập Ủy ban văn hóa lâm thời Bắc bộ. Tổ quốc. “phát huy cốt cách dân tộc”. mang tâm hồn. khoan dung. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Bổn phận của các ngài là lãnh đạo tư tưởng quốc dân.nền văn hóa Việt Nanm tiên tiến. phương thức biểu hiện nội dung đó. ý chí tự lực tự cường dân tộc. đặc trưng và chức năng chủ yếu của nền văn hóa đó. Song. Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần nhắc nhở chúng ta phải giữ gìn và phát huy những truyền thống và bản sắc tốt đẹp ấy của dân tộc. Ngay sau ngày Quốc khánh 2-9-1945.Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nhiệm vụ xây dựng “một nền văn hóa mới” và chỉ rõ tính chắt. a. và để phù hợp với tiến trình cách mạng. với kết quả tổng kết thực tiễn. . thông minh trong chiến đấu. tinh thần đoàn kết. là sự hài hòa giữa lý tưởng độc lập dân tộc với lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong nền văn hóa đó. tùy theo nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. yêu nước là nấc thang giá trị cao nhất của dân tộc Việt Nam và của nền văn hóa Việt Nam. hiện đại và nhân văn để tạo nên một nền văn hóa mới đa dạng và thống nhất . Hồ Chí Minh và Đảng ta đã từng bước điều chỉnh. tiên tiến. chứa đựng trong nền văn hóa mới của chúng ta. làng xã. diện mạo. Người khẳng định. dũg cảm. Đó là những giá trị bền vững và những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. cao quý và những tinh hoa của văn hóa và truyền thống dân tộc cùng với những giá trị mới được xây đắp và phát triển trong thời kỳ hiện đại của dân tộc ta. sự tinh tế trong ứng xử.. là lòng yêu nước nồng nàn. đức tính cần cù. không chỉ ở chiều sâu của nội dung văn hóa mà còn thể hiện đậm đà trong các hình thức. Từ đó. Như vậy. tạo nên tổng thể giá trị của nền văn hóa mới. đấu tranh cho độc lập và kiến thiết một nền văn hóa mới. văn hóa phải “lột cho hết tinh thần dân tộc”. Tại buổi tiếp đại biểu của Ủy ban này ngày 7-9-1945. đậm đà bản sắc dân tộc được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991) của Đảng đúc kết và khẳng định.

b. cao đẹp của con người. tiến bộ của văn hóa nhân loại. đóng cửa. lai căng để đánh mất đi cái độc đáo.. Vai trò cao quý của văn hóa. Theo yêu cầu của từng thời kỳ của cuộc đấu tranh cách mạng. xây đắp các giá trị tinh thần. Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh: Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân. cái tiến bộ và đấu tranh với cái xấu xa. lạc hậu. phải là một nền văn hóa thấm sâu phẩm chất nhân văn và dân chủ. cái thiện. . Phải biết kế thừa. miêu tả và khám phá con người. Thấu hiểu đặc trưng và sức mạnh riêng của văn hóa.. đen tối. độc lập. ta học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam. đến giá trị. Nuôi dưỡng các phẩm chất. tự do. phát huy có chọn lọc những truyền thống văn hóa tốt đẹp phù hợp với những điều kiện lịch sử mới. mà trước hết là sự tôn trọng và yêu thương con người. bảo vệ và khẳng định. cả đàn ông và đàn bà ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc của mình đáng được hưởng. những phẩm chất tốt đẹp cho con người để giúp con người vươn tới cái chân. góp phần cho sự phát triển toàn diện của con người. kiên quyết phê phán và loại bỏ những tập tục lạc hậu.Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.. học đòi. những tư tưởng và tình cảm lớn. Trong quan niệm của mình về văn hóa. cái đặc trưng của dân tộc mình. trước hết là thông qua chức năng chủ yếu và đặc trưng này của văn hóa. Đây chính là sứ mệnh. là chức năng chủ yếu của văn hóa. tiếp thu có chọn lọc những cái hay. xây đắp cho con người nhữg lý tưởng cao quý. xa xỉ. cổ hủ. trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam”. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh các nhiệm vụ lớn lao trên của văn hóa. phù hoa. cái tốt đẹp. văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ. khép kín và cũng hoàn toàn xa lạ với kiểu bắt chước. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn có niềm tin sâu sắc về khả năng của văn hóa có thể và cần phải nuôi dưỡng. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay. gian khổ và vĩ đại vì sự ra đời và chiến thắng của xã hội mới. tỉnh táo chống lại sự xâm nhập của mọi thứ văn hóa độc hại. tình cảm phong phú. đồng thời cũng là nói đến trình độ của con người. Quá trình tự hoàn thiện ấy chính là quá trình con người vươn lên cái tốt đẹp. được lười biếng. “Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh một chức năng có vị trí đặc biệt của văn hóa là bám sát và thấu hiểu cuộc sống. tư tưởng. đủ bản lĩnh để mở rộng giao lưu với thế giới. tình cảm và nâng cao trình độ dân trí là những chức năng không thể tách rời của văn hóa. nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng. làm thề nào cho mỗi người dân Việt Nam từ trẻ đến già. với tư cách là động lực của sự phát triển.. tư tưởng. Nói đến văn hóa là nói đến phẩm chất. nói giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc không đồng nghĩa với dân tộc hẹp hòi. theo quan điểm của Hồ Chí Minh. “hợp với tinh thần dân chủ”. góp phần trực tiếp xây dựng con người mới đang hình thành trong cuộc chiến đấu đầy hy sinh... đặc biệt là bồi dưỡng nâng cao đời sống tinh thần. Nền văn hóa mới. cái mỹ và từ đó con người có năng lực và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân.

văn hóa gồm có văn hóa chính trị. 3.. đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người . Hồ Chí Minh đã quan tâm và có nhiều ý kiến sâu sắc về hầu hết các lĩnh vực đó của văn hóa. tiên phong trong . văn hóa lao động.. sinh động. văn hóa gíao dục. kinh tế. nghệ thuật hiện đại. Chính do tính chất. Chính từ quan điểm đó mà Người luôn đòi hỏi rất cao đối với chất lượng của hoạt động văn hóa. kỷ cương. Người nhắc nhở: Phong trào văn hóa có bề rộng. văn hóa nghệ thuật. Sự nhắc nhở đó cách đây đã gần 40 năm. Ở đây chỉ xin nêu vắn tắt một vài dẫn chứng về lĩnh vực văn nghệ (được hiểu là văn học và các loại hình nghệ thuật). văn hóa đạo đức. từ đó chỉ đạo chính xác. cách viết đến ngôn ngữ và chữ viết. Hồ Chí Minh đã chỉ ra rất rõ ràng. tiếp nhận. là đỉnh cao của đời sống tinh thần.. xã hội và với chính mình. Văn nghệ là biểu hiện tập trung nhất của văn hóa. xuất phát từ sự am hiểu sâu sắc. văn hóa pháp luật.nhận thức. người chiến sĩ mở đường. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng văn nghệ Người đã khai sinh ra nền văn nghệ cách mạng và chính Người là ngọn cờ đầu. Xét về loại hình hoạt động cụ thể. bằng văn hóa. nặng về mặt giải trí mà còn nhẹ về mặt nâng cao tri thức của quần chúng . từ đạo đức đến lối sống nếp sống. pháp luật. Điều đặc biệt quan trọng là.. hưởng thụ văn hóa và nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện của mình thông qua văn hóa. văn hóa lối sống. tâm hồn. và mọi quan hệ của con người với tự nhiên. là hình ảnh của cốt cách. là người thầy. chưa có bề sâu. cần phải làm mọi cách để phát huy tối đa sức mạnh của văn hóa làm cho các nhân tố văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực. đầy sức thuyết phục các đặc thù và sức mạnh riêng của mỗi lĩnh vực. từ truyền thống văn hóa quá khứ đến văn hóa. chúng ta còn thấy Người đã đề cập và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể từng loại hình. xã hội. cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”(1). theo lời dạy và chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. nhưng chúng ta thấy đó như là sự phê bình trực tiếp những thiếu sót. xây dựng đời sống mới.. mỗi loại hình hoạt động văn hóa cụ thể. từ khoa học đến giáo dục. từ các hoạt động văn hóa quần chúng đến lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. biến văn hóa thành một nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển. đặc trưng và chức năng đặc biệt trên của văn hóa. Xét về đặc trưng của lĩnh vực hoạt động tinh thần... khoa học các quan điểm cơ bản nđối với từg lĩnh vực và hoạt động đó. khuyết điểm của công tác văn hóa nước ta trong những tháng ngày gần đây nhất.. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy ngay khi đất nước ta kết thúc cuộc chếin tranh chống thực dân Pháp và miền Bắc bắt đầu bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Văn hóa bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú. trong mọi phương diện chính rị. toàn diện bản chất xã hội và đặc trưng của văn hóa nói chung. từ báo chí đến văn hóa nghệ thuật. đặc tính dân tộc.. từ cách nói.“Chúng ta phải biến một nước dốt nát. đương đại. đời sống văn hóa cụ thể.

Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn văn nghệ sĩ phải bồi dưỡng đồng thời cả phẩm chất và tài năng. tự nguyện tham gia vào sự nghiệp cách mạng bằng tài năng và sự sáng tạo của mình. tham gia cách mạng. cái tiêu cực. trước hết là công. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Bằng cả cuộc đời mình Hồ Chí Minh đã đúc kết và khẳng định một chân lý. Quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh đã có một ý nghĩa đặc biệt to lớn và sâu sắc trong việc tập hợp. gắn bó máu thịt với quà chúng. Nêu cái hay. binh”. cái xấu trong xã hội. “ca tụng chân thật những người mới. Còn nếu nhà văn quên điều đ ó – nhân dân cũng sẽ quên anh ta”(1). Theo Hồ Chí Minh. nông. tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. của đất nước. vì “chỉ có nhân dân mới nuôi dưỡng cho sáng tác của nhà văn bằng những nguồn nhựa sống. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. cho chân thật là những yêu cầu tạo ra những giá trị về tư tưởng và nghệ thuật đối với tác phẩm văn nghệ.. rèn luyện. là một đòi hỏi nội tại của bản thân văn nghệ . đồng thời để phê bình nhữg khuyết điểm của chúng ta.sáng tạo văn nghệ. sinh động thực tiễn ấy. Thực tiễn phong phú trong lao động và đấu tranh của nhân dân luôn luôn là nguồn sinh khí. gắn bó và am hiểu sâu thực tiễn đời sống lao động. nghệ sĩ . học tập và xây dựng cuộc sống mới để có thể phản ánh chân thật. đó là một đòi hỏi. phụng sự nhân dân. của bộ đội. chớ phóng đại”. “bày tỏ được tinh thần anh dũng và kiên quyết của quân và dân ta. truyện ký. cái tốt của dân tộc ta. của nhân dân ta. Sáng tác cho hay. làm cho họ trở thành những nghệ sĩ. xây dựng và phát triển một đội ngũ văn nghệ sĩ kiểu mới. và các tác phẩm đó phải phản ánh cho hay. hai nhân tố quyết định cho thành công trong hoạt động sáng tạo của mình “Phụng sự Tổ quốc. tạo ra những hình ảnh xa rời đời sống hoặc lẩn tránh việc phê phán cái sai. Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói đến tính đa dạng. Phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của dân tộc. đồng thời để giúp phát triển và nâng cao cho tinh thần ấy”. chính vì thế. Người khẳng định: “Viết để nêu những cái hay. của cán bộ. Văn nghệ “cần hiểu thấu liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân”. cả thơ ca. phon g phú của văn nghệ. Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình chiến sĩ. Hồ Chí Minh nêu lên yêu cầu văn nghệ sĩ phải “thật hòa mình với quần chúng”. chiến sĩ. coi đó là đặc trưng. việc mới” không đồng nghĩa với việc tô hồng hiện thực. mong chờ sâu xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp văn nghệ và đối với đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng của chúng ta.cái tốt thì phải chừng mực. nghệ sĩ. cho chân thật. sinh hoạt. Đồng thời với việc khẳng định văn nghệ phụng sự Tổ quốc. xây dựng con người mới và xã hội mới. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. chiến đấu. cho hùng hồn sự nghiệp cách mạng của nhân dân. phụng sự nhân dân.. đồng thời là một nguyện vọng. một quan điểm sâu sắc: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. sản xuất. nguồn nhựa sống vô tận cho sáng tạo văn học và nghệ thuật. kịch chính luận và lý luận văn nghệ. chiến sĩ.

đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta hiện nay. Cũng như vào vườn hoa.xã hội. chủ động vào công tác văn hóa thì lúc đó. Đồng thời Người yêu cầu làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống. đồng thời chính Người là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Toàn dân tham gia sáng tạo văn hóa.. đoàn kết. Ở Người. toàn dân tham gia xây dựng và tự quản đời sống văn hóa của mình và toàn dân được quyền hưởng thụ. chỉ khi nào được mọi người dân. phải tẩy trừ những thành kiến. trở thành động lực và sức mạnh nội sinh của sự phát triển kinh tế . lưu giữ và truyền bá văn hóa tốt đẹp. Vì vậy. Hồ Chí Minh thường xuyên cổ vũ một cách kiên trì. tiếp nhận.. bản sắc dân tộc phong phú. Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn: muốn phát triển văn hóa các dân tộc. Cuộc vận động độc đáo này của Hồ Chí Minh trong suốt gần 60 năm qua.. lành mạnh. . đã tạo nên những chuyển biến to lớn. đặc biệt từ ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công cho đến ngày qua đời (tháng 9 – 1969). cần làm cho món ăn tinh thần được phong phú. phải thương yêu. đầy sáng tạo cho nhiệm vụ xây dựng “đời sống mới” bao gồm đạo đức mới. những chỉ bảo của Người có sức thuyết phục cao. sâu sắc trong đời sống văn hóa của nhân dân ta. đặc sắc của các dân tộc. lối sống mới. vừa có tác dụng chỉ đạo cụ thể trong hoạt động thực tiễn của chúng ta. Văn hóa là sự nghiệp của toàn dân. toàn dân làm nghĩa vụ và đóng góp cho sự phát triển văn hóa. đồng thời l. tham gia tự nguyện.. Một luận điểm cơ bản và rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là: xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân. Theo Hồ Chí Minh. thuần phong mỹ tục mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã và đang là những định hướng lớ cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. vào mọi lĩnh vực. mọi tổ chức chính trị. mọi quan hệ của con người. Đó vừa là những tư tưởng có ý nghĩa chiến lược sâu sắc. 4. tôn giáo. Hồ Chí Minh là nhà lý luận văn hóa. một nhà. các dân tộc. văn hóa mới hoàn thành được chức năng. Đó cũng chính là niềm tự hào và hạnh phúc đối với sự nghiệp văn hóa cách mạng của đất nước và dân tộc ta. trong suốt cuộc đời. Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa đa dạng và phong phú của cộng đồng các dân tộc anh em sống trên đất nước ta.à sự chung sức xây dựng nền văn hóa chung thống nhất trong đa dạng đó.. tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt.và cũng là một đòi hỏi khách quan của công chúng đối với hình thái hoạt động đặc thù này: “. phát triển văn hóa Việt Nam ch ính là phát triển tính đa dạng. dưới sự lãnh đạo của Đảng. nếp sống mới. vì thế. lúc đó. cần cho mọi người được thấy nhiều loại hoa đẹp”(2). nhiệm vụ của mình.. các đoàn thể. chính vì vậy.. không nên bắt mọi người chỉ được ăn một món thôi. văn hóa mới phát triển bền vững và mạnh mẽ. xã hội. nói thống nhất với làm. mọi tầng lớp nhân dân. thường xuyên.

gần gũi và độc đáo nhất. thật sự cần kiệm liêm chính. LIÊM. chí công vô tư. quan tâm hàng đầu đến vấn đề đạo đức. Bàn một cách sâu sắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh. CHÍ CÔNG VÔ TƯ Chuyên đề 08 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG. đạo đức cách mạng. CẦN. trong cả cuộc đời. kết hợp nhuần nhuyễn và sinh động với những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta và những tinh hoa đạo đức của loài người. Người dặn dò về Đảng. 45 năm sau. trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng. toàn dân trước lúc ra đi. Hồ Chí Minh. đồng thời chính Người đã tự mình. cô đọng. Đây là cuốn sách bồi dưỡng lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam đi theo học thuyết Mác – Lênin và cũng là cuốn sách đầu tiên trực tiếp tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin cho lớp thanh niên ưu tú thời đó. KIỆM. và vấn đề đạo đức đã được đặc biệt nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. CẦN. đã bắt đầu chỉ tra một quan điểm lớn của Người: cái đức là gốc của người cách mạng. một lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. mở đầu tác phẩm lại là bài nói về Tư cách một người cách mệnh.Chuyên đề 8: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG. thấm thía. Đặc biệt. “Đạo đức . Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng. Rõ ràng. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Đường Kách mệnh. phải xứng đáng là người lãnh đạo. CHÍNH. CHÍ CÔNG VÔ TƯ Năm 1927. thực hiện một cách hoàn chỉnh. Hồ Chí Minh vừa là nhà lý luận về đạo đức. vừa là một tấm gương đạo đức trong sáng. 1. LIÊM. nền đạo đức Việt Nam đã mang bản chất mới và đã được chính Người gọi tên cho nó. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. CHÍNH. ngay từ thời kỳ đó. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải chăng. đó là đạo đức mới. trọn vẹn nhất những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. trước hết. Đạo đức cách mạng do Hồ Chí Minh đề xướng về lý luận và dày công xây đắp trong thực tiễn là đạo đức mang bản chất và phẩm chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. KIỆM.

phạm trù đạo đức đã quen thuộc với dân tộc ta từ lâu đời. Hồ Chí Minh rất hay sử dụng những khái niệm. hợp tác và hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới. đạo đức như gốc của cây. cái mỹ của con người. với mọi người. của dân tộc. tu dưỡng đạo đức phải là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với phẩm chất nười cách mạng. Không chăm lo xây dựng đạo đức mới cho cán bộ. dễ hiểu đối với nhân dân. 2. sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. và yêu cầu việc rèn luyện. Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức mới là nền tảng của người cách mạng bởi vì. Khi bàn về đạo đức. Từ cuộc sống thực của nhân dân.đó không phải là đạo đức thủ cựu. người đảng viên. sức mạnh của con người. Phật giáo. trở thành một bộ phận hết sức quan trọng khắc họa diện mạo và đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam. lòng dũng cảm và hy sinh lớn của nhiều thế hệ cách mạng. của Văn hiến Việt Nam hiện đại. phức tạp. cái thiện. Ngay trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. đảng viên và nhân dân. xã hội công bằng. một đảng và mỗi con người. Chính vì vậy mà Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh “Đảng phải là đạo đức. theo Người. nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa. Chính vì thế mà có sự hòa nhập những giá trị đạo đức mới với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. nó không phải vì danh vọng của cá nhân. đồng thời Người bổ sung những khái niệm. khi Đảng đang tiến hành sự nghiệp vĩ đại giải phóng và thống nhất đất nước. từ sự từng trải sâu sắc và tu dưỡng của chính mình. phạm trù đạo đức của thời đại mới. cần một sự phấn đấu không mệt mỏi. Hồ Chí Minh. ngày hôm qua là vĩ đại. làm cho quan niệm và tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh luô luôn gần gũi. Hồ Chí Minh bàn về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời đại mới. có sức hấp dẫn lớn. ngọn nguồn của sông suối. Nó đã trở thành vũ khí mạnh mẽ của Đảng và của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. nền đạo đức mới của dân tộc ta bắt đầu hình thành và phát triển mạnh mẽ. là một “sự nghiệp khổng lồ”. văn minh” và vì hòa bình. đạo đức vĩ đại. của loài người”. Nó là đạo đức mới. sự kiên định. Theo cách diễn đạt bình dị của Người. xây dựng xã hội mới với những lý tưởng và khát vọng cao đẹp. nước mạnh. vì mục tiêu “dân giàu. dân chủ. thấm sâu vào đời sống. có khi hoàn toàn mới. cho mọi . nhưng Người đã đưa vào đó những nội dung mới. cuộc đời thực của con người và xã hội Việt Nam. không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. từ niềm tin lớn lao và o khát vọng và sức vươn lên cái chân. Hồ Chí Minh đã khái quát và cảnh báo: “Một dân tộc. Như vậy. mà vì lợi ích chung của Đảng. sự nghiệp cách mạng tiêu diệt xã hội cũ. trong đó có đạo đức Nho giáo. Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp các phẩm chất đạo đức cho con người Việt Nam. Đảng khó có thể thực hiện được đến cùng mục tiêu cao cả của cách mạng. là văn minh”. nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. đầy gian khổ.

trai hay gái. là định hướng chính trị . Hồ Chí Minh coi đấu tranh giải phóng dân tộc. giành độc lập tự do là con đường để giải phóng con người.. Một là.. Hồ Chí Minh đã viết như vậy và toàn bộ sự nghiệp của Người cũng đã chứng minh cho tư tưởng nhân văn cao cả này.. còn dân là người làm chủ. tận hiếu”. nông dân. là khát vọng vươn lên tự hoàn thiện mình của tất cả chúng ta theo ngọn cờ. Không có tình yêu thương đó. càng không thể nói đến lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh đã đưa vào đó nội dung hoàn toàn mới: trung với nước là sự trung thành với sự nghiệp dựng nước. Nước ở đây là nước của dân. Vận dụng khái niệm truyền thống về trung và hiếu. coi con . có như vậy mới xứng đáng là Đảng của đạo đức và văn minh. phụ nữ. gia đình. Từ đó.. tự do của Tổ quốc. trung với nước. không phân biệt miền xuôi hay miền ngược. Hồ Chí Minh còn yêu cầu cao hơn: đó là “tận trung. yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức đẹp đẽ à cao cả nhất mà Hồ Chí Minh yêu cầu và khẳng định đối với con người Việt Nam và chính Hồ Chí Minh đã chứng minh tuyệt vời phẩm chất đó bằng toàn bộ cuộc đời mình. bộ đội. quan trọng nhất.. “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”... già trẻ. tư tưởng mà Người đề xướng “hiếu với dân”. trong bản bổ sung cho Di chúc. không có thể nói đến cách mạng. “bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. đồng chí của Người.) trong mọi lĩnh vực hoạt động và sinh sống của con người. bóc lột. Vì yêu thương vô hạn đối với con người.. giữ nước và xây dựng đất nước của nhân dân. kính trọng và học tập dân. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập. Vì thế. “Trung với nước.” là chuẩn mực đạo đức bao trùm của con người Việt Nnam. đồng bào dân tộc. thanh niên. tinh tế của con người. vì chủ nghĩa xã hội. dựa hẳng vào dân. làng xóm. mà là gần dân. “Đầu tiên là công việc đối với con người”. văn nghệ sĩ. trong mọi phạm vi (cá nhân. phố phường.người. hiếu với dân.. hiếu với dân là phẩm chất bao trùm nhất. đảng viên. trí thức. mọi đối tượng (công nhân. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. công an.. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. biết cách ngăn đỡ con người. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. Tình yêu thương đó gắn liền với thái độ tôn trọng con người. những chuẩn mực chung của nền đạo đức cách mạng Việt Nam. cán bộ vừa là người lãnh đạo. gắn bó với dân. Đối với cán bộ. đồng thời nghiêm khắc với mình. nhưng trước hết là dành cho những người cùng khổ.) và trong các quan hệ phong phú.đạo đức lớn nhất cho mỗi người. Người khái quát thành những phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam. già hay trẻ. không phải chỉ dừng lại ở chỗ thương dân. phức tạp. rộng lượng và khoan dung với người. tôn giáo. theo Hồ Chí Minh. tập thể. lấy dân làm gốc. tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hai là. chủ nhân của đất nước. những người lao động bị áp bức.

Về chí công vô tư. được thể hiện cụ thể. hoang phí. tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to. đảng viên có chức. vượt ra ngoài quốc gia. vui sau thiên hạ”. Cần tức là lao động cần cù. giải thích sinh động. chính tốt sẽ dẫn tới chí công vô tư. của bản thân. phù hợp. lỗi thời và đưa vào những nội dung mới của thời đại mới. bài nói về đạo đức cách mạng. liêm. chính. tiền của của nhân dân. không phô trương. đứng đắn” đối với mình đối với người và đối với việc. có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét. liêm khiết trong mọi hoàn cảnh “không tham địa vị. có kế hoạch. Ba là. không tham tiền tài. liêm. không thể che giấu. và chí công vô tư.. hình thức. dân tộc. tự lực cánh sinh. thẳg thắn. thì giờ. siêng năng. một lòng vì vì dân. người yêu cầu mọi người dân Việt Nam đều phải rè luyện. liêm.. Yêu thương con người gắn liền với niềm tin tuyệt đối vào khả năng tự giải phóng của con người. các đoàn thể. cần.. trong sáng là yêu cầu và phẩm chất đạo đức mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm vào mối quan hệ rộng lớn. của dân”. suy nghĩ và hành động. có dịp “dĩ công vi tư”. Không tham sung sướng. tự do là nguyện vọng sâu xa và hạnh phúc lớn lao của chính con người. chí công vô tư là những phẩm chất được Hồ Chí Minh đề cập nhiều nhất. Bốn là. Kiệm là tiết kiệm sức lao động.. Không ham người tâng bốc mình”.người được giải phóng và được sống trong độc lập. lọc bỏ những gì lạc hậu. Liêm là “Luôn luôn tôn trọng của công.có dịp ăn của đút. tu dưỡng theo tác phẩm chất trên. vì nước nhất định sẽ thực hiện được cần. Dù to hay nhỏ. bài viết để phân tích. xa xỉ. theo Hồ Chí Minh là “khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. tinh thần quốc tế chân chính. xây dựng tình đoàn kết “bốn hương vô . Hồ chí Minh đã sử dụng những khái niệm truyền thống của đạo đức phương Đông. cấp cao thì quyền to. mỹ. “Việc thện thì dù nhỏ mấy cũg làm. gắn chặt giữa nói và làm. “phải lo trước thiên hạ. chính. sáng tạo và có năng suất cao. Phẩm chất này gắn với hoạt động thực tiễn. cần. của nước. vào năng lực và khát vọng vươn lên tự hoàn thiện mình theo lý tưởng chân. cụ thể và sâu sắc về các phẩm chất trên. thường xuyên nhất trong các bài viết. kiệm. trong đó đặc biệt là cán bộ. là cái nhìn thấy được của đạo đức. kiệm. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. thiện. kiệm.. việc ác thìdù nhỏ mấy cũng tránh”. cấp thấp thì quyền nhỏ. có quyền: “Trước nhất là cán bộ các cơ quan. hàng ngày của mỗi con người. Chính “nghĩa là không tà. giữ lại những gì tốt đẹp.. đồng thời chỉ ra quan hệ mật thiết giữa chúng với nhau. Hồ Chí Minh đã dành nhiều bài nói.

Người đã hai thác triệt để các tấm gương “người tốt. trong từng tập thể và từng con người. muốn xây phải chống. xây đi đôi với chống. của thế hệ này đối với thế hệ khác. làm một nẻo và Người cho rằng. diễn ra trong mọi lúc. làm rồi mới nói. đảng viên. liệt sĩ. một phương châm lớn và sâu sắc để xây dựng đạo đức mà bằng cả cuộc đời mình. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách. Đây cũng là một đặc trưng rất riêng. tinh tế. mà trực tiếp với hiện nay: “Trước mặt quần chúng. làm tận tụy mà không nói. từ xa tới gần. . làm nhiều. gương các vị tiền bối. Để xây dựng nền đạo đức mới. 3. đạo đức.. không được né tránh. sáng tạo và vì thế đã có tác dụng vô cùng to lớn. Đối với Hồ Chí Minh. vì thế nguyên tắc trên là một đòi hỏi khách quan. gương các anh hùng. Hai là. Muốn hướng dẫn nhân dân. có giá trị vô cùng thiết thực không chỉ lúc đó. Hồ Chí Minh đồng thời xác định những nguyên tắc và phương châm để định hướng cho sự lãnh đạo của Đảng và cho việc rèn luyện. cùng với việc đúc kết thành lý luận đạo đức nhằm chỉ đạo thực tiễn. chống nhằm mục đích xây là con đường để xây dựng đạo đức mới. không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. không tự phô trương mình. Một là. nói phải luôn luôn đi đôi với làm và cao hơn. đất nước ta. việc tốt”. mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. hữu nghị. đặc iệt với cuộc chiến đấu chống cái ác. sâu sắc trong toàn bộ đời sống đạo đức của xã hội ta. nói một đàng. tu dưỡng đạo đức của mỗi con người.. Người chỉ ra một luận điểm rất quan trọng. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. từ chung đến riêng. cái xấu. từ lớn đến nhỏ.sản đều là anh em”. nghiêm túc và trọn vẹn. những kẻ đó làm giảm đi lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Hồ Chí Minh đã làm như vậy một cách cần mẫn. Không gì thuyết phục hơn. công lý và tiến bộ xã hội. đầy sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện. Đây là bài học thời sự sâu sắc đối với vấn đề đạo đức trong Đảng ta hiện nay. Xây dựng đạo đức mới là một cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp. linh hoạt. là nguyên tắc được Hồ Chí Minh khẳng định và vận dụng thường xuyên. với nhân dân các nước. cha ông trong lịch sử. với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hòa bình. có sức cảm hóa và lôi cuốn hơn trong lĩnh vực đạo đức bằng việc nêu gương.. phải nêu gương về đạo đức là một yêu cầu. độc đáo của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. nói mà không làm. Hồ Chí Minh rất gét những kẻ đạo đức giả. Hồ Chí Minh đã thực hiện một cách triệt để. Chính luận điểm này đã thể hiện rõ một phương châm xây dựng đạo đức là vấn đề nêu gương. nói ít và thậm chí làm hết lòng. nói đi đôi với làm. cần vận dụng triệt để. mọi nơi. để dày công xây đắp nền tảng vững chắc và các đỉnh cao của đạo đức mới. tình đoàn kết với các dân tộc. tinh vi. biến chất hiện nay trong một bộ phận không nhỏ cán bộ. sự thoái hóa. gay gắt.

chúng ta càng thấm thía vì tính thời sự của nó.. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới hiện nay. để bảo vệ và khẳng định được cái mới về đạo đức đang hình thành và phát triển trong cuộc đấu tranh quyết liệt với cái ác. là kẻ thù nguy hiểm của nhân dân. Ngay từ năm 1952.Xây dựng đạo đức mới. có công với cách mạng. cái vô đạo đức. . song đến khi có “ít quyền họn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo. càng trong”. quang liêu. nhiệm vụ Chống giữ vị trí đặc biệt quan trọng để tạo môi trường cho cái tốt đẹp nảy nở. cái mỹ. phạm vào tham ô.. đẩy lùi cái ác trong mỗi con người và đặc biệt quan trọng là từng người phải rèn luyện. Vì vậy. lãng phí. quan liêu và Người coi đó là tội ác. đảng viên. từ đó tạo ra bằng được năng lực tự trau dồi đạo đức trong mỗi con người. trong lòng mình. Phải lập tức đề nghị một đạo luật để trừng trị những vụ hối lộ”. không sợ nguy hiểm. Xây dựng đạo đức cũng bằng việc khơi dậy ý thức vươn lên tự nguyện của con người tới cái chân. cái xấu. đó là có những người trong lúc đấu tranh thì trung thành. xa xỉ. cho từng cộng đồng. lãng phí. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công việc này. cái xấu. chuẩn mực đạo đức mới cho mỗi người. cộng đồng. “Cần phải nêu những đồng chí đã ăn hối lộ ra để cho dư luận quở trách và cần phải đuổi họ ra khỏi Đảng. trước hết là tuyên truyền. Hồ chí Minh đã nhiều lần vạch ra rất cụ thể những khuyết điểm. chỗ dở. bền bỉ. đó là thái độ của người cách mạng. rèn luyện.. ai cũng có thiện. phá từ trong phá ra. hàng ngày mà phát triển và củng cố. phải kiên quyết chống lại những tệ nạn đó. cái thiện. 4. Hồ Chí Minh cũng đã chỉ ra một hiện tượng mà đến nay. Tạo ra được một phong trào quần chống rộng rãi tham gia trực tiếp vào quá trình xây và chống là con đường hiệu quả nhất trong các cuộc vận động xây dựng đạo đức mới của chúng ta. loại bỏ cái ác. phong kiến. dám đấu tranh với chính mình để làm cho “phần tốt ở trong mỗi người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. nhân dân và chỉ rõ tác hại ghê gớm của chúng đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng. Ba là. đến việc tạo ra môi trường đạo đức trong sáng. Người đã quy những tệ nạn đó vào ba loại chính là tham ô. mà biến thành người có tội với cách mạng”. đó cũng là kinh nghiệm lớn mà Hồ Chí Minh đã dày công chỉ đạo và thực hiện. làng xóm. trường học và toàn xã hội. hàng ngày. Nó do đấu tranh. tu dưỡng.... vàng càng luyện. cái tốt. từng giới. bởi vì “Đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống. cái xấu. kiên trì. Người khẳng định dứt khoát. đã là người thì ai cũng có chỗ hay. lành mạnh cho con người. bề bỉ. phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. trong từng gia đình. có ác ở trong bản thân mình. cực khổ. Theo quan điểm Hồ Chí Minh. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. “giặc ở trong lòng”. là thứ “giặc nội xâm”. Cùng với xây. cần có cách nhìn biện chứng và nhân văn để phát triển cái thiện. cái phản động và cái vô đạo đức. tập thể. giáo dục các phẩm chất. là bạn đồng minh của thực dân.. những căn bệnh đạo đức của cán bộ.

. quyền lãnh đạo và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chúng ta đã có đường lối đổi mới được thực tiễn kiểm nghiệm 16 năm qua là đúng hướng và đúng đắn. Chuyên đề 9: TƯ TUỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ CHĂM LO. tác động tiêu cực đến toàn bộ nền đạo đức xã hội mà chúng ta đã dày công xây dựng nhiều thập kỷ qua. có ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín.Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng. BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU I/ Cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh vềchăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: 1. đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng. kinh tế. tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta vững tâm. nhiều mặt của đời sống chính trị. . hư hỏng. tự do và thống nhất Tổ quốc. sâu sắc. phức tạp và khó lường. Người cho rằng. Do tác động cực kỳ phức tạp. thách thức mới. Sự nghiệp cách mạng của chúng ta. thấm sâu những tư tưởng lớn của Người về đạo đức mới. LÀM được hai hiệm vụ trên cũng chính là thực hiện trung thành với những khát vọng và di huấn đạo đức của Chủ tịch hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta. tốt tươi”. Trở về và thấu hiểu sâu hơn nữa cội nguồn Hồ Chí Minh. để tạo ra những cái mới mẻ. kiên định đi tới trong cuộc đấu tranh vì một nền đạo đức Việt Nam ngang với tầm vóc của dân tộc và thời đại. cuộc sống của nhân dân ta đang đòi hỏi phải kiên quyết làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức xã hội. toàn dân ta một nhắn gửi cực kỳ sâu sắc về thời kỳ đất nước ta bước vào xây dựng và đổi mới sau khi giành được độc lập.Trong Di chúc của mình. chúng ta đang đứng trước rất nhiều những vấn đề mới. dân tộc ta. BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU Chuyên đề 09 TƯ TUỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ CHĂM LO. Cuộc chiến đấu khổng lồ ấy lại diễn ra trong những điều kiện mới với những biến động to lớn. của dân tộc. Mặc dầu vậy. đó là “một cuộc chiến đấu khổng lồ” để “chống lại những gì đã củ kỹ. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thế hệ trẻ với cách mạng và sự phát triển của dân tộc. xã hội. nên vấn đề đạo đức đang trở thành ột trong những vấn đề bức xúc nhất của toàn Đảng và toàn dân.

Hồ Chí Minh nói với thanh niên: “Người ta thường nói. Đó cũng là trọng trách lớn lao của cách mạng. + Hồ Chí Minh hấp thụ truyền thống hiếu học. những bậc cha anh phải có trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ trẻ. Mục tiêu là học để làm người. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. 2. Xứ Nghệ tuy đời sống vất vả nhưng . nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh” . Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất.Thế hệ trẻ phải vươn mình lên để hoàn thành trọng trách lịch sử đó.Trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ trẻ của Đảng. Thật vậy. . khi truyền bá tư tưởng cách mạng cho dân tộc. Phương châm giáo dục truyền thống là “Tiên học lễ. các cháu là người chủ của nước nhà. Hồ Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Ngày sau. nước nhà thịnh hay suy. Các cháu đoàn kết thì thế giới hòa bìnhvà dân chủ. tuỳ theo sức của các cháu làm được việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy” . + Trong kháng chiến chống Pháp. yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. phải ra sức làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. tôn sư trọng đạo của dân tộc ngay từ cái nôi gia đình và quê hương. Cũng năm 1925. Hồ Chí Minh khẳng định. + Với tuổi nhi đồng. Bởi vậy trong Di chúc. để trở thành tài. nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. dân tộc Việt Nam có bước tời đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc nam châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Hồ Chí Minh căn dặn: “Ngày nay các cháu là nhi đồng. + Ngay ngày khai trừơng đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám. sẽ không có chiến tranh. hậu học văn” và “cần khổ học”. của thế giới. Hồ Chí Minh chọn đối tượng đầu tiên là thanh niên và Người tập hợp họ trong tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Dân ta vì trọng đạo làm người mà tôn sư và coi trọng giáo dục. thế hệ trẻ xứng đáng với tương lai thì thế hệ đi trướng. trong bài Gửi thanh niên An Nam. của Đảng. Hồ Chí Minh căn dặn thế hệ trẻ:“Trong công cuộc kiến thiết đó.+ Năm 1925. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: . + Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình.Truyền thống dân tộc: + Hồ Chí Minh khẳng định rằng: Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Các cháu phải thi đua.

và người cán bộ cách mạng Việt Nam phải nhớ : “cán bộ phải có văn hóa làm gốc”. . vận dụng và phát triển sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác-LêNin về giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ. Hồ Chí Minh vẫn thường nhắc nhở mọi người hãy nhớ lời Khổng Tử dạy “Học không biết chán. Hồ Chí Minh tố cáo: “Để có thể đánh lừa dư luận bên Pháp và bóc lột dân bản xứ một cách êm thắm. trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.Lênin: “Không học thì không trở thành người cộng sản được”. tấm gương nhà giáo mẫu mực của ông ngoại. dạy không biết mỏi”. bọn cá mập của nền văn minh không những đầu độc nhân dân An Nam bằng rượu và thuốc phiện. “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội. + Hồ Chí Minh đi nhiều. Vì vậy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Hồ Chí Minh ảnh hưởng sâu sắc tấm gương kiên trì học tập của người cha. . + Vận dụng quan điểm của V. + Tiếp thu luận điểm của C. mà còn thi hành một chính sách ngu dân triệt để”. Hồ Chí Minh nói: “Đốt nát cũng là kẻ địch”.rất hiếu học. Sau khi đi khắp thế giới trở về nước. vì “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất định phải có học thức”.Tiếp thu. Những nội dung chính cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: 1. + Trong Bản án chế độ thực dân Pháp (năm 1925). tiếp xúc với văn minh và nền giáo dục phương Tây.I. Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn thức tỉnh một dân tộc trước hết phải thức tỉnh thanh niên”.Mác: “Bộ phận giác ngộ nhất của giai cấp công nhân nhận thức rất rõ ràng tương lai của họ và do đó tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân đang lớn”. thấy rõ mối quan hệ giữa học đi đôi với hành. và khi “chủ nghĩa xã hội gắn liền với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật” thì đó là “bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. khổ công luyện ngay từ nhỏ theo truyền thống dân tộc và gia đình và trong suốt cuộc đời của Người. II. những tri thức của giáo dục phương Đông từ nhỏ và không ngừng bồi đắp thêm cho mình. Hồ Chí Minh phê phán nền giáo dục thực dân. thời nào cũng sản sinh người hiền tài.Tố cáo thực dân Pháp thực thi ở Việt Nam chính sách ngu dân. lý luận kết hợp với thực tiễn. + Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa văn hóa. học nhiều.Sự khổ công học. . + Hồ Chí Minh tố cáo thực dân Pháp cấu kết với phong kiến hạn chế giáo .

. Hồ Chí Minh xác định: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập.dục và thực hiện giáo dục nhồi sọ làm hư hỏng các thế hệ trẻ Việt Nam. + Sau hơn một tháng đọc Tuyên ngôn độc lập. . giáo dục là bước đầu. Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước. Không có cán bộ không làm được. cách mạng càng phát triển càng đòi hỏi đông đảo đội ngũ cán bộ các thế hệ. Người viết: Trong mấy mươi năm nô lệ. Hồ Chí Minh xác định vị trí. mạnh hơn bao giờ hết”1. vai trò của giáo dục và đào tạo trong việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Kiến thiết cần phải có nhân tài” 2. Trong việc đào tạo cán bộ. Văn hoá giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”4. giáo dục phải phát triển để làm nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng. sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh. là nâng cao dân trí” 1. đòi hỏi dân trí phải được nâng cao. Như vậy. Không có giáo dục. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ: “Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh. với Hồ Chí Minh. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này. . Nói về mục đích của nền giáo dục cách mạng.Xây dựng nền giáo dục kháng chiến. khi cách mạng thành công sẽ thực hiện nền giáo dục cách mạng. một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lục sẵn só của các em”. . + Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Bây giờ xây dựng kinh tế. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho dân tộc.Giáo dục là bước đầu tiên. 3. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Văn hóa giáo dục phải phát triển mạnh để phục vụ yêu cầu của cách mạng. Khi cách mạng Việt Nam cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược.” 3. không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa. . làm cho thanh niên ta hư hỏng. xa rồi đời sống lao động và đầu tranh của nhân dân.Hồ Chí Minh chủ trương.Đào tạo cán bộ cho cách mạng. học tốt.Trong hoàn cảnh nào cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt. trong đó đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ. Vậy giáo dục cần nhằm vào mục đích là thật thà phụng sự nhân dân” 2. . đế quốc và phong kiến đã dùng giáo dục nô lệ để nhồi sọ thanh niên ta. học theo lối nhồi sọ”. Nhưng “trước hết phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng của giáo dục thực dân còn sót lại. học để lấy bằng cấp. như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội. 2. vì “Nuớc nhà cần phải kiến thiết. Cụ thể là nền giáo dục cách mạng sẽ đào tạo con em những người lao động thành “những người công dân có ích cho nước Việt Nam. Mục đích của giáo dục là chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng.

Đó chính là con đường “làm cho con em chúng ta thành những trò giỏi. Tổ quốc và nhân loại”. mỹ”. Những nội dung này gắn bó chặt chẽ với nhau.Trường học là nơi đào tạo những người chủ tương lai của đất nước . lao động và sản xuất”2. trí. cán bộ thanh niên và nhi đồng (ngày 30/10/1955) Người đã chỉ ra: “Mỗi một cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình trong lúc này”: + Đại học thì cấn kết hợp lý luận khoa học với thực hành. giữ kỷ luật. cần làm cho chúng biết: Yêu tổ quốc. tiếp tục chăm sóc bồi dưỡng giáo dục họ để “làm việc. học sinh.. người chủ xứng đáng của chế độ xã hội chủ nghĩa”. sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho”3.Đạo đức và tài năng là cả hai nội dung không thể thiếu được trong bồi dưỡng giáo dục. phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thựcgiải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta và trong một thời gian không xa. Đức là đạo đức cách mạng. liêm. 4. . học văn hoá”2. phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng. đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”1. giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau một cách toàn diện. .Hồ Chí Minh xác định: “Trong việc giáo dục và học tập. Muốn đạt mục đích. ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn. chí công. + Thường xuyên giáo dục cán bộ trẻ. thể. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cách dạy trẻ. Học để phụng sự đoàn thể. chuộng lao động. Trong Thư gửi giáo viên. . + Với thanh niên phải giáo dục họ “luôn luôn nâng cao tinh thần yêu tổ quốc. triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. những người chủ tương lai tốt của nước nhà. nhưng phải vận dụng phù hợp ở mỗi đối tượng. Bồi dưỡng.”1 . Năm 1964 Người nói: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. bạn tốt và mai sau là những công dân dũng cảm. kỹ thuật. là rất quan trọng”4. thì phải cần. Người nói: “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân. Về mọi mặt. làm người. văn hóa. + Với các cháu thiếu nhi.Bồi dưỡng giáo dục phải trên tất cả các mặt “đức. giác ngộ xã hội chủ nghĩa.làm cán bộ. con ngoan. tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông.Giáo dục phải phù hợp với lứa tuổi. biết vệ sinh. “thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”3. vô tư”1. Về nhà trường. “giai cấp và nhân dan. trong đó đạo đức là yếu tố gốc. Đó là cái gốc.Giáo dục toàn diện. kết hợp với thực tiễn của nước ta. trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến. . “Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt. yêu chủ nghĩa xã hội. thương đồng bào. kiệm. tuyệt đối trung thành với sự ngiệp cách mạng. chính. cán bộ gương mẫu. . nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt.

yêu nhân dân. Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ. Hồ Chí Minh viết: “Trường học. chúng ta: 1. gia đình và đoàn . + Trong kháng chiến. + Trung học thì cần bảo đảm cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn. thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà. nhưng các em cũng nên. + Hồ Chí Minh khẳng định: “Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần. sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa. giúp nhau học hành. Khi học rảnh. Vì vậy. trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn”. giúp nhà trường giáo dục và khuyến khích con em chăm chỉ học tập. trong Thư gửi các cán bộ giáo dục. yêu lao động. nhất là Đoàn thanh niên. Phải sửa đổi triệt để chương trình giáo dục cho hợp với sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. + Ngày 31/8/1960. 5. Với các em nhỏ. . ngoài giờ học ở trường. Hồ Chí Minh chủ trương: “Chúng ta cần phải có một nền giáo dục kháng chiến và kiến quốc. Người khuyên cứ “Từ 5 đến 10 cháu tổ chức thành một đội. sinh hoạt lành mạnh và hăng hái giúp ích nhân dân”3. 2. Vì vậy. đấy là bổn phận của mỗi công dân. Các em lớn chưa hẳn đã đến tuổi phải gánh công việc nặng nhọc ấy. Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe của các cháu. …Phải sẵn sàng mà chống quân giặc cướp nước. Ngày 31/10/1955 khi miền Bắc đã giải phóng. học sinh. trong Thư gửi các học sinh. Muốn như thế. Hồ Chí Minh viết: “Đối riêng với các em lớn.Học đi đội với hành. Phương châm giáo dục thế hệ trẻ của Hồ Chí Minh. chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. thiết thực. chúng ta phải có sách kháng chiến và kiến quốc cho các trường”1. + Các đoàn thể là một yếu tố quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ. bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế. yêu khoa học. giáo dục gắn liền với xã hội.để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. + Tháng 9/1945. Hồ Chí Minh viết: “Tôi cũng mong các gia đình liên lạc chặt chẽ với nhà trường.Phối hợp nhà trường – xã hội – gia đình. Người nhắc nhở: “Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ. gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân”2. . mỗi tuần mấy lần cả đội đem nhau đi giúp đồng bào”3. còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội. + Tiểu học thì cần giáo dục cho các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc. tham gia vào các Hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống chiến sỹ và để giúp đỡ một vài việc nhẹ nhàng trong cuộc phòng thủ đất nước”2. trọng của công.

giữa cán bộ các cấp. Điều gì chưa thông suốt thì hỏi. Chuyên đề 10: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH. Đồng thời thầy và trò cần giúp đỡ những anh chị em phục vụ cho nhà trường. VỮNG MẠNH. “cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ. . chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. Nhiều thư các cháu gửi cho Bác Hồ. đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy. VỪA LÀ NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN Chuyên đề 10 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH.Giáo dục phải xuất phát và bám chắc mục tiêu giáo dục. . tự động. cách dạy trẻ “phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ. 6. + Hồ Chí Minh dạy: Trong trường cần có dân chủ. + “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Người nói: “Giáo dục nhi đồng là một khoa học” do vậy. Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe của các cháu”4. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa. giữ kỷ luật. “Chúng ta phải sửa đổi cách dạy cho hợp với sự đào tạo nhân tài kháng chiến và kiến quốc”2. sửa chữa. thầy và trò cùng nhau thảo luận. giữa học trò với nhau. chuộng lao động. Trường học. Đối với mọi vấn đề. bàn cho thông suốt. thương đồng bào.Thực hiện dân chủ. bình đẳng trong giáo dục. viết như người lớn viết.thể thanh niên cần phải chú ý đến giáo dục tư tưởng. Người dạy: “Cách dạy trẻ. CÁN BỘ. Các anh chị em nhân viên thì nên thi đua sao cho cơm lành canh ngọt để cho học sinh ăn no. . ĐẢNG VIÊN VỪA LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO. . chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. thái độ. giữa thầy và trò. Dân chủ nhưng trò phải kính thầy. đó là một triệu chứng già sớm nên tránh)”3. ở bậc tiểu học. uốn nắn. tự nhiên. học tốt. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục. hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của thanh niên để kịp thời khuyến khích. biết vệ sinh. trẻ trung của chúng (chớ nên làm cho chúng hóa ra những “người già sớm”. VỮNG MẠNH.Giáo dục là một khoa học. thầy phải quý trò. giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó”1. cần làm cho chúng biết: Yêu Tổ quốc. học văn hóa” 1. hoạt bát. xây dựng quan hệ thật tốt. ai có ý kiến gì đều thật thà phát biểu. gia đình và đoàn thể thanh niên phải liên hệ chặt chẽ trong việc giáo dục thanh niên”.

của nhân dân. giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong Cách mạng Việt Nam. của dân tộc. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng. hơn nữa phải là người yêu nước tiêu biểu. của nhân dân. “trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp. để vận dụng sáng tạo. có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. .Hồ Chí Minh đã khẳng định. cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.xã hội và giai cấp ở Việt Nam. “lôi kéo” các tầng lớp nhân dân khác đứng lên làm cách mạng. ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh. VỪA LÀ NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN Hồ Chí Minh là người sáng lập. . có khả năng đoàn kết “tập hợp”. Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.Xuất phát từ tình hình Việt Nam. Người khẳng định: không phải mọi người yêu nước đều là cộng sản. “ngoài lợi ích của giai cấp. được tổ chức. bao giờ Đảng cũng “tận tâm. tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”. bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin.Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc. lãnh đạo công nhân và quần chúng . còn mỗi người cộng sản trước hết phải là người yêu nước.CÁN BỘ.Khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân được giác ngộ. để trong thì vận động và tổ chức dân chúng. Đảng ta không có lợi ích gì khác”. là đội tiên phong của giai cấp công nhân. của dân tộc”. Đảng cộng sản Việt Nam là chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam trên cơ sở phân tích đúng đắn tình hình kinh tế . . 2 Điều này thể hiện hai mặt gắn bó với nhau rất chặt chẽ ở Hồ Chí Minh là phải nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. được lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn. Hồ Chí Minh đã để lại những luận điểm rất quan trọng. . Đảng có vững cách mệnh mới thành công. 2. nhưng việc tiếp nhận đường lối của Đảng Cộng sản lại là điều kiện cần thiết để xác định được mục tiêu yêu nước đúng đắn. có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Hồ Chí Minh đã viết “Chủ nghĩa MácLênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dươngvào đầu năm 1930”. ĐẢNG VIÊN VỪA LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO. 1 . 1.Tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin. tổ chức ra Đảng cộng sản Việt Nam.

đồng thời phê phán những quan điểm sai trái như không thấy rõ vai trò và sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân. cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” 1.Thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam cũng như phong trào cách mạng thế giới đã kiểm nghiệm và chứng minh luận điểm của Người về việc gắn Đảng với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. . quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. gắn giai cấp với dân tộc là hoàn toàn đúng đắn.Thấm nhuần luận điểm của Mác-Ănghen trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản giai cấp vô sản phải tự mình trở thành dân tộc”. trong Đảng ai cũng phải hiểu. giải phóng con người. Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng một câu của Lênin: “Không có lý luận cách mệnh. ở mục tiêu. Người đã hiều rõ vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam – “Đảng của giai cấp công nhân. đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Trong cuốn Đường Kách mệnh. cái quyết định giai cấp công nhân của Đảng không phải chỉ ở số lượng Đảng viên xuất thân từ công nhân. ở vấn đề Đảng nghiêm túc tuân thủ những của Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. giải phóng xã hội.Từ luận điểm phải kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước để hình thành Đảng Cộng sản. đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Năm 1961. Hồ Chí Minh còn đi đến kết luận: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân. vì sự nghiệp giái phóng dân tộc. . hoặc chỉ thiên về công nông mà không thấy rõ vai trò của các tầng lớp. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.Khi nói Đảng ta là Đảng của giai cấp. . không thiên tư. Đảng . thì không có cách mệnh vận động…chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm cốt”. thiên vị”. đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam”. . giai cấp khác đi với công nông tạo thành sức mạnh to lón của khối đại đoàn kết toàn dân. 3. 2 . mà cơ bản là ở nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2 – 1951). . ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. đồng thời là Đảng của dân tộc. Người đã khẳng định: “Trong giai đoạn này.nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng. đồng thời cũng là của dân tộc. luận điểm đó được Người nhắc lại: “Đảng ta là đảng của giai cấp.1 Người cũng chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt. 4.Theo Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khi thành lập Đảng đã xác định tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tác của Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.V. mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình. mới định hướng cho việc xây dựng một chế độ dân chủ triệu lần dân chủ hơn chế độ tư bản chủ nghĩa.mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn. nhưng chủ nghĩa chân chính nhất.I. dân chủ để đi đến tập trung. quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. đây là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.2 . Từ đó làm cho “Đảng ta tuy nhiều người nhưng khi tiền đánh thì chỉ như một người”. 5.Về dân chủ. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những nguyên lý xây dựng Đảng của V. tập trung trên cơ sở dân chủ. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề. như thế mới tránh được thói dựa dẫm. nguyên tắc tập thể lãnh đạo. không biến Đảng thành một câu lạc bộ.Người đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện và phát huy dân chủ nội bộ. . cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. lúc ấy. do dó hiểu được mọi mặt.Lênin. . . Không xác định . vì có dân chủ trong Đảng mới có thể nói đến dân chủ trong xã hội.Dân chủ và tập trung là hai mặt có quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau trong một nguyên tắc.Lênin đã đề ra những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới để phân biệt với những Đảng cơ hội của Quốc tế II. kế hoạch đã được định rõ thì cần giao cho một người phụ trách.Người đã tìm thấy lý luận cách mạng tiền phong ở chủ nghĩa Lênin: “Bây giờ học thuyết nhiều. Đó cũng là một quyền lợi và cũng là một nghĩa vụ của một người. như thế công việc mới chạy.Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm nòng cốt” theo Hồ Chí Minh không có nghĩa là giáo điều theo từng câu. Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng. đồng thời thâu thái những tinh hoa của văn hóa dân tộc và nhân loại. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến.3 .I. từng chữ mà là nắm vững tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin.Theo Hồ Chí Minh. thep nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số. ỷ lại vào tập thể.” 5 .Đây là nguyên tác cơ bản nhất để xây dựng Đảng cộng sản. cá nhân phụ trách. chắc chắn nhất. Người viết: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. . quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác Lênin. Nhiều người thì nhiều kiến thức. Việc gì đã được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng. mọi vấn đề. cấp dưới phục tùng cấp trên. góp phần tìm ra chân lý. nguyên tắc tập trung dân chủ. nắm vững lập trường. mọi đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. tàu không có bàn chỉ nam”. chủ nghĩa nhiều. đề ra những nguyên tác xây dựng Đảng sau đây: Một là. người thấy mặt này. tư tưởng phải được tự do. là cơ sở của tập trung.4 . đã tìm thấy chân lý. người thấy mặt kia. Hai là. người này ỷ vào người kia.

Tự phê bình và phê bình không những là một vấn đề của khoa học cách mạng. mà còn là của nghệ thuật. Người lưu ý cán bộ. cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung” 2 Ba là. thì giống như “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”. Mỗi đảng viên dù ở cương vị nào. vô chính phủ. Phụ trách không do cá nhân.Hồ Chí Minh coi đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. vạch rõ những cái đó… là một Đảng tiến bộ. .Theo Hồ Chí Minh nghiêm minh là thuộc về tổ chức Đảng. nhằm làm cho mỗi người tốt hơn. mở rộng dân chủ nội bộ.Về vấn đề tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau” 1. . để Đảng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. chân thành với bản thân mình cũng như với người khác. Kết quả cũng là hỏng việc. mở rộng tự phê bình và phê bình”. 3 . nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác.” . chân chính” 4. làm tròn trách nhiệm trước giai cấp và dân tộc. Bốn là. mỗi cấp ủy dù ở cấp bộ nào cũng phải nghiêm túc kỷ luật của các đoàn thể và pháp luật của Nhà nước. Người giải thích: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ Cá nhân phụ trách là tập trung Tập thể lãnh đạo. ắt phải thống nhất tư tưởng.Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng một kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác. . tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ hơn.5 . thì sẽ đi đến cái tệ bao biện. Một Đảng có gan từa nhận khuyết điểm của mình. đảng viên và các cấp bộ Đảng từ trên xuống dưới phải “luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình”.Tự phê bình và phê bình là vũ khí để nâng cao trình độ của Đảng. . lộn xộn. là quy luật phát triển của Đảng. Kết quả là hỏng việc. đảng viên. các nguyên tắc xây dựng Đảng. “phải có tình đồng chí thường yêu lẫn nhau”. thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi.Người kết luận: “Lãnh đạo không tập thể. . chủ quan. mạnh dạn. đòi hỏi mỗi người phải trung thực. lãnh đạo và sinh hoạt Đảng. độc đoán.rõ cá nhân phụ trách. ý thức tổ chức nghiêm minh của cán bộ. Người nói: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Hồ Chí Minh nói: “Kỷ luật này lá do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng”1 . nghị quyết của Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức. chắc chắn. tự giác là thuộc về mỗi cá nhân cá bộ. nguyên tắc tự phê bình và phê bình: . Muốn thực hiện tốt nguyên tắc này. Người nhấn mạnh: “Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng. tuyệt đối không ai . đảng viên đối với Đảng.Người xem tự phê bình và phê bình là vũ khí để rèn luyện đảng viên.Yêu cầu cao nhất của kỷ luật Đảng là chấp hành các chủ trương.

Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Người nhấn mạnh: Lãnh đạo có nghĩa là làm đầy tớ. danh lợi. Hai mặt lãnh đạo và đầy tớ không tách rời nhau. chúng ta có thể tự hào rằng. phải thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Năm là. Phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân. không đối lập nhau. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” 3 . thống nhất trong Đảng.Hồ Chí Minh khẳng định. Người yêu cầu: phải thực hiện và mở rộng dân chủ nội bộ. 6. chạy theo chức quyền. chẳng những kỷ luật của Đảng.Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền cách mạng” 2. đến toàn Đảng. . Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Ngày nay.Từ khi Đảng ra đời. Người nói: “Với tất cả sự khiêm tốn của một người cộng sản. Đảng ta vĩ đại thật”. . đảng viên. vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân. bè cánh. . Trong di chúc. Năm 1960.được cho phép mình coi thường. phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng. cơ hội. Nếu xa rời cơ sở này sẽ xuất hiện những nguy cơ phá hoại đoàn kết thống nhất từ bên trong. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật. xây dựng nên khối đoàn kết vững chắc. 1 . lãng phí. thậm chí đứng trên tất cả. thống nhất trong Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng.Cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là đường lối. do có đường lối đúng đắn và có sự gắn bómáu thịt với nhân dân. nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”.Hồ Chí Minh coi giữ gìn đoàn kết. quan liêu.Để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm nòng cốt cho việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân. . . quan điểm của Đảng và Điều lệ Đảng. Đảng ta hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy ấy. Về vấn đề này. đảm bảo cho việc giành được những thắng lợi ngày càng to lớn hơn. .Củng cố và tăng cường sự đoàn kết thống nhất đối với cán bộ lãnh đạo có ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất của nhiều cán bộ. Về vấn đề này. đoàn kết thống nhất của Đảng là một nguyên tắc quan trọng của Đảng kiểu mới của Lênin. dối trá. Đảng đã được nhân dân thừa nhân là Đảng duy nhất có vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam và trong suốt tiến trình đi lên của cách mạng Việt Nam. theo Hồ Chí Minh. chống chủ nghĩa cá nhân với bao nhiêu thứ tệ nạn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra – tham ô. sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết. nguyên tắc đoàn kết. Đảng vừa là người lãnh đạo. Đảng phải vừa là người lãnh đạo.

đặc lợi… Vì vậy. tranh giành quyền lực. cái hay và cái dở. trên pháp luật. đảng cũng phải lấy dân làm gốc. phải chỉnh đốn để sửa chữa những lỗi lầm. ngày hôm qua là vĩ đại. bên cạnh số đông đảng viên xứng đáng với danh hiệu của mình. . toàn .Trước lúc đi xa. đảng viên đều chịu những ảnh hưởng của xã hội. mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình. đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng. . trên Nhà nước. lọc bỏ được được cái xấu. Người nhìn thấy rõ hai mặt của quyền lực: một mặt. nếu đi vào con đường tham muốn quyền lực. cũng không ở ngoài dân. mà ở trong dân. lạm quyền. . . căn dặn toàn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Chỉ có thể phát huy được cái tốt. tự cho phép mình đứng trên dân. do dân và vì dân. Hồ Chí Minh coi việc xây dựng đảng. trong lòng dân. làm cho mỗi đảng viên. từ đó mà đi đến tham ô.Hồ Chí Minh nhận định. cái dở bằng việc rèn luyện thường xuyên của mỗi cán bộ. nếu biết sử dụng đúng quyền lực. cả cái tốt và cái xấu.Chỉnh đốn và đổi mới là nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch. chứ không phải người chủ của nhân dân. Vì vậy. Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn. tư tưởng và tổ chức. không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. ngoài quyền lợi của giai cấp. thậm chí sa vào tội lỗi” 1. . trụy lạc. Người còn để lại những lời tâm huyết. đảng viên. . và khi đã có quyền lực thì lợi dụng quyền lực. Đảng không ở trên dân. Đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh đốn và đồi mới Đảng để hạn chế. chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của Đảng. Hồ Chí Minh đã nêu lên một luận điểm quan trọng: “Một dân tộc. thì vẫn có một số “thấp kém về tinh thần và đạo đức cách mạng…họ tự cho mình có quyền sống xa hoa hưởng lạc. sai trái ấy. một Đảng và mỗi con người.Đảng cầm quyền lại càng phải ý thức thật sâu sắc mình là đầy tớ nhân dân. mặt khác.Đối với toàn Đảng. ngăn chặn.. 7. mỗi cán bộ. của dân tộc. đặc quyền.Là đầy tớ trung thành của nhân dân. tự đổi mới. có sức hấp dẫn lớn. nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” 2. lộng quyền. biến chất rất nhanh chóng. quyền lựx có sức mạnh rất to lớn để cải tạo cái cũ và xây dựng cái mới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. trong điều kiện đảng lãnh đạo chính quyền. mỗi đoàn viên. thường xuyên chú ý đến việc chỉnh đốn Đảng. vững mạnh cả về ba mặt chính trị. nó cũng có sức phá hoại rất ghê gớm vì con người nắm quyền lực có thể thoái hóa. Đảng lãnh đạo Nhà nước là nhằm xây dựng một Nhà nước thực sự của dân. cái hay. làm cho đội ngũ cán bộ.Trong điều kiện Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền. đẩy lùi và tẩy trừ mọi tệ nạn do thoái hoá biến chất gây ra. nếu lòng dạ không trong sáng nữa. Đảng không có quyền lợi gì của riêng mình. chạy theo quyền lực.

tâm toàn ý phục vụ nhân dân” 3 Những luận điểm trên đây về công tác xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh thực sự là một chân lý. có ý nghĩa rất sâu xa đối với Đảng Cộng sản. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Đại hội IX đang được toàn Đảng triển khai hiện nay là những việc làm thiết thực để thực hiện những di huấn của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tình hình mới. đối với mỗi đảng viên cộng sản. . khôngphải chỉ từ thực tiễn nước ta. phản ánh đúng thực tiễn và đã được thực tiễn kiểm nghiệm. mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->