P. 1
Don Xin Xac Nhan Ho Khau

Don Xin Xac Nhan Ho Khau

4.5

|Views: 4,083|Likes:
Được xuất bản bởingocnet

More info:

Published by: ngocnet on Jul 29, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

Ảnh 4x6 cm

(Đóng dấu
giáp lai của
Công an nơi
xác nhận)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phc
--------------------------------------
Đ!N XIN X"C NH#N HỘ $H%&
Kính gửi' ( C)n* +n ph,-n* ./01 2h3 245n6 7777777777777777777777777777
89ận .h9:;n6 77777777777777777777777777777777777777777
2h<nh ph= .2>nh6 77777777777777777777777777777777777
!n "ôi l# ($)% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 'i(i "ính% )am*n+
,inh ng#-% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ".i &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ch/ng minh "h0 nh1n d1n h23c h4 chi5u 67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cấp ng#-&&&&&&&&&&& "háng &&&&&& n8m &&&&&&&&&&&& cơ 9uan cấp&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
có h4 :h;u "h0<ng "=> ".i
(?)
% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
l#m @ơn n#- xin @A nghB Cơ 9uan Công an xác nhận ch2 "ôi có @8ng :C h4 :h;u
"h0<ng "=> ".i @Ba chD "=!n "E ng#- &&&&&&&& "háng &&&&&& n8m &&&&&&& @5n ng#- &&&&& &&&&&&&&&&&&&&
"háng &&&&&&& n8m &&&&&&&&&&&&&& @F l#m các "hủ "Gc cHn "hi5" I n0(c ng2#i&*&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&J ng#- &&&&&&& "háng &&&&&&& n8m ?KK&&&&
N*,-? l<@ ABn
(KC L# ghi =M hN "!n)
X"C NH#N CỦA C! C&AN CDNG AN'
.E6
Oác nhận anh (chB) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6inh ng#- &&&&&&&& "háng &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
n8m &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& có @8ng :C h4 :h;u "h0<ng "=> ".i% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
"E ng#- &&&&&&&&&& "háng &&&&&&&&& n8m &&&&&&&& @5n ng#- &&&&&&&&& "háng &&&&& n8m &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&J ng#- &&&&&&& "háng &&&&&&& n8m ?KK&&&&
=0Ing (h23c Phó) Cơ 9uan Công an
(KCJ ghi =M hN "!n L# @óng dấu)
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
G67 V?H2 chI ?n ho+
J67 Gh? 4K' L= nh<1 A,-n* ph=1 /0 .ph,-n*61 h9:;n .89ận61 2>nh .2h<nh ph=6
E67 – C)n* +n ph,-n*M/0M2h3 245n /Nc nhận cho c)n* dOn A+n* P V?;2 N+@ hoQc A0 P n,Rc n*o<?
nhIn* ch,+ cS2 hộ ThU97
( C)n* +n 89ậnMh9:;n /Nc nhận cho c)n* dOn A0 4+ P n,Rc n*o<? V< A0 cS2 hộ ThU9

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->