KẾT HỢP PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chuyên ngành

: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT

trọng nghĩa. Trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Ở Việt Nam. Dưới mỗi triều đại.. Bước sang thời kỳ Pháp thuộc. văn hóa. khoan dung. hàng loạt QHXH đã được điều chỉnh bằng hệ thống quy phạm đạo đức. các triều đại phong kiến đã từng bước để ý đến việc xây dựng pháp luật nhằm thể chế hóa những chuẩn mực đạo đức làm công cụ để điều chỉnh QHXH mang tính công quyền. Chính vì vậy. là pháp trị (quản lý xã hội bằng pháp luật) hoặc kết hợp cả hai phương thức đó. Tính cấp thiết của đề tài Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước. Cùng với nền văn hóa lúa nước: tương thân. Nho giáo nên phương thức cai trị xã hội bằng pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật còn bị xem nhẹ. Có thể nói. thấm đẫm trong tư tưởng đối nhân xử thế của người Phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. hiệu quả. đạo đức đã len lỏi đến từng mối QHXH. do chịu ảnh hưởng sâu sắc của các quan điểm Phật giáo. chúng ta đặc biệt ghi nhận vai trò của triều Lê (Tiền Lê) với đại biểu Lê Thánh Tông (1442-1497) – Người đã kết hợp nhuần nhuyễn đạo đức với pháp luật trong thuật trị nước của mình. an dân từ ngàn xưa của các nhà nước. Khi các QHXH ngày càng phát triển đa dạng và phong phú thì bên cạnh việc sử dụng các chuẩn mực đạo đức để điều chỉnh xã hội.2 MỞ ĐẦU 1. xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản lý nhà nước thích hợp. đó có thể là đức trị (quản lý xã hội bằng đạo đức). tương ái. sợ luật bởi sự bóc lột và . sự tàn bạo và hà khắc của pháp luật đô hộ lại càng làm nhân dân có chung tâm lý xa luật. nhân hòa. đoàn kết.. đạo đức giữ vai trò to lớn trong điều chỉnh các QHXH. trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của các triều đại phong kiến. tùy thuộc vào điều kiện kinh tế.

Hiến pháp 1992 sửa đổi. phong tục. Đạo đức công chức góp phần ngăn chặn sự thoái hóa của người thực thi quyền lực nhà nước. Song không nên đề cao một chiều đến mức tuyệt đối hóa vai trò của pháp luật. do nhân dân. sức của.. đi tìm con đường giải phóng dân tộc. xây dựng đất nước phồn thịnh bằng pháp luật gắn liền với công lao và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức"[9. tôn trọng và thực hiện pháp luật. chính Người cũng là điển hình mẫu mực trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp luật và đạo đức. Ở Người. xa rời những giá trị nhân văn bảo vệ quyền con người và tất yếu nó bị nhân dân phản đối.3 khai thác kiệt quệ sức người. tr. cứu dân cũng đồng thời là quá trình nhận thức. coi pháp luật là yếu tố duy nhất để điều chỉnh các QHXH. pháp trị kết hợp với đạo đức của Người là yếu tố quyết định sự ra đời và phát triển không ngừng của hệ thống pháp luật XHCN ở Việt Nam hiện nay. Đạo đức công dân giúp cho mỗi người tự giác nhận thức. bổ sung năm 2001 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp 1992) khẳng định: "Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. bởi sự bất bình đẳng giữa địa vị của người mất nước và kẻ cướp nước. do nhân dân. giá trị của pháp luật trong dựng nước và giữ nước. giữ nước. đạo đức XHCN chính là cơ sở xây dựng nhà nước XHCN của nhân dân. Quản lý nhà nước bằng pháp luật. tập quán tốt đẹp và các quy tắc . vì nhân dân . vì nhân dân phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam. Tại Điều 2. Tư tưởng hiến trị.13]. Đặc biệt. Xây dựng NNPQ là nhấn mạnh vai trò của pháp luật. Đó là thứ pháp luật thống trị. cứu nước. khẳng định vai trò. Song. nhưng phát huy tối đa vai trò của đạo đức trong xây dựng đời sống mới. mà bỏ qua vai trò hỗ trợ của các quy tắc xã hội khác như đạo đức. Bước ngoặt có tính lịch sử của thuật dựng nước..

. Pháp lệnh cán bộ công chức (2003). Đạo đức và các quy tắc xã hội khác sẽ bổ sung và lấp vào các khoảng trống trong các QHXH mà pháp luật chưa vươn tới được. đánh giá của nhà nước về vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. mất đi sự bảo hộ cho các chuẩn mực đạo đức tồn tại và phát triển lâu bền. khó có thể đạt tới chuẩn mực của "văn hóa pháp lý". sự thừa nhận và khuyến khích của nhà nước đối với xây dựng hương ước mới. thiếu đạo đức. xây dựng bảo tồn những phong tục tập quán có ý nghĩa trong hình thành và phát triển nhân cách con người mới lại một lần nữa thể hiện sự nhìn nhận. Bên cạnh đó. bằng niềm tin.. Những năm gần đây. trong pháp luật phải có đạo đức.. Trong đạo đức cũng phải có pháp luật. . pháp luật xơ cứng và khó có thể thực hiện trong đời sống thực tế bằng sự tự giác. Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền.4 tôn giáo tiến bộ.. Bởi vì pháp luật chỉ tập trung đáp ứng được trong điều chỉnh những QHXH cơ bản và quan trọng liên quan tới lợi ích và vận mệnh của toàn bộ quốc gia. vì nhân dân trong giai đoạn hiện nay. giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới" là một bằng chứng hết sức sâu sắc và rõ ràng trong việc Đảng và Nhà nước nhận định vai trò to lớn của sự kết hợp giữa pháp luật với đạo đức khi xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. hàng loạt các văn bản pháp luật của nhà nước đã thể hiện sự pháp luật hóa những giá trị đạo đức thành chuẩn mực pháp luật để điều chỉnh những quan hệ phát triển không ngừng của đời sống xã hội như Luật Hôn nhân và gia đình (2000). Có thể thấy giữa pháp luật và đạo đức luôn có mối quan hệ chặt chẽ qua lại với nhau. do nhân dân. thiếu pháp luật đạo đức mất sự định hướng để phát triển các giá trị bên trong của mình. Ở mối quan hệ này ta thấy. Luật Dân sự (2005). Luật Lao động (2002).

Tình hình nghiên cứu đề tài Sự kết hợp giữa pháp luật và đạo đức trong QLNN là một vấn đề đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. . -Trần Hậu Thành. 2002. sự tác động qua lại giữa chúng khi điều chỉnh các QHXH hoặc nghiên cứu mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội nói chung.36-38. Tạp chí Giáo dục lý luận. Tạp chí Khoa học chính trị.Trần Hậu Thành và Lê Thị Hoài Thanh.46-49. . số 6-2000. Hầu hết các tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu sự giống và khác nhau giữa pháp luật và đạo đức. Ở góc độ này có thể kể ra một số công trình nghiên cứu khoa học sau đây. số 5-1998. tr. tr. . thống nhất cả về lý luận và thực tiễn để có thể đưa ra một cái nhìn tổng quát và hữu hiệu. "Về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật". nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách lâu dài. 2002. 2. việc xây dựng thành một hệ thống chuẩn mực các giá trị đạo đức mới-đạo đức cách mạng còn là công việc phức tạp và nhạy cảm trong đời sống chính trị hiện nay. Hiệu quả của sự kết hợp pháp luật và đạo đức trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội cũng là rất khác nhau. . tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: "Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay" để làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Luật học.Hoàng Thị Kim Quế (chủ nhiệm) "Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay ".Hoàng Xuân Châu. đem lại lợi ích thiết thực cho quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Xuất phát từ những lý do phân tích nêu trên.5 Tuy nhiên. “Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam ” Luận văn Thạc sĩ Luật học Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài khoa học cấp bộ. "Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật ".

Phan Văn Tỉnh.Vũ Khiêu và PGS. "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức". .Lương Hồng Quang.6 . Đề tài nghiên cứu cấp khoa Luật. tr.24-26.Nguyễn Văn Năm. "Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội". . Tạp chí Quốc phòng toàn dân. . "Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa đức trị và pháp trị trong quản lý xã hội". số 11-1993. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.Thành Duy "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Luận văn thạc sĩ Luật học Đại học Luật Hà Nội. 2003.Nguyễn Quốc Việt. tr.Hoàng Thị Kim Quế. số 8-2002. . về những ảnh hưởng. số 6-2000. tác động của đạo đức trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật giai đoạn hiện nay bao gồm: .64-70. 2002. . . 2002. Thành Duy " Pháp luật và đạo đức trong triết lý phát triển ở Việt Nam".tr 4-6. Học viện CTQG Hồ Chí Minh. Ngoài ra có một số tác giả nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức nhưng giới hạn trong phạm vi tư tưởng Hồ Chí Minh như: . "Bảo lưu các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay ".Công trình nghiên cứu của GS. Xã hội và pháp luật. Đại học Quốc gia Hà Nội. đạo đức và lợi ích công dân ". Luận văn thạc sĩ Luật học. Tạp chí Giáo dục lý luận. Hà Nội. .17-21. 1994. tr.Triệu Vũ.Lê Thị Hoài Thanh "Quan điểm Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật". "Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức ở Việt Nam". số 3-1995. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Nhóm công trình nghiên cứu về vai trò. "Đạo đức truyền thống của dân tộc là môi trường thuận lợi của việc thực hiện pháp luật ". Nxb Chính trị quốc gia.

Mục đích và nhiệm vụ của luận văn . 4. kiến giải vai trò của pháp luật.Trên cơ sở lý luận về nhà nước và pháp luật.Để đạt được mục đích trên. .biện chứng này. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . phải đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của sự kết hợp khoa học . làm rõ sự thiết yếu phải kết hợp pháp luật với đạo đức trong điều kiện chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. Hai là. luận văn bước đầu nghiên cứu làm sáng tỏ sự cần thiết phải kết hợp pháp luật với đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay. đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phương thức kết hợp giữa pháp luật với đạo đức. trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về những vấn đề lý luận về QLNN. kế thừa trong việc xây dựng và phát triển công trình khoa học của mình theo hướng kết hợp pháp luật với đạo đức với tư cách là một phương thức quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay. về pháp luật. do nhân dân. luận văn có nhiệm vụ: Một là.chính trị . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu. của đạo đức trong xây dựng và quản lý xã hội. luận văn phân tích và lý giải vai trò to lớn của pháp luật và của đạo đức trong QLNN. 3.7 Những công trình khoa học kể trên là nguồn tư liệu. về đạo đức. là cơ sở lý luận cho tác giả nghiên cứu.văn hóa đặc thù của Việt Nam. từ đó đưa ra phương thức kết hợp giữa pháp luật và đạo đức để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý nhà nước. đặc biệt là trong giai đoạn chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay. vì nhân dân trong điều kiện lịch sử kinh tế . Ba là. 5.

kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.. về pháp luật. tư tưởng Hồ Chí Minh.Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước. lịch sử cụ thể..Lý giải sự cần thiết phải kết hợp giữa pháp luật với đạo đức trong QLNN đặc biệt là trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. pháp luật và lý luận về QLNN. về đạo đức. toàn diện thực trạng về sự kết hợp pháp luật với đạo đức trong QLNN ở Việt Nam hiện nay. quan điểm của Đảng ta về lý luận nhà nước. . phương pháp so sánh. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn là các phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học xã hội: phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn. 5 tiết. vì nhân dân hiện nay. phương pháp phân tích và tổng hợp. luận văn gồm 2 chương.8 Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác . . do nhân dân. đường lối. phương pháp tâm lý xã hội. .Lênin. . Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu.Đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo kết hợp pháp luật với đạo đức trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay. phương pháp xã hội học. Những điểm mới của luận văn . 6.Đánh giá một cách hệ thống. do nhân dân. 7. phương pháp hệ thống.

11. Trần Trọng Kim (2001). Nxb Chính trị quốc gia. 6. Nhà nước và pháp luật. 8. Hội Luật gia Việt Nam (2000). 12. Nxb Chính trị quốc gia. Nxb Công an nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). 10. Hà Nội. Hà Nội. Tô Tử Hạ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Nxb Khoa học xã hội. 9. Trần Anh Tuấn. Hà Nội. Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia.Mỹ học & đời sống văn hóa nghệ thuật . Giáo trình lý luận chung về Nhà nước Pháp luật. . Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2003). Nxb Chính trị quốc gia. Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (2006). Nho giáo. Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII. Luận văn thạc sĩ Luật học. Nxb Lao động. Đạo đức trong nền công vụ. Đỗ Huy (2002). Nxb Chính trị quốc gia. Mai Hữu Khuê. Từ điển thuật ngữ hành chính. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. 3. Nguyễn Thị Kim Thảo (2002). 2. Tập 3. Nxb Lao động xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997). Hiến pháp Việt Nam (2002). Hoàng Xuân Châu (2002). Luật Hôn nhân và gia đình (2000). Hà Nội. 7. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đạo đức học . Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia.9 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nxb Lao động. Nxb Văn hóa. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội. Đại học Luật Hà Nội (2002). 13. Bùi Văn Nhơn (2002). 5. Văn kiện hội nghị lần thứ 3. 4. 14. Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội.

26.Mác .. Tập 9. quyển II. Tập 25. (7). Nxb Chính trị quốc gia. Nghị định 17/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội.10 15. 17. (12).Ph. Hồ Chí Minh (1993). Hoàng Thị Kim Quế (2002). "Con nhà giàu. Toàn tập. tr. C. vì nhân dân. Hà Nội. (7). Hoàng Thị Kim Quế (2002). Hà Nội. "Vấn đề kết hợp quản lý xã hội bằng pháp luật với giáo dục và nâng cao đạo đức ở nước ta hiện nay". "Xu hướng vận động và phát triển của pháp luật và đạo đức ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử". 24. 22. 31. . Tập 2. Báo người cao tuổi.. Tạp chí Triết học. do nhân dân. Hà Nội.Ăngghen (1960).Ăngghen (1993). Hoàng Phê (chủ biên) (1997). Toàn tập. Toàn tập. Hoàng Thị Kim Quế (2002). Nxb Chính trị quốc gia. 18. Luật Dân sự (2005) Nxb Chính trị quốc gia. 29. Luật Hình sự (1999). 28. Hà Nội. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta. Nxb Chính trị quốc gia. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.17. Nxb Giáo dục. Hà Nội. Nxb Chính trị Quốc gia. Hoàng Thị Kim Quế (1999). 25. Trần Hậu Thành (2005). 27. Nxb Sự thật. Đại học Quốc gia Hà Nội. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. 16. C. Hà Nội. Nhật ký trong tù. 20. Hồ Chí Minh (2002). Quốc Triều hình luật (1995). Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. tr. (327). Nxb Sự thật. Tư bản. 21. Nxb Lý luận chính trị.Ph. Tạp chí Dân chủ và pháp luật. tr 13. Hồ Chí Minh (2002). Toàn tập. 23. Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học. Nxb Đà Nẵng. 19.31. "Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống điều chỉnh xã hội". Hà Nội. C.Mác . Từ điển tiếng Việt. 30. Tập 12. Hà Nội. Hà Nội. đi ăn cướp!!”. PV (2005). tr. Tập 23.1.Mác (1960).

37. Trường Đại học Luật Hà Nội (2005). Tập 1. Nguyễn Bình Yên (2002). Giáo trình lý luận Nhà nước. 33. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam . Thông tấn xã Việt Nam (2003). 35. Hà Nội. chuẩn giá trị xã hội. Vũ Xuân Thái (1998). Nguyễn Cửu Việt (1997). Nxb Công an nhân dân. Viện Triết học (2003). Hà Nội. Nxb Khoa học xã hội. Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Một số vấn đề về lối sống. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội.11 32. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia. Nxb Chính trị quốc gia. Trung tâm Khoa học và Xã hội nhân văn. Hà Nội.pháp lý. 40. . Nxb Văn hóa thông tin. Hà Nội. 34. Trường Đại học Luật Hà Nội (1997). Nxb Công an nhân dân. Nxb Văn học. Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội. Đạo đức học Phương Đông cổ đại. Theo những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI ( Phần 1). Huỳnh Khắc Vinh (chủ biên) (2001). Luận ngữ. 36. Gốc và nghĩa từ tiếng Việt thông dụng. 38. 41. Khổng Tử (2002). Ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến đối với con người hiện nay. Tài liệu tham khảo đặc biệt. đạo đức. 39. Hà Nội. Vũ Tình (1998).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful