Chuyªn ®Ò

Nghi lÔ §éi TNTP hå chÝ Minh
Ngêi tr×nh bµy: N«ng V¨n TuÊn TPT Trường Tiểu học Xuân Quang

Mét sè nghi lÔ chñ yÕu cña §éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh

 LÔ Chµo cê  LÔ DiÔu hµnh  LÔ DuyÖt §éi

 LÔ KÕt n¹p ®éi viªn  LÔ C«ng nhËn chi ®éi
 LÔ Trëng thµnh ®éi viªn  LÔ Thµnh lËp liªn ®éi, chi ®éi t¹m thêi  §¹i héi §éi  §¹i héi Ch¸u ngoan B¸c Hå

vÒ lßng tù hµo d©n téc.LÔ chµo cê 1. ho¹t ®éng §éi. t¸c dông: . tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi §¶ng.Gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho ®éi viªn.LÔ chµo cê lµ nghi lÔ quan träng cña §éi TNTP Hå ChÝ Minh. C¸c liªn ®éi trong trêng häc tæ chøc lÔ chµo cê ®Çu tuÇn.LÔ Chµo cê ®îc sö dông khi b¾t ®Çu mét buæi sinh ho¹t. vÒ t thÕ t¸c phong cña ngêi ®éi viªn. vÒ Tæ quèc ViÖt Nam. víi tæ chøc §oµn vµ tæ chøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh. . víi Tæ quèc. víi B¸c Hå kÝnh yªu.Th«ng qua nghi lÔ chµo cê c¸c em cßn ®îc gi¸o dôc vÒ ý thøc tæ chøc kû luËt. . ý nghÜa. më ®Çu c¸c ho¹t ®éng cña §éi nh»m gi¸o dôc cho c¸c em niÒm tù hµo d©n téc. . . LÔ chµo cê ®îc cö hµnh trang nghiªm. Môc ®Ých.

. chØ huy híng vÒ phÝa cê ).chµo!” (Døt ®éng lÖnh “chµo”.ChØ huy h«: “Mêi c¸c vÞ ®¹i biÓu vµ c¸c b¹n chuÈn bÞ lµm lÔ chµo cê!”.ChØ huy h«: “Nghiªm!”. . ®éi kÌn cÇm kÌn tay ph¶i vµo vÞ trÝ quy ®Þnh víi tõng h×nh thøc tæ chøc. æn ®Þnh ®¬n vÞ): . ®éi trèng ®¸nh trèng chµo cê.ChØ huy h«: “§éi nghi lÔ vµo vÞ trÝ” (®éi cê cña liªn ®éi v¸c cê. cê gi¬ng hoÆc kÐo. ®éi trèng ®eo trèng. ®Õn n¬i ®a cê vÒ t thÕ nghØ). ®éi kÌn thæi kÌn hiÖu chµo cê.LÔ chµo cê 2. tÊt c¶ ®éi viªn gi¬ tay chµo (hai ®éi . DiÔn biÕn (Sau khi ®· tËp hîp. HÕt håi kÌn chØ huy h«: “Chµo cê .

. . tÊt c¶ ®éi viªn ®ång thanh ®¸p mét lÇn “S½n sµng!” (kh«ng gi¬ tay). KÕt thóc lÔ chµo cê. .Døt tiÕng trèng. DiÔn biÕn (Sau khi ®· tËp hîp.H¸t xong §éi ca. æn ®Þnh tæ chøc): . ®éi viªn bá tay xuèng. ®éi viªn h¸t §éi ca. ®éi Nghi lÔ vÒ vÞ trÝ!". Trong c¸c buæi lÔ lín cã phót sinh ho¹t truyÒn thèng th× sau lêi ®¸p “S½n sµng”. chØ huy quay vÒ ®éi h×nh h«: “V× Tæ quèc x· héi chñ nghÜa.LÔ chµo cê 2. v× lý tëng cña B¸c Hå vÜ ®¹i . chØ huy h« “Quèc ca”.S½n sµng!”. chØ huy h« “Phót sinh ho¹t truyÒn thèng”. ®øng t thÕ nghiªm vµ h¸t Quèc ca.H¸t xong Quèc ca. chØ huy h«: “Mêi c¸c vÞ ®¹i biÓu vµ c¸c b¹n nghØ. chØ huy h« “§éi ca”. §éi Nghi lÔ chñ ®éng vÒ vÞ trÝ tËp hîp ®éi h×nh tÜnh t¹i).

LÔ chµo cê 3.H×nh thøc thø nhÊt: Cê ®îc treo s½n trªn lÔ ®µi hoÆc cét cê. . C¸c h×nh thøc tæ chøc LÔ Chµo cê: 3 h×nh thøc .

DiÔn biÕn lÔ chµo cê nh quy ®Þnh. + Chµo cê ë chi ®éi: Cê cña chi ®éi do 1 ®éi viªn cÇm cê ë t thÕ gi¬ng cê (kh«ng cã hé cê).H×nh thøc thø 2: Cê ®îc ®éi viªn cÇm ®øng tríc ®¬n vÞ. ®øng tríc chi ®éi vµ quay mÆt vÒ ®¬n vÞ. §éi trèng Cê Ph©n ®éi 1 Ph©n ®éi 2 Ph©n ®éi 3 Ph©n ®éi 2 Ph©n ®éi 1 Ph©n ®éi 3 ..

Chó ý: Khi nghe khÈu lÖnh: “Chµo cê . Hai hé cê trong ®éi cê cña Liªn ®éi lu«n ë t thÕ nghiªm cho ®Õn hÕt LÔ Chµo cê (kh«ng gi¬ tay chµo). ®éi trèng ®øng sau ®éi cê. ®øng tríc ®¬n vÞ. DiÔn biÕn LÔ Chµo cê nh quy ®Þnh. cê ®îc gi¬ng lªn cho ®Õn hÕt LÔ Chµo cê (sau khi h« ®¸p khÈu hiÖu §éi hoÆc kÕt thóc phót sinh ho¹t truyÒn thèng). tÊt c¶ ®Òu quay mÆt vÒ ®¬n vÞ.chµo!”. c¸ch 3 bíc cïng híng víi ®¬n vÞ. Cê cña chi ®éi do 1 ®éi viªn cÇm ë t thÕ gi¬ng cê.+ Chµo cê ë liªn ®éi: §éi cê cña liªn ®éi gåm 1 hoÆc 3 ®éi viªn (nÕu cã cê Tæ quèc vµ cê §oµn) cÇm cê vµ 2 ®éi viªn hé cê ®øng c¸ch ®éi h×nh Ýt nhÊt 3m. .

cê lªn ®Õn ®Ønh cét. hÕt bµi trèng. ®øng nghiªm. d©ng cê lªn ngang vai tiÕn vµo cét cê theo nhÞp trèng hµnh tiÕn. 2 ®éi viªn ®øng sau n©ng cê. 2 ®éi viªn ®øng tríc buéc cê vµo d©y kÐo. Khi cã lÖnh vµo vÞ trÝ. §Õn cét cê. 4 ®éi viªn cÇm 4 gãc cê. . mét ®éi viªn cÇm d©y th¶ dÇn ra. 4 ®éi viªn h¹ cê ngang th¾t lng. + Khi cã khÈu lÖnh chµo cê. ®øng nghiªm.H×nh thøc thø 3: KÐo cê + §éi cê vÒ vÞ trÝ tËp kÕt. + Khi cê lªn ®Õn ®Ønh cét. mét ®éi viªn cÇm mét d©y ®Ó kÐo cê lªn. Cê ®îc kÐo lªn khi trèng næi. kh«ng gi¬ tay chµo. 2 ®éi viªn cßn l¹i tiÕn lªn thµnh hµng ngang víi ngêi kÐo cê vµ quay xuèng ®¬n vÞ.. 2 ®éi viªn kÐo cê buéc d©y vµo cét råi quay xuèng ®¬n vÞ.

ý nghÜa.Nh»m gi¸o dôc cho ®éi viªn niÒm vinh dù tù hµo ®èi víi tæ chøc §éi.LÔ diÔu hµnh thêng ®îc tæ chøc trong c¸c häat ®éng lín cña §éi nh: Héi tr¹i. . b¸o c¸o thµnh tÝch cña ®¬n vÞ. ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi ®éi viªn víi tËp thÓ §éi.Nh»m giíi thiÖu. t¸c dông: .LÔ diÔu hµnh 1. Môc ®Ých. héi thi Nghi thøc §éi… . . ®¹i héi. LÔ diÔu hµnh còng ®ång thêi nh»m biÓu d¬ng lùc lîng vµ thµnh tÝch xuÊt s¾c cña c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ §éi. liªn hoan. b¸o c¸o kÕt qu¶ nh÷ng ho¹t ®éng ®· ®¹t ®îc cña ®¬n vÞ. lÔ ph¸t ®éng thi ®ua. gi¸o dôc tÝnh tù qu¶n.

sau chi ®éi trëng kho¶ng 1 mÐt lµ ®éi h×nh chi ®éi. sau cê kho¶ng 1 mÐt lµ chi ®éi trëng. sau ®éi trèng. Phô tr¸ch ®i bªn c¹nh ph©n ®éi trëng ph©n ®éi 1. kÌn kho¶ng 5 mÐt lµ cê cña chi ®éi ®øng ®Çu. sau kho¶ng 3 mÐt lµ 3 ®éi viªn ®¹i diÖn Ban ChØ huy liªn ®éi. . tïy thuéc vµo hµnh tr×nh diÔu hµnh).LÔ diÔu hµnh 2. §éi h×nh diÔu hµnh: VÞ trÝ tËp kÕt chuÈn bÞ diÔu hµnh: §i ®Çu lµ ®éi cê cña liªn ®éi. sau Ban ChØ huy kho¶ng 3 mÐt lµ ®éi trèng. chi ®éi nä c¸ch chi ®éi kia kho¶ng 5 mÐt. kÌn cã thÓ ®øng cè ®Þnh ë khu vùc lÔ ®µi. c¸ch ®éi cê kho¶ng 3 mÐt lµ ®éi ríc ¶nh B¸c Hå (nÕu cã). kÌn (®éi trèng.

bíc!". c¸c ®¬n vÞ ®· s½n sµng. Phô tr¸ch ®¸p l¹i. ch¹y ®Õn tríc lÔ ®µi chµo phô tr¸ch. ®¸nh trèng hµnh tiÕn (®éi viªn dËm ®Òu ch©n theo tiÕng trèng). Khi ®¬n vÞ ®· dËm ch©n ®Òu. c¸c ®¬n vÞ hµnh tiÕn tõ tr¸i qua ph¶i lÔ ®µi (theo híng lÔ ®µi). DiÔn biÕn diÔu hµnh: LÔ DiÔu hµnh ®îc thùc hiÖn tríc LÔ Khai m¹c. ChØ huy h«: “Râ!”. . cê ®îc v¸c lªn vai. chØ huy h«: "§i ®Òu . xin phÐp lÔ diÔu hµnh ®îc b¾t ®Çu!". sau ®ã chØ huy vµ phô tr¸ch chµo nhau kiÓu ®éi viªn. Trong trêng hîp phô tr¸ch ®¸p “®ång ý” th× chØ huy quay vÒ ®¬n vÞ h«: “LÔ diÔu hµnh b¾t ®Çu!” ."DËm ch©n dËm!". ChØ huy quay vÒ ®¬n vÞ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña phô tr¸ch. phô tr¸ch chµo ®¸p l¹i. ChØ huy h«: "Nghiªm!".LÔ diÔu hµnh 3. Thæi kÌn. chØ huy b¸o c¸o: "B¸o c¸o anh (chÞ) phô tr¸ch.

tiÕp tôc ®i ®Òu. Khi diÔu hµnh ë ®êng lín. . ®éi viªn th«i chµo. chó ý gi÷ cù ly c¸c ®¬n vÞ. ®éi viªn gi¬ tay chµo. tr¸nh lµm mÊt trËt tù an toµn giao th«ng.LÔ diÔu hµnh 3. chó ý ®¶m b¶o vu«ng gãc. Khi vßng ë c¸c gãc s©n. chuyÓn cê vÒ t thÕ v¸c cê. DiÔu hµnh xong c¸c ®¬n vÞ vÒ vÞ trÝ tËp kÕt. DiÔn biÕn diÔu hµnh: Khi b¾t ®Çu ®Õn lÔ ®µi (v¹ch chµo). ®éi h×nh nghiªm tóc vµ ®i ®óng ®êng. cê ®îc gi¬ng lªn. Khi ®· qua lÔ ®µi (v¹ch th«i chµo). Tõng ®¬n vÞ khi qua lÔ ®µi ®îc giíi thiÖu tãm t¾t thµnh tÝch. c¸c ®¹i biÓu vç tay ®éng viªn.

t¸c dông: . chÝnh quyÒn. . Môc ®Ých. c¸c tæ chøc x· héi ®èi víi tæ chøc §éi. trªn c¬ së ®ã gi¸o dôc c¸c em ý thøc tæ chøc kû luËt. . ý nghÜa.LÔ duyÖt ®éi 1.LÔ duyÖt §éi lµ ho¹t ®éng nh»m kh¼ng ®Þnh vµ ®Ò cao tÝnh tù qu¶n cña tæ chøc §éi. mçi tËp thÓ §éi ®èi víi tæ chøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh.Gãp phÇn n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mçi ®éi viªn. niÒm tù hµo vinh dù cña ngêi ®éi viªn TNTP Hå ChÝ Minh. . ®ång thêi thÓ hiÖn sù lín m¹nh cña tæ chøc §éi.LÔ duyÖt §éi ®îc tæ chøc nh»m thÓ hiÖn sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng.

. chØ huy gi¬ tay chµo. xin mêi ®¹i biÓu ®i duyÖt §éi!". sau ®ã chØ huy vµ ®¹i biÓu chµo nhau. chØ huy quay vÒ ®éi h×nh thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ®¹i biÓu. chØ huy ®Õn lÔ ®µi b¸o c¸o ®¹i biÓu (®¹i diÖn ®¹i biÓu . Trong trêng hîp ®¹i biÓu ®¸p “®ång ý”. chØ huy quay vÒ ®éi h×nh h«: “LÔ duyÖt §éi b¾t ®Çu!” vµ híng dÉn ®¹i biÓu ®Õn tríc vÞ trÝ ®éi cê (®øng theo ®éi ngò tÜnh t¹i). ®¹i biÓu chµo ®¸p l¹i råi cïng bá tay xuèng. ®¹i biÓu kh«ng gi¬ tay chµo).. §¹i diÖn ®¹i biÓu ®¸p l¹i. ®¹i biÓu gi¬ tay chµo cê råi ®i duyÖt §éi. (Trong qu¸ tr×nh ®i duyÖt §éi..quµng kh¨n ®á .®øng dËy chuÈn bÞ nghe b¸o c¸o): Khi ®Õn tríc ®¹i diÖn ®¹i biÓu. ChØ huy b¸o c¸o: "B¸o c¸o. DiÔn biÕn: Sau LÔ khai m¹c.LÔ duyÖt ®éi 2. c¸c ®¬n vÞ ®· s½n sµng. . ChØ huy h«: “Râ”.

Khi ®¹i biÓu ®i qua. cê cña chi ®éi gi¬ng cao.nÕu ®éi nghi lÔ ®øng trªn lÔ ®µi). chØ huy ®¬n vÞ ®ã h«: "Th«i!". §i hÕt ®¬n vÞ cuèi. . trèng hµnh tiÕn. ®¹i biÓu lªn lÔ ®µi. ®éi viªn gi¬ tay chµo. Khi ®¹i biÓu ®i ®Õn ®¬n vÞ nµo. chØ huy ®i sau ®¹i biÓu kho¶ng 1 mÐt. Khi kÌn vµ trèng næi. DiÔn biÕn: Khi Khi ®¹i biÓu vµo vÞ trÝ duyÖt §éi (tríc ®éi h×nh ®éi nghi lÔ . chØ huy ®¬n vÞ ®ã h« "Chµo!". chØ huy chµo (®Õn khi ®¹i biÓu ®i hÕt ®¬n vÞ cuèi cïng). cê vÒ t thÕ nghiªm. chÕch vÒ bªn ph¶i.LÔ duyÖt ®éi 2. LÔ duyÖt §éi kÕt thóc. ®éi nghi lÔ thùc hiÖn bµi kÌn. ®¹i biÓu ®i tõ ®Çu ®Õn cuèi ®¬n vÞ. ®éi viªn th«i chµo.nÕu ®éi nghi lÔ ®øng ®Çu ®éi h×nh liªn ®éi hoÆc tríc chi ®éi ®Çu tiªn cña ®¬n vÞ . cê cña liªn ®éi gi¬ng cao.

Môc ®Ých. kh¼ng ®Þnh nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c em ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña ®©n téc.LÔ kÕt n¹p ®éi viªn gãp phÇn ®¸nh dÊu bíc trëng thµnh trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn. víi ®Êt níc. phÊn ®Êu. . víi tæ chøc §éi. t¸c dông: .LÔ kÕt n¹p ®éi viªn 1. ý nghÜa. .KÕt n¹p ®éi viªn míi lµ gãp phÇn quan träng vµo viÖc t¨ng cêng vµ bæ sung lùc lîng cho tæ chøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh (nãi chung) vµ cho chi ®éi (nãi riªng). tu dìng cña c¸c em thiÕu niªn nhi ®ång. §ång thêi còng lµ thêi ®iÓm ghi nhËn.

.§Þa ®iÓm kÕt n¹p: Phßng §éi. phßng truyÒn thèng. di tÝch lÞch sö… . ®¹i diÖn BCH liªn ®éi. Tæ chøc lÔ kÕt n¹p ®éi viªn: Sau khi ®ñ ®iÒu kiÖn kÕt n¹p ®éi viªn t¹i ®iÒu 1. tæng phô tr¸ch. ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh vµ ®éi viªn ®îc kÕt n¹p. g©y Ên tîng gi¸o dôc s©u s¾c.Thêi gian: Chän ngµy lÔ cã ý nghÜa.LÔ kÕt n¹p ®éi viªn 2. phô tr¸ch chi. .Thµnh phÇn tham dù: Toµn chi ®éi. ch¬ng 1. .Tæ chøc lÔ kÕt n¹p mét c¸ch träng thÓ. nhµ b¶o tµng. §iÒu lÖ §éi TNTP Hå ChÝ Minh chi ®éi tæ chøc lÔ kÕt n¹p nh sau: .

DiÔn biÕn: + Chi ®éi trëng hoÆc phã ®iÒu khiÓn chµo cê. c«ng bè danh s¸ch ®éi viªn ®îc kÕt n¹p vµ mêi ®éi viªn míi lªn ®äc lêi høa. ch¬ng 1. + §éi viªn míi ®øng lªn ®èi diÖn víi cê. nghiªm trang ®äc lêi høa (®iÒu 2.Trang trÝ: Theo quy ®Þnh (cã ¶nh B¸c Hå. §iÒu lÖ §éi). toµn chi ®éi ®øng nghiªm. §äc xong h«: “Xin høa!”. tuyªn bè lý do. . .LÔ kÕt n¹p ®éi viªn . cê §éi). giíi thiÖu ®¹i biÓu.

NÕu cã tõ 2 em trë lªn th× 1 em ®äc lêi høa xong. Chó ý: Mçi lÇn kÕt n¹p kh«ng qu¸ 15 ®éi viªn. chµo cê vµ quay l¹i chµo c¸c ®¹i biÓu vµ ®éi viªn trong chi ®éi. ®øng nghiªm. c¸c em kh¸c ®ång thanh ®¸p 1 lÇn: “Xin høa!” .LÔ kÕt n¹p ®éi viªn + Phô tr¸ch chi ®éi ®Æt kh¨n quµng ®á lªn vai vµ c¨n dÆn ®éi viªn míi. + Chi ®éi trëng ph©n c«ng ®éi viªn míi vÒ ph©n ®éi. Toµn chi ®éi ngåi xuèng vµ h¸t tËp thÓ bµi h¸t “M¬ íc ngµy mai” (TrÇn §øc). §éi viªn míi ®¸p: “S½n sµng!” vµ tù th¾t kh¨n quµng ®á. LÔ kÕt n¹p kÕt thóc.

§¹i héi §éi Chó ý: . (Kh«ng thùc hiÖn bµi trèng chµo cê.Chµo cê bÕ m¹c. liªn ®éi trong nhµ trêng) vµ ®Çu kú nghØ hÌ (víi c¸c chi ®éi. liªn ®éi ë ®Þa bµn d©n c). . kh«ng h« khÈu hiÖu) . kh«ng h¸t. §¹i héi diÔn ra kh«ng qu¸ 2 giê.Thêi gian: Tæ chøc §¹i héi vµo thêi gian ®Çu n¨m häc (víi c¸c chi ®éi.

+ Lµ n¬i trao ®æi. gÆp mÆt nh÷ng ngêi tèt. häc hái nh÷ng kinh nghiÖm tiªn tiÕn. . phÊn ®Êu ®èi víi c¸c em ®éi viªn vµ tËp thÓ §éi lµ viÖc lµm cã ý nghÜa. + Lµ dÞp tuyªn truyÒn. t¸c dông rÊt lín: + Lµ cuéc liªn hoan. ý nghÜa: Tæ chøc §¹i héi Ch¸u ngoan B¸c Hå sau mét n¨m häc tËp. ñng hé cña c¸c tæ chøc x· héi. Môc ®Ých.§¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå c¬ së 1. tu dìng. tranh thñ sù gióp ®ì. biÓu d¬ng thµnh tÝch cña tËp thÓ. c¸ nh©n thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. viÖc tèt. rÌn luyÖn. t¹o d luËn x· héi vÒ nh÷ng ho¹t ®éng vµ phong trµo cña §éi.

+ Néi dung phï hîp víi ®èi tîng. vui vÎ. nguyÖn väng cña c¸c em. logic. KÕt cÊu néi dung + Ph¶i ®¶m b¶o tr×nh tù hîp lý. cã søc thuyÕt phôc cao víi c¸c em thiÕu nhi. C¸c hiÖn vËt. 3. TiÕn hµnh §H Ch¸u ngoan B¸c Hå vµo thêi gian cuèi n¨m häc. thËt sù lµ ngµy héi b¸o c«ng “Ngêi tèt. Thµnh viªn §¹i héi ph¶i do c¸c em b×nh xÐt vµ ®Ò nghÞ ®¹t danh hiÖu “Ch¸u ngoan B¸c Hå”. Thêi gian vµ c«ng viÖc chuÈn bÞ cho §¹i héi. viÖc tèt” d©ng lªn B¸c Hå.§¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå c¬ së 2. . + ThÓ hiÖn sù quan t©m cña §¶ng vµ c¬ quan ®Þa ph¬ng. + H×nh thøc tæ chøc §¹i héi ph¶i nghiªm trang. + §¹i héi ph¶i ®îc tiÕn hµnh tõ chi ®éi. + §¸p øng thiÕt thùc nhu cÇu. con ngêi ph¶i thËt sù ®iÓn h×nh.

khen thëng (chó ý nghiªm tóc. + C¸c tæ chøc x· héi ®Õn chµo mõng (cã c¸c h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó g©y Ên tîng ®èi víi ®¹i biÓu). móa. + B¸o c«ng d©ng B¸c (B»ng h×nh thøc: ho¹t c¶nh.§¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå c¬ së 3. + §äc quyÕt t©m th cña §¹i héi. + Tuyªn bè lý do. th¬…). + Phót sinh ho¹t truyÒn thèng hoÆc ho¹t c¶nh truyÒn thèng (nÕu cã). tuyªn d¬ng. h¸t. giíi thiÖu ®¹i biÓu. . + Tuyªn d¬ng. + §¹i biÓu ph¸t biÓu ®éng viªn. DiÔn biÕn cña §¹i héi æn ®Þnh tæ chøc sau khi ®i viÕng nghÜa trang liÖt sü hoÆc tæ chøc mét ho¹t ®éng x· héi tríc §¹i héi. + BÕ m¹c §¹i héi. + LÔ d©ng hoa lªn B¸c Hå (c¶ §¹i héi ®øng nghiªm). + Tæ chøc lÔ chµo cê theo Nghi thøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh. trang träng víi c¸c h×nh thøc phï hîp víi thiÕu nhi).

C¶m ¬n c¸c b¹n ®· theo dâi chuyªn ®Ò: Nghi lÔ §éi TNTP hå chÝ Minh Xin tr©n träng c¶m ¬n! NÔNG VĂN TUẤN – TPT Đội Trường tiểu học .