BÀI TẬP CHƯƠNG HALOGEN

1. Đặc điểm nao dưới đây không phải la đặc điểm của cac nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I) ?
A. Nguyên tu chi co khả náng thu thêm 1 electron. B. Tao ra hop chât liên kêt công hoa tri co cuc với hiđro.
C. Co số oxi hoa () trong moi hop chât. D. Lớp electron ngoai cung của nguyên tu co 7 electron.
2. Đặc điểm nao dưới đây la đặc điểm chung của cac đon chât halogen (F
2
, Cl
2
, Br
2
, I
2
) ?
A. O điêu kiên thưong la chât khi. B. Co tinh oxi hoa manh.
C. Vua co tinh oxi hoa vua co tinh khu. D. Tac dung manh với nước.
3. Theo chiêu tu F ÷ Cl ÷ Br ÷I, ban kinh nguyên tu:
A. táng dân. B. giảm dân. C. không đôi. D. không co quy luât chung.
4. Theo chiêu tu F ÷ Cl ÷ Br ÷I, gia tri đô âm điên của cac nguyên tu:
A. không đôi. B. táng dân. C. giảm dân. D. không co quy luât chung.
5. Nhân xet nao sau đây vê nhom halogen la không đung:
A. Tac dung với kim loai tao muối halogenua. B. Tac dung với hiđro tao khi hiđro halogenua.
C. Co đon chât o dang khi X
2
D. Tôn tai chủ yêu o dang đon chât.
6. Trong dung dich nước clo co chua cac chât sau:
A. HCl, HClO, Cl
2
. B. Cl
2
va H
2
O. C. HCl va Cl
2
. D. HCl, HClO, Cl
2
va H
2
O.
7. Kim loai nao tac dung với dung dich HCl loãng va khi Cl
2
cho cung loai muối clorua kim loai ?
A. Fe. B. Zn. C. Cu. D. Ag.
8. Trong phong thi nghiêm, khi clo thưong đưoc điêu chê báng cach oxi hoa hop chât nao sau đây:
A. NaCl. B. HCl. C. KClO
3
. D. KMnO
4
.
9. Phưong phap điêu chê khi clo trong công nghiêp la:
A. cho HCl tac dung với chât oxi hoa manh. B. điên phân dung dich NaCl.
C. điên phân dung dich NaCl co mang ngán xốp. D. phưong phap khac.
10. Tinh tây mau của dung dich nước clo la do:
A. Cl
2
co tinh oxi hoa manh. B. HClO co tinh oxi hoa manh.
C. HCl la axit manh. D. Nguyên nhân khac.
11. Phản ung giua Cl
2
va H
2
co thể xảy ra o điêu kiên:
A. nhiêt đô thưong va bong tối. B. anh sang mặt troi.
C. anh sang của magie chay. D. Cả A, B va C.
12. Để tranh phản ung nô giua Cl
2
va H
2
ngưoi ta tiên hanh biên phap nao sau đây?
A. Lây dư H
2
. B. Lây dư Cl
2
.
C. Lam lanh hôn hop phản ung. D. Tach sản phâm HCl ra khoi hôn hop phản ung.
13. Trong thiên nhiên, clo chủ yêu tôn tai dưới dang:
A. đon chât Cl
2
. B. muối NaCl co trong nước biển.
C. khoang vât cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O). D. khoang vât sinvinit (KCl.NaCl).
14. Để lôi khi HCl co lân trong khi Cl
2
, ta dân hôn hop khi qua:
A. nước. B. dung dich NaOH đặc. C. dung dich NaCl. D. dung dich H
2
SO
4
đặc.
15. Để điêu chê clo trong công nghiêp, ta phải dung binh điên phân co mang ngán cach hai điên cuc để:
A. khi Cl
2
không tiêp xuc với dung dich NaOH. B. thu đưoc dung dich nước Giaven.
C. bảo vê cac điên cuc không bi án mon. D. Cả A, B va C đêu đung.
16. Cac hê số cân báng trong phưong trinh phản ung : HNO
3
¹ HCl ÷ NO
2
¹ Cl
2
¹ H
2
O theo thu tu la:
A. 2;6;2;3;4. B. 2;6;2;3;2. C. 2;2;2;1;2. D. 1;6;1;3;1.
17. Chât nao sau đây thưong đưoc dung để điêt khuân va tây mau ?
A. O
2
. B. N
2
. C. Cl
2
. D. CO
2
.
18. Để nhân ra khi hiđro clorua trong số cac khi đung riêng biêt : HCl, SO
2
, O
2
va H
2
ta lam như sau:
A. dân tung khi qua dung dich phenolphthalein. B. dân tung khi qua dung dich AgNO
3
.
C. dân tung khi qua CuSO
4
khan, nung nong. D. dân tung khi qua dung dich KNO
3
.
19. Khi nung nong, iot biên thanh hoi không qua trang thai long. Hiên tưong nay đưoc goi la:
A. su chuyển trang thai. B. su bay hoi. C. su tháng hoa. D. su phân hủy.
20. Dung binh thủy tinh co thể chua đưoc tât cả cac dung dich axit trong dãy nao dưới đây :
A. HCl, H
2
SO4, HF, HNO
3
. B. HCl, H
2
SO
4
, HF.
C. H
2
SO
4
, HF, HNO
3
. D. HCl, H
2
SO
4
, HNO
3
.
21. Phưong phap để điêu chê khi F
2
trong công nghiêp la:
A. oxi hoa muối Ilorua. B. dung halogen khac đây Ilo ra khoi muối.
C. điên phân hôn hop KF va HF o thể long. D. không co phưong phap nao.
22. Để chung minh tinh oxi hoa thay đôi theo chiêu : F
2
~ Cl
2
~ Br
2
~ I
2
, ta co thể dung phản ung:
A. halogen tac dung với hiđro. B. halogen manh đây halogen yêu hon ra khoi muối.
C. halogen tac dung với kim loai. D. Cả A va B.
23. Axit nao đưoc dung để khác lên thủy tinh ?
A. H
2
SO
4
. B. HNO
3
. C. HF. D. HCl.
24. Axit co khả náng án mon thủy tinh la:
A. HF. B. HBr. C. HCl. D. HI.
25. Để thu đưoc muối NaCl tinh khiêt co lân tap chât NaI ta tiên hanh như sau:
A. suc khi F
2
đên dư, sau đo nung nong, cô can. B. suc khi Cl
2
đên dư, sau đo nung nong, cô can.
C. suc khi Br
2
đên dư, sau đo nung nong, cô can. D. Cach lam khac.
26. Để chung minh trong muối NaCl co lân tap chât NaI, ta co thể dung:
A. khi Cl
2
. B. dung dich hô tinh bôt. C. giây quy tim. D. khi Cl
2
va dung dich hô tinh bôt.
27. Phản ung giua I
2
va H
2
xảy ra o điêu kiên:
A. anh sang khuyêch tan. B. Đun nong.
C. 350 5000C. D. 350 5000C, xuc tac Pt.
28. Nguôn chủ yêu để điêu chê iot trong công công nghiêp la:
A. rong biển. B. nước biển. C. muối án. D. nguôn khac.
29. Së quan sat đưoc hiên tưong gi khi ta thêm dân dân nước clo vao dung dich KI co chua sán môt it hô tinh
bôt ?
A. không co hiên tưong gi. B. Co hoi mau tim bay lên.
C. Dung dich chuyển sang mau vang. D. Dung dich co mau xanh đặc trưng.
30. Số oxi hoa của brom trong cac hop chât HBr, HBrO, KBrO
3
, BrF
3
lân lưot la:
A. -1, ¹1, ¹1, ¹3. B. -1, ¹1, ¹2, ¹3. C. -1, ¹1, ¹5, ¹3. D. ¹1, ¹1, ¹5, ¹3.
31. Co thể điêu chê Br
2
trong công nghiêp tu cach nao sau đây?
A. 2NaBr ¹ Cl
2
÷ 2NaCl ¹ Br
2
. B. 2H
2
SO
4
¹ 4KBr ¹ MnO
2
÷ 2K
2
SO
4
¹ MnBr
2
¹ Br
2
¹ H
2
O.
C. 2HBr ¹ Cl
2
÷ 2HCl ¹ Br
2
. D. 2AgBr ÷ 2Ag ¹ Br
2
.
32. Suc khi Cl
2
qua dung dich K
2
CO
3
thây co khi CO
2
thoat ra. Cac phưong trinh phản ung hoa hoc xảy ra la:
A. Cl
2
¹ H
2
O ÷ HCl ¹ HClO. B. 2HCl ¹K
2
CO
3
÷ 2KCl ¹ CO
2
¹ H
2
O.
C. 2HClO ¹ K
2
CO
3
÷ 2KCl ¹ CO
2
¹ H
2
O ¹ O
2
. D. Cả A va B.
33. Cho hai khi với thể tich la 1:1 ra ngoai anh sang mặt troi thi co hiên tưong nô, hai khi đo la :
A. N
2
va H
2
. B. H
2
va O
2
. C. Cl
2
va H
2
. D. H
2
S va Cl
2
.
34. Cho 2,24 lit halogen X
2
tac dung vua đủ với magie thu đưoc 9,5g MgX
2
. Nguyên tố halogen đo la:
A. Ilo. B. clo. C. brom. D. iot.
35. Cho 16 gam hôn hop bôt Fe va Mg tac dung với dung dich HCl dư thây co 1 gam khi H
2
bay ra. Hoi lưong
muối tao ra trong dung dich la bao nhiêu gam ?
A. 33,75 gam. B. 51,5 gam. C. 87 gam. D. Kêt quả khac.
36. Cho 44,5 gam hôn hop bôt Zn va Mg tac dung với dung dich HCl dư thây co 22,4 lit khi H
2
bay ra (đktc).
Khối lưong muối clorua tao ra trong dung dich la:
A. 80 gam. B. 97,75 gam. C. 115,5 gam. D. Kêt quả khac.
37. Cho hôn hop hai muối FeCO
3
va CaCO
3
tan trong dung dich HCl vua đủ, tao ra 2,24 lit khi (đktc). Số mol
HCl tiêu tốn hêt la:
A. 0,1 mol. B. 0,15 mol. C. 0,2 mol. D. 0,3 mol.
38. Cho 10 gam MnO
2
tac dung với axit HCl dư, đun nong. Hãy chon câu phat biểu đung:
1) Thể tich khi thoat ra (đktc) la:
A. 2,57 lit. B. 5,2 lit. C. 1,53 lit. D. 3,75 lit.
2) Khối lưong MnCl
2
tao thanh la:
A. 8,4 gam. B. 14,5 gam. C. 12,2 gam. D. 4,2 gam.
39. Hoa tan 2,24 lit khi hiđro clorua (đktc) vao 46,35 gam nước thu đưoc dung dich HCl co nông đô la :
A. 7,3°. B. 73°. C. 7,87°. D. 0,1M.
40. Hoa tan hoan toan 5,6 gam môt lim loai M hoa tri II báng dung dich HCl dư, thu đưoc 2,24 lit khi (đktc).
Điêu kháng đinh nao sau đây la đung:
A. M la Fe, khối lưong muối khan la 9,15 gam. B. M la Si, khối lưong muối khan la 9,15 gam.
C. M la Fe, khối lưong muối khan la 12,7 gam. D. M la Si, khối lưong muối khan la 12,7 gam.
41. Co 1 gam môi khi sau trong cung môt điêu kiên nhiêt đô va ap suât. Khi chiêm thể tich lớn nhât la:
A. Ilo. B. clo. C. brom. D. iot.
42. Suc khi clo dư vao dung dich chua cac muối NaBr va NaI đên phản ung hoan toan ta thu đưoc 1,17 gam
NaCl. Số mol cua hôn hop muối ban đâu la:
A. 0,01 mol. B. 0,015 mol. C. 0,02 mol. D. 0,025 mol.
43. Hoa tan 5,85 gam NaCl vao nước để đưoc 500 ml dung dich NaCl. Dung dich nay co nông đô la :
A. 0,0002M. B. 0,1M. C. 0,2M. D. Kêt quả khac.
44. Cho lưong dư dung dich AgNO
3
tac dung với hôn hop gôm 0,1 mol NaF va 0,1 mol NaCl. Khối lưong kêt tủa
tao thanh la:
A. 10,8 gam. B. 14,35 gam. C. 21,6 gam. D. 27,05 gam.
45. Hoa tan 10 gam hôn hop hai muối cacbonat kim loai hoa tri II báng dung dich HCl dư ta thu đưoc dung dich
A va 2,24 lit khi (đktc). Cô can dung dich A, số gam muối thu đưoc la:
A. 7,55 gam. B. 11,1 gam. C. 12,2 gam. D. 13,55 gam.
46. Câu nao sau đây không đung?
A. Cac halogen la nhung phi kim manh nhât trong môi chu ky.
B. Cac halogen đêu co số oxi hoa la -1; 0; ¹1; ¹3; ¹5; ¹7.
C. Cac halogen đêu co 7 electron lớp ngoai cung thuôc phân lớp s va p.
D. Tinh oxi hoa của cac halogen giảm dân tu Ilo đên iot.
47. Cac hop chât tao boi 2 nguyên tố halogen thi halogen co tinh oxi hoa manh hon së co số oxi hoa
A. dưong. B. âm. C. không. D. không xac đinh đưoc.
48. Trong tu nhiên, cac halogen
A. chi tôn tai o dang đon chât. B. chi tôn tai o dang muối halogenua.
C. chi tôn tai o dang hop chât. D. tôn tai o cả dang đon chât va hop chât.
49. Khi cho khi Cl
2
tac dung với khi NH
3
co chiêu sang thi:
A. thây co khoi tráng xuât hiên. B. thây co kêt tủa xuât hiên.
C. thây co khi thoat ra. D. không thây co hiên tưong gi.
50. HF co nhiêt đô sôi cao bât thưong so với HCl, HBr, HI la do:
A. Ilo co tinh oxi hoa manh nhât. B. Ilo chi co số oxi hoa âm trong hop chât.
C. HF co liên kêt hiđro. D. liên kêt H F phân cuc manh nhât.
51. Trong cac hop chât, Ilo chi co số oxi hoa -1 con clo, brom, iot co cả số oxi hoa ¹1; ¹3; ¹5; ¹7 la do so với
clo, brom, iot thi
A. Ilo co tinh oxi hoa manh hon. B. Ilo co ban kinh nguyên tu nho hon.
C. nguyên tu Ilo co câu tao đặc biêt. D. nguyên tu Ilo không co phân lớp d.
52. Trong phong thi nghiêm ngưoi ta thưong điêu chê clo báng cach:
A. điên phân nong chảy NaCl. B. điên phân dung dich NaCl co mang ngán.
C. phân huy khi HCl. D. cho HCl đặc tac dung với MnO
2
; KMnO
4
.
53. (A-07): Trong công nghiêp ngưoi ta thưong điêu chê clo báng cach:
A. điên phân nong chảy NaCl. B. điên phân dung dich NaCl co mang ngán.
C. cho F
2
đây Cl
2
ra khoi dd NaCl. D. cho HCl đặc tac dung với MnO
2
; đun nong.
54. Khi HCl khô khi gặp quy tim thi lam quy tim:
A. chuyển sang mau đo. B. chuyển sang mau xanh.
C. không chuyển mau. D. chuyển sang không mau.
55. Trong phong thi nghiêm ngưoi ta thưong điêu chê khi HCl báng cach:
A. clo hoa cac hop chât huu co. B. cho clo tac dung với hiđro.
C. đun nong dung dich HCl đặc. D. cho NaCl rán tac dung với H
2
SO
4
đặc.
56. Thu tu táng dân tinh axit của cac axit halogen hiđric (HX) la:
A. HF · HCl · HBr · HI. B. HI · HBr · HCl · HF.
C. HCl · HBr · HI · HF. D. HBr · HI · HCl · HF.
57. Co 4 dung dich NaF, NaCl, NaBr, NaI đung trong cac lo bi mât nhãn. Nêu dung dung dich AgNO
3
thi co thể
nhân đưoc:
A. 1 dung dich. B. 2 dung dich. C. 3 dung dich. D. 4 dung dich.
58. Brom co lân môt it tap chât la clo. Môt trong cac hoa chât co thể loai bo clo ra khôi hôn hop la:
A. KBr. B. KCl. C. H
2
O. D. NaOH.
59. Axit pecloric co công thuc:
A. HClO. B. HClO
2
. C. HClO
3
. D. HClO
4
.
60. Axit cloric co công thuc
A. HClO. B. HClO
2
. C. HClO
3
. D. HClO
4
.
61. (B-07): Cho 13,44 lit khi Cl
2
(đktc) qua 2,5 lit dung dich KOH o 100
o
C. Sau khi phản ung xảy ra hoan toan,
thu đưoc 37,25 gam KCl. Dung dich KOH trên co nông đô la:
A. 0,24M. B. 0,48M. C. 0,2M. D. 0,4M.
62. Điên phân 2 lit dung dich hôn hop NaCl va KCl co mang ngán môt thoi gian thu đưoc 1,12 lit khi Cl
2
(đktc).
Coi thể tich dung dich không đôi. Tông nông đô mol của NaOH va KOH trong dung dich thu đưoc la:
A. 0,01M. B. 0,025M. C. 0,03M. D. 0,05M.
63. Đô tan của NaCl o 100
O
C la 50 gam. o nhiêt đô nay dung dich bão hoa NaCl co nông đô phân trám la:
A. 33,33° B. 50.° C. 66,67° D. 80°
64. Hoa tan 11,2 lit khi HCl (đktc) vao m gam dung dich HCl 16° thu đưoc dung dich HCl 20°. Gia tri của m
la:
A. 36,5. B. 182,5. C. 365,0. D. 224,0.
65. Hoa tan V lit khi HCl (đktc) vao 185,4 gam dung dich HCl 10° thu đưoc dung dich HCl 16,57°. Gia tri của
V la:
A. 4,48. B. 8,96. C. 2,24. D. 6,72.
66. Cho 11,2 lit hôn hop khi X (đktc) gôm Cl
2
va O
2
tac dung vua đủ với 16,98 gam hôn hop • gôm Mg va Al
thu đưoc 42,34gam hôn hop Z gôm MgCl
2
; MgO; AlCl
3
va Al
2
O
3
.
1. Phân trám thể tich của oxi trong X la:
A. 52° B. 48° C. 25° D. 75°
2. Phân trám khối lưong của Mg trong • la:
A. 77,74° B. 22,26° C. 19,79° D. 80,21°
67. Suc khi clo dư vao dung dich chua muối NaBr va KBr thu đưoc muối NaCl va KCl, đông thoi thây khối
lưong muối giảm 4,45 gam. Lưong clo đã tham gia phản ung với 2 muối trên la:
A. 0,1 mol. B. 0,05 mol. C. 0,02 mol. D. 0,01 mol.
68. Hoa tan hôn hop gôm 0,2 mol Al; 0,2 mol Fe va 0,2 mol Fe
3
O
4
báng dung dich HCl dư thu đưoc dung dich A.
Cho A tac dung với dung dich NaOH dư, rôi lây kêt tủa nung trong không khi đên khối lưong không đôi thu đưoc
m gam chât rán. Gia tri của m la
A. 74,2. B. 42,2. C. 64,0. D. 128,0.
69. Hoa tan 174 gam hôn hop M
2
CO
3
va M
2
SO
3
(M la kim loai kiêm) vao dung dich HCl dư. Toan bô khi CO
2
va
SO
2
thoat ra đưoc hâp thu tối thiểu boi 500ml dung dich NaOH 3M. Kim loai M la:
A. Li. B. Na. C. K. D. €b.
70. Cho môt lưong hôn hop CuO va Fe
2
O
3
tan hêt trong dung dich HCl thu đưoc 2 muối co ty lê mol la 1 : 1.
Phân trám khối lưong của CuO va Fe
2
O
2
trong hôn hop lân lưot la:
A. 30 va 70. B. 40 va 60. C. 50 va 50. D. 60 va 40.
71. Hoa tan hoan toan 25,12 gam hôn hop Mg, Al, Fe trong dung dich HCl dư thu đưoc 13,44 lit khi H
2
(đktc) va
m gam muối. Gia tri của m la
A. 67,72. B. 46,42. C. 68,92 D. 47,02.
72. Cho 6,72 lit clo (đktc) tac dung với 16,8 gam Fe nung nong rôi lây chât rán thu đưoc hoa vao nước va khuây
đêu thi khối lưong muối trong dung dich thu đưoc la:
A. 38,10 gam. B. 48,75 gam. C. 32,50 gam. D. 25,40 gam.
73. Cho 9,14 gam hôn hop gôm Mg, Al, Cu báng dung dich HCl dư thu đưoc 7,84 lit khi (đktc), dung dich X va
2,54 gam chât rán •. Khối lưong muối trong X la:
A. 32,15 gam. B. 31,45 gam. C. 33,25 gam. D. 30,35gam.
74. Hoa tan hoan toan 10,05 gam hôn hop 2 muối cacbonat kim loai hoa tri II va III vao dung dich HCl thu đưoc
dung dich A va 0,672 lit khi (đktc). Khối lưong muối trong A la:
A. 10,38gam. B. 20,66gam. C. 30,99gam. D. 9,32gam.
75. Cho 37,6 gam hôn hop gôm CaO, CuO va Fe
2
O
3
tac dung vua đủ với 0,6 lit dung dich HCl 2M, rôi cô can
dung dich sau phản ung thi số gam muối khan thu đưoc la:
A. 70,6. B. 61,0. C. 80,2. D. 49,3
76. Câu hinh electron lớp ngoai cung của cac Halogen la:
A.ns
2
np
6
B. ns
2
np
5
C. ns
2
np
4
D. ns
2
np
4
77. Axit yêu nhât la:
A. HF B. HCl C. HBr D.HI
78. Môt dung dich chua NaI, NaCl, NaF cho tac dung với clo, sản phâm thu đưoc la:
A. F
2
va I
2
B. Br
2
va I
2
C. Br
2
D. F
2

79. Tên goi của hop chât Ba(ClO)
2
la:
A. Baricloro B. Baricloric C. Barihipocloric D. Barihipoclorit
80. Clorua vôi co công thuc la: CaOCl
2
, trong liên kêt của Cl với Ca, Clo co số oxi hoa la:
A. ¹1 B. 1 C. 0 D. ¹1 va 1
81. Để phân biêt 5 lo dung dich AlCl
3
, AlBr
3
, AlI
3
, NaOH, HCl đung trong 5 lo mât nhãn, co thể dung cac thuốc
thu nao sau đây?
A. Dd AgNO
3
, dd CuCl
2
B. •ui tim, khi Cl
2

C. Phenolphtalein, khi clo D. •ui tim, dd AgNO
3

82. Dung dich muối X không mau tac dung với dd AgNO
3
, sản phâm co kêt tủa mau vang thâm. Dung dich muối
X la:
A. NaI B. Fe(NO
3
)
3
C. ZnCl
2
D. KBr
83. Trong phản ung sau MnO
2
¹4HCl  MnCl
2
¹ Cl
2
¹ 2H
2
O, HCl đong vai tro:
A. Chât oxi hoa B. Chât khu
C. Môi trưong D. vua chât khu vua chât oxi hoa
84. Cho dd chua 1g AgNO
3
tac dung với dd chua 1g NaCl së đưoc kêt tủa co khối lưong la bao nhiêu?
A. 1g B. 2g C. 0,5g D. Kêt quả khac
85. Để nhân biêt 5 dd bi mât nhãn KCl, KBr, KI, KOH, HCl co thể dung truc tiêp thuốc thu nao sau đây:
A. Phenolphtalein, nước Br
2
B. •ui tim, khi Cl
2

C. •ui tim, dd AgNO
3
D.dd AgNO
3
, dd AlCl
3

86. Trong cac Halogen sau: F
2
, Cl
2
, Br
2
, I
2
, halogen phản ung với nước manh nhât la:
A. Cl
2
B. Br
2
C. F
2
D. I
2
87. Cho cac axit : HCl(1);HI(2);HBr(3). Sáp xêp theo chiêu tinh khu giảm dân:
A.(1)~(2)~(3) B.(3)~(2)~(1) C.(1)~(3)~(2) D.(2)~(3)~(1)
88. Số oxy hoa của clo trong cac chât: HCl, KClO
3
, HClO, HClO
2
, HClO
4
lân lưot la:
A. ¹1, ¹5, -1, ¹3, ¹7 B. -1, ¹5, ¹1, -3, -7 C. -1, -5, -1, -3, -7 D.-1, ¹5, ¹1, ¹3, ¹7
89. Sáp xêp nao sau đây theo chiêu táng dân tinh axit:
A. HClO ~ HClO
2
~ HClO
3
~ HClO
4
B.HClO · HClO
2
· HClO
3
· HClO
4
C. .HClO
3
· HClO
4
· HClO · HClO
2
D. HClO
3
~ HClO
4
~ HClO ~ HClO
2

90. Dung dòch HCl phaûn öùng ñöôïc vôùi taát caû caùc chaát trong nhoùm chaát naøo
sau ñaây
!"#aCl$ H
%
&$ Ca'&H(
%
$ )&H *" Ca&$ #a
%
C&
+
$ !l'&H(
+
$ ,
C" !l'&H(
+
$ Cu$ ,$ #a
%
C&
+
D" -n$ Ca&$ !l'&H(
+
$ #a
%
C&
+
91. Trong cac oxit sau:CuO, SO
2,
CaO, P
2
O
5
, FeO, Na
2
O. Oxit phản ung đưoc với axit HCl la:
A. CuO, P
2
O
5
, Na
2
O B. CuO, CaO,SO
2

C. SO
2
, FeO, Na
2
O, CuO D. FeO, CuO, CaO, Na
2
O
92. Nêu lây khối lưong KMnO
4
va MnO
2
báng nhau cho tac dung với HCl đặc thi chât nao cho nhiêu Clo hon :
A. MnO
2
B. KMnO
4
C. Lưong Clo sinh ra báng nhau D. Không xac đưoc.
93. Chât tac dung với H
2
O tao ra khi oxi la:
A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot
94. Dãy khi nao sau đây ( tung chât môt) lam nhat đưoc mau của dung dich nước brom.
A. CO
2
, SO
2
, N
2
, H
2
S. B. SO
2
, H
2
S. C. H
2
S, SO
2
, N
2
, NO. D. CO
2
, SO
2
, #&
%
"
95. Đâu que diêm chua S, P va 50°KClO
3
. Vây KClO
3
đưoc dung lam:
A.Nguôn cung câp oxi để đốt chay S va P . B.Chât kêt dinh cac chât bôt S va P
C.Chât đôn r‚ tiên . D.Cả 3 điêu trên
96. Số oxi hoa của Clo trong phân tu CaOCl
2
la:
A. 0 B. 1 C. ¹1 D. 1 va ¹1
97. Hop chât ma trong đo oxi co số oxi hoa ¹2 la :
A. H
2
O B. H
2
O
2
C. OF
2
D. Cl
2
O
7
98. .haûn öùng naøo sau ñaây duøng ñi/0u ch/á 1h2 clo trong coâng nghi/3p
!" 4n&
%
5 6 HCl  4nCl
%
5 Cl
%
5 H
%
&
*" %)4n&
6
5 78 HCl  % )Cl 5 % 4nCl
%
5 9 Cl
%
5 : H
%
&
C" % #aCl 5 % H
%
&
dienphan
comangngan
→
%#a&H 5 H
%
5 Cl
%
D" !$ *$ C ñ/0u ñuùng
99. Cho 1h2 Clo taùc duïng vôùi sa;t $saûn pha<m sinh ra laø
!" =/Cl
%
*" =/Cl C" =/Cl
+
D" =/
%
Cl
+
100. Nước clo co tinh oxy hoa manh la do trong đo co:
A. Cl
2
. B. HCl. C. HClO. D. O.
101. Cho Flo, Clo, Brom, Iot lân lưot tac dung với H
2
. Phản ung giua halogen nao xảy ra mãnh liêt nhât.
A. F. B. Cl. C. Br. D. I.
102. .haûn öùng naøo döôùi ñaây 1hoâng th/< >ảy ra ?
!" H
%
&
hôi noùng
5 =
%
*" )*r
dd
5 Cl
%
 C" #a@
dd
5 *r
%
 D" )*r
dd
5 @
%

103. Hoa tan hôn hop CaO va CaCO
3
báng dung dich HCl dư , ta thu đưoc dung dich A va 0,448 lit khi CO
2
(o
đktc). Cô can dung dich A ta thu đưoc 3,33g muối khan. Số gam môi chât trong hôn hop ban đâu lân lưot la:
A. 0,28g ; 0,2g B. 2,8g ; 2g C. 5,6g ; 20g D. 0,56g ; 2,0g
104. Co 3 dung dich NaOH, HCl, H
2
SO
4
loãng. Thuốc thu duy nhât để phân biêt 3 dung dich la:
A. BaCO
3
B. AgNO
3
C.Cu(NO
3
)
2
D. AgNO
3
105. Cho 10 gam dd HCl tac dung với dd AgNO
3
dư thi thu đưoc 14.35 gam kêt tủa. C° của dd HCl phản ung la:
A. 35.0 B. 50.0 C. 15.0 D. 36.5
106. Lân lưot cho 3,6g Mg; 2,7g Al; 8,4g Fe vao dung dich HI dư. Số lit H
2
(đktc) tưong ung thu đưoc la
V1,V2,V3. Kêt luân nao sau đây đung? (Mgƒ24; Alƒ27; Feƒ56).
A. V1ƒV2~V3. B.V1ƒV2ƒV3. C.V1~V2ƒV3. D. V1~V2~V3.
107. Cho hôn hop A gôm Feva Mg vao dung dich HCl vua đủ thi đưoc 4,48lit hydro(đktc). Mặt khac A tac dung
vua đủ với 5,6lit clo (đktc). Phân trám khối lưong Mg trong A la:
A. 57°. B. 70°. C. 43°. D. 30°.