MÉu dù to¸n thiÕt kÕ, tæng dù to¸n c«ng tr×nh, ¸p dông theo th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 vµ v¨n

b¶n sè 737/BXD-VP ngµy 22/4/2008 vÒ
viÖc h−íng dÉn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh
1
Dù to¸n thiÕt kÕ (Tæng dù to¸n)
C«ng tr×nh :
H¹ng môc :
§Þa ®iÓm :
Chñ ®Çu t− :
§¬n vÞ lËp dù to¸n:
sè Hîp ®ång:
Hµ Néi, …../……….
Bé X©y dùng
viÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)
Address: 81Tran Cung - Nghia Tan - Cau Giay - Hanoi
Tel: 84.4.7544196, Fax: 84.4.8361197
Website: www.ibst.vn; email: vkhcnxd@fpt.vn
(giai ®o¹n thiÕt kÕ…..hoÆc tªn cña dù ¸n)

ViÖn khcn x©y dùng
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
200
MÉu dù to¸n thiÕt kÕ, tæng dù to¸n c«ng tr×nh, ¸p dông theo th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 vµ v¨n b¶n sè 737/BXD-VP ngµy 22/4/2008 vÒ
viÖc h−íng dÉn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh
1
Dù to¸n thiÕt kÕ (tæng dù to¸n)
C«ng tr×nh :
H¹ng môc :
§Þa ®iÓm :
Gi¸ trÞ dù to¸n:………………………………………………….(b»ng sè)
(b»ng ch÷:…………………………………………………………….)
Hµ Néi, ngµy…..th¸ng…….n¨m……..
Hµ Néi, …../……….
Ghi chó: (1); (2) cËp nhËp ®èi víi ®¬n vÞ ph©n cÊp
Bé X©y dùng
viÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)
Address: 81Tran Cung - Nghia Tan - Cau Giay - Hanoi
Tel: 84.4.7544196, Fax: 84.4.8361197
Website: www.ibst.vn; email: vkhcnxd@fpt.vn
(giai ®o¹n thiÕt kÕ…..hoÆc tªn cña dù ¸n)
2
§¬n vÞ lËp
ViÖn KHCN X©y dùng (Tªn ®¬n vÞ duyÖt)
Phª duyÖt

ViÖn khcn x©y dùng
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
201
tr−íc thuÕ thuÕ GTGT sau thuÕ
I Chi phÝ x©y dùng (Gxd)
1 PhÇn ngÇm Theo b¶ng dù to¸n
1.1
PhÇn cäc nhåi
1.2
PhÇn cäc, t−êng barret
1.3 PhÇn mãng, tÇng hÇm
1.4 Chèng thÊm
1.5 BiÖn ph¸p thi c«ng Theo sè liÖu bªn A cÊp
2 PhÇn th©n Theo b¶ng dù to¸n
2.1 PhÇn kÕt cÊu
2.2 PhÇn kiÕn tróc
2.3 PhÇn ®iÖn - chèng sÐt
2.4 PhÇn cÊp tho¸t n−íc
3 Chi phÝ thÝ nghiÖm
3.1 Chi phÝ thÝ nghiÖm siªu ©m cäc Theo b¶ng dù to¸n
3.2 Chi phÝ thÝ nghiÖm pÝt cäc Theo b¶ng dù to¸n
3.3 Chi phÝ khoan lâi bª t«ng cäc T¹m tÝnh
4 Chi phÝ chèng mèi Theo b¶ng dù to¸n
6
Chi phÝ l¸n tr¹i t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ
®iÒu hµnh thi c«ng
7 Chi phÝ ph¸ dì nhµ hiÖn tr¹ng
II Chi phÝ thiÕt bÞ(Gtb) Theo b¶ng dù to¸n
B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tiÕp)
STT Chi phÝ C«ng thøc tÝnh
Gi¸ trÞ (®ång)
c«ng tr×nh:
®Þa ®iÓm:
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
203
B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tiÕp)
c«ng tr×nh:
®Þa ®iÓm:
1 Chi phÝ mua s¾m(Gtbms)
1.1 HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ
1.2 HÖ thèng camera, access control
1.3 HÖ thèng BMS
1.4 HÖ thèng ®iÖn tho¹i, m¹ng lan
1.5 HÖ thèng truyÒn thanh c«ng céng PA
1.6 HÖ thèng Phßng ch¸y ch÷a ch¸y
1.6.1
HÖ thèng ch÷a ch¸y (v¸ch t−êng, sprinkler vµ
trang bÞ ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y øng cøu nhanh)
1.6.2 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng khÝ CO2
1.6.3 HÖ thèng b¸o ch¸y ®Þa chØ
1.7 HÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn, chèng sÐt
1.8 Tr¹m biÕn ¸p
1.9 Thang m¸y
2 Chi phÝ mua s¾m(Gtbl®)
1.1 HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ
1.2 HÖ thèng camera, access control
1.3 HÖ thèng BMS
1.4 HÖ thèng ®iÖn tho¹i, m¹ng lan
1.5 HÖ thèng truyÒn thanh c«ng céng PA
1.6 HÖ thèng Phßng ch¸y ch÷a ch¸y
1.6.1
HÖ thèng ch÷a ch¸y (v¸ch t−êng, sprinkler vµ
trang bÞ ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y øng cøu nhanh)
1.6.2 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng khÝ CO2
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
203
B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tiÕp)
c«ng tr×nh:
®Þa ®iÓm:
1.6.3 HÖ thèng b¸o ch¸y ®Þa chØ
III
Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n(Gqlda)
(Gxd+Gtb) x tû lÖ
IV
Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng(Gtv)
1 Chi phÝ kh¶o s¸t
2 LËp dù ¸n ®Çu t−
3 Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (Gxd+Gtbl®) x tû lÖ
4 Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, TKBVTC (Gxd+Gtbl®) x tû lÖ
5 Chi phÝ thÈm tra dù to¸n (Gxd+Gtbl®) x tû lÖ
6
Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ph©n tÝch ®¸nh
gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p
Gxd x tû lÖ
7
Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ph©n tÝch ®¸nh
gi¸ hå s¬ dù thÇu cung cÊp thiÕt bÞ
Gtb x tû lÖ
8 Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng Gxd x tû lÖ
9 Chi phÝ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ Gtb x tû lÖ
10
Chi phÝ kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp chÊt
l−îng c«ng tr×nh
35%*chi phÝ gi¸m s¸t
V
Chi phÝ kh¸c(Gk)
1 Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh (Gxd+Gtb) x tû lÖ
2 Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n TM§T x tû lÖ
3 Chi phÝ kiÓm to¸n TM§T x tû lÖ
VI Chi phÝ dù phßng(Gdp) 10% x (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)
Tæng céng Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp
Lμm trßn
Ng−êi lËp Ng−êi KiÓm
(Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
B»ng ch÷: ………………………………………………………………………………………………………….
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
203
C«ng tr×nh (Dù ¸n):
H¹ng môc c«ng tr×nh:
§Þa ®iÓm:
- C¬ së vÒ mÆt kü thuËt, tiªn l−îng, khèi l−îng:
+
+
+
- C¬ së vÒ mÆt ph¸p lý (c¸c Th«ng t−, quy ®Þnh, ®Þnh møc, ®¬n gi¸,…)
+
+
+

c¬ së lËp dù to¸n (tæng dù to¸n)
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
202
B¶ng tæng hîp dù to¸n chi phÝ x©y dùng
STT Chi phÝ C¸ch tÝnh Gi¸ trÞ (§) Ký hiÖu
I Chi phÝ trùc tiÕp
n
Σ Q
j
x D
j
vl
j=1
n
Σ Q
j

x D
j
nc
x (1 + K
nc
)
j=1
n
Σ Q
j

x D
j
m
x (1 + K
mtc
)
j=1
4 Trùc tiÕp phÝ kh¸c
(VL+NC+M) x tû lÖ
TT
Chi phÝ trùc tiÕp VL+NC+M+TT T
II Chi phÝ chung T x tû lÖ C
III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc (T+C) x tû lÖ TL
Chi phÝ x©y dùng tr−íc thuÕ T+C+TL G
IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng G x TGTGT-XD GTGT
Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ G + GTGT Gxd
V
Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn
tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng
G x tû lÖ x (1+TGTGT-XD) Gxdnt
Tæng céng Gxd + Gxdnt Gxd
3 Chi phÝ m¸y x©y dùng M
Chi phÝ vËt liÖu 1 VL
NC 2 Chi phÝ nh©n c«ng
c«ng tr×nh:
h¹ng môc c«ng tr×nh:
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
206
B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng
c«ng tr×nh:
H¹ng môc:
STT KÝ HIÊU MÃ HIÊU DANH MUC CÔNG TÁC ÐON VI SÔ BÔ PHÂN
KÍCH TH−ÓC
KHÔI L−ONG
TOμN BÔ
GHI CHÚ
BÁN VÈ CÔNG TÁC TÍNH GIÔNG NHAU DμI RÔNG CAO
(A) (B) (C) (D) (E) (1) (2) (4) (5) (6) (7) (F)
I
PhÇn NgÇm
C«ng t¸c ®µo mãng cét b»ng
thñ c«ng, ®Êt cÊp 2… C«ng t¸c
®µo, ®¾p ®Êt
………………………………
C«ng t¸c ®¾p nÒn mãng
……………………………
C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng chiÒu
dµy >33cm, cao =< 4m
………………………………
C«ng t¸c bª t«ng mãng chiÒu
réng mãng tiÕt diÖn >0,1m2,
chiÒu cao =<16m C«ng t¸c bª
t«ng
………………………………..
C«ng t¸c v¸n khu©n mãng
cét….
C«ng t¸c cèt thÐp mãng….
II
PhÇn næi
C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng chiÒu
dµy =<33cm, cao =< 16m
……………………….
§æ bª t«ng cét tiÕt diÖn =<
0,1m2, cao =< 16m
KHÔI L−ONG
MÔT
BÔ PHÂN
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
208
STT KÝ HIÊU MÃ HIÊU DANH MUC CÔNG TÁC ÐON VI SÔ BÔ PHÂN
KÍCH TH−ÓC
KHÔI L−ONG
TOμN BÔ
GHI CHÚ
BÁN VÈ CÔNG TÁC TÍNH GIÔNG NHAU DμI RÔNG CAO
KHÔI L−ONG
MÔT
BÔ PHÂN
……………………
C«ng t¸c cèt thÐp dÇm, gi»ng,
®−êng kÝnh =<18mm; cao
=<16m
III
PhÇn Hoμn thiÖn
Tr¸t t−êng ngoµi dµy 1,5cm
…………………………….
L¸t ®¸ hoa c−¬ng nÒn, tiÕt diÖn
®¸ =< 0,25m2
……………………………..
L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mµu..
èp t−êng khu vÖ sinh b»ng g¹ch
men sø, kÝch th−íc….
Lîp m¸I ngãi 22v/m2. chiÒu
cao =< 16m
III
PhÇn x©y dùng kh¸c
…………
IV
C¸c c«ng tr×nh phô
trî (nÕu cã)
Nhµ b¶o vÖ……
T−êng rµo……
V−ên hoa, c©y c¶nh….
L¾p ®Æt trô cøu háa ®−êng kÝnh
150mm…….
……..
- Danh môc c«ng t¸c ë cét (D) cã thÓ x¸c ®Þnh theo H¹ng môc c«ng tr×nh vµ khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt cña H¹ng môc c«ng tr×nh.
- §èi víi khèi l−îng c«ng t¸c l¾p ®Æt, khèi l−îng thiÕt bÞ x¸c ®Þnh theo c¸I hoÆc theo träng l−îng (tÊn, kg) th× cét (2), (3), (4) kh«ng sö dông.
- Cét (F) dµnh cho c¸c ghi chó ®Æc biÖt cÇn thuyÕt minh lµm râ h¬n vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cÇn l−u ý khi thùc hiÖn ®o bãc
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
208
B¶ng khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh
c«ng tr×nh:
H¹ng môc :
STT MÃ HIÊU
CÔNG TÁC
KHÔI L−ONG CÔNG TÁC XÂY DUNG ÐON VI
TÍNH
KHÔI L−ONG GHI CHÚ
(A) (B) (C) (D) (1) (E)
I
PhÇn NgÇm
C«ng t¸c ®µo mãng cét b»ng thñ
c«ng, ®Êt cÊp 2… C«ng t¸c ®µo, ®¾p
®Êt
M3
………………………………
C«ng t¸c ®¾p nÒn mãng M3
……………………………
C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng chiÒu dµy
>33cm, cao =< 4m
M3
………………………………
C«ng t¸c bª t«ng mãng chiÒu réng
mãng tiÕt diÖn >0,1m2, chiÒu cao
=<16m C«ng t¸c bª t«ng
M3
………………………………..
C«ng t¸c v¸n khu©n mãng cét…. M2
C«ng t¸c cèt thÐp mãng…. TÊn
II
PhÇn næi
C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng chiÒu dµy
=<33cm, cao =< 16m
M3
……………………….
§æ bª t«ng cét tiÕt diÖn =< 0,1m2,
cao =< 16m
M3
……………………
C«ng t¸c cèt thÐp dÇm, gi»ng, ®−êng
kÝnh =<18mm; cao =<16m
TÊn
III
PhÇn Hoμn thiÖn
Tr¸t t−êng ngoµi dµy 1,5cm M2
…………………………….
L¸t ®¸ hoa c−¬ng nÒn, tiÕt diÖn ®¸ =<
0,25m2
M2
……………………………..
L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mµu.. M2
èp t−êng khu vÖ sinh b»ng g¹ch men
sø, kÝch th−íc….
M2
Lîp m¸I ngãi 22v/m2. chiÒu cao =<
16m
M2
IV
PhÇn x©y dùng kh¸c
…………
V
C¸c c«ng tr×nh phô trî
(nÕu cã)
Nhµ b¶o vÖ…… M2 sµn
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke 210
STT MÃ HIÊU
CÔNG TÁC
KHÔI L−ONG CÔNG TÁC XÂY DUNG ÐON VI
TÍNH
KHÔI L−ONG GHI CHÚ
T−êng rµo…… M2
t−êng
V−ên hoa, c©y c¶nh…. M2
L¾p ®Æt trô cøu háa ®−êng kÝnh
150mm…….
C¸i
……..
Ghi chó:
- Danh môc c«ng t¸c x©y dùng ë cét (C) cã thÓ gi÷ nguyªn nh− kÕt cÊu ë b¶ng trªn hoÆc cã thÓ
s¾p xÕp l¹i theo môc ®Ých sö dông;
- Khèi l−îng ghi ë cét (1) lµ khèi l−îng ®· ®o bãc thÓ hiÖn ë cét (7) B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc
khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ®−îc xö lý lµm trßn c¸c trÞ sè;
- Cét (E) dµnh cho c¸c ghi chó ®Æc biÖt cÇn thuyÕt minh lµm râ h¬n vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cÇn l−u ý
khi ¸p gi¸, x¸c ®Þnh chi phÝ.
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke 210
B¶ng ph©n tÝch vËt t−
C«ng tr×nh:
H¹ng môc:
Khèi l−îng
Thi c«ng §Þnh møc VËt t−
§¬n vÞ STT M· hiÖu MSVT Thμnh phÇn hao phÝ
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
212
B¶ng dù to¸n kinh phÝ
C«ng tr×nh:
H¹ng môc:
STT m· hiÖu Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi §¬n gi¸ Thμnh tiÒn
§¬n gi¸ l−îng VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y
………..
………
…….
…….
tæng Céng
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
211
B¶ng ph©n tÝch vËt t−
C«ng tr×nh:
H¹ng môc:
Khèi l−îng
Thi c«ng §Þnh møc VËt t−
§¬n vÞ STT M· hiÖu MSVT Thμnh phÇn hao phÝ
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
212