P. 1
Mau Bia, Noi Dung Ho So TDT, Du Toan Thiet Ke

Mau Bia, Noi Dung Ho So TDT, Du Toan Thiet Ke

4.5

|Views: 2,382|Likes:
Được xuất bản bởibest52005
dung cho nhan vien van thu hoac thu ky van phong khi soan thao
dung cho nhan vien van thu hoac thu ky van phong khi soan thao

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: best52005 on Aug 04, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2011

pdf

text

original

MÉu dù to¸n thiÕt kÕ, tæng dù to¸n c«ng tr×nh, ¸p dông theo th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 vµ v¨n

b¶n sè 737/BXD-VP ngµy 22/4/2008 vÒ
viÖc h−íng dÉn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh
1
Dù to¸n thiÕt kÕ (Tæng dù to¸n)
C«ng tr×nh :
H¹ng môc :
§Þa ®iÓm :
Chñ ®Çu t− :
§¬n vÞ lËp dù to¸n:
sè Hîp ®ång:
Hµ Néi, …../……….
Bé X©y dùng
viÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)
Address: 81Tran Cung - Nghia Tan - Cau Giay - Hanoi
Tel: 84.4.7544196, Fax: 84.4.8361197
Website: www.ibst.vn; email: vkhcnxd@fpt.vn
(giai ®o¹n thiÕt kÕ…..hoÆc tªn cña dù ¸n)

ViÖn khcn x©y dùng
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
200
MÉu dù to¸n thiÕt kÕ, tæng dù to¸n c«ng tr×nh, ¸p dông theo th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 vµ v¨n b¶n sè 737/BXD-VP ngµy 22/4/2008 vÒ
viÖc h−íng dÉn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh
1
Dù to¸n thiÕt kÕ (tæng dù to¸n)
C«ng tr×nh :
H¹ng môc :
§Þa ®iÓm :
Gi¸ trÞ dù to¸n:………………………………………………….(b»ng sè)
(b»ng ch÷:…………………………………………………………….)
Hµ Néi, ngµy…..th¸ng…….n¨m……..
Hµ Néi, …../……….
Ghi chó: (1); (2) cËp nhËp ®èi víi ®¬n vÞ ph©n cÊp
Bé X©y dùng
viÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)
Address: 81Tran Cung - Nghia Tan - Cau Giay - Hanoi
Tel: 84.4.7544196, Fax: 84.4.8361197
Website: www.ibst.vn; email: vkhcnxd@fpt.vn
(giai ®o¹n thiÕt kÕ…..hoÆc tªn cña dù ¸n)
2
§¬n vÞ lËp
ViÖn KHCN X©y dùng (Tªn ®¬n vÞ duyÖt)
Phª duyÖt

ViÖn khcn x©y dùng
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
201
tr−íc thuÕ thuÕ GTGT sau thuÕ
I Chi phÝ x©y dùng (Gxd)
1 PhÇn ngÇm Theo b¶ng dù to¸n
1.1
PhÇn cäc nhåi
1.2
PhÇn cäc, t−êng barret
1.3 PhÇn mãng, tÇng hÇm
1.4 Chèng thÊm
1.5 BiÖn ph¸p thi c«ng Theo sè liÖu bªn A cÊp
2 PhÇn th©n Theo b¶ng dù to¸n
2.1 PhÇn kÕt cÊu
2.2 PhÇn kiÕn tróc
2.3 PhÇn ®iÖn - chèng sÐt
2.4 PhÇn cÊp tho¸t n−íc
3 Chi phÝ thÝ nghiÖm
3.1 Chi phÝ thÝ nghiÖm siªu ©m cäc Theo b¶ng dù to¸n
3.2 Chi phÝ thÝ nghiÖm pÝt cäc Theo b¶ng dù to¸n
3.3 Chi phÝ khoan lâi bª t«ng cäc T¹m tÝnh
4 Chi phÝ chèng mèi Theo b¶ng dù to¸n
6
Chi phÝ l¸n tr¹i t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ
®iÒu hµnh thi c«ng
7 Chi phÝ ph¸ dì nhµ hiÖn tr¹ng
II Chi phÝ thiÕt bÞ(Gtb) Theo b¶ng dù to¸n
B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tiÕp)
STT Chi phÝ C«ng thøc tÝnh
Gi¸ trÞ (®ång)
c«ng tr×nh:
®Þa ®iÓm:
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
203
B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tiÕp)
c«ng tr×nh:
®Þa ®iÓm:
1 Chi phÝ mua s¾m(Gtbms)
1.1 HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ
1.2 HÖ thèng camera, access control
1.3 HÖ thèng BMS
1.4 HÖ thèng ®iÖn tho¹i, m¹ng lan
1.5 HÖ thèng truyÒn thanh c«ng céng PA
1.6 HÖ thèng Phßng ch¸y ch÷a ch¸y
1.6.1
HÖ thèng ch÷a ch¸y (v¸ch t−êng, sprinkler vµ
trang bÞ ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y øng cøu nhanh)
1.6.2 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng khÝ CO2
1.6.3 HÖ thèng b¸o ch¸y ®Þa chØ
1.7 HÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn, chèng sÐt
1.8 Tr¹m biÕn ¸p
1.9 Thang m¸y
2 Chi phÝ mua s¾m(Gtbl®)
1.1 HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ
1.2 HÖ thèng camera, access control
1.3 HÖ thèng BMS
1.4 HÖ thèng ®iÖn tho¹i, m¹ng lan
1.5 HÖ thèng truyÒn thanh c«ng céng PA
1.6 HÖ thèng Phßng ch¸y ch÷a ch¸y
1.6.1
HÖ thèng ch÷a ch¸y (v¸ch t−êng, sprinkler vµ
trang bÞ ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y øng cøu nhanh)
1.6.2 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng khÝ CO2
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
203
B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tiÕp)
c«ng tr×nh:
®Þa ®iÓm:
1.6.3 HÖ thèng b¸o ch¸y ®Þa chØ
III
Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n(Gqlda)
(Gxd+Gtb) x tû lÖ
IV
Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng(Gtv)
1 Chi phÝ kh¶o s¸t
2 LËp dù ¸n ®Çu t−
3 Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (Gxd+Gtbl®) x tû lÖ
4 Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, TKBVTC (Gxd+Gtbl®) x tû lÖ
5 Chi phÝ thÈm tra dù to¸n (Gxd+Gtbl®) x tû lÖ
6
Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ph©n tÝch ®¸nh
gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p
Gxd x tû lÖ
7
Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ph©n tÝch ®¸nh
gi¸ hå s¬ dù thÇu cung cÊp thiÕt bÞ
Gtb x tû lÖ
8 Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng Gxd x tû lÖ
9 Chi phÝ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ Gtb x tû lÖ
10
Chi phÝ kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp chÊt
l−îng c«ng tr×nh
35%*chi phÝ gi¸m s¸t
V
Chi phÝ kh¸c(Gk)
1 Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh (Gxd+Gtb) x tû lÖ
2 Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n TM§T x tû lÖ
3 Chi phÝ kiÓm to¸n TM§T x tû lÖ
VI Chi phÝ dù phßng(Gdp) 10% x (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)
Tæng céng Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp
Lμm trßn
Ng−êi lËp Ng−êi KiÓm
(Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
B»ng ch÷: ………………………………………………………………………………………………………….
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
203
C«ng tr×nh (Dù ¸n):
H¹ng môc c«ng tr×nh:
§Þa ®iÓm:
- C¬ së vÒ mÆt kü thuËt, tiªn l−îng, khèi l−îng:
+
+
+
- C¬ së vÒ mÆt ph¸p lý (c¸c Th«ng t−, quy ®Þnh, ®Þnh møc, ®¬n gi¸,…)
+
+
+

c¬ së lËp dù to¸n (tæng dù to¸n)
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
202
B¶ng tæng hîp dù to¸n chi phÝ x©y dùng
STT Chi phÝ C¸ch tÝnh Gi¸ trÞ (§) Ký hiÖu
I Chi phÝ trùc tiÕp
n
Σ Q
j
x D
j
vl
j=1
n
Σ Q
j

x D
j
nc
x (1 + K
nc
)
j=1
n
Σ Q
j

x D
j
m
x (1 + K
mtc
)
j=1
4 Trùc tiÕp phÝ kh¸c
(VL+NC+M) x tû lÖ
TT
Chi phÝ trùc tiÕp VL+NC+M+TT T
II Chi phÝ chung T x tû lÖ C
III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc (T+C) x tû lÖ TL
Chi phÝ x©y dùng tr−íc thuÕ T+C+TL G
IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng G x TGTGT-XD GTGT
Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ G + GTGT Gxd
V
Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn
tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng
G x tû lÖ x (1+TGTGT-XD) Gxdnt
Tæng céng Gxd + Gxdnt Gxd
3 Chi phÝ m¸y x©y dùng M
Chi phÝ vËt liÖu 1 VL
NC 2 Chi phÝ nh©n c«ng
c«ng tr×nh:
h¹ng môc c«ng tr×nh:
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
206
B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng
c«ng tr×nh:
H¹ng môc:
STT KÝ HIÊU MÃ HIÊU DANH MUC CÔNG TÁC ÐON VI SÔ BÔ PHÂN
KÍCH TH−ÓC
KHÔI L−ONG
TOμN BÔ
GHI CHÚ
BÁN VÈ CÔNG TÁC TÍNH GIÔNG NHAU DμI RÔNG CAO
(A) (B) (C) (D) (E) (1) (2) (4) (5) (6) (7) (F)
I
PhÇn NgÇm
C«ng t¸c ®µo mãng cét b»ng
thñ c«ng, ®Êt cÊp 2… C«ng t¸c
®µo, ®¾p ®Êt
………………………………
C«ng t¸c ®¾p nÒn mãng
……………………………
C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng chiÒu
dµy >33cm, cao =< 4m
………………………………
C«ng t¸c bª t«ng mãng chiÒu
réng mãng tiÕt diÖn >0,1m2,
chiÒu cao =<16m C«ng t¸c bª
t«ng
………………………………..
C«ng t¸c v¸n khu©n mãng
cét….
C«ng t¸c cèt thÐp mãng….
II
PhÇn næi
C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng chiÒu
dµy =<33cm, cao =< 16m
……………………….
§æ bª t«ng cét tiÕt diÖn =<
0,1m2, cao =< 16m
KHÔI L−ONG
MÔT
BÔ PHÂN
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
208
STT KÝ HIÊU MÃ HIÊU DANH MUC CÔNG TÁC ÐON VI SÔ BÔ PHÂN
KÍCH TH−ÓC
KHÔI L−ONG
TOμN BÔ
GHI CHÚ
BÁN VÈ CÔNG TÁC TÍNH GIÔNG NHAU DμI RÔNG CAO
KHÔI L−ONG
MÔT
BÔ PHÂN
……………………
C«ng t¸c cèt thÐp dÇm, gi»ng,
®−êng kÝnh =<18mm; cao
=<16m
III
PhÇn Hoμn thiÖn
Tr¸t t−êng ngoµi dµy 1,5cm
…………………………….
L¸t ®¸ hoa c−¬ng nÒn, tiÕt diÖn
®¸ =< 0,25m2
……………………………..
L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mµu..
èp t−êng khu vÖ sinh b»ng g¹ch
men sø, kÝch th−íc….
Lîp m¸I ngãi 22v/m2. chiÒu
cao =< 16m
III
PhÇn x©y dùng kh¸c
…………
IV
C¸c c«ng tr×nh phô
trî (nÕu cã)
Nhµ b¶o vÖ……
T−êng rµo……
V−ên hoa, c©y c¶nh….
L¾p ®Æt trô cøu háa ®−êng kÝnh
150mm…….
……..
- Danh môc c«ng t¸c ë cét (D) cã thÓ x¸c ®Þnh theo H¹ng môc c«ng tr×nh vµ khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt cña H¹ng môc c«ng tr×nh.
- §èi víi khèi l−îng c«ng t¸c l¾p ®Æt, khèi l−îng thiÕt bÞ x¸c ®Þnh theo c¸I hoÆc theo träng l−îng (tÊn, kg) th× cét (2), (3), (4) kh«ng sö dông.
- Cét (F) dµnh cho c¸c ghi chó ®Æc biÖt cÇn thuyÕt minh lµm râ h¬n vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cÇn l−u ý khi thùc hiÖn ®o bãc
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
208
B¶ng khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh
c«ng tr×nh:
H¹ng môc :
STT MÃ HIÊU
CÔNG TÁC
KHÔI L−ONG CÔNG TÁC XÂY DUNG ÐON VI
TÍNH
KHÔI L−ONG GHI CHÚ
(A) (B) (C) (D) (1) (E)
I
PhÇn NgÇm
C«ng t¸c ®µo mãng cét b»ng thñ
c«ng, ®Êt cÊp 2… C«ng t¸c ®µo, ®¾p
®Êt
M3
………………………………
C«ng t¸c ®¾p nÒn mãng M3
……………………………
C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng chiÒu dµy
>33cm, cao =< 4m
M3
………………………………
C«ng t¸c bª t«ng mãng chiÒu réng
mãng tiÕt diÖn >0,1m2, chiÒu cao
=<16m C«ng t¸c bª t«ng
M3
………………………………..
C«ng t¸c v¸n khu©n mãng cét…. M2
C«ng t¸c cèt thÐp mãng…. TÊn
II
PhÇn næi
C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng chiÒu dµy
=<33cm, cao =< 16m
M3
……………………….
§æ bª t«ng cét tiÕt diÖn =< 0,1m2,
cao =< 16m
M3
……………………
C«ng t¸c cèt thÐp dÇm, gi»ng, ®−êng
kÝnh =<18mm; cao =<16m
TÊn
III
PhÇn Hoμn thiÖn
Tr¸t t−êng ngoµi dµy 1,5cm M2
…………………………….
L¸t ®¸ hoa c−¬ng nÒn, tiÕt diÖn ®¸ =<
0,25m2
M2
……………………………..
L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mµu.. M2
èp t−êng khu vÖ sinh b»ng g¹ch men
sø, kÝch th−íc….
M2
Lîp m¸I ngãi 22v/m2. chiÒu cao =<
16m
M2
IV
PhÇn x©y dùng kh¸c
…………
V
C¸c c«ng tr×nh phô trî
(nÕu cã)
Nhµ b¶o vÖ…… M2 sµn
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke 210
STT MÃ HIÊU
CÔNG TÁC
KHÔI L−ONG CÔNG TÁC XÂY DUNG ÐON VI
TÍNH
KHÔI L−ONG GHI CHÚ
T−êng rµo…… M2
t−êng
V−ên hoa, c©y c¶nh…. M2
L¾p ®Æt trô cøu háa ®−êng kÝnh
150mm…….
C¸i
……..
Ghi chó:
- Danh môc c«ng t¸c x©y dùng ë cét (C) cã thÓ gi÷ nguyªn nh− kÕt cÊu ë b¶ng trªn hoÆc cã thÓ
s¾p xÕp l¹i theo môc ®Ých sö dông;
- Khèi l−îng ghi ë cét (1) lµ khèi l−îng ®· ®o bãc thÓ hiÖn ë cét (7) B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc
khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ®−îc xö lý lµm trßn c¸c trÞ sè;
- Cét (E) dµnh cho c¸c ghi chó ®Æc biÖt cÇn thuyÕt minh lµm râ h¬n vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cÇn l−u ý
khi ¸p gi¸, x¸c ®Þnh chi phÝ.
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke 210
B¶ng ph©n tÝch vËt t−
C«ng tr×nh:
H¹ng môc:
Khèi l−îng
Thi c«ng §Þnh møc VËt t−
§¬n vÞ STT M· hiÖu MSVT Thμnh phÇn hao phÝ
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
212
B¶ng dù to¸n kinh phÝ
C«ng tr×nh:
H¹ng môc:
STT m· hiÖu Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi §¬n gi¸ Thμnh tiÒn
§¬n gi¸ l−îng VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y
………..
………
…….
…….
tæng Céng
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
211
B¶ng ph©n tÝch vËt t−
C«ng tr×nh:
H¹ng môc:
Khèi l−îng
Thi c«ng §Þnh møc VËt t−
§¬n vÞ STT M· hiÖu MSVT Thμnh phÇn hao phÝ
E:\Ho so mau\17h TDT, Du toan thiet ke
212

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->