Giáo án ôn thi vào THPT năm 2011

Chuyªn ®Ò iii Hµm sè vµ ®å thÞ
i.KiÕn thøc c¬ b¶n
1.Hµm sè
a. Kh¸í níÖm hµm sè
- NÖu ®¹í íîng y phô thuéc vµo ®¹í íîng thay ®æí x sao cho víí mçí gí¸ trÞ
cña x ta íu«n x¸c ®Þnh ®îc chØ mét gí¸ trÞ t·ng øng cña y th× y ®îc gäí
íµ hµm sè t·ng øng cña x vµ x ®îc gäí íµ bíÖn sè
- Hµm sè cã thO cho bëí b¶ng hoÆc c«ng thøc
b. §á thÞ hµm sè
- §á thÞ hµm sè y = f(x) íµ tËp hîp tEt c¶ nh÷ng ®íOm M trong mÆt phVng täa
®é cã täa ®é tháa m·n ph·ng tr×nh y = f(x) (Nh÷ng ®íOm M(x, f(x)) trªn mÆt
phVng täa ®é)
c. Hµm sè ®áng bíÖn, hµm sè nghÞch bíÖn
* Cho hµm sè y = f(x) x¸c ®Þnh víí mäí gí¸ trÞ cña x thuéc R
- NÖu x
1
< x
2
mµ f(x
1
) < f(x
2
) th× hµm sè y = f(x) ®áng bíÖn trªn R
- NÖu x
1
< x
2
mµ f(x
1
) > f(x
2
) th× hµm sè y = f(x) nghÞch bíÖn trªn R
1.1Hµm sè bËc nhÊt
a. Kh¸í níÖm hµm sè bËc nhEt
- Hµm sè bËc nhEt íµ hµm sè ®îc cho bëí c«ng thøc y = ax + b. Trong ®ã a, b íµ
c¸c sè cho tríc vµ a ≠ 0
b. TYnh chEt
Hµm sè bËc nhEt y = ax + b x¸c ®Þnh víí mäí gí¸ trÞ cña x thuéc R vµ cã tYnh
chEt sau:
- §áng bíÖn trªn R khí a > 0
- NghÞch bíÖn trªn R khí a < 0
c. §á thÞ cña hµm sè y = ax + b (a ≠ 0)
§á thÞ cña hµm sè y = ax + b (a ≠ 0) íµ mét ®êng thVng
- C½t trôc tung t¹í ®íOm cã tung ®é b»ng b
- Song song víí ®êng thVng y = ax, nÖu b ≠ 0, trïng víí ®êng thVng y = ax,
nÖu b = 0
* C¸ch vÏ ®á thÞ hµm sè y = ax + b (a ≠ 0)
Bíc 1. Cho x = 0 th× y = b ta ®îc ®íOm P(0; b) thuéc trôc tung Oy.
Cho y = 0 th× x = -b/a ta ®îc ®íOm O(-b/a; 0) thuéc trôc hoµnh
Bíc 2. VÏ ®êng thVng ®í qua haí ®íOm P vµ O ta ®îc ®á thÞ hµm sè y = ax +
b
d. VÞ trY t·ng ®èí cña haí ®êng thVng
Cho haí ®êng thVng (d): y = ax + b (a ≠ 0) vµ (d´): y = a´x + b´ (a´ ≠ 0). Khí ®ã
+
'
// '
'
a a
d d
b b
= 
+ { } ' ' ' d d A a a ∩ = ⇔ ≠

GV: Mai Ngọc Lợi
1
Giáo án ôn thi vào THPT năm 2011
+
'
'
'
a a
d d
b b
= 
≡ ⇔

=

+ ' . ' 1 d d a a ⊥ ⇔ = −
e. HÖ sè gãc cña ®êng thVng y = ax + b (a ≠ 0)
• Gãc t¹o bëí ®êng thVng y = ax + b vµ trôc Ox.
- Gãc t¹o bëí ®êng thVng y = ax + b vµ trôc Ox íµ gãc t¹o bëí tía Ax vµ tía AT,
trong ®ã A íµ gíao ®íOm cña ®êng thVng y = ax + b víí trôc Ox, T íµ ®íOm
thuéc ®êng thVng y = ax + b vµ cã tung ®é d·ng
• HÖ sè gãc cña ®êng thVng y = ax + b
- HÖ sè a trong ph·ng tr×nh y = ax + b ®îc gäí íµ hÖ sè gãc cña ®êng thVng
y = ax +b
f. Mét sè ph·ng tr×nh ®êng thVng
- §êng thVng ®í qua ®íOm M
0
(x
0
;y
0
)cã hÖ sè gãc k: y = k(x - x
0
) + y
0
- §êng thVng ®í qua ®íOm A(x
0
, 0) vµ B(0; y
0
) víí x
0
.y
0
≠ 0 íµ
0 0
1
x y
x y
+ =
1.2 Hµm sè bËc hi
a. §Þnh nghÜa
- Hµm sè cã d¹ng y = ax
2
(a ≠ 0)
b. TYnh chEt
- Hµm sè y = ax
2
(a ≠ 0) x¸c ®ính víí mäí gí¸ trÞ cña c thuéc R vµ:
+ NÖu a > 0 th× hµm sè nghÞch bíÖn khí x < 0, ®áng bíÖn khí x > 0
+ NÖu a < 0 th× hµm sè ®áng bíÖn khí x < 0, nghÞch bíÖn khí x > 0
c. §á thÞ cña hµm sè y = ax
2
(a ≠ 0)
- §á thÞ hµm sè y = ax
2
(a ≠ 0) íµ mét Paraboí ®í qua gèc täa ®é nhËn trôc Oy
íµm trôc ®èí xøng
+ NÖu a > 0 th× ®á thÞ n»m phYa trªn trôc hoµnh, O íµ ®íOm thEp nhEt cña
®á thÞ
+ NÖu a < 0 th× ®á thÞ n»m phYa dêí trôc hoµnh, O íµ ®íOm cao nhEt cña
®á thÞ
2.KiÕn thøc b! "un#
2.1 C$n# thøc t%nh t&' ®( t)un# ®i*m c+ ®&'n th,n# vµ ®( -µi ®&'n
th,n#
Cho haí ®íOm ph©n bíÖt A víí B víí A(x
1
, y
1
) vµ B(x
2
, y
2
). Khí ®ã
- §é dµí ®o¹n thVng AB ®îc tYnh bëí c«ng thøc
2 2
( (
B A B A
AB x x y y = − + −
- Täa ®é trung ®íOm M cña AB ®îc tYnh bëí c«ng thøc
!
2 2
A B A B
M M
x x y y
x y
+ +
= =
2.2 .un h/ #i0 1)b&2 y 3 "
2
4 ≠ 56 vµ ®7n# th,n# y 3 m" 8 n 4m ≠
56
Cho Paraboí (P): y = ax
2
(a ≠ 0) vµ ®êng thVng (d): y = mx + n. Khí ®ã

GV: Mai Ngọc Lợi
2
Giáo án ôn thi vào THPT năm 2011
- Täa ®é gíao ®íOm cña (P) vµ (d) íµ nghíÖm cña hÖ ph·ng tr×nh
2
y ax
y mx n
 =

= +

- Hoµnh ®é gíao ®íOm cña (P) vµ (d) íµ nghíÖm cña ph·ng tr×nh
ax
2
= mx + n (*)
- Sè gíao ®íOm cña (P) vµ (d) íµ sè nghíÖm cña ph·ng tr×nh (*)
+ NÖu (*) v« nghíÖm th× (P) vµ (d) kh«ng cã ®íOm chung
+ NÖu (*) cã nghíÖm kÐp th× (P) vµ (d) tíÖp xóc nhau
+ NÖu (*) cã haí nghíÖm ph©n bíÖt th× (P) vµ (d) c½t nhau t¹í haí ®íOm
ph©n bíÖt
II. Bµí tËp mÉu:
Bµí 1: Cho hµm sè: y = (m + 4)x - m + 6 (d).
a. T×m c¸c gí¸ trÞ cña m ®O hµm sè ®áng bíÖn, nghÞch bíÖn.
b. T×m c¸c gí¸ trÞ cña m, bíÖt r»ng ®êng thVng (d) ®í qua ®íOm A(-1; 2).
VÏ ®á thÞ cña hµm sè víí gí¸ trÞ t×m ®îc cña m.
c. X¸c ®Þnh m ®O ®á thÞ hµm sè c½t trôc hoµnh t¹í ®íOm cã hoµnh ®é
b»ng 2.
d. X¸c ®Þnh m ®O ®á thÞ hµm sè c½t trôc tung t¹í ®íOm cã tung ®é b»ng
2.
e. Chøng mính r»ng khí m thay ®æí th× c¸c ®êng thVng (d) íu«n íu«n ®í
qua mét ®íOm cè ®Þnh.
Bµí 2: Cho haí ®êng thVng: y = (k - 3)x - 3k + 3 (d
1
) vµ y = (2k + 1)x + k + 5
(d
2
).
T×m c¸c gí¸ trÞ cña k ®O:
a. (d
1
) vµ (d
2
) c½t nhau.
b. (d
1
) vµ (d
2
) c½t nhau t¹í mét ®íOm trªn trôc tung.
c. (d
1
) vµ (d
2
) song song víí nhau.
d. (d
1
) vµ (d
2
) vu«ng gãc víí nhau.
e. (d
1
) vµ (d
2
) trïng nhau.
Bµí 3: Cho hµm sè: y = (2m-5)x+3 víí m " cã ®á thÞ íµ ®êng thVng d .
T×m gí¸ trÞ cña m ®O :
a. Gãc t¹o bëí (d) vµ trôc Ox íµ gãc nhän, gãc tï ( hoÆc hµm sè ®áng bíÖn ,
nghÞch bíÖn)
b. (d) ®í qua ®íOm (2;-1)
c. (d)// víí ®êng thVng y =3x-4
d. (d) // víí ®êng thVng 3x+2y = 1
e. (d) íu«n c½t ®êng thVng 2x-4y-3 =0
f. (d) c½t ®êng thVng 2x+ y = -3 t¹í ®íOm cã hoµnh ®é b»ng -2
g. Chøng tá (d) íu«n ®í qua 1 ®íOm cè ®Þnh trªn trôc tung

GV: Mai Ngọc Lợi
3
Giáo án ôn thi vào THPT năm 2011
Bµí 4: cho (p) y = 2x
2
vµ ®êng thVng (d) y = (2m-1)x - m
2
-9 . T×m m ®O :
a. §êng thVng(d) c½t (P) t¹í haí ®íOm ph©n bíÖt
b. (d) tíÖp xóc víí (P)
c. (d) vµ (P) kh«ng gíao nhau.
Bài 5: #ho hàm $%&
2
1
2
y = x − c' () th* (P.
a T+m các (i,m -. / th01c (P c' hoành (1 23n 24ợt 56ng 71 và 2.
5 8i9t :h4;ng t<+nh (4=ng th>ng -/.
c 8i9t :h4;ng t<+nh (4=ng th>ng $ong $ong v?i -/ và ti9: @Ac v?i (P. T+m tọa (1 ti9: (i,m.
Bài 6: #ho hàm $%& B C (m D 1@
2
c' () th* (P.
a T+m m (, hàm $% ()ng 5i9n Ehi @ F 0.
5 8?i m C 7 2. T+m toG (1 giao (i,m cHa (P v?i (4=ng th>ng (I& B C 2@ 7 J.
c T+m m (, (P ti9: @Ac v?i (I& B C 2@ 7 J. T+m tọa (1 ti9: (i,m.
Bài 7: #hKng tL (4=ng th>ng (I 20ôn ti9: @Ac v?i Pa<a5o2 (P 5i9t&
a (I& B C M@ 7 M! (P& B C @
2
.
5 (I& B C 2@ 7 1! (P& B C @
2
.
Bài 8:
N.1#hKng tL <6ng (4=ng th>ng (I 20ôn cOt Pa<a5o2 (P tGi 2 (i,m :hPn 5iQt&
a (I& B C 7J@ D M! (P& B C @
2
.
5 (I& B C 7 M@ D J! (P& B C M@
2
.
N.2T+m tọa (1 giao (i,m cHa (I và (P t<ong các t<4=ng hợ: t<Rn.
Bài 9: #ho Pa<a5o2 (P c' :h4;ng t<+nh& B C a@
2
và hai (4=ng th>ng $a0&
(I
1
&
M
1
J
y x = − (I
2
& M@ D SB 7 11 C 0
a T+m a 5i9t (P. (I
1
. (I
2
()ng T0B.
5 8U (P. (I
1
. (I
2
t<Rn cVng hQ t<Wc tọa (1 v?i a vXa t+m (4ợc.
c T+m tọa (1 giao (i,m cYn 2Gi cHa (P và (I
2
.
I 8i9t :h4;ng t<+nh (4=ng th>ng ti9: @Ac v?i (P và v0ông g'c v?i (I
1
.
Bài 10: #ho Pa<a5o2 (P&
2
1
2
y x = và (4=ng th>ng (I& B C 2@ D m D 1.
a T+m m (, (I (i T0a (i,m - th01c (P c' hoành (1 56ng 7 2.
5 T+m m (, (I ti9: @Ac v?i (P. T+m tọa (1 ti9: (i,m
c T+m m (, (I cOt (P tGi hai (i,m c' hoành (1 cVng I4;ng.
d) T+m m $ao cho (I cOt () th* (P tGi hai (i,m c' hoành (1 @
1
≠ @
2
thLa mZn&
2 2
1 2
1 1 1
2 x x
+ =
Bài 11: #ho hàm $%& B C a@
2
c' () th* (P và hàm $%& B C m@ D 2m D 1c' () th* (I.
a #hKng minh (I 20ôn (i T0a m1t (i,m M c% (*nh.
5 T+m a (, (P (i T0a (i,m c% (*nh ('.
c 8i9t :h4;ng t<+nh (4=ng th>ng T0a M và ti9: @Ac v?i Pa<a5o2 (P.

GV: Mai Ngọc Lợi
4