P. 1
Chuyen de Ham So Bac HaiDinh Ly Viet

Chuyen de Ham So Bac HaiDinh Ly Viet

|Views: 4|Likes:
Được xuất bản bởiTuấn Nguyễn Hữu

More info:

Published by: Tuấn Nguyễn Hữu on Nov 06, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

GV: Vò ThÞ S¾c (Tæ: To¸n - Tin

)
BS & ST
Chuyªn ®Ò 1: ¤n TËp ph¬ng tr×nh bËc 2 vµ ®Þnh lý viÐt
I. Môc tiªu bµi d¹y:
- Gióp häc sinh hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc v ph!ng t"#nh $%c & v' (Þnh l)
vi*t (+ häc ,
- -äc sinh $iÕt ¸p ./ng th'nh th¹0 (Þnh l1 vi2t v'0 c¸c $'i t%p t#3 th43 sè
(5 pt th64 3+n 7c$t,
- 89n l:7Ön ch0 häc sinh k; n<ng t1nh t0¸n= ph>n t1ch v' t .:7 l0gic t0¸n
häc,
II. ChuÈn bÞ:
GV: Gi¸0 ¸n
-S: ?n t%p @T $%c &
AAA, !i dun" bµi d¹y
B, C) th:7Õt:
@h!ng t"#nh: 4D
&
E$DEcFG H 4 ≠ GI cJ nghiÖ3 khi
2
4 0 b ac ∆ = − ≥
KLng thøc nghiÖ3:
1,2
2
b
x
a
− ± ∆
=
MÞnh l) vi*t : @h!ng t"#nh: 4D
&
E$DEcFG H 4 ≠ GI cJ nghiÖ3
1 2
, x x
khi (J

1 2
1 2
.
b
x x
a
c
x x
a

+ =
=
B, B'i t%p ¸p ./ng:
B'i N: Kh0 & ph!ng t"#nh:
2
2
0
1 0
x x a
x ax
+ + =
+ + =
VOi gi¸ t"Þ n'0 cP4 4 th# & ph!ng t"#nh cJ nghiÖ3 ch:ngQ
MS: 4F-&
B'i &: GiR sS ph!ng t"#nh 4D
&
E$DEcFG H 4 ≠ GI cJ (óng N nghiÖ3 .!ng= gäi
nghiÖ3 (J l' D
N
,
4= KT8 ph!ng t"#nh cD
&
E$DE4FG còng cJ (óng N nghiÖ3 .!ng= gäi nghiÖ3
(J l' D
&
$= KT8 D
N
E D
&
≥&
B'i U: Kh0 & ph!ng t"#nh
( )
( )
2
2
0 1
3 0 2
x x m
x x m
− + =
− + =
T#3 3 (5 ph!ng t"#nh H&I cJ N
nghiÖ3 ≠ G gVp & lWn nghiÖ3 ph!ng t"#nh HNI
B'i X: Kh0 ph!ng t"#nh H3ENID
&
-&H3-NIDE3-&FG
Y¸c (Þnh 3 (5 ph!ng t"#nh cJ & nghiÖ3 D
N
= D
&
th64 3+n ( )
1 2 1 2
4 7 . x x x x + =
MS: 3F-Z
B'i [: Y¸c (Þnh 3 (5 ph!ng t"#nh 3D
&
-&H3ENIDE3ENFG cJ & nghiÖ3 D
N
= D
&
th64 3+n
2 2
1 2
2 x x + =
MS:
2
3
m

=
#µi $: Kh0 ph!ng t"#nh H3E&ID
&
-&H3-NIDE3-&FG
GV: Vò ThÞ S¾c (Tæ: To¸n - Tin)
BS & ST
T#3 c¸c gi¸ t"Þ cP4 3 (5 t\ng $#nh ph!ng c¸c nghiÖ3 cP4 ph!ng t"#nh l'
U
B'i ]: Kh0 ph!ng t"#nh : ( )
2 2
2 1 3 4 0 x m x m m − − + − + =
4= Y¸c (Þnh 3 (5 ph!ng t"#nh cJ N nghiÖ3
$= Y¸c (Þnh 3 (5
2 2
1 2
20 x x + =
#µi %: Kh0 ph!ng t"#nh : ( ) ( )
2
2 2 3 0 x m x m m − − + − =
Y¸c (Þnh 3 (5 ph!ng t"#nh cJ & nghiÖ3 D
N
= D
&
th64 3+n
3 3
1 2
0 x x + =
B'i ^: T#3 3 s40 ch0 ph!ng t"#nh ( )
2 2
2 1 1 0 x m x m − + + + =
cJ & nghiÖ3 D
N
= D
&

th64 3+n D
N
F &D
&
,
MS: 3F 8 3 m = ±
B'i NG: T#3 3 s40 ch0 ph!ng t"#nh ( )
2 2
2 2 1 0 x m x m − + + + =
cJ nghiÖ3 th64
3+n hÖ thøc
2 2
1 2 1 2
2 3 . x x x x + =
MS:
3
, 16 279
4
m m

= = +
B'i NN: Kh0 ph!ng t"#nh 3D
&
-H&3EUIDE3-XFG
4= T#3 3 (5 ph!ng t"#nh cJ & nghiÖ3 ph>n $iÖt D
N
=D
&

$= T#3 hÖ thøc li_n hÖ gi`4 D
N
=D
&
khLng ph/ th:ac v'0 3,
B'i N&: T#3 3 (5 ph!ng t"#nh D
&
-&D E&3-NFG cJ & nghiÖ3 .!ng ph>n
$iÖt
B'i NU: T#3 3 (5 ph!ng t"#nh D
&
E &D E 3-&FG cJ & nghiÖ3 >3 ph>n
$iÖÖt
I&.C'n" c( bµi:
- b:4 $'i häc 7_: cW: häc sinh cWn nhO ccd pt $%c & cJ nghiÖ3 v' $'i t%p ¸p
./ng (Þnh l1 vi *t,

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->