GV: Vò ThÞ S¾c

BS & ST

(Tæ: To¸n - Tin)

Chuyªn ®Ò 1: ¤n TËp ph¬ng tr×nh bËc 2 vµ ®Þnh lý viÐt
I.
Môc tiªu bµi d¹y:
- Gióp häc sinh hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ ph¬ng tr×nh bËc 2 vµ ®Þnh lý
viÐt ®· häc .
- Häc sinh biÕt ¸p dông thµnh th¹o ®Þnh lÝ viet vµo c¸c bµi tËp t×m tham sè
®Ó pt tháa m·n ycbt.
- RÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng tÝnh to¸n, ph©n tÝch vµ t duy logic to¸n
häc.
II.
ChuÈn bÞ:
GV: Gi¸o ¸n
HS: ¤n tËp PT bËc 2
III.
Néi dung bµi d¹y
A. Lý thuyÕt:
Ph¬ng tr×nh: ax2+bx+c=0 ( a ≠ 0) cã nghiÖm khi ∆ = b 2 − 4ac ≥ 0
−b ± ∆
C«ng thøc nghiÖm: x1,2 =
2a
§Þnh lý viÐt : Ph¬ng tr×nh: ax2+bx+c=0 ( a ≠ 0) cã nghiÖm x1 , x2 khi ®ã
−b
x1 + x2 =
a
c
x1.x2 =
a
B. Bµi tËp ¸p dông:
x2 + x + a = 0
Bµi 1: Cho 2 ph¬ng tr×nh: 2
x + ax + 1 = 0
Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× 2 ph¬ng tr×nh cã nghiÖm chung?
§S: a=-2
Bµi 2: Gi¶ sö ph¬ng tr×nh ax2+bx+c=0 ( a ≠ 0) cã ®óng 1 nghiÖm d¬ng, gäi
nghiÖm ®ã lµ x1.
a, CMR ph¬ng tr×nh cx2+bx+a=0 còng cã ®óng 1 nghiÖm d¬ng, gäi nghiÖm
®ã lµ x2
b, CMR x1 + x2 ≥ 2
x 2 − x + m = 0 ( 1)
Bµi 3: Cho 2 ph¬ng tr×nh 2
T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh (2) cã 1
x − 3x + m = 0 ( 2 )
nghiÖm ≠ 0 gÊp 2 lÇn nghiÖm ph¬ng tr×nh (1)
Bµi 4: Cho ph¬ng tr×nh (m+1)x2-2(m-1)x+m-2=0
X¸c ®Þnh m ®Ó ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm x1, x2 tháa m·n 4 ( x1 + x2 ) = 7 x1.x2
§S: m=-6
Bµi 5: X¸c ®Þnh m ®Ó ph¬ng tr×nh mx2-2(m+1)x+m+1=0 cã 2 nghiÖm x1, x2
2
2
tháa m·n x1 + x2 = 2
−2
§S: m =
3
Bµi 6: Cho ph¬ng tr×nh (m+2)x2-2(m-1)x+m-2=0

GV: Vò ThÞ S¾c
BS & ST

(Tæ: To¸n - Tin)

T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó tæng b×nh ph¬ng c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ
3
2
2
Bµi 7: Cho ph¬ng tr×nh : x − 2 ( m − 1) x + m − 3m + 4 = 0
a, X¸c ®Þnh m ®Ó ph¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm
2
2
b, X¸c ®Þnh m ®Ó x1 + x2 = 20
2
Bµi 8: Cho ph¬ng tr×nh : x − 2 ( m − 2 ) x + m ( m − 3) = 0

3
3
X¸c ®Þnh m ®Ó ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm x1, x2 tháa m·n x1 + x2 = 0

2
2
Bµi 9: T×m m sao cho ph¬ng tr×nh x − 2 ( m + 1) x + m + 1 = 0 cã 2 nghiÖm x1, x2
tháa m·n x1 = 2x2.
§S: m= m = 8 ± 3
2
2
Bµi 10: T×m m sao cho ph¬ng tr×nh x − 2 ( m + 2 ) x + m + 1 = 0 cã nghiÖm tháa
2
2
m·n hÖ thøc x1 + 2 x2 = 3 x1.x2
−3
, m = 16 + 279
§S: m =
4
Bµi 11: Cho ph¬ng tr×nh mx2-(2m+3)x+m-4=0
a, T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt x1 ,x2
b, T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x1 ,x2 kh«ng phô thuéc vµo m.
Bµi 12: T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh x2 -2x +2m-1=0 cã 2 nghiÖm d¬ng ph©n
biÖt
Bµi 13: T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh x2 + 2x + m-2=0 cã 2 nghiÖm ©m ph©n
biÖÖt
IV.Cñng cè bµi:
- Qua bµi häc yªu cÇu häc sinh cÇn nhí DDK pt bËc 2 cã nghiÖm vµ bµi tËp ¸p
dông ®Þnh lÝ vi Ðt.