LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI (Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân

dung Hồ h! "inh, c#c đảng viên t$%ng hi &' đứng nghiêm( Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của !ng "#ng $!n %i&t 'am. T(ư)c c* T+ ,-.c, c* !ng, ch/n d-ng "hủ t0ch 12 "h3 4inh và sự chứng 5i6n của các đ2ng ch3 đ!ng viên t(ong chi 7#, tôi 8in th9: :. T-y&t đ.i t(-ng thành v)i m;c đ3ch <= tư>ng cách m?ng của !ng, ch@A hành nghiêm chBnh "ưCng <Dnh ch3nh t(0, i9- <& !ng, ngh0 ,-y6t, chB th0 của !ng, AháA <-Et của 'hà nư)cF hoàn thành t.t nhi&m v; được giaoF Ah;c tGng t-y&t đ.i sự Ah/n công và đi9- đ#ng của !ng. H. Ihông ngJng hKc tEA, (Ln <-y&n, n/ng cao t(Mnh đ# 5i6n thức, năng <ực công tác, AhNm ch@t ch3nh t(0, đ?o đức cách m?ng, cO <.i s.ng <ành m?nhF đ@- t(anh ch.ng chủ nghDa cá nh/n, cC h#i, c;c 7#, ,-an <iê-, tham nhũng, <Png Ah3 và các 7iQ- hi&n tiê- cực 5hác. "h@A hành ,-y đ0nh của Ran "h@A hành T(-ng ưCng v9 nhSng đi9- đ!ng viên 5hông được <àm. T. Uiên h& chVt chW v)i nh/n d/n, tôn t(Kng và Ahát h-y ,-y9n <àm chủ của nh/n d/nF chăm <o đ*i s.ng vEt ch@t, tinh thXn và 7!o v& ,-y9n <ợi ch3nh đáng của nh/n d/nF t3ch cực tham gia công tác ,-Xn chYng, công tác 8P h#i nCi <àm vi&c và nCi >F t-yên t(-y9n vEn đ#ng gia đMnh và nh/n d/n thực hi&n đư*ng <.i, ch3nh sách của !ng, AháA <-Et của 'hà nư)c. Z. Tham gia 8/y dựng, 7!o v& đư*ng <.i, ch3nh sách và t+ chức của !ngF Ah;c tGng 5[ <-Et, giS gMn đoàn 56t th.ng nh@t t(ong !ngF thư*ng 8-yên tự Ahê 7Mnh và Ahê 7Mnh, t(-ng thực v)i !ngF <àm công tác Ahát t(iQn đ!ng viênF sinh ho?t đ!ng và đOng đ!ng Ah3 đYng ,-y đ0nh. ) *+t th,c m-i .ời Tuyên th/, đảng viên m0i 1+t n23 Đảng gi4 n5m tay 3hải và h6 .0n 78in thề9: 1+t th,c ; .ời Tuyên th/, gi4 n5m tay 3hải h6 .0n < .=n 78in thề9>