UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 768/KH-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T! "# H$%& p&'c
Nam Định, ngày 01 tháng 7 năm 2013
() HOẠCH *+I D,-NG TH,.NG X/01N GIÁO VI1N
N23 &4c 56785679
Căn cứ Thông tu số 26/2011/TT-BGDĐT ngay 10/7/2012 cua Bô GD&ĐT
vê viêc ban hanh Quy chê BDTX giao viên mâm non, phô thông va GDTX; Công
văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngay 06/12/2012 cua Bô GD&ĐT vê viêc huong dân
cac trung tâm GDTX tô chức BDTX cho giao viên mâm non, phô thông va GDTX;
Công văn số 8576/BGDĐT-NGCBQLGD ngay 13/12/2012, 3670/BGDĐT-
NGCBQLGD ngay 30/5/2013 cua Bô GD&ĐT vê viêc huong dân triên khai thuc
hiên công tac BDTX giao viên MN, PT va GDTX;
Thuc hiên Nghi quyêt số 16-NQ/TU ngay 30/12/2011 cua Ban Thuong vu
Tinh uy Nam Đinh va Kê hoach số 47/KH-UBND ngay 14/8/2012 cua Uy ban
nhân dân tinh Nam Đinh thuc hiên Nghi quyêt cua Ban Thuong vu Tinh uy vê
nâng cao chât luong dông dêu trong giao duc phô thông;
Căn cứ Quyêt dinh số 11/QĐ-UBND ngay 26/6/2012 cua UBND tinh Nam
Đinh vê viêc Quy dinh chức năng nhiêm vu, quyên han va co câu tô chức cua So
GD&ĐT,
So GD&ĐT ban hanh Kê hoach bôi duõng thuong xuyên giao viên năm hoc
2013-2014, cu thê nhu sau:
Thuc hiên BDTX 3 nôi dung theo quy dinh:
- Bôi duõng dap ứng yêu câu thuc hiên nhiêm vu năm hoc theo câp hoc, thoi
luong 30 tiêt (nôi dung 1);
- Bôi duõng dap ứng yêu câu thuc hiên nhiêm vu phat triên giao duc dia
phuong theo năm hoc, thoi luong 30 tiêt (nôi dung 2);
- Bôi duõng dap ứng nhu câu phat triên nghê nghiêp liên tuc cua giao viên,
thoi luong 60 tiêt (nôi dung 3).
Voi nôi dung 3, cac phong GD-ĐT va cac don vi truc thuôc So huong dân
giao viên dăng ky cac mô dun kiên thức theo huong dân cua So cho tung câp hoc;
tô chức cac lop hoc tâp trung dê giai dap thác mác, huong dân tu hoc, luyên tâp kÿ
năng cho giao viên. Cac truong danh gia kêt qua theo quy dinh tai Thông tu số
26/2011/TT-BGDĐT.
2
5:7: G;<# "=c 3>3 %#%?
Nôi dung bôi duõng Đối tuong bôi
duõng
Thoi luong va
hinh thức hoc
Đanh gia
kêt qua
Thoi
gian
Số
luong
hoc
viên
Đon vi
chu tri
Nôi
dung 1
1. Huong dân thuc
hiên nhiêm vu năm
hoc 2013-2014
Hiêu truong
MN; Phong
GDĐT : 1 LĐ
¹1CV
Hoc tâp trung
16 tiêt
Thang
8/2013 100
So GD
&ĐT
CBQL, GV
cac truong
MN
Hoc tâp trung
16 tiêt
Nha
truong tô
chức
danh gia
Thang
8/2013
6800 Phong
GD,
Cac
truong
MN
2. Tâp huân: Ung
dung PPDH tich cuc
trong linh vuc phat
triên nhân thức,
ngôn ngu, tinh cam
xã hôi
GV cốt can
câp huyên
Hoc tâp trung
16 tiêt (12LT,
4TH)
Thang
9/2013 100
So GD
&ĐT
GV cac
truong MN
Hoc tâp trung
1 tiêt (12LT,
4TH)
Nha
truong tô
chức
danh gia
Thang
8,
9/2013
6800 Cac
phong
GDĐT
Nôi
dung 2
Thu hut su tham gia
cua phu huynh va
công dông vao công
tac giao duc tre
GV cac
truong MN
- Hoc tâp
trung 20 tiêt
(15 LT, 5 TH)
- Tu hoc 10
tiêt
Co so
thuc hiên
BDTX tô
chức
danh gia
Thang
8,
9/2013
6800 Cac
phong
GDĐT
Nôi
dung 3
Cac phong GD-ĐT chi dao giao viên lua chon va dăng ky 4 trong số 44 mô dun
theo Thông tu số 36/2011/TT-BGDĐT ngay 17/8/2011 cua Bô GD&ĐT, tâp trung
vao cac vân dê vê:
- Nâng cao năng luc hiêu biêt vê dối tuong giao duc
- Nâng cao năng luc hiêu biêt va xây dung môi truong giao duc
- Tăng cuong năng luc tô chức cac hoat dông giao duc cua giao viên
- Tăng cuong năng luc quan ly lop, truong cua giao viên
- Tăng cuong năng luc kiêm tra va danh gia cua giao viên.
5:5: G;<# "=c @;AB &4c?
Nôi dung bôi duõng
Đối
tuong bôi
duõng
Thoi luong
va hinh
thức hoc
Đanh
gia kêt
qua
Thoi
gian
Số
luong
hoc
viên
Đon vi
chu tri
Nôi
dung 1
1. Huong dân thuc hiên
nhiêm vu năm hoc 2013-2014
1 LĐ
¹CV phu
trach TH;
HT
truong TH
Hoc tâp
trung 14
tiêt; Tu hoc
4 tiêt.
Thang
8/2013
330
So GD
&ĐT
CBQL,
GV cac
truong
TH
Hoc tâp
trung 7 tiêt;
Tu hoc 5
tiêt
Nha
truong
danh
gia
Thang
9/2013
6374 Cac
truong
Tiêu
hoc
3
2. Tâp huân công tac chu
nhiêm lop :

GV cốt
can câp
huyên
Hoc tâp
trung 7 tiêt;
Tu hoc 7
tiêt.
Thang
8/2013
150
So GD
&ĐT
GV cac
truong
TH
Hoc tâp
trung 7 tiêt;
Tu hoc 11
tiêt.
Phong
GDĐT
Thang
9/2013
6374
Cac
phong
GDĐT
Nôi
dung 2
1. Tâp huân Phuong pha p ba n
tay nă n bô t.
GV cốt
can câp
huyên
Hoc tâp
trung 7 tiêt;
Tu hoc 7
tiêt.
Thang
8/2013
150
So GD
&ĐT
GV cac
truong
TH
Hoc tâp
trung 7 tiêt;
Tu hoc 7
tiêt.
Phong
GDĐT
Thang
9/2013
6374
Cac
phong
GDĐT
2. Đôi moi hinh thức tô chức
day hoc : Đua tiêt hoc ra
ngoai không gian lop hoc .
GV cốt
can câp
huyên
Hoc tâp
trung 7 tiêt
(3 tiêt LT,
4 tiêt TH)
Thang
8/2013 150
So GD
&ĐT
GV cac
truong
TH
Hoc tâp
trung 7 tiêt;
Tu hoc 9
tiêt.
Phong
GDĐT
Thang
9/2013
6374
Cac
phong
GDĐT
Nôi
dung 3
Cac phong GDĐT chi dao giao viên lua chon va dăng ky 4 trong số 45 mô dun
theo Thông tu số 32/2011/TT-BGDĐT ngay 08/8/2011 cua Bô GD&ĐT, tâp trung
vao cac mô dun trong cac yêu câu chuân nghê nghiêp sau:
- Nhom V: Nâng cao năng luc lâp kê hoach day hoc.
- Nhom VII: Tăng cuong năng luc su dung thiêt bi day hoc va ứng dung
công nghê thông tin trong day hoc.
- Nhom XI: Tăng cuong năng luc lam công tac giao viên chu nhiêm .
5:8: G;<# "=c @CB%D &4c
Nôi dung bôi duõng Đối tuong bôi duõng Thoi luong
va hinh
thức hoc
Đanh
gia kêt
qua
Thoi
gian
Số
luong
hoc
viên
Đon vi
chu tri
Nôi
1. Huong
dân thuc hiên
nhiêm vu
năm hoc
2013-2014
Hiêu truong THPT va
GĐTTKT-TH-HN
Hoc tâp
trung 16 tiêt
Thang
8/2013 56
So GD
&ĐT
GV cac truong THPT Hoc tâp
trung 16 tiêt
Nha
truong
tô chức
danh gia
Thang
8/2013
Cac
truong
THPT,
TTKTT
H-HN-
DN
4
dun
g 1
2. Tâp huân
GVCN vê
công tac tu vân
tâm ly hoc sinh
- Môi truong THPT 02
GVCN cốt can
- Môi phong GD-ĐT
05 nguoi gôm 01 CV
phong va 04 GVCN cốt
can
Hoc tâp
trung 14 tiêt
(8LT, 6TH)
Thang
8/2013 160
So GD
&ĐT
GV cac truong THPT Hoc tâp
trung 14 tiêt
(8LT, 6TH)
Nha
truong
tô chức
danh gia
Thang
9/2013
Cac
truong
THPT
Cac
phong
GDĐT
3. Tâp huân
TTCM vê dôi
moi PPDH,
KTĐG va tô
chức cac hoat
dông chuyên
môn
- Môi truong THPT 03
TTCM
- Môi phong GDĐT
06 TTCM cốt can
Hoc tâp
trung 14 tiêt
(8LT, 6TH)
Thang
8/2013
228 So GD
&ĐT
TTCM cac truong
THPT,THCS
Hoc tâp
trung 14 tiêt
(8LT, 6TH)
Nha
truong
tô chức
danh gia
Thang
9/2013
970 Cac
phong
GDĐT,
cac
truong
THPT
4. Tâp huân
GD kinh
doanh trong
truong
THCS,
THPT
- Môi truong THPT 01
GV môn Công nghê
- Môi phong GDĐT 04
GV cốt can môn Công
nghê
Hoc tâp
trung 14 tiêt
(8LT, 6TH)
Thang
8/2013
96 So GD
&ĐT
GV môn CN cac truong
THPT
Hoc tâp
trung 14 tiêt
(8LT, 6TH)
Nha
truong
tô chức
danh gia
Thang
9/2013
120 Cac
truong
THPT
Nôi
dung
2
1. Tâp huân
CBQL, GV
vê tô chức
hoat dông
nghiên cứu
KHKT
- Môi truong THPT 05
nguoi gôm HT va 4 GV
cac môn Vât li, Hoa
hoc, Sinh hoc va Công
nghê;
- Môi phong GDĐT 06
nguoi gôm 01 lãnh dao
phong, 01 lãnh dao
truong THCS va 04
GV cac môn Vât li,
Hoa hoc, Sinh hoc va
Công nghê;
Hoc tâp
trung 14 tiêt
(8LT, 6TH)
Thang
8/2013
340 So GD
&ĐT
GV môn CN, Vât li, Hoa
hoc, Sinh hoc cac truong
THPT,THCS
Hoc tâp
trung 14 tiêt
(8LT, 6TH)
Nha
truong
tô chức
danh gia
Thang
9/2013
Cac
phong
GDĐT,
cac
truong
THPT
5
2. Tâp huân
cac chuyên
dê ôn thi ĐH
câp THPT va
cac chuyên
dê BD HSG
câp THCS
cac môn
Toan, Vât ly,
Sinh hoc,
Tiêng Anh
GV ôn thi ĐH, BD
HSG cac truong THPT,
THCS
- Hoc tâp
trung 20 tiêt
(15 LT, 5
TH)
- Tu hoc 10
tiêt
Co so
thuc
hiên
BDTX
tô chức
danh gia
Thang
8/2013
So GD
&ĐT
Nôi
dung
3
- Cac phong GD-ĐT chi dao giao viên lua chon va dăng ky 4 trong số 41 mô dun
theo Thông tu số 31/2011/TT-BGDĐT ngay 08/8/2011 cua Bô GD&ĐT, tâp trung vao
cac mô dun vê "Tăng cuong năng luc day hoc", "Tăng cuong năng luc su dung thiêt bi
day hoc va ứng dung công nghê thông tin trong day hoc", "Tăng cuong năng luc
nghiên cứu khoa hoc" va "Tăng cuong năng luc lam công tac giao viên chu nhiêm".
- Cac truong THPT chi dao giao viên lua chon va dăng ky 5 trong số 41 mô dung
theo thông tu 30/2011/TT-BGDĐT ngay 08/8/2011 cua Bô GD&ĐT, tâp trung vao
cac mô dun vê "Tăng cuong năng luc day hoc", "Tăng cuong năng luc su dung thiêt bi
day hoc va ứng dung công nghê thông tin trong day hoc", "Tăng cuong năng luc
nghiên cứu khoa hoc¨, "Tăng cuong năng luc lam công tac giao viên chu nhiêm" va
'Phat triên năng luc tô chức cac hoat dông giao duc¨.
5:9: G;<# "=c @&EF%D GBHI%
Nôi dung bôi duõng Đối tuong
bôi duõng
Thoi luong va
hinh thức hoc
Đanh gia
kêt qua
Thoi
gian
Số
luong
hoc
viên
Đon vi
chu tri
Nôi
dung 1
1. Huong dân thuc hiên
nhiêm vu năm hoc
2013-2014
GĐ TT
GDTX;
Phong
GDĐT: 1
LĐ ¹1CV
Hoc tâp trung
10 tiêt
Thang
8/2013 37
So GD
&ĐT
CBQL,
GV cac TT
GDTX
Hoc tâp trung
10 tiêt
Nha
truong tô
chức
danh gia
Thang
8/2013
350 Cac
trung
tâm
GDTX
2. Tâp huân vê dôi
moi dông bô PPDH va
KT, ĐG cho CBQL,
GV cac TTGDTX
CBQL,
GV cac TT
GDTX
- Hoc tâp trung
12 tiêt (8 LT, 4
TH)
- Tu hoc 8 tiêt
Nha
truong tô
chức
danh gia
Thang
8/2013
350 So GD
&ĐT
Nôi
dung 2
1. Tâp huân tăng
cuong ứng dung CNTT
trong day hoc
CBQL,
GV cac TT
GDTX
- Hoc tâp trung
10 tiêt (6 LT, 4
TH)
- Tu hoc 5 tiêt
Nha
truong tô
chức
danh gia
Thang
10/2013
350 So GD
&ĐT
6
2. Bôi duõng GV TT
GDTX câp THPT
(8môn)
CBQL,
GV cac TT
GDTX
- Hoc tâp trung
10 tiêt (6 LT, 4
TH)
- Tu hoc 5 tiêt
Nha
truong tô
chức
danh gia
Thang
3/2014
350 So GD
&ĐT
3. Tâp huân PP nghiên
cứu khoa hoc su pham
ứng dung cho CBQL,
GV GDTX
CBQL,
GV cốt can
cac TT
GDTX
- Hoc tâp trung
12 tiêt (6 LT, 6
TH)
- Tu hoc 4 tiêt
Nha
truong tô
chức
danh gia
Thang
8/2013
150 So GD
&ĐT
Nôi
dung 3
Cac trung tâm GDTX chi dao giao viên lua chon va dăng ky 4 trong số 36 mô dun
theo Thông tu số 33/2011/TT-BGDĐT ngay 08/8/2011 cua Bô GD&ĐT, tâp trung
vao cac mô dun thuôc cac nhom chuân nghê nghiêp sau:
- Nhom V: Nâng cao năng luc lâp kê hoach day hoc
- Nhom VI: Nâng cao năng luc su dung cac phuong phap day hoc tich cuc
- Nhom VII: Tăng cuong năng luc su dung thiêt bi day hoc va ứng dung công nghê
thông tin trong day hoc
- Nhom VIII: Tăng cuong năng luc kiêm tra, danh gia kêt qua hoc tâp cua hoc sinh
- Nhom X: Nâng cao năng luc tô chức thuc hiên Chuong trinh giao duc dap ứng yêu
câu cua nguoi hoc, câp nhât kiên thức, ki năng, chuyên giao công nghê
8: Đ<%& D;< JK cL%D %&ậ% MN@ OBP *DTX? Thuc hiên theo cac diêu 12, 13,
14 va 15 Thông tu số 26/2011/TT-BGDĐT.
9: ĐQ; @ER%D SERc 3;T% *DTX?
- Giao viên nghi huu trong cac năm 2013, 2014; giao viên di hoc dai han,
nghi ốm dai han trong năm hoc.
- Cac giao viên tiêng Anh tiêu hoc chuân hoa năng luc tiêng va năng luc su
pham; cac giao viên du tâp huân day cac môn khoa hoc báng tiêng Anh; cac giao
viên duoc phân công ap dung phuong phap day hoc moi (phuong phap 'Ban tay
nán bôt`, huong dân hoc sinh nghiên cứu khoa hoc, kÿ thuât, ...); cac giao viên
tham gia thi diêm xây dung va day hoc theo chuong trinh giao duc nha truong
trung hoc (diêu chinh kê hoach day hoc) theo dinh huong phat triên năng luc hoc
sinh.
U: ĐVW S;A3
- Cac lop tâp huân do So GD&ĐT tô chức dát tai Trung tâm GDTX tinh
Nam Đinh;
- Cac lop tâp huân do phong GD-ĐT cac huyên tô chức dát tai cac trung tâm
GDTX trên dia ban; cac lop tâp huân do Phong GD-ĐT TP. Nam Đinh tô chức dát
tai Trung tâm GDTX Trân Phu;
- Lop do cac truong, trung tâm GDTX tô chức dát tai truong, trung tâm.
X: TK; l;YB
- Voi nôi dung 1 va nôi dung 2: So GD&ĐT tô chức biên soan va cung ứng
tai tiêu cho cac don vi truc thuôc va cac phong GD-ĐT; phong GD-ĐT tô chức
cung ứng tai liêu cho cac truong; cac truong, trung tâm tô chức cung ứng tai liêu
cho giao viên.
7
- Voi cac mô dun tu chon cua nôi dung 3: cac phong GD-ĐT, cac truong
THPT va trung tâm GDTX chi dao giao viên khai thac cac nguôn tai liêu dã co dê
thuc hiên công tac bôi duõng thuong xuyên giao viên theo quy dinh.
Z: (;%& p&[
Kinh phi BDTX thuc hiên theo huong dân tai cac công văn số 1225/SGDĐT
ngay 29/10/2012, 1407/SGDĐT ngay 03/12/2012 cua So GD&ĐT va cac quy dinh
hiên hanh.
\: T] c&^c @&!c &;Y%
Cac phong GD-ĐT, cac truong THPT va trung tâm GDTX xây dung kê
hoach, tô chức thuc hiên công tac BDTX theo Kê hoach nay va trach nhiêm dã
duoc phân công tai Công văn số 1225/SGDĐT ngay 29/10/2012 (theo cac mốc
thoi gian trong Phu luc 1); bao cao kêt qua thuc hiên vê So GD&ĐT (Nhân bao
cao cua cac truong THPT: d/c Đô Anh Tuân - PTP GDTrH, hom thu:
tuan.anhtuando.do•gmail.com; nhân bao cao cua cac trung tâm GDTX: d/c Trân
Ngoc Hiên - PTP GDCN&GDTX, hom thu: tnhien•moet.edu.vn; nhân bao cao
cua cac phong GD-ĐT: d/c Nguy€n Văn Thông - PTP GDCN&GDTX, hom thu:
thongnv.nd•gmail.com). So GD&ĐT s• tiên hanh thanh tra, kiêm tra viêc thuc
hiên theo quy dinh hiên hanh./.
Nơi nhận:
- Đ/c Giam dốc So (dê b/c);
- Cac PGĐ (dê chi dao);
- Cac phong KHTC, GDTrH, GDTH,
GDMN, GDCN&GDTX; Thanh tra So; VP
So (dê phối hop chi dao);
- Cac phong GD-ĐT, cac truong THPT va
TT GDTX (dê thuc hiên);
- ‚ebsite So;
- Luu: VT, GDCN&GDTX.
GIÁM Đ_C
(Đã ky)
NDBHT% V2% TB`%
8
M_C TH.I GIAN TaIbN (HAI NHIỆM VỤ *DTX
N23 &4c 56785679
TT Công viêc Đon vi, ca nhân thuc hiên Thoi gian
1 Xây dung kê hoach BDTX cua So, bao
cao Bô GD&ĐT va UBND tinh;
So GD&ĐT Truoc
05/7/2013
2 Xây dung kê hoach BDTX cua phong GD-
ĐT, bao cao So GD&ĐT va UBND câp
huyên
Cac phong GD-ĐT Truoc
15/7/2013
3 Huong dân nhiêm vu BDTX dên giao viên
cac truong MN, PT va trung tâm GDTX
Hiêu truong cac truong,
giam dốc cac TT GDTX
Truoc
25/7/2013
4 Giao viên lua chon cac mô dun cua nôi dung
3, xây dung kê hoach (Phu luc 2), bao cao tô
bô môn, trinh lãnh dao truong/trung tâm phê
duyêt
Giao viên Truoc
30/7/2013
5
Phê duyêt kê hoach BDTX cua GV; xây
dung kê hoach BDTX cua truong/trung tâm;
lâp DS giao viên dê nghi duoc mi€n BDTX
năm hoc 2013-2014 (Phu luc 3), bao cao co
quan quan ly giao duc câp trên truc tiêp
Hiêu truong cac truong,
giam dốc cac TT GDTX
Truoc
05/8/2013
6 Xƒt duyêt cac truong hop duoc mi€n BDTX
cho giao viên cac don vi truc thuôc
- So GD&ĐT
- Phong GD-ĐT
Truoc
10/8/2013
7
Tô chức BDTX, danh gia kêt qua
So GD&ĐT, cac phong
GD-ĐT, cac truong, trung
tâm GDTX va giao viên
Tu thang
8/2013 dên
thang 4/2014
8 Tông hop, xêp loai kêt qua BDTX Hiêu truong cac truong,
giam dốc cac TT GDTX
Truoc
15/5/2014
9 Công nhân va câp Giây chứng nhân cho
giao viên (Phu luc 4)
- So GD&ĐT
- Phong GD-ĐT
Truoc
30/5/2014
10 Bao cao kêt qua BDTX năm hoc 2013-2014
cua truong, trung tâm va cua huyên/TP
- Hiêu truong cac truong,
giam dốc cac TT GDTX
- Phong GD-ĐT
- Truoc
30/5/2014
- Truoc
10/6/2014
11 Tông kêt công tac BDTX cua cac huyên/TP
va cua tinh
- Phong GD-ĐT
- So GD&ĐT
- Đâu thang
6/2014
- Cuối thang
6/2014
9
cHỤ dỤC 7
() HOẠCH
*+I D,-NG TH,.NG X/01N NeM HfC 56785679
gChW D;<# J;I%i
(Giáo viên căn cứ Kế hoạch ! 7"#$K%&'G(Đ) ngày 01$7$2013 c*a '+ và h,-ng
./n c*a 01nh 2ạo t3,4ng$t35ng t6m 27 86y .9ng :ế hoạch, ;áo cáo t< ;= m>n, t3?nh
01nh 2ạo t3,4ng$t35ng t6m @hê .5yAt t3,-c 30$7$2013B
Ho va tên giao viên: ... Ngay thang năm sinh: ...
Tô chuyên môn: ... Năm vao nganh giao duc: ...
Nhiêm vu duoc giao trong năm hoc: ...
Cac căn cứ dê xây dung kê hoach: ....
1. Muc tiêu: ...
2. Nôi dung:
a) Nôi dung 1: Bôi duõng dap ứng yêu câu thuc hiên nhiêm vu năm hoc theo
câp hoc:
- Thoi luong: 30 tiêt
- Nôi dung:
...
- Hinh thức, thoi gian hoc:
...
b) Nôi dung 2: Bôi duõng dap ứng yêu câu thuc hiên nhiêm vu phat triên
giao duc dia phuong theo năm hoc:
- Thoi luong: 30 tiêt
- Nôi dung:
...
- Hinh thức, thoi gian hoc:
...
c) Nôi dung 3: Bôi duõng dap ứng nhu câu phat triên nghê nghiêp liên tuc
cua giao viên
- Thoi luong: 60 tiêt
- Nôi dung:
..... „GV chon cac mô dun…
- Hinh thức, thoi gian hoc:
....
CCCCCCCCCCC, ngày tháng7 năm 2013
Tj Ta,ỞNG GIÁO VI1N
HIỆ/ Ta,ỞNGkGIÁM Đ_C
10
cHỤ dỤC 5
.......
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
DANH SÁCH CÁN *Ộl GIÁO VI1N Đm NGHn
Đ,oC MIpN *+I D,-NG TH,.NG X/01N
N23 &4c 56785679
(%iA5 t3,+ng các t3,4ng, giám 2!c các t35ng t6m G()D 0E@ .anh ách này ;áo
cáo cF G5an G5Hn 0I giáo .Jc cK@ t3ên t39c tiế@ t3,-c 0L$#$2013B
(Xêp theo môn day)
TT Ho va tên Ngay sinh Chức vu Môn day Ly do mi€n
1
2
3
CCCCCCCCCCC, ngày tháng năm 2013
NG,.I dqc *rNG HIỆ/ Ta,ỞNGkGIÁM Đ_C
11
cHỤ dỤC 8
UBND HU†‡N............
cHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T! "# H$%& p&'c
MMMCC, ngày MM thángMC năm 20M
GIs0 CHtNG NHqN
cHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHtNG NHqN
ˆng (Ba):.................................................................................................................
Giao viên Truong......................................................................................................
ĐÃ HOÀN THÀNH () HOẠCH *+I D,-NG TH,.NG X/01N
NeM HfC 56u 56u
Xếp loại:………………
Số:‰‰/CN-PGDĐT
TŠ‹ŒNG PH•NG
(Ky, ghi rŽ ho va tên, dong dâu)
cHỤ dỤC 9
12