x − 4x − 4 + x + 4x − 4 

1 
. 1 −

2
 x −1 
x − 4( x − 1)

1. Cho biểu thức A
=

a. Tìm điều kiện để A có nghĩa.
b. Rút gọn A.
2. Cho A =

x + 10
2x
5 x +1
+
+
x+3 x +2 x+4 x +3 x+5 x +6

( x ≥ 0) . Chứng minh rằng giá trị của A không

phụ thuộc vào x.


 3(a 2 + a + 1)
1
1
3. Cho A 
=
+
.
. Chứng minh giá trị của biểu thức không
2
2 
 2 a − 1   13(a + 1)
  2 a +1 
 1+ 

 1+ 
3
3  
phụ thuộc vào a.

1

4. Cho A =

x + x −1

1
x − x −1

x3 − x
.
1− x

a. Tìm điều kiện để A có nghĩa.
b. Tìm x để A > 0 .

 x
 2

1  x − x x + x 


 .
x
x
2 x 
+
1

1



5. Cho A =

a. Rút gọn A.
b. Tìm giá trị của x để A > −6 .

x
2
1  
10 − x 
+
+
 :  x − 2 +
.
x +2 
x +2
 x−4 2− x

A 
6. Cho=

a. Rút gọn A.
b. Tìm giá trị của x để A > 0.


x
 2+ x

7. Cho biểu thức A =+

x + 4   2 x +1 1 

:

4 − x   x − 2 x
x 

( với x > 0 và x ≠ 4 ).

a. Rút gọn A.
b. Tìm x để A =

Nguyễn Phi Hùng

−1
.
3

Page 1

8. Cho biểu
thức A
=

x−6 x +9 x+4 x +4
+
x −3
x +2

a. Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
b. Rút gọn A.
c. Tính A biết x = 1

9. Cho biểu thức A =

9
.
16

x +2
x +1
x −1

− 3.
.
x −3
x −2
x −5 x +6

a. Rút gọn A.
b. Tìm các giá trị của x để A < −1 .
c. Tìm các giá trị của x ∈ Z sao cho 2A ∈ Z .
10. Cho biểu thức=
A

2 x −9
x + 3 2 x +1
.


x−5 x +6
x − 2 3− x

a. Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
b. Tìm các giá trị của x để A ∈ Z .

Nguyễn Phi Hùng

Page 2