1

KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG
kHOA XAY DÜNG, TkÜONG ÐAl HOC klFN TkÜC TF.HCM
TßẦh MIhh ThI
2
Bai 3: NHUNG NGUYEN TAC CO BAN THIET KE
KET CAU NHA CAO TANG BTCT TOAN KHOI
1.Vat Iieu
Cuong do chiu luc, do ben moi, tinh bien dang, kha nang chong
chay.
Mac Betong 300 (BTCT thuong), 350 (BTCT ung luc truoc.)
Dung thep cuong do cao, co the dung thep hinh trong ket cau hon
hop thepBTCT.
-Trong luong ket cau anh huong den tai trong dong dat
2.Hình dang cong trình
a/Mat bang
don gian, nen doi xung, tranh dung MB trai dai hoac co cac canh
manh.
MB hinh chu nhat: thoa L/B 6 (voi cap phong chong dong dat
7).
MB gom phan chinh va cac canh nho: ty so chieu dai canh va
chieu rong canh nen thoa l/b 2 (voi cap phong chong dong dat 7)
.
3
Mat bang
4
Mat bang
5
Mat bang
6
Mat bang
7
b/Hinh dang theo
phuong dung
deu hoac thay doi deu,
giam kich thuoc dan len
phia tren.
Theo chieu cao, khong
nen thay doi vi tri trong
tam va tam cung cua
mat bang cac tang.
- Tranh mo rong o tang
tren hoac nho ra cuc bo
qua nhieu (nguy hiem
khi dong dat).
8
c/Chieu cao nha
3.Chon he ket cau chiu Iuc
Thao TaranaIh 8.8,
doI voI nha rao
Iang, ha rh}u Iur
bang 8T6T.
Str uctur al
Anal ysi s & desi gn
of Tal l Bui l di ngs
– Bungal e S.
Tar anath – Mc
Gr aw Hi l l , 1988
9
Yeu cau khong gian kien truc
Nha o (chung cu ), khach san khong yeu cau khong gian lon tuong
(vach) cung chju luc.
Nha co chuc nang hanh chính va cong cong (van phong, djch vu .) can
khong gian linh hoat, cac phong lon khong co vach ngan cau khung;
khung ket hop vach cung, loi cung.
Chon he ket cau chiu Iuc
Mat bang chay dai khung, khung+vach
MBco hính dang giao nhau
khung + loi cung
10
Giam anh huong cua nhiet do va co ngot cua BT: -Tang thep tai noi nhay
cam voi nhiet do: san mai, san tang duoi cung, tuong dau hoi, vv
4. Bo trí khe Iun, khe co gian, khe khang chan
Khe Iun :do lech tang lon, do dia chat thay doi phuc tap .
Co the khong can khe lun neu :
-Cong trinh tua tren nen coc chong vao da; hoac bang cac bien
phap khac chung minh duoc do lun cong trinh khong dang ke.
 -Viec tinh lun co do tin cay cao the hien do chenh lun giua cac
bo phan nam trong gioi han cho phep.
  -Thi cong phan cao tang truoc, phan thap tang sau, co tinh
muc do chenh lech lun hai khoi de khi lam xong thi do lun hai
khoi xap xi nhau. Phai chua mot mach betong giua hai khoi de
do sau khi do lun hai khoi da on dinh.
11
Nha co ¯canh¨ dang chu L, T, U, H, Y . thuong hay bj hu hong hoac bj do
khi gap dong dat manh bo trí khe khang chan tach roi phan canh ra khoi
cong trính. Cac khe khang chan phai du rong de khi dao dong cac phan
cua cong trính da duoc tach ra khong va dap vao nhau
Khe khang chan
-Nen dieu chinh mat bang, dung cac bien phap thi cong va cau tao de
giam so luong khe(co gian, lun, khang chan).
-Khe co gian va khe khang chan khong can xuyen qua mong, tru truong
hop trung voi khe lun.
12
a/ Theo phuong ngang
Do cung va cuong do bo trí deu dan va doi xung tren mat bang. Tam
cung nen trung hoac gan trung voi tam khoi luong de giam thieu bien
dang xoan do tai trong ngang.
He thong chiu luc ngang chinh bo tri theo ca hai phuong.
Cac vach cung theo phuong doc khong khong nen bo tri chi o mot dau
nha ma nen bo tri o khu vuc giua nha hoac ca o giua nha va hai dau nha.
Khoang cach cac vach cung: theo quy dinh
b/ Theo phuong dung
Tranh thay doi do cung dot ngot. Ðo cung co the duoc giam dan len
phia tren, tuy nhien do cung cua ket cau o tang tren phai khong nho hon
70% do cung cua ket cau o tang duoi ke voi no. Neu 3 tang giam do
cung lien tuc thi tong muc giam khong vuot qua 50% .
Trong truong hop do cung ket cau bi thay doi dot ngot, vi du nhu dung
he khung o cac tang duoi va he khungvach o cac tang tren thi can co
cac giai phap ky thuat dac biet .
5. Phan bo do cung va cuong do
Do cung chong luc ngang cua mot tang nha
K = (G
w
A
w
+ 0,12G
c
A
c
)/H
13
6. Bo trí ket cau khung chiu Iuc
-Khung doi xung, do sieu tinh cao
-Cac nhip gan bang nhau
-Tranh hang cot, thong tang,
cong-son (dong dat phuong dung)
-Neu tang duoi khong chen gach
ma tang tren chen gach thi phai
tang do cung tang duoi
14
" COT KHOE- DAM YEU¨
khi pha hoai, cac khop deo phai
duoc hinh thanh trong dam truoc
khi hinh thanh trong cac cot.
Ket cau khung
15
7. Bo trí vach cung
Ít nhat co 3 vach cung trong mot don nguyen, truc 3 vach khong duoc gap
nhau tai mot diem
Doi xung (do cung va hính hoc); tam cung trung voi tam khoi luong
Chieu day vach ≥150 mm va ≥ 1/20 chieu cao tang nha
So bo xac djnh dien tích vach :
F
vach
= 1,5 /100 dien tích mot san tang
Khong nen chon vach
co kha nang chju tai lon
nhung so luong ít; ma
nen phan deu ra tren
mat bang
Gia co lo cua vach
16
Vach cung trong ket cau khung-vach cung
1.Vach cung theo phuong ngang: deu dan, doi xung tai vi tri gan dau hoi,
o thang may, .
2.Vach cung theo phuong doc: o khoang giua don nguyen. Khi nha dai,
khong nen tap trung vach doc o hai dau nhiet do, co ngot bo tri
mach thi cong
3.Vach cung phuong doc nen bo tri thanh nhom: chu L, T,
4.Vach chay suot chieu cao nha; co the giam dan (khong dot ngot) chieu
day vach
Vach trong ket cau Vach cung
1.Bo tri vach theo hai chieu hay nhieu chieu, nen vuong goc voi nhau
2.Co the chia vach cung dai thanh nhieu doan doc lap, noi voi nhau
bang dam hoac san tang
3. Lo vach cung phai deu dan tu tren xuong duoi, khong lech
17
3. VAÙCH CÖÙNG
ThIET kE TIET ûIEh Vk 6k0 Tk0 8ET0hû 60T ThEF
18
ThIET kE TIET ûIEh Vk 6k0 Tk0 60T ThEF Vk6h
60hû
19
ThIET kE TIET ûIEh Vk 6k0 Tk0 60T ThEF Vk6h
60hû
20
ThIET kE TIET ûIEh Vk 6k0 Tk0 60T ThEF Vk6h
60hû
21
22
6k0 Tk0 60T ThEF Vk6h 60hû
23
6k0 Tk0 60T ThEF Vk6h 60hû
24
25
ThIET kE TIET ûIEh Vk 6k0 Tk0 60T ThEF Vk6h
60hû

26
ThIET kE TIET ûIEh Vk 6k0 Tk0 60T ThEF Vk6h
60hû

27
28