Lêi më ®Çu

Khong còn nghi ngò gì nüa, hien nay canh tranh bang chat long san pham
dã thang the so vói canh tranh bang giá ca tróc day. Và cüng chang còn lý do
gì de chat long san pham khong tro thành mot vü khí hay con bài quyet dinh
su phát trien và thành cong cua các doanh nghiep tren thong tròng.
Ðat nóc ta dã chia tay vói co che tap trung quan lieu bao cap de chuyen
mình dón nhan co che thi tròng theo dinh hóng XHCN có su quan lý vi mo
cua Nhà nóc. Chính tù các thòi khac ay, nen kinh te nóc ta dã tro thành mot
co the song mói. Luong sinh khí dó dã tiep luc cho moi doanh nghiep khí the
cua quá trình thi dua san xuat ram ro khap tren pham vi ca nóc. Bóc ngoat vi
dai dó cüng dã dánh dau mot chang dòng day phong ba mà các hãng phai
doi mat. Ðó là mat tran canh tranh cam go, khoc nghiet dã làm cho khong ít
doanh nghiep lam vào canh lao dao tham chí sap tiem. Chúng ta deu biet
rang canh tranh có nghia là dào thai, vay cái gì dã giúp cho các doanh
nghiep khong nhüng ton tai lai sau nhüng con loc cua canh tranh mà còn
phát trien khong ngùng khang dinh vi the cua mình trong nen kinh te. Phai
chang, san pham cua ho có phép màu nhiem? Vang, dó chính là san pham
cua ho có chat long.
Và roi viec gì den cüng së den, chúng ta dang song trong thòi ky cua su
mo cua hoi nhap nen kinh te the giói. Trong boi canh khu vuc hoá, quoc te
hoá nen kinh te toàn cau, lai mot lan nüa các doanh nghiep chúng ta có them
van hoi và thòi co mói trong viec mo rong san xuat kinh doanh, mo rong thi
tròng, chuyen giao cong nghe hien dai cüng nh phong pháp to chúc quan lý
tien tien. Nhò dó nang suat, chat long san pham khong ngùng doc nang cao.
Song moi tam huan chong deu ton tai mat trái. Hoi nhap là van hoi day, thòi
co day nhng thách thúc, nguy co cüng dang dón chò, rình rap san sàng nhan
chìm các doanh nghiep trong nóc. Hàng hoá có chat long cao dang tràn ngap
tren thi tròng vói giá re, mau mã lich su, sang trong chat long xem nh hoàn
hao dã và së lan lót các san pham trong nóc. Ðe doanh nghiep ta khong bi
thua ngay tren san nhà thì san pham cua ta phai dat chat long túc phai có su
quan lý chat long mot cách het súc nghiem túc.
Tiep dó là su tien bo khong ngùng cua KH-KT, hàng ngày có ca tram phát
minh, sáng che mói ra dòi và dã tro thành luc long san xuat truc tiep, tao ra
nhüng san pham có hàm long KH-KT cao. Vói các nhan to dó tat së dan tói
cuoc chay dua chat long và vì the chat long san pham san xuat ra së hoàn
thien len. Nhüng doanh ghiep yeu kém ve nang luc san xuat, von ít, to chúc
quan lý kém làm sao có the tao ra nhüng san pham có chat long cao de lu
thong tren thi tròng. Ðong nghia vói các san pham có chat long thap là con
de cua nhüng máy móc thiet bi, cong nghe lac hau së diet vong, doanh
nghiep së phai dóng cua san xuat.
Them vào dó, múc song cua con ngòi ngày mot cao nhu cau ngày mot da
dang và phong phú. Ho luon có xu hóng tieu dùng nhüng san pham có giá tri
su dung, giá tri tham mÿ cao chú khong phai san pham có giá re, chat long
thap. Lai mot lan nüa khang dinh su can thiet phai nang cao chat long san
pham cho các doanh nghiep.
Nhan thúc sau sac ve van de tren, các doanh nghiep dã tìm cho mình
nhüng bóc di than trong vói hàng loat các chien loc, chính sách và giai pháp
nham nang cao chat long san pham cua mình de tang nang luc canh tranh,
tang hieu qua san xuat kinh doanh cua mình. Hoà chung dòng chay dó, Cong
ty bánh keo Hai Hà cüng khong phai là mot ngoai le. Ban lãnh dao Cong ty
dã da ra các chính sách chat long hop lý luon coi chat long san pham là tren
het, chat long san pham có ý nghia song còn doi vói doanh nghiep.
Chúng ta deu thay van de nhay cam này dã doc nhieu cong trình khoa hoc
nghien cúu khai thác vói nhieu giác do khác nhau tù xa xa, song khong vì
the mà nó tro nen nguoi lanh mà ngoc lai nó luon mang tính thòi su nóng
bong. Có lë khong ai trong xã hoi lai bàng quan tróc "diem nóng" -Chat l-
ong.
Là mot sinh vien ngành quan tri kinh doanh nhan thúc doc tam quan trong
cua van de tren, vói kien thúc dã doc dào tao trong nhà tròng cùng vói su tích
luÿ kinh nghiem cua ban than và dac biet qua dot tap hoc tap thuc tien tai
Cong ty bánh keo Hai Hà em dã manh dan chon de tài:
"Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ c«ng t¸c
qu¶n lý chÊt lîng ë C«ng ty b¸nh !o "¶i "µ#$
Noi dung cua de tài doc trình bày qua 3 chong:
Chong I- Co so lý luan cua chat long và quan lý chat long san pham cua
doanh nghiep.
Chong II-Thuc trang chat long và cong tác quan lý chat long san pham o
Cong ty bánh keo Hai Hà.
Chong III- Phong hóng và giai pháp duy trì và nang cao chat long san
pham cua Cong ty bánh keo Hai Hà.
Ðe dam bao tính khoa hoc và lo-gic hop lý cua van de, de tài doc xay
dung tren co so các phong pháp nghien cúu sau:
-Phong pháp duy vat bien chúng
-Phong pháp duy vat lich su
-Phong pháp phan tích, so sánh và quan diem he thong
-phong pháp quy nap, dien giai...
Ðay là lan dau tien van dung nhüng kien thúc lý luan vào thuc tien nen
khong tránh khoi nhüng sai sót nhat dinh. Kính mong doc su tham gia góp ý,
chi bao tan tình cua thay giáo hóng dan de em có co hoi nhan thúc van de d-
oc day du hon.
Ch¬ng I
C¬ së lý luËn cña chÊt lîng vµ qu¶n lý
chÊt lîng s¶n phÈm ë !anh nghi"p
I. #h$i qu$t chung v% chÊt lîng s¶n phÈm.
Khong nam ngoài các van de khoa hoc, kinh te kÿ thuat khác, chat long và
chat long san pham dã doc nhieu các hoc gia cüng nh các tròng phái khác
nhau nghien cúu. Tren moi giác do de nhìn nhan thì chat long và chat long
san pham lai có nhüng tính chat, dac thù rieng biet vì nó chiu su phu thuoc
vào nhan thúc, quan diem cua moi nhà nghien cúu. Chính vì lý do dó ta có
the coi chat long mang tính tong doi, nó nam trong su chi phoi cua rat nhieu
yeu to nh: kinh te - xã hoi, kÿ thuat, tu nhien, moi tròng hay ca nhüng thói
quen cua tùng ngòi.
Song dù có xem xét van de này o góc do nào di nüa, chúng ta cüng deu
nhat trí vói nhau mot dieu là nhò có su tien bo nhanh chóng cua các ngành
khoa hoc tu nhien, xã hoi mà ngày càng doc hoàn thien hon, chính xác, khoa
hoc hon. Và tat nhien chúng ta phai có mot quan niem dúng dan, chính xác
ve chat long và chat long san pham thì mói có the dam bao cho hoat dong
thuc tien ve quan lý chat long mot cách có hieu qua. Neu nh cái nhìn bi sai
lam, mo ho së khong biet quan lý cái gì và quan lý nh the nào. Ðe hieu rõ
van de này chúng ta hãy tiep nhan mot so khái niem khác nhau ve chat long
và chat long san pham.
%$ ChÊt lîng lµ g& '
Theo Emanuel Canto( nhà triet hoc Ðúc) cho rang: ' chat long là hình
thúc quan toà cua su viec¨.
Ðieu dó cho thay moi su viec hay ket qua cua nhüng su viec hüu hình hay
vo hình thì cüng phai chiu mot su chi phoi chung mang tính tat yeu khách
quan là chat long. Moi ket qua cua các quá trình khong mang trong mình
dac tính chat long thì quá trình dó khong có lý do de ton tai.
Nhìn chung theo quan diem triet hoc chat long là mot phan ton tai ben
trong cua các su vat hien tong.
Còn trong tù dien Tieng Viet ( 1994) thì chat long là cái tao nen pham
chat giá tri cua mot con ngòi, mot su vat, mot su viec.
Ðieu này cho thay chat long mang mot ý nghia rat rong và bao trùm len
moi hình thái ton tai cua the giói vat chat, ke ca hüu hình và vo hình. Xem
xét van de này vi mo hon trong san pham hàng hóa, chúng ta cüng khó có
the da ra mot khái niem tuyet doi chính xác. Vì nh dã nói o tren, chat long
hay chat long san pham luon thay doi theo các yeu to tác dong và vì the nó
cüng có nhieu quan diem khác nhau nhìn nhan, nghien cúu.
2. C¸c quan ni() h¸c nhau v* chÊt lîng +¶n ph,).
Trong linh vuc san xuat kinh doanh và dòi song xã hoi khong ai phu nhan
tam quan trong cua chat long san pham. Nó là mot yeu to góp phan dam bao
su thành cong cua mot doanh nghiep nói rieng và ca mot nen kinh te nói
chung. Ngay tù dau the ky 19 dã có nhüng cong trình vi dai cua các nhà kinh
dien trong dó có Karl Marx(1818- 1883). Ông cho rang: ' ngòi tieu dùng
mua hàng khong phai hàng có giá tri mà hàng có giá tri su dungvà thoa mãn
nhüng muc dích xác dinh¨. Nghia là chat long san pham khong phai là mot
cái gì dó trùu tong, vo dinh mà ngoc lai nó có tính xác dinh, cu the mà chúng
ta có the nhò vào dó de dáng giá san pham này là có chat long cao, san pham
kia là hàng kém chat long- dó chính là các muc tieu(së doc nghien cúu trong
phan sau). Vay chat long là thóc do múc do hüu ích cua giá tri su dung bieu
thi toàn bo giá tri su dung cua san pham hàng hoá.
Chúng ta chi da ra mot so khái niem mang tính dai dien và doc su dánh
giá cao cua giói chuyen mon.
1. Theo quan diem cua he thong XHCN tróc day mà Lien Xo làm dai
dien thì ' Chat long san pham là tat ca các tính chat san pham bao dam kha
nang thoa mãn nhu cau nhat dinh trong nhüng dieu kien nhat dinh¨. Theo
dó, chat long doc coi là mot chi tieu tinh khong gan các chi tieu cua chat l-
ong san pham vói su thay doi nhu cau, hieu qua san xuat kinh doanh, dieu
kien san xuat cua moi nóc và cua tùng doanh nghiep.
2. Theo khuynh hóng quan lý san xuat ' Chat long cua mot san pham
nào dó là múc do mà san pham ay the hien doc nhüng yeu cau, nhüng chi
tieu thiet ke hay nhüng quy dinh rieng cho san pham ay¨. Quan niem này lai
quá nhan manh tói nhüng chi tieu thiet ke cua san pham, hay quy trình san
xuat mà khong de cap den kha nang thoa mãn nhu cau cua ngòi tieu dùng.
3. Theo khuynh hóng thoa mãn nhu cau (Quan diem cua to chúc kiem
tra chat long chau Âu - European Organization For Quality Control): '
Chat long cua san pham là nang luc cua mot san pham hoac cua mot dich vu
thoa mãn nhüng nhu cau cua ngòi su dung¨.
4. Theo tieu chuan AFNOR •€-1€9 : ' Chat long san pham là nang luc
cua mot san pham hoac mot dich vu thoa mãn nhüng nhu cau cua ngòi su
dung¨.
•. Theo •.•van(Mÿ) ' Chat long san pham là su thoa mãn nhu cau thi tr-
òng vói chi phí thap nhat¨.
Hai quan nien này phan ánh chat long san pham hàng hoá phai vùa phù
hop vói ngòi tieu dùng lai gan vói muc tieu cua các nhà san xuat túc ca hai
ben deu tang loi ích cua mình khi san xuat hay tieu dùng nhüng san pham có
chat long cao.
‚. Theo Oxƒord Pocket „ictionary ' Chat long là múc do hoàn thien, là
dac trng so sánh hay dac trng tuyet doi, dau hieu dac thù, các dü kien thong
so co ban¨.
…. Theo •ohns. Oakland: chat long chi là su dáp úng yeu cau. Ðieu này
cüng dã doc nhieu tác gia de cap nh: •uran, BS4……8, 198…†ISO 84€2† tù vung
chat long ‡ Feigenbaum‡ ˆost...Nh vay, chat long san pham có nhieu ngu ý
rong lón, dó là so long cua san pham hàng hoá và dich vu, viec giao hàng do
tin cay, loi ích chi phí,...Ta có the lu ý o day là khách hàng có the là ngòi
tieu dùng cuoi cùng mà cüng có the trong noi bo cong ty nh các phòng ban,
cong doan vùa là khách hàng cua ngòi này lai vùa là ngòi cung úng cho ngòi
khác.
8. Theo quan niem CN, KT-XH( kiem tra chat long hàng hoá HN 19…9):
' Chat long san pham là tong hop nhüng tính chat dac trng cua san pham, the
hien múc do thoa mãn nhüng nhu cau dã dinh tróc cho nó trong dieu kien
xác dinh ve kinh te, kÿ thuat và xã hoi¨.
9. Theo TSO 84€2- 8‚: ' Chat long san pham là tong the nhüng dac
diem, nhüng dac trng cua san pham the hien doc su thoa mãn nhu cau trong
nhüng dieu kien tieu dùng xác dinh, phù hop vói cong dung, ten goi cua san
pham¨.
1€. Theo TCVN •814- 94: ' Chat long là tap hop các dac tính cua mot
thuc the, doi tong, tao cho thuc the (doi tong) dó kha nang thoa mãn nhüng
nhu cau dã neu ra hoac tiem an¨.
Vói các khái niem này, ta thay chat long san pham là mot chi tieu
'dong¨ túc là khi có su thay doi trình do kÿ thuat , tay nghe cua ngòi lao
dong doc nang cao, nhu cau cua thi tròng bien dong thì chat long san pham
së thay doi theo hóng ngày càng tot hon.
Tóm lai, ta có the da ra mot khái niem tong doi khái quát nh sau:
' Chat long san pham hàng hoá là tong hop các dac tính cua san pham
tao nen giá tri su dung, the hien kha nang múc do thoa mãn nhu cau tieu
dùng vói hieu qua cao, trong nhüng dieu kien san xuat, kinh te xã hoi nhat
dinh¨.
Nh vay, chat long san pham khong nhüng chi là tap hop các thuoc tính
mà còn là múc do các thuoc tính ay thoa mãn nhu cau tieu dùng trong nhüng
dieu kien cu the. Hay chat long san pham vùa có tính chu quan vùa có tính
khách quan. Quan niem này the hien su KH và toàn dien ve chat long, cüng
nh moi lien he hüu co giüa ' san pham - xã hoi - con ngòi¨.
3. -. h&nh thµnh c/a chÊt lîng +¶n ph,).
Trong san xuat kinh doanh, muc dích lón nhat dó là phai san xuat ra nhüng
hàng hoá dáp úng doc nhu cau cua ngòi tieu dùng. Mà dieu cot lõi là khách
hàng luon muon tìm cho mình mot san pham có chat long cao giá ca hop lý
day là mot dieu khong de dàng gì doi vói các nhà cung úng. Ðe tao ra mot
san pham có chat long khong chi don thuan quan tam den mot vài cong doan
cua viec san xuat ra san pham mà bat cú mot san pham nào cüng doc hoàn
thành theo mot trình tu nhat dinh vói nhieu nghiep vu khác nhau mà neu mot
su yeu kém bat ky nào trong trình tu ay së truc tiep làm anh hong den chat l-
ong san pham. Ðieu này dã doc các hoc gia phan tích mot cách chi tiet các
cong doan phai doc quan lý, thuc hien theo mot chu trình khép kín, vì san
xuat bat nguon tù nhu cau thi tròng và cüng quay tro ve thi tròng de kiem
chúng và tat nhien chat long san pham cüng doc hình thành trong chu trình
dó. Ta có the minh hoa các giai doan trong 3 phan he: Nghien cúu, thiet ke,
san xuat- tieu dùng.
S¬ ®å 1: VTCL ISO 9004- 87, TCVN 5204-90.
Nghien cúu thi tr‰òng
1
1
1

9
84
3
2
1
Nghien cúu, thiet ke,
trien khai
Cung cap vat t‰
Ke hoach hoá các quá
trình
San xuat
Thu nghiem, kiem tra.
Bao gói du trü
Phan phoi, bán
Lap ráp d‰a vào su
dung
Ho tro kÿ thuat, bao d‰
Šng, bao hành
Các dich vu khác sau
bán

S¬ ®å 2: Chu tr×nh h×nh thµnh h!t "#n$ % &h'n h(.
3.1 Ph©n hÖ tríc s¶n xuÊt :(Nghien cúu thiet ke).
San xuat san pham cho ngòi tieu dùng là muc tieu cua cong tác quan lý
chat long. Ðay là mot nghiep vu quan trong cua phòng marketing trong to
chúc. Nhò dó mà ngòi san xuat xác dinh và làm rõ nhu cau cua ngòi tieu
dùng. Nh ta dã biet nguyen lý co ban cua marketing là bán cái ngòi ta can
chú khong phai cái mà mình có. Qua së là sai lam neu nh chúng ta cú san
xuat ra nhüng san pham chat long kém, hoac khong nh ngòi tieu dùng ky
vong. Neu chúng ta xác dinh doc mot cách khá chính xác ve yeu cau ve so l-
ong, ve chat long cua ngòi tieu dùng cüng nh các muc tieu kinh doanh mà
doanh nghiep dat ra thì các cong viec ve sau mói có dieu kien hoàn thành
nhiem vu cua mình. Vì vay phòng Marketing phai sau sát vói thi tròng de
phát hien kip thòi su thay doi cua nhu cau và thiet lap moi quan he gan ket
vói phòng thiet ke san pham.
Thiet ke san pham là mot quá trình tù xay dung, quy dinh chat long san
pham, xác dinh nguon nguyen vat lieu cho tói thi tròng tieu thu.
8
1
Nghien cúu
Thiet ke
Trien khai
San xuat
Kiem tra
bao gói
Bán hàng
dich vu
Tr‰ng cau ý
kien
V†c, du trü
bao quan
2
3
4Sau khi chúng ta thuc hien song nhiem vu nghien cúu thì phòng thiet ke
së vach ra nhüng thong tin chi tiet hon ve san pham dó tao nen mot mau san
pham tong thích vói so lieu dieu tra nhu cau, ve phát trien san xuat.
Chat long thiet ke giü mot vai trò dac biet quan trong, tong lai cua mot to
chúc doc nhìn nhan qua lang kính thiet ke, trien khai san pham mói. Cong
tác này mang tính chien loc trong canh tranh. Ðay là cong viec thòng xuyen
vì moi san pham deu có chu ky song trong mot khoang nhat dinh.
3.2. Ph©n hÖ trong s¶n xuÊt.
Th) nh!t, nghien cúu trien khai : Ðay là là quá trình dau t chi phí nhieu
nhat de tao ra san pham. O day chúng ta phai thuc hien mot so nhiem vu nh:
thiet ke day chuyen cong nghe, san xuat thu, dau t xaydung co ban. du tính
chi phí, giá thành san pham và giá bán cua san pham...Chúng ta cüng can lu
ý den su linh hoat cua day chuyen san xuat. Trong mot day chuyen dó ta có
the che tao ra doc nhieu san pham khác nhau hoac tong tu nhau. Qua cong
tác này së cho ta mot cái nhìn co ban toàn dien ve quá trình san xuat san
pham mói và cüng tù dó suat hien nhieu sai lech can doc dieu chinh kip thòi
de tien hành san xuat hàng loat.
Th) h*+, che tao san pham : Quá trình này có nhieu nhan to anh hong tói
chat long nh ban than máy móc thiet bi, ngòi van hành, dieu kien tu nhien...
neu có su sai hong trong giai doan này thì chi phí là het súc lón. Nh vay phai
có su giám sát, quan lý, dieu chinh kip thòi.
Th) ,*, kiem tra chat long san pham : Tìm bien pháp dam bao chat long
quy dinh, bao gói, chuan bi xuat xong. Mac dù day là cong doan cuoi cùng
cua phan he san xuat song nó cüng khá quan trong vì qua dó phát hien
nhüng san pham sai hong de khac phuc tróc khi nó den tay ngòi tieu dùng.
Xu the chung là phai thay the kieu kiem tra san pham cuoi cùng bang cien l-
oc phòng ngùa và phai su dung thanh tra de xem xét lai he thong chuyen doi
chú khong phai san pham vì phát hien san pham toi là rat ton kém, lãng phí
và kém hieu qua.
3.3. Ph©n hÖ sau s¶n xuÊt (tieu dùng ).
Neu nh tróc day ngòi san xuat chi tap chung no luc cua mình vào giai
doan(phan he ) tróc san xuat và khi san xuat. Thì nay, phan he sau san xuat
doc doanh nghiep rat quan tam vì ngòi ta khong the phu nhan tam quan
trong lón lao cua nó, các quá trình co ban cua phan he này bao gom:
Van chuyen san pham sang mang lói lu thong, to chúc du trü bao quan.
Các kho hàng tiep nhan san pham dong thòi qua dó có su kiem tra trách
nhiem ca ngòi giao hàng ve so long và chat long. „o dó bo phan này ngoài
chúc nang du trü còn là mot phòng tuyen ngan ngùa hàng kém chat long lot
vào mang lói phan phoi.
Bán hàng, dich vu ki thuat, bao quan, hóng dan su dung. Së cha có co so
de chac chan rang ngòi tieu dùng së khai thác triet de tính nang cong dung
mà san pham mang lai neu nh thieu cong tác này. Quá trình di chuyen hàng
hoá tù nhà san xuat, qua các kenh phan phoi roi tói ngòi tieu dùng chiu tác
dong nhieu cua các nhan to khách quan dac biet nhüng mat hàng long thuc,
thuc pham, hàng de hong, de vŠ... Ngày nay vói su chi phoi cua co che thi tr-
òng, các doanh nghiep luon luon tang còng cong tác dich vu sau bán
hàng(Aƒter Sale) và nó dã thuc su tro thành mot vü khí canh tranh có hieu
qua. Chính nhò nó mà san pham phát huy het doc giá tri su dung, ngòi tieu
dùng de dàng khai thác san pham mot cách toi u, nang cao uy tín cua doanh
nghiep tren thi tròng.
Và cuoi cùng là quá trình trng cau ý kien khách hàng ve chat long, so l-
ongcua san pham, lap du án cho búoc sau...
Các quá trình dó cú lap lai thành nhüng chu trình khác nhau.Trong suot
quá, trình chat long san pham së khong ngùng doc cai tienvà nang cao... „o
dó, quan lý chat long di tù thi tròng và tro ve thi tròng, lan lap lai sau phu
dinh lan tróc nhng o múc hoàn hao hon.
4. 0h1ng 23c 2i4) c¬ b¶n c/a chÊt lîng +¶n ph,)$
Nhìn chung, moi san pham khác nhau deu có dac diem rieng quy dinh cho
chat long san pham. Song qua các khái niem ve chat long san pham chúng
ta có the da ra mot so dac diem sau:
4.1. ChÊt lîng ®îc ®o b»ng møc ® tho¶ m!n c"a ng#$ t$%u &'ng.
Cho dù các nhà san xuat có quang bá san pham cua mình có chat long cao
den dau di nüa mà nó khong doc su ung ho, chap nhan cua ngòi tieu dùng thì
dieu dó khong mang lai ý nghia gì. Ðay là mot dac diem cot lõi cho cap lãnh
dao hoach dinh chính sách, muc tieu, chien loc chat long san pham cua
mình. Theo dó, phai dúng tren quan diem tieu dùng, dat vi trí cua mình vào
vi trí ngòi tieu dùng, lay su thoa mãn nhu cau cua khách hàng làm thóc do
chat long thì mói dem lai múc chat long san pham hop lý nhat.
4.2. ChÊt lîng s¶n (h)m l* mt +h,$ n$Öm mang t-nh t.ng ®/$.
Mot san pham doc coi là có chat long tot trong thòi doan này, song nó có
the dánh giá là toi vào thòi doan khác vì nó chiu anh hong cua yeu to tu
nhien, nhu cau thay doi, su tien bo mói cua khoa hoc...làm cho nó tro nen loi
thòi khi mot san pham vói tính nang cong dung cao hon rat nhieu ra dòi. T-
ong tu nh vay doi vói tùng khu vuc thi tròng ngòi tieu dùng. Xu hóng chung
là chat long ngày càng doc các hãng cai tien nang cao hon phù hop thi hieu
cua ngòi tieu dùng ngày càng khó tính.
4.3. ChÊt lîng s¶n (h)m c0 th1 ®îc lîng ho,.
Chat long san pham phai doc xác dinh rõ ràng bang các chi tieu, thong so,
kÿ thuat theo quy dinh cua các co quan chúc nang, doanh nghiep và dac biet
quan trong là ngòi tieu dùng.
Chat long có the doc long hoá và the hien bang cong thúc:
Q‹P†BŒ1
Trong dó:
P: là hieu nang hoac ket qua
B: là su mong doi hay nhu cau cua ngòi tieu dùng.
Ta thay thòng thì ty so P†B Œ1. Neu Q‹1 thì coi nh nhu cau cua ngòi tieu
dùng doc hoàn toàn thoa mãn.
Chat long san pham phai có do an toàn và tin cay doi vói ngòi tieu dùng
trong quá trình su dung san pham hay dich vu dó.
4.4. ChÊt lîng l* 2Ên ®3 lu4n ®îc ®5t ra øng 2í$ m6$ tr7nh ® s¶n
xuÊt.
Khi khoa hoc ki thuat thay doi së làm anh hong truc tiep tói quá trình san
xuat và dan den chat long san pham cüng theo dó mà tang len. „o dó, úng
vói trình do san xuat nào së có mot múc do chat long nhat dinh.
Ðay là dac diem phai doc các doanh nghiep quan tam de khong ngùng
nam bat nhüng tien bo cua khoa hoc cong nghe da vào thuc te san xuat. Có
nh vay san pham mói có nang luc canh tranh tren thi tròng.
Tù các dac diem tren ta thay su can thiet phai dánh giá dúng múc chat l-
ong san pham, so sánh vói nhu cau cua ngòi tieu dùng de san pham luon
mang lai toi da loi ích cho ngòi tieu dùng và loi nhuan thu doc là lón nhat.
Ðong thòi phai xem xét den su thay doi cua moi tròng ngành kinh te - kÿ
thuat de có múc chat long hop lý.
•. -. ph©n lo5i chÊt lîng +¶n ph,) 6 ý ngh7a vµ )8c 29ch$
•.1. ChÊt lîng th$8t +8.
Chat long thiet ke cua san pham là giá tri các chi tieu dac trng cua san
pham doc phác thao qua van ban, tren co so nghien cúu nhu cau thi tròng,
các dac diem cua san xuat tieu dùng, dong thòi có so sánh vói chi tieu chat l-
ong các mat hàng tong tu cùng loai cua nhieu hãng nhieu cong ty.
Chat long thiet ke doc the hien o cho san pham hoac dich vu dó doc thiet
ke tot nh the nào de dat doc muc tieu. Các san pham có tính nang tác dung,
hình mau khác nhau nh the nào deu phu thuoc vào quá trình thiet ke ra
chúng.
9.2. ChÊt lîng th:c t8.
Chat long thuc te cua san pham là giá tri các chi tieu chat long san pham
thuc te dat doc do các yeu to chi phoi nh: nguyen vat lieu, máy móc, phong
pháp quan lý... „o vay nó phan ánh khá chính xác kha nang san xuat san
pham cua doanh nghiep.
Chat long này së doc dánh giá qua quá trình khai thác su dung san pham.
Khi qua thuc nghiem ta së dánh giá doc múc do tuan thu thiet ke và có the
rút ra nhüng diem yeu,diem manh, nam bat doc su phù hop giüa thiet ke và
che tao, khi xay ra tròng hop khong an khóp giüa hai khau này ta phai tìm
nguyen nhan o ca hai vì có khi chat long thiet ke quá cao (hay thap) trong
khi kha nang san xuat lai rat thap (hay cao).
9.3. ChÊt lîng chu)n.
Chat long chuan là giá tri các chi tieu dac trng doc cap có tham quyen phe
chuan. Chat long thiet ke phai dua tren co so cua chat long chuan dã doc
doanh nghiep, Nhà nóc quy dinh de có các chi tieu ve chat long cua san
pham hàng hoá hop lý.
Su phù hop giüa chat long chuan và chat long thiet ke là mot loi the cua
san pham do dó de có chat long chuan ta phai xem xét yeu cau cua các van
ban quy dinh cua NHÀ NÓC, doanh nghiep, các hop dong kinh te giüa các
ben lien quan.
9.4. ChÊt lîng cho (h;(.
Chat long cho phép là múc do cho phép ve do lech các chi tieu chat long
cua san pham giüa chat long thuc te vói chat long chuan. Ty le sai so giüa
chúng càng nho thì chat long san pham càng doc dánh giá cao.
Ðe xác dinh chính xác chat long cho phép nhà san xuat phai can cú vào
nang luc san xuat thuc te, phong pháp to chúc quan lý cua doanh nghiep và
các yeu to vi mo khác.
•.•. ChÊt lîng t/$ u.
Chat long toi u là giá tri các chi tieu chat long san pham dat doc múc do
hop lý nhat trong dieu kien kinh te xã hoi nhat dinh, hay nói cách khác san
pham hàng hoá dat múc chat long toi u là các chi tieu chat long san pham
thoa mãn nhu cau ngòi tieu dùng, có kha nang mang lai hieu qua kinh doanh
cao.
Các hãng luon tìm cách da chat long cua mình ve múc toi u, song khong
phai de dàng gì vì tai dó ho phai doi mat vói nhüng thách thúc trong và ngoài
doanh nghiep.
Ðe hieu rõ hon ve van de này ta hãy xem xét moi tong quan giüa giá ca
cua chat long san pham và giá tri chat long (giá thành) cua san pham qua so
do sau:
S¬ ®å %: -u*n h( $+.* $+/ tr0 h!t "#n$ 1µ $+/ 2.
Trong dó:
ˆ
gc
: ˆiá ca san pham.
ˆ
gt
: ˆiá tri san pham.
M
cl
: Múc chat long san pham.
Ta de dàng nhan thay: Khi chat long san pham còn thap, tham chí bang €,
thì giá tri chat long cüng khong the bang € doc tham chí chi phí lai o múc
cao. „o dó muon nang cao chat long thì phai tang còng dau t nghien cúu,
thiet ke, trien khai và do vay dòng cong có xu hóng di len. Neu nh cùng dieu
kien san xuat thì múc chat long là có giói han nhat dinh dù rang chi phí san
xuat có tang. Các hãng can phai quan tam tói yeu to nhu cau có kha nang
thanh toán, tap quán tieu dùng... cua dan c vì neu cú tang chat long san pham
len mãi së phai dat giá cao và nh vay vói múc thu nhap han che thì cau ve
hàng hoá này có the bang €, tang chi phí là vo nghia và dan den thua lo trong
Loi nhuan
B
A

M
1
c
l
M
2
c
l
M

c
l
M
3
c
l
ˆ
gc€
ˆ
gc
ˆ
gt
kinh doanh. Tai các diem tróc M
1
cl
và sau M
3
cl
thì ca nhà san xuat và ngòi
tieu dùng deu khong muon cung cap hay tieu dùng nhüng san pham dó. Và
ta thay giá ca tang cham dan và có the tro nen bão hoà sau M

cl
(múc chat l-
ong toi u ).
Múc chat long toi u the hien loi the so sánh cua doanh nghiep, moi lan tìm
lai loi the dó túc là lúc can phai cai tien chat long san pham và tìm lai chat l-
ong toi u.
Ðe xác dinh M

cl
cua san pham ta phai dua tren co so sau:
1. Nghien cúu san pham canh tranh tìm mat manh, mat yeu.
2. Nghien cúu san pham cua doanh nghiep tìm mat manh, mat yeu.
3. Nghien cúu xu hóng phát trien san pham, nhu cau...
Trong hình vë tren ˆ
gc
là chi phí cua ngòi tieu dùng gom: Tien mua samŽ
chi phí su dung, thanh lý hàng nam. Tai múc chat long toi u thì chi phí cua
ho là nho nhat. Các hàng nhà san xuat luon tìm cách giam hai loai chi phí
tren de tang nang luc canh tranh cua hàng hoá. Ben canh dó các nhà san xuat
luon quang bá san pham cua mình, coi khách hàng là thong de tat ca deu
khong nam ngoài muc dích tao ra loi nhuan toi da cho doanh nghiep.
Nh vay khi chon M

cl

cong ty can xác dinh nhu cau ve so long. Neu nhu
cau cao ve so long thì giá tri các chi tieu chat long thòng có khuynh hóng
giam tam thòi và loi the theo quy mo trong san xuat. Ðe có múc chat long
hop lý nhat, các doanh nghiep phai có ke hoach, du báo chính xác bien doi
cua nhu cau. Ðay là mot nhiem vu cua quan lý chat long san pham.
Cüng tren so do 3, dòng ˆ
gt
the hien chi phí san xuat de tao ra múc chat l-
ong can thiet gom 3 yeu to co ban cau thành, dó là:
1. Chi phí cho phan san xuat san pham nh nguyen, nhien vat lieu, khau
hao máy móc nhà xong, lao dong... doc tính truc tiep vào giá thành san
pham.
2. Chi phí cho kiem tra, dánh giá, ngan ngùa h hong san pham và loai trù
nhüng nguyen nhan có the làm giam múc chat long.
Các chi phí cho kiem tra, dánh giá chat long gom: Chi phí chuan bi co so
kiem tra. ˆiá tri các thiet bi do lòng và kiem tra, giá tri nguyen vat lieu và
thiet bi thu nghiem....
Chi phí ngan ngùa và loai trù nhüng nguyen nhan gom có: Chi phí cho to
chúc ke hoach hoá chat long san pham thiet ke và chuan bi thiet bi kiem tra‡
chi phí dào tao cán bo‡ chi phí kiem tra so bo và phan loai ngòi cung cap
nguyen vat lieu, chi tiet...
3. Chi phí cho nhüng ton that do san pham hong, phe pham nh sua chüa
lai che tao lai... hay ca nhüng chi phí khac phuc hau qua cho ngòi tieu dùng
do san pham kém chat long gay ra.
Chi phí ton that này nhieu khi là rat lón ca ve vat chat và phi vat chat doi
vói doanh nghiep, nh giam uy tín cua doanh nghiep, bat dong noi bo doanh
nghiep ..., nguyen vat lieu, lao dong, thòi gian hoat dong máy móc...
Ta có the thay hai khoan chi phí 2 và 3 nam trong khoang 3€-:- 4€• và
‚€-:- …€• (•).
Thuc tien cho chúng ta cái nhìn khá chính xác ve viec kiem tra san pham
khong mang lai ket qua kha quan, mà ngoc lai con dòng hieu qua nhat lai là
tang chi phí phòng ngùa h hong. Tù dó giam chi phí cho kiem tra và giam
ton that phe pham và các dich vu khác.
:$ C¸c nh©n t; ¶nh hëng tíi chÊt lîng +¶n ph,)$
Ta có the khang dinh: Có rat nhieu yeu to anh hong tói chat long san
pham bao gom ca các yeu to vi mo và các yeu to vi mo. Së khong the có
quan lý chat long san pham tot, có các bien pháp de nang cao chat long san
pham neu nh chúng ta khong biet chat long san pham tot hay xau là do dau.
Ta hãy lan lot xem xét các nhan to dó.
‚.1. <t s/ =8u t/ > t?m 2@ m4.
Các yeu to này có tác dong rat lón tói chat long san pham cua doanh
nghiep, khi nó mang tính tích cuc së làm cho doanh nghiep có vi the hon tren
thong tròng, san pham cua ho có súc canh tranh cao và ngoc lai.
‚.1.1. Nhu 3u 4* n5n 6+nh t7.
Chat long san pham chiu su chi phoi cua các dieu kien kinh te nh yeu cau
ve chat long cua thi tròng, kha nang dáp úng cua nhà san xuat, chính sách
kinh te cua Nhà nóc, trình do phát trien san xuat. Nh ta dã biet, su phát trien
kinh te cua mot quoc gia nam tren dòng giói han kha nang san xuat(PPF) do
nguon luc là có han, trong khi nhu cau cua con ngòi luon da dang và phong
phú ca ve so long và chat long san pham.Các doanh nghiep luon phai doi dau
vói su han che ve von, lac hau ve cong nghe, máy móc, yeu kém cua trình do
cong nhan vien so vói tình hình mói.
‚.1.2. S8 &h/t tr+9n 4* :h;* h< - := thu>t.
Con ngòi dã và dang chúng kien su phát trien manh më cua khoa hoc kÿ
thuat hien dai vói quy mo sau rong tren toàn the giói. Ðieu này dã luon làm
luc long san xuat phát trien theo hóng hien dai hon. Nó tác dong manh më
vào moi ngành, moi linh vuc cua dòi song kinh te, xã hoi và dac biet trong
cong nghiep. Su tien bo khoa hoc kÿ thuat dã tác dong den quá trình san xuat
ra san pham có chat long cao hon, khi mot cong nghe mói gia dòi së kéo
theo mot loat các san pham mói ra dòi vói u the hon han các san pham cü
cùng loai ve chat long.
Su tien bo này còn anh hong truc tiep tói các yeu to dau vào nh: nguyen,
nhien vat lieu mói. „o vay các doanh nghiep khong nhüng chi quan tam tói
yeu to máy móc thiet bi mà còn phai có nhüng dieu chinh kip thòi ve nguyen
vat lieu de nang cao chat long san pham, tang hieu qua canh tranh cho san
pham cua mình.
‚.1.3. ?+(u "8 4* 1¬ h7 @u2n "A.
Nh ta dã nói trong phan mo dau, hien nay NHÀ NÓC ta quan lý vi mo nen
kinh te thi tròng, su quan lý ay doc thuc hien bang các phong pháp khác
nhau nh kinh te - ki thuat, hành chính xã hoi, giáo duc- tam lý...các phong
pháp chung hoach dinh dó doc cu the thành các chính sách, quy dinh nham
phát trien san xuat, nang cao chat long san pham hàng hoá.... Ðay là mot dòn
bay quan trong trong viec quan lý chat long san pham, dam bao on dinhvà
phát trien san xuat, tao dung và dam bao uy tín, quyen loi cua doanh nghiep,
cüng nh ngòi tieu dùng.
Nhà nóc còn dat ra nhüng quy dinh chi tiet ve múc chat long và tieu chuan
chat long toi u. Xác dinh co cau kinh te, co cau mat hàng dieu này có tác
dong lón tói chat long san pham. Ben canh dó, Nhà nóc cüng da ra mot he
thong giá ca quy dinh cho tùng mat hàng, ngành hàng nh chính sách giá tran,
giá sàn de bao ve loi ích ngòi tieu dùng.
B.1.4. C/ C7u tD 1En h;/, &h;n$ tF t>& @u/n, thG+ @uHn t+Iu JKn$.
Ðay luon doc coi là mot nhan to quan trong anh hong tói chat long san
pham. O tùng khu vuc thi tròng së có nhu cau khong giong nhau vì nó chiu
su chi phoi cua so thích tieu dùng quoc gia, dan toc‡ tap quán, trình do, van
hoá cua ngòi dan së là mot yeu to anh hong truc tiep tói súc tieu thu cua san
pham vói các múc chat long khác nhau. Chính vì lë dó, doanh nghiep phai
thuc hien tot cong tác Marketing de xác dinh chính xác nhu cau ve chat long
o tùng doan thi tròng, có nh vay mói có co so de dam bao rang san pham së
doc tieu thu tren thi tròng muc tieu cua doanh nghiep.
A.2. C,c nh©n t/ t,c ®ng tí$ chÊt lîng s¶n (h)m > t?m 2$ m4.
San pham là ket qua cua mot quá trình bien doi, do vay chat long san
pham cüng là ket qua cua quá trình. Mà mot quá trình san xuat lai gom
nhieu các cong doan khác nhau. Trong moi cong doan dó nó deu chiu su chi
phoi cua các nhan to co ban nh: Con ngòi (Men)‡ phong pháp to chúc quan
lý (Methods)‡ thiet bi cong nghe(Machines)‡ nguyen, nhien vat
lieu(Materials)- dó là dieu ta khong the phu nhan. Ngòi ta còn goi dó là '
quy tac 4M¨.
‚.2.1. NhGL C7u tD ;n n$M+NOHnP.
Ðay là yeu to doc coi là quyet dinh den chat long san pham. Con ngòi
quan lý và dieu khien máy móc- thiet bi, dieu khien và thuc hien moi ke
hoach san xuat. Them vào dó, con ngòi còn truc tiep lao dong de tao ra san
pham. „o vay con ngòi can có trình do nhat dinh ve nhan thúc, hoc van, am
hieu khoa hoc kÿ thuat có nh vay mói có the dieu khien và chap hành tot quy
trình cong nghe.
„ù cho chúng ta có máy móc cong nghe hien dai den nhòng nào, dù cho
nguyen vat lieu tot den dau mà neu con ngòi khong có ý thúc trách nhiem,
làm bùa, làm au thì có kiem tra ngat ngh•o den may thì san pham làm ra
cüng khong the có chat long tot doc. Tham chí doanh nghiep có tien hành tu
dong hoá, co giói hoá toàn bo quy trình cong nghe thì con ngòi cüng khong
the thieu dac biet mot so linh vuc mà máy móc khong the làm thay con ngòi
nh nghien cúu thi tròng, ý tong thiet ke san pham mói...
‚.2.2. NhGL C7u tD &h¬n$ &h/& tQ h) @u2n "A NOHth;JRP.
Các nghiep vu cua van de to chúc quan lý de bao dam và nang cao chat l-
ong san pham cua doanh nghiep the hien qua viec thuc hien to chúc quan lý
lao dong, to chúc thuc hien tieu chuan, to chúc san xuat, kiem tra chat long
san pham, to chúc quá trình tieu thu, to chúc sua chüa bao hành....
Nh vay de có chat long san pham tot dáp úng doc nhu cau thi tròng các
doanh nghiep phai dac biet chú trong tói cong tác này vì bat cú cong viec
nào làm khong tot thì tat së cho ket qua chat long san pham là xau.
‚.2.3. NhGL C7u tD n$uCIn, nh+In 1>t "+(uNO*tHr+*"RP.
Muon có san pham tot thì chat long nguyen vat lieu là mot trong nhüng
yeu to hình thành chat long san pham phai có chat long cao. Ðay là yeu to co
ban cua dau vào có anh hong quyet dinh tói chat long san pham. Vì nó tao
nen thuc the cua san pham, ve mat giá tri nó thòng chiem ‚€-:- 8€• ty trong
trong giá thành san pham.
Các nhà san xuat tieu thu can tao ra cho mình nhüng co so cung cap
nguyen vat lieu on dinh, có chat long tot, dam bao thòi gian, du so long và
co cau. ˆiüa hai ben phai có hop dong cam ket ve quyen loi cua mình trong
viec thuc hien hop dong. Tù dó së dam bao chat long san pham, tien do san
xuat dúng ke hoach, cüng nh giam doc nhieu thu tuc giao nhan, giam chi phí
san xuat mà van dam bao chat long san pham.
‚.2.4. NhGL C7u tD 6= thu>t Sn$ n$h(- Th+7t ,0 NO*h+nHRP.
Neu nh 3 yeu to tren deu tot cüng cha dam bao rang san pham làm ra có
chat long tot khi kÿ thuat, thiet bi- ‘eu to hình thành nen chat long san
pham o trang thái yeu kém.
Máy móc, thíet bi phai dam bao yeu cau nh: Ðáp úng tien do san xuat,
viec ngùng nghi vì truc trac nam trong giói han cho phép, do chính xác
cao,.... Ve to chúc phai có su kiem tra hoat dong cua máy móc, bo trí vi trí
cüng nh thú tu u tien làm các cong viec mot cách hop lý.
Theo quan diem CNH gan lien vói HÐH chúng ta phai di tat dón dau
nhüng cong nghe san xuat mói thì san pham cua chúng ta mói có chat long
tot. Song can lu ý, cong nghe quá hien dai së gay lãng phí ve von, cong suat
khai thác,... dieu này së khong phù hop vói các doanh nghiep nóc ta khi van
de von dang là yeu to gay tro luc lón nhat.
Quá trình phan chia các yeu to tren chi mang tính tong doi vì ban than
chúng có moi quan he hüu co vói nhau, chúng tác dong bien chúng vói nhau
trong mot the thong nhat- dó là mot quy trình san xuat.
S¬ ®å 4: C/ nh'n tD ¬ ,2n 2nh hTn$ tU+ h!t "#n$ R2n &hVL.
Su tong tác giüa các yeu to tren the hien trong so do sau:
S¬ ®å 5: OD+ @u*n h( h.u ¬ $+.* / nh'n tD ¬ ,2n 2nh hTn$ tU+ h!t
"#n$ R2n &hVL:
Các chi
tieu CLSP
can dat
METHO„S MEN
MATERIALS MACHINES
Nhìn chung, nguyen vat lieu mua vào, tình trang máy móc thiet bi khác
nhau, các thao tác cua cong nhan có sai lech k•m theo su quan lý long leo
deu dan xen vào nhau gay len thú san pham kém pham chat. Ðe han che dieu
này, doanh nghiep phai có giai pháp dong bo, lau dài tien tói san pham làm
ra khong loi( ’ezo deƒects) de nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua
doanh nghiep.
Tren day là mot so nhan to quyet dinh anh hong tói chat long san pham.
Ngoài ra, ta còn thay mot so yeu to khác cüng có ít nhieu anh hong tói chat
long san pham nh: ˆiá ca cua hàng hoá( the hien chi phí quyet dinh giá
thành và giá ca cua san pham. Ðen lot nó, giá ca phai có phù hop vói chat l-
ong san pham, có du luc kích thích nang cao chat long san pham )‡ thu thap
và xu lý thong tin...
<$ C¸c ch= ti>u ph¶n ¸nh chÊt lîng +¶n ph,)$
Các san pham doc san xuat ra và doc tieu dùng deu phai dat múc yeu cau
nào dó ve chat long. Múc do yeu cau này phu thuoc vào: Thú nhat là yeu cau
cua khách hàng, sau nüa là các quy dinh ve chat long san pham cua Nhà nóc,
tiep dó là trình do phát trien cua khoa hoc kÿ thuat hay trình do san xuat và
trình do nhan thúc cua dan c.
Ngòi tieu dùng luon có nhu cau hien tai và nhu cau tong lai. Nhu cau hien
tai và tong lai deu phu thuoc vào ca kha nang san xuat cua nhà san xuat và
METHO„S
MEN
MATERIALS
MACHINES MEN
Quy tac
4 M
ngòi tieu dùng. Theo su tác dong hai chieu mà san pham ngày càng hoàn
thien hon.
Trong thuc tien ta gap rat ít san pham chi có mot chi tieu chat long, mà th-
òng có rat nhieu chi tieu khác nhau. Ta có the tap hop mot so chi tieu sau de
dánh gía chat long san pham:
B.1. Ch0m chD t$%u sE &Fng.
Ðay là nhóm chi tieu chat long san pham mà ngòi tieu dùng khi mua
hàng hay su dung de kiem tra, dánh giá chat long san pham hàng hoá.
• Chi tieu thòi gian hüu dung cua san pham: Nó the hien tuoi tho và
do ben cua san pham: Ví du nh bóng dien san xuat ra doc xác dinh là thap
sáng doc 1•€€ h.
• Chi tieu múc do an toàn trong su dung: Nó dac trng cho tính bao
dam cho su an toàn khi san xuat và súc khoe, sinh mang cua ngòi tieu dùng
khi su dung san pham. Chi tieu này thòng doc quy dinh trong ca van ban
cua Nhà nóc trong viec quan lý chat long.
• Chi tieu kha nang sua chüa, thay the các chi tiet. Chi tieu này th-
òng doc su dung trong ngành co khí, dien tu... và rat doc ngòi tieu dùng quan
tam vì hien nay có rat nhieu hàng hoá chi sai hong mot vài chi tiet nho là
máy móc khong the hoat dong doc hoac viec mua chi tiet de thay là rat khó
khan. Xác dinh doc dieu này së là mot loi the cho các doanh nghiep phát huy
kha nang dich vu hau mãi (Aƒter sales).
• Chi tieu hieu qua su dung: Ðoc dánh gía qua súc sinh loi và su tien
loi cua san pham. Ðieu này the hien tác dung cua san pham qua quá trình
khai thác san pham, so vói chi phí ngòi tieu dùng bo ra de có và su dung san
pham hay múc do khai thác thuc te san pham so vói cong suat tiem nang cua
nó. Ðay là chi tieu khá tong hop mà nhà san xuat cüng nh ngòi tieu dùng
luon tìm bien pháp nham nang cao loi ích†chi phí.
B.2. Ch0m chD t$%u +G thuHtI c4ng nghÖ.
Bang cách nào ta có the kiem tra, dánh giá ve giá tri su dung cua san
pham. Ta së khong có ket luan gì ve chat long san pham hàng hoá neu nh
khong nghien cúu mot so chi tieu quan trong sau:
• Chi tieu ve co lý hoá nh khoi long, thong so kÿ thuat, các thong so
ve do ben, do tin cay, do chính xác, an toàn khi su dung và san xuat... mà
hau nh moi san pham deu có. Các chi tieu này thòng doc quy dinh trong van
ban tieu chuan cua co quan Nhà nóc, doanh nghiep, hop dong kinh te...
• Chi tieu ve sinh hoá nh múc do o nhiem den moi tròng, kha nang
toa nhiet, giá tri dinh dŠng, do am, do mài mòn,...Tuy vào tùng mat hàng cu
the và thành phan moi chi tieu chiem mà ta tien hành kiem tra các chi tieu
này o mot múc do nhat dinh, dac biet chú ý den các chi tieu quan trong anh
hong tói chat long san pham.
B.3. Ch0m chD t$%u h7nh &,ng trang tr- th)m mG.
Các chi tieu này bao gom: chi tieu ve hình dang san pham, su phoi hop
các yeu to tao hình, tính chat dòng nét, hoa van, màu sac thòi trang...
Ðay là nhóm các chi tieu mà chat long san pham phu thuoc vào ý kien chu
quan cua nhieu ngòi, khó doc long hoá và vì vay dòi hoi cán bo kiem nghiem
hay ngòi tieu dùng phai có kinh nghiem, am hieu tham mÿ. Phan lón các san
pham mang dac trng này là các san pham ve nghe thuat, tranh anh, quan áo
thòi trang, do trang súc...
Chúng ta khong có don vi do su truyen cam, hap dan hay cái dep cua san
pham song ta có the nhan biet qua các thong tin mà san pham mang lai dó là:
Ban chat cua san pham phai có su thong nhat hüu co giüa các chi tieu, bo
phan tao thành mot hình khoi hài hoà, khong gong ép, kech cŠm.
San pham doc tao ra tù nhüng chat long nguyen vat lieu cao, quá trình san
xuat tinh xao hien dai.
San pham mang sac thái rieng song phai phù hop vói xu hóng tien bo
chung cua nhu cau lành manh.
Màu sac cua san pham phai phù hop vói chính cong dung cua san pham
cüng nh moi tròng su dung san pham dó.
Ta nhan thay, nhieu san pham nhò tính doc dáo cua các chi tieu này mà
dang có loi the so sánh trong canh tranh giüa các doanh nghiep cüng nh tren
the giói. Viec kiem tra, dánh giá dúng së tác dong tích cuc tói các chi tieu su
dung, kÿ thuat- cong nghe.
B.4. Ch0m c,c chD t$%u +$nh t8.
Các chi tieu kinh te, nhóm này bao gom chi phí san xuat, chi phí cho quá
trình su dung, chi phí cho quá trình bao trì bao dŠng, giá ca.... Ðay là chi tieu
quan trong luon doc nhà san xuat và ngòi tieu dùng su dung de dánh giá chat
long san pham hàng hoá. Chi phí cua nhà san xuat và chi phí mua, su dung
san pham cua ngòi tieu dùng có quan he mat thiet vói nhau. Khi nhà san xuat
giam doc chi phí san xuat có the giam doc giá bán, mo rong thi tròng tat
nhien së có loi cho ca hai và ngoc lai.
Neu nh doanh nghiep dang tìm và muon giü thi phan thi tròng cua mình
thì cha nen quan tam quá voi den các chi tieu chi phí san xuat mà van de dat
ra o day phai là chat long tham chí có the dat ra giá ca hoà von hoac loi
nhuan thap. Vì trong ngan han khong de gì giam nhieu giá thành san pham
mà chat long san pham khong doi hay tang len doc.
Tren day ta dã trình bày các chi tieu co ban dánh giá chat long san pham
hàng hoá cua doanh nghiep. Ðieu dáng lu ý là khi su dung các chi tieu này
phai gan vói mot san pham cu the, vói các dieu kien ve kinh te, quan he cung
cau, trình do phát trien cua KH-KT... dat trong moi quan he dó ta së có cái
nhìn xác dáng ve chat long san pham hàng hoá.
?$ @Ên 2* c¬ b¶n c/a 2¶) b¶o vµ c¶i tiAn n©ng cao chÊt lîng
+¶n ph,)$
Khi chúng ta coi chat long là tren het së làm cho chat long san pham cua
doanh nghiep day len o múc cao, nó cüng dem lai nang suat lao dong lón,
den lot nó lai tao thuan loi cho viec giam chi phí, tang thu nhap. Ðam bao
chat long cua san pham phai dáp úng các yeu cau cua ngòi tieu dùng mà ho
dã tin tong, mua và su dung san pham hàng hoá cua cong ty. Ðay chính là
trách nhiem cua các nhà san xuat doi vói ngòi tieu dùng. Ðe có doc su tín
nhiem cua khách hàng ve san pham cua mình phai mat rat nhieu thòi gian
hoat dong dam bao chat long san pham có khi den hàng chuc nam.
Ben canh yeu to dam bao chat long san pham ta phai tien hành nang cao
chat long san pham. Vì yeu cau cua khách hàng, su tien bo cua KH-KT, xuat
phát tù dac diem cua kinh te thi tròng. Cai tien chat long san pham là tùng b-
óc phai nang cao, hoàn thien hon chat long và làm thay doi loi nhuan doanh
nghiep, loi ích ngòi tieu dùng. Su dam bao chat long san pham chi có the dat
doc khi doanh nghiep có su cai tien, phát trien san pham mói và cüng nh
giáo s hàng dau ve quan lý chat long san pham cua Nhat- ong KAOR“
IXIKA”A nói: ' Neu khong có kha nang trien khai nhüng dang san pham
mói thì hãng có nguy co phá san. Viec trien khai dang san pham mói phai là
moi quan tam quan trong nhat cua hãng¨. Ta có the cai tien chat long san
pham hàng hoá theo mot chu trình lap lai sau: Sau moi chu ky này chat long
san pham së khong ngùng doc nang len vay nó mang lai hieu qua gì doi vói
toàn xã hoi ?.
S¬ ®å B: Chu tr×nh 2+ t+7n h!t "#n$ R2n &hVL.
B$
%C$ Dîi 9ch c/a vi(c n©ng cao chÊt lîng +¶n ph,) hµng ho¸$
Trong dieu kien khi mà dòi song cua con ngòi dã tang cao, khi ngòi tieu
dùng muon loai trù nhüng phien hà, can tro do san pham kém chat long gay
ra thì van de phai doc giai quyet tróc het là chat long san pham. Ðe thu hút
doc ngòi tieu dùng, các hãng san xuat phai tap trung moi no luc de giai
quyet van de chat long. Có the nói chat long là yeu to hàng dau trong cuoc
canh tranh, giá ca chi là yeu to sau nó.
Viec dam bao và nang cao chat long san pham có ý nghia cuc ky quan
trong doi vói nhà san xuat, ngòi tieu dùng dieu này the hien:
9.1. Nang cao chat long san pham hàng hoá së làm tang giá tri su dung
cua san pham nh các chi tieu tuoi tho, do an toàn,... trong quá trình su dung
khai thác san pham. Ðieu này làm tang loi ích cua ngòi tieu dùng, giam các
chi phí cho viec mua và su dung san pham. Tat nhien tao nen niem tin cua
khách hàng ve san pham cua cong ty mà day là mot loi the rat lón.
Thòi gian
Loi
Nhóm cai tien
chat l‰ong. (2)
Ðo chat l‰
ong (3)
ˆio chat l‰
ong (4)
Nhan thúc
chat l‰ong
(•)
Hoat dong
sua chüa (‚)
Phong trào
cai tien cl .
(…)
Ðào tao huan
luyen (8)
Ngày khong
loi (9)
Ðinh ra muc
tieu (1€)
Loai bo nguyen
nhan sai sót (11)
Ðánh giá
cong lao (12)
Hoi dong
chat l‰ong.
(13)
Tro lai diem
xuat phát
(14)
ˆiám doc
cam ket (1)
9.2. Nang cao chat long san pham së làm giam o nhiem moi tròng, giam
các hien tong hieu úng tieu cuc, tiet kiem nguon tài nguyen thien nhien cua
dat nóc. Tù dó có dieu kien de mo rong san xuat, tang nang suat lao dong và
nang cao doc dòi song xã hoi, giai quyet doc nhieu van de cap bách trong xã
hoi nh lao dong, viec làm,...
9.3. nang cao chat long san pham là nhan to quyet dinh su thành cong cua
doanh nghiep tren thi tròng. Nhò nó mà hàng hoá cua doanh nghiep có súc
canh tranh cao, thi phan ngày càng mo rong.
9.4. Nang cao chat long san pham khang dinh uy tín và vi the cua doanh
nghiep tren thong tròng. Ðó là co so quan trong de mo rong nang luc san
xuat kinh doanh cua doanh nghiep, là dieu kien tái san xuat mo rong, là co
so cho su phát trien ben vüng cua doanh nghiep.
9.•. Nang cao chat long san pham nham tiet kiem chi phí cho doanh
nghiep, tang loi nhuan tù dó dòi song cong nhan vien cua cong ty tang len
tao ra mot tam lý yen tam lao dong san xuat và lai kích thích tang nang suat
lao dong, chat long lao dong.
Tóm lai, chat long san pham luon là van de dat len hàng dau doi vói các
nhà san xuat, tùng bóc nang cao chat long san pham dang tro thành nhiem vu
then chot trong kinh doanh. Vì the viec nghien cúu các van de lien quan den
chat long mang tính rat quan trong. Nhìn nhan dúng ve chat long san pham
së giúp các nhà quan lý nói chung và các nhà quan lý chat long nói rieng có
các bien pháp quan lý hien dai de dat hieu qua cao trong quan lý san xuat
kinh doanh.
II& 'Ên ®% qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm ë !anh
nghi"p&
Nh dã trình bày, chat long san pham mang ý nghia song còn doi vói doanh
nghiep, hieu rõ, hieu sau ve chat long san pham khong cha du nói len dieu gì
vì khong phai cú san xuat san pham ra là dã có chat long mà dieu toi quan
trong là chúng ta phai tác dong vào nó, quan lý nó theo dúng muc tieu dã
dinh. Vay quan lý chat long là gì ? Và quan lý nh the nào cho có hieu qua lai
la van de rat phúc tap và cüng có khong ít các quan diem, các tròng phái
khác nhau nhìn nhan ve cùng mot van de này. Mà chính lý do dó mà quan lý
chat long ngày mot hoàn thien hon tong xúng vói tam quan trong cua chat l-
ong san pham. Ta hãy nghien cúu van de này qua các noi dung sau.
%. EFíc hAt ta ph¶i hi4u qu¶n lý chÊt lîng lµ g& ' vµ v& +ao
ph¶i tiAn hµnh qu¶n lý chÊt lîng +¶n ph,)'$
1.1. Ju¶n lK chÊt lîng s¶n (h)m.
Cüng nh chat long san pham, quan lý chat long san pham cüng có nhieu
cách nhìn khác nhau do nó phu thuoc vào dac diem cua doi tong quan lý, và
vi trí cua chu the quan lý doi vói doi tong vat chat.
Ta deu nhat trí vói nhau rang muc tieu then chot cua quan lý chat long san
pham là tao ra nhüng san pham thoa mãn nhu cau xã hoi. Thoa mãn thi tròng
vói chi phí xã hoi thap nhat nhò các hoat dong bao dam chat long cua do án
thiet ke san pham, tuan thu do án ay trong quá trình san xuat cüng nh su
dung san pham. Mot muc tieu có the có nhieu phong pháp khác nhau de
cùng dat doc muc tieu dó. „o vay ta cüng có the tìm hieu mot so khái niem.
• Aˆ.Robertson nhà quan lý ngòi Anh neu khái niem: ' Quan lý chat l-
ong san pham là úng dung các bien pháp, thu tuc, kien thúc khoa hoc kÿ
thuat dam bao cho các san pham dang hoac së phù hop vói thiet ke, vói yeu
cau trong hop dong kinh te bang con dòng hieu qua nhat, kinh te nhat¨.
• A.Faygenbaum- ˆiáo s mÿ lai nói rang: ' Quan lý chat long san
pham- dó là mot he thong hoat dong thong nhat có hieu qua nhat cua các
don vi khác nhau trong mot don vi kinh te, chiu trách hiem trien khai các
thong so chat long, duy trì múc chat long dã dat doc và nang cao nó de dam
bao san xuat và san xuat mot cách kinh te nhat, thoa mãn nhu cau thi tròng.¨
• K.Ishika•a- ˆiáo s ngòi Nhat cho rang: 'Quan lý chat long san pham
có nghia là nghien cúu trien khai, thiet ke, san xuat và bao dŠng mot san
pham có chat long kinh te nhat, có ích nhat cho ngòi tieu dùng và bao giò
cüng thoa mãn doc nhu cau cua ngòi tieu dùng¨. Cüng theo ong, de giai
quyet doc nhiem vu này, tat ca cán bo cua hãng, nhüng ngòi lãnh dao cao
nhat, cán bo tat ca các bo phan và tat ca cong nhan deu phai tham gia vào
hoat dong quan lý chat long và bang moi cách tao dieu kien cho nó phát
trien.
• •onhs Oakland- ˆiáo s ve quan lý chat long cua tròng dai hoc
Bradƒoce vong quoc Anh da ra khái niem: ' Quan lý chat long san pham ve
co ban là nhüng hoat dong và kÿ thuat doc su dung nham dat doc và duy trì
chat long cua mot san pham, quy trình hoac dich vu. Viec dó khong chi bao
gom viec theo dõi, mà ca viec tìm hieu và loai trù các nguyen nhan gay ra
nhüng truc trac ve chat long de các yeu cau cua khách hàng có the doc lien
tuc dáp úng¨.
Theo dinh nghia này thì muc tieu cua quan lý chat long nam tren toàn bo
chu ky song cua san pham và da ra các bien pháp khá pho bien de dat doc
muc tieu.
Ta có the dë dàng nhan thay, các khái niem tren mac dù có cách trình bày
khác nhau song ve co ban deu tra lòi ba cau hoi:
• Quan lý chat long nham muc dích gì ?
• Quan lý chat long thuc hien o nhüng bien pháp nào ?
• Quan lý chat long bang nhüng bien pháp nào ?
Theo TCVN •814- 94: ' Quan lý chat long là tap hop nhüng hoat dong
cua chúc nang quan lý chung, xác dinh chính sách chat long, muc dích, trách
nhiem và thuc hien thong qua các bien pháp nh: Lap ke hoach chat long,
dieu hien kiem soát chat long, dam bao chat long và cai tien chat long trong
khuon kho he chat long¨.
Ta su dung khái niem quan lý chat long theo ISO 84€2- 94 de làm phong
pháp luan cho cong tác quan lý chat long, tao su phù hop cho cong tác quan
lý chat long nóc ta vói tieu chuan hoá cua the giói trong giai doan mo cua,
hoi nhap kinh te.
' Quan lý chat long là mot hoat dong cua chúc nang quan lý chung nham
de ra các chính sách, muc tieu và trách nhiem và thu hien chúng bang các
bien pháp nh hoach dinh chat long, kiem soát chat long, dam bao chat long
và cai tien chat long trong khuon kho he thong chat long¨.
1.2. L: c?n th$8t (h¶$ Mu¶n lK chÊt lîng s¶n (h)m.
1.2.1. V!n ®I h!t "#n$ 1µ @u2n "A h!t "#n$ R2n &hVL "µ R8 RDn$ Wn 4*
J;*nh n$h+(&:
Quan lý chat long san pham së cho chúng ta mot cách su dung hop lý
nhat, tiet kiem nhat các nguon luc cua doanh nghiep. Quan lý tot các yeu to
anh hong tói chat long san pham së làm giam hàng kém pham chat làm ra
hàng có chat long tot hon, làm giam giá thành san pham.
Ta có the nhan thay giüa van de giam giá thành san xuat và nang cao chat
long san pham là khong mau thuan và hoàn toàn có the thuc hien doc nhò
cong tác quan lý chat long.
Ta hãy xét den viec san xuat ra mot san pham có chat long kém thì tat
phai loai bo, süa chüa dan den tieu hao nguyen vat lieu, nang long nhan
cong... và làm cho chi phí san xuat, giá thành san pham tang cao. Vay nen ta
phai da các bien pháp quan lý vào tù khau dau den khau cuoi cua quá trình
tao ra chat long san pham làm giam doc ty le hàng hong, giá thành san pham
së ha xuong và chat long san pham nhò dó mà tang len.
Quy luat canh tranh vùa là dòn bay de các doanh nghiep tien len dà phát
trien, hoà nhap vói thi tròng khu vuc và the giói song nó cüng gay súc ép lón
cho các doanh nghiep. Trong kinh doanh neu nh dat muc tieu loi nhuan len
hàng dau thì tat ve lau dài doanh nghiep së nam ra ngoài quÿ dao cua thi tr-
òng. Ðánh giá nang luc canh tranh cua mot doanh nghiep ta có the su dung
nhieu chi tieu khác nhau song chi tieu chat long san pham là quan trong
nhat. Vay nen, quan lý chat long chính là phong thúc mà doanh nghiep can
tiep can và hoàn thien he thong cua mình. Có nh vay doanh nghiep mói có
kha nang thang loi tren thong tròng.
1.2.2. -u2n "A h!t "#n$ R2n &hVL "µ CIu 3u 4* XY hZ+.
• Nhu cau con ngòi ngày mot cao nen nhüng dòi hoi cua ho ve san
pham ngày càng da dang và phong phú. Trong khi hàng hoá khong chi san
xuat ra o mot quoc gia mà nó có su giao thoa nhau mà san pham nào có chat
long cao së thang the.
Ðáp úng yeu cau dó, các nhà san xuat kinh doanh phai có các bien pháp
quan lý chat long san pham hàng hoá, dich vu mot cách hop lý de san pham
có uy tín vói ngòi tieu dùng, phù hop quy dinh quoc gia và quoc te.
• ‘eu cau ve tiet kiem dòi hoi ta phai quan lý chat long san pham.
Các nguon luc cho san xuat san pham deu có giói han neu nh chúng ta
khong khai thác hop lý thì së gay lãng phí và nhüng hau qua xau ve kinh te-
xã hoi, moi tròng. Tiet kiem trong san xuat là mot giai pháp dat hieu qua
kinh te cao vùa giam toi da chi phí san xuat mà chat long van dam bao, nhò
dó mà ngòi san xuat tìm ra các phong pháp toi u trong quan lý.
Quan lý chat long dúng ngay tù dau (do right the ƒirst time) dang doc các
nhà quan tri doanh nghiep het súc quan tam. Ðay là con dòng tiet kiem nhat
trong kinh doanh và nó cüng là muc tieu cua quan lý chat long san pham
trong doanh nghiep nói rieng và quan lý cua các don vi to chúc nói chung.
Can nói them rang quan lý chat long san pham là phai bao ve moi tròng,
day khong chi là van de mang tính pháp lý mà còn chúa dung dao dúc kinh
doanh trong tinh than nghiep chu. Quan lý chat long phai doc xay dung tren
co so phát trien ben vüng can bang trong moi quan he hüu co con ngòi- san
xuat-moi tròng.
Cong tác quan lý chat long phai dam bao các nguyen tac sau day:
Th) nh!t , tap trung chú ý vào ngòi tieu dùng san pham.Theo Ixika•a: '
Ta phai coi san pham cho thi tròng¨. Nhà san xuat tróc khi tien hành san
xuat cái gì, nh the nào phai nghien cúu nhu cau sau dó mói có ke hoach san
xuat, xác dinh rõ múc chat long khách hàng yeu cau, có nh vay san pham
mói tieu thu doc.
Th) h*+, quan lý chat long san pham phai bao trùm len moi hoat dong to
chúc, khong chi o doanh nghiep mà o ca các don vi hành chính su nghiep.
Vay, ta phai tiep can quan lý chat long trong moi bieu hien cua nó túc là
quan lý các ket qua, các quá trình, cong viec cua các bo phan, cong viec cua
cong nhan vien ,…
Th) ,*, các quyet dinh ve chat long phai dat tren co so kha nang thanh
toán cua nhu cau. Mot múc chat long cao vói giá quá cao thì san pham cüng
khó tieu thu và ngoc lai.
G$ H3c 2i4) c/a c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng +¶n ph,)$
Quan lý chat long san pham dòi hoi su doi mói co che quan lý doanh
nghiep, su tham gia cua tat ca các thành vien. „o vay, moi cán bo cong nhan
vien phai có nhüng doi mói ve t duy, nhan thúc. Ta có the nhan thay mot so
dac diem co ban sau:
NN.1. ChÊt lîng l* s/ mt sau ®0 mí$ l* lî$ nhuHn.
Thuc te cho thay, su thành cong cua các doanh nghiep tren thong tròng
dac biet là các doanh nghiep o Nhat deu bat nguon tù mot nguyen nhan quan
trong dó là ho khoi nguon moi hành dong là chat long, phong cham là chat l-
ong. Ðieu dó giai thích tai sao san pham cua Nhat luon doc ngòi tieu dùng
tín nhiem,nó mang lai súc canh tranh to lón ben canh nhüng san pham doc
san xuat o mot so óc Tay Âu, Bac Mÿ…
Muon tang chat long san pham thì phai tang chi phí mot múc (C
1
) và khi
dó san pham cua doanh nghiep mói có kha nang canh tranh cao. Ðen lot tang
chat long san pham tác dong tro lai së làm giam dáng ke các chi phí an cua
san xuat hay chi phí khong chat long (“nquality costs). Chi phí an cua san
xuat gom 3 nhóm lón.
- Chi phí phòng ngùa
- Chi phí dánh giá, kiem soát.
- Chi phí cho sai sót loi lam.
Ta có the nói chi phí an cua san xuat( SCP- Shado• costs oƒ production)
the hien dói hai dang hüu hình và vo hình.
- Loai hüu hình gom: san pham bi loai bo, sua chüa, khách tra lai‡ chi phí
cho kiem tra chat long san pham, ton kho, that thoát, lãng phí nguyen vat
lieu, nang long, nhan cong, nhüng truc trac, sua chüa thiet bi do kém bao d-
Šng.
- Loai vo hình gom: Tai nan lao dong, mau thuan noi bo, vang mat cua
cong nhan do khong thích làm viec, hieu qua, hieu luc quan lý kém, moi tr-
òng cong tác xau së làm giam nang suat lao dong‡ he thong thong tin lien lac
truc trac, chi phí cho viec theo duoi các vu kien tung, tranh chap…
Khi tang chat long thì chi phí an san xuat giam:
Ž So khuyet tat giam, ty le san pham chap nhan tang(C
2
)
Ž Ty le phe pham giam di rõ ret(C
3
)
Ž Chi phí cho süa chüa, bao dŠng giam(C
4
).
Ž Chi phí cho kiem tra giam(C

).
Nh ta dã biet SCP có the khong nho hon •€• doanh so, nhat là o nóc ta do
vay mot su tang len chi phí de nang cao chat long san pham chac chan së
nho hon loi ích mà nó mang lai cho ta túc là C
1
ΠC
2
Ž C
3
Ž C
4
Ž C

.
2.2. OPnh híng s¶n xuÊt 2*o ng#$ t$%u &'ng.
Trong kinh doanh neu khong vì ngòi tieu dùng thì nam chac that bai. Kinh
doanh phai xuat phát tù thi tròng sau dó phai quay tro lai thi tròng. „o dó
phai nghien cúu kÿ lŠng nhu cau, hành vi cua ngòi tieu dùng. Khi cung cap
các san pham ra thi tròng các doanh nghiep phai làm bon phan cua mình
ngay ca lúc ngòi tieu dùng su dung san pham. Ðe thuc hien doc quan diem
này ta phai thuc hien chu trình „eming. M- P- P- C.
S¬ ®å 7: Chu tr×nh [HL+n$\ O]]C.
2.3. O¶m b¶o th4ng t$n 2* ,( &Fng LJC.
Quan tri chat long là cong viec, trách nhiem cua tat ca moi thành vien
trong doanh nghiep. Quan tri chat long phai doc thuc hien o cap lãnh dao cao
nhat cua cong ty vói ý nghia chien loc, dong thòi phai quán triet quan lý tác
nghiep o tùng phan xong, to doi san xuat vì the có các nguon thong tin hai
chieu. Quan tri nói chung và quan lý chat long nói rieng khong có thong tin
thì khong the thuc hien quan ý và thong tin trong moi quan he tong tác dòi
hoi phai chính xác, kip thòi, day du, có nh the cán bo lãnh dao quan lý chat
long mói có các quyet dinh dúng dan.
Quan lý chat long bang thong ke- SQC là mmot phong pháp su dung khá
pho bien và mang lai nhüng ket qua to lón khong the phu nhan. Ðac trng
thong ke chat long san pham là dau moi cho chúng ta cai tien. Song o nóc ta
rat nhieu doanh nghiep còn cha su dung hieu qua các cong cu này. SQC bao
gom: Bieu do pareto, bieu do quá trình, so do nhan qua, phieu kiem tra, bieu
do phan bo mat do, bieu do kiem soát, bieu do phan tán…
Khi su dung … cong cu tren ta së tìm ra nguyen nhan nhüng sai sót và de
ra cách giai quyet. Ðac biet hien nay tien trình co giói hóa, tu dong hoá dien
ra khá pho bien. Vì vay, viec su dung các cong cu kiem tra, kiem soát là
khong the thieu- con so thòng có tính thuyet phuc cao hon lòi nói suong.
Ng‰òi
tieu
dùng
Nghien cúu
thi tr‰òng.
Thiet ke.
San xuat.
Thong tin phan hoi
2.4. Con ng#$ ®îc co$ l* =8u t/ Mu=8t ®Pnh trong Mu¶n lK chÊt lîng
s¶n (h)m.
Ðe phát huy nhan to con ngòi trong quan lý chúng ta phai thuc hien mot
so cong viec sau:
- Ðoi mói t duy và triet lý quan tri chat long.
- Ðào tao boi dŠng, trong dung nhan tài.
- Ðay manh ý thúc tu quan tri cong viec cua mình cho moi thành
vien.
- Phoi hop, kích thích tinh than hop tác nhóm.
Quan lý chat long phai doc các cap trong doanh nghiep tham nhuan các
muc dích,vai trò, ý nghia cua nó doi vói hãng và chính ban than các nhan
vien. Các doanh nghiep phai to chúc các chong trình dào tao, có the dào tao
trong hoac ngoài cong viec cho ban giám doc hãng, các thành vien cua ban
quan lý, trong phòng, doc cong, cong nhan, thiet lap len nhu cau các nhóm
hoat dong vì chat long.
Mot dieu bat cap trong quan tri doanh nghiep, quan tri chat long san pham
o các doanh nghiep nóc ta là tinh than hop tác nhóm là cha cao hoac cha
thuc hien. Trong khi, de tao ra chat long san pham là mot quá trình nhieu
mat xích, de tao ra mot chung loai san pham lai bao gom nhieu san pham
rieng le hop thành. „o vay de giam san pham sai hong, khuyet tat mot cách
thúc rat hieu qua là các doanh nghiep phai trien khai thuc hien cong viec
tren.
2.9. Ju¶n trP thQo chøc nRngI Ju¶n tr$ ch;o.
Quan tri theo chúc nang doc xay dung bang quy tac PPM.
P- Plan: Hoach dinh thiet ke.
P- Production: San xuat, bán
P- Prevention: Phòng ngùa.
M- Market: Thi tròng.
Quan lý theo chúc nang gan chat theo các ban chúc nang là co che dam
bao cho hoat dong cua hãng. Co cau chieu doc chi dam bao kha nang hoat
dong cua to chúc khi có su phoi hop cua nhüng chúc nang khác nhau trong
viec dam bao chat long.
S¬ ®å 8: C¬ !u @u2n tr0 thH; h) nEn$ 1µ thH; &hWn$ 4* $+/; R
IX+6*^* :*;ru.
Quan tri theo chúc nang doc thuc hien qua các ban chúc nang. Trong moi
ban deu có ban th ký và chi dinh th ký de dieu hành cong viec. Su phoi hop
hoat dong cua các ban chúc nang phai nhip nhàng, mem deo. Moi ban có the
chia ra nhüng nhóm nghien cúu nhüng van de khác nhau, dinh ra quyen han
và trách nhiem cua các phòng. Chiu trách nhiem truc tiep ve chat long san
pham kong phai là ban chúc nang mà là các phòng theo co cau doc. Ban
chúc nang nghien cúu co cau doc và co cau ngang de hoàn thien hoat dong
cua toàn bo to chúc.
Phong pháp quan lý theo chúc nang có mot so u diem sau:
Th) nh!t, lãnh dao hãng khong can tham gia vào giai quyet các van de
giüa các phòng.
Th) h*+, là co che bao dam cho hoat dong có hieu qua cua hãng.
Th) ,*, phát huy doc sáng kien và sáng tao cua cap dói.
Th) t, thuc hien tot viec quan lý dong bo chat long và hoàn thien cong
nghe.
Th) nEL, góp phan vào viec moi quan he giüa cong nhan và cán bo phòng
ban.
Ke hoach hoá
Ke hoach san xuat.
Thiet ke san pham.
Chuan bi san xuat.
Kiem tra cán bo
Cung cap vat t‰ kÿ
thuat.
San xuat, kiem tra.
L‰u thong hàng hoá.
Ðam bao chat l‰
ong, kiem tra chi
phí.
Tóm lai, so do quan lý doc và ngang( quan lý theo chúc nang và theo
phòng ban) do giáo s Ixika•a Kaoru neu ra dã doc các doanh nghiep su
dung rat hieu qua . Nó là kieu ket hop hài hoà quan lý doc và quan lý ngang.
I$ 0h1ng y>u cÇu ch/ yAu tFong qu¶n tFJ chÊt lîng +¶n
ph,) ë Koanh nghi(p$
Chat long san pham phai nam o vi trí trung tam trong các hoat dong o
doanh nghiep, dac biet doi ngü cán bo phai có su cam ket ve chat long san
pham cua mình. Moi nhan vat cap cao, các cán bo quan lý và moi cong nhan
phai chúng minh rang ho có thái do nghiem chinh doi vói chat long ' Neu
ngòi lãnh dao chu chot cua mot to chúc chiu trách nhiem và có cam ket doi
vói chính sách ve chat long, thì ban than viec dó së tao ra su de cap rong lón
vot ra ngoài nhüng thu tuc dã doc chap nhan ve nhüng ky luat mà chúc nang
dam bao chat long dòi hoi¨.( •ohn S.Oakland, quan lý chat long dong bo,
1994).
Quan lý chat long san pham phai chú ý tói con ngòi, ta dã tìm hieu các
nhan to anh hong tói chat long san pham và khang dinh con ngòi là nhan to
co ban nhat quyet dinh den viec tao ra chat long san pham cao hay thap. Tù
giám doc cho tói ngòi cong nhan deu phai thay doc trách nhiem cua mình ve
van de chat long.
Tuan thu tính dong bo và toàn dien trong quan lý chat long. Chat long san
pham doc hình thành o nhieu phan he, dieu này yeu cau cong tác quan lý
chat long san pham thuc hien o tat ca các phòng ban, trách nhiem này khong
cua rieng le bo phan nào. Ðe phát huy toi da súc manh tong hop, ngòi lãnh
dao can thiet lap moi quan he mat thiet, gan lien quyen han vói trách nhiem
thì mói cho ket qua phoi hop tot. Các phòng ban cùng nhau nhat quán vì muc
tieu chat long và tao dieu kien cho nhau de hoàn thành muc tieu dó.
Quan lý chat long san pham tap trung vào các quá trình, quan lý he thong.
Nang cao tính linh hoat và khong ngùng nang cao chat long cua toàn bo he
thong và các quá trình tù thiet ke den san xuat, tieu thu và tieu dùng san
pham. Ðong thòi xác dinh nhüng nguyen nhan gay ra truc trac ve chat long
san pham và có bien pháp tác dong nham ngan chan nhüng nhan to dó.
Trong dó can su dung vòng tròn chat long và các cong cu thong ke de dam
bao và nang cao chat long san pham hàng hoá. Phát trien và tap trung u tien
cho nhüng van de quan trong nhat trong cong tác quan lý.
L$ C¸c chMc nNng c/a c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng +¶n
ph,)$
Quan lý chat long san pham doc hieu mot cách rong rãi và toàn dien, báo
quát moi chúc nang co ban cua quá trình quan lý. Nó doc tien hành theo
trình tu: Nghien cúu nhu cau - thiet ke - thi cong- che tao …den lu thong
su dung san pham. Ta khong the xem nhe mot khau nào tren vòng tròn
„eming( The „eming ”heel).
S¬ ®å 9: VWn$ trWn [HL+n$ tr;n$ @u2n "A h!t "#n$ R2n &hVL.
4.1. Chøc Mu= ®Pnh ShoTch ®PnhU chÊt lîng s¶n (h)m.
Chúc nang này the hien trong các khau dieu tra, nghien cúu nhu cau cua
thi tròng cüng nh thiet ke, de xuat múc chat long hay quy dinh nhüng dieu
kien, tieu chuan kÿ thuat mà san pham phai dat doc theo yeu cau cua Nhà n-
óc, cua doanh nghiep, hop dong kinh te dã ký ket, nhüng chi tieu giá ca, múc
CLSP
Thòi gian
Trình do
chat l‰ong
san pham.
Kiem tra
Hoach
dinh
Thuc
hien
Ðieu
chinh
4.Action 1.
Plan
(Control)
3. Check 2. „o
(Analyze)
do chat long san pham, dieu kien và thòi gian giao hàng … cüng can doc
hoach dinh o chúc nang này.
Chúc nang hoach dinh mang tính quyet dinh den hoat dong quan lý chat l-
ong san pham. Hoat dong này cho phép doanh nghiep có mot muc tieu chat
long, và phong cham hành dong vì chat long cüng nh su dung hop lý nhat
các nguon luc mà doanh nghiep có the khai thác. Tù dó doanh nghiep có
dieu kien mo rong san xuat và thi tròng.
4.2. Chøc nRng Mu¶n lK chÊt lîng s¶n (h)m.
ˆom moi hoat dong các khau tù san xuat den tieu dùng, hay chi tiet hon
dó là tù khi chuan bi nguyen, nhien vat lieu che tao thu san xuat dai trà và
chuyen sang mang lói lu thong phan phoi roi su dung san pham.
Thuc hien chúc nang này là phòng ban quan lý san xuat- kinh doanh, kiem
tra, dieu chinh chat long dói su lãnh dao cua trong phòng và các nhan vien
thuc hien.
4.3. Chøc nRng ®,nh g$, chÊt lîng s¶n (h)m.
Ðe chat long san pham hoàn hao dòi hoi viec dánh giá chat long san pham
phai thuc hien chi tiet và tong hop có nghia là dánh giá tù các yeu to dau
vào, san xuat cho tói chat long san pham doc che tao ra.
Ðánh giá chi tiet, dó là chi tieu cua tùng loai nguyen, nhien vat lieu che
tao ra san pham, chat long cua thiet ke, chat long cua quy trình cong nghe
san xuat, chat long cua bán thành pham, chat long kÿ thuat gia cong, to chúc
quan lý san xuat và viec kiem tra chat long san pham, bao gói van chuyen
bao quan san pham…
Neu chúng ta có dánh giá dúng và có dieu chinh kip thòi nhüng yeu to
tren së vo hình chung tao cho chat long tong hop cua san pham doc bao dam.
Ðánh giá chat long san pham toàn phan cua san pham hàng hoá the hien
các dánh giá tong quát chat long san pham dua vào các chi tieu chat long san
pham doc Nhà nóc quy dinh, yeu cau cua ngòi tieu dùng hoac cua to chúc
tieu chuan hoá. Nh các chi tieu ve do tin cay, do an toàn, tuoi tho san
pham…
4.4. Chøc nRng c¶$ t$8n 2* ®$3u chDnh.
Trong quá trình quan lý, dánh giá chat long san pham khong phai luon
dien ra suon se mà ngoc lai nó có do bat dinh do có các yeu to khách quan
hay chu quan tác dong. Vì the de dat doc các muc tieu de ra chúng ta can
thiet phai cai tien và thuc hien dieu chinh kip thòi. Làm nh vay san pham
làm ra së tong hop vói nhu cau khách hàng và mang lai hieu qua kinh doanh
cho doanh nghiep.
Bang các cong cu thong ke ta hoàn toàn có the theo dõi và kiem soát quá
trình tìm ra nguyen nhan dot bien de dàng nhng nó cüng dòi hoi ngòi tham
gia quan lý phai có trình do hieu biet, nhanh nhay, có kinh nghiem mói có
the dieu chinh kip thòi su sai lech phát sinh. Trong hoat dong cai tien và dieu
chinh chúng ta can tìm tan goc nguyen nhan chú khong phai cú chay theo
sua chüa ket cuc cua nó së gay lãng phí lón.
Ta có the theo dõi bieu do sau de hieu rõ hon van de này.
S¬ ®å 10: T+7n tr×nh 2+ t+7n h!t "#n$ R2n &hVL t+7& >n T-O 1µ T-C.

C
o
n

n
g

ò
i
,

t
h
o
n
g

t
i
n
,

t
r
a
o

d
o
i
K
i
e
m

s
o
á
t

C
L
T
o

c
h
ú
c

C
L
T
h
ù
a

n
h
a
n
T
h
o
n
g

t
i
n
K
H

c
h
a
t

l

o
n
g
Envisager les moyen
Prevoirr les cause
Tham tra ’„
Ap dung và ghi nhó
Љa ra muc tieu
Cai tien và ghi nhó
ˆiai doan 3
L‰ong hoá
Tìm nguyen nhan
Nam bat dü lieu
„u báo phòng ngùa
L‰ong hoá khuyet tat
Sua chüa
Sua chüa
Kiem tra
ˆiai doan 1
ˆiai doan 2.
Phòng ngùa tích cuc
X.dinh ‰u tien.
.Ðe ra
giai pháp.
Phan tích rui ro
và các súc ép.
Phan loai
khuyet tat.
O$ 0h1ng ph¬ng ph¸p 2îc +P K8ng tFong qu¶n lý chÊt lîng +¶n
ph,)$
Xuat phát tù nhüng muc tieu kinh te- xã hoi, nhüng dieu kien ràng buoc
và nhüng quan diem khác nhau cua moi nóc, moi doanh nghiep mà ho có
các bien pháp quan lý chat long san pham rieng biet. Các phong pháp ít
nhieu cüng có u nhoc diem nhat dinh và theo xu hóng phát trien chung cua
nhan loai ve nhan thúc, to chúc quan lý chat long san pham, su tien bo cua
KH-KT mà các phong pháp mói ra dòi dánh dau nhüng bóc ngoat lón trong
cong tác quan lý chat long san pham và dã truc tiep mang lai nhüng ket qua
to lón trong hoat dong san xuat kinh doanh.
9.1. Ph.ng (h,( +$1m tra chÊt lîngI L: (h' hî( CJCI Jual$t= Control
ConVormancQ.
Lich su cua phong pháp này dã xuat hien tù lau, theo phong pháp này san
pham doc san xuat ra së doc khiem tra các chi tieu, yeu cau kÿ thuat, các
tieu chuan dã doc tính toán, xay dung theo thiet ke hay don dat hàng de phát
hien ra các san pham có khuyet tat nham loai bo hoac chinh sa chúng. Các
san pham së doc phan chia thành các thú hang chat long khác nhau.
Theo phong pháp này, khi muon nang cao chat long san pham chi can
nang cao các chi tieu chat long san pham và kiem tra ngat ngh•o là doc,
song thuc te lai khong don gian nh vay, viec thuc hien KCS dã dan vào di
vãng và nó chi có ý nghia lich su mà thoi.
Viec kiem tra chi tap trung vào khau san xuat do KCS dam nhan nen chi
có the loai bo doc phe pham mà khong tìm ra tan goc nguyen nhan tiem an
de tránh sai sót tiem an.
Kiem tra chat long- su phù hop gay ton kém mà luon roi vào the bi dong.
„o chi phí tang së làm giam súc canh tranh cua san pham và anh hong xau
den loi nhuan cua doanh nghiep.
„o chi có khau KCS tham gia vào cong tác quan lý chat long san pham
nen nó khong tan dung doc kha nang sáng tao ky dieu cua con ngòi, han che
cai tien và nang cao chat long san pham cua doanh nghiep.
9.2. Ph.ng (h,( +$1m tra chÊt lîng to*n &$Ön SWotal Mual$t= controlI
WJCU.
Ðay là phong pháp kiem tra hoat dong cua các bo phan trong doanh
nghiep tù hành chính- to chúc- nhan su den các quá trình thiet ke- cung úng-
san xuat-tieu dùng.
Có the coi day là phong pháp tien bo hon phong pháp cü, vói cách tiep can
he thong quan lý chat long nham dat doc chat long san pham du kien, hoat
dong kiem tra chat long san pham thuc hien tù khau dau den khau cuoi nen
có thong tin chính xác và bao quát rong hon he thong chat long.
Thuc hien cong viec này chi do bo phan KCS dam nhan nen nó cüng gap
nhüng khó khan vì bo phan này khong truc tiep dieu chinh quá trình tao ra
chat long san pham hay nam ngoài quá trình san xuat, dan tói khong có su
dieu chinh kip thòi và còn gay ra bau khong khí thieu thien cam giüa bo
phan KCS và bo phan san xuat, nhieu khi gay tác dong tieu cuc lón trong
dieu hành phoi hop san xuat kinh doanh.
Tù day chúng ta thay su can thiet phai có mot phong pháp quan lý mói u
viet hon các phong pháp cü de có the khac phuc nhüng yeu diem tren và ph-
ong pháp quan lý chat long toàn dien dã ra dòi.
9.3. Ph.ng (h,( Mu¶n lK chÊt lîng ®Xng b S Wotal Mual$t=
manargQmQntI WJ<U.
Theo A.Faygenbaum, TQM là mot he thong có hieu qua, thong nhat ca
hoat dong cua nhüng bo phan khác nhau trong mot to chúc chiu trách nhiem
trien khai các tham so chat long, duy trì múc chat long dã dat doc, nang cao
de dam bao san xuat và su dung san pham kinh te nhat, thoa mãn hoàn toàn
yeu cau cua ngòi tieu dùng.
Ngoài các phong pháp co ban tren, hien nay dang ton tai mot so phong
pháp nh:
Phong pháp cam ket chat long dong bo (Total quality Commitment-TQC).
Ðay là phong pháp dong vien toàn bo cán bo cong nhan vien trong doanh
nghiep cam ket dam bao chat long cong viec do mình phu trách, the hien
trách nhiem và vinh du cua moi cá nhan trong tình hình chat long san pham
và hieu qua san xuat kinh doanh cua he thong.
Phong pháp cai tien chat long toàn bo cong ty (Company •ide quality
improvement- C”QT).
Hoat dong cai tien chat long doc tien hành deu khap o các bo phan tù san
xuat, các dich vu bán hàng và sau khi bán hàng nham nang cao hieu qua san
xuat kinh doanh cua toàn bo cong ty, nham thoa mãn yeu cau cua khách
hàng, cua xã hoi. Có the trình bày các giai doan cua C”QI nh sau:
S¬ ®å 11: _2n$ un$ ,> tr;n$ C`-I.
Kieu TQC
cua Mÿ
4ۥ
1€€•

ˆiai doan …: chat l‰ong tuy thuoc vào tieng
nói và dánh giá cua khách hàng ( Ðinh h‰
óng KH- Consumer one).
ˆiai doan ‚: Ton that chat l‰ong chi phí an cua
san xuat (Ðinh h‰óng chi phí- Cost Oriented).
ˆiai doan •: san pham và thiet ke quy trình d‰oc toi ‰u
hoá de giam bót chi phí den múc thap nhat
( Ðinh h‰óng xã hoi - Socienty Oriented).
ˆiai doan 4:
Thong qua dào tao va huan luyen de thay doi nep suy nghi cua CN
(Ðinh h‰óng nhan van- Humanism Oriented).
ˆiai doan 3:
Bao dam chat l‰ong r moi bo phan, thiet ke, bán và dich vu sau bán
( Ðinh h‰óng he thong- Systems Oriented)
ˆiai doan 2:
Ðam bao chat l‰ong trong quy trình san xuat
(Ðinh h‰óng quy trình- Process Oriented).
ˆiai doan 1:
Thanh tra sau san xuat, kiem tra các san pham cuoi cùng và giai quyet các van de ton tai
(Ðinh h‰óng san pham- Product Oriented).
:$ "i(u qu¶ c/a c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng +¶n ph,) tFong
Koanh nghi(p$
Hieu rõ doc quan lý chat long, vai trò , ý nghia, muc dích, các phong pháp
quan lý chat long san pham và viec su dung linh hoat các cong cu trong quan
lý các doanh nghiep chac chan së gat hái doc nhüng loi the sau:
‚.1. ˆiam phát sinh hàng xau- chat long san pham doc dong nhat thuc
hien doc (’ezo „eƒects)- làm viec khong loi, day là phong pháp don gian
song cüngc khó thuc hien nhat và cüng mang doc loi nhuan cao.
‚.2. Quan lý chat long nang cao su phon thinh, uy tín cua doanh nghiep
tren thong tròng. San pham là hình anh cua doanh nghiep tren thi tròng do
vay san pham có chat long cao së ton them vi the cua doanh nghiep trong áp
luc canh tranh. Ðay là con dòng sáng giá de doanh nghiep tìm kiem loi
nhuan và thu thap thành vien.
Nhò cong tác quan lý chat long mà cong viec cua bo phan trong cong ty
tien hành troi chay, nang cao lòng tin cua ben ngoài nh các co quan ngan
hàng, co quan thue, các co quan hành chính …doi vói cong ty.
‚.3. Do có he thong quan lý chat long san pham mà nó kích thích óc vong
cua các thành vien dat tói múc chat long cao nhat bang cách nghien cúu,
trien khai các san pham mói. Bang cách này, tang niem dam me và su sáng
tao, hoc tap boi dŠng, hoàn thien quy trình san xuat, hoàn thien mình.
‚.4. Quan lí chat long là he thong ton trong hoàn toàn nhan cách cua cá
nhan trong doanh nghiep. Quan lý chat long theo quan diem nhan van nen
moi ngòi së tu quan lý mình, quan lý cong viec cua mình và ho së phuc vu
het kha nang cua mình cho doanh nghiep.
‚.•. Nhò úng dung các thu pháp thong ke chat long giam doc chi phí cho
kiem tra. Së là sai lam neu nh ta xem nhe cong cu thong ke trong quan lý,
day là co so cua TQM- mot phong pháp vùa don gian vùa có hieu qua cao.
ۥ
‚.‚. Quan lý chat long xác dinh vai trò dúng dan cua quan lý hành chính,
coi quan lý hành chính có tam quan trong lón lao anh hong tói hieu luc, hieu
qua cua quan lý. Tinh giam bo máy së giam chi phí gián tiep, giam tham
nhüng quan lieu.
‚.…. Quan lý chat long san pham giúp cho moi thành vien tìm ra các
nguyen nhan cua su phan tán chat long tù dó có nhüng bien pháp khac phuc
nang cao chat long san pham, giam chi phí.
‚.8. Thuc thi quan lý chat long san pham së tang còng su hop tác, chia se
thong tin de tien hành cong viec tot hon giüa các khoi kÿ thuat, noi san xuat,
che tao và bo phan KCS.
‚.9. Quan lý chat long tot së giam chi phí giá thành san pham. Tang hieu
suat su dung vat lieu. „oanh nghiep có the giam doc giá thành tang kha nang
tieu thu mà loi nhuan cua doanh nghiep khong bi anh hong.
‚.1€. Qua quan lý chat long san pham, cong ty có co so khách quan, khoa
hoc de xác dinh su can thiet phai doi mói quy trình san xuat, san pham, có
ke hoach san xuat hop lý hon, tìm doc cách thúc toi da hoá loi nhuan doanh
nghiep.
<$ 0h1ng nQi Kung thRn ch;t c/a EST vµ 2a EST vµo
Koanh nghi(p$
B.1. Yh,$ n$Öm WJ< 2* 2a$ trZ c"a n0 trong hÖ th/ng Mu¶n lK chÊt lîng
trong &oanh ngh$Ö(.
Ðe có phong pháp quan lý chat long toàn dien nh ngày hom nay, tien trình
quan lý chat long san pham trong san xuat kinh doanh dã trai qua ngót 1€€
nam hình thành và phát trien. Tù nhüng nam 19€€, ngòi san xuat dat ra tieu
chuan ve chat long san pham song san pham van doc tieu thu … roi den
nhüng nam 19…•- 198€ chính thúc TQM xuat hien, ngòi ta áp dung nghiem
ngat TQM trong hoach dinh, thiet ke, sau dó là TQC trong san xuat và TQC
trong tieu dùng.
S¬ ®å 12: -u/ tr×nh &h/t tr+9n 4* 6h;* h< @u2n "A h!t "#n$.
193• 19‚€ 198€ 199€
Thòi gian
19€€
Su tien trien
cua ph‰ong
pháp
QLCLSP
QC(các doi)
QC(giám sát)
SQC
TQC
TQM
QC(cn)
C”Q
I
1918
TQM - Quan lý chat long dong bo ( Total Quality Managerment)
- Theo Armand V.Feigenbaur. ' TQM là mot he thong hüu hieu nham hoi
nhap nhüng no luc ve phát trien, duy trì và cai tien chat long cua các to,
nhóm trong mot doanh nghiep de có the tiep thi, áp dung khoa hoc- kÿ thuat,
san xuat và cung úng dich vu nham thoa mãn hoàn toàn nhu cau cua khách
hàng mot cách kinh te nhat¨.
- Theo Histoshi Kame: ' TQM là mot giai pháp quan tri da den thành
cong.Tao thuan loi cho tang trong ben vüng cua mot to chúc, thong qua viec
huy dong het tat ca tam trí cua moi thành vien nham tao ra chat long mot
cách kinh te theo yeu cau cua khách hàng¨.
- Theo ISO 84€2- 1994: 'TQM là cách quan tri mot to chúc (mot doanh
nghiep) tap trung vào chat long, dua vào su tham gia cua tat ca các thành
vien cua nó nham dat doc su thành cong lau dài nhò viec thoa mãn khách
hàng và dem lai loi ích cho các thành vien cua to chúc dó và cho xã hoi¨.
TQM giü mot vai trò và loi ích to lón doi vói doanh nghiep dieu dó the
hien:
Trong quan tri doanh nghiep, TQM giúp ta nhìn nhan và phan tích các yeu
to cua moi tròng kinh doanh ben trong và ben ngoài cong ty. Xác dinh chính
xác nhu cau cua khách hàng cüng nh các bien pháp kinh te- kÿ thuat de tao
nen san pham có chat long phù hop vói nhu cau ta dã nghien cúu.
TQM tao dieu kien cho quan tri doanh nghiep có hieu qua hon: Túc là,
qua TQM ban than moi thành vien nhan thúc sau hon ve trách nhiem trong
quan lý và các viec ho làm së gan vói muc tieu cua doanh nghiep. Tù dó ho
luon phát huy nhieu sáng tao, sáng kien, cai tien và nang cao chat long san
pham.
B.2. Ch[ng ®5c ®$1m 2* =%u c?u c"a Mu¶n lK chÊt lîng ®Xng b.
7.2.1. ab ®+9L 4* @u2n "A h!t "#n$ ®ån$ ,Z.
7.2.1.1. Ch!t "#n$ "µ RD LZt, "µ hµn$ ®3u.
Ðay là quan diem rat tích cuc nó khác han vói mot so quan niem tróc day
coi loi nhuan là tren het còn chat long gan vói nhüng chi tieu, thong so ngòi
san xuat da ra. Vói quan niem này khi doanh nghiep dinh hóng vào ngòi tieu
dùng, rot cuc dieu này së mang lai loi nhuan cao nhat cho ho và dam bao cho
ho có the phát trien ben vüng. Trong co che thi tròng canh tranh là tat yeu
vay nen neu doanh nghiep có cái nhìn thien can dat loi nhuan len hàng dau
thì coi nh doanh nghiep dã dau hàng trong ' cuoc chien chat long¨.
7.2.1.2. a0nh hUn$ 6hSn$ &h2+ 1µ; n$M+ R2n Xu!t Lµ 1µ; n$M+ t+Iu JKn$.
' Khách hàng là thong de, khách hàng là lý do và là co so ton tai cua
chúng ta¨. Khau hieu này dã quá quen thuoc và tro thành kim chi nam cho
moi hoat dong cua doanh nghiep và là phong cham cua TQM.
Nhiem vu co ban cua quan lý chat long san pham là làm ra nhüng san
pham phù hop vói nhu cau ngòi tieu dùng ' bán cái khách hàng can chú
khong phai cái ta có–¨. Ðã den lúc da quan niem chat long là múc do dat doc
mot so tieu chuan nào dó vào vien bao tàng vì ngày nay nó khong còn lý do
ton tai.Ta phai hình dung, khách hàng là ngòi mua, su dung san pham cua
chúng ta ho có nhu cau hay ky vong ve chat long mang lai và nhu cau dó
luon luon thay doi theo hóng hoàn thien hon. Neu nh chat long cú dam chan
tai cho thì làm sao tieu thu doc hàng hoá ? Vì vay phai xuat phát tù ngòi tieu
dùng, phai nghien cúu ty my chính xác roi mói quyet dinh san xuat cái gì và
nh the nào de dáp úng doc nhu cau, khong ngùng cai tien, nang cao chat l-
ong san pham là hoat dong can thiet dam bao chat long san pham và tao
dung uy tín cho doanh nghiep.
7.2.1.%. S8 @u2n "A &h2+ J8* trIn t+nh th3n nh'n 1En.
Kinh doanh phai can dao dúc khong có dao dúc khong the làm kinh
doanh. Nhà san xuat tung san pham cua mình ra thong tròng phai dam bao
chac chan rang san pham cua ho bán là dáng tin cay và khách hàng khong
phai nghi ngò gì nüa ve chat long.
Su quan lý theo phong pháp Taylo dã qua roi, ngày nay chúng ta phai có
nhan thúc mói quan lý theo tinh than nhan van dieu này së giúp doanh
nghiep phát hien toàn bo kha nang cua con ngòi vì con ngòi có dac diem là
trong ho luon chúa dung nhüng tiem nang nhüng dieu ky dieu mà khi có co
hoi nó së phát huy cao do tiem luc ay.
Viec quan lý phai loi kéo doc moi thành vien trong to chúc cùng hóng tói
muc tieu chung, trong quan lý chat long cüng vay. Các nhà quan tri can thuc
hien dong vien giáo duc t tong cho moi ngòi de ho tham gia nhiet tình vì
chat long, vì cuoc song cua chính ho.
7.2.1.4. -u/ tr×nh R*u "µ 6h/h hµn$ 4* hcn$ t*:
San xuat trong giai doan hien nay luon mang tính lien tuc, day truyen, các
hoat dong cua quá trình sau luon phu thuoc vào quá trình tróc, quy mo san
xuat ngày càng doc mo rong và phúc tap vay nen viec làm dúng ngay tù dau
là rat quan trong. Su phan phoi giüa các khau trong chuoi lo-gíc ay càng chat
chë nhip nhàng bao nhieu thì ket qua dau ra càng tot bay nhieu. Các thành
vien trong quy trình san xuat ay phai nhan thúc rang dang sau chúng ta là
khách hàng. Có nh vay chat long san pham mói doc quan tam dúng múc,
moi quan he giüa ho cüng vì the mà tro nen khang khít hon và cüng là co so
hình thành len nhóm chat long.
7.2.1.5. Tdnh ®ån$ ,Z tr;n$ @u2n "A h!t "#n$.
Quan lý dong bo có nhieu u diem nh hoat dong troi chay giüa các phòng
ban, giam các chi phí ve nhan luc, nguyen vat lieu …tránh chong chéo. Chat
long san pham doc san xuat ra doc tat ca moi ngòi nhìn nhan, quan tam và
coi san pham ay là ket qua cua toàn cong ty.
Thuc hien TQM can chú ý nhüng diem sau:
Ž Ðong bo giüa chat long cua thành pham vói chat long nguyen vat lieu,
bán thành pham.
Ž Ðong bo giüa các hoat dong quan lý chat long o các giai doan khác
nhau trong vòng dòi san pham.
Ž Ðong bo giüa các bien pháp kinh te- kÿ thuat.
Ž Ðong bo giüa các cap quan lý trong và ngoài doanh nghiep.
Ž Ðong bo giüa cong nghe doanh nghiep vói yeu cau cua khách hàng.
7.2.1.B. -u2n "A thH; hZ+ ®ån$ h) nEn$.
Ðay là hình thúc quan lý dua vào chúc nang nhiem vu, theo co cau doc
nham dam bao và nang cao chat long san pham qua su phoi hop dan chéo,
phu thuoc giüa các phòng ban. Và vì vay khong the xem nhe bo phan nào
trong moi quan he hüu co dó. Ta có the bieu dien hình thúc này theo so do
sau:
S¬ ®å 1%: S¬ ®å @u2n tr0 thH; h) nEn$.
Ký hieu: (A) là thu trong don vi.( ˆiám doc, tong giám doc…)
(X
i
) là co quan chúc nang( Phòng marketing, phòng tài chính….)
(B
i
) là các nhà lãnh dao cap trung gian.
(C
i
) là các nhà lãnh dao cap thap nhat.
7.2.1.7. a2L ,2; thSn$ t+n 1µ XHL thDn$ 6I "µ LZt Sn$ F @u*n tr<n$.
Thong tin can chính xác, kip thòi, day du‡ he thong thong tin doanh
nghiep phai thong nhat, hoat dong linh hoat.
Các cong cu thong ke cho phép phan tích các so lieu, dánh giá và rút ra
các ket luan, phong pháp làm tang hieu qua cua cong tác quan lý chat long.
7.2.2. eIu 3u 4* @u2n "A h!t "#n$ ®ån$ ,Z.
- Có su tham gia cua moi cap, moi ngành. Moi cap, ngành can doc trang
bi các phong pháp quan lý chat long và úng dung các phong pháp dó vào
trong hoat dong thuc tien cua quan lý chat long.
C
1
C
2
C
3
C
4
C

C

B3 B2 B1
X1 X2 X3 X4 X•
A
- Có su tham gia cua moi ngòi lao dong và moi thành vien trong xã hoi.
Khong chi quan tam giáo duc cho các nhà chuyen trách ve chat long san
pham.
' Viec quan lý chat long doc bat dau tù viec dào tao cán bo và ket thúc
bang viec dào tao cán bo¨.( Kaoru Ixika•a, Quan lý chat long theo phong
pháp Nhat).
- Quan lý toàn dien chat long phai quan tam tói các hoat dong chi phí, san
long thòi gian và dieu kien giao hàng….
- Quan lý chat long luon luon doc hieu là quan lý chat long và dich vu.
- Quan lý chat long dong bo còn bao gom các van de to chúc viec hoat
dong có hieu qua viec tieu tieu thu san pham, nang cao hieu qua cong tác
van phòng và các hoat dong kinh doanh khác.
- Quan lý chat long dong bo bao gom viec dam bao chat long, nang cao và
cai tien chat long san pham.
B.3. Oa WJ< 2*o &oanh ngh$Ö( 2* u th8 c"a c4ng t,c Mu¶n lK chÊt lîng
t\ng hî(.
B.3.1. ]u th8 c"a Mu¶n lK chÊt lîng to*n &$Ön trong &oanh ngh$Ö(.
- Áp dung TQM vào doanh nghiep së tao cho doanh nghiep uy tín và su
phát trien manh më.
- Áp dung TQM së khai thác doc tinh than doàn ket, hop tác trong viec
giai quyet các nhiem vu chung cua các cán bo, cong nhan vien toàn cong ty.
- Áp dung TQM hieu qua së chiem doc lòng tin cua khách hàng, cho doi
tác làm an, ban than cán bo cong nhan vien trong cong ty và së làm thu nhap
tang trong on dinh.
- Áp dung TQM vào doanh nghiep së khong ngùng nang cao doc chat l-
ong san pham, cai tien san pham, nghien cúu trien khai san pham mói. Và
cüng tù yeu cau này làm cho cong nghe máy móc - thiet bi ngày mot hien
dai.
- Áp dung TQM, doanh nghiep có the dúng vüng khi nen kinh te, ngành
kinh te có nhüng thay doi bat loi. The hien nhüng phong pháp mói trong
quan lý së tiet kiem doc chi phí trong san xuat, giam giá thành san pham,
tang thu nhap cho ngòi lao dong…
- Ða TQM vào hãng së có tác dong tích cuc tói bo mat cua hãng dó là su
trong thành ve moi mat trong van de nhan luc day là van de vo cùng quý giá
cua moi doanh nghiep. „o TQM luon ton trong su phát trien cua moi cá
nhan và lien ket súc manh dó nen trình do tay nghe, ý thúc làm viec ngày
mot cao, phát minh, sáng kien cai tien kÿ thuat và quan lý ngày mot nhieu…
B.3.2. ¸( &Fng WJ< 2*o &oanh ngh$Ö(.
Theo giáo s •ohns Oakland chat long là do khách hàng xác dinh và muon
dat doc chat long thì phai tác dong dong bo vào tat ca các khau lien quan den
chat long san pham.
Viec da TQM vào doanh nghiep doc thuc hien qua 12 bóc co ban và thuc
te cho thay mo hình này rat hieu qua và de thuc hien trong các doanh nghiep
khi ho di tù khong hieu gì ve TQM cho den khi áp dung thành cong nó.
- B óc 1 : Am hieu: Ðe da TQM vào doc doanh nghiep thì moi thành vien
trong to chúc phai hieu rõ ve vai trò, vi trí TQM trong doanh nghiep và các
phong pháp doc su dung de kiem tra, kiem soát chat long san pham.
Moi cán bo cong nhan vien phai thay doi nhan thúc, ho phai thay doc rang
viec thuc hien TQM là trách nhiem, quyen loi và vinh du cua mình. Ðong
thòi cüng can nói them rang, san pham cua doanh nghiep muon thoa mãn d-
oc khách hàng ben ngoài thì tróc het doc khách hàng trong noi bo cong ty
chap nhan.
Hop tác, thi dua nhau vì muc dích chat long san pham can doc thuc hien o
moi noi de ngan ngùa khuyet tat tang múc do hoàn hao cho san pham.
- B óc 2 : Cam ket: Am hieu, nhan thúc dúng dan ve chat long san pham
khong cha du, các cán bo cong nhan vien còn phai cam ket ve chat long san
và thuc hien muc tieu chat long san pham. Viec cam ket chat long san pham
tien hành o các cap sau:
Ž Cam ket cua lãnh dao cong ty.
Ž Cam ket cua các cán bo quan lý trung gian. Ho khong nhüng phai nam
vüng các nguyen tac TQM mà còn phai lien tuc giai thích cho cap dói và
dam bao rang nhüng cam ket cua ho doc quán triet xuong cap dói.
Ž Cam ket cua các thành vien.
- B óc 3 : To chúc chat long: Ðe có mot he thong to chúc hoat dong hieu
qua linh hoat thì phai to chúc he thong mang tính khoa hoc cao, quan lý có
tính dong doi và nhan van sau sac.
Th) nh!t, ve nhan su và co cau: Ðe dam bao trách nhiem cua tùng cá nhan
thì phai dat ho vào dúng vai trò cua he trong to chúc, khong cá nhan hoac
phòng nào có the quan lý chat long san pham, mà phai là toàn bo con ngòi o
trong to chúc.
Th) h*+, xác dinh trách nhiem: Ðay là mot viec quan trong, chúng ta së
khong the quan lý doc neu nh khong rõ ràng ve trách nhiem cua moi cá
nhan, moi cap lãnh dao. Các cap lãnh dao truc tiep có trách nhiem van hành,
phai dam bao day chuyen chat long khong bi phá vŠ. Cán bo dieu hành cap
cao giao cho mot cán bo lãnh dao cong ty phu trách chung ve chat long. Can
phai coi quan lý chat long nh các chúc nang quan lý khác. Túc là có mot
tuyen trách nhiem, chi huy rõ ràng o mot nhan vat cap cao nhat cua don vi.
Ngòi giám sát cüng có mot vai trò khá quan trong và thòng có mot trách
nhiem chu yeu: Hóng dan cho cap dói ve phong pháp và thu tuc, thong báo
cho ho biet nguyen nhan có the gay ra h hong sai sót và da ra phong pháp
ngan chan. ˆiám sát viec da các phong pháp và hóng dan dó vào he thong
chat long. Khoi xóng bien pháp can thiet de cai tien dieu kien làm viec, chat
long san pham hàng hoá.
Th) ,*, chúc nang chat long và trong phòng quan lý chat long. Vai trò cua
chúc nang chat long là làm cho chat long tro thành mot phong tien khong
tách ròi khoi hoat dong và trách nhiem cua moi cán bo cong nhan vien. Các
cong ty quan tam tói hop tác và con ngòi së có bien pháp dong vien cho cán
bo cong nhan vien có nhüng dong thái tích cuc ung ho trong phòng quan lý
chat long nham làm cho viec quan lý chat long thuan tien hon, phòng ngùa
sai hong hon là khac phuc sai hong.
Th) t, lua chon nhan su và lap các ban, các doi.
Ðe có doc mot doi quan hùng hau có trình do, kinh nghem và tinh than
trách nhiem cao thì doanh nghiep phai làm tot cong tác tuyen dung, tuyen
chon úng vien dáp úng dopc nhu cau cua cong viec dong thòi tang còng hoat
dong dào tao và phát trien nguon nhan luc.
Viec lap các ban, doi phai tùng bóc de thiet lap mot co cau toi u, hoat
dong phai nham các muc tieu sau‡
Ž Ðinh hóng chat long chung ve TQM cho to chúc.
Ž Xay dung ke hoach TQM o moi dia diem.
Ž Kiem tra và xem xét lai các khách hàng ve chat long së doc thuc hien.
- B óc 4 : Ðo lòng chat long: Theo TQM thì do lòng chat long là cong viec
dánh giá ve mat dinh long nhüng cai tien, hoàn thien chat long cüng nh
nhüng chi phí khong chat long trong he thong. Ðe làm tot TQM, khong the
sai roi mói sua nó trái vói quan diem cua TQM ' chat long cao, chi phí hop
lý¨. Vì vay hoat dong này phai tù tù tìm ra nhan to có the và tìm phong pháp
ngan chan.
- B óc • : Hoach dinh chat long. ' Hoach dinh chat long( quality planing) là
các hoat dong thiet lap muc tieu và yeu cau chat long cua chat long¨-TCVN
•814-94.
Ke hoach chat long doc coi nh mot phan cua ke hoach chung phù hop vói
muc tieu cua doanh nghiep trong tùng thòi ky the hien:
Ž Lap ke hoach san pham: Xác dinh phan loai, can nhac múc quan trong
các dac trng chat long và ke hoach tien hành.
Ž Lap ke hoach quan lý và tác nghiep bao gom cong tác to chúc và tien
do.
Ž Chuan bi phong án chat long và nhüng bien pháp de cai tien chat long.
Ngay trong quá trình lap ke hoach chat long chúng ta phai tìm ra các nguyen
nhan có the tác dong sau den chat long và có bien pháp phòng ngùa. Ðong
thòi thòng xuyen xem xét lai nhüng chong trình hien có trong các linh vuc
chúc nang cua to chúc. Và nhüng chong trình dó có the doc so sánh vói
nhüng ket qua cua su phan tích so bo nham dánh gía cho manh, yeu ve chat
long trong quy trtình kinh doanh. Sau dó xác dinh các he thong và chong
trình can thiet can cú vào nhüng ke hoach tác nghiep chi tiet, thu tuc và kÿ
thuat.
- B óc ‚: Thiet ke chat long.
Neu nh trong hoach dinh chat long nghien cúu thiet lap muc tieu, yeu cau
doi vói chat long san pham cua doanh nghiep thì thiet ke chat long là hoat
dong nghien cúu, thiet ke ra san pham sao cho nó phù hop vói yeu cau cua
ngòi tieu dùng cüng nh kha nang tiem luc cua doanh nghiep de thuc hien du
án san xuat. Thiet ke chat long bao gom ca nghien cúu và phát trien dó là
nhüng hoat dong cuc ky quan trong và mang tính sáng tao cao.
Quá trình thiet ke chat long dúng dan së tao kha nang cho các quá trình
tiep theo làm tot nhiem vu cua mình. Tù khi thiet ke san pham chúng ta phai
tính ngay tói kha nang cung cap dich vu sau bán hàng vì hien nay các doanh
nghiep thòng chi quan tam tói các hoat dong khi su dung, van chuyen san
pham trong khi rat nhieu san pham hoat dong này lai có tính tác dong lón tói
chat long san pham và súc canh tranh cua doanh nghiep.
-B óc …: He thong chat long ( Quality System).
Theo •ohn Oakland: He thong chat long là mot to hop nhüng cau phan nh
cau trúc to chúc, trách nhiem, thu tuc, tien trình và nguon luc de thuc hien
viec quan lý chat long. Các cau thành dó tác dong qua lai dong thòi và deu bi
anh hong vì cùng o trong mot he thong. „o dó, viec co lap và nghien cúu chi
tiet tùng cau phan mot khong nhat thiet dan den su hieu biet toàn bo he
thong vì khi nhüng tong tác giüa các thành phan nh vat lieu và tien trình thu
tuc và trách nhiem cùng quan trong nh ban than các cau thành và nhüng truc
trac có the nay sinh tù nhüng tong tác dó cüng nh tù nhüng cau phan.
Trong các to chúc, nhüng danh muc cua he thong chat long nh các phong
pháp, thu tuc, chính sách chat long … deu doc t lieu hoá thành so tay chat l-
ong( Quality manual). So tay chat long thòng doc de cap den:
Ž Chính sách chat long.
Ž Trách nhiem quyen han và moi quan he cua cán bo quan lý trong viec
thuc hien tham tra xem xét, xác nhan các cong viec tác dong den chat long.
Ž Thu tuc và chi dan cua he chat long.
Ž Quy dinh viec xem xét, quan lý so…
Ngoài ra còn nhüng t lieu lien quan den chat long san pham nh: Nhüng so
tay thao tác o phan xong‡ nhüng thu tuc dã viet thành van ban‡ danh sách
nhüng ngòi cung úng doc chap thuan‡ ban trình bày và quy cách ve san pham
hoac dich vu‡ nhüng trình bày và quy cách san pham trung gian, chi tiet hoac
cau phan.
-B óc 8: Theo dõi quy trình và he thong chat long bang các cong cu thong
ke (Statistical Process Control- SPC).
Ngày nay chúng ta dã dánh giá rat cao tính hüu ích cua … cong cu thong
ke dùng trong viec theo doi, kiem tra và phan tích thong tin ve su hoat dong
cua quy trình và he thong. Qua cong cu này chúng ta së phát hien ra nguyen
nhan, thòi diem xuat hien nguyen nhan và da ra các bien pháp kip thòi de
day lùi các nhan to dó.
- B óc 9: kiem tra chat long san pham.
Neu nh chi kiem tra, thanh tra các ket qua cuoi cùng thì cong cu quan lý
chat long cha hieu qua vì làm nh vay së gay lãng phí lón, ton kém và khong
dáng tin cay. Mà ngoc lai phai kiem tra, thanh tra ngay tren quá trình chuyen
doi tao ra san pham chú khong phai san pham cuoi cùng.
Hien nay o doanh nghiep Viet Nam phòng KCS có the thay doi bang các
'tho ngü ¨ khác nhau song ve can ban nó cüng deu thuc hien hai nhiem vu
chính:
Th) nh!t, kiem tra các yeu to dau vào nh nguyen vat lieu, quy trình cong
nghe…
Th) h*+, kiem tra chat long san pham cuoi cùng túc nhüng san pham
chuan bi tung ra thi tròng và ca nhüng san pham dang lu thong tren thi tròng.
- B óc 1€ : To chúc nhóm chat long.
' Hoat dong cua các nhóm chat long là tam gong phan ánh ket qua nhüng
no luc cua ngòi dúng dau cong ty và các cán bo lãnh dao cap trung gian¨ và
' O noi nào khong có các nhóm chat long thì khong the quan lý toàn dien
chat long¨ (Theo Kaoru Ixika•a- QLCL theo phong pháp Nhat- 199€).
Nhóm chat long là mot nhóm nho các cong nhan cua cùng mot xong thuc
hien tren co so tu nguyen nhüng van de quan lý chat long.
Nhóm chat long hoat dong trong khuon kho chung cua linh vuc quan lý
chat long. Các thành vien trong nhóm giúp dŠ nhau trong cong viec, chia se
kinh nghiem, thong tin, cai tien hoat dong o bo phan làm viec.
Tính cong dong cao cua nhóm chat long có ý nghia to lón trong viec da
TQM vào doanh nghiep. Vì nhieu khi có nhüng cong viec mà khong the giai
quyet doc bang các cá nhan rieng le nh nang cao chat long san pham, cai
tien chat long san pham…
-B óc 11 : Ðào tao và huan luyen ve chat long.
Trong kinh doanh dau t cho dào tao là chien loc dat hieu qua nhat. Triet lý
TQM là phong pháp quan lý nhan van nen con ngòi càng doc coi trong.
Ðe áp dung doc TQM vào doanh nghiep thì chúng ta phai to chúc các ch-
ong trình dào tao và huan luyen ve chat long, vì chúng ta së khong the quan
lý neu nh chúng ta nói mà ben dói khong hieu gì và ban than ho cüng khong
có nhan thúc dúng dan ve trách nhiem và quyen loi cua mình trong he thong
chat long.
Ðào tao và huan luyen ve chat long là trách nhiem cua các cán bo lãnh
dao ngành doc nhüng ngòi trong phòng quan lý chat long vói chúc nang cua
mình có vai trò quan trong khi xác dinh muc tieu dào tao huan luyen phai
chú ý:
Ž Ban lãnh dao cao cap can bao dam rang các muc tieu doc xác dinh rõ
ràng và có thú tu u tien.
Ž Các muc tieu doc xác dinh can có tính hien thuc.
Ž Can xác dinh các truc trac chu yeu trong mõi linh vuc chúc nang cua to
chúc.
Ðe thành cong trong cong tác dào tao, doanh nghiep phai tra lòi chi tiet
các cau hoi sau: Muc dích cua chong trình dào tao và huan luyen là gì ?‡ Ai
là ngòi can dào tao huan luyen?‡ Ðào tao ho ve cái gì và ai day, day o dau ?‡
Thuc hien theo dõi, kiem tra nh the nào ?‡ Laý các chi tieu nào de dánh giá
chat long cua chong trình dào tao và huan luyen ?…ta có the mo hình hoá
nh sau:
S¬ ®å 14: Chu 6f ®µ; tg; 1µ hu!n "uC(n 15 h!t "#n$.
- B óc 12 : Thuc hien TQM.
Nh vay, sau khi chúng ta thuc hien 11 cong viec co ban tren vói chat long
cao thì chúng ta có the da TQM vào doanh nghiep và khoi dong cho nó hoat
dong.
Ch‰ong trình và
t‰ lieu.
CSCL
sách
CL.
Phan cong trách
nhiem.
Xác dinh muc
tieu.
Xay dung cong
tác t.chúc, d.tao.
Neu nhu cau dào
tao ve CL.
Ðánh giá ket
qua.
Thuc thi và theo
dõi.
Ðào tao
Kiem diem tính
hieu luc.
Ðe thuc hien doc TQM dòi hoi nhieu cong doan lien quan den toàn bo con
ngòi trong to chúc …. „o dó viec tien hành các cong doan dó phai có su
phoi hop chat chë, nhip nhàng dong bo và vai trò ngòi khoi xóng và lãnh dao
là cuc ky quan trong.
Vói nhüng loi ích thiet thuc cua viec áp dung TQM vào doanh nghiep các
hãng phu thuoc vào tùng dieu kien hoàn canh cua mình mà có cách thúc to
chúc hop lý khong nen quá dap khuon, giáo dieu vì nh the rat khó thuc hien
và ket qua lai khong cao. Ðong thòi phai luon quán triet nhüng van de sau:
Ž Ðánh giá dúng múc loi ích cua TQM.
Ž Coi trong nguyen tac cam ket chat long cua các cap lãnh dao.
Ž Khi dã da doc TQM vào doanh nghiep ta phai có bien pháp hüu hieu de
duy trì và khong ngùng nang cao hieu luc cua nó túc phai có ' bao dŠng, cai
tien¨ he thong.
Ž Quyet tam cai tien, nang cao chat long san pham khong ngùng.
Ch¬ng II&
(h)n t*ch th+c t,-ng chÊt lîng vµ c.ng
t$c qu¶n l* chÊt lîng cña c.ng t/
0$nh 12! 3¶i 3µ
U$ C.ng t/ 0$nh 12! 3¶i 3µ 45 n6m 7)/ +ng vµ t,8
ëng thµnh
%$ -. Fa 2Vi c/a c«ng ty b¸nh !o "¶i "µ
Cong ty bánh keo Hai Hà vói ten giao dich quoc te là HAIHA Company
(viet tat là HAIHACO) có tru so chính toa lac tai 2• Pho Trong Ðinh- Quan
Hai Bà Trng-TP. Hà Noi.
Ðe có niem tin, uy tín cua ngòi tieu dùng ngày hom nay, cùng vói su
thang tram cua nen kinh te quoc dan cüng nh su thay doi cua nen kinh te the
giói, Cong ty dã trai qua nhüng chang dòng day chong gai và thu thách. Ðe
tìm hieu ve xuat xú cua Cong ty , chúng ta hãy cùng nhau ngoc lai dòng lich
su tro lai khoang thòi gian cách day hon 4€ nam khi Cong ty dang còn trong
trúng nóc, theo dòng troi cua thòi gian tói nay cong ty dã có mot vi the vüng
chac tren thong tròng chúng ta së có cái nhìn cu the hon ve Cong ty bánh
keo Hai Hà.
Ngay tù tháng 1 nam 19•9 Tong cong ty nong tho san Mien Bac ( truc
thuoc Bo noi thong) dã cho xay dung mot co so thí nghiem de san xuat thu
tren manh dat vói mat bang là 22•€€ m
2
xung quanh là canh ao tù nóc dong
thuoc khu vuc Hoàng Mai( nay là pho Trong Ðinh) so ngòi ban dau von là
nhüng cán bo cong nhan vien doc Tong cong ty chuyen sang gom 9 ngòi do
dong chí Võ Tri làm giám doc, day là lóp cán bo dau tien cua nhà máy, vói
tinh than yeu nóc và ý thúc làm chu cua ngòi cong nhan trong che do mói,
ngay tù dau anh chi em dã the hien thái do nghiem túc và tích cuc cua mình
trong viec xay dung các nhà xong dau tien.
G$ 0h1ng giai 2o5n ph¸t tFi4n c/a C«ng ty W¸nh X/o "¶i "µ$
2.1. Wh:c h$Ön th^ng lî$ nh$Öm 2F c"a nh* m,= trong nh[ng +8 hoTch
9 nRm 1_A1I 1_A9 2* 1_AAI 1_B`.
Là mot xí nghiep mói ra dòi bóc vào ke hoach nam • lan thú nhat, mien
Hoàng Mai có nhieu chuyen bien. Thuc hien chu chong cua Tong cong ty
nong thuy san (Sau này chuyen sang bo cong nghiep nhe ). Ke tù nam 19‚1,
nhà máy dã tap trung nhan luc và thiet bi de mo rong san xuat. Cùng lúc này
xí nghiep xí nghiep dã thu nghiem thành cong và da vào san xuat mat hàng
xì dau, góp phan giai quyet tình trang dang khan hiem nóc cham tren thi tr-
òng. Ðong thòi de dáp úng kip thòi yeu cau cua cuoc kháng chien chong Mÿ
cúu nóc, Xí nghiep dã thành lap che bien tinh bot ngo. Cung cap nguyen lieu
làm pin cho nhà máy pin Van Ðien.
Ðe nang cao san long san pham, ngoài mot so thiet bi dã có cong ty còn
dau t them mot so máy li tam cŠ nho và mot so chum vai de san xuat xì dau.
Song lao dong thu cong van là chu yeu. Nam 19‚• chap hành chi thi cua bo
cong nghiep nhe nham su dung nguyen lieu tai cho, giam bót khau van
chuyen ton kém dac biet góp phan xay dung cong nghiep dia phong, 8‚ ngòi
dã len xay dung và giúp dŠ nhà máy mien Hoàng An (Cao Bang ). Cham dút
thòi ky san xuat mien o xí nghiep. Trong giai doan này nam nào nhà máy
cüng hoàn thành ke hoach. ˆiá tri san long nam sau bao giò cüng cao hon
nam tróc.
Nam 19‚‚ Vien thuc vat lay xí nghiep làm co so san xuat và thuc hien các
de tài thuc pham de pho bien cho các dia phong nham giai quyet hau can tai
cho, tù dó theo quyet dinh cua Bo cong nghiep nhe xí nghiep doi ten thành
Nhà máy thuc nghiem thuc pham Hai Hà truc thuoc bo long thuc, thuc pham
quan lý.

2.2. C4ng cuc +h4$ (hFc ®)= mTnh s¶n xuÊt 1_B1I 1_B9 2* th:c h$Ön
+8 hoTch 9 nRm 1_BAI 1_a`.
ˆiüa tháng ‚- 19…€ thuc hien chi thi cua Bo long thuc pham, nhà máy dã
chính thúc tiep nhan phan xong keo cua Hai Chau bàn giao sang vói cong
suat là 9€€ tan† nam, vói mot máy dap hình keo cúng, hai máy cat, mot máy
cán. Bat dau mot thòi ky nhà máy có phong hóng san xuat rõ ràng. Nhiem vu
lúc này san xuat them các loai keo, dòng nha và giay tinh bot, de phù hop
vói nhiem vu mói mot lan nüa nhà máy lai mang ten mói là Nhà máy thuc
pham Hai Hà.
Nam 19…1, Nhà máy dã lap dat mot day chuyen san xuat nha gom có mot
máy xay bot san, mot máy li tam cua Trung Quoc, • noi Lampa, 1 máy ép
luc và mot noi co chan khong cua Ba Lan. Nam 19…2, Nhà máy dã lap dat
hoàn chinh day chuyen san xuat tinh bot duy nhat tren pham vi ca nóc. Nam
19…• lap dat mot he thong noi hoà dòng de thay the khau thu cong. Ðen nam
19…4 dã tien hành co giói khau keo cúng, mem góp phan giam tieu hao vat t
tù 1.€- 1.• • làm loi cho Nhà nóc hàng nam khoang 2€ tan dòng .
Van de nhà xong, dia diem san xuat cüng là moi quan tam lón. Ðe dáp
úng yeu cau san xuat tróc tình hình và nhiem vu mói, lãnh dao nhà máy dã
cho tu sua và xay dung them nhieu nhà mói. Nam 19…€ dã da và su dung khu
nhà 2 tang vói dien tích 8€€m
2
.
Ke hoach san xuat cua nhà máy mac dau bi tác dong lón cua chien tranh
van dam bao hoàn thành. Chat long san pham có nhieu tien bo, nhip dieu san
xuat cua ngòi tho Hai Hà luon doc tang còng. Nam 19…4 den vói nhüng ngòi
tho Hai Hà bang su kien Ðai hoi dai bieu cong doàn thành pho lan thú VI
thành cong tot dep. Phong trào thi dua san xuat dã dem lai múc hoàn thành
ke hoach nam 19…4 tróc thòi han • ngày dat ty le 1€3- 13€•. Ðong thòi da
nhà máy hoàn thành ke hoach nam tróc thòi han là 18 ngày giá tri TSL là
11.€••.€€€ dong dat 111,1•• ke hoach.
Bóc vào thuc hien ke hoach • nam 19…‚- 198€, Hai Hà van truc thuoc Bo
long thuc và thuc pham, vói tong dien tích mat bang khoang 3€€.€€€m
2
. Tù
tháng 12 - 19…‚, Nhà nóc phe chuan phong án thiet ke mo rong Nhà máy
thuc pham Hai Hà vói cong suat thiet ke ‚€€€tan † nam, cüng bat dau thòi
gian này nhà máy khoi cong xay dung nhà san xuat chính, quy mo hai tang
vói tong dien tích su dung 2•€€m
2
.
Cho den nhüng nam 19…‚- 198€ Nhà máy thuc pham hai Hà ve can ban
van thuoc dang thu cong có mot phan co giói. Nhà máy phai tùng bóc thuc
hien cai tao toàn bo khau nau keo co giói và san xuat thay cho may chuc lò
nau thu cong, giam nhe súc lao dong thu cong cua cong nhan, tiet kiem vat t,
nang cao chat long san pham, dac biet là keo mem. Hai Hà dã có nhüng san
pham có mat tai nhieu noi tren the giói nh Lien xo, Mong co, CH„C Ðúc,
Pháp, Italia, Thu— Ðien...
2.3. b¶$ b* th:c h$Ön +8 hoTch 9 nRm 1_a1I 1_a9 2* ®øng 2[ngc (h,t
tr$1n trong c4ng cuc ®\$ mí$ 1_aAI 1__`.
Nhüng nam 1981- 198• là thòi gian ghi nhan bóc chuyen bien cua nhà
máy tù giai doan san xuat thu cong có mot phan co giói sang san xuat co
giói hoá có mot phan thu cong. Bat dau tù nam 1981, Nhà máy lai doc
chuyen giao sang cho Bo cong nghiep thuc pham quan lý vói ten goi Nhà
máy thuc pham Hai Hà.
Mat hàng san xuat doc mo rong, yeu cau san xuat cao các thiet bi máy
móc cua nhà máy trong nhüng nam cua thap ky 8€ ta dã dau t them khá
nhieu máy móc, thiet bi cong nghe mói nh: thiet bi nau, thiet bi dánh
tron,máy quat keo, máy gói keo.
Nh vay, so vói thòi gian tù 19…€- 19…9 nhüng nam 8€ múc do dau t thiet
bi kÿ thuat cua nhà máy nhieu gap hon 2 lan ve so long. Tong cong so máy
móc thiet bi cua nhà máy hien có 124 chiec.
So long cong nhan vien dã có su tang trong dáng ke dáp úng su yeu cau
mo rong quy mo san xuat cua nhà máy. Neu nh nam 1983 là 9‚… ngòi thì
con so này là 1249 ngòi nam 198•.
Tù sau Ðai hoi Ðang toàn quoc lan thú VI (12†198‚), dat nóc ta tùng bóc
trong khong khí doi mói 3 chong trình kinh te lón mà Ðai hoi de ra là: San
xuat long thuc, thuc pham- san xuat hàng tieu dùng và hàng xuat khau .
Ðoi vói Nhà máy thuc pham Hai Hà, Ðai hoi Ðang bo nhà máy lan thú 19
(… - 198…) dã xác dinh nhiem vu trung tam nhüng nam 198… - 199€ là : '
Ðay manh san xuat kinh doanh XHCN, dam bao viec làm, dòi song cho ngòi
lao dong, dam bao nghia vu doi vói Nhà nóc, vüng manh san xuat góp phan
cung co và phát huy vai trò chu dao cua kinh te quoc doanh¨.
Ðe phù hop vói tình hình và nhiem vu san xuat trong thòi ky mói, tù nam
198… thuc pham Hai Hà lai mot lan nüa doi ten thành Nhà máy keo xuat
khau Hai Hà và truc thuoc Bo nong nghiep và cong nghiep thuc pham.
Có the nói, nhüng nam 198…- 199€ là khoang thòi gian day thu thách doi
vói nhieu co so san xuat cong nghiep trong dó có Nhà máy keo xuat khau
Hai Hà. Khong ít các xí nghiep dã khong tru lai doc dã bi sap tiem. Song Hai
Hà dã tìm ra nhüng bien pháp hüu hieu vot qua biet bao khó khan ve von, ve
thi tròng và nhüng con loc canh tranh cua hàng ngoai nhap, do vay Hai Hà
dã vüng vàng trong co che mói tiep tuc tien len.
2.4. Ch* m,= b,nh +do xuÊt +h)u b¶$ b* +h4ng ngeng lín mTnh 2*
(h,t tr$1n g$a$ ®oTn 1__1I 2```.
Phát huy the và luc trong nhüng nam qua, giai doan 1991- 2€€€ Cong ty
Bánh keo Hai Hà dã dat doc nhüng thành cong to lón trong cong cuoc san
xuat kinh doanh. Ðe phù hop co che thi tròng dan dan các doanh nghiep tu
lap tu chu, giam su bao cap cua Nhà nóc, Cong ty dã to chúc lai san xuat, doi
mói trang thiet bi cong nghe, phát trien nguon nhan luc, tang còng cong tác
to chúc quan lý, dã dem lai cho cong ty ket qua kha quan. Vói toc do tang tr-
ong hàng nam luon o múc cao 18- 2€• Cong ty bánh keo Hai Hà dã doc xep
vào mot trong nhüng don vi có trien vong tot nhat trong ngành cong nghiep
che bien thuc pham VN.
Ðe phù hop vói tình hình mói, mo rong quy mo san xuat, da dang hoá san
pham, da phong hoá quan he. Cong ty bánh keo Hai Hà dã sát nhap them
nhà máy thuc pham Viet Trì ( Nhà máy mì chính cü ) nam 1992. Ðong thòi
tháng • nam 1992, Cong ty bánh keo Hai Hà dã chính thúc lien doanh vói
Nhat Ban và Hàn Quoc và thành lap 2 cong ty là : HaiHaKoToBuKi và
HaiHaMi”o. Ðen tháng … nam 199‚ cong ty sát nhap them Nhà máy bot
ding dŠng Nam Ðinh.
Vói su doi mói ve quy mo, co cau to chúc san xuat cua Cong ty bánh keo
Hai Hà dã chuyen tù san xuat thu cong sang co giói hoá …€- 8€•, san pham
cua cong ty khong chi doc tieu thu manh më o ca ba mien Bac, Trung, Nam
và còn von ra thi tròng nóc ngoài khang dinh vi the cua mình tren thi tròng
trong xu the hoi nhap và phát trien. Ðac biet san pham cua cong ty dã dúng
vüng tren thi tròng các nóc Ðong Âu và dem lai cho cong ty nhüng the manh
mói.
Tóm lai, su phát trien cua cong ty qua các nam lien tuc tang o múc cao.
ˆat hái doc nhüng thành qua to lón dó là su quyet doán, sáng suot và nghi
luc cua tap the toàn cong ty. Tat ca các chi tieu kinh te deu dat và vot múc ke
hoach de ra. Tù dó nang cao doc dòi song ngòi lao dong, hoàn thành nghia
vu thue và các khoan nop ngan sách cho Nhà nóc. Ðáp úng nhu cau cho toàn
xã hoi. Thang loi này cú tiep noi thang loi kia dat Cong ty bánh keo Hai Hà
và vi trí hàng dau trong linh vuc san xuat bánh keo nóc ta. Vói nhüng tien de
dó chúng ta hoàn toàn có co so de tin tong rang Cong ty bánh keo Hai Hà së
von xa mãi, thuc hien thang loi nhiem vu KT- XH trong ke hoach • nam
2€€1- 2€€• nhüng nam ban le bóc vào the ky mói.
I$ EY chMc bQ )¸y vµ c¬ chA h5t 2Qng c/a C«ng ty b¸nh
!o "¶i "µ$
3.1. Chøc nRngc nh$Öm 2F c"a C4ng t= f,nh +do b¶$ b*.
Cong ty bánh keo Hai Hà là mot doanh nhgiep Nhà nóc, song trong co che
thi tròng cong ty doc lap tu chu hon trong các van de to chúc, quan lý san
xuat hoach toán kinh doanh tù dó làm tang tính nhanh nhay nang dong hon
cho to chúc. Theo quy dinh cua Nhà nóc cüng nhu các quy dinh cua cong ty
ve quyen han, chúc nang nhiem vu thì ta thay cong ty dóng mot vai trò rat
quan trong vói trách nhiem khá nang ne doi vói khu vuc kinh te Nhà nóc nói
rieng và nen kinh te nói chung.
Trong giai doan hien nay và thòi gian sap tói cong ty phai thuc hien mot
so chúc nang nhiem vu chính sau:
-Th) nh!t, Cong ty tu chu san xuat và kinh doanh các loai bánh keo de
cung cap cho nhu cau ngày càng tang cua thi tròng trong nóc và quoc te.
-Th) h*+, Cong ty cùng vói các lien doanh san xuat và xuat khau các san
pham sang thi tròng khu vuc và the giói dong thòi nhap khau thiet bi ,cong
nghe ,máy móc, nguyen vat lieu phuc vu cho nhu cau san xuat cua Cong ty
mà Cong ty khong có kha nang tan dung nhüng vat t dó o trong nóc.
-Th) ,* , Ngoài san xuat bánh keo là chính, Cong ty còn kinh doanh các
mat hàng khác de khong ngùng nang cao hieu qua san xuat kinh doanh, tan
dung doc vat t, lao dong dam bao dòi song cho ngòi lao dong. Tùng bóc da
Cong ty lón manh tren thong tròng.
Ngoài các nhiem vu trong yeu tren Cong ty bánh keo Hai Hà còn có
nhiem vu:
- Bao toàn và phát trien von doc giao.
- Thuc hien phan phoi theo lao dong, cham lo dòi song vat chat, tinh
than cho cán bo cong nhan vien chúc.
Tat ca nhüng chúc nang nhiem vu dó dã doc quán triet tói tat ca các phòng
ban, tùng to, nhóm, ngòi lao dong de cùng phan dau cho muc tieu cua doanh
nghiep. Ðe hoàn thành doc nhiem vu to lón cua mình, dòi hoi cong ty phai
có mot co cau to chúc quan lý san xuat và co che hoat dong phai gon nhe, có
hieu luc và có hieu qua.
3.2. W\ chøc 2* c. ch8 hoTt ®ng c"a b m,= C4ng t= b,nh +do b¶$
b*.
Co cau to chúc cua cong ty doc phan chia thành các bo phan hay các don
vi khác nhau song, có su lien ket các phòng ban- phan xong san xuat: day
manh cong tác chuyen mon hoá trong cong viec tao hieu qua làm viec tot,
chat long khong ngùng tang len trong quan lý và san xuat. Vì tính hop lý cua
co cau to chúc doanh nghiep mà cong ty dã tiet kiem doc nguon luc dong
thòi cho thay moi quan he giüa các hoat dong do nó quy dinh rõ quyen han
và trách nhiem cua các cá nhan, phòng ban cu the, tránh chong chéo trong
cong viec. Tao dieu kien thuan loi cho các cap lãnh dao trao doi thong tin
nhanh chóng, chính xác.
Sau nhüng lan cai cách, thay doi lai co cau to chúc bo máy co quan den
nay cong ty dã có mot co cau on dinh hoat dong hieu qua, gon nhe góp phan
to lón vào su thành dat cua cong ty.
S¬ ®å 15: C¬ !u tQ h) ,Z L/C CSn$ tC ,/nh 6h; ?2+ ?µ.
Phòng
tài
chính
Phòng
HC
Phó
TˆÐ
tài
chính
Phó
TˆÐ
kÿ
thuat
san
xuat
XN
keo
men
XN
keo
cúng
XN
bánh
XN
phu
tro
XN
TP
Viet
Trì
XN
„„
Nam
Ðinh
Phòng
KCS
Phòng
KTÐT
và PT
Phòng
kinh
doanh
CH
ˆTSP
Phòng
LÐ ˜
TL
Phó
TˆÐ
kinh
doanh
Phó
TˆÐ
hành
chính
Lien doanh
HHMI”O
Lien doanh
HHKotobuk
y
Tong giám doc
Qua hoat dong thuc tien cua cong ty co cau to chúc này dã the hien tính u
viet cua nó:
„o giüa các khau, các chúc nang quan tri theo chieu ngang và các cap
quan tri theo chieu doc nó thiet lap hop lý cap quan tri nen co cau này hoat
dong mang tính nang dong cao nó luon luon di sát vào phuc vu san xuat kinh
doanh.
Ðen nay cong ty dã có ‚ xí nghiep thành vien dong thòi hoat dong lien
doanh vói nóc ngoài ( HaiHaKotobuki và HaiHaMi•on) co cau chung trong
to chúc quan lý và to chúc san xuat là tong hop các bo phan có lien quan mat
thiet vói nhau ve kÿ thuat san xuat. Trong ‚ xí nghiep tren thì có xí nghiep
phù tro thòng xuyen sua chüa du phòng và dot xuat cho các xí nghiep san
xuat khác nham dam bao tien do dã dat ra cua toàn the cán bo cong nhan
vien cong ty.
Vói su chuyen doi tù mot nhà máy sang hình thúc mot cong ty dã giúp
doanh nghiep hoat dong tot du án lien doanh vói Nhat Bán và Hàn Quoc.
Su cai tien hình thúc to chúc này dã tao dieu kien cho cong ty khai thác
cong nghe hien dai có hàm long KHKT cao, cüng nh phong pháp quan lý
kinh te tien tien, tù dó nang cao doc ket qua quan lý san xuat, cüng nh chat l-
ong san pham mang tính canh tranh cao.
Các phòng ban cua cong ty ngày càng doc sap xep theo hóng gon nhe
nham giam den múc toi thieu có the chi phí quan lý nham ha giá thành san
pham, de dàng trong cong tác dieu hành, kiem tra. Bo máy to chúc cua
doanh nghiep doc xay dung theo co cau truc tuyen chúc nang, thi hành che
do mot thu trong o tat ca các khau. Moi cong nhan vien các phòng ban phai
chap hành menh lenh cua Tong giám doc. Tong giám doc là ngòi có quyen
han và trách nhiem cao nhat trong cong ty, các phòng ban có nhiem vu tham
mu cho tong giám doc, theo dõi kiem tra, hóng dan các bo phan thuc hien
quyet dinh theo dúng chúc nang cua mình. Ðong thòi ngòi dúng dau các
phòng ban chiu trách nhiem các hoat dong cua phòng ban dó tróc tong giám
doc. Trong dó các moi quan he giüa các phòng ban cua doanh nghiep là moi
quan he ngang cap.
Theo quan diem cua doanh nghiep thì vi trí, yeu cau cong viec phát sinh ra
nhu cau lao dong quan lý chú khong phai lao dong sinh ra các vi trí chúc
nang.
Cong ty dac biet quan tam tói su phoi hop giüa các bo phan cua co cau bo
máy quan lý. Cong ty dã xác dinh rõ co che de lien ket các bo phan phòng
ban thành mot khoi thong nhat song cüng quy trách nhiem, chúc nang rõ
ràng cho moi phòng ban. Quan lý nói chung và quanlý chat long nói rieng
yeu cau phai có su phoi hop chat chë giüa các bo phan, con ngòi trong cong
ty nham muc dích: tao dung ra nhüng luong thong tin hàng ngang và hàng
doc doc troi chay- quan tri và khong có thong tin thì khong có quan tri. Các
hoat dong cua các bo phan doc tap trung cao do vì muc tieu chung mà doanh
nghiep dat ra và thuc hien. Ðe giai quyet các van de trong quan tri khong
phai các phòng ban ( phòng tài chính, phòng KSC, phòng hành chính...)
rieng le có the thuc hien doc mà giüa chúng có moi quan he hüu co vói nhau.
Trong co cau này, moi nhan vien cua doanh nghiep biet rõ vi trí cua ho
trong he thong và xác dinh doc moi lien quan ve nguon luc giüa ho và ngòi
khác trong to chúc. Ben canh nhüng u diem cua co cau này, cüng xuat hien
nhüng nhoc diem khong the phu nhan nh: O moi phòng do doc chuyen mon
hoá cao nen dan den tình trang cá nhan quan lý có su dào tao, hieu biet hep
ve linh vuc chung làm cho ho nhàn chán trong cong viec, dong thòi viec lien
lac qua nhüng linh vuc khó khan và xung dot giüa các don vi có the tang
trong khi san xuat kinh doanh là mot day chuyen lo-gic moi phòng ban là
mot mat xích quan trong, do vay phai có su phoi hop nhip nhàng thì mói
phát huy doc su lien ket tong hop. Ðong thòi su phoi hop các hoat dong cua
nhüng linh vuc chúc nang khác nhau là rat khó, dac biet neu to chúc luon
dieu chinh de thích úng vói tình hình nhiem vu mói và dieu kien ben ngoài.
Hien nay cong ty còn thieu phòng Marketing dieu này có anh hong khong
nho tói tình hình nghien cúu thi tròng cua doanh nghiep. Các chúc nang
Marketing dang doc phòng kinh doanh dam nhan. Vì vay trong thòi gian tói
cong ty phai thành lap them phòng Marketing có the mot bo phan o phòng
kÿ thuat, mot bo phan o phòng kinh doanh và phòng chuyen ve quan lý chat
long de phuc vu nhu cau kinh doanh trong thòi ky mói.
Tren day chúng ta dã nghien cúu co cau và co che hoat dong cua Bo máy
cong ty. Su hoat dong tot hay xau o bo máy có anh hong quyet dinh tói hieu
qua SXK„ cua „N. Song co cau này cüng chi mang tính tong doi, phù hop
trong mot giai doan lich su nhat dinh, khi moi tròng kinh doanh thay doi thì
co cau này cüng vì the thay doi ca ve so long các phòng ban, hình thúc to
chúc quan lý và co che hoat dong.
L$ 0h1ng 23c 2i4) inh tA Z thu[t cã ¶nh hëng tíi CD-P c/a
C«ng ty b¸nh !o "¶i "µ$
Chat long san pham nh là mot chi tieu tong hop phan ánh trình do và nang
luc cua mot doanh nghiep. Chúng ta khong the dánh giá cao tình hình hoat
dong san xuat kinh doanh cua cong ty neu nh san pham mà ho làm ra luon o
múc chat long thap. Ðieu dó minh chúng cho nhüng dieu bat on trong cong
tác to chúc quan lý cüng nh các yeu to tiem luc tài chính, doi ngü cán bo
cong nhan vien và khoa hoc cong nghe cua hãng. Ðoi vói Cong ty bánh keo
Hai Hà các mat tren cüng có diem manh và diem yeu làm anh hong tích cuc
hay tieu cuc tói chat long san pham cua hãng. Ðe hieu rõ hon ve các dac
diem này chúng ta cùng nghien cúu chi tiet tùng yeu to.
4.1. O5c ®$1m 23 hoTt ®ng s¶n xuÊt +$nh &oanh c"a C4ng t=
b,nh +do b¶$ b*.
Nhìn chung su hoat dong kinh doanh có hieu qua hay khong phan lón phu
thuoc vào san pham mà hãng san xuat ra có tot hay khong, có súc canh tranh
hay khong. Song den lot nó, hoat dong san xuat kinh doanh có hieu qua cao
së là dieu kien và tien de cho cong tác dam bao và nang cao chat long san
pham cua cong ty. Vì rang, khi cong ty có súc manh ve tài chính do viec
kinh doanh phát dat mang lai ho së có du kha nang de dau t cho KHCNphuc
vu cho nghien cúu và san xuat, dong thòi cüng là dieu kien de kien toàn doi
ngü cán bo cong nhan vien. Cú nh vay dói su tác dong dan chéo giüa các
mat, mat này vùa là ket qua vùa là nguyen nhan cua yeu to khác da chat long
san pham hàng hoá cua doanh nghiep len cao hon.
Su tang trong nhanh hay cham cua ket qua san xuat kinh doanh the hien
qua các chi tieu nh: Quy mo san xuat, khoi long và giá tri hàng hoátieu thu,
tình hình thi tròng cua cong ty cüng nh súc canh tranh cua doanh nghiep tren
thi tròng.
4.1.1. T×nh h×nh h;gt ®Zn$ R2n Xu!t 6+nh J;*nh.
Trong nhüng nam gan day, dac biet là thòi gian 3 nam 2€€€ den 2€€2,
tình hình san xuat kinh doanh cua cong ty dã có nhüng bóc tien vot bac ca ve
long và chat the hien qua các chi tieu kinh te co ban:
_+9u 1: :7t @u2 R2n Xu!t 6+nh J;*nh 4* CSn$ tC 2000-2002.
N
T!t 2 / ,2n$ ®# Ri JFn$ T ®'C G n$uån tj ]hWn$ 6+nh J;*nh- CSn$
tC ,/nh 6h; ?2+ ?µP.
0N)
Ch= ti>u
GCCC GCC% GCCG
TMc 2Q tNng \gi¶)]
GCC%^GCCC GCCG^GCC%
EH;i _ EH;i _
1. San long(Tan)
2. ˆTTSL(tyd)
3.„oanh thu(tyd)
4.Tong chi phí(tyd)
•. Loi nhuan(tyd)
‚. Nop NS (tyd)
1€.1€€,€
18…,1
1‚…,3
1‚‚,€
3,3
18,2
11.3‚‚,€
214,3
2€3,•
2€1,9
3,‚
22,1
11.•‚€,€
23€,8
212,1
21€,2
3,9
2•,4
123‚,€
2…,2
3‚,2
3•,9
€,3
3,9
12,2
14,•
21,‚
21,‚
23,1
21,4
224,€
1‚,•
8,‚
8,3
€,3
3,3
2,€
…,…
4,2
4,1
18,‚
14,9
Theo so lieu này, ta thay toc do tang trong cua cong ty tren nhüng mat co
ban luon tang o múc cao chúng to kha nang dáp úng nhu cau, mo rong thi tr-
òng cua cong ty dã tang len.
Nhìn chung, nhüng nam gan day tình day tình hình san xuat kinh doanh
cua cong ty dat o múc khá, toc do tang trong cua mot so chi tieu o múc cao.
Ðieu này the hien su no luc cua toàn the CBCNV cua cong ty, dong thòi moi
tròng kinh doanh có nhieu than loi.
Tình hình san xuat kinh doanh cua cong ty dã làm lành manh hoá các chi
tieu tài chính và tao dieu kien thuan loi cho cong ty dau t nghien cúu KH-CN
mói, úng dung truc tiep vào san xuat vì the chat long san pham khong ngùng
tang.
4.1.2. ab ®+9L n.* 2nh hTn$ tU+ h!t "#n$ R2n &hVL "µ th0 trMn$ 1µ nhu
3u th0 trMn$ trIn tjn$ 6hu 18.
Moi doan thi tròng deu có nhu cau khác nhau ve so long và chat long san
pham. Vì vay moi quyet dinh ve chat long san pham cho các khu vuc khác
nhau là khong giong nhau. Vì thuc te cho thay thi hieu, dong co mua cua
khách hàng deu có su phu thuoc chat chë vào các dieu kien: Van hoá, phong
tuc tap quán, moi tròng tu nhien, kinh te xã hoi...cua tùng vùng dan c.
Thi tròng tieu thu san pham luon doc su quan tam dac biet cua Ban giám
doc cong ty nham da ra các ke hoach, chien loc day manh cong tác tieu thu
san pham tren tùng khu vuc trong nóc cüng nh nóc ngoài. Ðe dáp úng tot
nhat nhüng nhu cau cua khách hàng ve chat long san pham ta phai nam doc
mot so dac diem chính:
- Ve thi tròng trong nóc, Cong ty bánh keo Hai Hà tieu thu san pham cua
mình tren ca ba mien Bac, Trung, Nam. Vì vay viec quan lý nam bat, dieu
hành là het súc khó khan neu nh khong có phong pháp cu the cho tùng mien.
Nhu cau moi mien mot khác nó quyet dinh dat giá nh the nào là hop lý, chat
long ra sao thì thoa mãn, so long nen cung cap bang bao nhieu...
Thi tròng mien Bac, dieu kien tu nhien o day du bon mùa, do am cao.
Ðieu này truc tiep anh hong den chat long bánh keo trong quá trình che bien,
cung úng, su dung, các quyet dinh ve bao gói...Ben canh dó còn chiu su chi
phoi cua dieu kien kinh te, nhìn chung thu nhap còn thap. Nhüng san pham
có chat long cao thòng doc tieu dùng o nhüng thành pho, thi xã lón, còn o
vùng nong thon thì ngòi tieu dùng ít quan tam den chat long mau mã vói ho
giá ca mói là van de can xem xét.
Hon nüa o nhüng thành pho lón nhu cau ve san pham thòng dùng làm quà
bieu, le, tet...Vì vay van de chat long, bao bì mau mã lai rat quan trong, còn
giá ca thì khong thành van de. Song, còn ton tai nang ne tam lý thích dùng
hàng ngoai.
Vói thi tròng Mien Trung, ngòi tieu dùng o khu vuc thi tròng này thòng
hay khong quan tam den khoi long, bao bì mau mã cua hàng hoá, song lai
rat quan tam tói hong vi (do ngot, cay), hình dang cua keo bánh. Mot dac
diem khong the phu nhan là mot thi tròng de tính, nhu cau lón. Vói nang luc
cua mình, Hai Hà hoàn toàn có the gia nhap và phát trien thi tròng. Tróc day,
Hai Hà tap trung nhieu nhat cho thi tròng Mien Bac song mot vài nam gan
day Hai Hà da coi khu vuc này là mot thi tròng day húa hen và khong ngùng
hoàn thien kenh phan phoi tieu tu san pham. „o mói tham gia nen kinh
ngiem cha nhieu súc tieu thu san pham còn thap.
Ðac diem cua thi tròng Mien Nam: Ngòi tieu dùng o day có dieu kien thu
nhap khá cao, dac biet o TP.Ho Chí Minh, Bình „ong...nen khá khó tính.
Ðong thòi khí hau o day cüng có anh hong ít nhieu den so thích cua ngòi
tieu dùng. Ho khong quan tam den khoi long mà phan lón là chat long san
pham. Mat khác, ngòi Mien Nam a ngot cüng nh các loai hong vi hoa qua
khác nhau. Ðay vùa là the manh vùa là diem yeu cua cong ty. Ðó là, Hai Hà
có u the ve do ngot song hong vi hoa qua cha da dang. He thong kenh phan
phoi xa khó dieu hành quan lý truc tiep, dan c khong deu nen hieu qua kinh
doanh tren thi tròng là cha cao.
Ta có the tóm tat dac tính tieu dùng san pham bánh keo o tùng doan thi
tròng cua cong ty qua tieu chí thu nhap và lúa tuoi nh sau:
_+9u 2. ab tdnh t+Iu JKn$ R2n &hVL 4* CSn$ tC T tn$ ®;gn th0 trMn$.
Ehu
nh[p
DMa tuYi -P quRn
K`ng
a>u cÇu
quRn K`ng
Xh;i lîng
)ua
HQng c¬
Thap
2- 14
- Keo cúng
,mem, - Bánh
quy thòng,
bánh quy xop
-màu sac sac
sŠ, có do choi
k•m theo.
- khong quan
tam den giá
-thích gói nho
-mua nhieu lan
- mua de an
1• - 4• Keo cúng
mem, keo
can, bánh
quy thòng ,
bánh can
-chat long
vùa phai.
-giá re
-có quan tam
den mau mã
-khoi long lón
-khong thòng
xuyen
-lien hoan
-le tet
-cói hoi
Tren 4‚ Keo mem,
bánh quy ,
bánh kem
xop
-chat long
vùa phai
- giá vùa phai
-mau mã
trung bình
-khoi long nho
-thinh thoang
-quà bieu
- le tet
Trung
bình
1• - 4• Keo cúng,
mem, bánh
man,bánh
kem xop th-
òng, bánh
quy
-quan tam
den chat long
-giá vùa phai
-quan tam
den mau mã
-khoi long lón
-khong thòng
xuyen
-lien hoan
-le tet
-cói hoi
Tren 4‚
Keo cúng,
mem, bánh
man, kem
xop thòng,
bánh hop
-chat long
vùa phai
-giá vùa phai
-mau mã TB
-khoi long nho
-thinh thoang
-quà bieu
-le tet
-mua cho cháu
Cao 1• - 4• Keo xop
mem, keo
cramel, ™elly,
bánh man,
kem xop phu
socola, bánh
hop
-CL tot
-khong quan
tam giá
-mau mã dep
-khoi long lón
-khong thòng
xuyen
-lien hoan
-le tet
-cói hoi
Tren 4‚ Keo mem,
cramel, ™elly,
bánh man,
kem xop phu
socola
-CL tot
-khong quan
tam giá
-mau mã dep
-khoi long nho
-thinh thoang
-làm quà bieu
-le tet
-cho cháu
-tráng mieng
Nam doc nhüng dac diem tren cong ty dã da ra nhüng quyet sách ve
CLSP cho moi vùng khác nhau và vì the san pham cua cong ty luon doc
khách hàng a chuong, mac dù ben canh Hai Hà có rat nhieu hãng canh tranh
quyet liet.
Các dai lí là mang lói trung gian dac biet quan trong trong kenh phan phoi
cua cong ty, nhò có mang lói dia lí mà san pham bánh keo den tan tay ngòi
tieu dùng vói khoi long tieu thu chiem 8• - 9•• trong tong khoi long tieu
thu san pham hàng hoá. Vì vay cong ty dang khuyen khích mo rong dai lí và
cüng dac biet quan tam den ngòi bán le vì ho là ngòi nhanh nhay, hieu rõ thi
hieu cua ngòi tieu dùng.
Cong ty bánh keo Hai Hà chia kenh tieu thu cua mình ra làm 3 cap là:
kenh truc tiep, kenh gián tiep ngan và kenh gián tiep dài.
f$1u 1Ag b7nh thøc t\ chøc +%nh t$%u thF s¶n (h)m c"a c4ng t=

kenh 3
Kenh phan phoi cua cong ty khá dài, bao phu khap thi tròng trong khi
Kenh 3
Kenh 2
Kenh 1
Cong ty
bánh
keo Hai

Ng‰òi
tieu
dùng
Ng‰òi bán buon
Ng‰òi bán le
Ng‰òi bán le
dac diem cua san pham này là khong lu kho doc lau trong khoang thòi gian
dài, vì dac tính cua san pham là de bi vi sinh vat phan huy. „o vay san xuat
ra bao nhieu can phai tieu thu bay nhieu tránh khe dong to trü lón hàng hoá
vì chi phí tái che cao. Nhüng dieu này gay nhieu khó khan trong cong tác
quan ký kenh phan phoi cua cong ty.
Ðoi vói các dai lí, viec quan lí phai dua tren co che bán hàng cua cong ty.
Ðe múc giá on dinh trong toàn bo kenh phan phoi cong ty dã thuc hien chính
sách ho tro chi phí van chuyen cho tùng khu vuc thi tròng.
_+9u % : O) tr# $+/ h; / ®g+ "d
-EE Xhu v.c thJ tFVng TMc hb tFî %CCC2^tÊn
1 Trong Ðinh 1€
2 Noi thành Hà Noi 1•
3 Ngoai thành Hà Noi và Hà Ðong 2€
4 Vinh Phú, Ninh Bình, Hai Phòng •€
• Quang Ninh, Tuyen Quang,‘en Bái …€
‚ Hai „ong, Hà Tay, Hà Bac …€
… Nghe An, Hà Tinh, Lai Chau 11€
8 Quang Bình, Quang Tri, Hue 2€€
9 Quang Nam, Ðà Nang, Quang Ngãi 3€€
1€ ˆia Lai, Kon Tum, Ðac Lac 4•€
11 TP. Ho Chí Minh •€€
Hàng quý cong ty có tong ket doanh thu, san long cua các dai l, 1€ dai lí
có múc doanh thu cao nhat së doc thong theo che do: 3 dai lí dau thong 2
trieu VNd, 3 dai lí tiep theo thong 1.• trieu VNd, 4 dai lí còn lai doc thong 1
trieu VNd. Chính sách này dã khuyen khích các dai lí day nhanh toc do bán
hàng tang kha nang tham nhap thi tròng cho san pham. Các khu vuc thi tròng
có súc mua khác nhau do vay, kha nang tieu thu khác nhau. Ðac biet su anh
hong cua mang lói dai lí vien canh dó doc the hien qua bieu do sau:
_+9u 4: :hD+ "#n$ R2n &hVL t+Iu thF 4* / ®g+ "A % O+5n$
0N)
Xhu v.c
GCCC GCC% GCCG -o +¸nh
-; HD -D -; HD -D -; HD -D C%^CC CG^C%
Mien Bac 13• •…12 138 ‚39… 14€ …€82 1.119 1.1€…
Mien Trung 21 19‚… 24 22€3 38 233• 1.119 1.€•9
Mien Nam 21 8‚2 2• 948 3€ 99• 1.€99 1.€49
EYng +; %<< ?OL% %B< BOL? GCI %CL%G %$%%? %$CBC
Qua dó ta de dãng nhan thay so long tieu thu cua ca 3 mien trong các nam
deu tang vói toc do khá, tù 4• tro len. Trong dó khu vuc Mien Bac có toc do
tang manh nhat, tren 1€•. Kém hon ca là khu vuc thi tròng Mien Nam song
cüng o múc chap nhan doc. Nhìn chung, múc tang o ca 3 khu vuc thi tròng
dã làm tong so long san pham tieu thu cua ca doanh nghiep tang hon
9•†nam. Ðay là mot loi the cho „N vì trong dieu kien canh tranh gay gat
nh hien nay mà so long san pham tieu thu vói toc do cao së tao dà cho nhüng
nam tiep theo cua ke hoach • nam (2€€1-2€€•) .
Các nam gan day, san pham cua doanh nghiep có mat tai hau het tren
khap các tinh thành trong ca nóc. Sau day là tình hình tieu thu tren các khu
vuc thi tròng trong diem
_+9u 5: T×nh h×nh TTS] trIn / th0 trMn$ LF t+Iu 4* [;*nh n$h+(&
a¬n 10: t!n.
-EE EhJ tFVng ti>u th8 %BB? %BBB GCCC GCC% GCCG
1 Hà Noi 3€11 29€2 289€ 28…• 288€
2 Hai „ong 149 14• 1•€ 19€ 19•
3 Hoà Bình 1…8 181 18• 128 14€
4 Son La 2… 2• 2… 12€ 1€€
• Tuyen Quang 1€‚ 11€ 112 3•€ 3…1
‚ Thái Bình 3€1 341 3•4 34‚ 3•1
… Hai Phòng 338 338 34€ 29€ 3€€
8 Hà Tay 298 291 299 31€ 29…
9 Quang Ninh 2…… 298 3€• 29• 3€€
1€ Bac Ninh 2…… 2…… 28… 8€ 12•
11 Lai Chau 213 281 28… 22€ 21•
12 Ninh Bình 121 21… 221 1‚€ 13•
13 Lang Son 993 133 14• 8€€ ‚…€
14 Nghe An 993 133 14• 8€€ 9€•
1• Thanh Hoá 98• 91€ 838 84€ 9€€
1‚ Hà Tinh 2‚€ 8€1 …•€ 2•€ 31€
1… Hue 93 191 214 •• 121
18 Quy Nhon 18… •• •€ 1€€ 13…
19 Khánh Hoà ‚9 131 12• 3€ ‚•
2€ Ðà Nang 18• 3… 32 1€€ 1‚2
21 Quang Ngãi 184 12• 192 9• 1€9
22 TP Ho Chí Minh 42• 1€4 9‚ 12€ •€€
23 Phú ‘en 2€ • … 9 1€
Chính do uy tín cua cong ty ve CLSP, dich vu, giá ca mà nan làm hàng gia
dang gay hau qua xau den van de tieu thu san pham cua cong ty cüng nh làm
mai mot hình bóng cua cong ty tren thi tròng truyen thong.
- Ve thi tròng nóc ngoài ta theo dõi bieu sau:
_+9u B: :7t @u2 Xu!t 6hVu 4* CSn$ tC R*n$ LZt RD nU.
a¬n 10: t!n.
0N)
EhJ tFVng
GCCC GCC% GCCG
-o +¸nh tNng gi¶) \cd6]
GCCC^GCC%
EH _
GCCG^GCC%
EH _
Trung Quoc 1•€ 1…€ 24€ 2€ 13.3 …€ 41.1
Cam Pu Chia 8€ 9€ 122 1€ 12.• 32 3•.‚
Mong Co 1‚• 2•€ 2•€ 3• 21.2 •€ 2•.€
Thái Lan •• ‚€ …€ • 9.1 1€ 1‚.…
Indonexia 13 2€ 3• … •3.8 1• …•.€
Malaixia 1€ 2€ 28 1€ 1€€.€ 8 4€.€
Lào •• ‚€ 8€ • 9.1 2€ 33.€
EYng OG? :GC ?GO BG %<$L %CO %:$B
Nhan xét chung: Trong ca 3 nam 2€€€-2€€2 san long tieu thu tren các thi
tròng nóc ngoài deu tang cao.
Nam 2€€1 so vói nam 2€€€ dã tang 92 tan túc là 1….4• day là con so rat
dáng mùng cho doanh nghiep. Ðong thòi nam 2€€2 dã tang tói 1€• tan hay
tang 1‚.9• dó là ket qua cua nhüng co gang lo luc cua tap the cong ty nham
nang cao uy tín ve san pham cua mình. Them vào dó là các chính sách mo
cua thong thoáng cua Nhà nóc dã tao mot moi tròng vi mo thuan loi cho
SXK„ cua cong ty.
Các khu vuc thi tròng tren deu thuoc khu vuc Chau Á,vi chí dia lý có
nhieu thuan loi phong tuc tap quán có nhüng nét tong dong .„o vay, cong ty
nen khai thác the manh o khu vuc thi tròng truyen thong này.
Nhu cau thi tròng trong nóc cüng nh quoc te rat da dang và phong phú vì
nó chiu su tác dong cua nhieu nhan to khác nhau. „o vay, khong phai mot so
ít san pham, mot vài múc chat long khác nhau là có the dáp úng doc toi da
nhu cau cua thi tròng, Cong ty Hai Hà có dac diem kinh doanh tren cáckhu
vuc thi tròng là rat rong vói thi hieu, thu nhap là rat khác nhau vì vay cong ty
dã phai xay dung cho mình mot chien loc san pham da dang phong phú ve
mau mã ,chung loai doi dào ve các múc chat long, dieu dó dã tao dieu kien
dáp úng tot nhat nhu cau thi tròng, mang lai hieu qua kinh doanh cao cho
doanh nghiep
4.1.% S2n &hVL LZt ®b ®+9L 6hSn$ nhk 2nh hTn$ tU+ h!t "#n$ 4* Sn$
tC .
Thi tròng là bieu hien thu gon cua quá trình dieu hoà giüa san xuat vói
tieu dùng, giüa nhüng tiem nang ve lao dong vat t von vói viec su dung
chúng bang viec dieu chinh giá ca qua quan he cung- cau. „oanh nghiep tro
thành mot co the song tren thi tròng chiu tác dong cua cua các quy luat thi
tròng. Trong quan lý san xuat chúng ta khong the tách san xuat vói thi tròng.
Cüng nh su quan trong cua chien loc san pham vì lë san pham là hình anh
cua doanh nghiep thong tròng. „oanh nghiep có cho dúng hay khong phu
thuoc vào san pham cua ho có súc canh tranh hay khong.
Mat hàng cua cong ty doc xep vào loai da dang nhat so vói tat ca các
doanh nghiep khác tham gia kinh doanh tren thi tròng.
_+9u 7: C¬ !u h4n$ ";g+ R2n &hVL 4* CSn$ tC ,/nh 6h; ?2+ ?µ.
Ch/ng lo5i 23c t9nh C¸c lo5i -P ch/ yAu
Bánh
Ngot Quy xop, bánh bong lúa, hai dòng, cam chóng, kem
xop, kem xop phu socola
Man Violet, „a lan hong, Thuy tien
Keo Cúng Keo dúa, keo dùa, keo dau, keo xoài, keo hoa qua,
keo me,
Mem Keo dúa, keo dau, keo com süa
„eo •elly, chíp chíp
Nh vay chung loai san pham rat da dang, trong các san pham ve bánh thì
bánh ngot doc tieu thu manh nhat.
San pham cua cong ty hien nay có khoang 124 loai vói nhieu múc chat l-
ong khác nhau phù hop vói nhu cau tieu dùng cua dan c. „o nhieu loai san
pham nen su thay doi cua co cau san pham san xuat ra së truc tiep làm tang
hoac giam ty le sai hong cua san pham và së tác dong den chi phí san xuat
trong doanh nghiep.
Ta phai khang dinh rang Hai Hà ngày càng phát trien viec khai thác nhu
cau tren thi tròng truyen thong và dang mo rong ra thi tròng mói nhieu tiem
nang có the dem lai nhieu loi nhuan, dac biet mot so loai san pham có ty suat
sinh loi cao và kha nang tieu thu manh.
_+9u 8: T×nh h×nh t+Iu thF 1µ tl Ru!t R+nh "#+ 4* LZt RD ";g+ R2n &hVL
hdnh 4* ?2+ ?µ.
-EE Do5i -P Ee +uÊt +inh
lîiWS
Xh;i lîng +¶n ph,) ti>u th8
GCCC GCC% GCC%
1 KM1 4,23 13•€ 14•€ 14‚9
2 KM1 1€,€‚ 1228 1224 122…
3 KC1 …,3 99€ 899 89€
4 KC1 1€,1• 13€€ 12•9 1321
• KC3 8,24 ‚•1 ‚•€ ‚…€
‚ KC• 9,13 •13 •12 •€€
… KM… 4,• 4€€ 394 41€
8 KM1€ 8,• 32€ 321 31€
9 BQ1 …,1 ‚•1 ‚49 ‚4…
1€ BQ• ‚,23 11€ 1€€ 1€€
11 BQ… 3,• 94 93 9…
12 BQ3 3,2 …1 …4 …2
Nhüng san pham cong ty trong tam vào nang cao CLSP deu mang lai hieu
qua dáng ke. Mot so san pham có ty suat sinh loi cao nh KC2,KM1€ (deu
tren 8•). Có nhüng loai san pham ty suat sinh loi thap nh KM1, KM… song
doanh thu lai khá lón. Ben canh dó loai san pham BQ…, BQ3 có ty suat sinh
loi cha cao và khoi long tieu thu cüng thap, chi dat dói 9… tan. So sánh các
chi tieu ta thay san pham nào dang o giai doan may cua chu kì song và san
pham nào mang lai hieu qua kinh doanh cao nhat cho doanh nghiep. Tù dó
xay dung mot co cau san pham hop lí tránh dau t dàn trai vào san pham có ty
suat sinh loi thap qua nhieu nam.
Cong ty bánh keo Hai Hà dã tìm cho mình mot co cau bánh keo tong doi
tot làm cho chat long san pham khong ngùng tang len qua các nam, dac biet
o giai doan 2€€-2€€2 dieu này cüng anh hong tói tình hình thuc hien ke
hoach tieu thu san pham cua cong ty dieu dó the hien qua các so lieu.
_+9u 9: Th8 h+(n 67 h;g t+Iu thF R2n &hVL hdnh 4* CSn$ tC $+*+
®;gn2000-2002. a¬n 10:T!n.
EE E>n -P GCCC GCC% GCCG
X" E" X" E" X" E"
1 Bánh kem xop 11€€ 1€€€ 111• 998 11€€ 99€
2 Bánh man 4•€ 44… 4•• 4•€ …€€ …€€
3 Bánh biscuit 18…€ 18‚€ 188€ 18…• 18€€ 1…€€
4 Bánh hop 2•€ 2•€ 2‚€ 24• 3€€ 2…€
• Bánh hong vàng 3•• 3•€ 3•€ 3•€ 3€€ 3€€
‚ Bánh craker 299 29€ 3€€ 3€€ 2•€ 2•€
… Bánh kem süa 31€ 31€ 32€ 3€€ 3€€ 3€€
8 Bánh quy dau dùa 4€€ 4€€ 41€ 4€• 4€€ 39€
9 Bánh quy dau süa ••2 ••€ •€€ •€€ 4•€ 39€
1€ Bánh cam chóng …•€ …4• 8€€ 8€€ …•€ 4•€
11 Bánh da lan hong ‚1• ‚€€ ‚€€ •…€ •€€ …•€
%G EYng h;i lîng b¸nh <IL: <G%C <L%C OCC <GCC OCC
13 Keo trái cay 42€ 4€€ 41€ …2€€ 3•€ ‚9•4
14 Keo ™elly 48€ 48€ •€€ 3•€ 4•€ 3•€
1• Keo cramel 3•€ 3•€ 4•€ 4•€ •€€ 4€€
1‚ Keo cúng có nhan 2…€€ 2•€€ 2‚€€ 4•€ 2‚€€ 49•
1… Keo mem 41€€ 4€€€ 4€€€ 24€€ 38€€ 23€€
18 Keo can 4€€ 38€ 3•€ 39•€ 3€€ 3…•€
19 Keo süa dùa 3€€ 29€ 31€ 34€ 3€€ 3€€
2€ Keo chip chip 12€€ 12€€ 2€€€ 3€€ 18€€ 3€€
G% EYng !o BBOC B:CC %C:GC %CG%C %CCCC BLBO
Qua bieu ta thay phan lón các loai keo có múc tieu thu thuc te nho hon ke
hoach dat ra, hau het dat tren 9€• ke hoach. Trong dó các loai: keo cúng có
nhan, keo mem có súc tieu thu lón dat 98,‚8• ke hoach . Mot so san pham
trong nam 2€€2 dat 1€€• KH nh: keo trái cay, keo can, keo süa dùa tren
3€€ tan. Ben canh dó có mot vài loai keo tieu thu còn kém xa so vói ke
hoach.
Mot so bánh truyen thong nh: bánh biscuit, bánh kem xop, bánh cam ch-
óng có súc tieu thu cao và hau nh dat chi tieu ke hoach. Trong nam 2€€2
bánh kem xop dat 9€• ke hoach, nhìn chung phan lón các loai bánh keo này
là dat múc dat ra.
Nói tóm lai, nhüng dac diem rieng biet cua các yeu to SXK„, thi tròng và
nhu cau thi tròng cüng nh dac diem ve san pham, co cau san pham cua
doanh nghiep dã tác dong khong nho tói hình thành chat long san pham cua
cong ty.
4.2. O5c ®$1m t7nh h7nh t*$ ch-nh c"a c4ng t=
„ói co che tap trung quan lieu bao cap tình hình tài chính cua cong ty
hoàn toàn phu thuoc vào su quan lí cua Nhà nóc. Su cúng nhac này dã gay
khong ít khó khan cho doanh nghiep trong van de quyet dinh SXK„. Ben
canh dó hieu qua hoat dong SXK„ khong doc CBCNV thuc su quan tam,
hach toán chi là hình thúc, san pham làm ra dù chat long khong tot, khong
thoa mãn doc nhu cau cua khách hàng thì van tieu thu doc vì hoàn toàn là
nen kinh te chi huy tat ca các chi tieu kinh te deu là pháp lenh, lo Nhà nóc
chiu.
Song tù khi chuyen sang kinh te thi tròng các „N nói chung và các „N
Nhà nóc nói rieng doc doc lap tu chu hon trong các quyet dinh ve tài chính
cua mình. Cong ty bánh keo Hai Hà là mot doanh nghiep Nhà nóc cüng dã
tan dung doc dieu kien thuan loi dó làm tang hieu qua SXK„ cua „N cüng
nh làm lành manh tình hình tài chính cua mình.
Ngày nay, nguon von cua cong ty doc tài tro bang nguon von ngan sách
cap cüng chiem ti trong khá cao trong tong nguon von doanh nghiep. Theo
luat „OANH NˆHIeP NHà N C Í , thì Cong ty bánh keo Hai Hà hoàn toàn có
quyen tu chu ve tài chính: Ðoc su dung các quÿ và von cua doanh nghiep de
khac phuc các nhu cau kip thòi trong kinh doanh theo nguyen tac bao toàn
và hoàn tra, có the su dung quÿ khen thong vào viec phát trien san xuat nhng
sau dó phai hoàn tra lai quÿ, dieu này dã doc CBCNV cong ty thuc hien khá
hieu qua làm cho quÿ ngày càng lón manh. Ðoc tu huy dong von de hoat
dong kinh doanh và khong doc cho doanh nghiep tro thành hình thúc so hüu
khác. Ðoc su dung quÿ khau hao co ban cua doanh nghiep. Ðoc chia phan
loi nhuan còn lai cho ngòi lao dong( và chia co phan) sau khi dã thuc hien
nghia vu vói Nhà nóc. Ðoc hong che do tro cap, tro giá và u dãi khác. Ðoc h-
ong che do u dãi dau t. „oanh nghiep Hai Hà cüng phai thuc hien các nghia
vu sau: thuc hien che do và các quy dinh ve quan lí von, tài san, các quy dinh
ve ke toán , thong ke, hach toán, kiem toán…cong bo cong khai báo cáo tài
chính hàng nam và chiu trách nhiem ve tính chính xác, hop pháp cua các
hoat dong tài chính, nop thue, các khoan khác theo quy dinh.
Tình hình kinh doanh có ket qua tot dã làm nguon von khong ngùng tang,
chúng ta phai khang dinh rang, së chang có cong nghe mói, hien dai, NVL
tot neu nh trong tay chúng ta khong có tien. Ðay là dieu kien tien quyet de
chúng ta thuc hien chính sách nang cao CLSP.
Ta hãy xem xét mot so dac diem co ban ve tình hình tài chính cua cong ty.
_+9u 10: Chm t+Iu tµ+ hdnh 4* CSn$ tC ,/nh 6h; ?2+ ?µ.
Ch= ti>u tµi ch9nh c¬
b¶n c/a c«ng ty
H¬n
vJ
0N) GCC% 0N) GCCG -o +¸nh
CG^C% -; ti*n Ee tFfng -; ti*n Ee tFfng
%$ EYng tµi +¶n Ee$2 %%Cd<OC %CCdCC %GGd%:? %CCdCC %%CdI%
- TSLÐ Ty.d 4€,3•€ 3‚,43 4‚,343 3…,93 114,88
- TSCÐ Ty.d …€,4€€ ‚3,•… …•,82• ‚2,€… 1€…,…1
G$ EYng ngugn v;n Ee$2 %%Cd<OC %CCdCC %GGd%:? %CCdCC %%CdI%
- Von ngan sách Ty.d …3,••€ ‚‚,41 …•,•12 ‚1,8€ 1€2,‚‚
- Von vay ngan han Ty.d 3€,9€€ 2…,9€ 3‚,‚3• 29,98 118,•‚
-Nguon von khác Ty.d ‚,3€€ •,‚9 1€,€21 8,22 1•9,€‚
3. Hàng ton kho Ty.d 11.•‚€ 9,‚…• 83,‚9
4. Khoan phai thu Ty.d 1€,€•€ 1€,€…• 1€€,2•
•. „oanh thu Ty.d 2€3,•€€ 212,1€€ 1€4,2‚
‚. Tra lãi vay ngan NH Ty.d 2,2•2 2,93€ 13€,1€
…. Loi nhuan ròng Ty.d 3,‚€€ 3,9€€ 118,…•
8. KN thanh khoan
- Chi so lu dong Lan 1,3€ 1,3€ 1€€,€€
- Chi so nhanh Lan €,93 1,€€ 1€…,•2
9. Kha nang QLTS
- Vòng quay HTK Vg 1…,‚€ 21,92 124,•4
- Ky thu no Ng 1…,…… 1…,1€ 9‚,23
- Vòng quay TSCÐ Vg 2,89 2,…9 9‚,•4
- Vòng quay TTS Vg 1,83 1,…3 94,•3
1€. Kha nang QLVV
- Chi so no Lan €,28 €,3€ 1€…,14
11. Kha nang sinh loi
- LN ròng† „oanh thu • 1,…… 1,83 1€3,38
- Súc sinh loi co so • •,28 •,‚€ 1€‚,€‚
Qua so lieu da ra ta có mot so nhan xét nh sau ve tiem luc tài chính cua
cong ty
Nguon luc tài chính là mot nhan to then chot trong quá trình SXK„ cua
doanh nghiep, là cong cu khang dinh súc manh cua hãng de thuc hien san
xuat và tái san xuat mo rong, trong dó dau t cho các bien pháp nang cao
CLSP là dau t cho phát trien.
Th) nh!t : Phan tài san, tài san cua cong ty tong doi lón và tang nhanh qua
các nam. Nam 2€€1, tài san cua doanh nghiep là11€,…•€ ty dong den nam
2€€2 con so này là 122,1‚8 ty dong tong dong tang 1,1€31 lan. „o hoat
dong SXK„ có hieu qua cüng nh nhu cau thi tròng và san xuat cua doanh
nghiep trong nam qua tang manh, nhà máy dã xay dung nhà xong và mua
day chuyen hien dai cua Ðúc de san xuat các loai keo chat long cao.
Tài san lu dong gom tien mat, khoan phai thu, hàng ton kho, chiem mot ty
trong khong lón, do dac diem là- doanh nghiep san xuat nen phan tài san
chiem ty trong khá lón ( bang ‚2,€…• nam 2€€2).
Th) h*+ : Nguon von kinh doanh. Von cua cong ty doc hình thành tù 3
nguon chính, hàng nam cong ty doc su tài tro mot long khá lón chiem ‚‚•
tù ngan sách Nhà nóc, còn 2…,9• von là tù viec vay cua ngan hàng và chiem
dung von cua ban hàng.
Th) ,* : Các chi tieu tài chính cua doanh nghiep khá lac quan dieu dó the
hien o mot so chi tieu nh vòng quay HTK, vòng quay TSCÐ, súc sinh loi co
so deu o múc cao, chi so no an toàn.
Ben canh dó van còn mot so chi tieu còn thap nh kha nang thanh toán
nhanh, loi nhuan ròng† doanh thu, chi so lu dong ( kha nang thanh toán hien
thòi )- túc là cú mot dong no cua doanh nghiep doc bao dam bang bao nhieu
dong von lu dong.
Tóm lai, kha nang tài chính cua doanh nghiep có the dáp úng doc yeu cau
cua san xuat kinh doanh nh dào tao phát trien nguon nhan luc, mua sam -
dau t nghien cúu KH-KT-CN mói vào san xuat và quan lí tù dó nang cao doc
nang luc san xuat san pham và chat long san pham, và nó tao kha nang canh
tranh cua cong ty tren thong tròng. Song diem yeu cua doanh nghiep là
nguon von còn phu thuoc quá nhieu vào Nhà nóc túc là múc do tu chu là cha
cao. Ðe huy dong nguon von lón trong chính doanh nghiep, nang cao ý thúc
tinh than trách nhiem, quyen làm chu tap the cua ngòi lao dong cüng nh tang
tính linh hoat cua doanh nghiep tren thong tròng trong nam nay cong ty së
tien hành co phan hoá doanh nghiep.Ðay là mot co hoi lón de doanh nghiep
có the nang cao doc nang suat, chat long san pham cua mình.
4.3. O5c ®$1m 23 ®$ ngh lao ®ng c"a c4ng t= c0 ¶nh h>ng lín tí$
CiLP b,nh +do.
Neu nh có mot nhan to nào dó anh hong quyet dinh tói CLSP cua doanh
nghiep thì dó phai là doi ngü lao dong. Nói nh vay khong phai là quá phiem
dien mà su thuc dã chúng minh rang con ngòi tham gia vào san xuat khong
phai don thuan nh thay the cho mot cái máy vì mot lë con ngòi ngoài kha
nang lao dong chan tay vói cách thúc nh máy móc ra ho còn có kha nang t
duy, nhan thúc, và kha nang to chúc quan lý. Biet khai thác hop lý nhan to
con ngòi së tao the manh khong ngò cho doanh nghiep. Ðay doc coi là
nguon luc ben trong có giá tri nhat.
Tù khi thành lap den nay, Cong ty Bánh Keo Hai Hà dã có hon 4€ nam
lich su ton tai và phát trien, qua chang dòng day bien dong dó den nay dã có
bao nhieu nhüng the he, nhüng ngòi lao dong dã tùng gan bó ca cuoc dòi
mình theo su thang tram cua cong ty. Ðoi ngü cán bo cong nhan vien cua
Hai Hà hien nay là su dan xen giüa các the he, nhüng lóp ngòi di tróc có loi
the kinh nghiem, trình do tay nghe dat tói múc kÿ xao cüng nh có lóp tre ho
mang khí the cuon soi cua tuoi tre, nhiet tình, nang noi sáng tao cua lóp ngòi
mói song ho lai thieu kinh nghiem thuc te trong lao dong. „o dó su ket hop
giüa hai luc long này là tat yeu khách quan và là nhan to cua nhüng thành
cong trong kinh doanh nói chung và chat long san pham nói rieng.
Ðac diem ngòi lao dong o day phan nhieu là nü giói vì các cong viec ( trù
ki thuat và quan lý ) là tong doi don gian can nhieu tói su can cù, khéo léo
cua cong nhan nh cong viec dóng gói, gói keo ... Song lao dong nü thòng hay
om dau, thai san, cong viec gia dình anh hong khong nho tói quá trình san
xuat, chat long san pham dac biet khi thi tròng có múc tieu thu cao. Lao
dong nam chu yeu làm o các bo phan boc xep keo, nguyen vat lieu xuat nhap
kho, o các to co khí, nau keo. Ho là nhüng ngòi có súc khoe tot làm viec tích
cuc, nhiet tình.
_+9u11: SD "#n$ 1µ ¬ !u "*; ®Zn$ 4* CSn$ tC _/nh :h; ?2+ ?µ nEL
2002.
C¬ cÊu lao 2Qng -; lao 2Qng \ngVi]
%$ EhRo giíi t9nh
- Nam
- Nü
- EYng +;
393
1•…€
%B:I
G$ EhRo h&nh thMc lao 2Qng
- Lao dong gián tiep san xuat
Ž Cán bo lãnh dao
Ž Trong phòng
Ž Nhan vien kinh te
Ž Nhan vien kÿ thuat
Ž Nhan vien hành chính
Ž Nhan vien khác
- Lao dong truc tiep san xuat
Ž Cong nhan kÿ thuat
Ž Lao dong thu cong
- EYng +;
1‚9
4
4
3‚
•…
4
‚4
1…94
1€91
…€3
%B:I
I$ EhRo tF&nh 2Q hfc vÊn
- Ðai hoc
Ž cán bo lãnh dao
Ž Nhan vien phòng ban
Ž Nhan vien kÿ thuat
- Trung cap
Ž Nhan vien phòng ban
Ž Cong nhan kÿ thuat
Ž Lao dong thu cong
- Cha qua dào tao
Ž Lao dong thu cong
- EYng +;
439
4
134
3€1
…4•
82
•€8
1••
……9
……9
%B:I
Nhan xét: So long lao dong cua cong ty khong ngùng tang len de dáp úng
nhu cau mo rong san xuat. Mói dau cong ty chi có cha day 1€€€ cong nhan
vien nay dã có 19‚3 cong nhan vien. Trong so này có tói 8€• lao dong là nü
do dac thù cua tình hình san xuat kinh doanh và doc tap trung o các khau
bao gói, dóng hop.
Qua bieu này ta thay tong so lao dong gián tiep là 1‚9 ngòi chiem 8.‚•
trong tong so lao dong cua cong ty. Nhan vien kÿ thuat là •… ngòi, bang 33•
luc long lao dong gián tiep và bang 2.9•. Nhan vien kinh te là 3‚ ngòi 1.3•
tong so lao dong gián tiep và chiem 1.83• lao dong ca cong ty. Ngoài ra các
nhan vien và cán bo khác chiem 44.9…• lao dong gián tiep. Và nh vay cong
ty dã thuc hien tot chu trong tinh giam bien che cua Nhà nóc, hoàn thien
cong tác to chúc quan lý cua bo máy làm cho nó gon nhe, de dieu hành quan
lý và dáp úng tot yeu cau cua san xuat kinh doanh.
Lao dong truc tiep chiem mot ty le lón do yeu cau cua cong viec can
nhieu lao dong thu cong và kÿ thuat. Luc long lao dong này chiem 91.4• là
toàn cong ty trong dó lao dong kÿ thuat làm viec tren day truyen san xuat
giü mot so long lón (1€91 lao dong) tong úng ‚€.81• là gián tiep cua cong
ty, còn lai là lao dong thu cong là …€3 ngòi chiem 3•.81• lao dong toàn
cong ty. Ðay là luc long mà cong ty giü tong doi on dinh, dáp úng nhu cau
san xuat trong dieu kien bình thòng.
Ðoi ngü nhüng ngòi cong nhan vien cua Hai Hà có trình do hoc van khá
cao dieu dó the hien qua con so 439 là so long ngòi có trình do dai hoc, tong
dong 22.3‚•. Ðay là con so rat cao mà khong nhieu cong ty có, loi the này
doc phát huy së mang lai cho Hai Hà nhüng ket qua tot. Ta nhan thay hau
het các cán bo lãnh dao, nhan vien kinh te, kÿ thuat cua cong ty deu qua dào
tao dai hoc. Chúng to cong ty luon muon doi ngü trí thúc vào làm viec o các
vi trí chu chot, day là mot chính sách dúng dan can doc phát huy o doanh
nghiep cüng nh là bài hoc cho doanh nghiep khác. Chat long quan lý tot së
làm nen móng cho cong ty phát trien san xuat kinh doanh, nang cao nang
suat lao dong, chat long san pham...
Cong nhan có trình do trung cap và cha qua dào tao xap xi nhau. Con so
……9- là so ngòi cha qua dào tao nói len rang so long ngòi can doc nang cao
tay nghe là khá lón, day là van de can doc nhà lãnh dao quan tam de trong
thòi gian tói dan dan da ho di dào tao có the ben ngoài hay trong cong ty
càng tot. Neu nh cong viec don dieu thì ta can to chúc nhüng chong trình
ngan han nham nang cao tay nghe, ý thúc cho ho. Chac chan së dat hieu qua
kha quan trong san xuat.
Mot so dac diem nüa ve lao dong cua cong ty là mang tính thòi thòi vu.
Có su bien dong nho ve lao dong cua cong ty khi có dip tieu thu manh trong
nam nh tet, trung thu... de dáp úng cho viec tang nang suat dáp úng toi da
nhu cau. Chien loc này doc cong ty áp dung sau khi dã thuc hien sau khi dã
thuc hien các giai pháp nh tang còng do lao dong cua so long cong nhan hien
có, thay doi múc du trü san pham hàng hoá... Trong tròng hop này thòng thì
cong ty phai tra chi phí cao hon múc cong ty tu làm nh chi phí cho viec dào
tao nghe, hoc viec doi vói lao dong mói tuyen dung dong thòi khi cho lao
dong thoi viec cong ty Hai Hà còn phai gánh chiu them khoan chi phí có lien
quan den bao hiem, tien tra cho ngòi lao dong khi ho chò tìm viec làm theo
quy dinh cua luat. Song nó cüng mang lai cho cong ty nhüng thuan loi lón
nh: dieu hoà doc moi quan he cung cau tren thong tròng, giam doc nhieu chi
phí du trü hàng hoá, chi phí làm them giò: Ðay là u diem lón nhat cua chien
loc lao dong theo múc cau cua Hai Hà vì rang san pham cua cong ty có dac
thù là khong bao quan doc lau, hàng ton trü nhieu chi phí vo cùng lón dong
thòi dac diem lao dong cua cong ty phan nhieu là nü giói mot mot ngày làm
8
h
(có ca ca dem ) làm cho cong nhan ton rat nhieu súc gay anh hong tói
nang suat và chat long cong viec. Ta hãy theo dõi bieu sau:
_+9u 12: C¬ !u "*; ®Zn$ thH; thM+ $+*n Ri JFn$ 4* CSn$ tC.
a¬n 10: N$M+.
0¬i lµ) vi(c
EhVi
gian lµ) vi(c
"µnh
ch9nh
chung
h9
nghi(p
!o
h9
nghi(p
b¸nh
h9
nghi(p
ph8 tFî
h9
nghi(p
@i(t
EF&
h9
nghi(p
0a)
HJnh
EYng
cQng
1. Lao dong dài han 1€… 3‚2 ‚4 24 38… •‚ %CCC
2. Lao dong hop
dong ( 1-3 nam )
•9 1•‚ …• 3 19‚ 9 LB?
3. Lao dong thòi vu 3 12 233 € 21… € L:O
L$ EYng cQng %:B OIC I<G G< ?CC :O %B:I
Long lao dong theo thòi vu cua cong ty hien nay là 4‚• ngòi, chiem
23,‚8•. Trong dó xí nghiep Viet Trì và xí nghiep bánh có so lao dong lón
nhat deu tren 4‚,‚‚• tong so lao dong thòi vu. Trong khi dó hai xí nghiep là
xí nghiep phu tro và xí nghep Nam Ðinh khong có lao dong thòi vu. Lao
dong dài han chiem ty le cao nhat bang •1• sau dó là lao dong hop dong
chiem 3•,3…• tong so cong nhan vien toàn cong ty. Su dung lao dong ngan
han cong ty can lu ý quan lý tot vì khong có gì dam bao ho së tan tam tan luc
làm viec, dieu này dan tói nang suat, chat long thap së rat lãng phí cho cong
ty.
Cong ty bánh keo Hai Hà cüng dang dan tre hoá nhüng ngòi làm cong tác
hành chính, quan lý. Ðay là bóc di dúng cua Cong ty Hai Hà nói rieng và
cua các doanh nghiep Nhà nóc nói chung, song cong ty cüng can nhüng ngòi
có nhieu nam kinh nghiem trong nghe giü các vi trí then chot
_+9u 1%. C¬ !u hµnh hdnh thH; ®Z tuQ+ 1µ tr×nh ®Z.
a¬n 10: N$M+.
0h©n vi>n gi¸n
tiAp +¶n iuÊt
EYng
+; EF&nh 2Q EuYi
1. Nhan vien kinh
te
3‚ 28 8 11 1… 8
2. Nhan vien ke
hoach
•… •4 3 31 1‚ 1€
3. Nhan vien hành
chính
4 3 1 1 2 1
4. Cán bo lãnh dao 4 4 € € 1 3
•. Trong phòng 4 4 € 1 € 3
‚. Nhan vien khác ‚4 1€ •4 13 2‚ 2•
EYng +; %:B %CI :: O< :G OC
Qua day ta thay trong tong so 1‚9 ngòi làm nhan vien gián tiep san xuat
thì có tói 1€3 ngòi dat trình do dai hoc chiem ‚1•, trình do trung cap là
39•. Ðay là doi ngü giü vai trò quan trong nhat trong van de to chúc dieu
hành quan lý su hoat dong cua co máy doanh nghiep. Lao dong trong do tuoi
3€-4• chiem 3‚.‚8•, do tuoi dói 3€ chiem 33.…2•, còn lai 29.‚• là lao
dong có tuoi dòi tren 4• tuoi.
Ve doi ngü cong nhan là lao dong thu cong và lao dong kÿ thuat, den nay
Hai Hà dã có trong tay mot luc long khá hùng hau. Ðay là nhüng lao dong
dã có nhieu nam thuc tien và tay nghe khong ngùng nang len, su lao dong
khong met moi cua ho dã góp phan khong nho vào su trong thành cua cong
ty. „o có tay nghe cao len lao dong cua ho luon tao ra nang suat cao, chat l-
ong tot và ho cüng tro thành nhüng ngòi thay dào tao tay nghe cho the he
sau.
Trình do cua cong nhan và cong nhan kÿ thuat Cong ty bánh keo Hai Hà :
♦ Cong nhan bac ‚- … có 3€• ngòi
♦ Cong nhan bac 4-• có 4€• ngòi
♦ Cong nhan bac 3 có …22 ngòi
Nh vay, tong so cong nhan kÿ thuat bac 3 tro len dã có tói 1434 ngòi
chiem …3•.Trong dó cong nhan bac ‚-… chiem mot ty le khá lón trong tong
so cong nhan vien cua cong ty (bang 1•.•3•), còn cong nhan bac 4-• chiem
11.4…•.
„o su tác dong cua các phong pháp quan lý hieu qua, trình do tay nghe
cua ngòi lao dong tong doi khá dã làm cho hieu qua su dung lao dong cua
cong ty khong ngùng tang len qua các nam, dieu dó the hien qua các so lieu
sau day:
_+9u 14: ?+(u @u2 Ri JFn$ "*; ®Zn$ / nEL 2000, 2001, 2002
Ch= ti>u H¬n vJ t9nh 0N)
GCCC GCC% GCCG
1. ˆiá tri tong san long
2. Loi nhuan
3. So long lao dong bình
quan
4. Thu nhap bình quan
•. Nang suat lao dong
bình quan
‚. Múc sinh loi bình
quan mot lao dong
Trieu dong
Trieu dong
Ngòi
1€€€
d
† ngòi
Trieu dong†ngòi
Trieu dong† ngòi
18…1€€
33€€
1932
8€€
9‚.842
1.…€8
2143€€
3‚€€
194€
9•€
11€.4‚4
1.8••
23€8€€
39€€
19‚3
1€€€
11….•…•
1.98‚
Qua các chi tieu tren ta có the thay hieu qua su dung lao dong cua cong ty
là tong doi tot, múc tang nang suat lao dong cao, múc sinh loi bình quan mot
lao dong trong nam cüng khá cao cu the:
Ve nang suat lao dong bình quan, nam 2€€€ nang suat cua mot lao dong
là 9‚.842 trieu dong† mot lao dong dieu dó có nghia: trong nam nay doanh
nghiep cú su dung moi lao dong lai tao ra 9‚.842 trieu dong giá tri san long.
Con so này len tói 11….•…• trieu dong nam 2€€2 túc là dã tang len 21• so
vói nam 2€€€ và ‚.43• so vói nam 2€€1. Nói cách khác nam 2€€€ doanh
nghiep su dung 1932 lao dong thì tao ra 18…1€€ trieu dong giá tri san long
vói nang suat là 9‚.842 trieu dong† ngòi. Vay thì den nam 2€€2 vói san long
lao dong là 19‚3 ngòi doanh nghiep së can tao ra 19‚3 ngòi• 9‚.842 trieu
dong † ngòi ‹ 19€1€€ trieu dong là dã dat, nhng trong thuc te khi su dung
19‚3 là doanh nghiep lai tao ra nhüng 23€8€€ trieu dong. Vay thì do doanh
nghiep dã su dung có hieu qua hon lao dong cua mình dã làm cho giá tri tài
san tang len mot long tong doi là 4€‚99 trieu dong. Bang mot phong trình
kinh te don gian ta cüng có the xác dinh doc múc do anh hong cua các nhan
to: so long lao dong, hieu qua su dung lao dong(NSLÐ) tói chi tieu ˆTTSL
nh sau :
ˆTTSL ‹ SLLÐ
bq
• NSLÐ
bq
Hay ˆO ‹”• L
Trong dó : ˆO là ˆTTSL
” : Là NSLÐ bình quan mot lao dong
L : So long cong nhan tham gia san xuat bình quan trong ky (nam).
Ta có the su dung phong pháp loai trù ( so chenh lech hoac thay the lien
hoàn de long hoá chúng ).
Ve thu nhap cua ngòi lao dong. Ta thay thu nhap cua ngòi lao dong lien
tuc tang cao qua các nam, dien hình nh nam 2€€1 thu nhap bình quan dã
tang 18.…•• so vói nam 2€€€. Song doanh nghiep phai dac biet chú ý mot
dieu là múc tang long cho cán bo cong nhan vien khong nen cao hon múc
tang NSLÐ.
Tóm lai, dac diem ve doi ngü lao dong cua cong ty dã doc phan tích qua
các mat nh co cau, so long, chat long lao dong cho ta mot vien canh khá lac
quan vào nguon luc quan trong này cua Cong ty Bánh Keo Hai Hà. Mac dù
dau dó van còn nhüng diem yeu song ve co ban dã dáp úng doc yeu cau
SXK„ cua doanh nghiep. Tù day Cong ty nen phát huy the manh tang còng
cong tác quan lý nhan luc phù hop vói tình hình mói de ngòi lao dong hàng
ngày khong ngùng nang cao nang suat chat long lao dong.
4.4. O5c ®$1m m,= m0c trang th$8t bP 2* Mu= tr7nh c4ng nghÖ c"a c4ng
t=.
4.4.1. ab ®+9L 15 tr*n$ th+7t ,0, L/C LG.
Cong ty Bánh Keo Hai Hà rat chú trong tói viec dau t doi mói trang thiet
bi cong nghe hien dai hoá san xuat dan dan da co giói và tu dong hoá vào
san xuat nham nang cao nang suat, CLSP. Hien nay ngoài viec duy trì su
dung các máy móc thiet bi dã có, cong ty còn dau t them hai day truyen san
xuat keo cúng cua Ba Lan, hai noi nau keo lien tuc và mot so máy gói keo tu
dong E”•, E”8 cua Ðúc. ˆan day cong ty còn dau t them các day chuyen
keo caramel... và dac biet nam 2€€2 cong ty dau t day truyen san xuat keo
Che• nhap tù Ðúc, day là cong nghe tien tien cua the giói dã kip thòi dáp
úng nhu cau san xuat và tieu dùng ngày càng cao nhat là nhüng san pham có
chat long vot bac, mói la ve hình thúc.
Tuy nhien, mac dù nhu cau san xuat lón nhng cong ty dang thieu nhieu
von cho dau t vào máy móc thiet bi, cong nghe mói, vì phan lón các máy
móc phai nhap tù nóc ngoài vói múc giá khá cao. „o vay, den nay cong ty
van phai su dung nhüng máy móc cong nghe lac hau dã su dung nhieu nam
làm anh hong truc tiep tói nang suat, chat long cua san pham, tieu hao nhieu
nhien lieu lón, san pham hong, phe pham nhieu, tao tieng on lón, o nhiem
moi tròng... dieu này làm tang chi phí và giá thành san pham. Nhüng con so
thong ke ve máy móc thiet bi cü và dau t mói cua cong ty trong nhüng nam
qua doc the hien qua các bieu sau :
_+9u 15: [*nh LF L/C LG th+7t ,0 n h+(n ®*n$ Wn Ri JFn$ 4* CSn$
tC:
-tt
E>n )¸y )ãcd thiAt bJ -; l6
îng
0íc +¶n iuÊt 0N) 2a vµo
+P K8ng
1 Máy tron nguyen lieu 1 Trung Quoc 19‚€
2 Máy quat keo 1 Trung Quoc 19‚€
3 Máy cán 1 Trung Quoc 19‚€
4 Máy cat 12 Viet Nam 19‚€
• Máy sàng 2 Viet Nam 19‚€
‚ Máy nang khay 2 Viet Nam 19‚€
… Máy say bó 1 Trung Quoc 19‚€
8 So máy trong XN phu tro 21 VN, TQ, Trieu Tien 19‚•
9 Noi say ”KA4 1 Ba Lan 19‚‚
1€ Noi nau keo keo cúng 1 Ba Lan 19……
11 Noi hoà dòng CK22 1 Ba Lan 19…8
12 Noi nau nhan CK22 1 Ba Lan 19…8
13 Máy tao tinh 1 Ba Lan 19…8
14 „ay truyen keo CAA‚ 1 Ba Lan 19……
1• Noi nau keo mem ”A2€ 1 Ðài Loan 19…9
_+9u 1B: [*nh LF L/C LG th+7t ,0 ®# tr*n$ ,0 tj nEL 1990 tU+ n*C.
-tt E>n thiAt bJ huÊt iM 0N) 26
a vµo
+¶n
iuÊt
C«ng +uÊt
\g^h]
EhiAt
A^E
EA
\_]
EhiAt
A
Eh.c
tA
j EhiAt bJ +¶n iuÊt !o
1 Noi nau keo chan khong Ðài Loan 199€ 3€€ 3€€ 1€€
2 Máy gói keo cúng Italia 199• •€€ 4•€ 9€
3 Máy gói keo men Hà Lan 199‚ 1€€€ 9€€ 9€
4 „ay chuyen •elly do khuon Austrlia 199‚ 2€€€ 2€€€ 1€€
• „ay chuyen •elly do coc Indonesia 199… 12€ 1€€ 83.3
‚ „ay chuyen SX keo Caramel Ðúc 1998 2€€ 2€€ 1€€
W EhiAt bJ +¶n iuÊt b¸nh
1 „ay truyen san xuat bánh quy Ðan Mach 1992 3€€ 28€ 93.3
2 „ay truyen SX bánh phu
Socola
Ðan Mach 199• 2€€ 2€€ 1€€
3 „ay chuyen SX bánh Cracker
Ý
199• 4€€ 4€€ 1€€
4 „ay chuyen máy dóng gói
bánh
Nhat 199• 1•€ 2€€ 1€€
• „ay chuyen san xuat keo Che• Ðúc 2€€2 3…€ 2…€ 1€€.3
Nh vay, các máy móc thiet bi cü và mói phan lón nhap tù nóc ngoài qua
luong chuyen giao cong nghe hoac mua bán tù nhieu nóc khác nhau nh:
Trung Quoc, Ba Lan, Trieu Tien, Ðan Mach... Ðieu này khong dam bao tính
dong bo, moi khau mot loai máy làm cho khó có the nang cao chat long san
pham.
Nhüng máy móc cü doc san xuat tù quá lau trình do cong nghe lac hau lai
doc su dung tù nhüng nam ‚€ tói giò nen hoat dong rat kém hieu qua. Các
máy móc mói da vào su dung hau het dã khai thác doc cong suat thiet ke,
deu dat tren 83• dac biet mot so máy thiet bi nh : Noi nau keo chan khong,
„ay chuyen •elly do khuon, „ay chuyen san xuat keo •elly, Caramel, „ay
chuyen san xuat bánh phu socola, „ay chuyen san xuat bánh cracker, „ay
chuyen máy dóng gói bánh dat 1€€• cong suat thiet ke, dieu dó the hien
trình do khai thác là khá tot. Cong ty nen tang còng cong tác bao trì bao d-
Šng de duy trì máy cü, su dung có hieu qua máy móc, thiet bi mói de nang
cao hieu qua kinh doanh.
Qua các phan tích tren day ta có the da ra mot so dánh giá ve nang luc
cong nghe cua cong ty qua các thành phan cong nghe T-H-I-O.
T: Là phan vat t kÿ thuat (Techno•are) bao gom các cong cu, trang bi
máy móc, vat lieu cua cong ty.
H: Là phan nang luc cua cán bo kÿ thuat trong cong ty nh kÿ nang, kinh
nghiem, tính sáng tao, su khon ngoan, dao dúc lao dong...(Human•are).
I: Là phan thong tin hàm chúa các kien thúc doc t lieu hoá nh các lý
thuyet, khái niem, phong pháp, thong so, bí quyet...trong cong nghe cua
cong ty (Inƒor•are).
O: Là phan to chúc cua cong nghe (Orga•are) nh: trách nhiem, moi quan
he, su phoi hop, moi lien ket...
_2n$ 17. O) ®Z t+nh X2; 4* / thµnh &h3n Sn$ n$h( huVn.
CÊp b[c tinh i¶o c/a L thµnh phÇn c«ng ngh( Ehang
2i4)
PhÇn Z thu[t PhÇn con ngVi PhÇn th«ng tin PhÇn tY chMc
P.t thu cong
P.t dong luc
P.t da dang
P.t chuyen dùng
P.t tu dong
P.t máy tính hoá
P.t thích hop
Kha nang van hành
Kha nang lap dat
Kha nang sua chüa
Kha nang sao chép
Kha nang thích úng
Kha nang cai tien
Kha nang doi mói
„ü kien pho bien
„ü kien mo ta
„ü kien lap dat
„ü kien úng dung
„ü kien thiet ke
„ü kien mo rong
„ü kien dánh giá
Ðúng doc
Ðúng vüng
Mo mang
Bao toàn
Ôn dinh
Nhìn xa
„an dau
1 2 3
2 3 4
3 4 •
4 • ‚
• ‚ …
‚ … 8
… 8 9
Can cú vào bang này ta suy ra giói han tren, dói cua cap bac tinh xao các
thành phan cong nghe hien có cua Cong ty:
_+9u 18: C!& ,> t+nh R2; 4* / thµnh &h3n Sn$ n$h( CSn$ tC ,/nh
6h; ?2+ ?µ .
CÊp b[c tinh
i¶o
khi chl
C¸c thµnh phÇn c«ng ngh( kiíi
h5n
Kíi
kiíi
h5n
tF>n
0Nng l.c c«ng ngh(
%$ PhÇn Z thu[t
- Phan xong bánh
- Phan xong keo
- Phan xong phu tro
DE
i
4
4
4
mE
iToàn bo phan kÿ thuat cua các phan xong
deu o múc chuyen dùng.
G$ PhÇn con ng.Vi
- Cong nhan
- Quan lý phan xong
- Quan lý hành chính
- NC˜TK
D"
i
1
3


m"
i
3

8
8
- o kha nang 'van hành¨
- o kha nang 'sua chüa¨
- o kha nang 'thích úng¨ và 'cai tien¨
- o kha nang 'cai tien¨
3. PhÇn th«ng tin DU
i
3
“I
i
‚ - o múc 'lap dat¨ ˜ 'sua chüa¨
L$ PhÇn tY chMc Dn
i
2
mn
i

- o múc ' Ðúng vüng¨˜ 'mo mang¨
Ðac diem ve cong nghe máy móc trang thiet bi o trình do nào së có anh h-
ong tói chat long san pham cua cong ty. Neu nh cong nghe hien dai mà doc
khai thác tot thì tat yeu së làm cho CLSP cua cong ty cao và ngoc lai. Ve mat
này o Cong ty bánh keo Hai Hà ta tiep tuc theo dõi bang phan tích sau:
_+9u 19: a/nh $+/ tr×nh ®Z h+(n ®g+ 4* L/C LG tr*n$ th+7t ,0 4* CSn$
tC _/nh :h; ?2+ ?µ.
C¸c thµnh phÇn
c«ng ngh( Ch= ti>u6 thang 2i4) Cho
2i4)
EF&nh 2Q
hi(n 25i
%$ PhÇn Z thu[t
-Phan xong bánh
- Phan xong keo
- PX Phu tro
Neu coi thang diem cao nhat là 1€ cho
cong nghe hien dai nhat thì cong ty
dang o múc lac hau, dac biet phan x-
ong phu tro.
Ei
4
3
€.2
-Ei\Ei^%C)
€.4
€.3
€.€2
G$ PhÇn con ngVi
- Cong nhan
- Ðoc cong
- Quan lý hành
chính
- NC ˜ TK
a. Hieu suat làm viec (cao:1€d, tb:•d,
thap: €d)
b. Kha nang dam bao thòi han(
cao:1€d, tb: •d, thap: €d)
c. Su cau tien(cao:1€d, tb: •d, thap:
€d)
"i$ a.b.c
•,‚,2
3,•,4
•,4,•
‚,•,•
-"i\"i^%C]
€,43
€,4€
€,4…
€,•3
I$ PhÇn th«ng tin a. Kha nang thu thap(cao:1€d, tb: •d,
thap: €d)
b. Kha nang quan lý(cao:1€d, tb: •d,
thap: €d)
c. Kha nang xu lý(cao:1€d, tb: •d,
thap: €d)
Ui a.b.c
•,4,3
-Ui\Ui^%C)
€.4
L$ PhÇn tY chMc a. Thuc hien ke hoach (Vot:1€d, dat:
•d, khong dat: €d)
b. Ðinh hóng tong lai (cao:1€d, tb:
•d,khong:o)
c. Kha nang cai tien(Txuyen:1€,ít:•,
khong:o)
ni a.b.c
8,4,4
-ni\ni^%C]
€.•3
Cong thúc doc su dung trong bang tren nh sau:
Trình do hien dai cua các thành phan cong nghe.
- Kÿ thuat, STi STi ‹ 1†1€ • ΣT ik†kt
Trong dó: k‹1,2,3....kt
Tik-Ðiem so cua tieu chuan thú k
-Con ngòi (SHi), Thong tin (SIi), To chúc (SOi) tong tu nh tren.Các giá tri
tren doc chia cho 1€ de chuan hoá các giá tri STi,SHi,SIi,SOi tù € den 1.
Trong bon thành phan cong nghe tren thì phan lón có trình do o múc lac
hau day là diem yeu cua cong ty, can khac phuc trong thòi gian tói, duy chi
có phan nghien cúu và trien khai và phan to chúc thì dat trung bình khá. Thòi
gian tói cong ty nen tap chung no luc cai thien tình hình máy móc thiet bi
hien nay ( tren ca 4 yeu to ), có nh vay san xuat mói có hieu qua san pham
làm ra có the canh tranh doc vói các san pham khác tren thong tròng.
4.4.2. ab ®+9L 15 @uC tr×nh Sn$ n$h(.
Quy trình san xuat các loai bánh keo cua cong ty tong doi don gian, chu
ky ngan, quá trình che bien san pham nam gon trong mot phan xong nen
cong tác to chúc và quan lý chat long tong doi de dàng, trong các day
chuyen dó có day chuyen hoat dong tu dong, bán tu dong hay thu cong bán
thu cong...
S¬ ®å 17: -uC tr×nh R2n Xu!t 6h; )n$:

Cong tác to chúc san xuat cua cong ty dóc bo trí theo day chuyen, moi
phan xong doc phan cong chuyen mon hoá mot chung loai san pham nhat
Ðòng kính
Keo dau duoi
Chat màu
Hong lieu
Chat dieu vi
Hoà xi ro
Nau
Làm nguoi
Lan
„ap hình Vuot
Làm nguoi keo
Bao gói
San pham
Mat tinh bot Nóc
dinh. „o vay moi lien he san xuat cua các xí nghiep khong bi ràng buoc, phu
thuoc nhau. „o dac diem cua day chuyen hay quy trình san xuat mà cong ty
có the da dang hoá san pham mo rong co cau mat hàng, cai tien chat long,
mau mã nhüng san pham hien có bang cách thay doi doi chút hong lieu, bao
gói, trong long dóng gói... V„: Keo men bang cách thay doi cong thúc pha
tron dã tao ra nhieu loai san pham khác nhau.
S¬ ®å 18: -uC tr×nh R2n Xu!t 6h; L5L.

ˆelatin Ðòng SacarozaŽ Mat tinh botŽ Nóc Bo, süa
Ngam
Hoà tan
Loc
„ich ˆelatin
Hoà Xiro
Nau
Ðong hoá
Keo dau duou
Hong lieu
San pham
ˆói máy
Vuot
Lan
ˆói
Cat
Cán
Ðong hoá
Qu
at
keo
Làm nguoi
Thu
con
g
Tu
don
g
S¬ ®å 19: -uC tr×nh R2n Xu!t ,/nh @uC 1µ ,/nh 6HL XD&.

Nhìn chung các quy trình khong phúc tap, song các bóc dau có su lo gíc
chat chë vì vay trong quy trình san xuat phai tuan thu theo các tieu chuan
kinh te-kÿ thuat. Neu nh mot khau nào dó bi vi pham nh ve sinh nguyen vat
lieu, nhiet do, ... së truc tiep anh hong xau den chat long san pham de ra
4.9. O5c ®$1m 23 Cji k c4ng t,c Mu¶n lK Cji > c4ng t=.
Vói bat ky san pham nào cüng vay, yeu to chính de tao nen thuc the cua
san pham là NVL làm nen san pham dó. Chat long san pham chiu anh hong
lón cua chat long NVL su dung. Cong ty Bánh Keo Hai Hà hoat dong san
xuat kinh doanh các san pham trong ngành thuc pham nen chat long NVL là
rat quan trong song dac diem là rat khó bao quan, de h hong bien chat. Chi
phí cho NVL chiem ty trong lón trong giá thành san pham, vói keo cúng
khoang …3,4•, keo mem khoang …2,1•. Vì vay quan lý NVL khong nhüng
Xu lý NL (xay d‰
òng, làm long chat
béo)
N‰óng vo bánh
Tao vo bánh Tao kem
Phet kem
Máy cat
thanh
Ðóng gói thu
cong
Làm nguoi
Phu Socola Làm nguoi
N‰óng bánh
Tao hình
Ðánh tron
Ðóng thành
pham bánh
quy
góp phan nang cao CLSP mà còn giam chi phí san xuat ha giá thành san
pham tang súc canh tranh tren thong tròng.
Ðe san xuat ra các mat hàng cua cong ty dòi hoi phai có các nguyen lieu
chu yeu là: Ðòng Sacaroza, mat tinh bot, bo, süa, bot my... và các phu gia
khác nh axit chanh, tinh dau chanh, pham màu, ˆelatin... Nguyen vat lieu
mà cong ty su dung de san xuat ra các loai san pham tong doi dong nhat, ta
hãy theo dõi mot so NVL de san xuat ra nhüng san pham chu yeu cua cong
ty qua bang sau:
_+9u 20: C/ NVL Ri JFn$ tr;n$ R2n Xu!t / ";g+ ,/nh 6h; h4 C7u 4*
CSn$ tC.
-tt -P
0@D
X!o
cMng X!o )*) X!o kRlly W¸nh i;p
W¸nh
Wi+cui+
1 Ðòng √ √ √ √ √
2 Bot my - - - √ √
3 ˆluco √ √ - - √
4 Shortening - √ - √ √
• Süa √ √ - √ √
‚ Bot gao √ √ - - √
… Bot ngo √ √ - √ √
8 Kacao √ √ - √ √
9 Cà phe √ √ - √ √
1€ Bo √ - √ √
11 Tinh dau √ √ √ √ -
12 Axit chanh √ √ - - -
13 Lecithin - - - √ -
14 ˆlatin √ - √ - -
1• Axit lactic - - √ - -
1‚ Muoi - - √ - √
1… Hong lieu √ √ √ √ √
18 Pham màu √ √ √ √ √
19 Túi √ √ √ √ √
2€ Hop √ √ √ √ √
21 Bang dính √ √ √ √ √
Noh+ hc: √ G Ri JFn$, - 6hSn$ Ri JFn$P
Ðe có các loai san pham hoàn chinh cong ty dã phai su dung tói 214 loai
NVL khác nhau. Vì vay trong quá trình quan lý su dung cong ty phai phan
loai chi tiet các loai vat t này de tien theo dõi kiem tra, dat hàng, bao quan và
su dung, cap phát cho các don vi phan xong.
- Hàm long Sacaroza trong keo cúng có the dat …€- 8€•, keo che bien
tù mach nha có chúa nhieu Mantora, keo che bien tù mat tinh bot, dòng
chuyen hoá là chu yeu thì chúa nhieu Lactoza. Vay dòng chiem vai trò và vi
trí quan trong san xuat keo:
- Ðòng Sacaroza là chat ngot doc dùng trong san xuat bánh keo hay còn
goi là dòng kính, doc san xuat tù, mía dòng hoac cu cai dòng ( Cong thúc
phan tu C
12
H
22
O
11
). Trong bao quan phai dóng gói kín chong am, chong
nhiem bui chong vi sinh vat, thuan tien cho cong tác cap phát vat t. Ðong
thòi bao quan o noi kho ráo sach së khong xep cùng các loai hon hop có do
am cao, mùa manh. Tot nhat su dung bao gói có trong long •€ Ž- €,2 kg
trong do am khong khí …€• nhiet do 2•-3€
C
C
- Mat tinh bot là san pham trung gian cua quá trình thuy phan tinh bot
bang Axít hay Enzim, thành phan chu yeu cua nguyen lieu này gom
ˆlucoza, Mantoza, „extrin và Fructoza.
Tren day là hai loai nguyen lieu chính de san xuat ra bánh keo cua cong ty
vói các dac diem nhat dinh cua nó dòi hoi doanh nghiep có phong pháp bao
quan, su dung hop lý nham dam bao tính chat lý hoá cua nguyen lieu và chat
long cua san pham sau này.
Ngoài ra, khi san xuat bánh keo cong ty còn su dung mot so nguyen lieu
phu nh: a xít chanh , tinh dau chanh , pham màu, bo, sua, gelasin
Nh vay, NVL dã tác dong khong nho vào quá trình san xuat den chi phí
san xuat và giá thành san pham, dong thòi anh hong sau rong tói chat long
san pham và kha nang canh tranh cua doanh nghiep tren thong tròng.
II& 9h+c t,-ng chÊt lîng : c.ng t$c ;LCL cña
c.ng t/ <$nh #2! 3¶i 3µ&
%$ Xh¸i qu¸t v* t&nh h&nh chÊt lîng +¶n ph,) c/a c«ng
ty$
Trong thòi gian qua, cùng vói nhiem vu tap trung da dang hoá chung loai,
phát trien san pham mói cong ty còn chú trong vào viec dam bao nang cao
chat long san pham hien có cüng nh nhüng san pham mói da vào san xuat.
Bang các bien pháp kinh te - kÿ thuat hop lý mà chat long san pham cua
cong ty ngày mot cao dáp úng doc nhu cau cua ngòi tieu dùng tren khap dat
nóc ngoài dac biet các thi tròng khó tính nh Ðong Âu, Bac Mÿ.
Bat ky mot san pham nào ke ca san pham hàng hoá và dich vu cüng deu
có he thong chi tieu chat long cho san pham dó. Các chi tieu này khong chi
doc ngòi san xuat quan tam mà dac biet là ngòi tieu dùng và các co quan
quan lý CLSP.
Cong ty Bánh Keo Hai Hà xay dung các chi tieu CLSP bánh keo cua dua
tren co so: nghien cúu nhu cau cua thi tròng, tính nang kinh te - kÿ thuat cua
máy móc thiet bi và quy trình cong nghe, dac diem von có ve doi ngü cán bo
cong nhan vien cüng nh các loai nguyen vat lieu dau vào và da vào he thong
các chi tieu chuan chat long, chi tieu chat long cua Nhà nóc và dang ký vói
trung tam do lòng, doc trung tam cho phép san xuat các loai bánh keo theo
tieu chuan dã doc duyet.
1.1. C,c chD t$%u &'ng ®1 ®,nh g$, chÊt lîng b,nh.
Các chi tieu chat long này doc thuc hien can cú vào TCVN so •9€9 (nam
199•) áp dung cho các loai bánh Biscuit nh sau:
♦ Ve yeu cau kÿ thuat:
_+9u 21: C/ hm t+Iu "A h;/ 4* ,/nh:
-tt E>n ch= ti>u TMc
1 Ðo am, khong lón hon(•) 4
2 Hàm long Protein, khong nho hon (•) 3,…
3 Hàm long chat béo, khong nho hon(•) 2€
4 Hàm long dòng (Sacaroza), khong nho hon(•) 1•
• Hàm long tro khong tan trong HCL 1•, khong nho hon(•) €,1
‚ Ðo kiem, khong lón hon (do) 2
♦ Ve yeu cau ve sinh:
_+9u 22: C/ hm t+Iu 1( R+nh 4* ,/nh.
-tt E>n ch= ti>u a>u cÇu v( +inh
1 Vi khuan hiem khí gay benh Khong doc có
2 Ecoli Khong doc có
3 Clƒeingen Khong doc có
4 Tong vi khuan hiem khí Khong doc š•€€€ con†g
• Nam moc sinh doc to Khong doc có
‚ Tong so nam moc Khong lón hon 1€€ con†g
♦ Ve yeu cau cam quan:
_+9u 2%: C/ hm t+Iu 2L @u*n 4* ,/nh.
-tt E>n ch= ti>u a>u cÇu
1 Hình dang ben ngoài Bánh có hình dang theo khuon mau, van hoa rõ
nét, bánh khong doc bien dang, dap nát khong có
bánh song.
2 Mùi vi Bánh có mùi thom dac trng theo tùng loai
3 Trang thái ˆiòn, xop, min mat
4 Màu sac Màu sac dac trng theo ten goi cua loai bánh,
khong có vet cháy den.
• Tap chat la Khong có
Trong ba chi tieu tren thì các chi tieu phan ánh yeu cau kÿ thuat và ve sinh
là dac biet quan trong nó lien quan tói tính pháp lý cua CLSP. Còn chi tieu
cam quan cua bánh phu thuoc nhieu vào quá trình che bien, bao gói san
pham neu thuc hien tot các chi tieu này së làm tang tính tham mÿ cua bánh
hap dan ngoì tieu dùng vì day là các chi tieu ngòi tieu dùng nhan biet rõ
nhat. Hai chi tieu lý hoá và ve sinh thì khong de gì có the nhan biet doc, phai
qua kiem tra bang các cong cu chuyen dùng.
1.2. C,c chD t$%u ®1 ®,nh g$, chÊt lîng +do.
Các chi tieu chat long cong ty dang su dung cho san xuat các loai keo doc
tuan theo tieu chuan VN so •9€8 nam 199•
♦ ‘eu cau kÿ thuat:
_+9u 24: C/ hm t+Iu "A h;/ 4* 6h;.
-tt E>n ch= ti>u TMc
X!o cMng cã
nh©n
X!o )*) hoa
qu¶
X!o Koo
1 Ðo am (•) 2 - 3 ‚.•- 8.€ 1€ -12
2 Hàm long dòng khu, (•) Vo: 1•-18
Nhan: 2•- 3€
18- 2• 3•- 4•
3 Hàm long dòng toàn 4€ 4€ 4€
phan khong nho hon, (•)
4 Hàm long tro khong tan
trong HCL 1•, khong
lón hon, (•)
€,1 €,1 €,1
♦ ‘eu cau ve sinh.
_+9u 25: C/ hm t+Iu 1( R+nh 4* 6h;.
-tt E>n ch= ti>u a>u cÇu v( +inh
1 Vi khuan gay benh Khong có
2 Nam moc doc to Khong có
3 Ecoli Khong có
4 Tong so vi khuan hieu khí š‹•€€ con†g
• Clipom š‹ 1€€ con†g
♦ ‘eu cau cam quan:
_+9u 2B: C/ hm t+Iu 2L @u*n 4* 6h;.
-tt E>n
ch=
ti>u
a>u cÇu
X!o cMng cã nh©n X!o )*) hoa qu¶ X!o Koo
1 Hình
dang
ben
ngoài
Vien keo có hình
nguyen.
ven, khong bien dang.
Nhan khong bi chay ra
ngoài vo.
Trong cùng mot gói,
các vien keo tong doi
dong deu
Vien keo có hình
nguyen ven, khong
bi bien dang.
Trong mot gói, kích
thóc các vien tong
doi dong deu.
Vien keo có hình
nguyen ven, khong
bi bien dang, tren
moi vien keo bot doc
tam deu. Trong cùng
mot gói các vien keo
tong doi dong deu.
2 Mùi
vi
Thom dac trng theo ten
goi( dúa, cà phe...)
Thom dac trng theo
ten goi( dúa, cà
phe...)
Thom dac trng, vi
ngot thanh.
3 Trang
thái
Vo: Cúng, giòn, khong
dính rang.
Nhan: dac sách
Mem, mùi, khong bi
hoi dòng
„eo, mem, hoi dai,
khong dính rang.
4 Màu
sac
Vo: Màu vàng, trong
Nhan: màu dac trng
Màu dac trng them
ten goi cua keo.
Keo trong có màu
dac trng cho tùng
them ten goi cua keo loai
• Tap
chat la
Khong có Khong có Khong có
Nh vay, de có chat long bánh keo tot dòi hoi cong ty phai dam bao các
yeu to nh NVL, máy móc trình do tay nghe cua cong nhan, to chúc quan lý
san xuat tot thì mói dáp úng doc he thong các chi tieu rat ngat ngh•o mà Nhà
nóc doanh nghiep, ngòi tieu dùng dã dat ra.
1.3. Wh:c trTng chÊt lîng b,nh c"a c4ng t=.
Nh ta dã biet, san xuat bánh cha phai là the manh cua cong ty boi vay mà
chat long bánh cua Hai Hà còn có mot so han che nhat dinh ben canh '
nhüng ngòi khong lo¨ nh Tràng An, Kinh Ðo, Indonexia, Trung Quoc, ...
bánh Hai Hà gap nhieu khó khan trong canh tranh. „o vay, hien nay Hai Hà
dang tích cuc dau t nguon luc de cai thien tình hình chat long bánh. Bóc sang
nam 2€€2 Hai Hà dã thi dua ram ro trong các phong trào nham nang cao
chat long bánh cua cong ty, kip thòi phuc vu nhu cau lón trong dip trung thu
vùa qua, day là lan dau tien cong ty tham gia nhng dã doc ngòi tieu dùng
chap nhan và dánh giá cao. Trong nhüng ngày dó khong khí cong ty lúc nào
cüng soi dong, khách hàng den dat mua hàng, phòng ˆTSP ngòi tieu dùng
vào mua nòm nop dieu này khang dinh rang CLSP cua cong ty dã tang len rõ
ret và dan chiem doc cam tình cua khách hàng.
Vói nhüng chính sách rõ ràng, su no luc quyet tam cua toàn the cán bo
cong nhan vien Hai Hà, các muc tieu ve chat long dã thuc hien doc: chat l-
ong bánh doc nang len, san pham da dang và phong phú, giam gía bán nhò
giá thành ha do tiet kiem doc toi da NVL, su dung hop lý lao dong, máy móc
thiet bi ... Ty le sai hong cua bánh lien tuc giam qua các nam các con so sau
së chúng minh dieu dó.
_+9u 27: T×nh h×nh R*+ hkn$ 4* ,/nh @u* / nEL.
0N) Ee l( +ai hpng \_] TMc ch>nh l(ch tNng \c] gi¶) \6] v* te l( +ai
hpng \_]$
199‚ 1,2 -
199… 1,€ -€,2
1998 €,• -€,•
1999 €,3 -€,2
2€€€ €,1 -€,2
2€€1 €,€8 -€,€2
2€€2 €,€… -€,€1
Nam 199‚ ty le sai hong bình quan cua các loai bánh là 1.2• túc là doanh
nghiep cú san xuat ra 1€.€€€ gói bánh thì së có 12€ gói bi hong trong dó so
gói khong sua chüa doc là 8€• bang 9‚ gói. Bóc sang nam 199… ty le sai
hong cua bánh giam han 1‚•chi còn 1•trong tong so san pham san xuat ra.
Ðac biet sang nam 1998 con so này chi còn €.•• giam tói •€•, day là con
so rat dáng khích le. Cú nh vay cho tói nam 2€€2 so san pham bánh hong chi
còn €.€…• day là ket qua rat kha quan, túc là doanh nghiep cú san xuat ra
1€.€€€gói thì chi có … gói là bi h hong. Sang nam nay(2€€3) cong ty dang
phan dau giam hon nüa so san pham hong dan dat tói san xuat khong loi -
’„ (’ezo „eƒects).
Tren day mói chi là ty le giam san pham hong cua bánh, de phan ánh
chính xác và du súc thuyet phuc ta phai dem so sánh san pham cua cong ty
vói các qui dinh tieu chuan chat long dó là chi tieu lý hoá, chi tieu ve sinh
thuc pham, chi tieu cam quan và thòi gian bao hành cua san pham.
_+9u 28: S; R/nh t+Iu huVn th8 t7 ®gt ®# 1µ t+Iu huVn @uC ®0nh 4*
,/nh _+Ru+t nEL 2002.
-EE C¸c ch= ti>u Ei>u chu,n Eh.c tA 25t 2îc
A.
1
2
3
4
W.
1
2
3
Ch= ti>u lý ho¸
Ðo am
Hàm long Protein
Hàm long chat béo
Hàm long dòng
Ch= ti>u c¶) quan
Hình dang
Mùi vi
Màu sac
4-••
3-4•
2€-22•
1•-1‚•
Có hình theo khuon mau
Có mùi dac trng
Ðac trng, khong có vet
3,8-4,1•
2,9-4,ۥ
2€-21•
14,€-1‚,••
Có hình theo khuon mau
Có mùi dac trng
Ðac trng, khong có vet
4
C$
q$
Tap chat la
Ch= ti>u vi +inh v[t
EhVi gian b¶o hµnh
cháy
Khong có
Khong có vi khuan gay
benh, vi sinh vat gay hai
9€ ngày
cháy
Khong có
Khong có vi khuan gay
benh, vi sinh vat gay hai
9€ ngày
Qua so lieu tren ta thay, các chi tieu cam quan và chi tieu vi sinh vat cüng
nh thòi han bao hành cong ty deu thuc hien theo dúng tieu chuan dã de ra, cu
the:
Hình dang cua bánh quy có su da dang và phong phú theo khuon mau
thiet ke hoa van rõ ret, khong bien dang, dap nát. Ve mùi vi cua bánh có
nhieu mùi vi khác nhau dac trng cho chat lieu moi san pham, ví du: Bánh
quy xop có dang thanh, vi thom nhe nhàng, do ngot vùa phai phù hop vói so
thích cua nhieu ngòi vói nhieu lúa tuoi khác nhau.Bánh quy kep kem hay
bánh quy phu socola có lan hong vi ngot ngào cua süa, vi thom quyen rü cua
cà phe ca cao, vi dam dà tinh khiet cua socola...su hoà quyen dó dã cam hoá
doc tat ca khách hàng ngay ca nhüng ngòi khó tính nhat và nó cüng tao nen
nét dac trng rieng có cua Hai Hà.
Ve màu sac, san pham khá phong phú da dang ve màu sac dac trng nh:
Màu trang, màu vàng nhat, vàng dam, màu socola, nau,... Bánh cua Hai Hà
có su ket hop hài hoà hop lý giüa hình khoi và màu sac tao nen ve tu nhien
mà sang trong làm tang them chat long cua san pham.
Bánh có do tinh khiet cao vì tap chat la là hoàn toàn khong có do có su
kiem tra kÿ lŠng các yeu to dau vào, kiem soát quy trình san xuat chat chë và
thành pham cüng doc kiem tra tróc khi di vào kenh tieu thu.
Các chi tieu vi sinh vat Cong ty deu dat tieu chuan cua Nhà nóc cüng nh
chính sách chat long coong ty dat ra: Khong có vi khuan gay benh, vi sinh
vat gay hai, khong có nam moc sinh doc to, tong so nam men khong quá 1€€
con†gam.
Các chi tieu lý hoá doc coi là quan trong nhat trong các thành phan hình
thành nen chat long cua bánh. Theo so lieu tren ta thay mac dù giüa tieu
chuan và thuc te doi lúc doi cho còn có khoang cách nhat dinh tuy khong
phai là lón nhng phan nào dã anh hong tói chat long san pham, cu the:
Ðo am cho phép là tù 4 den ••song thuc te dat doc là 3,8 den 4,1•, nh
vay giói han dói chenh €,2•, giói han tren chenh €,9• con so này can doc
Cong ty xem xét trong thòi gian tói. Hàm long Protein ve giói han tren là dat
tieu chuan bang 4• song giói han dói có chenh lech mot long nho (€,1•).
Ve hàm long chat béo tong doi tot, giói han dói dat tieu chuan 2€• và giói
han tren kém 1• so vói tieu chuan là 22•. Hàm long dòng có su chenh lech
dáng ke, neu nh thuc te quy dinh là 1• den 1‚• thì thuc te dat doc 14 den
1‚,•• chenh lech 1 den €,••.
1.4. Wh:c trTng chÊt lîng +do c"a C4ng t=.
San pham chính da Hai Hà len dinh cao cua thành cong dó là keo. Ðay là
the manh xa nay cua cong ty, nói nh vay khong có nghia là san pham dã dat
tói do hoàn hao, mà trong quá trình san xuat rat nhieu loai san pham keo dói
su tác dong cua các nhan to khác nhau mà dau dó van còn nhüng san pham
chat long cha that cao trong khi giá lai khong chenh nhau vói các doi thu
canh tranh là may nh keo com, chip chip, tay du kí...
Ðe thay doc thuc trang tình hình san xuat keo cua cong ty ta xem xét mot
so chi tieu sau:
Th) nh!t: Tình hình sai hong cua san pham trong san xuat.
_+9u 29: Tl "( R*+ hkn$ 4* 6h; $+*+ ®;gn 199B-2002.
0N) Ee l( +ai hpng \_] TMc ch>nh l(ch tNng\gi¶)]d_
199‚
199…
1998
1999
2€€€
1,•
1,3
1,€
€,•
€,2

-€,2
-€,3
-€,•
-€,3
2€€1
2€€2
€,€8
€,€‚
-€,12
-€,€2
Nam 199‚ ty le sai hong là 1,•• có nghia là khi doanh nghiep san xuat ra
1€.€€€ gói keo thì có 1•€ gói khong dat tieu chuan, trong dó bao gom ca san
pham có the sua chüa và san pham khong the sua chüa (phe pham).
Con so 1,3 là ty le sai hong trong nam 199…, so vói nam tróc dã giam
€,2• hay giam 2€ gói khong dat yeu cau. Tong tu qua các nam
1998,1999,2€€€,2€€1 và 2€€2 ty le san pham hong lien tuc giam dieu dó
phan anh chat long keo san xuat ra có chieu hóng tot hon. Nam 2€€2 so san
pham hong chiem ty le €,€‚• ket qua dó là do su no luc cua ca mot quá
trình khong ngùng phan dau vì muc tieu chat long cua gan 2€€€ con ngòi
trong cong ty cùng vói su doi mói ve qui trình cong nghe tien tien, hien dai
hon. Song tap the Hai Hà khong mãn nguyen vói thành cong này. Hien nay
Cong ty van khong ngùng cai tien bang nhieu phong pháp tác dong vào quy
trình san xuat de giam toi thieu san pham hong tang hieu qua san xuat kinh
doanh.
Ðe dánh giá dúng múc ve chat long san pham keo cua cong ty ta phai dem
so sánh chat long san pham thuc te vói chat long chuan.
_+9u %0: S; R/nh CLS] 6h; th8 t7 1µ t+Iu huVn 4* 6h; R.* Jj* nEL
2002.
-EE C¸c ch= ti>u Ei>u chu,n Eh.c tA 25t 2îc
A.
1
2
3
4


W.
1
Ch= ti>u lý ho¸
Ðo am
Hàm long dòng sacaroza
Tro khong tan trong HCL1•
Trong long vien
Bao gói
Trong long gói
Ch= ti>u c¶) quan
Hình dang
‚,•-8,€•
18-2••
€,1•
•g
PEOPP
2•€-3€€g
Hình nguyen, kích thóc
deu
‚,4-8,€•
18-2‚•
€,1•
4,•-•,€g
PE
2•€-3€€g
Hình nguyen, kích
thóc deu
2
3
C$
q$
Mùi vi
Trang thái
Ch= ti>u vi +inh v[t
EhVi h5n b¶o hµnh
Có mùi dac trng
„eo, mem,hoi
dai,khong dính rang
Khong có vi khuan gay
benh
9• ngày
Có mùi dac trng
„eo, mem,hoi
dai,khong dính
rang
Khong có vi khuan
gay benh
9• ngày
Nhan xét: Qua các so lieu tren ta nhan thay các yeu cau lý hoá còn có su
chenh lech nh các chi tieu do am, hàm long dòng sacaroza, ...cu the:
Ðo am tieu chuan là ‚,•-8,€•, trong thuc te giói han tren là 8• thì cong
ty dat nhng giói han dói van còn sai so nho bang €,1•. Hàm long dòng
sacaroza lón hon tieu chuan là 1•, có nghia là giói han tren hàm long dòng
thuc te dat doc cao hon tieu chuan là 1•. Trong long vien thuc te thuc te
cong ty dat doc còn o múc chenh lech lón € den €,•g moi vien. Ve bao gói,
ngoài tác dung làm tang tính tham mÿ cua san pham nó còn có tác dung
quan trong là bao quan san pham trong quá trình lu thong. Theo tieu chuan
chat long bao gói phai là PEOPP nhng do giá thành còn cao cha phù hop vói
dieù kien cua Cong ty cüng nh túi tien cua ngòi tieu dùng, den nay cong ty
van phai su dung chat lieu PE. Ve trong long bao gói dã dat tieu chuan dat ra
là 2•€ den 3€€g túc là trong loat san xuat ra gói nang nhat là 3€€g gói nhe
nhat là 2•€g.
Các chi tieu cam quan cong ty deu dat yeu cau nh hình dang, mùi vi,màu
sac, tap chat la, trang thái deu khong có su sai lech.
Các chi tieu VSATTP có tính chat rat quan trong nó dã doc Cong ty thuc
hien tot theo quy dinh.
Trong co che thi tròng canh tranh là het súc gay gat doc the hien tren tat
ca các mat cua san pham trong dó thòi gian bao hành doc coi là mot nhan to
cho su thành cong. San pham keo süa dùa cua Cong ty theo quy dinh là 9•
ngày bao hành và Cong ty dã dat theo tieu chuan.
Keo •elly là mot trong nhüng san pham cao cap cua Cong ty, nó có thòi
gian bao hành dài nhat (1€€ngày). Bang sau là thong tin ve chat long cua keo
này so vói tieu chuan.
_+9u %1: S; R/nh CLS] th8 t7 1µ t+Iu huVn 4* 6h; pH""C.
-EE C¸c ch= ti>u Ei>u chu,n Eh.c tA 25t 2îc
A.
1
2
3
4


W$
1
2
3
C$
q$
Ch= ti>u lý ho¸
Ðo am
Hàm long dòng sacaroza
Tro khong tan trong HCL1•
Trong long vien
Bao gói
Trong long gói
Ch= ti>u c¶) quan
Hình dang
Màu sac
Tap chat la
Ch= ti>u vi +inh v[t
EhVi h5n b¶o hµnh
•,€-‚,€•
1•-2€•
€,1•
4g
PEOPP
3€€-3•€g
Hình nguyen, kích thóc
deu
Có màu sac dac trng
Khong có
Khong có vi khuan gay
benh
9• ngày
•,•-‚,••
1•-23•
€,1•
3,•-4,3g
PE
3€€-3•€g
Hình nguyen, kích
thóc deu
Có màu sac dac tr-
ng
Khong có
Khong có vi khuan
gay benh
9• ngày
Các chi tieu cam quan và chi tieu vi sinh vat cüng nh thòi han bao hành
Cong ty deu dat theo nh tieu chuan túc là san pham có hình dang và kích th-
óc theo khuon mau, có màu sac dac trng, khong có tap chat và khong có vi
sinh vat gay benh dam bao VSATTP.
Các chi tieu lý hoá van còn su chenh lech giüa tieu chuan và thuc te dieu
dó the hien qua các chi tieu: Ðo am, hàm long dòng, trong long vien,...
Tren day là các chi tieu ve: ty le sai hong chung cua keo‡ chi tieu lý, hoá,
sinh và chi tieu cam quan cua hai loai keo keo süa dùa và keo •elly truyen
thong cua cong ty. Hien nay cong ty dang chú trong nhieu vào loai keo
Che• mói doc da vào san xuat và nam 2€€2 cong ty dã cho ra thi tròng 19‚•
tan,vay chat long ra sao ta hãy theo dõi bang sau:
_+9u %2: S; R/nh CLS] 6h; ChH^ $+.* th8 t7 1µ t+Iu huVn nEL 2002
-EE C¸c ch= ti>u Ei>u chu,n Eh.c tA
A.
1
2
3
4

Ch= ti>u lý ho¸
Hàm long dòng khu(Rs)
Ðo am
Hàm long dòng khu(Rs)
Ðo am
Ty le nhan
Vo: 2€-2••
‚-…,••
Nhan: 3ۥ
1‚-1…•
š‹1€,€•
Vo: 2€-22•
‚-…,••
Nhan: 3ۥ
1‚-1…•
8,ۥ
W$
1
2
Ch= ti>u v( +inh
Vi trùng gay benh
Nam moc sinh doc to và
nam len men
Khong có
Khong có
Khong có
Khong có
C$
1
2
3
4

Ch= ti>u c¶) quan
Màu sac
Tap chat la
Trong long
Mùi vi
Hình dang
Màu sac dac trng
Khong có
Theo quy dinh
Vi ngot, ngay, chua dac
trng theo ten goi, khong
có mùi vi la
Hình khoi theo khuon
Màu sac dac trng
Khong có
Theo quy dinh
Vi ngot, ngay, chua
dac trng theo ten goi,
khong có mùi vi la
Hình khoi theo khuon
Tren day ta dã phan tích thuc rang chat long bánh keo cua cong ty trong
thòi gian qua. Nhìn chung, nhò su dau t hop lý vào máy móc, thiet bi và quy
trình cong nghe cüng nh doi ngü ngòi lao dong doc cai thien ca ve long và
chat, các nguyen lieu dau vào doc kiem tra chat chë, dong thòi cai thien he
thong to chúc quan lý mà chat long san pham khong ngùng tang len, giam
dan chi phí cho sai hong, ha giá thành san pham nhò dó mà tang doc nang
luc canh tranh cua san pham tren thong tròng. Song ben canh dó van còn mot
so san pham dã lac hau, chat long kém, chi phí san xuat cao khong mang lai
hieu qua kinh te cao can doc cong ty xem xét trong thòi gian tói.
G$ Eh.c tF5ng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng +¶n ph,) c/a
C«ng ty b¸nh !o "¶i "µ$
2.1.Wh:c trTng hoTt ®ng Mu¶n trP chÊt lîng s¶n (h)m > C4ng
t= b,nh +do b¶$ b*
Tính den nay bo phan quan lý chat long dã có tren 4€ nam kinh nghiem,
trong khoang thòi gian dó bo phan này luon sát cánh vói các phòng ban khác
cua cong ty qua các giai doan thang tram cua tình hình san xuat kinh doanh.
Kinh qua thuc tien, các cán bo phòng ban khong ngùng nang cao tay nghe và
cách thúc to chúc quan lý tien tien dáp úng kip thòi ve yeu cau ve chat long
san pham bánh keo tren thong tròng. Ðen nay bo máy và cách thúc to chúc
quan lý chat long tong doi hoàn thien và hoat dong bóc daù có hieu luc hieu
qua dieu dó the hien qua các san pham có súc canh tranh lón vói chat long
cao, hình thúc mau mã dep phong phú và da dang dã và dang tao dà cho su
di len cua toàn cong ty. Ðe hieu rõ hon ve van de này và tra lòi cho cau hoi
ho dã làm gì và làm nh the nào chúng ta hãy di vào phan tích noi dung và
thuc trang hoat dong quan lý chat long cua cong ty trong thòi gian qua.
Chat long san pham the hien tong hop trình do kÿ thuat, trình do quan lý
kinh te cua cong ty. Mot san pham hàng hoá có chat long tot phai dat nhüng
yeu cau ve ki thuat, phù hop vói nhu cau cua ngòi tieu dùng, giá ca hop lý,
mang lai loi nhuan cao cho doanh nghiep.
„o vay cong tác quan lý chat long san pham là mot trong nhüng nghiep vu
quan trong cua cong tác quan lý kinh te kÿ thuat nói chung và cong tác quan
lý chat long nói rieng. Viec QLCLSP doc cong ty thuc hien o hau het các
khau trong vòng tròn „eming. Tù nghien cúu nhu cau, thiet ke, che tao,
...den khau cuoi cùng là tieu thu và su dung hàng hoá.
Ðe có chat long san pham cao mo rong doc thi tròng nang cao uy tín cua
doanh nghiep cong ty dã thuc hien viec quan lý nh sau:
-u2n tr0 h!t "#n$ tr;n$ 6h'u th+7t 67 : Cong viec thiet ke doc Cong ty coi
là van de có ý nghia quan trong trong su phát trien cua doanh nghiep, nó lien
quan tói su ràng buoc và phoi hop cua nhieu phòng ban, nhieu chúc nang
trong doanh nghiep. Hàng nam cong ty cho ra dòi hon 1€ loai san pham mói
song thuc te chi doc mot vài san pham là có the ton tai và phát trien doc tren
thi tròng.
Ðac diem quan trong cua san pham bánh keo là chu ky song ngan do vay
yeu cau phát trien san pham mói là vo cùng quan trong. Phòng quan lý chat
long cua cong ty (KCS) luon lien ket chat chë vói phòng Marketing(trong
phòng kinh doanh) de nam doc nhu cau cua khách hàng ve chat long san
pham dong thòi phoi hop vói phòng thiet ke da ra mot he thong các chi tieu
ve chat long. Ðay là cong viec het súc khó khan, de có chat long thiet ke cao
cong ty dã thuc hien các cong viec:
-To chúc phoi hop giüa các nhà thiet ke, Marketing, quan lý tài chính,
...de thiet ke san pham. Thu thap, xu lý, su dung các thong tin cua các phòng
ban tác nghiep.
-Ða ra các phong án khác nhau ve dac diem cua san pham vói các múc
chat long nham chon ra mot phong án san pham toi u vùa dáp úng tot nhat
nhu cau cua ngòi tieu dùng, vùa mang lai hieu qua kinh doanh cao cho
doanh nghiep.
-Thu nghiem và kiem tra các phong án dong thòi du tính các chi phí de
che tao ra san pham khi di vào san xuat dai trà.
-Trong giai doan này, bo phan KCS còn phai thiet lap ra các chi tieu chat
long vì neu khong có các chi tieu này së khong có co so de kiem tra quá
trình thuc hien du án.
-Ðong thòi ban quan lý chat long còn phai xác dinh các phong pháp, cách
thúc tien hành kiem tra các cong doan.
-u2n "A h!t "#n$ tr;n$ 6h'u un$ )n$: Nh ta dã nói chung loai vat t de
san xuat các loai bánh keo có tói 214 loai. Vì vay de có chat long san pham
cao thì bo phan KCS phai kiem tra tat ca các loai nguyen vat lieu dau vào de
dam bao rang các nguyen vat lieu da vào su dung là có chat long.
Quan lý chat long trong khau này cong ty dã xác dinh nhà cung úng nham
dáp úng dúng chung loai, so long, thòi gian, dac diem kinh te kÿ thuat can
thiet dam bao quá trình san xuát doc dien ra lien tuc, chi phí sán xuat là thap
nhat.
Trong co che thi tròng có rat nhieu doanh nghiep san xuat cung úng các
loai nguyen vat lieu trong dó có doanh nghiep ngoài nóc và trong nóc. Vì
vay viec tìm kiem nguon hàng khong phai là khó song de tìm mot nguon
hàng có uy tín thì khong de. Hien nay cong ty dang tham gia vào quá trình
canh tranh bang chien loc chat long cao nen cong ty cho rang san pham cua
ho mua së góp phan vào chien loc dó. Cong ty cüng rat nhay cam vói nhüng
nguyen vat lieu dau vào. Neu doanh nghiep cho rang dau vào này có the làm
tang chat long san pham hoac nguon goc xuat xú cua nguyen vat lieu có the
làm tang uy tín cua doanh nghiep thì cong ty khong may nhay cam vói giá
ca và san sàng tra giá cao cho nhà cung úng truyen thong có uy tín.
„oanh nghiep dã tao ra mot he thong thong tin phan hoi chat chë, thòng
xuyen, cap nhat vì quá trình san xuat và cung úng NVL chiu rat nhieu su chi
phoi cua moi tròng vi mo cüng nh vi mo, dac biet các nhà cung úng nóc
ngoài.
ˆiao dich và dàm phán là rat quan trong de có doc su thong nhat ve các
dieu khoan trong dó có phong pháp kiem tra NVL.„o chung loai vat t lón, so
long vat t nhieu nen có mot phong pháp kiem tra thích hop có ý nghia lón.
Cong ty thòng dùng phong pháp kiem tra bang thí nghiem doi vói các NVL
có thành phan lý hoá phúc tap, còn nhüng nguyen vat lieu có tính chat don
gian ít anh hong tói chat long thì có the su dung phong pháp cam quan kinh
nghiem và phong pháp su dung thu.
Cong viec này cüng yeu cau phai da ra hình thúc kiem tra hop lý, Cong ty
hau het là su dung phong pháp kiem tra dai dien lo hàng vì nó có u diem là
chi phí kiem tra thap, tien hành nhanh và tap trung doc nhan luc nen múc do
chính xác cao.
Trong nghiep vu này cong ty cüng phai xác dinh các phong án giao nhan
NVL. ˆiao nhan dúng thòi diem së tao dieu kien cho cong ty giam chi phí lu
kho bãi, nang cao chat long NVL vì dac diem cua NVLnày là khó bao quan
và có the thay doi thành phan hoá hoc, sinh hoc,...chính vì the cong tác này
giü mot vai trò rat quan trong trong viec dam bao CLSP cua cong ty.
-u2n "A h!t "#n$ tr;n$ R2n Xu!t: Ðay là nhiem vu quan trong cua bo
phan quan lý chat long vì muon thuc hien tot doc chat long thiet ke thì van
de co ban là phai quan lý, kiem soát tot quy trình san xuat. Trong Cong ty,
máy móc, quy trình cong nghe khong may phúc tap song các khau các bo
phan có quan he chat chë vói nhau và mot su chuc trac trong bat cú khau nào
së anh hong truc tiep tói CLSP.
Muc dích chính cua cong viec này là khai thác huy dong có hieu qua máy
móc thiet bi và con ngòi de san xuat ra san pham có chat long cao theo thiet
ke. Ðe làm tot cong tác này cong ty dã thuc hien các nhiem vu sau:
-Cung cap du so long và chat long NVLcho quá trình san xuat theo dúng
tien do.
-Thành lap và thuc hien các tieu chuan, thu tuc, thao tác và quy trình thuc
hien.
Sau khi cho san xuat thu nghiem, các cán bo quan lý phai nam doc nhüng
thong tin ve CLSP, cong nghe san xuat cüng nh các nhan to có the xay ra
làm anh hong tói CLSP, tù dó thiet lap doc mot he thong các tieu chuan ki
thuat và thuc hien nghiem ngat các yeu cau dó. Trong quá trình san xuat neu
nh xay ra các su co kip thòi dieu chinh tránh tình trang san xuat ra nhieu san
pham loi roi sau dó mói quay lai tìm nguyen nhan, làm nh vay khong phai là
cách làm cua nhà quan lý chat long thuc thu và nó së gay rat nhieu ton kém.
-Thuc hien cong viec kiem tra CLSP. That khó có the san xuat ra các san
pham dat chat long 1€€• trong khoang thòi gian dài và thuuc te nhieu khi
tren day chuyen san xuat khong de gì phát hien doc các yeu to anh hong dac
biet các nguyen nhan ngoai canh.„o dó de khong có san pham hong lot ra
ngoài thi tròng thì phai thuc hien tot cong tác kiem tra. Cong viec này do
phòng KCS dam nhiem.
-u2n tr0 h!t "#n$ tr;n$ 1µ R*u 6h'u ,/n hµn$ : Tróc day nghiep vu này ít
doc cong ty quan tam, nhng trong giai doan hien nay nó có tác dung rat to
lón trong viec thuc hien muc tieu mo rong thi tròng cua doanh nghiep. Ðe
khách hàng khai thác het cong dung cua san pham và tao dieu kien thuan loi
nhat de cho khách hàng mua và su dung san pham. Cong ty dang rat chú
trong tói viec nang cao chat long trong khau này. Làm tot cong tác này
khong chi có loi cho ngòi tieu dùng mà còn cho ca doanh nghiep.
Ðe làm tot cong tác này cong ty dã thuc hien mot so cong viec co ban sau‡
-Chuan bi san pham tot sau khi xác dinh thi tròng muc tieu de cung cap
san pham.
-To chúc mang lói phan phoi thuan loi. Neu nh nhà quan lý chat long mà
khong nam doc dac diem kenh phan phoi cua mình thì that khó có the dam
bao chat long san pham cua mình còn nguyen ven den tay ngòi tieu dùng.
Nh kenh tieu thu trong Mien Nam có dieu kien ve dia lý xa xoi, khí hau khác
biet vói ngòai Bac neu khong có bien pháp hop lý ve bao gói, van chuyen thì
bánh keo rat de bi dap nát day là dieu cong ty can quan tam vì hien nay hien
tong này van thòng xay ra gay lãng phí rat lón cho cong ty và làm giam uy
tín cua doanh nghiep.
-Trong quá trình su dung san pham khách hàng rat can hóng dan cách su
dung, dieu kien cüng nh pham vi su dung hay quá trình bao quan phai trong
nhüng dieu kien nào thì san pham giü doc chat long tot nhat.
-Thuc hien dich vu sau bán hàng, nh to chúc bao hành, dich vu kÿ
thuat,...„ich vu bao hành là rat quan trong nó là su bao dam ve chat long san
pham bánh keo cua cong ty trong mot khoang thòi gian dinh tróc dã doc ghi
tren bao bì . Trong giai doan bao hành moi su sai hong, thay doi ve chat së
doc cong ty kiem tra và xu lý theo quy dinh. „ich vu này gay dung doc niem
tin uy tín vói khách hàng dong thòi nó cüng giúp cho cong ty có dieu kien
tot de tìm hieu hon ve khách hàng và thi tròng cua mình.
Ðay là nhüng noi dung quan trong trong cong tác quan tri chat long cua
cong ty. Nh vay, de có san pham tot dáp úng nhu cau khách hàng, mo rong
thi tròng cua doanh nghiep thì bo phan quan lý chat long phai thuc hien
nghiem ngat các noi dung này.
Thuc trang quan lý chat long cua cong ty doc the hien qua các noi dung
này, có mat cong ty hoàn thành tot song có nhüng nghiep vu còn hình thúc
khong mang lai ket qua cao.Ta hãy tìm hieu van de này qua noi dung phan
tích thuc trang sau:
Bo phan quan tri chat long nam trong phòng KCS cua cong ty, day là doi
ngü dã có khoang thòi gian khá lau hoat dong trong linh vuc này có nhieu
nam kinh nghiem cüng nh có trình do khá. Ben canh nhüng cácn bo này còn
có doi ngü cán bo tre doc trang bi kien thúc khá vüng vàng làm viec nang
dong và sáng tao. Ngoài các cán bo quan lý ra còn có cán bo chuyen trách
kiem tra chat long dau vào và nhüng san pham hoàn thành cüng nh các san
pham dang lu thong tren thi tròng.
Ðe có san pham mói hoàn toàn hoac san pham cai tien ve chat long, các
cán bo quan lý de ra các phong án dieu tra nghien cúu thi tròng cùng vói bo
phan Marketing xác dinh chính xác nhu cau cua khách hàng nhat là mat chat
long. Tù dó phoi hop vói các phòng ban chúc nang de de ra các tieu chuan
co ban cua san pham. „o chu ky cua san pham ngan nen cong viec này doc
làm thòng xuyen lien tuc. Qua các thong tin dã thu thap, bo phan thiet ke san
pham së phác thao ra mot hình mau san pham hoàn chinh vói các chi tieu chi
tiet ve: múc chat long, các tính chat lí hoá sinh và các chi tieu cam quan cua
san pham, tat nhien các chi tieu này phai phai dua tren co so cua các van ban
qui dinh cua Nhà nóc, cua cong ty và khách hàng. Ðong thòi da ra các yeu
cau ve máy móc thiet bi và quy trình cong nghe và các yeu cau khác de thuc
hien các tieu chuan thiet ke. Cüng trong giai doan này các cán bo thiet ke
phai neu ra nhüng nhan to có the tác dong xau den chat long và tìm ra các
bien pháp phòng ngùa.
Ðe dam bao chat long trong quá trình cung cap nguyen vat lieu cong ty dã
de ra các bien pháp cu the phù hop vói tùng nguon nguyen vat lieu, tùng loai
nguyen vat lieu và xác lap phong án du trü de dáp úng tien do san xuat vói
chi phí thap nhat.
Vói các nhà cung cap trong nóc, viec quan lý chat long tong doi de dàng
do thuan tien ve dòng di loi lai, thong tin nhanh chóng chính xác viec giai
quyet các truc trac ve chat long khá thuan loi. Nguyen lieu chu yeu de san
xuat bánh keo là dòng kính và súc san xuat trong nóc hoàn toàn có the dáp
úng doc. Các yeu to dó dã làm giam chi phí san xuat, ha giá thành san pham,
Song ngoài nguyen lieu này hay bi anh hong boi tình hình cung úng do chiu
su tác dong lón ve thien tai han hán baõ lut và nhieu nguyen nhan khác cüng
deu có anh hong gián tiep tói cong Ty nh thòi han cung úng khong dam bao
co cau nguyen lieu vat lieu khong hop lý, chat long kém..
Vói các nhà cung úng noc ngoài: Cong ty phai nhap nhieu loai vat t nh bot
my, hong lieu, túi nhãn cao cap dieu này dã gay khong ít khó khan cho quá
trình quan lý chat long san pham cua cong ty. Th) nh!t là van de ve thòi
han cung úng.„o dieu kien dia lý xa xoi, quá trình thuc hien phan nhieu thuc
hien bang dòng thuy nh vay nhüng rui ro do bão lü thien tai dich hoa, chìm
dam, cháy no là khó tránh khoi së tác dong rat lón tói tien do cung cap vat t
và chat long cua san pham, phía nóc ngoài còn bi anh hong boi các dieu kien
ve tu nhien, kinh te, chính tri- pháp luat. Ben canh nhüng nguyen nhan khách
quan cüng còn có nhieu nguyen nhan chu quan tù nhà cung úng mà cong ty
khong de gì kiem soát doc. Th) h*+ là ve chat long san pham, so long vat t,
nhìn chung chat long ngoai nhap thòng cao hon các vat t trong nó song, nh
dã nói o tren nó bi anh hong cua nhieu nguyen nhan khách quan mà dan den
chat long khó on dinh, so long vat t hay bien dong. Th) ,* ve chi phí, dieu
de nhan thay o day là chi phí rat cao nh ve giá mua cao, chi phí van chuyen
cao, thue khoá, bao quan du trü nhieu,…dã làm giam chat long san pham
cüng nh làm cho hieu qua san xuat kinh doanh cua cong ty kém.
Nh vay, viec quan lý các nguon hàng là khá phúc tap, viec dam bao cung
cap chat long vat t tot là khong de dàng gì day là mot khó khan cho nhà
quan lý cua cong ty nói chung và các cán bo quan lý chat long nói rieng.
Chat long nguyen vat lieu tróc khi nhap kho, khi bao quan và tróc khi da
vào san xuat deu doc nhan vien KCS lay mau de xác dinh và kiem tra, xu lý
nghiem ngat các vat t kém chat long so vói tieu chuan và hop dong kinh te
giao nhan. Phan lón các nguyen vat lieu doc kiem tra qua phòng thí nghiem.
Trong quá trình san xuat, nhan vien KCS lay mau sác xuat tùng loai bánh
keo theo tùng ca, tùng ngày de theo dõi tình hình chat long. Các mau này d-
oc phan tích o các chi tieu mà cam quan chi tieu lý hoá ve an toàn thuc pham
và nhüng san pham nào kém chat long së doc loai bo và nhan vien quan lý
chat long së cùng vói các cán bo kÿ thuat dieu tra làm rõ và có các bien pháp
ngan chan kip thòi, thú nüa là làm cho các san pham da vào lu thong là dam
bao chat long tot, qua cong tác quan lý chat long này cüng giúp cho các bo
phan khác cüng hoàn thành tot hon bo phan cua mình dac biet bo phan lao
dong và tien long có phong pháp thong phat cong bang hop lý.
Chat long san pham doc hình thành trong quá trình san xuat chiu anh h-
ong cua nhieu nhan to nh máy móc trang thiet bi, trình do tay nghe cua ngòi
cong nhan, nhan vien kÿ thuat, các yeu to ngoai canh, hình thúc và phong
pháp kiem tra… Vì vay, các cán bo chuyen trách can nang cao tay nghe, ý
thúc làm viec có nh vay quá trình san xuat mói troi chay, hieu qua.
Trong quá trình tieu thu và su dung san pham cua cong ty các nhan vien
phòng KCS gü mot vai trò quan trong trong viec dam bao chat long san
pham den tay ngòi tieu dùng và su dung có hieu qua nhat các san pham bánh
keo mà cong ty cung úng.
Các cán bo KCS thòng xuyen thu thap các mau bánh keo dang bán o các
dai lý, các cua hàng bán le de phan tích kiem tra, hien nay các cán bo KCS
cùng các cán bo phòng ban dang tìm cách ngan chan các loai keo bánh gia
dang có tren thi truòng dac biet là keo hoa qua (san xuat o xí nghiep Viet
Trì).
Qua kiem tra, phan tích các cán bo quan lý chat long dã da ra các dac
diem phan biet dau là keo bánh that dau là keo bánh gia danh. Mat khác,
phoi hop vói ban quan lý thi tròng tìm nguyen nhan và nhan chan kip thòi
các loai keo bánh gia cüng nh các san pham nhap lau. Ve phía mình, cong ty
dã nghien cú thay doi mau mã hình dang bao bì san pham phát trien san
pham mói làm cho các to chúc san xuat phi pháp này khó có the làm gia.
Trong quan lý thì kiem tra là yeu to cuc ky quan trong nó là mot trong
bon chúc nang quan trong cua nhà quan tri. Cong ty luon da quan diem
KCS là tìm ra các nguyen nhan sai sót chú khong phai chi tìm ra các sai sót
de xua chüa hay loai bo chúng, Quán triet quan diem này bo phan kiem tra
luon theo sát tùng khau tùng quá trình, de bao dam rang chat long san pham
làm ra là có chat long cao và sai sót o múc có the chap nhan doc.
Nguyen tac kiem tra cua cong ty:
Kiem tra (dau vào, quá trình, dau ra) chat long san pham doc cong ty su
dung qua các phong pháp nh cam quan kinh nghiem, kiem tra bang máy móc
thiet bi chuyen dùng.
Cong tác kiem tra duc hien tren các mau, các mau này doc lay sác xuat
tren các day truyen cua tùng lo san pham hay nguyen vat lieu tróc khi nhap
kho. Sau dó së doc chuyen den các phòng KCS ghi rõ ngày san xuat, ca san
xuat, noi san xuat tren các mau de tien theo dõi doi chieu và quy trách nhiem
cho cán bo thuc hien.
Cong tác kiem tra chat long khong chi thuoc ve cán bo nhan vien phòng
kÿ thuat dau t và phát trien, bo phan KCS cua cong ty mà còn là doi ngü
quan trong dó là cong nhan truc tiep san xuat. Kiem tra chat long san pham
khong chi thuoc rieng phòng ban nào mà là toàn cong ty. Vì vay, cong ty
cüng da ra các chong trình dào tao huan luyen cán bo cong nhan vien ve
kiem tra dánh gía chat long san pham.
Cong tác quan lý con ngòi cua cong ty doc to chúc theo hai cap tao dieu
kien thuan loi cho viec quan lý kiem tra tình hình san xuat và tình hình chat
long san pham, bao gom: cap xí nghiep và cap cong ty.
- Cap xí nghiep, day là nhüng kÿ s di theo ca san xuat có nhiem vu quan lý
thuc hien các quy trình cong nghe và quan lý chat long san pham theo ca tù
dó có the thong phat tùng to tùng cá nhan.
- Cap cong ty, phòng kÿ thuat dau t và phát trien quan lý quy trình cong
nghe san xuat o các xí nghiep.
Song neu nh chi thuc hien viec quan lý, kiem tra o các cap khong thì cha
du, dac biet các phan xong có nhieu cong nhan thuc hien san xuat thì van de
lai lai phúc tap hon rat nhieu, chat long doc hình thành qua nhan to con ngòi,
mà kha nang làm viec cua moi con ngòi là khác nhau ve trình do tay nghe,
dong co làm viec, ý thúc trách nhiem trong cong viec … trong khi dó,
khong phai lúc nào cüng can ngòi cán bo giám sát o ben canh vùa ton kém,
vùa xay ra hieu úng Ha•thone (chong trình nhien cúu cua Mayo o các phan
xong cua nhà máy ”estern Electrics-nang suat, chat long lao dong phu
thuoc vào su chu tam cua cong nhan vien chú khong han là các dieu kien
làm viec)
Vì lí do này mà cong ty thuc hien chính sách • kiem tra
Thú nhat: cá nhan tu kiem tra
Thú hai: to san xuat tu kiem tra
Thú ba: ca san xuat tu kiem tra
Thú t: phan xong tu kiem tra
Thú nam: cong ty kiem tra và xuat xong
Tren day ta dã xem xét tình trang cong tác quan lý chat long cua cong ty.
Nhìn chung, van de CLSP cua cong ty doc thuc hien tù khhau thiet ke san
xuat, cung úng cho den khau tieu thu và su dung san pham. O moi khau dó,
trách nhiem cua ngòi quan lý khá to lón dat ra cho moi nhan vien quan lý
mot yeu cau ve nang luc quan lý to chúc, kinh nghiem thuc tien và ý thúc
làm viec cao.
NN.2. O,nh g$, chung 23 chÊt lîng k Mu¶n lK chÊt lîng c"a C4ng t=.
2.2.1. V5 h!t "#n$
Thòi gian gan day cong ty khong chi quan tam tói viec da dang hoá san
pham, thay doi mau mã bao bì, mo rong thi tròng mà tren het là cong ty dã
chú trong cai tien và nang cao CLSP. Ðúng tróc súc ép cua canh tranh, day là
mot chính sách hop lý và can thiet. Ða lý thuyet vào hành dong thuc tien,
nhüng nam qua thuc su là thòi gian cho su bien doi ve chat cua san pham. Vì
vay, san pham cua cong ty luon doc giói tieu dùng dánh gía cao, nang cao d-
oc uy tín cua mình tren thong tròng.
Cong ty luon duy trì nhüng nguon cung cap tot cho nhu cau san xuat tao
ra san pham có chat long cao và luon dat doc các muc tieu mà Nhà nóc
,doanh nghiep và ngòi tieu dùng dat ra.
Bang nhüng no luc khong met moi cua toàn cong ty mà các nam 1999 -
2€€1 san pham cua cong ty luon dat tieu chuan cao quý 'Hàng viet nam chat
long cao¨.
Mac dù thi tròng các yeu to dau vào và dau ra luon có nhüng bien doi that
thòng có chieu hóng bat loi cho viec bao dam chat long cua san pham song,
vói các bien pháp hop lý mà cong ty da ra dã kip thòi úng phó làm bình on
giá ca san pham, chat long san pham van khong ngùng tang.
2.2.2. V5 @u2n "A h!t "#n$.
Quan lý chat long san pham lá mot trong nhüng nhiem vu quan trong
trong các hoat dong chúc nang cua toàn bo lãnh dao cong ty các nam qua.
Cong tác quan lý luon doc nang len ngang tam vói vai trò to lón cua nó trong
viec bao dam và nang cao chat long san pham. Bo phan KCS dã tro thành
cánh tay dac luc cho lãnh dao cong ty dieu hành quan lý san xuat doc tot
hon.
„o nang cao doc trình do kien thúc, kinh nghiem cüng nh ý thúc cua
nhüng nhà quan lý chat long mà cong tác này dã dem lai nhüng ket qua tot
the hien qua múc chat long san pham khong ngùng tang len.
Cong tác quan lý chat long dã doc cai tien theo hóng hien dai, nang dong
hon phù hop vói yeu cau cua quá trình san xuat vói quy mo ngày càng mo
rong cüng nh xu hóng chung cua quan lý kinh te tren the giói. Các phong
pháp quan lý mói dã doc cán bo quan lý tiep thu và su dung vào thuc te
doanh nghiep và dã mang lai hieu qua kinh te dáng ke.
Ben canh dó còn nhüng ton tai nhat dinh mà phan nhieu do dieu kien vat
chat còn quá yeu kém dã han che cong tác quan lý chat long. Qua lòi nói thì
chúng ta cha voi tin chùng nào có nhüng con so cu the chúng minh.
_+9u %%: C/ th+7t ,0 tr;n$ @u2n tr0 h!t "#n$ R2n &hVL nEL 2002.
-tt E>n thiAt bJ H¬n vJ -; lîng\chiAc] 0íc -h 0N) -q
1
2
3
4


Can phan tích
Tu say thòng
Tu say chan khong
Bom chan khong
Máy bom nóc
Lò nung
Max 2€g
€-2€€do C
€-2•€do C
€,4K”†h
3Lít†h
‚€€-12€€doC
2
4
1
2
1
1
Ðúc
Ba Lan
Ba Lan
Ðài Loan
Lien Xocü
Ðúc
1983
198‚
1991
1991
199€
1994
Nh vay, thiet bi cua Cong ty còn thieu rat nhieu và yeu kém, các thiet bi
hien có dã da vào san xuat lau nam dã lac hau và có do chính xác thap. Hien
nay Cong ty dang quan tam tói viec dau t mói mot so thiet bi nh: Nhiet ke,
can dien tu so, máy kiem tra do am...
3. 0h1ng thu[n lîi vµ hã hNn c/a c«ng ty tFong qu¸ tF&nh
+¶n iuÊt inh Koanh nãi chung vµ n©ng cao CD-P nãi
Fi>ng$
3.1. WhuHn lî$.
Trong SXK„, càng ngày cong ty càng có quyen tu chu hon, tìm các doi
tác làm an trong nóc cüng nh nóc ngoài qua dó hoc hoi doc kinh nghiem to
chúc quan lý hien dai, hien dai hoá cong nghe san xuat, mo rong thi tròng
san pham.
Nhüng nam qua, viec dau t cho nghien cúu trien khai, mua sam tuy cha
phai là nhieu song, bóc dau dã dem lai hieu qua tot. „o dau t dúng hóng nen
doanh nghiep dã khai thác tot cong nghe máy móc nang cao doc chat long
san pham, da dang hoá san pham.
Cong ty còn có mot doi ngü cán bo cong nhan vien tong doi tre khá nang
dong nhiet tình, hoc hoi trao doi kien thúc tao dieu kien cho viec nang cao
tay nghe de da nang suat, chat long ngày càng cao.
Ngày nay có nhieu doanh nghiep san xuat nguyen lieu trong nóc ra dòi tao
ra nguon hàng phong phú, chat long cao dac biet là dòng, dau thuc vat tinh
bot...
Các chính sách quan lý vi mo cua Nhà nóc dã có tác dung tích cuc tói tình
hình san xuat cua cong ty nh: chính sách tài khoá, khuyen khích dau t, phát
trien nghien cúu KH-CN và nhüng giai pháp tang còng VSATTP, chong
hàng gia dã nang doc uy tín, chat long san pham cua cong ty len mot bóc.
3.2. Yh0 +hRn.
Viec chuyen co máy tù co che cü sang co che mói còn nhieu khó khan
cho doanh nghiep dac biet là su thích nghi còn han che, su am hieu ve chat l-
ong cua cán bo cong nhan vien là cha cao.
Tiem luc tài chính cua cong ty còn yeu kém cha dáp úng doc nhu cau san
xuat, tieu dùng trong tình hình mói khó có the da các day chuyen san xuat
hien dai vào su dung.
Ðoi ngü cán bo quan lý còn tre nen kinh nghiem thuc te cha nhieu phan
úng cham vói thi tròng. Phòng Marketing cha có nen khó khan trong viec
dieu tra thi tròng cüng nh thuc hien các hành vi xúc tien thong mai tieu thu
san pham.
Co che quan lý cua Nhà nóc cha doc nghiem minh các nan làm hàng gia,
buon lau hàng hoá còn nhieu và dang gay khong ít khó khan trong canh
tranh cua cong ty.
Tren day là nhüng khó khan và thuan loi chính cua cong ty trong thòi gian
vùa qua cüng nh tróc mat. Ðe khac phuc doc nhüng khó khan, phát huy
nhüng thuan loi, cong ty phai day manh cong tác quan lý tren tat ca các mat
cua quá trình san xuat kinh doanh. Có nh vay cong ty mói tao ra the và luc
mói tren thong tròng de Hai Hà khong nhüng phát trien manh thi tròng trong
nóc và còn von ra thi tròng nóc ngoài nh muc tieu mà doanh nghiep dat ra tù
nay den nam 2€€•.
L$ 0h1ng thµnh qu¶ 25t 2îc c/a c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng
c/a C«ng ty b¸nh !o "¶i "µ$
Nh ta dã trình bày trong noi dung muc 2, nhò có cong tác quan lý chat l-
ong tong doi tot mà chat long san pham cua Cong ty ngày càng cao và dã
mang lai nhieu thành qua kinh doanh to lón. „o có chat long cao, hình thúc
mau mã dep, phong phú da dang dã gay doc thien cam vói ngòi tieu dùng,
dac biet cong ty thuc hien các hoat dong trong và sau khi bán nhiet tình, chu
dáo phù hop vói ý nguyen cua khách hàng nen san pham cua cong ty ngày
càng chiem linh doc thi tròng khong nhüng trong nóc mà còn ca thi tròng
ngoài nóc. Múc tieu thu san pham cua cong ty lien tuc tang qua các nam
nhat là các san pham chu luc vói toc do tren 1€• moi nam.
Chat long san pham cao dã tao nen uy tín cua cong ty tren thong tròng và
nó dã tro thành mot loi the rat quan trong cua cong ty trong chien loc canh
tranh cua mình. San pham cua cong ty có các múc chat long khác nhau vói
nhieu múc giá dã bao phu rong khap các khu vuc thi tròng dáp úng moi nhu
cau cua khách hàng. Thi phan cua Hai Hà nam 2€€2 dã tren 8•.
Nhò thuc hien sát sao các noi dung quan lý chat long mà dã phát hien ra
su phan tán trong san xuat, tìm ra nguyen nhan và dau moi cai tien quy trình
cong nghe, máy móc trang thiet bi, su dung lao dong có hieu qua hon , nang
suat lao dong cao, chat long tot.
Them vào dó, mot thành qua lón nüa mà ta khong the khong ke den dó là
viec quan lý hop lý các quá trình dã dan giam doc ty le sai hong cua san
pham tù dó giam doc chi phí khong chat long, giam doc giá thành san pham
tang kha nang canh tranh và hieu qua san xuat kinh doanh cua doanh nghiep.
Cu the nh nam 2€€1 tong chi phí là 2€1,9€€ tr.d chi phí cho sai hong là
1‚€.•2€.€€€d. Bóc sang nam 2€€2 tong chi phí san xuat là 21€.2€€ tr.d chi
phí cho sai hong là 13‚.‚3€.€€€d nh vay nhò nang cao hieu qua cong tác
quan lý chat long san pham doanh nghiep dã tiet kiem tong doi mot long là
21€.2€€trd •1‚1.•2€.€€€ -13‚.‚3€.€€€‹ 31.•3€.€€€d.
d 2€1.9€€tr.d
Mac dù dat doc nhüng thành cong dáng ke, song cán bo cong nhan vien
cua Cong ty nói chung và phòng KCS nói rieng van luon tran tro de tìm ra
cho mình mot hóng di thích hop trong tình hình mói de san pham cua Hai
Hà khong chi chiem linh doc thi tròng trong nóc mà còn ca thi tròng nóc
ngoài nh Ðong Âu, Bac Mÿ, ASEAN,...
O$ 0h1ng tgn t5i c/a c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng +¶n ph,) vµ
nguy>n nh©n ¶nh hëng tíi vi(c n©ng cao chÊt lîng +¶n
ph,) c/a C«ng ty$
9.1. Ch[ng tXn tT$ c?n ®îc +h^c (hFc.
-Chat long san pham làm ra tuy dã có chat long khá song ty le dó cha
nhieu. Cong ty có ca thay hon 1€€ loai bánh keo, trong so dó chi có nhüng
san pham chu luc mói doc quan tam thuc su tói chat long các san pham còn
lai cha có su dau t thoa dáng.
-Trong quá trình san xuat còn ton tai nhieu san pham sai hong làm giam
bac chat long, tang chi phí san xuat kinh doanh dan tói giá thành cao anh h-
ong tói cong tác tieu thu san pham.
-Cong tác kiem tra các yeu to dau vào tuy dã thuc hien khá kÿ lŠng song
viec cung cap cham, chat long vat t kém van thòng xay ra anh hong khong
nho den tien do và chat long san pham.
-Trình do tay nghe cua cong nhan khong deu, tình trang sai loi do cong
nhan làm ra còn nhieu gay lãng phí lón nguyen vat lieu và anh hong tói nang
suat và chat long lao dong.
-Cong tác quan lý chat long van còn mang t tong cü, coi quan lý chat long
dong nghia vói kiem tra chat long do dó cong tác quan lý chat long tap trung
nhieu vào kiem tra chat long nen ket qua dem lai cha cao.
-Cong ty cha to chúc tính chi phí chat long hop lý, cha su dung các cong
cu thong ke trong kiem soát quá trình làm cho cap quan lý khó xác dinh doc
dau là noi can có su tác dong nhieu nhat mà chi dua tren bang tong ket chat
long.
-Tuy chat long doc nang cao song viec xay dung các he thong tieu chuan
van cha kip thòi, chính xác vói nhüng thay doi cua nhu cau ngày càng khat
khe dan tói tình trang san xuat mot noi nhu cau mot neo, các san pham mói
san xuat ra có ty le nho tru lai doc tren thi tròng.
-Trong san xuat bánh keo nhieu khau phai làm thu cong gay anh hong tói
chat long san pham. Ví du nh trong day chuyen san xuat bánh kem xop,
khau nhat bánh và dóng gói còn làm thu cong nen ca nang suat và chat long
san pham thap.
-Tìm hieu thi tròng nóc ngoài còn nhieu han che, các san pham có chat l-
ong cao còn chiem ty trong xuat khau ít.
9.2. Ch[ng ngu=%n nh©n ch" Muan ¶nh h>ng tí$ chÊt lîng b,nh +do
c"a C4ng t=.
-Cong tác dam bao và nang cao chat long san pham cha doc quan tam
dúng múc, viec dau t các thiet bi chuyen dùng trong quan lý chat long còn
thieu nhieu khong dáp úng doc nhu cau nhiem vu trong tình hình mói.
-Kÿ thuat cong nghe lac hau, thieu dong bo, co so ha tang còn yeu kém ít
doc tu sua xay lap mói. Cong tác bao trì bao dŠng tuy dã thuc hien song còn
thieu thòng xuyen, kiem tra du phòng cha doc quan tam nhieu khi làm gián
doan quá trình san xuat gay thiet hai lón.
-Trình do tay nghe cua cong nhan còn nhieu yeu kém, lao dong cha qua
dào tao chiem ty trong lón, them vào dó ý thúc to chúc ky luat cha cao làm
anh hong truc tiep tói chat long san pham.
-Che do thong phat còn nhieu bat cap nh thong cha tong xúng vói ket qua
lao dong, dac biet cha su dung có hieu qua bien pháp thong tinh than. Viec
ky luat còn bi xem nhe nen cha du súc ran de ngan chan các hành vi tác
dong xau tói chat long.
-Nguyen vat lieu phai nhap tù nóc ngoài còn nhieu nen chiu anh hong lón
cua các nhan to nen chat long khong on dinh, chi phí cao...them vào dó cong
tác quan lý nguyen vat lieu còn long leo, kho tàng bao quan dang bi xuong
cap. Cong ty cha tìm doc nhüng nguon hàng mói nen de bi các nguon hàng
cü ép gía...
-Ðoi ngü cán bo lãnh dao còn xem nhe các bien pháp quan lý dong bo, ch-
a áp dung các phong pháp quan lý mói vào quan lý chat long làm cho chi phí
cao mà chat long khong doc cai thien.
-Cong ty cha huy dong doc tat ca các phòng ban tham gia vào cong tác
quan lý chat long mot cánh có hieu qua làm cho cong tác quan lý chat long
cha phát huy doc het tiem nang cua mình gay can tro tói viec da he thong
ISO-9€€2 vào quan lý chat long nh nmuc tieu doanh nghiep dã xác dinh.
9.3. Ch[ng ngu=%n nh©n +h,ch Muan ¶nh h>ng tí$ chÊt lîng s¶n
(h)m.
-Nhà nóc và các cap, các ngành có lien quan cha thuc su quan tam den
chat long san pham, các chi tieu chat long dat ra cha khat khe, cong tác kiem
tra cha doc thuc hien thòng xuyen:
Các phong pháp thuc hien che do thong phat cha chính xác và cong minh
làm cho doanh nghiep ít có dong luc thay doi chat long cua mình.
Các co quan to chúc Nhà nóc cha to chúc thòng xuyen các lóp, các cuoc
hoi thao cho doanh nghiep ve chat long san pham và các phong pháp quan lý
chat long hien dai dã áp dung thành cong tren the giói nham thay doi nhan
thúc cua doanh nghiep ve van de chat long và quan lý chat long.
Hien tong vi pham pháp luat cua các co so san xuat kinh doanh còn dien
ra het súc phúc tap trong khi Nhà nóc còn cha hoàn thien các quy dinh tao
nhieu kë ho cho các doanh nghiep lách luat, khong thuc hien cong bo chat l-
ong san pham hàng hoá theo quy dinh cua pháp lenh chat long hàng hoá dan
tói nan làm hàng gia còn nhieu anh hong xau den hình anh cua cong ty tren
thong tròng.
Ben canh dó, các che tài xu lý hành vi san xuat buon bán hàng gia, hàng
nhap lau, kém chat long chi dùng o múc phat hành chính bang tien o khung
thap dã khong du súc ran de các vi pham dó.
Trong thòi gian qua, các co quan chúc nang dã tien hành kiem tra, xu lý
tren dien rong các mat hàng thuc pham trong dó có san pham bánh keo nhat
là vào dip tet nhng các hien tong vi pham pháp luat trong kinh doanh và hien
tong san xuat, buon bán hàng gia van dien ra thòng xuyen cha doc day lùi.
Ben canh viec các doanh nghiep cham tìm ra cho mình nhüng nét tinh vi de
tránh làm hàng gia thì các co quan Nhà nóc cüng cham tien hành tìm tan goc
các co so san xuat hàng gia nen san pham kém chat long van lu thong nhieu
gay phong hai den uy tín cua doanh nghiep.
Nhà nóc cha có nhüng chính sách khuyen khích dau t vào KH˜CN mot
cách có hieu qua nh thue nhap khau còn cao, các chính sách tín dung(lãi
suat) cha có múc u dãi hop lý, cha tìm con dòng che tao máy móc trong nóc
thay the nhap khau...
-ˆiá ca nguyen vat lieu thòng xuyen bien dong, chat long nguyen vat lieu
phu thuoc nhieu vào nhà cung úng làm cho doanh nghiep roi vào the bi dong
trong san xuat kinh doanh.
-Thòi tiet khí hau that thòng, do am cao là dieu kien cho các vi sinh vat và
các phan úng hoá hoc bat loi xay ra làm cho nguyen vat lieu, bán thành
pham bi bien doi ve chat anh hong xau tói chat long san pham cua doanh
nghiep.
h¬ng III
(3¬ng h=ng vµ gi¶i ph$p nh>m u/ t,? :
n)ng ca! chÊt lîng s¶n phÈm cña C.ng t/
0$nh 12! 3¶i 3µ&
I& @hAng quan ®iBm c¬ 0¶n cña C.ng t/ v% chÊt
lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm&
Chat long san pham là nhan to so mot dam bao cho su thành cong cua
doanh nghiep trong moi tròng canh tranh. Vì vay, cai tien và nang cao chat l-
ong san pham là nhiem vu hàng dau cua giói lãnh dao Cong ty. Nhüng nam
qua Cong ty dã gat hái doc nhüng thành cong nhat dinh trong san xuat kinh
doanh nhò vào viec khong ngùng nang cao chat long san pham. Ðe san pham
có chat long cao vùa mang lai loi ích cho ngòi tieu dùng vùa mang lai hieu
qua kinh doanh cho doanh nghiep khong the khong xuat phát tù nhüng quan
diem, dòng loi, chính sách dúng dan ve van de chat long và quan lý chat l-
ong. Nhan thúc dúng dan doc van de thì mói có co so de de ra các bien pháp
thuc hien có ket qua cao. Quan diem dó the hien:
Whø nhÊt, canh tranh là tat yeu cua co che thi tròng, các quan he cung cau
là do thi tròng chi phoi vì vay kinh doanh phai gan vói thi tròng, san pham
phai doc xay dung tren co so nhu cau cua ngòi tieu dùng. Nh vay moi phong
hóng và giai pháp ve chat long san pham phai chiu su chi phoi cua qui luat
thi tròng và dói su quan lý vi mo cua Nhà nóc.
Whø ha$,chat long san pham là yeu to then chot vì vay dau t máy móc
thiet bi, con ngòi và các yeu to khác phai tap trung vào nang cao chat long
san pham. Coi trong co giói hoá, tu dong hoá gan vói hien dai hoá, dau t có
trong diem và phai lua chon cong nghe thích hop vùa dáp úng doc nhu cau
hien tai song phai tang doc nang luc san xuat trong tong lai khi nhu cau tang
len.
Whø ba, nguyen vat lieu dau vào phai dam bao có chat long cao, dam bao
dáp úng doc nhu cau ve tien do san xuat de vùa tang doc nang suat lao dong
vùa dam bao chat long san pham.
Whø t, quan lý chat long thuc hien tren moi quá trình cua day chuyen hình
thành chat long. Ðac biet chú trong nghien cúu thiet ke san pham mói,
khong có san pham mói thì khong có thi tròng.
Whø nRm, các phong hóng và bien pháp de ra de dam bao và nang cao
chat long san pham phai mang tính dong bo, toàn dien khong thien lech, phai
dat nó trong moi quan he hüu covói các chúc nang khác cua cong tác quan
tri.
II& @hAng ph¬ng h=ng c¬ 0¶n vµ gi¶i ph$p chiCn
lîc nh>m u/ t,? vµ n)ng ca! chÊt lîng s¶n
phÈm ë C.ng t/ 0$nh 12! 3¶i 3µ&
1. PHONG HÓNG CHUNG CUA NGÀNH VÀ CÔNG TY GIAI
ÐOAN TÙ NAY ÐÊN NAM 2005.
„o dieu kien khí hau nóc ta thuoc vùng nhiet dói gió mùa nen có rat nhieu
thuan loi cho viec phát trien ngành thuc pham, các chính sách phát trien kinh
te xã hoi cüng có nhieu chieu hóng thuan loi, cu the:
-Nguyen vat lieu nóc ta khá da dang và phong phú so long hoa qua, cu,
bot, dòng mía rat thuan loi cho viec cung cap dau vào cua các doanh nghiep
san xuat bánh keo.
-Ðang và Nhà nóc ta có chu trong phát huy noi luc, dong thòi tham gia
hop tác phát trien vói các khu vuc và quoc te.
-„an so nóc ta den nam 2€€• khoang 8‚ trieu ngòi, giá tri dinh dŠng tang
len 22€€ kcalo†ng-ng, Protein 11•, Lipit 12•, ˆluco ……• (Bo ‘ te).
Theo du doán, múc tieu thu keo bình quan tù nay tói nam 2€€• là 3kg†ng-
òi-nam. Ðen nam 2€€• nóc ta có nhu cau cung cap khoang 2‚€.€€€tan den
3€€.€€€tan†nam và du báo tong doanh thu tù san xuat bánh keo khoang
8.€€€ty dong trong dó ty le xuat khau tù 1€ den 2€ •.
Tù dó ngành dã da ra các chien loc chung tù nay den nam 2€€• là:
Whø nhÊt, dam bao san xuat và cung cap du so long, chat long tot, giá ca
hop lý phù hop vói nhu cau cua ngòi tieu dùng, dan dan giam doc long bánh
keo nhap ngoai, tang còng xuat khau sang các nóc Ðong Âu và các khu vuc
thi tròng khác.
Whø ha$, tang còng viec doi mói cong nghe, máy móc, thiet bi tien hành
co giói hoá, tu dong hoá và dong bo hoá nhüng day chuyen san xuat bánh
keo...Hoàn thien các phong tien van chuyen bang bang chuyen các khau tù
san xuat tói kho bao quan.
Whø ba, dam bao tu túc nguyen vat lieu, thay the hàng nhap khau nh d-
òng, ˆlucoza, süa tinh bot, dau thuc vat, bot my ...Tu túc mot so phu lieu nh
giay nhom, giay sáp, bang dán, túi, nhãn, hop sat...
Whø tc da dang hoá san pham dáp úng toi da nhu cau cua ngòi tieu dùng.
San xuat các san pham keo khong dòng, keo có dòng‡ có chat béo, khong có
chat béo và các san pham nang cao the luc.
Tù nay den nam 2€€• von dau t cho san xuat bánh keo cua ngành khoang
44€ ty dong.
Theo các phong hóng chung cua ngành, Cong ty bánh keo Hai Hà dã cu
the hoá thành các dinh hóng sau:
-Nang cao hieu qua su dung máy móc thiet bi trong thòi gian tói vì hien
nay cong ty mói chi khai thác het …€ den 8€• cong suat.
-Thòng xuyen thay doi mat hàng, cai tien mau mã bao bì, nang cao chat l-
ong san pham nham mo rong thi tròng, tang hieu qua san xuat kinh doanh.
-Tien hành nghien cúu su dung nguyen vat lieu trong nóc thay hàng nóc
ngoài nham chu dong hon trong khau san xuat, giam giá thành san pham,
tang nang luc canh tranh.
-„uy trì và tang còng khai thác thi tròng truyen thong, mo rong thi tròng
mói dac biet thi tròng Mien Nam còn nhieu tiem nang, ngoài ra còn quan
tam tói thi tròng xuat khau, u tien khoi phuc thi tròng Ðong Âu và tùng bóc
tham nhap vào thi tròng ASEAN, Bac Mÿ...
-Nghien cúu mo rong pham vi khoán cho các don vi xí nghiep thành vien
tù khau san xuat den khau tieu thu de các don vi này hoat dong tu chu, linh
hoat hon và ket hop kiem tra sát sao, hop lý.
-Nang cao chat long và dam bao VSATTP bánh keo, thuc hien các bien
pháp giam giá thành, phan dau dat quy trình quan lý chat long theo tieu
chuan ISO-9€€2 mà cong ty dã dat ra.
Các dinh hóng dó nham dat doc muc tieu tong quát 'Ðen nam 2€€• Cong
ty së tro thành doanh nghiep hàng dau trong ngành bánh keo Viet Nam, vói
trang thiet bi hien dai, cong nghe san xuat tien tien, có du kha nang vói nen
cong nghiep san xuat bánh keo cua ca nóc cüng nh các nóc trong khu vuc và
tren the giói¨. Cong ty dã da ra ke hoach san xuat kinh doanh cu the cho
tùng nam tù nay den 2€€• nh sau:
_+9u %4. OZt RD hm t+Iu R2n Xu!t 6+nh J;*nh h4 C7u 4* CSn$ tC $+*+
®;gn 200%-2005.
-tt Chi ti>u H¬n vJ GCCI GCCL GCCO
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.•
4.‚
ˆT san xuat cong nghiep
„oanh thu
Nop Ngan sách
San pham chu yeu
-Keo dùa
-Keo hoa qua
-Cracker vùng
-Bánh quy xop
-Keo cúng các loai
Các loai khác
Ty VNÐ
Ty VNÐ
Ty VNÐ
Tan
Tan
Tan
Tan
Tan
Tan
Tan
231,2
213,‚
2‚,…
11.‚…9,€
2.2€€,€
1.4…€,€
43€,€
…4€,€
2.3€€,€
4.•39,€
232,8
21…,2
28,3
11.…84,€
2.23€,€
1.4…9,€
42€,€
…4€,€
2.33€,€
4•8•,€
23•,9
22€,‚
3€,1
12.98€,€
2.2…€,€
1.•8€,€
•€€,€
…•1,€
2.49€,€
•.389,€
2. CÁC GIAI PHÁP CHU YÊU NHAM DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO
CHÂT LONG SAN PHÂM CUA CÔNG TY BÁNH KEO HAI HÀ.
Ðe khong còn hàng kém pham chat chac ai cüng nghi den viec tìm lý do
tai sao lai phát sinh hàng kém pham chat nh the. Biet nh the là tot nhng cha
du và ngòi ta cüng nhan thúc doc rang neu khong biet nguyen nhan thì san
pham làm ra kém chat long là khong giam. Song viec tìm ra tat ca các
nguyen nhan dac biet tren day chuyen san xuat trong phan xong thì lai rat
ton thòi gian và cong súc và nh vay hàng ngày san pham xau van tuon ra
hoac phai ngng san xuat. Có tròng hop nam rõ doc các nguyen nhan phát
sinh cüng cha chac gì làm giam doc san pham kém chat long. Vay de giam
doc hàng kém chat long nang cao hieu qua san xuat kinh doanh thì can phai
da ra các doi sách có hieu luc, hieu qua và thuc thi thì mói có ket qua cao.
Vói các nhà quan lý chat long, dù tìm ra hay khong tìm ra nguyen nhan
phát sinh hàng kém pham chat, có giai pháp hay khong có giai pháp. song
neu nh san xuat van khong giam doc hàng kém chat long thì bi xem là that
bai. Qua dot thuc tien o cong ty em dã tìm hieu, phan tích, dánh giá thuc
trang cua tình hình chat long và quan lý chat long cua cong ty và manh dan
da ra mot so bien pháp chu yeu nham nang cao chat long san pham hàng hoá
trong tong lai.
5&D& <i"n ph$p v% tE chFc qu¶n lý.
EhM nhÊt: Phai xem xét doanh nghiep theo quan diem he thong, da quan
lý dong bo chat long san pham hàng hoá vào doanh nghiep.
Ðay là mot he thong phoi hop tham gia cua nhieu cap, nhieu ngòi trong
viec thiet ke chat long san pham, duy trì múc chat long và khong ngùng hoàn
thien chat long nham dem lai do thoa dung toi da cho ngòi tieu dùng. Viec
quan lý dong bo chat long san pham hàng hoá dòi hoi moi cá nhan trong
doanh nghiep tù ngòi cong nhan, cán bo quan lý cap trung gian và cán bo
quan lý cap cao deu phai tham gia tích cuc. Ðay khong phai là nhiem vu
rieng cua bat cú mot phòng ban nào mà nó tro thành trách nhiem, quyen loi
và nghia vu cua ho. Ðe dam bao chat long san pham dòi hoi su quan lý tren
phai tap trung khong chi vào mot vài khau quan trong cua quan lý san xuat
mà phai o moi quá trình hình thành len chat long san pham. „oanh nghiep
khong the coi khau nào là quan trong nhat, khau nào là quan trong thú hai
làm nh vay së dan tói nhüng sai lam và mat quan diem he thong cua chat l-
ong. Boi vì neu xét tren quan diem he thong, san xuat bao gom mot quá trình
tù da nguyen vat lieu vào - san xuat san pham - thành các dau ra và da di
tieu thu, su dung, chat long doc hình thành tren quy trình dó, neu nh bat cú
mot khau nào bi sai lech thì së làm cho san pham kém chat long. xét theo
linh vuc quan lý, có rat nhieu linh vuc khác nhau nh quan lý con ngòi, quan
lý tài chính, quan lý san xuat, quan lý chat long san pham... Neu nh de nang
cao chat long san pham, dich vu chi tap trung vào phòng KCS thì muc tieu
dó khong the thuc hien doc mà chi gay lãng phí mà thoi. „o dó doanh
nghiep can có nhan thúc dúng dan hon ve cong tác to chúc quan lý, có nh
vay mói dam bao cho kha nang nang cao chat long trong thòi gian tói tro
thành hien thuc. Ðe làm doc cong viec này doanh nghiep can làm tot nhüng
cong viec sau:
- <6$ ng#$ (h¶$ tham g$a 2*o Mu¶n lK chÊt lîng.
Ta phai có cách hoc, cách su dung mói trong quan lý cua nhüng nóc dã rat
thành cong trong cong tác này dien hình là nóc Nhat. Trong cong ty moi
cong nhan ke ca ngòi lao dong thu cong cha qua dào tao den ngòi dã doc dào
tao co ban nh kÿ s deu phai hieu biet ve vai trò nhiem vu cua mình trong viec
dam bao, nang cao CLSP. Cong ty phai tao dieu kien ve vat chat và moi tr-
òng cho moi ngòi có the tham gia vào quan lý SP cua doanh nghiep. Nhüng
ngòi o day khong don thuan là nhüng cá nhan trong noi bo Cong ty mà ca
ngòi tieu thu trung gian: các cua hàng dai lý, ngòi van chuyen và dac biet là
ngòi tieu dùng, lang nghe ý kien cua ngòi tieu dùng là nam doc co hoi cai
tien .CLSP dù doc Cong ty quang bá là tot den the nào di chang nüa mà cuoi
cùng khách hàng dánh giá khong cao thì chi mang tính quan lieu khong hon
khong kém, nh vay, sau moi lan da san pham cua mình tung ra thi tròng và
nhat là nhüng san pham mói thì nhan vien cua Cong ty phai thu thap thong
tin phan hoi qua dó doanh nghiep së biet doc nhüng dac tính su dung, dac
diem ket cau, bao quan, giá tri tham mÿ, an toàn ve sinh.. dã dat o múc nào
và phai làm gì cho tot hon.
- <6$ +h©u tham g$a 2*o Mu¶n lK CiLP h*ng ho,g
Nh dã phan tích trong phan thuc trang, viec quan lý chat long o Cong ty
là cha huy dong doc các phòng ban tham gia thuc su. Trong khi dó quan lý
dua tren su kiem tra là nhieu do vay trong thòi gian tói Cong ty can phai:
Tang còng da ra nhüng kien thúc sau rong ve quan lý dong bo cho tat ca các
phòng ban trong doanh nghiep, mòi các cán bo quan lý có nhieu nam kinh
nghiem tham gia tích cuc vào viec dào tao cán bo ve quan lý CL. Ðong thòi
lien ket các chúc nang chéo trong doanh nghiep. Phòng Marketing có nhiem
vu cung cap chính xác nhüng thong tin ve san pham và thi tròng, phòng tài
chính có trách nhiem du toán và cung cap du von de dau t thiet ke san xuat
san pham... cho phòng KCS thuc hien duoc nhiem vu cua mình.
Tat ca các khau (mà doc các phòng chuyen trách dam nhan) phai dong
loat ra quan tien hành muc tieu 'CL là tren het day lùi các san pham kém CL
ra khoi day chuyen san xuat¨. Nh vay giüa các khau tat yeu phai có quan he
hüu co vói nhau thành mot day chuyen lo-gic thì cong tác quan lý CLSP
hàng hoá mói dat hieu qua, chat long mói doc nang cao.
- <6$ cÊ( (h¶$ tham g$a 2*o Mu¶n lK chÊt lîng.
Moi cap bao gom ca cap quan lý Nhà nóc và cap quan lý cua doanh
nghiep trong phan này chi trình bày ve cap quan lý trong Cong ty (cap Nhà
nóc së doc trình bày trong phan sau).
Các cap lãnh dao cong ty có vai trò dac biet trong viec quan lý CLSP hàng
hoá. Ho phai là ngòi thuc su quan tam tói CL, coi CL mang ý nghia song còn
doi vói cong ty và ban than. Khi các cap lãnh dao nhiet tình tham gia së tao
nen mot khí the thi dua soi noi trong ca doanh nghiep. Ho là ngòi khoi xóng
và dieu hành quan lý phong trào. Tap the có thuc hien tot và lau dài hay
khong deu phu thuoc vào ho ca. Ta xem xét lãnh dao cong ty o hai cap: lãnh
dao cap cao và lãnh dao cap trung gian cua cong ty.
Su hoat dong cua lãnh dao cap cao (TˆÐ, P.TˆÐ) có tính hieu luc rat cao.
Hien nay trong Cong ty có mot tong giám doc và 4 P.TˆÐ dieu hành các
phòng ban cua ca Cong ty. Vì vay nhüng lãnh dao cap cao này phai giai
quyet các van de mang tính chien loc cua hãng và phan cong chi dao viec
thuc hien.
Tróc het lãnh dao cap cao phai giai quyet các van de ve quan lý chat long
dong bo CLSP nh yeu cau, nhiem vu, các bóc tien hành... Ðong thòi có
nhüng quyet sách de da vào thuc hien dòng loi chung, ngan chan, giai quyet
các van de tieu cuc phát sinh có the làm anh hong tói quá trình thuc hien.
Trong nhiem vu này các lãnh dao khong chi quan tam giai quyet trong noi
bo doanh nghiep vì doanh nghiep là mot he thong mo nen ho phai lien ket
vói các nhà cung úng ca trong nóc lan nóc ngoài trong so dó còn có mot so
doanh nghiep cha quan tam tói quan lý dong bo CLSP làm anh hong tói chat
long dau vào cua doanh nghiep. Trong thòi gian tói cong ty can quan tam
hon nüa tói van de này.
Sau nüa là các cán bo lãnh dao cua cong ty phai xác dinh rõ ràng muc
dích và nhiem vu cua cong ty trong quan lý CLSP. Chi khi nào có muc dích
cu the thì toàn cong ty mói có the tap trung moi nguon luc con ngòi, vat chat
vào thuc hien nó. Chat long san pham dòi hoi phai có súc manh tong hop ca
nhan tài vat luc do vay nó phai doc quán triet tù tren xuong dói và doc cu the
hoá thành các nhiem vu cho tùng bo phan, tùng ngòi de gan phan trách
nhiem trong viec thuc hien các nhiem vu dó.
Ðe quan lý doc dong bo CLSP các lãnh dao phai quan lý CL tói nhieu khía
canh, có nh vay mói dam bao day du thong tin de thuc hien nhiem vu chat l-
ong. „oanh nghiep phai tao dieu kien cho moi phòng ban trao doi nhüng
thong tin có lien quan tói chat long de cùng xu lý và phai doc thuc hien th-
òng xuyen thì mói dam bao tính kip thòi, chính xác cua nhüng thong tin dó.
Vói chính mình, Cong ty phai xác dinh san xuat khong loi là nhiem vu quan
trong. Ve phía khách hàng, Cong ty phai coi do thoa dung cua ngòi tieu
dùng là thóc do chính xác nhat ve chat long. Thuc hien doc dieu dó các cán
bo lãnh dao së có nhüng thong tin quan trong de ra các quyet dinh quan lý.
Trong khi thuc hien van de chat long và quan lý chat long có nhieu yeu to
phát sinh gay can tro den viec thuc hien nhiem vu thì lãnh dao cong ty phai
giü mot vai trò và trách nhiem quan trong trong viec giai quyet các van de.
Vì thuc te hien nay van de quy trách nhiem là rat khó nen hieu qua quan lý
cha cao. Ðe thuc hien doc quan lý chat long san pham dong bo thì lãnh dao
phai luon doi mói nhan thúc và hành dong, khong the dùng lai khi múc chat
long dat ra dã hoàn thành mà thòng xuyen cai tien phong pháp quan lý to
chúc thuc hien de có CLSP cao hon. Su thay doi cua moi tròng noi bo và moi
tròng kinh doanh ngoài doanh nghiep dòi hoi lãnh dao cong ty can tích cuc
dau t cho giáo duc, dào tao cho cán bo cong nhan vien cua mình vói phong
thúc và chong trình hop lý coi nang cao chat long quan lý là nang cao CLSP.
Su hoat dong cua cán bo lãnh dao cap trung gian là cánh tay dac luc de
các cán bo cap cao thuc hien doc muc tieu chien loc cua mình cüng nh cua
cong ty. Và nh vay, ket qua SXK„ cua cong ty phu thuoc rat lón vào lãnh
dao cap này. „ói su chi dao tong the cua cap cao, các cap trung gian së da ra
các bien pháp de chi tiet hoá xuong các to doi san xuat, dieu này phu thuoc
nhieu vào trình do, kinh nghiem cua ngòi quan lý. Khi ho am hieu tan tòng
ve san pham, CLSP thì ho së có hóng quan lý tot nhat de nang cao doc CL.
Moi su quan lý cua cap trung gian khong chi don thuan là ra các quyet dinh
roi bo day mà phai hóng dan, khuyen khích các cán bo và cong nhan làm
viec có nang suat, chat long cao. Cán bo cap này phai biet khai thác the
manh cua doi ngü lao dong tre nh su thong minh, sáng tao, nang dong và tao
dieu kien cho nhüng kha nang này phát trien khong ngùng, tao dung doc
lòng tin doi vói ho de ho hang say làm viec gan bó vói cong ty.
Cap trung gian thòng xuyen thong tin tình hình hoat dong cua ho cho cán
bo cap tren cüng nh các sáng kien cai tien quan lý, kÿ thuat de kip thòi da
nhüng sáng kien dó vào áp dung thuc tien san xuat. Thuc hien che do thong
rõ ràng ve ca vat chat lan phi vat chat de có du luc kích thích tu tìm tòi sáng
tao mói. Ðe có nhüng dieu chinh uon nan kip thòi thì các thong tin phai
chính xác, dáng tin cay, day là trách nhiem cua các cap trung gian.
Trong to chúc quan lý cap lãnh dao trung gian can thuc hien nhóm chat l-
ong trong cong ty. Ðac diem lao dong cua cong ty là khong phan tán, nhüng
cong viec thòng tap trung vào các khau cua quy trình san xuat ke ca tren day
chuyen và cong viec thu cong, ý thúc lao dong cua cong ty tong doi cao và
khá doàn ket nh vay viec thành lap nhóm chat long de quan lý chat long san
pham là rat can thiet và rat thuan loi.
Lãnh dao cap trung gian là ngòi lãnh dao truc tiep nhóm chat long the
hien qua viec tao dieu kien cho nhóm hoat dong, tao khong khí bình dang
hop tác sáng tao.
Ðe thuc hien nhóm chat long cong ty phai thuc hien nhüng cong viec:
1. Lãnh dao cap cao, lãnh dao xí nghiep, phòng ban phai là nhüng ngòi
khoi xóng các van de lien quan den cong tác quan lý CL và hoat dong cua
các nhóm chat long.
2. Lãnh dao cap cao, lãnh dao trung gian tham gia vào các cuoc hoi
nghi cua nhóm chat long, tham quan các xí nghiep, các doanh nghiep có
nhóm chat long hoat dong.
3. Can phai cu cán bo chiu trách nhiem dam bao hoat dong cua các
nhóm chat long.
4. Chon các nhóm trong và dào tao ho. So long các thành vien trong
nhóm khong nen quá 1€ ngòi.
•. Trong nhóm chat long chiu trách nhiem truc tiep hóng dan các thành
vien trong nhóm ve CLSP.
‚. Sau khi nghien cúu nhüng co so cua quan lý CLSP, các thành vien
cua nhóm chon de tài nghien cúu phù hop vói linh vuc cong tác cua mình.
Nhóm CL hoat dong chu yeu là nham toi u hoá quá trình san xuat tao ra
san pham có chat long cao nh: tiet kiem nguyen vat lieu, giam ty le sai hong
kiem tra các dieu kien làm viec, tu kiem tra san pham cua mình... Qua quá
trình hoat dong các thành vien trong nhóm nhan thúc doc tam quan trong
cua nang cao chat long san pham và su can thiet giai quyet các nhiem vu
trong moi linh vuc. Së khong the có dau moi cai tien moi hoat dong lien
quan den chat long neu nh ngòi lao dong khong quan tam, suy nghi can kë
cong viec cua mình, viec hoat dong cua nhóm së kích thích t duy dó cua ng-
òi lao dong de ho lúc nào cüng tu dat cau hoi và tra lòi: Tai sao van còn san
pham h hong? Làm cách nào de ngan chan SP dó tái dien? Lieu có phòng
ngùa doc khong? ... Thoat dau, các cá nhan trong nhóm së tu dieu chinh
mình, phát hien ra các van de sau dó mang ra nhóm de to chúc thao luan
cùng nhau giai quyet van de. Nh vay ho së nang cao doc kha nang tu giai
quyet mot so van de don gian, cüng có the là các van de phúc tap mà các cán
bo quan lý khong the phát hien ra hay giai quyet doc. Các hoat dong cua
nhóm chat long phai tuan thu nhüng nguyen tac nhat dinh nh: tu nguyen,
hoat dong theo nhóm, van dung moi phong pháp quan lý chat long, lien he
vói noi làm viec, tích cuc hoat dong và hoat dong lien tuc. Có bau khong khí
hop tác doi mói và sáng tao.
EhM hai: Tang còng cong tác quan lý toàn dien các mat trong doanh
nghiep.
Trong quá trình tao ra CLSP có rat nhieu yeu to anh hong tói CLSP. Vì
vay các hoat dong quan lý cua cong ty phai mang tính bao trùm len tat ca
các yeu to dó nham dam bao chat long cua các quá trình ngan chan su truc
trac de cuoi cùng tao ra các san pham CL cao. Ta dã phan tích dac diem cua
Cong ty và nhüng yeu to co ban anh hong truc tiep tói CLSP cua Cong ty o
phan tróc. Ðen day ta neu ra mot so giai pháp nham hoàn thien hon cong tác
quan lý van de dó.
IJu¶n lK con ng#$g
Quan lý con ngòi là khau phúc tap nhat song neu quan lý có phong pháp
cu the và thích hop thì së mang lai cho doanh nghiep nhüng tác dung vo
cùng lón.
Quan lý con ngòi là nhiem vu cua các cap, cap tren quan lý cap dói, cap d-
ói kiem tra cap tren và các phòng ban chúc nang kiem tra lan nhau de cùng
tien bo. Khi có nhüng nhan thúc dúng dan cua con ngòi ve CLSP thì hoat
dong cua moi phòng ban së troi chay giam thieu nhüng can tro viec nang cao
CLSP chuyen doi quan he hành chính sang quan he kinh te, loi ích thì chac
chan tinh than hoat dong së mang tính hop tác chú khong phai là chong doi.
Vói phòng KCS thì dieu này së có thuan loi rat lón khi thuc hien nhiem vu
cua mình.
Trong cong tác quan lý lao dong Cong ty thuc hien dong thòi ca 3 phong
pháp thì mói mang lai hieu qua cao trong dó dac biet chú ý tói phong pháp
giáo duc và phong pháp kinh te. Vì phan dong lao dong là nü giói nen phong
pháp hành chính ít khi doc su dung.
_+(n &h/& $+/; JF t'L "A: Ðay là bien pháp tác dong ve mat tinh than, së
tao ra nhüng con ngòi mói tien bo hon, dong thòi tác dong ve mat tam lý,
tình cam cua ngòi lao dong de nang cao tính tu giác và su nhiet tình lao dong
cua ho trong viec thuc hien nhiem vu.
Con ngòi là tong hoà cua các moi quan he xã hoi, vì the dùng phong pháp
giáo duc tam lý là rat can thiet dac biet trong giai doan hien nay con ngòi có
nhan thúc cao hon chú khong phai là co máy tróc day. Phong pháp này doc
coi là phong pháp nhan van nó phù hop vói xu hóng phát trien chung cua
nhan loai. Ngày nay, con ngòi ta lao dong cüng xuat phát tù dong co kiem
tien day nhng cüng có khá nhieu ngòi có dong co khác nh: cong hien, thang
tien, trách nhiem...
Các phong pháp giáo duc tam lý phai dua tren các quy luat tam lý tình
cam con ngòi, trái dieu này së chang nhüng khong có ket qua nh mong doi
mà nhieu khi nó phan tác dung. Qua giáo duc Cong ty phai làm cho ngòi lao
dong nhan thúc doc dau là dúng - sai, phai - trái, dep - xau... tù dó ngòi
lao dong së gan bó hon vói doanh nghiep, phong pháp này doc ngòi Nhat su
dung hieu qua nhat tren the giói.
Ngòi lao dong can doc giáo duc ve các dòng loi chu trong, chính sách chat
long cua cong ty, ý thúc doc tam quan trong cua dieu này ngòi lao dong së
có su thay doi ve hành vi theo chieu hóng có loi cho doanh nghiep. Ðong
thòi xay dung mot nep song van hoá trong doanh nghiep, xóa bo các t tong
tam lý san xuat nho, xay dung tác phong cong nghiep cho ngòi lao dong dó
là nang cao ý thúc tu giác, ý thúc to chúc ky luat. Ðay manh cong tác phe và
tu phe, dám chiu trách nhiem ve ket qua mình làm. Xay dung loi song trung
thuc hop tác, giúp dŠ và cùng tien bo, tù dó nang suat chat long làm viec së
có hieu qua hon.
Ðe thuc hien hieu qua cua phong pháp này Cong ty can làm mot so viec
sau:
To chúc các cuoc hoi thao, tuyen truyen sau rong ve van de van hoá trong
doanh nghiep tói toàn bo CNV cua Cong ty.
Nang cao dòi song tinh than cho ngòi lao dong to chúc nhüng buoi giao lu
giüa các don vi trong và ngoài doanh nghiep, tao dieu kien cho tap the ngòi
lao dong di tham quan du lich...
Khoi xóng và chi dao thuc hien các phong trào thi dua lao dong san xuat,
hoat dong cong tác tap the, da cách thúc tu quan lý mình vào „N.
_+(n &h/& 6+nh t7:
Thuc chat day là phong pháp quan lý con ngòi tren co so loi ích kinh te, su
dung các chính sách thong phat de duy trì hay thay doi hành vi cua ngòi lao
dong. Các loi ích kinh te dang tro thành mot dòn bay kích thích su hang say
lao dong sáng tao cua ngòi lao dong. Ðiem manh cua phong pháp này là nó
tác dong vào loi ích kinh te cua nhan vien tù dó ho có phong án làm viec có
hieu qua nhat vùa có loi ích cho ban than song cüng mang lai loi ích chung
cho toàn cong ty.
Phong pháp này có dac diem là nó tác dong vào ngòi lao dong khong phai
là cŠng búc mà bang loi ích túc là da ra muc tieu nhiem vu phai dat doc, da
ra nhüng dieu kien khuyen khích kinh te, nhüng phong tien vat chat có the
huy dong de thuc hien doc nhiem vu. Ban than ngòi lao dong së vì loi ích
kinh te cua mình mà nhìn nhan cách làm viec, thái do làm viec và giai quyet
nó nh the nào de mang lai loi ích cao nhat. Khi su dung phong pháp này
Cong ty can lu ý là phai ket hop hài hoà giüa hai loai loi ích cua cá nhan tap
the và loi ích cua ngòi lao dong, khong nen quá coi trong loi ích cua mot ben
mà loi ích ben kia khong doc quan tam thì phong pháp này së vo hieu qua.
Su dung phong pháp kinh te dúng dan së mang lai hieu qua cao cho doanh
nghiep, ngòi lao dong thay doc loi ích rõ ràng së tao dieu kien cho ngòi lao
dong tinh than chu dong, sáng tao, nhiet tình và ho có the hoàn thành tot
nhiem vu doc giao. Phong pháp kinh te là phong pháp tot nhat de doanh
nghiep có the thuc hành tiet kiem tang hieu qua san xuat kinh doanh. Hien
nay Cong ty nen mo rong hon hình thúc khoán cho ngòi lao dong, phan xong
san xuat làm nh vay Cong ty së giam bót doc khau quan lý hành chính mà
van dam bao doc nang suat, tien do, hieu qua kinh te cao. Su dung phong
pháp kinh te doanh nghiep dã mo rong quyen han cho cap dói tang còng tính
tu giai quyet van de tìm cách giai quyet van de hieu qua nhat, ý thúc ky luat
cua ngòi lao dong cüng tang len. Ðe nang cao hieu qua cua phong pháp này
Cong ty can chú ý mot so van de sau:
He thong dòn bay kinh te phai doc xay dung rõ ràng, hop lý, các quy dinh,
che do long thong phai hoàn thien de có the áp dung rong rãi vùa có loi cho
ngòi lao dong vùa có hieu qua cho doanh nghiep.
Xác dinh các dinh múc kinh te cu the và làm cho toàn bo ngòi lao dong
nam vüng, dat ra các tieu chuan thuc hien cong viec de có co so so sánh doi
chieu ket qua thuc hien cong viec.
Tao ra nhüng cong viec, tình huong mói me, thu hút su tham gia và tinh
than sáng tao, hang say cho ngòi lao dong.
Su dung phong pháp này ngòi quan lý phai có con mat nhìn xa trong rong
và phai có nang luc ve nhieu mat nh kha nang quan lý con ngòi, kha nang
dánh giá cong viec, thuc hien cong viec, kha nang phán doán cüng nh có
pham chat dao dúc trong kinh doanh.
Ðe thuc hien phong pháp này thì Cong ty phai có su phan cap rõ ràng
dúng dan.
_+(n &h/& hµnh hdnh:
Ðay là phong pháp tác dong vào các moi quan he to chúc cua he thong
quan lý và ky luat cua doanh nghiep.
Trong moi to chúc deu có các moi quan he co cau to chúc nhat dinh túc là
bieu thi giüa quyen uy và phuc tùng. Ngòi xa thòng nói quan tri con ngòi có
hai cách: dùng an và dùng uy. „ùng an thì vüng ben nhng khó khan và de tro
thành phù phiem, dùng uy thì nhanh chóng và de mat tình ngòi. Nh vay
trong quan tri con ngòi nhat thiet phai dùng uy sau dó mói den an.
Trong quan lý hành chính các quyet dinh là nhüng menh lenh mang tính
bat buoc, ngòi thi hành phai nghiem chinh chap hành nhüng quyet dinh dó
neu vi pham chac chan së bi xu lý kip thòi và thích dáng. phong pháp này the
hien rõ ràng quyen han và trách nhiem, nó quy dinh các ky cong phép tac
trong to chúc, các cong viec phai doc thuc hien theo mot hành lang dã doc
quy dinh. Phong pháp hành chính có u diem là các van de trong doanh
nghiep doc giai quyet nhanh chóng ít bi can tro cua các yeu to khác. Các
cong viec có tính nguyen tac doc thuc hien, quan lý kiem tra de dàng và hieu
qua.
Ðe thuc hien hieu qua phong pháp này Cong ty can lu ý mot so van de:
Các quyet dinh hành chính mang tính menh lenh cao nen nó phai có can
cú khoa hoc và thuc tien. Khong nen da ra các ket luan voi vàng khi cha du
các thong tin ve van de dó. Các quyet dinh phai ket hop hài hoà giüa các loi
ích và khong phien dien. Phai nam vüng hoàn canh cu the và có các dieu
chinh kip thòi vì neu quyet dinh khong dúng së khong chi gay tác hai cho
con ngòi thuc hien mà nó còn anh hong truc tiep tói cong viec.
Có su phan cap quan lý rõ ràng gan quyen han và trách nhiem tói tùng cá
nhan ke ca ngòi ra quyet dinh lan ngòi thuc hien quyet dinh. Túc là moi
phòng ban cá nhan khi ra quyet dinh dó phai chiu trách nhiem ve ket qua cua
quyet dinh de có phong án xu lý chính xác. Trong phong pháp này, trách
nhiem cua ngòi ra quyet dinh là rat lón neu nh quyet dinh sai thì ho së bi
pháp luat hoac cong ty xu lý tuy theo múc do hau qua cua quyet dinh dó gay
ra.
Ngòi ra quyet dinh phai xác dinh rõ ngòi thi hành quyet dinh vói các dieu
kien can thiet de thuc hien quyet dinh dong thòi quyet dinh phai rõ ràng de
hieu.
Can linh hoat, khong máy móc hình thúc khi áp dung phong pháp này
tránh tình trang ra quyet dinh khong có co so khoa hoc thuc tien cua cong ty
làm han che su sáng tao cua ngòi thuc hien.
Tóm lai, doanh nghiep phai su dung ca ba phong pháp tren, muon quan lý
kinh doanh thành cong thì phai biet ket hop hài hoà linh hoat giüa các bien
pháp vùa xác dinh doc quyen han và trách nhiem giüa các cap quan lý, vùa
phát huy tính sáng tao hang say lao dong cua CBCNV. Tao dieu kien de
kiem tra dánh giá chat long lao dong thuc hien bo trí can nhac de bat ngòi
lao dong.
I Ju¶n lK ngu=%n 2Ht l$Öuc b,n th*nh (h)m.
Cong tác quan lý khong the khong nham vào các yeu to dau vào cua quá
trình san xuat. Nguyen vat lieu doc doanh nghiep doc hình thành tù nhieu
nguon khác nhau vói rat nhieu loai vì vay viec quan lý là khong de dàng và
phai thuc hien các bien pháp hop lý thì mói có the dam bao doc chat long, so
long, co cau vat t dáp úng kip thòi tien do san xuat kinh doanh. Khi nhap
nguyen vat lieu vào nhà máy cüng nh khi bao quan cap phát vat t cho san
xuat deu phai tien hành kiem tra kÿ càng. Các bo phan này phai có su phoi
hop quan lý vat t ve moi mat, giüa ho hình thành len trách nhiem ve chat l-
ong san pham.
Ðe dam bao tot khau vat t cho san xuat doanh nghiep can chú ý mot so noi
dung sau:
Nham han che các chi phí kiem tra nguyen vat lieu giüa Cong ty và nhà
cung úng, Cong ty can da ra bien pháp ký ket hop dong lau dài cam doan ve
trách nhiem cua ho doi vói CLSP cuoi cùng, neu nh san pham cuoi cùng bi
kém pham chat là do nguyen nhan cua nguyen vat lieu dau vào. Song can lu
ý là chi su dung doi vói các nguyen vat lieu ít có su bien dong ve chat long
và nhà cung úng truyen thong.
Quan lý các nguon hàng bang các hop dong kinh te dài han nham giam su
thay doi that thòng ve giá ca, chat long, so long vat t, chu dong hon trong san
xuat kinh doanh cua mình.
Tang còng các bien pháp, cách tiet kiem vat t khi su dung, các vat t du trü
phai doc kiem tra, bao quan trong dieu kien tot nhat nham giam hao hut,
bien chat cua vat t.
Lap ke hoach cap phát vat t trong noi bo doanh nghiep nham nang cao
trách nhiem cua phan xong trong viec su dung so long vat t doc cap mot
cách hop lý, tiet kiem. Nó cüng nang cao trách nhiem cua phòng vat t trong
viec dam bao cap phát cho phan xong so long vat t trong han múc doc day
du, kip thòi và dúng quy cách, pham chat. Chan chinh và cung co kho tàng
cua Cong ty.
IJu¶n lK c4ng nghÖc Mu, tr7nh s¶n xuÊt s¶n (h)mg
Quy trình cong nghe cua Cong ty don gian và có các cong doan rõ ràng vì
vay khong khó khan trong viec kiem tra các máy móc thiet bi và bán thành
pham tren các cong doan cua quy trình san xuat.
Trong linh vuc quan lý này doanh nghiep nen neu cao vai trò cua cong tác
tu kiem tra dó là cong nhan kiem tra, nhan vien kÿ thuat kiem tra chính các
san pham mình làm ra. Nh vay, Cong ty së có san pham chat long cao han
che cong tác kiem tra cuoi cùng, giam các chi phí chat long. Sau nüa là bao
gói san pham và bao quan, yeu cau bao gói phai vùa có tính chat bao quan
san pham vùa có tác dung kích thích thi hieu tieu dùng cua khách hàng.
IJu¶n lK CiLP trong Mu, tr7nh t$%u thF.
Cong ty phan phoi hàng hoá cua mình tren pham vi thi tròng rong lón vói
nhieu dac diem khác nhau o tùng khu vuc ngòi tieu dùng cua cong ty o du
do tuoi khác nhau, tang lóp, thi hieu khong giong nhau nen viec quan lý chat
long trong khau tieu thu là rat rong. Them vào dó, dieu kien vi trí dia lý cua
tùng vùng là khá phúc tap cong ty phai su dung các loai kenh tieu thu truc
tiep, kenh dài, kenh ngan mói dáp úng doc yeu cau dó. „o vay, de CLSP doc
dam bao trong khau tieu thu phai có su giám sát chat chë thì san pham den
tay ngòi tieu dùng mói có nguyen giá tri. Sau nüa là cong ty phai thu thap ý
kien cua ngòi tieu dùng ve CLSP, to chúc bao hành, phuc vu kÿ thuat, phát
hien su sai hong cua san pham và phan tích nguyen nhan tù dó da ra doc
bien pháp khac phuc. Muon làm tot cong tác quan lý CLSP trong khau tieu
thu cong ty phai thuc hien mot so cong viec sau:
Quy dinh rõ ràng quyen han và trách nhiem cua các dai lý ve viec dam
bao CLSP, có che do thong phat rõ ràng. neu nh các trung gian này thuc hien
tot các quy dinh cua Cong ty ve CLSP phai có bien pháp thong cong bang
qua các hình thúc nh: tro giá, khuyen mai, phong thúc thanh toán, chiet
khau... Hien nay Cong ty dang su dung che do u dãi nh sau:
_+9u %5: Ch7 ®Z u ®Y+ tr;n$ th*nh t;/n h+(n n*C 4* Sn$ tC.
0Qi Kung ChA 2Q u 2ri
Ðai lý tra tien cham Ðoc trù 2• chiet khau
Ðai lý tra tien ngay Ðoc trù 2,9• chiet khau
Thanh toán tróc thòi han Ðoc giam tong úng vói lãi suat NH theo
ngày thanh toán tróc han
Ngoc lai, khi các dai lý vi pham các quy dinh cua cong ty thì phai doc xu
lý thích dáng. Ví du: vi pham ve giá bán, vi pham ve dich vu bao hành, vi
pham ve chat long nh bán hàng gia, hàng quá han su dung... thì doanh
nghiep có the bo che do u dãi thanh toán, thu hoi các san pham quá han, báo
cáo vói co quan quan lý thi tròng de tang còng quan lý...
Tang còng dieu tra, thu thap mau xác suat các SP dang lu thong tren thi tr-
òng de kiem tra dánh giá và có bien pháp xu lý kip thòi.
Lay ý kien cua khách hàng ve san pham, ve các dich vu sau bán hàng cua
Cong ty de giai quyet các phàn nàn, nhan xét tù phía ngòi tieu dùng. Cong ty
có the su dung bieu sau de thuc hien cong viec này.
_+9u %B: ]h+7u Xi "A &hµn nµn 4* 6h/h hµn$ 15 R2n &hVL 4* CSn$ tC.
PhiAu iM lý phµn nµn -;:……………………….. 0¬i lµ) phiAu:………..
0gµy:…………………
0¬i +P K8ng Xý hi(u vµ ch/ng lo5i -; lîng 0¬i phµn nµn
……………. ………………………. …………… ……………………….
0Qi Kung phµn nµn\tF5ng th¸i]s
………………………………………………………$
C¸ch iP lýs
1. ®Yi +¶n ph,) )íi L$ Xhtc ph8c h[u qu¶
2. gi¶) gi¸ O$ 0hV bQ ph[n Z thu[t
I$ Hi*u tFa t5i chb :$ Xh¸c………………$
0guy>n nh©ns
…………………………………………………………………………$
H;i +¸chs
0gVi viAt kH iëng Ph8 tF¸ch
CD
Hi*u tFa hP lý W¶o qu¶n
…….. ………. ………… ………… ………… …………
Hai bien pháp áp dung quan lý dong bo CLSP và quan lý toàn dien CLSP
phai doc Cong ty quán triet thuc hien sau rong thì mói có the dat doc ket qua
cao trong cong tác quan lý nham dam bao và nang cao CLSP cüng nh hieu
qua SXK„ cua Cong ty.
EhM bas Ða các loai quy dinh có lien quan tói CLSP vào Cong ty.
Ðe san pham có chat long cao ve moi mat thì ban quan lý Cong ty phai
nghiem chinh chap hành nhüng quy dinh dã de ra và phai tien hành thuc hien
tren pham vi rong khap. sau day là mot so quy dinh cua Cong ty và các quy
dinh mói mà Cong ty nen tham khao de da vào Cong ty (Tác gia KAI
AKITO, TQCNI TSO‘OK“NAR“ HON de làm tot TQC).
1. Quy dinh ve viec quan lý quy cách trong cong ty: tong quát ve quy
cách trong cong ty, quy dinh ve viec lap quy cách, sua doi, quan lý, phan
loai, hình thúc trình bày...
2. Quy dinh ve uy ban quan lý CL: thành phan cau tao uy ban (bao gom
ca viec tieu chuan hoá), quy dinh ve noi dung nghiep vu, xu lý giay tò ho so,
thu tuc dieu hành...
3. Quy dinh ve de án cai tien: quy dinh ve thu tuc lien quan den che do
de án cai tien.
4. Quy cách san pham: quy dinh ve tieu chuan CLSP, quy dinh ve hình
dáng, kích thóc, do chính xác, tính nang, các chi tieu lý hoá, sinh... cua san
pham.
•. Quy dinh quan lý kho: quy dinh ve quan lý hàng nhap kho nh vat
lieu, san pham, nghiep vu xuat nhap.
‚. Quy cách dóng gói: quy dinh ve chung loai và kích thóc vat lieu dùng
de gói hàng, dóng thùng san pham xuat xong, quy dinh ve phong pháp gói
hàng cùng phong pháp ghi o ben ngoài.
…. Quy dinh ve QLCL: Thu tuc tù viec lap ra phong án ke hoach quan lý
CL den lúc quyet dinh .Ke hoach ve tieu chuan hoá, cai tien và quan lý quy
trình cong nghe. ˆiáo duc quan lý chat long, thanh tra QLCL... quy dinh ve
phong pháp bao quan, phong pháp su dung tài lieu, QLCL.
8. Quy dinh mua hàng: phong cham mua hàng, phong pháp mua hàng,
quy dinh ve thu tuc dat mua hàng: hình thúc và cách su dung phieu dat mua
hàng, nhan hàng, thanh toán...
9. Phieu dat mua hàng: doi vói NVL mua vào: quy dinh ve cách thong
báo cho ben cung cap các dieu kien mua hàng nh dieu kien nhan hàng, dieu
kien dóng gói, dieu kien van chuyen...
1€. Quy cách ve NVL: quy dinh ve CL cua NVL, so long, co cau chung
loai nham dam bao chat long cua san pham mà ta dã dinh ra quy cách.
11. Quy cách kiem tra nhan hàng: quy dinh ve phong pháp kiem tra nhan
hàng mua o ngoài.
12. Tieu chuan hoá thao tác: quy dinh ve thao tác che tao san pham o moi
cong doan gia cong su dung máy móc, dung cu, phong pháp và dieu kien
thao tác.
13. Quy dinh quan lý thiet bi: Quy dinh ve viec kiem tra hàng ngày tra
dau mŠ, bao dŠng de duy trì nang cao tính nang do chính xác cua máy móc
thiet bi phuc vu san xuat.
14. Quy dinh ve quan lý máy do: quy dinh ve viec kiem tra, bao dŠng de
duy trì và nang cao tính nang, do chính xác cua các loai máy móc dùng de
kiem tra, thí nghiem.
1•. Quy dinh ve quan lý vë: quy dinh ve hình thúc ban vë, kho ban vë,
khung ban vë, cách ghi mã so ban vë, cách hieu dính... quy dinh ve thu tuc
lay ban vë ra, bao quan ban vë sao và chính.
1‚. Quy dinh ve quan lý lich gia cong, san xuat quy dinh ve cách làm lich
gia cong, san xuat, kiem soát tien do quan lý hien vat, quan lý tieu chuan
thòi gian...
1…. Quy dinh ve kiem tra cong doan, quy dinh ve các hang muc thòi gian
kiem tra doi vói các cong doan san xuat san pham, cách ghi ten ngòi kiem
tra, ngòi do, noi thuc hien...
18. Quy cách kiem tra SP: quy dinh ve phong thúc, hang muc, phong
pháp kiem tra mau, ghi ket qua kiem tra..
19. Quy dinh ve xu lý phàn nàn: quy dinh ve cách tiep nhan, dieu tra, ph-
ong pháp xu lý phàn nàn, cách xu lý doi vói san pham bi phàn nàn.
Ngoài ra Cong ty còn phai có nhüng quy dinh ve lao dong, dieu kien làm
viec, van chuyen, tieu thu hàng... de dam bao CLSP tói ngòi tieu dùng. Các
quy dinh tren Cong ty can chi tiet hoá de thuan loi cho viec su dung, dong
thòi phai chinh sua them bót khi can de phù hop vói moi tròng kinh doanh
noi bo và ben ngoài Cong ty.
2.2. <i"n ph$p u/ t,?G ®µ! t-! vµ ph$t t,iBn
nguHn nh)n l+c$
Con ngòi doc coi là yeu to so mot quyet dinh su thành bai cua doanh
nghiep. Trình do to chúc quan lý chuyen mon nghiep vu, trình do tay nghe ý
thúc to chúc, dao dúc trong kinh doanh là nhüng nhan to làm nen súc manh
ve nhan luc trong cong ty. Muon su dung hieu qua nguon luc quý giá này,
Cong ty phai quan tam tói ca cán bo cap cao den cán bo cap thap và cong
nhan, dong thòi có mot co cau hop lý ve so long và cong viec lao dong de
dam bao cho san xuat hien tai và dáp úng nhu cau cho tong lai, nham khong
ngùng nang cao nang suat lao dong, chat long lao dong, giam chi phí nhan
cong... Qua phan tích thuc trang lao dong trong Cong ty ta có the da ra mot
so giai pháp co ban ve nhan luc nh sau:
EhM nhÊt: ˆiáo duc t tong cho ngòi lao dong.
Các doanh nghiep nhìn chung cha nhan thúc doc loi ích cua viec giáo duc
t tong cho cán bo CNV toàn Cong ty. Ta thòng dat ra cau hoi: Tai sao ngòi
Nhat lai gan bó ca cuoc dòi mình vào cong ty? Làm the nào de ho cong hien
het mình cho cong ty? Cau tra lòi 'tai sao¨ thì có lë các nhà quan lý trong
các „N deu có the có cau tra lòi hop lý, còn 'làm the nào¨ thì cha có dáp so
xác dáng. Phai chang ben canh cong tác coi trong nang cao trình do van hoá,
trình do to chúc quan lý và tay nghe ra ho còn giáo duc t tong, xay dung nen
van hoá „N? Qua dúng nh vay.
Ðe khai thác tot nhat nhan to con ngòi o moi vi trí, moi trình do trong
cong ty thì t tong cua ho phai thong suot. Muon cho ho gan bó vói cong ty,
tan tam tan luc vói cong ty thì chúng ta phai trang bi cho ho mot cái nhìn
chien loc chú khong phai là thien can nh hien nay, cüng nh loi ích lau dài
chú khong phai loi ích tróc mat.
Cong ty hãy thòng xuyen to chúc các chong trình, tan dung các co hoi có
the de giáo duc t tong cho moi ngòi de làm sao nhüng quan diem, tác
phong... an sau bám re vào tùng con ngòi qua thòi gian hoat dong. Ðay
khong phai là cong viec có the giai quyet nhanh chóng, de dàng mà phai là
ca mot quá trình lau dài, khó khan. Muon cho ngòi lao dong có t tong tot thì
tróc het phai tao ra cho ho niem tin thuc su vào cong ty. Niem tin cua ngòi
lao dong doc hình thành ra qua thuc te nhieu nam mà co so cua nó là dòi
song vat chat tinh than cua ho luon doc quan tam và ngày mot cao, cüng nh
kha nang cua moi ngòi doc phát trien toàn dien trong mot moi tròng thuan
loi... Các chien loc cho tùng dòng di nóc bóc trong tong lai cua mot „N là
kha quan và sáng sua mói tao dung doc niem tin cua ngòi lao dong vói cong
ty.
Sau nüa, „N phai giáo duc cho ngòi lao dong thay rang loi ích cua ho vói
loi ích cua cong ty là mot và cong ty là cua chung, su ton tai hay khong ton
tai cua cong ty là su song còn cua chính ban than ngòi lao dong. Ðieu này là
co so cho các chong trình dào tao và phát trien nguon nhan luc và dam bao
cho su thành cong cua các chong trình dó. Muon làm doc dieu tren Cong ty
can phai thuc hien mot so cong viec sau:
Tang còng giáo duc cho ngòi lao dong ve su hop tác và loi ích cua su hop
tác giüa ngòi lao dong và cong ty.
ˆiam dan khoang cách giüa ngòi quan lý và ngòi bi quan lý tang còng su
bình dang trong quyen loi và nghia vu.
Thuc hien cong bang dan chu, che do thong phat cong minh de kích thích
cá nhan, to doi san xuat tích cuc tham gia cai tien, dóng góp các sáng kien
mói phuc vu cho SXK„ cua „N.
EhM hais Ðào tao và phát trien nguon nhan luc trong cong ty.
Ðào tao boi dŠng kien thúc chuyen mon, kÿ nang tay nghe có ý nghia tien
quyet den nang suat, chat long và hieu qua cua „N. Nó tao dieu kien thuan
loi cho viec nang cao kha nang canh tranh cua „N. Ðào tao và phát trien
phai doc thuc hien tren các doi tong khác nhau phù hop vói các chong trình
dào tao. Nhüng doi tong mà cong ty can dào tao bao gom: cán bo lãnh dao
cap cao, cán bo lãnh dao cap trung gian, các cán bo thùa hành và ngòi cong
nhan truc tiep san xuat.
IO/$ 2í$ ®$ ngh c,n b Mu¶n lK cÊ( caog
Ðay là doi ngü then chot cua cong ty dieu hành tat ca các mat hoat dong
trong san xuat kinh doanh. Vì the viec dào tao cán bo quan lý chat long phai
thuc hien tù cán bo cap cao. Khi các cán bo này hieu doc rang CLSP là
nguon goc cua loi nhuan thì kha nang tap trung vào QL nang cao CLSP là
dieu hoàn toàn có the làm doc. Nh vay dào tao cán bo cap cao ve QLCL phai
doc thuc hien o nhieu mat, nhieu hình thúc. Trong hoàn canh hien nay Cong
ty can thuc hien mot so hình thúc de dào tao doi ngü này:
To chúc nhüng bài giang cua các giáo s hàng dau ve QLCL de truyen dat
nhüng phong pháp quan lý mói, hien dai trong „N.
To chúc nhüng buoi hóng dan cua các chuyen gia có nhieu kinh nghiem,
kien thúc rong ve QLCL o trong nóc cüng nh nóc ngoài.
To chúc nhüng cuoc hoi thao trao doi kinh nghiem giüa các cán bo cua
nhüng hãng khác nhau ve van de QLCL.
To chúc da cán bo cap cao di thuc te hoc hoi nhüng kinh nghiem quan lý
CL o các nóc phát trien ve van de QLCL nh o Nhat, Mÿ, Anh...
Các chong trình dào tao dành cho cán bo cap này thòng doc thuc hien
trong khoang thòi gian ngan song ket qua mang lai thòng rat cao neu nh ho
có quan niem dúng dan và có dong co thuc hien. Các cán bo này phai có ph-
ong pháp áp dung hop lý vào dieu kien hoàn canh cu the cua „N mình,
khong máy móc, sao chép... sau dó së truyen dat hoac len ke hoach thuc thi
cho cap dói.
Noi dung các chong trình, các khoá huan luyen này thòng rat rong, nó bao
trùm moi hoat dong cua QLCL và các van de có lien quan den CL ca ve lý
luan lan thuc tien.
Phan lý luan có the gom mot so noi dung chính sau: chính sách hoàn thien
CL, ke hoach hoá CL, yeu cau doi vói CL, ý nghia kinh te cua CL, tieu
chuan hoá CL, nhüng van de ve kiem tra CL, to chúc kiem tra CL, kiem tra
và nhan SP, kiem tra thong ke, dánh giá múc CL...
Phan thuc hành gom mot so hoat dong chính: phan tích thi tròng và ra
quyet dinh quan lý, tìm giai pháp toi u hoá CLSP, tham quan các xí nghiep
có hieu qua cao trong viec QLCL.
IO/$ 2í$ ®$ ngh c,n b cÊ( trung g$an.
Ðay là doi ngü có vai trò quan trong trong viec thuc hien muc tieu quan lý
dong bo CLSP trong cong ty, qua các chong trình dào tao së giúp ho có kien
thúc sau và phong thúc thuc hien QLCL nh the nào thì së có hieu qua cao. Vì
vay các chong trình dào tao phai gan vói thuc te cong viec và vi trí cua ngòi
doc dào tao, các noi dung, tài lieu së doc su dung trong các chong trình phai
sát vói muc tieu cua khoá dào tao dó.
Cán bo cap trung gian phai am hieu và linh hoat van dung các kien thúc dã
doc dào tao vào cong ty nham QL dong vien, hóng dan doc moi ngòi lao
dong trong to doi, tham gia vào cong viec dam bao và nang cao CLSP. Ðong
thòi phai lien dói thuc hien viec loi kéo mot cách có hieu luc các cán bo
phòng ban cua to chúc và thuc hien QLCL. Ngòi doc dào tao can doc hóng
dan ve cách thúc giúp dŠ nhüng ngòi dong nghiep trong nghiep vu QLCL mà
khong làm thay cho ho, hoat dong tuan thu dúng chúc nang nhiem vu cua
mình.
Khoá dào tao doi ngü này thòng có thòi gian kéo dài hon các khoá dành
cho cán bo cap cao. Hình thúc và noi dung cüng tong doi phong phú phù hop
vói tình hình thuc tien to chúc quan lý dieu hành trong „N.
Ve hình thúc dào tao:
Cong ty có the mòi nhüng ngòi có nhieu nam kinh nghiem ve linh vuc
quan lý den giang day và thuc hien luon tai Cong ty.
ˆui các cán bo trong phòng, phó phòng nghiep vu sang nóc ngoài hoc tap
thuc tien tai các doanh nghiep hoac các khoá dào tao ngan han mà ho hoac
các khoá lien ket dào tao giüa ta và ho to chúc.
Cho cán bo này hoc tai các tròng có chong trình rieng ve QLCL hoac các
to chúc trung tam có uy tín.
Ðoi vói các doi ngü chuyen mon ve kÿ thuat cha có trang bi co ban ve
QLCL thì „N có the cho ho di hoc o ben ngoài hoac cu ngòi có trình do,
kinh nghiem cao o ngay trong cong ty truc tiep giang day ve nghiep vu này...
Ve noi dung dào tao:
ˆiói thieu cho các cán bo cap này nhüng khái niem, muc dích ý nghia cua
QLCL cüng nh chong trình dào tao.
Phong pháp chung de giai quyet các van de thuc te xay ra trong „N có
lien quan tói CLSP.
Ðào tao cho các cán bo ve noi dung và phong pháp trình tu da TQM hay
các dieu kien thuc hien dat tieu chuan hoá quoc te ve CL vào „N...
Ðào tao cho hoc vien biet cách su dung thành thao các cong cu trong quan
lý CL.
Ðoi vói các lãnh dao cua to doi san xuat can boi dŠng các kien thúc ve
thành lap và lãnh dao nhóm CL.
Nhìn chung, các chong trình dào tao cho bo phan này phai sát vói thuc te
„N, vói tùng vi trí mà ngòi lao dong làm viec de ho có the am hieu và thuc
hien QL toàn dien CLSP mot cách có hieu qua. Các nhan vien QL së có t
duy và cách làm mói, loi kéo doc moi ngòi tham gia vào chien loc chat long
cua cong ty. Các nhan vien kÿ thuat thay doc vai trò vi trí cua mình trong he
thong QLCL, ho së biet doc các nguy co tiem nang ve sai sót trong quá trình
van hành máy móc thiet bi, tiet kiem nguyen vat lieu và có thái do hop tác
trong van de chat long.
Ðac biet trong các chong trình dào tao cong ty can quan tam tói doi ngü
tre vì su am hieu thuc te còn rat non nót có the thuc hien k•m cap ngay trong
cong viec vùa giam chi phí dào tao vùa có ý nghia thuc tien cao.
Trong linh vuc dào tao và phát trien nguon nhan luc o ca hai cap tren,
Cong ty phai hóng vào tong lai lau dài mac dù nhiem vu cua nhüng ngòi lãnh
dao này là lãnh dao có hieu qua bo phan chúc nang cua mình. Neu nh viec
dào tao chi nham vào muc dích hien tai thì các hoc vien së giam tính sáng
tao, kém no luc trong hoc hoi hay tìm các phong pháp cai tien quan lý hieu
qua dan den khi có su thay doi cua moi tròng kinh doanh hay phong pháp
QL, tình huong mói ho to ra lúng túng khong giai quyet doc lai phai dào tao
làm nh the ton kém và khong hieu qua.
I O$ ngh c4ng nh©n 2$%n.
Luc long CNTTSX cua cong ty chiem ty le lón, trong so dó có rat nhieu
lao dong cha qua dào tao và hau nh khong có su am hieu ve chat long. Vì
vay doi ngü này can doc cong ty quan tam dac biet de ho có the am hieu ve
van de chat long và QLCL, cüng nh viec nang cao trình do tay nghe tang
nang suat và chat long lao dong.
Ðe làm doc dieu này, hàng quý, hàng nam cong ty phai to chúc kiem tra
tay nghe cho cong nhan, cham diem và phan loai tay nghe làm co so cho các
chong trình dào tao hop lý ca ve noi dung, thòi gian và hình thúc. Phan lón
lao dong này thuoc lóp khá tre nen thuc hien cong viec dào tao hop lý ca ve
noi dung, thòi gian và hình thúc là khá thuan loi. Có the có nhieu cách phan
loai cong nhan de thuc hien dào tao song cách tot nhat là phan loai theo trình
do tay nghe, ta có the phan loai ra làm 3 cap do nh sau:
Cong nhan có tay nghe khá tro len.
Cong nhan có tay nghe trung bình.
CN có tay nghe kém: kém ve chuyen mon và kém ve tay nghe.
Các chong trình dào tao cho doi ngü này phai làm cho ho biet rõ muc dích
cua cong viec dang và së làm và các phong pháp và bien pháp de dat doc
muc dích dó. Ta nen phan chong trình dào tao làm hai hoat dong gom dào
tao ve chat long và dào tao ve tay nghe.
Ž Ðào tao ve CLSP và QLCLSP.
Chong trình dào tao có the doc chia ra các phan chính: CLSP và dieu kien
làm viec, do tin cay cua san pham và chat long lao dong, do an toàn cua san
pham và cong tác bao hành và có noi dung cu the nh: noi dung cua van de
CL và QLCL, chính sách QL và hieu qua chung cua hành dong QL, he thong
QLCL, CLSP và kiem tra CLSP, … cong cu trong QLCL, kiem tra và tu kiem
tra SP, nhóm chat long.
Cong ty phai quan tam tói giáo duc dào tao ngòi lao dong biet cách và có
ý thúc tu kiem tra CLSP vùa có tác dung tao ra CLSP cao, giam các chi phí
khong can thiet dong thòi tìm ra các phong án cai tien cách thúc và dieu kien
làm viec có hieu qua hon. các cán bo quan lý phai lang nghe tiep thu ý kien
cua CNTTSX ve cai tien CLSP, cai tien QLCL, cai tien to chúc lao dong, cai
tien máy móc thiet bi... và có thong tin phan hoi nhanh chóng cho cong nhan
biet ve kieu này áp dung nhüng sáng kien dó, su dung các phong pháp tao
dong luc de cho ho phát huy toi da kha nang cua mình.
Ðào tao cong nhan ve CLSP còn có the thuc hien sinh dong qua các phong
trào thi dua, tìm hieu ve CL, qua các buoi giao lu trao doi kinh nghiem giüa
nhüng ngòi cong nhan gioi có hieu biet ve CL hoac các cán bo QL làm nh
the së tang doc tinh than doàn ket hop tác vì CL, kích thích su tìm tòi hoc hoi
cua cong nhan, nang cao tam hieu biet ve CL cho ho mà chi phí lai rat han
che.
Ž Ðào tao ve trình do tay nghe cho ngòi lao dong.
Ngòi lao dong có tay nghe cao có kÿ nang kÿ xao làm viec chac chan tao
ra nhüng san pham có chat long tot hon han nhüng ngòi có tay nghe kém.
Song khong có nghia là ngòi có tay nghe cao khong can su dào tao mà ngoc
lai chúng ta van phai dào tao ho de ho khong ngùng nang cao trình do tay
nghe, chuyen mon nghiep vu và tang su hieu biet ve CL và QLCL dong thòi
da ho tro thành nhüng ngòi thay k•m cap nhüng CN mói vào nghe có trình
do tay nghe thap và trung bình.
Cong nhan có tay nghe kém là ngòi can doc dào tao nhieu nhat, phan
nhóm này ra làm 2 loai së rat có loi cho chong trình dào tao cua chúng ta.
• Ðoi vói CN có trình do kien thúc chuyen mon kém, Cong ty phai to
chúc lóp de nang cao trình do hieu biet ve chuyen mon, ngành nghe, nam
vüng quy trình cong nghe.
• Ðoi vói CN có tay nghe yeu thì tuy theo tình hình san xuat có the tách ra
khoi SX de dào tao tap trung thành lóp hoac su dung phong pháp k•m cap tai
noi làm viec thuc hien boi nhüng ngòi CN có tay nghe cao có bac •-… de truc
tiep hóng dan chi bao nham nang cao tay nghe cho ho.
Ngoài ra trong bien pháp lao dong, Cong ty can phai xác dinh cho mình
mot co cau là toi u. túc là co cau mà tai dó doanh nghiep có the giam toi da
chi phí SX mà chat long, so long lao dong van dáp úng doc nhu cau hien tai
và nhu cau tong lai khi nhu cau và quá trình SXK„ dòi hoi. Ðe có doc co
cau dó Cong ty can can cú vào mot so van de sau:
• Ðac diem quy trình CNSXSP.
• Ðinh múc ve thòi gian LÐ.
• Cap bac CN.
• Ke hoach SX và tieu thu SP.
Tù can cú dó ta xác dinh lai co cau lao dong o cong ty mot cách hop lý
nh sau:
Vói các CNTTSX lao dong thòng xuyen o cong ty ta nen giü luc long lao
dong o múc cau trung bình, khi thieu lao dong thì thue them nhan cong
mang tính thòi vu hoac huy dong nhan cong trong cong ty làm tang ca tang
kíp de dáp úng nhu cau.
Vói lao dong phu và lao dong phu tro ta duy trì mot múc hop lý theo ty le
so vói CN chính song phai dam bao doc SX dien ra lien tuc máy móc kÿ
thuat khong bi gián doan khi su dung.
Vói lao dong quan lý, Cong ty phai khong ngùng kien toàn bo máy quan
lý, tinh giam doi ngü lao dong gián tiep tang tính linh hoat cua co máy „N
và giam chi phí gián tiep xuong tói múc thap nhat có the. Tính chung lao
dong QL khong nen quá 1€• và dói 8• LÐTTSX.
„uy trì doi ngü lao dong dã có nhieu nam gan bó vói cong ty. Ho có trình
do tay nghe, kinh nghiem nhieu nam và hieu ve cong ty hon ai het.
Cong ty Bánh keo Hai Hà là „OANH NˆHIeP NHà N C, Í nen van de thay
doi so long lao dong phai dam bao loi ích cua cong ty, cua ngòi lao dong và
cua ca XH do vay viec giam bót so long lao dong khong doc gay khó khan
cho dòi song cua ngòi CN, cho „N. Vì vay, Cong ty can lu ý mot so van de
sau:
ˆiai quyet so lao dong d thùa bang cách tang nang suat cua máy móc thiet
bi, bo trí CN làm viec 3 ca hoac làm viec thay phien nhau.
Ðoi vói CNV làm viec lau nam, Cong ty can ket hop giüa van dong và
thuc hien các chính sách ho tro ve kinh te nham tao dieu kien thuan loi cho
dòi song vat chat cua ho, khuyen khích ho tu nguyen xin nghi.
Các bien pháp là phai áp dung dan, khong nen tao áp luc cho ngòi lao
dong, làm giam su nhiet tình hang say cong viec tam lý dó së anh hong xau
den nang suat, chat long lao dong.
Viec can nhac bo trí lai lao dong phai dáp úng doc nhüng yeu cau: phù
hop vói nang luc, so tròng và nguyen vong cua moi ngòi.
EhM bas Tang còng các bien pháp trong dung nhan tài.
Ðoi vói nhüng tài nang có nhieu trien vong trong Cong ty, ke ca ngòi cán
bo lãnh dao lan ngòi truc tiep san xuat Cong ty phai biet phát hien boi dŠng
de tao mot moi tròng thuan loi nhat cho ho phát huy tài nang cua mình phuc
vu cho quan lý, san xuat cua Cong ty nh: tao dieu kien ve vat chat, trang thiet
bi phuc vu san xuat, nghien cúu, thiet ke... Ðong thòi có the cu sang các tr-
òng, các vien o trong nóc cüng nh nóc ngoài hoc tap de sau này tro ve phuc
vu cho Cong ty.
Ðoi vói nhüng ngòi doc tuyen chon vào cong ty. Cong ty nen lien ket vói
các tròng dai hoc, cao dang de tìm ra nhüng sinh vien sáng giá tao dieu kien
cho ho hoc tap nghien cúu de sau này nhan truc tiep ho ve làm viec. Hoac
lien ket vói các trung tam nghien cúu phoi hop dào tao và 'chuyen giao nhan
luc¨ thu hút ho ve làm cho mình. Ðe thu hút doc doi ngü này Cong ty phai
quy dinh các che do u dãi, ho tro, de bat hop lý. Ðong thòi khi có nhu cau
ve lao dong Cong ty phai có su thong báo rong rãi qua thi tròng lao dong de
tìm nhüng úng vien dáp úng doc tot nhat các yeu cau cua cong viec.
Tren day là 3 van de hat nhan trong giai pháp ve dào tao và phát trien
nguon nhan luc. Khi su dung giai pháp này Cong ty can phai ket hop hài hoà
ca 3 noi dung thì mói có co so de dam bao rang Cong ty hoàn toàn có the
yen tam ve luc long lao dong cua mình và ho có the dáp úng doc nhu cau
SXK„ hien tai lan tong lai.
5&I& 96ng cêng 1hai th$c sJ Kng c.ng ngh" hi"n
cL vµ ®Çu t nghiMn cFu t,iBn 1hai #3C@ m=i&
Chúng ta khong nen hieu mot cách don gian là cú da KHCN máy móc
thiet bi hien dai vào là có the tao ra san pham có CL tot dieu này chi dúng
mot phan vì thuc te cho thay quá trình SX ay van tao ra nhüng SP có chat l-
ong kém hoac là khong the khai thác het tiem nang cua nó. Nguyen nhan là
do dau? Máy móc dù có hien dai den may cüng khong có kha nang phán
doán, dieu chinh linh hoat khi có su thay doi cua dieu kien làm viec nh con
ngòi. Song con ngòi mà cha tot thì viec su dung CN hien có và CN mói hien
dai thì that toi te. Vì the dù máy móc CN có o trình do hien dai nào di nüa
thì viec có hien dien su quan lý van hành cua con ngòi là cuc ky quan trong.
Ðe tang còng khai thác CN hien có cüng nh CN mói, trong cong tác QL
cong ty can có nhüng co che, chính sách hop lý. Ðong thòi de nang cao nang
luc SX, hieu qua SXK„ cong ty phai chú trong dau t có trong diem vào
KHCN nham làm tot cong tác tren trong hien tai cüng nh thòi gian tói cong
ty can thuc hien mot so van de sau:
EhM nhÊt: Thay doi nhan thúc ve vai trò và su tác dong qua lai giüa hieu
qua SXK„ và dau t cho KHCN.
Trong hoat dong KHCN, Cong ty Bánh keo Hai Hà dã luon chú trong dau
t de nang cao nang luc CN bang các bien pháp nh dau t cho con ngòi ve trình
do chuyen mon de áp dung CN mói và su dung CN hien tai, cüng nh dau t
tien cua de mua máy móc thiet bi, xay dung nhà xong hien dai vói nhüng
khoan tien tong doi lón. Nhüng co gang dó dã mang lai cho Cong ty nhüng
ket qua nhat dinh the hien o ket qua nhat dinh the hien o so long SPSX và
CLSP doc nang cao, hieu qua SXK„ cüng vì the mà khong ngùng doc cai
thien. Song neu nh ta dem so sánh múc dau t và trình do CN hien tai vói các
„N canh tranh trong nóc và ngoài nóc thì cha tham vào dau.
Nhüng ket qua hien nay doc dat trong mot moi tròng canh tranh cha thuc
su khoc liet. Khi Viet Nam mói thuc hien nhüng bóc di dau tien tren lo trình
hoi nhap. Trong thòi gian khong xa xoi nüa nóc ta së tham gia vào các to
chúc AFTA, ”TO các hàng rào thue quan dan dan doc dŠ bo thì moi tròng
canh tranh lai cam go gap boi, nhüng máy móc CN hien nay, nhüng SP vói
múc CL nh hien nay së tro nen lac hau và loi thòi. Ðe khong bi ngòi tieu
dùng tay chay ngay tren san nhà thì Cong ty phai thay doi lai nhan thúc cua
mình de có cái nhìn dúng dan hon ve vai trò cua KHCN và phong hóng dau
t cho KHCN trong tình hình mói.
Ðe thay doi doc nhan thúc ve KHCN trong „N Cong ty can thuc hien mot
so bien pháp sau:
To chúc thuc hien các cuoc hoi thao, tranh luan ve van de CN máy móc
trang thiet bi hien tai cua „N và su can thiet phai doi mói cho phù hop vói
xu hóng chung.
To chúc các cuoc nói chuyen giüa các chuyen gia hoac nhüng nhà nghien
cúu KHCN có uy tín vói CBCNV.
To chúc nhüng dot vieng tham nhüng „N áp dung he thong CN trang bi
hien dai trong SXK„ de cho ngòi lao dong thay doc hieu qua cua viec dau t
phát trien CN.
To chúc nhüng cuoc thi tìm hieu ve KHCN, thuc hien các chính sách khen
thong tuyen dong nhüng sáng kien doi mói cai tien thiet bi, CN.
Ðau t cho th vien Cong ty nhüng tài lieu lien quan tói KHCN cho CBCNV
tham khao.
Tù các hoat dong tren nhan thúc cua ngòi LÐ ve KHCN së tang len tao
dieu kien thuan loi cho cong ty khai thác su dung và chuyen giao CN mói
mot cách có hieu qua. Trong hoat dong này Cong ty can thuc hien thay doi
dau tien là các cán bo lãnh dao vì ho là ngòi quyet dinh dau t cho KHCN
trong cong ty.
EhM hai: Nang cao nang luc con ngòi trong linh vuc su dung, nghien cúu
và trien khai CN.
Nhüng nam qua Cong ty dã thuc hien các chính sách LÐ khá hop lý nang
cao tay nghe trình do chuyen mon nghiep vu cua cong nhan vien nói chung
và nang luc CN nói rieng. Song ket qua dó cha cao, dieu này the hien qua chi
tieu nang luc CN con ngòi cua cong ty nh: cua cong nhan là €,43‡ cua quan
lý phan xong là €,4‡ cua quan lý hành chính là €,4…‡ cua nghien cúu trien
khai là €,•3 so vói tieu chuan là 1,€. nh vay kha nang cai tien CN nhap, múc
do sáng tao là rat kém mà phan lón mói chi là tuan thu nguyen tac hoat dong
tù A- ’. Ðe nang cao doc nang luc CN con ngòi Cong ty can thuc hien mot
so bien pháp cu the:
Ž Thay doi phòng kÿ thuat thành phòng KHCN giai quyet các van de lien
quan trong quá trình su dung trang thiet bi CN và kiem ca dau t nghien cúu
trien khai CN mói. Hoat dong boi các cán bo có kien thúc rong khong chi ve
máy móc thiet bi mà còn có the nghien cúu và trien khai CN, dánh giá nang
luc CN và yeu cau ve CN trong tong lai.
Ž Các cán bo KHCN phai tói noi san xuat de theo dõi, kiem tra quá trình
thuc hien san xuat de dieu chinh kip thòi, tìm ra phong án bo sung CN mói
và xác dinh doc các phong án cai tien máy móc trang thiet bi và CN.
Ž Tang dau t kinh phí cho các cán bo di hoc tai các trung tam, vien nghien
cúu KHCN cüng nh tham gia lien doanh lien ket vói các doanh nghiep nóc
ngoài de hoc tap và chuyen giao CN tien tien hien dai.
EhM bas Các chien loc tang nang luc CN cua Cong ty
Trong nhüng the ky qua, nhüng dich chuyen ve chat trong phát trien
KHCN dã da nen van minh nhan loai sang mot ky nguyen mói, ky nguyen
cua nen kinh te tri thúc. Ðieu này dã làm thay doi tan goc cua luc long san
xuat. Vai trò dan dòng cua KHCN dã làm cho nen san xuat xã hoi tang vot
bac ca ve long và chat. Và nó van dang tiep tuc dien ra vói toc do ngày càng
cao tren quy mo toàn the giói. Song tiec thay, nhüng tien bo dó cha thuc su
doc chúng ta tan dung mot cách triet de, máy móc cua ta van lac hau rat xa
so vói nhieu nóc, san pham làm ra van thua kém ve nhieu mat và anh hong
xau den kha nang canh tranh cua các „N tren thong tròng. Cha het, các „N
luon ho hào di tat, dón dau de nam bat CN mói nhng thuc te là do loi cho các
nhan to ben ngoài nh: thieu nguon tài tro thích hop, che do thue khoá cha
hop lý, u dãi ve tài chính khong du súc khuyen khích dau t và tam lý khách
hàng a chuong hàng ngoai hon hàng noi,... nen khong thuc hien doc cong
viec dó. Trong khi dó nang luc to chúc kém, cha có chien loc phát trien
KHCN rõ ràng, cha có muc tieu dài han là dac diem cua các doanh nghiep.
Vói Cong ty Bánh keo Hai Hà, các cán bo lãnh dao luon nhan thúc sau sac
rang phai tu cúu lay mình tróc khi chò Nhà nóc. Thòi gian qua „N dã trang
bi cho mình mot loat các nang luc can thiet nh: nang luc sao chép, nang luc
thuc hien doi mói quy trình, nang luc cai tien, nang luc quan he giüa Cong ty
vói các co quan nghien cúu và trien khai. „o vay, trong thòi gian tói, Cong
ty nen loi kéo các to chúc KHCN truc tiep ho tro ve kien thúc, KHCN mói.
Ðong thòi doi mói phai mang tính chien loc nh du báo CN, du báo doc thi tr-
òng cüng nh thuc hien mua bán quyen so hüu cong nghiep, chuyen giao máy
móc thiet bi phai gan vói chuyen giao CN hay chuyen giao ca phan mem, vì
thuc te hien nay các day chuyen san xuat mói deu phai nhap tù nóc ngoài vói
giá cao song khi có truc trac mot van de gì dó ve máy móc dù là nho Cong ty
cüng van phai mòi chuyen gia nóc ngoài sang de dieu chinh gay lãng phí vo
cùng lón.
Ðe khong ngùng tang nang luc CN cua mình, trong thòi gian tói Cong ty
nen da ra mot so chien loc cu the:
Ch+7n "# 1: Ðau t manh dan vào máy móc thiet bi, cong nghe de khai
thác, cai tien và nghien cúu trien khai CN mói vào san xuat. Ðong thòi dong
bo hoá day chuyen SX ít nhat là 8€•, giam hao mòn vo hình tói múc thap
nhat.
Ch+7n "# 2: Thay doi và hop lý hoá su hoat dong cua các phòng ban
nham tao dieu kien thuan loi cho dau t nghien cúu và trien khai KHCN, su
dung hieu qua phong pháp dánh giá nang luc CN hàng nam, da tin hoc vào
quan lý toàn bo he thong.
Ch+7n "# %: Su dung các bien pháp, co che chính sách de tao dieu kien
thuan loi cho viec nghien cúu, úng dung các de án cai tien, doi mói máy móc
thiet bi và quy trình CN.
Ch+7n "# 4: Có su phoi hop chat chë giüa ba nhà: nhà „N - nhà nghien
cúu KHCN - Nhà nóc de tang còng da nhüng cong trình nghien cúu vào thuc
tien san xuat, dac biet „N phai nam vai trò chu dao dat ra nhüng yeu cau cua
mình de các co quan nghien cúu tien hành thuc hien bien co quan nghien
cúu trien khai thành nhà cung úng cua mình.
Ch+7n "# 5: Tien hành chuyen giao CN theo ca chieu doc và chieu ngang.
Thay doi nhüng khau thu cong, nhüng day chuyen lac hau bang nhüng máy
móc thiet bi mói song phai có tính hien dai hoá.
Ch+7n "# B: Ðào tao và phát trien doi ngü cán bo quan lý và cong nhan kÿ
thuat de tang còng hoat dong nghien cúu và trien khai, cüng nh su dung toi -
u cong suat máy móc thiet bi hien có.
Ðe su dung có hieu qua các chien loc tren, Cong ty can lu ý tói mot so yeu
cau:
Ðoi mói CN là lien tuc, khong the thuc hien mang tính nhat thòi vì nhu
cau luon bien doi, KHCN van khong ngùng tien bo, canh tranh cüng ngày
mot gay gat.
Chuyen giao CN phai gan vói dac thù cua „N nh: von, con ngòi, co so ha
tang...
Thay doi CN khong chi giói han trong quá trình san xuat mà còn dien ra o
các cong doan khác nh: bao quan dau vào, ra‡ quá trình tieu thu san pham...
Viec doi mói CN phai có tính thay doi co cau SPSX ra, co cau san xuat
kinh doanh cua Cong ty.
EhM ts Ðau t cho cong cuoc doi mói máy móc thiet bi CN mot cách có
trong diem.
Ðau t cho doi mói máy móc thiet bi và CN mói có nhieu húa hen mang lai
nhüng khoan loi nhuan lón cho Cong ty trong tong lai. Hien nay, mac dù dã
có nhieu su quan tam tói linh vuc này song máy móc thiet bi cü là chu yeu
trong khi lai rat thieu dong bo. Ðieu này dã làm lãng phí lón nguyen, nhien
vat lieu, lao dong và nang suat, chat long san pham làm ra kém làm suy giam
nang luc canh tranh cua Cong ty.
„o nguon tài chính còn han hep nen viec dau t có trong diem tránh dàn
trai là rat quan trong. Ðe làm doc dieu này Cong ty can dánh giá, kiem ke lai
máy móc trang thiet bi mot cách chính xác de tìm doc bo phan nào, máy
móc nào can doc dau t tróc tien.
Hien nay, máy móc thiet bi o phan xong bánh là hien dai nhat, sau dó là
phan xong keo. o phan xong san xuat phu tro máy móc thiet bi chu yeu dã d-
oc su dung tù nhüng nam ‚€, hieu qua hoat dong rat kém. Vay ta có hóng
dau t nh sau:
Xí nghiep keo chuyen san xuat keo cúng, keo mem máy móc nhap tù Ba
Lan tù nhüng nam 19…• den 19…‚. tính den nay dã su dung hon 2€ nam tro
nen quá lac hau khó doi mói san pham, nang suat thap, chat long san pham
kém, tieu hao nguyen vat lieu và nang long lón. Vì vay day là noi can doc
dau t doi mói tróc tien.
Ž He thong noi nau keo cua Ba Lan tù 19…• nay dã xuong cap can doc
thay the, chi phí cho dau t mói khoang 2•€ trieu.
Ž He thong làm lanh thu cong can doc thay the hoac sua chüa. Ðe có he
thong này mói Cong ty can bo ra khoang 3€€ trieu.
Tai xí nghiep bánh van còn su dung mot lò nóng bánh kem xop nhap tù
Trung Quoc nam 19……. Ðay là lò nóng thu cong nen nhiet do khong deu,
bánh hay bi cháy do già lua hoac bánh trang do mieng lò khong thích hop
can doc thay doi. Bánh kem xop là mot trong nhüng loai bánh doc ngòi tieu
dùng bình chon hàng Viet Nam chat long cao nam 1999, 2€€€, 2€€1 do dó
Cong ty nen dau t mói. Cong ty có the mua loai máy này cua Nhat vói giá
khoang •€€ trieu.
Tai phan xong phu tro, máy móc dã quá cü kÿ lac hau các máy móc thiet
bi nh de san xuat nhãn mác, in an hop dã san xuat doc o trong nóc vói giá
thap hon giá ngoai nhap. Tong tri giá máy móc thiet bi o phan xong này doc
thay the mói can phai dau t khoang 3€€ trieu.
Ngoài ra Cong ty tiep tuc dau t mói day chuyen san xuat bánh cao cap cua
Italia khoang 1€ tyd vói cong suat 1€€€ tan†nam.
Nh vay, tong chi phí mua máy móc thiet bi tren khoang 11.3•€ trd, các
chi phí khác nh t van, van chuyen, lap dat khoang 3 ty d. Khi da các loai máy
móc này vào hoat dong së tang cong suat len khoang 1•.€€€ tan†nam so vói
hien nay là 11.•‚€ tan. Khong nhüng the, vói he thong này së san xuat ra
nhüng san pham có CL cao, giam tieu hao nguyen vat lieu… và cuoi cùng së
nang cao doc hieu qua SXK„ cua cong ty.
Trong quá trình dau t này, Cong ty phai tang còng bao dŠng và bao trì
theo dinh ky nham khai thác tot nhat cong suat máy, dam bao tien do trong
SXK„, tang nang suat và CLSP. Ðong thòi cong viec dào tao tay nghe và to
chúc QL phai di tróc mot bóc thì mói có the dam bao van hành khai thác có
hieu qua, thuc hien dúng quy trình CN và có kha nang cai tien doi mói tot
hon.
Ðe có long von tren Cong ty có the huy dong tù nhieu nguon khác nhau
nh: von vay, von ngan sách cap, von tu có, von do khuyen khích CNV gui
tiet kiem, von lien doanh lien ket… Ðac biet phong pháp huy dong von có
hieu qua nhat là von co phan. Cong ty phai day manh tien do co phan hoá
„N càng sóm càng tot de cuoi nam nay (2€€3), Cong ty có the hoàn thành
cong viec co phan hoá. Vùa huy dong doc von vùa nang cao doc hieu qua
SXK„.
5&4& 96ng cêng c.ng t$c qu¶n lý vµ sJ Kng cL
hi"u qu¶ @'L&
Cong ty hoat dong trong ngành cong nghiep thuc pham nen ty trong
nguyen vat lieu chiem trong giá thành và co cau SP rat lón cüng nh múc do
tác dong cua CL nguyen vat lieu tói CLSP hàng hoá. The nen, viec tìm kiem
mot nguon hàng tot, bao quan on dinh doc chat long NVL, su dung tiet kiem
có hieu qua dòi hoi phai có su quan lý tot nham giam giá thành, nang cao
chat long san pham, tang súc canh tranh cho „N.
Trong giá thành SP bánh keo chi phí NVL chiem ty le khá lón chang han
nh trong keo cúng là …3,4•, keo mem là …2,1•, bánh chiem ‚…•. Tuy vay,
de giam doc giá thành trong SX bánh keo khong giong các SP khác chúng ta
khong the giam bót múc tieu dùng NVL dói múc kÿ thuat quy dinh cüng nh
CL NVL mà ta phai su dung các bien pháp quan lý và su dung hop lý NVL
thì mói có co hoi vùa nang cao doc chat long vùa giam doc giá thành SXSP.
Qua phan tích tình hình quan lý và su dung NVL cua Cong ty trong thòi
gian qua ta có the da ra mot so giai pháp sau:
EhM nhÊtd to chúc tot cong tác thu mua, cung úng NVL.
„o dac diem san xuat SP cua mình, cong ty dã phai su dung nhieu loai
nguyen vat lieu tù các nguon hàng trong nóc cüng nh nóc ngoài. do vay de
tìm doc nguon hàng dáp úng doc các yeu cau là khong de dàng. Viec dam
bao nguyen lieu ve chung loai, so long, chat long, thòi diem cung cap, chi
phí thu mua là tien de cho quá trình san xuat doc dien ra lien tuc, nhip nhàng
và hieu qua kinh doanh cao. Bat ky mot su truc trac nào cua viec cung cap
NVL deu gay ra su ngng tre SX, gay ton hai tói loi ích kinh te giüa các ben
vói nhau và làm giam hieu qua SXK„. Ðe làm tot cong tác này, Cong ty can
thuc hien các cong viec chính sau:
- Cgh$%n cøu thP tr#ng.
Trong giai doan này các nhà quan lý phai lap ra doc tat ca các nhà cung
úng ca truyen thong lan tiem nang và lua chon dánh giá chat long cua tùng
nguon cung úng và len doc các hop dong kinh te dài han, on dinh. Ta có the
su dung phong pháp sau de dánh giá nang luc cua các nguon hàng và dem lai
hieu qua lua chon toi u:
Khi dánh giá so sánh các nguon nguyen vat lieu ngòi ta thòng su dung các
chi tieu chính.
Ž CL NVL. Ðó là hàm long các chat, hình dang ben ngoài, màu sac cua
NVL… Ví du: dòng sacaroza có tính chat vat lý là: cau tao tinh the, khong
màu, trong suot, nhiet do nóng chay là 18•-188
o
C, long nhiet phát là
3,99•Kcal†g. Vói tính chat hoá hoc là: dói tác dung cua axit dòng tác dung
vói nóc tao ra glucoza và ƒructoza, dói tác dung cua enzim chuyen hoá dòng
thành glucoza và ƒructoza, tác dung nhiet do the hien qua gia nhiet den
13•
o
C dòng khong hút am…
Ž CLSP thu doc. CLSP së anh hong tói giá ca và loi nhuan cua cong ty. Ví
du: thành phan cua mat tinh bot gom glucoza, mantoza, dextrin và ƒructoza.
Tuy theo múc do thuy phan tinh bot mà hàm long cua 4 thành phan này có
khác nhau và vì the quyet dinh den tính chat và giá tri su dung cua mat tinh
bot cuoi cùng anh hong truc tiep tói CLSP.
Ž Các SP phu tan dung doc trong SX.
Ž Chi phí thu mua và các chi phí khác ngoài chi phí SX cua cong ty.
Nh vay, ta së phan ra làm hai nhóm chi phí và loi ích và ta së dem so sánh
hai chi tieu này.
phí Chi
nhap Thu
Hnvl =
hoac M‹ Thu nhap - Chi phí
Cnsx Csx Cnvl
Itd p Qsx
Hnvl hay
+ +
+ ∗
=
Trong dó: Hnvl: Hieu qua NVL mang lai.
M: Long thu nhap mà do su dung nguyen vat lieu mang lai.
Qsx: Khoi long SPSX ra tù NVL dã mua (së mua).
P: ˆiá bán don vi SP.
Itd: Thu nhap tan dung.
Cnvl: Chi phí (giá) NVL
Csx: Chi phí SX (van tai, bao quan, thue, chi phí nang long,
cong nhan, khau hao…)
Cnsx: Chi phí nam ngoài san xuat.
Khi ta thu mua cùng NVL này cua hãng khác ta cüng xác dinh nh tren sau
dó dem so sánh hieu qua NVL tù hai nguon:

H
H
E
B
NVL
A
NVL
=
Trong dó:
H
A
NVL
,
H
B
NVL
là hieu qua cua nguyen vat lieu
nguon A, B mang lai. Khi so sánh nhieu nguon khác nhau ta phai so sánh
hieu qua nguyen vat lieu cua tùng nguon, (
H
i
NVL
) vói hieu qua chuan mà
doanh nghiep dat ra
H
„N
NVL
sau dó ta së so sánh các nguon vói nhau và chon
nguon có hieu qua nhat.
- i%n +8 hoTch mua s^m Cji cho s¶n xuÊt.
Len ke hoach mot cách chính xác së cho phép khai thác, su dung các
nguon khác mot cách hieu qua các nguon khác. Sau khi lua chon doc nhà
san xuat cong ty së tien hành chuan bi thu mua NVL theo ke hoach san xuat
dã de ra ca ve tien do, chat long, chung loai … và dac biet là xác dinh nhu
cau cho toàn doanh nghiep và cho tùng cong viec.
Chung loai NVL cua cong ty là nhieu nen phai làm chi tiet cho tùng loai,
xác dinh chính xác long ton kho dau ky, nhu cau trong ky và mot múc du trü
hop lý tránh tình trang mua quá nhieu vùa gay lãng phí ve van chuyen, thu
mua, bao quan NVL song neu nh mua thieu së làm dình tre quá trình san
xuat, gay anh hong tói ke hoach thuc hien hop dong vói ke hoach cua cong
ty và các chi phí khác.
- boTt ®ng mua s^m 2* t\ chøc 2Hn chu=1n 2Ht t 23 &oanh ngh$Ö(.
Cong ty phai lap ra mot don hàng trong dó ghi rõ quy cách, chung loai, so
long, chat long, thòi gian giao nhan hàng. nhüng SP có the mua doc trong n-
óc thì „N có the mua o mot múc vùa phai du trü ít vì có kha nang chu dong
hon các NVL ngoai nhap.
Các NVL cua cong ty rat hay chiu anh hong cua các nhan to khí hau, thòi
tiet vì vay khi van chuyen phai bao gói kÿ càng, phong tien van chuyen hop
lý de dam bao ve so long, chat long và thòi gian. „o các xí nghiep cua cong
ty nam o các vi trí phan tán nen viec van chuyen vat t phai doc thu thap vào
kho bao quan de tien hành cap phát vat t cho tien loi.
- W\ chøc t/t c4ng t,c b¶o Mu¶n Cji 23 s/ lîng 2* chÊt lîng.
Khi NVL ve nhap kho, các cán bo KCS phai truc tiep xuong lay mau NVL
de kiem tra CL, cong ty chi nhap nhüng NVL có chat long phù hop vói yeu
cau dat ra và thuc hien tong doi sát sao ve viec kiem tra ve so long.
Hien nay kho tàng de bao quan NVL cua cong ty dang bi xuong cap vì dã
doc xay cách day dã lau, trong khi yeu cau bao quan các loai NVL là rat
ngat ngh•o. Mac dù gan day cong ty cüng dã cho dau t xay dung mot so kho
tong doi hien dai có lap ráp máy lanh bao quan các loai NVL nh tinh dau,
bo, süa… Song van cha dáp úng doc nhu cau do quy mo san xuat ngày càng
doc mo rong. Ðieu khó khan nhat cua cong ty hien nay là mat bang de xay
dung kho bao quan là rat han che và gay chi phí rat lón do nam o trung tam
thành pho, do dó trong thòi gian tói cong ty nen dau t theo chieu sau túc là
xay dung lai các kho tàng hien có vói nhieu tang và lap dat he thong lap dat
he thong trang bi hien dai thì mói dáp úng doc chat long NVL. Tao ra mot
khong khí thoáng, ke cao chong am là bien pháp dang doc cong ty su dung
thòng xuyen song nhieu khi van khong dam bao doc chat long. Nh vay khi
bao quan phai xác dinh rõ tính chat cua moi loai NVL và thuc hien bao gói
kÿ càng.
Hai loai NVL chính là dòng kính (Sacaroza) và tinh bot có thành phan hoá
hoc phúc tap de bi anh hong trong quá trình bao quan nhat.
Ðoi vói dòng Sacaroza khi bao quan thòng có các hien tong nh: Ðòng bi
am, chay do khi bao quan khong kín khong khí lot vào ngng tu tren be mat
tinh the dòng làm hao hut ve so long, gay bien doi khác tao san pham la. Ð-
òng dóng bánh do dòng dã bi am ót lai tiep xúc vói khong khí có do am tong
doi lón làm bien doi chat long dòng gay khó khan cho san xuat. Thành phan
dòng giam do vi sinh vat phát trien làm dòng chuyen hoá… „o vay phai bao
quan nh sau: Ðóng gói bao kín chong am, chong nhiem bui, vi sinh vat.
Ðoi vói mat tinh bot: Bao quan noi nhiet do thap. Vì o nhiet do cao mat
tinh bot de bi len men tao bot có mùi rou. ˆiü cho mat tinh bot có do kho
8€-:- 82•. Neu cao hon mat tinh bot ben khó hong nhng khó lay ra su dung.
EhM haid thuc hành tiet kiem trong quá trình su dung NVL.
Ðe thuc hành tiet kiem NVL trong quá trình san xuat ta có the su dung
các bien pháp nh phan dau ha thap dinh múc tieu dùng NVL, thu hoi và tan
dung phe lieu, phe pham.
- bo*n th$Ön 2* (hÊn ®Êu hT thÊ( ®Pnh møc t$%u &'ng Cji.
Thuc hien tot cong tác này së giúp cong ty ha thap doc múc tieu dùng
NVL tuy gap khó khan do chung loai san pham, so long NL tham gia vào
cau thành san pham tong doi lón và dac biet có nhüng dinh múc NVL khong
the ha thap hon doc nüa. Vì vay de vùa tiet kiem doc NVl vùa dam chat long
san pham cong ty can thuc hien theo hai hóng:
Ž Hoàn then he thong dinh múc tieu dùng NVL vói tat ca các loai san
pham, dac biet múc tieu dùng NVL doi vói mot so san pham mói nh: Keo
Caramel, keo •elly, keo Che•, bánh Cracker man… Cong ty có the dua vào
hai can cú de sua doi dinh múc là: Các dieu kien san xuat phai thay doi nh
cong nghe kÿ thuat hien có, cong nghe mói, thay doi thiet ke… Các so lieu
thong ke và phan tích tình hình thuc hien dinh múc ky báo cáo.
Ž Ha thap dinh múc tieu dùng NVL. Viec giam dinh múc tieu dùng NVL
xuong múc thap nhat có the còn phu thuoc vào tùng loai NVL và ty le NVL
dó chiem trong san pham. Có loai NVL giam doc nhieu và ngoc lai tham chí
có loai khong giam doc vì neu thay doi së làm giam chat long san pham san
xuat ra. Ty le hao hut cua cong ty còn cao nh:
• Keo cúng vói san luong 3 tan† ca tieu hao 2,•• túc là …• kg tong
úng 28… nghìn dong.
• Keo mem vói san long 8 tan† ca tieu hao 3,€• túc là 24€ kg tong
úng ‚12 nghìn dong.
Nguyen nhan gay ra lãn phí NVL doc xác dinh là: Ðe roi vãi, khong thu
hoi triet de nóc rua dòng, bao bì rách, trào bong khi náu keo, cháy keo bánh,
giay nhãn roi vãi… „o vay trong thòi gian tói cong ty can áp dung mot so
bien pháp sau:
• Nang cao trình do tay nghe cho cong nhan, xay dung và thuc hien
nghiem chinh che do bao quan, su dun và sua chüa máy móc thiet bi nham
giam các hien tong trào bang, cháy bánh, keo kém pham chat.
• ˆiáo duc nang cao ý thúc cho ngòi cong nhan ve tiet kiem NVL,
kiem tra chat chë viec thuc hien quy trình cong nghe vùa dam bao chat long
san pham dong thòi tiet kiem NVL. Có che do thong phat rõ ràng khuyen
khích cong nhan su dung tiet kiem, giam ty le phe pham nang cao chat long
san pham.
• Hach toán NVL tói tong to, doi, bo phan, ca san xuat.
• Trang bi các dung cu chuyen ding de han che lãng phí do roi vãi
trong quá trình van chuyen thu cong giüa các khau cua quá trình san xuat
nh các bang chuyen…
• Cai tien lap dat dòng ong thu nóc rua tren các thiet bi, khong de xa
tràn lan ra ngoài vì có ty le dòng khá cao. Thiet ke he thong nóc rua noi tra
lai khu vuc hoà dòng vùa an toàn, vùa cho nang suat cao và thuan loi cho ng-
òi tho trong viec tan dung nóc rua.
Nh vay, nhüng bien pháp này së làm tang hieu qua su dung NVL, giam ty
le san pham hong vùa ha doc giá thành san pham và nang cao chat long san
pham.
I Whu hX$ 2* tHn &Fng (h8 l$Öuc (h8 (h)m.
Hien nay hau het nhüng dau mau, san pham khong thành hình, phe pham,
cüng doc quay tro lai gia cong. Tuy nhien có mot so phe lieu, NVL bi h
hong khong su dung doc nh bot mì moc bao gói ton dong khong su dung het.
„o vay cong ty can có cách thúc su dung triet de nh san xuat ra các chung
loai san pham khác, hoac cho muc dích khác…
EhM bad tang còng su dung NVL trong nóc thay ngoai nhap.
Trong nhüng nam tói cong ty lay NVL doc san xuat ra trong nóc làm
NVL chu yeu trong san xuat san pham dan dan tien tói thay the hàng ngoai
nhap vùa tiet kiem vùa chu dong trong san xuat và on dinh ve chat long.
Mot so NVL quan trong nh dòng kính, bot mì dã san xuat doc hoac thay
the doc tránh tình trang nhap tù nóc ngoài. Ví du trong keo dã thay the dòng
ngoai bang dòng noi ve chat long khong giam, bot mì de san xuat bánh kem
xop thay bang bot san trong nóc ve chat long ít có su thay doi.
Cong ty luon tìm kiem các NVL có the thay the song khó khan là còn
thieu thon các thiet bi chuyen dùng trong ngành de nghien cúu nh giay tinh
bot, tinh dau chuoi… Nh vay trong thòi gian tói cong ty nen lien he vói các
trung tam nghien cúu, các tròng, các vien de tìm ra các cong nghe mói san
xuat doc nhüng NVl có chat long cao, giá thành ha phuc vu cho nhu cau san
xuat ngày càng tang cua cong ty. Ðong thòi cong ty cüng lien he vói các
doanh nghiep che bien thuc pham de cùng nhau da ra phong án nghien cúu,
san xuat NVL thay the.
5&N& O)/ +ng 39;LCL thP! tiMu chuÈn IQR STT5&
G$O$%$ Eh.c hi(n tiAp c[n h( th;ng ti>u chu,n v* SDCD thRo U-n
BCCC$
- ISO là chü viet tat cua 'International Standarization Organization¨( To
chúc tieu chuan hoá quoc te). To chúc này có tru so chính tai ˆernever-
Thuy Si, thành lap vào nam 194‚ ban dau có 2‚ thành vien tham gia nhng
den nay dã len tói 12‚ quoc gia.
Muc dích cua to chúc ISO là thúc day hoat dong lien quan tói to chúc hoá
tren toàn the giói, tù dó tao dieu kien thuan loi cho viec trao doi hàng hoá,
dich vu và hop tác phát trien trong các linh vuc trí tue, KHKT và moi hoat
dong kinh te quoc te khác.
Viet Nam cüng chính thúc tro thành thành vien cua to vchúc này tù nam
19…… và trong nhüng nam gan day tham gia rat nhieu vào hoat dong cua to
chúc. Nam 199€ Viet Nam dã da tieu chuan ISO 9€€€ vào he thong tieu
chuan quoc gia có ký hieu là TCVN •2€€ và nam 199‚ sua lai là TCVN ISO
9€€€: 199‚.
Hien nay tren the giói có khoang tren 4€€ nghìn doanh nghiep doc cap
chúng chi ISO 9€€€.
Ðoi vói Viet Nam den nay có khoang 24• doanh nghiep doc cap giay
chúng chi ISO 9€€€, trong dó có tren 98 doanh nghiep Nhà nóc.
- ISO 9€€€ doc “y ban kÿ thuat TC 1…‚ cua ISO xay dung và cho ra dòi
nhüng ban thao dau tien nam 198• và chính thúc chap nhan vào nam 198….
Ðen nay dã qua hai lan hieu chinh mot lan vào nam 1994 và mot lan vào
nam 2€€€. Muc tieu cuoi cùng cua ISO 9€€€ là tao nen và dam bao chat l-
ong san pham thong qua hoat dong cua he thong to chúc quan lý.
- Hien nay bo tieu chuan ISO 9€€€ có 24 tieu chuan khác nhau, ngoài
ra còn có tieu chuan ve bao ve moi tròng- ISO 14€€€. Có the nói ISO 9€€€ là
tap hop tong ket và chuan hoá nhüng thành tuu quan tri chat long cua nhieu
quoc gia giúp cho viec quan tri doanh nghiep mot cách có hieu qua. Trong
dó ISO 9€€1, ISO 9€€2, ISO 9€€3, là 3 tieu chuan de cap tói yeu cau cua he
thong chat long vói muc dích là dam bao chat long trong vòng dòi san pham.
ISO 9€€1: Tieu chuan ve he thong dam bao chat long trong thiet ke, phát
trien san xuat lap dat và dich vu. Xác dinh các yeu cau cua he thong chat l-
ong doi vói nhà cung cap nham dam bao su phù hop vói yeu cau quy dinh
trong thiet ke, trien khai san xuat, lap dat và dich vu kÿ thuat.
ISO 9€€2: Tieu chuan ve he thong chat long. Mo hình dam bao chat long
trong san xuat lap dat và dich vu. Xác dinh các yeu cau cua he thong chat l-
ong doi vói nhà cung cap, dam bao phù hop vói yeu cau quy dinh san xuat-
lap dat- dich vu.
ISO 9€€3: Tieu chuan ve mo hình dam bao chat long trong khau kiem tra
và thu nghiem cuoi cùng. Xác dinh rõ các yeu cau cua he thong chat long và
cung cap mo hình dam bao chat long chúng to kha nang cua nhà cung cap
trong viec phát hien và kiem tra bat ky su khong phù hop cua san pham, dinh
rõ trong khau kiem tra và thu nghiem cuoi cùng.
Ngoài ra ta có the phan chia các tieu chuan còn lai ra làm 4 nhóm khác:
NhGL LZt, tieu chuan các thuat ngü ISO 84€2- Quan tri chat long và dam
bao chat long. Tieu chuan này dinh nghia các thuat ngü co ban: Các thuat
ngü chung, thuat ngü lien quan den chat long, he thong chat long, cong cu
kÿ thuat thuc hien chat long.
NhGL h*+, nhóm tieu chuan ve qan tri chat long trong to chúc, gom ISO
9€€4- 1†2†3†4†•†‚†….
NhGL ,*, nhóm tieu chuan hóng dan ve dam bao chat long trong doanh
nghiep, gom ISO 9€€€- 1†2†3†4.
NhGL ,Dn, nhóm tieu chuan ve kiem soát, dánh giá he thong chat long và
giáo duc dào tao. Nhóm này gom các tieu chuan ISO 1€€11- 1†2†3, ISO
1€€12- 1†2, ISO 1€€13, ISO 1€€14, ISO 1€€1•.
G$O$G$ $p K8ng bQ ti>u chu,n U-n cÇn tu©n thRo c¸c nguy>n lý c¬ b¶n$
I Ch[ng tr#ng hî( NLl ®îc ,( &Fngg
Ž Hóng dan de quan lý chat long trong các doanh nghiep.
Ž Theo hop dong giüa doanh nghiep ( ben thú nhat) vói khách hàng (ben
thú hai).
Ž Ðánh giá và thùa nhan ben thú hai: Khách hàng dánh giá he thong chat
long cua doanh nghiep.
Ž Chúng nhan cua ben thú ba: He thong dam bao chat long cua doanh
nghiep doc to chúc chúng nhan ( ben thú ba) dánh giá và cap chüng chi.
I Cgu=%n lK c. b¶n c"a NLl _``` m* &oanh ngh$Ö( cÊn th:c h$Öng
Ž Chat long san pham là do he thong chat long quan tri quyet dinh.
Chat long san pham và chat long quan tri có moi quan he nhan-qua, túc là
chi có mot he thong quan tri doc to chúc tot có hieu qua mói dem lai cho san
pham có chat long cao. Ðe làm doc dieu này các doanh nghiep phai chú
trong tói viec dánh giá chat long quan tri dieu hành cua he thong o moi
khau, moi mat.
Ž Làm dúng ngay tù dau.
Làm dúng ngay tú dau túc là làm viec khong sai loi ( ’„) vói chat long
tot, chi phí hop lý, giá ca phai chang. Cong viec làm dúng ngay tù dau doc
thuc hien o tat ca các khau: Tù khau Marketing, thiet ke, tham dinh, cung
úng… deu phai doc chi tiet hoá can than tránh nhüng sai lam có the xay ra,
dac biet khau thiet ke.
Ž Chien thuat hành dong phòng ngùa là chính.
Ðay là cách thúc làm viec hieu qua hieu qua nhat cua các to chúc san xuat
kinh doanh vùa dam bao doc chat long cong viec vùa giam doc chi phí.
Bien pháp phòng ngùa doc tien hành thòng xuyen vói cong cu hüu hieu
SQC- Statistical Quality Control- Kiem tra chat long bang thong ke. Vói
cong cu này ngòi ta có the phát hien theo dõi kiem soát các nguyen nhan
quan trong anh hong tói chat long san pham hay cong viec.
Ž Ðe cao quan tri theo quá trình.
Theo ISO 84€2, TCVN- •814- 94: Quá trình là tap hop moi nguon luc,
moi hoat dong lien quan vói nhau de bien doi dau vào thành dau ra: Ngòi
cung cap, nhan luc, phong pháp, quy trình san xuat chuyen hoá, moi tròng,
ngòi tieu dùng.
Ngòi cung cap bao dam cung cap NVL, nang long de chuyen hoá thành
các dau ra: san pham dich vu.. dáp úng nh cau cua thi tròng.
Hien nay ton tai hai phong pháp quan tri khác nhau :
 Quan tri theo muc tieu (Managemant By Ob™ectives - MOB)
 Quan tri theo quá trình (Managemant By Process - MBP)
Ðe nhìn nhan dúng hai phong pháp này ta su dung bang so sau.
_+9u %7: ?*+ &h¬n$ &h/& ®*n$ ®# Ri JFn$ tr;n$ @u2n tr0 6+nh J;*nh.
(Quan tri chat long ˆS Nguyen Quang Toan - Vien Ðai Hoc Mo TP
HCM)
Quan tri theo muc tieu
(Managemant By Ob™ectives -
MOB)
Quan tri theo quá trình
(Managemant By Process -
MBP)
Cong van khong loi Có the soan thao, dánh máy, tay
xoá nhieu lan cuoi cùng cong
van khong loi.
So lan soan thao ít. Co gang
dánh máy mot lan de cong
van khong loi.
Quyet dinh dat hieu
qua cao
Manh dan quyet dinh khi thuc
hien có sai sót, rút kinh nghiem
de sua, chinh lý lai quyet dinh.
Thu thap day du dü lieu. „u
doán có co so. Than trong ra
quyet dinh, giam chinh lý.
To chúc san xuat cung
úng dich vu ít sai sót
nhat.
Bo trí day chuyen san xuat hop
lý. To chúc các tram bao trì,
bao dŠng và co van kÿ thuat.
Bo trí tùng cong viec hop lý
trong san xuat và cung úng
dich vu quan tam den phàn
nàn cua khach hàng.
Quan tam den muc tieu
SAN PHÂM
Quan tam den cong viec
QUÁ TRÌNH
Ton trong menh lenh ke hoach
do cap tren de ra.
Coi trong sáng tao cua con
ngòi, moi ngòi hieu rõ ke
hoach phai thuc hien.
G$O$I. C¸c 2i*u i(n )µ c«ng ty cÇn 2¸p Mng 24 2a U-n – BCCC vµo
qu¶n lý chÊt lîng$
Ðe hóng tói da tieu chuan hoá vào hoat dong quan lý chat long. Nam vùa
qua Cong ty dã tham gia hoc tap lóp dào tao ngan han ve ISO - 9€€€ và bóc
dau có su thay doi ve nhan thúc ve chat long và quan lý chat long. Song nh
the là cha du vì nó còn nhieu dieu kien quan trong khác mà cong ty phai thuc
hien tiep theo thì viec áp dung ISO 9€€€ mói có the sóm thành hien thuc.
_+9u %8: C/ ®+5u 6+(n /& JFn$ ,Z t+Iu huVn ISO 9000.
-EE ch= ti>u Chu,n Eh.c tA t5i c«ng ty
% Loai hình dau t Khong quan trong Khong quan trong
G Ngành nghe Khong anh hong lón Khong anh hong lón
I „oanh so Khong quá nho Tong doi lón
L Khai thác kinh doanh Tot hay kém deu can Trung bình
O So long cán bo CNV 1€€ - •€€ 19‚3
: Trình do cán bo CNV Càng cao càng tot Trung bình khá
< Thòi gian hoat dong Khong nen mói quá 43 nam
? Thiet bi san xuat Khong nhat thiet phai mói
lam
Cü kÿ lac hau
B Thiet bi kiem tra Càng mói, day du càng tot Thieu và yeu
%C Lãnh dao Ðoc dào tao ve ISO Ðoc dào tao ve ISO
%% Lãnh dao cao cap Quan tam Quan tam
%G To chúc thc hien To chúc phan cong rõ ràng
bang van ban
Phan cong cha thuc su
rõ ràng
%I Quan lý chat long san
pham
Phai tot Khá
%L Quan lý kÿ thuat Phai tot Khá
%O He thong thong tin Phai tot Khá
%: Kiem soát quá trình Phai tot Cha tot
%< Quan lý bang phong
pháp thong ke
Phai áp dung day du Cha áp dung
%? Rút kinh nghiem và khac
phuc phòng ngùa
Thòng xuyen Ðinh ky
Quan sát bang tren ta có the nhan thay còn rat nhieu các dieu kien mà
cong ty cha áp dung doc yeu cau vì vay trong thòi gian tói cong ty can nhanh
chóng thuc hien các nhiem vu sau.
EhM nhÊt : ‘eu cau ve nguon nhan luc.
Ðe hoàn thien muc tieu chat long theo ISO 9€€€ thì lãnh dao dóng vai trò
quan trong và phai có su cam ket lãnh dao có thc su quan tam den chat long
khong, có mong muon tao ra su phát trien lau dài cho cong ty hay khong.
Ben canh dó cán bo lãnh dao phai có su hieu biet ve vai trò ý nghia, các tieu
chuan cua bo tieu chuan ISO 9€€€

thì mói tao ra các nguon luc de thc hien
HTQLCL.
Các cán bo CNV phai doc dào tao thòng xuyen chi tiet các noi dung co
ban cua ISO cüng nh chuyen mon cua ho nh : Ðinh ky mòi các chuyen gia
ve giang day boi dŠng kien thúc QLCL, kinh nghiem áp dung he thong
QLCL cho doi ngü cán bo quan lý cua cong ty. ˆui cán bo quan lý cua cong
ty den các doanh nghiep dã áp dung thành cong ISO 9€€€ de hoc hoi kinh
nghiem. In an các tài lieu ve kien thúc bo ISO 9€€€ mà doanh nghiep së áp
dung vói noi dung ngan de hieu phát cho ngòi lao dong nghien cúu và có to
chúc kiem tra ket qua. To chúc các lóp hoc boi dŠng cho các bo phan o cong
ty theo chu ky hang nam.
EhM hai : ‘eu cau ve trang thiet bi máy móc, cong nghe kiem soát quá
trình, hoàn thien he thong thong tin…
Phai day manh các bien pháp nang cao trình do hien dai cua KHCN (Nh
dã trình bay o phan 2.3). Ðong thòi dau t mói thiet bi kiem tra CLSP vì thuc
te còn rat thieu và cü kÿ, lac hau. Hien nay cong ty cüng có mot so du án
mua thiet bi nh tu say chan khong, tu say thòng, can dien tu .. de dáp úng
cho nhu cau cao cua cong tác kiem tra chat long san pham, óc tính khoang
tren 1€€ trieu.
Cong ty van cha su dung các cong cu kiem tra, kiem soát quá trình vào
theo dõi nguyen nhan tìm giai pháp cho quá trình san xuat san pham. Vì vay
trong thòi gian tói cong ty nen áp dung các cong cu này de quan lý CLSP.
Ben canh dó phai có he thong thong tin troi chay, linh hoat nh da các bien
pháp quan lý thong tin vào hoat dong, noi mang noi bo phan dinh rõ quyen
han chúc nang moi phòng ban…
EhM ba : Hoach dinh ra quá trình xay dung và áp dung ISO 9€€€ vào
cong ty.
Muon da doc bo ISO vào cong ty thì cong ty phai xay dung doc mot ch-
ong trình hành dong cu the de dinh hóng moi hoat dong cua mình nhàm thuc
hien muc tieu dã de ra. Trong bo ISO 9€€€ có rat nhieu các chi tieu khác
nhau song vói dieu kien thuc te cong ty nen no luc cho viec thuc hien thành
cong ISO 9€€2 - He thong quan lý chat long theo tieu chuan quoc te. Ðong
thòi thuc hien các bien pháp tiep theo ta có the trình bay các bóc co ban da
ISO 9€€2 vào cong ty nh sau:
f íc 1 : Lua chon mo hình quan lý chat long ISO 9€€2.
Ðe có the dúng vüng trong moi tròng canh tranh hien tai và tong lai thì
CLSP cua cong ty phai doc dam bao mà cách thúc de thuc hien nó là phai
xay dung cho mình mot he thong quan lý chat long tot.
Trong bóc này cong ty cüng can da ra nhüng thuan loi và nhüng khó khan
có the de khac phuc và hoàn thien.
 Thuan loi:
• Tinh than quyet tam thuc hien cua cán bo lãnh dao.
• Ðoi ngü cán bo cong nhan vien doc tre hoá, tri thúc hoá.
• Cán bo CNV doc qua dào tao co ban ve ISO 9€€€.
• San pham cua cong ty có xu hóng xuat khau ngày càng nhieu.
 Khó khan:
• Trình do máy móc thiet bi thieu, yeu khong dong bo cho san xuat.
• Trang thiet bi dùng trong quan lý còn thieu nhieu.
• Co cau quan lý còn cong kenh chong chéo.
• Ý thúc làm viec cua cán bo cong nhan vien cha cao.
• Kha nang thiet và trien khai san pham còn yeu.
f íc 2 : Các giai doan trien khai áp dung ISO 9€€2 vào cong ty.
m$a$ ®oTn 1g các cuoc trien khai bao gom:
 Cam ket và nhan thúc cua cán bo lãnh dao.
 Thành lap ban chu dao.
 Ðào tao chuyen gia dánh giá noi bo .
 Ðào tao cán bo quan lý.
 Truyen dat thong tin trong toàn bo cong ty.
 Xác dinh su phù hop vói tính day du và tính xác dinh cua pham vi
úng dung .
m$a$ ®oTn 2 g Hình thành các tài lieu và he thong chat long và áp dung.
 Lap so tay chat long : Mo ta he thong chat long tong úng vói chính
sách chat long, muc tieu chat long, tieu chuan áp dung.
 Các thu tuc chat long : Mo ta các hoat dong can thiet de thuc hien
các yeu to cua HTCL.
 Các hóng dan cong viec : Quy dinh chuan muc tay nghe và các
chuan muc chap nhan.
• m$a$ ®oTn 3g Thc hien dánh giá chat long noi bo và dieu chinh khac
phuc.
 Ðánh giá noi bo : thu thap thong tin chúng cú khách quan, hành
dong khac phuc, xem xét lãnh dao lan 1.
 Ðánh giá tróc khi chúng nhan : Khac phuc khuyet tat thu thap
chúng cú khách quan , xen xét lãnh dao lan 2.
 Phan tích su khong phù hop: Khac phuc khuyet tat, thu thap chúng
cú khách quan.
• m$a$ ®oTn 4g Ðánh giá chúng nhan cua ISO
 Ðánh giá chúng nhan: Cai tien các cong viec dánh giá noi bo, các
hoat dong khac phuc và dánh giá giám sát dinh ky.
Chúng chi ISO - 9€€2 së có giá tri trong khoang thòi gian nhat dinh và
dinh ky kiem tra dánh giá lai viec thuc hien ISO cong ty phai lien tuc dánh
giá noi bo de duy trì cho he thong van hành ngày mot hoàn thien hon.
5&U& VEi m=i nhËn thFc v% chÊt lîng vµ qu¶n lý
chÊt lîng s¶n phÈm&
Nhà quan lý làm cho nhan vien cua hãng ram rap thuc hien theo moi yeu
cau cua mình dat ra, dó khong phai là thành cong trong cách quan lý. Vì
khong phai quyet dinh nào cüng dúng cüng bao trùm len moi hoat dong moi
su thay doi, thú nüa là con ngòi khong phai là co máy mà dac diem cua nó là
trí tue. Con ngòi có t duy, có tính sáng tao vì the cüng dat doc muc tieu ngòi
ta luon luon muon tìm cho mình mot con dòng di ngan nhat, toi u nhat de di
tói dích vì nen nhà quan lý phai phát huy tính sáng tao cua mình và cua doi
tong bi quan lý mà viec làm dau tien là phai doi mói doc nhan thúc.
Mot nhan thúc dúng dan së cho ta nhüng quyet dinh chính xác ve cách
thúc dat doc muc dích cuoi cùng. Kinh doanh khong nam ngoài muc tieu loi
nhuan, loi nhuan là cái dích mà moi nhà kinh doanh hóng tói song së thuc su
sai lam và bi dát neu nh các doanh nhan dat tren lá cò lãnh dao cua mình
hoac chup len dau nhüng nhan vien cua mình 'Loi nhuan là so mot¨ thì
chang nhüng khong có gì mà còn chiu hau qua nang ne khon lòng. Vay cái
gì mói doc coi là kim chi nam cho moi hoat dong trong doanh nghiep ? Ðó
chính là chat long. Chat long phai là tren het và chat long phai tù ngòi tieu
dùng chú khong phai tù nhà san xuat, nhüng cong cu này hóng dan các nhà
kinh doanh di tìm loi nhuan và thành cong là chac chan.
Cong ty bánh keo Hai Hà dã hoat dong tren 4€ nam trong linh vuc san
xuat bánh keo, song nhüng nhan thúc cua cán bo, cong nhan vien cua cong
ty ve van de chat long cha that su dúng múc. Coi chat long là các vat chat cu
the nh NVL hay san pham cuoi cùng còn quá trình ho tro cong tác san xuat
thì cha doc quan tam nh: chat long thuc te, chat long trong quá trình san
xuat, chat long tieu thu và dich vu sau khi bán…chat long tai cong ty nh mot
muc tieu doc áp dat tù tren xuong tù ngoài vào cong nhan phai tuan theo
thuc hien mà quen mat rang chat long doc xay dung tù ben trong, tù chính
nhüng ngòi cong nhan là su tu giác, ý thúc trách nhiem, su sáng tao có trí tue
cua gan 2€€€ cán bo cong nhan vien. San pham den tay ngòi tieu dùng cong
ty van dam bao chat long tong doi tot, song cong ty dã phai tieu ton biet bao
nhieu chi phí cho san pham hong, bán thành pham hong, lãng phí NVL mà
vì the chat long giam sút, giá thành khong the ha xuong doc. Cán bo cong
nhan vien phai nhan thúc doc rang quan lý chat long khong là phai là de
kiem tra chat long mà nó phai là kiem soát các quá trình, các cong doan. Ðe
có the doi mói nhan thúc cua cán bo cong nhan vien thì cong ty phai xay
dung doc nhan thúc cua cán bo cong nhan vien hien nay nh the nào de có h-
óng thay doi.
Whø nhÊt : Ðieu tra ý thúc ve van de chat long và quan lý chat long cua
cán bo cong nhan vien và có bien pháp khac phuc.
Ðe cuoc dieu tra thành cong thì các cán bo phai giai thích rõ ý nghia và
muc dích cua cong viec thì ta mói có thong tin chính xác tránh tình trang
thieu tinh than hop tác và dac biet ho khong giám nói that vì có the qua dieu
tra së có anh hong tieu cuc tói long bong, hay thái do cua cong ty doi vói
ho…phai cho ho thay rang viec dieu tra này së làm cho cong ty có phong
pháp giáo duc, có ke hoach và phong pháp quan lý chat long có hieu qua de
khong ngùng nang cao chat long san pham và hieu qua san xuat kunh doanh
de tù dó ho có co hoi nang cao dòi song, tay nghe và tác phong làm viec tot.
Nhüng noi dung mà cong ty can dieu tra can phai doc chuan bi kÿ càng de
va dam bao tính chính xác vùa mang tính day du, tránh lech hóng, lech muc
tieu dã dinh. Trong cong tác chuan bi cong ty phai thao ra nhüng cau hoi
dóng, cau hoi mo de vùa tap trung doc nhüng ý kien can xem xét mà lai hieu
rõ hon, rong hon ý thúc cua cong nhan vien ví du:
• Anh ( Chi) hieu nh the nào ve san pham có chat long ?
• Anh (Chi) có quan tam tói van de chat long san pham khong ?
Rat quan tam† quan tam† khong quan tam.
• Anh (Chi) dã bao giò nghi tói viec can nang cao chat long và nang cao
chat long nh the nào ?
• Anh (Chi) có doc sách vo, tài lieu lien quan tói van de chat long
khong và có ý kien gì ?
• Anh (Chi) nghi gì ve chat long san pham cua cong ty ta hien nay?
• Anh (Chi) có tìm hieu ve nguyen nhan phát sinh hàng kém pham chat
? và nghi gì ve nhüng san pham mình làm ra kém chat long ?
• Anh (Chi) có ý muon hoc cách thúc nang cao chat long san pham và
quan tri chat long san pham khong ?
• ….
Qua nhüng noi dung doc dieu tra nhà qua lý có the nam tong doi chính
xác ve lo hong trong nhan thúc cua cán bo cong nhan vien ve chat long và
quan lý chat long. „o dó da ra doc các phong pháp, các chong trình can doc
dào tao, hóng dan…Ðó là cách tot nhat de có the da ra các phong pháp quan
lý chat long hien dai vào cong ty.
Whø ha$ : Can hieu chat long là tren het.
Nhieu khi các cán bo quan lý cua cong ty rat e ngai ve van de nang cao
chat long san pham vì ho luon cho rang viec nang cao chat long së dòi hoi
phai tang chi phí dieu này khong sai song chi có ý nghia trong ngan han. Ve
lau dài viec dau t cho chong trình nang co chat long san pham së mang lai
ket qua rat lón. Nhà quan tri khong có con mat nhìn xa trong rong thì suot
ngày chi lo doi phó doi vói su thay doi cua moi tròng kinh doanh mà khong
chu dong tham nhap vào làm chu tình the. 'Ngòi xa thòng nói khong dám
tien len vì so gãy chan, vay ngoi yen mot cho thì có khác gì chan dã gay¨.
Nh vay lúc dau chúng ta phai bo ra các chi phí ve dào tao giáo duc, thay doi
cách thúc to chúc quan lý, mua sam trang thiet bi quan lý và san suat…nhng
chi sau mot thòi gian dau t nhat dinh thì së có ket qua trong thay. Khi dó các
san pham khuyet tat së giam rat nhieu, các phe pham së lùi dan ve quen lãng,
máy móc trang thiet vi hoat dong có hieu qua cao, nhüng sáng kien së tiep
noi nhüng sáng kien và nhüng san pham có chat long cao doc san xuat ra
ngày mot nhieu phù hop vói nhu cau cua khách quan súc tieu thu ngày càng
tang, trong khi dó giá thành ngày mot ha và nh vay khoang cách giüa giá
thành và giá bán ngày mot nói rong ra, phai chang dó là loi nhuan cua doanh
nghiep ? Ðúng nh vay chi có mot con dòng nang cao chat long san pham là
coi chat long san pham là so mot thì mói có the da doanh nghiep len dinh
cao loi nhuan.
Whø 3 : Chat long doc khoi nguon tù ngòi tieu dùng và cüng quay tro lai
nó.
Ngòi quan lý cong ty khong the lay so thích và su thay doi thi hieu cua
mình o cái tuoi 4€ - •€ de áp dat cho dúa tre • - 1• tuoi su dung san pham do
mình san xuat ra. Làm nh vay là vo ích khong phù hop vói triet lý san xuat
kinh doanh.
Chat long khong có ý nghia là dat các chi tieu cao nhat ve các dac tính kÿ
thuat mà là chat long toi u. Tai dó ngòi tieu dùng doc thoa mãn toi da nhu
cau cua mình do san pham mang lai vùa phai tra mot chi phí hop lý cho viec
tieu dùng san pham dó. Chat long dó phai thoa mãn ve cong dung chúc nang,
chi phí, thòi gian, van hoá… Nh vay chat long phai xuat phát tù nhüng dòi
hoi cua ngòi tieu dùng, cua nhüng hoat dong cua doanh nghiep tù moi tròng
canh tranh.
Thuc te nói thì re hon làm, hang nam cong ty cho ra dòi ca hon chuc loai
san pham bánh keo mói, song sác xuat nhüng san pham song doc tren thi tr-
òng lai quá nho gay tam lý khong tot cho cán bo cong nhan vien cüng nh chi
phí là rat lón vay nguyen nhan tù dau ?.
Ðe dinh hóng doc vào ngòi tieu dùng can day manh các hoat dong nghien
cúu thi tròng. Khong nghien cúu thi tròng thì khong biet khách hàng cua
chúng ta dang làm gì, dang can gì và chúng ta phai làm gì de dáp úng nhu
cau dó. Xu hóng nhu cau thay doi manh, canh tranh gay gat, chat long san
pham cua mot so san pham hien nay tong doi tot và dã tru lai doc nhieu nam
tren thi tròng nhng có ai dám khang dinh là nó së còn là 'tot¨ vào ngày mai?
Ve van de này cong ty cha that su quan tam, san pham làm ra dã tot song can
phai làm cho nó tot hon, tren con dòng chat long neu ta khong tien thì at së
lùi.
Qua quá trình san xuat san pham lai ve vói thi tròng, neu doc khách hàng
chap nhan thì coi nh là thành cong. Song khong ít tròng hop khi khách hàng
tay chay san pham cua doanh nghiep thì doanh nghiep lai tù bo ngay san
pham dó và lai tìm san pham khác de san xuat mà các doanh nghiep quen
rang dù thang loi hay that bai cüng deu mang cho chúng ta bài hoc. Vay tai
sao khi san pham bi day ra khoi trình tieu thu thì cong ty khong tìm hieu
nguyen nhan ? vì sao khong a chuong? ‘eu cau cua ho phai là gì? và ta phai
làm gì khi thiet ke dúng nh yeu cau cung cap các dich vu day du mà san
pham van khong bán doc. Chúng ta deu biet rang quá trình san xuat deu dien
ra lien tuc tot là su khong chac chan. vì vay qua nhüng thong tin phan hoi
nhà san xuat phai quay tro ve nhìn lai quá trình san xuat cua mình xem còn
gì cha on. Vòng tròn dó cú tiep dien và khách hàng vùa là ngòi 'de ra¨ vùa
là 'ban giám khao¨ cho cong ty thuc hien chúc nang nhiem vu cua mình.
Nhìn chung cong ty can phai tao ra nhüng chuyen bien sau sac ve nhan
thúc cua cán bo cong nhan vien trong toàn cong ty ve tam quan trong và ý
nghia cua chat long và quan lý chat long trong giai doan hien nay và thòi
gian tói, de da ra các phong trào thi dua: tat ca vì chat long, chúng ta phai có
trách nhiem vói chính mình vì moi san pham hong san xuat ra, còn san pham
kém chat long thì cong tác quan lý chat long còn yeu kém…
Ngoài ra cong ty cüng nen thuc nhien các giai pháp khác cùng vói nhüng
giai pháp co ban tren nh: Tang cong tác kiem tra kiem soát CLSP, Bien pháp
kích thích vat chat và tinh than trong quan lý chat long, thành lap phòng
Marketing de tang còng ngien cúu thi tòng và day manh toc do tieu thu san
pham.
@hAng 1hu/Cn nghW v=i c$c c¬ quan vµ @hµ n=c&
Chúng ta khong phu nhan là nhüng nam qua Nhà nóc ta dã có nhüng dóng
góp rat tích cuc vào su phát trien kinh te tren tat ca các ngành nói chung và
ngành cong nghiep nói rieng. Ðieu dó the hien qua các co che chính sách,
các chong trình du án dã tao ra doc moi tròng thong thoáng va cach tranh
lành manh. Các cong cu vi mo cua Nhà nóc dã tác dong khong nho vào viec
kích thích phát trien san xuat cho các doanh nghiep trong dó có Cong ty
bánh keo Hai Hà.
Ben canh nhüng co gang dó, Nhà nóc van còn ton tai mot so co che chính
sách kinh te, pháp luat cha có hieu luc và hieu qua dã gay khong ít khó khan
cho các doanh nghiep trong dinh hóng dau t, thuc hien SXK„. Hai Hà là mot
doanh nghiep Nhà nóc, bóc sang co che mói doc Nhà nóc trao quyen tu do
hach toán kinh doanh doc lap tu chu hon, song hien nay cong ty dang gap
mot so khó khan can doc Nhà nóc có nhüng dong thái tích cuc hon de tao
cho doanh nghiep mot moi tròng kinh doanh thuan loi . dói day toi da ra mot
so kien nghi vói hy vong rang các co quan Nhà nóc sóm quan tam thuc hien
:
- @* qu¶n lý chÊt lîng +¶n ph,).
Nhà nóc dóng mot vai trò rat quan trong trong thang loi cua hoat dong
quan lý chat long, Nhà nóc ban hành các chính sách chu trong nham khuyen
khích khong ngùng cai tien chat long san pham dong thòi ban hành các van
ban hóng dan thuc hien , cu the :
1 . Can doi mói he thong các chi tieu dánh gia chat long san pham phù
hop vói yeu cau cua tình hình mói nh nhüng tieu chuan ve an toàn ve sinh
thuc pham, cacvs chi tieu kÿ thuat , các tieu chuan ve bao ve moi tròng.
2 . To choc tang còng dánh giá chat long san pham da ra thi tròng, cap dau
chat long và chúng nhan chat long cho doanh nghiep . Ðong thòi su dung
các bien pháp thong phat nghiem minh nhüng van de có lien quan den chat l-
ong.
3. Sóm hoàn thien và áp dung nghiem ngat các qui dinh xu phat hành vi vi
pham pháp luat nh: nan làm hàng gia , tron lau thue …tao ra moi tròng canh
tranh lành manh cho các doanh nghiep.
4. Co quan quan lý thi tròng nhanh chóng dieu tra thu hoi tat ca các san
pham kém chat long dang lu thong tren thi tròng và co che tài xu phat that
nghiem khac.
•. Nhà nóc can mo rong hon nüa các chong trình dào tao ve kien thúc
quan lý chat long cüng nh tài tro kinh phí nhieu hon cho van de này . Ðong
thòi can tang còng to chúc các khoá boi dŠng kien thúc ve quan lý chat long
và các cuoc hoi thao chuyen ngành quan lý chat long hien dai, Nhà nóc can
ho tro các nhà xuat ban in an nhieu hon nüa các tài lieu van ban sách báo tap
chí giúp cho doanh nghiep cap nhat tam hieu biet ve quan lí chat long.
‚. Nhà nóc ho tro hóng dan doanh nghiep nhanh chóng xác lap và dang ký
tieu chuan quoc te theo ISO 9€€€, ISO14€€€ … Bao ho ban quyen so hüu
cong nghiep, ghi nhãn mã so , mã vach theo quy che và sóm dang ký nhãn
hieu thong mai tai khu vuc và thi tròng the giói.
…. Tang còng su phoi ket hop nham dào tao doi ngü san xuat, thiet ke và
luc long lao dong có tay nghe cao .
6 @* c¸c c¬ chA ch9nh +¸ch h¸c$
1. Nhà nóc can day manh xúc tien thi tròng, khuyen khích ho tro doanh
nghiep mo các van phong dai dien , chi nhánh cua hàng giói thieu san pham,
trung tam xúc tien thong mai , to choc hoi cho trien lãm giói thieu hàng
hoá …khuyen khích và ho tro de doanh nghiep có the chu dong tìm kiem thi
tròng mói xác lap he thong kenh phan phoi o thi tròng co nhieu tiem nang.
2. Nhà nóc có nhüng u dãi ho tro dac biet de doanh nghiep có von cho dau
t nghien cu và trien khai , có vai trò cau noi giüa các co quan nghien cúu
khoa hoc vói doanh nghiep tìm ra nhüng cong nghe mói thay the nhap khau .
ˆiam lãi xuat thue quan , cung cap thong tin ve thi tròng …Trong thòi gian
tói Nhà nóc nen ho tro doanh nghiep ve chính sách xu lý no và dac biet là
kiem ke dánh giá lai tài san và các cong tác khác de donh nghiep sóm hoàn
thành cong viec co phan hoá.
3. Nhà nóc can có u dãi thue quan doi vói mot so nguyen vat lieu trong n-
óc cha san xuat doc.
4. Nhà nóc can sóm da ra mot so chien loc tong the ve doi mói cong nghe
dam bao cho su phát trien lau dài nh : Các quan diem và muc tieu doi mói
cong nghe, các hóng u tien trong phát trien cong nghe, các giai pháp chien l-
oc cho doi mói và phát trien cong nghe…
•. Tiep tuc doi mói và hoàn thien moi tròng, the che chính sách và co che
quan lý nham vào viec doi mói cong nghe o doanh nghiep: Tao áp luc cho
doanh nghep nang cao nang luc cong nghe de tang kha nang canh tranh tren
thi tròng. Quan lí chat chë hon nüa hoat dong doi mói cong nghe tránh nhap
cong nghe lac hau de phù hop vói muc tieu gan CNH vói HÐH . Khuyen
khích và hóng manh vào các dòng dau t truc tiep nóc ngoài (F„I) de chuyen
giao cong nge mói tien tien nhanh chóng doi mói cong nghe cua doanh
nghiep .
‚. Thành lap các co quan NC ˜TK du manh ve nguon luc con ngòi, tài
chính, trang thiet bi nghien cúu .Tang còng hoat dong dich vu ho tro cho
viec chuyen giao tiep thu và doi mói cong nghe . He thong này phai dam bao
các yeu cau: Có mang lói cung cap thong tin kip thòi day du ve cong nghe tù
các co quan nghien cúu tói thi tròng, he tiosng t van v e cong nghe , he thong
NC˜TK, he thong dánh gía cong nghe, he thong tài chính tín dung và ngan
hàng phuc vu hoat dong doi mói cong nghe …
…. Nhà nóc tang còng ngan sách cho phát trien KHCN tren 2• trong dó
dành cho ngành long thuc thuc pham mot ty trong hop lý.
#Ct luËn
Së có mot ngày nào dó , nhüng san pham doc ngòi tieu dùng dat niem tin
và dánh giá có chat long thong hang hom nay tro nen co lo, tho thien ben
canh ngüng san pham doc coi là hoàn hao, sang trong và nó së bi day vang ra
khoi vòng xoáy con loc canh tranh khoc liet dong thòi nó cüng së da doanh
nghiep di tói bò vuc cua tình trang phá san và dành tháo lui khoi vòng chien
dau neu nh doanh nghiep dó khong có ý dinh hay kha nang dam bao nang
cao chat long san pham cua hãng tren thong tròng. Và chúng ta hoàn toàn có
the dong tình vói nhau rang co che canh tranh dào thai khong có cho cho các
doanh nghiep khong biet cai tien và nang cao chat long san pham.
„au rang các doanh nghiep nhan thúc doc dieu dó cüng cha tao ra mot co
so gì de giúp chúng ta lac quan tin tong ho së thang loi trong cuoc chien
canh tranh bang chat long. Boi vì, nhan thúc doc van de là cuc kì quan trong
song da ra các bien pháp de giai quyet doc van de còn quan trong hon. Chi
có nhüng giai pháp hop lý gan vói dieu kien hoàn canh cu the cua moi san
pham, moi doanh nghiep và cua nen kinh te thì mói mang lai hieu qua trong
chien loc dam bao và nang cao chat long san pham tien tói giam chi phí san
xuat và ha giá thành san pham de khong ngùng tang nang luc canh tranh cua
san pham và su phát trien doanh nghiep trong tong lai.
Ðe chu dong hoi nhap vào nen kinh te the giói, phù hop vói xu the quoc te
hoá, toàn cau hoá và de giai quyet doc van de chat long khong phai chi rieng
là no luc cua nhà doanh nghiep mà nó can tói su tro giúp cua các nhà khoa
hoc và nhüng dinh hóng chi dòng cüng nh vai trò phoi ket hop cua Nhà nóc.
Vói các doanh nghiep, ho phai nhìn thang vào su thuc các nguon luc cua
mình trong to chúc quan lý và san xuat kinh doanh nham thay doc nhüng
diem manh diem yeu thì mói có co hoi tìm ra các giai pháp có hieu qua. Hon
lúc nào het, hien nay các doanh nghiep phai chu dong da ra các yeu cau de
các co quan nghien cúu và trien khai, các nhà khoa hoc ve quan lý chat long
có các chong trình du án gan lien vói thuc tien cua doanh nghiep chú khong
phai chi o tren giá sách nh hien nay. Phía Nhà nóc phai vào cuoc de làm tot
trong trách 'bà dŠ ' cua mình trong co che thi tròng, xác lap nen mot moi tr-
òng canh tranh lành manh bang luat pháp quoc gia và thong le quoc te, cüng
nh có co che chính sách vi mo sát thuc vói yeu cau cua doanh nghiep và tro
thành kim chi nam cho moi hành dong san xuat kinh doanh khong chi trong
nóc mà còn hóng ra nóc ngoài.
„ói su lãnh dao sáng suot cua Ðang, su nang dong sáng tao cua ban lãnh
dao cüng nh gan 2€€€ cán bo cong nhan vien cua tap the Cong ty Hai Hà.
Cong ty dã tìm doc cho dúng vüng chac tren thong tròng trong nóc cüng nh
quoc te và dã tro thành mot doanh nghiep tien phong trong ngành cong nghe
thuc pham nóc nhà góp phan vào nhüng thang loi chung cua nen kinh te.
Vói nhüng chang dòng lich su trai dài tren 4€ nam trong ngành, nhan thúc
sau sac doc trách nhiem lón lao cua mình trong khu vuc kinh te Nhà nóc,
Cong ty dã có nhüng chong trình giai pháp hop lý nham dau t mo rong qui
mo san xuat, vùa day manh áp dung tien bo khoa hoc ki thuat, khoa hoc
quan lý vùa tang còng trình do to chúc quan lý chuyen mon nghiep vu và tay
nghe cho ngòi lao dong. Nhò dó Cong ty dã khong ngùng nang cao nang
suat lao dong, lien tuc dam bao và cai tien chat long san pham dáp úng toi da
nhu cau cua ngòi tieu dùng trong và ngoài nóc, tang nang luc canh tranh cua
san pham hàng hoá, ket qua san xuat kinh doanh cua Cong ty doc cai thien
dáng ke làm lành manh hoá tình hình tài chính cua doanh nghiep. Vüng vàng
da cong ty den nhüng thành cong lón tao the và luc mói de làm nen mot Hai
Hà tam cŠ tren thong tròng trong nóc và quoc te.
Tu hào nhng khong tu mãn, nhan dinh doc tình hình và xu hóng thay doi
cua moi tròng kinh doanh có nhieu nguy co và thu thách mói khi Viet Nam
gia nhap các khoi lien ket quoc te nh: AFTA,”TO…trong khi dó, vói thuc
trang san xuat kinh doanh nh hien nay, tuy dã tong doi tot và nhieu trien
vong song van còn ton tai mot so yeu diem can doc cung co và có nhüng d-
òng di nóc bóc than trong thì mói có co so kì vong rang chat long san pham
cua Cong ty së doc cai thien ngang tam vói các doanh nghiep trong nóc cüng
nh nóc ban.
Trong khuon kho cua chuyen de thuc tap tot nghiep này em cüng chi có
the da ra mot so giai pháp co ban ve viec dam bao và nang cao chat long san
pham cüng nh cong tác quan tri chat long gan vói thuc trang cua Cong ty
nham khuyen cáo cho các nhà quan lý de trong thòi gian khong xa nüa Hai
Hà së có nhüng bóc tien dáng ke tren con dòng tìm kiem loi nhuan bang ph-
ong tien chat long san pham và quan lý chat long san pham.
Là mot sinh vien kien thúc thuc te còn nhieu han che, mat cha nhìn doc
xa, tai cha nghe doc rong dau dám qua mat các bac anh tài di tróc, chi mong
sao góp mot tieng nói chung ve van de song còn cua các doanh nghiep nói
chung và Hai Hà nói rieng. Nh vay, nhüng ý kien dóng góp quý báu cua
thay Tien si Phan Trong Phúc và su chi bao tan tình cua các co chú trong
cong ty là ngon duoc dan dòng chi loi de em có the hoàn thành cuon chuyen
de thuc tap này. Mot lan nüa em xin tran thành cam on.
Hà noi, ngày1• tháng • nam 2€€3
Sinh vien thuc hien
Nguyen Xuan Ðiep
Xanh mKc tµi li"u tham 1h¶!
1. Các tài lieu ve chat long và mot so tài lieu khác cua Cong ty bánh
keo Hai Hà.
2. JOHNS. OAKLAND-Quan lý chat long dong bo,NXB Thong ke, Hà Noi
- 1994.
3. KAORU IXIKAWA- Quan lý chat long theo phong pháp Nhat, NXB
Khoa hoc và Kÿ thuat, Hà Noi 199€.
4. KARATSU HAJIME & KAIAKITO- Quan lý chat long là gì? (Tran
Quang Tue tuyen dich), NXB Lao dong, Hà Noi - 1999.
•. MICHAEL E.PORRTER - Chien loc canh tranh, NXB Khoa hoc và Kÿ
thuat.
‚. Nhà xuat ban chính tri Quoc gia - Van kien dai hoi dai bieu toàn quoc
thú IX, Ðang cong san Viet Nam, Hà Noi - 2€€1.
…. Nguyen Kim Truy, Tran Ðình Hien ˜ Phan Trong Phúc - Quan tri san
xuat, NXB Thong ke, Hà Noi - 1†2€€2.
8. Nguyen Quoc Cù - Quan lý chat long san pham theo TQM ˜ ISO -
9€€€, NXB Khoa hoc và Kÿ thuat, Hà Noi - 2€€€.
9. Nguyen Quang Toan - Quan tri chat long dói dang so do, Vien Ðai
hoc Mo Bán Cong TP. Ho Chí Minh
1€. ˆiáo trình: Quan tri chat long, Tu sách Ðai hoc - Ðào tao Tù xa, Hà
Noi - 2€€1.
11.Kinh te và du báo 12†2€€2, ASIA-Paciƒic Economic Revie• in 2€€1,
Thòi báo tài chính và mot so báo khác.
mKc lKc
Lòi mo dau
Ch¬ng I8 C¬ së lý luËn cña chÊt lîng vµ
qu¶n lý chÊt lîng ë X@&
I - KHÁI QUÁT CHUNG VÊ CHÂT LONG SAN PHÂM.
1. Chat long là gì..........................................................1
2. Các quan niem khác nhau ve CLSP.......................................2
3. Su hình thành cua CLSP.........................................................3
4. Nhüng dac diem co ban cua CLSP........................................…
•. Su phan loai CLSP - Ý nghia và muc dích............................8
‚. Các nhan to anh hong tói CLSP.............................................11
…. Các chi tieu phan ánh CLSP...................................................1•
8. Van de co ban cua dam bao và cai tien nang cao CLSP.......1…
9. Loi ích cua viec nang cao CLSP............................................18
II- VÂN ÐÊ QUAN LÝ CHÂT LONG SAN PHÂM O DOANH NGHIÊP.
1. Quan lý chat long là gì? Vì sao phai tien hành
QLCLSP?....................................................................................19
2. Ðac diem cua cong tác QLCLSP...........................................22
3. Nhüng yeu cau chu ye trong QLCLSP o „N........................2‚
4. Các chúc nang cua cong tác QLCLSP...................................2…
•. Nhüng phong pháp doc su dung trong QLCLSP..................29
‚. Hieu qua cua cong tác QLCLSP trong „N...........................31
…. Nhüng noi dung then chot cua TQMvà da TQM vào
doanh nghiep................................................................................32
….1 Khái niem TQM và vai trò cua nó trong HTQLCL o
doanh nghiep...............................................................................32
….2 Nhüng dac diem và yeu cau cua QLCL dong bo..............34
….3 Ða TQM vào doanh nghiep và u the cua cong tác QLCL
tong hop......................................................................................3…
¬ng II8(h)n t*ch th+c t,-ng chÊt lîng vµ c.ng
t$c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm cña C.ng t/ 0$nh
12! h¶i hµ&
I- CÔNG TY BÁNH KEO HAI HÀ 42 NAM XÂY DUNG VÀ TRONG THÀNH.
1. Su ra dòi cua Cong ty Bánh keo Hai Hà....................................43
2. Nhüng giai doan phát trien cua Cong ty Bánh keo Hai Hà......43
3. To chúc bo máy và co che hoat dong cua Cong ty Bánh keo
Hai Hà.............................................................................................4…
4. Nhüng dac diem kinh te kÿ thuat có anh hong tói CLSP cua
Cong ty Bánh keo Hai Hà.............................................................•€
4.1. Ðac diem ve hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty.... •€
4.2. Ðac diem cua tình hình tài chính Cong ty.............................‚2
4.3. Ðac diem ve doi ngü lao dong cua Cong ty..........................‚•
4.4. Ðac diem máy móc trang thiet bi và quy trình cong nghe
cua Cong ty.....................................................................................…€
4.•. Ðac diem ve NVL˜ cong tác quan lý NVL o Cong ty........……
II-THUC TRANG CHÂT LONG VÀ CÔNG TÁC QUAN LÝ CHÂT LONG CUA
CÔNG TY BÁNH KEO HAI HÀ.
1. Khái quát ve tình hình CLSP cua Cong ty..................................79
1.1. Các chi tieu dùng de dánh giá CL bánh....................................…9
1.2. Các chi tieu dùng de dánh giá CL keo......................................8€
1.3. Thuc trang CL bánh cua Cong ty..............................................82
1.4. Thuc trang chat long keo cua Cong ty......................................84
2. Thuc trang cong tác QLCLSP cua Cong ty bánh keo Hai Hà.....8…
2.1. Thuc trang hoat dong QLCLSP o Cong ty bánh keo Hai Hà...8…
2.2. Ðánh giá ve chat long và cong tác QLCLSP cua Cong ty.......94
3. Nhüng thuan loi và khó khan cua Cong ty trong quá trình SXK„
nói chung và nang cao CLSP nói rieng...........................................9•
4. Nhüng thành qua dat doc cua cong tác QLCL cua Cong ty.......9‚
•. Nhüng ton tai và nguyen nhan anh hong tói viec nang cao
chat long san pham cua Cong ty.....................................................9…
•.1. Nhüng ton tai can doc khac phuc..............................................9…
•.2. Nhüng nguyen nhan chu quan anh hong tói chat long bánh
keo....................................................................................................98
•.3. Nhüng nguyen nhan khách quan anh hong tói chat long
san pham...........................................................................................99
Ch¬ng III8 ph¬ng h=ng vµ gi¶i ph$p nh>m u/ t,? vµ
n)ng ca! chÊt lîng s¶n phÈm cña c.ng t/ 0$nh
12! h¶i hµ&
I- NHÜNG QUAN ÐIÊM CO BAN CUA CÔNG TY VÊ CHÂT LONG VÀ
QUAN LÝ CHÂT LONG SAN PHÂM
II- NHÜNG PHONG HÓNG CO BAN VÀ CÁC GIAI PHÁP CHIÊN LOC
NHAM DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CLSP O CÔNG TY BÁNH KEO HAI
HÀ.
1. Phong hóng chung cua ngành và Cong ty trong giai doan
tù nay tói nam 2€€•.....................................................................1€2
2. Các giai pháp co ban nham duy trì và nang cao CLSP cua
Cong ty bánh keo Hai Hà...........................................................1€3
5&D& <i"n ph$p v% tE chFc qu¶n lý &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DT4
-Phai xem xét doanh nghiep theo quan diem he thong và da
qua lý............................................................................................1€4
-Chat long dong bo san pham hàng hóa và doanh nghiep........1€8
-Ða các loai quy dinh lien quan tói CLSP và Cong ty...............113
5&5& <i"n ph$p u/ t,?G ®µ! t-! vµ ph$t t,iBn nguHn
nh)n l+c&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DDN
- ˆiáo duc t tong cho ngòi lao dong...........................................11•
- Ðào tao và phát trien nguon nhan luc trong Cong ty...............11‚
- Tang còng các bien pháp trong dung nhan tài.........................12€
5&I& 96ng cêng 1hai th$c sJ Kng c.ng ngh" hi"n
cL vµ ®Çu t @C:9# 1h!a hYc c.ng ngh" m=i&&&&&&&&&&&&&&D5D
- Thay doi nhan thúc ve vai trò và su tác dong qua lai giüa hieu
qua san xuat kinh doanh và dau t cho KHCN............................121
- Nang cao nang luc con ngòi trong linh vuc su dung,
NC˜TK cong nghe....................................................................122
- Các chien loc tang nang luc cong nghe cua Cong ty...............123
- Ðau t cho cong cuoc doi mói máy móc thiet bi, cong nghe
mot cách có trong diem .............................................................124
5&4& 96ng cêng c.ng t$c qu¶n lý vµ sJ Kng cL
hi"u qu¶ ngu/Mn vËt li"u&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&D5U
- To chúc tot cong tác thu mua, cung úng NVL.........................12‚
- Thuc hành tiet kiem NVL trong quá trính su dung.................129
- Tang còng su dung NVL trong nóc thay ngoai nhap...............13€
5&N& O)/ +ng h" thZng ;LCL thP! tiMu chuÈn
IQR8STT5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DIT
2.•.1 Thuc hien tiep can he thong tieu chuan ve QLCL theo
ISO-9€€€......................................................................................13€
2.5.2Áp dung bo tieu chuan ISO can tuan theo nhüng nguyen
lý co ban ......................................................................................132
2.•.3 Các dieu kien mà Cong ty can dáp úng de da ISO-9€€€
vào QLCL....................................................................................133
- ‘eu cau ve nguon luc................................................................134
- ‘eu cau ve trang thiet bi, máy móc cong nghe‡ kiem soát
quá trình và hoàn thien he thong thong tin.................................134
- Hoach dinh quá trình xay dung và áp dung ISO-9€€€ vào
Cong ty.........................................................................................13•
ŽLua chon mo hình QLCL ISO-9€€2.......................................13•
ŽCác giai doan trien khai áp dung ISO 9€€2...........................13•
5&U& VEi m=i nhËn thFc v% chÊt lîng vµ ;LCL&&&&&&&&&&&&&&&DIU
- Ðieu tra ý thúc ve van de chat long và QLCL cua CNV
và có bien pháp khac phuc..........................................................13…
- Can phai hieu chat long là tren het ..........................................138
- Chat long doc khoi nguon tù ngòi tieu dùng và cüng
quay tro lai nó..............................................................................138
#hu/Cn nghW v=i c$c c¬ quan vµ @hµ n=c
- Ve quan lý chat long san pham ...............................................14€
- Các co che, chính sách khác.....................................................14€
Ket luan
Nhan xét cua co quan thuc tap
„anh muc tàI lieu tham khao
Muc luc
Lêi c¶m ¬n
Lòi dau tien em xin chan thành gui lòi cam on tói các thay co giáo cua
Khoa Kinh te nói rieng và Vien dai hoc Mo nói chung dã truyen dat nhüng
kien thúc vo cùng quí báuvà nhüng kinh nghiem bo ích de em tro thành mot
nhà quan tri kinh doanh, góp mot phan cong súc bé nho cua mình vào su
nghiep phát trien kinh te xã hoi cua nóc nhà .
Em cüng xin bày to lòng biet on sau sac tói thay giáo Tien si. Phan Trong
Phúc - ngòi dã tan tình da dòng chi loi và hóng dan em trong suot quá trình
thuc tap de hoàn thành chuyen de tot nghiep này.
Nhò có su chi bao và giúp dŠ nhiet tình cua các co chú trong Cong ty
bánh keo Hai Hà, dac biet là các co trong phòng KCS dã cho em hieu hon
ve kien thúc thuc te trong quan lý san xuat kinh doanh và nhüng tài lieu quý
giá de hoàn thành chuyen de này. Em cüng xin chan thành cam on.
Cuoi cùng, xin cam on gia dình và ngòi than dã dong vien giúp dŠ trong
suot thòi gian tròng kì hoc tap. Và tác gia vo cùng biet on các ban dong khoá
dã khong quan ngày dem cam cui dánh máy nhüng trang viet nguech ngoac
thành nhüng van ban khong chút sai sót.
9,ang viCt t[t
Ch1 viAt ttt qiun gi¶i
CBCNV
Cán bo cong nhan vien
WTO ”orld Trade Organzation-To chúc thong mai the giói
ISO International Standarization Organization-To chúc tieu
chuan hoá quoc te
AFTA Asean Freedom Trade Area - Khu vuc mau dich tu do
Ðong Nam Á
CLSP
Chat long san pham
QLCLSP
Quan lý chat long san pham
KH-CN
Khoa hoc và Cong nghe
CL
Chat long
NVL
Nguyen vat lieu
QL
Quan lý
SP
San pham
CN
Cong nghe