P. 1
Chuyen de Bai Tap Ve Cau Lenh Lap Trong Pascal

Chuyen de Bai Tap Ve Cau Lenh Lap Trong Pascal

|Views: 18|Likes:
Được xuất bản bởiKiếm Huyết

More info:

Published by: Kiếm Huyết on Nov 26, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ

:
“SỬ DỤNG CÂU LỆNH LẶP ĐỂ GIẢI BÀI TẬP TRONG PASCAL
I!" PH#N $% Đ#U:
1./ Lý do chọn chuyên đề:
Trước hết cần khẳng định rằng Pascal là một ngôn ngữ lập trình tốt và đc
!"#t$ đư%c t&' ra vớ" m(c đ)ch *+ng ch' g",ng *&- vì c.c l/ *'0 12 c3 ph.p r4 ràng$ *5
*&- *5 h6c7 Pascal đư%c v"ết th8' l/ th9-ết ch9:n v; lập trình c<9 tr3c n=n một mt n2
m"nh h'& ch' l/ th9-ết v; ngôn ngữ lập trình$ mt kh.c nh";9 tà" l"#9 kh'a h6c m.-
t)nh c>ng *+ng Pascal đ? m"nh h'&7 12 th? s@ *(ng Pascal đ? v"ết c.c Ang *(ng
ch9-=n sB9$ can th"#p và' phần cAng cCa m.- t)nh và c.c th"ết !ị đ"#n t@ kh.c và c9ố"
c+ng là *' trình !"=n *ịch Pascal nhD g6n$ c2 th? ch&- tốt tr=n c.c m.- t)nh c<9 hình
-ế9$ r<t ph+ h%p vớ" kh, nEng đầ9 tư ch' h6c tập cCa h6c s"nh$ s"nh v"=nF
G? g"3p h6c s"nh *5 *àng hHn tr'ng v"#c lập trình g"," I9-ết c.c !à" t'.n mang
t)nh lp$ tr'ng nộ" *9ng cCa !à" s.ng k"ến nà- tô" đưa ra những t2m lư%c cH !,n nh<t
cCa c.c cB9 l#nh lp và một số v) *( mJ9 vận *(ng c<9 tr3c lp đ? g"," I9-ết c2 h"#9
I9,F
2./ Mục đích của chuyên đề:
&! '()* +,-.:
K Trang !ị ch' h6c s"nh những k"ến thAc cH !,n cCa !ộ môn T"n h6cF
/! '0 *1*2:
3 LMn l9-#n kN nEng t"ếp th9 k"ến thAc một c.ch chOc chOn và c2 h# thốngF
K LMn l9-#n kN nEng g"a' t"ếp thông I9a h'&t động nh2mF
K LMn l9-#n kh, nEng tư *9-$ 2c I9an s.t$ sP s.ng t&' và vận *(ng k"ến thAc và'
c9ộc sốngF
.! T,4( 56 :
K 12 / thAc tP h6c đQng thR" !"ết chC động h%p t.c c+ng !&n !M tr'ng v"#c tìm ra k"ến
thAc mớ"F
K Sam th)ch môn h6c lập trìnhF
2./ Đối tượng nghiên cu: S6c s"nh lớp TF
!./ "hư#ng $h%$ nghiên cu:
K PhưHng ph.p đ";9 traF
K PhưHng ph.p phBn t)chF
K PhưHng ph.p tUng h%p k"nh ngh"#m tr'ng g",ng *&-F
K PhưHng ph.p trV ch9-#n tra' đU"F
Trang 1/7
K PhưHng ph.p đ6c s.ch và tUng h%p tư l"#9F
II!" N7I DUNG:
1./ &# '( )ý )u*n +ề )ý thuy,t:
K W9ốn h6c tập đ&t kết I9, tốt$ ng'à" v"#c !,n thBn h6c s"nh t)ch cPc h6c tập$
không th? th"ế9 va" trV hướng *Jn *ì9 *Ot cCa ngưR" thầ-F
K G? g"3p h6c s"nh *5 *àng hHn tr'ng v"#c lập trình g"," I9-ết c.c !à" t'.n
mang t)nh lp X !ộ môn T"n h6c vYa đ3ng vớ" ng9-=n tOc *&- h6c X trưRng PhU Thông$
vYa đ3ng th8' t"nh thần đU" mớ" phưHng ph.p *&- h6c h"#n na-$ nhằm hình thành ch'
h6c s"nh t)nh t)ch cPc$ độc lập$ s.ng t&'$ nBng ca' nEng lPc ph.t tr"?n và g"," I9-ết v<n
đ;$ rMn l9-#n kN nEng vận *(ng k"ến thAc và' thPc t"5n$ t.c động đến tình c,m$ đ8m l&"
n";m t"n và th)ch th3 h6c tập ch' h6c s"nhF S"#n na-$ không )t h6c s"nh lưR"$ h6c tập
th( động và c2 không )t ph( h9-nh th"ế9 sP I9an tBm đến v"#c h6c cCa c'n 8m mìnhF
Zì vậ-$ v"#c h# thống c.c k"ến thAc v; cB9 l#nh lp đ? g"," một số !à" tập cCa g".' v"=n
ph," đư%c ch3 / đ3ng mAcF
2./ &# '( )ý )u*n +ề th-c ti.n:
Tr'ng I9. trình g",ng *&-$ tô" nhận th<- Pascal là môn h6c kh2 đố" vớ" c.c 8m
h6c s"nh [hố" T$ vì c2 một số th9ật t'.n c.c 8m chưa đư%c h6c X !ộ môn T'.n$ th=m
và' đ2 là c.c 8m ch\ s@ *(ng c.c cB9 l#nh !ằng T"ếng ]nh đ? th? h"#n kh" lập trìnhF ^'
đ2 v"#c h6c tập cCa h6c s"nh vJn cVn mang t)nh mH hQ$ như !ị _p !9ộc$ c2 nh";9 h6c
s"nh r<t s% môn T"n h6c T vì t)nh ch<t khô khan$ kh2 h"?9 tr'ng kh" h6cF
TY thPc tế đ2 tô" không ngYng h6c hD" đ? tìm ra !"#n ph.p khOc ph(cF `ằng
k"nh ngh"#m kh"=m tốn tr'ng những nEm I9a$ tô" đa đưa ra những t2m lư%c cH !,n
nh<t cCa c.c cB9 l#nh lp và một số v) *( mJ9 vận *(ng c<9 tr3c lp đ? g"," I9-ết c2
h"#9 I9, là nhằm g"3p h6c s"nh t"ếp th9 !à" nhanh$ nhớ k"ến thAc lB9 hHn và c,m th<-
th)ch th3 tr'ng h6c tậpF
&! N,8*2 9(:. 5; <=> 5?@.0
K Tô" đa .p *(ng công ngh# thông t"n đ? s'&n g",ng c.c !à" l/ th9-ết và thPc
hành nhằm hướng *Jn h6c s"nh *5 h"?9 !à" và gh" nhớ k"ến thAc cH !,n X !ộ môn T"n
h6c TF
K b những g"R thPc hành tô" đ;9 tU chAc h6c tập th8' nh2m và c2 sP nhận c_t
đ.nh g". kết I9, cCa tYng nh2mF
K Tô" đa hình thành n; nếp ch' h6c s"nh nga- tY đầ9 nEm h6cF
/! HA* .,)0
K Ga số h6c s"nh !ị hUng k"ến thAc T'.n tY lớp *ướ" n=n / thAc tìm tV" và
ngh"=n cA9 cCa c.c 8m cVn h&n chếF 12 không )t h6c s"nh chưa cố gOng tr'ng h6c tập$
không chị9 kh2 động na'$ n=n ,nh hưXng không nhD đến v"#c h6cF
Trang 2/7
III" CBC BIỆN PHBP CỤ THỂ:
1/ /0y d-ng 1234 ngay t5 đ6u n78 học:
K dga- tY đầ9 nEm h6c$ g".' v"=n ph," hướng *Jn phưHng ph.p h6c tập và n;
nếp h6c X phVng m.- ch' h6c s"nhF
K e".' v"=n ch"a nh2m h6c tập ch' tYng h6c s"nh$ phBn nh2m trưXng$ hướng
*Jn c.ch h'&t động nh2m và trang !ị sU ta- gh" ch_p c. nhBn cCa h6c s"nhF
K e".' v"=n s'&n !à" trước thPc *&- f t"ết nhằm g"3p v"#c ngh"=n cA9 k"ến thAc
sB9 hHn và chC động hHn tr'ng v"#c s'&n c.c !à" k"?m traF
K e".' v"=n cần đầ9 tư ngh"=n cA9$ mg" nEm cập nhật những c.ch ha- cCa
đQng ngh"#p đ? t)ch l9N ch' v"#c g",ng *&-F
K e".' v"=n cần *ành một thR" lư%ng th)ch h%p ch' v"#c m<9 chốt và hướng
*Jn h6c s"nh c.ch nhớ k"ến thAc cH !,n vYa h6c X c.c t"ết h6c l/ th9-ếtF 1>ng như
c.ch tìm h"?9 / nghha cCa mg" l#nh tr'ng c.c !à" thPc hànhF
K S6c s"nh ph," ch9:n !ị những gì mà e".' v"=n đa *n X t"ết trướcF
2/ M9t 'ố gi:i $h%$ th-c hi;n:
&! CCD +EF. <GH 9I( <:*, JOR!!!DO:
K T.c *(ng0 ^+ng đ? cB- *Png ch9 trình vớ" số lần lp c.c địnhF
K 13 ph.p0
JKE LB()* 5)> M :N L2(4 +EO 5PDM +K L2(4 +EO .DQ(M RK LCSD <:*,M T
Tr'ng đ20
i for, to, do là c.c tY kh2aF
i Biến đếm c2 k"?9 ng9-=nF
i Giá trị đầu và giá trị cuối là c.c biểu thAc c2 c+ng k"?9 vớ" biến đếm và giá trị cuối
ph," lớn hHn h'c !ằng giá trị đầu.
i Cu !"n# c2 th? là cB9 l#nh đHn g",n ha- cB9 l#nh gh_pF
U <guyên )ý ho=t đ9ng c>u t?@c Ao?:
jF `"ến đếm nhận g". trị cCa g". trị đầ9F
fF ["?m tra c8m g". trị cCa !"ến đếm cVn nhD hHn g". trị c9ố" ha- không k!"ến đếm l
g". trị c9ố"mF
nF dế9 v"#c k"?m tra0
K 1h' g". trị sa" cB9 l#nh so !ị !D I9aF
K 1h' g". trị đ3ng0
i ThPc h"#n cB9 l#nh sa9 tY kh2a *'F
i TEng g". trị cCa !"ến đếm l=n g". trị đAng l";n sa9 cCa n2
k!"ến đếm0p!"ến đếm i jm
K q9a- trX l&" !ước f
/! CCD +EF. <GH 9I( <:*, VHILW!!!DO:
Trang $/7
K T.c *(ng0 ^+ng đ? cB- *Png ch9 trình vớ" số lần lp chưa c.c định trướcF
K 13 ph.p0
V,(<X L5(YD Z(:*M RK L.SD <:*,MT
Tr'ng đ20
i %#i!&, do là c.c tY kh2aF
i 'i(u )i"n tr, v; j tr'ng f g". trị đ3ng h'c sa"F
i Cu !"n# là thBn ch9 trình và c2 th? là cB9 l#nh đHn h'c cB9 l#nh gh_pF
N2D[\* <] ,KA+ 56*2:
jF r.c định g". trị cCa đ";9 k"#nF
fF T9s th9ộc và' g". trị cCa đ";9 k"#n0
K dế9 đ";9 k"#n c2 g". trị đ3ng$ thPc h"#n cB9 l#nh$ sa9 đ2 I9a- l&" !ước jF
K dế9 đ";9 k"#n c2 g". trị sa"$ cB9 l#nh so !ị !D I9a và v"#c thPc h"#n l#nh lp kết
th3cF
t N,^* _`+:
K 1B9 l#nh đư%c thPc h"#n lp đ" lp l&" ch' đến kh" uđ";9 k"#nv nhận g". trị
sa"F 1B9 l#nh so không đư%c thPc h"#n lần nà' nế9 uđ";9 k"#nv nhận g". trị sa" nga- tY
kh" !Ot đầ9 và' ch9 trìnhF
K Tr'ng thBn ch9 trình ph," c2 cB9 l#nh làm tha- đU" g". trị cCa uđ";9 k"#nv đ?
tr.nh c,- ra vVng lp vô tậnF
.! $6+ aQ 9b Rc 2(d( eD[)+ /=( +K4* /f*2 .SD <:*, <GH:
U gb Rc h: Bính tCng D E 1 F 1/2 F 1/! F .... F 1/n
t N,^* _`+:
K Tr'ng !"?9 thAc tr=n$ số h&ng thA " cCa tUng c2 th? t)nh đư%c th8' công thAc wk"m p jx"
k"pj$f$FFF$nm
K TrưRng h%p nà- c2 th? s@ *(ng đư%c số lần lp  C,i* 9j*2 <GH JOR!
t C,?k*2 +El*,:
Zar "$ n 0 ynt8g8r7 w0L8al7
`8g"n
zr"t8k{Sa- nhap va' s' ng9-8n np{m7
L8a*lnknm7
w0p|7
Ao? i:E1 to n do
D:E D F 1 / iG
zr"t8lnk { T'ng w p{$ w 0 } 0 f m7
L8a*ln7
~n*F
Trang */7
U Hí dụ 2: Đọc +Io n 'ố th-cJ tK8 MaL của ch@ng
Th9ật t'.n tìm Wac tr'ng một *a- số0
K 1h' Wac là số thA nh<t
K ^9-#t t'àn !ộ *a- số tY số thA ha" trX đ"$ nế9 th<- số nà' lớn hHn Wac thì l<-
số đ2 làm WacF wa9 kh" *9-#t c'ng *a- số$ ta so c2 Wac là số lớn nh<tF
t N,^* _`+:
K ^a- số c2 một số lư%ng hữ9 h&n c.c sốF Ta c2 th? !"ết đư%c số lư%ng tY kh" !Ot
đầ9 thPc h"#n th9ật t'.nF
K Th)ch h%p ch' v"#c s@ *(ng c<9 tr3c •€L *&ng t"ến đ? thPc h"#nF
t C,?k*2 +El*,
Pr'gram t"m•mac7
Zar
n$ "0 "nt8g8r7
mac$ c0 r8al7
`8g"n
zr"t8k‚n p ‚m7 L8a*lnknm7
Wac0pn7
•'r " 0p f t' n *'
`8g"n
zr"t8k‚1h' s' th9 ƒ$ "$ƒ0ƒm7L8a*lnkrm7
"„ Wac u r th8n Wac 0p r7
~n*7
zr"t8lnk‚Wac p ‚$ Wac0T0fm7
L8a*ln7
~n*F
M Hí dụ !: BK8 N9i 'ố chung nhO nh>t của hai 'ố nguyên dư#ng
t T,D^+ +K4*:
…<- một tr'ng ha" số lần lư%t nhBn vớ" j$ f$ n$FFF ch' đến kh" nà' t)ch số ch"a hết
ch' số thA ha" thì t)ch số ch)nh là `w1dd
t N,^* _`+:
K Th9ật t'.n ch' th<- là tr'ng I9. trình t)nh t'.n$ không th? !"ết trước đư%c I9.
trình nhBn ph," thPc h"#n lp l&" !a' nh"=9 lầnF TrưRng h%p nà- ph," s@ *(ng c<9 tr3c
lp vớ" số lần lp không c.c địnhF
K G";9 k"#n đ? *Yng là t)ch số ch"a hết ch' số thA ha"
t C,?k*2 +El*,
Pr'gram `'"s'ch9ngnh'nhat7
Zar
Trang +/7
`scnn$ n$ m$ k0 ynt8g8r7
`8g"n
zr"t8k‚mp ‚m7 L8a*lnkmm7
zr"t8k‚np ‚m7 L8a*lnknm7
!scnn 0p m7 k 0p f7
zh"l8 k`w1dd m'* n uv |m *'
`8g"n
`w1dd 0p k†m7
k0p k i j7
~n*7
zr"t8lnk‚`w1dd p ‚$ `w1ddm7
L8a*ln7
~n*F
Ig"! 'mT LUẬN:
h! ')+ eDd 5A+ 5?@.:
[h" c.c 8m chưa h"?9 ng9-=n l/ h'&t động cCa c.c *&ng cB9 l#nh lp$ c.c 8m
thưRng v"ết chưHng trình th8' k"?9 ‡s'&n th,'ˆ tY s.ch g".' kh'aF ^' đ2$ kh, nEng vận
*(ng cCa c.c 8m chưa đư%c ph.t h9-F
wa9 kh" đư%c hướng *Jn kN v; c<9 tr3c lp$ c.c 8m đa m&nh *&n vận *(ng và
g"," I9-ết đư%c nh";9 !à" tập kh2$ nBng ca' kh, nEng tư *9-$ làm t'.n và lập trình một
c.ch h"#9 I9,F 1( th?$ kết I9, đ&t đư%c như sa90
LIH Sn aQ
G(o(
hp  q
',4
rst  usv
TB
t  rsw
Y)D
xst  wsv
w… T… ‰ w… T… ‰ w… T… ‰ w… T… ‰
T
j
T
f
y! B=( ,i. Z(*, *2,(:>:
a. Pu điQ8:
K [)ch th)ch động cH h6c tập cCa h6c s"nhF
K dBng ca' ch<t lư%ng *&- và h6cF
N. <hược điQ8:
K Wột số h6c s"nh -ế9 k_m m<t k"ến thAc cEn !,n X môn T'.n$ th=m và' đ2 c2
một số th9ật t'.n c.c 8m chưa đư%c h6c tr'ng chưHng trình$ n=n g".' v"=n ph," k"=n
trì$ nhJn n&"$ thậm ch) m<t nh";9 thR" g"an tr'ng v"#c hướng *Jn c.c th9ật t'.n ch' h6c
s"nhF
x! z Z()* 5Y _DC+:
Tr=n đB- là t2m lư%c nộ" *9ng c3 ph.p$ c.ch thPc h"#n c.c cB9 l#nh th9ộc c<9
tr3c lp và phBn t)ch tr=n ngôn ngữ lập trình Pascal$ một số v) *( cCa c.c !à" t'.n đ"?n
Trang ,/7
hình ch' tYng *&ng lp c( th? mà !,n thBn đa đ3c kết đư%c tr'ng I9. trình g",ng *&-
môn t"n h6c X trưRngF q9a đ2 g"3p h6c s"nh và đQng ngh"#p c2 th? làm tà" l"#9 tham
kh,' tr'ng I9. trình h6c tập và g",ng *&- cCa mình c2 h"#9 I9,F
Tr'ng ph&m v" là một s.ng k"ến k"nh ngh"#m c2 th? v"#c phBn t)ch v; nộ" *9ng
cB9 l#nh và v) *( v; c.c *&ng l#nh c2 th? chưa thật ch" t"ết và ph'ng ph3 r<t m'ng nhận
đư%c sP g2p / chBn thành tY I9/ đQng ngh"#p$ h6c s"nh đ? đ; tà" đư%c h'àn th"#n hHnF
N,{> +E?|*2 .c> x -ong ./, ng01 2+ t#áng 22 n3m 221$
<gưRi +i,t chuyên đềJ
BAN L}NH Đ~O
Trang 7/7

K PhưHng ph.)0 K Ga số h6c s"nh !ị hUng k"ến thAc T'.c 8m h6c s"nh [hố" T$ vì c2 một số th9ật t'.m$ đ8m l&" n"./ &# '( )ý )u*n +ề th-c ti.9 h6c s"nh r<t s% môn T"n h6c T vì t)nh ch<t khô khan$ kh2 h"?9 tr'ng kh" h6cF TY thPc tế đ2 tô" không ngYng h6c hD" đ? tìm ra !"#n ph. tốt$ ng'à" v"#c !.c 8m cVn h&n chếF 12 không )t h6c s"nh chưa cố gOng tr'ng h6c tập$ không chị9 kh2 động na'$ n=n ." I9-ết c.ng t&'$ nBng ca' nEng lPc ph. cB9 l#nh l p đ? g"." I9-ết c2 h"#9 I9.n nh<t cCa c.n$ th=m và' đ2 là c.n c.0 K Tô" đa .. là nhằm g"3p h6c s"nh t"ếp th9 !à" nhanh$ nhớ k"ến thAc lB9 hHn và c.' v"=n ph.c 8m chưa đư%c h6c X !ộ môn T'.n mang t)nh l p X !ộ môn T"n h6c vYa đ3ng vớ" ng9-=n tOc *&./ &# '( )ý )u*n +ề )ý thuy.c !à" t'.h6c h"#n na-$ nhằm hình thành ch' h6c s"nh t)nh t)ch cPc$ độc lập$ s.m t"n và th)ch th3 h6c tập ch' h6c s"nhF S"#n na-$ không )t h6c s"nh lưR"$ h6c tập th( động và c2 không )t ph( h9-nh th"ế9 sP I9an tBm đến v"#c h6c cCa c'n 8m mìnhF Zì vậ-$ v"#c h# thống c. nếp ch' h6c s"nh nga.n: Tr'ng I9. trình g".c động đến tình c.ng c.ng *&-$ tô" nhận th<.n X !ộ môn T"n h6c TF K b những g"R thPc hành tô" đ. cCa tYng nh2mF K Tô" đa hình thành n.c k"ến thAc v." I9-ết v<n đ.nh g".c 8m ch\ s@ *(ng c.tY đầ9 nEm h6cF /! HA* ." đư%c ch3 / đ3ng mAcF 2.t tr"?n và g".Pascal là môn h6c kh2 đố" vớ" c. <=> 5?@.h6c X trưRng PhU Thông$ vYa đ3ng th8' t"nh thần đU" mớ" phưHng ph.p *(ng công ngh# thông t"n đ? s'&n g".c cB9 l#nh l p và một số v) *( mJ9 vận *(ng c<9 tr3c l p đ? g". kết I9.n tY lớp *ướ" n=n / thAc tìm tV" và ngh"=n cA9 cCa c.n thBn h6c s"nh t)ch cPc h6c tập$ không th? th"ế9 va" trV hướng *Jn *ì9 *Ot cCa ngưR" thầ-F K G? g"3p h6c s"nh *5 *àng hHn tr'ng v"#c lập trình g"." một số !à" tập cCa g".$ rMn l9-#n kN nEng vận *(ng k"ến thAc và' thPc t"5n$ t. 5.p đ6c s.c cB9 l#nh !ằng T"ếng ]nh đ? th? h"#n kh" lập trìnhF ^' đ2 v"#c h6c tập cCa h6c s"nh vJn cVn mang t)nh mH hQ$ như !ị _p !9ộc$ c2 nh".t: K W9ốn h6c tập đ&t kết I9.8*2 9(:.p *&.p khOc ph(cF `ằng k"nh ngh"#m kh"=m tốn tr'ng những nEm I9a$ tô" đa đưa ra những t2m lư%c cH !.9 tU chAc h6c tập th8' nh2m và c2 sP nhận c_t đ.c !à" l/ th9-ết và thPc hành nhằm hướng *Jn h6c s"nh *5 h"?9 !à" và gh" nhớ k"ến thAc cH !.ch và tUng h%p tư l"#9F II!" N7I DUNG: 1.nh hưXng không nhD đến v"#c h6cF Trang 2/7 .m th<th)ch th3 tr'ng h6c tậpF &! N.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->