P. 1
Mau Ke Khai Tai San, Thu Nhap

Mau Ke Khai Tai San, Thu Nhap

|Views: 48|Likes:
Được xuất bản bởiHồng Thế Quang SG
ke khai
ke khai

More info:

Published by: Hồng Thế Quang SG on Nov 30, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 thng 7 n!m 2013 "#a Ch$nh %h#&
––––––––––––––
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên: ............................................................................. Năm sinh: ................................
- Chứ v!" hứ #anh $ng t%: ...............................................................................................
- C& 'uan" (&n v) $ng t%: .....................................................................................................
- H* kh+u thường t,-: ..............................................................................................................
- Ch. / hi0n t1i: .......................................................................................................................
2. 34 h56 h7ng 8a người kê khai tài sản thu nhập
- Họ và tên: ............................................................................. Năm sinh: ................................
- Chứ v!" hứ #anh $ng t%: ...............................................................................................
- C& 'uan" (&n v) $ng t%: .....................................................................................................
- H* kh+u thường t,-: ..............................................................................................................
- Ch. / hi0n t1i: .......................................................................................................................
9. C5n hưa thành niên 8a người kê khai tài sản thu nhập
a: C5n thứ nh;t:
- Họ và tên: ..............................................................................................................................
- Ngà< th%ng năm sinh: ............................................................................................................
- H* kh+u thường t,-: ..............................................................................................................
- Ch. / hi0n t1i: .......................................................................................................................
=: C5n thứ hai >t,/ ?ên:: (k' kha( nh) "on th* nh+t&
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Nhà /, $ng t,@nh AB< #Cng: (Ng),( k' kha( t- m. t/ "" 0o1( nhà2 ".ng t34nh 56y 7-ng kh" 7o 8/n th6n2
9: ho;" "h<ng2 "on "h)a thành n('n s= h>? ho;" s= h>? m@t %hAn&B
a: Nhà /:
- Nhà thứ 1: >D)a hE t1i: ........................................................................................................ :
F G51i nhà: ...................................................................... C;p $ng t,@nh: ...............................
F Hi0n tIh AB< #Cng: ..............................................................................................................
F Ji% t,): ..................................................................................................................................
F Ji;< hứng nhận 'u<Kn s/ hLu: ...........................................................................................
F Mh$ng tin kh% >nNu O:: ......................................................................................................
- Nhà thứ 2 >t,/ ?ên:: C' kha( t)Dng t- nh) nhà th* nh+tB
=: C$ng t,@nh AB< #Cng kh%:
- C$ng t,@nh thứ 1: >D)a hE t1i: .............................................................................................. :
F G51i $ng t,@nh: ............................................................ C;p $ng t,@nh: ..............................
F Hi0n tIh AB< #Cng: ..............................................................................................................
F Ji% t,): ..................................................................................................................................
F Ji;< hứng nhận 'u<Kn s/ hLu: ...........................................................................................
F Mh$ng tin kh% >nNu O:: ......................................................................................................
- C$ng t,@nh thứ 2 >t,/ ?ên:: C' kha( t)Dng t- nh) ".ng t34nh th* nh+tB
2. Pu<Kn sQ #!ng (;t: (Ng),( k' kha( t- m. t/ "" 0o1( đ+t 7o 8/n th6n2 9: ho;" "h<ngB "on "h)a thành n('n "E
F?yGn sH 7Ing toàn 8@ ho;" m@t %hAn&B
a: D;t /:
- Rảnh thứ nh;t: (Jh( theo tKng 0.2 kho/nh2 kh?.n 9('n&B
F D)a hE: .................................................................................................................................
F Hi0n tIh: ..............................................................................................................................
F Ji% t,): ..................................................................................................................................
F Ji;< hứng nhận 'u<Kn sQ #!ng: .........................................................................................
F Mh$ng tin kh% >nNu O:: ......................................................................................................
- Rảnh thứ 2: (L. t/ nh) m/nh th* nh+t&B
=: C% ?51i (;t kh%: (Jh( theo tKng 0.2 kho/nh2 kh?.n 9('n&
- Rảnh thứ nh;t: (Jh( theo tKng 0.2 kho/nh2 kh?.n 9('n&B
F D)a hE: .................................................................................................................................
F Hi0n tIh: ..............................................................................................................................
F Ji% t,): ..................................................................................................................................
F Ji;< hứng nhận 'u<Kn sQ #!ng: .........................................................................................
F Mh$ng tin kh% >nNu O:: ......................................................................................................
- Rảnh thứ 2: (L. t/ nh) m/nh th* nh+t&B
9. MiKn: MiKn m6t, tiKn h5 va<, tiKn gQi % % nhBn, tS hứ t,5ng nưT, nưT ng5ài.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
U. Mài sản kh% / nưT ng5ài.
V. W t$, m$ t$, AX m%<, tàu thu<Yn và nhLng (*ng sản kh% mà nhà nưT 'uản ?Z >thX5 'u<
()nh 8a ph%p ?uật phải (ăng kI sQ #!ng và (ư4 ;p gi;< (ăng kI: O gi% t,) t[ V\ t,i0u (7ng
t,/ ?ên.
]. ^im ?51i 'uZ, (% 'uZ, S phiNu, % ?51i gi;< tờ O gi% t,) hu<Yn như4ng kh% O gi% t,)
t[ V\ t,i0u (7ng t,/ ?ên.
_. C% kh5ản n4 phải t,ả O gi% t,) t[ V\ t,i0u (7ng t,/ ?ên >nNu O:
`. MSng thu nhập t,5ng năm.
III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP
!"# $%# &'( T)(*+*#',
N-# ./(* *#'# $01(2 (*/3( *45 $%#
&'(, $2/ (267 $)(* $28,
1. Nhà /, $ng t,@nh AB< #Cng:
a: Nhà /:
=: C$ng t,@nh AB< #Cng kh%:
2. Pu<Kn sQ #!ng (;t:
a: D;t /:
=: C% ?51i (;t kh%
9. MiKn m6t, tiKn h5 va<, tiKn gQi
% % nhBn, tS hứ t,5ng nưT,
nưT ng5ài.
U. Mài sản kh% / nưT ng5ài.
V. W t$, m$ t$, AX m%<, tàu thu<Kn và
nhLng (*ng sản kh% mà nhà nưT
'uản ?I O gi% t,) t[ V\ t,i0u (7ng t,/
?ên.
]. ^im ?51i 'uZ, (% 'uZ, S phiNu,
% ?51i gi;< tờ O gi% t,) hu<Yn
như4ng kh% O gi% t,) t[ V\ t,i0u
(7ng t,/ ?ên.
_. C% kh5ản n4 phải t,ả O gi% t,) t[
V\ t,i0u (7ng t,/ ?ên >nNu O:
`. MSng thu nhập t,5ng năm.
(Ng),( k' kha( t- 5" định "" 0o1( tà( s/n t!ng2 g(/m t3ong k4 k' kha( 9à g(/( t34nh s- t!ng2 g(/m "#a tà( s/n
th?@" s= h>? "#a 8/n th6n2 9: ho;" "h<ng2 "on "h)a thành n('n&B
Ngày nhMn 8/n k' kha( tà( s/n2 th? nhM%
Ngà< ....... th%ng ....... năm .......
N*9:# (26( ;'( <8 <2=#
(C$2 gh( 3N hO t'n2 "h*" 9I/"h*" 7anh&
Ngày hoàn thành 8/n k' kha( tà( s/n2 th? nhM%
Ngà< ....... th%ng ....... năm .......
N*9:# <8 <2=# $%# &'(, $2/ (267
(C$2 gh( 3N hO t'n&
Jh( "hPQ Ng),( nhMn 8/n k' kha(2 ng),( k' kha( tà( s/n2 th? nhM% %h/( k$ t3'n tKng t3ang "#a 8/n k' kha( tà(
s/n2 th? nhM%B

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->