Một Số Tình Huống Sư Phạm Thường Gặp

( Tài Liệu Sưu Tầm )
I. CAÙC TÌNH HUOÁNG COÙ SÖÏ PHAÂN TÍCH CAÙCH GIAÛI QUYEÁT. 1) Dạy th y !"ng nghiệp #$ ốm %
Một lần do đồng nghiệp của bạn bị ốm phải nghỉ dạy, bạn được phân c ng dạy thay! "a# $hi $%t th&c b'i giảng, bạn h(i c)c *m+ ,-hầy dạy th% c)c *m c. hi/# b'i $h ng01! 2)c *m t3ả l4i+ ,-hầy dạy hay l5m ạ! 2 6! dạy ch&ng *m ch7ng hi/# g8 cả! 9ay l' thầy dạy l# n l:p *m đi ạ1! ;'o t8nh h#ống n'y bạn ch<n c)ch => l? n'o t3ong @ c)ch Aa#+ B! Mỉm cư4i, im lCng $h ng n.i g8! D! EhF b8nh c)c *m, t( th)i độ $h ng thGch $hi c)c *m n.i ,=H#1 c gi)o 6! @! Iiải thGch cho c)c *m hi/# mJi ngư4i c. một phưKng ph)p dạy 3iFng, $h ng nFn phF ph)n c 6! dạy $h ng hay! ------------------------Đây là một tình huống rất thường gặp và quả là khó xử đối v i gi!" vi#n$ %à" một l p l& '&y th(y một đ)ng nghi*p +,( mình- đ( .ố +!+ th/y +0 đ1u rất ng&i vì +ó th2 phư3ng ph!p +,( mình kh0ng giống v i th/y +0 đ(ng '&y +!+ 4m khi5n +!+ 4m kh0ng qu4n n#n khó ti5p thu 6ài$ 7hi k5t th8+ 6ài giảng- +!+ th/y 9+0: thường h;i< =>h/y 9+0: '&y th5 nà"- +!+ 4m +ó hi2u 6ài kh0ng?@$ Ahưng đ5n khi nhBn đưC+ +âu trả lời thì +hDnh th/y +0 l&i 6E r3i và" tình huống khó xử$ Fâu trả lời rất h)n nhi#n +,( hG+ .inh< =>h/y '&y h(y lHm &@ +ó th2 +hI là một lời =xJ gi("@ v i th/y gi!" m i- nhưng +Kng +ó th2 là một lời nói thBt$ % i +âu nói =v0 h&i@ này 6&n +ó th2 mIm +ười và +!m 3n +!+ 4m đJ nhBn xLt tốt v1 +!+h '&y +,( th/y$ Agh1 th/y gi!" +Mn gì h&nh ph8+ h3n khi ngh4 hG+ .inh +,( mình nói như vBy$ A5u +hI 'Nng l&i O đó thì thBt tuy*t vời và +hPng +ó gì đ!ng 6àn$ Ahưng khi hG+ .inh +ó .Q ." .!nh và ng; R +h# 6(i +0 gi!" +,( mình '&y kh0ng h(y< =F0 S$ '&y +h8ng 4m +hPng hi2u gì +ả@ thì vấn đ1 l&i kh0ng +Mn đ3n giản nT($ Agười t( vUn nói =VWt +hX( nhà kh0ng thi#ng@ là vì th5$ Fhư( +hH+ 6&n đJ '&y h(y h3n +0 gi!" S như +!+ 4m nói- mà +ó th2 vì +!+ 4m đJ qu4n v i +0 n#n +ảm thấy +!+h '&y +,( +0 kh0ng +Mn th8 vE$ FMn 6&n- m i ti5p x8+ gặp gY +!+ 4m- n#n vì m i l& n#n +!+ 4m thấy 6&n '&y h(y h3n +0 S$ Đi1u đó +ó th2 lHm +hZ[ Ahưng 'X đó là một lời kh4n thBt lMng và nhBn xLt đ8ng đi nT( 6&n +Kng kh0ng n#n mIm +ười mà kh0ng nói gì$ %ì như vBy rất '\ khi5n +!+ 4m hi2u r]ng 6&n đ)ng tình v i ph# ph!n đó +,( +!+ 4m thì thBt là t* h&i- và mối qu(n h* tốt đ^p giT( 6&n và người đ)ng nghi*p đó rất +ó th2 ._ 6E ảnh hưOng$ V&n +Kng kh0ng n#n ph# 6ình +!+ 4m$ `a ràng 6&n đJ h;i đ2 6i5t đưC+ nhBn xLt +,( +!+ 4m v1 6ài giảng +,( 6&n và +!+ 4m +Kng đJ trả lời th4" đ8ng nhTng gì +h8ng nghb$ F!+ 4m h"àn t"àn +ó quy1n đưC+ ph!t 6i2u nhTng R ki5n +hDnh đ!ng +,( mình một +!+h 6ình đPng- 'ân +h,$ V&n +Kng +/n phải hi2u r]ng đJ đ5n l8+ phải th(y đci qu(n đi2m +h" r]ng +hI +ó th/y +0 m i +ó quy1n nhBn xLt- ph# 6ình hG+ .inh- +Mn +!+ 4m +hI 6i5t rdm rHp ngh4 th4" +hZ kh0ng đưC+ phLp đư( r( R ki5n

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

+,( mình$ eối tư 'uy đó ._ t&" +h" hG+ .inh tâm lR I l&i- thi5u +h, động và 6&n +Kng ._ kh0ng 6(" giờ 6i5t đưC+ hi*u quả thQ+ .Q +!+h '&y +,( mình$ %By +hGn +!+h xử lR f là tối ưu$ >rư + h5t- 6&n n#n mIm +ười +!m 3n +!+ 4m đJ +h8 R lHng ngh4 6ài giảng và 'ành tình +ảm +h" th/y$ Đi1u đó làm th/y rất hài lMng$ g(u đó 6&n nh^ nhàng giải thD+h +h" +!+ 4m hi2u mhi th/y +0 gi!" đ1u +ó một phư3ng ph!p '&y ri#ng nhưng đ1u +ó +hung một mW+ đD+h là gi8p +!+ 4m hi2u 6ài- nHm vTng đưC+ ki5n thZ+$ FhDnh vì vBy +!+ 4m kh0ng n#n ." .!nh đ2 r)i kh4n người này- +h# 6(i người ki($ V&n +ó th2 nói< =F!+ 4m &- +!+ 4m rất m(y mHn là đJ đưC+ hG+ +0 S- đó là một +0 gi!" +ó kinh nghi*m- +ó trình độ +huy#n m0n +("- đJ đà" t&" đưC+ nhi1u hG+ .inh gi;i- đưC+ hG+ .inh nhi1u th5 h* y#u quR- ngCi +($ Fó th2 là +!+ 4m +hư( qu4n v i phư3ng ph!p '&y hG+ +,( +0 n#n +!+ 4m +ảm thấy khó khdn tr"ng vi*+ ti5p thu 6ài giảng$ F!+h tốt nhất là +!+ 4m n#n tr(" đci thPng thHn v i +0 đ2 +0 trM +ó th2 hi2u nh(u$ >h/y tin r]ngv i một gi!" vi#n lu0n +ó tinh th/n tr!+h nhi*m +(" như +0 S- +0 ._ .in .àng đi1u +hInh phư3ng ph!p '&y đ2 +!+ 4m '\ hi2u h3n$ %à th4" th/y +!+ 4m n#n +hdm +h8 ngh4 +0 giảng và +ó th2 đi1u +hInh +!+h hG+ +,( mình đ2 làm .(" đ&t đưC+ k5t quả +(" nhất@$ % i nhTng lời l_ thấu tình- đ&t lR ấy- +hH+ +hHn 6&n ._ đưC+ +!+ 4m y#u quR- t0n trGng kh0ng +hI vì 6&n '&y h(y mà +h, y5u là vì .Q t0n trGng hG+ .inh và đ)ng nghi*p +,( 6&n$

&) Ph' huynh (in )h* )*n th+i h,) %
-3ong l:p bạn chủ nhiệm c. một h<c Ainh h<c 3Ht $Lm, lại thư4ng =#yFn đi h<c m#ộn, t3ong gi4 h<c lại thư4ng ngủ gMt, $h ng ch& ? ngh* giảng! Nhi bạn đ%n gCp phO h#ynh của *m Hy nhPm t3ao đQi RS t8nh h8nh h<c tMp của *m R' m#ốn phối hợp R:i gia đ8nh đ/ gi&p đT *m h<c tốt th8 mU của *m lại =in cho con th i h<c! V? do l' R8 bố *m mHt A:m, *m lại c. *m nh(, mU *m m#ốn =in cho *m th i h<c, W nh' t3 ng *m đ/ mU đi b)n h'ng $i%m tiSn n# i c)c con! -3ư:c t8nh h#ống n'y, bạn phải l'm g8 đ/ gi&p đT cho h<c Ainh0 B! X'nh đồng ? R:i mU của h<c Ainh R8 *m Hy cần W nh' gi&p mU, m' c. đi h<c th8 *m Hy cYng $h ng th/ h<c tốt được! D! NhZng $hZng $h ng đồng ? R8 l? do nh' nư:c đ[ c. l#Mt phQ cMp gi)o dOc đ%n h%t cHp \\! @! -3ao đQi thFm R:i phO h#ynh h<c Ainh, động RiFn gia đ8nh tạo điS# $iện cho *m h<c ti%p! Ehối hợp R:i hội phO h#ynh của l:p, t3ư4ng R' địa phưKng đ/ gi&p đT gia đ8nh *m Rượt ]#a $h. $hZn$ jjjjjjjjjj k" nhà nư + đJ quy đEnh phc +Bp trung hG+ +3 .O n#n 6&n kh0ng th2 đ)ng R +h" hG+ .inh nghI hG+ vì +Mn +hư( hG+ h5t +ấp ll- +h" 'X .Z+ hG+ +,( 4m ấy y5u kLm$ mặt kh!+- nghI hG+ l8+ này ._ làm mất đi +3 hội đưC+ đà" t&"- tr(ng 6E mGi ki5n thZ+ đ2 4m ấy 6ư + và" đời- và +hH+ +hHn 4m ấy +Kng ._ kh0ng +ó +3 hội đ2 .(u này +ó đưC+ vi*+ làm tốt- tư3ng l(i kh0ng th2 rộng mO$ %i*+ O nhà tr"ng độ tuci này +Kng ._ +ó th2 làm +h" hG+ .inh 6u)n +h!n- thBm +hD +h3i 6ời- l#u lcng$ V&n hJy động vi#n gi( đình +h" 4m hG+ h5t phc th0ng +3 .O- .(u đó ._ đi hG+ một ngh1 nà" đó đ2 4m ấy +ó th2 tQ ki5m .ống- tQ lBp- gi8p đY m^ và +!+ 4m$ A5u m^ +,( hG+ .inh t; R l" lHng r]ng +"n mình kLm +;i- +ó đi hG+ +Kng +hPng th4" đưC+- +hPng +ó lCi D+h gì- thì 6&n +/n phải khL" lL"- t5 nhE nói r]ng 4m ấy hG+ +hư( tốt kh0ng phải vì 4m ấy kLm mà +hI vì 4m ấy +hư( +ó thời gi(n và +hư( thQ+ .Q tBp trung và" vi*+ hG+$ Ahư vBy- gi( đình
T- ng &

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

hG+ .inh vN( tin tưOng +"n mình- vN( kh0ng phải xấu hc vì k5t quả hG+ tBp +,( +"n$ V&n hJy y#u +/u gi( đình t&" đi1u ki*n +h" +h!u tBp trung hG+ và 6&n +Kng hZ( ._ qu(n tâm- khD+h l* đ2 +h!u hG+ tốt h3n$ V&n +ó th2 phân +0ng nhTng 4m hG+ .inh kh!+ knm +ặp- gi8p đY hG+ .inh đó$ A5u gi( đình hG+ .inh muốn +h!u O nhà gi8p vi*+ nhà vì h"àn +ảnh khó khdn như vBy thì 6&n +ó khdng khdng kh0ng đ)ng R vì lR '" nhà nư + đJ +ó luBt phc +Bp gi!" 'W+ đ5n h5t +ấp ll thì +Kng kh0ng D+h gì$ >r"ng trường hCp này- 6&n n#n nh^ nhàng động vi#n gi( đình +h" +h!u đi hG+ ti5p vì +hDnh tư3ng l(i +,( +h!u$ V&n +ó th2 +Ht +ử hG+ .inh ng"ài giờ hG+ th(y phi#n nh(u đ5n gi8p đY vi*+ nhà +h" 4m ấy +ó thời gi(n đi hG+$ V&n n#n phối hCp v i hội phW huynh +,( l p- trường và đE( phư3ng đ2 gi8p đY gi( đình 4m vưCt qu( khó khdn này$ V&n +Kng +ó th2 động vi#n gi( đình +h" +!+ 4m nh; +,( hG+ .inh đi gửi nhà tro đ2 m^ 4m +ó th2 y#n tâm đi làm mà 4m hG+ .inh ấy vUn đưC+ ti5p tW+ đi hG+$

.) /0u thầy )+ 1h+ng 2ạy !ư3) n45
Nhi đ%n một gia đ8nh h<c Ainh R:i mOc đGch phối hợp gi)o dOc *m 6, một h<c Ainh h<c $Lm R' thi%# ? th^c $_ l#Mt, nhưng gia đ8nh *m lại n.i+ ,`%# thầy c $h ng dạy được n. th8 đ/ t i cho n. ch#y/n t3ư4ng hoCc cho n. nghỉ h<c l# n cYng được1! aạn phải => l? th% n'o0 B! XCt RHn đS cho con đi h<c hay $h ng l' tby th#ộc R'o gia đ8nh! D! cF# cầ# gia đ8nh ti%p tOc cho *m đi h<c R8 chưa đ%n t#Qi lao động, nghỉ h<c th8 dd Ainh hư h(ng! @! -3ao đQi R:i gia đ8nh R' t8m hi/# ng#yFn nhân, RS phGa nh' t3ư4ng, gi)o RiFn chủ nhiệm Ae nhMn cố g5ng R' ]#an tâm gi&p đT *m h<c tMp ti%n bộ hKn! XS nghị R:i gia đ8nh tạo điS# $iện R' động RiFn *m chZm chỉ h<c h'nh! jjjjjjjjjj %i*+ phối hCp giT( gi( đình và nhà trường tr"ng vi*+ gi!" 'W+ hG+ .inh là một y#u +/u h5t .Z+ qu(n trGng$ >r"ng trường hCp này hG+ .inh S vN( hG+ kLm l&i thi5u R thZ+ kp luBt- +ó th2 một .ố 6i*n ph!p +,( 6&n O trường đJ kh0ng +ó hi*u quả- 6&n tìm đ5n .Q gi8p đY +,( phW huynh là vi*+ làm +/n thi5t$ Ahưng vấn đ1 là O +hh- kh0ng phải 6ất kq phW huynh hG+ .inh nà" +Kng hi2u đưC+ v(i trM +,( mình tr"ng vi*+ phối hCp +Xng nhà trường đ2 gi!" 'W+ +"n +!i$ Ahi1u người thường +ó qu(n ni*m r]ng- đJ gửi +"n 4m hG đ5n trường- phải đóng ti1n là nhà trường và +!+ th/y +0 gi!" phải +ó tr!+h nhi*m h"àn t"àn tr"ng vi*+ '&y 'h +h8ng mà kh0ng +/n mình phải qu(n tâm nT($ Đó là một +!+h nghb h5t .Z+ .(i l/m$ >r"ng tình huống này 6&n phải đối mặt v i +!+h .uy nghb đó$ %By 6&n +ó th2 6; qu(? V&n là một gi!" vi#n +ó tr!+h nhi*m- l" lHng +h" tư3ng l(i +,( hG+ .inh n#n đJ tìm đ5n tBn nhà đ2 nói +huy*n v i gi( đình tìm +!+h gi8p đY 4m$ Ahưng .Q nhi*t tình- tinh th/n tr!+h nhi*m +,( 6&n đJ 6E ='ội một g!" nư + l&nh@ khi gặp +âu nói +ó vo phó mặ+ tN phD( gi( đình$ V&n ._ tQ !i- +ảm thấy 6E x8+ ph&m? Đi1u đó h"àn t"àn +ó th2 hi2u đưC+$ Ahưng 6&n kh0ng th2 vì tQ !i mà =đ/u hàng@ '\ 'àng như th5$ V&n +hI đ5n đ2 =th0ng 6!"@ v1 khuy5t đi2m +,( 4m hG+ .inh và .(u đó đ2 gi( đình tQ =tìm +!+h l" li*u@- +h" nghI h(y đi hG+ ti5p tXy gi( đình quy5t đEnh- thì .Q +ó mặt +,( 6&n li*u +ó R nghb( gì? >rư + th!i độ phản Zng +,( phW huynh- là một gi!" vi#n +ó tr!+h nhi*m- thư3ng y#u hG+ .inh và R thZ+ đưC+ hBu quả +,( vi*+ nghI hG+ . m n#n 6&n thPng thHn đ1 nghE gi( đình phải ti5p tW+ +h" +"n đi hG+$ Đó là vi*+ n#n làm$ Ahưng 6&n ._ =dn nói@ r( .(" n5u vE phW huynh đó phản Zng l&i<
T- ng .

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

=%i*+ +h" đi hG+ nT( h(y kh0ng là quy1n +,( gi( đình t0i- kh0ng +/n nhà trường +(n thi*p@$ Đó là đi1u hi2n nhi#n kh0ng +/n 6àn +Ji$ >rư + th!i độ +ó vo =6ất +/n@ ấy rất '\ đry 6&n và" tình th5 kh0ng +Mn gì đ2 nói$ %à +hH+ +hHn l8+ này 6&n ._ kh0ng +Mn hZng th8 gì đ2 ti5p tW+ th2 hi*n tr!+h nhi*m +,( mình nT( vì nó kh0ng đưC+ gi( đình đón nhBn$ >ốt nhất là đ2 tr!nh đry mình và" tình th5 khó xử đó- trư + h5t 6&n +/n tQ ki1m +h5 .Q tQ !i +,( mình- tìm +!+h đ2 giải thD+h +h" gi( đình hi2u mW+ đD+h +,( vi*+ gặp gY phW huynh kh0ng phải là đ2 =th0ng 6!"@ mà là +Xng nh(u phối hCp tìm +!+h gi8p đY hG+ .inh ti5n 6ộ$ Vi5t r]ng phải nLn lMng +hấp nhBn th!i độ kh0ng t0n trGng tN phD( gi( đình là vi*+ kh0ng đ3n giản và kh0ng phải gi!" vi#n nà" +Kng +hấp nhBn$ Ahưng vì tình thư3ng y#u- tr!+h nhi*m v i hG+ trM- đ0i khi +!+ th/y +0 +Kng phải +hEu thi*t thMi$ % i th!i độ 6ình tbnh- giGng nói nh^ nhàng- 6&n nhấn m&nh +h" phW huynh hi2u 6&n đ5n đây kh0ng phải là đ2 =tr(" trả@ +h" gi( đình một hG+ .inh =kh0ng th2 '&y 'h đưC+@- tZ+ là +hối 6; tr!+h nhi*m +,( nhà trường- mà là đ2 +Xng nh(u tìm r( giải ph!p tốt nhất đ2 gi!" 'W+ hG+ .inh$ >r"ng +!+h nói +,( 6&n phải th2 hi*n nhà trường lu0n lu0n đ1 +(" v(i trM +,( gi( đình tr"ng vi*+ gi8p +!+ th/y +0 gi!" h"àn thành tr!+h nhi*m gi!" 'W+ +,( mình$ s đây tr"ng +âu nói +,( vE phW huynh đJ th2 hi*n một .uy nghb h5t .Z+ .(i l/m< phó mặ+ vi*+ '&y 'h +"n 4m mình h"àn t"àn +h" nhà trường- và như vBy nhà trường- mà đ&i 'i*n là +!+ th/y +0 phải +ó tr!+h nhi*m '&y 'h +h8ng n#n người- và khi gi!" vi#n đJ phải tìm đ5n gi( đình là th2 hi*n +!+ thấy +0 đJ =6ất lQ+@ tr"ng vi*+ '&y 6ả" hG+ .inh$ F!+h .uy nghb phi5n 'i*n này +/n phải =+hấn +hInh@ ng(y$ Ahưng tuy*t đối kh0ng n#n nóng vội- g(y gHt mà thBt .Q 6ình tbnh- ki#n trì- 6&n giải thD+h +h" phW huynh đó hi2u đ8ng v(i trM +,( nhà trường và gi( đình tr"ng vi*+ gi!" 'W+ hG+ .inh$ g(u khi đJ giải thD+h +h" phW huynh hi2u v(i trM +,( hG tr"ng vi*+ phối hCp +Xng v i nhà trường đ2 t&" đi1u ki*n gi8p hG+ .inh ti5n 6ộ- 6&n ._ tr(" đci thPng thHn v1 nguy#n nhân nhTng khuy5t đi2m +,( 4m và đ1 xuất giải ph!p$ >r"ng khi tr(" đci- 6&n n#n +hI ra đâu là nguy#n nhân kh!+h qu(n thuộ+ v1 tr!+h nhi*m +,( gi( đình và nhà trường- đâu là nguy#n nhân +h, qu(n thuộ+ v1 +! tDnh và đ&" đZ+ +,( hG+ .inh$ V&n +Kng n#n thPng thHn nhBn khuy5t đi2m n5u như +hư( thQ+ .Q làm trMn tr!+h nhi*m +,( mình- +ó như th5 m i khi5n gi( đình tin tưOng$ FhH+ +hHn 6]ng th!i độ đ8ng mQ+- tinh th/n tr!+h nhi*m +(" và tình thư3ng y#u hG+ trM- 6&n ._ thuy5t phW+ đưC+ gi( đình tr"ng vi*+ phối hCp +Xng nhà trường '&y 'h hG+ .inh n#n người$

6) 7$ #ố m8 #9t ngh: h,) !; <=y )h"ng .
Một h<c Ainh l:p bạn l'm chủ nhiệm Rfa m:i bư:c Aang t#Qi Bg đ[ bị bố mU b5t *m nghỉ h<c đ/ lHy chồng R8 l? do ho'n cảnh gia đ8nh! `h h<c Ainh đ. Aa# $hi đ[ th#y%t phOc gia đ8nh nhưng $h ng c. $%t ]#ả đ[ đ%n nh4 gi)o RiFn chủ nhiệm gi&p đT! `%# bạn l' một gi)o RiFn chủ nhiệm, bạn => l? Aao đây0 B! Ii)o RiFn n.i R:i h<c Ainh đ.+ ,Xây l' RHn đS của nội bộ gia đ8nh, nh' t3ư4ng $h ng th/ tham gia R'o được1! D! Nh#yFn *m đ. nFn $iFn ]#y%t ,đH# t3anh1, $hư:c tf ? $i%n của bố mU! @! Xộng RiFn *m gih Rhng tinh thần, ti%p tOc h<c tốt! RS phGa gi)o RiFn Ae c. một Aố biện ph)p đ/ hJ t3ợ+ t3ao đQi R:i nhhng tQ ch^c, c) nhân c. t3)ch nhiệm R' #y tGn W t3ư4ng cYng như W địa phưKng cbng gi&p đT *m h<c Ainh đ. đ/ *m được ti%p tOc đi h<c! jjjjjjjjjj Đây là một tình huống li#n qu(n đ5n một vấn đ1 rất t5 nhE- nhưng kh0ng phải hi5m gặp- nhất là v i nhTng th/y +0 gi!" +h, nhi*m l p +uối +ấp phc th0ng trung hG+$ =>r(i l n lấy vC- g!i kh0n lấy +h)ng@- đó là một quy luBt tất y5u +,( .Q ph!t tri2n xJ hội- nhưng +!i +hDnh là nó đưC+ thQ+ hi*n
T- ng 6

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

và" l8+ nà" thì kh0ng phải (i +Kng +ó qu(n đi2m đ8ng đHn$ 7h0ng Dt vXng vi*+ +"n g!i +hư( h5t tuci đi hG+ đJ phải 6; 'O đ2 thQ+ hi*n =nghb( vW@ làm vC- làm m^ trO thành một hi*n tưCng phc 6i5n$ kX 6i5t r]ng đó là một .Q thi*t thMi rất l n đối v i +!+ 4m nhưng kh0ng phải l8+ nà" .Q +(n thi*p tN phD( th/y +0 gi!" và nhTng người xung qu(nh +Kng +ó k5t quả tốt đ^p$ %ì vBy 6&n thQ+ .Q đ(ng đối mặt v i một vấn đ1 khó khdn$ >hBt kh0ng gì h&nh ph8+ h3n đối v i một người th/y khi hG+ .inh lu0n +"i mình là +hh 'Q( tinh th/n đ!ng tin +By nhất- là n3i +ó th2 thc lộ nhTng gì .âu kDn nhất- h&nh ph8+ +Kng như nhi 6u)n$ >r"ng tình huống này- hG+ .inh +,( 6&n đ(ng r3i và" một h"àn +ảnh L" l4< một 6#n là ni1m h&nh ph8+ đưC+ +Hp .!+h đ5n trường- vui vo h)n nhi#n +Xng 6&n 6n- một 6#n là tr!+h nhi*m +,( người +"n đối v i gi( đình$ %à 4m g!i tội nghi*p đó đJ tìm đ5n 6&n đ2 =+/u +Zu@$ >h5 mà 6&n nY =làm ng3@$ V&n +ó th2 nói< =Đây là +huy*n nội 6ộ +,( gi( đình@- đi1u đó h"àn t"àn +hDnh x!+- nhưng nó đ(ng đ4 'G( đ5n tư3ng l(i hG+ .inh +,( 6&n$ FKng là một người phW nT- 6&n thN( hi2u r]ng vi*+ lBp gi( đình O tuci này đ)ng nghb( v i vi*+ +hấm 'Zt vi*+ hG+ hành +Mn đ(ng '(ng 'O$ s độ tuci phc th0ng trung hG+ +!+ 4m +Mn 6)ng 6ột- .uy nghb +Mn đ3n giản th5 mà đJ phải g!nh v!+ một tr!+h nhi*m rất l n- đMi h;i .Q trưOng thành v1 mGi mặt$ %Un 6i5t đó là một h&nh ph8+ nhưng tr"ng l8+ này 4m +Mn đ(ng đi hG+- +hư( th2 +ó .Q +hurn 6E +hu đ!" đón nhBn nó và +Mn 6(" h"ài 6J" v1 +"n đường hG+ vấn ._ th4" đó mà t(n 6i5n$ >h!i độ thờ O đối v i tư3ng l(i +,( hG+ .inh là một th!i độ v0 tr!+h nhi*m- n5u kh0ng muốn nói là h3i nhUn tâm$ tử lR th4" +!+h này thì quả thBt 6&n đJ tr!nh +h" mình kh0ng phải +huố+ lấy =rH+ rối@ vì 6&n 6i5t đây là vấn đ1 rất khó mà nhi1u khi +ó +ố gHng +Kng +hư( +hH+ đJ đ4m l&i k5t quả$ Ahưng như vBy 6&n đJ v0 tình 'Bp tHt ni1m hy vGng- tin tưOng +,( hG+ .inh và" +0 gi!" và '\ khi5n hG+ .inh +,( 6&n '\ r3i và" tuy*t vGng vì mất đi một +hh đ2 =+/u +Zu@$ V&n là một gi!" vi#n +ó tr!+h nhi*m và lu0n y#u thư3ng hG+ .inh- 6&n kh0ng 6(" giờ muốn +hZng ki5n +ảnh hG+ trM +,( mình đ(ng vui vo hG+ hành 6#n 6&n 6n phải ngBm ngXi =l#n x4 h"( v1 nhà +h)ng@- n#n +àng kh0ng th2 thờ 3 trư + +ảnh ngộ L" l4 +,( hG+ .inh$ V&n ._ ti5p th#m .Z+ m&nhđộng vi#n 4m hG+ .inh ki#n quy5t đấu tr(nh v i R ki5n +,( gi( đình$ Đi1u đó t&m thời +ó th2 (n ,i đưC+ hG+ .inh vì Dt nhất 4m đJ tìm đưC+ một +hh 'Q( tinh th/n$ Ahưng li*u r]ng tr"ng tình +ảnh này đi1u thQ+ .Q 4m +/n +ó phải +hI là nhTng lời động vi#n và =+c vK@ đấu tr(nh$ %ì n5u .Q +hống đối mà +ó hi*u quả +hH+ 4m đJ kh0ng phải tìm đ5n 6&n$ FhH+ +hHn 4m đJ h"àn t"àn 6ất lQ+ khi một mình phải đấu tr(nh phản đối l&i quy5t đEnh +,( gi( đình- n#n 4m +/n một +!+h đ2 hành động$ u3n nT(- 6i5t đâu đấy hG+ .inh đó +àng 'Zt kh"!t đấu tr(nh th4" .Q +c vK +,( 6&n kh0ng nhTng kh0ng đ4m l&i k5t quả- mà l&i +àng làm +h" tình hình th#m xấu đi thì thBt t(i h&i$ %By tốt nhất tr"ng tình huống này 6&n n#n thBt 6ình tbnh trấn (n tinh th/n và động vi#n 4m$ V&n t; r( th0ng +ảm nhưng +Kng nói +h" 4m hi2u 6ố m^ lu0n thư3ng y#u- m"ng muốn +"n +!i đưC+ h&nh ph8+- 6i5t đâu vi*+ 6Ht 4m lBp gi( đình . m là +ó lR '" nà" đó +hdng$ 7hi +ả +0 trM đJ +Xng 6ình tbnh phân tD+h kv +àng nguy#n nhân +,( vấn đ1 r)i hJy quy5t đEnh phư3ng !n giải quy5t +Kng +hư( muộn$ A5u thQ+ .Q đó là một .Q !p đặt qu! đ!ng tN phD( gi( đình- đ3n giản +hI xuất ph!t tN một quy1n lCi nà" đó +,( người l n 6Ht +"n tro phải +hấp nhBn hy .inh h&nh ph8+ +,( mình thì 6&n n#n khuy#n 4m ki#n trì giải thD+h đ2 +h( m^ hi2u mà 6; qu( quy5t đEnh .(i l/m đó$ Ahưng đó kh0ng phải là .Q +hống đối 6]ng nhTng hành động ti#u +Q+ 9như 6; nhà đi- hhn l!" v i +h( m^w: mà phải k5t hCp v i .Q thuy5t phW+- giải thD+h ki#n trì$ V&n +/n nói +h" 4m hi2u vi*+ đ/u ti#n 4m +/n làm là vUn ti5p tW+ hG+ thBt tốt đ2 6ố m^ thấy r]ng h&nh ph8+ thQ+ .Q +,( 4m l8+ này là đưC+ +Hp .!+h t i trường như +!+ 6&n 6n +Xng tr(ng lZ($ gQ thất vGng- +h!n nản 6; 6# +huy*n hG+ hành l8+ này ._ là một 6ất lCi l n khi5n +h( m^ +àng quy5t tâm v i quy5t đEnh +,( mình h3n$ Ahưng đ2 +h" hG+ .inh thQ+ .Q y#n tâm- 6&n hZ( ._ 6]ng mGi +!+h gi8p 4m thuy5t phW+ gi( đình- k2 +ả .Q +(n thi*p +,( nhTng tc +hZ+ xJ hội O đE( phư3ng n5u +/n thi5t$ eQ( +hGn xử lR th4" +!+h này là 6&n đJ thQ+ .Q phải đối mặt v i một nhi*m vW h5t .Z+ khó khdn$ V&n phải lBp tZ+ l#n k5 h"&+h gặp gY gi( đìnhT- ng >

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

phải +hurn 6E nhTng lR l_ +/n thi5t đ2 lời nói +,( 6&n +ó .Z+ thuy5t phW+ nhất$ Đó ._ là vấn đ1 kh0ng đ3n giản- đMi h;i .Q khL" lL"- ki#n trì- lMng 'Kng +ảm và tình thư3ng y#u v0 6ờ v i hG+ .inh vì 6&n +ó th2 vấp phải .Q kh!ng +Q tN phD( gi( đình- kh0ng l"&i trN +ả .Q x8+ ph&m$ >r"ng +uộ+ =thư3ng lưCng@ v i gi( đình- 6&n phải giải thD+h +h" gi( đình thấy r]ng n5u 6Ht 4m phải nghI hG+ tr"ng l8+ này là 6uộ+ 4m phải hy .inh ni1m h&nh ph8+ l n l(" +,( đời mình$ %à 4m ._ l" t"(n +h" +uộ+ .ống .(" đây khi 4m +hư( thQ+ .Q +hurn 6E đ2 đối phó v i v0 vàn khó khdn- th!+h thZ+ ._ đ5n$ Agười l n +h8ng t( ._ +/m lMng .(" đây khi phải +hZng ki5n +ảnh một 4m g!i ngBm ngXi nhìn 6&n 6n tr(ng lZ( +,( mình đ(ng vui vo +Hp .!+h đ5n trường$ kX đưC+ +h( m^ .inh r( và nu0i 'ưYng- nhưng +"n tro h"àn t"àn +ó quy1n tQ quy5t đEnh v1 nhTng vấn đ1 li#n qu(n đ5n tư3ng l(i +,( mình- nhất là vấn đ1 trGng đ&i này$ FhDnh vì th5 người l n +h8ng t( +/n t0n trGng và +hI n#n đEnh hư ng +hZ kh0ng th2 +(n thi*p một +!+h th0 6&"$ Ahưng nhTng lời =giảng giải@ +,( 6&n ._ Dt .Z+ thuy5t phW+ n5u thi5u đi một lời +(m k5t$ % i tư +!+h là một gi!" vi#n lu0n g/n gKi- qu(n tâm đ5n 4m- 6&n hZ( ._ +ố gHng gi8p đY h5t .Z+ đ2 4m +ó th2 hG+ tBp tốt- +hrn 6E một +!+h tốt nhất +h" tư3ng l(i +,( mình v1 .(u$ >r"ng tình huống này +hI +ó th2 6]ng nhTng lời nói +ó lR- +ó tình và .Q ki#n trì +,( 6&n m i m(ng l&i k5t quả$

>) Gi?* @iAn )hB nhiệm !ư h,) Cinh phạm <Di @E nhà .
2. một h<c Ainh Ri phạm nghiFm t3<ng nội ]#y của nh' t3ư4ng! aan gi)m hiệ# yF# cầ# gi)o RiFn chủ nhiệm phải đưa *m đ. RS tMn nh' đ/ n.i ch#yện R:i bố mU! `hưng $hi chưa $ịp đ/ gi)o RiFn t38nh b'y =ong, bố của *m h<c Ainh đ. đ[ đ^ng dMy t)t *m h<c Ainh t:i tHp R8 đ[ l'm ,=H# mCt1 gia đ8nh! ;'o địa Rị của ngư4i gi)o RiFn chủ nhiệm n'y, bạn => l? Aao đây0 B! aạn im lCng $h ng n.i g8 R8 đ. l' ch#yện của gia đ8nh gi)o dOc con c)i! ;' đ. cYng l' một b'i h<c cho cM# h<c Ainh phạm tội! D! aạn b( RS R8 cho 3Png gia đ8nh phO h#ynh h<c Ainh đ[ $h ng t n t3<ng gi)o RiFn @! aạn can thiệp $h ng cho ngư4i bố ti%p tOc đ)nh h<c Ainh đ.! Xồng th4i bạn dbng nhhng l4i le giải thGch cho Rị phO h#ynh hi/# đ. $h ng phải l' c)ch gi)o dOc hay R' yF# cầ# gia đ8nh cbng phối hợp R:i nh' t3ư4ng đ/ gi)o dOc *m! jjjjjjjjjj %i*+ phải 'Un hG+ .inh ph&m lhi v1 tBn nhà đ2 trình 6ày v i gi( đình là =v&n 6ất đH+ 'b@- vì gi!" vi#n ._ phải +hurn 6E =đư3ng đ/u@ v i nhTng phản Zng tN phD( gi( đình$ Ahưng thi5t lBp mối qu(n h* giT( gi( đình và nhà trường tr"ng vi*+ gi!" 'W+ hG+ .inh là một nhi*m vW v0 +Xng qu(n trGng$ eà một gi!" vi#n +h, nhi*m- 6&n th(y mặt +h" nhà trường đ2 thQ+ hi*n .Q phối hCp đó$ >r"ng tình huống này 6&n thQ+ .Q đJ gặp phải một th!+h thZ+ l n vì phW huynh hG+ .inh qu! nóng tDnh và +ư xử +ó ph/n h3i th0 lh- đ!nh +"n ng(y trư + mặt gi!" vi#n$ V&n +ó th2 im lặng vì nghb đó là quy1n gi!" 'W+ +"n +,( gi( đình- +hI là một gi!" vi#n +h, nhi*m n#n 6&n kh0ng +ó quy1n +(n thi*p$ g_ +ó nhi1u người lQ( +hGn phư3ng !n xử lR này vì 'X .(" đó +Kng là hình ph&t thD+h đ!ng +h" một +Bu hG+ trM nghE+h ngCm$ Ahưng li*u hG+ .inh ._ nghb gì v1 th!i độ =thờ 3@- phó mặ+ đó +,( 6&n? Vi5t đâu 4m đó ._ nghb r]ng +hDnh vi*+ =tố +!"@ +,( 6&n là nguy#n nhân khi5n 4m phải +hEu một trBn đMn ng(y trư + mặt =người ng"ài@$ %à .Q 6Q+ tZ+- thBm +hD +"i thường +0 gi!" ._ ngấm ng/m hình thành và nhTng lời '&y 6ả" +,( 6&n trO n#n v0 t!+ 'Wng$ kX hG+ .inh +ó mH+ khuy5t đi1m th5 nà" đi nT( thì kh0ng một gi!" vi#n nà" l&i muốn hG+ .inh phải +hEu nhTng trBn đMn +hD m&ng$ %ì tr!+h nhi*m v i hG+ .inh- 6&n ._ kh0ng th2 +hGn một giải ph!p +hI vì .Q =(n t"àn@ +,( 6ản thân$
T- ng F

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

A5u 6; v1 tr"ng l8+ này thì l&i là +!+h xử .Q h5t .Z+ .(i l/m$ V&n +ó quy1n làm đi1u đó vì .Q tQ !i trư + th!i độ +ư xử thi5u t0n trGng +,( phW huynh hG+ .inh$ V&n th(y mặt nhà trường đ5n gặp gi( đình trình 6ày tình hình .(i ph&m +,( hG+ .inh đ2 +Xng gi( đình tìm giải ph!p gi8p đY 4m +hZ kh0ng phải đ2 =tố +!"@ khi5n hG+ .inh phải +hEu đMn$ FhDnh vì th5 6&n +ó quy1n tZ+ giBn nhưng tuy*t đối kh0ng n#n 6; v1 và" l8+ này vì nhi*m vW +,( 6&n +hư( đưC+ h"àn thành$ ĐZng trư + tình huống khó xử này 6&n n#n thBt 6ình tbnh và khL" lL"$ uJy +ố gHng ki1m +h5 .Q tQ !i đ2 nh(nh +hóng tìm r( phư3ng !n xử lR$ >rư + h5t 6&n +/n tìm +!+h +hấm 'Zt ng(y hành động đ!nh +"n +,( vE phW huynh đó và phân tD+h đ2 phW huynh nhBn r( r]ng tr"ng vi*+ gi!" 'W+ hG+ .inh 6&" lQ+ kh0ng 6(" giờ đ4m l&i k5t quả tốt đ^p mà đ0i khi +Mn phản t!+ 'Wng$ g(u khi vE phW huynh đó +ó vo 6ình tbnh trO l&i- 6&n 6Ht đ/u +âu +huy*n +,( mình một +!+h nh^ nhàng- +Oi mO$ V&n phải giải thD+h +h" phW huynh hi2u nhà trường lu0n +"i trGng v(i trM +,( gi( đình tr"ng vi*+ phối hCp đ2 gi!" 'W+ hG+ .inh- nhất là khi +h8ng ph&m lhi$ kX đó +ó th2 là một hG+ .inh nghE+h ngCm- h(y vi ph&m nội quy +,( trường- l p nhưng kh0ng 6(" giờ m"ng muốn gi( đình l&i gi!" 'W+ 4m 6]ng nhTng hình thZ+ ti#u +Q+- phản kh"( hG+ như đ!nh đBp- +hửi mHng thBm t*- x8+ ph&m đ5n lMng tQ trGng +,( +!+ 4m$ s độ tuci hG+ .inh trung hG+ +!+ 4m đJ +ó R thZ+ v1 +!i t0i +! nhân- +/n đưC+ người l n t0n trGng$ FhDnh vì vBy- +hI +ó .Q nh^ nhàng- ân +/n nhưng tuy*t đối nghi*m khH+ m i +ó t!+ 'Wng khi +h8ng +ó lhi$ V&" lQ+ h(y .Q x8+ ph&m qu! đ!ng +hI khi5n +h8ng '\ nảy .inh tâm lR +hống đối và trO n#n ư3ng ng&nh h3n mà th0i$ AhTng +ố gHng +,( 6&n ._ +ó R nghb( h3n khi thPng thHn đ1 xuất v i gi( đình nhTng 6i*n ph!p +W th2 đ2 +Xng gi8p đY 4m hG+ .inh đó ti5n 6ộ$ gQ đi1m tbnh- khL" lL" và tình thư3ng y#u- tr!+h nhi*m v i hG+ trM là đi1u ki*n qu(n trGng đ2 6&n xử lR thành +0ng tình huống này$

F) H,) Cinh #$ 1G <uHtI ph' huynh nhờ gi?* @iAn )hB nhiệm ) n thiệp .
Một h<c Ainh A5p bị đưa 3a =Lt W 9ội đồng $_ l#Mt! EhO h#ynh l' ngư4i c. ch^c Rị chủ chốt W địa phưKng đ%n đS nghị bạn R:i tư c)ch l' gi)o RiFn chủ nhiệm =in R:i 9ội đồng $_ l#Mt chi%# cố R' ,cho ]#a1! `%# l' gi)o RiFn chủ nhiệm, bạn ^ng => th% n'o R:i Rị phO h#ynh đ.0 B! Ii)o RiFn chủ nhiệm đ% nghị R:i phO h#ynh đ. lFn th7ng hiệ# t3ưWng đ/ t38nh b'y ? $i%n! D! `hMn l' Ae t38nh b'y đS nghị của gia đ8nh t3ư:c c#ộc h<p 9ội đồng $_ l#Mt! @! -.m t5t lại $h#y%t đi/m t3ầm t3<ng m' h<c Ainh Ri phạm! XS nghị gia đ8nh cbng thống nhHt R:i gi)o RiFn chủ nhiệm đ)nh gi) m^c độ Ri phạm R' biện ph)p $_ l#Mt cần thi%t, coi đ. l' biện ph)p gi)o dOc đ/ *m h<c Ainh c. dịp ,tỉnh ngộ1 3&t $inh nghiệm R' A>a chha $h#y%t đi/m! jjjjjjjjjj mối qu(n h* giT( gi!" vi#n +h, nhi*m và +h( m^ hG+ .inh là v0 +Xng qu(n trGng tr"ng vi*+ gi!" 'W+ hG+ .inh$ xi!" vi#n +h, nhi*m là người th(y mặt nhà trường thQ+ hi*n mối li#n k5t giT( gi!" 'W+ nhà trường và gi!" 'W+ gi( đình đ2 đảm 6ả" đưC+ tDnh thống nhất- t"àn v^n +,( qu! trình gi!" 'W+$ >uy nhi#n- mối qu(n h* giT( gi!" vi#n +h, nhi*m và +h( m^ hG+ .inh nhi1u khi l&i là một vấn đ1 h5t .Z+ nh&y +ảm- đặt gi!" vi#n và" nhTng tình th5 khó xử mà kh0ng phải 6ất +Z gi!" vi#n nà" +Kng tìm đưC+ +!+h xử lR đ8ng đHn$ >r"ng trường hCp này- phW huynh hG+ .inh 6E kp luBt là một vE +hZ+ .H+ O đE( phư3ng 9và +hH+ +hHn rất +ó ảnh hưOng tr"ng uội phW huynh +,( l p 6&n:- đJ đ5n nhờ 6&n gi8p đ2 =giảm tội@ +h"
T- ng J

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

+"n hG$ Đây là một hi*n tưCng kh0ng hi5m$ VOi đJ là một người +ó đE( vE- l&i là gi( đình '(nh gi!+hH+ +hHn hG kh0ng muốn +"n hG l&i 6E kp luBt- =ti5ng 'T@ đ)n x( ảnh hưOng đ5n uy th5 +hDnh trE +,( gi( đình$ V&n thQ+ .Q l8ng t8ng kh0ng 6i5t n#n nhBn lời h(y ki#n quy5t tN +hối? %à kh0ng Dt gi!" vi#n đJ +hGn xử lR th4" phư3ng !n y và z$ VOi 6&n ._ gặp khó khdn khi phải tN +hối thPng thNng đ1 nghE +,( vE phW huynh +ó đE( vE ấy- nhất là khi vi*+ này =n]m tr"ng t/m t(y@ +,( 6&n$ 7hi +hGn +!+h xử lR này +hH+ +hHn 6&n ._ +ảm thấy th"ải m!i h3n tr"ng mối qu(n h* v i vE phW huynh đó$ %à +Kng +ó khi .Q nhBn lời +,( 6&n +hI là giải ph!p tình th5 đ2 =y#n lMng@ vE phW huynh đó$ Ahưng .(u đó 6&n ._ =6à" +hT(@ th5 nà" trư + uội đ)ng kp luBt và +!+ 4m hG+ .inh kh!+ tr"ng l p v1 nhTng lhi mà 4m đó đJ gây r(? ei*u +!+ 4m hG+ .inh +ó đặt nghi vấn gì v1 mối qu(n h* =đặ+ 6i*t@ giT( 6&n và gi( đình +ó đE( vE ấy khi mà hG+ .inh vi ph&m kp luBt mà vUn kh0ng 6E xử lR h(y xử lR rất nh^? Ahư vBy- h(i +!+h tr#n ngh4 +hNng kh0ng cn$ V&n n#n xử lR th4" gCi R f$ Đ/u ti#n 6&n n#n 0n t)n giải thD+h +h" vE phW huynh đó hi2u đưC+ mZ+ độ vi ph&m kp luBt tr/m trGng +,( +"n hG và 6i*n ph!p xử lR kp luBt là +/n thi5t đ2 gi!" 'W+ 4m$ V&n phải nói th5 nà" đ2 vE phW huynh đó hi2u r]ng vi*+ đư( trường hCp +,( 4m r( xLt O uội đ)ng kp luBt nhà trường kh0ng +ó gì kh!+ là nh]m gi8p đY 4m ti5n 6ộ- +hI +h" 4m thấy hBu quả +,( vi*+ vi ph&m kp luBt- đ2 4m nhBn lhi và +hEu tr!+h nhi*m v1 nhTng vi*+ làm .(i tr!i +,( mình$ Fó như th5 l/n .(u 4m m i kh0ng t!i ph&m$ V&n +/n nói đ2 phW huynh +,( 4m hi2u r]ng +hi5u +ố +h" 4m l8+ này kh0ng phải là gi8p đY 4m mà tr!i l&i- +hI làm h&i 4m- và rất +ó th2 l/n .(u 4m vUn ti5p tW+ ph&m lhi$ Đ2 phW huynh +,( 4m =y#n tâm@- 6&n +Kng +ó th2 nói v i hG r]ng vi*+ đư( r( uội đ)ng kp luBt trường kh0ng phải là đi1u gì gh# g m +ả và 6&n ._ h5t .Z+ gi8p đY tr"ng khả ndng +ó th2 đ2 nâng đY 4m n5u như 4m 6i5t dn ndn và quy5t tâm .ử( +hT( .(i l/m$ %à 6&n +Kng +/n phải nói +h" phW huynh 6i5t r]ng đ2 xảy r( hi*n tưCng hG+ .inh vi ph&m kp luBt lhi một ph/n +Kng '" phD( gi( đình và nhà trường +hư( nghi#m khH+ tr"ng vi*+ gi!" 'W+ 4m$ FhDnh vì th5 đây là +3 hội đ2 6&n đư( r( lời đ1 nghE và giải ph!p đ2 thHt +hặt h3n mối qu(n h* này$ A5u khL" lL" 6&n +ó th2 +huy2n hư ng mW+ đD+h +,( 6uci gặp gY này tN =nhờ vả@ .(ng .Q phối hCp đ2 tìm hi2u nguy#n nhân mH+ lhi +,( 4m hG+ .inh và 6àn 6i*n ph!p gi8p đY$ V]ng một th!i độ nghi#m t8+- 6]ng tinh th/n tr!+h nhi*m 6&n hJy 6i5n nó thành một +uộ+ tr(" đci +Oi mO và thPng thHn$ >uy nhi#n 6&n +Kng phải +hurn 6E tinh th/n đ2 đối phó v i tình huống vE phW huynh đó .(u khi 6E 6&n tN +hối ._ tZ+ giBn v i 6&n$ Đi1u đó h"àn t"àn +ó th2 xảy r($ Ahưng 'X th5 nà" 6&n +Kng phải giT vTng nguy#n tH+ kh0ng th;( hi*p +hi5u +ố +h" nhTng vi ph&m kp luBt nghi#m trGng$ Fó th2 6&n ._ gặp phải một vài rH+ rối nà" đó- nhưng lư3ng tâm 6&n th(nh thản vì đJ làm trMn tr!+h nhi*m +,( một gi!" vi#n +h, nhi*m$ và +hH+ +hHn r]ng .(u đó mGi người 9k2 +ả vE phW huynh đJ 6E tN +hối ấy: +Kng kh0ng th2 nhìn 6&n v i !nh mHt +"i thường$

J) Khi h,) Cinh <Lng t-?nh thầy )+ .
2 Van chủ nhiệm l:p g6! V:p của c hầ# h%t đS# 3Ht ngoan R' ld phLp! -#y nhiFn, cYng c. một Aố c)c *m nam nghịch ngợm, lư4i h<c, hay bị c gi)o phF b8nh! `hiS# lần, $hi gCp nhhng *m h<c Ainh n'y t3ong Aân t3ư4ng, c Van nhMn thHy h<c Ainh của m8nh thư4ng lảng t3)nh, giả R4 nh8n đi chJ $h)c đ/ $h ng phải ch'o c ! `%# l' c Van, bạn Ae l'm như th% n'o0 -ại Aao bạn lại l'm như RMy0
T- ng M

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

B! Nh ng n.i g8 R8 cho đ. l' nhhng h<c Ainh hư h(ng, R RZn ho), $h ng th/ gi)o dOc được! D! 2oi như $h ng c. ch#yện g8 R8 cho đ. l' ch#yện b8nh thư4ng, bây h h<c Ainh hầ# h%t l' RMy! @! Nh ng n.i g8 nhưng nhân b#Qi h<c n'o đ. c. th/ $hLo lLo $/ một câ# ch#yện tưKng ti đ/ gi)o dOc c)c *m! jjjjj Agày n(y- nư + t( đJ th"ải m!i h3n v1 tư tưOng- kh0ng +Mn gM 6ó đ5n mZ+ th/y gi!" nói gì- hG+ .inh +Kng phải +h" đó là đ8ng =đJ là thấy gi!" thì .(" +ó th2 nói .(i đưC+@$ Đó là nhTng qu(n ni*m qu! +Zng nhH+ vì th/y +0 gi!" +Kng là nhTng +"n người 6ình thường- +Kng +ó nhTng l8+ ph&m .(i l/m$ >uy vBy nhân 'ân t( lu0n giT gìn truy1n thống =t0n .ư trGng đ&"@- +!+ trường đ1u +ó khru hi*u =>i#n hG+ l\- hBu hG+ vdn@$ mhi 4m hG+ .inh đi hG+- trư + khi hG+ ki5n thZ+ đ2 mO m(ng .Q hi2u 6i5t- +!+ 4m +/n hG+ l\ nghb(- hG+ +!+h đ2 làm người$ >h/y +0 gi!" là người trQ+ ti5p '&y 'h +!+ 4m- +Xng gi( đình 'ìu 'Ht +!+ 4m n#n người$ FhDnh vì vBy- th5 h* trư + thường nhH+ nhO th5 h* .(u< =Ahất tQ vi .ư 6!n tQ vi. ư@ 9một +hT là th/y- nử( +hT +Kng là th/y:$ >h/y +0 thường đưC+ vD 'W như +h( m^- hG+ .inh .(" +ó th2 gặp th/y +0 mà lờ đi như kh0ng qu4n 6i5t- kh0ng +hà" h;i đưC+? eà gi!" vi#n- 6&n +Kng kh0ng th2 lờ đi như kh0ng +ó gì xảy r($ Đây kh0ng +hI là vấn đ1 nh; nhặt+"i đó +hI là một +âu +hà"- mình +Kng kh0ng +/n- 6; qu( +h" x"ng đưC+$ Đó +Mn là vấn đ1 v1 đ&" đZ+- l\ nghb($ V&n là gi!" vi#n- kh0ng +hI phải '&y ki5n thZ+ +h" +!+ 4m mà +Mn phải '&y +!+h +ư xử- gi(" ti5p- uốn nHn hG+ .inh thành nhTng +"n người đ&" đZ( tốt- +ó vdn h"!- +ó trình độ$ %ì +"i nh^ vấn đ1 này mà nhi1u gi!" vi#n l&i +ảm thấy rất 6ình thường khi hG+ .inh kh0ng +hà" mìnhhBu quả là ngày +àng nhi1u hG+ .inh qu#n mất r]ng +hà" th/y +0 gi!" là một quy tH+ Zng xử tối thi2u tr"ng gi(" ti5p$ FKng +ó hG+ .inh khi thấy th/y +0 gi!" thì vUn +h&y huqnh hu{+h- nh(i nhóp nhLp- +hà" lấy l* mà +hPng thnm nhìn x4m th/y +0 gi!" phản Zng r( .("- +ó ngh4 thấy mình +hà" kh0ng$ V&n hJy nhân 'Ep nà" đó tr"ng 6uci hG+- khL" lL" k2 một +âu +huy*n tư3ng tQ đ2 nhH+ nhO- gi!" 'W+ +hung +ả l p$ uJy nhH+ +h" +!+ 4m hi2u đó là một vi*+ n#n làm- một vi*+ th2 hi*n vdn h"!đ&" đZ+ +,( +"n người +!+ 4m- và +Kng là 6i2u hi*n tình +ảm +,( +!+ 4m v i th/y +0 gi!"$ V&n +Kng n#n nói v i hG+ .inh< @A5u +0 gặp hG+ .inh +,( mình ng"ài đường mà +!+ 4m kh0ng +hà" +0 thì +0 ._ 6u)n lHm vì +0 nghb đi1u đó là '" mình đ!ng ghLt và 'T ']n n#n hG+ .inh m i .C và lrn tr!nh kh0ng muốn gặp mình@$ Fâu nói đX( mà thBt như vBy ._ +ó th2 nhH+ nhO hG+ .inh +h8 R- qu(n tâm h3n đ5n th/y +0 gi!"$ AhTng hG+ .inh nghE+h ngCm- h(y 6E mHng thường lảng tr!nh kh0ng +hà" gi!" vi#n +Kng +ó th2 '" ngưCng ngXng- xấu hc- mặ+ +ảm h"ặ+ .C hJi$ V&n +Kng n#n g/n gKi h3n v i nhTng 4m này- nh^ nhàng khuy#n 6ả" +!+ 4m +hZ kh0ng n#n qu! g(y gHt mhi khi ph# 6ình h(y tr!+h ph&t$ 7hi đJ y#u quR th/y +0 gi!"- +ó l_ kh0ng +ó hG+ .inh nà" l&i phải giả vờ như kh0ng tr0ng thấy h"ặ+ lảng tr!nh th/y +0 gi!" +hI 6Oi vìw ng&i phải +hà"$

T- ng N

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

M) OL <Pp !Qng <An nhưng một Rm @Sn ng"i .
Nhi bạn bư:c R'o l:p, cả l:p đS# đ^ng lFn 3Ht ngay ng5n ch'o c ! `hưng $hi nh8n =#ống c#ối l:p, bạn ph)t hiện 3a c. một *m h<c Ainh Rjn ngồi! -3ư:c hiện tượng đ., bạn Ae => l? 3a Aao0 B! aạn l4 đi coi như $h ng bi%t R' cho cả l:p ngồi =#ống 3ồi b5t đầ# b'i giảng của m8nh! D! aạn nh8n th7ng R' g<i t3ic ti%p h<c Ainh đ. đ^ng lFn ch'o gi)o RiFn $hi R'o l:p! @! aạn cho cả l:p ngồi =#ống, Aa# đ. bạn đi =#ống chJ h<c Ainh đ. đ/ t8m hi/# ng#yFn nhân R8 Aao *m lại $h ng th/ đ^ng lFn ch'o c như c)c bạn, n%# $h ng thHy h<c Ainh t38nh b'y được l? do g8 chGnh đ)ng, bạn nghiFm $h5c yF# cầ# *m lần Aa# phải đ^ng dMy R' c. ? th^c nghiFm chỉnh $hi gi)o RiFn bư:c R'o l:p! jjjjjjjjjj VHt đ/u ti5t hG+- gi!" vi#n và" l p- hG+ .inh đZng l#n +hà" và gi!" vi#n +hà" đ!p l&i- là một đi1u hi2n nhi#n$ Aó +ó t!+ 'Wng cn đEnh trBt tQ l p hG+- đ)ng thời +Kng qu( đó th2 hi*n .Q t0n trGng lUn nh(u giT( gi!" vi#n và hG+ .inh$ >uy nhi#n- tình huống xảy r( như tr#n +Kng kh0ng phải hi5m gặp tr"ng nhà trường$ 7hi gặp phải tình huống này- nhi1u gi!" vi#n đưC+ +"i là '\ tDnh +ó th2 +hGn +!+h xử lR như phư3ng !n y$ Ahưng làm như th5 là 6&n đJ đ2 +h" hG+ .inh +ó R khinh nhờn- +"i thường gi!" vi#n$ A5u +Z ti5p tW+ như th5- 4 r]ng đ5n một ngày nà" đó kh0ng +hI +ó một mình 4m hG+ .inh đó kh0ng đZng l#n +hà" 6&n$ Đ5n l8+ đó 6&n ._ làm th5 nà"? g_ h5t .Z+ khó khdn đ2 khH+ phW+ đấy[ FKng +ó một .ố gi!" vi#n Zng xử th4" +!+h z< ng(y l8+ đó y#u +/u 4m hG+ .inh đZng 'By +hà" +0 đ2 nâng +(" uy tDn$ >uy nhi#n kh0ng phải 6(" giờ 6&n +Kng đ&t đưC+ k5t quả th4" R muốn 9+ó th2 6&n gặp phải một +0 +Bu 6ư ng 6Inh nà" đó kh0ng +hEu đZng l#n thì .("?:$ |hải +hEu =6ó t(y@ trư + mặt hG+ .inh là đi1u rất 6ất lCi +h" 6&n$ >ốt nhất tr"ng tình huống này 6&n n#n giT th!i độ 6ình tbnh- đư( mHt nhìn nh(nh +ả l p và 'Nng lâu h3n O +hh 4m hG+ .inh đó- +hờ đCi tr"ng giây l!t$ A5u 4m hG+ .inh đó nhBn đưC+ =tDn hi*u@ tN !nh mHt +,( 6&n và tQ gi!+ đZng l#n thì +"i như kh0ng +ó +huy*n gì$ Ahưng tr"ng trường hCp !nh mHt +,( 6&n kh0ng nhBn đưC+ .Q phản h)i thì 6&n +Kng n#n +h" l p ng)i xuống$ g(u khi cn đEnh l p- 6&n đi xuống +hh 4m hG+ .inh đó và tìm hi2u nguy#n nhân t&i .(" 4m kh0ng đZng l#n +hà" 6&n$ V&n +ó th2 6Ht đ/u =h;i thdm@ rất nh^ nhàng< =}m +ó th2 +h" +0 6i5t h0m n(y 4m +ó gặp khó khdn gì mà kh0ng th2 đZng l#n +hà" +0 l8+ đ/u giờ kh0ng?@$ A5u trường hCp 4m 6E đ(u +hân h(y một lR '" +hDnh đ!ng nà" đó- 6&n n#n th0ng +ảm$ Ahưng n5u +hI vì một .Q =+hống đối@- vì lR '" kh0ng thD+h- thì 6&n n#n t; th!i độ nghi#m khH+$ V&n phải nói ra +h" 4m hi2u đây kh0ng phải là vấn đ1 thD+h h(y kh0ng thD+h mà là th!i độ t0n trGng kp luBt l p- t0n trGng gi!" vi#n +,( một hG+ .inh$ }m đJ là một hG+ .inh tr"ng l p thì phải +ó nghb( vW tuân th, nhTng nội quy đó$

N)Khi )+ gi?* !0n <Pp muộn .
Một lần R8 c. Riệc bMn đột =#Ht nFn bạn đ[ đ%n m#ộn Bk ph&t! Nhi Rfa bư:c đ%n c>a l:p bạn ngh* 3l ti%ng h<c Ainh t3ong l:p đang 3*o hm R8 tưWng c gi)o $h ng đ%n dạy! ICp t8nh h#ống n'y bạn => l? th% n'o0 B! aạn l4 đi coi như chưa ngh* thHy R' Rjn R'o l:p b5t đầ# b'i giảng như b8nh thư4ng! D! aạn bư:c R'o l:p R:i th)i độ bic bội R' cho cả l:p ngh* một b'i giảng RS th)i độ thi%# t n t3<ng thầy c !
T- ng 1T

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

@! aạn R'o l:p, =in lJi c)c *m RS Riệc m8nh đ[ đ%n m#ộn! Xồng th4i cYng nhU nh'ng nh5c nhW h<c Ainh RS th)i độ Rfa 3ồi R' nhanh ch.ng b5t đầ# b'i giảng! jjjjjjjjjj Si đJ tNng trải qu( thời hG+ trM tinh nghE+h +hH+ +hHn đJ +ó l/n đưC+ hưOng +ảm gi!+ .ung .ư ng-&nh ph8+ khi đưC+ th0ng 6!" là h0m n(y nghI hG+ vì gi!" vi#n +ó vi*+ 6Bn đột xuất$ eà một gi!" vi#n- 6&n n#n hi2u và th0ng +ảm +h" hành động này +,( +!+ 4m vì +Kng đJ +ó một thời mình như th5$ tin đNng vội đ!nh gi! đó là một 6i2u hi*n +,( th!i độ kh0ng t0n trGng th/y- +0 gi!" mà đó đ3n giản +hI là nhTng +ảm x8+ 6)ng 6ột tro +"n +,( tuci hG+ trM$ V&n ._ trO thành một +0 gi!" +Zng nhH+ khi 6ư + và" l p v i th!i độ 6Q+ tZ+ và g(y gHt h3n l&i +h" +ả l p một =6ài giảng@ v1 đ&" đZ+$ eàm như th5 6&n đJ v0 tình gây r( một kh0ng khD +dng thPng kh0ng +ó lCi +h" 6uci giảng 6ài +,( 6&n$ eàm như th5 6&n +Kng kh0ng th2 +hH+ +hHn r]ng l/n .(u +!+ 4m ._ kh0ng r4" hM khi 6&n đ5n muộn 9nhất là .(u lưng 6&n:$ u3n nT(- 6&n phải +0ng nhBn một đi1u r]ng lhi trư + ti#n phải thuộ+ v1 6&n- vì đ5n muộn n#n m i đ2 l p +ó =+3 hội@ như th5 +hZ[ %By 6&n ._ t; r( '\ 'Ji h3n và .in .àng 6; qu(- vUn và" l p 6ình thường như kh0ng +ó +huy*n gì xảy r(? >hQ+ t5 +ó nhi1u gi!" vi#n Zng xư th4" +!+h này vì đ3n giản đó là +huy*n =thường O huy*n@ +,( tuci hG+ trM nghE+h ngCm- kh0ng +ó gì đ!ng phải 6Bn tâm +ả$ %à l8+ này tr"ng mHt hG+ .inh- 6&n là một +0 gi!" =+Q+ kq '\ tDnh@$ Ahưng 'X .(" +!+h 6; qu( =v0 đi1u ki*n@ +,( 6&n +hư( phải là +!+h Zng xử h(y$ >r"ng tình huống này- 'X +ó tQ !i h(y kh0ng vN( lMng trư + hành động đó +,( hG+ .inh- 6&n vUn n#n và" l p như 6ình thường$ >h(y vì =l#n l p@ hG+ .inh- 6&n thành thBt xin lhi vì vi*+ đột xuất n#n đJ đ5n muộn$ Đ)ng thời 6&n +Kng n#n nh^ nhàng- khL" lL" nhH+ nhO hG+ .inh v1 hành động 6ột ph!t khi thấy gi!" vi#n đ5n muộn- khuy#n +!+ 4m l/n .(u kh0ng n#n làm như th5$ %à 6&n +Kng kh0ng n#n đ2 mất qu! nhi1u thời gi(n và" nhTng +huy*n =ng"ài rì(@ này 6]ng +!+h nh(nh +hóng 6Ht đ/u 6ài giảng +,( mình v i tâm lR th"ải m!i đ2 6uci hG+ đưC+ thành +0ng$

1T) Khi <Pp @9ng nhiEu h,) Cinh .
aư:c R'o gi4 dạy, Aa# $hi đi/m danh, bạn bi%t l:p h<c R5ng đ%n một n>a Aố h<c Ainh! Nhi h(i ng#yFn nhân, bạn bi%t được l' c)c *m b( đi đưa đ)m ma mU của một bạn h<c Ainh t3ong l:p tf ti%t t3ư:c nFn chưa $ịp RS! -3ư:c t8nh h#ống đ., bạn => l? th% n'o0 B! ;8 thHy h<c Ainh nghỉ nhiS#, nFn bạn t^c giMn R' t#yFn bố cho h<c Ainh nghỉ l# n $h ng ti%n h'nh dạy gi4 đ. nha! D! aạn Rjn ti%n h'nh dạy b8nh thư4ng đ/ $h ng ảnh hưWng đ%n ]#ySn lợi của c)c *m cmn lại, R' n.i Ae phạt c)c *m $h ng c. mCt t3ong b#Qi h<c h m nay! @! aạn ghi tFn nhhng h<c Ainh R5ng mCt, t#yFn bố Ae lbi Riệc giảng b'i m:i Aang b#Qi Aa#, R' Aa# đ. tQ ch^c cho h<c Ainh l'm b'i tMp tại l:p, t3)nh Riệc đ/ t3ống gi4! jjjjjjjjjj kX là một gi!" vi#n '\ tDnh đ5n mZ+ nà" đi nT( +Kng kh0ng th2 =vui vo@ trư + tình tr&ng đJ đ5n giờ và" hG+ mà l p vHng đ5n một nử( .ố hG+ .inh$ V&n +ó th2 tZ+ giBn- tQ !i vì +h" r]ng hG+ .inh đJ kh0ng t0n trGng mình$ Đi1u đó h"àn t"àn '\ hi2u$ Ahưng vì ph8t tZ+ giBn ấy mà 6&n .in .àng
T- ng 11

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

tuy#n 6ố +h" hG+ .inh nghI hG+ lu0n một ti5t là qu! nóng vội$ >hZ nhất- 6&n đJ vi ph&m quy +h5 +,( nhà trường~ thZ h(i- 6&n đJ làm ảnh hưOng đ5n quy1n lCi +,( hG+ .inh$ >r#n thQ+ t5 +ó nhi1u gi!" vi#n ._ xử lR th4" +!+h thZ h(i- vUn ti5n hành 6ài giảng như 6ình thường đ2 h"àn thành nhi*m vW +,( mình$ F!+h xử lR này +ó th2 đảm 6ả" quy1n lCi +,( +!+ 4m hG+ .inh đ(ng +ó mặt O l p và 6&n +Kng kh0ng .C m(ng ti5ng là +h" hG+ .inh nghI tQ '"$ Ahưng như vBy +Mn +!+ 4m hG+ .inh vHng mặt thì .("? VOi vì- 'X .(" +!+ 4m +Kng vHng vì một lR '" kh! +hDnh đ!ng$ V&n vUn ki#n quy5t xử lR =rHn@ tr"ng khi 6i5t ra nguy#n nhân đó 4 r]ng kh0ng tr!nh kh;i vi*+ =m(ng ti5ng@ là +Zng nhH+- thBm +hD =v0 tình@$ %i*+ đảm 6ả" kp +ư3ng tr"ng hG+ đường- nhất là v i +!+ 4m hG+ .inh phc th0ng là h5t .Z+ +/n thi5t$ Ahưng đ0i khi +!+ gi!" vi#n +Kng phải tDnh đ5n nhTng trường hCp 6ất đH+ 'b đ2 +ó +!+h Zng xử linh h"&t$ s đây +!+ 4m đ5n muộn vì lR '" là đi đ!m m( m^ một 6&n tr"ng l p n#n gi!" vi#n +ó th2 th0ng +ảm và kh0ng n#n tZ+ giBn$ >ốt nhất 6&n kh0ng n#n '&y ng(y và" 6ài m i đ2 ảnh hưOng đ5n quy1n lCi +,( +!+ 4m vHng mặt$ Ahưng +Kng kh0ng th2 đ2 trống giờ +h" +!+ 4m hG+ .inh ng)i t!n gUu tr"ng l p đưC+$ V&n n#n +h" hG+ .inh 0n luy*n một .ố 6ài tBp tr"ng khi +hờ +!+ 4m ki( kEp v1$ Ahưng khi +!+ 4m đJ +ó mặt đ/y đ,- 6&n +Kng n#n nh^ nhàng nhH+ nhO +!+ 4m l/n .(u +h8 R .Hp x5p thời gi(n đ2 kh0ng v1 qu! muộn ảnh hưOng đ5n vi*+ hG+ tBp$ % i th!i độ +ảm th0ng và +!+h xử lR nghi*m khH+ nhưng +ó tình- +hH+ +hHn 6&n ._ nhBn đưC+ .Q ,ng hộ +,( hG+ .inh và khi5n +!+ 4m ngày +àng t0n trGng và y#u quR 6&n h3n$

11) H,) Cinh )hA #ài giLng )B gi?* @iAn .
V' một gi)o RiFn m:i 3a t3ư4ng, t8nh c4 bạn ngh* được hai h<c Ainh đi t3ư:c đang n.i ch#yện R' c. ? chF bai b'i giảng của bạn Rfa n ng cạn, Rfa $Lm hHp djn! -3ong t8nh h#ống đ., bạn Ae l'm g80 B! V4 đi như $h ng ngh* thHy h< n.i g8 R' đi ti%p! D! Xi Rượt lFn t3Fn R' h(i ,9ai *m t3m ch#yện g8 m' R#i th%01 nhPm chHp d^t câ# ch#yện ,b# n dưa lF1 l#ng t#ng, phF ph)n gi)o RiFn $h ng đ&ng chJ R' cYng l' đ/ ,nh5c $hLo1 cho ch&ng bi%t bạn đ[ ngh* thHy! @! Nh ng phản ^ng g8 Rội m' ch& ? l5ng ngh* h%t câ# ch#yện =*m hai h<c Ainh đ. ph'n n'n RS RHn đS g8! Nhi bi%t được th ng tin, bạn c. th/ =*m lại c)ch dạy của m8nh cho phb hợp! a#Qi lFn l:p Aa# bạn gợi ? lại RHn đS bPng c)ch h(i c)c *m RS c)ch dạy của m8nh R' ,R t8nh1 m4i một t3ong hai *m h m ]#a lFn ph)t bi/#! "a# đ. bạn h^a Ae ti%p th# R' nh5c nhW c)c *m nFn n.i ch#yện một c)ch t3ic ti%p, th7ng th5n R:i gi)o RiFn, $h ng nFn bi%n n. th'nh nhhng câ# ch#yện phi%m Aa# lưng c)c thầy c ! jjjjjjjjjjjjj %i*+ 6àn t!n v1 +!+ th/y +0 gi!" 'ường như đJ là một =+dn 6*nh mJn tDnh@ +,( hG+ .inh$ Aà" là +0 này xinh- +0 ki( xấu- +0 này dn mặ+ =m"'4l@- th/y ki( +ó nW +ười 'uy#n- đ0i mHt đ^p- r)i +0 ki( +ó '!ng đi =hJm tài@w v0 vàn nhTng =đặ+ đi2m@ +,( +!+ th/y +0 trO thành đ1 tài +h" +!+ +uộ+ 6àn luBn .0i nci O mGi l8+ mGi n3i$ eà một gi!" vi#n tro 6&n n#n =làm qu4n@ '/n v i đi1u này và đ0i khi +Kng phải +"i nó là =+huy*n thường ngày O huy*n@ n#n kh0ng +/n đ2 R$ Ahưng l/n này 6&n v0 tình ngh4 thấy +âu +huy*n v1 +!+h giảng 6ài +,( 6&n$ 7h0ng th2 6; ng"ài t(i đưC+ r)i$ eà một gi!" vi#n tro m i v1 trường- 6&n lu0n +ó tâm lR l" lHng- =ngh4 ngóng@ x4m +ó
T- ng 1&

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

(i 6àn t!n gì v1 +!+h '&y +,( mình kh0ng? |hư3ng ph!p truy1n đ&t +,( mình đJ thQ+ .Q phX hCp +hư(?$$$ %ì vBy khi ngh4 lời phàn nàn 'X kh0ng trQ+ ti5p và +hư( +hH+ đJ +hDnh x!+ này +Kng làm 6&n giBt mình$ V&n ._ =hành động@ ng(y lBp tZ+ 6]ng +!+h đi vưCt l#n tr#n và r( tDn hi*u +h" +h8ng 6i5t là 6&n đJ ngh4 thấy- và =li*u h)n@ mà +hấm 'Zt ng(y$ Đi1u đó +Kng +/n thi5t đ2 ngdn +hặn vi*+ nói ndng v1 gi!" vi#n kh0ng đ8ng +hh- nhưng +Kng +hI là giải ph!p t&m thời mà th0i$ Vi5t đâu khi 6&n đi qu( r)i +h8ng +Mn 6àn t!n nhi*t tình h3n thì .("[ u(y 6&n ._ 6; qu( vì +h" r]ng đó +hI là nhTng +âu +huy*n thường ngày- +hPng +ó gì l& +,( hG+ .inh- kh0ng đ!ng phải 6Bn tâm$ A5u nghb như vBy 4 r]ng 6&n đJ qu! +h, qu(n$ %ì 6i5t đâu nhTng lời nói đó l&i phản !nh đ8ng .Q thBt- một .Q nhBn xLt rất +/n thi5t đ2 6&n ti5n 6ộ mà kh0ng 6(" giờ 6&n +ó th2 ngh4 một +!+h trQ+ ti5p$ %ì th5 hJy thBn trGng và 6ình tbnh h3n- +ố gHng lHng ngh4 h5t nhTng đi1u mà h(i hG+ .inh đó đ(ng =trM +huy*n@ v1 mình 9mặ+ 'X phải nói thPng r]ng =ngh4 trộm@ +âu +huy*n +,( người kh!+ là vi*+ làm h3i xấu- 6&n kh0ng n#n vBn 'Wng nó một +!+h thường xuy#n:$ g(u đó 6&n +hHt lG+ th0ng tin và x4m l&i +!+h '&y +,( mình x4m +ó gì +hư( cn và tìm +!+h khH+ phW+$ Ahưng đi1u này đMi h;i .Q đi1m tbnh- 6i5t lHng ngh4 và thấu hi2u hG+ .inh mà kh0ng phải gi!" vi#n nà" +Kng +ó đưC+$ >h!i độ lu0n .in .àng ti5p thu đ2 th(y đci rất +/n thi5t +h" nhTng gi!" vi#n tro muốn +ải thi*n khả ndng giảng '&y +,( mình$ %à tr"ng 6uci hG+ h0m .(u +hH+ +hHn 6&n phải 'ành r( một kh"ảng thời gi(n đ2 thrm đEnh l&i th0ng tin$ V&n +ó th2 6Ht đ/u vấn đ1 một +!+h nh^ nhàng +Oi mO< =Ahư +!+ 4m 6i5t +0 là một gi!" vi#n tro- m i r( trường n#n kinh nghi*m ngh1 nghi*p +Mn rất n"n n t$ FhDnh vì vBy +!+h giảng 6ài +,( +0 +hH+ +hHn ._ +Mn nhTng +hh +hư( .âu .H+- +hư( phX hCp$ >rư + h5t +0 m"ng +!+ 4m hi2u và th0ng +ảm +h" +0$ Ahưng đi1u +0 m"ng muốn h3n đó là +!+ 4m ._ góp R- gi8p đY +0 đ2 +0 +ó th2 th(y đci$ A5u +!+ 4m kh0ng +h" +0 6i5t thì trư + h5t người thi*t thMi ._ là +!+ 4m$ F!+ 4m h"àn t"àn +ó quy1n ph!t 6i2u thPng thHn nhTng .uy nghb +,( mình vì mW+ đD+h xây 'Qng- +0 rất +ảm 3n và trân trGng nhTng R ki5n đó@$ kNng một l!t đ2 hG+ .inh +ó thời gi(n đ2 .uy nghb nghi#m t8+ v1 vấn đ1 này- 6&n +ó th2 ti5p tW+ 6]ng +!+h mời +!+ 4m ph!t 6i2u$ Ahân +3 hội này 6&n +Kng n#n =đ!nh ti5ng@ +h" h(i 4m hG+ .inh h0m qu( đJ 6àn t!n .(u lưng 6&n là 6&n đJ 6i5t +!+ 4m =nói xấu@ v1 6&n 6]ng +!+h =v0 tình@ gGi một tr"ng h(i l#n trình 6ày R ki5n +,( mình$ 75t th8+ 6uci thả" luBn đó- 6&n +/n phải +hốt l&i vấn đ1 và kh0ng qu#n nhH+ nhO +!+ 4m< =F0 rất vui vì h0m n(y +!+ 4m đJ nói l#n nhTng .uy nghb +,( mình$ F0 hZ( ._ +ó .Q đi1u +hInh đ2 phX hCp v i +!+ 4m h3n$ F0 trM +h8ng t( +Xng phấn đấu vì một k5t quả tốt đ^p nhất$ Ahưng +0 m"ng r]ng l/n .(u +ó vấn đ1 gì +!+ 4m hJy +Z tr(" đci thPng thHn v i +!+ th/y +0 gi!"- đNng 4 ng&i đi1u gì +ả$ Đó là quy1n lCi +hDnh đ!ng +,( +!+ 4m$ >uy*t đối kh0ng n#n đ4m nhTng vấn đ1 đó r( 6àn t!n- n5u =+hPng m(y@ +!+ th/y +0 6i5t đưC+ ._ nghb kh0ng h(y v1 +!+ 4m@$ g(u +uộ+ trM +huy*n vN( +hân tình vN( nghi#m khH+ ấy- +hH+ +hHn hG+ .inh ._ +ảm phW+ 6&n h3n kh0ng +hI vì 6ản lbnh +,( một +0 gi!" tro mà +Mn vì .Q +Oi mO- tinh th/n +/u ti5n- kh0ng tQ !i +! nhân- lu0n phấn đấu vì tư3ng l(i +,( hG+ trM$

&) H,) Cinh m=t tiEn t-*ng <Pp .
9ồi t3ống b)o hiệ# b5t đầ# ti%t h<c th^ hai Rang lFn, t i bư:c R'o l:p! `hưng b'i h<c m:i chỉ b5t đầ# được R'i ph&t th8 một *m h<c Ainh đ^ng lFn thHt thanh+ ,-hưan ưan ưan c *m bị mHt tiSn! om mang tiSn đi đ.ng ]#p l:p m' Aa# gi4 3a chKi *m R'o th8 đ[ $h ng thHy đâ#q! 2ả l:p nhốn nh)o, *m h<c Ainh $h ng ngfng $h.c! ;'o ho'n cảnh của t i l&c đ. bạn Ae l'm g80

T- ng 1.

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

B! aạn yF# cầ# h<c Ainh đ. ngồi =#ống R' n.i+ ,-iSn *m mang đi th8 phải cHt gih crn thMn, bây gi4 t3.t mHt 3ồi c bi%t l'm th% n'o1, R' $h#yFn *m đ. đ'nh cho ]#a R8 cYng $h ng đ)ng l' bao! D! aạn dfng ngay b'i giảng của m8nh R' ti%n h'nh t3#y t8m thủ phạm! @! aạn ân cần n.i R:i h<c Ainh c^ b8nh tsnh ngồi =#ống ti%p tOc h<c! "a# đ. bạn cố g5ng $%t th&c b'i A:m, d'nh 3a Bk t Bu ph&t đ/ giải ]#y%t RHn đS của *m! aạn Ae dbng l4i le nghiFm $h5c nhưng ân cần đ/ th#y%t phOc *m h<c Ainh n'o đ[ t3.t lHy ti gi)c t3ả lại cho bạn! jjjjjjjjjj Đây là vấn đ1 li#n qu(n đ5n +huy*n ti1n 6&+ n#n +!+ 4m kh0ng th2 tQ giải quy5t mà +hH+ +hHn ._ tìm đ5n .Q gi8p đY +,( gi!" vi#n$ %à 'X .ố ti1n đó là Dt h(y nhi1u thì 6&n vUn phải đZng r( phân giải đ2 +hấm 'Zt ng(y hi*n tưCng lấy trộm ti1n +,( nh(u tr"ng l p hG+$ Ahưng ngặt một nhi đây là +huy*n đJ xảy r( tr"ng giờ r( +h3i- kh0ng một (i đ2 R n#n +hH+ +hHn kh0ng hy vGng gì +ó đưC+ nhân +hZng$ FhDnh vì th5 nhi1u gi!" vi#n đJ +hGn +!+h xử lR y vì như th5 6&n +Kng kh0ng mất thời gi(n đi =mM kim đ!y 62@ mà l&i làm mất ti5t hG+ +,( +ả l p$ %à một .ố ti1n =kh0ng đ!ng 6(" nhi#u@ ấy 6&n khuy#n 4m n#n v1 nhà xin l&i 6ố m^$ Ahưng như th5 là 6&n đJ +ố tình làm ng3 đ2 +h" tBt xấu trộm +Hp ti1n +,( 6&n 6n ng(ng nhi#n t)n t&i tr"ng l p hG+$ %à l/n .(u 6i5t đâu l&i là một 4m hG+ .inh kh!+ +Kng k#u mất ti1n[ V&n khuy#n 4m n#n +h" qu( vì th4" .uy nghb +,( 6&n nó +hPng đ!ng 6(" nhi#u$ Ahưng 6&n +ó nghb đ5n tình huống phW huynh hG+ .inh ._ nghb gì khi +"n hG th0ng 6!" là 6E mất ti1n ng(y O tr"ng l p hG+ mà +0 gi!" kh0ng +ó 6i*n ph!p gì$ FMn nT( n5u đó là một 4m +ó h"àn +ảnh gi( đình khó khdn thì kh"ản ti1n đó +Kng đ!ng k2 đấy +hZ[ FKng +ó nhi1u người +h" r]ng đây là vấn đ1 rất nghi#m trGng O lZ( tuci hG+ trM n#n +h" 'Nng ng(y ti5t hG+ và truy tìm th, ph&m$ >r"ng tình huống mất ti1n kh0ng ra ràng như th5 li*u 6&n +ó +hH+ +hHn và" khả ndng =ph! !n@ +,( mình? V&n +ó nghb đ5n trường hCp .(u một thời gi(n +dng thPng +ố gHng đ5n mấy 6&n +Kng kh0ng th2 tìm r( thì tDnh .(" đây? •y tDn +,( 6&n Dt nhi1u ._ 6E ảnh hưOng- và +ả l p mất một ti5t hG+- +hEu đQng kh0ng khD +dng thPng nghi ngờ lUn nh(u mà vấn đ1 vUn kh0ng đưC+ giải quy5t$ Đành r]ng phư3ng !n xử lR này +ó th2 nói l#n tr!+h nhi*m và .Q qu(n tâm đ5n +!+ vấn đ1 tr"ng l p hG+ +,( 6&n nhưng nó ._ đry 6&n và" nhi1u tình huống khó xử kh!+ và 6&n rất '\ vBn 'Wng nhTng 6i*n ph!p =rHn@ kh0ng +/n thi5t$ %ì 6&n n#n 6i5t r]ng O lZ( tuci này +!+ 4m thường rất .C 6E 'ư luBn tBp th2 l#n !n- +"i thường- thBm +hD hHt h,i vì tội trộm +Hp tài .ản +,( 6&n là tBt xấu kh0ng th2 6; qu($ A#n mặ+ 'X +ó th2 đJ =trót +/m nh/m@ nhưng vì 6&n đ(ng truy xLt đ5n +Xng và rất g(y gHt n#n 4m đó ._ tìm mGi +!+h đ2 tru t!n =t(ng vBt@ +hZ kh0ng 6(" giờ đ2 6&n ph!t hi*n r($ %i*+ +/n làm trư + ti#n tr"ng tình huống này là 6&n phải trấn (n 4m hG+ .inh đó đ2 4m kh0ng h"ảng hốt$ V&n +ó th2 nói< =F0 rất hi2u .Q l" lHng +,( 4m nhưng 4m +Z 6ình tbnh- đJ +ó +0 O đây$ Ahưng 6ây giờ đ(ng là ti5t hG+- +hH+ 4m +Kng kh0ng muốn vì vi*+ ri#ng +,( mình mà ảnh hưOng đ5n tất +ả +!+ 6&n tr"ng l p$ F0 hZ( .(u ti5t hG+ này +0 ._ giải quy5t gi8p 4m@$ Đó +Kng +ó th2 +"i là =k5 h"Jn 6ình@ đ2 6&n +ó thời gi(n .uy nghb tìm r( giải ph!p tối ưu nhất$ g(u đó 6&n +ố gHng k5t th8+ 6ài giảng +,( mình . m- 'ành r( một kh"ảng thời gi(n đ2 giải quy5t vấn đ1$ >rư + ti#n 6&n n#n khuy#n 4m hG+ .inh đó x4m xLt l&i thBt kv x4m +ó thBt .Q là mất ti1n kh0ng và +ó th2 là mất O đâu đó .(u đấy m i đ5n l p$ A5u .(u khi 4m đJ x4m xLt kv và khPng đEnh v i 6&n r]ng đJ mất tr"ng l p hG+ thì vấn đ1 l&i trO n#n kh! nghi#m trGng r)i đấy[ e8+ này 6&n +/n giT một th!i độ 6ình tbnh- 0n t)n đ2 nói +huy*n v i +!+ 4m hG+ .inh tr"ng l p$ V]ng nhTng lời l_ nh^ nhàng- +ó .Z+ thuy5t phW+- 6&n =k#u gGi@ tinh th/n tQ gi!+ +,( +!+ 4m< =F0 6i5t l p t( tN trư + đ5n n(y rất
T- ng 16

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

thư3ng y#u nh(u- đ"àn k5t và lu0n gi8p đY nh(u tr"ng mGi lbnh vQ+$ FhDnh vì vBy +0 tin kh0ng 6(" giờ +ó trường hCp lấy trộm ti1n h(y tài .ản +,( nh(u$ u0m n(y 6&n S +ó mất một .ố ti1n$ >uy đối v i nhi1u 4m đó kh0ng phải là một đi1u gì t" t!t +ả- nhưng tr"ng đi1u ki*n h"àn +ảnh nhà 6&n S rất khó khdn đ2 +ó th2 thuy5t phW+ 6ố m^ +h" l&i$ %By +!+ 4m thử đặt và" h"àn +ảnh +,( 6&n S+!+ 4m ._ hi2u và +ảm th0ng v i 6&n$ F0 m"ng r]ng n5u 6&n nà" đJ =trót@ +/m h(y nhặt đưC+ ti1n +,( 6&n thì +h" 6&n xin l&i$ A5u kh0ng muốn đư( trQ+ ti5p +h" 6&n thì +ó th2 l#n gặp +0 đ2 nộp quv +h" 6&n S$ F0 ._ rất +!m 3n và đ!nh gi! +(" .Q trung thQ+ ấy$ F!+ 4m 6i5t kh0ng- thQ+ r( +0 kh0ng thi5u +!+h đ2 truy xLt +!+ 4m đ5n +Xng nhưng +0 đJ kh0ng làm như vBy- vì +0 6i5t +!+ 4m kh0ng 6(" giờ muốn đi1u đó và đi1u qu(n trGng là +0 tin và" tình +ảm +,( +!+ 4m 'ành +h" 6&n 6n +Xng l p hG+@$ AhTng lời l_ +hD tình ấy +,( 6&n +hH+ +hHn ._ khi5n +!+ 4m t0n trGng và 4m nà" đJ trót ph&m lhi +Kng +ó th#m 'Kng khD đ2 nhBn lhi- vì 4m tin tưOng r]ng +0 ._ kh0ng 6(" giờ m&t .!t- ph# 6ình 4m g(y gHt và 4m vUn +ó th\ giT đưC+ tình +ảm và .Q t0n trGng +,( +!+ 6&n tr"ng l p mặ+ 'X mình đJ ph&m tội$

1.) Khi h,) Cinh !0n muộn

.

aạn đang Aay Aưa giảng b'i th8 một h<c Ainh đi h<c m#ộn =in R'o l:p l'm c5t ngang b'i giảng của bạn! V&c n'y gi4 h<c đ[ b5t đầ# được Bu ph&t! aạn bic m8nh R8 bị mHt h^ng! ;My bạn => l? như th% n'o0 B! aạn h(i ,-ại Aao bây gi4 m:i đ%n, c. bi%t R'o h<c tf mHy gi4 $h ng01 3ồi m:i n.i R:i gi<ng bic t^c+ ,;'o đi1 D! `hHt định $h ng cho h<c Ainh R'o l:p, phạt đ^ng ngo'i c>a đ%n h%t ti%t h<c m:i được R'o l:p! @! `hU nh'ng 3a hiệ# cho h<c Ainh R'o l:p, ti%p tOc giảng b'i b8nh thư4ng 3ồi h%t ti%t h<c m:i g<i h<c Ainh lFn, t8m hi/# ng#yFn nhân đi h<c m#ộn của *m Hy 3ồi nh5c nhW! jjjjjjjjjj uG+ .inh đi hG+ muộn là đi1u rất thường gặp- +ó th2 '" nguy#n nhân +h, qu(n h"ặ+ kh!+h qu(n'" đó +Kng kh0ng n#n làm t" +huy*n- xử lR qu! nghi#m khH+ và g(y gHt$ Ag(y +ả 6&n- là gi!" vi#n- +hH+ 6&n +Kng kh0ng th2 +(m đ"(n 6&n ._ kh0ng 6(" giờ đi muộn$ A5u ngày h0m trư + 6&n +ư3ng quy5t kh0ng +h" hG+ .inh đi muộn đưC+ và" l p mà ng(y ngày h0m .(u +hDnh 6&n l&i +ó vi*+ đột xuất phải đ5n muộn thì 6&n phải làm th5 nà"? ĐNng đ2 hG+ .inh +h" r]ng 6&n +By mình là gi!" vi#n n#n kh0ng (i '!m ph# 6ình 6&n- 6&n đưC+ quy1n đi muộn +Mn hG+ .inh thì kh0ng[ k" vBy- 6&n kh0ng th2 Zng xử như +!+h h(i- khdng khdng kh0ng +h" hG+ .inh và" l p h"ặ+ ph&t hG+ .inh đZng ng"ài +ử( đ5n h5t ti5t hG+ m i đưC+ và" l p$ eàm như th5- hG+ .inh ._ kh0ng ti5p thu đưC+ 6ài giảng và 6&n +Kng kh0ng th2 tBp trung giảng 6ài đưC+$ A5u đ2 hG+ .inh l(ng th(ng O ng"ài thì +ó đi1u gì xảy r(- 6&n ._ phải +hEu tr!+h nhi*m$ FMn n5u ph&t 4m ấy đZng O +ử( l p thì thBt kh0ng h(y- nhTng gi!" vi#n kh!+ đi qu( ._ thH+ mH+- +Mn hG+ .inh tr"ng l p +Kng ._ 6E phân tâm- đ2 R và +ười 4m 6E ph&t O ng"ài +hZ kh0ng +h8 R và" 6ài giảng nT($ A5u 6&n +hGn +!+h thZ nhất- 6&n ._ làm mất thời gi(n v0 D+h- l&i làm mất hZng giảng 6ài +,( +hDnh 6&n và làm mất .Q tBp trung +h8 R +,( hG+ .inh- làm kh0ng khD l p hG+ +dng thPng và 4m hG+ .inh 6E mHng +Kng ấm Z+$

T- ng 1>

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

V&n +hI n#n nh^ nhàng r( hi*u +h" hG+ .inh và" l p 6]ng +!+h gBt nh^ r)i ti5p tW+ giảng 6ài 6ình thường$ Ahư vBy- giờ giảng vUn đưC+ ti5p tW+- kh0ng 6E gi!n đ"&n và hG+ .inh +Kng kh0ng +ó gì đ2 6àn t!n- phân t!n .Q +h8 R$ u5t ti5t hG+- 6&n hJy gGi 4m hG+ .inh l#n- tìm hi2u nguy#n nhân đi hG+ muộn +,( 4m ấy r)i nhH+ nhO- động vi#n- khuy5n khD+h 4m ấy đi hG+ đ8ng giờ$ V&n +Kng n#n nhH+ hG+ .inh mưCn vO +!+ 6&n kh!+ đ2 x4m l&i ph/n 6ài hG+ 4m kh0ng đưC+ ngh4 vì đi muộn$ A5u 4m ấy thường xuy#n đi hG+ muộn như vBy- 6&n phải +ó 6i*n ph!p xử lR nghi#m khH+ h3n như 6!" v i gi!" vi#n +h, nhi*m h"ặ+ gặp gi( đình đ2 nhH+ nhO 4m đi hG+ +h" nghi#m t8+$ V&n +Kng +ó th2 nhờ +!+ 4m O g/n nhà qu( r, 4m đó đi hG+ +Xng$ Đối v i +ả l p- +Kng n#n nhH+ nhO +!+ 4m đi hG+ +h" đ8ng giờ- +hấp hành kp luBt +,( nhà trường$ |hải t; r( nghi#m khH+ đ2 hG+ .inh hi2u r]ng 6&n ._ kh0ng '\ 'àng 6; qu( +h" nhTng hG+ .inh kh0ng +hấp hành kp luBt$

16) Một tình huống 1h4 (U t-*ng phVng thi

.

-3ong phmng thi c. một *m h<c Ainh l' con của Rị gi)m đốc cK ]#an chồng bạn đang c ng t)c, bị b5t ]#ả tang đang ]#ay c.p b'i R' thMm chG cmn c. l4i le thi%# ld phLp R:i gi)m thị! aạn cYng c. mCt W đ.! ;My bạn Ae ^ng => Aao đây0 B! v#ay đi chJ $h)c coi như $h ng bi%t hoCc R8 $h ng th#ộc ]#ySn hạn giải ]#y%t của m8nh! D! aạn cố g5ng =in gi)m thị tha cho *m đ. chỉ R8 ,đ. l' con của một nhân RMt 3Ht ]#an t3<ng W cK ]#an chồng bạn1! @! aạn $iFn ]#y%t đ/ cho gi)m thị => l? th*o đ&ng ng#yFn t5c, đồng th4i giải thGch cho *m đ. bi%t m^c độ Ri phạm của m8nh R' c. hư:ng $h5c phOc! `hưng đ/ $h ng gây cZng th7ng t3ong mối ]#an hệ của bạn R' *m đ., đồng th4i t3)nh ti%ng ,thHy ngư4i ]#*n m' $h ng gi&p1, bạn c. th/ n.i R:i *m l' bạn Ae n.i R:i 9ội đồng $_ l#Mt nâng đT *m n%# như *m thic Ai c. ]#y%t tâm $h5c phOc $h#y%t đi/m! jjjjjjjjjj >r"ng mối qu(n h* xJ hội +h)ng +hL"- phZ+ t&p như hi*n n(y thì tình huống +,( người gi!" vi#n này kh0ng phải là hi5m gặp$ A5u là người nhà ruột thEt +,( 6&n thì +Mn '\ vì 'X .(" hG +Kng +ó th2 th0ng +ảm đưC+$ Đ]ng này l&i là +"n +,( một vE lJnh đ&" tr"ng +3 qu(n +h)ng 6&n- +ó th2 rất +ó ảnh hưOng đ5n +"n đường +0ng '(nh +,( (nh ấy$ Fó khi +hI +/n .Q =qu(n tâm- t&" đi1u ki*n@ +,( 6&n đối v i hG+ .inh thì 6i5t đâu phW huynh +,( 4m đó ._ +h" +h)ng 6&n nhTng +3 hội thuBn lCi$ Ahưng +Kng vì th5 mà +hI +/n th!i độ kh0ng =thi*n +hD hCp t!+@ +,( 6&n +Kng +ó th2 gây khó khdn +h" (nh ấy$ %By 6&n phải xử lR thBt khL" lL" đ2 kh0ng ph! vY nguy#n tH+ tr"ng vi*+ gi!" 'W+ hG+ .inh nhưng +Kng kh0ng làm tcn h&i đ5n mối qu(n h* +,( +h)ng mình$ Ahi1u người ._ +hGn phư3ng !n y$ Đó là +!+h r8t lui (n t"àn nhất đ2 phW huynh +Kng kh0ng th2 +ó gì tr!+h +Z 6&n$ Ahưng 6&n +ó tDnh đ5n trường hCp hG+ .inh đó đJ nhìn thấy 6&n và 6i5t r]ng 6&n đJ +ố tình làm ng3? e8+ đó thì rH+ rối t"[ Đ0i khi lảng tr!nh đ2 đY phi1n hà +h" 6ản thân l&i kh0ng phải là +!+h xử lR h(y$ %By th4" 6&n xử lR th4" +!+h z? FKng kh0ng Dt trường hCp gi!" vi#n +hGn +!+h này$ Đ3n giản đó là một +3 hội đ2 6&n t; ra .Q qu(n tâm gi8p đY +,( mình đối v i hG+ .inh đó- và hy vGng r]ng vi*+ làm đó ._ +ó t!+ động tốt đ5n vE lJnh đ&" O +3 qu(n +h)ng 6&n$ Ahưng như vBy 6&n ._ đối mặt r( .(" v i hG+ .inh +,( mình- +h8ng +ó +Mn kDnh trGng 6&n kh0ng khi +hI vì lCi D+h +! nhân mà 6&n đJ .in .àng 6; qu( +h" hG+ .inh ph&m lhi$ V&n lu0n nhH+ nhO hG+ .inh v1 .Q +0ng 6]ng- nghi#m khH+- nhưng +hDnh hành động +,( 6&n phản t!+ 'Wng mất r)i[ %à +hH+ +hHn .Q 6(" +h4 ấy +Kng kh0ng +ó lCi gì +h" hG+ .inh đJ vi ph&m kp luBt vì ._ t&" +h" +h8ng tâm lR =đJ +ó người +h4 +hO
T- ng 1F

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

r)i- muốn làm gì thì làm@$ Ahư vBy 6&n kh0ng th2 tr!nh kh;i +ảnh phải đZng r( xin x; vài l/n .(u nT($ tử lR th4" +!+h này lCi thì +hư( thấy đâu nhưng +!i h&i thì đJ 6ày r( trư + mHt$ >r"ng tình huống này- +!+h tốt nhất là 6&n lu0n lu0n giT vTng .Q nghi#m khH+ và +0ng tâm +,( mình$ kX là +"n +,( một người +ó đE( vE đi nT( nhưng đJ vi ph&m kp luBt thì +/n phải đưC+ xử lR$ V&n nh^ nhàng giải thD+h +h" 4m hG+ .inh đó 6i5t r]ng 4m đJ vi ph&m và" nội quy +,( trường n#n kh0ng th2 xin +!+ th/y tuy#n 6ố =trHng !n@ trư + .Q +hZng ki5n +,( đ0ng đả" mGi người đưC+$ V&n +ó th2 nói< =F0 +ó th2 gi8p 4m xin v i +!+ th/y +0 gi!m thE nhưng như th5 thì +!+ 6&n ._ nghb như th5 nà" v1 +0- v1 4m? FhH+ +hHn là .Q +"i thường đ8ng kh0ng? Ahưng 4m y#n tâm- 4m vi ph&m l/n đ/u thì +!+ th/y +0 +hI lBp 6i#n 6ản đ2 nhH+ nhO 4m th0i +hZ kh0ng +ó gì nặng n1 +ả$ A5u 4m thQ+ .Q nhBn thấy lhi +,( mình và +ó R thZ+ .ử( +hT( thì th/y +0 ._ .in .àng gi8p đY 4m@$ % i nhTng lời l_ +hD tình ấy +,( 6&n +hH+ +hHn r]ng 'X kh0ng nhBn đưC+ =.Q 6à" +hT( hi*u quả@ +,( 6&n nhưng hG+ .inh đó +Kng kh0ng giT tâm lR 6ất 6ình- tZ+ giBn v i 6&n$

1>) H,) Cinh 1h+ng h,) thAm W <Pp )B thầy .
9iSn l' một h<c Ainh R'o loại $h) gi(i t3ong l:p! om đ[ đi h<c tại l:p h<c thFm của thầy a wgi)o RiFn dạy m n -o)n W l:p *mx đ[ hai nZm! `hưng Aang nZm l:p BD *m $h ng th*o h<c thầy nha m' ch<n h<c thFm tại một thầy dạy -o)n W t3ư4ng $h)c! ai%t được điS# n'y, thầy a c. Ry $h ng h'i lmng, mJi lần g<i 9iSn lFn bảng t3ả l4i thầy thư4ng đCt 3a nhhng câ# h(i 3Ht $h., đi/m b'i $i/m t3a của 9iSn ti nhiFn ,Aa A&t1 h7n! 9iSn đ[ gCp bạn đ/ tâm Ai! ;:i tư c)ch l' c gi)o chủ nhiệm, bạn => l? th% n'o0 B! Ehản đối ngay nhhng l4i *m n.i R8 cho 3Png $h ng bao gi4 một thầy gi)o như thầy a lại c. th)i độ đ. R:i h<c Ainh! D! -( 3a th ng cảm R:i tâm Ai của h<c Ainh R' h^a Ae lia l4i n.i gi&p R:i thầy dạy -o)n! @! aạn $h#yFn *m h<c Ainh t3ư:c h%t cần =*m lại nhMn định của m8nh c. chGnh =)c hay $h ng hay chỉ l' ,cảm gi)c1 như th%! "a# đ. *m t8m một cK hội n'o đ. đ/ $hLo lLo t8m hi/# ng#yFn nhân c)ch cư => của thầy R:i *m! ;' đ/ *m c. th/ yFn tâm phần n'o, bạn h^a Ae c. dịp ch#yện t3m R:i thầy gi)o a đ/ thầy hi/# R' th ng cảm cho *m! jjjjjjjjjj Fó th2 nói hi*n n(y hG+ .inh Dt gặp phải vấn đ1 này và +Kng kh0ng +Mn hi*n tưCng th/y gi!" trX 'Bp hG+ .inh khi kh0ng th(m gi( hG+ th#m O l p +,( th/y$ Ahưng 6&n +ó +hH+ r]ng tình huống này kh0ng 6(" giờ xảy r( tr"ng qu! trình 6&n th(m gi( +0ng t!+ +h, nhi*m? Đây là một tình huống hi5m gặp nhưng l&i kh! phZ+ t&p vì nó động +h&m đ5n vấn đ1 t5 nhE- kh0ng +hI ảnh hưOng đ5n mối qu(n h* th/y trM mà +Mn là tình +ảm giT( +!+ đ)ng nghi*p v i nh(u$ FhDnh vì th5 đMi h;i O 6&n .Q .!ng .uốt và khL" lL"$ eQ( +hGn th4" +!+h y 6&n ._ tr!nh đưC+ nhTng rH+ rối v i đ)ng nghi*p$ V&n +Kng thN( 6i5t r]ng hG+ .inh 6&n +ó th2 '&y một- h(i ndm h"ặ+ 6( ndm là +Xng tr"ng khi mối qu(n h* v i đ)ng nghi*p là mối qu(n h* lâu 'ài- thường xuy#n- hàng ngày =+h&m mặt v i nh(u@- kh0ng ='&i@ gì vì +huy*n nh; +,( hG+ .inh mà ảnh hưOng đ5n mối qu(n h* đó$ Ahưng như vBy +Mn tr!+h nhi*m là một gi!" vi#n +h, nhi*m và lư3ng tâm ngh1 nghi*p +,( 6&n thì .("? %à th!i độ +,( 6&n l8+ đó rất '\ khi5n 4m hG+ .inh đó nghb r]ng 6&n =6(" +h4@ +h" đ)ng nghi*p và kh0ng '!m 6#nh vQ+ quy1n lCi +,( hG+ .inh$ Ai1m tin +,( hG+ .inh đối v i 6&n th4" đó mà giảm '/n$
T- ng 1J

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

V&n ._ lQ( +hGn +!+h z? %à đư3ng nhi#n đối v i hG+ .inh l8+ đó 6&n trO n#n vb đ&i v0 +Xng$ Ahưng 6&n ._ nói như th5 nà" v i th/y '&y >"!n? Fhả l_ l&i =k5t luBn@ th/y kh0ng hài lMng v1 hG+ .inh khi kh0ng th(m gi( và" l p hG+ th#m +,( th/y? mà 6&n thN( 6i5t r]ng đây m i +hI là nhTng lời tâm .Q tN một phD( +,( 4m hG+ .inh và +Kng +hI là nhBn đEnh =th/y +ó vo kh0ng hài lMng@$ A5u đây +hI là nhBn đEnh +h, qu(n +,( +! nhân 4m và kh0ng đ8ng .Q thBt thì quả là t(i h&i- 6&n đJ x8+ ph&m nghi#m trGng đ5n một đ)ng nghi*p đ!ng kDnh +,( mình r)i đấy$ %By lQ( +hGn h(i +!+h tr#n đ1u th2 hi*n .Q nóng vội và +h, qu(n tr"ng ngh* thuBt Zng xử .ư ph&m +,( 6&n$ >r"ng trường hCp này- khi +hư( 6i5t đưC+ mZ+ độ +hDnh x!+ +,( th0ng tin đ5n đâu 6&n +/n giT th!i độ đi1m tbnh- h;i h(n 4m đó thBt +ặn k_ và khuy#n 4m n#n x4m xLt l&i$ V&n +ó th2 nói< =F0 hi2u nhi l" lHng +,( 4m vì đây là ndm hG+ rất qu(n trGng$ F!+ 4m h"àn t"àn +ó quy1n lQ( +hGn hG+ th#m O một th/y gi!" phX hCp$ eà th/y +0- (i +Kng m"ng +!+ 4m ti5n 6ộ và +ó k5t quả hG+ tBp tốt$ FhDnh vì th5 th4" +0 4m n#n x4m l&i thBt kv 6ài làm +,( mình x4m +ó +hh nà" kh0ng phX hCp v i +!+h '&y +,( th/y kh0ng$ %à 6i5t đâu nhTng +âu h;i khó +,( th/y l&i xuất ph!t tN m"ng muốn 4m ti5n 6ộ$ A5u thQ+ .Q khi đJ x4m xLt kv mà 4m vUn kh0ng tìm r( đưC+ nguy#n nhân thì 4m n#n tìm một +3 hội nà" đó thBt phX hCp- khL" lL" h;i th/y x4m '" đâu mà 6ài +,( 4m đi2m kh0ng +(" đ2 4m +ó +!+h khH+ phW+$ F0 nghb r]ng v i .Q 6ình tbnh- khL" lL"- t5 nhE và t0n trGng th/y gi!" +,( 4m- +hH+ +hHn 4m ._ +ó đưC+ +âu trả lời$ %à đ2 4m y#n tâm là 6&n kh0ng 6; mặ+ vấn đ1 +,( 4m- 6&n +ó th2 hZ(< =%1 phD( +0- +0 ._ lQ( lời trM +huy*n v i th/y V đ2 th/y hi2u và th0ng +ảm +h" 4m@$ Ahưng 6&n +Kng n#n nhH+ 4m kh0ng n#n đ4m +huy*n này r( đ2 6àn t!n làm +h, đ1 +h" nhTng +uộ+ =6u0n 'ư( l#@ tr#n l p$ Đi1u đó kh0ng gi8p 4m +ải thi*n đưC+ tình hình mà +hI làm +h" qu(n h* th/y trM xấu đi mà th0i$

1F) /h9) <ại thầy @X n4i gìY .
;! l' một h<c Ainh bư:ng bỉnh nhHt l:p m' hầ# như gi)o RiFn n'o cYng bi%t ti%ng! -3ong gi4 -o)n, thầy z! đang Aay Aưa giảng b'i wRS một RHn đS $h. của chưKng t38nhx, cả l:p đang ch& ? l5ng ngh*! {iFng ;! ngồi dư:i c^ $hi n'o thầy ]#ay mCt lFn bảng l' lại t3F# ch<c mHy bạn bFn cạnh 3ồi tủm tỉm cư4i một m8nh! aHt chợt thầy ]#ay =#ống thHy ;! đang cư4i, t3F# bạn, thầy gi)o nghiFm $h5c+ t ;!, *m đ^ng dMy R' nh5c lại thầy Rfa n.i g80 ;! đ^ng dMy R' nhanh nhả# đ)p+ t -hưa thầyn thầy Rfa n.i +1;!, *m đ^ng dMy R' nh5c lại thầy Rfa n.i g81 ạ! 2ả l:p cư4i ồ lFn, cmn thầy gi)o th8 đ( mCt tGa tai! ;'o ,t8nh cảnh1 n'y của thầy gi)o z!, bạn Ae l'm g80 B! X'nh l'm ngK R' ]#ay lFn bOc giảng ti%p tOc c ng Riệc của m8nh, $h ng đ/ ? đ%n *m h<c Ainh đ. nha! D! aạn t^c giMn đ#Qi *m đ. 3a $h(i l:p R8 đ[ c. th)i độ $h ng nghiFm t&c R:i thầy c gi)o! @! aạn b8nh tsnh nh8n th7ng R'o *m h<c Ainh R' yF# cầ# *m nh5c lại RHn đS bạn đang giảng! `%# *m t( 3a l&ng t&ng R' $h ng t3ả l4i được th8 bạn phải c. Ai nh5c nhW thMt nghiFm $h5c! jjjjjjjjjjjjjj
T- ng 1M

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

gQ 6ư ng 6Inh- =l!u +!@ +,( hG+ .inh đ0i khi đry gi!" vi#n và" nhTng tình huống ='O khó+ 'O +ười@$ >r"ng nhTng tình th5 đó n5u 6&n kh0ng thQ+ .Q nh(nh trD- th0ng minh thì khó +ó th2 xử lR một +!+h thành +0ng$ ui*n tưCng hG+ .inh tr"ng l p kh0ng +h8 R ngh4 giảng- l&i tr#u +hG+ 6&n kh0ng lấy gì làm l&- nhất là 6&n l&i đ(ng '&y O một l p +ó nhân vBt =th/y +0 nà" +Kng 6i5t ti5ng@$ một .ố gi!" vi#n '" đJ qu! qu4n v i +huy*n đó- vả l&i +Kng kh0ng muốn phải trQ+ ti5p đối mặt v i nhTng hG+ .inh +! 6i*t ấy n#n +Kng đành =làm ng3@$ Ahưng là một gi!" vi#n nghi#m khH+ 6&n kh0ng th2 +hấp nhBn đưC+ +huy*n đó$ %i*+ làm +,( 6&n là +/n thi5t đ2 'uy trì kp +ư3ng l p hG+ đ)ng thời đảm 6ả" quy1n lCi +,( hG+ .inh tr"ng vi*+ ti5p thu ki5n thZ+ tr#n l p- vì .Q quBy ph! tr#u +hG+ +,( 4m hG+ .inh đó ._ làm ảnh hưOng đ5n vi*+ hG+ tBp +,( +!+ 6&n kh!+ và kh0ng +"i trGng .Q +ó mặt +,( gi!" vi#n$ 7h0ng ngờ một gi!" vi#n nghi#m khH+ như 6&n +Kng +ó l8+ 6E hG+ .inh =giYn mặt@$ V&n y#u +/u hG+ .inh đZng 'By nhH+ l&i lời 6&n nói là hành động nhH+ nhO th!i độ thi5u tBp trung +,( 4m đó- vì 6&n 6i5t +hH+ r]ng +ó h;i 4m đó +Kng kh0ng nói đưC+$ FhH+ +hHn 6&n +hờ đCi một .Q ấp 8ng tN hG+ .inh và +hurn 6E một =6ài@ +ảnh +!"$ Ahưng kh0ng ngờ một =.3 hO@ tr"ng +âu nói +,( 6&n đJ 6E hG+ .inh đó =tBn 'Wng@ t&" r( một đMn =phản 6!+@$ €uả thBt phải thN( nhBn là +âu trả lời +,( +Bu hG+ .inh đó kh0ng .(i- nhưng đó kh0ng phải là đi1u 6&n +/n h;i$ %à 6&n ._ tZ+ giBn đuci hG+ .inh r( kh;i l p vì th!i độ v0 l\? Ahưng 6&n n#n nh r]ng đây là một hG+ .inh 6ư ng 6Inh và gi;i lR .Q n#n ._ kh0ng '\ 'àng =đ/u hàng@- +hH+ +hHn ._ ti5p tW+ =đấu t(y đ0i@ v i 6&n +hZ nhất đEnh kh0ng +hEu thi hành$ e8+ đó 6&n ._ phải xử lR r( .("? gQ nóng vội đJ đry 6&n lấn .âu và" tình th5 khó xử$ Vình tbnh một +h8t 6&n ._ nhBn ng(y r( r]ng đó +hI là .Q +hống +h5 và l!u +! +,( hG+ .inh$ %à phải +0ng nhBn là lBp luBn +,( +Bu hG+ .inh này +Kng kh0ng phải kh0ng +ó lR$ Ahưng =+!i lR@ +,( +Bu t( 6&n l&i 6!m và" +hDnh .3 hO tr"ng +âu nói +,( 6&n$ FhDnh vì vBy tốt nhất tr"ng l8+ này 6&n kh0ng n#n đ2 +âu +huy*n +hấm 'Zt O đó mà ti5p tW+ phải =làm r( nh_@$ V&n phải tQ trấn (n mình trư + ti5ng +ười +,( hG+ .inh và =vo đH+ thHng@ +,( +Bu hG+ .inh đó$ g(u đó 6&n tìm +!+h khH+ phW+ .3 hO +,( mình 6]ng +!+h đặt l&i một +âu h;i kh!+- ra ràng và +hDnh x!+ h3n< =}m nhH+ l&i th/y vN( giảng v1 ph/n gì?@$ FhH+ +hHn 4m hG+ .inh đó ._ kh0ng +Mn +!+h nà" đ2 +hống +h5- và tXy tình hình +W th2 mà 6&n quy5t đEnh +!+h xử lR phX hCp$ Ahưng 'X 6i*n ph!p nà" thì 6&n phải t; r( h5t .Z+ nghi#m khH+ đ2 +hấn +hInh ng(y hi*n tưCng hG+ .inh thi5u l\ độ v i gi!" vi#n l&i h(y +hống +h5 và lR .Q =+Xn@$

1J) Khi h,) Cinh <àm #ài tHp t*?nI <Z t-*ng giờ giLng @[n

.

-hầy -âm nQi ti%ng l' ngư4i 3Ht thưKng h<c Ainh R' cYng l' ngư4i nghiFm t&c t3ong c ng Riệc! -hầy dạy m n RZn W một l:p ch#yFn -o)ntV?t9.a to'n h<c Ainh $h) gi(i! |o )p lic thi R'o đại h<c nFn bHt c^ gi4 h<c RZn n'o của thầy, c)c *m cYng lLn l i đS to)n, l? 3a đ/ giải! -hầy 3Ht b#ồn, nhưng R8 thưKng h<c Ainh nFn thư4ng chỉ nh5c nhW m' $h ng nT lần n'o phạt nCng! Một h m, thầy lại b5t gCp R' nh5c nhW nhưng c)c *m Rjn lLn c&i =#ống b'n giải ti%p! } R'o địa Rị của thầy -âm, bạn Ae => l? th% n'o0 B! -i%p tOc cho ]#a R8 c. nh5c cYng R Gch R' nghs 3Png c)c *m $h ng h<c th8 ảnh hưWng t3ic ti%p đ%n ]#ySn lợi của c)c *m m' th i! D! `h5c nhW nghiFm $h5c hKn R' n.i Ae b)o lại R:i gi)o RiFn chủ nhiệm R' ghi R'o AQ đầ# b'i phF b8nh c)c *m thi%# ? th^c, $h ng t n t3<ng gi)o RiFn!
T- ng 1N

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

@! `h5c nhW c)c *m $h ng ti%p tOc l'm b'i m' ch& ? R'o ngh* giảng! 2#ối gi4 h<c, bạn d'nh 3a R'i ph&t đ/ tâm Ai R:i c)c *m đ/ t8m ng#yFn nhân R' gi&p c)c *m t8m 3a phưKng ph)p h<c tMp thGch hợp nhHt! jjjjjjjjj >r"ng +uộ+ đời làm th/y- +Mn h&nh ph8+ nà" h3n khi mhi l/n l#n giảng 6ài 6&n lu0n nhBn đưC+ .Q +h8 R- tBp trung nghi#m t8+ +,( hG+ .inh$ Ahưng kh0ng hi2u vì lR '" gì mà hi*n tưCng hG+ .inh =rì r/m@- làm vi*+ ri#ng tr"ng giờ hG+ đJ trO thành một +dn 6*nh =+ố hTu@ mà đ0i khi +!+ th/y =+(" t(y@ mấy +Kng phải +hEu thu($ %Un 6i5t r]ng đó kh0ng hPn là hG+ .inh kh0ng t0n trGng mình nhưng nhi1u th/y +0 gi!" đJ t; r( rất 6Q+ 6ội và quy5t đEnh nhTng 6i*n ph!p xử lR ki#n quy5t$ >r"ng trường hCp th/y >âm- 'X kh0ng vN( lMng v1 vi*+ hG+ .inh kh0ng =t"àn tâm- t"àn R@ và" hG+ m0n +,( th/y- h3n nT( l&i +Mn m(ng 6ài +,( m0n kh!+ r( giải- nhưng vì thư3ng hG+ .inh n#n th/y vUn 6; qu($ %ì R nghb 'X .(" m0n +,( th/y +Kng là m0n phW đối v i một l p +huy#n khối S n#n th/y vUn đành +hấp nhBn +huy*n đó$ FhH+ r]ng nhi1u người ._ kh0ng ,ng hộ +!+h =+hi1u@ hG+ .inh +,( th/y >âm$ %à 'X +ó là người ='\ tDnh@ nhất +Kng khó lMng +hấp nhBn +!+h xử lR th4" phư3ng !n y$ Đó là .Q nhân nhưCng một +!+h qu! đ!ng và rất '\ khi5n hG+ .inh =đưC+ đ]ng +hân- lân đ]ng đ/u@$ k/n '/n ._ nảy .inh tâm lR kh0ng t0n trGng th/y và m0n hG+ mà th/y hư ng 'Un$ eà người =+Zng rHn@ h3n- 6&n +ó th2 +hGn +!+h xử lR z$ V&n h"àn t"àn +ó quy1n làm đi1u đó vì thQ+ t5 là 6&n đJ =nhH+ nhi1u l/n mà hG+ .inh vUn t!i ph&m@$ Ahưng hJy +ố gHng +ảm th0ng v i nhi l" lHng v1 +huy*n hG+ hành +,( hG+ .inh$ V&n 6i5t r]ng đó +hPng qu( +Kng +hI là 6i*n ph!p =6ất đH+ 'b@ đ2 đối phó v i !p lQ+ +,( +!+ m0n hG+ ki( +hZ kh0ng h"àn t"àn là '" hG+ .inh kh0ng t0n trGng 6&n$ %By +ó n#n tr!+h ph&t +!+ 4m qu! nặng n1 vì một lR '" =+ó vo +hDnh đ!ng@ ấy@? eQ( +hGn +!+h xử lR t5 nhE- ki#n quy5t mà +ó tình là giải ph!p tốt nhất tr"ng tình huống này$ V]ng nhTng lời tâm .Q nh^ nhàng nhưng thPng thHn 6&n ._ +h" +!+ 4m hi2u r]ng vi*+ làm +,( +!+ 4m là +hư( hCp lR và đó +Kng kh0ng phải là +!+h hG+ h(y$ V&n +ó th2 nói< =F0 6i5t +!+ 4m rất l" lHng +h" vi*+ hG+ tBp +,( mình nhưng tBn 'Wng thời gi(n tr#n l p +,( m0n này đ2 hG+ m0n ki( là một +!+h hG+ thi5u kh"( hG+$ %ì như vBy +!+ 4m ._ kh0ng th2 ti5p thu 6ài hG+ +,( +0 tr#n l p và v1 nhà đư3ng nhi#n l&i phải mất nhi1u thời gi(n đ2 hG+ l&i mà +hư( +hH+ là đJ hi*u quả$ u3n nT(- +0 rất thư3ng +!+ 4m- +ó th2 th0ng +ảm đưC+ nhưng n5u người kh!+ nhìn thấy ._ +"i thường +0$ FhDnh vì vBy th4" +0- giờ l#n l p m0n hG+ +,( +0 +!+ 4m n#n tBp trung và" đ2 lbnh hội ki5n thZ+ tcng qu!t nhất$ g(u đó khi v1 nhà +!+ 4m +hI +/n một thời gi(n ngHn đ2 0n l&i là +ó th2 nh đưC+$ FMn t"àn 6ộ thời gi(n O nhà +!+ 4m ')n và" 0n m0n hG+ +huy#n +,( mình$ F0 tin r]ng v i .Q +ố gHng +,( mình- +!+ 4m ._ h"àn thành tốt +!+ m0n hG+@$ V]ng nhTng lời l_ nh^ nhàng- +hân tình +,( một người th/y +ó kinh nghi*m- +ó tr!+h nhi*m- +hH+ +hHn 6&n ._ khi5n +!+ 4m =tâm phW+- khru phW+@$ %à +!+ 4m ._ kDnh trGng 6&n h3n vì nhBn thấy O 6&n tinh th/n tr!+h nhi*m và tình y#u thư3ng hG+ .inh h5t mQ+$

1M) Làm gì !; \t-=n n] 2ư <uHn )B h,) CinhY .
Iần đây bạn ph)t hiện t3ong l:p bạn chủ nhiệm đang c. l4i b'n 3a t)n R'o của h<c Ainh RS t3ư4ng hợp bạn 9 ,h<c th8 ch7ng 3a g8 m' m n -o)n của thầy ` to'n g, ~ đi/m1! -3ong $hi c)c bạn $h)c ,phHn đH# chMt RMt cYng chỉ được •, € đi/m l' cbng1! V' một gi)o RiFn chủ nhiệm, bạn phải l'm g8 đ/ ,t3Hn an1 dư l#Mn n'y của h<c Ainh0 wch<n B t3ong @ c)ch => l? dư:i đâyx
T- ng &T

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

B! -3ong b#Qi Ainh hoạt c#ối t#ần bạn th7ng th5n đưa 3a RHn đS n'y R' đS nghị c)c *m n.i t3ic ti%p, $h ng b'n t)n Aa# lưng! "a# đ. t#• t8nh h8nh bạn Ae t8m c)ch => l?! D! EhF b8nh h<c Ainh t3ong l:p đ[ c. hiện tưWng $h ng đo'n $%t, n.i =H# bạn R' thầy gi)o! @! ICp 3iFng l:p t3ưWng hoCc một *m h<c Ainh h<c $h) gi(i R' c. #y tGn t3ong l:p đ/ =)c minh hiện tượng n'y! "a# đ. bạn Ae ]#y%t định c)ch => l? đ/ đảm bảo tGnh c ng bPng t3ong l:p h<c! jjjjjjjjjjjjj gQ +0ng 6]ng là một ti#u +hurn v0 +Xng qu(n trGng tr"ng .uy nghb +,( hG+ .inh$ Fh8ng lu0n qu(n ni*m một +!+h đ3n giản r]ng đJ là m0i trường .ư ph&m thì +!+ th/y +0 phải tuy*t đối +0ng 6]ng tr"ng +!+h +ư xử v i hG+ .inh- +ó như th5 m i +ó th2 khuy5n khD+h +!+ 4m phấn đấu hG+ tBp tốt$ một khi nguy#n tH+ đó 6E vi ph&m ._ rất '\ khi5n +!+ 4m mất ni1m tin và" +!+ th/y +0 gi!"$ FhDnh vì vBy khi l p 6&n +h, nhi*m +ó 'ư luBn v1 vấn đ1 này- h3n nT( l&i li#n qu(n đ5n =quy1n lCi .!t .ườn@ +,( hG+ .inh 9+huy*n đ!nh gi! k5t quả hG+ tBp 6]ng đi2m: +hH+ +hHn 6&n kh0ng th2 6; qu($ A5u 6&n +ố tình +h" qu( như kh0ng h1 6i5t +ó th2 'ư luBn đó ._ kh0ng +hI ngấm ng/m mà ._ 6Xng ph!t và" một ngày nà" đó +hư( 6i5t +hNng$ V&n .ốt .Hng v i th0ng tin này và quy5t tâm =làm r( nh_@ 6]ng +!+h thPng thHn n#u r( vấn đ1 tr"ng một +uộ+ hGp tBp th2 nà" đó$ >hBm +hD tr"ng +uộ+ hGp +ó vo 'ân +h, và +0ng kh(i ấy- 6&n t; R ph# 6ình +!+ 4m đJ +ó hi*n tưCng nói xấu th/y và 6&n$ V&n +hGn +!+h xử lR này ._ là qu! nóng vội khi +hư( h1 6i5t là độ +hDnh x!+ +,( th0ng tin đó đ5n mZ+ nà"$ V&n 6i5t r]ng =kh0ng +ó lử( thì làm .(" +ó khói@- +hH+ +hHn hG+ .inh +,( 6&n kh0ng gh4n tE nh(u đ5n mZ+ 6E( đặt r( +huy*n =tày trời@ đó$ A5u 6&n vội k5t tội hG+ .inh 6i5t đâu +h8ng ._ nghb 6&n 6#nh vQ+ +h" đ)ng nghi*p +,( mình và ._ kh0ng 6(" giờ đZng v1 phD( +h8ng$ u3n nT(- m(ng nhTng +huy*n t5 nhE này r( +0ng 6ố trư + 'ư luBn là đi1u kh0ng 6(" giờ n#n làm$ Đi1u trư + ti#n +/n làm là 6&n phải tìm mGi +!+h đ2 thrm đEnh l&i th0ng tin này một +!+h +hDnh x!+$ V&n +ó th2 gặp ri#ng l p trưOng h"ặ+ một 4m hG+ .inh mUu mQ+ tr"ng l p đ2 khL" lL" trM +huy*n$ V&n +hI +ó th2 =thu thBp@ đưC+ nhTng th0ng tin +hurn x!+ khi nói +huy*n v i hG+ .inh 6]ng .Q +Oi mO- +hân thành- t5 nhE và kh0ng !p đặt$ 7hi x!+ minh 'ư luBn đó là +ó thBt thì 6&n +/n .uy nghb v1 +!+h xử lR đ2 đảm 6ả" +0ng 6]ng và quy1n lCi +,( hG+ .inh$ Ahưng 'X lQ( +hGn giải ph!p nà" thì .Q t5 nhE và thBn trGng ._ là nguy#n tH+ đ/u ti#n +/n t0n trGng$

1N) H,) Cinh !?nh nh u C u 1hi )+ gi?* -ời <Pp CPm .
Ii)o RiFn hư:ng djn bMn Riệc đột =#Ht nFn nh4 ` ‚ gi)o RiFn thic tMp dạy thay một ti%t! "#ốt cả ti%t dạy, t3Fn bảng c giảng mCc c , dư:i l:p nhiS# *m h<c Ainh n.i ch#yện, l'm Riệc 3iFng, b'n t)n 3ồi cbng nha# cư4i $h&c $hGch! IiMn dJi, ` b( 3a $h(i l:p A:m • ph&t! 2h7ng may t3ong • ph&t đ. c. hai *m nghịch ngợm t3ong l:p đ[ t3F# nha# djn đ%n đ)nh lộn $hi%n cả l:p h<c n)o loạn cả lFn! ;'o t8nh h#ống của gi)o RiFn ` bạn Ae => l? 3a Aao0 B! aạn l'm ngK R8 đ. l' th#ộc RS t3)ch nhiệm của h<c Ainh D! aạn ]#ay lại l:p R' gay g5t phF b8nh h<c Ainh đ[ Ri phạm nội ]#y l:p h<c R' n.i Ae b)o c)o lại cho gi)o RiFn chủ nhiệm! @! aạn ]#ay lại l:p Qn định t8nh h8nh R' t8m hi/# 3l ng#yFn nhân R8 Aao c)c *m mHt t3Mt ti t3ong gi4 h<c, lại cmn gây lộn, đ)nh nha#! Xồng th4i cYng nhMn $h#y%t đi/m đ[ b( RS $hi ti%t h<c chưa $%t th&c djn đ%n t8nh t3ang nhốn nh)o t3Fn!
T- ng &1

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj Đây quả thBt +hI là một tình huống đột xuất xảy r( ng"ài 'Q đ"!n +,( 6&n$ FhI vì một ph8t tQ !inóng vội- 6&n đJ kh0ng ki#n trì O l&i h5t ti5t mà +h" hG+ .inh nghI . m n#n đJ xảy r( +huy*n$ Ahư vBy 'X 6i*n minh th5 nà" thì trư + h5t lhi phải thuộ+ v1 6&n$ >h5 mà 6&n l&i +ó th2 làm ng3 và +h" r]ng tr!+h nhi*m thuộ+ v1 hG+ .inh$ `a ràng n5u +ó mặt O l p đ5n h5t ti5t +hH+ r]ng .Q vi*+ đó đJ kh0ng xảy r($ tử lR th4" +!+h thZ nhất là 6&n đJ v0 tình 6i5n mình thành một gi!" vi#n thi5u tr!+h nhi*m v i hG+ .inh$ V&n +Kng +ó th2 qu(y l&i l p đ2 +hấn +hInh hG+ .inh và +h" +!+ 4m 6i5t r]ng +h8ng phải +hEu h"àn t"àn tr!+h nhi*m v1 hành động +,( mình$ >r"ng tình huống đó +ó th2 vì .C n#n hG+ .inh ._ ng"(n ng"Jn nhBn lhi +,( mình nhưng thQ+ r( tr"ng lMng +!+ 4m thN( hi2u r]ng 6&n phải là người +ó tr!+h nhi*m trư + ti#n +hZ$ %By +!+h Zng xử hCp lR nhất tr"ng tình huống này là 6&n nh(nh +hóng qu(y l&i l p hG+ và cn đEnh tình hình$ >rư + +ả l p- 6&n n#n thPng thHn nhBn tr!+h nhi*m +,( mình tr"ng vi*+ r( kh;i l p trư + khi h5t giờ- n#n l p đJ xảy r( tình tr&ng tr#n$ Đ)ng thời 6&n +/n phải nghi#m khH+ nhH+ nhO +!+ 4m v1 R thZ+ tQ quản khi kh0ng +ó gi!" vi#n O tr"ng l p$ % i .Q +hi( .o tr!+h nhi*m này- +ó th2 6&n ._ nhBn đưC+ .Q ph# 6ình tN phD( V(n gi!m hi*u- nhưng đó +Kng là một l/n nhH+ nhO 6&n v1 lMng ki#n trì và .Q ki1m +h5 +ảm x8+ +! nhân$

&T) Khi h,) Cinh (^ #ài 1i;m t- %
-3ả b'i $i/m t3a một ti%t cho h<c Ainh =ong, bạn ]#ay lFn bOc giảng đ/ b5t đầ# b'i m:i th8 bJng ,3oạc1, ,=oạt, =oạt1, h8nh như l' ti%ng =L R' Rm giHy! bạn ]#ay lại th8 thHy -i%n đ[ =L tan b'i l'm được một đi/m của m8nh t3ư:c Ai ngK ng)c của c)c bạn t3ong l:p! Nhi được h(i tại Aao *m =L b'i, th8 -i%n t3ả l4i tỉnh ]#*o+ ,a'i của *m th8 *m =L1! -3ư:c Ai Riệc đ., bạn phải giải ]#y%t 3a Aao0 wgợi ? ƒ c)c => l? Aa#x+ B! aạn $h ng n.i g8, ]#ay t3W lại bOc giảng đ/ b5t đầ# b'i của m8nh D! a5t *m đ. đ^ng dMy, phF b8nh *m gay g5t t3ư:c l:p R' ghi R'o AQ đầ# b'i R8 ? th^c thi%# t n t3<ng gi)o RiFn! @! aạn tạm th4i ,b( ]#a1 R' nhanh ch.ng b5t đầ# b'i giảng của m8nh! "a# đ. c#ối gi4 bạn g<i *m h<c Ainh đ. lại đ/ h(i han, tâm Ai R' giải thGch cho *m hi/# Ai đ&ng Aai t3ong h'nh động của m8nh! ƒ! aạn d'nh 3a một R'i ph&t =#ống chJ *m đ. R' nhU nh'ng nh5c nhW *m, đ/ *m đ. nhMn 3a $h#y%t đi/m của m8nh R' động RiFn *m lần Aa# cố g5ng! jjjjjjjj >r"ng qu! trình giảng '&y- 6&n kh0ng hi5m trường hCp phải đối mặt v i nhTng hG+ .inh +ó thành tD+h hG+ tBp kLm- l&i ng(ng ng&nh và nhi1u khi t; r( +"i thường kI luBt- thi5u t0n trGng gi!" vi#n$ A5u 6&n kh0ng thQ+ .Q nghi#m khH+ thì +ó nhTng l8+ rất '\ 6E hG+ .inh +"i thường và ti5p tW+ +ó nhTng hành động kh0ng đ8ng mQ+$ FhH+ +hHn là +!+ th/y +0 gi!" (i +Kng ._ +ảm thấy tZ+ giBn trư + hành động này +,( hG+ .inh$ }m đó +ó th2 6i*n minh r]ng '" 6ài 6E đi2m kLm- l&i là 6ài +,( mình n#n 4m muốn làm gì thì làm$
T- ng &&

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

Ahưng đó là +!+h =lR .Q +Xn@ vì ra ràng đây là l p hG+- +0 gi!" đ(ng l#n l p- 6ài tBp vN( đưC+ +0 gi!" +hấm đi2m mà 4m đó +ó hành động như th5 là thi5u t0n trGng gi!" vi#n$ %à +hDnh vì vBy 6&n kh0ng th2 6; qu( một +!+h '\ 'àng 9như O gCi R y:- vì rất '\ khi5n hG+ .inh +"i thường 6&n$ F!+ 4m hG+ .inh kh!+ tr"ng l p ._ nghb gì đây khi +hZng ki5n hành động h3i v0 l\ đó mà +0 gi!" l&i =kh0ng '!m làm gì@$ >h!i độ nghi#m khH+ l8+ này là h5t .Z+ +/n thi5t$ V&n +ó th2 ph# 6ình 4m đó g(y gHt ng(y trư + l p- nhưng đ2 giT =hM( khD•- 6&n n#n tìm +!+h nh^ nhàng khuy#n 6ả" 4m$ V&n kh0ng n#n đ2 .(u 6uci hG+ đ2 nói ri#ng v i 4m đó vì nhTng hành động như th5 +/n đưC+ r8t kinh nghi*m ng(y đ2 +!+ 4m kh!+ kh0ng lặp l&i$ V&n n#n 'ành một vài ph8t xuống +hh 4m hG+ .inh đó đ2 phân tD+h v1 hành động vN( r)i +,( 4m$ V&n +ó th2 nói< =F0 6i5t 6ài h0m n(y +,( 4m 6E đi2m kLm và 4m rất 6u)n$ Ahưng 4m đJ kEp x4m l&i 6ài +,( mình nghuy#n nhân t&i .(" kh0ng? }m nói là =6ài +,( 4m thì 4m xL@- đ8ng 6ài đó là +,( 4m nhưng 'X .(" đó +Kng là 6ài +0 đJ +rn thBn x4m xLt- đ!nh gi! và +hI r( +!i .(i +h" 4m đ2 l/n .(u 4m +ố gHng h3n$ >h5 mà kh0ng ngờ +0ng .Z+ +,( 4m tr"ng một ti5t và +ả +,( +0 6E 4m xL t"&+ thành nhTng mảnh giấy vWn$ A5u đặt trường hCp 4m .(u này ._ là một gi!" vi#n như +0- +ó một hG+ .inh làm vi*+ đó ng(y trư + mặt 4m thì 4m nghb .("? Ahưng th0i- 'X .(" 4m +Kng đJ trót làm- l/n đ/u +0 +ó th2 th0ng +ảm$ F0 m"ng r]ng 4m hi2u nhTng đi1u +0 nói và +ố gHng h3n tr"ng nhTng 6ài làm .(u$ F0 tin là 4m làm đưC+@$ Đ)ng thời 6&n +Kng n#n khL" lL" nhH+ nhO +!+ 4m tr"ng l p r8t kinh nghi*m đ2 l/n .(u kh0ng +ó nhTng phản Zng nóng nảy như th5$

&1) _m ưP) !ư3) ngh: ti0t h,) )B )+ .
} l:p €2 Aa# $hi giảng b'i =ong, c gi)o Van h(i R#i+ t `%# c cho c)c *m một điS# ư:c t3ong $hả nZng của c , c)c *m Ae ư:c g80 2ả l:p cư4i, bJng c ngh* thHy c#ối l:p c. ti%ng h<c Ainh đ)p+ t -hưa c , *m ư:c được nghỉ ti%t h<c của c ạ! V' c gi)o Van, bạn ^ng => th% n'o0 B! V4 đi coi như $h ng ngh* thHy câ# n.i đ. R' ,đ)nh t3ống lảng1 Aang ch#yện $h)c! D! -i )i, phF b8nh *m h<c Ainh đ. RS ? th^c h<c tMp! @! ;jn th)i độ R#i Ry, bạn giải thGch cho *m hi/# bạn $h ng th/ đ)p ^ng được điS# ư:c đ. của *m, nhưng cYng 3&t $inh nghiệm t3ong Riệc n.i ch#yện R#i Ry R:i c)c *m R'o nhhng lần Aa# đ/ t3)nh bị h<c Ainh đry R'o tGnh h#ống $h. =>! jjjjjjjjjjjjjjjj g(u nhTng giờ hG+ +dng thPng- một vài +âu +huy*n vui h(y nhTng lời tâm .Q +Oi mO giT( +0 và trM là một món dn tinh th/n thQ+ .Q quR gi!$ Aó +hDnh là một .Ci giây v0 hình gHn k5t tình th/y trM tr"ng một 6/u kh0ng khD g/n gKi- thư3ng y#u và +Kng là ph8t thư giJn hi5m h"i đ2 +hurn 6E 6ư + và" nhTng ti5t hG+ .(u$ V&n hi2u đưC+ R nghb( +K( vi*+ đó và 6Ht đ/u +âu +huy*n +,( mình một +!+h =h)n nhi#n@$ Ahưng (i ngờ đưC+ r]ng +hDnh .Q v0 tư ấy l&i đặt 6&n và" một tình th5 khó xử$ Si +Kng đJ tNng trải qu( một thời hG+ trM tinh nghE+h- ngây th3 +hH+ ._ hi2u đưC+ r]ng O tuci này đ0i khi +h8ng t( =lY@ nói nhTng lời qu! v0 tư và 6)ng 6ột$ €uả thBt khi ngh4 6&n h;i- +!+ 4m đJ trả lời một +!+h +hân thành kh0ng 'ấu 'i5m$ % i hG+ .inh .(u f-‚ ti5t hG+ +dng thPng n5u đưC+
T- ng &.

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

=giải l("@ hPn một ti5t thì +Mn gì 6]ng$ >h5 là +h8ng h)n nhi#n nói r( đi1u ư + +,( mình$ Ahưng đi1u đó +ó th2 làm 6&n phBt lMng và nặng n1 h3n l&i 6E quy k5t là thi5u R thZ+ hG+ tBp? FKng +ó th2 lHm +hZ$ Ahưng đNng vội tr!+h mHng hG+ .inh vì như th5 .Q +Oi mO và +hân thành +,( +!+ 4m đJ 6E th!i độ =nghi#m t8+ qu!@ +,( +0 làm +h" tHt ngấm$ %à l/n .(u +hH+ ._ rất khó đ2 hG+ .inh +ó th2 6i2u lộ .Q +hân tình và h)n nhi#n tro +"n đ!ng y#u +,( mình$ Ahư vBy 'X hG+ .inh +,( 6&n +ó trả lời như th5 nà"- 6&n hJy 'uy trì .Q 'Eu 'àng và g/n gKi +,( mình$ gQ hóm hInh ._ là +hì( khó( gi8p 6&n th"!t kh;i tình huống này$ V&n ._ vui vo giải thD+h +h" +!+ 4m hi2u r]ng- v i tư +!+h là gi!" vi#n- 6&n kh0ng th2 đ!p Zng =đi1u ư +@ này +,( +!+ 4m vì kh0ng th2 6; qu( quy đEnh +,( nhà trường$ Ahưng 6&n lu0n th2 hi*n +h" hG+ .inh thấy 6&n lu0n thấu hi2u nhTng vất vả tr"ng +0ng vi*+ hG+ tBp +,( hG+ .inh- +hDnh vì th5 6&n ._ +ố t&" r( nhTng +âu +huy*n +ười- nhTng ph8t thư giJn đ2 động vi#n tinh th/n +,( +!+ 4m$ s và" nhTng tình th5 này- .Q +Oi mO- +hân tình và ó+ hài hư + +,( 6&n ._ đưC+ vBn 'Wng tối đ($

&&) Khi h,) Cinh tX )hối th`) hiện yAu )ầu )B )+ .
Nhi bư:c R'o dạy ti%t D, bạn nh8n thHy bảng chưa la# R' mHy mr# giHy ROn cmn nPm 3ải 3)c t3Fn nSn l:p h<c, bạn g<i một h<c Ainh ngồi W đầ# b'n t3Fn cbng lFn =.a bảng R' nhCt nhhng mr# giHy ROn đ. đi! `hưng Rfa d^t l4i th8 *m h<c Ainh đ. đ^ng lFn R' n.i+ ,-hưa c , *m $h ng R^t giHy 3a l:p R' h m nay cYng $h ng phải đ%n phiFn *m t3ic nhMt1! `.i =ong, h<c Ainh đ. ngồi =#ống! -3ong t8nh h#ống đ., bạn Ae phản ^ng th% n'o0 wlia ch<n B t3ong ƒ c)ch Aa#x B! EhF b8nh *m h<c Ainh đ. R' d^t $ho)t yF# cầ# *m phải lFn nhCt giHy ROn đ/ đảm bảo #y tGn của c ! D! I<i *m $h)c hoCc *m t3ic nhMt lFn d<n! @! Nh ng n.i g8 thFm m' l7ng lCng bư:c lFn bOc giảng =.a bảng R' c&i =#ống nhCt mHy mr# giHy ROn b( R'o A<t 3)c! "a# đ. bạn b5t đầ# b'i giảng một c)ch b8nh thư4ng như $h ng c. ch#yện g8 =ảy 3a! ƒ! aạn Ae n.i 3Png+ ,;My th8 *m c. th/ l'm gi&p c được $h ng01 "a# đ. bạn nFn $h*n ngợi *m h<c Ainh đ. đồng th4i nh5c nhW ngư4i t3ic nhMt lần Aa# 3&t $inh nghiệm! jjjjjjjjjjjjjjj >ình tr&ng đ5n khi gi!" vi#n 6ư + và" l p mà l p vUn +Mn +hư( cn đEnh là hi*n tưCng kh0ng lấy gì làm l&$ V&n đJ tNng +hZng ki5n hG+ .inh vUn l(ng th(ng nhốn nh!" ng"ài hành l(ng- khi thấy 6óng gi!" vi#n và" g/n đ5n l p thì m i =+" giM l#n mà +h&y@- h(y +ảnh nhTng +hi5+ 6àn 6E x0 v^"- 6ảng vi5t vUn +Mn ngcn ng(ng v5t phấnw %à +Mn nhi1u- nhi1u nT( nhTng đi1u làm 6&n kh0ng hài lMng$ eâu '/n +Kng thành qu4n- 6&n phải +hấp nhBn .Q thBt đó và .in .àng 6; r( vài ph8t đ/u ti5t hG+ +,( mình +h" +!+ 4m =+hấn +hInh@$ Ahưng kh0ng ngờ y#u +/u rất +hDnh đ!ng +,( 6&n l&i đ/y 6&n r3i và" một tình th5 khó xử$ A5u xLt một +!+h kh!+h qu(n thì +âu trả lời đó +,( 4m hG+ .inh ngh4 +ó vo +ó lR- kh0ng vZt r!+ thì làm .(" phải đi nhặt r!+? F!+h lBp luBn này +ó th2 làm 6&n h3i .ố+ vì kh0ng ngờ r]ng hG+ .inh +,( mình l&i +ó +!+h xử .Q như vBy$ Ahưng đi1u đó h"àn t"àn +ó th2- vì khi m i +hI là nhTng +0 +Bu hG+ trM ƒ-y„ tuci- +!+ 4m thường +ó .uy nghb kh! m!y mó+ và ngây th3 là n5u mình kh0ng vZt r!+ r( l p thì t&i .(" l&i phải đi nhặt- đ!ng l_ r( +0 phải gGi 6&n nà" 6ày r( thì phải l#n 'Gn đi +hZ[ kX
T- ng &6

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

.(" +!+h .uy nghb tro +"n này +Kng +ó +!i lR +,( nó- n#n 6&n kh0ng th2 và +Kng kh0ng +0ng 6]ng khi tr!+h mHng g(y gHt hG+ .inh đó và 6Ht 4m l#n nhặt$ %ì như th5 ._ khi5n 4m +ảm thấy 6Q+ 6ộikh0ng vN( lMng$ %à 6&n +ó nghb đ5n trường hCp đó là một 4m rất =6ư ng@- 6&n +ó y#u +/u th5 nà" 4m +Kng kh0ng thQ+ hi*n thì 6&n phải xử .Q r( .("? ĐNng tQ đry mình và" tình huống khó xử như th5$ V&n ti5p tW+ gGi hG+ .inh kh!+$ A5u phải một 4m hi1n lành '\ 6ả"- 4m ._ l#n nhặt thì +"i như x"ng- nhưng n5u +hPng m(y l&i là một =phản Zng 'ây +huy1n@ và vUn là lR l_ +,( 4m hG+ .inh thZ nhất thì 6&n ._ thQ+ .Q 65 tH+$ >; r( 6ất lQ+ kh0ng th2 giải quy5t đưC+ tình huống trư + mặt hG+ .inh là đi1u tối k{$ >h0i thì =v&n 6ất đH+ 'b@ 6&n ._ tQ mình làm đ2 kh0ng r3i và" tình th5 như khi +hGn h(i +!+h xử lR tr#n$ Fó th2 tr"ng .uy nghb +,( 6&n đó là vi*+ h5t .Z+ nh; nhặt +hPng đ!ng phải 6Bn tâm- 6&n ._ làm th(y +!+ 4m$ FhH+ +hHn trư + mặt hG+ .inh l8+ này 6&n trO n#n rất g/n gKi- kh0ng qu(n +!+h và '\ tDnh$ Ahưng 6i5t đâu đó l&i +hDnh là .Q mO đường +h" hG+ .inh ti5p tW+ 6/y 6N( và kh0ng +ó R thZ+ +hurn 6E +hu đ!" trư + khi gi!" vi#n và" l p$ %à .Q '\ 'Ji +,( 6&n ._ khi5n hG+ .inh nghb r]ng +0 '\ tDnh như vBy +ó 6ày 6N( +hH+ +Kng +hPng .(" đâu[ Đ5n l8+ đó thì +Mn gì là l p hG+ nT($ >ốt nhất là tXy và" tình huống +W th2 mà 6&n +/n phải nh(nh trD tìm +!+h xử lR$ FKng kh0ng n#n qu! qu(n trGng vấn đ1 6]ng +!+h truy xLt (i +ó tr!+h nhi*m v i vi*+ =xả r!+@ này$ V&n +Kng +ó th2 tQ làm n5u thấy hCp lR và +Kng +hI là mấy mảnh giấy vWn tr#n .àn h(y vài v5t phấn +hư( l(u$ Ahưng .(u đó 6&n +Kng nghi#m khH+ nói +h" hG+ .inh 6i5t r]ng ._ kh0ng +ó l/n .(u như th5$ Ahưng tốt nhất là 6&n n#n nhH+ nhO hG+ .inh k# l&i 6àn gh5 +h" ng(y ngHn- =nhờ@ một 4m hG+ .inh l#n l(u 6ảng =gi8p@ +0- .(u đó nh(nh +hóng 6Ht đ/u 6ài giảng$ %à đ5n +uối 6uci +hH+ +hHn 6&n phải y#u +/u l p trưOng +ó tr!+h nhi*m +Ht +ử +!+ 6&n trQ+ nhBt đ2 6ư + và" ti5t hG+ .(u$ eàm như vBy 6&n ._ kh0ng mất thời gi(n và ._ kh0ng t&" r( 6/u kh0ng khD +dng thPng +h" 6uci l#n l p +,( mình vì nhTng +huy*n +;n +"n ấy$

&.) Khi h,) Cinh th9) m9) @ì thầy )h* !i;m th=p

.

-3ong một lần t3ả b'i $i/m t3a l:p ~a của thầy ;iệt, c. một h<c Ainh đ^ng lFn th5c m5c R:i thầy RS $%t ]#ả đi/m thầy chHm R:i l? do+ ,a'i của *m l'm giống hệt b'i của bạn -h5ng, Aao bạn Hy lại được đi/m g m' *m chỉ được c. u01! XCt R'o t8nh h#ống của thầy ;iệt, bạn => l? 3a Aao0 B! -3ả l4i ]#a loa R' R'o b'i giảng m:i ngay! D! cF# cầ# h<c Ainh đ. =*m lại b'i R' $h ng được th5c m5c R8 thầy đ[ chHm 3Ht $p $h ng c. ch#yện nhầm ljn! @! cF# cầ# *m đ. ngồi =#ống b8nh tsnh =*m lại b'i của m8nh! "a# đ. bạn c. th/ th# lại hai b'i l'm đ. đ/ =*m =Lt cho $p! `%# thic Ai đ[ c. Aai A.t, bạn th'nh thMt =in lJi t3ư:c c)c *m R' h^a chHm lại b'i cho *m đ.! `%# Aa# $hi $i/m t3a thHy m8nh đ[ l'm đ&ng th8 nFn giải thGch cCn $e cho *m đ. hi/# RS $%t ]#ả của m8nh! jjjjjjjjjjjjjjj V&n đJ 6(" giờ phải xử lR một tình huống tư3ng tQ +hư(? €uả thBt là kh0ng mấy khi +h8ng t( nghb r]ng +ó hG+ .inh nà" l&i =ngố@ đ5n th5 khi tQ =l&y 0ng t0i O 6Wi này@$ A5u là hG+ .inh +h8ng t( ._
T- ng &>

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

+hGn +!+h im lặng 'X O tr"ng tình th5 là người +hLp- h(y người +h" +hLp thì kh0ng 6E th/y ph!t hi*n r( là =m(y mHn@ r)i$ Ahưng .Q thQ+ l&i +ó nhTng khi xảy r( một .ố tình huống =tr!i kh"!y@ như th5 đấy$ gQ thH+ mH+ +,( hG+ .inh +hH+ +hHn ._ khi5n 6&n giBt mình tQ h;i< =>&i .(" mình +hấm kv như th5 mà l&i kh0ng ph!t hi*n r( vi*+ này nhI?@$ Ahưng trấn tbnh l&i mình- 6&n ._ quả quy5t r]ng mình đJ +hấm kv r)i và kh0ng th2 +ó .(i .ót$ >Q tin là tốt nhưng đ0i khi qu! tin tưOng và" .Q +rn thBn +,( mình l&i +hư( +hH+ đJ phải là +!+h Zng xử h(y- nhất là tr"ng tình huống này$ V&n đJ +hấm 6ài v i tinh th/n tr!+h nhi*m +(" nhưng +ó (i '!m +hH+ r]ng phải +hấm nhi1u 6ài +,( nhi1u l p 6&n ._ kh0ng 6(" giờ nh/m? FhDnh vì th5 ki2m tr( l&i một +!+h +rn thBn tr"ng mGi tình huống là đi1u kh0ng 6(" giờ thN($ >rư + th!i độ phản Zng +,( hG+ .inh- 6&n kh0ng th2 trả lời +h" qu( +huy*n mà phải +ó .Q phân tD+h +ặn k_$ >ốt nhất tr"ng tình huống này đ2 +ó thời gi(n ki2m +hZng l&i lời nói +,( 4m hG+ .inh đó- 6&n n#n h^n 4m đ5n +uối giờ ._ thu 6ài đ2 x4m l&i$ 7hi đối +hi5u h(i 6ài và nhBn r( .Q thi5u .ót +,( mình 9một .Q +h#nh l*+h kh0ng nh;< giT( … đi2m và † đi2m: 6&n phải lBp tZ+ nhBn lhi v1 mình và +hấm l&i 6ài +h" hG+ .inh$ FMn n5u đJ ki2m tr( kv và h"àn t"àn +hH+ +hHn v1 k5t quả mình +hấm là +hDnh x!+- 6&n +Kng n#n nh^ nhàng giải thD+h +h" 4m đó hi2u$ % i th!i độ thPng thHn và đ8ng mQ+- +hH+ +hHn nhTng đ!nh gi! +,( 6&n v1 k5t quả hG+ tBp ._ đưC+ +!+ 4m tin tưOng và trân trGng- vì nó th2 hi*n tr!+h nhi*m và tâm huy5t +,( người th/y$

&6) Khi )+ gi?* ghi nhầm !ầu #ài .
V:p ƒ6 c. phong t3'o thi đ#a RW Aạch chh đUp đ[ được h<c Ainh nhiệt t8nh hưWng ^ng! "a# $hi $i/m t3a b'i cY, c gi)o ghi đầ# b'i của ti%t h<c lFn bảng! om Vong cCm cOi, crn thMn ghi đầ# b'i m:i R'o RW Aạch Ae của m8nh! aJng c gi)o ph)t hiện 3a m8nh đ[ ghi nhầm đầ# b'i b„n th ng b)o cho h<c Ainh R' ghi lại đầ# b'i lFn bảng! om Vong cảm thHy bic bội =L ngay t3ang RW Rfa Ri%t R' c'# nh'# n.i+ ,;i%t như RMy m' cYng Ri%t1! 2 gi)o cYng ngh* thHy! } R'o t8nh h#ống n'y bạn => l? Aao đây0 B! V4 đi coi như $h ng ngh* thHy câ# n.i của Vong! D! v#ay Aang h(i *m h<c Ainh n'o đ[ n.i câ# đ. R' phF b8nh *m đ. t3ư:c l:p! @! `hMn Ai AK A#Ht của m8nh t3ư:c c)c *m, nhưng cYng đồng th4i phân tGch cho c)c *m hi/# nhhng Aai A.t của *m Vong! 2 n.i cho c)c *m hi/# 3Png t3ong c#ộc Aống đ i $hi m<i ngư4i cYng c. l&c nhầm ljn! jjjjj Đây là một tình huống rất '\ xảy r( nhất là O nhTng l p thuộ+ 6B+ ti2u hG+$ % i +!+ 4m- ph"ng trà" =vO .&+h +hT đ^p@ +ó một R nghb( kD+h thD+h rất l n tr"ng vi*+ rnn luy*n tDnh +rn thBnnghi#m t8+ tr"ng hG+ tBp$ Ahưng đ0i khi '" tro qu! đ1 +("- và hi2u một +!+h m!y mó+ n#n +Kng gây r( kh0ng Dt tình huống khi5n +h" +!+ +0 gi!" khó xử$ %à đây là một vD 'W$ >rư + h5t 6&n phải thN( nhBn r]ng lhi đ/u ti#n thuộ+ v1 mình '" đJ kh0ng +rn thBn$ Ahưng đối v i hG+ .inh l p l n h3n 9trung hG+ +3 .O trO l#n: thì +huy*n đó +hPng +ó gì t" t!t +ả vì +0 gi!" thì +Kng +ó l8+ phải nh/m +hZ$ mà nh/m thì 6; đi vi5t l&i +ó .(" đâu$ gQ hi2u 6i5t và '\ th0ng +ảm +,( +!+ 4m ._ kh0ng làm 6&n phải !y n!y$
T- ng &F

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

Ahưng O đây 6&n phải đối mặt v i một hG+ .inh +Mn qu! nh;$ F!+ 4m +hư( R thZ+ đưC+ mGi vi*+ một +!+h +hDnh x!+ n#n rất '\ =qu(n trGng hó( vấn đ1@$ u3n nT( O tuci này +!+ 4m +Mn v0 tư6)ng 6ột n#n nghb gì nói nấy một +!+h kh0ng '" 'Q$ %à đây 'X .(" +Kng là phản Zng +,( hG+ .inh khi +hI vì lhi nh; +,( +0 gi!" mà +ó th2 ảnh hưOng đ5n thành tD+h thi đu( +,( mình$ ui2u đưC+ đặ+ đi2m tâm lR này- 6&n +ó th2 .in .àng 6; qu( +âu nói 6ột ph!t đó +,( 4m$ %à đó +Kng +ó th2 là +!+h 6&n =nL tr!nh@ phải th8 nhBn .Q nh/m lUn +,( mình$ Ahưng th!i độ im lặng +,( 6&n kh0ng làm +h" hG+ .inh +ảm thấy th;( mJn$ Fó th2 tr"ng l8+ =hBm hQ+@ vì phải vi5t l&i mà kh0ng '" lhi +,( mình 4m hG+ .inh đó ._ nghb< =>&i .(" mình nh/m- mình .(i thì phải xin lhi +0 gi!"- mà +0 gi!" nh/m thì +hPng thấy nói ndng gì@$ A5u đ2 .uy nghb đó t)n t&i thì quả thBt là t(i h&i$ kX +!+ 4m +Mn rất nh; nhưng kh0ng vì th5 mà +h8ng t( nghb +h8ng kh0ng đ2 R- '\ 6; qu( mGi +huy*n$ AgưC+ l&i tro 4m đặ+ 6i*t tinh t5 tr"ng vi*+ thi5t lBp .Q +0ng 6]ng tr"ng qu(n h* v i 6&n 6n- th/y +0- +hDnh vì th5 h(y xuất hi*n tâm lR ." .!nh- xLt đ"!n$ A5u +h8ng kh0ng nhBn đưC+ .Q đối xử +0ng 6]ng O người l n thì l/n .(u rất khó +ó th2 khi5n +h8ng ngh4 lời$ %ì vBy tr"ng tình huống này th!i độ im lặng +,( 6&n là h"àn t"àn kh0ng +ó lCi$ eà một gi!" vi#n +hH+ +hHn 6&n ._ kh0ng vN( lMng khi ngh4 hG+ .inh nói r( +âu đó 'X là 6ột ph!t$ Ahưng 6&n +ó th2 tr!+h mHng hG+ .inh khi lhi thQ+ r( thuộ+ v1 mình? A5u 6&n +rn thBn một +h8t +hH+ là đJ kh0ng th2 +ó +huy*n đó xảy r($ FhDnh vì vBy- .Q nghi#m khH+ +,( 6&n tr"ng l8+ này +ó th2 làm +!+ 4m n2 .C nhưng tr"ng lMng +h8ng kh0ng thQ+ .Q 6]ng lMng vì +ảm gi!+ mình 6E mHng "(n$ 7h0ng +ó +!+h nà" kh!+ 'X kh0ng muốn 6&n +Kng phải thành thBt nhBn lhi trư + hG+ .inh là đJ +ó .Q nh/m lUn$ V&n +ó th2 đư( r( một lR '" nà" đó đ2 giải thD+h và m"ng +!+ 4m th0ng +ảm$ Ahưng như th5 +hư( đ,$ V&n +Kng phải phân tD+h +h" 4m e"ng và +!+ 6&n kh!+ tr"ng l p thấy đưC+ +hh kh0ng phải tr"ng +!+h phản Zng đó$ V&n n#n nói +h" +!+ 4m hi2u O đời kh0ng (i là kh0ng một l/n +ó .3 xuất$ F0 đJ nh/m nhưng đ!ng l_ r( 4m e"ng kh0ng n#n +ó phản Zng m&nh như vBy$ >hành tD+h thi đu( là qu(n trGng- nhưng đi1u R nghb( nhất là rnn luy*n +h" +!+ 4m tDnh ki#n trì- +rn thBn và R thZ+ nghi#m t8+ tr"ng hG+ tBp$ 7h0ng một th/y +0 nà" +ó th2 trN đi2m thi đu( +,( 4m khi tr"ng +ả một qu! trình rnn luy*n 4m +hI +ó một nh/m lUn nh;$ 7hi +!+ 4m đJ hi2u r( thì thQ+ .Q 6&n đJ thành +0ng tr"ng vi*+ gi8p +!+ 4m 6i5t +!+h ki1m +h5 6ản thân tr"ng nhTng tình huống gi(" ti5p xJ hội đ2 tr!nh +ó nhTng 6i2u hi*n và lời nói kh0ng phX hCp$

&>) Th nh niAn ng*ài t-ường !4n !?nh h,) Cinh

.

|o Ra chạm =Gch mGch, một Aố thanh niFn ngo'i t3ư4ng đ%n ch4 l&c tan h<c Ae đ%n đ)nh một h<c Ainh l:p bạn chủ nhiệm! ; t8nh bi%t được th ng tin n'y, bạn Ae ^ng => th% n'o0 B! 2oi ch#yện =Gch mGch ngo'i phạm Ri nh' t3ư4ng $h ng phải l' t3)ch nhiệm của m8nh, $h ng c. t3)ch nhiệm giải ]#y%t D! `h5c nhW h<c Ainh, cần hma giải mâ# th#jn R:i bạn R' $h ng được gây ch#yện đ)nh nha# tại cQng t3ư4ng @! cF# cầ# h<c Ainh lư# lại t3ư4ng! 2> l:p t3ưWng hoCc một bạn t3ong l:pRS b)o ngay cho gia đ8nh đ%n đ.n bạn h<c Ainh đ. RS! b)o c)o R:i bảo Rệ t3ư4ng giải t(a đ)m thanh niFn đ.! `%# thHy c. dH# hiệ# cmn c. $hả nZng Aố ngư4i đ. t8m c)ch đ.n đ)nh h<c Ainh của l:p bạn th8 b)o cho c ng an địa phưKng nh4 can thiệp $hi cần thi%t! jjjjj

T- ng &J

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

Đây kh0ng phải là một tình huống hi5m gặp nhất là đối v i nhTng hG+ .inh O 6B+ phc th0ng trung hG+$ s độ tuci này tuy +!+ 4m đJ +ó .Q trưOng thành nhưng tDnh +!+h vUn +Mn kh! xố+ nci- '\ 6E kD+h động$ A#n đ0i khi +hI vì nhTng lR '" rất nh; nhặt 9một +âu nói tr#u +hG+- một +!i huR+h v0 tình- h(y thBm +hD là một +!i nhìn =đ2u@: +Kng +ó th2 'Un đ5n mâu thuUn và đ!nh lộn$ >r"ng trường hG+ 'X hG+ .inh +ó quBy ph! đ5n đâu +Kng phải =ki#ng n2@- 'n +hNng một +h8t n#n Dt xảy r( x0 x!t l n$ Ahưng 6&n +ó nghb đ5n trường hCp +h8ng =gây "!n- k5t thX@ O đâu đó r)i m(ng và" trường =giải quy5t@? >ình huống này li#n qu(n đ5n vấn đ1 .Z+ kh;4 và tDnh m&ng +,( hG+ .inh$ ei*u 6&n +ó th2 +hGn +!+h xử lR y? mặ+ 'X 6i5t r]ng đây là +huy*n xD+h mD+h O ng"ài trường nhưng nó li#n qu(n trQ+ ti5p đ5n hG+ .inh +,( 6&n$ kX +hư( 6i5t đ8ng .(i th5 nà" nhưng một hành động +(n ngdn kh0ng đ2 xảy r( đ!nh lộn và" l8+ này là h5t .Z+ +/n thi5t$ A5u 6&n v0 tình 6; qu( vì một .uy nghb thi5u tr!+h nhi*m- 6&n ._ +ảm thấy th5 nà" khi +hPng m(y hBu quả đ!ng ti5+ xảy r(? %By 6&n ._ phải đóng v(i một người =hM( giải@? Ahưng li*u +ó th2 giải quy5t tri*t đ2 tình huống này khi +hI 6]ng 6i*n ph!p nh^ nhàng như vBy? %ì nhTng th(nh ni#n ng"ài đJ phải đ5n mZ+ kL" đ5n tBn trường đ2 tìm hG+ .inh +,( 6&n thì +hH+ +hHn ._ kh0ng '\ 'àng 6; qu( +hI vì vài lời giảng hM($ V&n +ó +hH+ +hHn r]ng +h8ng =vâng- '&@ ngh4 6&n l8+ đó thì +h8ng kh0ng th2 tìm +hh kh!+ đ2 =giải quy5t@$ FhDnh vì th5 tr"ng tình huống này +hGn +!+h xử lR f là hCp lR$ eàm như vBy 6&n +ó th2 t&m thời tr!nh +h" hG+ .inh +,( mình phải trQ+ ti5p đối đấu v i nguy hi2m$ g(u đó 6&n phải thPng thHn tìm hi2u lR '" t&i .(" xảy r( mâu thuUn đó và tìm +!+h giải quy5t 'Zt đi2m$ A5u lhi thuộ+ v1 hG+ .inh +,( 6&n- 6&n phải động vi#n 4m đZng r( nhBn lhi$ Ahưng n5u nhTng th(nh ni#n ng"ài trường vì một lR '" nà" đó =6Ht n&t@ hG+ .inh +,( 6&n thì +/n phải +ó th!i độ ki#n quy5t và nhờ đ5n .Q gi8p đY +,( nhTng tc +hZ+ kh!+ n5u +/n$ gQ nh(nh trD- quy5t đ"!n và +ó lR- +ó tình là mấu +hốt đ2 6&n xử lR thành +0ng tình huống này$

&F) /ghi ngờ h,) Cinh nghiện m tay .
-3ong gi4 dạy, thầy gi)o m n -o)n ph)t hiện 3a một h<c Ainh W c#ối l:p hay ng)p RCt R' c. Ry 3Ht mệt m(i! -hầy gi)o nghi ng4 l' *m đ. c. th/ m5c nghiện ma t&y! `%# l' thầy gi)o t3ong t3ư4ng hợp n'y bạn => l? th% n'o0 B! EhF b8nh gay g5t RS th)i độ lK l' h<c tMp của h<c Ainh đ.! D! ;jn ti%p tOc giảng như $h ng nh8n thHy đ/ $h ng ảnh hưWng đ%n l:p! @! Ii)o RiFn =#ống l:p, nhU nh'ng h(i h<c Ainh đ. R8 Aao c. Ry mệt m(i R' động RiFn *m ch& ? đ%n b'i giảng! "a# đ. Rjn ti%p tOc ch& ? đ%n h<c Ainh đ., n%# bi/# hiện n'y didn 3a thư4ng =#yFn th8 phải c. c)ch => l? $iFn ]#y%t hKn! jjjjjjj Đây là một tình huống kh0ng +hI li#n qu(n đ5n th!i độ hG+ tBp mà +Mn là tư3ng l(i +,( hG+ .inh$ FhDnh vì vBy 'X v i 6ất +Z lR '" gì 6&n +Kng kh0ng th2 6; qu( như kh0ng +ó +huy*n gì xảy r( 9th4" +!+h xử lR z:$ Ahưng phải Zng xử th4" +!+h nà" thì kh0ng phải l8+ nà" +h8ng t( +Kng tìm đưC+ +!+h giải quy5t hCp lR$
T- ng &M

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

>r"ng khi +hư( kEp tìm hi2u x4m nguy#n nhân +,( hi*n tưCng u2 "ải +,( hG+ .inh tr"ng giờ hG+ th5 nà" mà 6&n đJ =+hấn +hInh@ một +!+h g(y gHt 9+!+h xử lR y: là qu! nóng vội và thi5u kh!+h qu(n$ >r#n thQ+ t5 +ó rất nhi1u lR '" khi5n +!+ 4m +ó 6i2u hi*n kh0ng tBp tr"ng tr"ng giờ hG+$ Fó th2 là '" giờ hG+ trư + +!+ 4m đJ qu! +dng thPng '" khối lưCng ki5n thZ+ nặng n1 h"ặ+ phải +hEu một !p lQ+ tâm lR nà" đó$ FKng +ó th2 '" 6ài giảng +,( 6&n h0m n(y thi5u hấp 'Un vì ki5n thZ+ kh0 kh(nkhó hi2u mà phư3ng ph!p +,( +0 l&i +hư( phX hCp đ2 l0i +uốn +!+ 4m$ k" đó- n5u 6&n t; th!i độ 6Q+ tZ+ r)i ph# 6ình 4m đó trư + +ả l p là đi1u thBt .(i l/m 9mặ+ 'X O vE trD người th/y gi!"- vi*+ hG+ .inh kh0ng +h8 R ngh4 giảng +ó th2 làm 6&n khó +hEu:$ uành động như vBy- 6&n kh0ng nhTng kh0ng +ải thi*n đưC+ tình hình mà tr!i l&i +Mn khi5n +h" kh0ng khD l p hG+ +dng thPng- nặng n1- giờ hG+ kh0ng th2 đ&t k5t quả +("$ FMn n5u 6&n +ố tình 6; qu( vi*+ này tr"ng khi đJ =nghi ngờ@ là 4m đó =+ó th2 6E nghi*n m( t8y@ 9một t* n&n xJ hội v0 +Xng nguy hi2m- đ4 'G( đ5n tDnh m&ng và +ư p đi tư3ng l(i +,( hG+ .inh: thì quả thBt 6&n đJ trO thành người qu! v0 tr!+h nhi*m và +ó ph/n nhUn tâm$ >ất nhi#n +0ng vi*+ +hDnh +,( 6&n khi l#n l p là truy1n thW ki5n thZ+ +h" hG+ .inh- nhưng ng"ài r(- ngh1 nghi*p +Mn đMi h;i O 6&n .Q qu(n tâm +hdm .ó+ +,( người +h(- người m^ 'ành +h" +"n +!i$ >r&ng th!i tinh th/n +,( hG+ .inh tr"ng khi hG+ là đi1u 6&n +/n thường xuy#n qu(n tâm n5u muốn hG+ .inh +,( mình hG+ tBp tốt$ %i*+ +/n làm l8+ này là 6&n n#n 'Nng 6ài giảng một +h8t- nh^ nhàng ân +/n h;i h(n +!+ 4m đ2 tìm hi2u nguy#n nhân$ V&n +ó th2 nói< =F!+ giờ hG+ trư +- +0 thấy l p mình rất .0i nci hG+ 6ài$ F0 rất thD+h kh0ng khD ấy$ %By mà h0m n(y +0 nhBn thấy hình như 4m +ó vo kh0ng tBp trung$ }m +ó th2 +h" +0 6i5t lR '" đưC+ kh0ng?@ g(u đó 6&n +ố gHng động vi#n hG+ .inh ti5p tW+ tBp trung và" 6ài hG+- và 6&n nh(nh +hóng qu(y l&i 6ài giảng +,( mình$ >r"ng khi giảng 6&n +Kng n#n đ2 R thường xuy#n đ5n tr&ng th!i tinh th/n +,( 4m đó$ A5u thấy 4m vUn u2 "ải và m*t m;i thì +uối giờ 6&n n#n gặp l&i 4m và tìm +!+h tr(" đci thPng thHn$ Ahưng tr"ng khi tâm .Q v i 4m hG+ .inh đó 6&n +/n +ó th!i độ nh^ nhàng- t5 nhE vì đây là một vấn đ1 rất nghi#m trGng nhưng kh0ng phải l8+ nà" 6&n +Kng +ó th2 nhBn đưC+ +âu trả lời +hDnh x!+$ uJy nh r]ng .Q qu(n tâm kEp thời +,( 6&n đ5n vi*+ hG+ tBp- đời .ống tâm h)n +,( hG+ .inh đ0i khi +ó th2 +Zu +h8ng kh;i nhTng .(i l/m v0 +Xng nghi#m trGng$

&J) Khi h,) Cinh !E ngh$ !bi thầy gi?* .
aạn l' gi)o RiFn chủ nhiệm của l:p BD6 ‚ một l:p ngoan R' h<c gi(i! `hưng ngay giha h<c $• \, t3ong một lần Ainh hoạt l:p, *m l:p t3ưWng đ^ng lFn thay mCt cả l:p đS đạt R:i c gi)o chủ nhiệm RS Riệc đQi thầy gi)o dạy V?! V? do c)c *m đưa 3a l' thầy dạy $h. hi/#, lại hay c. nhhng l4i mạt A)t, =&c phạm đ%n c)c *m! aạn bi%t l' nhhng l4i n.i của c)c *m RS thầy dạy V? $h ng ho'n to'n Aai Ai thMt! 9Kn nha, R:i cưKng Rị l' một gi)o RiFn chủ nhiệm của một l:p c#ối cHp, bạn cYng 3Ht lo l5ng cho $%t ]#ả h<c tMp của c)c *m, $hi m' $• thi tốt nghiệp -9E- R' $• thi Xại h<c A5p đ%n! aạn phải l'm th% n'o đây đ/ Rfa gih được mối ]#an hệ tốt đUp R:i đồng nghiệp, Rfa đảm bảo ]#ySn lợi của h<c Ainh0

T- ng &N

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

2. @ c)ch => l?+ B! aạn gạt ph5t ngay đS nghị của c)c *m, cho 3Png như th% l' c)c *m đ[ thi%# t n t3<ng thầy gi)o của m8nh, lư4i h<c, lư4i A#y nghs 3ồi đQ lJi cho thầy! Nh ng $iSm ch% được c. gi)o RiFn cmn ,ch#a cay1+ ,"ao c)c anh chị $h ng đS nghị aan Ii)m hiệ# waI9x đQi l# n t i đi01 D! aạn t( 3a th ng cảm R:i nJi $hQ đ. của h<c Ainh phải chị# đing R' h^a Ae ngay lMp t^c đS nghị lFn aI9 đQi một gi)o RiFn $h)c dạy gi(i hKn! ;' bạn Ae t3anh thủ wc. gi)o RiFn cmn nhân dịp n'yx ,bồi thFm1 nhhng câ# $h ng tốt RS đồng nghiệp t3ư:c mCt h<c Ainh! @! aạn tQ ch^c h<p l:p, t8m hi/# thFm ? $i%n, ng#yện R<ng của c)c *m! `hưng db th% n'o bạn cYng gih Rhng ng#yFn t5c $h ng đQi gi)o RiFn! aạn Ae dbng l4i le đầy th#y%t phOc đ/ phân tGch cho c)c *m hi/# R' th ng cảm R:i thầy dạy V?! aạn h^a Ae c. biện ph)p g.p ? R:i thầy gi)o nhưng $h ng ]#Fn nh5c nhW c)c *m cần chủ động A#y nghs, $h ng nFn ]#) _ lại R'o thầy gi)o $ jjjjjj >rư + h5t phải thấy r]ng tình huống này =động +h&m@ đ5n +ả mối qu(n h* giT( +!+ đ)ng nghi*p v i nh(u tr"ng +Xng +3 qu(n- tr"ng th5 đối .!nh v i quy1n lCi +,( hG+ .inh$ eà một gi!" vi#n +h, nhi*m 6&n hi2u r]ng lời phàn nàn +,( hG+ .inh l p mình kh0ng phải là v0 + $ %By mà 6&n nY g&t phHt ng(y đ1 nghE +,( +!+ 4m[ >h!i độ đó là 6i2u hi*n +,( .Q tQ !i +! nhân- nóng vội- và rất +ó th2 6E +!+ 4m đ!nh gi! là =6(" +h4@ +h" đ)ng nghi*p$ VE tN +hối ki#n quy5t như vBy +!+ 4m +hH+ +hHn ._ +ảm thấy 6ất 6ình và mất lMng tin và" v(i trM +,( 6&n$ %à 6i5t đâu đấy- v i th!i độ =thi5u tr!+h nhi*m@ ấy +,( 6&n một ngày nà" đó +ả l p ._ l#n Vxu đ1 nghE đci nốt +0 gi!" +h, nhi*m[ Ahưng là một gi!" vi#n +ó tr!+h nhi*m l&i rất l" lHng +h" k5t quả hG+ tBp +,( hG+ .inh- 6&n tQ nh, ._ kh0ng 6(" giờ +hGn +!+h xử lR ấy$ %à 6&n ._ t; r( rất th0ng +ảm v i nhi khc +,( +!+ 4m$ >h!i độ +hi( .o là +/n thi5t nhưng tr"ng tình huống 6&n +hư( hi2u ra thQ+ hư thì +ó khi l&i t&" r( một =t!+ 'Wng phW@ rất l n$ >r"ng trường hCp này- .Q +ảm th0ng +,( 6&n +Xng v i lời hZ( gi8p +!+ 4m đ1 đ&t ng(y v i Vxu ._ khi5n hG+ .inh nghb r]ng 6&n h"àn t"àn đ)ng tình v i nguy*n vGng này và vi*+ làm +,( +h8ng là đ8ng đHn$ F!+h xử lR này t&m thời +ó th2 =lấy lMng@ hG+ .inh- nhưng 6&n +ó nghb đ5n trường hCp hG+ .inh l p 6&n xin đci th/y vì th/y rất nghi#m khH+- lu0n =6Ht@ +!+ 4m làm nhi1u 6ài tBp- th/y gi!" '&y ki5n thZ+ qu! +("- +h" 6ài tBp qu! khó hG+ .inh kh0ng hi2u và vì th5 kh0ng đưC+ đi2m +("?$$$ >Nng trải qu( một thời hG+ trM tinh nghE+h 6&n hi2u r]ng kh0ng phải l8+ nà" hG+ .inh +Kng hi2u đưC+ h5t gi! trE +,( th!i độ khHt kh4 ấy$ A5u vội vàng đ)ng tình =v0 đi1u ki*n@ như th5- hG+ .inh +,( 6&n đJ thQ+ .Q mất đi +3 hội đ2 hG+ một th/y gi!" tốt$ %à 6&n ._ đối mặt v i đ)ng nghi*p .(" đây khi đJ lO x8+ ph&m một người gi!" vi#n đ!ng kDnh như th5? >r"ng tình huống này- 6&n +/n th2 hi*n th!i độ t0n trGng nhTng nguy*n vGng +hDnh đ!ng +,( +!+ 4m- vì nó li#n qu(n đ5n quy1n lCi =.!t .ườn@ là k5t quả hG+ tBp$ V&n n#n lHng ngh4 một +!+h +rn thBn và phải +ó phư3ng !n đ2 thrm đEnh l&i độ +hDnh x!+ +,( nhTng lời phàn nàn đó$ V]ng nhTng lời nói nh^ nhàng- 6&n +ó th2 h;i +!+ 4m nhTng =6]ng +hZng@ +W th2 v1 vi*+ th/y giảng khó hi2ukhó ti5p thu$ A5u lR '" thQ+ .Q +hI O vấn đ1 phư3ng ph!p- 6&n ._ giải thD+h +ặn k_ đ2 +!+ 4m hi2utN đó +ố gHng tìm r( +!+h hG+ +h, động h3n$ V&n +Kng +ó th2 n#u r( +!+ 'Un +hZng v1 k5t quả hG+ tBp m0n eR O +!+ l p kh!+ +Kng '" +hDnh th/y '&y$ eà một l p ng"(n và hG+ gi;i +hH+ +hHn +!+ 4m ._ kh0ng th2 6; qu( nhTng lời +ó .Z+ thuy5t phW+ và +!+h phân tD+h .Q vi*+ thấu đ!" +,( 6&n$ V]ng .Q khL" lL" +,( mình 6&n h"àn t"àn +ó th2 làm trMn tr!+h nhi*m +,( mình tr"ng mối qu(n h* v i đ)ng nghi*p và v i hG+ .inh thân y#u$

&M) Khi ph?t hiện h,) Cinh yAu nh u %
-h*o dư l#Mn của h<c Ainh, bạn ph)t hiện t3ong l:p bạn chủ nhiệm c. một đ i h8nh như ,đ[
T- ng .T

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

yF# nha#1! aạn thHy cả hai thư4ng $h ng ch& ? ngh* giảng $hi W t3ong l:p! ;' một lần bạn gCp h< đi =*m phim cbng nha# R' bạn ho'n to'n $h7ng định tin ,đồn thQi1 Hy l' đ&ng Ai thMt! XiS# đ)ng n.i đây l' nZm c#ối cHp, R' A^c h<c của cả hai h<c Ainh Hy đS# c. chiS# hư:ng đi =#ống, nhHt l' cM# con t3ai tf một h<c Ainh $h) gi(i đ[ tOt =#ống m^c t3#ng b8nh $h)! V' một chủ nhiệm l:p, t3ư:c t8nh h#ống đ. bạn => l? 3a Aao0 wch<n B t3ong ƒ c)ch => l? dư:i đâyx B! ai%t 3l hiện tượng đ., nhưng R8 nghs ch&ng đ[ l:n, c. ti do c) nhân R' cần phải ti lo cho bản thân m8nh nFn bạn coi như $h ng bi%t! -hMm chG bạn cmn nghs+ ,`%# m8nh ,nh&ng tay R'o1 ch&ng $h ng hi/# lại bảo m8nh ,l5m ch#yện1 can thiệp R'o đ4i tư của ngư4i $h)c, Rfa mHt th4i gian lại Rfa $hi%n ch&ng coi thư4ng! D! aạn t8m m<i c)ch đ/ ,phanh ph#i1 Ai Riệc n'y t3ư:c l:p R' nh5c nhW 3Ht gay g5t cả hai h<c Ainh đ. R' c. ? m#ốn cHm đo)n $h ng được yF# đưKng $hi cmn l' h<c Ainh! @! aạn $hLo lLo t8m gCp 3iFng tfng h<c Ainh một R' c. c)ch nh5c nhW nhU nh'ng, t% nhị đ/ ch&ng ]#an tâm đ%n ch#yện h<c tMp, Rfa $h ng ảnh hưWng đ%n $%t ]#ả của bản thân Rfa $h ng ảnh hưWng đ%n th'nh tGch ch#ng của cả l:p! ƒ! aạn l'm như $h ng bi%t ch#yện hai *m đ. c. t8nh cảm R:i nha#, R' cho l:p tQ ch^c một b#Qi thảo l#Mn RS ,t8nh yF# t#Qi h<c t3m1 đ/ định hư:ng đ&ng đ5n cho c)c *m ]#a nhhng l4i tâm Ai của bạn! "a# đ. bạn c. th/ gCp 3iFng tfng *m, ân cần tâm Ai h(i han =*m l? do g8 $hi%n c)c *m h<c h'nh Aa A&t đ/ c)c *m c. th/ gi[i b'y R' bạn Ae đưa 3a l4i $h#yFn chân t8nh, =)c đ)ng! jjjjjjjjjj %i*+ nảy .inh tình +ảm kh!+ gi i O +!+ 4m tuci trung hG+ phc th0ng hi*n n(y kh0ng +Mn là hi*n tưCng hi5m h"i- n5u kh0ng muốn nói là kh! phc 6i5n$ Đi1u này xuất ph!t tN đặ+ đi2m tâm .inh lR lZ( tuci$ Đ)ng thời +Kng '" nhTng t!+ động ti#u +Q+ +,( nhTng hi*n tưCng .ản phrm vdn hó( kh0ng lành m&nh- khi5n +!+ 4m =trưOng thành@ qu! . m$ s +!i tuci lJng m&n và 6)ng 6ột này- +!+ 4m '\ 'àng +ó +ảm tình v i nh(u qu( một !nh mHt- một nW +ười- m5n nh(u vì tài h!t h(y- đàn gi;ih(y +Kng +ó khi =y#u nh(u@ +hI vì phW+ .Z+ hG+ +,( nh(uw và mu0n vàn lR '" =+hDnh đ!ng@ kh!+ đ2 y#u nh(u$ %ì vBy +!+ th/y +0 gi!" +/n +ó +!i nhìn th0ng +ảm và hi2u đưC+ tâm .inh lR lZ( tuci +,( +!+ 4m đ2 +ó +!+h xử lR +h" phX hCp$ V&n +ó th2 6; qu( kh0ng =động +h&m@ gì đ5n +huy*n đó vì +h" r]ng đó là vi*+ ri#ng +,( +h8ng và đó +Kng +ó th2 là giải ph!p =(n t"àn@$ Ahưng li*u xử lR như vBy +ó thi5u tr!+h nhi*m qu! kh0ng? %ì hG+ .inh +,( 6&n đ(ng hG+ ndm +uối đ!ng l_ phải 'ành thời gi(n +h" nhTng +huy*n thi +ử 6X đ/u- và +hH+ +hHn 6&n +Kng +hPng vui vo gì khi +hZng ki5n nhTng hG+ .inh kh! gi;i +,( mình l&i hG+ hành .( .8t$ %à 6i5t đâu vì .Q thi5u qu(n tâm +,( 6&n mà +ó th2 h(i hG+ .inh +,( 6&n .(u đó ._ gặp phải nhTng hBu quả t(i h&i nà" +hdng? A5u là một người gi!" vi#n +ó tr!+h nhi*m v i hG+ trM +hH+ +hHn 6&n kh0ng 6(" giờ +hGn +!+h giải quy5t +ó vo =(n t"àn@ +h" 6ản thân này$ Ahưng n5u qu! =tr!+h nhi*m@ xử lR th4" +!+h thZ h(i thì thBt .(i l/m$ Đó là +!+h xử lR rất thi5u t5 nhE- kh0ng đ&t đưC+ hi*u quả mà thBm +hD l&i +Mn phản t!+ 'Wng$ s lZ( tuci này- +!+ 4m đJ R thZ+ đưC+ tQ '" +! nhân và +/n người l n phải t0n trGng nhTng nhu +/u +hDnh đ!ng$ A5u 6&n hy vGng r]ng đư( r( ph# 6ình trư + l p mà khi5n +h8ng xấu hc và =+hấm 'Zt@ +huy*n y#u đư3ng thì thBt là nhTng .uy nghb qu! giản đ3n$ %ì nhi1u hG+ .inh O lZ( tuci này +ó qu(n ni*m r]ng đó là +huy*n h5t .Z+ 6ình thường- +hPng +ó gì phải xấu hc +ả$ %à n5u gặp phải nhTng +0 +Bu kh! 6ư ng 6Inh+h8ng +ó th2 =6Bt@ l&i ng(y lBp tZ+< =Đây là +huy*n ri#ng +,( +h8ng 4m- kh0ng +/n thi5t +0 và +!+
T- ng .1

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

6&n phải +(n thi*p@ thì 6&n 6i5t nói gì đưC+ nT( đây? %à 6&n t; R +ấm đ"!n? ei*u +ó t!+ 'Wng gì kh0ng- h(y +Kng +hI khi5n +!+ 4m =r8t lui v1 h"&t động 6D mBt@- kh0ng +0ng kh(i +huy*n tình +ảm +,( mình- nhưng 6i5t đâu đấy- +àng +ấm đ"!n +!+ 4m +àng =y#u nh(u@ .(y đHm thì .("? V&n +ó th2 +hGn +!+h xử lR f- gặp ri#ng tNng 4m đ2 khuy#n giải- phân tD+h +h" +!+ 4m hi2u +!i lCi+!i h&i +,( vi*+ y#u đư3ng qu! . m và nhất là +!+ 4m +Mn đ(ng tuci hG+ trM- đ(ng phải tBp trung t"àn 6ộ .Z+ lQ+ +h" vi*+ hG+ hành thi +ử$ uJy 'Xng nhTng lời l_ thBt +hân tình- khL" lL"- t5 nhE đ2 +huy*n trM- tâm .Q thBt g/n gKi$ V&n hJy khuy#n 4m hG+ .inh nT nhH+ nhO- gi8p đY người 6&n tr(i hG+ tBp thBt tốt$ FMn đối v i 4m hG+ .inh n(m- 6&n hJy t!+ động t i lMng tQ ki#u- tDnh hi5u thHng +,( 4m- làm +h" 4m thấy đưC+ r]ng hình ảnh người +"n tr(i h"àn hả" trư + mHt 6&n g!i trư + h5t phải gi;i gi(ng- +ó ki5n thZ+- tư 'uyw đ2 4m +ảm thấy mình +/n phải +ố gHng hG+ tBp +h" thBt tốt$ V&n hJy nói v i +!+ 4m r]ng< =F0 rất hi2u +huy*n tình +ảm O lZ( tuci +!+ 4m vì 'X .(" +0 +Kng đJ tNng trải qu($ Đó là nhu +/u tâm lR 6ình thường- n#n +0 kh0ng h1 +ó R +ấm đ"!n h(y l#n !n +!+ 4m$ FhI +ó đi1u- +0 m"ng muốn +!+ 4m hJy giT một tình +ảm tr"ng .!ng +,( tuci hG+ trM- và +Xng gi8p đY- động vi#n nh(u ti5n 6ộ- tBp trung thời gi(n +h" vi*+ hG+ tBp$ Ahư th5 tình +ảm +!+ 4m 'ành +h" nh(u m i thQ+ .Q +ó R nghb( và 61n vTng@$ Đó là một +!+h Zng xử h(y$ Ahưng phư3ng !n ‚ vUn là tối ưu nhất$ >rư + ti#n 6&n hJy làm như +hư( h1 6i5t +huy*n +,( h(i 4m hG+ .inh đó$ Ahân một 6uci .inh h"&t 6&n đư( r( vấn đ1< =>ình y#u O tuci hG+ trM@ đ2 +!+ 4m tr"ng l p +Xng th(m gi( thả" luBn- tr(" đci- đư( r( R ki5n ri#ng +,( mình$ V&n hJy làm như =v0 tình@ gGi h(i 4m hG+ .inh đó l#n ph!t 6i2u R ki5n tr(" đci +Xng +!+ 6&n$ Đây là một đ1 tài kh! kDn đ!"- t5 nhE- vì vBy tr"ng 6uci .inh h"&t đó- 6&n n#n g/n gKi trM +huy*n +Xng +!+ 4m như một người +hE g!i đ2 hi2u +!+ 4m h3n$ Fó như th5 6&n m i +ó th2 6i5t đưC+ nhTng .uy nghb thQ+ .Q +,( +!+ 4m v1 vấn đ1 này$ Đ)ng thời tr"ng khi nói +huy*n 6&n +Kng đEnh hư ng +h" +!+ 4m n#n 'uy trì một tình 6&n tr"ng .!ng- +Xng đ"àn k5t gi8p đY nh(u tr"ng hG+ tBp và tr"ng +uộ+ .ống$ V&n +Kng n#n +hI +h" +!+ 4m thấy r]ng O độ tuci này +!+ 4m +hư( đ, +hDn +hHn đ2 ki2m ."!t tình +ảm +,( mình O mZ+ độ phX hCp n#n rất '\ xảy r( nhTng t!+ động kh0ng tốt- nhất là +h2nh mảng vi*+ hG+ hành$ AhTng +âu +huy*n vui tN kinh nghi*m 6ản thân- tN .!+h 6!" h(y đ3n giản +hI là k5t quả +,( ph8t =.!ng t!+ ngUu hZng@ li#n qu(n đ5n vấn đ1 này ._ +ó t!+ động rất l n$ ‡+ hài hư + +,( 6&n là +0ng +W rất hTu hi*u khi phải xử lR nhTng vấn đ1 t5 nhE$ g(u đó 6&n +Kng n#n gặp ri#ng tNng 4m hG+ .inh đó h;i h(n x4m vì .(" thời gi(n g/n đây +!+ 4m l&i hG+ .( .8t$ Đó +Kng là +3 hội đ2 6&n =nhH+ nhO@ khL" +!+ 4m v1 +huy*n y#u đư3ng đJ ảnh hưOng đ5n vi*+ hG+ tBp$ % i .Q ân +/n +,( 6&n- +hH+ +hHn +!+ 4m ._ tâm .Q- +hi( .o và l8+ đó 6&n ._ đư( r( nhTng lời khuy#n phX hCp$ A#n lưu R r]ng- 6&n phải đ5n v i hG+ .inh 6]ng tình thư3ng y#u +hân thành đ2 thuy5t phW+ +!+ 4m v i lR l_ và kinh nghi*m .ống +,( một người đJ tNng trải- phải t&" +h" hG+ .inh .Q +Oi mO- tin tưOngw vì +ó một nguy#n lR rất đ3n giản< 6&n đ5n v i (i 6]ng tr!i tim thì 6&n ._ nhBn l&i nhTng lời nói +Kng xuất ph!t tN tr!i tim +,( hG$

&N) Khi h,) Cinh nc yAu thầy

.

V' một thầy gi)o t3y, bạn được h<c Ainh nh t3ong l:p m8nh chủ nhiệm t( ? cảm m%n, thMm chG c. *m đ[ bộc lộ t8nh cảm yF# đưKng 3Ht ,Aâ# A5c1 R:i thầy! aạn ch<n c)ch => l? n'o t3ong ƒ c)ch dư:i đây0 B! aạn ngại ngbng, hạn ch% tối đa nhhng l&c phải ti%p =&c t3ic ti%p R:i *m h<c Ainh đ., t8m m<i c)ch đ/ ,t3)nh mCt1! D! aạn gCp 3iFng *m h<c Ainh đ. nh5c nhW *m ch& tâm R'o Riệc h<c tMp, $h ng nFn yF# đưKng ]#) A:m!
T- ng .&

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

@! aạn đS nghị aan gi)m hiệ# cho ch#y/n Aang l'm chủ nhiệm một l:p $h)c! ƒ! aạn coi như $h ng bi%t, Rjn đối => R:i *m h<c Ainh đ. b8nh thư4ng như nhhng h<c Ainh $h)c cả t3ong ljn ngo'i gi4! jjjjjjjjjjjjjjj ui*n tưCng +!+ 4m hG+ .inh +ó +ảm tình v i th/y +0 gi!" 9nhất là +!+ 4m O phc th0ng trung hG+: kh0ng phải là đi1u hi5m gặp$ Đặ+ 6i*t là +!+ th/y gi!" tro h!t h(y- đàn gi;i l&i =đ^p tr(i@ thường rất h(y đưC+ +!+ 4m hG+ .inh nT +ảm m5n$ %ì vBy n5u th/y gi!" +ư xử kh0ng khL" ._ +ó th2 gây r( một l"&t vấn đ1 phZ+ t&p làm ảnh hưOng đ5n qu(n h* th/y trM- ảnh hưOng đ5n '(nh 'Q và uy tDn +,( người gi!" vi#n$ xặp tình huống nh&y +ảm này- nhi1u gi!" vi#n tro nh8t nh!t- +hư( +ó kinh nghi*m đJ t; r( l8ng t8ng- thường ng&i ngXng và tìm mGi +!+h tr!nh ti5p x8+- gặp gY v i 4m hG+ .inh đó$ eàm như vBy là 6&n đJ v0 tình gây +h" 4m một .Q hi2u l/m t(i h&i- 4m ._ =ả" tưOng@ r]ng =+hH+ th/y +Kng +ó +ảm tình v i mình thì th/y m i +ó th!i độ như th5@$ Ahưng +Kng kh0ng n#n qu! =6ản lbnh@ và thPng thHn đ5n mZ+ quy5t đEnh gặp ng(y 4m hG+ .inh đó đ2 nhH+ nhO- =ph# 6ình@$ u"àn t"àn kh0ng n#n +h8t nà" vì như th5 4m ._ +ảm thấy tình +ảm tr"ng .!ng +,( mình 6E tcn thư3ng- +ó th2 +Mn +ảm thấy v0 +Xng xấu hc vì đJ 6E người kh!+ ph!t hi*n r( đi1u 6D mBt mà lâu n(y 4m muốn giấu$ V&n +ó 6i5t đJ +ó nhi1u trường hCp .(u l/n ˆtN +hối@ thPng thNng và +ư3ng quy5t +,( th/y gi!" mà hG+ .inh đJ 6; hG+? >r!nh +Kng kh0ng đưC+ mà gặp trQ+ ti5p +Kng kh0ng x"ng- 6&n tìm đ5n .Q =trC gi8p@ +,( V(n gi!m hi*u$ V&n ._ đ1 nghE đưC+ +huy2n .(ng làm +h, nhi*m l p kh!+$ Agh4 +ó vo cn đấy$ eàm như th5 6&n ._ tr!nh đưC+ vi*+ khó xử khi phải ti5p x8+ trQ+ ti5p v i 4m- +Mn 4m hG+ .inh đó +Kng kh0ng +Mn +3 hội ngày ngày nhìn thấy =th/n tưCng@ +,( mình n#n tình +ảm +Kng '/n ph(i nh&t đi$ Ahưng li*u 6&n ._ giải thD+h trư + V(n gi!m hi*u th5 nà" đây v1 lR '" xin +huy2n? FhPng l_ l&i nói =+hI vì một 4m +ó +ảm tình v i t0i@? V&n +ó +hH+ r]ng k5 .!+h đó +ó th2 ='Bp tHt@ tình +ảm tr"ng lMng 4m hG+ .inh đó- khi5n 4m ._ =6u0ng th(@ +h" 6&n? %à 6&n +Kng +ó +hH+ +hHn r]ng O l p m i 6&n +h, nhi*m kh0ng +ó 4m hG+ .inh nT nà" +ó +ảm tình v i 6&n như 4m l p trư +? =>r!nh v; 'ư( l&i gặp v; 'N(@- l8+ đó li*u 6&n +ó ti5p tW+ xin đci l p nT( kh0ng? >i5n th"!i lưYng n(n[ %By +hI +Mn +!+h 6&n trQ+ ti5p đối mặt v i =.Q thBt@ và tìm +!+h giải quy5t cn th;(- kh0ng n#n lảng tr!nh$ V&n hJy +"i như kh0ng 6i5t tình +ảm +,( 4m hG+ .inh đó 9+hNng nà" 4m +Mn giT tr"ng vMng 6D mBt +hư( thc lộ trQ+ ti5p v i 6&n: và vUn +ư xử 6ình thường- tQ nhi#n như v i tất +ả hG+ .inh kh!+ tr"ng l p$ %à hJy nh r]ng tr"ng nhTng tình huống đặ+ 6i*t 6&n kh0ng đưC+ t; r( qu(n tâm =kh!+ thường@ đối v i 4m đó mà ngưC+ l&i phải tìm +3 hội =+0ng kh(i@ r]ng 6&n kh0ng +ó tình +ảm gì đặ+ 6i*t ng"ài tình th/y trM v i 4m +ả$ VE =tN +hối@ t5 nhE như vBy làm +h" 4m kh0ng +ảm thấy xấu hc$ %à 6&n +Kng n#n đ2 +h" 4m 6i5t r]ng 6&n lu0n y#u quR nhTng 4m hG+ .inh +hdm ng"(n- hG+ gi;i$ Vi5t đâu đó l&i là động lQ+ tinh th/n gi8p 4m phấn đấu hG+ gi;i đ2 giành đưC+ =+ảm tình@ +,( th/y$ V&n +Kng n#n 6i5t r]ng tình +ảm y#u đư3ng +,( tuci hG+ trM đối v i th/y +0 +Mn rất 6)ng 6ột- +ảm tDnh nhưng kh0ng Dt nhTng tình +ảm .âu .H+$ FhDnh vì th5 6&n kh0ng n#n =th(m vGng@ ._ =ph! vY@ nó +hI 6]ng vài +âu nói- mà n#n 'Xng nhTng hành động ân +/n- t5 nhE nhưng thPng thHn- ra ràng thì '/n '/n hG+ .inh ._ hi2u r( vấn đ1 và +ó +!+h +ư xử phX hCp$ kX th5 nà" đi +hdng nT( tình +ảm tr"ng .àng +,( +!+ 4m +Kng +/n đưC+ t0n trGng.

.T) \Tại C * Rm 1h+ng )4 #àiY] .
-3ong gi4 t3ả b'i $i/m t3a Bu ph&t, một *m h<c Ainh đ^ng lFn th5c m5c R:i bạn một c)ch gay g5t+ ,-ại Aao *m $h ng c. b'i01! aạn => l? như th% n'o0
T- ng ..

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

B! aạn 3Ht b^c R' ]#ay lại n.i+ ,- i th# bao nhiF# b'i th8 t i t3ả bHy nhiF#, $h ng th/ bi%t được tại Aao *m $h ng c. b'i1! D! aạn giMt m8nh R' nghs c. th/ đ[ đ/ mHt b'i của h<c Ainh W đâ# đ. nFn bạn n.i $h ng lHy đi/m lần n'y của *m đ. nha! @! aạn b8nh tsnh n.i R:i h<c Ainh đ. l' l)t nha h%t gi4 bạn Ae $i/m t3a lại 3ồi Ae c. câ# t3ả l4i chGnh x!+$ jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Đây là một tình huống đ3n giản ."ng l&i rất '\ khi5n +!+ gi!" vi#n l8ng t8ng$ V&n đJ rất +rn thBn và +hH+ +hHn là giT 6ài +,( hG+ .inh đ/y đ,- nhưng đột nhi#n +ó 4m đZng l#n thH+ mH+ như vBy ._ khi5n 6&n kh0ng kh;i giBt mình$ >r"ng tình huống đột xuất đó một .uy nghb vWt qu(< =Fó th2 mình l&i đ2 mất 6ài +,( hG+ .inh .("? Ahưng +hPng l_ l&i =th8 nhBn@ ng(y l8+ này thì thBt mất uy tDn qu!@$ >h5 là 6&n đành tìm +!+h kh0ng +h5 .Q l8ng t8ng +,( mình 6]ng +!+h khPng đEnh rất ki#n quy5t< =>0i thu 6(" nhi#u 6ài thì trả 6ấy nhi#uw@ ngh4 +ó vo rất l"gi+$ >hQ+ r( đó l&i là +!+h +hống +h5 rất thi5u tr!+h nhi*m$ Ahưng +Kng +ó gi!" vi#n đJ +hT( +h!y 6]ng +!+h +h" qu( kh0ng lấy đi2m l/n này +,( 4m hG+ .inh đó$ uành động đó ng(ng nhi#n thN( nhBn là 6&n đJ làm mất 6ài +,( hG+ .inh khi thQ+ .Q 6&n +hư( h1 6i5t lhi +ó thuộ+ v1 mình h(y kh0ng$ A5u tr"ng trường hCp 6&n gặp phải một =+(" th,@ là một hG+ .inh 6ư ng 6Inh kh0ng đ)ng R th4" +!+h giải quy5t =giảng hM(@ ấy +,( 6&n thì 6&n 6i5t xử lR .(" đây? %à 6i5t đâu đây l&i là =độ+ +hi#u@ +,( một +Bu hG+ trM tinh qu!i nà" đó- 6i5t +0 gi!" =y5u 6óng vD(@ n#n 'X đJ kh0ng làm 6ài nhưng +Kng vUn l n ti5ngm(y r( ='G(@ đưC+ +0$ >ốt nhất tr"ng tình huống này 'X thQ+ hư th5 nà" 6&n +Kng kh0ng n#n quy5t đEnh +!+h giải quy5t ng(y mà n#n 'ành thời gi(n đ2 ki2m tr( l&i$ Đ2 kh0ng làm mất thời gi(n +,( l p- 6&n +ó th2 nói< =F0 +Kng +hư( 6i5t +W th2 lR '" vì .(" 4m kh0ng +ó 6ài$ Vây giờ 4m y#n tâm ng)i xuống đ2 hG+ 6ài- .(u giờ hG+ +0 ._ ki2m tr( l&i@$ %à khi k5t th8+ giờ hG+ 6&n phải x4m l&i kv .c đ/u 6ài và .c ghi +hLp ri#ng +,( mình đ2 6i5t +hDnh x!+ h0m đó +ó vHng (i kh0ng$ A5u trường hCp l p đi đ/y đ, thì +hH+ +hHn là 4m đó +ó làm 6ài và 6&n đJ đ2 thất l&+ 6ài O đâu đó$ Ahi1u gi!" vi#n +ó th2 '&y +Xng l8+ nhi1u l p kh!+ nh(u n#n hi*n tưCng đ2 lUn 6ài tN l p này .(ng l p kh!+ là +huy*n +ó th2 th0ng +ảm đưC+$ Ahưng đi1u qu(n trGng là l8+ này 6&n phải lQ( lời nói v i 4m hG+ .inh đó th5 nà" +h" hCp lR$ %à +hH+ +hHn qu( l/n này 6&n ._ tQ nhH+ nhO mình +/n +rn thBn h3n tr"ng vi*+ 6ả" quản 6ài ki2m tr( +,( hG+ .inh$ FMn tr"ng tình huống 6&n ph!t hi*n r( 4m đó kh0ng đi hG+ nhưng l&i =l n ti5ng@ phản Zng như th5- 6&n +/n +ó hình thZ+ nhH+ nhO thBt nghi#m khH+$ V&n n#n gGi ri#ng hG+ .inh đó O l&i .(u giờ hG+- .(u đó phân tD+h +h" 4m thấy đi2m .(i tr!i tr"ng th!i độ và hành động +,( mình$ A5u là l/n đ/u hG+ .inh mH+ lhi 6&n +ó th2 nhân nhưCng và +h" 4m làm l&i một 6ài tBp kh!+$

.1) H i #ài <àm giống nh u tXng )hc

.

-3ong $hi chHm b'i $i/m t3a Ri%t cho h<c Ainh, bạn ph)t hiện c. hai b'i giải giống nha# tfng chh! aạn ch<n c)ch => l? n'o t3ong ba c)ch Aa#0 B!`F# tFn hai *m đ., phF b8nh t3ư:c l:p R' cho cả hai đi/m một đ/ l'm gưKng cho c)c *m $h)c! D!`F# hiện tượng n'y t3ư:c l:p, yF# cầ# hai *m đ. ti gi)c đ^ng lFn nhMn lJi wbạn $h ng th/ nF# tFn cO th/ hai *m h<c Ainh đ.x! "a# đ. bạn phF b8nh c)c *m R' cho cả l:p ngh* một gi)o dOc đạo đ^c RS tGnh $h ng t3#ng thic!

T- ng .6

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

@!-3ả b'i b8nh thư4ng R' nF# ch#ng ch#ng 3Png c. hiện tượng chLp b'i của nha# t3ong l:p! aạn $h ng nF# tFn hai *m nhhng Aa# đ. Ae gCp 3iFng hai *m đ/ t8m hi/# ng#yFn nhân R' nh5c nhW! jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj >r"ng tình huống này- trư + h5t +/n nhBn thấy r]ng 6&n đJ +ó .3 .uất là tr"ng giờ làm 6ài 6&n đJ kh0ng nghi#m khH+ đ2 +!+ 4m +ó +3 hội +hLp 6ài +,( nh(u$ V&n +/n phải r8t kinh nghi*m ng(y v1 vấn đ1 này< tuy*t đối kh0ng t&" r( =k_ hO@ đ2 +!+ 4m +ó +3 hội vi ph&m nội quy$ V&n lu0n nhH+ nhO +!+ 4m v1 tinh th/n tQ gi!+- nhưng hG+ .inh- nhất là +!+ 4m +Mn O độ tuci +ấp l- ll thì .Q gi!m .!t +hặt +h_ +,( th/y +0 vUn là một =!p lQ+@ ngdn +hặn +!+ 4m vi ph&m nội quy$ ĐJ trót đ2 =.3 hO@ r)i 6&n phải tìm +!+h khH+ phW+ ng(y .(" +h" khL" lL"- hi*u quả$ Đi1u tối k{ O đây là 6&n n#u t#n h(i 4m đó trư + l p- ph# 6ình r)i +h" một đi2m$ kX r]ng +h8ng đJ mH+ lhi- nhưng +!+ 4m vUn +/n đưC+ 6&n t0n trGng- đối xử một +!+h thư3ng y#u- độ lưCng$ %i*+ xử lR +!+ 4m th4" +!+h này +ó th2 làm +h" +!+ 4m .C và l/n .(u kh0ng (i '!m t!i ph&m nT( 9vì .Z+ m&nh +,( 'ư luBn tBp th2 l p và nhTng +"n .ố „- y trMn trbnh vUn là rất kinh kh,ng đối v i tuci hG+ trM:$ Ahưng 6&n +ó 6i5t r]ng khi đó 6&n đJ v0 tình làm tcn thư3ng đ5n lMng tQ trGng +,( +!+ 4m$ gQ trNng ph&t +ó th2 gi8p 6&n đ&t mW+ đD+h tZ+ thời nhưng t!+ 'Wng gi!" 'W+ lâu 'ài thì h/u như kh0ng +ó$ Fhư( k2 .Q Zng xử thi5u t5 nhE đó ._ làm tcn h&i đ5n mối qu(n h* giT( th/y trM$ vUn 6i5t r]ng +h8ng +ó lhi- và kh0ng +ó quy1n gì "!n tr!+h 6&n- nhưng tr"ng thâm tâm +h8ng ph/n nà" giảm đi .Q y#u quR- kDnh trGng 'ành +h" 6&n$ F!+h xử lR z +ó t!+ 'Wng đ!nh và" .Q tQ gi!+ +,( +!+ 4m- làm +h" +!+ 4m 6i5t nhBn lhi và 6i5t +hEu tr!+h nhi*m v1 hành vi .(i ph&m +,( mình$ >uy nhi#n- ._ +hPng h(y h" gì trư + +ảnh +ả l p đc ')n !nh mHt v1 h(i 4m đ(ng +8i g]m mặt đ2 +hEu nhTng lời ph# 6ình +,( 6&n$ %à +!+ 4m kh!+ tr"ng l p +Kng kh0ng =hZng th8@ gì khi phải ngh4 6&n =giảng@ v1 đ&" đZ+ tr"ng khi +!+ 4m kh0ng h1 mH+ lhi$ %à nó +Kng +ó th2 gây tcn h&i đ5n mối qu(n h* giT( hG+ .inh ph&m lhi v i tBp th2 l p và v i gi!" vi#n$ Ahư vBy tr"ng trường hCp này 6&n +/n phải t5 nhE- trả 6ài như 6ình thường- +hI n#u +hung +hung tr"ng l p +ó hi*n tưCng +hLp 6ài +,( nh(u khi5n 6&n kh0ng hài lMng$ 6&n nhấn m&nh v i +!+ 4m r]ng n5u vì nhTng lR '" +hDnh đ!ng- +!+ 4m +ó th2 kh0ng làm đưC+ 6ài- +0 ._ +hi5u +ố t&" đi1u ki*n +h" 4m làm 6ài kh!+- nhưng +0 rất 6u)n khi +ó hG+ .inh kh0ng trung thQ+$ %à 6&n +Kng nghi#m khH+ nhH+ nhO< =e/n đ/u ti#n +!+ 4m ph&m lhi +0 +ó th2 6; qu( nhưng n5u +ó l/n thZ h(i +0 ._ +h" đi2m kLm nhTng 6ài +hLp +,( nh(u@$ V&n +h8 R 'X đ(ng uốn nHn hG+ .inh nhưng 6&n vUn +/n 'Xng lời l_ nh^ nhàng- kh0ng n#n g(y gHt khi nói v i +!+ 4m$ g(u đó nhất thi5t 6&n phải gặp ri#ng h(i 4m đó đ2 tìm hi2u nguy#n nhân vì .(" h(i 4m đó l&i +hLp 6ài +,( nh(u và tXy tNng trường hCp 6&n ._ +ó +!+h giải quy5t th;( đ!ng$ %ì đây là l/n đ/u n#n 6&n +ó th2 vUn +0ng nhBn đi2m +,( h(i 4m đó 9n5u như đi1u đó kh0ng khi5n +!+ 4m kh!+ tr"ng l p +h" là 6&n thi5u +0ng 6]ng:$ Ahưng +Kng kh0ng qu#n nhH+ nhO +!+ 4m r]ng đây +hI là l/n 'uy nhất 6&n làm như th5n5u t!i ph&m 6&n ._ +ó hình thZ+ xử lR nghi#m khH+ h3n$ FKng nhân 'Ep này 6&n khuy5n khD+h tình 6&n tốt đ^p +,( h(i 4m- động vi#n +!+ 4m +Xng gi8p nh(u ti5n 6ộ tất nhi#n kh0ng phải 6]ng +!+h +h" nh(u +hLp 6ài$ uJy lu0n nh r]ng lMng kh"(n 'ung +,( th/y +0 ._ gi8p hG+ .inh ti5n 6ộ rất nhi1u$

.&) 7ài 1i;m t- (u=t C9) \!ột (u=t]
-3ong $hi chHm b'i $i/m t3a Ri%t một ti%t, bạn nhMn thHy c. một t3ư4ng hợp =#Ht A5c ,đột =#Ht1+ b'i của một *m c. A^c h<c chỉ R'o loại t3#ng b8nh y%# nhưng lại 3Ht tốt, =^ng đ)ng được nhMn đi/m t#yệt đối! -3ong gi4 t3ả b'i, bạn Ae ch<n c)ch => l? n'o Aa# đây+
T- ng .>

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

B! 2ho đi/m cao đ&ng như nhhng g8 th/ hiện t3ong b'i R' $h*n ngợi *m h<c Ainh đ. t3ư:c to'n l:p! D! -( th)i độ nghi ng4, R' $h ng cho đi/m R'o b'i đ. R8 l? do *m đ. c. th/ ]#ay c.p hoCc chLp b'i của ngư4i $h)c! @! Nh*n ngợi *m đ. đ[ c. $%t ]#ả l'm b'i tốt R' m4i *m đ. lFn bảng t38nh b'y lại cho cả l:p ngh* đ/ cbng h<c tMp! jjjjjjjjjjjjjjjj >r"ng trường hCp này- trư + h5t 6&n vUn n#n +h" đi2m 6ài làm +,( 4m đó th4" đ8ng nhTng gì mà 4m đJ vi5t một +!+h +hDnh x!+- +0ng 6]ng thBm +hD +ó th2 thưOng đi2m n5u xLt thấy +!+h giải quy5t thQ+ .Q h(y- độ+ đ!" và vì 4m đó là một hG+ .inh trung 6ình mà đJ 6i5t +ố gHng vưCt 6B+$ 7h0ng phải (i +Kng +hGn +!+h làm này vì nhi1u gi!" vi#n vUn thường +ó qu(n ni*m đ3n giản r]ngđJ là hG+ .inh gi;i thì 6ài nà" +Kng tốt- +Mn đJ là hG+ .inh y5u kLm thìw mu0n đời +Kng th5 mà th0i$ FhDnh vì tư tưOng ấy mà +!+ th/y +0 gi!" +hư( +ó .Q động vi#n khD+h l* xZng đ!ng đối v i nhTng trường hCp +ó .Q +ố gHng đ2 +ải thi*n .Z+ hG+ +,( mình$ Ahưng 6&n n#n nh r]ng nhTng lời động vi#n khi +!+ 4m +ó ti5n 6ộ nhi1u khi +ó t!+ 'Wng rất l n làm th(y đci hPn một +"n người đấy$ Ahưng tr"ng nhTng trường hCp xuất .H+ =đột xuất@ +,( một 4m hG+ .inh nà" đó 6&n +Kng +/n phải x4m xLt +rn thBn$ F!+h xử lR y 4 là qu! +h, qu(n$ 7h4n ngCi- động vi#n hG+ .inh- nhất là nhTng người +ó ti5n 6ộ là đi1u n#n làm- nhưng +Kng phải đ8ng l8+- thD+h hCp thì m i +ó t!+ 'Wng$ V&n +hư( 6i5t thQ+ +hất 6ài đó +ó phải '" 4m hG+ .inh này tQ làm h(y đi +hLp thì +/n phải tìm hi2u kv$ %ì n5u đó thQ+ .Q là một =6ản .("@ thì lời kh4n +,( 6&n ._ làm +h" hG+ .inh đó xấu hc- nhưng ngưC+ l&i +Kng +Kng +ó th2 là một .Q =khuy5n khD+h@ 4m đó l/n .(u ti5p tW+w +hLp 6ài$ A5u +hGn +!+h giải quy5t thZ z thì thBt .(i l/m$ A5u 4m đó +ó +hLp 6ài thBt đi +hdng nT( +Kng ._ +ảm thấy =6Q+ tZ+@ khi 6E +0 gi!" mI( m(i- ph# 6ình trư + l p- khi5n +h" mối qu(n h* th/y trM và 6&n 6n tr"ng l p +Kng xấu đi$ mà thQ+ r( 6&n +Kng đâu +ó =+hZng + @ gì$ FhI k5t luBn th4" +ảm tDnh- h(y đEnh ki5n thì quả thQ+ khó +ó th2 làm hG+ .inh tâm phW+ khru phW+ đưC+$ FMn n5u 6ài làm đó thQ+ .Q là k5t quả +,( một .Q +ố gHng thì +!+h xử lR +,( 6&n thBt là t* h&i và 6&n đJ mH+ phải một .(i l/m l n$ AhTng lời nói thi5u =thi*n +hD@- +"i thường như vBy +,( +0 gi!" ._ 'Bp tHt mGi .Q +ố gHng +,( 4m- thBm +hD 4m ._ +ảm thấy 6E x8+ ph&m$ eà nhTng 6B+ =+h( m^ thZ h(i@đNng 6(" giờ 6&n đ2 hG+ .inh +,( mình r3i và" tâm tr&ng đó$ V&n n#n +hGn +!+h giải quy5t f$ 7hi trả 6ài trư + l p 6&n vUn phải kh4n ngCi người làm 6ài ki2m tr( đó trư + +ả l p vì đJ +ó +!+h giải h(y- độ+ đ!"$ Đ)ng thời 6&n phải khL" lL" ki2m tr( x4m 6ài làm ấy thQ+ .Q là +,( 4m h(y kh0ng 6]ng +!+h gGi 4m l#n 6ảng đ2 +hT( +h" +!+ 6&n kh!+ +Xng hG+ tBp$ Đó +Kng là một +3 hội đ2 +h" 4m +hZng minh .Q ti5n 6ộ +,( mình trư + l p$ %à 6&n +Kng làm .!ng t; đưC+ vấn đ1 mình đ(ng 6dn kh"dn$ A5u 4m trình 6ày một +!+h tr3n tru- th2 hi*n .Q hi2u 6i5t .âu .H+ v1 vấn đ1 đó thì kh0ng +Mn đi1u gì phải 6àn nT(- mGi +huy*n đJ ra ràng 9và +hH+ đây +Kng là đi1u 6&n m"ng muốn:$ FMn n5u 4m t; r( l8ng t8ng- kh0ng làm +h, đưC+ ph/n ki5n thZ+- +hZng t; 6ài đó kh0ng phải '" 4m tQ làm mà đi +hLp O đâu đó$ Ahưng 'X .(" 6&n +Kng kh0ng n#n ph# 6ình 4m hG+ .inh đó trư + l p mà phải thQ+ .Q t5 nhE$ V&n t&m thời +hư( +h" đi2m và" 6ài làm đó- +h" 4m hG+ .inh này nC h0m .(u ki2m tr( l&i- đ)ng thời +Kng kh0ng qu#n nhH+ nhO 4m +ố gHng hG+ tBp$

II. CAÙC TÌNH HOÁNG +HAÙC. y$ >ình huống .ư ph&m xảy r( đối v i gi!" vi#n tr#n l p $
T- ng .F

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

Tình huống 1< Vư + và" l p- 6&n nhBn thấy tc trQ+ nhBt +hư( làm v* .inh- l p rất 6/n- 6àn gh5 kh0ng ng(y ngHn$ V&n xử lR th5 nà"? Tình huống &< >r"ng giờ giảng 6ài vBt lR- +ó một hG+ .inh gi3 t(y xin ph!t 6i2u và đ1 nghE th/y giải thD+h một vấn đ1 +ó li#n qu(n đ5n 6ài giảng- ph!t hi*n r( đó là một vấn đ1 đưC+ Zng 'Wng tr"ng thQ+ ti\n mà 6&n +hư( nHm vTng$ A5u là gi!" vi#n đó- 6&n xử lR th5 nà"? Tình huống .< >r"ng giờ trả 6ài ki2m tr( vi5t- một hG+ .inh thH+ mH+ +h" r]ng th/y gi!" đJ +hấm nh/m +h" 4m$ A5u là th/y gi!" đó thì ng(y l8+ ấy 6&n xử lR th5 nà"? Tình huống 6< >r"ng giờ làm 6ài ki2m tr( m0n t"!n$ m i h5t nử( thời gi(n- tr"ng khi +ả l p +Mn đ(ng làm 6ài thì đJ thấy 4m S 9một hG+ .inh gi;i t"!n +,( l p: đJ làm x"ng$ A5u là gi!" vi#n 6ộ m0n t"!n đó- 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống >< Vư + và" giờ '&y- 6&n thấy l p vHng đ5n nử( .ố hG+ .inh- h;i nguy#n nhân thì +!+ 4m +h" 6i5t là +!+ 6&n 6; đi đư( đ!m m^ +,( một 6&n tr"ng l p 6E mất$ >rư + tình huống đó 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống F< >r"ng l p- hG+ .inh phải ng)i th4" +hh quy đEnh- nhưng và" giờ '&y +,( 6&n- +ó một hG+ .inh l&i tQ động đả" +hh- ng)i l#n 6àn đ/u$ 7hi 6&n h;i lR '"- hG+ .inh đó nói r]ng< >hư( th/y- 4m thD+h hG+ m0n +,( th/y và 4m thD+h x4m thD nghi*m +,( th/y làm$ >rư + tình huống đó 6&n xử lR th5 nà"? Tình huống J< V&n +ó tBt nói ngGng- lUn giT( l và n$ 7hi giảng 6ài hG+ .inh tr"ng l p đJ +ười- ngh4 thấy ti5ng +ười đó- 6&n xử lR th5 nà"? Tình huống M< 7hi trả 6ài ki2m tr( đ( .ố +!+ 4m đ1u 6E đi2m kLm- +!+ 4m đ1u nhất l"&t k#u là 6ài khó- +!+ 4m kh0ng làm đưC+ và đ1 nghE th/y kh0ng lấy đi2m$ A5u là th/y gi!" đón 6&n xử lR th5 nà"? Tình huống Nd >r"ng khi qu(y mặt và" 6ảng- th/y gi!" thấy hG+ .inh O 'ư i l p l&i )n à" và +ười kh8+ khD+h$ 7hi th/y ngNng vi5t 6ảng và qu(y l&i thì +ả l p l&i im lặng và nhìn l#n 6ảng$ A5u là th/y gi!" đó 6&n xử lR th5 nà"? Tình huống 1T< >r"ng khi giảng '&y- +0 gi!" e(n ph!t hi*n thấy một hG+ .inh O +uối l p đ(ng mải làm vi*+ ri#ng- kh0ng +h8 R nhìn l#n ngh4 giảng$ A5u là +0 gi!" e(n- 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống 11d >r"ng khi đ(ng giảng 6ài- th/y gi!" nhBn thấy +ó một nT .inh tr"ng l p kh0ng nhìn l#n 6ảng mà mHt +Z m3 màng nhìn r( phD( ng"ài +ử( .c l p$ A5u là th/y gi!" đó- 6&n ._ xử lR th5 nà" trư + tình huống đó? Tình huống 1&d >r"ng giờ '&y- th/y > ph!t hi*n r( một hG+ .inh O +uối l p h(y ng!p vặtmHt lờ đờ$ >h/y > nghi vấn 4m đó mH+ nghi*n m( t8y$ A5u là th/y gi!" >- 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống 1.< >r"ng khi giảng '&y- th/y gi!" ph!t hi*n r( một hG+ .inh nT đ(ng đG+ truy*n$ 7hi th/y đ5n và thu .!+h truy*n thì thấy đây là một ti2u thuy5t !i tình đưC+ xuất 6ản O gài xMn tN trư + ndm yƒ‰…$ A5u và" trường hCp th/y gi!" đó- 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống 16d >r"ng khi giảng 6ài- th/y gi!" thấy +ó một hG+ .inh gW+ đ/u xuống 6àn kh0ng ghi 6ài$ A5u là gi!" vi#n đó- 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống 1>d 7hi 6ư + và" l p- +ả l p đ1u đZng l#n +hà" +0 gi!"- nhưng 'uy nhất +ó một 4m vUn ng)i$ >rư + hi*n tưCng đó 6&n ._ xử lR th5 nà"

&% O?) tình huống Cư phạm (Ly - !ối @Pi gi?* @iAn )hB nhiệm <Pp %

T- ng .J

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

Tình huống 1Fd A5u l p 6&n +h, nhi*m- +ó một hG+ .inh vi ph&m kp luBt- 6&n y#u +/u hG+ .inh v1 mời phW huynh đ5n gặp 6&n nhưng hG+ .inh đó đJ tQ 6; hG+$ V&n ._ xử lR như th5 nà"? Tình huống 1Jd >r"ng l p y„V '" th/y >uấn làm +h, nhi*m +ó 4m uXng h(y nghI hG+ kh0ng phLp$ >u/n qu( 4m +Kng +ó z 6uci nghI hG+ kh0ng phLp$ A5u là th/y >uấn- 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống 1Md 7hi ti5p x8+ v i phW huynh +,( một hG+ .inh +! 6i*t- phW huynh đó ndn nI 6&n v i +âu Štrdm .Q nhờ th/yŠ$ A5u là gi!" vi#n +h, nhi*m- l8+ đó 6&n phải Zng xử th5 nà"? Tình huống 1Nd một hG+ .inh .Hp 6E đư( r( xLt O uội đ)ng kp luBt$ |hW huynh là người +ó +hZ+ vE +h, +hốt O đE( phư3ng đ5n đ1 nghE 6&n v i tư +!+h là gi!" vi#n +h, nhi*m xin v i uội đ)ng +hi5u +ố và Š+h" qu(Š$ A5u là gi!" vi#n +h, nhi*m- 6&n ._ Zng xử v i vE phW huynh đó r( .("? Tình huống &Td Đ5n thdm một gi( đình hG+ .inh v i mW+ đD+h phối hCp gi!" 'W+ 4m S một hG+ .inh hG+ kLm- +h( m^ 4m đJ ng; R đành xin +h" +"n th0i hG+$ V&n xử lR th5 nà"? Tình huống &1< một hG+ .inh kh! tr"ng l p vì h"àn +ảnh gi( đình qu! khó khdn- phW huynh đ5n trình 6ày v i gi!" vi#n +h, nhi*m xin +h" +"n nghI hG+$ A5u là gi!" vi#n +h, nhi*m- 6&n ._ Zng xử r( .("? Tình huống &&d eà gi!" vi#n +h, nhi*m- một l/n đ5n thdm gi( đình hG+ .inh gặp đ8ng l8+ 6ố m^ 4m đ(ng l( mHng 4m đó$ A5u là gi!" vi#n +h, Ahi*m đó- 6&n ._ xử .Q th5 nà"? Tình huống &.d một nT .inh l p 6&n làm +h, nhi*m vN( trMn y‰ tuci đJ 6E +h( m^ 6Ht nghI hG+ đ2 lấy +h)ng$ AT .inh đó đ5n nhờ 6&n là gi!" vi#n +h, nhi*m +h4 +hO$ A5u là gi!" vi#n +h, nhi*m đó- 6&n xử lR th5 nà"? Tình huống &6d eà gi!" vi#n +h, nhi*m l p- một h0m +ó (nh +0ng (n đ5n trường gặp và th0ng 6!" r]ng một hG+ .inh +,( l p đó đ(ng +ó nghi vấn là đJ th(m gi( và" một vW trộm +Hp$ Đó là một hG+ .inh thường đưC+ 6&n đ!nh gi! là một hG+ .inh ng"(n >rư + tình huống đó 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống &>d u(i x4 0m +hO hG+ .inh l p 6&n đi th(m qu(n$ t4 nà" +!+ 4m +Kng đ1 nghE 6&n đi +Xng$ V&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống &Fd xiờ vBt lR l p y„F +ó một .ố hG+ .inh 6E ghi và" .c đ/u 6ài- nhưng z ngày .(u kh0ng 6i5t (i đJ try xó($ >hấy hi*n tưCng tr#n- n5u là gi!" vi#n +h, nhi*m l p y„F- 6&n xử lR th5 nà"? Tình huống &Jd 7hi m i nhBn l p +h, nhi*m- hG+ .inh đ1 nghE 6&n h!t một 6ài nhưng 6&n l&i kh0ng +ó khả ndng +( h!t$ V&n xử lR th5 nà"? Tình huống &Md mặ+ '/u nhà trường đJ +ấm nhưng hG+ .inh l p 6&n +h, nhi*m vUn m(ng 6óng đ5n đ! tr"ng trường$ F!+ hG+ .inh đó đ! 6óng làm vY một 0 +ử( kDnh- nhưng ng(y l8+ đó +!+ 4m đJ mu( một tấm kDnh và lHp và"$ ĐZng trư + .Q vi*+ đó là một gi!" vi#n +h, nhi*m- 6&n ._ xử lR th5 nà" tr"ng giờ .inh h"&t l p +uối tu/n đó? Tình huống &Nd >r"ng 6uci l(" động- gi!" vi#n +h, nhi*m ph!t hi*n thấy +ó h(i hG+ .inh đJ tQ R 6; v1 giT( giờ$ A5u là gi!" vi#n +h, nhi*m đó- 6&n ._ xử lR th5 nà"? Tình huống .Td k" +ó .ư xD+h mD+h- một .ố th(nh ni#n ng"ài trường đ5n +hờ l8+ t(n hG+ ._ đ5n đ!nh một hG+ .inh l p 6&n +h, nhi*m$ Vi5t đưC+ .Q vi*+ tr#n- 6&n ._ xử lR th5 nà"? OeO OeOH fg Lh Ti/H Hjk/G%

1% fU <Z tình huống Cư phạm )B gi?* @iAn t-An <Pp %
T- ng .M

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

O?)h (U <Z tình huống 1d (‹ xi!" vi#n ph# 6ình tc trQ+ nhBt- .(u đó ti5n hành giảng '&y 6ình thường$ 6‹ xi!" vi#n y#u +/u hG+ .inh r( ng"ài và y#u +/u tc trQ+ nhBt và" làm v* .inh l p .&+h ._ r)i m i +h" hG+ .inh và" hG+$ +‹ xi!" vi#n y#u +/u +!+ 4m O tNng 6àn tQ x5p 6àn gh5 +h" ng(y ngHn- .(u đó ti5n hành giảng '&y- h5t giờ '&y y#u +/u tc trQ+ nhBt làm ng(y vi*+ v* .inh l p tr"ng giờ r( +h3i đ2 giờ .(u +ó l p hG+ gGn gàng- .&+h ._$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống &d (‹ xi!" vi#n +h" hG+ .inh đó ng)i xuống và tuy#n 6ố vấn đ1 này kh0ng +ó tr"ng nội 'ung .!+h gi!" kh"( n#n kh0ng đ1 +Bp O giờ '&y$ $ 6‹ xi!" vi#n 'Nng 6ài giảng và tìm +!+h giải thD+h vấn đ1 mà hG+ .inh n#u r( 9nhưng '" +hư( +h, động và nHm vTng n#n giải thD+h l8ng t8ng- mất thời gi(n:$ +‹ 7h4n hG+ .inh +ó .Q tìm tMi li#n h* 6ài giảng v i thQ+ t5 và h^n hG+ .inh< Š>0i ._ tìm hi2u th#m đ2 giải thD+h hi*n tưCng 4m n#u r( và" đ/u giờ .(u$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống .% (‹ >h/y trả lời là đJ +hấm +hDnh x!+- y#u +/u hG+ .inh đó phải x4m kv l&i 6ài làm +,( mình$ 6‹ >h/y đ2 hG+ .inh trình 6ày lu0n t&i l p- +hh 4m đó +h" là th/y đJ +hấm nh/m$ +‹ >h/y y#u +/u 4m hG+ .inh đó x4m l&i 6ài làm một l/n nT( và +uối giờ đ5n gặp th/y đ2 thry trM +Xng tr(" đci x4m l&i 6ài +hấm +h" th;( đ!ng$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 6% (‹ Fh" hG+ .inh đó nộp 6ài và y#u +/u hG+ .inh r( ng"ài l p$ 6‹ Œ#u +/u hG+ .inh đó +/n x4m l&i 6ài +h" kv và ng)i nghi#m +hInh t&i +hh đ5n h5t giờ$ +‹ xi!" vi#n xuống l p x4m k5t quả 6ài làm +,( hG+ .inh đó- n5u thấy 6ài làm h"àn hả"+ó th2 kh4n và tuy#n 6ố v i l p< Š>0i +h" 6&n S làm th#m một đ1 kh!+ đ2 6Bn +ó 'Ep th2 hi*n đưC+ khả ndng +,( mìnhŠ$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống >% (‹ %ì thấy hG+ .inh nghI nhi1u- gi!" vi#n 6ộ m0n +h" hG+ .inh nghI lu0n kh0ng ti5n hành '&y giờ đó 9đ2 giờ trống: $ 6‹ xi!" vi#n vUn ti5n hành giảng '&y 6ình thường$ +‹ xi!" vi#n ghi '(nh .!+h hG+ .inh vHng mặt- tuy#n 6ố ._ lXi vi*+ giảng 6ài m i .(ng 6uci .(u- .(u đó tc +hZ+ +h" hG+ .inh làm 6ài tBp t&i l p- tr!nh vi*+ trống giờ$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống F% (‹ 7i#n quy5t 6uộ+ hG+ .inh ng)i v1 +hh th4" quy đEnh$ 6‹ %ui vo đ2 +h" hG+ .inh ng)i 6àn đ/u lu0n$ +‹ u"(n ngh#nh hG+ .inh +ó tinh th/n h(m hG+ h;i và y#u +/u hG+ .inh vUn trO v1 vE trD +hh ng)i mà gi!" vi#n +h, nhi*m đJ quy đEnh$ 7huy5n khD+h 4m +ố gHng hG+ tBp và qu(n .!t nhTng thD nghi*m +hZng minh đưC+ làm t&i l p$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống J% (‹ xi!" vi#n tảng lờ như kh0ng 6i5t$
T- ng .N

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

6‹ xi!" vi#n nghi#m khH+ y#u +/u +!+ 4m trBt tQ- nghi#m +hInh hG+ tBp$ 6‹ xi!" vi#n 6ày t; v i hG+ .inh như .(u< - Š>0i 6i5t tBt nói ngGng +,( t0i +hH+ +hHn ._ làm +!+ 4m +ười$ >0i 6i5t đi1u đó và hàng ngày đ(ng luy*n nói đ2 nh(nh +hóng khH+ phW+ đưC+ tBt nói ngGng này- m"ng +!+ 4m th0ng +ảm +h" t0iŠ$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống M% (‹ xi!" vi#n kh0ng +hấp nhBn đ1 nghE +,( hG+ .inh- ti5p tW+ lấy đi2m ghi và" .c đi2m$ 6‹ xi!" vi#n vui vo 6]ng lMng kh0ng lấy đi2m 6ài ki2m tr( đó$ +‹ xi!" vi#n h;i hG+ .inh đ2 6i5t +!+ 4m vư ng mH+ O đi2m nà"- 6ài giảng +ó đi2m nà" +hư( ra$ g(u đó +hT( 6ài tBp đó tr#n 6ảng$ % i k5t quả 6ài ki2m tr( +ó qu! nử( hG+ .inh +hI đ&t đi2m kLm +h" n#n gi!" vi#n quy5t đEnh ._ tc +hZ+ +h" +!+ 4m làm 6ài ki2m tr( kh!+ và kh0ng lấy đi2m 6ài ki2m tr( này$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống N% (‹ >h/y +(u mày qu!t mHng v1 th!i độ )n à" +ười +Ct +,( hG+ .inh$ 6‹ >h/y gGi l p trưOng y#u +/u +h" 6i5t vì .(" l p l&i +ười mhi khi th/y qu(y và" 6ảng$ +‹ >hấy hG+ .inh vUn +ười- n#n th/y t&m 'Nng ti5t hG+- đi .(ng phMng gi!" vi#n ."i gư3ng x4m l&i mặt và tr(ng phW+ đ2 .ử( .(ng l&i$ g(u đó ti5p tW+ giảng '&y$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 1Td (‹ tuống ng(y +hh hG+ .inh đó- đ2 ph!t hi*n x4m 4m hG+ .inh đ(ng làm vi*+ gì và .(u đó ph# 6ình lu0n trư + l p 6‹ AhH+ nhO lu0n hG+ .inh đó và y#u +/u 4m đZng l#n nhH+ l&i +âu +0 gi!" vN( giảng$ A5u hG+ .inh kh0ng nói đưC+- +0 ph# 6ình lu0n và +h" đi2m kLm$ +‹ tuống tBn n3i x4m hG+ .inh đó đ(ng làm vi*+ gì và nhH+ nhO 4m phải tBp trung và" ngh4 giảng- .(u đó +0 gi!" trO l&i 6W+ giảng và ti5p tW+ giảng 6ài$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 11d (‹ AgNng giảng và ph# 6ình 4m hG+ .inh phân t!n tư tưOng kh0ng +h8 R và" 6ài giảng$ 6‹ FhI đEnh ng(y hG+ .inh đó trả lời một +âu h;i mà gi!" vi#n đư( r($ +‹ xi!" vi#n r( một +âu h;i ph!+ vấn +hung- +!+ 4m th(m gi( ph!t 6i2u- nhân đó gi!" vi#n h;i 4m hG+ .inh đó +ó R ki5n gì th(m gi( 6c .ung và nhìn 4m v i +"n mHt ŠnhH+ nhOŠ$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 1&d (‹ xi!" vi#n ph# 6ình g(y gHt th!i độ l3 là hG+ tBp +,( hG+ .inh$ 6‹ V; qu( kh0ng xử lR$ +‹ xi!" vi#n xuống l p- nh^ nhàng h;i hG+ .inh đó vì .(" +ó vo m*t m;i và động vi#n 4m +h8 R h3n đ5n vi*+ ngh4 giảng$ g(u giờ hG+ gi!" vi#n tìm gặp ng(y gi!" vi#n +h, nhi*m tr(" đci v1 hi*n tưCng tr#n đ2 +ó 6i*n ph!p phối hCp v i gi( đình đư( 4m đi ki2m tr( và +hT( trE$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 1.% (‹ xi!" vi#n xuống thu .!+h và ph# 6ình ng(y trư + l p v1 vi*+ hG+ .inh đG+ truy*n +ấm Štr"ng giờŠ 6‹ >hu ng(y truy*n và đuci hG+ .inh r( kh;i l p vì vi ph&m nội quy$

T- ng 6T

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

+‹ Œ#u +/u hG+ .inh đư( truy*n +h" gi!" vi#n- nhH+ nhO 4m +h8 R ngh4 giảng$ Fuối giờ hG+ ti5p tW+ gặp 4m hG+ Vình đó đ2 góp R- đ)ng thời +Kng gặp và phản !nh v i gi!" vi#n +h, nhi*m đ2 lưu R ti5p tW+ uốn nHn$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 16% (‹ xi!" vi#n gGi hG+ .inh đó đZng 'By và ph# 6ình lu0n trư + l p- kh0ng +Mn 6i5t nguy#n nhân$ 6‹ xi!" vi#n 'Nng l&i- ph# 6ình hi*n tưCng hG+ .inh gW+ đ/u xuống 6àn .(u đó Šgiảng giảiŠ +h" +ả l p v1 R thZ+ hG+ tBp +/n phải th5 nà"$$$ +‹ tuống +hh hG+ .inh đó- h;i h(n x4m vì .(" 4m +ó vo m*t m;i? Fó ốm đ(u kh0ng? Fó th2 ti5p tW+ +ố gHng ng)i ngh4 giảng? g(u đó động vi#n 4m +h8 R hG+ tBp$ F!+h ŠFŠ là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 1>% (‹ F0 gi!" nhìn thPng và gGi hG+ .inh đó đZng l#n +hà" gi!" vi#n khi và" l p$ 6‹ F0 lờ đi +"i như kh0ng 6i5t và +ả l p ng)i xuống r)i +0 ti5p tW+ giảng 6ài$ +‹ F0 gi!" +h" +ả l p ng)i xuống- .(u đó +0 đi xuống l p h;i hG+ .inh đó +ó lR '" gì mà kh0ng th2 đZng l#n +hà" +0 như +!+ 6&n- n5u kh0ng thấy hG+ .inh 6!" +!" đưC+ lR '" gì+0 gi!" y#u +/u l/n .(u hG+ .inh phải +ó th!i độ đZng +hà" nghi#m +hInh khi +!+ th/y +0 và" l p$ F!+h Š+Š là h(y nhất$

&% O?)h (U <Z tình huống )B gi?* @iAn )hB nhiệm %
O?)h (U <Z tình huống 1F% (‹ 7h0ng xử lR gì- đ2 +h" hG+ .inh tQ 6; hG+$ 6‹ >i5p tW+ gửi giấy mời phW huynh hG+ .inh đ5n trường gặp gi!" vi#n +h, nhi*m$ +‹ xi!" vi#n +h, nhi*m đ5n ng(y gi( đình gặp phW huynh hG+ .inh đ2 th0ng 6!" tình hìnhtìm hi2u nguy#n nhân và 6àn v i phW huynh động vi#n hG+ .inh ti5p tW+ đi hG+ +Kng như tìm 6i*n ph!p thD+h hCp đ2 gi!" 'W+ 4m$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 1 J% (‹ >uy#n 6ố t&m đình +hI hG+ tBp +,( hG+ .inh đó đ2 làm ki2m đi2m và đ1 nghE l#n uội đ)ng kp luBt nhà trường thi hành kp luBt$ 6‹ Œ#u +/u +!n 6ộ l p đ5n gi( đình đ2 th0ng 6!" tình hình và +huy2n giấy mời phW huynh hG+ .inh đ5n gặp nhà trường$ +‹ xi!" vi#n +h, nhi*m gặp ri#ng hG+ .inh đ2 tìm hi2u lR '"- .(u đó đ5n thdm và 6!" v i phW huynh hG+ .inh 6i5t tình hình và tìm hi2u nguy#n nhân$ >Xy th4" nguy#n nhân +W th2gi!" vi#n 6àn v i phW huynh hG+ .inh +!+h gi8p đY thD+h hCp$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 1M% (‹ FhI +ười xM( kh0ng nói gì$ 6‹ Đ!p l&i 6]ng lời l_ xJ gi("< Štin +!m 3n- +h8ng t0i kh0ng '!mŠ$ +‹ xi!" vi#n +h, nhi*m ph!t 6i2u +!m 3n .Q tDn nhi*m +,( phW huynh hG+ .inh đối v i 6ản thân .(u đó nh^ nhàng nói v1 v(i trM và tr!+h nhi*m +,( nhà trường - gi( đình và xJ hội tr"ng vi*+ gi!" 'W+ +"n 4m$ xi!" vi#n +h, nhi*m kh0ng qu#n +(m k5t ._ phối hCp +hặt +h_ v i gi( đình đ2 gi8p đY hG+ .inh kh0ng ngNng ti5n 6ộ$ F!+h ŠFŠ là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống 1N%
T- ng 61

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

(‹ xi!" vi#n +h, nhi*m đ1 nghE 0ng phW huynh đó gặp thPng hi*u trưOng đ2 đ1 đ&t R ki5n tr#n$ 6‹ AhBn là ._ trình 6ày đ1 nghE tr#n +,( gi( đình trư + +uộ+ hGp uội đ)ng kp luBt$ +‹ >óm tHt l&i khuy5t đi2m tr/m trGng mà hG+ .inh vi ph&m$ Đ1 nghE gi( đình +Xng thống nhất v i gi!" vi#n +h, nhi*m đ!nh gi! mZ+ độ vi ph&m và 6i*n ph!p kp luBt +/n thi5t- +"i đó là 6i*n ph!p gi!" 'W+ đ2 4m hG+ .inh +ó 'Ep ŠtInh ngộŠ r8t kinh nghi*m và .ử( +hT( khuy5t đi2m$ F!+h ŠFŠ là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống &T% (‹ Đặt vấn đ1 +h" +"n 4m đi hG+ h(y kh0ng là tXy thuộ+ và" gi( đình$ 6‹ Œ#u +/u gi( đình ti5p tW+ +h" 4m đi hG+ vì +hư( đ5n tuci đi l(" động- nghI hG+ thì '\ .inh hư h;ng$ +‹ >r(" đci v i gi( đình và tìm hi2u nguy#n nhân- v1 phD( nhà trường gi!" vi#n +h, nhi*m nhBn ._ +ố gHng và qu(n tâm gi8p đY 4m hG+ tBp ti5n 6ộ h3n$ Đ1 nghE v i gi( đình t&" đi1u ki*n và động vi#n 4m +hdm +hI hG+ hành$ F!+h Š+Š là h(y nhất O?)h (U <Z tình huống &1d (‹ 7h0ng +ó R ki5n gì trư + đ1 nghE +,( gi( đình$ 6‹ Đặt vấn đ1 n5u gi( đình qu! khó khdn thì +ó th2 +h" 4m đó vN( đi làm gi8p đY 6ố m^ vN( đi hG+ 6c t8+ vdn hó( +Kng đưC+$ +‹ |hản !nh v i gi( đình< }m đó là một hG+ .inh kh! tr"ng l p đ(ng +ó nhi1u tri2n vGng- vì 4m +Mn +hư( đ5n tuci l(" động n#n nhà trường rất ti5+ n5u 4m phải nghI hG+$ xi!" vi#n +h, nhi*m +Kng m"ng gi( đình +h" 6i5t nhTng khó khdn +W th2 đ2 gi!" vi#n +h, nhi*m ._ 6àn 6&+ v i tBp th2 l p- uội phW huynh hG+ .inh- uội khuy5n hG+ +,( đE( phư3ng +ó 6i*n ph!p gi8p đY +W th2$ F!+h ŠFŠ là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống &&d (‹ V; v1- kh0ng và" thdm$ 6‹ FZ và" thPng tr"ng nhà đ2 gặp phW huynh hG+ .inh- +"i như kh0ng +ó gì xảy r($ +‹ xa +ử( +hờ 6ố m^ hG+ .inh r( mO +ử( mời và"$ - xi!" vi#n +h, nhi*m đặt vấn đ1 một +!+h thPng thHn- khL" lL"$ - Šu0m n(y t0i đ5n thdm gi( đình đ2 tr(" đci v i +!+ 6!+ v1 nhTng ti5n 6ộ +Kng như một vài đi2m +/n góp R th#m v i 4m$ Đ)ng thời +Kng m"ng h(i 6!+ +h" nhBn xLt v1 tình hình 4m O nhà r( .("?$$$ Š g(u khi đ2 gi( đình giJi 6ày tình hình- gi!" vi#n +h, nhi*m ti5p tW+ góp R và 6àn 6i*n ph!p phối hCp gi!" 'W+ giT( nhà trường và gi( đình$ F!+h ŠFŠ là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống &.% (‹ xi!" vi#n +h, nhi*m nói v i hG+ .inh đó< ŠĐây là vi*+ +,( gi( đình- nhà trường kh0ng th2 th(m gi( đưC+Š 6‹ 7huy#n 4m đó ki#n quy5t Šđấu tr(nhŠ- Škhư + tNŠ R ki5n +,( 6ố m^$ +‹ Động vi#n 4m giT vTng tinh th/n- ti5p tW+ hG+ tBp tốt xi!" vi#n +h, nhi*m hZ( ._ tr(" đci v i uội phW huynh hG+ .inh- Đ"àn th(nh ni#n và +hDnh quy1n đE( phư3ng đ2 +Xng giải thD+h vBn động gi( đình thQ+ hi*n đ8ng luBt h0n nhân$ xi!" vi#n +h, nhi*m +Kng khuy#n 4m +/n 6ày t; nguy*n vGng v i 6ố m^ đ2 đưC+ ti5p tW+ đi hG+ đ5n n3i đ5n +hốn vì 4m +Mn h(m hG+ tBp vả l&i tuci y‰ +hư( muốn . m +ó gi( đình$ F!+h ŠFŠ là h(y nhất O?)h (U <Z tình huống &6%
T- ng 6&

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

(‹ 7hPng đEnh v i +0ng (n đây là hG+ .inh ng"(n$ 6‹ F"i đây là vi*+ xảy r( O ng"ài nhà trường- đ1 nghE +0ng (n +Z đi1u tr( và xử lR th4" luBt$ +‹ Vình tbnh ngh4 +0ng (n phản !nh nhTng vi*+ nghi vấn- nhBn là đ2 tìm hi2u vấn đ1 tr#n qu( +!+ 4m hG+ .inh và ._ phản !nh trO l&i tr"ng thời gi(n . m nhất$ xi!" vi#n +h, nhi*m +Kng kh0ng qu#n trình 6ày nhBn xLt đ!nh gi! +,( mình v1 hG+ .inh đó v i +0ng (n$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống &F% (‹ xi!" vi#n +h, nhi*m tuy#n 6ố kh0ng th2 một l8+ ng)i +ả h(i x4 th4" y#u +/u +!+ 4m đưC+$ 6‹ xi!" vi#n +h, nhi*m tuy#n 6ố ._ ng)i v i x4 S$ +‹ xi!" vi#n +h, nhi*m vui vo nói t" v i hG+ .inh +ả h(i x4< F0 phấn khOi khi thấy x4 nà" +Kng muốn +ó +0 đi +Xng- +0 ._ thu x5p như .(u< eưCt đi +0 ng)i v i +!+ 4m x4 S- lưCt v1 +0 ._ ng)i v i +!+ 4m x4 VŠ$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống &Jd (‹ F0 gi!" nói< ŠF0 kh0ng 6i5t h!t- đ1 nghE một 4m h!t th(y +0Š$ 6‹ F0 gi!" nói< ŠF0 h!t kh0ng h(y- +0 xin đG+ một 6ài th3 vByŠ$ +‹ F0 gi!" nói v i +!+ 4m< ŠF0 h!t kh0ng h(y- nhưng v i nhi*t tình đ1 nghE +,( +!+ 4m- +0 ._ h!t và đ1 nghE tất +ả +!+ 4m h!t +Xng +0Š .(u đó +0 gi!" h!t một +( kh8+ qu4n thuộ+phc 6i5n r)i +0 vh t(y làm đi*u +h" +!+ 4m vh t(y và h!t +Xng +0$ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống &M% (‹ V; qu( .Q vi*+ tr#n- kh0ng ph# 6ình và tuy#n 'ư3ng gì tr"ng 6uci .inh h"&t l p$ 6‹ Aghi#m khH+ ph# 6ình v1 hành động vi ph&m nội quy +,( nhóm th(m gi( đ! 6óng$ +‹ Œ#u +/u +!+ 4m th(m gi( đ! 6óng h0m đó đZng l#n$ xi!" vi#n nghi#m khH+ ph# 6ình khuy5t đi2m vi ph&m nội quy$ g(u đó +Kng t; lời kh4n ngCi +!+ 4m đJ 6i5t tQ gi!+ mu( và đJ lHp ng(y 0 kDnh 6E vY$ Fuối +Xng y#u +/u +!+ 4m hZ( trư + l p ._ kh0ng t!i 'i\n hi*n tưCng vi ph&m nội quy nT($ F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống &N% (‹ Đ2 mặ+ +h" hG+ .inh 6; v1- ._ ki2m đi2m và ph# 6ình tr"ng 6uci .inh h"&t l p đối v i h(i hG+ .inh tr#n$ 6‹ Fử tc trưOng gGi h(i 6&n đ2 ti5p tW+ l(" động$ +‹ Fử l p trưOng đi gGi h(i 6&n trO l&i đ2 gặp th/y gi!" +h, nhi*m- khi +!+ 4m trO l&i- gi!" vi#n nghi#m khH+ nhH+ nhO hG+ .inh đó và y#u +/u +!+ 4m phải ti5p tW+ th(m gi( l(" động +Xng +!+ 6&n- tr"ng qu! trình đó gi!" vi#n lu0n đ2 R qu(n .!t th!i độ l(" động +,( +!+ 4m tr#n$ Fuối 6uci l(" động gi!" vi#n +h, nhi*m hGp l p đ2 ki2m đi2m r8t kinh nghi*m đ!nh gi! k5t quả 6uci l(" động$ xi!" vi#n +h, nhi*m đư( r( hi*n tưCng h(i hG+ .inh đEnh 6; v1 đJ kEp thời đưC+ góp R và .(u đó đJ .ử( +hT( khuy5t đi2m +ố gHng l(" động F!+h Š+Š là h(y nhất$ O?)h (U <Z tình huống .T% (‹ F"i +huy*n xD+h mD+h ng"ài ph&m vi nhà trường- kh0ng +ó tr!+h nhi*m giải quy5t$ 6‹ AhH+ nhO hG+ .inh- +/n hM( giải mâu thuUn v i 6&n và kh0ng đưC+ gây +huy*n đ!nh nh(u t&i +cng trường$ +‹ Œ#u +/u hG+ .inh lưu l&i trường Fử l p trưOng v1 ng(y 6!" v i gi( đình đ5n đón +"n v1 V!" v i 6ả" v* trường giải t;( th(nh ni#n tr#n $ A5u thấy +ó 'ấu hi*u +Mn +ó khả ndng .ố
T- ng 6.

Moät Soá Tìn

H!oán" S# P $%& T #'(n" G$)* .

người tr#n tìm +!+h đón đ!nh thì gGi đi*n +h" +0ng (n đE( phư3ng 6!" +!" tình hình và m"ng +ó .Q +(n thi*p +/n thi5t F!+h Š+Š là h(y nhất$ FBp nhBt +!+ tình huống .ư ph&m t&i đE( +hI < http<‹‹•••$hu"ngnghi4p$+"m$vn‹ 9 http<‹‹•••$hu"ngnghi4p$+"m$vn‹?vi4•Žm4nu•pm4nuŽ……•i'Žy„y :

T- ng 66