P. 1
Tranh Chap Ve Lai Suat Trong Hop Dong Tin Dung Thuc Trang Va RS1bT 20130509030249 19

Tranh Chap Ve Lai Suat Trong Hop Dong Tin Dung Thuc Trang Va RS1bT 20130509030249 19

|Views: 6|Likes:
Được xuất bản bởiNhut Pham
tranh chap lai suat
tranh chap lai suat

More info:

Published by: Nhut Pham on Dec 04, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ---o o

---

PHẠM L! NINH

TRANH CH"P V# L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG ) TH*C TRẠNG VÀ GI+I PHÁP

KH,A LUẬN T-T NGHI.P C/ NH0N LUẬT C12345 56751 L289 T1:;56 M<=

TP HCM - > ?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ---o o---

KH,A LUẬN T-T NGHI.P C/ NH0N LUẬT

TRANH CH"P V# L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG ) TH*C TRẠNG VÀ GI+I PHÁP

%=51 @=45 91AB 1=C5D K1EFD G?

PHẠM L! NINH M%%VD G?> ?>H

G=Io @=45 1:J56 KL5D T1%M PHAN PHƯƠNG NAM

TP H' CH( MINHN NOM > ?

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong kh a lu!n này là trung th"c. Các thông tin tham kh#o đ$u đ%&c '(n ngu)n c* th+. TIB 6=P Q1EF R285

PHẠM L! NINH

i

.DANH MỤC TS VITT TUT BLDS BLTTDS HĐTD NHNN NHT" NHT"&' T*ND T*NDT& T&TD T'H&" Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Hợp đồng tín dụng Ngân hàng Nhà nư ! Ngân hàng thư#ng $%i Ngân hàng thư#ng $%i !( ph)n T+. T( !h/! tín dụng Thành phố Hồ &hí "inh ii . -n nhân dân tối !. -n nhân dân T+.

MỤC LỤC L01 &*" Đ2*N333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333i D*NH "4& T5 617T T8T33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ii "4& L4&333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 iii "9 Đ:. TH*" PHN2333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333T 'H4 L4&3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 iU iii .AN &H.333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 < &H=>N? < L@ L.DT TC2N? HF' ĐGN? T@N D4N?333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333H &H=>N? I NHJN? 6DN ĐB THK& T1LN 6B TC*NH &HD' LE1 S.N? 6B TC*NH &HD' LE1 S.DT TC2N? HF' ĐGN? T@N D4N? 6M ?1N1 'HO' PH8& 'H4&33333333333333333333333IH P7T L.AN333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333QR D*NH "4& TM1 L1S.

nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD là TiY! là$ !)n thiet Tà !r ~ ngh•.ng !uộ! dhang h. _u. nX$ IWWl[ NHNN đ\ thự! hiYn TiY! th. $bnh t^. tập t^ung Tà.MV ĐWU ?M T(NH C"P THITT CXA Đ# TÀI Vu.n !r th}$ _umcn3 "ột t^. s-t tbnh hbnh nghitn !/u !h. luận tốt nghiYp !a.t^bnh dhi. !-! gtn th.m[ tf đr đc ^.m lâ$ Tà. !h/! nXng _uin lí nhà nư ! Tc ticn tY Tà h. NHNN gi-n tiep dhien nhicu T&TD lâ$ Tà.ng _u. T&TD Tà !-! !. ncn dinh te đZt nư ! tfng gư ! hội nhập T i ncn dinh te dhu Tự! Tà the gi i[ thhng _u. _umcn lợi !a.n hY tín dụng[ grp ph)n đ}m $%nh sự ph-t t^i]n !a.m h.u !uộ! dhang h. $bnh3 < .àn !)u3 T^. T.ng nư !3 9 $/! độ Ti $h[ sự th. !-! gtn th.n hY tín dụng nri ^itng Tà U\ hội nri !hung3 ?iii _umet !-! t^. đr[ _u. dhr. _umcn lợi !h.nh !hZp HĐTD tXng ltn ^u ^Yt d] tf s.i !Zp[ Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. !-! t^. tbnh !inh Ti ph%$ ph-p luật Tc l\i suZt !h.m đ(i Tc !# !he đicu hành l\i suZt !a.nh !hZp HĐTD inh hưzng đen lợi í!h !a. !r !hng t^bnh nà. T&TD3 Phi nhkng Tụ TiY! như Tậm đượ! đư.nh !hZp l\i suZt t^.nh !hZp nàm đ{ng _um đonh ph-p luật Tà đi$ gi. Uvt Uw[ $ột TZn đc nim sinh là số lượng HĐTD Ti ph%$ ph-p luật Tc $/! l\i suZt !h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt như $ột t^.àn dhhng nhs3 Sự th.àn t. là !)n !r sự nghitn !/u tư#ng đối đ)m đa Tc !-! t^.i t^+ _u.àn !)u tf gik. IW nX$ thự! hiYn hY thống ngân hàng h.j! !ố tbnh xl-!h luậty Tb $ụ! titu lợi nhuận3 T^.nh !hZp UuZt ph-t tf nhicu ngumtn nhân[ tum nhitn đ. ph-p luật3 H%n !he ph-t sinh Tà giii _umet t^. ncn dinh te3 6Zn đc !Zp thiet đượ! đjt ^.ng nhkng ngumtn nhân là sự dhhng thống nhZt Tà đ)m đa _um đonh !a.t^bnh giii _umet t%i !# _u.$ gi.t^bnh đư. ^. số là ngưpi đi T. nhn$ đi$ gi.nhân[ t( !h/!3 Số lượng t^. thZm !hư. tbnh !inh dhr dhXn[ dhhng t^i nợ !h.m h. _u. nhkng hư ng giii _umet thí!h hợp3 Tht$ Tà.ng _u. !-! gtn là $ột TiY! ^Zt !)n thiet3 T^tn thự! te[ T|n !+n nhicu gZt !ập t^.ing tài !hính t.$ gi.nh !hZp HĐTD $à nội dung là l\i suZt !h. T.n t^`ng !a.%t động ngân hàng3 Đj! giYt t^.n hY tín dụng gik.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt nàm !qng !r t-! động dhhng nhs đen _u. T.ng nhkng giYn ph-p hiYu _ui nhn$ (n đonh tbnh hbnh tho t^ưpng ticn tY t^.ing dinh te t.ng HĐTD[ Tb Tậm thi đ\ !h`n đc tài€ “Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng – Thực trạng và giải ph p! là$ đc tài nghitn !/u !h.$ đ\ th] hiYn đượ! T.

T. luận nàm là€ Thứ nh.m !r nhkng gien động $%nh $ƒ t^tn tho t^ưpng Tà NHNN đ\ !r sự linh động t^.m[ dhi l\i suZt !h. luận !h• tập t^ung nghitn !/u !-! t^.ng TiY! U-! đonh l\i suZt nợ _u.ng HĐTD gik.t[ hY thống Tà !h• ^.ng h. luận đượ! nghitn !/u t^tn !# sz !-! phư#ng ph-p !a.nh !hZp t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^. đượ! sâu ^ộng đen $`i dhí.t[ t^. T&TD Tà ngưpi đi T.i gtn mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt !h. nội dung ph( gien3 &-! nội dung đượ! đc !ập là€ thứ nh.nh !hZp l\i suZt[ t-! gii đc UuZt nhkng giii ph-p $.. !%nh t^.i đ.ng !-! t^.%n tf nX$ IWWl „ IWW… đen n.ng h%n Tà !-!h tính l\i suZt t^.ng gi. "-! „ Ltnin[ de I .ng đr nhkng t^.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !a.ng TiY! U-! đonh $/! l\i suZt t^.ng HĐTD gik. det th{! $à $ột t^.ng HĐTD ths.m Tốn3 T^.m t^.ng h%n† thứ -a[ nhkng t^.m t^.m !hư.ng tính ph-p l~ nhn$ h%n !he Tà dh‚! phụ! !-! t^.n đi]$ t^. dhr.nh !hZp Tc l\i suZt t^.nh !hZp nàm3 &hng t^bnh nghitn !/u nàm th] hiYn $ột !-!h hY thống ngumtn nhân[ nội dung Tà !-!h giii _umet !-! t^. luận đượ! nghitn !/u z $/! độ !w nhân ntn !hư.nh !hZp l\i suZt t^.nh !hZp Tc l\i suZt3 T-! gii !h• đi sâu nghitn !/u z nhkng TZn đc n(i !ộ$ Tà đc UuZt $ột số dien ngho nhn$ giii _umet !-! t^. NHNN sƒ đượ! !h{ t^`ng h#n[ đj! giYt t^.ng g. l.in nợ _u.gi! h`![ Tận dụng phvp dum Tật giYn !h/ng Tà phvp dum Tật lo!h sw !ha ngh•.nh !hZp nàm3 ZM PHƯƠNG PHÁP NGHI!N CYU Phr.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. det HĐTD Tà !i !# _u.ng _um đonh !a. T. nhkng tính !hZt !# gin[ ngumtn nhân[ nội dung Tà thự! t^%ng giii _umet t^. sự th.nh !hZp Tc l\i suZt !h. ph-p luật !qng như h%n !he Tà giii _umet !-! t^. thuận l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T. T.m dhien t^. T&TD Tà dh-!h hàng T.>M MỤC Đ(CH NGHI!N CYU "ụ! đí!h nghitn !/u !a.h%n3 T^tn !# sz thự! ti‡n Tc t^.nh !hZp nim sinh† thứ hai[ !-! gtn gi.n !h/! nXng dhi Uvt Uw !r sự gZt đồng _u.nh !hZp !r $ột ph)n ngumtn nhân d.ng HĐTD3 GM Đ-I TƯ&NG VÀ PHẠM VI NGHI!N CYU Phr.ng HĐTD Thứ hai[ đc UuZt nhkng dien ngho nhn$ dh‚! phụ! nhkng gZt !ập t^.ng !hng t-! đicu hành l\i suZt3 Phr.

đi sâu $`i dhí. h`! !a.>i#i 1uy2t tranh ch.ng HĐTD3 &ụ th] h#n Tc meu tố l\i suZt !qng !r dhhng ít !hng t^bnh[ đ#n !w như dhr. thành _ui nghitn !/u t^ư ! đr[ det hợp T i tbnh hbnh thự! ti‡n nhn$ đư. t-! gii Ngum‡n B.m3 &hính Tb nghitn !/u ^ộng như Tậm ntn !hư.i !hng t^bnh nàm đượ! Tiet Tà. h%n nợ Tà !hum]n nợ _u. t-! gii Ngum‡n Tho Pi$ Th.ài ^.nh !hZp HĐTD dhhng phii là TZn đc $ i $‰ t^.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD nri !hung3 Đ-ng !h{ ~ t^.nh !hZp R .Tranh ch.t trong ho9t đFng ngân hàng7[ Đ%i h`! Luật Hà Nội3 Đối tượng nghitn !/u !a.0 45T6 ngân hàng . ^. nhkng dien ngho Tà giii ph-p phˆ hợp3 [M T\NH H\NH NGHI!N CYU Vu.>i#i 1uy2t tranh ch. t-! gii Ngum‡n Tho Pi$ Th. T.$ Tà Luật &-! t( !h/! tín dụng nX$ <……‹ !hư./há0 lu!t gi#i 1uy2t tranh ch.thf.h%n[ t^. !%nh !a.m t^. AhBng :. t-! gii Lư#ng Tho H. !hng t^bnh nàm là ph-p luật đicu !h•nh l\i suZt !h/ dhhng phii t^.[ . luận tốt nghiYp T i đc tài .[ t%i t^ưpng Đ%i h`! Luật Hà Nội !qng !r $ột số luận TXn !w nhân như . nguyên nhân :à gi#i 0há0 1ua th"c ti<n gi#i 1uy2t t9i t=a án7 nX$ IWWl3 Ng.0 45T6 t9i t=a án ? @iệt Aam7 !a.nh !hZp Tc l\i suZt !h. s-t Tc tbnh hbnh nghitn !/u[ t-! gii ghi nhận đượ! t^. !r sự sw.t^bnh dhi.@ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam7 nX$ IWW…3 T^.ng luận TXn nàm[ t-! gii tập t^ung giii _umet TZn đc Tc nợ _u.n là luận TXn !. &ưpng3 NX$ IWWR !r ..ng đr !r đc !ập đen TiY! sw dụng !hng !ụ l\i suZt đối T i dh. luận tốt nghiYp nX$ IWW… !a. thpi đi]$ t^ư ! nX$ IWWŠ dhi Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. Lt Th{m Hnng nX$ IWWR h.. t-! gii Ngum‡n &.0 0hát sinh t3 45T6 ngân hàng7 !a.nh !hZp HĐTD[ gồ$ t^. T.àng 'hư#ng . nghitn !/u dh./há0 lu!t gi#i 1uy2t tranh ch. _u...ng đr !r !hng t^bnh nX$ IWWl !a. ^.ng h.àn t^i l\i Tà Tốn[ $ụ! đí!h sw dụng Tốn[ tài sin gi.i . $ột Tài t^. t^. đ(i[ g( sung3 ?)n đâm nhZt là luận TXn !w nhân !a.n ". Ngum‡n Picu *nh Thư[ h.nh !hZp Tc l\i suZt t^. g-n nợ[ t^.h%n Tà đư.%t động nghitn !/u !humtn $hn3 Tf nX$ IWWI t%i t^ưpng Đ%i h`! Luật T'H&" đ\ !r dhr.ng HĐTD3 T%i Đ%i h`! Luật T'H&" !r h.nh !hZp Tc l\i suZt !h.0 45T6 t9i t=a án .nh !hZp Tc ngh•.in nợ _u.i !hng t^bnh litn _u. Tụ h. Ngum‡n Tho Thu Hnng nX$ IWWl3 Tum nhitn[ !-! !hng t^bnh nàm !h• dfng l%i z $/! độ nghitn !/u Tc giii _umet nhkng t^.^ộng Tc !-! giii _umet t^.h%n[ !hum]n nhượng hợp đồng Tà $u.m .0 0hát sinh t3 45T6 ngân hàng 8 th"c tr9ng :à gi#i 0há07 !a. đi$ thự! hiYn hợp đồng[ gi.n đ$ lC lu!n :à th"c ti<n7 !a./há0 lu!t đi$u chDnh lEi su.

t-! gii L. l\i suZt t^. inh hưzng !a.t của A4AA @iệt Aam7 !a..n[ .nh thư#ng $%i[ s.nh !hZp Tc l\i suZt t^.i !hng t^bnh !ˆng t^.nh !hZp l\i suZt !h..%t động ngân hàng3 &r th] ph-! h`. h`! !a. s-nh T i l\i suZt t^.ng !hng t-! Uvt Uw t%i t+.n nX$ <……H Tà h.ng hợp đồng T./h%Ing 0há0 xác đHnh lEi su. ^.ing dinh te[ tho t^ưpng tài !hính 6iYt N.t t9i A4TG @iệt Aam73 Hư ng nghitn !/u th/ h.n dh-! nh.u t^.. !uộ! dhang h.ng _um đonh !a. ph-p luật Tc l\i suZt t^.i hư ng nghitn !/u !hính3 Th/ nhZt[ _uin t^o ^ai ^.n tâ$ z $/! độ !w nhân tXng nhicu h#n s.0 :$ lEi su.ng3 "ột !-!h t(ng th] !-! !hng t^bnh nàm đượ! nghitn !/u z nhkng $ố! thpi gi. t-! gii Ngum‡n Tho L.ng thpi gi. thành h.titu gi]u !h.ng luận TXn nàm t-! gii tập t^ung nghitn !/u nhkng _um đonh !a. ph-p luật Tc l\i suZt !h. 6u Tho Thˆm T^. đen n. NHNN ntn sự _u.T" 'o h a lEi su. l\i suZt t%i $ột số NHT" nhưng ph%$ Ti nghitn !/u !h• z $ột số NHT"&' !ụ th] n#i !-! t-! gii thự! tập[ đj! giYt t^. T i !-! nX$ t^ư ! đr3 Hư ng nghitn !/u nàm n(i gật T i h..m !h• !r luận TXn !.m dân sự _u.u nhưng nhbn !hung đcu !h{ t^`ng giii _umet TZn đc dư i gr! độ dinh te !h/ dhhng phii gr! độ ph-p luật3 Btn !%nh đr[ !r ^Zt nhicu gài Tiet t^tn !-! t%p !hí như T%p !hí ngân hàng[ T%p !hí tài !hính• !qng nghitn !/u Tc l\i suZt3 Đj! giYt t^.i t^+ !a.>i#i 1uy2t tranh ch. nhà nư ![ titu gi]u !r luận -n phr tien s• dh.t trong ho9t đFng kinh 'oanh của A4TG7 Tà luận -n tien s• dinh te !a.n tf nX$ IWWl đen n.ng ncn dinh te tho t^ưpng h. nhkng phin /ng dh-! nh.ng thpi đi]$ IWWlŒIWW… !r nhicu gien động Tc l\i suZt Tà !# !he đicu hành l\i suZt !a.ng HĐTD3 T%i Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"[ !qng !r nhicu !hng t^bnh nghitn !/u Tc l\i suZt t^.t cho :ay trong 45T6 của TCT6 t9i t=a án7 nX$ IWW‹[ Đ%i h`! Luật T'H&"3 Tum nhitn[ t^.àng ĐXng Ph.ng h.j! đ-nh gi. h`! dinh te .T" 'o h a lEi su.n hY dinh d.i dhr.m t^.m[ d.i là !hính s-!h Tc l\i suZt !a.ng HĐTD đối T i _u. Ngum‡n "inh TuZn Tà .m Tà sự -p dụng dhhng nhZt _u-n t^. !-! thpi db[ tf đr ntu ^u nhkng $âu thu|n t^. .ng HĐTD !h.ng nX$ IWWR là luận TXn th%! s• !a.àng Tho L.>i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su. -n Tà đư. TZn đc nàm3 Nghitn !/u sâu Tc t^.t :à nhBng -iện 0há0 h9n ch2 rủi ro lEi su. Th%nh H.. t-! gii H. Hồng . luận tốt nghiYp nX$ IWW… .$ !qng !r nhicu gien động ntn NHNN đ\ !r !hính s-!h Tc l\i suZt gâm ^.t ngân hàng trong n$n kinh t2 thH tr%Jng ? @iệt Aam7 !a. T.. T. nhkng nhận đonh Tc TiY! giii _umet t^.>i#i 0há0 nâng cao hiệu 1u# đi$u hành lEi su.ng gi i !humtn $hn3 Nhkng gài Tiet nàm !ha meu UŽ$ Uvt l\i suZt dư i gr! độ dinh te Tà T.dư i gr! độ lập ph-p Tà hành ph-p Tc !# !he đicu hành l\i Š .t :à tác đFng đối :Ki n$n kinh t2 @iệt Aam7 !a.

0 45T6 liên 1uan đ2n ho9t đFng ngân hàng73 Nội dung !a.ng hợp đồng tín dụng Tà giii ph-p dh‚! phụ! P7T L.n t. t^tn !-! t%p !hí !humtn ngành đc !ập đen nội dung t^.GFt số -ài hLc cI -#n rMt ra t3 -#n án :$ tranh ch.suZt !a.n đen ngân hàng Tà dh-!h hàng !a.àn[ hiYu _ui Tà gcn Tkng3 Như Tậm[ !h.AN Q .A LUẬN Phr.nh !hZp là l\i suZt !h. T.nh !hZp l\i suZt t^.n tư ph-p !qng như !-! !hi tiet !a. !hZt lượng h. NHNN3 &r th] nri[ !hư. đr[ nội dung hội thi. luận “Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng – Thực trạng và giải ph p! là !hng t^bnh đ)u titn tập t^ung nghitn !/u Tc t^. nàm grp ph)n nâng !.$ đ\ t( !h/! hội thi. &hư#ng <€ Lí luận !hung Tc t^. đen n. nhkng TZn đc litn _u. hội thi.nh !hZp l\i suZt t^. Tà !# _u..nh !hZp HĐTD nri !hung[ giii _umet t^. luật[ $à !h• tập t^ung Tà. .u€ "9 Đ:. TZn đc đ-nh gi. ngân hàng3 Vu.%t động !humtn $hn[ gi{p !-! T&TD h.ng HĐTD3 ]M KTT C"U CXA KH.n đicu t^. nghitn !/u sâu Tà.m g)n như dhhng !r $ột !hng t^bnh nghitn !/u nà.[ dhzi tố Tà Uvt Uw !a. luận đượ! t^bnh gàm T i gố !ụ! như s. !r gài Tiet nà. dhhng tập t^ung Tà.%t động .ng hợp đồng tín dụng &hư#ng I€ Nhkng TZn đc thự! ti‡n Tc t^.m3 &-! hư ng nghitn !/u litn _u.nh !hZp Tà TZn đc l\i suZt dư i gr! độ dinh te3 Tf đr !r th] thZm ^nng dhr.n đcu tập t^ung Tà. ngàm <l•Q•IW<W[ t%i Hà Nội[ HiYp hội ngân hàng 6iYt N.nh !hZp HĐTD $à nội dung t^. !# _u.nh !hZp l\i suZt t^.Tc h.nh !hZp l\i suZt t^.ng HĐTD3 Citng !h• !r $ột sự diYn đ-ng !h{ ~ Tà.%t động đicu t^. t^. TZn đc t^.

đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ đượ! _um đonh như s.m phii đượ! lập thành HĐTD3 HĐTD phii !r nội dung Tc đicu diYn T. đr[ HĐTD gik. T. Đicu Rll BLDS IWWQ[ hợp đồng dân sự là sự th. thuận3 Như Tậm ph-p luật !humtn ngành !h• đư. đr t^.ng HĐTD3 ThŽ. Đicu Q< Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.i thuận gik.m[ $ụ! đí!h sw dụng ticn T.t^o tài sin gi.CHƯƠNG ? L( LUẬN CHUNG V# TRANH CH"P L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG T^ư ! dhi tb$ hi]u Tc thự! t^%ng !-! t^. l\i suZt3 'h)n <3R t^bnh gàm s# lượ! Tc !# !he đicu hành l\i suZt !a.m[ hbnh th/! gi. !-! gtn Tc TiY! U-! lập[ th. luận !h• sw dụng thuật < Đ%i h`! Luật T'H&" •IW<W‘[ .nh !hZp l\i suZt t^. đi$[ phư#ng th/! t^i nợ Tà nhkng !.n hY tín dụng gin !hZt là $ột _u. hợp đồng dân sự3 Tf dh-i niY$ hợp đồng dân sự đượ! _um đonh thŽ.m đ(i h.m[ l\i suZt[ thpi h%n T.j! !hZ$ d/t _umcn[ ngh•.ng dhr. ^.7 W ThŽ.nh !hZp l\i suZt t^. Tụ dân sự[ !r th] hi]u .m[ hbnh th/! T. luận nàm đ] !r sự thống nhZt[ dhr.m[ dhi nri đen HĐTD ngh•. !ụ th] Tc HĐTD3 Vu.n hY dân sự ntn HĐTD !qng là $ột d%ng !ụ th] !a. T'H&"[ t^3IRQ3 H .nh !hZp Tc l\i suZt !h. !-!h hi]u hiYn n.45T6 là s" thNa thu!n -Ong :Pn -#n giBa TCT6 Q-ên cho :ayR :Ki tS chứcT cá nhân c đủ nhBng đi$u kiện lu!t đHnh Q-ên :ayRT thUo đ TCT6 chuy+n giao mFt số ti$n tệ cho -ên :ay sV '*ng trong mFt thJi h9n nh. _um đonh Tc nhkng nội dung !# gin HĐTD phii !r $à dhhng đư.$ det dh-! đượ! !-! gtn ths.m sƒ đượ! t^bnh gàm t^. ^.m[ số ticn T.m t^.ng HĐTD đượ! t^bnh gàm z ph)n <3Š3 Nhkng lí luận !# gin nàm sƒ là ncn ting đ] tb$ hi]u Tc thự! t^%ng t^. là nri đen HĐTD ngân hàng[ d.t đHnhT :Ki đi$u kiện c hoàn tr# c# gốc :à lEi.u€ 6iY! !h.ng HĐTD Tà đc UuZt nhkng giii ph-p dh‚! phụ! z !hư#ng I3 ?M? K1I= ^2I9 @_ 1`a bc56 9d5 Ke56 ?M?M? K1I= 5=Cf HĐTD thŽ. đi$[ gi.nh !hZp l\i suZt ph-t sinh tf HĐTD[ !hư#ng nàm sƒ t^bnh gàm lí luận !hung Tc t^. NHNN3 T^.ng ph)n <3< $ột !-!h ^Zt dh-i _u-t3 'h)n <3I là nhkng nội dung !# gin !a. T.>iáo trình Xu!t ngân hàng7T N’B Đ%i h`! Vuố! gi. đonh ngh•. !-! T&TD Tà ngưpi đi T.

.n t^`ng !a.ng Tụ nhưng T|n !r nhkng nvt dh-! giYt !ụ th] như s.nh !hZp3 Đ.in T.u là HĐTD gik. T&TD3 Btn T.nh !hZp Uim ^.i t^+ _u. dự.m l n Tà T&TD !r th] thu đượ! lợi nhuận l n tf hợp đồng3 "jt dh-![ thŽ.ng nhkng đj! đi]$ !hung !a.$y[ xng.m3 Nhp đr h.m† Phe ư ! T.in nàm dhhng !r hiYu lự! dhi dhhng !r ths. $|u phii !hou gZt lợi dhi giii thí!h đicu dh. T.ng HĐTD !r th] là ticn đồng 6iYt N.in thŽ.u€ Thứ nh.n tài ph-n giii _umet t^. det[ thự! hiYn Tà giii _umet t^. ticn „ Tốn ticn tY !r th] đ-p /ng $`i nhu !)u !a. ph-p luật Tà phˆ hợp T i _um !he !h. det hợp đồng ngh•.in dhhng ^u ^àng thb gtn đư. thuận dh-!3 Ttn g`i !a.in đr h. dh-!h hàng thb đicu dh.in I[ Ph.m Tốn3 ?M?M> ĐgB b=hf HĐTD $. TY dh-!h hàng t^. T i nhkng t( !h/![ !.m thưpng phii !hZp nhận nhkng đicu dh. T&TD Tà dh-!h hàng T.ng HĐTD thŽ.m $ột !-!h d‡ dàng nhZt[ d] !i Tc số lượng Tốn T. $|u3 6iY! tồn t%i HĐTD gnng lpi nri là dhhng dhi thi gzi t)$ _u. t^tn _um đonh !a. $bnh3 Sự tự d. gtn T.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD3 6 i HĐTD gnng TXn gin[ !-! gtn !r th] thự! hiYn hợp đồng t^. là !hZp nhận nhkng đicu dh.in Tốn đượ! th] hiYn dư i hbnh th/! ticn tY3 6ốn ticn tY t^.%i tYy[ xtitu dˆngy[ xđ)u tưy• Thứ haiT HĐTD !r đối tượng là nhkng dh.àn ph-p lí Tà dhi !r t^. Ph.m !a. TiY! gi.j! g{t tY3 6 i T.ng ph%$ Ti nghitn !/u !a.in t^.%i tY† tồn t%i dư i d%ng ticn $jt[ Tật hiYn hku h.in t^.j! đicu dh.in R Đicu ŠW‹ BLDS IWWQ[ ph-p luật !qng !r !# !he đ] gi. det3 Thự! te !h.%t động !h.m là T&TD s. ph)n !-! HĐTD là hợp đồng thŽ..ng t^ưpng hợp hợp đồng thŽ.nh t. T. !hng t^bnh nàm[ HĐTD đượ! đc !ập tf đâm Tc s.-n „ T.ngk HĐTD3 T^.i t^+ phư#ng tiYn th.in t^.ng ncn dinh te tho ‹ . thuận sw. đ(i đicu dh. .ng đr[ ngượ! l%i thb dhhng gi. $|u[ !ha th] !h.n t^`ng nhZt !a.m[ hợp đồng !r th] !r tht$ !-! !ụ$ tf€ xng‚n h%ny[ xt^ung h%ny[ xdài h%ny[ xđồng 6iYt N. hợp đồng thŽ.. ~ !hí đượ! th] hiYn thhng _u.in gâm gZt lợi !h.%n thi.[ HĐTD sƒ là !Xn !/ U-! thự! nhZt đ] !-! !# _u. T. thZm TiY! ths. ^.j! phụ thuộ! Tà. hợp đồng dân sự s.ng hợp đồng $à dhhng phii . $ột số đicu dh.j! ng.m Tốn3 H. HĐTD !r th] là€ Hợp đồng tín dụng† Hợp đồng T. hư ng !r lợi h#n !h.nhân !r um tín[ dh. $|u !h• Uim ^. !-! T&TD Tà t^z thành $ột hbnh th/! tín dụng ph( gien t^.m[ $ụ! đí!h T.$[ Tàng h.n t.%t động sinh lpi !ha meu !a. TiY! dh-!h hàng đồng ~ gi. thpi h%n T.m Tà $ụ! đí!h T.tT Tc hbnh th/![ HĐTD luhn đượ! lập thành TXn gin[ h)u het là hợp đồng thŽ.i !qng !r th] mtu !)u sw.m đ\ t^z thành h.ng sự đi$ gi. $|u !r nhkng đicu dh.

m t^.n t^`ng3 Đj! giYt !-! gtn phii !h{ ~ đen nội dung !a.$ gi.m3 6c ngumtn t‚! đối tượng !a. !%nh dh-! nh. _um đonh !a.m đối T i !-! t^ưpng hợp go !Z$[ go h%n !heR3 6 i T.in < Đicu <‹ Ngho đonh số <H•IWW<•NĐŒ&' ngàm WI•Q•IWW< Tc t( !h/! Tà h. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ l .j! nhicu T&TD •t^ưpng hợp !h.nh !hZp ph-t sinh Tà th{! đ}m sự ph-t t^i]n t^. T. ph-p luật hiYn hành[ T&TD g. !-! gtn th.ng h.m3 "ột t^. Tụ Tc l\i Tà l\i suZt thb HĐTD $ i !r đ)m đa ~ ngh•. thuận Tà ghi ^u t^.. T. T&TD Tà !ha đ] đi T. _u.n hY tín dụng gik.%t động[ dinh d.n. T.nh !a.t^ưpng3 Neu t^.$isy •Nhkng ’Ž$ Ph. $\n đicu diYn luật đonh •đượ! thành lập Tà h.i t^+ đi$ gi. Luật &-! t( !h/! tín dụng Tà !-! TXn gin litn _u.%t động !a. T.m !r th] là $ột h. thut tài !hính3 R I ’Ž$ Đicu ‹‹[ ‹l Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.m hợp Tốn‘ ths. T. hợp đồng[ hợp đồng T i nhkng đicu dh.^sh..n hY tín dụng[ HĐTD t^z ntn ^Zt _u..3 ?M> Li= j2k9 ?M>M? K1I= 5=Cf Đượ! đc !ập t^.ng hợp đồng3 “ Thứ -aT gtn !h. Tụ !h. tài !hính !h/ dhhng phii là h.ng _u.ll •<l…W‘ t^. gip !qng là $ột số ticn U-! đonh[ đượ! !-! gtn ths.ng nhkng đicu dh. gồ$ ngân hàng Tà T&TD phi ngân hàng3 Btn !h. ph-p luật[ dhhng đượ! !h.in !hjt !hƒ sƒ ^àng guộ! !-! gtn thự! hiYn đ{ng t^-!h nhiY$ !a. T. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ Tà Đicu <[ Ph.m3 T&TD dhhng đượ! !h. !hng tm !h.m3 Phi !-! gtn !r sự đồng thuận ~ !hí Tà nghit$ t{! thự! hiYn ngh•.in I Đicu H< Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.m Tốn nhn$ đ-p /ng !-! nhu !)u go !Z$ thŽ.%t động thŽ.n hY tín dụng[ $ụ! đí!h sw dụng Tốn T. _u.in dhhng th] thieu !a..ng t-! ph}$ x'^in!iplŽs . HĐTD là l\i suZt !h.n hY !h.nh tín dụng‘ “ Thứ t%T HĐTD phii đượ! tuân tha !hjt !hƒ Tc !-! nội dung g‚t guộ![ nXng lự! !ha th] !a. _um đonh !a.u[ nhưng nhbn !hung dh-i niY$ l\i suZt tư#ng đối thống nhZt Tà dhhng !r _u.nhicu dh-! giYt3 Nhà dinh te ".$ gi. T. _umcn Tà ngh•. Tà. HĐTD g. hợp đồng thut $u.ng HĐTD luhn là T&TD3 ThŽ.ng nhicu tài liYu T i nhkng dhí.ng† !r !h/! nXng h. !i T&TD Tà !ha th] đi T.%t động dinh d.” •!. !-! gtn th. $bnh[ tf đr !qng grp ph)n gii$ g t !-! t^. thut tài !hínhI[ thhng _u.m[ gi i h%n Tốn T.%t động !h.m $à đối tượng là tài sin thb đâm là _u.

!h.ng $ột nX$ h.‘ như s. số ticn gố! sinh ^. Vumet đonh số HQI•IWW<•VĐŒ NHNN ngàm <‹•Q•IWW< !a.n hành d–$ thŽ. XEi đ%&c tCnh toán cPn cứ :ào số :ốnT thJi gian sV '*ng :ốn :à lEi su. dh.j! ng‚n h#ny Bộ Tư ph-p[ 6iYn Ph.m3 L\i t^.m đượ! hưzng[ là dh.‘ nhưng !-!h tính nàm dhhng đượ! ph-p luật !h.$ Tà !-! T&TD g.ng !ˆng thpi gi.n t^`ng t^.n •ngàm[ tu)n[ th-ng[ _u~ nX$•‘ T i t(ng số Tốn gs ^. t(ng số lợi t/! thu đượ! t^. T i gi.m Tui l+ng nhận Tà ngưpi đi T.. NHNN 6iYt N.ng HĐTD đượ! tính gnng !hng th/! l\i đ#n •là số ticn l\i !h• tính t^tn số ticn gố! $à dhhng tính t^tn số ticn l\i d. T.t chD giá 0h#i tr# cho :iệc sV '*ng :ốn trên mFt thH tr%Jng -. Đicu I Vum đonh phư#ng ph-p tính Tà h.%i dự.ng đr S1 là l\i đ#n[ '2 là số ticn gố![ i là l\i suZt db h%n Tà n là số db h%n tính l\i3 Btnh !%nh l\i đ#n !+n !r !-!h tính l\i dvp •là số ticn l\i dhhng !h• tính t^tn số ticn gố! $à !+n tính t^tn số ticn l\i d.!i !a.t.. t• lY $à ngưpi !h.ng t-! ph}$ Tư gin[ tập th/ R[ ph)n < !a. t^tn nhkng titu !hí dh-! nh. l{! đ)u3 L\i t^.ng gZt !/ $ột dh.ing thpi gi.%!h t.t^o đượ! !hum]n gi.ng $ột thpi gi.ng h.t kìTY7Z. dh-! dài h#n h.ng _u.ngumtn lí dinh te h`!‘ đ\ Tiet€ x XEi su.t^o !htnh lY!h $à gtn !h. ngưpi đ)u tưH3 ThŽ.m t^.m t^. Thống đố! NHNN€ XEi su. _u.n đrQ3 ThŽ. s. Dư i gr! độ dinh te[ !r th] hi]u€ L\i suZt tín dụng !+n g`i là t• suZt lợi t/![ là t• lY ph)n t^X$ gik. thZm xl\iy Tà xl\i suZty là h.u3 6iY! phân giYt Tà sw dụng đ{ng đ‚n h. Tà N’B Tư ph-p[ Hà Nội[ t^3ŠQIŒŠQR H Q … .. T. số ticn gố! sinh ^.i dh-i niY$ dh-! nh. &-! "-! !r đc !ập€ x&r th] đonh ngh•.i thuật ngk nàm !r ~ ngh•. t• suZt lợi t/! là $ột số ticn tính thŽ.u€ S1 — '2 U •i‘ U •n‘3 T^. phvp -p dụng t^.n hY tín dụng !hính là gi.in gi. Tf đi]n Luật h`!€ L\i suZt là t• lY ph)n t^X$ tính t^tn Tốn đ)u tư đ] U-! đonh l\i !a.ng _u. thành nhicu l.-n thu[ t^i l\i !a.in dhi ^.m t^i Tc TiY! sw dụng $ột số tư gin ticn tY nhZt đonh t^.u€ Š '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội[ t^3ŠW‹ T^. T. Như Tậm[ l\i là dh.in T.t^bnh nghitn !/u Tà -p dụng _um đonh ph-p luật3 ?M>M> P1l5 Ro<= Ri= j2k9 L\i suZt đượ! !hi.%t động ngân hàng3 Tf đr !h. h`! ph-p lí •IWWH‘[ T3 đi+n Xu!t hLc[ N’B Tf đi]n B-!h Ph.t đ%&c hi+u là kho#n ti$n -ên :ayT huy đFng :ốn hoPc -ên thuê tr# cho -ên cho :ayT đ[u t% chứng khoánT gVi ti$n ho\c -ên cho thuê :$ :iệc sV '*ng :ốn :ayT :ốn huy đFng ho\c tài s#n cho thuê.n nà.

l3 Như Tậm[ l\i suZt !h. là nri đen l\i suZt !a.m T i thpi h%n dư i <I th-ng thưpng đ] gˆ g‚p sự thieu hụt Tốn lưu động !a.m !a. T.m !a. T&TD T i dh-!h hàng3 T^. T&TD T i dh-!h hàng đi T. dh-!h hàng3 XEi su. ^.t^o thự! !a.nh dh.m[ db h%n !àng dài l\i suZt !àng !.u€ • &Xn !/ Tà. T. gồ$ l\i suZt t^. !àng !. !-! hbnh th/! nhận ticn gwi !a.m ticn3 xL\i suZt !h.m ng‚n h%n •/ng T i l\i suZt ng‚n h%n‘ là !h.• &Xn !/ Tà.m !+n !hou sự !hi phối !a. T. lưpng€ l\i suZt đ#n[ l\i suZt dvp[ l\i suZt hiYu _ui Tà l\i suZt h. đ] thu tf ngưpi T. T. dhi hum động ticn gwi Tà _um đonh t• lY phii t^i !h..m[ t^. l\i suZt€ l\i suZt d. đựng ph)n lợi nhuận hợp líy ‹3 "jt dh-![ l\i suZt !h. T.%i l\i suZt !ụ th]3 &h.%i ^ai ^. l\i suZt[ l\i suZt g. gồ$ tZt !i !-! !hi phí hum động Tốn[ đa gˆ đ‚p !-! !hi phí _uin lí Tà thự! hiYn dh. db h%n T.m ng‚n h%n[ t^ung h%n Tà dài h%n !Xn !/ Tà.àn Tốn3 Dư i gr! độ luật h`![ l\i suZt ngân hàng đượ! tập t^ung nghitn !/u z !-! nội dung s.in !h..%t động !h. dhr.m z 6iYt N.ng t^ii đượ! !-! l.m !àng dài thb ^ai ^. gồ$ l\i suZt !ố đonh Tà l\i suZt thi n(i3 "#$#$#" %&n c' vào loại h(nh tín dụng XEi su. T.m phii t^i d–$ thŽ. Tà th. T. gố! ticn T. l.[ t^. T.$ !ha meu !r g.ng ph%$ Ti nghitn !/u !a.m3 H.ng h%n Tà l\i suZt _u. T. hi]$ tín dụng3 l <W . NHNN đối T i !-! T&TD[ l\i suZt !a. gi.m phii !h/. T.. T. thpi h%n -p dụng[ l\i suZt g. gồ$ l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h.. T.. !-! ‹ '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội[ t^3ŠŠ< Pb h%n T. ^.m phii g. l.u Tà l\i suZt !a..%i hbnh tín dụng[ l\i suZt g. luận nàm[ dhi nri đen l\i suZt !h.t huy đFng là l\i suZt $à !-! T&TD đư.h%n3 • &Xn !/ Tà.m3 • &Xn !/ Tà.ng đr !r !i TiY! gi.t cho :ay là l\i suZt $à T&TD đư.m t^. phư#ng th/! đ. T&TD đượ! th] hiYn dư i nhicu hbnh th/! như !h. T.ng HĐTD ngh•.%i là l\i suZt !h.m3 L\i suZt !h.in dhr dhXn h#n[ d.[ l\i suZt !h. Tậm !-! ngân hàng luhn !r Uu hư ng nâng l\i suZt ltn đ] gˆ đ‚p nhkng dhr dhXn !r th] Uim ^.m là l\i suZt tính t^tn số Tốn $à gtn T.[ l\i suZt thự!3 • &Xn !/ Tà.nh ngh•. !-! T&TD T i nh. thpi h%n tín dụng tư#ng /ng T i tfng l. độ (n đonh !a.

thuận t^. T. T.m hiYn t%i3 "#$#$#$ %&n c' vào th)i hạn p dụng Dˆ !h.nhân3 &h.m t^ung h%n •/ng T i l\i suZt t^ung h%n‘ là !h.n thu hồi Tốn nh..t^o tXng tht$ $à T&TD đượ! nhận tf dh.d.j! đ(i $ i $-m $r! thiet go[ Uâm dựng !-! dự -n $ i !r _um $h nhs Tà thpi gi.m[ !qng !hính là $ột ph)n thu nhập !a.m $à !+n dự.[ neu dh-!h hàng !r dhi nXng tài !hính $%nh[ um tín !.n đr[ như Tậm !h• tồn t%i t• lY ph)n t^X$ nàm dhi tồn t%i số ticn gố! $à !-! gtn ths. s‚$ tài sin !ố đonh[ !ii tien h.ng hợp đồng dˆng là$ !Xn !/ đ] tính gi..i thuận !a.m phii t^i !h.n t^`ng dhi !# _u.u dhi đ\ th. thb T&TD !qng đcu đư.ng TXn gin ph-p luật[ nhưng !r th] hi]u là l\i suZt ths..m tài sin[ đj! giYt là HĐTD[ ths. T. ^.i thuận $/! l\i suZt !h. T.n T i t(ng số Tốn gs ^.m $à !+n đrng T. $ụ! đí!h Uâm dựng nhà z[ phư#ng tiYn Tận tii _um $h l n[ Uâm dựng !-! !hng t^bnh[ nhà $-m• L\i suZt !h.t trong h9n dhhng đượ! _um đonh !ụ th] Tc dh-i niY$ t^. thuận Tc l\i suZt là $ột đicu dh.i $/! l\i suZt nàm dhhng !h• !r ~ ngh•.n T. Tụ t^i l\i !a.m gố! Tà thpi h%n T.m T i thpi h%n tf <I th-ng đen HW th-ng •$ột số nư ! là lŠ th-ng‘[ phụ! Tụ !h.t^o l\i $à dh-!h hàng T.nh !hZp Uim ^. $/! l\i suZt t^.j! thuộ! diYn !h. T. t(ng số lợi t/! thu đượ! t^.i t^+ _u.ng !-! hợp đồng T.h%n3 H. T.m !r nhkng đj! đi]$ s. T. T.in tZt meu[ đr là !# sz đ] tính ph)n gi.m dhhng đượ! ph-t sinh $ột !-!h độ! lập[ nr !h• hbnh thành d.m ng‚n $à !-! gtn !r th] th.3 XEi su.m ưu đ\i thb sƒ đượ! ưu đ\i l\i suZt thZp h#n l\i suZt !h. T&TD3 Thứ haiT l\i suZt !h.m dài h%n •/ng T i l\i suZt dài h%n‘ là !h.i thuận3 << . T.ng hợp đồng T.m tài sin3 T^.u đâm€ Thứ nh. t^tn dhi nXng tài !hính Tà um tín !a. T.m3 Bin !hZt !a.m đượ! ph-t sinh t^. T&TD tính t^tn số ticn đ\ T. nhu !)u $u.i thuận đượ! số ticn T.ng $ột thpi gi.m tư#ng /ng T i thpi h%n $à !-! gtn đ\ th.nh nghiYp Tà !-! nhu !)u !hi titu ng‚n h%n !a. dh-!h hàng3 Ph-!h hàng T.n !h/! nXng giii _umet dhi !r t^.t[ l\i suZt !h.m z hbnh th/! nà. T. l\i suZt là t• lY ph)n t^X$ gik.m !àng dài l\i suZt !àng !. !-! gtn s. th. phˆ hợp3 Thhng thưpng thpi gi.nh3 &h.ng h%n Tà l\i suZt _u. t^tn số T.m đượ! -p dụng l\i suZt thự! te t%i thpi đi]$ đr[ tư#ng /ng T i số nợ gố! nhicu h. !.m t^.in !h. dh-!h hàng T.m T i thpi h%n t^tn HW th-ng !h. đối T i TiY! U-! đonh ngh•.m dài h. T. thuận3 Thứ -aT l\i suZt dhhng !h• đượ! U-! đonh dự. h.ng !ˆng thpi gi. !h.m ít[ thpi h%n T.

m g.m !a.ng nợ _u.h%n Tà thpi đi]$ !hum]n dh.m •het hiYu lự! ngàm W‹•R•IWWQ‘3 <I .h%n[ !r h.m g.%i nợ[ t^í!h lập Tà sw dụng dự ph+ng đ] Uw lí ^ai ^.in I Đicu <R !a.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ€ .t cI -#n 'o A4AA công -ố t%Ing ứng :Ki thJi h9n :ay t9i thJi đi+m tr# n&. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN <W << ’Ž$ &hng TXn số …QW•NHNNŒ&STT ngàm WR•…•IWWI hư ng d|n TiY! !hum]n nợ _u. T.ng h%n s.%t động ngân hàng !a.5ối :Ki kho#n n& :ay không tr# đMng h9nT đ%&c TCT6 đánh giá là không c kh# nPng tr# n& đMng h9n :à không ch.7 6 i _um đonh như Tậm Tc nợ _u.in I Đicu <R Vum !he !h.h%n3 D.n hành d–$ thŽ.h%n[ hiYn n.0 thu!n cho cI c.m !r h.ng h.n hành d–$ thŽ.ng _u. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 ThŽ.i !Xn !/ ph-p lí đ] tính l\i suZt nợ _u.h%ny <<3 Tum nhitn[ _um đonh nàm đ\ go g\i gs gzi Đicu Š Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm WR•WI•IWWQ Tc TiY! sw. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. Thống đố! NHNN Tc phân l.h%n3 ThŽ.u l9i thJi h9n tr# n& thì số '% n& gốc của 45T6 đ là n& 1uá h9n :à TCT6 th"c hiện các -iện 0há0 đ+ thu h)i n&T :iệc 0h9t ch!m tr# đối :Ki n& 1uá h9n :à n& lEi :ốn :ay 'o hai -ên tho# thu!n trên cI s? 1uy đHnh của 0há0 lu!t. Vum !he !h.j! l\i •!uối ngàm đen h%n t^i nợ‘ $à dh-!h hàng dhhng đa h.7 … Sw. đr[ t^ư ! dhi tb$ hi]u Tc l\i suZt _u. T.h%n đối T i t^ưpng hợp !hậ$ t^i nợ gố![ l\i Tốn T. đ(i[ g( sung gzi Vumet đonh số <l•IWW‹•VĐŒNHNN !a.h%n đượ! U-! đonh như s.XEi su.t 1uá h9n !h• ph-t sinh dhi tồn t%i dh.in nợ _u.n hành d–$ thŽ. Vum !he !h.n tâ$ là nợ _u.u đâm g`i t‚t là Vum !he !h.m g.m s.h%n3 ThŽ.àn gộ số dư nợ !a. T&TD…[ n& 1uá h9n đ%&c xác đHnh là kho#n n& mà mFt 0h[n ho\c toàn -F n& gốc :à]ho\c lEi đE 1uá h9n 3 "jt dh-![ t%i Ph. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN _um đonh xdhi đen thpi h%n t^i nợ gố! h. T&TD đối T i dh-!h hàng g.in nợ tf t^. t^. Ph. T.j! t^i nợ dhhng đ{ng h%n thb NHT" !hum]n t.in T. Thống đố! NHNN ngàm IQ•Š•IWW‹ S.n hành d–$ thŽ. đr[ thpi đi]$ !hum]n nợ _u. dh.u€ . T.Trong tr%Jng h&0 :ay c lEi mà khi đ2n h9n -ên :ay không tr# ho\c tr# không đ[y đủ thì -ên :ay 0h#i tr# lEi trên n& gốc :à lEi n& 1uá h9n thUo lEi su. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN ngàm R<•<I•IWW<<W thb n& 1uá h9n là nhBng kho#n n& mà khi đ2n thJi h9n tr# n& gốc ho\c lEi khách hàng không tr# n& đMng h9n :à không đ%&c đi$u chDnh kì h9n n& gốc ho\c lEiT không đ%&c gia h9n n& gốc ho\c lEi3 T^ư ! đâm[ t%i Ph. Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm II•Š•IWWQ !a.i TZn đc !)n _u.

thuận gik.h%n[ Tà TiY! -p dụng _um đonh nà.h%n thŽ.m !ˆng tồn t%i h.n t^`ng đ] t-! động Tà. thuận l\i suZt t^. <R . như th. TXn gin3 Thự! te !-! gtn th.i t^+ di]$ s.m3 Như Tậm !r th] thZm ^nng hiYn n.$ gi.j! thŽ.n !r th}$ _umcn -p dụng TXn gin nà. !hính pha[ đượ! sw dụng như $ột !hng !ụ _u. sƒ đượ! phân tí!h !ụ th] t%i ph)n I3<3R3 "#$#$#* %&n c' vào sự +n đ.m dhhng t^i h. !+n phii đượ! UŽ$ Uvt Tc gi.ng HĐTD3 Thhng thưpng l\i suZt thi n(i đượ! -p dụng t^.j! s.i _um đonh dh-! nh. T.h%n thưpng !.m Tốn t%i T&TD[ thhng thưpng -p dụng t^. thpi gi.i t^+ t^ung tâ$ t^.m g. Tụ Tc thpi h%n t^i nợ3 S.7 Nhbn !hung[ l\i suZt _u. ^.j! đượ! gtn !h.i thuận h.n hY tín dụng Tà !# _u.Gức lEi su. thuận l\i suZt !ố đonh h.m Ti ph%$ ngh•.t á0 '*ng đối :Ki kho#n n& gốc 1uá h9n 'o TCT6 .ng h%n[ !-! gtn !r th] ths.t cố đHnh là l\i suZt đượ! Zn đonh $ột $/! !ụ th] t^tn HĐTD[ dhhng !hou t-! động !a. đr[ l\i suZt !r T.-t lượng !ung /ng ticn tY3 Phi $/! !ung /ng ticn tXng ltn[ neu đŽ$ số ticn t%$ thpi thf.ng !h.nh c-a lãi suất Phi ths.n3 "/! đicu !h•nh Tà db đicu !h•nh l\i suZt sƒ thŽ. _um đonh !a.u Tc l\i suZt đối T i dh. Tụ t^i nợ !a.t th# nSi là l\i suZt đượ! đicu !h•nh thŽ.in nợ _u.u thpi h%n $à gtn T. sự diYn gZt ngp h. ths.m !hZp nhận dhhng phii t^i l\i _u. dh-!h hàng Tà T&TD Tà đượ! _um đonh ^u t^.i t^+ $.ng !h.h%n dhi _u.m dhhng th] thự! hiYn ngh•.u thpi h%n T|n !r th] !.m t^ung Tà dài h%n3 ?M>MG VF= 9mn BoF Ri= j2k9 "ột t^.ng h%n3 Đr là !-! t^ưpng hợp d. $bnh đ{ng h%n h. l\i suZt là T.n T.t^o ph-p lí !a. đượ! -p dụng đối T i ngưpi T. t^tn l\i suZt _u. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN€ .Ph.in I Đicu << Vum !he !h.n hành d–$ thŽ. T. ncn dinh te[ di]$ s.ng suốt thpi gi.i là đ{ng h%n Tà phii tính gnng l\i suZt t^. đr[ TiY! t^i l\i t^ư ! h.m !r _umcn tính l\i dự.t cho :ay á0 '*ng trong thJi h9n cho :ay đE đ%&c kC k2t ho\c đi$u chDnh trong 45T6.ng tính T• $h !a.j! l\i suZt thi n(i3 XEi su. T.ng !hính s-!h ticn tY !a. nhkng gien động l\i suZt tho t^ưpng3 L\i suZt nàm dhhng th.m sự diYn gZt dhi dh-ng $à gtn T.thpi h%n T.ng nhkng T.ng h%n d. T.j! t^i dhhng het số ticn T.m ng‚n h%n3 XEi su.m đ(i t^.m thb gtn !h. T.-t3 ThŽ.. _u.n đHnh :à tho# thu!n :Ki khách hàng trong 45T6 nh%ng không :%&t 1uá W^_` lEi su. h#n l\i suZt t^. tfng thpi db[ gien đ(i thŽ. ph-p luật3 Tht$ Tà.

in !hi phí !a. !-! !ha th] dinh d.%t động dinh d..nh nghiYp _uố! d. tbnh t^%ng l%$ ph-t !.%t động đ)u tư !a.i !ha th] !h.m !a.m[ đ)u tư thb l\i suZt sƒ h% Uuống3 Như Tậm dhi ncn dinh te ^#i Tà.m thZp h#n l\i suZt hum động •l\i suZt thự! â$‘3 6b l\i suZt hum động _u. NHNN Tà hợp t-! U\ tín dụng3 ThŽ. đr[ dhi ncn dinh te ^#i Tà. !hp tXng gi-[ thậ$ !hí T.. !-! ngành nghc[ sin ph}$ !)n ưu titn t^..nh[ đi]n hbnh là !-! d.nh3 D.ài ^... sƒ thu h˜p h.thZp[ ngưpi dân Tà !i !-! d. _um đonh nàm là Ngho đonh số <HQ•HĐBT !a.m đượ! Zn đonh $/! !ụ th]3 Đjt ncn ting !h..-i3 Phi l\i suZt gii$[ githành đ)u tư gii$ thŽ... Tậm l\i suZt thZp sƒ dhumen dhí!h !-! !nhân[ t( !h/! T. T. nhà dinh d. T.in T.ng thpi db nàm[ l\i suZt !h.m !.-n là !-!h th/! đ] nhà nư ! dhumen dhí!h !-! d. tbnh t^%ng sum th. đr[ Ngho đonh U-! đonh h..m là ngân hàng Tà hợp t-! U\ tín dụng3 Đối T i ngân hàng _um đonh gồ$ !h. T.n •IWWR‘[ >i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su.-i Tà t^b t^Y[ NHNN !r th] h% l\i suZt nhn$ tXng !ung ticn Tà dí!h !)u đ] th{! đ}m dinh te ph-t t^i]n Tượt _u. T..t t9i A4TG @iệt Aam [ Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"[ t^3HR <I <Š . T. $/! !h.m ngân hàng đ] tí!h t^k hàng hr.m Tốn lưu động Tà !h. T. T.n hành gi]u l\i suZt ticn gwi Tà !h..nh t.nh nghiYp đ)u tư Tà. dh.nh[ ngân hàng dhhng thu h{t đượ! ticn tf lưu thhng d|n t i thieu Tốn nghit$ t^`ng<I3 Ngum‡n Tho L.nhân[ t( !h/! phii sw dụng hiYu _ui dhi $à nhkng ưu đ\i l\i suZt Tc đicu diYn T.m là dh. thpi db đr[ l\i suZt hum động _u. !-! đối tượng nàm3 "jt dh-![ l\i suZt là !hng !ụ guộ! !-! !. tbnh t^%ng sum th.nh !a.nh tí!h t^k hàng hr.[ !-! d.ng !hien lượ! ph-t t^i]n dinh te3 ?MG C. B1p ^2P5 Rd 5_5 Q=51 9p 91to a1:.thZp s.m thành $/! ng‚n h%n Tà $/! !+n l%i3 Thự! te Tà.[ l\i suZt !+n inh hưzng đen h.m Tốn Tà th.nh nghiYp[ gzi lƒ l\i suZt phii t^i !h.nh3 Ngượ! l%i[ l\i suZt !h. !r inh hưzng dhhng tốt[ NHNN !r th] nâng l\i suZt ltn nhn$ h%n !he Tà ^{t g t !ung ticn grp ph)n gii$ t• lY l%$ ph-t3 Ng.[ dư nợ tXng nh.. Hội đồng Bộ t^ưzng ngàm IR•…•<…lI g.m Tốn đ)u tư ph-t t^i]n sin UuZt[ dinh d. B1p b=_2 1751 Ri= j2k9 9mo56 1o<9 bq56 B1o @F3 BoF NHNN ?MGM? T1r= Qs 91AB 91= B.56 91uB ^2P5 Rd Qp 1o<B1 1EF 98a 9m256 v9w 5xf ?yH> bp5 5xf ?yHHz T^.m Tốn !ố đonh3 Đối T i hợp t-! U\ tín dụng !hi. T.nh nghiYp l%i tXng đ)u tư[ nhu !)u đ)u tư Tà titu dˆng tXng ltn[ l\i suZt l%i tXng ltn3 D. T i t• lY l%$ ph-t Tà l\i suZt !h.!h. T.

l n d.ng !# !he l\i suZt thự! dư#ng3 &i l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. T.m Tốn[ dhu Tự! thành tho Tà nhng thhn[ đối tượng !h. T.?MGM> T1r= Qs 5_5 Q=51 9p {|9 b}2 B123h5 jF56 5_5 Q=51 9p 91~ 9m:r56 a1I9 9m=h5 91to b~51 1:J56 •i 1q= B1o 561€F BE jA ^2P5 Rd BoF N17 5:JB v9w 5xf ?yHH bp5 5F3z "#*#$#" %.m _um đonh ngumtn t‚! !a.m gii$ <Q™ Tà RW™ s.m t^tn tho t^ưpng3 NHNN g.nh nghiYp !a.m dh‚! phụ! hậu _ui thitn t. T.[ !hư. Tà. t. đr l%$ ph-t gii$ $%nh3 "#*#$#$ %.ài ^. T i l\i suZt thhng thưpng !h. T.nh 1"232 4 56"22$7 Vumet đonh số R…•<…l…•HĐBT !a.m <R[ ng. Tà l\i suZt ticn gwi tối thi]u‘[ Ur. h#n tố! độ t^ượt gi-[ ngân hàng thu h{t lượng ticn $jt dh. T. T. T..m the gnng dhung l\i suZt •l\i suZt !h. T. T. NHNN Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt ticn gwi Tà ticn T.m !a. g‚n T i di‡n gien tho t^ưpng3 6 i Vumet đonh số Rl<•VĐŒNH< !a..ng $ột thpi gi.m z nhng thhn !. T. T. !hính s-!h<Š3 Tfng gư ! $/! l\i suZt ng‚n h%n đượ! h% Uuống thZp h#n $/! l\i suZt t^ung h%n Tà dài h%n3 Š $/! nX$ <……H€ !h.m tối đ..m t^ung h%n l%i thZp h#n $/! l\i suZt !h. thpi db t^ư ! đượ! th.. h#n Tˆng đh tho Tà !h.i thZp h#n l\i suZt T. T. NHNN[ !-! T&TD đượ! phvp Zn đonh !-! $/! l\i suZt ticn gwi Tà !h. !-! T&TD z nhng thhn Tà !h.n hành !+n !. T.ng ph%$ Ti dhung l\i suZt !a. ch/ thực thi chính s ch lãi suất c0 đ..%t động dinh d.n hành l\i suZt t^)n !h.nh đj! thˆ Tà !ung !)u Tốn tfng thpi đi]$3 Tum nhitn[ $/! l\i suZt !h.m !r phân giYt€ thpi h%n T. !+n _um đonh l\i suZt !h.m thŽ.m !ụ th] phˆ hợp T i h. !-! đối tượng !hính s-!h Tà l\i suZt !h. Vuš tín dụng nhân dân3 L\i suZt !h.m thhng thưpng3 <Š <R <Q .. T.. TiY! U-! đonh l\i suZt là gi.m ng‚n h%n Tà t^ung h%n3 &-! T&TD dự.m ng‚n h%n Tà $/! l\i suZt $à NHNN g. ch/ điều hành tr8n lãi suất cho va9 1:6"22$ – 36$. T.7 Tf H•<……I đen W<•W<•<……H[ !-! $/! l\i suZt ticn gwi Tà !h. T. T.m Tà !htnh lY!h gbnh _uân W[RQ™•th-ng đ] Zn đonh l\i suZt ticn gwi Tà l\i suZt !h.àn đượ! Tốn Tà !r l\i[ đượ! -p dụng z !-! d. Hội đồng Bộ t^ưzng ngàm <W•Š•<…l… Tc !hính s-!h l\i suZt ticn gwi Tà !h. T.m !a. T.m ng‚n h%n Tˆng đh tho[ !h. $/! l\i suZt t^)n !h.m ng‚n h%n[ !h. T. T.nh nghiYp Tà !-! thành ph)n dinh te3 T^.m t^ung dài h%n !. !# !he l\i suZt thự! â$ s. gs sự phân giYt Tc l\i suZt đối T i !-! d. T.n[ !# !he l\i suZt thpi db nàm đ\ g‚t đ)u ph-t hum t-! dụng[ là gư ! !hum]n !a.. h#n !h. !-! thành ph)n dinh te3 Thự! te Tận hành t^.m đượ! nâng ltn !. T. !-! T&TD z đh tho[ !h.m !a.m !a.m đối T i t( !h/! dinh te Tà dân !ư ngàm Il•<I•<……Q[ TiY! dhống !he $/! l\i suZt sàn Tc ticn gwi !hính th/! go g\i gs $à !h• !+n t^)n l\i suZt !h..m z Vuš tín dụng !# sz3 Đen th-ng <•<……l[ đicu !h•nh !+n R $/!€ !h.

NHNN Tc TiY! th. – "6:6$.. inh hưzng !a. ch/ lãi suất thDa thuEn 1:6$. T. !uộ! dhang h.n hành ngàm I…•Q•IWW<3 Tiep thŽ. T.!. T&TD đối T i dh-!h hàng[ thŽ.ng tính hành !hính nhưng l%i !r t-! dụng dop thpi nhn$ ngXn !hjn TiY! sw dụng !# !he ths..nh3 Đối T i l\i suZt !h.NX$ <……‹ „ <……l[ d.ing tài !hính ticn tY !a. T. !-! nư ! t^. T. !-! $/! l\i suZt !h.%i ng. !-! NHT" litn tụ! tXng l\i suZt hum động 6NĐ ltn $/! <R „ <Š™•nX$ Tà đ\ đ}m l\i suZt !h. T.m t^tn !# sz l\i suZt tho t^ưpng _uố! te Tà !ung !)u Tốn t^. là Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒ NHNN ngàm RW•Q•IWWI Tc TiY! thự! hiYn !# !he l\i suZt th. ths. T&TD đối T i dh-!h hàng ngàm WI•l•IWWW[ NHNN !hính th/! !hng gố đonh db l\i suZt !# gin Tà gitn độ d.%t động sin UuZt[ dinh d.%i tY[ Tc !# gin !-! T&TD đượ! Zn đonh l\i suZt !h. gs3 "#*#$#* %.%t động tín dụng thư#ng $%i gnng đồng 6iYt N. NHNN h. gtn đi T.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. ch/ điều hành lãi suất c.m gnng Đh l.%t động !h.$ – 56$.àn thi n(i thŽ.m đượ! h.".m ltn đen $/! t^tn <[Q™•th-ng Tà. T..%i tY3 "#*#$#C %. tfng l. "š !a.m gnng ng.$7 ThŽ.3 "#*#$#5 %. ^..m !a. Thống đố! NHNN ngàm <H•Q•IWWl Tc !# !he đicu hành l\i suZt !# gin gnng đồng <H . ngumtn t‚! tự d. ch/ tr8n lãi suất cho va9 156$. thuận đ] đ}m l\i suZt ltn _u. phˆ hợp T i tbnh hbnh h. Vumet đonh số IŠ<•IWWW•VĐŒNHNN< !a. T. Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! th.n thiYp nàm !a. !-! T&TD đối T i dh-!h hàng đượ! g.m đ\ gii$3 Như Tậm[ sự !.m Tà NHT"3 Tf đ)u th-ng I•IWWl l\i suZt hum động t^tn tho t^ưpng đ\ gien động $%nh d.ng dhu Tự![ NHNN xn i lsngy !hính s-!h l\i suZt[ t^)n l\i suZt đượ! nâng ltn3 &-! NHT" tXng l\i suZt ticn gwi nhn$ hum động Tốn Tà đ}m $%nh h.i thuận t^. đr l\i suZt !h.ng nư ! !a... thuận gik....$ !a.7 Nhn$ (n đonh tho t^ưpng[ thŽ.àn t.àn $. T. th-ng R•IWWl3 NHNN !r &hng điYn số WI•&ĐŒNHNN ngàm IH•WI•IWWl Tc TiY! !hốt t^)n l\i suZt hum động 6NĐ z $/! <I™•nX$3 Ngàm IŠ•R•IWWl[ HiYp hội !-! ngân hàng !r h`p Tà !r sự đồng thuận Tc l\i suZt[ !-! NHT" $ i !r sự đicu !h•nh l\i suZt T i $/! thZp h#n3 Đen đ)u th-ng Š•IWWl l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. động3 NHT" sƒ tự $bnh đư.ng h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h.3 – $6$.àn t.37 Vumet đonh số ‹<l•IWW<•VĐŒNHNN !a.m ntn $/! !htnh lY!h W[RQ™•th-ng $à NHNN dhống !he dhhng !+n phˆ hợp[ đen _u~ 1 nX$ <……l $/! dhống !he nàm đ\ go Ur. <ản =>? <i@n đA dao đAng trong tBng th)i =( 15636$.

m tối đ. T&TD thŽ. thuận đối T i dh-!h hàng phˆ hợp T i _um đonh !a. T. thuận !r hiYu lự! tf ngàm W<•H•IWWI nhưng t%i Ph.6iYt N.%t động ngân hàng !a.t thNa thu!n đối :Ki khách hàng nhOm đá0 ứng nhu c[u :ốn của '" ánT 0h%Ing án s#n xu. nhZt d. l\i suZt ths. đượ! đicu !h•nh tXng3 Tf th-ng <W•IWWl t^z đi[ NHNN !hum]n hư ng đicu hành !hính s-!h ticn tY s. ^nng !-! T&TD ntn -p dụng !# !he ^itng Tà _um đonh !a.n hành ngàm IH•WI•IW<W[ thŽ.ng t^ưpng hợp h.m tư#ng /ngy3 T%i thpi đi]$ g. giii thí!h titu !hí !h.m gnng đồng 6iYt N. ngàm <H•H•IW<W Tà !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<< _um đonh T&TD Tà dh-!h hàng !r _umcn ths. đr[ Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN !hư. _um đonh t%i Ph.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ _um đonh .%i !h.n hành Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN hư ng d|n T&TD !h. gnng <QW™ l\i suZt !# gin d.$ đối T i dh-!h hàng thŽ.m dhhng !r hiYu _ui3 Luật &-! t( !h/! tín dụng nX$ IW<W đượ! thhng _u.n hY T. T.$[ !-! NHT" Zn đonh l\i suZt !h.$ thŽ. l\i suZt ths.ng tfng thpi db3 Tf th-ng Q đen th-ng …•IWWl[ NHNN đicu hành !hính s-!h ticn tY xth‚t !hjty đ] !hống l%$ ph-t[ !-! $/! l\i suZt !ha đ%. l\i suZt !. đr[ _um đonh T&TD !h.%t động ngân hàng !r di‡n gien gZt T^ư ! đr[ !# !he l\i suZt tự d. T.m gnng đồng 6iYt N. thuận !a.TCT6 th"c hiện cho :ay -Ong đ)ng @iệt Aam thUo lEi su. T. l\i suZt ths. s.t :ay 'o các -ên tho# thu!n nh%ng không đ%&c :%&t 1uá W^_` của lEi su. T&TD đối T i dh-!h hàng đượ! g.. thuận Tc l\i suZt[ phí !Zp tín dụng t^.3 Phi đ/ng t^tn phư#ng diYn lập ph-p[ !r th] nri[ Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN là !-!h đ] NHNN xsw.u đâm g`i t‚t là Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN‘3 Đicu < Thhng tư nàm _um đonh€ .m gnng đồng 6iYt N.QW™ !a.n hành Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒNHNN[ NHNN !h. T. NHNN _um đonh đối T i l.m tài sin nn$ ng. TiY! đ-nh gi. ch/ lãi suất thDa thuEn 1$6$. đ/n na97 Thhng tư số W‹•IW<W•TTŒNHNN _um đonh Tc !h.. Luật &-! t( !h/! tín dụng3 <H <Q ’Ž$ Đicu …< Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W <‹ .in < Đicu Š‹R BLDS <……Q !qng _um đonh xL\i suZt T. thuận •s. BLDS !h• đicu !h•nh _u.". ths. !-! gtn th.i thuận nhưng dhhng đượ! Tượt _u. _um đonh !a.ng h.t cI -#n 'o A4AA công -ố đối :Ki lo9i cho :ay t%Ing ứng7W^3 "#*#$#: %. T.nh là !r h.$ thŽ.m d.m3 Ngàm <Š•Š•IW<W[ NHNN g.ài ph%$ Ti đicu !h•nh !a.j! dhhng tính đượ! hiYu _ui thb T|n phii thự! hiYn !he độ t^)n l\i suZt !h.tT kinh 'oanhT 'Hch :*T đ[u t% 0hát tri+n :à đJi sống c hiệu 1u#7 3 Như Tậm[ đối T i !-! dự -n[ phư#ng -n dhhng ›!r hiYu _ui› h.m _um đonh t%i Đicu Š‹H BLDS IWWQ3 Tht$ Tà.ng xn i lsngy nhn$ $ụ! titu hàng đ)u là ngXn !hjn sum gii$ dinh te[ đicu !h•nh gii$ !-! $/! l\i suZt !ha đ%. dh-!h hàng T.$ột dự -n[ phư#ng -n sin UuZt[ dinh d. ph-p luật<H3 Tum nhitn[ t^.XEi su. ph-p luật t^tn !# sz !ung „ !)u Tốn tho t^ưpng[ $/! độ tín nhiY$ !a. NHNN !hng gố t^.iy dhi đ\ gs _u.

hY thống T&TD[ NHNN !r _umcn _um đonh !# !he U-! đonh phí[ l\i suZt t^...ng !r dư nợ !q t%i ngân hàng T i l\i suZt !. Tà t^.m $à nợ UZu !qng dhhng !r3 <‹ <l .nh nghiYp d‡ đượ! đ-nh gi... NHNN đŽ$ l%i !h. !-! T&TD Tà dh-!h hàng T.d‡ dàng Tà dhhng đượ! di]$ s.i t^+ di]$ s.in nợ !q Tà dhien d.m Tốn _umcn ths. tbnh t^%ng lœ d.-t t^.ng dhi dhi nXng !‚t gii$ !hi phí h.in nợ t^tn !r ngum !# t^z thành nợ UZu[ T i !hính s-!h !h.ng gi.ng h..%t động dinh d.nh !a.nh !hZp ph-t sinh3 ?ii$ l\i suZt _u.. tbnh t^%ng lợi dụng đ] đi.nh nghiYp !h• !)n T.ng _u.n t.m đi.nh t. nợ đượ! thự! hiYn _u.^nng đ\ t^i đượ! tốt dh.[ t^.i t^+ _u. nợ t^. nợ[ d.%t động là ^Zt dhr dhXn3 H.%n dhang h.nh nghiYp Tà ngưpi dân đối T i hY thống ngân hàng† dh‚! phụ! đượ! tbnh t^%ng !%nh t^.nh. T&TD Tà ngưpi đi T.m[ tf đr !r th] d|n đen tbnh t^%ng đicu !h•nh l\i suZt !h. đi$ . T. T.nh gnng !hính s-!h dí!h !)u !r th] t%. NHNN luhn đrng T..ng HĐTD nhưng NHNN T|n đrng T.m dh.m !a.in nợ T. gZt đồng ~ !hí Tc l\i suZt Tà t^.nh[ !-! T&TD nhs d‡ dàng ^#i Tà.nh dhhng lành $%nh t^.ing dinh te IWWl „ IWW…3 6iY! đicu hành l\i suZt tXng h.nh[ T i TiY! !%nh t^.ng đicu diYn thự! hiYn gri hœ t^ợ l\i suZt Tà.Tốn $à h` hum động t^ư ! đâm là dh.m là€ (n đonh tbnh hbnh tho t^ưpng tài !hính t^.ng đicu diYn dinh te dhr dhXn dhien dh. T.ng h.thưpng[ đ] gi. thZm ph-p luật t^.-t tốt thb ngưpi T. T. !-! nhà đ)u tư[ d. thu nhập đ] t^i nợ !h.j! dhi l\i suZt tXng nh.-n !a.3 Btn !%nh nhkng t-! động tí!h !ự! T|n !+n nhicu t-! động titu !ự![ đj! giYt t^.[ neu đi. !-! NHT" gnng !-!h đ}m l\i suZt ltn !.in nợ $ i đ] t^i dh. T&TD Tà dh-!h hàng T.m gii$ $ột !-!h đột ngột !qng đ\ gâm dhr dhXn đối T i !-! T&TD _um $h nhs3 Phi l\i suZt Uuống _u.!.m T i nhkng hợp đồng t^ung[ dài h%n t^ư ! đr Tà gâm ^..%t động tín dụng3 ?MGMG TIB bq56 BoF Ri= j2k9 B1o @F3 K:J= jA b=_2 1751 BoF NHNN bp5 BIB TCTD @7 56:r= b= @F3 &# !he đicu hành l\i suZt !h.n tâ$3 Nhkng t-! động tí!h !ự! $à !# !he đicu hành l\i suZt !a.ng nư ! Tà ngum !# $Zt dhi nXng th. thpi đi]$ IWW…<‹3 Phi thự! hiYn !hính s-!h đi.n t^`ng t^.i đ.nh l\i suZt hum động T i !-! T&TD dh-![ $ột số T&TD phii tXng l\i suZt !h. !-! NHT" t^.in nợ $ i đượ! dˆng đ] t^i nợ !q thb dhhng th] t%. !h. ^.àn !a.nh.m sƒ !h•ng phii ~ th/! đen HiYn tượng $ột d. đicu diYn !h.m Tốn $ột !-!h thuận lợi Tà .. thuận l\i suZt t^.n hY tín dụng ngân hàng[ đưpng lối đ{ng đ‚n Tà giii ph-p dop thpi sƒ t%.m[ !+n ngân hàng thb dhhng nhkng thu hồi đượ! Tốn T. gi.ng hum động Tốn gik. nợ[ dh.ng nhkng th-ng đ)u nX$ IWWl[ nhZt là đối T i NHT" !( ph)n _um $h nhs !hum]n đ(i $h hbnh tf nhng thhn ltn† !ang !ố l+ng tin !a. ^.nh nghiYp đ. T&TD3 Tf đr !h. !hính nr3 H#n nk.

!a.m t%i T&TD d|n đen t^.m hiYu _ui Tà t^i nợ thŽ.nh nghiYp phii ngfng h. đr[ $`i sự gien động Tc l\i suZt !h. T.m dh.ng dh.ig.m t^.ng h. T.ng HĐTD là nhkng t^.ng l%i gi-n tiep t-! động đen !-! t^..m nợ $ i đ] t^i nợ !q[ !/ U.. đ%.nh !hZp !ụ th][ $à ngumtn nhân t^ự! tiep h.m đen h%n h` !h• !)n T.in nợ !q[ ^ồi dh.in ticn $ i đ] t^i dh.nh t.t^bnh sin UuZt[ dinh d.j! lợi í!h ph-t sinh tf HĐTD3 "ột HĐTD !h• đượ! !.m !a.nd3Tn•žŽg•h.nh t^.nh !hZp ph-t sinh là đicu dhhng th] t^-nh dhsi3 T^.nh[ đj! giYt là !-! d.in nợ $ i l%i đen h%n Tà ngưpi t.sin3 &-! d. nhkng gnng !h/ng !ụ th] Tà U-! đonh đượ!3 ThŽ. đen $\i $\i<l3 Đối T i !-! !ha th] dinh d.TiY! phii sw dụng Tốn T.n‘ thhng _u. đr[ t^.%t động[ giii th] h.i là !r t^. !.u Tc nhkng _umcn Tà ngh•.$[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3 TiŽting.n hY HĐTD[ t^. d.j! gi-n tiep d|n đen t^. gtn ng. !-! h.nh. T. !-! gtn đ\ đượ! th] hiYn ^.. T.-n nợ T.nh !hZp nàm là $ột TiY! ^Zt !)n thiet3 ?MZ TmF51 B1ka @_ Ri= j2k9 9mo56 1`a bc56 9d5 Ke56 ?MZM? K1I= 5=Cf T^.nh nghiYp dhhng đa dhi nXng th..nh nghiYp[ l\i suZt !h..%t động sin UuZt[ Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N..$Ž•t.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD đượ! hi]u là tbnh t^%ng ph-p lí !a. l\i suZt !h. l%i tiep tụ! T.ng l•nh Tự! dinh d..nti$Žs3Tn•H.ng•<‹RHI• TS3 Đœ Tho Th{m •IWW…‘[ T-! động !a. Tụ h.ài •$jt dh-!h _u. NHNN là phˆ hợp[ s..nh3 D.n đ)u nX$ IWWl[ t^ư ! tbnh hbnh dhr dhXn !hung[ l\i suZt !.j! ph.ng đr !-! gtn th] hiYn sự Uung đột h.nh !hZp HĐTD T i go đ#n h)u het là !-! !ha th] T.nh !hZp là sự gZt đồng ~ !hí Tc ths.m gZt đồng ~ !hí T i nh.$ det3 Bzi Tb dhi nợ T.%t động sin UuZt[ dinh d.nh !hZp dhi sự Uung đột[ gZt đồng Tc phư#ng diYn _umcn lợi gik.nh nghiYp phii thu h˜p sin UuZt[ thậ$ !hí T i d.[ tXng litn tụ! dhien nhicu d.ing thpi gi.m t^tn tho t^ưpng !qng đcu t-! động t^ự! tiep đen lợi nhuận !a. nợ Œ ^ai ^.ng nhkng meu tố !Zu thành ntn !hi phí đ)u Tà..nh thư#ng $%i[ $à đi]n hbnh là t^.nh !hZp t^.$Ž•Tn•^ŽsŽ.i!hinh•ng.m Tốn ngân hàng3 6b the[ tb$ hi]u gin !hZt Tà giii _umet đ{ng đ‚n nhkng t^. T.m t i h. thuận l\i suZt !h.^!h•W…•W…WŠ<W3ht$l <… <l <… .nh nghiYp3 &r th] nri xUu hư ng tXng l\i suZt ngân hàng sƒ luhn đi licn T i Uu hư ng !‚t gii$[ thu h˜p _um $h Tà ph%$ Ti !a.m là $ột t^. đ/! Tà hà$ ~ !hính s-!h[ ThJi -áo ainh t2 bài >=n[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3thŽs.ng HĐTD3 Đœ Thitn *nh TuZn •IWW…‘[ Đi..àn !inh ncn dinh te gien động[ !# !he đicu hành l\i suZt !h. _u.ng ncn dinh tey <…3 T^.nh !hZp Tc l\i suZt t^..m T+ng như Tậm !h. _u.

%t !a.nh !hZp HĐTD !hie$ đ. gtn đi T.ng Tụ TiY!3 Đ#n !w t%i t•nh B‚! Ninh[ H th-ng đ)u nX$ IWW…[ T*ND t•nh thụ lí Uvt Uw RQ Tụ -n dinh d.?MZM> ĐgB b=hf BoF 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 B1o @F3 T^.. T.tT t^.m3 T^. T.-n nợ3 T^-!h nhiY$ Tc Tốn !a. tbnh t^%ng dhr dhXn[ dhhng !r dhi nXng th.n hY dân sự[ Tb the !-! gtn !r _umcn !h`n lự.ng t^ưpng hợp nàm t^.ng TiY! giii _umet Tà tiet diY$ !hi phí3 Thứ -aT ph)n l n !-! t^.^m id—<IHWI¡id—HRlRŠ¡p. gtn !h.%t động sin UuZt[ dinh d.nh !hZp ph-t sinh gik. t^ư ! ^ồi đen _u.. -n3 'h-p luật _um đonh thn t^`ng _umcn đonh đ.th] z dhu Tự! làng nghc d. -n là dhhng nhicu[ Tb gi. phư#ng th/! giii _umet t^.t^o t^. $ụ! đí!h sin UuZt[ dinh d.nh !hZp thưpng đượ! giii _umet thŽ.nh !hZp h#n là giii _umet gnng !.nh nghiYp nhs[ !# sz sin UuZt[ dinh d.ng nhkng đj! t^ưng !# gin !a. là$ Xn thu.nh !hZp HĐTD gi.n đưpng t+. g-n Tật tư• &-! t^. T&TD T i !-! t( !h/! T.$3 Tn•Ÿ p. giii gik. T..nh thb dhhng th] dfng l%i Tà dhi nXng th‚ng diYn !qng dhhng phii là tumYt đối3 D.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD thưpng !r gi.g. giii T|n đượ! lự.n hY tín dụng[ thhng thưpng _u.t^o hợp đồng !r dhi ltn đen hàng !hụ![ hàng t^X$ t• đồng3 Thứ haiT t^.u€ 6ân ?i.l—g.in nợ đen h%nIW3 Tum nhitn[ t^. @Pn 0h=ng ey -an nhân 'ân tDnh cdc AinhT UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3g..t^bnh th.nh t.nh !hZp thư#ng $%i[ dinh te như€ t^.nh !hZp Tốn[ hợp đồng $u.nh !hZp Tc l\i suZt !h. dài3 H.ng _u. !-! gtn t^. !-! gtn t^.m Tốn phụ! Tụ !h.nh !hZp !ụ th] ph-t sinh tf HĐTD[ Tb the nr $.nh t.nh !hZp thuận lợi h#n3 Số lượng Tụ TiY! đượ! giii _umet thhng _u..t^o l n3 &r nhkng t^. thŽ. t+.u dhi nhận ticn giii ngân3 Tbnh t^%ng gtn T.[ t^.-n !-! dh. tXng Œ &r ngumtn nhân tf sum th. số •R<•RQ Tụ‘3 Bo đ#n !a.ng dhi h.il¡!.nh[ hộ dinh d.ng •IWW…‘[ T^. lœ[ lâ$ Tà. đr[ phư#ng th/! thư#ng lượng[ h+.$ gi.n tố tụng dv. t^.i gtn phii t^ự! tiep h.-i dinh te[ cáo 5iện tV cdc Ainh .j! !w đ%i diYn th..nh !hZp ph-t sinh T i T&TD là !ha th] go Uâ$ ph%$ lợi í!h hợp ph-p ntn T&TD thưpng là ngumtn đ#n t^.m Tà go đ#n là gtn đi T. phư#ng th/! thư#ng lượng[ h+.g.m đen dhi giii ngân U. hi]$[ t^.ng là ^Zt ít[ ngượ! l%i[ t^-!h nhiY$ !a.m là $ột d%ng t^.!ninh3!.nh[ thư#ng $%i[ gZp Š[RQ l)n lượng -n !i nX$ IWWl3 &r nhicu d%ng t^.^t.m thự! sự ph-t sinh s.tŽg.gŽ—nŽžs dŽt. !-! Tụ diYn t^.nh !hZp Tc l\i suZt !qng !r nhkng nvt đj! thˆ s.nh !hZp HĐTD3 Thứ nh.nh T i dự -n l n t^ung Tà dài h%n[ Tb the gi.!ninh IW IW . !h`n nhicu h#n Tb !-! gtn !r th] !ha động t^.m dhhng t^i nợ gố! Tà l\i đ{ng h%n là đicu ^Zt d‡ Uim ^. -n phí l n Tà thpi gi.nh !hZp thưpng !r ngumtn đ#n là !ha th] !h.ng _u. t^.nh !...t^bnh giii ngân di‡n ^.nh !hZp HĐTD ph)n l n là !-! d.nh !hZp ticn gi.nh !hZp l n dv.

~ !hí !ha _u.nh !hZp Tc l\i suZt tXng đ-ng d]3 ?MZMG N62345 51l5 @7 5q= K256 91:r56 •P3 mF 9mo56 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 T^. ph-n _umet3 Vu. gtn di.ng _u.i gtn !r sự Ti ph%$ ngh•.t^bnh thự! hiYn[ !hou sự t-! động !a.n hY dân sự nri !hung thưpng ^Zt đ.ng h.m dhhng thự! hiYn t^i nợ đ{ng h%n d|n đen t^.n !h/! nXng thưpng dhhng d‡ dàng đư. T. T. ^. t^.nh !hZp Tc l\i suZt thhng thưpng ph-t sinh dhi HĐTD đ\ đượ! thự! hiYn Tà $ột t^.nh !hZp gik. T.[ đj! giYt là t^. d.n h. tho t^ưpng[ !hính s-!h đicu tiet dinh te !a.t^bnh h+.u€ Thứ nh. T.nh !hZp Tc l\i suZt !h.i gtn3 Thhng thưpng gtn T.m dhzi diYn ^. đicu diYn t^i nợ t^.m !a. h. $bnh[ !-! !ha th] t^. t^tn thự! te[ t-! gii nhận thZm t^.tT dh-!h hàng T.ng _u. Tụ3 Bin !hZt t^. t^.ng số !-! t^. !-! d%ng s.j! $i‡n l\i Tà T&TD đ\ đồng ~ d–$ thŽ.nh !hZp Tc l\i suZt dhhng ph-t sinh đ#n l‰[ h.tT t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.m dhhng đồng ~3 T^.n hY tín dụng !r th] dhhng tuân tha _um đonh !a. T.i đ. _u.ng h.i I< .ng t(ng số !-! t^.ng gi.u đr t^.nh !hZp3 Thứ haiT phí. h.Thứ nh.3 Thứ -aT số lượng t^. T.ng $ột thpi h%n nhZt đonh[ nhưng s.ng gi. nhà nư !3 Phhng phii $`i t^. thuận Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt nhưng dhhng thành !hng3 &qng !r nhkng t^.ng HĐTD thưpng !r ngumtn nhân dh-!h _u. thuận l\i suZt !ố đonh nhưng gtn T.nh !hZp Tc HĐTD[ Tà !àng nhs h#n nk.ng _u.m Tốn là$ đ#n mtu !)u T&TD gii$ h. !-! meu tố dh-!h _u.nh h.nh !hZp dinh te h.nh !hZp Tc l\i suZt !hie$ $ột t• t^`ng dhhng nhicu t^.j! dân sự3 "j! dˆ Tậm !r th] thZm ^nng t^. !-! T&TD như sự gien động !a.m3 Thứ haiT t^.ng HĐTD z thpi đi]$ t^ư ! dhi !r sự th.n đ)u t%i HĐTD Tốn ths.[ s.j! nhu !)u titu dˆng !a.i gtn !r mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt nhưng dhhng đ%t đượ! sự đồng thuận tf phí. Tụ t^i nợ[ gtn !h.ng _u.nh !hZp d.m đ(i Tc !hính s-!h t^z ntn dhhng !+n phˆ hợp T i _um đonh !a.u đr gtn T.nh !hZp3 "jt dh-![ t^. thuận l\i suZt $à d|n đen t^.u dhi NHNN !r nhkng đicu !h•nh Tc l\i suZt !h.%n NHNN xth‚t !hjty ncn dinh te IWWl „ IWW…[ số lượng t^.ng thpi gi. t+.nh !hZp Tc l\i suZt t^. !-! gtn[ $à đ] đi$ gi.n !a.%t động dinh d. thuận g.j! !ha _u.n _u.nh !hZp t^.m Ti ph%$ ngh•. ph-p luật d|n đen t^. !h..n[ $ột t^. l\i suZt t^.m mtu !)u nâng l\i suZt s. giii !-! gtn !r ths.nh !hZp !qng !r th] Uim ^.m đcu d.m t^. d%ng[ !qng Tb the ntn dhi Uvt Uw nhkng Tụ -n dân sự[ !# _u.n[ UuZt ph-t tf !-! meu tố t-! động đen l\i suZt !h.ng HĐTD thưpng tập t^ung Tà.t^bnh tb$ hi]u Tà nghitn !/u nhkng t^.nh !hZp đ\ Uim ^.m nri !-!h dh-! !h• Tb ths. T i ths. ph-p luật s.

đ.n tài ph-n phii giii _umet tiep thŽ.i đ. h#n nhicu s. nhkng d%ng t^.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. là U-! đonh $/! l\i suZt !h.ng -p dụng !# !he t^)n l\i suZt !h. T i $/! l\i suZt lƒ ^. đr l\i suZt thự! te $à dh-!h hàng T.nh !hZp nim sinh d.ng h%n3 T^.%n IWWl „ IWW…[ ^Zt nhicu T&TD tXng l\i suZt hum động nhn$ thu h{t ticn gwi[ d|n đen tXng l\i suZt !h. NHNN !hng gố đối T i l. !# _u. T.i gtn Tà !qng dhhng phˆ hợp T i _um đonh !a.%i !h.m3 T^tn thự! te[ _umet đonh Tc U-! đonh $/! l\i suZt !h..nh !hZp Uim ^.3 Btn !%nh đr[ T|n !r nhkng d%ng t^. T i $/! l\i suZt đ\ ths. thuận t^ư ! đr3 Phi !r t^. nhu !)u Tc Tốn đ] đ-p /ng h.3 II .m Tốn phii t^i !. thuận[ s. thuận $/! l\i suZt !ố đonh3 Đicu nàm đ\ gâm ntn sự gZt gbnh đối T i ngưpi T. T.ng gi.m dhhng !h• T i !-! HĐTD $ i $à !+n !i T i nhkng HĐTD đ\ dí det t^ư ! đr[ t^. T i $/! t^)n l\i suZt s. ph-p luật[ d.i !-!h tính nàm dhhng thống nhZt T i nh.u đr tf ngàm <…•Q•IWWl đen th-ng I•IW<W !hum]n s.nh !hZp Tc $/! l\i suZt t^.u dhien !-! gtn d‡ nim sinh Uung đột Tc _umcn lợi[ đồng thpi !qng dhien t+. h#n s.m tư#ng /ngy •s.ng h%n Tà !-!h tính l\i t^. h. thuận l\i suZt3 Thứ -aT t^. !qng đượ! !-! gtn !hZp nhận3 Btn !%nh đr[ !r nhkng t^.m gnng x<QW™ !a. -n UŽ$ Uvt Tc ths.nh !hZp l\i suZt nợ _u.n _u.n tài ph-n dhhng phii l{! nà.%n tf th-ng H•IWWI đen th-ng Q•IWWl[ NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths.nh !qng như titu dˆng[ thhng thưpng !ha th] đi T. thpi gi. T&TD tính l\i dhhng phˆ hợp T i ths.h%n t^.[ !-! gtn thưpng mtu !)u t+..i _um đonh !ˆng đicu !h•nh Tc !-!h tính l\i suZt nợ _u. h` phii thự! hiYn3 Thứ t%T t^. T.ng thpi gi.m ticn t%i T&TD3 Tum nhitn[ d. T.nh !hZp ph( gien[ Tà đj! giYt Uim ^.u đâm g`i t‚t là x<QW™ l\i suZt !# giny‘3 Đối T i nhkng HĐTD dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ !r nhicu HĐTD _um đonh $/! l\i suZt $à dh-!h hàng phii t^i !h. T.n Tà lượng tài liYu !/u h%n !he ntn t-! gii !h• tập t^ung Tà. l\i suZt !# gin d. h#n nhicu l)n s.ng đr !r dhhng ít HĐTD ths..u dhi Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ^.in nợ _uh%n3 Như đ\ t^bnh gàm z t^tn[ ph-p luật hiYn hành !r h.nh !hZp tf !-! HĐTD nàm ph-t sinh[ TZn đc $à !# _u. nhicu t^.m !a.%t động sin UuZt[ dinh d.nh !hZp dh-! nhưng d. đpi3 Phi t^.m đcu phii !hZp nhận $/! l\i suZt $ i !.ng HĐTD3 H.nh !hZp thưpng Uim ^. -n gjp dhr dhXn dhi giii _umet3 &qng !)n phii nri ^nng đâm là nhkng t^. thuận gik.. T&TD !.

dân sự T*ND !Zp t•nh giii _umet3 I< ’Ž$ Đicu <HR Tà Đicu Š‹< BLDS IWWQ IR .nh !hZp Tc l\i suZt ph-t sinh tf HĐTD là $ột nội dung !a.nh !hZp3 'h-p luật 6iYt N.n tài ph-n •t^`ng tài thư#ng $%i Tà t+. ’11 thhng _u.$ hiYn n. dhhng $.nh nhưng nhn$ $ụ! đí!h lợi nhuận thb sƒ thuộ! th}$ _umcn !a. đối T i !-! gtn t^.nh !hZp HĐTD !r th] đượ! giii _umet gnng nhicu phư#ng th/! dh-! nh. gtn th/ g. -n‘3 T^`ng tài thư#ng $%i là phư#ng th/! giii _umet t^. !-! gtn Tà đượ! tien hành thŽ.. thuận !a. ^.u€ Thứ nh. T*ND !Zp humYn giii _umet h. dinh te h.ng tính th.nh !hZp3 &-!h th/! giii _umet d. giii3 Thứ -aT ng. _um đonh t%i Đi]$ $ Ph. giii t^tn !# sz ths. dân sự3 Dự.j! dhhng đXng dí dinh d. thuận !a.%t[ titu dˆng thb là hợp đồng dân sự[ t^.ài phư#ng th/! thư#ng lượng Tà h+.nhân !r đXng dí dinh d. ngàm <‹•H•IW<W Tà !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<<3 T^.$ dhi.nh !hZp !r sự th. !-! t( !h/![ !. T i T.nh !hZp HĐTD !r th] đượ! giii _umet z t+. !a. t^tn !-! _um đonh !a.m the gnng Luật t^`ng tài thư#ng $%i „ Luật số QŠ•IW<W•VH<I đượ! Vuố! hội dhr..i t^+ là t^ung gi.$ gi.j! t+.in < Đicu I… BLTTDS IWWŠ thb neu hợp đồng đr đượ! dí det gik.nh !hZp l\i suZt dhhng !r gb dh-! giYt s. T i !# !he giii _umet t^. đư. !# _u.. giii3 Đâm là hbnh th/! giii _umet t^.nh !hZp HĐTD nri !hung3 D..ng tính g‚t guộ! $à !h• $. đr[ Tc !# !he giii _umet t^. t^. !a.n h+. BLDS IWWQ !r th] !.3 Thứ haiT giii _umet gnng h+.nh !hZp gnng thư#ng lượng Tà h+. t^bnh tự[ tha tụ! _um đonh t%i 'h-p lYnh t^`ng tài thư#ng $%i IWWR Tà đượ! th.nh !hZp tự ths.%t động dinh d. đ(i đ] giii _umet gZt đồng $à dhhng !)n !r sự th.m dhhng !r _um ph%$ đicu !h•nh hbnh th/! giii _umet t^.ng h. B1p 6=P= ^23p9 9mF51 B1ka 9mo56 HĐTD T^.nh thư#ng $%i thŽ. gtn th/ g.nh !hZp HĐTD3 T^.nh !hZp d. gtn th/ g.nh !hZp ph-t sinh t^. hợp đồng T. TiY! !-! gtn t^. ths. thuận[ t^.$ gi.tT giii _umet gnng thư#ng lượng3 Đâm là hbnh th/! giii _umet t^. giii[ !-! gtn !r th] !h`n giii _umet t^.?MZMZ C.nh h. !-! gtn !r t^.j! t+.nh !hZp thhng _u.m tài sinI<3 ThŽ. T*ND !Zp t•nh3 Neu nhn$ $ụ! đí!h sinh h.i HĐTD là $ột d%ng !a.nh !hZp thhng _u.

!i đhi gtn3 6 i T&TD[ dhhng thu hồi đượ! nợ là $ột t^.j! nhkng t^. gtn th/ g. !a.nh t. tí!h !ự!3 Đối T i !-! gtn th.m Uim ^.i gtn đcu go inh hưzng t^ự! tiep Tà thu nhập gii$ s{t là đicu tZt meu3 T^.i t^+ _u. Tà.nh !hZp HĐTD !qng !r inh hưzng titu !ự! t i U\ hội Tà ncn dinh te3 Phi !r nhicu h.n hY tín dụng3 Đicu nàm inh hưzng đen nhu !)u Tc Tốn t^.nhân dinh d. sự gZt đồng ~ !hí h.nh !hZp là hY _ui !a.nh !hZp l n t^.nh !hZp[ !-! gtn !r th] gàm ts _u. T. ng%i Tà h. t^. tốn thpi gi. $bnh3 9 dhí.m Tốn đj! giYt là nhkng t( !h/![ !.ng U\ hội[ gi-n tiep inh IŠ .$ gi.nh !hZp là đicu dhhng th] t^-nh dhsi t^. nh.j! sự Ti ph%$ ngh•. tố tụng† !-! thư#ng nhân !r th] $Zt hợp đồng h.nh[ t%.n hY tín dụng[ t^. đu(i $ột Tụ t^. phư#ng th/! giii _umet phˆ hợp thb _um đonh !a.m g‚t hiYn n.n hY tín dụng đrng T. t^. TY lợi í!h !a.n dv.m[ TiY! thŽ. inh hưzng đen sự ph-t t^i]n t^.[ um tín !a.nh !qng như h.ng dhi th. Tà. l n h#n3 "jt dh-![ t^.ng h. thb !-! gtn $ i .ng $.ng ncn dinh te tín dụng Tà !r th] !r nhkng t-! động dâm !humcn t.nh !hrng[ (n ths.nh !hZp Uim ^. ph-p luật $ i đượ! -p dụng tư#ng đối t^iYt đ] nhn$ gi. Tà !-! gtn !h`n lự. _u. T.n[ ticn g%! Tà !hng s/! !a.ài TiY! thŽ.nh !hZp di‡n ^.ng s%!h[ ^u ^àng t^.n t^`ng hàng đ)u t^.j! go !‚t gii$[ ngfng nhkng hợp đồng đ.nh !hZp dhhng đ#n giin Tà inh hưzng đen h.%t động sin UuZt[ dinh d.ng _u..nh g.nh !hZp dhhng phii !h• đŽ$ đen nhkng t-! động UZu $à !+n !r ~ ngh•. Tụ t^.%t động dinh d. dài[ !hậ$ thu hồi nợ[ um tín !a.n đi]$ Tà gi. !ii Tật !hZt t^... đu(i Tụ TiY! T i thpi gi...ng h. tZt !i !-! gtn t^.$ gi.%t động tín dụng là ^Zt l n3 T^ư ! het[ Tc phí.ng thpi gu(i dinh te tho t^ưpng !%nh t^.nh !hZp là động lự! th{! đ}m sự t^.ng h.m !a. ^.-n nợ3 T^.%t động !h. T&TD Tà thu nhập !qng gii$ s{t3 6 i !ha th] T.ng nhkng TZn đc dhr dhXn[ dhi nguồn Tốn đr là nguồn Tốn hum động !a.$ gi. TY _umcn lợi !a.nh[ phii g-! l%i !hng TiY! đ] th.n t^`ng t^.nhân[ t( !h/! d‡ l.nh3 T^.%t động !h. T&TD T i dh-!h hàng !qng !r th] go inh hưzng[ gâm t-! động UZu đen h.m Tà dh-!h hàng đi T.ng ncn dinh te ntn inh hưzng titu !ự! !a.m[ um tín g)n như là meu tố _u.ng ncn dinh te tho t^ưpng3 &# !he giii _umet t^. h.nh3 &hính Tb the dhi t^.n tâ$ th. go T&TD dhzi diYn mtu !)u th.nh !hZp Uim ^.nh !hZp Uim ^.nh !hZp t^.nh !hZp3 Btn !%nh đr[ _u.$ gi. _u.[ !-! !.%t động sin UuZt[ dinh d.ng TiY! thự! thi ph-p luật3 &h• dhi t^. !%nh U\ hội[ t^.t^bnh thự! hiYn hợp đồng3 Thhng _u.?MZM[ H82 ^2P BoF 9mF51 B1ka a1I9 j=51 9w HĐTD T^. !i h.. Tà hàng th-ng T|n phii t^i l\i ticn gwi đcu đjn3 Ng. T.ng thự! hiYn d. T&TD !h.ng sin UuZt[ dinh d..

nh luận3 T•56 Qp9 B1:.nhân[ t( !h/! nri ^itng Tà !i ncn dinh te nri !hung3 Dư i gr! độ ph-p lí[ l\i suZt[ đj! giYt là l\i suZt !h.56 573 B„56 Q1Po jI9 Ri= j2k9N B..nh !hZp dv. ^.nh dhhng !+n lành $%nh Tà .n t^`ng đối T i tfng !. thuận đượ! nợ l\i Tà !# _u. nhu !)u titu dˆng !.n tâ$ sin UuZt l|n T.n hY tín dụng Tà nhkng gZt !ập !+n Tư ng $‚! t^.in nợ l\i $à gtn T. TiY! đ-nh gi.nh !hZp HĐTD[ ng.hưzng đen sự ph-t t^i]n !a.nh !hZp Tc l\i suZt t^.ng _u.n tài ph-n !qng đư.m đượ! nhbn nhận dư i gr! độ dinh te T i nhkng T.m phii t^i !h. dài Tà ^‚! ^ối d. !-! gtn t^.thự! t^%ng t^. đicu diYn th{! đ}m ncn sin UuZt hàng hr. B1p b=_2 1751 Ri= j2k9 BoF NHNN @7 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 9mo56 HĐTDM Nhkng lí luận z !hư#ng nàm sƒ là ncn ting !h.ng _u.i t^+ t%.56 ? &hư#ng < t^bnh gàm nh‚56 Rd R285 B1256 51k9 @_ HĐTD 6=‚F TCTD @7 Q1IB1 1756 @F3 @ƒ5M N6o7= mFN B1:. !-! gtn dhhng ths.ng HĐTD[ l%i !r ~ ngh•. T&TD‘3 T^tn thự! te !+n tồn t%i nhicu Tụ t^.ng U\ hội dhhng th] . ncn dinh te3 "hi t^ưpng dinh d.nh !hZp dhhng phii Tc l\i suZt •Tb l\i suZt là !Xn !/ đ] tính dh.t^bnh giii _umet !-! t^. như $ột !# sz đ] giii _umet $`i t^.àn[ !-! !ha th] t^. ph-t t^i]n[ là đ+n g}m t^. T.nh !hZp Tc l\i suZt3 Đồng thpi đr !qng là !# sz đ] đc ^. !-! giii ph-p dh‚! phụ! tbnh t^%ng t^tn3 IQ .nhân3 Tín dụng dhhng th] hiYn đượ! T.ng HĐTD gik.n t.i t^+ _u.m !i dhi nội dung t^. nhkng ph-n _umet !r nhicu ~ dien t^.m t^.m Tốn phụ! Tụ !h.ng TiY! ph-t t^i]n ncn dinh te tho t^ưpng $à !+n inh hưzng đen $ụ! titu dí!h !)u3 Tr$ l%i[ l\i suZt tf t^ư ! đen n.

^.nh !hZp Uim ^.m T|n !+n3 IH . $ột Tụ TiY![ $à thhng thưpng !h• dhi dh-!h hàng Ti ph%$ ngh•.ng HĐTD luhn !hou sự !hi phối !a.ng h.ng thự! ti‡n litn _u. thuận l\i suZt t^.nh TZn đc l\i suZt $ i ph-t sinh3 Nhbn !hung[ !-! d%ng t^. t^.m Tốn[ tXng thu nhập !h.j! !r th] ph-t sinh3 T^. $ột số !hính s-!h đicu hành l\i suZt !h. T.n đen TZn đc nàm3 &uối !ˆng là ph)n t(ng det !hư#ng I3 >M? N1‚56 @k5 b_ 91AB 9=‡5 @_ 9mF51 B1ka Ri= j2k9 9mo56 1`a bc56 9d5 Ke56 L\i suZt t^.j! ngưpi đi T. !-! T&TD Tà là ngumtn nhân gi-n tiep d|n đen nhkng t^. T.ng HĐTD là $ột t^. NHNN z !hư#ng <[ !hư#ng nàm ntu nhkng TZn đc thự! ti‡n Tà đc UuZt giii ph-p dh‚! phụ!3 'h)n I3< phân tí!h[ đ-nh gi. nhicu thpi db[ NHNN đ\ đư.!-! t^.m t^. T.nh !hZp Tc l\i suZt đ\ tfng Uim ^.nh t^.nh !hZp Tc l\i suZt ít dhi là nội dung !hính !a.n tâ$ đ)u titn !a. !hính s-!h nhà nư !3 Vu.ng nhkng meu tố _u. h.. l\i suZt !h.%t động dinh d.m _u. !-! thpi db dư i sự đicu hành !a.m thZp là !hng !ụ hiYu _ui đ] thu h{t dh-!h hàng T.n đi]$ _u.ng h.m mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt dhi HĐTD _um đonh l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.%t động tín dụng3 Nhkng !hính s-!h nàm đ\ t-! động đen l\i suZt !h.n !h/! nXng3 'h)n I3I là $ột số dien ngho nhn$ dh‚! phụ! nhkng gZt !ập !+n tồn t%i t^.nh3 Btn !%nh nhkng meu tố như um tín[ !hZt lượng phụ! Tụ h.n !h/! nXng[ nhkng gZt đồng _u.CHƯƠNG > NH…NG V"N Đ# TH*C TI†N V# TRANH CH"P L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG VÀ GI+I PHÁP KHUC PHỤC Dự. dh-!h hàng gwi ticn !qng như dh-!h hàng !r nhu !)u sw dụng Tốn3 "/! l\i suZt !h.t^bnh thự! hiYn hợp đồng là€ • T&TD h. T. T&TD3 6iY! ths.m t^. t^.ng _u.m To t^í đo.ng HĐTD !qng như di‡n gien !a.nh !hZp Tc l\i suZt !r th] Uim ^.n t^`ng nhZt $à !-! T&TD sw dụng đ] !%nh t^. t^tn nhkng lí luận t(ng _u. lí thuận lợi thb l\i suZt là $ối _u. T. Tụ t^i nợ Tà Tụ TiY! đượ! đư. ^.ng thự! ti‡n tf gr! độ ph-p luật thự! đonh Tà !-!h giii _umet t^tn thự! te !a. giii _umet t%i !# _u. !# _u.m !a.n Tc HĐTD Tà l\i suZt !h.

thuận th. thuận ngân hàng '3 sƒ gii$ l\i suZt[ gii$ $ột ph)n ticn ph%t !hậ$ t^i !h. Tụ t^i nợ đ{ng h%n[ dhi T&TD mtu !)u nhicu l)n T|n dhhng th. $ột Tài mtu !)u3 &qng !r t^ưpng hợp phí.i gtn !r ths.in nợ _uh%n3 >M?M? T1ˆF 91285 91F3 b•= Ri= j2k9 Q1= 91r= 1<5 B1:F Qp9 91‰B 6c $jt lí luận[ dhi !-! gtn đ\ ths. dh-!h _u.i n%n[ ^ai ^.j! $i‡n $ột ph)n l\i[ T&TD sƒ UŽ$ Uvt Tà !hZp thuận mtu !)u nàm tˆm thuộ! Tà.• T^. s# th}$[ ngân hàng ' !h.n như t.ng _u.$ det d|n đen t^.m đ(i l\i suZt dhi thpi h%n T.-n ng.ng h.nh !hZp Tc $/! l\i suZt t^.m s.nh !hZp Tc l\i suZt nợ _u.nh t.m dhhng thự! hiYn ngh•.t^bnh thự! hiYn HĐTD[ dhhng phii gtn T.u đr3 T%i phitn t+.nh t.j! $i‡n $ột ph)n l\i3 6ụ TiY! như Tậm sƒ dhhng !r t^. Tụ t^i nợ gố! Tà l\i !h.m3 Tum nhitn[ ph-p luật dhhng !Z$ đicu !h•nh l\i suZt t^.ng hợp đồng Tà !-!h tính l\i t^.nh t.m dh.j! $i‡n l\i† hai là[ T&TD mtu !)u tXng l\i suZt3 $#"#"#" Fh ch hàng 9@u c8u giả? lãi suất hoGc ?iHn lãi T^.ng t^ưpng hợp !-! gtn !r sự thống nhZt ~ !hí3 D.ng suốt thpi h%n T.nh !hZp Uim ^.i gtn thự! hiYn đ{ng ngh•.ng h%n3 • T^. dh. hng "3 Tà ^{t đ#n dhzi diYn T i đicu diYn hng "3 phii th.-n ticn nợ gố! ntn ngân hàng T|n -p dụng l\i suZt !q3 ¢ng "3 l%i !h.i db ng. T i TiY! gii$ $ột ph)n ticn l\i $à dh-!h hàng phii t^i h.in nợ gố! thb T&TD sƒ gii$ l\i suZt đồng ngh•.i gtn đ\ ths. T&TD3 T^. giii[ h.nh !hZp neu h.ng nhkng tbnh huống như Tậm thhng thưpng dh-!h hàng là$ đ#n Uin gii$ l\i suZt h. thuận neu dh-!h hàng th. thuận Tc l\i suZt !ố đonh t^. ^nng hng "3 !hư.ng HĐTD thb l\i suZt sƒ dhhng đượ! đicu !h•nh t^. $ột số lí d.. h.m Tốn dhhng !r dhi nXng t^i nợ !h.-n <QW3WWW3WWW đồng ticn nợ gố! là$ h. Tà t^. đi T. det th{! !h• Uim ^.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. ^nng hng đ\ thự! hiYn đượ! $ột db t^i nợ gố! là ‹Q3WWW3WWW đồng I‹ .t^bnh h+. gitn gin h+.m !hư.nh go inh hưzng• ntn dh-!h hàng T.-n[ T&TD dhzi diYn ^.ng _u.in T. t+.i t^ưpng hợp€ mFt là[ dh-!h hàng mtu !)u gii$ l\i suZt h. đr[ t^.3 T^ưpng hợp hng Ngum‡n 6Xn "3 Tà NHT"&' '3 dư i đâm là $ột Tí dụ !h.nh !hZp Tc ths.m <QW3WWW3WWW đồng thŽ. t^. thự! hiYn đ)m đa TiY! th. HĐTD số <WI•TD?•Wl T?B ngàm <I•WI•IWWl3 ThŽ. tbnh huống nàm3 Ngân hàng '3 dhzi diYn hng "3 Tb đ\ dhhng thự! hiYn đ{ng ngh•. $bnh[ t^tn thự! te T|n !r tbnh huống dh-!h hàng dhhng thự! hiYn đ{ng !.m luhn !r dhi nXng t^i nợ gố! Tà l\i đ{ng h%n3 &r nhicu t^ưpng hợp d. Tụ !a. tbnh hbnh thự! te3 Thhng thưpng T&TD sƒ !hZp nhận d–$ thŽ.nh t.j! tho t^ưpng gien động d|n đen tbnh hbnh dinh d. giii h.

$ đc ngho giii ngân h#n Il . z đ#n l‰ $ột T&TD nà. thự! hiYn đ)m đa đicu diYn thŽ.ng HĐTD l\i suZt !h. h. $bnh3 ThŽ.n t^`ng3 Thhng thưpng đ] h%n !he ^ai ^. _u. Tụ gii$ l\i suZt Tà gii$ ticn ph%t !hậ$ t^i !a.m3 Phi tho t^ưpng !r nhkng gien động dhien T&TD phii nâng l\i suZt hum động đ] thu h{t nguồn Tốn t^.n <I th-ng d] tf ngàm hợp đồng !r hiYu lự!3 Ngân hàng ’ đ\ giii ngân !h. HĐTD đượ! dí Tà.m g)n ŠWW t^iYu đồng[ phụ! Tụ $ụ! đí!h titu dˆng[ thpi h%n giii ngân tối đ.ng $ột số hợp đồng T. thuận3 $#"#"#$ T%TI 9@u c8u nJng lãi suất cho va9 Đicu dh.nh !hZp như Tậm[ ngumtn nhân !ha meu thuộ! Tc lœi !a. ngưpi đi T.ng dhi h)u het nhkng Tụ TiY! dh-! gtn T.$ là$ h. ^Zt nhicu t^. Tà. Tụ gii$ l\i !a. T..ng thpi gi. NHNN[ l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h.m[ gzi Tb ngh•. !Zp s# th}$ đ\ UŽ$ Uvt Tà !hZp thuận mtu !)u !a. T. T&TD !h• ph-t sinh dhi dh-!h hàng T.$ gi.i đợt T i t(ng số ticn h#n <QW3WWW3WWW đồng3 Đen ngàm <I•H•IWWl[ dhi hng Ph. T i l\i suZt hum động hiYn t%i sƒ dhien T&TD $Zt đi $ột ph)n lợi nhuận3 6b Tậm[ dhhng ít T&TD đ\ mtu !)u dh-!h hàng !hZp nhận tXng l\i suZt !h. thuận ntn ngh•.&hu 6Xn *n[ _uận Bbnh Th%nh[ T'H&"‘ T. T.m đượ! đ}m ltn ^Zt !. thuận là l\i suZt !ố đonh t^.in Tốn phụ! Tụ nhu !)u !a.n hY tín dụng3 Dư i đâm là $ột Tụ TiY! đi]n hbnh t^.n T.m tính gnng l\i suZt ticn gwi !ộng $ột gitn độ Tà th. l\i suZt[ T&TD dhhng ths. nX$ IWWl dhi -p dụng !hính s-!h đicu hành l\i suZt xth‚t !hjty !a.3 Tbnh t^%ng nàm dhhng !h• Uim ^. l n đối T i ngưpi dân th. ngân hàng '3 dhhng ph-t sinh3 Đối T i nhkng Tụ t^.m Tốn đ\ thự! hiYn đ)m đa ngh•.m đ(i đonh db3 T^.ng _u.in Tc l\i suZt t^. ngân hàng Tb hng "3 !hư. giii ntn mtu !)u ngân hàng '3 gii$ $ột ph)n l\i suZt tư#ng /ng T i ph)n hng đ\ t^i đượ!3 T+.t^bnh giii ngân‘ s. hng Ngum‡n Thành Ph. Tụ !a.m ng‚n h%n[ l\i suZt !h.m $ i tiep tụ! giii ngân3 Đâm !hính là tbnh t^%ng Uim ^. ngàm WI•<<•IWW‹[ NHT"&' ’ đồng ~ !h. T. $bnh thŽ. thuận l\i suZt !ố đonh T i hợp đồng t^ung „ dài h%n $à _um đonh t^. hng Ph.m đượ! ths.ng HĐTD là đicu dh.$ •!ư U. đen het ngàm R<•<I•IWWl3 L\i suZt !h.ng thpi gi. T.m T i l\i suZt thZp h#n •z nhkng HĐTD dí det tf t^ư ! đr nhưng T|n t^. T.ng suốt thpi gi.ng số ít nhkng Tụ TiY! !r sự phin /ng $%nh $ƒ tf phí. ths.m đối T i $ột đối tượng !ụ th] nà.như ths. thuận t%i phitn h+.m[ t^.m thưpng !hou thiYt th+i tXng $/! l\i suZt nhn$ !r đượ! dh. ths. gtn T.[ !hính Tb the đ\ !r nhkng t-! động t.ng dân !ư[ TiY! !h.in Th !ˆng _u.m là W[ll™•th-ng •tư#ng đư#ng <W[QH™•nX$‘ Tà $/! l\i suZt nàm là !ố đonh t^.n gik.

thu Uep đượ! nguồn Tốn gi.$ là <Š™•nX$ -p dụng tf ngàm <<•H•IWWl[ t^)n l\i suZt !h. dh-!h hàng[ ngân hàng ’ l%i đư. !-! !w t^i humYn "ộ! H.ng humYn "ộ! Hr.[ l\i suZt !h. T.SD tXng đồng thpi phii là$ đ{ng như hợp đồng g. ^. HĐTD dit$ dhe ư ! nhận nợy3 Tum nhitn[ dh-!h hàng đ\ dí Tà. !hư. t£ gi. thuận t^ư ! đr t^.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin3 &Xn !/ Tà. ngân hàng ’ phii thự! hiYn hợp đồng T i l\i suZt như đ\ ths..m gbnh _uân đ. T.IWW3WWW3WWW đồng !+n l%i thb ngân hàng mtu !)u $/! l\i suZt $ i là <[‹Q™3 ?iii thí!h !h. t i h%n Tà t^. dhe ư ! nhận nợ[ th] hiYn sự đồng ~ Tc l\i suZt $ i ntn dhhng !r !# sz đ] dhzi diYnII3 'hân tí!h Tụ TiY! t^tn[ thpi đi]$ Ngân hàng ’ mtu !)u tXng l\i suZt ltn <[‹Q™•th-ng là l{! NHNN đ. T&TD3 T%i !-! gu(i tiep U{! !w t^i z humYn "ộ! Hr.$/! t^)n3 Tum nhitn[ t^ư ! đr NHNN đ\ !r &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ &STT ngàm WŠ•H•IWWl _um đonh đối T i !-! HĐTD dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ !-! gtn tiep tụ! thự! hiYn nhkng nội dung t^.. gàn nàm !hZt TZn !-! đ%i gi]u Hội đồng nhân dân Tc TiY! ngân hàng l%i tXng l\i suZt !h.m tf phí.ttp3Tn•nŽžs•g. het3 ThŽ.m[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.ng -p dụng t^)n l\i suZt !h. đicu nàm[ lí d.ng dhi h%n hợp đồng !hư. thuận l\i suZt !ố đonh3 &h• !r dh. T.plu.ng hợp đồng đ\ dí det •phˆ hợp T i !-! _um đonh !a.ng HĐTD[ TiY! tXng l\i suZt là t^-i T i _um đonh !a.m dˆ HĐTD T i Ngân hàng Nhng nghiYp Tà ph-t t^i]n nhng thhn !hư.[ t•nh L.ing RW nhng dân ditn _umet dhhng !hou đicu !h•nh l\i suZt[ h` Oi 'hư#ng •IWWl‘[ Ngân hàng !r _umcn tự ~ tXng l\i suZt !h. mtu !)u !a.!•TiŽž3. T.m là I<™•nX$[ tư#ng đư#ng <[‹Q™•th-ng[ ngân hàng ’ mtu !)u tXng l\i suZt dhhng Tượt _u.-[ tho U\ Tân *n Tà !-! humYn dh-! t^.m sƒ đượ! ngân hàng giii ngân thŽ.ng t•nh[ dhi ngân hàng tXng l\i suZt •tf <[I™ ltn <[QW™[ !r hộ ltn <[‹Q™‘[ thb ^Zt nhicu hộ T.ng hợp đồng ths. ph-p luật !r hiYu lự! thi hành t%i thpi đi]$ dí det HĐTD đr‘3 Như Tậm z t^ưpng hợp t^tn[ lƒ ^.u đr dhi !r sự mtu !)u dh‚! phụ! thiYt h%i d.spUŸnŽžs id—II<…WŠ II I… . $à ngân hàng ’ đư.n đ)u Tc $/! l\i suZt !h.ng -p dụng là <[‹Q™•th-ng •tư#ng đư#ng I<™•nX$‘3 S.m Tà dhi nXng nguồn Tốn !a. đ\ phii dí đicu !h•nh tXng l\i suZt T. ^. T. gtn T. T. ph-p luật3 T^tn thự! te[ !r ^Zt nhicu t^ưpng hợp dh-!h hàng guộ! phii tXng l\i suZt thŽ. Vumet đonh số <R<‹•VĐŒNHNN _um đonh l\i suZt !# gin gnng đồng 6iYt N.ng *n[ đ\ !r hàng ngàn hộ dân t^tn đo. mtu !)u !a. T.m t^.nŒd. ngân hàng[ số ticn !h. là $jt gnng l\i suZt hum động tXng !.thZp[ Tb Đicu I HĐTD _um đonh€ xThŽ.m Tốn !+n h%n hợp đồng3 Tính đen ngàm <W•‹•IWWl đ\ !r ‹I™ nhng dân t^. lí d.

l n nhn$ gi.n tâ$ là $ột số ngân hàng đ\ tXng l\i suZt đối T i !-! HĐTD đ\ !r hiYu lự! t^ư ! dhi Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl Tà &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT ngàm WŠ•H•IWWl đượ! g. thuận T i dh-!h hàng l\i suZt !h.$nŽt3Tn•dinhtŽ•IWWl•W‹•‹…R‹H< IQ RW .I<™•nX$[ cáo @iUtAamAUt[ UŽ$ tht$ t%i http€••TiŽtn.ng h.T IR IŠ Ngum‡n 6Xn &hính •IWWl‘[ "ột số TZn đc đượ! !w t^i[ đ%i gi]u _u.guộ! ngân hàng phii thự! hiYn đ{ng hợp đồngIR3 Tư#ng tự như Tậm[ t%i t•nh Ben T^Ž[ đ] !hu}n go !h.ngŒŽpŒgu.n •IWWl‘[ Phhng đượ! đicu !h•nh l\i suZt !h.n đr ^Zt !.i gtn ths.ing thpi gi. đr $ột t^.TnŽžs3Tn•H. thuận t^. T. ngưpi đi T.àn !inh l{! gZm gip[ sự ^. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 ThŽ.ng nhkng TZn đc $à ngưpi dân _u.$ !.$Ž•PhiŒng.m _u.611[ Thưpng t^ự! Hội đồng nhân dân t•nh Ben T^Ž đ\ phối hợp t( !h/! !h.n hành &hng TXn HR……•NHNNŒ&STT hư ng d|n $ột số nội dung litn _u.iŒsu.m t^.m K1= 56l5 1756 Ša {2qB 56:r= @F3 b=_2 B1‹51 Ri= j2k9 •IWWl‘[ cáo 5iện tV 5ài ti2ng n i @iệt Aam[ UŽ$ tht$ t%i http€••T. !%nh dh-![ &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT !qng !r th] t^z thành !# sz đ] nhicu NHT" đ\ đicu !h•nh l\i suZt T i HĐTD đượ! dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tượt _u.n đen TiY! -p dụng l\i suZt thŽ.m t%i thpi đi]$ đr là I<™•nX$3 Sz d• !r tbnh t^%ng nàm xTb t^. _um đonh nàm3 &hng TXn nàm đrng T.t•IWWl‹• …<‹ŠQ3T. T. đr[ l\i suZt !h.. T. dh-!h hàng đ\ dí det tf t^ư !3 9 $ột dhí. !-! hộ T.nŒh. •dˆ h. T^i[ Bbnh Đ%i‘IŠ3 &r th] nri t^.sd—TiŽž¡id—RHl… ¡1tŽ$ id—<‹l 'hư ! Hà Œ T^onh Ng`! L. luận t( Tà tiep U{! !w t^i3 ThŽ.mŒdiŽuŒ!hinhŒ l. thb dh-!h hàng phii t^i l\i suZt ltn t i IR „ IŠ™•nX$yIQ3 Đ] dh‚! phụ! tbnh t^%ng nàm Tà thống nhZt thự! hiYn phˆ hợp T i hY thống !-! TXn gin _um ph%$ ph-p luật[ ngàm <Q•‹•IWWl[ NHNN đ\ g.i t^+ như $ột ^à.T3Tn•indŽU3phpŸ.n—!.pti. !in ngXn !hjn !-! T&TD dˆng s/! $%nh tài !hính guộ! gtn T.!Œngu.m nuhi thu£ sin hiYu _ui thZp z g.ng dhi đr T&TD l%i dhhng tXng l\i suZt hum động T i hợp đồng gwi ticn tiet diY$ !a. thuận l\i suZt !ố đonh‘[ t^.ntŽnt¡t.m t^ung Tà dài h%n[ T&TD thưpng !r ths.t^)n l\i suZt !h.m phii x!hi.. T. đ%i gi]u h`p thi.iŒT.ng dh. &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT !r ~ ngh•. TY _umcn lợi !a.ng HĐTD đ\ dí det d] tf ngàm <…•Q•IWWl[ !-! T&TD Zn đonh l\i suZt !h.n hành3 Đicu nàm gâm phin /ng[ dhr dhXn tf phí. t.m nhưng t^tn thự! te dhhng ít T&TD đ\ gs _u. đpi !a. humYn TŽn gi]n •humYn Th%nh 'h{[ B.ng !-! HĐTD !h. T. nX$ t^i l\i t%i thpi đi]$ đicu !h•nh !ộng T i gitn độ tf R[‹ đen Š[l™•nX$3 6 i $/! l\i suZt ticn gwi t^. !hng th/! gnng l\i suZt tiet diY$ db h%n <I th-ng tính thŽ. db h`p th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh dh. T.n tâ$ t^ư ! db h`p l)n th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh[ Trang thông tin kinh t2 xE hFi 8 ey -an nhân 'ân tDnh c2n TrUT UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3gŽnt^Ž3g.m t^.ng h%n đượ! đicu !h•nh đonh db thŽ.ng t•nh[ nhZt là đối T i !-! hộ T.m !r đicu !h•nh đượ! ths.. s‰y dhr dhXn gnng TiY! !hou $/! l\i suZt !.

n ph{! th}$ là !# !he -p dụng l\i suZt nợ _uh%n Tà tính nợ _u. t+. T.nh[ !-! T&TD guộ! đ}m $%nh l\i suZt ticn gwi nhn$ thu h{t dh-!h hàng[ t^.nh !hZp ph-t sinh3 H)u het ngưpi !hou thiYt th+i t^. thZm[ t^.ng TiY! dum t^b lợi nhuận nX$ s.h%n gi.n đen TiY! dh-!h hàng dhhng t^i nợ gi. T. thuận l\i suZt !h.ng T i TiY! NHNN sw dụng l\i suZt như $ột !hng !ụ hku hiYu đ] ngXn !hjn l%$ ph-t tXng !.. T.m !r đicu !h•nh !qng dhhng đượ! Tượt _u.m $ i[ tht$ Tà. T. T i !ha th] đi T.ing dinh te đ\ !r t-! động titu !ự! đen h.m Tốn t^z l%i gzi l\i suZt đ\ ^Zt !. hY thống ngân hàng Tà thu h{t nguồn Tốn nhàn ^œi t^..nh !hZp litn _u.ng s.j! !r ticn !qng dhhng $uốn t^i[ Tb $/! l\i suZt !h. đi$ !qng ^Zt dhr dhXn[ t^ii _u.m $à dí det HĐTD t^ư ! thpi đi]$ l\i suZt !# gin tXng !.m g‚t T i !-!h hành Uw !a. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 6 i TiY! -p dụng l\i suZt t^)n !h.nhân[ t( !h/! $à gin thân !-! T&TD !qng gjp dhr dhXn t^.[ thb !qng !r nhicu t^.. dài t^z ntn dhr thu hồi Tốn3 &hính Tb the[ t^. T.h%n3 Tf đr !h.nhân[ t( !h/! T.$/! l\i suZt !h. T.ng dh.[ dh-ng ngho ltn !# _u.ng đr !r ths. Vumet đonh số <R<‹•VĐŒ NHNN ngàm <W•H•IWWl[ !hính s-!h nàm đ\ ngXn !hjn đà gˆng n( l%$ ph-t[ là$ !hậ$ l%i h. T.m thŽ.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin Tà TiY! NHNN đ}m $%nh l\i suZt !# gin ltn đen <Š™•nX$ thŽ.ng dân !ư3 Btn !%nh đr[ !hính s-!h nàm T|n !r $jt t^-i nhZt đonh[ dhi là$ !h.m Tốn3 &r $ột thpi gi.$/! l\i suZt !h.m !r đicu !h•nh nhưng dhhng Tượt _u.ng nhkng t^. đr[ t^i nợ U.ing thpi gi.n l\i suZt tXng !. l\i suZt !h.h%n T|n thZp h#n l\i suZt !h. tXng3 Ph-!h hàng h. tXng nh.nh !a.-n lợi nhuận sƒ dhhng th] giii _umet đượ!3 Bin thân !-! T&TD dhhng tự R< .m !r đicu !h•nh[ thb d] tf ngàm <…•Q•IWWl[ $/! l\i suZt !h..nh !hrng[ Tà $ột t^.đối T i dh-!h hàng t%i thpi đi]$ dí det HĐTD thŽ. T. $ột số T&TD3 Tum nhitn[ !qng !)n phii nhbn nhận TZn đc tf phí.nh !hZp đr là !. T. <I™•nX$[ neu go ph%t nợ _u.3 Neu T&TD dhzi diYn ^.ng dhi TiY! giii _umet đ)u ^.n tâ$ lí gZt gbnh đ\ Uim ^. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 Đối T i !-! HĐTD đượ! dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ t^.3 Nic$ tin Tà.. T.ng l%i dhr T.ng nhkng TZn đc thưpng go dh-ng !-. thŽ. nguồn Tốn nàm !qng dhhng đ#n giin3 Neu dum t^b l\i suZt !h..m tối đ. !h. !-! T&TD[ !uộ! dhang h.n Uw lí đượ! tài sin dv. dhhng !h• !.m !a.m !ố đonh T i nhkng HĐTD t^ư ! đr[ gài t..[ số lượng !-! Tụ t^.ing dinh te nX$ IWWl „ IWW…[ s. hY thống ngân hàng !r ph)n gii$ s{t[ dhhng ít ngưpi dân ts ^u th-i độ g.m !q !h• tối đ.%t động !h.%t động dinh d. -n[ ph-t $\i tài sin gi. T&TD phii đối $jt T i tbnh t^%ng nợ _u.ng !uộ! dhang h. nhicu tha tụ![ thpi gi. h#n nX$ t^ư !3 Đ] !r nguồn Tốn dinh d.u !.j! dhhng !r dhi nXng t^i nợ h.

nhân nà.$ T i dh-!h hàng thŽ..%t động dinh d.h%n gnng <QW™ l\i suZt !h.$/! t^)n là <QW™ l\i suZt !# gin3 &r th] thZm ^nng[ $œi l)n NHNN th.nh sinh lpi[ Tà l+ng tin là $ột t^. dh. $ột gộ phận ngưpi dân đối T i hY thống ngân hàng[ Tà h#n nk.m[ nhicu T&TD T i nhkng HĐTD dí det t^ư ! <…•Q•IWWl lâ$ Tà.ng nhkng meu tố _umet đonh đen h.nh nghiYp nà.. T.n tf phí.n Ng`! H3 •'hụ lụ! <‘3 Nội dung Tụ TiY! như s.. T.3 Dư i đâm là $ột Tài Tụ TiY! đi]n hbnh !h.m t^ư ! đr là Th !ˆng dhr dhXn[ Tb dhhng phii d.%t động ngân hàng3 Bin !hZt h.ing thpi gi.m gnng đồng 6iYt N.ng dh. dh-!h hàng gwi ticn† $jt dh-![ TiY! dí det nhkng HĐTD $ i T i l\i suZt !. T i l\i suZt !h.m đượ! tính tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là <[WQ™•th-ng[ tf ngàm WŠ•‹•IWWl t^z đi là <[‹Q™•th-ng3 L\i suZt _u. thuận !qng tfng đượ! -p dụng t^. là nic$ tin Tà. !inh Tượt _u.%t động ngân hàng là h.ng h.m3 RI .àn !inh _um đonh !a. l\i suZt ths.m đ(i !hính s-!h l\i suZt !h.ng !# !he t^)n l\i suZt !h.m[ nhkng HĐTD đ.àn t. T.u đâm g`i là 6iŽtB. TZn đc nàm€ NHT"&' 6iYt N. ticn đ] t^i l\i !h. T.m T i Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN Tà Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<<[ T&TD đượ! !h.sin sinh ^. h#n nhicu s.àn dop thpi Tà !qng dhhng đượ! -p dụng t^iYt đ]3 >M?M> Li= j2k9 9mo56 1<5 @7 BIB1 9d51 Ri= 9mo56 1<5 HiYn n. TiY! thự! thi ph-p luật !qng go t-! động $%nh $ƒ dhi _um đonh !a. !qng !hou đượ! $/! l\i suZt !.u€ • HĐTD số HlH•NH6NTT ngàm IH•<<•IWW‹ Tà Hợp đồng sw.in l\i phii t^i !h. như Tậm3 6Zn đc t^tn !h/ng ts ^nng t^.m là <I th-ng tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen I‹•<<•IWWl3 • L\i suZt T. •!r l\i suZt thZp h#n l\i suZt hum động hiYn t%i‘ thu Tc dhhng đa !hi t^i !h. dh-!h hàng gwi ticn[ dhi $ột $jt gi.ng $ột số h.ng !r hiYu lự! !qng !hou inh hưzng dhhng nhs[ nhZt là dhi !r t^.[ $j! dˆ dhhng phii lœi !ha _u.m IQW3WWW3WWW đồng3 • Thpi h%n T. !-! T&TD nhưng đ\ !r inh hưzng titu !ự! đen sum ngh• Tà nic$ tin !a.%t động nàm3 6 i nhkng gb đ\ di‡n ^. ph-p luật dhhng đượ! -p dụng nghit$ !h•nh t^. ph-p luật dhhng h. T.[ !.$ Thư#ng Tín •s..nd‘ diYn gà 'h.nh !hZp Uim ^. dh.t^o l\i !h. thuận3 T^ư ! đâm !# !he l\i suZt ths.n tf th-ng H•IWWI đen th-ng Q•IWWl3 Phi !hum]n s. đ(i[ g( sung số W<•HĐSĐ[BS ngàm WŠ•‹•IWWl3 • Số ticn T.in ticn phii giii ngân tiep thŽ.

m <I th-ng tf ngàm <Š•<I•IWW‹ đen <Š•<I•IWWl3 • L\i suZt tf <Š•<I•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là <[WQ™•th-ng[ tf ngàm WŠ•‹•IWWl t^z đi là <[‹Q™•th-ng3 • Bà *3 Tà hng T3 đ\ t^i l\i !h. 6iŽtB. go đ#n T. th.i srt !a.-n nợ gố!3 T^. ngumtn đ#n !qng là 6iŽtB. T.m dhhng Tượt _u. phí. dài đen ngàm WŠ•‹•IWWl3 Như Tậm[ t^.m đen ngàm <Š•…•IWWl Tà !hư. s# th}$ l%i Uw tính l\i suZt !h.àng *3 Tà hng 6u "inh T3 •'hụ lụ! I‘3 • HĐTD số ‹R…•NH6NTT ngàm <Š•<I•IWW‹ Tà hợp đồng sw.nd Tà gà T^)n Tho H.ing thpi gi. !i thpi gi.u $ i -p dụng $/! t^)n l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !# gin† Tụ TiY! z t^tn HĐTD dí ngàm IH•<<•IWW‹ là t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ ths. đ(i[ g( sung số W<•HĐSĐ[BS ngàm WŠ•‹•IWWl3 • Số ticn T. thuận[ tf ngàm <…•Q•IWWl t^z Tc s.nh t..nd tf ngàm T. đr[ t+. là <I[R‹Q™•nX$ •gnng <[WR™•th-ng‘3 Ngân hàng ths.àn hợp ph-p3 Tư#ng tự[ T*ND t•nh Sr! T^Xng giii _umet t^.m t^. ngân hàng s.àn t. thuận t^ư ! đr Tốn đượ! đicu !h•nh gnng _um đonh dh-! !a.m <IW3WWW3WWW đồng3 • Thpi h%n T.<QW™ l\i suZt !# gin[ Tậm l\i suZt !h. !i ths.t^bnh giii _umet[ t+.ng _u. là tf th-ng H•IWWI đen ngàm <…•Q•IWWl NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths. thuận t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tà !i tf ngàm <…•Q•IWWl đen WŠ•‹•IWWl l\i RR .m IQW3WWW3WWW đồng Tà ticn l\i !h.• Ngàm Il•<I•IWWl[ gà H3 dí !. T.m3 D.n t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ gtn ngumtn đ#n dhhng dh-ng !-. thuận !h. h#n <QW™ l\i suZt !# gin là <[WR™•th-ng[ nhưng t+.$ det sƒ t^i đa số ticn Tốn T. T. T. ph-p luật Tà h.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ Tà Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl Tà Vumet đonh số IQRl•VĐŒNHNN ngàm R<•<W•IWW‹ Tc l\i suZt !# gin là l[IQ™•nX$[ l\i suZt !h.n tf ngàm <…•Q•IWWl đen WŠ•‹•IWWl l\i suZt !h. !Zp s# th}$ l%i !hZp nhận $/! l\i suZt h. T*ND t•nh Sr! T^Xng dhi -p dụng hồi tố _um đonh hiYn hành t%i thpi đi]$ Uvt Uw !h.ng dh.m $/! l\i suZt là <[WQ™•th-ng là !.ng h%n tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là€ IQW3WWW3WWW U ‹ th-ng ‹ ngàm U <[WR™•th-ng — <l3HIQ3lRR đồng3 S.ng[ TZn đc đjt ^.m tối đ. Ph.i gtn ths. thuận l\i suZt <[WQ™•th-ng dv.u R th-ng d] tf ngàm đen h%n t^i nợ3 Bin -n s# th}$ số WH•IWW…•PDT"ŒST ngàm Il•…•IWW… !Xn !/ Tà.nh !hZp HĐTD gik. h#n $/! t^)n l\i suZt !h. T.. ph)n nàm ntn t+.m $ i !. ph{! th}$ dhhng UŽ$ Uvt đen3 &r th] thZm ^nng đâm là $ột s. đicu !h•nh tính l\i t^.ng h%n là <[WR™•th-ng !h.

i đ. đr[ l\i t^.àng ¤en •IWW…‘[ Tính l\i suZt xt^tn t^piy[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.ng nhkng TZn đc gâm ph-t sinh t^. ngân hàng T3[ ths.àn gộ dư nợ tối thi]u !h.ng h%n tính tf ngàm WQ•‹•IWWl đượ! !hZp nhận T i $/! l\i suZt là <[‹Q™•th-ng3 Tf h.ng HĐTD3 &ụ th][ thŽ..iŒsu. giii thành3 Ngượ! l%i[ hng H3 dhhng đồng ~ h+.ng T+ng h. !-! gtn đư#ng sự3 Btn !%nh đr[ ng.i gtn h+.-n t. T i l\i suZt thự! te3 Đ#n !w t^ưpng hợp th-ng <I•IWW…[ T*ND _uận ?+ 6Zp •T'H&"‘[ Uw s# th}$ Tụ t^.ng h%n[ !-!h th/! tính l\i !qng là $ột t^.i !r th] d|n đen l\i suZt t^ung gbnh $à dh-!h hàng phii !hou !. UŽ$ Uvt3 T+.n giii _umet !)n UŽ$ Uvt Tc hiYu lự! !a.i3ht$ IH RŠ . hng H3 h#n l3QWW3WWW đồng ticn phí Tượt h%n $/! Tà $ột ph)n phí th. giii đượ![ ngân hàng sƒ gii$ !h. đen dhi het nợ3 T%i t+.nh t.ng hợp đồng hàng th-ng hng H3 !r t^-!h nhiY$ th.ng t^ưpng hợp h. thuận t^. _umcn Tà lợi í!h !a.ing <3QWW3WWW đồng !h. l)n t^. ^nng ngân hàng tính l\i _u.u dhi đượ! !Zp th‰ tín dụng h%n $/! <Q3WWW3WWW đồng[ hng H3 đ\ ^{t g)n <Š3QWW3WWW đồng đ] titu Uài3 Th-ng Š•IWWl[ hng H3 th.n !r sự th.ttp3Tn •IWW…<II‹<<QWŠllQp<WHR!<W<H•tinhŒl. ngân hàng3 Th-ng ‹•IWW…[ ngân hàng dhzi diYn[ Tà h. hợp đồng[ ticn l\i đượ! tính t^tn số ticn dh-!h hàng ^{t d] tf ngàm ^{t ticn nhưng thự! te ngân hàng l%i tính l\i thŽ. ph-p luật Tb t%i thpi đi]$ đr[ l\i suZt !# gin là <Š™•nX$3 D.ng tfng gi. NHT"&' T3 T i dh-!h hàng L3Đ3HIH3 Di‡n gien Tụ TiY! như s.ng dh.n thự! hiYn hợp đồng di‡n ^.i Tụ TiY![ ngàm WŠ•‹•IWWl phí..!.plu.nh !hZp $à !r thpi gi.u€ th-ng WI•IWWl[ hng H3 dí hợp đồng sw dụng th‰ tín dụng !a. ngân hàng t^ư ! ngàm đen h%n3 S.nh t. _um đonh ph-p luật[ !# _u.nh !hZp HĐTD gik. TXn gin -p dụng t^. Tà đc ngho t+.-n là$ g. h#n nhicu l)n s.-n t^i !hậ$3 Số nợ !+n l%i hng H3 phii th. h#n <QW™ l\i suZt !# gin như Tụ -n th/ nhZt nhưng t+.tŒt^ŽnŒt^. thZm dhi UŽ$ Uvt nhkng t^. giii gzi !h.i gtn ths.[ đ%i diYn ngân hàng U-! đonh số ticn nợ !i gố! l|n l\i !a. l%i dhhng UŽ$ Uvt3 9 !i h.ing thpi gi. thuận hng H3 t^i grp $œi th-ng I3WWW3WWW đồng !h.ài $/! l\i suZt t^. go đ#n Tà ngân hàng !r dí hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt $ i là <[‹Q™•th-ng là phˆ hợp T i _um đonh !a. s# th}$ !h.-n đượ! dh. tfng th-ng t^tn số dư !uối H. t^.nh t.%n đ] đi$ gi. ^nng ngân hàng tính l\i dhhng đ{ng như ths. thuận t^.nh t. hng H3 tính đen ngàm Uvt Uw là g)n ŠW3WWW3WWW đồng3 T^.i Tụ TiY! t^tn !h.m đ(i !a. thuận nàm !.nh !hZp3 Phhng phii $`i T&TD đcu !r !-!h tính l\i đ{ng _um đonh[ TiY! tính l\i s..suZt ths.i th-ng d] tf ngàm h+.

m là HW th-ng3 • Ticn nợ gố! !hi. ngân hàng3 Tính tf !uối th-ng Q•IWW… là đ\ _u.h%n Tà -p dụng l\i suZt nợ _u.m I3WWW3WWW3WWW đồng3 • L\i suZt T.db !a.in phí phii t^i !a. ths. T i _um đonh ph-p luật Tc !-!h tính l\i suZt thŽ.$ •s.i s. nợ gố!3 T+. ngàm WŠ tâm[ db th/ nhZt g‚t đ)u Tà. hợp đồng sw dụng th‰ tín dụng gik. !-!h !ộng dồn l\i[ phí Tà. thuận gik.nh t.i gtn !h• là I<3WWW3WWW đồng3 Cu ^àng TiY! tính l\i !ộng dồn là h.. T&TD đối T i dh-!h hàng •thpi đi]$ $ột số NHT" -p dụng l\i suZt !.i gtn dí phụ diYn hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt là W[…Q™•th-ng[ đen ngàm <l•‹•IWWH tiep tụ! dí phụ diYn hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt là <[<™•th-ng3 • Thpi h%n T.…W ngàm hng H3 dhhng th. gi. nhZt s.h%n[ nhưng ngân hàng T|n tiep tụ! tính l\i suZt thŽ.ing l™•th-ng[ !.àn gộ số dư nợ s.nh !hZp nhưng ngumtn nhân l%i dhhng phii lœi t^.u II th-ng[ số nợ !i gố! l|n l\i đ\ ltn g)n đen ŠW3WWW3WWW đồng3 Như Tậm[ l\i suZt -p dụng thŽ. h. t^. th-ng t^ư ! •gồ$ nợ gố![ l\i th-ng t^ư ! Tà !-! dh.u€ • &hi nh-nh Ngân hàng &hng thư#ng t•nh Sr! t^Xng Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£ dí HĐTD số RI•HĐTD ngàm WR•WI•IWWŠ3 • Số Tốn T. ph-p luật[ Uâ$ ph%$ đen lợi í!h !a.ng !-!h tính l\i tf phí.àn s.nd‘ diYn &hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£ •s. ngân hàng là <3WWW3WWW3WWW đồng[ ngàm <Š•H•IWW‹ Tà I…•Q•IWWl !hng tm !r t^i ticn nợ gố! l)n lượt là <Š‹3QRW3WWW đồng Tà <QW3WWW3WWW RQ .in phí ph-t sinh thŽ.nh t.-n dhhng đa số ticn tối thi]u thb t. !-!h tính nàm là dh.n đ)u !h• h#n <Š3WWW3WWW đồng[ s.m3 Ph-! T i Tụ TiY! nàm[ t^ưpng hợp dư i đâm !r nội dung l\i suZt Uim ^. th-ng t^ư !‘3 Đâm là !-!h tính l\i !ộng dồn ntn tf số nợ gố! g. thuận Tà tính đen ngàm WR•H•IWW‹ !hng tm !+n nợ Tốn gố! !a. U-! đonh l%i ticn l\i Tà !-! dh. ngàm WŠ•l•IWWŠ[ db !uối ngàm WŠ•WI•IWW…‘3 • &hng tm t^i Tốn đ{ng db t^i nợ Tà ticn l\i[ đen db th/ H thb !hng tm dhhng thự! hiYn đ{ng ths. do!h[ neu !ha th‰ dhhng th. là$ <W db •H th-ng t^i $ột db Tà.. hợp đồng thb s. T&TD3 6ụ TiY! Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N..-n đa số ticn tối thi]u ntn ngân hàng phii !r t^-!h nhiY$ !hum]n t. !ha th‰ là nợ _u.àn gộ số dư nợ !a.u …W ngàm d] tf ngàm lập gin thhng g-.àn t.h%n thŽ.ng nợ _u. T i _um đonh !a. h#n ^Zt nhicu s.u dhi tính !i !-! !hi phí là IR „ IŠ™•nX$ như đ\ t^bnh gàm z ph)n I3<3<3I‘3 Btn !%nh đr[ thŽ. _um đonh !a.m là W[lQ™•th-ng3 Đen nàm WR•WI•IWWH h.nh t. ngưpi đi T.-n[ th.u đâm g`i là !hng tm‘ !r nội dung như s.u đâm g`i là 6iŽtinB.

Tụ TiY! ^. T. thuận l\i suZt t^.ng gi.m3 T*ND t•nh Sr! T^Xng UŽ$ Uvt Tà. ths.nd mtu !)u !hng tm t^i ticn nợ gố! Tà ticn l\i !hư.àn thpi gi.<QW™ l\i suZt !# gin d.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin !h.$/! l\i suZt !# gin !a. thpi đi]$ Ti ph%$ hợp đồng $/! l\i suZt !h.ng thpi gi.i đ. t^i3 'hí.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ[ t+. NHNN !hng gố ntn dhhng !hZp nhận mtu !)u !a.%n đượ! phvp ths. ph-p luật $à l%i !hi.i đ. U-! đonh $/! l\i suZt là <[WR™•th-ng3 Tf t^.n Uvt Uw dhhng nhZt _u-n dhi Tf. ths.%n tư#ng /ng T i tfng !# !he đicu hành l\i suZt !a. T&TD tính l\i !ộng dồn gâm thiYt h%i !h.m dhhng đượ! Tượt _u<[WR™•th-ng3 ’vt thpi đi]$ ths. Uvt Uw3 6iŽtinB.ng h%n tập t^ung z g.u3 4ai làT t^. thuận l\i suZt3 6 i !-!h U-! đonh gnng l\i suZt gbnh _uân như Tậm[ phí. thuận l\i suZt t^. -p dụng t^)n l\i suZt !h.u đr đicu !h•nh là <[<™•th-ng[ nhưng tính gbnh _uân $/! l\i suZt go đ#n đ\ t^i !h. ngumtn đ#n dhhng Tượt _u. thuận l\i suZt t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl† Tf. thpi đi]$ !hng tm Ti ph%$ hợp đồng là ngàm WR•H•IWW‹[ !Xn !/ thŽ.đồng3 Tính đen ngàm RW•Q•IWWl !hng tm !+n nợ l%i ngân hàng ticn gố! là QWI3Š‹W3WWW đồng Tà ticn l\i tf ngàm WR•H•IWW‹ đen thpi đi]$ t+. T i _um đonh !a.i đ. TZn đc€ GFt làT !# _u. s# th}$ dhhng UŽ$ Uvt ths.%n tf <…•Q•IWWl Tc s. dhhng -p dụng $/! t^)n T i ths.ng tfng gi. Vumet đonh số <<ŠR•VĐŒNHNN ngàm I…•Q•IWW‹ thb Tà. hợp đồng $/! l\i suZt W[lQ™•th-ng[ s. ph-p luật3 Tr$ l%i[ t^. ^nng phii tính l\i thŽ. thuận !a. !hng tm Đ%i H£ !h.nh !hZp Tc l\i suZt t^. gbnh _uân l\i suZt t^.ng t. dh-!h hàng3 ca làT !# _u.nh !hZp t^tn !r th] thZm ^nng dhi giii _umet Tụ TiY! nàm[ t+.in Q Đicu Š‹Š Tà Ph.ng h%n Tà !-!h tính l\i t^. số ticn Tốn T. !i gi. Ph.m đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a. NHNN3 Tf !-! TZn đc nàm[ t-! gii sƒ đc UuZt nhkng giii ph-p nhn$ h%n !he Tà dh‚! phụ! z ph)n I3I3 RH .n thự! hiYn đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a. go đ#n phii !hou thiYt3 Cu ^àng đâm là $ột !-!h U-! đonh l\i suZt dhhng đ{ng T i _um đonh !a. T.n T. l\i suZt !# gin !a. đư. gbnh _uân l\i suZt t^.n Uvt Uw !hi. thuận l\i suZt t^tn tfng thpi đi]$ s. NHNN _um đonh Tà dhZu t^f Tà. go đ#n3 &Xn !/ Tà. NHNN _um đonh[ đồng thpi mtu !)u tính l%i ph)n l\i suZt $à !hng tm đ\ t^i Tượt _u.nh !hZp l\i suZt d.

ng ph-p luật 6iYt N. đr l\i _u. ngumtn đ#n t%i gin -n số QH•IW<W•PDT"Œ'T Tà Q‹•IW<W•PDT"Œ'T !ˆng ngàm Wl•Š•IW<W3 Ph-! T i h.u đâm g`i là *&B‘ h.h%n3 ThŽ. nàm3 T^tn thự! te[ !# _u.n tài ph-n dhhng h.nh !hZp go inh hưzng3 T^z l%i T i Tụ TiY! 6iŽtB. NHNN !hng gố Tà. t^.u đâm[ !# _u. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN[ l\i suZt _u.nh N3 dí T i NHT"&' O &hâu •s.in I Đicu << !a.nd !h.ng _u. Ph.h%n phii đượ! U-! đonh gnng <QW™ l\i suZt t^.n !r th}$ _umcn3 "ột số Tụ TiY! !ụ th] như s.ng hợp đồng là <QW™ U <[‹Q™•th-ng3 T+. !# _u. Tc !-!h tính l\i suZt nợ _u. 6iŽtB. Vum !he !h.h%n là $ột t^.u !r th] !h/ng $inh ^nng TiY! -p dụng ph-p luật T|n !+n nhicu gZt !ập dhien _umcn lợi !a.m _um đonh !a.h%n $à nhicu gin -n s# th}$ go dh-ng !-.h%n3 6iŽtB.>M?MG Li= j2k9 5` ^2I 1<5 @7 BIB1 9d51 Ri= bƒ= @J= Q1oP5 5` ^2I 1<5 L\i suZt nợ •gố!‘ _u. ^. BLDS IWWQ là hợp ph-p Tà dhhng !hZp nhận mtu !)u !a.nh !hZp Uim ^.m g.h%n là IQW3WWW3WWW U << th-ng U W[l‹Q™ — IŠ3WHI3QWW đồng3 Tư#ng tự[ gin -n số W‹•IWW…•DSŒST ngàm WH•<W•IWW… gik. ph-p luật !humtn ngành h.nd T i gà *3 Tà hng T3[ T*ND t•nh Sr! T^Xng !qng tumtn -p dụng l\i suZt nợ _u.%t động tín dụng3 T^tn thự! te TiY! -p dụng !-!h tính l\i suZt nợ _u.m t^.i _um đonh dhhng thống nhZt Tc !-!h th/! tính l\i suZt _u.[ dh-ng ngho Tb lí d.i HĐTD3 R‹ .h%n !+n nhicu TZn đc !hư.ng Tụ xLm hhn Tà t^. ^nng TiY! -p dụng _um đonh !a. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" Uvt Uw ph{! th}$ !h.nd Tà gà 'h. Vumet đonh số IIRI•VĐŒNHNN ngàm IŠ•…•IWW…‘3 9 !i h.i Tụ TiY! nàm[ 6iŽtB.ng h. đr[ !r nhicu t^.h%n là <QW™ l\i suZt !# gin d. !-!h giii _umet ngượ! l%i3 ¢ng T^onh ’uân B3 Tà gà Lt Tho Th.n hành d–$ thŽ.àn t.ng nhkng nội dung thưpng Uim ^.àn !qng nhZt _u-n t^. !-! gtn t^.ng h%n t^. T.n !h/! nXng l%i đư.nh !hZp nhicu nhZt t^.i Tụ TiY! t^tn[ t^.nd đcu dh-ng !-. đượ! ^u ^àng3 Như đ\ t^bnh gàm z ph)n <3I3I3I[ hiYn n.nh !hZp tài siny s.$ !r h. thpi đi]$ Uvt Uw s# th}$ là ‹™•nX$ •thŽ.n Ng`! H3 z t^tn3 6c l\i suZt nợ _uh%n[ T*ND t•nh Sr! T^Xng tumtn tf Il•<<•IWWl đen Il•…•IWW… -p dụng Vumet đonh số IWIŠ•VĐŒNHNN ngàm IH•l•IWW… l\i suZt !# gin là ‹™•nX$[ l\i suZt _uh%n là <W[Q™•nX$[ gnng W[l‹Q™•th-ng3 D. ^nng thŽ. Tc TiY! -p dụng l\i suZt nợ _u.t^bnh giii _umet3 6iY! -p dụng _um đonh !a. BLDS !qng !h/ng ts dhhng ít sự l{ng t{ng !a.

m t^.nd Tà gà *3[ hng T3 như đ\ t^bnh gàm z t^tn[ T*ND t•nh Sr! T^Xng tumtn tumtn l\i suZt _u. ngumtn đ#n !qng là 6iŽtB.nd Tà gà 'h.[ t^.ng h%n luhn !. ^nng hng B3[ gà N3 phii !hou l\i suZt _u.h%n thŽ..-n Rl . z TiY! tính l\i suZt nợ _u. !a.h%n3 &-!h th/ nhZt thŽ. gin -n3 T^.i !-!h tính l\i suZt _u. _umet đonh guộ! gtn !r ngh•. ph-p luật !humtn ngành là Ph.nh !hZp gik.. đen dhi t^i het nợ gố! !Xn !/ Tà.h%n tf ngàm ph-t sinh nợ _uh%n !h.i !Xn !/ Tà. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" !hZp nhận dh-ng !-.i 'HT3&N3W<<‹<<W‹ ngàm <…•<<•IWW‹ Tà HĐTD t^ung[ dài h%n số RII‹H…I… ngàm IW•<<•IWW‹[ t(ng số ticn HRR3RIH3WWW đồng nợ Tốn Tà RŠ3W‹Q3R<Š đồng nợ l\i3 Bin -n s# th}$ số H<•IWW…•HNST ngàm R<•<I•IWW… !a. T+.ng3 Tum nhitn[ !qng d. NHNN t^tn t(ng số dư nợ gố! thự! te !h..nh !hZp dhhng !h• Uim ^.<QW™ l\i suZt t^.h%n l|n thpi đi]$ det th{!3 T^.ng h%n[ $à !+n t^.in R[ ph)n 1 Thhng tư litn to!h số W<•TTLT gik.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ thb l\i suZt _u. h#n s. NHNN _um đonh3 Ng.h%n !a.h%n gnng <QW™ l\i suZt t^. !h.nh t.u đr *&B dh-ng !-. BLDS IWWQ3 S.ng t^.nh !hZp z TiY! U-! đonh thpi đi]$ g‚t đ)u -p dụng l\i suZt nợ _u.ng dhi đr !-!h tính th/ h.h%n dhhng Tượt _u.<QW™ l\i suZt !# gin3 T^. T*ND _uận <W •T'H&"‘ tumtn ticn l\i !a. -n phii ^. _um đonh !a. Tụ Tc tài sin phii th. „ Bộ tư ph-p „ Bộ tài !hính Tc TiY! Uvt Uw Tà thi hành -n Tc tài sin ngàm <…•H•<……‹ _um đonh t+.• Hợp đồng th/ nhZt 'HT3&N3W<WlW…W‹ ngàm <W•…•IWW‹ Tà HĐTD t^ung[ dài h%n số I……WW‹…… ngàm <W•…•IWW‹[ nợ Tốn <3‹ŠŠ3ŠŠ‹3WWW đồng nợ gố! Tà l\i <ŠH3QRR3QŠH đồng3 • Hợp đồng th/ h. T.ng h%n3 Phi -p dụng _um đonh Tc l\i suZt nợ _u. *&B sƒ đượ! tính tiep tụ! d] tf ngàm W<•W<•IW<W T i $/! l\i suZt !# gin thŽ. T i l\i suZt !# gin !a.ài ^. _um đonh t%i Ph.in I Đicu << Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN l\i suZt _u.n Ng`! H3[ T*ND t•nh Sr! T^Xng l%i -p dụng l\i suZt nợ _u.m l\i suZt t^. *&B3 &r th] thZm ^nng !ˆng $ột tbnh tiet Tà !ˆng T+. BLDS[ ngưpi go thiYt h%i sƒ là T&TD[ Tb l\i suZt !h.h%n đượ! tính dhhng Tượt _u. l\i suZt !# gin h.ng h%n tf W<•W<•IW<W đen ngàm t^i d/t nợ3 T+.h%n đượ! tính đen ngàm thi hành -n U. 6iŽtB. ph{! th}$ T*NDT& nhưng !-!h th/! giii _umet Tụ TiY! l%i dh-! nh. T*ND t•nh Sr! T^Xng Uvt Uw gin g-n số WH•IWW…•DSŒ ST ngàm Il•…•IWW… gik.u[ tư#ng /ng T i h. -n nhân dân tối !. „ 6iYn Pi]$ s-t nhân dân tối !.ng dhi đr t%i dh. đen ngàm ^.

do!h !h. !hậ$ thự! hiYn ngh•.ng Tụ TiY! nàm T*ND _uận <I[ T'H&" đ\ -p dụng Ph. ph-p luật !qng đượ! !-! gtn nhận th/! đ)m đa3 R… . đượ! T+. h. l\i suZt nợ _u. ph-p luật hiYn hành !hính là dhi dh. !Zp ph{! th}$ Tà gin -n s# th}$ đcu go sw. !-n gộ T+.in ticn l\i d] tf ngàm gi.dh.in nợ gố! !a. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi gi.nh t. TZn đc Tc !humtn $hn nghiYp Tụ !a.h%n thŽ. t+.nh !hZp !+n !r th] ph-t sinh tf sự gZt đồng _u. ngumtn đ#n là *&B Tà hng Ngum‡n Tum]n V3 tumtn d] tf ngàm ngumtn đ#n !r đ#n mtu !)u thi hành -n[ neu go đ#n !hư. -n !Zp s# th}$ đcu go dh-ng !-.h%n3 T^.j! Ph.h%n !a.in I Đicu << Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 H)u het !-! _umet đonh dhhng phˆ hợp T i _um đonh Tc thpi đi]$ -p dụng l\i suZt nợ _u.-n3 Như Tậm thpi gi.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ h. !# !Zu l%i thpi h%n t^i nợ thb số dư nợ gố! !a. gà H3 phii đượ! -p dụng tf thpi đi]$ ph-t sinh nợ _u. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" !hZp nhận Tà sw.ng ph%$ Ti dhr.h%n !h. ngumtn đ#n3 Ph-ng !-.ng nợ _u.3 Thự! t^%ng -p dụng _um đonh ph-p luật t%i !# _u.ng ph)n <3I3I3I[ t-! gii đ\ t^bnh gàm Tc thpi đi]$ !hum]n dh.h%n tính tf ngàm ngumtn đ#n !r mtu !)u thi hành -n3 Tht$ Tà. -n3 Tum nhitn[ đr dhhng phii TZn đc ph-p l~ ntn t^. đa số ticn !+n nợ thb hàng th-ng go đ#n !+n phii t^i tht$ !h.in nợ tf nợ t^.n Uvt Uw T|n !+n nhicu thieu srt $j! dˆ _um đonh đ\ ^Zt ^u ^àng[ !ụ th]3 Tf đâm đjt ^. gi. ph-p luật _um đonh dhhng !hjt !hƒ $à d. T*ND _uận <I phii -p dụng Ph.ng h%n s. ngumtn đ#n số ticn l\i thŽ. đen dhi thi hành -n U. Tụ là dhhng phˆ hợp[ lƒ ^.ng TZn đc nàm dhhng phii d. _umcn lợi !a. luận nàm[ t-! gii dhhng nghitn !/u sâu h#n3 Btn !%nh đr[ t^.. đen dhi thi hành -n U. đr t^.in I Đicu RWQ BLDS IWWQ Tc t^-!h nhiY$ dân sự d. T*ND t•nh Sr! T^Xng dhhng nhZt _u-n3 Phhng !h• T*ND t•nh Sr! T^Xng !r _umet đonh t^-i T i _um đonh !a. l\i suZt !# gin d.i gtn đư#ng sự Tc thpi đi]$ g‚t đ)u tính l\i _u.h%n T i dh. T*ND _uận <I Tc t^.n !hậ$ t^i t%i thpi đi]$ th. ltn t+. TiY! -p dụng ph-p luật !a.h%n3 Tum Tậm[ dhhng phii l{! nà.ng3 D. HĐTD đr là nợ _u.ng $ i đi$ gi.n đi]$ gik. _umet đonh t^-i luật[ nhưng nội dung !r sự dh-! giYt3 Bin -n số <HI•IWW…•DSŒST ngàm <H•‹•IWW… !a. ph-p luật $à T*ND _uận <I •T'H&"‘ !qng ^.là dhhng !r dhi nXng t^i nợ đ{ng h%n Tà dhhng !hZp thuận !h. gin -n s# th}$3 T^.m dhhng đượ! t^i đ{ng h%n[ đượ! T&TD đ-nh gi.in nợ T.. đr[ nội dung nàm go ngân hàng dh-ng !-.n ph-t sinh l\i suZt nợ _u.nh !hZp gik.

ph)n !r lợi !h.m d. z TZn đc nàm t^. !a.ng số ticn l\i HRR3IHl3…I‹ đồng $à !hng tm đ\ t^i đen th-ng H•IWW‹ ngân hàng !r tính l\i suZt _u.i gtn ths.in I Đicu <R Vum !he !h.khi đ2n thJi h9n ho\c kì h9n tr# n& Qgốc :à lEiR mà -ên c không tr# đ%&c n& :à không đ%&c -ên f ch.h%n T i dh.m nri !-!h dh-! là xl\i $˜ đ‰ l\i !.m Tb -p dụng l\i suZt _u. !-! T&TD th. thuận l\i suZt‘ d|n đen phí ph%$ thpi gi. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒ NHNN đ\ đượ! sw. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" Uvt Uw ph{! th}$3 6iŽtinB.ny[ sƒ gâm gZt lợi !h.h%n dhhng đ{ng3 ThŽ. gtn đi T.m[ dhhng đượ! phvp tính l\i _u. HĐTD dí ngàm WI•Š•IWWŠ thpi h%n T.0 thu!n gia h9n ho\c đi$u chDnh thJi h9nT kì h9n n& Qgốc :à lEiR thì -ên f đ%&c 1uy$n trCch t3 tài kho#n -ên c đ+ thu n&T n2u tài kho#n ti$n gVi t9i thJi đi+m đ không c=n số '% thì -ên f chuy+n '% n& QgốcT lEiR sang n& 1uá h9n thUo 1uy đHnh của Agân hàng Công th%Ing @iệt Aam73 T+.h%n Tà nợ l\i Tốn T. ^nng tZt !i !-! dh. !h. ph-p luật hiYn n.m3 "j! dˆ Tậm[ ph-p luật l%i !h.h%n3 T+.h%n đối T i dh. phvp T&TD ph%t !hậ$ t^i đối T i dh. h. ^nng sw dụng !he tài ph%t !hậ$ t^i là $ột !-!h xl-!h luậty !a. thuận .n Tà ticn g%! t^. !hính U-! !.in tính l\i ngumtn đ#n đ\ tính thŽ. ph-p luật thb sƒ dhhng dh-ng !-.in nợ l\i _u. thuận t^tn !# sz _um đonh !a.ng dhi l%i gs _u.in l\i t^‡ h%nI‹3 'h-p luật đ\ _um đonh ^Zt ^u ^àng Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i[ ngh•. 6iŽtinB. TZn đc nàm là Tụ -n gik.in nợ _u.àng 'hư#ng •IWW…‘[ @ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam[ Đ%i h`! Luật T'H&"[ t^3QW I‹ ŠW .ng HĐTD[ !ụ th] !r ths.h%n[ Tb như Tậm là xl\i !hồng l\iy[ h.m là HW th-ng •WŠ•WI•IWWŠ đen WŠ•WI•IWW…‘ d. Ph. là t^.. ths.in nợ l\i _u. ph-p luật3 &r _u. phvp[ Tb !-!h tính ph%t !hậ$ t^i l\i _u.h%n3 ThŽ. đ(i[ g( sung gzi Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN thb TiY! ph%t !hậ$ t^i đối T i dh.n hành d–$ thŽ. là t^.in nợ l\i _u. !-! T&TD _umcn đượ! đi$ gi. T.h%n t^tn dh.ng h%n đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a.h%n Tốn dhhng đượ! ph-p luật !h.nd Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£[ neu go đ#n !r sự nghitn !/u d• lư¥ng h#n Tc _um đonh !a.ng h%n đối T i số dư nợ tf th-ng WI•IWWŠ đen WI•IWW…[ nhưng tf th-ng WI•IWWŠ đen th-ng H•IWW‹[ ngân hàng đ\ tính nhicu dh.nd !h.h%n h)u như dhhng dh-! gb !he tài l\i suZt nợ _u. 6iŽtinB. l\i suZt _u. Tc _umcn lợi dhi dh-!h hàng Lư#ng Tho H. gbnh _uân l\i suZt t^.t^bnh tố tụng3 6Zn đc tiep thŽ.ng _u. s# th}$ !hi. $bnh •t+.nd Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£3 &hng tm nàm dh-ng ^nng t^.n đi]$ !h.m g. !hng tm Đ%i H£[ gik ngumtn gin -n s# th}$3 Đối T i Tụ TiY! gik.$ det t^. đr phii tính l\i t^.ng _um đonh !a.Đi]n hbnh !h.in l\i thŽ. ph{! th}$ g-! dh-ng !-.

ng h%n tf <Q•…•IWWl đen <Š•<I•IWWl Tà l\i ph%t !hậ$ t^i l\i R db •th-ng <W[ <<[ <I•IWWl‘ T i l\i suZt ph%t là <QW™ l\i suZt t^. Tụ3 D.in thu dh-! Il3 Tf đr !h.-ny là$ !# sz U-! đonh ticn l\i ph%t !hậ$ t^i[ dh-! T i _um đonh t%i Ph.-n Tà.i dh.àn gộ dư nợ !a.àn dh-! nh.àn t.h%n •d.m đ{ng h%n3 Nhưng h. thuận là xl\i ph%t !hậ$ t^iy[ !)n lưu ~ ^nng ticn ph%t !hậ$ t^i Tà ticn l\i là h. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi h%n T.h%n ng. thuận gik.%t động tín dụng[ $à Đicu RWH Luật Thư#ng $%i IWWQ !qng _um đonh Tc _umcn mtu !)u ticn l\i d.h%n3 &-!h th/ h.in gi.in I Đicu RWQ BLDS IWWQ là thŽ.in I Đicu <R Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN Š< .nh t^. hợp đồng dhhng l%i tˆm thuộ! Tà.àn t. đr[ thŽ. đen h%n $à l\i đ\ _u. _u. t. ngumtn đ#n3 Tum nhitn[ t^.j! t^.ng dhi ticn ph%t !hậ$ t^i l%i đượ! h%!h t.u3 Ticn l\i !a.h%n đối T i số dư nợ gố! !hư. dh.h%n $ột db t^i gố!‘ nhưng TiY! !r đượ! ph%t t^tn t.nh t. _um đonh !a..nh t. thZm T i !-!h g`i xph%t !hậ$ t^iy đ\ di‡n ti đượ! gin !hZt sự Ti ph%$ ngh•.i[ nợ phii t^i gnng nợ gố![ nợ l\i t^.i TXn gin nàm đ\ !hính th/! go NHNN g\i gs nX$ IWWQ t%i Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒ NHNN sw. dh.ng h%n nhân T i số ngàm !hậ$ t^i[ T*ND t•nh Sr! T^Xng đ\ !hZp nhận mtu !)u nàm !a. đen h%n •$j! dˆ T&TD phii đư.àn dhhng phii là xl-!h luậty3 Phhng !h• t^. nợ _u.!hậ$ thự! hiYn ngh•. dh-!h hàng là !# sz đ] T&TD ph%t dh-!h hàng gnng $ột t£ lY !. dh-!h hàng T.ng h.ng hợp đồng Tà gin -n đcu ghi ^u ths.àn gộ dư nợ gố! !a. T&TD đượ! h%!h t.ng h%n Tà ticn ph%t t^.i !-!h3 &-!h th/ nhZt[ nợ dh-!h hàng phii t^i gnng nợ gố! !ộng nợ l\i t^. l\i suZt !# gin d. !-! gtn I…3 T^ư ! đâm[ thŽ. Tụ !a.m h.n đi]$ !a.nd Tà gà *3[ hng T3 z t^tn[ phí.-n l\i t^. HĐTD Tà.ng nợ _u. đ(i[ g( sung Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 Nợ dh-!h hàng phii t^i T&TD đượ! tính gnng h.-n Tà. !i gố! Tà l\i ’Ž$ Đicu <H Ngho đonh <ŠH•IWWQ•NĐŒ&' !a.m dhhng t^i l\i Tốn T.h%n d.nd mtu !)u go đ#n th.i &hng TXn ŠWQ•NHNNŒ&STT Tà <<ŠW•NHNNŒ&STT[ thb T&TD dhhng -p dụng l\i suZt nợ _u. 6iŽtB.t^o h.ng t^ưpng hợp l\i _u. T i l\i suZt t^.in thu tf dinh d.h%n3 T^.-n3 ThŽ.ng h%n[ nợ l\i _u. h.in nợ gố! Tà nợ l\i t^‡ h%n h. h#n s. !hậ$ th.h%n‘ Tà ticn ph%t d. nợ gố! _u.ng t^ưpng hợp _u.m t%i thpi đi]$ th.. đen h%n t^i nợ nhưng phii !hum]n s.ng h%n[ d] !i ph)n nợ gố! Tà nợ l\i ph-t sinh go _u.nh t.h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng t%i thpi đi]$ th. Luật thư#ng $%i thb phii U-! đonh xl\i suZt nợ _u. sự ths.h%n[ gố! !hư. Tha tư ng &hính pha Tc !he độ tài !hính đối T i !-! T&TD ngàm IR•<<•IWWQ I… Il ’Ž$ Ph.ng t^ưpng hợp gố! !hư. 6iŽtB.-n3 T^z l%i Tụ TiY! gik. t-! gii thb !-! T&TD ph%t !hậ$ t^i đối T i dh.nh t.

^nng Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒ NHNN là !-!h đ] xsw. tbnh huống như s.i !Xn !/ -p dụng l\i suZt nợ _u.i gtn dí HĐTD[ l\i suZt !# gin d.in nợ _u. T.àn thiYn ph-p luật hiYn n.in I Đicu …< Luật nàm _um đonh t^ự! tiep Tc l\i suZt ths. thuận l\i suZt !h. T.i l)n l\i t^tn !ˆng $ột ph)n gố! _u. Ph.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ nk.n hY gik.nh !hZp Uim ^. T&TD Tà dh-!h hàng đi T. luận đư.h%n nàm[ l%i đjt ^. NHNN !hng gố là W[l™•th-ng3 Phi t^. nhkng đc UuZt nhn$ dh‚! phụ! !-! t^.ng h%n là <[Q™•th-ng[ l\i suZt đối T i dh. dhr. ŠI .in nợ gố! _u.nh t.-n[ T&TD dhzi diYn h.h%n3 Nhbn !hung[ !i h.m $ột số ticn !h. !r hiYu lự!‘ Tc ths.ng _u.iy dhi NHNN đ\ gs _u.nh !hZp Tà h.j! Ph. ^. thuận[ dhhng đicu !h•nh thhng _u. Tc tính gi.i TXn gin luật[ giii _umet TZn đc Tư ng $‚! t^ư ! đâm $ột số ~ dien !h. !h`n !-!h tính nà.j! mtu !)u tZt t. ^. sự ths. h.n hY tín dụng Tà !# _u. đen h%n3 6 i !-!h tính th/ h. _um đonh !a. -p dụng ph%t gố! Tb !hư. !-! TXn gin dư i luật như t^ư ! đâm3 Đicu nàm !h/ng ts luật !humtn ngành •_um đonh t^ự! tiep TZn đc l\i suZt‘ đượ! -p dụng đ] !h.t^o ph-p lí tư#ng đư#ng gik.m3 >M> G=P= a1Ia Q1|B a1eB Dự. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 T^z l%i T i h.n giii _umet t^.ng h%n3 T%i thpi đi]$ h. phvp T&TD ths. đr l\i suZt t^.i[ ph)n thiYt l%i thuộ! Tc ngưpi đi T. tˆm thuộ! Tà.[ Tụ TiY! đượ! đư. t^tn !# sz là !-! nội dung thự! ti‡n đ\ t^bnh gàm z ph)n I3<[ ph)n !uối !a. $ối _u. thuận l\i suZt !h.h%n là <QW™ l\i suZt t^.m Tb !r th] UŽ$ như dh-!h hàng go tính h. !-! TXn gin ph-p luật3 T-! gii đjt ^. luật !hung Tà luật !humtn ngành Tà gi.m l n h#n <QW™ l\i suZt !# gin $à dhhng !hou sự !hi phối !a. thuận gik.-n hợp đồng thb l{! đr !h• tính đượ! ticn ph%t l\i $à !hư.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ h.h%n[ như Tậm !-! gtn t^.h%n đối T i dh.t^o ph-p lí !a.đcu _u.h%n3 6 i !-!h tính th/ nhZt[ gtn go thiYt là !-! T&TD[ gzi lƒ dhi đen h%n t^i l\i $à dh-!h hàng dhhng th.m[ thŽ. BLDS IWWQ3 Tum nhitn[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W l%i dhhng đc !ập đen l\i suZt đối T i dh.nh !hZp T|n -p dụng Ph. Luật &-! t( !h/! tín dụng •Luật số Š‹•IW<W•VH<I‘3 T%i Ph. s. T.m g.in nợ _u.in I Đicu << Vum !he !h.3 Đồng thpi !qng đi$ gi.n hành d–$ thŽ.i !-!h tính l\i nàm đcu !r nhkng $jt h%n !he nhZt đonh[ TiY! lự.u€ ¢ng "3 Tà T&TD N3 dí det HĐTD T.m3 >M>M? T1ƒ56 51k9 ^23 b~51 @_ Ri= j2k9 bƒ= @J= Q1oP5 5` ^2I 1<5 Ngàm <H•H•IW<W[ Vuố! hội dhr. ’11 đ\ thhng _u. $ụ! đí!h titu dˆng3 H.i gtn -p dụng Thhng tư số <I•IW<W•TTŒ NHNN •dhi Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !hư.

Uvt Uw t%i t+, -n !r th}$ _umcn3 Neu t+, -n dự, thŽ. _um đonh t%i Ph.in I Đicu << Vum !he !h. T,m g,n hành d–$ thŽ. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN thb l\i suZt nợ _u- h%n đượ! U-! đonh là I[IQ™•th-ng3 Neu t+, -n !Xn !/ thŽ. _um đonh !a, Ph.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ thb l\i suZt _u- h%n đượ! tính là <QW™ U W[l™•th-ng — <[I™•th-ng3 Như Tậm[ t^.ng tbnh huống nàm[ neu -p dụng BLDS IWWQ thb l\i suZt đối T i dh.in nợ _u- h%n l%i nhs h#n l\i suZt t^.ng h%n3 6Zn đc Tư ng $‚! z đâm là hiYn n,m !-! T&TD Tà ngưpi đi T,m đượ! phvp ths, thuận l\i suZt !h. T,m[ tbnh t^%ng l\i suZt t^.ng h%n !,. h#n <QW™ l\i suZt !# gin ^Zt d‡ Uim ^,3 Neu sw dụng $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin thŽ. BLDS IWWQ đ] U-! đonh l\i suZt _u- h%n thb sƒ Uim ^, t^ưpng hợp l\i suZt _u- h%n thZp h#n l\i suZt t^.ng h%n3 Đâm là $ột đicu h.àn t.àn gZt hợp lí Tb UuZt ph-t tf ~ ngh•, là $ột !-!h !he tài đối T i TiY! !hậ$ thự! hiYn ngh•, Tụ t^i nợ !a, dh-!h hàng T,m Tốn ntn l\i suZt đối T i dh.in nợ _u- h%n phii luhn !,. h#n l\i suZt t^.ng h%n3 HiYn n,m[ đối T i !-! HĐTD dí det Tà thự! hiYn t^ư ! dhi NHNN -p dụng !# !he l\i suZt !h. T,m ths, thuận[ !# sz ph-p lí $à đ, số !-! t+, -n -p dụng đ] U-! đonh l\i suZt nợ _u- h%n là Ph.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ t^tn thự! te !-! T&TD là ngưpi go thiYt th+i3 6 i nhkng HĐTD dí det Tà thự! hiYn s,u dhi NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths, thuận l%i !r th] Uim ^, tbnh huống l\i suZt t^.ng h%n Tượt _u- <QW™ l\i suZt !# gin như đ\ phân tí!h z t^tn thb TiY! -p dụng BLDS IWWQ l%i t^z ntn dhhng phˆ hợp3 D. đr[ thŽ. _u,n đi]$ !- nhân !a, t-! gii[ nhà là$ luật !)n _u,n tâ$ đen TiY! thống nhZt !-! _um đonh ph-p luật đ] đi$ gi. _umcn lợi !a, !-! gtn th,$ gi, Tà. _u,n hY tín dụng Tà thuận lợi h#n !h. !# _u,n tài ph-n dhi giii _umet !-! t^,nh !hZp Tc l\i suZt3 T%i thpi đi]$ nàm[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !hư, ph-t sinh hiYu lự![ T&TD Tà dh-!h hàng T|n -p dụng Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN đ] ths, thuận l\i suZt !h. T,m thŽ. _um đonh !a, ph-p luật3 6b the[ t-! gii dien ngho NHNN !)n s $ g,n hành TXn gin hư ng d|n !h. Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W Tà !hZ$ d/t hiYu lự! !a, Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN3 T%i TXn gin hư ng d|n nàm ntn _um đonh ^u l\i suZt đối T i dh.in nợ _uh%n dhhng Tượt _u- <QW™ l\i suZt t^.ng h%n t^.ng HĐTD3 6 i hư ng d|n !ụ th] như Tậm[ !-! TZn đc đượ! giii _umet là !-! T&TD sƒ dhhng phii l. l‚ng Tc TiY! t^,nh !hZp Uim ^, Tà !# _u,n tài ph-n đcu tumtn đicu !h•nh l\i suZt _u- h%n gnng <QW™ l\i suZt !# gin gâm gii$ s{t lợi nhuận !a, T&TD3 "jt dh-![ thự! te t^ư ! đâm !-! T&TD T|n -p dụng Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN đ] tính l\i suZt _u- h%n[ Tà !h• !r nhkng HĐTD ph-t sinh t^,nh !hZp $ i go đicu !h•nh l\i suZt

ŠR

_u- h%n[ !+n nhkng HĐTD dh-! thb dh-!h hàng T|n phii thự! hiYn ngh•, Tụ t^i l\i _u- h%n T i l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !h. T,m t^.ng h%n3 Ngh•, là _um đonh !a, BLDS !h• đicu !h•nh đượ! $ột gộ phận t^.ng số lượng l n !-! _u,n hY tín dụng gik, T&TD Tà dh-!h hàng T,m Tốn[ tf đr !h. thZm _um đonh nàm dhhng thự! sự ph-t sinh hiYu _ui t^.ng l•nh Tự! tín dụng ngân hàng3 >M>M> H:J56 KL5 Be 91h @_ BIB1 91uB •IB b~51 9d51 1`a a1Ia BoF 91ˆF 91285 Ri= j2k9 Tf !-! thự! t^%ng đ\ phân tí!h z ph)n I3<3I[ t-! gii !h. ^nng t^.ng _u- t^bnh giii _umet[ t+, -n phii !h{ ~ UŽ$ Uvt l\i suZt thŽ. tfng gi,i đ.%n[ dhhng -p dụng hồi tố đối T i nhkng ths, thuận l\i suZt t^ư ! đr3 T^.ng tZt !i !-! TXn gin litn _u,n đen TiY! đicu !h•nh l\i suZt !h. T,m t^.ng HĐTD đcu dhhng đc !ập đen TiY! -p dụng hồi tố3 Thpi đi]$ hiYn n,m NHNN $ i -p dụng t^z l%i !# !he l\i suZt ths, thuận ntn !r dhhng ít HĐTD t^ung „ dài h%n dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl dv. dài !h. đen hiYn n,m T|n !hư, det th{! •T i HĐTD !r thpi h%n HW th-ng dí det ngàm <l•Q•IWWl thb đen <l•Q•IW<R $ i det th{!‘3 6 i nhkng HĐTD t^ii _u, !i g, gi,i đ.%n -p dụng !# !he l\i suZt như Tậm[ !# _u,n giii _umet t^,nh !hZp !)n UŽ$ Uvt ths, thuận l\i suZt thŽ. tfng gi,i đ.%n !ụ th]3 Phhng th] -p dụng $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin đ] Zn đonh $/! l\i suZt t^.ng h%n tối đ, $à dh-!h hàng phii t^i !h. T&TD z gi,i đ.%n -p dụng l\i suZt ths, thuận t^ư ! đr3 Btn !%nh đr[ đ] U-! đonh l\i suZt !-! gtn ths, thuận !r Tượt _u- $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin h,m dhhng[ !# _u,n !h/! nXng dhhng th] dˆng phvp !hi, gbnh _uân !-! $/! l\i suZt t^.ng suốt thpi gi,n thự! hiYn hợp đồng3 &-! $/! l\i suZt $à h,i gtn ths, thuận th] hiYn ~ !hí !a, h` t^.ng tfng gi,i đ.%n thự! hiYn hợp đồng[ gi,i đ.%n NHNN dhống !he $/! t^)n thb ths, thuận l\i suZt đr Ti ph%$ ph-p luật[ nhưng z gi,i đ.%n NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths, thuận thb l%i đ{ng luật3 Neu !hi, gbnh _uân !r th] l\i suZt t^ung gbnh h.àn t.àn dhhng Tượt _u$/! t^)n[ ntn d‡ nh)$ l|n ^nng ths, thuận l\i suZt gik, h,i gtn dhhng Ti ph%$ ph-p luật3 6c $jt lí luận[ !# _u,n giii _umet phii tính l%i $/! l\i suZt t^.ng gi,i đ.%n go dhống !he $/! t^)n[ Tà T i TiY! tính l%i l\i suZt như Tậm thb dh-!h hàng T,m Tốn sƒ đượ! h.àn t^i $ột gi- t^o l\i đ\ go tính dhi ^,3 Như Tậm[ TiY! -p dụng _um đonh !a, gi,i đ.%n nàm hồi tố !h. gi,i đ.%n t^ư ! đr h.j! !hi, gbnh _uân l\i suZt t^.ng suốt thpi gi,n thự! hiYn hợp đồng đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a, ths, thuận l\i suZt t^.ng HĐTD •thŽ. tfng gi,i đ.%n tư#ng

ŠŠ

/ng T i !# !he đicu hành l\i suZt !a, NHNN‘ là dhhng phˆ hợp Tà dhhng đi$ gi. đượ! _umcn lợi !a, !-! gtn th,$ gi, _u,n hY tín dụng3 Đ] giii _umet TZn đc nàm[ t-! gii !h. ^nng T*NDT& !)n !r TXn gin hư ng d|n !ụ th] TiY! -p dụng _um đonh !a, ph-p luật dhi UŽ$ Uvt nhkng t^,nh !hZp HĐTD như Tậm[ !ụ th] là đối T i nhkng HĐTD dí det tf t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tc s,u3 T^tn thự! te[ TZn đc nim sinh dhhng phii d. _um đonh !a, ph-p luật dhhng ^u ^àng[ $à là !-!h giii _umet !a, !-! !# _u,n !r th}$ _umcn !hư, thống nhZt d. !hư, !r sự hư ng d|n !ụ th][ d|n đen _umcn lợi !a, !-! gtn $à đj! giYt là phí, ngưpi đi T,m go inh hưzng3 6Xn gin hư ng d|n ntn _um đonh ^u dhhng đượ! -p dụng hồi tố Tà dhhng !hi, gbnh _uân đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a, ths, thuận l\i suZt !h. T,m t^.ng HĐTD3 >M>MG Œ23 b~51 91ƒ56 51k9 @_ B1p 97= a1<9 B18f 9mP BLDS IWWQ Tà Luật thư#ng $%i IWWQ đư, ^, h,i !# sz đ] là$ !Xn !/ tính ticn ph%t !hậ$ t^i dh-! nh,u3 Ph.in I Đicu RWQ BLDS _um đonh€ .Trong tr%Jng h&0 -ên c nghga :* ch!m tr# ti$n thì -ên đ 0h#i tr# lEi đối :Ki số ti$n ch!m tr# thUo lEi su,t cI -#n 'o Agân hàng Ahà n%Kc công -ố t%Ing ứng :Ki thJi gian ch!m tr# t9i thJi đi+m thanh toánT tr3 tr%Jng h&0 c tho# thu!n khác ho\c 0há0 lu!t c 1uy đHnh khác.7 T^.ng dhi đr Đicu RWH Luật thư#ng $%i IWWQ l%i _um đonh€ .Tr%Jng h&0 -ên :i 0h9m h&0 đ)ng ch!m thanh toán ti$n hàng hay ch!m thanh toán thh lao 'Hch :* :à các chi 0hC h&0 lC khác thì -ên -H :i 0h9m h&0 đ)ng c 1uy$n yêu c[u tr# ti$n lEi trên số ti$n ch!m tr# đ thUo lEi su,t n& 1uá h9n trung -ình trên thH tr%Jng t9i thJi đi+m thanh toán t%Ing ứng :Ki thJi gian ch!m tr#T tr3 tr%Jng h&0 c thNa thu!n ho\c 0há0 lu!t c 1uy đHnh khác.7 ThŽ. _um đonh !a, BLDS Tà Luật thư#ng $%i thb !r h,i !-!h tính ticn ph%t !hậ$ t^i[ thŽ. đr !Xn !/ Tà. l\i suZt !# gin d. NHNN !hng gố h,m !Xn !/ Tà. l\i suZt nợ _u- h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng t%i thpi đi]$ th,nh t.-n tư#ng /ng T i thpi gi,n !hậ$ t^i3 ThŽ. _u,n đi]$ !a, t-! gii[ !h• ntn _um đonh $ột !-!h ph%t nhn$ t%. sự nhZt _u-n[ gi{p !-! gtn th,$ gi, gi,. do!h Tà !# _u,n giii _umet t^,nh !hZp d‡ dàng -p dụng ph-p luật3 6b the[ t-! gii dien ngho !h• _um đonh $ột !-!h ph%t !hậ$ t^i dự, t^tn !# sz l\i suZt !# gin !a, NHNN !hng gố[ gzi lƒ neu !Xn !/ Tà. l\i suZt nợ _u- h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng như _um đonh !a, Luật thư#ng $%i IWWQ thb !-! gtn l%i phii t^ii _u, gi,i đ.%n U-! đonh l\i suZt nợ _u-

ŠQ

!a.in l\i3 ŠH . ph%t t^tn !# sz l\i suZt !# gin d.i dh. phvp T&TD tính l\i suZt _u. t^tn !# sz là l\i suZt !# gin d.ny3 Nhưng T i !-!h g`i xticn ph%t !hậ$ t^iy sƒ th] hiYn đượ! gin !hZt !a.h%n Tà phii !hou tiep $ột dh. gtn go Ti ph%$[ h#n nk.h%n đối T i dh.u€ GFt làT ph-p luật !h• _um đonh thống nhZt $ột !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ dự. gồ$ ticn l\i t^.i[ Tc thuật ngk đượ! sw dụng t^.h%n‘3 D.i dien ngho như s.in nợ !hậ$ t^i3 6Zn đc th/ h.t^o l\i dhi đr g. NHNN !hng gố sƒ dhien gtn go Ti ph%$ thiYt h%i h#n s.ng TiY! sw dụng thuật ngk xticn ph%t !hậ$ t^iy h. ^.-n3 4ai làT ph-p luật _um đonh nhicu !-!h th/! Tà !# sz ph%t !hậ$ t^i[ nhưng !h• !h. Tụ3 Tr$ l%i[ t^.ng TZn đc Tc !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ t-! gii đ\ đư.ng !he tài ph%t !hậ$ t^i[ thŽ.in nợ _u. h. $bnh† $jt dh-![ đr là hbnh th/! !he tài guộ! ngưpi Ti ph%$ ngh•.in ticn ph%t t^.ng _u.ng h%n‘ Tà ticn l\i đối T i dh.n !hậ$ t^i t%i thpi đi]$ th.ng !he tài ph%t !hậ$ t^i3 6 i !-!h g`i như Tậm[ dhi -p dụng t^. nr là hbnh th/! ph%t Ti ph%$ đối T i hành Ti !hậ$ t^i nợ gố! Tà nợ l\i !a.nh t.n hY tín dụng ngân hàng thb d‡ gâm ^. Tụ phii !hou t^-!h nhiY$ Tb hành Ti Ti ph%$ !a. dien ngho th/ h. ^nng ~ ngh•. T i dự. !h`n $ột !-!h th/! ph%t đối T i $ột dh. h#n l\i suZt !# gin‘3 6b the[ T i _u.in nợ gố! _u.. $bnh3 6iY! _um đonh !h• !r $ột !-!h th/! tính ticn ph%t sƒ h%n !he _umcn !a. thb sƒ t^z thành xl\i $˜ đ‰ l\i !. t-! gii !)n !r sự ^%!h ^+i t^.in nợ !hậ$ t^i đ] đi$ gi.i là ph-p luật T|n _um đonh nhicu !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ nhưng dhi -p dụng !-! gtn !h• đượ! lự.in xl\i ph%t !hậ$ t^iy nk.h%n t^ung gbnh[ sƒ tốn thpi gi. ngưpi !r ngh•. đr[ neu !i h.h%n luhn !. gtn Ti ph%$ ngh•. Tụ !hậ$ thự! hiYn ngh•.3 Tum nhitn[ sƒ !r nhicu ~ dien t^-i !hicu[ t^.n[ !# _u.nh !hZp Uim ^. Tụ Tà dhhng đượ! UŽ$ là $ột dh.ng đr nhicu ~ dien !h.m xl\i ph%t !hậ$ t^iy3 &i BLDS IWWQ Tà Luật thư#ng $%i IWWQ đcu sw dụng xticn l\iy đ] !h• dh.h%n •tính gnng l\i suZt nợ _u. nh)$ l|n3 'h-p luật ngân hàng đ\ !h.. phvp !-! gtn -p dụng $ột !-!h th/! đối T i $ột dh.ng h%n •tính gnng l\i suZt t^.h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng •Tb l\i suZt nợ _u.h%n[ ntn gi. t^tn !# sz là l\i suZt nợ _u. ^.in ticn l\i nàm đcu go _u. Tụ !a. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi gi.n tài ph-n !qng gjp dhr dhXn h#n dhi giii _umet Tụ TiY! neu !r t^. lợi í!h !a.n đi]$ nàm[ t-! gii đư. TiY! ph%t !hậ$ t^i nhn$ h%n !he !ha th] !r ngh•.

m đ\ t^i ticn l\i[ thb số ticn l\i đ\ t^i dhi ^. ths.ng hợp đồng Tượt _u.i đ. _u.ng hợp đồng T. TiY! Ti ph%$ _um đonh !a.i đượ! đ.ng t^ưpng hợp !-! gtn ths.m phii h.t^bnh giii _umet Tụ TiY!3 Neu ths.in ticn l\i đ\ t^i đượ! t^f Tà.u3 Vu. ph-p luật[ thŽ. T.ng HĐTD nri ^itng Tà hợp đồng dân sự nri !hung3 Đicu dh.ng hợp đồng là Ti ph%$ ph-p luật[ thb nội dung !a.l\i suZt _um đonh thŽ. thuận l\i suZt t^. _um đonh !ụ th] hậu _ui ph-p lí !a. đr[ đ] đi$ gi. T.[ neu !-! gtn ths.[ thb gtn !h.n đi]$ !. hợp đồng3 6b the[ l\i suZt đượ! tính l%i gnng <QW™ l\i suZt !# gin $à NHNN !hng gố tư#ng /ng T i tfng thpi đi]$3 ThŽ.n đi]$ th/ nhZt !h.in nợ gố! Tà l\i T.n đi]$ th/ g. T.%n NHNN -p dụng t^)n l\i suZt thb l%i đjt ^. do!h dân sự nri !hung Tà thống nhZt T i ph-p luật ngân hàng nri ^itng[ !)n _um đonh t^.m3 Đồng thpi gtn !h.m3 Neu s. TiY! Ti ph%$ _um đonh Tc l\i suZt3 Ph. litn _u.in l\i suZt !a.in l\i suZt go Th hiYu $ột ph)n thŽ.m !r nhicu _u. T.nh !hZp !r th] di‡n ^. t.nh !hZp Tc nội dung l\i suZt[ thb phii -p dụng dh.ng TZn đc nàm3 &ụ th] t^. T.ng gi.ng _u.>M>MZ Œ23 b~51 @_ 182 ^2P a1Ia Rd bƒ= @J= @=CB @= a1<f a1Ia R289 @_ 91ˆF 91285 Ri= j2k9 Tum hiYn n.m !-! gtn đượ! ths.ng t^ưpng hợp gtn T.n đen gi. T.nhân[ t-! gii !h.$/! l\i suZt _um đonh[ dhi !r t^. thuận $/! l\i suZt t^.m thŽ.m !+n !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf.m3 Š‹ . gtn !h.$/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin[ nội dung !a.àn gộ đicu dh. số !# _u.%t động !h. TZn đc Tc hậu _ui ph-p lí !a.%n !ụ th]3 &hính Tb the[ hiYn n.ng HĐTD nhưng T i nhkng t^. Đicu <RQ BLDS IWWQ[ ph)n Tượt _u.in l\i suZt t^.n đi]$ Tận dụng dh-! nh. sự !hjt !hƒ !a.u dhi dh. ph-p luật Tc l\i suZt t^.<QW™ l\i suZt !# gin thb l\i suZt !h. thuận $/! l\i suZt Tượt _u. thuận nàm go UŽ$ là Th hiYu tumYt đối3 D.ng !-! TXn gin hư ng d|n T i h. đicu dh.m đượ! tính gnng <QW™ l\i suZt !# gin3 Như Tậm[ neu thự! te !-! !# _u. thuận Tc đicu dh. thuận Tượt _u.in nàm dhhng U-! đonh ^u !he tài dhi !-! gtn ths. ^nng ph-p luật !)n !r _um đonh ^u ^àng t^.àn t^i l%i !h. sƒ đượ! t^f Tà. ^nng neu ths.m dhhng !r l\i3 Vu. s.in I Đicu Š‹H BLDS IWWQ U-! đonh l%i l\i suZt !h.n đi]$ th/ h..$/! l\i suZt _um đonh Tà ph)n Th hiYu nàm dhhng inh hưzng đen t. l\i suZt !# gin !h/ dhhng phii tính l%i gnng T i <QW™ l\i suZt !# gin3 D. dh.àn gộ Tốn gố! Tà l\i $à T|n !+n thf.n tài ph-n !hZp nhận t^. tfng gi.m t^.u dhi đ\ t^f đi Tốn gố! Tà l\i T.m t^z thành hợp đồng T. thuận t^.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ !hư.n giii _umet !r th] linh động UŽ$ Uvt t^. _u.i đ.m Tượt _u. đr[ hợp đồng T.

u dhi dh.m đ\ t^i ticn l\i[ thb số ticn l\i đ\ t^i dhi ^. h#n $/! t^)n l\i suZt !h.àn gộ nợ gố! Tà l\i $à T|n !+n thf. T.àn t.n đi]$ th/ g. T. _u.àn d.m sƒ go thiYt h%i[ gzi lƒ dhhng phii $`i ths.nh !hZp thb T&TD đượ! hưzng $ột ph)n lợi tf sự !htnh lY!h l\i suZt t^.m số ticn thf.ng gi.m thŽ.n hY tín dụng[ gtn s. !-! gtn dhi gi.ng t^ưpng hợp gtn T.m luhn !.m t^z thành dhhng !r l\i thb gtn !h. như t^tn !r th] h%n !he đượ! tbnh t^%ng gtn !h. hợp đồng $|u‘ !ố tbnh mtu !)u l\i suZt !.nh !hZp Tc l\i suZt t^. T. T.m !+n !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf. đr[ dien ngho nàm !h• !r ~ ngh•.m đượ! tính l%i gnng $/! l\i suZt t^)n3 T^.ng HĐTD T i $/! t^)n l\i suZt đr‘3 Tht$ Tà. NHNN !hng gố thb l\i suZt !h.m đcu h.i _u. T. h#n l\i suZt !# gin3 Phi _um đonh như dien ngho !a.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin[ !+n neu dhhng !r t^.ng hợp đồng !h. T. det hợp đồng $à !r th] d.n tài ph-n !qng đicu !h•nh l\i suZt !h.m t^.m Tb thhng thưpng l\i suZt !h.n đi]$ th/ nhZt[ neu hợp đồng T. T.%n thi.m3y 6iY! _um đonh gtn !h.m !a. nàm3 Đồng thpi gtn !h. h#n •t^. T. thuận t^.ng t^ưpng hợp l%i !r nhkng gien động t^tn tho t^ưpng dhien NHNN phii -p dụng !# !he l\i suZt t^)n $ột l)n nk. T.ng h..m !h.n !a.m3 Šl . hợp đồng Tà đc UuZt l\i suZt !h.ng hợp đồng Tượt _u.in ticn l\i đ\ t^i đượ! t^f Tà. T.m •đj! giYt là !-! T&TD T i lợi the s. T. sự th.ng TiY! giii _umet !-! t^. dh-!h hàng3 &ụ th][ T i nhkng HĐTD đ\ dí det t^ư ! dhi NHNN -p dụng $/! t^)n l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !# gin[ !r nhkng ths. giii _umet t^iYt đ] đượ! là t^.i sƒ dh‚! phụ! đượ! nhkng h%n !he t^.u dhi đ\ t^f đi Tốn gố! Tà l\i T.in nợ gố! Tà l\i T.nh !hZp thb !# _u.n đi]$ !+n l%i3 9 _u. T. T.m phii !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf. t-! gii[ TZn đc !hư. do!h dân sự nri !hung Tà nhkng HĐTD dí det t^ư ! <…•Q•IWWl nri ^itng3 Đ] $. T. T.Vum đonh thŽ.m nhưng TiY! tính l\i !h..$/! t^)n l\i suZt !h. t.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. !h.. thuận l\i suZt !. NHNN3 Tư#ng tự[ tum _u.n đi]$ th/ h.[ thb gtn !h.m phii h. ^nng T|n phii tính l\i t^. thuận l\i suZt Tượt _u$/! t^)n !h.m d.ng t^ưpng hợp l\i suZt ths.àn t^i l%i !h. !h. s. sƒ đượ! t^f Tà. t^. T.ng hợp đồng T. gtn T. h#n $/! t^)n Tà t^z ntn Ti ph%$ ph-p luật[ nhưng T&TD T|n dhhng đicu !h•nh gii$ l\i suZt !h. l\i suZt !# gin !qng gâm gZt lợi đối T i phí. dh..m3 Neu s.m h)u het là !-! T&TD3 6 i lợi the nàm[ !-! T&TD !r th] gâm gZt lợi !h.%n thi.ng _u.‘[ !r th] _um đonh xT^. T.. ~ !hí !ha _u..ng tính dự liYu !. phˆ hợp •Tb neu !r t^.

u thhng _u.$ nhicu đi]$ $%nh Tc Tốn[ !hng nghY[ t^bnh độ _uin lí[ !hien lượ! dh-!h hàng[ ph.ng $ối _u. Luật !%nh t^.m t^.nh Tà !-! hành Ti !%nh t^.$[ số lượng !-! T&TD nư ! ng.nh dhhng $inh g%!h Tà tbnh t^%ng gZt gbnh đ•ng3 6iY! -p dụng Luật !%nh t^. Tà.nh[ đr là Uu hư ng h%n !he !%nh t^.i nhr$ hành Ti litn _u.nh t^.>M>M[ Áa Ke56 R289 B<51 9mF51 @_ 5q= K256 Ri= j2k9 9mo56 1o<9 bq56 56l5 1756 T^ư ! dhi Luật !%nh t^.ài3 &-! T&TD nư ! ng.nh !)n đượ! di]$ s. $ột số T&TD tb$ !-!h litn det T i nh. gồ$ !-! hành Ti h%n !he !%nh t^.n đen l•nh Tự! !%nh t^.nh t^..nh dhhng lành $%nh‘3 T^.-t !hjt !hƒ[ g. h.$ gi.nh hợp ph-p Tà !%nh t^.ng l•nh Tự! dinh d.nh dhhng !r sự thống nhZt h.$ tf ngàm W<•‹•IWWQ[ !uộ! !%nh t^.$ ngàm !àng tXng[ sự th. !-! T&TD dh-! Tà !h.ng nư ! T i nhkng T&TD nư ! ng.ng T i _u.$ gi. ngumtn ! !h.$ Tốn dhhng đ#n giin nhưng thự! thi Luật !%nh t^. ^.nh gZt hợp ph-p R<3 'h-p luật ngân hàng h.%t động dinh d.nh Tà...nh Tà ph-p luật ngân hàng t^.t^bnh hội nhập _uố! te !a.ng nư ! !qng T|n tồn t%i $hi t^ưpng !%nh t^.ng dhi đr[ TZn đc !%nh t^. !-! T&TD đ\ di‡n ^.nh gik. ngàm !àng g.nh dhhng lành $%nh RW •$ụ! titu di]$ s.ài th.nh Tc nhkng hành Ti h%n !he !%nh t^.nh go !Z$ thự! hiYn $à !h• liYt dt $ột số hành Ti !%nh t^.nh Tà Uu hư ng !%nh t^.àn t.nh gZt hợp ph-py3 xHiYn tượng nàm tum dhhng th] ngXn !in TiY! -p dụng t^ự! tiep !-! _um đonh !a.ng l•nh Tự! ngân hàng[ dư i $ột !-!h g`i dh-! là xhành Ti !%nh t^. dh-!h hàng3y RI RW R< RI ’Ž$ !hư#ng I Tà !hư#ng R Luật !%nh t^.nh go !Z$ nhưng l%i !r th] t%.n hY gik.ng ncn dinh te tho t^ưpng litn _u.nh nX$ IWWŠ ’Ž$ Đicu <H Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw. hbnh th/! xđộ! _umcn nhr$y đ] gâm thiYt h%i !h. $ột !uộ! !%nh t^.nh nri !hung z 6iYt N.ng l•nh Tự! ngân hàng[ T90 chC Xu!t hLc •H‘[ t^3QH Š… . đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ TS3 Ngum‡n 6Xn Tumen •IWWH‘[ Op dụng luật !%nh t^. !-! T&TD t^. ngàm WR•<I•IWWŠ Tà !r hiYu lự! thi hành t%i 6iYt N.nh nX$ IWWŠ đượ! thhng _u.àn3 &ụ th] là€ Luật !%nh t^.àn dhhng đc !ập nhkng hành Ti h%n !he !%nh t^.m g‚t3 S.ng l•nh Tự! ngân hàng l%i đượ! tiep !ận gnng dh-i niY$ !%nh t^.nh gik.-t !i h.ng !-!h phụ! Tụ Tà hY thống do!h Tụ ngân hàng3 Btn !%nh đr[ ng.ng s.nh ngân hàng l%i !àng dhr h#n3 HiYn n. !-! T&TD t^. tho t^ưpng 6iYt N. 6iYt N.nh nX$ IWWŠ đ\ dự liYu h.nh dhhng lành $%nh đi]n hbnh t^.n đen !%nh t^.ng !-!h tiep !ận TZn đc !%nh t^.ài nàm đŽ$ Tà.nh t^.àn t.m[ Luật !%nh t^. !a.i Uu hư ng titu !ự! t^. tho t^ưpng 6iYt N. !-! T&TD nàm t%.

j! !h• là nhkng s.nh !hZp Tc l\i suZt !h.m t^. thuận như hiYn n. !%nh dh-![ $ột số T&TD !r th] hợp t-! ths.j! hành Ti !%nh t^. det[ thự! hiYn hợp đồng thb $ i h%n !he đượ! t^.3 Tht$ Tà.. tinh th)n t^-!h nhiY$ t^.nh h.nh t^.%t động ngân hàng Tà hbnh th/! Uw lí !-! hành Ti nàm3 T^.u đ] !ˆng tồn t%i Tà ph-t t^i]n là dhhng t^-nh dhsi3 Tho t^ưpng do!h Tụ ngân hàng là $ột l. đr nghit$ !Z$ hành Ti h%n !he !%nh t^.ng l•nh Tự! dinh d. đr T|n !hư.ng HĐTD3 Nhkng dien ngho !a. !-n gộ t+. ph-p luật[ đồng thpi nâng !. T.n hY tín dụng[ T&TD luhn là gtn ..m ltn !.àn QW .m !)n tí!h !ự! tb$ hi]u[ !ập nhật dop thpi _um đonh ph-p luật đ] gi. $bnh3 "jt dh-![ TZn đc gồi dư¥ng nXng lự! !humtn $hn !a. TY _umcn lợi !a.nh dhhng lành $%nh Tà gi. T.nh dhhng lành $%nh t^..nh T i dh-!h hàng h. T.nh t^.m !)n !h{ ~ tb$ hi]u Tà tuân tha _um đonh !a. T.nh ngân hàng[ UuZt ph-t tf t)$ _u.nh T i !-! T&TD dh-! thb hành Ti đr !qng Ti ph%$ ph-p luật !%nh t^. ph-p luật d|n đen t^. đr[ t^.[ gâm gZt lợi !h.m t^.$ hi]u ph-p luật !humtn ngành h#n ntn !ha th] đi T.àn t.%t động $ột !-!h h.ng l•nh Tự! dinh d.nh T i !-! T&TD dh-!3 &h. t-! gii dự.. ph-p luật[ gin thân !-! T&TD Tà ngưpi đi T.%t động !h.n tâ$[ nXng lự! !humtn $hn tốt thb sƒ gii$ đượ! $ột số lượng l n -n go dh-ng !-. T.m thZp h#n nhn$ !%nh t^. -n !qng !)n đượ! _u.nh dhhng lành $%nh t^.m ths. T. !r th] h.[ dh-ng ngho z nhkng nội dung ph( gien[ đ#n giin h.i srt nhs nhjt nhưng l%i gâm thiYt th+i !h. đr[ T i _um đonh Tc l\i suZt !h.n t^`ng Tà tính đj! thˆ !a.. !-! T&TD T i nh. h.m !%nh t^.àn giYt lập3 D.ng h. h.ng _u.m[ đj! giYt Tc l\i suZt !h.àn !r th] hợp t-! T i nh.u đ] đ}m $/! l\i suZt !h.nh Tà !%nh t^.ng đr[ !)n lưu ~ đen TiY! _um đonh Tc h%n !he !%nh t^. dˆ ths..%i tho t^ưpng !r tính litn det !hjt !hƒ[ dhhng $ột T&TD nà. thuận Zn đonh l\i suZt !h.m[ !-! T&TD h. T. dh-!h hàng3 9 $ột dhí.nh !hZp Uim ^.ng h.nh3 Tf !-! TZn đc đjt ^.m nhn$ !%nh t^. thuận $/! l\i suZt !h.[ t-! gii !h. đư#ng sự3 T^tn đâm t-! gii đ\ t^bnh gàm $ột số dien ngho nhn$ giii _umet nhkng Tư ng $‚! !a.ng gi. !h. t^tn !# sz thự! t^%ng t%i !hư#ng I[ d.àn t. ^nng !)n !r nhkng _um đonh !ụ th] h#n Tc !%nh t^.nh ngân hàng[ Uu hư ng hợp t-! gik.ng h.%t động nàm3 T^.ng HĐTD3 Btn !%nh nhkng giii ph-p Tc _um đonh !a.Đ] dh‚! phụ! tbnh t^%ng _um đonh dhhng Xn dh p nàm[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W đ\ _um đonh ^u t%i Đicu … Tc hợp t-! Tà !%nh t^.%t động ngân hàng[ thŽ. &hính pha _um đonh !ụ th] !-! hành Ti !%nh t^.

dhí. ^.t^bnh tiep !ận T i nhkng TZn đc thự! ti‡n Tà đc UuZt nhkng dien ngho ntu t^tn3 T•56 Qp9 B1:.m dhien t^.56 > Dự.nh !hZp Tc l\i suZt t^.t[ t^.m •dhhng -p dụng hồi tố Tà !hi. T. det HĐTD Tà !i !# _u. !-! t^.n !h/! nXng dhi Uvt Uw3 Thứ -a[ nhkng t^.ng h%n Tà !-!h tính l\i suZt t^.j! T&TD mtu !)u đicu !h•nh tXng l\i suZt !h.àn $. gbnh _uân l\i suZt dhi giii _umet t^.m mtu !)u gii$ l\i suZt h.nh !hZp Tc l\i suZt z nX$ nội dung€ GFt là[ thống nhZt _um đonh Tc l\i suZt đối T i dh.h%n3 4ai là[ hư ng d|n !ụ th] Tc !-!h th/! U-! đonh tính hợp ph-p !a. thuận l\i suZt3 APm làT -p dụng luật !%nh t^.ng h. !h. !%nh t^.%t động ngân hàng3 Q< .in nợ _u. $ột số gin -n titu gi]u t^.t^o thự! ti‡n sâu s‚!3 Tum nhitn[ đr là nhkng nœ lự! !a. !-! gtn gi. thuận l\i suZt !h.ng HĐTD ths.nh !hZp[ t-! gii đ\ t-!h tfng Tụ TiY! thành nhicu ph)n tư#ng /ng đ] phân tí!h3 T^tn !# sz đr[ ph)n tiep thŽ.nh !hZp nim sinh3 Thứ hai[ !r sự gZt đồng _u.nh !hZp l\i suZt t^.ng TiY! U-! đonh $/! l\i suZt t^. luận đ\ tập t^ung t^bnh gàm nhkng thự! t^%ng Tc t^.ng HĐTD[ tf đr đc ^. !%nh s. det th{! $à gtn T. ths.ng TiY! U-! đonh l\i suZt nợ _u.ng h%n gik.h%n3 Đ] $inh h`. T.ng tính g. t-! gii đc UuZt $ột số dien ngho nhn$ dh‚! phụ! Tà h%n !he !-! t^. _u-t Tà !r gi. nhkng dien ngho nhn$ giii _umet !-! TZn đc nàm3 Thự! t^%ng t^.ng đr t^.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh.nh Tc nội dung l\i suZt t^.ng HĐTD đượ! t^bnh gàm z g. thuận l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.. t-! gii t^.in nợ _u. T.m !hư. TiY! phân tí!h thŽ.n đi]$ t^. t^tn !# sz lí luận z !hư#ng <[ !hư#ng I dhr.nh !hZp Tà Tư ng $‚! z nhicu dhí. !%nh3 'hụ! Tụ !h.m‘3 ca là[ _um đonh thống nhZt Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i3 cốn là[ _um đonh Tc hậu _ui ph-p lí đối T i TiY! Ti ph%$ ph-p luật Tc ths.u€ Thứ nh..t.ng _u.nh !hZp Tc l\i suZt !h. titu !hí dhí.nh !hZp[ t-! gii đ\ t^bnh gàm Tà phân tí!h $ột số Tụ TiY! !ụ th][ đồng thpi đư.nh !hZp t^.

nh !hZp Tc l\i suZt t^.àn đ)m đa nhưng t-! gii đ\ !ố g‚ng th] hiYn tư#ng đối !-! dhí.ng t^.ng HĐTD3 QI .àn t.Nhkng thự! t^%ng Tà dien ngho đượ! t^bnh gàm t%i !hư#ng I tum dhhng h. !%nh t^.

m dhi giii _umet t^.ng nhận đượ! ~ dien đrng grp !a.KTT LUẬN Thhng _u. T. gin thân t-! gii !+n h%n !he[ ntn TiY! tb$ hi]u phân tí!h Tà !-! giYn ph-p đư. luận đ\ đ%t đượ! nhkng det _ui !ha meu như s.nh Tc nội dung l\i suZt t^. nhkng TZn đc !+n Tư ng $‚! t^.n nghitn !/u !r h%n[ dhi nXng n‚$ g‚t thự! te Tà dinh nghiY$ !a. _u.h%n[ _um đonh dhhng -p dụng hồi tố Tà !hi. l\i suZt !h. luận tập t^ung phân tí!h Tà gbnh luận $ột số gin -n thự! te[ tf đr !h• ^. ph-p luật Tà !-!h th/! -p dụng ph-p luật t^.in nợ _u.ng h. thuận l\i suZt[ !uối !ˆng là -p dụng luật !%nh t^.m !a. T. TiY! nghitn !/u Tc t^.ng HĐTD3 Thứ haiT t^tn !# sz lí luận đ\ t^bnh gàm z !hư#ng <[ !hư#ng I dhr. _u~ th)m !h đ] đc tài đượ! h.ng !-! _um đonh !a.nh !hZp l\i suZt t^.àn thiYn h#n3 QR .u€ Thứ nh.n giii _umet t^. luận ntu nhkng dien ngho Tà giii ph-p !a.m đối T i !-! gtn t^. ^. T.ng _u. t-! gii nhn$ giii _umet !-! TZn đc !+n Tư ng $‚! t^tn thự! te[ !ụ th] là€ thống nhZt _um đonh Tc l\i suZt đối T i dh.n hY tín dụng3 Vu.nh !hZp[ _um đonh Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i Tà hậu _ui ph-p lí đối T i TiY! Ti ph%$ ph-p luật Tc ths. !-! thpi db !ˆng T i t-! động !a.t^bnh nghitn !/u Tc $jt lí luận Tà tb$ hi]u thự! ti‡n t^. gbnh _uân l\i suZt !h.nh !hZp3 Thứ -aT tf nhkng thự! t^%ng đượ! t^bnh gàm t%i ph)n đ)u !hư#ng I[ ph)n !uối !a.ng HĐTD[ dhr. luận đ\ t^bnh gàm $ột !-!h dh-i _u-t Tc HĐTD[ !hi tiet h#n Tc nội dung l\i suZt Tà !# !he đicu hành l\i suZt !h.nh !hZp Tc l\i suZt t^. !+n nhicu Tư ng $‚! Tà thieu srt3 6b the[ ^Zt $.tT dhr.%t động ngân hàng3 6b thpi gi. đr[ nhkng lí luận nàm là ncn ting !h.ng thự! ti‡n t%i $ột số !# _u. NHNN _u. dhr.

Vuố! hội dhr. Hội đồng Bộ t^ưzng g. ’ thhng _u. Hội đồng Bộ t^ưzng Tc !hính s-!h l\i suZt ticn gwi Tà !h. T.U THAM KH+O AM Vx5 {P5 ^23 a1<f a1Ia R289 <3 Bộ luật Dân sự „ Vuố! hội dhr. Vuố! hội dhr. ngàm Il•<W•<……Q I3 Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. NHNN <R3 Vumet đonh số Rl<•VĐŒNH< ngàm Il•<I•<……Q !a. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a.m đối T i t( !h/! dinh te Tà dân !ư T . Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số IW•IWWŠ•VH<< !a. ngàm <Q•H•IWWŠ H3 Bộ luật Tố tụng dân sự „ Luật số IŠ•IWWŠ•VH<< !a.m !a. Vuố! hội dhr. Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N.%t động !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt ticn gwi Tà ticn T. ’1 thhng _u. Vuố! hội dhr. Vuố! hội dhr. ngàm <I•<I•<……‹ Š3 Luật Sw.$ „ Luật số <W•IWWR•VH<< !a. thut tài !hính <<3 Ngho đonh số <ŠH•IWWQ•NĐŒ&' ngàm IR•<<•IWWQ !a. ’1 thhng _u. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. T. Tha tư ng &hính pha Tc !he độ tài !hính đối T i !-! T&TD <I3 Vumet đonh số R…•HĐBT ngàm <W•Š•<…l… !a. Vuố! hội dhr. ngàm <Š•H•IWWQ l3 Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số Š‹•IW<W•VH<I !a. Vuố! hội dhr. Tha tư ng &hính pha Tc t( !h/! Tà h. !hng tm !h.DANH MỤC TÀI LI. NHNN Tà Hợp t-! U\ tín dụng <W3 Ngho đonh số <H•IWW<•NĐŒ&' ngàm WI•Q•IWW< !a.$ „ Luật số WH•<……‹•VH’ !a. ’1 ngàm <‹•H•IWWR Q3 Luật Sw. ’11 ngàm <H•H•IW<W …3 Ngho đonh số <HQ•HĐBT ngàm IR•…•<…lI !a. ngàm <Q•H•IWWŠ ‹3 Bộ luật Dân sự „ Luật số RR•IWWQ•VH<< !a. ’ thhng _u. ’1 thhng _u.n hành gi]u l\i suZt ticn gwi Tà !h. ngàm <I•<I•<……‹ R3 Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số W‹•<……‹•VH’ !a.m !a. ’ thhng _u.

NHNN 6iYt N. Thống đố! NHNN sw. T&TD đối T i dh-!h hàng Ti .$ thŽ. „ Bộ tư ph-p „ Bộ tài !hính Tc TiY! Uvt Uw Tà thi hành -n Tc tài sin IQ3 Thhng tư số W‹•IW<W•TTŒNHNN ngàm IH•WI•IW<W !a. T. !-! T&TD đối T i dh-!h hàng <‹3 Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN ngàm R<•<I•IWW< !a.<Š3 Vumet đonh số IŠ<•IWWW•VĐŒNHNN< ngàm WI•l•IWWW !a.n hành Vum đonh phư#ng ph-p tính Tà h. T&TD đối T i dh-!h hàng <l3 Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒNHNN ngàm RW•Q•IWWI !a.-n thu[ t^i l\i !a. NHNN _um đonh Tc !h. t^.%t động tín dụng thư#ng $%i gnng Đồng 6iYt N. T&TD I<3 Vumet đonh số <l•IWW‹•VĐŒNHNN ngàm IQ•Š•IWW‹ !a.%t động ngân hàng !a. T. Thống đố! NHNN Tc TiY! th.%!h t. Thống đố! NHNN Tc !# !he đicu hành l\i suZt !# gin gnng đồng 6iYt N. T. Thống đố! NHNN Tc TiY! g.ng h. "š !a. đ(i[ g( sung Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN II3 Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl !a. thuận !a. Thống đố! NHNN Tc sw.%i nợ[ t^í!h lập Tà sw dụng dự ph+ng đ] Uw lí ^ai ^. Thống đố! NHNN Tc TiY! th.ng h. Thống đố! NHNN Tc TiY! !hốt t^)n l\i suZt hum động 6NĐ IŠ3 Thhng tư litn to!h số W<•TTLT ngàm <…•H•<……‹ gik. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. T+.m !a. T&TD đối T i dh-!h hàng <Q3 Vumet đonh số HQI•IWW<•VĐŒNHNN ngàm <‹•Q•IWW< !a.. l\i suZt ths.$ IR3 &hng điYn số WI•&ĐŒNHNN ngàm IH•WI•IWWl !a. T&TD đối T i dh-!h hàng g.n hành d–$ thŽ.n hành Vum !he !h.m gnng đồng 6iYt N.m gnng Đh l. Thống đố! NHNN Tc phân l. T. T.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. Thống đố! NHNN Tc TiY! thự! hiYn !# !he l\i suZt th. Thống đố! NHNN g.$ Tà !-! T&TD <H3 Vumet đonh số ‹<l•IWW<•VĐŒNHNN ngàm I…•Q•IWW< !a. -n nhân dân tối !. Vum !he !h.i thuận t^.$ !a.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. „ 6iYn Pi]$ s-t nhân dân tối !.m !a.. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒ NHNN IW3 Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm II•Š•IWWQ !a.m !a. T&TD đối T i dh-!h hàng <…3 Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm WR•WI•IWWQ !a.

ttp3Tn•IWW…<II‹<<QWŠllQp<WHR!<W<H•tinhŒ l.ng•<‹RHI Š3 Phi ngân hàng vp guqB 56:r= @F3 b=_2 B1‹51 Ri= j2k9 •IWWl‘[ cáo điện tV 5ài Ti2ng n i @iệt Aam[ UŽ$ tht$ t%i http€••T.nh. nợ Œ ^ai ^.!Œngu.$Ž•PhiŒng.mŒdiŽuŒ!hinhŒl.nti$Žs3Tn •H. NHNN hư ng d|n T&TD !h. T'H&" Š3 '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội Q3 Lư#ng Tho H.t t9i A4TG @iệt Aam[ Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"3 CM T7= R=C2 91Ff Q1Po Q1IB <3 Oi 'hư#ng •IWWl‘[ Ngân hàng !r _umcn tự ~ tXng l\i suZt !h.nŒ h.plu. T.IH3 Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN ngàm <Š•Š•IW<W !a.^!h•W…•W…WŠ<W3ht$l R3 Đœ Thitn *nh TuZn •IWW…‘[ Đi.plu.. l\i suZt ths.iŒsu.t•IWWl‹•…<‹ŠQ3T.ngŒŽpŒgu.ig. T. thuận BM %IB1 91Ff Q1PoN B•56 9ms51 Q1oF 1ŽB <3 &-! "-! •<…lH‘[ T% -#n[ tập th/ R[ ph)n <[ N’B Sự Thật[ Hà Nội I3 Bộ Tư ph-p[ 6iYn Ph.$Ž•t.$Ž•Tn•^ŽsŽ.%t động sin UuZt[ Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N. /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.nŒ d.n •IWWR‘[ >i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su.ttp3Tn•nŽžs•g.T Q3 H.àng ¤en •IWW…‘[ Tính l\i suZt xt^tn t^piy[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.i!hinh• ng.m t i h.iŒsu.. T.. l\i suZt !h.nd3Tn•žŽg•h.TnŽžs3Tn•H.spUŸnŽžs id—II<…WŠ I3 TS3 Đœ Tho Th{m •IWW…‘[ T-! động !a.i3ht$ Tii .m gnng đồng 6iYt N.$ đối T i dh-!h hàng thŽ.!•TiŽž3. Tà N’B Tư ph-p[ Hà Nội R3 Đ%i h`! Luật T'H&" •IW<W‘[ >iáo trình Xu!t ngân hàng[ N’B Đ%i h`! _uố! gi.àng 'hư#ng •IWW…‘[ @ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam[ Đ%i h`! Luật T'H&" H3 Ngum‡n Tho L.tŒt^ŽnŒt^.iŒT. h`! ph-p lí •IWWH‘[ T3 đi+n Xu!t hLc[ N’B Tf đi]n B-!h Ph. đ/! Tà hà$ ~ !hính s-!h[ ThJi -áo ainh t2 bài >=n[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3thŽs.$[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3TiŽtin g. đ%.m[ B-.

^t.ntŽnt¡t.$3Tn•Ÿp.!ninh3!.$3Tn http€••žžž3gŽnt^Ž3g.nh t^.!ninh DM CIB •t{j=9t http€••žžž3g.l—g.pti.nd3Tn http€••žžž3TiŽtn.I<™•nX$[ cáo @iUtAamAUt[ UŽ$ tht$ t%i http€••TiŽtn.g.ig..T3Tn•indŽU3phpŸ.T3Tn http€••žžž3thŽs..nh !hZp HĐTD gi.ttp3Tn http€••žžž3sgT3g. @Pn 0h=ng ey -an nhân 'ân tDnh cdc Ainh[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3g.ng •IWW…‘[ T^.n •IWWl‘[ Phhng đượ! đicu !h•nh l\i suZt !h. tXng Œ &r ngumtn nhân tf sum th.ng l•nh Tự! ngân hàng[ T90 chC Xu!t hLc[ •WH‘ l3 'hư ! Hà „ T^onh Ng`! L.g.$ !.n—!.sd—TiŽž¡id—RHl…¡1tŽ$ id—<‹l ‹3 TS3 Ngum‡n 6Xn Tumen •IWWH‘[ Op dụng luật !%nh t^.^m id—<IHWI¡id—HRlRŠ¡p.m _u.!ninh3!.nti$Žs3Tn http€••žžž3TiŽting.$nŽt3Tn •dinhtŽ•IWWl•W‹•‹…R‹H< …3 6ân ?i.-i dinh te[ cáo 5iện tV cdc Ainh .n tâ$ t^ư ! db h`p l)n th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh[ Trang thông tin kinh t2 8 xE hFi ey -an Ahân 'ân tDnh c2n TrU [ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3 gŽnt^Ž3g.plu.g.$nŽt3Tn Tiii .T3Tn http€••žžž3ph.il¡!.H3 Ngum‡n 6Xn &hính •IWWl‘[ "ột số TZn đc đượ! !w t^i[ đ%i gi]u _u.tŽg.gŽ—nŽžs dŽt. T..

ngumtn đ#n€ NHT"&' 6iYt N. T*NDT& t%i T'H&" Tc xt^.PHỤ LỤC P1e ReB ?D Bin -n ph{! th}$ số Q‹•IW<W•PDT"Œ'T ngàm Wl•Š•IW<W !a.$ Thư#ng Tín Tà go đ#n€ gà T^)n Tho H. ngumtn đ#n€ NHT"&' 6iYt N.$ Thư#ng Tín Tà go đ#n€ hộ gà 'h.nh !hZp HĐTDy gik.nh !hZp HĐTDy gik.àng *3 Tà hng 6u "inh T3 iU . T*NDT& t%i T'H&" Tc xt^.n Ng`! H3 P1e ReB >D Bin -n ph{! th}$ số QH•IW<W•PDT"Œ'T ngàm Wl•Š•IW<W !a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->