P. 1
Tranh Chap Ve Lai Suat Trong Hop Dong Tin Dung Thuc Trang Va RS1bT 20130509030249 19

Tranh Chap Ve Lai Suat Trong Hop Dong Tin Dung Thuc Trang Va RS1bT 20130509030249 19

|Views: 5|Likes:
Được xuất bản bởiNhut Pham
tranh chap lai suat
tranh chap lai suat

More info:

Published by: Nhut Pham on Dec 04, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ---o o

---

PHẠM L! NINH

TRANH CH"P V# L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG ) TH*C TRẠNG VÀ GI+I PHÁP

KH,A LUẬN T-T NGHI.P C/ NH0N LUẬT C12345 56751 L289 T1:;56 M<=

TP HCM - > ?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ---o o---

KH,A LUẬN T-T NGHI.P C/ NH0N LUẬT

TRANH CH"P V# L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG ) TH*C TRẠNG VÀ GI+I PHÁP

%=51 @=45 91AB 1=C5D K1EFD G?

PHẠM L! NINH M%%VD G?> ?>H

G=Io @=45 1:J56 KL5D T1%M PHAN PHƯƠNG NAM

TP H' CH( MINHN NOM > ?

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong kh a lu!n này là trung th"c. Các thông tin tham kh#o đ$u đ%&c '(n ngu)n c* th+. TIB 6=P Q1EF R285

PHẠM L! NINH

i

-n nhân dân tối !. T( !h/! tín dụng Thành phố Hồ &hí "inh ii .DANH MỤC TS VITT TUT BLDS BLTTDS HĐTD NHNN NHT" NHT"&' T*ND T*NDT& T&TD T'H&" Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Hợp đồng tín dụng Ngân hàng Nhà nư ! Ngân hàng thư#ng $%i Ngân hàng thư#ng $%i !( ph)n T+.. -n nhân dân T+.

DT TC2N? HF' ĐGN? T@N D4N?333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333H &H=>N? I NHJN? 6DN ĐB THK& T1LN 6B TC*NH &HD' LE1 S.AN &H.N? 6B TC*NH &HD' LE1 S.AN333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333QR D*NH "4& TM1 L1S.MỤC LỤC L01 &*" Đ2*N333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333i D*NH "4& T5 617T T8T33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ii "4& L4&333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 iii "9 Đ:.DT TC2N? HF' ĐGN? T@N D4N? 6M ?1N1 'HO' PH8& 'H4&33333333333333333333333IH P7T L.333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 < &H=>N? < L@ L. TH*" PHN2333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333T 'H4 L4&3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 iU iii .

đr[ _u.n hY tín dụng nri ^itng Tà U\ hội nri !hung3 ?iii _umet !-! t^. T&TD Tà !-! !.u !uộ! dhang h. _umcn lợi !a. _u. là !)n !r sự nghitn !/u tư#ng đối đ)m đa Tc !-! t^.ng nhkng giYn ph-p hiYu _ui nhn$ (n đonh tbnh hbnh tho t^ưpng ticn tY t^. ncn dinh te đZt nư ! tfng gư ! hội nhập T i ncn dinh te dhu Tự! Tà the gi i[ thhng _u. !-! gtn là $ột TiY! ^Zt !)n thiet3 T^tn thự! te[ T|n !+n nhicu gZt !ập t^.nhân[ t( !h/!3 Số lượng t^.t^bnh giii _umet t%i !# _u. IW nX$ thự! hiYn hY thống ngân hàng h. ph-p luật3 H%n !he ph-t sinh Tà giii _umet t^.t^bnh đư. T.ng _u. tbnh !inh Ti ph%$ ph-p luật Tc l\i suZt !h.ing tài !hính t. dhr.àn t.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD là TiY! là$ !)n thiet Tà !r ~ ngh•. s-t tbnh hbnh nghitn !/u !h. luận tốt nghiYp !a.$ gi.j! !ố tbnh xl-!h luậty Tb $ụ! titu lợi nhuận3 T^. nhn$ đi$ gi.$ gi.ng !uộ! dhang h.nh !hZp HĐTD $à nội dung là l\i suZt !h. _umcn lợi !h.n hY tín dụng[ grp ph)n đ}m $%nh sự ph-t t^i]n !a.àn !)u tf gik.ng nư !3 9 $/! độ Ti $h[ sự th. nX$ IWWl[ NHNN đ\ thự! hiYn TiY! th. nhkng hư ng giii _umet thí!h hợp3 Tht$ Tà.%t động ngân hàng3 Đj! giYt t^. Uvt Uw[ $ột TZn đc nim sinh là số lượng HĐTD Ti ph%$ ph-p luật Tc $/! l\i suZt !h.nh !hZp nàm đ{ng _um đonh ph-p luật Tà đi$ gi.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt nàm !qng !r t-! động dhhng nhs đen _u.m lâ$ Tà.t^bnh dhi.n hY tín dụng gik.m đ(i Tc !# !he đicu hành l\i suZt !a.nh !hZp UuZt ph-t tf nhicu ngumtn nhân[ tum nhitn đ. !r !hng t^bnh nà. T&TD3 Phi nhkng Tụ TiY! như Tậm đượ! đư. T.MV ĐWU ?M T(NH C"P THITT CXA Đ# TÀI Vu. _u.$ đ\ th] hiYn đượ! T.ng nhkng ngumtn nhân là sự dhhng thống nhZt Tà đ)m đa _um đonh !a. !-! gtn th.m[ tf đr đc ^.ing dinh te t. $bnh3 < .n !r th}$ _umcn3 "ột t^.m h. tbnh !inh dhr dhXn[ dhhng t^i nợ !h.nh !hZp HĐTD inh hưzng đen lợi í!h !a. NHNN gi-n tiep dhien nhicu T&TD lâ$ Tà.i !Zp[ Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. T.àn dhhng nhs3 Sự th. ncn dinh te3 6Zn đc !Zp thiet đượ! đjt ^.n t^`ng !a. thZm !hư. !-! t^. $bnh t^. ^.i t^+ _u.nh !hZp l\i suZt t^.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt như $ột t^.ng HĐTD[ Tb Tậm thi đ\ !h`n đc tài€ “Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng – Thực trạng và giải ph p! là$ đc tài nghitn !/u !h.m h. !h/! nXng _uin lí nhà nư ! Tc ticn tY Tà h.ng _u. số là ngưpi đi T. tập t^ung Tà.àn !)u3 T^.nh !hZp HĐTD tXng ltn ^u ^Yt d] tf s. !-! gtn th.

đượ! sâu ^ộng đen $`i dhí.ng HĐTD3 GM Đ-I TƯ&NG VÀ PHẠM VI NGHI!N CYU Phr.nh !hZp Tc l\i suZt !h.m t^.m !hư.n đi]$ t^.m[ dhi l\i suZt !h.n !h/! nXng dhi Uvt Uw !r sự gZt đồng _u.ng gi. thuận l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T. dhr.gi! h`![ Tận dụng phvp dum Tật giYn !h/ng Tà phvp dum Tật lo!h sw !ha ngh•.ng HĐTD ths. l.m Tốn3 T^.ng !hng t-! đicu hành l\i suZt3 Phr.in nợ _u.>M MỤC Đ(CH NGHI!N CYU "ụ! đí!h nghitn !/u !a.h%n3 T^tn !# sz thự! ti‡n Tc t^. T&TD Tà dh-!h hàng T.ng HĐTD gik. luận đượ! nghitn !/u z $/! độ !w nhân ntn !hư. sự th.i đ.t[ t^. nhkng tính !hZt !# gin[ ngumtn nhân[ nội dung Tà thự! t^%ng giii _umet t^.nh !hZp !r $ột ph)n ngumtn nhân d. "-! „ Ltnin[ de I .ng tính ph-p l~ nhn$ h%n !he Tà dh‚! phụ! !-! t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^.ng TiY! U-! đonh l\i suZt nợ _u.nh !hZp nàm3 ZM PHƯƠNG PHÁP NGHI!N CYU Phr.ng h. luận !h• tập t^ung nghitn !/u !-! t^.nh !hZp nim sinh† thứ hai[ !-! gtn gi.nh !hZp l\i suZt[ t-! gii đc UuZt nhkng giii ph-p $.m !r nhkng gien động $%nh $ƒ t^tn tho t^ưpng Tà NHNN đ\ !r sự linh động t^.ng h%n Tà !-!h tính l\i suZt t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^. nội dung ph( gien3 &-! nội dung đượ! đc !ập là€ thứ nh.i gtn mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt !h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !a.ng HĐTD gik.ng g. !%nh t^.m t^.nh !hZp Tc l\i suZt3 T-! gii !h• đi sâu nghitn !/u z nhkng TZn đc n(i !ộ$ Tà đc UuZt $ột số dien ngho nhn$ giii _umet !-! t^. T.%n tf nX$ IWWl „ IWW… đen n. luận đượ! nghitn !/u t^tn !# sz !-! phư#ng ph-p !a. ph-p luật !qng như h%n !he Tà giii _umet !-! t^. T. T.ng !-! t^.nh !hZp t^. luận nàm là€ Thứ nh. det th{! $à $ột t^.ng _um đonh !a..m dhien t^. det HĐTD Tà !i !# _u.ng đr nhkng t^.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh.t[ hY thống Tà !h• ^. NHNN sƒ đượ! !h{ t^`ng h#n[ đj! giYt t^.ng h%n† thứ -a[ nhkng t^.ng TiY! U-! đonh $/! l\i suZt t^.nh !hZp l\i suZt t^.ng HĐTD Thứ hai[ đc UuZt nhkng dien ngho nhn$ dh‚! phụ! nhkng gZt !ập t^. T&TD Tà ngưpi đi T.nh !hZp nàm3 &hng t^bnh nghitn !/u nàm th] hiYn $ột !-!h hY thống ngumtn nhân[ nội dung Tà !-!h giii _umet !-! t^.

t-! gii Lư#ng Tho H.0 45T6 t9i t=a án ? @iệt Aam7 !a.ng HĐTD3 &ụ th] h#n Tc meu tố l\i suZt !qng !r dhhng ít !hng t^bnh[ đ#n !w như dhr. đi sâu $`i dhí. $ột Tài t^. Ngum‡n Picu *nh Thư[ h.n là luận TXn !.m3 &hính Tb nghitn !/u ^ộng như Tậm ntn !hư.ài ^.>i#i 1uy2t tranh ch.>i#i 1uy2t tranh ch.ng luận TXn nàm[ t-! gii tập t^ung giii _umet TZn đc Tc nợ _u.n đ$ lC lu!n :à th"c ti<n7 !a. ^.h%n Tà đư.nh !hZp Tc ngh•.ng h. ^. t-! gii Ngum‡n &. t-! gii Ngum‡n Tho Pi$ Th. h%n nợ Tà !hum]n nợ _u. t-! gii Ngum‡n Tho Pi$ Th.in nợ _u.n ". AhBng :. Ngum‡n Tho Thu Hnng nX$ IWWl3 Tum nhitn[ !-! !hng t^bnh nàm !h• dfng l%i z $/! độ nghitn !/u Tc giii _umet nhkng t^.nh !hZp R .0 45T6 t9i t=a án .i .àng 'hư#ng .. g-n nợ[ t^. !hng t^bnh nàm là ph-p luật đicu !h•nh l\i suZt !h/ dhhng phii t^./há0 lu!t gi#i 1uy2t tranh ch. nhkng dien ngho Tà giii ph-p phˆ hợp3 [M T\NH H\NH NGHI!N CYU Vu. T.$ Tà Luật &-! t( !h/! tín dụng nX$ <……‹ !hư.àn t^i l\i Tà Tốn[ $ụ! đí!h sw dụng Tốn[ tài sin gi.Tranh ch.t trong ho9t đFng ngân hàng7[ Đ%i h`! Luật Hà Nội3 Đối tượng nghitn !/u !a.@ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam7 nX$ IWW…3 T^.m t^. !r sự sw.nh !hZp HĐTD dhhng phii là TZn đc $ i $‰ t^.thf. luận tốt nghiYp T i đc tài . thành _ui nghitn !/u t^ư ! đr[ det hợp T i tbnh hbnh thự! ti‡n nhn$ đư.nh !hZp HĐTD[ gồ$ t^. T.ng HĐTD3 T%i Đ%i h`! Luật T'H&" !r h. luận tốt nghiYp nX$ IWW… !a.ng đr !r !hng t^bnh nX$ IWWl !a.0 45T6 ngân hàng . t-! gii Ngum‡n B./há0 lu!t đi$u chDnh lEi su. đi$ thự! hiYn hợp đồng[ gi.[ t%i t^ưpng Đ%i h`! Luật Hà Nội !qng !r $ột số luận TXn !w nhân như . &ưpng3 NX$ IWWR !r .h%n[ t^. nguyên nhân :à gi#i 0há0 1ua th"c ti<n gi#i 1uy2t t9i t=a án7 nX$ IWWl3 Ng.. nghitn !/u dh.m ./há0 lu!t gi#i 1uy2t tranh ch.0 0hát sinh t3 45T6 ngân hàng 8 th"c tr9ng :à gi#i 0há07 !a.nh !hZp Tc l\i suZt t^. _u. Lt Th{m Hnng nX$ IWWR h. đ(i[ g( sung3 ?)n đâm nhZt là luận TXn !w nhân !a.0 0hát sinh t3 45T6 ngân hàng7 !a.i !hng t^bnh litn _u.. h`! !a.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD nri !hung3 Đ-ng !h{ ~ t^. Tụ h. s-t Tc tbnh hbnh nghitn !/u[ t-! gii ghi nhận đượ! t^. !%nh !a.h%n[ !hum]n nhượng hợp đồng Tà $u.t^bnh dhi.ng đr !r đc !ập đen TiY! sw dụng !hng !ụ l\i suZt đối T i dh.i !hng t^bnh nàm đượ! Tiet Tà. thpi đi]$ t^ư ! nX$ IWWŠ dhi Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N..^ộng Tc !-! giii _umet t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.nh !hZp Tc l\i suZt !h.[ . t^.%t động nghitn !/u !humtn $hn3 Tf nX$ IWWI t%i t^ưpng Đ%i h`! Luật T'H&" đ\ !r dhr.

!uộ! dhang h.>i#i 0há0 nâng cao hiệu 1u# đi$u hành lEi su. Ngum‡n "inh TuZn Tà .j! đ-nh gi.t :à tác đFng đối :Ki n$n kinh t2 @iệt Aam7 !a. t-! gii L. l\i suZt t^.t trong ho9t đFng kinh 'oanh của A4TG7 Tà luận -n tien s• dinh te !a.dư i gr! độ lập ph-p Tà hành ph-p Tc !# !he đicu hành l\i Š .ng nX$ IWWR là luận TXn th%! s• !a. -n Tà đư.ing dinh te[ tho t^ưpng tài !hính 6iYt N.ng3 "ột !-!h t(ng th] !-! !hng t^bnh nàm đượ! nghitn !/u z nhkng $ố! thpi gi.titu gi]u !h. 6u Tho Thˆm T^.ng thpi gi.nh !hZp l\i suZt !h. .%t động ngân hàng3 &r th] ph-! h`.m dân sự _u.m t^.àng ĐXng Ph.i !hng t^bnh !ˆng t^.nh thư#ng $%i[ s. l\i suZt t%i $ột số NHT" nhưng ph%$ Ti nghitn !/u !h• z $ột số NHT"&' !ụ th] n#i !-! t-! gii thự! tập[ đj! giYt t^. inh hưzng !a..T" 'o h a lEi su.t t9i A4TG @iệt Aam73 Hư ng nghitn !/u th/ h.ng !hng t-! Uvt Uw t%i t+. đen n.ng hợp đồng T.n[ .0 :$ lEi su.i dhr.. T.ng _um đonh !a. Hồng . t-! gii H. !-! thpi db[ tf đr ntu ^u nhkng $âu thu|n t^.m[ d. TZn đc nàm3 Nghitn !/u sâu Tc t^.ng h. s-nh T i l\i suZt t^.T" 'o h a lEi su. h`! !a.n hY dinh d. NHNN ntn sự _u.n tf nX$ IWWl đen n.n nX$ <……H Tà h. thành h.u t^.t :à nhBng -iện 0há0 h9n ch2 rủi ro lEi su. nhkng nhận đonh Tc TiY! giii _umet t^..>i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su.ng luận TXn nàm t-! gii tập t^ung nghitn !/u nhkng _um đonh !a.t của A4AA @iệt Aam7 !a.n tâ$ z $/! độ !w nhân tXng nhicu h#n s. ^.nh !hZp Tc l\i suZt t^.ng ncn dinh te tho t^ưpng h. Th%nh H.u nhưng nhbn !hung đcu !h{ t^`ng giii _umet TZn đc dư i gr! độ dinh te !h/ dhhng phii gr! độ ph-p luật3 Btn !%nh đr[ !r ^Zt nhicu gài Tiet t^tn !-! t%p !hí như T%p !hí ngân hàng[ T%p !hí tài !hính• !qng nghitn !/u Tc l\i suZt3 Đj! giYt t^. luận tốt nghiYp nX$ IWW… . ph-p luật Tc l\i suZt t^.àng Tho L.t ngân hàng trong n$n kinh t2 thH tr%Jng ? @iệt Aam7 !a.ng thpi đi]$ IWWlŒIWW… !r nhicu gien động Tc l\i suZt Tà !# !he đicu hành l\i suZt !a./h%Ing 0há0 xác đHnh lEi su.ng HĐTD3 T%i Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"[ !qng !r nhicu !hng t^bnh nghitn !/u Tc l\i suZt t^. h`! dinh te .$ !qng !r nhicu gien động ntn NHNN đ\ !r !hính s-!h Tc l\i suZt gâm ^.n dh-! nh.m Tà sự -p dụng dhhng nhZt _u-n t^.>i#i 1uy2t tranh ch. t-! gii Ngum‡n Tho L..i t^+ !a..ng HĐTD đối T i _u. ph-p luật Tc l\i suZt !h.ng gi i !humtn $hn3 Nhkng gài Tiet nàm !ha meu UŽ$ Uvt l\i suZt dư i gr! độ dinh te Tà T. T i !-! nX$ t^ư ! đr3 Hư ng nghitn !/u nàm n(i gật T i h.t cho :ay trong 45T6 của TCT6 t9i t=a án7 nX$ IWW‹[ Đ%i h`! Luật T'H&"3 Tum nhitn[ t^.ng HĐTD !h.m !h• !r luận TXn !.i hư ng nghitn !/u !hính3 Th/ nhZt[ _uin t^o ^ai ^.i là !hính s-!h Tc l\i suZt !a. nhà nư ![ titu gi]u !r luận -n phr tien s• dh.. nhkng phin /ng dh-! nh. T.

&hư#ng <€ Lí luận !hung Tc t^.n đen ngân hàng Tà dh-!h hàng !a.n đcu tập t^ung Tà.nh !hZp HĐTD nri !hung[ giii _umet t^.$ đ\ t( !h/! hội thi.%t động .ng hợp đồng tín dụng &hư#ng I€ Nhkng TZn đc thự! ti‡n Tc t^. luật[ $à !h• tập t^ung Tà.nh !hZp Tà TZn đc l\i suZt dư i gr! độ dinh te3 Tf đr !r th] thZm ^nng dhr. !r gài Tiet nà.%t động !humtn $hn[ gi{p !-! T&TD h. nghitn !/u sâu Tà. . t^tn !-! t%p !hí !humtn ngành đc !ập đen nội dung t^.nh !hZp HĐTD $à nội dung t^.u€ "9 Đ:. hội thi. TZn đc đ-nh gi. luận đượ! t^bnh gàm T i gố !ụ! như s.nh !hZp l\i suZt t^.ng HĐTD3 ]M KTT C"U CXA KH. nhkng TZn đc litn _u.A LUẬN Phr.m g)n như dhhng !r $ột !hng t^bnh nghitn !/u nà.nh !hZp l\i suZt t^.Tc h.0 45T6 liên 1uan đ2n ho9t đFng ngân hàng73 Nội dung !a. !hZt lượng h. nàm grp ph)n nâng !. ngàm <l•Q•IW<W[ t%i Hà Nội[ HiYp hội ngân hàng 6iYt N.. đen n. luận “Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng – Thực trạng và giải ph p! là !hng t^bnh đ)u titn tập t^ung nghitn !/u Tc t^.%t động đicu t^. Tà !# _u.ng hợp đồng tín dụng Tà giii ph-p dh‚! phụ! P7T L.nh !hZp là l\i suZt !h.ng HĐTD3 Citng !h• !r $ột sự diYn đ-ng !h{ ~ Tà.nh !hZp l\i suZt t^.n t. dhhng tập t^ung Tà.n đicu t^.nh !hZp l\i suZt t^. ngân hàng3 Vu.suZt !a. NHNN3 &r th] nri[ !hư. t^.n tư ph-p !qng như !-! !hi tiet !a. TZn đc t^. đr[ nội dung hội thi.GFt số -ài hLc cI -#n rMt ra t3 -#n án :$ tranh ch.AN Q . T. !# _u.[ dhzi tố Tà Uvt Uw !a.m3 &-! hư ng nghitn !/u litn _u.àn[ hiYu _ui Tà gcn Tkng3 Như Tậm[ !h.

7 W ThŽ. thuận3 Như Tậm ph-p luật !humtn ngành !h• đư. Đicu Q< Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.ng dhr.ng HĐTD Tà đc UuZt nhkng giii ph-p dh‚! phụ! z !hư#ng I3 ?M? K1I= ^2I9 @_ 1`a bc56 9d5 Ke56 ?M?M? K1I= 5=Cf HĐTD thŽ.m[ $ụ! đí!h sw dụng ticn T. đi$[ phư#ng th/! t^i nợ Tà nhkng !. NHNN3 T^.m[ dhi nri đen HĐTD ngh•.ng HĐTD đượ! t^bnh gàm z ph)n <3Š3 Nhkng lí luận !# gin nàm sƒ là ncn ting đ] tb$ hi]u Tc thự! t^%ng t^.$ det dh-! đượ! !-! gtn ths. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ đượ! _um đonh như s. ^. !-!h hi]u hiYn n. đi$[ gi.u€ 6iY! !h. đonh ngh•. Tụ dân sự[ !r th] hi]u .t^o tài sin gi.nh !hZp l\i suZt ph-t sinh tf HĐTD[ !hư#ng nàm sƒ t^bnh gàm lí luận !hung Tc t^.m phii đượ! lập thành HĐTD3 HĐTD phii !r nội dung Tc đicu diYn T. luận !h• sw dụng thuật < Đ%i h`! Luật T'H&" •IW<W‘[ .m sƒ đượ! t^bnh gàm t^. hợp đồng dân sự3 Tf dh-i niY$ hợp đồng dân sự đượ! _um đonh thŽ.m[ l\i suZt[ thpi h%n T. T'H&"[ t^3IRQ3 H .m t^.nh !hZp l\i suZt t^. T.>iáo trình Xu!t ngân hàng7T N’B Đ%i h`! Vuố! gi.m[ hbnh th/! gi. Đicu Rll BLDS IWWQ[ hợp đồng dân sự là sự th. đr[ HĐTD gik. ^.ng ph)n <3< $ột !-!h ^Zt dh-i _u-t3 'h)n <3I là nhkng nội dung !# gin !a. !-! gtn Tc TiY! U-! lập[ th. T. đr t^. !-! T&TD Tà ngưpi đi T.CHƯƠNG ? L( LUẬN CHUNG V# TRANH CH"P L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG T^ư ! dhi tb$ hi]u Tc thự! t^%ng !-! t^.nh !hZp l\i suZt t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.i thuận gik.m đ(i h. !ụ th] Tc HĐTD3 Vu.j! !hZ$ d/t _umcn[ ngh•.n hY dân sự ntn HĐTD !qng là $ột d%ng !ụ th] !a.45T6 là s" thNa thu!n -Ong :Pn -#n giBa TCT6 Q-ên cho :ayR :Ki tS chứcT cá nhân c đủ nhBng đi$u kiện lu!t đHnh Q-ên :ayRT thUo đ TCT6 chuy+n giao mFt số ti$n tệ cho -ên :ay sV '*ng trong mFt thJi h9n nh.ng HĐTD3 ThŽ.m[ số ticn T.m[ hbnh th/! T. l\i suZt3 'h)n <3R t^bnh gàm s# lượ! Tc !# !he đicu hành l\i suZt !a. luận nàm đ] !r sự thống nhZt[ dhr. _um đonh Tc nhkng nội dung !# gin HĐTD phii !r $à dhhng đư.t đHnhT :Ki đi$u kiện c hoàn tr# c# gốc :à lEi.n hY tín dụng gin !hZt là $ột _u. là nri đen HĐTD ngân hàng[ d.

là !hZp nhận nhkng đicu dh. Ph. ph-p luật Tà phˆ hợp T i _um !he !h.m l n Tà T&TD !r th] thu đượ! lợi nhuận l n tf hợp đồng3 "jt dh-![ thŽ.n tài ph-n giii _umet t^. $|u3 6iY! tồn t%i HĐTD gnng lpi nri là dhhng dhi thi gzi t)$ _u.u€ Thứ nh. T&TD Tà dh-!h hàng T.m Tốn3 ?M?M> ĐgB b=hf HĐTD $.nh t.m† Phe ư ! T.ng ph%$ Ti nghitn !/u !a.$[ Tàng h. gtn T.. thZm TiY! ths.%i tYy[ xtitu dˆngy[ xđ)u tưy• Thứ haiT HĐTD !r đối tượng là nhkng dh. hợp đồng dân sự s.ng hợp đồng $à dhhng phii . HĐTD !r th] là€ Hợp đồng tín dụng† Hợp đồng T. $ột số đicu dh.%t động !h.m đ\ t^z thành h. T.-n „ T.m !a.in t^. $|u !h• Uim ^. t^tn _um đonh !a.j! phụ thuộ! Tà. $|u !r nhkng đicu dh. ticn „ Tốn ticn tY !r th] đ-p /ng $`i nhu !)u !a. TY dh-!h hàng t^. det hợp đồng ngh•.ng Tụ nhưng T|n !r nhkng nvt dh-! giYt !ụ th] như s. ~ !hí đượ! th] hiYn thhng _u.%n thi.in nàm dhhng !r hiYu lự! dhi dhhng !r ths. ^. thuận sw.àn ph-p lí Tà dhi !r t^.m Tà $ụ! đí!h T. hợp đồng thŽ.%t động sinh lpi !ha meu !a. $|u[ !ha th] !h.in T.m là T&TD s.m thưpng phii !hZp nhận nhkng đicu dh. T i nhkng t( !h/![ !.nhân !r um tín[ dh. $|u phii !hou gZt lợi dhi giii thí!h đicu dh.nh !hZp3 Đ. $bnh3 Sự tự d. dh-!h hàng thb đicu dh.tT Tc hbnh th/![ HĐTD luhn đượ! lập thành TXn gin[ h)u het là hợp đồng thŽ..m3 Nhp đr h. ph)n !-! HĐTD là hợp đồng thŽ. T.ng t^ưpng hợp hợp đồng thŽ.j! đicu dh.i t^+ _u.in t^.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD3 6 i HĐTD gnng TXn gin[ !-! gtn !r th] thự! hiYn hợp đồng t^. thpi h%n T.n t^`ng !a.. !hng t^bnh nàm[ HĐTD đượ! đc !ập tf đâm Tc s.in R Đicu ŠW‹ BLDS IWWQ[ ph-p luật !qng !r !# !he đ] gi.ng đr[ ngượ! l%i thb dhhng gi.ng ncn dinh te tho ‹ .in dhhng ^u ^àng thb gtn đư.[ HĐTD sƒ là !Xn !/ U-! thự! nhZt đ] !-! !# _u. det[ thự! hiYn Tà giii _umet t^. .nh !hZp Uim ^.in đr h.m[ hợp đồng !r th] !r tht$ !-! !ụ$ tf€ xng‚n h%ny[ xt^ung h%ny[ xdài h%ny[ xđồng 6iYt N.%i tY† tồn t%i dư i d%ng ticn $jt[ Tật hiYn hku h.n t.i !qng !r th] mtu !)u sw.in I[ Ph. T&TD3 Btn T.m[ $ụ! đí!h T.in Tốn đượ! th] hiYn dư i hbnh th/! ticn tY3 6ốn ticn tY t^.n t^`ng nhZt !a.ng sự đi$ gi.ngk HĐTD3 T^. dự.i t^+ phư#ng tiYn th.ng nhkng đj! đi]$ !hung !a.$y[ xng.m $ột !-!h d‡ dàng nhZt[ d] !i Tc số lượng Tốn T. đ(i đicu dh.in t^. thuận dh-!3 Ttn g`i !a. hư ng !r lợi h#n !h. !-! T&TD Tà t^z thành $ột hbnh th/! tín dụng ph( gien t^.ng HĐTD !r th] là ticn đồng 6iYt N.j! g{t tY3 6 i T.in thŽ.u là HĐTD gik. TiY! dh-!h hàng đồng ~ gi.in gâm gZt lợi !h.m Tốn3 H. det3 Thự! te !h. T.j! ng. TiY! gi.ng HĐTD thŽ.

nhicu dh-! giYt3 Nhà dinh te ". _u.n hY tín dụng gik. T.$ gi. hợp đồng thut $u. $\n đicu diYn luật đonh •đượ! thành lập Tà h.ng hợp đồng3 “ Thứ -aT gtn !h.ll •<l…W‘ t^.%t động !h. ph-p luật[ dhhng đượ! !h.in dhhng th] thieu !a.ng HĐTD luhn là T&TD3 ThŽ. Tụ !h.i t^+ đi$ gi. gồ$ ngân hàng Tà T&TD phi ngân hàng3 Btn !h.ng† !r !h/! nXng h. tài !hính !h/ dhhng phii là h. HĐTD g. !hng tm !h.m3 6c ngumtn t‚! đối tượng !a.in !hjt !hƒ sƒ ^àng guộ! !-! gtn thự! hiYn đ{ng t^-!h nhiY$ !a. T...nh !hZp ph-t sinh Tà th{! đ}m sự ph-t t^i]n t^.%t động dinh d.ng t-! ph}$ x'^in!iplŽs . _um đonh !a.m $à đối tượng là tài sin thb đâm là _u. _umcn Tà ngh•.n.%t động thŽ. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ l .m hợp Tốn‘ ths.ng h. thut tài !hínhI[ thhng _u.” •!.m3 Phi !-! gtn !r sự đồng thuận ~ !hí Tà nghit$ t{! thự! hiYn ngh•. T.ng _u. !-! gtn th. _u.nh !a.ng nhkng đicu dh.m3 "ột t^.n t^`ng3 Đj! giYt !-! gtn phii !h{ ~ đen nội dung !a.u[ nhưng nhbn !hung dh-i niY$ l\i suZt tư#ng đối thống nhZt Tà dhhng !r _u. T. Tụ Tc l\i Tà l\i suZt thb HĐTD $ i !r đ)m đa ~ ngh•.m Tốn nhn$ đ-p /ng !-! nhu !)u go !Z$ thŽ. !-! gtn th. ph-p luật hiYn hành[ T&TD g.m3 T&TD dhhng đượ! !h.$ gi. T.m đối T i !-! t^ưpng hợp go !Z$[ go h%n !heR3 6 i T.j! nhicu T&TD •t^ưpng hợp !h. $bnh[ tf đr !qng grp ph)n gii$ g t !-! t^..nh tín dụng‘ “ Thứ t%T HĐTD phii đượ! tuân tha !hjt !hƒ Tc !-! nội dung g‚t guộ![ nXng lự! !ha th] !a. !i T&TD Tà !ha th] đi T. gip !qng là $ột số ticn U-! đonh[ đượ! !-! gtn ths. T.. HĐTD là l\i suZt !h.m !r th] là $ột h.n hY tín dụng[ $ụ! đí!h sw dụng Tốn T.$isy •Nhkng ’Ž$ Ph. hợp đồng[ hợp đồng T i nhkng đicu dh. thut tài !hính3 R I ’Ž$ Đicu ‹‹[ ‹l Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw. T. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ Tà Đicu <[ Ph. Tà. Luật &-! t( !h/! tín dụng Tà !-! TXn gin litn _u.m t^.3 ?M> Li= j2k9 ?M>M? K1I= 5=Cf Đượ! đc !ập t^. T&TD Tà !ha đ] đi T.%t động[ dinh d. !%nh dh-! nh.%t động !a.m[ gi i h%n Tốn T.in I Đicu H< Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.n hY !h. _um đonh !a.^sh.in < Đicu <‹ Ngho đonh số <H•IWW<•NĐŒ&' ngàm WI•Q•IWW< Tc t( !h/! Tà h. thuận Tà ghi ^u t^.n hY tín dụng[ HĐTD t^z ntn ^Zt _u.ng nhicu tài liYu T i nhkng dhí.t^ưpng3 Neu t^.

n t^`ng t^.%t động ngân hàng3 Tf đr !h.ng t-! ph}$ Tư gin[ tập th/ R[ ph)n < !a.‘ như s. NHNN 6iYt N. T i gi.. Tf đi]n Luật h`!€ L\i suZt là t• lY ph)n t^X$ tính t^tn Tốn đ)u tư đ] U-! đonh l\i !a.ng _u.t đ%&c hi+u là kho#n ti$n -ên :ayT huy đFng :ốn hoPc -ên thuê tr# cho -ên cho :ayT đ[u t% chứng khoánT gVi ti$n ho\c -ên cho thuê :$ :iệc sV '*ng :ốn :ayT :ốn huy đFng ho\c tài s#n cho thuê.n hY tín dụng !hính là gi.%i dự. dh-! dài h#n h. Như Tậm[ l\i là dh. Thống đố! NHNN€ XEi su.ing thpi gi.‘ nhưng !-!h tính nàm dhhng đượ! ph-p luật !h.i thuật ngk nàm !r ~ ngh•.t^o !htnh lY!h $à gtn !h.t^bnh nghitn !/u Tà -p dụng _um đonh ph-p luật3 ?M>M> P1l5 Ro<= Ri= j2k9 L\i suZt đượ! !hi. T.j! ng‚n h#ny Bộ Tư ph-p[ 6iYn Ph. t• lY $à ngưpi !h. &-! "-! !r đc !ập€ x&r th] đonh ngh•.ng h.m t^. số ticn gố! sinh ^. phvp -p dụng t^.m3 L\i t^. s. t^tn nhkng titu !hí dh-! nh. dh.ng _u.$ Tà !-! T&TD g. số ticn gố! sinh ^.ng $ột thpi gi.m Tui l+ng nhận Tà ngưpi đi T..n nà. ngưpi đ)u tưH3 ThŽ. T. thành nhicu l.t^o đượ! !hum]n gi.t.ng đr S1 là l\i đ#n[ '2 là số ticn gố![ i là l\i suZt db h%n Tà n là số db h%n tính l\i3 Btnh !%nh l\i đ#n !+n !r !-!h tính l\i dvp •là số ticn l\i dhhng !h• tính t^tn số ticn gố! $à !+n tính t^tn số ticn l\i d. h`! ph-p lí •IWWH‘[ T3 đi+n Xu!t hLc[ N’B Tf đi]n B-!h Ph. Đicu I Vum đonh phư#ng ph-p tính Tà h. Vumet đonh số HQI•IWW<•VĐŒ NHNN ngàm <‹•Q•IWW< !a..ng HĐTD đượ! tính gnng !hng th/! l\i đ#n •là số ticn l\i !h• tính t^tn số ticn gố! $à dhhng tính t^tn số ticn l\i d.in T.i dh-i niY$ dh-! nh.m đượ! hưzng[ là dh. !h.in dhi ^.in gi.t kìTY7Z. thZm xl\iy Tà xl\i suZty là h.%!h t. Dư i gr! độ dinh te[ !r th] hi]u€ L\i suZt tín dụng !+n g`i là t• suZt lợi t/![ là t• lY ph)n t^X$ gik.ngumtn lí dinh te h`!‘ đ\ Tiet€ x XEi su.!i !a. l{! đ)u3 L\i t^.-n thu[ t^i l\i !a.n hành d–$ thŽ. _u.u3 6iY! phân giYt Tà sw dụng đ{ng đ‚n h.ng gZt !/ $ột dh.n đrQ3 ThŽ.m t^. T. t• suZt lợi t/! là $ột số ticn tính thŽ. t(ng số lợi t/! thu đượ! t^.n •ngàm[ tu)n[ th-ng[ _u~ nX$•‘ T i t(ng số Tốn gs ^.u€ S1 — '2 U •i‘ U •n‘3 T^.t chD giá 0h#i tr# cho :iệc sV '*ng :ốn trên mFt thH tr%Jng -.m t^i Tc TiY! sw dụng $ột số tư gin ticn tY nhZt đonh t^.ng $ột nX$ h. Tà N’B Tư ph-p[ Hà Nội[ t^3ŠQIŒŠQR H Q … .ng !ˆng thpi gi.u€ Š '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội[ t^3ŠW‹ T^. XEi đ%&c tCnh toán cPn cứ :ào số :ốnT thJi gian sV '*ng :ốn :à lEi su.

l.t cho :ay là l\i suZt $à T&TD đư.. Tà th.m phii !h/.u€ • &Xn !/ Tà. gồ$ l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. phư#ng th/! đ.m !+n !hou sự !hi phối !a.%t động !h.in dhr dhXn h#n[ d.m ng‚n h%n •/ng T i l\i suZt ng‚n h%n‘ là !h. ^.nh ngh•.[ t^.ng đr !r !i TiY! gi. thpi h%n -p dụng[ l\i suZt g.m phii t^i d–$ thŽ.t huy đFng là l\i suZt $à !-! T&TD đư. dh-!h hàng3 XEi su. l3 Như Tậm[ l\i suZt !h.m phii g.h%n3 • &Xn !/ Tà. là nri đen l\i suZt !a. l\i suZt€ l\i suZt d. !-! T&TD T i nh. !àng !. T. T. T. đ] thu tf ngưpi T. T.%i là l\i suZt !h. lưpng€ l\i suZt đ#n[ l\i suZt dvp[ l\i suZt hiYu _ui Tà l\i suZt h. T. gi. hi]$ tín dụng3 l <W .%i hbnh tín dụng[ l\i suZt g. gồ$ l\i suZt t^. đựng ph)n lợi nhuận hợp líy ‹3 "jt dh-![ l\i suZt !h. T. thpi h%n tín dụng tư#ng /ng T i tfng l. T. T&TD đượ! th] hiYn dư i nhicu hbnh th/! như !h. gố! ticn T..m z 6iYt N.[ l\i suZt thự!3 • &Xn !/ Tà.m !a. l.m T i thpi h%n dư i <I th-ng thưpng đ] gˆ g‚p sự thieu hụt Tốn lưu động !a. NHNN đối T i !-! T&TD[ l\i suZt !a.m ticn3 xL\i suZt !h. T.m !a.ng h%n Tà l\i suZt _u. T.ng ph%$ Ti nghitn !/u !a.$ !ha meu !r g. T&TD T i dh-!h hàng đi T.m ng‚n h%n[ t^ung h%n Tà dài h%n !Xn !/ Tà. T.nh dh.m !àng dài thb ^ai ^. db h%n T. dhr. !-! hbnh th/! nhận ticn gwi !a. ^. T&TD T i dh-!h hàng3 T^.%i ^ai ^.àn Tốn3 Dư i gr! độ luật h`![ l\i suZt ngân hàng đượ! tập t^ung nghitn !/u z !-! nội dung s.• &Xn !/ Tà.in !h..m[ t^. Tậm !-! ngân hàng luhn !r Uu hư ng nâng l\i suZt ltn đ] gˆ đ‚p nhkng dhr dhXn !r th] Uim ^. T.m là l\i suZt tính t^tn số Tốn $à gtn T. độ (n đonh !a.m3 • &Xn !/ Tà. T.[ l\i suZt !h.m3 H.. dhi hum động ticn gwi Tà _um đonh t• lY phii t^i !h..m3 L\i suZt !h.%i l\i suZt !ụ th]3 &h. l\i suZt[ l\i suZt g.ng t^ii đượ! !-! l. gồ$ tZt !i !-! !hi phí hum động Tốn[ đa gˆ đ‚p !-! !hi phí _uin lí Tà thự! hiYn dh..m[ db h%n !àng dài l\i suZt !àng !.ng HĐTD ngh•.u Tà l\i suZt !a. luận nàm[ dhi nri đen l\i suZt !h.t^o thự! !a. gồ$ l\i suZt !ố đonh Tà l\i suZt thi n(i3 "#$#$#" %&n c' vào loại h(nh tín dụng XEi su. T.m t^. !-! ‹ '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội[ t^3ŠŠ< Pb h%n T.

m dài h%n •/ng T i l\i suZt dài h%n‘ là !h.m dài h.u đâm€ Thứ nh.m đượ! -p dụng l\i suZt thự! te t%i thpi đi]$ đr[ tư#ng /ng T i số nợ gố! nhicu h.m t^. T.t^o l\i $à dh-!h hàng T.ng hợp đồng dˆng là$ !Xn !/ đ] tính gi.i thuận đượ! số ticn T.d. t^tn dhi nXng tài !hính Tà um tín !a. T. thb T&TD !qng đcu đư.nh !hZp Uim ^.ng !-! hợp đồng T. T.m gố! Tà thpi h%n T.m dhhng đượ! ph-t sinh $ột !-!h độ! lập[ nr !h• hbnh thành d.j! đ(i $ i $-m $r! thiet go[ Uâm dựng !-! dự -n $ i !r _um $h nhs Tà thpi gi.ng TXn gin ph-p luật[ nhưng !r th] hi]u là l\i suZt ths.[ neu dh-!h hàng !r dhi nXng tài !hính $%nh[ um tín !.i thuận3 << .in !h.j! thuộ! diYn !h.ng $ột thpi gi.m t^ung h%n •/ng T i l\i suZt t^ung h%n‘ là !h.m ưu đ\i thb sƒ đượ! ưu đ\i l\i suZt thZp h#n l\i suZt !h. đối T i TiY! U-! đonh ngh•.t^o tXng tht$ $à T&TD đượ! nhận tf dh. h. !h.m T i thpi h%n tf <I th-ng đen HW th-ng •$ột số nư ! là lŠ th-ng‘[ phụ! Tụ !h.m !àng dài l\i suZt !àng !.m[ !qng !hính là $ột ph)n thu nhập !a. thuận t^.m tư#ng /ng T i thpi h%n $à !-! gtn đ\ th.n thu hồi Tốn nh.n T i t(ng số Tốn gs ^.m phii t^i !h. $/! l\i suZt t^.n đr[ như Tậm !h• tồn t%i t• lY ph)n t^X$ nàm dhi tồn t%i số ticn gố! $à !-! gtn ths. dh-!h hàng T. T.m3 Bin !hZt !a. th.m ng‚n $à !-! gtn !r th] th. T.nh3 &h. s‚$ tài sin !ố đonh[ !ii tien h.m $à !+n dự.m tài sin3 T^. $ụ! đí!h Uâm dựng nhà z[ phư#ng tiYn Tận tii _um $h l n[ Uâm dựng !-! !hng t^bnh[ nhà $-m• L\i suZt !h.u dhi đ\ th.m T i thpi h%n t^tn HW th-ng !h.in tZt meu[ đr là !# sz đ] tính ph)n gi. nhu !)u $u.nh nghiYp Tà !-! nhu !)u !hi titu ng‚n h%n !a. T.m z hbnh th/! nà.m đượ! ph-t sinh t^.m tài sin[ đj! giYt là HĐTD[ ths.t trong h9n dhhng đượ! _um đonh !ụ th] Tc dh-i niY$ t^.n !h/! nXng giii _umet dhi !r t^. T. T.. t(ng số lợi t/! thu đượ! t^.ng !ˆng thpi gi. thuận Tc l\i suZt là $ột đicu dh.m hiYn t%i3 "#$#$#$ %&n c' vào th)i hạn p dụng Dˆ !h.nhân3 &h. T&TD tính t^tn số ticn đ\ T. T&TD3 Thứ haiT l\i suZt !h.3 XEi su.m $à !+n đrng T. !. T.n T. t^tn số T. Tụ t^i l\i !a.. T. thuận3 Thứ -aT l\i suZt dhhng !h• đượ! U-! đonh dự.i t^+ _u.ng hợp đồng T.i thuận $/! l\i suZt !h. ^. phˆ hợp3 Thhng thưpng thpi gi.n t^`ng dhi !# _u. !-! gtn s.i $/! l\i suZt nàm dhhng !h• !r ~ ngh•. T.m !r nhkng đj! đi]$ s. l\i suZt là t• lY ph)n t^X$ gik.i thuận !a..t[ l\i suZt !h.h%n3 H.ng h%n Tà l\i suZt _u.m ít[ thpi h%n T. dh-!h hàng3 Ph-!h hàng T. T.

in nợ _u. T.àn gộ số dư nợ !a.in I Đicu <R !a.h%n Tà thpi đi]$ !hum]n dh.m !a.u€ . T.j! l\i •!uối ngàm đen h%n t^i nợ‘ $à dh-!h hàng dhhng đa h.XEi su.m g.0 thu!n cho cI c.m s. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 ThŽ. Vum !he !h.h%n đượ! U-! đonh như s.5ối :Ki kho#n n& :ay không tr# đMng h9nT đ%&c TCT6 đánh giá là không c kh# nPng tr# n& đMng h9n :à không ch.i TZn đc !)n _u.ng h.h%ny <<3 Tum nhitn[ _um đonh nàm đ\ go g\i gs gzi Đicu Š Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm WR•WI•IWWQ Tc TiY! sw.ng h%n s. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN ngàm R<•<I•IWW<<W thb n& 1uá h9n là nhBng kho#n n& mà khi đ2n thJi h9n tr# n& gốc ho\c lEi khách hàng không tr# n& đMng h9n :à không đ%&c đi$u chDnh kì h9n n& gốc ho\c lEiT không đ%&c gia h9n n& gốc ho\c lEi3 T^ư ! đâm[ t%i Ph. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN _um đonh xdhi đen thpi h%n t^i nợ gố! h.m g. đ(i[ g( sung gzi Vumet đonh số <l•IWW‹•VĐŒNHNN !a. đr[ thpi đi]$ !hum]n nợ _u.h%n3 ThŽ. Ph. đr[ t^ư ! dhi tb$ hi]u Tc l\i suZt _u. T&TD…[ n& 1uá h9n đ%&c xác đHnh là kho#n n& mà mFt 0h[n ho\c toàn -F n& gốc :à]ho\c lEi đE 1uá h9n 3 "jt dh-![ t%i Ph.%t động ngân hàng !a. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN <W << ’Ž$ &hng TXn số …QW•NHNNŒ&STT ngàm WR•…•IWWI hư ng d|n TiY! !hum]n nợ _u. dh.h%n[ hiYn n. Vum !he !h.7 6 i _um đonh như Tậm Tc nợ _u.h%n đối T i t^ưpng hợp !hậ$ t^i nợ gố![ l\i Tốn T.m •het hiYu lự! ngàm W‹•R•IWWQ‘3 <I .in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ€ . t^.n tâ$ là nợ _u.i !Xn !/ ph-p lí đ] tính l\i suZt nợ _u.in T.n hành d–$ thŽ. Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm II•Š•IWWQ !a.h%n3 D. T&TD đối T i dh-!h hàng g.n hành d–$ thŽ.Trong tr%Jng h&0 :ay c lEi mà khi đ2n h9n -ên :ay không tr# ho\c tr# không đ[y đủ thì -ên :ay 0h#i tr# lEi trên n& gốc :à lEi n& 1uá h9n thUo lEi su.7 … Sw.t cI -#n 'o A4AA công -ố t%Ing ứng :Ki thJi h9n :ay t9i thJi đi+m tr# n&.m !r h.%i nợ[ t^í!h lập Tà sw dụng dự ph+ng đ] Uw lí ^ai ^.n hành d–$ thŽ.h%n[ !r h. T.j! t^i nợ dhhng đ{ng h%n thb NHT" !hum]n t. Thống đố! NHNN ngàm IQ•Š•IWW‹ S.in I Đicu <R Vum !he !h.u l9i thJi h9n tr# n& thì số '% n& gốc của 45T6 đ là n& 1uá h9n :à TCT6 th"c hiện các -iện 0há0 đ+ thu h)i n&T :iệc 0h9t ch!m tr# đối :Ki n& 1uá h9n :à n& lEi :ốn :ay 'o hai -ên tho# thu!n trên cI s? 1uy đHnh của 0há0 lu!t.n hành d–$ thŽ. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a.t 1uá h9n !h• ph-t sinh dhi tồn t%i dh. Thống đố! NHNN Tc phân l.h%n3 ThŽ.m g.u đâm g`i t‚t là Vum !he !h. T.ng nợ _u.in nợ tf t^.ng _u.

n hY tín dụng Tà !# _u. T. thuận l\i suZt !ố đonh h.n hành d–$ thŽ.t cố đHnh là l\i suZt đượ! Zn đonh $ột $/! !ụ th] t^tn HĐTD[ dhhng !hou t-! động !a.u Tc l\i suZt đối T i dh.m g.m !r _umcn tính l\i dự.i là đ{ng h%n Tà phii tính gnng l\i suZt t^.ng !h.-t3 ThŽ.ng HĐTD3 Thhng thưpng l\i suZt thi n(i đượ! -p dụng t^. ph-p luật3 Tht$ Tà.h%n dhi _u. _um đonh !a.m t^ung Tà dài h%n3 ?M>MG VF= 9mn BoF Ri= j2k9 "ột t^. l\i suZt là T.m thb gtn !h.m dhhng t^i h.i t^+ $.ng h%n[ !-! gtn !r th] ths.Gức lEi su.Ph. dh-!h hàng Tà T&TD Tà đượ! _um đonh ^u t^.. Tụ t^i nợ !a.h%n thŽ. đượ! -p dụng đối T i ngưpi T.h%n thưpng !.u thpi h%n $à gtn T.n !r th}$ _umcn -p dụng TXn gin nà.m dhhng th] thự! hiYn ngh•.t^o ph-p lí !a. nhkng gien động l\i suZt tho t^ưpng3 L\i suZt nàm dhhng th.t cho :ay á0 '*ng trong thJi h9n cho :ay đE đ%&c kC k2t ho\c đi$u chDnh trong 45T6.j! l\i suZt thi n(i3 XEi su.m Tốn t%i T&TD[ thhng thưpng -p dụng t^.m !hZp nhận dhhng phii t^i l\i _u.ng h%n d. TXn gin3 Thự! te !-! gtn th.n T.m Ti ph%$ ngh•.ng !hính s-!h ticn tY !a. đr[ TiY! t^i l\i t^ư ! h. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN€ . như th.in I Đicu << Vum !he !h.nh c-a lãi suất Phi ths.h%n[ Tà TiY! -p dụng _um đonh nà.m sự diYn gZt dhi dh-ng $à gtn T. T.t th# nSi là l\i suZt đượ! đicu !h•nh thŽ. T. thuận l\i suZt t^.m ng‚n h%n3 XEi su. _u. ^. t^tn l\i suZt _u.i t^+ di]$ s.ng tính T• $h !a.t á0 '*ng đối :Ki kho#n n& gốc 1uá h9n 'o TCT6 .m đ(i t^.ng !h. !hính pha[ đượ! sw dụng như $ột !hng !ụ _u.$ gi.ng suốt thpi gi. ths. h#n l\i suZt t^. thuận gik.7 Nhbn !hung[ l\i suZt _u.n3 "/! đicu !h•nh Tà db đicu !h•nh l\i suZt sƒ thŽ. Tụ Tc thpi h%n t^i nợ3 S.m3 Như Tậm !r th] thZm ^nng hiYn n.in nợ _u. <R .i _um đonh dh-! nh. ncn dinh te[ di]$ s.u thpi h%n T|n !r th] !. !+n phii đượ! UŽ$ Uvt Tc gi. T.j! s. sƒ đượ! phân tí!h !ụ th] t%i ph)n I3<3R3 "#$#$#* %&n c' vào sự +n đ. tfng thpi db[ gien đ(i thŽ.i t^+ t^ung tâ$ t^. đr[ l\i suZt !r T. T.n đHnh :à tho# thu!n :Ki khách hàng trong 45T6 nh%ng không :%&t 1uá W^_` lEi su.ng h%n3 Đr là !-! t^ưpng hợp d.m !ˆng tồn t%i h.j! t^i dhhng het số ticn T.n t^`ng đ] t-! động Tà.-t lượng !ung /ng ticn tY3 Phi $/! !ung /ng ticn tXng ltn[ neu đŽ$ số ticn t%$ thpi thf. sự diYn gZt ngp h. $bnh đ{ng h%n h.ng nhkng T.i thuận h.j! đượ! gtn !h.j! thŽ. thpi gi.thpi h%n T.

m Tốn lưu động Tà !h. NHNN Tà hợp t-! U\ tín dụng3 ThŽ.. thpi db đr[ l\i suZt hum động _u.m là dh.m Tốn !ố đonh3 Đối T i hợp t-! U\ tín dụng !hi. đr[ Ngho đonh U-! đonh h. T..-i Tà t^b t^Y[ NHNN !r th] h% l\i suZt nhn$ tXng !ung ticn Tà dí!h !)u đ] th{! đ}m dinh te ph-t t^i]n Tượt _u.ài ^.m đượ! Zn đonh $/! !ụ th]3 Đjt ncn ting !h. !hp tXng gi-[ thậ$ !hí T. tbnh t^%ng sum th.in T.thZp[ ngưpi dân Tà !i !-! d. T.[ !-! d. Tậm l\i suZt thZp sƒ dhumen dhí!h !-! !nhân[ t( !h/! T.[ dư nợ tXng nh. dh. T.!h.nh3 D.. T.i !ha th] !h.nh[ đi]n hbnh là !-! d.m ngân hàng đ] tí!h t^k hàng hr. B1p b=_2 1751 Ri= j2k9 9mo56 1o<9 bq56 B1o @F3 BoF NHNN ?MGM? T1r= Qs 91AB 91= B. T.m thành $/! ng‚n h%n Tà $/! !+n l%i3 Thự! te Tà.nh[ ngân hàng dhhng thu h{t đượ! ticn tf lưu thhng d|n t i thieu Tốn nghit$ t^`ng<I3 Ngum‡n Tho L. $/! !h.m !a.m[ đ)u tư thb l\i suZt sƒ h% Uuống3 Như Tậm dhi ncn dinh te ^#i Tà.m là ngân hàng Tà hợp t-! U\ tín dụng3 Đối T i ngân hàng _um đonh gồ$ !h.ng thpi db nàm[ l\i suZt !h. T. đr[ dhi ncn dinh te ^#i Tà.nh3 Ngượ! l%i[ l\i suZt !h. B1p ^2P5 Rd 5_5 Q=51 9p 91to a1:.%t động dinh d. !r inh hưzng dhhng tốt[ NHNN !r th] nâng l\i suZt ltn nhn$ h%n !he Tà ^{t g t !ung ticn grp ph)n gii$ t• lY l%$ ph-t3 Ng.thZp s... !-! đối tượng nàm3 "jt dh-![ l\i suZt là !hng !ụ guộ! !-! !. tbnh t^%ng sum th. tbnh t^%ng l%$ ph-t !.t t9i A4TG @iệt Aam [ Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"[ t^3HR <I <Š . !-! !ha th] dinh d..%t động đ)u tư !a.56 91uB ^2P5 Rd Qp 1o<B1 1EF 98a 9m256 v9w 5xf ?yH> bp5 5xf ?yHHz T^.n •IWWR‘[ >i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su. Hội đồng Bộ t^ưzng ngàm IR•…•<…lI g.nh nghiYp đ)u tư Tà.nh nghiYp _uố! d. T. !-! ngành nghc[ sin ph}$ !)n ưu titn t^. sƒ thu h˜p h.nh t.ng !hien lượ! ph-t t^i]n dinh te3 ?MG C. nhà dinh d.nh !a..nh tí!h t^k hàng hr.in !hi phí !a.m Tốn đ)u tư ph-t t^i]n sin UuZt[ dinh d..-n là !-!h th/! đ] nhà nư ! dhumen dhí!h !-! d.nh nghiYp l%i tXng đ)u tư[ nhu !)u đ)u tư Tà titu dˆng tXng ltn[ l\i suZt l%i tXng ltn3 D.nhân[ t( !h/! phii sw dụng hiYu _ui dhi $à nhkng ưu đ\i l\i suZt Tc đicu diYn T.m !. _um đonh nàm là Ngho đonh số <HQ•HĐBT !a.m Tốn Tà th.-i3 Phi l\i suZt gii$[ githành đ)u tư gii$ thŽ..m thZp h#n l\i suZt hum động •l\i suZt thự! â$‘3 6b l\i suZt hum động _u.n hành gi]u l\i suZt ticn gwi Tà !h.nh nghiYp[ gzi lƒ l\i suZt phii t^i !h. T. T....[ l\i suZt !+n inh hưzng đen h. T i t• lY l%$ ph-t Tà l\i suZt !h.

m !a. gs sự phân giYt Tc l\i suZt đối T i !-! d. thpi db t^ư ! đượ! th.m gii$ <Q™ Tà RW™ s.m the gnng dhung l\i suZt •l\i suZt !h.?MGM> T1r= Qs 5_5 Q=51 9p {|9 b}2 B123h5 jF56 5_5 Q=51 9p 91~ 9m:r56 a1I9 9m=h5 91to b~51 1:J56 •i 1q= B1o 561€F BE jA ^2P5 Rd BoF N17 5:JB v9w 5xf ?yHH bp5 5F3z "#*#$#" %.m ng‚n h%n Tà t^ung h%n3 &-! T&TD dự. Vuš tín dụng nhân dân3 L\i suZt !h.7 Tf H•<……I đen W<•W<•<……H[ !-! $/! l\i suZt ticn gwi Tà !h. Hội đồng Bộ t^ưzng ngàm <W•Š•<…l… Tc !hính s-!h l\i suZt ticn gwi Tà !h..ng $ột thpi gi.m đối T i t( !h/! dinh te Tà dân !ư ngàm Il•<I•<……Q[ TiY! dhống !he $/! l\i suZt sàn Tc ticn gwi !hính th/! go g\i gs $à !h• !+n t^)n l\i suZt !h. !-! đối tượng !hính s-!h Tà l\i suZt !h.m t^ung dài h%n !.m !a. T. h#n !h.m đượ! nâng ltn !.m z Vuš tín dụng !# sz3 Đen th-ng <•<……l[ đicu !h•nh !+n R $/!€ !h. Tà l\i suZt ticn gwi tối thi]u‘[ Ur.n[ !# !he l\i suZt thpi db nàm đ\ g‚t đ)u ph-t hum t-! dụng[ là gư ! !hum]n !a. h#n tố! độ t^ượt gi-[ ngân hàng thu h{t lượng ticn $jt dh. T. $/! l\i suZt t^)n !h. T.m !ụ th] phˆ hợp T i h.ng !# !he l\i suZt thự! dư#ng3 &i l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. T.. T.nh nghiYp Tà !-! thành ph)n dinh te3 T^. g‚n T i di‡n gien tho t^ưpng3 6 i Vumet đonh số Rl<•VĐŒNH< !a..m ng‚n h%n Tˆng đh tho[ !h. !+n _um đonh l\i suZt !h. ch/ thực thi chính s ch lãi suất c0 đ.m tối đ..m t^ung h%n l%i thZp h#n $/! l\i suZt !h.. T. !-! thành ph)n dinh te3 Thự! te Tận hành t^.nh đj! thˆ Tà !ung !)u Tốn tfng thpi đi]$3 Tum nhitn[ $/! l\i suZt !h. !-! T&TD z đh tho[ !h. T.m !a. ch/ điều hành tr8n lãi suất cho va9 1:6"22$ – 36$.. T. T.m Tốn[ dhu Tự! thành tho Tà nhng thhn[ đối tượng !h. T. T.nh nghiYp !a. T i l\i suZt thhng thưpng !h. Tà.m thŽ.nh 1"232 4 56"22$7 Vumet đonh số R…•<…l…•HĐBT !a. T. NHNN Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt ticn gwi Tà ticn T. T.m ng‚n h%n Tà $/! l\i suZt $à NHNN g. !-! T&TD z nhng thhn Tà !h.m !r phân giYt€ thpi h%n T. T. T. NHNN[ !-! T&TD đượ! phvp Zn đonh !-! $/! l\i suZt ticn gwi Tà !h. !# !he l\i suZt thự! â$ s. T.m z nhng thhn !.i thZp h#n l\i suZt T.n hành l\i suZt t^)n !h...m !a. T. T.%t động dinh d.l n d.àn đượ! Tốn Tà !r l\i[ đượ! -p dụng z !-! d. đr l%$ ph-t gii$ $%nh3 "#*#$#$ %..ng ph%$ Ti dhung l\i suZt !a. TiY! U-! đonh l\i suZt là gi. T. T. !hính s-!h<Š3 Tfng gư ! $/! l\i suZt ng‚n h%n đượ! h% Uuống thZp h#n $/! l\i suZt t^ung h%n Tà dài h%n3 Š $/! nX$ <……H€ !h.m dh‚! phụ! hậu _ui thitn t.[ !hư.m Tà !htnh lY!h gbnh _uân W[RQ™•th-ng đ] Zn đonh l\i suZt ticn gwi Tà l\i suZt !h.m _um đonh ngumtn t‚! !a.m t^tn tho t^ưpng3 NHNN g. T.m ng‚n h%n[ !h.m <R[ ng.ài ^. t. h#n Tˆng đh tho Tà !h.m thhng thưpng3 <Š <R <Q . T. T.n hành !+n !.

3 – $6$. tfng l.m !a..ing tài !hính ticn tY !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! th.àn thi n(i thŽ. ^.m t^tn !# sz l\i suZt tho t^ưpng _uố! te Tà !ung !)u Tốn t^.ng h.ng nư ! !a. T&TD đối T i dh-!h hàng ngàm WI•l•IWWW[ NHNN !hính th/! !hng gố đonh db l\i suZt !# gin Tà gitn độ d.n thiYp nàm !a. thuận gik. T. phˆ hợp T i tbnh hbnh h.m gnng ng.m ntn $/! !htnh lY!h W[RQ™•th-ng $à NHNN dhống !he dhhng !+n phˆ hợp[ đen _u~ 1 nX$ <……l $/! dhống !he nàm đ\ go Ur.i thuận t^.àn t.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h.ng tính hành !hính nhưng l%i !r t-! dụng dop thpi nhn$ ngXn !hjn TiY! sw dụng !# !he ths. T.%t động tín dụng thư#ng $%i gnng đồng 6iYt N.!. !uộ! dhang h. T&TD đối T i dh-!h hàng[ thŽ.%i ng..m đượ! h. Thống đố! NHNN ngàm <H•Q•IWWl Tc !# !he đicu hành l\i suZt !# gin gnng đồng <H .m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h..n hành ngàm I…•Q•IWW<3 Tiep thŽ.$ !a. gtn đi T. NHNN Tc TiY! th. T. ch/ tr8n lãi suất cho va9 156$. !-! T&TD đối T i dh-!h hàng đượ! g. ch/ lãi suất thDa thuEn 1:6$. NHNN h. T. Vumet đonh số IŠ<•IWWW•VĐŒNHNN< !a. động3 NHT" sƒ tự $bnh đư. ch/ điều hành lãi suất c.ng dhu Tự![ NHNN xn i lsngy !hính s-!h l\i suZt[ t^)n l\i suZt đượ! nâng ltn3 &-! NHT" tXng l\i suZt ticn gwi nhn$ hum động Tốn Tà đ}m $%nh h..àn $.".%i tY[ Tc !# gin !-! T&TD đượ! Zn đonh l\i suZt !h. thuận đ] đ}m l\i suZt ltn _u. là Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒ NHNN ngàm RW•Q•IWWI Tc TiY! thự! hiYn !# !he l\i suZt th.. !-! nư ! t^. – "6:6$. T..m Tà NHT"3 Tf đ)u th-ng I•IWWl l\i suZt hum động t^tn tho t^ưpng đ\ gien động $%nh d. đr l\i suZt !h. !-! NHT" litn tụ! tXng l\i suZt hum động 6NĐ ltn $/! <R „ <Š™•nX$ Tà đ\ đ}m l\i suZt !h.%t động !h. ths.àn t.m đ\ gii$3 Như Tậm[ sự !.NX$ <……‹ „ <……l[ d. !-! $/! l\i suZt !h. T.$ – 56$.nh3 Đối T i l\i suZt !h..$7 ThŽ.m ltn đen $/! t^tn <[Q™•th-ng Tà.m gnng Đh l. gs3 "#*#$#* %.37 Vumet đonh số ‹<l•IWW<•VĐŒNHNN !a.%i tY3 "#*#$#C %.3 "#*#$#5 %.. T. th-ng R•IWWl3 NHNN !r &hng điYn số WI•&ĐŒNHNN ngàm IH•WI•IWWl Tc TiY! !hốt t^)n l\i suZt hum động 6NĐ z $/! <I™•nX$3 Ngàm IŠ•R•IWWl[ HiYp hội !-! ngân hàng !r h`p Tà !r sự đồng thuận Tc l\i suZt[ !-! NHT" $ i !r sự đicu !h•nh l\i suZt T i $/! thZp h#n3 Đen đ)u th-ng Š•IWWl l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h.. ngumtn t‚! tự d. inh hưzng !a.7 Nhn$ (n đonh tho t^ưpng[ thŽ. "š !a.%t động sin UuZt[ dinh d. T. Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN !a. <ản =>? <i@n đA dao đAng trong tBng th)i =( 15636$.

^nng !-! T&TD ntn -p dụng !# !he ^itng Tà _um đonh !a.t :ay 'o các -ên tho# thu!n nh%ng không đ%&c :%&t 1uá W^_` của lEi su. ph-p luật t^tn !# sz !ung „ !)u Tốn tho t^ưpng[ $/! độ tín nhiY$ !a. đ/n na97 Thhng tư số W‹•IW<W•TTŒNHNN _um đonh Tc !h.n hành ngàm IH•WI•IW<W[ thŽ.m tối đ.$ đối T i dh-!h hàng thŽ. l\i suZt ths. thuận !a. thuận đối T i dh-!h hàng phˆ hợp T i _um đonh !a..m dhhng !r hiYu _ui3 Luật &-! t( !h/! tín dụng nX$ IW<W đượ! thhng _u..$[ !-! NHT" Zn đonh l\i suZt !h. đr[ _um đonh T&TD !h.m _um đonh t%i Đicu Š‹H BLDS IWWQ3 Tht$ Tà.n hành Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN hư ng d|n T&TD !h.m3 Ngàm <Š•Š•IW<W[ NHNN g. T. gnng <QW™ l\i suZt !# gin d.in < Đicu Š‹R BLDS <……Q !qng _um đonh xL\i suZt T.i thuận nhưng dhhng đượ! Tượt _u. ngàm <H•H•IW<W Tà !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<< _um đonh T&TD Tà dh-!h hàng !r _umcn ths. T.m d. dh-!h hàng T.n hành Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒNHNN[ NHNN !h. l\i suZt ths. s.6iYt N. giii thí!h titu !hí !h.ng tfng thpi db3 Tf th-ng Q đen th-ng …•IWWl[ NHNN đicu hành !hính s-!h ticn tY xth‚t !hjty đ] !hống l%$ ph-t[ !-! $/! l\i suZt !ha đ%. nhZt d.t cI -#n 'o A4AA công -ố đối :Ki lo9i cho :ay t%Ing ứng7W^3 "#*#$#: %. ths.ng h.nh là !r h. T. ph-p luật<H3 Tum nhitn[ t^. l\i suZt !.%t động ngân hàng !a. NHNN _um đonh đối T i l.3 Phi đ/ng t^tn phư#ng diYn lập ph-p[ !r th] nri[ Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN là !-!h đ] NHNN xsw. ch/ lãi suất thDa thuEn 1$6$. thuận !r hiYu lự! tf ngàm W<•H•IWWI nhưng t%i Ph. _um đonh t%i Ph.j! dhhng tính đượ! hiYu _ui thb T|n phii thự! hiYn !he độ t^)n l\i suZt !h.". NHNN !hng gố t^.iy dhi đ\ gs _u. thuận Tc l\i suZt[ phí !Zp tín dụng t^.QW™ !a. đượ! đicu !h•nh tXng3 Tf th-ng <W•IWWl t^z đi[ NHNN !hum]n hư ng đicu hành !hính s-!h ticn tY s.m gnng đồng 6iYt N.t thNa thu!n đối :Ki khách hàng nhOm đá0 ứng nhu c[u :ốn của '" ánT 0h%Ing án s#n xu.$ thŽ. T&TD thŽ.m tư#ng /ngy3 T%i thpi đi]$ g.ng xn i lsngy nhn$ $ụ! titu hàng đ)u là ngXn !hjn sum gii$ dinh te[ đicu !h•nh gii$ !-! $/! l\i suZt !ha đ%.$ thŽ.tT kinh 'oanhT 'Hch :*T đ[u t% 0hát tri+n :à đJi sống c hiệu 1u#7 3 Như Tậm[ đối T i !-! dự -n[ phư#ng -n dhhng ›!r hiYu _ui› h. đr[ Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN !hư.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ _um đonh .m tài sin nn$ ng. T. _um đonh !a. T.TCT6 th"c hiện cho :ay -Ong đ)ng @iệt Aam thUo lEi su.$ột dự -n[ phư#ng -n sin UuZt[ dinh d. l\i suZt ths.XEi su. !-! gtn th. thuận •s.n hY T.m gnng đồng 6iYt N. T.ng t^ưpng hợp h.%t động ngân hàng !r di‡n gien gZt T^ư ! đr[ !# !he l\i suZt tự d. Luật &-! t( !h/! tín dụng3 <H <Q ’Ž$ Đicu …< Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W <‹ .u đâm g`i t‚t là Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN‘3 Đicu < Thhng tư nàm _um đonh€ . BLDS !h• đicu !h•nh _u. T&TD đối T i dh-!h hàng đượ! g.ài ph%$ Ti đicu !h•nh !a. TiY! đ-nh gi.%i !h.m gnng đồng 6iYt N.

.m $à nợ UZu !qng dhhng !r3 <‹ <l .ng h.i t^+ di]$ s. ^.ng đicu diYn dinh te dhr dhXn dhien dh.ng nư ! Tà ngum !# $Zt dhi nXng th.nh gnng !hính s-!h dí!h !)u !r th] t%.n tâ$3 Nhkng t-! động tí!h !ự! $à !# !he đicu hành l\i suZt !a.nh dhhng lành $%nh t^.m[ !+n ngân hàng thb dhhng nhkng thu hồi đượ! Tốn T.-t tốt thb ngưpi T.m gii$ $ột !-!h đột ngột !qng đ\ gâm dhr dhXn đối T i !-! T&TD _um $h nhs3 Phi l\i suZt Uuống _u.m sƒ !h•ng phii ~ th/! đen HiYn tượng $ột d.in nợ t^tn !r ngum !# t^z thành nợ UZu[ T i !hính s-!h !h. !hính nr3 H#n nk. T.nh nghiYp !h• !)n T. thuận l\i suZt t^.%n dhang h.àn !a.m[ tf đr !r th] d|n đen tbnh t^%ng đicu !h•nh l\i suZt !h.ng !r dư nợ !q t%i ngân hàng T i l\i suZt !.nh !a. NHNN luhn đrng T.m Tốn $ột !-!h thuận lợi Tà . T&TD Tà dh-!h hàng T. !-! nhà đ)u tư[ d.nh l\i suZt hum động T i !-! T&TD dh-![ $ột số T&TD phii tXng l\i suZt !h. !h. T&TD3 Tf đr !h. T.%t động là ^Zt dhr dhXn3 H.m đi...m Tốn _umcn ths.ng HĐTD nhưng NHNN T|n đrng T.!.ing dinh te IWWl „ IWW…3 6iY! đicu hành l\i suZt tXng h. T&TD Tà ngưpi đi T. gZt đồng ~ !hí Tc l\i suZt Tà t^.nh !hZp ph-t sinh3 ?ii$ l\i suZt _u. thpi đi]$ IWW…<‹3 Phi thự! hiYn !hính s-!h đi.m là€ (n đonh tbnh hbnh tho t^ưpng tài !hính t^.-t t^.nh t. nợ t^. thZm ph-p luật t^.n t. thu nhập đ] t^i nợ !h.ng hum động Tốn gik.nh[ T i TiY! !%nh t^.ng đicu diYn thự! hiYn gri hœ t^ợ l\i suZt Tà. tbnh t^%ng lœ d.-n !a. đi$ .n t^`ng t^. Tà t^.nh. T.i đ.ng _u. gi. !-! T&TD Tà dh-!h hàng T. !-! NHT" t^.n hY tín dụng ngân hàng[ đưpng lối đ{ng đ‚n Tà giii ph-p dop thpi sƒ t%.%t động dinh d. ^.nh.nh[ !-! T&TD nhs d‡ dàng ^#i Tà.in nợ $ i đ] t^i dh.nh nghiYp đ.[ neu đi. NHNN đŽ$ l%i !h. nợ đượ! thự! hiYn _u.%t động tín dụng3 ?MGMG TIB bq56 BoF Ri= j2k9 B1o @F3 K:J= jA b=_2 1751 BoF NHNN bp5 BIB TCTD @7 56:r= b= @F3 &# !he đicu hành l\i suZt !h. nợ[ dh. nợ[ d. T. !-! NHT" gnng !-!h đ}m l\i suZt ltn !.j! dhi l\i suZt tXng nh. đicu diYn !h. hY thống T&TD[ NHNN !r _umcn _um đonh !# !he U-! đonh phí[ l\i suZt t^.ng nhkng th-ng đ)u nX$ IWWl[ nhZt là đối T i NHT" !( ph)n _um $h nhs !hum]n đ(i $h hbnh tf nhng thhn ltn† !ang !ố l+ng tin !a.m !a.in nợ !q Tà dhien d..m dh..3 Btn !%nh nhkng t-! động tí!h !ự! T|n !+n nhicu t-! động titu !ự![ đj! giYt t^.i t^+ _u.in nợ $ i đượ! dˆng đ] t^i nợ !q thb dhhng th] t%..ng h.m T i nhkng hợp đồng t^ung[ dài h%n t^ư ! đr Tà gâm ^.. tbnh t^%ng lợi dụng đ] đi.[ t^..Tốn $à h` hum động t^ư ! đâm là dh..thưpng[ đ] gi.^nng đ\ t^i đượ! tốt dh.in nợ T.nh nghiYp d‡ đượ! đ-nh gi.d‡ dàng Tà dhhng đượ! di]$ s.nh nghiYp Tà ngưpi dân đối T i hY thống ngân hàng† dh‚! phụ! đượ! tbnh t^%ng !%nh t^.ng dhi dhi nXng !‚t gii$ !hi phí h.ng gi.

m dh.ng h.nh nghiYp phii ngfng h.$Ž•t.j! gi-n tiep d|n đen t^.m hiYu _ui Tà t^i nợ thŽ.. !a. đ%.ng nhkng meu tố !Zu thành ntn !hi phí đ)u Tà.t^bnh sin UuZt[ dinh d.ng dh. T.%t động sin UuZt[ dinh d..[ tXng litn tụ! dhien nhicu d. gtn ng.j! lợi í!h ph-t sinh tf HĐTD3 "ột HĐTD !h• đượ! !.in nợ !q[ ^ồi dh.nh3 D.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD đượ! hi]u là tbnh t^%ng ph-p lí !a.nh nghiYp3 &r th] nri xUu hư ng tXng l\i suZt ngân hàng sƒ luhn đi licn T i Uu hư ng !‚t gii$[ thu h˜p _um $h Tà ph%$ Ti !a.nh..nh !hZp ph-t sinh là đicu dhhng th] t^-nh dhsi3 T^..nh !hZp nàm là $ột TiY! ^Zt !)n thiet3 ?MZ TmF51 B1ka @_ Ri= j2k9 9mo56 1`a bc56 9d5 Ke56 ?MZM? K1I= 5=Cf T^.nh !hZp dhi sự Uung đột[ gZt đồng Tc phư#ng diYn _umcn lợi gik.sin3 &-! d. !.n hY HĐTD[ t^.nh !hZp HĐTD T i go đ#n h)u het là !-! !ha th] T. nhkng gnng !h/ng !ụ th] Tà U-! đonh đượ!3 ThŽ.TiY! phii sw dụng Tốn T. d.m !a.nd3Tn•žŽg•h.nh t. đr[ $`i sự gien động Tc l\i suZt !h.^!h•W…•W…WŠ<W3ht$l <… <l <… .$Ž•Tn•^ŽsŽ.j! ph.ing thpi gi.m T+ng như Tậm !h. đen $\i $\i<l3 Đối T i !-! !ha th] dinh d.ng l%i gi-n tiep t-! động đen !-! t^.m gZt đồng ~ !hí T i nh.nh nghiYp phii thu h˜p sin UuZt[ thậ$ !hí T i d.. !-! h.nh !hZp !ụ th][ $à ngumtn nhân t^ự! tiep h.$ det3 Bzi Tb dhi nợ T. !-! gtn đ\ đượ! th] hiYn ^.m nợ $ i đ] t^i nợ !q[ !/ U.nh t^.m Tốn ngân hàng3 6b the[ tb$ hi]u gin !hZt Tà giii _umet đ{ng đ‚n nhkng t^.ng HĐTD là nhkng t^.%t động[ giii th] h.àn !inh ncn dinh te gien động[ !# !he đicu hành l\i suZt !h..m t^tn tho t^ưpng !qng đcu t-! động t^ự! tiep đen lợi nhuận !a. _u. T.i!hinh•ng.m đen h%n h` !h• !)n T.in nợ $ i l%i đen h%n Tà ngưpi t.m t%i T&TD d|n đen t^.-n nợ T.ài •$jt dh-!h _u.m t i h..ng HĐTD3 Đœ Thitn *nh TuZn •IWW…‘[ Đi.nh !hZp là sự gZt đồng ~ !hí Tc ths. đ/! Tà hà$ ~ !hính s-!h[ ThJi -áo ainh t2 bài >=n[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3thŽs..nh !hZp Tc l\i suZt t^.nh nghiYp dhhng đa dhi nXng th.%t động sin UuZt[ Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N.. l%i tiep tụ! T. nợ Œ ^ai ^.m là $ột t^.n‘ thhng _u.$[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3 TiŽting..ng•<‹RHI• TS3 Đœ Tho Th{m •IWW…‘[ T-! động !a. T.nti$Žs3Tn•H.i là !r t^.ig.in ticn $ i đ] t^i dh.u Tc nhkng _umcn Tà ngh•.nh !hZp t^. Tụ h.. đr[ t^.nh[ đj! giYt là !-! d.m t^.ng l•nh Tự! dinh d.ng ncn dinh tey <…3 T^.nh thư#ng $%i[ $à đi]n hbnh là t^.ng đr !-! gtn th] hiYn sự Uung đột h. NHNN là phˆ hợp[ s.n đ)u nX$ IWWl[ t^ư ! tbnh hbnh dhr dhXn !hung[ l\i suZt !. T. _u. thuận l\i suZt !h.nh nghiYp[ l\i suZt !h. l\i suZt !h. T.

g-n Tật tư• &-! t^.. thŽ.nh !hZp thưpng đượ! giii _umet thŽ.nh !hZp HĐTD gi.nh !hZp Tốn[ hợp đồng $u.ng •IWW…‘[ T^.nh[ thư#ng $%i[ gZp Š[RQ l)n lượng -n !i nX$ IWWl3 &r nhicu d%ng t^.t^bnh giii ngân di‡n ^.m đen dhi giii ngân U.ng nhkng đj! t^ưng !# gin !a.nh !.nh !hZp thưpng !r ngumtn đ#n là !ha th] !h.ng dhi h.nh !hZp HĐTD !hie$ đ.nh !hZp thư#ng $%i[ dinh te như€ t^. là$ Xn thu..nh !hZp thuận lợi h#n3 Số lượng Tụ TiY! đượ! giii _umet thhng _u.n đưpng t+.^m id—<IHWI¡id—HRlRŠ¡p.u€ 6ân ?i. !h`n nhicu h#n Tb !-! gtn !r th] !ha động t^.l—g.nh !hZp HĐTD ph)n l n là !-! d.%t động sin UuZt[ dinh d. T.nh nghiYp nhs[ !# sz sin UuZt[ dinh d.tT t^.in nợ đen h%nIW3 Tum nhitn[ t^. lœ[ lâ$ Tà.j! !w đ%i diYn th. @Pn 0h=ng ey -an nhân 'ân tDnh cdc AinhT UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3g.!ninh3!..nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD thưpng !r gi. giii T|n đượ! lự. -n phí l n Tà thpi gi.ng _u. $ụ! đí!h sin UuZt[ dinh d.m thự! sự ph-t sinh s.!ninh IW IW .nh !hZp ph-t sinh T i T&TD là !ha th] go Uâ$ ph%$ lợi í!h hợp ph-p ntn T&TD thưpng là ngumtn đ#n t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.nh !hZp l n dv. phư#ng th/! giii _umet t^.t^o t^.nh t..il¡!.n tố tụng dv.g.nh !hZp HĐTD3 Thứ nh.-i dinh te[ cáo 5iện tV cdc Ainh .ng TiY! giii _umet Tà tiet diY$ !hi phí3 Thứ -aT ph)n l n !-! t^.. t^. đr[ phư#ng th/! thư#ng lượng[ h+.m3 T^.t^bnh th.m Tốn phụ! Tụ !h. !-! gtn t^.t^o hợp đồng !r dhi ltn đen hàng !hụ![ hàng t^X$ t• đồng3 Thứ haiT t^. !-! Tụ diYn t^..nh !hZp h#n là giii _umet gnng !.$ gi. t+.%t !a. -n là dhhng nhicu[ Tb gi.nh !hZp ticn gi. -n3 'h-p luật _um đonh thn t^`ng _umcn đonh đ.g. gtn đi T.tŽg.nh[ hộ dinh d.nh !hZp !ụ th] ph-t sinh tf HĐTD[ Tb the nr $.nh thb dhhng th] dfng l%i Tà dhi nXng th‚ng diYn !qng dhhng phii là tumYt đối3 D.n hY tín dụng[ thhng thưpng _u. t^.m là $ột d%ng t^.ng t^ưpng hợp nàm t^. tXng Œ &r ngumtn nhân tf sum th.nh !hZp ph-t sinh gik. T.. T&TD T i !-! t( !h/! T.u dhi nhận ticn giii ngân3 Tbnh t^%ng gtn T. hi]$[ t^.t^o l n3 &r nhkng t^.nh !hZp Tc l\i suZt !qng !r nhkng nvt đj! thˆ s. tbnh t^%ng dhr dhXn[ dhhng !r dhi nXng th.-n !-! dh.ng _u. t^ư ! ^ồi đen _u. !-! gtn t^.m Tà go đ#n là gtn đi T.$3 Tn•Ÿ p.nh t.-n nợ3 T^-!h nhiY$ Tc Tốn !a.?MZM> ĐgB b=hf BoF 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 B1o @F3 T^.th] z dhu Tự! làng nghc d.ng là ^Zt ít[ ngượ! l%i[ t^-!h nhiY$ !a.n hY dân sự[ Tb the !-! gtn !r _umcn !h`n lự. phư#ng th/! thư#ng lượng[ h+.i gtn phii t^ự! tiep h. gtn !h.nh T i dự -n l n t^ung Tà dài h%n[ Tb the gi. số •R<•RQ Tụ‘3 Bo đ#n !a. T.. dài3 H.^t.m dhhng t^i nợ gố! Tà l\i đ{ng h%n là đicu ^Zt d‡ Uim ^.ng Tụ TiY!3 Đ#n !w t%i t•nh B‚! Ninh[ H th-ng đ)u nX$ IWW…[ T*ND t•nh thụ lí Uvt Uw RQ Tụ -n dinh d. giii gik.[ t^.gŽ—nŽžs dŽt.

nh !hZp Tc l\i suZt thhng thưpng ph-t sinh dhi HĐTD đ\ đượ! thự! hiYn Tà $ột t^.ng HĐTD thưpng !r ngumtn nhân dh-!h _u. ph-p luật d|n đen t^.u dhi NHNN !r nhkng đicu !h•nh Tc l\i suZt !h.Thứ nh. T.nh !hZp dinh te h.m dhzi diYn ^.%n NHNN xth‚t !hjty ncn dinh te IWWl „ IWW…[ số lượng t^.ng HĐTD z thpi đi]$ t^ư ! dhi !r sự th.m Ti ph%$ ngh•. !-! gtn[ $à đ] đi$ gi.ng gi.nh !hZp Tc HĐTD[ Tà !àng nhs h#n nk.%t động dinh d. gtn di.t^bnh tb$ hi]u Tà nghitn !/u nhkng t^. T.j! $i‡n l\i Tà T&TD đ\ đồng ~ d–$ thŽ.t^bnh thự! hiYn[ !hou sự t-! động !a.n !a. T i ths. T. !-! d%ng s. Tụ3 Bin !hZt t^.nh !hZp Tc l\i suZt tXng đ-ng d]3 ?MZMG N62345 51l5 @7 5q= K256 91:r56 •P3 mF 9mo56 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 T^.m mtu !)u nâng l\i suZt s. ~ !hí !ha _u. giii !-! gtn !r ths.i đ. $bnh[ !-! !ha th] t^.j! !ha _u.nh !hZp Tc l\i suZt !h.m dhhng đồng ~3 T^.nh !hZp gik. T..ng số !-! t^.m nri !-!h dh-! !h• Tb ths. ph-n _umet3 Vu.nh !hZp đ\ Uim ^.nh !hZp t^. thuận g.m Tốn là$ đ#n mtu !)u T&TD gii$ h.ng HĐTD thưpng tập t^ung Tà. t+. thuận l\i suZt !ố đonh nhưng gtn T.tT dh-!h hàng T.nh h.m !a.nh !hZp d.i gtn !r mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt nhưng dhhng đ%t đượ! sự đồng thuận tf phí. nhà nư !3 Phhng phii $`i t^.ng _u.j! nhu !)u titu dˆng !a.ng h.ng thpi gi. t^. t^tn thự! te[ t-! gii nhận thZm t^. l\i suZt t^.n hY tín dụng !r th] dhhng tuân tha _um đonh !a.nh !hZp3 "jt dh-![ t^.m3 Thứ haiT t^.j! dân sự3 "j! dˆ Tậm !r th] thZm ^nng t^.3 Thứ -aT số lượng t^.ng h.i gtn3 Thhng thưpng gtn T.m đcu d.nh !hZp Tc l\i suZt !hie$ $ột t• t^`ng dhhng nhicu t^.nh !hZp Tc l\i suZt dhhng ph-t sinh đ#n l‰[ h. thuận Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt nhưng dhhng thành !hng3 &qng !r nhkng t^.u€ Thứ nh.u đr t^.n đ)u t%i HĐTD Tốn ths.n !h/! nXng thưpng dhhng d‡ dàng đư.nh !hZp3 Thứ haiT phí.n h.[ đj! giYt là t^.ng $ột thpi h%n nhZt đonh[ nhưng s.nh !hZp !qng !r th] Uim ^.[ s. ph-p luật s.u đr gtn T.i gtn !r sự Ti ph%$ ngh•.ng _u. đicu diYn t^i nợ t^.ng gi.i I< .n hY dân sự nri !hung thưpng ^Zt đ.n[ $ột t^.ng _u. ^.n _u.t^bnh h+.n[ UuZt ph-t tf !-! meu tố t-! động đen l\i suZt !h. T. d%ng[ !qng Tb the ntn dhi Uvt Uw nhkng Tụ -n dân sự[ !# _u. tho t^ưpng[ !hính s-!h đicu tiet dinh te !a. h. h.nh !hZp Tc l\i suZt t^.m đ(i Tc !hính s-!h t^z ntn dhhng !+n phˆ hợp T i _um đonh !a. Tụ t^i nợ[ gtn !h. t^.ng _u.nh !hZp Tc l\i suZt !h.tT t^. !h.m dhhng thự! hiYn t^i nợ đ{ng h%n d|n đen t^. !-! T&TD như sự gien động !a.ng t(ng số !-! t^. !-! meu tố dh-!h _u. _u. T. thuận l\i suZt $à d|n đen t^. d.m t^.

T. h#n nhicu l)n s..nh !hZp nim sinh d.3 Btn !%nh đr[ T|n !r nhkng d%ng t^.nh !hZp dh-! nhưng d.%i !h.đ.%n IWWl „ IWW…[ ^Zt nhicu T&TD tXng l\i suZt hum động nhn$ thu h{t ticn gwi[ d|n đen tXng l\i suZt !h.h%n t^.i đ.n Tà lượng tài liYu !/u h%n !he ntn t-! gii !h• tập t^ung Tà.n _u. nhkng d%ng t^. NHNN !hng gố đối T i l..m Tốn phii t^i !.u đr tf ngàm <…•Q•IWWl đen th-ng I•IW<W !hum]n s.. T&TD !.ng thpi gi. ph-p luật[ d.i _um đonh !ˆng đicu !h•nh Tc !-!h tính l\i suZt nợ _u. thuận l\i suZt3 Thứ -aT t^.nh !hZp thưpng Uim ^. h` phii thự! hiYn3 Thứ t%T t^. -n UŽ$ Uvt Tc ths.ng gi. T i $/! l\i suZt lƒ ^.in nợ _uh%n3 Như đ\ t^bnh gàm z t^tn[ ph-p luật hiYn hành !r h. T. đpi3 Phi t^. h. T.m ticn t%i T&TD3 Tum nhitn[ d.m đcu phii !hZp nhận $/! l\i suZt $ i !.u dhi Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ^.ng h%n3 T^.i !-!h tính nàm dhhng thống nhZt T i nh.ng -p dụng !# !he t^)n l\i suZt !h. là U-! đonh $/! l\i suZt !h. T i $/! l\i suZt đ\ ths.[ !-! gtn thưpng mtu !)u t+.m tư#ng /ngy •s.nh !hZp ph( gien[ Tà đj! giYt Uim ^.nh !hZp Tc $/! l\i suZt t^.u đâm g`i t‚t là x<QW™ l\i suZt !# giny‘3 Đối T i nhkng HĐTD dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ !r nhicu HĐTD _um đonh $/! l\i suZt $à dh-!h hàng phii t^i !h. nhicu t^.3 II . h#n s.nh !hZp l\i suZt nợ _u. T i $/! t^)n l\i suZt s.ng đr !r dhhng ít HĐTD ths.i gtn Tà !qng dhhng phˆ hợp T i _um đonh !a. -n gjp dhr dhXn dhi giii _umet3 &qng !)n phii nri ^nng đâm là nhkng t^. T.nh !hZp Uim ^.%t động sin UuZt[ dinh d. T.nh !hZp tf !-! HĐTD nàm ph-t sinh[ TZn đc $à !# _u.m gnng x<QW™ !a. nhu !)u Tc Tốn đ] đ-p /ng h.ng HĐTD3 H. T&TD tính l\i dhhng phˆ hợp T i ths.m !a. h#n nhicu s. thpi gi.nh !qng như titu dˆng[ thhng thưpng !ha th] đi T. !# _u. thuận t^ư ! đr3 Phi !r t^.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. !qng đượ! !-! gtn !hZp nhận3 Btn !%nh đr[ !r nhkng t^. thuận[ s.n tài ph-n phii giii _umet tiep thŽ. đr l\i suZt thự! te $à dh-!h hàng T. thuận $/! l\i suZt !ố đonh3 Đicu nàm đ\ gâm ntn sự gZt gbnh đối T i ngưpi T.ng h%n Tà !-!h tính l\i t^.%n tf th-ng H•IWWI đen th-ng Q•IWWl[ NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths.m3 T^tn thự! te[ _umet đonh Tc U-! đonh $/! l\i suZt !h.n tài ph-n dhhng phii l{! nà. l\i suZt !# gin d.m dhhng !h• T i !-! HĐTD $ i $à !+n !i T i nhkng HĐTD đ\ dí det t^ư ! đr[ t^.u dhien !-! gtn d‡ nim sinh Uung đột Tc _umcn lợi[ đồng thpi !qng dhien t+. thuận gik..

t^tn !-! _um đonh !a. !-! t( !h/![ !. t^bnh tự[ tha tụ! _um đonh t%i 'h-p lYnh t^`ng tài thư#ng $%i IWWR Tà đượ! th.j! t+. hợp đồng T. T i !# !he giii _umet t^. thuận !a. dhhng $.nh nhưng nhn$ $ụ! đí!h lợi nhuận thb sƒ thuộ! th}$ _umcn !a.$ dhi.$ gi. ngàm <‹•H•IW<W Tà !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<<3 T^. TiY! !-! gtn t^.nh !hZp thhng _u. !# _u.nh h.nh !hZp HĐTD3 T^.in < Đicu I… BLTTDS IWWŠ thb neu hợp đồng đr đượ! dí det gik.ng h. !a.u€ Thứ nh.j! t+.nh !hZp tự ths.m tài sinI<3 ThŽ.. đối T i !-! gtn t^.. ’11 thhng _u. B1p 6=P= ^23p9 9mF51 B1ka 9mo56 HĐTD T^.ng tính g‚t guộ! $à !h• $. ths. dân sự3 Dự. gtn th/ g. giii3 Thứ -aT ng. thuận[ t^.?MZMZ C.nh !hZp thhng _u. BLDS IWWQ !r th] !..ài phư#ng th/! thư#ng lượng Tà h+.nh !hZp l\i suZt dhhng !r gb dh-! giYt s.nh thư#ng $%i thŽ.nh !hZp HĐTD !r th] đượ! giii _umet z t+.%t động dinh d. dinh te h.3 Thứ haiT giii _umet gnng h+. giii[ !-! gtn !r th] !h`n giii _umet t^.m the gnng Luật t^`ng tài thư#ng $%i „ Luật số QŠ•IW<W•VH<I đượ! Vuố! hội dhr.%t[ titu dˆng thb là hợp đồng dân sự[ t^.ng tính th. !a..j! dhhng đXng dí dinh d. ^. gtn th/ g.i HĐTD là $ột d%ng !a.tT giii _umet gnng thư#ng lượng3 Đâm là hbnh th/! giii _umet t^. dân sự T*ND !Zp t•nh giii _umet3 I< ’Ž$ Đicu <HR Tà Đicu Š‹< BLDS IWWQ IR . thuận !a. giii3 Đâm là hbnh th/! giii _umet t^. T*ND !Zp t•nh3 Neu nhn$ $ụ! đí!h sinh h.nh !hZp gnng thư#ng lượng Tà h+. đ(i đ] giii _umet gZt đồng $à dhhng !)n !r sự th. _um đonh t%i Đi]$ $ Ph.$ gi.m dhhng !r _um ph%$ đicu !h•nh hbnh th/! giii _umet t^.nh !hZp ph-t sinh t^. !-! gtn Tà đượ! tien hành thŽ. !-! gtn !r t^.nh !hZp !r sự th. -n‘3 T^`ng tài thư#ng $%i là phư#ng th/! giii _umet t^.nh !hZp3 'h-p luật 6iYt N.i t^+ là t^ung gi. gtn th/ g. đr[ Tc !# !he giii _umet t^.n h+.nh !hZp3 &-!h th/! giii _umet d.nh !hZp Tc l\i suZt ph-t sinh tf HĐTD là $ột nội dung !a.nhân !r đXng dí dinh d.nh !hZp HĐTD nri !hung3 D.nh !hZp d.$ hiYn n. giii t^tn !# sz ths.nh !hZp HĐTD !r th] đượ! giii _umet gnng nhicu phư#ng th/! dh-! nh. T*ND !Zp humYn giii _umet h.n tài ph-n •t^`ng tài thư#ng $%i Tà t+. T i T. t^. đư.

$ gi. Tụ t^.m[ TiY! thŽ.nh !hZp Uim ^. đu(i Tụ TiY! T i thpi gi.ng ncn dinh te tín dụng Tà !r th] !r nhkng t-! động dâm !humcn t.n[ ticn g%! Tà !hng s/! !a.nh !hrng[ (n ths.ng s%!h[ ^u ^àng t^. Tà.ng TiY! thự! thi ph-p luật3 &h• dhi t^.nh g. nh. T&TD !h.ng h. !%nh U\ hội[ t^.n hY tín dụng[ t^.ng h.nh !hZp là động lự! th{! đ}m sự t^. T.nh3 &hính Tb the dhi t^. !i h.m Tốn đj! giYt là nhkng t( !h/![ !.nh[ t%.nh !hZp dhhng phii !h• đŽ$ đen nhkng t-! động UZu $à !+n !r ~ ngh•.n hY tín dụng3 Đicu nàm inh hưzng đen nhu !)u Tc Tốn t^.ng _u. h. T.nh !hZp t^. tZt !i !-! gtn t^.%t động !h.ng thự! hiYn d.ng ncn dinh te tho t^ưpng3 &# !he giii _umet t^.m !a.ng ncn dinh te ntn inh hưzng titu !ự! !a. !a.nh[ phii g-! l%i !hng TiY! đ] th.%t động sin UuZt[ dinh d.%t động tín dụng là ^Zt l n3 T^ư ! het[ Tc phí. gtn th/ g.nh !hZp Uim ^.ng sin UuZt[ dinh d.j! nhkng t^. Tà hàng th-ng T|n phii t^i l\i ticn gwi đcu đjn3 Ng.nhân[ t( !h/! d‡ l.?MZM[ H82 ^2P BoF 9mF51 B1ka a1I9 j=51 9w HĐTD T^.nh !hZp3 Btn !%nh đr[ _u.ng thpi gu(i dinh te tho t^ưpng !%nh t^..n hY tín dụng đrng T.ng $.nh !hZp l n t^. !ii Tật !hZt t^.[ !-! !.. thb !-! gtn $ i . inh hưzng đen sự ph-t t^i]n t^..$ gi.n t^`ng t^.m Tà dh-!h hàng đi T.nhân dinh d.m[ um tín g)n như là meu tố _u. tí!h !ự!3 Đối T i !-! gtn th. _u. l n h#n3 "jt dh-![ t^. go T&TD dhzi diYn mtu !)u th.nh !hZp dhhng đ#n giin Tà inh hưzng đen h. TY _umcn lợi !a. !i đhi gtn3 6 i T&TD[ dhhng thu hồi đượ! nợ là $ột t^.ng dhi th. Tà !-! gtn !h`n lự. ng%i Tà h.n t^`ng hàng đ)u t^.$ gi. _u.j! sự Ti ph%$ ngh•.nh !hZp HĐTD !qng !r inh hưzng titu !ự! t i U\ hội Tà ncn dinh te3 Phi !r nhicu h.nh !hZp Uim ^. tố tụng† !-! thư#ng nhân !r th] $Zt hợp đồng h. phư#ng th/! giii _umet phˆ hợp thb _um đonh !a. T&TD T i dh-!h hàng !qng !r th] go inh hưzng[ gâm t-! động UZu đen h.t^bnh thự! hiYn hợp đồng3 Thhng _u.m Uim ^.j! go !‚t gii$[ ngfng nhkng hợp đồng đ.. TY lợi í!h !a. t^.n dv. sự gZt đồng ~ !hí h. T&TD Tà thu nhập !qng gii$ s{t3 6 i !ha th] T.%t động sin UuZt[ dinh d.n tâ$ th.nh3 T^.ng h.m g‚t hiYn n.. Tà. dài[ !hậ$ thu hồi nợ[ um tín !a.-n nợ3 T^.nh !hZp là hY _ui !a. ph-p luật $ i đượ! -p dụng tư#ng đối t^iYt đ] nhn$ gi.ng nhkng TZn đc dhr dhXn[ dhi nguồn Tốn đr là nguồn Tốn hum động !a.%t động !h..n đi]$ Tà gi. t^.ng U\ hội[ gi-n tiep inh IŠ .ài TiY! thŽ. tốn thpi gi.nh !hZp[ !-! gtn !r th] gàm ts _u.$ gi.nh !qng như h. đu(i $ột Tụ t^. ^.i t^+ _u. $bnh3 9 dhí..nh t. T.i gtn đcu go inh hưzng t^ự! tiep Tà thu nhập gii$ s{t là đicu tZt meu3 T^.nh !hZp di‡n ^.%t động dinh d.[ um tín !a.nh !hZp là đicu dhhng th] t^-nh dhsi t^.

m Tốn phụ! Tụ !h.nh !hZp Tc l\i suZt t^.56 ? &hư#ng < t^bnh gàm nh‚56 Rd R285 B1256 51k9 @_ HĐTD 6=‚F TCTD @7 Q1IB1 1756 @F3 @ƒ5M N6o7= mFN B1:. TiY! đ-nh gi.nhân3 Tín dụng dhhng th] hiYn đượ! T.hưzng đen sự ph-t t^i]n !a.n hY tín dụng Tà nhkng gZt !ập !+n Tư ng $‚! t^. ph-t t^i]n[ là đ+n g}m t^.m phii t^i !h.in nợ l\i $à gtn T.àn[ !-! !ha th] t^.ng _u.m đượ! nhbn nhận dư i gr! độ dinh te T i nhkng T.n tâ$ sin UuZt l|n T. dài Tà ^‚! ^ối d.ng U\ hội dhhng th] . !-! giii ph-p dh‚! phụ! tbnh t^%ng t^tn3 IQ .m t^.nh dhhng !+n lành $%nh Tà .nh !hZp dv.m !i dhi nội dung t^.ng TiY! ph-t t^i]n ncn dinh te tho t^ưpng $à !+n inh hưzng đen $ụ! titu dí!h !)u3 Tr$ l%i[ l\i suZt tf t^ư ! đen n. B1p b=_2 1751 Ri= j2k9 BoF NHNN @7 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 9mo56 HĐTDM Nhkng lí luận z !hư#ng nàm sƒ là ncn ting !h. nhkng ph-n _umet !r nhicu ~ dien t^.i t^+ _u.ng _u.nh !hZp Tc l\i suZt3 Đồng thpi đr !qng là !# sz đ] đc ^.56 573 B„56 Q1Po jI9 Ri= j2k9N B. ncn dinh te3 "hi t^ưpng dinh d. ^. nhu !)u titu dˆng !. !-! gtn t^.t^bnh giii _umet !-! t^.n t. đicu diYn th{! đ}m ncn sin UuZt hàng hr.nh !hZp HĐTD[ ng.ng HĐTD gik.nh !hZp dhhng phii Tc l\i suZt •Tb l\i suZt là !Xn !/ đ] tính dh. !-! gtn dhhng ths. T.i t^+ t%.nh luận3 T•56 Qp9 B1:. như $ột !# sz đ] giii _umet $`i t^.n t^`ng đối T i tfng !.ng HĐTD[ l%i !r ~ ngh•. thuận đượ! nợ l\i Tà !# _u. T&TD‘3 T^tn thự! te !+n tồn t%i nhicu Tụ t^.n tài ph-n !qng đư.thự! t^%ng t^..nhân[ t( !h/! nri ^itng Tà !i ncn dinh te nri !hung3 Dư i gr! độ ph-p lí[ l\i suZt[ đj! giYt là l\i suZt !h.

ng h. T.nh !hZp Tc l\i suZt ít dhi là nội dung !hính !a.nh3 Btn !%nh nhkng meu tố như um tín[ !hZt lượng phụ! Tụ h. t^. giii _umet t%i !# _u.nh !hZp Tc l\i suZt !r th] Uim ^.ng thự! ti‡n litn _u.m !a.nh TZn đc l\i suZt $ i ph-t sinh3 Nhbn !hung[ !-! d%ng t^. !-! thpi db dư i sự đicu hành !a.ng HĐTD !qng như di‡n gien !a.j! ngưpi đi T.j! !r th] ph-t sinh3 T^. !hính s-!h nhà nư !3 Vu. dh-!h hàng gwi ticn !qng như dh-!h hàng !r nhu !)u sw dụng Tốn3 "/! l\i suZt !h.n đi]$ _u.n !h/! nXng3 'h)n I3I là $ột số dien ngho nhn$ dh‚! phụ! nhkng gZt !ập !+n tồn t%i t^.ng HĐTD luhn !hou sự !hi phối !a. $ột Tụ TiY![ $à thhng thưpng !h• dhi dh-!h hàng Ti ph%$ ngh•.t^bnh thự! hiYn hợp đồng là€ • T&TD h. ^.%t động tín dụng3 Nhkng !hính s-!h nàm đ\ t-! động đen l\i suZt !h.CHƯƠNG > NH…NG V"N Đ# TH*C TI†N V# TRANH CH"P L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG VÀ GI+I PHÁP KHUC PHỤC Dự.m T|n !+n3 IH .n t^`ng nhZt $à !-! T&TD sw dụng đ] !%nh t^. h. ^. t^.!-! t^. l\i suZt !h. T&TD3 6iY! ths.m Tốn[ tXng thu nhập !h.m thZp là !hng !ụ hiYu _ui đ] thu h{t dh-!h hàng T. T. !# _u.nh t^.. T.ng h. T. $ột số !hính s-!h đicu hành l\i suZt !h.n đen TZn đc nàm3 &uối !ˆng là ph)n t(ng det !hư#ng I3 >M? N1‚56 @k5 b_ 91AB 9=‡5 @_ 9mF51 B1ka Ri= j2k9 9mo56 1`a bc56 9d5 Ke56 L\i suZt t^.m _u.ng nhkng meu tố _u. lí thuận lợi thb l\i suZt là $ối _u.ng _u.n Tc HĐTD Tà l\i suZt !h. !-! T&TD Tà là ngumtn nhân gi-n tiep d|n đen nhkng t^. nhicu thpi db[ NHNN đ\ đư.n tâ$ đ)u titn !a.m t^.nh !hZp Tc l\i suZt đ\ tfng Uim ^.m To t^í đo.m t^. NHNN z !hư#ng <[ !hư#ng nàm ntu nhkng TZn đc thự! ti‡n Tà đc UuZt giii ph-p dh‚! phụ!3 'h)n I3< phân tí!h[ đ-nh gi. Tụ t^i nợ Tà Tụ TiY! đượ! đư.ng HĐTD là $ột t^.m mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt dhi HĐTD _um đonh l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.ng thự! ti‡n tf gr! độ ph-p luật thự! đonh Tà !-!h giii _umet t^tn thự! te !a. t^tn nhkng lí luận t(ng _u.nh !hZp Uim ^. T.n !h/! nXng[ nhkng gZt đồng _u.%t động dinh d. thuận l\i suZt t^.

ng HĐTD thb l\i suZt sƒ dhhng đượ! đicu !h•nh t^. thuận ngân hàng '3 sƒ gii$ l\i suZt[ gii$ $ột ph)n ticn ph%t !hậ$ t^i !h. ^nng hng "3 !hư.in T.ng h%n3 • T^.-n ticn nợ gố! ntn ngân hàng T|n -p dụng l\i suZt !q3 ¢ng "3 l%i !h.m <QW3WWW3WWW đồng thŽ.nh !hZp Tc ths.nh t.m đ(i l\i suZt dhi thpi h%n T. tbnh hbnh thự! te3 Thhng thưpng T&TD sƒ !hZp nhận d–$ thŽ. hng "3 Tà ^{t đ#n dhzi diYn T i đicu diYn hng "3 phii th.u đr3 T%i phitn t+.ng nhkng tbnh huống như Tậm thhng thưpng dh-!h hàng là$ đ#n Uin gii$ l\i suZt h.in nợ _uh%n3 >M?M? T1ˆF 91285 91F3 b•= Ri= j2k9 Q1= 91r= 1<5 B1:F Qp9 91‰B 6c $jt lí luận[ dhi !-! gtn đ\ ths. t^. det th{! !h• Uim ^.t^bnh h+. $bnh[ t^tn thự! te T|n !r tbnh huống dh-!h hàng dhhng thự! hiYn đ{ng !.ng h.nh !hZp Tc l\i suZt nợ _u.ng _u. Tụ t^i nợ gố! Tà l\i !h.-n <QW3WWW3WWW đồng ticn nợ gố! là$ h. $ột số lí d. tbnh huống nàm3 Ngân hàng '3 dhzi diYn hng "3 Tb đ\ dhhng thự! hiYn đ{ng ngh•. giii h.nh !hZp Tc $/! l\i suZt t^. gitn gin h+.i db ng.i n%n[ ^ai ^. Tụ t^i nợ đ{ng h%n[ dhi T&TD mtu !)u nhicu l)n T|n dhhng th.j! $i‡n $ột ph)n l\i3 6ụ TiY! như Tậm sƒ dhhng !r t^.• T^.m luhn !r dhi nXng t^i nợ gố! Tà l\i đ{ng h%n3 &r nhicu t^ưpng hợp d.-n[ T&TD dhzi diYn ^.m !hư.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. dh.ng hợp đồng Tà !-!h tính l\i t^. đr[ t^.n như t. Tụ !a.ng t^ưpng hợp !-! gtn !r sự thống nhZt ~ !hí3 D. Tà t^. ^nng hng đ\ thự! hiYn đượ! $ột db t^i nợ gố! là ‹Q3WWW3WWW đồng I‹ .j! tho t^ưpng gien động d|n đen tbnh hbnh dinh d. thuận neu dh-!h hàng th.nh t. đi T.m s.in nợ gố! thb T&TD sƒ gii$ l\i suZt đồng ngh•.nh t. $ột Tài mtu !)u3 &qng !r t^ưpng hợp phí. h. s# th}$[ ngân hàng ' !h. T i TiY! gii$ $ột ph)n ticn l\i $à dh-!h hàng phii t^i h. thự! hiYn đ)m đa TiY! th.ng suốt thpi h%n T.i gtn !r ths.$ det d|n đen t^.m Tốn dhhng !r dhi nXng t^i nợ !h.m dh.-n ng.ng _u. HĐTD số <WI•TD?•Wl T?B ngàm <I•WI•IWWl3 ThŽ.nh t.nh !hZp neu h. thuận th.m dhhng thự! hiYn ngh•..t^bnh thự! hiYn HĐTD[ dhhng phii gtn T. giii[ h. dh-!h _u.nh !hZp Uim ^.i gtn đ\ ths.j! $i‡n $ột ph)n l\i[ T&TD sƒ UŽ$ Uvt Tà !hZp thuận mtu !)u nàm tˆm thuộ! Tà. t+.3 T^ưpng hợp hng Ngum‡n 6Xn "3 Tà NHT"&' '3 dư i đâm là $ột Tí dụ !h.i gtn thự! hiYn đ{ng ngh•.j! $i‡n l\i† hai là[ T&TD mtu !)u tXng l\i suZt3 $#"#"#" Fh ch hàng 9@u c8u giả? lãi suất hoGc ?iHn lãi T^.i t^ưpng hợp€ mFt là[ dh-!h hàng mtu !)u gii$ l\i suZt h. thuận Tc l\i suZt !ố đonh t^.m3 Tum nhitn[ ph-p luật dhhng !Z$ đicu !h•nh l\i suZt t^. T&TD3 T^.nh go inh hưzng• ntn dh-!h hàng T.

T&TD !h• ph-t sinh dhi dh-!h hàng T. hng Ph.n T.n t^`ng3 Thhng thưpng đ] h%n !he ^ai ^. z đ#n l‰ $ột T&TD nà.m $ i tiep tụ! giii ngân3 Đâm !hính là tbnh t^%ng Uim ^. $bnh thŽ. gtn T. NHNN[ l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. thự! hiYn đ)m đa đicu diYn thŽ.ng _u. đen het ngàm R<•<I•IWWl3 L\i suZt !h.m3 Phi tho t^ưpng !r nhkng gien động dhien T&TD phii nâng l\i suZt hum động đ] thu h{t nguồn Tốn t^.m ng‚n h%n[ l\i suZt !h.m đượ! đ}m ltn ^Zt !.m[ t^.t^bnh giii ngân‘ s.ng $ột số hợp đồng T.in Th !ˆng _u. Tụ gii$ l\i suZt Tà gii$ ticn ph%t !hậ$ t^i !a.m đượ! ths.như ths.m g)n ŠWW t^iYu đồng[ phụ! Tụ $ụ! đí!h titu dˆng[ thpi h%n giii ngân tối đ. T i l\i suZt hum động hiYn t%i sƒ dhien T&TD $Zt đi $ột ph)n lợi nhuận3 6b Tậm[ dhhng ít T&TD đ\ mtu !)u dh-!h hàng !hZp nhận tXng l\i suZt !h. thuận l\i suZt !ố đonh T i hợp đồng t^ung „ dài h%n $à _um đonh t^.ng HĐTD là đicu dh.m thưpng !hou thiYt th+i tXng $/! l\i suZt nhn$ !r đượ! dh. l n đối T i ngưpi dân th. thuận t%i phitn h+.$ •!ư U.&hu 6Xn *n[ _uận Bbnh Th%nh[ T'H&"‘ T. Tụ !a.m đ(i đonh db3 T^.nh !hZp như Tậm[ ngumtn nhân !ha meu thuộ! Tc lœi !a. T. ngàm WI•<<•IWW‹[ NHT"&' ’ đồng ~ !h. HĐTD đượ! dí Tà.n hY tín dụng3 Dư i đâm là $ột Tụ TiY! đi]n hbnh t^.ng thpi gi. !Zp s# th}$ đ\ UŽ$ Uvt Tà !hZp thuận mtu !)u !a.ng suốt thpi gi. ngưpi đi T. ^Zt nhicu t^. thuận là l\i suZt !ố đonh t^.$ gi.n <I th-ng d] tf ngàm hợp đồng !r hiYu lự!3 Ngân hàng ’ đ\ giii ngân !h. h. ths.3 Tbnh t^%ng nàm dhhng !h• Uim ^.$ là$ h.m là W[ll™•th-ng •tư#ng đư#ng <W[QH™•nX$‘ Tà $/! l\i suZt nàm là !ố đonh t^. Tà. nX$ IWWl dhi -p dụng !hính s-!h đicu hành l\i suZt xth‚t !hjty !a.ng số ít nhkng Tụ TiY! !r sự phin /ng $%nh $ƒ tf phí. thuận ntn ngh•. $bnh3 ThŽ. T.ng dhi h)u het nhkng Tụ TiY! dh-! gtn T. l\i suZt[ T&TD dhhng ths. ths.ng dân !ư[ TiY! !h. Tụ gii$ l\i !a. thuận3 $#"#"#$ T%TI 9@u c8u nJng lãi suất cho va9 Đicu dh.in Tốn phụ! Tụ nhu !)u !a. ngân hàng Tb hng "3 !hư. ngân hàng '3 dhhng ph-t sinh3 Đối T i nhkng Tụ t^.m T i l\i suZt thZp h#n •z nhkng HĐTD dí det tf t^ư ! đr nhưng T|n t^. hng Ngum‡n Thành Ph.m[ gzi Tb ngh•.[ !hính Tb the đ\ !r nhkng t-! động t.ng thpi gi.$ đc ngho giii ngân h#n Il . T.m đối T i $ột đối tượng !ụ th] nà. _u. T..ng HĐTD l\i suZt !h. giii ntn mtu !)u ngân hàng '3 gii$ $ột ph)n l\i suZt tư#ng /ng T i ph)n hng đ\ t^i đượ!3 T+.m tính gnng l\i suZt ticn gwi !ộng $ột gitn độ Tà th. T.i đợt T i t(ng số ticn h#n <QW3WWW3WWW đồng3 Đen ngàm <I•H•IWWl[ dhi hng Ph.in Tc l\i suZt t^. T.m Tốn đ\ thự! hiYn đ)m đa ngh•.n gik.

ng -p dụng t^)n l\i suZt !h. $à ngân hàng ’ đư. T&TD3 T%i !-! gu(i tiep U{! !w t^i z humYn "ộ! Hr.[ l\i suZt !h.thZp[ Tb Đicu I HĐTD _um đonh€ xThŽ. lí d.m Tà dhi nXng nguồn Tốn !a. là $jt gnng l\i suZt hum động tXng !.m tf phí. dhe ư ! nhận nợ[ th] hiYn sự đồng ~ Tc l\i suZt $ i ntn dhhng !r !# sz đ] dhzi diYnII3 'hân tí!h Tụ TiY! t^tn[ thpi đi]$ Ngân hàng ’ mtu !)u tXng l\i suZt ltn <[‹Q™•th-ng là l{! NHNN đ. t£ gi. T. HĐTD dit$ dhe ư ! nhận nợy3 Tum nhitn[ dh-!h hàng đ\ dí Tà.ttp3Tn•nŽžs•g.m gbnh _uân đ. thu Uep đượ! nguồn Tốn gi.-[ tho U\ Tân *n Tà !-! humYn dh-! t^.ng HĐTD[ TiY! tXng l\i suZt là t^-i T i _um đonh !a.m là I<™•nX$[ tư#ng đư#ng <[‹Q™•th-ng[ ngân hàng ’ mtu !)u tXng l\i suZt dhhng Tượt _u.ng hợp đồng đ\ dí det •phˆ hợp T i !-! _um đonh !a. Vumet đonh số <R<‹•VĐŒNHNN _um đonh l\i suZt !# gin gnng đồng 6iYt N.ng hợp đồng ths. dh-!h hàng[ ngân hàng ’ l%i đư. ph-p luật3 T^tn thự! te[ !r ^Zt nhicu t^ưpng hợp dh-!h hàng guộ! phii tXng l\i suZt thŽ.n đ)u Tc $/! l\i suZt !h.nŒd. T. thuận t^ư ! đr t^.m dˆ HĐTD T i Ngân hàng Nhng nghiYp Tà ph-t t^i]n nhng thhn !hư. ^. ngân hàng[ số ticn !h.ng -p dụng là <[‹Q™•th-ng •tư#ng đư#ng I<™•nX$‘3 S.$/! t^)n3 Tum nhitn[ t^ư ! đr NHNN đ\ !r &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ &STT ngàm WŠ•H•IWWl _um đonh đối T i !-! HĐTD dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ !-! gtn tiep tụ! thự! hiYn nhkng nội dung t^.!•TiŽž3. het3 ThŽ.m sƒ đượ! ngân hàng giii ngân thŽ. T.spUŸnŽžs id—II<…WŠ II I… . đ\ phii dí đicu !h•nh tXng l\i suZt T.ng humYn "ộ! Hr.u đr dhi !r sự mtu !)u dh‚! phụ! thiYt h%i d. gtn T.m[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph. T. T..$ là <Š™•nX$ -p dụng tf ngàm <<•H•IWWl[ t^)n l\i suZt !h.plu.SD tXng đồng thpi phii là$ đ{ng như hợp đồng g..[ t•nh L.ing RW nhng dân ditn _umet dhhng !hou đicu !h•nh l\i suZt[ h` Oi 'hư#ng •IWWl‘[ Ngân hàng !r _umcn tự ~ tXng l\i suZt !h.ng t•nh[ dhi ngân hàng tXng l\i suZt •tf <[I™ ltn <[QW™[ !r hộ ltn <[‹Q™‘[ thb ^Zt nhicu hộ T.m t^. gàn nàm !hZt TZn !-! đ%i gi]u Hội đồng nhân dân Tc TiY! ngân hàng l%i tXng l\i suZt !h. mtu !)u !a. T.IWW3WWW3WWW đồng !+n l%i thb ngân hàng mtu !)u $/! l\i suZt $ i là <[‹Q™3 ?iii thí!h !h. thuận l\i suZt !ố đonh3 &h• !r dh.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin3 &Xn !/ Tà. ^. đicu nàm[ lí d. mtu !)u !a. !hư. T. ph-p luật !r hiYu lự! thi hành t%i thpi đi]$ dí det HĐTD đr‘3 Như Tậm z t^ưpng hợp t^tn[ lƒ ^.m Tốn !+n h%n hợp đồng3 Tính đen ngàm <W•‹•IWWl đ\ !r ‹I™ nhng dân t^. !-! !w t^i humYn "ộ! H.ng *n[ đ\ !r hàng ngàn hộ dân t^tn đo.ng dhi h%n hợp đồng !hư. ngân hàng ’ phii thự! hiYn hợp đồng T i l\i suZt như đ\ ths. t i h%n Tà t^.

n •IWWl‘[ Phhng đượ! đicu !h•nh l\i suZt !h.iŒsu. _um đonh nàm3 &hng TXn nàm đrng T. &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT !r ~ ngh•. thb dh-!h hàng phii t^i l\i suZt ltn t i IR „ IŠ™•nX$yIQ3 Đ] dh‚! phụ! tbnh t^%ng nàm Tà thống nhZt thự! hiYn phˆ hợp T i hY thống !-! TXn gin _um ph%$ ph-p luật[ ngàm <Q•‹•IWWl[ NHNN đ\ g.m t%i thpi đi]$ đr là I<™•nX$3 Sz d• !r tbnh t^%ng nàm xTb t^.m nhưng t^tn thự! te dhhng ít T&TD đ\ gs _u. đr $ột t^.ng t•nh[ nhZt là đối T i !-! hộ T.ng dhi đr T&TD l%i dhhng tXng l\i suZt hum động T i hợp đồng gwi ticn tiet diY$ !a.$Ž•PhiŒng. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 ThŽ.m _u.m phii x!hi. thuận T i dh-!h hàng l\i suZt !h. db h`p th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh dh.n đen TiY! -p dụng l\i suZt thŽ. đpi !a.n tâ$ t^ư ! db h`p l)n th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh[ Trang thông tin kinh t2 xE hFi 8 ey -an nhân 'ân tDnh c2n TrUT UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3gŽnt^Ž3g.$ !.T IR IŠ Ngum‡n 6Xn &hính •IWWl‘[ "ột số TZn đc đượ! !w t^i[ đ%i gi]u _u. !hng th/! gnng l\i suZt tiet diY$ db h%n <I th-ng tính thŽ. đ%i gi]u h`p thi.n hành &hng TXn HR……•NHNNŒ&STT hư ng d|n $ột số nội dung litn _u.guộ! ngân hàng phii thự! hiYn đ{ng hợp đồngIR3 Tư#ng tự như Tậm[ t%i t•nh Ben T^Ž[ đ] !hu}n go !h.t^)n l\i suZt !h.pti.t•IWWl‹• …<‹ŠQ3T.m t^ung Tà dài h%n[ T&TD thưpng !r ths.àn !inh l{! gZm gip[ sự ^.m t^.ng dh. dh-!h hàng đ\ dí det tf t^ư !3 9 $ột dhí. thuận t^.n đr ^Zt !.ng h.!Œngu. đr[ l\i suZt !h. !%nh dh-![ &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT !qng !r th] t^z thành !# sz đ] nhicu NHT" đ\ đicu !h•nh l\i suZt T i HĐTD đượ! dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tượt _u.sd—TiŽž¡id—RHl… ¡1tŽ$ id—<‹l 'hư ! Hà Œ T^onh Ng`! L.i t^+ như $ột ^à.m !r đicu !h•nh đượ! ths.mŒdiŽuŒ!hinhŒ l. T.n—!.ng h%n đượ! đicu !h•nh đonh db thŽ. l n nhn$ gi. !-! hộ T.. T^i[ Bbnh Đ%i‘IŠ3 &r th] nri t^.m t^. t..n hành3 Đicu nàm gâm phin /ng[ dhr dhXn tf phí.ntŽnt¡t. nX$ t^i l\i t%i thpi đi]$ đicu !h•nh !ộng T i gitn độ tf R[‹ đen Š[l™•nX$3 6 i $/! l\i suZt ticn gwi t^. luận t( Tà tiep U{! !w t^i3 ThŽ. thuận l\i suZt !ố đonh‘[ t^.ng !-! HĐTD !h.$nŽt3Tn•dinhtŽ•IWWl•W‹•‹…R‹H< IQ RW .ing thpi gi. !in ngXn !hjn !-! T&TD dˆng s/! $%nh tài !hính guộ! gtn T. T. T. T.I<™•nX$[ cáo @iUtAamAUt[ UŽ$ tht$ t%i http€••TiŽtn.n tâ$ là $ột số ngân hàng đ\ tXng l\i suZt đối T i !-! HĐTD đ\ !r hiYu lự! t^ư ! dhi Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl Tà &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT ngàm WŠ•H•IWWl đượ! g.i gtn ths.nŒh. TY _umcn lợi !a. •dˆ h.iŒT.ngŒŽpŒgu.ng HĐTD đ\ dí det d] tf ngàm <…•Q•IWWl[ !-! T&TD Zn đonh l\i suZt !h. humYn TŽn gi]n •humYn Th%nh 'h{[ B.m K1= 56l5 1756 Ša {2qB 56:r= @F3 b=_2 B1‹51 Ri= j2k9 •IWWl‘[ cáo 5iện tV 5ài ti2ng n i @iệt Aam[ UŽ$ tht$ t%i http€••T.ng nhkng TZn đc $à ngưpi dân _u. T.T3Tn•indŽU3phpŸ.TnŽžs3Tn•H.611[ Thưpng t^ự! Hội đồng nhân dân t•nh Ben T^Ž đ\ phối hợp t( !h/! !h.. ngưpi đi T. s‰y dhr dhXn gnng TiY! !hou $/! l\i suZt !.m nuhi thu£ sin hiYu _ui thZp z g. T.

m g‚t T i !-!h hành Uw !a.nh !hrng[ Tà $ột t^.3 Neu T&TD dhzi diYn ^. hY thống ngân hàng !r ph)n gii$ s{t[ dhhng ít ngưpi dân ts ^u th-i độ g.ng dân !ư3 Btn !%nh đr[ !hính s-!h nàm T|n !r $jt t^-i nhZt đonh[ dhi là$ !h. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 6 i TiY! -p dụng l\i suZt t^)n !h. Vumet đonh số <R<‹•VĐŒ NHNN ngàm <W•H•IWWl[ !hính s-!h nàm đ\ ngXn !hjn đà gˆng n( l%$ ph-t[ là$ !hậ$ l%i h. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 Đối T i !-! HĐTD đượ! dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ t^. tXng nh. nhicu tha tụ![ thpi gi.n đen TiY! dh-!h hàng dhhng t^i nợ gi. T.đối T i dh-!h hàng t%i thpi đi]$ dí det HĐTD thŽ.nh !hZp đr là !.. T.ng đr !r ths. thuận l\i suZt !h. $ột số T&TD3 Tum nhitn[ !qng !)n phii nhbn nhận TZn đc tf phí.$/! l\i suZt !h. T..ing dinh te đ\ !r t-! động titu !ự! đen h.m $à dí det HĐTD t^ư ! thpi đi]$ l\i suZt !# gin tXng !.[ số lượng !-! Tụ t^. T i !ha th] đi T.m !r đicu !h•nh nhưng dhhng Tượt _u.n tâ$ lí gZt gbnh đ\ Uim ^.j! dhhng !r dhi nXng t^i nợ h. dhhng !h• !..j! !r ticn !qng dhhng $uốn t^i[ Tb $/! l\i suZt !h.nhân[ t( !h/! $à gin thân !-! T&TD !qng gjp dhr dhXn t^. thZm[ t^.ng l%i dhr T.nh !hZp litn _u. T.m thŽ. T.ng TiY! dum t^b lợi nhuận nX$ s. T.n l\i suZt tXng !. T. !h.m !ố đonh T i nhkng HĐTD t^ư ! đr[ gài t.nh[ !-! T&TD guộ! đ}m $%nh l\i suZt ticn gwi nhn$ thu h{t dh-!h hàng[ t^. -n[ ph-t $\i tài sin gi.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin Tà TiY! NHNN đ}m $%nh l\i suZt !# gin ltn đen <Š™•nX$ thŽ.ing dinh te nX$ IWWl „ IWW…[ s.m !r đicu !h•nh !qng dhhng đượ! Tượt _u.ng !uộ! dhang h.n Uw lí đượ! tài sin dv. t+.%t động dinh d.h%n T|n thZp h#n l\i suZt !h. đi$ !qng ^Zt dhr dhXn[ t^ii _u.ng nhkng t^. T&TD phii đối $jt T i tbnh t^%ng nợ _u.m tối đ.nh !hZp ph-t sinh3 H)u het ngưpi !hou thiYt th+i t^.nh !a.m !a. <I™•nX$[ neu go ph%t nợ _u.ng s.m !q !h• tối đ.h%n3 Tf đr !h.u !. h#n nX$ t^ư !3 Đ] !r nguồn Tốn dinh d. dài t^z ntn dhr thu hồi Tốn3 &hính Tb the[ t^.. hY thống ngân hàng Tà thu h{t nguồn Tốn nhàn ^œi t^. T.h%n gi.m $ i[ tht$ Tà. !-! T&TD[ !uộ! dhang h.[ thb !qng !r nhicu t^. T. tXng3 Ph-!h hàng h..ing thpi gi.$/! l\i suZt !h. nguồn Tốn nàm !qng dhhng đ#n giin3 Neu dum t^b l\i suZt !h. l\i suZt !h.nhân[ t( !h/! T. đr[ t^i nợ U.n ph{! th}$ là !# !he -p dụng l\i suZt nợ _uh%n Tà tính nợ _u.3 Nic$ tin Tà.ng dhi TiY! giii _umet đ)u ^.ng nhkng TZn đc thưpng go dh-ng !-.-n lợi nhuận sƒ dhhng th] giii _umet đượ!3 Bin thân !-! T&TD dhhng tự R< . thŽ..ng dh.m Tốn3 &r $ột thpi gi.%t động !h.ng T i TiY! NHNN sw dụng l\i suZt như $ột !hng !ụ hku hiYu đ] ngXn !hjn l%$ ph-t tXng !. T.m !r đicu !h•nh[ thb d] tf ngàm <…•Q•IWWl[ $/! l\i suZt !h.m Tốn t^z l%i gzi l\i suZt đ\ ^Zt !..[ dh-ng ngho ltn !# _u.

dh.sin sinh ^.m gnng đồng 6iYt N. TiY! thự! thi ph-p luật !qng go t-! động $%nh $ƒ dhi _um đonh !a.m T i Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN Tà Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<<[ T&TD đượ! !h.n tf th-ng H•IWWI đen th-ng Q•IWWl3 Phi !hum]n s.ng $ột số h.àn t. ph-p luật dhhng đượ! -p dụng nghit$ !h•nh t^.m[ nhkng HĐTD đ.ng !# !he t^)n l\i suZt !h. dh-!h hàng gwi ticn[ dhi $ột $jt gi.nh !hZp Uim ^.%t động ngân hàng3 Bin !hZt h.u€ • HĐTD số HlH•NH6NTT ngàm IH•<<•IWW‹ Tà Hợp đồng sw. là nic$ tin Tà. T i l\i suZt !h..%t động dinh d.%t động ngân hàng là h.m[ nhicu T&TD T i nhkng HĐTD dí det t^ư ! <…•Q•IWWl lâ$ Tà. TZn đc nàm€ NHT"&' 6iYt N.%t động nàm3 6 i nhkng gb đ\ di‡n ^.. !inh Tượt _u. dh. dh-!h hàng gwi ticn† $jt dh-![ TiY! dí det nhkng HĐTD $ i T i l\i suZt !.h%n gnng <QW™ l\i suZt !h. ticn đ] t^i l\i !h.nhân nà.$ Thư#ng Tín •s.nd‘ diYn gà 'h.$/! t^)n là <QW™ l\i suZt !# gin3 &r th] thZm ^nng[ $œi l)n NHNN th. T.[ $j! dˆ dhhng phii lœi !ha _u.n Ng`! H3 •'hụ lụ! <‘3 Nội dung Tụ TiY! như s.àn !inh _um đonh !a.ng dh.m đ(i !hính s-!h l\i suZt !h. thuận3 T^ư ! đâm !# !he l\i suZt ths.m IQW3WWW3WWW đồng3 • Thpi h%n T.ng !r hiYu lự! !qng !hou inh hưzng dhhng nhs[ nhZt là dhi !r t^. T. h#n nhicu s. T.[ !.. !qng !hou đượ! $/! l\i suZt !.t^o l\i !h. ph-p luật dhhng h.m t^ư ! đr là Th !ˆng dhr dhXn[ Tb dhhng phii d.. $ột gộ phận ngưpi dân đối T i hY thống ngân hàng[ Tà h#n nk.ng h.nh nghiYp nà.m đượ! tính tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là <[WQ™•th-ng[ tf ngàm WŠ•‹•IWWl t^z đi là <[‹Q™•th-ng3 L\i suZt _u.$ T i dh-!h hàng thŽ. thuận !qng tfng đượ! -p dụng t^.m là <I th-ng tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen I‹•<<•IWWl3 • L\i suZt T. đ(i[ g( sung số W<•HĐSĐ[BS ngàm WŠ•‹•IWWl3 • Số ticn T.nh sinh lpi[ Tà l+ng tin là $ột t^.n tf phí.u đâm g`i là 6iŽtB.ing thpi gi.in ticn phii giii ngân tiep thŽ. T.àn dop thpi Tà !qng dhhng đượ! -p dụng t^iYt đ]3 >M?M> Li= j2k9 9mo56 1<5 @7 BIB1 9d51 Ri= 9mo56 1<5 HiYn n. như Tậm3 6Zn đc t^tn !h/ng ts ^nng t^.3 Dư i đâm là $ột Tài Tụ TiY! đi]n hbnh !h. l\i suZt ths. !-! T&TD nhưng đ\ !r inh hưzng titu !ự! đen sum ngh• Tà nic$ tin !a. T.ng nhkng meu tố _umet đonh đen h. •!r l\i suZt thZp h#n l\i suZt hum động hiYn t%i‘ thu Tc dhhng đa !hi t^i !h.in l\i phii t^i !h.m3 RI .

ng _u.n tf ngàm <…•Q•IWWl đen WŠ•‹•IWWl l\i suZt !h.. phí. !i thpi gi.u R th-ng d] tf ngàm đen h%n t^i nợ3 Bin -n s# th}$ số WH•IWW…•PDT"ŒST ngàm Il•…•IWW… !Xn !/ Tà. T. thuận t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tà !i tf ngàm <…•Q•IWWl đen WŠ•‹•IWWl l\i RR . dài đen ngàm WŠ•‹•IWWl3 Như Tậm[ t^.m dhhng Tượt _u.ing thpi gi.nh !hZp HĐTD gik.u $ i -p dụng $/! t^)n l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !# gin† Tụ TiY! z t^tn HĐTD dí ngàm IH•<<•IWW‹ là t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ ths.i gtn ths.m <I th-ng tf ngàm <Š•<I•IWW‹ đen <Š•<I•IWWl3 • L\i suZt tf <Š•<I•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là <[WQ™•th-ng[ tf ngàm WŠ•‹•IWWl t^z đi là <[‹Q™•th-ng3 • Bà *3 Tà hng T3 đ\ t^i l\i !h.m $/! l\i suZt là <[WQ™•th-ng là !.ng dh.nd Tà gà T^)n Tho H. đ(i[ g( sung số W<•HĐSĐ[BS ngàm WŠ•‹•IWWl3 • Số ticn T. thuận l\i suZt <[WQ™•th-ng dv.m tối đ. ph-p luật Tà h. 6iŽtB. thuận[ tf ngàm <…•Q•IWWl t^z Tc s. ngumtn đ#n !qng là 6iŽtB.m đen ngàm <Š•…•IWWl Tà !hư.<QW™ l\i suZt !# gin[ Tậm l\i suZt !h.ng h%n tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là€ IQW3WWW3WWW U ‹ th-ng ‹ ngàm U <[WR™•th-ng — <l3HIQ3lRR đồng3 S. th.nh t. là <I[R‹Q™•nX$ •gnng <[WR™•th-ng‘3 Ngân hàng ths.i srt !a.àng *3 Tà hng 6u "inh T3 •'hụ lụ! I‘3 • HĐTD số ‹R…•NH6NTT ngàm <Š•<I•IWW‹ Tà hợp đồng sw. đr[ t+. đicu !h•nh tính l\i t^. thuận !h. T. T.ng[ TZn đc đjt ^. ph)n nàm ntn t+.-n nợ gố!3 T^.. T.m $ i !. thuận t^ư ! đr Tốn đượ! đicu !h•nh gnng _um đonh dh-! !a. ngân hàng s.m <IW3WWW3WWW đồng3 • Thpi h%n T. h#n $/! t^)n l\i suZt !h.nd tf ngàm T. go đ#n T. s# th}$ l%i Uw tính l\i suZt !h. T*ND t•nh Sr! T^Xng dhi -p dụng hồi tố _um đonh hiYn hành t%i thpi đi]$ Uvt Uw !h.$ det sƒ t^i đa số ticn Tốn T.m IQW3WWW3WWW đồng Tà ticn l\i !h.àn t.• Ngàm Il•<I•IWWl[ gà H3 dí !. !Zp s# th}$ l%i !hZp nhận $/! l\i suZt h. !i ths.àn hợp ph-p3 Tư#ng tự[ T*ND t•nh Sr! T^Xng giii _umet t^. h#n <QW™ l\i suZt !# gin là <[WR™•th-ng[ nhưng t+. T.ng h%n là <[WR™•th-ng !h.n t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ gtn ngumtn đ#n dhhng dh-ng !-. là tf th-ng H•IWWI đen ngàm <…•Q•IWWl NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths.m t^.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ Tà Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl Tà Vumet đonh số IQRl•VĐŒNHNN ngàm R<•<W•IWW‹ Tc l\i suZt !# gin là l[IQ™•nX$[ l\i suZt !h.m3 D. Ph. ph{! th}$ dhhng UŽ$ Uvt đen3 &r th] thZm ^nng đâm là $ột s.t^bnh giii _umet[ t+.

ài $/! l\i suZt t^. UŽ$ Uvt3 T+. giii đượ![ ngân hàng sƒ gii$ !h. _um đonh ph-p luật[ !# _u.ng tfng gi. l)n t^. đen dhi het nợ3 T%i t+.i Tụ TiY![ ngàm WŠ•‹•IWWl phí.n !r sự th. _umcn Tà lợi í!h !a. hng H3 h#n l3QWW3WWW đồng ticn phí Tượt h%n $/! Tà $ột ph)n phí th.n giii _umet !)n UŽ$ Uvt Tc hiYu lự! !a.nh !hZp $à !r thpi gi. thuận t^.i3ht$ IH RŠ . ngân hàng3 Th-ng ‹•IWW…[ ngân hàng dhzi diYn[ Tà h.nh t. h#n <QW™ l\i suZt !# gin như Tụ -n th/ nhZt nhưng t+.ng HĐTD3 &ụ th][ thŽ.. ph-p luật Tb t%i thpi đi]$ đr[ l\i suZt !# gin là <Š™•nX$3 D.nh t.ng hợp đồng hàng th-ng hng H3 !r t^-!h nhiY$ th.àng ¤en •IWW…‘[ Tính l\i suZt xt^tn t^piy[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.u dhi đượ! !Zp th‰ tín dụng h%n $/! <Q3WWW3WWW đồng[ hng H3 đ\ ^{t g)n <Š3QWW3WWW đồng đ] titu Uài3 Th-ng Š•IWWl[ hng H3 th.iŒsu.nh !hZp3 Phhng phii $`i T&TD đcu !r !-!h tính l\i đ{ng _um đonh[ TiY! tính l\i s.-n đượ! dh.àn gộ dư nợ tối thi]u !h. hng H3 tính đen ngàm Uvt Uw là g)n ŠW3WWW3WWW đồng3 T^..suZt ths.u€ th-ng WI•IWWl[ hng H3 dí hợp đồng sw dụng th‰ tín dụng !a.ng h%n tính tf ngàm WQ•‹•IWWl đượ! !hZp nhận T i $/! l\i suZt là <[‹Q™•th-ng3 Tf h. T i l\i suZt thự! te3 Đ#n !w t^ưpng hợp th-ng <I•IWW…[ T*ND _uận ?+ 6Zp •T'H&"‘[ Uw s# th}$ Tụ t^.-n t^i !hậ$3 Số nợ !+n l%i hng H3 phii th.tŒt^ŽnŒt^.i gtn ths.[ đ%i diYn ngân hàng U-! đonh số ticn nợ !i gố! l|n l\i !a. t^.ng nhkng TZn đc gâm ph-t sinh t^. ^nng ngân hàng tính l\i dhhng đ{ng như ths. tfng th-ng t^tn số dư !uối H. h#n nhicu l)n s. ^nng ngân hàng tính l\i _u. thZm dhi UŽ$ Uvt nhkng t^.i đ.-n là$ g.nh t.i Tụ TiY! t^tn !h. NHT"&' T3 T i dh-!h hàng L3Đ3HIH3 Di‡n gien Tụ TiY! như s. ngân hàng T3[ ths. go đ#n Tà ngân hàng !r dí hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt $ i là <[‹Q™•th-ng là phˆ hợp T i _um đonh !a. thuận nàm !.ng h%n[ !-!h th/! tính l\i !qng là $ột t^.!. TXn gin -p dụng t^.i th-ng d] tf ngàm h+. ngân hàng t^ư ! ngàm đen h%n3 S.nh !hZp HĐTD gik. giii gzi !h.ng t^ưpng hợp h.n thự! hiYn hợp đồng di‡n ^.%n đ] đi$ gi. s# th}$ !h.plu.i !r th] d|n đen l\i suZt t^ung gbnh $à dh-!h hàng phii !hou !.ing <3QWW3WWW đồng !h.ttp3Tn •IWW…<II‹<<QWŠllQp<WHR!<W<H•tinhŒl. thuận hng H3 t^i grp $œi th-ng I3WWW3WWW đồng !h.. hợp đồng[ ticn l\i đượ! tính t^tn số ticn dh-!h hàng ^{t d] tf ngàm ^{t ticn nhưng thự! te ngân hàng l%i tính l\i thŽ.ng T+ng h. l%i dhhng UŽ$ Uvt3 9 !i h. giii thành3 Ngượ! l%i[ hng H3 dhhng đồng ~ h+.m đ(i !a. thuận t^.nh t.ng dh. Tà đc ngho t+.ing thpi gi.-n t. đr[ l\i t^. !-! gtn đư#ng sự3 Btn !%nh đr[ ng.i gtn h+.

u đâm g`i là !hng tm‘ !r nội dung như s.nh !hZp nhưng ngumtn nhân l%i dhhng phii lœi t^. ngàm WŠ•l•IWWŠ[ db !uối ngàm WŠ•WI•IWW…‘3 • &hng tm t^i Tốn đ{ng db t^i nợ Tà ticn l\i[ đen db th/ H thb !hng tm dhhng thự! hiYn đ{ng ths.àn t. T i _um đonh ph-p luật Tc !-!h tính l\i suZt thŽ.ng nợ _u.-n dhhng đa số ticn tối thi]u thb t. hợp đồng thb s.àn gộ số dư nợ s.m là HW th-ng3 • Ticn nợ gố! !hi.nh t.h%n thŽ.u II th-ng[ số nợ !i gố! l|n l\i đ\ ltn g)n đen ŠW3WWW3WWW đồng3 Như Tậm[ l\i suZt -p dụng thŽ.in phí ph-t sinh thŽ.-n[ th. là$ <W db •H th-ng t^i $ột db Tà.-n đa số ticn tối thi]u ntn ngân hàng phii !r t^-!h nhiY$ !hum]n t.h%n[ nhưng ngân hàng T|n tiep tụ! tính l\i suZt thŽ.nh t.h%n Tà -p dụng l\i suZt nợ _u. ph-p luật[ Uâ$ ph%$ đen lợi í!h !a.i gtn !h• là I<3WWW3WWW đồng3 Cu ^àng TiY! tính l\i !ộng dồn là h.m3 Ph-! T i Tụ TiY! nàm[ t^ưpng hợp dư i đâm !r nội dung l\i suZt Uim ^.ng !-!h tính l\i tf phí. T i _um đonh !a. ngàm WŠ tâm[ db th/ nhZt g‚t đ)u Tà.n đ)u !h• h#n <Š3WWW3WWW đồng[ s. do!h[ neu !ha th‰ dhhng th. U-! đonh l%i ticn l\i Tà !-! dh. ngân hàng là <3WWW3WWW3WWW đồng[ ngàm <Š•H•IWW‹ Tà I…•Q•IWWl !hng tm !r t^i ticn nợ gố! l)n lượt là <Š‹3QRW3WWW đồng Tà <QW3WWW3WWW RQ . thuận gik.àn s.nh t. _um đonh !a. h. thuận Tà tính đen ngàm WR•H•IWW‹ !hng tm !+n nợ Tốn gố! !a. nhZt s. nợ gố!3 T+.m I3WWW3WWW3WWW đồng3 • L\i suZt T. T&TD3 6ụ TiY! Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N. T&TD đối T i dh-!h hàng •thpi đi]$ $ột số NHT" -p dụng l\i suZt !..nd‘ diYn &hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£ •s. th-ng t^ư !‘3 Đâm là !-!h tính l\i !ộng dồn ntn tf số nợ gố! g. ngân hàng3 Tính tf !uối th-ng Q•IWW… là đ\ _u. gi. !ha th‰ là nợ _u.u dhi tính !i !-! !hi phí là IR „ IŠ™•nX$ như đ\ t^bnh gàm z ph)n I3<3<3I‘3 Btn !%nh đr[ thŽ. !-!h tính nàm là dh.u đâm g`i là 6iŽtinB.db !a.i gtn dí phụ diYn hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt là W[…Q™•th-ng[ đen ngàm <l•‹•IWWH tiep tụ! dí phụ diYn hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt là <[<™•th-ng3 • Thpi h%n T.ing l™•th-ng[ !. !-!h !ộng dồn l\i[ phí Tà. hợp đồng sw dụng th‰ tín dụng gik.àn gộ số dư nợ !a.$ •s.m là W[lQ™•th-ng3 Đen nàm WR•WI•IWWH h. ngưpi đi T. h#n ^Zt nhicu s.i s.u€ • &hi nh-nh Ngân hàng &hng thư#ng t•nh Sr! t^Xng Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£ dí HĐTD số RI•HĐTD ngàm WR•WI•IWWŠ3 • Số Tốn T..u …W ngàm d] tf ngàm lập gin thhng g-.. th-ng t^ư ! •gồ$ nợ gố![ l\i th-ng t^ư ! Tà !-! dh. t^.…W ngàm hng H3 dhhng th. ths.in phí phii t^i !a.

ng gi.$/! l\i suZt !# gin !a. t^i3 'hí. dhhng -p dụng $/! t^)n T i ths. T i _um đonh !a. hợp đồng $/! l\i suZt W[lQ™•th-ng[ s. dh-!h hàng3 ca làT !# _u.<QW™ l\i suZt !# gin d. thuận l\i suZt t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl† Tf. !hng tm Đ%i H£ !h. l\i suZt !# gin !a.i đ. đư. !i gi.m đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a. NHNN _um đonh Tà dhZu t^f Tà. s# th}$ dhhng UŽ$ Uvt ths. Ph.in Q Đicu Š‹Š Tà Ph. thuận l\i suZt t^.i đ. thuận l\i suZt t^tn tfng thpi đi]$ s.%n đượ! phvp ths. thuận l\i suZt3 6 i !-!h U-! đonh gnng l\i suZt gbnh _uân như Tậm[ phí.ng thpi gi. NHNN3 Tf !-! TZn đc nàm[ t-! gii sƒ đc UuZt nhkng giii ph-p nhn$ h%n !he Tà dh‚! phụ! z ph)n I3I3 RH .u đr đicu !h•nh là <[<™•th-ng[ nhưng tính gbnh _uân $/! l\i suZt go đ#n đ\ t^i !h. Vumet đonh số <<ŠR•VĐŒNHNN ngàm I…•Q•IWW‹ thb Tà. ph-p luật $à l%i !hi.u3 4ai làT t^. NHNN _um đonh[ đồng thpi mtu !)u tính l%i ph)n l\i suZt $à !hng tm đ\ t^i Tượt _u.nh !hZp Tc l\i suZt t^. số ticn Tốn T.i đ.ng t.n Uvt Uw dhhng nhZt _u-n dhi Tf. ths.%n tư#ng /ng T i tfng !# !he đicu hành l\i suZt !a. thuận !a. gbnh _uân l\i suZt t^.n Uvt Uw !hi.đồng3 Tính đen ngàm RW•Q•IWWl !hng tm !+n nợ l%i ngân hàng ticn gố! là QWI3Š‹W3WWW đồng Tà ticn l\i tf ngàm WR•H•IWW‹ đen thpi đi]$ t+. go đ#n phii !hou thiYt3 Cu ^àng đâm là $ột !-!h U-! đonh l\i suZt dhhng đ{ng T i _um đonh !a. T. thpi đi]$ Ti ph%$ hợp đồng $/! l\i suZt !h. Uvt Uw3 6iŽtinB. -p dụng t^)n l\i suZt !h. U-! đonh $/! l\i suZt là <[WR™•th-ng3 Tf t^.n T.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin !h. go đ#n3 &Xn !/ Tà.nd mtu !)u !hng tm t^i ticn nợ gố! Tà ticn l\i !hư. ths.nh !hZp l\i suZt d.ng h%n Tà !-!h tính l\i t^.%n tf <…•Q•IWWl Tc s.n thự! hiYn đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a. Tụ TiY! ^.nh !hZp t^tn !r th] thZm ^nng dhi giii _umet Tụ TiY! nàm[ t+.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ[ t+. thpi đi]$ !hng tm Ti ph%$ hợp đồng là ngàm WR•H•IWW‹[ !Xn !/ thŽ.ng tfng gi. ph-p luật3 Tr$ l%i[ t^. thuận l\i suZt t^. ^nng phii tính l\i thŽ. NHNN !hng gố ntn dhhng !hZp nhận mtu !)u !a. ngumtn đ#n dhhng Tượt _u.àn thpi gi. T&TD tính l\i !ộng dồn gâm thiYt h%i !h.m3 T*ND t•nh Sr! T^Xng UŽ$ Uvt Tà. T. TZn đc€ GFt làT !# _u. gbnh _uân l\i suZt t^.m dhhng đượ! Tượt _u<[WR™•th-ng3 ’vt thpi đi]$ ths.ng h%n tập t^ung z g.

ng h.ng _u. Vumet đonh số IIRI•VĐŒNHNN ngàm IŠ•…•IWW…‘3 9 !i h.i _um đonh dhhng thống nhZt Tc !-!h th/! tính l\i suZt _u. ngumtn đ#n t%i gin -n số QH•IW<W•PDT"Œ'T Tà Q‹•IW<W•PDT"Œ'T !ˆng ngàm Wl•Š•IW<W3 Ph-! T i h.nd Tà gà 'h. ^nng TiY! -p dụng _um đonh !a. !-!h giii _umet ngượ! l%i3 ¢ng T^onh ’uân B3 Tà gà Lt Tho Th.nd T i gà *3 Tà hng T3[ T*ND t•nh Sr! T^Xng !qng tumtn -p dụng l\i suZt nợ _u.nd !h. t^.h%n là <QW™ l\i suZt !# gin d.h%n !+n nhicu TZn đc !hư.àn t. đr l\i _u.m _um đonh !a. ^. thpi đi]$ Uvt Uw s# th}$ là ‹™•nX$ •thŽ.h%n3 6iŽtB.%t động tín dụng3 T^tn thự! te TiY! -p dụng !-!h tính l\i suZt nợ _u.nh !hZp Uim ^. T.ng hợp đồng là <QW™ U <[‹Q™•th-ng3 T+.ng Tụ xLm hhn Tà t^.i Tụ TiY! t^tn[ t^. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN[ l\i suZt _u.n Ng`! H3 z t^tn3 6c l\i suZt nợ _uh%n[ T*ND t•nh Sr! T^Xng tumtn tf Il•<<•IWWl đen Il•…•IWW… -p dụng Vumet đonh số IWIŠ•VĐŒNHNN ngàm IH•l•IWW… l\i suZt !# gin là ‹™•nX$[ l\i suZt _uh%n là <W[Q™•nX$[ gnng W[l‹Q™•th-ng3 D.h%n $à nhicu gin -n s# th}$ go dh-ng !-. ^nng thŽ.m t^.nh !hZp go inh hưzng3 T^z l%i T i Tụ TiY! 6iŽtB.nh !hZp tài siny s. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" Uvt Uw ph{! th}$ !h.[ dh-ng ngho Tb lí d. đr[ !r nhicu t^. BLDS IWWQ là hợp ph-p Tà dhhng !hZp nhận mtu !)u !a. !-! gtn t^. 6iŽtB.nd đcu dh-ng !-.ng ph-p luật 6iYt N.u đâm[ !# _u.ng h%n t^. Ph. Tc !-!h tính l\i suZt nợ _u. BLDS !qng !h/ng ts dhhng ít sự l{ng t{ng !a. Vum !he !h.>M?MG Li= j2k9 5` ^2I 1<5 @7 BIB1 9d51 Ri= bƒ= @J= Q1oP5 5` ^2I 1<5 L\i suZt nợ •gố!‘ _u.h%n phii đượ! U-! đonh gnng <QW™ l\i suZt t^.n hành d–$ thŽ.m g. ph-p luật !humtn ngành h. Tc TiY! -p dụng l\i suZt nợ _u.$ !r h.i Tụ TiY! nàm[ 6iŽtB.u !r th] !h/ng $inh ^nng TiY! -p dụng ph-p luật T|n !+n nhicu gZt !ập dhien _umcn lợi !a.i HĐTD3 R‹ . NHNN !hng gố Tà.h%n là $ột t^. nàm3 T^tn thự! te[ !# _u. !# _u.n !r th}$ _umcn3 "ột số Tụ TiY! !ụ th] như s.in I Đicu << !a.ng nhkng nội dung thưpng Uim ^.àn !qng nhZt _u-n t^.nh N3 dí T i NHT"&' O &hâu •s.h%n là IQW3WWW3WWW U << th-ng U W[l‹Q™ — IŠ3WHI3QWW đồng3 Tư#ng tự[ gin -n số W‹•IWW…•DSŒST ngàm WH•<W•IWW… gik.nh !hZp nhicu nhZt t^.t^bnh giii _umet3 6iY! -p dụng _um đonh !a.h%n3 ThŽ. đượ! ^u ^àng3 Như đ\ t^bnh gàm z ph)n <3I3I3I[ hiYn n.n tài ph-n dhhng h.n !h/! nXng l%i đư.u đâm g`i là *&B‘ h.

u đr *&B dh-ng !-.ng h%n3 Phi -p dụng _um đonh Tc l\i suZt nợ _u..h%n thŽ.i !Xn !/ Tà.m t^.ng h%n tf W<•W<•IW<W đen ngàm t^i d/t nợ3 T+. BLDS[ ngưpi go thiYt h%i sƒ là T&TD[ Tb l\i suZt !h.-n Rl . „ 6iYn Pi]$ s-t nhân dân tối !. gin -n3 T^. *&B3 &r th] thZm ^nng !ˆng $ột tbnh tiet Tà !ˆng T+. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" !hZp nhận dh-ng !-. 6iŽtB. ^nng hng B3[ gà N3 phii !hou l\i suZt _u. !a.ng h%n[ $à !+n t^.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ thb l\i suZt _u. ph{! th}$ T*NDT& nhưng !-!h th/! giii _umet Tụ TiY! l%i dh-! nh. T*ND _uận <W •T'H&"‘ tumtn ticn l\i !a.nd Tà gà 'h.nh t.<QW™ l\i suZt !# gin3 T^. T.ng h%n luhn !. -n phii ^..h%n !a. _um đonh t%i Ph. z TiY! tính l\i suZt nợ _u.h%n tf ngàm ph-t sinh nợ _uh%n !h. T+.in R[ ph)n 1 Thhng tư litn to!h số W<•TTLT gik.h%n l|n thpi đi]$ det th{!3 T^. ngumtn đ#n !qng là 6iŽtB. _um đonh !a.i 'HT3&N3W<<‹<<W‹ ngàm <…•<<•IWW‹ Tà HĐTD t^ung[ dài h%n số RII‹H…I… ngàm IW•<<•IWW‹[ t(ng số ticn HRR3RIH3WWW đồng nợ Tốn Tà RŠ3W‹Q3R<Š đồng nợ l\i3 Bin -n s# th}$ số H<•IWW…•HNST ngàm R<•<I•IWW… !a. l\i suZt !# gin h.u[ tư#ng /ng T i h.nh !hZp dhhng !h• Uim ^.h%n đượ! tính dhhng Tượt _u. -n nhân dân tối !.ng3 Tum nhitn[ !qng d. đen ngàm ^. *&B sƒ đượ! tính tiep tụ! d] tf ngàm W<•W<•IW<W T i $/! l\i suZt !# gin thŽ.h%n3 &-!h th/ nhZt thŽ..in I Đicu << Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN l\i suZt _u.ng dhi đr t%i dh.ng dhi đr !-!h tính th/ h.m l\i suZt t^.n Ng`! H3[ T*ND t•nh Sr! T^Xng l%i -p dụng l\i suZt nợ _u.ài ^.nh !hZp z TiY! U-! đonh thpi đi]$ g‚t đ)u -p dụng l\i suZt nợ _u.[ t^.h%n dhhng Tượt _u. T*ND t•nh Sr! T^Xng Uvt Uw gin g-n số WH•IWW…•DSŒ ST ngàm Il•…•IWW… gik.i !-!h tính l\i suZt _u. T i l\i suZt !# gin !a. NHNN t^tn t(ng số dư nợ gố! thự! te !h.nd Tà gà *3[ hng T3 như đ\ t^bnh gàm z t^tn[ T*ND t•nh Sr! T^Xng tumtn tumtn l\i suZt _u.nh !hZp gik. „ Bộ tư ph-p „ Bộ tài !hính Tc TiY! Uvt Uw Tà thi hành -n Tc tài sin ngàm <…•H•<……‹ _um đonh t+. đen dhi t^i het nợ gố! !Xn !/ Tà.h%n đượ! tính đen ngàm thi hành -n U. h#n s. Tụ Tc tài sin phii th.<QW™ l\i suZt t^.h%n gnng <QW™ l\i suZt t^.ng t^. _umet đonh guộ! gtn !r ngh•.• Hợp đồng th/ nhZt 'HT3&N3W<WlW…W‹ ngàm <W•…•IWW‹ Tà HĐTD t^ung[ dài h%n số I……WW‹…… ngàm <W•…•IWW‹[ nợ Tốn <3‹ŠŠ3ŠŠ‹3WWW đồng nợ gố! Tà l\i <ŠH3QRR3QŠH đồng3 • Hợp đồng th/ h. ph-p luật !humtn ngành là Ph. NHNN _um đonh3 Ng. !h. BLDS IWWQ3 S.

đượ! T+. -n !Zp s# th}$ đcu go dh-ng !-.ng Tụ TiY! nàm T*ND _uận <I[ T'H&" đ\ -p dụng Ph. ph-p luật !qng đượ! !-! gtn nhận th/! đ)m đa3 R… . !-n gộ T+. do!h !h.ng3 D.h%n3 T^. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi gi. ngumtn đ#n3 Ph-ng !-.in ticn l\i d] tf ngàm gi.ng $ i đi$ gi. ph-p luật hiYn hành !hính là dhi dh. đr t^. đr[ nội dung nàm go ngân hàng dh-ng !-. Tụ là dhhng phˆ hợp[ lƒ ^.n đi]$ gik. ltn t+.ng TZn đc nàm dhhng phii d.m dhhng đượ! t^i đ{ng h%n[ đượ! T&TD đ-nh gi. ngumtn đ#n số ticn l\i thŽ. luận nàm[ t-! gii dhhng nghitn !/u sâu h#n3 Btn !%nh đr[ t^.nh !hZp !+n !r th] ph-t sinh tf sự gZt đồng _u. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" !hZp nhận Tà sw.h%n tính tf ngàm ngumtn đ#n !r mtu !)u thi hành -n3 Tht$ Tà.ng ph%$ Ti dhr. HĐTD đr là nợ _u. !hậ$ thự! hiYn ngh•. đen dhi thi hành -n U.h%n !h. _umet đonh t^-i luật[ nhưng nội dung !r sự dh-! giYt3 Bin -n số <HI•IWW…•DSŒST ngàm <H•‹•IWW… !a. l\i suZt !# gin d. t+.ng nợ _u. ngumtn đ#n là *&B Tà hng Ngum‡n Tum]n V3 tumtn d] tf ngàm ngumtn đ#n !r đ#n mtu !)u thi hành -n[ neu go đ#n !hư.n !hậ$ t^i t%i thpi đi]$ th. T*ND t•nh Sr! T^Xng dhhng nhZt _u-n3 Phhng !h• T*ND t•nh Sr! T^Xng !r _umet đonh t^-i T i _um đonh !a..n ph-t sinh l\i suZt nợ _u.nh !hZp gik.h%n3 Tum Tậm[ dhhng phii l{! nà.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ h.n Uvt Uw T|n !+n nhicu thieu srt $j! dˆ _um đonh đ\ ^Zt ^u ^àng[ !ụ th]3 Tf đâm đjt ^. gin -n s# th}$3 T^.3 Thự! t^%ng -p dụng _um đonh ph-p luật t%i !# _u.h%n T i dh.ng h%n s. !# !Zu l%i thpi h%n t^i nợ thb số dư nợ gố! !a.in nợ T. !Zp ph{! th}$ Tà gin -n s# th}$ đcu go sw.-n3 Như Tậm thpi gi.h%n !a. TiY! -p dụng ph-p luật !a. đen dhi thi hành -n U.in I Đicu << Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 H)u het !-! _umet đonh dhhng phˆ hợp T i _um đonh Tc thpi đi]$ -p dụng l\i suZt nợ _u..in nợ tf nợ t^.j! Ph. gà H3 phii đượ! -p dụng tf thpi đi]$ ph-t sinh nợ _u.in I Đicu RWQ BLDS IWWQ Tc t^-!h nhiY$ dân sự d. h. T*ND _uận <I Tc t^.in nợ gố! !a. _umcn lợi !a.nh t. ph-p luật $à T*ND _uận <I •T'H&"‘ !qng ^. đa số ticn !+n nợ thb hàng th-ng go đ#n !+n phii t^i tht$ !h.ng ph)n <3I3I3I[ t-! gii đ\ t^bnh gàm Tc thpi đi]$ !hum]n dh.là dhhng !r dhi nXng t^i nợ đ{ng h%n Tà dhhng !hZp thuận !h.dh. TZn đc Tc !humtn $hn nghiYp Tụ !a. ph-p luật _um đonh dhhng !hjt !hƒ $à d. l\i suZt nợ _u.h%n thŽ. gi.i gtn đư#ng sự Tc thpi đi]$ g‚t đ)u tính l\i _u. T*ND _uận <I phii -p dụng Ph. -n3 Tum nhitn[ đr dhhng phii TZn đc ph-p l~ ntn t^.

đ(i[ g( sung gzi Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN thb TiY! ph%t !hậ$ t^i đối T i dh.m3 "j! dˆ Tậm[ ph-p luật l%i !h.m g. h. phvp[ Tb !-!h tính ph%t !hậ$ t^i l\i _u.h%n dhhng đ{ng3 ThŽ.h%n3 ThŽ.m nri !-!h dh-! là xl\i $˜ đ‰ l\i !.ng số ticn l\i HRR3IHl3…I‹ đồng $à !hng tm đ\ t^i đen th-ng H•IWW‹ ngân hàng !r tính l\i suZt _u.t^bnh tố tụng3 6Zn đc tiep thŽ.nd !h. !hính U-! !. l\i suZt _u. Tc _umcn lợi dhi dh-!h hàng Lư#ng Tho H.in I Đicu <R Vum !he !h.m Tb -p dụng l\i suZt _u. !a. thuận t^tn !# sz _um đonh !a.ng HĐTD[ !ụ th] !r ths.n Tà ticn g%! t^. !hng tm Đ%i H£[ gik ngumtn gin -n s# th}$3 Đối T i Tụ TiY! gik.h%n t^tn dh.h%n[ Tb như Tậm là xl\i !hồng l\iy[ h.h%n Tốn dhhng đượ! ph-p luật !h. ph-p luật hiYn n. ths.h%n3 T+. là t^.nd Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£3 &hng tm nàm dh-ng ^nng t^.in l\i thŽ. z TZn đc nàm t^. là t^. !-! T&TD _umcn đượ! đi$ gi.m d. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" Uvt Uw ph{! th}$3 6iŽtinB. !h.in nợ l\i _u.ng h%n đối T i số dư nợ tf th-ng WI•IWWŠ đen WI•IWW…[ nhưng tf th-ng WI•IWWŠ đen th-ng H•IWW‹[ ngân hàng đ\ tính nhicu dh. phvp T&TD ph%t !hậ$ t^i đối T i dh. 6iŽtinB.0 thu!n gia h9n ho\c đi$u chDnh thJi h9nT kì h9n n& Qgốc :à lEiR thì -ên f đ%&c 1uy$n trCch t3 tài kho#n -ên c đ+ thu n&T n2u tài kho#n ti$n gVi t9i thJi đi+m đ không c=n số '% thì -ên f chuy+n '% n& QgốcT lEiR sang n& 1uá h9n thUo 1uy đHnh của Agân hàng Công th%Ing @iệt Aam73 T+.m là HW th-ng •WŠ•WI•IWWŠ đen WŠ•WI•IWW…‘ d. thuận .n hành d–$ thŽ.Đi]n hbnh !h. Ph.nd Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£[ neu go đ#n !r sự nghitn !/u d• lư¥ng h#n Tc _um đonh !a. !-! T&TD th.ny[ sƒ gâm gZt lợi !h. TZn đc nàm là Tụ -n gik.àng 'hư#ng •IWW…‘[ @ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam[ Đ%i h`! Luật T'H&"[ t^3QW I‹ ŠW . Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒ NHNN đ\ đượ! sw.in tính l\i ngumtn đ#n đ\ tính thŽ. ph)n !r lợi !h.m[ dhhng đượ! phvp tính l\i _u.n đi]$ !h.h%n T i dh.in nợ l\i _u. ^nng sw dụng !he tài ph%t !hậ$ t^i là $ột !-!h xl-!h luậty !a.$ det t^.ng _um đonh !a.khi đ2n thJi h9n ho\c kì h9n tr# n& Qgốc :à lEiR mà -ên c không tr# đ%&c n& :à không đ%&c -ên f ch. đr phii tính l\i t^. thuận l\i suZt‘ d|n đen phí ph%$ thpi gi. ph{! th}$ g-! dh-ng !-.ng dhi l%i gs _u..ng _u. T.in nợ _u. gbnh _uân l\i suZt t^.i gtn ths. ^nng tZt !i !-! dh. 6iŽtinB. s# th}$ !hi. gtn đi T. HĐTD dí ngàm WI•Š•IWWŠ thpi h%n T.ng h%n đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a.in l\i t^‡ h%nI‹3 'h-p luật đ\ _um đonh ^Zt ^u ^àng Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i[ ngh•. $bnh •t+.h%n đối T i dh. ph-p luật3 &r _u.h%n h)u như dhhng dh-! gb !he tài l\i suZt nợ _u.in nợ l\i _u. ph-p luật thb sƒ dhhng dh-ng !-.h%n Tà nợ l\i Tốn T.

Tụ !a. đen h%n t^i nợ nhưng phii !hum]n s.àn gộ dư nợ !a.i dh.-n l\i t^.h%n ng.m dhhng t^i l\i Tốn T.ng t^ưpng hợp l\i _u. h#n s.ng nợ _u. thZm T i !-!h g`i xph%t !hậ$ t^iy đ\ di‡n ti đượ! gin !hZt sự Ti ph%$ ngh•.h%n[ gố! !hư.h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng t%i thpi đi]$ th.ng dhi ticn ph%t !hậ$ t^i l%i đượ! h%!h t.i &hng TXn ŠWQ•NHNNŒ&STT Tà <<ŠW•NHNNŒ&STT[ thb T&TD dhhng -p dụng l\i suZt nợ _u.-n Tà. _u. nợ gố! _u.h%n •d. t.ng h%n Tà ticn ph%t t^. dh-!h hàng là !# sz đ] T&TD ph%t dh-!h hàng gnng $ột t£ lY !..in I Đicu <R Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN Š< .in thu dh-! Il3 Tf đr !h.-ny là$ !# sz U-! đonh ticn l\i ph%t !hậ$ t^i[ dh-! T i _um đonh t%i Ph.in nợ gố! Tà nợ l\i t^‡ h%n h. dh. Tụ3 D. T&TD đượ! h%!h t.in I Đicu RWQ BLDS IWWQ là thŽ.ng h%n nhân T i số ngàm !hậ$ t^i[ T*ND t•nh Sr! T^Xng đ\ !hZp nhận mtu !)u nàm !a. nợ _u. HĐTD Tà.-n Tà.àn gộ dư nợ gố! !a. thuận gik.i !-!h3 &-!h th/ nhZt[ nợ dh-!h hàng phii t^i gnng nợ gố! !ộng nợ l\i t^. 6iŽtB. hợp đồng dhhng l%i tˆm thuộ! Tà.ng h%n[ nợ l\i _u.àn dh-! nh.h%n3 T^.àn t.in thu tf dinh d.h%n d.-n3 ThŽ. _um đonh !a.!hậ$ thự! hiYn ngh•.n đi]$ !a.ng hợp đồng Tà gin -n đcu ghi ^u ths.u3 Ticn l\i !a.-n3 T^z l%i Tụ TiY! gik.nh t. đ(i[ g( sung Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 Nợ dh-!h hàng phii t^i T&TD đượ! tính gnng h.h%n $ột db t^i gố!‘ nhưng TiY! !r đượ! ph%t t^tn t.nh t.m đ{ng h%n3 Nhưng h. l\i suZt !# gin d.i[ nợ phii t^i gnng nợ gố![ nợ l\i t^. đen h%n $à l\i đ\ _u. Luật thư#ng $%i thb phii U-! đonh xl\i suZt nợ _u.nd Tà gà *3[ hng T3 z t^tn[ phí. dh.h%n3 &-!h th/ h. 6iŽtB. Tha tư ng &hính pha Tc !he độ tài !hính đối T i !-! T&TD ngàm IR•<<•IWWQ I… Il ’Ž$ Ph. ngumtn đ#n3 Tum nhitn[ t^. !hậ$ th.ng h. đr[ thŽ.ng t^ưpng hợp gố! !hư.nd mtu !)u go đ#n th. sự ths.h%n đối T i số dư nợ gố! !hư.m h. t-! gii thb !-! T&TD ph%t !hậ$ t^i đối T i dh. thuận là xl\i ph%t !hậ$ t^iy[ !)n lưu ~ ^nng ticn ph%t !hậ$ t^i Tà ticn l\i là h.àn dhhng phii là xl-!h luậty3 Phhng !h• t^.h%n‘ Tà ticn ph%t d.àn t.j! t^.ng h%n tf <Q•…•IWWl đen <Š•<I•IWWl Tà l\i ph%t !hậ$ t^i l\i R db •th-ng <W[ <<[ <I•IWWl‘ T i l\i suZt ph%t là <QW™ l\i suZt t^. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi h%n T. h.nh t.ng t^ưpng hợp _u.in gi.nh t^.m t%i thpi đi]$ th.t^o h.ng h%n[ d] !i ph)n nợ gố! Tà nợ l\i ph-t sinh go _u. !-! gtn I…3 T^ư ! đâm[ thŽ. !i gố! Tà l\i ’Ž$ Đicu <H Ngho đonh <ŠH•IWWQ•NĐŒ&' !a.nh t. đen h%n •$j! dˆ T&TD phii đư.%t động tín dụng[ $à Đicu RWH Luật Thư#ng $%i IWWQ !qng _um đonh Tc _umcn mtu !)u ticn l\i d..i TXn gin nàm đ\ !hính th/! go NHNN g\i gs nX$ IWWQ t%i Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒ NHNN sw. dh-!h hàng T. T i l\i suZt t^.

in nợ _u.i !Xn !/ -p dụng l\i suZt nợ _u.3 Đồng thpi !qng đi$ gi.m $ột số ticn !h.i gtn dí HĐTD[ l\i suZt !# gin d. t^tn !# sz là !-! nội dung thự! ti‡n đ\ t^bnh gàm z ph)n I3<[ ph)n !uối !a. T.nh !hZp T|n -p dụng Ph.m l n h#n <QW™ l\i suZt !# gin $à dhhng !hou sự !hi phối !a. ^. T&TD Tà dh-!h hàng đi T.in I Đicu << Vum !he !h.n giii _umet t^.h%n[ như Tậm !-! gtn t^.n hành d–$ thŽ.àn thiYn ph-p luật hiYn n. thuận[ dhhng đicu !h•nh thhng _u.iy dhi NHNN đ\ gs _u.t^o ph-p lí !a.m[ thŽ.i gtn -p dụng Thhng tư số <I•IW<W•TTŒ NHNN •dhi Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !hư.h%n nàm[ l%i đjt ^. đen h%n3 6 i !-!h tính th/ h. ^nng Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒ NHNN là !-!h đ] xsw.i TXn gin luật[ giii _umet TZn đc Tư ng $‚! t^ư ! đâm $ột số ~ dien !h.j! mtu !)u tZt t. tˆm thuộ! Tà.[ Tụ TiY! đượ! đư. thuận l\i suZt !h. dhr.-n hợp đồng thb l{! đr !h• tính đượ! ticn ph%t l\i $à !hư.j! Ph. luật !hung Tà luật !humtn ngành Tà gi.in I Đicu …< Luật nàm _um đonh t^ự! tiep Tc l\i suZt ths.in nợ _u.nh !hZp Tà h. _um đonh !a. phvp T&TD ths. đr l\i suZt t^.m3 >M>M? T1ƒ56 51k9 ^23 b~51 @_ Ri= j2k9 bƒ= @J= Q1oP5 5` ^2I 1<5 Ngàm <H•H•IW<W[ Vuố! hội dhr.m3 >M> G=P= a1Ia Q1|B a1eB Dự.n hY gik.i l)n l\i t^tn !ˆng $ột ph)n gố! _u.n hY tín dụng Tà !# _u.in nợ gố! _u.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ nk. ’11 đ\ thhng _u. $ụ! đí!h titu dˆng3 H.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ h. $ối _u.ng h%n3 T%i thpi đi]$ h.h%n3 6 i !-!h tính th/ nhZt[ gtn go thiYt là !-! T&TD[ gzi lƒ dhi đen h%n t^i l\i $à dh-!h hàng dhhng th.h%n đối T i dh.nh t. sự ths.đcu _u. luận đư. !r hiYu lự!‘ Tc ths.i !-!h tính l\i nàm đcu !r nhkng $jt h%n !he nhZt đonh[ TiY! lự. Tc tính gi. !h`n !-!h tính nà.h%n3 Nhbn !hung[ !i h. -p dụng ph%t gố! Tb !hư. BLDS IWWQ3 Tum nhitn[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W l%i dhhng đc !ập đen l\i suZt đối T i dh.ng _u. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 T^z l%i T i h.i[ ph)n thiYt l%i thuộ! Tc ngưpi đi T.ng h%n là <[Q™•th-ng[ l\i suZt đối T i dh. T.m Tb !r th] UŽ$ như dh-!h hàng go tính h. tbnh huống như s. h. nhkng đc UuZt nhn$ dh‚! phụ! !-! t^. ŠI .t^o ph-p lí tư#ng đư#ng gik. thuận l\i suZt !h. Ph. thuận gik.nh !hZp Uim ^.h%n là <QW™ l\i suZt t^. Luật &-! t( !h/! tín dụng •Luật số Š‹•IW<W•VH<I‘3 T%i Ph.m g. T. !-! TXn gin dư i luật như t^ư ! đâm3 Đicu nàm !h/ng ts luật !humtn ngành •_um đonh t^ự! tiep TZn đc l\i suZt‘ đượ! -p dụng đ] !h.u€ ¢ng "3 Tà T&TD N3 dí det HĐTD T.-n[ T&TD dhzi diYn h. !-! TXn gin ph-p luật3 T-! gii đjt ^. NHNN !hng gố là W[l™•th-ng3 Phi t^. ^. s.

Uvt Uw t%i t+, -n !r th}$ _umcn3 Neu t+, -n dự, thŽ. _um đonh t%i Ph.in I Đicu << Vum !he !h. T,m g,n hành d–$ thŽ. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN thb l\i suZt nợ _u- h%n đượ! U-! đonh là I[IQ™•th-ng3 Neu t+, -n !Xn !/ thŽ. _um đonh !a, Ph.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ thb l\i suZt _u- h%n đượ! tính là <QW™ U W[l™•th-ng — <[I™•th-ng3 Như Tậm[ t^.ng tbnh huống nàm[ neu -p dụng BLDS IWWQ thb l\i suZt đối T i dh.in nợ _u- h%n l%i nhs h#n l\i suZt t^.ng h%n3 6Zn đc Tư ng $‚! z đâm là hiYn n,m !-! T&TD Tà ngưpi đi T,m đượ! phvp ths, thuận l\i suZt !h. T,m[ tbnh t^%ng l\i suZt t^.ng h%n !,. h#n <QW™ l\i suZt !# gin ^Zt d‡ Uim ^,3 Neu sw dụng $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin thŽ. BLDS IWWQ đ] U-! đonh l\i suZt _u- h%n thb sƒ Uim ^, t^ưpng hợp l\i suZt _u- h%n thZp h#n l\i suZt t^.ng h%n3 Đâm là $ột đicu h.àn t.àn gZt hợp lí Tb UuZt ph-t tf ~ ngh•, là $ột !-!h !he tài đối T i TiY! !hậ$ thự! hiYn ngh•, Tụ t^i nợ !a, dh-!h hàng T,m Tốn ntn l\i suZt đối T i dh.in nợ _u- h%n phii luhn !,. h#n l\i suZt t^.ng h%n3 HiYn n,m[ đối T i !-! HĐTD dí det Tà thự! hiYn t^ư ! dhi NHNN -p dụng !# !he l\i suZt !h. T,m ths, thuận[ !# sz ph-p lí $à đ, số !-! t+, -n -p dụng đ] U-! đonh l\i suZt nợ _u- h%n là Ph.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ t^tn thự! te !-! T&TD là ngưpi go thiYt th+i3 6 i nhkng HĐTD dí det Tà thự! hiYn s,u dhi NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths, thuận l%i !r th] Uim ^, tbnh huống l\i suZt t^.ng h%n Tượt _u- <QW™ l\i suZt !# gin như đ\ phân tí!h z t^tn thb TiY! -p dụng BLDS IWWQ l%i t^z ntn dhhng phˆ hợp3 D. đr[ thŽ. _u,n đi]$ !- nhân !a, t-! gii[ nhà là$ luật !)n _u,n tâ$ đen TiY! thống nhZt !-! _um đonh ph-p luật đ] đi$ gi. _umcn lợi !a, !-! gtn th,$ gi, Tà. _u,n hY tín dụng Tà thuận lợi h#n !h. !# _u,n tài ph-n dhi giii _umet !-! t^,nh !hZp Tc l\i suZt3 T%i thpi đi]$ nàm[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !hư, ph-t sinh hiYu lự![ T&TD Tà dh-!h hàng T|n -p dụng Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN đ] ths, thuận l\i suZt !h. T,m thŽ. _um đonh !a, ph-p luật3 6b the[ t-! gii dien ngho NHNN !)n s $ g,n hành TXn gin hư ng d|n !h. Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W Tà !hZ$ d/t hiYu lự! !a, Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN3 T%i TXn gin hư ng d|n nàm ntn _um đonh ^u l\i suZt đối T i dh.in nợ _uh%n dhhng Tượt _u- <QW™ l\i suZt t^.ng h%n t^.ng HĐTD3 6 i hư ng d|n !ụ th] như Tậm[ !-! TZn đc đượ! giii _umet là !-! T&TD sƒ dhhng phii l. l‚ng Tc TiY! t^,nh !hZp Uim ^, Tà !# _u,n tài ph-n đcu tumtn đicu !h•nh l\i suZt _u- h%n gnng <QW™ l\i suZt !# gin gâm gii$ s{t lợi nhuận !a, T&TD3 "jt dh-![ thự! te t^ư ! đâm !-! T&TD T|n -p dụng Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN đ] tính l\i suZt _u- h%n[ Tà !h• !r nhkng HĐTD ph-t sinh t^,nh !hZp $ i go đicu !h•nh l\i suZt

ŠR

_u- h%n[ !+n nhkng HĐTD dh-! thb dh-!h hàng T|n phii thự! hiYn ngh•, Tụ t^i l\i _u- h%n T i l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !h. T,m t^.ng h%n3 Ngh•, là _um đonh !a, BLDS !h• đicu !h•nh đượ! $ột gộ phận t^.ng số lượng l n !-! _u,n hY tín dụng gik, T&TD Tà dh-!h hàng T,m Tốn[ tf đr !h. thZm _um đonh nàm dhhng thự! sự ph-t sinh hiYu _ui t^.ng l•nh Tự! tín dụng ngân hàng3 >M>M> H:J56 KL5 Be 91h @_ BIB1 91uB •IB b~51 9d51 1`a a1Ia BoF 91ˆF 91285 Ri= j2k9 Tf !-! thự! t^%ng đ\ phân tí!h z ph)n I3<3I[ t-! gii !h. ^nng t^.ng _u- t^bnh giii _umet[ t+, -n phii !h{ ~ UŽ$ Uvt l\i suZt thŽ. tfng gi,i đ.%n[ dhhng -p dụng hồi tố đối T i nhkng ths, thuận l\i suZt t^ư ! đr3 T^.ng tZt !i !-! TXn gin litn _u,n đen TiY! đicu !h•nh l\i suZt !h. T,m t^.ng HĐTD đcu dhhng đc !ập đen TiY! -p dụng hồi tố3 Thpi đi]$ hiYn n,m NHNN $ i -p dụng t^z l%i !# !he l\i suZt ths, thuận ntn !r dhhng ít HĐTD t^ung „ dài h%n dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl dv. dài !h. đen hiYn n,m T|n !hư, det th{! •T i HĐTD !r thpi h%n HW th-ng dí det ngàm <l•Q•IWWl thb đen <l•Q•IW<R $ i det th{!‘3 6 i nhkng HĐTD t^ii _u, !i g, gi,i đ.%n -p dụng !# !he l\i suZt như Tậm[ !# _u,n giii _umet t^,nh !hZp !)n UŽ$ Uvt ths, thuận l\i suZt thŽ. tfng gi,i đ.%n !ụ th]3 Phhng th] -p dụng $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin đ] Zn đonh $/! l\i suZt t^.ng h%n tối đ, $à dh-!h hàng phii t^i !h. T&TD z gi,i đ.%n -p dụng l\i suZt ths, thuận t^ư ! đr3 Btn !%nh đr[ đ] U-! đonh l\i suZt !-! gtn ths, thuận !r Tượt _u- $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin h,m dhhng[ !# _u,n !h/! nXng dhhng th] dˆng phvp !hi, gbnh _uân !-! $/! l\i suZt t^.ng suốt thpi gi,n thự! hiYn hợp đồng3 &-! $/! l\i suZt $à h,i gtn ths, thuận th] hiYn ~ !hí !a, h` t^.ng tfng gi,i đ.%n thự! hiYn hợp đồng[ gi,i đ.%n NHNN dhống !he $/! t^)n thb ths, thuận l\i suZt đr Ti ph%$ ph-p luật[ nhưng z gi,i đ.%n NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths, thuận thb l%i đ{ng luật3 Neu !hi, gbnh _uân !r th] l\i suZt t^ung gbnh h.àn t.àn dhhng Tượt _u$/! t^)n[ ntn d‡ nh)$ l|n ^nng ths, thuận l\i suZt gik, h,i gtn dhhng Ti ph%$ ph-p luật3 6c $jt lí luận[ !# _u,n giii _umet phii tính l%i $/! l\i suZt t^.ng gi,i đ.%n go dhống !he $/! t^)n[ Tà T i TiY! tính l%i l\i suZt như Tậm thb dh-!h hàng T,m Tốn sƒ đượ! h.àn t^i $ột gi- t^o l\i đ\ go tính dhi ^,3 Như Tậm[ TiY! -p dụng _um đonh !a, gi,i đ.%n nàm hồi tố !h. gi,i đ.%n t^ư ! đr h.j! !hi, gbnh _uân l\i suZt t^.ng suốt thpi gi,n thự! hiYn hợp đồng đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a, ths, thuận l\i suZt t^.ng HĐTD •thŽ. tfng gi,i đ.%n tư#ng

ŠŠ

/ng T i !# !he đicu hành l\i suZt !a, NHNN‘ là dhhng phˆ hợp Tà dhhng đi$ gi. đượ! _umcn lợi !a, !-! gtn th,$ gi, _u,n hY tín dụng3 Đ] giii _umet TZn đc nàm[ t-! gii !h. ^nng T*NDT& !)n !r TXn gin hư ng d|n !ụ th] TiY! -p dụng _um đonh !a, ph-p luật dhi UŽ$ Uvt nhkng t^,nh !hZp HĐTD như Tậm[ !ụ th] là đối T i nhkng HĐTD dí det tf t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tc s,u3 T^tn thự! te[ TZn đc nim sinh dhhng phii d. _um đonh !a, ph-p luật dhhng ^u ^àng[ $à là !-!h giii _umet !a, !-! !# _u,n !r th}$ _umcn !hư, thống nhZt d. !hư, !r sự hư ng d|n !ụ th][ d|n đen _umcn lợi !a, !-! gtn $à đj! giYt là phí, ngưpi đi T,m go inh hưzng3 6Xn gin hư ng d|n ntn _um đonh ^u dhhng đượ! -p dụng hồi tố Tà dhhng !hi, gbnh _uân đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a, ths, thuận l\i suZt !h. T,m t^.ng HĐTD3 >M>MG Œ23 b~51 91ƒ56 51k9 @_ B1p 97= a1<9 B18f 9mP BLDS IWWQ Tà Luật thư#ng $%i IWWQ đư, ^, h,i !# sz đ] là$ !Xn !/ tính ticn ph%t !hậ$ t^i dh-! nh,u3 Ph.in I Đicu RWQ BLDS _um đonh€ .Trong tr%Jng h&0 -ên c nghga :* ch!m tr# ti$n thì -ên đ 0h#i tr# lEi đối :Ki số ti$n ch!m tr# thUo lEi su,t cI -#n 'o Agân hàng Ahà n%Kc công -ố t%Ing ứng :Ki thJi gian ch!m tr# t9i thJi đi+m thanh toánT tr3 tr%Jng h&0 c tho# thu!n khác ho\c 0há0 lu!t c 1uy đHnh khác.7 T^.ng dhi đr Đicu RWH Luật thư#ng $%i IWWQ l%i _um đonh€ .Tr%Jng h&0 -ên :i 0h9m h&0 đ)ng ch!m thanh toán ti$n hàng hay ch!m thanh toán thh lao 'Hch :* :à các chi 0hC h&0 lC khác thì -ên -H :i 0h9m h&0 đ)ng c 1uy$n yêu c[u tr# ti$n lEi trên số ti$n ch!m tr# đ thUo lEi su,t n& 1uá h9n trung -ình trên thH tr%Jng t9i thJi đi+m thanh toán t%Ing ứng :Ki thJi gian ch!m tr#T tr3 tr%Jng h&0 c thNa thu!n ho\c 0há0 lu!t c 1uy đHnh khác.7 ThŽ. _um đonh !a, BLDS Tà Luật thư#ng $%i thb !r h,i !-!h tính ticn ph%t !hậ$ t^i[ thŽ. đr !Xn !/ Tà. l\i suZt !# gin d. NHNN !hng gố h,m !Xn !/ Tà. l\i suZt nợ _u- h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng t%i thpi đi]$ th,nh t.-n tư#ng /ng T i thpi gi,n !hậ$ t^i3 ThŽ. _u,n đi]$ !a, t-! gii[ !h• ntn _um đonh $ột !-!h ph%t nhn$ t%. sự nhZt _u-n[ gi{p !-! gtn th,$ gi, gi,. do!h Tà !# _u,n giii _umet t^,nh !hZp d‡ dàng -p dụng ph-p luật3 6b the[ t-! gii dien ngho !h• _um đonh $ột !-!h ph%t !hậ$ t^i dự, t^tn !# sz l\i suZt !# gin !a, NHNN !hng gố[ gzi lƒ neu !Xn !/ Tà. l\i suZt nợ _u- h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng như _um đonh !a, Luật thư#ng $%i IWWQ thb !-! gtn l%i phii t^ii _u, gi,i đ.%n U-! đonh l\i suZt nợ _u-

ŠQ

m xl\i ph%t !hậ$ t^iy3 &i BLDS IWWQ Tà Luật thư#ng $%i IWWQ đcu sw dụng xticn l\iy đ] !h• dh.in nợ !hậ$ t^i3 6Zn đc th/ h. lợi í!h !a. h#n l\i suZt !# gin‘3 6b the[ T i _u.in nợ !hậ$ t^i đ] đi$ gi. gồ$ ticn l\i t^. ^. Tụ phii !hou t^-!h nhiY$ Tb hành Ti Ti ph%$ !a.h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng •Tb l\i suZt nợ _u.in nợ gố! _u.ng TZn đc Tc !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ t-! gii đ\ đư.t^o l\i dhi đr g. t-! gii !)n !r sự ^%!h ^+i t^.ng TiY! sw dụng thuật ngk xticn ph%t !hậ$ t^iy h.in ticn l\i nàm đcu go _u.i dh.h%n Tà phii !hou tiep $ột dh.in ticn ph%t t^.n đi]$ nàm[ t-! gii đư.in nợ _u. gtn go Ti ph%$[ h#n nk.h%n đối T i dh. NHNN !hng gố sƒ dhien gtn go Ti ph%$ thiYt h%i h#n s.h%n luhn !. TiY! ph%t !hậ$ t^i nhn$ h%n !he !ha th] !r ngh•.in xl\i ph%t !hậ$ t^iy nk. ngưpi !r ngh•.-n3 4ai làT ph-p luật _um đonh nhicu !-!h th/! Tà !# sz ph%t !hậ$ t^i[ nhưng !h• !h. Tụ3 Tr$ l%i[ t^. thb sƒ t^z thành xl\i $˜ đ‰ l\i !.n[ !# _u. t^tn !# sz là l\i suZt nợ _u.i là ph-p luật T|n _um đonh nhicu !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ nhưng dhi -p dụng !-! gtn !h• đượ! lự.u€ GFt làT ph-p luật !h• _um đonh thống nhZt $ột !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ dự.n hY tín dụng ngân hàng thb d‡ gâm ^. T i dự. dien ngho th/ h. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi gi.ng !he tài ph%t !hậ$ t^i3 6 i !-!h g`i như Tậm[ dhi -p dụng t^. !a. t^tn !# sz là l\i suZt !# gin d.h%n‘3 D.ng h%n‘ Tà ticn l\i đối T i dh.in l\i3 ŠH .i[ Tc thuật ngk đượ! sw dụng t^..ng _u.nh !hZp Uim ^. $bnh† $jt dh-![ đr là hbnh th/! !he tài guộ! ngưpi Ti ph%$ ngh•. phvp T&TD tính l\i suZt _u. !h`n $ột !-!h th/! ph%t đối T i $ột dh. phvp !-! gtn -p dụng $ột !-!h th/! đối T i $ột dh. $bnh3 6iY! _um đonh !h• !r $ột !-!h th/! tính ticn ph%t sƒ h%n !he _umcn !a.ny3 Nhưng T i !-!h g`i xticn ph%t !hậ$ t^iy sƒ th] hiYn đượ! gin !hZt !a.h%n •tính gnng l\i suZt nợ _u.h%n t^ung gbnh[ sƒ tốn thpi gi. Tụ !a.h%n[ ntn gi.ng đr nhicu ~ dien !h.3 Tum nhitn[ sƒ !r nhicu ~ dien t^-i !hicu[ t^. h. nh)$ l|n3 'h-p luật ngân hàng đ\ !h.n tài ph-n !qng gjp dhr dhXn h#n dhi giii _umet Tụ TiY! neu !r t^.nh t.ng h%n •tính gnng l\i suZt t^.ng !he tài ph%t !hậ$ t^i[ thŽ.i dien ngho như s. nr là hbnh th/! ph%t Ti ph%$ đối T i hành Ti !hậ$ t^i nợ gố! Tà nợ l\i !a. gtn Ti ph%$ ngh•. ^. Tụ Tà dhhng đượ! UŽ$ là $ột dh..n !hậ$ t^i t%i thpi đi]$ th. ^nng ~ ngh•. Tụ !hậ$ thự! hiYn ngh•. ph%t t^tn !# sz l\i suZt !# gin d. đr[ neu !i h.

in I Đicu Š‹H BLDS IWWQ U-! đonh l%i l\i suZt !h.m đượ! tính gnng <QW™ l\i suZt !# gin3 Như Tậm[ neu thự! te !-! !# _u..i đ.m !-! gtn đượ! ths. T.ng t^ưpng hợp gtn T. _u.$/! l\i suZt _um đonh Tà ph)n Th hiYu nàm dhhng inh hưzng đen t.nhân[ t-! gii !h.n đi]$ !.ng HĐTD nri ^itng Tà hợp đồng dân sự nri !hung3 Đicu dh.%n !ụ th]3 &hính Tb the[ hiYn n.in l\i suZt go Th hiYu $ột ph)n thŽ.n đi]$ th/ h.nh !hZp !r th] di‡n ^.m !+n !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf.m Tượt _u. tfng gi. ths.<QW™ l\i suZt !# gin thb l\i suZt !h.ng HĐTD nhưng T i nhkng t^.ng !-! TXn gin hư ng d|n T i h. ph-p luật[ thŽ.u3 Vu. T.m !r nhicu _u.àn gộ Tốn gố! Tà l\i $à T|n !+n thf. đr[ hợp đồng T. thuận t^.n giii _umet !r th] linh động UŽ$ Uvt t^.n tài ph-n !hZp nhận t^.n đi]$ th/ g.l\i suZt _um đonh thŽ.u dhi đ\ t^f đi Tốn gố! Tà l\i T. ph-p luật Tc l\i suZt t^.ng hợp đồng là Ti ph%$ ph-p luật[ thb nội dung !a.$/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin[ nội dung !a.[ thb gtn !h. thuận l\i suZt t^.ng t^ưpng hợp !-! gtn ths. thuận nàm go UŽ$ là Th hiYu tumYt đối3 D. t. đicu dh.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ !hư. l\i suZt !# gin !h/ dhhng phii tính l%i gnng T i <QW™ l\i suZt !# gin3 D.in ticn l\i đ\ t^i đượ! t^f Tà.ng hợp đồng T.i đ.n đi]$ th/ nhZt !h. TZn đc Tc hậu _ui ph-p lí !a.àn gộ đicu dh. s.ng gi. thuận $/! l\i suZt t^.[ neu !-! gtn ths. sự !hjt !hƒ !a. do!h dân sự nri !hung Tà thống nhZt T i ph-p luật ngân hàng nri ^itng[ !)n _um đonh t^. thuận $/! l\i suZt Tượt _u. TiY! Ti ph%$ _um đonh !a. dh.%t động !h.t^bnh giii _umet Tụ TiY!3 Neu ths.m3 Š‹ . ^nng neu ths. thuận Tc đicu dh.àn t^i l%i !h. _um đonh !ụ th] hậu _ui ph-p lí !a.m t^.u dhi dh. litn _u. _u.%n NHNN -p dụng t^)n l\i suZt thb l%i đjt ^.m đ\ t^i ticn l\i[ thb số ticn l\i đ\ t^i dhi ^. hợp đồng3 6b the[ l\i suZt đượ! tính l%i gnng <QW™ l\i suZt !# gin $à NHNN !hng gố tư#ng /ng T i tfng thpi đi]$3 ThŽ. số !# _u. sƒ đượ! t^f Tà. T.in l\i suZt t^.in nợ gố! Tà l\i T.in nàm dhhng U-! đonh ^u !he tài dhi !-! gtn ths.i đượ! đ. Đicu <RQ BLDS IWWQ[ ph)n Tượt _u.nh !hZp Tc nội dung l\i suZt[ thb phii -p dụng dh. thuận Tượt _u.in l\i suZt !a.m thŽ.m phii h.m t^z thành hợp đồng T. ^nng ph-p luật !)n !r _um đonh ^u ^àng t^.n đen gi. đr[ đ] đi$ gi.ng TZn đc nàm3 &ụ th] t^.m dhhng !r l\i3 Vu. gtn !h. T.m3 Neu s.n đi]$ Tận dụng dh-! nh.ng _u. T.m3 Đồng thpi gtn !h.ng hợp đồng Tượt _u. TiY! Ti ph%$ _um đonh Tc l\i suZt3 Ph. T.$/! l\i suZt _um đonh[ dhi !r t^.>M>MZ Œ23 b~51 @_ 182 ^2P a1Ia Rd bƒ= @J= @=CB @= a1<f a1Ia R289 @_ 91ˆF 91285 Ri= j2k9 Tum hiYn n.

ng t^ưpng hợp gtn T.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h.‘[ !r th] _um đonh xT^. _u.nh !hZp thb T&TD đượ! hưzng $ột ph)n lợi tf sự !htnh lY!h l\i suZt t^.nh !hZp thb !# _u.m3y 6iY! _um đonh gtn !h. det hợp đồng $à !r th] d. !h.m thŽ.m phii h. gtn T.in ticn l\i đ\ t^i đượ! t^f Tà.u dhi dh. T. h#n $/! t^)n l\i suZt !h. l\i suZt !# gin !qng gâm gZt lợi đối T i phí.ng t^ưpng hợp l%i !r nhkng gien động t^tn tho t^ưpng dhien NHNN phii -p dụng !# !he l\i suZt t^)n $ột l)n nk.m luhn !.i sƒ dh‚! phụ! đượ! nhkng h%n !he t^. giii _umet t^iYt đ] đượ! là t^. T. t^. hợp đồng Tà đc UuZt l\i suZt !h..ng hợp đồng !h. ^nng T|n phii tính l\i t^.Vum đonh thŽ.m •đj! giYt là !-! T&TD T i lợi the s.m đ\ t^i ticn l\i[ thb số ticn l\i đ\ t^i dhi ^.$/! t^)n l\i suZt !h.ng hợp đồng T.m đượ! tính l%i gnng $/! l\i suZt t^)n3 T^. NHNN !hng gố thb l\i suZt !h..àn gộ nợ gố! Tà l\i $à T|n !+n thf.nh !hZp Tc l\i suZt t^. T. T.m nhưng TiY! tính l\i !h. T.i _u. NHNN3 Tư#ng tự[ tum _u.%n thi.m d.m !+n !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf. hợp đồng $|u‘ !ố tbnh mtu !)u l\i suZt !..m gnng <QW™ l\i suZt !# gin[ !+n neu dhhng !r t^. T.[ thb gtn !h. T. t.ng hợp đồng Tượt _u. do!h dân sự nri !hung Tà nhkng HĐTD dí det t^ư ! <…•Q•IWWl nri ^itng3 Đ] $. !h. dh-!h hàng3 &ụ th][ T i nhkng HĐTD đ\ dí det t^ư ! dhi NHNN -p dụng $/! t^)n l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !# gin[ !r nhkng ths. đr[ dien ngho nàm !h• !r ~ ngh•.m !h. t-! gii[ TZn đc !hư.n đi]$ th/ nhZt[ neu hợp đồng T.m đcu h. h#n $/! t^)n Tà t^z ntn Ti ph%$ ph-p luật[ nhưng T&TD T|n dhhng đicu !h•nh gii$ l\i suZt !h. T.n đi]$ th/ h.m sƒ go thiYt h%i[ gzi lƒ dhhng phii $`i ths. nàm3 Đồng thpi gtn !h. T.m h)u het là !-! T&TD3 6 i lợi the nàm[ !-! T&TD !r th] gâm gZt lợi !h.n hY tín dụng[ gtn s. thuận l\i suZt !.m t^z thành dhhng !r l\i thb gtn !h. sƒ đượ! t^f Tà. T. T.. T.ng h.u dhi đ\ t^f đi Tốn gố! Tà l\i T.àn t^i l%i !h.àn d.m !a. !-! gtn dhi gi.ng TiY! giii _umet !-! t^..m số ticn thf.ng t^ưpng hợp l\i suZt ths.m t^. h#n l\i suZt !# gin3 Phi _um đonh như dien ngho !a.m Tb thhng thưpng l\i suZt !h. T. thuận l\i suZt Tượt _u$/! t^)n !h.ng gi. ~ !hí !ha _u.%n thi. dh. h#n •t^.ng _u. sự th..n tài ph-n !qng đicu !h•nh l\i suZt !h. như t^tn !r th] h%n !he đượ! tbnh t^%ng gtn !h.àn t. thuận t^.m phii !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf.ng tính dự liYu !. T.n đi]$ !+n l%i3 9 _u.ng HĐTD T i $/! t^)n l\i suZt đr‘3 Tht$ Tà.m3 Šl . s. phˆ hợp •Tb neu !r t^.n đi]$ th/ g.n !a. T. T. T.m3 Neu s.in nợ gố! Tà l\i T.

nh Tà Uu hư ng !%nh t^. h.àn3 &ụ th] là€ Luật !%nh t^.%t động dinh d.$ tf ngàm W<•‹•IWWQ[ !uộ! !%nh t^.ài th.nh dhhng lành $%nh đi]n hbnh t^. !a. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ TS3 Ngum‡n 6Xn Tumen •IWWH‘[ Op dụng luật !%nh t^.ng l•nh Tự! ngân hàng l%i đượ! tiep !ận gnng dh-i niY$ !%nh t^.ng nư ! !qng T|n tồn t%i $hi t^ưpng !%nh t^.nh nX$ IWWŠ ’Ž$ Đicu <H Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.$ Tốn dhhng đ#n giin nhưng thự! thi Luật !%nh t^.ng ncn dinh te tho t^ưpng litn _u.ng !-!h phụ! Tụ Tà hY thống do!h Tụ ngân hàng3 Btn !%nh đr[ ng.nh t^.$ ngàm !àng tXng[ sự th.àn t.nh gZt hợp ph-p R<3 'h-p luật ngân hàng h.nh nX$ IWWŠ đ\ dự liYu h.$ nhicu đi]$ $%nh Tc Tốn[ !hng nghY[ t^bnh độ _uin lí[ !hien lượ! dh-!h hàng[ ph. $ột số T&TD tb$ !-!h litn det T i nh.ng T i _u. ngàm WR•<I•IWWŠ Tà !r hiYu lự! thi hành t%i 6iYt N.>M>M[ Áa Ke56 R289 B<51 9mF51 @_ 5q= K256 Ri= j2k9 9mo56 1o<9 bq56 56l5 1756 T^ư ! dhi Luật !%nh t^.nh dhhng $inh g%!h Tà tbnh t^%ng gZt gbnh đ•ng3 6iY! -p dụng Luật !%nh t^.nh dhhng lành $%nh‘3 T^. ngumtn ! !h.nh gik.m g‚t3 S.-t !hjt !hƒ[ g.ng l•nh Tự! dinh d.ng !-!h tiep !ận TZn đc !%nh t^.m[ Luật !%nh t^.nh hợp ph-p Tà !%nh t^. gồ$ !-! hành Ti h%n !he !%nh t^.nh Tà !-! hành Ti !%nh t^. !-! T&TD dh-! Tà !h. tho t^ưpng 6iYt N.nh Tà. 6iYt N.ng l•nh Tự! ngân hàng[ dư i $ột !-!h g`i dh-! là xhành Ti !%nh t^.-t !i h.ng dhi đr[ TZn đc !%nh t^.nh dhhng !r sự thống nhZt h.nh gik.nh t^.nh go !Z$ nhưng l%i !r th] t%.ài3 &-! T&TD nư ! ng. ngàm !àng g.t^bnh hội nhập _uố! te !a.àn dhhng đc !ập nhkng hành Ti h%n !he !%nh t^.$[ số lượng !-! T&TD nư ! ng.ng nư ! T i nhkng T&TD nư ! ng.i Uu hư ng titu !ự! t^.ài nàm đŽ$ Tà.ng l•nh Tự! ngân hàng[ T90 chC Xu!t hLc •H‘[ t^3QH Š… .ng s.n đen !%nh t^.nh dhhng lành $%nh RW •$ụ! titu di]$ s. hbnh th/! xđộ! _umcn nhr$y đ] gâm thiYt h%i !h.àn t. !-! T&TD t^...u thhng _u.nh nX$ IWWŠ đượ! thhng _u.ng $ối _u. !-! T&TD đ\ di‡n ^. ^.nh t^. !-! T&TD t^.nh Tà ph-p luật ngân hàng t^. $ột !uộ! !%nh t^.nh nri !hung z 6iYt N. Tà.n hY gik.$ gi.nh go !Z$ thự! hiYn $à !h• liYt dt $ột số hành Ti !%nh t^.nh !)n đượ! di]$ s.$ gi. Luật !%nh t^. !-! T&TD nàm t%.m t^.. dh-!h hàng3y RI RW R< RI ’Ž$ !hư#ng I Tà !hư#ng R Luật !%nh t^.nh[ đr là Uu hư ng h%n !he !%nh t^.nh Tc nhkng hành Ti h%n !he !%nh t^. tho t^ưpng 6iYt N.nh ngân hàng l%i !àng dhr h#n3 HiYn n.i nhr$ hành Ti litn _u.n đen l•nh Tự! !%nh t^.nh gZt hợp ph-py3 xHiYn tượng nàm tum dhhng th] ngXn !in TiY! -p dụng t^ự! tiep !-! _um đonh !a.

ng gi.àn !r th] hợp t-! T i nh. !-n gộ t+. T.m thZp h#n nhn$ !%nh t^.nh !hZp Uim ^.m[ đj! giYt Tc l\i suZt !h.u đ] đ}m $/! l\i suZt !h.ng h.nh h. !-! T&TD T i nh. thuận như hiYn n.$ hi]u ph-p luật !humtn ngành h#n ntn !ha th] đi T.nh ngân hàng[ UuZt ph-t tf t)$ _u..m t^.n tâ$[ nXng lự! !humtn $hn tốt thb sƒ gii$ đượ! $ột số lượng l n -n go dh-ng !-.àn t. đr T|n !hư.m !%nh t^.j! !h• là nhkng s.m !)n tí!h !ự! tb$ hi]u[ !ập nhật dop thpi _um đonh ph-p luật đ] gi.m !)n !h{ ~ tb$ hi]u Tà tuân tha _um đonh !a. t-! gii dự..%i tho t^ưpng !r tính litn det !hjt !hƒ[ dhhng $ột T&TD nà.nh ngân hàng[ Uu hư ng hợp t-! gik.ng đr[ !)n lưu ~ đen TiY! _um đonh Tc h%n !he !%nh t^.j! hành Ti !%nh t^. !r th] h. h. -n !qng !)n đượ! _u.nh Tà !%nh t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h. $bnh3 "jt dh-![ TZn đc gồi dư¥ng nXng lự! !humtn $hn !a. ph-p luật d|n đen t^. thuận $/! l\i suZt !h. T.u đ] !ˆng tồn t%i Tà ph-t t^i]n là dhhng t^-nh dhsi3 Tho t^ưpng do!h Tụ ngân hàng là $ột l.ng l•nh Tự! dinh d..àn t.ng _u. ph-p luật[ gin thân !-! T&TD Tà ngưpi đi T..nh dhhng lành $%nh Tà gi.[ gâm gZt lợi !h. T.[ t-! gii !h. đr nghit$ !Z$ hành Ti h%n !he !%nh t^.[ dh-ng ngho z nhkng nội dung ph( gien[ đ#n giin h.%t động nàm3 T^. ph-p luật[ đồng thpi nâng !.m t^. ^nng !)n !r nhkng _um đonh !ụ th] h#n Tc !%nh t^.nh T i !-! T&TD dh-!3 &h.nh t^.nh T i !-! T&TD dh-! thb hành Ti đr !qng Ti ph%$ ph-p luật !%nh t^. T. thuận Zn đonh l\i suZt !h. dˆ ths.ng l•nh Tự! dinh d.nh dhhng lành $%nh t^.m[ !-! T&TD h.ng h.m ltn !. T. det[ thự! hiYn hợp đồng thb $ i h%n !he đượ! t^.m ths. !%nh dh-![ $ột số T&TD !r th] hợp t-! ths.àn giYt lập3 D.m nhn$ !%nh t^. h. T. &hính pha _um đonh !ụ th] !-! hành Ti !%nh t^.3 Tht$ Tà. T.nh t^. đr[ T i _um đonh Tc l\i suZt !h.. tinh th)n t^-!h nhiY$ t^.%t động !h.nh T i dh-!h hàng h.ng HĐTD3 Btn !%nh nhkng giii ph-p Tc _um đonh !a.ng HĐTD3 Nhkng dien ngho !a.àn QW .%t động ngân hàng Tà hbnh th/! Uw lí !-! hành Ti nàm3 T^.i srt nhs nhjt nhưng l%i gâm thiYt th+i !h.n hY tín dụng[ T&TD luhn là gtn .%t động $ột !-!h h.nh3 Tf !-! TZn đc đjt ^.nh dhhng lành $%nh t^.n t^`ng Tà tính đj! thˆ !a. t^tn !# sz thự! t^%ng t%i !hư#ng I[ d. đr[ t^. !h. đư#ng sự3 T^tn đâm t-! gii đ\ t^bnh gàm $ột số dien ngho nhn$ giii _umet nhkng Tư ng $‚! !a.Đ] dh‚! phụ! tbnh t^%ng _um đonh dhhng Xn dh p nàm[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W đ\ _um đonh ^u t%i Đicu … Tc hợp t-! Tà !%nh t^.%t động ngân hàng[ thŽ. TY _umcn lợi !a.ng h.. dh-!h hàng3 9 $ột dhí.

T. det th{! $à gtn T. !-! t^.nh !hZp Tà Tư ng $‚! z nhicu dhí. !h.in nợ _u.t^bnh tiep !ận T i nhkng TZn đc thự! ti‡n Tà đc UuZt nhkng dien ngho ntu t^tn3 T•56 Qp9 B1:. TiY! phân tí!h thŽ. !%nh s.j! T&TD mtu !)u đicu !h•nh tXng l\i suZt !h.ng tính g.ng HĐTD đượ! t^bnh gàm z g.ng HĐTD ths. T.56 > Dự.ng TiY! U-! đonh $/! l\i suZt t^. _u-t Tà !r gi.ng h%n Tà !-!h tính l\i suZt t^.t^o thự! ti‡n sâu s‚!3 Tum nhitn[ đr là nhkng nœ lự! !a. ^. t-! gii đc UuZt $ột số dien ngho nhn$ dh‚! phụ! Tà h%n !he !-! t^. !%nh3 'hụ! Tụ !h.ng HĐTD[ tf đr đc ^.h%n3 4ai là[ hư ng d|n !ụ th] Tc !-!h th/! U-! đonh tính hợp ph-p !a.nh !hZp Tc l\i suZt t^.h%n3 Đ] $inh h`. luận đ\ tập t^ung t^bnh gàm nhkng thự! t^%ng Tc t^.u€ Thứ nh.m •dhhng -p dụng hồi tố Tà !hi.. thuận l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.nh !hZp nim sinh3 Thứ hai[ !r sự gZt đồng _u.ng TiY! U-! đonh l\i suZt nợ _u. $ột số gin -n titu gi]u t^. t^tn !# sz lí luận z !hư#ng <[ !hư#ng I dhr.nh !hZp Tc l\i suZt z nX$ nội dung€ GFt là[ thống nhZt _um đonh Tc l\i suZt đối T i dh. thuận l\i suZt3 APm làT -p dụng luật !%nh t^.àn $. ths.nh Tc nội dung l\i suZt t^.m dhien t^. !%nh t^. det HĐTD Tà !i !# _u.nh !hZp l\i suZt t^.%t động ngân hàng3 Q< . nhkng dien ngho nhn$ giii _umet !-! TZn đc nàm3 Thự! t^%ng t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.ng _u.in nợ _u.n đi]$ t^.m‘3 ca là[ _um đonh thống nhZt Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i3 cốn là[ _um đonh Tc hậu _ui ph-p lí đối T i TiY! Ti ph%$ ph-p luật Tc ths.ng h%n gik.t.m mtu !)u gii$ l\i suZt h.n !h/! nXng dhi Uvt Uw3 Thứ -a[ nhkng t^.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh.nh !hZp[ t-! gii đ\ t^bnh gàm Tà phân tí!h $ột số Tụ TiY! !ụ th][ đồng thpi đư.t[ t^. T. titu !hí dhí.. gbnh _uân l\i suZt dhi giii _umet t^.ng đr t^. thuận l\i suZt !h. t-! gii t^. !-! gtn gi.nh !hZp t^. dhí.nh !hZp[ t-! gii đ\ t-!h tfng Tụ TiY! thành nhicu ph)n tư#ng /ng đ] phân tí!h3 T^tn !# sz đr[ ph)n tiep thŽ.ng h.m !hư.

ng t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^.àn t.Nhkng thự! t^%ng Tà dien ngho đượ! t^bnh gàm t%i !hư#ng I tum dhhng h.àn đ)m đa nhưng t-! gii đ\ !ố g‚ng th] hiYn tư#ng đối !-! dhí.ng HĐTD3 QI . !%nh t^.

ng HĐTD3 Thứ haiT t^tn !# sz lí luận đ\ t^bnh gàm z !hư#ng <[ !hư#ng I dhr. T.m dhi giii _umet t^. l\i suZt !h. luận đ\ t^bnh gàm $ột !-!h dh-i _u-t Tc HĐTD[ !hi tiet h#n Tc nội dung l\i suZt Tà !# !he đicu hành l\i suZt !h.nh !hZp[ _um đonh Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i Tà hậu _ui ph-p lí đối T i TiY! Ti ph%$ ph-p luật Tc ths. luận ntu nhkng dien ngho Tà giii ph-p !a. t-! gii nhn$ giii _umet !-! TZn đc !+n Tư ng $‚! t^tn thự! te[ !ụ th] là€ thống nhZt _um đonh Tc l\i suZt đối T i dh. gin thân t-! gii !+n h%n !he[ ntn TiY! tb$ hi]u phân tí!h Tà !-! giYn ph-p đư. NHNN _u. thuận l\i suZt[ !uối !ˆng là -p dụng luật !%nh t^. đr[ nhkng lí luận nàm là ncn ting !h.ng HĐTD[ dhr. luận đ\ đ%t đượ! nhkng det _ui !ha meu như s.nh !hZp Tc l\i suZt t^.ng thự! ti‡n t%i $ột số !# _u.n nghitn !/u !r h%n[ dhi nXng n‚$ g‚t thự! te Tà dinh nghiY$ !a. _u.t^bnh nghitn !/u Tc $jt lí luận Tà tb$ hi]u thự! ti‡n t^.m !a.àn thiYn h#n3 QR .tT dhr.nh Tc nội dung l\i suZt t^. _u~ th)m !h đ] đc tài đượ! h.n hY tín dụng3 Vu.ng !-! _um đonh !a. nhkng TZn đc !+n Tư ng $‚! t^. T. ph-p luật Tà !-!h th/! -p dụng ph-p luật t^. T.h%n[ _um đonh dhhng -p dụng hồi tố Tà !hi.ng nhận đượ! ~ dien đrng grp !a.m đối T i !-! gtn t^.nh !hZp3 Thứ -aT tf nhkng thự! t^%ng đượ! t^bnh gàm t%i ph)n đ)u !hư#ng I[ ph)n !uối !a.ng h. !-! thpi db !ˆng T i t-! động !a.%t động ngân hàng3 6b thpi gi.KTT LUẬN Thhng _u.nh !hZp l\i suZt t^.u€ Thứ nh.n giii _umet t^.in nợ _u. luận tập t^ung phân tí!h Tà gbnh luận $ột số gin -n thự! te[ tf đr !h• ^. TiY! nghitn !/u Tc t^. ^. dhr.ng _u. !+n nhicu Tư ng $‚! Tà thieu srt3 6b the[ ^Zt $. gbnh _uân l\i suZt !h.

n hành gi]u l\i suZt ticn gwi Tà !h. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. ’ thhng _u. Vuố! hội dhr. thut tài !hính <<3 Ngho đonh số <ŠH•IWWQ•NĐŒ&' ngàm IR•<<•IWWQ !a.$ „ Luật số <W•IWWR•VH<< !a.DANH MỤC TÀI LI. ngàm <Š•H•IWWQ l3 Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số Š‹•IW<W•VH<I !a. Vuố! hội dhr. Hội đồng Bộ t^ưzng g.m đối T i t( !h/! dinh te Tà dân !ư T . ngàm <I•<I•<……‹ R3 Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số W‹•<……‹•VH’ !a.m !a. ’1 thhng _u. ’11 ngàm <H•H•IW<W …3 Ngho đonh số <HQ•HĐBT ngàm IR•…•<…lI !a. Hội đồng Bộ t^ưzng Tc !hính s-!h l\i suZt ticn gwi Tà !h. Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số IW•IWWŠ•VH<< !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt ticn gwi Tà ticn T. ngàm <I•<I•<……‹ Š3 Luật Sw. ’1 thhng _u.%t động !a. !hng tm !h. ngàm Il•<W•<……Q I3 Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. T. Vuố! hội dhr. T. Vuố! hội dhr.U THAM KH+O AM Vx5 {P5 ^23 a1<f a1Ia R289 <3 Bộ luật Dân sự „ Vuố! hội dhr.$ „ Luật số WH•<……‹•VH’ !a. ’ thhng _u. Tha tư ng &hính pha Tc t( !h/! Tà h. Vuố! hội dhr. ngàm <Q•H•IWWŠ H3 Bộ luật Tố tụng dân sự „ Luật số IŠ•IWWŠ•VH<< !a. NHNN Tà Hợp t-! U\ tín dụng <W3 Ngho đonh số <H•IWW<•NĐŒ&' ngàm WI•Q•IWW< !a. NHNN <R3 Vumet đonh số Rl<•VĐŒNH< ngàm Il•<I•<……Q !a. Vuố! hội dhr. Vuố! hội dhr. Tha tư ng &hính pha Tc !he độ tài !hính đối T i !-! T&TD <I3 Vumet đonh số R…•HĐBT ngàm <W•Š•<…l… !a. Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. ’1 ngàm <‹•H•IWWR Q3 Luật Sw.m !a. ’1 thhng _u. ngàm <Q•H•IWWŠ ‹3 Bộ luật Dân sự „ Luật số RR•IWWQ•VH<< !a. ’ thhng _u.

T&TD đối T i dh-!h hàng g. T.$ IR3 &hng điYn số WI•&ĐŒNHNN ngàm IH•WI•IWWl !a. Thống đố! NHNN Tc sw. T. T&TD đối T i dh-!h hàng <l3 Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒNHNN ngàm RW•Q•IWWI !a.m gnng đồng 6iYt N.$ !a.ng h. !-! T&TD đối T i dh-!h hàng <‹3 Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN ngàm R<•<I•IWW< !a. Thống đố! NHNN Tc phân l. T.$ Tà !-! T&TD <H3 Vumet đonh số ‹<l•IWW<•VĐŒNHNN ngàm I…•Q•IWW< !a. -n nhân dân tối !. T&TD đối T i dh-!h hàng <…3 Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm WR•WI•IWWQ !a. „ Bộ tư ph-p „ Bộ tài !hính Tc TiY! Uvt Uw Tà thi hành -n Tc tài sin IQ3 Thhng tư số W‹•IW<W•TTŒNHNN ngàm IH•WI•IW<W !a. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! th. Thống đố! NHNN Tc TiY! thự! hiYn !# !he l\i suZt th. đ(i[ g( sung Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN II3 Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! !hốt t^)n l\i suZt hum động 6NĐ IŠ3 Thhng tư litn to!h số W<•TTLT ngàm <…•H•<……‹ gik.%t động ngân hàng !a. T. T&TD đối T i dh-!h hàng <Q3 Vumet đonh số HQI•IWW<•VĐŒNHNN ngàm <‹•Q•IWW< !a.n hành Vum !he !h.%i nợ[ t^í!h lập Tà sw dụng dự ph+ng đ] Uw lí ^ai ^. Thống đố! NHNN g.m !a. Vum !he !h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. l\i suZt ths.. Thống đố! NHNN Tc TiY! th.i thuận t^. T&TD I<3 Vumet đonh số <l•IWW‹•VĐŒNHNN ngàm IQ•Š•IWW‹ !a. T.ng h.%!h t. NHNN _um đonh Tc !h. Thống đố! NHNN sw. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒ NHNN IW3 Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm II•Š•IWWQ !a. "š !a.%t động tín dụng thư#ng $%i gnng Đồng 6iYt N. „ 6iYn Pi]$ s-t nhân dân tối !. thuận !a.m !a.<Š3 Vumet đonh số IŠ<•IWWW•VĐŒNHNN< ngàm WI•l•IWWW !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! g. T+.n hành d–$ thŽ.m gnng Đh l.-n thu[ t^i l\i !a. T&TD đối T i dh-!h hàng Ti .m !a. NHNN 6iYt N. t^..$ thŽ.n hành Vum đonh phư#ng ph-p tính Tà h. Thống đố! NHNN Tc !# !he đicu hành l\i suZt !# gin gnng đồng 6iYt N.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h.

NHNN hư ng d|n T&TD !h.m t i h.^!h•W…•W…WŠ<W3ht$l R3 Đœ Thitn *nh TuZn •IWW…‘[ Đi.àng ¤en •IWW…‘[ Tính l\i suZt xt^tn t^piy[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph. /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.spUŸnŽžs id—II<…WŠ I3 TS3 Đœ Tho Th{m •IWW…‘[ T-! động !a.IH3 Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN ngàm <Š•Š•IW<W !a. T.$Ž•Tn•^ŽsŽ. l\i suZt !h.nŒ d.plu. nợ Œ ^ai ^. đ%.nd3Tn•žŽg•h.TnŽžs3Tn•H. thuận BM %IB1 91Ff Q1PoN B•56 9ms51 Q1oF 1ŽB <3 &-! "-! •<…lH‘[ T% -#n[ tập th/ R[ ph)n <[ N’B Sự Thật[ Hà Nội I3 Bộ Tư ph-p[ 6iYn Ph.i!hinh• ng. T. l\i suZt ths.n •IWWR‘[ >i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su..T Q3 H. Tà N’B Tư ph-p[ Hà Nội R3 Đ%i h`! Luật T'H&" •IW<W‘[ >iáo trình Xu!t ngân hàng[ N’B Đ%i h`! _uố! gi.%t động sin UuZt[ Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N.$Ž•PhiŒng.t•IWWl‹•…<‹ŠQ3T.$ đối T i dh-!h hàng thŽ. đ/! Tà hà$ ~ !hính s-!h[ ThJi -áo ainh t2 bài >=n[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3thŽs.nti$Žs3Tn •H.plu.ttp3Tn•nŽžs•g.ttp3Tn•IWW…<II‹<<QWŠllQp<WHR!<W<H•tinhŒ l.mŒdiŽuŒ!hinhŒl.ng•<‹RHI Š3 Phi ngân hàng vp guqB 56:r= @F3 b=_2 B1‹51 Ri= j2k9 •IWWl‘[ cáo điện tV 5ài Ti2ng n i @iệt Aam[ UŽ$ tht$ t%i http€••T. h`! ph-p lí •IWWH‘[ T3 đi+n Xu!t hLc[ N’B Tf đi]n B-!h Ph.$[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3TiŽtin g.iŒT.àng 'hư#ng •IWW…‘[ @ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam[ Đ%i h`! Luật T'H&" H3 Ngum‡n Tho L.m gnng đồng 6iYt N.i3ht$ Tii .!•TiŽž3.iŒsu.. T.iŒsu.t t9i A4TG @iệt Aam[ Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"3 CM T7= R=C2 91Ff Q1Po Q1IB <3 Oi 'hư#ng •IWWl‘[ Ngân hàng !r _umcn tự ~ tXng l\i suZt !h.nh.!Œngu.$Ž•t.. T'H&" Š3 '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội Q3 Lư#ng Tho H.nŒ h.tŒt^ŽnŒt^.ig.ngŒŽpŒgu.m[ B-.

n—!.n tâ$ t^ư ! db h`p l)n th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh[ Trang thông tin kinh t2 8 xE hFi ey -an Ahân 'ân tDnh c2n TrU [ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3 gŽnt^Ž3g.nh t^. T.!ninh3!.nd3Tn http€••žžž3TiŽtn.T3Tn•indŽU3phpŸ.^t...ntŽnt¡t.T3Tn http€••žžž3thŽs.nti$Žs3Tn http€••žžž3TiŽting. tXng Œ &r ngumtn nhân tf sum th.g.^m id—<IHWI¡id—HRlRŠ¡p.il¡!.-i dinh te[ cáo 5iện tV cdc Ainh .!ninh DM CIB •t{j=9t http€••žžž3g.l—g.nh !hZp HĐTD gi.g.plu.H3 Ngum‡n 6Xn &hính •IWWl‘[ "ột số TZn đc đượ! !w t^i[ đ%i gi]u _u.$nŽt3Tn Tiii .sd—TiŽž¡id—RHl…¡1tŽ$ id—<‹l ‹3 TS3 Ngum‡n 6Xn Tumen •IWWH‘[ Op dụng luật !%nh t^.ng •IWW…‘[ T^.T3Tn http€••žžž3ph.ttp3Tn http€••žžž3sgT3g.ng l•nh Tự! ngân hàng[ T90 chC Xu!t hLc[ •WH‘ l3 'hư ! Hà „ T^onh Ng`! L.ig.!ninh3!.tŽg.gŽ—nŽžs dŽt.$3Tn http€••žžž3gŽnt^Ž3g. @Pn 0h=ng ey -an nhân 'ân tDnh cdc Ainh[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3g.I<™•nX$[ cáo @iUtAamAUt[ UŽ$ tht$ t%i http€••TiŽtn.pti.$nŽt3Tn •dinhtŽ•IWWl•W‹•‹…R‹H< …3 6ân ?i..m _u.$ !.$3Tn•Ÿp.n •IWWl‘[ Phhng đượ! đicu !h•nh l\i suZt !h.g.

ngumtn đ#n€ NHT"&' 6iYt N.nh !hZp HĐTDy gik.n Ng`! H3 P1e ReB >D Bin -n ph{! th}$ số QH•IW<W•PDT"Œ'T ngàm Wl•Š•IW<W !a.$ Thư#ng Tín Tà go đ#n€ gà T^)n Tho H. ngumtn đ#n€ NHT"&' 6iYt N.nh !hZp HĐTDy gik.$ Thư#ng Tín Tà go đ#n€ hộ gà 'h. T*NDT& t%i T'H&" Tc xt^. T*NDT& t%i T'H&" Tc xt^.PHỤ LỤC P1e ReB ?D Bin -n ph{! th}$ số Q‹•IW<W•PDT"Œ'T ngàm Wl•Š•IW<W !a.àng *3 Tà hng 6u "inh T3 iU .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->