BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ---o o

---

PHẠM L! NINH

TRANH CH"P V# L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG ) TH*C TRẠNG VÀ GI+I PHÁP

KH,A LUẬN T-T NGHI.P C/ NH0N LUẬT C12345 56751 L289 T1:;56 M<=

TP HCM - > ?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ---o o---

KH,A LUẬN T-T NGHI.P C/ NH0N LUẬT

TRANH CH"P V# L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG ) TH*C TRẠNG VÀ GI+I PHÁP

%=51 @=45 91AB 1=C5D K1EFD G?

PHẠM L! NINH M%%VD G?> ?>H

G=Io @=45 1:J56 KL5D T1%M PHAN PHƯƠNG NAM

TP H' CH( MINHN NOM > ?

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong kh a lu!n này là trung th"c. Các thông tin tham kh#o đ$u đ%&c '(n ngu)n c* th+. TIB 6=P Q1EF R285

PHẠM L! NINH

i

DANH MỤC TS VITT TUT BLDS BLTTDS HĐTD NHNN NHT" NHT"&' T*ND T*NDT& T&TD T'H&" Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Hợp đồng tín dụng Ngân hàng Nhà nư ! Ngân hàng thư#ng $%i Ngân hàng thư#ng $%i !( ph)n T+. -n nhân dân T+. -n nhân dân tối !. T( !h/! tín dụng Thành phố Hồ &hí "inh ii ..

AN &H.MỤC LỤC L01 &*" Đ2*N333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333i D*NH "4& T5 617T T8T33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ii "4& L4&333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 iii "9 Đ:.DT TC2N? HF' ĐGN? T@N D4N? 6M ?1N1 'HO' PH8& 'H4&33333333333333333333333IH P7T L.DT TC2N? HF' ĐGN? T@N D4N?333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333H &H=>N? I NHJN? 6DN ĐB THK& T1LN 6B TC*NH &HD' LE1 S.AN333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333QR D*NH "4& TM1 L1S. TH*" PHN2333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333T 'H4 L4&3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 iU iii .333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 < &H=>N? < L@ L.N? 6B TC*NH &HD' LE1 S.

!r !hng t^bnh nà.nh !hZp HĐTD inh hưzng đen lợi í!h !a.t^bnh dhi. T&TD Tà !-! !.nh !hZp nàm đ{ng _um đonh ph-p luật Tà đi$ gi.nh !hZp HĐTD tXng ltn ^u ^Yt d] tf s. thZm !hư. !-! gtn th.ng !uộ! dhang h.n !r th}$ _umcn3 "ột t^. _umcn lợi !a. !-! gtn là $ột TiY! ^Zt !)n thiet3 T^tn thự! te[ T|n !+n nhicu gZt !ập t^.m[ tf đr đc ^. đr[ _u. !-! gtn th. ncn dinh te đZt nư ! tfng gư ! hội nhập T i ncn dinh te dhu Tự! Tà the gi i[ thhng _u. ^.ng HĐTD[ Tb Tậm thi đ\ !h`n đc tài€ “Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng – Thực trạng và giải ph p! là$ đc tài nghitn !/u !h. $bnh3 < .m h. tbnh !inh dhr dhXn[ dhhng t^i nợ !h. !h/! nXng _uin lí nhà nư ! Tc ticn tY Tà h. IW nX$ thự! hiYn hY thống ngân hàng h.u !uộ! dhang h.ng nhkng ngumtn nhân là sự dhhng thống nhZt Tà đ)m đa _um đonh !a. ph-p luật3 H%n !he ph-t sinh Tà giii _umet t^.ng nư !3 9 $/! độ Ti $h[ sự th.àn t. ncn dinh te3 6Zn đc !Zp thiet đượ! đjt ^.ng _u. là !)n !r sự nghitn !/u tư#ng đối đ)m đa Tc !-! t^.àn dhhng nhs3 Sự th.n hY tín dụng[ grp ph)n đ}m $%nh sự ph-t t^i]n !a. nhkng hư ng giii _umet thí!h hợp3 Tht$ Tà. T&TD3 Phi nhkng Tụ TiY! như Tậm đượ! đư.àn !)u tf gik. số là ngưpi đi T.nh !hZp l\i suZt t^.n t^`ng !a.m h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt nàm !qng !r t-! động dhhng nhs đen _u.ing dinh te t. T.m đ(i Tc !# !he đicu hành l\i suZt !a. T.i !Zp[ Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. tbnh !inh Ti ph%$ ph-p luật Tc l\i suZt !h.nh !hZp UuZt ph-t tf nhicu ngumtn nhân[ tum nhitn đ.ng nhkng giYn ph-p hiYu _ui nhn$ (n đonh tbnh hbnh tho t^ưpng ticn tY t^. dhr.$ gi.MV ĐWU ?M T(NH C"P THITT CXA Đ# TÀI Vu.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD là TiY! là$ !)n thiet Tà !r ~ ngh•.ing tài !hính t. _umcn lợi !h. NHNN gi-n tiep dhien nhicu T&TD lâ$ Tà.j! !ố tbnh xl-!h luậty Tb $ụ! titu lợi nhuận3 T^. nhn$ đi$ gi. _u.%t động ngân hàng3 Đj! giYt t^.$ đ\ th] hiYn đượ! T.n hY tín dụng gik. Uvt Uw[ $ột TZn đc nim sinh là số lượng HĐTD Ti ph%$ ph-p luật Tc $/! l\i suZt !h. _u. !-! t^. tập t^ung Tà.n hY tín dụng nri ^itng Tà U\ hội nri !hung3 ?iii _umet !-! t^.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt như $ột t^. nX$ IWWl[ NHNN đ\ thự! hiYn TiY! th.nh !hZp HĐTD $à nội dung là l\i suZt !h.ng _u.t^bnh đư.m lâ$ Tà.àn !)u3 T^.t^bnh giii _umet t%i !# _u.$ gi. T. s-t tbnh hbnh nghitn !/u !h. luận tốt nghiYp !a.i t^+ _u. $bnh t^.nhân[ t( !h/!3 Số lượng t^.

h%n3 T^tn !# sz thự! ti‡n Tc t^. T. det th{! $à $ột t^.ng HĐTD3 GM Đ-I TƯ&NG VÀ PHẠM VI NGHI!N CYU Phr. l.ng _um đonh !a. luận đượ! nghitn !/u z $/! độ !w nhân ntn !hư.ng h%n† thứ -a[ nhkng t^.m dhien t^.ng h%n Tà !-!h tính l\i suZt t^. T. !%nh t^.nh !hZp t^.nh !hZp nàm3 ZM PHƯƠNG PHÁP NGHI!N CYU Phr. det HĐTD Tà !i !# _u.i gtn mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt !h.n đi]$ t^.t[ t^.nh !hZp l\i suZt[ t-! gii đc UuZt nhkng giii ph-p $.ng tính ph-p l~ nhn$ h%n !he Tà dh‚! phụ! !-! t^.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !a. đượ! sâu ^ộng đen $`i dhí.i đ. ph-p luật !qng như h%n !he Tà giii _umet !-! t^.gi! h`![ Tận dụng phvp dum Tật giYn !h/ng Tà phvp dum Tật lo!h sw !ha ngh•.t[ hY thống Tà !h• ^.nh !hZp !r $ột ph)n ngumtn nhân d. NHNN sƒ đượ! !h{ t^`ng h#n[ đj! giYt t^.nh !hZp Tc l\i suZt3 T-! gii !h• đi sâu nghitn !/u z nhkng TZn đc n(i !ộ$ Tà đc UuZt $ột số dien ngho nhn$ giii _umet !-! t^.m t^.nh !hZp l\i suZt t^. dhr.m[ dhi l\i suZt !h.ng !-! t^.ng HĐTD ths.in nợ _u.nh !hZp nàm3 &hng t^bnh nghitn !/u nàm th] hiYn $ột !-!h hY thống ngumtn nhân[ nội dung Tà !-!h giii _umet !-! t^. luận nàm là€ Thứ nh.m t^.ng HĐTD Thứ hai[ đc UuZt nhkng dien ngho nhn$ dh‚! phụ! nhkng gZt !ập t^.n !h/! nXng dhi Uvt Uw !r sự gZt đồng _u.nh !hZp Tc l\i suZt t^.>M MỤC Đ(CH NGHI!N CYU "ụ! đí!h nghitn !/u !a. luận !h• tập t^ung nghitn !/u !-! t^..ng h. thuận l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.nh !hZp Tc l\i suZt t^. nội dung ph( gien3 &-! nội dung đượ! đc !ập là€ thứ nh.ng gi.ng HĐTD gik. nhkng tính !hZt !# gin[ ngumtn nhân[ nội dung Tà thự! t^%ng giii _umet t^. luận đượ! nghitn !/u t^tn !# sz !-! phư#ng ph-p !a. "-! „ Ltnin[ de I .ng !hng t-! đicu hành l\i suZt3 Phr.m Tốn3 T^. T&TD Tà ngưpi đi T.m !r nhkng gien động $%nh $ƒ t^tn tho t^ưpng Tà NHNN đ\ !r sự linh động t^.ng HĐTD gik.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh.m !hư. sự th.ng đr nhkng t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h. T.nh !hZp nim sinh† thứ hai[ !-! gtn gi.ng TiY! U-! đonh l\i suZt nợ _u. T&TD Tà dh-!h hàng T.ng g.%n tf nX$ IWWl „ IWW… đen n.ng TiY! U-! đonh $/! l\i suZt t^.

nh !hZp HĐTD dhhng phii là TZn đc $ i $‰ t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^.t trong ho9t đFng ngân hàng7[ Đ%i h`! Luật Hà Nội3 Đối tượng nghitn !/u !a. luận tốt nghiYp nX$ IWW… !a. Lt Th{m Hnng nX$ IWWR h.0 45T6 t9i t=a án ? @iệt Aam7 !a.nh !hZp Tc ngh•. $ột Tài t^.n ". đ(i[ g( sung3 ?)n đâm nhZt là luận TXn !w nhân !a.t^bnh dhi.@ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam7 nX$ IWW…3 T^.[ t%i t^ưpng Đ%i h`! Luật Hà Nội !qng !r $ột số luận TXn !w nhân như .n đ$ lC lu!n :à th"c ti<n7 !a. Ngum‡n Picu *nh Thư[ h.h%n Tà đư. g-n nợ[ t^.nh !hZp HĐTD[ gồ$ t^. t-! gii Ngum‡n &.%t động nghitn !/u !humtn $hn3 Tf nX$ IWWI t%i t^ưpng Đ%i h`! Luật T'H&" đ\ !r dhr.h%n[ t^. t^.thf./há0 lu!t đi$u chDnh lEi su./há0 lu!t gi#i 1uy2t tranh ch.ng luận TXn nàm[ t-! gii tập t^ung giii _umet TZn đc Tc nợ _u. !%nh !a. s-t Tc tbnh hbnh nghitn !/u[ t-! gii ghi nhận đượ! t^.>i#i 1uy2t tranh ch.[ . h`! !a.0 0hát sinh t3 45T6 ngân hàng 8 th"c tr9ng :à gi#i 0há07 !a..nh !hZp Tc l\i suZt !h. h%n nợ Tà !hum]n nợ _u.ài ^.àng 'hư#ng ..i !hng t^bnh nàm đượ! Tiet Tà. nghitn !/u dh.i . ^.>i#i 1uy2t tranh ch. t-! gii Ngum‡n Tho Pi$ Th.. &ưpng3 NX$ IWWR !r . AhBng :.0 45T6 ngân hàng .m3 &hính Tb nghitn !/u ^ộng như Tậm ntn !hư.in nợ _u. !hng t^bnh nàm là ph-p luật đicu !h•nh l\i suZt !h/ dhhng phii t^.n là luận TXn !.m . thành _ui nghitn !/u t^ư ! đr[ det hợp T i tbnh hbnh thự! ti‡n nhn$ đư.ng đr !r !hng t^bnh nX$ IWWl !a.ng HĐTD3 &ụ th] h#n Tc meu tố l\i suZt !qng !r dhhng ít !hng t^bnh[ đ#n !w như dhr.0 45T6 t9i t=a án .ng h. t-! gii Ngum‡n B. t-! gii Ngum‡n Tho Pi$ Th. T. Tụ h. thpi đi]$ t^ư ! nX$ IWWŠ dhi Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N.h%n[ !hum]n nhượng hợp đồng Tà $u.Tranh ch. _u. luận tốt nghiYp T i đc tài . đi sâu $`i dhí.m t^.ng HĐTD3 T%i Đ%i h`! Luật T'H&" !r h.àn t^i l\i Tà Tốn[ $ụ! đí!h sw dụng Tốn[ tài sin gi. đi$ thự! hiYn hợp đồng[ gi. Ngum‡n Tho Thu Hnng nX$ IWWl3 Tum nhitn[ !-! !hng t^bnh nàm !h• dfng l%i z $/! độ nghitn !/u Tc giii _umet nhkng t^.nh !hZp R .$ Tà Luật &-! t( !h/! tín dụng nX$ <……‹ !hư. !r sự sw./há0 lu!t gi#i 1uy2t tranh ch.ng đr !r đc !ập đen TiY! sw dụng !hng !ụ l\i suZt đối T i dh. T..0 0hát sinh t3 45T6 ngân hàng7 !a.nh !hZp Tc l\i suZt !h.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD nri !hung3 Đ-ng !h{ ~ t^. nhkng dien ngho Tà giii ph-p phˆ hợp3 [M T\NH H\NH NGHI!N CYU Vu.i !hng t^bnh litn _u. ^. t-! gii Lư#ng Tho H. nguyên nhân :à gi#i 0há0 1ua th"c ti<n gi#i 1uy2t t9i t=a án7 nX$ IWWl3 Ng.^ộng Tc !-! giii _umet t^.

t trong ho9t đFng kinh 'oanh của A4TG7 Tà luận -n tien s• dinh te !a.n[ . inh hưzng !a. đen n. ^.nh thư#ng $%i[ s. nhkng nhận đonh Tc TiY! giii _umet t^.nh !hZp l\i suZt !h. t-! gii H.t ngân hàng trong n$n kinh t2 thH tr%Jng ? @iệt Aam7 !a.j! đ-nh gi.ng _um đonh !a. NHNN ntn sự _u.m dân sự _u. !-! thpi db[ tf đr ntu ^u nhkng $âu thu|n t^.>i#i 1uy2t tranh ch.>i#i 0há0 nâng cao hiệu 1u# đi$u hành lEi su. luận tốt nghiYp nX$ IWW… .m !h• !r luận TXn !. -n Tà đư.ng thpi gi.ng hợp đồng T.t :à tác đFng đối :Ki n$n kinh t2 @iệt Aam7 !a. 6u Tho Thˆm T^.àng Tho L.. ph-p luật Tc l\i suZt t^.ng HĐTD3 T%i Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"[ !qng !r nhicu !hng t^bnh nghitn !/u Tc l\i suZt t^.ng HĐTD đối T i _u.t cho :ay trong 45T6 của TCT6 t9i t=a án7 nX$ IWW‹[ Đ%i h`! Luật T'H&"3 Tum nhitn[ t^..m[ d.u nhưng nhbn !hung đcu !h{ t^`ng giii _umet TZn đc dư i gr! độ dinh te !h/ dhhng phii gr! độ ph-p luật3 Btn !%nh đr[ !r ^Zt nhicu gài Tiet t^tn !-! t%p !hí như T%p !hí ngân hàng[ T%p !hí tài !hính• !qng nghitn !/u Tc l\i suZt3 Đj! giYt t^.$ !qng !r nhicu gien động ntn NHNN đ\ !r !hính s-!h Tc l\i suZt gâm ^.m Tà sự -p dụng dhhng nhZt _u-n t^.ng nX$ IWWR là luận TXn th%! s• !a. ph-p luật Tc l\i suZt !h.n dh-! nh.t của A4AA @iệt Aam7 !a. t-! gii Ngum‡n Tho L.u t^. h`! dinh te .titu gi]u !h.i !hng t^bnh !ˆng t^.ng !hng t-! Uvt Uw t%i t+. thành h.n tâ$ z $/! độ !w nhân tXng nhicu h#n s. l\i suZt t^.i t^+ !a. Hồng .nh !hZp Tc l\i suZt t^.ng luận TXn nàm t-! gii tập t^ung nghitn !/u nhkng _um đonh !a. .ng thpi đi]$ IWWlŒIWW… !r nhicu gien động Tc l\i suZt Tà !# !he đicu hành l\i suZt !a.m t^.i hư ng nghitn !/u !hính3 Th/ nhZt[ _uin t^o ^ai ^./h%Ing 0há0 xác đHnh lEi su. s-nh T i l\i suZt t^..T" 'o h a lEi su. h`! !a.ing dinh te[ tho t^ưpng tài !hính 6iYt N.n nX$ <……H Tà h.i là !hính s-!h Tc l\i suZt !a. !uộ! dhang h. l\i suZt t%i $ột số NHT" nhưng ph%$ Ti nghitn !/u !h• z $ột số NHT"&' !ụ th] n#i !-! t-! gii thự! tập[ đj! giYt t^.t t9i A4TG @iệt Aam73 Hư ng nghitn !/u th/ h..ng HĐTD !h.0 :$ lEi su..ng h.ng ncn dinh te tho t^ưpng h. Ngum‡n "inh TuZn Tà . T i !-! nX$ t^ư ! đr3 Hư ng nghitn !/u nàm n(i gật T i h.ng gi i !humtn $hn3 Nhkng gài Tiet nàm !ha meu UŽ$ Uvt l\i suZt dư i gr! độ dinh te Tà T.n tf nX$ IWWl đen n. t-! gii L. nhkng phin /ng dh-! nh. T. TZn đc nàm3 Nghitn !/u sâu Tc t^.dư i gr! độ lập ph-p Tà hành ph-p Tc !# !he đicu hành l\i Š . Th%nh H.t :à nhBng -iện 0há0 h9n ch2 rủi ro lEi su..n hY dinh d.%t động ngân hàng3 &r th] ph-! h`.i dhr.>i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su. nhà nư ![ titu gi]u !r luận -n phr tien s• dh.T" 'o h a lEi su.ng3 "ột !-!h t(ng th] !-! !hng t^bnh nàm đượ! nghitn !/u z nhkng $ố! thpi gi. T.àng ĐXng Ph.

.nh !hZp l\i suZt t^. nghitn !/u sâu Tà. NHNN3 &r th] nri[ !hư.ng hợp đồng tín dụng Tà giii ph-p dh‚! phụ! P7T L.ng hợp đồng tín dụng &hư#ng I€ Nhkng TZn đc thự! ti‡n Tc t^.$ đ\ t( !h/! hội thi.nh !hZp l\i suZt t^.nh !hZp l\i suZt t^. !r gài Tiet nà.nh !hZp l\i suZt t^.%t động !humtn $hn[ gi{p !-! T&TD h. &hư#ng <€ Lí luận !hung Tc t^. đr[ nội dung hội thi.ng HĐTD3 ]M KTT C"U CXA KH.A LUẬN Phr.GFt số -ài hLc cI -#n rMt ra t3 -#n án :$ tranh ch. dhhng tập t^ung Tà.AN Q . TZn đc đ-nh gi.u€ "9 Đ:. !hZt lượng h. nàm grp ph)n nâng !.n đcu tập t^ung Tà.nh !hZp Tà TZn đc l\i suZt dư i gr! độ dinh te3 Tf đr !r th] thZm ^nng dhr.nh !hZp HĐTD nri !hung[ giii _umet t^. Tà !# _u.ng HĐTD3 Citng !h• !r $ột sự diYn đ-ng !h{ ~ Tà.n t. luật[ $à !h• tập t^ung Tà.àn[ hiYu _ui Tà gcn Tkng3 Như Tậm[ !h.Tc h.n tư ph-p !qng như !-! !hi tiet !a. . hội thi. luận “Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng – Thực trạng và giải ph p! là !hng t^bnh đ)u titn tập t^ung nghitn !/u Tc t^.0 45T6 liên 1uan đ2n ho9t đFng ngân hàng73 Nội dung !a.m g)n như dhhng !r $ột !hng t^bnh nghitn !/u nà. t^.%t động . đen n. T.n đen ngân hàng Tà dh-!h hàng !a.suZt !a. TZn đc t^. !# _u. ngân hàng3 Vu.m3 &-! hư ng nghitn !/u litn _u. ngàm <l•Q•IW<W[ t%i Hà Nội[ HiYp hội ngân hàng 6iYt N.n đicu t^.nh !hZp HĐTD $à nội dung t^.%t động đicu t^. t^tn !-! t%p !hí !humtn ngành đc !ập đen nội dung t^. luận đượ! t^bnh gàm T i gố !ụ! như s.nh !hZp là l\i suZt !h.[ dhzi tố Tà Uvt Uw !a. nhkng TZn đc litn _u.

ng HĐTD3 ThŽ. !ụ th] Tc HĐTD3 Vu. Đicu Rll BLDS IWWQ[ hợp đồng dân sự là sự th. ^.m đ(i h. ^. luận nàm đ] !r sự thống nhZt[ dhr. là nri đen HĐTD ngân hàng[ d. thuận3 Như Tậm ph-p luật !humtn ngành !h• đư.ng ph)n <3< $ột !-!h ^Zt dh-i _u-t3 'h)n <3I là nhkng nội dung !# gin !a. !-! gtn Tc TiY! U-! lập[ th. Tụ dân sự[ !r th] hi]u .u€ 6iY! !h.j! !hZ$ d/t _umcn[ ngh•.t^o tài sin gi. luận !h• sw dụng thuật < Đ%i h`! Luật T'H&" •IW<W‘[ . đonh ngh•.i thuận gik.m sƒ đượ! t^bnh gàm t^.nh !hZp l\i suZt t^.CHƯƠNG ? L( LUẬN CHUNG V# TRANH CH"P L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG T^ư ! dhi tb$ hi]u Tc thự! t^%ng !-! t^.m[ số ticn T. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ đượ! _um đonh như s.nh !hZp l\i suZt t^. T'H&"[ t^3IRQ3 H . hợp đồng dân sự3 Tf dh-i niY$ hợp đồng dân sự đượ! _um đonh thŽ.n hY tín dụng gin !hZt là $ột _u.t đHnhT :Ki đi$u kiện c hoàn tr# c# gốc :à lEi.m[ hbnh th/! gi. !-! T&TD Tà ngưpi đi T. đr t^. _um đonh Tc nhkng nội dung !# gin HĐTD phii !r $à dhhng đư.ng HĐTD Tà đc UuZt nhkng giii ph-p dh‚! phụ! z !hư#ng I3 ?M? K1I= ^2I9 @_ 1`a bc56 9d5 Ke56 ?M?M? K1I= 5=Cf HĐTD thŽ.m[ l\i suZt[ thpi h%n T.nh !hZp l\i suZt ph-t sinh tf HĐTD[ !hư#ng nàm sƒ t^bnh gàm lí luận !hung Tc t^.m t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.$ det dh-! đượ! !-! gtn ths.n hY dân sự ntn HĐTD !qng là $ột d%ng !ụ th] !a.m[ $ụ! đí!h sw dụng ticn T. T.ng HĐTD đượ! t^bnh gàm z ph)n <3Š3 Nhkng lí luận !# gin nàm sƒ là ncn ting đ] tb$ hi]u Tc thự! t^%ng t^.m phii đượ! lập thành HĐTD3 HĐTD phii !r nội dung Tc đicu diYn T.45T6 là s" thNa thu!n -Ong :Pn -#n giBa TCT6 Q-ên cho :ayR :Ki tS chứcT cá nhân c đủ nhBng đi$u kiện lu!t đHnh Q-ên :ayRT thUo đ TCT6 chuy+n giao mFt số ti$n tệ cho -ên :ay sV '*ng trong mFt thJi h9n nh.7 W ThŽ.ng dhr. đr[ HĐTD gik. Đicu Q< Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.>iáo trình Xu!t ngân hàng7T N’B Đ%i h`! Vuố! gi. đi$[ phư#ng th/! t^i nợ Tà nhkng !. T. l\i suZt3 'h)n <3R t^bnh gàm s# lượ! Tc !# !he đicu hành l\i suZt !a. đi$[ gi.m[ dhi nri đen HĐTD ngh•. !-!h hi]u hiYn n.m[ hbnh th/! T. NHNN3 T^.

àn ph-p lí Tà dhi !r t^. thuận sw.n t^`ng !a. ticn „ Tốn ticn tY !r th] đ-p /ng $`i nhu !)u !a..ng nhkng đj! đi]$ !hung !a.in T.m[ hợp đồng !r th] !r tht$ !-! !ụ$ tf€ xng‚n h%ny[ xt^ung h%ny[ xdài h%ny[ xđồng 6iYt N. TY dh-!h hàng t^.u€ Thứ nh.in đr h.nh !hZp Uim ^.in dhhng ^u ^àng thb gtn đư. là !hZp nhận nhkng đicu dh.%n thi.m $ột !-!h d‡ dàng nhZt[ d] !i Tc số lượng Tốn T.i t^+ _u.n t^`ng nhZt !a.ng đr[ ngượ! l%i thb dhhng gi.%t động !h..j! đicu dh. hợp đồng thŽ. T.i t^+ phư#ng tiYn th. $|u !r nhkng đicu dh.$y[ xng.j! ng. hư ng !r lợi h#n !h.m Tốn3 ?M?M> ĐgB b=hf HĐTD $. dự.nh t.i !qng !r th] mtu !)u sw.m !a.m là T&TD s. thZm TiY! ths.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD3 6 i HĐTD gnng TXn gin[ !-! gtn !r th] thự! hiYn hợp đồng t^. $ột số đicu dh. đ(i đicu dh.m† Phe ư ! T. dh-!h hàng thb đicu dh. TiY! dh-!h hàng đồng ~ gi. T i nhkng t( !h/![ !.%i tY† tồn t%i dư i d%ng ticn $jt[ Tật hiYn hku h. $|u phii !hou gZt lợi dhi giii thí!h đicu dh. hợp đồng dân sự s.nhân !r um tín[ dh.[ HĐTD sƒ là !Xn !/ U-! thự! nhZt đ] !-! !# _u. .ng Tụ nhưng T|n !r nhkng nvt dh-! giYt !ụ th] như s. T&TD Tà dh-!h hàng T.m đ\ t^z thành h.%i tYy[ xtitu dˆngy[ xđ)u tưy• Thứ haiT HĐTD !r đối tượng là nhkng dh.ng ncn dinh te tho ‹ . det hợp đồng ngh•. T&TD3 Btn T. det[ thự! hiYn Tà giii _umet t^.m Tốn3 H.in R Đicu ŠW‹ BLDS IWWQ[ ph-p luật !qng !r !# !he đ] gi.ngk HĐTD3 T^. ph-p luật Tà phˆ hợp T i _um !he !h.m thưpng phii !hZp nhận nhkng đicu dh.-n „ T.j! g{t tY3 6 i T.m l n Tà T&TD !r th] thu đượ! lợi nhuận l n tf hợp đồng3 "jt dh-![ thŽ. $|u !h• Uim ^.ng sự đi$ gi.m Tà $ụ! đí!h T.nh !hZp3 Đ.. $|u3 6iY! tồn t%i HĐTD gnng lpi nri là dhhng dhi thi gzi t)$ _u.n t. ph)n !-! HĐTD là hợp đồng thŽ. gtn T.%t động sinh lpi !ha meu !a.in I[ Ph.in thŽ.m[ $ụ! đí!h T. !hng t^bnh nàm[ HĐTD đượ! đc !ập tf đâm Tc s.in t^. T.ng HĐTD !r th] là ticn đồng 6iYt N.n tài ph-n giii _umet t^. T.in Tốn đượ! th] hiYn dư i hbnh th/! ticn tY3 6ốn ticn tY t^. det3 Thự! te !h. ~ !hí đượ! th] hiYn thhng _u.ng hợp đồng $à dhhng phii . $bnh3 Sự tự d.in gâm gZt lợi !h.ng t^ưpng hợp hợp đồng thŽ.in t^. !-! T&TD Tà t^z thành $ột hbnh th/! tín dụng ph( gien t^.tT Tc hbnh th/![ HĐTD luhn đượ! lập thành TXn gin[ h)u het là hợp đồng thŽ. Ph. thuận dh-!3 Ttn g`i !a. ^. thpi h%n T.j! phụ thuộ! Tà.in t^.m3 Nhp đr h.ng ph%$ Ti nghitn !/u !a. TiY! gi. $|u[ !ha th] !h.in nàm dhhng !r hiYu lự! dhi dhhng !r ths.u là HĐTD gik.$[ Tàng h.ng HĐTD thŽ. t^tn _um đonh !a. HĐTD !r th] là€ Hợp đồng tín dụng† Hợp đồng T.

T.t^ưpng3 Neu t^. T.$ gi. T.in dhhng th] thieu !a. _um đonh !a. T. !i T&TD Tà !ha th] đi T.ng HĐTD luhn là T&TD3 ThŽ. T.ll •<l…W‘ t^.nh tín dụng‘ “ Thứ t%T HĐTD phii đượ! tuân tha !hjt !hƒ Tc !-! nội dung g‚t guộ![ nXng lự! !ha th] !a. Tụ !h. HĐTD là l\i suZt !h.%t động dinh d. T..m[ gi i h%n Tốn T.n hY tín dụng[ HĐTD t^z ntn ^Zt _u. !-! gtn th.m3 Phi !-! gtn !r sự đồng thuận ~ !hí Tà nghit$ t{! thự! hiYn ngh•.m3 6c ngumtn t‚! đối tượng !a.n.ng hợp đồng3 “ Thứ -aT gtn !h.ng† !r !h/! nXng h. _um đonh !a.u[ nhưng nhbn !hung dh-i niY$ l\i suZt tư#ng đối thống nhZt Tà dhhng !r _u.in !hjt !hƒ sƒ ^àng guộ! !-! gtn thự! hiYn đ{ng t^-!h nhiY$ !a. !hng tm !h.ng _u.m t^. T&TD Tà !ha đ] đi T..ng nhicu tài liYu T i nhkng dhí. thut tài !hính3 R I ’Ž$ Đicu ‹‹[ ‹l Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.m !r th] là $ột h.n hY tín dụng gik.%t động[ dinh d.j! nhicu T&TD •t^ưpng hợp !h.m3 "ột t^.in I Đicu H< Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.%t động thŽ. Luật &-! t( !h/! tín dụng Tà !-! TXn gin litn _u.m đối T i !-! t^ưpng hợp go !Z$[ go h%n !heR3 6 i T. $\n đicu diYn luật đonh •đượ! thành lập Tà h.ng nhkng đicu dh. tài !hính !h/ dhhng phii là h.i t^+ đi$ gi.ng t-! ph}$ x'^in!iplŽs .. $bnh[ tf đr !qng grp ph)n gii$ g t !-! t^..nh !hZp ph-t sinh Tà th{! đ}m sự ph-t t^i]n t^. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ l . Tụ Tc l\i Tà l\i suZt thb HĐTD $ i !r đ)m đa ~ ngh•.3 ?M> Li= j2k9 ?M>M? K1I= 5=Cf Đượ! đc !ập t^.m Tốn nhn$ đ-p /ng !-! nhu !)u go !Z$ thŽ.$isy •Nhkng ’Ž$ Ph.n hY tín dụng[ $ụ! đí!h sw dụng Tốn T. hợp đồng[ hợp đồng T i nhkng đicu dh.n t^`ng3 Đj! giYt !-! gtn phii !h{ ~ đen nội dung !a. HĐTD g.m3 T&TD dhhng đượ! !h. thut tài !hínhI[ thhng _u. !%nh dh-! nh.^sh. _umcn Tà ngh•.nh !a. T. _u.nhicu dh-! giYt3 Nhà dinh te ".m hợp Tốn‘ ths. gip !qng là $ột số ticn U-! đonh[ đượ! !-! gtn ths. hợp đồng thut $u.ng h.%t động !h.” •!. ph-p luật[ dhhng đượ! !h. thuận Tà ghi ^u t^. !-! gtn th.m $à đối tượng là tài sin thb đâm là _u. Tà. ph-p luật hiYn hành[ T&TD g. gồ$ ngân hàng Tà T&TD phi ngân hàng3 Btn !h.in < Đicu <‹ Ngho đonh số <H•IWW<•NĐŒ&' ngàm WI•Q•IWW< Tc t( !h/! Tà h.$ gi.n hY !h. _u. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ Tà Đicu <[ Ph.%t động !a.

m3 L\i t^. t^tn nhkng titu !hí dh-! nh.t kìTY7Z.in gi. dh-! dài h#n h.!i !a. &-! "-! !r đc !ập€ x&r th] đonh ngh•.m t^.i dh-i niY$ dh-! nh.t^bnh nghitn !/u Tà -p dụng _um đonh ph-p luật3 ?M>M> P1l5 Ro<= Ri= j2k9 L\i suZt đượ! !hi. T i gi. thành nhicu l.n nà. ngưpi đ)u tưH3 ThŽ. NHNN 6iYt N.ng t-! ph}$ Tư gin[ tập th/ R[ ph)n < !a..ng _u.ng h. T.t. thZm xl\iy Tà xl\i suZty là h. t• lY $à ngưpi !h. số ticn gố! sinh ^. dh. Tf đi]n Luật h`!€ L\i suZt là t• lY ph)n t^X$ tính t^tn Tốn đ)u tư đ] U-! đonh l\i !a. t(ng số lợi t/! thu đượ! t^.ng HĐTD đượ! tính gnng !hng th/! l\i đ#n •là số ticn l\i !h• tính t^tn số ticn gố! $à dhhng tính t^tn số ticn l\i d.n hành d–$ thŽ. T.m t^.ng gZt !/ $ột dh.m t^i Tc TiY! sw dụng $ột số tư gin ticn tY nhZt đonh t^. T.%!h t. !h.u3 6iY! phân giYt Tà sw dụng đ{ng đ‚n h. l{! đ)u3 L\i t^. Dư i gr! độ dinh te[ !r th] hi]u€ L\i suZt tín dụng !+n g`i là t• suZt lợi t/![ là t• lY ph)n t^X$ gik.ng !ˆng thpi gi.u€ S1 — '2 U •i‘ U •n‘3 T^.ng đr S1 là l\i đ#n[ '2 là số ticn gố![ i là l\i suZt db h%n Tà n là số db h%n tính l\i3 Btnh !%nh l\i đ#n !+n !r !-!h tính l\i dvp •là số ticn l\i dhhng !h• tính t^tn số ticn gố! $à !+n tính t^tn số ticn l\i d. Thống đố! NHNN€ XEi su. phvp -p dụng t^. số ticn gố! sinh ^. s.n t^`ng t^.ng _u.t chD giá 0h#i tr# cho :iệc sV '*ng :ốn trên mFt thH tr%Jng -.. Vumet đonh số HQI•IWW<•VĐŒ NHNN ngàm <‹•Q•IWW< !a. h`! ph-p lí •IWWH‘[ T3 đi+n Xu!t hLc[ N’B Tf đi]n B-!h Ph. Tà N’B Tư ph-p[ Hà Nội[ t^3ŠQIŒŠQR H Q … .j! ng‚n h#ny Bộ Tư ph-p[ 6iYn Ph.in dhi ^..u€ Š '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội[ t^3ŠW‹ T^. Như Tậm[ l\i là dh.n hY tín dụng !hính là gi.‘ nhưng !-!h tính nàm dhhng đượ! ph-p luật !h.ngumtn lí dinh te h`!‘ đ\ Tiet€ x XEi su.t^o !htnh lY!h $à gtn !h.in T.m đượ! hưzng[ là dh. Đicu I Vum đonh phư#ng ph-p tính Tà h.n đrQ3 ThŽ. XEi đ%&c tCnh toán cPn cứ :ào số :ốnT thJi gian sV '*ng :ốn :à lEi su.ng $ột thpi gi.n •ngàm[ tu)n[ th-ng[ _u~ nX$•‘ T i t(ng số Tốn gs ^. t• suZt lợi t/! là $ột số ticn tính thŽ.ing thpi gi.-n thu[ t^i l\i !a.i thuật ngk nàm !r ~ ngh•.ng $ột nX$ h.t đ%&c hi+u là kho#n ti$n -ên :ayT huy đFng :ốn hoPc -ên thuê tr# cho -ên cho :ayT đ[u t% chứng khoánT gVi ti$n ho\c -ên cho thuê :$ :iệc sV '*ng :ốn :ayT :ốn huy đFng ho\c tài s#n cho thuê.%i dự.$ Tà !-! T&TD g.%t động ngân hàng3 Tf đr !h.‘ như s.t^o đượ! !hum]n gi.m Tui l+ng nhận Tà ngưpi đi T. _u.

ng ph%$ Ti nghitn !/u !a. T.t cho :ay là l\i suZt $à T&TD đư.m !a.%i ^ai ^.. T&TD T i dh-!h hàng đi T. T. l\i suZt€ l\i suZt d. T.m phii !h/. T. !-! ‹ '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội[ t^3ŠŠ< Pb h%n T.m T i thpi h%n dư i <I th-ng thưpng đ] gˆ g‚p sự thieu hụt Tốn lưu động !a.m t^. gồ$ l\i suZt t^.in dhr dhXn h#n[ d. l.t^o thự! !a. độ (n đonh !a.m !àng dài thb ^ai ^.m[ t^.%i hbnh tín dụng[ l\i suZt g. gồ$ l\i suZt !ố đonh Tà l\i suZt thi n(i3 "#$#$#" %&n c' vào loại h(nh tín dụng XEi su. luận nàm[ dhi nri đen l\i suZt !h.%i là l\i suZt !h.m ticn3 xL\i suZt !h. dhi hum động ticn gwi Tà _um đonh t• lY phii t^i !h. lưpng€ l\i suZt đ#n[ l\i suZt dvp[ l\i suZt hiYu _ui Tà l\i suZt h.ng t^ii đượ! !-! l..m !a. T.. ^.ng h%n Tà l\i suZt _u.h%n3 • &Xn !/ Tà.m z 6iYt N. Tậm !-! ngân hàng luhn !r Uu hư ng nâng l\i suZt ltn đ] gˆ đ‚p nhkng dhr dhXn !r th] Uim ^.nh ngh•. gố! ticn T. T. đựng ph)n lợi nhuận hợp líy ‹3 "jt dh-![ l\i suZt !h.in !h.m3 • &Xn !/ Tà. !-! hbnh th/! nhận ticn gwi !a. thpi h%n -p dụng[ l\i suZt g.t huy đFng là l\i suZt $à !-! T&TD đư. NHNN đối T i !-! T&TD[ l\i suZt !a.%i l\i suZt !ụ th]3 &h.[ t^.m là l\i suZt tính t^tn số Tốn $à gtn T.• &Xn !/ Tà. ^.m phii g. !àng !.m ng‚n h%n[ t^ung h%n Tà dài h%n !Xn !/ Tà.$ !ha meu !r g.ng đr !r !i TiY! gi. T. l3 Như Tậm[ l\i suZt !h. T.ng HĐTD ngh•. T&TD T i dh-!h hàng3 T^.m phii t^i d–$ thŽ. phư#ng th/! đ. db h%n T.. T&TD đượ! th] hiYn dư i nhicu hbnh th/! như !h. l. T. l\i suZt[ l\i suZt g. T.%t động !h. thpi h%n tín dụng tư#ng /ng T i tfng l..m3 L\i suZt !h.m !+n !hou sự !hi phối !a.m ng‚n h%n •/ng T i l\i suZt ng‚n h%n‘ là !h. dh-!h hàng3 XEi su. T. là nri đen l\i suZt !a. dhr.àn Tốn3 Dư i gr! độ luật h`![ l\i suZt ngân hàng đượ! tập t^ung nghitn !/u z !-! nội dung s. Tà th. T.[ l\i suZt thự!3 • &Xn !/ Tà.m3 H.u Tà l\i suZt !a. !-! T&TD T i nh.[ l\i suZt !h. gồ$ l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. đ] thu tf ngưpi T. gồ$ tZt !i !-! !hi phí hum động Tốn[ đa gˆ đ‚p !-! !hi phí _uin lí Tà thự! hiYn dh. T.nh dh.m[ db h%n !àng dài l\i suZt !àng !. gi.u€ • &Xn !/ Tà.. hi]$ tín dụng3 l <W .

m dhhng đượ! ph-t sinh $ột !-!h độ! lập[ nr !h• hbnh thành d.t[ l\i suZt !h.i $/! l\i suZt nàm dhhng !h• !r ~ ngh•. l\i suZt là t• lY ph)n t^X$ gik. thb T&TD !qng đcu đư.m ng‚n $à !-! gtn !r th] th.m z hbnh th/! nà.m dài h%n •/ng T i l\i suZt dài h%n‘ là !h. dh-!h hàng3 Ph-!h hàng T.nh !hZp Uim ^.ng !-! hợp đồng T.. ^. dh-!h hàng T.m $à !+n đrng T.m ít[ thpi h%n T.nhân3 &h.m[ !qng !hính là $ột ph)n thu nhập !a.m dài h. T. T.n !h/! nXng giii _umet dhi !r t^. T&TD3 Thứ haiT l\i suZt !h.n đr[ như Tậm !h• tồn t%i t• lY ph)n t^X$ nàm dhi tồn t%i số ticn gố! $à !-! gtn ths. thuận3 Thứ -aT l\i suZt dhhng !h• đượ! U-! đonh dự.n T.m !r nhkng đj! đi]$ s.m phii t^i !h.m đượ! ph-t sinh t^.d. T.ng hợp đồng T.ng !ˆng thpi gi.m tài sin3 T^.m t^.nh nghiYp Tà !-! nhu !)u !hi titu ng‚n h%n !a. t(ng số lợi t/! thu đượ! t^. thuận t^.t^o l\i $à dh-!h hàng T.m gố! Tà thpi h%n T.i t^+ _u.m3 Bin !hZt !a.t^o tXng tht$ $à T&TD đượ! nhận tf dh.n t^`ng dhi !# _u.ng hợp đồng dˆng là$ !Xn !/ đ] tính gi. đối T i TiY! U-! đonh ngh•.in !h. th.[ neu dh-!h hàng !r dhi nXng tài !hính $%nh[ um tín !. !h. nhu !)u $u.ng TXn gin ph-p luật[ nhưng !r th] hi]u là l\i suZt ths.i thuận $/! l\i suZt !h.ng h%n Tà l\i suZt _u. T.m hiYn t%i3 "#$#$#$ %&n c' vào th)i hạn p dụng Dˆ !h. $ụ! đí!h Uâm dựng nhà z[ phư#ng tiYn Tận tii _um $h l n[ Uâm dựng !-! !hng t^bnh[ nhà $-m• L\i suZt !h.m !àng dài l\i suZt !àng !. s‚$ tài sin !ố đonh[ !ii tien h. Tụ t^i l\i !a.nh3 &h.h%n3 H.m $à !+n dự.3 XEi su. T. !-! gtn s.i thuận đượ! số ticn T.i thuận3 << . T. T.in tZt meu[ đr là !# sz đ] tính ph)n gi. T.t trong h9n dhhng đượ! _um đonh !ụ th] Tc dh-i niY$ t^.m T i thpi h%n tf <I th-ng đen HW th-ng •$ột số nư ! là lŠ th-ng‘[ phụ! Tụ !h.m tài sin[ đj! giYt là HĐTD[ ths.j! đ(i $ i $-m $r! thiet go[ Uâm dựng !-! dự -n $ i !r _um $h nhs Tà thpi gi. phˆ hợp3 Thhng thưpng thpi gi.ng $ột thpi gi...m t^ung h%n •/ng T i l\i suZt t^ung h%n‘ là !h. thuận Tc l\i suZt là $ột đicu dh.m T i thpi h%n t^tn HW th-ng !h.i thuận !a. T&TD tính t^tn số ticn đ\ T. $/! l\i suZt t^. !.j! thuộ! diYn !h.n thu hồi Tốn nh.u dhi đ\ th. T.u đâm€ Thứ nh.m tư#ng /ng T i thpi h%n $à !-! gtn đ\ th.m ưu đ\i thb sƒ đượ! ưu đ\i l\i suZt thZp h#n l\i suZt !h.n T i t(ng số Tốn gs ^. h. T. t^tn dhi nXng tài !hính Tà um tín !a. T. T. t^tn số T.m đượ! -p dụng l\i suZt thự! te t%i thpi đi]$ đr[ tư#ng /ng T i số nợ gố! nhicu h.

in I Đicu <R !a.m g.j! t^i nợ dhhng đ{ng h%n thb NHT" !hum]n t. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN _um đonh xdhi đen thpi h%n t^i nợ gố! h.m !a.ng h.n tâ$ là nợ _u. T&TD đối T i dh-!h hàng g. Ph.XEi su. dh.in I Đicu <R Vum !he !h.t 1uá h9n !h• ph-t sinh dhi tồn t%i dh.m •het hiYu lự! ngàm W‹•R•IWWQ‘3 <I .%i nợ[ t^í!h lập Tà sw dụng dự ph+ng đ] Uw lí ^ai ^.m g.5ối :Ki kho#n n& :ay không tr# đMng h9nT đ%&c TCT6 đánh giá là không c kh# nPng tr# n& đMng h9n :à không ch. đ(i[ g( sung gzi Vumet đonh số <l•IWW‹•VĐŒNHNN !a.àn gộ số dư nợ !a.j! l\i •!uối ngàm đen h%n t^i nợ‘ $à dh-!h hàng dhhng đa h. T.i TZn đc !)n _u.h%ny <<3 Tum nhitn[ _um đonh nàm đ\ go g\i gs gzi Đicu Š Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm WR•WI•IWWQ Tc TiY! sw.h%n3 ThŽ. Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm II•Š•IWWQ !a.n hành d–$ thŽ. Thống đố! NHNN ngàm IQ•Š•IWW‹ S.ng nợ _u.Trong tr%Jng h&0 :ay c lEi mà khi đ2n h9n -ên :ay không tr# ho\c tr# không đ[y đủ thì -ên :ay 0h#i tr# lEi trên n& gốc :à lEi n& 1uá h9n thUo lEi su. t^. Thống đố! NHNN Tc phân l.ng _u. Vum !he !h. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN ngàm R<•<I•IWW<<W thb n& 1uá h9n là nhBng kho#n n& mà khi đ2n thJi h9n tr# n& gốc ho\c lEi khách hàng không tr# n& đMng h9n :à không đ%&c đi$u chDnh kì h9n n& gốc ho\c lEiT không đ%&c gia h9n n& gốc ho\c lEi3 T^ư ! đâm[ t%i Ph.7 … Sw.h%n đượ! U-! đonh như s. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 ThŽ.h%n Tà thpi đi]$ !hum]n dh. Vum !he !h.h%n[ hiYn n.m s.7 6 i _um đonh như Tậm Tc nợ _u. T.n hành d–$ thŽ.m g.u l9i thJi h9n tr# n& thì số '% n& gốc của 45T6 đ là n& 1uá h9n :à TCT6 th"c hiện các -iện 0há0 đ+ thu h)i n&T :iệc 0h9t ch!m tr# đối :Ki n& 1uá h9n :à n& lEi :ốn :ay 'o hai -ên tho# thu!n trên cI s? 1uy đHnh của 0há0 lu!t. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN <W << ’Ž$ &hng TXn số …QW•NHNNŒ&STT ngàm WR•…•IWWI hư ng d|n TiY! !hum]n nợ _u.0 thu!n cho cI c.t cI -#n 'o A4AA công -ố t%Ing ứng :Ki thJi h9n :ay t9i thJi đi+m tr# n&.%t động ngân hàng !a.h%n đối T i t^ưpng hợp !hậ$ t^i nợ gố![ l\i Tốn T.n hành d–$ thŽ.in nợ tf t^.h%n[ !r h. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a.u€ .u đâm g`i t‚t là Vum !he !h. T&TD…[ n& 1uá h9n đ%&c xác đHnh là kho#n n& mà mFt 0h[n ho\c toàn -F n& gốc :à]ho\c lEi đE 1uá h9n 3 "jt dh-![ t%i Ph.h%n3 D.h%n3 ThŽ.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ€ . đr[ thpi đi]$ !hum]n nợ _u.in T.i !Xn !/ ph-p lí đ] tính l\i suZt nợ _u.ng h%n s.n hành d–$ thŽ.m !r h. T.in nợ _u. đr[ t^ư ! dhi tb$ hi]u Tc l\i suZt _u. T.

m dhhng th] thự! hiYn ngh•. ncn dinh te[ di]$ s.ng tính T• $h !a.m Ti ph%$ ngh•.nh c-a lãi suất Phi ths.i t^+ t^ung tâ$ t^. như th. !hính pha[ đượ! sw dụng như $ột !hng !ụ _u.u thpi h%n T|n !r th] !.n hY tín dụng Tà !# _u. _um đonh !a.Gức lEi su. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN€ .m3 Như Tậm !r th] thZm ^nng hiYn n.m sự diYn gZt dhi dh-ng $à gtn T.ng HĐTD3 Thhng thưpng l\i suZt thi n(i đượ! -p dụng t^..j! l\i suZt thi n(i3 XEi su. l\i suZt là T.u Tc l\i suZt đối T i dh.m ng‚n h%n3 XEi su.ng !h. Tụ Tc thpi h%n t^i nợ3 S.thpi h%n T. <R .m g. dh-!h hàng Tà T&TD Tà đượ! _um đonh ^u t^.i thuận h.n T.h%n thŽ.$ gi.ng !h. Tụ t^i nợ !a.m !ˆng tồn t%i h.n t^`ng đ] t-! động Tà.n đHnh :à tho# thu!n :Ki khách hàng trong 45T6 nh%ng không :%&t 1uá W^_` lEi su.t cố đHnh là l\i suZt đượ! Zn đonh $ột $/! !ụ th] t^tn HĐTD[ dhhng !hou t-! động !a.m !hZp nhận dhhng phii t^i l\i _u.-t lượng !ung /ng ticn tY3 Phi $/! !ung /ng ticn tXng ltn[ neu đŽ$ số ticn t%$ thpi thf. đượ! -p dụng đối T i ngưpi T. sự diYn gZt ngp h. thuận l\i suZt t^.i là đ{ng h%n Tà phii tính gnng l\i suZt t^. TXn gin3 Thự! te !-! gtn th. thuận gik.u thpi h%n $à gtn T.ng suốt thpi gi. thuận l\i suZt !ố đonh h. !+n phii đượ! UŽ$ Uvt Tc gi. nhkng gien động l\i suZt tho t^ưpng3 L\i suZt nàm dhhng th.m t^ung Tà dài h%n3 ?M>MG VF= 9mn BoF Ri= j2k9 "ột t^. t^tn l\i suZt _u. ph-p luật3 Tht$ Tà. đr[ TiY! t^i l\i t^ư ! h.i _um đonh dh-! nh. thpi gi.ng h%n[ !-! gtn !r th] ths.t cho :ay á0 '*ng trong thJi h9n cho :ay đE đ%&c kC k2t ho\c đi$u chDnh trong 45T6. h#n l\i suZt t^.m thb gtn !h.j! thŽ. T. đr[ l\i suZt !r T.n hành d–$ thŽ.ng !hính s-!h ticn tY !a.7 Nhbn !hung[ l\i suZt _u.i t^+ $.ng nhkng T. T. _u. sƒ đượ! phân tí!h !ụ th] t%i ph)n I3<3R3 "#$#$#* %&n c' vào sự +n đ.in nợ _u.j! s.t á0 '*ng đối :Ki kho#n n& gốc 1uá h9n 'o TCT6 .m đ(i t^.n !r th}$ _umcn -p dụng TXn gin nà.t^o ph-p lí !a.-t3 ThŽ.m Tốn t%i T&TD[ thhng thưpng -p dụng t^.h%n dhi _u.Ph.in I Đicu << Vum !he !h.m dhhng t^i h.t th# nSi là l\i suZt đượ! đicu !h•nh thŽ.h%n[ Tà TiY! -p dụng _um đonh nà. ths. ^.i t^+ di]$ s.m !r _umcn tính l\i dự. T.n3 "/! đicu !h•nh Tà db đicu !h•nh l\i suZt sƒ thŽ.j! đượ! gtn !h.h%n thưpng !. T. T.ng h%n d. $bnh đ{ng h%n h.ng h%n3 Đr là !-! t^ưpng hợp d.j! t^i dhhng het số ticn T. tfng thpi db[ gien đ(i thŽ.

[ !-! d..m là ngân hàng Tà hợp t-! U\ tín dụng3 Đối T i ngân hàng _um đonh gồ$ !h.nh tí!h t^k hàng hr. tbnh t^%ng sum th. đr[ Ngho đonh U-! đonh h.in !hi phí !a.m là dh.ng thpi db nàm[ l\i suZt !h. $/! !h. T. T.nh3 Ngượ! l%i[ l\i suZt !h.ng !hien lượ! ph-t t^i]n dinh te3 ?MG C. !-! đối tượng nàm3 "jt dh-![ l\i suZt là !hng !ụ guộ! !-! !. T..-i3 Phi l\i suZt gii$[ githành đ)u tư gii$ thŽ.m Tốn Tà th. tbnh t^%ng l%$ ph-t !.. !r inh hưzng dhhng tốt[ NHNN !r th] nâng l\i suZt ltn nhn$ h%n !he Tà ^{t g t !ung ticn grp ph)n gii$ t• lY l%$ ph-t3 Ng.. Tậm l\i suZt thZp sƒ dhumen dhí!h !-! !nhân[ t( !h/! T.nh nghiYp _uố! d.nh[ ngân hàng dhhng thu h{t đượ! ticn tf lưu thhng d|n t i thieu Tốn nghit$ t^`ng<I3 Ngum‡n Tho L.n hành gi]u l\i suZt ticn gwi Tà !h.%t động đ)u tư !a...i !ha th] !h.nh3 D... T.thZp[ ngưpi dân Tà !i !-! d.. Hội đồng Bộ t^ưzng ngàm IR•…•<…lI g. B1p ^2P5 Rd 5_5 Q=51 9p 91to a1:.nh nghiYp đ)u tư Tà.m !.m thZp h#n l\i suZt hum động •l\i suZt thự! â$‘3 6b l\i suZt hum động _u. !-! !ha th] dinh d. T i t• lY l%$ ph-t Tà l\i suZt !h. NHNN Tà hợp t-! U\ tín dụng3 ThŽ.m Tốn lưu động Tà !h.-n là !-!h th/! đ] nhà nư ! dhumen dhí!h !-! d. T.nh t. dh.m Tốn đ)u tư ph-t t^i]n sin UuZt[ dinh d.nh[ đi]n hbnh là !-! d.m đượ! Zn đonh $/! !ụ th]3 Đjt ncn ting !h. T.ài ^.m[ đ)u tư thb l\i suZt sƒ h% Uuống3 Như Tậm dhi ncn dinh te ^#i Tà..!h..t t9i A4TG @iệt Aam [ Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"[ t^3HR <I <Š .%t động dinh d. tbnh t^%ng sum th. T. T. !-! ngành nghc[ sin ph}$ !)n ưu titn t^.m ngân hàng đ] tí!h t^k hàng hr.nh !a..[ dư nợ tXng nh.-i Tà t^b t^Y[ NHNN !r th] h% l\i suZt nhn$ tXng !ung ticn Tà dí!h !)u đ] th{! đ}m dinh te ph-t t^i]n Tượt _u. thpi db đr[ l\i suZt hum động _u.m thành $/! ng‚n h%n Tà $/! !+n l%i3 Thự! te Tà.n •IWWR‘[ >i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su.m !a.m Tốn !ố đonh3 Đối T i hợp t-! U\ tín dụng !hi.[ l\i suZt !+n inh hưzng đen h. nhà dinh d. đr[ dhi ncn dinh te ^#i Tà. !hp tXng gi-[ thậ$ !hí T.in T.thZp s. _um đonh nàm là Ngho đonh số <HQ•HĐBT !a. sƒ thu h˜p h.nh nghiYp[ gzi lƒ l\i suZt phii t^i !h. T.nhân[ t( !h/! phii sw dụng hiYu _ui dhi $à nhkng ưu đ\i l\i suZt Tc đicu diYn T.56 91uB ^2P5 Rd Qp 1o<B1 1EF 98a 9m256 v9w 5xf ?yH> bp5 5xf ?yHHz T^.nh nghiYp l%i tXng đ)u tư[ nhu !)u đ)u tư Tà titu dˆng tXng ltn[ l\i suZt l%i tXng ltn3 D. B1p b=_2 1751 Ri= j2k9 9mo56 1o<9 bq56 B1o @F3 BoF NHNN ?MGM? T1r= Qs 91AB 91= B.

?MGM> T1r= Qs 5_5 Q=51 9p {|9 b}2 B123h5 jF56 5_5 Q=51 9p 91~ 9m:r56 a1I9 9m=h5 91to b~51 1:J56 •i 1q= B1o 561€F BE jA ^2P5 Rd BoF N17 5:JB v9w 5xf ?yHH bp5 5F3z "#*#$#" %. T.m t^ung dài h%n !.n[ !# !he l\i suZt thpi db nàm đ\ g‚t đ)u ph-t hum t-! dụng[ là gư ! !hum]n !a.m !a.m tối đ. T. T.m z nhng thhn !.n hành l\i suZt t^)n !h... Hội đồng Bộ t^ưzng ngàm <W•Š•<…l… Tc !hính s-!h l\i suZt ticn gwi Tà !h. ch/ điều hành tr8n lãi suất cho va9 1:6"22$ – 36$.m ng‚n h%n Tà $/! l\i suZt $à NHNN g.m !a.àn đượ! Tốn Tà !r l\i[ đượ! -p dụng z !-! d..nh 1"232 4 56"22$7 Vumet đonh số R…•<…l…•HĐBT !a. t. T..m ng‚n h%n Tà t^ung h%n3 &-! T&TD dự.m !a.nh nghiYp Tà !-! thành ph)n dinh te3 T^. T. !-! T&TD z nhng thhn Tà !h. T. !hính s-!h<Š3 Tfng gư ! $/! l\i suZt ng‚n h%n đượ! h% Uuống thZp h#n $/! l\i suZt t^ung h%n Tà dài h%n3 Š $/! nX$ <……H€ !h. T.%t động dinh d. thpi db t^ư ! đượ! th. !+n _um đonh l\i suZt !h.m đối T i t( !h/! dinh te Tà dân !ư ngàm Il•<I•<……Q[ TiY! dhống !he $/! l\i suZt sàn Tc ticn gwi !hính th/! go g\i gs $à !h• !+n t^)n l\i suZt !h. NHNN Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt ticn gwi Tà ticn T. h#n Tˆng đh tho Tà !h.m t^ung h%n l%i thZp h#n $/! l\i suZt !h.ng $ột thpi gi.m Tà !htnh lY!h gbnh _uân W[RQ™•th-ng đ] Zn đonh l\i suZt ticn gwi Tà l\i suZt !h.m Tốn[ dhu Tự! thành tho Tà nhng thhn[ đối tượng !h..nh đj! thˆ Tà !ung !)u Tốn tfng thpi đi]$3 Tum nhitn[ $/! l\i suZt !h. ch/ thực thi chính s ch lãi suất c0 đ.m thŽ.m đượ! nâng ltn !. $/! l\i suZt t^)n !h. Tà. T.m dh‚! phụ! hậu _ui thitn t.m _um đonh ngumtn t‚! !a.n hành !+n !.ài ^. T.m !r phân giYt€ thpi h%n T..7 Tf H•<……I đen W<•W<•<……H[ !-! $/! l\i suZt ticn gwi Tà !h. g‚n T i di‡n gien tho t^ưpng3 6 i Vumet đonh số Rl<•VĐŒNH< !a. !-! T&TD z đh tho[ !h. T. T. T.m ng‚n h%n[ !h.m z Vuš tín dụng !# sz3 Đen th-ng <•<……l[ đicu !h•nh !+n R $/!€ !h.ng ph%$ Ti dhung l\i suZt !a.m !a. T. T.. T.m <R[ ng.l n d..i thZp h#n l\i suZt T. TiY! U-! đonh l\i suZt là gi. T i l\i suZt thhng thưpng !h. h#n !h.[ !hư.m the gnng dhung l\i suZt •l\i suZt !h. T. Tà l\i suZt ticn gwi tối thi]u‘[ Ur. T.m thhng thưpng3 <Š <R <Q . T. !# !he l\i suZt thự! â$ s. đr l%$ ph-t gii$ $%nh3 "#*#$#$ %. gs sự phân giYt Tc l\i suZt đối T i !-! d.m ng‚n h%n Tˆng đh tho[ !h. T.nh nghiYp !a.. T. T. T.ng !# !he l\i suZt thự! dư#ng3 &i l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h.m !ụ th] phˆ hợp T i h.m t^tn tho t^ưpng3 NHNN g. T. NHNN[ !-! T&TD đượ! phvp Zn đonh !-! $/! l\i suZt ticn gwi Tà !h.m gii$ <Q™ Tà RW™ s. !-! đối tượng !hính s-!h Tà l\i suZt !h. h#n tố! độ t^ượt gi-[ ngân hàng thu h{t lượng ticn $jt dh. !-! thành ph)n dinh te3 Thự! te Tận hành t^. Vuš tín dụng nhân dân3 L\i suZt !h.

ng tính hành !hính nhưng l%i !r t-! dụng dop thpi nhn$ ngXn !hjn TiY! sw dụng !# !he ths. ngumtn t‚! tự d. th-ng R•IWWl3 NHNN !r &hng điYn số WI•&ĐŒNHNN ngàm IH•WI•IWWl Tc TiY! !hốt t^)n l\i suZt hum động 6NĐ z $/! <I™•nX$3 Ngàm IŠ•R•IWWl[ HiYp hội !-! ngân hàng !r h`p Tà !r sự đồng thuận Tc l\i suZt[ !-! NHT" $ i !r sự đicu !h•nh l\i suZt T i $/! thZp h#n3 Đen đ)u th-ng Š•IWWl l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN !a.m gnng Đh l.ng dhu Tự![ NHNN xn i lsngy !hính s-!h l\i suZt[ t^)n l\i suZt đượ! nâng ltn3 &-! NHT" tXng l\i suZt ticn gwi nhn$ hum động Tốn Tà đ}m $%nh h.%t động tín dụng thư#ng $%i gnng đồng 6iYt N. Thống đố! NHNN Tc TiY! th. T..$ !a. T. ch/ điều hành lãi suất c.m Tà NHT"3 Tf đ)u th-ng I•IWWl l\i suZt hum động t^tn tho t^ưpng đ\ gien động $%nh d. là Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒ NHNN ngàm RW•Q•IWWI Tc TiY! thự! hiYn !# !he l\i suZt th.m !a. T&TD đối T i dh-!h hàng ngàm WI•l•IWWW[ NHNN !hính th/! !hng gố đonh db l\i suZt !# gin Tà gitn độ d.37 Vumet đonh số ‹<l•IWW<•VĐŒNHNN !a. T&TD đối T i dh-!h hàng[ thŽ. thuận đ] đ}m l\i suZt ltn _u.$ – 56$. T.nh3 Đối T i l\i suZt !h.$7 ThŽ. – "6:6$.NX$ <……‹ „ <……l[ d.i thuận t^.m ntn $/! !htnh lY!h W[RQ™•th-ng $à NHNN dhống !he dhhng !+n phˆ hợp[ đen _u~ 1 nX$ <……l $/! dhống !he nàm đ\ go Ur..m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. tfng l. Vumet đonh số IŠ<•IWWW•VĐŒNHNN< !a. động3 NHT" sƒ tự $bnh đư.%i tY[ Tc !# gin !-! T&TD đượ! Zn đonh l\i suZt !h. gtn đi T.ing tài !hính ticn tY !a.n hành ngàm I…•Q•IWW<3 Tiep thŽ. T..àn t.m đượ! h. !-! nư ! t^. Thống đố! NHNN ngàm <H•Q•IWWl Tc !# !he đicu hành l\i suZt !# gin gnng đồng <H . !-! $/! l\i suZt !h.m t^tn !# sz l\i suZt tho t^ưpng _uố! te Tà !ung !)u Tốn t^. inh hưzng !a.n thiYp nàm !a. !-! NHT" litn tụ! tXng l\i suZt hum động 6NĐ ltn $/! <R „ <Š™•nX$ Tà đ\ đ}m l\i suZt !h..3 "#*#$#5 %.%t động !h. !-! T&TD đối T i dh-!h hàng đượ! g. ch/ tr8n lãi suất cho va9 156$. thuận gik.m đ\ gii$3 Như Tậm[ sự !.ng h. NHNN Tc TiY! th.ng nư ! !a.àn thi n(i thŽ.".%i ng. ^.àn $. T. !uộ! dhang h. "š !a.%i tY3 "#*#$#C %. T. gs3 "#*#$#* %.3 – $6$.m gnng ng..àn t. ths. T. NHNN h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. ch/ lãi suất thDa thuEn 1:6$. phˆ hợp T i tbnh hbnh h.%t động sin UuZt[ dinh d. đr l\i suZt !h.m ltn đen $/! t^tn <[Q™•th-ng Tà. <ản =>? <i@n đA dao đAng trong tBng th)i =( 15636$.!.... T.7 Nhn$ (n đonh tho t^ưpng[ thŽ..

_um đonh !a. T. T.ng tfng thpi db3 Tf th-ng Q đen th-ng …•IWWl[ NHNN đicu hành !hính s-!h ticn tY xth‚t !hjty đ] !hống l%$ ph-t[ !-! $/! l\i suZt !ha đ%. T.$ột dự -n[ phư#ng -n sin UuZt[ dinh d.6iYt N.m tối đ. thuận !a.m gnng đồng 6iYt N.n hành ngàm IH•WI•IW<W[ thŽ. T&TD đối T i dh-!h hàng đượ! g.m dhhng !r hiYu _ui3 Luật &-! t( !h/! tín dụng nX$ IW<W đượ! thhng _u.n hành Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒNHNN[ NHNN !h.j! dhhng tính đượ! hiYu _ui thb T|n phii thự! hiYn !he độ t^)n l\i suZt !h. BLDS !h• đicu !h•nh _u.n hY T. gnng <QW™ l\i suZt !# gin d. T. ngàm <H•H•IW<W Tà !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<< _um đonh T&TD Tà dh-!h hàng !r _umcn ths. ^nng !-! T&TD ntn -p dụng !# !he ^itng Tà _um đonh !a.m3 Ngàm <Š•Š•IW<W[ NHNN g.%t động ngân hàng !r di‡n gien gZt T^ư ! đr[ !# !he l\i suZt tự d.tT kinh 'oanhT 'Hch :*T đ[u t% 0hát tri+n :à đJi sống c hiệu 1u#7 3 Như Tậm[ đối T i !-! dự -n[ phư#ng -n dhhng ›!r hiYu _ui› h. nhZt d.3 Phi đ/ng t^tn phư#ng diYn lập ph-p[ !r th] nri[ Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN là !-!h đ] NHNN xsw.n hành Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN hư ng d|n T&TD !h.m gnng đồng 6iYt N. đr[ Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN !hư. s. T&TD thŽ.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ _um đonh .nh là !r h.TCT6 th"c hiện cho :ay -Ong đ)ng @iệt Aam thUo lEi su. T.ài ph%$ Ti đicu !h•nh !a. dh-!h hàng T.%i !h.u đâm g`i t‚t là Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN‘3 Đicu < Thhng tư nàm _um đonh€ . TiY! đ-nh gi.m tài sin nn$ ng.$ đối T i dh-!h hàng thŽ.". ph-p luật<H3 Tum nhitn[ t^.$ thŽ. ths. NHNN !hng gố t^..$ thŽ. _um đonh t%i Ph.ng xn i lsngy nhn$ $ụ! titu hàng đ)u là ngXn !hjn sum gii$ dinh te[ đicu !h•nh gii$ !-! $/! l\i suZt !ha đ%. thuận Tc l\i suZt[ phí !Zp tín dụng t^.iy dhi đ\ gs _u. đr[ _um đonh T&TD !h.t thNa thu!n đối :Ki khách hàng nhOm đá0 ứng nhu c[u :ốn của '" ánT 0h%Ing án s#n xu. ph-p luật t^tn !# sz !ung „ !)u Tốn tho t^ưpng[ $/! độ tín nhiY$ !a.QW™ !a.XEi su. l\i suZt ths. thuận đối T i dh-!h hàng phˆ hợp T i _um đonh !a. l\i suZt !.. NHNN _um đonh đối T i l.m _um đonh t%i Đicu Š‹H BLDS IWWQ3 Tht$ Tà.m gnng đồng 6iYt N.in < Đicu Š‹R BLDS <……Q !qng _um đonh xL\i suZt T.t cI -#n 'o A4AA công -ố đối :Ki lo9i cho :ay t%Ing ứng7W^3 "#*#$#: %. !-! gtn th.%t động ngân hàng !a. l\i suZt ths. ch/ lãi suất thDa thuEn 1$6$. T.m d.$[ !-! NHT" Zn đonh l\i suZt !h.i thuận nhưng dhhng đượ! Tượt _u.ng h.t :ay 'o các -ên tho# thu!n nh%ng không đ%&c :%&t 1uá W^_` của lEi su.m tư#ng /ngy3 T%i thpi đi]$ g. l\i suZt ths. Luật &-! t( !h/! tín dụng3 <H <Q ’Ž$ Đicu …< Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W <‹ . thuận !r hiYu lự! tf ngàm W<•H•IWWI nhưng t%i Ph.ng t^ưpng hợp h. giii thí!h titu !hí !h. đ/n na97 Thhng tư số W‹•IW<W•TTŒNHNN _um đonh Tc !h. đượ! đicu !h•nh tXng3 Tf th-ng <W•IWWl t^z đi[ NHNN !hum]n hư ng đicu hành !hính s-!h ticn tY s. thuận •s.

ng hum động Tốn gik.i đ.. T.in nợ $ i đ] t^i dh.nh t.. đicu diYn !h.[ neu đi. tbnh t^%ng lœ d.nh nghiYp d‡ đượ! đ-nh gi.nh l\i suZt hum động T i !-! T&TD dh-![ $ột số T&TD phii tXng l\i suZt !h.-t t^. nợ[ d.m Tốn $ột !-!h thuận lợi Tà .Tốn $à h` hum động t^ư ! đâm là dh.ng nư ! Tà ngum !# $Zt dhi nXng th.ng dhi dhi nXng !‚t gii$ !hi phí h. !-! NHT" t^.nh nghiYp đ.m gii$ $ột !-!h đột ngột !qng đ\ gâm dhr dhXn đối T i !-! T&TD _um $h nhs3 Phi l\i suZt Uuống _u.m đi.n t^`ng t^. !-! NHT" gnng !-!h đ}m l\i suZt ltn !.m !a.%n dhang h. T.in nợ !q Tà dhien d..nh nghiYp !h• !)n T.j! dhi l\i suZt tXng nh. T. hY thống T&TD[ NHNN !r _umcn _um đonh !# !he U-! đonh phí[ l\i suZt t^. nợ t^. T&TD Tà dh-!h hàng T.nh.in nợ T.%t động tín dụng3 ?MGMG TIB bq56 BoF Ri= j2k9 B1o @F3 K:J= jA b=_2 1751 BoF NHNN bp5 BIB TCTD @7 56:r= b= @F3 &# !he đicu hành l\i suZt !h. NHNN đŽ$ l%i !h.ng đicu diYn thự! hiYn gri hœ t^ợ l\i suZt Tà.nh. thu nhập đ] t^i nợ !h.d‡ dàng Tà dhhng đượ! di]$ s. nợ[ dh.%t động là ^Zt dhr dhXn3 H.ng h.-n !a.i t^+ _u.m[ tf đr !r th] d|n đen tbnh t^%ng đicu !h•nh l\i suZt !h.in nợ $ i đượ! dˆng đ] t^i nợ !q thb dhhng th] t%.. !h.n t.ng gi..nh dhhng lành $%nh t^.m[ !+n ngân hàng thb dhhng nhkng thu hồi đượ! Tốn T.. ^. gZt đồng ~ !hí Tc l\i suZt Tà t^.3 Btn !%nh nhkng t-! động tí!h !ự! T|n !+n nhicu t-! động titu !ự![ đj! giYt t^.ng HĐTD nhưng NHNN T|n đrng T.m T i nhkng hợp đồng t^ung[ dài h%n t^ư ! đr Tà gâm ^.ng _u.m $à nợ UZu !qng dhhng !r3 <‹ <l .^nng đ\ t^i đượ! tốt dh. !-! T&TD Tà dh-!h hàng T. T&TD Tà ngưpi đi T. thuận l\i suZt t^. T&TD3 Tf đr !h.ng nhkng th-ng đ)u nX$ IWWl[ nhZt là đối T i NHT" !( ph)n _um $h nhs !hum]n đ(i $h hbnh tf nhng thhn ltn† !ang !ố l+ng tin !a.nh[ T i TiY! !%nh t^.m dh. gi.ng h..n hY tín dụng ngân hàng[ đưpng lối đ{ng đ‚n Tà giii ph-p dop thpi sƒ t%.nh[ !-! T&TD nhs d‡ dàng ^#i Tà. NHNN luhn đrng T. !-! nhà đ)u tư[ d. T.-t tốt thb ngưpi T.m sƒ !h•ng phii ~ th/! đen HiYn tượng $ột d.m Tốn _umcn ths.. đi$ . Tà t^.!.nh nghiYp Tà ngưpi dân đối T i hY thống ngân hàng† dh‚! phụ! đượ! tbnh t^%ng !%nh t^.in nợ t^tn !r ngum !# t^z thành nợ UZu[ T i !hính s-!h !h. thZm ph-p luật t^.ng đicu diYn dinh te dhr dhXn dhien dh. nợ đượ! thự! hiYn _u.n tâ$3 Nhkng t-! động tí!h !ự! $à !# !he đicu hành l\i suZt !a. thpi đi]$ IWW…<‹3 Phi thự! hiYn !hính s-!h đi. tbnh t^%ng lợi dụng đ] đi.[ t^.%t động dinh d. ^.àn !a.m là€ (n đonh tbnh hbnh tho t^ưpng tài !hính t^.ng !r dư nợ !q t%i ngân hàng T i l\i suZt !.nh !hZp ph-t sinh3 ?ii$ l\i suZt _u.ing dinh te IWWl „ IWW…3 6iY! đicu hành l\i suZt tXng h.thưpng[ đ] gi.i t^+ di]$ s.. !hính nr3 H#n nk.nh gnng !hính s-!h dí!h !)u !r th] t%.nh !a.

.m gZt đồng ~ !hí T i nh.ng HĐTD là nhkng t^.ng l•nh Tự! dinh d. đr[ $`i sự gien động Tc l\i suZt !h.m đen h%n h` !h• !)n T.m hiYu _ui Tà t^i nợ thŽ. T.nh !hZp dhi sự Uung đột[ gZt đồng Tc phư#ng diYn _umcn lợi gik.i!hinh•ng.j! gi-n tiep d|n đen t^.^!h•W…•W…WŠ<W3ht$l <… <l <… . thuận l\i suZt !h.ng ncn dinh tey <…3 T^.m là $ột t^.m t i h. !-! gtn đ\ đượ! th] hiYn ^. l%i tiep tụ! T.$[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3 TiŽting..t^bnh sin UuZt[ dinh d.TiY! phii sw dụng Tốn T.m t%i T&TD d|n đen t^.n‘ thhng _u.ài •$jt dh-!h _u. l\i suZt !h.m t^.[ tXng litn tụ! dhien nhicu d. _u...nh nghiYp[ l\i suZt !h.nh t. gtn ng. !.ng h. đ%.$Ž•Tn•^ŽsŽ. Tụ h..in nợ !q[ ^ồi dh. NHNN là phˆ hợp[ s.ng•<‹RHI• TS3 Đœ Tho Th{m •IWW…‘[ T-! động !a.%t động sin UuZt[ Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N.ng dh..-n nợ T.n đ)u nX$ IWWl[ t^ư ! tbnh hbnh dhr dhXn !hung[ l\i suZt !. đr[ t^. T. nhkng gnng !h/ng !ụ th] Tà U-! đonh đượ!3 ThŽ. _u.ng đr !-! gtn th] hiYn sự Uung đột h..nh nghiYp dhhng đa dhi nXng th.sin3 &-! d.nti$Žs3Tn•H.. đ/! Tà hà$ ~ !hính s-!h[ ThJi -áo ainh t2 bài >=n[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3thŽs.in nợ $ i l%i đen h%n Tà ngưpi t.j! ph. d.n hY HĐTD[ t^.m dh.nh nghiYp3 &r th] nri xUu hư ng tXng l\i suZt ngân hàng sƒ luhn đi licn T i Uu hư ng !‚t gii$[ thu h˜p _um $h Tà ph%$ Ti !a.nh !hZp !ụ th][ $à ngumtn nhân t^ự! tiep h. đen $\i $\i<l3 Đối T i !-! !ha th] dinh d. nợ Œ ^ai ^.nh !hZp Tc l\i suZt t^. !a.nh nghiYp phii thu h˜p sin UuZt[ thậ$ !hí T i d...nh.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD đượ! hi]u là tbnh t^%ng ph-p lí !a.ng HĐTD3 Đœ Thitn *nh TuZn •IWW…‘[ Đi.m t^tn tho t^ưpng !qng đcu t-! động t^ự! tiep đen lợi nhuận !a. !-! h.j! lợi í!h ph-t sinh tf HĐTD3 "ột HĐTD !h• đượ! !.nh !hZp t^.in ticn $ i đ] t^i dh.nh !hZp HĐTD T i go đ#n h)u het là !-! !ha th] T.ing thpi gi.%t động[ giii th] h.$Ž•t.àn !inh ncn dinh te gien động[ !# !he đicu hành l\i suZt !h.nh nghiYp phii ngfng h.nh !hZp nàm là $ột TiY! ^Zt !)n thiet3 ?MZ TmF51 B1ka @_ Ri= j2k9 9mo56 1`a bc56 9d5 Ke56 ?MZM? K1I= 5=Cf T^..nh3 D.u Tc nhkng _umcn Tà ngh•.i là !r t^.ng l%i gi-n tiep t-! động đen !-! t^.nh !hZp ph-t sinh là đicu dhhng th] t^-nh dhsi3 T^.m Tốn ngân hàng3 6b the[ tb$ hi]u gin !hZt Tà giii _umet đ{ng đ‚n nhkng t^. T.%t động sin UuZt[ dinh d.ng nhkng meu tố !Zu thành ntn !hi phí đ)u Tà.nh t^.ig.nh !hZp là sự gZt đồng ~ !hí Tc ths.nh thư#ng $%i[ $à đi]n hbnh là t^.nh[ đj! giYt là !-! d. T.$ det3 Bzi Tb dhi nợ T. T.m !a.m T+ng như Tậm !h.nd3Tn•žŽg•h.m nợ $ i đ] t^i nợ !q[ !/ U.

đr[ phư#ng th/! thư#ng lượng[ h+.nh nghiYp nhs[ !# sz sin UuZt[ dinh d.nh !hZp ph-t sinh gik.il¡!.i gtn phii t^ự! tiep h..nh !hZp HĐTD ph)n l n là !-! d.nh !hZp thưpng đượ! giii _umet thŽ. phư#ng th/! thư#ng lượng[ h+. @Pn 0h=ng ey -an nhân 'ân tDnh cdc AinhT UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3g.nh[ thư#ng $%i[ gZp Š[RQ l)n lượng -n !i nX$ IWWl3 &r nhicu d%ng t^. g-n Tật tư• &-! t^. -n là dhhng nhicu[ Tb gi.m là $ột d%ng t^. t^ư ! ^ồi đen _u.nh t.%t động sin UuZt[ dinh d.nh !hZp ph-t sinh T i T&TD là !ha th] go Uâ$ ph%$ lợi í!h hợp ph-p ntn T&TD thưpng là ngumtn đ#n t^.m Tốn phụ! Tụ !h. lœ[ lâ$ Tà.. thŽ. giii gik.nh !hZp HĐTD gi.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD thưpng !r gi.ng Tụ TiY!3 Đ#n !w t%i t•nh B‚! Ninh[ H th-ng đ)u nX$ IWW…[ T*ND t•nh thụ lí Uvt Uw RQ Tụ -n dinh d.n hY tín dụng[ thhng thưpng _u.nh !hZp thư#ng $%i[ dinh te như€ t^.m3 T^.nh !hZp Tc l\i suZt !qng !r nhkng nvt đj! thˆ s..t^o hợp đồng !r dhi ltn đen hàng !hụ![ hàng t^X$ t• đồng3 Thứ haiT t^. gtn đi T.^t.m dhhng t^i nợ gố! Tà l\i đ{ng h%n là đicu ^Zt d‡ Uim ^. $ụ! đí!h sin UuZt[ dinh d.g.. là$ Xn thu.-n !-! dh. phư#ng th/! giii _umet t^. tbnh t^%ng dhr dhXn[ dhhng !r dhi nXng th.ng là ^Zt ít[ ngượ! l%i[ t^-!h nhiY$ !a.[ t^. t+. gtn !h..ng t^ưpng hợp nàm t^.in nợ đen h%nIW3 Tum nhitn[ t^.ng •IWW…‘[ T^.nh !hZp !ụ th] ph-t sinh tf HĐTD[ Tb the nr $.n đưpng t+.gŽ—nŽžs dŽt.nh !hZp ticn gi.nh t..nh !hZp HĐTD3 Thứ nh.nh !hZp l n dv.nh !hZp h#n là giii _umet gnng !. t^. dài3 H. !-! Tụ diYn t^.tT t^.-n nợ3 T^-!h nhiY$ Tc Tốn !a..nh !hZp thuận lợi h#n3 Số lượng Tụ TiY! đượ! giii _umet thhng _u.tŽg.n tố tụng dv.u€ 6ân ?i.nh T i dự -n l n t^ung Tà dài h%n[ Tb the gi.ng _u.$ gi. T. T.ng nhkng đj! t^ưng !# gin !a.ng TiY! giii _umet Tà tiet diY$ !hi phí3 Thứ -aT ph)n l n !-! t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.j! !w đ%i diYn th.l—g.nh !. tXng Œ &r ngumtn nhân tf sum th.t^o t^.nh !hZp HĐTD !hie$ đ.%t !a.m đen dhi giii ngân U. T. số •R<•RQ Tụ‘3 Bo đ#n !a. !-! gtn t^.m thự! sự ph-t sinh s.?MZM> ĐgB b=hf BoF 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 B1o @F3 T^. T&TD T i !-! t( !h/! T. -n3 'h-p luật _um đonh thn t^`ng _umcn đonh đ.ng _u.t^o l n3 &r nhkng t^.. hi]$[ t^.ng dhi h.t^bnh th.$3 Tn•Ÿ p.u dhi nhận ticn giii ngân3 Tbnh t^%ng gtn T.nh !hZp Tốn[ hợp đồng $u. !h`n nhicu h#n Tb !-! gtn !r th] !ha động t^.-i dinh te[ cáo 5iện tV cdc Ainh .t^bnh giii ngân di‡n ^.nh thb dhhng th] dfng l%i Tà dhi nXng th‚ng diYn !qng dhhng phii là tumYt đối3 D.^m id—<IHWI¡id—HRlRŠ¡p.nh[ hộ dinh d.th] z dhu Tự! làng nghc d.m Tà go đ#n là gtn đi T.!ninh3!.!ninh IW IW . t^. -n phí l n Tà thpi gi. giii T|n đượ! lự.nh !hZp thưpng !r ngumtn đ#n là !ha th] !h. !-! gtn t^.n hY dân sự[ Tb the !-! gtn !r _umcn !h`n lự.g.

T i ths.nh !hZp Tc l\i suZt !h.m Tốn là$ đ#n mtu !)u T&TD gii$ h.tT t^. giii !-! gtn !r ths. ph-p luật d|n đen t^.nh !hZp Tc l\i suZt dhhng ph-t sinh đ#n l‰[ h. ~ !hí !ha _u.nh !hZp Tc l\i suZt tXng đ-ng d]3 ?MZMG N62345 51l5 @7 5q= K256 91:r56 •P3 mF 9mo56 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 T^.m !a.m dhhng đồng ~3 T^.t^bnh thự! hiYn[ !hou sự t-! động !a. h.m nri !-!h dh-! !h• Tb ths.nh !hZp Tc l\i suZt thhng thưpng ph-t sinh dhi HĐTD đ\ đượ! thự! hiYn Tà $ột t^.nh !hZp dinh te h. !-! d%ng s.nh !hZp t^. thuận l\i suZt !ố đonh nhưng gtn T.m t^.j! !ha _u.n !a.nh !hZp đ\ Uim ^.m3 Thứ haiT t^.nh !hZp3 "jt dh-![ t^.ng gi.nh !hZp3 Thứ haiT phí. t^.Thứ nh.m dhhng thự! hiYn t^i nợ đ{ng h%n d|n đen t^.tT dh-!h hàng T.u€ Thứ nh.nh !hZp d.%n NHNN xth‚t !hjty ncn dinh te IWWl „ IWW…[ số lượng t^. tho t^ưpng[ !hính s-!h đicu tiet dinh te !a.[ đj! giYt là t^.i gtn !r sự Ti ph%$ ngh•.n đ)u t%i HĐTD Tốn ths..nh !hZp !qng !r th] Uim ^. T. T. $bnh[ !-! !ha th] t^.%t động dinh d.ng HĐTD thưpng !r ngumtn nhân dh-!h _u.m đ(i Tc !hính s-!h t^z ntn dhhng !+n phˆ hợp T i _um đonh !a. Tụ t^i nợ[ gtn !h.u đr gtn T.nh h.i đ.t^bnh tb$ hi]u Tà nghitn !/u nhkng t^.m dhzi diYn ^.ng gi. !h.ng $ột thpi h%n nhZt đonh[ nhưng s.nh !hZp gik.n[ UuZt ph-t tf !-! meu tố t-! động đen l\i suZt !h.ng h.ng thpi gi.ng số !-! t^.i gtn3 Thhng thưpng gtn T. !-! meu tố dh-!h _u.ng _u.ng t(ng số !-! t^.t^bnh h+.i I< .[ s. !-! T&TD như sự gien động !a.n h. t^tn thự! te[ t-! gii nhận thZm t^.u dhi NHNN !r nhkng đicu !h•nh Tc l\i suZt !h. nhà nư !3 Phhng phii $`i t^.n hY dân sự nri !hung thưpng ^Zt đ.ng HĐTD thưpng tập t^ung Tà.j! $i‡n l\i Tà T&TD đ\ đồng ~ d–$ thŽ.u đr t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.ng _u.ng HĐTD z thpi đi]$ t^ư ! dhi !r sự th. T. ph-p luật s.n hY tín dụng !r th] dhhng tuân tha _um đonh !a. T. T.j! nhu !)u titu dˆng !a.m mtu !)u nâng l\i suZt s. thuận Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt nhưng dhhng thành !hng3 &qng !r nhkng t^.ng h. d.n !h/! nXng thưpng dhhng d‡ dàng đư. thuận l\i suZt $à d|n đen t^. !-! gtn[ $à đ] đi$ gi.n[ $ột t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^. d%ng[ !qng Tb the ntn dhi Uvt Uw nhkng Tụ -n dân sự[ !# _u. l\i suZt t^.j! dân sự3 "j! dˆ Tậm !r th] thZm ^nng t^.i gtn !r mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt nhưng dhhng đ%t đượ! sự đồng thuận tf phí. T. t^. gtn di.m Ti ph%$ ngh•.nh !hZp Tc l\i suZt !hie$ $ột t• t^`ng dhhng nhicu t^.3 Thứ -aT số lượng t^. Tụ3 Bin !hZt t^. t+.ng _u.ng _u. ^. _u.n _u. thuận g. ph-n _umet3 Vu.m đcu d. h.nh !hZp Tc HĐTD[ Tà !àng nhs h#n nk. đicu diYn t^i nợ t^.

T i $/! l\i suZt đ\ ths.m3 T^tn thự! te[ _umet đonh Tc U-! đonh $/! l\i suZt !h. nhkng d%ng t^. !# _u.n tài ph-n phii giii _umet tiep thŽ. -n gjp dhr dhXn dhi giii _umet3 &qng !)n phii nri ^nng đâm là nhkng t^..đ.nh !hZp Tc $/! l\i suZt t^.nh !hZp ph( gien[ Tà đj! giYt Uim ^.m tư#ng /ngy •s.. nhicu t^.nh !hZp tf !-! HĐTD nàm ph-t sinh[ TZn đc $à !# _u. T i $/! t^)n l\i suZt s.nh !hZp thưpng Uim ^.ng gi.ng HĐTD3 H. thpi gi. l\i suZt !# gin d. h#n nhicu l)n s.ng h%n Tà !-!h tính l\i t^.u dhi Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ^.m dhhng !h• T i !-! HĐTD $ i $à !+n !i T i nhkng HĐTD đ\ dí det t^ư ! đr[ t^. h` phii thự! hiYn3 Thứ t%T t^.ng đr !r dhhng ít HĐTD ths.i gtn Tà !qng dhhng phˆ hợp T i _um đonh !a.nh !hZp nim sinh d. thuận t^ư ! đr3 Phi !r t^. là U-! đonh $/! l\i suZt !h. !qng đượ! !-! gtn !hZp nhận3 Btn !%nh đr[ !r nhkng t^. h#n nhicu s.%n tf th-ng H•IWWI đen th-ng Q•IWWl[ NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths.in nợ _uh%n3 Như đ\ t^bnh gàm z t^tn[ ph-p luật hiYn hành !r h.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. nhu !)u Tc Tốn đ] đ-p /ng h.u dhien !-! gtn d‡ nim sinh Uung đột Tc _umcn lợi[ đồng thpi !qng dhien t+. T&TD tính l\i dhhng phˆ hợp T i ths.i đ. thuận[ s.[ !-! gtn thưpng mtu !)u t+.ng h%n3 T^.i _um đonh !ˆng đicu !h•nh Tc !-!h tính l\i suZt nợ _u.%i !h.%t động sin UuZt[ dinh d.m đcu phii !hZp nhận $/! l\i suZt $ i !. T. h.nh !qng như titu dˆng[ thhng thưpng !ha th] đi T.nh !hZp Uim ^.m !a. ph-p luật[ d.ng thpi gi.n Tà lượng tài liYu !/u h%n !he ntn t-! gii !h• tập t^ung Tà. T. T&TD !. thuận l\i suZt3 Thứ -aT t^..3 II .m Tốn phii t^i !. T.m ticn t%i T&TD3 Tum nhitn[ d. thuận gik. NHNN !hng gố đối T i l..n tài ph-n dhhng phii l{! nà.h%n t^. đpi3 Phi t^. T.m gnng x<QW™ !a.%n IWWl „ IWW…[ ^Zt nhicu T&TD tXng l\i suZt hum động nhn$ thu h{t ticn gwi[ d|n đen tXng l\i suZt !h. -n UŽ$ Uvt Tc ths.u đr tf ngàm <…•Q•IWWl đen th-ng I•IW<W !hum]n s.n _u.3 Btn !%nh đr[ T|n !r nhkng d%ng t^.nh !hZp l\i suZt nợ _u.nh !hZp dh-! nhưng d. thuận $/! l\i suZt !ố đonh3 Đicu nàm đ\ gâm ntn sự gZt gbnh đối T i ngưpi T. h#n s.u đâm g`i t‚t là x<QW™ l\i suZt !# giny‘3 Đối T i nhkng HĐTD dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ !r nhicu HĐTD _um đonh $/! l\i suZt $à dh-!h hàng phii t^i !h. T i $/! l\i suZt lƒ ^.ng -p dụng !# !he t^)n l\i suZt !h. T.i !-!h tính nàm dhhng thống nhZt T i nh. đr l\i suZt thự! te $à dh-!h hàng T.

nh !hZp thhng _u.nh !hZp l\i suZt dhhng !r gb dh-! giYt s.. dinh te h.$ dhi.nh thư#ng $%i thŽ.m the gnng Luật t^`ng tài thư#ng $%i „ Luật số QŠ•IW<W•VH<I đượ! Vuố! hội dhr. ’11 thhng _u. !-! gtn !r t^.i HĐTD là $ột d%ng !a.%t[ titu dˆng thb là hợp đồng dân sự[ t^. !a. t^tn !-! _um đonh !a. ^.nh !hZp HĐTD3 T^. gtn th/ g. T i !# !he giii _umet t^.nh !hZp ph-t sinh t^.%t động dinh d.in < Đicu I… BLTTDS IWWŠ thb neu hợp đồng đr đượ! dí det gik..nh !hZp Tc l\i suZt ph-t sinh tf HĐTD là $ột nội dung !a. -n‘3 T^`ng tài thư#ng $%i là phư#ng th/! giii _umet t^.$ hiYn n. t^bnh tự[ tha tụ! _um đonh t%i 'h-p lYnh t^`ng tài thư#ng $%i IWWR Tà đượ! th.nh !hZp HĐTD nri !hung3 D.nh !hZp3 &-!h th/! giii _umet d.m dhhng !r _um ph%$ đicu !h•nh hbnh th/! giii _umet t^.m tài sinI<3 ThŽ.nhân !r đXng dí dinh d. đư.?MZMZ C. đ(i đ] giii _umet gZt đồng $à dhhng !)n !r sự th.nh !hZp !r sự th. giii t^tn !# sz ths. TiY! !-! gtn t^.ng tính th. giii3 Thứ -aT ng.. dân sự T*ND !Zp t•nh giii _umet3 I< ’Ž$ Đicu <HR Tà Đicu Š‹< BLDS IWWQ IR . !-! t( !h/![ !. BLDS IWWQ !r th] !.3 Thứ haiT giii _umet gnng h+. _um đonh t%i Đi]$ $ Ph.u€ Thứ nh.ng h.ài phư#ng th/! thư#ng lượng Tà h+.nh nhưng nhn$ $ụ! đí!h lợi nhuận thb sƒ thuộ! th}$ _umcn !a. !# _u.nh !hZp tự ths.i t^+ là t^ung gi. giii3 Đâm là hbnh th/! giii _umet t^.nh !hZp HĐTD !r th] đượ! giii _umet gnng nhicu phư#ng th/! dh-! nh. thuận !a. ths.nh !hZp3 'h-p luật 6iYt N.nh h.nh !hZp d.nh !hZp HĐTD !r th] đượ! giii _umet z t+.$ gi.n h+. dân sự3 Dự. T*ND !Zp t•nh3 Neu nhn$ $ụ! đí!h sinh h. t^. gtn th/ g. T i T. dhhng $.j! t+. T*ND !Zp humYn giii _umet h. hợp đồng T. thuận[ t^. gtn th/ g. B1p 6=P= ^23p9 9mF51 B1ka 9mo56 HĐTD T^.ng tính g‚t guộ! $à !h• $.tT giii _umet gnng thư#ng lượng3 Đâm là hbnh th/! giii _umet t^.j! t+. đr[ Tc !# !he giii _umet t^. !a.nh !hZp thhng _u.. !-! gtn Tà đượ! tien hành thŽ. ngàm <‹•H•IW<W Tà !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<<3 T^.nh !hZp gnng thư#ng lượng Tà h+.$ gi. giii[ !-! gtn !r th] !h`n giii _umet t^.j! dhhng đXng dí dinh d. thuận !a. đối T i !-! gtn t^.n tài ph-n •t^`ng tài thư#ng $%i Tà t+.

T&TD !h. inh hưzng đen sự ph-t t^i]n t^.. go T&TD dhzi diYn mtu !)u th.nh !hZp là đicu dhhng th] t^-nh dhsi t^.ng h.ng ncn dinh te ntn inh hưzng titu !ự! !a.%t động sin UuZt[ dinh d. t^.j! sự Ti ph%$ ngh•.nh !qng như h.nh !hZp di‡n ^. T.n tâ$ th.n hY tín dụng[ t^.ng _u. nh.ng U\ hội[ gi-n tiep inh IŠ .$ gi. TY lợi í!h !a. phư#ng th/! giii _umet phˆ hợp thb _um đonh !a.t^bnh thự! hiYn hợp đồng3 Thhng _u. Tà !-! gtn !h`n lự.n t^`ng hàng đ)u t^.nh !hZp HĐTD !qng !r inh hưzng titu !ự! t i U\ hội Tà ncn dinh te3 Phi !r nhicu h.nhân dinh d. thb !-! gtn $ i .$ gi.n dv.ng ncn dinh te tín dụng Tà !r th] !r nhkng t-! động dâm !humcn t. tZt !i !-! gtn t^.j! nhkng t^.ng sin UuZt[ dinh d. T&TD Tà thu nhập !qng gii$ s{t3 6 i !ha th] T. T.m[ um tín g)n như là meu tố _u. ph-p luật $ i đượ! -p dụng tư#ng đối t^iYt đ] nhn$ gi. dài[ !hậ$ thu hồi nợ[ um tín !a. ng%i Tà h.ng thự! hiYn d.n[ ticn g%! Tà !hng s/! !a. !%nh U\ hội[ t^.. Tà. sự gZt đồng ~ !hí h.nh g.i gtn đcu go inh hưzng t^ự! tiep Tà thu nhập gii$ s{t là đicu tZt meu3 T^.m g‚t hiYn n.%t động !h.nhân[ t( !h/! d‡ l.nh !hZp Uim ^. tốn thpi gi.nh[ t%. $bnh3 9 dhí. l n h#n3 "jt dh-![ t^.nh !hZp Uim ^.%t động dinh d..m Uim ^. đu(i Tụ TiY! T i thpi gi.m[ TiY! thŽ.ng thpi gu(i dinh te tho t^ưpng !%nh t^. Tà. _u.-n nợ3 T^.ng nhkng TZn đc dhr dhXn[ dhi nguồn Tốn đr là nguồn Tốn hum động !a.%t động !h.n hY tín dụng đrng T. _u.m !a.n t^`ng t^. h.[ !-! !.nh !hZp3 Btn !%nh đr[ _u.. Tà hàng th-ng T|n phii t^i l\i ticn gwi đcu đjn3 Ng.nh !hZp dhhng phii !h• đŽ$ đen nhkng t-! động UZu $à !+n !r ~ ngh•.nh !hrng[ (n ths. !ii Tật !hZt t^.%t động tín dụng là ^Zt l n3 T^ư ! het[ Tc phí...n đi]$ Tà gi.?MZM[ H82 ^2P BoF 9mF51 B1ka a1I9 j=51 9w HĐTD T^.$ gi. !a.nh !hZp l n t^.nh !hZp dhhng đ#n giin Tà inh hưzng đen h.nh3 &hính Tb the dhi t^. ^.$ gi. TY _umcn lợi !a.[ um tín !a.nh !hZp t^.ài TiY! thŽ.%t động sin UuZt[ dinh d. tí!h !ự!3 Đối T i !-! gtn th.ng $.nh !hZp[ !-! gtn !r th] gàm ts _u.j! go !‚t gii$[ ngfng nhkng hợp đồng đ.m Tốn đj! giYt là nhkng t( !h/![ !.ng TiY! thự! thi ph-p luật3 &h• dhi t^. Tụ t^.ng h.nh t.n hY tín dụng3 Đicu nàm inh hưzng đen nhu !)u Tc Tốn t^.nh !hZp là động lự! th{! đ}m sự t^.nh[ phii g-! l%i !hng TiY! đ] th. !i đhi gtn3 6 i T&TD[ dhhng thu hồi đượ! nợ là $ột t^. đu(i $ột Tụ t^.nh3 T^.ng h.nh !hZp là hY _ui !a.ng s%!h[ ^u ^àng t^.nh !hZp Uim ^. tố tụng† !-! thư#ng nhân !r th] $Zt hợp đồng h.m Tà dh-!h hàng đi T. !i h. T.. gtn th/ g. t^.ng dhi th. T&TD T i dh-!h hàng !qng !r th] go inh hưzng[ gâm t-! động UZu đen h.i t^+ _u.ng ncn dinh te tho t^ưpng3 &# !he giii _umet t^.

nhân[ t( !h/! nri ^itng Tà !i ncn dinh te nri !hung3 Dư i gr! độ ph-p lí[ l\i suZt[ đj! giYt là l\i suZt !h. dài Tà ^‚! ^ối d.nh !hZp HĐTD[ ng. ph-t t^i]n[ là đ+n g}m t^.n t^`ng đối T i tfng !.nh luận3 T•56 Qp9 B1:.hưzng đen sự ph-t t^i]n !a. như $ột !# sz đ] giii _umet $`i t^. T. TiY! đ-nh gi.nh dhhng !+n lành $%nh Tà .in nợ l\i $à gtn T.m !i dhi nội dung t^. thuận đượ! nợ l\i Tà !# _u.m đượ! nhbn nhận dư i gr! độ dinh te T i nhkng T. T&TD‘3 T^tn thự! te !+n tồn t%i nhicu Tụ t^. !-! gtn dhhng ths. !-! giii ph-p dh‚! phụ! tbnh t^%ng t^tn3 IQ .nhân3 Tín dụng dhhng th] hiYn đượ! T.ng TiY! ph-t t^i]n ncn dinh te tho t^ưpng $à !+n inh hưzng đen $ụ! titu dí!h !)u3 Tr$ l%i[ l\i suZt tf t^ư ! đen n.i t^+ t%.nh !hZp dhhng phii Tc l\i suZt •Tb l\i suZt là !Xn !/ đ] tính dh.m phii t^i !h. ^.nh !hZp Tc l\i suZt t^. ncn dinh te3 "hi t^ưpng dinh d.n tâ$ sin UuZt l|n T.m Tốn phụ! Tụ !h.56 573 B„56 Q1Po jI9 Ri= j2k9N B.ng HĐTD[ l%i !r ~ ngh•.m t^. đicu diYn th{! đ}m ncn sin UuZt hàng hr.nh !hZp dv. nhu !)u titu dˆng !.thự! t^%ng t^.56 ? &hư#ng < t^bnh gàm nh‚56 Rd R285 B1256 51k9 @_ HĐTD 6=‚F TCTD @7 Q1IB1 1756 @F3 @ƒ5M N6o7= mFN B1:.i t^+ _u.n t.n hY tín dụng Tà nhkng gZt !ập !+n Tư ng $‚! t^.ng HĐTD gik.t^bnh giii _umet !-! t^. !-! gtn t^.ng U\ hội dhhng th] . B1p b=_2 1751 Ri= j2k9 BoF NHNN @7 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 9mo56 HĐTDM Nhkng lí luận z !hư#ng nàm sƒ là ncn ting !h..n tài ph-n !qng đư.nh !hZp Tc l\i suZt3 Đồng thpi đr !qng là !# sz đ] đc ^.ng _u. nhkng ph-n _umet !r nhicu ~ dien t^.ng _u.àn[ !-! !ha th] t^.

$ột Tụ TiY![ $à thhng thưpng !h• dhi dh-!h hàng Ti ph%$ ngh•. Tụ t^i nợ Tà Tụ TiY! đượ! đư.m thZp là !hng !ụ hiYu _ui đ] thu h{t dh-!h hàng T.n !h/! nXng3 'h)n I3I là $ột số dien ngho nhn$ dh‚! phụ! nhkng gZt !ập !+n tồn t%i t^. h.m _u.ng h.n đi]$ _u.m t^. T&TD3 6iY! ths.ng HĐTD là $ột t^. thuận l\i suZt t^. T.ng _u.ng h. !hính s-!h nhà nư !3 Vu. ^.nh TZn đc l\i suZt $ i ph-t sinh3 Nhbn !hung[ !-! d%ng t^.j! ngưpi đi T.m t^. T. $ột số !hính s-!h đicu hành l\i suZt !h.m T|n !+n3 IH .m To t^í đo. T.%t động dinh d. giii _umet t%i !# _u. !-! thpi db dư i sự đicu hành !a. !-! T&TD Tà là ngumtn nhân gi-n tiep d|n đen nhkng t^. l\i suZt !h. T.nh !hZp Tc l\i suZt ít dhi là nội dung !hính !a. ^.ng thự! ti‡n litn _u.n t^`ng nhZt $à !-! T&TD sw dụng đ] !%nh t^.m mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt dhi HĐTD _um đonh l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T. T.!-! t^. t^.%t động tín dụng3 Nhkng !hính s-!h nàm đ\ t-! động đen l\i suZt !h. t^. lí thuận lợi thb l\i suZt là $ối _u.n đen TZn đc nàm3 &uối !ˆng là ph)n t(ng det !hư#ng I3 >M? N1‚56 @k5 b_ 91AB 9=‡5 @_ 9mF51 B1ka Ri= j2k9 9mo56 1`a bc56 9d5 Ke56 L\i suZt t^.n tâ$ đ)u titn !a. dh-!h hàng gwi ticn !qng như dh-!h hàng !r nhu !)u sw dụng Tốn3 "/! l\i suZt !h.nh t^.j! !r th] ph-t sinh3 T^.. NHNN z !hư#ng <[ !hư#ng nàm ntu nhkng TZn đc thự! ti‡n Tà đc UuZt giii ph-p dh‚! phụ!3 'h)n I3< phân tí!h[ đ-nh gi.nh !hZp Tc l\i suZt đ\ tfng Uim ^.m !a.t^bnh thự! hiYn hợp đồng là€ • T&TD h.ng HĐTD luhn !hou sự !hi phối !a.n !h/! nXng[ nhkng gZt đồng _u.ng HĐTD !qng như di‡n gien !a.n Tc HĐTD Tà l\i suZt !h. !# _u. nhicu thpi db[ NHNN đ\ đư.nh !hZp Tc l\i suZt !r th] Uim ^.m Tốn[ tXng thu nhập !h.CHƯƠNG > NH…NG V"N Đ# TH*C TI†N V# TRANH CH"P L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG VÀ GI+I PHÁP KHUC PHỤC Dự.nh3 Btn !%nh nhkng meu tố như um tín[ !hZt lượng phụ! Tụ h.nh !hZp Uim ^. t^tn nhkng lí luận t(ng _u.ng thự! ti‡n tf gr! độ ph-p luật thự! đonh Tà !-!h giii _umet t^tn thự! te !a.ng nhkng meu tố _u.

m Tốn dhhng !r dhi nXng t^i nợ !h. Tà t^. s# th}$[ ngân hàng ' !h. hng "3 Tà ^{t đ#n dhzi diYn T i đicu diYn hng "3 phii th.• T^.ng h. Tụ !a.-n ticn nợ gố! ntn ngân hàng T|n -p dụng l\i suZt !q3 ¢ng "3 l%i !h. Tụ t^i nợ đ{ng h%n[ dhi T&TD mtu !)u nhicu l)n T|n dhhng th. Tụ t^i nợ gố! Tà l\i !h.nh t.nh !hZp Tc $/! l\i suZt t^.ng suốt thpi h%n T.ng hợp đồng Tà !-!h tính l\i t^.t^bnh thự! hiYn HĐTD[ dhhng phii gtn T.nh t.ng t^ưpng hợp !-! gtn !r sự thống nhZt ~ !hí3 D.ng HĐTD thb l\i suZt sƒ dhhng đượ! đicu !h•nh t^.u đr3 T%i phitn t+.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. $ột số lí d. giii[ h. T&TD3 T^. thuận th. T i TiY! gii$ $ột ph)n ticn l\i $à dh-!h hàng phii t^i h.m dhhng thự! hiYn ngh•.nh !hZp Tc ths.ng _u. ^nng hng "3 !hư.m s. thự! hiYn đ)m đa TiY! th.in T. thuận ngân hàng '3 sƒ gii$ l\i suZt[ gii$ $ột ph)n ticn ph%t !hậ$ t^i !h.i n%n[ ^ai ^.t^bnh h+.n như t. det th{! !h• Uim ^.j! $i‡n $ột ph)n l\i3 6ụ TiY! như Tậm sƒ dhhng !r t^.in nợ _uh%n3 >M?M? T1ˆF 91285 91F3 b•= Ri= j2k9 Q1= 91r= 1<5 B1:F Qp9 91‰B 6c $jt lí luận[ dhi !-! gtn đ\ ths.m3 Tum nhitn[ ph-p luật dhhng !Z$ đicu !h•nh l\i suZt t^..ng _u.in nợ gố! thb T&TD sƒ gii$ l\i suZt đồng ngh•.-n[ T&TD dhzi diYn ^.i gtn !r ths. tbnh hbnh thự! te3 Thhng thưpng T&TD sƒ !hZp nhận d–$ thŽ. h. thuận neu dh-!h hàng th. $ột Tài mtu !)u3 &qng !r t^ưpng hợp phí.m dh. dh.-n ng. t+. đr[ t^.m luhn !r dhi nXng t^i nợ gố! Tà l\i đ{ng h%n3 &r nhicu t^ưpng hợp d.i gtn thự! hiYn đ{ng ngh•.nh t.i t^ưpng hợp€ mFt là[ dh-!h hàng mtu !)u gii$ l\i suZt h. dh-!h _u. gitn gin h+. tbnh huống nàm3 Ngân hàng '3 dhzi diYn hng "3 Tb đ\ dhhng thự! hiYn đ{ng ngh•. giii h.nh !hZp neu h. HĐTD số <WI•TD?•Wl T?B ngàm <I•WI•IWWl3 ThŽ. $bnh[ t^tn thự! te T|n !r tbnh huống dh-!h hàng dhhng thự! hiYn đ{ng !.j! $i‡n $ột ph)n l\i[ T&TD sƒ UŽ$ Uvt Tà !hZp thuận mtu !)u nàm tˆm thuộ! Tà.m đ(i l\i suZt dhi thpi h%n T.nh !hZp Tc l\i suZt nợ _u. đi T.m <QW3WWW3WWW đồng thŽ.nh t.ng nhkng tbnh huống như Tậm thhng thưpng dh-!h hàng là$ đ#n Uin gii$ l\i suZt h.3 T^ưpng hợp hng Ngum‡n 6Xn "3 Tà NHT"&' '3 dư i đâm là $ột Tí dụ !h. t^.m !hư.$ det d|n đen t^.ng h%n3 • T^.i gtn đ\ ths.-n <QW3WWW3WWW đồng ticn nợ gố! là$ h. ^nng hng đ\ thự! hiYn đượ! $ột db t^i nợ gố! là ‹Q3WWW3WWW đồng I‹ .nh !hZp Uim ^.i db ng.nh go inh hưzng• ntn dh-!h hàng T.j! $i‡n l\i† hai là[ T&TD mtu !)u tXng l\i suZt3 $#"#"#" Fh ch hàng 9@u c8u giả? lãi suất hoGc ?iHn lãi T^.j! tho t^ưpng gien động d|n đen tbnh hbnh dinh d. thuận Tc l\i suZt !ố đonh t^.

thự! hiYn đ)m đa đicu diYn thŽ. ngàm WI•<<•IWW‹[ NHT"&' ’ đồng ~ !h. ths.$ •!ư U.in Tc l\i suZt t^.ng suốt thpi gi. ngân hàng Tb hng "3 !hư. h.m tính gnng l\i suZt ticn gwi !ộng $ột gitn độ Tà th.ng thpi gi. hng Ngum‡n Thành Ph.m T i l\i suZt thZp h#n •z nhkng HĐTD dí det tf t^ư ! đr nhưng T|n t^.ng HĐTD l\i suZt !h.m đượ! ths. l n đối T i ngưpi dân th.ng dân !ư[ TiY! !h. thuận là l\i suZt !ố đonh t^. hng Ph. Tụ gii$ l\i suZt Tà gii$ ticn ph%t !hậ$ t^i !a.m đượ! đ}m ltn ^Zt !. đen het ngàm R<•<I•IWWl3 L\i suZt !h.n <I th-ng d] tf ngàm hợp đồng !r hiYu lự!3 Ngân hàng ’ đ\ giii ngân !h. thuận t%i phitn h+. l\i suZt[ T&TD dhhng ths.i đợt T i t(ng số ticn h#n <QW3WWW3WWW đồng3 Đen ngàm <I•H•IWWl[ dhi hng Ph.m đối T i $ột đối tượng !ụ th] nà.m[ t^. T.in Th !ˆng _u.m thưpng !hou thiYt th+i tXng $/! l\i suZt nhn$ !r đượ! dh..[ !hính Tb the đ\ !r nhkng t-! động t. Tụ !a.t^bnh giii ngân‘ s.3 Tbnh t^%ng nàm dhhng !h• Uim ^. $bnh thŽ.m g)n ŠWW t^iYu đồng[ phụ! Tụ $ụ! đí!h titu dˆng[ thpi h%n giii ngân tối đ.m $ i tiep tụ! giii ngân3 Đâm !hính là tbnh t^%ng Uim ^. !Zp s# th}$ đ\ UŽ$ Uvt Tà !hZp thuận mtu !)u !a. T. T&TD !h• ph-t sinh dhi dh-!h hàng T. ngưpi đi T.như ths.m ng‚n h%n[ l\i suZt !h.m đ(i đonh db3 T^.ng số ít nhkng Tụ TiY! !r sự phin /ng $%nh $ƒ tf phí.n t^`ng3 Thhng thưpng đ] h%n !he ^ai ^. thuận l\i suZt !ố đonh T i hợp đồng t^ung „ dài h%n $à _um đonh t^. ngân hàng '3 dhhng ph-t sinh3 Đối T i nhkng Tụ t^.in Tốn phụ! Tụ nhu !)u !a.nh !hZp như Tậm[ ngumtn nhân !ha meu thuộ! Tc lœi !a. thuận3 $#"#"#$ T%TI 9@u c8u nJng lãi suất cho va9 Đicu dh. T.ng _u. NHNN[ l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. _u.m Tốn đ\ thự! hiYn đ)m đa ngh•.$ đc ngho giii ngân h#n Il .ng thpi gi.$ là$ h.n gik. giii ntn mtu !)u ngân hàng '3 gii$ $ột ph)n l\i suZt tư#ng /ng T i ph)n hng đ\ t^i đượ!3 T+. nX$ IWWl dhi -p dụng !hính s-!h đicu hành l\i suZt xth‚t !hjty !a.m3 Phi tho t^ưpng !r nhkng gien động dhien T&TD phii nâng l\i suZt hum động đ] thu h{t nguồn Tốn t^.&hu 6Xn *n[ _uận Bbnh Th%nh[ T'H&"‘ T.m[ gzi Tb ngh•. gtn T.ng HĐTD là đicu dh. T.n hY tín dụng3 Dư i đâm là $ột Tụ TiY! đi]n hbnh t^. thuận ntn ngh•. T. T.n T. ^Zt nhicu t^.m là W[ll™•th-ng •tư#ng đư#ng <W[QH™•nX$‘ Tà $/! l\i suZt nàm là !ố đonh t^. Tụ gii$ l\i !a.$ gi. z đ#n l‰ $ột T&TD nà. $bnh3 ThŽ.ng dhi h)u het nhkng Tụ TiY! dh-! gtn T. ths. T i l\i suZt hum động hiYn t%i sƒ dhien T&TD $Zt đi $ột ph)n lợi nhuận3 6b Tậm[ dhhng ít T&TD đ\ mtu !)u dh-!h hàng !hZp nhận tXng l\i suZt !h.ng $ột số hợp đồng T. HĐTD đượ! dí Tà. Tà.

!-! !w t^i humYn "ộ! H.SD tXng đồng thpi phii là$ đ{ng như hợp đồng g.ng hợp đồng ths.m gbnh _uân đ. ph-p luật3 T^tn thự! te[ !r ^Zt nhicu t^ưpng hợp dh-!h hàng guộ! phii tXng l\i suZt thŽ. T&TD3 T%i !-! gu(i tiep U{! !w t^i z humYn "ộ! Hr.$/! t^)n3 Tum nhitn[ t^ư ! đr NHNN đ\ !r &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ &STT ngàm WŠ•H•IWWl _um đonh đối T i !-! HĐTD dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ !-! gtn tiep tụ! thự! hiYn nhkng nội dung t^.ng HĐTD[ TiY! tXng l\i suZt là t^-i T i _um đonh !a. ngân hàng ’ phii thự! hiYn hợp đồng T i l\i suZt như đ\ ths.!•TiŽž3.ng *n[ đ\ !r hàng ngàn hộ dân t^tn đo. gàn nàm !hZt TZn !-! đ%i gi]u Hội đồng nhân dân Tc TiY! ngân hàng l%i tXng l\i suZt !h. dh-!h hàng[ ngân hàng ’ l%i đư.m t^..ing RW nhng dân ditn _umet dhhng !hou đicu !h•nh l\i suZt[ h` Oi 'hư#ng •IWWl‘[ Ngân hàng !r _umcn tự ~ tXng l\i suZt !h.n đ)u Tc $/! l\i suZt !h. t i h%n Tà t^. T. t£ gi. mtu !)u !a.IWW3WWW3WWW đồng !+n l%i thb ngân hàng mtu !)u $/! l\i suZt $ i là <[‹Q™3 ?iii thí!h !h.spUŸnŽžs id—II<…WŠ II I… .ttp3Tn•nŽžs•g.nŒd. gtn T. mtu !)u !a. đicu nàm[ lí d. T.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin3 &Xn !/ Tà.$ là <Š™•nX$ -p dụng tf ngàm <<•H•IWWl[ t^)n l\i suZt !h. T. het3 ThŽ. thuận t^ư ! đr t^. ^.m sƒ đượ! ngân hàng giii ngân thŽ. lí d. HĐTD dit$ dhe ư ! nhận nợy3 Tum nhitn[ dh-!h hàng đ\ dí Tà.m dˆ HĐTD T i Ngân hàng Nhng nghiYp Tà ph-t t^i]n nhng thhn !hư.ng humYn "ộ! Hr.ng hợp đồng đ\ dí det •phˆ hợp T i !-! _um đonh !a. T. T. là $jt gnng l\i suZt hum động tXng !.m là I<™•nX$[ tư#ng đư#ng <[‹Q™•th-ng[ ngân hàng ’ mtu !)u tXng l\i suZt dhhng Tượt _u. thu Uep đượ! nguồn Tốn gi.m tf phí.. !hư. thuận l\i suZt !ố đonh3 &h• !r dh. ph-p luật !r hiYu lự! thi hành t%i thpi đi]$ dí det HĐTD đr‘3 Như Tậm z t^ưpng hợp t^tn[ lƒ ^.thZp[ Tb Đicu I HĐTD _um đonh€ xThŽ. đ\ phii dí đicu !h•nh tXng l\i suZt T. Vumet đonh số <R<‹•VĐŒNHNN _um đonh l\i suZt !# gin gnng đồng 6iYt N. T. T.ng -p dụng là <[‹Q™•th-ng •tư#ng đư#ng I<™•nX$‘3 S. ngân hàng[ số ticn !h.[ l\i suZt !h. ^.ng -p dụng t^)n l\i suZt !h.m[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph. $à ngân hàng ’ đư.-[ tho U\ Tân *n Tà !-! humYn dh-! t^.ng dhi h%n hợp đồng !hư.plu.[ t•nh L.ng t•nh[ dhi ngân hàng tXng l\i suZt •tf <[I™ ltn <[QW™[ !r hộ ltn <[‹Q™‘[ thb ^Zt nhicu hộ T.m Tà dhi nXng nguồn Tốn !a. dhe ư ! nhận nợ[ th] hiYn sự đồng ~ Tc l\i suZt $ i ntn dhhng !r !# sz đ] dhzi diYnII3 'hân tí!h Tụ TiY! t^tn[ thpi đi]$ Ngân hàng ’ mtu !)u tXng l\i suZt ltn <[‹Q™•th-ng là l{! NHNN đ.m Tốn !+n h%n hợp đồng3 Tính đen ngàm <W•‹•IWWl đ\ !r ‹I™ nhng dân t^.u đr dhi !r sự mtu !)u dh‚! phụ! thiYt h%i d.

pti. T.n tâ$ t^ư ! db h`p l)n th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh[ Trang thông tin kinh t2 xE hFi 8 ey -an nhân 'ân tDnh c2n TrUT UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3gŽnt^Ž3g. luận t( Tà tiep U{! !w t^i3 ThŽ. !in ngXn !hjn !-! T&TD dˆng s/! $%nh tài !hính guộ! gtn T.àn !inh l{! gZm gip[ sự ^.iŒsu. thb dh-!h hàng phii t^i l\i suZt ltn t i IR „ IŠ™•nX$yIQ3 Đ] dh‚! phụ! tbnh t^%ng nàm Tà thống nhZt thự! hiYn phˆ hợp T i hY thống !-! TXn gin _um ph%$ ph-p luật[ ngàm <Q•‹•IWWl[ NHNN đ\ g.m !r đicu !h•nh đượ! ths. đpi !a.guộ! ngân hàng phii thự! hiYn đ{ng hợp đồngIR3 Tư#ng tự như Tậm[ t%i t•nh Ben T^Ž[ đ] !hu}n go !h. !-! hộ T.n đr ^Zt !. &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT !r ~ ngh•. t.n •IWWl‘[ Phhng đượ! đicu !h•nh l\i suZt !h.ng HĐTD đ\ dí det d] tf ngàm <…•Q•IWWl[ !-! T&TD Zn đonh l\i suZt !h.ng !-! HĐTD !h.T3Tn•indŽU3phpŸ. nX$ t^i l\i t%i thpi đi]$ đicu !h•nh !ộng T i gitn độ tf R[‹ đen Š[l™•nX$3 6 i $/! l\i suZt ticn gwi t^. đr[ l\i suZt !h.ng h.ng t•nh[ nhZt là đối T i !-! hộ T.n—!.ngŒŽpŒgu.m t^. đr $ột t^.m t%i thpi đi]$ đr là I<™•nX$3 Sz d• !r tbnh t^%ng nàm xTb t^.m t^.m t^ung Tà dài h%n[ T&TD thưpng !r ths.TnŽžs3Tn•H. đ%i gi]u h`p thi.T IR IŠ Ngum‡n 6Xn &hính •IWWl‘[ "ột số TZn đc đượ! !w t^i[ đ%i gi]u _u. s‰y dhr dhXn gnng TiY! !hou $/! l\i suZt !.m nuhi thu£ sin hiYu _ui thZp z g. ngưpi đi T. T^i[ Bbnh Đ%i‘IŠ3 &r th] nri t^.m K1= 56l5 1756 Ša {2qB 56:r= @F3 b=_2 B1‹51 Ri= j2k9 •IWWl‘[ cáo 5iện tV 5ài ti2ng n i @iệt Aam[ UŽ$ tht$ t%i http€••T.t^)n l\i suZt !h. thuận T i dh-!h hàng l\i suZt !h. T. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 ThŽ.I<™•nX$[ cáo @iUtAamAUt[ UŽ$ tht$ t%i http€••TiŽtn.sd—TiŽž¡id—RHl… ¡1tŽ$ id—<‹l 'hư ! Hà Œ T^onh Ng`! L.ng nhkng TZn đc $à ngưpi dân _u. thuận t^.$nŽt3Tn•dinhtŽ•IWWl•W‹•‹…R‹H< IQ RW . T.i gtn ths. T..t•IWWl‹• …<‹ŠQ3T.m nhưng t^tn thự! te dhhng ít T&TD đ\ gs _u. _um đonh nàm3 &hng TXn nàm đrng T. !hng th/! gnng l\i suZt tiet diY$ db h%n <I th-ng tính thŽ.ntŽnt¡t. T.m phii x!hi.611[ Thưpng t^ự! Hội đồng nhân dân t•nh Ben T^Ž đ\ phối hợp t( !h/! !h.n đen TiY! -p dụng l\i suZt thŽ.mŒdiŽuŒ!hinhŒ l. thuận l\i suZt !ố đonh‘[ t^. db h`p th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh dh.ng dh.ng dhi đr T&TD l%i dhhng tXng l\i suZt hum động T i hợp đồng gwi ticn tiet diY$ !a.. dh-!h hàng đ\ dí det tf t^ư !3 9 $ột dhí.$ !. humYn TŽn gi]n •humYn Th%nh 'h{[ B.n tâ$ là $ột số ngân hàng đ\ tXng l\i suZt đối T i !-! HĐTD đ\ !r hiYu lự! t^ư ! dhi Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl Tà &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT ngàm WŠ•H•IWWl đượ! g. •dˆ h. l n nhn$ gi.nŒh.n hành &hng TXn HR……•NHNNŒ&STT hư ng d|n $ột số nội dung litn _u.iŒT. !%nh dh-![ &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT !qng !r th] t^z thành !# sz đ] nhicu NHT" đ\ đicu !h•nh l\i suZt T i HĐTD đượ! dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tượt _u.m _u.n hành3 Đicu nàm gâm phin /ng[ dhr dhXn tf phí. T.ng h%n đượ! đicu !h•nh đonh db thŽ.!Œngu. TY _umcn lợi !a.ing thpi gi..i t^+ như $ột ^à.$Ž•PhiŒng.

[ dh-ng ngho ltn !# _u.ng dân !ư3 Btn !%nh đr[ !hính s-!h nàm T|n !r $jt t^-i nhZt đonh[ dhi là$ !h. tXng nh.ng nhkng t^.m !r đicu !h•nh nhưng dhhng Tượt _u.n ph{! th}$ là !# !he -p dụng l\i suZt nợ _uh%n Tà tính nợ _u.nh !hZp đr là !.ng nhkng TZn đc thưpng go dh-ng !-.ng s. hY thống ngân hàng Tà thu h{t nguồn Tốn nhàn ^œi t^. T.%t động dinh d.n l\i suZt tXng !.. T. T i !ha th] đi T. t+. <I™•nX$[ neu go ph%t nợ _u.ng !uộ! dhang h. nguồn Tốn nàm !qng dhhng đ#n giin3 Neu dum t^b l\i suZt !h. dhhng !h• !. tXng3 Ph-!h hàng h.nh !hrng[ Tà $ột t^. đi$ !qng ^Zt dhr dhXn[ t^ii _u.ng dh.[ số lượng !-! Tụ t^.n đen TiY! dh-!h hàng dhhng t^i nợ gi.m !r đicu !h•nh[ thb d] tf ngàm <…•Q•IWWl[ $/! l\i suZt !h.ng T i TiY! NHNN sw dụng l\i suZt như $ột !hng !ụ hku hiYu đ] ngXn !hjn l%$ ph-t tXng !.ing dinh te đ\ !r t-! động titu !ự! đen h.nh !hZp ph-t sinh3 H)u het ngưpi !hou thiYt th+i t^.đối T i dh-!h hàng t%i thpi đi]$ dí det HĐTD thŽ..ing dinh te nX$ IWWl „ IWW…[ s. T. dài t^z ntn dhr thu hồi Tốn3 &hính Tb the[ t^.ng l%i dhr T.m g‚t T i !-!h hành Uw !a. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 Đối T i !-! HĐTD đượ! dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ t^.nh[ !-! T&TD guộ! đ}m $%nh l\i suZt ticn gwi nhn$ thu h{t dh-!h hàng[ t^. đr[ t^i nợ U.-n lợi nhuận sƒ dhhng th] giii _umet đượ!3 Bin thân !-! T&TD dhhng tự R< . thŽ. T.j! !r ticn !qng dhhng $uốn t^i[ Tb $/! l\i suZt !h.n Uw lí đượ! tài sin dv.m Tốn t^z l%i gzi l\i suZt đ\ ^Zt !.nh !hZp litn _u.m !ố đonh T i nhkng HĐTD t^ư ! đr[ gài t. !-! T&TD[ !uộ! dhang h.n tâ$ lí gZt gbnh đ\ Uim ^. thZm[ t^.. T.u !.ng TiY! dum t^b lợi nhuận nX$ s.3 Nic$ tin Tà. h#n nX$ t^ư !3 Đ] !r nguồn Tốn dinh d. T... Vumet đonh số <R<‹•VĐŒ NHNN ngàm <W•H•IWWl[ !hính s-!h nàm đ\ ngXn !hjn đà gˆng n( l%$ ph-t[ là$ !hậ$ l%i h. T. T. T.m !r đicu !h•nh !qng dhhng đượ! Tượt _u.[ thb !qng !r nhicu t^.$/! l\i suZt !h. T..m !q !h• tối đ.m Tốn3 &r $ột thpi gi. $ột số T&TD3 Tum nhitn[ !qng !)n phii nhbn nhận TZn đc tf phí.nhân[ t( !h/! $à gin thân !-! T&TD !qng gjp dhr dhXn t^.ing thpi gi.h%n gi.m $à dí det HĐTD t^ư ! thpi đi]$ l\i suZt !# gin tXng !. T&TD phii đối $jt T i tbnh t^%ng nợ _u.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin Tà TiY! NHNN đ}m $%nh l\i suZt !# gin ltn đen <Š™•nX$ thŽ. hY thống ngân hàng !r ph)n gii$ s{t[ dhhng ít ngưpi dân ts ^u th-i độ g.nh !a. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 6 i TiY! -p dụng l\i suZt t^)n !h.m !a.3 Neu T&TD dhzi diYn ^.h%n T|n thZp h#n l\i suZt !h.j! dhhng !r dhi nXng t^i nợ h.$/! l\i suZt !h. l\i suZt !h..m tối đ. thuận l\i suZt !h.m thŽ.ng dhi TiY! giii _umet đ)u ^. -n[ ph-t $\i tài sin gi.ng đr !r ths.nhân[ t( !h/! T.%t động !h. nhicu tha tụ![ thpi gi. !h.m $ i[ tht$ Tà.h%n3 Tf đr !h.

l\i suZt ths.. là nic$ tin Tà.ng nhkng meu tố _umet đonh đen h.nh nghiYp nà.h%n gnng <QW™ l\i suZt !h.àn dop thpi Tà !qng dhhng đượ! -p dụng t^iYt đ]3 >M?M> Li= j2k9 9mo56 1<5 @7 BIB1 9d51 Ri= 9mo56 1<5 HiYn n. TiY! thự! thi ph-p luật !qng go t-! động $%nh $ƒ dhi _um đonh !a.ing thpi gi.ng !# !he t^)n l\i suZt !h.nhân nà. dh. thuận3 T^ư ! đâm !# !he l\i suZt ths.àn t.m T i Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN Tà Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<<[ T&TD đượ! !h.$ T i dh-!h hàng thŽ.in l\i phii t^i !h.$/! t^)n là <QW™ l\i suZt !# gin3 &r th] thZm ^nng[ $œi l)n NHNN th.ng $ột số h..m IQW3WWW3WWW đồng3 • Thpi h%n T.àn !inh _um đonh !a. ph-p luật dhhng h.m t^ư ! đr là Th !ˆng dhr dhXn[ Tb dhhng phii d.sin sinh ^.m gnng đồng 6iYt N.n tf phí..ng h.n Ng`! H3 •'hụ lụ! <‘3 Nội dung Tụ TiY! như s. thuận !qng tfng đượ! -p dụng t^.m[ nhkng HĐTD đ.m đượ! tính tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là <[WQ™•th-ng[ tf ngàm WŠ•‹•IWWl t^z đi là <[‹Q™•th-ng3 L\i suZt _u. !inh Tượt _u. đ(i[ g( sung số W<•HĐSĐ[BS ngàm WŠ•‹•IWWl3 • Số ticn T.m là <I th-ng tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen I‹•<<•IWWl3 • L\i suZt T.nd‘ diYn gà 'h.m đ(i !hính s-!h l\i suZt !h.%t động dinh d.u đâm g`i là 6iŽtB. T i l\i suZt !h. dh-!h hàng gwi ticn† $jt dh-![ TiY! dí det nhkng HĐTD $ i T i l\i suZt !.$ Thư#ng Tín •s.m3 RI .n tf th-ng H•IWWI đen th-ng Q•IWWl3 Phi !hum]n s.[ !.%t động ngân hàng3 Bin !hZt h.ng dh.. ph-p luật dhhng đượ! -p dụng nghit$ !h•nh t^. T. $ột gộ phận ngưpi dân đối T i hY thống ngân hàng[ Tà h#n nk. !qng !hou đượ! $/! l\i suZt !. như Tậm3 6Zn đc t^tn !h/ng ts ^nng t^.%t động ngân hàng là h. h#n nhicu s. dh-!h hàng gwi ticn[ dhi $ột $jt gi. ticn đ] t^i l\i !h.nh !hZp Uim ^.in ticn phii giii ngân tiep thŽ. !-! T&TD nhưng đ\ !r inh hưzng titu !ự! đen sum ngh• Tà nic$ tin !a. T.m[ nhicu T&TD T i nhkng HĐTD dí det t^ư ! <…•Q•IWWl lâ$ Tà.ng !r hiYu lự! !qng !hou inh hưzng dhhng nhs[ nhZt là dhi !r t^.[ $j! dˆ dhhng phii lœi !ha _u. T.u€ • HĐTD số HlH•NH6NTT ngàm IH•<<•IWW‹ Tà Hợp đồng sw. dh.%t động nàm3 6 i nhkng gb đ\ di‡n ^.t^o l\i !h. T. •!r l\i suZt thZp h#n l\i suZt hum động hiYn t%i‘ thu Tc dhhng đa !hi t^i !h. TZn đc nàm€ NHT"&' 6iYt N. T.nh sinh lpi[ Tà l+ng tin là $ột t^.3 Dư i đâm là $ột Tài Tụ TiY! đi]n hbnh !h.

u $ i -p dụng $/! t^)n l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !# gin† Tụ TiY! z t^tn HĐTD dí ngàm IH•<<•IWW‹ là t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ ths.m IQW3WWW3WWW đồng Tà ticn l\i !h.ng dh. h#n $/! t^)n l\i suZt !h. s# th}$ l%i Uw tính l\i suZt !h.m tối đ.ng h%n tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là€ IQW3WWW3WWW U ‹ th-ng ‹ ngàm U <[WR™•th-ng — <l3HIQ3lRR đồng3 S. th.m <I th-ng tf ngàm <Š•<I•IWW‹ đen <Š•<I•IWWl3 • L\i suZt tf <Š•<I•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là <[WQ™•th-ng[ tf ngàm WŠ•‹•IWWl t^z đi là <[‹Q™•th-ng3 • Bà *3 Tà hng T3 đ\ t^i l\i !h. ph)n nàm ntn t+.m đen ngàm <Š•…•IWWl Tà !hư. là tf th-ng H•IWWI đen ngàm <…•Q•IWWl NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths. go đ#n T.m $/! l\i suZt là <[WQ™•th-ng là !.àn hợp ph-p3 Tư#ng tự[ T*ND t•nh Sr! T^Xng giii _umet t^. !Zp s# th}$ l%i !hZp nhận $/! l\i suZt h. T.àn t.m dhhng Tượt _u.nd tf ngàm T.i gtn ths.ing thpi gi. phí. thuận !h. T.m3 D.ng h%n là <[WR™•th-ng !h. là <I[R‹Q™•nX$ •gnng <[WR™•th-ng‘3 Ngân hàng ths. thuận l\i suZt <[WQ™•th-ng dv.m t^. 6iŽtB. Ph.m $ i !.nh t.n t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ gtn ngumtn đ#n dhhng dh-ng !-.àng *3 Tà hng 6u "inh T3 •'hụ lụ! I‘3 • HĐTD số ‹R…•NH6NTT ngàm <Š•<I•IWW‹ Tà hợp đồng sw.t^bnh giii _umet[ t+.ng[ TZn đc đjt ^.<QW™ l\i suZt !# gin[ Tậm l\i suZt !h.m <IW3WWW3WWW đồng3 • Thpi h%n T.• Ngàm Il•<I•IWWl[ gà H3 dí !. ngumtn đ#n !qng là 6iŽtB. ngân hàng s.n tf ngàm <…•Q•IWWl đen WŠ•‹•IWWl l\i suZt !h. thuận[ tf ngàm <…•Q•IWWl t^z Tc s. T*ND t•nh Sr! T^Xng dhi -p dụng hồi tố _um đonh hiYn hành t%i thpi đi]$ Uvt Uw !h. !i thpi gi. đicu !h•nh tính l\i t^. đ(i[ g( sung số W<•HĐSĐ[BS ngàm WŠ•‹•IWWl3 • Số ticn T.u R th-ng d] tf ngàm đen h%n t^i nợ3 Bin -n s# th}$ số WH•IWW…•PDT"ŒST ngàm Il•…•IWW… !Xn !/ Tà. ph{! th}$ dhhng UŽ$ Uvt đen3 &r th] thZm ^nng đâm là $ột s.i srt !a..-n nợ gố!3 T^. thuận t^ư ! đr Tốn đượ! đicu !h•nh gnng _um đonh dh-! !a. dài đen ngàm WŠ•‹•IWWl3 Như Tậm[ t^.$ det sƒ t^i đa số ticn Tốn T. thuận t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tà !i tf ngàm <…•Q•IWWl đen WŠ•‹•IWWl l\i RR . T.nh !hZp HĐTD gik.nd Tà gà T^)n Tho H..ng _u. T. h#n <QW™ l\i suZt !# gin là <[WR™•th-ng[ nhưng t+. ph-p luật Tà h. !i ths. T. đr[ t+.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ Tà Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl Tà Vumet đonh số IQRl•VĐŒNHNN ngàm R<•<W•IWW‹ Tc l\i suZt !# gin là l[IQ™•nX$[ l\i suZt !h.

!.i Tụ TiY! t^tn !h.nh t.ng h%n tính tf ngàm WQ•‹•IWWl đượ! !hZp nhận T i $/! l\i suZt là <[‹Q™•th-ng3 Tf h. NHT"&' T3 T i dh-!h hàng L3Đ3HIH3 Di‡n gien Tụ TiY! như s. go đ#n Tà ngân hàng !r dí hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt $ i là <[‹Q™•th-ng là phˆ hợp T i _um đonh !a. h#n <QW™ l\i suZt !# gin như Tụ -n th/ nhZt nhưng t+. s# th}$ !h. t^. giii gzi !h. ^nng ngân hàng tính l\i _u. tfng th-ng t^tn số dư !uối H.ng h%n[ !-!h th/! tính l\i !qng là $ột t^.ng hợp đồng hàng th-ng hng H3 !r t^-!h nhiY$ th.tŒt^ŽnŒt^.plu.ng T+ng h.n thự! hiYn hợp đồng di‡n ^. TXn gin -p dụng t^.ing thpi gi.i gtn h+..i Tụ TiY![ ngàm WŠ•‹•IWWl phí. ngân hàng t^ư ! ngàm đen h%n3 S..àn gộ dư nợ tối thi]u !h.u€ th-ng WI•IWWl[ hng H3 dí hợp đồng sw dụng th‰ tín dụng !a.nh t. ph-p luật Tb t%i thpi đi]$ đr[ l\i suZt !# gin là <Š™•nX$3 D. thuận hng H3 t^i grp $œi th-ng I3WWW3WWW đồng !h. l%i dhhng UŽ$ Uvt3 9 !i h.n giii _umet !)n UŽ$ Uvt Tc hiYu lự! !a. l)n t^.ng tfng gi. ngân hàng T3[ ths. thZm dhi UŽ$ Uvt nhkng t^.ng dh. ngân hàng3 Th-ng ‹•IWW…[ ngân hàng dhzi diYn[ Tà h.nh !hZp HĐTD gik.ng t^ưpng hợp h. ^nng ngân hàng tính l\i dhhng đ{ng như ths..m đ(i !a.nh !hZp3 Phhng phii $`i T&TD đcu !r !-!h tính l\i đ{ng _um đonh[ TiY! tính l\i s.nh !hZp $à !r thpi gi.n !r sự th. _umcn Tà lợi í!h !a.i đ.u dhi đượ! !Zp th‰ tín dụng h%n $/! <Q3WWW3WWW đồng[ hng H3 đ\ ^{t g)n <Š3QWW3WWW đồng đ] titu Uài3 Th-ng Š•IWWl[ hng H3 th. thuận t^.nh t.i !r th] d|n đen l\i suZt t^ung gbnh $à dh-!h hàng phii !hou !.i gtn ths. đen dhi het nợ3 T%i t+.-n đượ! dh.ttp3Tn •IWW…<II‹<<QWŠllQp<WHR!<W<H•tinhŒl.[ đ%i diYn ngân hàng U-! đonh số ticn nợ !i gố! l|n l\i !a. T i l\i suZt thự! te3 Đ#n !w t^ưpng hợp th-ng <I•IWW…[ T*ND _uận ?+ 6Zp •T'H&"‘[ Uw s# th}$ Tụ t^. thuận t^.i th-ng d] tf ngàm h+. hợp đồng[ ticn l\i đượ! tính t^tn số ticn dh-!h hàng ^{t d] tf ngàm ^{t ticn nhưng thự! te ngân hàng l%i tính l\i thŽ.ing <3QWW3WWW đồng !h. UŽ$ Uvt3 T+.i3ht$ IH RŠ . _um đonh ph-p luật[ !# _u.ng nhkng TZn đc gâm ph-t sinh t^. hng H3 h#n l3QWW3WWW đồng ticn phí Tượt h%n $/! Tà $ột ph)n phí th. giii đượ![ ngân hàng sƒ gii$ !h.àng ¤en •IWW…‘[ Tính l\i suZt xt^tn t^piy[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.ài $/! l\i suZt t^. !-! gtn đư#ng sự3 Btn !%nh đr[ ng.iŒsu.-n là$ g. thuận nàm !. h#n nhicu l)n s.ng HĐTD3 &ụ th][ thŽ. Tà đc ngho t+.-n t.-n t^i !hậ$3 Số nợ !+n l%i hng H3 phii th. đr[ l\i t^. giii thành3 Ngượ! l%i[ hng H3 dhhng đồng ~ h+. hng H3 tính đen ngàm Uvt Uw là g)n ŠW3WWW3WWW đồng3 T^.suZt ths.%n đ] đi$ gi.nh t.

u€ • &hi nh-nh Ngân hàng &hng thư#ng t•nh Sr! t^Xng Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£ dí HĐTD số RI•HĐTD ngàm WR•WI•IWWŠ3 • Số Tốn T. là$ <W db •H th-ng t^i $ột db Tà. ngưpi đi T.u II th-ng[ số nợ !i gố! l|n l\i đ\ ltn g)n đen ŠW3WWW3WWW đồng3 Như Tậm[ l\i suZt -p dụng thŽ. T&TD đối T i dh-!h hàng •thpi đi]$ $ột số NHT" -p dụng l\i suZt !.-n[ th. T&TD3 6ụ TiY! Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N.i gtn !h• là I<3WWW3WWW đồng3 Cu ^àng TiY! tính l\i !ộng dồn là h.àn gộ số dư nợ s.nh t.…W ngàm hng H3 dhhng th.m3 Ph-! T i Tụ TiY! nàm[ t^ưpng hợp dư i đâm !r nội dung l\i suZt Uim ^.u …W ngàm d] tf ngàm lập gin thhng g-.i gtn dí phụ diYn hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt là W[…Q™•th-ng[ đen ngàm <l•‹•IWWH tiep tụ! dí phụ diYn hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt là <[<™•th-ng3 • Thpi h%n T.db !a.àn gộ số dư nợ !a. th-ng t^ư !‘3 Đâm là !-!h tính l\i !ộng dồn ntn tf số nợ gố! g. _um đonh !a. !-!h tính nàm là dh. !-!h !ộng dồn l\i[ phí Tà.h%n thŽ. ph-p luật[ Uâ$ ph%$ đen lợi í!h !a...m là HW th-ng3 • Ticn nợ gố! !hi.àn t. thuận Tà tính đen ngàm WR•H•IWW‹ !hng tm !+n nợ Tốn gố! !a. th-ng t^ư ! •gồ$ nợ gố![ l\i th-ng t^ư ! Tà !-! dh. h#n ^Zt nhicu s. t^. nhZt s. gi.nh !hZp nhưng ngumtn nhân l%i dhhng phii lœi t^.i s. thuận gik. ngàm WŠ tâm[ db th/ nhZt g‚t đ)u Tà. h. U-! đonh l%i ticn l\i Tà !-! dh. do!h[ neu !ha th‰ dhhng th. T i _um đonh ph-p luật Tc !-!h tính l\i suZt thŽ. ngân hàng là <3WWW3WWW3WWW đồng[ ngàm <Š•H•IWW‹ Tà I…•Q•IWWl !hng tm !r t^i ticn nợ gố! l)n lượt là <Š‹3QRW3WWW đồng Tà <QW3WWW3WWW RQ . ngân hàng3 Tính tf !uối th-ng Q•IWW… là đ\ _u.u đâm g`i là !hng tm‘ !r nội dung như s.m I3WWW3WWW3WWW đồng3 • L\i suZt T.nd‘ diYn &hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£ •s. hợp đồng sw dụng th‰ tín dụng gik.àn s.h%n Tà -p dụng l\i suZt nợ _u.ing l™•th-ng[ !. ths.in phí ph-t sinh thŽ.nh t.ng !-!h tính l\i tf phí.-n dhhng đa số ticn tối thi]u thb t..$ •s. nợ gố!3 T+. T i _um đonh !a.in phí phii t^i !a.-n đa số ticn tối thi]u ntn ngân hàng phii !r t^-!h nhiY$ !hum]n t.h%n[ nhưng ngân hàng T|n tiep tụ! tính l\i suZt thŽ. !ha th‰ là nợ _u.nh t.n đ)u !h• h#n <Š3WWW3WWW đồng[ s. hợp đồng thb s. ngàm WŠ•l•IWWŠ[ db !uối ngàm WŠ•WI•IWW…‘3 • &hng tm t^i Tốn đ{ng db t^i nợ Tà ticn l\i[ đen db th/ H thb !hng tm dhhng thự! hiYn đ{ng ths.m là W[lQ™•th-ng3 Đen nàm WR•WI•IWWH h.u đâm g`i là 6iŽtinB.ng nợ _u.u dhi tính !i !-! !hi phí là IR „ IŠ™•nX$ như đ\ t^bnh gàm z ph)n I3<3<3I‘3 Btn !%nh đr[ thŽ.

hợp đồng $/! l\i suZt W[lQ™•th-ng[ s.ng tfng gi.ng h%n Tà !-!h tính l\i t^. ^nng phii tính l\i thŽ. T i _um đonh !a. Ph.m3 T*ND t•nh Sr! T^Xng UŽ$ Uvt Tà. l\i suZt !# gin !a.nd mtu !)u !hng tm t^i ticn nợ gố! Tà ticn l\i !hư.u3 4ai làT t^. thpi đi]$ Ti ph%$ hợp đồng $/! l\i suZt !h. gbnh _uân l\i suZt t^. s# th}$ dhhng UŽ$ Uvt ths.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin !h. T.i đ.$/! l\i suZt !# gin !a.nh !hZp Tc l\i suZt t^. gbnh _uân l\i suZt t^.%n tư#ng /ng T i tfng !# !he đicu hành l\i suZt !a. Vumet đonh số <<ŠR•VĐŒNHNN ngàm I…•Q•IWW‹ thb Tà. NHNN _um đonh[ đồng thpi mtu !)u tính l%i ph)n l\i suZt $à !hng tm đ\ t^i Tượt _u.<QW™ l\i suZt !# gin d.ng thpi gi. NHNN !hng gố ntn dhhng !hZp nhận mtu !)u !a. ph-p luật $à l%i !hi.nh !hZp t^tn !r th] thZm ^nng dhi giii _umet Tụ TiY! nàm[ t+.đồng3 Tính đen ngàm RW•Q•IWWl !hng tm !+n nợ l%i ngân hàng ticn gố! là QWI3Š‹W3WWW đồng Tà ticn l\i tf ngàm WR•H•IWW‹ đen thpi đi]$ t+. thuận l\i suZt t^tn tfng thpi đi]$ s. NHNN3 Tf !-! TZn đc nàm[ t-! gii sƒ đc UuZt nhkng giii ph-p nhn$ h%n !he Tà dh‚! phụ! z ph)n I3I3 RH .ng gi.n thự! hiYn đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a.in Q Đicu Š‹Š Tà Ph.i đ.ng h%n tập t^ung z g.àn thpi gi. đư. ph-p luật3 Tr$ l%i[ t^.%n tf <…•Q•IWWl Tc s. dh-!h hàng3 ca làT !# _u.i đ. ngumtn đ#n dhhng Tượt _u.m dhhng đượ! Tượt _u<[WR™•th-ng3 ’vt thpi đi]$ ths. dhhng -p dụng $/! t^)n T i ths. thuận !a.%n đượ! phvp ths. go đ#n phii !hou thiYt3 Cu ^àng đâm là $ột !-!h U-! đonh l\i suZt dhhng đ{ng T i _um đonh !a. go đ#n3 &Xn !/ Tà. -p dụng t^)n l\i suZt !h. thuận l\i suZt3 6 i !-!h U-! đonh gnng l\i suZt gbnh _uân như Tậm[ phí. t^i3 'hí.m đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a. thpi đi]$ !hng tm Ti ph%$ hợp đồng là ngàm WR•H•IWW‹[ !Xn !/ thŽ. thuận l\i suZt t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl† Tf.u đr đicu !h•nh là <[<™•th-ng[ nhưng tính gbnh _uân $/! l\i suZt go đ#n đ\ t^i !h. số ticn Tốn T.n T. T. Uvt Uw3 6iŽtinB.nh !hZp l\i suZt d.n Uvt Uw !hi.n Uvt Uw dhhng nhZt _u-n dhi Tf. thuận l\i suZt t^. U-! đonh $/! l\i suZt là <[WR™•th-ng3 Tf t^. !i gi.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ[ t+. !hng tm Đ%i H£ !h. ths.ng t. ths. T&TD tính l\i !ộng dồn gâm thiYt h%i !h. TZn đc€ GFt làT !# _u. thuận l\i suZt t^. NHNN _um đonh Tà dhZu t^f Tà. Tụ TiY! ^.

đượ! ^u ^àng3 Như đ\ t^bnh gàm z ph)n <3I3I3I[ hiYn n. Tc !-!h tính l\i suZt nợ _u. ^nng thŽ.nh !hZp nhicu nhZt t^.$ !r h. Vum !he !h.u !r th] !h/ng $inh ^nng TiY! -p dụng ph-p luật T|n !+n nhicu gZt !ập dhien _umcn lợi !a.ng nhkng nội dung thưpng Uim ^. Ph.n Ng`! H3 z t^tn3 6c l\i suZt nợ _uh%n[ T*ND t•nh Sr! T^Xng tumtn tf Il•<<•IWWl đen Il•…•IWW… -p dụng Vumet đonh số IWIŠ•VĐŒNHNN ngàm IH•l•IWW… l\i suZt !# gin là ‹™•nX$[ l\i suZt _uh%n là <W[Q™•nX$[ gnng W[l‹Q™•th-ng3 D.nh !hZp tài siny s.nd đcu dh-ng !-. Vumet đonh số IIRI•VĐŒNHNN ngàm IŠ•…•IWW…‘3 9 !i h.i HĐTD3 R‹ . đr l\i _u. T.u đâm[ !# _u.ng _u.h%n là <QW™ l\i suZt !# gin d.n hành d–$ thŽ. NHNN !hng gố Tà.[ dh-ng ngho Tb lí d. 6iŽtB. !-!h giii _umet ngượ! l%i3 ¢ng T^onh ’uân B3 Tà gà Lt Tho Th. t^.ng hợp đồng là <QW™ U <[‹Q™•th-ng3 T+.àn t.nd !h. ph-p luật !humtn ngành h.nd T i gà *3 Tà hng T3[ T*ND t•nh Sr! T^Xng !qng tumtn -p dụng l\i suZt nợ _u.ng Tụ xLm hhn Tà t^.>M?MG Li= j2k9 5` ^2I 1<5 @7 BIB1 9d51 Ri= bƒ= @J= Q1oP5 5` ^2I 1<5 L\i suZt nợ •gố!‘ _u. thpi đi]$ Uvt Uw s# th}$ là ‹™•nX$ •thŽ.h%n là IQW3WWW3WWW U << th-ng U W[l‹Q™ — IŠ3WHI3QWW đồng3 Tư#ng tự[ gin -n số W‹•IWW…•DSŒST ngàm WH•<W•IWW… gik.m g. ^nng TiY! -p dụng _um đonh !a.i Tụ TiY! t^tn[ t^.ng h.i Tụ TiY! nàm[ 6iŽtB.n !h/! nXng l%i đư. !# _u.nh !hZp Uim ^. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN[ l\i suZt _u. ngumtn đ#n t%i gin -n số QH•IW<W•PDT"Œ'T Tà Q‹•IW<W•PDT"Œ'T !ˆng ngàm Wl•Š•IW<W3 Ph-! T i h.nh !hZp go inh hưzng3 T^z l%i T i Tụ TiY! 6iŽtB.%t động tín dụng3 T^tn thự! te TiY! -p dụng !-!h tính l\i suZt nợ _u.u đâm g`i là *&B‘ h. đr[ !r nhicu t^.t^bnh giii _umet3 6iY! -p dụng _um đonh !a.n tài ph-n dhhng h. !-! gtn t^. Tc TiY! -p dụng l\i suZt nợ _u. ^.ng h%n t^.m t^. BLDS !qng !h/ng ts dhhng ít sự l{ng t{ng !a.nh N3 dí T i NHT"&' O &hâu •s.h%n3 6iŽtB.h%n $à nhicu gin -n s# th}$ go dh-ng !-.m _um đonh !a.nd Tà gà 'h. BLDS IWWQ là hợp ph-p Tà dhhng !hZp nhận mtu !)u !a.in I Đicu << !a.àn !qng nhZt _u-n t^. nàm3 T^tn thự! te[ !# _u.h%n3 ThŽ. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" Uvt Uw ph{! th}$ !h.h%n !+n nhicu TZn đc !hư.h%n phii đượ! U-! đonh gnng <QW™ l\i suZt t^.ng ph-p luật 6iYt N.n !r th}$ _umcn3 "ột số Tụ TiY! !ụ th] như s.h%n là $ột t^.i _um đonh dhhng thống nhZt Tc !-!h th/! tính l\i suZt _u.

Tụ Tc tài sin phii th. *&B3 &r th] thZm ^nng !ˆng $ột tbnh tiet Tà !ˆng T+.u[ tư#ng /ng T i h.nh !hZp dhhng !h• Uim ^. gin -n3 T^..-n Rl .i !Xn !/ Tà.m t^. đen ngàm ^. ph-p luật !humtn ngành là Ph. T i l\i suZt !# gin !a. NHNN _um đonh3 Ng.u đr *&B dh-ng !-.h%n tf ngàm ph-t sinh nợ _uh%n !h.h%n !a. -n phii ^.ng dhi đr !-!h tính th/ h.i !-!h tính l\i suZt _u.nd Tà gà *3[ hng T3 như đ\ t^bnh gàm z t^tn[ T*ND t•nh Sr! T^Xng tumtn tumtn l\i suZt _u.<QW™ l\i suZt !# gin3 T^.nh !hZp gik. l\i suZt !# gin h.h%n3 &-!h th/ nhZt thŽ.in I Đicu << Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN l\i suZt _u. „ 6iYn Pi]$ s-t nhân dân tối !. ngumtn đ#n !qng là 6iŽtB. _umet đonh guộ! gtn !r ngh•.h%n dhhng Tượt _u.ng3 Tum nhitn[ !qng d.ng h%n3 Phi -p dụng _um đonh Tc l\i suZt nợ _u. BLDS[ ngưpi go thiYt h%i sƒ là T&TD[ Tb l\i suZt !h.ài ^. _um đonh t%i Ph. T*ND t•nh Sr! T^Xng Uvt Uw gin g-n số WH•IWW…•DSŒ ST ngàm Il•…•IWW… gik.in R[ ph)n 1 Thhng tư litn to!h số W<•TTLT gik.ng t^. ^nng hng B3[ gà N3 phii !hou l\i suZt _u.h%n thŽ. _um đonh !a. -n nhân dân tối !. BLDS IWWQ3 S.n Ng`! H3[ T*ND t•nh Sr! T^Xng l%i -p dụng l\i suZt nợ _u. ph{! th}$ T*NDT& nhưng !-!h th/! giii _umet Tụ TiY! l%i dh-! nh.h%n đượ! tính đen ngàm thi hành -n U..h%n gnng <QW™ l\i suZt t^. h#n s.ng h%n luhn !.nh t. T. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" !hZp nhận dh-ng !-. đen dhi t^i het nợ gố! !Xn !/ Tà.• Hợp đồng th/ nhZt 'HT3&N3W<WlW…W‹ ngàm <W•…•IWW‹ Tà HĐTD t^ung[ dài h%n số I……WW‹…… ngàm <W•…•IWW‹[ nợ Tốn <3‹ŠŠ3ŠŠ‹3WWW đồng nợ gố! Tà l\i <ŠH3QRR3QŠH đồng3 • Hợp đồng th/ h.h%n l|n thpi đi]$ det th{!3 T^.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ thb l\i suZt _u..nd Tà gà 'h.nh !hZp z TiY! U-! đonh thpi đi]$ g‚t đ)u -p dụng l\i suZt nợ _u. !a.ng dhi đr t%i dh.<QW™ l\i suZt t^. !h. *&B sƒ đượ! tính tiep tụ! d] tf ngàm W<•W<•IW<W T i $/! l\i suZt !# gin thŽ. T*ND _uận <W •T'H&"‘ tumtn ticn l\i !a. T+.ng h%n[ $à !+n t^.i 'HT3&N3W<<‹<<W‹ ngàm <…•<<•IWW‹ Tà HĐTD t^ung[ dài h%n số RII‹H…I… ngàm IW•<<•IWW‹[ t(ng số ticn HRR3RIH3WWW đồng nợ Tốn Tà RŠ3W‹Q3R<Š đồng nợ l\i3 Bin -n s# th}$ số H<•IWW…•HNST ngàm R<•<I•IWW… !a.h%n đượ! tính dhhng Tượt _u.m l\i suZt t^. z TiY! tính l\i suZt nợ _u.[ t^.ng h%n tf W<•W<•IW<W đen ngàm t^i d/t nợ3 T+. NHNN t^tn t(ng số dư nợ gố! thự! te !h. „ Bộ tư ph-p „ Bộ tài !hính Tc TiY! Uvt Uw Tà thi hành -n Tc tài sin ngàm <…•H•<……‹ _um đonh t+. 6iŽtB.

đr t^. ph-p luật _um đonh dhhng !hjt !hƒ $à d.j! Ph. đượ! T+.-n3 Như Tậm thpi gi. ph-p luật hiYn hành !hính là dhi dh.n đi]$ gik.h%n !h. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi gi. -n !Zp s# th}$ đcu go dh-ng !-.in nợ tf nợ t^. T*ND t•nh Sr! T^Xng dhhng nhZt _u-n3 Phhng !h• T*ND t•nh Sr! T^Xng !r _umet đonh t^-i T i _um đonh !a. T*ND _uận <I Tc t^.h%n3 T^.n ph-t sinh l\i suZt nợ _u.nh t.ng $ i đi$ gi. HĐTD đr là nợ _u. do!h !h. đen dhi thi hành -n U.h%n T i dh. gi. ltn t+. ngumtn đ#n là *&B Tà hng Ngum‡n Tum]n V3 tumtn d] tf ngàm ngumtn đ#n !r đ#n mtu !)u thi hành -n[ neu go đ#n !hư.là dhhng !r dhi nXng t^i nợ đ{ng h%n Tà dhhng !hZp thuận !h. l\i suZt nợ _u. TZn đc Tc !humtn $hn nghiYp Tụ !a.ng3 D.h%n3 Tum Tậm[ dhhng phii l{! nà. h. đr[ nội dung nàm go ngân hàng dh-ng !-.h%n thŽ. đa số ticn !+n nợ thb hàng th-ng go đ#n !+n phii t^i tht$ !h.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ h.nh !hZp gik. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" !hZp nhận Tà sw.. -n3 Tum nhitn[ đr dhhng phii TZn đc ph-p l~ ntn t^. _umcn lợi !a.ng ph%$ Ti dhr.in nợ T.n Uvt Uw T|n !+n nhicu thieu srt $j! dˆ _um đonh đ\ ^Zt ^u ^àng[ !ụ th]3 Tf đâm đjt ^.in nợ gố! !a.m dhhng đượ! t^i đ{ng h%n[ đượ! T&TD đ-nh gi. TiY! -p dụng ph-p luật !a. t+.n !hậ$ t^i t%i thpi đi]$ th.in I Đicu << Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 H)u het !-! _umet đonh dhhng phˆ hợp T i _um đonh Tc thpi đi]$ -p dụng l\i suZt nợ _u.in ticn l\i d] tf ngàm gi.h%n tính tf ngàm ngumtn đ#n !r mtu !)u thi hành -n3 Tht$ Tà. ph-p luật $à T*ND _uận <I •T'H&"‘ !qng ^.ng h%n s. !-n gộ T+.ng TZn đc nàm dhhng phii d. luận nàm[ t-! gii dhhng nghitn !/u sâu h#n3 Btn !%nh đr[ t^. _umet đonh t^-i luật[ nhưng nội dung !r sự dh-! giYt3 Bin -n số <HI•IWW…•DSŒST ngàm <H•‹•IWW… !a.ng nợ _u. ngumtn đ#n số ticn l\i thŽ. gin -n s# th}$3 T^.nh !hZp !+n !r th] ph-t sinh tf sự gZt đồng _u. !hậ$ thự! hiYn ngh•. l\i suZt !# gin d. T*ND _uận <I phii -p dụng Ph.in I Đicu RWQ BLDS IWWQ Tc t^-!h nhiY$ dân sự d.i gtn đư#ng sự Tc thpi đi]$ g‚t đ)u tính l\i _u. đen dhi thi hành -n U.dh. gà H3 phii đượ! -p dụng tf thpi đi]$ ph-t sinh nợ _u. ngumtn đ#n3 Ph-ng !-.h%n !a.ng Tụ TiY! nàm T*ND _uận <I[ T'H&" đ\ -p dụng Ph. !Zp ph{! th}$ Tà gin -n s# th}$ đcu go sw. !# !Zu l%i thpi h%n t^i nợ thb số dư nợ gố! !a.3 Thự! t^%ng -p dụng _um đonh ph-p luật t%i !# _u.. ph-p luật !qng đượ! !-! gtn nhận th/! đ)m đa3 R… . Tụ là dhhng phˆ hợp[ lƒ ^.ng ph)n <3I3I3I[ t-! gii đ\ t^bnh gàm Tc thpi đi]$ !hum]n dh.

ng h%n đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a. HĐTD dí ngàm WI•Š•IWWŠ thpi h%n T.in I Đicu <R Vum !he !h.i gtn ths.in l\i thŽ.h%n đối T i dh. s# th}$ !hi. ths.ng _u.h%n h)u như dhhng dh-! gb !he tài l\i suZt nợ _u.t^bnh tố tụng3 6Zn đc tiep thŽ.ng h%n đối T i số dư nợ tf th-ng WI•IWWŠ đen WI•IWW…[ nhưng tf th-ng WI•IWWŠ đen th-ng H•IWW‹[ ngân hàng đ\ tính nhicu dh.n đi]$ !h. thuận l\i suZt‘ d|n đen phí ph%$ thpi gi.h%n Tà nợ l\i Tốn T.h%n t^tn dh. T. !hính U-! !. ^nng sw dụng !he tài ph%t !hậ$ t^i là $ột !-!h xl-!h luậty !a.in nợ l\i _u. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" Uvt Uw ph{! th}$3 6iŽtinB. 6iŽtinB.àng 'hư#ng •IWW…‘[ @ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam[ Đ%i h`! Luật T'H&"[ t^3QW I‹ ŠW .ng _um đonh !a. !hng tm Đ%i H£[ gik ngumtn gin -n s# th}$3 Đối T i Tụ TiY! gik. 6iŽtinB. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒ NHNN đ\ đượ! sw.m d.in l\i t^‡ h%nI‹3 'h-p luật đ\ _um đonh ^Zt ^u ^àng Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i[ ngh•.in nợ l\i _u.h%n[ Tb như Tậm là xl\i !hồng l\iy[ h.Đi]n hbnh !h. thuận . ^nng tZt !i !-! dh.$ det t^. là t^.n Tà ticn g%! t^.in nợ l\i _u. gtn đi T.n hành d–$ thŽ.h%n3 ThŽ. phvp T&TD ph%t !hậ$ t^i đối T i dh. $bnh •t+. !h. đr phii tính l\i t^. ph-p luật thb sƒ dhhng dh-ng !-. Tc _umcn lợi dhi dh-!h hàng Lư#ng Tho H.h%n dhhng đ{ng3 ThŽ. thuận t^tn !# sz _um đonh !a. ph-p luật hiYn n.m3 "j! dˆ Tậm[ ph-p luật l%i !h. z TZn đc nàm t^.ng số ticn l\i HRR3IHl3…I‹ đồng $à !hng tm đ\ t^i đen th-ng H•IWW‹ ngân hàng !r tính l\i suZt _u. Ph.h%n Tốn dhhng đượ! ph-p luật !h.h%n3 T+.khi đ2n thJi h9n ho\c kì h9n tr# n& Qgốc :à lEiR mà -ên c không tr# đ%&c n& :à không đ%&c -ên f ch.ng HĐTD[ !ụ th] !r ths. h.in nợ _u. đ(i[ g( sung gzi Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN thb TiY! ph%t !hậ$ t^i đối T i dh.nd !h.m Tb -p dụng l\i suZt _u. TZn đc nàm là Tụ -n gik.nd Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£3 &hng tm nàm dh-ng ^nng t^. là t^. phvp[ Tb !-!h tính ph%t !hậ$ t^i l\i _u. l\i suZt _u.ng dhi l%i gs _u. !-! T&TD th.m g. ph-p luật3 &r _u. ph{! th}$ g-! dh-ng !-.m[ dhhng đượ! phvp tính l\i _u.nd Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£[ neu go đ#n !r sự nghitn !/u d• lư¥ng h#n Tc _um đonh !a. !-! T&TD _umcn đượ! đi$ gi.0 thu!n gia h9n ho\c đi$u chDnh thJi h9nT kì h9n n& Qgốc :à lEiR thì -ên f đ%&c 1uy$n trCch t3 tài kho#n -ên c đ+ thu n&T n2u tài kho#n ti$n gVi t9i thJi đi+m đ không c=n số '% thì -ên f chuy+n '% n& QgốcT lEiR sang n& 1uá h9n thUo 1uy đHnh của Agân hàng Công th%Ing @iệt Aam73 T+. !a.m là HW th-ng •WŠ•WI•IWWŠ đen WŠ•WI•IWW…‘ d. ph)n !r lợi !h.in tính l\i ngumtn đ#n đ\ tính thŽ.m nri !-!h dh-! là xl\i $˜ đ‰ l\i !. gbnh _uân l\i suZt t^.ny[ sƒ gâm gZt lợi !h.h%n T i dh..

i TXn gin nàm đ\ !hính th/! go NHNN g\i gs nX$ IWWQ t%i Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒ NHNN sw. HĐTD Tà. !hậ$ th.i !-!h3 &-!h th/ nhZt[ nợ dh-!h hàng phii t^i gnng nợ gố! !ộng nợ l\i t^.nd Tà gà *3[ hng T3 z t^tn[ phí.h%n‘ Tà ticn ph%t d.i dh. đ(i[ g( sung Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 Nợ dh-!h hàng phii t^i T&TD đượ! tính gnng h.in thu tf dinh d.ng h%n nhân T i số ngàm !hậ$ t^i[ T*ND t•nh Sr! T^Xng đ\ !hZp nhận mtu !)u nàm !a.h%n đối T i số dư nợ gố! !hư.nh t.in gi. !i gố! Tà l\i ’Ž$ Đicu <H Ngho đonh <ŠH•IWWQ•NĐŒ&' !a.-n l\i t^. thZm T i !-!h g`i xph%t !hậ$ t^iy đ\ di‡n ti đượ! gin !hZt sự Ti ph%$ ngh•.in nợ gố! Tà nợ l\i t^‡ h%n h.ng h%n[ d] !i ph)n nợ gố! Tà nợ l\i ph-t sinh go _u. dh.àn dhhng phii là xl-!h luậty3 Phhng !h• t^.i[ nợ phii t^i gnng nợ gố![ nợ l\i t^.h%n3 T^.-n3 ThŽ.in I Đicu RWQ BLDS IWWQ là thŽ.!hậ$ thự! hiYn ngh•.i &hng TXn ŠWQ•NHNNŒ&STT Tà <<ŠW•NHNNŒ&STT[ thb T&TD dhhng -p dụng l\i suZt nợ _u.nh t. !-! gtn I…3 T^ư ! đâm[ thŽ.ng dhi ticn ph%t !hậ$ t^i l%i đượ! h%!h t. Tụ !a.h%n d. T&TD đượ! h%!h t. đen h%n $à l\i đ\ _u.ng t^ưpng hợp gố! !hư.-ny là$ !# sz U-! đonh ticn l\i ph%t !hậ$ t^i[ dh-! T i _um đonh t%i Ph.nh t^. ngumtn đ#n3 Tum nhitn[ t^.m dhhng t^i l\i Tốn T.àn t. t-! gii thb !-! T&TD ph%t !hậ$ t^i đối T i dh.ng t^ưpng hợp _u. nợ _u.ng nợ _u.m h. l\i suZt !# gin d.in I Đicu <R Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN Š< .nh t.j! t^.ng hợp đồng Tà gin -n đcu ghi ^u ths.m t%i thpi đi]$ th. dh-!h hàng là !# sz đ] T&TD ph%t dh-!h hàng gnng $ột t£ lY !. đen h%n •$j! dˆ T&TD phii đư.àn gộ dư nợ !a.ng h.àn gộ dư nợ gố! !a. thuận gik. thuận là xl\i ph%t !hậ$ t^iy[ !)n lưu ~ ^nng ticn ph%t !hậ$ t^i Tà ticn l\i là h.h%n $ột db t^i gố!‘ nhưng TiY! !r đượ! ph%t t^tn t. đen h%n t^i nợ nhưng phii !hum]n s.. nợ gố! _u. 6iŽtB. đr[ thŽ.-n Tà.n đi]$ !a.-n3 T^z l%i Tụ TiY! gik.-n Tà. dh-!h hàng T.h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng t%i thpi đi]$ th.àn dh-! nh.h%n ng.in thu dh-! Il3 Tf đr !h. h. Tụ3 D.h%n •d.. h#n s. 6iŽtB. Luật thư#ng $%i thb phii U-! đonh xl\i suZt nợ _u. hợp đồng dhhng l%i tˆm thuộ! Tà. dh. T i l\i suZt t^.ng h%n tf <Q•…•IWWl đen <Š•<I•IWWl Tà l\i ph%t !hậ$ t^i l\i R db •th-ng <W[ <<[ <I•IWWl‘ T i l\i suZt ph%t là <QW™ l\i suZt t^.%t động tín dụng[ $à Đicu RWH Luật Thư#ng $%i IWWQ !qng _um đonh Tc _umcn mtu !)u ticn l\i d.nd mtu !)u go đ#n th. _u.m đ{ng h%n3 Nhưng h.h%n[ gố! !hư.ng h%n Tà ticn ph%t t^. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi h%n T.u3 Ticn l\i !a. sự ths.àn t.t^o h.h%n3 &-!h th/ h.ng t^ưpng hợp l\i _u. t. _um đonh !a. Tha tư ng &hính pha Tc !he độ tài !hính đối T i !-! T&TD ngàm IR•<<•IWWQ I… Il ’Ž$ Ph.ng h%n[ nợ l\i _u.nh t.

h%n đối T i dh. tˆm thuộ! Tà.in I Đicu …< Luật nàm _um đonh t^ự! tiep Tc l\i suZt ths.j! Ph.n giii _umet t^.nh !hZp T|n -p dụng Ph. T. T.in nợ _u.in I Đicu << Vum !he !h.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ h.i gtn dí HĐTD[ l\i suZt !# gin d. thuận[ dhhng đicu !h•nh thhng _u. BLDS IWWQ3 Tum nhitn[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W l%i dhhng đc !ập đen l\i suZt đối T i dh.t^o ph-p lí tư#ng đư#ng gik.h%n[ như Tậm !-! gtn t^.in nợ _u. T.m3 >M>M? T1ƒ56 51k9 ^23 b~51 @_ Ri= j2k9 bƒ= @J= Q1oP5 5` ^2I 1<5 Ngàm <H•H•IW<W[ Vuố! hội dhr.h%n là <QW™ l\i suZt t^.iy dhi NHNN đ\ gs _u.i gtn -p dụng Thhng tư số <I•IW<W•TTŒ NHNN •dhi Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !hư.m3 >M> G=P= a1Ia Q1|B a1eB Dự. thuận l\i suZt !h. $ụ! đí!h titu dˆng3 H.h%n3 Nhbn !hung[ !i h. dhr. !r hiYu lự!‘ Tc ths.n hY tín dụng Tà !# _u.m Tb !r th] UŽ$ như dh-!h hàng go tính h.in nợ gố! _u. ^.-n hợp đồng thb l{! đr !h• tính đượ! ticn ph%t l\i $à !hư.đcu _u.ng h%n3 T%i thpi đi]$ h.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ nk.h%n3 6 i !-!h tính th/ nhZt[ gtn go thiYt là !-! T&TD[ gzi lƒ dhi đen h%n t^i l\i $à dh-!h hàng dhhng th. Luật &-! t( !h/! tín dụng •Luật số Š‹•IW<W•VH<I‘3 T%i Ph.nh t. đen h%n3 6 i !-!h tính th/ h. Ph.àn thiYn ph-p luật hiYn n.ng _u. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 T^z l%i T i h.i[ ph)n thiYt l%i thuộ! Tc ngưpi đi T.t^o ph-p lí !a. s.u€ ¢ng "3 Tà T&TD N3 dí det HĐTD T.-n[ T&TD dhzi diYn h. nhkng đc UuZt nhn$ dh‚! phụ! !-! t^. -p dụng ph%t gố! Tb !hư.nh !hZp Uim ^. ^.m g. !-! TXn gin dư i luật như t^ư ! đâm3 Đicu nàm !h/ng ts luật !humtn ngành •_um đonh t^ự! tiep TZn đc l\i suZt‘ đượ! -p dụng đ] !h. luận đư.n hY gik.n hành d–$ thŽ.[ Tụ TiY! đượ! đư.m[ thŽ. ’11 đ\ thhng _u. Tc tính gi. phvp T&TD ths. _um đonh !a. $ối _u.i TXn gin luật[ giii _umet TZn đc Tư ng $‚! t^ư ! đâm $ột số ~ dien !h. thuận gik.j! mtu !)u tZt t.ng h%n là <[Q™•th-ng[ l\i suZt đối T i dh. tbnh huống như s. ^nng Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒ NHNN là !-!h đ] xsw.3 Đồng thpi !qng đi$ gi. luật !hung Tà luật !humtn ngành Tà gi. !h`n !-!h tính nà.i l)n l\i t^tn !ˆng $ột ph)n gố! _u.i !-!h tính l\i nàm đcu !r nhkng $jt h%n !he nhZt đonh[ TiY! lự.m l n h#n <QW™ l\i suZt !# gin $à dhhng !hou sự !hi phối !a.h%n nàm[ l%i đjt ^. T&TD Tà dh-!h hàng đi T. !-! TXn gin ph-p luật3 T-! gii đjt ^. đr l\i suZt t^. h. ŠI . t^tn !# sz là !-! nội dung thự! ti‡n đ\ t^bnh gàm z ph)n I3<[ ph)n !uối !a. NHNN !hng gố là W[l™•th-ng3 Phi t^.i !Xn !/ -p dụng l\i suZt nợ _u. thuận l\i suZt !h.m $ột số ticn !h.nh !hZp Tà h. sự ths.

Uvt Uw t%i t+, -n !r th}$ _umcn3 Neu t+, -n dự, thŽ. _um đonh t%i Ph.in I Đicu << Vum !he !h. T,m g,n hành d–$ thŽ. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN thb l\i suZt nợ _u- h%n đượ! U-! đonh là I[IQ™•th-ng3 Neu t+, -n !Xn !/ thŽ. _um đonh !a, Ph.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ thb l\i suZt _u- h%n đượ! tính là <QW™ U W[l™•th-ng — <[I™•th-ng3 Như Tậm[ t^.ng tbnh huống nàm[ neu -p dụng BLDS IWWQ thb l\i suZt đối T i dh.in nợ _u- h%n l%i nhs h#n l\i suZt t^.ng h%n3 6Zn đc Tư ng $‚! z đâm là hiYn n,m !-! T&TD Tà ngưpi đi T,m đượ! phvp ths, thuận l\i suZt !h. T,m[ tbnh t^%ng l\i suZt t^.ng h%n !,. h#n <QW™ l\i suZt !# gin ^Zt d‡ Uim ^,3 Neu sw dụng $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin thŽ. BLDS IWWQ đ] U-! đonh l\i suZt _u- h%n thb sƒ Uim ^, t^ưpng hợp l\i suZt _u- h%n thZp h#n l\i suZt t^.ng h%n3 Đâm là $ột đicu h.àn t.àn gZt hợp lí Tb UuZt ph-t tf ~ ngh•, là $ột !-!h !he tài đối T i TiY! !hậ$ thự! hiYn ngh•, Tụ t^i nợ !a, dh-!h hàng T,m Tốn ntn l\i suZt đối T i dh.in nợ _u- h%n phii luhn !,. h#n l\i suZt t^.ng h%n3 HiYn n,m[ đối T i !-! HĐTD dí det Tà thự! hiYn t^ư ! dhi NHNN -p dụng !# !he l\i suZt !h. T,m ths, thuận[ !# sz ph-p lí $à đ, số !-! t+, -n -p dụng đ] U-! đonh l\i suZt nợ _u- h%n là Ph.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ t^tn thự! te !-! T&TD là ngưpi go thiYt th+i3 6 i nhkng HĐTD dí det Tà thự! hiYn s,u dhi NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths, thuận l%i !r th] Uim ^, tbnh huống l\i suZt t^.ng h%n Tượt _u- <QW™ l\i suZt !# gin như đ\ phân tí!h z t^tn thb TiY! -p dụng BLDS IWWQ l%i t^z ntn dhhng phˆ hợp3 D. đr[ thŽ. _u,n đi]$ !- nhân !a, t-! gii[ nhà là$ luật !)n _u,n tâ$ đen TiY! thống nhZt !-! _um đonh ph-p luật đ] đi$ gi. _umcn lợi !a, !-! gtn th,$ gi, Tà. _u,n hY tín dụng Tà thuận lợi h#n !h. !# _u,n tài ph-n dhi giii _umet !-! t^,nh !hZp Tc l\i suZt3 T%i thpi đi]$ nàm[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !hư, ph-t sinh hiYu lự![ T&TD Tà dh-!h hàng T|n -p dụng Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN đ] ths, thuận l\i suZt !h. T,m thŽ. _um đonh !a, ph-p luật3 6b the[ t-! gii dien ngho NHNN !)n s $ g,n hành TXn gin hư ng d|n !h. Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W Tà !hZ$ d/t hiYu lự! !a, Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN3 T%i TXn gin hư ng d|n nàm ntn _um đonh ^u l\i suZt đối T i dh.in nợ _uh%n dhhng Tượt _u- <QW™ l\i suZt t^.ng h%n t^.ng HĐTD3 6 i hư ng d|n !ụ th] như Tậm[ !-! TZn đc đượ! giii _umet là !-! T&TD sƒ dhhng phii l. l‚ng Tc TiY! t^,nh !hZp Uim ^, Tà !# _u,n tài ph-n đcu tumtn đicu !h•nh l\i suZt _u- h%n gnng <QW™ l\i suZt !# gin gâm gii$ s{t lợi nhuận !a, T&TD3 "jt dh-![ thự! te t^ư ! đâm !-! T&TD T|n -p dụng Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN đ] tính l\i suZt _u- h%n[ Tà !h• !r nhkng HĐTD ph-t sinh t^,nh !hZp $ i go đicu !h•nh l\i suZt

ŠR

_u- h%n[ !+n nhkng HĐTD dh-! thb dh-!h hàng T|n phii thự! hiYn ngh•, Tụ t^i l\i _u- h%n T i l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !h. T,m t^.ng h%n3 Ngh•, là _um đonh !a, BLDS !h• đicu !h•nh đượ! $ột gộ phận t^.ng số lượng l n !-! _u,n hY tín dụng gik, T&TD Tà dh-!h hàng T,m Tốn[ tf đr !h. thZm _um đonh nàm dhhng thự! sự ph-t sinh hiYu _ui t^.ng l•nh Tự! tín dụng ngân hàng3 >M>M> H:J56 KL5 Be 91h @_ BIB1 91uB •IB b~51 9d51 1`a a1Ia BoF 91ˆF 91285 Ri= j2k9 Tf !-! thự! t^%ng đ\ phân tí!h z ph)n I3<3I[ t-! gii !h. ^nng t^.ng _u- t^bnh giii _umet[ t+, -n phii !h{ ~ UŽ$ Uvt l\i suZt thŽ. tfng gi,i đ.%n[ dhhng -p dụng hồi tố đối T i nhkng ths, thuận l\i suZt t^ư ! đr3 T^.ng tZt !i !-! TXn gin litn _u,n đen TiY! đicu !h•nh l\i suZt !h. T,m t^.ng HĐTD đcu dhhng đc !ập đen TiY! -p dụng hồi tố3 Thpi đi]$ hiYn n,m NHNN $ i -p dụng t^z l%i !# !he l\i suZt ths, thuận ntn !r dhhng ít HĐTD t^ung „ dài h%n dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl dv. dài !h. đen hiYn n,m T|n !hư, det th{! •T i HĐTD !r thpi h%n HW th-ng dí det ngàm <l•Q•IWWl thb đen <l•Q•IW<R $ i det th{!‘3 6 i nhkng HĐTD t^ii _u, !i g, gi,i đ.%n -p dụng !# !he l\i suZt như Tậm[ !# _u,n giii _umet t^,nh !hZp !)n UŽ$ Uvt ths, thuận l\i suZt thŽ. tfng gi,i đ.%n !ụ th]3 Phhng th] -p dụng $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin đ] Zn đonh $/! l\i suZt t^.ng h%n tối đ, $à dh-!h hàng phii t^i !h. T&TD z gi,i đ.%n -p dụng l\i suZt ths, thuận t^ư ! đr3 Btn !%nh đr[ đ] U-! đonh l\i suZt !-! gtn ths, thuận !r Tượt _u- $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin h,m dhhng[ !# _u,n !h/! nXng dhhng th] dˆng phvp !hi, gbnh _uân !-! $/! l\i suZt t^.ng suốt thpi gi,n thự! hiYn hợp đồng3 &-! $/! l\i suZt $à h,i gtn ths, thuận th] hiYn ~ !hí !a, h` t^.ng tfng gi,i đ.%n thự! hiYn hợp đồng[ gi,i đ.%n NHNN dhống !he $/! t^)n thb ths, thuận l\i suZt đr Ti ph%$ ph-p luật[ nhưng z gi,i đ.%n NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths, thuận thb l%i đ{ng luật3 Neu !hi, gbnh _uân !r th] l\i suZt t^ung gbnh h.àn t.àn dhhng Tượt _u$/! t^)n[ ntn d‡ nh)$ l|n ^nng ths, thuận l\i suZt gik, h,i gtn dhhng Ti ph%$ ph-p luật3 6c $jt lí luận[ !# _u,n giii _umet phii tính l%i $/! l\i suZt t^.ng gi,i đ.%n go dhống !he $/! t^)n[ Tà T i TiY! tính l%i l\i suZt như Tậm thb dh-!h hàng T,m Tốn sƒ đượ! h.àn t^i $ột gi- t^o l\i đ\ go tính dhi ^,3 Như Tậm[ TiY! -p dụng _um đonh !a, gi,i đ.%n nàm hồi tố !h. gi,i đ.%n t^ư ! đr h.j! !hi, gbnh _uân l\i suZt t^.ng suốt thpi gi,n thự! hiYn hợp đồng đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a, ths, thuận l\i suZt t^.ng HĐTD •thŽ. tfng gi,i đ.%n tư#ng

ŠŠ

/ng T i !# !he đicu hành l\i suZt !a, NHNN‘ là dhhng phˆ hợp Tà dhhng đi$ gi. đượ! _umcn lợi !a, !-! gtn th,$ gi, _u,n hY tín dụng3 Đ] giii _umet TZn đc nàm[ t-! gii !h. ^nng T*NDT& !)n !r TXn gin hư ng d|n !ụ th] TiY! -p dụng _um đonh !a, ph-p luật dhi UŽ$ Uvt nhkng t^,nh !hZp HĐTD như Tậm[ !ụ th] là đối T i nhkng HĐTD dí det tf t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tc s,u3 T^tn thự! te[ TZn đc nim sinh dhhng phii d. _um đonh !a, ph-p luật dhhng ^u ^àng[ $à là !-!h giii _umet !a, !-! !# _u,n !r th}$ _umcn !hư, thống nhZt d. !hư, !r sự hư ng d|n !ụ th][ d|n đen _umcn lợi !a, !-! gtn $à đj! giYt là phí, ngưpi đi T,m go inh hưzng3 6Xn gin hư ng d|n ntn _um đonh ^u dhhng đượ! -p dụng hồi tố Tà dhhng !hi, gbnh _uân đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a, ths, thuận l\i suZt !h. T,m t^.ng HĐTD3 >M>MG Œ23 b~51 91ƒ56 51k9 @_ B1p 97= a1<9 B18f 9mP BLDS IWWQ Tà Luật thư#ng $%i IWWQ đư, ^, h,i !# sz đ] là$ !Xn !/ tính ticn ph%t !hậ$ t^i dh-! nh,u3 Ph.in I Đicu RWQ BLDS _um đonh€ .Trong tr%Jng h&0 -ên c nghga :* ch!m tr# ti$n thì -ên đ 0h#i tr# lEi đối :Ki số ti$n ch!m tr# thUo lEi su,t cI -#n 'o Agân hàng Ahà n%Kc công -ố t%Ing ứng :Ki thJi gian ch!m tr# t9i thJi đi+m thanh toánT tr3 tr%Jng h&0 c tho# thu!n khác ho\c 0há0 lu!t c 1uy đHnh khác.7 T^.ng dhi đr Đicu RWH Luật thư#ng $%i IWWQ l%i _um đonh€ .Tr%Jng h&0 -ên :i 0h9m h&0 đ)ng ch!m thanh toán ti$n hàng hay ch!m thanh toán thh lao 'Hch :* :à các chi 0hC h&0 lC khác thì -ên -H :i 0h9m h&0 đ)ng c 1uy$n yêu c[u tr# ti$n lEi trên số ti$n ch!m tr# đ thUo lEi su,t n& 1uá h9n trung -ình trên thH tr%Jng t9i thJi đi+m thanh toán t%Ing ứng :Ki thJi gian ch!m tr#T tr3 tr%Jng h&0 c thNa thu!n ho\c 0há0 lu!t c 1uy đHnh khác.7 ThŽ. _um đonh !a, BLDS Tà Luật thư#ng $%i thb !r h,i !-!h tính ticn ph%t !hậ$ t^i[ thŽ. đr !Xn !/ Tà. l\i suZt !# gin d. NHNN !hng gố h,m !Xn !/ Tà. l\i suZt nợ _u- h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng t%i thpi đi]$ th,nh t.-n tư#ng /ng T i thpi gi,n !hậ$ t^i3 ThŽ. _u,n đi]$ !a, t-! gii[ !h• ntn _um đonh $ột !-!h ph%t nhn$ t%. sự nhZt _u-n[ gi{p !-! gtn th,$ gi, gi,. do!h Tà !# _u,n giii _umet t^,nh !hZp d‡ dàng -p dụng ph-p luật3 6b the[ t-! gii dien ngho !h• _um đonh $ột !-!h ph%t !hậ$ t^i dự, t^tn !# sz l\i suZt !# gin !a, NHNN !hng gố[ gzi lƒ neu !Xn !/ Tà. l\i suZt nợ _u- h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng như _um đonh !a, Luật thư#ng $%i IWWQ thb !-! gtn l%i phii t^ii _u, gi,i đ.%n U-! đonh l\i suZt nợ _u-

ŠQ

gtn go Ti ph%$[ h#n nk.h%n[ ntn gi. NHNN !hng gố sƒ dhien gtn go Ti ph%$ thiYt h%i h#n s. ^. Tụ !hậ$ thự! hiYn ngh•. t-! gii !)n !r sự ^%!h ^+i t^.n hY tín dụng ngân hàng thb d‡ gâm ^. !a.n[ !# _u. ngưpi !r ngh•.in nợ gố! _u.in nợ !hậ$ t^i đ] đi$ gi.nh !hZp Uim ^.i là ph-p luật T|n _um đonh nhicu !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ nhưng dhi -p dụng !-! gtn !h• đượ! lự. gồ$ ticn l\i t^. phvp T&TD tính l\i suZt _u.h%n đối T i dh.ng h%n‘ Tà ticn l\i đối T i dh.in ticn ph%t t^. Tụ Tà dhhng đượ! UŽ$ là $ột dh. nh)$ l|n3 'h-p luật ngân hàng đ\ !h.ng đr nhicu ~ dien !h. thb sƒ t^z thành xl\i $˜ đ‰ l\i !.h%n •tính gnng l\i suZt nợ _u.in xl\i ph%t !hậ$ t^iy nk.h%n‘3 D. nr là hbnh th/! ph%t Ti ph%$ đối T i hành Ti !hậ$ t^i nợ gố! Tà nợ l\i !a.n !hậ$ t^i t%i thpi đi]$ th.i dh.in nợ !hậ$ t^i3 6Zn đc th/ h. t^tn !# sz là l\i suZt !# gin d.ng !he tài ph%t !hậ$ t^i3 6 i !-!h g`i như Tậm[ dhi -p dụng t^.h%n t^ung gbnh[ sƒ tốn thpi gi. gtn Ti ph%$ ngh•. ^. $bnh3 6iY! _um đonh !h• !r $ột !-!h th/! tính ticn ph%t sƒ h%n !he _umcn !a. h.in nợ _u. đr[ neu !i h.ng h%n •tính gnng l\i suZt t^. ^nng ~ ngh•.ng !he tài ph%t !hậ$ t^i[ thŽ. Tụ phii !hou t^-!h nhiY$ Tb hành Ti Ti ph%$ !a.ny3 Nhưng T i !-!h g`i xticn ph%t !hậ$ t^iy sƒ th] hiYn đượ! gin !hZt !a. dien ngho th/ h.nh t.-n3 4ai làT ph-p luật _um đonh nhicu !-!h th/! Tà !# sz ph%t !hậ$ t^i[ nhưng !h• !h. Tụ3 Tr$ l%i[ t^. Tụ !a.h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng •Tb l\i suZt nợ _u.i[ Tc thuật ngk đượ! sw dụng t^. h#n l\i suZt !# gin‘3 6b the[ T i _u.n tài ph-n !qng gjp dhr dhXn h#n dhi giii _umet Tụ TiY! neu !r t^. t^tn !# sz là l\i suZt nợ _u.t^o l\i dhi đr g.m xl\i ph%t !hậ$ t^iy3 &i BLDS IWWQ Tà Luật thư#ng $%i IWWQ đcu sw dụng xticn l\iy đ] !h• dh.u€ GFt làT ph-p luật !h• _um đonh thống nhZt $ột !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ dự.in l\i3 ŠH .. !h`n $ột !-!h th/! ph%t đối T i $ột dh. T i dự. lợi í!h !a.h%n luhn !. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi gi.ng TiY! sw dụng thuật ngk xticn ph%t !hậ$ t^iy h.ng _u.h%n Tà phii !hou tiep $ột dh.n đi]$ nàm[ t-! gii đư.i dien ngho như s. TiY! ph%t !hậ$ t^i nhn$ h%n !he !ha th] !r ngh•. $bnh† $jt dh-![ đr là hbnh th/! !he tài guộ! ngưpi Ti ph%$ ngh•.3 Tum nhitn[ sƒ !r nhicu ~ dien t^-i !hicu[ t^. phvp !-! gtn -p dụng $ột !-!h th/! đối T i $ột dh.in ticn l\i nàm đcu go _u.ng TZn đc Tc !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ t-! gii đ\ đư. ph%t t^tn !# sz l\i suZt !# gin d..

i đ. T.n đi]$ !. tfng gi.m !+n !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf. gtn !h. đr[ đ] đi$ gi. thuận Tượt _u.$/! l\i suZt _um đonh Tà ph)n Th hiYu nàm dhhng inh hưzng đen t.nh !hZp !r th] di‡n ^.n đi]$ th/ h.in nợ gố! Tà l\i T.t^bnh giii _umet Tụ TiY!3 Neu ths.n giii _umet !r th] linh động UŽ$ Uvt t^.m !r nhicu _u.ng t^ưpng hợp gtn T. sự !hjt !hƒ !a.n đen gi. Đicu <RQ BLDS IWWQ[ ph)n Tượt _u.n tài ph-n !hZp nhận t^.%t động !h. T.ng _u.n đi]$ th/ g..ng hợp đồng Tượt _u.m3 Đồng thpi gtn !h.m đượ! tính gnng <QW™ l\i suZt !# gin3 Như Tậm[ neu thự! te !-! !# _u. do!h dân sự nri !hung Tà thống nhZt T i ph-p luật ngân hàng nri ^itng[ !)n _um đonh t^. TiY! Ti ph%$ _um đonh !a.m Tượt _u.m t^.[ neu !-! gtn ths.u dhi đ\ t^f đi Tốn gố! Tà l\i T. _u.m đ\ t^i ticn l\i[ thb số ticn l\i đ\ t^i dhi ^.in l\i suZt t^. thuận l\i suZt t^. T.in I Đicu Š‹H BLDS IWWQ U-! đonh l%i l\i suZt !h. litn _u.i đượ! đ.ng HĐTD nhưng T i nhkng t^. T. ph-p luật[ thŽ.in l\i suZt !a.m thŽ. s. thuận t^. đicu dh.m dhhng !r l\i3 Vu.u dhi dh. TZn đc Tc hậu _ui ph-p lí !a.m phii h.àn gộ Tốn gố! Tà l\i $à T|n !+n thf.nhân[ t-! gii !h.ng !-! TXn gin hư ng d|n T i h.u3 Vu. thuận Tc đicu dh. ^nng ph-p luật !)n !r _um đonh ^u ^àng t^.[ thb gtn !h.m3 Neu s. T.n đi]$ Tận dụng dh-! nh. thuận $/! l\i suZt Tượt _u.i đ. dh.ng hợp đồng là Ti ph%$ ph-p luật[ thb nội dung !a.l\i suZt _um đonh thŽ.in ticn l\i đ\ t^i đượ! t^f Tà. thuận nàm go UŽ$ là Th hiYu tumYt đối3 D. l\i suZt !# gin !h/ dhhng phii tính l%i gnng T i <QW™ l\i suZt !# gin3 D. TiY! Ti ph%$ _um đonh Tc l\i suZt3 Ph.àn t^i l%i !h. sƒ đượ! t^f Tà.<QW™ l\i suZt !# gin thb l\i suZt !h. đr[ hợp đồng T.ng gi.àn gộ đicu dh. t.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ !hư. thuận $/! l\i suZt t^.>M>MZ Œ23 b~51 @_ 182 ^2P a1Ia Rd bƒ= @J= @=CB @= a1<f a1Ia R289 @_ 91ˆF 91285 Ri= j2k9 Tum hiYn n. ^nng neu ths. _u.in nàm dhhng U-! đonh ^u !he tài dhi !-! gtn ths. số !# _u.nh !hZp Tc nội dung l\i suZt[ thb phii -p dụng dh. hợp đồng3 6b the[ l\i suZt đượ! tính l%i gnng <QW™ l\i suZt !# gin $à NHNN !hng gố tư#ng /ng T i tfng thpi đi]$3 ThŽ. ph-p luật Tc l\i suZt t^.ng HĐTD nri ^itng Tà hợp đồng dân sự nri !hung3 Đicu dh.$/! l\i suZt _um đonh[ dhi !r t^.m !-! gtn đượ! ths.ng t^ưpng hợp !-! gtn ths. ths.%n !ụ th]3 &hính Tb the[ hiYn n.m t^z thành hợp đồng T.ng hợp đồng T.in l\i suZt go Th hiYu $ột ph)n thŽ. _um đonh !ụ th] hậu _ui ph-p lí !a.n đi]$ th/ nhZt !h. T.m3 Š‹ .%n NHNN -p dụng t^)n l\i suZt thb l%i đjt ^.$/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin[ nội dung !a.ng TZn đc nàm3 &ụ th] t^.

. T. t^.‘[ !r th] _um đonh xT^. h#n •t^. T.i sƒ dh‚! phụ! đượ! nhkng h%n !he t^.àn t^i l%i !h. dh. T.ng tính dự liYu !.in ticn l\i đ\ t^i đượ! t^f Tà.àn gộ nợ gố! Tà l\i $à T|n !+n thf.ng hợp đồng !h.nh !hZp thb T&TD đượ! hưzng $ột ph)n lợi tf sự !htnh lY!h l\i suZt t^. NHNN !hng gố thb l\i suZt !h.m đ\ t^i ticn l\i[ thb số ticn l\i đ\ t^i dhi ^. thuận t^.m phii h.u dhi đ\ t^f đi Tốn gố! Tà l\i T. hợp đồng Tà đc UuZt l\i suZt !h. _u. T.%n thi.i _u. NHNN3 Tư#ng tự[ tum _u.ng gi..ng h. sự th.m3 Šl . t-! gii[ TZn đc !hư. sƒ đượ! t^f Tà....ng t^ưpng hợp gtn T.nh !hZp thb !# _u.nh !hZp Tc l\i suZt t^.m3 Neu s.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin[ !+n neu dhhng !r t^. T.m phii !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf.m đcu h. h#n l\i suZt !# gin3 Phi _um đonh như dien ngho !a. h#n $/! t^)n Tà t^z ntn Ti ph%$ ph-p luật[ nhưng T&TD T|n dhhng đicu !h•nh gii$ l\i suZt !h.ng t^ưpng hợp l%i !r nhkng gien động t^tn tho t^ưpng dhien NHNN phii -p dụng !# !he l\i suZt t^)n $ột l)n nk. như t^tn !r th] h%n !he đượ! tbnh t^%ng gtn !h.. T. t.[ thb gtn !h.m !a. phˆ hợp •Tb neu !r t^. det hợp đồng $à !r th] d. do!h dân sự nri !hung Tà nhkng HĐTD dí det t^ư ! <…•Q•IWWl nri ^itng3 Đ] $.m t^.m nhưng TiY! tính l\i !h. T. T. ^nng T|n phii tính l\i t^. l\i suZt !# gin !qng gâm gZt lợi đối T i phí.ng HĐTD T i $/! t^)n l\i suZt đr‘3 Tht$ Tà. thuận l\i suZt Tượt _u$/! t^)n !h. T.ng hợp đồng Tượt _u.ng t^ưpng hợp l\i suZt ths. h#n $/! t^)n l\i suZt !h.m !h. thuận l\i suZt !.n đi]$ th/ nhZt[ neu hợp đồng T.n đi]$ !+n l%i3 9 _u.m thŽ.in nợ gố! Tà l\i T.n đi]$ th/ h. T. gtn T.m luhn !.m số ticn thf.m sƒ go thiYt h%i[ gzi lƒ dhhng phii $`i ths. T. T. !h. nàm3 Đồng thpi gtn !h.$/! t^)n l\i suZt !h.m !+n !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf.m d.àn d. giii _umet t^iYt đ] đượ! là t^.m t^z thành dhhng !r l\i thb gtn !h.m Tb thhng thưpng l\i suZt !h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. !-! gtn dhi gi.m3y 6iY! _um đonh gtn !h.n hY tín dụng[ gtn s. đr[ dien ngho nàm !h• !r ~ ngh•.ng hợp đồng T.àn t.ng TiY! giii _umet !-! t^. T.Vum đonh thŽ. ~ !hí !ha _u. !h.%n thi.m đượ! tính l%i gnng $/! l\i suZt t^)n3 T^.n !a. s.u dhi dh. T.m h)u het là !-! T&TD3 6 i lợi the nàm[ !-! T&TD !r th] gâm gZt lợi !h. T. hợp đồng $|u‘ !ố tbnh mtu !)u l\i suZt !.n tài ph-n !qng đicu !h•nh l\i suZt !h. T.m •đj! giYt là !-! T&TD T i lợi the s.ng _u. dh-!h hàng3 &ụ th][ T i nhkng HĐTD đ\ dí det t^ư ! dhi NHNN -p dụng $/! t^)n l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !# gin[ !r nhkng ths.n đi]$ th/ g. T.

ngàm !àng g.t^bnh hội nhập _uố! te !a.nh Tà ph-p luật ngân hàng t^.ng $ối _u.nh[ đr là Uu hư ng h%n !he !%nh t^.nh dhhng lành $%nh‘3 T^.ng ncn dinh te tho t^ưpng litn _u.ng !-!h phụ! Tụ Tà hY thống do!h Tụ ngân hàng3 Btn !%nh đr[ ng. ^.ng l•nh Tự! ngân hàng[ T90 chC Xu!t hLc •H‘[ t^3QH Š… .i nhr$ hành Ti litn _u.nh go !Z$ thự! hiYn $à !h• liYt dt $ột số hành Ti !%nh t^.nh dhhng !r sự thống nhZt h. h.%t động dinh d.ng !-!h tiep !ận TZn đc !%nh t^.$[ số lượng !-! T&TD nư ! ng.m[ Luật !%nh t^.$ gi. $ột số T&TD tb$ !-!h litn det T i nh..ng l•nh Tự! ngân hàng[ dư i $ột !-!h g`i dh-! là xhành Ti !%nh t^.ng nư ! T i nhkng T&TD nư ! ng.nh t^.àn t.m t^. ngàm WR•<I•IWWŠ Tà !r hiYu lự! thi hành t%i 6iYt N.ng s. !a.$ Tốn dhhng đ#n giin nhưng thự! thi Luật !%nh t^.u thhng _u. ngumtn ! !h. !-! T&TD nàm t%. dh-!h hàng3y RI RW R< RI ’Ž$ !hư#ng I Tà !hư#ng R Luật !%nh t^.ng nư ! !qng T|n tồn t%i $hi t^ưpng !%nh t^.nh ngân hàng l%i !àng dhr h#n3 HiYn n.-t !i h.nh t^.i Uu hư ng titu !ự! t^.ng dhi đr[ TZn đc !%nh t^.nh dhhng $inh g%!h Tà tbnh t^%ng gZt gbnh đ•ng3 6iY! -p dụng Luật !%nh t^.nh Tà.nh nX$ IWWŠ ’Ž$ Đicu <H Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw. !-! T&TD đ\ di‡n ^. $ột !uộ! !%nh t^. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ TS3 Ngum‡n 6Xn Tumen •IWWH‘[ Op dụng luật !%nh t^.nh !)n đượ! di]$ s.nh Tc nhkng hành Ti h%n !he !%nh t^. hbnh th/! xđộ! _umcn nhr$y đ] gâm thiYt h%i !h.ng l•nh Tự! dinh d.nh Tà Uu hư ng !%nh t^.$ ngàm !àng tXng[ sự th.nh nX$ IWWŠ đ\ dự liYu h.ng l•nh Tự! ngân hàng l%i đượ! tiep !ận gnng dh-i niY$ !%nh t^.-t !hjt !hƒ[ g.nh gZt hợp ph-py3 xHiYn tượng nàm tum dhhng th] ngXn !in TiY! -p dụng t^ự! tiep !-! _um đonh !a.ài3 &-! T&TD nư ! ng.n hY gik. Luật !%nh t^. !-! T&TD t^.àn3 &ụ th] là€ Luật !%nh t^.nh Tà !-! hành Ti !%nh t^. !-! T&TD t^.$ gi.àn t.ng T i _u. gồ$ !-! hành Ti h%n !he !%nh t^. Tà.$ nhicu đi]$ $%nh Tc Tốn[ !hng nghY[ t^bnh độ _uin lí[ !hien lượ! dh-!h hàng[ ph.nh gik.nh dhhng lành $%nh RW •$ụ! titu di]$ s.>M>M[ Áa Ke56 R289 B<51 9mF51 @_ 5q= K256 Ri= j2k9 9mo56 1o<9 bq56 56l5 1756 T^ư ! dhi Luật !%nh t^..ài th.àn dhhng đc !ập nhkng hành Ti h%n !he !%nh t^.nh dhhng lành $%nh đi]n hbnh t^.n đen !%nh t^.m g‚t3 S. tho t^ưpng 6iYt N.nh hợp ph-p Tà !%nh t^.nh nri !hung z 6iYt N.nh go !Z$ nhưng l%i !r th] t%.nh t^. tho t^ưpng 6iYt N..ài nàm đŽ$ Tà.n đen l•nh Tự! !%nh t^. !-! T&TD dh-! Tà !h.nh nX$ IWWŠ đượ! thhng _u.nh gik.nh gZt hợp ph-p R<3 'h-p luật ngân hàng h. 6iYt N.$ tf ngàm W<•‹•IWWQ[ !uộ! !%nh t^.

n tâ$[ nXng lự! !humtn $hn tốt thb sƒ gii$ đượ! $ột số lượng l n -n go dh-ng !-.Đ] dh‚! phụ! tbnh t^%ng _um đonh dhhng Xn dh p nàm[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W đ\ _um đonh ^u t%i Đicu … Tc hợp t-! Tà !%nh t^. T.nh !hZp Tc l\i suZt !h.m ltn !..ng h.i srt nhs nhjt nhưng l%i gâm thiYt th+i !h.àn t.nh T i dh-!h hàng h. T.[ t-! gii !h.u đ] đ}m $/! l\i suZt !h.j! hành Ti !%nh t^. h.j! !h• là nhkng s.àn giYt lập3 D.ng HĐTD3 Btn !%nh nhkng giii ph-p Tc _um đonh !a.àn QW . tinh th)n t^-!h nhiY$ t^.m t^.m t^.àn !r th] hợp t-! T i nh.nh dhhng lành $%nh t^.$ hi]u ph-p luật !humtn ngành h#n ntn !ha th] đi T.m thZp h#n nhn$ !%nh t^. det[ thự! hiYn hợp đồng thb $ i h%n !he đượ! t^. T. TY _umcn lợi !a.m !)n !h{ ~ tb$ hi]u Tà tuân tha _um đonh !a.n t^`ng Tà tính đj! thˆ !a.m[ !-! T&TD h.ng l•nh Tự! dinh d. dh-!h hàng3 9 $ột dhí.ng h.nh Tà !%nh t^. h. ph-p luật[ gin thân !-! T&TD Tà ngưpi đi T. t^tn !# sz thự! t^%ng t%i !hư#ng I[ d.m !%nh t^. T. đr[ t^.nh ngân hàng[ UuZt ph-t tf t)$ _u.%t động !h. -n !qng !)n đượ! _u. thuận Zn đonh l\i suZt !h. ph-p luật d|n đen t^..ng l•nh Tự! dinh d. T.nh3 Tf !-! TZn đc đjt ^. đr nghit$ !Z$ hành Ti h%n !he !%nh t^. !-n gộ t+.nh T i !-! T&TD dh-! thb hành Ti đr !qng Ti ph%$ ph-p luật !%nh t^..ng đr[ !)n lưu ~ đen TiY! _um đonh Tc h%n !he !%nh t^.nh h. $bnh3 "jt dh-![ TZn đc gồi dư¥ng nXng lự! !humtn $hn !a.n hY tín dụng[ T&TD luhn là gtn .[ dh-ng ngho z nhkng nội dung ph( gien[ đ#n giin h. đr T|n !hư. ^nng !)n !r nhkng _um đonh !ụ th] h#n Tc !%nh t^.àn t.[ gâm gZt lợi !h.u đ] !ˆng tồn t%i Tà ph-t t^i]n là dhhng t^-nh dhsi3 Tho t^ưpng do!h Tụ ngân hàng là $ột l.%t động nàm3 T^. !-! T&TD T i nh.ng gi.m !)n tí!h !ự! tb$ hi]u[ !ập nhật dop thpi _um đonh ph-p luật đ] gi. thuận $/! l\i suZt !h. !%nh dh-![ $ột số T&TD !r th] hợp t-! ths. đư#ng sự3 T^tn đâm t-! gii đ\ t^bnh gàm $ột số dien ngho nhn$ giii _umet nhkng Tư ng $‚! !a. T. đr[ T i _um đonh Tc l\i suZt !h..%t động ngân hàng[ thŽ.ng h.3 Tht$ Tà. !r th] h.%i tho t^ưpng !r tính litn det !hjt !hƒ[ dhhng $ột T&TD nà. &hính pha _um đonh !ụ th] !-! hành Ti !%nh t^.%t động $ột !-!h h.%t động ngân hàng Tà hbnh th/! Uw lí !-! hành Ti nàm3 T^. thuận như hiYn n. T.ng HĐTD3 Nhkng dien ngho !a.nh !hZp Uim ^.m nhn$ !%nh t^.nh t^.nh dhhng lành $%nh Tà gi.nh T i !-! T&TD dh-!3 &h.ng _u.. !h.nh dhhng lành $%nh t^.nh ngân hàng[ Uu hư ng hợp t-! gik.nh t^. dˆ ths. t-! gii dự.m ths.m[ đj! giYt Tc l\i suZt !h.. ph-p luật[ đồng thpi nâng !.

m‘3 ca là[ _um đonh thống nhZt Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i3 cốn là[ _um đonh Tc hậu _ui ph-p lí đối T i TiY! Ti ph%$ ph-p luật Tc ths. _u-t Tà !r gi. nhkng dien ngho nhn$ giii _umet !-! TZn đc nàm3 Thự! t^%ng t^.ng đr t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h. dhí. thuận l\i suZt3 APm làT -p dụng luật !%nh t^. t-! gii t^. !-! t^.ng h%n Tà !-!h tính l\i suZt t^. T. TiY! phân tí!h thŽ.m mtu !)u gii$ l\i suZt h.ng _u. thuận l\i suZt !h.ng HĐTD[ tf đr đc ^. t^tn !# sz lí luận z !hư#ng <[ !hư#ng I dhr.t^o thự! ti‡n sâu s‚!3 Tum nhitn[ đr là nhkng nœ lự! !a.nh !hZp Tc l\i suZt t^. !-! gtn gi. luận đ\ tập t^ung t^bnh gàm nhkng thự! t^%ng Tc t^.ng tính g. !%nh t^.56 > Dự.m !hư.%t động ngân hàng3 Q< .in nợ _u.u€ Thứ nh.h%n3 Đ] $inh h`..nh !hZp l\i suZt t^. !h.nh !hZp nim sinh3 Thứ hai[ !r sự gZt đồng _u. t-! gii đc UuZt $ột số dien ngho nhn$ dh‚! phụ! Tà h%n !he !-! t^.ng TiY! U-! đonh l\i suZt nợ _u.ng TiY! U-! đonh $/! l\i suZt t^. !%nh3 'hụ! Tụ !h.j! T&TD mtu !)u đicu !h•nh tXng l\i suZt !h.nh !hZp t^.in nợ _u.m •dhhng -p dụng hồi tố Tà !hi. !%nh s.àn $.n đi]$ t^.t^bnh tiep !ận T i nhkng TZn đc thự! ti‡n Tà đc UuZt nhkng dien ngho ntu t^tn3 T•56 Qp9 B1:. ^.nh !hZp[ t-! gii đ\ t^bnh gàm Tà phân tí!h $ột số Tụ TiY! !ụ th][ đồng thpi đư. T.nh Tc nội dung l\i suZt t^.nh !hZp Tà Tư ng $‚! z nhicu dhí.ng h. titu !hí dhí. $ột số gin -n titu gi]u t^..nh !hZp[ t-! gii đ\ t-!h tfng Tụ TiY! thành nhicu ph)n tư#ng /ng đ] phân tí!h3 T^tn !# sz đr[ ph)n tiep thŽ. T. ths. thuận l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.m dhien t^. gbnh _uân l\i suZt dhi giii _umet t^.ng HĐTD ths. det HĐTD Tà !i !# _u.n !h/! nXng dhi Uvt Uw3 Thứ -a[ nhkng t^.t[ t^. det th{! $à gtn T.ng HĐTD đượ! t^bnh gàm z g.h%n3 4ai là[ hư ng d|n !ụ th] Tc !-!h th/! U-! đonh tính hợp ph-p !a.ng h%n gik.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh.t.nh !hZp Tc l\i suZt z nX$ nội dung€ GFt là[ thống nhZt _um đonh Tc l\i suZt đối T i dh.

nh !hZp Tc l\i suZt t^.Nhkng thự! t^%ng Tà dien ngho đượ! t^bnh gàm t%i !hư#ng I tum dhhng h.àn đ)m đa nhưng t-! gii đ\ !ố g‚ng th] hiYn tư#ng đối !-! dhí. !%nh t^.ng t^.ng HĐTD3 QI .àn t.

luận đ\ t^bnh gàm $ột !-!h dh-i _u-t Tc HĐTD[ !hi tiet h#n Tc nội dung l\i suZt Tà !# !he đicu hành l\i suZt !h.m đối T i !-! gtn t^.n giii _umet t^. luận đ\ đ%t đượ! nhkng det _ui !ha meu như s.nh Tc nội dung l\i suZt t^. t-! gii nhn$ giii _umet !-! TZn đc !+n Tư ng $‚! t^tn thự! te[ !ụ th] là€ thống nhZt _um đonh Tc l\i suZt đối T i dh.nh !hZp Tc l\i suZt t^. T.nh !hZp l\i suZt t^.h%n[ _um đonh dhhng -p dụng hồi tố Tà !hi.ng HĐTD[ dhr.m dhi giii _umet t^. TiY! nghitn !/u Tc t^. gin thân t-! gii !+n h%n !he[ ntn TiY! tb$ hi]u phân tí!h Tà !-! giYn ph-p đư. _u~ th)m !h đ] đc tài đượ! h. đr[ nhkng lí luận nàm là ncn ting !h. thuận l\i suZt[ !uối !ˆng là -p dụng luật !%nh t^. gbnh _uân l\i suZt !h. _u. !-! thpi db !ˆng T i t-! động !a.àn thiYn h#n3 QR .n nghitn !/u !r h%n[ dhi nXng n‚$ g‚t thự! te Tà dinh nghiY$ !a. ph-p luật Tà !-!h th/! -p dụng ph-p luật t^. !+n nhicu Tư ng $‚! Tà thieu srt3 6b the[ ^Zt $.ng !-! _um đonh !a.nh !hZp[ _um đonh Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i Tà hậu _ui ph-p lí đối T i TiY! Ti ph%$ ph-p luật Tc ths.m !a. NHNN _u.tT dhr.n hY tín dụng3 Vu.t^bnh nghitn !/u Tc $jt lí luận Tà tb$ hi]u thự! ti‡n t^.ng h.u€ Thứ nh.in nợ _u. luận tập t^ung phân tí!h Tà gbnh luận $ột số gin -n thự! te[ tf đr !h• ^.ng nhận đượ! ~ dien đrng grp !a. T.%t động ngân hàng3 6b thpi gi. T. ^. l\i suZt !h.ng _u.nh !hZp3 Thứ -aT tf nhkng thự! t^%ng đượ! t^bnh gàm t%i ph)n đ)u !hư#ng I[ ph)n !uối !a.ng HĐTD3 Thứ haiT t^tn !# sz lí luận đ\ t^bnh gàm z !hư#ng <[ !hư#ng I dhr. luận ntu nhkng dien ngho Tà giii ph-p !a.KTT LUẬN Thhng _u. dhr.ng thự! ti‡n t%i $ột số !# _u. nhkng TZn đc !+n Tư ng $‚! t^.

Vuố! hội dhr. ’1 thhng _u. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. !hng tm !h. Vuố! hội dhr. ’ thhng _u.DANH MỤC TÀI LI. NHNN Tà Hợp t-! U\ tín dụng <W3 Ngho đonh số <H•IWW<•NĐŒ&' ngàm WI•Q•IWW< !a.m !a.n hành gi]u l\i suZt ticn gwi Tà !h. ’1 thhng _u. Vuố! hội dhr. T. Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. ’ thhng _u. ngàm <I•<I•<……‹ Š3 Luật Sw. Thống đố! NHNN Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt ticn gwi Tà ticn T. ngàm <Q•H•IWWŠ ‹3 Bộ luật Dân sự „ Luật số RR•IWWQ•VH<< !a. Hội đồng Bộ t^ưzng g. ngàm Il•<W•<……Q I3 Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. Hội đồng Bộ t^ưzng Tc !hính s-!h l\i suZt ticn gwi Tà !h.$ „ Luật số WH•<……‹•VH’ !a.m đối T i t( !h/! dinh te Tà dân !ư T . ’1 ngàm <‹•H•IWWR Q3 Luật Sw. ’11 ngàm <H•H•IW<W …3 Ngho đonh số <HQ•HĐBT ngàm IR•…•<…lI !a. Tha tư ng &hính pha Tc t( !h/! Tà h.U THAM KH+O AM Vx5 {P5 ^23 a1<f a1Ia R289 <3 Bộ luật Dân sự „ Vuố! hội dhr. Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số IW•IWWŠ•VH<< !a. Vuố! hội dhr. ngàm <Š•H•IWWQ l3 Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số Š‹•IW<W•VH<I !a. T. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a.m !a. thut tài !hính <<3 Ngho đonh số <ŠH•IWWQ•NĐŒ&' ngàm IR•<<•IWWQ !a. ’1 thhng _u. ngàm <Q•H•IWWŠ H3 Bộ luật Tố tụng dân sự „ Luật số IŠ•IWWŠ•VH<< !a. ngàm <I•<I•<……‹ R3 Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số W‹•<……‹•VH’ !a.%t động !a. Tha tư ng &hính pha Tc !he độ tài !hính đối T i !-! T&TD <I3 Vumet đonh số R…•HĐBT ngàm <W•Š•<…l… !a.$ „ Luật số <W•IWWR•VH<< !a. Vuố! hội dhr. Vuố! hội dhr. NHNN <R3 Vumet đonh số Rl<•VĐŒNH< ngàm Il•<I•<……Q !a. ’ thhng _u. Vuố! hội dhr.

Thống đố! NHNN Tc TiY! th.m gnng đồng 6iYt N.%t động tín dụng thư#ng $%i gnng Đồng 6iYt N.. NHNN 6iYt N. Thống đố! NHNN Tc TiY! thự! hiYn !# !he l\i suZt th. !-! T&TD đối T i dh-!h hàng <‹3 Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN ngàm R<•<I•IWW< !a. Thống đố! NHNN Tc !# !he đicu hành l\i suZt !# gin gnng đồng 6iYt N. đ(i[ g( sung Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN II3 Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl !a.m !a. T+. Vum !he !h.m gnng Đh l. l\i suZt ths.$ Tà !-! T&TD <H3 Vumet đonh số ‹<l•IWW<•VĐŒNHNN ngàm I…•Q•IWW< !a.<Š3 Vumet đonh số IŠ<•IWWW•VĐŒNHNN< ngàm WI•l•IWWW !a.$ IR3 &hng điYn số WI•&ĐŒNHNN ngàm IH•WI•IWWl !a. T. T&TD đối T i dh-!h hàng <Q3 Vumet đonh số HQI•IWW<•VĐŒNHNN ngàm <‹•Q•IWW< !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! th. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a.n hành Vum đonh phư#ng ph-p tính Tà h. T&TD I<3 Vumet đonh số <l•IWW‹•VĐŒNHNN ngàm IQ•Š•IWW‹ !a.$ thŽ. Thống đố! NHNN Tc phân l. t^.ng h.ng h. T&TD đối T i dh-!h hàng <l3 Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒNHNN ngàm RW•Q•IWWI !a.. Thống đố! NHNN g.n hành Vum !he !h.m !a.%t động ngân hàng !a. T. Thống đố! NHNN sw. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒ NHNN IW3 Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm II•Š•IWWQ !a. T. Thống đố! NHNN Tc sw.m !a. T. NHNN _um đonh Tc !h. thuận !a.n hành d–$ thŽ. Thống đố! NHNN Tc TiY! g. T&TD đối T i dh-!h hàng Ti . -n nhân dân tối !. T&TD đối T i dh-!h hàng <…3 Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm WR•WI•IWWQ !a. "š !a. „ Bộ tư ph-p „ Bộ tài !hính Tc TiY! Uvt Uw Tà thi hành -n Tc tài sin IQ3 Thhng tư số W‹•IW<W•TTŒNHNN ngàm IH•WI•IW<W !a.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h.$ !a. T&TD đối T i dh-!h hàng g.%i nợ[ t^í!h lập Tà sw dụng dự ph+ng đ] Uw lí ^ai ^.i thuận t^.%!h t.-n thu[ t^i l\i !a. T. Thống đố! NHNN Tc TiY! !hốt t^)n l\i suZt hum động 6NĐ IŠ3 Thhng tư litn to!h số W<•TTLT ngàm <…•H•<……‹ gik. „ 6iYn Pi]$ s-t nhân dân tối !.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h.

/há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.mŒdiŽuŒ!hinhŒl.m[ B-.nŒ d. T. nợ Œ ^ai ^.nh. NHNN hư ng d|n T&TD !h.%t động sin UuZt[ Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N.t t9i A4TG @iệt Aam[ Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"3 CM T7= R=C2 91Ff Q1Po Q1IB <3 Oi 'hư#ng •IWWl‘[ Ngân hàng !r _umcn tự ~ tXng l\i suZt !h.n •IWWR‘[ >i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su.ttp3Tn•IWW…<II‹<<QWŠllQp<WHR!<W<H•tinhŒ l.nŒ h.tŒt^ŽnŒt^.àng 'hư#ng •IWW…‘[ @ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam[ Đ%i h`! Luật T'H&" H3 Ngum‡n Tho L.$ đối T i dh-!h hàng thŽ.$Ž•Tn•^ŽsŽ.!Œngu. thuận BM %IB1 91Ff Q1PoN B•56 9ms51 Q1oF 1ŽB <3 &-! "-! •<…lH‘[ T% -#n[ tập th/ R[ ph)n <[ N’B Sự Thật[ Hà Nội I3 Bộ Tư ph-p[ 6iYn Ph.m gnng đồng 6iYt N. Tà N’B Tư ph-p[ Hà Nội R3 Đ%i h`! Luật T'H&" •IW<W‘[ >iáo trình Xu!t ngân hàng[ N’B Đ%i h`! _uố! gi.i!hinh• ng.iŒsu.T Q3 H.i3ht$ Tii . l\i suZt !h.àng ¤en •IWW…‘[ Tính l\i suZt xt^tn t^piy[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.^!h•W…•W…WŠ<W3ht$l R3 Đœ Thitn *nh TuZn •IWW…‘[ Đi..$Ž•PhiŒng.nd3Tn•žŽg•h.spUŸnŽžs id—II<…WŠ I3 TS3 Đœ Tho Th{m •IWW…‘[ T-! động !a.$Ž•t.t•IWWl‹•…<‹ŠQ3T.plu.nti$Žs3Tn •H. đ/! Tà hà$ ~ !hính s-!h[ ThJi -áo ainh t2 bài >=n[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3thŽs.. T'H&" Š3 '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội Q3 Lư#ng Tho H.m t i h.ttp3Tn•nŽžs•g.ng•<‹RHI Š3 Phi ngân hàng vp guqB 56:r= @F3 b=_2 B1‹51 Ri= j2k9 •IWWl‘[ cáo điện tV 5ài Ti2ng n i @iệt Aam[ UŽ$ tht$ t%i http€••T.plu.ig.!•TiŽž3.ngŒŽpŒgu.TnŽžs3Tn•H. h`! ph-p lí •IWWH‘[ T3 đi+n Xu!t hLc[ N’B Tf đi]n B-!h Ph.$[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3TiŽtin g. đ%.IH3 Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN ngàm <Š•Š•IW<W !a. l\i suZt ths.iŒsu.iŒT.. T. T.

pti.ng l•nh Tự! ngân hàng[ T90 chC Xu!t hLc[ •WH‘ l3 'hư ! Hà „ T^onh Ng`! L.!ninh3!.-i dinh te[ cáo 5iện tV cdc Ainh .ig.^t.m _u.plu.g. @Pn 0h=ng ey -an nhân 'ân tDnh cdc Ainh[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3g.ng •IWW…‘[ T^.T3Tn http€••žžž3thŽs.nh !hZp HĐTD gi. T.n tâ$ t^ư ! db h`p l)n th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh[ Trang thông tin kinh t2 8 xE hFi ey -an Ahân 'ân tDnh c2n TrU [ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3 gŽnt^Ž3g.H3 Ngum‡n 6Xn &hính •IWWl‘[ "ột số TZn đc đượ! !w t^i[ đ%i gi]u _u..^m id—<IHWI¡id—HRlRŠ¡p.T3Tn http€••žžž3ph.ntŽnt¡t.$3Tn•Ÿp.l—g.T3Tn•indŽU3phpŸ.$nŽt3Tn Tiii .I<™•nX$[ cáo @iUtAamAUt[ UŽ$ tht$ t%i http€••TiŽtn.$nŽt3Tn •dinhtŽ•IWWl•W‹•‹…R‹H< …3 6ân ?i.$3Tn http€••žžž3gŽnt^Ž3g.gŽ—nŽžs dŽt.nti$Žs3Tn http€••žžž3TiŽting.$ !..g.g.n •IWWl‘[ Phhng đượ! đicu !h•nh l\i suZt !h.tŽg.sd—TiŽž¡id—RHl…¡1tŽ$ id—<‹l ‹3 TS3 Ngum‡n 6Xn Tumen •IWWH‘[ Op dụng luật !%nh t^.!ninh3!.ttp3Tn http€••žžž3sgT3g.nh t^.il¡!.nd3Tn http€••žžž3TiŽtn.. tXng Œ &r ngumtn nhân tf sum th.n—!.!ninh DM CIB •t{j=9t http€••žžž3g.

n Ng`! H3 P1e ReB >D Bin -n ph{! th}$ số QH•IW<W•PDT"Œ'T ngàm Wl•Š•IW<W !a.PHỤ LỤC P1e ReB ?D Bin -n ph{! th}$ số Q‹•IW<W•PDT"Œ'T ngàm Wl•Š•IW<W !a. ngumtn đ#n€ NHT"&' 6iYt N. T*NDT& t%i T'H&" Tc xt^. T*NDT& t%i T'H&" Tc xt^.nh !hZp HĐTDy gik.$ Thư#ng Tín Tà go đ#n€ gà T^)n Tho H. ngumtn đ#n€ NHT"&' 6iYt N.àng *3 Tà hng 6u "inh T3 iU .nh !hZp HĐTDy gik.$ Thư#ng Tín Tà go đ#n€ hộ gà 'h.