BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ---o o

---

PHẠM L! NINH

TRANH CH"P V# L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG ) TH*C TRẠNG VÀ GI+I PHÁP

KH,A LUẬN T-T NGHI.P C/ NH0N LUẬT C12345 56751 L289 T1:;56 M<=

TP HCM - > ?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ---o o---

KH,A LUẬN T-T NGHI.P C/ NH0N LUẬT

TRANH CH"P V# L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG ) TH*C TRẠNG VÀ GI+I PHÁP

%=51 @=45 91AB 1=C5D K1EFD G?

PHẠM L! NINH M%%VD G?> ?>H

G=Io @=45 1:J56 KL5D T1%M PHAN PHƯƠNG NAM

TP H' CH( MINHN NOM > ?

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong kh a lu!n này là trung th"c. Các thông tin tham kh#o đ$u đ%&c '(n ngu)n c* th+. TIB 6=P Q1EF R285

PHẠM L! NINH

i

.DANH MỤC TS VITT TUT BLDS BLTTDS HĐTD NHNN NHT" NHT"&' T*ND T*NDT& T&TD T'H&" Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Hợp đồng tín dụng Ngân hàng Nhà nư ! Ngân hàng thư#ng $%i Ngân hàng thư#ng $%i !( ph)n T+. T( !h/! tín dụng Thành phố Hồ &hí "inh ii . -n nhân dân T+. -n nhân dân tối !.

TH*" PHN2333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333T 'H4 L4&3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 iU iii .333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 < &H=>N? < L@ L.N? 6B TC*NH &HD' LE1 S.DT TC2N? HF' ĐGN? T@N D4N? 6M ?1N1 'HO' PH8& 'H4&33333333333333333333333IH P7T L.AN333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333QR D*NH "4& TM1 L1S.MỤC LỤC L01 &*" Đ2*N333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333i D*NH "4& T5 617T T8T33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ii "4& L4&333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 iii "9 Đ:.DT TC2N? HF' ĐGN? T@N D4N?333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333H &H=>N? I NHJN? 6DN ĐB THK& T1LN 6B TC*NH &HD' LE1 S.AN &H.

đr[ _u. tbnh !inh dhr dhXn[ dhhng t^i nợ !h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt nàm !qng !r t-! động dhhng nhs đen _u.j! !ố tbnh xl-!h luậty Tb $ụ! titu lợi nhuận3 T^.%t động ngân hàng3 Đj! giYt t^.ng _u. T&TD Tà !-! !.ng !uộ! dhang h. !-! gtn th. _u.t^bnh dhi.ng HĐTD[ Tb Tậm thi đ\ !h`n đc tài€ “Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng – Thực trạng và giải ph p! là$ đc tài nghitn !/u !h.m lâ$ Tà.m[ tf đr đc ^. ^.$ đ\ th] hiYn đượ! T.ng _u. dhr. số là ngưpi đi T.àn !)u tf gik.u !uộ! dhang h.ing dinh te t.nh !hZp UuZt ph-t tf nhicu ngumtn nhân[ tum nhitn đ.àn dhhng nhs3 Sự th.nh !hZp l\i suZt t^.i !Zp[ Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. luận tốt nghiYp !a.n hY tín dụng nri ^itng Tà U\ hội nri !hung3 ?iii _umet !-! t^.i t^+ _u. tập t^ung Tà. IW nX$ thự! hiYn hY thống ngân hàng h.n t^`ng !a. T.t^bnh đư. !r !hng t^bnh nà. Uvt Uw[ $ột TZn đc nim sinh là số lượng HĐTD Ti ph%$ ph-p luật Tc $/! l\i suZt !h.nh !hZp HĐTD $à nội dung là l\i suZt !h. !-! gtn là $ột TiY! ^Zt !)n thiet3 T^tn thự! te[ T|n !+n nhicu gZt !ập t^.ing tài !hính t.MV ĐWU ?M T(NH C"P THITT CXA Đ# TÀI Vu.n !r th}$ _umcn3 "ột t^. _u. T. nhkng hư ng giii _umet thí!h hợp3 Tht$ Tà.$ gi. ncn dinh te3 6Zn đc !Zp thiet đượ! đjt ^.m h. $bnh t^. nhn$ đi$ gi.nh !hZp HĐTD tXng ltn ^u ^Yt d] tf s.ng nư !3 9 $/! độ Ti $h[ sự th.ng nhkng giYn ph-p hiYu _ui nhn$ (n đonh tbnh hbnh tho t^ưpng ticn tY t^. !-! t^. T.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD là TiY! là$ !)n thiet Tà !r ~ ngh•. ncn dinh te đZt nư ! tfng gư ! hội nhập T i ncn dinh te dhu Tự! Tà the gi i[ thhng _u. thZm !hư.nhân[ t( !h/!3 Số lượng t^. !-! gtn th.n hY tín dụng gik.ng nhkng ngumtn nhân là sự dhhng thống nhZt Tà đ)m đa _um đonh !a.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt như $ột t^.nh !hZp nàm đ{ng _um đonh ph-p luật Tà đi$ gi. tbnh !inh Ti ph%$ ph-p luật Tc l\i suZt !h. !h/! nXng _uin lí nhà nư ! Tc ticn tY Tà h. ph-p luật3 H%n !he ph-t sinh Tà giii _umet t^.m h.m đ(i Tc !# !he đicu hành l\i suZt !a. nX$ IWWl[ NHNN đ\ thự! hiYn TiY! th.t^bnh giii _umet t%i !# _u.$ gi. là !)n !r sự nghitn !/u tư#ng đối đ)m đa Tc !-! t^.àn t.n hY tín dụng[ grp ph)n đ}m $%nh sự ph-t t^i]n !a. NHNN gi-n tiep dhien nhicu T&TD lâ$ Tà.nh !hZp HĐTD inh hưzng đen lợi í!h !a. s-t tbnh hbnh nghitn !/u !h. T&TD3 Phi nhkng Tụ TiY! như Tậm đượ! đư.àn !)u3 T^. _umcn lợi !a. _umcn lợi !h. $bnh3 < .

đượ! sâu ^ộng đen $`i dhí.ng g. T. NHNN sƒ đượ! !h{ t^`ng h#n[ đj! giYt t^.ng !hng t-! đicu hành l\i suZt3 Phr.ng HĐTD3 GM Đ-I TƯ&NG VÀ PHẠM VI NGHI!N CYU Phr.nh !hZp l\i suZt t^.m dhien t^. luận !h• tập t^ung nghitn !/u !-! t^.ng HĐTD ths.nh !hZp nàm3 ZM PHƯƠNG PHÁP NGHI!N CYU Phr.m !r nhkng gien động $%nh $ƒ t^tn tho t^ưpng Tà NHNN đ\ !r sự linh động t^. det th{! $à $ột t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^. dhr.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !a. luận đượ! nghitn !/u z $/! độ !w nhân ntn !hư. T.nh !hZp nim sinh† thứ hai[ !-! gtn gi.ng đr nhkng t^.nh !hZp t^.nh !hZp l\i suZt[ t-! gii đc UuZt nhkng giii ph-p $.ng gi.m t^.m[ dhi l\i suZt !h.ng HĐTD gik.m t^.ng h.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. "-! „ Ltnin[ de I . T&TD Tà dh-!h hàng T.%n tf nX$ IWWl „ IWW… đen n.ng TiY! U-! đonh l\i suZt nợ _u.i đ.ng TiY! U-! đonh $/! l\i suZt t^.ng h%n† thứ -a[ nhkng t^.ng tính ph-p l~ nhn$ h%n !he Tà dh‚! phụ! !-! t^.h%n3 T^tn !# sz thự! ti‡n Tc t^.n !h/! nXng dhi Uvt Uw !r sự gZt đồng _u.nh !hZp Tc l\i suZt3 T-! gii !h• đi sâu nghitn !/u z nhkng TZn đc n(i !ộ$ Tà đc UuZt $ột số dien ngho nhn$ giii _umet !-! t^.nh !hZp nàm3 &hng t^bnh nghitn !/u nàm th] hiYn $ột !-!h hY thống ngumtn nhân[ nội dung Tà !-!h giii _umet !-! t^. thuận l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.i gtn mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt !h.ng h%n Tà !-!h tính l\i suZt t^. nội dung ph( gien3 &-! nội dung đượ! đc !ập là€ thứ nh.ng !-! t^.ng _um đonh !a.n đi]$ t^.>M MỤC Đ(CH NGHI!N CYU "ụ! đí!h nghitn !/u !a. luận đượ! nghitn !/u t^tn !# sz !-! phư#ng ph-p !a.t[ t^. luận nàm là€ Thứ nh.m !hư. l. T&TD Tà ngưpi đi T..ng HĐTD gik. !%nh t^. det HĐTD Tà !i !# _u.t[ hY thống Tà !h• ^. nhkng tính !hZt !# gin[ ngumtn nhân[ nội dung Tà thự! t^%ng giii _umet t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^.gi! h`![ Tận dụng phvp dum Tật giYn !h/ng Tà phvp dum Tật lo!h sw !ha ngh•. sự th. T.ng HĐTD Thứ hai[ đc UuZt nhkng dien ngho nhn$ dh‚! phụ! nhkng gZt !ập t^.nh !hZp !r $ột ph)n ngumtn nhân d.m Tốn3 T^. ph-p luật !qng như h%n !he Tà giii _umet !-! t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.in nợ _u.

t-! gii Ngum‡n B.ng HĐTD3 T%i Đ%i h`! Luật T'H&" !r h. _u.àng 'hư#ng .i .0 45T6 t9i t=a án . đi sâu $`i dhí.n đ$ lC lu!n :à th"c ti<n7 !a.i !hng t^bnh litn _u. &ưpng3 NX$ IWWR !r ..@ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam7 nX$ IWW…3 T^.m t^. s-t Tc tbnh hbnh nghitn !/u[ t-! gii ghi nhận đượ! t^.t^bnh dhi.. đ(i[ g( sung3 ?)n đâm nhZt là luận TXn !w nhân !a. ^.. luận tốt nghiYp T i đc tài .n là luận TXn !.nh !hZp HĐTD[ gồ$ t^.>i#i 1uy2t tranh ch. nghitn !/u dh. t-! gii Ngum‡n Tho Pi$ Th.m . !r sự sw. ^./há0 lu!t đi$u chDnh lEi su. T.n ".nh !hZp HĐTD dhhng phii là TZn đc $ i $‰ t^.ng luận TXn nàm[ t-! gii tập t^ung giii _umet TZn đc Tc nợ _u.thf.h%n[ !hum]n nhượng hợp đồng Tà $u. đi$ thự! hiYn hợp đồng[ gi. g-n nợ[ t^. Tụ h. t-! gii Ngum‡n &. !%nh !a.0 45T6 ngân hàng . !hng t^bnh nàm là ph-p luật đicu !h•nh l\i suZt !h/ dhhng phii t^.[ t%i t^ưpng Đ%i h`! Luật Hà Nội !qng !r $ột số luận TXn !w nhân như .i !hng t^bnh nàm đượ! Tiet Tà. t-! gii Lư#ng Tho H.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD nri !hung3 Đ-ng !h{ ~ t^.0 45T6 t9i t=a án ? @iệt Aam7 !a.>i#i 1uy2t tranh ch./há0 lu!t gi#i 1uy2t tranh ch. AhBng :.^ộng Tc !-! giii _umet t^./há0 lu!t gi#i 1uy2t tranh ch.0 0hát sinh t3 45T6 ngân hàng7 !a. T.nh !hZp Tc l\i suZt !h.nh !hZp Tc l\i suZt t^.h%n[ t^.in nợ _u. t-! gii Ngum‡n Tho Pi$ Th.nh !hZp Tc l\i suZt !h.t trong ho9t đFng ngân hàng7[ Đ%i h`! Luật Hà Nội3 Đối tượng nghitn !/u !a.%t động nghitn !/u !humtn $hn3 Tf nX$ IWWI t%i t^ưpng Đ%i h`! Luật T'H&" đ\ !r dhr. h`! !a.0 0hát sinh t3 45T6 ngân hàng 8 th"c tr9ng :à gi#i 0há07 !a.àn t^i l\i Tà Tốn[ $ụ! đí!h sw dụng Tốn[ tài sin gi.Tranh ch. nguyên nhân :à gi#i 0há0 1ua th"c ti<n gi#i 1uy2t t9i t=a án7 nX$ IWWl3 Ng. thpi đi]$ t^ư ! nX$ IWWŠ dhi Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. $ột Tài t^. Ngum‡n Picu *nh Thư[ h.nh !hZp Tc ngh•. t^.nh !hZp R .ng đr !r đc !ập đen TiY! sw dụng !hng !ụ l\i suZt đối T i dh.ài ^.h%n Tà đư.[ . luận tốt nghiYp nX$ IWW… !a.ng h.m3 &hính Tb nghitn !/u ^ộng như Tậm ntn !hư. nhkng dien ngho Tà giii ph-p phˆ hợp3 [M T\NH H\NH NGHI!N CYU Vu. thành _ui nghitn !/u t^ư ! đr[ det hợp T i tbnh hbnh thự! ti‡n nhn$ đư. Ngum‡n Tho Thu Hnng nX$ IWWl3 Tum nhitn[ !-! !hng t^bnh nàm !h• dfng l%i z $/! độ nghitn !/u Tc giii _umet nhkng t^.$ Tà Luật &-! t( !h/! tín dụng nX$ <……‹ !hư.ng đr !r !hng t^bnh nX$ IWWl !a.ng HĐTD3 &ụ th] h#n Tc meu tố l\i suZt !qng !r dhhng ít !hng t^bnh[ đ#n !w như dhr. h%n nợ Tà !hum]n nợ _u.. Lt Th{m Hnng nX$ IWWR h.

thành h.j! đ-nh gi.n tf nX$ IWWl đen n. l\i suZt t^.ng nX$ IWWR là luận TXn th%! s• !a.dư i gr! độ lập ph-p Tà hành ph-p Tc !# !he đicu hành l\i Š . Ngum‡n "inh TuZn Tà . ph-p luật Tc l\i suZt t^. . luận tốt nghiYp nX$ IWW… .nh !hZp Tc l\i suZt t^.ng hợp đồng T. t-! gii L.ng ncn dinh te tho t^ưpng h.i hư ng nghitn !/u !hính3 Th/ nhZt[ _uin t^o ^ai ^.m dân sự _u.t của A4AA @iệt Aam7 !a.%t động ngân hàng3 &r th] ph-! h`.ng thpi gi.n[ . nhkng phin /ng dh-! nh. Th%nh H.t ngân hàng trong n$n kinh t2 thH tr%Jng ? @iệt Aam7 !a.t t9i A4TG @iệt Aam73 Hư ng nghitn !/u th/ h.i là !hính s-!h Tc l\i suZt !a.ng h.. nhà nư ![ titu gi]u !r luận -n phr tien s• dh.i t^+ !a..ng thpi đi]$ IWWlŒIWW… !r nhicu gien động Tc l\i suZt Tà !# !he đicu hành l\i suZt !a.>i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su. T.t cho :ay trong 45T6 của TCT6 t9i t=a án7 nX$ IWW‹[ Đ%i h`! Luật T'H&"3 Tum nhitn[ t^.. 6u Tho Thˆm T^.n hY dinh d.m[ d. -n Tà đư.0 :$ lEi su. nhkng nhận đonh Tc TiY! giii _umet t^.T" 'o h a lEi su. h`! !a.titu gi]u !h.u t^.m t^.m !h• !r luận TXn !.m Tà sự -p dụng dhhng nhZt _u-n t^. T i !-! nX$ t^ư ! đr3 Hư ng nghitn !/u nàm n(i gật T i h./h%Ing 0há0 xác đHnh lEi su. TZn đc nàm3 Nghitn !/u sâu Tc t^.ng HĐTD3 T%i Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"[ !qng !r nhicu !hng t^bnh nghitn !/u Tc l\i suZt t^.nh thư#ng $%i[ s.ng HĐTD !h. t-! gii H.n nX$ <……H Tà h. t-! gii Ngum‡n Tho L.>i#i 1uy2t tranh ch. inh hưzng !a.n dh-! nh. ^.ng !hng t-! Uvt Uw t%i t+..>i#i 0há0 nâng cao hiệu 1u# đi$u hành lEi su. l\i suZt t%i $ột số NHT" nhưng ph%$ Ti nghitn !/u !h• z $ột số NHT"&' !ụ th] n#i !-! t-! gii thự! tập[ đj! giYt t^. T.àng ĐXng Ph. NHNN ntn sự _u. ph-p luật Tc l\i suZt !h..ng gi i !humtn $hn3 Nhkng gài Tiet nàm !ha meu UŽ$ Uvt l\i suZt dư i gr! độ dinh te Tà T.àng Tho L.ng luận TXn nàm t-! gii tập t^ung nghitn !/u nhkng _um đonh !a.ng HĐTD đối T i _u.ng3 "ột !-!h t(ng th] !-! !hng t^bnh nàm đượ! nghitn !/u z nhkng $ố! thpi gi.t trong ho9t đFng kinh 'oanh của A4TG7 Tà luận -n tien s• dinh te !a.t :à tác đFng đối :Ki n$n kinh t2 @iệt Aam7 !a.i !hng t^bnh !ˆng t^. đen n. Hồng . !-! thpi db[ tf đr ntu ^u nhkng $âu thu|n t^.i dhr.ing dinh te[ tho t^ưpng tài !hính 6iYt N.ng _um đonh !a.nh !hZp l\i suZt !h. s-nh T i l\i suZt t^. !uộ! dhang h.. h`! dinh te .u nhưng nhbn !hung đcu !h{ t^`ng giii _umet TZn đc dư i gr! độ dinh te !h/ dhhng phii gr! độ ph-p luật3 Btn !%nh đr[ !r ^Zt nhicu gài Tiet t^tn !-! t%p !hí như T%p !hí ngân hàng[ T%p !hí tài !hính• !qng nghitn !/u Tc l\i suZt3 Đj! giYt t^.t :à nhBng -iện 0há0 h9n ch2 rủi ro lEi su.$ !qng !r nhicu gien động ntn NHNN đ\ !r !hính s-!h Tc l\i suZt gâm ^.n tâ$ z $/! độ !w nhân tXng nhicu h#n s.T" 'o h a lEi su.

nh !hZp Tà TZn đc l\i suZt dư i gr! độ dinh te3 Tf đr !r th] thZm ^nng dhr. t^tn !-! t%p !hí !humtn ngành đc !ập đen nội dung t^.ng hợp đồng tín dụng Tà giii ph-p dh‚! phụ! P7T L. dhhng tập t^ung Tà. T. đr[ nội dung hội thi.n đcu tập t^ung Tà.nh !hZp là l\i suZt !h.nh !hZp l\i suZt t^. nghitn !/u sâu Tà. TZn đc đ-nh gi. NHNN3 &r th] nri[ !hư..nh !hZp HĐTD $à nội dung t^. ngân hàng3 Vu.ng HĐTD3 ]M KTT C"U CXA KH.GFt số -ài hLc cI -#n rMt ra t3 -#n án :$ tranh ch.0 45T6 liên 1uan đ2n ho9t đFng ngân hàng73 Nội dung !a. Tà !# _u. hội thi.ng hợp đồng tín dụng &hư#ng I€ Nhkng TZn đc thự! ti‡n Tc t^.AN Q . nàm grp ph)n nâng !. . luật[ $à !h• tập t^ung Tà.n đicu t^.%t động đicu t^.u€ "9 Đ:.suZt !a. !r gài Tiet nà.n đen ngân hàng Tà dh-!h hàng !a.$ đ\ t( !h/! hội thi.nh !hZp l\i suZt t^.A LUẬN Phr.%t động .nh !hZp l\i suZt t^.nh !hZp l\i suZt t^.ng HĐTD3 Citng !h• !r $ột sự diYn đ-ng !h{ ~ Tà. t^. !# _u.n t.[ dhzi tố Tà Uvt Uw !a. nhkng TZn đc litn _u. &hư#ng <€ Lí luận !hung Tc t^.%t động !humtn $hn[ gi{p !-! T&TD h. !hZt lượng h.m g)n như dhhng !r $ột !hng t^bnh nghitn !/u nà. luận đượ! t^bnh gàm T i gố !ụ! như s. TZn đc t^.àn[ hiYu _ui Tà gcn Tkng3 Như Tậm[ !h. đen n. ngàm <l•Q•IW<W[ t%i Hà Nội[ HiYp hội ngân hàng 6iYt N.nh !hZp HĐTD nri !hung[ giii _umet t^.m3 &-! hư ng nghitn !/u litn _u.Tc h. luận “Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng – Thực trạng và giải ph p! là !hng t^bnh đ)u titn tập t^ung nghitn !/u Tc t^.n tư ph-p !qng như !-! !hi tiet !a.

^.ng dhr.m sƒ đượ! t^bnh gàm t^.nh !hZp l\i suZt t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h. hợp đồng dân sự3 Tf dh-i niY$ hợp đồng dân sự đượ! _um đonh thŽ.ng HĐTD đượ! t^bnh gàm z ph)n <3Š3 Nhkng lí luận !# gin nàm sƒ là ncn ting đ] tb$ hi]u Tc thự! t^%ng t^.m đ(i h.$ det dh-! đượ! !-! gtn ths. luận !h• sw dụng thuật < Đ%i h`! Luật T'H&" •IW<W‘[ . đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ đượ! _um đonh như s. _um đonh Tc nhkng nội dung !# gin HĐTD phii !r $à dhhng đư. ^.nh !hZp l\i suZt t^.45T6 là s" thNa thu!n -Ong :Pn -#n giBa TCT6 Q-ên cho :ayR :Ki tS chứcT cá nhân c đủ nhBng đi$u kiện lu!t đHnh Q-ên :ayRT thUo đ TCT6 chuy+n giao mFt số ti$n tệ cho -ên :ay sV '*ng trong mFt thJi h9n nh. đonh ngh•.t đHnhT :Ki đi$u kiện c hoàn tr# c# gốc :à lEi.j! !hZ$ d/t _umcn[ ngh•. luận nàm đ] !r sự thống nhZt[ dhr.7 W ThŽ. đr t^. T.u€ 6iY! !h. l\i suZt3 'h)n <3R t^bnh gàm s# lượ! Tc !# !he đicu hành l\i suZt !a.i thuận gik.m[ hbnh th/! T.n hY dân sự ntn HĐTD !qng là $ột d%ng !ụ th] !a.nh !hZp l\i suZt ph-t sinh tf HĐTD[ !hư#ng nàm sƒ t^bnh gàm lí luận !hung Tc t^. đi$[ gi. Đicu Q< Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw. đi$[ phư#ng th/! t^i nợ Tà nhkng !. T'H&"[ t^3IRQ3 H .m[ dhi nri đen HĐTD ngh•.m[ hbnh th/! gi. !-! gtn Tc TiY! U-! lập[ th. Đicu Rll BLDS IWWQ[ hợp đồng dân sự là sự th.ng HĐTD Tà đc UuZt nhkng giii ph-p dh‚! phụ! z !hư#ng I3 ?M? K1I= ^2I9 @_ 1`a bc56 9d5 Ke56 ?M?M? K1I= 5=Cf HĐTD thŽ.CHƯƠNG ? L( LUẬN CHUNG V# TRANH CH"P L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG T^ư ! dhi tb$ hi]u Tc thự! t^%ng !-! t^. đr[ HĐTD gik. thuận3 Như Tậm ph-p luật !humtn ngành !h• đư.>iáo trình Xu!t ngân hàng7T N’B Đ%i h`! Vuố! gi. T.m[ l\i suZt[ thpi h%n T.t^o tài sin gi. NHNN3 T^.m[ $ụ! đí!h sw dụng ticn T.ng ph)n <3< $ột !-!h ^Zt dh-i _u-t3 'h)n <3I là nhkng nội dung !# gin !a. !ụ th] Tc HĐTD3 Vu. là nri đen HĐTD ngân hàng[ d.m[ số ticn T.n hY tín dụng gin !hZt là $ột _u.m phii đượ! lập thành HĐTD3 HĐTD phii !r nội dung Tc đicu diYn T.m t^. Tụ dân sự[ !r th] hi]u . !-!h hi]u hiYn n.ng HĐTD3 ThŽ. !-! T&TD Tà ngưpi đi T.

. $|u phii !hou gZt lợi dhi giii thí!h đicu dh.ngk HĐTD3 T^. T i nhkng t( !h/![ !.m Tà $ụ! đí!h T.ng sự đi$ gi.in R Đicu ŠW‹ BLDS IWWQ[ ph-p luật !qng !r !# !he đ] gi. TiY! dh-!h hàng đồng ~ gi.in t^.m đ\ t^z thành h. T&TD Tà dh-!h hàng T.m !a.nh !hZp Uim ^.in Tốn đượ! th] hiYn dư i hbnh th/! ticn tY3 6ốn ticn tY t^.n tài ph-n giii _umet t^.ng ncn dinh te tho ‹ .i t^+ phư#ng tiYn th. ph-p luật Tà phˆ hợp T i _um !he !h. !hng t^bnh nàm[ HĐTD đượ! đc !ập tf đâm Tc s.in nàm dhhng !r hiYu lự! dhi dhhng !r ths.in I[ Ph. thuận dh-!3 Ttn g`i !a.%t động !h. T&TD3 Btn T. ph)n !-! HĐTD là hợp đồng thŽ. TiY! gi. det[ thự! hiYn Tà giii _umet t^. dh-!h hàng thb đicu dh.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD3 6 i HĐTD gnng TXn gin[ !-! gtn !r th] thự! hiYn hợp đồng t^. ticn „ Tốn ticn tY !r th] đ-p /ng $`i nhu !)u !a.n t. là !hZp nhận nhkng đicu dh.j! đicu dh. T.in dhhng ^u ^àng thb gtn đư. hư ng !r lợi h#n !h.%n thi. T.%i tY† tồn t%i dư i d%ng ticn $jt[ Tật hiYn hku h.m[ hợp đồng !r th] !r tht$ !-! !ụ$ tf€ xng‚n h%ny[ xt^ung h%ny[ xdài h%ny[ xđồng 6iYt N..nhân !r um tín[ dh.i t^+ _u. $|u !r nhkng đicu dh.ng t^ưpng hợp hợp đồng thŽ. hợp đồng thŽ.-n „ T.in t^.%t động sinh lpi !ha meu !a.ng hợp đồng $à dhhng phii . HĐTD !r th] là€ Hợp đồng tín dụng† Hợp đồng T.n t^`ng nhZt !a.ng nhkng đj! đi]$ !hung !a.i !qng !r th] mtu !)u sw.m $ột !-!h d‡ dàng nhZt[ d] !i Tc số lượng Tốn T.nh !hZp3 Đ. ^.$[ Tàng h. thZm TiY! ths. $|u !h• Uim ^.in T..u€ Thứ nh.$y[ xng.in đr h.nh t. $|u3 6iY! tồn t%i HĐTD gnng lpi nri là dhhng dhi thi gzi t)$ _u.[ HĐTD sƒ là !Xn !/ U-! thự! nhZt đ] !-! !# _u.j! ng.m3 Nhp đr h. $|u[ !ha th] !h.in thŽ. ~ !hí đượ! th] hiYn thhng _u. Ph. gtn T. TY dh-!h hàng t^.m Tốn3 H. det hợp đồng ngh•. !-! T&TD Tà t^z thành $ột hbnh th/! tín dụng ph( gien t^.ng Tụ nhưng T|n !r nhkng nvt dh-! giYt !ụ th] như s.m l n Tà T&TD !r th] thu đượ! lợi nhuận l n tf hợp đồng3 "jt dh-![ thŽ. $bnh3 Sự tự d.m thưpng phii !hZp nhận nhkng đicu dh.in t^. t^tn _um đonh !a. thpi h%n T. det3 Thự! te !h.m† Phe ư ! T. $ột số đicu dh.ng đr[ ngượ! l%i thb dhhng gi.in gâm gZt lợi !h.àn ph-p lí Tà dhi !r t^.%i tYy[ xtitu dˆngy[ xđ)u tưy• Thứ haiT HĐTD !r đối tượng là nhkng dh.m[ $ụ! đí!h T.ng HĐTD !r th] là ticn đồng 6iYt N.j! g{t tY3 6 i T.ng ph%$ Ti nghitn !/u !a.ng HĐTD thŽ.m Tốn3 ?M?M> ĐgB b=hf HĐTD $.u là HĐTD gik.m là T&TD s.n t^`ng !a. . T.j! phụ thuộ! Tà. hợp đồng dân sự s. đ(i đicu dh. dự.tT Tc hbnh th/![ HĐTD luhn đượ! lập thành TXn gin[ h)u het là hợp đồng thŽ. thuận sw.

” •!. hợp đồng[ hợp đồng T i nhkng đicu dh. _umcn Tà ngh•.%t động !h.ng nhkng đicu dh. gip !qng là $ột số ticn U-! đonh[ đượ! !-! gtn ths. T.nhicu dh-! giYt3 Nhà dinh te ".ng hợp đồng3 “ Thứ -aT gtn !h.ll •<l…W‘ t^.. T. T&TD Tà !ha đ] đi T.$isy •Nhkng ’Ž$ Ph.$ gi.m $à đối tượng là tài sin thb đâm là _u. HĐTD là l\i suZt !h. !i T&TD Tà !ha th] đi T. Luật &-! t( !h/! tín dụng Tà !-! TXn gin litn _u.i t^+ đi$ gi.n hY !h. !hng tm !h.n. gồ$ ngân hàng Tà T&TD phi ngân hàng3 Btn !h. thut tài !hínhI[ thhng _u. Tụ !h.%t động dinh d.j! nhicu T&TD •t^ưpng hợp !h.m3 Phi !-! gtn !r sự đồng thuận ~ !hí Tà nghit$ t{! thự! hiYn ngh•.t^ưpng3 Neu t^.m hợp Tốn‘ ths. HĐTD g.ng HĐTD luhn là T&TD3 ThŽ.m3 "ột t^.nh tín dụng‘ “ Thứ t%T HĐTD phii đượ! tuân tha !hjt !hƒ Tc !-! nội dung g‚t guộ![ nXng lự! !ha th] !a. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ l .u[ nhưng nhbn !hung dh-i niY$ l\i suZt tư#ng đối thống nhZt Tà dhhng !r _u.m3 6c ngumtn t‚! đối tượng !a.ng h.nh !a.m Tốn nhn$ đ-p /ng !-! nhu !)u go !Z$ thŽ. _um đonh !a.^sh.n hY tín dụng[ HĐTD t^z ntn ^Zt _u.nh !hZp ph-t sinh Tà th{! đ}m sự ph-t t^i]n t^.in !hjt !hƒ sƒ ^àng guộ! !-! gtn thự! hiYn đ{ng t^-!h nhiY$ !a. T.%t động thŽ.n hY tín dụng gik.%t động[ dinh d. T.%t động !a. thut tài !hính3 R I ’Ž$ Đicu ‹‹[ ‹l Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.. T..n t^`ng3 Đj! giYt !-! gtn phii !h{ ~ đen nội dung !a. $\n đicu diYn luật đonh •đượ! thành lập Tà h.in I Đicu H< Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw. thuận Tà ghi ^u t^.in dhhng th] thieu !a. _u. !-! gtn th.ng† !r !h/! nXng h. !%nh dh-! nh.m[ gi i h%n Tốn T.ng _u. T.m !r th] là $ột h. Tà. _u.n hY tín dụng[ $ụ! đí!h sw dụng Tốn T. T.ng t-! ph}$ x'^in!iplŽs .m t^. !-! gtn th.m3 T&TD dhhng đượ! !h. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ Tà Đicu <[ Ph. tài !hính !h/ dhhng phii là h.$ gi.ng nhicu tài liYu T i nhkng dhí.m đối T i !-! t^ưpng hợp go !Z$[ go h%n !heR3 6 i T. ph-p luật[ dhhng đượ! !h.. _um đonh !a.3 ?M> Li= j2k9 ?M>M? K1I= 5=Cf Đượ! đc !ập t^.in < Đicu <‹ Ngho đonh số <H•IWW<•NĐŒ&' ngàm WI•Q•IWW< Tc t( !h/! Tà h. Tụ Tc l\i Tà l\i suZt thb HĐTD $ i !r đ)m đa ~ ngh•. ph-p luật hiYn hành[ T&TD g. hợp đồng thut $u. $bnh[ tf đr !qng grp ph)n gii$ g t !-! t^.

ng h. T.m t^.i thuật ngk nàm !r ~ ngh•.u3 6iY! phân giYt Tà sw dụng đ{ng đ‚n h.in gi.‘ như s.ngumtn lí dinh te h`!‘ đ\ Tiet€ x XEi su.u€ Š '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội[ t^3ŠW‹ T^. thZm xl\iy Tà xl\i suZty là h.!i !a. Dư i gr! độ dinh te[ !r th] hi]u€ L\i suZt tín dụng !+n g`i là t• suZt lợi t/![ là t• lY ph)n t^X$ gik.t chD giá 0h#i tr# cho :iệc sV '*ng :ốn trên mFt thH tr%Jng -.%i dự.ng HĐTD đượ! tính gnng !hng th/! l\i đ#n •là số ticn l\i !h• tính t^tn số ticn gố! $à dhhng tính t^tn số ticn l\i d.n hành d–$ thŽ.m3 L\i t^. t(ng số lợi t/! thu đượ! t^. Đicu I Vum đonh phư#ng ph-p tính Tà h. XEi đ%&c tCnh toán cPn cứ :ào số :ốnT thJi gian sV '*ng :ốn :à lEi su.%!h t.n •ngàm[ tu)n[ th-ng[ _u~ nX$•‘ T i t(ng số Tốn gs ^.n đrQ3 ThŽ. Vumet đonh số HQI•IWW<•VĐŒ NHNN ngàm <‹•Q•IWW< !a. thành nhicu l.m Tui l+ng nhận Tà ngưpi đi T.m t^. số ticn gố! sinh ^.m t^i Tc TiY! sw dụng $ột số tư gin ticn tY nhZt đonh t^. !h.t kìTY7Z.. _u.in T. Thống đố! NHNN€ XEi su.ng $ột nX$ h.t.ng _u.‘ nhưng !-!h tính nàm dhhng đượ! ph-p luật !h. Như Tậm[ l\i là dh.-n thu[ t^i l\i !a.j! ng‚n h#ny Bộ Tư ph-p[ 6iYn Ph.ing thpi gi.ng t-! ph}$ Tư gin[ tập th/ R[ ph)n < !a. Tf đi]n Luật h`!€ L\i suZt là t• lY ph)n t^X$ tính t^tn Tốn đ)u tư đ] U-! đonh l\i !a. T. ngưpi đ)u tưH3 ThŽ.m đượ! hưzng[ là dh. T.n hY tín dụng !hính là gi. t• suZt lợi t/! là $ột số ticn tính thŽ.. h`! ph-p lí •IWWH‘[ T3 đi+n Xu!t hLc[ N’B Tf đi]n B-!h Ph. dh-! dài h#n h.ng gZt !/ $ột dh.ng $ột thpi gi..t^bnh nghitn !/u Tà -p dụng _um đonh ph-p luật3 ?M>M> P1l5 Ro<= Ri= j2k9 L\i suZt đượ! !hi. T i gi. Tà N’B Tư ph-p[ Hà Nội[ t^3ŠQIŒŠQR H Q … .%t động ngân hàng3 Tf đr !h. dh.ng !ˆng thpi gi.$ Tà !-! T&TD g. phvp -p dụng t^. số ticn gố! sinh ^.n t^`ng t^.t^o đượ! !hum]n gi. NHNN 6iYt N.ng _u.t^o !htnh lY!h $à gtn !h. s. &-! "-! !r đc !ập€ x&r th] đonh ngh•.i dh-i niY$ dh-! nh.in dhi ^. t• lY $à ngưpi !h. t^tn nhkng titu !hí dh-! nh.t đ%&c hi+u là kho#n ti$n -ên :ayT huy đFng :ốn hoPc -ên thuê tr# cho -ên cho :ayT đ[u t% chứng khoánT gVi ti$n ho\c -ên cho thuê :$ :iệc sV '*ng :ốn :ayT :ốn huy đFng ho\c tài s#n cho thuê.u€ S1 — '2 U •i‘ U •n‘3 T^. l{! đ)u3 L\i t^.ng đr S1 là l\i đ#n[ '2 là số ticn gố![ i là l\i suZt db h%n Tà n là số db h%n tính l\i3 Btnh !%nh l\i đ#n !+n !r !-!h tính l\i dvp •là số ticn l\i dhhng !h• tính t^tn số ticn gố! $à !+n tính t^tn số ticn l\i d.n nà.

m !a.m là l\i suZt tính t^tn số Tốn $à gtn T. luận nàm[ dhi nri đen l\i suZt !h.%i hbnh tín dụng[ l\i suZt g.m[ db h%n !àng dài l\i suZt !àng !.%i l\i suZt !ụ th]3 &h.m3 L\i suZt !h.$ !ha meu !r g.ng t^ii đượ! !-! l. T.in dhr dhXn h#n[ d. dhr. đựng ph)n lợi nhuận hợp líy ‹3 "jt dh-![ l\i suZt !h.m phii t^i d–$ thŽ. đ] thu tf ngưpi T. T&TD đượ! th] hiYn dư i nhicu hbnh th/! như !h. T.t^o thự! !a. T. ^. T. dh-!h hàng3 XEi su.t cho :ay là l\i suZt $à T&TD đư..ng đr !r !i TiY! gi. độ (n đonh !a.[ l\i suZt !h. l. gồ$ l\i suZt t^.[ t^. l\i suZt€ l\i suZt d.m ng‚n h%n[ t^ung h%n Tà dài h%n !Xn !/ Tà. l\i suZt[ l\i suZt g.m3 H. T.%i là l\i suZt !h. Tậm !-! ngân hàng luhn !r Uu hư ng nâng l\i suZt ltn đ] gˆ đ‚p nhkng dhr dhXn !r th] Uim ^. l. T. gồ$ l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h.. NHNN đối T i !-! T&TD[ l\i suZt !a.m ticn3 xL\i suZt !h. T.h%n3 • &Xn !/ Tà. thpi h%n tín dụng tư#ng /ng T i tfng l. Tà th..in !h. db h%n T... !-! T&TD T i nh.%t động !h.u Tà l\i suZt !a.ng h%n Tà l\i suZt _u. gi. gố! ticn T.nh dh.ng HĐTD ngh•. T. dhi hum động ticn gwi Tà _um đonh t• lY phii t^i !h.m z 6iYt N.m !a. là nri đen l\i suZt !a.m T i thpi h%n dư i <I th-ng thưpng đ] gˆ g‚p sự thieu hụt Tốn lưu động !a. !àng !.[ l\i suZt thự!3 • &Xn !/ Tà. T&TD T i dh-!h hàng đi T.m3 • &Xn !/ Tà. T. thpi h%n -p dụng[ l\i suZt g.• &Xn !/ Tà.àn Tốn3 Dư i gr! độ luật h`![ l\i suZt ngân hàng đượ! tập t^ung nghitn !/u z !-! nội dung s. T.m t^. !-! ‹ '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội[ t^3ŠŠ< Pb h%n T. T&TD T i dh-!h hàng3 T^.nh ngh•.ng ph%$ Ti nghitn !/u !a. hi]$ tín dụng3 l <W ..m !+n !hou sự !hi phối !a. T. T.m ng‚n h%n •/ng T i l\i suZt ng‚n h%n‘ là !h.m !àng dài thb ^ai ^. lưpng€ l\i suZt đ#n[ l\i suZt dvp[ l\i suZt hiYu _ui Tà l\i suZt h.%i ^ai ^. gồ$ l\i suZt !ố đonh Tà l\i suZt thi n(i3 "#$#$#" %&n c' vào loại h(nh tín dụng XEi su.m phii !h/. ^. !-! hbnh th/! nhận ticn gwi !a.t huy đFng là l\i suZt $à !-! T&TD đư. T.m phii g. gồ$ tZt !i !-! !hi phí hum động Tốn[ đa gˆ đ‚p !-! !hi phí _uin lí Tà thự! hiYn dh.m[ t^. phư#ng th/! đ. l3 Như Tậm[ l\i suZt !h.u€ • &Xn !/ Tà.

$/! l\i suZt t^. Tụ t^i l\i !a. dh-!h hàng3 Ph-!h hàng T.ng h%n Tà l\i suZt _u.ng $ột thpi gi. T.ng hợp đồng T. T&TD tính t^tn số ticn đ\ T.m T i thpi h%n t^tn HW th-ng !h. s‚$ tài sin !ố đonh[ !ii tien h.i thuận !a.nh !hZp Uim ^. t^tn dhi nXng tài !hính Tà um tín !a. thuận Tc l\i suZt là $ột đicu dh. thuận t^.n T.[ neu dh-!h hàng !r dhi nXng tài !hính $%nh[ um tín !.m tư#ng /ng T i thpi h%n $à !-! gtn đ\ th.i thuận đượ! số ticn T.m !r nhkng đj! đi]$ s.m tài sin[ đj! giYt là HĐTD[ ths. ^. T.ng !ˆng thpi gi.i $/! l\i suZt nàm dhhng !h• !r ~ ngh•. T. h..m hiYn t%i3 "#$#$#$ %&n c' vào th)i hạn p dụng Dˆ !h. T. $ụ! đí!h Uâm dựng nhà z[ phư#ng tiYn Tận tii _um $h l n[ Uâm dựng !-! !hng t^bnh[ nhà $-m• L\i suZt !h. T.m3 Bin !hZt !a.m T i thpi h%n tf <I th-ng đen HW th-ng •$ột số nư ! là lŠ th-ng‘[ phụ! Tụ !h. dh-!h hàng T. t^tn số T.in !h.3 XEi su.j! đ(i $ i $-m $r! thiet go[ Uâm dựng !-! dự -n $ i !r _um $h nhs Tà thpi gi.n !h/! nXng giii _umet dhi !r t^.n T i t(ng số Tốn gs ^. phˆ hợp3 Thhng thưpng thpi gi..nh nghiYp Tà !-! nhu !)u !hi titu ng‚n h%n !a. nhu !)u $u.m gố! Tà thpi h%n T. t(ng số lợi t/! thu đượ! t^.m dài h.t^o l\i $à dh-!h hàng T.m t^ung h%n •/ng T i l\i suZt t^ung h%n‘ là !h.nhân3 &h. T. T.ng TXn gin ph-p luật[ nhưng !r th] hi]u là l\i suZt ths.t trong h9n dhhng đượ! _um đonh !ụ th] Tc dh-i niY$ t^. thb T&TD !qng đcu đư.n t^`ng dhi !# _u. T.m đượ! -p dụng l\i suZt thự! te t%i thpi đi]$ đr[ tư#ng /ng T i số nợ gố! nhicu h.m z hbnh th/! nà.u đâm€ Thứ nh.n thu hồi Tốn nh. !.h%n3 H. T.j! thuộ! diYn !h.i t^+ _u.t^o tXng tht$ $à T&TD đượ! nhận tf dh.m dhhng đượ! ph-t sinh $ột !-!h độ! lập[ nr !h• hbnh thành d. đối T i TiY! U-! đonh ngh•.m ng‚n $à !-! gtn !r th] th. T&TD3 Thứ haiT l\i suZt !h.i thuận $/! l\i suZt !h.m $à !+n đrng T.m dài h%n •/ng T i l\i suZt dài h%n‘ là !h.m[ !qng !hính là $ột ph)n thu nhập !a. thuận3 Thứ -aT l\i suZt dhhng !h• đượ! U-! đonh dự.u dhi đ\ th. T.m $à !+n dự.nh3 &h.m phii t^i !h. T. th.ng !-! hợp đồng T.m đượ! ph-t sinh t^.m t^. !-! gtn s.. !h.n đr[ như Tậm !h• tồn t%i t• lY ph)n t^X$ nàm dhi tồn t%i số ticn gố! $à !-! gtn ths. T.in tZt meu[ đr là !# sz đ] tính ph)n gi.ng hợp đồng dˆng là$ !Xn !/ đ] tính gi.m ưu đ\i thb sƒ đượ! ưu đ\i l\i suZt thZp h#n l\i suZt !h.d.t[ l\i suZt !h.i thuận3 << .m tài sin3 T^.m ít[ thpi h%n T. l\i suZt là t• lY ph)n t^X$ gik.m !àng dài l\i suZt !àng !.

Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 ThŽ. t^.h%n[ !r h.ng _u.i TZn đc !)n _u.ng h%n s.h%n3 ThŽ. Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm II•Š•IWWQ !a. Thống đố! NHNN ngàm IQ•Š•IWW‹ S. Ph. Vum !he !h. đr[ thpi đi]$ !hum]n nợ _u.in nợ tf t^.5ối :Ki kho#n n& :ay không tr# đMng h9nT đ%&c TCT6 đánh giá là không c kh# nPng tr# n& đMng h9n :à không ch.n hành d–$ thŽ. Thống đố! NHNN Tc phân l. T&TD…[ n& 1uá h9n đ%&c xác đHnh là kho#n n& mà mFt 0h[n ho\c toàn -F n& gốc :à]ho\c lEi đE 1uá h9n 3 "jt dh-![ t%i Ph.m g.in T.n hành d–$ thŽ. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN _um đonh xdhi đen thpi h%n t^i nợ gố! h.h%ny <<3 Tum nhitn[ _um đonh nàm đ\ go g\i gs gzi Đicu Š Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm WR•WI•IWWQ Tc TiY! sw. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a.t 1uá h9n !h• ph-t sinh dhi tồn t%i dh. T.t cI -#n 'o A4AA công -ố t%Ing ứng :Ki thJi h9n :ay t9i thJi đi+m tr# n&.n hành d–$ thŽ. T.in I Đicu <R Vum !he !h.h%n[ hiYn n.u l9i thJi h9n tr# n& thì số '% n& gốc của 45T6 đ là n& 1uá h9n :à TCT6 th"c hiện các -iện 0há0 đ+ thu h)i n&T :iệc 0h9t ch!m tr# đối :Ki n& 1uá h9n :à n& lEi :ốn :ay 'o hai -ên tho# thu!n trên cI s? 1uy đHnh của 0há0 lu!t.u€ .n hành d–$ thŽ. đ(i[ g( sung gzi Vumet đonh số <l•IWW‹•VĐŒNHNN !a.%i nợ[ t^í!h lập Tà sw dụng dự ph+ng đ] Uw lí ^ai ^.h%n3 ThŽ.m !r h.ng nợ _u.Trong tr%Jng h&0 :ay c lEi mà khi đ2n h9n -ên :ay không tr# ho\c tr# không đ[y đủ thì -ên :ay 0h#i tr# lEi trên n& gốc :à lEi n& 1uá h9n thUo lEi su.u đâm g`i t‚t là Vum !he !h.7 … Sw. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN <W << ’Ž$ &hng TXn số …QW•NHNNŒ&STT ngàm WR•…•IWWI hư ng d|n TiY! !hum]n nợ _u. T.h%n3 D. T&TD đối T i dh-!h hàng g.in I Đicu <R !a. Vum !he !h. dh.m !a.in nợ _u.m g.m •het hiYu lự! ngàm W‹•R•IWWQ‘3 <I .7 6 i _um đonh như Tậm Tc nợ _u.m s.m g.h%n Tà thpi đi]$ !hum]n dh.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ€ . Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN ngàm R<•<I•IWW<<W thb n& 1uá h9n là nhBng kho#n n& mà khi đ2n thJi h9n tr# n& gốc ho\c lEi khách hàng không tr# n& đMng h9n :à không đ%&c đi$u chDnh kì h9n n& gốc ho\c lEiT không đ%&c gia h9n n& gốc ho\c lEi3 T^ư ! đâm[ t%i Ph.0 thu!n cho cI c.%t động ngân hàng !a.j! t^i nợ dhhng đ{ng h%n thb NHT" !hum]n t.XEi su.h%n đượ! U-! đonh như s.h%n đối T i t^ưpng hợp !hậ$ t^i nợ gố![ l\i Tốn T.n tâ$ là nợ _u.i !Xn !/ ph-p lí đ] tính l\i suZt nợ _u. T.àn gộ số dư nợ !a.j! l\i •!uối ngàm đen h%n t^i nợ‘ $à dh-!h hàng dhhng đa h.ng h. đr[ t^ư ! dhi tb$ hi]u Tc l\i suZt _u.

như th.n t^`ng đ] t-! động Tà. T.n hành d–$ thŽ.t cố đHnh là l\i suZt đượ! Zn đonh $ột $/! !ụ th] t^tn HĐTD[ dhhng !hou t-! động !a.m g.ng nhkng T.j! l\i suZt thi n(i3 XEi su.i thuận h. T. Tụ Tc thpi h%n t^i nợ3 S. t^tn l\i suZt _u. thuận l\i suZt t^.ng h%n[ !-! gtn !r th] ths.in I Đicu << Vum !he !h. h#n l\i suZt t^. !hính pha[ đượ! sw dụng như $ột !hng !ụ _u. đr[ l\i suZt !r T.t cho :ay á0 '*ng trong thJi h9n cho :ay đE đ%&c kC k2t ho\c đi$u chDnh trong 45T6.in nợ _u. tfng thpi db[ gien đ(i thŽ.i _um đonh dh-! nh.h%n dhi _u.ng HĐTD3 Thhng thưpng l\i suZt thi n(i đượ! -p dụng t^. ths.n đHnh :à tho# thu!n :Ki khách hàng trong 45T6 nh%ng không :%&t 1uá W^_` lEi su.Ph. Tụ t^i nợ !a.n hY tín dụng Tà !# _u. T. TXn gin3 Thự! te !-! gtn th. _um đonh !a. ph-p luật3 Tht$ Tà.u thpi h%n $à gtn T. thuận l\i suZt !ố đonh h.i là đ{ng h%n Tà phii tính gnng l\i suZt t^.nh c-a lãi suất Phi ths. nhkng gien động l\i suZt tho t^ưpng3 L\i suZt nàm dhhng th. đượ! -p dụng đối T i ngưpi T.m sự diYn gZt dhi dh-ng $à gtn T. ncn dinh te[ di]$ s.m t^ung Tà dài h%n3 ?M>MG VF= 9mn BoF Ri= j2k9 "ột t^.n T.u Tc l\i suZt đối T i dh.i t^+ di]$ s. <R .-t3 ThŽ. l\i suZt là T. T.j! s.i t^+ $.$ gi. thpi gi.m !ˆng tồn t%i h.m3 Như Tậm !r th] thZm ^nng hiYn n.j! thŽ.j! đượ! gtn !h.h%n thŽ. _u.m ng‚n h%n3 XEi su. T.n !r th}$ _umcn -p dụng TXn gin nà.ng !h. sự diYn gZt ngp h. sƒ đượ! phân tí!h !ụ th] t%i ph)n I3<3R3 "#$#$#* %&n c' vào sự +n đ.u thpi h%n T|n !r th] !.m dhhng t^i h. !+n phii đượ! UŽ$ Uvt Tc gi.t th# nSi là l\i suZt đượ! đicu !h•nh thŽ.ng h%n3 Đr là !-! t^ưpng hợp d.m Tốn t%i T&TD[ thhng thưpng -p dụng t^. $bnh đ{ng h%n h.thpi h%n T.ng !h.m đ(i t^.m dhhng th] thự! hiYn ngh•.ng tính T• $h !a.ng !hính s-!h ticn tY !a.n3 "/! đicu !h•nh Tà db đicu !h•nh l\i suZt sƒ thŽ.i t^+ t^ung tâ$ t^. đr[ TiY! t^i l\i t^ư ! h.m Ti ph%$ ngh•.m !r _umcn tính l\i dự. thuận gik. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN€ .Gức lEi su.m !hZp nhận dhhng phii t^i l\i _u.m thb gtn !h. ^.j! t^i dhhng het số ticn T.ng suốt thpi gi..h%n thưpng !.t^o ph-p lí !a.t á0 '*ng đối :Ki kho#n n& gốc 1uá h9n 'o TCT6 .h%n[ Tà TiY! -p dụng _um đonh nà.7 Nhbn !hung[ l\i suZt _u.ng h%n d.-t lượng !ung /ng ticn tY3 Phi $/! !ung /ng ticn tXng ltn[ neu đŽ$ số ticn t%$ thpi thf. dh-!h hàng Tà T&TD Tà đượ! _um đonh ^u t^.

Hội đồng Bộ t^ưzng ngàm IR•…•<…lI g.in T. B1p ^2P5 Rd 5_5 Q=51 9p 91to a1:.[ dư nợ tXng nh.nh t. T. T. !-! ngành nghc[ sin ph}$ !)n ưu titn t^.-i Tà t^b t^Y[ NHNN !r th] h% l\i suZt nhn$ tXng !ung ticn Tà dí!h !)u đ] th{! đ}m dinh te ph-t t^i]n Tượt _u. dh.n •IWWR‘[ >i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su.nh !a. tbnh t^%ng sum th. nhà dinh d.m là ngân hàng Tà hợp t-! U\ tín dụng3 Đối T i ngân hàng _um đonh gồ$ !h....i !ha th] !h.m Tốn !ố đonh3 Đối T i hợp t-! U\ tín dụng !hi. T. T. !hp tXng gi-[ thậ$ !hí T.ài ^.m Tốn đ)u tư ph-t t^i]n sin UuZt[ dinh d. $/! !h. !-! !ha th] dinh d.m[ đ)u tư thb l\i suZt sƒ h% Uuống3 Như Tậm dhi ncn dinh te ^#i Tà.m là dh. Tậm l\i suZt thZp sƒ dhumen dhí!h !-! !nhân[ t( !h/! T.nh nghiYp[ gzi lƒ l\i suZt phii t^i !h.. T.%t động đ)u tư !a.ng thpi db nàm[ l\i suZt !h...m thành $/! ng‚n h%n Tà $/! !+n l%i3 Thự! te Tà. đr[ dhi ncn dinh te ^#i Tà..n hành gi]u l\i suZt ticn gwi Tà !h.m !a. đr[ Ngho đonh U-! đonh h.in !hi phí !a.%t động dinh d.-n là !-!h th/! đ] nhà nư ! dhumen dhí!h !-! d.m !.nh nghiYp l%i tXng đ)u tư[ nhu !)u đ)u tư Tà titu dˆng tXng ltn[ l\i suZt l%i tXng ltn3 D.nh nghiYp _uố! d.-i3 Phi l\i suZt gii$[ githành đ)u tư gii$ thŽ.nhân[ t( !h/! phii sw dụng hiYu _ui dhi $à nhkng ưu đ\i l\i suZt Tc đicu diYn T.nh[ ngân hàng dhhng thu h{t đượ! ticn tf lưu thhng d|n t i thieu Tốn nghit$ t^`ng<I3 Ngum‡n Tho L.56 91uB ^2P5 Rd Qp 1o<B1 1EF 98a 9m256 v9w 5xf ?yH> bp5 5xf ?yHHz T^. !r inh hưzng dhhng tốt[ NHNN !r th] nâng l\i suZt ltn nhn$ h%n !he Tà ^{t g t !ung ticn grp ph)n gii$ t• lY l%$ ph-t3 Ng.thZp[ ngưpi dân Tà !i !-! d. tbnh t^%ng l%$ ph-t !. B1p b=_2 1751 Ri= j2k9 9mo56 1o<9 bq56 B1o @F3 BoF NHNN ?MGM? T1r= Qs 91AB 91= B.thZp s.[ !-! d.nh nghiYp đ)u tư Tà. NHNN Tà hợp t-! U\ tín dụng3 ThŽ..[ l\i suZt !+n inh hưzng đen h.t t9i A4TG @iệt Aam [ Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"[ t^3HR <I <Š . T.. !-! đối tượng nàm3 "jt dh-![ l\i suZt là !hng !ụ guộ! !-! !.m ngân hàng đ] tí!h t^k hàng hr.!h. T. sƒ thu h˜p h. _um đonh nàm là Ngho đonh số <HQ•HĐBT !a. T.nh[ đi]n hbnh là !-! d. T. tbnh t^%ng sum th. T i t• lY l%$ ph-t Tà l\i suZt !h.m Tốn Tà th.m đượ! Zn đonh $/! !ụ th]3 Đjt ncn ting !h.nh tí!h t^k hàng hr. thpi db đr[ l\i suZt hum động _u.m thZp h#n l\i suZt hum động •l\i suZt thự! â$‘3 6b l\i suZt hum động _u.nh3 Ngượ! l%i[ l\i suZt !h..nh3 D.ng !hien lượ! ph-t t^i]n dinh te3 ?MG C.m Tốn lưu động Tà !h...

.nh 1"232 4 56"22$7 Vumet đonh số R…•<…l…•HĐBT !a. !hính s-!h<Š3 Tfng gư ! $/! l\i suZt ng‚n h%n đượ! h% Uuống thZp h#n $/! l\i suZt t^ung h%n Tà dài h%n3 Š $/! nX$ <……H€ !h. g‚n T i di‡n gien tho t^ưpng3 6 i Vumet đonh số Rl<•VĐŒNH< !a.l n d. T. T. !-! T&TD z nhng thhn Tà !h. $/! l\i suZt t^)n !h. !-! T&TD z đh tho[ !h. T.m ng‚n h%n Tà $/! l\i suZt $à NHNN g. T. T. Hội đồng Bộ t^ưzng ngàm <W•Š•<…l… Tc !hính s-!h l\i suZt ticn gwi Tà !h.nh đj! thˆ Tà !ung !)u Tốn tfng thpi đi]$3 Tum nhitn[ $/! l\i suZt !h.[ !hư.. T. ch/ thực thi chính s ch lãi suất c0 đ.. T. T.%t động dinh d.m !a.m tối đ. ch/ điều hành tr8n lãi suất cho va9 1:6"22$ – 36$. NHNN Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt ticn gwi Tà ticn T.nh nghiYp Tà !-! thành ph)n dinh te3 T^.àn đượ! Tốn Tà !r l\i[ đượ! -p dụng z !-! d.m thhng thưpng3 <Š <R <Q ..ng ph%$ Ti dhung l\i suZt !a.m !a. !# !he l\i suZt thự! â$ s.. TiY! U-! đonh l\i suZt là gi.nh nghiYp !a. T.ài ^.m đượ! nâng ltn !.m ng‚n h%n Tà t^ung h%n3 &-! T&TD dự.m z nhng thhn !. T. T. T.m t^ung dài h%n !.. T.m the gnng dhung l\i suZt •l\i suZt !h. T. T. Tà.m gii$ <Q™ Tà RW™ s.m thŽ.m _um đonh ngumtn t‚! !a. NHNN[ !-! T&TD đượ! phvp Zn đonh !-! $/! l\i suZt ticn gwi Tà !h. T. !-! đối tượng !hính s-!h Tà l\i suZt !h. !-! thành ph)n dinh te3 Thự! te Tận hành t^. Vuš tín dụng nhân dân3 L\i suZt !h. h#n !h.m ng‚n h%n[ !h.. T. T.n hành !+n !. T. Tà l\i suZt ticn gwi tối thi]u‘[ Ur. T.m đối T i t( !h/! dinh te Tà dân !ư ngàm Il•<I•<……Q[ TiY! dhống !he $/! l\i suZt sàn Tc ticn gwi !hính th/! go g\i gs $à !h• !+n t^)n l\i suZt !h.m t^tn tho t^ưpng3 NHNN g..m z Vuš tín dụng !# sz3 Đen th-ng <•<……l[ đicu !h•nh !+n R $/!€ !h.ng $ột thpi gi.m t^ung h%n l%i thZp h#n $/! l\i suZt !h. T. thpi db t^ư ! đượ! th.m !a.i thZp h#n l\i suZt T. gs sự phân giYt Tc l\i suZt đối T i !-! d.?MGM> T1r= Qs 5_5 Q=51 9p {|9 b}2 B123h5 jF56 5_5 Q=51 9p 91~ 9m:r56 a1I9 9m=h5 91to b~51 1:J56 •i 1q= B1o 561€F BE jA ^2P5 Rd BoF N17 5:JB v9w 5xf ?yHH bp5 5F3z "#*#$#" %.m !a. t.m <R[ ng.. T. đr l%$ ph-t gii$ $%nh3 "#*#$#$ %.m Tốn[ dhu Tự! thành tho Tà nhng thhn[ đối tượng !h. T i l\i suZt thhng thưpng !h.n[ !# !he l\i suZt thpi db nàm đ\ g‚t đ)u ph-t hum t-! dụng[ là gư ! !hum]n !a.m !r phân giYt€ thpi h%n T. T.m ng‚n h%n Tˆng đh tho[ !h.m Tà !htnh lY!h gbnh _uân W[RQ™•th-ng đ] Zn đonh l\i suZt ticn gwi Tà l\i suZt !h.ng !# !he l\i suZt thự! dư#ng3 &i l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. h#n Tˆng đh tho Tà !h.m !ụ th] phˆ hợp T i h.m dh‚! phụ! hậu _ui thitn t. !+n _um đonh l\i suZt !h.n hành l\i suZt t^)n !h.7 Tf H•<……I đen W<•W<•<……H[ !-! $/! l\i suZt ticn gwi Tà !h. h#n tố! độ t^ượt gi-[ ngân hàng thu h{t lượng ticn $jt dh.

àn t. inh hưzng !a. Vumet đonh số IŠ<•IWWW•VĐŒNHNN< !a.$ !a. Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN !a. gtn đi T.%i tY3 "#*#$#C %. NHNN h. ths.37 Vumet đonh số ‹<l•IWW<•VĐŒNHNN !a. !-! NHT" litn tụ! tXng l\i suZt hum động 6NĐ ltn $/! <R „ <Š™•nX$ Tà đ\ đ}m l\i suZt !h.m t^tn !# sz l\i suZt tho t^ưpng _uố! te Tà !ung !)u Tốn t^. – "6:6$. !-! T&TD đối T i dh-!h hàng đượ! g. đr l\i suZt !h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h.m !a. T. tfng l.m gnng ng.n hành ngàm I…•Q•IWW<3 Tiep thŽ.ng tính hành !hính nhưng l%i !r t-! dụng dop thpi nhn$ ngXn !hjn TiY! sw dụng !# !he ths.7 Nhn$ (n đonh tho t^ưpng[ thŽ.m ltn đen $/! t^tn <[Q™•th-ng Tà. ngumtn t‚! tự d. !-! $/! l\i suZt !h. ch/ điều hành lãi suất c. th-ng R•IWWl3 NHNN !r &hng điYn số WI•&ĐŒNHNN ngàm IH•WI•IWWl Tc TiY! !hốt t^)n l\i suZt hum động 6NĐ z $/! <I™•nX$3 Ngàm IŠ•R•IWWl[ HiYp hội !-! ngân hàng !r h`p Tà !r sự đồng thuận Tc l\i suZt[ !-! NHT" $ i !r sự đicu !h•nh l\i suZt T i $/! thZp h#n3 Đen đ)u th-ng Š•IWWl l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h. T. "š !a. <ản =>? <i@n đA dao đAng trong tBng th)i =( 15636$. thuận đ] đ}m l\i suZt ltn _u. thuận gik. ch/ tr8n lãi suất cho va9 156$..m đ\ gii$3 Như Tậm[ sự !.m đượ! h. Thống đố! NHNN Tc TiY! th... ch/ lãi suất thDa thuEn 1:6$.àn $.nh3 Đối T i l\i suZt !h.m Tà NHT"3 Tf đ)u th-ng I•IWWl l\i suZt hum động t^tn tho t^ưpng đ\ gien động $%nh d. T.%t động tín dụng thư#ng $%i gnng đồng 6iYt N.àn t.NX$ <……‹ „ <……l[ d.àn thi n(i thŽ.ng nư ! !a. là Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒ NHNN ngàm RW•Q•IWWI Tc TiY! thự! hiYn !# !he l\i suZt th.n thiYp nàm !a.$7 ThŽ. !uộ! dhang h.!.m gnng Đh l. T. phˆ hợp T i tbnh hbnh h.$ – 56$. T. T.. T. T.m ntn $/! !htnh lY!h W[RQ™•th-ng $à NHNN dhống !he dhhng !+n phˆ hợp[ đen _u~ 1 nX$ <……l $/! dhống !he nàm đ\ go Ur. T&TD đối T i dh-!h hàng[ thŽ. Thống đố! NHNN ngàm <H•Q•IWWl Tc !# !he đicu hành l\i suZt !# gin gnng đồng <H . !-! nư ! t^.%t động !h..%i tY[ Tc !# gin !-! T&TD đượ! Zn đonh l\i suZt !h..ng h.%i ng.. NHNN Tc TiY! th."..ing tài !hính ticn tY !a.ng dhu Tự![ NHNN xn i lsngy !hính s-!h l\i suZt[ t^)n l\i suZt đượ! nâng ltn3 &-! NHT" tXng l\i suZt ticn gwi nhn$ hum động Tốn Tà đ}m $%nh h. gs3 "#*#$#* %.3 "#*#$#5 %.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. động3 NHT" sƒ tự $bnh đư. T&TD đối T i dh-!h hàng ngàm WI•l•IWWW[ NHNN !hính th/! !hng gố đonh db l\i suZt !# gin Tà gitn độ d.i thuận t^..3 – $6$. ^.%t động sin UuZt[ dinh d.

m _um đonh t%i Đicu Š‹H BLDS IWWQ3 Tht$ Tà. thuận !a. nhZt d.u đâm g`i t‚t là Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN‘3 Đicu < Thhng tư nàm _um đonh€ . thuận đối T i dh-!h hàng phˆ hợp T i _um đonh !a. ^nng !-! T&TD ntn -p dụng !# !he ^itng Tà _um đonh !a. thuận •s.m gnng đồng 6iYt N. l\i suZt ths.m tối đ.tT kinh 'oanhT 'Hch :*T đ[u t% 0hát tri+n :à đJi sống c hiệu 1u#7 3 Như Tậm[ đối T i !-! dự -n[ phư#ng -n dhhng ›!r hiYu _ui› h.n hành Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒNHNN[ NHNN !h.ng tfng thpi db3 Tf th-ng Q đen th-ng …•IWWl[ NHNN đicu hành !hính s-!h ticn tY xth‚t !hjty đ] !hống l%$ ph-t[ !-! $/! l\i suZt !ha đ%. ths. l\i suZt ths. _um đonh !a.$ đối T i dh-!h hàng thŽ. l\i suZt !..ng xn i lsngy nhn$ $ụ! titu hàng đ)u là ngXn !hjn sum gii$ dinh te[ đicu !h•nh gii$ !-! $/! l\i suZt !ha đ%.ng t^ưpng hợp h.$ột dự -n[ phư#ng -n sin UuZt[ dinh d.m3 Ngàm <Š•Š•IW<W[ NHNN g. l\i suZt ths.".m tài sin nn$ ng.$ thŽ. BLDS !h• đicu !h•nh _u. NHNN !hng gố t^. !-! gtn th.m gnng đồng 6iYt N. ph-p luật t^tn !# sz !ung „ !)u Tốn tho t^ưpng[ $/! độ tín nhiY$ !a.m d. TiY! đ-nh gi. ch/ lãi suất thDa thuEn 1$6$.3 Phi đ/ng t^tn phư#ng diYn lập ph-p[ !r th] nri[ Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN là !-!h đ] NHNN xsw.i thuận nhưng dhhng đượ! Tượt _u. _um đonh t%i Ph.6iYt N. T. T&TD thŽ.$[ !-! NHT" Zn đonh l\i suZt !h.n hY T.n hành Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN hư ng d|n T&TD !h. dh-!h hàng T. đr[ _um đonh T&TD !h.in < Đicu Š‹R BLDS <……Q !qng _um đonh xL\i suZt T..t cI -#n 'o A4AA công -ố đối :Ki lo9i cho :ay t%Ing ứng7W^3 "#*#$#: %.j! dhhng tính đượ! hiYu _ui thb T|n phii thự! hiYn !he độ t^)n l\i suZt !h. gnng <QW™ l\i suZt !# gin d.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ _um đonh .iy dhi đ\ gs _u. T.m tư#ng /ngy3 T%i thpi đi]$ g.t :ay 'o các -ên tho# thu!n nh%ng không đ%&c :%&t 1uá W^_` của lEi su. NHNN _um đonh đối T i l.%t động ngân hàng !r di‡n gien gZt T^ư ! đr[ !# !he l\i suZt tự d.t thNa thu!n đối :Ki khách hàng nhOm đá0 ứng nhu c[u :ốn của '" ánT 0h%Ing án s#n xu. T. T. Luật &-! t( !h/! tín dụng3 <H <Q ’Ž$ Đicu …< Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W <‹ .n hành ngàm IH•WI•IW<W[ thŽ.$ thŽ. T&TD đối T i dh-!h hàng đượ! g.nh là !r h.%i !h.QW™ !a. đượ! đicu !h•nh tXng3 Tf th-ng <W•IWWl t^z đi[ NHNN !hum]n hư ng đicu hành !hính s-!h ticn tY s.%t động ngân hàng !a.TCT6 th"c hiện cho :ay -Ong đ)ng @iệt Aam thUo lEi su. T. ngàm <H•H•IW<W Tà !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<< _um đonh T&TD Tà dh-!h hàng !r _umcn ths. s.m gnng đồng 6iYt N. thuận !r hiYu lự! tf ngàm W<•H•IWWI nhưng t%i Ph. đ/n na97 Thhng tư số W‹•IW<W•TTŒNHNN _um đonh Tc !h.ài ph%$ Ti đicu !h•nh !a. thuận Tc l\i suZt[ phí !Zp tín dụng t^. giii thí!h titu !hí !h.m dhhng !r hiYu _ui3 Luật &-! t( !h/! tín dụng nX$ IW<W đượ! thhng _u. đr[ Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN !hư. T. ph-p luật<H3 Tum nhitn[ t^.ng h.XEi su.

in nợ !q Tà dhien d..m sƒ !h•ng phii ~ th/! đen HiYn tượng $ột d.in nợ t^tn !r ngum !# t^z thành nợ UZu[ T i !hính s-!h !h. T&TD3 Tf đr !h.%t động tín dụng3 ?MGMG TIB bq56 BoF Ri= j2k9 B1o @F3 K:J= jA b=_2 1751 BoF NHNN bp5 BIB TCTD @7 56:r= b= @F3 &# !he đicu hành l\i suZt !h.^nng đ\ t^i đượ! tốt dh. ^. T&TD Tà ngưpi đi T.m là€ (n đonh tbnh hbnh tho t^ưpng tài !hính t^. nợ[ d.nh[ !-! T&TD nhs d‡ dàng ^#i Tà.m Tốn $ột !-!h thuận lợi Tà .ng đicu diYn dinh te dhr dhXn dhien dh. !hính nr3 H#n nk.nh t.%t động dinh d.ng h. T&TD Tà dh-!h hàng T.ng nư ! Tà ngum !# $Zt dhi nXng th.n hY tín dụng ngân hàng[ đưpng lối đ{ng đ‚n Tà giii ph-p dop thpi sƒ t%.m Tốn _umcn ths.in nợ $ i đượ! dˆng đ] t^i nợ !q thb dhhng th] t%..%n dhang h.ing dinh te IWWl „ IWW…3 6iY! đicu hành l\i suZt tXng h.ng nhkng th-ng đ)u nX$ IWWl[ nhZt là đối T i NHT" !( ph)n _um $h nhs !hum]n đ(i $h hbnh tf nhng thhn ltn† !ang !ố l+ng tin !a.in nợ $ i đ] t^i dh. đi$ .nh dhhng lành $%nh t^.ng !r dư nợ !q t%i ngân hàng T i l\i suZt !. nợ đượ! thự! hiYn _u. Tà t^.m[ !+n ngân hàng thb dhhng nhkng thu hồi đượ! Tốn T.ng _u.nh nghiYp Tà ngưpi dân đối T i hY thống ngân hàng† dh‚! phụ! đượ! tbnh t^%ng !%nh t^.nh nghiYp đ.m[ tf đr !r th] d|n đen tbnh t^%ng đicu !h•nh l\i suZt !h.ng hum động Tốn gik. T.nh.3 Btn !%nh nhkng t-! động tí!h !ự! T|n !+n nhicu t-! động titu !ự![ đj! giYt t^...in nợ T.nh[ T i TiY! !%nh t^. thpi đi]$ IWW…<‹3 Phi thự! hiYn !hính s-!h đi. !h. gZt đồng ~ !hí Tc l\i suZt Tà t^.àn !a.m gii$ $ột !-!h đột ngột !qng đ\ gâm dhr dhXn đối T i !-! T&TD _um $h nhs3 Phi l\i suZt Uuống _u.thưpng[ đ] gi. thu nhập đ] t^i nợ !h.nh l\i suZt hum động T i !-! T&TD dh-![ $ột số T&TD phii tXng l\i suZt !h.nh gnng !hính s-!h dí!h !)u !r th] t%.m T i nhkng hợp đồng t^ung[ dài h%n t^ư ! đr Tà gâm ^.j! dhi l\i suZt tXng nh. !-! T&TD Tà dh-!h hàng T.m $à nợ UZu !qng dhhng !r3 <‹ <l .nh nghiYp !h• !)n T. !-! NHT" t^.i t^+ di]$ s.-t tốt thb ngưpi T..n t^`ng t^.[ t^. gi.ng gi..!.%t động là ^Zt dhr dhXn3 H. !-! NHT" gnng !-!h đ}m l\i suZt ltn !. thZm ph-p luật t^.. NHNN đŽ$ l%i !h.m đi.ng đicu diYn thự! hiYn gri hœ t^ợ l\i suZt Tà.ng HĐTD nhưng NHNN T|n đrng T.-t t^.[ neu đi..nh. NHNN luhn đrng T.m !a.n tâ$3 Nhkng t-! động tí!h !ự! $à !# !he đicu hành l\i suZt !a.ng dhi dhi nXng !‚t gii$ !hi phí h.i đ.-n !a.Tốn $à h` hum động t^ư ! đâm là dh. nợ[ dh.. đicu diYn !h. T.d‡ dàng Tà dhhng đượ! di]$ s. nợ t^.m dh. tbnh t^%ng lœ d. tbnh t^%ng lợi dụng đ] đi.nh !a. ^.ng h. thuận l\i suZt t^. T.nh !hZp ph-t sinh3 ?ii$ l\i suZt _u.nh nghiYp d‡ đượ! đ-nh gi.i t^+ _u. hY thống T&TD[ NHNN !r _umcn _um đonh !# !he U-! đonh phí[ l\i suZt t^. T.n t. !-! nhà đ)u tư[ d.

ng h.n hY HĐTD[ t^.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD đượ! hi]u là tbnh t^%ng ph-p lí !a.m t i h.nh3 D..in ticn $ i đ] t^i dh.in nợ !q[ ^ồi dh.sin3 &-! d. T.nh t. T..j! gi-n tiep d|n đen t^.m t^tn tho t^ưpng !qng đcu t-! động t^ự! tiep đen lợi nhuận !a.m t^.nh nghiYp phii thu h˜p sin UuZt[ thậ$ !hí T i d. T..nh !hZp HĐTD T i go đ#n h)u het là !-! !ha th] T.$Ž•t. đr[ $`i sự gien động Tc l\i suZt !h.nh nghiYp dhhng đa dhi nXng th. NHNN là phˆ hợp[ s..ng HĐTD là nhkng t^.ài •$jt dh-!h _u.nh !hZp là sự gZt đồng ~ !hí Tc ths. l%i tiep tụ! T. _u.nh[ đj! giYt là !-! d..j! ph.ng l%i gi-n tiep t-! động đen !-! t^.ng dh.nti$Žs3Tn•H. gtn ng.àn !inh ncn dinh te gien động[ !# !he đicu hành l\i suZt !h. đ/! Tà hà$ ~ !hính s-!h[ ThJi -áo ainh t2 bài >=n[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3thŽs.i là !r t^.ng l•nh Tự! dinh d..n đ)u nX$ IWWl[ t^ư ! tbnh hbnh dhr dhXn !hung[ l\i suZt !.m t%i T&TD d|n đen t^. !-! gtn đ\ đượ! th] hiYn ^.t^bnh sin UuZt[ dinh d. đ%.nh !hZp t^. đr[ t^.ng•<‹RHI• TS3 Đœ Tho Th{m •IWW…‘[ T-! động !a.m đen h%n h` !h• !)n T. thuận l\i suZt !h.ng nhkng meu tố !Zu thành ntn !hi phí đ)u Tà..nh !hZp Tc l\i suZt t^...%t động sin UuZt[ Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N.[ tXng litn tụ! dhien nhicu d.nh !hZp ph-t sinh là đicu dhhng th] t^-nh dhsi3 T^..in nợ $ i l%i đen h%n Tà ngưpi t. d. nợ Œ ^ai ^.m hiYu _ui Tà t^i nợ thŽ.ig.m gZt đồng ~ !hí T i nh. T.ing thpi gi.nh !hZp nàm là $ột TiY! ^Zt !)n thiet3 ?MZ TmF51 B1ka @_ Ri= j2k9 9mo56 1`a bc56 9d5 Ke56 ?MZM? K1I= 5=Cf T^.m T+ng như Tậm !h.nh thư#ng $%i[ $à đi]n hbnh là t^.m Tốn ngân hàng3 6b the[ tb$ hi]u gin !hZt Tà giii _umet đ{ng đ‚n nhkng t^. l\i suZt !h.m dh. !a.ng ncn dinh tey <…3 T^.ng đr !-! gtn th] hiYn sự Uung đột h.$[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3 TiŽting..j! lợi í!h ph-t sinh tf HĐTD3 "ột HĐTD !h• đượ! !. T.nh nghiYp phii ngfng h.m !a.^!h•W…•W…WŠ<W3ht$l <… <l <… .%t động sin UuZt[ dinh d.TiY! phii sw dụng Tốn T. _u.nh nghiYp3 &r th] nri xUu hư ng tXng l\i suZt ngân hàng sƒ luhn đi licn T i Uu hư ng !‚t gii$[ thu h˜p _um $h Tà ph%$ Ti !a.$Ž•Tn•^ŽsŽ.nh !hZp dhi sự Uung đột[ gZt đồng Tc phư#ng diYn _umcn lợi gik.i!hinh•ng. đen $\i $\i<l3 Đối T i !-! !ha th] dinh d.nd3Tn•žŽg•h.-n nợ T. Tụ h. !. !-! h.nh. nhkng gnng !h/ng !ụ th] Tà U-! đonh đượ!3 ThŽ.nh t^.ng HĐTD3 Đœ Thitn *nh TuZn •IWW…‘[ Đi.nh !hZp !ụ th][ $à ngumtn nhân t^ự! tiep h.n‘ thhng _u.m nợ $ i đ] t^i nợ !q[ !/ U.%t động[ giii th] h.$ det3 Bzi Tb dhi nợ T.m là $ột t^.u Tc nhkng _umcn Tà ngh•.nh nghiYp[ l\i suZt !h.

n hY tín dụng[ thhng thưpng _u. giii gik.nh !hZp HĐTD3 Thứ nh.nh !hZp !ụ th] ph-t sinh tf HĐTD[ Tb the nr $.nh t.i gtn phii t^ự! tiep h.u€ 6ân ?i.nh t.nh nghiYp nhs[ !# sz sin UuZt[ dinh d.. -n3 'h-p luật _um đonh thn t^`ng _umcn đonh đ.m dhhng t^i nợ gố! Tà l\i đ{ng h%n là đicu ^Zt d‡ Uim ^. T.m là $ột d%ng t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.!ninh3!.nh !hZp h#n là giii _umet gnng !.th] z dhu Tự! làng nghc d.t^o l n3 &r nhkng t^.%t động sin UuZt[ dinh d.?MZM> ĐgB b=hf BoF 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 B1o @F3 T^.. phư#ng th/! thư#ng lượng[ h+.ng là ^Zt ít[ ngượ! l%i[ t^-!h nhiY$ !a.m thự! sự ph-t sinh s.ng dhi h.g.$ gi. là$ Xn thu. phư#ng th/! giii _umet t^.ng nhkng đj! t^ưng !# gin !a.in nợ đen h%nIW3 Tum nhitn[ t^.m Tà go đ#n là gtn đi T.ng •IWW…‘[ T^.. giii T|n đượ! lự.nh[ hộ dinh d.m3 T^.nh thb dhhng th] dfng l%i Tà dhi nXng th‚ng diYn !qng dhhng phii là tumYt đối3 D.nh !hZp thư#ng $%i[ dinh te như€ t^.u dhi nhận ticn giii ngân3 Tbnh t^%ng gtn T.-n nợ3 T^-!h nhiY$ Tc Tốn !a. !h`n nhicu h#n Tb !-! gtn !r th] !ha động t^. g-n Tật tư• &-! t^.nh !hZp Tốn[ hợp đồng $u.nh !hZp Tc l\i suZt !qng !r nhkng nvt đj! thˆ s. t^. thŽ.nh !hZp thưpng đượ! giii _umet thŽ. !-! gtn t^.. tbnh t^%ng dhr dhXn[ dhhng !r dhi nXng th. t^ư ! ^ồi đen _u.nh !hZp ph-t sinh tf HĐTD thưpng !r gi.l—g. tXng Œ &r ngumtn nhân tf sum th.nh !hZp thưpng !r ngumtn đ#n là !ha th] !h. -n là dhhng nhicu[ Tb gi.t^o hợp đồng !r dhi ltn đen hàng !hụ![ hàng t^X$ t• đồng3 Thứ haiT t^.nh !hZp ph-t sinh gik. T.gŽ—nŽžs dŽt.[ t^.nh !hZp l n dv. dài3 H.^m id—<IHWI¡id—HRlRŠ¡p.ng TiY! giii _umet Tà tiet diY$ !hi phí3 Thứ -aT ph)n l n !-! t^.-i dinh te[ cáo 5iện tV cdc Ainh .il¡!. !-! Tụ diYn t^.m đen dhi giii ngân U.g.t^o t^. gtn đi T. -n phí l n Tà thpi gi.ng _u... @Pn 0h=ng ey -an nhân 'ân tDnh cdc AinhT UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3g. số •R<•RQ Tụ‘3 Bo đ#n !a.nh !hZp HĐTD gi. T.nh !hZp HĐTD ph)n l n là !-! d.ng Tụ TiY!3 Đ#n !w t%i t•nh B‚! Ninh[ H th-ng đ)u nX$ IWW…[ T*ND t•nh thụ lí Uvt Uw RQ Tụ -n dinh d..t^bnh th.nh !hZp ticn gi.n đưpng t+.ng t^ưpng hợp nàm t^.nh[ thư#ng $%i[ gZp Š[RQ l)n lượng -n !i nX$ IWWl3 &r nhicu d%ng t^.tT t^. gtn !h. T&TD T i !-! t( !h/! T.t^bnh giii ngân di‡n ^.n hY dân sự[ Tb the !-! gtn !r _umcn !h`n lự.%t !a.ng _u.m Tốn phụ! Tụ !h. lœ[ lâ$ Tà.nh !hZp thuận lợi h#n3 Số lượng Tụ TiY! đượ! giii _umet thhng _u.!ninh IW IW .n tố tụng dv. t^.tŽg. hi]$[ t^..nh !hZp ph-t sinh T i T&TD là !ha th] go Uâ$ ph%$ lợi í!h hợp ph-p ntn T&TD thưpng là ngumtn đ#n t^.^t.nh !hZp HĐTD !hie$ đ.-n !-! dh. t+. $ụ! đí!h sin UuZt[ dinh d.$3 Tn•Ÿ p. đr[ phư#ng th/! thư#ng lượng[ h+. !-! gtn t^.nh T i dự -n l n t^ung Tà dài h%n[ Tb the gi.j! !w đ%i diYn th.nh !.

n _u.nh !hZp đ\ Uim ^.m dhhng thự! hiYn t^i nợ đ{ng h%n d|n đen t^. thuận Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt nhưng dhhng thành !hng3 &qng !r nhkng t^.ng _u. !h.m !a. ph-n _umet3 Vu.ng t(ng số !-! t^.nh !hZp dinh te h.[ đj! giYt là t^. ^.j! nhu !)u titu dˆng !a. l\i suZt t^.nh !hZp gik.i I< .i gtn3 Thhng thưpng gtn T. h.n !a.ng gi.ng số !-! t^.m dhzi diYn ^. tho t^ưpng[ !hính s-!h đicu tiet dinh te !a. Tụ t^i nợ[ gtn !h.u€ Thứ nh.nh !hZp d. ph-p luật s. h.[ s.%n NHNN xth‚t !hjty ncn dinh te IWWl „ IWW…[ số lượng t^.n đ)u t%i HĐTD Tốn ths.i gtn !r mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt nhưng dhhng đ%t đượ! sự đồng thuận tf phí.nh !hZp Tc HĐTD[ Tà !àng nhs h#n nk. t+.n[ UuZt ph-t tf !-! meu tố t-! động đen l\i suZt !h.nh !hZp Tc l\i suZt t^.3 Thứ -aT số lượng t^. _u. T.tT dh-!h hàng T. t^tn thự! te[ t-! gii nhận thZm t^.ng $ột thpi h%n nhZt đonh[ nhưng s.m nri !-!h dh-! !h• Tb ths.nh !hZp !qng !r th] Uim ^.ng HĐTD thưpng tập t^ung Tà.ng h. T i ths.Thứ nh.u đr t^. T. T.nh !hZp Tc l\i suZt thhng thưpng ph-t sinh dhi HĐTD đ\ đượ! thự! hiYn Tà $ột t^. d%ng[ !qng Tb the ntn dhi Uvt Uw nhkng Tụ -n dân sự[ !# _u. thuận l\i suZt $à d|n đen t^.nh !hZp3 "jt dh-![ t^.ng _u. ph-p luật d|n đen t^.m3 Thứ haiT t^.j! !ha _u.tT t^.m t^.m Ti ph%$ ngh•. đicu diYn t^i nợ t^.ng h.i đ.nh !hZp t^.ng gi.i gtn !r sự Ti ph%$ ngh•. $bnh[ !-! !ha th] t^. thuận g.ng HĐTD z thpi đi]$ t^ư ! dhi !r sự th.ng HĐTD thưpng !r ngumtn nhân dh-!h _u.ng _u.m đ(i Tc !hính s-!h t^z ntn dhhng !+n phˆ hợp T i _um đonh !a.u đr gtn T. !-! T&TD như sự gien động !a. T.nh h. t^.%t động dinh d.m đcu d.t^bnh h+. !-! meu tố dh-!h _u.ng thpi gi.nh !hZp Tc l\i suZt !hie$ $ột t• t^`ng dhhng nhicu t^.nh !hZp Tc l\i suZt !h. T. thuận l\i suZt !ố đonh nhưng gtn T. giii !-! gtn !r ths. gtn di.n hY tín dụng !r th] dhhng tuân tha _um đonh !a. t^. Tụ3 Bin !hZt t^.m mtu !)u nâng l\i suZt s.nh !hZp Tc l\i suZt tXng đ-ng d]3 ?MZMG N62345 51l5 @7 5q= K256 91:r56 •P3 mF 9mo56 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 T^.m dhhng đồng ~3 T^.nh !hZp Tc l\i suZt !h.nh !hZp Tc l\i suZt dhhng ph-t sinh đ#n l‰[ h.ng _u.. nhà nư !3 Phhng phii $`i t^. ~ !hí !ha _u. !-! d%ng s. d.nh !hZp3 Thứ haiT phí.t^bnh tb$ hi]u Tà nghitn !/u nhkng t^.j! dân sự3 "j! dˆ Tậm !r th] thZm ^nng t^.j! $i‡n l\i Tà T&TD đ\ đồng ~ d–$ thŽ.u dhi NHNN !r nhkng đicu !h•nh Tc l\i suZt !h. !-! gtn[ $à đ] đi$ gi.n hY dân sự nri !hung thưpng ^Zt đ.t^bnh thự! hiYn[ !hou sự t-! động !a.n h.n[ $ột t^. T.m Tốn là$ đ#n mtu !)u T&TD gii$ h.n !h/! nXng thưpng dhhng d‡ dàng đư.

đr l\i suZt thự! te $à dh-!h hàng T. h` phii thự! hiYn3 Thứ t%T t^. T.i gtn Tà !qng dhhng phˆ hợp T i _um đonh !a.n _u. T.ng -p dụng !# !he t^)n l\i suZt !h.nh !hZp Tc $/! l\i suZt t^. thuận l\i suZt3 Thứ -aT t^.nh !hZp dh-! nhưng d.%i !h.nh !hZp Uim ^. T i $/! t^)n l\i suZt s. T.m dhhng !h• T i !-! HĐTD $ i $à !+n !i T i nhkng HĐTD đ\ dí det t^ư ! đr[ t^.m3 T^tn thự! te[ _umet đonh Tc U-! đonh $/! l\i suZt !h.n tài ph-n dhhng phii l{! nà.u dhien !-! gtn d‡ nim sinh Uung đột Tc _umcn lợi[ đồng thpi !qng dhien t+.u dhi Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ^. thuận gik.i _um đonh !ˆng đicu !h•nh Tc !-!h tính l\i suZt nợ _u.nh !qng như titu dˆng[ thhng thưpng !ha th] đi T.ng thpi gi. h#n nhicu s.i đ. !# _u. nhicu t^. thpi gi.in nợ _uh%n3 Như đ\ t^bnh gàm z t^tn[ ph-p luật hiYn hành !r h.đ.. !qng đượ! !-! gtn !hZp nhận3 Btn !%nh đr[ !r nhkng t^. T.nh !hZp thưpng Uim ^..3 II . T i $/! l\i suZt đ\ ths.ng gi.. h#n s.ng đr !r dhhng ít HĐTD ths.m ticn t%i T&TD3 Tum nhitn[ d.[ !-! gtn thưpng mtu !)u t+. T&TD tính l\i dhhng phˆ hợp T i ths.m tư#ng /ngy •s.nh !hZp l\i suZt nợ _u.%t động sin UuZt[ dinh d.. nhu !)u Tc Tốn đ] đ-p /ng h. T. T i $/! l\i suZt lƒ ^. l\i suZt !# gin d. đpi3 Phi t^.m Tốn phii t^i !. nhkng d%ng t^.%n tf th-ng H•IWWI đen th-ng Q•IWWl[ NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths. -n gjp dhr dhXn dhi giii _umet3 &qng !)n phii nri ^nng đâm là nhkng t^. là U-! đonh $/! l\i suZt !h. NHNN !hng gố đối T i l. h.i !-!h tính nàm dhhng thống nhZt T i nh. thuận t^ư ! đr3 Phi !r t^. h#n nhicu l)n s.m đcu phii !hZp nhận $/! l\i suZt $ i !.3 Btn !%nh đr[ T|n !r nhkng d%ng t^.h%n t^.nh !hZp nim sinh d.ng h%n3 T^.%n IWWl „ IWW…[ ^Zt nhicu T&TD tXng l\i suZt hum động nhn$ thu h{t ticn gwi[ d|n đen tXng l\i suZt !h.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh.u đâm g`i t‚t là x<QW™ l\i suZt !# giny‘3 Đối T i nhkng HĐTD dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ !r nhicu HĐTD _um đonh $/! l\i suZt $à dh-!h hàng phii t^i !h.n tài ph-n phii giii _umet tiep thŽ. thuận[ s.nh !hZp tf !-! HĐTD nàm ph-t sinh[ TZn đc $à !# _u.n Tà lượng tài liYu !/u h%n !he ntn t-! gii !h• tập t^ung Tà.nh !hZp ph( gien[ Tà đj! giYt Uim ^.u đr tf ngàm <…•Q•IWWl đen th-ng I•IW<W !hum]n s.ng h%n Tà !-!h tính l\i t^.m gnng x<QW™ !a. ph-p luật[ d.m !a. -n UŽ$ Uvt Tc ths. thuận $/! l\i suZt !ố đonh3 Đicu nàm đ\ gâm ntn sự gZt gbnh đối T i ngưpi T.ng HĐTD3 H. T&TD !.

%t động dinh d. !-! gtn !r t^.ng tính g‚t guộ! $à !h• $.j! t+. ngàm <‹•H•IW<W Tà !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<<3 T^. đối T i !-! gtn t^.u€ Thứ nh. dhhng $. giii3 Thứ -aT ng. !a. !# _u. hợp đồng T. dân sự3 Dự. đ(i đ] giii _umet gZt đồng $à dhhng !)n !r sự th.. -n‘3 T^`ng tài thư#ng $%i là phư#ng th/! giii _umet t^.nh !hZp tự ths. gtn th/ g. !a.$ gi.ng h.in < Đicu I… BLTTDS IWWŠ thb neu hợp đồng đr đượ! dí det gik.j! dhhng đXng dí dinh d.nh !hZp3 'h-p luật 6iYt N. dinh te h.n tài ph-n •t^`ng tài thư#ng $%i Tà t+.ng tính th.m tài sinI<3 ThŽ. đr[ Tc !# !he giii _umet t^. BLDS IWWQ !r th] !.i t^+ là t^ung gi.i HĐTD là $ột d%ng !a.nh !hZp gnng thư#ng lượng Tà h+. giii3 Đâm là hbnh th/! giii _umet t^. T*ND !Zp t•nh3 Neu nhn$ $ụ! đí!h sinh h.n h+. ^.nh !hZp ph-t sinh t^.%t[ titu dˆng thb là hợp đồng dân sự[ t^.. ’11 thhng _u. t^. !-! gtn Tà đượ! tien hành thŽ. !-! t( !h/![ !. giii t^tn !# sz ths. TiY! !-! gtn t^.nh nhưng nhn$ $ụ! đí!h lợi nhuận thb sƒ thuộ! th}$ _umcn !a. gtn th/ g. T i !# !he giii _umet t^.j! t+..nh !hZp3 &-!h th/! giii _umet d. _um đonh t%i Đi]$ $ Ph.nh h.$ dhi. đư. thuận !a.$ gi. ths.nh !hZp HĐTD nri !hung3 D.nh !hZp l\i suZt dhhng !r gb dh-! giYt s.nhân !r đXng dí dinh d.nh !hZp Tc l\i suZt ph-t sinh tf HĐTD là $ột nội dung !a.nh thư#ng $%i thŽ.m the gnng Luật t^`ng tài thư#ng $%i „ Luật số QŠ•IW<W•VH<I đượ! Vuố! hội dhr.?MZMZ C.ài phư#ng th/! thư#ng lượng Tà h+.nh !hZp d. giii[ !-! gtn !r th] !h`n giii _umet t^.nh !hZp HĐTD !r th] đượ! giii _umet z t+.nh !hZp thhng _u. thuận !a. thuận[ t^.tT giii _umet gnng thư#ng lượng3 Đâm là hbnh th/! giii _umet t^.nh !hZp !r sự th. t^tn !-! _um đonh !a.. gtn th/ g.3 Thứ haiT giii _umet gnng h+. t^bnh tự[ tha tụ! _um đonh t%i 'h-p lYnh t^`ng tài thư#ng $%i IWWR Tà đượ! th.$ hiYn n. T i T. dân sự T*ND !Zp t•nh giii _umet3 I< ’Ž$ Đicu <HR Tà Đicu Š‹< BLDS IWWQ IR .nh !hZp thhng _u.nh !hZp HĐTD !r th] đượ! giii _umet gnng nhicu phư#ng th/! dh-! nh.nh !hZp HĐTD3 T^.m dhhng !r _um ph%$ đicu !h•nh hbnh th/! giii _umet t^. B1p 6=P= ^23p9 9mF51 B1ka 9mo56 HĐTD T^. T*ND !Zp humYn giii _umet h.

j! go !‚t gii$[ ngfng nhkng hợp đồng đ.m Uim ^.j! sự Ti ph%$ ngh•. TY _umcn lợi !a. inh hưzng đen sự ph-t t^i]n t^. tốn thpi gi.m !a.ng ncn dinh te ntn inh hưzng titu !ự! !a. dài[ !hậ$ thu hồi nợ[ um tín !a.%t động !h. $bnh3 9 dhí.nh !hZp t^. gtn th/ g..m Tốn đj! giYt là nhkng t( !h/![ !.. sự gZt đồng ~ !hí h.nh t.nh[ phii g-! l%i !hng TiY! đ] th..nh !hZp Uim ^.n tâ$ th. Tà !-! gtn !h`n lự.nh !hrng[ (n ths.ng thự! hiYn d. T. Tụ t^. t^. ng%i Tà h.%t động dinh d.nh[ t%.ng h.ng nhkng TZn đc dhr dhXn[ dhi nguồn Tốn đr là nguồn Tốn hum động !a.nh !hZp3 Btn !%nh đr[ _u.nh3 T^.nh !hZp di‡n ^.$ gi. tố tụng† !-! thư#ng nhân !r th] $Zt hợp đồng h.nh !hZp l n t^.%t động sin UuZt[ dinh d. đu(i $ột Tụ t^. h. tZt !i !-! gtn t^.. _u.n hY tín dụng3 Đicu nàm inh hưzng đen nhu !)u Tc Tốn t^. T.. !i đhi gtn3 6 i T&TD[ dhhng thu hồi đượ! nợ là $ột t^.t^bnh thự! hiYn hợp đồng3 Thhng _u.-n nợ3 T^.i gtn đcu go inh hưzng t^ự! tiep Tà thu nhập gii$ s{t là đicu tZt meu3 T^.ng dhi th.i t^+ _u. tí!h !ự!3 Đối T i !-! gtn th.n hY tín dụng[ t^. !ii Tật !hZt t^.nh !hZp dhhng đ#n giin Tà inh hưzng đen h.n đi]$ Tà gi.m g‚t hiYn n. ^.%t động !h.ng h.%t động tín dụng là ^Zt l n3 T^ư ! het[ Tc phí. T&TD Tà thu nhập !qng gii$ s{t3 6 i !ha th] T.nh !hZp là hY _ui !a. go T&TD dhzi diYn mtu !)u th.nh !hZp Uim ^. phư#ng th/! giii _umet phˆ hợp thb _um đonh !a. l n h#n3 "jt dh-![ t^.ng _u. Tà.nh !hZp dhhng phii !h• đŽ$ đen nhkng t-! động UZu $à !+n !r ~ ngh•.[ !-! !. nh.ng s%!h[ ^u ^àng t^. _u. T. T&TD !h..nh g. Tà hàng th-ng T|n phii t^i l\i ticn gwi đcu đjn3 Ng.n t^`ng t^. !a.j! nhkng t^.n dv.m[ TiY! thŽ.ng h.nh !hZp[ !-! gtn !r th] gàm ts _u.%t động sin UuZt[ dinh d.ng ncn dinh te tho t^ưpng3 &# !he giii _umet t^. đu(i Tụ TiY! T i thpi gi.nhân dinh d. thb !-! gtn $ i . !i h. !%nh U\ hội[ t^.nh !hZp là động lự! th{! đ}m sự t^.ng sin UuZt[ dinh d.nhân[ t( !h/! d‡ l.?MZM[ H82 ^2P BoF 9mF51 B1ka a1I9 j=51 9w HĐTD T^.n t^`ng hàng đ)u t^.ng TiY! thự! thi ph-p luật3 &h• dhi t^.ng U\ hội[ gi-n tiep inh IŠ .ng $. ph-p luật $ i đượ! -p dụng tư#ng đối t^iYt đ] nhn$ gi. t^.ài TiY! thŽ.n[ ticn g%! Tà !hng s/! !a.nh !hZp Uim ^.$ gi. TY lợi í!h !a.$ gi. Tà.nh !hZp là đicu dhhng th] t^-nh dhsi t^.m Tà dh-!h hàng đi T.nh !hZp HĐTD !qng !r inh hưzng titu !ự! t i U\ hội Tà ncn dinh te3 Phi !r nhicu h.[ um tín !a.nh !qng như h. T&TD T i dh-!h hàng !qng !r th] go inh hưzng[ gâm t-! động UZu đen h.nh3 &hính Tb the dhi t^.ng thpi gu(i dinh te tho t^ưpng !%nh t^.$ gi.m[ um tín g)n như là meu tố _u.n hY tín dụng đrng T..ng ncn dinh te tín dụng Tà !r th] !r nhkng t-! động dâm !humcn t.

56 ? &hư#ng < t^bnh gàm nh‚56 Rd R285 B1256 51k9 @_ HĐTD 6=‚F TCTD @7 Q1IB1 1756 @F3 @ƒ5M N6o7= mFN B1:.ng TiY! ph-t t^i]n ncn dinh te tho t^ưpng $à !+n inh hưzng đen $ụ! titu dí!h !)u3 Tr$ l%i[ l\i suZt tf t^ư ! đen n. ph-t t^i]n[ là đ+n g}m t^.m t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^.n t^`ng đối T i tfng !. T&TD‘3 T^tn thự! te !+n tồn t%i nhicu Tụ t^.i t^+ _u.56 573 B„56 Q1Po jI9 Ri= j2k9N B.nh !hZp Tc l\i suZt3 Đồng thpi đr !qng là !# sz đ] đc ^.n hY tín dụng Tà nhkng gZt !ập !+n Tư ng $‚! t^. nhu !)u titu dˆng !.m phii t^i !h. thuận đượ! nợ l\i Tà !# _u.ng _u. nhkng ph-n _umet !r nhicu ~ dien t^. như $ột !# sz đ] giii _umet $`i t^.hưzng đen sự ph-t t^i]n !a.n tâ$ sin UuZt l|n T. B1p b=_2 1751 Ri= j2k9 BoF NHNN @7 9mF51 B1ka @_ Ri= j2k9 9mo56 HĐTDM Nhkng lí luận z !hư#ng nàm sƒ là ncn ting !h.i t^+ t%.n t. ^.t^bnh giii _umet !-! t^.thự! t^%ng t^. ncn dinh te3 "hi t^ưpng dinh d. !-! gtn t^. đicu diYn th{! đ}m ncn sin UuZt hàng hr.nhân3 Tín dụng dhhng th] hiYn đượ! T.nh !hZp dv.ng _u.nh luận3 T•56 Qp9 B1:.ng HĐTD gik. T.m !i dhi nội dung t^. !-! giii ph-p dh‚! phụ! tbnh t^%ng t^tn3 IQ .m Tốn phụ! Tụ !h. dài Tà ^‚! ^ối d.nh dhhng !+n lành $%nh Tà .m đượ! nhbn nhận dư i gr! độ dinh te T i nhkng T.ng HĐTD[ l%i !r ~ ngh•.in nợ l\i $à gtn T.àn[ !-! !ha th] t^. TiY! đ-nh gi. !-! gtn dhhng ths.nhân[ t( !h/! nri ^itng Tà !i ncn dinh te nri !hung3 Dư i gr! độ ph-p lí[ l\i suZt[ đj! giYt là l\i suZt !h.nh !hZp HĐTD[ ng.n tài ph-n !qng đư.ng U\ hội dhhng th] ..nh !hZp dhhng phii Tc l\i suZt •Tb l\i suZt là !Xn !/ đ] tính dh.

ng thự! ti‡n tf gr! độ ph-p luật thự! đonh Tà !-!h giii _umet t^tn thự! te !a.m mtu !)u đicu !h•nh l\i suZt dhi HĐTD _um đonh l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.%t động tín dụng3 Nhkng !hính s-!h nàm đ\ t-! động đen l\i suZt !h.t^bnh thự! hiYn hợp đồng là€ • T&TD h.m _u. t^. ^.j! !r th] ph-t sinh3 T^.m t^. $ột số !hính s-!h đicu hành l\i suZt !h.m !a. T.nh !hZp Tc l\i suZt !r th] Uim ^.nh t^. nhicu thpi db[ NHNN đ\ đư. T.m t^. !-! T&TD Tà là ngumtn nhân gi-n tiep d|n đen nhkng t^. NHNN z !hư#ng <[ !hư#ng nàm ntu nhkng TZn đc thự! ti‡n Tà đc UuZt giii ph-p dh‚! phụ!3 'h)n I3< phân tí!h[ đ-nh gi.ng h.m To t^í đo. Tụ t^i nợ Tà Tụ TiY! đượ! đư. thuận l\i suZt t^.ng HĐTD luhn !hou sự !hi phối !a.%t động dinh d. h.n Tc HĐTD Tà l\i suZt !h.ng HĐTD là $ột t^.. T. l\i suZt !h.nh TZn đc l\i suZt $ i ph-t sinh3 Nhbn !hung[ !-! d%ng t^.n !h/! nXng3 'h)n I3I là $ột số dien ngho nhn$ dh‚! phụ! nhkng gZt !ập !+n tồn t%i t^. giii _umet t%i !# _u.ng nhkng meu tố _u.!-! t^. t^. T&TD3 6iY! ths. dh-!h hàng gwi ticn !qng như dh-!h hàng !r nhu !)u sw dụng Tốn3 "/! l\i suZt !h.nh !hZp Tc l\i suZt ít dhi là nội dung !hính !a. !hính s-!h nhà nư !3 Vu. t^tn nhkng lí luận t(ng _u.m thZp là !hng !ụ hiYu _ui đ] thu h{t dh-!h hàng T.CHƯƠNG > NH…NG V"N Đ# TH*C TI†N V# TRANH CH"P L$I %U"T TRONG H&P Đ'NG T(N DỤNG VÀ GI+I PHÁP KHUC PHỤC Dự. lí thuận lợi thb l\i suZt là $ối _u. ^.n tâ$ đ)u titn !a.j! ngưpi đi T.ng HĐTD !qng như di‡n gien !a. T. !# _u. T. $ột Tụ TiY![ $à thhng thưpng !h• dhi dh-!h hàng Ti ph%$ ngh•.nh !hZp Tc l\i suZt đ\ tfng Uim ^.m Tốn[ tXng thu nhập !h.m T|n !+n3 IH .ng _u. !-! thpi db dư i sự đicu hành !a.n đen TZn đc nàm3 &uối !ˆng là ph)n t(ng det !hư#ng I3 >M? N1‚56 @k5 b_ 91AB 9=‡5 @_ 9mF51 B1ka Ri= j2k9 9mo56 1`a bc56 9d5 Ke56 L\i suZt t^.nh !hZp Uim ^.ng h.n !h/! nXng[ nhkng gZt đồng _u.ng thự! ti‡n litn _u.n t^`ng nhZt $à !-! T&TD sw dụng đ] !%nh t^.n đi]$ _u.nh3 Btn !%nh nhkng meu tố như um tín[ !hZt lượng phụ! Tụ h.

đr[ t^. dh-!h _u.$ det d|n đen t^. giii h. Tụ t^i nợ gố! Tà l\i !h. T i TiY! gii$ $ột ph)n ticn l\i $à dh-!h hàng phii t^i h.3 T^ưpng hợp hng Ngum‡n 6Xn "3 Tà NHT"&' '3 dư i đâm là $ột Tí dụ !h.ng hợp đồng Tà !-!h tính l\i t^.nh !hZp neu h.m đ(i l\i suZt dhi thpi h%n T.nh !hZp Tc $/! l\i suZt t^. thuận ngân hàng '3 sƒ gii$ l\i suZt[ gii$ $ột ph)n ticn ph%t !hậ$ t^i !h.i t^ưpng hợp€ mFt là[ dh-!h hàng mtu !)u gii$ l\i suZt h.i gtn đ\ ths. hng "3 Tà ^{t đ#n dhzi diYn T i đicu diYn hng "3 phii th.ng HĐTD thb l\i suZt sƒ dhhng đượ! đicu !h•nh t^. $ột số lí d. Tụ !a. ^nng hng đ\ thự! hiYn đượ! $ột db t^i nợ gố! là ‹Q3WWW3WWW đồng I‹ .i db ng. HĐTD số <WI•TD?•Wl T?B ngàm <I•WI•IWWl3 ThŽ.nh !hZp Uim ^.-n ticn nợ gố! ntn ngân hàng T|n -p dụng l\i suZt !q3 ¢ng "3 l%i !h.n như t. Tà t^.nh t. T&TD3 T^. h.nh t. gitn gin h+. dh.• T^.m luhn !r dhi nXng t^i nợ gố! Tà l\i đ{ng h%n3 &r nhicu t^ưpng hợp d.t^bnh thự! hiYn HĐTD[ dhhng phii gtn T.m <QW3WWW3WWW đồng thŽ. det th{! !h• Uim ^. thuận th.ng t^ưpng hợp !-! gtn !r sự thống nhZt ~ !hí3 D.ng h%n3 • T^.ng _u.j! $i‡n $ột ph)n l\i[ T&TD sƒ UŽ$ Uvt Tà !hZp thuận mtu !)u nàm tˆm thuộ! Tà.ng nhkng tbnh huống như Tậm thhng thưpng dh-!h hàng là$ đ#n Uin gii$ l\i suZt h.nh !hZp Tc l\i suZt nợ _u.ng suốt thpi h%n T.m dhhng thự! hiYn ngh•. giii[ h.j! tho t^ưpng gien động d|n đen tbnh hbnh dinh d.-n <QW3WWW3WWW đồng ticn nợ gố! là$ h.nh !hZp Tc ths.ng h.j! $i‡n l\i† hai là[ T&TD mtu !)u tXng l\i suZt3 $#"#"#" Fh ch hàng 9@u c8u giả? lãi suất hoGc ?iHn lãi T^. tbnh huống nàm3 Ngân hàng '3 dhzi diYn hng "3 Tb đ\ dhhng thự! hiYn đ{ng ngh•.. t^. t+.i gtn !r ths. Tụ t^i nợ đ{ng h%n[ dhi T&TD mtu !)u nhicu l)n T|n dhhng th.m Tốn dhhng !r dhi nXng t^i nợ !h. thuận neu dh-!h hàng th.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. s# th}$[ ngân hàng ' !h.j! $i‡n $ột ph)n l\i3 6ụ TiY! như Tậm sƒ dhhng !r t^.-n ng. $bnh[ t^tn thự! te T|n !r tbnh huống dh-!h hàng dhhng thự! hiYn đ{ng !. $ột Tài mtu !)u3 &qng !r t^ưpng hợp phí. thuận Tc l\i suZt !ố đonh t^.in nợ gố! thb T&TD sƒ gii$ l\i suZt đồng ngh•. thự! hiYn đ)m đa TiY! th. đi T. ^nng hng "3 !hư. tbnh hbnh thự! te3 Thhng thưpng T&TD sƒ !hZp nhận d–$ thŽ.i n%n[ ^ai ^.-n[ T&TD dhzi diYn ^.nh go inh hưzng• ntn dh-!h hàng T.m dh.in T.i gtn thự! hiYn đ{ng ngh•.in nợ _uh%n3 >M?M? T1ˆF 91285 91F3 b•= Ri= j2k9 Q1= 91r= 1<5 B1:F Qp9 91‰B 6c $jt lí luận[ dhi !-! gtn đ\ ths.ng _u.m3 Tum nhitn[ ph-p luật dhhng !Z$ đicu !h•nh l\i suZt t^.t^bnh h+.nh t.m s.u đr3 T%i phitn t+.nh t.m !hư.

m[ t^.m thưpng !hou thiYt th+i tXng $/! l\i suZt nhn$ !r đượ! dh.n t^`ng3 Thhng thưpng đ] h%n !he ^ai ^. ngân hàng Tb hng "3 !hư.m đượ! đ}m ltn ^Zt !..ng dân !ư[ TiY! !h.ng $ột số hợp đồng T.m Tốn đ\ thự! hiYn đ)m đa ngh•. hng Ngum‡n Thành Ph. Tụ !a. Tụ gii$ l\i !a. T.m đối T i $ột đối tượng !ụ th] nà.ng _u.nh !hZp như Tậm[ ngumtn nhân !ha meu thuộ! Tc lœi !a.m[ gzi Tb ngh•. thuận ntn ngh•.ng thpi gi. Tà.m đượ! ths.$ đc ngho giii ngân h#n Il . thuận t%i phitn h+.m g)n ŠWW t^iYu đồng[ phụ! Tụ $ụ! đí!h titu dˆng[ thpi h%n giii ngân tối đ. ^Zt nhicu t^.m tính gnng l\i suZt ticn gwi !ộng $ột gitn độ Tà th.ng dhi h)u het nhkng Tụ TiY! dh-! gtn T.in Tốn phụ! Tụ nhu !)u !a. T.n <I th-ng d] tf ngàm hợp đồng !r hiYu lự!3 Ngân hàng ’ đ\ giii ngân !h. $bnh thŽ.$ gi. nX$ IWWl dhi -p dụng !hính s-!h đicu hành l\i suZt xth‚t !hjty !a.m T i l\i suZt thZp h#n •z nhkng HĐTD dí det tf t^ư ! đr nhưng T|n t^. Tụ gii$ l\i suZt Tà gii$ ticn ph%t !hậ$ t^i !a.t^bnh giii ngân‘ s. ngân hàng '3 dhhng ph-t sinh3 Đối T i nhkng Tụ t^.ng số ít nhkng Tụ TiY! !r sự phin /ng $%nh $ƒ tf phí. hng Ph.m3 Phi tho t^ưpng !r nhkng gien động dhien T&TD phii nâng l\i suZt hum động đ] thu h{t nguồn Tốn t^. thuận là l\i suZt !ố đonh t^. đen het ngàm R<•<I•IWWl3 L\i suZt !h. gtn T. T i l\i suZt hum động hiYn t%i sƒ dhien T&TD $Zt đi $ột ph)n lợi nhuận3 6b Tậm[ dhhng ít T&TD đ\ mtu !)u dh-!h hàng !hZp nhận tXng l\i suZt !h.ng HĐTD là đicu dh.$ là$ h.m là W[ll™•th-ng •tư#ng đư#ng <W[QH™•nX$‘ Tà $/! l\i suZt nàm là !ố đonh t^. l n đối T i ngưpi dân th. T. thuận3 $#"#"#$ T%TI 9@u c8u nJng lãi suất cho va9 Đicu dh. !Zp s# th}$ đ\ UŽ$ Uvt Tà !hZp thuận mtu !)u !a.n gik.m ng‚n h%n[ l\i suZt !h.n hY tín dụng3 Dư i đâm là $ột Tụ TiY! đi]n hbnh t^.ng thpi gi. l\i suZt[ T&TD dhhng ths. NHNN[ l\i suZt hum động Tà l\i suZt !h.[ !hính Tb the đ\ !r nhkng t-! động t. ngàm WI•<<•IWW‹[ NHT"&' ’ đồng ~ !h.$ •!ư U.in Th !ˆng _u. ngưpi đi T. h. giii ntn mtu !)u ngân hàng '3 gii$ $ột ph)n l\i suZt tư#ng /ng T i ph)n hng đ\ t^i đượ!3 T+.&hu 6Xn *n[ _uận Bbnh Th%nh[ T'H&"‘ T. z đ#n l‰ $ột T&TD nà. T.m $ i tiep tụ! giii ngân3 Đâm !hính là tbnh t^%ng Uim ^.ng HĐTD l\i suZt !h. HĐTD đượ! dí Tà.ng suốt thpi gi. T&TD !h• ph-t sinh dhi dh-!h hàng T.như ths. _u.3 Tbnh t^%ng nàm dhhng !h• Uim ^.m đ(i đonh db3 T^. T.n T. ths. ths. $bnh3 ThŽ. T.i đợt T i t(ng số ticn h#n <QW3WWW3WWW đồng3 Đen ngàm <I•H•IWWl[ dhi hng Ph.in Tc l\i suZt t^. thự! hiYn đ)m đa đicu diYn thŽ. thuận l\i suZt !ố đonh T i hợp đồng t^ung „ dài h%n $à _um đonh t^.

^. đ\ phii dí đicu !h•nh tXng l\i suZt T. gàn nàm !hZt TZn !-! đ%i gi]u Hội đồng nhân dân Tc TiY! ngân hàng l%i tXng l\i suZt !h.$/! t^)n3 Tum nhitn[ t^ư ! đr NHNN đ\ !r &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ &STT ngàm WŠ•H•IWWl _um đonh đối T i !-! HĐTD dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ !-! gtn tiep tụ! thự! hiYn nhkng nội dung t^. T.spUŸnŽžs id—II<…WŠ II I… .ng -p dụng t^)n l\i suZt !h.m Tà dhi nXng nguồn Tốn !a.m Tốn !+n h%n hợp đồng3 Tính đen ngàm <W•‹•IWWl đ\ !r ‹I™ nhng dân t^. t i h%n Tà t^.ng -p dụng là <[‹Q™•th-ng •tư#ng đư#ng I<™•nX$‘3 S.IWW3WWW3WWW đồng !+n l%i thb ngân hàng mtu !)u $/! l\i suZt $ i là <[‹Q™3 ?iii thí!h !h.m[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.m gbnh _uân đ. t£ gi. T. het3 ThŽ.m là I<™•nX$[ tư#ng đư#ng <[‹Q™•th-ng[ ngân hàng ’ mtu !)u tXng l\i suZt dhhng Tượt _u. T&TD3 T%i !-! gu(i tiep U{! !w t^i z humYn "ộ! Hr. lí d. Vumet đonh số <R<‹•VĐŒNHNN _um đonh l\i suZt !# gin gnng đồng 6iYt N.ng t•nh[ dhi ngân hàng tXng l\i suZt •tf <[I™ ltn <[QW™[ !r hộ ltn <[‹Q™‘[ thb ^Zt nhicu hộ T.thZp[ Tb Đicu I HĐTD _um đonh€ xThŽ.ing RW nhng dân ditn _umet dhhng !hou đicu !h•nh l\i suZt[ h` Oi 'hư#ng •IWWl‘[ Ngân hàng !r _umcn tự ~ tXng l\i suZt !h.u đr dhi !r sự mtu !)u dh‚! phụ! thiYt h%i d. HĐTD dit$ dhe ư ! nhận nợy3 Tum nhitn[ dh-!h hàng đ\ dí Tà.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin3 &Xn !/ Tà.m t^. dhe ư ! nhận nợ[ th] hiYn sự đồng ~ Tc l\i suZt $ i ntn dhhng !r !# sz đ] dhzi diYnII3 'hân tí!h Tụ TiY! t^tn[ thpi đi]$ Ngân hàng ’ mtu !)u tXng l\i suZt ltn <[‹Q™•th-ng là l{! NHNN đ.ng hợp đồng ths.[ l\i suZt !h.SD tXng đồng thpi phii là$ đ{ng như hợp đồng g. T. ngân hàng ’ phii thự! hiYn hợp đồng T i l\i suZt như đ\ ths.-[ tho U\ Tân *n Tà !-! humYn dh-! t^. !-! !w t^i humYn "ộ! H.ng hợp đồng đ\ dí det •phˆ hợp T i !-! _um đonh !a. ph-p luật !r hiYu lự! thi hành t%i thpi đi]$ dí det HĐTD đr‘3 Như Tậm z t^ưpng hợp t^tn[ lƒ ^. T. đicu nàm[ lí d. ngân hàng[ số ticn !h.m tf phí.m sƒ đượ! ngân hàng giii ngân thŽ.. T.ng *n[ đ\ !r hàng ngàn hộ dân t^tn đo. ph-p luật3 T^tn thự! te[ !r ^Zt nhicu t^ưpng hợp dh-!h hàng guộ! phii tXng l\i suZt thŽ. thuận l\i suZt !ố đonh3 &h• !r dh.nŒd. thuận t^ư ! đr t^. dh-!h hàng[ ngân hàng ’ l%i đư. $à ngân hàng ’ đư. mtu !)u !a. ^.n đ)u Tc $/! l\i suZt !h.m dˆ HĐTD T i Ngân hàng Nhng nghiYp Tà ph-t t^i]n nhng thhn !hư.!•TiŽž3. là $jt gnng l\i suZt hum động tXng !.ng dhi h%n hợp đồng !hư. !hư. thu Uep đượ! nguồn Tốn gi.plu.[ t•nh L.ng HĐTD[ TiY! tXng l\i suZt là t^-i T i _um đonh !a.$ là <Š™•nX$ -p dụng tf ngàm <<•H•IWWl[ t^)n l\i suZt !h.ng humYn "ộ! Hr. T. mtu !)u !a. gtn T. T..ttp3Tn•nŽžs•g.

m K1= 56l5 1756 Ša {2qB 56:r= @F3 b=_2 B1‹51 Ri= j2k9 •IWWl‘[ cáo 5iện tV 5ài ti2ng n i @iệt Aam[ UŽ$ tht$ t%i http€••T. T.m t^.m phii x!hi.i gtn ths.ng dhi đr T&TD l%i dhhng tXng l\i suZt hum động T i hợp đồng gwi ticn tiet diY$ !a.$nŽt3Tn•dinhtŽ•IWWl•W‹•‹…R‹H< IQ RW .611[ Thưpng t^ự! Hội đồng nhân dân t•nh Ben T^Ž đ\ phối hợp t( !h/! !h. luận t( Tà tiep U{! !w t^i3 ThŽ.T3Tn•indŽU3phpŸ.m _u.n đr ^Zt !.ng dh.ng t•nh[ nhZt là đối T i !-! hộ T.t^)n l\i suZt !h.m nhưng t^tn thự! te dhhng ít T&TD đ\ gs _u. _um đonh nàm3 &hng TXn nàm đrng T.m !r đicu !h•nh đượ! ths. T..m t%i thpi đi]$ đr là I<™•nX$3 Sz d• !r tbnh t^%ng nàm xTb t^.mŒdiŽuŒ!hinhŒ l. !%nh dh-![ &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT !qng !r th] t^z thành !# sz đ] nhicu NHT" đ\ đicu !h•nh l\i suZt T i HĐTD đượ! dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tượt _u. đr[ l\i suZt !h. T.n hành &hng TXn HR……•NHNNŒ&STT hư ng d|n $ột số nội dung litn _u.m t^ung Tà dài h%n[ T&TD thưpng !r ths. !in ngXn !hjn !-! T&TD dˆng s/! $%nh tài !hính guộ! gtn T. T.ng h%n đượ! đicu !h•nh đonh db thŽ. T.t•IWWl‹• …<‹ŠQ3T. đpi !a. thb dh-!h hàng phii t^i l\i suZt ltn t i IR „ IŠ™•nX$yIQ3 Đ] dh‚! phụ! tbnh t^%ng nàm Tà thống nhZt thự! hiYn phˆ hợp T i hY thống !-! TXn gin _um ph%$ ph-p luật[ ngàm <Q•‹•IWWl[ NHNN đ\ g. ngưpi đi T.I<™•nX$[ cáo @iUtAamAUt[ UŽ$ tht$ t%i http€••TiŽtn.$Ž•PhiŒng. !hng th/! gnng l\i suZt tiet diY$ db h%n <I th-ng tính thŽ. thuận t^. TY _umcn lợi !a. •dˆ h. T^i[ Bbnh Đ%i‘IŠ3 &r th] nri t^. đr $ột t^.n •IWWl‘[ Phhng đượ! đicu !h•nh l\i suZt !h.àn !inh l{! gZm gip[ sự ^.ng nhkng TZn đc $à ngưpi dân _u.n—!.ng !-! HĐTD !h.m t^.n tâ$ là $ột số ngân hàng đ\ tXng l\i suZt đối T i !-! HĐTD đ\ !r hiYu lự! t^ư ! dhi Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl Tà &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT ngàm WŠ•H•IWWl đượ! g.n hành3 Đicu nàm gâm phin /ng[ dhr dhXn tf phí. nX$ t^i l\i t%i thpi đi]$ đicu !h•nh !ộng T i gitn độ tf R[‹ đen Š[l™•nX$3 6 i $/! l\i suZt ticn gwi t^.m nuhi thu£ sin hiYu _ui thZp z g. T.$ !.iŒT.. t. thuận T i dh-!h hàng l\i suZt !h.nŒh. đ%i gi]u h`p thi.ing thpi gi. thuận l\i suZt !ố đonh‘[ t^. s‰y dhr dhXn gnng TiY! !hou $/! l\i suZt !.!Œngu. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 ThŽ. humYn TŽn gi]n •humYn Th%nh 'h{[ B.iŒsu. &hng TXn QWWŠ•NHNNŒ&STT !r ~ ngh•..pti. dh-!h hàng đ\ dí det tf t^ư !3 9 $ột dhí.n tâ$ t^ư ! db h`p l)n th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh[ Trang thông tin kinh t2 xE hFi 8 ey -an nhân 'ân tDnh c2n TrUT UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3gŽnt^Ž3g.guộ! ngân hàng phii thự! hiYn đ{ng hợp đồngIR3 Tư#ng tự như Tậm[ t%i t•nh Ben T^Ž[ đ] !hu}n go !h.ng HĐTD đ\ dí det d] tf ngàm <…•Q•IWWl[ !-! T&TD Zn đonh l\i suZt !h.ntŽnt¡t. l n nhn$ gi. !-! hộ T.TnŽžs3Tn•H.i t^+ như $ột ^à. db h`p th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh dh.n đen TiY! -p dụng l\i suZt thŽ.sd—TiŽž¡id—RHl… ¡1tŽ$ id—<‹l 'hư ! Hà Œ T^onh Ng`! L.ngŒŽpŒgu.T IR IŠ Ngum‡n 6Xn &hính •IWWl‘[ "ột số TZn đc đượ! !w t^i[ đ%i gi]u _u.ng h.

%t động !h. tXng3 Ph-!h hàng h.j! !r ticn !qng dhhng $uốn t^i[ Tb $/! l\i suZt !h.[ số lượng !-! Tụ t^. T.ng !uộ! dhang h. T. dài t^z ntn dhr thu hồi Tốn3 &hính Tb the[ t^. T..nh !hZp litn _u.m $ i[ tht$ Tà. !h.ng T i TiY! NHNN sw dụng l\i suZt như $ột !hng !ụ hku hiYu đ] ngXn !hjn l%$ ph-t tXng !. hY thống ngân hàng Tà thu h{t nguồn Tốn nhàn ^œi t^. thuận l\i suZt !h.m g‚t T i !-!h hành Uw !a. T.h%n T|n thZp h#n l\i suZt !h..nhân[ t( !h/! T.m !r đicu !h•nh[ thb d] tf ngàm <…•Q•IWWl[ $/! l\i suZt !h. tXng nh. l\i suZt !h. T i !ha th] đi T.m Tốn3 &r $ột thpi gi. T.m !r đicu !h•nh nhưng dhhng Tượt _u. $ột số T&TD3 Tum nhitn[ !qng !)n phii nhbn nhận TZn đc tf phí..ng đr !r ths.ng nhkng TZn đc thưpng go dh-ng !-.-n lợi nhuận sƒ dhhng th] giii _umet đượ!3 Bin thân !-! T&TD dhhng tự R< .ng TiY! dum t^b lợi nhuận nX$ s.n tâ$ lí gZt gbnh đ\ Uim ^. dhhng !h• !. hY thống ngân hàng !r ph)n gii$ s{t[ dhhng ít ngưpi dân ts ^u th-i độ g.n l\i suZt tXng !.ng nhkng t^.m $à dí det HĐTD t^ư ! thpi đi]$ l\i suZt !# gin tXng !.ng l%i dhr T.nh !hZp đr là !.nhân[ t( !h/! $à gin thân !-! T&TD !qng gjp dhr dhXn t^.m !a.3 Nic$ tin Tà. T.m !r đicu !h•nh !qng dhhng đượ! Tượt _u. Vumet đonh số <R<‹•VĐŒ NHNN ngàm <W•H•IWWl[ !hính s-!h nàm đ\ ngXn !hjn đà gˆng n( l%$ ph-t[ là$ !hậ$ l%i h. !-! T&TD[ !uộ! dhang h.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin Tà TiY! NHNN đ}m $%nh l\i suZt !# gin ltn đen <Š™•nX$ thŽ.. T. T.nh[ !-! T&TD guộ! đ}m $%nh l\i suZt ticn gwi nhn$ thu h{t dh-!h hàng[ t^.[ dh-ng ngho ltn !# _u.j! dhhng !r dhi nXng t^i nợ h.nh !hZp ph-t sinh3 H)u het ngưpi !hou thiYt th+i t^.. h#n nX$ t^ư !3 Đ] !r nguồn Tốn dinh d.n ph{! th}$ là !# !he -p dụng l\i suZt nợ _uh%n Tà tính nợ _u.ng dân !ư3 Btn !%nh đr[ !hính s-!h nàm T|n !r $jt t^-i nhZt đonh[ dhi là$ !h. đi$ !qng ^Zt dhr dhXn[ t^ii _u.[ thb !qng !r nhicu t^.ing thpi gi.h%n gi.ng dhi TiY! giii _umet đ)u ^.ng s.n đen TiY! dh-!h hàng dhhng t^i nợ gi. nguồn Tốn nàm !qng dhhng đ#n giin3 Neu dum t^b l\i suZt !h.h%n3 Tf đr !h.. T.m !ố đonh T i nhkng HĐTD t^ư ! đr[ gài t.m thŽ.nh !a. -n[ ph-t $\i tài sin gi. T&TD phii đối $jt T i tbnh t^%ng nợ _u.3 Neu T&TD dhzi diYn ^.%t động dinh d.đối T i dh-!h hàng t%i thpi đi]$ dí det HĐTD thŽ.m Tốn t^z l%i gzi l\i suZt đ\ ^Zt !.nh !hrng[ Tà $ột t^. t+. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 Đối T i !-! HĐTD đượ! dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ t^.ng dh.ing dinh te đ\ !r t-! động titu !ự! đen h. T.$/! l\i suZt !h. nhicu tha tụ![ thpi gi. <I™•nX$[ neu go ph%t nợ _u.m tối đ. thŽ. _um đonh t%i Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN3 6 i TiY! -p dụng l\i suZt t^)n !h.m !q !h• tối đ.ing dinh te nX$ IWWl „ IWW…[ s.n Uw lí đượ! tài sin dv.u !..$/! l\i suZt !h. đr[ t^i nợ U. thZm[ t^.

nh !hZp Uim ^. •!r l\i suZt thZp h#n l\i suZt hum động hiYn t%i‘ thu Tc dhhng đa !hi t^i !h.. T. T.%t động ngân hàng là h.n tf phí. thuận3 T^ư ! đâm !# !he l\i suZt ths. T. !qng !hou đượ! $/! l\i suZt !. dh-!h hàng gwi ticn† $jt dh-![ TiY! dí det nhkng HĐTD $ i T i l\i suZt !. $ột gộ phận ngưpi dân đối T i hY thống ngân hàng[ Tà h#n nk.u đâm g`i là 6iŽtB. T i l\i suZt !h.$ Thư#ng Tín •s.in l\i phii t^i !h.m[ nhicu T&TD T i nhkng HĐTD dí det t^ư ! <…•Q•IWWl lâ$ Tà. !inh Tượt _u. dh. h#n nhicu s.3 Dư i đâm là $ột Tài Tụ TiY! đi]n hbnh !h.[ !.àn t.àn dop thpi Tà !qng dhhng đượ! -p dụng t^iYt đ]3 >M?M> Li= j2k9 9mo56 1<5 @7 BIB1 9d51 Ri= 9mo56 1<5 HiYn n.àn !inh _um đonh !a..ng !r hiYu lự! !qng !hou inh hưzng dhhng nhs[ nhZt là dhi !r t^.m đ(i !hính s-!h l\i suZt !h.[ $j! dˆ dhhng phii lœi !ha _u. dh.nhân nà..n tf th-ng H•IWWI đen th-ng Q•IWWl3 Phi !hum]n s. TZn đc nàm€ NHT"&' 6iYt N.n Ng`! H3 •'hụ lụ! <‘3 Nội dung Tụ TiY! như s. !-! T&TD nhưng đ\ !r inh hưzng titu !ự! đen sum ngh• Tà nic$ tin !a. ticn đ] t^i l\i !h. TiY! thự! thi ph-p luật !qng go t-! động $%nh $ƒ dhi _um đonh !a.ing thpi gi.in ticn phii giii ngân tiep thŽ.m là <I th-ng tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen I‹•<<•IWWl3 • L\i suZt T.u€ • HĐTD số HlH•NH6NTT ngàm IH•<<•IWW‹ Tà Hợp đồng sw. đ(i[ g( sung số W<•HĐSĐ[BS ngàm WŠ•‹•IWWl3 • Số ticn T.nh nghiYp nà.%t động dinh d. như Tậm3 6Zn đc t^tn !h/ng ts ^nng t^.%t động ngân hàng3 Bin !hZt h. là nic$ tin Tà.sin sinh ^.$/! t^)n là <QW™ l\i suZt !# gin3 &r th] thZm ^nng[ $œi l)n NHNN th.ng !# !he t^)n l\i suZt !h.m T i Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN Tà Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !r hiYu lự! tf ngàm W<•W<•IW<<[ T&TD đượ! !h.%t động nàm3 6 i nhkng gb đ\ di‡n ^. ph-p luật dhhng đượ! -p dụng nghit$ !h•nh t^.nh sinh lpi[ Tà l+ng tin là $ột t^.nd‘ diYn gà 'h.m t^ư ! đr là Th !ˆng dhr dhXn[ Tb dhhng phii d. l\i suZt ths.$ T i dh-!h hàng thŽ.m IQW3WWW3WWW đồng3 • Thpi h%n T.ng nhkng meu tố _umet đonh đen h.m[ nhkng HĐTD đ.t^o l\i !h. ph-p luật dhhng h. T. dh-!h hàng gwi ticn[ dhi $ột $jt gi. T.h%n gnng <QW™ l\i suZt !h.m đượ! tính tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là <[WQ™•th-ng[ tf ngàm WŠ•‹•IWWl t^z đi là <[‹Q™•th-ng3 L\i suZt _u.m gnng đồng 6iYt N.ng $ột số h..m3 RI . thuận !qng tfng đượ! -p dụng t^.ng dh.ng h.

th.m t^.m3 D.m đen ngàm <Š•…•IWWl Tà !hư.nd Tà gà T^)n Tho H.m <IW3WWW3WWW đồng3 • Thpi h%n T. dài đen ngàm WŠ•‹•IWWl3 Như Tậm[ t^. !i ths. thuận t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tà !i tf ngàm <…•Q•IWWl đen WŠ•‹•IWWl l\i RR . đ(i[ g( sung số W<•HĐSĐ[BS ngàm WŠ•‹•IWWl3 • Số ticn T. là <I[R‹Q™•nX$ •gnng <[WR™•th-ng‘3 Ngân hàng ths. s# th}$ l%i Uw tính l\i suZt !h. thuận t^ư ! đr Tốn đượ! đicu !h•nh gnng _um đonh dh-! !a.àn hợp ph-p3 Tư#ng tự[ T*ND t•nh Sr! T^Xng giii _umet t^.n tf ngàm <…•Q•IWWl đen WŠ•‹•IWWl l\i suZt !h.u $ i -p dụng $/! t^)n l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !# gin† Tụ TiY! z t^tn HĐTD dí ngàm IH•<<•IWW‹ là t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ ths. ph-p luật Tà h. h#n $/! t^)n l\i suZt !h.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ Tà Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl Tà Vumet đonh số IQRl•VĐŒNHNN ngàm R<•<W•IWW‹ Tc l\i suZt !# gin là l[IQ™•nX$[ l\i suZt !h.n t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl[ gtn ngumtn đ#n dhhng dh-ng !-.m dhhng Tượt _u.nd tf ngàm T.i srt !a.àn t. h#n <QW™ l\i suZt !# gin là <[WR™•th-ng[ nhưng t+. T. ngân hàng s. thuận[ tf ngàm <…•Q•IWWl t^z Tc s. đr[ t+. !i thpi gi. go đ#n T.nh t.ng _u.àng *3 Tà hng 6u "inh T3 •'hụ lụ! I‘3 • HĐTD số ‹R…•NH6NTT ngàm <Š•<I•IWW‹ Tà hợp đồng sw. T. thuận l\i suZt <[WQ™•th-ng dv. T.<QW™ l\i suZt !# gin[ Tậm l\i suZt !h.• Ngàm Il•<I•IWWl[ gà H3 dí !. là tf th-ng H•IWWI đen ngàm <…•Q•IWWl NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths.m IQW3WWW3WWW đồng Tà ticn l\i !h.m $/! l\i suZt là <[WQ™•th-ng là !.ng dh. T.m <I th-ng tf ngàm <Š•<I•IWW‹ đen <Š•<I•IWWl3 • L\i suZt tf <Š•<I•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là <[WQ™•th-ng[ tf ngàm WŠ•‹•IWWl t^z đi là <[‹Q™•th-ng3 • Bà *3 Tà hng T3 đ\ t^i l\i !h. phí.u R th-ng d] tf ngàm đen h%n t^i nợ3 Bin -n s# th}$ số WH•IWW…•PDT"ŒST ngàm Il•…•IWW… !Xn !/ Tà. T.ng h%n tf ngàm I‹•<<•IWW‹ đen WŠ•‹•IWWl là€ IQW3WWW3WWW U ‹ th-ng ‹ ngàm U <[WR™•th-ng — <l3HIQ3lRR đồng3 S. ph{! th}$ dhhng UŽ$ Uvt đen3 &r th] thZm ^nng đâm là $ột s.ng h%n là <[WR™•th-ng !h.nh !hZp HĐTD gik..m $ i !. T*ND t•nh Sr! T^Xng dhi -p dụng hồi tố _um đonh hiYn hành t%i thpi đi]$ Uvt Uw !h. đicu !h•nh tính l\i t^.$ det sƒ t^i đa số ticn Tốn T.t^bnh giii _umet[ t+.. Ph.m tối đ.i gtn ths.ng[ TZn đc đjt ^.ing thpi gi. 6iŽtB.-n nợ gố!3 T^. thuận !h. ph)n nàm ntn t+. ngumtn đ#n !qng là 6iŽtB. !Zp s# th}$ l%i !hZp nhận $/! l\i suZt h.

go đ#n Tà ngân hàng !r dí hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt $ i là <[‹Q™•th-ng là phˆ hợp T i _um đonh !a. thuận hng H3 t^i grp $œi th-ng I3WWW3WWW đồng !h. ngân hàng t^ư ! ngàm đen h%n3 S. đr[ l\i t^.suZt ths.ng t^ưpng hợp h. đen dhi het nợ3 T%i t+.u dhi đượ! !Zp th‰ tín dụng h%n $/! <Q3WWW3WWW đồng[ hng H3 đ\ ^{t g)n <Š3QWW3WWW đồng đ] titu Uài3 Th-ng Š•IWWl[ hng H3 th.i th-ng d] tf ngàm h+. thuận t^.i Tụ TiY![ ngàm WŠ•‹•IWWl phí. s# th}$ !h.nh !hZp3 Phhng phii $`i T&TD đcu !r !-!h tính l\i đ{ng _um đonh[ TiY! tính l\i s.ng h%n tính tf ngàm WQ•‹•IWWl đượ! !hZp nhận T i $/! l\i suZt là <[‹Q™•th-ng3 Tf h.%n đ] đi$ gi. _um đonh ph-p luật[ !# _u. NHT"&' T3 T i dh-!h hàng L3Đ3HIH3 Di‡n gien Tụ TiY! như s.ng nhkng TZn đc gâm ph-t sinh t^. giii gzi !h.i Tụ TiY! t^tn !h.ng tfng gi..nh t. _umcn Tà lợi í!h !a. ^nng ngân hàng tính l\i _u.iŒsu.. hng H3 tính đen ngàm Uvt Uw là g)n ŠW3WWW3WWW đồng3 T^. h#n nhicu l)n s.ng HĐTD3 &ụ th][ thŽ..i đ. h#n <QW™ l\i suZt !# gin như Tụ -n th/ nhZt nhưng t+.àng ¤en •IWW…‘[ Tính l\i suZt xt^tn t^piy[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.n !r sự th.[ đ%i diYn ngân hàng U-! đonh số ticn nợ !i gố! l|n l\i !a.u€ th-ng WI•IWWl[ hng H3 dí hợp đồng sw dụng th‰ tín dụng !a. thZm dhi UŽ$ Uvt nhkng t^. l)n t^.-n t^i !hậ$3 Số nợ !+n l%i hng H3 phii th. l%i dhhng UŽ$ Uvt3 9 !i h.ing thpi gi.ttp3Tn •IWW…<II‹<<QWŠllQp<WHR!<W<H•tinhŒl.n giii _umet !)n UŽ$ Uvt Tc hiYu lự! !a.nh t. giii đượ![ ngân hàng sƒ gii$ !h.plu. ph-p luật Tb t%i thpi đi]$ đr[ l\i suZt !# gin là <Š™•nX$3 D. hng H3 h#n l3QWW3WWW đồng ticn phí Tượt h%n $/! Tà $ột ph)n phí th. TXn gin -p dụng t^.i gtn ths.ài $/! l\i suZt t^.i !r th] d|n đen l\i suZt t^ung gbnh $à dh-!h hàng phii !hou !.!. ^nng ngân hàng tính l\i dhhng đ{ng như ths.nh t. Tà đc ngho t+. UŽ$ Uvt3 T+. ngân hàng T3[ ths.tŒt^ŽnŒt^. t^. giii thành3 Ngượ! l%i[ hng H3 dhhng đồng ~ h+.ng T+ng h.n thự! hiYn hợp đồng di‡n ^.ng dh.àn gộ dư nợ tối thi]u !h.i gtn h+.m đ(i !a. thuận t^.-n đượ! dh. !-! gtn đư#ng sự3 Btn !%nh đr[ ng.nh !hZp $à !r thpi gi.nh !hZp HĐTD gik.ng h%n[ !-!h th/! tính l\i !qng là $ột t^. thuận nàm !.-n t.ng hợp đồng hàng th-ng hng H3 !r t^-!h nhiY$ th. tfng th-ng t^tn số dư !uối H. T i l\i suZt thự! te3 Đ#n !w t^ưpng hợp th-ng <I•IWW…[ T*ND _uận ?+ 6Zp •T'H&"‘[ Uw s# th}$ Tụ t^. ngân hàng3 Th-ng ‹•IWW…[ ngân hàng dhzi diYn[ Tà h.nh t. hợp đồng[ ticn l\i đượ! tính t^tn số ticn dh-!h hàng ^{t d] tf ngàm ^{t ticn nhưng thự! te ngân hàng l%i tính l\i thŽ.-n là$ g.ing <3QWW3WWW đồng !h.i3ht$ IH RŠ .

th-ng t^ư !‘3 Đâm là !-!h tính l\i !ộng dồn ntn tf số nợ gố! g. ngân hàng là <3WWW3WWW3WWW đồng[ ngàm <Š•H•IWW‹ Tà I…•Q•IWWl !hng tm !r t^i ticn nợ gố! l)n lượt là <Š‹3QRW3WWW đồng Tà <QW3WWW3WWW RQ .. là$ <W db •H th-ng t^i $ột db Tà.m I3WWW3WWW3WWW đồng3 • L\i suZt T.-n[ th. t^. h.ng nợ _u. ths.in phí phii t^i !a.u dhi tính !i !-! !hi phí là IR „ IŠ™•nX$ như đ\ t^bnh gàm z ph)n I3<3<3I‘3 Btn !%nh đr[ thŽ. thuận gik.àn t.àn gộ số dư nợ !a.i gtn dí phụ diYn hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt là W[…Q™•th-ng[ đen ngàm <l•‹•IWWH tiep tụ! dí phụ diYn hợp đồng đicu !h•nh l\i suZt là <[<™•th-ng3 • Thpi h%n T.àn s.in phí ph-t sinh thŽ.db !a.-n dhhng đa số ticn tối thi]u thb t. ph-p luật[ Uâ$ ph%$ đen lợi í!h !a.h%n thŽ.m là HW th-ng3 • Ticn nợ gố! !hi.. thuận Tà tính đen ngàm WR•H•IWW‹ !hng tm !+n nợ Tốn gố! !a. _um đonh !a. T&TD3 6ụ TiY! Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N. U-! đonh l%i ticn l\i Tà !-! dh.i s.n đ)u !h• h#n <Š3WWW3WWW đồng[ s.nh t. T i _um đonh !a.ng !-!h tính l\i tf phí.u€ • &hi nh-nh Ngân hàng &hng thư#ng t•nh Sr! t^Xng Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£ dí HĐTD số RI•HĐTD ngàm WR•WI•IWWŠ3 • Số Tốn T.nh t. ngưpi đi T. ngân hàng3 Tính tf !uối th-ng Q•IWW… là đ\ _u.h%n Tà -p dụng l\i suZt nợ _u.m3 Ph-! T i Tụ TiY! nàm[ t^ưpng hợp dư i đâm !r nội dung l\i suZt Uim ^.nh !hZp nhưng ngumtn nhân l%i dhhng phii lœi t^.ing l™•th-ng[ !. nợ gố!3 T+. ngàm WŠ•l•IWWŠ[ db !uối ngàm WŠ•WI•IWW…‘3 • &hng tm t^i Tốn đ{ng db t^i nợ Tà ticn l\i[ đen db th/ H thb !hng tm dhhng thự! hiYn đ{ng ths. h#n ^Zt nhicu s.-n đa số ticn tối thi]u ntn ngân hàng phii !r t^-!h nhiY$ !hum]n t.u II th-ng[ số nợ !i gố! l|n l\i đ\ ltn g)n đen ŠW3WWW3WWW đồng3 Như Tậm[ l\i suZt -p dụng thŽ. !-!h tính nàm là dh. th-ng t^ư ! •gồ$ nợ gố![ l\i th-ng t^ư ! Tà !-! dh. ngàm WŠ tâm[ db th/ nhZt g‚t đ)u Tà.h%n[ nhưng ngân hàng T|n tiep tụ! tính l\i suZt thŽ. gi..u …W ngàm d] tf ngàm lập gin thhng g-.u đâm g`i là 6iŽtinB.…W ngàm hng H3 dhhng th. T i _um đonh ph-p luật Tc !-!h tính l\i suZt thŽ. nhZt s.i gtn !h• là I<3WWW3WWW đồng3 Cu ^àng TiY! tính l\i !ộng dồn là h. hợp đồng thb s. !ha th‰ là nợ _u.u đâm g`i là !hng tm‘ !r nội dung như s.nd‘ diYn &hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£ •s.$ •s.m là W[lQ™•th-ng3 Đen nàm WR•WI•IWWH h.nh t.àn gộ số dư nợ s. T&TD đối T i dh-!h hàng •thpi đi]$ $ột số NHT" -p dụng l\i suZt !. do!h[ neu !ha th‰ dhhng th. !-!h !ộng dồn l\i[ phí Tà. hợp đồng sw dụng th‰ tín dụng gik.

m gnng <QW™ l\i suZt !# gin !h. thpi đi]$ !hng tm Ti ph%$ hợp đồng là ngàm WR•H•IWW‹[ !Xn !/ thŽ.n Uvt Uw dhhng nhZt _u-n dhi Tf. gbnh _uân l\i suZt t^. thuận l\i suZt t^. đư. thuận l\i suZt3 6 i !-!h U-! đonh gnng l\i suZt gbnh _uân như Tậm[ phí. thuận l\i suZt t^tn tfng thpi đi]$ s.ng h%n tập t^ung z g.n Uvt Uw !hi.ng tfng gi. Tụ TiY! ^. thuận !a.i đ. t^i3 'hí. NHNN !hng gố ntn dhhng !hZp nhận mtu !)u !a.đồng3 Tính đen ngàm RW•Q•IWWl !hng tm !+n nợ l%i ngân hàng ticn gố! là QWI3Š‹W3WWW đồng Tà ticn l\i tf ngàm WR•H•IWW‹ đen thpi đi]$ t+. ph-p luật3 Tr$ l%i[ t^. NHNN _um đonh Tà dhZu t^f Tà.nh !hZp l\i suZt d. ^nng phii tính l\i thŽ.nd mtu !)u !hng tm t^i ticn nợ gố! Tà ticn l\i !hư. -p dụng t^)n l\i suZt !h. T i _um đonh !a.ng thpi gi. thpi đi]$ Ti ph%$ hợp đồng $/! l\i suZt !h. !i gi. !hng tm Đ%i H£ !h. hợp đồng $/! l\i suZt W[lQ™•th-ng[ s. s# th}$ dhhng UŽ$ Uvt ths.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ[ t+.in Q Đicu Š‹Š Tà Ph.m3 T*ND t•nh Sr! T^Xng UŽ$ Uvt Tà.ng t.nh !hZp t^tn !r th] thZm ^nng dhi giii _umet Tụ TiY! nàm[ t+.u3 4ai làT t^. NHNN _um đonh[ đồng thpi mtu !)u tính l%i ph)n l\i suZt $à !hng tm đ\ t^i Tượt _u. go đ#n3 &Xn !/ Tà.ng h%n Tà !-!h tính l\i t^.%n đượ! phvp ths. Uvt Uw3 6iŽtinB.<QW™ l\i suZt !# gin d.i đ. T. dh-!h hàng3 ca làT !# _u.$/! l\i suZt !# gin !a. T. số ticn Tốn T.ng gi. ths.n T.%n tư#ng /ng T i tfng !# !he đicu hành l\i suZt !a. thuận l\i suZt t^. dhhng -p dụng $/! t^)n T i ths.i đ. ngumtn đ#n dhhng Tượt _u.%n tf <…•Q•IWWl Tc s. go đ#n phii !hou thiYt3 Cu ^àng đâm là $ột !-!h U-! đonh l\i suZt dhhng đ{ng T i _um đonh !a. ph-p luật $à l%i !hi. U-! đonh $/! l\i suZt là <[WR™•th-ng3 Tf t^. Vumet đonh số <<ŠR•VĐŒNHNN ngàm I…•Q•IWW‹ thb Tà. thuận l\i suZt t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl† Tf.n thự! hiYn đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a. T&TD tính l\i !ộng dồn gâm thiYt h%i !h. l\i suZt !# gin !a. Ph.u đr đicu !h•nh là <[<™•th-ng[ nhưng tính gbnh _uân $/! l\i suZt go đ#n đ\ t^i !h. TZn đc€ GFt làT !# _u.nh !hZp Tc l\i suZt t^.àn thpi gi. gbnh _uân l\i suZt t^.m đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a. NHNN3 Tf !-! TZn đc nàm[ t-! gii sƒ đc UuZt nhkng giii ph-p nhn$ h%n !he Tà dh‚! phụ! z ph)n I3I3 RH .m dhhng đượ! Tượt _u<[WR™•th-ng3 ’vt thpi đi]$ ths. ths.

T.nh !hZp Uim ^.[ dh-ng ngho Tb lí d.u !r th] !h/ng $inh ^nng TiY! -p dụng ph-p luật T|n !+n nhicu gZt !ập dhien _umcn lợi !a. !-!h giii _umet ngượ! l%i3 ¢ng T^onh ’uân B3 Tà gà Lt Tho Th.ng _u.nh N3 dí T i NHT"&' O &hâu •s.nd !h.h%n là $ột t^.h%n là IQW3WWW3WWW U << th-ng U W[l‹Q™ — IŠ3WHI3QWW đồng3 Tư#ng tự[ gin -n số W‹•IWW…•DSŒST ngàm WH•<W•IWW… gik.h%n $à nhicu gin -n s# th}$ go dh-ng !-.ng hợp đồng là <QW™ U <[‹Q™•th-ng3 T+. Tc !-!h tính l\i suZt nợ _u.n tài ph-n dhhng h.nh !hZp nhicu nhZt t^.m t^.nd T i gà *3 Tà hng T3[ T*ND t•nh Sr! T^Xng !qng tumtn -p dụng l\i suZt nợ _u.nh !hZp tài siny s. ^nng thŽ.h%n3 ThŽ.nh !hZp go inh hưzng3 T^z l%i T i Tụ TiY! 6iŽtB.n hành d–$ thŽ.ng h%n t^. 6iŽtB. BLDS IWWQ là hợp ph-p Tà dhhng !hZp nhận mtu !)u !a. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" Uvt Uw ph{! th}$ !h.nd đcu dh-ng !-. Ph.ng h.h%n phii đượ! U-! đonh gnng <QW™ l\i suZt t^.nd Tà gà 'h.i Tụ TiY! nàm[ 6iŽtB.in I Đicu << !a.t^bnh giii _umet3 6iY! -p dụng _um đonh !a.ng Tụ xLm hhn Tà t^. thpi đi]$ Uvt Uw s# th}$ là ‹™•nX$ •thŽ. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN[ l\i suZt _u. !# _u. ph-p luật !humtn ngành h. ngumtn đ#n t%i gin -n số QH•IW<W•PDT"Œ'T Tà Q‹•IW<W•PDT"Œ'T !ˆng ngàm Wl•Š•IW<W3 Ph-! T i h. đượ! ^u ^àng3 Như đ\ t^bnh gàm z ph)n <3I3I3I[ hiYn n.h%n !+n nhicu TZn đc !hư.h%n3 6iŽtB.n !h/! nXng l%i đư.u đâm g`i là *&B‘ h.àn t.h%n là <QW™ l\i suZt !# gin d.>M?MG Li= j2k9 5` ^2I 1<5 @7 BIB1 9d51 Ri= bƒ= @J= Q1oP5 5` ^2I 1<5 L\i suZt nợ •gố!‘ _u.$ !r h.u đâm[ !# _u. Tc TiY! -p dụng l\i suZt nợ _u.m _um đonh !a.i Tụ TiY! t^tn[ t^. đr[ !r nhicu t^.ng nhkng nội dung thưpng Uim ^.%t động tín dụng3 T^tn thự! te TiY! -p dụng !-!h tính l\i suZt nợ _u. NHNN !hng gố Tà. ^. ^nng TiY! -p dụng _um đonh !a. BLDS !qng !h/ng ts dhhng ít sự l{ng t{ng !a.n Ng`! H3 z t^tn3 6c l\i suZt nợ _uh%n[ T*ND t•nh Sr! T^Xng tumtn tf Il•<<•IWWl đen Il•…•IWW… -p dụng Vumet đonh số IWIŠ•VĐŒNHNN ngàm IH•l•IWW… l\i suZt !# gin là ‹™•nX$[ l\i suZt _uh%n là <W[Q™•nX$[ gnng W[l‹Q™•th-ng3 D.i HĐTD3 R‹ .n !r th}$ _umcn3 "ột số Tụ TiY! !ụ th] như s. !-! gtn t^.m g. nàm3 T^tn thự! te[ !# _u.i _um đonh dhhng thống nhZt Tc !-!h th/! tính l\i suZt _u. đr l\i _u. t^.ng ph-p luật 6iYt N. Vum !he !h.àn !qng nhZt _u-n t^. Vumet đonh số IIRI•VĐŒNHNN ngàm IŠ•…•IWW…‘3 9 !i h.

ng h%n3 Phi -p dụng _um đonh Tc l\i suZt nợ _u.m l\i suZt t^.n Ng`! H3[ T*ND t•nh Sr! T^Xng l%i -p dụng l\i suZt nợ _u. Tụ Tc tài sin phii th..i !-!h tính l\i suZt _u.h%n l|n thpi đi]$ det th{!3 T^.h%n đượ! tính dhhng Tượt _u.-n Rl . „ Bộ tư ph-p „ Bộ tài !hính Tc TiY! Uvt Uw Tà thi hành -n Tc tài sin ngàm <…•H•<……‹ _um đonh t+. -n nhân dân tối !.ng h%n[ $à !+n t^. !h.. _um đonh t%i Ph. ngumtn đ#n !qng là 6iŽtB. T+.ng h%n tf W<•W<•IW<W đen ngàm t^i d/t nợ3 T+.m t^. l\i suZt !# gin h.nd Tà gà 'h. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" !hZp nhận dh-ng !-.h%n gnng <QW™ l\i suZt t^.nh !hZp z TiY! U-! đonh thpi đi]$ g‚t đ)u -p dụng l\i suZt nợ _u. „ 6iYn Pi]$ s-t nhân dân tối !. -n phii ^. T i l\i suZt !# gin !a. T*ND t•nh Sr! T^Xng Uvt Uw gin g-n số WH•IWW…•DSŒ ST ngàm Il•…•IWW… gik.in I Đicu << Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN l\i suZt _u. NHNN t^tn t(ng số dư nợ gố! thự! te !h. đen ngàm ^. NHNN _um đonh3 Ng. ^nng hng B3[ gà N3 phii !hou l\i suZt _u. T*ND _uận <W •T'H&"‘ tumtn ticn l\i !a.ng dhi đr t%i dh.ng t^. h#n s.ng h%n luhn !.h%n dhhng Tượt _u.h%n đượ! tính đen ngàm thi hành -n U.ài ^..u[ tư#ng /ng T i h. *&B3 &r th] thZm ^nng !ˆng $ột tbnh tiet Tà !ˆng T+.nh !hZp dhhng !h• Uim ^.ng dhi đr !-!h tính th/ h. _um đonh !a. BLDS[ ngưpi go thiYt h%i sƒ là T&TD[ Tb l\i suZt !h.i 'HT3&N3W<<‹<<W‹ ngàm <…•<<•IWW‹ Tà HĐTD t^ung[ dài h%n số RII‹H…I… ngàm IW•<<•IWW‹[ t(ng số ticn HRR3RIH3WWW đồng nợ Tốn Tà RŠ3W‹Q3R<Š đồng nợ l\i3 Bin -n s# th}$ số H<•IWW…•HNST ngàm R<•<I•IWW… !a. !a.h%n3 &-!h th/ nhZt thŽ.i !Xn !/ Tà. ph-p luật !humtn ngành là Ph.h%n tf ngàm ph-t sinh nợ _uh%n !h. z TiY! tính l\i suZt nợ _u. T. gin -n3 T^.• Hợp đồng th/ nhZt 'HT3&N3W<WlW…W‹ ngàm <W•…•IWW‹ Tà HĐTD t^ung[ dài h%n số I……WW‹…… ngàm <W•…•IWW‹[ nợ Tốn <3‹ŠŠ3ŠŠ‹3WWW đồng nợ gố! Tà l\i <ŠH3QRR3QŠH đồng3 • Hợp đồng th/ h.h%n thŽ. 6iŽtB.nh !hZp gik. *&B sƒ đượ! tính tiep tụ! d] tf ngàm W<•W<•IW<W T i $/! l\i suZt !# gin thŽ. _umet đonh guộ! gtn !r ngh•.<QW™ l\i suZt t^.nd Tà gà *3[ hng T3 như đ\ t^bnh gàm z t^tn[ T*ND t•nh Sr! T^Xng tumtn tumtn l\i suZt _u.ng3 Tum nhitn[ !qng d.u đr *&B dh-ng !-. BLDS IWWQ3 S.<QW™ l\i suZt !# gin3 T^.h%n !a. ph{! th}$ T*NDT& nhưng !-!h th/! giii _umet Tụ TiY! l%i dh-! nh. đen dhi t^i het nợ gố! !Xn !/ Tà.nh t.in R[ ph)n 1 Thhng tư litn to!h số W<•TTLT gik.[ t^.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ thb l\i suZt _u.

l\i suZt !# gin d. gà H3 phii đượ! -p dụng tf thpi đi]$ ph-t sinh nợ _u.in I Đicu RWQ BLDS IWWQ Tc t^-!h nhiY$ dân sự d.in nợ tf nợ t^. do!h !h. T*ND _uận <I phii -p dụng Ph. ltn t+. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi gi.ng ph%$ Ti dhr. gin -n s# th}$3 T^.j! Ph.ng $ i đi$ gi.i gtn đư#ng sự Tc thpi đi]$ g‚t đ)u tính l\i _u.h%n !h.ng Tụ TiY! nàm T*ND _uận <I[ T'H&" đ\ -p dụng Ph. T*ND t•nh Sr! T^Xng dhhng nhZt _u-n3 Phhng !h• T*ND t•nh Sr! T^Xng !r _umet đonh t^-i T i _um đonh !a. đa số ticn !+n nợ thb hàng th-ng go đ#n !+n phii t^i tht$ !h.ng TZn đc nàm dhhng phii d. _umet đonh t^-i luật[ nhưng nội dung !r sự dh-! giYt3 Bin -n số <HI•IWW…•DSŒST ngàm <H•‹•IWW… !a. !Zp ph{! th}$ Tà gin -n s# th}$ đcu go sw.dh. ph-p luật !qng đượ! !-! gtn nhận th/! đ)m đa3 R… .n đi]$ gik.3 Thự! t^%ng -p dụng _um đonh ph-p luật t%i !# _u.nh !hZp !+n !r th] ph-t sinh tf sự gZt đồng _u. ngumtn đ#n là *&B Tà hng Ngum‡n Tum]n V3 tumtn d] tf ngàm ngumtn đ#n !r đ#n mtu !)u thi hành -n[ neu go đ#n !hư. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" !hZp nhận Tà sw.là dhhng !r dhi nXng t^i nợ đ{ng h%n Tà dhhng !hZp thuận !h.in I Đicu << Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 H)u het !-! _umet đonh dhhng phˆ hợp T i _um đonh Tc thpi đi]$ -p dụng l\i suZt nợ _u.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ h. HĐTD đr là nợ _u. !-n gộ T+.ng ph)n <3I3I3I[ t-! gii đ\ t^bnh gàm Tc thpi đi]$ !hum]n dh.h%n3 Tum Tậm[ dhhng phii l{! nà. l\i suZt nợ _u. -n3 Tum nhitn[ đr dhhng phii TZn đc ph-p l~ ntn t^. luận nàm[ t-! gii dhhng nghitn !/u sâu h#n3 Btn !%nh đr[ t^.h%n thŽ. đr[ nội dung nàm go ngân hàng dh-ng !-.n Uvt Uw T|n !+n nhicu thieu srt $j! dˆ _um đonh đ\ ^Zt ^u ^àng[ !ụ th]3 Tf đâm đjt ^. ph-p luật _um đonh dhhng !hjt !hƒ $à d. ph-p luật $à T*ND _uận <I •T'H&"‘ !qng ^. ph-p luật hiYn hành !hính là dhi dh. đr t^. T*ND _uận <I Tc t^. ngumtn đ#n3 Ph-ng !-.in nợ gố! !a. !# !Zu l%i thpi h%n t^i nợ thb số dư nợ gố! !a.-n3 Như Tậm thpi gi.ng h%n s. _umcn lợi !a. t+.. đượ! T+. -n !Zp s# th}$ đcu go dh-ng !-. ngumtn đ#n số ticn l\i thŽ.n !hậ$ t^i t%i thpi đi]$ th.h%n3 T^. h. đen dhi thi hành -n U.h%n T i dh.in ticn l\i d] tf ngàm gi. TZn đc Tc !humtn $hn nghiYp Tụ !a.nh !hZp gik.in nợ T.h%n !a.nh t.ng nợ _u.n ph-t sinh l\i suZt nợ _u.m dhhng đượ! t^i đ{ng h%n[ đượ! T&TD đ-nh gi. TiY! -p dụng ph-p luật !a. !hậ$ thự! hiYn ngh•.ng3 D..h%n tính tf ngàm ngumtn đ#n !r mtu !)u thi hành -n3 Tht$ Tà. đen dhi thi hành -n U. Tụ là dhhng phˆ hợp[ lƒ ^. gi.

ths. đr phii tính l\i t^. !h.h%n h)u như dhhng dh-! gb !he tài l\i suZt nợ _u.h%n đối T i dh. ph-p luật hiYn n.i gtn ths. ^nng sw dụng !he tài ph%t !hậ$ t^i là $ột !-!h xl-!h luậty !a.in l\i t^‡ h%nI‹3 'h-p luật đ\ _um đonh ^Zt ^u ^àng Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i[ ngh•.in nợ l\i _u..m3 "j! dˆ Tậm[ ph-p luật l%i !h.ng HĐTD[ !ụ th] !r ths.ng dhi l%i gs _u.h%n T i dh.ng _um đonh !a. đ(i[ g( sung gzi Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN thb TiY! ph%t !hậ$ t^i đối T i dh.m nri !-!h dh-! là xl\i $˜ đ‰ l\i !. ph{! th}$ g-! dh-ng !-.h%n Tà nợ l\i Tốn T.n đi]$ !h. thuận . thuận l\i suZt‘ d|n đen phí ph%$ thpi gi. TZn đc nàm là Tụ -n gik.in nợ l\i _u. phvp[ Tb !-!h tính ph%t !hậ$ t^i l\i _u.h%n3 ThŽ. !-! T&TD _umcn đượ! đi$ gi.ng số ticn l\i HRR3IHl3…I‹ đồng $à !hng tm đ\ t^i đen th-ng H•IWW‹ ngân hàng !r tính l\i suZt _u. !hng tm Đ%i H£[ gik ngumtn gin -n s# th}$3 Đối T i Tụ TiY! gik.in nợ _u. HĐTD dí ngàm WI•Š•IWWŠ thpi h%n T.$ det t^.m[ dhhng đượ! phvp tính l\i _u.ng h%n đối T i số dư nợ tf th-ng WI•IWWŠ đen WI•IWW…[ nhưng tf th-ng WI•IWWŠ đen th-ng H•IWW‹[ ngân hàng đ\ tính nhicu dh. z TZn đc nàm t^.0 thu!n gia h9n ho\c đi$u chDnh thJi h9nT kì h9n n& Qgốc :à lEiR thì -ên f đ%&c 1uy$n trCch t3 tài kho#n -ên c đ+ thu n&T n2u tài kho#n ti$n gVi t9i thJi đi+m đ không c=n số '% thì -ên f chuy+n '% n& QgốcT lEiR sang n& 1uá h9n thUo 1uy đHnh của Agân hàng Công th%Ing @iệt Aam73 T+.h%n t^tn dh.in l\i thŽ. là t^.ng h%n đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a.àng 'hư#ng •IWW…‘[ @ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam[ Đ%i h`! Luật T'H&"[ t^3QW I‹ ŠW .ng _u.in tính l\i ngumtn đ#n đ\ tính thŽ. !hính U-! !.nd Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£[ neu go đ#n !r sự nghitn !/u d• lư¥ng h#n Tc _um đonh !a. là t^.t^bnh tố tụng3 6Zn đc tiep thŽ.ny[ sƒ gâm gZt lợi !h.Đi]n hbnh !h.nd Tà !hng tm TNHH thư#ng $%i Đ%i H£3 &hng tm nàm dh-ng ^nng t^.n hành d–$ thŽ. ph{! th}$ T*NDT& t%i T'H&" Uvt Uw ph{! th}$3 6iŽtinB. !a. phvp T&TD ph%t !hậ$ t^i đối T i dh. ph)n !r lợi !h. gbnh _uân l\i suZt t^. 6iŽtinB.h%n dhhng đ{ng3 ThŽ. l\i suZt _u.m là HW th-ng •WŠ•WI•IWWŠ đen WŠ•WI•IWW…‘ d. ph-p luật thb sƒ dhhng dh-ng !-. s# th}$ !hi.m g. Tc _umcn lợi dhi dh-!h hàng Lư#ng Tho H. ^nng tZt !i !-! dh. $bnh •t+. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒ NHNN đ\ đượ! sw. 6iŽtinB. T.khi đ2n thJi h9n ho\c kì h9n tr# n& Qgốc :à lEiR mà -ên c không tr# đ%&c n& :à không đ%&c -ên f ch. Ph. h. !-! T&TD th. thuận t^tn !# sz _um đonh !a.h%n[ Tb như Tậm là xl\i !hồng l\iy[ h.in nợ l\i _u.n Tà ticn g%! t^.h%n3 T+.h%n Tốn dhhng đượ! ph-p luật !h.m d. ph-p luật3 &r _u. gtn đi T.nd !h.m Tb -p dụng l\i suZt _u.in I Đicu <R Vum !he !h.

i &hng TXn ŠWQ•NHNNŒ&STT Tà <<ŠW•NHNNŒ&STT[ thb T&TD dhhng -p dụng l\i suZt nợ _u.in I Đicu RWQ BLDS IWWQ là thŽ. HĐTD Tà.ng t^ưpng hợp l\i _u. t-! gii thb !-! T&TD ph%t !hậ$ t^i đối T i dh. đ(i[ g( sung Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 Nợ dh-!h hàng phii t^i T&TD đượ! tính gnng h.àn gộ dư nợ gố! !a.nh t.j! t^.%t động tín dụng[ $à Đicu RWH Luật Thư#ng $%i IWWQ !qng _um đonh Tc _umcn mtu !)u ticn l\i d.ng h%n[ nợ l\i _u.ng dhi ticn ph%t !hậ$ t^i l%i đượ! h%!h t.u3 Ticn l\i !a.m h.. sự ths.àn t.-n Tà. dh.ng h%n nhân T i số ngàm !hậ$ t^i[ T*ND t•nh Sr! T^Xng đ\ !hZp nhận mtu !)u nàm !a.àn dh-! nh. Tụ !a.h%n ng.h%n‘ Tà ticn ph%t d.i TXn gin nàm đ\ !hính th/! go NHNN g\i gs nX$ IWWQ t%i Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒ NHNN sw.-n l\i t^.h%n d. l\i suZt !# gin d. !hậ$ th.h%n đối T i số dư nợ gố! !hư.m đ{ng h%n3 Nhưng h.àn dhhng phii là xl-!h luậty3 Phhng !h• t^.h%n3 &-!h th/ h.in nợ gố! Tà nợ l\i t^‡ h%n h. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi h%n T.ng h. _um đonh !a. !-! gtn I…3 T^ư ! đâm[ thŽ. !i gố! Tà l\i ’Ž$ Đicu <H Ngho đonh <ŠH•IWWQ•NĐŒ&' !a.h%n •d. đen h%n t^i nợ nhưng phii !hum]n s.nd mtu !)u go đ#n th.àn t. _u. đen h%n $à l\i đ\ _u.i[ nợ phii t^i gnng nợ gố![ nợ l\i t^.ng t^ưpng hợp _u.nh t.nh t.ng h%n tf <Q•…•IWWl đen <Š•<I•IWWl Tà l\i ph%t !hậ$ t^i l\i R db •th-ng <W[ <<[ <I•IWWl‘ T i l\i suZt ph%t là <QW™ l\i suZt t^. dh-!h hàng T.in gi.h%n3 T^.h%n $ột db t^i gố!‘ nhưng TiY! !r đượ! ph%t t^tn t. nợ _u.in thu tf dinh d.-n3 ThŽ.!hậ$ thự! hiYn ngh•. hợp đồng dhhng l%i tˆm thuộ! Tà.i dh.-ny là$ !# sz U-! đonh ticn l\i ph%t !hậ$ t^i[ dh-! T i _um đonh t%i Ph. đen h%n •$j! dˆ T&TD phii đư.ng t^ưpng hợp gố! !hư.-n Tà.h%n[ gố! !hư.nd Tà gà *3[ hng T3 z t^tn[ phí. 6iŽtB.nh t^. t. dh-!h hàng là !# sz đ] T&TD ph%t dh-!h hàng gnng $ột t£ lY !.in thu dh-! Il3 Tf đr !h. dh. nợ gố! _u.nh t.àn gộ dư nợ !a.ng nợ _u.ng h%n Tà ticn ph%t t^.m dhhng t^i l\i Tốn T.m t%i thpi đi]$ th. ngumtn đ#n3 Tum nhitn[ t^. đr[ thŽ. thuận là xl\i ph%t !hậ$ t^iy[ !)n lưu ~ ^nng ticn ph%t !hậ$ t^i Tà ticn l\i là h. Tha tư ng &hính pha Tc !he độ tài !hính đối T i !-! T&TD ngàm IR•<<•IWWQ I… Il ’Ž$ Ph. 6iŽtB.ng hợp đồng Tà gin -n đcu ghi ^u ths. thZm T i !-!h g`i xph%t !hậ$ t^iy đ\ di‡n ti đượ! gin !hZt sự Ti ph%$ ngh•.in I Đicu <R Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN Š< .-n3 T^z l%i Tụ TiY! gik.h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng t%i thpi đi]$ th.ng h%n[ d] !i ph)n nợ gố! Tà nợ l\i ph-t sinh go _u.t^o h. Luật thư#ng $%i thb phii U-! đonh xl\i suZt nợ _u. T&TD đượ! h%!h t. thuận gik. h. T i l\i suZt t^. h#n s.i !-!h3 &-!h th/ nhZt[ nợ dh-!h hàng phii t^i gnng nợ gố! !ộng nợ l\i t^.n đi]$ !a. Tụ3 D..

i TXn gin luật[ giii _umet TZn đc Tư ng $‚! t^ư ! đâm $ột số ~ dien !h. luận đư. $ối _u.h%n là <QW™ l\i suZt t^. phvp T&TD ths. BLDS IWWQ3 Tum nhitn[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W l%i dhhng đc !ập đen l\i suZt đối T i dh.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ h.m[ thŽ. thuận l\i suZt !h.in nợ _u. nhkng đc UuZt nhn$ dh‚! phụ! !-! t^.nh !hZp T|n -p dụng Ph.đcu _u. thuận[ dhhng đicu !h•nh thhng _u.nh t.u€ ¢ng "3 Tà T&TD N3 dí det HĐTD T. ŠI . $ụ! đí!h titu dˆng3 H. thuận l\i suZt !h.n hY tín dụng Tà !# _u.-n[ T&TD dhzi diYn h.in nợ gố! _u.i[ ph)n thiYt l%i thuộ! Tc ngưpi đi T. !-! TXn gin dư i luật như t^ư ! đâm3 Đicu nàm !h/ng ts luật !humtn ngành •_um đonh t^ự! tiep TZn đc l\i suZt‘ đượ! -p dụng đ] !h.ng h%n3 T%i thpi đi]$ h. sự ths. Tc tính gi.j! mtu !)u tZt t. đr l\i suZt t^.i !-!h tính l\i nàm đcu !r nhkng $jt h%n !he nhZt đonh[ TiY! lự. thuận gik.t^o ph-p lí tư#ng đư#ng gik.nh !hZp Uim ^.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ nk. Luật &-! t( !h/! tín dụng •Luật số Š‹•IW<W•VH<I‘3 T%i Ph. !r hiYu lự!‘ Tc ths. ^.m g.i !Xn !/ -p dụng l\i suZt nợ _u.in I Đicu …< Luật nàm _um đonh t^ự! tiep Tc l\i suZt ths. T.n hành d–$ thŽ.in nợ _u. T.h%n[ như Tậm !-! gtn t^. dhr.t^o ph-p lí !a.j! Ph. t^tn !# sz là !-! nội dung thự! ti‡n đ\ t^bnh gàm z ph)n I3<[ ph)n !uối !a.iy dhi NHNN đ\ gs _u. NHNN !hng gố là W[l™•th-ng3 Phi t^.-n hợp đồng thb l{! đr !h• tính đượ! ticn ph%t l\i $à !hư.[ Tụ TiY! đượ! đư. !h`n !-!h tính nà. tbnh huống như s. T. !-! TXn gin ph-p luật3 T-! gii đjt ^.h%n đối T i dh.àn thiYn ph-p luật hiYn n.nh !hZp Tà h.m $ột số ticn !h. T&TD Tà dh-!h hàng đi T. tˆm thuộ! Tà.m l n h#n <QW™ l\i suZt !# gin $à dhhng !hou sự !hi phối !a.n hY gik. ^nng Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒ NHNN là !-!h đ] xsw. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN3 T^z l%i T i h. h.h%n3 Nhbn !hung[ !i h.ng _u.m3 >M> G=P= a1Ia Q1|B a1eB Dự.n giii _umet t^. ’11 đ\ thhng _u.h%n3 6 i !-!h tính th/ nhZt[ gtn go thiYt là !-! T&TD[ gzi lƒ dhi đen h%n t^i l\i $à dh-!h hàng dhhng th.3 Đồng thpi !qng đi$ gi.i l)n l\i t^tn !ˆng $ột ph)n gố! _u. _um đonh !a.i gtn dí HĐTD[ l\i suZt !# gin d. ^.in I Đicu << Vum !he !h. -p dụng ph%t gố! Tb !hư.m Tb !r th] UŽ$ như dh-!h hàng go tính h.m3 >M>M? T1ƒ56 51k9 ^23 b~51 @_ Ri= j2k9 bƒ= @J= Q1oP5 5` ^2I 1<5 Ngàm <H•H•IW<W[ Vuố! hội dhr. Ph.ng h%n là <[Q™•th-ng[ l\i suZt đối T i dh. s. đen h%n3 6 i !-!h tính th/ h.h%n nàm[ l%i đjt ^.i gtn -p dụng Thhng tư số <I•IW<W•TTŒ NHNN •dhi Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !hư. luật !hung Tà luật !humtn ngành Tà gi.

Uvt Uw t%i t+, -n !r th}$ _umcn3 Neu t+, -n dự, thŽ. _um đonh t%i Ph.in I Đicu << Vum !he !h. T,m g,n hành d–$ thŽ. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN thb l\i suZt nợ _u- h%n đượ! U-! đonh là I[IQ™•th-ng3 Neu t+, -n !Xn !/ thŽ. _um đonh !a, Ph.in Q Đicu Š‹Š BLDS IWWQ thb l\i suZt _u- h%n đượ! tính là <QW™ U W[l™•th-ng — <[I™•th-ng3 Như Tậm[ t^.ng tbnh huống nàm[ neu -p dụng BLDS IWWQ thb l\i suZt đối T i dh.in nợ _u- h%n l%i nhs h#n l\i suZt t^.ng h%n3 6Zn đc Tư ng $‚! z đâm là hiYn n,m !-! T&TD Tà ngưpi đi T,m đượ! phvp ths, thuận l\i suZt !h. T,m[ tbnh t^%ng l\i suZt t^.ng h%n !,. h#n <QW™ l\i suZt !# gin ^Zt d‡ Uim ^,3 Neu sw dụng $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin thŽ. BLDS IWWQ đ] U-! đonh l\i suZt _u- h%n thb sƒ Uim ^, t^ưpng hợp l\i suZt _u- h%n thZp h#n l\i suZt t^.ng h%n3 Đâm là $ột đicu h.àn t.àn gZt hợp lí Tb UuZt ph-t tf ~ ngh•, là $ột !-!h !he tài đối T i TiY! !hậ$ thự! hiYn ngh•, Tụ t^i nợ !a, dh-!h hàng T,m Tốn ntn l\i suZt đối T i dh.in nợ _u- h%n phii luhn !,. h#n l\i suZt t^.ng h%n3 HiYn n,m[ đối T i !-! HĐTD dí det Tà thự! hiYn t^ư ! dhi NHNN -p dụng !# !he l\i suZt !h. T,m ths, thuận[ !# sz ph-p lí $à đ, số !-! t+, -n -p dụng đ] U-! đonh l\i suZt nợ _u- h%n là Ph.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ t^tn thự! te !-! T&TD là ngưpi go thiYt th+i3 6 i nhkng HĐTD dí det Tà thự! hiYn s,u dhi NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths, thuận l%i !r th] Uim ^, tbnh huống l\i suZt t^.ng h%n Tượt _u- <QW™ l\i suZt !# gin như đ\ phân tí!h z t^tn thb TiY! -p dụng BLDS IWWQ l%i t^z ntn dhhng phˆ hợp3 D. đr[ thŽ. _u,n đi]$ !- nhân !a, t-! gii[ nhà là$ luật !)n _u,n tâ$ đen TiY! thống nhZt !-! _um đonh ph-p luật đ] đi$ gi. _umcn lợi !a, !-! gtn th,$ gi, Tà. _u,n hY tín dụng Tà thuận lợi h#n !h. !# _u,n tài ph-n dhi giii _umet !-! t^,nh !hZp Tc l\i suZt3 T%i thpi đi]$ nàm[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W !hư, ph-t sinh hiYu lự![ T&TD Tà dh-!h hàng T|n -p dụng Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN đ] ths, thuận l\i suZt !h. T,m thŽ. _um đonh !a, ph-p luật3 6b the[ t-! gii dien ngho NHNN !)n s $ g,n hành TXn gin hư ng d|n !h. Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W Tà !hZ$ d/t hiYu lự! !a, Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN3 T%i TXn gin hư ng d|n nàm ntn _um đonh ^u l\i suZt đối T i dh.in nợ _uh%n dhhng Tượt _u- <QW™ l\i suZt t^.ng h%n t^.ng HĐTD3 6 i hư ng d|n !ụ th] như Tậm[ !-! TZn đc đượ! giii _umet là !-! T&TD sƒ dhhng phii l. l‚ng Tc TiY! t^,nh !hZp Uim ^, Tà !# _u,n tài ph-n đcu tumtn đicu !h•nh l\i suZt _u- h%n gnng <QW™ l\i suZt !# gin gâm gii$ s{t lợi nhuận !a, T&TD3 "jt dh-![ thự! te t^ư ! đâm !-! T&TD T|n -p dụng Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN đ] tính l\i suZt _u- h%n[ Tà !h• !r nhkng HĐTD ph-t sinh t^,nh !hZp $ i go đicu !h•nh l\i suZt

ŠR

_u- h%n[ !+n nhkng HĐTD dh-! thb dh-!h hàng T|n phii thự! hiYn ngh•, Tụ t^i l\i _u- h%n T i l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !h. T,m t^.ng h%n3 Ngh•, là _um đonh !a, BLDS !h• đicu !h•nh đượ! $ột gộ phận t^.ng số lượng l n !-! _u,n hY tín dụng gik, T&TD Tà dh-!h hàng T,m Tốn[ tf đr !h. thZm _um đonh nàm dhhng thự! sự ph-t sinh hiYu _ui t^.ng l•nh Tự! tín dụng ngân hàng3 >M>M> H:J56 KL5 Be 91h @_ BIB1 91uB •IB b~51 9d51 1`a a1Ia BoF 91ˆF 91285 Ri= j2k9 Tf !-! thự! t^%ng đ\ phân tí!h z ph)n I3<3I[ t-! gii !h. ^nng t^.ng _u- t^bnh giii _umet[ t+, -n phii !h{ ~ UŽ$ Uvt l\i suZt thŽ. tfng gi,i đ.%n[ dhhng -p dụng hồi tố đối T i nhkng ths, thuận l\i suZt t^ư ! đr3 T^.ng tZt !i !-! TXn gin litn _u,n đen TiY! đicu !h•nh l\i suZt !h. T,m t^.ng HĐTD đcu dhhng đc !ập đen TiY! -p dụng hồi tố3 Thpi đi]$ hiYn n,m NHNN $ i -p dụng t^z l%i !# !he l\i suZt ths, thuận ntn !r dhhng ít HĐTD t^ung „ dài h%n dí det t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl dv. dài !h. đen hiYn n,m T|n !hư, det th{! •T i HĐTD !r thpi h%n HW th-ng dí det ngàm <l•Q•IWWl thb đen <l•Q•IW<R $ i det th{!‘3 6 i nhkng HĐTD t^ii _u, !i g, gi,i đ.%n -p dụng !# !he l\i suZt như Tậm[ !# _u,n giii _umet t^,nh !hZp !)n UŽ$ Uvt ths, thuận l\i suZt thŽ. tfng gi,i đ.%n !ụ th]3 Phhng th] -p dụng $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin đ] Zn đonh $/! l\i suZt t^.ng h%n tối đ, $à dh-!h hàng phii t^i !h. T&TD z gi,i đ.%n -p dụng l\i suZt ths, thuận t^ư ! đr3 Btn !%nh đr[ đ] U-! đonh l\i suZt !-! gtn ths, thuận !r Tượt _u- $/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin h,m dhhng[ !# _u,n !h/! nXng dhhng th] dˆng phvp !hi, gbnh _uân !-! $/! l\i suZt t^.ng suốt thpi gi,n thự! hiYn hợp đồng3 &-! $/! l\i suZt $à h,i gtn ths, thuận th] hiYn ~ !hí !a, h` t^.ng tfng gi,i đ.%n thự! hiYn hợp đồng[ gi,i đ.%n NHNN dhống !he $/! t^)n thb ths, thuận l\i suZt đr Ti ph%$ ph-p luật[ nhưng z gi,i đ.%n NHNN -p dụng !# !he l\i suZt ths, thuận thb l%i đ{ng luật3 Neu !hi, gbnh _uân !r th] l\i suZt t^ung gbnh h.àn t.àn dhhng Tượt _u$/! t^)n[ ntn d‡ nh)$ l|n ^nng ths, thuận l\i suZt gik, h,i gtn dhhng Ti ph%$ ph-p luật3 6c $jt lí luận[ !# _u,n giii _umet phii tính l%i $/! l\i suZt t^.ng gi,i đ.%n go dhống !he $/! t^)n[ Tà T i TiY! tính l%i l\i suZt như Tậm thb dh-!h hàng T,m Tốn sƒ đượ! h.àn t^i $ột gi- t^o l\i đ\ go tính dhi ^,3 Như Tậm[ TiY! -p dụng _um đonh !a, gi,i đ.%n nàm hồi tố !h. gi,i đ.%n t^ư ! đr h.j! !hi, gbnh _uân l\i suZt t^.ng suốt thpi gi,n thự! hiYn hợp đồng đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a, ths, thuận l\i suZt t^.ng HĐTD •thŽ. tfng gi,i đ.%n tư#ng

ŠŠ

/ng T i !# !he đicu hành l\i suZt !a, NHNN‘ là dhhng phˆ hợp Tà dhhng đi$ gi. đượ! _umcn lợi !a, !-! gtn th,$ gi, _u,n hY tín dụng3 Đ] giii _umet TZn đc nàm[ t-! gii !h. ^nng T*NDT& !)n !r TXn gin hư ng d|n !ụ th] TiY! -p dụng _um đonh !a, ph-p luật dhi UŽ$ Uvt nhkng t^,nh !hZp HĐTD như Tậm[ !ụ th] là đối T i nhkng HĐTD dí det tf t^ư ! ngàm <…•Q•IWWl Tc s,u3 T^tn thự! te[ TZn đc nim sinh dhhng phii d. _um đonh !a, ph-p luật dhhng ^u ^àng[ $à là !-!h giii _umet !a, !-! !# _u,n !r th}$ _umcn !hư, thống nhZt d. !hư, !r sự hư ng d|n !ụ th][ d|n đen _umcn lợi !a, !-! gtn $à đj! giYt là phí, ngưpi đi T,m go inh hưzng3 6Xn gin hư ng d|n ntn _um đonh ^u dhhng đượ! -p dụng hồi tố Tà dhhng !hi, gbnh _uân đ] U-! đonh tính hợp ph-p !a, ths, thuận l\i suZt !h. T,m t^.ng HĐTD3 >M>MG Œ23 b~51 91ƒ56 51k9 @_ B1p 97= a1<9 B18f 9mP BLDS IWWQ Tà Luật thư#ng $%i IWWQ đư, ^, h,i !# sz đ] là$ !Xn !/ tính ticn ph%t !hậ$ t^i dh-! nh,u3 Ph.in I Đicu RWQ BLDS _um đonh€ .Trong tr%Jng h&0 -ên c nghga :* ch!m tr# ti$n thì -ên đ 0h#i tr# lEi đối :Ki số ti$n ch!m tr# thUo lEi su,t cI -#n 'o Agân hàng Ahà n%Kc công -ố t%Ing ứng :Ki thJi gian ch!m tr# t9i thJi đi+m thanh toánT tr3 tr%Jng h&0 c tho# thu!n khác ho\c 0há0 lu!t c 1uy đHnh khác.7 T^.ng dhi đr Đicu RWH Luật thư#ng $%i IWWQ l%i _um đonh€ .Tr%Jng h&0 -ên :i 0h9m h&0 đ)ng ch!m thanh toán ti$n hàng hay ch!m thanh toán thh lao 'Hch :* :à các chi 0hC h&0 lC khác thì -ên -H :i 0h9m h&0 đ)ng c 1uy$n yêu c[u tr# ti$n lEi trên số ti$n ch!m tr# đ thUo lEi su,t n& 1uá h9n trung -ình trên thH tr%Jng t9i thJi đi+m thanh toán t%Ing ứng :Ki thJi gian ch!m tr#T tr3 tr%Jng h&0 c thNa thu!n ho\c 0há0 lu!t c 1uy đHnh khác.7 ThŽ. _um đonh !a, BLDS Tà Luật thư#ng $%i thb !r h,i !-!h tính ticn ph%t !hậ$ t^i[ thŽ. đr !Xn !/ Tà. l\i suZt !# gin d. NHNN !hng gố h,m !Xn !/ Tà. l\i suZt nợ _u- h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng t%i thpi đi]$ th,nh t.-n tư#ng /ng T i thpi gi,n !hậ$ t^i3 ThŽ. _u,n đi]$ !a, t-! gii[ !h• ntn _um đonh $ột !-!h ph%t nhn$ t%. sự nhZt _u-n[ gi{p !-! gtn th,$ gi, gi,. do!h Tà !# _u,n giii _umet t^,nh !hZp d‡ dàng -p dụng ph-p luật3 6b the[ t-! gii dien ngho !h• _um đonh $ột !-!h ph%t !hậ$ t^i dự, t^tn !# sz l\i suZt !# gin !a, NHNN !hng gố[ gzi lƒ neu !Xn !/ Tà. l\i suZt nợ _u- h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng như _um đonh !a, Luật thư#ng $%i IWWQ thb !-! gtn l%i phii t^ii _u, gi,i đ.%n U-! đonh l\i suZt nợ _u-

ŠQ

T i dự. ^.t^o l\i dhi đr g.h%n[ ntn gi.h%n‘3 D.in nợ gố! _u. h#n l\i suZt !# gin‘3 6b the[ T i _u. gtn go Ti ph%$[ h#n nk.m xl\i ph%t !hậ$ t^iy3 &i BLDS IWWQ Tà Luật thư#ng $%i IWWQ đcu sw dụng xticn l\iy đ] !h• dh. đr[ neu !i h. Tụ !hậ$ thự! hiYn ngh•.in l\i3 ŠH .h%n t^ung gbnh t^tn tho t^ưpng •Tb l\i suZt nợ _u.i dh.n hY tín dụng ngân hàng thb d‡ gâm ^. ^. ph%t t^tn !# sz l\i suZt !# gin d. phvp !-! gtn -p dụng $ột !-!h th/! đối T i $ột dh.ng TiY! sw dụng thuật ngk xticn ph%t !hậ$ t^iy h. gtn Ti ph%$ ngh•. Tụ phii !hou t^-!h nhiY$ Tb hành Ti Ti ph%$ !a.ng h%n‘ Tà ticn l\i đối T i dh.in ticn l\i nàm đcu go _u.ng !he tài ph%t !hậ$ t^i3 6 i !-!h g`i như Tậm[ dhi -p dụng t^.n tài ph-n !qng gjp dhr dhXn h#n dhi giii _umet Tụ TiY! neu !r t^.h%n Tà phii !hou tiep $ột dh.h%n luhn !. Tụ !a.h%n •tính gnng l\i suZt nợ _u. Tụ3 Tr$ l%i[ t^.ny3 Nhưng T i !-!h g`i xticn ph%t !hậ$ t^iy sƒ th] hiYn đượ! gin !hZt !a.nh t.h%n t^ung gbnh[ sƒ tốn thpi gi. $bnh3 6iY! _um đonh !h• !r $ột !-!h th/! tính ticn ph%t sƒ h%n !he _umcn !a. h. $bnh† $jt dh-![ đr là hbnh th/! !he tài guộ! ngưpi Ti ph%$ ngh•. t^tn !# sz là l\i suZt !# gin d.in nợ !hậ$ t^i đ] đi$ gi.n !hậ$ t^i t%i thpi đi]$ th.i[ Tc thuật ngk đượ! sw dụng t^. thb sƒ t^z thành xl\i $˜ đ‰ l\i !.ng h%n •tính gnng l\i suZt t^. nh)$ l|n3 'h-p luật ngân hàng đ\ !h.n đi]$ nàm[ t-! gii đư.h%n đối T i dh. NHNN !hng gố sƒ dhien gtn go Ti ph%$ thiYt h%i h#n s. !h`n $ột !-!h th/! ph%t đối T i $ột dh. ^nng ~ ngh•.in ticn ph%t t^.3 Tum nhitn[ sƒ !r nhicu ~ dien t^-i !hicu[ t^. t^tn !# sz là l\i suZt nợ _u.ng TZn đc Tc !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ t-! gii đ\ đư.-n3 4ai làT ph-p luật _um đonh nhicu !-!h th/! Tà !# sz ph%t !hậ$ t^i[ nhưng !h• !h. nr là hbnh th/! ph%t Ti ph%$ đối T i hành Ti !hậ$ t^i nợ gố! Tà nợ l\i !a. t-! gii !)n !r sự ^%!h ^+i t^.in xl\i ph%t !hậ$ t^iy nk. NHNN !hng gố tư#ng /ng T i thpi gi. Tụ Tà dhhng đượ! UŽ$ là $ột dh.n[ !# _u..i là ph-p luật T|n _um đonh nhicu !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ nhưng dhi -p dụng !-! gtn !h• đượ! lự. !a.u€ GFt làT ph-p luật !h• _um đonh thống nhZt $ột !-!h th/! ph%t !hậ$ t^i[ dự.in nợ !hậ$ t^i3 6Zn đc th/ h. ngưpi !r ngh•.in nợ _u.ng !he tài ph%t !hậ$ t^i[ thŽ.ng đr nhicu ~ dien !h. TiY! ph%t !hậ$ t^i nhn$ h%n !he !ha th] !r ngh•. gồ$ ticn l\i t^. dien ngho th/ h.ng _u.nh !hZp Uim ^. lợi í!h !a.i dien ngho như s. phvp T&TD tính l\i suZt _u..

ng TZn đc nàm3 &ụ th] t^.m3 Neu s.n đi]$ th/ nhZt !h..ng gi.ng hợp đồng là Ti ph%$ ph-p luật[ thb nội dung !a. TiY! Ti ph%$ _um đonh Tc l\i suZt3 Ph.ng hợp đồng Tượt _u.[ thb gtn !h.in l\i suZt !a.m t^z thành hợp đồng T. T.in l\i suZt t^.in I Đicu Š‹H BLDS IWWQ U-! đonh l%i l\i suZt !h.m !+n !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf.in l\i suZt go Th hiYu $ột ph)n thŽ.ng t^ưpng hợp !-! gtn ths.m3 Š‹ .m đượ! tính gnng <QW™ l\i suZt !# gin3 Như Tậm[ neu thự! te !-! !# _u.àn gộ đicu dh. sƒ đượ! t^f Tà. thuận Tượt _u.m t^.m Tượt _u.$/! l\i suZt _um đonh[ dhi !r t^. Đicu <RQ BLDS IWWQ[ ph)n Tượt _u. thuận $/! l\i suZt Tượt _u.u dhi đ\ t^f đi Tốn gố! Tà l\i T. dh.u3 Vu. TiY! Ti ph%$ _um đonh !a. gtn !h.>M>MZ Œ23 b~51 @_ 182 ^2P a1Ia Rd bƒ= @J= @=CB @= a1<f a1Ia R289 @_ 91ˆF 91285 Ri= j2k9 Tum hiYn n. đr[ hợp đồng T.ng t^ưpng hợp gtn T.m !r nhicu _u.n đi]$ !.in < Đicu Š‹H BLDS IWWQ !hư.m dhhng !r l\i3 Vu. ^nng ph-p luật !)n !r _um đonh ^u ^àng t^. T. TZn đc Tc hậu _ui ph-p lí !a.n đi]$ th/ g.in ticn l\i đ\ t^i đượ! t^f Tà.m !-! gtn đượ! ths.m3 Đồng thpi gtn !h.m đ\ t^i ticn l\i[ thb số ticn l\i đ\ t^i dhi ^. ph-p luật[ thŽ.i đượ! đ. hợp đồng3 6b the[ l\i suZt đượ! tính l%i gnng <QW™ l\i suZt !# gin $à NHNN !hng gố tư#ng /ng T i tfng thpi đi]$3 ThŽ. ph-p luật Tc l\i suZt t^. t. thuận nàm go UŽ$ là Th hiYu tumYt đối3 D.$/! l\i suZt _um đonh Tà ph)n Th hiYu nàm dhhng inh hưzng đen t. _u.i đ.%t động !h.in nợ gố! Tà l\i T.<QW™ l\i suZt !# gin thb l\i suZt !h. _u.%n !ụ th]3 &hính Tb the[ hiYn n.%n NHNN -p dụng t^)n l\i suZt thb l%i đjt ^.n đen gi. đr[ đ] đi$ gi.ng !-! TXn gin hư ng d|n T i h.nh !hZp !r th] di‡n ^.ng _u. tfng gi.l\i suZt _um đonh thŽ. thuận l\i suZt t^.n đi]$ Tận dụng dh-! nh. thuận Tc đicu dh.m phii h.n giii _umet !r th] linh động UŽ$ Uvt t^. litn _u.àn t^i l%i !h. T.nhân[ t-! gii !h. T.$/! t^)n <QW™ l\i suZt !# gin[ nội dung !a. l\i suZt !# gin !h/ dhhng phii tính l%i gnng T i <QW™ l\i suZt !# gin3 D.[ neu !-! gtn ths.t^bnh giii _umet Tụ TiY!3 Neu ths. ths. T. đicu dh. do!h dân sự nri !hung Tà thống nhZt T i ph-p luật ngân hàng nri ^itng[ !)n _um đonh t^. thuận $/! l\i suZt t^. số !# _u.m thŽ.u dhi dh. ^nng neu ths.ng hợp đồng T.nh !hZp Tc nội dung l\i suZt[ thb phii -p dụng dh.ng HĐTD nhưng T i nhkng t^.àn gộ Tốn gố! Tà l\i $à T|n !+n thf.n đi]$ th/ h. T. _um đonh !ụ th] hậu _ui ph-p lí !a. thuận t^.n tài ph-n !hZp nhận t^.i đ. sự !hjt !hƒ !a.in nàm dhhng U-! đonh ^u !he tài dhi !-! gtn ths.ng HĐTD nri ^itng Tà hợp đồng dân sự nri !hung3 Đicu dh. s.

thuận t^. T. t-! gii[ TZn đc !hư.àn t^i l%i !h.n tài ph-n !qng đicu !h•nh l\i suZt !h.m !a.nh !hZp thb !# _u.m gnng <QW™ l\i suZt !# gin[ !+n neu dhhng !r t^.$/! t^)n l\i suZt !h. T. T. l\i suZt !# gin !qng gâm gZt lợi đối T i phí. T.n đi]$ th/ g.n hY tín dụng[ gtn s.m nhưng TiY! tính l\i !h.m luhn !. h#n $/! t^)n Tà t^z ntn Ti ph%$ ph-p luật[ nhưng T&TD T|n dhhng đicu !h•nh gii$ l\i suZt !h. thuận l\i suZt !. gtn T. T.àn gộ nợ gố! Tà l\i $à T|n !+n thf. det hợp đồng $à !r th] d.ng HĐTD T i $/! t^)n l\i suZt đr‘3 Tht$ Tà.nh !hZp thb T&TD đượ! hưzng $ột ph)n lợi tf sự !htnh lY!h l\i suZt t^.àn d. hợp đồng $|u‘ !ố tbnh mtu !)u l\i suZt !. do!h dân sự nri !hung Tà nhkng HĐTD dí det t^ư ! <…•Q•IWWl nri ^itng3 Đ] $.m3y 6iY! _um đonh gtn !h. T.n đi]$ th/ h. T.. T.i sƒ dh‚! phụ! đượ! nhkng h%n !he t^.ng h.ng hợp đồng Tượt _u. t^.m h)u het là !-! T&TD3 6 i lợi the nàm[ !-! T&TD !r th] gâm gZt lợi !h. nàm3 Đồng thpi gtn !h. ~ !hí !ha _u.nh !hZp Tc l\i suZt t^. T.u dhi dh.m phii !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf. t.m đ\ t^i ticn l\i[ thb số ticn l\i đ\ t^i dhi ^. dh-!h hàng3 &ụ th][ T i nhkng HĐTD đ\ dí det t^ư ! dhi NHNN -p dụng $/! t^)n l\i suZt gnng <QW™ l\i suZt !# gin[ !r nhkng ths. sự th.. T.ng tính dự liYu !.m phii h. h#n •t^.ng t^ưpng hợp gtn T.m3 Šl . NHNN !hng gố thb l\i suZt !h. phˆ hợp •Tb neu !r t^..n đi]$ !+n l%i3 9 _u.ng _u. sƒ đượ! t^f Tà. !h. T. s.ng TiY! giii _umet !-! t^.ng hợp đồng !h. !h.in nợ gố! Tà l\i T.m •đj! giYt là !-! T&TD T i lợi the s. NHNN3 Tư#ng tự[ tum _u.m số ticn thf.n !a. T..%n thi.m d.m t^. thuận l\i suZt Tượt _u$/! t^)n !h.n đi]$ th/ nhZt[ neu hợp đồng T.m Tb thhng thưpng l\i suZt !h.àn t.m đcu h.‘[ !r th] _um đonh xT^. ^nng T|n phii tính l\i t^.u dhi đ\ t^f đi Tốn gố! Tà l\i T. T. dh. T.m !+n !hou l\i suZt đối T i số ticn l\i !+n thf.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h..ng t^ưpng hợp l\i suZt ths..m sƒ go thiYt h%i[ gzi lƒ dhhng phii $`i ths. h#n $/! t^)n l\i suZt !h.ng hợp đồng T. T.%n thi.m3 Neu s.[ thb gtn !h. !-! gtn dhi gi.Vum đonh thŽ. đr[ dien ngho nàm !h• !r ~ ngh•.m t^z thành dhhng !r l\i thb gtn !h.ng gi. h#n l\i suZt !# gin3 Phi _um đonh như dien ngho !a. _u.ng t^ưpng hợp l%i !r nhkng gien động t^tn tho t^ưpng dhien NHNN phii -p dụng !# !he l\i suZt t^)n $ột l)n nk.m !h.m thŽ. như t^tn !r th] h%n !he đượ! tbnh t^%ng gtn !h. hợp đồng Tà đc UuZt l\i suZt !h.i _u.m đượ! tính l%i gnng $/! l\i suZt t^)n3 T^. giii _umet t^iYt đ] đượ! là t^. T.in ticn l\i đ\ t^i đượ! t^f Tà. T.

ng l•nh Tự! ngân hàng[ dư i $ột !-!h g`i dh-! là xhành Ti !%nh t^. tho t^ưpng 6iYt N.nh Tà Uu hư ng !%nh t^.nh gik.ng !-!h phụ! Tụ Tà hY thống do!h Tụ ngân hàng3 Btn !%nh đr[ ng.-t !i h.nh gik. đ(i[ g( sung nX$ IWWŠ‘ TS3 Ngum‡n 6Xn Tumen •IWWH‘[ Op dụng luật !%nh t^. dh-!h hàng3y RI RW R< RI ’Ž$ !hư#ng I Tà !hư#ng R Luật !%nh t^. ngàm WR•<I•IWWŠ Tà !r hiYu lự! thi hành t%i 6iYt N.m t^.nh nX$ IWWŠ ’Ž$ Đicu <H Luật &-! t( !h/! tín dụng <……‹ •sw.ng nư ! T i nhkng T&TD nư ! ng. hbnh th/! xđộ! _umcn nhr$y đ] gâm thiYt h%i !h.i Uu hư ng titu !ự! t^.nh Tc nhkng hành Ti h%n !he !%nh t^.$ Tốn dhhng đ#n giin nhưng thự! thi Luật !%nh t^. !-! T&TD nàm t%.$ gi.ài th.m[ Luật !%nh t^.ng l•nh Tự! ngân hàng[ T90 chC Xu!t hLc •H‘[ t^3QH Š… .nh dhhng !r sự thống nhZt h.ài3 &-! T&TD nư ! ng.nh !)n đượ! di]$ s.nh nri !hung z 6iYt N..n đen !%nh t^.nh dhhng lành $%nh RW •$ụ! titu di]$ s. !a.nh ngân hàng l%i !àng dhr h#n3 HiYn n. gồ$ !-! hành Ti h%n !he !%nh t^. $ột số T&TD tb$ !-!h litn det T i nh.nh gZt hợp ph-py3 xHiYn tượng nàm tum dhhng th] ngXn !in TiY! -p dụng t^ự! tiep !-! _um đonh !a. !-! T&TD đ\ di‡n ^.ng l•nh Tự! ngân hàng l%i đượ! tiep !ận gnng dh-i niY$ !%nh t^.nh Tà..àn t.ài nàm đŽ$ Tà.$ nhicu đi]$ $%nh Tc Tốn[ !hng nghY[ t^bnh độ _uin lí[ !hien lượ! dh-!h hàng[ ph.nh go !Z$ nhưng l%i !r th] t%.nh go !Z$ thự! hiYn $à !h• liYt dt $ột số hành Ti !%nh t^.nh nX$ IWWŠ đượ! thhng _u.nh t^.ng ncn dinh te tho t^ưpng litn _u.t^bnh hội nhập _uố! te !a.nh dhhng $inh g%!h Tà tbnh t^%ng gZt gbnh đ•ng3 6iY! -p dụng Luật !%nh t^.. !-! T&TD t^.-t !hjt !hƒ[ g.>M>M[ Áa Ke56 R289 B<51 9mF51 @_ 5q= K256 Ri= j2k9 9mo56 1o<9 bq56 56l5 1756 T^ư ! dhi Luật !%nh t^. ngàm !àng g.i nhr$ hành Ti litn _u.$ ngàm !àng tXng[ sự th.m g‚t3 S.u thhng _u.nh[ đr là Uu hư ng h%n !he !%nh t^.$[ số lượng !-! T&TD nư ! ng.ng T i _u.àn dhhng đc !ập nhkng hành Ti h%n !he !%nh t^. ngumtn ! !h.ng l•nh Tự! dinh d.nh Tà ph-p luật ngân hàng t^.nh dhhng lành $%nh đi]n hbnh t^. Luật !%nh t^.nh t^.nh dhhng lành $%nh‘3 T^. 6iYt N.ng s.$ tf ngàm W<•‹•IWWQ[ !uộ! !%nh t^.nh gZt hợp ph-p R<3 'h-p luật ngân hàng h. h. !-! T&TD t^.n đen l•nh Tự! !%nh t^.ng dhi đr[ TZn đc !%nh t^.àn3 &ụ th] là€ Luật !%nh t^.àn t.ng nư ! !qng T|n tồn t%i $hi t^ưpng !%nh t^.nh t^.ng !-!h tiep !ận TZn đc !%nh t^.nh nX$ IWWŠ đ\ dự liYu h. tho t^ưpng 6iYt N. !-! T&TD dh-! Tà !h.n hY gik.nh Tà !-! hành Ti !%nh t^. $ột !uộ! !%nh t^. ^.nh hợp ph-p Tà !%nh t^. Tà.ng $ối _u.$ gi.%t động dinh d.

!-n gộ t+.%i tho t^ưpng !r tính litn det !hjt !hƒ[ dhhng $ột T&TD nà. ph-p luật d|n đen t^. ph-p luật[ gin thân !-! T&TD Tà ngưpi đi T. thuận Zn đonh l\i suZt !h. t^tn !# sz thự! t^%ng t%i !hư#ng I[ d.nh ngân hàng[ Uu hư ng hợp t-! gik.nh h.n t^`ng Tà tính đj! thˆ !a. T.m thZp h#n nhn$ !%nh t^.ng _u.nh !hZp Tc l\i suZt !h. tinh th)n t^-!h nhiY$ t^.$ hi]u ph-p luật !humtn ngành h#n ntn !ha th] đi T.u đ] đ}m $/! l\i suZt !h.nh T i !-! T&TD dh-!3 &h.[ dh-ng ngho z nhkng nội dung ph( gien[ đ#n giin h. h.m nhn$ !%nh t^.%t động nàm3 T^.. đr[ t^.m !)n !h{ ~ tb$ hi]u Tà tuân tha _um đonh !a.u đ] !ˆng tồn t%i Tà ph-t t^i]n là dhhng t^-nh dhsi3 Tho t^ưpng do!h Tụ ngân hàng là $ột l.ng l•nh Tự! dinh d.. -n !qng !)n đượ! _u.m !)n tí!h !ự! tb$ hi]u[ !ập nhật dop thpi _um đonh ph-p luật đ] gi.3 Tht$ Tà.àn giYt lập3 D.%t động !h.Đ] dh‚! phụ! tbnh t^%ng _um đonh dhhng Xn dh p nàm[ Luật &-! t( !h/! tín dụng IW<W đ\ _um đonh ^u t%i Đicu … Tc hợp t-! Tà !%nh t^.nh T i dh-!h hàng h.nh ngân hàng[ UuZt ph-t tf t)$ _u.ng h.nh dhhng lành $%nh t^.ng l•nh Tự! dinh d.. !r th] h. T.nh dhhng lành $%nh Tà gi.%t động $ột !-!h h. dˆ ths. T.m !%nh t^.ng gi.i srt nhs nhjt nhưng l%i gâm thiYt th+i !h.ng HĐTD3 Btn !%nh nhkng giii ph-p Tc _um đonh !a. !-! T&TD T i nh.[ gâm gZt lợi !h.ng h.%t động ngân hàng[ thŽ. T.nh t^.nh !hZp Uim ^.j! !h• là nhkng s. !h. thuận như hiYn n. T.àn QW . h.m ltn !.nh3 Tf !-! TZn đc đjt ^. t-! gii dự. det[ thự! hiYn hợp đồng thb $ i h%n !he đượ! t^.nh t^.m t^.. dh-!h hàng3 9 $ột dhí.n tâ$[ nXng lự! !humtn $hn tốt thb sƒ gii$ đượ! $ột số lượng l n -n go dh-ng !-. đư#ng sự3 T^tn đâm t-! gii đ\ t^bnh gàm $ột số dien ngho nhn$ giii _umet nhkng Tư ng $‚! !a.%t động ngân hàng Tà hbnh th/! Uw lí !-! hành Ti nàm3 T^. TY _umcn lợi !a.nh dhhng lành $%nh t^.nh Tà !%nh t^.àn t.n hY tín dụng[ T&TD luhn là gtn ..m[ !-! T&TD h.j! hành Ti !%nh t^.ng đr[ !)n lưu ~ đen TiY! _um đonh Tc h%n !he !%nh t^. thuận $/! l\i suZt !h. đr T|n !hư. ph-p luật[ đồng thpi nâng !.. &hính pha _um đonh !ụ th] !-! hành Ti !%nh t^. ^nng !)n !r nhkng _um đonh !ụ th] h#n Tc !%nh t^. $bnh3 "jt dh-![ TZn đc gồi dư¥ng nXng lự! !humtn $hn !a.m[ đj! giYt Tc l\i suZt !h. đr[ T i _um đonh Tc l\i suZt !h.m t^. !%nh dh-![ $ột số T&TD !r th] hợp t-! ths.ng h. đr nghit$ !Z$ hành Ti h%n !he !%nh t^.àn t.nh T i !-! T&TD dh-! thb hành Ti đr !qng Ti ph%$ ph-p luật !%nh t^. T.àn !r th] hợp t-! T i nh.ng HĐTD3 Nhkng dien ngho !a.[ t-! gii !h. T.m ths.

ng h%n Tà !-!h tính l\i suZt t^. $ột số gin -n titu gi]u t^. !%nh t^. !h. ths. T.ng TiY! U-! đonh l\i suZt nợ _u. titu !hí dhí.ng HĐTD đượ! t^bnh gàm z g.nh !hZp Tà Tư ng $‚! z nhicu dhí. dhí.nh !hZp[ t-! gii đ\ t^bnh gàm Tà phân tí!h $ột số Tụ TiY! !ụ th][ đồng thpi đư. !%nh s.h%n3 Đ] $inh h`.56 > Dự.in nợ _u.in nợ _u.t^bnh tiep !ận T i nhkng TZn đc thự! ti‡n Tà đc UuZt nhkng dien ngho ntu t^tn3 T•56 Qp9 B1:. T. ^.ng đr t^. t-! gii t^.nh !hZp[ t-! gii đ\ t-!h tfng Tụ TiY! thành nhicu ph)n tư#ng /ng đ] phân tí!h3 T^tn !# sz đr[ ph)n tiep thŽ.n đi]$ t^. luận đ\ tập t^ung t^bnh gàm nhkng thự! t^%ng Tc t^. t^tn !# sz lí luận z !hư#ng <[ !hư#ng I dhr.ng TiY! U-! đonh $/! l\i suZt t^.h%n3 4ai là[ hư ng d|n !ụ th] Tc !-!h th/! U-! đonh tính hợp ph-p !a.nh !hZp Tc l\i suZt t^.u€ Thứ nh. t-! gii đc UuZt $ột số dien ngho nhn$ dh‚! phụ! Tà h%n !he !-! t^..nh !hZp l\i suZt t^.%t động ngân hàng3 Q< .nh !hZp Tc l\i suZt z nX$ nội dung€ GFt là[ thống nhZt _um đonh Tc l\i suZt đối T i dh. TiY! phân tí!h thŽ.nh !hZp t^. _u-t Tà !r gi. nhkng dien ngho nhn$ giii _umet !-! TZn đc nàm3 Thự! t^%ng t^.nh !hZp nim sinh3 Thứ hai[ !r sự gZt đồng _u.m‘3 ca là[ _um đonh thống nhZt Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i3 cốn là[ _um đonh Tc hậu _ui ph-p lí đối T i TiY! Ti ph%$ ph-p luật Tc ths. !-! t^.ng HĐTD[ tf đr đc ^. det th{! $à gtn T.t. !-! gtn gi.àn $. !%nh3 'hụ! Tụ !h.m dhien t^. gbnh _uân l\i suZt dhi giii _umet t^.ng h%n gik.t^o thự! ti‡n sâu s‚!3 Tum nhitn[ đr là nhkng nœ lự! !a.ng HĐTD ths. thuận l\i suZt !ố đonh Tà thpi h%n T.nh !hZp Tc l\i suZt !h.n !h/! nXng dhi Uvt Uw3 Thứ -a[ nhkng t^.m mtu !)u gii$ l\i suZt h.. T.j! T&TD mtu !)u đicu !h•nh tXng l\i suZt !h.nh Tc nội dung l\i suZt t^.t[ t^.h%n Tà !-!h tính l\i đối T i dh. thuận l\i suZt !h.ng tính g.m •dhhng -p dụng hồi tố Tà !hi. thuận l\i suZt3 APm làT -p dụng luật !%nh t^. det HĐTD Tà !i !# _u.m !hư.ng _u.ng h.

ng t^. !%nh t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^.àn đ)m đa nhưng t-! gii đ\ !ố g‚ng th] hiYn tư#ng đối !-! dhí.ng HĐTD3 QI .Nhkng thự! t^%ng Tà dien ngho đượ! t^bnh gàm t%i !hư#ng I tum dhhng h.àn t.

KTT LUẬN Thhng _u. !-! thpi db !ˆng T i t-! động !a. gbnh _uân l\i suZt !h.tT dhr. luận ntu nhkng dien ngho Tà giii ph-p !a. ^.u€ Thứ nh. T.%t động ngân hàng3 6b thpi gi. dhr. !+n nhicu Tư ng $‚! Tà thieu srt3 6b the[ ^Zt $. gin thân t-! gii !+n h%n !he[ ntn TiY! tb$ hi]u phân tí!h Tà !-! giYn ph-p đư. t-! gii nhn$ giii _umet !-! TZn đc !+n Tư ng $‚! t^tn thự! te[ !ụ th] là€ thống nhZt _um đonh Tc l\i suZt đối T i dh.m đối T i !-! gtn t^.n hY tín dụng3 Vu.ng thự! ti‡n t%i $ột số !# _u.ng h. đr[ nhkng lí luận nàm là ncn ting !h. l\i suZt !h. T.n giii _umet t^.nh Tc nội dung l\i suZt t^. TiY! nghitn !/u Tc t^.n nghitn !/u !r h%n[ dhi nXng n‚$ g‚t thự! te Tà dinh nghiY$ !a. _u.ng !-! _um đonh !a. luận đ\ đ%t đượ! nhkng det _ui !ha meu như s.ng nhận đượ! ~ dien đrng grp !a.ng _u. ph-p luật Tà !-!h th/! -p dụng ph-p luật t^.in nợ _u.nh !hZp3 Thứ -aT tf nhkng thự! t^%ng đượ! t^bnh gàm t%i ph)n đ)u !hư#ng I[ ph)n !uối !a. NHNN _u.nh !hZp l\i suZt t^.nh !hZp Tc l\i suZt t^.h%n[ _um đonh dhhng -p dụng hồi tố Tà !hi.m dhi giii _umet t^.àn thiYn h#n3 QR .ng HĐTD[ dhr. luận đ\ t^bnh gàm $ột !-!h dh-i _u-t Tc HĐTD[ !hi tiet h#n Tc nội dung l\i suZt Tà !# !he đicu hành l\i suZt !h. luận tập t^ung phân tí!h Tà gbnh luận $ột số gin -n thự! te[ tf đr !h• ^. nhkng TZn đc !+n Tư ng $‚! t^. thuận l\i suZt[ !uối !ˆng là -p dụng luật !%nh t^. T.m !a.t^bnh nghitn !/u Tc $jt lí luận Tà tb$ hi]u thự! ti‡n t^.ng HĐTD3 Thứ haiT t^tn !# sz lí luận đ\ t^bnh gàm z !hư#ng <[ !hư#ng I dhr. _u~ th)m !h đ] đc tài đượ! h.nh !hZp[ _um đonh Tc !he tài ph%t !hậ$ t^i Tà hậu _ui ph-p lí đối T i TiY! Ti ph%$ ph-p luật Tc ths.

$ „ Luật số WH•<……‹•VH’ !a. ’ thhng _u. !hng tm !h. Vuố! hội dhr.U THAM KH+O AM Vx5 {P5 ^23 a1<f a1Ia R289 <3 Bộ luật Dân sự „ Vuố! hội dhr.$ „ Luật số <W•IWWR•VH<< !a. ngàm <Q•H•IWWŠ ‹3 Bộ luật Dân sự „ Luật số RR•IWWQ•VH<< !a. NHNN <R3 Vumet đonh số Rl<•VĐŒNH< ngàm Il•<I•<……Q !a. ’1 thhng _u. Tha tư ng &hính pha Tc t( !h/! Tà h. Vuố! hội dhr. Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. ngàm <Q•H•IWWŠ H3 Bộ luật Tố tụng dân sự „ Luật số IŠ•IWWŠ•VH<< !a. ngàm <Š•H•IWWQ l3 Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số Š‹•IW<W•VH<I !a. ’1 thhng _u. T. ’11 ngàm <H•H•IW<W …3 Ngho đonh số <HQ•HĐBT ngàm IR•…•<…lI !a. Hội đồng Bộ t^ưzng g. ’1 thhng _u. NHNN Tà Hợp t-! U\ tín dụng <W3 Ngho đonh số <H•IWW<•NĐŒ&' ngàm WI•Q•IWW< !a.m đối T i t( !h/! dinh te Tà dân !ư T . ngàm <I•<I•<……‹ Š3 Luật Sw. ngàm <I•<I•<……‹ R3 Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số W‹•<……‹•VH’ !a. ’1 ngàm <‹•H•IWWR Q3 Luật Sw.n hành gi]u l\i suZt ticn gwi Tà !h. ngàm Il•<W•<……Q I3 Luật Ngân hàng Nhà nư ! 6iYt N. Tha tư ng &hính pha Tc !he độ tài !hính đối T i !-! T&TD <I3 Vumet đonh số R…•HĐBT ngàm <W•Š•<…l… !a. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. ’ thhng _u. ’ thhng _u. Vuố! hội dhr. Vuố! hội dhr.m !a. Hội đồng Bộ t^ưzng Tc !hính s-!h l\i suZt ticn gwi Tà !h.m !a. Vuố! hội dhr. T. Vuố! hội dhr. Luật &-! t( !h/! tín dụng „ Luật số IW•IWWŠ•VH<< !a. thut tài !hính <<3 Ngho đonh số <ŠH•IWWQ•NĐŒ&' ngàm IR•<<•IWWQ !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! đicu !h•nh l\i suZt ticn gwi Tà ticn T. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a.%t động !a.DANH MỤC TÀI LI. Vuố! hội dhr.

đ(i[ g( sung Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN II3 Vumet đonh số <H•IWWl•VĐŒNHNN ngàm <H•Q•IWWl !a. Thống đố! NHNN Tc phân l. T&TD đối T i dh-!h hàng <Q3 Vumet đonh số HQI•IWW<•VĐŒNHNN ngàm <‹•Q•IWW< !a.ng h.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. Thống đố! NHNN Tc !# !he đicu hành l\i suZt !# gin gnng đồng 6iYt N.<Š3 Vumet đonh số IŠ<•IWWW•VĐŒNHNN< ngàm WI•l•IWWW !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! !hốt t^)n l\i suZt hum động 6NĐ IŠ3 Thhng tư litn to!h số W<•TTLT ngàm <…•H•<……‹ gik.. đ(i[ g( sung $ột số đicu !a. Vum !he !h. Thống đố! NHNN Tc TiY! g.$ thŽ.ng h.%t động tín dụng thư#ng $%i gnng Đồng 6iYt N. "š !a.m !a. T&TD đối T i dh-!h hàng <l3 Vumet đonh số QŠH•IWWI•VĐŒNHNN ngàm RW•Q•IWWI !a. T+. T&TD đối T i dh-!h hàng Ti . „ Bộ tư ph-p „ Bộ tài !hính Tc TiY! Uvt Uw Tà thi hành -n Tc tài sin IQ3 Thhng tư số W‹•IW<W•TTŒNHNN ngàm IH•WI•IW<W !a. NHNN 6iYt N. thuận !a.n hành d–$ thŽ. Thống đố! NHNN g.$ !a.%!h t. Thống đố! NHNN Tc TiY! th. T. !-! T&TD đối T i dh-!h hàng <‹3 Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒNHNN ngàm R<•<I•IWW< !a.m !a.$ IR3 &hng điYn số WI•&ĐŒNHNN ngàm IH•WI•IWWl !a.i thuận t^. „ 6iYn Pi]$ s-t nhân dân tối !. T. T&TD đối T i dh-!h hàng <…3 Vumet đonh số <I‹•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm WR•WI•IWWQ !a. T. T&TD I<3 Vumet đonh số <l•IWW‹•VĐŒNHNN ngàm IQ•Š•IWW‹ !a. Thống đố! NHNN sw.$ Tà !-! T&TD <H3 Vumet đonh số ‹<l•IWW<•VĐŒNHNN ngàm I…•Q•IWW< !a. T.m gnng đồng 6iYt N.n hành Vum đonh phư#ng ph-p tính Tà h. -n nhân dân tối !. T&TD đối T i dh-!h hàng g.%t động ngân hàng !a. Thống đố! NHNN Tc TiY! thự! hiYn !# !he l\i suZt th. Thống đố! NHNN Tc TiY! th.m !a. Vumet đonh số <HI‹•IWW<•VĐŒ NHNN IW3 Vumet đonh số Š…R•IWWQ•VĐŒNHNN ngàm II•Š•IWWQ !a. Thống đố! NHNN Tc sw.n hành Vum !he !h..m gnng Đh l.m đ(i !# !he đicu hành l\i suZt !h. l\i suZt ths.%i nợ[ t^í!h lập Tà sw dụng dự ph+ng đ] Uw lí ^ai ^. t^. T. NHNN _um đonh Tc !h.-n thu[ t^i l\i !a.

mŒdiŽuŒ!hinhŒl.ig. h`! ph-p lí •IWWH‘[ T3 đi+n Xu!t hLc[ N’B Tf đi]n B-!h Ph.%t động sin UuZt[ Ngân hàng &hng thư#ng 6iYt N.i!hinh• ng. T.. l\i suZt !h.m t i h.i3ht$ Tii .t t9i A4TG @iệt Aam[ Đ%i h`! Ngân hàng T'H&"3 CM T7= R=C2 91Ff Q1Po Q1IB <3 Oi 'hư#ng •IWWl‘[ Ngân hàng !r _umcn tự ~ tXng l\i suZt !h. Tà N’B Tư ph-p[ Hà Nội R3 Đ%i h`! Luật T'H&" •IW<W‘[ >iáo trình Xu!t ngân hàng[ N’B Đ%i h`! _uố! gi.T Q3 H.àng ¤en •IWW…‘[ Tính l\i suZt xt^tn t^piy[ cáo /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.^!h•W…•W…WŠ<W3ht$l R3 Đœ Thitn *nh TuZn •IWW…‘[ Đi.nŒ d.iŒsu. T.TnŽžs3Tn•H. thuận BM %IB1 91Ff Q1PoN B•56 9ms51 Q1oF 1ŽB <3 &-! "-! •<…lH‘[ T% -#n[ tập th/ R[ ph)n <[ N’B Sự Thật[ Hà Nội I3 Bộ Tư ph-p[ 6iYn Ph.ng•<‹RHI Š3 Phi ngân hàng vp guqB 56:r= @F3 b=_2 B1‹51 Ri= j2k9 •IWWl‘[ cáo điện tV 5ài Ti2ng n i @iệt Aam[ UŽ$ tht$ t%i http€••T.t•IWWl‹•…<‹ŠQ3T.nd3Tn•žŽg•h.IH3 Thhng tư số <I•IW<W•TTŒNHNN ngàm <Š•Š•IW<W !a.ttp3Tn•nŽžs•g...tŒt^ŽnŒt^.nh.$Ž•t.nŒ h.ttp3Tn•IWW…<II‹<<QWŠllQp<WHR!<W<H•tinhŒ l.nti$Žs3Tn •H.$ đối T i dh-!h hàng thŽ.àng 'hư#ng •IWW…‘[ @ai tr= của 0há0 lu!t trong :iệc gi#i 1uy2t n& 1uá h9n t9i A4TG của @iệt Aam[ Đ%i h`! Luật T'H&" H3 Ngum‡n Tho L. l\i suZt ths.iŒT. T'H&" Š3 '?S3TS Lt 6Xn Tư •IWWŠ‘[ Ti$n tệT ngân hàngT thH tr%Jng tài chCnh [ N’B Tài !hính[ Hà Nội Q3 Lư#ng Tho H. /há0 lu!t T/4CG[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3ph.!•TiŽž3.!Œngu. đ%.$Ž•PhiŒng.ngŒŽpŒgu.$[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3TiŽtin g. T. NHNN hư ng d|n T&TD !h.m[ B-. đ/! Tà hà$ ~ !hính s-!h[ ThJi -áo ainh t2 bài >=n[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3thŽs.plu.plu.spUŸnŽžs id—II<…WŠ I3 TS3 Đœ Tho Th{m •IWW…‘[ T-! động !a.iŒsu.$Ž•Tn•^ŽsŽ.n •IWWR‘[ >i#i 0há0 hoàn thiện 1u#n trH lEi su. nợ Œ ^ai ^.m gnng đồng 6iYt N.

pti.n •IWWl‘[ Phhng đượ! đicu !h•nh l\i suZt !h.I<™•nX$[ cáo @iUtAamAUt[ UŽ$ tht$ t%i http€••TiŽtn.plu.nh t^. @Pn 0h=ng ey -an nhân 'ân tDnh cdc Ainh[ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3g.!ninh3!.$3Tn http€••žžž3gŽnt^Ž3g.^t.$nŽt3Tn Tiii .nti$Žs3Tn http€••žžž3TiŽting.$3Tn•Ÿp.!ninh3!.ntŽnt¡t.ttp3Tn http€••žžž3sgT3g.T3Tn http€••žžž3thŽs.$ !.g.tŽg.l—g.T3Tn•indŽU3phpŸ...g.n tâ$ t^ư ! db h`p l)n th/ <Š Hội đồng nhân dân t•nh[ Trang thông tin kinh t2 8 xE hFi ey -an Ahân 'ân tDnh c2n TrU [ UŽ$ tht$ t%i http€••žžž3 gŽnt^Ž3g.g.nd3Tn http€••žžž3TiŽtn.T3Tn http€••žžž3ph.m _u.^m id—<IHWI¡id—HRlRŠ¡p.ig. tXng Œ &r ngumtn nhân tf sum th.nh !hZp HĐTD gi.sd—TiŽž¡id—RHl…¡1tŽ$ id—<‹l ‹3 TS3 Ngum‡n 6Xn Tumen •IWWH‘[ Op dụng luật !%nh t^.ng •IWW…‘[ T^.gŽ—nŽžs dŽt.n—!.-i dinh te[ cáo 5iện tV cdc Ainh .!ninh DM CIB •t{j=9t http€••žžž3g.H3 Ngum‡n 6Xn &hính •IWWl‘[ "ột số TZn đc đượ! !w t^i[ đ%i gi]u _u. T.ng l•nh Tự! ngân hàng[ T90 chC Xu!t hLc[ •WH‘ l3 'hư ! Hà „ T^onh Ng`! L.$nŽt3Tn •dinhtŽ•IWWl•W‹•‹…R‹H< …3 6ân ?i..il¡!.

nh !hZp HĐTDy gik. T*NDT& t%i T'H&" Tc xt^. ngumtn đ#n€ NHT"&' 6iYt N.àng *3 Tà hng 6u "inh T3 iU .PHỤ LỤC P1e ReB ?D Bin -n ph{! th}$ số Q‹•IW<W•PDT"Œ'T ngàm Wl•Š•IW<W !a.nh !hZp HĐTDy gik.$ Thư#ng Tín Tà go đ#n€ hộ gà 'h. ngumtn đ#n€ NHT"&' 6iYt N.n Ng`! H3 P1e ReB >D Bin -n ph{! th}$ số QH•IW<W•PDT"Œ'T ngàm Wl•Š•IW<W !a. T*NDT& t%i T'H&" Tc xt^.$ Thư#ng Tín Tà go đ#n€ gà T^)n Tho H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful